Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE SERVICII PUBLICE din 28 februarie 2020  încheiat cu Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT DE SERVICII PUBLICE din 28 februarie 2020 încheiat cu Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. pentru perioada 2020 - 2024

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 179 bis din 4 martie 2020
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 697 din 28 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 179 din 4 martie 2020.
──────────
        Prezentul Contract de servicii publice al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. pentru anii 2020 - 2024 se încheie între:

    (1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Lucian Nicolae BODE, Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pe de o parte, în calitate de Autoritate Contractantă;
        şi

    (2) Operatorul de transport public Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., cu sediul în Municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sectorul 1, reprezentată prin doamna Mariana MICLĂUŞ, Director General, în calitate de Operator, pe de altă parte,

        În continuare denumiţi prin prezentul Contract în mod individual "Partea" şi, în mod colectiv, "Părţile".
        Întrucât:
    A. Acest contract este încheiat în baza legislaţiei specifice cu privire la serviciul de transport public de călători cu metroul, şi anume:
    - Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului;
    – Legislaţia naţională aplicabilă cu privire la transportul public de călători cu metroul;

    B. Contractul este atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului nr. 1370/2007 având în vedere calitatea Operatorului de prestator al serviciului public de transport călători cu metroul;
    C. Prezentul Contract are ca scop furnizarea de servicii de transport public cu metroul în Municipiul Bucureşti,

        Prin urmare, luând în considerare cele de mai sus, părţile convin să încheie prezentul Contract după cum urmează:    CAP. 1
    Definiţii
        În măsura în care nu se prevede altfel, termenii şi expresiile folosite în Contract vor avea următorul înţeles:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │Înseamnă Autoritatea │
│ │Feroviară Română - │
│ │organismul tehnic al │
│ │Ministerului │
│ │Transporturilor, │
│ │Infrastructurii şi │
│ │Comunicaţiilor care │
│ │efectuează activităţi de│
│ │certificare, autorizare,│
│ │atestare, expertize │
│"A.F.E.R." │tehnice, avizare │
│ │documentaţii, acordare │
│ │de avize şi agremente, │
│ │servicii de recepţie │
│ │tehnică pentru │
│ │operatorii de transport │
│ │din domeniu şi care │
│ │acordă licenţă │
│ │(autorizaţie specială) │
│ │de transport pentru │
│ │operatorii de transport │
│ │cu trenuri de metrou. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Înseamnă documentul │
│ │eliberat de A.F.E.R. │
│ │care permite accesul │
│"Licenţă" │operatorului de │
│ │transport autorizat la │
│ │efectuarea transportului│
│ │cu metroul. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Înseamnă un eveniment │
│ │neprevăzut, nedorit sau │
│ │neintenţionat ori un │
│ │lanţ specific de │
│ │asemenea evenimente, │
│ │care are consecinţe │
│ │dăunătoare. Accidentele │
│"Accident" │se împart în următoarele│
│ │categorii distincte: │
│ │coliziuni, deraieri, │
│ │accidente la treceri de │
│ │nivel, accidentări ale │
│ │persoanelor produse de │
│ │materialul rulant în │
│ │mişcare, incendii şi │
│ │altele. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Înseamnă orice coliziune│
│ │sau deraiere de trenuri │
│ │ducând la decesul a cel │
│ │puţin o persoană ori la │
│ │vătămarea gravă a 5 sau │
│ │mai multe persoane ori │
│ │producând pagube │
│"Accident │importante ale │
│grav" │materialului rulant, │
│ │infrastructurii sau │
│ │mediului şi orice alt │
│ │accident similar cu un │
│ │impact evident asupra │
│ │reglementării siguranţei│
│ │feroviare ori asupra │
│ │gestionării siguranţei. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Atribuirea directă avută│
│ │în vedere este cea │
│ │reglementată de art. 2 │
│ │litera h) din │
│ │Regulamentul CE nr. 1370│
│ │/2007, potrivit căruia │
│"Atribuire │prin atribuire directă │
│directă" │se înţelege atribuirea │
│ │unui contract de │
│ │servicii publice unui │
│ │anumit operator de │
│ │serviciu public, fără o │
│ │procedură competitivă de│
│ │atribuire prealabilă. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Înseamnă Ministerul │
│ │Transporturilor, │
│ │Infrastructurii şi │
│"Autoritatea │Comunicaţiilor având │
│Contractantă"│calitatea de autoritate │
│ │competentă conform │
│ │Regulamentului CE nr. │
│ │1370/2007. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Înseamnă orice │
│ │beneficii, în special │
│ │financiare, acordate │
│ │Operatorului din bugetul│
│ │de stat pentru │
│ │îndeplinirea de către │
│ │Operator a Obligaţiilor │
│ │de serviciu public, │
│ │potrivit Capitolului 7 │
│ │din prezentul Contract. │
│ │Compensaţia reprezintă │
│ │compensaţii de serviciu │
│ │public, definite la art.│
│"Compensaţie"│2 litera (g) din │
│ │Regulamentul CE nr. 1370│
│ │/2007 drept orice │
│ │beneficii, în special │
│ │financiare, acordate │
│ │direct sau indirect de │
│ │către o autoritate │
│ │competentă din fonduri │
│ │publice în perioada de │
│ │punere în aplicare a │
│ │unei Obligaţii de │
│ │Serviciu Public sau în │
│ │legătură cu perioada │
│ │respectivă. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Contractul este un │
│ │contract de servicii │
│ │publice, astfel cum este│
│ │definit la art. 2 litera│
│ │i) din Regulamentul CE │
│ │nr. 1370/2007, respectiv│
│ │actul obligatoriu din │
│ │punct de vedere juridic │
│ │care confirmă acordul │
│ │încheiat între o │
│"Contract" │autoritate competentă şi│
│ │un operator de serviciu │
│ │public cu scopul de a │
│ │încredinţa respectivului│
│ │operator de serviciu │
│ │public gestionarea şi │
│ │exploatarea serviciilor │
│ │publice de transport de │
│ │călători, sub rezerva │
│ │unor Obligaţii de │
│ │Serviciu Public. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Înseamnă beneficiile │
│ │financiare acordate │
│ │Operatorului din bugetul│
│ │de stat în vederea │
│"Diferenţe de│acoperirii gratuităţilor│
│tarif" │şi reducerilor pentru │
│ │anumite categorii de │
│ │călători, potrivit │
│ │Capitolului 6 din │
│ │prezentul Contract şi │
│ │Anexei 7. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Înseamnă orice │
│ │eveniment, altul decât │
│ │un accident sau un │
│"Incident" │accident grav, asociat │
│ │cu exploatarea │
│ │trenurilor şi afectând │
│ │siguranţa în exploatare.│
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Indicator prin │
│ │intermediul căruia se │
│ │poate aprecia măsura în │
│ │care anumite cerinţe │
│ │sunt satisfăcute. În │
│ │cazul soluţionării │
│ │incidentelor şi │
│ │accidentelor feroviare │
│ │şi al plângerilor de la │
│ │pasageri fundamentate, │
│ │Autoritatea contractantă│
│"Indicator de│va stabili timpul mediu │
│performanţă" │de soluţionare al │
│ │acestora. │
│ │Evaluarea periodică │
│ │survine prin măsurarea │
│ │gradului de realizare a │
│ │indicatorilor calitativi│
│ │şi cantitativi necesari │
│ │asigurării gradului de │
│ │siguranţă şi de confort │
│ │al unui serviciu de │
│ │interes economic general│
│ │de transport de călători│
│ │cu metroul. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Obligaţiile de serviciu │
│ │public sunt acele │
│ │obligaţii definite de │
│ │art. 2 litera (e) din │
│ │Regulamentul CE nr. 1370│
│ │/2007, respectiv acele │
│ │cerinţe definite sau │
│ │stabilite de către o │
│ │autoritate competentă, │
│"Obligaţii de│pentru a asigura │
│serviciu │servicii publice de │
│public" │transport de călători de│
│ │interes general, pe care│
│ │un operator, dacă ar │
│ │ţine seama de propriile │
│ │sale interese │
│ │comerciale, nu şi le-ar │
│ │asuma sau nu şi le-ar │
│ │asuma în aceeaşi măsură │
│ │sau în aceleaşi condiţii│
│ │fără a fi retribuit. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Înseamnă societatea care│
│ │are competenţa şi │
│ │capacitatea recunoscute │
│ │de a presta serviciile │
│ │de transport public de │
│ │călători cu metroul care│
│ │fac obiectul prezentului│
│ │Contract, în condiţiile │
│ │reglementărilor în │
│ │vigoare. Operatorul este│
│ │un operator de serviciu │
│ │public, definit la art. │
│ │2 litera d) din │
│ │Regulamentul CE nr. 1370│
│ │/2007, drept orice │
│"Operator" │întreprindere publică │
│ │sau privată sau orice │
│ │grup de astfel de │
│ │întreprinderi care │
│ │exploatează servicii │
│ │publice de transport de │
│ │călători, sau orice │
│ │organism public care │
│ │prestează servicii │
│ │publice de transport de │
│ │călători. │
│ │În cadrul prezentului │
│ │Contract METROREX, în │
│ │subordinea Ministerului │
│ │Transporturilor, │
│ │Infrastructurii şi │
│ │Comunicaţiilor. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Înseamnă Autoritatea │
│"Parte" │Contractantă sau │
│ │Operatorul. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Înseamnă Autoritatea │
│"Părţi" │Contractantă şi │
│ │Operatorul. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Înseamnă programul de │
│ │întreţinere şi reparare │
│ │a materialului rulant │
│ │utilizat pe reţeaua de │
│ │metrou (trenuri de │
│ │metrou şi vehicule │
│ │tehnice - locomotive, │
│"Programul │vagoane) realizat în │
│anual de │conformitate cu │
│întreţinere │specificaţiile tehnice │
│şi reparare a│impuse de constructorii │
│materialului │vehiculelor şi la │
│rulant" │intervalele specificate │
│ │în documentele elaborate│
│ │de către AFER, în sistem│
│ │internalizat sau prin │
│ │externalizarea │
│ │serviciului către terţi │
│ │în baza unui contract de│
│ │prestări servicii, │
│ │asumat de Operator. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Înseamnă programul │
│"Programul de│lucrărilor de │
│investiţii" │investiţiilor prevăzute │
│ │în Anexa 2 - "Achiziţii │
│ │material rulant". │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Document utilizat de │
│ │Operator în transportul │
│ │public cu metroul, prin │
│ │care se stabilesc orarul│
│ │de circulaţie al │
│ │trenurilor de metrou, │
│ │intervalele de succedare│
│ │a trenurilor, lungimea │
│"Programul de│traseului (magistralei),│
│transport al │staţiile de îmbarcare/ │
│Operatorului"│debarcare a călătorilor │
│ │şi intervalul orar de │
│ │desfăşurare a │
│ │activităţii zilnice de │
│ │transport. │
│ │Programul de transport │
│ │atribuit Operatorului │
│ │este ataşat la contract │
│ │ca Anexa 1.2. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Înseamnă documentul │
│ │întocmit în conformitate│
│"Raportul │cu Anexa 6.1 la │
│lunar de │prezentul Contract, în │
│constatare" │baza căruia Autoritatea │
│ │Contractantă plăteşte │
│ │lunar Operatorului │
│ │Compensaţia. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Activitatea de transport│
│ │public de călători cu │
│ │metroul desfăşurată pe │
│"Serviciu de │reţeaua de căi ferate │
│transport │subterane şi │
│public de │supraterane, în condiţii│
│călători cu │de confort şi siguranţă │
│metroul" │a circulaţiei, în scopul│
│ │satisfacerii interesului│
│ │public, social şi de │
│ │protecţie civilă. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Înseamnă preţul perceput│
│ │de către Operator de la │
│ │călători în schimbul │
│ │vânzării Titlurilor de │
│"Tarif" │călătorie, stabilit de │
│ │către Autoritatea │
│ │Contractantă, potrivit │
│ │dispoziţiilor legale şi │
│ │prezentului Contract. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Înseamnă orice bilete, │
│ │abonamente, legitimaţii │
│ │de călătorie pe suport │
│ │de hârtie (cu sau fără │
│ │bandă magnetică), │
│ │carduri magnetice, │
│ │contactless sau alte │
│"Titluri de │aplicaţii (telefon, │
│călătorie" │etc.), ce permit │
│ │intrarea călătorilor în │
│ │sistemul de transport cu│
│ │metroul, fiind │
│ │beneficiari ai │
│ │Serviciului de transport│
│ │public de călători cu │
│ │metroul, emise conform │
│ │prevederilor legale. │
└─────────────┴────────────────────────┘


    CAP. 2
    Obiectul contractului
    2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul de către Operator, cu condiţia îndeplinirii de către Operator a Obligaţiilor de serviciu public, conform prevederilor Regulamentului C.E. nr. 1370/2007 şi ale legislaţiei naţionale aplicabilă cu privire la transportul public de călători cu metroul.
    2.2. Operatorul va realiza Serviciul de transport public de călători cu metroul în conformitate cu Obligaţiile de serviciu public şi:
    i. Are dreptul la plata Compensaţiei din partea Autorităţii Contractante, în termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Contract;
    ii. Are dreptul la Diferenţe de tarif potrivit prevederilor legale în vigoare, în termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Contract;
    iii. Are dreptul de a emite, vinde şi controla Titlurile de călătorie, în condiţiile prevăzute în prezentul Contract;
    iv. Este titularul dreptului de concesiune asupra infrastructurii de transport necesare prestării Serviciului, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 482/1999 şi a Contractului de Concesiune nr. MM 4793 din 27.09.2001, cu completările ulterioare, în vigoare la data încheierii prezentului contract sau a unui nou contract de concesiune încheiat între Părţi.

    2.3. Fiecare Parte va acţiona cu bună credinţă şi va face toate eforturile pentru a asigura respectarea obligaţiilor asumate prin prezentului Contract.
    CAP. 3
    Obligaţia de serviciu public
    3.1. În conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul de transport public cu metroul cu respectarea Obligaţiilor de serviciu public stabilite mai jos:
    i. Operatorul va presta Serviciul de transport public cu metroul în conformitate cu principiile continuităţii, frecvenţei, regularităţii şi capacităţii prevăzute în Programul de transport al Operatorului aprobat de Autoritatea Contractantă;
    ii. Operatorul va presta Serviciul de transport public cu metroul în conformitate cu indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul Contract;
    iii. Operatorul va respecta standardele şi cerinţele de calitate, de siguranţă şi de securitate prevăzute în prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Europeană şi naţională;
    iv. Operatorul va presta Serviciul de transport public cu metroul cu vehiculele din parcul propriu, ce respectă standardele de calitate şi sunt în parametrii tehnici, având certificările valabile, utilizând infrastructura şi instalaţiile aferente, primite în concesiune.
    v. Operatorul va aplica Tarifele aprobate de Autoritatea Contractantă şi va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/gratuităţi în conformitate cu politicile naţionale de transport din România şi cu cerinţele şi reglementările legale, potrivit prevederilor prezentului Contract.

    CAP. 4
    Categorii de bunuri folosite în realizarea contractului
    4.1. Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele:
    i. bunuri de retur, respectiv bunurile concesionate, în baza Contractului de concesiune nr. MM 4793/27.09.2001 cu modificările şi completările ulterioare, de către Autoritatea Contractantă către Operator în scopul executării Contractului, precum şi bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente, dezvoltate şi modernizate cu surse asigurate de la bugetul de stat, fonduri comunitare sau credite externe garantate de stat;
    ii. bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator cu acordul Autorităţii Contractante, rezultate prin folosirea surselor de la Bugetul de Stat, fonduri comunitare sau credite externe garantate de stat în condiţiile legii;
    iii. bunuri proprii, respectiv bunurile care aparţin Operatorului.

    CAP. 5
    Durata contractului
    5.1. (1) Durata de valabilitate a prezentului contract este de la 01.01.2020 până la 31.12.2024.
    (2) Contractul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, a ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor de aprobare a acestuia.
    (3) După adoptarea legii bugetului de stat şi în urma rectificărilor bugetare, după caz, precum şi atunci când intervine o necesitate motivată, potrivit legii, contractul se actualizează prin acte adiţionale aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

    CAP. 6
    Diferenţele de tarif
    6.1. Operatorul se obligă să transporte toate categoriile de călători care beneficiază de reduceri sau gratuităţi la transportul în comun cu metroul, prevăzute în Anexa 5.1, şi care deţin un Titlu de călătorie valabil. Modul de acordare a Diferenţelor de tarif este cel prevăzut în Anexa 5.2.
    6.2. Operatorul se obligă să emită Titluri de călătorie pentru toate categoriile de călători care beneficiază de reduceri şi gratuităţi, potrivit prevederilor legale.
    6.3. Acoperirea Diferenţelor de tarif acordate se va face potrivit prevederilor legale, în baza numărului de Titluri de călătorie cu valoare compensată vândute şi a numărului de călătorii efectuate de fiecare categorie de călători care beneficiază de reduceri şi gratuităţi, determinate potrivit art. 6.4.
    6.4. Dovada numărului de Titluri de călătorie cu valoare compensată vândute şi a numărului de călătorii efectuate de fiecare categorie de călători care beneficiază de reduceri şi gratuităţi se face prin Rapoartele lunare ale sistemului electronic de taxare.
    6.5. i. Operatorul are obligaţia de a întocmi şi transmite Autorităţii Contractante, până la data de 15 ale lunii următoare celei pentru care se face decontarea formularele de decont pentru diferenţele de tarif, conform Anexei 5.3, la care va ataşa documentele prevăzute la art. 6.4.
    ii. Pe baza formularelor de decont transmise, în limitele creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, Autoritatea Contractantă va efectua plata diferenţei de tarif.
    iii. În cazul în care creditele bugetare aprobate anual nu permit plata integrală a diferenţelor de tarif, sumele neplătite vor fi achitate în perioada următoare anul următor.
    iv. În situaţia în care Operatorul nu primeşte în termen diferenţele de tarif lunar cu consecinţa nerealizării obligaţiilor contractuale prevăzute la Capitolul 11, Autoritatea Contractantă nu va considera această nerealizare ca o nerespectare a prevederilor contractuale cu excepţia prevederilor privind siguranţa circulaţiei şi nu vor fi aplicate penalităţi conform Anexei 9.
    v. Operatorul va aviza imediat Autoritatea Contractantă pentru situaţia în care neachitarea în termen a diferenţelor de tarif lunar generează situaţii de nerespectarea a obligaţiilor contractuale cu excepţia prevederilor privind siguranţa circulaţiei.

    CAP. 7
    Compensaţia
    7.1.1. Compensaţia pentru efectuarea Obligaţiilor de serviciu public se calculează după următoarea formulă:
        Compensaţia pentru efectuarea Obligaţiilor de serviciu public = Cheltuielile eligibile - Venituri obţinute de Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul
                                       C = CE - V
        C - reprezintă Compensaţia
        CE - reprezintă cheltuielile eligibile, aferente Obligaţiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:
                              CE = (Cost unitar x TrenKm),
    unde:
     Cost unitar reprezintă preţul în lei stabilit per trenkm, calculat potrivit Anexei 7;
     Tren km reprezintă nr. de km efectiv realizaţi de trenurile de metrou în circulaţie pentru realizarea Programului de transport aprobat de către Autoritatea Contractantă, la care se adaugă numărul de km parcurşi în cadrul deplasărilor logistice necesare pentru realizarea Programului de transport, a operaţiunilor de mentenanţă şi pentru respectarea prevederilor specificaţiilor tehnice de mentenanţă în vigoare, în luna pentru care se acordă Compensaţia, în concordanţă cu cerinţele Programului de Transport al Operatorului potrivit Anexei 1;
        Cheltuielile eligibile, aferente Obligaţiilor de serviciu public sunt:
        Cheltuieli de exploatare, din care:
    A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care:
    1. Cheltuielile privind stocurile, respectiv:
    - Cheltuielile cu materialele consumabile;
    – Cheltuielile cu piesele de schimb;
    – Cheltuielile privind combustibilul;
    – Cheltuielile cu obiectele de inventar;
    – Cheltuielile cu energia electrică, termică şi apă, excluzând cheltuielile cu energia electrică, termică şi apă refacturate către operatorii economici care au contracte de închiriere pentru spaţiile comerciale din staţiile de metrou, valoarea acestor cheltuieli regăsindu-se şi la "venituri din alte activităţi";

    2. Cheltuielile privind serviciile executate de terţi, respectiv:
    - Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii;
    – Cheltuielile privind mentenanţa materialului rulant;
    – Cheltuielile privind chiriile;
    – Cheltuielile cu prime de asigurare;

    3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terţi, respectiv:
    - Cheltuielile privind comisioanele şi onorariile;
    – Cheltuielile de protocol;
    – Cheltuielile cu transportul de bunuri şi persoane;
    – Cheltuielile de deplasare, detaşare şi transfer;
    – Cheltuielile poştale şi taxe de telecomunicaţii;
    – Cheltuielile cu serviciile bancare;
    – Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (pază, salubrizare, deratizare, pregătire profesională etc.);


    B. Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
    C. Cheltuielile cu personalul;
    D. Alte cheltuieli de exploatare, respectiv:
    - Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale din surse proprii;
    – Alte cheltuieli.

        V - reprezintă totalitatea veniturilor obţinute de Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul, respectiv venituri din activitatea de vânzare a titlurilor de călătorie la care Operatorul este îndreptăţit, venituri din alte activităţi legate de prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul.


    7.1.2. În total, în perioada 2020 - 2024, se preconizează că Metrorex va primi, din surse publice, un sprijin total format din:
    1. compensaţia propriu-zisă, rezultată din îndeplinirea obligaţiei de serviciu public, calculată conform pct. 7.1.1.;
    2. diferenţele de tarif rezultate din reducerile de tarif la legitimaţiile de călătorie individuale pentru anumite categorii de călători faţă de tariful de călătorie;
    3. suma aferentă materialului rulant achiziţionat în perioada respectivă.

    7.2. Compensaţia va fi plătită Operatorului de către Autoritatea Contractantă după cum urmează:
    7.2.1. Lunar, până la data de 15 ale lunii în curs, Operatorul transmite Autorităţii Contractante un "Raport lunar" de constatare cu indicatorii preliminaţi/realizaţi potrivit Anexei 6.1 la prezentul Contract, însoţit de informaţiile referitoare la modul de utilizare a compensaţiilor anterior acordate prezentate sub forma unei Note de fundamentare întocmită conform Anexei 6.3, în conformitate cu prevederile Ordinului comun MFP - MT nr. 65/1712/2016.
    7.2.2. Autoritatea contractantă va analiza documentaţia transmisă de operator şi va solicita deschideri de credite bugetare pentru plata compensaţiei lunare.
    7.2.3. Până la data de 20 ale lunii următoare celei pentru care se plăteşte Compensaţia, Operatorul va transmite Autorităţii Contractante Raportul lunar de constatare cu indicatorii realizaţi, potrivit anexei nr. 6.1. la prezentul Contract, în vederea regularizării plăţilor efectuate pe baza Raportului lunar de constatare cu indicatorii preliminaţi.

    7.3. În cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare cu indicatorii realizaţi sunt contestate de către Autoritatea Contractantă, acest lucru va fi menţionat în Raportul lunar de constatare, iar Autoritatea Contractantă va plăti partea necontestată, diminuată cu suma plătită în baza Raportului lunar de constatare cu indicatorii preliminaţi, urmând ca pentru partea contestată, Părţile să acţioneze potrivit capitolelor 18 şi 19.
    7.4. În cazul în care sumele înscrise în Raportul de constatare cu indicatorii realizaţi sunt acceptate de Autoritatea Contractantă, aceasta are obligaţia de a plăti Compensaţia Operatorului în termen de 15 zile de la acceptarea Raportului lunar de Constatare, dar nu mai târziu de finele lunii următoare. Suma va fi acordată dacă se încadrează în prevederea bugetară aferentă perioadei la care se primeşte Raportul lunar de constatare agreat de ambele părţi.
    7.5. În vederea evitării supracompensării, în prima lună a anului, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul compensaţiei anuale, aferente anului anterior potrivit Anexei 6.2, cu date preliminate, urmând ca regularizările finale să se realizeze în prima săptămână după depunerea situaţiilor financiare anuale.
    7.6. În cazul în care Compensaţia anuală calculată conform art. 7.5 este mai mică decât compensaţia acordată Operatorului în baza raportului lunar de constatare cu indicatorii preliminaţi, diferenţa rezultată se va vira Autorităţii Contractante în termen de 5 zile de la stabilirea compensaţiei anuale, dar nu mai târziu de 31 ianuarie, conform normelor legale. În mod corespunzător, în cazul în care compensaţia acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mică decât Compensaţia calculată potrivit art. 7.5, Autoritatea Contractantă va vira diferenţa stabilită potrivit art. 7.5 după aprobarea prin rectificarea bugetului de stat a sumei necesare efectuării viramentului.
    7.7. Autoritatea Contractantă poate solicita revizuirea costului pe km aprobat prin Contract la finalizarea şi recepţionarea unor lucrări de investiţii de infrastructură/instalaţii sau achiziţia de vehicule/echipamente care au ca efect o modificare a costurilor Operatorului, cu încadrarea compensaţiei în prevederile bugetare aprobate.
    7.8. Valoarea estimată a Compensaţiei cuvenită Operatorului pe perioada Contractului este prezentată în Anexa 8.
    CAP. 8
    Tarife şi titluri de călătorie
    8.1. Autoritatea Contractantă va stabili Tarifele, iar Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public prestate în baza prezentului Contract.
    8.2. În momentul intrării în vigoare a prezentului Contract, Operatorul va aplica Tarifele prevăzute în Anexa 4.1.
    8.3. Pe parcursul derulării prezentului contract, Operatorul poate ajusta tarifele în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi poate introduce titluri noi de călătorie cu metroul cu respectarea prevederilor Art. II alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Consiliului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar şi în vederea îmbunătăţirii serviciului public de transport călători cu metroul.
    8.4. Operatorul are obligaţia de a organiza şi presta activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie. În acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie şi distribuirea acestora.
    8.5. Controlul călătorilor care folosesc transportul public cu metroul este realizat de către Operator prin personal propriu.
    8.6. Operatorul se obligă să întreprindă toate acţiunile necesare pentru reducerea numărului de călători care circulă fără Titlu de călătorie valabil pe traseele pe care acesta operează cu cel puţin 1,5% pe an din numărul acestor călători monitorizaţi în anul anterior.
    CAP. 9
    Programul de achiziţii material rulant
    9.1. Operatorul are obligaţia de a realiza achiziţiile de material rulant în legătură cu prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul în conformitate cu Programul de achiziţii de material rulant, prevăzut în Anexa 2.
    9.2. Autoritatea Contractantă asigură sursele de finanţare de fonduri publice necesare asigurării achiziţiei de material rulant prezentat în Anexa 2.
    CAP. 10
    Serviciul de transport public
    10.1. Infrastructura de Transport
    10.1.1. Infrastructura de transport este cea definită de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/1999 şi este formată din infrastructura de metrou concesionată Operatorului, conform legii.
    10.1.2. Operatorul are dreptul şi obligaţia de a exploata şi întreţine în mod corespunzător infrastructura de metrou concesionată în scopul prestării Serviciului de transport public cu metroul în condiţii de maximă siguranţă a călătorilor.
    10.1.3. Operatorul va întocmi un Program anual de întreţinere şi reparare a infrastructurii de operare, până la sfârşitul lunii decembrie a anului precedent celui pentru care se întocmeşte şi ţinând cont de alocarea resurselor financiare, cu scopul de a asigura menţinerea infrastructurii de operare într-o condiţie tehnică conformă cu cerinţele legale în materie de siguranţa circulaţiei şi de siguranţă a călătorilor, care se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    10.1.4. Independent de executarea Programului anual de întreţinere şi reparare a infrastructurii, întocmit şi aprobat potrivit art. 10.1.3 de mai sus, Operatorul va efectua lucrări de reparaţie ori de câte ori este necesar, în caz de accidente ori alte cazuri de avarie a infrastructurii, în cel mai scurt timp, având obligaţia asigurării unui stoc minim de siguranţă alcătuit din materiale şi scule necesare intervenţiilor la infrastructura de metrou, în vederea asigurării continuităţii şi siguranţei prestării Serviciului de transport.

    10.2. Condiţii de exploatare a sistemului de transport
    10.2.1. Exploatarea sistemului de transport cu metroul se va realiza în concordanţă cu reglementările specifice şi legislaţia aplicabilă în vigoare, în baza Licenţei de transport emise de către autorităţile competente, conform prevederilor legale.

    10.3. Planificarea Serviciului
    10.3.1. Operatorul realizează planificarea serviciului de transport public cu metroul în conformitate cu cerinţele pieţei şi necesităţile pentru asigurarea mentenanţei şi transportului în condiţii de siguranţă. Programul de transport se poate adapta în sensul restrângerii cu până la maxim 4 ore în weekend şi zile de sărbători legale şi până la 2 ore în zile lucrătoare pentru lucrări de mentenanţă (refacţie, reparaţii) la calea de rulare şi instalaţii.
     În astfel de situaţii se pot realiza şi închideri parţiale sau totale de staţii şi interstaţii în condiţiile prevăzute la art. 11.9.
        Pentru situaţii de urgenţă (calamităţi, suicid, defecţiuni tehnice etc.) circulaţia se va organiza restricţionat conform procedurilor specifice, cu menţinerea condiţiilor de siguranţa circulaţiei.

    10.3.2. Numărul total de tren km din Programul de Transport atribuit Operatorului pentru care Autoritatea contractantă plăteşte compensaţia nu va putea varia de la un an la altul cu mai mult de 3% în plus, sau 3% în minus, faţă de numărul de tren km din anul anterior, decât cu acordul expres prealabil şi scris al Autorităţii Contractante şi în cazul în care Programul de Transport atribuit Operatorului a fost modificat de către Autoritatea Contractantă, susţinut de motive obiective, cu excepţia punerii în funcţiune a noi magistrale.

    10.4. Cerinţele standard pentru vehicule
    10.4.1. Operatorul va presta Serviciile de transport public cu metroul cu vehicule:
    i. care se află în proprietatea Operatorului;
    ii. achiziţionate de către Operator conform Programului de investiţii, potrivit Anexei 2 - "Achiziţii material rulant".

    10.4.2. Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului de transport public cu metroul numai mijloace de transport care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    i. respectă cerinţele legale privind siguranţa în trafic şi protecţia mediului şi siguranţa călătorului;
    ii. îndeplinesc standardele de calitate şi de curăţenie aplicabile;
    iii. deţin toate autorizaţiile, licenţele şi celelalte documente cerute de lege în scopul prestării Serviciului de transport public cu metroul.

    10.4.3. Operatorul va întocmi un Program anual de întreţinere şi reparare a parcului de material rulant până la data de 1 decembrie a anului precedent celui pentru care se întocmeşte pentru asigurarea disponibilităţii capacităţii de transport, cu scopul de a asigura menţinerea parcului de exploatare într-o condiţie tehnică optimă şi de a respecta Programul de transport aprobat de către Autoritatea Contractantă.
    10.4.4. Independent de executarea Programului anual de întreţinere şi reparare a parcului de material rulant, întocmit şi aprobat potrivit art. 10.4.3, Operatorul va asigura lucrări de reparaţie accidentală a materialului rulant, ori de câte ori este necesar, în cel mai scurt timp posibil, iar în caz de accidente sau incidente, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 zile de la producerea accidentului/incidentului tehnic şi finalizarea cercetării tehnice, în vederea asigurării continuităţii şi siguranţei prestării Serviciului de transport.
        În cazuri exprese, termenul de 30 de zile se va prelungi cu perioada necesară pentru finalizarea raportului de investigare întocmit de AGIFER.

    10.4.5. Operatorul poate externaliza, cu acordul Autorităţii Contractante, serviciile de mentenanţă ale parcului de material rulant, caz în care toate sarcinile, îndatoririle şi obligaţiile Operatorului cu privire la menţinerea parcului de exploatare în condiţii tehnice optime pentru a fi utilizate în serviciul comercial, vor fi respectate şi de către agentul economic care va realiza activitatea de mentenanţă.

    10.5. Siguranţa, securitatea şi confortul Serviciului de transport public cu metroul
    10.5.1. Operatorul este responsabil de siguranţa călătorilor săi şi de aplicarea întocmai a prevederilor Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 117/2010 de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe calea ferată şi pe reţeaua de transport cu metroul.
    10.5.2. Operatorul este obligat să informeze călătorii prin orice mijloace asupra:
        ● Regulilor de călătorie în metrou (intrare în staţii, vestibule, peroane, pasaje de trecere între magistrale, trenurile de metrou);
        ● Pericolelor la care se expun la circulaţia atât în incinta staţiilor de metrou (scări fixe, scări rulante, ascensoare, pasaje de trecere, peroanele staţiilor etc.), cât şi în trenurile de metrou;
        ● Sancţiunilor pe care le pot suporta ca urmare a încălcării acestor regulamente şi baza legală prin care se face sancţionarea.

    10.5.3. Călătorii vor fi asiguraţi de Operator pentru consecinţele accidentelor şi incidentelor feroviare produse pe reţeaua de transport cu metroul, definite şi încadrate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 117/2010, în timpul furnizării serviciilor de transport. În acest sens, Operatorul are obligaţia de a încheia şi menţine valabile, pe toată durata Contractului, poliţe de asigurare pentru acoperirea răspunderii civile.
        Autoritatea Contractantă are dreptul de a verifica în orice moment poliţele de asigurare încheiate.

    10.5.4. Mijloacele de transport, instalaţiile de infrastructură şi personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului de transport public cu metroul trebuie să respecte toate cerinţele legale privind siguranţa transporturilor.
    10.5.5. Operatorul este răspunzător pentru siguranţa, securitatea şi confortul călătorilor, în condiţiile respectării de către acesta a prevederilor art. 10.5.2.
    10.5.6. Operatorul are obligaţia să asigure prestarea Serviciului de transport cu metroul cu respectarea prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare.
    10.5.7. Operatorul are obligaţia să presteze Serviciul de transport cu metroul cu vehicule prevăzute în prezentul Contract şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Anexa 3.
    10.5.8. Operatorul are obligaţia de a lua măsuri pentru a asigura apărarea călătorilor împotriva infracţiunilor şi accidentelor de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni, deraieri sau avarii apărute în funcţionarea Serviciului de transport public de călători cu metroul.
    10.5.9. Operatorul are obligaţia să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor şi personalului de tren pentru a asigura conformitatea cu cerinţele prevăzute de legislaţia aplicabilă referitoare la confort şi siguranţa transporturilor.
    10.5.10. Operatorul are obligaţia să aplice normele de protecţia muncii specifice Serviciului de transport public cu metroul.
    10.5.11. Operatorul are obligaţia să asigure verificările necesare ale infrastructurii de metrou şi ale instalaţiilor de infrastructură utilizate de către călători, pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele prevăzute de legislaţia aplicabilă referitoare la confort şi siguranţa transporturilor.

    10.6. Calitatea Serviciului, Reclamaţiile Călătorilor
    10.6.1. Indicatorii de performanţă ce trebuie respectaţi de Operator şi monitorizaţi de Autoritatea Contractantă sunt prezentaţi în Anexa 9 la Contract.
    10.6.2. Descrierea abaterilor justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa 11.
    10.6.3. Nerespectarea indicatorilor de performanţă de către Operator duce la aplicarea de penalităţi, în conformitate cu Anexa 9 din prezentul Contract.
    10.6.4. În cazul neîndeplinirii de către Operator a indicatorilor de performanţă, prevăzuţi în Anexa 9, şi constatării de încălcări majore, Autoritatea Contractantă va solicita prezentarea de către operator a unui plan de măsuri pentru stoparea/diminuarea abaterilor care au condus la încălcări majore, în termen de 30 zile de la data constatării încălcării majore.
    10.6.5. Operatorul are obligaţia de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamaţie pe panouri de informare, ori în alte locuri vizibile (info-chioşcuri), amplasate pe traseele din Programul de transport al Operatorului, sau pe site-ul oficial al Operatorului.
    10.6.6. Operatorul va înregistra toate reclamaţiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora (direct, poştă, poştă electronică) într-un registru special pentru reclamaţii ("Registrul de Reclamaţii"). Operatorul va transmite lunar autorităţii contractante gradul de soluţionare a reclamaţiilor pentru luna anterioară. Autoritatea Contractantă are dreptul să ceară în fiecare lună un raport cu privire la Registrul de Reclamaţii al lunii anterioare.
    10.6.7. Operatorul este obligat să răspundă reclamaţiilor scrise ale călătorilor primite direct, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    10.7. Măsuri de Control al Traficului
        Pe toată perioada Contractului, Operatorul va utiliza sistemul de management al traficului şi sistemul de monitorizare TVCI (televiziune cu circuit închis), astfel încât să se asigure:
    i. menţinerea în grafic a vehiculelor Operatorului, conform Programului de transport aprobat;
    ii. transmisia, înregistrarea şi stocarea imaginilor din staţii. Durata de stocare a înregistrărilor va fi stabilită de Operator, cu aprobarea Autorităţii Contractante.


    10.8. Sistemul de taxare
    10.8.1. Gestiunea sistemului integrat de taxare electronică revine în sarcina Operatorului, pe întreaga durată a Contractului.

    10.9. Controlul călătorilor
    10.9.1. Serviciul de transport public cu metroul se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare care prevede obligaţiile călătorilor, inclusiv sancţiunile pentru călătorii care călătoresc fără Titlu de călătorie valabil.
    10.9.2. Controlul călătorilor care folosesc transportul public integrat este realizat de către Operator în condiţiile legii, conform prevederilor art. 8.5 din Contract.

    CAP. 11
    Drepturile şi obligaţiile Operatorului
        Fără a aduce atingere tuturor drepturilor şi obligaţiilor menţionate în prezentul Contract şi în legislaţia în vigoare, Operatorul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
    11.1. Autorizaţii şi licenţe
    11.1.1. Operatorul are obligaţia să deţină pe durata prezentului Contract licenţă de transport călători pe liniile de metrou, eliberată de AFER.
    11.1.2. Operatorul va încheia contracte de prestări servicii şi lucrări, achiziţii de bunuri în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă şi, după caz, numai cu persoane fizice sau juridice care fac dovada că deţin un document valabil emis de AFER în legătură cu prestarea serviciului, lucrării, achiziţiei de bunuri, respectiv pentru toată perioada de derulare a contractului.

    11.2. Restricţii teritoriale
    11.2.1. Operatorul va efectua serviciul public de transport cu metroul pe reţeaua de metrou aflată în exploatare.

    11.3. Separarea contabilităţii
    11.3.1. Operatorul are obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă separată pentru activităţile şi serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public cu metroul, precum şi pentru orice alte activităţi şi servicii care generează costuri şi venituri indirecte, în conformitate cu normele contabile şi fiscale în vigoare.
        Evidenţa contabilă pentru activităţile şi serviciile care fac obiectul prestării serviciului de transport public cu metroul se va organiza pe analitice distincte ale conturilor.


    11.4. Întreţinere, reparaţii şi salubrizare
    11.4.1. Operatorul are obligaţia exploatării, întreţinerii şi reparării infrastructurii, instalaţiilor şi echipamentelor aferente Serviciului de transport public cu metroul, precum şi a materialului rulant utilizat pe reţeaua de metrou direct sau prin externalizarea serviciilor în legătură cu acestea cu respectarea regulilor stabilite de Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.
    11.4.2. Operatorul are obligaţia să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care se impun, la bunurile concesionate de către Autoritatea Contractantă, conform programelor de întreţinere şi reparaţii aprobate de aceasta.
    11.4.3. Operatorul are obligaţia să fundamenteze bugetul anual pentru întreţinerea curentă şi reparaţiile curente la bunurile concesionate şi bugetul anual pentru întreţinerea parcului de material rulant, conform Programului anual de întreţinere şi reparare a infrastructurii de operare, respectiv Programului anual de mentenanţă al parcului de material rulant.
    11.4.4. Operatorul are obligaţia să asigure menţinerea stării tehnice corespunzătoare şi curăţenia trenurilor de metrou folosite în prestarea Serviciului de transport public cu metroul, a instalaţiilor auxiliare acestora şi a spaţiilor publice destinate călătorilor (accese, peroane, pasaje de trecere).
    11.4.5. Operatorul are obligaţia să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea trenurilor de metrou, precum şi a spaţiilor publice şi tehnice ale metroului.
    11.4.6. Operatorul are obligaţia de a informa Autoritatea Contractantă, de îndată, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructură de transport folosită pentru prestarea Serviciului de transport cu metroul, conform prevederilor Art. 10.1.4. de mai sus.
    11.4.7. Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite informaţii cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor concesionate pentru realizarea Serviciului de transport cu metroul.
    11.4.8. Serviciile pe care Operatorul le poate externaliza/subcontracta sunt: serviciul de întreţinere şi reparaţii a materialului rulant, serviciul de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare şi serviciul de pază, şi se vor realiza cu respectarea regulilor stabilite de Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificările şi completările ulterioare.

    11.5. Proceduri interne
    11.5.1. Operatorul are obligaţia de a întocmi proceduri interne, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Contract, care se vor referi cel puţin la:
    i. Actualizarea informaţiilor de transport pe afişe şi panouri de informare;
    ii. Administrarea reclamaţiilor, întrebărilor şi sugestiilor;
    iii. Codul de conduită al personalului Operatorului;
    iv. Instrucţiuni privind prevenirea şi combaterea săvârşirii de infracţiuni;
    v. Instrucţiuni şi planuri privind situaţiile de urgenţă;
    vi. Informarea călătorilor asupra obligaţiilor ce le revin, conform Art. 10.5.2.


    11.6. Activităţi conexe Serviciului de transport public cu metroul
    11.6.1. Operatorul are dreptul să asigure şi alte activităţi de transport sau activităţi conexe Serviciului de transport public cu metroul, care fac obiectul prezentului Contract, în următoarele condiţii:
    i. Activităţile sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 482/1999 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti - "METROREX" S.A. şi în contractul de concesiune;
    ii. Activităţile respectă toate reglementările privind domeniul de activitate respectiv;
    iii. Activităţile îşi acoperă integral costurile din veniturile încasate;
    iv. Activităţile nu afectează în niciun mod Serviciul de transport public cu metroul.

    11.6.2. Activităţile respective legate de transport pot include, dar nu se limitează la desfăşurarea de activităţi de publicitate, amenajare şi exploatare de spaţii comerciale etc. utilizând sistemul de transport (totalitatea construcţiilor, instalaţiilor, sistemelor, materialului rulant).

    11.7. Cesiunea şi subcontractarea
    11.7.1. Operatorul are obligaţia de a nu cesiona Serviciul de transport public cu metroul unei alte societăţi decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii Operatorului, cu aprobarea Autorităţii Contractante şi cu asumarea de către cesionar a condiţiilor prezentului Contract.
    11.7.2. Operatorul are obligaţia de a nu încheia cu terţi contracte de subcontractare a Serviciului de transport public cu metroul.

    11.8. Activităţi de Marketing
    11.8.1. Operatorul are obligaţia de a întocmi un plan de marketing coerent, până la data de 1 decembrie a fiecărui an pentru anul următor, pentru a promova utilizarea Serviciului de transport public cu metroul, cu scopul de a creşte utilizarea Serviciului şi de a îmbunătăţi gradul de satisfacţie a călătorilor.

    11.9. Informarea publicului
    11.9.1. Operatorul are obligaţia să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora.
    11.9.2. Operatorul are obligaţia să informeze călătorii prin mijloacele proprii disponibile de comunicare (electronic, audio, video şi printabile) cu privire la Programul de Transport (trasee, număr staţii, denumirea staţiilor, intervalul de succedare a trenurilor), titluri de călătorie şi puncte de vânzare a acestora, precum şi Regulile de călătorie prevăzute la Art. 10.5.2. Orice modificare va fi adusă la cunoştinţa călătorilor cu cel puţin 2 zile înaintea datei de intrare în vigoare a modificării.
    11.9.3. Afişarea informaţiilor de mai sus se va face în staţii, în mijloacele de transport, pe site-ul propriu al Operatorului şi în mass-media. Informaţiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate.
    11.9.4. Operatorul are obligaţia să editeze hărţi şi pliante cu traseele mijloacelor de transport şi să afişeze în fiecare staţie orele de trecere prin staţie ale primelor şi ultimelor trenuri pe direcţia de mers.
    11.9.5. Operatorul are obligaţia să realizeze declaraţii de presă şi anunţuri cu privire la schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul de transport public cu metroul.

    11.10. Alte drepturi şi obligaţii aferente prestării Serviciului de transport public cu metroul
    11.10.1. Operatorul are obligaţia să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile concesionate şi să asigure Serviciul de transport public care face obiectul prezentului Contract.
    11.10.2. Operatorul va presta Serviciul de transport public de călători cu metroul cu respectarea Programului de transport aprobat de Autoritatea Contractantă, prevăzut în Anexa nr. 1.
    11.10.3. Operatorul are obligaţia să pună la dispoziţia Autorităţii Contractante toată documentaţia solicitată pentru calculul lunar al Compensaţiei şi pentru regularizarea anuală.
    11.10.4. Operatorul are obligaţia să utilizeze bunurile de retur, bunurile de preluare şi bunurile proprii, prevăzute în prezentul Contract, pentru asigurarea Serviciului de transport public cu metroul şi pentru realizarea de activităţi conexe, aşa cum acestea sunt evidenţiate la art. 11.6.
    11.10.5. Operatorul are obligaţia să asigure continuitatea Serviciului de transport public cu metroul prin trase regulate, conform prevederilor prezentului Contract.
    11.10.6. Operatorul are obligaţia să asigure desfăşurarea în condiţii optime a serviciului comercial prin asigurarea unui număr corespunzător de puncte de vânzare a titlurilor de transport.
    11.10.7. Operatorul are obligaţia să asigure continuitatea funcţionării normale a instalaţiilor de infrastructură, cel puţin pe perioada Programului de transport.
    11.10.8. Operatorul are obligaţia să asigure îndeplinirea tuturor prevederilor contractuale referitoare la exploatare, transport, tarife, confort şi siguranţa transporturilor.
    11.10.9. Operatorul are obligaţia să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare.
    11.10.10. Operatorul are obligaţia să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al călătorilor care posedă un Titlu de călătorie valabil, la Serviciul de transport public cu metroul şi să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute de legislaţia aplicabilă.
    11.10.11. Operatorul are obligaţia să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii conform Programului de investiţii în material rulant prevăzut în Anexa 2.
    11.10.12. Operatorul are obligaţia ca, în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la reducerea activităţii, să notifice de îndată acest fapt Autorităţii Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii Serviciului de transport public cu metroul.
    11.10.13. Operatorul are obligaţia să asigure accesul organelor de control ale Autorităţii Contractante la informaţiile privind executarea Serviciului de transport public cu metroul şi modul de exploatare al mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente şi a bunurilor concesionate.
    11.10.14. Operatorul are obligaţia să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale/psihologice periodice ale propriilor angajaţi, conform prevederilor legale.
    11.10.15. La încetarea Contractului, Operatorul are obligaţia să restituie Autorităţii Contractante, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, cu uzura normală proporţională cu durata utilizării.
    11.10.16. La expirarea Contractului, Operatorul are obligaţia să predea Autorităţii Contractante, în deplină proprietate, bunurile de preluare achiziţionate din surse ale Autorităţii Contractante.
    11.10.17. Operatorul are obligaţia ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen ori forţă majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public cu metroul, în condiţiile stipulate în Contract.
    11.10.18. În vederea asigurării transportului persoanelor cu handicap, Operatorul are obligaţia ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a dispoziţiilor Directivei Consiliului Europei nr. 2008/164/CE să adapteze mijloacele de transport şi infrastructura folosită în prestarea Serviciului de transport, pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport şi călătorie.
    11.10.19. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor şi Serviciului de transport public cu metroul (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului).
    11.10.20. Operatorul are obligaţia să respecte normele legale, privind instruirea, verificarea medicală, psihologică şi profesională, atestarea, calificarea şi licenţierea personalului, conform reglementărilor şi legislaţiei.
    11.10.21. Operatorul are obligaţia să respecte normele legale privind obţinerea avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor personalului necesare pentru exercitarea profesiei.
    11.10.22. Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea Autorităţii Contractante, modificări temporare (suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructură; în cazuri excepţionale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului de transport, dar numai sub condiţia informării ulterioare a Autorităţii Contractante.
    11.10.23. Operatorul are dreptul să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.
    11.10.24. Înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligaţia de a furniza Autorităţii Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, care conţine situaţiile financiare verificate de un Auditor certificat independent.
    11.10.25. La sfârşitul fiecărui an calendaristic, Operatorul are obligaţia de a prezenta, la solicitarea Autorităţii Contractante un raport detaliat pentru Titlurile de călătorie vândute şi numărul de călătorii efectuate.
    11.10.26. Operatorul are obligaţia de a prezenta lunar, până la data de 20 a fiecărei luni, un raport cu informaţiile pe baza cărora Autoritatea Contractantă poate evalua respectarea indicatorilor prevăzuţi în Anexa 9 şi în conformitate cu metodologia descrisă la Anexa 11, pentru luna anterioară.
    11.10.27. Operatorul are obligaţia de a asigura accesul Autorităţii Contractante la orice informaţie privind prestarea Serviciului de transport public şi exploatarea bunurilor concesionate, în termen de 5 zile de la cererea Autorităţii Contractante.
    11.10.28. Metrorex nu poate participa la proceduri competitive de atribuire privind prestarea de servicii publice de transport de călători care se organizează în afara zonei pentru care i-a fost atribuit contractul.

    11.11. Răspunderile ce revin Operatorului în ceea ce priveşte Apărarea Împotriva Incendiilor
    11.11.1. Să instruiască personalul de deservire şi de ordine;
    11.11.2. Să execute controlul propriu privind respectarea Normelor de Apărare Împotriva Incendiilor;
    11.11.3. Să verifice instalaţiile electrice proprii după montarea echipamentelor în instalaţiile Metrorex;
    11.11.4. Să asigure dotarea cu mijloace de primă intervenţie a locaţiilor.


    CAP. 12
    Drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante
        Fără a aduce atingere celorlalte drepturi şi obligaţii ale Autorităţii Contractante, prevăzute în prezentul Contract şi în legislaţia în vigoare, Autoritatea Contractantă are următoarele drepturi şi obligaţii:
    12.1. Controlul exercitat asupra Operatorului
    12.1.1. Autoritatea Contractantă, are dreptul să verifice, să monitorizeze indicatorii de performanţă şi să controleze periodic modul de realizare a Serviciului de transport public cu metroul şi de îndeplinire a Obligaţiilor de serviciu public de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor, instalaţiilor, infrastructurii folosite de Operator, în prezenţa unui reprezentant al acestuia. Procedura de verificare şi periodicitatea acesteia se va stabili prin ordin al ministrului transporturilor.
    12.1.2. În urma fiecărei verificări, se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părţi. În procesul-verbal se vor specifica timpul şi locul inspecţiei, obiectul controlului, măsurile propuse, termenele de soluţionare, precum şi obiecţiile Operatorului, dacă este cazul. Autoritatea Contractantă va soluţiona obiecţiile Operatorului în termen de 10 zile.
    12.1.3. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite instrucţiuni scrise pentru remedierea oricărei încălcări a obligaţiilor Operatorului rezultate din prezentul Contract.
    12.1.4. Autoritatea Contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanţă de către Operator şi de a aplica sancţiunile prevăzute în prezentul Contract.
    12.1.5. Autoritatea Contractantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în care sunt gestionate reclamaţiile călătorilor.
    12.1.6. Evaluarea gradului de satisfacţie al călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate în Anexa 10.
    12.1.7. Rezultatele sondajelor şi controalelor pot fi utilizate pentru actualizarea nivelurilor indicatorilor de performanţă şi actualizarea Programului de Transport al Operatorului.

    12.2. Decontarea sumelor cuvenite Operatorului
    12.2.1. i. Autoritatea Contractantă este obligată să respecte condiţiile prevăzute în prezentul Contract cu privire la plata compensaţiei cuvenite Operatorului, cu încadrare în sumele aprobate în bugetul de stat.
    ii. Pentru situaţia în care Operatorul nu primeşte în termen compensaţia cuvenită şi acest aspect generează nerealizarea obligaţiilor contractuale de către Operator cu excepţia celor privind siguranţa circulaţiei, nu va putea fi considerată de către Autoritatea Contractantă ca nerespectare a prevederilor contractuale şi nu vor fi aplicate penalităţi conform Anexei nr. 9.
    iii. Operatorul va notifica imediat Autoritatea Contractantă pentru situaţia în care neachitarea în termen a compensaţiei va genera situaţii de nerespectare a obligaţiilor contractuale, altele decât cele privind siguranţa circulaţiei.
    iv. Înainte de 30 iunie a fiecărui an, pentru anul anterior, Autoritatea Contractantă are obligaţia de a stabili în baza unui raport elaborat de un expert tehnic independent (ale cărui servicii vor fi contractate de Autoritatea Contractantă), costurile şi veniturile realizate, eligibilitatea acestora pentru serviciul de transport, în vederea evitării supracompensării operatorului. În funcţie de rezultatele raportului, Autoritatea Contractantă ia măsurile care se impun.

    12.2.2. Autoritatea Contractantă va asigura finanţarea investiţiilor prevăzute în Anexa 2 - Achiziţii material rulant şi va informa din timp Operatorul în cazul când apar abateri în finanţarea programelor respective, pentru ca acesta să acţioneze pentru adaptarea graficelor de lucrări şi de achiziţii, în limitele prevederilor contractuale.


    CAP. 13
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    13.1. Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 1351 alin. (2) Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, independent de voinţa părţilor, inclusiv, dar fără a se limita la inundaţii, cutremure, alte calamităţi naturale, şi care, survenind după încheierea Contractului, împiedică sau întârzie, total sau parţial, îndeplinirea obligaţiilor izvorând din Contract.
    13.2. Prin caz fortuit se înţelege un eveniment ce se încadrează în prevederile art. 1351 alin. (3) Cod Civil, care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
    13.3. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective este cauzată de un eveniment de forţă majoră.
    13.4. Partea care invocă forţa majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura şi pentru perioada în care îndeplinirea obligaţiilor este împiedicată sau întârziată de situaţia de forţă majoră.
    13.5. Apariţia forţei majore se va comunica celeilalte Părţi în termen de 1 zi prin telefon, în modalitatea de realizare a comunicărilor potrivit prezentului Contract, urmat de o scrisoare recomandată cu menţiunea constatării evenimentelor de acest gen, de către organele competente, în prezenţa Părţilor. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, executarea obligaţiilor părţilor se decalează în consecinţă cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că nici una din Părţi nu va solicita penalităţi pentru întârzierile în executarea Contractului. Partea care nu a îndeplinit obligaţia comunicării probei forţei majore nu va fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea şi/sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ca urmare a evenimentului de forţă majoră.
    13.6. Partea afectată de un caz de forţă majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere şi în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forţă majoră. De asemenea, Partea este obligată să reia îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi să notifice în scris cealaltă Parte despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forţă majoră încetează.
    13.7. Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. În cazul dispariţiei sau imposibilităţii obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de 5 zile, datorată forţei majore, Părţile vor conveni asupra continuităţii sau încetării Contractului.
    13.8. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
    CAP. 14
    Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual
    14.1. i. Raporturile contractuale dintre Autoritatea Contractantă şi Operator se bazează pe principiul echilibrului financiar între drepturile care îi sunt acordate Operatorului şi obligaţiile care îi sunt impuse.
    ii. Pentru situaţiile în care Operatorul nu primeşte în termen drepturile băneşti cuvenite şi acestea generează nerealizarea obligaţiilor contractuale de către acesta, Autoritatea Contractantă nu va considera respectivele situaţii ca nerespectări ale prevederilor contractuale şi nu vor fi aplicate penalităţi conform Anexei nr. 9.
    iii. Operatorul va aviza imediat Autoritatea Contractantă pentru situaţia în care neachitarea în termen a drepturilor băneşti va genera situaţii de nerespectare a obligaţiilor contractuale.

    14.2. În vederea menţinerii echilibrului contractual, în cazul în care pe parcursul executării Contractului, apare o situaţie caracterizată prin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor menţionate mai jos, se va proceda la renegocierea Contractului:
    a) schimbarea excepţională a împrejurărilor existente la data încheierii Contractului;
    b) schimbarea împrejurărilor nu a fost şi nici nu putea fi, în mod rezonabil, avută în vedere de către o Parte la data încheierii Contractului;
    c) Partea nu şi-a asumat riscul schimbării împrejurărilor şi nici nu putea fi în mod rezonabil considerată că şi-ar fi asumat acest risc, care duce la crearea unui dezechilibru contractual prin îngreunarea semnificativă a obligaţiilor uneia dintre Părţi, la solicitarea oricărei Părţi.

    14.3. Dacă renegocierea nu duce la restabilirea echilibrului contractual, ori Părţile nu ajung la un acord într-un termen rezonabil, disputa urmează să fie soluţionată de instanţele judecătoreşti, care pot dispune încetarea contractului sau modificarea acestuia în sensul distribuirii în mod echitabil între părţi a pierderilor şi beneficiilor ce rezultă din schimbarea circumstanţelor.
    CAP. 15
    Încetarea contractului
    15.1. Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepţia cazurilor de prelungire sau încetare, înainte de ajungere la termen, ca urmare a prevederilor Contractului.
        Părţile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voinţă exprimat în scris.

    15.2. Contractul va înceta în cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunurilor de retur sau a unei părţi importante din acestea ori în cazul imposibilităţii obiective a Operatorului de a le exploata pe o perioadă mai mare de 3 luni, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri, sub rezerva dispoziţiilor art. 13.6 din Contract.
    15.3. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Autorităţii Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menţionate la art. 15.6 de mai jos:
    a) Încălcarea de 3 ori într-un an calendaristic a măsurilor stabilite de Autoritatea Contractantă potrivit prevederilor prezentului Contract;
    b) Operatorul nu adoptă programe de măsuri care să asigure respectarea condiţiilor contractuale şi care să asigure atingerea indicatorilor de performanţă asumaţi prin Contract, atunci când acest lucru este necesar potrivit prevederilor Contractului;
    c) Operatorul totalizează un număr de 3 încălcări majore ale indicatorilor de performanţă, în decursul unui an, potrivit Anexei 9;
    d) Operatorul nu asigură prestarea serviciului de transport public cu metroul în condiţii de continuitate, potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă mai mare de 1 zi, fără a fi incident vreun eveniment de forţă majoră;
    e) Pierderea valabilităţii Licenţei de transport;
    f) Operatorul încalcă interdicţia de subdelegare ori de cesionare a drepturilor şi obligaţiilor izvorâte din Contract;
    g) Operatorul nu asigură întreţinerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a celor de preluare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricţia de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului;
    h) Operatorul nu respectă procedurile interne, potrivit art. 11.5 din prezentul contract.

    15.4. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Autorităţii Contractante, cu excluderea celor generate din motive care exced atribuţiilor sale, dau dreptul Operatorului să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menţionate la art. 15.6:
    a) Autoritatea Contractantă nu plăteşte Compensaţia sau Diferenţele de tarif prevăzute în prezentul Contract pentru o perioadă mai mare de 360 de zile;
    b) Orice alte încălcări semnificative ale obligaţiilor contractuale săvârşite de către Autoritatea Contractantă (ex: întârzieri în asigurarea finanţării investiţiilor prevăzute în contract).

    15.5. Cu excepţia cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea unei notificări în acest scop celeilalte Părţi ("Notificarea de încetare").
    15.6. Înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări ("Notificarea de negociere"), în vederea încercării de soluţionare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puţin următoarele elemente:
    i. Data şi locul unde vor avea loc negocierile;
    ii. Obligaţiile pretinse neîndeplinite; şi
    iii. Termenul în care se aşteaptă remedierea obligaţiilor încălcate (termen care nu poate fi mai mic decât termenul menţionat în Contract, pentru fiecare situaţie de neîndeplinire în parte).

    15.7. Dacă (i) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, aşa cum această întâlnire a fost convocată, conform prezentului Contract, sau (ii) negocierea nu conduce la soluţionarea diferendului, sau (iii) Partea în culpă nu îşi îndeplineşte toate obligaţiile pretinse a fi neîndeplinite, conform celor decise în procesul de negociere, Partea prejudiciată are dreptul să transmită Părţii în culpă Notificarea de încetare.
    15.8. Dacă (i) Partea prejudiciată renunţă la pretenţiile din Notificarea de negociere, sau (ii) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere, Partea prejudicată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligaţiile menţionate în Notificarea de negociere, cu excepţia situaţiei în care este reluată procedura de la art. 15.6 de mai sus.
    15.9. În situaţia în care în urma negocierilor pentru soluţionarea diferendului pe cale amiabilă Părţile nu decid prin voinţă comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, partea prejudiciată va transmite părţii în culpă Notificarea de încetare şi se va adresa instanţei competente pentru constatarea rezilierii Contractului şi stabilirea cuantumului prejudiciului.
    15.10. La încetarea Contractului, indiferent de motiv:
    i. Drepturile şi obligaţiile impuse Părţilor în baza Contractului vor înceta, cu excepţia cazului în care Contractul prevede altfel;
    ii. Operatorul va restitui de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini, Autorităţii Contractante bunurile de retur;
    iii. Autoritatea Contractantă va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare de la Operator la încetarea Contractului sau de a hotărî valorificarea acestora;
    iv. Încetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

    15.11. În cazul încetării Contractului din culpa Autorităţii Contractante, înainte de termenul stabilit în Contract, Autoritatea Contractantă va prelua Bunurile de retur realizate de Operator în temeiul prezentului Contract, precum şi pe cele în curs de realizare şi bunurile de preluare.
    15.12. Operatorul trebuie ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forţă majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public de călători cu metroul, în condiţiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Autoritatea Contractantă sau de către un alt operator.
    CAP. 16
    Răspunderea contractuală
    16.1. Nerespectarea dovedită de către Părţi a obligaţiilor contractuale prevăzute în Contract atrage răspunderea contractuală a Părţii în culpă.
    16.2. Autoritatea Contractantă are dreptul să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanţă, eficienţă şi calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract şi reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului, în afara situaţiilor prevăzute la art. 6.5, 12.2.1 şi 14.1.
    CAP. 17
    Redefinirea clauzelor contractuale
    17.1. Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părţi, exprimat într-un act adiţional şi în sensul condiţiilor prevăzute la art. 5.1 (2).
    17.1.1. Revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanţă, potrivit Anexei 9, este considerată o modificare a Contractului.

    17.2. Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă
    17.2.1. Autoritatea Contractantă poate modifica unilateral orice parte a Contractului din motive excepţionale legate de interesul public naţional şi local, cu notificare prealabilă transmisă cu 90 de zile înainte către Operator şi în limita respectării condiţiilor şi a valabilităţii contractului aşa cum este prevăzut la art. 5.1 (2).
    17.2.2. Programul de Transport atribuit Operatorului poate fi modificat de către Autoritatea Contractantă, dacă acest fapt poate fi justificat din punct de vedere tehnic sau/şi comercial, cu notificarea Operatorului cu cel puţin 60 de zile înainte de implementarea modificării. Operatorul nu poate refuza modificările solicitate de Autoritatea Contractantă, cu excepţia cazului în care cererea depăşeşte capacitatea de transport.

    17.3. Modificări solicitate de Operator privind Capacitatea Serviciului
    17.3.1. Schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport pot fi efectuate de Operator, cu informarea Autorităţii Contractante.

    17.4. Alte modificări
    17.4.1. În cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislaţia sau regulamentele din România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părţi. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contractului.
    17.4.2. Orice deficienţe sau contradicţii din Contract pot fi rectificate ca urmare a negocierii de către Părţi a modificărilor necesare, în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu scopul Contractului.

    CAP. 18
    Litigii
    18.1. Părţile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluţionării pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.
    18.2. Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenţie care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea care ridică pretenţii are obligaţia să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziţia sa, împreună cu propunerea de conciliere directă.
    18.3. În cazul apariţiei unei dispute, aceasta nu îndreptăţeşte Operatorul să suspende prestarea Serviciului de transport public cu metroul ori Autoritatea Contractantă să suspende executarea obligaţiilor sale, potrivit prezentului Contract.
    18.4. În cazul în care o dispută nu poate fi soluţionată în termen de 45 de zile din momentul în care Părţile au început negocierile pentru soluţionarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 45 de zile de la notificarea oficială a disputei de către una dintre Părţi celeilalte Părţi, acestea se vor adresa instanţei judecătoreşti competente din raza sectorului în care se găseşte Autoritatea contractantă.
    CAP. 19
    Legea aplicabilă
    19.1. Prezentul Contract, precum şi orice dispute sau cereri rezultate în legătură cu prezentul Contract ori cu încheierea acestuia (inclusiv dispute sau cereri extracontractuale) sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu legea română.
    19.2. Prezentul Contract se completează cu prevederile Noului Cod civil şi cu reglementările legale speciale în materie de transport public cu metroul.
    CAP. 20
    Alte clauze
    20.1. Orice notificare, adresă, cerere în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în scris, în limba română.
    20.2. Notificările, adresele, cererile sau alte comunicări vor fi transmise prin curier, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax (la alegere) şi vor fi confirmate de primire în mod prompt de către Partea destinatară.
    20.3. Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin:
    i. scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire, de către oficiul poştal de la destinaţie;
    ii. fax, va fi data expedierii înscrisă în raportul atestând transmiterea prin fax. În situaţia în care faxul nu a fost expediat într-o zi lucrătoare sau nu a fost expediat în intervalul orar 9 - 17, data recepţionării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.

    20.4. Toate notificările şi comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:
    - Către Autoritatea Contractantă la adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, în atenţia Ministru, Fax: +(4) 021.312.07.72;
    – Către Operator la adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, în atenţia Director general, Fax: +(4) 021.312.51.49.

    CAP. 21
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    21.1. Limba care guvernează Contractul este limba română.
    21.2. Anexele 1 - 11 fac parte integrantă din prezentul Contract.
    21.3. Capitolele referitoare la drepturile şi obligaţiile părţilor se completează cu prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile şi obligaţiile în raporturile dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi operatorii de transport autorizaţi care efectuează servicii de transport public de persoane cu metroul.


┌─────────────────────────┬────────────┐
│Autoritate Contractantă │Operator │
├─────────────────────────┼────────────┤
│MINISTERUL │ │
│TRANSPORTURILOR │METROREX │
│INFRASTRUCTURII ŞI │S.A. │
│COMUNICAŢIILOR │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│ │DIRECTOR │
│MINISTRU │GENERAL │
│Lucian Nicolae BODE │Mariana │
│ │MICLĂUŞ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    ANEXE LA CONTRACT
    ANEXA Nr. 1 - Program de Transport al Operatorului
    ANEXA Nr. 1.1 - Programul de Transport al Operatorului
    ANEXA Nr. 1.2 - Programul de Transport al Operatorului pentru Reţeaua de Metrou pentru anii 2020 - 2024

    ANEXA Nr. 2 - Achiziţii material rulant
    ANEXA Nr. 3 - Lista Mijloacelor de Transport Utilizate la Prestarea OSP
    ANEXA Nr. 4 - Tarife Practicate în momentul încheierii Contractului
    ANEXA Nr. 5 - Diferenţele de Tarif
    
ANEXA Nr. 5.1 - Categoriile de Pasageri care Beneficiază de Gratuităţi şi Reduceri la Transportul în Comun
    ANEXA Nr. 5.2 - Modul de Acordare a Diferenţelor de Tarif
    ANEXA Nr. 5.3 - Modelul Formularului de Decont pentru Diferenţele de Tarif

    ANEXA Nr. 6 - Modelele Formularelor de Decont Pentru Plata Compensaţiei
    ANEXA Nr. 6.1 - Raport Lunar de Constatare
    ANEXA Nr. 6.2 - Raport Anual de Constatare
    
ANEXA Nr. 6.3 - Nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor/transferurilor primite pentru serviciul public de la bugetul de stat

    ANEXA Nr. 7 - Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km
    ANEXA Nr. 8 - Valoarea estimativă a compensaţiei cuvenite Operatorului pe durata contractului
    
ANEXA Nr. 9 - Indicatori lunari de Performanţă ai Serviciului şi Modalitatea de Calcul a Penalităţilor
    ANEXA Nr. 10 - Indicele de Satisfacţie a Pasagerilor (ISP)
    ANEXA Nr. 11 - Metodologia de Monitorizare şi Evaluare a Programului de Transport al Operatorului
    ANEXA 1

    Program de Transport al Operatorului
        Descrie programele de transport pentru diferite perioade din cursul anului, astfel:
    I. Program cu grafic normal de circulaţie (desfăşurat în intervalul orar 05:00 - 23:00) se va asigura în perioadele: 01.01 - 30.06 şi 01.09 - 31.12*) ale fiecărui an calendaristic al contractului şi cuprinde programul de transport în condiţii normale de circulaţie prin utilizarea unui număr de trenuri care să asigure preluarea cererii de transport la o capacitate de maxim 6 călători/mp în perioadele de vârf de trafic**).
        *) Aceste perioade se pot modifica, fără acordul Autorităţii Contractante, în funcţie de perioada vacanţei de vară pentru elevi/studenţi, stabilită pentru fiecare an şcolar de către instituţiile abilitate ale statului.
        **) Prin perioade de vârf de trafic se înţelege intervalul/intervalele orare din cursul unei zile când se înregistrează vârfuri ale cererii de transport, fiind necesară micşorarea intervalului de circulaţie între trenuri astfel încât capacitatea maximă de încărcare a trenurilor de metrou să nu depăşească 6 călători/mp.

    II. Program cu grafic redus de circulaţie (desfăşurat în intervalul orar 05:00 - 23:00) se va asigura în perioada 01.07 - 31.08 a fiecărui an calendaristic al contractului şi cuprinde programul de transport în condiţii de flux redus de călători, respectiv în perioada în care sunt concedii de odihnă şi vacanţe în cuantum semnificativ, care determină un grad total de mobilitate mai scăzut al populaţiei, comparativ cu perioadele normale din an.
    III. Program de circulaţie de noapte - cuprinde programul de circulaţie care se asigură pentru intervalul orar cuprins între orele 23:00 - 05:00 (număr limitat de ore/întreaga noapte) când programul de circulaţie normal este întrerupt şi este compus din:
        o Program de circulaţie pentru sărbători - cuprinde programul de circulaţie care se asigură pentru întreaga noapte, la intervale de succesiune a trenurilor de 10 - 20 minute, în nopţile de Paşte şi Revelion;
        o Program de circulaţie pentru evenimente speciale - se aplică pentru evenimentele culturale, sportive, sociale, denumite evenimente speciale, la care este preconizată participarea a peste 25000 de oameni, la solicitarea directă a unei unităţi administrative centrale (Guvern, Minister) sau locale (Primăria Municipiului Bucureşti, Primării de sector), Federaţie/Ligă Sportivă Naţională, instituţie de cultură naţională şi cuprinde programul de circulaţie care se asigură pentru un număr definit de ore cu încadrarea în numărul de kilometri planificaţi (fără costuri suplimentare din partea solicitanţilor).
        Dacă prin astfel de acţiuni se ajunge să se depăşească numărul de kilometri planificaţi, Autoritatea Contractantă va aproba orice solicitare care excede plafonul stabilit;

        o Program de circulaţie solicitat - cuprinde programul de circulaţie care se asigură pentru cel puţin o oră (sau multiplu de o oră), ca urmare a achitării de către solicitant a prestaţiei conform tarifului aprobat şi afişat pe site-ul Operatorului.

    IV. La solicitarea expresă a unei autorităţi centrale abilitate, cu avizul Autorităţii Contractante, circulaţia trenurilor de metrou poate fi suspendată total sau parţial pentru anumite staţii magistrale, secţiuni sau staţii de metrou.

    ANEXA 1.1

    Programul de transport al Operatorului

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Magistrala │Km estimaţi │
├───────────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ │2020 │2021 │2022 │2023 │2024***) │
├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Pantelimon - │2.955.974│2.864.828│2.860.950│2.858.960│3.047.494│
│Dristor 2 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Berceni - │2.663.100│2.671.122│2.659.800│2.654.370│2.663.100│
│Pipera │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Anghel Saligny │2.096.864│2.024.541│2.021.750│2.020.265│2.168.312│
│- Preciziei │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Gara de Nord - │737.334 │736.485 │735.537 │735.221 │737.334 │
│Străuleşti │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Râul Doamnei - │330.171 │654.540 │653.139 │652.672 │722.142 │
│Eroilor**) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Km │ │ │ │ │ │
│planificaţi****│8.783.443│8.951.516│8.931.176│8.921.488│9.338.382│
│) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Total km*) = km│ │ │ │ │ │
│planificaţi x │8.967.895│9.139.498│9.118.731│9.108.839│9.534.488│
│1,021 │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

    *) 1,021 reprezintă valoarea maximă a coeficientului care ţine seama de parcursul estimativ al parcului de material rulant pentru transportul tehnologic în vederea efectuării mentenanţei, trenuri suplimentare pentru preluarea fluxurilor mari de călători, asigurarea programului de circulaţie de noapte, evenimente speciale.
    **) S-a ţinut cont de faptul că punerea în exploatare cu călători a Magistralei 5, secţiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Operă) inclusiv staţia Valea Ialomiţei, este estimată pentru data de 30 iunie 2020.
    ***) S-a ţinut cont de faptul că până la sfârşitul anului 2023 vor fi livrate cele 13 trenuri noi achiziţionate pentru exploatarea pe Magistrala 5. Prin urmare, în anul 2024 cele 13 trenuri noi se vor utiliza pe Magistrala 5, iar trenurile tip BM utilizate pe această magistrală în perioada 2020 - 2023, vor reveni în parcul Magistralelor 1 şi 3, acţiune care va crea posibilitatea aplicării graficelor de circulaţie prin care este prevăzută scăderea intervalului de urmărire a trenurilor de la 6 minute la 5 minute în orele de vârf de trafic.
    ****) Valorile rezultate din calculul km planificaţi sunt determinate de graficele de circulaţie aplicate pe fiecare Magistrală (nr. km/grafic), în funcţie de necesitatea de transport ((nr. zile lucrătoare/nr. zile festive)/an).

    ANEXA 1.2

    Programul de Transport al Operatorului
                      pentru reţeaua de metrou pe anii 2020 - 2024
    A. Programul normal de circulaţie
    1. Magistrala 1: Pantelimon - Dristor 2
    1.1. Zile lucrătoare

┌────┬───┬──────────┬───────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de│
│ │ │ │ │ │succedare │
│ │ │ │ │ │între │
│ │ │ │ │ │trenuri │
│ │ │ │ │ │(minute) │
│ │ │ │ │ ├──────┬────┤
│ │ │ │Lungime│ │Ore │ │
│Nr. │Fir│Staţii │traseu │Nr. TEM │vârf │ │
│crt.│ │traseu │Km │Nr. vag. │de │ │
│ │ │ │ │ │trafic│ │
│ │ │ │ │ │6:30 -│În │
│ │ │ │ │ │9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:00 │ │
│ │ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │ │19:30 │ │
├────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼────┤
│1. │ │Dristor 2 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Muncii │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Iancului │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Obor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Ştefan Cel│ │ │ │ │
│ │ │Mare │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│ │ │Piaţa │ │ │5 - 6 │7 - │
│6. │ │Victoriei │ │ │ │10 │
│ │ │2 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Gara de │ │ │ │ │
│ │ │Nord 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Basarab 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Crângaşi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Petrache │ │23TEM (22 │ │ │
│ │ │Poenaru │ │TEM în │ │ │
├────┤ ├──────────┤27,15 │circulaţie│ │ │
│11. │1 │Grozăveşti│ │+ 1TEM │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │rezervă) ├──────┼────┤
│12. │ │Eroilor │ │138 │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │vagoane │ │ │
│13. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │2\'bd - 3│3\'bd -│
│15. │ │Timpuri │ │ │ │5 │
│ │ │Noi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│16. │ │Mihai │ │ │ │ │
│ │ │Bravu │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│17. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ ├──────┼────┤
│18. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu│ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│19. │ │Titan │ │ │ │7 - │
├────┤ ├──────────┤ │ │5 - 6 │10 │
│20. │ │Costin │ │ │ │ │
│ │ │Georgian │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│21. │ │Republica │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┼───────┤ ├──────┼────┤
│22. │ │Pantelimon│1,92 │ │15 - │18 -│
│ │ │ │ │ │16 │20 │
├────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼────┤
│1. │1 │Pantelimon│1,92 │ │15 - │18 -│
│ │ │ │ │ │16 │20 │
├────┼───┼──────────┼───────┤ ├──────┼────┤
│2. │ │Republica │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Costin │ │ │ │ │
│ │ │Georgian │ │ │ │7 - │
├────┤ ├──────────┤ │ │5 - 6 │10 │
│4. │ │Titan │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu│ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ ├──────┼────┤
│6. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Mihai │ │ │ │ │
│ │ │Bravu │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Timpuri │ │ │ │ │
│ │ │Noi │ │ │2\'bd - 3│3\'bd -│
├────┤ ├──────────┤ │ │ │5 │
│9. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Izvor │ │23TEM (22 │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │TEM în │ │ │
│11. │ │Eroilor │ │circulaţie│ │ │
├────┤ ├──────────┤ │+ 1TEM ├──────┼────┤
│12. │ │Grozăveşti│ │rezervă) │ │ │
├────┤2 ├──────────┤27,15 │138 │ │ │
│13. │ │Petrache │ │vagoane │ │ │
│ │ │Poenaru │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Crângaşi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│15. │ │Basarab 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│16. │ │Gara de │ │ │ │ │
│ │ │Nord 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│ │ │Piaţa │ │ │ │ │
│17. │ │Victoriei │ │ │5 - 6 │7 - │
│ │ │2 │ │ │ │10 │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│18. │ │Ştefan Cel│ │ │ │ │
│ │ │Mare │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│19. │ │Obor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│20. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Iancului │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│21. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Muncii │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│22. │ │Dristor 2 │ │ │ │ │
└────┴───┴──────────┴───────┴──────────┴──────┴────┘


    1.2. Zile nelucrătoare

┌────┬───┬──────────┬───────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de│
│ │ │ │ │ │succedare │
│ │ │ │ │ │între │
│ │ │ │ │ │trenuri │
│ │ │ │ │ │(minute) │
│ │ │ │ │ ├──────┬────┤
│ │ │ │Lungime│ │Ore │ │
│Nr. │Fir│Staţii │traseu │Nr. TEM │vârf │ │
│crt.│ │traseu │Km │Nr. vag. │de │ │
│ │ │ │ │ │trafic│ │
│ │ │ │ │ │6:30 -│În │
│ │ │ │ │ │9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:00 │ │
│ │ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │ │19:30 │ │
├────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼────┤
│1. │ │Dristor 2 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Muncii │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Iancului │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Obor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Ştefan Cel│ │ │ │ │
│ │ │Mare │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│ │ │Piaţa │ │ │9 │9 - │
│6. │ │Victoriei │ │ │ │11 │
│ │ │2 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Gara de │ │ │ │ │
│ │ │Nord 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Basarab 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Crângaşi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Petrache │ │23TEM (22 │ │ │
│ │ │Poenaru │ │TEM în │ │ │
├────┤ ├──────────┤27,15 │circulaţie│ │ │
│11. │1 │Grozăveşti│ │+ 1TEM │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │rezervă) ├──────┼────┤
│12. │ │Eroilor │ │138 │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │vagoane │ │ │
│13. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │4\'bd │5 - │
│15. │ │Timpuri │ │ │ │5\'bd │
│ │ │Noi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│16. │ │Mihai │ │ │ │ │
│ │ │Bravu │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│17. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ ├──────┼────┤
│18. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu│ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│19. │ │Titan │ │ │ │9 - │
├────┤ ├──────────┤ │ │9 │11 │
│20. │ │Costin │ │ │ │ │
│ │ │Georgian │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│21. │ │Republica │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┼───────┤ ├──────┼────┤
│22. │ │Pantelimon│1,92 │ │18 │20 │
├────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼────┤
│1. │1 │Pantelimon│1,92 │ │18 │20 │
├────┼───┼──────────┼───────┤ ├──────┼────┤
│2. │ │Republica │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Costin │ │ │ │ │
│ │ │Georgian │ │ │ │9 - │
├────┤ ├──────────┤ │ │9 │11 │
│4. │ │Titan │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu│ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ ├──────┼────┤
│6. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Mihai │ │ │ │ │
│ │ │Bravu │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Timpuri │ │ │ │ │
│ │ │Noi │ │ │4\'bd │5 - │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │5\'bd │
│9. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │23TEM (22 │ │ │
│11. │ │Eroilor │ │TEM în │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │circulaţie├──────┼────┤
│12. │ │Grozăveşti│ │+ 1TEM │ │ │
├────┤2 ├──────────┤27,15 │rezervă) │ │ │
│13. │ │Petrache │ │138 │ │ │
│ │ │Poenaru │ │vagoane │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Crângaşi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│15. │ │Basarab 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│16. │ │Gara de │ │ │ │ │
│ │ │Nord 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│ │ │Piaţa │ │ │ │ │
│17. │ │Victoriei │ │ │9 │9 - │
│ │ │2 │ │ │ │11 │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│18. │ │Ştefan Cel│ │ │ │ │
│ │ │Mare │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│19. │ │Obor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│20. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Iancului │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│21. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Muncii │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│22. │ │Dristor 2 │ │ │ │ │
└────┴───┴──────────┴───────┴──────────┴──────┴────┘    2. Magistrala 2: Berceni - Pipera
    2.1. Zile lucrătoare

┌────┬───┬────────────┬───────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de│
│ │ │ │ │ │succedare │
│ │ │ │ │ │între │
│ │ │ │ │ │trenuri │
│ │ │ │ │ │(minute) │
│ │ │ │ │ ├──────┬────┤
│ │ │ │Lungime│ │Ore │ │
│Nr. │Fir│Staţii │traseu │Nr. TEM │vârf │ │
│crt.│ │traseu │Km │Nr. vag. │de │ │
│ │ │ │ │ │trafic│ │
│ │ │ │ │ │6:30 -│În │
│ │ │ │ │ │9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:00 │ │
│ │ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │ │19:30 │ │
├────┼───┼────────────┼───────┼──────────┼──────┼────┤
│1. │ │Berceni │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Dimitrie │ │ │ │ │
│ │ │Leonida │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Apărătorii │ │ │ │ │
│ │ │Patriei │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Sudului │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Constantin │ │ │ │ │
│ │ │Brâncoveanu │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │22 TEM │ │ │
│6. │ │Eroii │ │(21TEM în │ │ │
│ │ │Revoluţiei │ │circulaţie│ │ │
├────┤1 ├────────────┤18 │+ 1TEM │3 - 4 │5 - │
│7. │ │Tineretului │ │rezervă) │ │11 │
├────┤ ├────────────┤ │132 │ │ │
│8. │ │Piaţa Unirii│ │vagoane │ │ │
│ │ │2 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Universitate│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Piaţa Romană│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Victoriei 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│12. │ │Aviatorilor │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│13. │ │Aurel Vlaicu│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Pipera │ │ │ │ │
├────┼───┼────────────┼───────┼──────────┼──────┼────┤
│1. │ │Pipera │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Aurel Vlaicu│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Aviatorilor │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Victoriei 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Piaţa Romană│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│6. │ │Universitate│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Piaţa Unirii│ │22 TEM │ │ │
│ │ │2 │ │(21TEM în │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │circulaţie│ │ │
│8. │2 │Tineretului │18 │+ 1TEM │3 - 4 │5 - │
├────┤ ├────────────┤ │rezervă) │ │11 │
│9. │ │Eroii │ │132 │ │ │
│ │ │Revoluţiei │ │vagoane │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Constantin │ │ │ │ │
│ │ │Brâncoveanu │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Sudului │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│12. │ │Apărătorii │ │ │ │ │
│ │ │Patriei │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│13. │ │Dimitrie │ │ │ │ │
│ │ │Leonida │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Berceni │ │ │ │ │
└────┴───┴────────────┴───────┴──────────┴──────┴────┘


    2.2. Zile nelucrătoare

┌────┬───┬────────────┬───────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de│
│ │ │ │ │ │succedare │
│ │ │ │ │ │între │
│ │ │ │ │ │trenuri │
│ │ │ │ │ │(minute) │
│ │ │ │ │ ├──────┬────┤
│ │ │ │Lungime│ │Ore │ │
│Nr. │Fir│Staţii │traseu │Nr. TEM │vârf │ │
│crt.│ │traseu │Km │Nr. vag. │de │ │
│ │ │ │ │ │trafic│ │
│ │ │ │ │ │6:30 -│În │
│ │ │ │ │ │9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:00 │ │
│ │ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │ │19:30 │ │
├────┼───┼────────────┼───────┼──────────┼──────┼────┤
│1. │ │Berceni │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Dimitrie │ │ │ │ │
│ │ │Leonida │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Apărătorii │ │ │ │ │
│ │ │Patriei │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Sudului │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Constantin │ │ │ │ │
│ │ │Brâncoveanu │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │22 TEM │ │ │
│6. │ │Eroii │ │(21TEM în │ │ │
│ │ │Revoluţiei │ │circulaţie│ │ │
├────┤1 ├────────────┤18 │+ 1TEM │9 │10 │
│7. │ │Tineretului │ │rezervă) │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │132 │ │ │
│8. │ │Piaţa Unirii│ │vagoane │ │ │
│ │ │2 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Universitate│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Piaţa Romană│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Victoriei 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│12. │ │Aviatorilor │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│13. │ │Aurel Vlaicu│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Pipera │ │ │ │ │
├────┼───┼────────────┼───────┼──────────┼──────┼────┤
│1. │ │Pipera │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Aurel Vlaicu│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Aviatorilor │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Victoriei 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Piaţa Romană│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│6. │ │Universitate│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Piaţa Unirii│ │22 TEM │ │ │
│ │ │2 │ │(21TEM în │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │circulaţie│ │ │
│8. │2 │Tineretului │18 │+ 1TEM │9 │10 │
├────┤ ├────────────┤ │rezervă) │ │ │
│9. │ │Eroii │ │132 │ │ │
│ │ │Revoluţiei │ │vagoane │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Constantin │ │ │ │ │
│ │ │Brâncoveanu │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Sudului │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│12. │ │Apărătorii │ │ │ │ │
│ │ │Patriei │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│13. │ │Dimitrie │ │ │ │ │
│ │ │Leonida │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Berceni │ │ │ │ │
└────┴───┴────────────┴───────┴──────────┴──────┴────┘    3. Magistrala 3: Preciziei - Anghel Saligny
    3.1. Zile lucrătoare

┌────┬───┬───────────┬───────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de│
│ │ │ │ │ │succedare │
│ │ │ │ │ │între │
│ │ │ │ │ │trenuri │
│ │ │ │ │ │(minute) │
│ │ │ │ │ ├──────┬────┤
│ │ │ │Lungime│ │Ore │ │
│Nr. │Fir│Staţii │traseu │Nr. TEM │vârf │ │
│crt.│ │traseu │Km │Nr. vag. │de │ │
│ │ │ │ │ │trafic│ │
│ │ │ │ │ │6:30 -│În │
│ │ │ │ │ │9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:00 │ │
│ │ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │ │19:30 │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼───────────┼──────┼────┤
│1. │ │Preciziei │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Păcii │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │7 - │
│3. │ │Gorjului │ │ │5 - 6 │10 │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Lujerului │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Politehnica│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├──────┼────┤
│6. │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │15 TEM (13 │2\'bd - 3│3\'bd -│
├────┤1 ├───────────┤19,91 │TEM în │ │5 │
│9. │ │Timpuri Noi│ │circulaţie)│ │ │
├────┤ ├───────────┤ │90 vagoane │ │ │
│10. │ │Mihai Bravu│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├──────┼────┤
│12. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│13. │ │1 Decembrie│ │ │ │ │
│ │ │1918 │ │ │ │7 - │
├────┤ ├───────────┤ │ │5 - 6 │10 │
│14. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Teclu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│15. │ │Anghel │ │ │ │ │
│ │ │Saligny │ │ │ │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼───────────┼──────┼────┤
│1. │ │Anghel │ │ │ │ │
│ │ │Saligny │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Teclu │ │ │ │7 │
├────┤ ├───────────┤ │ │5 - 6 │-10 │
│3. │ │1 Decembrie│ │ │ │ │
│ │ │1918 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├──────┼────┤
│5. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│6. │ │Mihai Bravu│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │15 TEM (15 │ │ │
│7. │2 │Timpuri Noi│19,91 │TEM în │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţie)│2\'bd - 3│3\'bd -│
│8. │ │Piaţa │ │90 vagoane │ │5 │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├──────┼────┤
│11. │ │Politehnica│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│12. │ │Lujerului │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │7 - │
│13. │ │Gorjului │ │ │5 - 6 │10 │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Păcii │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│15. │ │Preciziei │ │ │ │ │
└────┴───┴───────────┴───────┴───────────┴──────┴────┘


    3.2. Zile nelucrătoare

┌────┬───┬───────────┬───────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de│
│ │ │ │ │ │succedare │
│ │ │ │ │ │între │
│ │ │ │ │ │trenuri │
│ │ │ │ │ │(minute) │
│ │ │ │ │ ├──────┬────┤
│ │ │ │Lungime│ │Ore │ │
│Nr. │Fir│Staţii │traseu │Nr. TEM │vârf │ │
│crt.│ │traseu │Km │Nr. vag. │de │ │
│ │ │ │ │ │trafic│ │
│ │ │ │ │ │6:30 -│În │
│ │ │ │ │ │9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:00 │ │
│ │ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │ │19:30 │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼───────────┼──────┼────┤
│1. │ │Preciziei │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Păcii │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │9 - │
│3. │ │Gorjului │ │ │9 │11 │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Lujerului │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Politehnica│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├──────┼────┤
│6. │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │15 TEM (13 │4\'bd │5 - │
├────┤1 ├───────────┤19,91 │TEM în │ │5\'bd │
│9. │ │Timpuri Noi│ │circulaţie)│ │ │
├────┤ ├───────────┤ │90 vagoane │ │ │
│10. │ │Mihai Bravu│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├──────┼────┤
│12. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│13. │ │1 Decembrie│ │ │ │ │
│ │ │1918 │ │ │ │9 - │
├────┤ ├───────────┤ │ │9 │11 │
│14. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Teclu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│15. │ │Anghel │ │ │ │ │
│ │ │Saligny │ │ │ │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼───────────┼──────┼────┤
│1. │ │Anghel │ │ │ │ │
│ │ │Saligny │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Teclu │ │ │ │9 - │
├────┤ ├───────────┤ │ │9 │11 │
│3. │ │1 Decembrie│ │ │ │ │
│ │ │1918 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├──────┼────┤
│5. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│6. │ │Mihai Bravu│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │15 TEM (15 │ │ │
│7. │2 │Timpuri Noi│19,91 │TEM în │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţie)│4\'bd │5 - │
│8. │ │Piaţa │ │90 vagoane │ │5\'bd │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├──────┼────┤
│11. │ │Politehnica│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│12. │ │Lujerului │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │9 - │
│13. │ │Gorjului │ │ │9 │11 │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Păcii │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│15. │ │Preciziei │ │ │ │ │
└────┴───┴───────────┴───────┴───────────┴──────┴────┘    4. Magistrala 4: Gara de Nord 2 - Străuleşti
    4.1. Zile lucrătoare

┌────┬───┬───────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de │
│ │ │ │ │ │succedare între │
│ │ │ │ │ │trenuri │
│ │ │ │ │ │(minute) │
│ │ │ │Lungime│ ├───────┬─────────┤
│Nr. │Fir│Staţii │traseu │Nr. TEM │Ore │ │
│crt.│ │traseu │Km │Nr. vag. │vârf de│ │
│ │ │ │ │ │trafic │ │
│ │ │ │ │ │6:30 - │În rest │
│ │ │ │ │ │9:30 şi│ │
│ │ │ │ │ │15:00 -│ │
│ │ │ │ │ │19:30 │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼──────────┬──────────┼───┬───┼───┬─────┤
│1. │ │Gara de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nord 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│2. │ │Basarab 2 │ │5 TEM (4 │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │TEM în │7 TEM (6 │ │ │ │ │
│3. │ │Griviţa │ │circulaţie│TEM în │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │+ 1TEM │circulaţie│ │ │ │ │
│4. │ │1 Mai │ │rezervă) │+ 1TEM │ │ │ │9 │
├────┤1 ├───────────┤7,19 │15 vagoane│rezervă) │11*│7**│11*│-11**│
│5. │ │Jiului │ │* Pentru │21 vagoane│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţia│** Pentru │ │ │ │ │
│6. │ │Parc │ │la │circulaţia│ │ │ │ │
│ │ │Bazilescu │ │interval │la 7 min │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │de 11 min │ │ │ │ │ │
│7. │ │Laminorului│ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│8. │ │Străuleşti │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼─────┤
│1. │ │Străuleşti │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│2. │ │Laminorului│ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │5 TEM (4 │ │ │ │ │ │
│3. │ │Parc │ │TEM în │7 TEM (6 │ │ │ │ │
│ │ │Bazilescu │ │circulaţie│TEM în │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │+ 1TEM │circulaţie│ │ │ │ │
│4. │ │Jiului │ │rezervă) │+ 1TEM │ │ │ │9 │
├────┤2 ├───────────┤7,19 │15 vagoane│rezervă) │11*│7**│11*│-11**│
│5. │ │1 Mai │ │* Pentru │21 vagoane│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţia│** Pentru │ │ │ │ │
│6. │ │Griviţa │ │la │circulaţia│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │interval │la 7 min │ │ │ │ │
│7. │ │Basarab 2 │ │de 11 min │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│8. │ │Gara de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nord 2 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴───┴───┴───┴─────┘


    4.2. Zile nelucrătoare

┌────┬───┬───────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de │
│ │ │ │ │ │succedare între │
│ │ │ │ │ │trenuri │
│ │ │ │ │ │(minute) │
│ │ │ │Lungime│ ├───────┬─────────┤
│Nr. │Fir│Staţii │traseu │Nr. TEM │Ore │ │
│crt.│ │traseu │Km │Nr. vag. │vârf de│ │
│ │ │ │ │ │trafic │ │
│ │ │ │ │ │6:30 - │În rest │
│ │ │ │ │ │9:30 şi│ │
│ │ │ │ │ │15:00 -│ │
│ │ │ │ │ │19:30 │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼──────────┬──────────┼───┬───┼───┬─────┤
│1. │ │Gara de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nord 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│2. │ │Basarab 2 │ │5 TEM (4 │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │TEM în │7 TEM (6 │ │ │ │ │
│3. │ │Griviţa │ │circulaţie│TEM în │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │+ 1TEM │circulaţie│ │ │ │ │
│4. │ │1 Mai │ │rezervă) │+ 1TEM │ │ │ │9 │
├────┤1 ├───────────┤7,19 │15 vagoane│rezervă) │11*│7**│11*│-11**│
│5. │ │Jiului │ │* Pentru │21 vagoane│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţia│** Pentru │ │ │ │ │
│6. │ │Parc │ │la │circulaţia│ │ │ │ │
│ │ │Bazilescu │ │interval │la 7 min │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │de 11 min │ │ │ │ │ │
│7. │ │Laminorului│ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│8. │ │Străuleşti │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼─────┤
│1. │ │Străuleşti │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│2. │ │Laminorului│ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │5 TEM (4 │ │ │ │ │ │
│3. │ │Parc │ │TEM în │7 TEM (6 │ │ │ │ │
│ │ │Bazilescu │ │circulaţie│TEM în │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │+ 1TEM │circulaţie│ │ │ │ │
│4. │ │Jiului │ │rezervă) │+ 1TEM │ │ │ │9 │
├────┤2 ├───────────┤7,19 │15 vagoane│rezervă) │11*│7**│11*│-11**│
│5. │ │1 Mai │ │* Pentru │21 vagoane│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţia│** Pentru │ │ │ │ │
│6. │ │Griviţa │ │la │circulaţia│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │interval │la 7 min │ │ │ │ │
│7. │ │Basarab 2 │ │de 11 min │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│8. │ │Gara de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nord 2 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴───┴───┴───┴─────┘


        NOTĂ:
        Circulaţia trenurilor cu interval de 7 min. va putea fi aplicată după punerea în funcţie pe distanţa Laminorului - Străuleşti a instalaţiei de automatizare a traficului (Dimetronic).


    5. Magistrala 5: Eroilor 2 - Valea Ialomiţei/Râul Doamnei
    5.1. Zile lucrătoare

┌────┬───┬─────────────┬───────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de│
│ │ │ │ │ │succedare │
│ │ │ │ │ │între │
│ │ │ │ │ │trenuri │
│ │ │ │ │ │(minute) │
│ │ │ │ │ ├──────┬────┤
│ │ │ │Lungime│ │Ore │ │
│Nr. │Fir│Staţii traseu│traseu │Nr TEM │vârf │ │
│crt.│ │ │Km │Nr. vag. │de │ │
│ │ │ │ │ │trafic│ │
│ │ │ │ │ │6:30 -│În │
│ │ │ │ │ │9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:00 │ │
│ │ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │ │19:30 │ │
├────┼───┼─────────────┼───────┼───────────┼──────┼────┤
│1. │ │Valea │ │ │ │ │
│ │ │Ialomiţei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Râul Doamnei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Brâncuşi │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Romancierilor│ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Parc Drumul │ │8 TEM (7 │ │ │
│ │ │Taberei │ │TEM în │ │9 - │
├────┤1 ├─────────────┤6,3 │circulaţie)│6 │10 │
│6. │ │Drumul │ │56 vagoane │ │ │
│ │ │Taberei 34 │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Favorit │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Orizont │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Academia │ │ │ │ │
│ │ │Militară │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┼───┼─────────────┼───────┼───────────┼──────┼────┤
│1. │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Academia │ │ │ │ │
│ │ │Militară │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Orizont │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Favorit │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Drumul │ │8 TEM (7 │ │ │
│ │ │Taberei 34 │ │TEM în │ │9 - │
├────┤2 ├─────────────┤6,3 │circulaţie)│6 │10 │
│6. │ │Parc Drumul │ │56 vagoane │ │ │
│ │ │Taberei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Romancierilor│ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Brâncuşi │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Râul Doamnei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Valea │ │ │ │ │
│ │ │Ialomiţei │ │ │ │ │
└────┴───┴─────────────┴───────┴───────────┴──────┴────┘


    5.2. Zile nelucrătoare

┌────┬───┬─────────────┬───────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de│
│ │ │ │ │ │succedare │
│ │ │ │ │ │între │
│ │ │ │ │ │trenuri │
│ │ │ │ │ │(minute) │
│ │ │ │ │ ├──────┬────┤
│ │ │ │Lungime│ │Ore │ │
│Nr. │Fir│Staţii traseu│traseu │Nr. TEM │vârf │ │
│crt.│ │ │Km │Nr. vag. │de │ │
│ │ │ │ │ │trafic│ │
│ │ │ │ │ │6:30 -│În │
│ │ │ │ │ │9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:00 │ │
│ │ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │ │19:30 │ │
├────┼───┼─────────────┼───────┼───────────┼──────┼────┤
│1. │ │Valea │ │ │ │ │
│ │ │Ialomiţei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Râul Doamnei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Brâncuşi │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Romancierilor│ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Parc Drumul │ │5 TEM (4 │ │ │
│ │ │Taberei │ │TEM în │ │9 - │
├────┤1 ├─────────────┤6,3 │circulaţie)│9 │11 │
│6. │ │Drumul │ │30 vagoane │ │ │
│ │ │Taberei 34 │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Favorit │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Orizont │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Academia │ │ │ │ │
│ │ │Militară │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┼───┼─────────────┼───────┼───────────┼──────┼────┤
│1. │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Academia │ │ │ │ │
│ │ │Militară │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Orizont │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Favorit │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Drumul │ │5 TEM (4 │ │ │
│ │ │Taberei 34 │ │TEM în │ │9 - │
├────┤2 ├─────────────┤6,3 │circulaţie)│9 │11 │
│6. │ │Parc Drumul │ │56 vagoane │ │ │
│ │ │Taberei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Romancierilor│ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Brâncuşi │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Râul Doamnei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Valea │ │ │ │ │
│ │ │Ialomiţei │ │ │ │ │
└────┴───┴─────────────┴───────┴───────────┴──────┴────┘
    B. Program redus de circulaţie
    1. Magistrala 1: Pantelimon - Dristor 2
    1.1. Zile lucrătoare

┌────┬───┬──────────┬───────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de│
│ │ │ │ │ │succedare │
│ │ │ │ │ │între │
│ │ │ │ │ │trenuri │
│ │ │ │ │ │(minute) │
│ │ │ │ │ ├──────┬────┤
│ │ │ │Lungime│ │Ore │ │
│Nr. │Fir│Staţii │traseu │Nr TEM │vârf │ │
│crt.│ │traseu │Km │Nr. vag. │de │ │
│ │ │ │ │ │trafic│ │
│ │ │ │ │ │6:30 -│În │
│ │ │ │ │ │9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:00 │ │
│ │ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │ │19:30 │ │
├────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼────┤
│1. │ │Dristor 2 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Muncii │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Iancului │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Obor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Ştefan Cel│ │ │ │ │
│ │ │Mare │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│ │ │Piaţa │ │ │7 - 8 │9 - │
│6. │ │Victoriei │ │ │ │12 │
│ │ │2 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Gara de │ │ │ │ │
│ │ │Nord 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Basarab 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Crângaşi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Petrache │ │18TEM (17 │ │ │
│ │ │Poenaru │ │TEM în │ │ │
├────┤ ├──────────┤27,15 │circulaţie│ │ │
│11. │1 │Grozăveşti│ │+ 1TEM │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │rezervă) ├──────┼────┤
│12. │ │Eroilor │ │108 │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │vagoane │ │ │
│13. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │3\'bd - 4│4\'bd -│
│15. │ │Timpuri │ │ │ │6 │
│ │ │Noi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│16. │ │Mihai │ │ │ │ │
│ │ │Bravu │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│17. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ ├──────┼────┤
│18. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu│ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│19. │ │Titan │ │ │ │9 - │
├────┤ ├──────────┤ │ │7 - 8 │12 │
│20. │ │Costin │ │ │ │ │
│ │ │Georgian │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│21. │ │Republica │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┼───────┤ ├──────┼────┤
│22. │ │Pantelimon│1,92 │ │18 │20 │
├────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼────┤
│1. │1 │Pantelimon│1,92 │ │15 - │18 -│
│ │ │ │ │ │16 │20 │
├────┼───┼──────────┼───────┤ ├──────┼────┤
│2. │ │Republica │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Costin │ │ │ │ │
│ │ │Georgian │ │ │ │9 - │
├────┤ ├──────────┤ │ │7 - 8 │12 │
│4. │ │Titan │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu│ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ ├──────┼────┤
│6. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Mihai │ │ │ │ │
│ │ │Bravu │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Timpuri │ │ │ │ │
│ │ │Noi │ │ │3\'bd - 4│4\'bd -│
├────┤ ├──────────┤ │ │ │6 │
│9. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Izvor │ │18TEM (22 │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │TEM în │ │ │
│11. │ │Eroilor │ │circulaţie│ │ │
├────┤ ├──────────┤ │+ 1TEM ├──────┼────┤
│12. │ │Grozăveşti│ │rezervă) │ │ │
├────┤2 ├──────────┤27,15 │108 │ │ │
│13. │ │Petrache │ │vagoane │ │ │
│ │ │Poenaru │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Crângaşi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│15. │ │Basarab 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│16. │ │Gara de │ │ │ │ │
│ │ │Nord 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│ │ │Piaţa │ │ │ │ │
│17. │ │Victoriei │ │ │7 - 8 │9 - │
│ │ │2 │ │ │ │12 │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│18. │ │Ştefan Cel│ │ │ │ │
│ │ │Mare │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│19. │ │Obor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│20. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Iancului │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│21. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Muncii │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│22. │ │Dristor 2 │ │ │ │ │
└────┴───┴──────────┴───────┴──────────┴──────┴────┘    2. Magistrala 2: Berceni - Pipera
    2.1. Zile lucrătoare

┌────┬───┬────────────┬───────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de│
│ │ │ │ │ │succedare │
│ │ │ │ │ │între │
│ │ │ │ │ │trenuri │
│ │ │ │ │ │(minute) │
│ │ │ │ │ ├──────┬────┤
│ │ │ │Lungime│ │Ore │ │
│Nr. │Fir│Staţii │traseu │Nr. TEM │vârf │ │
│crt.│ │traseu │Km │Nr. vag. │de │ │
│ │ │ │ │ │trafic│ │
│ │ │ │ │ │6:30 -│În │
│ │ │ │ │ │9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:00 │ │
│ │ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │ │19:30 │ │
├────┼───┼────────────┼───────┼──────────┼──────┼────┤
│1. │ │Berceni │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Dimitrie │ │ │ │ │
│ │ │Leonida │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Apărătorii │ │ │ │ │
│ │ │Patriei │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Sudului │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Constantin │ │ │ │ │
│ │ │Brâncoveanu │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │17 TEM │ │ │
│6. │ │Eroii │ │(16TEM în │ │ │
│ │ │Revoluţiei │ │circulaţie│ │ │
├────┤1 ├────────────┤18 │+ 1TEM │4 │5 - │
│7. │ │Tineretului │ │rezervă) │ │12 │
├────┤ ├────────────┤ │102 │ │ │
│8. │ │Piaţa Unirii│ │vagoane │ │ │
│ │ │2 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Universitate│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Piaţa Romană│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Victoriei 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│12. │ │Aviatorilor │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│13. │ │Aurel Vlaicu│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Pipera │ │ │ │ │
├────┼───┼────────────┼───────┼──────────┼──────┼────┤
│1. │ │Pipera │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Aurel Vlaicu│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Aviatorilor │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Victoriei 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Piaţa Romană│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│6. │ │Universitate│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Piaţa Unirii│ │17 TEM (16│ │ │
│ │ │2 │ │TEM în │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │circulaţie│ │ │
│8. │2 │Tineretului │18 │+ 1TEM │4 │5 - │
├────┤ ├────────────┤ │rezervă) │ │12 │
│9. │ │Eroii │ │102 │ │ │
│ │ │Revoluţiei │ │vagoane │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Constantin │ │ │ │ │
│ │ │Brâncoveanu │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Sudului │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│12. │ │Apărătorii │ │ │ │ │
│ │ │Patriei │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│13. │ │Dimitrie │ │ │ │ │
│ │ │Leonida │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Berceni │ │ │ │ │
└────┴───┴────────────┴───────┴──────────┴──────┴────┘    3. Magistrala 3: Preciziei - Anghel Saligny
    3.1. Zile lucrătoare

┌────┬───┬───────────┬───────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de│
│ │ │ │ │ │succedare │
│ │ │ │ │ │între │
│ │ │ │ │ │trenuri │
│ │ │ │ │ │(minute) │
│ │ │ │ │ ├──────┬────┤
│ │ │ │Lungime│ │Ore │ │
│Nr. │Fir│Staţii │traseu │Nr. TEM │vârf │ │
│crt.│ │traseu │Km │Nr. vag. │de │ │
│ │ │ │ │ │trafic│ │
│ │ │ │ │ │6:30 -│În │
│ │ │ │ │ │9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:00 │ │
│ │ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │ │19:30 │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼───────────┼──────┼────┤
│1. │ │Preciziei │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Păcii │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │9 - │
│3. │ │Gorjului │ │ │7 - 8 │12 │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Lujerului │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Politehnica│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├──────┼────┤
│6. │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │12 TEM (11 │3\'bd - 4│4\'bd -│
├────┤1 ├───────────┤19,91 │TEM în │ │6 │
│9. │ │Timpuri Noi│ │circulaţie)│ │ │
├────┤ ├───────────┤ │72 vagoane │ │ │
│10. │ │Mihai Bravu│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├──────┼────┤
│12. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│13. │ │1 Decembrie│ │ │ │ │
│ │ │1918 │ │ │ │9 - │
├────┤ ├───────────┤ │ │7 - 8 │12 │
│14. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Teclu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│15. │ │Anghel │ │ │ │ │
│ │ │Saligny │ │ │ │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼───────────┼──────┼────┤
│1. │ │Anghel │ │ │ │ │
│ │ │Saligny │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Teclu │ │ │ │9 - │
├────┤ ├───────────┤ │ │7 - 8 │12 │
│3. │ │1 Decembrie│ │ │ │ │
│ │ │1918 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├──────┼────┤
│5. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│6. │ │Mihai Bravu│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │12 TEM (11 │ │ │
│7. │2 │Timpuri Noi│19,91 │TEM în │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţie)│3\'bd - 4│4\'bd -│
│8. │ │Piaţa │ │72 vagoane │ │6 │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├──────┼────┤
│11. │ │Politehnica│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│12. │ │Lujerului │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │9 - │
│13. │ │Gorjului │ │ │7 - 8 │12 │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Păcii │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│15. │ │Preciziei │ │ │ │ │
└────┴───┴───────────┴───────┴───────────┴──────┴────┘    4. Magistrala 4: Gara de Nord 2 - Străuleşti
    4.1. Zile lucrătoare (valabile tot anul)

┌────┬───┬───────────┬───────┬───────────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de │
│ │ │ │ │ │succedare între │
│ │ │ │ │ │trenuri │
│ │ │ │ │ │(minute) │
│ │ │ │Lungime│ ├───────┬─────────┤
│Nr. │Fir│Staţii │traseu │Nr. TEM │Ore │ │
│crt.│ │traseu │Km │Nr. vag. │vârf de│ │
│ │ │ │ │ │trafic │ │
│ │ │ │ │ │6:30 - │În rest │
│ │ │ │ │ │9:30 şi│ │
│ │ │ │ │ │15:00 -│ │
│ │ │ │ │ │19:30 │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼───────────┬───────────┼───┬───┼───┬─────┤
│1. │ │Gara de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nord 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│2. │ │Basarab 2 │ │5 TEM (4 │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │TEM în │7 TEM (6 │ │ │ │ │
│3. │ │Griviţa │ │circulaţie+│TEM în │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │1TEM │circulaţie+│ │ │ │ │
│4. │ │1 Mai │ │rezervă) 15│1 TEM │ │ │ │9 │
├────┤1 ├───────────┤7,19 │vagoane │rezervă) 21│11*│7**│11*│-11**│
│5. │ │Jiului │ │* Pentru │vagoane │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţia │** Pentru │ │ │ │ │
│6. │ │Parc │ │la interval│circulaţia │ │ │ │ │
│ │ │Bazilescu │ │de 11 min │la 7 min │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│7. │ │Laminorului│ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│8. │ │Străuleşti │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┼───┼───┼───┼─────┤
│1. │ │Străuleşti │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│2. │ │Laminorului│ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │5 TEM (4 │ │ │ │ │ │
│3. │ │Parc │ │TEM în │7 TEM (6 │ │ │ │ │
│ │ │Bazilescu │ │circulaţie+│TEM în │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │1TEM │circulaţie+│ │ │ │ │
│4. │ │Jiului │ │rezervă) 15│1 TEM │ │ │ │9 │
├────┤2 ├───────────┤7,19 │vagoane │rezervă) 21│11*│7**│11*│-11**│
│5. │ │1 Mai │ │* Pentru │vagoane │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţia │** Pentru │ │ │ │ │
│6. │ │Griviţa │ │la interval│circulaţia │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │de 11 min │la 7 min │ │ │ │ │
│7. │ │Basarab 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│8. │ │Gara de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nord 2 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴───────────┴───────┴───────────┴───────────┴───┴───┴───┴─────┘


        NOTE:
    1. Circulaţia trenurilor cu interval de 7 min va putea fi aplicată după punerea în funcţie pe distanţa Laminorului - Străuleşti a instalaţiei de automatizare a traficului (Dimetronic).
    2. La numărul de mijloace de transport se adaugă 30%, necesar pentru acoperirea rezervelor.
    ANEXA 2

    ACHIZIŢII MATERIAL RULANT

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei (cu TVA inclus) │
├────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│ │ │ │Durata │Termen │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │Denumire │Descriere│până la │ │ │ │ │ │ │Sursa de │
│crt.│Proiect │Proiect │finalizare├───────┬──────────┤2020 │2021 │2022 │2023 │2024 │finanţare│
│ │ │ │/Valoare │Început│Finalizare│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │respectivă│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TOTAL │
│ │103.030,00│101.920,00│133.600,00│276.800,00│640.780,00│BUGET │
│ │ │ │ │ │ │2020 - │
│ │ │ │ │ │ │2024 │
│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┬─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Buget│
│TOTAL │0 │18.920,00 │23.600,00 │26.800,00 │38.780,00 │T55│de │
│ │ │ │ │ │ │ │stat │
│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼─────┤
│ │103.030,00│0 │0 │250.000,00│170.000,00│T65│BEI, │
│ │ │ │ │ │ │ │JICA │
│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼─────┤
│ │0 │83.000,00 │110.000,00│0 │432.000,00│T58│POIM │
├────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┴─────┤
│ │Achiziţie │ │ │ │ │103.030,00│18.920,00 │23.600,00 │276.800,00│208.780,00│TOTAL │
│ │material │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┬─────┤
│ │rulant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Buget│
│1 │Magistrala│13 │5 ani/631 │2020 │2024 │0 │18.920,00 │23.600,00 │26.800,00 │38.780,00 │T55│de │
│ │5, │trenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stat │
│ │Secţiunea │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼─────┤
│ │1 │ │ │ │ │103.030,00│0 │0 │250.000,00│170.000,00│T65│BEI │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IV │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┴─────┤
│ │Achiziţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │material │ │ │ │ │0 │83.000,00 │110.000,00│0 │432.000,00│TOTAL │
│ │rulant │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Magistrala│trenuri │5 ani/625 │2021 │2025 ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┬─────┤
│ │6, 1 Mai -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Otopeni │ │ │ │ │0 │83.000,00 │110.000,00│0 │432.000,00│T58│POIM │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───┴─────┘


    ANEXA 3

    Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea OSP
        Planul privind Parcul de Mijloace de Transport - Trenuri de metrou

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│Mijloace de transport călători │
├──────┬──────────────┬────────┬──────────┬─────────────┤
│ │ │ │Parc activ│ │
│ │Producător │ │(utilizat │Parc inactiv │
│Tip │(Fabricant/ │Parc │în │(parc │
│tren │Ţara) │inventar│circulaţia│nefuncţional)│
│ │ │ │cu │ │
│ │ │ │călători) │ │
├──────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│IVA │ASTRA Arad - │93 REM │45 REM │48 REM │
│ │România │ │ │ │
├──────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Bombardier │ │ │ │
│BM.2 │Transportation│18 TEM │18 TEM │0 │
│ │- Suedia │ │ │ │
├──────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Bombardier │ │ │ │
│BM.21 │Transportation│26 TEM │26 TEM │0 │
│ │- Suedia │ │ │ │
├──────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Construcciones│ │ │ │
│BM.3 │y Auxiliar de │24 TEM │24 TEM │0 │
│ │Ferrocarriles │ │ │ │
│ │- Spania │ │ │ │
├──────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Achiziţie nouă│ │ │ │
│BM.4*)│- Contract │13 TEM │13 TEM │0 │
│ │încheiat în │ │ │ │
│ │anul 2020 │ │ │ │
└──────┴──────────────┴────────┴──────────┴─────────────┘

        *) După semnarea contractului de achiziţie publică pentru cele 13 TEM tip BM.4, acestea vor fi livrate către METROREX până la finalul anului 2023. Întregul parc de trenuri tip BM.4 va fi utilizat pe Magistrala 5 de metrou.
        NOTĂ:
        REM - ramă electrică de metrou - unitate compusă din 2 vagoane
        TEM - tren electric de metrou - unitate compusă din 6 vagoane


┌──────────────────────────────────────┐
│Listă Rame Electrice de Metrou tip IVA│
│utilizate în circulaţia cu călători │
│(parc activ) - 45 REM │
├────┬───────┬────┬───────┬────┬───────┤
│Nr. │Seria │Nr. │Seria │Nr. │Seria │
│crt.│REM │crt.│REM │crt.│REM │
├────┼───────┼────┼───────┼────┼───────┤
│1 │003/005│6 │011/109│11 │055/128│
│ │/133 │ │/177 │ │/224 │
├────┼───────┼────┼───────┼────┼───────┤
│2 │004/006│7 │013/020│12 │075/086│
│ │/058 │ │/070 │ │/105 │
├────┼───────┼────┼───────┼────┼───────┤
│3 │007/059│8 │033/039│13 │096/142│
│ │/215 │ │/117 │ │/150 │
├────┼───────┼────┼───────┼────┼───────┤
│4 │008/014│9 │034/072│14 │098/112│
│ │/068 │ │/130 │ │/164 │
├────┼───────┼────┼───────┼────┼───────┤
│5 │010/049│10 │037/056│15 │107/110│
│ │/060 │ │/134 │ │/172 │
└────┴───────┴────┴───────┴────┴───────┘


┌────────────────────────────────────────────┐
│Listă Trenuri Electrice de Metrou tip BM.2 │
│utilizate în circulaţia cu călători (parc │
│activ) - 18 trenuri │
├────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤
│Nr. │Serie TEM│Nr. │Serie TEM│Nr. │Seria TEM│
│crt.│ │crt.│ │crt.│ │
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│1 │1001-2001│7 │1007-2007│13 │1013-2013│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│2 │1002-2002│8 │1008-2008│14 │1014-2014│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│3 │1003-2003│9 │1009-2009│15 │1015-2015│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│4 │1004-2004│10 │1010-2010│16 │1016-2016│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│5 │1005-2005│11 │1011-2011│17 │1017-2017│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│6 │1006-2006│12 │1012-2012│18 │1018-2018│
└────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┘


┌────────────────────────────────────────────┐
│Listă Trenuri Electrice de Metrou tip BM.21 │
│utilizate în circulaţia cu călători (parc │
│activ) - 26 trenuri │
├────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤
│Nr. │Serie TEM│Nr. │Serie TEM│Nr. │Serie TEM│
│crt.│ │crt.│ │crt.│ │
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│1 │1101-2101│10 │1110-2110│19 │1119-2119│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│2 │1102-2102│11 │1111-2111│20 │1120-2120│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│3 │1103-2103│12 │1112-2112│21 │1121-2121│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│4 │1104-2104│13 │1113-2113│22 │1122-2122│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│5 │1105-2105│14 │1114-2114│23 │1123-2123│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│6 │1106-2106│15 │1115-2115│24 │1124-2124│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│7 │1107-2107│16 │1116-2116│25 │1125-2125│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│8 │1108-2108│17 │1117-2117│26 │1126-2126│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│9 │1109-2109│18 │1118-2118│ │ │
└────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┘


┌────────────────────────────────────────────┐
│Listă Trenuri Electrice de Metrou tip BM.3 │
│utilizate în circulaţia cu călători (parc │
│activ) - 16 trenuri + 8 trenuri │
├────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤
│Nr. │Serie TEM│Nr. │Serie TEM│Nr. │Serie TEM│
│crt.│ │crt.│ │crt.│ │
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│1 │1301-2301│9 │1309-2309│17 │1317-2317│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│2 │1302-2302│10 │1310-2310│18 │1318-2318│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│3 │1303-2303│11 │1311-2311│19 │1319-2319│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│4 │1304-2304│12 │1312-2312│20 │1320-2320│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│5 │1305-2305│13 │1313-2313│21 │1321-2321│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│6 │1306-2306│14 │1314-2314│22 │1322-2322│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│7 │1307-2307│15 │1315-2315│23 │1323-2323│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│8 │1308-2308│16 │1316-2316│24 │1324-2324│
└────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┘    ANEXA 4

    Tarife practicate în momentul încheierii contractului

┌──────────┬─────────────────┬─────────┐
│Modalitate│Tip legitimaţie │Preţ │
│cumpărare │de călătorie │(inclusiv│
│ │ │TVA) │
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela cu 1 │2,50 lei │
│ │călătorie │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela cu 2 │5 lei │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela cu 10 │20 lei │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela de grup 3│5 lei │
│ │persoane │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela de grup 4│6,50 lei │
│ │persoane │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela de grup 5│8 lei │
│ │persoane │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament de o zi│8 lei │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament │ │
│ │săptămânal cu │25 lei │
│ │număr nelimitat │ │
│ │de călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament lunar │ │
│ │cu număr │70 lei │
│ │nelimitat de │ │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament anual │720 lei │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament lunar │ │
│ │cu număr │ │
│ │nelimitat de │ │
│ │călătorii, cu │35 lei │
│ │reducere 50% │ │
│ │pentru elevi/ │ │
│Casierii, │studenţi │ │
│Casierii ├─────────────────┼─────────┤
│Speciale │Abonament lunar │ │
│şi Cabine │cu număr │ │
│Acces │nelimitat de │ │
│ │călătorii pentru │gratuit │
│ │elevi-studenţi, │ │
│ │conform │ │
│ │prevederilor H.G.│ │
│ │nr. 42/2017 │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela cu 2 │ │
│ │călătorii cu │ │
│ │reducere 50% │ │
│ │pentru studenţi, │2,50 lei │
│ │conform │ │
│ │prevederilor H.G.│ │
│ │nr. 42/2017 │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela cu 10 │ │
│ │călătorii cu │ │
│ │reducere 50% │ │
│ │pentru studenţi, │10 lei │
│ │conform │ │
│ │prevederilor H.G.│ │
│ │nr. 42/2017 │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament │ │
│ │săptămânal cu │ │
│ │număr nelimitat │ │
│ │de călătorii, cu │ │
│ │reducere 50% │12,50 lei│
│ │pentru studenţi, │ │
│ │conform │ │
│ │prevederilor H.G.│ │
│ │nr. 42/2017 │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament lunar │ │
│ │cu număr │ │
│ │nelimitat de │ │
│ │călătorii cu │35 lei │
│ │reducere 50% │ │
│ │pentru donator │ │
│ │sânge │ │
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │BILET UNIC 60 │ │
│ │minute (valabil │ │
│ │pe liniile urbane│5 lei │
│ │S.T.B. şi │ │
│ │Metrorex S.A.) │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │BILET CU 10 │ │
│Casierii │CĂLĂTORII de câte│ │
│şi cabine │60 minute pentru │ │
│de acces │fiecare călătorie│34 lei │
│Metrorex, │(valabil pe │ │
│precum şi │liniile urbane │ │
│casierii │S.T.B. şi │ │
│S.T.B. │Metrorex S.A.) │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │ABONAMENT DE O ZI│ │
│ │- cu temporizare │ │
│ │15 minute │ │
│ │(valabil pe │17 lei │
│ │liniile urbane │ │
│ │S.T.B. şi │ │
│ │Metrorex S.A.) │ │
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela cu 2 │5 lei │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela cu 10 │20 lei │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament de o zi│8 lei │
│Automate ├─────────────────┼─────────┤
│de vândut │Abonament │ │
│cartele │săptămânal cu │25 lei │
│ │număr nelimitat │ │
│ │de călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament lunar │ │
│ │cu număr │70 lei │
│ │nelimitat de │ │
│ │călătorii │ │
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│Plata cu │ │ │
│cardul │1 călătorie │2,50 lei │
│bancar la │ │ │
│turnichet │ │ │
└──────────┴─────────────────┴─────────┘

        Modul de decontare între S.T.B. şi Metrorex S.A. va fi următorul:

┌──────────────────────┬──────┬────────┐
│Titlu de călătorie │S.T.B.│Metrorex│
│ │(lei) │(lei) │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Bilet unic 60 minute │ │ │
│(valabil pe liniile │1,30 │2,50 │
│urbane S.T.B. şi │ │ │
│Metrorex S.A) │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Bilet cu 10 călătorii │ │ │
│de câte 60 minute │ │ │
│pentru fiecare │13 │20 │
│călătorie (valabil pe │ │ │
│liniile urbane S.T.B. │ │ │
│şi Metrorex S.A.) │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Abonament de o zi - cu│ │ │
│temporizare 15 minute │ │ │
│(valabil pe liniile │8 │8 │
│urbane S.T.B. şi │ │ │
│Metrorex S.A.) │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


        NOTE:
    1. Decontarea se va face la vânzare iar valoarea suportului contactless se va încasa de către emitentul cardului (Metrorex/S.T.B.).
    2. Valoarea suportului contactless reprezintă diferenţa dintre tariful titlului de călătorie şi suma tarifelor titlurilor de călătorie aferente, decontate de către S.T.B. şi Metrorex.
    3. Titlurile prevăzute mai sus acceptă ultima validare cu un minut înainte de expirarea perioadei stabilite (60 minute) şi permit călătoria până la capătul liniei la S.T.B. sau până la ieşirea din staţie de la Metrorex S.A.
    4. Abonamentul de o zi valabil pe liniile S.T.B. şi Metrorex S.A. permite un număr nelimitat de validări, atât la S.T.B. cât şi la Metrorex S.A., are valabilitate 24 de ore începând cu ora şi minutul la care se face prima validare şi permite călătoria până la capătul liniei la S.T.B. sau până la ieşirea din staţie de la Metrorex S.A.


    ANEXA 5

    Diferenţele de tarif
    ANEXA 5.1

    Categoriile de pasageri care beneficiază de
                     gratuităţi şi reduceri la transportul în comun

┌─────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Modalitatea│ │ │
│ │de acordare│Nivelul │Legislaţia în│
│Categoria │a │protecţiei│vigoare care │
│socială/Tipul│protecţiei │sociale │Reglementează│
│de protecţie │sociale │acordate │protecţia │
│socială │(procentul │(lei/ │socială │
│ │de │unitate) │ │
│ │reducere) │ │ │
├─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Legea │
│ │ │ │Educaţiei │
│ │ │ │Naţionale nr.│
│ │ │ │1/2011 cu │
│ │ │ │modificările │
│ │ │ │şi │
│ │ │ │completările │
│ │ │ │ulterioare şi│
│ │ │35 lei/ │Hotărârea │
│ │ │abonament │Guvernului │
│ │ │lunar cu │nr. 42/2017 │
│Elevi şi │50% │număr │pentru │
│studenţi │ │nelimitat │aprobarea │
│ │ │de │Normelor │
│ │ │călătorii │metodologice │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │acordarea │
│ │ │ │facilităţilor│
│ │ │ │de transport │
│ │ │ │intern │
│ │ │ │feroviar şi │
│ │ │ │cu metroul │
│ │ │ │pentru elevi │
│ │ │ │şi studenţi │
├─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Hotărârea │
│ │ │ │Guvernului │
│ │ │ │nr. 42/2017 │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │aprobarea │
│ │ │ │Normelor │
│ │ │ │metodologice │
│Studenţi │50% │2,50 lei/2│privind │
│ │ │călătorii │acordarea │
│ │ │ │facilităţilor│
│ │ │ │de transport │
│ │ │ │intern │
│ │ │ │feroviar şi │
│ │ │ │cu metroul │
│ │ │ │pentru elevi │
│ │ │ │şi studenţi │
├─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Hotărârea │
│ │ │ │Guvernului │
│ │ │ │nr. 42/2017 │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │aprobarea │
│ │ │ │Normelor │
│ │ │ │metodologice │
│Studenţi │50% │10 lei/10 │privind │
│ │ │călătorii │acordarea │
│ │ │ │facilităţilor│
│ │ │ │de transport │
│ │ │ │intern │
│ │ │ │feroviar şi │
│ │ │ │cu metroul │
│ │ │ │pentru elevi │
│ │ │ │şi studenţi │
├─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Hotărârea │
│ │ │ │Guvernului │
│ │ │ │nr. 42/2017 │
│ │ │ │pentru │
│ │ │12,50 lei/│aprobarea │
│ │ │abonament │Normelor │
│ │ │săptămânal│metodologice │
│Studenţi │50% │cu număr │privind │
│ │ │nelimitat │acordarea │
│ │ │de │facilităţilor│
│ │ │călătorii │de transport │
│ │ │ │intern │
│ │ │ │feroviar şi │
│ │ │ │cu metroul │
│ │ │ │pentru elevi │
│ │ │ │şi studenţi │
├─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Legea │
│ │ │ │Educaţiei │
│ │ │ │Naţionale nr.│
│ │ │ │1/2011 cu │
│Elevii │ │ │modificările │
│orfani, │ │ │şi │
│elevii cu │ │ │completările │
│cerinţe │ │ │ulterioare şi│
│educaţionale │ │Gratuitate│Hotărârea │
│speciale, │ │pentru │Guvernului │
│precum şi cei│ │abonament │nr. 42/2017 │
│pentru care │100% │lunar cu │pentru │
│s-a stabilit │ │număr │aprobarea │
│o măsură de │ │nelimitat │Normelor │
│protecţie │ │de │metodologice │
│specială, în │ │călătorii │privind │
│condiţiile │ │ │acordarea │
│legii, sau │ │ │facilităţilor│
│tutelă │ │ │de transport │
│ │ │ │intern │
│ │ │ │feroviar şi │
│ │ │ │cu metroul │
│ │ │ │pentru elevi │
│ │ │ │şi studenţi │
├─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Legea │
│ │ │ │Educaţiei │
│ │ │ │Naţionale nr.│
│ │ │ │1/2011 cu │
│ │ │ │modificările │
│ │ │ │şi │
│ │ │ │completările │
│ │ │ │ulterioare şi│
│ │ │Gratuitate│Hotărârea │
│Studenţii │ │pentru │Guvernului │
│orfani sau │ │abonament │nr. 42/2017 │
│studenţii │100% │lunar cu │pentru │
│proveniţi din│ │număr │aprobarea │
│casele de │ │nelimitat │Normelor │
│copii │ │de │metodologice │
│ │ │călătorii │privind │
│ │ │ │acordarea │
│ │ │ │facilităţilor│
│ │ │ │de transport │
│ │ │ │intern │
│ │ │ │feroviar şi │
│ │ │ │cu metroul │
│ │ │ │pentru elevi │
│ │ │ │şi studenţi │
├─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Hotărârea │
│ │ │35 lei/ │Guvernului │
│ │ │abonament │nr. 1.364/ │
│ │ │lunar cu │2006 pentru │
│Donatori │50% │număr │aprobarea │
│sânge │ │nelimitat │drepturilor │
│ │ │de │şi │
│ │ │călătorii │obligaţiilor │
│ │ │ │donatorilor │
│ │ │ │de sânge │
├─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Legea nr. 341│
│ │ │ │/2004 a │
│ │ │ │recunoştinţei│
│ │ │ │faţă de │
│ │ │ │eroii-martiri│
│ │ │ │şi luptătorii│
│ │ │ │care au │
│ │ │ │contribuit la│
│ │ │ │Victoria │
│ │ │ │Revoluţiei │
│ │ │ │române din │
│ │ │ │decembrie │
│ │ │ │1989, precum │
│ │ │ │şi faţă de │
│ │ │ │persoanele │
│ │ │ │care şi-au │
│ │ │ │jertfit viaţa│
│ │ │ │sau au avut │
│Revoluţionari│100% │2,50 lei/ │de suferit în│
│ │ │călătorie │urma revoltei│
│ │ │ │muncitoreşti │
│ │ │ │anticomuniste│
│ │ │ │de la Braşov │
│ │ │ │din noiembrie│
│ │ │ │1987 şi │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │revolta │
│ │ │ │muncitorească│
│ │ │ │anticomunistă│
│ │ │ │din Valea │
│ │ │ │Jiului - │
│ │ │ │Lupeni - │
│ │ │ │august 1977, │
│ │ │ │cu │
│ │ │ │modificările │
│ │ │ │şi │
│ │ │ │completările │
│ │ │ │ulterioare │
├─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Legea nr. 44/│
│ │ │ │1994 privind │
│ │ │ │veteranii de │
│ │ │ │război, │
│ │ │ │precum şi │
│ │ │ │unele │
│ │ │ │drepturi ale │
│Veterani de │100% │2,50 lei/ │invalizilor │
│război │ │călătorie │şi văduvelor │
│ │ │ │de război, │
│ │ │ │republicată, │
│ │ │ │cu │
│ │ │ │modificările │
│ │ │ │şi │
│ │ │ │completările │
│ │ │ │ulterioare │
├─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Decretul-lege│
│ │ │ │nr. 118/1990 │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │acordarea │
│ │ │ │unor drepturi│
│ │ │ │persoanelor │
│ │ │ │persecutate │
│ │ │ │din motive │
│ │ │ │politice de │
│ │ │ │dictatura │
│ │ │ │instaurată cu│
│ │ │ │începere de │
│Deţinuţi │ │2,50 lei/ │la 6 martie │
│politici │100% │călătorie │1945, precum │
│ │ │ │şi celor │
│ │ │ │deportate în │
│ │ │ │străinătate │
│ │ │ │ori │
│ │ │ │constituite │
│ │ │ │în │
│ │ │ │prizonieri, │
│ │ │ │republicat, │
│ │ │ │cu │
│ │ │ │modificările │
│ │ │ │şi │
│ │ │ │completările │
│ │ │ │ulterioare │
└─────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┘


    ANEXA 5.2

    Modul de acordare a diferenţelor de tarif
        Modul de acordare a diferenţelor de tarif este cel stabilit în temeiul legislaţiei în vigoare, pentru fiecare categorie în parte, după cum urmează:

┌─────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Modalitatea│
│ │ │Unităţi de│Tarif (lei) │de acordare│
│Categoria │ │calcul pe │ │a │
│socială/Tipul│ │perioada ├──────┬────────┤protecţiei │
│de protecţie │Perioada │selectată │ │ │sociale │
│socială │ │utilizate │Tarif │Reducere│(procentul │
│ │ │pentru │întreg│oferită │de │
│ │ │calcul │(lei) │(lei) │reducere) │
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤
│ │ │Abonament │ │ │ │
│ │ │lunar cu │ │ │ │
│Elevi şi │lunar │număr │70 │35 │50% │
│studenţi │ │nelimitat │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │
│ │ │călătorii │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤
│ │Maxim 10 │2 │ │ │ │
│Studenţi │cartele/ │călătorii │5 │2,50 │50% │
│ │lună │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤
│ │Maxim 3 │10 │ │ │ │
│Studenţi │cartele/ │călătorii │20 │10 │50% │
│ │lună │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤
│ │Maxim 4 │Abonament │ │ │ │
│Studenţi │abonamente│săptămânal│25 │12,50 │50% │
│ │/lună │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤
│Elevii │ │ │ │ │ │
│orfani, │ │ │ │ │ │
│elevii cu │ │ │ │ │ │
│cerinţe │ │ │ │ │ │
│educaţionale │ │Abonament │ │ │ │
│speciale, │ │lunar cu │ │ │ │
│precum şi cei│ │număr │ │ │ │
│pentru care │lunar │nelimitat │70 │70 │100% │
│s-a stabilit │ │de │ │ │ │
│o măsură de │ │călătorii │ │ │ │
│protecţie │ │ │ │ │ │
│specială, în │ │ │ │ │ │
│condiţiile │ │ │ │ │ │
│legii, sau │ │ │ │ │ │
│tutelă │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤
│Studenţii │ │Abonament │ │ │ │
│orfani sau │ │lunar cu │ │ │ │
│studenţii │lunar │număr │70 │70 │100% │
│proveniţi din│ │nelimitat │ │ │ │
│casele de │ │de │ │ │ │
│copii │ │călătorii │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤
│ │ │Abonament │ │ │ │
│ │ │lunar cu │ │ │ │
│Donatori │lunar │număr │70 │35 │50% │
│sânge │ │nelimitat │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │
│ │ │călătorii │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤
│Revoluţionari│lunar │Călătorie │2,50 │2,50 │100% │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤
│Veterani de │lunar │Călătorie │2,50 │2,50 │100% │
│război │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤
│Deţinuţi │lunar │Călătorie │2,50 │2,50 │100% │
│politici │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────┴────────┴───────────┘


        Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuităţi, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.

┌────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │2020 │2021 │2022 │2023 │2024 │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Diferenţe de│ │ │ │ │ │
│tarif │ │ │ │ │ │
│cuvenite │45.000,00│50.000,00│52.000,00│52.000,00│52.000,00│
│operatorului│ │ │ │ │ │
│- mii lei │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    ANEXA 5.3

    Modelul formularelor de decont pentru diferenţele de tarif
    A. Pentru reduceri acordate elevilor şi studenţilor
        ● "Tabel Nominal pentru eliberarea titlurilor de transport cu metroul pentru elevi şi studenţi" - Anexa Nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

┌────┬─────────┬────────────┬────────────┬───────┬────────┐
│ │ │ │Nr. şi seria│ │ │
│ │ │ │legitimaţiei│C.I. - │Seria │
│Nr. │Numele şi│Solicitantul│de student │seria │cartelei│
│crt.│prenumele│(E sau S)* │sau ale │şi │emise │
│ │ │ │carnetului │numărul│ │
│ │ │ │de elev │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┤
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┤
└────┴─────────┴────────────┴────────────┴───────┴────────┘


        ● "Centralizator al vânzărilor titlurilor de transport cu metroul pentru elevi şi studenţi" - Anexa Nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

┌────────┬───────────────────────────────────────────┬──────┬───────┐
│Luna │ │Total │Total │
│........│Staţii case speciale reducere 50% │bucăţi│valoare│
│ │ │ │50% │
├────────┼────────┬────────┬────────┬───────┬────────┼──────┼───────┤
│Anul │Staţia │Staţia │Staţia │.......│Staţia │ │ │
│........│........│........│........│ │........│ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Ziua │ │ │ │ │ │ │ │
│........│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│........│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Ziua │ │ │ │ │ │ │ │
│........│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │
│bucăţi │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │
│valoare │ │ │ │ │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴──────┴───────┘


        ● "Formular Centralizator de Decont" - Anexa Nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

┌────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┐
│ │ │Valoarea │ │Valoarea│
│ │Număr │unitară a │ │totală │
│Nr. │abonamente│titlurilor│Valoarea│cu │
│crt.│eliberate │de │totală │reducere│
│ │(buc.) │transport │(lei) │50% │
│ │ │cu metroul│ │(lei) │
│ │ │(lei) │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 = 1*2 │4 = │
│ │ │ │ │3*50% │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
└────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┘    B. Pentru reduceri acordate revoluţionarilor
        "Situaţia Centralizatoare a numărului de călători transportaţi" - Anexa Nr. 2 conform Legii nr. 341/2004

┌───────────────┬──────┬───────────────┐
│Nr. │ │Numărul de │
│crt. │Staţia│călători │
│ │ │transportaţi │
├───────────────┼──────┼───────────────┤
│1. │ │ │
├───────────────┼──────┼───────────────┤
│2. │ │ │
├───────────────┼──────┼───────────────┤
│...............│ │ │
├───────────────┴──────┼───────────────┤
│Total călători │ │
└──────────────────────┴───────────────┘


        "Centralizator de decont" - Anexa Nr. 3 conform Legii nr. 341/2004

┌──────────────┬────────┬──────────────┐
│Numărul de │ │Numărul de │
│călători │Valoarea│călători │
│transportaţi │ │transportaţi │
├──────────────┼────────┼──────────────┤
│1 │2 │3 = 1*2 │
├──────────────┼────────┼──────────────┤
└──────────────┴────────┴──────────────┘    C. Pentru reduceri acordate veteranilor de război
        "Tabel nominal pentru eliberarea abonamentelor pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994" cu valabilitate .......... - Anexa Nr. 2 conform Legii nr. 44/1994

┌────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │Numele şi│Numărul │Numărul │ │
│crt.│prenumele│legitimaţiei│cartelei │Semnătura│
│ │ │de veteran │eliberate│ │
├────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
└────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────┘


    Anexa nr. 3 "Situaţia Centralizatoare a numărului de călători transportaţi" conform Legii nr. 44/1994

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Staţia │Numărul de călători │
│crt.│ │transportaţi │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│0 │1 │2 │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │TOTAL │ │
│ │GENERAL │ │
└────┴─────────┴───────────────────────┘
    ANEXA 6

    Modelele formularelor de decont pentru plata compensaţiei
    ANEXA 6.1

    Raport Lunar de Constatare cu indicatorii preliminaţi/realizaţi

┌────────────┬──────────┬───────────┬───────┐
│ │Valoare │Venituri/ │Valoare│
│ │BVC │cheltuieli │OSP │
│Concept │preliminat│neeligibile│(lei, │
│ │/realizat │(lei, fără │fără │
│ │(lei, fără│TVA) │TVA) │
│ │TVA) │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│Luna: ......│ │ │ │
│Anul │ │ │ │
│........ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│Km) Număr │ │ │ │
│total de │ │ │ │
│trenkm │ │ │ │
│preliminaţi/│ │ │ │
│realizaţi │ │ │ │
│(calculaţi │ │ │ │
│conform │ │ │ │
│Anexei 1.1) │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│Lei) Preţ │ │ │ │
│unitar per │ │ │ │
│kilometru │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│CE) Cost │ │ │ │
│Total │ │ │ │
│(trenkm x │ │ │ │
│cost unitar │ │ │ │
│per Km) │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│Rezultat │ │ │ │
│brut │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│Total │ │ │ │
│Costuri │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│Planul de │ │ │ │
│Transport │ │ │ │
│OSP (CE) │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│V) Total │ │ │ │
│venituri │ │ │ │
│lunare │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │
│transport │ │ │ │
│public │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│Venituri din│ │ │ │
│vânzări de │ │ │ │
│titluri de │ │ │ │
│călătorie │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│Venituri din│ │ │ │
│alte │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │
│legate de │ │ │ │
│prestarea │ │ │ │
│Serviciului │ │ │ │
│de transport│ │ │ │
│public de │ │ │ │
│călători cu │ │ │ │
│metroul*) │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│(C) │ │ │ │
│Compensaţie │ │ │ │
│per total │ │ │ │
│trenkm │ │ │ │
│efectuaţi: │ │ │ │
│CE-V, din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│- subvenţie │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│transport │ │ │ │
│călători cu │ │ │ │
│metroul │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│- diferenţe │ │ │ │
│de tarif │ │ │ │
│cuvenite │ │ │ │
│operatorului│ │ │ │
└────────────┴──────────┴───────────┴───────┘

    *) Veniturile din alte activităţi legate de prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul sunt compuse din "venituri din alte activităţi" şi "alte venituri din exploatare" care se regăsesc în Anexa nr. 7 (exprimate în mii lei).
        Notă:
     Pentru corelarea datelor cuprinse în anexa nr. 6.1 şi anexa nr. 7, preţul unitar per kilometru a fost calculat cu 8 zecimale.

        * Certificăm pe proprie răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
        În Rapoartele lunare cu indicatorii preliminaţi se vor înscrie datele estimate de Operator pe întreaga lună de referinţă. Raportul Lunar de Constatare cu indicatorii realizaţi va avea o notă explicativă în cazul în care compensaţia aferentă lunii pentru care se face raportarea nu este acordată în luna respectivă sau este acordată în cuantum mai mic decât cel solicitat.
        De asemenea, Raportul Lunar de Constatare cu indicatorii realizaţi pentru luna în care se primeşte atât compensaţia aferentă lunii pentru care nu s-a acordat compensaţia, cât şi compensaţia aferentă lunii pentru care se face raportarea, va avea o notă explicativă în care se vor evidenţia valorile compensaţiilor aferente celor 2 luni.

    ANEXA 6.2

    Raport Anual de Constatare
                         Calculul compensaţiei pentru prestarea
                      serviciilor de transport public în anul ____

┌─────────────────┬────────┬───────────┬───────┐
│ │Valoare │Venituri/ │Valoare│
│ │BVC │cheltuieli │OSP │
│Concept │realizat│neeligibile│(lei, │
│ │(lei, │(lei, fără │fără │
│ │fără │TVA) │TVA) │
│ │TVA) │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│Anul ...... │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│(Km) Număr total │ │ │ │
│de │ │ │ │
│vehicul*kilometri│ │ │ │
│efectuaţi │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│(Lei) Preţ unitar│ │ │ │
│mediu anual per │ │ │ │
│kilometru - │ │ │ │
│conform contract │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│(C1) TOTAL │ │ │ │
│COMPENSAŢIE │ │ │ │
│ANUALĂ PLĂTITĂ │ │ │ │
│(pe baza │ │ │ │
│calculului lunar │ │ │ │
│din Anexa 6.1) │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│Venituri din │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │
│transport public:│ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│Venituri din │ │ │ │
│vânzări de │ │ │ │
│titluri de │ │ │ │
│călătorie │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│Alte venituri în │ │ │ │
│cadrul reţelei │ │ │ │
│unde se prestează│ │ │ │
│OSP │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│(I) TOTAL │ │ │ │
│VENITURI │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│Costuri aferente │ │ │ │
│Planului de │ │ │ │
│Transport OSP │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │ │ │ │
│materiale │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│b) Cheltuieli cu │ │ │ │
│energia │ │ │ │
│electrică, │ │ │ │
│termică şi apă │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│c) Cheltuieli cu │ │ │ │
│personalul │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│c1) Salarii brute│ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│c2) Alte │ │ │ │
│cheltuieli cu │ │ │ │
│personalul │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│d) Cheltuieli cu │ │ │ │
│prestaţiile la │ │ │ │
│terţi │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│e) Alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│f) Cheltuieli │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│(II) TOTAL │ │ │ │
│CHELTUIELI │ │ │ │
│AUDITATE asociate│ │ │ │
│realizării │ │ │ │
│Planului de │ │ │ │
│Transport OSP │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│(III) Rezultat │ │ │ │
│brut │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│Total Costuri │ │ │ │
│asociate Planului│ │ │ │
│de Transport OSP │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│(C2) TOTAL │ │ │ │
│COMPENSAŢIE │ │ │ │
│ANUALĂ PLĂTITĂ │ │ │ │
│(pe baza │ │ │ │
│costurilor │ │ │ │
│înregistrate │ │ │ │
│contabil şi │ │ │ │
│auditate) │ │ │ │
│(Efectul │ │ │ │
│Financiar Net) II│ │ │ │
│- I, din care: │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│Subvenţie pentru │ │ │ │
│transport │ │ │ │
│călători cu │ │ │ │
│metroul │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│Diferenţe de │ │ │ │
│tarif cuvenite │ │ │ │
│operatorului │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│DIFERENŢA CARE VA│ │ │ │
│FI RESTITUITĂ DE │ │ │ │
│CĂTRE OPERATOR │ │ │ │
│AUTORITĂŢII │ │ │ │
│CONTRACTANTE │ │ │ │
│(dacă C1 > C2) │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
│DIFERENŢA CARE VA│ │ │ │
│FI RESTITUITĂ DE │ │ │ │
│CĂTRE AUTORITATEA│ │ │ │
│CONTRACTANTĂ │ │ │ │
│OPERATORULUI │ │ │ │
│(dacă C2 > C1) │ │ │ │
└─────────────────┴────────┴───────────┴───────┘

        * Certificăm pe proprie răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
        Notă:
     Costul unitar per kilometru din Anexa nr. 6.2 are 8 zecimale.


    ANEXA 6.3


┌─────────────────────┬────────────────┐
│MINISTERUL │Avizat │
│TRANSPORTURILOR, │Direcţia │
│INFRASTRUCTURII ŞI │Generală │
│COMUNICAŢIILOR │Administrare │
│METROREX S.A. │Mari │
│ │Contribuabili │
└─────────────────────┴────────────────┘

                         Nota de fundamentare şi justificare a
              subvenţiilor/transferurilor primite pentru serviciul public
            de la bugetul de stat pentru ........... la data de ...........

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├───┬─────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │Realizări │ │ │
│ │ │ │în luna │Plăţi │ │
│ │ │Prevederi │precedentă│preliminate│Propuneri│
│ │Indicator │buget │(cumulat │pentru luna│pentru │
│ │ │perioada*)│de la │în curs │luna**) │
│ │ │ │începutul │ │ │
│ │ │ │anului) │ │ │
├───┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├───┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │VENITURI │ │ │ │ │
│ │(total cls. │ │ │ │ │
│ │7) │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
│ │70. CIFRA DE │ │ │ │ │
│ │AFACERI │ │ │ │ │
│ │71. VARIAŢIA │ │ │ │ │
│ │STOCURILOR │ │ │ │ │
│ │72. VENITURI │ │ │ │ │
│ │DIN PRODUCŢIA│ │ │ │ │
│ │DE │ │ │ │ │
│ │IMOBILIZĂRI │ │ │ │ │
│ │74. VENITURI │ │ │ │ │
│ │DIN SUBVENŢII│ │ │ │ │
│I │DE EXPLOATARE│ │ │ │ │
│ │***) │ │ │ │ │
│ │75. ALTE │ │ │ │ │
│ │VENITURI DIN │ │ │ │ │
│ │EXPLOATARE │ │ │ │ │
│ │76. VENITURI │ │ │ │ │
│ │FINANCIARE │ │ │ │ │
│ │77. VENITURI │ │ │ │ │
│ │EXTRAORDINARE│ │ │ │ │
│ │78. VENITURI │ │ │ │ │
│ │DIN │ │ │ │ │
│ │PROVIZIOANE │ │ │ │ │
│ │79. VENITURI │ │ │ │ │
│ │DIN IMPOZITUL│ │ │ │ │
│ │PE PROFIT │ │ │ │ │
│ │AMÂNAT │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │(total cls.6)│ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
│ │60. │ │ │ │ │
│ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │PRIVIND │ │ │ │ │
│ │STOCURILE │ │ │ │ │
│ │61. │ │ │ │ │
│ │CHELTUIELI CU│ │ │ │ │
│ │LUCR. ŞI │ │ │ │ │
│ │SERV. EXEC. │ │ │ │ │
│ │DE TERŢI │ │ │ │ │
│ │62. │ │ │ │ │
│ │CHELTUIELI CU│ │ │ │ │
│ │ALTE SERV. │ │ │ │ │
│ │EXEC. DE │ │ │ │ │
│ │TERŢI │ │ │ │ │
│ │63. CHELT. CU│ │ │ │ │
│ │ALTE IMPOZ. │ │ │ │ │
│II │TAXE, VĂRSĂM.│ │ │ │ │
│ │ASIMILATE │ │ │ │ │
│ │64. │ │ │ │ │
│ │CHELTUIELI CU│ │ │ │ │
│ │PERSONALUL │ │ │ │ │
│ │65. ALTE │ │ │ │ │
│ │CHELTUIELI DE│ │ │ │ │
│ │EXPLOATARE │ │ │ │ │
│ │67. │ │ │ │ │
│ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │EXTRAORDINARE│ │ │ │ │
│ │68. │ │ │ │ │
│ │CHELTUIELI CU│ │ │ │ │
│ │AMORTIZĂRILE │ │ │ │ │
│ │ŞI │ │ │ │ │
│ │PROVIZIOANE │ │ │ │ │
│ │69. CHELT. CU│ │ │ │ │
│ │IMPOZITUL PE │ │ │ │ │
│ │PROFIT ŞI │ │ │ │ │
│ │ALTE IMPOZITE│ │ │ │ │
├───┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│III│CREŞTEREA DE │ │ │ │ │
│ │STOCURI │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │SUBVENŢII/ │ │ │ │ │
│ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
│IV │PENTRU │ │ │ │ │
│ │ACTIVITATE │ │ │ │ │
│ │(II - I)/(II │ │ │ │ │
│ │+ III - I) │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │SUBVENŢII/ │ │ │ │ │
│V │TRANSFERURI │ │ │ │ │
│ │PRIMITE │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘

        NOTĂ:
        *) Reprezintă bugetul cumulat la nivelul trimestrului care include luna pentru care se face deschiderea de credite bugetare.
        **) Luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.
        ***) Cuprinde sumele primite de la bugetul de stat pentru cheltuieli materiale-drepturi cu caracter social.

    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise

┌──────────────────┬───────────────────┐
│DIRECTOR GENERAL, │DIRECTOR ECONOMIC, │
├──────────────────┴───────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│VIZAT C.F.P. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 7

    Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - lei

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│ │ │ │Venituri/ │Compensaţia │
│ │INDICATORI │BVC 2020 │cheltuieli │necesară │
│ │ │ │neeligibile │aferentă OSP│
├───┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4=2-3 │
├───┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │A. VENITURI │2.732.961,89│2.397.539,05│335.422,84 │
│ │TOTALE (I+II) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │I. Venituri │ │ │ │
│ │din exploatare│2.731.461,89│2.396.039,05│335.422,84 │
│ │(1+2+3) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Venituri │ │ │ │
│ │proprii, din │344.732,00 │10.383,16 │334.348,84 │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri din│ │ │ │
│ │activitatea de│309.852,00 │ │309.852,00 │
│ │transport (a.1│ │ │ │
│ │x a.2) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │a.1. Tarif │ │ │ │
│ │mediu │1,51 │ │1,51 │
│ │practicat - │ │ │ │
│ │lei - │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │a.2. Număr de │ │ │ │
│ │călători │205.200.000 │ │205.200.000 │
│ │transportaţi │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri din│ │ │ │
│ │alte │34.880,00 │10.383,16 │24.496,84 │
│ │activităţi │ │ │ │
│I ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │costului │0 │ │0 │
│ │producţiei în │ │ │ │
│ │curs de │ │ │ │
│ │execuţie │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Alte │ │ │ │
│ │venituri din │2.386.729,89│2.385.655,89│1.074,00 │
│ │exploatare, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- venituri din│ │ │ │
│ │subvenţii │2.385.655,89│2.385.655,89│0 │
│ │pentru │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- alte │ │ │ │
│ │venituri din │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │(recuperări, │1.074,00 │ │1.074,00 │
│ │confecţionări,│ │ │ │
│ │vânzări │ │ │ │
│ │active, amenzi│ │ │ │
│ │penalităţi) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │II. Venituri │1.500,00 │1.500,00 │0 │
│ │financiare: │ │ │ │
├───┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │B. CHELTUIELI │3.612.152,95│2.397.666,23│1.214.486,72│
│ │TOTALE (I+II) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │I. Cheltuieli │ │ │ │
│ │de exploatare │3.611.238,27│2.396.751,55│1.214.486,72│
│ │(A+B+C+D+E) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │A. CHELTUIELI │ │ │ │
│ │CU BUNURI ŞI │409.916,64 │10.383,16 │399.533,48 │
│ │SERVICII, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │124.651,34 │10.383,16 │114.268,18 │
│ │stocurile │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │serviciile │195.359,55 │ │195.359,55 │
│ │executate de │ │ │ │
│ │terţi, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- servicii de │ │ │ │
│ │mentenanţă a │192.500,00 │ │192.500,00 │
│ │materialului │ │ │ │
│ │rulant │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu alte │ │ │ │
│ │servicii │89.905,75 │ │89.905,75 │
│ │executate de │ │ │ │
│ │terţi │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │B. CHELTUIELI │ │ │ │
│ │CU IMPOZITE ŞI│ │ │ │
│ │TAXE ŞI │2.687,03 │ │2.687,03 │
│II │VĂRSĂMINTE │ │ │ │
│ │ASIMILATE │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │C. CHELTUIELI │777.862,43 │ │777.862,43 │
│ │CU PERSONALUL │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │D. ALTE │ │ │ │
│ │CHELTUIELI DE │2.420.772,17│2.386.368,39│34.403,78 │
│ │EXPLOATARE, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │cu majorări şi│57,50 │57,50 │0 │
│ │penalităţi │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │2.270.501,86│2.270.501,86│0 │
│ │activele │ │ │ │
│ │imobilizate │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │cu amortizarea│ │ │ │
│ │imobilizărilor│149.541,31 │115.154,03 │34.387,28 │
│ │corporale şi │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │cu ajustări şi│ │ │ │
│ │deprecieri │ │ │ │
│ │pentru │655,00 │655,00 │0 │
│ │pierdere de │ │ │ │
│ │valoare şi │ │ │ │
│ │provizioane │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- alte │16,50 │ │16,50 │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │II. Cheltuieli│914,68 │914,68 │0 │
│ │financiare │ │ │ │
├───┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│III│Rezultat brut │-327.191,06 │ │ │
├───┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Compensaţia │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │efectuarea │ │ │ │
│ │Obligaţiilor │ │ │ │
│ │de serviciu │ │ │ │
│ │public │ │ │ │
│ │(Cheltuieli │ │ │ │
│ │eligibile - │ │ │ │
│ │Venituri │ │ │ │
│ │obţinute de │552.000,00 │ │879.063,88 │
│ │Operator în │ │ │ │
│ │legătură cu │ │ │ │
│ │prestarea │ │ │ │
│ │serviciului de│ │ │ │
│IV │transport │ │ │ │
│ │public de │ │ │ │
│ │călători cu │ │ │ │
│ │metroul), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- subvenţie │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │transport │507.000,00 │ │834.063,88 │
│ │călători cu │ │ │ │
│ │metroul │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- diferenţe de│ │ │ │
│ │tarif cuvenite│45.000,00 │ │45.000,00 │
│ │operatorului │ │ │ │
└───┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


┌──┬──────────────────────┬────────────┐
│ │INDICATORI │Valori │
│ │ │aferente OSP│
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│1.│Număr total de tren km│8.967,90 │
│ │- mii tren km │ │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│2.│Costuri eligibile - │1.214.486,72│
│ │mii lei │ │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│ │Preţ unitar mediu │ │
│3.│anual per kilometru - │135,43 │
│ │lei (P) │ │
└──┴──────────────────────┴────────────┘

        Notă:
     Pentru corelarea datelor cuprinse în anexa nr. 6.2 şi anexa nr. 7 preţul unitar mediu anual per kilometru aferent OSP a fost calculat cu 8 zecimale şi este de 135,42606362 lei.


┌───┬──────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │- mii lei - │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Venituri/ │Compensaţia │
│ │INDICATORI │BVC 2021 │cheltuieli │necesară │
│ │ │ │neeligibile│aferentă OSP│
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4=2-3 │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │A. VENITURI │480.949,27 │118.969,34 │361.979,93 │
│ │TOTALE (I+II) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │I. Venituri │ │ │ │
│ │din exploatare│479.449,27 │117.469,34 │361.979,93 │
│ │(1+2+3) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1. Venituri │ │ │ │
│ │proprii, din │371.674,96 │10.870,03 │360.804,93 │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- Venituri din│ │ │ │
│ │activitatea de│336.000,00 │ │336.000,00 │
│ │transport (a.1│ │ │ │
│ │x a.2) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │a.1. Tarif │ │ │ │
│ │mediu │1,60 │ │1,60 │
│ │practicat - │ │ │ │
│ │lei - │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │a.2. Număr de │ │ │ │
│ │călători │210.000.000 │ │210.000.000 │
│ │transportaţi │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- Venituri din│ │ │ │
│ │alte │35.674,96 │10.870,03 │24.804,93 │
│ │activităţi │ │ │ │
│I ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │costului │0 │ │0 │
│ │producţiei în │ │ │ │
│ │curs de │ │ │ │
│ │execuţie │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │3. Alte │ │ │ │
│ │venituri din │107.774,31 │106.599,31 │1.175,00 │
│ │exploatare, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- venituri din│ │ │ │
│ │subvenţii │106.599,31 │106.599,31 │0 │
│ │pentru │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- alte │ │ │ │
│ │venituri din │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │(recuperări, │1.175,00 │ │1.175,00 │
│ │confecţionări,│ │ │ │
│ │vânzări │ │ │ │
│ │active, amenzi│ │ │ │
│ │penalităţi) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │II. Venituri │1.500,00 │1.500,00 │0 │
│ │financiare: │ │ │ │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │B. CHELTUIELI │1.383.036,63│125.492,95 │1.257.543,68│
│ │TOTALE (I+II) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │I. Cheltuieli │ │ │ │
│ │de exploatare │1.375.726,52│118.182,84 │1.257.543,68│
│ │(A+B+C+D+E) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │A. CHELTUIELI │ │ │ │
│ │CU BUNURI ŞI │407.639,93 │10.870,03 │396.769,90 │
│ │SERVICII, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │127.429,28 │10.870,03 │116.559,25 │
│ │stocurile │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │2. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │serviciile │192.190,01 │ │192.190,01 │
│ │executate de │ │ │ │
│ │terţi, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- servicii de │ │ │ │
│ │mentenanţă a │188.850,00 │ │188.850,00 │
│ │materialului │ │ │ │
│ │rulant │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │3. Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu alte │ │ │ │
│ │servicii │88.020,64 │ │88.020,64 │
│ │executate de │ │ │ │
│ │terţi │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │B. CHELTUIELI │ │ │ │
│ │CU IMPOZITE ŞI│ │ │ │
│ │TAXE ŞI │2.767,44 │ │2.767,44 │
│II │VĂRSĂMINTE │ │ │ │
│ │ASIMILATE │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │C. CHELTUIELI │829.825,71 │ │829.825,71 │
│ │CU PERSONALUL │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │D. ALTE │ │ │ │
│ │CHELTUIELI DE │135.493,44 │107.312,81 │28.180,63 │
│ │EXPLOATARE, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │cu majorări şi│58,50 │58,50 │0 │
│ │penalităţi │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │0 │ │0 │
│ │activele │ │ │ │
│ │imobilizate │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │cu amortizarea│ │ │ │
│ │imobilizărilor│134.762,94 │106.599,31 │28.163,63 │
│ │corporale şi │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │cu ajustări şi│ │ │ │
│ │deprecieri │ │ │ │
│ │pentru │655,00 │655,00 │0 │
│ │pierdere de │ │ │ │
│ │valoare şi │ │ │ │
│ │provizioane │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- alte │17,00 │ │17,00 │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │II. Cheltuieli│7.310,11 │7.310,11 │0 │
│ │financiare │ │ │ │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│III│Rezultat brut │-420.007,36 │ │ │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Compensaţia │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │efectuarea │ │ │ │
│ │Obligaţiilor │ │ │ │
│ │de serviciu │ │ │ │
│ │public │ │ │ │
│ │(Cheltuieli │ │ │ │
│ │eligibile - │ │ │ │
│ │Venituri │ │ │ │
│ │obţinute de │482.080,00 │ │895.563,75 │
│ │Operator în │ │ │ │
│ │legătură cu │ │ │ │
│ │prestarea │ │ │ │
│ │serviciului de│ │ │ │
│IV │transport │ │ │ │
│ │public de │ │ │ │
│ │călători cu │ │ │ │
│ │metroul), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- subvenţie │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │transport │432.080,00 │ │845.563,75 │
│ │călători cu │ │ │ │
│ │metroul │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- diferenţe de│ │ │ │
│ │tarif cuvenite│50.000,00 │ │50.000,00 │
│ │operatorului │ │ │ │
└───┴──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘


┌──┬──────────────────────┬────────────┐
│ │INDICATORI │Valori │
│ │ │aferente OSP│
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│1.│Număr total de tren km│9.139,50 │
│ │- mii tren km │ │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│2.│Costuri eligibile - │1.257.543,68│
│ │mii lei │ │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│ │Preţ unitar mediu │ │
│3.│anual per kilometru - │137,59 │
│ │lei (P) │ │
└──┴──────────────────────┴────────────┘

        Notă:
     Pentru corelarea datelor cuprinse în anexa nr. 6.2 şi anexa nr. 7 preţul unitar mediu anual per kilometru aferent OSP a fost calculat cu 8 zecimale şi este de 137,59439266 lei.


┌───┬──────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │- mii lei - │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Venituri/ │Compensaţia │
│ │INDICATORI │BVC 2022 │cheltuieli │necesară │
│ │ │ │neeligibile│aferentă OSP│
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4=2-3 │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │A. VENITURI │518.654,17 │105.429,06 │413.225,11 │
│ │TOTALE (I+II) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │I. Venituri │ │ │ │
│ │din exploatare│517.154,17 │103.929,06 │413.225,11 │
│ │(1+2+3) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1. Venituri │ │ │ │
│ │proprii, din │423.159,29 │11.109,18 │412.050,11 │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- Venituri din│ │ │ │
│ │activitatea de│387.000,00 │ │387.000,00 │
│ │transport (a.1│ │ │ │
│ │x a.2) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │a.1. Tarif │ │ │ │
│ │mediu │1,80 │ │1,80 │
│ │practicat - │ │ │ │
│ │lei - │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │a.2. Număr de │ │ │ │
│ │călători │215.000.000 │ │215.000.000 │
│ │transportaţi │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- Venituri din│ │ │ │
│ │alte │36.159,29 │11.109,18 │25.050,11 │
│ │activităţi │ │ │ │
│I ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │costului │0 │ │0 │
│ │producţiei în │ │ │ │
│ │curs de │ │ │ │
│ │execuţie │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │3. Alte │ │ │ │
│ │venituri din │93.994,88 │92.819,88 │1.175,00 │
│ │exploatare, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- venituri din│ │ │ │
│ │subvenţii │92.819,88 │92.819,88 │0 │
│ │pentru │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- alte │ │ │ │
│ │venituri din │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │(recuperări, │1.175,00 │ │1.175,00 │
│ │confecţionări,│ │ │ │
│ │vânzări │ │ │ │
│ │active, amenzi│ │ │ │
│ │penalităţi) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │II. Venituri │1.500,00 │1.500,00 │0 │
│ │financiare: │ │ │ │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │B. CHELTUIELI │1.384.291,26│111.955,05 │1.272.336,21│
│ │TOTALE (I+II) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │I. Cheltuieli │ │ │ │
│ │de exploatare │1.376.978,77│104.642,56 │1.272.336,21│
│ │(A+B+C+D+E) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │A. CHELTUIELI │ │ │ │
│ │CU BUNURI ŞI │415.909,55 │11.109,18 │404.800,37 │
│ │SERVICII, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │130.463,98 │11.109,18 │119.354,80 │
│ │stocurile │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │2. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │serviciile │195.877,05 │ │195.877,05 │
│ │executate de │ │ │ │
│ │terţi, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- servicii de │ │ │ │
│ │mentenanţă a │192.500,00 │ │192.500,00 │
│ │materialului │ │ │ │
│ │rulant │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │3. Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu alte │ │ │ │
│ │servicii │89.568,52 │ │89.568,52 │
│ │executate de │ │ │ │
│ │terţi │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │B. CHELTUIELI │ │ │ │
│ │CU IMPOZITE ŞI│ │ │ │
│ │TAXE ŞI │2.830,38 │ │2.830,38 │
│II │VĂRSĂMINTE │ │ │ │
│ │ASIMILATE │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │C. CHELTUIELI │847.626,71 │ │847.626,71 │
│ │CU PERSONALUL │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │D. ALTE │ │ │ │
│ │CHELTUIELI DE │110.612,13 │93.533,38 │17.078,75 │
│ │EXPLOATARE, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │cu majorări şi│58,50 │58,50 │0 │
│ │penalităţi │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │0 │ │0 │
│ │activele │ │ │ │
│ │imobilizate │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │cu amortizarea│ │ │ │
│ │imobilizărilor│109.881,13 │92.819,88 │17.061,25 │
│ │corporale şi │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │cu ajustări şi│ │ │ │
│ │deprecieri │ │ │ │
│ │pentru │655,00 │655,00 │0 │
│ │pierdere de │ │ │ │
│ │valoare şi │ │ │ │
│ │provizioane │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- alte │17,50 │ │17,50 │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │II. Cheltuieli│7.312,49 │7.312,49 │0 │
│ │financiare │ │ │ │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│III│Rezultat brut │-375.954,09 │ │ │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Compensaţia │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │efectuarea │ │ │ │
│ │Obligaţiilor │ │ │ │
│ │de serviciu │ │ │ │
│ │public │ │ │ │
│ │(Cheltuieli │ │ │ │
│ │eligibile - │ │ │ │
│ │Venituri │ │ │ │
│ │obţinute de │489.683,00 │ │859.111,10 │
│ │Operator în │ │ │ │
│ │legătură cu │ │ │ │
│ │prestarea │ │ │ │
│ │serviciului de│ │ │ │
│IV │transport │ │ │ │
│ │public de │ │ │ │
│ │călători cu │ │ │ │
│ │metroul), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- subvenţie │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │transport │437.683,00 │ │807.111,10 │
│ │călători cu │ │ │ │
│ │metroul │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- diferenţe de│ │ │ │
│ │tarif cuvenite│52.000,00 │ │52.000,00 │
│ │operatorului │ │ │ │
└───┴──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘


┌──┬──────────────────────┬────────────┐
│ │INDICATORI │Valori │
│ │ │aferente OSP│
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│1.│Număr total de tren km│9.118,73 │
│ │- mii tren km │ │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│2.│Costuri eligibile - │1.272.336,21│
│ │mii lei │ │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│ │Preţ unitar mediu │ │
│3.│anual per kilometru - │139,53 │
│ │lei (P) │ │
└──┴──────────────────────┴────────────┘

        Notă:
     Pentru corelarea datelor cuprinse în anexa nr. 6.2 şi anexa nr. 7 preţul unitar mediu anual per kilometru aferent OSP a fost calculat cu 8 zecimale şi este de 139,52997899 lei.


┌───┬──────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │- mii lei - │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Venituri/ │Compensaţia │
│ │INDICATORI │BVC 2023 │cheltuieli │necesară │
│ │ │ │neeligibile│aferentă OSP│
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4=2-3 │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │A. VENITURI │517.388,48 │103.935,57 │413.452,91 │
│ │TOTALE (I+II) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │I. Venituri │ │ │ │
│ │din exploatare│515.888,48 │102.435,57 │413.452,91 │
│ │(1+2+3) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1. Venituri │ │ │ │
│ │proprii, din │423.609,28 │11.331,37 │412.277,91 │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- Venituri din│ │ │ │
│ │activitatea de│387.000,00 │ │387.000,00 │
│ │transport (a.1│ │ │ │
│ │x a.2) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │a.1. Tarif │ │ │ │
│ │mediu │1,80 │ │1,80 │
│ │practicat - │ │ │ │
│ │lei - │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │a.2. Număr de │ │ │ │
│ │călători │215.000.000 │ │215.000.000 │
│ │transportaţi │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- Venituri din│ │ │ │
│ │alte │36.609,28 │11.331,37 │25.277,91 │
│ │activităţi │ │ │ │
│I ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │costului │0 │ │0 │
│ │producţiei în │ │ │ │
│ │curs de │ │ │ │
│ │execuţie │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │3. Alte │ │ │ │
│ │venituri din │92.279,20 │91.104,20 │1.175,00 │
│ │exploatare, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- venituri din│ │ │ │
│ │subvenţii │91.104,20 │91.104,20 │0 │
│ │pentru │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- alte │ │ │ │
│ │venituri din │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │(recuperări, │1.175,00 │ │1.175,00 │
│ │confecţionări,│ │ │ │
│ │vânzări │ │ │ │
│ │active, amenzi│ │ │ │
│ │penalităţi) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │II. Venituri │1.500,00 │1.500,00 │0 │
│ │financiare: │ │ │ │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │B. CHELTUIELI │1.405.781,01│110.463,77 │1.295.317,24│
│ │TOTALE (I+II) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │I. Cheltuieli │ │ │ │
│ │de exploatare │1.398.466,31│103.149,07 │1.295.317,24│
│ │(A+B+C+D+E) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │A. CHELTUIELI │ │ │ │
│ │CU BUNURI ŞI │423.337,96 │11.331,37 │412.006,59 │
│ │SERVICII, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │133.337,44 │11.331,37 │122.006,07 │
│ │stocurile │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │2. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │serviciile │198.912,09 │ │198.912,09 │
│ │executate de │ │ │ │
│ │terţi, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- servicii de │ │ │ │
│ │mentenanţă a │195.500,00 │ │195.500,00 │
│ │materialului │ │ │ │
│ │rulant │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │3. Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu alte │ │ │ │
│ │servicii │91.088,43 │ │91.088,43 │
│ │executate de │ │ │ │
│ │terţi │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │B. CHELTUIELI │ │ │ │
│ │CU IMPOZITE ŞI│ │ │ │
│ │TAXE ŞI │2.893,64 │ │2.893,64 │
│II │VĂRSĂMINTE │ │ │ │
│ │ASIMILATE │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │C. CHELTUIELI │864.167,00 │ │864.167,00 │
│ │CU PERSONALUL │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │D. ALTE │ │ │ │
│ │CHELTUIELI DE │108.067,71 │91.817,70 │16.250,01 │
│ │EXPLOATARE, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │cu majorări şi│58,50 │58,50 │0 │
│ │penalităţi │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │0 │ │0 │
│ │activele │ │ │ │
│ │imobilizate │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │cu amortizarea│ │ │ │
│ │imobilizărilor│107.336,71 │91.104,20 │16.232,51 │
│ │corporale şi │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │cu ajustări şi│ │ │ │
│ │deprecieri │ │ │ │
│ │pentru │655,00 │655,00 │0 │
│ │pierdere de │ │ │ │
│ │valoare şi │ │ │ │
│ │provizioane │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- alte │17,50 │ │17,50 │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │II. Cheltuieli│7.314,70 │7.314,70 │0 │
│ │financiare │ │ │ │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│III│Rezultat brut │-388.204,53 │ │ │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Compensaţia │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │efectuarea │ │ │ │
│ │Obligaţiilor │ │ │ │
│ │de serviciu │ │ │ │
│ │public │ │ │ │
│ │(Cheltuieli │ │ │ │
│ │eligibile - │ │ │ │
│ │Venituri │ │ │ │
│ │obţinute de │500.188,00 │ │881.864,33 │
│ │Operator în │ │ │ │
│ │legătură cu │ │ │ │
│ │prestarea │ │ │ │
│ │serviciului de│ │ │ │
│IV │transport │ │ │ │
│ │public de │ │ │ │
│ │călători cu │ │ │ │
│ │metroul), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- subvenţie │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │transport │448.188,00 │ │829.864,33 │
│ │călători cu │ │ │ │
│ │metroul │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- diferenţe de│ │ │ │
│ │tarif cuvenite│52.000,00 │ │52.000,00 │
│ │operatorului │ │ │ │
└───┴──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘


┌──┬──────────────────────┬────────────┐
│ │INDICATORI │Valori │
│ │ │aferente OSP│
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│1.│Număr total de tren km│9.108,84 │
│ │- mii tren km │ │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│2.│Costuri eligibile - │1.295.317,24│
│ │mii lei │ │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│ │Preţ unitar mediu │ │
│3.│anual per kilometru - │142,20 │
│ │lei (P) │ │
└──┴──────────────────────┴────────────┘

        Notă:
     Pentru corelarea datelor cuprinse în anexa nr. 6.2 şi anexa nr. 7 preţul unitar mediu anual per kilometru aferent OSP a fost calculat cu 8 zecimale şi este de 142,20442815 lei.


┌───┬──────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │- mii lei - │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Venituri/ │Compensaţia │
│ │INDICATORI │BVC 2024 │cheltuieli │necesară │
│ │ │ │neeligibile│aferentă OSP│
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4=2-3 │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │A. VENITURI │517.388,48 │103.935,57 │413.452,91 │
│ │TOTALE (I+II) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │I. Venituri │ │ │ │
│ │din exploatare│515.888,48 │102.435,57 │413.452,91 │
│ │(1+2+3) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1. Venituri │ │ │ │
│ │proprii, din │423.609,28 │11.331,37 │412.277,91 │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- Venituri din│ │ │ │
│ │activitatea de│387.000,00 │ │387.000,00 │
│ │transport (a.1│ │ │ │
│ │x a.2) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │a.1. Tarif │ │ │ │
│ │mediu │1,80 │ │1,80 │
│ │practicat - │ │ │ │
│ │lei - │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │a.2. Număr de │ │ │ │
│ │călători │215.000.000 │ │215.000.000 │
│ │transportaţi │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- Venituri din│ │ │ │
│ │alte │36.609,28 │11.331,37 │25.277,91 │
│ │activităţi │ │ │ │
│I ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │costului │0 │ │0 │
│ │producţiei în │ │ │ │
│ │curs de │ │ │ │
│ │execuţie │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │3. Alte │ │ │ │
│ │venituri din │92.279,20 │91.104,20 │1.175,00 │
│ │exploatare, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- venituri din│ │ │ │
│ │subvenţii │91.104,20 │91.104,20 │0 │
│ │pentru │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- alte │ │ │ │
│ │venituri din │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │(recuperări, │1.175,00 │ │1.175,00 │
│ │confecţionări,│ │ │ │
│ │vânzări │ │ │ │
│ │active, amenzi│ │ │ │
│ │penalităţi) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │II. Venituri │1.500,00 │1.500,00 │0 │
│ │financiare: │ │ │ │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │B. CHELTUIELI │1.405.781,01│110.463,77 │1.295.317,24│
│ │TOTALE (I+II) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │I. Cheltuieli │ │ │ │
│ │de exploatare │1.398.466,31│103.149,07 │1.295.317,24│
│ │(A+B+C+D+E) │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │A. CHELTUIELI │ │ │ │
│ │CU BUNURI ŞI │423.337,96 │11.331,37 │412.006,59 │
│ │SERVICII, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │133.337,44 │11.331,37 │122.006,07 │
│ │stocurile │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │2. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │serviciile │198.912,09 │ │198.912,09 │
│ │executate de │ │ │ │
│ │terţi, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- servicii de │ │ │ │
│ │mentenanţă a │195.500,00 │ │195.500,00 │
│ │materialului │ │ │ │
│ │rulant │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │3. Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu alte │ │ │ │
│ │servicii │91.088,43 │ │91.088,43 │
│ │executate de │ │ │ │
│ │terţi │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │B. CHELTUIELI │ │ │ │
│ │CU IMPOZITE ŞI│ │ │ │
│ │TAXE ŞI │2.893,64 │ │2.893,64 │
│II │VĂRSĂMINTE │ │ │ │
│ │ASIMILATE │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │C. CHELTUIELI │864.167,00 │ │864.167,00 │
│ │CU PERSONALUL │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │D. ALTE │ │ │ │
│ │CHELTUIELI DE │108.067,71 │91.817,70 │16.250,01 │
│ │EXPLOATARE, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │cu majorări şi│58,50 │58,50 │0 │
│ │penalităţi │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │0 │ │0 │
│ │activele │ │ │ │
│ │imobilizate │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │cu amortizarea│ │ │ │
│ │imobilizărilor│107.336,71 │91.104,20 │16.232,51 │
│ │corporale şi │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │cu ajustări şi│ │ │ │
│ │deprecieri │ │ │ │
│ │pentru │655,00 │655,00 │0 │
│ │pierdere de │ │ │ │
│ │valoare şi │ │ │ │
│ │provizioane │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- alte │17,50 │ │17,50 │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │II. Cheltuieli│7.314,70 │7.314,70 │0 │
│ │financiare │ │ │ │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│III│Rezultat brut │-388.204,53 │ │ │
├───┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Compensaţia │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │efectuarea │ │ │ │
│ │Obligaţiilor │ │ │ │
│ │de serviciu │ │ │ │
│ │public │ │ │ │
│ │(Cheltuieli │ │ │ │
│ │eligibile - │ │ │ │
│ │Venituri │ │ │ │
│ │obţinute de │500.188,00 │ │881.864,33 │
│ │Operator în │ │ │ │
│ │legătură cu │ │ │ │
│ │prestarea │ │ │ │
│ │serviciului de│ │ │ │
│IV │transport │ │ │ │
│ │public de │ │ │ │
│ │călători cu │ │ │ │
│ │metroul), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- subvenţie │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │transport │448.188,00 │ │829.864,33 │
│ │călători cu │ │ │ │
│ │metroul │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- diferenţe de│ │ │ │
│ │tarif cuvenite│52.000,00 │ │52.000,00 │
│ │operatorului │ │ │ │
└───┴──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘


┌──┬──────────────────────┬────────────┐
│ │INDICATORI │Valori │
│ │ │aferente OSP│
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│1.│Număr total de tren km│9.108,84 │
│ │- mii tren km │ │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│2.│Costuri eligibile - │1.295.317,24│
│ │mii lei │ │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│ │Preţ unitar mediu │ │
│3.│anual per kilometru - │142,20 │
│ │lei (P) │ │
└──┴──────────────────────┴────────────┘

        Notă:
     Pentru corelarea datelor cuprinse în anexa nr. 6.2 şi anexa nr. 7 preţul unitar mediu anual per kilometru aferent OSP a fost calculat cu 8 zecimale şi este de 142,20442815 lei.


    ANEXA 8

    Valoarea estimată a compensaţiei cuvenită pe durata contractului
                         Calculul compensaţiei pentru prestarea
                      serviciului de transport public în anul 2020

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Compensaţia │
│Concept │necesară │
│ │aferentă OSP│
├─────────────────────────┼────────────┤
│Anul │2020 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Număr total de tren km - │8.967,90 │
│mii km - │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(P unitar) Preţ unitar │ │
│mediu anual per tren km -│135,43 │
│lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(I) Cheltuieli eligibile │ │
│totale (tren km efectuaţi│1.214.486,72│
│x C unitar) - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Venituri din servicii de │ │
│transport public din: - │ │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Venituri din vânzări de│ │
│titluri de călătorie - │309.852,00 │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Venituri din alte │ │
│activităţi legate de │ │
│prestarea Serviciului de │25.570,84 │
│transport public de │ │
│călători cu metroul*) - │ │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(II) TOTAL VENITURI │335.422,84 │
│ESTIMATE - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(III) COMPENSAŢIE ANUALĂ │ │
│NECESARĂ (I-II) - mii │879.063,88 │
│lei, din care: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Subvenţie pentru │ │
│transport călători cu │834.063,88 │
│metroul - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Diferenţe de tarif │ │
│cuvenite operatorului - │45.000,00 │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(IV) SUMĂ ACHIZIŢIONARE │103.030,00 │
│MATERIAL RULANT │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(V) TOTAL COMPENSAŢIE │982.093,88 │
│ANUALĂ NECESARĂ (III+IV) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(VI) COMPENSAŢIE ANUALĂ │ │
│APROBATĂ - mii lei, din │552.000,00 │
│care: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Subvenţie pentru │ │
│transport călători cu │ │
│metroul - mii lei │507.000,00 │
│(aprobată cf. Legii │ │
│bugetului de stat pentru │ │
│anul 2020 nr. 5/2020) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Diferenţe de tarif │ │
│cuvenite operatorului - │45.000,00 │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(VII) SUMĂ ACHIZIŢIONARE │103.030,00 │
│MATERIAL RULANT │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(VIII) TOTAL COMPENSAŢIE │655.030,00 │
│ANUALĂ APROBATĂ (VI+VII) │ │
└─────────────────────────┴────────────┘

    *) Veniturile din alte activităţi legate de prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul, în cuantum de 25.570,84 mii lei sunt compuse din "venituri din alte activităţi", în cuantum de 24.496,84 mii lei şi "alte venituri din exploatare", în cuantum de 1.074,00 mii lei, care se regăsesc în Anexa nr. 7.
        În total, în anul 2020, se preconizează că Metrorex va primi, din surse publice, suma de 552.000,00 mii lei sub formă de compensaţie, (507.000,00 mii lei reprezentând subvenţia pentru transport călători cu metroul şi 45.000,00 de mii de lei, reprezentând diferenţe de tarif cuvenite operatorului) şi suma de 103.030,00 mii de lei pentru materialul rulant ce va fi achiziţionat în anul 2020.
            Valoarea estimată a compensaţiei cuvenită pe durata contractului
                         Calculul compensaţiei pentru prestarea
                      serviciului de transport public în anul 2020

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Compensaţia │
│Concept │necesară │
│ │aferentă OSP│
├─────────────────────────┼────────────┤
│Anul │2021 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Număr total de tren km - │9.139,50 │
│mii km - │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(P unitar) Preţ unitar │ │
│mediu anual per tren km -│137,59 │
│lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(I) Cheltuieli eligibile │ │
│totale (tren km efectuaţi│1.257.543,68│
│x C unitar) - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Venituri din servicii de │ │
│transport public din: - │ │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Venituri din vânzări de│ │
│titluri de călătorie - │336.000,00 │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Venituri din alte │ │
│activităţi legate de │ │
│prestarea Serviciului de │25.979,93 │
│transport public de │ │
│călători cu metroul*) - │ │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(II) TOTAL VENITURI │361.979,93 │
│ESTIMATE - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(III) COMPENSAŢIE ANUALĂ │ │
│NECESARĂ (I-II) - mii │895.563,75 │
│lei, din care: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Subvenţie pentru │ │
│transport călători cu │845.563,75 │
│metroul - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Diferenţe de tarif │ │
│cuvenite operatorului - │50.000,00 │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(IV) SUMĂ ACHIZIŢIONARE │101.920,00 │
│MATERIAL RULANT │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(V) TOTAL COMPENSAŢIE │997.483,75 │
│ANUALĂ NECESARĂ (III+IV) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(VI) COMPENSAŢIE ANUALĂ │ │
│APROBATĂ - mii lei, din │482.080,00 │
│care: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Subvenţie pentru │ │
│transport călători cu │432.080,00 │
│metroul - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Diferenţe de tarif │ │
│cuvenite operatorului - │50.000,00 │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(VII) SUMĂ ACHIZIŢIONARE │101.920,00 │
│MATERIAL RULANT │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(VIII) TOTAL COMPENSAŢIE │584.000,00 │
│ANUALĂ APROBATĂ (VI+VII) │ │
└─────────────────────────┴────────────┘

    *) Veniturile din alte activităţi legate de prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul, în cuantum de 25.979,93 mii lei sunt compuse din "venituri din alte activităţi", în cuantum de 24.804,93 mii lei şi "alte venituri din exploatare", în cuantum de 1.175,00 mii lei, care se regăsesc în Anexa nr. 7.
        În total, în anul 2021, se preconizează că Metrorex va primi, din surse publice, suma de 482.080,00 mii lei, sub formă de compensaţie, (432.080,00 mii lei reprezentând subvenţia pentru transport călători cu metroul şi 50.000,00 de mii de lei, reprezentând diferenţe de tarif cuvenite operatorului) şi suma de 101.920,00 mii de lei pentru materialul rulant ce va fi achiziţionat în anul 2021.
            Valoarea estimată a compensaţiei cuvenită pe durata contractului
                         Calculul compensaţiei pentru prestarea
                      serviciului de transport public în anul 2022

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Compensaţia │
│Concept │necesară │
│ │aferentă OSP│
├─────────────────────────┼────────────┤
│Anul │2022 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Număr total de tren km - │9.118,73 │
│mii km - │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(P unitar) Preţ unitar │ │
│mediu anual per tren km -│139,53 │
│lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(I) Cheltuieli eligibile │ │
│totale (tren km efectuaţi│1.272.336,21│
│x C unitar) - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Venituri din servicii de │ │
│transport public din: - │ │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Venituri din vânzări de│ │
│titluri de călătorie - │387.000,00 │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Venituri din alte │ │
│activităţi legate de │ │
│prestarea Serviciului de │26.225,11 │
│transport public de │ │
│călători cu metroul*) - │ │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(II) TOTAL VENITURI │413.225,11 │
│ESTIMATE - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(III) COMPENSAŢIE ANUALĂ │ │
│NECESARĂ (I-II) - mii │859.111,10 │
│lei, din care: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Subvenţie pentru │ │
│transport călători cu │807.111,10 │
│metroul - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Diferenţe de tarif │ │
│cuvenite operatorului - │52.000,00 │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(IV) SUMĂ ACHIZIŢIONARE │133.600,00 │
│MATERIAL RULANT │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(V) TOTAL COMPENSAŢIE │992.711,10 │
│ANUALĂ NECESARĂ (III+IV) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(VI) COMPENSAŢIE ANUALĂ │ │
│APROBATĂ - mii lei, din │489.683,00 │
│care: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Subvenţie pentru │ │
│transport călători cu │437.683,00 │
│metroul - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Diferenţe de tarif │ │
│cuvenite operatorului - │52.000,00 │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(VII) SUMĂ ACHIZIŢIONARE │133.600,00 │
│MATERIAL RULANT │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(VIII) TOTAL COMPENSAŢIE │623.283,00 │
│ANUALĂ APROBATĂ (VI+VII) │ │
└─────────────────────────┴────────────┘

    *) Veniturile din alte activităţi legate de prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul, în cuantum de 26.225,11 mii lei sunt compuse din "venituri din alte activităţi", în cuantum de 25.050,11 mii lei şi "alte venituri din exploatare", în cuantum de 1.175,00 mii lei, care se regăsesc în Anexa nr. 7.
        În total, în anul 2022, se preconizează că Metrorex va primi, din surse publice, suma de 489.683,00 mii lei, sub formă de compensaţie, (437.683,00 mii lei reprezentând subvenţia pentru transport călători cu metroul şi 52.000,00 de mii de lei, reprezentând diferenţe de tarif cuvenite operatorului) şi suma de 133.600,00 mii de lei pentru materialul rulant ce va fi achiziţionat în anul 2022.
            Valoarea estimată a compensaţiei cuvenită pe durata contractului
                         Calculul compensaţiei pentru prestarea
                      serviciului de transport public în anul 2023

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Compensaţia │
│Concept │necesară │
│ │aferentă OSP│
├─────────────────────────┼────────────┤
│Anul │2023 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Număr total de tren km - │9.108,84 │
│mii km - │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(P unitar) Preţ unitar │ │
│mediu anual per tren km -│142,20 │
│lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(I) Cheltuieli eligibile │ │
│totale (tren km efectuaţi│1.295.317,24│
│x C unitar) - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Venituri din servicii de │ │
│transport public din: - │ │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Venituri din vânzări de│ │
│titluri de călătorie - │387.000,00 │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Venituri din alte │ │
│activităţi legate de │ │
│prestarea Serviciului de │26.452,91 │
│transport public de │ │
│călători cu metroul*) - │ │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(II) TOTAL VENITURI │413.452,91 │
│ESTIMATE - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(III) COMPENSAŢIE ANUALĂ │ │
│NECESARĂ (I-II) - mii │881.864,33 │
│lei, din care: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Subvenţie pentru │ │
│transport călători cu │829.864,33 │
│metroul - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Diferenţe de tarif │ │
│cuvenite operatorului - │52.000,00 │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(IV) SUMĂ ACHIZIŢIONARE │276.800,00 │
│MATERIAL RULANT │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(V) TOTAL COMPENSAŢIE │1.158.664,33│
│ANUALĂ NECESARĂ (III+IV) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(VI) COMPENSAŢIE ANUALĂ │ │
│APROBATĂ - mii lei, din │500.188,00 │
│care: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Subvenţie pentru │ │
│transport călători cu │448.188,00 │
│metroul - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│• Diferenţe de tarif │ │
│cuvenite operatorului - │52.000,00 │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(VII) SUMĂ ACHIZIŢIONARE │276.800,00 │
│MATERIAL RULANT │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(VIII) TOTAL COMPENSAŢIE │776.988,00 │
│ANUALĂ APROBATĂ (VI+VII) │ │
└─────────────────────────┴────────────┘

    *) Veniturile din alte activităţi legate de prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul, în cuantum de 26.452,91 mii lei sunt compuse din "venituri din alte activităţi", în cuantum de 25.277,91 mii lei şi "alte venituri din exploatare", în cuantum de 1.175,00 mii lei, care se regăsesc în Anexa nr. 7.
        În total, în anul 2023, se preconizează că Metrorex va primi, din surse publice, suma de 500.188,00 mii lei, sub formă de compensaţie, (448.188,00 mii lei reprezentând subvenţia pentru transport călători cu metroul şi 52.000,00 de mii de lei, reprezentând diferenţe de tarif cuvenite operatorului) şi suma de 276.800,00 mii de lei pentru materialul rulant ce va fi achiziţionat în anul 2023.
            Valoarea estimată a compensaţiei cuvenită pe durata contractului
                         Calculul compensaţiei pentru prestarea
                      serviciului de transport public în anul 2024

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Compensaţia │
│Concept │necesară │
│ │aferentă OSP│
├─────────────────────────┼────────────┤
│Anul │2024 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Număr total de tren km - │9.108,84 │
│mii km - │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(P unitar) Preţ unitar │ │
│mediu anual per tren km -│142,20 │
│lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(I) Cheltuieli eligibile │ │
│totale (tren km efectuaţi│1.295.317,24│
│x C unitar) - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Venituri din servicii de │ │
│transport public din: - │ │
│mii lei │ │