Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID din 22 august 2019  pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică/privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID din 22 august 2019 pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică/privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale

EMITENT: Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 723 din 3 septembrie 2019
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 574 din 22 august 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 3 septembrie 2019.
──────────
    ART. 1
    (1) În vederea acordării avizului obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională, privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, concedentul întocmeşte, constituie şi transmite următoarea documentaţie:
    a) cerere de acordare a avizului conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid; cererea înregistrată, semnată şi ştampilată de către concedent trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:
    1. denumirea bunului care urmează să fie concesionat, identificat, după caz, conform:
    1.1. poziţiei din hotărârea Guvernului privind atestarea domeniului public al statului, respectiv al unităţii administrativ-teritoriale, aflat în administrarea concedentului;
    1.2. poziţiei din inventarul:
    1.2.1. aprobat pentru bunurile proprietate publică şi privată a statului;
    1.2.2. atestat pentru bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
    1.2.3. aprobat pentru bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale;


    2. precizarea că bunul care urmează să fie concesionat nu face obiectul procedurii de revendicare, potrivit legii;
    3. durata estimată a concesiunii;
    4. destinaţia bunului ce face obiectul concesiunii, după concesionare;

    b) documente care atestă apartenenţa bunului la proprietatea publică/privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale:
    1. pentru bunul proprietate publică:
    1.1. hotărârea Guvernului privind atestarea domeniului public al statului, respectiv al unităţii administrativ-teritoriale;
    1.2. hotărârea Guvernului privind aprobarea inventarului bunurilor proprietate publică şi privată a statului;
    1.3. hotărârea consiliului local/judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale;

    2. pentru bunul proprietate privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale:
    2.1. dovada dobândirii dreptului de proprietate, astfel cum prevede art. 557 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    2.2. extras din Inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, conform formularului P 4000 pe anul în curs;
    2.3. extras din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, aprobat prin hotărârea autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale;
    2.4. hotărârea Guvernului prin care bunul din domeniul privat al statului a trecut în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale;
    2.5. hotărârea consiliului local/judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin care un bun a trecut din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în domeniul privat al statului sau din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al unei alte unităţi administrativ-teritoriale;
    2.6. hotărârea Guvernului prin care un bun din domeniul public al statului a trecut în domeniul privat al acestuia;
    2.7. hotărârea consiliului local/judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia.

    3.1. Pentru hotărârile consiliului local/judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public/privat al unităţii administrativ-teritoriale este obligatoriu avizul pentru legalitate de către instituţia prefectului, conform art. 255 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
    3.2. Dispoziţiile art. 1 alin. (1) lit. a) subpct. 1.1, lit. b) subpct. 1.1 se pun în aplicare cu caracter tranzitoriu până la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 606 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019.
    4. hotărâre referitoare la dreptul de administrare a bunului supus concesiunii - în cazul altor autorităţi publice centrale sau locale, instituţii publice şi altele asemenea;

    c) extras de carte funciară pentru informare - copie certificată pentru conformitate;
    d) planul de încadrare în zonă a bunului care urmează să fie concesionat, la o scară convenabilă, astfel încât acesta să poată fi localizat - copie certificată pentru conformitate sau extrasul de plan cadastral de carte funciară.

    (2) În situaţia iniţiativei de concesionare a unei părţi dintr-un bun, concedentul solicită aviz pentru întreg bunul proprietate publică/privată, cu excepţia situaţiei în care acea parte din bun a fost transcrisă în carte funciară nouă cu menţionarea unui nou număr cadastral, ca urmare a existenţei unui act de dezmembrare pentru întreg bunul.
    (3) Copiile care fac parte din documentaţie se certifică prin semnătură şi ştampilă de către persoana împuternicită legal să reprezinte concedentul.
    (4) În cazul în care urmează să fie concesionate mai multe bunuri proprietate publică aflate în administrarea aceluiaşi concedent, se întocmesc cereri de acordare a avizului pentru fiecare bun în parte.

    ART. 2
    (1) În cazul în care calitatea de concedent o are unul dintre consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau una dintre instituţiile publice de interes local, documentaţia de acordare a avizului este transmisă la structura teritorială pentru probleme speciale, denumită în continuare STPS, în a cărui rază teritorială funcţionează.
    (2) În cazul în care calitatea de concedent o are una dintre autorităţile publice centrale, instituţii publice de la nivel central, ministere sau dintre celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, documentaţia de acordare a avizului este transmisă la Administraţia Naţională.

    ART. 3
    În situaţia iniţiativei de concesionare a unor bunuri proprietate publică/privată din zonele libere, documentele de concesionare trebuie să aparţină titularului dreptului de administrare a bunurilor din zona respectivă.

    ART. 4
    (1) Identificarea încadrării obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare se realizează pe baza:
    a) Situaţiei obiectivelor de infrastructură teritorială importante pentru sistemul naţional de apărare, denumită în continuare Situaţia obiectivelor, document întocmit potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) lit. d) şi h) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, ale art. 51 şi 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 370/2004, şi ale Catalogului-cadru cu obiectivele de infrastructură teritorială importante pentru sistemul naţional de apărare, în vigoare;
    b) informaţiilor solicitate structurilor forţelor sistemului naţional de apărare cu atribuţii în domeniu, denumite în continuare FSNA, respectiv structurile teritoriale ale Ministerului Apărării Naţionale (MApN - centre militare zonale, centre militare judeţene), Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Serviciului Român de Informaţii (SRI), Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), pe plan local sau central, după caz.

    (2) Structurile FSNA de la care au fost solicitate informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) iau măsuri pentru transmiterea răspunsurilor cu celeritate, de regulă în 5 zile lucrătoare, astfel încât Administraţia Naţională să se poată încadra în termenul legal general de emitere/transmitere a avizului.

    ART. 5
    (1) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (1), STPS procedează astfel:
    a) înregistrează documentaţia în „Registrul pentru evidenţa documentelor“;
    b) verifică îndeplinirea concomitentă de către solicitant a calităţii de concedent şi celei de titular al dreptului de administrare a bunului proprietate publică/privată ce urmează a fi concesionat;
    c) analizează documentaţia privind veridicitatea şi concordanţa datelor înscrise în aceasta;
    d) verifică dacă cererea concedentului vizează bunuri pentru care deja s-a acordat aviz, precum şi dacă a expirat perioada de valabilitate a avizului anterior;
    e) verifică şi identifică dacă obiectul concesiunii se încadrează în Situaţia obiectivelor în vigoare, la nivelul judeţului;
    f) solicită informaţii despre obiectul concesiunii structurilor teritoriale ale FSNA cu atribuţii în domeniu, conform art. 4 alin. (1) lit. b), după caz - anexa nr. 2 la prezentul ghid;
    g) ataşează documentele rezultate în urma informaţiilor primite de la structurile teritoriale ale FSNA cu atribuţii în domeniu la documentele concedentului şi, în cazul în care documentaţia este completă, o înaintează preşedintelui Administraţiei Naţionale pentru acordarea avizului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, prin adresă scrisă, conform modelului din anexa nr. 3 la prezentul ghid, şi certifică, în mod obligatoriu, încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare;
    h) dacă se constată că termenul de primire a informaţiilor despre obiectul concesiunii, solicitate structurilor teritoriale ale FSNA cu atribuţii în domeniu, depăşeşte 30 de zile, se comunică concedentului prin adresă scrisă că a fost demarată procedura de verificare în vederea acordării avizului Administraţiei Naţionale, conform anexei nr. 4 la prezentul ghid.

    (2) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (2), Serviciul pregătirea teritoriului, denumit în continuare SPT, din cadrul Direcţiei pregătirea teritoriului pentru apărare şi rechiziţii, denumită în continuare DPTAR, din Direcţia generală probleme speciale, denumită în continuare DGPS, procedează conform prevederilor alin. (1) lit. b)-h).

    ART. 6
    În cazul constatării de către STPS sau de către Administraţia Naţională a unor neregularităţi ale documentaţiei depuse, aceasta se remite concedentului pentru completare, printr-o adresă conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul ghid.

    ART. 7
    (1) Propunerea de acordare a avizului se face de către SPT/DPTAR, prin directorul general al DGPS, după verificarea documentaţiei şi identificarea obiectului concesiunii în Situaţia obiectivelor - în vigoare, existentă la Administraţia Naţională, şi în documentele rezultate în urma informaţiilor primite de la structurile teritoriale ale FSNA sau a celor centrale cu atribuţii în domeniu, după caz. Această propunere se transmite împreună cu documentaţia aferentă şi o notă de prezentare a cererii concedentului spre avizare către preşedintele Administraţiei Naţionale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, printr-o adresă de înaintare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid.
    (2) Modelul avizului privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică/privată, este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ghid.
    (3) Avizul se înaintează spre semnare preşedintelui Administraţiei Naţionale, prin secretarul general.
    (4) După emitere, avizul se înregistrează la compartimentul documente clasificate din Administraţia Naţională pentru a fi expediat concedentului, prin STPS sau direct.

    ART. 8
    (1) În cazul transmiterii avizului prin STPS, după primirea acestuia, STPS:
    a) înştiinţează concedentul în vederea ridicării acestuia;
    b) predă avizul concedentului pe bază de semnătură în condica pentru expedierea documentelor;
    c) în cazul neridicării avizului, îl transmite concedentului prin poştă, cu confirmare de primire sau poşta specială.

    (2) În cazul în care s-a trimis avizul direct la concedent pentru autorităţile publice locale, STPS este notificat ulterior.

    ART. 9
    (1) Pentru obiectul concesiunii care se încadrează în infrastructura sistemului naţional de apărare, în funcţie de destinaţia acestuia, avizul prevede în mod obligatoriu:
    a) clauza menţinerii permanente a acestuia într-o stare corespunzătoare scopului pentru care a fost creat;
    b) clauzele legale privind îndeplinirea obligaţiilor ce revin concesionarului în susţinerea efortului de apărare, în caz de mobilizare sau război.

    (2) Clauzele prevăzute la alin. (1) trebuie precizate de concedent în caietul de sarcini şi cuprinse în partea reglementară a contractului de concesiune.
    (3) Neîndeplinirea obligaţiilor stabilite la alin. (1) şi (2) de către concedent sau de către concesionar atrage răspunderea contravenţională în condiţiile prevăzute de art. 50 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 477/2003, republicată.
    (4) În aplicarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 477/2003, republicată, coroborat cu art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea de către Administraţia Naţională a avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare se exceptează de la procedura aprobării tacite.

    ART. 10
    Actele normative referitoare la acordarea avizului pentru încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică, sunt prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul ghid.

    ART. 11
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    MODELUL
    cererii de acordare a avizului
    Antet concedent
    Nesecret
    Nr. ....... din ..............
    Exemplar nr. .......
    Preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
    Concedentul, ..................................................., în conformitate cu prevederile art. 108 lit. b), art. 308 alin. (4) lit. g) şi ale art. 362 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, solicit să emiteţi avizul privind încadrarea în infrastructura sistemului naţional de apărare a bunului ................................................................. (denumirea bunului proprietate publică/privată) situat în ........................................................... [delimitarea obiectului supus concesionării, suprafaţă (mp)], identificat la poziţia nr. ........ din anexa nr. ........ la Hotărârea Guvernului nr. ......./....... privind atestarea domeniului public al judeţului .................., precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul ............../sau la poziţia nr. ....... din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, însuşit de consiliul local/judeţean, prin Hotărârea nr. ......./......., sau domeniul privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale şi în Cartea funciară nr. .............. a comunei/oraşului/municipiului ....................., având numărul cadastral .............. al imobilului situat în strada ............................ nr. ......., sectorul ......., tarlaua ......., parcela ......., comuna/oraşul/municipiul/judeţul ...................... .
    Bunul care urmează să fie concesionat nu face obiectul procedurii de revendicare.
    Durata estimată a concesiunii este de ....... ani.
    Destinaţia bunului ce face obiectul concesiunii, după concesionare, este ............ .
    Se anexează următoarele documente:
    I.1) pentru bunul proprietate publică: extras din hotărârea Guvernului privind atestarea domeniului public al statului, respectiv al unităţii administrativ-teritoriale sau hotărârea consiliului judeţean/local de aprobare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale;
    2) pentru bunul proprietate privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale:
    2.1. dovada dobândirii dreptului de proprietate, astfel cum prevede art. 557 din Codul civil;
    2.2. extras din Inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, conform formularului P 4000 pe anul în curs;
    2.3. extras din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, aprobat prin:
    a) hotărârea autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale;
    b) hotărârea Guvernului prin care bunul din domeniul privat al statului a trecut în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale;
    c) hotărârea consiliului local/judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin care un bun a trecut din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în domeniul privat al statului sau din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al unei alte unităţi administrativ-teritoriale;
    d) hotărârea Guvernului prin care un bun din domeniul public al statului a trecut în domeniul privat al acestuia;
    e) hotărârea consiliului local/judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia.


    Pentru hotărârile consiliului local/judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public/privat al unităţii administrativ-teritoriale este obligatoriu avizul pentru legalitate de către instituţia prefectului, conform art. 255 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

    II. hotărâre referitoare la dreptul de administrare a bunului supus concesiunii - în cazul altor autorităţi publice centrale sau locale, instituţii publice etc., care au în administrare bunuri proprietate publică/privată, după caz;
    III. extrasul de carte funciară pentru informare - copie certificată pentru conformitate;
    IV. planul de încadrare în zonă al bunului proprietate publică care urmează să fie concesionat, la o scară convenabilă, astfel încât acesta să poată fi localizat - copie certificată pentru conformitate sau extrasul de plan cadastral de carte funciară.

    NOTĂ:
    În situaţia iniţiativei de concesionare a unei părţi dintr-un bun, concedentul va solicita aviz pentru întreg bunul proprietate publică/privată, cu excepţia situaţiei în care acea parte din bun a fost transcrisă în cartea funciară nouă cu menţionarea unui nou număr cadastral, ca urmare a existenţei unui act de dezmembrare pentru întreg bunul.

            Semnătura
    L.S. ..................................
              (numele şi prenumele)

    ANEXA 2

    la ghid
    MODELUL
    adresei structurii teritoriale pentru probleme speciale pentru solicitarea informaţiilor despre
    obiectul concesiunii la structurile forţelor sistemului naţional de apărare cu atribuţii în domeniu
    Nesecret
    Antetul structurii teritoriale pentru probleme speciale, judeţul .....................
    Nr. ....... din .............. Exemplar nr. .......
    Către
    .............................................................

    Concedentul, ......................., a solicitat Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, prin Adresa nr. ......./......., avizul privind încadrarea în infrastructura sistemului naţional de apărare a ................................................. (denumirea bunului proprietate publică/privată), ............................. (în suprafaţă de), în vederea concesionării.
    Vă rugăm să ne comunicaţi, prin adresă scrisă, punctul dumneavoastră de vedere privind încadrarea bunului mai sus menţionat, în infrastructura sistemului naţional de apărare aflată în responsabilitatea dumneavoastră la nivelul judeţului ......................./municipiului Bucureşti, în vederea acordării avizului de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform art. 108 lit. b), art. 308 alin. (4) lit. g) şi art. 362 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
    Şeful structurii teritoriale pentru probleme speciale, judeţul .......................,
    ..................................................
                  (gradul)
    L.S. .................................
                (numele şi prenumele)

    ANEXA 3

    la ghid
    MODELUL
    adresei de înaintare a documentelor la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
    Nesecret
    Antetul structurii teritoriale pentru probleme speciale, judeţul ...............
    Nr. ........... din .......... Exemplar nr. .........
    Preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
    Conform prevederilor Ordinului preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale nr. 574/2019 privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică/privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale,
    Am verificat documentaţia înaintată de către ...................................... (denumirea concedentului) privind bunul proprietate publică/privată ................., în suprafaţă de ............., identificat la poziţia nr. .......... din anexa nr. ............ la Hotărârea Guvernului ............ nr. ......./........ privind atestarea domeniului public al judeţului ............, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul ........... sau la poziţia nr. ............. din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului sau domeniul public/privat al unităţii administrativ-teritoriale, însuşit de consiliul local/judeţean, prin Hotărârea nr. ......../....... .
    Din informaţiile solicitate la structurile locale ale forţelor sistemului naţional de apărare cu atribuţii în domeniu şi verificările efectuate în Situaţia obiectivelor de infrastructură teritorială importante pentru sistemul naţional de apărare din judeţul .................., certific că documentaţia este completă şi că bunul care urmează să fie concesionat se/nu se încadrează în infrastructura sistemului naţional de apărare.
    Anexe: ........., 1 exemplar cu ........... file, nesecret.
    Şeful structurii teritoriale pentru probleme speciale judeţul ...........,
    ...............
              (gradul)
    L.S. ...............
               (numele şi prenumele)

    ANEXA 4

    la ghid
    MODELUL
    adresei de comunicare a demarării procedurii de verificare a obiectului concesiunii în vederea obţinerii avizului
    Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
    Antetul structurii teritoriale pentru probleme speciale, judeţul ............... Nesecret
    Nr. .......... din ........... Exemplar nr. ...........
    Preşedintelui Consiliului Judeţean ............/Primarului localităţii ........... Domnul (Doamna) ...............
    Ca urmare a Adresei dumneavoastră nr. ........../............, prin care aţi solicitat avizul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare pentru bunul proprietate publică/privată: .............., în suprafaţă de .............., situat în judeţul .............., localitatea .............., strada .............. nr. ........, vă comunicăm că a fost demarată procedura de verificare a bunului în vederea obţinerii avizului ANRSPS.
    După primirea informaţiilor necesare acordării avizului de la structurile forţelor sistemului naţional de apărare cu atribuţii în domeniu urmează să vă transmitem avizul privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare.
    Menţionăm că în conformitate cu art. 1 alin. (1) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a centrului pentru apărare, republicată, şi cu art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 157/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cererea dumneavoastră nu face obiectul procedurii de aprobare tacită.
    Şeful structurii teritoriale pentru probleme speciale, judeţul .............,
    ...........................
            (gradul)
    L.S. .................
              (numele şi prenumele)

    ANEXA 5

    la ghid
    MODELUL
    adresei de remitere a documentaţiei pentru completare
                                                                                                                                                                   Nesecret
    Exemplar nr. ...........
    Antet emitent ...........
    Nr. ......... din .............
    Către
    CONCEDENT
    Ca urmare a Adresei dumneavoastră nr. ........../..............., prin care aţi solicitat avizul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare pentru bunul .................................. (denumirea bunului), în suprafaţă de .........., situat în judeţul ................, oraşul/comuna ................, identificat la poziţia nr. ........... din anexa nr. ............. la Hotărârea Guvernului nr. .........../............. privind atestarea domeniului public al judeţului ................., precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul ........... sau la poziţia nr. ............ din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului sau domeniul public/privat al unităţii administrativ-teritoriale, însuşit de consiliul local/judeţean, prin Hotărârea nr. ........./.........., şi în Cartea funciară nr. ........... a oraşului/comunei ..........., având numărul cadastral ............. al imobilului situat în str. ........... nr. ..........., oraşul/comuna, judeţul ............., vă comunicăm următoarele:
    În urma analizei şi a verificării datelor existente vă returnăm documentaţia transmisă, în vederea completării acesteia, conform prevederilor art. ….. alin. …….. lit. ………….. din Ghidul pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea bunului concesionat în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică/privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale nr. 574/2019, cu următoarele documente:
    - .....................
    – ......................

    Anexă: ............, 1 exemplar cu ........... file, nesecret.
    Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale*,
    * Pentru solicitările autorităţilor publice centrale, instituţii publice de la nivel central, ministere sau dintre celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

    ...............................
    sau
    Şeful structurii teritoriale pentru probleme speciale, judeţul ...........
    L.S. .......................
             (numele şi prenumele)
    sau
    Director general
    Direcţia generală probleme speciale,
    L.S. ....................
                (numele şi prenumele)
    Avizat Biroul juridic**
    ** Adresa privind restituirea documentaţiei va fi avizată de către Biroul juridic din cadrul A.N.R.S.P.S.


    ANEXA 6

    la ghid
    MODELUL
    notei de prezentare a documentaţiei concedentului
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE
    Direcţia generală probleme speciale
    Nr. ..... din ...........
    Nesecret
    Exemplar nr. .................
    NOTĂ DE PREZENTARE
    pentru solicitarea ..................... (denumire concedent), judeţul ..............., de acordare a avizului Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare
    În conformitate cu prevederile art. 108 lit. b), art. 308 alin. (4) lit. g) şi art. 362 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale art. 3 lit. B pct. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) acordă aviz obligatoriu privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare.
    Pentru obţinerea avizului, structura teritorială pentru probleme speciale ................... a transmis la ANRSPS documentele întocmite de ............................................ (denumirea concedentului), care respectă prevederile Ordinului preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale nr. 574/2019 privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică/privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
    Bunul se referă la: ................, în suprafaţă de ............, situat în str. ............. nr. ...., oraşul/comuna ............., judeţul ............., identificat la poziţia nr. ........... din anexa nr. ........... la Hotărârea Guvernului nr. ........./........... privind atestarea domeniului public al judeţului ..............., precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul ................., cu modificările şi completările ulterioare, sau la poziţia nr. ............... din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statutului sau domeniul public/privat al unităţii administrativ-teritoriale, însuşit de consiliul local/judeţean, prin Hotărârea nr. ........../.......... .
    Destinaţia bunului ce face obiectul concesiunii, după concesionare, este ............ .
    Conform informaţiilor solicitate de la structurile forţelor sistemului naţional de apărare cu atribuţii în domeniu şi verificărilor din Situaţia cu obiectivele de infrastructură teritorială importante pentru sistemul naţional de apărare în vigoare rezultă că bunul proprietate publică/privată ce face obiectul concesiunii se/nu se încadrează în infrastructura sistemului naţional de apărare.
    Direcţia generală probleme speciale a întocmit Nota de prezentare a cererii ............................... (denumirea concedentului), judeţul ...................., în vederea acordării de către ANRSPS a avizului pentru încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare.
    Director general
    Direcţia generală probleme speciale,
    .........................................................

    ANEXA 7

    la ghid
    MODELUL
    adresei de înaintare a documentaţiei spre avizare
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE
    Nr. ..../.....
    Nesecret
    Exemplar nr. ......
    Direcţia generală probleme speciale
    Secretarului general al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
    Domnul ........................
    Vă transmitem anexat documentaţia pentru acordarea avizului de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitarea de concesionare a bunului proprietate publică/privată ....................... (denumirea bunului), în suprafaţă de ..............., în vederea supunerii spre semnare domnului preşedinte.
    După acordarea avizului, conform cadrului legal incident, vă adresăm rugămintea să dispuneţi returnarea exemplarului nr. 2 al avizului, nota de prezentare şi documentaţia aferentă la Direcţia generală probleme speciale.
    Anexe:
    .............................. PS/......................................, 1 filă, nesecret;
    ..............................PS/........................................, 2 file, nesecret;
                                                                                 ... file, nesecret.

    Director general
    Direcţia generală probleme speciale,
    ...................................................

    ANEXA 8

    la ghid
    MODELUL
    avizului acordat de Administraţia Naţională
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE
    Nr. ....../...........
    Nesecret
    Exemplar nr. ..........
    Preşedintelui Consiliului Judeţean ......../Primarului localităţii ..................
    Domnul (Doamna) ...................................................
    Ca urmare a Adresei dumneavoastră nr. ............/.................. referitoare la obţinerea avizului privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare pentru bunul proprietate publică/privată ............................. (denumirea bunului), în suprafaţă de ......,
    situat în judeţul ..............., municipiul/oraşul/comuna ..............., identificat la poziţia nr. ............... din anexa nr. ............... la Hotărârea Guvernului nr. ............/................. privind atestarea domeniului public al judeţului ........................, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul ............................ sau la poziţia nr. ...........din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului sau domeniul public/privat al unităţii administrativ-teritoriale, însuşit de consiliul local/judeţean, prin Hotărârea nr. ....../........., şi în Cartea funciară nr. ............ a comunei/oraşului/municipiului ......................, având numărul cadastral .................al imobilului situat în strada ............................... nr. ........, sectorul......, tarlaua ............, parcela ........., comuna/oraşul/municipiul/judeţul ..............,
    în urma analizei documentaţiei transmise şi a verificării datelor existente, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale emite prezentul
    A V I Z
    Potrivit prevederilor art. 108 lit. b), art. 308 alin. (4) lit. g) şi art. 362 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, bunul proprietate publică/privată ce face obiectul concesiunii se*)/nu se încadrează în infrastructura sistemului naţional de apărare.
    *) Pentru obiectul concesiunii care se încadrează în infrastructura sistemului naţional de apărare, în funcţie de destinaţia acestuia, avizul prevede în mod obligatoriu:
    a) clauza menţinerii permanente a acestuia într-o stare corespunzătoare scopului pentru care a fost creat, potrivit art. 55 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 370/2004;
    b) clauzele legale privind îndeplinirea obligaţiilor ce revin concesionarului în susţinerea efortului de apărare, în caz de mobilizare sau război şi care trebuie precizate de concedent în caietul de sarcini urmând a fi cuprinse în partea reglementară a contractului de concesiune.


    Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
    ...................................

    ANEXA 9

    la ghid
    ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ
    – Constituţia României, republicată - art. 136 alin. (4);
    – Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare - art. 6, 20;
    – Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată - art. 1 alin. (1), art. 41 alin. (1) lit. d) şi h), art. 42 alin. (1), art. 50 alin. (1) lit. b);
    – Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare - art. 557, art. 858-875;
    – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - art. 13 alin. (2) şi (3), art. 14, art. 22;
    – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată - art. 1, 23, art. 41 alin. (6);
    – Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare - art. 12, art. 12^1;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - art. 108, art. 129 alin. (6) lit. a), art. 173 alin. (4) lit. a), art. 196, art. 255, art. 308 alin. (4) lit. g), art. 356 alin. (1), art. 357, art. 358-361, art. 362 alin. (1) şi (3), art. 606 alin. (6) şi (7), art. 607 alin. (4) şi (5);
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare - art. 2 alin. (1) şi art. 4 alin. (3) teza a II-a;
    – Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare - art. 3 lit. B pct. 19;
    – Hotărârea Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare - art. 51, 54, 55;
    – Hotărârea Guvernului nr. 1.067/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice - art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. i);
    – Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în vigoare privind aprobarea Catalogului–cadru cu obiectivele de infrastructură teritorială importante pentru sistemul naţional de apărare - cu caracter militar;
    – Anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare - art. 22, art. 65 alin. (2) şi (4), art. 340 alin. (1) lit. a) şi b), art. 380.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016