Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID din 16 ianuarie 2020  cu privire la criteriile STS pentru securitizarea non-ABCP (EBA/GL/2018/09)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID din 16 ianuarie 2020 cu privire la criteriile STS pentru securitizarea non-ABCP (EBA/GL/2018/09)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 78 bis din 4 februarie 2020
──────────
        Pus în aplicare prin NORMA nr. 2 din 16 ianuarie 2020, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 78 din 4 februarie 2020
──────────
    1. Obligaţii de conformare şi de raportare
    Statutul ghidului
    1. Prezentul document conţine orientări emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010*1). În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autorităţile competente şi ceilalţi destinatari menţionaţi la punctul 8 trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidul.
        *1) Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

    2. Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară sau privind modul în care trebuie aplicat dreptul Uniunii într-un anumit domeniu. Autorităţile competente cărora li se aplică ghidul trebuie să se conformeze prin încorporarea acestuia în practicile lor, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului juridic sau a proceselor lor de supraveghere), inclusiv în cazurile în care ghidul vizează în principal instituţiile.

    Cerinţe de raportare
    3. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autorităţile competente trebuie să notifice ABE dacă se conformează sau intenţionează să se conformeze prezentului ghid sau, în caz contrar, să prezinte motivele neconformării, până la ([zz.ll.aaaa]). În lipsa unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autorităţile competente nu s-au conformat. Notificările se trimit prin intermediul formularului disponibil pe site-ul ABE la adresa compliance@eba.europa.eu, cu menţiunea "EBA/GL/201x/xx". Notificările trebuie transmise de persoane care au competenţa necesară pentru a raporta conformitatea, în numele autorităţilor competente din care fac parte. Orice schimbare cu privire la starea de conformitate trebuie adusă, de asemenea, la cunoştinţa ABE.
    4. Notificările vor fi publicate pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

    2. Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii
    Obiectul
    5. Prezentul ghid specifică criteriile privind simplitatea, standardizarea şi transparenţa pentru securitizări altele decât cele care iau forma titlurilor pe termen scurt garantate cu active (ABCP), în conformitate cu articolele 20, 21 şi 22 din Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017*2).
        *2) Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată, şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE,2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr. 648/2012 (JO L 347, 28.12.2017, p. 35).


    Domeniul de aplicare
    6. Prezentul ghid se aplică în ceea ce priveşte criteriile de simplitate, standardizare şi transparenţă a securitizărilor non-ABCP.
    7. Autorităţile competente trebuie să aplice ghidul în conformitate cu domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2017/2402, astfel cum este prevăzut la articolul 1.

    Destinatari
    8. Prezentul ghid se adresează autorităţilor competente menţionate la articolul 29 alineatul (1) şi alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/2402, precum şi celorlalţi destinatari care intră în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv.

    3. Criterii privind simplitatea
    3.1. Vânzare reală, cesiune sau transfer cu acelaşi efect juridic, declaraţii şi garanţii [articolul 20 alineatele (1)-(6)]
    Vânzare reală, cesiune sau transfer cu acelaşi efect juridic
    9. În sensul articolului 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 şi pentru a consolida încrederea părţilor terţe, inclusiv a părţilor terţe care verifică respectarea cerinţelor de simplitate, transparenţă şi standardizare (STS) în conformitate cu articolul 28 din regulamentul respectiv, precum şi a autorităţilor competente care îndeplinesc cerinţele specificate în regulamentul respectiv, trebuie asigurate toate aspectele de mai jos:
    (a) confirmarea vânzării reale sau confirmarea că, în conformitate cu cadrul naţional aplicabil, cesiunea sau transferul segregă expunerile-suport de vânzător, creditorii şi lichidatorii acestuia, inclusiv în caz de insolvenţă a vânzătorului, cu acelaşi efect juridic ca cel realizat prin vânzare reală;
    (b) confirmarea caracterului executoriu al vânzării reale, al cesiunii sau al transferului cu acelaşi efect juridic menţionat la litera (a) în raport cu vânzătorul sau orice altă parte terţă, în conformitate cu cadrul juridic naţional aplicabil;
    (c) evaluarea riscurilor de recuperare şi a riscurilor de recalificare.

    10. Confirmarea aspectelor menţionate la punctul 9 trebuie efectuată prin furnizarea unei opinii juridice de către un consilier juridic extern calificat, cu excepţia cazurilor de emisiuni repetate în structuri de securitizare independente sau fiducii ("master trust") care utilizează acelaşi mecanism juridic pentru transfer, inclusiv cazurile în care cadrul juridic este identic.
    11. Opinia juridică menţionată la punctul 10 trebuie să fie accesibilă şi pusă la dispoziţia oricărei părţi terţe relevante care verifică respectarea cerinţelor STS în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul (UE) 2017/2402 şi a oricărei autorităţi competente relevante dintre cele menţionate la articolul 29 din regulamentul respectiv.

    O deteriorare gravă a situaţiei vânzătorului în ceea ce priveşte bonitatea
    12. În sensul articolului 20 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/2402, documentele aferente tranzacţiei trebuie să identifice, în ceea ce priveşte evenimentul de declanşare a unei "deteriorări grave a situaţiei vânzătorului în ceea ce priveşte bonitatea", pragurile de bonitate care pot fi observate în mod obiectiv şi legate de soliditatea financiară a vânzătorului.

    Insolvenţă vânzătorului
    13. În sensul articolului 20 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/2402, evenimentul de declanşare a "insolvenţei vânzătorului" trebuie să se refere cel puţin la evenimentele de insolvenţă juridică, aşa cum sunt definite în cadrele juridice naţionale.

    3.2. Criterii de eligibilitate pentru expunerile-suport, administrarea activă a portofoliului [articolul 20 alineatul (7)]
    Administrarea activă a portofoliului
    14. În sensul articolului 20 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2017/2402, administrarea activă a portofoliului trebuie înţeleasă ca o administrare a portofoliului căreia i se aplică oricare dintre următoarele situaţii:
    (a) administrarea portofoliului face ca performanţa securitizării să depindă atât de performanţa expunerilor-suport, cât şi de performanţa administrării portofoliului de securitizare, împiedicând astfel investitorul să modereze riscul de credit al expunerilor-suport fără a lua în considerare strategia de administrare a portofoliului a administratorului de portofoliu;
    (b) administrarea portofoliului se realizează în scopuri speculative, cu scopul de a obţine performanţe mai bune, un randament sporit, câştiguri financiare globale sau alte beneficii pur financiare sau economice.

    15. Tehnicile de administrare a portofoliului care nu trebuie considerate administrare activă a portofoliului sunt:
    (a) substituirea sau răscumpărarea expunerilor-suport care încalcă declaraţiile sau garanţiile;
    (b) substituirea sau răscumpărarea expunerilor-suport care fac obiectul unui litigiu de reglementare sau al unei investigaţii în vederea facilitării soluţionării litigiului sau a încheierii investigaţiei;
    (c) completarea expunerilor-suport prin adăugarea de expuneri-suport ca înlocuitori pentru expunerile amortizate sau aflate în stare de nerambursare în cursul perioadei de reînnoire;
    (d) achiziţionarea de noi expuneri-suport în cursul perioadei "de început" pentru a alinia valoarea expunerilor-suport la valoarea obligaţiilor de securitizare;
    (e) răscumpărarea expunerilor-suport în contextul exercitării opţiunilor de solicitare a stingerii securitizării, în conformitate cu articolul 244 alineatul (3) litera (g) din Regulamentul (UE) 2017/2401;
    (f) răscumpărarea expunerilor aflate în stare de nerambursare pentru a facilita procesul de recuperare şi de lichidare pentru expunerile respective;
    (g) răscumpărarea expunerilor-suport în cadrul obligaţiei de răscumpărare în conformitate cu articolul 20 alineatul (13) din Regulamentul (UE) 2017/2402.


    Criterii de eligibilitate clare
    16. În sensul articolului 20 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2017/2402, criteriile trebuie înţelese ca fiind "clare" dacă este posibil ca respectarea lor să fie stabilită de o instanţă sau un tribunal, de drept sau de fapt sau şi de drept, şi de fapt.

    Criterii de eligibilitate care trebuie îndeplinite pentru expunerile transferate către SSPE după încheierea tranzacţiei
    17. În sensul articolului 20 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2017/2402, "îndeplinirea criteriilor de eligibilitate aplicate expunerilor-suport iniţiale" trebuie înţeleasă ca însemnând criteriile de eligibilitate care respectă oricare dintre următoarele aspecte:
    (a) în ceea ce priveşte securitizările normale, acestea nu sunt mai puţin stricte decât criteriile de eligibilitate aplicate expunerilor-suport iniţiale la încheierea tranzacţiei;
    (b) în ceea ce priveşte securitizările care emit serii multiple de titluri de valoare, inclusiv fiducii ("master trust"), acestea nu sunt mai puţin stricte decât criteriile de eligibilitate aplicate expunerilor-suport iniţiale la cea mai recentă emisiune, cu rezultatul că aceste criterii de eligibilitate pot varia de la închidere la închidere, cu acordul părţilor din securitizare şi în conformitate cu documentele aferente tranzacţiei.

    18. Criteriile de eligibilitate aplicabile expunerilor-suport în conformitate cu punctul 17 trebuie specificate în documentele aferente tranzacţiei şi trebuie să se refere la criteriile de eligibilitate aplicate la nivelul expunerii.

    3.3. Omogenitate, obligaţiile aferente expunerilor-suport, fluxurile de plăţi periodice, fără valori mobiliare [articolul 20 alineatul (8)]
    Cerinţe contractuale cu caracter obligatoriu şi executoriu
    19. În sensul articolului 20 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2017/2402, "cerinţele contractuale cu caracter obligatoriu şi opozabil, cu drept de regres deplin împotriva debitorilor şi, după caz, a garanţilor" trebuie înţelese ca referindu-se la toate obligaţiile cuprinse în specificaţiile contractuale ale expunerilor-suport care sunt relevante pentru investitori, deoarece acestea afectează orice obligaţie a debitorului şi, după caz, a garantului, de a efectua plăţi sau de a aduce o garanţie.

    Expuneri cu fluxuri de plăţi periodice
    20. În sensul articolului 20 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2017/2402, expunerile cu fluxuri de plăţi periodice definite trebuie să includă:
    (a) expunerile care se plătesc într-o singură tranşă în cazul securitizării reînnoibile, după cum se menţionează la articolul 20 alineatul (12) din Regulamentul (UE) 2017/2402;
    (b) expunerile aferente facilităţilor de tip carduri de credit;
    (c) expunerile cu rate care constau în dobândă şi în cazul cărora principalul este rambursat la scadenţă, inclusiv ipotecile numai cu componentă de dobândă;
    (d) expunerile cu rate care constau în dobândă şi rambursarea unei părţi din principal, dacă este îndeplinită una dintre condiţiile următoare;
    (i) restul din principal este rambursat la scadenţă;
    (ii) rambursarea principalului depinde de vânzarea activelor care garantează expunerea, în conformitate cu articolul 20 alineatul (13) din Regulamentul (UE) 2017/2402 şi cu punctele 47-49;

    (e) expunerile cu perioade fără plăţi temporare convenite prin contract între debitor şi creditor.


    3.4. Standarde de subscriere, expertiza iniţiatorului [articolul 20 alineatul (10)]
    Expuneri similare
    21. În sensul articolului 20 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2017/2402, expunerile trebuie considerate similare dacă este îndeplinită una dintre condiţiile următoare:
    (a) expunerile aparţin uneia dintre următoarele categorii de active menţionate în regulamentul delegat care detaliază care sunt expunerile-suport considerate omogene în conformitate cu articolul 20 alineatul (8) şi cu articolul 24 alineatul (15) din Regulamentul (UE) 2017/2402:
    (i) împrumuturi locative garantate cu una sau mai multe ipoteci asupra bunurilor imobile rezidenţiale sau împrumuturi locative garantate integral de un furnizor de protecţie eligibil dintre cei menţionaţi la articolul 201 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 care se califică pentru nivelul 2 de calitate a creditului sau superior, în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 din acelaşi regulament;
    (ii) împrumuturi comerciale garantate cu una sau mai multe ipoteci asupra bunurilor imobile comerciale sau a altor sedii comerciale;
    (iii) facilităţi de creditare acordate persoanelor fizice în scopuri de consum personale, legate de familie sau de gospodărie;
    (iv) credite auto şi contracte de leasing auto;
    (v) creanţe din operaţiunile cu carduri de credit;
    (vi) creanţe comerciale;

    (b) expunerile se încadrează în categoria de active a facilităţilor de creditare acordate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii şi altor tipuri de întreprinderi şi societăţi, inclusiv împrumuturi şi contracte de leasing, astfel cum se menţionează la articolul 2 litera (d) din regulamentul delegat care detaliază care sunt expunerile-suport considerate ca fiind omogene în conformitate cu articolul 20 alineatul (8) şi cu articolul 24 alineatul (15) din Regulamentul (UE) 2017/2402, ca expuneri-suport pentru un anumit tip de debitor;
    (c) în cazul în care nu fac parte din niciuna dintre categoriile de active menţionate la prezentul punct literele (a) şi (b) şi astfel cum se menţionează în regulamentul delegat care detaliază care sunt expunerile-suport considerate ca fiind omogene în conformitate cu articolul 20 alineatul (8) şi cu articolul 24 alineatul (15) din Regulamentul (UE) 2017/2402, expunerile-suport au caracteristici similare în ceea ce priveşte tipul de debitor, clasificarea drepturilor de garantare, tipul de bunuri imobile şi/sau jurisdicţia.


    Standarde de subscriere care nu sunt mai puţin stricte
    22. În sensul articolului 20 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2017/2402, standardele de subscriere aplicate expunerilor securitizate trebuie comparate cu standardele de subscriere aplicate expunerilor similare la momentul iniţierii expunerilor securitizate.
    23. Respectarea acestei cerinţe nu trebuie să impună iniţiatorului sau creditorului iniţial să deţină expuneri similare în bilanţul său la momentul selectării expunerilor securitizate sau la momentul exact al securitizării lor şi nici să impună ca expunerile similare să fi fost iniţiate efectiv la momentul iniţierii expunerilor securitizate.

    Divulgarea modificărilor semnificative faţă de standardele anterioare de subscriere
    24. În sensul articolului 20 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2017/2402, modificările semnificative aduse standardelor de subscriere care trebuie comunicate integral trebuie înţelese ca fiind acele modificări semnificative aduse standardelor de subscriere care sunt aplicate expunerilor transferate către sau atribuite de către SSPE după închiderea securitizării în contextul administrării portofoliului, după cum se menţionează la punctele 14 şi 15.
    25. Modificările aduse unor astfel de standarde de subscriere trebuie considerate semnificative atunci când se referă la oricare dintre următoarele tipuri de modificări aduse standardelor de subscriere:
    (a) modificări care afectează cerinţa de similaritate a standardelor de subscriere specificate în detaliu în regulamentul delegat care detaliază care sunt expunerile-suport considerate ca fiind omogene în conformitate cu articolul 20 alineatul (8) şi cu articolul 24 alineatul (15) din Regulamentul (UE) 2017/2402;
    (b) modificările care afectează în mod semnificativ riscul de credit global sau performanţa medie preconizată a portofoliului de expuneri-suport, fără a avea drept rezultat abordări semnificativ diferite cu privire la evaluarea riscului de credit asociat expunerilor-suport.

    26. Divulgarea tuturor modificărilor aduse standardelor de subscriere trebuie să includă o explicaţie a scopului acestor modificări.
    27. În ceea ce priveşte creanţele comerciale care nu sunt iniţiate sub forma unui împrumut, trimiterea la standardele de subscriere de la articolul 20 alineatul (10) trebuie înţeleasă ca referindu-se la standardele de creditare aplicate de vânzător creditului pe termen scurt, în general, de tipul celui care determină expunerile securitizate şi propus clienţilor săi în ceea ce priveşte vânzările produselor şi serviciilor sale.

    Împrumuturi locative
    28. În sensul articolului 20 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2017/2402, portofoliul de expuneri-suport nu trebuie să includă împrumuturi locative care au fost comercializate şi subscrise pe baza premisei că s-a adus la cunoştinţa solicitantului împrumutului sau intermediarilor că posibil ca informaţiile furnizate să nu fi fost verificate de creditor.
    29. Nu sunt incluse în această cerinţă împrumuturile locative care au fost subscrise, dar care nu au fost comercializate pe baza premisei că s-a adus la cunoştinţa solicitantului împrumutului sau intermediarilor că este posibil ca informaţiile furnizate să nu fi fost verificate de creditor sau că aceştia au luat cunoştinţă de aşa ceva după ce împrumutul a fost subscris.
    30. În sensul articolului 20 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2017/2402, "informaţiile" furnizate trebuie considerate doar informaţii relevante. Relevanţa informaţiilor trebuie să se bazeze pe măsura în care informaţiile sunt un indicator de subscriere relevant, precum informaţiile considerate relevante pentru evaluarea bonităţii debitorului, pentru evaluarea accesului la garanţiile reale şi pentru reducerea riscului de fraudă.
    31. Informaţiile relevante pentru ipotecile locative care nu generează venituri trebuie în mod normal considerate venituri, iar informaţiile relevante pentru ipotecile locative care generează venituri trebuie în mod normal considerate venituri din închirieri. Informaţiile care nu sunt utile ca indicator de subscriere, de exemplu numerele de telefon mobil, nu trebuie considerate informaţii relevante.

    Cerinţe echivalente în vigoare în ţări terţe
    32. În sensul articolului 20 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2017/2402, evaluarea bonităţii debitorilor din ţările terţe trebuie efectuată pe baza următoarelor principii, după caz, aşa cum se specifică în Directivele 2008/48/CE şi 2014/17/CE:
    (a) înainte de încheierea unui contract de credit pe baza unor informaţii suficiente, creditorul evaluează bonitatea debitorului pe baza unor informaţii suficiente, obţinute după caz de la debitor şi, dacă este necesar, pe baza consultării bazei de date relevante;
    (b) Dacă părţile convin să modifice valoarea totală a creditului după încheierea contractului de credit, creditorul trebuie să actualizeze informaţiile financiare aflate la dispoziţia sa referitoare la debitor şi să evalueze bonitatea debitorului înainte de orice majorare semnificativă a valorii totale a creditului;
    (c) creditorul trebuie să facă o evaluare amănunţită a bonităţii debitorului înainte de încheierea unui contract de credit, ţinând seama în mod adecvat de factorii care sunt relevanţi pentru a verifica probabilitatea îndeplinirii de către debitor a obligaţiilor care îi revin în temeiul contractului de credit;
    (d) procedurile şi informaţiile pe care se bazează evaluarea trebuie documentate şi păstrate;
    (e) evaluarea bonităţii nu trebuie să se bazeze în mod predominant pe valoarea bunului imobil rezidenţial care depăşeşte valoarea creditului sau pe ipoteza că valoarea bunului imobil rezidenţial va creşte, cu excepţia cazului în care scopul contractului de credit este de a construi sau a renova bunul imobil rezidenţial;
    (f) creditorul trebuie să nu poată să anuleze sau să modifice contractul de credit, odată încheiat, în detrimentul debitorului, pe motiv că evaluarea bonităţii a fost efectuată incorect;
    (g) creditorul trebuie să pună creditul la dispoziţia debitorului doar în cazul în care rezultatul evaluării bonităţii indică faptul că obligaţiile care decurg din contractul de credit pot fi îndeplinite în modul prevăzut de acordul respectiv;
    (h) bonitatea debitorului trebuie reevaluată pe baza informaţiilor actualizate înainte să fie acordată orice majorare semnificativă a valorii totale a creditului după încheierea contractului de credit, cu excepţia cazului în care respectivul credit suplimentar a fost prevăzut şi inclus în evaluarea iniţială a bonităţii.


    Criterii pentru stabilirea expertizei iniţiatorului sau a creditorului iniţial
    33. Pentru a stabili dacă un iniţiator sau un creditor iniţial are expertiză în ceea ce priveşte iniţierea unor expuneri similare celor securitizate, în conformitate ca articolul 20 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2017/2402, trebuie aplicate următoarele două cerinţe:
    (a) membrii organului de conducere al iniţiatorului sau al creditorului iniţial şi cadrele superioare, altele decât membrii organului de conducere, responsabile cu gestionarea iniţierii unor expuneri similare celor securitizate trebuie să aibă cunoştinţe şi competenţe adecvate în ceea ce priveşte iniţierea unor expuneri similare celor securitizate;
    (b) trebuie să se ţină seama de oricare dintre următoarele principii privind calitatea expertizei:
    (i) rolul şi sarcinile membrilor organului de conducere şi ale cadrelor superioare, precum şi capacităţile necesare trebuie să fie adecvate;
    (ii) experienţa membrilor organului de conducere şi a cadrelor superioare dobândită în posturile anterioare, studiile şi formarea trebuie să fie suficiente;
    (iii) implicarea membrilor organului de conducere şi a cadrelor superioare în structura de guvernanţă a funcţiei de iniţiere a expunerilor trebuie să fie adecvată;
    (iv) în cazul unei entităţi reglementate din punct de vedere prudenţial, autorizaţiile sau aprobările reglementate deţinute de entitate trebuie considerate relevante pentru iniţierea unor expuneri similare celor securitizate.


    34. Trebuie considerat că un iniţiator sau un creditor iniţial are expertiza necesară în cazul în care:
    (a) activitatea entităţii sau a grupului consolidat din care face parte entitatea în scopuri contabile sau prudenţiale include de cel puţin cinci ani iniţierea unor expuneri similare celor securitizate;
    (b) în cazul în care cerinţa menţionată la litera (a) nu este îndeplinită, trebuie considerat că iniţiatorul sau creditorul iniţial are expertiza necesară în cazul în care respectă următoarele două cerinţe:
    (i) cel puţin doi dintre membrii organului de conducere au experienţă profesională personală relevantă de cel puţin cinci ani în ceea ce priveşte iniţierea unor expuneri similare celor securitizate;
    (ii) cadrele superioare, altele decât membrii organului de conducere, care sunt responsabile cu gestionarea iniţierii de către entitate a unor expuneri similare celor securitizate au experienţă profesională personală relevantă de cel puţin cinci ani în ceea ce priveşte iniţierea unor expuneri similare celor securitizate.


    35. Pentru a demonstra numărul de ani de experienţă profesională, expertiza relevantă trebuie comunicată cu suficiente detalii şi în conformitate cu cerinţele de confidenţialitate aplicabile pentru a permite investitorilor să-şi îndeplinească obligaţiile care le revin în temeiul articolului 5 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402

    3.5. Fără expuneri în stare de nerambursare şi faţă de debitori/garanţi aflaţi în dificultate în materie de credit [articolul 20 alineatul (11)]
    Expuneri în stare de nerambursare
    36. În sensul articolului 20 alineatul (11) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402, expunerile în stare de nerambursare trebuie interpretate în sensul articolului 178 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, după cum se specifică în detaliu în regulamentul delegat privind pragul de semnificaţie pentru obligaţiile de credit restante, elaborat în conformitate cu articolul 178 din regulamentul respectiv, şi în Ghidul ABE privind aplicarea definiţiei stării de nerambursare, elaborat în conformitate cu articolul 178 alineatul (7) din acelaşi regulament.
    37. În cazul în care un iniţiator sau un creditor iniţial nu este o instituţie şi, prin urmare, nu face obiectul Regulamentului (UE) nr. 575/2013, iniţiatorul sau creditorul iniţial trebuie să respecte indicaţiile prevăzute la punctul anterior în măsura în care o astfel de aplicare nu este considerată excesiv de împovărătoare. În acest caz, iniţiatorul sau creditorul iniţial trebuie să aplice procesele stabilite şi informaţiile obţinute de la debitori cu privire la iniţierea expunerilor, informaţiile obţinute de la iniţiator în cadrul administrării de către acesta a expunerilor sau pe parcursul procedurii sale de gestionare a riscurilor sau informaţiile notificate iniţiatorului de către o parte terţă.

    Expuneri faţă de un debitor sau garant aflat în dificultate în materie de credit
    38. În sensul articolului 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402, circumstanţele specificate la alineatul respectiv literele (a)-(c) trebuie înţelese ca fiind definiţii ale deprecierii în materie de credit. Alte eventuale circumstanţe de dificultăţi în materie de credit care nu sunt incluse la literele (a)-(c) trebuie considerate ca fiind excluse de la această cerinţă.
    39. Interzicerea selecţiei şi a transferului către SSPE a expunerilor-suport "faţă de un debitor sau garant aflat în dificultate", astfel cum este menţionat la articolul 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402, trebuie înţeleasă ca o cerinţă conform căreia, la momentul selecţiei, trebuie să existe un drept de regres pentru valoarea integrală a expunerii securitizate împotriva a cel puţin o parte care nu se află în dificultate, indiferent dacă acea parte este un debitor sau un garant. Prin urmare, expunerile-suport nu trebuie să includă niciuna dintre următoarele:
    (a) expuneri faţă de un debitor aflat în dificultate, în cazul în care nu există niciun garant pentru valoarea integrală a expunerii securitizate;
    (b) expuneri faţă de un debitor aflat în dificultate care are un garant aflat în dificultate.


    Potrivit informaţiilor deţinute de iniţiator sau de creditorul iniţial
    40. În sensul articolului 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402, standardul "informaţiilor deţinute" trebuie considerat îndeplinit pe baza informaţiilor obţinute numai din oricare dintre următoarele combinaţii din surse şi circumstanţe:
    (a) debitori cu privire la iniţierea expunerilor;
    (b) iniţiatorul în cadrul administrării de către acesta a expunerilor sau pe parcursul procedurii sale de gestionare a riscurilor;
    (c) informaţii notificate iniţiatorului de o parte terţă;
    (d) informaţii disponibile public sau informaţii cu privire la orice înregistrare efectuată într-unul sau mai multe registre de credite ale persoanelor cu istoric negativ în materie de credite la momentul iniţierii unei expuneri-suport, numai prin măsura în care aceste informaţii au fost deja luate în considerare în temeiul literelor (a), (b) şi (c) şi în conformitate cu cerinţele de reglementare şi de supraveghere aplicabile, inclusiv în ceea ce priveşte criteriile solide pentru acordarea creditelor, astfel cum se prevede la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2017/2402. Sunt exceptate creanţele comerciale care nu sunt iniţiate sub forma unui împrumut, faţă de care nu trebuie îndeplinite criterii pentru acordarea creditelor.


    Expuneri faţă de debitori sau garanţi aflaţi în dificultate care au fost supuşi unui proces de restructurare a datoriei
    41. În sensul articolului 20 alineatul (11) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402, cerinţa de a exclude expunerile faţă de debitori sau garanţi aflaţi în dificultate care au fost supuşi unui proces de restructurare a datoriei pentru expunerile lor neperformante trebuie înţeleasă ca referindu-se atât la expunerile restructurate ale debitorului sau ale garantului respectiv, cât şi la cele din expunerile lor care nu au fost în sine supuse restructurării. În sensul acestui articol, expunerile restructurate care îndeplinesc condiţiile de la articolul respectiv punctele (i) şi (ii) nu trebuie să ducă la desemnarea unui debitor sau a unui garant ca fiind în dificultate.

    Registru al creditelor
    42. Cerinţa menţionată la articolul 20 alineatul (11) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 trebuie să se limiteze la expunerile faţă de debitori sau garanţi cărora li se aplică ambele cerinţe de mai jos la momentul iniţierii expunerii-suport:
    (a) debitorul sau garantul este semnalat în mod explicit într-un registru al creditelor ca entitate cu istorie negativ în materie de credite ca urmare a unui statut negativ sau a unor informaţii negative stocate în registrul creditelor;
    (b) debitorul sau garantul se află în registrul creditelor din motive care sunt relevante pentru evaluarea riscului de credit.


    Riscul ca plăţile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile
    43. În sensul articolului 20 alineatul (11) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402, nu trebuie considerat că expunerile au o "evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plăţile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deţinute de iniţiator care nu sunt securitizate" atunci când se aplică următoarele condiţii:
    (a) factorii cei mai relevanţi care determină performanţa preconizată a expunerilor-suport sunt similari;
    (b) ca urmare a similitudinii menţionate la litera (a), s-ar fi putut preconiza în mod rezonabil, pe baza unor indicii precum performanţele anterioare sau modelele aplicabile, că, pe durata tranzacţiei sau pe o perioadă de maximum patru ani, în cazul în care durata tranzacţiei este mai mare de patru ani, performanţa lor nu ar fi semnificativ diferită.

    44. Cerinţa de la punctul precedent trebuie considerată îndeplinită în cazul în care se aplică una dintre următoarele condiţii:
    (a) expunerile-suport nu includ expuneri clasificate ca îndoielnice, depreciate, neperformante sau clasificate în mod similar conform principiilor contabile relevante;
    (b) expunerile-suport nu includ expuneri a căror calitate a creditului, bazată pe ratinguri de credit sau alte praguri de calitate a creditului, diferă semnificativ de calitatea creditului expunerilor comparabile pe care iniţiatorul le iniţiază în cadrul operaţiunilor sale standard de creditare şi al strategiei sale de risc de credit.


    3.6. Cel puţin o plată efectuată [articolul 20 alineatul (12)]
    Domeniul de aplicare al criteriului
    45. În sensul articolului 20 alineatul (12) din Regulamentul (UE) 2017/2402, avansurile suplimentare în ceea ce priveşte o expunere faţă de un anumit debitor nu trebuie considerate ca declanşând o nouă cerinţă de "cel puţin o plată" în ceea ce priveşte o astfel de expunere.

    Cel puţin o plată
    46. În sensul articolului 20 alineatul (12) din Regulamentul (UE) 2017/2402, plata menţionată în această cerinţă, conform căreia "cel puţin o plată" ar fi trebuit efectuată la momentul transferului, trebuie să fie o plată a chiriei, a principalului sau a dobânzilor sau orice alt tip de plată.

    3.7. Fără dependenţa predominantă de vânzarea de active [articolul 20 alineatul (13)]
    Dependenţă predominantă de vânzarea de active
    47. În sensul articolului 20 alineatul (13) din Regulamentul (UE) 2017/2402, tranzacţiile în cazul cărora se aplică toate condiţiile de mai jos, la momentul iniţierii securitizării în cazul amortizării securitizării sau pe parcursul perioadei de reînnoire în cazul securitizării reînnoibile, trebuie să nu fie considerate predominant dependente de vânzarea activelor care garantează expunerile-suport şi, prin urmare, trebuie permise:
    (a) soldul principalului rămas de rambursat convenit prin contract, la scadenţa contractuală a expunerilor-suport care depind de vânzarea activelor care garantează respectivele expuneri-suport pentru a rambursa soldul principalului, corespunde cu maximum 50 % din valoarea iniţială totală a expunerii pentru toate poziţiile din securitizare ale securitizării;
    (b) scadenţele expunerilor-suport menţionate la litera (a) nu fac obiectul unor concentrări semnificative şi sunt suficient de distribuite pe durata tranzacţiei;
    (c) valoarea agregată a expunerilor-suport menţionate la litera (a) faţă de un singur debitor nu depăşeşte 2 % din cuantumul valorii agregate o tuturor expunerilor-suport din securitizare.

    48. În cazul în care nu există nicio expunere-suport în securitizare care depinde de vânzarea activelor pentru a rambursa soldul principalului rămas de rambursat la scadenţa contractuală, cerinţele de la punctul 47 nu trebuie să se aplice.

    Derogarea prevăzută la articolul 20 alineatul (13) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402
    49. Pentru derogarea menţionată la articolul 20 alineatul (13) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402 în ceea ce priveşte rambursarea deţinătorilor de poziţii din securitizare ale căror expuneri-suport sunt garantate prin active a căror valoare este garantată sau ale căror riscuri sunt complet reduse printr-o obligaţie de răscumpărare a activelor prin care se garantează expunerile-suport sau a expunerilor-suport în sine de către altă parte terţă sau de către alte părţi terţe, vânzătorul sau părţile terţe trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele două condiţii:
    (a) nu sunt în stare de insolvenţă;
    (b) nu există niciun motiv să se considere că entitatea nu ar putea să-şi îndeplinească obligaţiile care îi revin în temeiul garanţiei sau al obligaţiei de răscumpărare.    4. Criterii privind standardizarea
    4.1. Diminuarea corespunzătoare a riscului privind rata dobânzii şi a riscului valutar
        [articolul 21 alineatul (2)]

    Diminuarea corespunzătoare a riscului privind rata dobânzii şi a riscului valutar
    50. În sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, pentru ca riscul privind rata dobânzii şi riscul valutar care apar din securitizare să fie considerate "atenuate în mod corespunzător", trebuie să fie suficient să se dispună de o operaţiune de acoperire sau de o diminuare, cu condiţia să nu fie neobişnuit de limitate, cu efectul că acoperă o parte importantă a riscurilor corespunzătoare privind rata dobânzii şi cel valutar în scenariile relevante, înţelese din perspectivă economică. O astfel de diminuare poate, de asemenea, să fie sub formă de instrumente derivate sau de alte măsuri de diminuare, inclusiv fonduri de rezervă, supragarantare, marjă în exces sau alte măsuri.
    51. În cazul în care riscul privind rata dobânzii şi riscul valutar sunt diminuate prin instrumente derivate, trebuie aplicate toate cerinţele de mai jos:
    (a) instrumentele derivate trebuie utilizate exclusiv pentru acoperirea reală a neconcordanţelor dintre active şi datorii în ceea ce priveşte ratele dobânzilor şi valutele, şi nu trebuie utilizate în scopuri speculative;
    (b) instrumentele derivate trebuie să se bazeze pe documentaţie general acceptată, inclusiv pe standarde ale Asociaţiei Internaţionale pentru Swap-uri şi Instrumente Derivate (ISDA) sau pe standarde naţionale similare stabilite în materie de documentaţie;
    (c) documentaţia privind instrumentele derivate, în cazul în care contrapartea se confruntă cu pierderea bonităţii suficiente sub un anumit nivel, măsurat fie pe baza ratingului de credit, fie altfel, trebuie să prevadă faptul că contrapartea face obiectul unor cerinţe de acoperire cu garanţii reale sau depune eforturi rezonabile pentru înlocuirea sau garantarea acesteia de o altă contraparte.

    52. În cazul în care riscul privind rata dobânzii şi riscul valutar menţionate la articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se atenuează nu prin instrumente derivate, ci prin alte măsuri de diminuare a riscurilor, măsurile respective trebuie concepute astfel încât să fie suficient de solide. Când aceste măsuri de diminuare a riscurilor sunt utilizate pentru a diminua riscuri multiple în acelaşi timp, prezentarea prevăzută la articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402 trebuie să includă o explicaţie a modului în care măsurile acoperă riscurile privind rata dobânzii şi riscurile valutare, pe de o parte, şi alte riscuri, pe de altă parte
    53. Măsurile menţionate la punctele 51 şi 52, precum şi motivele care sprijină oportunitatea atenuării riscului privind rata dobânzii şi a riscului valutar pe durata tranzacţiei trebuie prezentate.

    Instrumente derivate
    54. În sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, nu trebuie considerate ca fiind interzise expunerile din portofoliul de expuneri-suport care conţin doar o componentă derivată care serveşte exclusiv scopului de a acoperi în mod direct riscul privind rata dobânzii sau riscul valutar aferent expunerii-suport corespunzătoare şi care nu sunt ele însele instrumente derivate.

    Standarde comune utilizate în domeniul finanţelor internaţionale
    55. În sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, standardele comune utilizate în domeniul finanţelor internaţionale trebuie să includă standarde ISDA sau standarde naţionale similare stabilite în materie de documentaţie.

    4.2. Plăţi ale dobânzilor de referinţă [articolul 21 alineatul(3)]
    Rate de referinţă
    56. În sensul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402, ratele dobânzii care trebuie considerate ca fiind o bază de referinţă adecvată pentru plăţile dobânzilor de referinţă trebuie să cuprindă toate elementele de mai jos:
    (a) ratele interbancare, inclusiv Libor, Euribor şi alţi indici de referinţă recunoscuţi;
    (b) ratele stabilite de autorităţile de politică monetară, inclusiv ratele fondurilor FED şi ratele de discount ale băncilor centrale;
    (c) ratele sectoriale care reflectă costurile finanţării ale unui creditor, inclusiv ratele variabile standard şi ratele dobânzii interne care reflectă în mod direct costurile de piaţă ale finanţării ale unei bănci sau ale unui subgrup de instituţii, în măsura în care sunt furnizate suficiente date investitorilor pentru a le permite să evalueze relaţia dintre ratele sectoriale şi alte rate ale pieţei.


    Formule sau instrumente derivate complexe
    57. În sensul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402, o formulă trebuie considerată complexă atunci când se încadrează în definiţia unui instrument exotic, elaborată de Global Association of Risk Professionals (GARP), care este un activ sau un instrument financiar cu caracteristici care îl fac mai complex decât produsele mai simple, de tip "plain vanilla". Nu trebuie considerat că există o formulă sau un instrument derivat complex în cazul simplei utilizări a plafoanelor sau a pragurilor pentru rata dobânzii.

    4.3. Cerinţe în caz de executare sau de emitere a unui aviz de urgentare a plăţii [articolul 21 alineatul (4)]
    Circumstanţe excepţionale
    58. În sensul articolului 21 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402, o listă cu "circumstanţe excepţionale" trebuie inclusă, în măsura posibilului, în documentele aferente tranzacţiei.
    59. Având în vedere natura "circumstanţelor excepţionale" şi pentru a permite un anumit grad de flexibilitate în ceea ce priveşte eventualele circumstanţe neobişnuite care impun ca o sumă de lichidităţi să fie blocată în SSPE în interesul investitorilor, când se include o listă de "circumstanţe excepţionale" în documentele aferente tranzacţiei în conformitate cu punctul 58, această listă nu trebuie să fie exhaustivă.

    Suma blocată în SSPE în interesul investitorilor
    60. În sensul articolului 21 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402, suma de lichidităţi care trebuie considerată ca fiind blocată în SSPE trebuie să fie cea convenită de mandatar sau de alt reprezentant al investitorilor care are obligaţia legală de a acţiona în interesul investitorilor sau de investitori în conformitate cu dispoziţiile de vot prevăzute în documentele aferente tranzacţiei.
    61. În sensul articolului 21 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402, trebuie să se permită blocarea unei sume de lichidităţi în SSPE sub forma unui fond de rezervă pentru o utilizare ulterioară, cu condiţia ca utilizarea fondului de rezervă să fie limitată exclusiv la scopurile prevăzute la articolul 21 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sau la rambursarea structurată a investitorilor.

    Rambursare
    62. Cerinţele prevăzute la articolul 21 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 trebuie înţelese ca incluzând numai rambursarea principalului, fără a acoperi rambursarea dobânzii.
    63. În sensul articolului 21 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402, trebuie interzise plăţile principalului care nu au o ordine secvenţială într-o situaţie în care a fost emis un aviz de executare sau un aviz de urgentare a plăţii. În cazul în care nu există niciun eveniment de executare sau de urgentare a plăţii, încasările din principal pot fi permise în scopul realimentării în conformitate cu articolul 20 alineatul (12) litera (a) din acelaşi regulament.

    Lichidarea expunerilor-suport la valoarea de piaţă
    64. În sensul articolului 21 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/2402, decizia investitorilor de a lichida expunerile-suport la valoarea de piaţă nu trebuie considerată o lichidare automată a expunerilor-suport la valoarea de piaţă.

    4.4. Fără ordine de prioritate secvenţială a plăţilor [articolul 21 alineatul (5)]
    Factori de declanşare legaţi de performanţa
    65. În sensul articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/2402, factorii de declanşare legaţi de deteriorarea calităţii creditului expunerilor-suport pot include următoarele:
    (a) în ceea ce priveşte expunerile-suport pentru care o pierdere aşteptată reglementată poate fi determinată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau cu alte regulamente relevante ale UE, pierderile cumulate care sunt mai mari de un anumit procent din pierderea aşteptată reglementată pe un an pentru expunerile-suport şi durata medie ponderată a tranzacţiei;
    (b) nerambursările cumulate care nu au ajuns la scadenţă care sunt mai mari de un anumit procent din valoarea nominală rămasă de rambursat a tranşei deţinute de investitori şi a tranşelor care le sunt subordonate;
    (c) media ponderată a calităţii creditului din portofoliu care scade sub un anumit nivel prestabilit sau concentrarea expunerilor din categoriile cu risc de credit ridicat (probabilitate de nerambursare) care creşte peste un nivel prestabilit.


    4.5. Clauză de amortizare anticipată/factori care declanşează încetarea perioadei de reînnoire [articolul 21 alineatul (6)]
    Eveniment legat de insolvenţă ce vizează societatea de administrare
    66. În sensul articolului 21 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402, un eveniment legat de insolvenţă ce vizează societatea de administrare trebuie să ducă la următoarele două situaţii:
    (a) trebuie să permită înlocuirea societăţii de administrare pentru a asigura continuarea serviciilor de administrare;
    (b) trebuie să declanşeze încetarea perioadei de reînnoire.


    4.6. Expertiza societăţii de administrare [articolul 21 alineatul (8)]
    Criterii pentru stabilirea expertizei societăţii de administrare
    67. Pentru a stabili dacă o societate de administrare are expertiză în administrarea expunerilor similare celor securitizate, în conformitate cu articolul 21 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2017/2402, trebuie aplicate următoarele două cerinţe:
    (a) membrii organului de conducere al societăţii de administrare şi cadrele superioare, altele decât membrii organului de conducere, responsabile cu administrarea expunerilor similare celor securitizate trebuie să aibă cunoştinţe şi competenţe adecvate în ceea ce priveşte administrarea unor expuneri similare celor securitizate;
    (b) trebuie să se ţină seama de oricare dintre următoarele principii privind calitatea expertizei pentru a stabili expertiza:
    (i) rolul şi sarcinile membrilor organului de conducere şi ale cadrelor superioare, precum şi capacităţile necesare trebuie să fie adecvate;
    (ii) experienţa membrilor organului de conducere şi a cadrelor superioare dobândită în posturile anterioare, studiile şi formarea trebuie să fie suficiente;
    (iii) implicarea membrilor organului de conducere şi a cadrelor superioare în structura de guvernanţă a funcţiei de administrare a expunerilor trebuie să fie adecvată;
    (iv) în cazul unei entităţi reglementate din punct de vedere prudenţial, autorizaţiile sau permisele reglementate deţinute de entitate trebuie considerate relevante pentru administrarea expunerilor similare celor securitizate.


    68. Trebuie considerat că o societate de administrare are expertiza necesară în cazul în care este îndeplinită una din condiţiile următoare:
    (a) activitatea entităţii sau a grupului consolidat din care face parte entitatea în scopuri contabile sau prudenţiale include de cel puţin cinci ani administrarea unor expuneri similare celor securitizate;
    (b) în cazul în care cerinţa menţionată la litera (a) nu este îndeplinită, trebuie considerat că societatea de administrare are expertiza necesară dacă respectă următoarele două cerinţe:
    (i) cel puţin doi dintre membrii organului de conducere au experienţă profesională personală relevantă de cel puţin cinci ani în ceea ce priveşte administrarea unor expuneri similare celor securitizate;
    (ii) cadrele superioare, altele decât membrii organului de conducere, care sunt responsabile cu administrarea unor expuneri similare celor securitizate au experienţă profesională personală relevantă de cel puţin cinci ani în administrarea expunerilor similare celor securitizate;
    (iii) funcţia de administrare a entităţii este susţinută de o societate de administrare de rezervă care respectă cerinţele de la litera (a).


    69. Pentru a demonstra numărul de ani de experienţă profesională, expertiza relevantă trebuie comunicată cu suficiente detalii şi în conformitate cu cerinţele de confidenţialitate aplicabile pentru a permite investitorilor să-şi îndeplinească obligaţiile care le revin în temeiul articolului 5 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

    Expuneri similare
    70. În sensul articolului 21 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2017/2402, interpretarea termenului "expuneri similare" trebuie să urmeze interpretarea menţionată la punctul 21 de mai sus.

    Politici, proceduri şi controale de gestionare a riscurilor bine documentate şi adecvate
    71. În sensul articolului 21 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2017/2402, trebuie considerat că societatea de administrare dispune de politici, proceduri şi controale de gestionare a riscurilor bine documentate şi adecvate în ceea ce priveşte administrarea expunerilor, dacă este îndeplinită una dintre condiţiile următoare:
    (a) societatea de administrare este o entitate care face obiectul reglementării şi supravegherii prudenţiale şi de capital în Uniune, iar autorizaţiile sau aprobările reglementate sunt considerate relevante pentru administrare;
    (b) societatea de administrare este o entitate care nu face obiectul reglementării şi supravegherii prudenţiale şi de capital în Uniune şi este prezentată o dovadă a existenţei unor politici şi a unor controale de gestionare a riscurilor bine documentate şi adecvate, care include, de asemenea, o dovadă a respectării bunelor practici de piaţă şi a capacităţilor de raportare. Dovada trebuie să fie susţinută de o reexaminare adecvată efectuată de o parte terţă, de exemplu de o agenţie de rating de credit sau de un auditor extern.


    4.7. Măsuri corective şi acţiuni referitoare la incidentele de neplată ale debitorilor şi la starea de nerambursare a acestora [articolul 21 alineatul (9)]
    Termeni clari şi consecvenţi
        În sensul articolului 21 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2017/2402, "a stabili termeni clari şi consecvenţi" şi "a specifica în mod clar" trebuie înţeleşi ca impunând obligaţia de a utiliza aceiaşi termeni exacţi în toate documentele aferente tranzacţiei pentru a facilita activitatea investitorilor.

    4.8. Soluţionarea conflictelor dintre diferitele categorii de investitori [articolul 21 alineatul (10)]
    Dispoziţii clare care să faciliteze soluţionarea în timp util a conflictelor dintre diferitele categorii de investitori
    72. În sensul articolului 21 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2017/2402, dispoziţiile din documentele aferente tranzacţiei care "facilitează soluţionarea în timp util a conflictelor dintre diferitele categorii de investitori" trebuie să includă dispoziţii referitoare la toate elementele următoare:
    (a) metoda de convocare a reuniunilor sau de organizare a conferinţelor telefonice;
    (b) termenul maxim pentru organizarea unei reuniuni sau a unei conferinţe telefonice;
    (c) cvorumul necesar;
    (d) pragul minim de voturi pentru validarea unei astfel de decizii, cu o diferenţiere clară între pragurile minime pentru fiecare tip de decizie;
    (e) după caz, un loc pentru reuniunile care trebuie să aibă loc în Uniune.

    73. În sensul articolului 21 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2017/2402, în cazul în care există dispoziţii legale obligatorii în jurisdicţia aplicabilă care stabilesc modul în care trebuie soluţionate conflictele dintre investitori, documentele aferente tranzacţiei pot face trimitere la aceste dispoziţii.


    5. Criterii privind transparenţa
    5.1. Date istorice privind starea de nerambursare şi pierderi [articolul 22 alineatul (1)]
    Date
    74. În sensul articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402, în cazul în care vânzătorul nu poate furniza date în conformitate cu cerinţele în materie de date cuprinse în acesta, pot fi utilizate date externe care sunt disponibile publicului sau furnizate de o parte terţă, de exemplu o agenţie de rating sau alt participant la piaţă, cu condiţia ca toate celelalte cerinţe ale respectivului articol să fie îndeplinite.

    Expuneri care sunt în mare măsură similare
    75. În sensul articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402, termenul "expuneri care sunt în mare măsură similare" trebuie înţeles ca referindu-se la expunerile în cazul cărora sunt îndeplinite ambele condiţii de mai jos:
    (a) factorii cei mai relevanţi care determină performanţa preconizată a expunerilor-suport sunt similari;
    (b) ca urmare a similitudinii menţionate la litera (a), s-ar fi putut preconiza în mod rezonabil, pe baza unor indicii precum performanţele anterioare sau modelele aplicabile, că, pe durata tranzacţiei sau pe o perioadă de maximum patru ani, în cazul în care durata tranzacţiei este mai mare de patru ani, performanţa lor nu ar fi semnificativ diferită.

    76. Expunerile care sunt în mare măsură similare nu trebuie să se limiteze la expunerile deţinute în bilanţul iniţiatorului.

    5.2. Verificarea unui eşantion de expuneri-suport [articolul 22 alineatul (2))
    Eşantion de expuneri-suport care face obiectul unei verificări externe
    77. În sensul articolului 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, expunerile-suport care trebuie să facă obiectul unei verificări înainte de emitere trebuie să fie un eşantion reprezentativ din portofoliul provizoriu din care este extras portofoliul securitizat şi care se află într-o formă finală rezonabilă înainte de emitere.

    Partea care efectuează verificarea
    78. În sensul articolului 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, o parte adecvată şi independentă trebuie considerată o parte care îndeplineşte ambele condiţii de mai jos:
    (a) are experienţa şi capacitatea de a efectua verificarea;
    (b) aceasta nu este:
    (i) agenţie de rating de credit;
    (ii) o parte terţă care verifică respectarea cerinţelor STS în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul (UE) 2017/2402;
    (iii) o entitate afiliată iniţiatorului.    Domeniul de aplicare al verificării
    79. În sensul articolului 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, verificarea care trebuie efectuată pe baza eşantionului reprezentativ, cu aplicarea unui nivel de încredere de cel puţin 95 %, trebuie să includă următoarele două elemente:
    (a) verificarea conformităţii expunerilor-suport din portofoliul provizoriu cu criteriile de eligibilitate care pot fi testate înainte de emitere;
    (b) verificarea faptului că datele comunicate investitorilor în orice document oficial de ofertă cu privire la expunerile-suport sunt exacte.


    Confirmarea verificării
    80. În sensul articolului 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, trebuie să se comunice că a fost confirmat faptul că această verificare a avut loc şi că nu există constatări adverse semnificative.

    5.3. Model de fluxuri de numerar ale datoriilor [articolul 22 alineatul (3)]
    Reprezentarea precisă a relaţiei contractuale
    81. În sensul articolului 22 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402, trebuie considerat că reprezentarea relaţiilor contractuale dintre expunerile-suport şi plăţile care circulă între iniţiator, sponsor, investitori, alte părţi şi SSPE a fost efectuată "cu precizie" dacă a fost realizează cu exactitate şi cu un grad de detalii suficient pentru a permite investitorilor să modeleze obligaţiile de plată ale SSPE şi să stabilească preţul securitizării în consecinţă. Aceasta poate include algoritmi care permit investitorilor să modeleze o serie de scenarii diferite care vor afecta fluxurile de numerar, de exemplu rate diferite de rambursare anticipată sau de nerambursare.

    Părţi terţe
    82. Î.n sensul articolului 22 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402, în cazul în care modelul de fluxuri de numerar ale datoriilor este elaborat de părţi terţe, iniţiatorul sau sponsorul trebuie să rămână responsabil pentru punerea informaţiilor la dispoziţia potenţialilor investitori.

    5.4. Performanţa de mediu a activelor [articolul 22 alineatul (4)]
    Informaţii disponibile referitoare la performanţa de mediu
    83. Această cerinţă trebuie să se aplice numai dacă informaţiile privind certificatele de performanţă energetică pentru activele finanţate de expunerile-suport sunt disponibile iniţiatorului, sponsorului sau SSPE şi sunt incluse în baza sa de date sau în sistemele sale informatice. În cazul în care informaţiile sunt disponibile numai pentru o parte din expunerile-suport, cerinţa trebuie aplicată numai în ceea ce priveşte proporţia expunerilor-suport pentru care sunt disponibile informaţii.                                     ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016