Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DOCUMENT-CADRU din 23 decembrie 2010  de implementare a Programului operational Twitter Facebook
Cautare document

DOCUMENT-CADRU din 23 decembrie 2010 de implementare a Programului operational "Dezvoltarea capacitatii administrative" 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 99 bis din 7 februarie 2011 ------------ *) Aprobat de Ordinele nr. 265 din 6 decembrie 2010 si 2.877 din 23 decembrie 2010, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 7 februarie 2011.

        [SIGLÃ]*) [SIGLÃ]*) [SIGLÃ]*)

      Uniunea Europeanã Ministerul Administraţiei Inovaţie în
    Fondul Social European şi Internelor Administraţie

---------
    NOTÃ(CTCE)
    SIGLELE se gãsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 99 bis din 07 februarie 2011 (a se vedea imaginea asociatã).


                                       Versiunea 3
                                      noiembrie 2010


    Listã de acronime

    ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
    AM Autoritate de Management
    AM PODCA Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacitãţii Administrative"
    ANAF Agenţia Naţionalã pentru Administrare Fiscalã
    B Beneficiar
    CE Comisia Europeanã
    CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referinţã
    DCI Documentul Cadru de Implementare (a PO DCA)
    DMI Domeniu major de intervenţie
    DPP Direcţia de Politici Publice
    ECDL Permisul european de conducere a calculatorului
    FEDR Fondul European de Dezvoltare Regionalã
    FSE Fondul Social European
    INS Institutul Naţional de Statisticã
    MDRT Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului
    MFP Ministerul Finanţelor Publice
    MAI Ministerul Administraţiei şi Internelor
    MS Ministerul Sãnãtãţii
    PO Program Operaţional
    PO DCA Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacitãţii Administrative"
    SGG Secretariatul General al Guvernului
    SMIS Single Management Information System (Sistemul Unic de Management al Informaţiei)
    SWOT Puncte forte, puncte slabe, oportunitãţi, ameninţãri
    UCRAP Unitatea Centralã pentru Reforma Administraţiei Publice
    UE Uniunea Europeanã
    UPP Unitatea de Politici Publice

    I. INTRODUCERE
    Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative a fost elaborat pentru a contribui în mod substanţial la punerea în practicã a prioritãţii tematice "Consolidarea unei capacitãţi administrative eficiente", stabilitã în Cadrul Strategic Naţional de Referinţã (CSNR).
    Necesitatea de a investi în capacitatea instituţionalã este recunoscutã de Orientãrile Strategice Comunitare privind Coeziunea, în acele state membre unde performanţa socio-economicã şi buna guvernare constituie câteva din principalele provocãri ale perioadei de programare 2007-2013*1). Dezvoltarea capacitãţii administrative se referã la un set de schimbãri structurale şi de proces care permit guvernelor sã îmbunãtãţeascã formularea şi implementarea programelor în vederea obţinerii de rezultate sporite.
---------
    *1) Întãrirea capacitãţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice şi a serviciilor publice în urmãtoarea perioadã de programare (2007-2013) - DG Ocupare, Afaceri Sociale şi Şanse Egale.

    Strategia Lisabona revizuitã afirmã necesitatea unei mai bune legislaţii, precum şi a unei mai bune elaborãri şi furnizãri de politici publice în scopul asigurãrii condiţiilor pentru creşterea economicã şi crearea de locuri de muncã. Dezvoltarea capacitãţii administrative poate avea o contribuţie directã la atingerea acestor obiective.
    Instituţiile publice pot contribui la programele de dezvoltare socio-economicã prin exercitarea urmãtoarelor funcţii:
    [] îmbunãtãţirea proceselor de luare a deciziilor, inclusiv îmbunãtãţirea calitãţii investiţiilor importante (acumularea de cunoştinţe şi resurse umane) şi a selecţiei de proiecte (informaţii, reglementãri şi mecanisme de feed-back);
    [] asigurarea unei implementãri şi aplicãri mai bune a legislaţiei;
    [] îmbunãtãţirea mecanismelor de reglementare, în special prin crearea unui model standardizat pentru mãsurarea costurilor asociate prevãzute de legislaţia existentã;
    [] asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru activitãţile economice (resurse umane, baze de date, aspecte legislative);
    [] îmbunãtãţirea procesului decizional în administraţia publicã;
    [] asigurarea calitãţii şi eficienţei furnizãrii serviciilor publice;
    [] creşterea numãrului de funcţionari publici cu calificare profesionalã în managementul resurselor umane, finanţe, economie şi drept.
    Luând în considerare analiza situaţiei curente şi analiza SWOT a administraţiei publice din România, guvernul a identificat urmãtoarele arii prioritare în care intervenţiile PO DCA sunt necesare şi pot avea cea mai mare valoare adãugatã:
    [] consolidarea proceselor de luare a unor decizii eficiente şi consolidarea proceselor de responsabilizare care îmbunãtãţesc eficacitatea organizaţionalã în cadrul administraţiei publice româneşti;
    [] îmbunãtãţirea calitãţii şi eficienţei standardelor în furnizarea de servicii publice, cu accentul pus pe continuarea procesului de descentralizare.
    S-a convenit asupra faptului cã eficienţa şi impactul PO DCA pot fi îmbunãtãţite prin concentrarea sprijinului asupra anumitor sectoare-cheie. Pentru a identifica sectoarele prioritare pentru PO DCA a avut loc o consultare preliminarã la nivel decizional, pe baza stadiului actual de dezvoltare a strategiilor de descentralizare, pe baza responsabilitãţilor din ce în ce mai mari ale administraţiei publice şi pe baza contribuţiei generale la dezvoltarea socio-economicã la nivel naţional (avându-se în vedere alocarea bugetarã pentru aceste sectoare, numãrul funcţionarilor publici care lucreazã în aceste domenii, numãrul instituţiilor subordonate şi dimensiunea grupului ţintã - procent din populaţie care beneficiazã de aceste servicii publice).
    Conform Programului de Guvernare, Capitolul 22 - Reforma Administraţiei Publice, precum şi pe baza criteriilor mai sus menţionate, Guvernul României se va concentra pe trei sectoare principale pentru continuarea procesului de descentralizare şi creşterea calitãţii serviciilor publice: sãnãtate, educaţie şi asistenţã socialã. Este prevãzut faptul cã şi alte sectoare pot primi suport pe durata implementãrii PO DCA, în funcţie de evoluţia condiţiilor socio-economice şi de situaţia existentã în administraţia publicã.
    PO DCA va fi implementat prin trei axe prioritare. Acestea sunt legate în mod direct de obiectivele specifice ale PO DCA:
    I. Axa prioritarã 1: Îmbunãtãţiri de structurã şi proces ale managementului ciclului de politici publice
    II. Axa prioritarã 2: Îmbunãtãţirea calitãţii şi eficienţei furnizãrii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
    III. Axa prioritarã 3: Asistenţã tehnicã
    Obiectivul general al PO DCA este de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societãţii româneşti.
    Documentul de faţã reprezintã Documentul Cadru de Implementare (DCI) a Programului Operaţional "Dezvoltarea Capacitãţii Administrative" (PO DCA) pentru perioada 2007 - 2013 în România. Acesta este un document elaborat de Autoritatea de Management pentru PO DCA. Scopul DCI este de a prezenta:
    - descrierea detaliatã a domeniilor majore de intervenţie pentru fiecare axã prioritarã din PO DCA;
    - defalcarea fondurilor alocate pentru fiecare din aceste domenii majore de intervenţie;
    - câteva aspecte legate de procesul de implementare.
    Acest tip de document nu este solicitat în mod formal prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale referitoare la Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, ci prin cadrul metodologic naţional. Astfel, PO DCA este completat de cãtre documentul cadru de implementare pentru a oferi îndrumare în ceea ce priveşte implementarea practicã a asistenţei financiare. DCI oferã o imagine mai detaliatã a scopului PO DCA şi a modului în care acesta va sprijini administraţia din România pentru a deveni mai eficace şi mai eficientã. Documentul subliniazã obiectivele la nivelul fiecãrui domeniu major de intervenţie şi specificã operaţiunile eligibile care pot fi sprijinite prin PO DCA. DCI oferã, în special, informaţii legate de aspectele instituţionale, beneficiari, proceduri, criterii de selecţie a proiectelor şi detalii cu privire la alocãrile financiare, natura asistenţei financiare disponibile (acolo unde este cazul), precum şi indicatori privind realizãrile imediate şi rezultatele operaţionale. Tabelele financiare oferã o prezentare generalã a alocãrii orientative de fonduri la nivel de axã prioritarã şi de domeniu major de intervenţie.
    II. DESCRIEREA DOMENIILOR MAJORE DE INTERVENŢIE
    II.1. AXA PRIORITARÃ 1 - Îmbunãtãţiri de structurã şi proces ale managementului ciclului de politici publice
    Cadrul Strategic Naţional de Referinţã 2007 - 2013 (CSNR) urmãreşte îmbunãtãţirea abordãrii strategice a politicilor regionale şi de coeziune economicã şi socialã din România şi realizarea unei coordonãri cu politicile Comisiei Europene, în special cu Strategia Lisabona, care dezvoltã politici pentru creşterea economicã şi crearea de noi locuri de muncã. Consolidarea capacitãţii administrative este una dintre principalele prioritãţi din CSNR, contribuind la dezvoltarea socio-economicã. Intervenţiile din aceastã prioritate tematicã se vor concentra pe rezolvarea blocajelor din sectorul public care împiedicã dezvoltarea socio-economicã şi pe cele mai importante elemente ale reformei administraţiei publice.
    Conform CSNR, obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societãţii româneşti.
    Obiectivul acestei axe prioritare este sã contribuie la o îmbunãtãţire durabilã a capacitãţii administraţiei publice din România, prin realizarea unor îmbunãtãţiri de structurã şi proces ale managementului ciclului de politici publice.
    II.1.1. Domeniul major de intervenţie 1.1 - Îmbunãtãţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ
    II.1.1.1. Descriere
    Nevoia de a moderniza prevederile vizând elaborarea de politici publice a fost recunoscutã de administraţia din România prin strategii succesive de reformã a administraţiei publice încã din anul 2001. Operaţiunile acestui domeniu major de intervenţie cautã sã rãspundã urmãtoarelor probleme:
    - deficienţe semnificative în formularea de politici publice - mai ales pentru consultarea cu factorii interesaţi, întârzieri în planificarea şi pregãtirea legislaţiei, ceea ce afecteazã implementarea politicilor sectoriale;
    - subestimarea eforturilor şi capacitãţii necesare pentru a elabora propuneri de reformã bine documentate;
    - imperfecţiuni ale cadrului legislativ - numãrul mare de legi şi nevoia frecventã de modificare a acestora;
    - numãrul mare de reglementãri pentru cetãţeni şi lipsa unui model standardizat de mãsurare a barierelor administrative impuse prin legislaţie;
    - slaba coordonare inter-instituţionalã pentru rezolvarea problemele comune.
    Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie este de a dezvolta capacitatea de formulare a politicilor publice, capacitatea de a realiza o mai bunã reglementare şi planificare strategicã, precum şi aceea de a dezvolta parteneriatele inter-instituţionale.
    Acest domeniu major va folosi asistenţa FSE pentru a sprijini dezvoltarea abilitãţilor în formularea de politici publice şi planificare strategicã drept punct de plecare pentru mai bune alegeri de politici publice sprijinite de o disponibilitate şi analizã îmbunãtãţite a informaţiilor. Pregãtirile pentru formularea de politici publice şi planificarea strategicã au fost deja realizate, astfel încât operaţiunile se vor concentra pe instruirea personalului din Unitãţile de Politici Publice nou create în ministere şi unitãţile echivalente din administraţia localã. Se va acorda de asemenea sprijin pentru crearea de UPP-uri în alte domenii. România a colaborat cu Grupul de lucru al UE pentru o mai bunã reglementare şi va lansa anumite iniţiative prin acest domeniu major de intervenţie, inclusiv evaluarea impactului reglementãrilor, reducerea costurilor administrative şi simplificarea administrativã, etc.
    Astfel, se recunoaşte contribuţia importantã pe care o mai bunã reglementare o poate avea în îmbunãtãţirea cadrului de politici şi strategii, ceea ce ar trebui sã ducã la o îmbunãtãţire directã în performanţa administrativã. Deoarece majoritatea domeniilor complexe de politici publice necesitã rãspunsuri inter-instituţionale, acest domeniu major de intervenţie va sprijini de asemenea activitatea consiliilor inter-ministeriale. În acelaşi timp, se vor urmãri şi aspecte legate de planificarea strategicã vizând îmbunãtãţirea coerenţei politicilor la nivel instituţional şi a reformelor privind managementul cheltuielilor publice prin alocarea fondurilor bugetare pe bazã de performanţã (bugetare pe programe).
    II.1.1.2. Operaţiuni orientative
    Elaborarea unui set de instrumente, metode şi a unui cadru instituţional (inclusiv planificarea strategicã şi bugetarea pe programe) specific unei abordãri orientate cãtre politici publice, care sã ducã la o mai bunã reglementare (şi la reducerea costurilor administrative) în administraţia publicã.
    Instruirea specialiştilor implicaţi în procesul de formulare a politicilor publice în ministerele de linie şi în administraţia publicã localã.
    Implementarea planurilor strategice şi training în planificarea strategicã (inclusiv în bugetarea pe programe) pentru personalul de conducere din administraţia publicã centralã şi localã, inclusiv training pentru consiliile inter-ministeriale şi un program de formare formatori.
    Dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi implementa iniţiative de parteneriat la toate nivelurile pentru a asigura implicarea factorilor interesaţi în procesul de dezvoltare a politicilor publice.
    II.1.1.3. Activitãţi eligibile orientative
    Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative nu finanţeazã instruire de tip vocaţional.
    - Consultanţã, studii şi instruire pentru elaborarea, dezvoltarea şi/sau implementarea unui set de instrumente, metode, standarde, proceduri şi a unui cadru instituţional specific unei abordãri orientate cãtre politici publice, care sã ducã la o mai bunã reglementare;
    - Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) pentru specialiştii implicaţi în procesul de formulare a politicilor publice în ministerele de linie şi în administraţia publicã localã;
    - Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) în domeniul planificãrii strategice pentru personalul de conducere din administraţia publicã centralã şi localã, inclusiv instruire pentru consiliile inter-ministeriale precum şi dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare şi de perfecţionare formatori;
    - Consultanţã, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea, implementarea şi/sau dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi implementa iniţiative de parteneriat la toate nivelurile;
    - Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scarã largã a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe, acordarea de premii în domeniul planificãrii strategice, politicilor publice şi implementãrii parteneriatelor;
    - Studii/cercetãri, consultanţã şi instruire în domeniul planificãrii strategice pe termen mediu şi lung şi al bugetãrii pe programe.
    II.1.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile
    Cheltuieli pentru consultanţã şi expertizã
    Cheltuieli de personal
    Cheltuieli cu deplasarea
    Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat
    Cheltuieli aferente tipãririi şi multiplicãrii de materiale
    Cheltuieli pentru închirieri şi leasing
    Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile
    Cheltuieli generale de administraţie
    Cheltuieli pentru dotãri care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar
    Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale
    Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii
    Taxe
    Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publicã
    Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect
    Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activitãţi de conştientizare
    Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipãrit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului
    Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit
    Cheltuieli aferente garanţiilor bancare
    Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activitãţi transnaţionale
    II.1.1.5. Utilizarea finanţãrii încrucişate FSE / FEDR
    Folosirea finanţãrii încrucişate FSE/ FEDR este limitatã la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.
    II.1.1.6. Alocarea financiarã orientativã


                                                                    - euro -
                                        Contribuţia publicã
                                             naţionalã*

   An TOTAL Contribuţia Bugetul Bugetul Alte Contribuţia
                      UE (FSE) de stat local surse Total privatã
                                                   publice

 2007 3.985.147 3.387.375 573.861 23.911 0 597.772 0
 2008 5.562.427 4.728.063 800.989 33.375 0 834.364 0
 2009 8.074.078 6.862.966 1.162.667 48.444 0 1.211.112 0
 2010 8.235.560 7.000.226 1.185.921 49.413 0 1.235.334 0
 2011 5.902.893 5.017.459 850.017 35.417 0 885.434 0
 2012 4.863.075 4.133.614 700.283 29.178 0 729.461 0
 2013 4.487.925 3.814.736 646.261 26.928 0 673.189 0
 TOTAL 41.111.105 34.944.439 5.919.999 246.667 0 6.166.666 0---------
    * Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativã, putând varia în cursul implementãrii în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari

    II.1.1.7. Dimensiunea finanţãrii acordate
    Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entitãţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora:


    Valoarea totalã a proiectelor (Lei) 240.000 -
                                                                   20.000.000
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate Nu se aplicã
    Valoarea eligibilã a proiectului Nu se aplicã
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate din costul total eligibil 85%
    Contribuţia eligibilã minimã a beneficiarului 15%
    Contribuţia comunitarã din finanţarea acordatã 100%
    Contribuţia publicã de la Bugetul de Stat din finanţarea acordatã 0%

    Pentru celelalte categorii de beneficiari:

    Valoarea totalã a proiectelor(Lei) 240.000 -
                                                                    20.000.000
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate Nu se aplicã
    Valoarea eligibilã a proiectului Nu se aplicã
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate din costul total eligibil 98%
    Contribuţia eligibilã minimã a beneficiarului 2%    Notã - Valoarea totalã a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea cheltuielilor neeligibile, altele decât TVA
    - Rata cofinanţãrii din FSE este maxim 85% din valoarea eligibilã a proiectului.

    II.1.1.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri ţintã şi tipuri de cereri de propuneri de proiecte────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Operaţiuni Beneficiari Grupuri ţintã Tipuri de cerere
                                                                                    de propuneri
                                                                                     de proiecte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Elaborarea unui - SGG- DPP [ ] Administraţia - Dezvoltarea de proiecte
  set de instrumente, - MAI centralã şi localã - Cerere de proiecte cu
  metode şi a unui - Ministere (instituţii publice depunere continuã (fãrã
  cadru instituţional - Agenţii şi/sau angajaţii termen limitã de depunere)
  (inclusiv planifi- - ONG-uri* acestora) - Cerere de proiecte cu
  carea strategicã şi - Universitãţi termen limitã de depunere
  bugetarea pe programe) - Autoritãţi ale
  specific unei abordãri administraţiei
  orientate cãtre publice locale**
  politici publice, care - Asociaţiile de
  sã ducã la o mai dezvoltare inter-
  bunã reglementare comunitarã*2)
  (şi la reducerea cos-
  turilor administrative)
  în administraţia
  publicã.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Instruirea specialiştilor - SGG - DPP [ ] Administraţia - Cerere de proiecte cu
  implicaţi în procesul de - Instituţiile publice centralã şi localã depunere continuã (fãrã
  formulare a politicilor din sectoarele (instituţii publice termen limitã de depunere)
  publice în ministerele de prioritare şi/sau angajaţii - Cerere de proiecte cu
  linie şi în administraţia - Ministere acestora) termen limitã de depunere
  publicã localã. - Agenţii - Dezvoltare de proiecte
                               - MAI
                               - ONG-uri*
                               - Universitãţi
                               - Autoritãţi ale
                              administraţiei publice
                              locale**
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Implementarea planurilor - SGG - DPP [ ] Administraţia - Cerere de proiecte cu
  strategice şi training în - Instituţiile publice centralã şi localã depunere continuã (fãrã
  planificarea strategicã din sectoarele (instituţii publice termen limitã de depunere)
  (inclusiv în bugetarea pe prioritare şi/sau angajaţii - Cerere de proiecte cu
  programe) pentru personalul - Ministere acestora) termen limitã de depunere
  de conducere din - MAI [ ] ONG-uri - Dezvoltare de proiecte
  administraţia publicã - Agenţii
  centralã şi localã, - Autoritãţi ale
  inclusiv training pentru administraţiei publice
  consiliile inter- locale**
  ministeriale şi un program - ONG-uri*
  de formare formatori. - Universitãţi
                               - Asociaţiile de
                               dezvoltare inter-
                               comunitarã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Dezvoltarea de mecanisme - SGG - DPP [ ] Administraţia - Cerere de proiecte cu
  pentru a promova şi - Instituţiile publice centralã şi localã depunere continuã (fãrã
  implementa iniţiative de din sectoarele (instituţii publice termen limitã de depunere)
  parteneriat la toate prioritare şi/sau angajaţii - Cerere de proiecte cu
  nivelurile pentru a asigura - MAI acestora) termen limitã de depunere
  implicarea factorilor - Autoritãţi ale [ ] Ministerele - Dezvoltare de proiecte
  interesaţi în procesul de administraţiei publice prioritare cu
  dezvoltare a politicilor locale** unitãţile lor
  publice. - ONG-uri* deconcentrate;
                               - Universitãţi [ ] Serviciile
                                                       descentralizate
                                                       din sectoarele
                                                       prioritare
                                                      [ ] ONG-uri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


------------
    *2) stabilite conform <>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (de exemplu, zonele metropolitane, aglomerãrile urbane, etc.)
    * ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autoritãţilor publice locale)
    ** Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unitãţile administrativ teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform <>Legii nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)

    II.1.1.9. Grupuri ţintã
    Vezi mai sus (II.1.1.8)
    II.1.1.10. Perioada orientativã de depunere a proiectelor
    2008-2015
    II.1.1.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte
    Vezi mai sus (II.1.1.8)
    II.1.1.12. Criterii de eligibilitate şi de evaluare / selecţie
    Criterii de eligibilitate
    A. Eligibilitatea beneficiarilor
     - Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionatã în Ghidul solicitantului.
     - Solicitantul şi partenerii sãi (dacã este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.
     - Sumele prevãzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţãrii şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.
     - Solicitantul nu se afla in una din situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002 , art. 93, cu exceptia literei d).
    B. Eligibilitatea proiectului
     - Proiectul se încadreazã în operaţiunile prevãzute în Ghidul solicitantului.
     - Activitãţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activitãţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.
     - Grupul ţintã este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.
     - Valoarea totalã a proiectului şi contribuţia financiarã solicitatã se încadreazã în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.
     - Durata proiectului se încadreazã în termenele specificate în Ghidul solicitantului.
     - Proiectul cuprinde mãsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.
     - Proiectul cuprinde mãsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilã, conform Ghidului solicitantului.
     - Proiectul cuprinde mãsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.
     - Proiectul sau activitãţi din proiectul pentru care se solicitã finanţare nu au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.
     - Proiectul respectã legislaţia naţionalã şi comunitarã.
    Criterii de evaluare/selecţie
    > Relevanţa proiectului: se urmãreşte şi se evalueazã modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante, modalitatea în care este prezentatã nevoia/problema pe care proiectul doreşte sã o rezolve şi urgenţa intervenţiei.
    > Coerenţa şi sustenabilitatea: se urmãreşte coerenţa întregului proiect, din perspectiva realismului planului de activitãţi şi a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenţi, în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI, a modalitãţii în care partenerii, dacã este cazul, se implicã în proiect. De asemenea, se evalueazã modul în care iniţiativa/proiectul se coreleazã cu alte iniţiative, dacã planul de activitãţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului, modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate dupã finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune.
    > Capacitatea de management: proiectul trebuie sã facã dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate - materiale şi umane, roluri şi responsabilitãţi clar definite), a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.
    > Eficienţa cheltuielilor: evaluarea va urmãri ca finanţarea solicitatã sã fie adecvatã raportat la activitãţile desfãşurate pentru realizarea obiectivelor, activitãţile sã fie reflectate în buget, estimarea lor sã fie realistã, iar raportul dintre costuri şi rezultate sã fie satisfãcãtor.
    > Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilã şi promovare a egalitãţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).
    II.1.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare

    Indicatori de program:

 Indicatori de realizare Valoare An Ţinte cumulative orientative
   imediatã ("output") de de
                             bazã bazã 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ghiduri şi alte documente 3 2007 3 3 3 5 8 11 11 11 11
  metodologice (numãr)

 Zile participant la 1.000 2006 1.000 1000 1000 10.000 45.000 72.000 100.000 117.000 130.250
 instruire (numãr)

 Indicatori de rezultat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  ("result")

 Documente de politici 44 2006 44 44 44 44 36 31 26 23 20
 publice şi proiecte de
 acte normative nesatis-
 fãcãtoare înapoiate
 iniţiatorilor de cãtre
 SGG (%)

 Reducere a costurilor De 2007 0 0 0 0 7 11 15 17 20
  administrative (%) determinat    Indicatori suplimentari:
    [] Numãr de participanţi la sesiuni de instruire, din care: femei/bãrbaţi
    [] Numãr de sesiuni de instruire
    [] Studii, analize, rapoarte, strategii
    II.1.1.14. Teme orizontale
    Dezvoltare durabilã
    Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltãrii durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.
    Prin urmare, operaţiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmãri respectarea principiilor dezvoltãrii durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurãtor (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).
    Proiectele trebuie sã abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltãrii durabile şi anume dimensiunea ecologicã, economicã şi socialã.
    Egalitate de şanse
    Egalitatea de şanse reprezintã un drept fundamental, o valoare comunã şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesa centralã a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesarã pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere, ocupare a forţei de muncã şi coeziune socialã la nivelul UE.
    Astfel, solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bãrbaţi în domeniul muncii, egalitãţii de şanse şi nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care sã nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţã, indiferent de: rasã, naţionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, gen, orientare sexualã, vârstã, handicap, boalã cronicã necontagioasã, infectare HIV, apartenenţã la o categorie defavorizatã, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlãturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitãrii, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
    II.1.1.15. Ajutorul de stat
    Nu se aplicã.
    II.1.1.16. Clasificarea intervenţiilor

    Tema prioritarã


    Cod Tema prioritarã

                         Întãrirea capacitãţii instituţionale la nivel naţional,
                         regional şi local

     81 Mecanisme pentru îmbunãtãţirea elaborãrii de politici
                         şi programe, a monitorizãrii şi evaluãrii la nivel
                         naţional, regional şi local, dezvoltarea capacitãţii
                         de furnizare a politicilor şi programelor

    Forma de finanţare

    Cod Forma de finanţare

     01 Asistenţã nerambursabilã

    Dimensiunea teritorialã

    Cod Tipul teritoriului

     00 Nu se aplicã    II.1.1.17. Organisme intermediare
    Nu se aplicã.
    II.1.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plãţilor cãtre beneficiari
    AM PODCA - Unitatea de plãţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar
    II.1.2. Domeniul major de intervenţie 1.2 - Creşterea responsabilizãrii administraţiei publice
    II.1.2.1. Descriere
    Acest domeniu major de intervenţie rãspunde urmãtoarelor probleme majore existente în administraţia publicã din România: lipsa unor informaţii credibile în ceea ce priveşte activitatea pentru a sprijini planificarea, monitorizarea şi responsabilizarea, precum şi lipsa recunoscutã a capacitãţii de evaluare, de folosire a feedback-ului şi a lecţiilor învãţate din experienţele anterioare. Aceste aspecte sunt prezentate în analiza SWOT a PO DCA.
    Cele douã domenii orientative sprijinite sunt raportarea performanţelor şi dezvoltarea unei culturi de monitorizare şi evaluare de programe. Raportarea performanţelor vizeazã îmbunãtãţirea conţinutului rapoartelor (financiare şi non-financiare) prin instruirea funcţionarilor publici implicaţi în colectarea şi analiza informaţiilor în ceea ce priveşte activitatea şi pregãtirea de rapoarte, precum şi instruirea funcţionarilor publici de conducere care iau decizii pe baza conţinutului rapoartelor de activitate. Acest fapt va îmbunãtãţi transparenţa prin furnizarea cãtre publicul larg a unor informaţii de mai bunã calitate asupra activitãţii administraţiei publice.
    Introducerea evaluãrii de programe şi politici, bazatã pe evaluarea eficacitãţii şi impactului, are ca scop creşterea calitãţii analizei rezultatelor intervenţiilor de politici publice, precum şi o mai mare responsabilizare faţã de rezultatele obţinute şi faţã de contribuţia la fixarea de obiective pentru ciclurile viitoare de politici publice.
    Aceste intervenţii sunt considerate relevante pentru a fi sprijinite din FSE deoarece existã nevoia unor schimbãri culturale şi comportamentale la nivelurile de management din administraţia centralã, precum şi din administraţia localã.
    Obiectivul specific este îmbunãtãţirea capacitãţii în ceea ce priveşte responsabilizarea administraţiei publice.
    În acest domeniu major de intervenţie se pune accent pe implementarea şi evaluarea elementelor ciclului de management al politicilor publice. Indicatorii de rezultat aleşi anticipeazã disponibilitatea rapoartelor de activitate şi de evaluare pentru a întãri responsabilizarea administraţiei publice şi a furniza o bazã mai bine fundamentatã care sã se reflecte în implementarea alegerilor strategice.
    II.1.2.2. Operaţiuni orientative
    Dezvoltarea de metodologii şi instrumente pentru îmbunãtãţirea sistemelor şi procedurilor de mãsurare a performanţelor şi de raportare, inclusiv a mecanismelor de feedback asupra activitãţii administraţiei publice, luându-se în considerare opinia societãţii civile şi a publicului larg (cetãţenilor).
    Training pentru îmbunãtãţirea calitãţii şi frecvenţei raportãrii performanţelor administraţiei centrale şi locale cãtre beneficiarii direcţi ai serviciilor publice şi cãtre grupurile de cetãţeni.
    Training în tehnici de mãsurare a performanţelor şi tehnici de raportare, inclusiv în elaborarea indicatorilor de performanţã, în monitorizare şi evaluare.
    Dezvoltarea unei baze de date la nivel naţional pentru colectarea, raportarea, analiza şi publicarea datelor statistice relevante cu privire la performanţele administraţiei publice locale.
    Elaborarea unor metodologii şi a unui cadru instituţional pentru extinderea evaluãrii de politici şi programe la nivelul administraţiei centrale şi locale.
    II.1.2.3. Activitãţi eligibile orientative
    Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative nu finanţeazã instruire de tip vocaţional.
    - Consultanţã, studii şi instruire pentru dezvoltarea, implementarea şi/sau integrarea de metodologii şi instrumente pentru îmbunãtãţirea sistemelor şi procedurilor de monitorizare si evaluare de programe;
    - Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv elaborarea de curriculum si realizarea de materiale didactice) pentru îmbunãtãţirea calitãţii şi frecvenţei raportãrii performanţelor administraţiei centrale şi locale cãtre beneficiarii direcţi ai serviciilor publice şi cãtre grupurile de cetãţeni;
    - Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv elaborarea de curriculum şi realizarea de materiale didactice) în tehnici de mãsurare a performanţelor şi tehnici de raportare;
    - Consultanţã, studii şi instruire pentru dezvoltarea, actualizarea şi/sau managementul unei baze de date naţionale în vederea colectãrii, furnizãrii, analizei şi publicãrii de statistici relevante privind performanţele administraţiei publice locale;
    - Consultanţã, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea unor metodologii şi a unui cadru instituţional necesar extinderii evaluãrii de politici şi programe la nivelul administraţiei centrale şi locale;
    - Instruirea personalului implicat în procesul de colectare şi analizã a informaţiilor în ceea ce priveşte activitatea şi pregãtirea de rapoarte, precum şi instruirea personalului de conducere care iau decizii pe baza conţinutului rapoartelor de activitate;
    - Realizarea de studii / analize în vederea evaluãrii de programe de politici, bazatã pe evaluarea eficacitãţii şi impactului;
    - Organizarea de seminarii, conferinţe, campanii de conştientizare în vederea furnizãrii de informaţii cãtre publicul larg în legãturã cu activitatea administraţiei publice;
    - Organizarea de seminarii, conferinţe, campanii de conştientizare în vederea creşterii responsabilizãrii administraţiei publice prin schimburi de bune practici şi aplicarea acestora pe scarã largã.
    II.1.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile
    Cheltuieli pentru consultanţã şi expertizã
    Cheltuieli de personal
    Cheltuieli cu deplasarea
    Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat
    Cheltuieli aferente tipãririi şi multiplicãrii de materiale
    Cheltuieli pentru închirieri şi leasing
    Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile
    Cheltuieli generale de administraţie
    Cheltuieli pentru dotãri care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar
    Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale
    Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii
    Taxe
    Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publicã
    Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect
    Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activitãţi de conştientizare
    Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipãrit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului
    Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit
    Cheltuieli aferente garanţiilor bancare
    Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activitãţi transnaţionale
    II.1.2.5. Utilizarea finanţãrii încrucişate FSE/FEDR
    Folosirea finanţãrii încrucişate FSE/FEDR va fi limitatã la 10% din fondurile comunitare alocate unei axe prioritare.
    II.1.2.6. Alocarea financiarã orientativã                                                                    - euro -
                                        Contribuţia publicã
                                             naţionalã*a)

   An TOTAL Contribuţia Bugetul Bugetul Alte Contribuţia
                      UE (FSE) de stat local surse Total privatã
                                                   publice

  2007 2.656.766 2.258.251 371.416 27.099 0 398.515 0
  2008 3.708.286 3.152.043 518.418 37.825 0 556.243 0
  2009 5.382.719 4.575.311 752.504 54.904 0 807.408 0
  2010 5.490.373 4.666.817 767.554 56.002 0 823.556 0
  2011 3.935.262 3.344.973 550.150 40.140 0 590.289 0
  2012 3.242.051 2.755.743 453.239 33.069 0 486.308 0
  2013 2.991.948 2.543.156 418.274 30.518 0 448.792 0
  TOTAL 27.407.405 23.296.294 3.831.555 279.556 0 4.111.111 0


----------
    *a) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativã, putând varia în cursul implementãrii în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari


    II.1.2.7. Dimensiunea finanţãrii acordate
    Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entitãţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora:
    Pentru celelalte categorii de beneficiari:


    Valoarea totalã a proiectelor(Lei) 240.000 -
                                                                   20.000.000
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate Nu se aplicã
    Valoarea eligibilã a proiectului Nu se aplicã
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate din costul total eligibil 98%
    Contribuţia eligibilã minimã a beneficiarului 2%    Notã - Valoarea totalã a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea cheltuielilor neeligibile, altele decât TVA
    - Rata cofinanţãrii din FSE este maxim 85% din valoarea eligibilã a proiectului.

    II.1.2.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri ţintã şi tipuri de cerere de propuneri de proiecte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Operaţiuni Beneficiari Grupuri ţintã Tipuri de cerere
                                                                                    de propuneri
                                                                                     de proiecte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Dezvoltarea de - SGG - DPP [ ] Personalul - Cerere de proiecte cu
   metodologii şi instrumente - MAI implicat în raporta- depunere continuã (fãrã
   pentru îmbunãtãţirea - MFP rea performanţelor, termen limitã de depunere)
   sistemelor şi procedurilor - Ministere monitorizare şi - Cerere de proiecte cu
   de mãsurare a performan- - ONG-uri* evaluare din adminis- termen limitã de depunere
   ţelor şi de raportare, - Universitãţi traţia centralã şi - Dezvoltare de proiecte
   inclusiv a mecanismelor localã
   de feedback asupra
   activitãţii administraţiei
   publice, luându-se în
   considerare opinia
   societãţii civile şi a
   publicului larg
   (cetãţenilor).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Training pentru - SGG - DPP [ ] Personalul - Cerere de proiecte cu
   îmbunãtãţirea calitãţii - MAI implicat în rapor- depunere continuã (fãrã
   şi frecvenţei raportãrii - MFP tarea performanţelor, termen limitã de depunere)
   performanţelor adminis- - Ministere monitorizare şi - Cerere de proiecte cu
   traţiei centrale şi locale - ONG-uri* evaluare din adminis- termen limitã de depunere
   cãtre beneficiarii direcţi - Universitãţi traţia centralã şi - Dezvoltare de proiecte
   ai serviciilor publice şi localã
   cãtre grupurile de
   cetãţeni.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Training în tehnici de - SGG - DPP [ ] Personalul - Cerere de proiecte cu
   mãsurare a performanţelor - MAI implicat în raporta- depunere continuã (fãrã
   şi tehnici de raportare, - MFP tarea performanţelor, termen limitã de depunere)
   inclusiv în elaborarea - Ministere monitorizare şi - Cerere de proiecte cu
   indicatorilor de perfor- - ONG-uri* evaluare din adminis- termen limitã de depunere
   manţã, în monitorizare - Universitãţi traţia centralã şi - Dezvoltare de proiecte
   şi evaluare. localã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Dezvoltarea unei baze - SGG - DPP [ ] Personalul - Dezvoltare de proiecte
   de date la nivel naţional - MAI implicat în rapor-
   pentru colectarea, - MFP tarea performanţelor,
   raportarea, analiza şi - MDRT monitorizare şi
   publicarea datelor statis- - INS evaluare din adminis-
   tice relevante cu privire traţia centralã şi
   la performanţele localã
   administraţiei publice
   locale.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Elaborarea unor - SGG - DPP [ ] Personalul - Dezvoltare de proiecte
   metodologii şi a unui - MAI implicat în rapor-
   cadru instituţional pentru - MFP tarea performanţelor,
   extinderea evaluãrii de monitorizare şi
   politici şi programe la evaluare din adminis-
   nivelul administraţiei traţia centralã şi
   centrale şi locale. localã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


---------
    * ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autoritãţilor publice locale)

    II.1.2.9. Grupuri ţintã
    Vezi mai sus (II.1.2.8)
    II.1.2.10 Perioada orientativã de depunere a proiectelor
    2008-2015
    II.1.2.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte
    Vezi mai sus (II.1.2.8)
    II.1.2.12 Criterii de eligibilitate şi de evaluare / selecţie
    Criterii de eligibilitate
    A. Eligibilitatea beneficiarilor
     - Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionatã în Ghidul solicitantului.
     - Solicitantul şi partenerii sãi (dacã este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.
     - Sumele prevãzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţãrii şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.
     - Solicitantul nu se afla in una din situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002 , art. 93, cu exceptia literei d).
    B. Eligibilitatea proiectului
     - Proiectul se încadreazã în operaţiunile prevãzute în Ghidul solicitantului.
     - Activitãţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activitãţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.
     - Grupul ţintã este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.
     - Valoarea totalã a proiectului şi contribuţia financiarã solicitatã se încadreazã în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.
     - Durata proiectului se încadreazã în termenele specificate în Ghidul solicitantului.
     - Proiectul cuprinde mãsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.
     - Proiectul cuprinde mãsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilã, conform Ghidului solicitantului.
     - Proiectul cuprinde mãsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.
     - Proiectul sau activitãţi din proiectul pentru care se solicitã finanţare nu au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.
     - Proiectul respectã legislaţia naţionalã şi comunitarã.
    Criterii de evaluare/selecţie
    > Relevanţa proiectului: se urmãreşte şi se evalueazã modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante, modalitatea în care este prezentatã nevoia/problema pe care proiectul doreşte sã o rezolve şi urgenţa intervenţiei.
    > Coerenţa şi sustenabilitatea: se urmãreşte coerenţa întregului proiect, din perspectiva realismului planului de activitãţi şi a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenţi, în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI, a modalitãţii în care partenerii, dacã este cazul, se implicã în proiect. De asemenea, se evalueazã modul în care iniţiativa/proiectul se coreleazã cu alte iniţiative, dacã planul de activitãţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului, modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate dupã finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune.
    > Capacitatea de management: proiectul trebuie sã facã dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate - materiale şi umane, roluri şi responsabilitãţi clar definite), a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.
    > Eficienţa cheltuielilor: evaluarea va urmãri ca finanţarea solicitatã sã fie adecvatã raportat la activitãţile desfãşurate pentru realizarea obiectivelor, activitãţile sã fie reflectate în buget, estimarea lor sã fie realistã, iar raportul dintre costuri şi rezultate sã fie satisfãcãtor.
    > Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilã şi promovare a egalitãţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).
    II.1.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    Indicatori de program:

 Indicatori de realizare Valoare An Ţinte cumulative orientative
   imediatã ("output") de de
                             bazã bazã 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ghiduri şi alte documente 0 2007 0 0 0 0 5 7 8 8 8
 metodologice (numãr)

 Module de formare elaborate
 (numãr) 0 2007 0 0 0 0 3 3 3 3 3

 Zile participant la
 instruire (numãr) 0 2007 0 0 0 1.000 15.000 25.000 37.000 43.000 45.000

 Indicatori de rezultat Valoare An
     ("result") de de
                            bazã bazã 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Instituţii publice care
 realizeazã un raport 81,3*3) 2007 81,3 81,3 83 83 86 88 90 93 95
 anual de activitate
 conform Legii
 nr. 544/2001 (%)

 Rapoarte de monitorizare
 şi evaluare redactate/
 solicitate de instituţii
 publice centrale (numãr) 0 2007 0 0 0 0 40 61 87 117 150


---------
    *3) Estimare bazatã pe studii ale Societãţii Academice din România (2007) Ghid practic: Raportul anual al instituţiilor publice.

    Indicatori suplimentari:
    [] Numãr de participanţi la sesiuni de instruire, din care: femei/bãrbaţi
    [] Numãr de sesiuni de instruire
    [] Studii, analize, rapoarte, strategii
    [] Evenimente de comunicare şi promovare
    II.1.2.14. Teme orizontale
    Dezvoltare durabilã
    Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltãrii durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.
    Prin urmare, operaţiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmãri respectarea principiilor dezvoltãrii durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurãtor (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).
    Proiectele trebuie sã abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltãrii durabile şi anume dimensiunea ecologicã, economicã şi socialã.
    Egalitate de şanse
    Egalitatea de şanse reprezintã un drept fundamental, o valoare comunã şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesa centralã a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesarã pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere, ocupare a forţei de muncã şi coeziune socialã la nivelul UE.
    Astfel, solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bãrbaţi în domeniul muncii, egalitãţii de şanse şi nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care sã nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţã, indiferent de: rasã, naţionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, gen, orientare sexualã, vârstã, handicap, boalã cronicã necontagioasã, infectare HIV, apartenenţã la o categorie defavorizatã, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlãturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitãrii, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
    II.1.2.15. Ajutorul de stat
    Nu se aplicã.
    II.1.2.16. Clasificarea intervenţiilor
    Tema prioritarã      Cod Tema prioritarã

                       Întãrirea capacitãţii instituţionale la nivel naţional,
                       regional şi local

       81 Mecanisme pentru îmbunãtãţirea elaborãrii de politici şi
                       programe, a monitorizãrii şi evaluãrii la nivel naţional,
                       regional şi local, dezvoltarea capacitãţii de furnizare
                       a politicilor şi programelor

    Forma de finanţare

      Cod Forma de finanţare

       01 Asistenţã nerambursabilã

    Dimensiunea teritorialã

      Cod Tipul teritoriului

       00 Nu se aplicã    II.1.2.17. Organisme intermediare
    Nu se aplicã.
    II.1.2.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plãţilor cãtre beneficiari
    AM PODCA - Unitatea de plãţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar.
    II.1.3. Domeniul major de intervenţie 1.3 - Îmbunãtãţirea eficacitãţii organizaţionale
    II.1.3.1. Descriere
    În ultimii zece ani au avut loc schimbãri semnificative în structurile administraţiei centrale şi locale - mai ales în ceea ce priveşte crearea de noi funcţii şi structuri, introducerea tehnologiei informaţiei şi a câtorva elemente de reformã a funcţiei publice. Aceste schimbãri au necesitat revizuiri structurale pentru a se asigura cã structurile organizaţionale ale administraţiei publice sunt adecvate. O consecinţã a implementãrii strategiei de descentralizare este nevoia de reorganizare structuralã.
    Obiectivul specific este acela de a sprijini îmbunãtãţirile de structurã şi proces care contribuie la eficacitatea organizaţionalã.
    Acest domeniu major de intervenţie pune accentul pe sprijinirea activitãţilor de reorganizare, pe dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane şi pe consolidarea unei capacitãţi susţinute de instruire pentru administraţia publicã. Indicatorii de rezultat cautã sã ridice standardele generale de cunoştinţe şi expertizã la nivelul funcţionarilor publici de conducere. O investiţie în capacitatea administrativã la acest nivel este consideratã foarte importantã pentru a dezvolta calitãţile de leadership şi de management în administraţia publicã.
    Se prefigureazã ca cel puţin 50% din fondurile alocate acestui domeniu major de intervenţie sã fie direcţionate cãtre cele trei sectoare prioritare (sãnãtate, învãţãmântul pre-universitar, asistenţã socialã).
    II.1.3.2. Operaţiuni orientative
    Revizuirea structurilor şi implementarea propunerilor care rezultã din acestea, implementarea de instrumente moderne, stabilirea şi operaţionalizarea unor structuri noi, cum ar fi: centrul pentru reforma managementului public, asociaţiile de dezvoltare inter-comunitare, un corp de administratori publici profesionişti în administraţia localã, etc.;
    Introducerea unor reforme privind managementul calitãţii;
    Implementarea unui sistem de management al performanţelor resurselor umane;
    Dezvoltarea funcţiei de management al instruirii personalului din administraţia publicã;
    Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerialã a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publicã;
    Module de pregãtire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi strãine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.
    II.1.3.3. Activitãţi eligibile orientative
    Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative nu finanţeazã instruire de tip vocaţional.
    - Consultanţã, studii şi instruire pentru realizarea de analize/diagnoze instituţionale şi implementarea propunerilor rezultate;
    - Consultanţã, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea de metodologii, instrumente si proceduri necesare pentru crearea de noi structuri şi pentru implementarea unor instrumente moderne de management;
    - Consultanţã, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea reformelor privind managementul calitãţii;
    - Consultanţã, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea de metodologii, instrumente si proceduri necesare pentru elaborarea şi implementarea unui sistem de management al performanţelor resurselor umane;
    - Consultanţã, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea de metodologii, instrumente si proceduri necesare pentru dezvoltarea funcţiei de management al instruirii personalului din administraţia publicã;
    - Consultanţã şi studii pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea unor programe universitare şi postuniversitare de dezvoltare managerialã a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publicã;
    - Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) în domenii relevante pentru administraţia publicã, cum ar fi achiziţiile publice, ECDL, limbi strãine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc;
    - Studii şi instruire pentru implementarea unor sisteme de mãsurare a performanţelor organizaţionale (indicatori de performanţã);
    - Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scarã largã a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe pentru dezvoltarea capacitãţilor angajaţilor din administraţia publicã de creştere a eficienţei organizaţionale;
    - Stagii de practicã pentru dezvoltarea capacitãţilor viitorilor angajaţi din administraţia publicã în vederea creşterii eficienţei organizaţionale (inclusiv dezvoltarea activitãţilor de mentorat).
    II.1.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile
    Cheltuieli pentru consultanţã şi expertizã
    Cheltuieli de personal
    Cheltuieli cu deplasarea
    Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat
    Cheltuieli aferente tipãririi şi multiplicãrii de materiale
    Cheltuieli pentru închirieri şi leasing
    Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile
    Cheltuieli generale de administraţie
    Cheltuieli pentru dotãri care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar
    Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale
    Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii
    Taxe
    Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publicã
    Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect
    Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activitãţi de conştientizare
    Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipãrit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului
    Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit
    Cheltuieli aferente garanţiilor bancare
    Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activitãţi transnaţionale
    II.1.3.5. Utilizarea finanţãrii încrucişate FSE/FEDR
    Folosirea finanţãrii încrucişate FSE/FEDR este limitatã la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.
    II.1.3.6. Alocarea financiarã orientativã                                                                    - euro -
                                        Contribuţia publicã
                                           naţionalã*a)
   An TOTAL Contribuţia Bugetul Bugetul Alte Contribuţia
                      UE (FSE) de stat local surse Total privatã
                                                   publice

  2007 6.641.914 5.645.627 931.196 65.091 0 996.287 0
  2008 9.270.714 7.880.107 1.299.754 90.853 0 1.390.607 0
  2009 13.456.796 11.438.277 1.886.643 131.877 0 2.018.519 0
  2010 13.725.933 11.667.043 1.924.376 134.514 0 2.058.890 0
  2011 9.838.155 8.362.432 1.379.309 96.414 0 1.475.723 0
  2012 8.105.126 6.889.357 1.136.339 79.430 0 1.215.769 0
  2013 7.479.874 6.357.893 1.048.678 73.303 0 1.121.981 0
  TOTAL 68.518.513 58.240.736 9.606.296 671.481 0 10.277.777 0


---------
    *a) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativã, putând varia în cursul implementãrii în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari

    II.1.3.7. Dimensiunea finanţãrii acordate
    Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entitãţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora:    Valoarea totalã a proiectelor (Lei) 240.000 -
                                                                    20.000.000
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate Nu se aplicã
    Valoarea eligibilã a proiectului Nu se aplicã
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate din costul total eligibil 85%
    Contribuţia eligibilã minimã a beneficiarului 15%
    Contribuţia comunitarã din finanţarea acordatã 100%
    Contribuţia publicã de la Bugetul de Stat din finanţarea acordatã 0%

    Pentru celelalte categorii de beneficiari:

    Valoarea totalã a proiectelor(Lei) 240.000 -
                                                                    20.000.000
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate Nu se aplicã
    Valoarea eligibilã a proiectului Nu se aplicã
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate din costul total eligibil 98%
    Contribuţia eligibilã minimã a beneficiarului 2%    Notã - Valoarea totalã a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea cheltuielilor neeligibile, altele decât TVA
    - Rata cofinanţãrii din FSE este maxim 85% din valoarea eligibilã a proiectului.

    II.1.3.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri ţintã şi tipuri de cerere de propuneri proiecte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Operaţiuni Beneficiari Grupuri ţintã Tipuri de cerere
                                                                                    de propuneri
                                                                                     de proiecte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Revizuirea structurilor - SGG - DPP [] Ministere, autori- - Cerere de proiecte cu
   şi implementarea propu- - MAI tãţi ale administra- depunere continuã (fãrã
   nerilor care rezultã din - Ministere ţiei publice locale termen limitã de depunere)
   acestea, implementarea de - Agenţii şi organismele lor - Cerere de proiecte cu
   instrumente moderne, - Autoritãţi ale subordonate termen limitã de depunere
   stabilirea şi operaţio- administraţiei (instituţii publice - Dezvoltare de proiecte
   nalizarea unor structuri publice locale** şi/sau personalul
   noi, cum ar fi: centrul - Universitãţi acestora)
   pentru reforma manage- - ONG-uri*
   mentului public, - Asociaţiile de
   asociaţiile de dezvoltare dezvoltare
   inter-comunitare, un corp inter-comunitarã
   de administratori publici
   profesionişti în adminis-
   traţia localã, etc..
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Introducerea unor - SGG - DPP [] Ministere, autori- - Cerere de proiecte fãrã
   reforme privind - Ministere tãţi ale adminis- termen limitã de depunere
   managementul calitãţii. - Agenţii traţiei publice - Cerere de proiecte cu
                               - Autoritãţi ale locale şi organis- termen limitã de depunere
                                administraţiei mele lor subordonate - Dezvoltare de proiecte
                                publice locale** (instituţii publice
                               - ONG-uri* şi/sau personalul
                               - Universitãţi acestora)
                               - Asociaţiile de [] Funcţionari
                                dezvoltare inter- publici de conducere
                                comunitarã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Implementarea unui - SGG - DPP [] Ministere, auto- - Cerere de proiecte cu
   sistem de management al - Ministere ritãţi ale depunere continuã (fãrã
   performanţelor resurselor - Agenţii administraţiei termen limitã de depunere)
   umane. - Autoritãţi ale publice locale şi - Cerere de proiecte cu
                               administraţiei organismele lor termen limitã de depunere
                               publice locale** subordonate (insti- - Dezvoltare de proiecte
                               - ANFP tuţii publice şi/sau
                               - Universitãţi personalul acestora)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Dezvoltarea funcţiei de - Ministere [] Ministere, auto- - Dezvoltarea de proiecte
   management al instruirii - MAI ritãţi ale adminis- - Cerere de proiecte cu
   personalului din - Universitãţi traţiei publice depunere continuã (fãrã
   administraţia publicã. - ONG-uri* locale şi organis- termen limitã de depunere)
                                                      mele lor subordonate - Cerere de proiecte cu
                                                      (instituţii publice termen limitã de depunere
                                                      şi/sau personalul
                                                      acestora)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Elaborarea unor programe - Universitãţi [] Ministere, - Cerere de proiecte cu
   postuniversitare de autoritãţi ale depunere continuã (fãrã
   dezvoltare managerialã a administraţiei termen limitã de depunere)
   personalului cu funcţii publice locale şi - Cerere de proiecte cu
   de conducere din adminis- organismele lor termen limitã de depunere
   traţia publicã. subordonate
                                                      (instituţii publice
                                                      şi/sau personalul
                                                      acestora)
                                                     [] Funcţionari
                                                      publici de conducere
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Module de pregãtire în - Ministere [] Ministere, - Dezvoltarea de proiecte
   domenii ca achiziţiile - Agenţii autoritãţi ale - Cerere de proiecte cu
   publice, ECDL, limbi - Autoritãţi ale administraţiei depunere continuã (fãrã
   strãine, dezvoltarea de administraţiei publice locale şi termen limitã de depunere)
   proiecte, licitarea şi publice locale** organismele lor - Cerere de proiecte cu
   managementul proiectelor, - ONG-uri* subordonate termen limitã de depunere
   etc. - Universitãţi (instituţii publice
                               - Asociaţiile de şi/sau personalul
                               dezvoltare inter- acestora)
                               comunitarã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-----------
    * ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autoritãţilor publice locale)
    ** Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unitãţile administrativ teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform <>Legii nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)

    II.1.3.9. Grupuri ţintã
    Vezi mai sus (II.1.3.8)
    II.1.3.10 Perioada orientativã de depunere a proiectelor
    2008-2015
    II.1.3.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte
    Vezi mai sus (II.1.3.8)
    II.1.3.12 Criterii de eligibilitate şi de evaluare / selecţie
    Criterii de eligibilitate
    A. Eligibilitatea beneficiarilor
     - Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionatã în Ghidul solicitantului.
     - Solicitantul şi partenerii sãi (dacã este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.
     - Sumele prevãzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţãrii şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.
     - Solicitantul nu se afla in una din situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002 , art. 93, cu exceptia literei d).
    B. Eligibilitatea proiectului
     - Proiectul se încadreazã în operaţiunile prevãzute în Ghidul solicitantului.
     - Activitãţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activitãţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.
     - Grupul ţintã este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.
     - Valoarea totalã a proiectului şi contribuţia financiarã solicitatã se încadreazã în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.
     - Durata proiectului se încadreazã în termenele specificate în Ghidul solicitantului.
     - Proiectul cuprinde mãsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.
     - Proiectul cuprinde mãsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilã, conform Ghidului solicitantului.
     - Proiectul cuprinde mãsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.
     - Proiectul sau activitãţi din proiectul pentru care se solicitã finanţare nu au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.
     - Proiectul respectã legislaţia naţionalã şi comunitarã.
    Criterii de evaluare / selecţie
    > Relevanţa proiectului: se urmãreşte şi se evalueazã modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante, modalitatea în care este prezentatã nevoia/problema pe care proiectul doreşte sã o rezolve şi urgenţa intervenţiei.
    > Coerenţa şi sustenabilitatea: se urmãreşte coerenţa întregului proiect, din perspectiva realismului planului de activitãţi şi a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenţi, în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI, a modalitãţii în care partenerii, dacã este cazul, se implicã în proiect. De asemenea, se evalueazã modul în care iniţiativa/proiectul se coreleazã cu alte iniţiative, dacã planul de activitãţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului, modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate dupã finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune.
    > Capacitatea de management: proiectul trebuie sã facã dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate - materiale şi umane, roluri şi responsabilitãţi clar definite), a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.
    > Eficienţa cheltuielilor: evaluarea va urmãri ca finanţarea solicitatã sã fie adecvatã raportat la activitãţile desfãşurate pentru realizarea obiectivelor, activitãţile sã fie reflectate în buget, estimarea lor sã fie realistã, iar raportul dintre costuri şi rezultate sã fie satisfãcãtor.
    > Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilã şi promovare a egalitãţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).
    II.1.3.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    Indicatori de program:

 Indicatori de realizare Valoare An Ţinte cumulative orientative
   imediatã ("output") de de
                             bazã bazã 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Revizuiri structurale 0 0 0 0 3 3 3 3 3*4)
 (numãr) 0 2007 0 0 0 0 16 37 53 71 90*5)
                                              0 0 0 0 9 15 22 30 40*6)

 Zile participant la
 instruire (numãr) 0 2007 0 0 12.000 30.000 55.000 90.000 130.000 170.000 207.200

 Module de formare
 (numãr) 0 2007 0 0 2 3 4 6 7 7 7

------------
    *4) în sectoarele prioritare
    *5) la nivel central
    *6) la nivel local

 Indicatori de rezultat Valoare An
     ("result") de de
                            bazã bazã 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Structuri nou create
 şi reorganizate
 operaţionale (numãr) 0 2007 0 0 0 0 75 117 167 222 287

 Participanţi la
 instruire certificaţi
 (numãr) 0 2007 0 0 0 8.000 19.925 32.605 47.095 61.585 75.000    Indicatori suplimentari:
    [] Numãr de participanţi la sesiuni de instruire, din care: femei/bãrbaţi
    [] Numãr de sesiuni de instruire
    [] Studii, analize, rapoarte, strategii

    III.1.3.14. Teme orizontale
    Dezvoltare durabilã
    Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltãrii durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.
    Prin urmare, operaţiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmãri respectarea principiilor dezvoltãrii durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurãtor (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).
    Proiectele trebuie sã abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltãrii durabile şi anume dimensiunea ecologicã, economicã şi socialã.
    Egalitate de şanse
    Egalitatea de şanse reprezintã un drept fundamental, o valoare comunã şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesa centralã a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesarã pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere, ocupare a forţei de muncã şi coeziune socialã la nivelul UE.
    Astfel, solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bãrbaţi în domeniul muncii, egalitãţii de şanse şi nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care sã nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţã, indiferent de: rasã, naţionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, gen, orientare sexualã, vârstã, handicap, boalã cronicã necontagioasã, infectare HIV, apartenenţã la o categorie defavorizatã, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlãturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitãrii, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
    II.1.3.15. Ajutorul de stat
    Nu se aplicã.
    II.1.3.16. Clasificarea intervenţiilor
    Tema prioritarã      Cod Tema prioritarã

                    Întãrirea capacitãţii instituţionale la nivel naţional,
                    regional şi local

       81 Mecanisme pentru îmbunãtãţirea elaborãrii de politici
                    şi programe, a monitorizãrii şi evaluãrii la nivel
                    naţional, regional şi local, dezvoltarea capacitãţii de
                    furnizare a politicilor şi programelor

    Forma de finanţare

      Cod Forma de finanţare

       01 Asistenţã nerambursabilã

    Dimensiunea teritorialã

      Cod Tipul teritoriului

       00 Nu se aplicã    II.1.3.17. Organisme intermediare
    Nu se aplicã.
    II.1.3.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plãţilor cãtre beneficiari
    AM PODCA - Unitatea de plãţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar
    II.2. AXA PRIORITARÃ 2 - Îmbunãtãţirea calitãţii şi eficienţei furnizãrii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
    Obiectivele principale ale CSNR 2007-2013 sunt îmbunãtãţirea abordãrii strategice a politicii de coeziune socialã şi economicã şi a politicii regionale din România, precum şi coordonarea cu politicile Comisiei Europene, în special cu Strategia Lisabona, care dezvoltã politici pentru creşterea economicã şi crearea de noi locuri de muncã. Dezvoltarea unei capacitãţii administrative eficiente este una din principalele prioritãţi ale CSNR, contribuind la dezvoltarea socio-economicã. Intervenţiile acestei prioritãţi tematice se vor concentra atât pe rezolvarea blocajelor din sectorul public, care împiedicã dezvoltarea socio-economicã, cât şi pe elementele esenţiale ale reformei administraţiei publice.
    Conform CSNR, obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societãţii româneşti.
    Obiectivul acestei axe prioritare este acela de a îmbunãtãţi calitatea şi eficienţa serviciilor furnizate de cãtre administraţia publicã (centralã şi localã).
    II.2.1. Domeniul major de intervenţie 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorialã a serviciilor
    II.2.1.1. Descriere
    Necesitatea procesului de descentralizare se reflectã prin importanţa deosebitã acordatã furnizãrii de servicii publice descentralizate în strategia de reformã a administraţiei publice. Majoritatea ministerelor se aflã în diverse stadii de pregãtire a strategiilor de descentralizare. Analiza sectorialã pentru PO DCA a identificat sãnãtatea, învãţãmântul (pre-universitar) şi asistenţa socialã, ca fiind sectoare prioritare. De asemenea, analiza sectorialã scoate în evidenţã urmãtoarele probleme legate de descentralizare în cele trei sectoare prioritare:
    - centralizare instituţionalã excesivã;
    - suprapuneri între structurile existente;
    - disfuncţii legislative în ceea ce priveşte distribuirea competenţelor;
    - prezentarea neclarã a nivelurilor de luare a deciziilor;
    - rezistenţa structurilor administrative la descentralizare la toate nivelurile.
    Intervenţiile FSE vor viza impactul semnificativ al descentralizãrii asupra posturilor atât din administraţia publicã centralã, cât şi din cea localã, care preia noi responsabilitãţi operaţionale. Sprijinul FSE este necesar pentru instruire şi schimbãri procedurale, acestea reprezentând o parte integrantã a procesului de descentralizare. În acelaşi timp, dezvoltarea unor noi competenţe de management şi standardele mai înalte în relaţiile cu clienţii, sunt necesare pentru a creşte calitatea serviciilor. Mai mult, trebuie sã se acorde atenţie deosebitã folosirii fondurilor publice şi responsabilizãrii în ceea ce priveşte cheltuirea acestora pentru a creşte satisfacţia cetãţenilor faţã de eficienţa serviciilor publice.
    Obiectivul specific este acela de a sprijini schimbãrile de structurã şi proces care decurg din iniţiativele de descentralizare sectorialã.
    Se va acorda finanţare pentru instruire şi asistenţã tehnicã în sprijinul procesului de descentralizare, atât la nivelul elaborãrii de politici publice, cât şi la nivelul furnizãrii de servicii.
    Se va acorda atenţie deosebitã sprijinirii mecanismelor de coordonare a strategiilor în fiecare sector. De asemenea, în alegerea grupurilor ţintã pentru a obţine finanţare, o atenţie deosebitã se va acorda atât diferenţelor între zonele urbane şi rurale, cât şi instituţiilor locale mai slab dezvoltate.
    Se estimeazã ca cel puţin 50% din fondurile alocate acestui DMI sã fie absorbite de cãtre cele trei sectoare prioritare.
    II.2.1.2. Operaţiuni orientative
    Training şi asistenţã tehnicã pentru structurile implicate în planificarea şi coordonarea procesului de descentralizare (comitetul tehnic inter-ministerial, UCRAP, ministerele de linie);
    Elaborarea unor proceduri de cooperare între administraţia centralã şi localã, şi între autoritãţile locale şi şcoli/spitale/servicii de asistenţã socialã descentralizate sau alte structuri implicate în procesul de descentralizare;
    Training pentru funcţionarii publici din administraţia publicã localã, mai ales din sectorul de educaţie (inclusiv pentru reprezentanţii autoritãţilor locale în consiliile de administraţie ale şcolilor), şi din sectorul de sãnãtate pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate;
    Training pentru personalul de conducere din spitale şi alte instituţii medicale (managerii de spital şi membrii consiliilor de administraţie);
    Sprijin pentru evaluarea fazelor pilot ale procesului de descentralizare în învãţãmântul preuniversitar şi implementarea recomandãrilor evaluãrilor;
    Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din cele trei sectoare prioritare;
    Elaborarea de studii/strategii pentru a sprijini iniţiativele de descentralizare.
    II.2.1.3. Activitãţi eligibile orientative
    Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative nu finanţeazã instruire de tip vocaţional.
    - Instruire şi consultanţã pentru structurile implicate în planificarea şi coordonarea procesului de descentralizare;
    - Studii şi consultanţã pentru dezvoltarea, implementarea şi/sau integrarea procedurilor de cooperare între administraţia centralã şi localã şi între autoritãţile locale şi şcoli / spitale / servicii de asistenţã socialã descentralizate sau alte structuri implicate în procesul de descentralizare;
    - Studii, consultanţã şi instruire pentru îmbunãtãţirea managementului serviciilor publice;
    - Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule si materiale didactice) pentru funcţionarii publici pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate;
    - Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule si materiale didactice) pentru personalul de conducere din spitale şi alte instituţii medicale (managerii de spital şi membrii consiliilor de administraţie);
    - Studii şi consultanţã pentru evaluarea fazelor pilot ale procesului de descentralizare şi implementarea recomandãrilor evaluãrilor;
    - Studii, consultanţã şi instruire pentru optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate;
    - Studii şi consultanţã pentru a sprijini iniţiativele de descentralizare şi pentru a îmbunãtãţi serviciile descentralizate;
    - Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scarã largã a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe şi stagii practice.
    II.2.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile
    ● Cheltuieli pentru consultanţã şi expertizã
    Cheltuieli de personal
    Cheltuieli cu deplasarea
    Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat
    Cheltuieli aferente tipãririi şi multiplicãrii de materiale
    Cheltuieli pentru închirieri şi leasing
    Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile
    Cheltuieli generale de administraţie
    Cheltuieli pentru dotãri care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar
    Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale
    Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii
    Taxe
    Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publicã
    Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect
    Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activitãţi de conştientizare
    Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipãrit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului
    Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit
    Cheltuieli aferente garanţiilor bancare
    Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activitãţi transnaţionale.
    II.2.1.5. Utilizarea finanţãrii încrucişate FSE/FEDR
    Folosirea finanţãrii încrucişate FSE/FEDR este limitatã la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.
    II.2.1.6. Alocarea financiarã orientativã                                                                    - euro -
                                        Contribuţia publicã
                                             naţionalã*a)

   An TOTAL Contribuţia Bugetul Bugetul Alte Contribuţia
                      UE (FSE) de stat local surse Total privatã
                                                   publice

  2007 6.262.375 5.323.019 864.208 75.149 0 939.356 0
  2008 8.740.958 7.429.814 1.206.252 104.891 0 1.311.144 0
  2009 12.687.836 10.784.661 1.750.921 152.254 0 1.903.175 0
  2010 12.941.594 11.000.355 1.785.940 155.299 0 1.941.239 0
  2011 9.275.974 7.884.578 1.280.084 111.312 0 1.391.396 0
  2012 7.641.976 6.495.680 1.054.593 91.704 0 1.146.296 0
  2013 7.052.453 5.994.585 973.239 84.629 0 1.057.868 0
  TOTAL 64.603.167 54.912.692 8.915.237 775.238 0 9.690.475 0


---------
    *a) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativã, putând varia în cursul implementãrii în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari

    II.2.1.7. Dimensiunea finanţãrii acordate
    Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entitãţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora:


    Valoarea totalã a proiectelor (Lei) 240.000 -
                                                                 20.000.000
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate Nu se aplicã
    Valoarea eligibilã a proiectului Nu se aplicã
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate din costul total eligibil 85%
    Contribuţia eligibilã minimã a beneficiarului 15%
    Contribuţia comunitarã din finanţarea acordatã 100%
    Contribuţia publicã de la Bugetul de Stat din finanţarea acordatã 0%

    Pentru celelalte categorii de beneficiari:

    Valoarea totalã a proiectelor (Lei) 240.000 -
                                                                 20.000.000
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate Nu se aplicã
    Valoarea eligibilã a proiectului Nu se aplicã
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate din costul total eligibil 98%
    Contribuţia eligibilã minimã a beneficiarului 2%    Notã - Valoarea totalã a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea cheltuielilor neeligibile, altele decât TVA
    - Rata cofinanţãrii din FSE este maxim 85% din valoarea eligibilã a proiectului.

    II.2.1.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri ţintã şi tipuri de cerere de propuneri de proiecte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Operaţiuni Beneficiari Grupuri ţintã Tipuri de cerere
                                                                                    de propuneri
                                                                                     de proiecte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Training şi asistenţã - MAI [] Organismele - Dezvoltarea de proiecte
   tehnicã pentru structurile - Ministere responsabile de
   implicate în planificarea prioritare planificarea şi
   şi coordonarea procesului - Ministere coordonarea
   de descentralizare iniţiativelor de
   (comitetul tehnic inter- descentralizare
   ministerial, UCRAP, [] Ministerele
   ministerele de linie). prioritare cu
                                                      unitãţile lor
                                                      deconcentrate;
                                                      serviciile
                                                      descentralizate
                                                      din sectoarele
                                                      prioritare
                                                     [] Administraţia
                                                      publicã locale
                                                      (instituţii publice
                                                      şi/sau angajaţii
                                                      acestora)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Elaborarea unor proceduri - MAI [] Organismele - Cerere de proiecte cu
   de cooperare între - Ministerele responsabile de depunere continuã (fãrã
   administraţia publicã prioritare planificarea şi termen limitã de depunere)
   centralã şi localã, şi - Ministere coordonarea - Cerere de proiecte cu
   între autoritãţile locale - Autoritãţi ale iniţiativelor de termen limitã de depunere
   şi şcoli/spitale/servicii administraţiei descentralizare - Dezvoltare de proiecte
   de asistenţã socialã publice locale** [] Ministerele
   descentralizate sau alte - ONG-uri* prioritare cu
   structuri implicate în unitãţile lor
   procesul de descentralizare. deconcentrate;
                                                      serviciile
                                                      descentralizate
                                                      din sectoarele
                                                      prioritare
                                                      descentralizate
                                                     [] Administraţia
                                                      publicã localã
                                                      (instituţii publice
                                                      şi/sau angajaţii
                                                      acestora)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Training pentru - Ministerele [] Ministerele - Cerere de proiecte cu
   funcţionarii publici din prioritare prioritare cu depunere continuã (fãrã
   administraţia publicã - MAI unitãţile lor termen limitã de depunere)
   localã, mai ales din - Autoritãţi ale deconcentrate; - Cerere de proiecte cu
   sectorul de educaţie administraţiei serviciile termen limitã de depunere
   (inclusiv pentru publice locale** descentralizate - Dezvoltare de proiecte
   reprezentanţii autoritã- din sectoarele
   ţilor locale în consiliile prioritare
   de administraţie ale
   şcolilor), şi din sectorul
   de sãnãtate pentru a
   implementa eficient noile
   servicii descentralizate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ● Training pentru personalul - Ministerul [] Ministerul - Cerere de proiecte cu
  de conducere din spitale Sãnãtãţii Sãnãtãţii şi depunere continuã (fãrã
  şi alte instituţii medicale membrii comitetelor termen limitã de depunere)
  (managerii de spital şi directoare ale - Cerere de proiecte cu
  membrii consiliilor de spitalelor termen limitã de depunere
  administraţie). - Dezvoltare de proiecte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Sprijin pentru evaluarea - Ministerul [] Ministerul - Dezvoltare de proiecte
   fazelor pilot ale Educaţiei, Cercetãrii Educaţiei, Cercetãrii
   procesului de descentrali- Tineretului şi şi Inovãrii şi
   zare în învãţãmântul Sportului instituţiile acestuia
   pre-universitar şi de la nivel local
   implementarea
   recomandãrilor
   evaluãrilor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Optimizarea structurilor - MAI [] Organismele - Cerere de proiecte cu
   pentru noile servicii - Ministerele responsabile de depunere continuã (fãrã
   descentralizate/ prioritare planificarea şi termen limitã de depunere)
   deconcentrate din cele - Autoritãţi ale coordonarea - Cerere de proiecte cu
   trei sectoare prioritare. administraţiei iniţiativelor de termen limitã de depunere
                                publice locale** descentralizare - Dezvoltare de proiecte
                               - Asociaţii de [] Ministerele
                               dezvoltare inter- prioritare cu
                               comunitarã*7) unitãţile lor
                               - Structuri asocia- deconcentrate;
                               tive ale autoritãţi- serviciile
                               lor administraţiei descentralizate
                               publice locale din sectoarele
                                                      prioritare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Elaborarea de studii/ - MAI [] Autoritãţile - Cerere de proiecte cu
   strategii pentru a - Ministere administraţiei depunere continuã (fãrã
   sprijini iniţiativele de - ONG-uri* publice centrale termen limitã de depunere)
   descentralizare. (instituţii - Cerere de proiecte cu
                                                      publice şi/sau termen limitã de depunere
                                                      angajaţii acestora) - Dezvoltare de proiecte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


------------
    * ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autoritãţilor publice locale)
    ** Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unitãţile administrativ teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform <>Legii nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)
    *7) stabilite conform <>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (de exemplu, zonele metropolitane, aglomerãrile urbane, etc.)

    II.2.1.9. Grupuri ţintã
    Vezi mai sus (II.2.1.8)
    II.2.1.10 Perioada orientativã de depunere a proiectelor
    2008-2015
    II.2.1.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte
    Vezi mai sus (II.2.1.8)
    II.2.1.12 Criterii de eligibilitate şi de evaluare / selecţie
    Criterii de eligibilitate
    A. Eligibilitatea beneficiarilor
    - Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionatã în Ghidul solicitantului.
    - Solicitantul şi partenerii sãi (dacã este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.
    - Sumele prevãzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţãrii şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.
    - Solicitantul nu se afla in una din situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002 , art. 93, cu exceptia literei d).
    B. Eligibilitatea proiectului
    - Proiectul se încadreazã în operaţiunile prevãzute în Ghidul solicitantului.
    - Activitãţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activitãţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.
    - Grupul ţintã este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.
    - Valoarea totalã a proiectului şi contribuţia financiarã solicitatã se încadreazã în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.
    - Durata proiectului se încadreazã în termenele specificate în Ghidul solicitantului.
    - Proiectul cuprinde mãsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.
    - Proiectul cuprinde mãsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilã, conform Ghidului solicitantului.
    - Proiectul cuprinde mãsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.
    - Proiectul sau activitãţi din proiectul pentru care se solicitã finanţare nu au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.
    - Proiectul respectã legislaţia naţionalã şi comunitarã.
    Criterii de evaluare/selecţie
    > Relevanţa proiectului: se urmãreşte şi se evalueazã modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante, modalitatea în care este prezentatã nevoia/problema pe care proiectul doreşte sã o rezolve şi urgenţa intervenţiei.
    > Coerenţa şi sustenabilitatea: se urmãreşte coerenţa întregului proiect, din perspectiva realismului planului de activitãţi şi a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenţi, în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI, a modalitãţii în care partenerii, dacã este cazul, se implicã în proiect. De asemenea, se evalueazã modul în care iniţiativa/proiectul se coreleazã cu alte iniţiative, dacã planul de activitãţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului, modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate dupã finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune.
    > Capacitatea de management: proiectul trebuie sã facã dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate - materiale şi umane, roluri şi responsabilitãţi clar definite), a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.
    > Eficienţa cheltuielilor: evaluarea va urmãri ca finanţarea solicitatã sã fie adecvatã raportat la activitãţile desfãşurate pentru realizarea obiectivelor, activitãţile sã fie reflectate în buget, estimarea lor sã fie realistã, iar raportul dintre costuri şi rezultate sã fie satisfãcãtor.
    > Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilã şi promovare a egalitãţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).
    II.2.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    Indicatori de program:

 Indicatori de realizare Valoare An Ţinte cumulative orientative
   imediatã ("output") de de
                             bazã bazã 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Revizuiri structurale 0 0 0 0 30 46 63 81 100
  (numãr) 0 2007 (munici-
                                                                                                         palitãţi)
                                              0 0 0 0 11 18 26 34 42
                                                                                                         (judeţe)
  Ghiduri şi alte
  documente metodologice 0 2007 0 0 3 6 11 16 21 23 25
  (numãr)

  Zile participant la
  instruire (numãr) 0 2007 0 0 0 1.000 11.000 16.500 22.500 27.000 31.300

 Indicatori de rezultat Valoare An
     ("result") de de
                            bazã bazã 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Structuri nou
 descentralizate 0 0 0 2 30 46 63 81 100
 operaţionale (numãr) 0 2007 (munici-
                                                                                                        palitãţi)
                                              0 0 0 0 11 18 26 34 42
                                                                                                         (judeţe)


    Indicatori suplimentari:
    [] Numãr de participanţi la sesiuni de instruire, din care: femei/bãrbaţi
    [] Numãr de sesiuni de instruire
    [] Studii, analize, rapoarte, strategii
    II.2.1.14. Teme orizontale
    Dezvoltare durabilã
    Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltãrii durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.
    Prin urmare, operaţiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmãri respectarea principiilor dezvoltãrii durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurãtor (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).
    Proiectele trebuie sã abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltãrii durabile şi anume dimensiunea ecologicã, economicã şi socialã.
    Egalitate de şanse
    Egalitatea de şanse reprezintã un drept fundamental, o valoare comunã şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesa centralã a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesarã pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere, ocupare a forţei de muncã şi coeziune socialã la nivelul UE.
    Astfel, solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bãrbaţi în domeniul muncii, egalitãţii de şanse şi nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care sã nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţã, indiferent de: rasã, naţionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, gen, orientare sexualã, vârstã, handicap, boalã cronicã necontagioasã, infectare HIV, apartenenţã la o categorie defavorizatã, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlãturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitãrii, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
    II.2.1.15. Ajutorul de stat
    Nu se aplicã.
    II.2.1.16. Clasificarea intervenţiilor


    Tema prioritarã

      Cod Tema prioritarã

                Întãrirea capacitãţii instituţionale la nivel naţional,
                regional şi local

        81 Mecanisme pentru îmbunãtãţirea elaborãrii de politici şi
                programe, a monitorizãrii şi evaluãrii la nivel naţional,
                regional şi local, dezvoltarea capacitãţii de furnizare
                a politicilor şi programelor

    Forma de finanţare

      Cod Forma de finanţare

       01 Asistenţã nerambursabilã

    Dimensiunea teritorialã

      Cod Tipul teritoriului

       00 Nu se aplicã    II.2.1.17. Organisme intermediare
    Nu se aplicã.
    II.2.1.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plãţilor cãtre beneficiari
    AM PODCA - Unitatea de plãţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar.
    II.2.2. Domeniul major de intervenţie 2.2 - Îmbunãtãţirea calitãţii şi eficienţei furnizãrii serviciilor
    II.2.2.1. Descriere
    Analiza situaţiei curente a identificat existenţa unei preocupãri a cetãţenilor atât în privinţa promptitudinii şi calitãţii în furnizarea serviciilor publice, cât şi în privinţa lipsei orientãrii cãtre cetãţean a autoritãţilor publice. Nu existã informaţii credibile despre calitatea şi eficienţa serviciilor publice, iar aceastã problemã trebuie rezolvatã pentru a îmbunãtãţi considerabil furnizarea de servicii cãtre cetãţeni. Necesitatea acestor intervenţii este prezentatã mai jos:
    - abordarea complexitãţii proceselor şi reglementãrilor din perspectiva cetãţenilor şi a mediului de afaceri, în vederea simplificãrii şi reducerii barierelor administrative;
    - monitorizarea şi reducerea timpului de furnizare a serviciilor (cu o reducere corespunzãtoare a costurilor);
    - introducerea unui sistem de calitate care sã includã obiective mãsurabile şi standarde de comparare pentru serviciile destinate cetãţenilor.
    Obiectivul specific este acela de a îmbunãtãţi furnizarea de servicii publice.
    Din punct de vedere al logicii PO DCA, acest domeniu major de intervenţie se concentreazã pe calitatea furnizãrii serviciilor publice. Consolidarea capacitãţii administrative în ceea ce priveşte managementul calitãţii, promptitudinea şi evaluarea serviciilor este consideratã un element cheie în îmbunãtãţirea eficienţei serviciilor publice.
    Indicatorii de rezultat anticipeazã introducerea standardelor de cost şi calitate şi a unui mecanism de evaluare a performanţelor în ceea ce priveşte furnizarea de servicii. Eficienţa furnizãrii de servicii va fi monitorizatã prin indicatori de eficacitate. Acest domeniu major va sprijini atât activitãţi de instruire şi asistenţã tehnicã pentru iniţiativele locale de simplificare administrativã, cât şi analize de cost şi creştere a promptitudinii în furnizarea serviciilor publice.
    Serviciile publice trebuie sã fie furnizate conform unui set de principii generale (de exemplu, egalitate, imparţialitate, continuitate, regularitate, transparenţã, libertatea alegerii, amabilitate, promptitudine, consultare şi "value for money"). Furnizarea serviciilor trebuie sã se bazeze pe standarde şi obiective mãsurabile în raport cu performanţa realã. Politica îmbunãtãţirii serviciilor pentru cetãţeni se aplicã tuturor agenţiilor guvernamentale de la nivel central şi local.
    II.2.2.2. Operaţiuni orientative
    Dezvoltarea, testarea şi implementarea unor standarde de cost şi calitate a serviciilor publice;
    Dezvoltarea de metode de mãsurare a barierelor administrative;
    Elaborarea de mecanisme/instrumente/proceduri pentru îmbunãtãţirea sistemului de colectare a taxelor, inclusiv crearea unei interfeţe pentru bazele de date existente;
    Implementarea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice (de exemplu, ghişeul unic pentru cetãţeni şi în formã electronicã, planificarea serviciilor destinate cetãţenilor, managementul documentelor, folosirea regulii aprobãrii tacite, etc.);
    Training în domeniul evaluãrii performanţelor serviciilor publice;
    Analiza problemelor specifice furnizãrii serviciilor publice în vederea simplificãrii şi reducerii barierelor administrative pentru cetãţeni;
    Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv EMAS*8);
--------
    *8) Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) este instrumentul UE adoptat în mod voluntar, pentru a certifica organizaţiile care îşi îmbunãtãţesc în mod continuu activitatea legatã de mediul înconjurãtor. Organizaţiile înregistrate EMAS sunt conforme din punct de vedere legal, introduc şi menţin în funcţiune un sistem de management de mediu şi raporteazã rezultatele impactului lor prin publicarea unei declaraţii oficiale de mediu verificatã în mod independent

    Folosirea mecanismelor electronice, de exemplu, portaluri internet şi baze de date;
    Implementarea unor documente cadru privind furnizarea de servicii publice (charters - documente care introduc un set de principii generale privind calitatea furnizãrii de servicii cãtre cetãţeni).
    II.2.2.3. Activitãţi eligibile orientative
    Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative nu finanţeazã instruire de tip vocaţional.
    - Consultanţã, studii şi instruire pentru dezvoltarea, testarea, implementarea, revizuirea şi/sau evaluarea unor standarde de cost şi calitate a serviciilor publice;
    - Consultanţã, studii şi instruire pentru dezvoltarea, revizuirea, implementarea şi/sau integrarea de instrumente, metode de identificare, mãsurare şi reducere a barierelor administrative;
    - Studii şi consultanţã pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea de mecanisme, instrumente, proceduri pentru îmbunãtãţirea managementului financiar al instituţiilor public, inclusiv crearea unei interfeţe pentru bazele de date existente;
    - Studii, consultanţã şi instruire pentru dezvoltarea, implementarea şi/sau integrarea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice;
    - Consultanţã, studii şi instruire în domeniul evaluãrii performanţelor serviciilor publice;
    - Studii/analize privind performanţele administraţiei publice în furnizarea serviciilor, inclusiv cercetarea satisfacţiei cetãţenilor şi benchmarking;
    - Studii şi consultanţã pentru analiza problemelor specifice furnizãrii serviciilor publice în vederea simplificãrii şi reducerii barierelor administrative pentru cetãţeni;
    - Consultanţã, studii şi instruire pentru introducerea, dezvoltarea, certificarea, implementarea şi/sau menţinerea în funcţiune a sistemelor de management;
    - Consultanţã, studii şi instruire pentru dezvoltarea, implementarea, integrarea şi/sau folosirea mecanismelor electronice;
    - Consultanţã, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea unor documente cadru privind furnizarea de servicii publice;
    - Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scarã largã a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe şi stagii practicã în îmbunãtãţirea calitãţii şi eficienţei furnizãrii serviciilor;
    - Revizuirea, dezvoltarea, optimizarea structurilor care gestioneazã serviciile publice.
    II.2.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile
    Cheltuieli pentru consultanţã şi expertizã
    Cheltuieli de personal
    Cheltuieli cu deplasarea
    Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat
    Cheltuieli aferente tipãririi şi multiplicãrii de materiale
    Cheltuieli pentru închirieri şi leasing
    Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile
    Cheltuieli generale de administraţie
    Cheltuieli pentru dotãri care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar
    Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale
    Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii
    Taxe
    Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publicã
    Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect
    Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activitãţi de conştientizare
    Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipãrit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului
    Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit
    Cheltuieli aferente garanţiilor bancare
    Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activitãţi transnaţionale
    II.2.2.5. Utilizarea finanţãrii încrucişate FSE/FEDR
    Folosirea finanţãrii încrucişate FSE/FEDR este limitatã la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.
    II.2.2.6. Alocarea financiarã orientativã                                                                    - euro -
                                        Contribuţia publicã
                                             naţionalã*a)

   An TOTAL Contribuţia Bugetul Bugetul Alte Contribuţia
                      UE (FSE) de stat local surse Total privatã
                                                   publice

  2007 3.226.073 2.742.162 435.520 48.391 0 483.911 0
  2008 4.502.918 3.827.480 607.894 67.544 0 675.438 0
  2009 6.536.159 5.555.735 882.381 98.042 0 980.424 0
  2010 6.666.881 5.666.849 900.029 100.003 0 1.000.032 0
  2011 4.778.533 4.061.753 645.102 71.678 0 716.780 0
  2012 3.936.775 3.346.259 531.465 59.052 0 590.516 0
  2013 3.633.081 3.088.119 490.466 54.496 0 544.962 0
  TOTAL 33.280.420 28.288.357 4.492.857 499.206 0 4.992.063 0


------------
    *a) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativã, putând varia în cursul implementãrii în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari

    II.2.2.7. Dimensiunea finanţãrii acordate
    Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entitãţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora:


 Valoarea totalã a proiectelor (Lei) 240.000 -
                                                                    20.000.000
 Valoarea maximã a finanţãrii acordate Nu se aplicã
 Valoarea eligibilã a proiectului Nu se aplicã
 Valoarea maximã a finanţãrii acordate din costul total eligibil 85%
 Contribuţia eligibilã minimã a beneficiarului 15%
 Contribuţia comunitarã din finanţarea acordatã 100%
 Contribuţia publicã de la Bugetul de Stat din finanţarea acordatã 0%

    Pentru celelalte categorii de beneficiari:

 Valoarea totalã a proiectelor(Lei) 240.000 -
                                                                   20.000.000
 Valoarea maximã a finanţãrii acordate Nu se aplicã
 Valoarea eligibilã a proiectului Nu se aplicã
 Valoarea maximã a finanţãrii acordate din costul total eligibil 98%
 Contribuţia eligibilã minimã a beneficiarului 2%    Notã - Valoarea totalã a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea cheltuielilor neeligibile, altele decât TVA
    - Rata cofinanţãrii din FSE este maxim 85% din valoarea eligibilã a proiectului.

    II.2.2.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri ţintã şi tipuri de cerere de propuneri de proiecte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Operaţiuni Beneficiari Grupuri ţintã Tipuri de cerere
                                                                                    de propuneri
                                                                                     de proiecte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ● Dezvoltarea, testarea şi - MAI [] Administraţia - Cerere de proiecte cu
  implementarea unor - Ministere publicã centralã depunere continuã (fãrã
  standarde de cost şi - Agenţii (inclusiv serviciile termen limitã de depunere)
  calitate a serviciilor - Instituţii publice deconcentrate) - Cerere de proiecte cu
  publice. din sectoarele (instituţii publice termen limitã de depunere
                                prioritare şi/sau angajaţii - Dezvoltare de proiecte
                               - Structuri asociative acestora)
                                ale autoritãţilor [] Administraţia
                                administraţiei publicã localã
                                publice locale (instituţii publice
                               - Asociaţii de şi/sau angajaţii
                                dezvoltare acestora).
                                intercomunitarã*9)
                               - Autoritãţi ale
                                administraţiei
                                publice locale**
                               - ONG-uri*
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Dezvoltarea de metode - MAI [] Administraţia - Dezvoltarea de proiecte
   de mãsurare a barierelor - SGG-DPP publicã centralã - Cerere de proiecte cu
   administrative. - Ministere (inclusiv serviciile depunere continuã (fãrã
                               - Instituţii publice deconcentrate) termen limitã de depunere)
                                din sectoarele (instituţii publice - Cerere de proiecte cu
                                prioritare şi/sau angajaţii termen limitã de depunere
                               - ONG-uri* acestora)
                               - Universitãţi [] Administraţia
                                                      publicã localã
                                                      (instituţii publice
                                                      şi/sau angajaţii
                                                      acestora)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Elaborarea de mecanisme/ - MAI [] Administraţia - Cerere de proiecte cu
   instrumente/ proceduri - MFP publicã centralã depunere continuã (fãrã
   pentru îmbunãtãţirea - ANAF (inclusiv serviciile termen limitã de depunere)
   sistemului de colectare a - Instituţii publice deconcentrate) - Cerere de proiecte cu
   taxelor, inclusiv crearea din sectoarele (instituţii publice termen limitã de depunere
   unei interfeţe pentru prioritare şi/sau angajaţii - Dezvoltare de proiecte
   bazele de date existente. - Structuri asociative acestora)
                                ale autoritãţilor [] Administraţia
                                administraţiei publicã localã
                                publice locale (instituţii publice
                               - Autoritãţi ale şi/sau angajaţii
                                administraţiei acestora)
                                publice locale**
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Implementarea - Ministere [] Administraţia - Cerere de proiecte cu
   iniţiativelor de reducere - Instituţii publice publicã centralã şi depunere continuã (fãrã
   a duratei de livrare a din sectoarele localã (instituţi termen limitã de depunere)
   serviciilor publice (de prioritare publice şi/sau - Cerere de proiecte cu
   exemplu, ghişeul unic - Autoritãţi ale angajaţii acestora) termen limitã de depunere
   pentru cetãţeni, şi în administraţiei - Dezvoltare de proiecte
   formã electronicã, publice locale**
   planificarea serviciilor - Structuri asociative
   destinate cetãţenilor, ale autoritãţilor
   managementul documentelor, administraţiei
   folosirea regulii publice locale
   aprobãrii tacite, etc.). - Asociaţii de
                                dezvoltare inter-
                                comunitarã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Training în domeniul - MAI [] Administraţia - Dezvoltarea de proiecte
   evaluãrii performanţelor - Ministere publicã centralã - Cerere de proiecte cu
   serviciilor publice. - Agenţii (inclusiv serviciile depunere continuã (fãrã
                               - Instituţii publice deconcentrate) termen limitã de depunere)
                                 din sectoarele (instituţii publice - Cerere de proiecte cu
                                 prioritare şi/sau angajaţii termen limitã de depunere
                               - Structuri asociative acestora)
                                ale autoritãţilor [] Administraţia
                                administraţiei publicã localã
                                publice locale (instituţii publice
                               - Asociaţii de şi/sau angajaţii
                                dezvoltare acestora)
                                intercomunitarã
                               - Autoritãţi ale
                                administraţiei
                                publice locale**
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Analiza problemelor - MAI [] Administraţia - Dezvoltarea de proiecte
   specifice furnizãrii - Ministere publicã centralã - Cerere de proiecte cu
   serviciilor publice în - Agenţii (inclusiv serviciile depunere continuã (fãrã
   vederea simplificãrii şi - Instituţii publice deconcentrate) termen limitã de depunere)
   reducerii barierelor din sectoarele (instituţii publice - Cerere de proiecte cu
   administrative pentru prioritare şi/sau angajaţii termen limitã de depunere
   cetãţeni. - Structuri asociative acestora)
                               ale autoritãţilor [] Administraţia
                                administraţiei publicã localã
                                publice locale (instituţii publice
                               - Asociaţii de şi/sau angajaţii
                                dezvoltare acestora)
                                intercomunitarã
                               - Autoritãţi ale
                                administraţiei
                                publice locale**
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Introducerea şi - MAI [] Administraţia - Cerere de proiecte cu
   menţinerea în funcţiune a - Ministere publicã centralã depunere continuã (fãrã
   sistemelor de management, - Agenţii (inclusiv serviciile termen limitã de depunere)
   inclusiv EMAS*10). - Instituţii publice deconcentrate) - Cerere de proiecte cu
                                din sectoarele (instituţii publice termen limitã de depunere
                                prioritare şi/sau angajaţii - Dezvoltare de proiecte
                               - Autoritãţi ale acestora)
                                administraţiei [] Administraţia
                                publice locale** publicã localã
                               - Structuri asociative (instituţii publice
                                ale autoritãţilor şi/sau angajaţii
                                administraţiei acestora)
                                publice locale
                               - Asociaţii de
                                dezvoltare
                                intercomunitarã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Folosirea mecanismelor - MAI [] Administraţia - Dezvoltarea de proiecte
   electronice, de exemplu, - Ministere publicã centralã - Cerere de proiecte cu
   portaluri internet şi - Agenţii (inclusiv serviciile depunere continuã (fãrã
   baze de date. - Instituţii publice deconcentrate) termen limitã de depunere)
                                din sectoarele (instituţii publice - Cerere de proiecte cu
                                prioritare şi/sau angajaţii termen limitã de depunere
                               - Autoritãţi ale acestora)
                                administraţiei [] Administraţia
                                publice locale** publicã localã
                               - Structuri asociative (instituţii publice
                                ale autoritãţilor şi/sau angajaţii
                                administraţiei acestora)
                                publice locale
                               - Asociaţii de
                                dezvoltare
                                intercomunitarã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ● Implementarea unor - MAI [] Administraţia - Dezvoltarea de proiecte
   documente cadru privind - Ministere publicã centralã şi - Cerere de proiecte cu
   furnizarea de servicii - Agenţii localã (instituţii depunere continuã (fãrã
   publice (charters - - Instituţii publice publice şi/sau termen limitã de depunere)
   documente care introduc din sectoarele angajaţii acestora) - Cerere de proiecte cu
   un set de principii prioritare termen limitã de depunere
   generale privind - Autoritãţi ale
   calitatea furnizãrii de administraţiei
   servicii cãtre cetãţeni). publice locale**
                               - Structuri asociative
                                ale autoritãţilor
                                administraţiei
                                publice locale
                               - Asociaţii de
                                dezvoltare
                                intercomunitarã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------
    * ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autoritãţilor publice locale)
    ** Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unitãţile administrativ teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform <>Legii nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)
    *9) stabilite conform <>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (de exemplu, zonele metropolitane, aglomerãrile urbane, etc.)
    *10) Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) este instrumentul UE adoptat în mod voluntar, pentru a certifica organizaţiile care îşi îmbunãtãţesc în mod continuu activitatea legatã de mediul înconjurãtor. Organizaţiile înregistrate EMAS sunt conforme din punct de vedere legal, introduc şi menţin în funcţiune un sistem de management de mediu şi raporteazã rezultatele impactului lor prin publicarea unei declaraţii oficiale de mediu verificatã în mod independent.

    II.2.2.9. Grupuri ţintã
    Vezi mai sus (II.2.2.8)
    II.2.2.10 Perioada orientativã de depunere a proiectelor
    2008-2015
    II.2.2.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte
    Vezi mai sus (II.2.2.8)
    II.2.2.12 Criterii de eligibilitate şi de evaluare / selecţie
    Criterii de eligibilitate
    A. Eligibilitatea beneficiarilor
    - Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionatã în Ghidul solicitantului.
    - Solicitantul şi partenerii sãi (dacã este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.
    - Sumele prevãzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţãrii şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.
    - Solicitantul nu se afla in una din situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002 , art. 93, cu exceptia literei d).
    B. Eligibilitatea proiectului
    - Proiectul se încadreazã în operaţiunile prevãzute în Ghidul solicitantului.
    - Activitãţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activitãţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.
    - Grupul ţintã este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.
    - Valoarea totalã a proiectului şi contribuţia financiarã solicitatã se încadreazã în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.
    - Durata proiectului se încadreazã în termenele specificate în Ghidul solicitantului.
    - Proiectul cuprinde mãsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.
    - Proiectul cuprinde mãsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilã, conform Ghidului solicitantului.
    - Proiectul cuprinde mãsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.
    - Proiectul sau activitãţi din proiectul pentru care se solicitã finanţare nu au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.
    - Proiectul respectã legislaţia naţionalã şi comunitarã.
    Criterii de evaluare / selecţie
    > Relevanţa proiectului: se urmãreşte şi se evalueazã modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante, modalitatea în care este prezentatã nevoia/problema pe care proiectul doreşte sã o rezolve şi urgenţa intervenţiei.
    > Coerenţa şi sustenabilitatea: se urmãreşte coerenţa întregului proiect, din perspectiva realismului planului de activitãţi şi a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenţi, în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI, a modalitãţii în care partenerii, dacã este cazul, se implicã în proiect. De asemenea, se evalueazã modul în care iniţiativa/proiectul se coreleazã cu alte iniţiative, dacã planul de activitãţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului, modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate dupã finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune.
    > Capacitatea de management: proiectul trebuie sã facã dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate - materiale şi umane, roluri şi responsabilitãţi clar definite), a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.
    > Eficienţa cheltuielilor: evaluarea va urmãri ca finanţarea solicitatã sã fie adecvatã raportat la activitãţile desfãşurate pentru realizarea obiectivelor, activitãţile sã fie reflectate în buget, estimarea lor sã fie realistã, iar raportul dintre costuri şi rezultate sã fie satisfãcãtor.
    > Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilã şi promovare a egalitãţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).
    II.2.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    Indicatori de program:

 Indicatori de realizare Valoare An Ţinte cumulative orientative
   imediatã ("output") de de
                             bazã bazã 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sectoare în care sunt
 elaborate standardele
 de cost şi calitate 0 2007 0 0 0 0 3 3 3 3 3
 (numãr) sectoare
                                                                                                       prioritare
 Ghiduri de îmbunãtãţire
 a colectãrii veniturilor
 (numãr) 0 2007 0 0 0 0 2 2 2 2 2

 Zile participant la
 instruire (numãr) 0 2007 0 0 0 1.500 3.900 5.500 7.200 9.000 10.500

 Analize de simplificare
 administrativã (numãr) 7 2006 7 7 7 15 95 135 180 220 250

 Indicatori de rezultat Valoare An
     ("result") de de
                            bazã bazã 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sectoare în care s-au
 introdus standarde de 0 2007 0 0 0 0 3 3 3 3 3
 calitate şi cost (numãr) sectoare
                                                                                                        prioritare
 Gradul de colectare a
 veniturilor proprii ale 84 2006 84 84 84 84 88 90 92 93 95
 administraţiei publice locale
         (%)    Indicatori suplimentari:
    [] Numãr de participanţi la sesiuni de instruire, din care: femei/bãrbaţi
    [] Numãr de sesiuni de instruire
    [] Studii, analize, rapoarte, strategii
    [] Participanţi la schimb de experienţã şi bune practici
    II.2.2.14. Teme orizontale
    Dezvoltare durabilã
    Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltãrii durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.
    Prin urmare, operaţiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmãri respectarea principiilor dezvoltãrii durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurãtor (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).
    Proiectele trebuie sã abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltãrii durabile şi anume dimensiunea ecologicã, economicã şi socialã.
    Egalitate de şanse
    Egalitatea de şanse reprezintã un drept fundamental, o valoare comunã şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesa centralã a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesarã pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere, ocupare a forţei de muncã şi coeziune socialã la nivelul UE.
    Astfel, solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bãrbaţi în domeniul muncii, egalitãţii de şanse şi nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care sã nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţã, indiferent de: rasã, naţionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, gen, orientare sexualã, vârstã, handicap, boalã cronicã necontagioasã, infectare HIV, apartenenţã la o categorie defavorizatã, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlãturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitãrii, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
    II.2.2.15. Ajutorul de stat
    Nu se aplicã.
    II.2.2.16. Clasificarea intervenţiilor    Tema prioritarã

      Cod Tema prioritarã

                  Întãrirea capacitãţii instituţionale la nivel naţional,
                  regional şi local

       81 Mecanisme pentru îmbunãtãţirea elaborãrii de politici
                  şi programe, a monitorizãrii şi evaluãrii la nivel naţional,
                  regional şi local, dezvoltarea capacitãţii de furnizare a
                  politicilor şi programelor

    Forma de finanţare

      Cod Forma de finanţare

       01 Asistenţã nerambursabilã

    Dimensiunea teritorialã

      Cod Tipul teritoriului

       00 Nu se aplicã    II.2.2.17. Organisme intermediare
    Nu se aplicã.
    II.2.2.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plãţilor cãtre beneficiari
    AM PODCA - Unitatea de plãţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar
    II.3. AXA PRIORITARÃ 3 - Asistenţã tehnicã
    II.3.1. Domeniul major de intervenţie 3.1 - Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregãtirea urmãtorului exerciţiu de programare
    II.3.1.1. Descriere
    Acest domeniu major de intervenţie îşi propune sã sprijine managementul, monitorizarea şi controlul eficient al implementãrii PO DCA şi sprijinirea AM în îndeplinirea sarcinii sale de a pregãti şi coordona regulile procedurale pentru management, monitorizare şi control în cadrul sistemelor instituţionale, legale şi financiare existente.
    În acelaşi timp, procesul complex de pregãtire pentru intervenţiile din perioada urmãtoare de programare a Fondurilor Structurale este de asemenea prevãzut prin acest domeniu major de intervenţie. Principalele obiective sunt asigurarea implementãrii şi a managementului general al PO DCA, pregãtirea intervenţiilor viitoarelor fonduri structurale şi evaluarea activitãţilor PO DCA.
    II.3.1.2. Operaţiuni orientative
    Sprijinirea managementului general al PO DCA. Acesta include activitãţi precum asigurarea de expertizã externã, contractarea unor studii pentru a îmbunãtãţi datele referitoare la administraţia publicã, asigurarea cursurilor de formare pentru personal, sprijinirea întâlnirilor Comitetului de Monitorizare etc.
    Sprijinirea activitãţilor de evaluare a PO pentru a asigura implementarea eficace a PO DCA.
    Sprijinirea pregãtirii viitoarelor intervenţii ale fondurilor structurale. Aceasta include activitãţi precum asigurarea de expertizã externã, elaborarea de evaluãri ale nevoilor pentru viitoarea perioadã de programare etc.
    II.3.1.3. Activitãţi eligibile orientative
    - Consultanţã pentru asigurarea unui management şi a unei implementãri eficiente a PO DCA;
    - Consultanţã pentru identificarea, evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor;
    - Studii şi analize pentru furnizarea de date pentru valorile de bazã ale indicatorilor, pentru îmbunãtãţirea datelor statistice din domeniul administraţiei publice şi pentru furnizarea informaţiilor necesare pentru monitorizarea PO DCA;
    - Instruire pentru personalul AM PO DCA şi pentru personalul direcţiilor din MAI implicate în gestionarea PO DCA în domeniile relevante pentru aceastã activitate;
    - Achiziţionarea de echipamente de tehnicã de calcul (altele decât cele legate de SMIS) şi de echipamente de biroticã;
    - Consultanţã, instruire şi studii pentru activitãţile privind funcţionarea Comitetului de Monitorizare;
    - Consultanţã, instruire şi achiziţionarea de materiale relevante privind evaluarea PO DCA;
    - Consultanţã, instruire şi studii pentru elaborarea documentelor programatice necesare urmãtoarei perioade de programare
    II.3.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile
    Cheltuieli de personal
    Cheltuieli pentru prestarea de servicii
    Cheltuieli cu achiziţia de active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile
    Cheltuieli generale de administraţie
    Cheltuieli pentru închirieri şi leasing
    II.3.1.5. Utilizarea finanţãrii încrucişate FSE/FEDR
    Folosirea finanţãrii încrucişate FSE/FEDR este limitatã la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.
    II.3.1.6. Alocarea financiarã orientativã                                                                    - euro -
                                        Contribuţia publicã
                                            naţionalã*
   An TOTAL Contribuţia Bugetul Bugetul Alte Contribuţia
                      UE (FSE) de stat local surse Total privatã
                                                   publice

  2007 806.517 604.888 201.629 0 0 201.629 0
  2008 1.125.729 844.297 281.432 0 0 281.432 0
  2009 1.634.040 1.225.530 408.510 0 0 408.510 0
  2010 1.666.720 1.250.040 416.680 0 0 416.680 0
  2011 1.194.633 895.975 298.658 0 0 298.658 0
  2012 984.193 738.145 246.048 0 0 246.048 0
  2013 908.269 681.202 227.067 0 0 227.067 0
  TOTAL 8.320.103 6.240.077 2.080.026 0 0 2.080.026 0


------------
    * Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativã, putând varia în cursul implementãrii în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari

    II.3.1.7. Dimensiunea finanţãrii acordate


    Valoarea totalã a proiectelor (Lei) 240.000 -
                                                                  20.000.000
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate Nu se aplicã
    Valoarea eligibilã a proiectelor Nu se aplicã
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate din costul total eligibil 75%
    Contribuţia eligibilã minimã a beneficiarului 25%
    Contribuţia comunitarã la finanţarea acordatã 100%
    Contribuţia publicã de la Bugetul de Stat la finanţarea acordatã 0%    Notã - Valoarea totalã a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea cheltuielilor neeligibile, altele decât TVA
    - Rata cofinanţãrii din FSE este maxim 75% din valoarea eligibilã a proiectului.

    II.3.1.8. Categorii de beneficiari eligibili
    AM PODCA
    II.3.1.9. Grupuri ţintã
    - AM PO DCA
    - Comitetul de Monitorizare al PO DCA
    - Personalul din alte direcţii ale MAI implicat în gestionarea PO DCA
    II.3.1.10 Perioada orientativã de depunere a proiectelor
    2008-2015
    II.3.1.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte
    Cerere de proiecte cu depunere continuã (fãrã termen limitã de depunere)
    II.3.1.12 Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţie
    Având în vedere caracterul particular al acestei axe prioritare din punct de vedere al beneficiarilor eligibili - Autoritatea de Management, mecanismul de aprobare a proiectelor din cadrul acestei axe trebuie sã fie cât mai flexibil şi cât mai rapid posibil. De aceea nu este necesarã stabilirea unor criterii de selecţie.
    Cu toate acestea, proiectele trebuie sã respecte unele condiţii minime: sã se încadreze în obiectivele axei prioritare/domeniului major de intervenţie/operaţiunii, conform Documentului Cadru de Implementare şi sã fie conforme cu legislaţia comunitarã şi naţionalã în vigoare.
    II.3.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    Indicatori de program:

 Indicatori de realizare Valoare An Ţinte cumulative orientative
   imediatã ("output") de de
                             bazã bazã 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Zile participant la
 instruire (numãr) 0 2006 0 0 250 300 350 400 450 550 700

 Reuniuni ale comitetelor
 şi grupurilor de lucru
 relevante (numãr) 0 2007 0 0 5 7 9 11 13 15 18

 Indicatori de rezultat Valoare An
     ("result") de de
                            bazã bazã 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Respectarea procentajului
 de contractare stabilit (%) 0 2007 0 0 28 44 70 80 85 90 100    Indicatori suplimentari:
    [] Numãr de participanţi la sesiuni de instruire, din care: femei/bãrbaţi
    [] Numãr de sesiuni de instruire
    II.3.1.14. Teme orizontale
    Dezvoltare durabilã
    Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltãrii durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.
    Prin urmare, operaţiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmãri respectarea principiilor dezvoltãrii durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurãtor (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).
    Proiectele trebuie sã abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltãrii durabile şi anume dimensiunea ecologicã, economicã şi socialã.
    Egalitate de şanse
    Egalitatea de şanse reprezintã un drept fundamental, o valoare comunã şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesa centralã a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesarã pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere, ocupare a forţei de muncã şi coeziune socialã la nivelul UE.
    Astfel, solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bãrbaţi în domeniul muncii, egalitãţii de şanse şi nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care sã nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţã, indiferent de: rasã, naţionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, gen, orientare sexualã, vârstã, handicap, boalã cronicã necontagioasã, infectare HIV, apartenenţã la o categorie defavorizatã, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlãturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitãrii, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
    II.3.1.15. Ajutorul de stat
    Nu se aplicã.
    II.3.1.16. Clasificarea intervenţiilor

    Tema prioritarã


       Cod Tema prioritarã

   Asistenţã tehnicã

        85 Pregãtirea, implementarea, monitorizarea şi inspecţia

        86 Evaluare şi studii; informare şi comunicare

    Forma de finanţare

      Cod Forma de finanţare

       01 Asistenţã nerambursabilã

    Dimensiunea teritorialã

      Cod Tipul teritoriului

       00 Nu se aplicã    II.3.1.17. Organisme intermediare
    Nu se aplicã.
    II.3.1.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plãţilor cãtre beneficiari
    AM PODCA - Unitatea de plãţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar.
    II.3.2. Domeniul major de intervenţie 3.2 - Sprijin pentru activitãţile de comunicare şi de promovare ale PO DCA
    II.3.2.1. Descriere
    Acest domeniu major de intervenţie are ca scop dezvoltarea unui sistem eficient de promovare a PO DCA prin diseminarea informaţiilor relevante, având ca rezultat un impact pozitiv asupra absorbţiei fondurilor. Pentru atingerea acestui scop, vor fi întreprinse anumite acţiuni, precum dezvoltarea unui plan de comunicare pentru PO DCA, stabilirea unui sistem de informare publicã referitor la programul operaţional, realizarea de materiale informative şi stabilirea unui sistem de schimb informaţional cu beneficiarii şi cu alte pãrţi interesate.
    II.3.2.2 Operaţiuni orientative
    Sprijinirea activitãţilor de comunicare şi promovare ale PO DCA. Aceastã operaţiune include activitãţi precum dezvoltarea şi implementarea planului de comunicare al PO DCA, stabilirea unui sistem de informare publicã cu privire la PO DCA, etc.
    II.3.2.3. Activitãţi eligibile orientative
    - Instruire pentru personalul AM PODCA implicat în activitãţile de promovare şi comunicare;
    - Instruire şi consultanţã pentru crearea şi administrarea website-ului AM PODCA;
    - Elaborarea şi diseminarea de materiale promoţionale şi de informare referitoare la PO DCA;
    - Instruire pentru beneficiarii PO DCA în domenii specifice legate de PO DCA.
    - Actualizarea şi implementarea planului de comunicare al PO DCA
    - Organizarea de seminarii, evenimente şi campanii de informare şi publicitate privind PO DCA
    II.3.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile
    Cheltuieli de personal
    Cheltuieli pentru prestarea de servicii
    Cheltuieli cu achiziţia de active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile
    Cheltuieli generale de administraţie
    Cheltuieli pentru închirieri şi leasing
    II.3.2.5. Utilizarea finanţãrii încrucişate FSE/FEDR
    Folosirea finanţãrii încrucişate FSE/FEDR este limitatã la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.
    II.3.2.6. Alocarea financiarã orientativã                                                                    - euro -
                                        Contribuţia publicã
                                             naţionalã*)

   An TOTAL Contribuţia Bugetul Bugetul Alte Contribuţia
                      UE (FSE) de stat local surse Total privatã
                                                   publice

  2007 268.840 201.630 67.210 0 0 67.210 0
  2008 375.243 281.432 93.811 0 0 93.811 0
  2009 544.680 408.510 136.170 0 0 136.170 0
  2010 555.573 416.680 138.893 0 0 138.893 0
  2011 398.211 298.658 99.553 0 0 99.553 0
  2012 328.065 246.049 82.016 0 0 82.016 0
  2013 302.757 227.068 75.689 0 0 75.689 0
  TOTAL 2.773.369 2.080.027 693.342 0 0 693.342 0-----------
    * Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativã, putând varia în cursul implementãrii în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari

    II.3.2.7. Dimensiunea finanţãrii acordate


    Valoarea totalã a proiectelor (Lei) 4.000 -
                                                                   6.000.000
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate Nu se aplicã
    Valoarea eligibilã a proiectelor Nu se aplicã
    Valoarea maximã a finanţãrii acordate din costul total eligibil 75%
    Contribuţia eligibilã minimã a beneficiarului 25%
    Contribuţia comunitarã la finanţarea acordatã 100%
    Contribuţia publicã de la Bugetul de Stat la finanţarea acordatã 0%    Notã - Valoarea totalã a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea cheltuielilor neeligibile, altele decât TVA
    - Rata cofinanţãrii din FSE este maxim 75% din valoarea eligibilã a proiectului.

    II.3.2.8. Categorii de beneficiari eligibili
    AM PODCA
    II.3.2.9. Grupuri ţintã
    AM PODCA, potenţialii beneficiari şi publicul larg
    II.3.2.10 Perioada orientativã de depunere a proiectelor
    2008-2015
    II.3.2.11. Tipuri de cereri de propunere de proiecte
    Cerere de proiecte cu depunere continuã (fãrã termen limitã de depunere)
    II.3.2.12 Criterii de eligibilitate şi de evaluare / selecţie
    Având în vedere caracterul particular al acestei axe prioritare din punct de vedere al beneficiarilor eligibili - Autoritatea de Management, mecanismul de aprobare a proiectelor din cadrul acestei axe trebuie sã fie cât mai flexibil şi cât mai rapid posibil. De aceea nu este necesarã stabilirea unor criterii de selecţie.
    Cu toate acestea, proiectele trebuie sã respecte unele condiţii minime: sã se încadreze în obiectivele axei prioritare/domeniului major de intervenţie/operaţiunii, conform Documentului Cadru de Implementare şi sã fie conforme cu legislaţia comunitarã şi naţionalã în vigoare.
    II.3.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    Indicatori de program:

 Indicatori de realizare Valoare An Ţinte cumulative orientative
   imediatã ("output") de de
                             bazã bazã 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Evenimente de comunicare
 şi promovare (numãr) 0 - 0 0 1 6 17 19 21 23 30

 Indicatori de rezultat Valoare An
     ("result") de de
                            bazã bazã 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Potenţiali aplicanţi
 care au participat la
 evenimentele de comunicare
  (numãr) 0 2007 0 0 40 250 380 430 470 500 500    Indicatori suplimentari:
    [] Materiale de informare şi publicitate
    [] Zile participant la instruire - beneficiari
    [] Zile participant la instruire - structuri de gestionare
    [] Zile participant la instruire - alte structuri
    II.3.2.14. Teme orizontale
    Dezvoltare durabilã
    Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltãrii durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.
    Prin urmare, operaţiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmãri respectarea principiilor dezvoltãrii durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurãtor (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).
    Proiectele trebuie sã abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltãrii durabile şi anume dimensiunea ecologicã, economicã şi socialã.
    Egalitate de şanse
    Egalitatea de şanse reprezintã un drept fundamental, o valoare comunã şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesa centralã a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesarã pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere, ocupare a forţei de muncã şi coeziune socialã la nivelul UE.
    Astfel, solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bãrbaţi în domeniul muncii, egalitãţii de şanse şi nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care sã nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţã, indiferent de: rasã, naţionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, gen, orientare sexualã, vârstã, handicap, boalã cronicã necontagioasã, infectare HIV, apartenenţã la o categorie defavorizatã, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlãturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitãrii, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
    II.3.2.15. Ajutorul de stat
    Nu se aplicã
    II.3.2.16. Clasificarea intervenţiilor
    Tema prioritarã


       Cod Tema prioritarã

    Asistenţã tehnicã

        86 Evaluare şi studii; informare şi comunicare

    Forma de finanţare

      Cod Forma de finanţare

       01 Asistenţã nerambursabilã

    Dimensiunea teritorialã

       Cod Tipul teritoriului

        00 Nu se aplicã    II.3.2.17. Organisme intermediare
    Nu se aplicã.
    II.3.2.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plãţilor cãtre beneficiari
    AM PODCA - Unitatea de plãţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar.
    III. PLANUL FINANCIAR
    Alocarea financiarã pentru fiecare axã prioritarã şi domeniu major de intervenţie este indicatã in tabelul de mai jos. Tabelele financiare prezentate în DCI au fost elaborate pe baza alocãrilor financiare aprobate de Comisia Europeanã, la nivel de axã prioritarã în Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative.                                                                    - euro -
                                        Contribuţia publicã
                                             naţionalã

   An TOTAL Contribuţia Bugetul Bugetul Alte Contribuţia
                      UE (FSE) de stat local surse Total privatã
                                                   publice
                                    TOTAL PO DCA

  2007 23.847.633 20.162.952 3.445.040 239.640 0 3.684.681 0
  2008 33.286.274 28.143.236 4.808.551 334.487 0 5.143.038 0
  2009 48.316.308 40.850.990 6.979.797 485.521 0 7.465.318 0
  2010 49.282.635 41.668.010 7.119.393 495.232 0 7.614.625 0
  2011 35.323.662 29.865.828 5.102.873 354.961 0 5.457.834 0
  2012 29.101.262 24.604.847 4.203.982 292.433 0 4.496.415 0
  2013 26.856.308 22.706.759 3.879.675 269.874 0 4.149.549 0
  TOTAL 246.014.081 208.002.622 35.539.312 2.472.148 0 38.011.459 0


    AXA PRIORITARÃ 1 - ÎMBUNÃTÃŢIRI DE STRUCTURÃ ŞI PROCES ALE
          MANAGEMENTULUI CICLULUI DE POLITICI PUBLICE
  2007 13.283.827 11.291.253 1.876.473 116.101 0 1.992.574 0
  2008 18.541.427 15.760.213 2.619.162 162.052 0 2.781.214 0
  2009 26.913.593 22.876.554 3.801.814 235.225 0 4.037.039 0
  2010 27.451.866 23.334.086 3.877.851 239.929 0 4.117.780 0
  2011 19.676.311 16.724.864 2.779.476 171.971 0 2.951.447 0
  2012 16.210.252 13.778.714 2.289.860 141.678 0 2.431.538 0
  2013 14.959.747 12.715.785 2.113.214 130.748 0 2.243.962 0
  TOTAL 137.037.022 116.481.469 19.357.850 1.197.704 0 20.555.553 0

    DMI 1.1 - Îmbunãtãţirea procesului de luare a deciziilor
                  la nivel politico-administrativ
  2007 3.985.147 3.387.375 573.861 23.911 0 597.772 0
  2008 5.562.427 4.728.063 800.989 33.375 0 834.364 0
  2009 8.074.078 6.862.966 1.162.667 48.444 0 1.211.112 0
  2010 8.235.560 7.000.226 1.185.921 49.413 0 1.235.334 0
  2011 5.902.893 5.017.459 850.017 35.417 0 885.434 0
  2012 4.863.075 4.133.614 700.283 29.178 0 729.461 0
  2013 4.487.925 3.814.736 646.261 26.928 0 673.189 0
 TOTAL 41.111.105 34.944.439 5.919.999 246.667 0 6.166.666 0

    DMI 1.2 - Creşterea responsabilizãrii administraţiei publice
  2007 2.656.766 2.258.251 371.416 27.099 0 398.515 0
  2008 3.708.286 3.152.043 518.418 37.825 0 556.243 0
  2009 5.382.719 4.575.311 752.504 54.904 0 807.408 0
  2010 5.490.373 4.666.817 767.554 56.002 0 823.556 0
  2011 3.935.262 3.344.973 550.150 40.140 0 590.289 0
  2012 3.242.051 2.755.743 453.239 33.069 0 486.308 0
  2013 2.991.948 2.543.156 418.274 30.518 0 448.792 0
  TOTAL 27.407.405 23.296.294 3.831.555 279.556 0 4.111.111 0

    DMI 1.3 - Îmbunãtãţirea eficacitãţii organizaţionale
  2007 6.641.914 5.645.627 931.196 65.091 0 996.287 0
  2008 9.270.714 7.880.107 1.299.754 90.853 0 1.390.607 0
  2009 13.456.796 11.438.277 1.886.643 131.877 0 2.018.519 0
  2010 13.725.933 11.667.043 1.924.376 134.514 0 2.058.890 0
  2011 9.838.155 8.362.432 1.379.309 96.414 0 1.475.723 0
  2012 8.105.126 6.889.357 1.136.339 79.430 0 1.215.769 0
  2013 7.479.874 6.357.893 1.048.678 73.303 0 1.121.981 0
  TOTAL 68.518.513 58.240.736 9.606.296 671.481 0 10.277.777 0

    AXA PRIORITARÃ 2 - ÎMBUNÃTÃŢIREA CALITÃŢII ŞI EFICIENŢEI
   FURNIZÃRII SERVICIILOR PUBLICE, CU ACCENTUL PUS PE PROCESUL
                      DE DESCENTRALIZARE
  2007 9.488.448 8.065.181 1.299.728 123.540 0 1.423.267 0
  2008 13.243.875 11.257.294 1.814.146 172.435 0 1.986.581 0
  2009 19.223.995 16.340.396 2.633.303 250.296 0 2.883.599 0
  2010 19.608.475 16.667.204 2.685.969 255.302 0 2.941.271 0
  2011 14.054.507 11.946.331 1.925.186 182.990 0 2.108.176 0
  2012 11.578.752 9.841.939 1.586.057 150.755 0 1.736.813 0
  2013 10.685.534 9.082.704 1.463.704 139.126 0 1.602.830 0
  TOTAL 97.883.587 83.201.049 13.408.094 1.274.444 0 14.682.538 0

    DMI 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare
                     sectorialã a serviciilor
  2007 6.262.375 5.323.019 864.208 75.149 0 939.356 0
  2008 8.740.958 7.429.814 1.206.252 104.891 0 1.311.144 0
  2009 12.687.836 10.784.661 1.750.921 152.254 0 1.903.175 0
  2010 12.941.594 11.000.355 1.785.940 155.299 0 1.941.239 0
  2011 9.275.974 7.884.578 1.280.084 111.312 0 1.391.396 0
  2012 7.641.976 6.495.680 1.054.593 91.704 0 1.146.296 0
  2013 7.052.453 5.994.585 973.239 84.629 0 1.057.868 0
  TOTAL 64.603.167 54.912.692 8.915.237 775.238 0 9.690.475 0

    DMI 2.2 - Îmbunãtãţirea calitãţii şi eficienţei furnizãrii
                         serviciilor publice
  2007 3.226.073 2.742.162 435.520 48.391 0 483.911 0
  2008 4.502.918 3.827.480 607.894 67.544 0 675.438 0
  2009 6.536.159 5.555.735 882.381 98.042 0 980.424 0
  2010 6.666.881 5.666.849 900.029 100.003 0 1.000.032 0
  2011 4.778.533 4.061.753 645.102 71.678 0 716.780 0
  2012 3.936.775 3.346.259 531.465 59.052 0 590.516 0
  2013 3.633.081 3.088.119 490.466 54.496 0 544.962 0
  TOTAL 33.280.420 28.288.357 4.492.857 499.206 0 4.992.063 0

    AXA PRIORITARÃ 3 - ASISTENŢÃ TEHNICÃ
  2007 1.075.357 806.518 268.839 0 0 268.839 0
  2008 1.500.972 1.125.729 375.243 0 0 375.243 0
  2009 2.178.720 1.634.040 544.680 0 0 544.680 0
  2010 2.222.293 1.666.720 555.573 0 0 555.573 0
  2011 1.592.844 1.194.633 398.211 0 0 398.211 0
  2012 1.312.259 984.194 328.065 0 0 328.065 0
  2013 1.211.027 908.270 302.757 0 0 302.757 0
  TOTAL 11.093.472 8.320.104 2.773.368 0 0 2.773.368 0

    DMI 3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general, evaluarea
    PO DCA şi pentru pregãtirea urmãtorului exerciţiu de programare
  2007 806.517 604.888 201.629 0 0 201.629 0
  2008 1.125.729 844.297 281.432 0 0 281.432 0
  2009 1.634.040 1.225.530 408.510 0 0 408.510 0
  2010 1.666.720 1.250.040 416.680 0 0 416.680 0
  2011 1.194.633 895.975 298.658 0 0 298.658 0
  2012 984.193 738.145 246.048 0 0 246.048 0
  2013 908.269 681.202 227.067 0 0 227.067 0
  TOTAL 8.320.103 6.240.077 2.080.026 0 0 2.080.026 0

    DMI 3.2 Sprijin pentru activitãţile de comunicare şi promovare ale PO DCA
  2007 268.840 201.630 67.210 0 0 67.210 0
  2008 375.243 281.432 93.811 0 0 93.811 0
  2009 544.680 408.510 136.170 0 0 136.170 0
  2010 555.573 416.680 138.893 0 0 138.893 0
  2011 398.211 298.658 99.553 0 0 99.553 0
  2012 328.065 246.049 82.016 0 0 82.016 0
  2013 302.757 227.068 75.689 0 0 75.689 0
  TOTAL 2.773.369 2.080.027 693.342 0 0 693.342 0    IV. Aspecte legate de implementare
    IV.1. Cadrul general pentru implementarea PO DCA
    Guvernul României a desemnat Ministerul Administraţiei şi Internelor*11) ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacitãţii Administrative", prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.
-----------
    *11) În conformitate cu <>O.U.G. nr. 221/23.12.2008 se înfiinţeazã Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

    Autoritatea de Management este responsabilã pentru eficienţa şi acurateţea managementului şi pentru implementarea PO DCA în conformitate cu cerinţele articolului 60 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.
    Beneficiarii vor juca rolul principal în managementul şi implementarea intervenţiilor aprobate în cadrul PODCA. Ei vor fi responsabili, de asemenea, şi pentru organizarea licitaţiilor şi contractarea serviciilor şi bunurilor.
    Mecanismul de finanţare şi implementare a fiecãrui proiect din cadrul PODCA va fi reglementat de un Contract de Finanţare semnat de beneficiar cu MAI sau prin ordin de finanţare semnat de ministrul administraţiei şi internelor pentru proiectele la care beneficiar va fi MAI.
    Comitetul de monitorizare pentru Programul Operaţional "Dezvoltarea capacitãţii administrative", structurã naţionalã de tip partenerial, fãrã personalitate juridicã, cu rol decizional în implementarea Programului Operaţional "Dezvoltarea capacitãţii administrative", a fost constituit prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative. În data de 07.02.2008 a avut loc prima reuniune a Comitetului de monitorizare pentru Programul Operaţional "Dezvoltarea capacitãţii administrative", reuniune în care a fost dezbãtut şi aprobat propriul regulament de organizare şi funcţionare.
    Ministerul Finanţelor Publice este desemnat sã îndeplineascã rolul de Autoritate de Certificare pentru toate programele operaţionale, fiind responsabil pentru elaborarea şi transmiterea cãtre Comisia Europeanã a declaraţiilor de cheltuieli şi a cererilor de platã certificate, în conformitate cu prevederile articolului 61 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 . Autoritatea de Certificare este un departament în cadrul Autoritãţii de Certificare şi Platã, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
    Organismul desemnat sã primeascã plãţile din FEDR, FSE şi FC de la Comisia Europeanã, pentru toate programele operaţionale, este Autoritatea de Certificare şi Platã din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
    Organismul desemnat sã efectueze plãţile cãtre beneficiarii PODCA este unitatea de platã din cadrul AM PODCA, din MAI.
    Un organism asociat al Curţii de Conturi a României a fost desemnat drept Autoritate de Audit pentru toate programele operaţionale, în conformitate cu prevederile articolului 59 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 . Autoritatea de Audit este independentã din punct de vedere operaţional de Autoritãţile de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Platã.
    Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) este instituţia responsabilã de coordonarea managementului şi implementãrii instrumentelor structurale în România. ACIS îşi desfãşoarã activitatea în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Responsabilitãţile sale principale sunt de a coordona programarea, dezvoltarea şi implementarea Programelor Operaţionale din cadrul CSNR şi de a asigura coordonarea şi coerenţa dintre programe şi de asemenea cu Programul Naţional pentru Dezvoltare Ruralã şi cu Programul Operaţional pentru Pescuit.
    IV.2. Principiile depunerii, selecţiei şi evaluãrii proiectelor
    Autoritatea de management a stabilit 2 mecanisme prin care gestioneazã solicitãrile de finanţare din PO DCA:
    - Cerere de idei de proiecte
    - Cerere de proiecte
    Cerere de idei de proiecte (dezvoltare de proiecte)
    Autoritatea de Management, prin intermediul ghidurilor solicitantului (Reguli pentru cererile de idei de proiecte) stabileşte condiţiile/regulile de desfãşurare a cererilor de idei de proiecte. Prin urmare, Autoritatea de management solicitã instituţiilor vizate sã depunã idei de proiecte sub forma unei Fişe de proiect, anexã la Regulile pentru cererile de idei de proiecte. Fişa sositã la Autoritatea de Management este analizatã din punct de vedere al încadrãrii ideii de proiect în prevederile PO DCA şi dacã respectã regulile stabilite prin ghidul solicitantului aferent. Dupã aceastã etapã, în cazul încadrãrii ideii de proiect în cerinţele din Reguli aceasta este supusã deciziei de oportunitate a secretarului de stat coordonator al reformei administraţiei publice.
    Odatã primitã aprobarea, începe procesul de dezvoltare/planificare a proiectului Autoritatea de Management acordând sprijin solicitantului din perspectiva managementului de proiect (planificãrii), pe o perioadã de maxim 3 luni.
    În timpul perioadei de asistenţã sau dupã încheierea acesteia , solicitantul poate depune cererea de finanţare. Aceasta este supusã aceleiaşi proceduri de verificare şi evaluare ca şi cele care sosesc la Autoritatea de Management în urma unei cereri de proiecte (vezi mai jos).
    Cerere de proiecte
    Autoritatea de Management, prin intermediul Ghidului solicitantului stabileşte termene şi condiţiile de desfãşurare a acestor cereri. Astfel, Autoritatea de management, solicitã potenţialilor beneficiari sã depunã cereri de finanţare. Pe parcursul pregãtirii cererilor de finanţare de cãtre solicitant, Autoritatea de Management pune la dispoziţia acestora o linie telefonicã şi o adresã de e-mail dedicatã tuturor întrebãrilor/comentariilor din aceastã etapã.
    Etapele procesului de verificare, evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare depuse ca urmare a unei cereri de proiecte sau de idei de proiecte sunt prezentate pe scurt astfel:
    1. Verificarea conformitãţii administrative şi a eligibilitãţii - cererile de finanţare sunt verificate din punct de vedere administrativ pentru a determina dacã au fost furnizate toate informaţiile şi documentele, în formatul solicitat şi din punctul de vedere al eligibilitãţii solicitantului (şi partenerului) şi a proiectului.
    2. Evaluarea cererilor de finanţare - cererile de finanţare care sunt eligibile şi conforme din punct de vedere administrativ sunt evaluate pentru a li se determina calitatea, pe baza criteriilor aprobate de Comitetul de monitorizare (vezi "Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţie").
    3. Selecţia cererilor de finanţare - este realizatã de conducerea Autoritãţii de Management, pe baza recomandãrilor din rapoartele de evaluare întocmite de evaluatori.
    4. Încheierea contractului de finanţare/ semnarea ordinului de finanţare.
    IV.3. Procedura de modificare a Documentului Cadru de Implementare a PO DCA
    Documentul Cadru de Implementare a PO DCA se aprobã/modificã prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice.
    Iniţierea procedurii de modificare a Documentului Cadru de Implementare a PO DCA revine Autoritãţii de Management pentru PO DCA. Modificãrile propuse vor fi supuse avizãrii Autoritãţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, dupã care vor fi aprobate prin Ordin comun de cãtre ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice.

                          -------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice