Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 130 din 22 aprilie 2024  privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2024  ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 130 din 22 aprilie 2024 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2024 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024
    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 2.492 din 9 aprilie 2024, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/12.682/MA din 10 aprilie 2024,
    în temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    prim-ministrul emite prezenta decizie.
    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Calendarul principalelor activităţi pe anul 2024 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ce va fi actualizat prin consensul membrilor Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Mircea Abrudean

    Bucureşti, 22 aprilie 2024.
    Nr. 130.
    ANEXA 1

    CALENDARUL
    principalelor activităţi pe anul 2024 ale
    Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

┌────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬────┐
│Nr. │Obiectiv │Activitate │Termen │Structuri │Obs.│
│crt.│ │ │ │responsabile │ │
├────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────┤
│ASIGURAREA UNUI CADRU NORMATIV COERENT ŞI UNITAR DE ACŢIUNE, LA NIVEL NAŢIONAL, │
│ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE NAŢIONALE (ICN) │
├────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬────┤
│ │ │• Elaborarea │ │ │ │
│ │ │proiectului de │ │ │ │
│ │ │decizie a │ │ │ │
│ │ │prim-ministrului │ │ │ │
│ │ │pentru modificarea│ │ │ │
│ │ │şi completarea │ │ │ │
│ │ │anexei nr. 1 la │ │ │ │
│ │ │Decizia │ │ │ │
│ │ │prim-ministrului │ │ │ │
│ │ │nr. 53/2011 │ │ │ │
│ │ │privind aprobarea │ │ │ │
│ │ │componenţei │Trim. I 2024 │ │ │
│ │ │Grupului de lucru │ │ │ │
│ │ │interinstituţional│ │ │ │
│ │ │pentru protecţia │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice, precum şi│ │ │ │
│ │ │a Regulamentului │ │ │ │
│ │ │de organizare şi │ │ │ │
│ │ │funcţionare al │ │ │ │
│ │ │acestuia, cu │ │• Centrul naţional │ │
│ │ │modificările │ │de coordonare a │ │
│ │ │ulterioare │ │protecţiei │ │
│ │Realizarea ├──────────────────┼──────────────┤infrastructurilor ├────┤
│ │concordanţei │Asigurarea │ │critice │ │
│1. │cadrului legal şi │complementarităţii│ │• Grupul de lucru │ │
│ │procedural │între domeniul │ │interinstituţional │ │
│ │ │rezilienţei │ │• Autorităţile │ │
│ │ │entităţilor │ │publice │ │
│ │ │critice şi │ │responsabile │ │
│ │ │domeniul │ │ │ │
│ │ │protecţiei │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice, ca urmare│ │ │ │
│ │ │a publicării în │ │ │ │
│ │ │Jurnalul Oficial │ │ │ │
│ │ │al Uniunii │ │ │ │
│ │ │Europene a │Trim. III 2024│ │ │
│ │ │Directivei (UE) │ │ │ │
│ │ │2022/2.557 a │ │ │ │
│ │ │Parlamentului │ │ │ │
│ │ │European şi a │ │ │ │
│ │ │Consiliului din 14│ │ │ │
│ │ │decembrie 2022 │ │ │ │
│ │ │privind rezilienţa│ │ │ │
│ │ │entităţilor │ │ │ │
│ │ │critice şi de │ │ │ │
│ │ │abrogare a │ │ │ │
│ │ │Directivei 2008/ │ │ │ │
│ │ │114/CE a │ │ │ │
│ │ │Consiliului │ │ │ │
├────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────┤
│COORDONAREA UNITARĂ A PROCESULUI DE IDENTIFICARE ŞI DESEMNARE A │
│INFRASTRUCTURILOR CRITICE NAŢIONALE ŞI A PROCESULUI DE ELABORARE A PLANURILOR │
│DE SECURITATE ALE PROPRIETARILOR/OPERATORILOR/ADMINISTRATORILOR DE ICN │
├────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬────┤
│ │ │• Parcurgerea │ │ │ │
│ │ │etapelor │ │ │ │
│ │ │obligatorii ale │ │ │ │
│ │ │procesului de │ │ │ │
│ │ │identificare şi │ │ │ │
│ │ │desemnare a │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice naţionale │ │ │ │
│ │ │(ICN) │ │ │ │
│ │ │• Centralizarea │ │ │ │
│ │ │listelor cu │ │ │ │
│ │Coordonarea │potenţiale ICN │ │ │ │
│ │revizuirii │rezultate în urma │ │ │ │
│ │periodice a │procesului de │ │ │ │
│ │procesului de │identificare şi │ │• Centrul naţional │ │
│ │identificare şi │desemnare │ │de coordonare a │ │
│ │desemnare a │• Formularea │ │protecţiei │ │
│ │infrastructurilor │propunerilor şi │ │infrastructurilor │ │
│ │critice naţionale │transmiterea │ │critice │ │
│1. │din │listelor la CNCPIC│Trim. IV 2024 │• Grupul de lucru │ │
│ │responsabilitatea │sub semnătura │ │interinstituţional │ │
│ │fiecărei │conducătorului │ │• Autorităţile │ │
│ │autorităţi publice│fiecărei │ │publice │ │
│ │responsabile şi │autorităţi publice│ │responsabile │ │
│ │actualizarea │responsabile │ │ │ │
│ │listelor cu │• Elaborarea │ │ │ │
│ │infrastructurile │proiectului de │ │ │ │
│ │critice naţionale │hotărâre de Guvern│ │ │ │
│ │ │pentru modificarea│ │ │ │
│ │ │/completarea │ │ │ │
│ │ │Hotărârii │ │ │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │1.198/2012 privind│ │ │ │
│ │ │desemnarea │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice naţionale,│ │ │ │
│ │ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │ │completările │ │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────┤
│ │Organizarea │ │ │ │ │
│ │cadrului general │ │ │ │ │
│ │pentru │• Actualizarea/ │ │• Centrul naţional │ │
│ │desfăşurarea în │Revizuirea │ │de coordonare a │ │
│ │condiţii de │planurilor de │ │protecţiei │ │
│ │eficienţă a │securitate ale │ │infrastructurilor │ │
│ │procesului de │operatorilor de │ │critice │ │
│2. │evaluare şi │către proprietarii│Permanent │• Grupul de lucru │ │
│ │revizuire a │/operatorii/ │ │interinstituţional │ │
│ │planurilor de │administratorii de│ │• Autorităţile │ │
│ │securitate ale │infrastructuri │ │publice │ │
│ │proprietarilor/ │critice naţionale │ │responsabile │ │
│ │operatorilor/ │ │ │ │ │
│ │administratorilor │ │ │ │ │
│ │de ICN │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────┤
│ │ │• Continuarea │ │ │ │
│ │ │demersurilor în │În funcţie de │• Centrul naţional │ │
│ │ │vederea realizării│resursele │de coordonare a │ │
│ │ │mecanismului de │financiare │protecţiei │ │
│ │ │comunicare şi │alocate │infrastructurilor │ │
│ │Dezvoltarea │avertizare │ │critice │ │
│ │instrumentelor │timpurie │ │ │ │
│ │instituţionale şi ├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────┤
│ │a mecanismelor │ │ │• Centrul naţional │ │
│ │operaţionale │• Participarea în │ │de coordonare a │ │
│3. │pentru realizarea │comun la │ │protecţiei │ │
│ │unui management │activităţi de │ │infrastructurilor │ │
│ │eficient al │pregătire şi │ │critice │ │
│ │protecţiei │verificare privind│ │• Grupul de lucru │ │
│ │infrastructurilor │modul de │Permanent │interinstituţional │ │
│ │critice naţionale │implementare a │ │• Autorităţile │ │
│ │ │măsurilor de │ │publice │ │
│ │ │protecţie a │ │responsabile │ │
│ │ │infrastructurilor │ │• Proprietari/ │ │
│ │ │critice naţionale │ │Operatori/ │ │
│ │ │ │ │Administratori de │ │
│ │ │ │ │ICN │ │
├────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────┤
│COORDONARE ŞI CONTROL │
├────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────┤
│ │ │• Elaborarea, la │ │ │ │
│ │ │nivelul fiecărei │ │ │ │
│ │ │autorităţi publice│ │ │ │
│ │ │responsabile, a │ │ │ │
│ │ │planurilor de │ │ │ │
│ │ │control pentru │ │ │ │
│ │ │anul următor şi │Anual │ │ │
│ │ │înaintarea lor │ │ │ │
│ │ │spre aprobarea │ │ │ │
│ │ │conducătorului │ │ │ │
│ │ │autorităţii │ │ │ │
│ │ │publice │ │ │ │
│ │ │responsabile │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼─────────────┤ ├─────┤
│ │ │• Elaborarea, la │ │ │ │
│ │ │nivel naţional, a │ │ │ │
│ │ │planului de │ │ │ │
│ │Verificarea │control în │ │ │ │
│ │capacităţii │domeniul │ │ │ │
│ │autorităţilor │protecţiei │Trim. I 2024 │ │ │
│ │publice │infrastructurilor │ │• Centrul naţional │ │
│ │responsabile şi a │critice şi │ │de coordonare a │ │
│ │proprietarilor/ │înaintarea spre │ │protecţiei │ │
│ │operatorilor/ │aprobare │ │infrastructurilor │ │
│ │administratorilor │prim-ministrului │ │critice │ │
│1. │de ICN pentru a │Guvernului │ │• Grupul de lucru │ │
│ │gestiona în mod ├──────────────────┼─────────────┤interinstituţional ├─────┤
│ │eficient │• Organizarea şi │ │• Autorităţile │ │
│ │activităţile de │executarea de │ │publice │ │
│ │protecţie a │controale tematice│ │responsabile │ │
│ │infrastructurilor │şi inopinate │ │ │ │
│ │critice naţionale │pentru sprijinirea│Conform │ │ │
│ │şi europene din │şi îndrumarea │calendarului │ │ │
│ │responsabilitate │metodologică şi │aprobat de │ │ │
│ │ │procedurală a │prim-ministru│ │ │
│ │ │personalului │ │ │ │
│ │ │desemnat ofiţer de│ │ │ │
│ │ │legătură pentru │ │ │ │
│ │ │securitatea ICN │ │ │ │
│ │ │(OLS) │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼─────────────┤ │ │
│ │ │• Verificarea │ │ │ │
│ │ │modului de │ │ │ │
│ │ │implementare a │ │ │ │
│ │ │sarcinilor │Conform │ │ │
│ │ │stabilite prin │calendarului │ │ │
│ │ │planurile de │aprobat │ │ │
│ │ │măsuri rezultate │ │ │ │
│ │ │în urma │ │ │ │
│ │ │controalelor │ │ │ │
│ │ │executate │ │ │ │
├────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────┴───────────────────┴─────┤
│CREŞTEREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE │
├────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────────┬─────┤
│ │ │• Identificarea │ │ │ │
│ │ │nevoilor de │ │ │ │
│ │ │pregătire a │ │ │ │
│ │ │personalului din │ │ │ │
│ │ │cadrul │ │• Centrul naţional│ │
│ │ │compartimentelor │ │de coordonare a │ │
│ │ │specializate şi │ │protecţiei │ │
│ │Realizarea │iniţierea │ │infrastructurilor │ │
│ │pregătirii în │demersurilor │ │critice │ │
│1. │sistem integrat a │pentru asigurarea │Permanent │• Autorităţile │ │
│ │specialiştilor în │pregătirii │ │publice │ │
│ │domeniul de │acestora │ │responsabile │ │
│ │referinţă │• Continuarea │ │• Proprietari/ │ │
│ │ │activităţilor de │ │Operatori/ │ │
│ │ │pregătire continuă│ │Administratori de │ │
│ │ │a OLS prin │ │ICN │ │
│ │ │includerea în │ │ │ │
│ │ │programele de │ │ │ │
│ │ │pregătire a unor │ │ │ │
│ │ │teme specifice │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │• Centrul naţional│ │
│ │ │• Actualizarea │ │de coordonare a │ │
│ │ │comisiei pentru │ │protecţiei │ │
│ │Autorizarea │autorizarea OLS │ │infrastructurilor │ │
│2. │ofiţerilor de │• Stabilirea │Conform │critice │ │
│ │legătură pentru │calendarului │planificării │• Grupul de lucru │ │
│ │securitatea ICN │pentru autorizarea│ │interinstituţional│ │
│ │ │OLS │ │• Autorităţile │ │
│ │ │ │ │publice │ │
│ │ │ │ │responsabile │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │comunicării şi │• Organizarea şi │ │ │ │
│ │cooperării cu │participarea la │ │ │ │
│ │societatea civilă,│conferinţe, │ │ │ │
│ │mediul academic, │simpozioane, mese │ │ │ │
│ │comunitatea │rotunde, ateliere │ │ │ │
│ │ştiinţifică, │de lucru etc. │ │• Centrul naţional│ │
│ │sectorul privat şi│pentru diseminarea│ │de coordonare a │ │
│ │alte organisme │informaţiilor şi │Conform │protecţiei │ │
│3. │neguvernamentale │valorificarea │programului │infrastructurilor │ │
│ │pentru creşterea │experienţei în │activităţilor │critice │ │
│ │schimbului de │domeniul │ │• Autorităţile │ │
│ │informaţii în │protecţiei │ │publice │ │
│ │domeniul │infrastructurilor │ │responsabile │ │
│ │protecţiei │critice, inclusiv │ │ │ │
│ │infrastructurilor │pentru facilitarea│ │ │ │
│ │critice şi │absorbţiei de │ │ │ │
│ │promovarea │fonduri europene │ │ │ │
│ │culturii de │ │ │ │ │
│ │securitate │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────────┴─────┤
│ASIGURAREA SECRETARIATULUI TEHNIC AL GRUPULUI DE LUCRU INTERINSTITUŢIONAL │
│PENTRU PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE │
├────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬────┤
│ │ │• Identificarea │ │ │ │
│ │ │priorităţilor │ │ │ │
│ │ │• Preluarea, în │ │ │ │
│ │ │conţinutul │ │ │ │
│ │Elaborarea │documentului, a │ │ │ │
│ │proiectului │activităţilor ce │ │ │ │
│ │Calendarului │nu au fost │ │• Centrul naţional │ │
│ │principalelor │finalizate în anul│ │de coordonare a │ │
│ │activităţi ale │curent │ │protecţiei │ │
│1. │Grupului de lucru │• Prezentarea │Decembrie 2024│infrastructurilor │ │
│ │interinstituţional│proiectului în │ │critice │ │
│ │pentru protecţia │cadrul şedinţei │ │• Grupul de lucru │ │
│ │infrastructurilor │Grupului de lucru │ │interinstituţional │ │
│ │critice pe anul │interinstituţional│ │ │ │
│ │2025 │pentru protecţia │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice pentru │ │ │ │
│ │ │adoptarea │ │ │ │
│ │ │documentului │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────┤
│ │Organizarea şi │ │ │ │ │
│ │desfăşurarea │• Stabilirea │ │ │ │
│ │şedinţelor lunare │agendei │ │• Centrul naţional │ │
│ │ale Grupului de │• Organizarea │Ultima decadă │de coordonare a │ │
│2. │lucru │şedinţei │a fiecărei │protecţiei │ │
│ │interinstituţional│• Elaborarea │luni │infrastructurilor │ │
│ │şi realizarea │documentaţiei │ │critice │ │
│ │informărilor de │ │ │ │ │
│ │stadiu │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────┤
│ │ │• Stadiul │ │ │ │
│ │ │realizării │ │ │ │
│ │ │sarcinilor │ │• Centrul naţional │ │
│ │ │stabilite în │ │de coordonare a │ │
│ │ │şedinţele Grupului│Lunar │protecţiei │ │
│ │ │de lucru │ │infrastructurilor │ │
│ │ │interinstituţional│ │critice │ │
│ │ │pentru protecţia │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────┤
│ │ │• Evaluarea │ │ │ │
│ │ │stadiului │ │ │ │
│ │ │îndeplinirii │ │ │ │
│ │Monitorizarea │obiectivelor │ │ │ │
│ │stadiului │stabilite prin │ │ │ │
│3. │îndeplinirii │Planul de │ │ │ │
│ │obiectivelor │implementare a │ │• Centrul naţional │ │
│ │ │Strategiei │ │de coordonare a │ │
│ │ │naţionale privind │ │protecţiei │ │
│ │ │protecţia │ │infrastructurilor │ │
│ │ │infrastructurilor │Anual │critice │ │
│ │ │critice pe baza │ │• Grupul de lucru │ │
│ │ │datelor comunicate│ │interinstituţional │ │
│ │ │la Centrul │ │• Autorităţile │ │
│ │ │naţional de │ │publice │ │
│ │ │coordonare a │ │responsabile │ │
│ │ │protecţiei │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice de către │ │ │ │
│ │ │autorităţile │ │ │ │
│ │ │publice │ │ │ │
│ │ │responsabile │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────┤
│ │ │• Elaborarea, pe │ │ │ │
│ │ │baza datelor │ │ │ │
│ │ │comunicate de │ │ │ │
│ │ │autorităţile │ │ │ │
│ │ │publice │ │• Centrul naţional │ │
│ │ │responsabile, a │ │de coordonare a │ │
│ │ │raportului anual │ │protecţiei │ │
│ │ │către │ │infrastructurilor │ │
│ │ │prim-ministrul │ │critice │ │
│ │ │Guvernului cu │Anual │• Grupul de lucru │ │
│ │Informarea │privire la stadiul│ │interinstituţional │ │
│ │prim-ministrului │derulării │ │• Autorităţile │ │
│ │cu privire la │activităţilor pe │ │publice │ │
│ │evoluţiile │linia protecţiei │ │responsabile │ │
│4. │înregistrate în │infrastructurilor │ │ │ │
│ │domeniul │critice naţionale │ │ │ │
│ │protecţiei │şi înaintarea │ │ │ │
│ │infrastructurilor │acestuia către │ │ │ │
│ │critice │prim-ministru │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────┤
│ │ │• Elaborarea │ │ │ │
│ │ │raportului-sinteză│ │• Centrul naţional │ │
│ │ │privind tipurile │ │de coordonare a │ │
│ │ │de riscuri, │ │protecţiei │ │
│ │ │ameninţări şi │Decembrie 2024│infrastructurilor │ │
│ │ │vulnerabilităţi │ │critice │ │
│ │ │identificate la │ │• Autorităţile │ │
│ │ │nivelul fiecărei │ │publice │ │
│ │ │infrastructuri │ │responsabile │ │
│ │ │critice naţionale │ │ │ │
├────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────┤
│COOPERARE INTERNAŢIONALĂ │
├────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬────┤
│ │ │• Participarea la │ │ │ │
│ │ │activităţi │ │ │ │
│ │Asigurarea │organizate sub │ │• Centrul naţional │ │
│ │schimbului de date│egida Comisiei │ │de coordonare a │ │
│ │şi informaţii │Europene şi NATO │ │protecţiei │ │
│ │specifice │sau la invitaţia │Conform │infrastructurilor │ │
│1. │domeniului │statelor membre şi│calendarului │critice │ │
│ │protecţiei │organismelor │de desfăşurare│• Autorităţile │ │
│ │infrastructurilor │internaţionale în │ │publice │ │
│ │critice │domeniul │ │responsabile │ │
│ │ │protecţiei │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice │ │ │ │
└────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016