Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE din 16 noiembrie 2020  a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID DE FINANŢARE din 16 noiembrie 2020 a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1129 din 24 noiembrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.057 din 16 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1129 din 24 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Ghidul de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale cu privire la derularea Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, denumit în continuare Program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) scopul, obiectul şi indicatorii de performanţă ai Programului;
    b) eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
    c) condiţiile şi termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare, decontare şi monitorizare a proiectului propus.


    ART. 2
    Scopul, obiectul şi indicatorii de performanţă ai Programului
    (1) Scopul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea consumului anual de energie finală.
    (2) Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, prin finanţarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a acestora, respectiv:
    - îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre şi uşi, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste subsol), a şarpantelor şi învelitorilor; precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul climatizat al clădirii;
    – introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
    – utilizarea surselor regenerabile de energie;
    – implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziţionarea, instalarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
    – înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
    – optimizarea calităţii aerului interior prin ventilaţie mecanică cu unităţi individuale sau centralizată, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt şi a nivelului de umiditate, care să asigure starea de sănătate a utilizatorilor în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea;
    – orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrări de reparaţii şi etanşări la nivelul îmbinărilor şi străpungerilor la faţade etc.).

    (3) Indicatorii de performanţă ai Programului sunt:
    a) reducerea consumului anual de energie finală, calculată astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    E - reducerea consumului de energie totala finală, rezultată în urma implementării obiectivelor Programului;
    e iniţial i - consumul total iniţial de energie totală finală al obiectivului, conform auditului energetic;
    e final i - consumul total de energie finală rezultat în urma implementării proiectului;
    n - numărul de proiecte finalizate.

    Acest indicator va fi calculat şi demonstrat la nivelul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi declarat de către beneficiar în raportul de finalizare şi în rapoartele de monitorizare depuse anual;

    b) reducerea anuală estimată a cantităţii gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO_2), calculată ca sumă a cantităţii de gaze cu efect de seră diminuată prin implementarea fiecărui proiect. Cantitatea de gaze cu efect de seră diminuată în cadrul fiecărui proiect este cea prevăzută în raportul de finalizare, respectiv în raportul anual de monitorizare.
    I = E x factor_CO_2,
    unde:
    I - reducerea anuală estimată a cantităţii de gaze cu efect de seră (echivalent tone de CO_2);
    factor_CO_2 - factorul de conversie al energiei primare în CO_2;*^1)
    *1) https://www.gov.uk/government/collections/government-conversion-factors-for-company-reporting

    E - reducerea consumului de energie totala finală, rezultată în urma implementării obiectivelor Programului.
    ART. 3
    Sursa de finanţare pentru derularea Programului
    (1) Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    (2) Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.

    ART. 4
    Definiţii
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către Autoritate, în cadrul căruia se introduc datele tehnice rezultate din auditul energetic şi documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, de către potenţialii solicitanţi în cadrul programului, pentru fiecare obiectiv pentru care se doreşte finanţare din fondul pentru mediu;
    b) audit energetic al clădirii - totalitatea activităţilor specifice prin care se obţin date şi elemente tehnice despre profilul consumului energetic real al unei clădiri/unităţi de clădire existente, urmate de identificarea soluţiilor de creştere a performanţei energetice, de cuantificarea reducerii consumurilor energetice rezultate din soluţiile propuse, de evaluarea eficienţei economice a implementării acestora prin indicatori economici şi finalizate cu raportul de audit, conform metodologiei prevăzute în Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;
    c) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    d) beneficiar - unitatea administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziunea municipiului Bucureşti, care a solicitat finanţare din Fondul pentru mediu şi al cărei obiectiv a fost aprobat în vederea finanţării, aceasta încheind, în termenul prevăzut de ghid, contract pentru finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;
    e) cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat conform anexei nr. 1 la prezentul ghid şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării, pentru unul sau mai multe obiective de investiţii;
    f) cererea de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate şi prevăzute prin contractul pentru finanţare nerambursabilă, anexă la contractul pentru finanţare nerambursabilă;
    g) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate, care pot fi decontate din Fondul pentru mediu;
    h) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care nu sunt suportate din bugetul Programului;
    i) clădire publică cu destinaţie de unitate de învăţământ - orice clădire publică în care se desfăşoară activităţi de educaţie antepreşcolară, preşcolară, şcolară, gimnazială şi liceală, inclusiv anexele acestora (cu titlu exemplificativ: cantine, săli de sport);
    j) construcţie cu caracter provizoriu - construcţie autorizată ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcţiunii adăpostite, ori datorită cerinţelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existenţă limitată, precizată şi prin autorizaţia de construire;
    k) contribuţie proprie - valoarea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii, în valoare de cel puţin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile;
    l) criterii de eligibilitate - condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării; acestea vizează solicitantul, proiectul propus şi cheltuielile proiectului;
    m) dosar de decontare - cererea de decontare însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către beneficiar în vederea decontării de către Autoritate a cheltuielilor eligibile;
    n) dosar de finanţare - cererea de finanţare nerambursabilă însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării şi aprobării de către Autoritate;
    o) obiectiv de investiţie - clădirea/ansamblul clădirilor care formează o unitate de învăţământ şi documentele aferente ce însoţesc cererea de finanţare, potrivit prevederilor prezentului ghid, denumit în continuare obiectiv;
    p) proiect - ansamblul obiectivelor de investiţii care sunt incluse într-o cerere de finanţare;
    q) raport de implementare - document tehnic care conţine descrierea modului în care au fost implementate măsurile de îmbunătăţire a performanţelor termice şi energetice ale clădirii şi cuantificarea rezultatelor obţinute, elaborat de către auditorul energetic;
    r) sesiune de depunere - perioadă determinată, în interiorul căreia solicitantul poate depune/transmite la Autoritate dosarul de finanţare;
    s) sesiune de finanţare - perioadă determinată, care debutează cu publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare, potrivit dispoziţiei preşedintelui şi care include sesiunea de depunere;
    t) solicitant - unitatea administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, oraş, municipiu, inclusiv subdiviziunea municipiului Bucureşti, care depune cerere de finanţare însoţită de documentele prevăzute în ghid.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează; documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) DALI - documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;
    c) S.F. - studiu de fezabilitate;
    d) TVA - taxa pe valoarea adăugată;
    e) UAT - unitate administrativ-teritorială.


    ART. 5
    Organizarea sesiunii de finanţare
    (1) Anual, se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.
    (2) Pentru organizarea sesiunii de finanţare, se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii:
    a) deschiderea sesiunii de finanţare;
    b) perioada de înscriere a datelor tehnice în aplicaţia informatică;
    c) sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare;
    d) suma alocată sesiunii de finanţare şi sumele alocate pe fiecare categorie de UAT, aşa cum sunt menţionate la alin. (6);
    e) comisia de analiză şi selectare a dosarelor de finanţare depuse de către solicitanţi şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cazul în care acestea sunt formate din personal al Autorităţii;
    f) alte instrucţiuni sau documente interne ale Autorităţii, necesare pentru realizarea evaluării, aprobării şi implementării proiectelor, dacă este cazul.

    (3) Dispoziţia preşedintelui cuprinzând informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, perioada de înscriere a datelor tehnice în aplicaţia informatică fiind stabilită a începe într-un termen de minimum 60 de zile de la data deschiderii sesiunii de finanţare.
    (4) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (2) lit. c) se publică pe pagina de internet a Autorităţii după centralizarea, în ordinea descrescătoare a punctajelor asumate, a obiectivelor pentru care s-au înscris datele tehnice, de către potenţialii solicitanţi, în aplicaţia informatică.
    (5) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (2) lit. f) se publică pe pagina de internet a Autorităţii pe durata perioadei de derulare a Programului.
    (6) În cadrul unei sesiuni de finanţare, suma maximă care poate fi solicitată este:
    a) 1.500.000 lei pentru UAT cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori;
    b) 3.000.000 lei pentru UAT cu o populaţie de peste 5.001 locuitori.

    (7) Numărul de locuitori se stabileşte luând în considerare ultimul recensământ publicat pe pagina de internet a Institutului Naţional de Statistică.
    (8) În cazul în care o unitate administrativ-teritorială intenţionează să solicite finanţare pentru mai multe obiective de investiţii, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) lit. o), se poate depune o singură cerere de finanţare.
    (9) Analiza dosarelor de finanţare, soluţionarea contestaţiilor depuse, precum şi implementarea proiectelor se pot realiza prin externalizarea serviciilor aferente acestor activităţi sau prin cooptarea de personal din alte instituţii publice sau autorităţi publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora. În această situaţie, aprobarea obiectivului/obiectivelor solicitate se realizează potrivit art. 15.

    ART. 6
    Etapele sesiunii de finanţare
    Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:
    a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare, potrivit dispoziţiei preşedintelui;
    b) înscrierea datelor tehnice în aplicaţia informatică pe baza auditului energetic şi DALI;
    c) centralizarea, în ordinea descrescătoare a punctajelor asumate, a obiectivelor pentru care s-au înscris datele tehnice, de către potenţialii solicitanţi, în aplicaţia informatică;
    d) publicarea listelor centralizate conform modalităţii prevăzute la lit. c), în funcţie de cele două categorii de solicitanţi, potrivit art. 5 alin. (6);
    e) depunerea dosarelor de finanţare;
    f) analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului, proiectului şi a cheltuielilor;
    g) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a rezultatelor analizei dosarelor de finanţare;
    h) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
    i) încheierea contractelor pentru finanţare nerambursabilă;
    j) implementarea proiectelor/obiectivelor;
    k) monitorizarea proiectelor/obiectivelor;
    l) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a cantităţii de CO_2 diminuată prin implementarea proiectelor de creştere a eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, conform indicatorului calculat.


    CAP. II
    Eligibilitatea solicitantului, a proiectului şi a cheltuielilor, depunerea dosarului de finanţare
    ART. 7
    Cuantumul finanţării
    (1) Finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, aşa cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (6).
    (2) Finanţarea totală care se poate acorda unui solicitant, pentru unul sau mai multe obiective de investiţii, este în limita sumelor prevăzute la art. 5 alin. (6).

    ART. 8
    Categorii de solicitanţi eligibili
    Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9, sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş sau municipiu, inclusiv subdiviziunile municipiului Bucureşti, definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Criterii de eligibilitate a solicitantului
    Este considerată eligibilă UAT care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;
    c) nu a fost condamnată pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    d) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) asigură contribuţia proprie necesară implementării proiectului/obiectivului;
    f) este proprietar al terenului şi al clădirii/ansamblului de clădiri pe care se realizează investiţia şi le administrează prin organe deliberative;
    g) deţine un document strategic relevant, care poate fi:
    - Plan de acţiune privind energia durabilă;
    – Strategie de reducere a emisiilor de CO_2;
    – strategie locală/judeţeană în domeniul energiei;
    – Plan naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 122/2015); alt document strategic care prevede măsuri în domeniul eficienţei energetice, conform legislaţiei în vigoare (de exemplu, strategia de dezvoltare locală, strategia de dezvoltare judeţeană, programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice dezvoltate în conformitate cu Modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferent localităţilor cu o populaţie mai mare de 5.000 locuitori, aprobat prin Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/DEE/12.02.2015 (publicată pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei).
    Documentul strategic este însoţit de hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a respectivului/elor document/e strategic/e relevant/e.    ART. 10
    Criterii de eligibilitate a obiectivului de investiţie aferent cererii de finanţare
    (1) Este eligibil obiectivul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) terenul şi clădirea/ansamblul de clădiri sunt în domeniul public al solicitantului şi în administrarea organului deliberativ al acestuia;
    b) terenul şi clădirea/ansamblul de clădiri nu fac obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu fac obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu fac obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    c) clădirea/ansamblul de clădiri pentru care se depune cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică de la bugetul de stat sau din fonduri europene în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare şi nu beneficiază de astfel de fonduri pentru aceleaşi lucrări de intervenţie/activităţi aferente operaţiunii care sunt realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    d) clădirea/ansamblul de clădiri nu se încadrează în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu risc ridicat de prăbuşire, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire care sub efectul cutremurului poate suferi degradări structurale majore;
    e) auditul energetic estimează o reducere procentuală a consumului total de energie finală de minimum 10%;
    f) clădirea/ansamblul de clădiri nu sunt construcţii cu caracter provizoriu;
    g) clădirea/ansamblul de clădiri şi activităţile sale se încadrează în scopul Programului şi în cadrul acţiunilor specifice sprijinite, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare);
    h) clădirea/ansamblul de clădiri deserveşte unei unităţi de învăţământ şi nu îşi va schimba destinaţia pe toată durata contractului pentru finanţare nerambursabilă;
    i) clădirea/ansamblul de clădiri este/sunt independentă/e structural de alte clădiri/locaţii ce au o altă destinaţie.

    (2) Acţiunile sprijinite în cadrul acestui Program vizează:
    I. Măsurile de creştere a eficienţei energetice (cu asigurarea condiţiilor de confort interior) includ lucrări de intervenţie/activităţi aferente investiţiei de bază (TIP I)
    1. Lucrările de construcţii şi instalaţii pot cuprinde:
    A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
    - asigurarea unui nivel ridicat de etanşeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât şi prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilităţii la aer a elementelor de anvelopă opace şi asigurarea continuităţii stratului etanş la nivelul anvelopei clădirii;
    – izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă;
    – izolarea termică a faţadei - parte opacă, în care se poate cuprinde şi termohidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără realizarea termoizolării suplimentare a acesteia), respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante, după caz; înlocuirea învelitorii cu o soluţie alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanţă termică superioară, care ar contribui la creşterea performanţei energetice a clădirii (îmbunătăţirea izolării şi inerţiei termice);
    – izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereţilor subsolului (dacă acesta este sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfăşurarea de activităţi specifice unităţii) sau a podului existent al clădirii (dacă acesta este sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfăşurarea de activităţi specifice unităţii);
    – izolarea termică a pereţilor exteriori la interior, conform soluţiei tehnice, în cazuri argumentate tehnic şi arhitectural.

    B. Asigurarea sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
    a) repararea/înlocuirea instalaţiei interioare de distribuţie a agentului termic sau apei calde de consum, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor automate de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire, în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;
    b) repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică proprie, instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum cu cazan cu condensare, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO_2, inclusiv prin instalaţii de microcogenerare, dacă sunt fezabile tehnic şi economic, cu condiţia ca energia termică/electrică produsă să fie utilizată exclusiv pentru clădirea/clădirile care este/sunt deţinută(e) de solicitant, amplasată(e) în acelaşi perimetru/parcelă/adresă a solicitantului, inclusiv pentru clădirea/clădirile care nu face/fac obiectul proiectului;
    c) înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire statice şi ventiloconvectoare;
    d) montarea/repararea/înlocuirea reţelei exterioare de distribuţie a agentului termic pentru încălzire/apă caldă de consum, care asigură legătura între clădirea/clădirile eligibilă care face/fac obiectul proiectului şi centrală termică;
    e) zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, inclusiv prin montarea de robinete cu cap termostatic (cu acces limitat) la aparatele terminale de încălzire/răcire.

    C. Lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri:
    a) reabilitarea/modernizarea instalaţiei de iluminat;
    b) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, inclusiv tehnologie LED, eventual echipate cu variatoare de culoare şi/sau senzori de mişcare/prezenţă acolo unde acestea se impun pentru condiţii sporite de confort şi/sau economie de energie;
    c) instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.

    D. Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior:
    a) asigurarea calităţii aerului interior prin ventilaţie mecanică sau ventilaţie hibridă (inclusiv a spaţiilor comune);
    b) prevederea de soluţii de ventilaţie mecanică cu recuperare de energie termică în proporţie de minimum 75%, centralizată sau cu unităţi individuale cu comandă locală sau centralizată, obligatoriu pentru spaţiile în care gradul de ocupare a acestora este mai mare de 0,1 persoane/mp (echivalent cu 10 mp/ persoană).

    E. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu
    Instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră: sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalaţii cu panouri solare termice şi/sau hibride, instalaţii cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcţionează prin cogenerare de înaltă eficienţă, pompe de căldură, centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de căldură sol-aer, recuperatoare de căldură etc.
    Sistemele de producere a energiei utilizând surse regenerabile pot fi montate, conform soluţiei tehnice, pe clădire sau în apropierea acesteia, cu condiţia ca acestea să se afle pe imobilul (teren şi clădire) aflat în proprietatea publică a solicitantului şi în administrarea organelor deliberative ale acestuia.
    În cazul în care din auditul energetic aferent fiecărui obiectiv rezultă un nivel de sub 10% din consumul de energie finală, realizat din surse regenerabile de energie, atunci este obligatorie implementarea surselor de energie regenerabile.
    ATENŢIE: Sursa de energie (instalaţia/capacitatea de producere a energiei) se dimensionează pentru utilizarea energiei produse doar pentru acoperirea necesarului anual de energie al clădirii/ansamblului de clădiri ale proiectului (nu se distribuie energie în sistem).
    Cu toate acestea, în cazul existenţei unui surplus, acesta poate fi redistribuit în mod gratuit, dacă este cazul, pentru clădirea/ansamblul de clădiri care nu face/fac obiectul proiectului, dar care este/sunt în proprietatea solicitantului.

    F. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri şi alte activităţi care conduc la realizarea scopului proiectului:
    a) montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;
    b) montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică şi energie termică;
    c) realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat de producere şi/sau furnizare a energiei termice;
    d) implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.


    2. Dotări şi echipamente, conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    II. Măsurile conexe (TIP II) care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanţare şi care nu conduc la creşterea eficienţei energetice, dar includ lucrări de intervenţie/activităţi aferente investiţiei de bază
    Construcţiile, instalaţiile, utilajele şi echipamentele tehnologice şi funcţionale, cu şi fără montaj, dotările, precum şi activele necorporale, aferente măsurilor conexe pot cuprinde:
    1. repararea/înlocuirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea/înlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
    2. demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/ remontarea acestora, dacă este cazul, după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
    3. refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
    4. repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii.

    Toate măsurile de tip I trebuie să fie fundamentate în DALI şi proiectul tehnic de execuţie, ţinând cont de raportul de expertiză tehnică şi/sau în auditul energetic.
    Din auditul energetic, care cuprinde fişa de analiză termică şi energetică, expertiza energetică, certificatul de performanţă energetică, măsuri recomandate şi analiza tehnico-economică a acestora, rezultă prin intervenţiile propuse un nivel al consumului anual specific de energie finală, respectiv un nivel anual specific al emisiilor de gaze echivalent CO_2, conform reglementărilor legale în vigoare.    ART. 11
    Categorii de cheltuieli eligibile
    (1) Sunt considerate eligibile următoarele:
    a) cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică şi studii, respectiv poziţiile 3.1, 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sunt eligibile cumulat, în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
    b) cheltuielile cu consultanţa, respectiv poziţia 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, eligibile în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
    c) cheltuielile pentru investiţia propusă, conform criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10;
    d) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului energetic înainte de intervenţie şi elaborarea raportului de implementare după intervenţie, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat; autoritatea finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 4.000 lei, inclusiv TVA;
    e) cheltuieli privind expertizarea tehnică a clădirii/ansamblului de clădiri conform reglementărilor în vigoare, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic; autoritatea finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 10.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare clădire;
    f) TVA aferentă proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace, potrivit prevederilor legale.

    (2) Valoarea estimată a proiectului/obiectivului nu este limitată. Finanţarea maximă aprobată pentru fiecare categorie de solicitant nu poate depăşi suma prevăzută la art. 5 alin. (6). Diferenţa până la valoarea totală a proiectului va fi susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii.
    (3) Nu se acceptă finanţare sau asigurarea contribuţiei proprii prin proiecte ori programe cu finanţare publică de la bugetul de stat sau din fonduri europene, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin Program.

    ART. 12
    Conţinutul dosarului de finanţare
    (1) Dosarul de finanţare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 1 la ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) orice act administrativ de reprezentare emis de către reprezentantul legal în condiţiile legii, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
    f) după caz:
    (i) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă; sau
    (ii) împuternicirea dată Autorităţii în vederea eliberării certificatului menţionat la pct. (i), conform cererii de finanţare;

    g) hotărârea consiliului local al solicitantului privind participarea la Program, în copie certificată „conform cu originalul“, care va conţine:
    (i) acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale obiectivului/obiectivelor;
    (ii) acordul cu privire la contractarea finanţării şi persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea;
    (iii) acordul privind susţinerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului/obiectivelor;
    (iv) aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici;

    h) auditul energetic al clădirii înainte de intervenţie, în original sau în copie legalizată, întocmit conform legislaţiei în vigoare de către un auditor energetic pentru clădiri gradul Ici atestat, nu mai vechi de 6 luni la data depunerii cererii de finanţare, care trebuie să conţină în mod obligatoriu cel puţin următoarele informaţii sub formă tabelară:
    - reducerea procentuală a consumului de energie finală (se vor indica valorile iniţiale şi valorile estimate a fi realizate după implementarea proiectului);
    – reducerea procentuală a cantităţii de emisii echivalent CO_2 (se vor indica valorile iniţiale şi valorile estimate a fi realizate după implementarea proiectului);
    – aria utilă a spaţiului încălzit;

    i) DALI pentru obiectivul de investiţii propus, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările ulterioare (verificat de verificator atestat), în copie certificată „conform cu originalul“;
    j) expertiză tehnică a clădirii pentru încadrarea imobilului în clasa de risc seismic, întocmită conform prevederilor legale în vigoare, în copie certificată „conform cu originalul“;
    k) document strategic relevant, însoţit de hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a respectivului/elor document/e strategic/e relevant/e, în copie certificată „conform cu originalul“;
    l) dispozitiv de stocare electronic care să conţină formatul scanat al dosarului de finanţare depus.

    (2) Documentele prevăzute la lit. h)-k) vor fi depuse pentru fiecare obiectiv în parte.

    ART. 13
    Înscrierea în cadrul Programului şi depunerea dosarului de finanţare
    (1) Înscrierea în cadrul Programului se realizează prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    (2) În perioada prevăzută în dispoziţia preşedintelui de la art. 5 alin. (2) lit. b), potenţialii solicitanţi procedează la înscrierea următoarelor date tehnice în aplicaţia informatică:
    a) denumirea unităţii administrativ-teritoriale;
    b) denumirea obiectivului de investiţie (de exemplu: denumirea şcolii, grădiniţei etc.);
    c) numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale;
    d) reducerea procentuală a consumului de energie finală;
    e) punctajul aferent reducerii prevăzute la lit. d);
    f) reducerea procentuală a cantităţii de emisii echivalent CO_2;
    g) punctajul aferent reducerii prevăzute la lit. f);
    h) punctajul total pe obiectiv, calculat conform art. 14 alin. (6);
    i) suma solicitată aferentă obiectivului de investiţie propus.

    (3) După publicarea listei centralizate a obiectivelor, unităţile administrativ-teritoriale procedează la depunerea dosarelor de finanţare, în interiorul sesiunii menţionate la art. 5 alin. (2) lit. c), potrivit dispoziţiei preşedintelui Autorităţii.
    (4) Dosarele de finanţare conţinând toate documentele obligatorii menţionate în prezentul ghid se depun la registratura Autorităţii, în original, în plic sigilat, acestea având menţionate următoarele informaţii:
    a) denumirea şi adresa completă ale solicitantului;
    b) titlul: „Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ“;
    c) sesiunea de depunere.

    (5) Dosarul de finanţare poate fi transmis şi prin poştă/curier, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data depunerii la poştă/curier să fie în interiorul sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare.

    CAP. III
    Proceduri privind analiza documentelor depuse de către solicitant, în vederea aprobării finanţării
    ART. 14
    Analiza şi selectarea cererilor de finanţare
    (1) În cadrul sesiunii de depunere, Comisia de analiză şi selectare procedează la:
    a) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului;
    b) analiza documentelor, potrivit anexelor nr. 3-5.

    (2) Ordinea în care se analizează documentele ce compun dosarul de finanţare este cea rezultată în urma centralizării obiectivelor pe baza punctajelor asumate de unităţile administrativ-teritoriale.
    (3) În vederea stabilirii eligibilităţii dosarelor de finanţare, Comisia de analiză şi selectare poate proceda la:
    (i) solicitarea de informaţii sau documente suplimentare faţă de cele obligatorii;
    (ii) solicitarea remedierii/clarificării neconcordanţelor/ erorilor constatate în cuprinsul documentaţiei depuse; sau
    (iii) completarea documentaţiei obligatorii, potrivit art. 12 alin. (1), o singură dată. Documentele/Informaţiile prezentate trebuie să ateste eligibilitatea la data depunerii acestora, excepţie făcând documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c)-f), care trebuie să ateste eligibilitatea solicitantului la data depunerii dosarului de finanţare.

    (4) În situaţia aplicării prevederilor alin. (3), Autoritatea comunică solicitantului observaţiile/constatările sale, prin publicarea pe pagina de internet a Autorităţii.
    (5) Termenul în care pot fi transmise documentele, potrivit alin. (3), este de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii.
    (6) Atrag respingerea dosarului de finanţare:
    a) neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 şi 10;
    b) neprezentarea clarificărilor/completărilor în termenul indicat de Autoritate, potrivit alin. (5).

    (7) Finanţarea obiectivelor se realizează în baza punctajului obţinut, descrescător, calculat după cum urmează:
    1. se acordă până la 60 de puncte pentru reducerea procentuală a consumului de energie cuprinsă între pragul minim de 10%, prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. e), şi pragul de 40%; se acordă câte două puncte pentru fiecare procent de reducerea procentuală de energie care depăşeşte pragul minim de 10%, de exemplu, pentru o reducere de 10% se vor obţine 0 puncte; pentru o reducere de 20% vom avea un punctaj de 10% x 2 puncte = 20 puncte;
    2. se acordă până la 20 de puncte pentru contribuţia proprie; se acordă punctaj proporţional cu fiecare procent de contribuţie proprie care depăşeşte contribuţia minimă de 10%, de exemplu, pentru o contribuţie de 10% se vor obţine 0 puncte; pentru o contribuţie proprie de 15% se vor obţine 5% x 1 punct = 5 puncte; pentru o contribuţie de 30% sau mai mare se vor obţine 20% x 1 punct = 20 de puncte;
    3. se acordă până la 20 de puncte pentru reducerea procentuală a cantităţii emisiilor de CO_2 cuprinsă între pragul minim de 10% şi pragul de 90%; se acordă câte un punct pentru o reducere procentuală de 4%. De exemplu, pentru o reducere de 10% se vor obţine 0 puncte; pentru o reducere de 20% vom avea un punctaj de (10% : 4%) x 1 punct = 2,5 puncte x 1 = 2,5 puncte.

    (8) Obiectivele de investiţii vor fi aprobate în ordinea descrescătoare a punctajului rezultat în urma analizei Autorităţii, în limita bugetului alocat sesiunii.
    (9) În aplicarea prevederilor alin. (8), în cazul în care două sau mai multe obiective obţin acelaşi punctaj, iar bugetul alocat sesiunii nu permite finanţarea tuturor acestora, Autoritatea procedează fie la suplimentarea bugetului, fie la departajarea solicitanţilor în funcţie de ordinea înscrierii obiectivului în aplicaţia informatică.
    (10) În cazul în care două sau mai multe obiective aferente aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale obţin acelaşi punctaj, iar bugetul alocat sesiunii nu permite finanţarea tuturor acestora, Autoritatea procedează fie la suplimentarea bugetului, fie la finanţarea obiectivului/obiectivelor ales/alese de către solicitant, în urma consultărilor cu Autoritatea.
    (11) În cadrul unei cereri de finanţare pot fi aprobate unul sau mai multe obiective, cel/cele care nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid fiind respinse.
    (12) În centralizatoarele cu cererile propuse spre avizare se vor preciza următoarele: valoarea eligibilă a obiectivului/ obiectivelor, suma propusă spre finanţare, procentul pe care îl reprezintă aceasta din valoarea eligibilă şi punctajul obţinut în urma evaluării.
    (13) Obiectivele/Proiectele eligibile în urma analizei Autorităţii, dar neaprobate ca urmare a atingerii sumei alocate sesiunii de finanţare se includ într-un centralizator distinct, denumit „Obiective/Proiecte în aşteptare“, care se publică pe site-ul AFM. Acestea vor putea parcurge etapele avizării şi aprobării, cu actualizarea în prealabil a documentaţiei expirate, în cazul în care suma alocată sesiunii se suplimentează sau unul/mai multe dintre obiectivele contractate nu mai îndeplineşte/ îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi/sau punctajul care au stat la baza aprobării acestuia/acestora.

    ART. 15
    Aprobarea dosarelor de finanţare
    (1) După avizare, Comitetul director al Autorităţii propune Comitetului de avizare al Autorităţii aprobarea finanţării obiectivelor cuprinse în centralizatoarele prevăzute la art. 14 alin. (12). Comitetul de avizare aprobă finanţarea obiectivelor propuse de Comitetul director. Sumele aprobate de Comitetul de avizare reprezintă valorile maxime ce pot fi finanţate în cadrul obiectivelor şi nu pot fi suplimentate.
    (2) Comitetul director al Autorităţii aprobă centralizatoarele privind obiectivele respinse.

    ART. 16
    Comunicarea rezultatelor
    Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorităţii privind obiectivele aprobate, respectiv a centralizatoarelor cuprinzând obiectivele respinse se realizează prin publicarea pe pagina de internet a Autorităţii.

    ART. 17
    Contestaţii
    (1) Se poate depune contestaţie împotriva deciziilor Comitetului director şi Comitetului de avizare în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor.
    (2) Contestaţia se depune la sediul Autorităţii sau prin poştă/curier/e-mail, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data depunerii la poştă/curier să nu depăşească data-limită prevăzută la alin. (1).
    (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează contestaţia şi înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a acesteia.
    (4) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).
    (5) Listele cuprinzând contestaţiile admise, precum şi listele contestaţiilor respinse se vor publica pe pagina de internet a Autorităţii.
    (6) Decizia de respingere a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    Perfectarea contractului pentru finanţare nerambursabilă şi acordarea finanţării
    (1) Autoritatea informează solicitantul, prin adresă, cu privire la aprobarea obiectivului/obiectivelor şi acordă termen de maximum 30 de zile de la data recepţionării acesteia pentru semnarea contractului pentru finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract.
    (2) În scopul precizat la alin. (1), reprezentantul legal/ împuternicitul se va prezenta la sediul Autorităţii, cu următoarele documente:
    1. actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului, după caz;
    2. împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care semnează contractul este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;
    3. documentul doveditor al deschiderii de către solicitantul aprobat la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi reprezentând finanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului.

    (3) Neprezentarea reprezentantului legal al solicitantului/ împuternicitului în termenul prevăzut la alin. (1) constituie renunţare la finanţare, solicitantul aprobat nemaiavând dreptul de a mai încheia contractul cu Autoritatea.
    (4) Modelul contractului pentru finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.
    (5) Contractul se întocmeşte în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
    (6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea odată cu sfârşitul perioadei de monitorizare a proiectului. Durata de implementare a proiectului, stabilită în cadrul contractului, nu poate depăşi 24 de luni. Aceasta se calculează de la data depunerii primei cereri de decontare.
    (7) În cadrul contractului, beneficiarul poate depune maximum 3 cereri de decontare.
    (8) Prima cerere de decontare se va depune în maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.
    (9) Prin excepţie, în situaţii justificate, atât termenul de 12 luni pentru depunerea primei cereri de decontare, cât şi durata de implementare a proiectului pot fi prelungite cu acordul Comitetului director al Autorităţii.
    (10) Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    (11) Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Acordarea finanţării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat prin act adiţional.
    (14) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, Autoritatea poate anula sau recupera finanţarea, iar contractul încetează/poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităţilor specifice de notificare.
    (15) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se adaugă dobânzi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare, până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (16) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de Autoritate, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.

    ART. 19
    Decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) Personalul Autorităţii cu atribuţii în implementarea proiectelor sau personalul extern, în condiţiile art. 5 alin. (9), verifică modul de implementare a proiectului de către beneficiarul finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale.
    (2) Cererile de decontare se depun conform graficului de finanţare, în interiorul duratei de implementare a proiectului.
    (3) La prima cerere de decontare beneficiarul va prezenta, în situaţia în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcţii, proiectul tehnic, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare, a contribuţiei proprii aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare şi a eventualelor cheltuieli neeligibile, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare.
    (5) În cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare, la data depunerii fiecărei cereri de decontare, cu excepţia primei cereri de decontare, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară. În termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi a contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile pentru facturile finanţate.
    (6) Autoritatea nu acordă plăţi în avans.
    (7) Autoritatea finanţează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului. Prin excepţie, se vor finanţa cheltuielile aferente realizării serviciilor de proiectare şi consultanţă, inclusiv cheltuielile aferente auditului energetic al obiectivului de investiţie, realizate anterior perfectării contractului.
    (8) Ulterior verificării conformităţii documentelor aferente ultimei cereri de decontare, personalul Autorităţii poate efectua o vizită la amplasamentele obiectivelor pentru care s-au realizat lucrări pentru eficientizarea energetică.

    ART. 20
    Documente obligatorii necesare decontării
    Beneficiarul finanţării depune la sediul Autorităţii cereri de decontare, însoţite de următoarele documente obligatorii:
    a) proiectul tehnic, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare, depus la prima cerere de decontare, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“ (în situaţia în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcţii), pentru fiecare obiectiv/proiect;
    b) contracte de achiziţii produse/servicii/lucrări şi acte adiţionale care intervin pe parcursul derulării acestora, în copii certificate „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare (contracte atribuite până la data cererii de decontare), pentru fiecare obiectiv/proiect;
    c) ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziţii produse/servicii/lucrări, în copii certificate „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    d) facturi, în copii certificate „conform cu originalul“, certificate din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor menţiona şi numărul şi data contractului de achiziţie în baza căruia se vor emite, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    e) documente care atestă achitarea valorii finanţate de către Autoritate aferente facturilor finanţate la cererea de decontare anterioară (extrase de cont cu viza instituţiei financiare însoţite de O.P.-uri), în copii certificate „conform cu originalul“; la ultima cerere de decontare, beneficiarul va prezenta în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către Autoritate dovada achitării sumei finanţate, precum şi a contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile, în copie certificată „conform cu originalul“;
    f) situaţii de lucrări, liste ale echipamentelor şi bunurilor achiziţionate, proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor solicitate la plată, procese-verbale de recepţie a mijloacelor fixe - în copii certificate „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    g) procese-verbale ale lucrărilor ce devin ascunse, dacă este cazul, pentru fiecare obiectiv, în copie certificată „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    h) certificate de calitate şi declaraţii de conformitate emise de producător/furnizor pentru echipamentele montate, în copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    i) certificatul de performanţă energetică a clădirii după finalizarea investiţiei, la depunerea ultimei cereri de decontare, în copie certificată „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv;
    j) autorizaţia de construire, în copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    k) procese-verbale de recepţie a serviciilor realizate în cadrul proiectului, în copii certificate „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    l) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în copie certificată „conform cu originalul“, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare - pentru proiectele care necesită emiterea autorizaţiei de construire, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    m) proces-verbal de punere în funcţiune, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, dacă este cazul, în copie certificată „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    n) raportul de implementare, elaborat în urma efectuării auditului energetic al clădirii după intervenţie, de către un auditor energetic pentru clădiri gradul Ici atestat, în original sau în copie legalizată, pentru fiecare obiectiv, care trebuie să conţină în mod obligatoriu cel puţin următoarele informaţii:
    - aria utilă a spaţiului încălzit;
    – măsurile realizate pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii, formulate în concordanţă cu categoriile de cheltuieli eligibile conform art. 11;
    – diferenţa dintre consumul de energie iniţial şi consumul de energie final, ca urmare a implementării proiectului/ obiectivului finanţat;
    – diferenţa dintre cantitatea de emisii echivalent CO_2 iniţială şi cantitatea de emisii echivalent CO_2 finală, ca urmare a implementării proiectului/obiectivului;
    – reducerea procentuală a consumului de energie finală (se vor indica valorile iniţiale şi valorile realizate după implementarea proiectului);
    – reducerea procentuală a cantităţii de emisii echivalent CO_2 (se vor indica valorile iniţiale şi valorile realizate după implementarea proiectului);

    o) traducere autorizată, în copie certificată „conform cu originalul“, în cazul în care documentele sunt redactate într-o limbă străină;
    p) alte documente relevante solicitate de Autoritate pentru procesul de decontare.


    ART. 21
    Condiţii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) La cererea de decontare, Autoritatea finanţează suma cheltuielilor eligibile în limita sumei aprobate şi a procentului aprobat şi în urma verificării documentelor justificative.
    (2) Beneficiarul este obligat să prezinte, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“, orice document solicitat şi care are legătură cu obiectivul finanţat din Fondul pentru mediu.

    ART. 22
    Achiziţiile publice
    (1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.
    (2) La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie, beneficiarul finanţării trebuie să aibă în vedere faptul că Autoritatea va proceda la decontarea cererilor de decontare doar pentru cheltuieli eligibile stabilite.

    ART. 23
    Monitorizare
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul Programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii.
    (2) Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a terenului şi a clădirii/clădirilor pe care s-a realizat investiţia în cadrul Programului pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la Autoritate.
    (3) Beneficiarul este obligat să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data depunerii raportului de finalizare.
    (4) În orice situaţie, independentă de voinţa beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a investiţiei finanţate în cadrul Programului, beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, în scris, interdicţiile prevăzute la alin. (2).
    (5) Beneficiarul are obligaţia să transmită Autorităţii un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada supusă monitorizării. În fiecare raport se va prezenta diferenţa dintre consumul iniţial de energie a clădirii şi energia consumată în perioada supusă raportării.
    (6) Beneficiarul are obligaţia de a permite reprezentanţilor Autorităţii accesul la sediile sale şi la amplasamentul obiectivului/obiectivelor, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect.
    (7) În situaţia în care Autoritatea constată nerespectarea condiţiilor de acordare a finanţării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective.
    (8) În situaţia în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa prevăzută la alin. (7), Autoritatea procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanţate aferente obiectivului/obiectivelor în cadrul căruia/cărora au fost constatate deficienţe, sume care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit art. 15^4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii poate solicita beneficiarului orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.

    ART. 24
    Reguli de publicitate
    Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze un panou de informare la locul de implementare a proiectului, să îl menţină şi să îl întreţină în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului.

    ART. 25
    Publicarea informaţiilor relevante privind Programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, şi/sau al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, www.mmediu.ro.
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile sunt cele comunicate oficial de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi/sau de către Autoritate.

    ART. 26
    Păstrarea documentelor de către Autoritate
    (1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul Programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentaţia depusă de către solicitant care a fost aprobată nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.
    (3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui dosarul de finanţare în condiţiile în care acesta a fost respins; cererea de finanţare, precum şi declaraţiile pe propria răspundere nu pot face obiectul restituirii.

    ART. 27
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractului pentru finanţare nerambursabilă, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    ART. 28
    Dispoziţii generale privind modificările apărute în cadrul proiectului
    (1) În cazul în care intervin modificări tehnico-economice faţă de obiectivul aprobat, sunt necesare următoarele:
    a) trebuie transmise Autorităţii documentele justificative înaintea demarării execuţiei lucrărilor cuprinse în documentaţia transmisă;
    b) Autoritatea analizează modificările şi înştiinţează beneficiarul cu privire la menţinerea eligibilităţii şi punctajului obiectivului/proiectului;
    c) în cazul în care modificările presupun finanţarea unor cheltuieli suplimentare, Autoritatea le poate aproba în limita valorii totale a contractului pentru finanţare nerambursabilă, înştiinţând beneficiarul în acest sens;
    d) cheltuielile eligibile aferente modificărilor prezentate, care implică actualizarea cheltuielilor eligibile prevăzute în contract, vor putea fi finanţate doar după actualizarea anexei nr. 1 de la contractul pentru finanţare nerambursabilă.

    (2) Modificările proiectului prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile.
    (3) În situaţia în care în urma analizei de la alin. (1) lit. b) se constată că beneficiarul obţine un punctaj inferior obiectivului ce ar fi putut obţine finanţarea potrivit aprobării prevăzute la art. 14 alin. (8), Autoritatea procedează la recuperarea finanţării în cazul în care aceasta a fost acordată, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi la rezilierea contractului.

    ART. 29
    Anexe
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    CERERE
    de finanţare nerambursabilă
    A. Date generale
    Titlul proiectului ........................................................................
    Denumirea solicitantului .............................................................
    Codul de înregistrare fiscală .......................................................
    Adresa sediului social ................................................................
    Date de contact sediu: tel. ............................, fax .............................., e-mail .............................................
    Reprezentant legal/împuternicit (numele şi prenumele), act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. ............, CNP ......................, tel.: ..........................., e-mail ..........................
    Responsabil de proiect (numele şi prenumele), act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. ................., CNP ......................, tel.: ............................., e-mail ............................

    B. Finanţare solicitată
    Solicitantul ......................................., prin reprezentantul legal/împuternicit ..........................., solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de .......................... lei (în litere ............................), pe un termen de ........... luni, pentru următoarele obiective de investiţie:
    a) creşa/grădiniţa/şcoala/liceul ..........................., situat în ...................................................... (adresa completă), identificat/ă în planul de amplasament nr. ......... din DALI, cu suma de ..................... lei, reprezentând ......................% din valoarea totală eligibilă aferentă obiectivului;
    b) creşa/grădiniţa/şcoala/liceul ..........................., situat în ...................................................... (adresa completă), identificat/ă în planul de amplasament nr. ......... din DALI, cu suma de ...................... lei, reprezentând ......................% din valoarea totală eligibilă aferentă obiectivului;
    c) creşa/grădiniţa/şcoala/liceul ..........................., situat în ...................................................... (adresa completă), identificat/ă în planul de amplasament nr. ......... din DALI, cu suma de ...................... lei, reprezentând ......................% din valoarea totală eligibilă aferentă obiectivului.

    Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de .................. lei (în litere ...........................).
    Contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile va fi susţinută financiar, din surse proprii, în cuantum de ................................... lei (în litere ...........................).
    TVA aferent proiectului este/nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace, conform prevederilor legale*.
    * Se va elimina din acest paragraf una dintre variante, în vederea stabilirii cheltuielilor propuse spre finanţare.

    Cheltuielile eligibile din cadrul proiectului, pentru obiectivul menţionat la lit. ....):

┌────┬─────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│Nr. │Cheltuieli │Valoare│Valoare│Valoare│
│crt.│eligibile │fără │T.V.A. │cu │
│ │ │T.V.A. │ │T.V.A. │
├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Proiectare şi │ │ │ │
│ │asistenţă tehnică│ │ │ │
│1. │- 5% din │ │ │ │
│ │investiţia de │ │ │ │
│ │bază │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Consultanţă - 5% │ │ │ │
│2. │din investiţia de│ │ │ │
│ │bază │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │expertizarea │ │ │ │
│ │tehnică a │ │ │ │
│3. │clădirii/ │ │ │ │
│ │ansamblului de │ │ │ │
│ │clădiri conform │ │ │ │
│ │reglementărilor │ │ │ │
│ │în vigoare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuielile │ │ │ │
│ │pentru elaborarea│ │ │ │
│4. │certificatului de│ │ │ │
│ │performanţă │ │ │ │
│ │energetică │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Total investiţie │ │ │ │
│ │de bază din care:│ │ │ │
│ ├───┬─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │Măsuri de │ │ │ │
│ │ │creştere a │ │ │ │
│ │5.1│eficienţei │ │ │ │
│ │ │energetice în│ │ │ │
│ │ │clădiri (TIP │ │ │ │
│ │ │I) │ │ │ │
│5. ├───┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │Măsuri conexe│ │ │ │
│ │ │care │ │ │ │
│ │ │contribuie la│ │ │ │
│ │ │implementarea│ │ │ │
│ │5.2│proiectului │ │ │ │
│ │ │pentru care │ │ │ │
│ │ │se solicită │ │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │ │
│ │ │(TIP II) │ │ │ │
├────┼───┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│6. │ │Total │ │ │ │
└────┴───┴─────────────┴───────┴───────┴───────┘

    NOTĂ:
    Informaţiile se preiau din DALI aferent obiectivului. Acest tabel va fi completat pentru fiecare unitate de învăţământ pentru care se solicită finanţare.    C. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, ..................................................., având datele de identificare sus-menţionate, reprezentant legal al solicitantului/împuternicit ............................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    1. solicitantul a depus dosarul de finanţare în nume propriu;
    2. solicitantul nu se află în stare de insolvenţă, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    3. finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;
    4. am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor/documentelor false conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va conduce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul Programului;
    5. terenul şi clădirea/clădirile puse la dispoziţie pentru realizarea proiectului se află în intravilan, în domeniul public al solicitantului, şi în administrarea organelor deliberative ale acestuia;
    6. terenul/terenurile şi clădirea/clădirile puse la dispoziţie pentru realizarea obiectivului/obiectivelor sunt libere de sarcini, nu fac obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu fac obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu fac obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    7. clădirea/ansamblul de clădiri deserveşte unei unităţi de învăţământ şi nu îşi va schimba destinaţia pe toată durata contractului pentru finanţare nerambursabilă;
    8. clădirea/ansamblul de clădiri nu sunt construcţii cu caracter provizoriu;
    9. toate costurile necesare realizării investiţiei au fost corect reflectate în documentaţia depusă;
    10. calculele cu privire la economiile rezultate în urma realizării investiţiei sunt reale;
    11. costurile au fost corect estimate pe baza costurilor pieţei şi calculelor efectuate de proiectant;
    12. solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    13. clădirea/ansamblul de clădiri pentru care se depune cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare şi nu beneficiază de finanţare publică de la bugetul de stat sau din fonduri europene pentru aceleaşi lucrări de intervenţie/activităţi aferente operaţiunii care sunt realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură;
    14. clădirea/ansamblul de clădiri nu se încadrează în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu risc ridicat de prăbuşire, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire care sub efectul cutremurului poate suferi degradări structurale majore;
    15. clădirea/ansamblul de clădiri este/sunt independentă/e structural de alte clădiri/locaţii ce au o altă destinaţie;
    16. clădirea/ansamblul de clădiri şi activităţile sale se încadrează în obiectivele Programului şi în cadrul acţiunilor specifice sprijinite;
    17. solicitantul va respecta prevederile legale în vigoare privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor;
    18. sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    19. solicitantul*
    * Se bifează obligatoriu una dintre cele două variante.
    – a depus certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu;
    – nu a depus certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi împuterniceşte, prin prezenta, Autoritatea în vederea eliberării certificatului de atestare a obligaţiilor la Fondul pentru mediu (în cazul în care nu a depus certificatul de atestare a obligaţiilor la Fondul pentru mediu în cadrul dosarului de finanţare, prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. f) pct. (i).    Subsemnatul, ........................................................, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicit ............................................
    Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/împuternicit ......................................
    Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect (dacă este cazul) ........................................
    Semnătura responsabilului de proiect ......................................................
    NOTĂ:
    Formatul cererii de finanţare nu va fi modificat de către solicitant.


    ANEXA 2

    la ghid
    CONTRACT PENTRU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
    Nr. ....../..................
    Între:
    Părţile contractante
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ..................................., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ........................., preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare Autoritate,
    şi
    ..............., cu sediul în ........................, cod de identificare fiscală ..........., cont nr. ................................, deschis la ........................, reprezentată legal prin .................................., în calitate de beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, a intervenit următorul contract pentru finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract:


    ART. 1
    Obiectul contractului
    1. Autoritatea acordă Beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în sumă de ............. lei, reprezentând ................ din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea obiectivului/obiectivelor:
    a) creşa/grădiniţa/şcoala/liceul ..........................., situat în ...................................(adresa completă), cu suma de .........lei;
    b) creşa/grădiniţa/şcoala/liceul ..........................., situat în .....................................(adresa completă), cu suma de ...........lei;
    c) creşa/grădiniţa/şcoala/liceul ..........................., situat în .................................(adresa completă), cu suma de ...........lei.

    2. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.
    3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:
    a) sunt contractate, recepţionate şi facturate după semnarea contractului şi pe perioada de execuţie a proiectului, cu excepţia cheltuielilor aferente realizării serviciilor de proiectare, consultanţă, audit energetic şi expertiză tehnică;
    b) sunt efectiv realizate şi pot fi dovedite prin documente.

    4. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc. nu constituie cheltuieli eligibile.

    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, potrivit art. 1, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral şi numai în acest scop, conform cererii de finanţare.

    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de 3 ani de la data depunerii la Autoritate a raportului de finalizare a proiectului.
    2. Termenul de 3 ani prevăzut la pct. 1 constituie perioadă de monitorizare.
    3. Prima cerere de decontare se va depune în maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului. În cadrul prezentului contract, beneficiarul poate depune maximum 3 cereri de decontare.
    4. Durata de implementare a proiectului, conform cererii de finanţare, este de .............. luni şi se calculează de la data depunerii primei cereri de decontare.
    5. Prin excepţie, în situaţii justificate, pe baza solicitării beneficiarului, atât termenul de 12 luni pentru depunerea primei cereri de decontare, cât şi durata de implementare a proiectului pot fi prelungite cu acordul Comitetului director al Autorităţii.

    ART. 4
    Modalitatea de plată
    1. Decontarea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul contract.
    2. Plata se efectuează în una sau mai multe tranşe, cu respectarea valorii anuale din Graficul de finanţare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract, prin debitarea contului de trezorerie al Autorităţii pe măsura tragerii sumei şi prin creditarea contului nr. ........................, deschis de către Beneficiar la Trezoreria ...................................., numai pe bază de cerere de decontare conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul contract. Aceasta va fi însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul contract, în condiţiile în care cererea de decontare şi documentaţia aferentă sunt complete şi corect întocmite.
    3. Se vor depune maximum 3 cereri de decontare în durata de implementare a proiectului.
    4. Orice plată excedentară efectuată de către Autoritate constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea Autorităţii.
    5. Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată, finanţarea se diminuează în mod corespunzător şi rămâne la dispoziţia AFM.
    6. Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, Beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    7. Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    8. Acordarea finanţării se face cu respectarea de către Beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    9. În situaţia în care se constată că beneficiarului i s-au acordat sume necuvenite, ce trebuie restituite finanţatorului, părţile convin compensaţia ca modalitate de stingere a datoriilor reciproce ce izvorăsc din contract şi sunt de acord cu stingerea prin compensaţie a datoriilor reciproce până la concurenţa valorii celei mai mici dintre ele, cu respectarea următoarelor prevederi:
    a) suma eligibilă rezultată în urma analizei cererii/cererilor de decontare depuse va fi diminuată de AFM cu valoarea pentru care a intervenit compensaţia;
    b) compensaţia se va evidenţia în contabilitatea părţilor pe baza procesului-verbal de compensaţie, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul contract ce va fi încheiat între părţi;
    c) în situaţia în care, în urma analizei cererii/cererilor de decontare depuse, rezultă sume care pot fi finanţate, Beneficiarul se obligă să se prezinte în termen de 5 zile de la primirea notificării AFM, pentru semnarea procesului-verbal de compensaţie;
    d) în situaţia în care, în urma semnării procesului-verbal de compensaţie de către ambele părţi, rezultă creanţe rămase neacoperite, se va proceda astfel:
    (i) în cazul în care creanţele rămase neacoperite trebuie recuperate de către Autoritate, acestea vor putea fi compensate din cererile de decontare care urmează a fi depuse, operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b) aplicându-se corespunzător; în această situaţie, la suma rămasă neacoperită se adaugă dobânzile şi penalităţile calculate, potrivit prevederilor contractului, până la data depunerii cererilor de decontare;
    (ii) în cazul în care creanţele rămase neacoperite trebuie recuperate de către Beneficiar, Autoritatea va proceda la finanţarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile;

    e) în cazul aplicării prevederilor referitoare la compensaţie, utilizarea prevăzută la art. 4 pct. 2 se consideră efectuată, iar procesul-verbal de compensaţie reprezintă document justificativ al plăţii; în această situaţie, Beneficiarul nu este exonerat de obligaţia de a prezenta la ultima cerere de decontare documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale finanţate, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul contract.


    ART. 5
    Obligaţiile Beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    1. să depună cererile de decontare potrivit art. 3 pct. 3, fără a depăşi durata de implementare a proiectului;
    2. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    3. să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului;
    4. să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
    5. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată;
    6. să fie singurul răspunzător în faţa Autorităţii pentru implementarea proiectului;
    7. să nu înstrăineze sau să nu greveze cu sarcini terenul şi clădirea/clădirile aferente investiţiei din cadrul Programului, iar organele deliberative să le păstreze în administrare, în perioada de valabilitate a contractului;
    8. să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data depunerii raportului de finalizare;
    9. să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
    10. să permită reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor cu atribuţii de control accesul la amplasamentul obiectivului/ obiectivelor, în vederea verificării respectării obligaţiilor asumate în realizarea investiţiei;
    11. să întocmească şi să transmită Autorităţii, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare privind realizarea proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul contract;
    12. să transmită Autorităţii dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, astfel:
    a) în cazul în care Beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare, a contribuţiei proprii aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare şi a eventualelor cheltuieli neeligibile, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare;
    b) în cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare, la data depunerii fiecărei cereri de decontare, cu excepţia primei cereri de decontare, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi dovada plăţii contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară. În 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi a contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile pentru facturile finanţate la ultima cerere de decontare;

    13. să notifice Autoritatea şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariţia următoarelor situaţii:
    a) modificări ale formei juridice de deţinere a terenului pe care se implementează proiectul, modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informaţiile furnizate Autorităţii în cererea de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
    b) deschiderea procedurii de insolvenţă;

    14. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente, altele decât cele finanţate de Autoritate;
    15. să fie direct răspunzător pentru întreţinerea, supravegherea şi funcţionalitatea investiţiei pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract, precum şi pe întreaga perioadă de monitorizare;
    16. să monteze în locaţia de implementare un panou informativ inscripţionat cu enunţul „Proiectul ............... este finanţat din fondul pentru mediu“ şi numărul contractului cu Autoritatea, pe care să îl menţină pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;
    17. să prezinte, în termen de 7 zile de la cerere, orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, în perioada supusă monitorizării, la solicitarea Autorităţii;
    18. să permită personalului Autorităţii accesul la sediul acestuia, pe perioada de monitorizare;
    19. să întocmească şi să transmită Autorităţii un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada de monitorizare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;
    20. să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    21. să nu schimbe destinaţia clădirii/ansamblului de clădiri pe perioada contractului.


    ART. 6
    Obligaţiile Autorităţii
    Autoritatea are următoarele obligaţii:
    1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu, şi în conformitate cu graficul de finanţare anexă la acesta;
    2. să pună la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de finanţare.


    ART. 7
    Cazuri de culpă
    1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia din obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale Beneficiarului:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asiguratorie potrivit legii civile sau penale;
    d) situaţia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului;
    e) nedepunerea raportului de monitorizare în intervalul stabilit la art. 5 pct. 19.

    3. Autoritatea va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în situaţia în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, Autoritatea are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării^1/suspendarea duratei de implementare^2 a proiectului până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    ^1 Autoritatea sistează acordarea finanţării până la remedierea cauzelor care au condus la sistare. În acest caz, perioada de sistare nu se adaugă la durata de implementare a proiectului.
    ^2 Autoritatea suspendă acordarea finanţării până la remedierea cauzelor care au condus la suspendare. În acest caz perioada de suspendare se adaugă la durata de implementare a proiectului.

    b) sistarea definitivă cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi rezilierea contractului, după caz.

    4. Suspendarea duratei de implementare a proiectului poate fi hotărâtă de Autoritate la iniţiativa acesteia sau la cererea justificată a Beneficiarului.

    ART. 8
    Încetarea contractului
    1. Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care Autoritatea a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    2. Contractul poate înceta în cazul imposibilităţii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată/decizie, de către Beneficiar a finanţării primite, la care se adaugă dobânzi/penalităţi, calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. În cazul prevăzut la pct. 2, contractul încetează prin acordul părţilor. În situaţia în care beneficiarul are de restituit sume finanţate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.
    4. În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de Beneficiar în cadrul Programului, Autoritatea recuperează suma finanţată, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităţilor specifice de notificare.
    5. În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare, până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de Autoritate, Beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.
    7. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).

    ART. 9
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice şi să transmită celeilalte părţi documentele justificative emise de autorităţile/instituţiile competente;
    b) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    3. Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile prevăzute la pct. 2, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    4. După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune, respectiv:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.

    7. Prevederile de mai sus se aplică şi cazului fortuit.

    ART. 10
    Alte clauze
    1. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    2. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.
    3. În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    4. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.
    5. Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.
    6. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    7. AFM şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.
    8. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    9. Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    10. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    11. Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.
    12. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor Beneficiarului faţă de aceasta.
    13. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
    14. În cazul în care în cadrul contractului sunt finanţate mai multe obiective şi, în urma unei analize, se constată că unul dintre ele nu mai poate fi realizat, se poate solicita, iar Comitetul director al AFM poate aproba modificarea obiectului contractului în sensul eliminării respectivului obiectiv şi diminuării finanţării în mod corespunzător.

    ART. 11
    Jurisdicţie
    1. Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul Autoritatea.

    ART. 12
    Notificări
    1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris la următoarele adrese:
    a) pentru Autoritate: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    b) pentru Beneficiar: adresă/e-mail/fax/ .........................................., cu condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

    2. În cazul în care Beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la Autoritate.
    3. Notificările făcute Beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

    ART. 13
    Amendamente
    1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul părţilor, care va fi consemnat într-un act adiţional.
    2. Cererea de modificare a duratei de implementare a proiectului se transmite Autorităţii cu minimum 5 zile înaintea datei la care se doreşte să se opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către Beneficiar.
    3. Durata de implementare a proiectului poate fi suspendată pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la perioada de implementare a proiectului.
    4. Prin excepţie de la prevederile pct. 1, nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările din coloana nr. 2 („Anul depunerii cererii/cererilor de decontare“) din anexa nr. 2 la prezentul contract, dacă acestea nu implică modificarea duratei de implementare a proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la cererile de decontare programate se vor reporta la cererile de decontare ulterioare.
    5. Cererea beneficiarului privind decalarea anului de depunere a cererilor de decontare, în condiţiile prevăzute la pct. 4 se consideră acceptată de AFM dacă acesta din urmă nu îşi exprimă dezacordul în scris.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    1. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    2. Anexele nr. 1-7, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
    3. Prezentul contract a fost semnat la data de ................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

    AFM
    Preşedinte,
    ...............................................
    Director Direcţia economică,
    .................................................
    Director Direcţia juridică,
    .................................................
    Şef Serviciu analiză şi avizare,
    .................................................
    Avizat consilier juridic
    .................................................
    Director general Direcţia generală proiecte,
    .................................................
    Director Direcţia implementare proiecte,
    .................................................
    Responsabil proiect,
    .................................................
    BENEFICIAR
    Prin reprezentant legal,
    ....................................
    ANEXA 1

    la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ....../...........
    CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘

    AFM
    Preşedinte,
    ....................................
    Director Direcţia economică,
    .................................................
    Director Direcţia juridică,
    .................................................
    Şef Serviciu analiză şi avizare,
    .................................................
    Avizat consilier juridic
    .................................................
    Director general Direcţia generală proiecte,
    .................................................
    Director Direcţia implementare proiecte,
    .................................................
    Responsabil proiect,
    .................................................
    BENEFICIAR
    Prin reprezentant legal,
    ...........................

    ANEXA 2

    la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. .........../.............
    GRAFICUL DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

┌─────┬─────────────────────────┬─────┐
│Nr. │Anul depunerii cererii/ │Suma │
│crt. │cererilor de decontare │(lei)│
├─────┼─────────────────────────┼─────┤
│1 │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼─────┤
│.....│ │ │
├─────┴─────────────────────────┼─────┤
│TOTAL │ │
└───────────────────────────────┴─────┘

    AFM
    Preşedinte,
    .................................................
    Director Direcţia economică,
    .................................................
    Director Direcţia juridică,
    .................................................
    Şef Serviciu analiză şi avizare,
    .................................................
    Avizat consilier juridic
    .................................................
    Director general Direcţia generală proiecte,
    .................................................
    Director Direcţia implementare proiecte,
    .................................................
    Responsabil proiect,
    .................................................
    BENEFICIAR
    Prin reprezentant legal,
    .......................................

    ANEXA 3

    la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. .........../............
    LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

    Documente obligatorii necesare decontării
    Beneficiarul finanţării depune la sediul Autorităţii cereri de decontare, însoţite de următoarele documente obligatorii:
    a) proiectul tehnic, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările ulterioare, depus la prima cerere de decontare, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“ (în situaţia în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcţii), pentru fiecare obiectiv/proiect;
    b) contracte de achiziţii produse/servicii/lucrări şi acte adiţionale care intervin pe parcursul derulării acestora, în copii certificate „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare (contracte atribuite până la data cererii de decontare), pentru fiecare obiectiv/proiect;
    c) ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziţii produse/servicii/lucrări, în copii certificate „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    d) facturi, în copii certificate „conform cu originalul“, certificate din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor menţiona şi numărul şi data contractului de achiziţie în baza căruia se vor emite, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    e) documente care atestă achitarea valorii finanţate de către Autoritate aferente facturilor finanţate la cererea de decontare anterioară (extrase de cont cu viza instituţiei financiare însoţite de O.P.-uri), în copii certificate „conform cu originalul“; la ultima cerere de decontare, beneficiarul va prezenta în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către Autoritate dovada achitării sumei finanţate, precum şi a contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile, în copie certificată „conform cu originalul“;
    f) situaţii de lucrări, liste ale echipamentelor şi bunurilor achiziţionate, proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor solicitate la plată, procese-verbale de recepţie a mijloacelor fixe - în copii certificate „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    g) procese-verbale ale lucrărilor ce devin ascunse, dacă este cazul, pentru fiecare obiectiv, în copie certificată „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    h) certificate de calitate şi declaraţii de conformitate emise de producător/furnizor pentru echipamentele montate, în copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    i) certificatul de performanţă energetică a clădirii după finalizarea investiţiei, la depunerea ultimei cereri de decontare, în copie certificată „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv;
    j) autorizaţia de construire, în copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    k) procese-verbale de recepţie a serviciilor realizate în cadrul proiectului, în copii certificate „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    l) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în copie certificată „conform cu originalul“, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare - pentru proiectele care necesită emiterea autorizaţiei de construire, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    m) proces-verbal de punere în funcţiune, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, dacă este cazul, în copie certificată „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;
    n) raportul de implementare, elaborat în urma efectuării auditului energetic al clădirii după intervenţie, de către un auditor energetic pentru clădiri gradul Ici atestat, în original sau în copie legalizată, pentru fiecare obiectiv, care trebuie să conţină în mod obligatoriu cel puţin următoarele informaţii:
    - aria utilă a spaţiului încălzit;
    – măsurile realizate pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii, formulate în concordanţă cu categoriile de cheltuieli eligibile conform art. 11 din ghid;
    – diferenţa dintre consumul de energie iniţial şi consumul de energie final, ca urmare a implementării obiectivelor finanţate;
    – reducerea procentuală a consumului de energie finală (Se vor indica valorile iniţiale şi valorile realizate după implementarea proiectului.);
    – reducerea procentuală a cantităţii de emisii echivalent CO_2 (Se vor indica valorile iniţiale şi valorile realizate după implementarea proiectului.);

    o) traducere autorizată, în copie certificată „conform cu originalul“, în cazul în care documentele sunt redactate într-o limbă străină;
    p) alte documente relevante solicitate de Autoritate pentru procesul de decontare.


    ANEXA 4

    la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ....../.............
    Nr. ............/............
    Solicitant .....................................
    Sediul .........................................
    C.U.I. ..........................................
    Cont nr. ......................................, deschis la Trezoreria ....................
    Nr. de înregistrare la AFM ............................
    Către
    Administraţia Fondului pentru Mediu

    CERERE DE DECONTARE*
    *Cererea de decontare va fi defalcată pentru fiecare obiectiv în parte.
    Denumirea completă a Beneficiarului ........................
    Înregistrat cu cod de identificare fiscală ............, cont nr. .........., deschis la Trezoreria ....................
    Adresa: localitatea ..........................., str. ............................ nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............, cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ..........., fax ..............., e-mail ........., website .......
    Reprezentat/Reprezentată legal de .........., în calitate de .........., prin .....................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ........................, cod numeric personal ................., posesor al actului de identitate tip ...., seria ...... nr. .........., eliberat de către ............................ la data de ..............., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ................, str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., cod poştal ......., telefon (fix şi mobil) ................, fax ................., e-mail .....................
    În baza Contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. ......../......., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de .......... lei (în cifre şi litere), aferentă proiectului .........................
    De asemenea, prezenta cerere de decontare este însoţită şi de documentele justificative conform prevederilor contractuale.

    Situaţia finanţării la data prezentei cereri de decontare

┌──────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Suma │ │
│ │Suma │ │ │totală │ │
│Suma totală │acordată │Suma │Suma │trasă din │ │
│aprobată │până la │solicitată│aprobată │finanţare,│Suma │
│conform │data │prin │prin │inclusiv │rămasă de │
│contractului │prezentei│prezenta │prezenta │suma │tras din │
│pentru │prin │cerere de │cerere de│aprobată │finanţarea│
│finanţare │cereri de│decontare │decontare│prin │aprobată │
│nerambursabilă│decontare│ │ │prezenta │ │
│ │ │ │ │cerere de │ │
│ │ │ │ │decontare │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 = 2 + 4 │6 = 1 – 5 │
├──────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

    Subsemnatul, ............................., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) că nu am înstrăinat sau grevat cu sarcini terenul şi clădirea/clădirile aferente investiţiei din cadrul proiectului/obiectivului;
    b) că nu am schimbat destinaţia clădirii/ansamblului de clădiri aferente investiţiei din cadrul proiectului/obiectivului;
    c) că am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) că am respectat prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor“, cu modificările şi completările ulterioare, pentru lucrările solicitate la finanţare care se supun acestui ordin, dacă este cazul;
    e) că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ.

    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte,
    ..................................
    Director Direcţia economică,
    ....................................
    Director Direcţia implementare proiecte,
    ....................................
    Şef Serviciu implementare,
    ....................................
    Referent de specialitate,
    ....................................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal: ....................................
    Numele şi prenumele ....................................
    Funcţia ....................................
    Semnătura ....................................
    Data ....................................

    ANEXA 5

    la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ....../............
    PROCES-VERBAL DE COMPENSAŢIE
    Nr. ................... din data ......................
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031, cod de identificare fiscală 14715650, reprezentată legal prin ............................................... - preşedinte,
    în baza Contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. ........./.................. (categoria de programe/proiecte: ..............), Beneficiar: .................., cu sediul în ................................., cod de identificare fiscală ...............,
    părţile constată de comun acord stingerea prin compensaţie a datoriilor reciproce până la nivelul sumei de .............. lei.
    Obligaţii care se sting prin compensaţie:

┌─────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────────┐
│Valoarea │ │ │ │ │
│cheltuielilor│ │ │Valoarea │ │
│eligibile │Valoarea │Valoarea │creanţei │Titularul │
│aferente │creanţei │creanţei │rămase │creanţei │
│cererii de │de │de │neacoperită│rămase │
│decontare │recuperat │compensat│în urma │neacoperită │
│depuse, care │de la │(lei) │compensării│în urma │
│poate fi │Beneficiar│ │(lei) │compensării**│
│finanţată │ │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Debit │Dobânzi │ │ │
│ │principal │(lei)* │ │ │
│ │(lei) │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────────┘

    * Dobânzile se vor calcula până la data stingerii obligaţiilor prevăzute în coloanele 2-3 şi, după caz, vor face obiectul unui nou proces-verbal de compensaţie.
    ** Beneficiar al finanţării sau AFM.

    Compensaţia se va evidenţia în contabilitatea părţilor conform prezentului proces-verbal de compensaţie.
    Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Administraţia Fondului │Beneficiar***│
│pentru Mediu*** │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
└────────────────────────┴─────────────┘

    *** Prin reprezentant legal.

    ANEXA 6

    la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ....../.................
    Nr. de înregistrare la Autoritate ....................
    RAPORT DE FINALIZARE
    Denumire Beneficiar: .......................................................
    Denumirea completă: .......................................................
    Adresa: ............................................................................
    Tel/Fax/E-mail: .................................................................
    A. Date generale ale obiectivului (În cazul în care sunt realizate mai multe obiective, informaţiile prevăzute la lit. A, B şi C vor fi completate pentru fiecare obiectiv în parte.):
    Titlul proiectului: ...............................................................
    Durata proiectului (nr. luni): .............................................
    Data semnării contractului pentru finanţare: ..........................
    Valoarea contractului pentru finanţare: ..................................
    Data începerii proiectului: ................................................
    Data finalizării proiectului: ................................................

┌────┬─────────┬───────┬───────┬─────────┬───────────┬─────┐
│ │ │ │ │ │Valoare │Nr. │
│ │Nr. │Nr. şi │ │Valoare │contribuţie│şi │
│Nr. │cerere │dată │Valoare│finanţată│proprie şi │dată │
│crt.│decontare│factură│factură│(AFM) │cheltuieli │ordin│
│ │ │ │ │ │neeligibile│de │
│ │ │ │ │ │ │plată│
├────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴───────────┴─────┘


    B. Rezultatele proiectului
    - reducerea consumului de energie.
    (Se va calcula diferenţa dintre consumul de energie evidenţiat în auditul energetic iniţial - efectuat în perioada postimplementare - şi consumul înregistrat în raportul de audit energetic efectuat după implementarea proiectului.)

    C. Analiza postimplementare
    C1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului.)
    Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor proiectului ...................
    Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului ............
    Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului..............
    Factori care au influenţat pozitiv proiectul .............................

    C2. Acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activităţi de promovare, materiale promoţionale, prezentări în pagini web etc.)
    .........................................................................................


    Reprezentant legal autorizat:
    Numele şi prenumele reprezentantului legal al societăţii/organizaţiei: ..............
    Funcţia: ............................................................................
    Semnătura: ...................................................
    Coordonatorul proiectului:
    Numele şi prenumele: .....................................................
    Funcţia: ...........................................................................
    Semnătura: ......................................................................

    ANEXA 7

    la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ....../.................
    Nr. înregistrare: ................../............
    Raport anual de monitorizare a Programului privind creşterea eficienţei
    energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu
    destinaţie de unităţi de învăţământ
    Nr. raport de monitorizare: ..............;
    Perioada supusă raportării: .................. - ....................;
    A. Date de identificare
    Denumire proiect finanţat: ........................................................................;
    Beneficiar: .................................................................................................;
    Adresă beneficiar: .....................................................................................;
    Reprezentant legal: ....................................................................................;
    Tel/Fax/E-mail: ...........................................................................................;
    Locaţii/Obiective de implementare:
    ....................................................................................................................
    ...................................................................................................................


    B. Date generale ale proiectului
    Data semnării contractului pentru finanţare: ...............................................................
    Nr. contract AFM: ..............................................................................
    Data începerii proiectului: ...........................................................................................
    Data finalizării proiectului: ...........................................................................................

    C. Centralizator cheltuieli eligibile decontate de AFM în cadrul proiectului:

┌────┬───────┬──────┬───────────┬───┬───────────┐
│Nr. │Factura│Decont│Contribuţie│Nr.│Valoare │
│crt.│fiscală│AFM │proprie │OP │neeligibilă│
│ │nr. │ │beneficiar │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────┼───┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────┼───┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────┼───┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────┼───┼───────────┤
│4 │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──────┴───────────┴───┴───────────┘


    D. Rezultatele proiectului exprimate prin indicatorul de performanţă prevăzut la art. 2 alin. (3) din ghid:
    a) energia consumată în perioada supusă raportării (kwh);
    b) reducerea consumului de energie anual, obţinut în urma implementării obiectivelor.
    NOTĂ:
    (Se va calcula diferenţa dintre consumul de energie primară evidenţiat în auditul energetic iniţial - efectuat în perioada postimplementare - şi consumul înregistrat în perioada supusă prezentului raport.)


    E. Analiza postimplementare
    1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului):
    .............................................................................................

    2. Factori care au determinat întârzieri în implementarea proiectului:
    ..............................................................................................
    ............................................................................................

    3. Factori care au influenţat pozitiv implementarea proiectului:
    ..............................................................................................
    .............................................................................................

    4. Observaţii:
    ..............................................................................................


    F. Alte documente care vor fi anexate raportării anuale:
    1. fişa tehnică a echipamentelor finanţate;
    2. certificatele de calitate şi garanţie emise de producător pentru echipamentele finanţate (copie „conform cu originalul“);
    3. procesul-verbal de punere în funcţiune (copie „conform cu originalul“);
    4. se vor menţiona perioadele de disponibilitate a echipamentelor finanţate, respectiv perioadele de indisponibilitate (cu motivarea cauzelor: defecţiuni, intervenţii tehnice etc.);
    5. balanţa mijloacelor fixe şi lista de inventar, care să cuprindă componentele obiectivului finanţat de AFM, cu marcarea acestora pe text;
    6. declaraţie pe propria răspundere autentificată notarial, din care să rezulte faptul că UAT nu este implicată în operaţiuni ce au ca obiect înstrăinarea, gajarea sau ipotecarea activelor din patrimoniul propriu legate de proiect. Se vor menţiona în declaraţie titlul proiectului şi nr. contractului pentru finanţare încheiat cu AFM.
    De asemenea se va specifica în declaraţie faptul că reprezentantul legal, în calitate de persoană declarantă, răspunde pentru corectitudinea şi integritatea informaţiilor cuprinse în Raportul de monitorizare înaintat către AFM;

    7. fotografii recente cu echipamentele finanţate, în locaţia de implementare.

    Reprezentant legal al UAT:
    Numele, prenumele: ...................................
    Semnătura: ................................................
    Data: ...........................................................

    ANEXA 3

    la ghid
    GRILĂ
    de evaluare a conformităţii documentelor juridice şi eligibilităţii solicitanţilor
    în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea
    inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ
    Denumirea solicitantului:
    Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare:

    Etapa I

┌────────────────────────┬────────────────┐
│ │Îndeplinirea │
│Conformitate şi criterii│criteriului de │
│de eligibilitate │eligibilitate │
│ ├──┬──┬──────────┤
│ │Da│Nu│Comentarii│
├────────────────────────┴──┴──┴──────────┤
│I. CONFORMITATE │
├────┬───────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │finanţare a fost │ │ │ │
│ │depus în cadrul │ │ │ │
│ │sesiunii de │ │ │ │
│1. │depunere organizate│ │ │ │
│ │de AFM, în │ │ │ │
│ │condiţiile │ │ │ │
│ │prevăzute de art. 5│ │ │ │
│ │din ghid. │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│2. │finanţare al │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Formularul cererii │ │ │ │
│ │de finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă, │ │ │ │
│ │conform anexei nr. │ │ │ │
│ │1 la ghid, │ │ │ │
│ │completat integral │ │ │ │
│2.1.│prin │ │ │ │
│ │tehnoredactare, în │ │ │ │
│ │original, semnat de│ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal sau de către │ │ │ │
│ │împuternicitul │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Orice act │ │ │ │
│ │administrativ de │ │ │ │
│ │reprezentare emis │ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal în condiţiile│ │ │ │
│2.2.│legii, în original,│ │ │ │
│ │pentru cazul în │ │ │ │
│ │care cererea de │ │ │ │
│ │finanţare este │ │ │ │
│ │semnată de către o │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │împuternicită │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Hotărârea │ │ │ │
│ │consiliului local │ │ │ │
│ │al solicitantului │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │
│ │Program, în copie │ │ │ │
│ │certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“, care │ │ │ │
│ │va conţine: │ │ │ │
│ │1. acordul privind │ │ │ │
│ │asigurarea şi │ │ │ │
│ │susţinerea │ │ │ │
│ │contribuţiei │ │ │ │
│ │financiare proprii │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │eligibile ale │ │ │ │
│ │obiectivului/ │ │ │ │
│2.3.│obiectivelor; │ │ │ │
│ │2. acordul cu │ │ │ │
│ │privire la │ │ │ │
│ │contractarea │ │ │ │
│ │finanţării şi │ │ │ │
│ │persoana desemnată │ │ │ │
│ │să reprezinte │ │ │ │
│ │solicitantul în │ │ │ │
│ │relaţia cu │ │ │ │
│ │Autoritatea; │ │ │ │
│ │3. acordul privind │ │ │ │
│ │susţinerea │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │neeligibile ale │ │ │ │
│ │obiectivului/ │ │ │ │
│ │obiectivelor; 4. │ │ │ │
│ │aprobarea │ │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │ │
│ │tehnico-economice │ │ │ │
│ │şi a indicatorilor │ │ │ │
│ │tehnico-economici. │ │ │ │
├────┴───────────────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├────┬───────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria răspundere │ │ │ │
│ │din cererea de │ │ │ │
│1. │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul a │ │ │ │
│ │depus dosarul de │ │ │ │
│ │finanţare în nume │ │ │ │
│ │propriu. │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria răspundere │ │ │ │
│ │din cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│2. │solicitantul nu a │ │ │ │
│ │fost condamnat │ │ │ │
│ │pentru infracţiuni │ │ │ │
│ │împotriva mediului,│ │ │ │
│ │prin hotărâre │ │ │ │
│ │judecătorească │ │ │ │
│ │definitivă. │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria răspundere │ │ │ │
│ │din cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul nu se │ │ │ │
│3. │află în stare de │ │ │ │
│ │insolvenţă, nu se │ │ │ │
│ │află în procedură │ │ │ │
│ │de executare │ │ │ │
│ │silită, nu se află │ │ │ │
│ │într-o altă │ │ │ │
│ │situaţie similară │ │ │ │
│ │legal reglementată.│ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria răspundere │ │ │ │
│ │din cererea de │ │ │ │
│ │finanţare: │ │ │ │
│ │a) proiectul este │ │ │ │
│ │prevăzut a se │ │ │ │
│ │realiza la nivelul │ │ │ │
│ │unei clădiri/unui │ │ │ │
│ │ansamblu de clădiri│ │ │ │
│ │aflate în domeniul │ │ │ │
│ │public al │ │ │ │
│ │solicitantului şi │ │ │ │
│ │în administrarea │ │ │ │
│ │organului │ │ │ │
│ │deliberativ al │ │ │ │
│ │acestuia; │ │ │ │
│ │b) proiectul │ │ │ │
│ │prevede realizarea │ │ │ │
│ │investiţiei la │ │ │ │
│ │nivelul unei/unor │ │ │ │
│ │clădiri care sunt │ │ │ │
│ │unităţi de │ │ │ │
│ │învăţământ şi nu │ │ │ │
│ │îşi va schimba │ │ │ │
│ │destinaţia; │ │ │ │
│ │c) terenul şi │ │ │ │
│ │clădirea/ansamblul │ │ │ │
│ │de clădiri puse la │ │ │ │
│ │dispoziţie pentru │ │ │ │
│ │realizarea │ │ │ │
│ │proiectului sunt │ │ │ │
│ │libere de sarcini, │ │ │ │
│ │nu fac obiectul │ │ │ │
│ │unui litigiu în │ │ │ │
│ │curs de soluţionare│ │ │ │
│4. │la instanţele │ │ │ │
│ │judecătoreşti, nu │ │ │ │
│ │fac obiectul │ │ │ │
│ │vreunei revendicări│ │ │ │
│ │potrivit unei legi │ │ │ │
│ │speciale sau │ │ │ │
│ │dreptului comun, nu│ │ │ │
│ │fac obiectul │ │ │ │
│ │procedurii de │ │ │ │
│ │expropriere pentru │ │ │ │
│ │cauză de utilitate │ │ │ │
│ │publică; │ │ │ │
│ │d) clădirea/ │ │ │ │
│ │ansamblul de │ │ │ │
│ │clădiri pentru care│ │ │ │
│ │se depune cerere de│ │ │ │
│ │finanţare nu a mai │ │ │ │
│ │beneficiat de │ │ │ │
│ │finanţare publică │ │ │ │
│ │de la bugetul de │ │ │ │
│ │stat sau din │ │ │ │
│ │fonduri europene în│ │ │ │
│ │ultimii 5 ani │ │ │ │
│ │înainte de data │ │ │ │
│ │depunerii cererii │ │ │ │
│ │de finanţare şi nu │ │ │ │
│ │beneficiază de │ │ │ │
│ │astfel de fonduri │ │ │ │
│ │pentru aceleaşi │ │ │ │
│ │lucrări de │ │ │ │
│ │intervenţie/ │ │ │ │
│ │activităţi aferente│ │ │ │
│ │operaţiunii care │ │ │ │
│ │sunt realizate │ │ │ │
│ │asupra aceleiaşi │ │ │ │
│ │infrastructuri/ │ │ │ │
│ │aceluiaşi segment │ │ │ │
│ │de infrastructură. │ │ │ │
└────┴───────────────────┴──┴──┴──────────┘


    Etapa II
    Solicitare de clarificări, conform art. 14 alin. (3) din ghid

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Propus spre clarificare │Motive │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Nu este cazul. │ │
└─────────────────────────────┴────────┘


┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Consilier juridic* │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de acceptare (numele şi│Semnătura│Data│
│prenumele) │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘

    * În cazul externalizării serviciilor de evaluare conform prevederilor art. 5 alin. (9) din ghid, analiza poate fi efectuată de un evaluator.

    Etapa III
    Analiza în urma solicitărilor de clarificări

┌──────────┬────────────────┬──────────┐
│ │Remedierea │ │
│Documente │motivelor de │ │
│prezentate│respingere │Observaţii│
│ │evidenţiate în │ │
│ │etapa I │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└──────────┴────────────────┴──────────┘


    Propunere înaintare Comitet director

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Propus spre acceptare │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Propus spre respingere │
└┴─────────────────────────────────────┘┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Consilier juridic* │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de analiză │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘


    ANEXA 4

    la ghid
    GRILĂ
    de evaluare din punct de vedere tehnic a dosarelor depuse în cadrul
    Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă
    a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ
    Denumirea solicitantului: .....................................................
    Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ................
    Suma solicitată prin cererea de finanţare: ............................. lei

    Etapa I

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Conformitate │Îndeplinirea │
│administrativă, │criteriului de │
│criterii de │eligibilitate │
│eligibilitate şi ├──┬──┬──────────┤
│criterii de punctaj │Da│Nu│Comentarii│
├─────────────────────┴──┴──┴──────────┤
│I. CONFORMITATE │
├──┬──────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │finanţare al │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Hotărârea │ │ │ │
│ │consiliului local │ │ │ │
│ │al solicitantului │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │
│ │Program, în copie │ │ │ │
│ │certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“, care │ │ │ │
│ │conţine: │ │ │ │
│ │1. acordul privind│ │ │ │
│ │asigurarea şi │ │ │ │
│ │susţinerea │ │ │ │
│ │contribuţiei │ │ │ │
│ │financiare proprii│ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │eligibile ale │ │ │ │
│ │obiectivului/ │ │ │ │
│1.│obiectivelor; │ │ │ │
│ │2. acordul cu │ │ │ │
│ │privire la │ │ │ │
│ │contractarea │ │ │ │
│ │finanţării şi │ │ │ │
│ │persoana desemnată│ │ │ │
│ │să reprezinte │ │ │ │
│ │solicitantul în │ │ │ │
│ │relaţia cu │ │ │ │
│ │Autoritatea; │ │ │ │
│ │3. acordul privind│ │ │ │
│ │susţinerea │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │neeligibile ale │ │ │ │
│ │obiectivului/ │ │ │ │
│ │obiectivelor; │ │ │ │
│ │4. aprobarea │ │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │ │
│ │tehnico-economice │ │ │ │
│ │şi a indicatorilor│ │ │ │
│ │tehnico-economici.│ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Auditul energetic │ │ │ │
│ │al clădirii │ │ │ │
│ │înainte de │ │ │ │
│ │intervenţie, în │ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │
│ │copie legalizată, │ │ │ │
│ │întocmit conform │ │ │ │
│ │legislaţiei în │ │ │ │
│ │vigoare de către │ │ │ │
│ │un auditor │ │ │ │
│ │energetic pentru │ │ │ │
│ │clădiri gradul Ici│ │ │ │
│ │atestat, nu mai │ │ │ │
│ │vechi de 6 luni la│ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │cererii de │ │ │ │
│ │finanţare, care │ │ │ │
│ │trebuie să conţină│ │ │ │
│ │în mod obligatoriu│ │ │ │
│ │cel puţin │ │ │ │
│ │următoarele │ │ │ │
│ │informaţii: │ │ │ │
│ │- reducerea │ │ │ │
│2.│procentuală a │ │ │ │
│ │consumului de │ │ │ │
│ │energie finală (Se│ │ │ │
│ │vor indica │ │ │ │
│ │valorile iniţiale │ │ │ │
│ │şi valorile │ │ │ │
│ │estimate a fi │ │ │ │
│ │realizate după │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │proiectului.); │ │ │ │
│ │- reducerea │ │ │ │
│ │procentuală a │ │ │ │
│ │cantităţii de │ │ │ │
│ │emisii echivalent │ │ │ │
│ │CO_2 (Se vor │ │ │ │
│ │indica valorile │ │ │ │
│ │iniţiale şi │ │ │ │
│ │valorile estimate │ │ │ │
│ │a fi realizate │ │ │ │
│ │după implementarea│ │ │ │
│ │proiectului.); │ │ │ │
│ │- aria utilă a │ │ │ │
│ │spaţiului │ │ │ │
│ │încălzit. │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │DALI pentru │ │ │ │
│ │obiectivul de │ │ │ │
│ │investiţii propus │ │ │ │
│ │este întocmit │ │ │ │
│ │conform Hotărârii │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 907│ │ │ │
│ │/2016 privind │ │ │ │
│ │etapele de │ │ │ │
│ │elaborare şi │ │ │ │
│ │conţinutul-cadru │ │ │ │
│ │al documentaţiilor│ │ │ │
│ │tehnico-economice │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │obiectivelor/ │ │ │ │
│ │proiectelor de │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │
│ │fonduri publice, │ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare şi │ │ │ │
│ │Hotărârii │ │ │ │
│3.│Guvernului nr. 925│ │ │ │
│ │/1995 pentru │ │ │ │
│ │aprobarea │ │ │ │
│ │Regulamentului │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │verificarea şi │ │ │ │
│ │expertizarea │ │ │ │
│ │tehnică a │ │ │ │
│ │proiectelor, │ │ │ │
│ │expertizarea │ │ │ │
│ │tehnică a │ │ │ │
│ │execuţiei │ │ │ │
│ │lucrărilor şi a │ │ │ │
│ │construcţiilor, │ │ │ │
│ │precum şi │ │ │ │
│ │verificarea │ │ │ │
│ │calităţii │ │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │ │
│ │executate, cu │ │ │ │
│ │modificările │ │ │ │
│ │ulterioare, în │ │ │ │
│ │copie certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“ │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Document strategic│ │ │ │
│ │relevant, însoţit │ │ │ │
│ │de hotărârea │ │ │ │
│ │consiliului local/│ │ │ │
│ │Consiliului │ │ │ │
│ │General al │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │
│4.│Bucureşti de │ │ │ │
│ │aprobare a │ │ │ │
│ │respectivului/elor│ │ │ │
│ │document/e │ │ │ │
│ │strategic/e │ │ │ │
│ │relevant/e, în │ │ │ │
│ │copie certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“ │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Expertiză tehnică │ │ │ │
│ │a clădirii pentru │ │ │ │
│ │încadrarea │ │ │ │
│ │imobilului în │ │ │ │
│ │clasa de risc │ │ │ │
│ │seismic, întocmită│ │ │ │
│5.│conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │legale în vigoare,│ │ │ │
│ │în copie │ │ │ │
│ │certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“ │ │ │ │
├──┴──────────────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├──┬──────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Scenariul cuprinde│ │ │ │
│ │lucrări de │ │ │ │
│ │intervenţii/ │ │ │ │
│ │activităţi din │ │ │ │
│ │cadrul măsurilor │ │ │ │
│ │de tip I însoţite,│ │ │ │
│ │după caz, de │ │ │ │
│1.│lucrări de │ │ │ │
│ │investiţii/ │ │ │ │
│ │activităţi din │ │ │ │
│ │cadrul măsurilor │ │ │ │
│ │de tip II, în │ │ │ │
│ │funcţie de │ │ │ │
│ │măsurile propuse │ │ │ │
│ │prin auditul │ │ │ │
│ │energetic │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Intervenţiile │ │ │ │
│ │propuse pentru │ │ │ │
│ │clădire conduc la │ │ │ │
│ │o reducere a │ │ │ │
│ │consumului anual │ │ │ │
│ │specific de │ │ │ │
│2.│energie finală, │ │ │ │
│ │respectiv o │ │ │ │
│ │reducere a │ │ │ │
│ │nivelului anual │ │ │ │
│ │specific al │ │ │ │
│ │emisiilor de CO_2,│ │ │ │
│ │de minimum 10% │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Clădirea este │ │ │ │
│ │independentă │ │ │ │
│3.│structural de alte│ │ │ │
│ │clădiri/locaţii ce│ │ │ │
│ │au o altă │ │ │ │
│ │destinaţie. │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Investiţia vizată │ │ │ │
│ │prin proiect face │ │ │ │
│ │parte cel puţin │ │ │ │
│ │dintr-un document │ │ │ │
│ │strategic relevant│ │ │ │
│ │pentru scopul │ │ │ │
│ │proiectului: │ │ │ │
│ │- Plan de acţiune │ │ │ │
│ │privind energia │ │ │ │
│ │durabilă; │ │ │ │
│ │- Strategie de │ │ │ │
│ │reducere a │ │ │ │
│ │emisiilor de CO_2;│ │ │ │
│ │- strategie locală│ │ │ │
│ │/judeţeană în │ │ │ │
│ │domeniul energiei;│ │ │ │
│ │- Plan naţional de│ │ │ │
│ │acţiune în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │eficienţei │ │ │ │
│ │energetice │ │ │ │
│ │(aprobat prin │ │ │ │
│ │Hotărârea │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 122│ │ │ │
│ │/2015). │ │ │ │
│ │Alt document │ │ │ │
│ │strategic care │ │ │ │
│ │prevede măsuri în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │eficienţei │ │ │ │
│ │energetice, │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │legislaţiei în │ │ │ │
│ │vigoare (de │ │ │ │
│4.│exemplu, strategia│ │ │ │
│ │de dezvoltare │ │ │ │
│ │locală, strategia │ │ │ │
│ │de dezvoltare │ │ │ │
│ │judeţeană, │ │ │ │
│ │programe de │ │ │ │
│ │îmbunătăţire a │ │ │ │
│ │eficienţei │ │ │ │
│ │energetice │ │ │ │
│ │dezvoltate în │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │
│ │Modelul pentru │ │ │ │
│ │întocmirea │ │ │ │
│ │Programului de │ │ │ │
│ │îmbunătăţire a │ │ │ │
│ │eficienţei │ │ │ │
│ │energetice aferent│ │ │ │
│ │localităţilor cu o│ │ │ │
│ │populaţie mai mare│ │ │ │
│ │de 5.000 │ │ │ │
│ │locuitori, aprobat│ │ │ │
│ │prin Decizia │ │ │ │
│ │Autorităţii │ │ │ │
│ │Naţionale de │ │ │ │
│ │Reglementare în │ │ │ │
│ │Domeniul Energiei │ │ │ │
│ │nr. 7/DEE/ │ │ │ │
│ │12.02.2015 │ │ │ │
│ │(publicată pe │ │ │ │
│ │pagina de internet│ │ │ │
│ │a Autorităţii │ │ │ │
│ │Naţionale de │ │ │ │
│ │Reglementare în │ │ │ │
│ │Domeniul Energiei │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Clădirea/ansamblul│ │ │ │
│ │de clădiri şi │ │ │ │
│ │activităţile sale │ │ │ │
│ │se încadrează în │ │ │ │
│ │obiectivele │ │ │ │
│ │Programului şi în │ │ │ │
│5.│cadrul acţiunilor │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │
│ │sprijinite, │ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria răspundere│ │ │ │
│ │din cererea de │ │ │ │
│ │finanţare. │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Clădirea/ansamblul│ │ │ │
│ │de clădiri nu se │ │ │ │
│ │încadrează în │ │ │ │
│ │clasa I de risc │ │ │ │
│ │seismic, respectiv│ │ │ │
│ │clădire cu risc │ │ │ │
│ │ridicat de │ │ │ │
│6.│prăbuşire, sau în │ │ │ │
│ │clasa II de risc │ │ │ │
│ │seismic, respectiv│ │ │ │
│ │clădire care sub │ │ │ │
│ │efectul │ │ │ │
│ │cutremurului poate│ │ │ │
│ │suferi degradări │ │ │ │
│ │structurale │ │ │ │
│ │majore. │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Clădirea/ansamblul│ │ │ │
│ │de clădiri nu sunt│ │ │ │
│7.│construcţii cu │ │ │ │
│ │caracter │ │ │ │
│ │provizoriu. │ │ │ │
└──┴──────────────────┴──┴──┴──────────┘


    Etapa II
    Solicitare de clarificări, conform art. 14 alin. (3) din ghid

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Propus spre clarificare │Motive │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Nu este cazul. │ │
└─────────────────────────────┴────────┘


┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Referent de │ │ │
│specialitate* (numele │Semnătura│Data│
│şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de acceptare (numele şi│Semnătura│Data│
│prenumele) │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘

    * În cazul externalizării serviciilor de evaluare conform prevederilor art. 5 alin. (9) din ghid, analiza poate fi efectuată de un evaluator.

    Etapa III
    Analiza în urma solicitărilor de clarificări

┌──────────┬────────────────┬──────────┐
│ │Remedierea │ │
│Documente │motivelor de │ │
│prezentate│respingere │Observaţii│
│ │evidenţiate în │ │
│ │etapa I │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└──────────┴────────────────┴──────────┘


    Criterii de punctaj

┌────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐
│Reducerea │ │ │
│procentuală │ │ │
│de energie -│ │ │
│Punctaj │ │ │
│maxim 60 p │ │ │
│(Se acordă │ │ │
│câte două │Reducerea de energie │Punctaj acordat: │
│puncte │obiectiv propus: │.................│
│pentru │.................% │puncte │
│fiecare │ │ │
│procent de │ │ │
│reducere de │ │ │
│energie care│ │ │
│depăşeşte │ │ │
│pragul minim│ │ │
│de 10%.) │ │ │
├────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Contribuţia │ │ │
│proprie - │ │ │
│Punctaj │ │ │
│maxim 20 p │ │ │
│(Se acordă │ │ │
│punctaj │ │ │
│proporţional│Contribuţia proprie │Punctaj acordat: │
│cu fiecare │proiect propus: │.................│
│procent de │........................%│puncte │
│contribuţie │ │ │
│proprie care│ │ │
│depăşeşte │ │ │
│contribuţia │ │ │
│minimă de │ │ │
│10%.) │ │ │
├────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Reducerea │ │ │
│procentuală │ │ │
│a cantităţii│ │ │
│emisiilor de│ │ │
│CO_2 │ │ │
│Punctaj │ │ │
│maxim 20 de │ │ │
│puncte (Se │Reducerea cantităţii │ │
│acordă câte │emisiilor de CO_2 │Punctaj acordat: │
│un punct │obiectiv propus: pe │.................│
│pentru o │obiectiv │puncte │
│reducere │.................% │ │
│procentuală │ │ │
│de 4% │ │ │
│cuprinsă │ │ │
│între pragul│ │ │
│minim de 10%│ │ │
│şi pragul de│ │ │
│90%.) │ │ │
└────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┘


    Cheltuieli eligibile proiect:

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Denumire cheltuială │Valoare │
│eligibilă │(lei) │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │
└──────────────────────────┴───────────┘


    Propunere înaintare Comitet director
    Suma propusă spre finanţare: .......................................... (lei) reprezentând (% .............) din totalul cheltuielilor eligibile.

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Propus spre acceptare │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Propus spre respingere │
└┴─────────────────────────────────────┘


┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Referent de │ │ │
│specialitate* │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de analiză │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘


    ANEXA 5

    la ghid
    GRILĂ
    de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor
    şi eligibilităţii solicitanţilor în cadrul Programului privind creşterea eficienţei
    energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ
    Denumirea solicitantului:
    Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare:

    Etapa I

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Conformitate │Îndeplinirea │
│administrativă şi │criteriului de │
│criterii de │eligibilitate │
│eligibilitate ├──┬──┬──────────┤
│ │Da│Nu│Comentarii│
├─────────────────────┴──┴──┴──────────┤
│I. CONFORMITATE │
├────┬────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│1. │finanţare al │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │cazier fiscal │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │de către organul│ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │
│1.1.│Publice, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │finanţare în │ │ │ │
│ │original, în │ │ │ │
│ │copie legalizată│ │ │ │
│ │sau emis în │ │ │ │
│ │spaţiul privat │ │ │ │
│ │virtual │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală│ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat,│ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │de către organul│ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │
│1.2.│Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │
│ │Publice, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │finanţare, în │ │ │ │
│ │original, în │ │ │ │
│ │copie legalizată│ │ │ │
│ │sau emis în │ │ │ │
│ │spaţiul privat │ │ │ │
│ │virtual │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală│ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │impozitele şi │ │ │ │
│ │taxele locale şi│ │ │ │
│ │alte venituri │ │ │ │
│ │ale bugetului │ │ │ │
│ │local, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │autoritatea │ │ │ │
│ │publică locală │ │ │ │
│ │în a cărei rază │ │ │ │
│1.3.│teritorială îşi │ │ │ │
│ │are sediul │ │ │ │
│ │solicitantul, în│ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului, în │ │ │ │
│ │original, în │ │ │ │
│ │copie legalizată│ │ │ │
│ │sau emis şi │ │ │ │
│ │comunicat prin │ │ │ │
│ │mijloace │ │ │ │
│ │electronice de │ │ │ │
│ │transmitere la │ │ │ │
│ │distanţă │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare privind│ │ │ │
│ │obligaţiile la │ │ │ │
│ │Fondul pentru │ │ │ │
│ │mediu, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │ │
│ │eliberat de │ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │Autoritate, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│1.4.│finanţare, în │ │ │ │
│ │original, în │ │ │ │
│ │copie legalizată│ │ │ │
│ │sau emis şi │ │ │ │
│ │comunicat prin │ │ │ │
│ │mijloace │ │ │ │
│ │electronice de │ │ │ │
│ │transmitere la │ │ │ │
│ │distanţă/ │ │ │ │
│ │împuternicirea, │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dispozitiv de │ │ │ │
│ │stocare │ │ │ │
│ │electronic care │ │ │ │
│1.5.│să conţină │ │ │ │
│ │formatul scanat │ │ │ │
│ │al dosarului de │ │ │ │
│ │finanţare depus │ │ │ │
├────┴────────────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├────┬────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Solicitantul are│ │ │ │
│ │îndeplinite │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată a taxelor,│ │ │ │
│ │impozitelor şi │ │ │ │
│ │amenzilor către │ │ │ │
│1. │bugetul de stat,│ │ │ │
│ │bugetele locale,│ │ │ │
│ │bugetul Fondului│ │ │ │
│ │pentru mediu, │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │vigoare. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul nu │ │ │ │
│ │este înregistrat│ │ │ │
│ │cu fapte │ │ │ │
│ │sancţionate de │ │ │ │
│2. │legislaţia │ │ │ │
│ │financiară şi │ │ │ │
│ │fiscală conform │ │ │ │
│ │certificatului │ │ │ │
│ │de cazier │ │ │ │
│ │fiscal. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit cererii│ │ │ │
│ │de finanţare, │ │ │ │
│ │TVA aferent │ │ │ │
│ │proiectului este│ │ │ │
│ │recuperabil, │ │ │ │
│3. │rambursabil sau │ │ │ │
│ │compensat prin │ │ │ │
│ │orice mijloace │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │legale. │ │ │ │
└────┴────────────────┴──┴──┴──────────┘


    Etapa II
    Solicitare de clarificări, conform art. 14 alin. (3) din ghid

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Propus spre clarificare │Motive │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Nu este cazul. │ │
└─────────────────────────────┴────────┘


┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Referent de │ │ │
│specialitate* │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de acceptare │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘

    * În cazul externalizării serviciilor de evaluare conform prevederilor art. 5 alin. (9) din ghid analiza poate fi efectuată de un evaluator.

    Etapa III
    Analiza în urma solicitărilor de clarificări

┌──────────┬────────────────┬──────────┐
│ │Remedierea │ │
│Documente │motivelor de │ │
│prezentate│respingere │Observaţii│
│ │evidenţiate în │ │
│ │etapa I │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└──────────┴────────────────┴──────────┘


    Propunere înaintare Comitet director

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Propus spre acceptare │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Propus spre respingere │
└┴─────────────────────────────────────┘┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Referent de │ │ │
│specialitate* │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de analiză │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016