Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID din 16 ianuarie 2020  cu privire la criteriile STS pentru securitizarea ABCP (EBA/GL/2018/08)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID din 16 ianuarie 2020 cu privire la criteriile STS pentru securitizarea ABCP (EBA/GL/2018/08)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 78 bis din 4 februarie 2020
──────────
    Pus în aplicare prin NORMA nr. 2 din 16 ianuarie 2020., publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 78 din 4 februarie 2020
──────────
    1. Obligaţii de conformare şi de raportare
     Statutul prezentului ghid
    1. Prezentul document conţine orientări emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010*3). În conformitate cu articolul 16 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autorităţile competente şi ceilalţi destinatari menţionaţi la punctul 8 trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidul.
        *3) Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

    2. Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară sau privind modul în care trebuie aplicat dreptul Uniunii într-un anumit domeniu. Autorităţile competente cărora li se aplică ghidul trebuie să se conformeze prin încorporarea acestuia în practicile lor de supraveghere, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului legislativ sau a proceselor de supraveghere), inclusiv în cazurile în care ghidul vizează în principal instituţiile.

     Cerinţe de raportare
    3. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autorităţile competente trebuie să notifice ABE dacă se conformează sau intenţionează să se conformeze prezentului ghid sau, în caz contrar, să prezinte motivele neconformării, până la ([zz.ll.aaaa]). În lipsa unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autorităţile competente nu au respectat recomandările. Notificările se trimit prin intermediul formularului disponibil pe site-ul ABE Ia adresa compliance@eba.europa.eu, cu menţiunea "EBA/GL/201x/xx". Notificările trebuie transmise de persoane care au competenţa necesară pentru a raporta conformitatea, în numele autorităţilor competente din care fac parte. Orice schimbare cu privire la starea de conformitate trebuie adusă, de asemenea, la cunoştinţa ABE.
    4. Notificările vor fi publicate pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

    2. Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii
     Obiectul
    5. Prezentul ghid specifică criteriile privind simplitatea, standardizarea şi transparenţa pentru securitizările prin titluri pe termen scurt garantate cu active (ABCP), în conformitate cu articolele 24 şi 26 din Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017*4).
        *4) Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată, şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr. 648/2012 (JO L 347, 28.12.2017, p. 35).


     Domeniul de aplicare
    6. Prezentul ghid se aplică în ceea ce priveşte cerinţele la nivel de tranzacţie şi de program din cadrul securitizărilor ABCP.
    7. Autorităţile competente trebuie să aplice prezentul ghid în conformitate cu domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2017/2402, astfel cum este prevăzut la articolul 1.

     Destinatari
    8. Prezentul ghid se adresează autorităţilor competente menţionate la articolul 29 alineatele (1) şi (5) din Regulamentul (UE) 2017/2402, precum şi celorlalţi destinatari care intră în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv.

    3. Generalităţi
    9. În sensul cerinţelor specificate la articolul 24 şi la articolul 26 din Regulamentul (UE) 2017/2402, toate cerinţele la nivel de tranzacţie şi de program care se referă la expunerile-suport trebuie să se aplice numai expunerilor-suport care sunt conforme cu criteriile de eligibilitate, astfel cum este menţionat la articolul 24 alineatul (7) din regulamentul respectiv, şi care sunt finanţate prin titluri pe termen scurt, facilităţii de lichiditate sau prin alte mijloace.
    10. În sensul cerinţelor la nivel de tranzacţie menţionate la articolul 24 din Regulamentul (UE) 2017/2402, în cazul în care informaţiile trebuie să fie puse la dispoziţia sau comunicate investitorilor sau investitorilor potenţiali, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod expres, trebuie să se înţeleagă că informaţiile sunt puse la dispoziţia sau comunicate investitorilor sau potenţialilor investitori la nivel de tranzacţie ABCP, precum şi altor părţi expuse direct riscului de credit al unei tranzacţii ABCP. În cazul în care informaţiile sunt totuşi puse la dispoziţia sau comunicate investitorilor sau investitorilor potenţiali la nivelul de program ABCP, acestea pot fi puse la dispoziţie sau comunicate în formă agregată şi anonimizată.
    11. În sensul articolului 26, programele ABCP care emit două tipuri diferite de titluri pe termen scurt garantate cu active, unele respectând cerinţele STS, iar altele nerespectând cerinţele STS, nu trebuie să fie considerate securitizări STS.

    4. Criterii la nivel de tranzacţie
     Vânzare reală, cesiune sau transfer cu acelaşi efect juridic, declaraţii şi garanţii [articolul 24 alineatele (1)-(6)]
     Vânzare reală, cesiune sau transfer cu acelaşi efect juridic
    12. În sensul articolului 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 şi pentru a consolida încrederea părţilor terţe, inclusiv a părţilor terţe care verifică respectarea cerinţelor STS în conformitate cu articolul 28 din regulamentul respectiv, precum şi a autorităţilor competente, care îndeplinesc cerinţele specificate în regulamentul respectiv, trebuie asigurate toate aspectele de mai jos:
    (a) confirmarea vânzării reale sau confirmarea că, în conformitate cu cadrul naţional aplicabil, cesiunea sau transferul segregă expunerile-suport de vânzător, creditorii şi lichidatorii acestuia, inclusiv în caz de insolvenţă a vânzătorului, cu acelaşi efect juridic ca cel regizat prin vânzare reală;
    (b) confirmarea caracterului executoriu al vânzării reale, al cesiunii sau al transferului cu acelaşi efect juridic menţionat la litera (a) în raport cu vânzătorul sau orice altă parte terţă, în conformitate cu cadrul juridic naţional aplicabil;
    (c) evaluarea riscurilor de recuperare şi a riscurilor de recalificare.

    13. Confirmarea aspectelor menţionate la punctul 12 trebuie să se realizeze prin furnizarea unui aviz juridic oferit de către un consilier juridic calificat numai pentru prima tranzacţie ABCP din cadrul unui program ABCP şi care a fost emisă de acelaşi vânzător, care utilizează acelaşi mecanism juridic pentru transfer şi căruia i se aplică acelaşi cadru juridic.
    14. Avizul juridic menţionat la punctul 13 trebuie să fie accesibilă şi pusă la dispoziţia oricărei părţi terţe relevante care verifică respectarea cerinţelor STS în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul (UE) 2017/2402 şi a oricărei autorităţi competente relevante dintre cele menţionate la articolul 29 din regulamentul respectiv.

     Deteriorare gravă a situaţiei vânzătorului în ceea ce priveşte bonitatea
    15. În sensul articolului 24 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/2402, documentele aferente tranzacţiei ABCP trebuie să identifice, în ceea ce priveşte evenimentul de declanşare a unei "deteriorări grave a situaţiei vânzătorului în ceea ce priveşte bonitatea", pragurile de bonitate care pot fi observate în mod obiectiv şi legate de soliditatea financiară a vânzătorului.

     Insolvenţa vânzătorului
    16. În sensul articolului 24 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402, evenimentul de declanşare a "insolvenţei vânzătorului" trebuie să se refere cel puţin la evenimentele de insolvenţă juridică, astfel cum sunt definite în cadrele juridice raţionale.

     Criterii de eligibilitate pentru expunerile-suport, administrarea activă a portofoliului [articolul 24 alineatul (7)]
     Administrarea activă a portofoliului
    17. În sensul articolului 24 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2017/2402, administrarea activă a portofoliului trebuie înţeleasă ca o administrare a portofoliului căreia i se aplică oricare dintre următoarele situaţii:
    (a) administrarea portofoliului face ca performanţa tranzacţiei ABCP să depindă atât de performanţa expunerilor-suport, cât şi de performanţa administrării portofoliului de tranzacţie ABCP, împiedicând astfel investitorul să modeleze riscul de credit al expunerilor-suport fără a lua în considerare strategia de administrare a portofoliului a administratorului de portofoliu;
    (b) administrarea portofoliului se realizează în scopuri speculative, cu scopul de a obţine performanţe mai bune, un randament sporit, câştiguri financiare globale sau alte beneficii pur financiare sau economice.

    18. Tehnicile de administrare a portofoliului care nu trebuie să fie considerate o administrare activă a portofoliului includ:
    (a) substituirea sau răscumpărarea expunerilor-suport care încalcă declaraţiile sau garanţiile;
    (b) substituirea sau răscumpărarea expunerilor-suport care fac obiectul unui litigiu de reglementare sau al unei investigaţii în vederea facilitării soluţionării litigiului sau a încheierii investigaţiei;
    (c) completarea expunerilor-suport prin adăugarea de expuneri-suport ca înlocuitori pentru expunerile amortizate sau aflate în stare de nerambursare în cursul perioadei de reînnoire;
    (d) achiziţionarea de noi expuneri-suport în cursul perioadei "de început" pentru a alinia valoarea expunerilor-suport la valoarea obligaţiilor de securitizare;
    (e) răscumpărarea expunerilor-suport în contextul exercitării opţiunilor de solicitare a stingerii securitizării, în conformitate cu articolul 244 alineatul (3) litera (g) din Regulamentul (UE) 2017/2401;
    (f) răscumpărarea expunerilor aflate în stare de nerambursare pentru a facilita procesul de recuperare şi de lichidare pentru expunerile respective;
    (g) răscumpărarea expunerilor-suport în cadrul obligaţiei de răscumpărare în conformitate cu articolul 24 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402.


     Criterii de eligibilitate clare
    19. În sensul articolului 24 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2017/2402, criteriile trebuie să fie înţelese ca fiind "clare" dacă este posibil ca respectarea lor să fie stabilită de o instanţă sau un tribunal, de drept sau de fapt sau şi de drept, şi de fapt.

     Criterii de eligibilitate care trebuie îndeplinite pentru expunerile transferate către SSPE după încheierea tranzacţiei
    20. În sensul articolului 24 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2017/2402, "îndeplinirea criteriilor de eligibilitate aplicate expunerilor-suport iniţiale" trebuie înţeleasă ca însemnând criteriile de eligibilitate care respectă oricare dintre următoarele aspecte:
    (a) în ceea ce priveşte tranzacţiile ABCP care emit serii multiple de valori mobiliare, acestea nu sunt mai puţin stricte decât criteriile de eligibilitate aplicate expunerilor-suport iniţiale la încheierea tranzacţiei;
    (b) în ceea ce priveşte tranzacţiile ABCP care emit serii multiple de titluri de valoarea, inclusiv fiducii ("master trust"), acestea nu sunt mai puţin stricte decât criteriile de eligibilitate aplicate expunerilor-suport iniţiale la cea mai recentă emisiune, ceea ce rezultă că aceste criterii de eligibilitate pot varia de la închidere la închidere, cu acordul părţilor din cadrul securitizării şi în conformitate cu documentele aferente tranzacţiei ABCP.

    21. Criteriile de eligibilitate aplicabile expunerilor-suport în conformitate cu punctul 20 trebuie să fie specificate în documentele aferente tranzacţiei ABCP şi trebuie să se refere la criteriile de eligibilitate aplicate la nivelul expunerii.

     Fără resecuritizare la nivel de tranzacţie ABCP [articolul 24 alineatul (8)]
    22. În sensul articolului 24 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2017/2402, segmentarea pe tranşe a unei tranzacţii ABCP poate fi realizată prin emiterea de note cu rang superior şi inferior de către o SSPE unde o singură notă cu rang superior este transferată unei entităţi care cumpără din cadrul unui program ABCP.
    23. În sensul articolului 24 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2017/2402, expunerile-suport din cadrul unei tranzacţii ABCP, în care au fost emise atât note cu rang inferior, cât şi cu rang superior, iar o singură notă cu rang superior a fost cumpărată de către entitatea care cumpără din cadrul programului ABCP, trebuie înţelese ca fiind expunerile-suport ale respectivei note unice cu rang superior care fac obiectul securitizării în cadrul programului ABCP, şi nu ca fiind însăşi nota unică cu rang superior.
    24. În sensul articolului 24 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2017/2402, în cazul în care notele cu rang superior emise de o SSPE sunt divizate în două sau mai multe note pari passu (pro-rata) într-o astfel de structură de cofinanţare, trebuie considerat că acestea nu stabilesc o segmentare suplimentară şi, prin urmare, trebuie considerat că expunerile-suport aferente unei astfel de securitizări nu includ nicio poziţie din securitizare.

     Fără expuneri în stare de nerambursare şi faţă de debitori/garanţi aflaţi în dificultate în materie de credit [articolul 24 alineatul (9)]
     Expuneri în stare de nerambursare
    25. În sensul articolului 24 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2017/2402, expunerile în stare de nerambursare trebuie interpretate în sensul articolului 178 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, astfel cum se specifică în detaliu în regulamentul delegat privind pragul de semnificaţie al obligaţiilor din credite restante, elaborat în conformitate cu articolul 178 din regulamentul respectiv, şi în Ghidul ABE privind aplicarea definiţiei stării de nerambursare, elaborat în conformitate cu articolul 178 alineatul (7) din acelaşi regulamentul.
    26. În cazul în care un vânzător nu este o instituţie şi, prin urmare, nu face obiectul Regulamentului (UE) nr. 575/2013, vânzătorul trebuie să respecte indicaţiile prevăzute la punctul anterior în măsura în care o astfel de aplicare nu este considerată excesiv de împovărătoare. În acest caz, vânzătorul trebuie să aplice procesele stabilite şi informaţiile obţinute de la debitori cu privire la iniţierea expunerilor, informaţiile obţinute de la iniţiator în cadrul administrării de către acesta a expunerilor sau pe parcursul procedurii sale de gestionare a riscurilor sau informaţiile notificate vânzătorului de către o parte terţă.
        Expuneri faţă de un debitor sau garant aflat în dificultate în materie de credit
    27. În sensul articolului 24 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2017/2402, circumstanţele specificate la alineatul respectiv literele (a)-(c) trebuie înţelese ca fiind definiţii ale dificultăţii în materie de credit. Alte eventuale circumstanţe de dificultăţi în materie de credit ale debitorului sau garantului care nu sunt incluse la literele (a)-(c) trebuie considerate ca fiind excluse de la această cerinţă.
    28. Interzicerea selecţiei şi a transferului către SSPE a expunerilor-suport "la un debitor sau garant aflat în dificultate", astfel cum este menţionat la articolul 24 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2017/2402, trebuie înţeleasă ca o cerinţă conform căreia, la momentul selecţiei, trebuie să existe un drept de regres pentru valoarea integrală a expunerii securitizate împotriva a cel puţin o parte care nu se află în dificultate, indiferent dacă acea parte este un debitor sau un garant. Prin urmare, expunerile-suport nu trebuie să includă niciuna dintre următoarele:
    (a) expuneri faţă de un debitor aflat în dificultate, în cazul în care nu există niciun garant pentru valoarea integrală a expunerii securitizate;
    (b) expuneri faţă de un debitor aflat în dificultate care are un garant aflat în dificultate.     Potrivit informaţiilor deţinute de iniţiator sau de creditorul iniţial
    29. În sensul articolului 24 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2017/2402, standardul "informaţiilor deţinute" trebuie considerat îndeplinit pe baza informaţiilor obţinute numai din oricare dintre următoarele combinaţii de surse şi circumstanţe:
    (a) debitori cu privire la iniţierea expunerilor;
    (b) iniţiatorul în cadrul administrării de către acesta a expunerilor sau pe parcursul procedurii sale de gestionare a riscurilor;
    (c) informaţii notificate iniţiatorului de o parte terţă;
    (d) informaţii disponibile public sau informaţii cu privire la orice înregistrare efectuată în unul sau mai multe registre de credite ale persoanelor cu un istoric negativ în materie de credite la momentul iniţierii unei expuneri-suport, numai în măsura în care aceste informaţii au fost deja luate în considerare în temeiul literelor (a), (b) şi (c) şi în conformitate cu cerinţele de reglementare şi de supraveghere aplicabile, inclusiv în ceea ce priveşte criteriile solide pentru acordarea creditelor, astfel cum se prevede la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2017/2402. Sunt exceptate creanţele comerciale care nu sunt iniţiate sub forma unui împrumut, faţă de care nu este necesar să fie îndeplinite criterii pentru acordarea creditelor.


     Expuneri faţă de debitori sau garanţi aflaţi în dificultate care au fost supuşi unui proces de restructurare a datoriei
    30. În sensul articolului 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402, cerinţa de a exclude expunerile faţă de debitori sau garanţi aflaţi în dificultate cure au fost supuşi unui proces de restructurare a datoriei pentru expunerile lor neperformante trebuie înţeleasă ca referindu-se atât la expunerile restructurate ale debitorului sau ale garantului respectiv, cât şi la cele din expunerile lor care nu au fost în sine supuse restructurării. În sensul acestui articol, expunerile restructurate care îndeplinesc condiţiile de la articolul respectiv punctele (i) şi (ii) nu trebuie să ducă la desemnarea unui debitor sau a mai garant ca fiind în dificultate.

     Registrul creditelor
    31. Cerinţa menţionată la articolul 24 alineatul (9) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 trebuie să se limiteze la expunerile faţă de debitori sau garanţi cărora li se aplică ambele cerinţe de mai jos la momentul iniţierii expunerilor-suport:
    (a) debitorul sau garantul este semnalat în mod explicit într-un registru al creditelor ca entitate cu un istoric negativ în materie de credite ca urmare a unui statut negativ sau a unor informaţii negative stocate în registrul creditelor;
    (b) debitorul sau garantul figurează în registrul creditelor din motive care sunt relevante pentru evaluarea riscului de credit.


     Riscul ca plăţile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile
    32. În sensul articolului 24 alineatul (9) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402, nu trebuie considerat că expunerile au o "evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plăţile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deţinute de iniţiator care nu sunt securitizate" atunci când se aplică următoarele condiţii:
    (a) factorii cei mai relevanţi care determină performanţa preconizată a expunerilor-suport sunt similari;
    (b) ca urmare a similitudinii menţionate la litera (a), s-ar fi putut preconiza în mod rezonabil, pe baza unor indicii precum performanţele anterioare sau modelele aplicabile, că, pe durata tranzacţiei sau pe o perioadă de maximum patru ani, în cazul în care durata tranzacţiei este mai mare de patru ani, performanţa lor nu ar fi semnificativ diferită.

    33. Cerinţa de la punctul precedent trebuie considerată îndeplinită inclusiv în cazul în care se aplică una dintre următoarele condiţii:
    (a) expunerile-suport nu includ expuneri clasificate ca îndoielnice, depreciate, neperformante sau clasificate în mod similar conform principiilor contabile relevante;
    (b) expunerile-suport nu includ expuneri a căror calitate a creditului, bazată pe ratinguri de credit sau alte praguri de calitate a creditului, diferă semnificativ de calitatea creditului expunerilor comparabile pe care iniţiatorul le iniţiază în cadrul operaţiunilor sale standard de creditare şi al strategiei sale de risc de credit.


     Cel puţin o plată efectuată [articolul 24 alineatul (10)]
     Domeniul de aplicare al criteriului
    34. În sensul articolului 24 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2017/2402, avansurile suplimentare în ceea ce priveşte o expunere faţă de un anumit debitor nu trebuie considerate ca declanşând o nouă cerinţă de "cel puţin o plată" în ceea ce priveşte o astfel de expunere.

     Cel puţin o plată
    35. În sensul articolului 24 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2017/2402, plata menţionată în această cerinţă, conform căreia "cel puţin o plată" trebuie efectuată la momentul transferului, trebuie să fie o plată a chiriei, a principalului sau a dobânzilor sau orice alt tip de plată.

     Scadenţa relevantă
    36. Cerinţa prevăzută la articolul 24 alineatul (13) din Regulamentul (UE) 2017/2402, conform căreia scadenţa trebuie să fie mai mică de un an, trebuie înţeleasă ca referindu-se la scadenţa legală iniţială a unei expuneri, şi nu la scadenţa reziduală a unei expuneri.

     Fără dependenţă predominantă de vânzarea de active [articolul 24 alineatul (11)]
    Dependenţă predominantă de vânzarea de active
    37. În sensul articolului 24 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402, tranzacţiile pentru care se aplică toate condiţiile de mai jos, la momentul iniţierii tranzacţiei în cazul amortizării securitizării sau pe parcursul perioadei de reînnoire în cazul securitizării reînnoibile, nu trebuie considerate predominant dependente de vânzarea activelor care garantează expunerile-suport şi, prin urmare, trebuie permise:
    (a) soldul principalului rămas de rambursat convenit prin contract, la scadenţa contractuală a expunerilor-suport care depind de vânzarea activelor care garantează respectivele expuneri-suport pentru a rambursa soldul principalului, corespunde cu maximum 50 % din valoarea iniţială totală a expunerii pentru toate poziţiile din securitizare ale securitizării;
    (b) scadenţele expunerilor-suport menţionate la litera (a) nu fac obiectul unor concentrări semnificative şi sunt suficient distribuite pe durata tranzacţiei;
    (c) valoarea agregată a expunerilor-suport menţionate la litera (a) faţă de un singur debitor nu depăşeşte 2 % din cuantumul valorii agregate a tuturor expunerilor-suport din securitizare.

    38. În cazul în care nu există nicio expunere-suport în securitizare care depinde de vânzarea activelor pentru a rambursa soldul principalului rămas de rambursat la scadenţa contractuală, cerinţele de la punctul 31 nu trebuie să se aplice.

     Derogarea prevăzută la articolul 24 alineatul (11) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402
    39. În sensul derogării menţionate la articolul 24 alineatul (11) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402 în ceea ce priveşte rambursarea deţinătorilor de poziţii din securitizare ale căror expuneri-suport sunt garantate prin active a căror valoare este garantată sau ale căror riscuri sunt complet reduse printr-o obligaţie de răscumpărare a activelor prin care se garantează expunerile-suport sau a expunerilor-suport în sine de către altă parte terţă sau de către alte părţi terţe, vânzătorul sau părţile terţe trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele două condiţii:
    (a) nu sunt în stare de insolvenţă;
    (b) nu există niciun motiv să se considere că entitatea nu ar putea să îşi îndeplinească obligaţiile care îi revin în temeiul garanţiei sau al obligaţiei de răscumpărare.


     Diminuarea corespunzătoare a riscului privind rata dobânzii şi a riscului valutar la nivel de tranzacţie ABCP [articolul 24 alineatul (12))
     Diminuarea corespunzătoare a riscului privind rata dobânzii şi a riscului valutar
    40. În sensul articolului 24 alineatul (12) din Regulamentul (UE) 2017/2402, pentru ca riscul privind rata dobânzii şi riscul valutar care apar din securitizare să fie considerate "diminuate în mod corespunzător", trebuie să fie suficient să se dispună de o operaţiune de acoperire sau de diminuare, cu condiţia să nu fie neobişnuit de limitată, având ca efect acoperirea unei părţi importante a riscurilor corespunzătoare privind rata dobânzii şi cel valutar în scenarii relevante, înţelese din perspectivă economică. O astfel de diminuare poate, de asemenea, să fie sub formă de instrumente derivate sau de alte măsuri de diminuare, inclusiv fonduri de rezervă, supragarantare, marjă în exces sau alte măsuri.
    41. În cazul în care riscul privind rata dobânzii şi riscul valutar sunt diminuate prin instrumente derivate, trebuie să se aplice toate cerinţele de mai jos:
    (a) instrumentele derivate trebuie utilizate exclusiv pentru acoperirea reală a neconcordanţelor dintre active şi datorii în ceea ce priveşte ratele dobânzilor şi valutele, şi nu trebuie utilizate în scopuri speculative;
    (b) instrumentele derivate trebuie să se bazeze pe documentaţie general acceptată, inclusiv pe standarde ale Asociaţiei Internaţionale pentru Swap-uri şi Instrumente Derivate (ISDA) sau pe standarde naţionale similare stabilite în materie de documentaţie;
    (c) documentaţia privind instrumentele derivate, în cazul în care contrapartea se confruntă cu o pierdere a bonităţii suficiente sub un anumit nivel, măsurat fie pe baza ratingului de credit, fie în alt mod, trebuie să prevadă faptul că respectiva contraparte face obiectul unor cerinţe de acoperire cu garanţii reale sau depune eforturi rezonabile pentru înlocuirea sau garantarea acesteia de o altă contraparte.

    42. În cazul în care riscul privind rata dobânzii şi riscul valutar menţionate la articolul 24 alineatul (12) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se diminuează nu prin instrumente derivate, ci prin alte măsuri de diminuare a riscurilor, măsurile respective trebuie concepute astfel încât să fie suficient de solide. Atunci când aceste măsuri de diminuare a riscurilor sunt utilizate pentru a diminua riscuri multiple în acelaşi timp, prezentarea prevăzută la articolul 24 alineatul (12) din Regulamentul (UE) 2017/2402 trebuie să includă o explicaţie a modului în care măsurile acoperă riscurile privind rata dobânzii şi riscurile valutare, pe de o parte, şi alte riscuri, pe de altă parte.
    43. Măsurile menţionate la punctele 41 şi 42, precum şi motivele care justifică adecvarea în vederea diminuării riscului privind rata dobânzii şi a riscului valutar pe durata tranzacţiei trebuie prezentate.

     Instrumente derivate
    44. În sensul articolului 24 alineatul (12) din Regulamentul (UE) 2017/2402, nu trebuie considerate ca fiind interzise expunerile din portofoliul de expuneri-suport care conţin doar o componentă derivată care serveşte exclusiv scopului de a acoperi în mod direct riscul privind rata dobânzii sau riscul valutar aferent expunerii-suport corespunzătoare şi care nu sunt ele însele instrumente derivate.

     Standarde comune utilizate în domeniul finanţelor internaţionale
    45. În sensul articolului 24 alineatul (12) din Regulamentul (UE) 2017/2402, standardele comune utilizate în domeniul finanţelor internaţionale trebuie să includă standarde ISDA sau standarde naţionale similare stabilite în materie de documentaţie.

     Măsuri corective şi acţiuni referitoare la incidentele de neplată ale debitorilor şi la starea de nerambursare a acestora (articolul 24 alineatul (13)]
     Termeni clari şi consecvenţi
    46. În sensul articolului 24 alineatul (13) din Regulamentul (UE) 2017/2402, "a stabili termeni clari şi consecvenţi" şi "a specifica în mod clar" trebuie înţeleşi ca impunând obligaţia de a utiliza exact aceiaşi termeni în toate documentele aferente tranzacţiei ABCP, pentru a facilita activitatea sponsorului şi a altor părţi expuse direct riscului de credit aferent tranzacţiei ABCP.

     Raportarea modificărilor privind ordinea de prioritate a plăţilor
    47. Cerinţa prevăzută la articolul 24 alineatul (13) din Regulamentul (UE) nr. 2017/2402 de a raporta investitorilor, fără întârzieri nejustificate, toate modificările privind ordinea de prioritate a plăţilor care afectează negativ şi substanţial rambursarea poziţiei din securitizare trebuie aplicată tuturor părţilor expuse direct riscului de credit aferent tranzacţiei ABCP, precum şi în ceea ce priveşte investitorii ia nivel de program ABCP.

     Date istorice privind starea de nerambursare şi pierderea de performanţă [articolul 24 alineatul (14)]
     Date externe
    48. În sensul articolului 24 alineatul (14) din Regulamentul (UE) 2017/2402, în cazul în care vânzătorul nu poate furniza date în conformitate cu cerinţele în materie de date cuprinse în acesta, se pot utiliza date externe care sunt disponibile publicului sau date care sunt furnizate de o parte terţă, de exemplu o agenţie de rating sau un alt participant la piaţă, cu condiţia ca toate celelalte cerinţe ale respectivului articol să fie îndeplinite.

     Expuneri care sunt în mare măsură similare
    49. În sensul articolului 24 alineatul (14) din Regulamentul (UE) 2017/2402, termenul "expuneri care sunt în mare măsură similare" trebuie înţeles ca referindu-se la expunerile în cazul cărora sunt îndeplinite ambele condiţii de mai jos:
    (a) factorii cei mai relevanţi care determină performanţa preconizată a expunerilor-suport sunt similari;
    (b) ca urmare a similitudinii menţionate la litera (a), s-ar fi putut preconiza în mod rezonabil, pe baza unor indicii precum performanţele anterioare sau modelele aplicabile, că, pe durata tranzacţiei sau pe o perioadă de maximum patru ani, în cazul în care durata tranzacţiei este mai mare de patru ani, performanţa lor nu ar fi semnificativ diferită.

    50. Expunerile care sunt în mare măsură similare nu trebuie să se limiteze la expunerile deţinute în bilanţul iniţiatorului.

     Omogenitate, obligaţiile aferente expunerilor-suport, fluxuri de plăţi periodice, fără valori mobiliare transferabile [articolul 24 alineatul (15)]
     Calcularea duratei de viaţă medii ponderate a portofoliului de expuneri-suport
    51. În sensul articolului 24 alineatul (15), durata de viaţă medie ponderată (WAL) a portofoliului de expuneri-suport trebuie calculată prin ponderarea în funcţie de timp numai a rambursărilor valorilor principalului şi nu trebuie să ia în considerare nicio ipoteză de plată în avans sau o plată legată de taxe sau dobânzi care trebuie să fie plătite de debitorii expunerilor-suport.
    52. Atunci când stabilesc restul duratei de viaţă medii ponderate a portofoliului de expuneri-suport dintr-o tranzacţie ABCP, vânzătorii şi sponsorii pot utiliza scadenţa maximă sau maximul duratei de viaţă medie ponderată a expunerilor-suport din portofoliu, astfel cum este definit în documentele aferente tranzacţiei ABCP, în locul scadenţei reziduale reale a expunerilor-suport individuale.

     Cerinţe contractuale cu caracter obligatoriu şi executoriu
    53. În sensul articolului 24 alineatul (15) din Regulamentul (UE) 2017/2402, "cerinţele contractuale cu caracter obligatoriu şi executoriu, ce implică un drept de regres deplin împotriva debitorilor şi, după caz, a garanţilor" trebuie înţelese ca referindu-se la toate obligaţiile cuprinse în specificaţiile contractuale ale expunerilor-suport care sunt relevante pentru investitori, deoarece acestea afectează orice obligaţie a debitorului şi, după caz, a garantului de a efectua plăţi sau de a aduce o garanţie.

     Expuneri cu fluxuri de plăţi periodice
    54. În sensul articolului 24 alineatul (15) din Regulamentul (UE) 2017/2402, expunerile cu fluxuri de plăţi periodice definite trebuie să includă:
    (a) expunerile care se plătesc într-o singură tranşă în cazul securitizării reînnoibile, astfel cum se menţionează la articolul 24 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2017/2402;
    (b) expunerile aferente facilităţilor de tip carduri de credit;
    (c) expunerile cu rate care constau în dobândă şi în cazul cărora principalul este rambursat la scadenţă, inclusiv ipotecile numai cu componentă de dobândă;
    (d) expunerile cu rate care constau în dobândă şi rambursarea unei părţi din principal, dacă este îndeplinită una dintre condiţiile următoare:
    (i) restul din principal este rambursat la scadenţă;
    (ii) rambursarea principalului depinde de vânzarea activelor care garantează expunerea, în conformitate cu articolul 24 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402 şi cu punctele 37-38;

    (e) expunerile cu perioade fără plăţi temporare convenite prin contract între debitor şi creditor.


     Plăţi ale dobânzilor de referinţă [articolul 24 alineatul (16)]
     Rate de referinţă
    55. În sensul articolului 24 alineatul (16) din Regulamentul (UE) 2017/2402, ratele dobânzii care trebuie considerate ca fiind o bază de referinţă adecvată pentru plăţile dobânzilor de referinţă trebuie să includă toate elementele de mai jos:
    (a) ratele interbancare, inclusiv Libor, Euribor, succesorii acestora şi alţi indici de referinţă recunoscuţi;
    (b) ratele stabilite de autorităţile de politică monetară, inclusiv ratele fondurilor FED şi ratele de discount ale băncilor centrale;
    (c) ratele sectoriale care reflectă costurile de finanţare ale unui creditor, inclusiv ratele variabile standard şi ratele dobânzii interne care reflectă în mod direct costurile de piaţă pentru finanţare ale unei bănci sau ale unui subgrup de instituţii, în măsura în care sunt furnizate suficiente date investitorilor pentru a le permite să evalueze relaţia dintre ratele sectoriale şi alte rate ale pieţei;
    (d) în ceea ce priveşte plăţile dobânzilor de referinţă trecute la pasivele unei tranzacţii ABCP, ratele dobânzilor care reflectă costurile de finanţare ale unui program ABCP.


     Formule sau instrumente derivate complexe
    56. În sensul articolului 24 alineatul (16) din Regulamentul (UE) 2017/2402, o formulă trebuie considerată ca fiind complexă atunci când se încadrează în definiţia unui instrument exotic, elaborată de Global Association of Risk Professionals (GARP), care este un activ financiar sau un instrument financiar cu caracteristici care îl fac mai complex decât produsele mai simple, de tip "plain vanila". Nu trebuie considerat direct că există o formulă sau un instrument derivat complex în cazul simplei utilizări a plafoanelor sau a pragurilor pentru rata dobânzii.

     Cerinţe în caz de intrare a vânzătorului în stare de nerambursare sau a unui eveniment de urgentare a plăţii [articolul 24 alineatul (17)]
     Circumstanţele excepţionale
    57. În sensul articolului 24 alineatul (17) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402, o listă cu "circumstanţe excepţionale" trebuie inclusă, în măsura în care este posibil, în documentele aferente tranzacţiei ABCP.
        Având în vedere natura "circumstanţelor excepţionale" şi pentru a permite un anumit grad de flexibilitate în ceea ce priveşte eventualele circumstanţe neobişnuite care impun ca o sumă de lichidităţi să fie blocată în SSPE în interesul investitorilor, în cazul în care o listă cu "circumstanţe excepţionale" este inclusă în documentele aferente tranzacţiei ABCP în conformitate cu punctul 57, o astfel de listă nu trebuie să fie exhaustivă.


     Sumă blocată în SSPE în interesul investitorilor
    58. În sensul articolului 24 alineatul (17) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402, suma de lichidităţi care trebuie considerată ca fiind blocată în SSPE trebuie să fie cea convenită de mandatar sau de alt reprezentant al investitorilor care are obligaţia legală de a acţiona în interesul investitorilor sau de investitori în conformitate cu dispoziţiile de vot prevăzute în documentele aferente tranzacţiei ABCP.
    59. În sensul articolului 24 alineatul (17) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402, trebuie să se permită blocarea unei sume de lichidităţi în SSPE sub forma unui fond de rezervă pentru o utilizare ulterioară, cu condiţia ca utilizarea fondului de rezervă să fie limitată exclusiv la scopurile prevăzute la articolul 24 alineatul (17) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sau la rambursarea structurată a investitorilor.

     Rambursare
    60. Cerinţele prevăzute la articolul 24 alineatul (17) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 trebuie înţelese ca incluzând numai rambursarea principalului, fără a acoperi rambursarea dobânzii.
    61. În sensul articolului 24 alineatul (17) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402, trebuie interzise plăţile principalului care nu au o ordine secvenţială într-o situaţie în care a fost emis un aviz de executare sau un aviz de urgentare a plăţii. În cazul în care nu există niciun eveniment de executare sau de urgentare a plăţii, încasările din principal pot fi permise în scopul realimentării, în conformitate cu articolul 24 alineatul (10) litera (a) din regulamentul respectiv.

     Lichidarea expunerilor-suport la valoarea de piaţă
    62. În sensul articolului 24 alineatul (17) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402, decizia investitorilor la nivel de tranzacţie ABCP sau la nivel de program ABCP de a lichida expunerile-suport la valoarea de piaţă nu trebuie să fie considerată ca reprezentând o lichidare automată a expunerilor-suport la valoarea de piaţă.

     Standarde de subscriere, expertiza vânzătorului [articolul 24 alineatul (18)]
     Expuneri similare
    63. În sensul articolului 24 alineatul (18) din Regulamentul (UE) 2017/2402, expunerile trebuie considerate ca fiind similare dacă este îndeplinită una dintre condiţiile următoare:
    (a) expunerile aparţin uneia dintre următoarele categorii de active menţionate în regulamentul delegat care detaliază care sunt expunerile-suport considerate ca fiind omogene în conformitate cu articolul 20 alineatul (8) şi cu articolul 24 alineatul (15) din Regulamentul (UE) 2017/2402:
    (i) împrumuturi locative garantate cu una sau mai multe ipoteci asupra bunurilor imobile rezidenţiale sau împrumuturi locative garantate integral de un furnizor de protecţie eligibil dintre cei menţionaţi la articolul 201 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 care se califică pentru nivelul 2 de calitate a creditului sau superior, în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 din regulamentul respectiv;
    (ii) împrumuturi comerciale garantate cu una sau mai multe ipoteci asupra bunurilor imobile comerciale sau a altor sedii comerciale;
    (iii) facilităţi de creditare acordate persoanelor fizice în scopuri de consum personal, legate de familie sau de gospodărie;
    (iv) credite auto şi contracte de leasing auto;
    (v) creanţe din operaţiunile cu carduri de credit;
    (vi) creanţe comerciale;

    (b) expunerile se încadrează în categoria de active a facilităţilor de creditare acordate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii şi altor tipuri de întreprinderi şi societăţi, inclusiv împrumuturi şi contracte de leasing, astfel cum se menţionează la articolul 2 litera (d) din regulamentul delegat care detaliază care sunt expunerile-suport considerate ca fiind omogene în conformitate cu articolul 20 alineatul (8) şi cu articolul 24 alineatul (15) din Regulamentul (UE) 2017/2402, ca expuneri-suport pentru un anumit tip de debitor;
    (c) în cazul în care nu fac parte din niciuna dintre categoriile de active menţionate la prezentul punct literele (a) şi (b) şi astfel cum se menţionează în regulamentul delegat care detaliază care sunt expunerile-suport considerate ca fiind omogene în conformitate cu articolul 20 alineatul (8) şi cu articolul 24 alineatul (15) din Regulamentul (UE) 2017/2402, expunerile-suport au caracteristici similare în ceea ce priveşte tipul de debitor, clasificarea drepturilor de garantare, tipul de bunuri imobile şi/sau jurisdicţia.


     Standarde de subscriere care nu sunt mai puţin stricte
    64. În sensul articolului 24 alineatul (18) din Regulamentul (UE) 2017/2402, standardele de subscriere aplicate expunerilor securitizate trebuie comparate cu standardele de subscriere aplicate expunerilor similare la momentul iniţierii expunerilor securitizate.
    65. Respectarea acestei cerinţe nu trebuie să impună iniţiatorului sau creditorului iniţial să deţină expuneri similare sau orice alte expuneri în bilanţul său la momentul selectării expunerilor securitizate sau la momentul exact al securitizării lor şi nici nu trebuie să impună ca expuneri similare sau orice alte expuneri să fi fost iniţiate efectiv la momentul iniţierii expunerilor securitizate.

     Divulgarea modificărilor semnificative faţă de standardele anterioare de subscriere
    66. În sensul articolului 24 alineatul (18) din Regulamentul (UE) 2017/2402, modificările semnificative aduse standardelor de subscriere care trebuie comunicate integral trebuie înţelese ca fiind acele modificări semnificative aduse standardelor de subscriere care sunt aplicate expunerilor transferate către sau atribuite de către SSPE după închiderea tranzacţiei în contextul administrării portofoliului, astfel cum se menţionează la punctele 17 şi 18.
    67. Modificările aduse unor astfel de standarde de subscriere trebuie considerate semnificative atunci când se referă la oricare dintre următoarele tipuri de modificări aduse standardelor de subscriere:
    (a) modificări care afectează cerinţa de similaritate a standardelor de subscriere specificate în detaliu în regulamentul delegat care detaliază care sunt expunerile-suport considerate ca fiind omogene în conformitate cu articolul 20 alineatul (8) şi cu articolul 24 alineatul (15) din Regulamentul (UE) 2017/2402;
    (b) modificările care afectează în mod semnificativ riscul de credit global sau performanţa medie preconizată a portofoliului de expuneri-suport, fără a avea drept rezultat abordări semnificativ diferite cu privire la evaluarea riscului de credit asociat expunerilor-suport.

    68. Furnizarea de informaţii privind toate modificările aduse standardelor de subscriere trebuie să includă o explicaţie a scopului acestor modificări.
    69. În ceea ce priveşte creanţele comerciale care nu sunt iniţiate sub forma unui împrumut, trimiterea la standardele de subscriere de la articolul 24 alineatul (18) trebuie înţeleasă ca referire la standardele de creditare aplicate de vânzător creditului pe termen scurt, în general, de tipul celui care determină expunerile securitizate şi propus clienţilor săi în ceea ce priveşte vânzările produselor şi serviciilor sale.

     Criterii pentru stabilirea expertizei vânzătorului
    70. Pentru a stabili dacă un vânzător are expertiză în iniţierea unor expuneri similare celor securitizate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (18) din Regulamentul (UE) 2017/2402, trebuie să se aplice următoarele două cerinţe:
    (a) membrii organului de conducere al vânzătorului şi cadrele superioare, altele decât membrii organului de conducere, responsabile cu gestionarea iniţierii unor expuneri similare trebuie să aibă cunoştinţe şi competenţe adecvate în ceea ce priveşte iniţierea unor expuneri similare celor securitizate;
    (b) trebuie să se ţină seama de oricare dintre următoarele principii privind calitatea expertizei:
    (i) rolul şi sarcinile membrilor organului de conducere şi ale cadrelor superioare, precum şi capacităţile necesare trebuie să fie adecvate;
    (ii) experienţa membrilor organului de conducere şi a cadrelor superioare dobândită prin posturile anterioare, studii şi formare trebuie să fie suficientă;
    (iii) implicarea membrilor organului de conducere şi a cadrelor superioare în structura de guvernanţă a funcţiei de iniţiere a expunerilor trebuie să fie adecvată;
    (iv) în cazul unor entităţi reglementate din punct de vedere prudenţial, autorizaţiile sau aprobările reglementate deţinute de entitate trebuie considerate relevante pentru iniţierea unor expuneri similare celor securitizate.


    71. Trebuie să se considere că un vânzător are expertiza necesară în cazul în care:
    (a) activitatea entităţii sau a grupului consolidat din care face parte entitatea în scopuri contabile sau prudenţiale include de cel puţin cinci ani iniţierea unor expuneri similare celor securitizate;
    (b) în cazul în care cerinţa menţionată la litera (a) nu este îndeplinită, trebuie considerat că vânzătorul are expertiza necesară în cazul în care respectă următoarele două cerinţe:
    (i) cel puţin doi dintre membrii organului de conducere au experienţă profesională personală relevantă de cel puţin cinci ani în ceea ce priveşte iniţierea unor expuneri similare celor securitizate;
    (ii) cadrele superioare, altele decât membrii organului de conducere, care sunt responsabile cu gestionarea iniţierii de către entitate a unor expuneri similare celor securitizate, au experienţă profesională personală relevantă de cel puţin cinci ani în ceea ce priveşte iniţierea unor expuneri similare celor securitizate.


    72. Pentru a demonstra numărul de ani de experienţă profesională, informaţiile furnizate privind expertiza relevantă trebuie să conţină suficiente detalii şi să fie în conformitate cu cerinţele de confidenţialitate aplicabile pentru a permite investitorilor să îşi îndeplinească obligaţiile care le revin în temeiul articolului 5 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

     Factorii care declanşează încetarea perioadei de reînnoire în cazul unei tranzacţii ABCP reînnoibile [articolul 24 alineatul (19)]
     Eveniment legat de insolvenţă ce vizează societatea de administrare
    73. În sensul articolului 24 alineatul (19) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402, un eveniment legat de insolvenţă ce vizează societatea de administrare trebuie să ducă la următoarele două situaţii:
    (a) trebuie să permită înlocuirea societăţii de administrare pentru a asigura continuarea serviciilor de administrare;
    (b) trebuie să declanşeze încetarea perioadei de reînnoire.


     Documentele aferente tranzacţiei [articolul 24 alineatul (20)]
     Prezentarea modului în care sponsorul îndeplineşte cerinţele de la articolul 25 alineatul (3)
    74. În sensul articolului 24 alineatul (20) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/2402, clarificarea faptului că sponsorul a îndeplinit cerinţele de la articolul 25 alineatul (3) şi că autoritatea competentă nu a ridicat obiecţii la faptul că instituţia de credit acţionează ca sponsor al unui program ABCP, trebuie să fie suficientă pentru a considera că această cerinţă de informare este respectată.

    5. Criterii la nivel de program
     Nerespectarea temporară limitată a anumitor criterii STS la nivel de tranzacţie [articolul 26 alineatul (1)]
     Metoda de calcul a procentului cuantumului total al expunerilor pentru expunerile neconforme
    75. În sensul articolului 26 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402, procentul cuantumului total al expunerilor pentru expunerile neconforme trebuie stabilit ca raport între a şi b unde:
    - a = cuantumul total al expunerilor-suport aferente tranzacţiilor ABCP nete de reducerile de preţ de achiziţie, care sunt finanţate prin titluri pe termen scurt, prin facilitate de lichiditate sau prin alte mijloace şi care încalcă prevederile articolul 24 alineatul (9), (10) sau (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402;
    – b = cuantumul total al expunerilor-suport aferente tranzacţiilor ABCP nete de reducerile de preţ de achiziţie, care sunt finanţate prin titluri pe termen scurt, prin facilitate de lichiditate sau prin alte mijloace.


     Nerespectare temporară
    76. În sensul articolului 26 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402, termenul "temporar" trebuie înţeles ca referire la o perioadă de maximum şase luni de la data la care sponsorul a luat cunoştinţă de neconformitate.
        În cazul în care cel puţin o expunere-suport încalcă dispoziţiile de la articolul 24 alineatul (9), (10) sau (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402 pentru o perioadă mai lungă de şase luni sau în cazul în care procentul cuantumului total al expunerilor pentru expunerile neconforme, calculat în conformitate cu punctul 75, depăşeşte 5 % în orice moment, cerinţa de la articolul 26 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402 trebuie considerată ca fiind neîndeplinită.


     Eşantion de expuneri suport care face obiectul unei verificări externe
    77. În sensul articolului 26 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402, eşantionul de expuneri-suport care face obiectul verificării externe trebuie să fie reprezentativ pentru portofoliul de expuneri care aparţin tuturor tranzacţiilor finanţate de programul ABCP.

     Domeniul de aplicare şi regularitatea verificării externe
    78. În sensul articolului 26 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402, verificarea externă trebuie să acopere numai cerinţele la nivel de tranzacţie menţionate la articolul 24 alineatele (9), (10) şi (11) din regulamentul respectiv.
    79. Verificarea externă trebuie efectuată cel puţin o dată pe an.

     Părţi eligibile pentru efectuarea verificării externe
    80. În sensul articolului 26 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402, o parte adecvată şi independentă trebuie considerată o parte care îndeplineşte ambele condiţii de mai jos:
    (a) are experienţa şi capacitatea de a efectua verificarea;
    (b) aceasta nu este:
    (i) o agenţie de rating de credit;
    (ii) o parte terţă care verifică respectarea cerinţelor STS în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul (UE) 2017/2402;
    (iii) o entitate afiliată sponsorului.     Metoda de creştere a acurateţei verificării
    81. În sensul articolului 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402, sponsorul trebuie:
    (a) să întreprindă demersurile adecvat pentru a se asigura că procentul cuantumului total al expunerilor pentru expunerile neconforme, astfel cum este stabilit la punctul 75, nu depăşeşte 5 %, inclusiv prin substituirea expunerilor-suport neconforme;
    (b) să informeze partea care efectuează verificarea externă, în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) al treilea paragraf din regulamentul respectiv, că, în cazul în care rezultatul iniţial al verificării menţionate la punctul 79 arată că proporţia de expuneri neconforme din eşantionul iniţial este mai mare de 5 %, partea care efectuează verificarea externă trebuie să aplice una dintre următoarele opţiuni:
    (i) să mărească dimensiunea eşantionului pentru a îmbunătăţi semnificativ nivelul de încredere şi apoi să repete verificarea;
    (ii) să efectueze o verificare a tuturor expunerilor din cadrul programului ABCP nete de reducerile de preţ de achiziţie, care sunt finanţate prin titluri pe termen scurt, prin facilitate de lichiditate sau prin alte mijloace.


    82. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate la literele (a) şi (b), sponsorul trebuie să notifice imediat ESMA şi să informeze autoritatea sa competentă, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2402, cu privire la faptul că cerinţele de la articolul 26 alineatul (1) din regulamentul respectiv nu mai sunt îndeplinite, iar programul ABCP nu trebuie să mai fie considerat că respectă cerinţele STS.

     Durata de viaţă medie ponderată rămasă [articolul 26 alineatul (2)]
    83. În sensul articolului 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, durata de viaţă medie ponderată a expunerilor-suport din cadrul unui program ABCP trebuie calculat ca medie ponderată în funcţie de expunere a duratelor de viaţă medii ponderate ale portofoliului de expuneri-suport la nivel de tranzacţie ABCP, calculate în conformitate cu punctele 51 şi 52. Datele de calculare a duratelor de viaţă medii ponderate ale portofoliului de expuneri-suport la nivel de tranzacţie ABCP pot fi diferite, cu condiţia ca diferenţa dintre datele de calculare să fie mai mică de o lună.

     Fără resecuritizare [articolul 26 alineatul (4)]
     Al doilea strat de segmentare pe tranşe instituit prin îmbunătăţirea calităţii creditului
    84. În sensul articolului 26 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2402, nu trebuie considerat că o îmbunătăţire a calităţii creditului instituie un al doilea strat de segmentare pe tranşe în cazul în care fluxurile de numerar către şi dinspre programul ABCP pot fi reproduse în toate circumstanţele şi condiţiile printr-o expunere faţă de o securitizare dintr-un portofoliu de expuneri care nu conţine poziţii din securizare.

     Diminuarea corespunzătoare a riscului privind rata dobânzii şi a riscului valutar la nivel de program ABCP [articolul 26 alineatul (6)]
    85. Cerinţa trebuie aplicată în modul specificat la punctele 40-45, adaptat pentru a face referire la toate riscurile privind rata dobânzii şi riscurile valutare la nivel de program ABCP.

     Documentele referitoare la programul ABCP [articolul 26 alineatul (7)]
     Expertiza sponsorului în subscrierea creditelor
    86. Pentru a stabili dacă un sponsor are expertiză în subscrierea creditelor, în conformitate cu articolul 26 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2017/2402, trebuie să se aplice următoarele două cerinţe:
    (a) membrii organului de conducere al sponsorului şi cadrele superioare, altele decât membrii organului de conducere, responsabile cu gestionarea subscrierii creditelor trebuie să aibă cunoştinţe şi competenţe adecvate în ceea ce priveşte subscrierea creditelor;
    (b) trebuie să se ţină seama de oricare dintre următoarele principii privind calitatea expertizei:
    (i) rolul şi sarcinile membrilor organului de conducere şi ale cadrelor superioare, precum şi capacităţile necesare trebuie să fie adecvate;
    (ii) experienţa membrilor organului de conducere şi a cadrelor superioare dobândită prin posturile anterioare, studii şi formare trebuie să fie suficientă;
    (iii) implicarea membrilor organului de conducere şi a cadrelor superioare în structura de guvernanţă a funcţiei de subscriere a creditelor trebuie să fie adecvată;
    (iv) în cazul unei entităţi reglementate din punct de vedere prudenţial, autorizaţiile sau aprobările reglementate deţinute de entitate trebuie să fie considerate relevante pentru subscrierea creditelor.


    87. Trebuie să se considere că un sponsor are expertiza necesară în cazul în care este îndeplinită una din condiţiile următoare:
    (a) entitatea sau grupul consolidat din care face parte entitatea în scopuri contabile sau prudenţiale desfăşoară activităţi de subscriere a creditelor de cel puţin cinci ani;
    (b) în cazul în care cerinţa menţionată la litera (a) nu este îndeplinită, trebuie considerat că sponsorul are expertiza necesară în cazul în care respectă următoarele două cerinţe:
    (i) cel puţin doi dintre membrii organului de conducere au o experienţă profesională personală relevantă de cel puţin cinci ani în ceea ce priveşte subscrierea creditelor;
    (ii) cadrele superioare, altele decât membrii organului de conducere, care sunt responsabile cu gestionarea subscrierii de către entitate a creditelor, au o experienţă profesională personală relevantă de cel puţin cinci ani în ceea ce priveşte subscrierea creditelor.


    88. Pentru a demonstra numărul de ani de experienţă profesională, expertiza relevantă trebuie comunicată cu suficiente detalii şi în conformitate cu cerinţele de confidenţialitate aplicabile pentru a permite investitorilor să îşi îndeplinească obligaţiile care le revin în temeiul articolului 5 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

     Facilitate de lichiditate
    89. Cerinţa de la articolul 26 alineatul (7) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 2017/2402, conform căreia documentele referitoare la programul ABCP trebuie să prevadă că facilitatea de lichiditate este trasă şi că titlurile de valoare care ajung la scadenţă sunt rambursate în eventualitatea în care sponsorul nu reînnoieşte angajamentul de finanţare a facilităţii de lichiditate înainte de expirarea acestuia, trebuie considerat că se aplică numai în cazurile în care sponsorul unui program ABCP sprijină toate poziţiile din securitizare la nivel de program ABCP printr-o singură facilitate de lichiditate. În schimb, în cazul în care acest sprijin este furnizat prin facilităţi de lichiditate distincte pentru fiecare tranzacţie ABCP, iar nereînnoirea angajamentului de finanţare se referă numai la o singură facilitate de lichiditate specifică pentru o anumită tranzacţie ABCP, înainte de expirarea acestuia, nu trebuie să existe nicio cerinţă ca documentele să prevadă că sunt trase celelalte facilităţi de lichiditate furnizate pentru celelalte tranzacţii ABCP din cadrul programului ABCP

     Expertiza societăţii de administrare [articolul 26 alineatul (8)]
    90. Pentru a stabili dacă o societate de administrare are expertiză în administrarea expunerilor similare celor securitizate, în conformitate cu articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2017/2402, trebuie să se aplice următoarele două cerinţe:
    (a) membrii organului de conducere al societăţii de administrare şi cadrele superioare, altele decât membrii organului de conducere, responsabile cu administrarea programului ABCP, trebuie să aibă cunoştinţe şi competenţe adecvate în ceea ce priveşte administrarea programelor ABCP care finanţează expuneri similare celor securitizate, inclusiv cunoştinţe şi competenţe în ceea ce priveşte analizarea calităţii subscrierii, a iniţierii şi a administrării expunerilor similare celor securitizate;
    (b) trebuie să se ţină seama de oricare dintre următoarele principii privind calitatea expertizei pentru a stabili expertiza:
    (i) rolul şi sarcinile membrilor organului de conducere şi ale cadrelor superioare, precum şi capacităţile necesare trebuie să fie adecvate;
    (ii) experienţa membrilor organului de conducere şi a cadrelor superioare dobândită prin posturile anterioare, studii şi formare trebuie să fie suficientă;
    (iii) implicarea membrilor organului de conducere şi a cadrelor superioare în structura de guvernanţă a funcţiei de administrare a programelor ABCP care finanţează expuneri similare celor securitizate trebuie să fie adecvată;
    (iv) în cazul unei entităţi reglementate din punct de vedere prudenţial, autorizaţiile sau aprobările reglementate deţinute de entitate trebuie să fie considerate relevante pentru administrarea programelor ABCP care finanţează expuneri similare celor securitizate.


    91. Trebuie considerat că o societate de administrare are expertiza necesară în cazul în care este îndeplinită una din condiţiile următoare:
    (a) entitatea sau a grupul consolidat din care face parte entitatea în scopuri contabile sau prudenţiale desfăşoară de cel puţin cinci ani activităţi de administrare a programelor ABCP care finanţează expuneri similare celor securitizate;
    (b) în cazul în care cerinţa menţionată la litera (a) nu este îndeplinită, trebuie considerat că societatea de administrare are expertiza necesară în cazul în care respectă următoarele două cerinţe:
    (i) cel puţin doi dintre membrii organului de conducere au experienţă profesională personală relevantă de cel puţin cinci ani în ceea ce priveşte administrarea programelor ABCP care finanţează expuneri similare celor securitizate;
    (ii) cadrele superioare, altele decât membrii organului de conducere, care sunt responsabile cu gestionarea administrării de către entitate a unor expuneri similare celor securitizate, au experienţă profesională personală relevantă de cel puţin cinci ani în ceea ce priveşte administrarea programelor ABCP care finanţează expuneri similare celor securitizate;


    92. Pentru a demonstra numărul de ani de experienţă profesională, expertiza relevantă trebuie comunicată cu suficiente detalii şi în conformitate cu cerinţele de confidenţialitate aplicabile pentru a permite investitorilor să îşi îndeplinească obligaţiile care le revin în temeiul articolului 5 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

     Politici, proceduri şi controale de gestionare a riscurilor bine documentate
    93. În sensul articolului 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2017/2402, trebuie considerat că societatea de administrare dispune de "politici, proceduri şi controale de gestionare a riscurilor bine documentate şi adecvate în ceea ce priveşte administrarea expunerilor", dacă este îndeplinită una dintre condiţiile următoare:
    (a) societatea de administrare este o entitate care face obiectul reglementării şi supravegherii prudenţiale şi de capital în Uniune, iar autorizaţiile sau aprobările reglementate sunt considerate relevante pentru administrarea programelor ABCP care finanţează expuneri similare celor securitizate, incluzând cunoştinţe şi competenţe în ceea ce priveşte analizarea calităţii subscrierii, a iniţierii şi a administrării expunerilor similare celor securitizate;
    (b) societatea de administrare este o entitate care nu face obiectul reglementării şi supravegherii prudenţiale şi de capital în Uniune şi este prezentată o dovadă a existenţei unor politici şi a unor controale de gestionare a riscurilor bine documentate şi adecvate, care include, de asemenea, o dovadă a respectării bunelor practici de piaţă şi a capacităţilor de raportare. Dovada trebuie susţinută de o reexaminare efectuată de o parte terţă, de exemplu de o agenţie de rating de credit sau de un auditor extern.                                      -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016