Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 11 octombrie 2019  aferent măsurii III.4 - Activităţi de cooperare din cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 11 octombrie 2019 aferent măsurii III.4 - Activităţi de cooperare din cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 865 bis din 28 octombrie 2019
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 508 din 11 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 865 din 28 octombrie 2019
──────────
        PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014-2020
        PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 4
        Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale
        GHIDUL SOLICITANTULUI
        Măsura III.4. - Activităţi de cooperare
        Obiectiv specific 1: Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea activităţilor din domeniul pescuitului şi al altor sectoare ale economiei maritime.
        Tipul apelului: Competitiv, cu termen limită de depunere
        Versiunea 1

    CUPRINS
    1. Legislaţie a Uniunii Europene şi naţională, alte documente relevante
    2. Prevederi generale
    3. Condiţii de eligibilitate în vederea obţinerii finanţării
    3.1. Solicitanţi eligibili
    3.2. Condiţii de eligibilitate
    3.3. Domeniile de cooperare şi activităţi eligibile
    3.4. Cheltuieli eligibile

    4. Cererea de finanţare
    4.1. Întocmirea Cererii de finanţare
    4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanţare
    4.3. Înregistrarea Cererii de finanţare

    5. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii Cererii de finanţare
    6. Evaluarea şi selecţia Cererii de finanţare
    6.1. Evaluarea cererii de finanţare
    6.2. Selecţia cererii de finanţare

    7. Contestaţii
    8. Contractarea
    8.1. Contractul de finanţare
    8.2. Obligaţiile specifice ale beneficiarului
    8.3. Modificarea contractului de finanţare

    9. Managementul financiar al proiectului
    9.1. Derularea şi verificarea procedurii de achiziţii
    9.2. Rambursarea cheltuielilor

    10. Monitorizare şi control
    10.1. Raportări
    10.2. Arhivarea documentelor
    10.3. Control şi audit
    10.4. Sesizarea neregulilor
    10.5. Recuperarea debitelor

    11. Informare şi publicitate
    12. ANEXE
    1. Legislaţie a Uniunii Europene şi naţională, alte documente relevante
     Legislaţie a Uniunii Europene
        ● Regulamentul (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;
        ● Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 AL COMISIEI din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinutul şi construcţia unui sistem de monitorizare şi de evaluare comun pentru operaţiunile finanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime
        ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operaţiuni;
        ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie trimise de statele membre, precum şi în ceea ce priveşte necesităţile în materie de date şi sinergiile dintre potenţialele surse de date;
        ● Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
        ● Regulamentul delegat (UE) nr. 2252/2015/AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 2015/288 în ceea ce priveşte perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime;
        ● Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operaţional "Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime pentru România" pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime în România;
        ● Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1046/2018 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 -2020.
        ● Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene
        ● Regulamentul (UE) nr. 763/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie trimise de statele membre, precum şi în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi de publicitate şi instrucţiunile referitoare la crearea emblemei Uniuni;

     Legislaţie naţională
        ● Ordinul MADR nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de Management în cadrul POPAM 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
        ● H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
        ● Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene
        ● H.G. nr. 347/2016 privind Stabilirea cadrul general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020
        ● H.G. nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din H.G. nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare;
        ● Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 779/R/19.02.2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1656/R/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
        ● O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;
        ● O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;
        ● O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările şi completările ulterioare H.G. nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;
        ● O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

    2. Prevederi generale
        Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 reprezintă un program care îşi propune să creeze condiţiile necesare redresării economice, generării creşterii locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii şi afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 8416/2015 şi permite accesarea fondurilor structurale şi de investiţie prin intermediul Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM).
        Măsura III.4 - Activităţi de cooperare contribuie la realizarea obiectivului specific 1 în cadrul Priorităţii Uniunii 4: Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea activităţilor din domeniul pescuitului şi al altor sectoare ale economiei maritime. Prezentul document se adresează Grupurilor de Acţiune Locală din zonele de pescuit (denumite în continuare FLAG-uri) selectate şi contractate în cadrul POPAM 2014-2020, în scopul orientării lor în accesarea finanţărilor nerambursabile prin măsura III.4 - Activităţi de cooperare, conform prevederilor art. 64 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.
        În cadrul Priorităţii Uniunii 4, "cooperarea" reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face schimb de experienţă şi de a învăţa din experienţa altor regiuni sau state europene, pentru a stimula şi sprijini inovarea, pentru dobândirea de competenţe şi îmbunătăţirea lor. Prin intermediul acestei măsuri se vor finanţa proiecte de cooperare trans-naţională (cooperare între FLAG-uri din România şi FLAG-uri din alte state membre UE) şi inter-teritorială (cooperare între FLAG-uri de pe teritoriul României).
        În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, denumita generic CLLD beneficiază de sprijinul Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM). Pentru a facilita implementarea proiectelor de cooperare, se poate acorda asistenţă tehnică, cu condiţia ca FLAG-urile să poată demonstra că au în vedere implementarea unui proiect de cooperare, ca etapă pregătitoare, precum şi acordarea de sprijin pentru implementarea proiectelor de cooperare. Cooperarea este o modalitate prin care se pot extinde perspectivele locale şi pot fi aduse cunoştinţe în teritoriu (zonele de pescuit) pentru a îmbunătăţi strategiile locale. Activităţile de cooperare pot intensifica caracterul inovator-local al acţiunilor de dezvoltare locală, contribuind la creşterea competitivităţii teritoriului respectiv prin: consolidarea capacităţilor locale şi promovarea de noi idei de afaceri, difuzarea de inovare, know-how şi competenţe noi. În plus, faţă de potenţialul cooperării inter-teritoriale (în interiorul unui stat membru), cooperarea transnaţională conferă o valoare adăugată europeană suplimentară dezvoltării locale pentru zonele de pescuit.
        Definiţii:
        Prin "Cooperarea inter-teritorială" se înţelege ca fiind cooperarea realizată între FLAG-uri din acelaşi stat membru.
        Prin "Cooperarea trans-naţională" se înţelege ca fiind cooperarea între FLAG-uri din state membre UE diferite.
        "Activitate comună" - activitatea prevăzută în Planul de Acţiune al proiectului de cooperare, ce contribuie la realizarea obiectivelor din SDL şi produce rezultate tangibile şi măsurabile, fără de care obiectivele proiectului nu ar fi realizabile;
        "Partener" - orice entitate juridică care este potenţial partener şi semnatar al Acordului de Parteneriat şi care este un FLAG selectat de către Autoritatea de Management a statului membru UE şi care implementează o strategie de dezvoltare locală în zonele de pescuit şi acvacultura;
        "Rata sprijinului" - înseamnă rata contribuţiei publice la o operaţiune;
        "Operaţiune" - înseamnă un proiect, un contract, o acţiune sau un grup de proiecte selectate, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorităţi sau unor priorităţi aferente;

        ATENŢIE!
        Ghidul solicitantului nu se substituie legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligaţia cunoaşterii şi respectării acesteia.

        Înainte de a începe completarea Cererii de finanţare vă recomandăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile prezentate în acest ghid şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanţare nerambursabilă.
        Pentru solicitarea de informaţii suplimentare/clarificări, locaţiile şi datele de contact ale Autorităţii de Management şi a Centrelor regionale (CR- POPAM) sunt:

┌───────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐
│Sediu │Adresă │Contact │Judeţe arondate │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │B-dul Carol I│ │ │
│ │nr. 24, │Tel: 021-307 │ │
│DGP-AMPOPAM│sector 3, │9802 Fax. 021│- │
│ │municipiul │307 2474 │ │
│ │Bucureşti │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Intern.Trade │ │ │
│ │Center, str. │ │ │
│ │Alexandru │Tel. │Braşov, Covasna,│
│CR POPAM │Vlahuţă, nr. │0725.256.235 │Harghita, Mureş,│
│Braşov │10, Et. 1, │0725.256.236 │Sibiu │
│ │Braşov, │ │ │
│ │judeţul │ │ │
│ │Braşov │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Str. Mihai │ │Arges, │
│ │Eminescu, nr.│Tel. │Dâmboviţa, │
│CR POPAM │11, cam. 7, │0725.256.223 │Giurgiu, Ilfov, │
│Bucureşti │Buftea, │0725.256.224 │Prahova şi │
│ │judeţul Ilfov│ │municipiul │
│ │ │ │Bucureşti │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Str. Capitan │Tel. │ │
│ │Petre Romulus│0241.511.580,│Constanţa, │
│CR POPAM │nr. 7 bis, │0725.256.231,│Ialomiţa, │
│Constanţa │Constanţa, │0725.256.232 │Călăraşi │
│ │judeţul │0725.256.218 │ │
│ │Constanţa │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Str. │ │ │
│ │Dorobanţilor,│Tel. │Alba, │
│CR POPAM │nr. 69, cam. │0725.256.233 │Bistriţa-Năsăud,│
│Cluj │8, │0725.256.234 │Cluj, Maramureş,│
│ │Cluj-Napoca, │ │Satu-Mare, Sălaj│
│ │judeţul Cluj │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Bloc TCIF, │ │ │
│ │str. Nicolae │ │Dolj, Gorj, │
│CR POPAM │Romanescu,nr.│Tel. │Mehedinţi, Olt, │
│Dolj │39, etaj 2, │0725.256.221 │Teleorman, │
│ │Craiova, │ │Vâlcea │
│ │judeţul Dolj │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Str. │ │ │
│ │Basarabiei, │ │ │
│CR POPAM │nr. 55, bloc │Tel. │Brăila, Buzău, │
│Galaţi │A16, parter, │0725.256.225 │FLAGaţi, │
│ │Galaţi, │0725.256.226 │Vrancea; │
│ │judeţul │ │ │
│ │Galaţi │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │OJRSA, Aleea │ │ │
│ │Mihail │Tel./Fax. │Bacău, Botoşani,│
│CR POPAM │Sadoveanu, │0232.462.857 │Iaşi, Neamţ, │
│Iaşi │nr.10 bis, │0725.256.229 │Suceava, Vaslui;│
│ │Iaşi, judeţul│0725.256.230 │ │
│ │Iaşi │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Calea │ │ │
│ │Buziaşului, │ │Arad, Bihor, │
│CR POPAM │nr. 11A, │Tel. │Caraş Severin, │
│Timiş │clădire OB │0725.256.228 │Hunedoara, │
│ │6A, et. 1, │0726.777.657 │Timiş; │
│ │Timişoara, │ │ │
│ │judeţul Timiş│ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Iberom │ │ │
│ │International│ │ │
│ │Str. Ing. │Tel. │ │
│CR POPAM │Dumitru │0725.256.237 │Tulcea │
│Tulcea │Ivanov, nr. │0725.256.238 │ │
│ │6, Tulcea, │ │ │
│ │judeţul │ │ │
│ │Tulcea │ │ │
└───────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘


        Vă recomandăm să consultaţi legislaţia UE, legislaţia naţională privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM), Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020, precum şi pagina de internet www.ampeste.ro - pentru a fi la curent cu eventuale comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanţare.

     Date privind implementarea proiectului
        ● Tipul de operaţiune
        În tabelul de mai jos se va bifa doar varianta cea mai relevantă pentru proiect:

┌───┬─┬────────────────────────────────┐
│112│□│Sprijin pregătitor │
├───┼─┼────────────────────────────────┤
│113│□│Proiecte din acelaşi stat membru│
├───┼─┼────────────────────────────────┤
│114│□│Proiecte cu alte state membre │
└───┴─┴────────────────────────────────┘        Atenţie:
        În cadrul apelurilor deschise de către DGP AMPOPAM pentru măsura III.4 - Activităţi de cooperare, solicitanţii, respectiv parteneriate formate din FLAG-uri, pot depune o singură Cerere de finanţare, atât pentru componenta A - sprijin pregătitor (cod 112), cât şi pentru componenta B - implementarea proiectului de cooperare (cod 113 - pentru parteneriate formate din FLAG-uri din România sau cod 114 - pentru parteneriate formate din FLAG-uri din România şi FLAG-uri din alte state membre UE).

        În cazul în care nu se bifează codul 112 - cheltuielile eligibile aferente sprijinului pregătitor nu se rambursează.
        Necompletarea indicatorilor şi a datelor de implementare în cadrul cererii de finanţare va atrage după sine declararea ca neconformă a acesteia.
        Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Cererea de finanţare şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de derulare a contractului de finanţare.
        CÂŢI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?

     Descrierea sprijinului
        Sprijinul este de tip grant, acordat exclusiv FLAG-urilor din România, sub forma rambursării cheltuielilor eligibile pentru finanţarea proiectelor de cooperare inter-teritorială sau trans-naţională, inclusiv sprijinul pregătitor, atât timp cât FLAG-urile pot demonstra că pregătesc implementarea unui proiect de cooperare, care include:
        ● Componenta A - sprijin pregătitor (opţional)
        ● Componenta B - implementarea proiectelor de cooperare

        Componenta A nu poate avea o valoare mai mare de 10% din valoarea sprijinului acordat (Componenta A + Componenta B).
        Atenţie!
        În cazul în care solicitanţii proiectelor de cooperare vor fi parteneriate formate din FLAG-uri din România şi FLAG-uri din state membre ale Uniunii Europene, accesarea fondurilor pentru măsura III.4 - Activităţi de cooperare se va realiza după cum urmează:
        ● pentru FLAG-urile din România acţiunile incluse în proiectul de cooperare se vor finanţa din alocarea măsurii III.4 - Activităţi de cooperare, din cadrul Programului Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 implementat în România;
        ● pentru FLAG-urile din alte state membre ale Uniunii Europene acţiunile incluse în proiectul de cooperare se vor finanţa din alocarea măsurii III.4 - Activităţi de cooperare, din cadrul programelor operaţionale finanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime corespunzător statului membru unde este localizat FLAG-ul.


        Atenţie!
        Beneficiarii proiectelor de cooperare nu pot solicita acordarea de plăţi în avans.


     Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
        Cuantumul maxim al sprijinului nerambursabil ce poate fi acordat prin această măsură este de 70.000 Euro/FLAG, cumulat pentru sprijin pregătitor (componenta A) şi pentru implementarea proiectelor de cooperare (componenta B), din care pentru componenta A - sprijinul nerambursabil este de maximum 10% din cuantumul sprijinului nerambursabil acordat.
        Atenţie!
        Cuantumul sprijinului se calculează cumulând componenta A şi componenta B.

        Dacă cererea de finanţare nu include Componenta A - sprijinul pregătitor, deci nu se bifează codul 112, cuantumul maxim al sprijinului nerambursabil ce poate fi acordat prin această măsură pentru un FLAG este de maximum 70.000 Euro.
        În cadrul cuantumului maxim al sprijinului nerambursabil acordat proiectului este inclus TVA-ul, doar în cazul solicitanţilor neplătitori de TVA.
        Pentru solicitanţii plătitori de TVA, în cuantumul maxim al sprijinului nerambursabil acordat prin proiect nu este inclus TVA-ul. În acest caz, TVA-ul poate fi recuperat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările şi completările ulterioare.
        Rata sprijinului pentru proiectele de cooperare este de 100%, cu respectarea prevederilor articolului 95 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului.
        Anunţul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanţare se publică pe site-ul www.madr.ro, secţiunea FEPAM şi www.ampeste.ro, secţiunea POPAM 2014-2020.
        Pentru stabilirea cursului de schimb RON/EURO corespunzătoare măsurii III.4 Activităţi de cooperare, se va utiliza cursul de schimb al EURO stabilit prin Decizia directorului general al AM POPAM, publicată pe website-ul www.ampeste.ro.
        Atenţie!
        Sprijinul pentru pregătirea şi pentru implementarea proiectului de cooperare poate fi accesat de solicitanţi eligibili, respectiv parteneriate formate din minimum 3 FLAG-uri, în cadrul unui apel de proiecte pentru măsura III.4 - Activităţi de cooperare.

        Atenţie!
        Un FLAG nu poate fi partener în mai multe proiecte de cooperare, dacă acestea urmăresc aceleaşi domenii de acţiune şi respectiv aceleaşi tipuri de activităţi.

        În situaţia un FLAG este partener în mai multe proiecte de cooperare, cuantumul maxim cumulat al sprijinului nerambursabil ce poate fi acordat pentru un FLAG în toate proiectele de cooperare este de maximum 70.000 Euro.
        Care este valoarea maximă a proiectului?
        Valoarea nerambursabilă maximă şi minimă per proiect este menţionată în anunţul de lansare a măsurii.

    3. Condiţii de eligibilitate în vederea obţinerii finanţării
    3.1. Solicitanţi eligibili
        Beneficiarii acestei măsuri sunt parteneriate formate din Grupuri de Acţiune Locală din zonele de pescuit (FLAG-uri) selectate şi contractate în cadrul FEPAM 2014-2020.
     Parteneriatele trebuie să aibă responsabilităţi clare asumate de fiecare membru şi precizate în cadrul Acordului de Parteneriat semnat de toţi partenerii. În cadrul Acordului de Parteneriat se va preciza care este FLAG-ul partener coordonator. Responsabilităţile fiecărui partener în ceea ce priveşte proiectul de cooperare vor fi detaliate în cadrul Acordului de Parteneriat, document semnat de toate FLAG-urile partenere, în conformitate cu modelul de Acord de parteneriat prezentat în Anexa 2.
     Solicitantul trebuie să fie un parteneriat format din minim 3 FLAG-uri selectate în perioada de programare 2014-2020. Solicitantul trebuie să deţină contract de finanţare nerambursabilă pentru fiecare FLAG partener, în vigoare şi să prezinte Acordul de Parteneriat pentru proiectul de cooperare propus conform Anexei 2.

    3.2. Eligibilitatea proiectului
        Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:
    1. Să conţină Planul de acţiune al proiectului de cooperare, întocmit conform Anexei 3. Planul va include abordarea unitară a activităţilor comune şi va descrie, după caz, pentru componenta de sprijin pregătitor, activităţile premergătoare proiectului de cooperare, unde se vor preciza toate acţiunile întreprinse în vederea interconectării cu posibilii parteneri şi domeniile de cooperare vizate, iar pentru componenta de implementare a proiectului va descrie activităţile comune încadrate în activităţile eligibile prevăzute în prezentul ghid şi va prezenta rezultatele proiectului de cooperare, care să genereze beneficii pentru teritoriile vizate.
    2. Acţiunile proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate pe teritoriul FLAG-urilor partenere.
    3. Experţii implicaţi în echipa de management a proiectului de cooperare trebuie să facă parte din personalul propriu al FLAG -ului coordonator al proiectului de cooperare.
        FLAG-ul va demonstra că echipa de management implicată în proiectul de cooperare face parte din personalul propriu al FLAG-lui coordonator, iar acest lucru se va demonstra prin prezentarea unui extras din REVISAL, semnat şi asumat de către reprezentantul legal al FLAG.

    4. Suma solicitată în cadrul componentei A - sprijin pregătitor (dacă este cazul), cumulată cu suma solicitată în cadrul componentei B - implementarea proiectului de cooperare, nu trebuie să depăşească cuantumul maxim al sprijinului nerambursabil de 70.000 de euro per FLAG.
    5. Proiectul, respectiv activităţile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanţare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.
    6. Durata de implementare a proiectului este de maximum 12 luni.

    3.3. Domeniile de cooperare şi activităţi eligibile
        ATENŢIE:
        Proiectul de cooperare trebuie să vizeze următoarele domenii de cooperare care trebuie corelate cu activităţi corespunzătoare acestora.
        Domenii de cooperare în sectorul pescăresc:
    1. Valoarea adăugată a sectorului pescăresc
        [] Crearea unor lanţuri scurte alimentare şi pieţe locale pentru produsele pescăreşti
        [] Promovarea produselor pescăreşti

    2. Societate şi educaţie:
        [] Educaţie şi formare profesională
        [] Tineret
        [] Femei
        [] Vârstnici

    3. Diversificare în sectorul pescăresc:
        [] Promovarea oportunităţilor turistice în sectorul pescăresc
        [] Cultură şi artă culinară cu specific pescăresc
        [] Meşteşuguri şi tradiţii locale specifice zonelor pescăreşti

    4. Mediu
        [] Reducerea consumului de energie din surse convenţionale
        [] Protejarea mediului acvatic
        [] Calitatea apei

    5. Guvernanţă
        [] Gestionarea durabilă a resurselor de pescuit
        [] Gestionarea integrată a litoralului
        [] Pescuitul la scară mică şi de coastă, inclusiv în ape interioare
        Activităţi eligibile pentru proiectele de cooperare în sectorul pescăresc includ:
    - promovarea unor produse, metode, procese şi tehnologii noi specifice sectorului pescăresc;
    – valorificarea produselor locale prin accesarea de pieţe locale noi pentru produsele pescăreşti, prin acţiuni de marketing, publicitate şi/sau branding, bune practici;
    – înfiinţarea, dezvoltarea şi promovarea de lanţuri scurte de producţie şi desfacere a produselor pescăreşti;
    – promovarea acţiunilor de protejare a mediului acvatic şi a biodiversităţii;
    – promovarea acţiunilor de gestionare durabilă a resurselor de pescuit;
    – promovarea acţiunilor menite să contribuie la gestionarea integrată a litoralului;
    – îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi administrative a FLAG-urilor (proiecte de înfrăţire, denumite generic de twinning);
    – schimburi de experienţă şi bunele practici privind dezvoltarea locală în zonele de pescuit;
    – desfăşurarea unor vizite de studiu pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi atragerea de know-how concretizate într-o acţiune comună;
    – acorduri de mentoring (îndrumare) între personalul şi membrii unui FLAG experimentat şi cei ai unor FLAG mai puţin experimentate;
    – activităţi de formare profesională, în care participantul dintr-o zonă FLAG participă la cursuri de formare profesională într-o altă zonă FLAG;
    – desfăşurarea de ateliere, conferinţe tematice, workshop-uri care au ca tematică specifică; sectorului pescăresc
    – desfăşurarea acţiunilor de promovarea a oportunităţilor turistice în zonele pescăreşti, precum şi a meşteşugurilor, culturii, artei culinare şi a tradiţiilor locale specifice zonelor pescăreşti.
        NOTĂ:
        În cadrul măsurii sunt obligatorii:
    - activităţile de informare şi publicitate;
    – activitatea de auditare a proiectului.

        Proiectele de cooperare trebuie să asigure respectarea principiului egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.


    3.4. Cheltuieli eligibile
        Sprijinul financiar nerambursabil se acordă activităţilor eligibile prevăzute în cadrul proiectului de cooperare. Cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este reglementat de Hotărârea Guvernului României nr. 347/2016 cu modificările şi completările ulterioare, iar detalierea costurilor eligibile se realizează în conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 816/2016, cu modificările completările şi ulterioare.
    1. Cheltuieli eligibile pentru sprijin pregătitor:
    a) cheltuieli de călătorie, cazare, masă sau diurnă pentru personalul implicat în proiect;
    b) cheltuieli privind consultanţa pentru elaborarea Acordului de parteneriat, respectiv costurile de interpretariat, traducere şi alte cheltuieli de natură juridică;
    c) cheltuieli cu personalul implicat pentru sprijinul pregătitor, cu respectarea prevederilor Codului Muncii, în limita a maximum 10% din sprijinul nerambursabil acordat pentru sprijinul pregătitor;
    d) cheltuieli aferente serviciilor de traducere şi interpretariat pentru implementarea sprijinului pregătitor;
    e) cheltuieli de organizare a grupurilor de lucru, de realizare analize şi studii, pentru achiziţia de date şi informaţii necesare.
        Atenţie!
        Sunt eligibile numai cheltuielile aferente sprijinului pregătitor efectuate înainte de semnarea Acordului de parteneriat.


    2. Cheltuieli privind implementarea proiectelor de cooperare:
    a) cheltuieli privind schimbul de experienţă, incluzând şi vizitele de studiu dintr-o zonă pescărească în alta (care pot implica părţi interesate locale) şi schimbul de bune practici;
    b) cheltuieli privind organizarea de evenimente, precum şi activităţi specifice implementării proiectului de cooperare;
    c) cheltuieli privind proiectele de twinning (înfrăţire);
    d) cheltuieli privind proiecte comune de instruire, formare profesională, stagii în care participantul dintr-o zonă FLAG este găzduit într-o altă zonă FLAG;
    e) cheltuieli pentru organizarea de ateliere de lucru, grupuri de lucru, conferinţe tematice necesare pentru implementarea activităţilor prevăzute în proiect;
    f) costuri administrative necesare pentru implementarea proiectului, inclusiv dotări şi active necorporale necesare pentru implementarea activităţilor proiectului de cooperare;
    g) cheltuieli privind activităţile de comunicare, promovare şi publicitate necesare implementării proiectului de cooperare;
    h) cheltuieli de călătorie, cazare, masă sau diurnă pentru personalul implicat în proiect;
    i) cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului de cooperare, cu respectarea prevederilor Codului Muncii, în limita a maximum 20% din sprijinul nerambursabil acordat pentru implementarea proiectul de cooperare;
    j) cheltuieli aferente serviciilor pentru implementarea proiectului de cooperare (servicii de traducere şi interpretariat, organizare de întâlniri de lucru în cadrul proiectului de cooperare);
    k) cheltuieli pentru informare şi publicitate;
    l) cheltuieli de audit;
    m) alte cheltuieli de natură juridică.
        Atenţie!
        Personalul implicat în proiect este format din echipa de management şi echipa de implementare. Personalul echipei de management este asigurat de FLAG-ul coordonator al proiectului de cooperare. Personalul echipei de implementare este asigurat de FLAG-urile partenere şi/sau FLAG-ul coordonator şi/sau experţi cooptaţi pentru implementarea activităţilor proiectului (exemplu: activitate de formare profesională, programe de instruire, activitatea de promovare, activitate de mentoring (îndrumare), etc. etc. cu încadrarea în activităţile eligibile din prezentul ghid).

        Atenţie!
        Nu sunt eligibile proiecte de investiţii care prevăd construcţii-montaj.
    4. Cererea de finanţare
        În această secţiune regăsiţi informaţii despre modul de întocmire, înregistrare a cererii de finanţare şi documentele ce trebuie ataşate cererii de finanţare.
        Anunţul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanţare se publică pe site-ul www.ampeste.ro, secţiunea POPAM 2014-2020.
    4.1. Întocmirea cererii de finanţare
        Cererea de finanţare se va completa urmărind "Instrucţiunile de completare a cererii de finanţare", Anexa 1 la Ghidul solicitantului, precum şi tutorialele şi instrucţiunile pe care le puteţi găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.
        Cererea de finanţare (formularul cererii de finanţare şi anexele, precum şi ale documente care să justifice rezonabilitatea preţurilor (oferte de preţ/surse de preţuri) trebuie să fie întocmită în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoţite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.
        Aveţi obligaţia de a încărca electronic toate formularele şi anexele solicitate şi de a completa toate câmpurile din Cererea de finanţare chiar şi cu sintagma" nu se aplică".
        ATENŢIE!
        Documentele încărcate în aplicaţia MySMIS, ca parte din cererea de finanţare, trebuie să fie lizibile şi complete. Se recomandă o atenţie sporită la scanarea tuturor documentelor pentru a se asigura lizibilitatea.


    4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanţare
        Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde următoarele documente, scanate la rezoluţia recomandată de 300 dpi, ce vor fi ataşate cu semnătură electronică în aplicaţia electronică MySMIS a Cererii de finanţare:
    1. Copia actului de identitate a reprezentantului legal/persoanei mandatate de către FLAG-ul coordonator, inclusiv împuternicirea;
    2. Cererea de finanţare (completată conform instrucţiunilor de completare din Anexa 1);
    3. Acordul de parteneriat (completat conform modelului din Anexa 2);
    4. Planul de acţiune (completat conform modelului din Anexa 3);
    5. Declaraţia pe propria răspundere prin care FLAG-urile îşi asumă că finanţarea acordată prin proiectul de cooperare nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.
    6. Pentru FLAG-urile din alte state membre ale Uniunii Europene, documente oficiale redactate/traduse autorizat în limba română din care să rezulte că este FLAG finanţat prin Fondul European de Pescuit şi Afaceri Maritime şi faptul că FLAG-ul implementează o strategie de dezvoltare locală;
    7. Contractele individuale de muncă pentru personalul angajat FLAG/extras din REVISAL;
    8. Declaraţia de disponibilitate a angajaţilor şi/sau partenerilor FLAG pentru implicarea în activităţile proiectului de cooperare, precum ale documente justificative (CV, adeverinţă, fişă de post, contract de muncă, etc) privind experienţa în implementare proiectelor de cooperare finanţate din fonduri europene, după caz.
    9. Oferte de preţ pentru bunurile şi serviciile ce urmează a se achiziţiona în cadrul proiectului şi/sau indicarea sursei de preţuri (magazine online etc.) - se vor prezenta minim 2 oferte/surse de preţuri. Ofertele de preţuri care stau la baza estimării valorii achiziţiei trebuie să provină de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire şi CUI). Pentru bunurile şi serviciile care au fost deja achiziţionate înainte de depunerea cererii de finanţare se vor prezenta contracte şi/sau facturi.


    ACORDUL DE PARTENERIAT
        Acordul de parteneriat trebuie să respecte formatul anexat la prezentul ghid, să conţină informaţiile solicitate în Anexa 2 şi să fie semnat de toţi partenerii implicaţi în proiect.
        Acordul de parteneriat trebuie să conţină informaţii privind partenerii proiectului, titlul proiectului de cooperare, obiectivele proiectului, activităţile pe care partenerii doresc să le implementeze în comun în vederea realizării obiectivelor, responsabilitatea fiecărui partener şi participarea financiară a fiecărui partener în cadrul proiectului.
        Partenerii trebuie să împartă atât sarcinile, cât şi, proporţional cu acestea, cheltuielile, astfel încât fiecare partener să participe la activităţile proiectului; fiecare partener este responsabil pentru propriile angajamente faţă de ceilalţi parteneri şi faţă de FLAG-ul coordonator, în baza acordului de cooperare încheiat.
        Funcţiile FLAG-ului coordonator trebuie să fie definite în conţinutul acordului de cooperare.
        FLAG-ul coordonator are, în mod normal, următoarele sarcini:
        ● gestionarea şi coordonarea conceperii proiectului;
        ● elaborarea acordului de cooperare şi proiectului de cooperare, alături de ceilalţi parteneri;
        ● coordonarea financiară a implementării proiectului;
        ● promovarea şi monitorizarea proiectului de cooperare;
        ● pregătirea rapoartelor privind implementarea;


     PLANUL DE ACŢIUNE
        Planul de acţiune trebuie să respecte formatul anexat la prezentul ghid, să conţină informaţiile solicitate în Anexa 3 şi să fie semnat de toate FLAG-urile partenere implicate în proiect.
        Planul de acţiune pentru proiectul de cooperare va include referinţe cu privire la bugetul general planificat, bugetul pe parteneri/obiective/activităţi, descrierea domeniilor de cooperare ale proiectului, descrierea activităţilor pentru implementarea comună, precum şi modalitatea de realizarea a acestora, rolul fiecărui partener, un calendar de activităţi pentru implementarea proiectului şi contribuţia financiară a fiecărui partener în cadrul proiectului, acolo unde este cazul. În cazul în care, se solicită finanţare pentru sprijinul pregătitor se vor descrie activităţile premergătoare proiectului de cooperare şi se vor preciza acţiunile întreprinse în vederea interconectării cu posibilii parteneri şi domeniile de cooperare vizate.

    4.3. Înregistrarea Cererii de finanţare
        Înregistrarea se va efectua online prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS şi după ce aţi apăsat butonul Vizualizare proiect care va avea ca efect generarea Cererii de finanţare cu toate datele introduse şi salvate în funcţiile anterioare şi transmiterea acesteia.
        Transmiterea cererii de finanţare se va face apăsând butonul Transmitere proiect.
        Această funcţie presupune parcurgerea următorilor paşi:
        pas 1 - se selectează funcţia "Transmitere proiect";
        pas 2 - se apasă butonul "Blocare editare proiect";
        pas 3 - se confirmă continuarea procesului;
        pas 4 - se poate genera cererea de finanţare în format pdf;
        pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic.
        Fiecare Cerere de finanţare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS.
        În cazul constatării unor discrepanţe/omisiuni/erori, se pot solicita clarificări/informaţii suplimentare care vor fi transmise online în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de evaluare "flux scurt".
        Solicitantul poate renunţa la cererea de finanţare în orice moment, în timpul procesului de verificare a acesteia printr-o solicitare scrisă care să conţină motivele care stau la baza retragerii Cererii de finanţare Prin Solicitarea de retragere a Cererii de finanţare solicitantul îşi asumă renunţarea la proiect şi respingerea acestuia de la finanţare.
        Renunţarea la Cererea de finanţare implică întreruperea procesului de analiză a cererii de finanţare.


    5. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii Cererii de finanţare
     Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii Cererii de finanţare se realizează respectând principiul celor "4 ochi" conform listei de întrebări din Anexa 7, de către 2 experţi DGP AMPOPAM. Experţii AMPOPAM pot solicita informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor de conformitate/eligibilitate se constată că acest lucru este necesar. Solicitantul trebuie să transmită prin e-mail la adresa de la care a primit solicitarea, informaţiile de clarificare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Toate răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi semnate de coordonator (liderul parteneriatului).
        În cazul în care experţii DGP AMPOPAM constată faptul că solicitantul a omis să completeze secţiuni din cadrul cererii de finanţare sau să depună documente menţionate în Lista documentelor dosarului Cererii de finanţare vor solicita să completeze/depună în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, secţiunile/documentele lipsă.
        Dacă cel puţin o condiţie de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de finanţare este declarată neconformă/neeligibilă.
        Solicitanţii vor fi notificaţi cu privire la rezultatul verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii. Solicitanţii pot contesta rezultatele procesului de verificare conform prevederilor Capitolului 7. Contestaţii din prezentul ghid.

    6. Evaluarea şi selecţia cererii de finanţare
        Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanţare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.
        Evaluarea Cererilor de finanţare se realizează în mod continuu, după verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru toate cererile primite în termenul de depunere. Dacă pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie se constată necesitatea solicitării unor informaţii suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal (FLAG-ului coordonator al parteneriatului transmiterea acestora în baza unei Notificări de solicitare a informaţiilor suplimentare.
    6.1. Evaluarea cererii de finanţare
        Cererile de finanţare sunt evaluate din punct de vedere calitativ-economic şi al criteriilor de selecţie (în această etapă se va stabili punctajul pentru criteriile de selecţie), de către 2 experţi DGP-AMPOPAM, diferiţi de experţii care au efectuat verificarea cererii de finanţare din punct de vedere al conformităţii administrative şi eligibilităţii, pe baza grilei de evaluare.
        Experţii evaluatori pot solicita informaţii suplimentare în cazul în care dosarul Cererii de finanţare conţine informaţii neclare şi/sau necorelate, precum şi în cazul în care în bugetul indicativ există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect. Solicitantul trebuie să transmită prin e-mail la adresa de la care a primit solicitarea, informaţiile de clarificare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Toate răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi semnate de FALG-ul coordonator (coordonatorul parteneriatului).
        Astfel, în etapa de evaluare calitativă-economică, experţii evaluatori pot propune modificarea bugetului proiectului în sensul diminuării acestuia, după cum urmează:
    - cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greşit ca eligibile şi/sau
    – cu valoarea cheltuielilor potenţial eligibile, dar care:
    – fie nu au legătură directă cu activităţile propuse;
    – fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului;
    – fie sunt disproporţionate în raport cu obiectivul proiectului;
    – fie nu sunt rezonabile.

        Atenţie
        În temeiul art. 5 din O.U.G. nr. 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia: "...d) întreprinderii măsurilor necesare pentru a se asigura atât de rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetele orientative din contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finanţare, de realitatea şi regularitatea ofertelor prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie utilizate, cât şi de rezonabilitatea preţurilor cuprinse în contractele de achiziţii de lucrări, bunuri şi servicii"

        Solicitantul are obligaţia de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată, DGP - AM POPAM nefiind obligată să o ramburseze.
        Solicitanţii vor fi notificaţi cu privire la rezultatul evaluării şi a punctajului obţinut. Solicitanţii pot contesta rezultatele procesului de evaluare conform prevederilor Capitolului 7. Contestaţii din prezentul ghid.
        Solicitantul va fi exclus din procesul de verificare, evaluare şi selecţie pentru acordarea finanţării şi Cererea de finanţare va fi respinsă, în cazul în care se dovedeşte că acesta:
    a) se face vinovat de inducerea gravă în eroare a DGP-AMPOPAM sau a comisiilor de verificare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte, sau dacă a omis furnizarea acestor informaţii;
    b) a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze DGP-AMPOPAM în timpul procesului de verificare şi selecţie.


    6.2. Selecţia cererii de finanţare
     Selecţia Cererilor de finanţare se va realiza după încheierea etapei de evaluare calitativ - economică a tuturor Cererilor de finanţare depuse în cadrul sesiunii. Selecţia Cererilor de finanţare se va face de către o Comisie de selecţie în baza evaluării calitative conform Anexei 8 şi a Criteriilor de selecţie prezentate în Anexa 9, în conformitate cu manualul de proceduri pentru evaluarea şi selectarea Cererilor de finanţare publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro. Urmare desfăşurării procesului de selecţiei se va întocmi Lista Cererilor de finanţare, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut care se va publica pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro. Solicitanţii vor fi notificaţi cu privire la bugetul rezultat în urma evaluării calitativ - economice şi a punctajului obţinut în urma verificării criteriilor de selecţiei. Solicitanţii vor putea contesta rezultatul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neselectarea cererii de finanţare, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.ampeste.ro. În cazul în care solicitantul nu va transmite bugetul refăcut conform notificării potrivit prevederilor procedurii de soluţionare a contestaţiilor în vigoare, cererea de finanţare va fi respinsă.

     Criterii de selecţie pentru proiectele de cooperare

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Denumire criteriu/ │Punctaj│
│crt.│subcriteriu │maxim │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1. │Tipul proiectului de │25 │
│ │cooperare │puncte │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Proiecte de cooperare │ │
│ │inter - teritorială │25 │
│1.1 │implementate de │puncte │
│ │parteneriate formate din │ │
│ │FLAG din România │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Proiecte de cooperare │ │
│ │trans - naţională │ │
│1.2 │implementate de FLAG-uri │10 │
│ │din România şi FLAG-uri │puncte │
│ │din alte state membre ale│ │
│ │Uniunii Europene │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Experienţa partenerilor │ │
│ │şi/sau angajaţilor │ │
│ │FLAG-urilor în │ │
│ │implementarea proiectelor│ │
│ │de cooperare finanţate │ │
│ │din fonduri europene. Se │ │
│ │va acorda punctaj pentru │ │
│ │experţii, respectiv │ │
│ │angajaţii FLAG şi/sau │20 │
│2. │partenerii (membrii) FLAG│puncte │
│ │implicaţi în activităţile│ │
│ │de implementare a │ │
│ │proiectului de cooperare.│ │
│ │Se vor prezenta │ │
│ │declaraţia de │ │
│ │disponibilitate, CV, │ │
│ │extras din REVISAL, fişa │ │
│ │de post, precum şi alte │ │
│ │documente justificative. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Experienţa partenerilor │ │
│ │(membrii) FLAG în │12 │
│2.1 │implementarea proiectelor│puncte │
│ │de cooperare finanţate │ │
│ │din fonduri europene │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Experienţa angajaţilor │ │
│ │FLAG în implementarea │8 │
│2.2 │proiectelor de cooperare │puncte │
│ │finanţate din fonduri │ │
│ │europene │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Acţiunile propuse în │ │
│ │proiectul de cooperare │ │
│ │vizează promovarea │ │
│ │oportunităţilor turistice│ │
│ │în zonele pescăreşti şi/ │ │
│ │sau a tradiţiilor locale │ │
│ │specifice zonelor │ │
│ │pescăreşti şi/sau │ │
│ │protejării mediului │ │
│3. │acvatic. Se va acorda │20 │
│ │punctaj proiectelor care │puncte │
│ │prin Planul de acţiune │ │
│ │vizează promovarea │ │
│ │oportunităţilor turistice│ │
│ │în zonele pescăreşti şi/ │ │
│ │sau a tradiţiilor locale │ │
│ │specifice zonelor │ │
│ │pescăreşti şi/sau │ │
│ │protejării mediului │ │
│ │acvatic. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Acţiunile propuse în │ │
│ │proiectul de cooperare │ │
│ │vizează accesarea de │ │
│ │pieţe locale noi pentru │ │
│ │produsele pescăreşti şi │ │
│ │dezvoltarea de lanţuri │ │
│ │scurte de producţie şi │ │
│ │desfacere a produselor │ │
│ │pescăreşti; Se va acorda │ │
│ │punctaj proiectelor care │ │
│ │prin Planul de acţiune │20 │
│4. │vizează valorificarea │puncte │
│ │produselor locale prin │ │
│ │accesarea de pieţe locale│ │
│ │noi pentru produsele │ │
│ │pescăreşti, prin acţiuni │ │
│ │de marketing, publicitate│ │
│ │şi/sau branding, bune │ │
│ │practici, etc. precum şi │ │
│ │dezvoltarea şi promovarea│ │
│ │de lanţuri scurte de │ │
│ │producţie şi desfacere a │ │
│ │produselor pescăreşti. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Acţiunile propuse în │ │
│ │proiectul de cooperare │ │
│ │depăşesc schimbul de │ │
│ │experienţă şi/sau vizite │ │
│ │de studiu şi/sau bune │ │
│ │practici între FLAG-uri. │ │
│ │Se va acorda punctaj │ │
│5. │proiectelor care prin │15 │
│ │Planul de acţiune │puncte │
│ │urmăresc să promoveze │ │
│ │proiecte de cooperare │ │
│ │care să nu se rezumă doar│ │
│ │la schimbul de experienţă│ │
│ │şi/sau vizite de studiu │ │
│ │şi/sau bune practici │ │
│ │între FLAG-uri. │ │
├────┴─────────────────────────┼───────┤
│TOTAL PUNCTAJ │100 │
│ │puncte │
└──────────────────────────────┴───────┘

        Pentru a fi selectată, Cererea de finanţare trebuie să întrunească minimum 50 puncte.
        Criterii de departajare:
    a) Cererile de finanţare se vor selecta funcţie de punctajul obţinut în ordine descrescătoare;
    b) În cazul în care primul criteriu de departajare nu permite departajarea (două sau mai multe Cereri de finanţare au obţinut acelaşi număr de puncte) va fi selectată Cererea de finanţare al carei tip de proiect vizează cooperarea inter - teritorială;
    c) În cazul în care nici al doilea criteriu de departajare nu permite departajarea, va fi selectată Cererea de finanţare în care experienţa în implementarea proiectelor de cooperare finanţate din fonduri europene este dovedită de partenerii (membrii) FLAG.

        Solicitanţii care au fost selectaţi vor fi notificaţi să prezinte în termen de maximum 15 zile lucrătoare următoarele documente menţionate mai jos:

    Lista documentelor solicitate în vederea contractării

┌─┬────────────────────────────────────┐
│1│Acordul de parteneriat autentificat │
│ │la notar (Anexa 2). │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │Certificat privind impozitele şi │
│ │taxele locale valabil la data │
│ │depunerii acestuia, privind │
│ │datoriile restante fiscale şi │
│ │sociale emise de primăriile pe raza │
│ │cărora solicitantul îşi are sediul │
│2│social şi punctul de lucru (dacă │
│ │este cazul) unde urmează să se │
│ │realizeze proiectul - în original, │
│ │din care să rezulte că nu are taxe
│ │şi impozite locale restante - pentru│
│ │fiecare membru al parteneriatului, │
│ │cu excepţia partenerilor din afara │
│ │României. │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │Certificatul de atestare fiscală*, │
│ │în termen de valabilitate, emis de │
│ │către organul fiscal competent din │
│ │subordinea Administraţiei Finanţelor│
│ │Publice, pentru obligaţiile fiscale │
│ │şi sociale de plată către bugetul │
│ │general consolidat al statului - în │
│ │original, din care să rezulte că nu │
│ │are obligaţii de plată nete ce │
│3│depăşesc 1/12 din totalul │
│ │obligaţiilor datorate în ultimele 12│
│ │luni * Certificatul de atestare │
│ │fiscală trebuie să aibă completată │
│ │secţiunea C "Informaţii pentru │
│ │verificarea eligibilităţii │
│ │contribuabililor pentru accesarea │
│ │fondurilor nerambursabile"; - pentru│
│ │fiecare membru al parteneriatului, │
│ │cu excepţia partenerilor din afara │
│ │României. │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │Contractele individuale de muncă │
│ │pentru personalul angajat FLAG/ │
│ │extras din REVISAL şi/sau contract │
│4│individual de muncă/extras din │
│ │REVISAL pentru membrii FLAG care fac│
│ │din echipa de management, cât şi │
│ │pentru echipa de implementare │
│ │proiectului de cooperare. │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │Graficul de rambursare a │
│5│cheltuielilor (cererilor de │
│ │rambursare) │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │Certificat de cazier judiciar al │
│ │solicitantului (pentru toţi │
│6│partenerii) * Se verifică dacă │
│ │solicitantul nu are menţiuni │
│ │înscrise în certificatul judiciar │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │Formular de identificare financiară │
│ │cu datele de identificare ale │
│7│trezoreriei/băncii şi ale contului │
│ │solicitantului - în original. - │
│ │pentru fiecare membru al │
│ │parteneriatului. │
└─┴────────────────────────────────────┘

        Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării. În situaţii temeinic justificate termenul menţionat mai sus se poate prelungi, cu maximum 15 zile, cu acordul DGP AMPOPAM. Pentru fiecare Cerere de finanţare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanţare. Solicitantul va fi notificat cu privire la perioada în care reprezentantul legal/împuternicitul se poate prezenta la sediul MADR-DGP-AMPOPAM pentru semnarea Contractului de finanţare.


    7. Contestaţii
        Depunerea contestaţiei privind neconformitatea/neeligibilitatea/respingerea în cadrul evaluării calitative-economice a cererii de finanţare/selecţia se va face conform Manualului de procedură pentru soluţionarea contestaţiilor (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro) şi nu va putea depăşi termenul de 10 zile de la primirea notificării de respingere.

    8. Contractarea
        În cadrul acestei secţiuni veţi putea găsi informaţii cu privire la contractul de finanţare, precum şi obligaţiile care decurg din semnarea acestuia.
    8.1. Contractul de finanţare
        Contractul de finanţare este actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin DGP - Autoritate de management pentru POPAM, şi beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor.
        Contractul se semnează la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474.
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM în calitate de autoritate contractantă şi beneficiarul se obligă prin acest contract de finanţare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect execuţia şi atingerea indicatorilor asumaţi prin cererea de finanţare pentru proiectul finanţat din FEPAM şi bugetul de stat. Beneficiarul trebuie să depună din proprie iniţiativă toate eforturile pentru a lua cunoştintă de toate informaţiile publice referitoare la măsurile finanţate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul şi să cunoască toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare, înainte de semnarea acestuia.
     Modelul contractului de finanţare este ataşat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr. 6)

    8.2. Obligaţiile specifice ale beneficiarului
        Beneficiarul are obligaţia să respecte toate clauzele contractului de finanţare, inclusiv cele specifice.
        Atenţie!
        Nerespectarea clauzelor specifice menţionate anterior are ca efect rezilierea contractului de finanţare.


    8.3. Modificarea contractului de finanţare
        Solicitările de modificare a contractelor de finanţare se depun la DGP-AMPOPAM. Orice solicitare de modificare a contractului de finanţare nu va fi automat acceptată de către DGP - AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experţii din cadrul DGP - AMPOPAM.
        Notă:
        De la data funcţionării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta paşii descrişi în modulul informatic.    9. Managementul financiar al proiectului
    9.1. Derularea şi verificarea procedurii de achiziţii
        Beneficiarii asociaţii/organizaţii înfiinţate în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2015, cu modificările şi completările ulterioare, includ şi autorităţi contractante, acestea vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (conform art. 4 lit. c) coroborat cu H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
        Procedurile de achiziţii se derulează de către FLAG-ul coordonator al proiectului de cooperare. Dosarele achiziţiilor vor fi depuse de către FLAG-ul coordonator al proiectului în aplicaţia informatică MySMIS, depunerea dosarelor de achiziţii, în integralitatea lor online precum şi în format tipărit 2 exemplare şi un exemplar pe suport magnetic la CR POP de pe raza teritorială de care aparţine FLAG-ul coordonator al proiectului.
        Beneficiarii au obligaţia să finalizeze procedurile de achiziţii în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor şi să depună dosarele de achiziţii la DG-AMPOPAM, în vederea avizării acestora.

    9.2. Rambursarea cheltuielilor
        Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul are obligaţia să depună rapoarte de progres corelate cu graficul de activităţi desfăşurate. Aceste rapoarte de progres vor fi depuse la fiecare cerere de plată împreună cu documentele justificative aferente activităţilor implementate. Cererile de rambursare a cheltuielilor generate de implementarea proiectului, vor fi depuse de FLAG-ul coordonator şi verificate de DGP AMPOPAM, în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri privind verificarea şi autorizarea plăţilor în vigoare, emis de DGP-AMPOPAM, precum şi cu instrucţiunile de plată prevăzute în contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între DGP-AMPOPAM şi beneficiari.
        Pe parcursul implementării proiectului de cooperare, este necesară justificarea tuturor sumelor cheltuite, prin documente justificative cum ar fi: facturi, chitanţe, ordine de plată, ordine de deplasare, documente justificative pentru desfăşurarea tuturor activităţilor prevăzute în Cererea de finanţare, fotografii, etc. Toate documentele suport justificative aferente activităţilor derulate în cadrul proiectului vor avea aplicată ştampila cu menţiunea "POPAM 2014-2020".


    10. Monitorizare şi control
    10.1. Raportări
        După implementarea proiectului Beneficiarul trebuie să comunice anual, pe toată perioada de monitorizare (3 ani de la data efectuării ultimei plăţi) de un raport care va conţine indicatorii de monitorizare stabiliţi în Planul de Acţiune aprobat prin contractul de finanţare nerambursabilă.
        Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor şi a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanţare şi anexele aferente acesteia, precum şi respectarea prevederilor contractuale specifice operaţiunii finanţate şi a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr. 1303/2013 privind caracterul durabil al operaţiunilor.

    10.2. Arhivarea documentelor
        Beneficiarul finanţării are obligaţia de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul POPAM în spaţii special amenajate astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiţii a documentelor, să evite distrugerea intenţionată/accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operaţiunilor efectuate.
        Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:
    - documente referitoare la solicitarea finanţării proiectului şi la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanţare şi anexele sale, Contractul de finanţare şi anexele sale);
    – documentele referitoare la procedurile de achiziţie publică derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli;
    – documente referitoare la implementarea proiectului;
    – facturi şi documente justificative aferente acestora, documente de plată;
    – documentele contabile conform prevederilor legale.

        Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme:
    - originale;
    – fotocopii ale documentelor originale certificate "conform cu originalul";
    – versiuni electronice ale documentelor originale;
    – documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.


    10.3. Control şi audit
        Proiectele finanţate prin POPAM vor fi verificate la faţa locului de o echipă de control desemnată de DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât şi după plata finală (ex-post), pe o perioada de trei (3) ani de la data efectuării ultimei plăţi şi va cuprinde verificări de natură tehnică şi economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea şi implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:
    - să verifice furnizarea de produse şi de servicii cofinanţate şi să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost suportate efectiv şi că sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale;
    – să se asigure că există un sistem de înregistrare şi de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul programului operaţional, şi este asigurată disponibilitatea acestora;
    – să se asigure că beneficiarii şi alte organisme care participă la realizarea operaţiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile privind operaţiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naţionale;
    – să se asigure că sunt respectate toate obligaţiile cu privire la informare şi de publicitate.

        Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziţia de produse sau servicii a fost făcută în concordanţă cu Contractul de finanţare, că cererile de rambursare sunt corecte şi că operaţiile şi cheltuielile sunt în concordanţă cu regulile europene şi naţionale. Pentru a asigura buna desfăşurare a verificărilor la faţa locului, beneficiarul va fi înştiinţat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligaţia acestuia este de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele administrative şi contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice şi la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Totodată, beneficiarul are obligaţia de a garanta prezenţa, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informaţiile utile d.p.d.v. administrativ, contabil şi tehnic. echipa de control verifică următoarele aspecte:
    - legalitatea, regularitatea şi realitatea operaţiunilor financiare desfăşurate până la acel moment;
    – înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operaţiunilor aferente proiectului;
    – modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţii în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziţii publice;
    – îndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea vizibilităţii şi publicităţii proiectului.


    10.4. Sesizarea neregulilor
        Orice persoană care deţine informaţii privind existenţa unor nereguli în desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POPAM 2014-2020 din fondurile comunitare, poate semnala nereguli prin sesizare în scris, transmisă prin poştă sau depusă personal la sediul DGP-AMPOPAM.
        Semnalările privind neregulile vor conţine obligatoriu date referitoare la identificarea proiectului sau localizarea beneficiarului, în caz contrar acestea nu vor fi acceptate pentru analiză şi verificare.

    10.5. Recuperarea debitelor
        În cazul în care se descoperă şi notifică o neregulă privind cheltuielile eligibile declarate de către dumneavoastră şi plătite de către DGP-AMPOPAM, aceasta va fi soluţionată în conformitate cu prevederile legale şi procedurale în vigoare.
        În cazul constatării unor nereguli ulterior finalizării implementării proiectului, aveţi obligaţia să restituiţi debitul constatat, precum şi eventualele dobânzi, penalităţi de întârziere, costurile bancare etc. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, DGP-AMPOPAM va sesiza organele competente în vederea declanşării executării. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se realizează conform prevederilor legale în vigoare, privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare utilizate necorespunzător.


    11. Informare şi publicitate
        Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid.
        Detalii privind modalitatea de realizare a publicităţii sunt cuprinse în Anexa 3 - Măsuri de informare şi publicitate pentru beneficiarii POPAM 2014-2020 - la Contractul de finanţare.
        Reglementările legislaţiei europene şi naţionale primează reglementărilor prezentului ghid.

    12. Anexe

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Anexa│Instrucţiuni de completare a │
│1 │cererii de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Acordul de Parteneriat │
│2 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Planul de Acţiune │
│3 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Graficul de rambursare │
│4 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Contract de finanţare │
│5 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Lista de verificare a │
│6 │conformităţii administrative şi │
│ │eligibilităţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Grilă de evaluare calitativă │
│7 │economică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Grilă de selecţie │
│8 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Declaraţie pe proprie răspundere│
│9 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Notificare de solicitare a │
│10 │informaţiilor suplimentare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Notificare cu privire la │
│Anexa│neconformitatea administrativă/ │
│11 │neeligibilitatea cererii de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Notificarea de aprobare cerere │
│12 │de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Raport de selecţie │
│13 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Lista de verificare a │
│14 │documentelor solicitate în │
│ │vedere contractării │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ANEXA 1

    Instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare

     Cuprins
    1. SOLICITANT
    1.1 DATELE DE IDENTIFICARE, REPREZENTANT LEGAL ŞI SEDIU SOCIAL
    1.2 DATE FINANCIARE
    1.3 FINANŢĂRI
    1.3.1. ASISTENŢĂ ACORDATĂ ANTERIOR
    1.3.2. ASISTENŢĂ SOLICITATĂ

    1.4. STRUCTURA GRUPULUI

    2. ATRIBUTE PROIECT
    3. RESPONSABIL DE PROIECT
    4. CAPACITATE SOLICITANT
    5. LOCALIZARE PROIECT
    6. OBIECTIVE PROIECT
    7. DATE DE IMPLEMENTARE PROIECT POPAM
    8. REZULTATE AŞTEPTATE
    9. CONTEXT
    10. JUSTIFICARE
    11. GRUP ŢINTĂ
    12. SUSTENABILITATE
    13. RELEVANŢĂ
    14. RISCURI
    15. PRINCIPII ORIZONTALE
    16. INDICATORI PRESTABILIŢI
    17. PLAN DE ACHIZIŢII
    18. RESURSE UMANE IMPLICATE
    19. RESURSE MATERIALE IMPLICATE
    20. ACTIVITĂŢI PREVIZIONATE
    21. BUGET - ACTIVITĂŢI ŞI CHELTUIELI -

     Date generale
        Acest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicaţia electronică MySMIS a unei cereri de finanţare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.
        Aici sunt descrise secţiunile cererii de finanţare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucţiuni, recomandări şi explicaţii pentru completarea corectă a datelor solicitate.
        Pentru a putea întocmi şi depune o cerere de finanţare, prin aplicaţia MySMIS, trebuie să vă creaţi mai întâi un cont de utilizator - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf
        De asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entităţi juridice - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83.pdf
        După crearea unui cont de utilizator şi identificarea unei entităţi juridice (i.e. solicitantul), puteţi selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaţionale, apelul de proiecte aferent măsurii III.4 - Activităţi de cooperare.
        După crearea proiectului se pot introduce date în funcţiile definite de AM la apelul ales. Introducerea de date se poate face pe paşi, unul după celălalt, sau utilizând aleatoriu funcţiile din stânga ecranului.
        Înainte de a începe completarea cererii de finanţare, citiţi cu atenţie prevederile din ghidul specific aferent acestui apel şi asiguraţi-vă că aţi înţeles toate condiţiile de accesare a finanţării.
        Citiţi cu atenţie instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile incluse în acest document, înainte de completarea cererii de finanţare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanţare pentru neconformitate administrativă sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică şi financiară.
        După introducerea informaţiilor în pasul respectiv este necesară salvarea acestora. După parcurgerea şi completarea cu informaţii a tuturor paşilor se va putea genera din sistem cererea de finanţare în structura solicitată şi cu datele introduse.
        ATENŢIE!
        Pentru o evitare a pierderii de date, se recomandă salvarea informaţiilor după fiecare completare a câmpurilor prin apăsarea butonului "Salvare".

        ATENŢIE!
        Indicaţiile de completare a cererii de finanţare sunt orientative, fiecare Autoritate de Management va stabili pentru fiecare apel în ghidul solicitantului structura cererii de finanţare (paşii) şi indicaţiile punctuale de completare ale cererilor de finanţare pe apelul respectiv.

        Pentru acest apel de proiecte, aplicaţia MySMIS permite ataşarea, la anumite secţiuni, a unor documente la cererea de finanţare, prin încărcarea fişierelor ce conţin aceste documente.
        Conform prevederilor din ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor enumerate capitolul _, punctul "Lista documentelor din dosarul Cererii de finanţare" din ghid.
        Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele vor fi încărcate în secţiunile precizate în Instrucţiunile de completare.
        Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conţine modele standard (e.g. declaraţia de angajament, declaraţia privind evitarea dublei finanţări, declaraţie de eligibilitate, declaraţie privind egalitatea de şanse, declaraţia de neîncadrare şi de angajament pentru Art. 10 din Regulamentul UE nr. 508/2014, declaraţia privind neductibilitatea TVA, declaraţia privind încadrarea IMM, macheta ce conţine analiza şi previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (memoriu justificativ) - după completare, acestea vor fi salvate în format PDF, semnate digital şi încărcate în MySMIS. Celelalte documente (e.g. documente statutare, CV-uri, etc.) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital şi încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanţare. La încărcarea în aplicaţia MySMIS, denumiţi fiecare fişier în mod corespunzător şi sugestiv, în câmpul "Fişierul reprezintă".
        Atenţie!
        Dimensiunea unui fişier ataşat nu poate depăşi 50MB
 (a se vedea imaginea asociată)

    1. Solicitant
        Funcţia Solicitant este completată automat din datele introduse anterior în rubricile aferente, respectiv prin accesarea Profil Persoană Juridică - Modificare Persoană Juridică - Date Generale/Date Financiare/Finanţări/Structura Grupului.
        ATENŢIE!!!
        Funcţia se completează de către lider (coordonatorul parteneriatului) şi fiecare membru al parteneriatului (de către reprezentanţi sau împuterniciţi NU de către persoanele înrolate). Sistemul preia automat datele aferente profilului fiecărui membru al parteneriatului. Procedura de asociere se realizează utilizând funcţia din dreapta sus Asociere în proiect, cu ajutorul unui cod asociere proiect, furnizat de sistem (conform manualului MySMIS2014 - Identificarea electronică, crearea contului entităţii juridice şi asocierea la o entitate, secţiunea asocierea la o entitate juridică). NOTĂ: Partenerul nu poate introduce informaţii aferente cererii de finanţare create de liderul parteneriatului. Dacă se doreşte ca şi alţi utilizatori având calitate de persoană fizică să introducă date aferente cererii de finanţare, se foloseşte funcţia Drepturi acces utilizatori, utilizând codul de înrolare al liderului.

    1.1. Datele de identificare, reprezentant legal şi sediu social (a se vedea imaginea asociată)
        Datele cu privire la identificarea solicitantului, a reprezentantului legal şi a sediului social sunt obligatorii. Datele trebuie să fie corelate cu cele din documentele statutare.
        Tipul organizaţiei - selectaţi:
    - Organism neguvernamental non-profit

        Nr. Înregistrare - introduceţi numărul de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
        Registru - selectaţi Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor
        Cod CAEN principal - nu se completează.
        Înregistrat în scopuri de TVA - selectaţi DA sau NU. Dacă solicitantul este înregistrat în scopuri de TVA, atunci trebuie anexată la cererea de finanţare inclusiv Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
        În ceea ce priveşte reprezentantul legal, datele de identificare ale acestuia trebuie să corespundă cu documentul de identificare ce va fi anexat. Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor constitutive, să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia.
        În cazul necorelării informaţiilor din documentele anterior menţionate şi cererea de finanţare, aceasta va fi respinsă în cadrul etapei de conformitate administrativă şi eligibilitate.

    1.2. Date financiare (a se vedea imaginea asociată)
        Se vor completa datele de identificare ale conturilor bancare ce se preconizează a fi utilizate în cadrul proiectului. În acest sens, vă rugăm să aveţi în vedere modelul standard de contract de finanţare cu privire la rambursarea/plata cheltuielilor.

    1.3. Finanţări (a se vedea imaginea asociată)
    1.3.1. Asistenţă acordată anterior (a se vedea imaginea asociată)
        Completaţi datele solicitate pentru toate finanţările din surse publice obţinute de entitatea solicitantă în ultimii 3 ani fiscali (i.e. ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare).

    1.3.2. Asistenţă solicitată (a se vedea imaginea asociată)
        Dacă este cazul, completaţi cu informaţii despre finanţările solicitate, pentru care nu a fost încă emisă o decizie privind finanţarea.


    1.4. Structura grupului
        Descrierea structurii grupului
        descriere
        La Descrierea structurii grupului se menţionează dacă entitatea face parte dintr-un grup economic, respectiv are întreprinderi partenere sau legate (în sensul Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii)
        Se poate modifica doar de către reprezentantul legal/împuternicit.
        Toate documentele prevăzute în Ghidul Solicitantului la punctul 4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanţare se vor ataşa scanate în cadrul acestei secţiuni.    2. Atribute proiect (a se vedea imaginea asociată)

    3. Responsabil de proiect (a se vedea imaginea asociată)

    4. Capacitate solicitant (a se vedea imaginea asociată)
        Se completează atât pentru lider, cât şi pentru fiecare membru al parteneriatului

     Capacitate administrativă
        Capacitatea administrativă (vă rugăm să menţionaţi după caz, documente de înfiinţare, acţionari, existenţa unei echipe de management capabile să implementeze şi să deruleze proiectul şi, dacă este posibil, includeţi organigrama propusă pentru implementarea şi derularea proiectului).

     Capacitate financiară
        Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmaţi cel puţin capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichidităţile necesare pentru o finanţare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia şi funcţionarea în viitor, în plus faţă de celelalte activităţi ale organismului)

     Capacitate tehnică
        Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizaţi cel puţin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului lege. Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informaţii relevante)

     Capacitate juridică
        Capacitatea juridică (indicaţi cel puţin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum şi capacitatea sa de a întreprinde acţiuni legale, dacă este necesar).

    5. Localizare proiect
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date precum judeţ, localitate şi informaţii proiect se apasă butonul ADAUGĂ.
        Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITEAZĂ pentru editare şi butonul ŞTERGE pentru ştergere.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Completaţi datele de identificare a locului de implementare a proiectului.
        Selectaţi Judeţul, Localitatea. Completaţi câmpul "Informaţii proiect" cu adresa completă a punctului de lucru identificat ca loc de implementare. Regiunea de dezvoltare va fi generată automat.
        Locul de implementare a proiectului trebuie să fie înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.

    6. Obiective proiect
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date precum descriere obiective specifice ale proiectului se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITEAZĂ pentru editare şi butonul ŞTERGE pentru ştergere.
        Obiectiv general al proiectului/Scopul proiectului - Se va prezenta şi descrie obiectivul general al proiectului.
        Obiective specifice ale proiectului - Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificate şi în strânsă corelare cu activităţile şi rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obţine.
        De regulă, obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizării unei activităţi/set de activităţi (componente) din cadrul proiectului, în timp ce atingerea obiectivului general este o consecinţă a îndeplinirii obiectivelor specifice.
 (a se vedea imaginea asociată)

    7. Date de implementare proiect POPAM
        Se vor selecta/bifa opţiunile care se aplică proiectului dumneavoastră.
        De asemenea, se va completa şi ataşa scanat tabelul de mai jos.

┌────────────────┬────────────┬────────┐
│Codul măsurii │Dată de │Codul │
│ │implementare│numeric │
├────────────────┼────────────┼────────┤
│ │Tipul de │ │
│ │operaţiune: │ │
│ ├────────────┼────────┤
│ │Sprijin │112 │
│ │pregătitor │ │
│ ├────────────┼────────┤
│III.4 - │Proiecte din│ │
│Articolul 64 - │acelaşi stat│113 │
│Activităţi de │membru │ │
│cooperare ├────────────┼────────┤
│ │Proiecte cu │ │
│ │alte state │114 │
│ │membre │ │
│ ├────────────┼────────┤
│ │Număr de │Se va │
│ │parteneri │completa│
│ │ │cu nr. │
└────────────────┴────────────┴────────┘


    8. Rezultate aşteptate
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITEAZĂ pentru editare şi butonul ŞTERGE pentru ştergere.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Definiţi rezultatele aşteptate ca urmare a realizării proiectului, în strânsă corelare cu obiectivele specifice identificate mai sus (obţinerea rezultatelor aşteptate ar trebui să asigure îndeplinirea obiectivelor specifice).

    9. Context
        Se completează câmpul funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ.
 (a se vedea imaginea asociată)
        În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele:
    - Contextul promovării proiectului, precum şi complementaritatea cu alte proiecte finanţate din fonduri europene sau alte surse.
    – Date generale privind proiectul
    – Componentele şi activităţile proiectului, şi modul în care adresează problemele identificate în secţiunea Justificarea proiectului.
    – Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului (teritoriul FLAG-urilor participante în proiectul de cooperare).


    10. Justificare
        Se completează câmpul funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Prezentaţi succint premisele realizării proiectului şi măsura în care aceasta va răspunde unei anumite probleme, nevoi care justifică implementarea proiectului de cooperare.

    11. Grup ţintă
        Se completează câmpul funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Enumeraţi categoriile de entităţi (persoane fizice, persoane juridice) care vor beneficia ca urmare a implementării proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanţare.
        Identificaţi beneficiarii direcţi, respectiv indirecţi şi beneficiile acestora, ca urmare a realizării proiectului.

    12. Sustenabilitate
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Completaţi doar câmpul Descriere/Valorificarea rezultatelor, precizând modul în care proiectul se va auto-susţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea proiectului după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp), precum şi de menţinere.

    13. Relevanţă (a se vedea imaginea asociată)
        Referitoare la proiect
        Explicaţi modul în care Obiectivele proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific 1 al Priorităţii Uniunii nr. 4.

        Referitoare la SUERD
        Se va completa cu informaţii despre relevanţa proiectului în contextul contribuţiei la implementarea ariei prioritare SUERD - dacă este cazul.
 (a se vedea imaginea asociată)

        Referitoare la alte strategii
        Se va completa cu informaţii privind modul în care proiectul va contribui la realizarea obiectivelor uneia/a mai multora dintre strategiile enumerate mai jos, sau a altor strategii relevante.


    14. Riscuri
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITEAZĂ pentru editare şi butonul ŞTERGE pentru ştergere.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Identificaţi riscurile ce pot afecta implementarea proiectului în condiţiile prevăzute (activităţi, rezultate, obiective, buget, plan de achiziţii etc) şi măsurile de atenuare a acestora.

    15. Principii orizontale
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. (a se vedea imaginea asociată)

        Egalitate de şanse
        A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020. (a se vedea imaginea asociată)

        Egalitatea de gen - Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. (a se vedea imaginea asociată)

        Nediscriminare - Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura condiţiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului. (a se vedea imaginea asociată)

        Accesibilitate persoane cu dizabilităţi - Se completează cu o prezentare sumară a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilităţii va fi respectat. (în cadrul tuturor investiţiilor în infrastructură, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate/ameliorate, vor fi prevăzute spaţii speciale de acces în vederea asigurării accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi, îndeplinind astfel prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la accesul în clădirile şi structurile de utilitate publică).
        Schimbări demografice - Nu este obligatorie completarea acestei secţiuni. (a se vedea imaginea asociată)

        Dezvoltare durabilă
        A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, partea a II-a.
 (a se vedea imaginea asociată)

        Utilizarea eficientă a resurselor - Se va completa cu descrierea efectivă a activităţilor din proiect orientate către direcţionarea investiţiilor spre opţiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor şi cele mai durabile, evitarea investiţiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului şi sprijinirea acţiunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opţiuni de investiţii asupra ciclului de viaţă sau creşterea utilizării achiziţiilor publice ecologice.
        Specificaţi în clar dacă proiectul prevede măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de creştere a eficienţei energetice, altele decât măsurile de conformare cu obligaţiile legale în aceste domenii, prin:
    - Utilizarea surselor regenerabile de energie
    – Retehnologizarea/achiziţionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spaţiile de producţie), optimizarea funcţionării instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice
    – Minimizarea la sursă a deşeurilor generate, creşterea gradului de recuperare şi reciclare a deşeurilor

        Detaliaţi componentele proiectului pe care le consideraţi relevante pentru punctele de mai sus şi justificaţi relevanţa. Corelaţi informaţiile furnizate cu descrierea tehnică a proiectului din secţiunile relevante ale cererii de finanţare şi ale planului de afaceri, precum şi cu bugetul proiectului (prin identificarea corespunzătoare a costurilor aferente acestor măsuri).
        Nu este obligatorie completarea următoarelor secţiuni:
    - Poluatorul plăteşte
    – Protecţia biodiversităţii
    – Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice
    – Rezilienţa la dezastre


    16. Indicatori prestabiliţi
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITEAZĂ pentru editare şi butonul ŞTERGE pentru ştergere.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
        Selectaţi din nomenclator indicatorii prestabiliţi de realizare:
    - 4.3 - Numărul de proiecte de cooperare - Completaţi Total cu valoarea "1"

        Câmpul Anul de referinţă se va completa cu anul estimat pentru finalizarea implementării proiectului.

    17. Plan de achiziţii
        Se completează câmpuri funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITEAZĂ pentru editare şi butonul ŞTERGE pentru ştergere.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Completaţi detaliile aferente tuturor contractelor de achiziţie atribuite şi/sau preconizate a fi atribuite pentru implementarea proiectului, indiferent de procedura de atribuire urmată, indiferent dacă este vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile.
        Beneficiarii asociaţii/organizaţii înfiinţate în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2015, cu modificările şi completările ulterioare, includ şi autorităţi contractante, acestea vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (conform art. 4 lit. c) coroborat cu H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
        Pentru achiziţiile realizate deja (contracte de achiziţie atribuite) până la depunerea cererii de finanţare (e.g. serviciile pentru pregătirea Acordului de parteneriat necesare prezentării acestora ca documente justicative la depunerea cererii de finanţare), completaţi următoarele:
        Titlu achiziţie (obligatoriu) - titlul contractului de achiziţie, succint şi sugestiv
    - Descriere achiziţie (opţional) - descriere succintă a obiectului contractului de achiziţie
    – CPV (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator, conform Vocabularului comun privind achiziţiile publice (Common Procurement Vocabulary), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 (http://eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/TXT/?uri=celex:32002R2195)
    – Tip contract (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator opţiunea aplicabilă
    – Tip procedura (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator "Achiziţie directă" sau "Achiziţie privată", după caz
    – Valoare contract (obligatoriu) - introduceţi valoarea contractului de achiziţie, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziţii este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.
    – Moneda (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator
    – Dată publicare procedură - selectaţi data completă (an, lună, zi)
    – Dată publicare rezultat - selectaţi data completă (an, lună, zi)
    – Dată semnare contract (obligatoriu) - selectaţi data completă (an, lună, zi)
    – Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)

        Pentru achiziţii previzionate după semnarea contractului de finanţare completaţi următoarele:
    - Titlu achiziţie (obligatoriu) - titlul contractului de achiziţie, succint şi sugestiv
    – Descriere achiziţie (opţional) - descriere succintă a obiectului contractului de achiziţie
    – CPV (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator
    – Tip contract (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator opţiunea aplicabilă
    – Tip procedura (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator "Achiziţie directă" sau "Achiziţie privată", după caz
    – Valoare contract (obligatoriu) - introduceţi valoarea contractului de achiziţie, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziţii este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.
    – Moneda (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator
    – Dată publicare procedură (obligatoriu) - selectaţi cel puţin anul şi luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanţare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanţare
    – Dată publicare rezultat (obligatoriu) - selectaţi cel puţin anul şi luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanţare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanţare
    – Dată semnare contract (obligatoriu) - selectaţi cel puţin anul şi luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanţare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanţare
    – Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)


    18. Resurse umane implicate
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITEAZĂ pentru editare şi butonul ŞTERGE pentru ştergere.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
        Dacă managementul proiectului va fi realizat cu resurse umane proprii selectaţi Tipul formularului şi completaţi cu datele aferente Fişei de post şi/sau CV-ului dacă persoana respectivă este deja angajată în cadrul societăţii.
        Adăugaţi fiecare expert implicat în implementarea proiectului (echipa de implementare a proiectului)
    - Rol (e.g. manager de proiect, responsabil financiar, expert achiziţii)
    – Codul ocupaţiei (selectaţi din nomenclator, conform COR)
    – Tip formular - completaţi detalii suplimentare cu privire la expertul înregistrat. Furnizarea acestor detalii poate fi făcută la nivel de:
    – Fişa postului (pentru experţi ce urmează a fi cooptaţi în echipa de implementare a proiectului) - introduceţi cerinţele privind educaţia, experienţa, competenţele, cunoştinţele de limbă străină solicitate.
    – Curriculum Vitae (pentru experţi cooptaţi deja în echipa de implementare a proiectului) - introduceţi date de identificare a expertului şi informaţii din CV-ul acestuia.


    19. Resurse materiale implicate
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date se apasă butonul ADAUGĂ.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Pusă la dispoziţie de: Se va selecta Solicitant/FLAG coordonator/FLAG Partener 1/FLAG Partener 2/..........
        Adresa: Se va completa cu date referitoare la provenienţa resursei şi cu adresa exactă unde este localizată.
        Informaţii extra:
        Se va completa cu informaţii suplimentare relevante referitoare la resursa materială
        Se vor preciza resursele materiale aferente activităţilor prevăzute prin proiect:
        Se va menţiona numărul, data şi tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.
    - dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de finanţare;
    – se va menţiona care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului şi pentru ce activităţi, justificaţi pe scurt necesitatea achiziţionării noilor echipamente şi pentru care activităţi sunt ele necesare.

        Resursa: Se va preciza tipul de resursă materială aferente activităţilor prevăzute prin proiect.
        Cantitate: Se va completa cu cantitatea resursei pusă la dispoziţie prin proiect.
        UM: Se va completa cu unitatea de măsură.
        Partener: Se va selecta Solicitant/FLAG coordonator/FLAG Partener 1/FLAG Partener 2/..........

    20. Activităţi previzionate
        > Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ.
        > Pentru adăugarea de date se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele pentru EDITEAZĂ editare şi butonul ŞTERGE pentru ştergere.
        > Pentru adăugarea de subactivităţi se apasă butonul + şi se completează datele solicitate. Aceste activităţi şi subactivităţi se vor prelua în funcţia "Buget - Activităţi şi cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente. După completarea datelor subactivităţii în pop-up-ul apărut, datele introduse se pot consulta apăsând pe săgeţica din dreptul fiecărei subactivităţi;
        > În cazul în care există activităţi fără subactivităţi în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate
        > În momentul introducerii şi salvării primei subactivităţi se va afişa automat Diagrama Gantt. Diagrama nu este inclusă automat în cererea de finanţare în format .pdf. Această diagramă se poate descărca apăsând butonul descărcare; dacă se doreşte ataşarea diagramei la dosarul cererii de finanţare se descarcă diagrama ca pdf, se semnează digital şi se încarcă la rubrica "Ataşare documente".
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
        Completaţi detalii cu privire la activităţile şi subactivităţile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanţare, cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanţare.
        Atenţie!
        Introduceţi activităţile, la nivel de titlu. Activităţile introduse sunt grupate, în mod automat, în cadrul "Componentei 1". Pentru completarea activităţilor previzionate vă rugăm să consultaţi Ghidul Solicitantului - Secţiunea Activităţi eligibile.

        La fiecare activitate în parte, definiţi subactivităţile componente. Detaliile privind calendarul de realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. În cazul în care nu aţi intenţionat structurarea unei activităţi în subactivităţi, este obligatorie crearea a cel puţin unei subactivităţi, pentru a putea introduce detalii suplimentare şi pentru a putea asocia o cheltuială bugetară respectivei activităţi/subactivităţi. Completaţi următoarele:
    - Titlu subactivitate - concis, sugestiv.
    – Anul începerii/Luna începerii/Ziua începerii - Anul finalizării/Luna finalizării/Ziua finalizării

        Pentru subactivităţi realizate deja înainte de depunerea cererii de finanţare - se vor introduce cel puţin anul şi luna.
    () Pentru subactivităţi previzionate a se realiza după semnarea contractului de finanţare - selectaţi cel puţin anul şi luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanţare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanţare.
        ● Acolo unde este cazul, includeţi (sub)activităţi referitoare la:
        ● Elaborarea cererii de finanţare
        ● Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie şi derularea procedurilor de atribuire aferente
        ● Execuţia şi monitorizarea fiecăruia din contractele de achiziţie lucrări, bunuri, servicii
        ● Angajarea de personal
        ● Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanţare
        ● Implementarea măsurilor de informare şi publicitate obligatorii, conform prevederilor contractului de finanţare
        ● Auditul financiar al proiectului

        Având în vedere faptul că durata de implementare este calculată automat de către sistem, iar durata maximă de implementare a proiectului este de 12 de luni, pentru subactivităţile realizate înainte de depunerea cererii de finanţare Data începerii - Data finalizării se va completa în interiorul duratei maxime de implementare de 12 de luni, cu precizarea în câmpul Detalierea subactivităţii a perioadei în care a fost desfăşurată activitatea.
    ( i ) Activităţile previzionate vor fi obligatoriu definite pe cele 2 componente:
        Componenta A - sprijin pregătitor.
        Componenta B - implementarea proiectului de cooperare.

        Detalierea acestora se va face la nivel de subactivitate.
        ● Rezultate previzionate - selectaţi rezultatul (anterior definit) la a cărui realizare contribuie implementarea respectivei subactivităţi.
        ● Partenerii implicaţi ai subactivităţii - se va selecta denumirea solicitantului.
        ● Amplasamentele din cadrul subactivităţii - Nu este obligatorie (definirea amplasamentelor, în secţiunea Resurse materiale implicate nu este obligatorie).
        ● Detalierea subactivităţii - se va completa pe scurt subactivitatea.

        Durata de implementare a proiectului va fi calculată în mod automat.
        Aceste activităţi şi subactivităţi se vor prelua în funcţia "Buget - Activităţi şi cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente. În cazul în care există activităţi fără subactivităţi în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate.

    21. Buget - Activităţi şi cheltuieli -
        Introducerea datelor în această funcţie depinde de definirea activităţilor şi subactivităţilor din funcţia "Activităţi previzionate". Aceste activităţi şi subactivităţi se vor prelua în funcţia "Buget - Activităţi şi cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente.
        Pentru adăugarea cheltuielilor se apasă butonul + şi se completează datele solicitate.
        Dacă se doreşte ataşarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi .......... ) ele vor trebui să fie ataşate premergător în pagina principală a funcţiei "Buget - Activităţi şi cheltuieli".
        Pentru a ataşa un document se apasă butonul + Fişier nou, se completează datele din fereastra ce se va deschide şi apoi se salvează.
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITEAZĂ pentru editare şi butonul pentru ştergere ŞTERGE.
        Observaţie:
        Câmpul TVA este un câmp editabil. În cazul cheltuielilor nepurtătoare de TVA, TVA-ul este 0.
        Pentru a şterge o activitate se aplică principiul ştergerii informaţiilor de la sfârşit la început (respectiv se vor şterge subactivităţile, iar apoi activitatea principală).
 (a se vedea imaginea asociată)
        Introducerea cheltuielilor se realizează la nivel de subactivitate. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care nu poate fi asociată unei anumite subactivităţi. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care să fie asociată unei activităţi
        Toate valorile se introduc în lei.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Se va selecta NU.
        Descrierea cheltuielii - Se va trece cheltuiala specifică corespondentă de la secţiunea Cheltuieli eligibile din Ghidul solicitantului şi se va descrie pe scurt natura cheltuielii.
        Justificare - Se justifică pe scurt cheltuiala inclusiv prin indicarea ofertei de preţ/contractului de achiziţie ce a stat la baza fundamentării. Pentru cheltuielile salariale se va preciza salariul tarifar orar ce a stat la baza fundamentării cheltuielii cu precizarea nr. de ore lunare prestate de fiecare expert în parte.


    ANEXA 2

    ACORD DE PARTENERIAT
    1. Prezentul acord se încheie între următorii parteneri în vederea implementării unui proiect de cooperare finanţat prin Măsura III.4 - Activităţi de cooperare din cadrul POPAM,
    1.1. (Nume FLAG coordonator) .........., cu sediul în .......... (adresa sediului partenerului coordonator, e-mail .........., tel .......... inclusiv ţara), în calitate de coordonator al proiectului de cooperare;
    1.2. (Nume FLAG partener 1) .........., cu sediul în .......... (adresa sediului partenerului, inclusiv ţara), în calitate de partener în cadrul proiectului de cooperare;
    1.n. (Nume FLAG partener n) .........., cu sediul în .......... (adresa sediului partenerului, inclusiv ţara), în calitate de partener în cadrul proiectului de cooperare.

    2. Titlul proiectului de cooperare ce face obiectul prezentului acord este:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    3. Prezentarea generală a proiectului

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    4. Obiectivele proiectului de cooperare sunt:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    5. Activităţile pe care partenerii prezentului acord convin să le realizeze împreună în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate sunt următoarele:
        Activitatea 1 ..........
        Activitatea 2 ..........
        Activitatea n ..........

    6. Responsabilităţile ce revin fiecărui partener în cadrul prezentului acord sunt definite după cum urmează:
    6.1. Responsabilităţile generale asumate de parteneri cu privire la implementarea proiectului sunt:

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Descrierea activităţilor │
│ │cu caracter general prin │
│Partener │care partenerul contribuie│
│ │la implementarea │
│ │proiectului │
├───────────┼──────────────────────────┤
│FLAG │ │
│Coordonator│ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Partener 1 │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Partener 2 │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│. . . . . .│ │
│. . . . │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Partener 3 │ │
└───────────┴──────────────────────────┘


    6.2. Contribuţia financiară a fiecărui partener în funcţie de activitatea cuprinsă în cadrul proiectului (se va completa cu activităţile prevăzute la pct. 5)

┌───────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Contribuţia │Activitate │
│Partener │financiară │din proiect│
│ │(EURO) │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│FLAG ├──────────────┼───────────┤
│Coordonator├──────────────┼───────────┤
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│Partener 1 ├──────────────┼───────────┤
│ ├──────────────┼───────────┤
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│Partener 2 ├──────────────┼───────────┤
│ ├──────────────┼───────────┤
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│. . . . . .│ │ │
│. . . . │ │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│Partener n ├──────────────┼───────────┤
│ ├──────────────┼───────────┤
└───────────┴──────────────┴───────────┘    7. Orice neînţelegere între părţi generată de interpretarea sau aplicarea acordului, care nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă se va supune judecăţii instanţelor competente din .......... (se specifică ţara FLAG-ului coordonator al proiectului de cooperare)
    8. Parteneriatul nu poate fi extins prin includerea altor parteneri în afară de semnatarii prezentului acord.
    9. Prezentul acord poate fi modificat cu acordul tuturor părţilor semnatare, printr-un act adiţional.
    10. Prezentul acord poate fi completat, după caz, cu alte prevederi/observaţii/aspecte relevante pentru parteneri.
    11. Prezentul acord se supune legislaţiei naţionale şi europene, în vigoare, aplicabile partenerilor semnatari ai Acordului de Parteneriat.
    12. Prezentul acord se încheie în .......... exemplare originale, câte unul pentru fiecare partener.
    13. Semnături:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele partener/FLAG coordonator al proiectului de cooperare: │
│..................................................................................................... │
│Numele reprezentantului legal: │
│..................................................................................................... │
│Funcţia reprezentantului legal: │
│................................................ Data: │
│................................................ Locul (adresa, inclusiv ţara): │
│..................................................................................................... │
│Semnătura: ............................................... Numele partenerului │
│1 - FLAG partener 1: │
│..................................................................................................... │
│Numele reprezentantului legal: │
│..................................................................................................... │
│Funcţia reprezentantului legal: ............................................... │
│Data: ............................................... Locul (adresa, inclusiv │
│ţara): ............................................... │
│Semnătura: ............................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele partenerului n - FLAG partener n: │
│..........................................................................................................│
│Numele reprezentantului legal: │
│..........................................................................................................│
│Funcţia reprezentantului legal: ............................................... │
│Data: ............................................... Locul (adresa, inclusiv │
│ţara): │
│..........................................................................................................│
│Semnătura: ............................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 3

        PLANUL DE ACŢIUNE
        Titlul proiectului de cooperare:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    a. Parteneriatul
        Partenerii proiectului de cooperare sunt următorii:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│FLAG Coordonator - Coordonatorul ││
│Proiectului de cooperare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele FLAG coordonator ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele reprezentantului legal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Tipul organizaţiei (FLAG) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Teritoriu vizat de SDL ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele şi funcţia responsabilului ││
│proiectului de cooperare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa responsabilului de proiect ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│FLAG Partener 1/2/3/. . . ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele organizaţiei ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele reprezentantului legal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Tipul organizaţiei (FLAG) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Teritoriul vizat de SDL ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele responsabilului de proiectul ││
│de cooperare din partea FLAG-ului ││
│partener 1/2/3/. . . ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa responsabilului de proiect ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail: ││
└─────────────────────────────────────┴┘    b.1. Integrarea proiectului de cooperare
        Descrierea încadrării proiectului de cooperare în acţiunile FLAG menţionate în documente emise de către FLAG, în conformitate cu actele statutare şi care trebuie să se încadreze în activităţile eligibile din prezentul ghid.

    b.2. În cazul în care se solicită sprijin pregătitor se vor descrie acţiunile premergătoare încheierii Acordului de parteneriat şi de pregătire a Planului de acţiune al proiectului de cooperare
        Se vor descrise şi prezenta activităţile premergătoare proiectului de cooperare şi se vor preciza acţiunile întreprinse în vederea inter-conectării cu posibilii parteneri şi domeniile de cooperare vizate.

    c. Descrierea proiectului de cooperare
    c.1. Descrierea obiectivelor proiectului de cooperare:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    c.2. Principalele activităţi ale proiectului; beneficiarii direcţi a acţiunilor (de exemplu: actori relevanţi din zonele de pescuit); rolul fiecărui partener în implementarea activităţilor
    c.2.1. Descrierea narativă a activităţilor (ce acţiuni se realizează, unde, cum, în beneficiul cui?)
        Activitatea 1 ..........
        Activitatea 2 ..........
        Activitatea n ..........

    c.2.2. Descrierea implicării fiecărui partener în realizarea fiecărei activităţi a proiectului de cooperare (cine şi cum contribuie):

┌───────────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │Descrierea │
│ │ │sarcinilor │
│ │ │specifice prin│
│ │Ref. │care │
│Partener │activitatea│partenerul │
│ │din proiect│contribuie la │
│ │ │implementarea │
│ │ │activităţilor │
│ │ │proiectului │
├───────────┼───────────┼──────────────┤
│FLAG ├───────────┼──────────────┤
│Coordonator├───────────┼──────────────┤
├───────────┼───────────┼──────────────┤
│FLAG ├───────────┼──────────────┤
│Partener 1 ├───────────┼──────────────┤
├───────────┼───────────┼──────────────┤
│FLAG ├───────────┼──────────────┤
│Partener 2 ├───────────┼──────────────┤
├───────────┼───────────┼──────────────┤
│. . . . . .│ │ │
│. . . . │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────────┤
│FLAG ├───────────┼──────────────┤
│Partener n ├───────────┼──────────────┤
└───────────┴───────────┴──────────────┘

        Notă:
        Atenţie!
        Se va avea în vedere ca acţiunile comune să respecte principiul reciprocităţii. Se va evita situaţia în care acţiunile comune se vor realiza exclusiv pe teritoriul unuia dintre parteneri.
    c.3. Rezultate anticipate pentru beneficiarii acţiunilor şi pentru zonele implicate:
        Rezultate planificate pentru Activitatea 1
        ..............................
        Rezultate planificate pentru Activitatea 2
        ..............................
        Rezultate planificate pentru Activitatea n
        ..............................


    d. Aspecte tehnice
    d.1. Managementul proiectului
        Indicarea echipei de management a proiectului (maximum 2 persoane) implicată în coordonarea, monitorizarea şi raportarea activităţilor proiectului, precum şi reprezentarea parteneriatului.:

    d.2. Graficul de implementare a proiectului. Indicarea activităţilor, rezultatelor aşteptate şi a calendarului de implementare a proiectului; perioada de implementare a proiectului (12 luni):

┌─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┐
│Luna │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │.... │
│ │ │ │ │ │ │ │ │12 │
├─────────────────┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1│1│1│1│1│1│1│1│1│1│2│2│2│2│2│2│2│2│2│.... │
│Săptămâna │1│2│3│4│5│6│7│8│9├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0│1│2│3│4│5│6│7│8│9│0│1│2│3│4│5│6│7│8│.... │
├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│Activitatea 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│Activitatea 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│Activitatea 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│Activitatea 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│.................│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┘


    d.3. Indicatorii de monitorizare pentru activităţile prevăzute în Planul de acţiune - se vor stabili indicatori de monitorizare şi cadrul general de măsurare a realizării rezultatelor şi obiectivelor proiectului, în funcţie de tipurile de activităţi incluse în Planul de acţiune. Indicatorii de monitorizare stabiliţi în Planul de Acţiune se vor prezenta în rapoartele de activitate, anexa la cererile de plată.
    d.4. Necesitatea şi oportunitatea dotărilor şi activelor necorporale necesare desfăşurării activităţilor comune (doar pentru proiectele de cooperare care în realizarea activităţilor comune necesită şi justifică achiziţia de echipamente/bunuri şi active necorporale).
        Se vor indica obiectivul/le la care se încadrează dotarea cu echipamente/bunuri şi active necorporale, se va preciza modul în care aceasta contribuie direct la îndeplinirea activităţilor, rezultatelor şi obiectivelor proiectului de cooperare.


    e. Planul de finanţare
        Se va indica, pentru fiecare partener în parte, modul în care se va realiza finanţarea contribuţiei sale la bugetul general al proiectului, astfel:
        ● Finanţare nerambursabilă (FEPAM şi buget de stat)
        ● Surse proprii ale partenerului, dacă este cazul

        Planul de finanţare:

┌───────────┬───────────┬──────────────┬────────┐
│ │ │ │Surse │
│ │Total │Finanţare │proprii │
│ │Contribuţie│nerambursabilă│(dacă │
│Partener │Lei │(FEPAM şi │este │
│ │(valoare şi│buget de stat)│cazul) │
│ │%) │Lei (valoare │Lei │
│ │ │şi %) │(valoare│
│ │ │ │şi %) │
├───────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│FLAG │ │ │ │
│Coordonator│ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│FLAG │ │ │ │
│Partener │ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│FLAG │ │ │ │
│Partener │ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│FLAG │ │ │ │
│Partener │ │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────────┴────────┘


┌───────────┬───────────┬──────────────┬────────┐
│ │ │ │Surse │
│ │Total │Finanţare │proprii │
│ │Contribuţie│nerambursabilă│(dacă │
│Partener │Euro │(FEPAM şi │este │
│ │(valoare şi│buget de stat)│cazul) │
│ │%) │Euro (valoare │Euro │
│ │ │şi %) │(valoare│
│ │ │ │şi %) │
├───────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│FLAG │ │ │ │
│Coordonator│ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│FLAG │ │ │ │
│Partener 1 │ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│FLAG │ │ │ │
│Partener 2 │ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│FLAG │ │ │ │
│Partener 3 │ │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────────┴────────┘        Semnături

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Nume partener/FALG │ │
│Coordonator - │ │
│Coordonator al │ │
│proiectului de │ │
│cooperare . . . . . .│ │
│. . . ./. . . . . . .│ │
│. . ./. . . . . . . .│ │
│. . Semnătura │ │
│reprezentantului │ │
│legal Data │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Nume FLAG │
│Nume FLAG Partener 1 │Partener 2 │
│. . . . . . . . . ./.│. . . . . . . . │
│. . . . . . . . ./. .│. ./. . . . . . │
│. . . . . . . . │. . . ./. . . . │
│Semnătura │. . . . . . │
│reprezentantului │Semnătura │
│legal Data │reprezentantului│
│ │legal Data │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Nume FLAG │
│Nume FLAG Partener 3 │Partener n │
│. . . . . . . . . ./.│. . . . . . . . │
│. . . . . . . . ./. .│. ./. . . . . . │
│. . . . . . . │. . . ./. . . . │
│Semnătura │. . . . . . │
│reprezentantului │Semnătura │
│legal Data: │reprezentantului│
│ │legal Data: │
└─────────────────────┴────────────────┘    ANEXA 4

                         GRAFICUL DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR

┌────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creşterea ocupării │
│forţei de muncă şi coeziunea teritorială Măsura:│
│III.4 - Activităţi de cooperare │
├────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: . . . . . . . . . . Cod SMIS│
│|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
├───────────────────────────────────────────────┬┤
│Beneficiar ││
├───────────────────────────────────────────────┼┤
│Denumire ││
│...............................................││
│Tel/fax ......................... Email ││
│........................... ││
└───────────────────────────────────────────────┴┘


┌──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┐
│ │Suma │ │Data │
│ │estimată a│ │depunerii │
│ │fi │TVA estimată a│cererii de│
│Cerere de │solicitată│fi solicitată │rambursare│
│rambursare│în cererea│în cererea de │la │
│ │de │rambursare***)│DGP - │
│ │rambursare│ │AMPOPAM │
│ │(fără TVA)│ │ │
├──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Număr*) │ │ │Luna/An │
├──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│4 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│5 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Cerere │ │ │ │
│finală de │ │ │ │
│rambursare│ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│TOTAL │**) │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┘

        *) numărul maxim al cererilor de rambursare este de 6.
        **) totalul cererilor de rambursare/plată trebuie să fie egal cu valoarea totală eligibilă a proiectului finanţare.
        ***) Se completează numai de către beneficiarii pentru care TVA este cheltuială eligibilă, conform H.G. nr. 347/2016.
        [semnătura]
        [ştampila]
        [nume şi prenume]
        [funcţia]


    ANEXA 5

                                 CONTRACT DE FINANŢARE
               PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME
                                      2014-2020
                               Nr: ........../..........
        .......... "NUME BENEFICIAR" ..........
        .......... "TITLUL PROIECTULUI" ..........
        .......... "Cod SMIS 2014" ..........
        .......... "RO ..." ..........
                                 CONTRACT DE FINANŢARE
    1. Părţile
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate de Management, cu sediul în Bucureşti, bulevardul Carol I, nr. 2 - 4, sectorul 3, România, cod poştal.........., telefon:........... fax:.........., poştă electronică:.......... cod fiscal.........., reprezentat prin (persoana fizică, nume, prenume, funcţia deţinută).........., pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM
        şi
        [Persoana juridică] .........., cod de identificare fiscală .........., înregistrată la .......... sub nr. ........../........../.........., cu sediul în localitatea ................, str. .............. nr. ....., sector/judeţul .............., România, telefon .........., fax .........., poştă electronică ............., reprezentată legal prin .......... (funcţia deţinută .................), identificat prin .............., în calitate de Beneficiar al finanţării,
        au convenit încheierea prezentului Contract de Finanţare, în următoarele condiţii:

    2. Precizări prealabile

    (1) În prezentul Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    (a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
    (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
    (c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;


    (2) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.

    (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanţare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanţare vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanţare.

    (4) În înţelesul prezentului Contract de Finanţare, atunci când există şi parteneri, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor revin şi partenerilor;

    (5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract.

        CONDIŢII GENERALE
    ART. 1
    Obiectul Contractului de Finanţare
    (1) Obiectul acestui Contract de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM .........., pentru implementarea Proiectului nr. ......... < cod SMIS2014+> .......... intitulat: ................, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract de Finanţare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
    (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract, legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.
    (3) AM se angajează să plătească finanţarea nerambursabilă, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract şi în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.

    ART. 2
    Durata Contractului şi perioada de implementare a proiectului
    (1) Contractul de Finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
    (2) Perioada de implementare a Proiectului este de [durata] luni, respectiv între data [z/l/a] şi data [z/l/a], aceasta cuprinzând, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
    (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părţilor, în conformitate cu prevederile art. 10 - Modificări şi completări şi/sau a Condiţiilor specifice.
    (4) Contractul de Finanţare îşi încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operaţional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
    (5) În cazul proiectelor care includ investiţii productive sau de infrastructură şi care nu sunt co-finanţate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani pentru beneficiarii încadraţi în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru beneficiarii care fac parte din categoria întreprinderilor mari şi beneficiarilor publici, de la efectuarea plăţii finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
    (6) În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM.

    ART. 3
    Valoarea Contractului de Finanţare
    (1) Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de .......... lei (valoarea în litere), după cum urmează:
                                       După caz:
                      (pentru proiecte negeneratoare de venituri)

┌────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐
│ │ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Valoarea │
│Valoarea│Valoarea │eligibilă │eligibilă │cofinanţării │neeligibilă│
│totală │totală │nerambursabilă│nerambursabilă│eligibile a │inclusiv │
│ │eligibilă│din FEPAM │din bugetul │Beneficiarului│TVA │
│ │ │ │naţional │ │ │
└────────┴─────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┘


┌─────┬─────┬─────┬───┬─────┬───┬─────┬───┬─────┐
│(lei)│(lei)│(lei)│(%)│(lei)│(%)│(lei)│(%)│(lei)│
├─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│1 = 2│2 = 3│3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
│+ 9 │+ 5+7│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
└─────┴─────┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┘

        (pentru proiecte generatoare de venituri)

┌────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────────┬───────────┬──────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea │ │ │
│ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Valoarea │eligibilă │Valoarea │Valoarea │
│Valoarea│totală │veniturilor│necesară │eligibilă │nerambursa-│cofinanţarii │neeligibilă│
│totală │eligibilă│nete │de │nerambur-sabilă│bilă din │eligibile a │inclusiv │
│ │ │generate │finanţare│din FEPAM │bugetul │Beneficiarului│TVA │
│ │ │ │ │ │naţional │ │ │
├────────┼─────────┼──────┬────┼─────┬───┼─────────┬─────┼───────┬───┼─────────┬────┼───────────┤
│(lei) │(lei) │(lei) │(%) │(lei)│(%)│(lei) │(%) │(lei) │(%)│(lei) │(%) │(lei) │
├────────┼─────────┼──────┼────┼─────┼───┼─────────┼─────┼───────┼───┼─────────┼────┼───────────┤
│1 = 2 + │2 = 3 + │3 │4 │5= 2-│6 │7= 8*5 │8 │9= 5*10│10 │11= 5*12 │12 │13 │
│9 │5+11 │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼──────┼────┼─────┼───┼─────────┼─────┼───────┼───┼─────────┼────┼───────────┤
└────────┴─────────┴──────┴────┴─────┴───┴─────────┴─────┴───────┴───┴─────────┴────┴───────────┘


    (2) AM acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de .......... LEI (valoarea în litere)*1), echivalentă cu .......... [valoarea] % din valoarea totală eligibilă aprobată.
        *1) Reprezentând suma coloanelor 3 şi 5 din tabelul aferent proiectelor negeneratoare de venituri, sau suma coloanelor 7 şi 9 tabelul aferent proiectelor generatoare de venituri

    (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar*2).
     *2) Prevederile art. 3, alin. (2) nu se aplică proiectelor finanţate din asistenţă tehnică

    (4) Finanţarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanţare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare - Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor la contract.
    (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana 2/5*3), după caz, din tabelul de mai sus, finanţarea nerambursabilă prevăzută la aliniatul (2) se va reduce corespunzător.
        *3) Se va alege una dintre opţiuni


    ART. 4
    Eligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
    (a) Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă;
    (b) Ghidul Solicitantului;
    (c) Secţiunea "Condiţii de rambursare şi plată a cheltuielilor" din Anexa 1 - Condiţii Specifice

    (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanţare.

    ART. 5
    Acordarea şi recuperarea prefinanţării
        Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanţare, în condiţiile legislaţiei în vigoare, conform Secţiunii "Acordarea şi recuperarea prefinanţării" din Anexa 1 - Condiţii Specifice, după caz.

    ART. 6
    Rambursarea/plata cheltuielilor
    (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM în conformitate cu Secţiunea "Condiţii de rambursare şi plata cheltuielilor" din Anexa 1 - Condiţii Specifice, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM.
    (2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoţite de documentele justificative prevăzute în Secţiunea "d" "Condiţii specifice Programului Operaţional" din Anexa 1 - Condiţii Specifice, AM va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în Cererea de Rambursare/Plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăşi 10 zile lucrătoare.
    (3) După autorizarea cheltuielilor, AM va efectua plata în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care AM dispune de resurse în conturile sale, şi va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din Cererea de Rambursare/Plată.
    (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei din fonduri externe nerambursabile şi H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării.
    (5) AM va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităţilor, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeaşi perioadă, fără a se depăşi perioada de finalizare a programului aferent.

    ART. 7
    Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului
    (1) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei europene şi naţionale aplicabile.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a începe executarea contractului în cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a acestuia şi de a realiza toate activităţile prevăzute în Anexa 2 - Cererea de Finanţare, fără a depăşi perioada de implementare.
    (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
    (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care, fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
    (5) Beneficiarul şi/sau partenerii au obligaţia de a pune la dispoziţia AM, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 zile lucrătoare şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.
    (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul şi membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi autorităţile menţionate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile de la transmiterea solicitării de către AM organism abilitat şi de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentaţie în locul respectiv
    (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de AM sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.
    (8) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
    (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) şi (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin.(6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
    (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele şi să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în MySMIS 2014.
    (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform articolului 3.
    (12) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (13) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau ale dispoziţiilor legale privind achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.
    (14) Beneficiarul are obligaţia întocmirii Rapoartelor de Progres şi a Cererilor de Rambursare şi, după caz, a Cererilor de Plată şi de a pune la dispoziţia AM documentele justificative ce însoţesc Cererea de Rambursare/Plată, spre a fi verificate de către AM în vederea efectuării rambursării/plăţii.
    (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum şi pentru asigurarea durabilităţii, poate constitui garanţii, în favoarea unei instituţii de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanţare, în condiţiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoţită de raportul de evaluare a imobilului finanţat în cadrul prezentului Contract de Finanţare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
    (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 - Cererea de Finanţare, referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.
    (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
    (18) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AM, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice document sau informaţie solicitată, în termenul indicat, în vederea realizării evaluării Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 şi/sau a Proiectului implementat.
    (19) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfăşurării activităţilor proiectului, conform Cererii de Finanţare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanţare.
    (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa 2 - Cererea de Finanţare, cu respectarea prevederilor din Anexa 3 - Măsuri de informare şi publicitate.
    (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AM, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
    (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanţare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform Anexei 1-Condiţii Specifice.
    (23) Beneficiarul are obligaţia de a informa AM în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM:
    (a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
    (b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
    (c) înlocuirea reprezentantului legal;

    (24) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata contractului. AM va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanţare, cu excepţia celor care pot fi direct imputabile acestora.
    (25) În cazul în care, se realizează verificări la faţa locului, Beneficiarul este obligat să participe şi să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului şi care pot furniza informaţiile şi documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM.
    (26) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului de Finanţare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale, a legislaţiei naţionale şi comunitare.
    (27) În cazul unei defecţiuni a sistemului MySMIS 2014 sau a forţei majore, Beneficiarul poate prezenta informaţiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forţa majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
    (28) În cazul în care proiectul include investiţii în infrastructură sau producţie, Beneficiarul are obligaţia de a nu delocaliza activitatea de producţie în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale.

    ART. 8
    Drepturile şi obligaţiile AM
    (1) AM are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
    (2) AM are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.
    (3) AM are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
    (4) AM are obligaţia de a procesa cererile de prefinanţare, cererile de rambursare şi cererile de plată în conformitate cu Secţiunile aferente din Anexa 1 - "Condiţii Specifice".
    (5) AM are obligaţia de a efectua transferul prefinanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul Contract de Finanţare, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării Cererii de Prefinanţare la AM, Beneficiarilor care au acest drept conform legii.
    (6) AM are obligaţia de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
    (7) AM are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului şi prevenirii neregulilor.
    (8) AM are dreptul de a verifica legalitatea şi realitatea tuturor activităţilor aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanţare.
    (9) În situaţia în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată devin incidente prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 66/2011.
    (10) AM are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, asigurând cel puţin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
    (11) AM va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.

    ART. 9
    Contractarea şi cesiunea
    (1) În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (2) Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor.

    ART. 10
    Modificări şi completări
    (1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de Finanţare, de a conveni modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de Finanţare, cu excepţiile menţionate la alin. (7) al prezentului articol.
    (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite AM cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
    (3) AM răspunde solicitării de modificare a Contractului prin act adiţional, în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
    (4) În cazul propunerilor de acte adiţionale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporţional, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.
    (5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător.
    (6) Actul adiţional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condiţiilor iniţiale de acordare a finanţării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Contractul de Finanţare poate fi modificat prin notificarea adresată AM în următoarele situaţii:
    (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare, stabilită de AM, cu condiţia încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal, la nivelul Programului Operaţional având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menţionate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
    (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, între tipurile de cheltuieli;
    (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului acolo unde este cazul;
    (d) modificarea graficului de activităţi fără să depăşească perioada de implementare a Proiectului;
    (e) modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile;
    (f) alte situaţii prevăzute în Anexa 1- Condiţii Specifice din prezentul Contract.

    (8) Notificarea va intra în vigoare şi va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data înregistrării la AM, dacă nu se solicită clarificări Beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a Contractului nu este respinsă de AM.
    (9) Contractul poate fi suspendat de către părţi, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situaţiei, după cum urmează:
    (a) De către AM, la solicitarea Beneficiarului, în cazul insuficienţei fondurilor,
    (b) De către AM, în cazul incidenţei articolului 8 din O.U.G. nr. 66/2011,
    (c) De către AM/Beneficiar în caz de forţă majoră.


    ART. 11
    Conflictul de interese
    (1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secţiunea 2 din O.U.G. nr. 66/2011.
    (2) Părţile din categoria subiecţilor de drept public au obligaţia de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
    (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligaţia de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice.

    ART. 12
    Nereguli
    (1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor în conformitate cu O.U.G. nr. 66/2011.
    (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare (în domeniul achiziţiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plăţii, AM aplică reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către Beneficiar, în condiţiile legii care reglementează sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
    (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plata şi nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli neeligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificaţi de către AM cu privire la obligaţia restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În situaţia nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menţionat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 66/2011.

    ART. 13
    Monitorizarea
        Monitorizarea Contractului de Finanţare este realizată de către AM în conformitate cu prevederile Anexei 4 - Monitorizarea şi raportarea.

    ART. 14
    Forţa majoră
    (1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.
    (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 zile.
    (4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului de Finanţare.

    ART. 15
    Încetarea Contractului de Finanţare şi recuperarea sumelor plătite
    (1) Oricare dintre părţi poate decide rezilierea prezentului Contract, fără îndeplinirea altor formalităţi, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligaţiilor prezentului contract.
    (2) AM poate decide rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalităţi, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
    (a) În situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanţare în cazul în care AM şi-a respectat obligaţiile legale/contractuale;
    (b) În situaţia în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condiţiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanţare;
    (c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2);
    (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare, pentru aceleaşi activităţi în ultimii 3/5 ani, după caz;

    (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părţilor cu recuperarea proporţională a finanţării acordate, dacă este cazul.
    (4) În situaţia încălcării prevederilor art. 7 alin. (28), contribuţia din partea fondurilor ESI se recuperează.

    ART. 16
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanţare.
    (2) În cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele româneşti competente.

    ART. 17
    Transparenţă
    (1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.
    (2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din Contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexele sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    (a) denumirea proiectului, denumirea completă a Beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail şi numărul de telefon - funcţionale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul proiectului;
    (b) valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate şi intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi valoarea plăţilor efectuate;
    (c) dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului;
    (d) informaţii privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;
    (e) rezultatele estimate şi cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;
    (f) denumirea furnizorilor de produse,prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul proiectului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;
    (g) elementele de sustenabilitate a rezultatelor proiectului respectiv de durabilitate a investiţiilor în infrastructură sau producţie - informaţii conform contractului de finanţare, respectiv conform condiţiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.


    ART. 18
    Confidenţialitate
    (1) Părţile convin prin prezentul Contract asupra existenţei şi duratei caracterului confidenţial al documentelor, secţiunilor, respectiv informaţiile din proiect menţionate explicit în anexa nr. 6, având în vedere că publicitatea acestora aduce atingere, principiului concurenţei loiale, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile, conform justificării inclusă în anexa menţionată.
    (2) AM, beneficiarul şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspundere pentru dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă:
    a. informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
    b. partea a fost obligată în mod legal să dezvălui informaţia.


    ART. 19
    Protecţia datelor cu caracter personal
    (1) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), colectate în cadrul proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

    ART. 20
    Publicarea datelor
     Beneficiarul este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la art. 17 alin. (2) să fie publicate de către AM, cu respectarea art. 19 alin. (2).

    ART. 21
    Corespondenţa
    (1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanţare se va face exclusiv prin MySMIS 2014, cu excepţia situaţiei prevăzute de art. 7, alin. (27) din prezentul Contract, caz în care corespondenţa se trimite la următoarele adrese:
        Pentru Beneficiar: ..........
        Pentru AM: ..........

    (2) AM poate comunica precizări referitoare la modele şi formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanţare.


    ART. 22
    Legea aplicabilă şi limba utilizată
    (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanţare şi în conformitate cu care este interpretat este legea română.
    (2) Limba acestui Contract de Finanţare este limba română.

    ART. 23
    Anexele Contractului
    (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract şi constituie parte integrantă a prezentului Contract de Finanţare, având aceeaşi forţă juridică:
        Anexa 1 - Condiţii Specifice, din care fac parte:
    (a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor
    (b) Acordarea şi recuperarea prefinanţării
    (c) Condiţii de rambursare şi plată a cheltuielilor
    (d) Condiţii aferente Programului Operaţional

        Anexa 2 - Cererea de Finanţare, din care fac parte:
    (a) Bugetul Proiectului
    (b) Calendarul estimativ al achiziţiilor
    (c) Indicatori
    (d) Graficul de activităţi
    (e) Echipa de management şi experţi pe termen lung

        Anexa 3 - Măsuri de informare şi publicitate
        Anexa 4 - Monitorizarea şi raportarea
        Anexa 5 - Acordul încheiat între Beneficiar şi Parteneri
        Anexa 6 - Confidenţialitate, după caz.

    (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condiţiile Specifice faţă de cele Generale, precum şi asupra celorlalte anexe.

    ART. 24
    Dispoziţii finale
        Prezentul Contract de Finanţare a fost încheiat în trei exemplare originale, toate având valoare juridică, precum şi în MySMIS 2014 şi este semnat electronic de toate părţile.


┌──────────────────────────────┬────────────────────────┐
│Ministerul Agriculturii şi │ │
│Dezvoltării Rurale │ │
│Reprezentant legal MINISTRU │ │
│Nume/prenume: Data │ │
│............................. │ │
│Semnătura │ │
│..............................│ │
├──────────────────────────────┤ │
│Controlor Financiar Preventiv │ │
│Delegat Nume/prenume │ │
│...................... Data │ │
│............................ │ │
│Semnătura │ │
│........................ │ │
├──────────────────────────────┤ │
│Controlor Financiar Preventiv │ │
│Propriu Nume/prenume │Pentru Beneficiar │
│............................ │Reprezentant legal al │
│Data ........................ │FLAG-ului Coordonator al│
│Semnătura │proiectului de cooperare│
│..................... │Nume/prenume │
├──────────────────────────────┤..................... │
│Direcţia juridică Director │Data │
│Nume/prenume │........................│
│......................... Data│Semnătura │
│...................... │........................│
│Semnătura │ │
│........................ │ │
├──────────────────────────────┤ │
│Direcţia Generală Buget │ │
│Finanţe şi Fonduri Europene │ │
│Director General Nume/prenume │ │
│..............................│ │
│Data .........................│ │
│Semnătura │ │
│.......................... │ │
├──────────────────────────────┤ │
│DGP - AMPOPAM Director General│ │
│Nume/prenume │ │
│............................. │ │
│Data ...................... │ │
│Semnătura │ │
│........................... │ │
└──────────────────────────────┴────────────────────────┘

    ANEXA 1 lit. c)

        la Contractul de Finanţare nr. 315/2019
                    CONDIŢII DE RAMBURSARE ŞI PLATĂ A CHELTUIELILOR
    A. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL PRIVIND RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

    (1) Verificarea cererilor de rambursare, acoperă aspecte administrative, financiare, tehnice şi fizice ale operaţiunilor şi vor fi efectuate în proporţie de 100%, pentru toate cererile de rambursare transmise de beneficiari, în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri privind verificarea şi autorizarea plăţilor emis de DGP-AMPOPAM, în vigoare la data solicitării rambursării, care este afişat pe site-ul MADR, incluzând şi verificări la faţa locului.

    (2) Beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor efectuate în maximum 6 tranşe, pe cât posibil cuantificabile, respectiv solicitarea la rambursare a unor cheltuieli care privesc una sau mai multe etape de implementare finalizate.

    (3) Plăţile se efectuează de către DGP-AMPOPAM în lei. Plăţile efectuate de către DGP-AMPOPAM se consideră a fi efectuate la data când acestea sunt debitate din contul MADR.

    (4) DGP-AMPOPAM va aproba sau respinge cererea de rambursare sau va solicita documente sau informaţii suplimentare în conformitate cu procedura proprie, în termen de maxim 45 (patruzeci şi cinci ) de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de rambursare. Beneficiarul are la dispoziţie 5 (cinci) zile lucrătoare în care să prezinte informaţiile suplimentare sau o nouă cerere de rambursare. În situaţii deosebite, termenul de răspuns la solicitarea de informaţii suplimentare poate fi prelungit cu acordul DGP-AMPOPAM. Extinderea intervalului pentru aprobarea cererii de rambursare poate conduce la întârzierea plăţii cu un interval de timp echivalent.

    (5) În situaţia în care nu este de acord cu suma autorizată la plată, Beneficiarul poate solicita reverificarea cererii de rambursare în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la dată notificării de către DGP-AMPOPAM privind suma finanţării nerambursabile sau, în lipsa notificării, de la data la care a fost efectuată rambursarea soldului. După această perioadă orice solicitare va fi respinsă de către DGP-AMPOPAM. Răspunsul DGP-AMPOPAM va fi formulat în maxim 30 de zile calendaristice.

    (6) În situaţia în care se constată, ulterior autorizării şi plăţii finanţării nerambursabile către Beneficiar, inadvertenţe care afectează sumele rambursate, DGP-AMPOPAM va lua măsura corectării acestor sume.

    B. DEPUNEREA GRAFICULUI DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR

    (1) Beneficiarii sunt obligaţi să depună la sediul CRPOPAM de pe raza teritorială de care aparţine FLAG-ul coordonator al proiectului de cooperare, Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării primului contract de achiziţie, în condiţiile în care au intervenit modificări faţă de versiunea din Contractul de finanţare. La momentul devenirii operaţionale a aplicaţiei SMIS, Graficul de rambursare a cheltuielilor va fi depus exclusiv online.

    (2) Rectificarea Graficului de rambursare a cheltuielilor se face în condiţiile modificării termenului de depunere a uneia dintre cererile de rambursare sau a modificării valorii acesteia faţă de datele menţionate în Graficul de rambursare a cheltuielilor depus iniţial.

    (3) Dacă depunerea Cererii de rambursare la sediul CRPOPAM de pe raza teritorială de care aparţine FLAG-ul coordonator al proiectului de cooperare nu se face la data menţionată în Graficul de rambursare a cheltuielilor şi dacă până la această dată nu se transmite Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, DGP-AMPOPAM are dreptul de a rezilia Contractul de finanţare.

    C. DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE

    (1) Beneficiarul depune la sediul CRPOPAM de pe raza teritorială de care aparţine FLAG-ul coordonator al proiectului de cooperare, dosarul Cererii de rambursare, semnat şi ştampilat*1) pe fiecare pagină, într-un singur exemplar. Acelaşi exemplar scanat va fi depus şi pe suport electronic. Beneficiarul va păstra documentele originale la sediul său (al FLAG-ului coordonator al proiectului) în vederea prezentării acestora la acţiunile de verificări ulterioare la faţa locului. Din momentul în care aplicaţia informatică SMIS devine operaţională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.

    (2) Cererea de rambursare va fi însoţită de documentele justificative aferente. Documentele vor fi prezentate în copie lizibilă, certificată "conform cu originalul", semnate şi ştampilate*1) de responsabilul legal. Formularele Cererii de rambursare, Raportul de progres şi Evidenţa cheltuielilor vor fi depuse în exemplar original. Toate documentele din dosarul cererii de rambursare, care au regim de document tipizat, vor fi în conformitate cu prevederile legale. Pentru toate documentele incluse în dosarul cererii de rambursare, redactate în alte limbi, se va anexa o traducere în limba română realizată de un traducător autorizat.

    (3) Plata către beneficiari a cererilor de rambursare se realizează de către DGP-AM POPAM în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de rambursare, cu excepţia acelor situaţii în care termenul de rambursare se suspendă.

    (4) Dosarul cererii de rambursare trebuie să cuprindă:
    a) OPIS
    b) Cererea de rambursare, formular însoţit de:
        ● Formular de identificare financiară;
        ● Evidenţa cheltuielilor respectând structura bugetului estimat (format excel);
        ● Notificările de aprobare a achiziţiilor;
        ● Raport de progres;
        ● Contractul de asigurare a bunurilor pe perioada implementării;
        ● Documentele emise de autorităţile de mediu, sanitar şi sanitar veterinar, ISU, dacă este cazul;
        ● Fotografii şi/sau înregistrări video realizate pe parcursul implementării activităţilor proiectului - în format electronic;
        ● Raport de audit asupra situaţiilor financiare conform dispoziţiilor legale în vigoare;
        ● Alte documente specificate expres în Manualul de procedură privind verificarea şi autorizarea plăţilor emis de DGP-AMPOPAM, în vigoare la data solicitării rambursării.

    c) Documentele financiar contabile în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
        ● Facturi (Factura menţionează numele contractorului, numărul şi data contractului de furnizare bunuri/prestare servicii conform căruia se va face plata. Pentru evitarea dublei finanţări fiecare factură originală va avea inscripţionat "Finanţat în cadrul POPAM 2014- 2020, codul din sistemul informatic şi numărul contractului de finanţare". Fiecare factură va fi însoţită de toate documentele aferente cheltuielii efectuate (OP, extras de cont, PV recepţie, PV punere în funcţiune, devize, etc)
        ● Ordine de plată/Dispoziţii de plată externă, CEC-uri, bilete la ordin etc;
        ● Extrase de cont;
        ● Balanţe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză, note contabile, fişe de cont pentru conturile analitice utilizate în evidenţa contabilă.

    d) Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de furnizare:
        ● declaraţii vamale (pentru bunurile din import, alte ţări decât UE);
        ● CMR;
        ● Poliţa de asigurare a mărfurilor (dacă există);
        ● Procese verbale de predare - primire (cu excepţia facturilor de avans) şi Procese verbale de punere în funcţiune (se acceptă depunerea acestora la cererea de rambursare finală în cazuri temeinic justificate);
        ● certificate de garanţie, certificate de calitate, declaraţie de conformitate, dacă este cazul.

    e) Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de servicii:
        ● Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie pentru servicii (pentru autorităţi contractante);
        ● Procesele verbale de recepţie a serviciilor;
        ● Devize financiare;
        ● Rapoartele de audit, dacă e cazul;
        ● În cazul în care contractul de servicii presupune efectuarea de cursuri: fişe evaluare întocmite de către participanţii la cursuri, fişe de prezenţă la curs, deviz financiar, certificate de participare la curs, certificat constatator al firmei prestatoare, proces verbal de recepţie.

    f) Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de muncă încheiate în cadrul proiectelor:
        ● Salarii şi asimilate acestora;
        ● Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (eligibile din program, acolo unde este cazul);
        ● Decizia/Ordin de numire (pentru funcţionarii publici), Contracte individuale de muncă (CIM)/acte adiţionale la CIM, contracte de prestări servicii pentru PFA;
        ● Stat de salarii (întocmit pentru proiect);
        ● Lista experţilor implicaţi în derularea proiectului, Fişe de pontaj (timesheet), Fişe de post (după caz);

    g) Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEPAM 2014-2020, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru beneficiarii la care TVA este eligibilă;
    h) Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEPAM 2014-2020, pentru beneficiarii la care TVA este eligibilă;
    i) Certificat privind nedeductibilitatea taxei pe valoare adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, pentru beneficiarii la care TVA este eligibilă.


    (5) Dosarul cererii de rambursare va conţine documentele justificative în următoarea ordine:
    a) OPIS;
    b) Formular cerere de rambursare;
    c) Formular evidenţa cheltuielilor;
    d) Declaraţie financiară a costurilor eligibile suportate de beneficiar;
    e) Facturile înscrise în evidenţa cheltuielilor;
    f) Ordin de plată sau alte instrumente de plată şi extras de cont;
    g) Devize detaliate pe servicii, state de plată, etc;
    h) Procese-verbale de predare-primire, recepţie, punere în funcţiune;
    i) Certificate de calitate, conformitate, etc;
    j) Alte documente, după caz.


    (6) Referinţele OPIS-ului trebuie să corespundă cu numărul paginii la care se află documentele din dosar. Beneficiarul va face menţiunea la sfârşitul dosarului: "Acest dosar conţine .......... file, numerotate de la 1 la .......... ".

    (7) DGP-AMPOPAM îşi rezervă dreptul de a solicita pe parcursul procesului de verificare orice alte documente pe care le consideră necesare.

    (8) Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor avea menţionat codul proiectului şi menţiunea "POPAM 2014-2020, codul SMIS şi numărul contractului de finanţare". În plus, pe originalul facturilor incluse în Cererea de rambursare se va menţiona "Factura a fost inclusă în cererea de rambursare nr. ....../........ ".

    (9) Pentru procedurile de achiziţii începute înainte de semnarea Contractului de finanţare, beneficiarul va depune la DGP-AMPOPAM dosarul acestor achiziţii în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării prezentului Contract de finanţare, conform Instrucţiunilor emise de către DGP-AMPOPAM şi afişate pe site-ul MADR.

    (10) Beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare (valoarea din factură fără taxa pe valoarea adăugată) se încadrează în liniile din bugetul proiectului, completând în Evidenţa cheltuielilor ataşată la Cererea de rambursare, încadrarea pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate la rambursare.

    (11) Cheltuielile care depăşesc valoarea din linia bugetară sunt considerate cheltuieli neeligibile prin POPAM 2014 - 2020 şi trebuie suportate de beneficiar.

    (12) Dacă cu o factură se acoperă cheltuielile aferente mai multor cheltuieli din capitolele bugetului, se va specifica, atât valoarea totală a facturii, cât şi valorile solicitate pentru fiecare cheltuială precizat în capitolul din buget. Dacă nu a fost specificat pe factură, beneficiarul va ataşa o anexă cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie să conţină datele de identificare ale Beneficiarului, să fie semnată şi ştampilată*1) de emitentul facturii, precum şi de beneficiar.

    (13) În cazul achiziţiei de servicii, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea din devizul financiar de servicii solicitate în cadrul tranşei de rambursare.
    I) Rambursări intermediare

    (14) Plăţile intermediare sunt destinate să ramburseze Beneficiarului cheltuielile efectuate pe baza unei declaraţii detaliate a costurilor suportate, în momentul în care o acţiune a atins un anumit nivel de finalizare.

    (15) Până la termenul limită asumat, Beneficiarul trebuie să prezinte o cerere de rambursare intermediară însoţită de următoarele documente:
    a) un raport de progres intermediar privind implementarea Proiectului;
    b) alte documente menţionate în Contractul de finanţare.


    (16) Documentele care însoţesc cererea de rambursare trebuie să fie întocmite în conformitate cu dispoziţiile relevante. Beneficiarul trebuie să certifice că informaţiile furnizate în cererea sa de rambursare sunt complete, corecte şi reale. El trebuie, de asemenea, să certifice că cheltuielile efectuate pot fi considerate eligibile conform prezentului Contract de finanţare nerambursabilă, că toate facturile au fost declarate şi că cererea sa de rambursare se sprijină pe documente justificative care pot fi verificate. Beneficiarul va transmite odată cu cererea de rambursare şi fotografii ale reperelor solicitate la plată (inclusiv cu denumirea, seria, etc).

    (17) La primirea acestor documente, Autoritatea de Management are la dispoziţie un interval de timp menţionat în procedurile de verificare, în vederea:
    a) aprobării cererii de rambursare;
    b) solicitării din partea Beneficiarului a documentelor justificative sau a oricăror informaţii suplimentare pe care le consideră necesare pentru a permite aprobarea cererii de rambursare;
    c) respingerii cererii de rambursare.


    (18) Solicitarea de documente justificative sau informaţii suplimentare trebuie să fie făcută în scris către Beneficiar prin poşta electronică sau fax.

    (19) Dacă sunt solicitate informaţii suplimentare, termenul limită pentru verificare se prelungeşte cu timpul necesar pentru a obţine informaţiile respective. Beneficiarul va fi informat asupra cererii şi prelungirii perioadei de verificare prin intermediul unui document oficial. Beneficiarul va avea la dispoziţie perioada menţionată în notificare, pentru a furniza informaţiile sau documentele solicitate.

    (20) Extinderea intervalului pentru aprobarea cererii de rambursare poate conduce la întârzierea plăţii cu un interval de timp echivalent.

    (21) În cazul în care o cerere de rambursare este respinsă, Beneficiarul va depune o nouă cerere de rambursare cu numărul următor cererii de rambursare respinse. În cazul în care cererea de rambursare este finală, Autoritatea de Management îşi rezervă dreptul de a solicita Beneficiarului o şedinţă de conciliere pentru a stabili oportunitatea acceptării unei cereri de plată suplimentare.

    (22) În caz de respingere repetată a cererii de rambursare, din motive imputabile beneficiarului, Autoritatea de Management îşi rezervă dreptul de a rezilia prezentul Contract de finanţare.

    (23) În momentul verificării pe teren, de către personalul DGP - AMPOPAM, a cheltuielilor solicitate printr-o cerere de rambursare, va fi comparată situaţia identificată pe teren în etapa de eligibilitate cu progresul investiţiei la momentul verificării. Această verificare va fi efectuată pe baza informaţiilor din contabilitatea beneficiarului (valoarea de inventar a bunurilor, conturile de imobilizări), a documentelor justificative (contracte de vânzare/antrepriza, facturi).

    (24) Autoritatea de Management nu va deconta cheltuielile conexe unei acţiuni pentru care nu se face dovada realizării sale (ex: cheltuieli cu consultanţa proporţional cu suma afectată de nereguli, cheltuieli indirecte pentru bunuri/servicii neidentificate, cheltuieli cu auditul proporţional cu inadvertenţele identificate de către AM la controlul administrativ).

    II) Rambursare finală

    (25) Rambursarea finală se face după finalizarea proiectului, în funcţie de costurile suportate efectiv de către beneficiar, în desfăşurarea acţiunii. În cazul în care valoarea totală a plăţilor anterioare este mai mare decât suma finală ce trebuie acordată, stabilită în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, suma plătită necuvenit se recuperează.

    (26) Până la termenul limită corespunzător, Beneficiarul trebuie să depună o cerere de rambursare finală a cheltuielilor, însoţită de următoarele documente:
    a) raportul final de progres al proiectului;
    b) o declaraţie financiară finală a costurilor eligibile suportate efectiv, în conformitate cu structura bugetului estimat;
    c) o situaţie recapitulativă a încasărilor şi a plăţilor din cadrul proiectului;
    d) raport de audit asupra situaţiilor financiare ale acţiunii şi a conturilor care stau la baza întocmirii acestora, emis de un auditor autorizat sau, în cazul organismelor publice, de către un funcţionar public competent şi independent. Raportul de audit se face asupra întregului proiect şi trebuie să ateste faptul că cheltuielile declarate de beneficiar, în situaţiile financiare pe care cererea de rambursare se bazează sunt reale, sunt înregistrate în mod corect şi sunt eligibile şi că toate veniturile au fost declarate, în conformitate cu prezentul Contract de finanţare nerambursabilă;
    e) cazier judiciar al beneficiarului.
    f) alte documente prevăzute în prezenta Instrucţiune.


    (27) Beneficiarul trebuie să certifice că informaţiile furnizate în cererea sa de rambursare sunt complete, fiabile şi adevărate. El trebuie, de asemenea, să certifice faptul că, cheltuielile efectuate, pot fi considerate eligibile în conformitate cu prezentul Contract de finanţare, că toate încasările au fost declarate, şi că cererea sa de rambursare este sprijinită de documente justificative adecvate care pot fi verificate.

    (28) Fără a aduce atingere informaţiilor obţinute ulterior, Autoritatea de Management va aproba valoarea ultimei tranşe de rambursare care va fi plătită Beneficiarului în baza documentelor stabilite în prezenta anexă, pe care le-a verificat anterior.

    (29) Valoarea totală plătită beneficiarului de către Autoritatea de Management nu poate depăşi, în nicio situaţie, valoarea maximă a finanţării nerambursabile stabilită în Contractul de finanţare, chiar dacă totalul cheltuielilor eligibile reale depăşeşte valoarea estimată totală a cheltuielilor eligibile specificate în contract.

    (30) Dacă valoarea cheltuielilor eligibile reale la finalizarea acţiunii este mai mică decât valoarea estimată a cheltuielilor eligibile, Autoritatea de Management va limita finanţarea nerambursabilă la valoarea obţinută prin aplicarea procentului stabilit în Contractul de finanţare la valoarea reală a cheltuielilor eligibile aprobate de aceasta.

    (31) Beneficiarul are la cunoştinţă că finanţarea nerambursabilă este limitată la valoarea necesară pentru asigurarea echilibrului dintre venituri şi cheltuieli şi că aceasta nu trebuie să ducă în nicio circumstanţă la obţinerea de profit pentru el.
        Profit înseamnă orice depăşire a veniturilor reale ca rezultat al acţiunii, în afară de cheltuielile reale ale acţiunii. Conform acestui articol, numai costurile reale care se încadrează în categoriile stabilite în bugetul estimat din Contractul de finanţare vor fi luate în considerare. Cheltuielile neeligibile vor fi întotdeauna suportate din resurse proprii ale Beneficiarului. Orice profit determinat în acest mod va conduce la o reducere corespunzătoare a finanţării nerambursabile.


    (32) Fără a aduce atingere dreptului de reziliere a prezentului Contract de finanţare, dacă acţiunea nu este implementată sau este implementată defectuos sau parţial, Autoritatea de Management poate recupera integral sprijinul prevăzut iniţial în funcţie de implementarea reală a acţiunii în termenii stabiliţi de Contractul de finanţare.


    D. CERINŢELE SPECIFICE PRIVIND DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE
        Documentele justificative trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) pe toate documentele originale de rambursare, beneficiarul trebuie să aplice ştampila "POPAM 2014-2020, codul SMIS şi numărul contractului de finanţare";
    b) copia documentelor de rambursare se realizează după aplicarea ştampilei "POPAM 2014-2020, codul SMIS şi numărul contractului de finanţare" pe original;
    c) Pe documentele în copie se aplică ştampila "conform cu originalul";
    d) să menţioneze în clar numărul facturii şi contractului pe care le achită;
    e) să fie emise ulterior semnării contractului de achiziţie;
    f) să aibă semnătura şi ştampila*1) băncii emitente şi a beneficiarului proiectului, exceptând documentele de plată aferente plăţilor electronice, după caz, funcţie de solicitările DGP- AMPOPAM;
    g) contul şi banca beneficiarului plăţii corespund cu datele din contractul de achiziţii sau din adresa furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii privind contul bancar al acestuia;
    h) CEC-urile/biletele la ordin trebuie să fie emise de Beneficiarul proiectului, în numele furnizorului.

        Contravaloarea biletelor la ordin va fi rambursată de către DGP AM POPAM în condiţiile prezentării dovezii tragerii acestora.
        În cazul în care rambursarea se efectuează prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii de rambursare beneficiarul să ataşeze copii după toate documentele solicitate de bancă pentru transferul sumelor respective.
        Extrasele de cont trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) pe originalul extrasului de cont, beneficiarul trebuie să aplice ştampila "POPAM 2014 - 2020, codul SMIS şi numărul contractului de finanţare";
    b) copia documentului care atestă plata se realizează după aplicarea ştampilei "POPAM 2014 - 2020, codul SMIS şi numărul contractului de finanţare";
    c) pe documentele în copie se aplică ştampila "conform cu originalul";
    d) În cazul în care pe un extras de cont există şi alte înregistrări decât cele aferente operaţiunilor POPAM se va aplica ştampila "POPAM 2014 - 2020, codul SMIS şi numărul contractului de finanţare" şi se va face menţiunea: pentru poziţia din extras nr. "X";
    e) să fie datate şi ştampilate*1) de banca (trezoreria) beneficiarului finanţării, inclusiv plăţile electronice;
    f) să ateste, valoric şi ca dată, efectuarea plăţilor din documentul/documentele de plată corespondente.

        Plăţile în cadrul unui contract de achiziţii trebuie efectuate conform clauzelor contractuale la termenele şi valorile stabilite.
        Pentru bunurile importate direct de la furnizorii extracomunitari, facturile trebuie însoţite de Declaraţia vamală, iar valoarea în euro din facturi trebuie să fie aceeaşi cu valoarea în euro a acestor bunuri din Declaraţia vamală la data înregistrării în vamă.
        Bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie să corespundă cantitativ, calitativ şi valoric ofertelor câştigătoare care au stat la baza contractelor încheiate între beneficiar şi furnizori.
        Nerespectarea clauzelor contractuale şi a termenelor de finalizare a investiţiilor, asumate prin Contractul de finanţare, poate conduce la rezilierea acestuia şi implicit la constituirea de debite pentru sumele plătite până la momentul rezilierii Contractului de finanţare.
        Cererea de rambursare trebuie să fie completată, datată, semnată (cu numele menţionat în clar) şi ştampilată*1) de reprezentantul legal al proiectului, având toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.
        Beneficiarul are obligaţia să depună prima cerere de rambursare în maximum 3 (trei) luni de la data semnării prezentului Contract de finanţare nerambursabilă.
        Cererea de rambursare finală trebuie depusă înainte de data limită a perioadei de implementare a Contractului de finanţare/Actelor adiţionale, şi va fi însoţită alături de celelalte documente, de un raport financiar al unui auditor independent elaborat pentru întregul proiect.
        Evidenţa cheltuielilor trebuie să fie completată, datată, semnată şi ştampilată*1) de reprezentantul legal al proiectului.
        Copiile adeverinţelor şi a celorlalte tipuri de adeverinţe (avize, acorduri, autorizaţii, etc) trebuie să fie emise în conformitate cu legislaţia în vigoare, să aibă aplicată ştampila instituţiei şi să fie semnate de o persoană autorizată. Acestea trebuie să fie emise pe numele beneficiarului care a solicitat finanţarea.
        Raportul de progres trebuie să aibă toate rubricile completate, să fie datat, semnat şi ştampilat1 de către reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie să descrie în general stadiul fizic de realizare a investiţiei. Datele menţionate în Raportul de progres trebuie să fie reale şi să aibă acoperire în situaţia existentă în teren. Raportul trebuie să conţină şi referiri la modul de realizare a acţiunilor asumate de către beneficiar prin cererea de finanţare la Secţiunea - Principii Orizontale. Contractul de asigurare a bunurilor pe perioada implementării se află în perioada de valabilitate. Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achiziţionate trebuie să fie datate, semnate şi ştampilate*1) de autoritatea emitentă, după caz.
        Declaraţiile vamale pentru importurile directe de bunuri achiziţionate trebuie să fie ataşate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate şi ştampilate*1) de autoritatea emitentă. (Importul reprezintă intrarea de bunuri din afara spaţiului comunitar).
        Procesele verbale de predare-primire, de recepţie şi de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate trebuie completate, datate, semnate şi ştampilate*1) de furnizorul de bunuri şi beneficiar.
        În cazul contractelor de leasing, prin Procesul verbal de predare-primire trebuie să se transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar înainte de finalizarea perioadei de monitorizare ex-post. Cu toate acestea, vor fi eligibile doar cheltuielile aferente ratelor plătite până la finalizarea proiectului. Contractul de leasing trebuie să fie aferent bunurilor pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor, să aibă precizată valoarea şi să fie semnat de ambele părţi;
        Procesele verbale de predare - primire a serviciilor achiziţionate: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuţie, trebuie completate, datate, semnate şi ştampilate*1) de prestatorul de servicii şi beneficiar;
        Devizele financiare pentru servicii trebuie să fie datate, semnate şi ştampilate de furnizorul de servicii şi de reprezentantul legal al proiectului. Acestea trebuie să fie în conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii şi declarate câştigătoare şi să cuprindă informaţii referitoare la numărul de experţi (angajaţi sau cu contracte de prestări servicii), preţul pe oră şi timpul lucrat pentru fiecare obiect din contractul de servicii (fişe de pontaj).
        Alte documente justificative specificate (după caz) în cererea de rambursare trebuie datate, semnate şi ştampilate*1) de beneficiarul Contractului de finanţare nerambursabilă.
        *1) Conform O.G. nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.


    E. VERIFICAREA PE TEREN A DOSARULUI CERERII DE RAMBURSARE/PLATĂ

    (1) Verificarea operaţiunilor include şi verificări la faţa locului care să certifice autenticitatea operaţiunilor efectuate, în concordanţă cu activităţile şi acţiunile prevăzute în contractele de finanţare semnate, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste verificări trebuie să dea asigurări în vederea realizării obiectivelor propuse, aplicării corecte a legislaţiei în vigoare şi eligibilităţii plăţilor.

    (2) Verificarea la faţa locului a operaţiunilor, va fi efectuată obligatoriu pentru toate cererile de rambursare.

    (3) Vizitele la faţa locului se vor desfăşura, acolo unde este cazul, pe parcursul a 8 ore de lucru. În funcţie de complexitatea implementării contractului, verificările pe teren se pot efectua pe parcursul mai multor zile lucrătoare. Dacă este cazul, misiunea poate fi prelungită.

    (4) Dacă în urma controlului administrativ au fost identificate nereguli, se poate solicita o reverificare la faţa locului pentru cererea de rambursare respectivă.

    (5) Verificările se vor efectua la sediul Beneficiarului/locul de păstrare a documentelor/locaţia proiectului, în funcţie de specificul proiectului.

    (6) Verificările la faţa locului au scopul de a efectua controale fizice care nu sunt posibile decât la faţa locului.

    (7) În desfăşurarea activităţii de verificare la faţa locului pot fi descoperite diverse situaţii când se impun a fi recuperate sume plătite din cofinanţarea publică, sume ce urmează a se menţiona în raportul de verificare.

    (8) Beneficiarul este anunţat în prealabil cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare înainte cu privire la data desfăşurării verificării la faţa locului, membrii echipei de verificare, scopul şi durata misiunii, printr-o notificare transmisă beneficiarului prin fax sau prin poştă.

    (9) Verificarea la faţa locului se va axa în principal pe următoarele aspecte:
        ● verificarea respectării prevederilor comunitare şi naţionale cu privire la acordarea şi utilizarea finanţării nerambursabile din FEPAM şi a celor privind achiziţiile, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, mediul înconjurător, informarea şi publicitatea;
        ● verificarea eligibilităţii cheltuielilor rambursate către beneficiari, în conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale cu privire la eligibilitate din cererile de plată/rambursare anterioare;
        ● verificarea plăţii efective a sumelor incluse în cererile de rambursare - inclusiv analiza documentelor originale în vederea verificării conformităţii cu copiile transmise de beneficiar;
        ● verificarea existenţei unui sistem de codificare contabilă pentru proiect (conturi analitice pentru proiect) şi a înregistrării tuturor datelor legate de proiect în contabilitate;
        ● verificarea realităţii cheltuielilor - şi anume existenţa bunurilor/serviciilor finanţate şi corespondenţa acestora din punct de vedere tehnic şi financiar cu specificaţiile din proiect;
        ● verificarea conformităţii documentelor încărcate în SMIS cu documentele originale aflate la sediul beneficiarului;
        ● verificarea conturilor de terţi, a conturilor de trezorerie şi a conturilor de venituri în vederea identificării unor posibile tranzacţii de natura reducerilor financiare/împrumuturilor între beneficiar şi furnizori/antreprenori;
        ● verificări pentru a stabili relaţii contractuale anterioare între beneficiar şi firmele care au adjudecat contractele de achiziţii în cadrul proiectului;
        ● verificarea îndeplinirii indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului asumaţi prin contractul de finanţare;
        ● verificarea implementării recomandărilor şi măsurilor corective aferente verificărilor anterioare (dacă este cazul);
        ● verificarea progresului proiectului în scopul certificării datelor cuprinse în rapoartele de progres înaintate de către beneficiar;
        ● verificarea concordanţei între situaţia identificată la faţa locului la momentul eligibilităţii cu progresul implementării la momentele depunerii cererilor de rambursare. Această verificare va fi efectuată pe baza informaţiilor din contabilitatea beneficiarului (valoarea de inventar a bunurilor, conturile de imobilizări), a documentelor justificative (contracte de vânzare/antrepriza, facturi etc);
        ● verificarea păstrării tuturor documentelor originale legate de contractul de finanţare, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale aferente;
        ● verificarea conformităţii dosarelor de achiziţii scanate şi depuse la DGP-AMPOPAM cu originalele existente la beneficiar.


    (10) Beneficiarul are obligaţia:
        ● să asigure disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor;
        ● să pună la dispoziţia echipei de verificare documentele solicitate;
        ● să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect;
        ● să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului


    (11) În timpul verificării la faţa locului experţii CRPOPAM se vor asigura că beneficiarul realizează arhivarea corespunzătoare a documentelor. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi păstrate astfel încât să permită verificarea lor.

    (12) În cazul în care verificarea nu se poate efectua din cauza unei situaţii de urgenţă/forţa majoră, misiunea de verificare se va replanifica.

    (13) După finalizarea verificărilor la faţa locului, se întocmeşte un Raport al vizitei pe teren care va fi adus la cunoştinţă beneficiarul după aprobarea/respingerea cererii de rambursare.

    (14) Raportul vizitei pe teren va ţine cont de toate evidenţele colectate prin efectuarea verificărilor la faţa locului. De asemenea, în cazul în care s-au solicitat răspunsuri/documente adiţionale, în Raportul vizitei pe teren se vor menţiona concluziile analizei efectuate de către experţii CRPOPAM.


    ANEXA 1 lit. d)

        la Contractul de Finanţare nr. ...../..........

                           Condiţii aferente POPAM 2014-2020
                   (Ghidul solicitantului aferent măsurii ..........)
        * Se va completa de expertul CC, conform condiţiilor din Ghidul solicitantului aferent măsurii ..........


    ANEXA 3

        la Contractul de Finanţare nr. ....../..........
                       MĂSURI DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE PENTRU
                  BENEFICIARII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT
                             ŞI AFACERI MARITIME 2014-2020
        Beneficiarii Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime au obligaţia de a se asigura că măsurile de informare şi publicitate utilizate menţionează sprijinul acordat operaţiunii relevante prin intermediul Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime afişând următoarele elemente:
        ● Emblema Uniunii Europene, în conformitate cu specificaţiile cuprinse în "Normele de identitate vizuală pentru activităţile de informare, comunicare şi promovare derulate la nivelul Direcţiei Generale Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime" însoţită de o referire la Uniunea Europeană;
        Emblema Uniunii Europene este afişată color pe site-urile de internet. În toate celelalte mijloace de comunicare în masă, culoarea este utilizată ori de câte ori este posibil. O versiune monocromatică poate fi utilizată doar în cazuri justificate.
        Emblema Uniunii Europene este întotdeauna clar vizibilă şi ocupă o poziţie de prim-plan. Poziţia şi dimensiunile sale sunt adaptate la dimensiunea materialului sau a documentului utilizat. Înălţimea minimă a emblemei Uniunii Europene este de 1 cm. În cazul articolelor promoţionale de dimensiuni mici, înălţimea minimă a emblemei Uniunii Europene este de 5 mm.
        Atunci când emblema Uniunii Europene este afişată pe un site de internet, aceasta trebuie să fie vizibilă în zona de afişare a dispozitivului digital, fără ca utilizatorii să fie nevoiţi să deruleze în jos pagina.
        În cazul în care sunt afişate alte logo-uri alături de emblema Uniunii Europene, aceasta din urmă trebuie să aibă cel puţin aceeaşi dimensiune, în înălţime sau în lăţime, ca cel mai mare dintre celelalte logo-uri. Este recomandat ca emblema UE să fie amplasată separat de sigla beneficiarului.
        Referirea la Uniunea Europeană
        Denumirea "Uniunea Europeană" este întotdeauna menţionată în totalitate. Caracterul tipografic care trebuie utilizat împreună cu emblema Uniunii Europene poate fi oricare dintre următoarele caractere: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma şi Verdana. Variantele în caractere cursive şi subliniate şi utilizarea efectelor tipografice nu sunt permise. Poziţionarea textului în raport cu emblema Uniunii Europene nu face obiectul niciunei cerinţe speciale, dar textul nu ar trebui să interfereze în niciun fel cu emblema.
        Dimensiunea caracterelor utilizate trebuie să fie proporţională cu dimensiunea emblemei. Culoarea caracterelor este "reflex blue", neagră sau albă, în funcţie de fundal.

        ● O referire la Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime sau în cazul unei operaţiuni finanţate din mai multe fonduri, o referire la fondurile structurale şi de investiţii europene;
        În cazul în care Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime sau fondurile structurale şi de investiţii europene sunt menţionate pe un site de internet, această referire trebuie să fie vizibilă în zona de afişare a dispozitivului digital, fără ca utilizatorii să fie nevoiţi să deruleze în jos pagina.

        ● sigla Guvernului României conform modelului indicat în "Normele de identitate vizuală pentru activităţile de informare, comunicare şi promovare derulate la nivelul Direcţiei Generale Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime";
        ● sigla POPAM conform modelului indicat în "Normele de identitate vizuală pentru activităţile de informare, comunicare şi promovare derulate la nivelul Direcţiei Generale Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime";

        Opţional, fiecare entitate beneficiară de fonduri europene acordate prin POPAM, în baza propriei decizii, îşi poate concepe şi elabora propria siglă, care trebuie să fie unică şi personalizată (prin cromatică, grafică sau text) în acord cu specificul entităţii.
        Beneficiarii măsurilor finanţate din Fondul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014- 2020 au obligaţia de a informa publicul larg cu privire la contribuţia obţinută din partea FEPAM şi contribuţia naţională, prin respectarea următoarelor cerinţe obligatorii:
    a) afişarea unui panou, în conformitate cu exemplul detaliat în prezenta anexă, până la depunerea primei cereri de rambursare, în apropierea investiţiilor şi la loc vizibil;
    b) aplicarea de autocolante, în conformitate cu exemplul detaliat în prezenta anexă, pe mijloacele fixe achiziţionate în timpul desfăşurării proiectului (autocolantele vor fi aplicate/postate în locuri uşor vizibile); Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafaţa cea mai vizibilă a echipamentului.

        Panoul de publicitate şi, după caz, autocolantele vor fi afişate pe perioada executării proiectului şi pe o perioadă de 5 ani după efectuarea ultimei plăţi în cadrul contractului de finanţare nerambursabilă.
        Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezenta Anexă are drept consecinţă aplicarea unei corecţii financiare în procent de 1% din valoarea nerambursabilă a proiectului astfel cum este menţionat în contractul de finanţare nerambursabilă.
        Elementele de informare afişate pe panou/autocolante vor fi următoarele:

    (1) Panou pentru publicitate
        Textul panoului de publicitate privind cofinanţarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afişat în apropierea investiţiilor şi la loc vizibil. Beneficiarul va identifica cele mai potrivite amplasamente în condiţii de vizibilitate şi cu respectarea reglementărilor de circulaţie existente în România.
        Elementele de informare afişate pe panou vor fi următoarele:
    a) În partea din mijloc, sus, stema GUVERNULUI ROMÂNIEI - Arial, 250, bold. Stema va avea dimensiunile de L = 0,18 m, l = 0,18 m.
    b) În partea din stânga, sus, steagul Uniunii Europene având sub textul UNIUNEA EUROPEANĂ - Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L = 0,20 m, l = 0,17 m.
    c) În partea din dreapta, sus: Sigla Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 şi logo-ul "SUSŢINE INIŢIATIVA TA!"
    d) Caseta care va conţine elementele de mai sus va avea lăţimea de 0,35 m. Sub ea se va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărţit în trei casete cu următoarele dimensiuni: casetă 1 - L = 0,40 m, l = 0,21 m; casetă 2 - L = 0,40 m, l = 0,21 m; casetă 3 - L = 0,40 m, l = 0,23 m
    e) În aceste casete se vor scrie în ordine: Prioritatea Uniunii Europene şi Măsura, Titlul proiectului; numele beneficiarului. Pentru toate aceste categorii se va folosi Arial, 150, bold, iar pentru descrierea categoriei - Arial, 150, normal.

        Panoul va avea dimensiunile de L = 1,8 m şi l = 1 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepţia celor de la steme; Stemele şi sigla POPAM vor fi color.
        Exemplu: (a se vedea imaginea asociată)    (2) Autocolant pentru afişare
        Textul autocolantului de publicitate privind cofinanţarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afişat pe fiecare utilaj, instalaţie sau alte achiziţii, în puncte de vizibilitate maximă. Se vor utiliza mai multe autocolante dacă obiectul este de dimensiuni foarte mari. Autocolantul va fi inscripţionat şi va fi menţinut pe perioada executării proiectului şi 5 ani după efectuarea ultimei plăţi în cadrul contractului de finanţare nerambursabilă.
        Elementele de informare afişate în autocolant vor fi următoarele:
    a) În partea din dreapta, se va înscrie: Sigla Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 şi logoul "SUSŢINE INIŢIATIVA TA!".
    b) În partea de mijloc, sus stema GUVERNULUI ROMÂNIEI - Arial, 16, bold. Stema va avea dimensiunile de L= ~ 3 cm, l= ~ 3 cm.

        Deasupra textului de mai sus se va trece numele beneficiarului - Arial, 16, bold
    c) În partea din stânga, steagul Uniunii Europene având sub textul UNIUNEA EUROPEANĂ - Arial, 16, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= ~3,5 cm, l = ~1,8 cm.
    d) În partea de mijloc, jos se va trece Prioritatea Uniunii Europene, măsura, titlul proiectului şi anul achiziţionării bunului - Arial, 16, bold.

        Fondul autocolantului va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepţia celor de la steme. Stemele şi sigla POPAM vor fi color.
        Exemplu: (a se vedea imaginea asociată)
    ANEXA 4

        la Contractul de Finanţare nr. ....../.......
                              MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA
        Monitorizarea proiectelor
        Monitorizarea în perioada ex-post a proiectelor
        Monitorizarea ex-post a proiectelor se realizează 100% şi se referă la proiectele finalizate pentru Priorităţile Uniunii 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime. Acest tip de monitorizare se efectuează după ultima plată a Autorităţii contractante către Beneficiar şi se desfăşoară pe perioada de valabilitate a contractului/angajamentului legal de finanţare.
        Monitorizarea se realizează pe o perioadă de 3 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar conform art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
        Modificările substanţiale ale unui proiect sunt cele care:
        ● îi afectează natura sau condiţiile de implementare sau acordă unei firme sau unui organism public un avantaj nejustificat;
        ● rezultă dintr-o schimbare în natura proprietăţii asupra unui element de infrastructură ori o încetare sau o schimbare a locaţiei;

        Sprijinul acordat va fi recuperat dacă proiectul a suferit o modificare substanţială, în sensul celor mai sus menţionate, în perioada ex-post.
        După efectuarea plăţii finale către Beneficiar, DGP-AM POPAM va verifica pe teren proiectele finalizate care vor fi incluse într-un plan anual de monitorizare.
        Monitorizarea ex-post asupra proiectelor finalizate se efectuează fără a se depăşi perioada de 3 (trei) ani de la data efectuării ultimei plăţi.
        Beneficiarul va trebui să fie prezent la data efectuării misiunii de monitorizare la locul unde proiectul a fost implementat şi să ofere experţilor din echipa de monitorizare toate informaţiile necesare efectuării misiunii de monitorizare.
        În cadrul misiunilor de monitorizare se va verifica:
    1) Dacă există modificări substanţiale, respectiv:
        ● sunt afectate natura sau condiţiile de implementare (criterii de eligibilitate şi selecţie);
        ● se acordă unei societăţi sau unui organism public un avantaj nejustificat;
        ● rezultă o schimbare în natura proprietăţii;
        ● rezultă o schimbare a localizării activităţii co-finanţate.

    2) Dotările proiectului:
        ● sunt folosite conform scopului destinat;
        ● au fost realizaţi indicatorii asumaţi de beneficiar prin cererea de finanţare;
        ● au fost vândute sau închiriate.

    3) Realizarea indicatorilor de proiect:
        ● Indicatorii de monitorizare stabiliţi în Planul de Acţiune aprobat prin contractul de finanţare nerambursabilă;

    4) Obiective monitorizate
        ● Obiectivele şi rezultatele specifice stabilite prin Planul de Acţiune aprobat prin contractul de finanţare nerambursabilă;
        ● Existenţa şi starea fizică a investiţiilor finanţate, panourilor publicitare, elementele de identificare a achiziţionării echipamentelor/bunurilor prin POPAM 2014-2020;
        ● Prezenţa personalului angajat la locaţia investiţiei al FLAG-ului coordonator al proiectului de cooperare;
        ● Existenţa documentelor martor pentru materialele promoţionale;
        ● Existenţa documentelor proiectului de cooperare;    ANEXA 5

        la Contractul de Finanţare nr. ......./........

                     ACORDUL ÎNCHEIAT ÎNTRE BENEFICIAR ŞI PARTENERI
        * dacă este cazul, se va menţiona cel din Ghidul solicitantului aferent măsurii .......... şi din cererea de finanţare


    ANEXA 6

        la Contractul de Finanţare nr. ...../.......

                                   CONFIDENŢIALITATE
        * dacă este cazul, se va menţiona informaţiile din documentul transmis de către beneficiar, în vederea respectării art. 18 din Contractul de Finanţare - partea generală

    ANEXA 6

                          LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII
                            ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creşterea ocupării forţei de │
│muncă şi coeziunea teritorială Măsura: III.4 - Activităţi de│
│cooperare │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│COD SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Titlul │
│proiectului: │
│............................................................│
├─────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│Solicitant │Reprezentant legal │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Denumire │Nume │
│.....................................│......................│
│Tel/fax │Prenume │
│............................... Email│.................... │
│.......................... │Funcţie │
│ │......................│
├────┬────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Nr. │ │REZULTATUL EVALUĂRII │
│crt.│PUNCTE DE VERIFICAT ├──┬──┬────────────────┤
│ │ │DA│NU│NU ESTE CAZUL │
├────┼────────────────────────────────┴──┴──┴────────────────┤
│I. │CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ │
├────┼────────────────────────────────┬──┬──┬────────────────┤
│ │Au fost depuse toate documentele│ │ │ │
│ │solicitate prin Lista de │ │ │ │
│1. │documente din Ghidul │ │ │ │
│ │solicitantului sau documentele │ │ │ │
│ │solicitate ca informaţii │ │ │ │
│ │suplimentare? │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────┤
│ │Documentele depuse respectă │ │ │ │
│2. │formatul tip stabilit în Ghidul │ │ │ │
│ │solicitantului? │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────┤
│3. │Documentele sunt destinate │ │ │ │
│ │solicitantului? │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────┤
│ │Cererea de finanţare a fost │ │ │ │
│ │completată în conformitate cu │ │ │ │
│ │"Instrucţiunile de completare a │ │ │ │
│ │Cererii de finanţare", prevăzute│ │ │ │
│ │în Anexa nr. 1 la Ghidul │ │ │ │
│ │solicitantului, sau prin │ │ │ │
│4. │notificarea de solicitare a │ │ │ │
│ │informaţiilor suplimentare? * Se│ │ │ │
│ │va verifica, îndeosebi, dacă au │ │ │ │
│ │fost completate datele de │ │ │ │
│ │implementare a proiectului şi │ │ │ │
│ │toţi indicatorii, în │ │ │ │
│ │conformitate cu Ghidul │ │ │ │
│ │solicitantului. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┴──┴──┴────────────────┤
│II. │ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI │
├────┼────────────────────────────────┬──┬──┬────────────────┤
│ │Solicitantul este un parteneriat│ │ │ │
│ │format din Grupuri de Acţiune │ │ │ │
│1. │Locală din zonele de pescuit │ │ │ │
│ │(FLAG-uri) selectate şi │ │ │ │
│ │contractate în cadrul FEPAM │ │ │ │
│ │2014-2020? │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────┤
│ │Solicitantul este un parteneriat│ │ │ │
│ │format din minim 3 FLAG- uri │ │ │ │
│ │selectate în cadrul FEPAM │ │ │ │
│2. │2014-2020? * Se va verifica │ │ │ │
│ │pentru fiecare membru al │ │ │ │
│ │parteneriatului (FLAG) dacă are │ │ │ │
│ │Contract de finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┴──┴──┴────────────────┤
│III.│ELIGIBILITATEA PROIECTULUI │
├────┼────────────────────────────────┬──┬──┬────────────────┤
│ │Acţiunile proiectului sunt │ │ │ │
│1. │realizate pe teritoriul eligibil│ │ │ │
│ │al FLAG-urilor partenere? │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────┤
│ │Proiectul conţine activităţi │ │ │ │
│ │eligibile conform celor │ │ │ │
│ │menţionate în Ghidul │ │ │ │
│ │solicitantului? Planul de │ │ │ │
│ │Actiune (Anexa 3) include │ │ │ │
│ │abordarea unitară a │ │ │ │
│ │activităţilor comune şi va │ │ │ │
│ │descrie, după caz, pentru │ │ │ │
│ │componenta de sprijin │ │ │ │
│ │pregătitor, activităţile │ │ │ │
│ │premergătoare proiectului de │ │ │ │
│ │cooperare unde se vor preciza │ │ │ │
│2. │toate acţiunile întreprinse în │ │ │ │
│ │vederea inter-conectării cu │ │ │ │
│ │posibilii parteneri şi domeniile│ │ │ │
│ │de cooperare vizate, iar pentru │ │ │ │
│ │componenta de implementare a │ │ │ │
│ │proiectului trebuie să descrie │ │ │ │
│ │activităţile comune încadrate în│ │ │ │
│ │activităţile eligibile prevăzute│ │ │ │
│ │în prezentul ghid şi să cuprindă│ │ │ │
│ │rezultatele proiectului de │ │ │ │
│ │cooperare, care să genereze │ │ │ │
│ │beneficii pentru teritoriile │ │ │ │
│ │vizate. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────┤
│ │Experţii implicaţi în proiectul │ │ │ │
│3. │de cooperare sunt personal │ │ │ │
│ │propriu al fiecărui FLAG, membru│ │ │ │
│ │al parteneriatului? │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────┤
│ │Suma solicitată în cadrul │ │ │ │
│ │componentei A - Sprijin │ │ │ │
│ │pregătitor (dacă este cazul), │ │ │ │
│ │cumulată cu suma solicitată în │ │ │ │
│ │cadrul componentei B - │ │ │ │
│ │implementarea proiectului de │ │ │ │
│4. │cooperare, nu trebuie să │ │ │ │
│ │depăşească cuantumul maxim al │ │ │ │
│ │sprijinului nerambursabil de │ │ │ │
│ │70.000 de euro per FLAG │ │ │ │
│ │(echivalentul în lei la cursul │ │ │ │
│ │INFOREURO precizat în anunţul de│ │ │ │
│ │lansare al apelului). │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────┤
│ │Proiectul/activităţile pentru │ │ │ │
│ │care se solicită sprijin │ │ │ │
│ │nerambursabil prin Cererea de │ │ │ │
│ │finanţare (inclusiv contribuţia │ │ │ │
│5. │în natură) nu a/au făcut │ │ │ │
│ │obiectul unei alte finanţări din│ │ │ │
│ │fonduri publice naţionale sau │ │ │ │
│ │ale Uniunii Europene, în ultimii│ │ │ │
│ │5 ani? │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────┤
│ │Activităţile propuse se │ │ │ │
│6. │încadrează în durata maximă de │ │ │ │
│ │derulare a proiectului de 12 de │ │ │ │
│ │luni? │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────┴──┴──┴────────────────┘

        Primul expert DGP AMPOPAM care efectuează verificarea bifează cu simbolul v iar al doilea expert DGP AMPOPAM care efectuează verificarea bifează cu simbolul vv.
        Dacă în urma solicitării de clarificare/completare a documentelor ataşate Cererii de finanţare, solicitantul finanţării nu clarifică/completează documentele, iar experţii DGP AMPOPAM bifează cu "NU" unul din subpunctele de verificat la pct. I, Cererea de Finanţare este declarată neconformă administrativ.
        Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate de la punctele de verificare II-III nu este îndeplinită, iar experţii DGP AMPOPAM bifează coloana "NU" la unul din subpuncte, atunci Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă.

    ANEXA 7

                              GRILA DE EVALUARE CALITATIVĂ

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creşterea ocupării forţei de muncă şi coeziunea │
│teritorială Măsura: III.4 - Activităţi de cooperare │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │
│................................................................ COD SMIS |│
│_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Durata de implementare │
│................. (luni); Valoarea eligibilă .......................... │
│(lei); │
│Cofinanţarea ......................... (%) │
├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Solicitant │Reprezentant legal │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Denumire │Nume │
│........................................│..................................│
│Statut juridic │Prenume │
│................................... Tel/│............................. │
│fax ................................ │Funcţie │
│Email ..................................│............................... │
└────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘


┌────┬────────────────────────────┬──┬─┐
│Nr. │Denumire criteriu/ │DA│N│
│crt.│subcriteriu │/ │/│
│ │ │NU│A│
├────┼────────────────────────────┼──┼─┤
│1. │PARTENERIATUL │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──┼─┤
│ │Integrarea proiectului de │ │ │
│ │cooperare Se va aprecia │ │ │
│ │modul în care proiectul de │ │ │
│ │cooperare este integrat în │ │ │
│ │acţiunile FLAG menţionate în│ │ │
│1.1 │documente emise de către │ │ │
│ │FLAG în conformitate cu │ │ │
│ │actele statutare şi care să │ │ │
│ │se încadreze în activităţile│ │ │
│ │eligibile din prezentul │ │ │
│ │ghid. │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──┼─┤
│ │Sprijin pregătitor În cazul │ │ │
│ │în care se solicită sprijin │ │ │
│ │pregătitor se va verifica │ │ │
│ │dacă sunt descrise acţiunile│ │ │
│1.2 │premergătoare încheierii │ │ │
│ │Acordului de parteneriat şi │ │ │
│ │de întocmire a Planului de │ │ │
│ │actiune al proiectului de │ │ │
│ │cooperare. │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──┼─┤
│2. │DESCRIEREA PROIECTULUI DE │ │ │
│ │COOPERARE │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──┼─┤
│ │Descrierea obiectivelor │ │ │
│ │proiectului Se va aprecia │ │ │
│ │modul în care obiectivele │ │ │
│ │proiectului sunt în │ │ │
│ │concordanţă cu obiectivele │ │ │
│2.1 │PU4 - Creşterea ocupării │ │ │
│ │forţei de muncă şi coeziunea│ │ │
│ │teritorială şi contribuie la│ │ │
│ │dezvoltarea cooperării cu │ │ │
│ │încadrarea în activităţile │ │ │
│ │eligibile din prezentul │ │ │
│ │ghid. │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──┼─┤
│ │Principalele activităţi ale │ │ │
│ │proiectului; beneficiarii │ │ │
│ │direcţi a acţiunilor; rolul │ │ │
│ │fiecărui partener în │ │ │
│ │implementarea activităţilor.│ │ │
│ │Se va evalua modul în care │ │ │
│ │sunt descrise principalele │ │ │
│ │activităţi ale proiectului, │ │ │
│2.2 │unde, cum şi în beneficiul │ │ │
│ │cui se realizează, care sunt│ │ │
│ │beneficiarii direcţi ai │ │ │
│ │proiectului şi relevanţa │ │ │
│ │acestora raportată la │ │ │
│ │obiectivele proiectului şi │ │ │
│ │dacă rolul fiecărui partener│ │ │
│ │în implementarea │ │ │
│ │activităţilor este clar │ │ │
│ │definit. │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──┼─┤
│ │Rezultate anticipate pentru │ │ │
│ │beneficiarii acţiunilor şi │ │ │
│ │pentru zonele implicate │ │ │
│ │Se va aprecia dacă │ │ │
│2.3 │rezultatele anticipate se │ │ │
│ │adresează în mod direct │ │ │
│ │beneficiarilor acţiunilor şi│ │ │
│ │zonelor implicate şi dacă │ │ │
│ │acestea sunt cuantificabile │ │ │
│ │şi măsurabile. │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──┼─┤
│3. │ASPECTE TEHNICE │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──┼─┤
│ │Managementul proiectului Se │ │ │
│ │va aprecia dacă atribuţiile │ │ │
│ │membrilor echipei de proiect│ │ │
│ │implicată în coordonarea, │ │ │
│ │monitorizarea şi raportarea │ │ │
│ │activităţilor proiectului, │ │ │
│3.1 │precum şi reprezentarea │ │ │
│ │parteneriatului faţă de │ │ │
│ │autorităţile contractante │ │ │
│ │relevante pentru proiect │ │ │
│ │sunt clar definite şi │ │ │
│ │corelate cu experienţa/ │ │ │
│ │calificarea fiecărui expert.│ │ │
├────┼────────────────────────────┼──┼─┤
│ │Graficul de implementare a │ │ │
│ │proiectului Se va evalua │ │ │
│ │dacă graficul de │ │ │
│3.2 │implementare al proiectului │ │ │
│ │are o succesiune logică şi │ │ │
│ │este corelat cu rezultatele │ │ │
│ │aşteptate. │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──┼─┤
│ │Indicatorii de monitorizare │ │ │
│ │stabiliţi în Planul de │ │ │
│ │Acţiune al proiectului de │ │ │
│ │cooperare Se va aprecia dacă│ │ │
│ │indicatorii de monitorizare │ │ │
│3.3 │sunt adecvaţi pentru │ │ │
│ │acţiunile propuse în cadrul │ │ │
│ │proiectului şi dacă cadrul │ │ │
│ │general de măsurare a │ │ │
│ │realizării rezultatelor şi │ │ │
│ │obiectivelor proiectului │ │ │
│ │este corelat cu aceştia. │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──┼─┤
│ │Necesitatea şi oportunitatea│ │ │
│ │dotărilor şi activelor │ │ │
│ │necorporale necesare │ │ │
│ │desfăşurării (dacă proiectul│ │ │
│ │prevede achiziţia de │ │ │
│ │echipamente/bunuri) Se va │ │ │
│ │evalua necesitatea şi │ │ │
│3.4 │justificarea achiziţiei de │ │ │
│ │echipamente/bunuri şi active│ │ │
│ │necorporale, precum şi modul│ │ │
│ │în care aceasta contribuie │ │ │
│ │direct la îndeplinirea │ │ │
│ │activităţilor, rezultatelor │ │ │
│ │şi obiectivelor proiectului │ │ │
│ │de cooperare. │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──┼─┤
│4. │PLANUL DE FINANŢARE ŞI │ │ │
│ │BUGETUL PROIECTULUI │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──┼─┤
│ │Planul de finanţare Se va │ │ │
│ │aprecia dacă sumele │ │ │
│ │prevăzute în Planul de │ │ │
│ │finanţare sunt dimensionate │ │ │
│ │în raport cu activităţile pe│ │ │
│4.1 │care le desfăşoară fiecare │ │ │
│ │partener în parte şi dacă │ │ │
│ │Planul de finanţare este │ │ │
│ │corelat cu Acordul de │ │ │
│ │parteneriat şi cu Bugetul │ │ │
│ │proiectului. │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──┼─┤
│ │Bugetul proiectului Se va │ │ │
│ │verifica dacă cheltuielile │ │ │
│ │prevăzute în bugetul │ │ │
│ │proiectului se regăsesc în │ │ │
│ │Lista cheltuielilor │ │ │
│ │eligibile din Ghidul │ │ │
│ │solicitantului secţiunea 3.4│ │ │
│ │Cheltuieli eligibile şi dacă│ │ │
│ │acestea sunt defalcate pe │ │ │
│4.2 │cele două componente: │ │ │
│ │sprijin pregătitor şi │ │ │
│ │implementarea proiectului de│ │ │
│ │cooperare. Se va aprecia │ │ │
│ │dacă cheltuielile sunt │ │ │
│ │corelate cu acţiunile │ │ │
│ │propuse în Planul de Acţiuni│ │ │
│ │şi dacă există o bună │ │ │
│ │fundamentare şi justificare │ │ │
│ │a acestora. │ │ │
└────┴────────────────────────────┴──┴─┘


    ANEXA 8

                              Criterii de selecţie pentru
                                proiectele de cooperare

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii nr. 4 - Creşterea ocupării forţei de │
│muncă şi coeziunea teritorială Măsura nr. III.4 - Activităţi│
│de cooperare │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │
│............................................................│
│Durata de implementare ................... (luni); Valoarea │
│publică (valoare nerambursabilă) .................... (lei);│
│Fonduri publice 100(%) Nr. de înregistrare │
│......................./Cod SMIS ....................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire Solicitant- lider parteneriat │
│................................... Reprezentant legal de │
│proiect – FLAG Coordonator (nume şi prenume) │
│.............................. │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌───┬────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │Punctaj│ │
│ │ │ │ │acordat│ │
│Nr │Denumire │Punctaj│Punctaj│de │ │
│crt│criteriu/ │maxim │minim │experţi│Observaţii│
│ │subcriteriu │ │ ├───┬───┤ │
│ │ │ │ │Ev.│Ev.│ │
│ │ │ │ │1 │2 │ │
├───┼────────────────┼───────┼───────┼───┼───┼──────────┤
│ │Tipul │ │ │ │ │ │
│1. │proiectului de │25 │ │ │ │ │
│ │cooperare │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────┼───────┼───┼───┼──────────┤
│ │Proiecte de │ │ │ │ │ │
│ │cooperare inter │ │ │ │ │ │
│ │- teritorială │ │ │ │ │ │
│1.1│implementate de │25 │ │ │ │ │
│ │parteneriate │ │ │ │ │ │
│ │formate din │ │ │ │ │ │
│ │FLAG- uri din │ │ │ │ │ │
│ │România │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────┼───────┼───┼───┼──────────┤
│ │Proiecte de │ │ │ │ │ │
│ │cooperare trans │ │ │ │ │ │
│ │- naţională │ │ │ │ │ │
│ │implementate de │ │ │ │ │ │
│1.2│FLAG-uri din │10 │ │ │ │ │
│ │România şi │ │ │ │ │ │
│ │FLAG-uri din │ │ │ │ │ │
│ │alte state │ │ │ │ │ │
│ │membre ale │ │ │ │ │ │
│ │Uniunii Europene│ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────┼───────┼───┼───┼──────────┤
│ │Experienţa │ │ │ │ │ │
│ │partenerilor şi/│ │ │ │ │ │
│ │sau angajaţilor │ │ │ │ │ │
│ │FLAG- urilor în │ │ │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │ │ │
│ │proiectelor de │ │ │ │ │ │
│ │cooperare │ │ │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │ │ │
│ │fonduri │ │ │ │ │ │
│ │europene. Se va │ │ │ │ │ │
│ │acorda punctaj │ │ │ │ │ │
│ │pentru experţii,│ │ │ │ │ │
│ │respectiv │ │ │ │ │ │
│ │angajaţii FLAG │ │ │ │ │ │
│ │şi/sau │ │ │ │ │ │
│ │partenerii │ │ │ │ │ │
│ │(membrii) FLAG │ │ │ │ │ │
│ │implicaţi în │ │ │ │ │ │
│ │activităţile de │ │ │ │ │ │
│2. │implementare a │20 │ │ │ │ │
│ │proiectului de │ │ │ │ │ │
│ │cooperare. Se │ │ │ │ │ │
│ │vor prezenta │ │ │ │ │ │
│ │declaraţia de │ │ │ │ │ │
│ │disponibilitate,│ │ │ │ │ │
│ │CV, extras din │ │ │ │ │ │
│ │REVISAL, fişa de│ │ │ │ │ │
│ │post, precum şi │ │ │ │ │ │
│ │alte documente │ │ │ │ │ │
│ │justificative. │ │ │ │ │ │
│ │Se va puncta │ │ │ │ │ │
│ │experienţa a │ │ │ │ │ │
│ │minim un FLAG │ │ │ │ │ │
│ │partener din │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │
│ │parteneriatului │ │ │ │ │ │
│ │implicat în │ │ │ │ │ │
│ │proiectul de │ │ │ │ │ │
│ │cooperare. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────┼───────┼───┼───┼──────────┤
│ │Experienţa │ │ │ │ │ │
│ │partenerilor │ │ │ │ │ │
│ │(membrii) FLAG │ │ │ │ │ │
│ │în implementarea│ │ │ │ │ │
│2.1│proiectelor de │12 │ │ │ │ │
│ │cooperare │ │ │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │ │ │
│ │fonduri │ │ │ │ │ │
│ │europene. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────┼───────┼───┼───┼──────────┤
│ │Experienţa │ │ │ │ │ │
│ │angajaţilor FLAG│ │ │ │ │ │
│ │în implementarea│ │ │ │ │ │
│2.2│proiectelor de │8 │ │ │ │ │
│ │cooperare │ │ │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │ │ │
│ │fonduri │ │ │ │ │ │
│ │europene. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────┼───────┼───┼───┼──────────┤
│ │Acţiunile │ │ │ │ │ │
│ │propuse în │ │ │ │ │ │
│ │proiectul de │ │ │ │ │ │
│ │cooperare │ │ │ │ │ │
│ │vizează │ │ │ │ │ │
│ │promovarea │ │ │ │ │ │
│ │oportunităţilor │ │ │ │ │ │
│ │turistice în │ │ │ │ │ │
│ │zonele │ │ │ │ │ │
│ │pescăreşti şi/ │ │ │ │ │ │
│ │sau a │ │ │ │ │ │
│ │tradiţiilor │ │ │ │ │ │
│ │locale specifice│ │ │ │ │ │
│ │zonelor │ │ │ │ │ │
│ │pescăreşti şi/ │ │ │ │ │ │
│ │sau protejării │ │ │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │ │
│3 │acvatic. Se va │20 │ │ │ │ │
│ │acorda punctaj │ │ │ │ │ │
│ │proiectelor care│ │ │ │ │ │
│ │prin Planul de │ │ │ │ │ │
│ │acţiune vizează │ │ │ │ │ │
│ │promovarea │ │ │ │ │ │
│ │oportunităţilor │ │ │ │ │ │
│ │turistice în │ │ │ │ │ │
│ │zonele │ │ │ │ │ │
│ │pescăreşti şi/ │ │ │ │ │ │
│ │sau a │ │ │ │ │ │
│ │tradiţiilor │ │ │ │ │ │
│ │locale specifice│ │ │ │ │ │
│ │zonelor │ │ │ │ │ │
│ │pescăreşti şi/ │ │ │ │ │ │
│ │sau protejării │ │ │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │ │
│ │acvatic. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────┼───────┼───┼───┼──────────┤
│ │Acţiunile │ │ │ │ │ │
│ │propuse în │ │ │ │ │ │
│ │proiectul de │ │ │ │ │ │
│ │cooperare │ │ │ │ │ │
│ │vizează │ │ │ │ │ │
│ │accesarea de │ │ │ │ │ │
│ │pieţe locale noi│ │ │ │ │ │
│ │pentru produsele│ │ │ │ │ │
│ │pescăreşti şi │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea de │ │ │ │ │ │
│ │lanţuri scurte │ │ │ │ │ │
│ │de producţie şi │ │ │ │ │ │
│ │desfacere a │ │ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │ │
│ │pescăreşti. Se │ │ │ │ │ │
│ │va acorda │ │ │ │ │ │
│ │punctaj │ │ │ │ │ │
│ │proiectelor care│ │ │ │ │ │
│ │prin Planul de │ │ │ │ │ │
│4 │acţiune vizează │20 │ │ │ │ │
│ │valorificarea │ │ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │ │
│ │locale prin │ │ │ │ │ │
│ │accesarea de │ │ │ │ │ │
│ │pieţe locale noi│ │ │ │ │ │
│ │pentru produsele│ │ │ │ │ │
│ │pescăreşti, prin│ │ │ │ │ │
│ │acţiuni de │ │ │ │ │ │
│ │marketing, │ │ │ │ │ │
│ │publicitate şi/ │ │ │ │ │ │
│ │sau branding, │ │ │ │ │ │
│ │bune practici, │ │ │ │ │ │
│ │etc. precum şi │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea şi │ │ │ │ │ │
│ │promovarea de │ │ │ │ │ │
│ │lanţuri scurte │ │ │ │ │ │
│ │de producţie şi │ │ │ │ │ │
│ │desfacere a │ │ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │ │
│ │pescăreşti. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────┼───────┼───┼───┼──────────┤
│ │Acţiunile │ │ │ │ │ │
│ │propuse în │ │ │ │ │ │
│ │proiectul de │ │ │ │ │ │
│ │cooperare │ │ │ │ │ │
│ │depăşesc │ │ │ │ │ │
│ │schimbul de │ │ │ │ │ │
│ │experienţă şi/ │ │ │ │ │ │
│ │sau vizite de │ │ │ │ │ │
│ │studiu şi/sau │ │ │ │ │ │
│ │bune practici │ │ │ │ │ │
│ │între FLAG-uri. │ │ │ │ │ │
│ │Se va acorda │ │ │ │ │ │
│5 │punctaj │15 │ │ │ │ │
│ │proiectelor care│ │ │ │ │ │
│ │prin Planul de │ │ │ │ │ │
│ │acţiune urmăresc│ │ │ │ │ │
│ │să promoveze │ │ │ │ │ │
│ │proiecte de │ │ │ │ │ │
│ │cooperare care │ │ │ │ │ │
│ │să nu se rezumă │ │ │ │ │ │
│ │doar la schimbul│ │ │ │ │ │
│ │de experienţă şi│ │ │ │ │ │
│ │/sau vizite de │ │ │ │ │ │
│ │studiu şi/sau │ │ │ │ │ │
│ │bune practici │ │ │ │ │ │
│ │între FLAG-uri. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────┼───────┼───┼───┼──────────┤
│ │TOTAL PUNCTAJ │100 │ │ │ │ │
│ │MAXIM │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────┴───────┴───────┴───┴───┴──────────┘

        Pentru a fi selectată, Cererea de finanţare trebuie să întrunească minimum 50 puncte.
        A fost transmisă notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare?
        [] DA [] NU

        Dacă a fost transmisă Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare, se vor preciza adresele de corespondenţă în acest sens.

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Expert 1 │Expert 2 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│Nume şi prenume: │Nume şi prenume: │
├───────────────────┼───────────────────┤
│Semnătură: │Semnătură: │
├───────────────────┼───────────────────┤
│Data: │Data: │
└───────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 9

                            DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. │
│............................................................. Măsura │
│Nr.: ............................................................. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │
│.....................................................................│
│Durata de implementare ................ (luni); Valoarea eligibilă │
│............................. (lei); │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire │
│.................................................................... │
│Statut juridic .................................................. Tel│
│/fax ....................... Email ......................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        Subsemnatul/a ............... posesor al CI/BI/Paşaport seria ...... nr. .........., CNP ............... eliberată de .......... la data de .........., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al solicitantului ............. denumire solicitant ..............., având la Oficiul Naţional al Registrului şi Comerţului Nr. .......... şi/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) .............. constituit în baza .............., în anul .........., cu sediul în Localitatea: ............., Judeţul ............ Strada ............... Nr. ........., Bl. ........., Sc. .........., Etaj ........, Apartament nr. .........., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că:
        ● Proiectul pentru care se solicită finanţare în prezenta Cererea de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă, nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau ale Uniunii Europene şi nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare pentru aceleaşi activităţi.
        ● Cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului vor fi evidenţiate, monitorizate şi verificate distinct, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.
        ● Operaţiunea care face obiectul prezentei cereri de finanţare nu este încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea cererii de finanţare în cadrul prezentului apel.
        ● Informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu;
        ● Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate aferente măsurii;
        ● Solicitantul nu se află în niciuna din situaţiile de mai jos:
    - a comis o fraudă, astfel cum este aceasta definită la articolul 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    – s-a dispus condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instanţă judecătorească cu putere de "res judicata";
    – este vinovat de grave greşeli profesionale pe care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime le poate dovedi prin orice mijloace;
    – a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene, stabilit în baza unei decizii definitive şi irevocabile emise de o instanţă de judecată;
    – a fost declarat a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene, de către autorităţile competente;
    – a fost subiect al unui conflict de interese stabilit în baza unei decizii definitive şi irevocabile emise de o instanţă de judecată;
    – este vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorităţii de Management pentru POP 2007-2013 şi POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informaţii incorecte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate;
    – a săvârşit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (1) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
    – a fost implicat în operarea, gestionarea sau deţinerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau a navelor sub pavilionul ţărilor identificate ca ţări terţe necooperante, astfel cum este prevăzut la articolul 33 din respectivul regulament;
    – a săvârşit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu;
    – a comis oricare dintre infracţiunile stabilite la articolele 3 şi 4 din Directiva nr. 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2), în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul nr. 508/2014.


        Totodată, declar că mă angajez:
    a) să respect prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii, precum şi egalitatea de şanse şi nediscriminarea conform:
        ● art. 4 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) din Constituţia României;
        ● art. 3-9 din Codul Muncii;
        ● O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
        ● Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată;
        ● O.U.G. nr. 96/2003 pentru protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările ulterioare;
        ● Legea nr. 210/1999 a concediului paternal;

    b) să iau în considerare în implementarea Proiectului toate politicile şi practicile prin care nu se va realiza nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de:
        ● rasă, naţionalitate, etnie;
        ● limbă, religie, categorie socială, convingeri;
        ● sex, orientare sexuală;
        ● vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV;
        ● apartenenţă la o categorie defavorizată,


        precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
        Totodată, declar pe propria răspundere că solicitantul nu va încerca să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime în timpul procesului de evaluare a proiectului şi nu va face presiuni la adresa evaluatorului.
        Înţeleg că Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc Cererea de finanţare, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
                          Reprezentant legal al solicitantului
                  .......... (nume, prenume - cu majuscule) ..........
        Data: ..........
        semnătură electronică

    ANEXA 10

        Direcţia Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime
        Nr. de înregistrare .......... data ..........
                 NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. .................................................. │
│Măsura Nr.: ...................................................................│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: ...........................................................│
│Durata de implementare .................. (luni); Valoarea eligibilă │
│....................... (lei); │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire │
│...............................................................................│
│Statut juridic │
│.......................................................................... Tel/│
│fax ...................................... Email ............................ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        Vă aducem la cunoştinţă faptul că, în urma analizării cererii de finanţare în cadrul etapei de evaluare tehnico-economică/selecţie/precontractare, depusă în cadrul sesiunii din luna .......... anul .........., a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular. Vă rugăm să completaţi partea a - II-a a formularului şi să-l returnaţi DGP-AMPOPAM în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
        În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menţionat sau documentele nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate, cererea de finanţare va fi evaluată conform documentelor existente.
        Cu stimă,
        Director general
        (nume, prenume, semnătură)
     PARTEA I
    A se completa de expert/Secretar Comisie de selecţie

┌─────┬───────────────────┬────────────┐
│Nr. │Referinţa (document│Subiecte de │
│crt. │/pct. din doc.) │clarificat │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│1 │ │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│2 │ │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│.....│ │ │
└─────┴───────────────────┴────────────┘

        Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră vă rugăm să ataşaţi următoarele documente
    1. .......... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    2. .......... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul

     PARTEA II
    A se completa de Solicitant
    1. Precizările reprezentantului legal al proiectului referitoare la solicitările menţionate în Partea I:

┌─────┬──────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Referinţa (document/ │Precizări│
│crt. │pct. din doc.) │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│1 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│2 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│.....│ │ │
└─────┴──────────────────────┴─────────┘

        Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:
    1. .......... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    2. .......... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul

        Reprezentant legal
        nume, prenume: ..........
        semnătura: ..........
        data: ..........

    ANEXA 11

        Direcţia Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime
        Nr. de înregistrare .......... data ..........
                NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ/
                         /NEELIGIBILITATEA CERERII DE FINANŢARE
        Stimată Doamnă/Stimate Domn,
        Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră depusă la DGP AMPOPAM în vederea obţinerii finanţării nerambursabile pentru Măsura III.4 - Activităţi de cooperare, a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă.
        După verificarea Cererii de finanţare cu nr.
    - Nr. de înregistare/cod SMIS
    – Denumirea proiectului

        aceasta a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/din următoarele motive:
    1) ....................
    2) ....................

        În cazul în care doriţi să contestaţi rezultatul verificărilor, aceasta se depune la sediul DGP- AM POPAM din Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări sau 10 zile calendaristice de la publicarea pe website-ul: www.ampeste.ro.
        Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.
        Cu stimă,
        Director general
        (nume, prenume, semnătură)

    ANEXA 12

                 NOTIFICARE APROBARE PROIECTE PROPUSE PENTRU FINANŢARE
        Nr. ........../Data ..............
        În atenţia
        Denumirea solicitantului ..........
        Adresa solicitantului ..........
        Stimată Doamnă/Stimate Domn,
        Vă facem cunoscut că, urmare verificării cererii de finanţare propuse pentru finanţare din POPAM 2014 - 2020 în cadrul PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 4 - Creşterea ocupării forţei de muncă şi coeziunea teritorială, Măsura III.4. - Activităţi de cooperare, DGP - AM POPAM a aprobat Cererea de finanţare cu titlul: ................

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Cod proiect │Solicitant │
├───────────────────┼──────────────────┤
└───────────────────┴──────────────────┘

        Valoare totală proiect (lei)
        Valoare eligibilă (lei)
        Valoare publică nerambursabilă (lei)
        Vă rugăm să analizaţi cu atenţie modelul cadru al contractul şi anexele acestuia, disponibile pe pagina de internet a Direcţiei Generale Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM.
        Vă solicităm să notificaţi Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM în maximum 5 zile de la data primirii prezentei notificări, cu privire la acceptarea/neacceptarea finanţării nerambursabile acordată prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020. În cazul în care nu primim răspunsul dumneavoastră în termenul de mai sus vom considera că aţi renunţat la Cererea de finanţare depusă.
        Va informăm că aveţi posibilitatea să depuneţi contestaţie în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
        Pentru etapa de precontractare, veţi depune la DGP AMPOPAM documentele menţionate în Ghidul solicitantului aferent măsurii III. 4 - Activităţi de cooperare.
        Pentru semnarea contractului de finanţare veţi fi notificat de către DGP AMPOPAM.

        Cu stimă,
        Director general
        (nume, prenume, semnătura)

    ANEXA 13

        Direcţia Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime
        Nr. de înregistrare .......... data ..........
        Prioritatea Uniunii 4: CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE
        Măsura III.4 - Activităţi de cooperare
        Valoarea alocată sesiunii - .......... euro (.......... lei/1 euro = .......... lei)
        Durata sesiunii - ..........
        Aprobat,
        Director General DGP-AMPOPAM
                      RAPORTUL DE SELECŢIE AL COMISIEI DE SELECŢIE
    I. Documentele suport care stau la baza procesului de selecţie:
    I.1. Cererile de finanţare depuse în cadrul apelului
    I.2. Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020
    I.3. Ghidul solicitantului şi Manualul de procedură pentru Măsura III.4
    I.4. Dosarele administrative ale Cererilor de finanţare

    II. Lista Cererilor de finanţare care au intrat în Comisia de selecţie (lei)

┌────┬──────────┬────────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ │Nr. de │Valoarea │Valoarea │
│crt.│Solicitant│înregistrare│totală a │eligibilă a│
│ │ │ │proiectului│proiectului│
├────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴───────────┴───────────┘


    III. Lista Cererilor de finanţare selectate pentru finanţare (lei)

┌────┬──────────┬────────────┬───────┬───────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ │Nr. de │ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Contribuţia│Contribuţia│
│crt.│Solicitant│înregistrare│Punctaj│totală a │eligibilă a│nerambursabilă│FEPAM │BN │
│ │ │ │ │proiectului│proiectului│a proiectului │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────────┴───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴───────────┘


    IV. Lista Cererilor de finanţare selectate fără finanţare (lei)

┌────┬──────────┬────────────┬───────┬───────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ │Nr. de │ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Contribuţia│Contribuţia│
│crt.│Solicitant│înregistrare│Punctaj│totală a │eligibilă a│nerambursabilă│FEPAM │BN │
│ │ │ │ │proiectului│proiectului│a proiectului │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│1. │- │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────────┴───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴───────────┘


    V. Lista cererilor de finanţare neselectate (lei)

┌────┬──────────┬────────────┬───────┬───────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ │Nr. de │ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Contribuţia│Contribuţia│
│crt.│Solicitant│înregistrare│Punctaj│totală a │eligibilă a│nerambursabilă│FEPAM │BN │
│ │ │ │ │proiectului│proiectului│a proiectului │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────────┴───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
└────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴───────────┘


    VI. Lista cererilor de finanţare neeligibile (lei)

┌────┬──────────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ │Nr. de │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Contribuţia│Contribuţia│
│crt.│Solicitant│înregistrare│totală a │eligibilă a│nerambursabilă│FEPAM │BN │
│ │ │ │proiectului│proiectului│a proiectului │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│1. │- │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────────┴───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴───────────┘


    VII. Lista Cererilor de finanţare retrase de către solicitant în etapa de evaluare şi selecţie (lei)

┌───────┬──────────┬────────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │Nr. de │Valoarea │Valoarea │
│Nr.crt.│Solicitant│înregistrare│totală a │eligibilă a│
│ │ │ │proiectului│proiectului│
├───────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│1. │- │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │
└───────┴──────────┴────────────┴───────────┴───────────┘


    VIII. OBSERVAŢIILE COMISIEI

┌───────────────┬────────────┬─────────┐
│Comisia de │Nume şi │Semnătură│
│selecţie │prenume │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│Preşedinte │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│Membru │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│Membru │ │ │
└───────────────┴────────────┴─────────┘


        Întocmit: Secretar al Comisiei de selecţie
        Data:

    ANEXA 14

                           LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR
                           SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creşterea ocupării forţei de muncă şi coeziunea │
│teritorială Măsura: III.4 - Activităţi de cooperare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │
│.................................................................. Durata de │
│implementare ............... (luni); Valoarea eligibilă │
│............................... (lei); Cofinanţarea │
│........................................ (%) COD SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|│
│_|_|_|_|_|_|_|_|_| COD DGP-AMPOPAM |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│Solicitant │Reprezentant legal │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │Nume │
│Denumire │.................. │
│......................................................│Prenume │
│Tel/fax ...................................... Email │................. │
│.................................... │Funcţie │
│ │......................│
├───┬──────────────────────────────────────────────────┴──────────┬───────────┤
│ │ │Rezultatul │
│Nr.│Puncte de verificat │verificării│
│ │ ├───┬───┬───┤
│ │ │DA │NU │NA │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│1 │Acordul de parteneriat autentificat la Notar (Anexa 2). │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Solicitantul nu figurează cu taxe şi impozite locale restante│ │ │ │
│ │* Se verifică dacă documentul este în original, este destinat│ │ │ │
│ │solicitantului şi nu are termenul de valabilitate expirat; **│ │ │ │
│2. │Se verifică datele înscrise în Certificatul/Certificatele │ │ │ │
│ │privind taxele şi impozitele locale emise de primăriile pe │ │ │ │
│ │raza cărora solicitantul îşi are sediul social şi punctele de│ │ │ │
│ │lucru. *** Nu se verifică pentru partenerii FLAG din afara │ │ │ │
│ │României. │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Solicitantul nu înregistrează obligaţii de plată nete ce │ │ │ │
│ │depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele │ │ │ │
│ │12 luni * Se verifică datele înscrise în Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală emis de către organul fiscal competent din │ │ │ │
│ │subordinea Administraţiei Finanţelor Publice, pentru │ │ │ │
│3. │obligaţiile fiscale şi sociale de plată către bugetul general│ │ │ │
│ │consolidat al statului. ** Se verifică dacă Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală are completată secţiunea C "Informaţii │ │ │ │
│ │pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru │ │ │ │
│ │accesarea fondurilor nerambursabile". *** Nu se verifică │ │ │ │
│ │pentru partenerii FLAG din afara României. │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Contractul individual de muncă pentru membrii echipei de │ │ │ │
│ │management al proiectului care acoperă perioada de │ │ │ │
│ │implementare * Se verifică dacă documentele sunt în copie cu │ │ │ │
│4. │menţiunea "Conform cu originalul" şi dacă solicitantul este │ │ │ │
│ │parte în contractul/contractele în cauză. ** Se verifică dacă│ │ │ │
│ │perioada de valabilitate a contractelor este aceeaşi cu cea │ │ │ │
│ │de implementare a proiectului. │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Există Actul de identitate al reprezentantului legal │ │ │ │
│5. │* Se verifică dacă documentul este în copie cu menţiunea │ │ │ │
│ │"Conform cu originalul" şi este în termenul de valabilitate. │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Există graficul de rambursare a cheltuielilor. │ │ │ │
│ │* Se verifică dacă există graficul de rambursare a │ │ │ │
│7. │cheltuielilor (maxim 6 cereri de rambursare), dacă valoarea │ │ │ │
│ │eligibilă a cererilor de rambursare corespunde cu valoarea │ │ │ │
│ │din bugetul indicativ, precum şi termenul de depunere a │ │ │ │
│ │primei cereri de rambursare. │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Există certificatul de cazier judiciar al solicitantului * Se│ │ │ │
│8. │verifică dacă solicitantul nu are menţiuni înscrise în │ │ │ │
│ │certificatul judiciar ** Se verifică pentru toţi partenerii │ │ │ │
│ │din proiect │ │ │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┘

        Primul expert care efectuează verificarea bifează cu simbolul v iar al doilea expert care efectuează verificarea bifează cu simbolul vv.
        Dacă cel puţin un document menţionat nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, nu este în original sau copii cu menţiunea "Conform cu originalul", Cererea de Finanţare este respinsă.
        Dacă cel puţin o condiţie de la punctele de verificare 1-8 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a documentelor solicitate se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanţare este respins.

                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016