Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DOCUMENTUL-CADRU din 4 mai 2015  de implementare a Programului operaţional sectorial Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DOCUMENTUL-CADRU din 4 mai 2015 de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013*)

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 309 bis din 6 mai 2015

──────────
    *) Aprobat de Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 882/2015 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 6 mai 2015.
──────────

    [ANTET-MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE]
──────────
    *) Notă CTCE:
    Antetul Ministerului Fondurilor Europene se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 bis din 6 mai 2015 la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


                       DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE A
         PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
                                   2007-2013

    [SIGLA]
──────────
    *) Notă CTCE:
    Sigla Fondului Social European se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 bis din 6 mai 2015 la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


                                  Versiunea 10
    aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 882/04.05.2015

                                    CUPRINS
    ABREVIERI
    I. INTRODUCERE
    A. SINTEZA POSDRU
    B. TEME ŞI OBIECTIVE ORIZONTALE
    C. DIMENSIUNEA FINANŢĂRII ACORDATE
    II. DESCRIEREA DOMENIILOR MAJORE DE INTERVENŢIE
    II.1. AXA PRIORITARĂ 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
    II.1.1. Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate
    II.1.2. Domeniul Major de Intervenţie 1.2 - Calitate în învăţământul superior
    II.1.3. Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională
    II.1.4. Domeniul Major de Intervenţie 1.4 - Calitate în formarea profesională continuă
    II.2. AXA PRIORITARĂ 2 - Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
    II.2.1. Domeniul Major de Intervenţie 2.1 - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
    II.2.2. Domeniul Major de Intervenţie 2.2 - Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii
    II.2.3. Domeniul Major de Intervenţie 2.3 - Acces şi participare la FPC
    II.3. AXA PRIORITARĂ 3 - Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
    II.3.1. Domeniul Major de Intervenţie 3.1 - Promovarea culturii antreprenoriale
    II.3.2. Domeniul Major de Intervenţie 3.2 - Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
    II.3.3. Domeniul Major de Intervenţie 3.3 - Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă
    II.4. AXA PRIORITARĂ 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
    II.4.1. Domeniul Major de Intervenţie 4.1 - Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare
    II.4.2. Domeniul Major de Intervenţie 4.2 - Formarea personalului propriu al SPO
    II.5. AXA PRIORITARĂ 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare
    II.5.1. Domeniul Major de Intervenţie 5.1 - Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
    II.5.2. Domeniul Major de Intervenţie 5.2 - Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
    II.6. AXA PRIORITARĂ 6 - Promovarea incluziunii sociale
    II.6.1. Domeniul Major de Intervenţie 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale
    II.6.2. Domeniul Major de Intervenţie 6.2 - Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
    II.6.3. Domeniul Major de Intervenţie 6.3 - Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii
    II.6.4. Domeniul Major de Intervenţie 6.4 - Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii
    II.7. AXA PRIORITARĂ 7 - Asistenţă tehnică
    II.7.1. Domeniul major de intervenţie 7.1 - Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU
    II.7.2. Domeniul Major de Intervenţie 7.2 - Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU
    III. PLANUL FINANCIAR
    IV. ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA
    IV.1. Cadrul general pentru implementarea POSDRU
    IV.2. Principii privind transmiterea, evaluarea şi selecţia proiectelor
    IV.3. Procedura de modificare a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU

    Abrevieri

    DG CIPRU Direcţia Generală de Coordonare Implementare Programe Resurse
               Umane
    AM Autoritatea de Management
    AMPOSDRU Autoritatea de Management Programul Operaţional Sectorial
               Dezvoltarea Resurselor Umane
    ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
    AP Axă Prioritară
    CD Cercetare-Dezvoltare
    CDI Cercetare, Dezvoltare şi Inovare
    CDL Curriculum în Dezvoltare Locală
    CE Comisia Europeană
    CES Cerinţe Educaţionale Speciale
    CNC Cadrul Naţional al Calificărilor
    CNCIS Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior
    ANC Autoritatea Naţională pentru Calificări
    CNFPÎP Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul
               Preuniversitar
    DMI Domeniu Major de Intervenţie
    DRU Dezvoltarea Resurselor Umane
    EFP Educaţie şi Formare Profesională
    FC Fondul de Coeziune
    FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională
    FPC Formare Profesională Continuă
    FSE Fondul Social European
    IMM Întreprinderi Mici şi Mijlocii
    IPT Învăţământ Profesional şi Tehnic
    ISCO Clasificare Internaţională Standard a Ocupaţiilor
    MAO Măsuri Active de Ocupare
    MEN Ministerul Educaţiei Naţionale
    MTS Ministerul Tineretului şi Sportului
    MFE Ministerul Fondurilor Europene
    MECMA Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
    MMFPSPV Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
               Vârstnice
    OI Organism Intermediar
    ONG Organizaţie Non-Guvernamentală
    PLAI Planul Local de Acţiune privind Învăţământul Profesional şi
               Tehnic
    PO Program Operaţional
    POS Programul Operaţional Sectorial
    POSCCE Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
               Economice
    POSDRU Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
    PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământul
               Profesional şi Tehnic
    RU Resurse Umane
    SLD Şomaj de lungă durată
    SPO Serviciul Public de Ocupare
    TI Tehnologia Informaţiei
    TIC Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
    UE Uniunea Europeană    I. INTRODUCERE
    Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) aferent perioadei de programare 2007-2013 reprezintă un document elaborat de către Autoritatea de Management în colaborare cu Organismele Intermediare, ce cuprinde:
    ● descrierea detaliată a domeniilor majore de intervenţie pentru fiecare Axă Prioritară;
    ● operaţiunile orientative;
    ● activităţile eligibile;
    ● categorii de cheltuieli eligibile;
    ● aspecte generale privind criteriile de eligibilitate şi de selecţie a proiectelor şi beneficiarilor;
    ● tipuri de cereri de propuneri de proiecte;
    ● alocări financiare orientative;
    ● categorii de beneficiari şi grupuri ţintă eligibile;
    ● indicatori de monitorizare şi evaluare;
    ● teme orizontale.
    Structura acestui document este alcătuită astfel încât potenţialii beneficiari (ministere, agenţii guvernamentale, instituţii publice, parteneri sociali, societatea civilă, alte entităţi relevante, precum şi parteneri din alte State Membre şi cetăţeni) să aibă acces la informaţiile necesare în ceea ce priveşte implementarea obiectivelor POSDRU.

    A. SINTEZA POSDRU
    Prioritatea tematică a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 - "Dezvoltarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman din România" este transpusă în POSDRU.
    POSDRU este un document propus de România şi aprobat de Comisia Europeană, care defineşte strategia de dezvoltare, intervenţia Fondului Social European sprijinind atingerea obiectivelor în domeniul dezvoltării resurselor umane.
    POSDRU a fost elaborat în conformitate cu prevederile Orientărilor Strategice Comunitare privind Coeziunea, cu Strategia Lisabona privind ocuparea şi locurile de muncă, ţinându-se cont de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind stabilirea dispoziţiilor generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European şi Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind stabilirea dispoziţiilor generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.
    Obiectivul general al POSDRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.
    Obiectivul general al POSDRU poate fi împărţit într-o serie de obiective specifice:
    ● Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv educaţia superioară şi cercetarea;
    ● Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii;
    ● Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
    ● Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive;
    ● Promovarea inserţiei/reinserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale;
    ● Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
    ● Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii.
    Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este structurat pe 7 Axe Prioritare şi 21 Domenii Majore de Intervenţie:


 ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Axe Prioritare │ Domenii Majore de Intervenţie │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. EDUCAŢIA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ │1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de │
 │ÎN SPRIJINUL CREŞTERII ECONOMICE ŞI │calitate; │
 │DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII BAZATE PE │2. Calitate în învăţământul superior; │
 │CUNOAŞTERE │3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare │
 │ │profesională; │
 │ │4. Calitate în FPC; │
 │ │5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării│
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. CORELAREA ÎNVĂŢĂRII PE TOT │1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă; │
 │PARCURSUL VIEŢII CU PIAŢA MUNCII │2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii; │
 │ │3. Acces şi participare la FPC. │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII │1. Promovarea culturii antreprenoriale; │
 │LUCRĂTORILOR ŞI A ÎNTREPRINDERILOR │2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru │
 │ │promovarea adaptabilităţii; │
 │ │3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor │
 │ │partenerilor sociali şi societăţii civile. │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. MODERNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE │1. Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru │
 │OCUPARE │furnizarea serviciilor de ocupare; │
 │ │2. Formarea personalului propriu al Serviciului Public de │
 │ │Ocupare. │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5. PROMOVAREA MĂSURILOR ACTIVE DE │1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare; │
 │OCUPARE │2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale │
 │ │în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea │
 │ │forţei de muncă. │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │6. PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE │1. Dezvoltarea economiei sociale; │
 │ │2. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor │
 │ │vulnerabile pe piaţa muncii; │
 │ │3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii; │
 │ │4. Iniţiative trans-naţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii│
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │7. ASISTENŢĂ TEHNICĂ │1. Sprijin pentru implementarea, managementul general şi │
 │ │evaluarea POS DRU; │
 │ │2. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU. │
 └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘


    B. TEME ŞI OBIECTIVE ORIZONTALE
    În conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 şi cu Regulamentul Parlamentului şi Consiliului nr. 1081/2006, POSDRU asigură respectarea temelor orizontale privind egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă. De asemenea, dezvoltarea şi utilizarea TIC, inovarea, abordarea trans-naţională şi interregională şi îmbătrânirea activă au fost avute în vedere ca obiective orizontale la stabilirea operaţiunilor indicative care vor fi implementate în cadrul fiecărui DMI al Axelor Prioritare.
    CE a stabilit ca egalitatea de gen să fie inclusă în toate politicile fundamentale de dezvoltare, ceea ce presupune adoptarea de măsuri specifice de promovare a femeilor şi de dezvoltare a rolului lor în viaţapolitică, economică şi socială. În ciuda progresului semnificativ pe care l-a realizat lumea modernă, în multe societăţi, atât în curs de dezvoltare, cât şi industrializate, există încă diferite forme şi practici de discriminare.
    Principiile egalităţii de şanse, de gen şi nediscriminării sunt integrate în POSDRU în scopul facilitării incluziunii sociale şi combaterii excluziunii, atât a grupurilor vulnerabile, cât şi a femeilor, pe piaţa muncii. Fiecare AP a fost elaborată luându-se în considerare aceste principii prin stabilirea unor obiective specifice şi acţiuni pozitive care trebuie implementate pentru a asigura participarea acestor grupuri ţintă la activităţile finanţate prin FSE.
    FSE finanţează proiecte care promovează egalitatea de şanse, nediscriminarea şi incluziunea socială. În acest sens, AMPOSDRU se va asigura că implementarea proiectelor finanţate din POSDRU contribuie la promovarea egalităţii şi la eliminarea inegalităţii dintre femei şi bărbaţi. Abordarea integrată a egalităţii de gen trebuie să fie combinată cu acţiuni specifice pentru creşterea participării durabile şi progresului femeilor în activitatea profesională.
    AMPOSDRU va sprijini abordarea integrată a principiului egalităţii de şanse în Ghidul Solicitantului şi în documentaţia ulterioară privind cererile de propuneri de proiecte pentru a asigura un nivel ridicat al calităţii proiectelor şi a activităţilor adresate grupurilor vulnerabile şi femeilor.
    În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006, art. 11.1 (c) şi 17, AMPOSDRU a elaborat în parteneriat strategia pentru POSDRU, asigurând principiul egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei şi al dezvoltării durabile pe întreaga perioadă a diferitelor stadii de implementare a POSDRU (programare, implementare, monitorizare şi evaluare).
    Art. 6 din Regulamentul Consiliului nr. 1081/2006, Directiva 2000/78/EC şi Directiva 76/207/EEC au fost luate în considerare de AMPOSDRU la elaborarea strategiei în vederea asigurării egalităţii de şanse pentru toţi şi a egalităţii de gen, pe perioada diferitelor stadii de implementare a POS DRU (programare, implementare, monitorizare şi evaluare).
    Fiecare axă prioritară ia în considerare conceptul de dezvoltare durabilă în sensul promovării unor măsuri specifice care vor trebui implementate pentru a crea un echilibru între nevoile economice, sociale şi cele din domeniul protecţiei mediului înconjurător, asigurând prosperitate pentru generaţiile actuale şi viitoare. Dezvoltarea durabilă este recunoaşterea faptului că obiectivele economice, sociale şi de mediu nu pot fi realizate separat.
    AMPOSDRU va asigura pe perioada implementării POSDRU promovarea conceptului de dezvoltare durabilă, protecţia mediului şi utilizarea raţională a resurselor pentru a satisface nevoile actuale fără a compromite resursele necesare generaţiilor viitoare.
    Principiul dezvoltării durabile este abordat din perspectiva protecţiei şi îmbunătăţirii mediului înconjurător. În particular, activităţile specifice vor fi sprijinite în scopul dezvoltării IMM-urilor în sectoarele de protecţie a mediului, turism şi servicii culturale; pentru dezvoltarea bunelor practici pentru IMM-uri în relaţie cu managementul eficient al protecţiei mediului, adoptarea şi folosirea tehnologiilor de prevenire a poluării, integrarea tehnologiilor de producţie nepoluante; pentru susţinerea campaniilor de informare şi de creştere a conştientizării privind promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor şi pentru asigurarea participării active a cetăţenilor la protecţia mediului şi controlul poluării.
    Proiectele din domeniul educaţiei şi formării profesionale vor promova principiul dezvoltării durabile, având astfel o contribuţie semnificativă pentru realizarea obiectivelor principale ale strategiei Uniunii Europene şi se aşteaptă ca ele să primească sprijin total din partea FSE. Obiectivul general al acestor proiecte este de a avea cetăţeni mai bine pregătiţi care să facă faţă provocărilor din prezent şi din viitor şi capabili să acţioneze în mod responsabil pentru generaţiile viitoare. În acest scop, iniţiativele trebuie să promoveze învăţarea în toate domeniile fundamentale: a învăţa pentru a cunoaşte, a învăţa pentru a acţiona, a învăţa pentru a fi, a învăţa pentru a convieţui şi a învăţa pentru a te schimba pe tine însuţi şi societatea.
    De asemenea, implementarea principiului dezvoltării durabile va oferi tinerei generaţii oportunitatea de a integra conţinutul cultural cu valorile etice şi sociale. Activităţile proiectelor finanţate vor urmări principiile dezvoltării durabile pe parcursul diverselor etape de implementare, astfel încât să se asigure protecţia mediului, a resurselor şi a bio-diversităţii. În acest context se va promova formarea profesională pentru dezvoltarea competenţelor de management al mediului şi tehnologiilor de mediu. Toate programele de formare profesională dezvoltate şi furnizate vor include module privind principiul dezvoltării durabile, prevenirea poluării, conştientizarea problemelor de mediu etc. Dezvoltarea durabilă înseamnă: dezvoltare economică echilibrată şi echitabilă; nivele înalte de ocupare, coeziune socială şi incluziune; un înalt nivel de protecţie a mediului şi o utilizare responsabilă a resurselor naturale; o politică coerentă care generează un sistem politic deschis, transparent şi justificabil; cooperare internaţională efectivă în vederea promovării dezvoltării durabile globale.
    Economia bazată pe cunoaştere va fi abordată prin promovarea şi creşterea accesului la educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă de calitate. Mai mult, vor fi sprijinite programele doctorale şi post-doctorale în domeniul cercetării şi al creării reţelelor între întreprinderi, universităţi şi centre de cercetare. România va contribui la construirea unei Europe mai competitive prin sprijinirea acţiunilor îndreptate spre promovarea spiritului antreprenorial şi eficientizarea serviciilor publice. Va fi sprijinită consolidarea culturii şi spiritului antreprenorial, pentru ca antreprenoriatul să devină o opţiune de carieră pentru fiecare, ca soluţie importantă pentru contrabalansarea efectelor negative ale ajustărilor structurale şi ale procesului de restructurare industrială, generând astfel crearea unor noi alternativele economice şi sociale şi beneficiind de oportunităţile create de dezvoltarea economică.
    POSDRU va contribui la creşterea competitivităţii resurselor umane prin încurajarea inovării şi a economiei bazate pe cunoaştere, inclusiv a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. În implementarea obiectivelor şi priorităţilor specifice, FSE va sprijini promovarea şi abordarea integrată a activităţilor inovatoare întreprinse în cadrul proiectelor. În POSDRU, provocarea tehnologică este abordată atât ca o acţiune specifică, cât şi ca o prioritate orizontală privind accesul tuturor, indiferent de categoria socială, la societatea informaţională. Astfel, proiectele finanţate din POS DRU vor urmări promovarea unui factor important pentru îmbunătăţirea competitivităţii şi pentru crearea de noi locuri de muncă şi pentru întărirea potenţialului de îmbunătăţire a calităţii vieţii. POSDRU finanţează proiecte care contribuie la dezvoltarea societăţii informaţionale, o societate în care informaţia şi TIC se utilizează la scară largă şi la costuri reduse, dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere, pentru a sublinia faptul că cea mai valoroasă achiziţie este investiţia în capitalul intangibil uman şi social şi că factorii cheie sunt cunoaşterea şi creativitatea. Această nouă societate prezintă mari oportunităţi: poate însemna noi oportunităţi ocupaţionale, mai multe locuri de muncă menite să împlinească fiinţa umană, noi instrumente în educaţie şi formare, acces mai uşor la serviciile publice, creşterea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate.
    Având în vedere creşterea numărului persoanelor vârstnice şi rolul lor în societate, necesitatea promovării unor iniţiative eficiente de promovare a îmbătrânirii active şi asigurarea diferitelor oportunităţi pentru forţa de muncă vârstnică devine din ce în ce mai relevantă. În acest context, POSDRU va finanţa proiecte care contribuie la promovarea îmbătrânirii active. Promovarea şi susţinerea acestui obiectiv orizontal prezintă beneficii şi pentru angajatori, prin: implicarea în echipe mixte a persoanelor cu vârste diferite, care combină avantajele competenţelor diferitelor grupe de vârstă - în acest sens, studiile de caz indică creşterea bunăstării, atitudini mai pozitive privind munca şi creşterea capacităţii de ocupare a persoanelor vârstnice. În plus, există un impact pozitiv asupra tuturor angajaţilor în ceea ce priveşte relaţiile dintre generaţii şi asupra cunoaşterii şi atitudinilor faţă de colegii mai vârstnici.
    Scopul cooperării trans-naţionale şi inter-regionale este de a contribui la creşterea calităţii în politica de ocupare şi la implementarea unor reforme importante folosind experienţa altor ţări prin activităţi comune ale persoanelor, administraţiilor, partenerilor sociali, ONG-urilor şi ale altor organizaţii cu atribuţii în domeniul ocupării, incluziunii sociale şi formării profesionale. Schimbul de experienţă, de bune practici şi activităţile desfăşurate în comun pentru găsirea unor soluţii general valabile într-un mediu multicultural are un efect multiplicator: întărirea capacităţii de inovare, modernizarea şi adaptarea instituţiilor la noile provocări economice şi sociale, identificarea şi evaluarea problemelor şi soluţiilor necesare reformei în domeniul politicilor şi aplicarea acestora pentru a atinge obiectivele Strategiei Lisabona şi pentru a îmbunătăţi calitatea guvernării.

    C. DIMENSIUNEA FINANŢĂRII ACORDATE
    Intervenţiile POS DRU sunt finanţate pe baza nevoilor identificate şi a obiectivelor vizate în anumite sectoare sau zone (local, regional, multi-regional, naţional).
    Astfel, în vederea atingerii indicatorilor de program şi a obiectivelor stabilite pentru fiecare DMI, pot fi lansate următoarele tipuri de cereri de propuneri de proiecte:
    ● proiecte sistemice - proiecte care contribuie la atingerea unor obiective strategice în anumite sectoare şi care vizează grupuri ţintă clar delimitate, în scopul îndeplinirii recomandărilor specifice de ţară, a ţintelor naţionale în contextul Strategiei Europa 2020, sau pentru implementarea unor obiective de politică asumate legal sau prin strategii sectoriale. Solicitanţi eligibili pentru aceste proiecte pot fi doar entităţi publice cu atribuţii în domeniul obiectivelor vizate, cu posibilitatea încheierii de parteneriate cu structuri publice sau private relevante care pot contribui la îndeplinirea acestor obiective.
    ● proiecte strategice - proiecte care vor fi implementate la nivel naţional, multi-regional sau sectorial.
    ● proiecte de grant - proiecte care vor fi implementate la nivel regional, multi-regional sau local.

 ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Valoarea │Echivalentul în lei a 5.000.001 - 50.000.000 euro pentru │
 │eligibilă a│proiectele sistemice │
 │proiectelor│Echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro pentru proiectele│
 │ *) │strategice │
 │ │Echivalentul în lei a 50.000 - 499.999 euro pentru proiectele de│
 │ │grant │
 └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *) Valoarea eligibilă a proiectelor - reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoare adăugată nedeductibilă aferentă acestora, potrivit H.G. nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare
──────────

    Dată fiind dimensiunea proiectelor sistemice şi caracterul lor non-competitiv (fiind concentrate la nivelul entităţilor publice care au responsabilitatea gestionării domeniului de politică publică sau a sectorului vizat prin respectiva cerere de propuneri de proiecte), beneficiarul eligibil unic va trebui să justifice necesitatea finanţării, anterior lansării cererii de propuneri de proiecte. În acest sens, acesta va trebui să furnizeze către AM POS DRU informaţii clare privind:
    ● Principalele nevoi vizate, în strânsă corelare cu obligaţiile legale/strategice asumate de România în respectivul sector;
    ● Obiectivul general al intervenţiei, care trebuie să fie legat de politicile şi strategiile naţionale şi trebuie să se concentreze asupra elementelor cheie care se doresc a fi dezvoltate pe termen lung;
    ● Obiectivele specifice vizate, care trebuie să fie legate de politicile şi strategiile naţionale şi trebuie să fie SMART;
    ● O analiză preliminară a implicaţiilor financiare (costuri) pentru intervenţiile propuse;
    ● Grupul ţintă vizat, care trebuie cuantificat;
    ● Durata intervenţiei;
    ● Rezultatele aşteptate în urma intervenţiei, care trebuie corelate cu nevoile şi cu obiectivele propuse;
    ● Sustenabilitatea rezultatelor obţinute după finalizarea intervenţiei.
    În urma analizei informaţiilor furnizate de entitatea publică responsabilă, AM POS DRU va fundamenta lansarea unei cereri de propuneri de proiecte sistemice. În procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor sistemice vor fi respectate aceleaşi criterii de selecţie aplicabile proiectelor strategice şi de grant, aşa cum au fost acestea aprobate de către Comitetul de Monitorizare POSDRU.
    În funcţie de specificul intervenţiilor care se doresc a fi finanţate, AM POS DRU poate lansa şi:
    ● scheme de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică, în condiţiile regulamentelor europene şi legislaţiei naţionale aplicabile;
    ● scheme de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile regulamentelor europene şi legislaţiei naţionale aplicabile;
    ● scheme de ajutor de minimis, în condiţiile regulamentelor europene şi legislaţiei naţionale aplicabile.
    Posibilitatea lansării unor scheme de ajutor de stat sau de minimis este specificată în prezentul document pentru acele domenii majore de intervenţii unde este justificat acest tip de sprijin.

    II. DESCRIEREA DOMENIILOR MAJORE DE INTERVENŢIE

    II.1. AXA PRIORITARĂ 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
    AP 1 urmăreşte să sprijine dezvoltarea unor traiectorii flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii şi să îmbunătăţească accesul la educaţie şi formare profesională prin furnizarea de educaţie şi formare iniţială şi continuă modernă şi de calitate, incluzând învăţământul superior şi cercetarea.
    Sistemele de educaţie şi formare vor fi abordate la nivel naţional în ceea ce priveşte dezvoltarea de standarde şi instrumente specifice în domeniul managementului şi asigurării calităţii (atât la nivel de sistem, cât şi la nivel de furnizor de educaţie şi formare), asigurarea coerenţei între diferitele contexte de învăţare şi forme de educaţie, asigurarea elementelor de bază în vederea dezvoltării rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, dezvoltarea ofertelor de educaţie şi formare, dezvoltarea unui corp de cadre didactice, formatori, absolvenţi şi cercetători bine pregătiţi care să vină în sprijinul creşterii şi competitivităţii economice. Activităţile avute în vedere pentru creşterea flexibilităţii şi diversificarea modalităţilor de furnizare a educaţiei şi formării profesionale, vor completa activităţile avute în vedere pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă.
    Domeniile majore de intervenţie ale acestei AP sunt:
    1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate;
    2. Calitate în învăţământul superior;
    3. Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională;
    4. Calitate în formarea profesională continuă;
    5. Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării.

    II.1.1. Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate
    II.1.1.1. Descriere
    Acest DMI sprijină activităţile destinate restructurării şi îmbunătăţirii învăţământului preuniversitar (în conformitate cu structura sistemului de educaţie în vigoare), în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi asigurării de competenţe cheie şi competenţe profesionale pentru toţi.
    Pentru perioada de programare 2007-2013, principalele obiective specifice identificate în cadrul POSDRU pentru restructurarea şi îmbunătăţirea sistemului de învăţământ preuniversitar sunt:
    - dezvoltarea şi implementarea unui sistem eficient de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar;
    - planificarea şi îmbunătăţirea managementului educaţional în învăţământul preuniversitar;
    - îmbunătăţirea ofertelor din învăţământul profesional şi tehnic şi învăţământul postliceal (învăţământ terţiar non-universitar); o mai bună corelare a ofertei cu nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere prin îmbunătăţirea procesului de planificare în educaţie, prin furnizarea de competenţe şi educaţie mai bună;
    - sprijin pentru dobândirea competenţelor cheie şi profesionale pentru toţi, cu accent pe dezvoltarea abilităţilor personale prin dezvoltarea şi furnizarea de programe/oferte de educaţie şi formare profesională iniţială;
    - sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie, în special în învăţământul secundar superior, o atenţie deosebită fiind acordată elevilor din mediul rural, celor provenind din comunitatea romă şi altor grupuri vulnerabile, prin crearea de mecanisme, instrumente şi servicii specifice;
    - promovarea culturii antreprenoriale şi a cetăţeniei active pentru elevii din învăţământul preuniversitar.
    În ceea ce priveşte planificarea şi managementul educaţional preuniversitar, asigurarea calităţii în educaţie, sistemele de evaluare şi examinare, intervenţiile FSE se vor adresa atât sistemului, cât şi furnizorilor de educaţie şi formare profesională iniţială (ISCED 0-4). Astfel, sprijinul acordat la nivel de sistem pentru dezvoltarea de instrumente specifice (ex. metodologii, proceduri, standarde), va fi completat prin sprijinul acordat pentru transpunerea eficientă a acestor instrumente, la nivel de furnizor de educaţie şi formare profesională iniţială.
    În vederea asigurării unei mai bune adaptări a educaţiei şi formării profesionale iniţiale la nevoile pieţei muncii şi nevoilor individuale de învăţare, intervenţiile se vor concretiza în acţiuni de dezvoltare de curriculum (curriculum-ul naţional, precum şi curriculum la decizia şcolii, auxiliare curriculare etc), corelate cu tehnici de predare centrate pe elev, moduri flexibile de furnizare a educaţiei, inclusiv integrarea şi extinderea utilizării TIC în aceste activităţi şi procese.
    De asemenea, în cadrul învăţământului preuniversitar, programul va finanţa, la nivelul învăţământului profesional şi tehnic, dezvoltarea şi actualizarea calificărilor şi standardelor de pregătire profesională, dezvoltarea de curriculum pentru noile ocupaţii, flexibilizarea modurilor de furnizare a formării profesionale iniţiale, în special prin crearea şi consolidarea parteneriatelor, realizarea de analize care să susţină îmbunătăţirea proceselor de planificare şi management. Învăţământul terţiar non-universitar (învăţământul postliceal) va constitui o prioritate de finanţare din perspectiva asigurării accesului la furnizarea acestui tip de educaţie.
    Pentru a răspunde nevoii de a construi şi de a structura un sistem de educaţie şi formare profesională iniţială incluzivă, vor fi eligibile pentru finanţare FSE activităţile destinate integrării practicilor educaţionale incluzive, dezvoltarea de sisteme pentru validarea învăţării anterioare şi pentru dezvoltarea curriculară şi evaluarea adecvată a acumulării de competenţe cheie*1) şi a rezultatelor de învăţare, dezvoltarea mecanismelor care să susţină creşterea ratei de tranziţie către nivelele superioare de educaţie - în special în învăţământul secundar superior.
──────────
    *1) Competenţe cheie, aşa cum sunt definite în documentul elaborat de Grupul de lucru B al Comisiei Europene "Competenţele cheie pentru Educaţia pe tot parcursul vieţii, cadru european de referinţă, noiembrie 2004" (Key Competences For Lifelong Learning A European Reference Framework November 2004").
──────────

    În ceea ce priveşte creşterea participării la educaţie, vor fi sprijinite, la nivel de sistem, dezvoltarea de mecanisme, elaborarea unor pachete de facilităţi şi stimulente şi dezvoltarea de programe destinate elevilor provenind din comunitatea romă, din mediul rural, persoane cu dizabilităţi şi alte grupuri vulnerabile.
    În cadrul acestui DMI, vor fi susţinute activităţile destinate îmbunătăţirii accesului la servicii de calitate furnizate în şcoală, fiind vizate, în mod special, serviciile de orientare şi consiliere, mediere şcolară şi alte servicii conexe. Aceste servicii susţin realizarea obiectivului de creştere a participării la educaţie şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare contribuind astfel pe termen lung la îmbunătăţirea nivelului de educaţie al populaţiei.
    Se are în vedere, de asemenea, menţinerea echilibrului între sprijinul acordat la nivel de sistem (în mod special în ceea ce priveşte dezvoltarea şi implementarea de noi instrumente, proceduri, metodologii şi mecanisme) şi sprijinul acordat unităţilor de învăţământ preuniversitar şi la nivel local (în special în ceea ce priveşte transpunerea procedurilor şi metodologiilor existente la nivel de sistem, îmbunătăţirea ofertelor de educaţie şi a serviciilor alternative furnizate, dezvoltarea, transpunerea şi implementarea efectivă a reformelor promovate în educaţie şi formare profesională iniţială).
    Intervenţiile FSE vor viza şi creşterea capacităţii şcolilor de a furniza programe flexibile de educaţie pentru adulţi (în calitate de părinţi/tutori ai elevilor), pentru comunităţi şi grupuri dezavantajate, precum şi programe de formare a competenţelor şi abilităţilor necesare unor ocupaţii noi.
    Programe specifice de promovare a regulilor elementare de igienă (ex. educaţia pentru sănătate furnizată în şcoli, campanii de conştientizare derulate în şcolile şi comunităţile ţintă, activităţi extracurriculare etc.) vor fi dezvoltate şi adaptate pentru populaţia roma şi pentru persoanele din mediul rural, categoriile cele mai afectate de sărăcie, cu o stare de sănătate şi condiţii de viaţă precare. Astfel de programe vor conduce la îmbunătăţirea stării de sănătate a viitoarei forţe de muncă.
    Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a cetăţeniei active poate contribui, de asemenea, la creşterea ratei de ocupare şi la o mai bună guvernare. Cu cât aceste atitudini sunt dezvoltate mai devreme şi devin parte a procesului de dezvoltare a individului, cu atât impactul acestor acţiuni va fi mai mare. Prin promovarea culturii antreprenoriale în educaţie, elevii vor beneficia de instrumente de bază pentru iniţierea unor activităţi cu caracter antreprenorial la momentul inserţiei pe piaţa muncii. În cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor fi sprijinite proiecte care vizează dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi de cetăţenie activă, în particular prin activităţi extracurriculare.
    În vederea asigurării eficacităţii intervenţiilor finanţate din FSE, în cadrul proiectelor care vizează restructurarea şi îmbunătăţirea învăţământului pre-universitar, va fi încurajată o abordare integrată a intervenţiilor, formarea şi perfecţionarea personalului şi a actorilor cheie implicaţi în aceste activităţi şi procese, precum şi analiza progreselor/stagnărilor înregistrate prin studii, sondaje, monitorizarea participării la educaţie, absenteismului şi absolvirii studiilor.
    Pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea învăţământului preuniversitar sunt încurajate inovarea şi activităţile cu dimensiune transnaţională.
    Principalele obiective operaţionale ale acestui DMI sunt:
    Îmbunătăţirea şi restructurarea sistemului de învăţământ preuniversitar, inclusiv asigurarea calităţii, perfecţionarea personalului şi promovarea inovării;
    Îmbunătăţirea managementului şi capacităţii unităţilor de învăţământ şi furnizorilor de educaţie şi formare profesională iniţială de a asigura calificări relevante pentru nevoile pieţei muncii;
    Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente pentru asigurarea accesului la educaţie de calitate şi la competenţe cheie şi profesionale pentru toţi;
    Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere şcolară, mediere şcolară şi a altor servicii şi instrumente alternative care să sprijine creşterea participării la educaţie şi formare profesională precum şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare;
    Promovarea în procesul de educaţie a spiritului antreprenorial şi a cetăţeniei active.
    II.1.1.2. Operaţiuni orientative
    1. Dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanisme de îmbunătăţire a învăţământului preuniversitar, inclusiv acţiuni inovatoare şi transnaţionale, sprijin pentru furnizorii de educaţie şi pentru dezvoltarea personalului;
    2. Dezvoltarea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar, inclusiv perfecţionarea personalului şi acţiuni inovatoare;
    3. Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere în scopul creşterii performanţelor şcolare şi a ratelor de tranziţie către nivele superioare de educaţie;
    4. Sprijin pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertelor educaţionale şi de formare profesională iniţială;
    5. Sprijin pentru inovare şi pentru dezvoltarea instrumentelor şi mecanismelor pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare profesională iniţială pentru toţi;
    6. Sprijin pentru dezvoltarea educaţiei antreprenoriale şi a cetăţeniei active.
    II.1.1.3. Activităţi eligibile
    1. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea de metodologii, instrumente şi proceduri pentru managementul şi asigurarea calităţii, managementul educaţional, evaluare şi acreditare, descentralizare, examinarea şi evaluarea elevilor, inspecţie şcolară, inclusiv construcţia/actualizarea şi implementarea de sisteme de indicatori de referinţă etc.;
    2. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea documentelor de planificare în educaţie şi formarea profesională iniţială (cum ar fi: PRAI, PLAI, Planuri de Acţiune ale Şcolii, etc);
    3. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea instrumentelor, metodologiilor şi sistemelor pentru recunoaşterea/validarea/certificarea învăţării anterioare pentru dezvoltarea de curricule în sprijinul achiziţiilor de competenţe cheie inclusiv pentru evaluarea achiziţiilor de competenţe cheie şi profesionale;
    4. Dezvoltarea/implementarea/integrarea instrumentelor şi practicilor de educaţie incluzivă, crearea/dezvoltarea de mecanisme care să sprijine creşterea accesului şi participării la educaţia şi formarea profesională iniţială;
    5. Elaborarea/dezvoltarea/actualizarea/revizuirea/testarea şi implementarea de calificări şi standarde de pregătire profesională în învăţământul profesional şi tehnic;
    6. Dezvoltarea/actualizarea/îmbunătăţirea/testarea şi implementarea instrumentelor de orientare şi consiliere, precum şi servicii conexe;
    7. Îmbunătăţirea/furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere în învăţământul preuniversitar;
    8. Îmbunătăţirea/furnizarea serviciilor de mediere şcolară, servicii de sprijin şi servicii conexe pentru elevi cu dizabilităţi, elevi de etnie romă şi din mediul rural, persoane aparţinând altor grupuri vulnerabile;
    9. Formarea şi perfecţionarea persoanelor aparţinând grupurilor ţintă (cu excepţia grupului ţintă "elevi") în vederea elaborării/actualizării/revizuirii/testării/implementării de metodologii, instrumente şi proceduri;
    10. Dezvoltarea/actualizarea/îmbunătăţirea/testarea şi implementarea standardelor de pregătire profesională şi a curriculei (inclusiv revizuire planuri de învăţământ, programe şcolare, elaborare/revizuire auxiliare curriculare, elaborare material didactic etc.) şi, după caz, dezvoltarea/actualizarea/îmbunătăţirea/testarea şi implementarea standardelor de pregătire profesională;
    11. Activităţi extracurriculare (doar în ceea ce priveşte educaţia nonformală şi informală, în sprijinul achiziţiilor de competenţe cheie), inclusiv acţiuni inovatoare;
    12. Campanii de conştientizare în vederea creşterii participării la educaţie şi formare profesională iniţială, promovării normelor elementare de igienă şi menţinere a sănătăţii, inclusiv respectarea diversităţii;
    13. Introducerea şi extinderea utilizării TIC în activităţile de predare şi învăţare, management şi planificare în învăţământul preuniversitar;
    14. Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor/instrumentelor software pentru îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale;
    15. Dezvoltare, actualizare şi management de baze de date în vederea asigurării şi managementului calităţii în învăţământul preuniversitar, inclusiv pentru corelarea ofertei de pregătire cu cerinţele pieţei muncii şi monitorizarea participării la educaţie, corelarea şi conectarea cu alte baze de date relevante;
    16. Realizarea de studii şi analize în sprijinul dezvoltării şi implementării instrumentelor/mecanismelor/serviciilor pentru managementul şi asigurarea calităţii, managementul educaţional, evaluare şi acreditare, examinarea şi evaluarea elevilor, inspecţie şcolară, dezvoltare de curricule, adaptarea la nevoi de formare ale grupurilor ţintă;
    17. Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele şi parteneriate, reţele virtuale şi comunităţi de practică pentru îmbunătăţirea educaţiei şi formării profesionale iniţiale, inclusiv schimbul de bune practici şi integrarea acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe;
    18. Organizarea de evenimente pentru informarea, conştientizarea, valorificarea şi diseminarea informaţiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia;
    19. Introducerea unor sesiuni/module specifice de formare care au ca tematică egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectul pentru diversitate destinate grupurilor ţintă;
    20. Integrarea principiului dezvoltări durabile în instrumentele şi metodologiile, procesele de predare şi instruire şi activităţile dezvoltate, în vederea creşterii gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu, prevenirea poluării etc.;
    21. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale
    II.1.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile
    - Cheltuieli cu personalul;
    - Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna;
    - Cheltuieli aferente managementului de proiect;
    - Taxe;
    - Cheltuieli financiare şi juridice;
    - Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing;
    - Subvenţii şi burse;
    - Cheltuieli generale de administraţie;
    - Cheltuieli de informare şi publicitate;
    - Cheltuieli de tip FEDR;
    - Taxa pe valoare adăugată nedeductibilă, în cazul propunerilor de proiecte depuse după data de 01 ianuarie 2012.
    II.1.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE
    În scopul creşterii eficienţei intervenţiilor există posibilitatea recurgerii la utilizarea resurselor FSE, în conformitate cu art. 34 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, pentru finanţarea activităţilor complementare necesare şi a cheltuielilor aferente scopului asistenţei de tip FEDR, în limita a 10% din finanţarea alocată pentru această AP.
    II.1.1.6. Alocare financiară orientativă


                                                                                 Euro
 ┌─────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┐
 │ An │ TOTAL │Contribuţie│ Contribuţia publică naţională*) │Contribuţie│
 │ │ │ UE (FSE) ├───────────┬──────────┬───────┬───────────┤ privată │
 │ │ │ │ Bugetul │ Buget │Alte │ Total │ │
 │ │ │ │ de stat │ local │surse │ │ │
 │ │ │ │ │ │publice│ │ │
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │2007 │ 8.084.700│ 5.933.519│ 1.889.454│ 261.727│ 0│ 2.151.181│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │2008 │ 12.532.515│ 9.197.856│ 2.928.942│ 405.717│ 0│ 3.334.659│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │2009 │ 17.180.573│ 12.609.157│ 4.015.227│ 556.189│ 0│ 4.571.416│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │2010 │ 20.439.325│ 15.000.818│ 4.776.822│ 661.685│ 0│ 5.438.507│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │2011 │ 22.609.328│ 16.593.425│ 5.283.968│ 731.935│ 0│ 6.015.903│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │2012 │ 25.302.728│ 18.570.164│ 5.913.435│ 819.129│ 0│ 6.732.564│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │2013 │ 25.808.783│ 18.941.568│ 6.031.704│ 835.511│ 0│ 6.867.215│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │TOTAL│ 131.957.952│ 96.846.507│ 30.839.552│ 4.271.893│ 0│ 35.111.445│ 0│
 └─────┴────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────┴───────────┴───────────┘

──────────
    *) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari
──────────

    II.1.1.7. Dimensiunea finanţării acordate
    ● proiecte sistemice - proiecte care contribuie la atingerea unor obiective strategice în anumite sectoare şi care vizează grupuri ţintă clar delimitate, în scopul îndeplinirii recomandărilor specifice de ţară, a ţintelor naţionale în contextul Strategiei Europa 2020, sau pentru implementarea unor obiective de politică asumate legal sau prin strategii sectoriale. Solicitanţi eligibili pentru aceste proiecte pot fi doar entităţi publice cu atribuţii în domeniul obiectivelor vizate, cu posibilitatea încheierii de parteneriate cu structuri publice sau private relevante care pot contribui la îndeplinirea acestor obiective.
    ● proiecte strategice - proiecte care vor fi implementate la nivel naţional, multi-regional sau sectorial.
    ● proiecte de grant - proiecte care vor fi implementate la nivel regional, multi-regional sau local.


 ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Valoarea proiectelor │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea eligibilă a proiectelor*) │Echivalentul în lei a 5.000.001 - 50.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele sistemice. │
 │ │Echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele strategice │
 │ │Echivalentul în lei a 50.000 - 499.999 euro pentru proiectele │
 │ │de grant │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │75% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │din totalul costurilor eligibile │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │98% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. │
 │ │95% pentru persoane juridice de drept privat cu scop │
 │ │patrimonial │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia eligibilă minimă a │25% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │beneficiarului din totalul costurilor │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │eligibile │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │2% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele │
 │ │locale; │
 │ │- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. │
 │ │5% pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial│
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia comunitară la finanţarea │100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │acordată │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │77,35% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele │
 │ │locale; │
 │ │- persoanele juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial.│
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia publică naţională la │0% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │finanţarea acordată │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │22,65% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele │
 │ │locale; │
 │ │- persoanele juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial.│
 └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *) Valoarea eligibilă a proiectelor - reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoare adăugată nedeductibilă aferentă acestora, potrivit H.G. nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare
──────────

    II.1.1.8. Categorii de beneficiari eligibili
    1. Ministerul Educaţiei Naţionale ;
    2. Ministerul Tineretului şi Sportului;
    3. Agenţii, structuri, şi alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
    4. Inspectorate şcolare judeţene şi instituţii afiliate/subordonate/coordonate;
    5. Institute/centre de cercetare-dezvoltare în domeniul educaţiei şi formării profesionale acreditate;
    6. Instituţii de învăţământ (ISCED 0-4) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
    7. Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
    8. Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale);
    9. ONG-uri;
    10. Consorţii cu relevanţă în domeniul educaţiei şi formării profesionale.
    Solicitantul poate implementa proiectul în parteneriat, compus din una sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene.
    Solicitanţii pot avea parteneri transnaţionali din state membre UE. Partenerii transnaţionali sunt organizaţii din statele membre ale Uniunii Europene;
    II.1.1.9. Grupuri ţintă
    1. Experţi în evaluare şi acreditare din sistemul de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar;
    2. Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale şi locale ale MEN sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia;
    3. Personal din sistemul naţional de examinare, evaluare şi curriculum în învăţământul preuniversitar;
    4. Directori şi membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ;
    5. Membri ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar;
    6. Membri ai consorţiilor regionale şi ai partenerilor sociali în educaţie;
    7. Personalul şi membrii comitetelor sectoriale;
    8. Personal din centrele de asistenţă psiho-pedagogică şi din centrele de resurse educaţionale;
    9. Consilieri şcolari;
    10. Personal implicat în furnizarea de servicii alternative în educaţie;
    11. Preşcolari/elevi (din învăţământul preuniversitar, ISCED 0-4), inclusiv absolvenţi de liceu necertificaţi la examenul de bacalaureat în anii 2011 şi 2012 şi părinţi/tutori ai acestora.
    II.1.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
    2008-2014
    II.1.1.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte
    Cerere de propuneri de proiecte cu evaluare continuă şi selecţie după termenul limită de depunere, stabilit prin Ghidul Solicitantului.
    II.1.1.12. Criterii de eligibilitate şi evaluare/selecţie
    Reguli generale privind eligibilitatea solicitanţilor şi partenerilor
    ● Solicitantul trebuie să fie o organizaţie, cu personalitate juridică, legal constituită în România,
    ● Solicitantul trebuie să aparţină categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu prevederile prezentului document şi cu Ghidul Solicitantului (Condiţii generale şi Specifice).
    ● Solicitantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 93 (1) şi 94 din Regulamentul Consiliului nr. 1605/2002 privind regulile financiare aplicabile bugetului general al Comunităţilor Europene şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 93 (2) al aceluiaşi regulament;
    ● Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:
    - obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    - obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale.
    ● Solicitantul are responsabilitatea finală pentru pregătirea şi managementul proiectului;
    ● Partenerii desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;
    ● Solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară şi operaţională.
    Criterii de eligibilitate pentru proiecte
    ● Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale AP/DMI;
    ● Grupul/grupurile ţintă şi activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile AP/DMI şi ale cererii de propuneri de proiecte;
    ● Bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de cererea de propuneri de proiecte;
    ● Proiectul respectă limitele privind perioada de implementare şi regulile privind transmiterea cererilor de finanţare;
    ● Proiectul este implementat în România în condiţiile stabilite prin Ghidul Solicitantului.
    ● Proiectul respectă prevederile comunitare şi naţionale privind informarea şi publicitatea;
    Criterii de evaluare/selecţie a proiectelor
    ● Relevanţa
    ● Metodologia
    ● Sustenabilitatea
    ● Cost-eficienţă
    II.1.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    Indicatori de program


 ┌───────────────────┬───────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Indicator │Valoare│An de│ Ţinte orientative cumulative │
 │ │de bază│bază ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
 │ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ total│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
 │Indicatori de │ │
 │realizare imediată │ │
 │(output) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
 │Numărul unităţilor │272 │2005-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcolare sprijinite │ │2006 │ 0│ 0│ 500│ 1.500│ 3.500│ 4.500│ 6.000│ 6.500│ 6.500│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │Personal din │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţie şi formare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │instruit/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │perfecţionat**) │ │ │ 0│ 4.000│ 7.200│ 9.200│11.200│13.200│14.700│15.000│15.000│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
 │Indicatori de │ │
 │rezultat (result) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
 │Ponderea unităţilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcolare sprijinite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care au primit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │acreditare prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │prisma noilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │standarde de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │asigurare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │calităţii (%) │ -│ -│ -│ -│ 80│ 80│ 80│ 80│ 80│ 80│ 80│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │Rata personalului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │din educaţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │formare pregătit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care a fost │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │certificat (%) │ -│ -│ -│ 97│ 97│ 97│ 97│ 97│ 97│ 97│ 97│
 └───────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

──────────
    **) se referă la persoanele din grupul ţintă (altele decât profesorii), care sunt formate şi perfecţionate
──────────

    Indicatori suplimentari


 ┌───────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Indicator │Valoare│An de│ Ţinte orientative cumulative │
 │ │de bază│bază ├──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │resurse (input) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Alocări financiare,│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │din care (%): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │● Proiecte │ │ │ │ 90│ 80│ 60│ 50│ 40│ 30│ 20│ 20│
 │strategice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │● Proiecte de tip │ │ │ │ 10│ 20│ 40│ 50│ 60│ 70│ 80│ 80│
 │grant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Numărul de proiecte│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │cofinanţate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │asigurarea/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │accesului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţie şi formare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │iniţială de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │calitate, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │a. după tip: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Proiecte strategice│ │ │- │ 6│ 16│ 24│ 31│ 38│ 45│ 50│ 52│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Proiecte de grant │ │ │- │ 15│ 300│ 500│ 800│ 1.000│ 1.500│ 2.000│ 2.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │b. după conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │(numai pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │strategice): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │- pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │dezvoltarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │planificării şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │managementului în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţie şi EFP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │iniţială │ │ │ -│ 2│ 3│ 4│ 5│ 6│ 7│ 8│ 8│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │- pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │dezvoltarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │sistemelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │asigurare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │calităţii │ │ │ -│ 1│ 3│ 5│ 7│ 8│ 9│ 10│ 10│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │- pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │curriculum-ului │ │ │ -│ -│ 3│ 4│ 5│ 7│ 8│ 9│ 9│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │- pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │accesului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţiei şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │serviciilor conexe │ │ │ -│ -│ 2│ 4│ 5│ 6│ 7│ 8│ 8│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │- acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │inovatoare/proiecte│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţiei şi EFP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │iniţiale │ │ │ -│ 1│ 2│ 3│ 4│ 5│ 6│ 7│ 8│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │- altele │ │ │ -│ 2│ 3│ 4│ 5│ 6│ 7│ 8│ 9│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │realizare imediată │ │
 │(output) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Număr de furnizori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │asistaţi - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preuniversitar │ │ │ -│ -│ 500│ 1.500│ 3.500│ 4.500│ 6.000│ 6.500│ 6.500│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │instruire - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preuniversitar │ │ │ │ 4.000│ 7.200│ 9.200│ 11.200│ 13.200│ 14.200│ 15.000│ 15.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi FSE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │- femei │ │ │ │ 2.200│ 3.850│ 4.950│ 6.050│ 7.150│ 7.975│ 8.250│ 8.250│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care beneficiază de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │orientare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │consiliere - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preuniversitar │ │ │ -│ -│50.000│100.000│150.000│250.000│350.000│400.000│500.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de standarde/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │proceduri/alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │documente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │strategice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │relevante │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │actualizate/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │dezvoltate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preuniversitar │ │ │ -│ 30│ 75│ 100│ 150│ 175│ 200│ 225│ 250│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de elevi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │implicaţi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │programe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │cetăţenie activă şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │antreprenorială │ │ │ -│ 3│ 5│ 5│ 5│ 8│ 8│ 8│ 8│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de calificări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │dezvoltate/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │actualizate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesional şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │tehnic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │alte servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţie (educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │extracurriculară, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │TIC, pilotări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │servicii noi etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │- învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preuniversitar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │rezultat (result) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Număr de furnizori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │acreditaţi conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │standardelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │calitate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preuniversitar │ │ │ │ │ 500│ 1.500│ 3.500│ 4.500│ 6.000│ 6.500│ 6.500│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │certificaţi - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preuniversitar │ │ │ │ 4.000│ 7.000│ 9.000│ 11.000│ 13.000│ 14.500│ 15.000│ 15.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Numărul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │standarde/proceduri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │/alte documente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │strategice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │relevante care au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │fost validate/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │implementate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preuniversitar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Ponderea elevilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care şi-au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │îmbunătăţit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │performanţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcolare ca urmare a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │serviciilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │orientare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │consiliere - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preuniversitar (%) │ │ │ -│ -│ 60│ 70│ 75│ 75│ 75│ 75│ 75│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de unităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcolare acreditate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │conform standarde │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de calitate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preuniversitar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Parteneri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │transnaţionali │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │implicaţi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │proiect - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preuniversitar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de calificări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │validate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesional şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │tehnic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţionale noi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │implementate/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │validate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preuniversitar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


    II.1.1.14. Teme orizontale
    ● Egalitatea de şanse
    Această temă este abordată, în cadrul acestui DMI, prin obiectivele urmărite, tipurile de proiecte şi activităţile finanţate. Astfel, acest DMI urmăreşte crearea, la nivel sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială, a condiţiilor necesare pentru asigurarea accesului egal la competenţele cheie şi profesionale şi la educaţie de calitate pentru toţi. Pentru atingerea eficientă a acestor obiective, activităţile avute în vedere, atât la nivel de sistem, cât şi la nivel de furnizori de educaţie şi EFP iniţială, vor consta în: dezvoltarea şi implementarea instrumentelor specifice educaţiei incluzive şi cetăţeniei active, îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere (inclusiv îmbunătăţirea accesului la aceste servicii), campanii de conştientizare, dezvoltarea curriculum-ului în scopul asigurării/furnizării competenţelor cheie şi a abilităţilor de dezvoltare personală pentru toţi elevii. Curriculum-ul dezvoltat cu finanţare FSE va avea o abordare incluzivă (egalitatea de gen, nediscriminarea, egalitatea de şanse). La nivel de sistem, pentru combaterea discriminării şi segregării în educaţie şi pentru generalizarea practicilor şi atitudinilor incluzive, sesiunile/modulele de formare specifică vor include componente specifice referitoare la egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminare şi respectul pentru diversitate.
    ● Dezvoltarea durabilă
    DMI răspunde acestei teme orizontale, în special prin activităţi eligibile cum ar fi: dezvoltarea curriculum-ului, campanii de conştientizare, formare specifică care vor include principiile dezvoltării durabile. Proiectele care urmăresc promovarea cetăţeniei active vor contribui, de asemenea, la integrarea principiilor dezvoltării durabile în educaţie şi formare profesională iniţială, prin creşterea gradului de conştientizare asupra protecţiei mediului.
    II.1.1.15. Ajutorul de stat
    Nu este cazul.
    II.1.1.16. Clasificarea intervenţiilor

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Tema prioritară │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 72 │Dezvoltarea, introducerea şi implementarea reformelor în sistemele │
 │ │de educaţie şi formare în scopul dezvoltării capacităţii de ocupare,│
 │ │creşterea relevanţei educaţiei şi EFP iniţiale pe piaţa muncii, │
 │ │îmbunătăţirea abilităţilor formatorilor în scopul susţinerii │
 │ │inovării şi economiei bazate pe cunoaştere │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Forma de finanţare │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 01 │ Asistenţă nerambursabilă │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Tipul teritoriului │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 00 │ Nu se aplică │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    II.1.1.17. Organismul Intermediar
    Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei Naţionale.
    Responsabilităţile AM POSDRU şi ale Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei Naţionale privind implementarea proiectelor de grant/strategice sunt stabilite prin Acordul de delegare de funcţii semnat între părţi, aprobat prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
    II.1.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
    AMPOSDRU - Compartimentul Financiar Contabil, în calitate de Unitate de Plată
    II.1.2. Domeniul Major de Intervenţie 1.2 - Calitate în învăţământul superior
    II.1.2.1. Descriere
    Acest DMI va sprijini acţiuni destinate restructurării şi îmbunătăţirii sistemului de învăţământ superior. Activităţile preconizate vor viza atât sistemul, cât şi instituţiile de învăţământ superior în vederea asigurării calităţii, adaptării programelor de studii la cerinţele pieţei muncii şi dezvoltării mecanismelor de creştere a accesului la învăţământ superior.
    Priorităţile identificate în POSDRU pentru restructurarea şi modernizarea învăţământului superior, pentru această perioadă de programare, sunt:
    ● dezvoltarea şi implementarea sistemului naţional de calificări
    ● asigurarea calităţii în învăţământul superior;
    ● îmbunătăţirea managementului universitar;
    ● creşterea relevanţei învăţământului superior pentru piaţa muncii şi pentru societatea bazată pe cunoaştere, prin programe de studii universitare mai bune.
    Principala prioritate în ceea ce priveşte restructurarea şi îmbunătăţirea învăţământului universitar o reprezintă crearea şi dezvoltarea unui sistem naţional al calificărilor în învăţământul superior, care va consta în dezvoltarea şi implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior.
    În ceea ce priveşte dezvoltarea şi implementarea unui sistem eficient de asigurare şi management al calităţii în învăţământul superior şi dezvoltarea unui sistem naţional al calificărilor în învăţământul superior, intervenţiile FSE se vor adresa atât la nivel de sistem, cât şi la nivelul instituţiilor de învăţământ superior.
    Planificarea ofertelor şi managementul educaţional în învăţământul superior sunt susţinute prin intervenţii FSE pentru dezvoltarea unor sisteme eficiente de management şi administrare a învăţământului superior, inclusiv prin schimburi de bune practici etc.
    Sprijinul care va fi acordat, la nivel de sistem, pentru dezvoltarea calificărilor, instrumentelor de asigurare a calităţii, evaluare şi acreditare, management universitar, (ex. metodologii, proceduri, standarde, sisteme de referinţă), va fi completat de activităţile întreprinse, la nivel de instituţie de învăţământ superior, în vederea transpunerii eficiente a acestor standarde, metodologii (ex. dezvoltarea de standarde, metodologii şi proceduri interne de asigurare şi management al calităţii; adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, inclusiv dezvoltarea de curriculum, validarea învăţării anterioare corespunzătoare învăţământului superior şi completarea studiilor cu programe flexibile finalizate cu certificări etc.).
    Procesul Bologna, sistemul de calificări, noile metodologii de acreditare şi evaluare, importanţa acordată sistemelor interne de asigurare a calităţii reprezintă provocări cărora managementul universităţilor trebuie să le facă faţă. Astfel, îmbunătăţirea managementului universitar este obiectivul avut în vedere în cadrul acestui DMI, şi va fi abordat în strânsă legătură cu managementul eficient al resurselor şi cunoştinţelor, precum şi cu planificarea ofertelor universitare.
    În cadrul acestui DMI se are în vedere menţinerea echilibrului între sprijinul acordat la nivel de sistem (în mod special în ceea ce priveşte dezvoltarea şi implementarea de noi instrumente, proceduri, metodologii şi mecanisme) şi sprijinul acordat unităţilor de învăţământ superior (în special în ceea ce priveşte transpunerea procedurilor şi metodologiilor existente la nivel de sistem, transpunerea/implementarea efectivă a reformelor promovate în învăţământul superior).
    În vederea asigurării eficacităţii intervenţiilor finanţate din FSE, în cadrul proiectelor care vizează restructurarea şi îmbunătăţirea învăţământului superior, va fi încurajată o abordare integrată care presupune atât dezvoltarea, testarea/pilotarea şi implementarea instrumentelor, procedurilor, metodologiilor şi mecanismelor, cât şi formarea şi perfecţionarea personalului şi a actorilor cheie implicaţi în aceste activităţi şi procese.
    În vederea unei mai bune adaptări a ofertelor de învăţământ superior la nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere, intervenţiile FSE vor viza dezvoltarea şi îmbunătăţirea programelor şi a ofertelor de studii universitare de licenţă şi masterat, în concordanţă cu sistemul de calificări, dezvoltarea de curriculum, creşterea gradului de implicare/participare a comunităţii de afaceri şi a actorilor cheie relevanţi în activităţile şi procesele de definire a competenţelor şi a programelor de studii universitare. Se are în vedere, de asemenea, dezvoltarea de programe şi activităţi care să promoveze cultura antreprenorială, dezvoltarea aptitudinilor de dezvoltare profesională şi personală ale studenţilor.
    În ceea ce priveşte programele de studii universitare, sprijinul FSE va viza ciclurile de licenţă şi masterat şi programele de studii postuniversitare, cu excepţia ciclului de doctorat şi a programelor postdoctorale care vor beneficia de sprijin FSE în cadrul DMI 1.5.
    Activităţile finanţate vor urmări, de asemenea, extinderea oportunităţilor de învăţare (ex. susţinerea învăţământului la distanţă, dezvoltarea şi implementarea de mecanisme de creştere a accesului la învăţământ superior pentru grupurile vulnerabile şi studenţi non-tradiţionali (ex: studenţi proveniţi din medii defavorizate economic), inclusiv instrumente de tip "credite de studii", îmbunătăţirea instrumentelor/serviciilor de documentare ştiinţifică şi bibliotecă şi acces la acestea, îmbunătăţirea interacţiunii universităţilor româneşti cu mediul de afaceri şi cercetarea. În cadrul acestui DMI vor fi sprijinite proiectele care au în vedere elaborarea şi/sau implementarea de planuri de acţiune, studii, măsuri, reţele, instrumente de îmbunătăţire/consolidare a relaţiei dintre universităţi/sistemul de învăţământ superior şi mediul economic şi social în vederea îmbunătăţirii capacităţii învăţământului superior de a susţine dezvoltarea economică şi socială.
    Inovarea şi activităţile cu dimensiune interregională şi transnaţională sunt încurajate în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii învăţământului superior în România.
    Principalele obiective operaţionale ale acestui DMI sunt:
    ● dezvoltarea şi implementarea sistemului naţional de calificări în învăţământul superior;
    ● îmbunătăţirea managementului universitar şi creşterea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior de a furniza calificări superioare adaptate cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii;
    ● îmbunătăţirea programelor de licenţă şi masterat în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, inclusiv prin validarea şi certificarea învăţării anterioare corespunzătoare învăţământului superior şi completarea studiilor cu programe flexibile finalizate cu certificări;
    ● extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovarea inovării în învăţământul superior;
    ● consolidarea inovării, cooperării şi a reţelelor între universităţi, mediul de afaceri şi centrele de cercetare.
    II.1.2.2. Operaţiuni orientative
    1. Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor şi mecanismelor pentru îmbunătăţirea învăţământului superior, inclusiv sprijin pentru dezvoltarea sistemului naţional al calificărilor în învăţământul superior, acţiuni inovatoare şi sprijin pentru furnizori;
    2. Dezvoltarea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii în universităţi, inclusiv dezvoltarea personalului;
    3. Creşterea accesului la educaţia universitară;
    4. Dezvoltarea învăţământului superior bazat pe competenţe (programe de licenţă şi masterat);
    5. Sprijin pentru dezvoltarea reţelelor între universităţi, institute de cercetare şi companii, pentru dezvoltarea învăţământului superior, promovarea antreprenoriatului, formarea continuă a cercetătorilor, stimularea şi dezvoltarea carierei în cercetare.
    II.1.2.3. Activităţi eligibile
    1. Elaborarea/revizuirea/testarea/implementarea metodologiilor, instrumentelor, sistemelor de indicatori de referinţă, procedurilor şi mecanismelor de asigurare şi management al calităţii, management universitar, evaluare şi acreditare etc.;
    2. Dezvoltarea, actualizarea şi managementul bazelor de date în vederea asigurării şi managementului calităţii în învăţământul superior, inclusiv corelarea şi conectarea cu alte baze de date relevante;
    3. Schimbul de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe în vederea asigurării şi managementului calităţii în învăţământul superior;
    4. Elaborarea/revizuirea/implementarea/validarea şi certificarea calificărilor în învăţământul superior, inclusiv elaborarea/revizuirea/testarea/implementarea standardelor ocupaţionale şi dezvoltarea programelor de studii aferente cu elementele componente ale acestora;
    5. Elaborarea/revizuirea/testarea/implementarea procedurilor privind dezvoltarea şi implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, la nivel de sistem şi de instituţie de învăţământ superior;
    6. Dezvoltarea, îmbunătăţirea şi adaptarea, acreditarea şi implementarea programelor de studii universitare de licenţă şi masterat avându-se în vedere CNCIS, inclusiv a programelor flexibile de studii dezvoltate în urma validării şi certificării învăţării anterioare corespunzătoare învăţământului superior;
    7. Dezvoltarea de curriculum, inclusiv dezvoltarea de materiale şi instrumente didactice şi de învăţare;
    8. Realizarea de studii şi analize în vederea definirii programelor de studii şi a unei mai bune corelări cu nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere;
    9. Organizarea de activităţi în vederea creşterii accesului la învăţământul superior şi o mai bună corelare a învăţământului superior cu piaţa muncii (ex: activităţi de tipul "zilele porţilor deschise", "zilele carierei" etc);
    10. Îmbunătăţirea serviciilor de documentare ştiinţifică şi bibliotecă în instituţiile de învăţământ superior;
    11. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare şi de perfecţionare pentru persoanele din grupul ţintă (cu excepţia grupului ţintă "studenţi");
    12. Acţiuni pentru extinderea oportunităţilor de învăţare şi facilitarea accesului la învăţământul superior, inclusiv acţiuni inovatoare;
    13. Dezvoltarea, îmbunătăţirea şi promovarea programelor de studii universitare care susţin dezvoltarea culturii antreprenoriale;
    14. Introducerea/extinderea utilizării TIC în activităţile de predare/învăţare, management şi planificare în învăţământul superior, inclusiv e-learning;
    15. Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor/instrumentelor software pentru îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale;
    16. Introducerea unor module/sesiuni specifice de instruire în cadrul tuturor programelor de formare dezvoltate şi furnizate privind egalitatea de gen, egalitatea de şanse şi nediscriminarea pentru grupurile ţintă specifice acestui DMI;
    17. Elaborarea/ revizuirea/ implementarea în cadrul instituţiilor de învăţământ superior a metodologiilor şi procedurilor pentru validarea/ recunoaşterea învăţării anterioare pentru ocupaţii care solicită studii superioare;
    18. Elaborarea, implementarea şi evaluarea de modele de parteneriat şi de reţele între universităţi, întreprinderi, centre de cercetare, inclusiv acorduri de colaborare, transfer de informaţii, crearea şi utilizarea de baze de date, etc.;
    19. Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele, inclusiv reţele virtuale, parteneriate şi acorduri de cooperare între universităţi, întreprinderi, centre de cercetare, la nivel regional, naţional şi transnaţional, inclusiv comunităţi de practică pentru dezvoltarea învăţământului superior, promovarea antreprenoriatului;
    20. Integrarea principiului dezvoltării durabile la nivelul instrumentelor, metodologiilor, activităţilor şi proceselor din învăţământul superior;
    21. Activităţi inovatoare interregionale şi transnaţionale pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior
    II.1.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile
    - Cheltuieli cu personalul;
    - Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna;
    - Cheltuieli aferente managementului de proiect;
    - Taxe;
    - Cheltuieli financiare şi juridice;
    - Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing;
    - Subvenţii şi burse;
    - Cheltuieli generale de administraţie;
    - Cheltuieli de informare şi publicitate;
    - Cheltuieli de tip FEDR;
    - Taxa pe valoare adăugată nedeductibilă, în cazul propunerilor de proiecte depuse după data de 01 ianuarie 2012.
    II.1.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE
    În scopul creşterii eficienţei intervenţiilor există posibilitatea recurgerii la utilizarea resurselor FSE, în conformitate cu art. 34 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, pentru finanţarea activităţilor complementare necesare şi a cheltuielilor aferente scopului asistenţei de tip FEDR, în limita a 10% din finanţarea alocată pentru această AP.
    II.1.2.6. Alocare financiară orientativă
    II.1.1.6. Alocare financiară orientativă


                                                                             Euro
 ┌─────┬────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┐
 │ An │ TOTAL │Contribuţie│ Contribuţia publică naţională │Contribuţie│
 │ │ │ UE (FSE) │ publică*) │ privată │
 │ │ │ ├───────────┬─────┬───────┬───────────┤ │
 │ │ │ │ Bugetul │Buget│Alte │ Total │ │
 │ │ │ │ de stat │local│surse │ │ │
 │ │ │ │ │ │publice│ │ │
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │2007 │ 13.608.241│ 10.689.161│ 2.919.080│ 0│ 0│ 2.919.080│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │2008 │ 21.094.842│ 16.569.824│ 4.525.018│ 0│ 0│ 4.525.018│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │2009 │ 28.918.497│ 22.715.240│ 6.203.257│ 0│ 0│ 6.203.257│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │2010 │ 34.403.657│ 27.023.788│ 7.379.869│ 0│ 0│ 7.379.869│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │2011 │ 38.056.226│ 29.892.851│ 8.163.375│ 0│ 0│ 8.163.375│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │2012 │ 42.589.782│ 33.453.922│ 9.135.860│ 0│ 0│ 9.135.860│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │2013 │ 43.441.578│ 34.123.001│ 9.318.577│ 0│ 0│ 9.318.577│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │TOTAL│ 222.112.823│174.467.787│ 47.645.036│ 0│ 0│ 47.645.036│ 0│
 └─────┴────────────┴───────────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴───────────┘

──────────
    *) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari
──────────

    II.1.2.7. Dimensiunea finanţării acordate
    ● proiecte sistemice - proiecte care contribuie la atingerea unor obiective strategice în anumite sectoare şi care vizează grupuri ţintă clar delimitate, în scopul îndeplinirii recomandărilor specifice de ţară, a ţintelor naţionale în contextul Strategiei Europa 2020, sau pentru implementarea unor obiective de politică asumate legal sau prin strategii sectoriale. Solicitanţi eligibili pentru aceste proiecte pot fi doar entităţi publice cu atribuţii în domeniul obiectivelor vizate, cu posibilitatea încheierii de parteneriate cu structuri publice sau private relevante care pot contribui la îndeplinirea acestor obiective;
    ● proiecte strategice - proiecte care vor fi implementate la nivel naţional, multi-regional sau sectorial;
    ● proiecte de grant - proiecte care vor fi implementate la nivel regional, multi-regional sau local;


 ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Valoarea proiectelor │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea eligibilă a proiectelor*) │Echivalentul în lei a 5.000.001 - 50.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele sistemice. │
 │ │Echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele strategice. │
 │ │Echivalentul în lei a 50.000 - 499.999 euro pentru proiectele │
 │ │de grant. │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │77% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │din totalul costurilor eligibile │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │98% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. │
 │ │95% pentru persoane juridice de drept privat cu scop │
 │ │patrimonial │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia eligibilă minimă a │23% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │beneficiarului din totalul costurilor │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │eligibile │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │2% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale, │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. │
 │ │5% pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial│
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia comunitară la finanţarea │100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │acordată │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │77% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele │
 │ │locale; │
 │ │- persoanele juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial.│
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia publică naţională la │0% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │finanţarea acordată │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │23% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele │
 │ │locale, │
 │ │- persoanele juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial.│
 └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *) Valoarea eligibilă a proiectelor - reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoare adăugată nedeductibilă aferentă acestora, potrivit H.G. nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare
──────────

    II.1.2.8. Categorii de beneficiari eligibili
    1. Ministerul Educaţiei Naţionale;
    2. Ministerul Tineretului şi Sportului;
    3. Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, inclusiv în asigurarea şi managementul calităţii şi a Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior;
    4. Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private;
    5. Parteneri sociali din învăţământul superior (ex. organizaţii sindicale);
    6. ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti.
    Solicitantul poate implementa proiectul în parteneriat, compus din una sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene.
    Potenţialii beneficiari pot avea parteneri transnaţionali din state membre UE. Partenerii transnaţionali sunt organizaţii din statele membre ale Uniunii Europene;
    II.1.2.9. Grupuri ţintă
    1. Personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior;
    2. Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior;
    3. Experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional;
    4. Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor şi Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, la nivel de sistem;
    5. Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi;
    6. Membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate;
    7. Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate;
    8. Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare;
    9. Membri ai partenerilor sociali în educaţie;
    10. Personal şi membri ai comitetelor sectoriale;
    11. Studenţi, inclusiv studenţi non-tradiţionali.
    II.1.2.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
    2008-2014
    II.1.2.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte
    ● Cerere de propuneri de proiecte cu evaluare continuă şi selecţie după termenul limită de depunere, stabilit prin Ghidul Solicitantului
    II.1.2.12. Criterii de eligibilitate şi evaluare/selecţie
    ● Reguli generale privind eligibilitatea solicitanţilor şi partenerilor:
    ● Solicitantul trebuie să fie o organizaţie cu personalitate juridică legal constituită în România
    ● Solicitantul trebuie să aparţină categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu prevederile prezentului document şi cu Ghidul Solicitantului (Condiţii generale şi Specifice).
    ● Solicitantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 93 (1) şi 94 din Regulamentul Consiliului nr. 1605/2002 privind regulile financiare aplicabile bugetului general al Comunităţilor Europene şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 93 (2) al aceluiaşi regulament;
    ● Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:
    - obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    - obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale.
    ● Solicitantul are responsabilitatea finală pentru pregătirea şi managementul proiectului;
    ● Partenerii desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri
    ● Solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară şi operaţională.
    Criterii de eligibilitate pentru proiecte
    ● Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale AP/DMI.
    ● Grupul/grupurile ţintă şi activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile AP/DMI şi ale cererii de propuneri de proiecte.
    ● Bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.
    ● Proiectul respectă limitele privind perioada de implementare şi regulile privind transmiterea cererilor de finanţare.
    ● Proiectul este implementat în România în condiţiile stabilite prin Ghidul Solicitantului
    ● Proiectul respectă prevederile comunitare şi naţionale privind informarea şi publicitatea;
    Criterii de evaluare/selecţie a proiectelor
    ● Relevanţa
    ● Metodologia
    ● Sustenabilitatea
    ● Cost-eficienţă
    II.1.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare

    Indicatori de program


 ┌───────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Indicator │Valoare│An de│ Ţinte orientative cumulative │
 │ │de bază│bază ├──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │2015**)│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │total │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │realizare imediată │ │
 │(output) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │universităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │sprijinite │ 56│ 2006│ -│ 10│ 20│ 30│ 40│ 50│ 60│ 70│ 70│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │rezultat (result) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Ponderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │universităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │sprijinite care au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │primit acreditare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │prin prisma noilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │standarde de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │asigurare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │calităţii (%) │ -│ -│ -│ 90│ 90│ 90│ 90│ 90│ 90│ 90│ 90│
 └───────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

──────────
    **) Valorile sunt cumulative la nivel de axă prioritară
──────────

    Indicatori suplimentari


 ┌───────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Indicator │Valoare│An de│ Ţinte orientative cumulative │
 │ │de bază│bază ├──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │2015**)│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │total │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │resurse (input) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Valoarea asistenţei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │financiare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │din care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │a. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │strategice (%) │ │ │ │ 80│ 60│ 50│ 40│ 30│ 20│ 20│ 20│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │b. proiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │grant (%) │ │ │ │ 20│ 40│ 50│ 60│ 70│ 80│ 80│ 80│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │sprijinite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │din care: │ -│ -│ │ 37│ 62│ 91│ 120│ 147│ 174│ 200│ 200│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Proiecte strategice│ -│ -│ │ 7│ 12│ 16│ 20│ 22│ 24│ 25│ 25│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Proiecte de grant │ │ │ │ 30│ 50│ 75│ 100│ 125│ 150│ 175│ 175│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │realizare imediată │ │
 │(output) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Număr de calificări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │dezvoltate/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │actualizate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │superior │ │ │ │ 15│ 35│ 72│ -│ -│ -│ -│ 72│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │instruire - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ superior│ │ │ │ 200│ 300│ 500│ -│ -│ -│ -│ 500│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de licenţă/masterat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │dezvoltate/adaptate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │conform CNCIS - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ superior│ │ │ │ 40│ 100│ 160│ 320│ 380│ 400│ 425│ 425│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de documente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │strategice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │relevante │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │actualizate/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │dezvoltate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ superior│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │alte servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │(organizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │oportunităţi noi de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţare, TIC, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │pilotări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │servicii/programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │analitice noi etc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │- învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │superior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Indicatori de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │rezultat (result) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de calificări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │validate │ │ │ │ 15│ 35│ 22│ -│ -│ -│ -│ 72│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Ponderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │programelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │studii desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │conform CNCIS (%) │ │ │ │ 100│ 100│ 100│ 100│ 100│ 100│ 100│ 100│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de studenţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care au beneficiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de operaţiunile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │finanţate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │instituţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ superior│ │ │ -│ -│50.000│100.000│125.000│150.000│175.000│200.000│200.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de licenţă/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │masterat conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │CNCIS implementate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │- învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │superior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │universităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │acreditate conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │standardelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │calitate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ superior│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Parteneri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │transnaţionali │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │implicaţi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │proiect - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ superior│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de documente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │strategice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │relevante validate/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │implementate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţământ superior│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţionale noi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │implementate/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │validate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │(organizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │oportunităţi noi de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │învăţare, TIC, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │pilotări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │servicii/programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │analitice noi etc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │- învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │superior) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

──────────
    **) Valorile sunt cumulative la nivel de axă prioritară
──────────

    II.1.2.14. Teme orizontale
    ● Egalitatea de şanse
    Această temă este abordată în cadrul acestui DMI prin activităţile implementate în cadrul proiectelor finanţate. Sesiunile/modulele de formare specifice, furnizate grupurilor ţintă, care abordează egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminare şi respectarea diversităţii răspund acestei teme orizontale. De asemenea, sunt eligibile proiectele care urmăresc să sprijine abordarea specifică acestei teme orizontale la nivelul politicilor şi instituţiilor de învăţământ superior.
    ● Dezvoltarea durabilă
    Acest DMI promovează dezvoltarea durabilă, în special prin activităţile eligibile şi tipurile de proiecte susţinute. Sesiunile/modulele de formare destinate grupurilor ţintă privind prevenirea poluării, aspectele legate de mediu, integrarea principiilor de dezvoltare durabilă la nivelul instrumentelor şi metodologiilor dezvoltate răspund acestei teme orizontale. De asemenea, sunt eligibile proiectele care urmăresc să sprijine abordarea specifică dezvoltării durabile la nivelul politicilor şi instituţiilor de învăţământ superior.
    II.1.2.15. Ajutorul de stat
    Nu este cazul.
    II.1.2.16. Clasificarea intervenţiilor

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Tema prioritară │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 72 │Elaborarea, introducerea şi implementarea reformelor în sistemele de │
 │ │educaţie şi formare în scopul dezvoltării capacităţii de ocupare, │
 │ │creşterea relevanţei educaţiei şi formării profesionale iniţiale pe │
 │ │piaţa muncii, îmbunătăţirea abilităţilor formatorilor în scopul │
 │ │susţinerii inovării şi economiei bazate pe cunoaştere │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Forma de finanţare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 01 │ Asistenţă nerambursabilă │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Tipul teritoriului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 00 │ Nu se aplică │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    II.1.2.17. Organismul Intermediar
    Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei Naţionale
    Responsabilităţile AM POSDRU şi ale Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei Naţionale privind implementarea proiectelor de grant/strategice sunt stabilite prin Acordul de delegare de funcţii semnat între părţi, aprobat prin Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
    II.1.2.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
    AMPOSDRU - Compartimentul Financiar Contabil, în calitate de Unitate de Plată
    II.1.3. Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională
    II.1.3.1. Descriere
    Activităţile finanţate vor urmări îmbunătăţirea formării iniţiale şi continue şi a calificărilor personalului didactic şi formatorilor
    Vor fi susţinute activităţile de creştere a accesului şi participării cadrelor didactice la programele de masterat, în special masteratele pedagogice şi transdisciplinare pentru profesori, dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare iniţială pentru cadre didactice şi formatori, inclusiv masterate pedagogice şi transdisciplinare.
    Activităţile destinate asigurării calităţii, restructurării sistemului de formare profesională şi îmbunătăţirii oportunităţilor de carieră pentru personalul didactic (ex. portofolii de formare, certificarea şi acordarea de credite profesionale transferabile, mentoratul de inserţie şi mentoratul de dezvoltare profesională a profesorilor, dezvoltarea de standarde ocupaţionale şi profesionale în domeniul formării iniţiale şi continue a personalului didactic şi formatorilor etc.) vor beneficia de sprijinul FSE.
    O atenţie deosebită va fi acordată acţiunilor care urmăresc recrutarea, inserţia şi menţinerea în cariera didactică a absolvenţilor de universitate cu rezultate deosebite, precum şi programelor de formare care să sprijine dezvoltarea de noi profesii în educaţie (ex. experţi în dezvoltarea de materiale didactice de învăţare, testare şi evaluare, asistenţi educaţionali pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale etc.).
    Categoriile vizate în cadrul acestui DMI sunt formatorii, cadrele didactice, personalul didactic cu funcţii de consiliere şi de terapie educaţională, de documentare şi informare, de inovare-dezvoltare, precum şi alte categorii de personal care furnizează servicii în sistemul de educaţie şi formare (ex.: mentori şcolari - mentorii de inserţie profesională şi mentorii de dezvoltare profesională a profesorilor, mediatori şcolari). Sunt eligibile pentru finanţare conferinţele, seminariile, cursurile modulare şi alte forme de pregătire şi instruire a personalului didactic şi formatorilor, inclusiv formarea în parteneriat cu companii, pentru personalul din sistemul de formare profesională iniţială şi continuă.
    În ceea ce priveşte personalul didactic, în cadrul acestui DMI pot beneficia de sprijin FSE proiecte care vizează dezvoltarea, acreditarea şi furnizarea de programe de formare continuă, perfecţionare şi programe postuniversitare de perfecţionare/specializare în specialitate şi/sau domenii complementare specialităţii, inclusiv dezvoltarea de curriculum.
    O atenţie deosebită va fi acordată programelor de formare destinate îmbunătăţirii capacităţii personalului didactic de a utiliza metode interactive de predare-învăţare/predarea centrată pe elev/student şi de a dezvolta şi implementa curricule noi bazate pe dezvoltarea de competenţe. În vederea extinderii nivelului de utilizare a TIC în procesul şi activităţile de predare, toate programele de formare pentru profesori şi formatori vor include obligatoriu un modul destinat dezvoltării competenţelor digitale şi abilităţilor de utilizare TIC. De asemenea, temele care abordează dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse vor fi finanţate, atât ca programe de pregătire complete, cât şi ca module în cadrul programelor de formare furnizate.
    Pentru a răspunde provocărilor legate de tendinţele demografice negative la nivelul populaţiei şcolare, vor fi avute în vedere programe de tutorat şi reconversie a profesorilor către activităţi de orientare şi consiliere şi activităţi extracurriculare. De asemenea, pentru a diminua efectul deficitului de personal didactic calificat în anumite domenii, vor fi încurajate programele de formare a cadrelor didactice şi formatorilor în domenii cerute pe piaţa muncii şi în cele legate de noile ocupaţii. Pentru a extinde accesul la educaţie, vor fi sprijinite programe de mobilitate ocupaţională a profesorilor, acordându-se o atenţie deosebită celor care îşi desfăşoară activitatea în comunităţile rurale şi de romi şi pot fi acordate stimulente financiare pentru reconversie, dezvoltarea carierei, transport, documentare pentru personalul didactic din mediul rural şi pentru personalul din învăţământul profesional şi tehnic care predă discipline specifice noilor calificări.
    În cadrul acestui DMI se are în vedere menţinerea echilibrului între sprijinul acordat la nivel de sistem, pentru îmbunătăţirea formării iniţiale şi continue şi a oportunităţilor de carieră pentru cadrele didactice şi formatori, şi sprijinul acordat pentru dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare pentru profesori şi formatori.
    În vederea dezvoltării resurselor umane din educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă sunt încurajate inovarea şi activităţile cu dimensiune interregională şi transnaţională.
    Principalele obiective operaţionale ale acestui DMI sunt:
    ● îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, formatorilor şi a altor categorii de personal din educaţie şi formare profesională;
    ● dezvoltarea oportunităţilor de carieră şi sprijin pentru profesori în vederea asigurării unui înalt nivel de calificare a cadrelor didactice.
    II.1.3.2. Operaţiuni orientative
    1. Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi a resurselor umane din educaţie şi formare profesională iniţială, inclusiv formare în parteneriat cu companii;
    2. Formarea şi perfecţionarea profesorilor instructori şi formatorilor în FPC;
    3. Sprijin pentru programe integrate de mobilitate şi reconversie a profesorilor către activităţi nedidactice;
    4. Sprijin pentru debutul în carieră şi dezvoltarea carierei didactice.
    II.1.3.3. Activităţi eligibile
    1. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea metodologiilor şi a procedurilor pentru creditele profesionale transferabile în formarea continuă a profesorilor şi formatorilor, inclusiv pentru noile profesii în educaţie şi formare;
    2. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea de standarde profesionale şi ocupaţionale pentru cadrele didactice, formatori şi alte categorii de personal din educaţie şi formare;
    3. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea metodologiilor, a procedurilor şi a modelelor/rutelor de carieră pentru cadrele didactice, a modelelor şi a politicilor de recrutare/inserţie/formare continuă a personalului didactic şi formatorilor (ex. modele şi sisteme de recrutare şi promovare, evaluare, flexibilitate etc.);
    4. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea metodologiilor, a procedurilor de asigurare a calităţii, inclusiv acreditarea şi managementul programelor de formare a cadrelor/personalului didactic şi a formatorilor;
    5. Dezvoltarea, acreditarea şi furnizarea de programe de formare care să sprijine dezvoltarea de noi profesii în educaţie;
    6. Dezvoltarea, acreditarea/autorizarea şi furnizarea de programe de formare şi de perfecţionare pentru persoanele din grupurile ţintă, inclusiv formare la distanţă;
    7. Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare în parteneriat cu companiile pentru persoanele din grupurile ţintă;
    8. Dezvoltarea, acreditarea/autorizarea şi furnizarea de formare iniţială pentru cadre didactice şi formatori, inclusiv masterate pedagogice şi transdisciplinare;
    9. Formarea la locul de muncă şi mentorat pentru absolvenţii de universitate debutanţi în cariera didactică, inclusiv monitorizarea şi evaluarea acestor activităţi;
    10. Dezvoltarea curriculumului pentru formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, formatorilor, consilierilor, mentorilor şi a altor resurse umane din educaţie, inclusiv dezvoltarea curriculumului pentru noi profesii;
    11. Introducerea/extinderea utilizării TIC în formarea personalului didactic, didactic auxiliar şi a formatorilor, inclusiv e-learning;
    12. Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor/instrumentelor software pentru îmbunătăţirea formării personalului didactic, didactic auxiliar şi a formatorilor;
    13. Dezvoltare, actualizare şi management de baze de date în vederea îmbunătăţirii managementului resurselor umane din educaţie şi formare profesională, inclusiv corelarea şi conectarea cu alte baze de date relevante;
    14. Realizarea de studii şi analize în vederea definirii programelor de formare dedicate grupurilor ţintă şi a unei mai bune corelări cu nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere;
    15. Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele, parteneriate, inclusiv comunităţi de practică, parteneriate şi reţele virtuale, destinate dezvoltării resurselor umane din educaţie şi formare profesională, inclusiv elaborarea de proceduri specifice de colaborare, transfer de informaţii, crearea şi utilizarea de baze de date, definirea activităţilor comune, extinderea reţelelor etc.;
    16. Schimb de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe;
    17. Dezvoltarea sistemelor de stimulente şi de sprijin financiar pentru debutul şi dezvoltarea carierei didactice;
    18. Introducerea unor sesiuni specifice de formare care au ca tematică egalitatea de gen, egalitatea de şanse şi nediscriminarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului, pentru persoanele din grupurile ţintă;
    19. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale.
    II.1.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile
    - Cheltuieli cu personalul;
    - Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna;
    - Cheltuieli aferente managementului de proiect;
    - Taxe;
    - Cheltuieli financiare şi juridice;
    - Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing;
    - Subvenţii şi burse;
    - Cheltuieli generale de administraţie;
    - Cheltuieli de informare şi publicitate;
    - Cheltuieli de tip FEDR;
    - Taxa pe valoare adăugată nedeductibilă, în cazul propunerilor de proiecte depuse după data de 01 ianuarie 2012.
    II.1.3.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE
    În scopul creşterii eficienţei intervenţiilor există posibilitatea recurgerii la utilizarea resurselor FSE, în conformitate cu art. 34 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, pentru finanţarea activităţilor complementare necesare şi a cheltuielilor aferente scopului asistenţei de tip FEDR, în limita a 10% din finanţarea alocată pentru această AP.
    II.1.3.6. Alocare financiară orientativă


                                                                             Euro
 ┌─────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┐
 │ An │ TOTAL │Contribuţie│ Contribuţia publică naţională publică*) │Contribuţie│
 │ │ │ UE (FSE) │ │ privată │
 │ │ │ ├───────────┬───────────┬───────┬──────────┤ │
 │ │ │ │ Bugetul │Buget local│Alte │ Total │ │
 │ │ │ │ de stat │ │surse │ │ │
 │ │ │ │ │ │publice│ │ │
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2007 │ 16.032.842│ 12.652.733│ 2.910.150│ 376.128│ 0│ 3.286.278│ 93.831│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2008 │ 24.853.342│ 19.613.660│ 4.511.175│ 583.056│ 0│ 5.094.231│ 145.451│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2009 │ 34.070.951│ 26.887.974│ 6.184.280│ 799.300│ 0│ 6.983.580│ 199.397│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2010 │ 40.533.409│ 31.987.990│ 7.357.293│ 950.908│ 0│ 8.308.201│ 237.218│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2011 │ 44.836.763│ 35.384.094│ 8.138.402│ 1.051.864│ 0│ 9.190.266│ 262.403│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2012 │ 50.178.072│ 39.599.325│ 9.107.913│ 1.177.171│ 0│10.285.084│ 293.663│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2013 │ 51.181.633│ 40.391.312│ 9.290.071│ 1.200.714│ 0│10.490.785│ 299.536│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │TOTAL│ 261.687.012│206.517.088│ 47.499.284│ 6.139.141│ 0│53.638.425│ 1.531.499│
 └─────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴──────────┴───────────┘

──────────
    *) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari
──────────

    II.1.3.7. Dimensiunea finanţării acordate
    ● proiecte sistemice - proiecte care contribuie la atingerea unor obiective strategice în anumite sectoare şi care vizează grupuri ţintă clar delimitate, în scopul îndeplinirii recomandărilor specifice de ţară, a ţintelor naţionale în contextul Strategiei Europa 2020, sau pentru implementarea unor obiective de politică asumate legal sau prin strategii sectoriale. Solicitanţi eligibili pentru aceste proiecte pot fi doar entităţi publice cu atribuţii în domeniul obiectivelor vizate, cu posibilitatea încheierii de parteneriate cu structuri publice sau private relevante care pot contribui la îndeplinirea acestor obiective;
    ● proiecte strategice - proiecte care vor fi implementate la nivel naţional, multi-regional sau sectorial;
    ● proiecte de grant - proiecte, care vor fi implementate la nivel regional, multi-regional sau local;


 ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Valoarea proiectelor │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea eligibilă a proiectelor*) │Echivalentul în lei a 5.000.001 - 50.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele sistemice. │
 │ │Echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele strategice │
 │ │Echivalentul în lei a 50.000 - 499.999 euro pentru proiectele │
 │ │de grant │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │79% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │din totalul costurilor eligibile │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │98% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele │
 │ │locale; │
 │ │- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. │
 │ │95% pentru persoane juridice de drept privat cu scop │
 │ │patrimonial │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia eligibilă minimă a │21% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │beneficiarului din totalul costurilor │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │eligibile │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │2% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale, │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. │
 │ │5% pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial│
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia comunitară la finanţarea │100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │acordată │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │80,95% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial. │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia publică naţională la │0% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │finanţarea acordată │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │19,05% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele │
 │ │locale, │
 │ │- persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial. │
 └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *) Valoarea eligibilă a proiectelor-reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoare adăugată nedeductibilă aferentă acestora, potrivit H.G. nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare de grant
──────────

    II.1.3.8. Categorii de beneficiari eligibili
    1. Ministerul Educaţiei Naţionale;
    2. Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în formarea cadrelor didactice şi a formatorilor, asigurarea calităţii şi acreditare;
    3. Inspectorate şcolare judeţene şi instituţii afiliate/subordonate/coordonate;
    4. Autoritatea Naţională pentru Calificări;
    5. Parteneri sociali din educaţie şi formare profesională;
    6. Centre/furnizori publici şi privaţi care furnizează programe de formare acreditate CNFPÎP/autorizate ANC pentru formarea personalului didactic şi a formatorilor;
    7. Unităţi de învăţământ (ISCED 0-6) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională de învăţământ;
    Solicitantul poate implementa proiectul în parteneriat, compus din una sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene.
    Potenţialii beneficiari pot avea parteneri transnaţionali din state membre UE. Partenerii transnaţionali sunt organizaţii din statele membre ale Uniunii Europene;
    II.1.3.9. Grupuri ţintă
    1. Cadre didactice/personal didactic din învăţământ (ISCED 0-6);
    2. Personal didactic şi didactic auxiliar cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământ (ISCED 0-6);
    3. Formatori - pentru FPC şi educaţie şi formare profesională iniţială;
    4. Mentori şcolari - mentorii de inserţie profesională şi mentorii de dezvoltare profesională a profesorilor;
    5. Mediatori şcolari,
    6. Consilieri şcolari;
    7. Experţi în elaborarea/revizuirea de standarde de formare profesională;
    8. Experţi în elaborarea/revizuirea curriculei;
    9. Experţi în crearea de materiale didactice de învăţare, testare şi evaluare,
    10. Asistenţi educaţionali pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale;
    11. Personal didactic auxiliar (ISCED 0-6);
    12. Alte categorii de personal asociate noilor profesii din educaţie şi formare profesională;
    13. Personal implicat în dezvoltarea şi managementul programelor de formare continuă a personalului didactic şi formatorilor;
    14. Tineri absolvenţi sub 35 de ani debutanţi în cariera didactică.
    II.1.3.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
    2008-2014
    II.1.3.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte
    Cerere de propuneri de proiecte cu evaluare continuă şi selecţie după termenul limită de depunere, stabilit prin Ghidul Solicitantului;
    II.1.3.12. Criterii de eligibilitate şi evaluare/selecţie
    Reguli generale privind eligibilitatea solicitanţilor şi partenerilor:
    ● Solicitantul trebuie să fie o organizaţie cu personalitate juridică legal constituită în România.
    ● Solicitantul trebuie să aparţină categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu prevederile prezentului document şi cu Ghidul Solicitantului. (Condiţii generale şi Specifice).
    ● Solicitantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 93 (1) şi 94 din Regulamentul Consiliului nr. 1605/2002 privind regulile financiare aplicabile bugetului general al Comunităţilor Europene şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 93 (2) al aceluiaşi regulament;
    ● Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:
    - obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    - obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale.
    ● Solicitantul are responsabilitatea finală pentru pregătirea şi managementul proiectului;
    ● Partenerii desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri
    ● Solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară şi operaţională.
    Criterii de eligibilitate pentru proiecte
    ● Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale AP/DMI.
    ● Grupul/grupurile ţintă şi activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile AP/DMI şi ale cererii de propuneri de proiecte.
    ● Bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.
    ● Proiectul respectă limitele privind perioada de implementare şi regulile privind transmiterea cererilor de finanţare.
    ● Proiectul este implementat în România în condiţiile stabilite prin Ghidul Solicitantului
    ● Proiectul respectă prevederile comunitare şi naţionale privind informarea şi publicitatea;
    Criterii de evaluare/selecţie a proiectelor
    ● Relevanţa
    ● Metodologia
    ● Sustenabilitatea
    ● Cost-eficienţă
    II.1.3.13. Indicatorii de evaluare şi monitorizare
    Indicatori de program


 ┌───────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Indicator │Valoare│An de│ Ţinte orientative cumulative │
 │ │de bază│bază ├──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │2015**)│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │total │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │realizare imediată │ │
 │(output) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Personal din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţie şi formare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │instruit/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │*1) │
 │perfecţionat │ 37.300│ 2006│ -│ 5.000│15.000│ 25.000│ 35.000│ 45.000│ 55.000│ 60.000│60.000 │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Numărul unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcolare sprijinite │ 272│ 2005│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ 2006│ 0│ 0│ 500│ 1.500│ 3.500│ 4.500│ 6.000│ 6.500│ 6.500│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │universităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │sprijinite │ 56│ 2006│ -│ 10│ 20│ 30│ 40│ 50│ 60│ 70│ 70│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Indicatori de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │rezultat (result) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Rata personalului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │din educaţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │formare pregătit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care a fost │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │certificat(%) │ 95│ 2006│ -│ 97│ 97│ 97│ 97│ 97│ 97│ 97│ 97│
 └───────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

──────────
    *1) Ţinta PO este de 75.000 distribuiţi după cum urmează: 15.000 cadre formate sub DMI 1.1 şi 60.000 profesori şi formatori pregătiţi/recalificaţi în cadrul DMI 1.3.
    **) Valorile sunt cumulative la nivel de axă prioritară
──────────

    Indicatori suplimentari


 ┌───────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Indicator │Valoare│An de│ Ţinte orientative cumulative │
 │ │de bază│bază ├──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │resurse (input) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Valoarea asistenţei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │financiare, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care: │ │ │ │ 100│ 70│ 50│ 50│ 50│ 40│ 30│ 20│
 │- proiecte │ │ │ │ -│ 30│ 50│ 50│ 50│ 60│ 70│ 80│
 │strategice (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │- proiecte de grant│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │cofinanţate, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care: │ -│ -│ -│ 26│ 65│ 110│ 160│ 200│ 245│ 300│ 300│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │- proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │strategice │ -│ -│ -│ 16│ 25│ 30│ 35│ 40│ 45│ 50│ 50│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │- proiecte de grant│ -│ -│ -│ 10│ 40│ 80│ 125│ 160│ 200│ 250│ 250│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │realizare imediată │ │
 │(output) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │instruire, - │ 37.300│ 2006│ -│ 5.000│15.000│ 25.000│ 35.000│ 45.000│ 55.000│ 60.000│60.0002│
 │formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │continuă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi FSE - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │femei │ -│ -│ -│ 2.750│ 8.250│ 13.750│ 19.250│ 24.750│ 30.250│ 33.000│ 33.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi FSE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │din mediul rural │ -│ -│ -│ 2.000│ 6.000│ 10.000│ 14.000│ 18.000│ 22.000│ 24.000│ 24.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │asistate la debutul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │în cariera │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │didactică - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │continuă │ -│ -│ -│ -│ 500│ 1.500│ 2.500│ 3.500│ 4.500│ 5.000│ 5.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │● Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi FSE - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │femei │ -│ -│ -│ -│ 275│ 825│ 1.375│ 1.925│ 2.475│ 2.750│ 2.750│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │● Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi FSE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │din mediul rural │ -│ -│ -│ -│ 200│ 600│ 1.000│ 1.400│ 1.800│ 2.000│ 2.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de documente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │strategice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │relevante │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │actualizate/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │dezvoltate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │rezultat (result) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │instruire │ │ │ │ 4.850│14.550│ 24.250│ 33.950│ 43.650│ 53.350│ 58.200│ 58.200│
 │certificaţi - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │continuă, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │După gen: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │● Femei │ -│ -│ -│ 2.667│ 8.000│ 13.337│ 18.672│ 24.000│ 29.340│ 32.010│ 32.010│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │După medii: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │● Rural │ -│ -│ -│ 1.940│ 5.820│ 9.700│ 13.580│ 17.460│ 21.340│ 23.280│ 23.280│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Parteneri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │transnaţionali │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │implicaţi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │proiect - formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │continuă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de documente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │strategice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │relevante validate/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │implementate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

──────────
    *2) Ţinta POS DRU este de 75.000 distribuiţi după cum urmează: 15.000 cadre formate sub DMI 1.1 şi 60.000 profesori şi formatori pregătiţi/recalificaţi în cadrul DMI 1.3
──────────

    II.1.3.14. Temele orizontale
    ● Egalitatea de şanse
    Această temă este abordată în cadrul acestui DMI prin activităţile implementate în cadrul proiectelor finanţate. Dezvoltarea resurselor umane implicate în furnizarea de asistenţă educaţională şi servicii suport/de acompaniere (formarea şi perfecţionarea asistenţilor educaţionali, profesori itineranţi) pentru studenţii cu cerinţe educaţionale speciale va sprijini atingerea obiectivelor egalităţii de şanse şi accesului la educaţie pentru toţi. Dezvoltarea, prin formare şi specializare, a atitudinilor şi abilităţilor profesorilor şi formatorilor pentru folosirea unor abordări incluzive şi predarea centrată pe elev susţine, de asemenea, realizarea obiectivelor egalităţii de şanse. Sesiunile/modulele de formare specifice, furnizate grupurilor ţintă, care abordează egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminare şi respectarea diversităţii răspund acestei teme orizontale. De asemenea, sunt eligibile proiectele care urmăresc să sprijine abordarea specifică acestei teme orizontale la nivelul politicilor şi instituţiilor de învăţământ.
    ● Dezvoltarea durabilă
    Acest DMI abordează această temă orizontală, în particular, prin activităţile eligibile şi tipurile de proiecte finanţate. Programele de formare dezvoltate şi furnizate vor include module privind principiul dezvoltării durabile, prevenirea poluării, conştientizarea problemelor de mediu etc., inclusiv modalităţile de integrare a acestor aspecte în activităţile de predare/formare. De asemenea, proiectele care vizează, în mod direct, formarea şi perfecţionarea profesorilor, în scopul dezvoltării atitudinilor şi comportamentului civic activ al elevilor şi studenţilor în sprijinul acestei dimensiuni, precum creşterea nivelului de conştientizare asupra problemelor de mediu, dezvoltarea de atitudini şi deprinderi specifice etc., sunt eligibile şi sprijină această temă orizontală.
    II.1.3.15. Ajutorul de stat
    Nu este cazul.
    II.1.3.16. Clasificarea intervenţiilor

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Tema prioritară │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 72 │Elaborarea, introducerea şi implementarea reformelor în sistemele de │
 │ │educaţie şi formare în scopul dezvoltării capacităţii de ocupare, │
 │ │creşterea relevanţei educaţiei şi formării profesionale iniţiale pe │
 │ │piaţa muncii, îmbunătăţirea abilităţilor formatorilor în scopul │
 │ │susţinerii inovării şi economiei bazate pe cunoaştere │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Forma de finanţare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 01 │ Asistenţă nerambursabilă │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Tipul teritoriului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 00 │ Nu se aplică │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    II.1.3.17. Organismul intermediar
    Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei Naţionale
    Responsabilităţile AM POSDRU şi ale Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind implementarea proiectelor de grant/strategice sunt stabilite prin Acordul de delegare de funcţii semnat între părţi, aprobat prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
    II.1.3.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
    AMPOSDRU - Compartimentul Financiar Contabil, în calitate de Unitate de Plată
    II.1.4. Domeniul Major de Intervenţie 1.4 - Calitate în formarea profesională continuă
    II.1.4.1. Descriere
    Acest DMI urmăreşte creşterea capacităţii sistemului şi furnizorilor publici şi privaţi de FPC de a furniza programe de formare profesională de calitate în scopul creării premiselor pentru creşterea participării la FPC. Finanţarea FSE se adresează atât sistemului de FPC, cât şi furnizorilor de FPC, sprijinind următoarele priorităţi:
    ● asigurarea şi managementul calităţii la nivelul sistemului de FPC şi al furnizorilor de FPC;
    ● dezvoltarea Cadrului Naţional al Calificărilor, inclusiv îmbunătăţirea sistemului de validare a calificărilor profesionale;
    ● structurarea şi îmbunătăţirea sistemului de certificare a învăţării anterioare.
    La nivel de sistem, activităţile finanţate vor urmări dezvoltarea şi implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor (cu excepţia sistemului calificărilor din învăţământul superior şi din educaţia şi formarea profesională iniţială) prin dezvoltarea competenţelor şi calificărilor profesionale (la nivel naţional şi sectorial), îmbunătăţirea mecanismelor şi capacităţii de evaluare a competenţelor şi calificărilor etc. De asemenea, va fi acordat sprijin în vederea dezvoltării de instrumente, metodologii şi proceduri pentru asigurarea şi managementul calităţii, inclusiv îmbunătăţirea procesului de autorizare pentru furnizarea programelor de formare profesională, o atenţie specială fiind acordată provocărilor pe care le ridică învăţarea în contexte nonformale şi informale. Activităţile implementate la nivel de sistem vor fi completate cu susţinerea furnizorilor de FPC în implementarea sistemelor de asigurare şi management al calităţii.
    În vederea asigurării eficacităţii intervenţiilor finanţate din FSE, în cadrul acestui DMI va fi încurajată o abordare integrată care presupune atât dezvoltarea, testarea/pilotarea şi implementarea instrumentelor, procedurilor, metodologiilor şi mecanismelor, cât şi formarea şi perfecţionarea personalului şi a actorilor cheie implicaţi în aceste activităţi şi procese.
    În strânsă legătură cu dezvoltarea unei abordări de tipul "pe tot parcursul vieţii" în educaţie şi formare vor fi sprijinite, de asemenea, activităţile de dezvoltare şi de construcţie instituţională pentru centrele de validare/certificare a învăţării anterioare. Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii devine un element fundamental pentru susţinerea competitivităţii, atât a indivizilor, cât şi a regiunilor şi economiilor naţionale. În acest context, elaborarea şi implementarea, la nivel regional, sectorial şi naţional, a unor politici adecvate care susţin învăţarea pe tot parcursul vieţii devin esenţiale în fundamentarea competitivităţii regionale şi naţionale. În cadrul acestui DMI, intervenţiile FSE vor sprijini proiectele destinate elaborării şi implementării unor politici/strategii/sisteme de FPC şi promovării "regiunilor de învăţare"*4).
──────────
    *4) Aşa cum sunt definite de Comisia Europeană "Brussels, 21.11.2001 "Communication from the Commission Making a European Area of Lifelong Learning a Reality"
──────────

    Vor fi finanţate, de asemenea, intervenţii destinate furnizării de informaţii, cantitative şi calitative, referitoare la noile calificări solicitate pe piaţa muncii şi la cererea de formare profesională continuă. Acţiunile de dezvoltare, la nivel de sistem, a modalităţilor de echivalare a competenţelor profesionale obţinute prin participarea la programe de FPC în credite profesionale transferabile sunt acţiuni eligibile pentru sprijin FSE.
    În vederea asigurării calităţii în FPC sunt încurajate inovarea şi activităţile cu dimensiune transnaţională şi interregională.
    Principalele obiective operaţionale ale acestui DMI sunt:
    ● Dezvoltarea şi implementarea CNC;
    ● Dezvoltarea şi implementarea sistemelor de asigurare a calităţii în FPC;
    ● Susţinerea abordării de tip "pe tot parcursul vieţii" în educaţie şi formare.
    II.1.4.2. Operaţiuni orientative
    1. Dezvoltarea şi implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor, inclusiv sprijin pentru Comitetele Sectoriale;
    2. Implementarea sistemului de asigurare şi management al calităţii în FPC, la nivel de sistem şi de furnizor în concordanţă cu Cadrul European de Asigurare a Calităţii;
    3. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a structurilor implicate în validarea învăţării anterioare;
    4. Elaborarea de studii, analize, cercetări care să furnizeze informaţii de calitate şi date relevante şi suficiente pentru dezvoltarea FPC şi schimb de bune practici;
    5. Dezvoltarea de reţele şi parteneriate pentru promovarea unor medii de lucru care stimulează învăţarea şi "regiunile de învăţare".
    II.1.4.3. Activităţi eligibile
    1. Elaborarea/actualizarea/descrierea/validarea/implementarea calificărilor profesionale în FPC şi a competenţelor la nivel naţional şi sectorial, inclusiv elaborarea şi actualizarea termenilor de referinţă pentru definirea calificărilor, a standardelor şi profilelor ocupaţionale, precum şi a procedurilor pentru validarea acestora;
    2. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea procedurilor, metodologiilor şi mecanismelor pentru formarea, evaluarea şi certificarea competenţelor şi calificărilor;
    3. Dezvoltarea/actualizarea/îmbunătăţirea/testarea/implementarea instrumentelor pentru managementul CNC;
    4. Sprijin pentru comitetele sectoriale, inclusiv formarea membrilor acestora, în vederea consolidării capacităţii acestora de a se implica activ în asigurarea calităţii în FPC;
    5. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea la nivel de instituţie, inclusiv autorizarea acesteia, a metodologiilor şi procedurilor pentru validarea/recunoaşterea şi certificarea învăţării anterioare;
    6. Realizarea analizelor ocupaţionale şi integrarea/transferarea acestora în standardele ocupaţionale, în vederea asigurării relevanţei calificărilor;
    7. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea standardelor ocupaţionale/ standardelor de pregătire profesională, cu excepţia celor asigurate prin învăţământul profesional şi tehnic şi prin învăţământul superior;
    8. Sprijin pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale a centrelor de validare a achiziţiilor de învăţare anterioare dobândite în contexte nonformale şi informale de învăţare, inclusiv dezvoltarea personalului acestora;
    9. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea metodologiilor şi procedurilor pentru evaluarea externă şi autorizarea furnizorilor şi programelor de FPC;
    10. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea metodologiilor şi procedurilor pentru transpunerea sistemelor de asigurare a calităţii la nivel de furnizor de FPC;
    11. Formarea şi perfecţionarea persoanelor din grupurile ţintă în vederea asigurării calităţii în FPC;
    12. Realizarea de studii, cercetări şi analize pentru îmbunătăţirea FPC;
    13. Dezvoltarea, actualizarea şi întreţinerea de baze de date pentru asigurarea şi managementul calităţii în FPC, inclusiv privind cererea de FPC şi calificările solicitate pe piaţa muncii;
    14. Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele, parteneriate, inclusiv comunităţi de practică, parteneriate şi reţele virtuale, destinate asigurării calităţii şi dezvoltării FPC, inclusiv elaborarea de proceduri specifice de colaborare, transfer de informaţii, crearea şi utilizarea de baze de date, definirea activităţilor comune, extinderea reţelelor etc.;
    15. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea de politici/strategii/sisteme de FPC şi promovarea "regiunilor de învăţare;
    16. Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe în domeniul asigurării calităţii în FPC;
    17. Integrarea principiilor privind egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităţii şi dezvoltarea durabilă în activităţile şi procesele dezvoltate;
    18. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale pentru asigurarea calităţii în FPC.
    19. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie destinate persoanelor din categoriile de grupuri ţintă;
    II.1.4.4. Categorii de cheltuieli eligibile
    - Cheltuieli cu personalul;
    - Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna;
    - Cheltuieli aferente managementului de proiect;
    - Taxe;
    - Cheltuieli financiare şi juridice;
    - Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing;
    - Subvenţii şi burse;
    - Cheltuieli generale de administraţie;
    - Cheltuieli de informare şi publicitate;
    - Cheltuieli de tip FEDR;
    - Taxa pe valoare adăugată nedeductibilă, în cazul propunerilor de proiecte depuse după data de 01 ianuarie 2012.
    II.1.4.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE
    În scopul creşterii eficienţei intervenţiilor există posibilitatea recurgerii la utilizarea resurselor FSE, în conformitate cu art. 34 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, pentru finanţarea activităţilor complementare necesare şi a cheltuielilor aferente scopului asistenţei de tip FEDR, în limita a 10% din finanţarea alocată pentru această AP.
    II.1.4.6. Alocare financiară orientativă


                                                                             Euro
 ┌─────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┐
 │ An │ TOTAL │Contribuţie│ Contribuţia publică naţională publică*) │Contribuţie│
 │ │ │ UE (FSE) │ │ privată │
 │ │ │ ├───────────┬───────────┬───────┬──────────┤ │
 │ │ │ │ Bugetul │Buget local│Alte │ Total │ │
 │ │ │ │ de stat │ │surse │ │ │
 │ │ │ │ │ │publice│ │ │
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2007 │ 3.130.218│ 2.146.967│ 448.634│ 0│ 0│ 448.634│ 534.617│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2008 │ 4.852.314│ 3.328.125│ 695.452│ 0│ 0│ 695.452│ 828.737│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2009 │ 6.651.939│ 4.562.459│ 953.381│ 0│ 0│ 953.381│ 1.136.099│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2010 │ 7.913.656│ 5.427.851│ 1.134.215│ 0│ 0│ 1.134.215│ 1.351.590│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2011 │ 8.753.833│ 6.004.115│ 1.254.632│ 0│ 0│ 1.254.632│ 1.495.086│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2012 │ 9.796.658│ 6.719.372│ 1.404.094│ 0│ 0│ 1.404.094│ 1.673.192│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2013 │ 9.992.591│ 6.853.760│ 1.432.175│ 0│ 0│ 1.432.175│ 1.706.656│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │TOTAL│ 51.091.209│ 35.042.649│ 7.322.583│ 0│ 0│ 7.322.583│ 8.725.977│
 └─────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴──────────┴───────────┘

──────────
    *) Valoarea eligibilă a proiectelor - reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoare adăugată nedeductibilă aferentă acestora, potrivit H.G. nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora;
──────────

    Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari

    II.1.4.7. Dimensiunea finanţării acordate
    ● proiecte sistemice - proiecte care contribuie la atingerea unor obiective strategice în anumite sectoare şi care vizează grupuri ţintă clar delimitate, în scopul îndeplinirii recomandărilor specifice de ţară, a ţintelor naţionale în contextul Strategiei Europa 2020, sau pentru implementarea unor obiective de politică asumate legal sau prin strategii sectoriale. Solicitanţi eligibili pentru aceste proiecte pot fi doar entităţi publice cu atribuţii în domeniul obiectivelor vizate, cu posibilitatea încheierii de parteneriate cu structuri publice sau private relevante care pot contribui la îndeplinirea acestor obiective;
    ● proiecte strategice - proiecte care vor fi implementate la nivel naţional, multi-regional sau sectorial;
    ● proiecte de grant - proiecte care vor fi implementate la nivel regional, multi-regional sau local;


 ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Valoarea proiectelor │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea eligibilă a proiectelor*) │Echivalentul în lei a 5.000.001 - 50.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele sistemice. │
 │ │Echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele strategice │
 │ │Echivalentul în lei a 50.000 - 499.999 euro pentru proiectele │
 │ │de grant │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │81% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │din totalul costurilor eligibile │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │98% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. │
 │ │95% pentru persoane juridice de drept privat cu scop │
 │ │patrimonial │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia eligibilă minimă a │19% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │beneficiarului din totalul costurilor │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │eligibile │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │2% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale, │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. │
 │ │5% pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial│
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia comunitară la finanţarea │100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │acordată │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │81% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial. │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia publică naţională la │0% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │finanţarea acordată │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │19% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial. │
 └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘


    II.1.4.8. Categorii de beneficiari eligibili
    1. Ministerul Educaţiei Naţionale;
    2. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
    3. Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale continue, inclusiv asigurarea calităţii şi CNC;
    4. Autoritatea Naţională pentru Calificări;
    5. Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic;
    6. Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
    7. Organizaţii sindicale;
    8. Patronate;
    9. Asociaţii profesionale;
    10. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;
    11. Centre publice sau private de validare/certificare a învăţării anterioare;
    12. Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi*5).
──────────
    *5) Conform Ordonanţei nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare
──────────

    Solicitantul poate implementa proiectul în parteneriat, compus din una sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene.
    Potenţialii beneficiari pot avea parteneri transnaţionali din state membre UE. Partenerii transnaţionali sunt organizaţii din statele membre ale Uniunii Europene;
    II.1.4.9. Grupuri ţintă
    1. Personalul MEN şi MMFPSPV şi al altor organisme publice cu atribuţii în domeniul FPC, inclusiv asigurarea calităţii şi CNC;
    2. Personalul din comisiile de specialitate şi grupurile de lucru ale Autorităţii Naţionale pentru Calificări;
    3. Specialişti/experţi implicaţi în evaluarea şi asigurarea calităţii şi autorizarea programelor de formare profesională continuă;
    4. Personal şi membri al/ai organizaţiilor sindicale, organizaţiilor patronale şi asociaţiilor profesionale;
    5. Personal al Comitetelor Sectoriale şi al membrilor acestora;
    6. Personal al/ai centrelor de certificare/validare a învăţării anterioare;
    7. Evaluatori ai competenţelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale şi personal al Centrelor de Evaluare şi Certificare a competenţelor profesionale;
    8. Personalul furnizorilor autorizaţi de FPC publici şi privaţi.
    II.1.4.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
    2008-2014
    II.1.4.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte
    ● Cerere de propuneri de proiecte cu evaluare continuă şi selecţie după termenul limită de depunere, stabilit prin Ghidul Solicitantului;
    II.1.4.12. Criterii de eligibilitate şi evaluare/selecţie
    Reguli generale privind eligibilitatea solicitanţilor şi partenerilor
    ● Solicitantul trebuie să fie o organizaţie cu personalitate juridică legal constituită în România.
    ● Solicitantul trebuie să aparţină categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu prevederile prezentului document şi cu Ghidul Solicitantului (Condiţii Generale şi Specifice).
    ● Solicitantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 93 (1) şi 94 din Regulamentul Consiliului nr. 1605/2002 privind regulile financiare aplicabile bugetului general al Comunităţilor Europene şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 93 (2) al aceluiaşi regulament;
    ● Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:
    - obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    - obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale.
    ● Solicitantul trebuie să aibă responsabilitatea finală pentru pregătirea şi managementul proiectului;
    ● Solicitantul trebuie să aparţină categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu prevederile prezentului document şi cu Ghidul Solicitantului (Condiţii generale şi Specifice).
    ● Partenerii desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri
    ● Solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară şi operaţională.
    Criterii de eligibilitate pentru proiecte
    ● Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale AP/DMI.
    ● Grupul/grupurile ţintă şi activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile AP/DMI şi ale cererii de propuneri de proiecte.
    ● Bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.
    ● Proiectul respectă limitele privind perioada de implementare şi regulile privind transmiterea cererilor de finanţare
    ● Proiectul este implementat în România în condiţiile stabilite prin Ghidul Solicitantului
    ● Proiectul respectă prevederile comunitare şi naţionale privind informarea şi publicitatea;
    Criterii de evaluare/selecţie a proiectelor
    ● Relevanţa
    ● Metodologia
    ● Sustenabilitatea
    ● Cost-eficienţă
    II.1.4.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    Indicatori de program


 ┌───────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Indicator │Valoare│An de│ Ţinte orientative cumulative │
 │ │de bază│bază ├──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ total │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │realizare imediată │ │
 │(output) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Număr de furnizori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de FPC sprijiniţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │pentru introducerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │standardelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │asigurare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │calităţii │ -│ 2006│ -│ -│ -│ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 5.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de calificări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesionale │ │1999-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │dezvoltate în FPC │ 758│ 2006│ -│ 100│ 200│ 300│ 400│ 500│ 600│ 700│ 700│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │rezultat (result) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Ponderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │furnizorilor de FPC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │sprijiniţi care au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │fost autorizaţi/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │certificaţi prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │prisma standardelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de asigurare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │calităţii (%) │ -│ │ │ │ │ 80│ 80│ 80│ 80│ 80│ 80│
 └───────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


    Indicatori suplimentari


 ┌───────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Indicator │Valoare│An de│ Ţinte orientative cumulative │
 │ │de bază│bază ├──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ total │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │resurse (input) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Valoarea asistenţei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │financiare, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Proiecte strategice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │(%) │ │ │ -│ 10│ 90│ 75│ 50│ 30│ 20│ 20│ 20│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Proiecte de grant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │(%) │ │ │ -│ 90│ 10│ 25│ 50│ 70│ 80│ 80│ 80│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │finanţate din care:│ │ │ │ 25│ 48│ 1.068│ 2.084│ 3.027│ 4.050│ 5.072│ 5.072│
 │- proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │strategice │ │ │ │ 1│ 3│ 8│ 14│ 17│ 20│ 22│ 22│
 │- proiecte de grant│ │ │ │ 24│ 45│ 1.060│ 2.070│ 3.010│ 4.030│ 5.050│ 5.050│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │realizare imediată │ │
 │(output) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Număr de furnizori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de formare asistaţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │- formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │continuă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │instruire - formare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │continuă │ │ │ │ │ 1.000│ 2.000│ 3.500│ 5.000│ 6.500│ 7.500│ 7.500│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi FSE - │ │ │ │ │ 550│ 1.100│ 1.925│ 2.750│ 3.575│ 4.125│ 4.125│
 │femei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de calificări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │actualizate/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │dezvoltate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │continuă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de studii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │analize, rapoarte, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │strategii - formare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │continuă │ │ │ │ 10│ 20│ 30│ 40│ 50│ 60│ 65│ 65│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │rezultat (result) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Ponderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │persoanelor formate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şi certificate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │inclusiv ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │comitetelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │sectoriale (%), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │din care: - femei │ │ │ │ │ 90│ 90│ 90│ 90│ 90│ 90│ 90│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │certificaţi - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │continuă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de furnizori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │acreditaţi conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │standardelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │calitate - formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │continuă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de calificări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │validate - formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │continuă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Parteneri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │transnaţionali │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │implicaţi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │proiect - formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │continuă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


    II.1.4.14. Teme orizontale
    ● Egalitatea de şanse
    Aceasta este o temă prezentă în cadrul acestui DMI prin activităţile desfăşurate. Toate sesiunile de formare specifice furnizate grupurilor ţintă vor include module care abordează principiile egalităţii de gen, egalităţii de şanse, nediscriminare şi respectul pentru diversitate pentru a răspunde obiectivelor acestei teme orizontale. De asemenea, aspectele privind egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităţii vor fi integrate în activităţile şi procesele dezvoltate.
    ● Dezvoltarea durabilă
    Acest DMI urmăreşte această temă orizontală, în special prin activităţile eligibile şi tipurile de proiecte finanţate. Toate sesiunile de formare specifice furnizate grupurilor ţintă vor include module care abordează prevenirea poluării, aspecte legate de mediul înconjurător, responsabilitate socială pentru a răspunde acestei teme orizontale.
    II.1.4.15. Ajutorul de stat
    Nu este cazul.
    II.1.4.16. Clasificarea intervenţiilor

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Tema prioritară │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 72 │Elaborarea, introducerea şi implementarea reformelor în sistemele de │
 │ │educaţie şi formare în scopul dezvoltării capacităţii de ocupare, │
 │ │creşterea relevanţei educaţiei şi formării profesionale iniţiale pe │
 │ │piaţa muncii, îmbunătăţirea abilităţilor formatorilor în scopul │
 │ │susţinerii inovării şi economiei bazate pe cunoaştere │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Forma de finanţare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 01 │Asistenţă nerambursabilă │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Tipul teritoriului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 00 │Nu se aplică │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    II.1.4.17. Organismul Intermediar
    Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei Naţionale.
    Responsabilităţile AM POSDRU şi ale Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei Naţionale privind implementarea proiectelor de grant/strategice sunt stabilite prin Acordul de delegare de funcţii semnat între părţi, aprobat prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
    II.1.4.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
    AMPOSDRU - Compartimentul Financiar Contabil, în calitate de Unitate de Plată
    II. Domeniul Major de Intervenţie 1.5 - Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
    II.1.5.1. Descriere
    Acest DMI contribuie la dezvoltarea domeniilor de cercetare, dezvoltare, inovare din România prin îmbunătăţirea accesului şi calităţii formării iniţiale a cercetătorilor prin sprijinirea programelor doctorale şi post-doctorale. Intervenţiile sprijină dezvoltarea resurselor umane în cercetare şi inovare printr-o mai bună instruire a doctoranzilor pe parcursul programului de doctorat, şi, de asemenea, pentru a sprijini şi încuraja cariera şi activitatea de cercetare, cu precădere în instituţiile de învăţământ superior.
    Principalele priorităţi ale acestui domeniu sunt:
    ● îmbunătăţirea programelor doctorale şi post-doctorale inclusiv prin iniţierea şi dezvoltarea unor sisteme specifice de asigurare şi management al calităţii în cercetare;
    ● sprijinirea doctoranzilor şi cercetătorilor în vederea participării la programele doctorale şi a implicării în activitatea de cercetare post-doctorală.
    Astfel, sprijinul FSE va fi acordat atât la nivel instituţional (dezvoltarea de programe doctorale şi post-doctorale şi a şcolilor doctorale), cât şi la nivel individual (sprijinirea participării la programe doctorale şi la programe de cercetare post-doctorală), într-o abordare coerentă.
    În concordanţă cu reglementările europene şi naţionale promovate pentru implementarea procesului Bologna, programele doctorale sunt parte a învăţământului superior şi pregătesc doctoranzii să devină cercetători prin dobândirea de cunoştinţe şi dezvoltarea de competenţe pentru activităţile de cercetare. În cadrul programelor doctorale, activităţile vor fi centrate pe asigurarea calităţii, inovarea conţinutului programelor de studii, dezvoltarea aptitudinilor manageriale ale cercetătorilor, ca parte componentă a tuturor programelor doctorale şi postdoctorale, care vor fi sprijinite în vederea creşterii capacităţii cercetătorilor de a răspunde la nevoile de inovare ale întreprinderilor (pentru creşterea eficienţei şi competitivităţii întreprinderilor în economia de piaţă). De asemenea, vor fi sprijinite înfiinţarea şi dezvoltarea şcolilor doctorale şi dezvoltarea resurselor umane implicate în activităţile de cercetare post- doctorală, în special în universităţi. În acest sens sunt abordate aspectele legate de cercetare din Agenda de modernizare a universităţilor, contribuind la dezvoltarea un corp de cercetători-experţi care să adopte o abordare interdisciplinară în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării. Aceste activităţi, precum şi sprijinul acordat dezvoltării reţelelor între universităţi, centre de cercetare şi întreprinderi, vor contribui la consolidarea legăturilor dintre învăţământul superior, cercetare şi mediul de afaceri.
    Îmbunătăţirea sistemului şi programelor de studii doctorale şi postdoctorale va include şi activităţi care să conducă la promovarea unei abordări strategice şi dezvoltarea politicilor de resurse umane din cercetare, avându-se în vedere şi documentele cheie ale Uniunii Europene (precum Recomandarea Comisiei Europene cu privire la Carta Europeană a Cercetătorilor şi Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor).
    Sprijinirea doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctoranzi are ca scop îmbunătăţirea participării la programe doctorale şi post-doctorale, dezvoltarea mobilităţii academice pentru doctoranzi şi cercetători şi creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru alegerea unei cariere în cercetare. Sprijinul financiar oferit doctoranzilor, prin intermediul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat, asigură condiţiile pentru participarea la programe doctorale în România, pe tot parcursul programului doctoral, şi posibilitatea de a beneficia de stagii de studii într-o universitate/centru de cercetare din UE. Se prevede şi posibilitatea acordării de burse pentru participarea la programele doctorale organizate de universităţi/centre de cercetare din UE. Sprijinul acordat prin FSE va fi direcţionat doar către doctoranzii şi domeniile doctorale care corespund domeniilor de cercetare prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013: tehnologiile societăţii informaţionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste.
    Operaţiunile orientative propuse vor urmări sprijinirea participării la studii doctorale şi post doctorale, şi prin programe internaţionale de cooperare cu alte universităţi europene, şi dezvoltarea de şcoli doctorale şi post-doctorale, structuri administrative de sine stătătoare, încurajând programele comune de studii (Joint Degrees).
    Având în vedere gradul scăzut de valorificare a rezultatelor cercetării la nivelul activităţilor economice, prin intermediul structurilor de tip "spin off" şi "spin out", în cadrul fiecărui program doctoral sau post-doctoral finanţat prin POS DRU, se va urmări dezvoltarea abilităţilor manageriale şi antreprenoriale ale doctoranzilor şi cercetătorilor.
    Principalele obiective operaţionale ale acestui DMI sunt:
    ● sprijinirea dezvoltării resurselor umane în cercetare, dezvoltare şi inovare prin programe doctorale şi programe de instruire mai bune;
    ● îmbunătăţirea participării, creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare prin sprijinirea doctoranzilor şi prin creşterea implicării în activitatea de cercetare post-doctorală;
    ● îmbunătăţirea programelor doctorale şi post-doctorale;
    ● dezvoltarea şcolilor doctorale şi reţelelor între universităţi, centre de cercetare şi întreprinderi, inclusiv organizarea şi managementul lor;
    ● sprijinirea colaborării dintre universităţi, centre de cercetare şi companii.
    II.1.5.2. Operaţiuni orientative
    1. Consolidarea sistemului naţional de studii doctorale şi postdoctorale şi sprijin pentru formarea de reţele între universităţi, centre de cercetare şi întreprinderi;
    2. Sprijinirea programelor doctorale şi post-doctorale prin dezvoltarea conţinuturilor inovatoare, inclusiv prin dezvoltarea abilităţilor manageriale ale cercetătorilor în vederea promovării valorificării rezultatelor cercetării în activităţi economice;
    3. Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători în vederea participării la programe doctorale şi la activităţi de cercetare post-doctorală, inclusiv prin dezvoltarea cooperării transnaţionale şi mobilităţii.
    II.1.5.3. Activităţi eligibile
    1. Elaborarea şi implementarea de noi tehnologii, activităţi şi acţiuni inovatoare în cadrul programelor doctorale şi post-doctorale la nivel de sistem şi la nivel de instituţie de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat;
    2. Construcţie instituţională pentru şcolile doctorale şi post-doctorale;
    3. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea metodologiilor, instrumentelor, procedurilor pentru asigurarea calităţii cercetării în învăţământul superior, inclusiv în cadrul programelor şi şcolilor doctorale şi post-doctorale;
    4. Înfiinţarea şi dezvoltarea de programe doctorale avansate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională în vigoare şi cu strategia Lisabona;
    5. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi, inclusiv mobilităţi interne şi transnaţionale, intrasectoriale/intersectoriale;
    6. Sprijinirea cercetătorilor pentru a se implica în cercetarea post-doctorală, inclusiv burse şi mobilităţi interne şi transnaţionale, intrasectoriale/intersectoriale;
    7. Dezvoltarea, îmbunătăţirea curriculum-ului pentru programe de studii doctorale avansate, inclusiv elaborarea de materiale şi instrumente didactice;
    8. Diversificarea formelor de pregătire pentru doctoranzi, cercetători post-doctoranzi şi seniori, personalul din cadrul şcolilor doctorale/absolvenţi de doctorat;
    9. Activităţi de tutorat şi îndrumare pentru doctoranzi, cercetători post-doctoranzi pe parcursul programului doctoral/post-doctoral;
    10. Promovarea programelor doctorale şi post-doctorale realizate în cooperare/co-tutelă cu alte universităţi europene/centre de cercetare;
    11. Sprijin financiar pentru participarea tinerilor doctoranzi şi a cercetătorilor post-doctoranzi şi a altor cercetători implicaţi în proiect la conferinţe, seminarii internaţionale legate de obiectul cercetării;
    12. Sprijin pentru mobilităţi academice pentru doctoranzi şi pentru cercetători postdoctoranzi;
    13. Formarea şi perfecţionarea persoanelor din grupurile ţintă (cu excepţia grupului ţintă "doctoranzi");
    14. Crearea şi dezvoltarea de reţele, parteneriate şi cooperare între universităţi, întreprinderi, centre de cercetare la nivel regional, naţional şi european;
    15. Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele, parteneriate, inclusiv parteneriate şi reţele virtuale, destinate îmbunătăţirii programelor doctorale şi postdoctorale, inclusiv elaborarea de proceduri specifice de colaborare, transfer de informaţii, crearea şi utilizarea de baze de date, definirea activităţilor comune, extinderea reţelelor etc.;
    16. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctoranzi, precum şi a mobilităţilor interne şi transnaţionale, intrasectoriale/intersectoriale;
    17. Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor şi soluţiilor software pentru programele de studii/cercetare doctorale şi post-doctorale;
    18. Dezvoltarea, actualizarea şi întreţinerea bazelor de date privind programele doctorale şi post doctorale în sprijinul cercetării şi conectarea cu baze de date relevante;
    19. Schimburi şi abordare integrată a bunelor practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe;
    20. Introducerea de sesiuni specifice de formare care au ca tematică egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului pentru grupurile ţintă;
    21. Introducerea unor sesiuni/module specifice privind managementul cercetării în programele de pregătire pentru grupurile ţintă;
    22. Sprijin acordat doctoranzilor şi cercetătorilor pentru întărirea capacităţii de publicare ştiinţifică, inclusiv prin analize bibliometrice;
    23. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale, cu precădere destinate susţinerii caracterului interdisciplinar în programele de formare/cercetare doctorale şi postdoctorale.
    II.1.5.4. Categorii de cheltuieli eligibile
    - Cheltuieli cu personalul;
    - Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna;
    - Cheltuieli aferente managementului de proiect;
    - Taxe;
    - Cheltuieli financiare şi juridice;
    - Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing;
    - Subvenţii şi burse;
    - Cheltuieli generale de administraţie;
    - Cheltuieli de informare şi publicitate;
    - Cheltuieli de tip FEDR;
    - Taxa pe valoare adăugată nedeductibilă, în cazul propunerilor de proiecte depuse după data de 01 ianuarie 2012.
    II.1.5.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE
    În scopul creşterii eficienţei intervenţiilor există posibilitatea recurgerii la utilizarea resurselor FSE, în conformitate cu art. 34 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, pentru finanţarea activităţilor complementare necesare şi a cheltuielilor aferente scopului asistenţei de tip FEDR, în limita a 10% din finanţarea alocată pentru această AP.
    II.1.5.6. Alocare financiară orientativă


                                                                             Euro
 ┌─────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┐
 │ An │ TOTAL │Contribuţie│ Contribuţia publică naţională publică*) │Contribuţie│
 │ │ │ UE (FSE) │ │ privată │
 │ │ │ ├───────────┬───────────┬───────┬──────────┤ │
 │ │ │ │ Bugetul │Buget local│Alte │ Total │ │
 │ │ │ │ de stat │ │surse │ │ │
 │ │ │ │ │ │publice│ │ │
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2007 │ 20.536.615│ 17.456.874│ 3.079.741│ 0│ 0│ 3.079.741│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2008 │ 31.834.875│ 27.060.808│ 4.774.067│ 0│ 0│ 4.774.067│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2009 │ 43.641.793│ 37.097.120│ 6.544.673│ 0│ 0│ 6.544.673│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2010 │ 51.919.617│ 44.133.573│ 7.786.044│ 0│ 0│ 7.786.044│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2011 │ 57.431.821│ 48.819.148│ 8.612.673│ 0│ 0│ 8.612.673│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2012 │ 64.273.551│ 54.634.869│ 9.638.682│ 0│ 0│ 9.638.682│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2013 │ 65.559.022│ 55.727.566│ 9.831.456│ 0│ 0│ 9.831.456│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │TOTAL│ 335.197.294│284.929.958│ 50.267.336│ 0│ 0│50.267.336│ 0│
 └─────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴──────────┴───────────┘

──────────
    *) Valoarea eligibilă a proiectelor - reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoare adăugată nedeductibilă aferentă acestora, potrivit H.G. nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare
──────────

    Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari

    II.1.5.7. Dimensiunea finanţării acordate


 ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Valoarea proiectelor │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea eligibilă a proiectelor*) │Echivalentul în lei a 5.000.001 - 50.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele sistemice. │
 │ │Echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele strategice. │
 │ │Echivalentul în lei a 50.000 - 499.999 euro pentru proiectele │
 │ │de grant. │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │85% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │din totalul costurilor eligibile │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │98% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. │
 │ │95% pentru persoane juridice de drept privat cu scop │
 │ │patrimonial │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia eligibilă minimă a │15% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │beneficiarului din totalul costurilor │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │eligibile │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │2% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale, │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. │
 │ │5% pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial│
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia comunitară la finanţarea │100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │acordată │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │85% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial. │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia publică naţională la │0% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │finanţarea acordată │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │15% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial. │
 └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘


    II.1.5.8. Categorii de beneficiari eligibili
    1. Ministerul Educaţiei Naţionale;
    2. Agenţii, structuri, organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice;
    3. Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate, organizatoare de studii universitare de doctorat;
    4. Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică;
    5. Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române.
    6. Academia Română;
    Solicitantul poate implementa proiectul în parteneriat, compus din una sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene.
    Potenţialii beneficiari pot avea parteneri transnaţionali din state membre UE. Partenerii transnaţionali sunt organizaţii din statele membre ale Uniunii Europene;
    II.1.5.9. Grupuri ţintă
    1. Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat;
    2. Cercetători;
    3. Cercetători care deţin titlul ştiinţific de doctor;
    4. Personal din cadrul şcolilor doctorale şi graduale;
    5. Personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi sisteme, în domeniile doctoral şi post-doctoral.
    II.1.5.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
    2008-2014
    II.1.5.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte
    ● Cerere de propuneri de proiecte cu evaluare continuă şi selecţie după termenul limită de depunere, stabilit prin Ghidul Solicitantului;
    II.1.5.12. Criterii de eligibilitate şi evaluare/selecţie
    Reguli generale privind eligibilitatea solicitanţilor şi partenerilor
    ● Solicitantul trebuie să fie o organizaţie cu personalitate juridică legal constituită în România.
    ● Solicitantul trebuie să aparţină categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu DCI POS DRU şi cu Ghidul Solicitantului.
    ● Solicitantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 93 (1) şi 94 din Regulamentul Consiliului nr. 1605/2002 privind regulile financiare aplicabile bugetului general al Comunităţilor Europene şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 93 (2) al aceluiaşi regulament;
    ● Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:
    - obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    - obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale.
    ● Solicitantul trebuie să aibă responsabilitatea finală pentru pregătirea şi managementul proiectului;
    ● Partenerii desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri
    ● Partenerii transnaţionali sunt organizaţii din statele membre ale Uniunii Europene şi sunt organizaţii legal constituite în ţara de origine;
    ● Solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară şi operaţională.
    Criterii de eligibilitate pentru proiecte
    ● Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale AP/DMI.
    ● Grupul/grupurile ţintă şi activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile AP/DMI şi ale cererii de propuneri de proiecte.
    ● Bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.
    ● Proiectul respectă limitele privind perioada de implementare şi regulile privind transmiterea cererilor de finanţare
    ● Proiectul este implementat în România în condiţiile stabilite prin Ghidul Solicitantului
    ● Proiectul respectă prevederile comunitare şi naţionale privind informarea şi publicitatea;
    Criterii de evaluare/selecţie a proiectelor
    ● Relevanţa
    ● Metodologia
    ● Sustenabilitatea
    ● Cost-eficienţă
    II.1.5.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    Indicatori de program


 ┌───────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Indicator │Valoare│An de│ Ţinte orientative cumulative │
 │ │de bază│bază ├──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │2015**)│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │total │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │realizare imediată │ │
 │(output) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Numărul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │doctoranzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │sprijiniţi │ 2.900│ 2006│ 2.500│ 4.000│ 6.000│ 8.000│ 11.000│ 13.000│ 15.000│ 15.000│ 15.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │universităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │sprijinite │ 56│ 2006│ -│ 10│ 20│ 30│ 40│ 50│ 60│ 70│ 70│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │rezultat (result) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Ponderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │doctoranzilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │sprijiniţi care au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │obţinut titlul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │doctor (%) │ -│ -│ -│ -│ 90│ 90│ 90│ 90│ 90│ 90│ 90│
 └───────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

──────────
    **) Valorile sunt cumulative la nivel de axă prioritară
──────────

    Indicatori suplimentari


 ┌───────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Indicator │Valoare│An de│ Ţinte orientative cumulative │
 │ │de bază│bază ├──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ total │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │resurse (input) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Media sprijinului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │financiar acordat/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │doctorand/an (Euro)│ │ │ -│ 8.500│10.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │realizare imediată │ │
 │(output) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Numărul de şcoli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │doctorale asistate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │financiar - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │programe doctorale │ │ │ -│ -│ -│ 20│ 25│ 30│ 30│ 30│ 30│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Numărul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │cercetători │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │asistaţi financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │- cercetare post │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │doctorală │ │ │ -│ 500│ 1.000│ 1.200│ 1.300│ 1.500│ 2.000│ 2.500│ 2.500│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │rezultat (result) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Numărul de lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ştiinţifice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │prezentate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │programe doctorale │ │ │ -│ -│ 1.510│ 3.020│ 4.550│ 6.100│ 7.650│ 10.200│ 10.200│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Numărul de lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ştiinţifice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │prezentate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │cercetare post │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │doctorală │ │ │ │ │ 1.500│ 3.000│ 4.500│ 6.000│ 7.000│ 10.000│ 10.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Numărul de lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ştiinţifice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │publicate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │programe doctorale │ │ │ │ │ 10│ 20│ 50│ 100│ 150│ 200│ 200│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ştiinţifice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │publicate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │cercetare post - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │doctorală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de doctoranzi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care au obţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │titlul de doctor - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │programe doctorale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Rapoarte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │cercetare validate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de Consiliile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │Universităţilor - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │cercetare post │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │doctorală │ │ │ │ -│ 1.350│ 2.700│ 4.050│ 5.400│ 6.750│ 9.000│ 9.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Parteneri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │transnaţionali │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │implicaţi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │proiect - programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │doctorale/cercetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │post doctorală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


    II.1.5.14. Teme orizontale
    ● Egalitatea de şanse
    În cadrul acestui DMI, această temă orizontală va fi promovată prin asigurarea accesului şi participării femeilor şi grupurilor vulnerabile la activităţile de cercetare doctorală şi post- doctorală, precum şi la activităţile de schimb de experienţă, crearea de reţele şi construire de parteneriate în cadrul activităţilor implementate. Selecţia candidaţilor la programele doctorale şi post-doctorale sprijinite prin FSE se vor baza pe principiile egalităţii de şanse şi de gen, nediscriminării şi respectării diversităţii. În cadrul programelor de pregătire vor fi incluse sesiuni/module cuprinzând aspecte ale egalităţii de gen, egalităţii de şanse, nediscriminării şi respectului diversităţii.
    ● Dezvoltarea durabilă
    Acest DMI promovează această temă orizontală, în special prin activităţi eligibile cum ar fi: sesiuni/module de instruire cuprinzând aspecte privind prevenirea poluării, aspecte legate de mediu; introducerea problematicii privind dezvoltarea durabilă în elaborarea instrumentelor şi metodologiilor. De asemenea, în desfăşurarea activităţilor de cercetare doctorală şi post- doctorală sprijinite prin FSE vor trebui respectate principiile privind protecţia mediului, dezvoltarea durabilă etc.
    II.1.5.15. Ajutorul de stat
    Nu se aplică.
    II.1.5.16. Clasificarea intervenţiilor

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Tema prioritară │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 74 │Dezvoltarea potenţialului uman în domeniul cercetării şi inovării, în │
 │ │special în ceea ce priveşte pregătirea post-universitară şi formarea │
 │ │cercetătorilor, activităţi în reţea între universităţi, centre de │
 │ │cercetare şi de afaceri │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 72 │Elaborarea, introducerea şi implementarea reformelor în sistemele de │
 │ │educaţie şi formare în scopul dezvoltării capacităţii de ocupare, │
 │ │creşterea relevanţei educaţiei şi formării profesionale iniţiale pe │
 │ │piaţa muncii, îmbunătăţirea abilităţilor formatorilor în scopul │
 │ │susţinerii inovării şi economiei bazate pe cunoaştere │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Forma de finanţare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 01 │Asistenţă nerambursabilă │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Tipul teritoriului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 01 │Nu se aplică │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    II.1.5.17. Organismul Intermediar
    Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei Naţionale
    Responsabilităţile AM POSDRU şi ale Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei Naţionale privind implementarea proiectelor de grant/strategice sunt stabilite prin Acordul de delegare de funcţii semnat între părţi, aprobat prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
    II.1.5.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
    AMPOSDRU - Compartimentul Financiar Contabil
    II.2. AXA PRIORITARĂ 2 - Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
    AP 2 îşi propune să faciliteze tranziţia de la şcoală la locul de muncă prin creşterea relevanţei educaţiei şi formării profesionale pentru piaţa muncii şi prin îmbunătăţirea nivelului de calificare a angajaţilor, în perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere. Rezultatele slabe înregistrate în domeniul educaţiei şi formării profesionale reprezintă un obstacol în calea dobândirii şi păstrării unui loc de muncă, devenind astfel una dintre principalele cauze pentru şomajul de lungă durată. Prin urmare, se are în vedere prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi dobândirea competenţelor necesare integrării şi menţinerii pe piaţa muncii.
    Activităţile finanţate se concentrează asupra perspectivei învăţării pe tot parcursul vieţii şi a contribuţiei acesteia la îmbunătăţirea procesului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, prin reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu şi creşterea participării la programele de FPC în vederea obţinerii unei calificări complete şi actuale în corelare cu cerinţele pieţei muncii. Această AP contribuie la asigurarea de oportunităţi pentru toţi prin oferirea unei şanse fie prin educaţie, fie prin formare profesională, fie prin muncă. Se acordă o atenţie specială asigurării utilităţii şi relevanţei şanselor şi oportunităţilor oferite.
    Pentru a contrabalansa efectele negative ale participării scăzute la FPC, activităţile de extindere, diversificare şi modernizare ale oportunităţilor de FPC vor fi promovate pentru calificarea şi/sau recalificarea angajaţilor în corelare cu cererea pe piaţa muncii.
    Domeniile majore de intervenţie ale acestei AP sunt:
    1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă;
    2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii;
    3. Acces şi participare la FPC.
    II.2.1. Domeniul Major de Intervenţie 2.1 - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
    II.2.1.1. Descriere
    Acest DMI se adresează persoanelor care participă la programe de educaţie şi formare profesională organizate fie prin învăţământul secundar, fie prin învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, fie prin programe de ucenicie. Acest DMI se adresează, de asemenea, tinerilor absolvenţi în prima etapă a primului lor loc de muncă relevant.
    Principalul obiectiv al acestui DMI este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor asistate (ucenici, elevi, studenţi, tineri absolvenţi în prima etapă a primului lor loc de muncă relevant) şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii. Prin urmare, pe parcursul programelor de educaţie şi formare profesională vor fi sprijinite activităţi care se vor concentra asupra creşterii relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de muncă, în perioada stagiilor de practică realizată prin implicarea tutorilor din întreprinderi, precum şi asupra îmbunătăţirii serviciilor de orientare şi consiliere profesională. De asemenea, prin acţiuni cu caracter inovator cum ar fi, de exemplu, firmele de exerciţiu sau întreprinderile simulate, vor fi sprijinite activităţi orientate către creşterea şanselor de ocupare ale elevilor şi studenţilor.
    Tranziţia de la şcoală la viaţa activă va fi îmbunătăţită inclusiv prin implementarea activităţilor complementare din alte DMI. Astfel, o importanţă deosebită o are oferta de educaţie şi formare profesională iniţială susţinută prin operaţiunile din DMI 1.1., precum şi dezvoltarea resurselor umane din sistemul de educaţie şi formare profesională finanţată în cadrul DMI 1.3.
    În plus, tranziţia de la şcoală la locul de muncă are în vedere creşterea relevanţei curriculum-ului în raport cu cerinţele pieţei muncii prin componenta Curriculum în dezvoltare locală (CDL). Această componentă este propusă de către fiecare şcoală şi întreprinderile partenere ale acesteia, este avizată de către Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social în Formarea Profesională Iniţială şi aprobată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean/al Municipiului Bucureşti.
    Monitorizarea inserţiei absolvenţilor învăţământului preuniversitar şi universitar pe piaţa muncii va identifica lacunele în pregătirea profesională anterioară, precum şi orice alte obstacole ce trebuie îndepărtate în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.
    Programele de ucenicie, ca parte a formării profesionale din România, dezvoltate cu sprijinul maiştrilor de ucenicie din întreprinderi, vor fi susţinute în acest DMI.
    Tranziţia de la şcoală la viaţa activă include, de asemenea, intervenţii care sprijină pregătirea prin intermediul programelor de mentorat şi al altor tipuri de acţiuni care implică tinerii absolvenţi în prima etapă a primului lor loc de muncă.
    Operaţiunile din cadrul acestui DMI pot include şi activităţi cu caracter inovator şi motivaţional care promovează ocuparea şi cultura învăţării pe tot parcursul vieţii.
    Principalele obiective operaţionale ale acestui DMI sunt:
    ● Creşterea gradului de ocupare pentru absolvenţii şi viitorii absolvenţi de învăţământ secundar şi terţiar şi pentru ucenici, precum şi creşterea adaptabilităţii acestora la cerinţele primului lor loc de muncă relevant
    ● Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională;
    ● Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor în rândul şcolilor, universităţilor, întreprinderilor şi altor instituţii în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;
    ● Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii (studii de urmărire a inserţiei absolvenţilor).
    II.2.1.2. Operaţiuni orientative
    1. Sprijinirea programelor de învăţare la locul de muncă pentru elevi şi studenţi;
    2. Sprijinirea iniţiativelor de parteneriat între şcoli, universităţi şi întreprinderi;
    3. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;
    4. Monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii;
    5. Dezvoltarea acţiunilor inovatoare în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.
    II.2.1.3. Activităţi eligibile
    1. Stagii de pregătire practică pentru elevi şi studenţi la un potenţial viitor loc de muncă;
    2. Programe de ucenicie;
    3. Programe de mentorat pentru tinerii absolvenţi (în prima etapă a primului loc de muncă după absolvire);
    4. Activităţi care sprijină tinerii absolvenţi (în prima etapă a primului loc de muncă după absolvire);
    5. Dezvoltarea şi implementarea CDL (inclusiv identificarea timpurie a nevoilor pieţei locale a muncii);
    6. Organizarea şi furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională, inclusiv construirea de instrumente (baterii de teste/chestionare de interese/aptitudini etc.) utile pentru consilierea carierei;
    7. Formarea personalului din întreprinderi cu rol în învăţarea la locul de muncă: tutori pentru stagiile de practică ale elevilor şi studenţilor, maiştri de ucenicie, mentori;
    8. Formarea autorilor de CDL, a membrilor comitetelor locale pentru dezvoltarea parteneriatului social care avizează CDL;
    9. Sprijinirea dezvoltării parteneriatelor în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;
    10. Monitorizarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, pe baza metodologiilor-cadru recomandate de MEN şi, respectiv, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar/Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ;
    11. Sprijin pentru organizarea şi funcţionarea firmelor de exerciţiu/întreprinderilor simulate;
    12. Sprijin pentru organizarea târgurilor şi a altor evenimente dedicate firmelor de exerciţiu/întreprinderilor simulate;
    13. Sprijin pentru elevi şi studenţi în vederea participării acestora la activităţile firmelor de exerciţiu/întreprinderilor simulate organizate la nivel local, regional, naţional şi european;
    14. Campanii de conştientizare a opiniei publice în vederea sprijinirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;
    15. Campanii de conştientizare în rândul grupurilor ţintă având drept scop promovarea unui stil de viaţă sănătos, prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, nevoia de a conserva un mediu de lucru adecvat;
    16. Schimb de experienţă şi diseminare de bune practici privind tranziţia de la şcoală la viaţa activă;
    17. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale privind facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;
    18. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie destinate persoanelor din categoriile de grupuri ţintă;
    19. Sprijin pentru întreprinderi în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoala la viaţa activă prin integrarea pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi.
    II.2.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile
    - Cheltuieli cu personalul;
    - Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna;
    - Cheltuieli aferente managementului de proiect;
    - Taxe;
    - Cheltuieli financiare şi juridice;
    - Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing;
    - Subvenţii şi burse;
    - Cheltuieli generale de administraţie;
    - Cheltuieli de informare şi publicitate;
    - Cheltuieli de tip FEDR;
    - Taxa pe valoare adăugată nedeductibilă, în cazul propunerilor de proiecte depuse după data de 01 ianuarie 2012.
    II.2.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE
    În scopul creşterii eficienţei intervenţiilor există posibilitatea recurgerii la utilizarea resurselor FSE, în conformitate cu art. 34 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, pentru finanţarea activităţilor complementare necesare şi a cheltuielilor aferente scopului asistenţei de tip FEDR, în limita a 10% din finanţarea alocată pentru această AP.
    II.2.1.6. Alocare financiară orientativă


                                                                             Euro
 ┌─────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┐
 │ An │ TOTAL │Contribuţie│ Contribuţia publică naţională *) │Contribuţie│
 │ │ │ UE (FSE) │ │ privată │
 │ │ │ ├───────────┬───────────┬───────┬──────────┤ │
 │ │ │ │ Bugetul │Buget local│Alte │ Total │ │
 │ │ │ │ de stat │ │surse │ │ │
 │ │ │ │ │ │publice│ │ │
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2007 │ 23.727.655│ 21.879.281│ 1.447.893│ 400.481│ 0│ 1.848.374│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2008 │ 18.101.747│ 16.236.485│ 1.244.455│ 620.807│ 0│ 1.865.262│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2009 │ 25.186.203│ 22.258.274│ 2.076.878│ 851.051│ 0│ 2.927.929│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2010 │ 30.153.112│ 26.480.146│ 2.660.490│ 1.012.476│ 0│ 3.672.966│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2011 │ 65.538.603│ 61.369.518│ 3.049.117│ 1.119.968│ 0│ 4.169.085│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2012 │ 77.635.796│ 68.680.338│ 3.265.900│ 5.689.558│ 0│ 8.955.458│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2013 │ 75.554.510│ 70.053.945│ 4.222.109│ 1.278.456│ 0│ 5.500.565│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │TOTAL│ 315.897.626│286.957.987│ 17.966.842│ 10.972.797│ 0│28.939.639│ 0│
 └─────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴──────────┴───────────┘

──────────
    *) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari
──────────

    II.2.1.7. Dimensiunea finanţării acordate

    ● proiecte sistemice - proiecte care contribuie la atingerea unor obiective strategice în anumite sectoare şi care vizează grupuri ţintă clar delimitate, în scopul îndeplinirii recomandărilor specifice de ţară, a ţintelor naţionale în contextul Strategiei Europa 2020, sau pentru implementarea unor obiective de politică asumate legal sau prin strategii sectoriale. Solicitanţi eligibili pentru aceste proiecte pot fi doar entităţi publice cu atribuţii în domeniul obiectivelor vizate, cu posibilitatea încheierii de parteneriate cu structuri publice sau private relevante care pot contribui la îndeplinirea acestor obiective;
    ● proiecte strategice - proiecte care vor fi implementate la nivel naţional, multi-regional sau sectorial;
    ● proiecte de grant - proiecte care vor fi implementate la nivel regional, multi-regional sau local;
    ● proiecte depuse în cadrul schemei de ajutor de stat pentru întreprinderi - proiecte cu o valoare echivalentă în lei cuprinsă între 10.000 - 2.000.000 euro
    ● schemă de ajutor de minimis, în cadrul căreia finanţarea acordată are o valoare echivalentă în lei de maxim 200.000 euro


 ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Valoarea proiectelor │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea eligibilă a proiectelor *) │Echivalentul în lei a 5.000.001 - 50.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele sistemice. │
 │ │Echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele strategice. │
 │ │Echivalentul în lei a 50.000 - 499.999 euro pentru proiectele │
 │ │de grant. │
 │ │Echivalentul în lei a 10.000 - 2.000.000 euro pentru proiectele│
 │ │depuse în cadrul schemei de ajutor de stat elaborată în │
 │ │conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 800/2008*6). │
 │ │Valoarea echivalentă în lei a maxim 200.000 euro pentru schema │
 │ │de ajutor de minimis. │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │85% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │din totalul costurilor eligibile*) │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │98% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. │
 │ │95% pentru persoane juridice de drept privat cu scop │
 │ │patrimonial │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia eligibilă minimă a │15% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │beneficiarului din totalul costurilor │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │eligibile**) │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │2% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale, │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. │
 │ │5% pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial│
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia comunitară la finanţarea │100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │acordată │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │87,86% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial. │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia publică naţională la │0% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │finanţarea acordată │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │12,14% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial. │
 └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *) Valoarea eligibilă a proiectelor -reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoare adăugată nedeductibilă aferentă acestora, potrivit H.G. nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Valoarea maximă a finanţării acordate din totalul costurilor eligibile este aplicabilă pentru intervenţiile care nu intră sub incidenţa regulilor ajutorului de stat. Intensităţile aplicabile intervenţiilor care constituie ajutor de stat vor fi precizate în ghidul solicitantului.
    *6) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)
──────────

    II.2.1.8. Categorii de beneficiari eligibili
    1. Unităţi de învăţământ şi instituţii de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ;
    2. Furnizori autorizaţi, publici şi privaţi, care asigură formarea teoretică în cadrul programului de formare prin ucenicie la locul de muncă;
    3. Furnizori de FPC, publici şi privaţi, acreditaţi,*7) care asigură pregătirea pentru personalul din întreprinderi cu atribuţii de tutori/maiştri de ucenicie/mentori;
──────────
    *7) Conform Ordonanţei nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare
──────────

    4. Angajatori;
    5. Asociaţii profesionale;
    6. Camere de comerţ şi industrie;
    7. Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale;
    8. ONG-uri ;
    9. MEN şi structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către acesta;
    10. Ministerul Tineretului şi Sportului;
    11. MMFPSPV şi structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către acesta;
    12. Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;
    13. Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale;
    14. Furnizori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională;
    15. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;*8)
──────────
    *8) HG nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.
──────────

    16. Organizaţii/Institute de cercetare cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale şi pieţei muncii;
    17. Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism;
    18. Secretariatul General al Guvernului.
    Solicitantul poate implementa proiectul în parteneriat, compus din una sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene.
    Potenţialii beneficiari pot avea parteneri transnaţionali din state membre UE. Partenerii transnaţionali sunt organizaţii din statele membre ale Uniunii Europene;
    II.2.1.9. Grupuri ţintă
    1. Elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ;
    2. Studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ;
    3. Ucenici;
    4. Tineri absolvenţi (la primul loc de muncă după absolvire;*9)
──────────
    *9) Loc de muncă având la bază un contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau cu durată determinată de minimum 1 an.
──────────

    5. Personal din întreprinderi cu atribuţii de tutori/maiştri de ucenicie/mentori;
    6. Personal implicat în elaborarea şi avizarea CDL.
    II.2.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
    2008-2014
    II.2.1.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte
    ● Cerere de propuneri de proiecte cu evaluare continuă şi selecţie după termenul limită de depunere, stabilit prin Ghidul Solicitantului;
    II.2.1.12. Criterii de eligibilitate şi evaluare/selecţie
    Reguli generale privind eligibilitatea solicitanţilor şi partenerilor
    ● Solicitantul trebuie să fie o organizaţie cu personalitate juridică, legal constituită în România.
    ● Solicitantul trebuie să aparţină categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu prevederile prezentului document şi cu Ghidul Solicitantului (Condiţii Generale şi Specifice).
    ● Solicitantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 93 (1) şi art. 94 din Regulamentul Consiliului nr. 1605/2002 privind regulile financiare aplicabile bugetului general al Comunităţilor Europene şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 93 (2) al aceluiaşi regulament;
    Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:
    - obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    - obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale.
    ● Solicitantul are responsabilitatea finală pentru pregătirea şi managementul proiectului;
    ● Partenerii desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri
    ● Solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară şi operaţională.:
    Criterii de eligibilitate pentru proiecte
    ● Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale AP/DMI.
    ● Grupul/grupurile ţintă şi activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile AP/DMI şi ale cererii de propuneri de proiecte.
    ● Bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.
    ● Proiectul respectă limitele privind perioada de implementare şi regulile privind transmiterea cererilor de finanţare
    ● Proiectul este implementat în România, în condiţiile stabilite prin Ghidul Solicitantului
    ● Proiectul respectă prevederile comunitare şi naţionale privind informarea şi publicitatea.
    Criterii de evaluare/selecţie a proiectelor
    ● Relevanţa
    ● Metodologia
    ● Sustenabilitatea
    ● Cost-eficienţă
    II.2.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    Indicatorii programului


 ┌───────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Indicator │Valoare│An de│ Ţinte orientative cumulative │
 │ │de bază│bază ├──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Total │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │realizare imediată │ │
 │(output) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Numărul de persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │asistate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │tranziţia de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcoală la viaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │activă │ 0│ -│ -│15.000│35.000│ 65.500│ 91.000│ 95.000│148.600│150.000│150.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Numărul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │beneficiarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │serviciilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │consiliere în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │carieră │ 86.161│ 2005│ │ │ │ │ │ │ │ │400.000│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │rezultat (result) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Ponderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │asistate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │tranziţia de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcoală la viaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │activă care au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │obţinut un loc de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │muncă sau au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participat activ la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │cursuri ulterioare │ 0│ 2007│ -│ -│ 18│ 28│ 38│ 52│ 65│ 65│ 65│
 └───────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


    Indicatori suplimentari


 ┌───────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Indicator │Valoare│An de│ Ţinte orientative cumulative │
 │ │de bază│bază ├──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │resurse (input) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Numărul proiectelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care sprijină │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │tranziţia de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcoală la viaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │activă │ -│ -│ -│ 43│ 115│ 207│ 312│ 433│ 557│ 557│ 557│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │realizare imediată │ │
 │(output) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │instruire - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │tranziţia de şcoală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │la viaţa activă │ │ │ │ 1.440│ 2.980│ 5.550│ 8.210│ 10.840│ 12.950│ 12.950│ 12.950│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care beneficiază de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │consiliere/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │orientare-tranziţia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de la şcoală la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │viaţa activă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Numărul de studii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │analize, rapoarte, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │strategii - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │tranziţia de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcoală la viaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │activă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Numărul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │parteneriatelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │încheiate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │schimb de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │experienţă şi bune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │practici-tranziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de la şcoală la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │viaţa activă*) │ -│ -│ -│ 500│ 1.000│ 1.500│ 2.000│ 2.500│ 3.000│ 3.000│ 3.000│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │rezultat (result) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Număr de persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care au beneficiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de consiliere/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │orientare şi au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │găsit un loc de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │muncă - tranziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de la şcoală la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │viaţa activă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care au beneficiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de consiliere/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │orientare şi au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │continuat studiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │- tranziţia de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcoală la viaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │activă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Parteneri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │transnaţionali │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │implicaţi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │proiect - tranziţia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de la şcoală la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │viaţa activă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

──────────
    *) inclusiv convenţii de practică, alte tipuri de parteneriate.
──────────

    II.2.1.14. Teme orizontale
    ● Egalitatea de şanse
    Proiectele vor promova principiul egalităţii de şanse pentru toţi prin asigurarea accesului egal la activităţile propuse în cadrul acestui DMI, indiferent de vârstă, gen, rasă, origine etnică, origine socială etc. Persoanele şi grupurile dezavantajate, inclusiv persoanele cu dizabilităţi, vor beneficia în mod egal de oportunităţile create prin proiectele finanţate. Tratamentul echitabil aplicat pe parcursul implementării acestor activităţi va asigura sprijinul necesar persoanelor vizate în vederea dobândirii unui loc de muncă stabil.
    ● Dezvoltarea durabilă
    Proiectele vor contribui la dezvoltarea durabilă prin tipul de competenţe dobândite pe durata desfăşurării activităţilor organizate în cadrul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. De asemenea, competenţele dobândite prin CDL vor fi în conformitate cu priorităţile dezvoltării durabile. Activităţile specifice desfăşurate în cadrul acestui DMI vor integra aspecte referitoare la prevenirea poluării, conservarea mediului înconjurător, promovarea responsabilităţii sociale etc.
    II.2.1.15. Ajutorul de stat
    Conform art. 87 alin. 1 al Tratatului CE, ajutorul de stat este: "orice ajutor acordat de către un Stat Membru sau prin resurse de stat sub orice formă care distorsionează sau ameninţă a distorsiona competiţia prin favorizarea anumitor întreprinderi sau producţia anumitor bunuri, în măsura în care afectează schimbul între Statele Membre şi va fi incompatibil cu piaţa comună".
    În orice situaţie în care se aplică regulile ajutorului de stat, în conformitate cu articolul 87.1 al Tratatului Uniunii Europene, AMPOSDRU/OIPOSDRU va respecta condiţiile stabilite prin regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare. În funcţie de tipul proiectului, AMPOSDRU/OIPOSDRU va aplica Regulamentul Comisiei (CE) nr. 800/2008 din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).

 ┌───────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┐
 │ Operaţiunea │Regimul de ajutor de stat│ Baza legală │
 ├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │Sprijinirea programelor│Ajutor de stat pentru │- Regulamentul (CE) nr. │
 │de învăţare la locul de│formare profesională │800/2008 al Comisiei │
 │muncă pentru elevi şi │generală şi specifică │- Decizia (CE) nr. 5811/ │
 │studenţi │ │22.11.2007 de adoptare a │
 │ │ │programului operaţional de│
 │ │ │ajutor comunitar din │
 │ │ │partea Fondului Social │
 │ │ │European în conformitate │
 │ │ │cu obiectivul │
 │ │ │"Convergenţă" în România │
 │ │ │(POS DRU); │
 │ │ │- Ordinul Ministrului │
 │ │ │Muncii, Familiei şi │
 │ │ │Protecţiei Sociale │
 │ │ │nr. 309/2009 │
 └───────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┘


    II.2.1.16. Clasificarea intervenţiilor

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Tema prioritară │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 72 │Proiectarea, introducerea şi implementarea reformelor în sistemele de │
 │ │educaţie şi formare profesională în vederea creşterii ocupării, │
 │ │îmbunătăţirii relevanţei educaţiei şi formării profesionale iniţiale │
 │ │pentru piaţa muncii, actualizării competenţelor personalului de │
 │ │formare în vederea inovării şi a dezvoltării economiei bazate pe │
 │ │cunoaştere. │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Forma de finanţare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 01 │Asistenţă nerambursabilă │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Tipul teritoriului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 00 │Nu se aplică │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    II.2.1.17. Organismul intermediar
    Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT).
    Responsabilităţile AM POSDRU şi ale Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - CNDIPT privind implementarea proiectelor de grant/strategice sunt stabilite prin Acordul de delegare de funcţii semnat între părţi, aprobat prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
    II.2.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
    AMPOSDRU - Compartimentul Financiar Contabil, în calitate de Unitate de Plată
    II.2.2. Domeniul Major de Intervenţie 2.2 - Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii
    II.2.2.1. Descriere
    Acest DMI urmăreşte prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, prin menţinerea/reintegrarea în educaţie şi formare profesională a elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii. Activităţile întreprinse pentru prevenirea şi diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii sunt în conformitate cu noile linii integrate privind tinerii din cadrul Agendei Lisabona şi din cadrul Pactului European privind Tinerii.
    Capacitatea de ocupare a persoanelor care au părăsit şcoala de timpuriu este foarte scăzută având în vedere faptul aceştia nu deţin cunoştinţele şi competenţele de bază necesare. Datorită amplorii acestui fenomen care conduce la creşterea riscului de a deveni şomer şi de a intra în rândul şomerilor de lungă durată, este recomandată o abordare la nivel naţional, completată cu acţiuni specifice, adaptate la nivel local.
    Activităţile care vizează fenomenul de părăsire timpurie a şcolii vor avea un caracter integrat:
    - Preventiv - creşterea accesului la educaţie preşcolară şi şcolară, programe de tip "şcoală după şcoală", furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere, predare centrată pe elev, campanii de creştere a nivelului de conştientizare etc.
    - Remedial/corectiv - dezvoltarea programelor de reintegrare în educaţie a celor care părăsesc timpuriu şcoala*10), educaţia de "a doua şansă" etc.
──────────
    *10) Conceptul de "persoană care a părăsit timpuriu şcoala" este utilizat conform definiţiei EUROSTAT
──────────

    Operaţiunile promovate în cadrul acestui DMI vor viza nivele educaţionale de la învăţământul preşcolar şi primar până la învăţământul secundar superior (ISCED 0-3). În cadrul acestui DMI vor fi sprijinite acţiuni care urmăresc dezvoltarea şi implementarea de strategii şi planuri de acţiune, în special la nivel naţional sau multi-regional, pentru prevenirea acestui fenomen. În acest cadru pot fi finanţate şi activităţi complementare cum ar fi: identificarea cauzelor (factori de natură familială, psihologică, pedagogică etc.) care determină părăsirea timpurie a şcolii şi abandonul şcolar în vederea personalizării instrumentelor de prevenire; analize şi studii de impact a măsurilor şi programelor implementate; transferul de expertiză şi de bune practici; constituirea de reţele de sprijin, inclusiv a reţelelor de sprijin formate din elevi etc.
    Intervenţiile promovate în cadrul acestui DMI vor fi direcţionate atât către copii, preşcolari şi elevi expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii, cât şi către familiile acestora, şi vor viza în special populaţia roma, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele din mediul rural, precum şi alte categorii de grupuri vulnerabile. Operaţiunile vor urmări să asigure educaţia de bază pentru toate categoriile de persoane care, din anumite motive, au fost nevoite, sau sunt în prezent supuse riscului de a abandona/părăsi timpuriu şcoala, inclusiv persoane adulte care au abandonat şcoala.
    Pentru elevii cu performanţe şcolare scăzute, de asemenea expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii, vor fi avute în vedere acţiuni specifice de educaţie remedială şi furnizarea de servicii de orientare şi consiliere şi servicii alternative adaptate nevoilor specifice ale grupurilor ţintă.
    Sunt avute în vedere, totodată, intervenţiile care conduc la îmbunătăţirea şi creşterea flexibilităţii furnizării educaţiei "de a doua şansă", inclusiv servicii de orientare şi consiliere, educaţie remedială, sprijin financiar şi campanii de conştientizare.
    Principalele obiective operaţionale ale acestui DMI sunt:
    ● prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, în special pentru populaţia roma, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele din mediul rural, precum şi alte categorii de grupuri vulnerabile;
    ● furnizarea competenţelor şi abilităţilor de bază necesare persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala.
    II.2.2.2. Operaţiuni orientative
    1. Sprijinirea şi dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii;
    2. Dezvoltarea de programe integrate pentru creşterea accesului şi participării în învăţământul primar şi secundar pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile, inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora;
    3. Promovarea unor servicii integrate şi soluţii alternative pentru învăţământul preşcolar;
    4. Implementarea programelor de tip "şcoală după şcoală", educaţie remedială şi învăţare asistată;
    5. Reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala (inclusiv programe de educaţie de tip "a doua şansă");
    6. Furnizarea serviciilor integrate de orientare şi consiliere pentru persoanele expuse riscului de părăsire timpurie a şcolii.
    II.2.2.3. Activităţi eligibile
    1. Organizarea campaniilor de creştere a gradului de conştientizare în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii;
    2. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională în vederea prevenirii/corectării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii (pentru persoanele cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi pentru familiile acestora)/abandon şcolar;
    3. Activităţi de adaptare/dezvoltare a curriculumului din învăţământul preşcolar pentru formarea competenţelor cheie, inclusiv elaborarea de materiale didactice şi de învăţare şi adaptarea acestora la specificul şi nevoile preşcolarilor;
    4. Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul "grădiniţa de familie";
    5. Elaborarea/dezvoltarea/testarea/implementarea metodologiilor şi soluţiilor alternative şi educaţionale în vederea pregătirii pentru debutul şcolar;
    6. Diversificarea, dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de consiliere pentru părinţi pentru a înţelege importanţa educaţiei şi a intervenţiei timpurii, precum şi rolul lor în educaţia copiilor;
    7. Identificarea/detectarea/analiza/remedierea problemelor de sănătate care pot afecta dezvoltarea mentală, socială şi viitorul parcurs educaţional şi profesional al populaţiei şcolare, în special în învăţământul preşcolar şi primar;
    8. Promovarea şi susţinerea dezvoltării parteneriatului de tipul şcoală-comunitate-părinţi şi realizarea de activităţi educaţionale integrate, în parteneriat, pentru prevenirea abandonului şi părăsirii timpurii a şcolii, în special în învăţământul preşcolar şi secundar superior;
    9. Reintegrarea tinerilor delincvenţi în educaţie;
    10. Crearea, dezvoltarea şi consolidarea reţelelor şi parteneriatelor între şcoli, instituţii locale, servicii de ocupare, servicii sociale şi de sănătate etc., inclusiv parteneriate şi reţele virtuale, în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala;
    11. Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de educaţie remedială (validarea învăţării anterioare, detectarea lacunelor în pregătire, ore de recuperare, orientare psihologică şi profesională, îndrumare etc.);
    12. Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul "şcoală după şcoală" (în special cursuri de alfabetizare şi de formare a abilităţilor numerice etc.);
    13. Dezvoltarea activităţilor de tipul "şcoală de vară/duminică" şi de grădiniţă, în special pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile şi familiilor acestora;
    14. Furnizarea programelor flexibile de educaţie de tip "a doua şansă" care urmăresc dobândirea competenţelor de bază şi dezvoltarea abilităţilor personale pentru cei care părăsesc timpuriu/abandonează şcoala, inclusiv pentru populaţia adultă;
    15. Elaborarea cercetărilor, studiilor, analizelor şi sondajelor în domeniul părăsirii timpurii a şcolii, ratei scăzute de participare la educaţie şi pentru a sprijini creşterea flexibilităţii în educaţia de tip "a doua şansă";
    16. Dezvoltarea şi implementarea metodologiilor şi instrumentelor inovatoare ce se adresează celor care părăsesc timpuriu şcoala;
    17. Sprijin pentru dezvoltarea învăţării non-formale şi informale pentru cei cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi pentru cei care părăsesc timpuriu/abandonează şcoala;
    18. Sprijin pentru formarea şi perfecţionarea personalului care lucrează cu persoane cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu cei care părăsesc timpuriu şcoala şi populaţia adultă în programe de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii şi în programe de educaţie de tipul "a doua şansă", inclusiv programe de consiliere, asistenţă psiho-pedagogică şi sanitară;
    19. Dezvoltarea acţiunilor specifice pentru îmbunătăţirea şi promovarea abilităţilor sociale în scopul facilitării integrării sociale a celor care părăsesc timpuriu şcoala;
    20. Dezvoltarea acţiunilor specifice pentru îmbunătăţirea şi promovarea abilităţilor speciale în scopul facilitării integrării sociale a populaţiei adulte în educaţia de tip "a doua şansă";
    21. Sprijinirea activităţilor care urmăresc introducerea unei abordări care integrează principiul egalităţii de şanse şi de gen în instrumentele şi mecanismele de reintegrare a celor care au părăsit timpuriu şcoala;
    22. Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele, parteneriate, inclusiv parteneriate şi reţele virtuale, destinate îmbunătăţirii prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire a şcolii, inclusiv elaborarea de proceduri specifice de colaborare, transfer de informaţii, crearea şi utilizarea de baze de date, definirea activităţilor comune, extinderea reţelelor etc.;
    23. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea de politici şi instrumente de prevenire şi corectare a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, abandon şcolar;
    24. Schimb şi transfer de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe;
    25. Introducerea de sesiuni de formare specifică privind egalitatea de gen, egalitatea de şansă, nediscriminarea şi respectul diversităţii;
    26. Integrarea în cadrul instrumentelor şi metodologiilor dezvoltate a principiului dezvoltării durabile, în vederea creşterii conştientizării asupra problemelor de mediu şi de prevenire a poluării, managementul schimbării etc.;
    27. Dezvoltarea şi implementarea sesiunilor de formare TIC, cursuri de limbi străine pentru grupurile ţintă;
    28. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale pentru prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii;
    29. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie destinate persoanelor din categoriile de grupuri ţintă;
    II.2.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile
    - Cheltuieli cu personalul;
    - Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna;
    - Cheltuieli aferente managementului de proiect;
    - Taxe;
    - Cheltuieli financiare şi juridice;
    - Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing;
    - Subvenţii şi burse;
    - Cheltuieli generale de administraţie;
    - Cheltuieli de informare şi publicitate;
    - Cheltuieli de tip FEDR;
    - Taxa pe valoare adăugată nedeductibilă, în cazul propunerilor de proiecte depuse după data de 01 ianuarie 2012.
    II.2.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE
    În scopul creşterii eficienţei intervenţiilor există posibilitatea recurgerii la utilizarea resurselor FSE, în conformitate cu art. 34 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, pentru finanţarea activităţilor complementare necesare şi a cheltuielilor aferente scopului asistenţei de tip FEDR, în limita a 10% din finanţarea alocată pentru această AP.
    II.2.2.6. Alocare financiară orientativă


                                                                             Euro
 ┌─────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┐
 │ An │ TOTAL │Contribuţie│ Contribuţia publică naţională *) │Contribuţie│
 │ │ │ UE (FSE) │ │ privată │
 │ │ │ ├───────────┬───────────┬───────┬──────────┤ │
 │ │ │ │ Bugetul │Buget local│Alte │ Total │ │
 │ │ │ │ de stat │ │surse │ │ │
 │ │ │ │ │ │publice│ │ │
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2007 │ 24.549.153│ 22.577.554│ 1.544.419│ 427.180│ 0│ 1.971.599│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2008 │ 20.375.193│ 17.318.914│ 2.394.085│ 662.194│ 0│ 3.056.279│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2009 │ 26.931.945│ 23.742.154│ 2.282.003│ 907.788│ 0│ 3.189.791│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2010 │ 33.229.979│ 28.245.483│ 3.904.522│ 1.079.974│ 0│ 4.984.496│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2011 │ 63.928.956│ 58.415.266│ 4.319.057│ 1.194.633│ 0│ 5.513.690│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2012 │ 75.171.733│ 65.374.148│ 4.636.314│ 5.161.271│ 0│ 9.797.585│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2013 │ 72.960.320│ 66.681.633│ 4.915.001│ 1.363.686│ 0│ 6.278.687│ 0│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │TOTAL│ 317.147.279│282.355.152│ 23.995.401│ 10.796.726│ 0│34.792.127│ 0│
 └─────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴──────────┴───────────┘

──────────
    *) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari
──────────

    II.2.2.7. Dimensiunea finanţării acordate
    ● proiecte sistemice - proiecte care contribuie la atingerea unor obiective strategice în anumite sectoare şi care vizează grupuri ţintă clar delimitate, în scopul îndeplinirii recomandărilor specifice de ţară, a ţintelor naţionale în contextul Strategiei Europa 2020, sau pentru implementarea unor obiective de politică asumate legal sau prin strategii sectoriale. Solicitanţi eligibili pentru aceste proiecte pot fi doar entităţi publice cu atribuţii în domeniul obiectivelor vizate, cu posibilitatea încheierii de parteneriate cu structuri publice sau private relevante care pot contribui la îndeplinirea acestor obiective;
    ● proiecte strategice - proiecte care vor fi implementate la nivel naţional, multi-regional sau sectorial;
    ● proiecte de grant - proiecte care vor fi implementate la nivel regional, multi-regional sau local;


 ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Valoarea proiectelor │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea eligibilă a proiectelor *) │Echivalentul în lei a 5.000.001 - 50.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele sistemice. │
 │ │Echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele strategice. │
 │ │Echivalentul în lei a 50.000 - 499.999 euro pentru proiectele │
 │ │de grant. │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │85% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │din totalul costurilor eligibile │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │98% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. │
 │ │95% pentru persoane juridice de drept privat cu scop │
 │ │patrimonial │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia eligibilă minimă a │15% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │beneficiarului din totalul costurilor │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │eligibile │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │2% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale, │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. │
 │ │5% pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial│
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia Comunitară la finanţarea │100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │acordată │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │87,86% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial. │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contribuţia publică naţională la │0% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │finanţarea acordată │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │12,14% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│
 │ │- persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial. │
 └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *) Valoarea eligibilă a proiectelor - reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoare adăugată nedeductibilă aferentă acestora, potrivit H.G. nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare
──────────

    II.2.2.8. Categorii de beneficiari eligibili
    1. Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN);
    2. Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN şi alte entităţi sau organisme publice cu atribuţii în domeniul îmbunătăţirii accesului la educaţie şi prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, incluziunii sociale şi îmbunătăţirii situaţiei grupurilor vulnerabile în educaţie;
    3. Inspectorate şcolare judeţene şi instituţii afiliate/subordonate/coordonate (ex. Centre judeţene pentru resurse şi asistenţă educaţională, Centre judeţene pentru asistenţă psiho-pedagogică);
    4. Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private;
    5. Institute/centre de cercetare/dezvoltare în domeniul educaţiei, incluziunii sociale;
    6. ONG-uri;
    7. Unităţi de învăţământ (ISCED 0-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
    8. Furnizori de orientare şi consiliere şcolară, publici şi privaţi;
    9. Organizaţii sindicale şi patronate;
    10. Instituţii de cult*11) şi asociaţii religioase;
──────────
    *11) În conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările şi completările ulterioare
──────────

    11. Ministerul Sănătăţii şi agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea acestuia;
    12. Agenţia Naţională Antidrog;
    13. Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate;
    14. Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
    15. Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale.
    16. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi instituţii din subordinea acesteia.
    Solicitantul poate implementa proiectul în parteneriat, compus din una sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene.
    Potenţialii beneficiari pot avea parteneri transnaţionali din state membre UE. Partenerii transnaţionali sunt organizaţii din statele membre ale Uniunii Europene;
    II.2.2.9. Grupuri ţintă
    1. Preşcolari;
    2. Elevii cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
    3. Persoane care au părăsit de timpuriu şcoala;
    4. Persoane anterior aflate în detenţie;
    5. Delincvenţi juvenili;
    6. Persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu;
    7. Părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
    8. Personal implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor de educaţie de tip "a doua şansă";
    9. Personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii.
    10. Părinţi/tutori ai preşcolarilor;
    II.2.2.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
    2008-2014
    II.2.2.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte
    ● Cerere de propuneri de proiecte cu evaluare continuă şi selecţie după termenul limită de depunere, stabilit prin Ghidul Solicitantului;
    II.2.2.12. Criterii de eligibilitate şi evaluare/selecţie
    Reguli generale privind eligibilitatea solicitanţilor şi partenerilor
    ● Solicitantul trebuie să fie o organizaţie cu personalitate juridică, legal constituită în România.
    ● Solicitantul trebuie să aparţină categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu prevederile prezentului document şi cu Ghidul Solicitantului.
    ● Solicitantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 93. (1) şi art. 94 din Regulamentul Consiliului nr. 1605/2002 privind regulile financiare aplicabile bugetului general al Comunităţilor Europene şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 93 (2) al aceluiaşi regulament.
    ● Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:
    - obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    - obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale.
    ● Solicitantul are responsabilitatea finală pentru pregătirea şi managementul proiectului;
    ● Solicitantul trebuie să aparţină categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu prevederile prezentului document şi cu Ghidul Solicitantului (Condiţii generale şi Specifice).
    ● Solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară şi operaţională.:
    Criterii de eligibilitate pentru proiecte
    ● Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale AP/DMI.
    ● Grupul/grupurile ţintă şi activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile AP/DMI şi ale cererii de propuneri de proiecte.
    ● Bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.
    ● Proiectul respectă limitele privind perioada de implementare şi regulile privind transmiterea cererilor de finanţare
    ● Proiectul este implementat în România, în condiţiile stabilite prin Ghidul Solicitantului
    ● Proiectul respectă prevederile comunitare şi naţionale privind informarea şi publicitatea;
    Criterii de evaluare/selecţie a proiectelor
    ● Relevanţa
    ● Metodologia
    ● Sustenabilitatea
    ● Cost-eficienţă
    II.2.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    Indicatori de program


 ┌───────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Indicator │Valoare│An de│ Ţinte orientative cumulative │
 │ │de bază│bază ├──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Total │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │realizare imediată │ │
 │(output) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Nr. de participanţi│ 5747│2006-│ -│ 2.000│ 7.000│ 10.000│ 19.000│ 25.000│ 30.000│ 35.000│ 35.000│
 │la programe de │ │ 2007│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │tipul educaţie "de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │a doua şansă" din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │- Femei │ │ │ -│ 700│ 2.500│ 4.500│ 6.700│ 8.800│ 10.500│ 12.000│ 12.000│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │rezultat (result) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Ponderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │absolvenţilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │programe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţie de tip "a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │doua şansă" (%) │ -│ -│ -│ 75│ 75│ 75│ 75│ 75│ 75│ 75│ 75│
 └───────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


    Indicatori suplimentari


 ┌───────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Indicator │Valoare│An de│ Ţinte orientative cumulative │
 │ │de bază│bază ├──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ total │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │resurse (input) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Nr. proiectelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │cofinanţate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │reducerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │fenomenului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │părăsire timpurie a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcolii, din care: │ │ │ -│ 17│ 59│ 161│ 263│ 385│ 511│ 662│ 662│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │a. după tip: ├───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │● Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │strategice │ │ │ -│ 2│ 4│ 6│ 8│ 10│ 11│ 12│ 12│
 │ ├───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │● Projecte de grant│ │ │ -│ 15│ 55│ 155│ 255│ 375│ 500│ 650│ 650│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │b. după abordare: ├───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │● preventiv │ │ │ -│ 10│ 30│ 100│ 180│ 280│ 400│ 530│ 530│
 │ ├───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │● corectiv │ │ │ -│ 7│ 29│ 61│ 83│ 105│ 111│ 132│ 132│
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │realizare imediată │ │
 │(output) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Număr de persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care au beneficiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de consiliere/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │orientare - măsuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preventive/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │corective de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │părăsire timpurie a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcolii │ │ │ │20.000│50.000│100.000│150.000│250.000│300.000│400.000│400.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │instruire - măsuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │corective/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preventive de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │părăsire timpurie a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcolii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │programe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţie de tip "a │ │2006-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │doua şansă" │ 5747│ 2007│ │ 2.000│ 7.000│ 13.000│ 19.000│ 25.000│ 30.000│ 35.000│ 35.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi FSE - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │femei │ │ │ │ 700│ 2.500│ 4.500│ 6.700│ 8.800│ 10.500│ 12.000│ 12.000│
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │alte servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţie (educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │extracurriculară, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │TIC, pilotări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │servicii noi etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │- măsuri preventive│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │/corective de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │părăsire timpurie a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcolii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │Indicatori de │ │
 │rezultat (result) │ │
 ├───────────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │Număr de persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │care au beneficiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de consiliere/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │orientare şi au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │continuat studiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │- măsuri preventive│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de părăsire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │timpurie a şcolii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr absolvenţi de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │programe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţie de tip "a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │doua şansă" - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │măsuri corective de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │părăsire timpurie a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcolii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │certificaţi - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │măsuri corective/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preventive de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │părăsire timpurie a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcolii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Parteneri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │transnaţionali │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │implicaţi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │proiect - măsuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preventive de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │părăsire timpurie a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcolii/măsuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │corective de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │părăsire timpurie a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcolii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │educaţionale noi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │implementate/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │validate - măsuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │preventive/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │corective de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │părăsire timpurie a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │şcolii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


    II.2.2.14. Teme orizontale
    ● Egalitatea de şanse
    Proiectele finanţate în cadrul acestui DMI promovează principiul egalităţii de şanse şi de gen prin activităţile care se adresează nevoilor unui grup vulnerabil specific care se confruntă cu riscul de părăsire timpurie a şcolii sau care au abandonat şcoala. Intervenţiile din cadrul acestui DMI vor încerca să reducă dezavantajele educaţionale generate de părăsirea timpurie a şcolii şi vor contribui substanţial la reducerea/prevenirea dezavantajelor ulterioare de pe piaţa muncii. Aceste intervenţii vor fi însoţite de campanii de informare, în scopul creşterii nivelului de conştientizare a egalităţii de şanse şi de gen la nivelul societăţii. Toate activităţile de formare vor include module specifice privind egalitatea de gen, de şanse, nediscriminare şi respectul diversităţii, iar abordarea egalităţii de şanse şi de gen va fi inclusă în toate instrumentele şi metodologiile dezvoltate.
    ● Dezvoltarea durabilă
    DMI promovează şi susţine această temă orizontală, în special prin activităţile eligibile precum: integrarea modulelor/sesiunilor privind prevenirea poluării şi a aspectelor legate de mediu în programele educaţionale şi de formare profesională, introducerea în cadrul instrumentelor şi metodologiilor folosite a unei abordări ce are în vedere dezvoltarea durabilă. Grupurile ţintă vizate sunt cel mai puţin conştiente şi greu de abordat în legătură cu importanţa dezvoltării durabile. De aceea este cu atât mai important ca activităţile proiectului privind aspectele de bază ale dezvoltării durabile să li se adreseze.
    II.2.2.15. Ajutorul de stat
    Nu este cazul.
    II.2.2.16. Clasificarea intervenţiilor

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Tema prioritară │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 73 │Măsuri de creştere a participării la educaţie şi formare pe tot │
 │ │parcursul vieţii inclusiv acţiuni destinate reducerii fenomenului de │
 │ │părăsire timpurie a şcolii, segregării pe criterii de gen şi creşterea│
 │ │accesului la formarea profesionale terţiară iniţială şi a calităţii │
 │ │acesteia. │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Forma de finanţare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 01 │Asistenţă nerambursabilă │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod │ Tipul teritoriului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 00 │Nu se aplică │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    II.2.2.17. Organismul Intermediar
    Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei Naţionale.
    Responsabilităţile AM POSDRU şi ale Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei Naţionale privind implementarea proiectelor de grant/strategice sunt stabilite prin Acordul de delegare de funcţii semnat între părţi, aprobat prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
    II.2.2.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
    AMPOSDRU - Compartimentul Financiar Contabil, în calitate de Unitate de Plată
    II.2.3. Domeniul Major de Intervenţie 2.3 - Acces şi participare la FPC
    II.2.3.1. Descriere
    Obiectivul acestui DMI este acela de a îmbunătăţi accesul şi participarea la programele de FPC, facilitând calificarea angajaţilor.
    Acest DMI urmăreşte îndeplinirea obiectivului de dezvoltare a capitalului uman şi creştere a competitivităţii economice, prin activităţi destinate calificării sau recalificării angajaţilor.
    Acest DMI se adresează angajaţilor din toate sectoarele economice, cu excepţia administraţiei publice şi educaţiei, având în vedere că:
    - finanţarea formării profesionale pentru angajaţii din sistemul de educaţie se realizează în cadrul DMI 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională al POSDRU;
    - finanţarea formării profesionale pentru angajaţii din administraţia publică se realizează prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.
    De asemenea, activitatea de calificare/recalificare în domenii non-agricole, care se adresează exclusiv persoanelor angajate din mediul rural, se realizează în cadrul domeniului major de intervenţie 5.2 - Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.
    Activităţile se vor concentra asupra dobândirii cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor sociale şi profesionale specifice unei calificări prin dezvoltarea şi furnizarea programelor de FPC. Programele de FPC vizează atât formarea competenţelor cheie şi a competenţelor transversale (inclusiv în domeniile tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, dezvoltării durabile, sănătăţii şi securităţii la locul de muncă), precum şi formarea competenţelor profesionale specifice unei calificări.
    Accentul se va pune în special pe sprijinirea formelor şi metodelor moderne de furnizare a formării profesionale continue a adulţilor.
    Prioritizarea FPC va fi realizată în corelare cu potenţialul de creştere economică al sectoarelor, cu accent pe industrie şi servicii, în special cele din turism. De asemenea, vor fi sprijinite intervenţii pentru creşterea participării la FPC, precum şi pentru promovarea schemelor de cofinanţare a FPC.
    În cadrul acestui DMI, FSE va sprijini şi promovarea atractivităţii formării profesionale continue, inclusiv furnizarea unei formări profesionale continue flexibile, care să răspundă nevoilor angajaţilor, să le consolideze încrederea în capacităţile proprii şi să le crească şansele de ocupare pe piaţa muncii. În acelaşi context vor fi sprijinite şi întreprinderile pentru facilitarea participării propriilor angajaţi la FPC.
    Pentru promovarea oportunităţilor inovatoare de FPC, se va oferi asistenţă în sprijinirea parteneriatelor la diferite niveluri între întreprinderi, organizaţii sindicale, furnizori de FPC, furnizori de servicii de orientare şi consiliere profesională, ONG-uri şi alţi actori relevanţi pe piaţa muncii.
    Principalele obiective operaţionale ale acestui DMI sunt:
    ● Sprijinirea întreprinderilor pentru facilitarea participării propriilor angajaţi la FPC, în vederea calificării sau a recalificării;
    ● Promovarea accesului angajaţilor la programele de FPC, în vederea obţinerii de către aceştia a unei calificări complete;
    ● Promovarea beneficiilor FPC în rândul angajaţilor, întreprinderilor şi a altor grupuri interesate.
    II.2.3.2. Operaţiuni orientative
    1. Furnizare de cursuri de calificare şi recalificare a angajaţilor;
    2. Acordare de sprijin şi stimulente angajaţilor în vederea participării la FPC;
    3. Sprijinirea angajaţilor pentru validarea cunoştinţelor dobândite anterior;
    4. Sprijinirea furnizorilor de FPC pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertelor de FPC;
    5. Acordare de facilităţi pentru indivizii "greu de motivat" (adulţii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare);
    6. Sprijinirea angajatorilor pentru a încuraja participarea la FPC a angajaţilor, inclusiv prin stimulente;
    7. Sprijinirea campaniilor de conştientizare şi informare precum şi a serviciilor de consiliere în carieră;
    8. Sprijinirea activităţilor inovatoare privind accesul şi participarea la FPC şi dobândirea de noi competenţe.
    II.2.3.3. Activităţi eligibile
    1. Sprijinirea angajaţilor în vederea participării la FPC pentru obţinerea unei calificări sau pentru creşterea nivelului de calificare (respectiv trecerea de la un nivel de calificare la un alt nivel superior), inclusiv asigurarea costurilor de transport, hrană pe durata desfăşurării formării, stimulente menite să îmbunătăţească participarea eficientă a angajaţilor la FPC prin finanţarea bazată pe performanţe etc.;
    2. Sprijinirea angajaţilor în vederea validării şi certificării rezultatelor învăţării anterioare;
    3. Sprijin acordat întreprinderilor pentru actualizarea strategiilor/planurilor de dezvoltare a resurselor umane, inclusiv analiza nevoilor de formare;
    4. Sprijinirea elaborării, autorizării şi implementării programelor de FPC cu structură modulară care au în vedere dobândirea unei calificări complete, inclusiv a materialelor-suport de învăţare. Programele de formare se vor baza pe standarde anterior elaborate în cadrul operaţiunilor eligibile în AP 1;
    5. Schimb de experienţe şi diseminarea bunelor practici şi a lecţiilor învăţate în domeniul FPC;
    6. Campanii de promovare adresate angajaţilor şi angajatorilor privind beneficiile participării la programele de FPC care oferă calificare completă/recalificare;
    7. Sprijin pentru dezvoltarea şi implementarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională adresate angajaţilor (precum dezvoltarea şi implementarea instrumentelor şi mecanismelor de informare şi consiliere profesională etc.);
    8. Sprijinirea parteneriatelor la diferite niveluri care reunesc întreprinderi, organizaţii sindicale, patronate, furnizori de formare profesională continuă, ONG-uri şi alţi actori relevanţi pe piaţa muncii, pentru promovarea oportunităţilor de FPC;
    9. Activităţi de acompaniere adresate angajaţilor, precum servicii de îngrijire a persoanelor dependente de asistenţă medicală sau asistenţă socială, în vederea facilitării participării la FPC;
    10. Activităţi de acompaniere a membrilor familiilor angajaţilor care participă la FPC pentru calificare/recalificare, membri dependenţi de asistenţă socială (ex servicii de acompaniere a persoanelor cu handicap, servicii de îngrijire a copiilor etc.);
    11. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale privind creşterea accesului şi participării la FPC.
    12. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie destinate persoanelor din categoriile de grupuri ţintă;
    II.2.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile
    - Cheltuieli cu personalul;
    - Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna;
    - Cheltuieli aferente managementului de proiect;
    - Taxe;
    - Cheltuieli financiare şi juridice;
    - Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing;
    - Subvenţii şi burse;
    - Cheltuieli generale de administraţie;
    - Cheltuieli de informare şi publicitate;
    - Cheltuieli de tip FEDR;
    - Taxa pe valoare adăugată nedeductibilă, în cazul propunerilor de proiecte depuse după data de 01 ianuarie 2012.
    II.2.3.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE
    În scopul creşterii eficienţei intervenţiilor există posibilitatea recurgerii la utilizarea resurselor FSE, în conformitate cu art. 34 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, pentru finanţarea activităţilor complementare necesare şi a cheltuielilor aferente scopului asistenţei de tip FEDR, în limita a 10% din finanţarea alocată pentru această AP.
    II.2.3.6. Alocare financiară orientativă


                                                                             Euro
 ┌─────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┐
 │ An │ TOTAL │Contribuţie│ Contribuţia publică naţională *) │Contribuţie│
 │ │ │ UE (FSE) │ │ privată │
 │ │ │ ├───────────┬───────────┬───────┬──────────┤ │
 │ │ │ │ Bugetul │Buget local│Alte │ Total │ │
 │ │ │ │ de stat │ │surse │ │ │
 │ │ │ │ │ │publice│ │ │
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2007 │ 16.265.822│ 11.405.156│ 1.058.210│ 0│ 0│ 1.058.210│ 3.802.456│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2008 │ 60.573.947│ 53.039.176│ 1.640.387│ 0│ 0│ 1.640.387│ 5.894.384│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2009 │ 83.039.613│ 72.710.345│ 2.248.774│ 0│ 0│ 2.248.774│ 8.080.494│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2010 │ 98.790.278│ 86.501.791│ 2.675.313│ 0│ 0│ 2.675.313│ 9.613.174│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2011 │ 50.029.607│ 36.436.476│ 2.959.346│ 0│ 0│ 2.959.346│ 10.633.785│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2012 │ 55.286.211│ 40.777.076│ 2.608.570│ 0│ 0│ 2.608.570│ 11.900.565│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │2013 │ 56.430.236│ 41.592.619│ 2.699.040│ 0│ 0│ 2.699.040│ 12.138.577│
 ├─────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┤
 │TOTAL│ 420.415.714│342.462.639│ 15.889.640│ 0│ 0│15.889.640│ 62.063.435│
 └─────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴──────────┴───────────┘

──────────
    *) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari
──────────

    II.2.3.7. Dimensiunea finanţării acordate
    ● proiecte sistemice - proiecte care contribuie la atingerea unor obiective strategice în anumite sectoare şi care vizează grupuri ţintă clar delimitate, în scopul îndeplinirii recomandărilor specifice de ţară, a ţintelor naţionale în contextul Strategiei Europa 2020, sau pentru implementarea unor obiective de politică asumate legal sau prin strategii sectoriale. Solicitanţi eligibili pentru aceste proiecte pot fi doar entităţi publice cu atribuţii în domeniul obiectivelor vizate, cu posibilitatea încheierii de parteneriate cu structuri publice sau private relevante care pot contribui la îndeplinirea acestor obiective;
    ● proiecte strategice - proiecte care vor fi implementate la nivel naţional, multi-regional sau sectorial;
    ● proiecte de grant - proiecte care vor fi implementate la nivel regional, multi-regional sau local;
    ● proiecte depuse în cadrul schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică.


 ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Valoarea proiectelor │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea eligibilă a proiectelor *) │Echivalentul în lei a 5.000.001 - 50.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele sistemice. │
 │ │Echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro pentru │
 │ │proiectele strategice. │
 │ │Echivalentul în lei a 50.000 - 499.999 euro pentru proiectele │
 │ │de grant. │
 │ │Echivalentul în lei a 10.000 - 2.000.000 euro pentru proiectele│
 │ │depuse în cadrul schemei de ajutor de stat elaborată în │
 │ │conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 800/2008*12). │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a finanţării acordate │97% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de │
 │din totalul costurilor eligibile*) │stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în │
 │ │coordonare finanţate integral din bugetele acestora │
 │ │98% pentru: │
 │ │- beneficiari instituţii publice finanţate integral din │
 │ │venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, │
 │ │bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale; │
 │ │- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi │
 │ │beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; │
 │ │- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din │
 │ │venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale│