Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE din 12 octombrie 2020  a Programului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID DE FINANŢARE din 12 octombrie 2020 a Programului "Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile"

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 964 din 20 octombrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 3.950 din 12 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 964 din 20 octombrie 2020.
──────────
    ART. 1
    Ghidul de finanţare a Programului „Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile“, denumit în continuare ghid, reglementează condiţiile de selecţie şi evaluare pentru apelul de proiecte realizat în baza art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2020 pentru aprobarea Programului de finanţare „Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile“, denumită în continuare OUG nr. 158/2020.

    ART. 2
    (1) Obiectivul Programului de finanţare „Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile“, aprobat prin OUG nr. 158/2020, denumit în continuare Program, îl reprezintă susţinerea managementului energiei durabile la nivelul localităţilor sărace/subdezvoltate din România.
    (2) Scopul Programului îl reprezintă stimularea îmbunătăţirii infrastructurii la nivel local, precum şi sporirea capacităţii şi gradului de conştientizare cu privire la eficienţa energetică şi energia regenerabilă.
    (3) Performanţa programului este măsurată prin evoluţia în cadrul fiecărui proiect a următorilor indicatori:
    a) reducerea/evitarea producerii emisiilor de CO_2;
    b) reducerea consumului de energie;
    c) reducerea costurilor cu energia.

    (4) Domeniile specifice ale Programului sunt:
    a) reabilitarea termică a clădirilor publice;
    b) termoficare;
    c) furnizarea de energie, inclusiv regenerabilă;
    d) iluminat public;
    e) transport public;
    f) planificare urbană.


    ART. 3
    (1) Programul este finanţat din:
    a) granturi alocate din bugetul Ministerului Fondurilor Europene, constituite din sursele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) din OUG nr. 158/2020;
    b) sume din bugetele locale.

    (2) Valoarea sumelor alocate de la bugetul Ministerului Fondurilor Europene este de 8.000.000 lei.
    (3) Valoarea minimă a grantului este de 1.000.000 lei.

    ART. 4
    Cheltuielile eligibile ale proiectelor implementate în cadrul Programului sunt finanţate în cuantum de maximum 85% din fonduri provenite din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), respectiv în cuantum de minimum 15% din fonduri proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare.

    ART. 5
    Programul se derulează multianual, fără a depăşi durata de implementare prevăzută la art. 3 din OUG nr. 158/2020, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie.

    ART. 6
    (1) Beneficiarii finanţării pot solicita plăţi în avans în vederea asigurării prefinanţării cheltuielilor eligibile.
    (2) Plăţile în avans se acordă după cum urmează:
    a) valoarea unei tranşe de avans nu poate depăşi 20% din valoarea totală a cheltuielilor finanţate din fondurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), conform contractului de finanţare;
    b) acordarea unei noi tranşe de avans se face numai după ce:
    (i) avansul acordat anterior a fost justificat integral prin rapoarte intermediare şi documente justificative;
    (ii) avansul acordat anterior a fost justificat parţial prin rapoarte intermediare şi documente justificative, proporţional cu sumele solicitate pentru reîntregirea avansului;

    c) tranşele se aprobă până la atingerea a 80% din valoarea totală a cheltuielilor finanţate potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), urmând ca ultima plată să se realizeze pe baza prezentării şi acceptării raportului final.

    (3) Cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, ce depăşesc valoarea avansului acordat, se includ în cererea de plată şi vor fi plătite împreună cu următoarea tranşă de avans.

    ART. 7
    (1) Sunt eligibile la finanţare în cadrul Programului comune, oraşe şi municipii din 17 judeţe sărace/subdezvoltate din România, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ghid şi stabilite pe baza datelor statistice privind rata sărăciei relative, pe regiuni de dezvoltare pentru anul 2018, disponibile la nivelul Institutului Naţional de Statistică, şi impozitul pe venit pe cap de locuitor pentru anul 2018.
    (2) Proiectul propus către finanţare poate fi considerat eligibil în cadrul Programului dacă vizează cel puţin unul dintre domeniile specifice menţionate la art. 2 alin. (4) lit. a)-f).
    (3) Cheltuielile efectuate în cadrul Programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:
    a) să fie utilizate doar în scopul realizării obiectivului proiectului şi să fie efectuate după data semnării contractului de finanţare în cadrul Programului;
    b) să fie suportate efectiv şi definitiv de către beneficiar pentru realizarea activităţilor prevăzute prin proiect;
    c) să fie înregistrate distinct în contabilitatea beneficiarului, identificabile, verificabile şi dovedite prin documente originale;
    d) să nu facă obiectul altor finanţări publice;
    e) să fie angajate cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale şi al concesiunilor de lucrări şi servicii.


    ART. 8
    Sunt considerate cheltuieli eligibile în cadrul Programului cheltuielile efectuate pentru:
    a) amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrişări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale reţelelor de utilităţi din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază;
    b) amenajarea terenului privind protecţia mediului: lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului; refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială după terminarea lucrărilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spaţii verzi şi altele de aceeaşi natură;
    c) asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; reţele de comunicaţii: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces şi căi ferate industriale; branşare la reţele de utilităţi - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului investiţiei;
    d) studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului;
    e) documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;
    f) expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcţiilor existente;
    g) certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor;
    h) proiectare: temă de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general, documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, proiect tehnic şi detalii de execuţie;
    i) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor şi pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie şi dirigenţie de şantier;
    j) cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii: execuţie de clădiri; consolidări, modernizări, reparaţii ale clădirilor; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, securitate la incendii, reţele de comunicaţii electronice şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei, precum şi pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale;
    k) achiziţia de utilaje şi echipamente: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice;
    l) probe tehnologice şi teste;
    m) taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;
    n) achiziţia de active fixe necorporale: aplicaţii informatice, licenţe, brevete şi know-how.


    ART. 9
    (1) Sunt considerate cheltuieli neeligibile în cadrul Programului următoarele:
    a) cheltuielile angajate înainte de data semnării contractului de finanţare;
    b) dobânda aferentă creditelor;
    c) achiziţionarea de terenuri şi clădiri;
    d) taxa pe valoarea adăugată care poate fi recuperată prin orice mijloace, conform legii, chiar dacă nu este recuperată efectiv de beneficiar;
    e) alte comisioane, impozite şi taxe aferente cheltuielilor eligibile sau legate de cheltuielile eligibile, în special impozitele directe şi contribuţiile de securitate socială aferente salariilor şi remuneraţiilor eligibile dacă nu sunt suportate efectiv şi definitiv de către beneficiar.

    (2) Asigurarea sumelor necesare plăţii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarilor de proiecte finanţate în cadrul Programului.

    ART. 10
    Dosarele de finanţare se depun la sediul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei - Direcţia generală administraţie publică, până la data de 31 decembrie 2020.

    ART. 11
    Dosarul de finanţare depus de solicitanţi trebuie să cuprindă:
    a) propunerea finală de proiect (10-20 pag.), întocmită potrivit formatului prezentat în anexa nr. 2 la prezentul ghid;
    b) studiu de fezabilitate sau DALI şi/sau proiectul tehnic în cazul în care proiectul presupune execuţie de lucrări;
    c) angajamentul beneficiarului privind evitarea dublei finanţări - declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal;
    d) hotărârea consiliului local privind aplicarea la program, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; hotărârea trebuie să conţină:
    (i) acordul cu privire la contractarea finanţării şi persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu finanţatorul;
    (ii) acordul privind asigurarea şi susţinerea unei contribuţii financiare proprii la realizarea proiectului;
    (iii) aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul propus;
    (iv) asumarea atingerii gradului de îndeplinire a reducerilor prevăzute în proiect pentru indicatorii urmăriţi prin Program, potrivit art. 2 alin. (3).    ART. 12
    (1) Criteriile în baza cărora se efectuează evaluarea şi selecţia proiectelor sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezentul ghid.
    (2) Procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor se realizează de către o echipă formată din trei persoane, salariate ale Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, cu competenţe în domeniu.
    (3) În procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei poate solicita informaţii/date suplimentare.
    (4) În urma procesului de evaluare şi selecţie a proiectelor, echipa prevăzută la alin. (2) stabileşte punctajul obţinut de fiecare proiect şi întocmeşte clasamentul final.
    (5) Finanţarea proiectelor se realizează în limita fondurilor disponibile alocate Programului şi în ordinea punctajului obţinut ca urmare a evaluării.
    (6) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei aduce la cunoştinţa solicitanţilor, prin scrisoare oficială, rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.
    (7) Documentaţiile depuse pentru finanţare în cadrul Programului, aprobate sau respinse, nu se restituie.

    ART. 13
    În situaţia în care proiectul clasat pe locul întâi nu acoperă grantul aferent apelului de proiecte, se propune la finanţare şi al doilea proiect, în ordinea clasamentului, în condiţiile în care beneficiarul îşi asumă asigurarea contribuţiei proprii până la acoperirea diferenţei dintre grantul disponibil şi valoarea totală a proiectului.

    ART. 14
    (1) Candidaţii care sunt nemulţumiţi de rezultatul procesului de selecţie au dreptul să depună contestaţie în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie.
    (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei aduce la cunoştinţa contestatarului, prin scrisoare oficială, rezultatele analizei contestaţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia.

    ART. 15
    Rezultatul evaluării şi selecţiei proiectelor se comunică, prin grija Direcţiei generale administraţie publică, Ministerului Fondurilor Europene, în vederea încheierii contractului/contractelor de finanţare în forma electronică (semnătura digitală) stabilită de Ministerul Fondurilor Europene.

    ART. 16
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    Localităţile eligibile la finanţare
    U.A.T. JUDEŢUL BACĂU, din care:
    1. DĂRMĂNEŞTI
    2. BUCIUMI
    3. CAŞIN
    4. IZVORU BERHECIULUI
    5. LIPOVA
    6. LIVEZI
    7. LUIZI-CĂLUGĂRA
    8. MĂGIREŞTI
    9. MĂNĂSTIREA CAŞIN
    10. MĂRGINENI
    11. MOTOŞENI
    12. NEGRI
    13. ODOBEŞTI
    14. OITUZ
    15. ONCEŞTI
    16. ORBENI
    17. PALANCA
    18. PÂNCEŞTI
    19. PARAVA
    20. PÂRGĂREŞTI
    21. PARINCEA
    22. PÂRJOL
    23. PLOPANA
    24. PODURI
    25. PRĂJEŞTI
    26. RĂCĂCIUNI
    27. RĂCHITOASA
    28. RACOVA
    29. ROŞIORI
    30. SĂNDULENI
    31. SĂRATA
    32. SASCUT
    33. SĂUCEŞTI
    34. SCORŢENI
    35. SECUIENI
    36. SOLONŢ
    37. STĂNIŞEŞTI
    38. ŞTEFAN CEL MARE
    39. STRUGARI
    40. TAMAŞI
    41. TĂTĂRĂŞTI
    42. TRAIAN
    43. UNGURENI
    44. URECHEŞTI
    45. VALEA SEACĂ
    46. VULTURENI

    U.A.T. JUDEŢUL BOTOŞANI, din care:
    1. BUCECEA
    2. FLĂMÂNZI
    3. ADĂŞENI
    4. ALBEŞTI
    5. AVRĂMENI
    6. BĂLUŞENI
    7. BLÂNDEŞTI
    8. BRĂEŞTI
    9. BROSCĂUŢI
    10. CĂLĂRAŞI
    11. CÂNDEŞTI
    12. CONCEŞTI
    13. COPĂLĂU
    14. CORDĂRENI
    15. CORLĂTENI
    16. CORNI
    17. COŞULA
    18. COŢUŞCA
    19. CRISTEŞTI
    20. CRISTINEŞTI
    21. DÂNGENI
    22. DERSCA
    23. DIMĂCHENI
    24. DOBÂRCENI
    25. DRĂGUŞENI
    26. DURNEŞTI
    27. FRUMUŞICA
    28. GEORGE ENESCU
    29. GORBĂNEŞTI
    30. HĂNEŞTI
    31. HAVÂRNA
    32. HILIŞEU-HORIA
    33. HLIPICENI
    34. HUDEŞTI
    35. IBĂNEŞTI
    36. LEORDA
    37. LOZNA
    38. LUNCA
    39. MANOLEASA
    40. MIHĂILENI
    41. MIHĂLĂŞENI
    42. MILEANCA
    43. MITOC
    44. NICŞENI
    45. PĂLTINIŞ
    46. POMÂRLA
    47. PRĂJENI
    48. RĂUSENI
    49. RIPICENI
    50. ROMA
    51. SANTA MARE
    52. ŞENDRICENI
    53. STĂUCENI
    54. ŞTIUBIENI
    55. SUHARĂU
    56. SULIŢA
    57. TODIRENI
    58. TUDORA
    59. UNGURENI
    60. UNŢENI
    61. VĂCULEŞTI
    62. VÂRFU CÂMPULUI
    63. VIIŞOARA
    64. VLĂDENI
    65. VORNICENI
    66. VORONA

    U.A.T. JUDEŢUL IAŞI, din care:
    1. ALEXANDRU I. CUZA
    2. ANDRIEŞENI
    3. ARONEANU
    4. BALŞ
    5. BELCEŞTI
    6. BRĂEŞTI
    7. BUTEA
    8. CEPLENIŢA
    9. CIOHORĂNI
    10. CIORTEŞTI
    11. CIUREA
    12. COARNELE CAPREI
    13. COMARNA
    14. COSTEŞTI
    15. COSTULENI
    16. COZMEŞTI
    17. CRISTEŞTI
    18. CUCUTENI
    19. DAGÂŢA
    20. DELENI
    21. DOBROVĂŢ
    22. DOLHEŞTI
    23. DRĂGUŞENI
    24. DUMEŞTI
    25. ERBICENI
    26. FÂNTÂNELE
    27. FOCURI
    28. GOLĂIEŞTI
    29. GORBAN
    30. GRAJDURI
    31. GROPNIŢA
    32. GROZEŞTI
    33. HĂLĂUCEŞTI
    34. HĂRMĂNEŞTI
    35. HELEŞTENI
    36. HOLBOCA
    37. HORLEŞTI
    38. IPATELE
    39. LESPEZI
    40. LUNGANI
    41. MĂDÂRJAC
    42. MIRCEŞTI
    43. MIRONEASA
    44. MIROSLOVEŞTI
    45. MOGOŞEŞTI
    46. MOŞNA
    47. MOŢCA
    48. MOVILENI
    49. OŢELENI
    50. PLUGARI
    51. POPEŞTI
    52. POPRICANI
    53. PRISĂCANI
    54. PROBOTA
    55. REDIU
    56. ROMÂNEŞTI
    57. ROŞCANI
    58. RUGINOASA
    59. SCÂNTEIA
    60. ŞCHEIA
    61. SCHITU DUCA
    62. SCOBINŢI
    63. SINEŞTI
    64. ŞIPOTE
    65. SIREŢEL
    66. STOLNICENI-PRĂJESCU
    67. STRUNGA
    68. TANSA
    69. TĂTĂRUŞI
    70. ŢIBANA
    71. ŢIBĂNEŞTI
    72. TODIREŞTI
    73. TOMEŞTI
    74. TRIFEŞTI
    75. UNGHENI
    76. VALEA SEACĂ
    77. VÂNĂTORI
    78. VICTORIA
    79. VOINEŞTI

    U.A.T. JUDEŢUL NEAMŢ, din care:
    1. AGAPIA
    2. BAHNA
    3. BĂLŢĂTEŞTI
    4. BÂRGĂUANI
    5. BICAZ-CHEI
    6. BICAZU ARDELEAN
    7. BIRA
    8. BODEŞTI
    9. BOGHICEA
    10. BORLEŞTI
    11. BOTEŞTI
    12. BOZIENI
    13. BRUSTURI
    14. CÂNDEŞTI
    15. COSTIŞA
    16. CRĂCĂOANI
    17. DĂMUC
    18. DOBRENI
    19. DOCHIA
    20. DOLJEŞTI
    21. DRĂGĂNEŞTI
    22. DRAGOMIREŞTI
    23. DULCEŞTI
    24. FĂRCAŞA
    25. FĂUREI
    26. GÂDINŢI
    27. GHERĂEŞTI
    28. GHINDĂOANI
    29. GRINŢIEŞ
    30. GRUMĂZEŞTI
    31. HORIA
    32. ICUŞEŞTI
    33. ION CREANGĂ
    34. MĂRGINENI
    35. MOLDOVENI
    36. NEGREŞTI
    37. ONICENI
    38. PÂNCEŞTI
    39. PETRICANI
    40. PIATRA ŞOIMULUI
    41. PIPIRIG
    42. POIENARI
    43. RĂUCEŞTI
    44. REDIU
    45. ROMÂNI
    46. RUGINOASA
    47. SĂBĂOANI
    48. SAGNA
    49. STĂNIŢA
    50. ŞTEFAN CEL MARE
    51. TĂMĂŞENI
    52. ŢIBUCANI
    53. TIMIŞEŞTI
    54. TRIFEŞTI
    55. TUPILAŢI
    56. URECHENI
    57. VALEA URSULUI
    58. VĂLENI
    59. VÂNĂTORI-NEAMŢ

    U.A.T. JUDEŢUL TULCEA, din care:
    1. BEŞTEPE
    2. CARCALIU
    3. DOROBANŢU
    4. GRECI
    5. GRINDU
    6. HAMCEARCA
    7. HORIA
    8. I. C. BRĂTIANU
    9. IZVOARELE
    10. JIJILA
    11. LUNCAVIŢA
    12. NALBANT
    13. OSTROV
    14. PECENEAGA
    15. SLAVA CERCHEZĂ
    16. SOMOVA
    17. TOPOLOG
    18. TURCOAIA
    19. VALEA NUCARILOR
    20. VALEA TEILOR

    U.A.T. JUDEŢUL SUCEAVA, din care:
    1. BROŞTENI
    2. CAJVANA
    3. DOLHASCA
    4. FRASIN
    5. LITENI
    6. MILIŞĂUŢI
    7. SALCEA
    8. VICOVU DE SUS
    9. ADÂNCATA
    10. ARBORE
    11. BAIA
    12. BĂLĂCEANA
    13. BĂLCĂUŢI
    14. BERCHIŞEŞTI
    15. BILCA
    16. BOGDĂNEŞTI
    17. BOROAIA
    18. BOTOŞANA
    19. BREAZA
    20. BUNEŞTI
    21. BURLA
    22. CACICA
    23. CALAFINDEŞTI
    24. CAPU CÂMPULUI
    25. CÂRLIBABA
    26. CIOCĂNEŞTI
    27. CIPRIAN PORUMBESCU
    28. COMĂNEŞTI
    29. COŞNA
    30. DĂRMĂNEŞTI
    31. DOLHEŞTI
    32. DORNA-ARINI
    33. DRĂGOIEŞTI
    34. DRĂGUŞENI
    35. DUMBRĂVENI
    36. FÂNTÂNA MARE
    37. FÂNTÂNELE
    38. FORĂŞTI
    39. FRĂTĂUŢII NOI
    40. FRĂTĂUŢII VECHI
    41. FRUMOSU
    42. GĂLĂNEŞTI
    43. GRĂMEŞTI
    44. GRĂNICEŞTI
    45. HĂNŢEŞTI
    46. HÂRTOP
    47. HORODNIC DE SUS
    48. HORODNICENI
    49. IASLOVĂŢ
    50. ILIŞEŞTI
    51. MĂLINI
    52. MĂNĂSTIREA HUMORULUI
    53. MARGINEA
    54. MITOCU DRAGOMIRNEI
    55. MOLDOVA-SULIŢA
    56. MOLDOVIŢA
    57. MUŞENIŢA
    58. PĂLTINOASA
    59. PÂRTEŞTII DE JOS
    60. PĂTRĂUŢI
    61. POIANA STAMPEI
    62. POIENI-SOLCA
    63. PREUTEŞTI
    64. PUTNA
    65. RĂDĂŞENI
    66. RÂŞCA
    67. SADOVA
    68. ŞARU DORNEI
    69. SATU MARE
    70. ŞERBĂUŢI
    71. SIMINICEA
    72. SLATINA
    73. STRAJA
    74. STROIEŞTI
    75. STULPICANI
    76. SUCEVIŢA
    77. TODIREŞTI
    78. UDEŞTI
    79. ULMA
    80. VADU MOLDOVEI
    81. VALEA MOLDOVEI
    82. VAMA
    83. VATRA MOLDOVIŢEI
    84. VICOVU DE JOS
    85. VOITINEL
    86. VOLOVĂŢ
    87. VULTUREŞTI
    88. ZAMOSTEA
    89. ZVORIŞTEA

    U.A.T. JUDEŢUL VASLUI, din care:
    1. MURGENI
    2. ALBEŞTI
    3. ALEXANDRU VLAHUŢĂ
    4. ARSURA
    5. BĂCANI
    6. BĂCEŞTI
    7. BANCA
    8. BEREZENI
    9. BLĂGEŞTI
    10. BOGDANA
    11. BOGDĂNEŞTI
    12. BOGDĂNIŢA
    13. BOŢEŞTI
    14. BUNEŞTI-AVEREŞTI
    15. CIOCANI
    16. CODĂEŞTI
    17. COROIEŞTI
    18. COSTEŞTI
    19. COZMEŞTI
    20. CREŢEŞTI
    21. DĂNEŞTI
    22. DELENI
    23. DELEŞTI
    24. DODEŞTI
    25. DRAGOMIREŞTI
    26. DUDA-EPURENI
    27. DUMEŞTI
    28. EPURENI
    29. FEREŞTI
    30. FRUNTIŞENI
    31. GĂGEŞTI
    32. GÂRCENI
    33. GHERGHEŞTI
    34. GRIVIŢA
    35. HOCENI
    36. IANA
    37. IBĂNEŞTI
    38. IVĂNEŞTI
    39. IVEŞTI
    40. LAZA
    41. LIPOVĂŢ
    42. LUNCA BANULUI
    43. MĂLUŞTENI
    44. MICLEŞTI
    45. MUNTENII DE SUS
    46. OLTENEŞTI
    47. OŞEŞTI
    48. PĂDURENI
    49. PERIENI
    50. POCHIDIA
    51. POGANA
    52. POGONEŞTI
    53. POIENEŞTI
    54. PUIEŞTI
    55. PUNGEŞTI
    56. PUŞCAŞI
    57. RAFAILA
    58. REBRICEA
    59. SOLEŞTI
    60. STĂNILEŞTI
    61. ŞTEFAN CEL MARE
    62. ŞULETEA
    63. TĂCUTA
    64. TANACU
    65. TĂTĂRĂNI
    66. TODIREŞTI
    67. VĂLENI
    68. VETRIŞOAIA
    69. VIIŞOARA
    70. VINDEREI
    71. VOINEŞTI
    72. VULTUREŞTI
    73. VUTCANI
    74. ZĂPODENI
    75. ZORLENI

    U.A.T. JUDEŢUL BRĂILA, din care:
    1. BERTEŞTII DE JOS
    2. BORDEI VERDE
    3. CAZASU
    4. CIOCILE
    5. DUDEŞTI
    6. GALBENU
    7. GEMENELE
    8. GRĂDIŞTEA
    9. JIRLĂU
    10. MOVILA MIRESII
    11. RACOVIŢA
    12. RÂMNICELU
    13. ROMANU
    14. ROŞIORI
    15. SALCIA TUDOR
    16. SCORŢARU NOU
    17. STĂNCUŢA
    18. SURDILA-GĂISEANCA
    19. ŞUŢEŞTI
    20. TUDOR VLADIMIRESCU
    21. ULMU
    22. UNIREA
    23. VICTORIA
    24. VIŞANI
    25. VIZIRU
    26. ZĂVOAIA

    U.A.T. JUDEŢUL BUZĂU, din care:
    1. BĂLĂCEANU
    2. BALTA ALBĂ
    3. BECENI
    4. BISOCA
    5. BLĂJANI
    6. BOLDU
    7. BOZIORU
    8. BRĂDEANU
    9. BRĂEŞTI
    10. BREAZA
    11. BUDA
    12. C.A. ROSETTI
    13. CALVINI
    14. CĂNEŞTI
    15. CĂTINA
    16. CERNĂTEŞTI
    17. CHILIILE
    18. CHIOJDU
    19. CILIBIA
    20. COLŢI
    21. COSTEŞTI
    22. COZIENI
    23. FLORICA
    24. GĂLBINAŞI
    25. GHERĂSENI
    26. GHERGHEASA
    27. GLODEANU SĂRAT
    28. GREBĂNU
    29. LARGU
    30. LOPĂTARI
    31. LUCIU
    32. MÂNZĂLEŞTI
    33. MĂRGĂRITEŞTI
    34. MOVILA BANULUI
    35. MURGEŞTI
    36. ODĂILE
    37. PĂNĂTĂU
    38. PARDOŞI
    39. PÂRSCOV
    40. PODGORIA
    41. POŞTA CÂLNĂU
    42. RACOVIŢENI
    43. RÂMNICELU
    44. ROBEASCA
    45. RUŞEŢU
    46. SĂGEATA
    47. SĂRULEŞTI
    48. SCORŢOASA
    49. SCUTELNICI
    50. SIRIU
    51. SMEENI
    52. TISĂU
    53. TOPLICENI
    54. ULMENI
    55. VADU PAŞII
    56. VÂLCELELE
    57. VALEA RÂMNICULUI
    58. VALEA SALCIEI
    59. VIPEREŞTI
    60. ZĂRNEŞTI
    61. ZIDURI

    U.A.T. JUDEŢUL CONSTANŢA, din care:
    1. 23 AUGUST
    2. ALBEŞTI
    3. ALIMAN
    4. BĂRĂGANU
    5. CASTELU
    6. CHIRNOGENI
    7. CIOBANU
    8. CIOCÂRLIA
    9. COBADIN
    10. COMANA
    11. CUMPĂNA
    12. CUZA VODĂ
    13. DOBROMIR
    14. GÂRLICIU
    15. GHINDĂREŞTI
    16. HORIA
    17. ION CORVIN
    18. LIPNIŢA
    19. MIRCEA VODĂ
    20. OLTINA
    21. PANTELIMON
    22. PECINEAGA
    23. RASOVA
    24. SALIGNY
    25. SEIMENI
    26. SILIŞTEA
    27. TÂRGUŞOR

    U.A.T. JUDEŢUL GALAŢI, din care:
    1. BEREŞTI
    2. BĂLĂBĂNEŞTI
    3. BĂLĂŞEŞTI
    4. BĂLENI
    5. BĂNEASA
    6. BARCEA
    7. BEREŞTI-MERIA
    8. BRĂHĂŞEŞTI
    9. BRANIŞTEA
    10. BUCIUMENI
    11. CAVADINEŞTI
    12. CERŢEŞTI
    13. CORNI
    14. COROD
    15. COSMEŞTI
    16. COSTACHE NEGRI
    17. CUCA
    18. CUDALBI
    19. CUZA VODĂ
    20. DRĂGĂNEŞTI
    21. DRĂGUŞENI
    22. FÂRŢĂNEŞTI
    23. FRUMUŞIŢA
    24. FUNDENI
    25. GHIDIGENI
    26. GOHOR
    27. GRIVIŢA
    28. INDEPENDENŢA
    29. IVEŞTI
    30. JORĂŞTI
    31. LIEŞTI
    32. MĂSTĂCANI
    33. MATCA
    34. MOVILENI
    35. MUNTENI
    36. NĂMOLOASA
    37. NEGRILEŞTI
    38. NICOREŞTI
    39. PECHEA
    40. PISCU
    41. POIANA
    42. PRIPONEŞTI
    43. RĂDEŞTI
    44. REDIU
    45. SCÂNTEIEŞTI
    46. SCHELA
    47. SMÂRDAN
    48. SMULŢI
    49. SUCEVENI
    50. SUHURLUI
    51. ŢEPU
    52. TUDOR VLADIMIRESCU
    53. TULUCEŞTI
    54. UMBRĂREŞTI
    55. VALEA MĂRULUI
    56. VÂRLEZI
    57. VLĂDEŞTI

    U.A.T. JUDEŢUL DOLJ, din care:
    1. DĂBULENI
    2. AFUMAŢI
    3. ALMĂJ
    4. AMĂRĂŞTII DE JOS
    5. AMĂRĂŞTII DE SUS
    6. APELE VII
    7. ARGETOAIA
    8. BÂRCA
    9. BOTOŞEŞTI-PAIA
    10. BRABOVA
    11. BRALOŞTIŢA
    12. BRATOVOEŞTI
    13. BREASTA
    14. BULZEŞTI
    15. CĂLĂRAŞI
    16. CALOPĂR
    17. CARAULA
    18. CÂRNA
    19. CARPEN
    20. CASTRANOVA
    21. CATANE
    22. CELARU
    23. CERĂT
    24. CERNĂTEŞTI
    25. CETATE
    26. CIOROIAŞI
    27. CIUPERCENII NOI
    28. COŢOFENII DIN DOS
    29. COŢOFENII DIN FAŢĂ
    30. DANEŢI
    31. DESA
    32. DIOŞTI
    33. DOBREŞTI
    34. DOBROTEŞTI
    35. DRĂGOTEŞTI
    36. DRĂNIC
    37. FĂRCAŞ
    38. GALICEA MARE
    39. GALICIUICA
    40. GHIDICI
    41. GHINDENI
    42. GIGHERA
    43. GÂNGIOVA
    44. GIURGIŢA
    45. GOGOŞU
    46. GOICEA
    47. GOIEŞTI
    48. GRECEŞTI
    49. ÎNTORSURA
    50. IZVOARE
    51. LEU
    52. LIPOVU
    53. MĂCEŞU DE SUS
    54. MAGLAVIT
    55. MÂRŞANI
    56. MISCHII
    57. MOŢĂŢEI
    58. MURGAŞI
    59. NEGOI
    60. ORODEL
    61. OSTROVENI
    62. PISCU VECHI
    63. PLENIŢA
    64. PLEŞOI
    65. PREDEŞTI
    66. RADOVAN
    67. RAST
    68. ROBĂNEŞTI
    69. ROJIŞTE
    70. SADOVA
    71. SĂLCUŢA
    72. SCĂEŞTI
    73. SEACA DE CÂMP
    74. SEACA DE PĂDURE
    75. SECU
    76. SILIŞTEA CRUCII
    77. SOPOT
    78. TEASC
    79. TERPEZIŢA
    80. TESLUI
    81. ŢUGLUI
    82. UNIREA
    83. URZICUŢA
    84. VALEA STANCIULUI
    85. VÂRTOP
    86. VÂRVORU DE JOS
    87. VELA
    88. VERBIŢA

    U.A.T. JUDEŢUL VRANCEA, din care:
    1. MĂRĂŞEŞTI
    2. ANDREIAŞU DE JOS
    3. BĂLEŞTI
    4. BÂRSEŞTI
    5. BILIEŞTI
    6. BOGHEŞTI
    7. BOLOTEŞTI
    8. BORDEŞTI
    9. BROŞTENI
    10. CÂMPURI
    11. CÂRLIGELE
    12. CHIOJDENI
    13. CIORĂŞTI
    14. CORBIŢA
    15. COTEŞTI
    16. DUMITREŞTI
    17. FITIONEŞTI
    18. GAROAFA
    19. GOLOGANU
    20. GUGEŞTI
    21. GURA CALIŢEI
    22. HOMOCEA
    23. JARIŞTEA
    24. JITIA
    25. MĂICĂNEŞTI
    26. MERA
    27. MILCOVUL
    28. MOVILIŢA
    29. NĂNEŞTI
    30. NĂRUJA
    31. NEGRILEŞTI
    32. NEREJU
    33. NISTOREŞTI
    34. OBREJIŢA
    35. PALTIN
    36. PĂULEŞTI
    37. PĂUNEŞTI
    38. PLOSCUŢENI
    39. POIANA CRISTEI
    40. POPEŞTI
    41. PUFEŞTI
    42. RĂCOASA
    43. RĂSTOACA
    44. REGHIU
    45. RUGINEŞTI
    46. SIHLEA
    47. SLOBOZIA BRADULUI
    48. SLOBOZIA CIORĂŞTI
    49. SOVEJA
    50. SPULBER
    51. STRĂOANE
    52. SURAIA
    53. TÂMBOEŞTI
    54. TĂNĂSOAIA
    55. TĂTĂRANU
    56. ŢIFEŞTI
    57. TULNICI
    58. URECHEŞTI
    59. VALEA SĂRII
    60. VÂRTEŞCOIU
    61. VIDRA
    62. VINTILEASCA
    63. VIZANTEA-LIVEZI
    64. VRÂNCIOAIA
    65. VULTURU

    U.A.T. JUDEŢUL GORJ, din care:
    1. ALBENI
    2. ALIMPEŞTI
    3. ANINOASA
    4. ARCANI
    5. BĂLĂNEŞTI
    6. BĂLEŞTI
    7. BENGEŞTI-CIOCADIA
    8. BERLEŞTI
    9. BOLBOŞI
    10. BORĂSCU
    11. BRĂNEŞTI
    12. BUMBEŞTI-PIŢIC
    13. CIUPERCENI
    14. CRASNA
    15. CRUŞEŢ
    16. DĂNCIULEŞTI
    17. DĂNEŞTI
    18. DRĂGUŢEŞTI
    19. GLOGOVA
    20. GODINEŞTI
    21. IONEŞTI
    22. JUPÂNEŞTI
    23. LELEŞTI
    24. LICURICI
    25. LOGREŞTI
    26. MUŞETEŞTI
    27. NEGOMIR
    28. PADEŞ
    29. PLOPŞORU
    30. PRIGORIA
    31. ROŞIA DE AMARADIA
    32. SĂCELU
    33. SAMARINEŞTI
    34. SĂULEŞTI
    35. SCHELA
    36. SCOARŢA
    37. SLIVILEŞTI
    38. STĂNEŞTI
    39. STEJARI
    40. ŢÂNŢĂRENI
    41. TELEŞTI
    42. TURCINEŞTI
    43. VĂGIULEŞTI
    44. VLADIMIR

    U.A.T. JUDEŢUL MEHEDINŢI, din care:
    1. BÂCLEŞ
    2. BALA
    3. BĂLĂCIŢA
    4. BALTA
    5. BÂLVĂNEŞTI
    6. BRANIŞTEA
    7. BREZNIŢA-MOTRU
    8. BREZNIŢA-OCOL
    9. BROŞTENI
    10. BURILA MARE
    11. BUTOIEŞTI
    12. CĂZĂNEŞTI
    13. CIREŞU
    14. CORCOVA
    15. CORLĂŢEL
    16. CUJMIR
    17. DÂRVARI
    18. DEVESEL
    19. DUMBRAVA
    20. EŞELNIŢA
    21. FLOREŞTI
    22. GÂRLA MARE
    23. GODEANU
    24. GRECI
    25. GROZĂEŞTI
    26. GRUIA
    27. HINOVA
    28. HUSNICIOARA
    29. ILOVĂŢ
    30. ILOVIŢA
    31. ISVERNA
    32. JIANA
    33. LIVEZILE
    34. MALOVĂŢ
    35. OBÂRŞIA DE CÂMP
    36. OBÂRŞIA-CLOŞANI
    37. OPRIŞOR
    38. PADINA
    39. PĂTULELE
    40. PODENI
    41. PONOARELE
    42. POROINA MARE
    43. PRISTOL
    44. PRUNIŞOR
    45. PUNGHINA
    46. ROGOVA
    47. SALCIA
    48. ŞIŞEŞTI
    49. STÂNGĂCEAUA
    50. TÂMNA
    51. VÂNĂTORI
    52. VÂNJULEŢ
    53. VLĂDAIA
    54. VOLOIAC
    55. VRATA

    U.A.T. JUDEŢUL OLT, din care:
    1. BĂBICIU
    2. BALDOVINEŞTI
    3. BĂLTENI
    4. BĂRĂŞTI
    5. BÂRZA
    6. BOBICEŞTI
    7. BRÂNCOVENI
    8. BRASTAVĂŢU
    9. BREBENI
    10. BUCINIŞU
    11. CĂLUI
    12. CÂRLOGANI
    13. CEZIENI
    14. CILIENI
    15. COLONEŞTI
    16. CORBU
    17. COTEANA
    18. CRÂMPOIA
    19. CURTIŞOARA
    20. DĂNEASA
    21. DOBREŢU
    22. DOBROSLOVENI
    23. DOBRUN
    24. DRĂGHICENI
    25. FĂGEŢELU
    26. FĂLCOIU
    27. FĂRCAŞELE
    28. GÂRCOV
    29. GĂVĂNEŞTI
    30. GHIMPEŢENI
    31. GIUVĂRĂŞTI
    32. GOSTAVĂŢU
    33. GRĂDINARI
    34. GROJDIBODU
    35. GURA PADINII
    36. IANCA
    37. IANCU JIANU
    38. IPOTEŞTI
    39. IZBICENI
    40. IZVOARELE
    41. LELEASCA
    42. MĂRUNŢEI
    43. MILCOV
    44. MORUNGLAV
    45. MOVILENI
    46. OBÂRŞIA
    47. OBOGA
    48. OPORELU
    49. OPTAŞI-MĂGURA
    50. ORLEA
    51. OSICA DE JOS
    52. OSICA DE SUS
    53. PÂRŞCOVENI
    54. PERIEŢI
    55. PLEŞOIU
    56. POBORU
    57. PRISEACA
    58. RADOMIREŞTI
    59. REDEA
    60. ROTUNDA
    61. RUSĂNEŞTI
    62. SÂMBUREŞTI
    63. SÂRBII-MĂGURA
    64. SCĂRIŞOARA
    65. SEACA
    66. ŞERBĂNEŞTI
    67. ŞOPÂRLIŢA
    68. SPRÂNCENATA
    69. ŞTEFAN CEL MARE
    70. STOENEŞTI
    71. STOICĂNEŞTI
    72. STUDINA
    73. TĂTULEŞTI
    74. TESLUI
    75. TIA MARE
    76. TOPANA
    77. TRAIAN
    78. TUFENI
    79. URZICA
    80. VĂDASTRA
    81. VĂDĂSTRIŢA
    82. VÂLCELE
    83. VALEA MARE
    84. VĂLENI
    85. VERGULEASA
    86. VIŞINA
    87. VIŞINA NOUA
    88. VITOMIREŞTI
    89. VLĂDILA
    90. VOINEASA
    91. VULPENI
    92. VULTUREŞTI

    U.A.T. JUDEŢUL VÂLCEA, din care:
    1. AMĂRĂŞTI
    2. BĂRBĂTEŞTI
    3. BERISLĂVEŞTI
    4. BOIŞOARA
    5. BUNEŞTI
    6. CÂINENI
    7. CERNIŞOARA
    8. COPĂCENI
    9. CREŢENI
    10. DICULEŞTI
    11. FÂRTĂŢEŞTI
    12. FĂUREŞTI
    13. GALICEA
    14. GHIOROIU
    15. GLĂVILE
    16. GOLEŞTI
    17. GRĂDIŞTEA
    18. IONEŞTI
    19. LĂCUSTENI
    20. LĂDEŞTI
    21. LALOŞU
    22. LĂPUŞATA
    23. LIVEZI
    24. LUNGEŞTI
    25. MĂDULARI
    26. MĂLDĂREŞTI
    27. MATEEŞTI
    28. MITROFANI
    29. MUEREASCA
    30. NICOLAE BĂLCESCU
    31. OLANU
    32. OTEŞANI
    33. PĂUŞEŞTI
    34. PERIŞANI
    35. PESCEANA
    36. PIETRARI
    37. POPEŞTI
    38. PRUNDENI
    39. RACOVIŢA
    40. ROEŞTI
    41. ROŞIILE
    42. RUNCU
    43. SĂLĂTRUCEL
    44. SCUNDU
    45. SINEŞTI
    46. ŞIRINEASA
    47. SLĂTIOARA
    48. STĂNEŞTI
    49. ŞTEFĂNEŞTI
    50. STOENEŞTI
    51. STOILEŞTI
    52. STROEŞTI
    53. ŞUŞANI
    54. SUTEŞTI
    55. TETOIU
    56. TOMŞANI
    57. VAIDEENI
    58. VALEA MARE
    59. VOICEŞTI


    ANEXA 2

    la ghid
    PROPUNERE FINALĂ DE PROIECT
    Cerinţe pentru propunerile finale de proiect
    Propunerea finală de proiect va furniza toate informaţiile-cheie legate de realizarea şi implementarea proiectului. Propunerea finală de proiect va fi însoţită de toate documentele necesare (matrice logică, SF/DALI şi/sau proiect tehnic, studiu privind impactul asupra mediului) care să permită evaluarea. Propunerea finală de proiect va avea între 10 şi 20 de pagini, plus anexele şi va furniza informaţii detaliate, adecvate, cu privire la:

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Elemente │Conţinut │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Titlul proiectului, o │
│ │scurtă descriere a │
│ │proiectului care să │
│ │includă: obiective, │
│ │oportunitatea │
│Rezumatul │implementării proiectului,│
│proiectului│beneficiarii şi │
│(maximum o │rezultatele proiectului │
│pagină) │(economii de energie, │
│ │reducerea emisiilor de │
│ │CO_2 etc.), buget, durata │
│ │de implementare a │
│ │proiectului, graficul de │
│ │activităţi │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Numele unităţii │
│ │administrativ-teritoriale;│
│ │reprezentant legal, date │
│ │de contact; experienţa │
│Solicitant │anterioară în │
│ │implementarea de proiecte,│
│ │inclusiv proiecte în │
│ │domeniul dezvoltării │
│ │durabile │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Probleme care trebuie │
│ │soluţionate prin │
│ │implementarea proiectului;│
│ │situaţia actuală; │
│ │date-cheie social │
│Contextul │economice şi de mediu │
│general │legate de necesitatea şi │
│ │oportunitatea elaborării │
│ │proiectului; acţiuni │
│ │întreprinse până în │
│ │prezent de a rezolva │
│ │problema, alte iniţiative │
│ │asociate etc. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Descrierea, inclusiv a │
│ │obiectivelor, │
│ │sustenabilitatea │
│ │proiectului, rezultate │
│ │aşteptate (matricea │
│ │cadrului logic), │
│Conţinutul │activităţi şi indicatori; │
│proiectului│beneficiarii, │
│ │grupul-ţintă; riscuri şi │
│ │oportunităţi; │
│ │sustenabilitatea │
│ │proiectului Concluziile │
│ │principale ale studiului │
│ │de fezabilitate/DALI │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Relevanţa proiectului │
│ │pentru dezvoltarea locală │
│Relevanţa │a comunelor/oraşelor/ │
│ │municipiilor (justificarea│
│ │realizării proiectului) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Impactul activităţilor │
│ │implementate prin proiect │
│ │asupra managementului │
│ │energiei durabile la nivel│
│ │local: reducerea/evitarea │
│Obiective │producerii emisiilor de │
│ │CO_2 (în procente); │
│ │reducerea consumului de │
│ │energie (în procente); │
│ │reducerea costurilor cu │
│ │energia (în procente) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Graficul de implementare a│
│ │activităţilor (gantt), │
│ │perioada de desfăşurare a │
│ │fiecărei activităţi, │
│Organizarea│durata fiecărei │
│proiectului│activităţi, cu încadrarea │
│ │rambursărilor în │
│ │termenul-limită de 1 │
│ │septembrie 2025 de │
│ │implementare a proiectului│
├───────────┼──────────────────────────┤
│Resurse │Responsabilităţi în │
│umane │proiect şi resurse umane │
│implicate │alocate pe fiecare │
│ │activitate │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Elemente │Conţinut │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Valoarea totală a │
│ │proiectului, cofinanţarea │
│ │beneficiarului │
│ │(contribuţia │
│ │beneficiarului la │
│ │cheltuielile eligibile), │
│ │contribuţia proprie │
│ │(contribuţia │
│Buget │beneficiarului, inclusiv │
│ │cheltuieli neeligibile), │
│ │valoarea contribuţiei din │
│ │fondurile naţionale │
│ │nerambursabile aferente │
│ │programului pentru │
│ │fundamentarea bugetului, │
│ │se vor anexa oferte de │
│ │piaţă. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Proceduri de achiziţii │
│ │pentru bunuri, servicii şi│
│Achiziţii │lucrări (se vor preciza │
│ │toate procedurile │
│ │necesare, inclusiv │
│ │perioada preconizată) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Impact de │Monitorizarea şi evaluarea│
│dezvoltare │indicatorilor de rezultat/│
│ │impact │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Studiu de fezabilitate/ │
│ │DALI, studiul de impact │
│Anexe │asupra mediului, │
│ │autorizaţii (dacă este │
│ │cazul) │
└───────────┴──────────────────────────┘
    ANEXA 3

    la ghid
    CRITERII DE SELECŢIE
    pentru beneficiarii Programului „Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile“
    A. Criterii administrative

┌────────────────────────────────┬──┬──┐
│Criteriu │Da│Nu│
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Solicitantul se află pe lista │ │ │
│potenţialilor beneficiari. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Proiectul respectă formatul de │ │ │
│propunere finală de proiect. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Proiectul este semnat de către │ │ │
│reprezentantul legal. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Proiectul vizează obiectivul │ │ │
│managementul energiei durabile │ │ │
│în domeniile: │ │ │
│- reabilitarea termică a │ │ │
│clădirilor publice; │ │ │
│- termoficare; │ │ │
│- furnizarea de energie │ │ │
│(inclusiv regenerabilă); │ │ │
│- iluminat public; │ │ │
│- transport public; │ │ │
│- planificare urbană. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Grantul se încadrează între │ │ │
│1.000.000 lei (valoarea minimă) │ │ │
│şi 8.000.000 lei (valoarea │ │ │
│maximă). │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│La propunerea finală de proiect │ │ │
│există anexat studiu de │ │ │
│fezabilitate sau documentaţie de│ │ │
│avizare a lucrărilor de │ │ │
│intervenţie (DALI) şi/sau │ │ │
│proiect tehnic. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Există un angajament privind │ │ │
│evitarea dublei finanţări - │ │ │
│declaraţie pe propria răspundere│ │ │
│a reprezentantului legal. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Termenul-limită de finalizare a │ │ │
│lucrărilor/serviciilor aferente │ │ │
│proiectului se încadrează în │ │ │
│termenul de implementare a │ │ │
│Programului (finalul anului │ │ │
│2025). │ │ │
└────────────────────────────────┴──┴──┘    B. Criterii tehnice

┌───┬──────────────────┬───────────────┐
│Nr.│Criteriu │Valoare │
├───┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţile │ │
│ │proiectului │ │
│ │sprijină în mod │ │
│ │corespunzător │60 de puncte │
│ │obiectivul │ │
│ │referitor la │ │
│ │managementul │ │
│ │energiei durabile │ │
│ ├──────────────────┼───────────────┤
│ │ │20 de puncte - │
│ │ │proiectul cu │
│ │ │valoarea cea │
│ │ │mai mare │
│ │ │10-19 puncte - │
│ │ │proiectele cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │cuprinsă peste │
│ │ │1/2 din │
│ │1.1. reducerea/ │valoarea │
│ │evitarea │proiectului │
│ │producerii │clasat pe locul│
│ │emisiilor de CO_2 │întâi │
│ │(în procente) │1-9 puncte - │
│ │ │proiectele cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │cuprinsă sub 1/│
│ │ │2 din valoarea │
│ │ │proiectului │
│ │ │clasat pe locul│
│ │ │întâi │
│ │ │0 puncte - │
│ │ │proiectul cu │
│ │ │valoarea 0 │
│ ├──────────────────┼───────────────┤
│ │ │20 de puncte - │
│ │ │proiectul cu │
│ │ │valoarea cea │
│ │ │mai mare │
│ │ │10-19 puncte - │
│ │ │proiectele cu │
│ │ │valoarea │
│1. │ │cuprinsă peste │
│ │ │1/2 din │
│ │ │valoarea │
│ │1.2. reducerea │proiectului │
│ │consumului de │clasat pe locul│
│ │energie (în │întâi │
│ │procente) │1-9 puncte - │
│ │ │proiectele cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │cuprinsă sub 1/│
│ │ │2 din valoarea │
│ │ │proiectului │
│ │ │clasat pe locul│
│ │ │întâi │
│ │ │0 puncte - │
│ │ │proiectul cu │
│ │ │valoarea 0 │
│ ├──────────────────┼───────────────┤
│ │ │20 de puncte - │
│ │ │proiectul cu │
│ │ │valoarea cea │
│ │ │mai mare │
│ │ │10-19 puncte - │
│ │ │proiectele cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │cuprinsă peste │
│ │ │1/2 din │
│ │ │valoarea │
│ │1.3. reducerea │proiectului │
│ │costurilor cu │clasat pe locul│
│ │energia (în │întâi │
│ │procente) │1-9 puncte - │
│ │ │proiectele cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │cuprinsă sub 1/│
│ │ │2 din valoarea │
│ │ │proiectului │
│ │ │clasat pe locul│
│ │ │întâi │
│ │ │0 puncte - │
│ │ │proiectul cu │
│ │ │valoarea 0 │
├───┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │10 puncte │
│ │ │Relevanţă mare │
│ │ │- 10 puncte │
│ │Relevanţa │Relevanţă medie│
│2. │proiectului pentru│- 7 puncte │
│ │dezvoltarea locală│Relevanţă │
│ │a UAT │scăzută - 3 │
│ │ │puncte │
│ │ │Fără relevanţă │
│ │ │- 0 puncte │
├───┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │10 puncte │
│ │ │Sustenabilitate│
│ │ │ridicată - 10 │
│ │Sustenabilitate │puncte │
│ │(din punct de │Sustenabilitate│
│ │vedere economic, │medie - 7 │
│3. │social şi al │puncte │
│ │factorilor de │Sustenabilitate│
│ │mediu) │redusă - 3 │
│ │ │puncte │
│ │ │Nu se asigură │
│ │ │sustenabilitate│
│ │ │- 0 puncte │
├───┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │10 puncte │
│ │ │Estimarea │
│ │ │costurilor este│
│ │ │realizată în │
│ │ │mod realist - │
│ │ │10 puncte │
│4. │Buget │Costurile sunt │
│ │ │parţial │
│ │ │realiste - 5 │
│ │ │puncte │
│ │ │Bugetul estimat│
│ │ │nu este unul │
│ │ │realist - 0 │
│ │ │puncte │
├───┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │10 puncte │
│ │ │Calitate şi │
│ │Calitatea şi │coerenţă │
│ │coerenţa │ridicate - 10 │
│ │proiectului │puncte │
│ │(obiective şi │Calitate şi │
│ │activităţi bine │coerenţă medii │
│5. │definite, │- 7 puncte │
│ │planificare │Calitate şi │
│ │corespunzătoare, │coerenţă │
│ │riscuri │scăzute - 3 │
│ │identificate) │puncte │
│ │ │Fără calitate │
│ │ │şi coerenţă - 0│
│ │ │puncte │
├───┴──────────────────┼───────────────┤
│TOTAL │ │
└──────────────────────┴───────────────┘    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016