Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE MUNCA UNIC nr. 975 din 11 mai 2005  la nivelul ramurii de gospodarie comunala, locativa si transporturi locale pe anul 2005-2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT DE MUNCA UNIC nr. 975 din 11 mai 2005 la nivelul ramurii de gospodarie comunala, locativa si transporturi locale pe anul 2005-2006

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V, nr. 6 din 20 mai 2005
In temeiul drepturilor garantate de Constitutia Romaniei, al prevederilor art. 10 si <>art. 11 din Legea nr. 130/1996 , republicata, precum si al reglementarilor din Contractul colectiv de munca unic la nivel national, s-a incheiat prezentul Contract colectiv de munca unic la nivelul ramurii de gospodarie comunala, locativa si transporturi locale, intre urmatoarele parti contractante:
* patroni, reprezentati de Federatia Nationala a Patronatelor Serviciilor Publice din Romania, prin delegati numiti de Consiliul de conducere a Patronatului;
* salariati reprezentati de:
- Federatia Nationala a Sindicatelor din Serviciile Publice - SIGOL,
- Federatia Sindicatelor Libere din Serviciile Publice.

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.
ART. 2
In sensul prezentului contract colectiv de munca unic la nivel de ramura, prin patron se inteleg regiile autonome, societatile comerciale, serviciile publice si celelalte persoane juridice sau persoane fizice care folosesc forta de munca salariata.
ART. 3
Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica la grupurile de unitati, unitati si institutii, indiferent de forma de organizare, de provenienta capitalului, modul de finantare (inclusiv de la bugetul public) si caracterul activitatii, in care partile semnatare au membri.
ART. 4
(1) Prezentul contract este valabil pana la 31 decembrie 2006.
(2) Prezentul contract colectiv de munca unic la nivel de ramura asigura garantii minime pentru incheierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati, unitati si institutii, precum si a contractelor individuale de munca.
ART. 5
(1) Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura cuprinde drepturile si obligatiile patronilor si ale salariatilor cu privire la stabilirea conditiilor generale de munca.
(2) In ceea ce priveste conditiile specifice de munca, determinate conform legii, drepturile si obligatiile partilor se vor stabili prin contracte colective de munca la nivel de grup de unitati, unitati si institutii.
ART. 6
(1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
(2) Cererea de modificare se comunica in scris celeilalte parti.
(3) Negocierile cu privire la modificare nu se vor putea incepe mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data comunicarii si nici mai devreme de 48 de ore de la data acestei comunicari.
(4) Cererile de modificare vor fi depuse de reprezentantul patronilor la federatiile semnatare, iar cele ale federatiilor sindicale, la F.N.P.S.P.R.
(5) Dupa depunerea cererii de modificare si inca 10 zile lucratoare de la inceperea negocierilor, potrivit alineatului 3, patronul se obliga sa nu procedeze la desfaceri de contracte de munca pentru motive neimputabile salariatilor, iar organizatiile sindicale se obliga sa nu declanseze conflicte de munca legate de modificarea propusa prezentului contract.
(6) Modificarile aduse contractului produc aceleasi efecte ca si contractul, de la data inregistrarii lor.
ART. 7
Patronul, la cererea organizatiilor sindicale, va pune cu cel putin 5 zile inainte la dispozitia acestora informatiile si documentele necesare pentru a putea fi folosite la negocierea contractelor colective de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati, unitati si institutii.
ART. 8
(1) Suspendarea si incetarea contractului au loc potrivit legii.
(2) Cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, partile vor conveni asupra prelungirii valabilitatii contractului sau a negocierii clauzelor acestuia.
ART. 9
(1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauzele se interpreteaza conform regulilor de drept comun, iar daca si dupa aceasta exista indoiala se interpreteaza in intelesul mai favorabil salariatilor.
ART. 10
(1) Pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia executarii, modificarii sau incetarii contractului colectiv de munca la nivel de ramura, partile convin sa instituie o comisie paritara.
(2) Componenta, organizarea si functionarea comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul din Anexa nr. 1 la prezentul contract.
(3) Declansarea procedurii prevazute la alin. 1 nu constituie impediment pentru sesizarea instantei de judecata competente, potrivit prevederilor legii.
(4) Adoptarea unei hotarari de catre comisia paritara, in conditiile prevazute in Anexa nr. 1, impiedica sesizarea instantei, iar daca sesizarea a avut loc judecata inceteaza.
ART. 11
Patronii vor asigura afisarea in unitati, la locurile de munca convenite cu organizatiile sindicale, a prezentului contract colectiv de munca unic la nivel de ramura, astfel incat salariatii sa ia cunostinta de continutul acestuia.
ART. 12
(1) In contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate, bazate pe negocieri colective de catre sindicate, in numele salariatilor, partile contractante vor conveni plata unei contributii lunare de catre salariati, altii decat membrii de sindicat, pentru desfasurarea negocierilor colective, dar care sa nu fie mai mica de 0,5% din salariul de baza si sa nu depaseasca valoarea contributiei sindicale.
(2) Cuantumul si perioada pentru care se plateste aceasta contributie se stabilesc la nivel de unitate, dar cuantumul nu va putea depasi cotizatia sindicala.
ART. 13
Imputernicitii organelor de conducere a organizatiei patronale, precum si cei ai federatiilor semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate prevederile prezentului contract; administratiile vor asigura intrarea in unitate, in conformitate cu regulamentul de ordine interioara si protectie, pe durata verificarii, cu respectarea normativelor in vigoare.
ART. 14
(1) Drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract colectiv de munca nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute mai inainte, negociate la nivel de ramura, grupuri de unitati, unitati si institutii.
(2) Daca prin reglementari sau acorduri anterioare au fost prevazute drepturi mai mari pentru salariati, se vor aplica aceste reglementari sau acorduri, in afara cazului cand prin lege se dispune in mod expres altfel.
(3) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, inclusiv Contractul colectiv de munca la nivel national, acestea vor face parte de drept din contract.
(4) Partile se obliga ca in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost incheiate.
(5) Partile convin sa se consulte in toate cazurile in care se initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca.
ART. 15
In cazul in care, din diferite motive, partile au incheiat contracte colective de munca la un nivel inferior, inaintea contractelor la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de la nivelul superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora au fost atinse.
ART. 16
(1) In scopul salarizarii si acordarii celorlalte drepturi prevazute in prezentul contract pentru personalul institutiilor finantate de la bugetul public national sau local, partile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal si pentru constituirea surselor.
(2) Partile contractante vor purta negocieri in vederea includerii drepturilor respective, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor surse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate, in conditiile prevazute de alin. 1 si 2, partile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de personal la institutiile finantate de la bugetul public national sau local.
(4) Clauzele prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura, privind drepturile salariale si celelalte drepturi de personal, vor fi aplicate pentru salariatii din institutiile finantate de la bugetul public national sau local in conditiile prevazute la alin. 1, 2 si 3.

CAP. II
Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

ART. 17
In vederea perfectarii raporturilor de munca si a stabilirii concrete a drepturilor si obligatiilor salariatilor si angajatorilor, angajarea in munca se face prin incheierea contractului individual de munca, cu respectarea principiului egalitatii de tratament si interzicerea discriminarilor directe sau indirecte fata de salariat.
ART. 18
(1) Incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale.
(2) Patronul se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor. De asemenea, anterior angajarii, angajatorul va informa persoanele care solicita angajarea asupra clauzelor generale ce vor fi cuprinse in Contractul individual de munca.
(3) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate in ocuparea postului.
(4) Pana la ocuparea posturilor vacante, patronul poate delega un alt salariat al unitatii, care sa indeplineasca atributiile functiei vacante. Delegarea se face in scris, cu acordul salariatului delegat si cu plata drepturilor de personal potrivit legii.
(5) Prevederile alin. 1, 2 si 4 se aplica si pentru salariatii institutiilor bugetare.
ART. 19
(1) Incheierea contractului individual de munca se va face pe perioada nedeterminata. Daca salariatul solicita asistenta din partea organizatiei sindicale, aceasta se poate acorda.
(2) Contractele individuale de munca se pot incheia si pe perioada nedeterminata sau cu timp partial de munca, conform legii.
(3) Contractul individual de munca va cuprinde obligatoriu clauzele generale prevazute la art. 17 din Codul Muncii, precum si alte clauze dupa caz, conform contractului cadru (Anexa 2).
(4) Contractele individuale de munca se incheie in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaza.
ART. 20
(1) Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste felul muncii, locul muncii si drepturile salariale prin acordul partilor sau din initiativa uneia dintre parti, in cazurile prevazute de lege, cu asistenta sindicatelor.
(2) Refuzul justificat al salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii si drepturile salariale nu da drepturi celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest motiv.
(3) Delegarea si detasarea salariatilor se fac in conditiile prevazute de lege si ale prezentului contrat colectiv de munca, cu acordul salariatului si cu precizarea in scris cel putin a urmatoarelor clauze:
a) durata detasarii;
b) conditiile oferite;
c) obligatiile salariatului;
d) obligatiile patronului.
Clauzele mentionate vor fi cuprinse intr-un act aditional la contractul individual de munca.
ART. 21
(1) Contractul individual de munca se poate suspenda, in ceea ce priveste efectele sale, prin acordul partilor sau in cazurile prevazute de lege in mod expres.
(2) La nivel de unitate, sindicatul si patronatul vor stabili drepturile si obligatiile partilor implicate: salariat - unitate.
ART. 22
(1) Incetarea contractului individual de munca poate avea loc, in conditiile prevazute de lege, prin unul din urmatoarele moduri:
a) de drept;
b) ca urmare a conventiei partilor la data convenita de acestea;
c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.
(2) In cazurile in care, la desfacerea contractului de munca, unitatea este obligata potrivit legii sa acorde un preaviz, durata acestuia va fi de o luna.
(3) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitatii pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, in conditiile stabilite de patron.
ART. 23
(1) Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza, in cazurile, prevazute de lege sau in urmatoarele situatii:
a) in timpul concediului pre si postnatal;
b) in perioada concediului medical, daca acesta nu depaseste limitele prevazute de lege;
c) in timpul concediului de odihna;
d) in timpul unei convocari militare, precum si cu 5 zile lucratoare inainte sau dupa perioada de convocare;
e) doua saptamani dupa expirarea concediului medical legat de un accident de munca sau de imbolnaviri profesionale, fara a depasi limitele prevazute de lege pentru pensionarea cauzata de incapacitatea de munca;
f) in timpul unei deplasari in interesul serviciului sau pe linie sindicala si inca 3 zile de la intoarcere.
(2) Este interzisa concedierea salariatilor:
a) pe criterii de sex, orientarea sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala;
b) pentru exercitarea, in conditiile legii, a dreptului la greva si a drepturilor sindicale.
ART. 24
(1) La desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatului, patronii vor acorda acestuia o compensatie egala cu minimum doua salarii lunare, in afara drepturilor cuvenite la zi, iar cei care nu primesc preaviz vor primi in total 3 salarii de baza, cu exceptia situatiilor cand salariatii beneficiaza de plati compensatorii in temeiul unor acte normative speciale.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile cand desfacerea contractului de munca a intervenit din urmatoarele motive:
a) unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a reorganizarii;
b) unitatea isi inceteaza activitatea;
c) unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa-si asigure pe plan local cadrele necesare;
d) unitatea se muta in alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului in care a fost incadrata din motive neimputabile acesteia si nu i s-a oferit trecerea intr-o munca corespunzatoare;
f) in postul ocupat de persoana incadrata in munca este integrat, pe baza hotararii organelor competente, cel care a detinut acest post.
g) restructurarea se va face numai in baza unui studiu aprobat de autoritatile administratiei publice locale, care va cuprinde suplimentar fata de alineatul precedent masurile de protectie sociala pentru salariatii disponibilizati, negociate intre sindicate, patronat si autoritatile administratiei publice locale.

CAP. III
Conditiile de munca, protectia muncii si P.S.I.

ART. 25
(1) Partile se obliga sa depuna eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat avand drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca.
(2) Pana la realizarea obiectivului prevazut la alin. 1, in contractele colective de munca se vor prevedea proceduri de consultare a reprezentantilor sindicali cu cei care angajeaza, referitoare la orice masuri care ar urma sa fie luate pentru imbunatatirea conditiilor de munca.
(3) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
a) masurile preconizate sa vizeze mai intai ameliorarea reala a conditiilor de munca si numai daca acest lucru nu este posibil la un moment dat sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura;
b) masurile preconizate pentru ameliorarea conditiilor de munca trebuie sa fie realizate cu avizul reprezentantilor sindicali, incheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca, cu termene si responsabilitati.
ART. 26
(1) Organizarea activitatii, prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca cu precizarea atributiilor si raspunderilor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt de competenta exclusiva a celor care angajeaza.
(2) In situatia reorganizarii activitatii se va tine seama de prevederile art. 74 din prezentul contract.
ART. 27
(1) Patronul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza se stabilesc sarcini de serviciu si raspunderi sub forma de norme de munca, care pot fi norme de timp, norme de productie, norme de personal, insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de deservire, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
(2) Normele de munca vor fi astfel stabilite incat sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual si la o tensiune nervoasa care sa nu conduca la oboseala excesiva a salariatilor.
(3) Normele de munca aprobate de conducatorul unitatii, cu avizul sindicatelor, constituie anexa la contractul colectiv de munca si se fac cunoscute salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare.
ART. 28
(1) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati, potrivit specificului activitatii fiecareia, si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; acestea se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea si nivelul de dotare tehnica a muncii.
(2) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atat de patron, cat si de sindicate. In caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca se va recurge la o expertiza tehnica stabilita de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
(3) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.
(4) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de patroni, pentru prima solicitare a sindicatelor.
ART. 29
Patronul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut.
ART. 30
Normativele de personal care vor fi utilizate la fundamentarea numarului de personal din institutiile publice se vor elabora de catre organele de resort, cu avizul federatiilor semnatare.
ART. 31
(1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca normale, locuri de munca cu conditii deosebite si speciale stabilite conform reglementarilor in vigoare.
(2) Locurile de munca in care conditiile de desfasurare a activitatii sunt grele, periculoase, nocive, penibile (degradante civic) sau alte asemenea, se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de grup de unitati, unitati si institutii, dupa caz, conform prevederilor legale.
ART. 32
(1) Salariatii care lucreaza in conditii deosebite si speciale in acceptiunea precizarilor <>Hotararii Guvernului nr. 261/2001 si 1025/2003 beneficiaza de reducerea varstei de pensionare conform prevederilor legale.
(2) Salariatii care lucreaza in conditiile prevazute la art. 31, alin. 2, precum si cei care lucreaza in conditii deosebite sau speciale vor fi supusi obligatoriu unui examen medical si de medicina muncii, in conditiile si la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate si institutie.
ART. 33
(1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia, pentru refacerea capacitatii de munca, inca trei luni, de urmatoarele drepturi:
- o indemnizatie echivalenta cu sporul pentru conditii grele de munca si/sau sporul de nocivitate;
- alimentatie de intarire a rezistentei organismului.
(2) De drepturile prevazute in alin. 1 beneficiaza pe o perioada de o luna si salariatii care au lucrat cel putin 6 luni in conditiile alin. 1 si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 34
In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul reclasificarii de catre organele competente.
ART. 35
In afara prevederilor normelor generale republicane si departamentale de protectie a muncii, pe care partile le considera ca fiind minimale si obligatorii, in contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, precum si in cele la nivel de unitate sau institutie, pot fi incluse clauze suplimentare de punere in aplicare.
ART. 36
(1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati.
(2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, cu privire la normele de protectie a muncii. Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se vor prevedea masuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunderile, precum si controalele proprii, in conformitate cu reglementarile elaborate de Departamentul protectiei muncii din Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si cu normele proprii. Timpul afectat acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se include in timpul de munca si este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca si la normele de protectia muncii, pe care este obligat in procesul muncii sa le cunoasca si sa le respecte.
(4) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute de alineatul precedent.
(5) La incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate, patronatul si organizatia sindicala vor analiza posibilitatea asigurarii de tip ASIROM pentru personalul supus riscurilor in activitatea profesionala.
ART. 37
(1) Patronul se obliga ca la angajare si pe toata perioada in care salariatul isi desfasoara activitatea in unitate sa-i asigure echipamentul de protectie si de lucru, in functie de conditiile de munca. Salariatul nu poate fi obligat sa lucreze daca nu i se acorda echipamentul de protectie corespunzator si alte drepturi specifice locului de munca.
(2) Contravaloarea echipamentelor de protectie se suporta integral de patron.
(3) Contravaloarea echipamentelor de lucru se suporta potrivit prevederilor legale si celor din contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, unitati si institutii.
(4) In toate cazurile in care, in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, patronul cere o anumita tinuta vestimentara, speciala, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de patron.
(5) In termen de 100 de zile de la inregistrarea prezentului contract, partile vor elabora anexe la acesta, care vor cuprinde echipamentul de lucru si de protectie pentru toate categoriile de salariati din ramura de gospodarie comunala, locativa si transporturi locale, precum si antidotul, alimentatia de intarire a rezistentei organismului si materialele igienico-sanitare si de prim ajutor.
ART. 38
Prin contractele colective de munca la nivel de unitate si institutie se vor stabili parametrii de microclimat, care vor fi urmariti la fiecare loc de munca in vederea luarii masurilor de protectie a muncii, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.
ART. 39
(1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, patronul va lua urmatoarele masuri de amenajare ergonomica a locului de munca:
a) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus, cantine-restaurant);
c) diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante.
(2) Masurile concrete in sensul prevederilor alin. 1 se stabilesc prin contractul colectiv de munca din unitati si institutii.
(3) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de patron, sa nu le deterioreze, sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora.
ART. 40
(1) Patronul va organiza la angajare si, ulterior, cel putin o data pe an, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa-l ocupe sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este gratuita.
(2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile organizarii potrivit prevederilor alin. 1.
(3) In cazul in care dispozitiile legale specifice sau ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala organizata potrivit alin. 1 si 3 constituie abatere disciplinara.
ART. 41
La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina a muncii si inspectorii de protectie a muncii vor fi consultati la modificarea duratei timpului de lucru si la acordarea de concedii suplimentare.
ART. 42
Partile convin sa faca demersurile necesare la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si la Ministerul Sanatatii pentru constituirea, preluarea si sponsorizarea unor unitati medicale.
ART. 43
(1) Partile vor asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor si tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.
(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislatia muncii vor fi negociate prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati, unitati si institutii.
ART. 44
Patronul nu va refuza mentinerea in munca a persoanelor handicapate, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente, iar handicapul nu poate constitui motiv de neangajare, avand in vedere aceleasi conditii.
ART. 45
In cazul recomandarilor medicale, patronul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora, in functie de posibilitatile fiecarei unitati, care vor fi stabilite impreuna cu sindicatele.
ART. 46
Federatiile sindicale semnatare si confederatiile la care acestea sunt afiliate pot organiza si desfasura verificari privind respectarea normativelor, normelor si prevederilor din contractele colective, cu privire la protectia si securitatea muncii.

CAP. IV
Salarizarea si alte drepturi salariale

ART. 47
(1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea contractului de munca, indiferent de natura unitatii in care isi desfasoara activitatea.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile si sporurile la acesta.
ART. 48
(1) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele:
a) in regie sau dupa timp;
b) in acord;
c) pe baza de tarif sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unitatii.
(2) Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc intr-una din urmatoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect.
(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(4) Forma de organizare a muncii si de salarizare ce urmeaza sa se aplice fiecarei activitati se stabileste prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau, dupa caz, institutie.
ART. 49
(1) Se stabilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare pentru urmatoarele categorii de salariati:
a) muncitori:
1. necalificati 1
2. calificati 1,5
3. conducator vehicule transport urban pentru persoane 1,55
b) personal administrativ incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:
1. liceala 1,5
c) personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:
1. postliceala 1,7
2. scoala de maistri 1,95
3. subingineri 2
d) personal incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:
1. studii superioare 2,1.
(2) Coeficientii de ierarhizare de la alin. 1 se aplica la salariul minim negociat pe unitate.
(3) Salariul debutantilor in perioada de stagiu sau proba poate fi diminuat cu pana la 20% fata de cel minim al functiei respective.
(4) Salariul de baza minim pe ramura este de 4.200.000 lei la data inregistrarii Contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura.
(5) Patronatul si sindicatele din unitatile care au o situatie economica deficitara in asigurarea salariului minim si a coeficientilor minimi de ierarhizare vor solicita patronatelor si sindicatelor la care sunt afiliate sa-i sprijine in realizarea unei analize tehnico-economice si financiare. Solutiile identificate cu aceasta ocazie si masurile stabilite de comun acord prevaleaza in raport cu prevederile art. 49, alin. 1 si alin. 4.
(6) Articolul 49, alin. 5 nu se aplica in unitatile care au negociat valori ale salariului minim si/sau ale coeficientilor de ierarhizare mai mari decat cele prevazute in Contractul colectiv de munca la nivel de ramura si nu constituie motiv de diminuare a acestor valori.
(7) Salariul minim negociat pe ramura gospodariei comunale, locative si transporturi locale este valabil pana la data de 31.12.2005.
(8) Salariul minim pe ramura gospodariei comunale, locative si transporturi locale pe anul 2006 va fi negociat in perioada 1 - 31.10.2005, inaintea elaborarii bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor pe anul 2006.
(9) In cazul in care apar reglementari mai favorabile decat cele negociate, partile convin sa renegocieze salariul minim pe ramura.
(10) Procentul de crestere a salariilor negociate prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se include in tariful serviciului prestat.
(11) Negocierea salariilor in cadrul formei stabilite se va face cu urmarirea realizarii principalelor obiective ale unitatii, in conditii de rentabilitate si eficienta.
ART. 50
(1) Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract se vor aplica la salariul de baza negociat:
a) pentru conditii deosebite de munca:
- grele 15%;
- periculoase 15%;
- penibile (degradante civic) 15%;
b) pentru conditii nocive de munca (inclusiv persoanele care lucreaza cu bani in mod permanent) 10%;
* la locurile de munca unde se regasesc conditiile de la alin. 1, pct. a) si b), acestea se vor acorda cumulat;
c) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru si pentru lucrul in zilele libere si sarbatorile legale 100%;
d) pentru vechime in munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani;
e) pentru lucrul in timpul noptii 25%;
f) spor de izolare 10%;
g) spor de fidelitate pentru o vechime ce se va stabili la nivel de contract pe unitate, dar nu mai putin de 15 ani 10%;
h) pentru exercitarea si unei alte functii se acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite; cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul sporului se vor plati prin negocieri la contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, unitati si institutii;
i) spor de santier 10%;
j) spor pentru folosirea unei limbi straine 10%.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati si unitati pot fi negociate si alte categorii de sporuri.
(3) Sporurile prevazute mai sus se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza.
(4) Pentru consemnarea la domiciliu in zilele de repaus, pentru lucrari in caz de urgente, se acorda 25%.
ART. 51
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaosul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de minimum 1,5% din fondul de salarizare realizat lunar si cumulat;
c) cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor este de pana la 10% in cazul societatilor comerciale si regiilor autonome;
d) acordarea celui de-al 13-lea salariu intregului personal se poate face in cazul in care unitatea are posibilitate de plata;
e) alte adaosuri, convenite la nivelul unitatilor si institutiilor.
(2) Conditiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum si perioada la care se acorda cota de profit salariatilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate si, dupa caz, institutie.
ART. 52
(1) Patronul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce-i revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) In situatia in care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt, iar salariatul a stat la dispozitia unitatii.
(3) In cazurile exceptionale, cand - din motive tehnice sau alte motive - activitatea a fost intrerupta, salariatii vor primi 80% din salariul de baza individual avut, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii. Prin negocieri la nivelul unitatii sau institutiei se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a ramane la dispozitia unitatii, in asteptarea reluarii activitatii, sau de a ramane la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate.
(4) In cazurile prevazute de alin. 3, salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.
ART. 53
(1) Indexarea salariilor se face pe baza coeficientilor de indexare stabiliti prin lege.
(2) Ca urmare a indexarii, patronul va recalcula tarifele sau, respectiv, cotele de manopera pe unitatea de produs sau valoric, corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate in unitate.
ART. 54
Plata salariilor se face periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii sau institutiei.
ART. 55
(1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii sau institutiei.
(2) In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand a fi platite integral inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.
ART. 56
Patronii vor tine o evidenta in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat, urmand sa le elibereze dovezi despre acestea.

CAP. V
Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 57
(1) Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi si 40 ore/saptamana, realizata prin saptamana de lucru de 5 zile.
(2) La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupa caz, in tura, tura continua, turnus, program fractionat. Durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore.
(3) Locurile de munca la care se aplica forme specifice de organizare a programului de lucru prevazute la alin. 2, precum si modalitatile concrete de organizare si evidenta a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati, unitati sau institutii.
ART. 58
(1) Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitati sau institutii se pot stabili programe de lucru partiale, corespunzator unor fractiuni de norma, cu o durata a timpului de munca de 6, 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salariatilor care lucreaza in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat.
(2) Persoanele salariate care au in ingrijire copii de pana la 7 ani pot lucra cu 1/2 norma fara sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, conform legii.
(3) La cerere, salariatii cu program partial de lucru vor fi incadrati in program normal, daca exista posturi vacante si daca intrunesc conditiile ocuparii acestor posturi.
ART. 59
(1) Salariatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore/zi, in conditiile prevazute de lege.
(2) Reducerea duratei timpului de munca la locurile de munca cu conditii deosebite nu afecteaza salariul si vechimea in munca aferente duratei normale a timpului de munca.
(3) Durata reducerii timpului normal de munca si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitati si institutii.
ART. 60
(1) Inceperea si sfarsitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara, intocmit de administratia unitatii, cu acordul reprezentantilor sindicali.
(2) In toate cazurile in care se dovedeste ca este posibil, cei care angajeaza si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitatile de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu stabilite potrivit art. 25 si 28, la deteriorarea conditiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
ART. 61
(1) Orele prestate peste programul normal de lucru si in zilele nelucratoare, la solicitarea patronului, sunt ore suplimentare.
(2) Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor si cu acordul sindicatelor, cu exceptia cazurilor de forta majora ce se vor stabili in contractul colectiv la nivel de unitati si institutii. Depasirea plafonului de 120 de ore/an se va putea face numai in situatii cu totul deosebite, dar nu va fi mai mare de 360 de ore/an.
ART. 62
Compensarea orelor suplimentare se face potrivit intelegerii partilor si cu respectarea prevederilor legale.
ART. 63
(1) Pentru persoanele al caror program se desfasoara pe timpul noptii, timpul de munca este mai mic cu o ora decat durata timpului de munca prestata in timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii in munca.
(2) Prevederile alin. 1 nu se aplica salariatilor care lucreaza in locuri de munca cu conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
(3) La unitatile in care procesul muncii este neintrerupt sau conditiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel din timpul zilei. Munca prestata in timpul noptii in cadrul unui asemenea program se plateste cu spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 1/2 din programul de lucru; de acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite, unde durata timpului este mai mica de 8 ore/zi.
(4) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22.00 si 06.00, cu posibilitatea abaterii in cazuri justificate cu o ora in plus sau in minus fata de aceste limite.
ART. 64
(1) In fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus saptamanal.
(2) Repausul saptamanal se acorda sambata si duminica.
(3) In cazul in care activitatea de la locul de munca nu poate fi intrerupta in zilele de sambata si duminica, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau institutie se vor stabili conditiile in care zilele de repaus saptamanal sa fie acordate si in alte zile ale saptamanii sau cumulat pe o perioada mai mare.
(4) In situatii de exceptie, zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 15 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.
ART. 65
(1) Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamanal si zilele de sarbatori legale si religioase, dupa cum urmeaza:
- 1 si 2 ianuarie
- a doua zi si a treia zi de Paste
- 1 Mai
- 1 Decembrie
- 25 si 25 Decembrie.
(2) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate si institutii se pot stabili si alte zile nelucratoare decat cele prevazute la alin. 1, conform specificului domeniului de activitate.
(3) Partile convin ca ziua de 20 iulie sa devina "Ziua Gospodarului".
ART. 66
Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru servirea mesei cu o durata de 15 minute se include in programul de lucru.
ART. 67
Salariatii pot solicita, in mod justificat, decalarea programului de lucru. Administratia va analiza cererea si va aproba aceasta in functie de posibilitati.
ART. 68
Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit de minimum 21 de zile lucratoare.
ART. 69
(1) In fiecare an calendaristic, salariatii incadrati in grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihna suplimentar cu o durata de 3 zile, iar salariatii nevazatori, cu o durata de 6 zile.
(2) Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile/an. Prin contractele de munca la nivel de grupuri de unitati, unitati si institutii (cu exceptia celor finantate de la bugetul public national sau local) se pot negocia concedii de odihna suplimentare mai mari.
ART. 70
In contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, unitati si institutii se vor stabili criterii pe baza carora salariatii sa beneficieze de concedii de odihna anuale si concedii de odihna suplimentare mai mari.
ART. 71
(1) Pe durata concediului de odihna salariatii vor primi o indemnizatie calculata conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Indemnizatia de concediu reprezinta media zilnica a veniturilor din luna/lunile in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.
(3) In contractele colective de munca de la celelalte niveluri se va stabili o prima de vacanta, care va fi de cel putin un salariu minim negociat pe unitate.
(4) Indemnizatia de concediu si prima de vacanta se platesc cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.
(5) Orice conventie prin care se renunta total sau in parte la dreptul de concediu de odihna este interzisa.
ART. 72
Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea salariatului; una dintre fractiuni va trebui sa fie de cel putin 15 zile lucratoare. Cealalta parte va trebui acordata si luata pana la sfarsitul anului in curs.
ART. 73
(1) Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie sau in alte situatii, dupa cum urmeaza:


a) casatoria salariatului 5 zile
b) casatoria unui copil 5 zile
c) nasterea unui copil 5 zile
d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor 5 zile
e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor 2 zile
f) donatori de sange - conform legii;
g) schimbarea locului de munca, cu mutarea
domiciliului, in cadrul aceleiasi unitati,
in alta localitate 5 zile.(2) Se acorda 30 de zile de concediu cu plata, o singura data, pentru pregatirea si sustinerea examenului de diploma, conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concedii fara plata.
(4) Prin contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, unitati si institutii se pot stabili si alte situatii in care salariatii beneficiaza de zile platite, precum si numarul lor.

CAP. VI
Alte masuri de protectie si facilitati acordate salariatilor

ART. 74
(1) In cazul in care unitatea este pusa in situatia de a efectua reduceri de personal, ca urmare a restrangerii activitatii, restructurarii, retehnologizarii si robotizarii procesului de productie, partile convin asupra respectarii urmatoarelor principii:
a) patronul va pune la dispozitia sindicatului justificarea tehnico-economica asupra masurilor privind posibilitatile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesionala etc.;
b) justificarea impreuna cu observatiile si propunerile sindicatelor vor fi depuse spre analiza si avizare consiliului de administratie sau, dupa caz, adunarii generale a actionarilor;
c) concomitent, patronul va informa sindicatul asupra motivelor ce stau la baza reducerii numarului de salariati, precum si asupra unor eventuale posibilitati de redistribuire a acestora; anuntul se va face astfel:
- cu 90 de zile calendaristice inainte, in cazul schimbarii sediului unitatii in alta localitate;
- cu 60 de zile inainte, daca reducerea se datoreaza restrangerii de activitate, retehnologizarii sau altor cauze;
d) in cazul in care, inainte de expirarea perioadelor de la litera c), patronul a luat masura desfacerii contractului de munca, atunci urmeaza ca acesta sa plateasca celor in cauza drepturile salariale prevazute de lege.
(2) Privatizarea unitatilor de gospodarie comunala, asocierea acestora, precum si concesionarea serviciilor se vor face cu consultarea sindicatelor o data cu initierea actiunii.
ART. 75
In situatia in care desfacerea contractului de munca nu poate fi evitata, administratia va comunica in scris fiecarui salariat:
a) termenul de preaviz, in conditiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca;
b) daca ii ofera sau nu un alt loc de munca ori daca este cuprins intr-o forma de recalificare profesionala.
ART. 76
Pentru realizarea obiectivelor de productie, patronul va utiliza forta de munca si dotarea tehnica existente in unitate si numai dupa epuizarea posibilitatilor interne va recurge la terte persoane fizice sau juridice.
ART. 77
(1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta, in ordine:
a) contractele de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si pe cele ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
b) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea unitatii;
c) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor.
(2) La luarea masurii de desfacere a contractelor de munca pentru reducerea de posturi vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate sau institutie, se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere;
c) masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile care au in ingrijire copii, barbati vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, unicii intretinatori de familie, precum si salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult trei ani pana la pensionare la cererea lor.
(3) In cazul in care masura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea economica un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, administratia va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului, daca masura desfacerii contractului de munca este imputabila salariatului.
ART. 78
Administratia va pune la dispozitia sindicatelor documentele care sa-i permita verificarea modului de aplicare a prevederilor art. 77. In ipoteza in care doua sau mai multe persoane salariate sunt in aceeasi situatie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.
ART. 79
Unitatea sau institutia care isi extinde sau isi reia activitatea intr-o perioada de pana la 12 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului de munca pentru motivele prevazute la art. 74 are obligatia sa incunostinteze in scris despre aceasta organizatiile sindicale, pe fostii salariati si sa faca publica masura. Unitatea sau institutia va reangaja salariatii carora li s-a desfacut contractul de munca pentru motivele prevazute la art. 74, care au pregatirea necesara pentru ocuparea posturilor vacante si care s-au prezentat in termen de 15 zile de la data anuntului.
ART. 80
Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza avut in luna pensionarii.
ART. 81
(1) In afara de ajutoarele prevazute de lege la care au dreptul, salariatii vor beneficia de urmatoarele ajutoare:
a) in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de cel putin 3 (trei) salarii medii pe unitate;
b) daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca, a unui accident in legatura cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin 4 salarii medii;
c) un salariu platit de unitate sau institutie mamei pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu de baza;
d) cel putin doua salarii medii pe unitate platite de unitate sau institutie la decesul sotului sau sotiei, ori la decesul unei rude de gradul I aflate in intretinerea salariatului;
e) salariatii din ramura gospodariei comunale si locative si alte servicii publice vor beneficia de reducerea costurilor serviciilor prestate de unitate cu 50%; de aceleasi drepturi vor beneficia si pensionarii care au lucrat minimum 5 ani in unitate inainte de pensionare, pana la deces;
f) alte ajutoare ce se vor stabili la nivelul unitatilor economice sau institutiilor publice.
(2) Ajutoarele acordate peste cuantumul prevazut de lege nu se deduc din contributia de asigurari sociale.
ART. 82
La nivelul unitatilor, din fondul de actiuni sociale, constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea cu 50% a costului biletelor de tratament si odihna recuperatorie in statiunile balneo-climaterice, in care este inclus si transportul pe calea ferata (tren de persoane clasa a II-a), bilete repartizate pe baza acordului dintre sindicat si patron.
ART. 83
Beneficiarii biletelor de tratament balnear si odihna recuperatorie din institutiile bugetare vor suporta o contributie baneasca, in conformitate cu prevederile legale.
ART. 84
Contravaloarea biletelor salariatilor trimisi in statiune pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea in cauza, inclusiv costul transportului pe C.F.R., clasa a II-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun.
ART. 85
(1) Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca ori a contractarii unei boli profesionale, patronul va plati acestuia, pe toata perioada incapacitatii, o compensatie egala cu diferenta dintre salariul de baza avut la data iviri incapacitatii si ajutorul primit.
(2) Acordarea compensatiei prevazute la alineatul precedent nu inlatura si nici nu inlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului in cauza, in conditiile prevazute de lege.
ART. 86
Repartizarea spatiilor de locuit, indiferent de natura lor, cu exceptia locuintelor de serviciu, catre salariatii unitatilor sau institutiilor se va face de comisia paritara administratie - sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau institutie.
ART. 87
(1) Salariatii unitatii si, dupa caz, ai institutiilor trimisi in delegatie in tara vor beneficia de urmatoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport si a costurilor de cazare potrivit documentelor prezentate;
b) diurna de deplasare, care se stabileste la o valoare echivalenta cu cel putin 65% din salariul zilnic mediu pe unitate.
(2) Cheltuielile de deplasare a membrilor alesi ai sindicatului sau reprezentantilor acestora, salariati ai unitatii, care se deplaseaza in interesul unitatilor la cererea sindicatului, vor fi suportate de patronat.
ART. 88
Salariatii unitatilor sau institutiilor trimisi in detasare beneficiaza de drepturile de delegatie prevazute la art. 87. In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 65% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile.
ART. 89
Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii, cu exceptia celor privind igiena si protectia muncii, chiar daca la locul de munca unde sunt detasate acestea nu se mai regasesc. Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi, persoanele detasate beneficiaza de acestea.
ART. 90
(1) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, unitatea sau institutia va compensa pe o anumita perioada diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul.
(2) Perioada pe durata careia se acorda compensarea va fi stabilita prin contractele colective de munca la nivel de unitate si institutie, dar nu mai putin de 6 saptamani.
ART. 91
(1) In afara concediului legal platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de doi ani, iar in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, parintele salariat poate beneficia de inca un an concediu fara plata.
(2) Pe perioada in care parintele salariat se afla in concediul prevazut la alin. 1 nu i se va putea desface contractul de munca, iar in postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane decat cu contract de munca pe durata determinata.
ART. 92
In caz de deces al mamei, drepturile ce i s-ar fi cuvenit pentru cresterea copilului pana la doi ani se vor acorda tatalui, daca are copilul in ingrijire.
ART. 93
In cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de:
a) compensatia prevazuta la art. 90;
b) concediul fara plata neutilizat de mama la data decesului, cu drepturile prevazute la art. 91.
ART. 94
Parintele salariat care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani, iar in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu doua ore pe zi, fara a-i fi afectate salariul de baza si vechimea in munca.
ART. 95
Prevederile art. 91-94 sunt aplicate numai la nasterea primului si celui de al doilea copil.
ART. 96
Salariatele gravide, incepand din luna a V-a de sarcina, si cele care alapteaza nu vor putea fi repartizate la munca de noapte, in locuri cu conditii deosebite etc.
ART. 97
(1) In contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea actiuni cu caracter social, precum:
a) suportarea cheltuielilor prevazute la art. 82;
b) construire, amenajare si intretinere de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantine/bufete pentru salariati;
c) construire, amenajare si intretinere de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;
d) formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, inclusiv in domeniul relatiilor de munca;
e) construire de locuinte;
f) aniversari, sarbatori religioase, pomul de Craciun, zilele dedicate copilului si femeii;
g) suportarea partiala a costului transportului salariatilor la si de la locul de munca;
h) acordarea unor ajutoare salariatilor care au suferit pierderi insemnate de bunuri personale in gospodariile proprii, datorita unor calamitati;
i) acoperirea unei parti din cheltuieli in cazul unor boli grave sau incurabile.
(2) Costul acestor actiuni se suporta din fondul social constituit potrivit legii.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. 1 in anul financiar se face de catre administratie cu consultarea sindicatelor.
(4) La nivel de unitate partile vor negocia conditiile acordarii tichetelor de masa conform legii.
ART. 98
Unitatile, cu acordul sindicatelor si prin negocieri, vor putea aproba plata in rate a lucrarilor efectuate de acestea salariatilor si pensionarilor lor.
ART. 99
Pentru salariatii ce efectueaza munca de teren, prin negociere la nivel de unitate, patronul va suporta costul transportului in comun.
ART. 100
(1) In situatia in care patronii incheie contracte cu parteneri straini, potrivit carora salariatii din societatea comerciala sau regia autonoma vor executa unele lucrari in strainatate, conditiile de munca, salarizarea, celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati se vor stabili prin negocieri colective, care se vor desfasura in conditiile prevazute de lege si cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul extern.
(2) Pentru buna desfasurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispozitia sindicatelor elemente referitoare la conditiile de munca in care urmeaza sa se execute lucrarile contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.

CAP. VII
Formarea profesionala

ART. 101
(1) Prin termenul de formare profesionala, partile inteleg sa desemneze orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare, o alta calificare, precum si orice procedura prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinand o diploma care atesta aceste situatii.
(2) Formarea si perfectionarea profesionala cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca, al drepturilor de asociere si al libertatilor sindicale convenite intre sindicat si patron.
(3) Partile convin asupra necesitatilor si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie, la expirarea mandatului.
ART. 102
La incheierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati ori la nivel de unitati sau institutii, pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama de urmatoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, caile de realizare, adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia se vor face de comun acord de catre sindicat si patron; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor se suporta de unitati si institutii;
b) sindicatul va participa, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii sau institutiei;
c) in cazul in care unitatea urmeaza sa-si schimbe partial sau total profilul de activitate, aceasta va informa si va consulta sindicatul cu cel putin doua luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara;
d) in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un tert, patronul va analiza cererea impreuna cu sindicatul, ramanand la aprecierea patronului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca in vederea formarii profesionale vor putea fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta - cu exceptia cazurilor prevazute de art. 77 alin. 3 - daca parasesc unitatea din motive imputabile lor, inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.

CAP. VIII
Alte prevederi in legatura cu drepturile si obligatiile partilor

ART. 103
(1) Partile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele, libertatea de opinie.
(2) Patronul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si reprezentantii salariatilor din unitati si institutii.
ART. 104
(1) Consiliul de administratie are obligatia de a invita reprezentantii sindicatului sa participe la sedintele sale, in conditiile prevazute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
(2) Incunostiintarea reprezentantilor sindicali se va face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se va comunica ordinea de zi; ei vor avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale, puse in discutie.
ART. 105
Patronul va asigura sindicatelor accesul la documentele necesare pentru fundamentarea actiunilor prevazute la <>art. 30, alin. 2, din Legea nr. 54/2003 .
ART. 106
(1) Liderul organizatiei sindicale cu personalitate juridica, care lucreaza nemijlocit in unitate sau institutie, in calitate de salariat, are dreptul la reducerea programului normal lunar de lucru cu 5 zile pentru activitati sindicale, platite de unitate.
(2) Pentru ceilalti membri alesi in conducerea organizatiei sindicale, prin contractul colectiv de munca de la unitati se vor stabili numarul beneficiarilor de reducerea timpului lunar de lucru, durata reducerii pentru fiecare in parte, precum si modalitatile de acordare, inclusiv prin cumul.
(3) Reprezentantilor alesi in organele de conducere a sindicatelor, precum si persoanelor care au detinut o asemenea functie, timp de doi ani de la incetarea mandatului nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasa la aprecierea celui care angajeaza, decat cu acordul organului colectiv de conducere ales al sindicatului.
(4) Liderul sindicatului va fi degrevat de unele sarcini de serviciu de catre conducerea unitatii, pentru solutionarea unor probleme de interes comun, in afara celor 5 zile prevazute la alin. 1.
(5) Modalitatea de organizare a intalnirilor sindicale cu salariatii se va stabili prin contractele colective de munca la nivel de grup de unitati si unitati.
ART. 107
Activitatile de interes comun realizate de partile semnatare la nivel de ramura in interesul unitatilor (schimburi de experienta, cursuri de pregatire profesionala, simpozioane, negocieri la toate nivelurile etc.), interne sau externe, vor fi suportate de unitate.
ART. 108
(1) Unitatile si institutiile vor asigura in incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiul si mobilierul necesar; prin contractele colective de munca se vor stabili conditii de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea sau institutia.
(2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor sau institutiilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile si institutiile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 109
(1) Pe perioada contractului, federatiile semnatare vor asigura pregatirea pentru actiuni sindicale si relatii de munca a unui numar de 500 de membri de sindicat din ramura, cu durata de pana la 15 zile.
(2) Patronatul va permite salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire prevazute la alin. 1, in conditiile stabilite prin contractele colective de munca incheiate la nivel de grup de unitati, unitati si institutii.
(3) Modalitatile de incadrare in numarul prevazut la alin. 1 se stabilesc de parti prin anuntarea patronatului de catre federatiile semnatare.
ART. 110
La cererea organizatiilor sindicale din unitati si institutii, patronii vor conveni ca plata cotizatiilor sa fie retinuta prin statele de plata lunare, pe baza listelor intocmite de organizatiile sindicale, confirmate de membrii respectivi. Sumele retinute vor fi virate in contul sindicatului respectiv.
ART. 111
(1) Este interzis unitatilor si institutiilor sa desfaca din initiativa lor contractul individual al salariatilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.
(2) Schimbarea locului de munca al liderului de sindicat pe perioada mandatului se poate face numai cu consimtamantul acestuia.
ART. 112
Administratia nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial, in perioada declansarii sau desfasurarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict.
ART. 113
Patronii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 114
Patronii se angajeaza ca in contractele de societate ale unitatilor cu participare straina, pentru activitati pe teritoriul Romaniei, sa prevada o clauza prin care partea externa se obliga sa respecte drepturile prevazute de legislatia muncii in vigoare, in contractul colectiv de munca la nivel de unitati, precum si conventiile O.I.M. ratificate de Romania.
ART. 115
Patronii si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile privind toate problemele importante din domeniul relatiilor de munca.
ART. 116
(1) Federatiile semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitatii sau institutiei.
(2) Federatiile semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili normele de disciplina a muncii, cu consultarea organizatiilor sindicale, precum si cele de disciplina tehnologica.
(3) Patronii si sindicatele se recunosc ca parteneri sociali permanenti.
(4) Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in unitati si institutii, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de munca la toate nivelurile si a regulamentului de ordine interioara, precum si a drepturilor si a intereselor salariatilor si membrilor de sindicat.
ART. 117
(1) Pentru rezolvarea conflictelor individuale de munca dintre salariati, dintre salariati si patroni, precum si a reclamatiilor si a sesizarilor, partile convin ca in primul rand sa actioneze pentru concilierea lor in cadrul unitatii.
(2) In acest scop, la nivelul unitatii se va constitui o comisie de conciliere, formata din reprezentanti ai sindicatelor si patronatului, ce va functiona pe baza unui regulament propriu.
(3) In caz de nesolutionare se va urma calea legala.
(4) In situatia declansarii unor conflicte de munca, inclusiv a grevei, sindicatele si conducerea unitatii au obligatia ca pe durata acestora sa protejeze patrimoniul unitatii si sa asigure functionarea neintrerupta a utilajelor si instalatiilor tehnologice a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau sanatatea oamenilor.

CAP. IX
Dispozitii finale

ART. 118
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sunt considerate minime, de la nivelul carora incepe negocierea contractelor colective de munca la nivel de grup de unitati, unitati si institutii.
(2) Contractele colective de munca incheiate mai inainte la nivel de grup de unitati, unitati si institutii se vor pune de acord cu acesta.
ART. 119
Drepturile prevazute in contractul individual de munca nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractul colectiv de munca.
ART. 120
Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrarii in vigoare a contractelor colective vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
ART. 121
In toate situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de privatizare a unitatilor sau institutiilor, drepturile si obligatiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni juridice.
ART. 122
Prezentul contract colectiv de munca produce efecte incepand cu data inregistrarii lui de catre una dintre parti, in conditiile prevazute de <>art. 25, alin. 2, din Legea nr. 130/1996 , republicata.
ART. 123
(1) In aplicarea prevederilor <>art. 11 alin. 3 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, unitatile vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor in domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de munca, la toate nivelurile.
(2) Sumele prevazute conform alin. 1 se vor calcula luand ca baza suma de 6.000 lei/salariat/an.
(3) Sumele constituite conform alin. 1, 2 si 6 din acest articol se vor distribui astfel:
a) 1/3, respectiv 2.000 lei/salariat/an, se retine la fondul destinat negocierii contractelor colective de munca la nivelul unitatii;
b) 2/3, respectiv 4.000 lei/salariat/an, se vor vira la F.N.P.S.P.R. in contul nr. RO 30 RZBR 0000 0600 0417 2696, Raiffeisen Bank SMB Bucuresti;
c) din sumele constituite conform lit. b) de mai sus, 50%, adica 2.000 lei/salariat/an se vor vira la Uniunea Generala a Industriasilor din Romania - UGIR 1903, semnatara a Contractului colectiv de munca la nivel national, din care face parte si Patronatul Serviciilor Publice;
d) sumele constituite conform lit. c), adica 2.000 lei/salariat/an, se impart in proportie de 50% pentru Patronatul Serviciilor Publice si 50% la federatiile sindicatelor reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura, pe baza unui desfasurator de repartizare convenit de catre federatiile sindicale;
e) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui si se vor vira in termen de trei luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentului contract colectiv de munca.
(4) Unitatile de gospodarie comunala, locativa si transporturi locale care negociaza si semneaza contracte colective de munca, dar care nu sunt membre ale F.N.P.S.P.R. vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor de la alin. 1, 2 si 3 si le vor vira catre F.N.P.S.P.R., Bucuresti.
(5) Fondurile destinate negocierilor colective la unitatile bugetare se vor constitui la nivelul fiecarei unitati care incheie contract colectiv de munca, cu respectarea prevederilor alin. 3.
(6) Patronatele si sindicatele vor urmari si vor sprijini constituirea, defalcarea, virarea, gestionarea si utilizarea fondurilor destinate negocierilor colective constituite in baza acestui articol.
ART. 124
(1) In vederea modificarii ulterioare a unor prevederi ale actualului Contract colectiv de munca partile semnatare isi vor transmite propunerile in scris pana la data de 30.05.2005.
(2) Propunerile partilor vor fi analizate de catre patronat si sindicate in perioada 1.06.2005-30.06.2005.
Contractul colectiv de munca a fost redactat in 4 (patru) exemplare si intra in vigoare la data inregistrarii acestuia la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Prezentul Contract colectiv de munca este semnat de presedintii comisiilor de negociere.

FEDERATIA NATIONALA A PATRONATELOR
SERVICIILOR PUBLICE DIN ROMANIA,
Costin Berevoianu

FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR
DIN SERVICIILE PUBLICE - SIGOL
Cornel Popovici

FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE
DIN SERVICIILE PUBLICE
Minica Boaja

ANEXA 1

REGULAMENTUL
de organizare si functionare a
comisiei paritare la nivel de ramura

1. Comisia paritara la nivel de ramura va fi compusa din cate 4 reprezentanti ai partilor semnatare, ce vor fi desemnati de acestea.
Membrii comisiei paritare desemnati de partile semnatare sunt:
REPREZENTANTII FEDERATIEI NATIONALE A PATRONATELOR SERVICIILOR PUBLICE DIN ROMANIA
- Marius Eugen Opran
- Costin Berevoianu
REPREZENTANTII FEDERATIILOR SINDICALE SIGOL, S.L.G.C.A., S.L.S.P
- Cornel Popovici
- Minica Boaja
Membrii titulari pot fi supliniti sau inlocuiti.
2. Comisia se va intruni la cererea oricaruia dintre membrii sai, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la formularea cererii, si va adopta hotarari valabile prin consens, in prezenta a 3/4 din numarul total al membrilor.
3. Comisia va fi prezidata, prin rotatie, de cate un reprezentant al fiecarei parti, ales la sedinta respectiva.
4. Hotararea adoptata potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru partile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.

Patronat, Sindicate,


ANEXA 2


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. ....../......
in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului
Angajator - ..., cu sediul in ... inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ... sub ..., cod fiscal ...., reprezentata legal prin ... in calitate de ...
si
salariatul/salariata - domnul/doamna ..., domiciliat/domiciliata in localitatea ..., strada ..., nr. ..., judetul/sectorul ..., posesor al buletinului de identitate/cartii de identitate/pasaportului seria ..., nr. ..., eliberat de ..., la data de ..., cod numeric personal ..., permis de munca seria ..., numarul ... din data de ..., am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contractului ...

C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ... urmand sa inceapa activitatea la data de ...;
b) determinata, de ... luni, pe perioada cuprinsa intre data de ... si data de ... /pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la ...
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ...

E. Felul muncii:
Functia (meseria) ... conform Clasificarii ocupatiilor din Romania.

F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 31/1991 .
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ... ore/zi, ... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ... (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de ... ore/zi (cel putin 2 ore/zi, ... ore/saptamana).
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ... (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ...

J. Salariul
1. Salariul de baza lunar brut: ... lei.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ...;
b) indemnizatii ...;
c) alte adaosuri ...;
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ...

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie ...;
b) echipament individual de lucru ...;
c) materiale igienico-sanitare ...;
d) alimentatie de protectie ...;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ... .

L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de ...;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ... zile lucratoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ... zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. .../... la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului ... /Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.


Angajator, Salariat,
.......... .........

Reprezentant legal,
..................

Pe data de ... prezentul contract inceteaza in temeiul <>art. ... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.


Angajator,
..........


-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016