Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE din 28 mai 2020  a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID DE FINANŢARE din 28 mai 2020 a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 471 din 3 iunie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.162 din 28 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 471 din 3 iunie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Ghidul de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale cu privire la derularea Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, denumit în continuare Program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) scopul, obiectivul, obiectul şi indicatorii de performanţă ai Programului;
    b) eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
    c) condiţiile şi termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propus.


    ART. 2
    Obiectivul, scopul şi indicatorii de performanţă ai Programului
    (1) Obiectivul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a sistemelor de iluminat public.
    (2) Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficienţă energetică ridicată.
    (3) Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii.
    (4) Indicatorii de performanţă ai Programului sunt:
    a) scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an). Acest indicator va fi declarat de către beneficiar în raportul de finalizare şi în fiecare raport de monitorizare depus anual;
    b) scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO_2). Se va calcula ca sumă a cantităţii de gaze cu efect de seră diminuată prin implementarea fiecărui proiect. Cantitatea de gaze cu efect de seră diminuată în cadrul fiecărui proiect este cea prevăzută în raportul de finalizare, respectiv în raportul anual de monitorizare. (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    Q = cantitatea de CO_2 diminuată în cadrul unui proiect implementat;
    n = numărul de proiecte finalizate.
    ART. 3
    Sursa de finanţare pentru derularea Programului
    (1) Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    (2) Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.

    ART. 4
    Definiţii
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) beneficiar - unitatea administrativ-teritorială care a solicitat finanţare din Fondul pentru mediu şi al cărei proiect a fost aprobat în vederea finanţării, aceasta încheind în termenul prevăzut contract pentru finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;
    c) cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat conform anexei nr. 1 la prezentul ghid şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării;
    d) cererea de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate şi prevăzute prin contractul de finanţare nerambursabilă, anexă la contractul pentru finanţare nerambursabilă;
    e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate, care pot fi decontate din Fondul pentru mediu;
    f) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care nu sunt suportate din bugetul Programului, neîndeplinind condiţia prevăzută la lit. e);
    g) contribuţie proprie - valoarea integrală a cheltuielilor neeligibile şi partea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;
    h) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant pentru obţinerea finanţării;
    i) criterii de selecţie - normele sau principiile pe baza cărora proiectul este analizat şi selectat în vederea avizării şi aprobării finanţării;
    j) dosar de finanţare - cererea de finanţare nerambursabilă definită la lit. c), însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării şi aprobării de către Autoritate;
    k) sesiune de finanţare - perioadă de timp determinată şi organizată etapizat de către Autoritate; data deschiderii sesiunii de finanţare coincide cu prima zi a sesiunii de depunere, iar data închiderii sesiunii de finanţare coincide cu data aprobării finanţării proiectului;
    l) solicitant - unitatea administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, oraş sau municipiu, care depune cerere de finanţare însoţită de documentele prevăzute în ghid;
    m) sistem de iluminat public - ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public;
    n) sistemul de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;
    o) lucrări de modernizare - lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru ridicarea nivelului performanţelor prevăzute iniţial;
    p) iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră;
    q) iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal;
    r) operator de servicii de utilităţi publice, denumit şi operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilităţi publice sau a uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice;
    s) operator regional - operatorul societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice. Operatorul regional asigură furnizarea/ prestarea serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, precum şi implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi, realizate în comun în cadrul asociaţiei. Operatorul regional se înfiinţează în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, fie prin înfiinţarea unei noi societăţi, fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenţi deţinut de o unitate administrativ-teritorială membră a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    ş) sesiune de depunere - perioadă de timp determinată în interiorul căreia solicitantul poate depune la Autoritate dosarul de finanţare;
    t) consumul anual de energie în iluminat public (kWh/an) - consumul calculat după formula: Pi x 4150, unde Pi = puterea totală instalată a corpurilor de iluminat cuprinse în proiect (în kW), 4150 = numărul mediu de ore de funcţionare a corpurilor de iluminat (https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/ iee-projects/files/projects/documents/e-street_e_street_publishable_ report_en.pdf);
    ţ) economie de energie (%) - procentul rezultat din raportul consumului anual de energie primară în iluminatul public (kWh/an) aşa cum este definit la lit. t ) şi consumul anual estimat (kWh/an) rezultat în urma implementării proiectului;
    u) DALI - documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) TVA - taxa pe valoarea adăugată;
    c) UAT - unitate administrativ-teritorială;
    d) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.


    ART. 5
    Organizarea sesiunii de finanţare
    (1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.
    (2) Pentru organizarea sesiunii de finanţare se aprobă prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii următoarele:
    a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare;
    b) suma alocată sesiunii de finanţare şi sumele alocate pe fiecare categorie de UAT, aşa cum sunt menţionate la art. 7 alin. (2);
    c) comisia de analiză şi selectare a dosarelor de finanţare depuse de către solicitanţi şi comisia de soluţionare a contestaţiilor;
    d) alte instrucţiuni sau documente interne ale Autorităţii, necesare pentru realizarea evaluării, aprobării şi implementării proiectelor.

    (3) Dispoziţia/ile preşedintelui prevăzută/e la alin. (2) lit. a) şi b) se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu cel puţin 30 de zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.
    (4) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (2) lit. d) se publică pe pagina de internet a Autorităţii pe durata perioadei de derulare a Programului.
    (5) În cadrul unei sesiuni de finanţare un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare.

    ART. 6
    Etapele sesiunii de finanţare
    Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:
    a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a anunţului de deschidere a sesiunii de depunere;
    b) depunerea dosarelor de finanţare;
    c) analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului, proiectului şi a cheltuielilor;
    d) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a rezultatelor analizei dosarelor de finanţare;
    e) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
    f) încheierea contractelor de finanţare;
    g) implementarea proiectului;
    h) monitorizarea proiectului;
    i) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a cantităţii de CO_2 diminuată prin implementarea proiectelor de modernizare a sistemelor de iluminat, conform indicatorului calculat.


    CAP. II
    Eligibilitatea solicitantului şi a proiectului, depunerea dosarului de finanţare
    ART. 7
    Cuantumul finanţării
    (1) Finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, aşa cum sunt prevăzute la alin. (2).
    (2) Finanţarea se acordă în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale, după cum urmează:
    a) unitate administrativ-teritorială cu o populaţie de până la 4.000 locuitori - maximum 500.000 lei;
    b) unitate administrativ-teritorială cu o populaţie de peste 4.001 locuitori - maximum 1.000.000 lei.

    (3) Numărul de locuitori se stabileşte luând în considerare ultimul recensământ publicat pe pagina de internet a Institutului Naţional de Statistică.

    ART. 8
    Categorii de solicitanţi eligibili
    Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10 sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului unităţile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de comună, oraş sau municipiu.

    ART. 9
    Criterii de eligibilitate a solicitantului
    Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către UAT prevăzute la art. 8 care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) nu sunt înregistrate cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;
    c) nu au fost condamnate pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    d) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    f) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza prin intermediul unui operator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 4 din prezentul ghid;
    g) asigură contribuţia proprie necesară implementării proiectului.


    ART. 10
    Criterii de eligibilitate a proiectului
    Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) este prevăzut a se realiza în intravilan, pe domeniul public/privat, aflat în proprietatea/administrarea solicitantului sau a autorităţii deliberative a acestuia;
    b) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    c) respectă prevederile standardelor din seria SR EN 13201 pentru iluminat public şi ale standardelor din seria SR EN 60598 pentru corpuri de iluminat asumate prin cererea de finanţare;
    d) cuprinde şi achiziţionarea şi instalarea sistemului de dimare/telegestiune care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţie;
    e) demonstrează economie de energie de minimum 40%, aşa cum este definită la art. 4 alin. (1) lit. ţ);
    f) corpurile de iluminat ce urmează a fi montate prin proiect vor îndeplini următoarele cerinţe minime:
    (i) vor avea aplicat marcaj CE în conformitate cu directivele europene în vigoare;
    (ii) domeniul de utilizare: iluminatul căilor de circulaţie rutieră şi pietonal;

    g) prevede realizarea iluminatului stradal-rutier şi stradal-pietonal; nu sunt acceptate la finanţare tipurile de iluminat arhitectural, iluminat ornamental-festiv sau alte tipuri de iluminat în afara celui menţionat mai sus;
    h) DALI pentru obiectivul de investiţii propus este întocmită conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care să cuprindă obligatoriu şi următoarele:
    (i) evidenţierea situaţiei actuale:
    1. auditul sistemului actual, cu identificarea minimă a corpurilor de iluminat existente, a stâlpilor, a reţelelor de distribuţie;
    2. identificarea consumului actual în condiţii normale de funcţionare;

    (ii) dovedirea parametrilor proiectaţi:
    1. rapoarte şi calcule/studii luminotehnice conform standardelor din seria SR EN13201, cu respectarea încadrării în clasa de iluminat a drumului/străzii;
    2. evidenţierea consumului rezultat din calculele luminotehnice în urma implementării proiectului.
    ART. 11
    Categorii de cheltuieli eligibile
    (1) Sunt considerate eligibile următoarele:
    a) cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică (pct. 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile cumulat, în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
    b) cheltuielile cu consultanţa (pct. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
    c) cheltuielile pentru investiţia de bază:
    (i) achiziţionarea şi instalarea corpurilor de iluminat LED cu eficienţă energetică ridicată;
    (ii) achiziţionarea şi instalarea sistemului de dimare/telegestiune care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţie;

    d) TVA aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

    (2) Valoarea estimată a proiectului nu este limitată. Finanţarea maximă aprobată pentru fiecare proiect nu poate depăşi pragurile prevăzute la art. 7. Diferenţa va trebui asigurată de beneficiar drept contribuţie proprie.

    ART. 12
    Eligibilitatea dosarului de finanţare
    Este eligibil dosarul întocmit cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) cererea de finanţare este completată integral prin tehnoredactare computerizată; nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual;
    b) documentele depuse sunt îndosariate, numerotate şi opisate;
    c) sunt depuse toate documentele aferente cererii de finanţare.


    ART. 13
    Conţinutul dosarului de finanţare
    Dosarul de finanţare depus de către solicitanţi trebuie să cuprindă:
    a) formularul cererii de finanţare nerambursabilă, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) orice act administrativ de reprezentare emis de către reprezentantul legal în condiţiile legii, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, de finanţare în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis prin utilizarea mijloacelor electronice la distanţă;
    g) hotărârea consiliului local al solicitantului privind participarea la Program, în copie certificată „conform cu originalul“, care va conţine:
    (i) acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului;
    (ii) acordul cu privire la contractarea finanţării şi persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea;
    (iii) acordul privind susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului - angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice;
    (iv) aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect;

    h) audit energetic al obiectivului de investiţie, însoţit de raport de audit, elaborat sau verificat de un auditor energetic atestat de ANRE, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“; se va depune şi o copie certificată conform cu originalul a atestatului auditorului care a elaborat/verificat auditul energetic;
    i) DALI pentru obiectivul de investiţii propus este întocmită conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care să cuprindă obligatoriu şi următoarele:
    (i) evidenţierea situaţiei actuale:
    1. auditul sistemului actual, cu identificarea minimă a corpurilor de iluminat existente, a stâlpilor, a reţelelor de distribuţie;
    2. identificarea consumului actual în condiţii normale de funcţionare;

    (ii) dovedirea parametrilor proiectaţi:
    1. rapoarte şi calcule/studii luminotehnice conform standardelor din seria SR EN13201, cu respectarea încadrării în clasa de iluminat a drumului/străzii;
    2. evidenţierea consumului rezultat din calculele luminotehnice în urma implementării proiectului.
    ART. 14
    Depunerea dosarului de finanţare
    (1) Dosarul de finanţare, conţinând toate documentele obligatorii menţionate în prezentul ghid, se depune la registratura Autorităţii, în original, în plic sigilat, acesta având menţionate următoarele informaţii:
    a) denumirea şi adresa completă ale solicitantului;
    b) titlul: „Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public“;
    c) sesiunea de depunere.

    (2) Dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de depunere.

    CAP. III
    Proceduri privind analiza documentelor depuse de către solicitant, în vederea aprobării finanţării
    ART. 15
    Analiza şi selectarea cererilor de finanţare
    (1) În cadrul sesiunii de depunere, Comisia de analiză şi selectare procedează la:
    a) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului, care se realizează exclusiv în ordinea înregistrării la Autoritate;
    b) analiza documentelor.

    (2) Comisia de analiză şi selectare poate solicita documente sau informaţii suplimentare, în vederea clarificării dosarului de finanţare.
    (3) În situaţia aplicării prevederilor alin. (2), Autoritatea comunică solicitantului observaţiile/constatările sale, prin publicarea pe pagina de internet a Autorităţii, precum şi prin transmiterea către solicitant a unui e-mail de informare.
    (4) Termenul în care pot fi transmise documentele, potrivit alin. (2), este de maximum 7 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii.
    (5) Atrag respingerea dosarului de finanţare: neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9, 10 şi art. 12 lit. a) şi c) şi/sau neprezentarea clarificărilor în termenul indicat de Autoritate potrivit alin. (4).
    (6) Finanţarea proiectelor se realizează în baza punctajului obţinut, calculat după cum urmează:
    a) se acordă până la 80 de puncte pentru economia de energie suplimentară cuprinsă între pragul minim de 40%, prevăzut la art. 10 lit. e), şi pragul maxim de 80%; se acordă câte două puncte pentru fiecare procent de economie de energie care depăşeşte pragul minim de 40% - de exemplu, pentru o economie de 40% se vor obţine 0 puncte; pentru o economie de 50% vom avea un punctaj de 10% X 2 puncte = 20 puncte;
    b) se acordă până la 20 de puncte pentru contribuţia proprie; se acordă punctaj proporţional cu fiecare procent de contribuţie proprie care depăşeşte contribuţia minimă de 10% - de exemplu, pentru o contribuţie de 10% se vor obţine 0 puncte; pentru o contribuţie proprie de 15% se vor obţine 5% X 1 punct = 5 puncte; pentru o contribuţie de 30% sau mai mare se vor obţine 20% X 1 punct +20 puncte.

    (7) În cadrul sesiunii, proiectele pot fi depuse timp de 60 de zile, începând cu data stabilită prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, conform art. 5 alin. (2).
    (8) Proiectele eligibile, depuse în primele 30 de zile ale sesiunii, care în urma evaluării obţin cel puţin 60 de puncte, vor fi aprobate în ordinea depunerii la registratura Autorităţii, în limita bugetului alocat sesiunii.
    (9) Proiectele depuse în primele 30 de zile ce nu depăşesc pragul de 60 de puncte sau cele înscrise începând cu ziua 31 vor fi aprobate în ordine descrescătoare a punctajului, în limita bugetului rămas după aplicarea prevederilor alin. (8).
    (10) În aplicarea prevederilor alin. (9), în cazul în care doi sau mai mulţi solicitanţi obţin acelaşi punctaj, iar bugetul alocat sesiunii nu permite finanţarea tuturor acestora, criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Autorităţii.
    (11) În centralizatorul cu proiectele propuse spre avizare se vor preciza următoarele: valoarea eligibilă a proiectului, suma propusă spre finanţare, procentul pe care îl reprezintă aceasta din valoarea eligibilă şi punctajul obţinut în urma evaluării.
    (12) Evaluarea din punct de vedere tehnic şi economic a dosarelor depuse în cadrul Programului se face potrivit grilelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la prezentul ghid.

    ART. 16
    Aprobarea dosarelor de finanţare
    (1) După avizare, Comitetul director al Autorităţii propune Comitetului de avizare al Autorităţii aprobarea finanţării proiectelor cuprinse în centralizatorul prevăzut la art. 15 alin. (11). Comitetul de avizare aprobă finanţarea proiectelor propuse de Comitetul director. Sumele aprobate de Comitetul de avizare reprezintă valorile maxime ce pot fi finanţate în cadrul proiectelor şi nu pot fi suplimentate.
    (2) Comitetul director al Autorităţii aprobă centralizatorul privind proiectele respinse.

    ART. 17
    Comunicarea rezultatelor
    Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorităţii privind proiectele aprobate, respectiv a centralizatorului cuprinzând proiectele respinse se realizează prin publicarea pe pagina de internet a Autorităţi, precum şi prin transmiterea către solicitant a unui e-mail de informare.

    ART. 18
    Contestaţii
    (1) Solicitanţii care nu sunt de acord cu soluţia Comitetului director/Comitetului de avizare pot depune contestaţie.
    (2) Contestaţia, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 10 zile de la data publicării centralizatorului, cuprinzând proiectele respinse şi aprobate pe pagina de internet a Autorităţii, respectiv a transmiterii notificării pe adresa de e-mail a solicitantului.
    (3) Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).
    (4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare.
    (5) Contestaţia trebuie să cuprindă:
    a) atributele de identificare a contestatarului;
    b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorităţii dosarului de finanţare;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;
    e) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia şi semnătura.

    (6) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează contestaţia şi înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a acesteia.
    (7) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).
    (8) Lista cuprinzând contestaţiile admise, precum şi lista contestaţiilor respinse se vor publica pe pagina de internet a Autorităţii, iar fiecărui solicitant îi va fi transmis rezultatul soluţionării contestaţiei prin e-mail.
    (9) Decizia de respingere a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    Perfectarea contractului pentru finanţare nerambursabilă şi acordarea finanţării
    (1) Autoritatea informează solicitantul cu privire la aprobarea în cadrul Programului şi acordă termen de maximum 30 de zile de la data primirii acesteia în vederea semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract.
    (2) În vederea semnării contractului, solicitantul aprobat se va prezenta la sediul Autorităţii cu următoarele documente:
    a) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului;
    b) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care semnează contractul este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;
    c) documentul doveditor al deschiderii de către solicitantul aprobat la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi reprezentând finanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului.

    (3) Neprezentarea solicitantului în termenul prevăzut la alin. (1) constituie renunţare la finanţare, acesta nemaiavând dreptul de a mai încheia contractul cu Autoritatea.
    (4) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.
    (5) Contractul se întocmeşte în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
    (6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea odată cu sfârşitul perioadei de monitorizare a proiectului. Durata de implementare a proiectului, stabilită în cadrul contractului pentru finanţare nerambursabilă, nu poate depăşi 18 luni. Aceasta se calculează de la data semnării contractului de finanţare.
    (7) În cadrul contractului pentru finanţare nerambursabilă, beneficiarul poate depune maximum 3 cereri de decontare.
    (8) Prima cerere de decontare se va depune în maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului.
    (9) Prin excepţie, în situaţii justificate, atât termenul de 6 luni pentru depunerea primei cereri de decontare, cât şi durata de implementare a proiectului pot fi prelungite cu acordul Comitetului director al Autorităţii.
    (10) Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    (11) Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Acordarea finanţării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat prin act adiţional.
    (14) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, Autoritatea poate anula sau recupera finanţarea, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităţilor specifice de notificare.
    (15) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se adaugă dobânzi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare, până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (16) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de Autoritate, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.

    ART. 20
    Decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) Personalul Autorităţii cu atribuţii în implementarea proiectelor verifică modul de implementare a proiectului de către beneficiarul finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale.
    (2) Cererile de decontare se depun conform graficului de finanţare, în interiorul duratei de implementare a proiectului.
    (3) La prima cerere de decontare beneficiarul va prezenta, în situaţia în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcţii, proiectul tehnic, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare, a contribuţiei proprii aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare şi a eventualelor cheltuieli neeligibile, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare.
    (5) În cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare, la data depunerii fiecărei cereri de decontare, cu excepţia primei cereri de decontare, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi dovada plăţii contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară. În 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi a contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile pentru facturile finanţate la ultima cerere de decontare.
    (6) Autoritatea nu acordă plăţi în avans.
    (7) Autoritatea finanţează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă. Prin excepţie, se vor finanţa cheltuielile aferente realizării serviciilor de proiectare şi consultanţă, inclusiv cheltuielile aferente auditului energetic al obiectivului de investiţie, realizate anterior perfectării contractului de finanţare nerambursabilă.
    (8) Ulterior verificării conformităţii documentelor aferente ultimei cereri de decontare, personalul Autorităţii va efectua o vizită la amplasamentele pe care s-a modernizat şi/sau s-a extins sistemul de iluminat şi se va întocmi o notă de control.

    ART. 21
    Documente obligatorii necesare decontării
    (1) Beneficiarul finanţării depune la sediul Autorităţii cereri de decontare, însoţite de următoarele documente obligatorii:
    a) proiectul tehnic, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, depus la prima cerere de decontare, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“, în situaţia în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcţii;
    b) contracte de achiziţii produse/servicii/lucrări şi acte adiţionale care intervin pe parcursul derulării acestora, în copii certificate „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare;
    c) ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziţii produse/servicii/lucrări, în copii certificate „conform cu originalul“;
    d) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) facturi fiscale, în copii certificate „conform cu originalul“, certificate din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor menţiona şi numărul şi data contractului de achiziţie în baza căruia se vor emite;
    f) documente care atestă achitarea integrală a facturilor finanţate la cererea de decontare anterioară (extrase de cont cu viza instituţiei financiare însoţite de ordine de plată); la ultima cerere de decontare, beneficiarul va prezenta în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către Autoritate dovada achitării sumei finanţate, precum şi a contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile;
    g) situaţii de lucrări, liste ale echipamentelor şi bunurilor achiziţionate, procese-verbale de recepţie a mijloacelor fixe - în copii certificate „conform cu originalul“;
    h) certificat de garanţie emis de producător/furnizor pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul“, întocmit conform prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) certificate de calitate şi declaraţii de conformitate emise de producător/furnizor pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul“;
    j) acordul/documentul doveditor, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“, încheiat între solicitantul aprobat şi operatorul sistemului de distribuţie a energiei electrice sau, după caz, gestionarul sistemului de iluminat public, din care să reiasă dreptul de a realiza şi menţine investiţia pe perioada valabilităţii contractului de finanţare, în situaţia în care sistemul de iluminat public nu este gestionat de către solicitant - se prezintă la prima cerere de decontare;
    k) audit energetic la finalizarea investiţiei, la depunerea ultimei cereri de decontare, în copie certificată „conform cu originalul“;
    l) fişă tehnică a corpului de iluminat tip LED în care să fie precizate caracteristicile tehnice ale acestuia, în copie certificată „conform cu originalul“;
    m) autorizaţia de construire, în copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul;
    n) procese-verbale de recepţie a serviciilor realizate în cadrul proiectului, în copii certificate „conform cu originalul“;
    o) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare - pentru proiectele care necesită emiterea autorizaţiei de construire;
    p) proces-verbal de punere în funcţiune, în copie certificată „conform cu originalul“;
    q) declaraţia producătorului care să certifice că echipamentele, identificate în certificatele de garanţie, sunt noi;
    r) licenţa de operare a operatorului desemnat, în copie certificată „conform cu originalul“, prin care se recunosc dreptul şi capacitatea de a furniza/presta serviciul de iluminat public în condiţiile legislaţiei aplicabile domeniului reglementat (indiferent de forma de gestiune aleasă - gestiune delegată sau gestiune directă) - se va prezenta la ultima cerere de decontare;
    s) contractul de delegare a gestiunii, în copie certificată „conform cu originalul“, încheiat între unitatea administrativ-teritorială şi operatorul căruia i s-a delegat gestiunea, prin care se dovedeşte că activităţile propuse a fi realizate prin proiect nu au fost prevăzute în contract ca investiţii asumate de operator pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul depunerii cererii de finanţare - se va prezenta până la ultima cerere de decontare;
    ş) hotărârea de dare în administrare a serviciului de iluminat public adoptată de autorităţile administraţiei publice locale şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, în copie certificată „conform cu originalul“ - se va prezenta la prima cerere de decontare, după caz;
    t) document emis de producător sau de către furnizor care să ateste îndeplinirea prevederilor art. 10 lit. c) şi f), în copie certificată „conform cu originalul“ - se va prezenta la fiecare cerere de decontare la care se solicită finanţarea componentelor instalaţiei de iluminat LED;
    ţ) raport de măsurări luminotehnice care să evidenţieze respectarea performanţelor luminotehnice în conformitate cu SREN 13201 din 2016, în copie certificată „conform cu originalul“ - se va depune la ultima cerere de decontare;
    u) alte documente relevante solicitate de Autoritate pentru procesul de decontare.

    (2) În cazul în care documentele de la alin. (1) sunt redactate într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de traducerea autorizată, în copie certificată „conform cu originalul“.

    ART. 22
    Condiţii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) La cererea de decontare, Autoritatea finanţează suma cheltuielilor eligibile în limita procentului aprobat şi în urma verificării documentelor justificative.
    (2) Beneficiarul este obligat să prezinte, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“, orice document solicitat şi care are legătură cu proiectul finanţat din Fondul pentru mediu.

    ART. 23
    Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat
    Pentru sistemele de iluminat modernizate prin Program se vor respecta prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat.

    ART. 24
    Achiziţiile publice
    (1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.
    (2) La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie, beneficiarul finanţării trebuie să aibă în vedere faptul că Autoritatea va proceda la decontarea cererilor de decontare doar pentru cheltuieli eligibile stabilite.

    ART. 25
    Reguli de publicitate
    Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze un panou de informare la locul de implementare a proiectului, să îl menţină şi să îl întreţină în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului.

    ART. 26
    Publicarea informaţiilor relevante privind Programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.afm.ro.
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile sunt cele comunicate oficial de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi de către Administraţia Fondului pentru Mediu.

    ART. 27
    Păstrarea documentelor de către Autoritate
    (1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul Programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentaţia depusă de către solicitant care a fost aprobată nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.
    (3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui dosarul de finanţare în condiţiile în care acesta a fost respins; cererea de finanţare, precum şi declaraţiile pe propria răspundere nu pot face obiectul restituirii.

    ART. 28
    Monitorizare
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul Programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii.
    (2) Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a sistemului de iluminat modernizat în cadrul Programului pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la Autoritate.
    (3) Beneficiarul este obligat să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data depunerii raportului de finalizare.
    (4) În orice situaţie, independentă de voinţa beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a sistemului de iluminat modernizat/extins în cadrul Programului, beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, în scris, interdicţiile prevăzute la alin. (2).
    (5) Structura de specialitate responsabilă cu implementarea proiectelor transmite structurii responsabile cu monitorizarea raportul de finalizare a lucrărilor, înaintat de beneficiar în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către Autoritate.
    (6) Beneficiarul are obligaţia să transmită Autorităţii un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada supusă monitorizării. În fiecare raport se va prezenta cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră ce a fost diminuată în perioada raportată, ca urmare a implementării proiectului.
    (7) La finalul perioadei de monitorizare stipulate în contract, beneficiarul are obligaţia să transmită structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor un raport final de monitorizare cu informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, în formatul solicitat de Autoritate.
    (8) Beneficiarul are obligaţia de a permite reprezentanţilor Autorităţii accesul la sediile sale şi la amplasamentul proiectului, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect.
    (9) În situaţia în care Autoritatea constată nerespectarea condiţiilor de acordare a finanţării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective.
    (10) În situaţia în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa prevăzută la alin. (9), Autoritatea procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanţate, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit art. 15^4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii poate solicita beneficiarului orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.

    ART. 29
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractului pentru finanţare nerambursabilă, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    ART. 30
    Dispoziţii generale privind modificările apărute în cadrul proiectului
    (1) Dacă intervin modificări tehnico-economice faţă de proiectul aprobat, este necesară transmiterea către Autoritate a documentaţiei justificative, întocmite potrivit legislaţiei specifice înainte de realizarea acestora. Autoritatea analizează modificările şi înştiinţează beneficiarul cu privire la menţinerea eligibilităţii şi punctajului proiectului.
    (2) În cazul în care modificările presupun finanţarea unor cheltuieli suplimentare, Autoritatea le poate aproba în limita valorii totale a contractului de finanţare, înştiinţând beneficiarul în acest sens.
    (3) Modificările prevăzute la alin. (1) care implică actualizarea cheltuielilor eligibile prevăzute în contract vor putea fi finanţate doar după actualizarea anexei nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă, chiar dacă acestea au fost deja realizate în teren şi au fost depuse documente justificative la Autoritate.
    (4) Modificările proiectului prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile.

    ART. 31
    Anexe
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    CERERE
    de finanţare nerambursabilă
    A. Date generale
    Titlul proiectului ...........................................................................
    Denumirea solicitantului .............................................................
    Codul de înregistrare fiscală .......................................................
    Adresa sediului social .................................................................
    Adresa la care se implementează proiectul ................................
    Date de contact sediu: tel. ............................, fax .............................., e-mail .............................................
    Reprezentant legal/Împuternicit (numele şi prenumele), act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. ......., CNP ......................., tel. ..................., e-mail ...................
    Responsabil de proiect (numele şi prenumele), act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. ......., CNP ..........................., tel. ....................... e-mail..........................

    B. Finanţare solicitată
    Solicitantul ......................................., prin reprezentantul legal/împuternicitul ..........................., solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de .......................... lei (în litere ............................), reprezentând ......................% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ........... luni.
    Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de .................. lei (în litere ...........................).
    Contribuţia proprie reprezintă ......% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului şi va fi susţinută financiar din surse proprii, în cuantum de ................................... lei (în litere ...........................).
    Cheltuielile neeligibile necesare realizării în cuantum de ........................... lei vor fi susţinute financiar din surse proprii.
    Cheltuielile eligibile din cadrul proiectului:

┌────┬──────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│Nr. │Cheltuieli │Valoare│Valoare│Valoare│
│crt.│eligibile │fără │TVA │cu TVA │
│ │ │TVA │ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Proiectare şi │ │ │ │
│1. │asistenţă tehnică │ │ │ │
│ │- 5% din │ │ │ │
│ │investiţia de bază│ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Consultanţă - 4% │ │ │ │
│2. │din investiţia de │ │ │ │
│ │bază │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Total investiţie │ │ │ │
│ │de bază, din care:│ │ │ │
│ ├───┬──────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │achiziţionarea│ │ │ │
│ │ │şi instalarea │ │ │ │
│ │ │unui număr de │ │ │ │
│ │ │........... │ │ │ │
│ │3.1│corpuri de │ │ │ │
│ │ │iluminat cu │ │ │ │
│ │ │LED cu │ │ │ │
│ │ │eficienţă │ │ │ │
│ │ │energetică │ │ │ │
│ │ │ridicată │ │ │ │
│3. ├───┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │achiziţionarea│ │ │ │
│ │ │şi instalarea │ │ │ │
│ │ │sistemului de │ │ │ │
│ │ │dimare/ │ │ │ │
│ │ │telegestiune │ │ │ │
│ │ │care permite │ │ │ │
│ │3.2│reglarea │ │ │ │
│ │ │fluxului │ │ │ │
│ │ │luminos la │ │ │ │
│ │ │nivelul │ │ │ │
│ │ │întregului │ │ │ │
│ │ │obiectiv de │ │ │ │
│ │ │investiţie │ │ │ │
├────┼───┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤
│4. │ │Total │ │ │ │
└────┴───┴──────────────┴───────┴───────┴───────┘

    NOTĂ:
    Informaţiile se preiau din DALI aferentă proiectului.    C. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, ..................................................., având datele de identificare sus-menţionate, reprezentant legal al solicitantului/împuternicit ............................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) solicitantul a depus dosarul de finanţare în nume propriu;
    b) solicitantul are îndeplinite obligaţiile exigibile de către bugetul de stat, bugetul local şi bugetul Fondului pentru mediu;
    c) solicitantul nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;
    d) solicitantul nu se află în stare de insolvenţă, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    e) solicitantul nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin Program;
    f) finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;
    g) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul Programului;
    h) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului se află în intravilan, pe domeniul public/privat, aflat în proprietatea solicitantului/administrarea solicitantului sau a autorităţii deliberative a acestuia;
    i) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    j) pentru sistemele de iluminat modernizate/extinse prin Program se vor respecta prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;
    k) proiectul propus respectă prevederile standardelor din seria SR EN 13201 pentru iluminat public şi ale standardelor din seria SR EN 60598 pentru corpuri de iluminat;
    l) corpurile de iluminat vor respecta cerinţele impuse prin Ghidul de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public;
    m) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    n) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza prin intermediul unui operator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd că serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 4;
    o) solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    p) proiectul prevede realizarea iluminatului stradal - rutier şi stradal - pietonal;
    q) TVA*) aferent proiectului este/nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale;
    *) Se va elimina din acest paragraf una dintre variante, în vederea stabilirii cheltuielilor propuse spre finanţare.

    r) solicitantul va prezenta la prima cerere de decontare acordul/documentul doveditor, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“, încheiat între acesta şi operatorul sistemului de distribuţie a energiei electrice sau, după caz, gestionarul sistemului de iluminat public, din care să reiasă dreptul de a realiza şi menţine investiţia pe perioada valabilităţii contractului de finanţare, în situaţia în care sistemul de iluminat public nu este gestionat de către solicitant.


    Subsemnatul, ........................................................, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului ............................................
    Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/împuternicitului ......................................
    Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect ........................................
    Semnătura responsabilului de proiect ......................................................
    NOTĂ:
    Formatul cererii de finanţare nu va fi modificat de către solicitant.


    ANEXA 2

    la ghid
    CONTRACT PENTRU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
    nr. ....../..................
    Între:
    Părţile contractante
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ........................, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ........................., preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare Autoritate sau AFM,
    şi
    ........................., cu sediul în ............................, cod de identificare fiscală ..........., cont nr. .........................., deschis la .............................., reprezentată legal prin .................................., în calitate de beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, a intervenit următorul contract pentru finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract:

    ART. 1
    Obiectul contractului
    1. Autoritatea acordă Beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în sumă de până la ..................... lei, reprezentând ................. din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului „..........................“.
    2. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.
    3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:
    a) sunt contractate, recepţionate şi facturate după semnarea contractului şi pe perioada de execuţie a proiectului, cu excepţia cheltuielilor aferente realizării serviciilor de proiectare, consultanţă şi audit energetic;
    b) sunt efectiv realizate şi pot fi dovedite prin documente.

    4. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.

    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    Finanţarea se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual.
    Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral şi numai în acest scop, conform cererii de finanţare.

    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de 3 ani de la data depunerii la Autoritate a raportului de finalizare a proiectului.
    2. Termenul de 3 ani prevăzut la pct. 1 constituie perioadă de monitorizare.
    3. Prima cerere de decontare se va depune în maximum 6 luni de la data semnării contractului. În cadrul prezentului contract, Beneficiarul poate depune maximum 3 cereri de decontare.
    4. Durata de implementare a proiectului, conform cererii de finanţare, este de .............. luni de la data semnării contractului de achiziţie.
    5. Prin excepţie, în situaţii justificate, pe baza solicitării Beneficiarului, atât termenul de 6 luni pentru depunerea primei cereri de decontare, cât şi durata de implementare a proiectului pot fi prelungite cu acordul Comitetului director al Autorităţii, durata de implementare neputând depăşi durata maximă de 18 luni potrivit art. 19 alin. (6) din ghidul de finanţare.

    ART. 4
    Modalitatea de plată
    1. Decontarea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul contract.
    2. Plata se efectuează în una sau mai multe tranşe, cu respectarea valorii anuale din graficul de finanţare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract, prin debitarea contului de trezorerie al Autorităţii pe măsura tragerii sumei şi prin creditarea contului nr. ........................, deschis de către Beneficiar la Trezoreria ...................................., numai pe bază de cerere/cereri de decontare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul contract. Aceasta/Acestea va/vor fi însoţită/însoţite de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul contract, în condiţiile în care cererea/cererile de decontare şi documentaţia aferentă sunt complete şi corect întocmite.
    3. Se vor depune maximum 3 cereri de decontare în durata de implementare a proiectului. Cererea de decontare se depune, la registratura AFM, la data de ........................... a lunii, cu excepţia lunii decembrie a fiecărui an.
    4. Orice plată excedentară efectuată de către Autoritate constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea Autorităţii.
    5. Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată, finanţarea se diminuează în mod corespunzător şi rămâne la dispoziţia AFM.
    6. Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, Beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    7. Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    8. Acordarea finanţării se face cu respectarea de către Beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    9. Părţile convin compensaţia ca modalitate de stingere a datoriilor reciproce ce izvorăsc din contract şi sunt de acord cu stingerea prin compensaţie a datoriilor reciproce până la concurenţa valorii celei mai mici dintre ele, cu respectarea următoarelor prevederi:
    a) suma eligibilă rezultată în urma analizei cererii/cererilor de decontare depuse va fi diminuată de AFM cu valoarea pentru care a intervenit compensaţia;
    b) compensaţia se va evidenţia în contabilitatea părţilor pe baza procesului-verbal de compensaţie, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul contract, ce va fi încheiat între părţi;
    c) în situaţia în care, în urma analizei cererii/cererilor de decontare depuse, rezultă sume care pot fi finanţate, Beneficiarul se obligă să se prezinte în termen de 5 zile de la primirea notificării AFM pentru semnarea procesului-verbal de compensaţie;
    d) în situaţia în care, în urma semnării procesului-verbal de compensaţie de către ambele părţi, rezultă creanţe rămase neacoperite, se va proceda astfel:
    (i) în cazul în care creanţele rămase neacoperite trebuie recuperate de către Autoritate, acestea vor putea fi compensate din cererile de decontare care urmează a fi depuse, operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b) aplicându-se corespunzător; în această situaţie, la suma rămasă neacoperită se adaugă dobânzile şi penalităţile calculate, potrivit prevederilor contractului, până la data depunerii cererilor de decontare;
    (ii) în cazul în care creanţele rămase neacoperite trebuie recuperate de către Beneficiar, Autoritatea va proceda la finanţarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile;

    e) în cazul aplicării prevederilor referitoare la compensaţie, utilizarea prevăzută la pct. 2 se consideră efectuată, iar procesul-verbal de compensaţie reprezintă document justificativ al plăţii; în această situaţie, Beneficiarul nu este exonerat de obligaţia de a prezenta la ultima cerere de decontare documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale finanţate, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul contract.


    ART. 5
    Obligaţiile Beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    1. să depună cererile de decontare potrivit art. 3 pct. 3, fără a depăşi durata de implementare a proiectului;
    2. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    3. să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului;
    4. să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
    5. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată;
    6. să fie singurul răspunzător în faţa Autorităţii pentru implementarea proiectului;
    7. să nu înstrăineze sau să nu greveze cu sarcini terenul aferent investiţiei din cadrul Programului în perioada de valabilitate a contractului/să îl păstreze în administrare, în situaţia în care Beneficiarul are calitatea de administrator la data aprobării proiectului;
    8. să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data depunerii raportului de finalizare;
    9. să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
    10. să permită reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor cu atribuţii de control accesul la imobilul în/pe care se realizează proiectul şi la amplasamentul proiectului, în vederea verificării respectării obligaţiilor asumate în realizarea investiţiei;
    11. să întocmească şi să transmită Autorităţii, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare privind realizarea proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul contract;
    12. să transmită Autorităţii dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, astfel:
    a) în cazul în care Beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare, a contribuţiei proprii aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare şi a eventualelor cheltuieli neeligibile, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare;
    b) în cazul în care Beneficiarul depune mai multe cereri de decontare, la data depunerii fiecărei cereri de decontare, cu excepţia primei cereri de decontare, Beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi dovada plăţii contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară. În 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare, Beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi a contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile pentru facturile finanţate la ultima cerere de decontare;

    13. să notifice Autoritatea şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariţia următoarelor situaţii:
    a) modificări ale formei juridice de deţinere a terenului pe care se implementează proiectul, modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informaţiile furnizate Autorităţii în cererea de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
    b) deschiderea procedurii de insolvenţă;

    14. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente, altele decât cele finanţate de Autoritate;
    15. să fie direct răspunzător pentru întreţinerea, supravegherea şi funcţionalitatea investiţiei atât pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract, cât şi pe întreaga perioadă de monitorizare;
    16. să monteze în locaţia de implementare un panou informativ inscripţionat cu sintagma „PROIECTUL ............... ESTE FINANŢAT DIN FONDUL PENTRU MEDIU“ şi numărul contractului cu Autoritatea, pe care să îl menţină pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;
    17. să prezinte, în termen de 7 zile de la cerere, orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, în perioada supusă monitorizării, la solicitarea Autorităţii;
    18. să permită personalului Autorităţii accesul la sediul acestuia, pe perioada de monitorizare;
    19. să nu desfăşoare sau să nu influenţeze vreo activitate economică (în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), direct sau indirect, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, pe perioada de viaţă a activelor finanţate;
    20. să întocmească şi să transmită Autorităţii un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada de monitorizare;
    21. să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului.


    ART. 6
    Obligaţiile Autorităţii
    Autoritatea are următoarele obligaţii:
    1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu, şi în conformitate cu graficul de finanţare anexat la acesta;
    2. să pună la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de finanţare.


    ART. 7
    Cazuri de culpă
    1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia din obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale Beneficiarului:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asigurătorie potrivit legii civile sau penale;
    d) situaţia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului;
    e) nedepunerea raportului de monitorizare în intervalul stabilit la art. 5 pct. 20 din contract.

    3. Autoritatea va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în situaţia în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, Autoritatea are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării/suspendarea duratei de implementare a proiectului până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitivă cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi rezilierea contractului.

    4. Suspendarea duratei de implementare a proiectului poate fi hotărâtă de Autoritate la iniţiativa acesteia sau la cererea justificată a Beneficiarului.

    ART. 8
    Încetarea contractului
    1. Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care Autoritatea a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    2. Contractul poate înceta în cazul imposibilităţii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată/decizie, de către Beneficiar a finanţării primite, la care se adaugă dobânzi/penalităţi, calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. În cazul prevăzut la pct. 2, contractul încetează prin acordul părţilor. În situaţia în care Beneficiarul are de restituit sume finanţate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.
    4. În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de Beneficiar în cadrul Programului, Autoritatea recuperează suma finanţată, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităţilor specifice de notificare.
    5. În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de Autoritate, Beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.
    7. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).

    ART. 9
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice şi să transmită celeilalte părţi documentele justificative emise de autorităţile/instituţiile competente;
    b) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    3. Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile prevăzute la pct. 2, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    4. După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune, respectiv:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.

    7. Prevederile de mai sus se aplică şi cazului fortuit.

    ART. 10
    Alte clauze
    1. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    2. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.
    3. În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    4. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.
    5. Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.
    6. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    7. AFM şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.
    8. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    9. Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    10. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    11. Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.
    12. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor Beneficiarului faţă de aceasta.
    13. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

    ART. 11
    Jurisdicţie
    1. Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul Autoritatea.

    ART. 12
    Notificări
    1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris la următoarele adrese:
    a) pentru Autoritate: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    b) pentru Beneficiar: adresă/e-mail/fax/ ........................... ..........................., cu condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

    2. În cazul în care Beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la Autoritate.
    3. Notificările făcute Beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

    ART. 13
    Amendamente
    1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul părţilor, care va fi consemnat într-un act adiţional.
    2. Cererea de modificare a duratei de implementare a proiectului se transmite Autorităţii cu minimum 30 de zile înaintea datei la care se doreşte să se opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către Beneficiar.
    3. Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la perioada de implementare a proiectului.
    4. Prin excepţie de la prevederile pct. 1, nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările din coloana nr. 2 („Anul depunerii cererilor de decontare“) din anexa nr. 2 la prezentul contract, dacă acestea nu implică modificarea duratei de implementare a proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la cererile de decontare programate se vor reporta la cererile de decontare ulterioare.
    5. Cererea Beneficiarului privind decalarea anului de depunere a cererilor de decontare, în condiţiile prevăzute la pct. 4 se consideră acceptată de AFM dacă acesta din urmă nu îşi exprimă dezacordul în scris.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    1. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    2. Anexele nr. 1-6, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
    3. Prezentul contract a fost semnat la data de ................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

    AFM
    Preşedinte,
    ...........................
    Director Direcţia economică,
    ...........................
    Director Direcţia juridică,
    ...........................
    Director general Direcţia generală proiecte,
    ...........................
    Director Direcţia implementare proiecte,
    ...........................
    Responsabil proiect,
    ...........................
    Beneficiar,
    ...........................
    prin reprezentant legal
    ANEXA 1

    la contract
    CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘

    AFM
    Preşedinte,
    ...........................
    Director Direcţia economică,
    ...........................
    Director Direcţia juridică,
    ...........................
    Director general Direcţia generală proiecte,
    ...........................
    Director Direcţia implementare proiecte,
    ...........................
    Responsabil proiect,
    ...........................
    Beneficiar,
    ...........................
    prin reprezentant legal

    ANEXA 2

    la contract
    GRAFICUL DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

┌─────┬─────────────────────────┬─────┐
│Nr. │Anul depunerii cererii/ │Suma │
│crt. │cererilor de decontare │(lei)│
├─────┼─────────────────────────┼─────┤
│1 │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼─────┤
│.....│ │ │
├─────┴─────────────────────────┼─────┤
│TOTAL │ │
└───────────────────────────────┴─────┘

    AFM
    Preşedinte,
    ...........................
    Director Direcţia economică,
    ...........................
    Director Direcţia juridică,
    ...........................
    Director general Direcţia generală proiecte,
    ...........................
    Director Direcţia implementare proiecte,
    ...........................
    Responsabil proiect,
    ...........................
    Beneficiar,
    ...........................
    prin reprezentant legal

    ANEXA 3

    la contract
    Nr. .........../............
    Solicitant .....................................
    Sediul .........................................
    C.U.I. .........................................
    Cont nr. ......................................, deschis la Trezoreria ....................
    Nr. de înregistrare la AFM ............................
    Către
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    CERERE DE DECONTARE
    Denumirea completă a Beneficiarului ........................
    Înregistrat cu cod de identificare fiscală ............, cont nr. .........., deschis la Trezoreria ....................
    Adresa: localitatea ..........................., str. ............................ nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............, cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ..........., fax ..............., e-mail ........., website .......
    Reprezentat/Reprezentată legal de .........., în calitate de .........., prin .....................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ........................, cod numeric personal ................., posesor al actului de identitate tip ...., seria ...... nr. .........., eliberat de către ............................ la data de ..............., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ................, str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., cod poştal ......., telefon (fix şi mobil) ................, fax ................., e-mail .....................
    În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ......../......., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de .......... lei (în cifre şi litere).
    De asemenea, prezenta cerere de decontare este însoţită şi de documentele justificative conform prevederilor contractuale.

    Situaţia finanţării la data prezentei cereri de decontare

┌──────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Suma │ │
│ │Suma │ │ │totală │ │
│Suma totală │acordată │Suma │Suma │trasă din │ │
│aprobată │până │solicitată│aprobată │finanţare,│Suma │
│conform │la data │prin │prin │inclusiv │rămasă de │
│contractului │prezentei│prezenta │prezenta │suma │tras din │
│de finanţare │prin │cerere de │cerere de│aprobată │finanţarea│
│nerambursabilă│cereri de│decontare │decontare│prin │aprobată │
│ │decontare│ │ │prezenta │ │
│ │ │ │ │cerere de │ │
│ │ │ │ │decontare │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5=2+4 │6=1- 5 │
├──────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

    Subsemnatul, ............................., declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte,
    ..................................
    Director Direcţia economică,
    ....................................
    Director Direcţia implementare proiecte,
    ....................................
    Şef Serviciu implementare,
    ....................................
    Referent de specialitate,
    ....................................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal: ....................................
    Numele şi prenumele ....................................
    Funcţia ....................................
    Semnătura ....................................
    Data ....................................


    ANEXA 4

    la contract
    LISTA
    documentelor justificative

    Documente obligatorii necesare decontării
    1. Beneficiarul finanţării depune la sediul Autorităţii cereri de decontare, însoţite de următoarele documente obligatorii:
    a) proiectul tehnic, în situaţia în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcţii, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, depus la prima cerere de decontare, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“;
    b) contracte de achiziţii produse/servicii/lucrări şi acte adiţionale care intervin pe parcursul derulării acestora, în copii certificate „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare;
    c) ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziţii produse/servicii/lucrări, în copii certificate „conform cu originalul“;
    d) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) facturi fiscale, în copii certificate „conform cu originalul“, certificate din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor menţiona şi numărul şi data contractului de achiziţie în baza căruia se vor emite;
    f) documente care atestă achitarea integrală a facturilor finanţate la cererea de decontare anterioară (extrase de cont cu viza instituţiei financiare însoţite de ordine de plată); la ultima cerere de decontare, Beneficiarul va prezenta în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către Autoritate dovada achitării sumei finanţate, precum şi a contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile;
    g) situaţii de lucrări, liste ale echipamentelor şi bunurilor achiziţionate, procese-verbale de recepţie a mijloacelor fixe - în copii certificate „conform cu originalul“;
    h) certificat de garanţie emis de producător/furnizor pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul“, întocmit conform prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) certificate de calitate şi declaraţii de conformitate emise de producător/furnizor pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul“;
    j) audit energetic la finalizarea investiţiei, la depunerea ultimei cereri de decontare, în copie certificată „conform cu originalul“;
    k) fişă tehnică a corpului de iluminat tip LED în care să fie precizate caracteristicile tehnice ale acestuia, în copie certificată „conform cu originalul“;
    l) autorizaţia de construire, în copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul;
    m) procese-verbale de recepţie a serviciilor realizate în cadrul proiectului, în copii certificate „conform cu originalul“;
    n) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare - pentru proiectele care necesită emiterea autorizaţiei de construire;
    o) proces-verbal de punere în funcţiune, în copie certificată „conform cu originalul“;
    p) declaraţia producătorului care să certifice că echipamentele, identificate în certificatele de garanţie, sunt noi;
    q) licenţa de operare a operatorului desemnat, în copie certificată „conform cu originalul“, prin care se recunosc dreptul şi capacitatea de a furniza/presta serviciul de iluminat public în condiţiile legislaţiei aplicabile domeniului reglementat (indiferent de forma de gestiune aleasă - gestiune delegată sau gestiune directă) - se va prezenta la prima cerere de decontare;
    r) contractul de delegare a gestiunii, în copie certificată „conform cu originalul“, încheiat între unitatea administrativ-teritorială şi operatorul căruia i s-a delegat gestiunea, prin care se dovedeşte că activităţile propuse a fi realizate prin proiect nu au fost prevăzute în contract ca investiţii asumate de operator pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul depunerii cererii de finanţare - se va prezenta la prima cerere de decontare;
    s) hotărârea de dare în administrare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, în copie certificată „conform cu originalul“, adoptată de autorităţile administraţiei publice locale - se va prezenta la prima cerere de decontare;
    ş) document emis de producător sau de către furnizor care să ateste îndeplinirea prevederilor art. 10, literele c) şi f) din ghidul de finanţare, în copie certificată „conform cu originalul“ - se va prezenta la fiecare cerere de decontare la care se solicită finanţarea componentelor instalaţiei de iluminat LED;
    t) raport de măsurări luminotehnice care să evidenţieze respectarea performanţelor luminotehnice în conformitate cu SREN 13201 din 2016, în copie certificată „conform cu originalul“, depus la ultima cerere de decontare;
    ţ) acordul/documentul doveditor, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“, încheiat între acesta şi operatorul sistemului de distribuţie a energiei electrice sau, după caz, gestionarul sistemului de iluminat public din care să reiasă dreptul de a realiza şi menţine investiţia pe perioada valabilităţii contractului de finanţare, în situaţia în care sistemul de iluminat public nu este gestionat de către solicitant - se va prezenta la prima cerere de decontare;
    u) alte documente relevante solicitate de Autoritate pentru procesul de decontare.

    2. În cazul în care documentele de la pct. 1 sunt redactate într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de traducerea autorizată, în copie certificată „conform cu originalul“.

    ANEXA 5

    la contract
    PROCES-VERBAL DE COMPENSAŢIE
    Nr. ................... din data ......................
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6, cod poştal 060031, cod de identificare fiscală 14715650, reprezentată legal prin ............................................... - preşedinte,
    în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ............./........................ (categoria de programe/proiecte:...), Beneficiar: .................., cu sediul în ................................., cod de identificare fiscală ...............,
    părţile constată de comun acord stingerea prin compensaţie a datoriilor reciproce până la nivelul sumei de ...............
    Obligaţii care se sting prin compensaţie:

┌─────────────┬─────────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┐
│Valoarea │ │ │ │ │
│cheltuielilor│ │ │Valoarea │ │
│eligibile │ │Valoarea │creanţei │Titularul │
│aferente │Valoarea creanţei│creanţei │rămase │creanţei │
│cererii de │de recuperat de │de │neacoperită│rămase │
│decontare │la Beneficiar │compensat│în urma │neacoperită │
│depuse, care │ │(lei) │compensării│în urma │
│poate fi │ │ │(lei) │compensării**│
│finanţată │ │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┬───────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Debit │Dobânzi│ │ │ │
│ │principal│(lei)* │ │ │ │
│ │(lei) │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────────┘

    * Dobânzile se vor calcula până la data stingerii obligaţiilor prevăzute în coloanele 2-3 şi, după caz, vor face obiectul unui nou proces-verbal de compensaţie.
    ** Beneficiar al finanţării sau AFM.

    Compensaţia se va evidenţia în contabilitatea părţilor conform prezentului proces-verbal de compensaţie.
    Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Administraţia Fondului │Beneficiar***│
│pentru Mediu*** │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
└────────────────────────┴─────────────┘

    *** Prin reprezentant legal.

    ANEXA 6

    la contract
    Nr. de înregistrare la Autoritate ....................
    RAPORT DE FINALIZARE
    Denumirea Beneficiarului: ...................................................
    Denumirea completă: ...................................................
    Adresa: ............................................................................
    Tel/Fax/E-mail: .................................................................
    A. Date generale ale proiectului
    Titlul proiectului: ...............................................................
    Durata proiectului (nr. luni): .............................................
    Data semnării contractului pentru finanţare: ..........................
    Valoarea contractului pentru finanţare: ..................................
    Data începerii proiectului: ................................................
    Data finalizării proiectului: ................................................

┌────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────┐
│ │Nr. │ │ │ │Valoarea │Nr. şi │
│Nr. │cererii │Nr. şi │Valoarea│Valoarea │contribuţiei│data │
│crt.│de │data │facturii│finanţată│proprii şi │ordinului│
│ │decontare│facturii│ │(AFM) │cheltuielile│de plată │
│ │ │ │ │ │neeligibile │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────┘


    B. Rezultatele proiectului
    1. .................
    2. .................
    3. .................
    ............................


    C. Analiza postimplementare
    C1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului.)
    Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor proiectului ...................
    Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului ............
    Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului ..............
    Factori care au influenţat pozitiv proiectul .............................

    C2. Acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activităţi de promovare, materiale promoţionale, prezentări în pagini web etc.)
    ...............................................................................................................................................................................................


    Reprezentant legal autorizat:
    Numele şi prenumele reprezentantului legal al societăţii/organizaţiei: ..............
    Funcţia: .....................................
    Semnătura: .................................

    Coordonatorul proiectului:
    Numele şi prenumele: ....................................
    Funcţia: ........................................
    Semnătura: ................................


    ANEXA 3

    la ghid
    GRILĂ
    de evaluare din punct de vedere tehnic a dosarelor depuse în cadrul
    Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente
    a energiei în infrastructura de iluminat public
    Denumirea solicitantului:
    Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare:
    Suma solicitată prin cererea de finanţare: ............................. lei

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Conformitate │Îndeplinirea │
│administrativă, │criteriului │
│criterii de │de eligibilitate│
│eligibilitate şi ├──┬──┬──────────┤
│criterii de punctaj │Da│Nu│Comentarii│
├─────────────────────┴──┴──┴──────────┤
│I. CONFORMITATE │
├──┬──────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │finanţare al │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Hotărârea │ │ │ │
│ │consiliului local │ │ │ │
│ │al solicitantului │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │
│ │Program, în copie │ │ │ │
│ │certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“ care │ │ │ │
│ │conţine: │ │ │ │
│ │- acordul privind │ │ │ │
│ │asigurarea şi │ │ │ │
│ │susţinerea │ │ │ │
│ │contribuţiei │ │ │ │
│ │financiare proprii│ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │eligibile ale │ │ │ │
│ │proiectului; │ │ │ │
│ │- acordul cu │ │ │ │
│ │privire la │ │ │ │
│ │contractarea │ │ │ │
│ │finanţării şi │ │ │ │
│ │persoana desemnată│ │ │ │
│ │să reprezinte │ │ │ │
│ │solicitantul în │ │ │ │
│ │relaţia cu │ │ │ │
│ │Autoritatea; │ │ │ │
│ │- acordul privind │ │ │ │
│1.│susţinerea │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │neeligibile ale │ │ │ │
│ │proiectului; │ │ │ │
│ │- angajamentul │ │ │ │
│ │privind întocmirea│ │ │ │
│ │documentaţiei de │ │ │ │
│ │achiziţie publică,│ │ │ │
│ │organizarea şi │ │ │ │
│ │derularea │ │ │ │
│ │procedurii de │ │ │ │
│ │achiziţie publică │ │ │ │
│ │şi realizarea │ │ │ │
│ │lucrărilor în │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │
│ │prevederile legale│ │ │ │
│ │în vigoare privind│ │ │ │
│ │achiziţiile │ │ │ │
│ │publice; │ │ │ │
│ │- aprobarea │ │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │ │
│ │tehnico-economice │ │ │ │
│ │şi a indicatorilor│ │ │ │
│ │tehnico-economici,│ │ │ │
│ │inclusiv anexa │ │ │ │
│ │privind descrierea│ │ │ │
│ │sumară a │ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │
│ │propuse a fi │ │ │ │
│ │realizată prin │ │ │ │
│ │proiect │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Audit energetic al│ │ │ │
│ │obiectivului de │ │ │ │
│ │investiţie, │ │ │ │
│ │însoţit de raport │ │ │ │
│ │de audit, elaborat│ │ │ │
│ │sau verificat de │ │ │ │
│ │un auditor │ │ │ │
│ │energetic atestat │ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │Autoritatea │ │ │ │
│ │Naţională de │ │ │ │
│ │Reglementare în │ │ │ │
│2.│Domeniul Energiei,│ │ │ │
│ │în original sau în│ │ │ │
│ │copie certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“; este │ │ │ │
│ │depusă la dosar şi│ │ │ │
│ │copia certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“ a │ │ │ │
│ │atestatului │ │ │ │
│ │auditorului care a│ │ │ │
│ │elaborat/verificat│ │ │ │
│ │auditul energetic.│ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │DALI pentru │ │ │ │
│ │obiectivul de │ │ │ │
│ │investiţii propus,│ │ │ │
│ │întocmită conform │ │ │ │
│ │Hotărârii │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 907│ │ │ │
│ │/2016 privind │ │ │ │
│ │etapele de │ │ │ │
│ │elaborare şi │ │ │ │
│ │conţinutul-cadru │ │ │ │
│ │al documentaţiilor│ │ │ │
│ │tehnico-economice │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │obiectivelor/ │ │ │ │
│ │proiectelor de │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │
│ │fonduri publice, │ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, în │ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │
│ │copie certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“ care │ │ │ │
│ │să cuprindă │ │ │ │
│ │obligatoriu şi │ │ │ │
│ │următoarele: │ │ │ │
│ │a) evidenţierea │ │ │ │
│ │situaţiei actuale:│ │ │ │
│ │(i) auditul │ │ │ │
│ │sistemului actual,│ │ │ │
│3.│cu identificarea │ │ │ │
│ │minimă a │ │ │ │
│ │corpurilor de │ │ │ │
│ │iluminat │ │ │ │
│ │existente, a │ │ │ │
│ │stâlpilor, a │ │ │ │
│ │reţelelor de │ │ │ │
│ │distribuţie; │ │ │ │
│ │(ii) identificarea│ │ │ │
│ │consumului actual │ │ │ │
│ │în condiţii │ │ │ │
│ │normale de │ │ │ │
│ │funcţionare; │ │ │ │
│ │b) dovedirea │ │ │ │
│ │parametrilor │ │ │ │
│ │proiectaţi: │ │ │ │
│ │(i) rapoarte şi │ │ │ │
│ │calcule/studii │ │ │ │
│ │luminotehnice │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │standardelor din │ │ │ │
│ │seria SR EN13201, │ │ │ │
│ │cu respectarea │ │ │ │
│ │încadrării în │ │ │ │
│ │clasa de iluminat │ │ │ │
│ │a drumului/ │ │ │ │
│ │străzii; │ │ │ │
│ │(ii) evidenţierea │ │ │ │
│ │consumului │ │ │ │
│ │rezultat din │ │ │ │
│ │calculele │ │ │ │
│ │luminotehnice în │ │ │ │
│ │urma implementării│ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │
├──┴──────────────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├──┬──────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Proiectul prevede │ │ │ │
│ │realizarea │ │ │ │
│4.│iluminatului │ │ │ │
│ │stradal - rutier │ │ │ │
│ │şi stradal - │ │ │ │
│ │pietonal. │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul cuprinde│ │ │ │
│ │şi achiziţionarea │ │ │ │
│ │şi instalarea │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │
│ │dimare/ │ │ │ │
│5.│telegestiune care │ │ │ │
│ │permite reglarea │ │ │ │
│ │fluxului luminos │ │ │ │
│ │la nivelul │ │ │ │
│ │întregului │ │ │ │
│ │obiectiv de │ │ │ │
│ │investiţie. │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul │ │ │ │
│ │demonstrează o │ │ │ │
│6.│economie de │ │ │ │
│ │energie de minimum│ │ │ │
│ │40%. │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul respectă│ │ │ │
│ │prevederile │ │ │ │
│ │standardelor din │ │ │ │
│ │seria SR EN 13201 │ │ │ │
│ │pentru iluminat │ │ │ │
│ │public, ale │ │ │ │
│7.│standardelor din │ │ │ │
│ │seria SR EN 60598 │ │ │ │
│ │pentru corpuri de │ │ │ │
│ │iluminat, conform │ │ │ │
│ │declaraţiei │ │ │ │
│ │asumate prin │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare. │ │ │ │
└──┴──────────────────┴──┴──┴──────────┘

    Criterii de punctaj

┌────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Economia de │ │ │
│energie - │ │ │
│Punctaj │ │ │
│maxim 80 p │ │ │
│(Se acordă │ │ │
│câte două │ │ │
│puncte │Economia de energie proiect propus: │Punctaj acordat: │
│pentru │................................... │............................. │
│fiecare │% │puncte │
│procent de │ │ │
│economie de │ │ │
│energie care│ │ │
│depăşeşte │ │ │
│pragul minim│ │ │
│de 40%.) │ │ │
├────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Contribuţia │ │ │
│proprie - │ │ │
│Punctaj │ │ │
│maxim 20 p │ │ │
│(Se acordă │ │ │
│punctaj │ │ │
│proporţional│Contribuţia proprie proiect propus: │Punctaj acordat: │
│cu fiecare │...................................%│..................................│
│procent de │ │puncte │
│contribuţie │ │ │
│proprie care│ │ │
│depăşeşte │ │ │
│contribuţia │ │ │
│minimă de │ │ │
│10%.) │ │ │
├────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ │Punctaj total proiect: │
│ │ │......................... puncte │
└────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘


    Cheltuieli eligibile proiect:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Denumirea cheltuielii │Valoarea│
│eligibile │(lei) │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │ │
└─────────────────────────────┴────────┘


    Suma propusă spre finanţare: .......................................... (lei), reprezentând (%.............) din totalul cheltuielilor eligibile.
    Propunere înaintare Comitet director

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Propus spre acceptare │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Propus spre respingere │
└┴─────────────────────────────────────┘┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Referent de │ │ │
│specialitate │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedinte Comisia de │ │ │
│analiză şi selectare │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘


    ANEXA 4

    la ghid
    Denumirea solicitantului:
    Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare:
    GRILĂ
    de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi
    eligibilităţii solicitanţilor în cadrul Programului privind sprijinirea eficienţei energetice
    şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public
    Grilă pentru evaluare economică

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Conformitate │Îndeplinirea │
│administrativă şi │criteriului │
│criterii de │de eligibilitate│
│eligibilitate ├──┬──┬──────────┤
│ │Da│Nu│Comentarii│
├─────────────────────┴──┴──┴──────────┤
│I. CONFORMITATE │
├───┬─────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │finanţare a fost │ │ │ │
│ │depus în cadrul │ │ │ │
│ │sesiunii de │ │ │ │
│ │înscriere │ │ │ │
│ │organizate de │ │ │ │
│ │AFM, în │ │ │ │
│ │condiţiile │ │ │ │
│ │prevăzute de art.│ │ │ │
│ │5 din Ghidul de │ │ │ │
│1. │finanţare a │ │ │ │
│ │Programului │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │sprijinirea │ │ │ │
│ │eficienţei │ │ │ │
│ │energetice şi a │ │ │ │
│ │gestionării │ │ │ │
│ │inteligente a │ │ │ │
│ │energiei în │ │ │ │
│ │infrastructura de│ │ │ │
│ │iluminat public. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Documentele │ │ │ │
│ │depuse sunt │ │ │ │
│2. │îndosariate, │ │ │ │
│ │numerotate şi │ │ │ │
│ │opisate. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│3. │finanţare al │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Formularul │ │ │ │
│ │cererii de │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă, │ │ │ │
│ │completat │ │ │ │
│ │integral prin │ │ │ │
│ │tehnoredactare, │ │ │ │
│ │în original, │ │ │ │
│3.1│semnat de către │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal sau de │ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │împuternicitul │ │ │ │
│ │acestuia conform │ │ │ │
│ │anexei nr. 1 la │ │ │ │
│ │ghidul de │ │ │ │
│ │finanţare; │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Orice act │ │ │ │
│ │administrativ de │ │ │ │
│ │reprezentare emis│ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal în │ │ │ │
│3.2│condiţiile legii,│ │ │ │
│ │în original, │ │ │ │
│ │pentru cazul în │ │ │ │
│ │care cererea de │ │ │ │
│ │finanţare este │ │ │ │
│ │semnată de către │ │ │ │
│ │o persoană │ │ │ │
│ │împuternicită; │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │cazier fiscal │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului de│ │ │ │
│ │către organul │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │
│3.3│Publice, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului, de │ │ │ │
│ │finanţare în │ │ │ │
│ │original, în │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
│ │sau emis în │ │ │ │
│ │spaţiul privat │ │ │ │
│ │virtual; │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat, │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului de│ │ │ │
│ │către organul │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │
│3.4│Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │
│ │Publice, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │finanţare, în │ │ │ │
│ │original, în │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
│ │sau emis în │ │ │ │
│ │spaţiul privat │ │ │ │
│ │virtual; │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │impozitele şi │ │ │ │
│ │taxele locale şi │ │ │ │
│ │alte venituri ale│ │ │ │
│ │bugetului local, │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului de│ │ │ │
│ │către autoritatea│ │ │ │
│3.5│publică locală în│ │ │ │
│ │a cărei rază │ │ │ │
│ │teritorială îşi │ │ │ │
│ │are sediul │ │ │ │
│ │solicitantul, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului, în │ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │
│ │copie legalizată;│ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare privind │ │ │ │
│ │obligaţiile la │ │ │ │
│ │Fondul pentru │ │ │ │
│ │mediu, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │juridică, │ │ │ │
│ │eliberat de către│ │ │ │
│ │Autoritate, în │ │ │ │
│3.6│termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │finanţare, în │ │ │ │
│ │original, în │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
│ │sau emis prin │ │ │ │
│ │utilizarea │ │ │ │
│ │mijloacelor │ │ │ │
│ │electronice la │ │ │ │
│ │distanţă. │ │ │ │
├───┴─────────────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├───┬─────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│4. │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│ │acţionează în │ │ │ │
│ │nume propriu. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul nu a│ │ │ │
│5. │fost condamnat │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │infracţiuni │ │ │ │
│ │împotriva │ │ │ │
│ │mediului, prin │ │ │ │
│ │hotărâre │ │ │ │
│ │judecătorească │ │ │ │
│ │definitivă. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul nu │ │ │ │
│6. │se află în stare │ │ │ │
│ │de insolvenţă, nu│ │ │ │
│ │se află în │ │ │ │
│ │procedură de │ │ │ │
│ │executare silită,│ │ │ │
│ │nu se află într-o│ │ │ │
│ │altă situaţie │ │ │ │
│ │similară legal │ │ │ │
│ │reglementată. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul nu a│ │ │ │
│ │obţinut şi nu │ │ │ │
│ │este pe cale să │ │ │ │
│ │obţină finanţare │ │ │ │
│7. │prin proiecte ori│ │ │ │
│ │programe │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │
│ │alte fonduri │ │ │ │
│ │publice, inclusiv│ │ │ │
│ │fonduri │ │ │ │
│ │comunitare, │ │ │ │
│ │pentru realizarea│ │ │ │
│ │investiţiei care │ │ │ │
│ │urmează a fi │ │ │ │
│ │realizată prin │ │ │ │
│ │Program. │ │ │ │
├───┴─────────────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├───┬─────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │proiectul este │ │ │ │
│ │prevăzut a se │ │ │ │
│8. │realiza în │ │ │ │
│ │intravilan, pe │ │ │ │
│ │domeniul public/ │ │ │ │
│ │privat, aflat în │ │ │ │
│ │proprietatea/ │ │ │ │
│ │administrarea │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │sau a autorităţii│ │ │ │
│ │deliberative a │ │ │ │
│ │acestuia. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │terenul pus la │ │ │ │
│ │dispoziţie pentru│ │ │ │
│ │realizarea │ │ │ │
│ │proiectului este │ │ │ │
│ │liber de sarcini,│ │ │ │
│ │nu face obiectul │ │ │ │
│ │unui litigiu în │ │ │ │
│ │curs de │ │ │ │
│9. │soluţionare la │ │ │ │
│ │instanţele │ │ │ │
│ │judecătoreşti, nu│ │ │ │
│ │face obiectul │ │ │ │
│ │vreunei │ │ │ │
│ │revendicări │ │ │ │
│ │potrivit unei │ │ │ │
│ │legi speciale sau│ │ │ │
│ │dreptului comun, │ │ │ │
│ │nu face obiectul │ │ │ │
│ │procedurii de │ │ │ │
│ │expropriere │ │ │ │
│ │pentru cauză de │ │ │ │
│ │utilitate │ │ │ │
│ │publică. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul are │ │ │ │
│ │îndeplinite │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată a taxelor, │ │ │ │
│ │impozitelor şi │ │ │ │
│ │amenzilor către │ │ │ │
│10.│bugetul de stat, │ │ │ │
│ │bugetele locale, │ │ │ │
│ │bugetul Fondului │ │ │ │
│ │pentru mediu, │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │vigoare. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul nu │ │ │ │
│ │este înregistrat │ │ │ │
│ │cu fapte │ │ │ │
│ │sancţionate de │ │ │ │
│11.│legislaţia │ │ │ │
│ │financiară şi │ │ │ │
│ │fiscală conform │ │ │ │
│ │certificatul de │ │ │ │
│ │cazier fiscal. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │furnizarea/ │ │ │ │
│ │prestarea │ │ │ │
│ │serviciului de │ │ │ │
│ │iluminat public │ │ │ │
│ │se va realiza │ │ │ │
│ │prin intermediul │ │ │ │
│ │unui operator în │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │
│ │prevederile art. │ │ │ │
│ │3 alin. (4 ) din │ │ │ │
│ │Legea serviciilor│ │ │ │
│12.│comunitare de │ │ │ │
│ │utilităţi publice│ │ │ │
│ │nr. 51/2006, │ │ │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, care │ │ │ │
│ │prevede că │ │ │ │
│ │serviciile de │ │ │ │
│ │utilităţi publice│ │ │ │
│ │sunt furnizate/ │ │ │ │
│ │prestate prin │ │ │ │
│ │intermediul unor │ │ │ │
│ │operatori sau al │ │ │ │
│ │unor operatori │ │ │ │
│ │regionali │ │ │ │
│ │definiţi potrivit│ │ │ │
│ │art. 4 din ghid. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, TVA │ │ │ │
│ │aferent │ │ │ │
│13.│proiectului este │ │ │ │
│ │recuperabil, │ │ │ │
│ │rambursabil sau │ │ │ │
│ │compensat prin │ │ │ │
│ │orice mijloace │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │legale. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul va │ │ │ │
│ │prezenta la prima│ │ │ │
│ │cerere de │ │ │ │
│ │decontare acordul│ │ │ │
│ │/documentul │ │ │ │
│ │doveditor, în │ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │
│ │copie certificată│ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“, │ │ │ │
│ │încheiat între │ │ │ │
│ │acesta şi │ │ │ │
│ │operatorul │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │
│14.│distribuţie a │ │ │ │
│ │energiei │ │ │ │
│ │electrice sau, │ │ │ │
│ │după caz, │ │ │ │
│ │gestionarul │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │
│ │iluminat public │ │ │ │
│ │din care să │ │ │ │
│ │reiasă dreptul de│ │ │ │
│ │a realiza şi │ │ │ │
│ │menţine │ │ │ │
│ │investiţia pe │ │ │ │
│ │perioada │ │ │ │
│ │valabilităţii │ │ │ │
│ │contractului de │ │ │ │
│ │finanţare, în │ │ │ │
│ │situaţia în care │ │ │ │
│ │sistemul de │ │ │ │
│ │iluminat public │ │ │ │
│ │nu este gestionat│ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │solicitant. │ │ │ │
└───┴─────────────────┴──┴──┴──────────┘


    Propunere înaintare Comitet director

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Propus spre acceptare │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Propus spre respingere │
└┴─────────────────────────────────────┘┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Referent de │ │ │
│specialitate │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedinte Comisia de │ │ │
│analiză şi selectare │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016