Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE MUNCA nr. 546 din 7 martie 2002  la nivelul ramurii industriei lemnului (exploatarea si prelucrarea primara a lemnului, industria mobilei, a stratificatelor, a produselor din lemn si alte activitati) pe anul 2002-2003    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT DE MUNCA nr. 546 din 7 martie 2002 la nivelul ramurii industriei lemnului (exploatarea si prelucrarea primara a lemnului, industria mobilei, a stratificatelor, a produselor din lemn si alte activitati) pe anul 2002-2003

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V, nr. 5 din 19 martie 2002

Înregistrat la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale cu nr. 546/04/7.03.2002

PĂRŢILE CONTRACTANTE

În temeiul <>Legii nr. 130/1996 , republicatã, şi în baza Contractului colectiv de munca unic la nivel naţional pe anul 2001 -2002 între:

1. Salariaţii din ramura industriei lemnului - exploatarea şi prelucrarea primara a lemnului, industria mobilei, a stratificatelor, a produselor din lemn şi alte activitãţi -, în conformitate cu <>art. 42 din Legea nr. 54/1991 , prin:
a) Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (F.S.L.I.L.), reprezentativa pentru industria mobilei, a stratificatelor, a produselor din lemn şi alte activitãţi (cod C.A.E.N. 36), conform sentinţei publice pronunţate la data de 30.11.2000 de Tribunalul Municipiului Bucureşti în dosarul nr. 5/Rep./2000,
b) Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului şi Federaţia Sindicatelor Forestiere şi de Mobila din România, reprezentative pentru exploatarea şi prelucrarea primara a lemnului (cod C.A.E.N. 10; 0221), conform sentinţelor publice din 30.11.2000 în dosarul nr. 5/Rep./2000 şi, respectiv, din 12.11.1998 în dosarul nr. 58/R/1998, şi
2. Reprezentanţii asociaţiilor patronale din ramura industriei lemnului, respectiv
a) Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR), reprezentativa prin sentinta civilã din 12.12.2001 a Judecãtoriei Sectorului 2 Bucureşti, şi
b) Asociaţia Producãtorilor de Mobila din România (A.P.M.R.), reprezentativa prin sentinta civilã nr. 252/PJ/2001 din 20.12.2001 a intervenit prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura (C.C.M.R.).

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Pãrţile contractante recunosc şi accepta pe deplin ca sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de munca la nivel de ramura şi se obliga sa respecte în totalitate prevederile acestuia.
ART. 2
(1) Prevederile prezentului Contract colectiv de munca la nivel de ramura stabilesc cadrul general de desfãşurare a relaţiilor de munca dintre patroni şi salariaţi în vederea reglementãrii în comun a condiţiilor de angajare şi de munca, precum şi a garanţiilor sociale.
(2) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de sanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fãrã discriminãri directe sau indirecte, bazate pe naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie socialã, rasa, convingeri, sex, orientare sexualã sau pe orice alt criteriu care are ca scop sau ca efect restrangerea sau înlãturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitãrii drepturilor decurgând din contractele colective de munca.
(3) Pãrţile sunt de acord cu sindicatele şi unitãţile cuprinse în anexele nr. 1 şi nr. 2, în cadrul cãrora se aplica prezentul C.C.M.R. Unitãţile şi sindicatele menţionate în anexa nr. 1 încep negocierile şi înregistreazã C.C.M. la nivel de unitate numai în baza unei dovezi eliberate şi semnate de F.S.L.I.L şi asociaţiile profesionale (A.P.M.R. sau ASFOR).
(4) În cazul în care, din diferite motive, la nivelul unor unitãţi, pãrţile au încheiat deja contractul colectiv de munca, nivelurile inferioare ale acestuia se vor adapta la prevederile stipulate în prezentul C.C.M.R.
ART. 3
Drepturile salariaţilor prevãzute în prezentul C.C.M.R. nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale stabilite prin C.C.M. încheiat la nivel de unitate.
ART. 4
Prezentul C.C.M.R. are ca scop stabilirea normelor ce guverneazã relaţiile dintre patroni şi salariaţi în ramura industriei lemnului, în principal stabilirea drepturilor minime garantate ale salariaţilor şi a obligaţiilor acestora cu privire la:
a) încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca;
b) condiţii de munca şi protecţia muncii;
c) salarizare şi alte drepturi salariale;
d) timpul de munca şi timpul de odihna;
e) unele mãsuri de protecţie specialã a salariaţilor şi acordarea de facilitãţi acestora;
f) drepturile sindicatelor, ca organizaţii şi ca reprezentante ale salariaţilor.
ART. 5
(1) Fiecare cerere de modificare a prezentului C.C.M.R. va face obiectul unei negocieri.
(2) Cererea de modificare se comunica în scris celeilalte pãrţi.
(3) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea începe mai târziu de 10 zile şi nici mai devreme de 48 de ore de la data comunicãrii.
(4) Cererile de modificare vor fi depuse de cãtre reprezentantul organizaţiilor patronale la federaţiile sindicatelor, iar cele ale federaţiilor sindicatelor, la organizaţiile patronale semnatare ale prezentului C.C.M.R.
(5) Pãrţile se obliga ca în perioada prevãzutã de alin. 3, plus 10 zile lucrãtoare, sa nu declanseze greve şi, respectiv, sa nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de munca (C.I.M.) pentru motive legate de modificarea propusã în ceea ce priveşte prezentul contract.
ART. 6
Modificãrile aduse contractului produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrãrii lor.
ART. 7
(1) Suspendarea şi încetarea contractului pot interveni din initiativa pãrţilor şi potrivit dispoziţiilor legale; interpretarea clauzelor se face prin consens.
(2) Dacã nu se realizeazã consensul, clauza se interpreteazã potrivit legislaţiei în domeniu sau în favoarea salariaţilor.
ART. 8
(1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului contract, pãrţile convin sa constituie o comisie paritara.
(2) Competenta, componenta, organizarea şi funcţionarea comisiei paritare sunt stabilite prin regulamentul din anexa nr. 3 la prezentul contract.
ART. 9
(1) Contractele colective de munca de la nivelul unitãţilor nu vor putea sa prevadã drepturi sub limitele stabilite în prezentul C.C.M.R.
(2) Pe baza prevederilor prezentului C.C.M.R., negocierile vor începe la nivel de unitate în termen de 10 zile de la înregistrarea acestuia.
ART. 10
Patronii vor asigura afişarea în unitate, la locurile convenite cu organizaţiile sindicale, a C.C.M., astfel încât salariaţii sa ia cunostinta de conţinutul sau.
ART. 11
Declanşarea procedurii prevãzute la art. 7, alin. 2, nu constituie un impediment pentru sesizarea instanţei de judecata competente, potrivit prevederilor legii. Adoptarea unei hotãrâri de cãtre comisia paritara, în condiţiile prevãzute în anexa nr. 3, impiedica sesizarea instanţei de judecata, iar dacã sesizarea a avut loc, judecata înceteazã.
ART. 12
Patronii vor permite reprezentanţilor federaţiilor sindicatelor semnatare ale prezentului contract sa poatã verifica la unitãţi modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor, prevãzute în C.C.M.R., şi sa poatã participa, la solicitarea sindicatului din unitate, la negocierea C.C.M. din unitate.
ART. 13
Pãrţile se obliga ca în perioada de aplicare a prezentului C.C.M.R. sa nu promoveze şi sa nu susţinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
ART. 14
(1) Prezentul C.C.M.R. se încheie pe o perioada de un an de zile.
(2) Cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, pãrţile vor conveni asupra prelungirii valabilitãţii contractului sau asupra renegocierii clauzelor sale. în cazul în care nici una din pãrţi nu denunta contractul cu privire la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, acesta se prelungeşte pe o durata de încã un an.

CAP. 2
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca

ART. 15
În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, acestea vor face obiectul contractului colectiv de munca la nivel de unitate şi al contractului individual de munca.
ART. 16
(1) Încheierea contractului individual de munca se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetãţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competentei profesionale.
(2) Patronii vor aduce la cunostinta salariaţilor posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor.
(3) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacã un salariat şi o persoana din afarã unitãţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
ART. 17
(1) Contractele individuale de munca se încheie pe durata nedeterminatã.
(2) Contractele individuale de munca se pot încheia şi pe durata determinata, în cazurile şi modalitãţile prevãzute expres de lege.
(3) Contractele individuale de munca se vor încheia numai pentru noii salariaţi şi vor cuprinde cel puţin clauzele prevãzute în modelul din anexa nr. 4.
(4) Contractele individuale de munca se încheie în scris, în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Inspectoratul Teritorial de Munca.
(5) Dacã salariatul solicita asistenta din partea sindicatului la încheierea contractului individual de munca, aceasta se va acorda.
ART. 18
(1) Contractul individual de munca se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale, numai cu acordul pãrţilor sau la initiativa uneia dintre acestea, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Refuzul salariatului, motivat legal, de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeazã de a proceda la desfacerea contractului individual de munca, pentru acest motiv.
(3) Delegarea şi detasarea salariaţilor se fac în condiţiile prevãzute de lege şi cu drepturile stabilite în C.C.M. la nivel de unitate, care nu vor fi mai mici decât cele prevãzute în prezentul C.C.M.R.
ART. 19
Contractul individual de munca se poate suspenda în ceea ce priveşte efectele sale numai prin acordul pãrţilor sau în cazurile prevãzute în mod expres de lege.
ART. 20
(1) Încetarea contractului individual de munca poate avea loc prin unul din urmãtoarele moduri:
a) acordul pãrţilor;
b) desfacerea din initiativa uneia din pãrţi, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) La desfacerea contractului individual de munca, unitatea este obligatã sa acorde un preaviz de minimum 30 de zile calendaristice, cu excepţia cazurilor prevãzute de lege.
(3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze 4 ore/zi de la programul unitãţii, pentru a-şi cauta un loc de munca, fãrã ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de patroni.
(4) În cazul în care unei persoane i se desface contractul de munca fãrã a i se acorda preavizul prevãzut la alin. 2, aceasta are dreptul la o indemnizaţie egala cu salariul de baza avut la data desfacerii contractului de munca.
ART. 21
Contractul individual de munca nu poate fi desfãcut din initiativa celui care angajeazã, în cazurile în care prin lege sau prin C.C.M. au fost prevãzute asemenea interdicţii.
ART. 22
(1) Pãrţile convin ca la desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariaţilor, aceştia sa primeascã o indemnizaţie de cel puţin un salariu de baza, pentru salariaţii cu o vechime în munca de la 1 la 10 ani, şi de cel puţin doua salarii de baza, pentru salariaţii cu o vechime în munca de peste 10 ani.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului de munca a intervenit din urmãtoarele motive:
a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de persoana în cauza, ca urmare a reorganizãrii;
b) unitatea îşi înceteazã activitatea prin dizolvare;
c) unitatea se muta în alta localitate şi are posibilitatea sa-şi asigure, pe plan local, personalul necesar;
d) unitatea se muta în alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost incadrata, din motive neimputabile acesteia, şi nu i s-a asigurat trecerea într-o munca corespunzãtoare;
f) în postul ocupat de persoana incadrata în munca este reintegrata, pe baza hotãrârii organelor competente, persoana care a deţinut anterior acest post.

CAP. 3
Condiţiile de munca

ART. 23
(1) Pãrţile se obliga sa depunã orice efort necesar pentru organizarea unui sistem, având drept scop ameliorarea continua a condiţiilor de munca.
(2) În contractele colective de munca se vor prevedea proceduri de consultare a reprezentanţilor sindicali cu cei care angajeazã, referitoare la orice mãsuri care ar urma sa fie luate pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de munca.
(3) La stabilirea mãsurilor vizând condiţiile de munca, pãrţile implicate vor tine seama de urmãtoarele principii de baza:
a) mãsurile preconizate sa vizeze, mai întâi, ameliorarea realã a condiţiilor de munca şi, numai dacã acest lucru nu este posibil la un moment dat, sa se procedeze la compensãri bãneşti sau de alta natura;
b) mãsurile preconizate pentru ameliorarea condiţiilor de munca vor fi stabilite împreunã cu reprezentanţii sindicatelor, încheindu-se acte adiţionale la contractele colective de munca.
ART. 24
Organizarea activitãţii - prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de munca, cu precizarea atribuţiilor şi raspunderilor ce le revin, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic -, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi sunt atribute de competenta exclusiva a celor care angajeazã. Sindicatele au dreptul sa ceara reexaminarea normelor de munca în condiţiile în care acestea nu asigura un grad complet de ocupare a forţei de munca, conduc la o solicitare excesiva a salariaţilor şi nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate.
ART. 25
(1) Normele de munca şi, dupã caz, normativele de personal vor fi stabilite cu consultarea sindicatului, astfel încât sa conducã la un ritm normal de munca.
(2) În cazul în care normele de munca şi, dupã caz, normativele de personal existente nu corespund mãsurilor preconizate pentru ameliorarea condiţiilor de munca conform art. 24, acestea vor fi modificate în condiţiile legii, la solicitarea organizaţiei sindicale.
ART. 26
(1) Sarcinile de serviciu trebuie sa fie stabilite în limitele felului muncii la care fiecare salariat s-a obligat la încheierea contractului individual de munca, în cazul în care interesele unitãţii impun schimbarea sarcinilor de serviciu se va încheia un act adiţional la contractul individual de munca.
(2) Pentru preîntâmpinarea sau înlãturarea efectelor calamitãţilor sau altor cazuri de forta majorã, precum şi în situaţii care pericliteazã sãnãtatea sau viata unor persoane, fiecare salariat are obligaţia de a participa, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupa, la executarea oricãror lucrãri şi la luarea tuturor mãsurilor cerute de nevoile unitãţii.
ART. 27
(1) În toate cazurile în care munca este efectuatã într-un ritm impus, colectiv sau individual, în normele de munca se include şi timpul de refacere a capacitãţii de munca.
(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea realã a timpilor de refacere a capacitãţii de munca, numãrul de personal va cuprinde un numãr corespunzãtor de salariaţi pentru înlocuire.
ART. 28
(1) Locurile de munca se clasifica în locuri de munca normale şi locuri de munca cu condiţii deosebite.
(2) Locurile de munca cu condiţii deosebite sunt:
- cele cu condiţii grele (anexa nr. 5);
- cele cu condiţii nocive (anexa nr. 6);
- cele cu condiţii periculoase;
- cele cu condiţii penibile.
(3) În baza anexelor la C.C.M. la nivelul unitãţilor vor fi stabilite concret activitãţile şi locurile de munca cu condiţii deosebite.
ART. 29
Categoriile de salariaţi care lucreazã periodic la locurile de munca prevãzute la art. 28, alin. 2, vor fi supuse obligatoriu unui examen medical, care va fi efectuat de medicul de specialitate, în condiţiile ce vor fi stabilite prin C.C.M. la nivel de unitate, dar nu mai puţin de o data la 12 luni.
ART. 30
(1) În cazul în care condiţiile de munca deosebite se normalizeaza, salariaţii vor beneficia de drepturile acordate pentru condiţiile de munca deosebite încã doua luni, iar pentru celelalte locuri, o luna.
(2) De drepturile prevãzute la alin. 1 beneficiazã şi salariaţii care îşi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile şi au lucrat cel puţin 6 luni în condiţiile respective, dacã drepturile de aceeaşi natura, la noul loc de munca, sunt mai mici.
ART. 31
În toate cazurile în care condiţiile de munca s-au inrautatit, determinând reclasificarea locurilor de munca, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari chiar de la momentul în care condiţiile de munca s-au schimbat şi nu de la data la care s-a realizat reclasificarea de cãtre organele competente.
ART. 32
(1) Pãrţile sunt de acord ca nici o mãsura de protecţie a muncii nu este suficienta dacã nu este cunoscutã, însuşitã sau aplicatã de salariaţi.
(2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesionalã a salariaţilor, cu privire la normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii. Prin C.C.M. la nivel de unitate se prevãd mãsurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligaţiile şi rãspunderile din domeniul protecţiei muncii, în conformitate cu <>Legea nr. 90/1996 . Timpul afectat acestor activitãţi se include în timpul de munca şi este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului sau de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca şi la normele de protecţie a muncii pe care este obligat, în procesul muncii, sa le cunoascã şi sa le respecte.
(4) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbãri ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiti în condiţiile prevãzute la alineatul precedent.
(5) Patronii au obligaţia sa asigure efectuarea instructajului periodic lunar, precum şi a instructajului zilnic de atentionare.
(6) Pãrţile semnatare ale contractului colectiv de munca vor efectua periodic - cel puţin trimestrial - analize ale accidentelor de munca şi vor stabili mãsurile ce se impun pentru înlãturarea lor.
ART. 33
(1) Contravaloarea echipamentului de protecţie se suporta integral de patron, iar a celui de lucru cel puţin în proporţie de 65%, cu posibilitatea ca prin C.C.M. la nivel de unitate sa poatã fi suportatã integral.
(2) Echipamentele de protecţie şi de lucru se stabilesc, ca structura şi ca durata de funcţionare, prin anexa la C.C.M. la nivel de unitate, ţinându-se cont de specificul şi condiţiile fiecãrui loc de munca.
(3) Prin C.C.M. la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmãriţi la fiecare loc de munca în vederea luãrii mãsurilor specifice de protecţie a muncii, precum şi programele de control al realizãrii mãsurilor stabilite.
ART. 34
(1) În vederea îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii la locurile de munca normale, patronii vor lua urmãtoarele mãsuri de amenajare ergono-mica a locului de munca:
a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate etc.);
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bãi, biblioteci, grupuri sanitare, sali de repaus, cantine-restaurant, locuri de fumat etc.);
c) diminuarea, pana la eliminare, a emisiilor poluante.
(2) Mãsurile concrete, în sensul prevederilor alineatului 1, se stabilesc prin C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 35
(1) Patronii se obliga ca la angajare şi, ulterior, cel puţin o data pe an, sa organizeze examinarea medicalã gratuita a salariaţilor, în scopul de a se constata dacã sunt apţi pentru desfãşurarea activitãţii în posturile pe care ar urma sa le ocupe sau pe care le ocupa, precum şi pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.
(2) Salariaţii sunt obligaţi sa se supunã examenelor medicale, în condiţiile organizãrii acestora conform prevederilor alin. 1.
(3) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicalã, organizatã potrivit alin. 1 şi art. 29, constituie abatere disciplinarã.
(4) Termenele şi condiţiile de realizare a controlului medical periodic vor fi concretizate în C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 36
(1) Patronii vor asigura un regim de protecţie specialã a muncii femeilor şi a muncii tinerilor în varsta de pana la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi de prevederile prezentului contract colectiv de munca pe ramura.
(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii pot fi stabilite prin C.C.M. la nivel de unitate.
(3) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcina, precum şi cele care alapteaza nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare şi nu vor fi trimise în deplasare sau nu vor putea fi detasate decât cu acordul lor.
(4) La solicitarea Comitetului de sãnãtate şi securitate a muncii, angajatorul are obligaţia sa evalueze riscurile pe care le prezintã locul de munca al salariatei care anunta ca este insarcinata, precum şi al salariatei care alapteaza şi sa le informeze cu privire la acestea.
(5) Comitetul de sãnãtate şi securitate a muncii va fi constituit conform grilei prevãzute în art. 32 şi 33 din Normele generale de protecţie a muncii, în unitãţile în care numãrul angajaţilor este mai mare de 50, iar femeile reprezintã cel puţin 20% din personal, Comitetul de sãnãtate şi securitate a muncii va avea în componenta cel puţin o femeie.
ART. 37
(1) Patronii nu vor refuza angajarea sau, dupã caz, menţinerea în munca a persoanelor handicapate, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.
(2) Sindicatele şi reprezentanţii salariaţilor vor sprijini angajarea şi menţinerea în munca a handicapaţilor, în condiţiile alineatului precedent.

CAP. 4
Salarizarea şi alte drepturi salariate

ART. 38
(1) Pentru munca prestatã în condiţiile prevãzute în contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu, în bani, convenit la încheierea contractului individual de munca, indiferent de natura unitãţii în care-şi desfãşoarã activitatea.
(2) Salariul se compune din salariul de baza, adaosurile şi sporurile la acesta.
ART. 39
(1) Se stabileşte salariul de baza minim, la nivelul ramurii exploatãrii lemnului, industriei mobilei şi a produselor din lemn, la 2.150.000 lei/lunar pentru personalul calificat.
(2) La începutul fiecãrui trimestru, salariile de baza vor fi corectate procentual, prin negociere, ţinând seama de nivelul inflaţiei din trimestrul anterior, de condiţiile concrete ale fiecãrei unitãţi şi de alte influente curente.
(3) În caz de divergenta privind salariul minim, negocierile se vor desfasura în prezenta delegaţilor împuterniciţi de asociaţiile patronale şi federaţiile sindicale.
(4) Pentru salariaţii necalificati, nivelul salariului de baza minim poate fi mai mic cu maximum 20% din salariul de baza minim al salariaţilor calificaţi.
ART. 40
Salariul de baza stabilit prin prezentul C.C.M.R. este minim, el putând fi negociat la valori mai mari prin C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 41
(1) Sporurile pentru condiţii deosebite de munca sunt urmãtoarele:
a) sporul pentru condiţii grele de munca 12,5%;
b) sporul pentru condiţii periculoase 20%;
c) sporul pentru condiţii nocive 20%;
d) sporul pentru condiţii penibile 50%.
(2) Sporurile prevãzute la alin. 1 pot fi acordate cumulat, dar nu mai mult de doua sporuri.
(3) Pentru munca în condiţii de izolare, salariaţii au dreptul la o indemnizaţie zilnica de minimum 25.000 lei. Prin C.C.M. la nivel de unitate se poate prevedea posibilitatea acordãrii acesteia, în echivalent, sub forma de alimente sau sub forma unei mese calde.
(4) Se mai acorda sporuri pentru:
a) orele suplimentare, peste durata normalã a timpului de lucru, şi pentru orele lucrate în zilele de sambata şi duminica, în zilele de sarbatori legale ori în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreazã - 100%;
b) exercitarea atribuţiilor aferente şi unei alte funcţii, conform înţelegerii pãrţilor, pentru funcţia ale carei atribuţii se îndeplinesc, pe timpul necesar exercitãrii funcţiei suplimentare;
c) vechimea în munca (se calculeazã la total vechime în munca) - minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% pentru o vechime de peste 20 de ani, potrivit C.C.M. la nivel de unitate;
d) lucrul în timpul nopţii - 25%.
(5) Pentru alte condiţii de munca neprevãzute în prezentul C.C.M.R. sporurile vor fi negociate prin C.C.M. la nivel de unitate.
(6) Sporurile prevãzute la alin. 1 sunt minime şi acestea pot fi negociate la valori superioare prin C.C.M. la nivel de unitate. Pe listele de plata, toate aceste sporuri vor fi evidentiate separat, dar vor fi cumulate cu salariul de baza la calcularea celorlalte drepturi.
ART. 42
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaosul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de minimum 1,5% din fondul de salarii realizat lunar şi cumulat;
c) alte adaosuri, convenite la nivelul unitãţilor şi instituţiilor.
(2) Alte venituri sunt:
a) cota-parte din profit, de pana la 10%, care se repartizeazã salariaţilor cu aprobarea adunãrii generale a actionarilor;
b) tichetele de masa, acordate conform prevederilor legale şi înţelegerii pãrţilor.
(3) Condiţiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participãrii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada la care se acorda cota de profit salariaţilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 43
Forma de organizare a muncii şi forma de salarizare, aplicabile pe activitãţi şi pe fiecare loc de munca, se stabilesc prin C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 44
(1) Patronii vor asigura condiţiile necesare realizãrii, prin munca, de cãtre fiecare salariat, a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului stabilit.
(2) Pentru asigurarea unei corelatii corespunzãtoare între munca prestatã, rezultatele muncii şi salariu, prin C.C.M. la nivel de unitate se vor stabili condiţii de acordare a salariului în raport cu îndeplinirea unor criterii sau cu realizarea unor indicatori specifici locului de munca, care sa reflecte eficienta economicã a activitãţii desfãşurate, de exemplu, nivelul producţiei, volumul de activitate, productivitatea muncii, criterii de calitate, consumuri specifice etc.
(3) În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau alte motive procesul de producţie a fost întrerupt, salariaţii vor primi 75% din salariul de baza individual, cu condiţia ca încetarea lucrului sa se fi produs fãrã vina lor şi dacã în tot acest timp au rãmas la dispoziţia unitãţii.
(4) În situaţiile prevãzute la alin. 3, salariaţii beneficiazã şi de celelalte drepturi prevãzute de lege pentru astfel de situaţii.
ART. 45
Plata salariilor se face periodic, la datele ce se stabilesc prin C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 46
(1) Toate drepturile bãneşti, cuvenite salariaţilor, se plãtesc înaintea oricãror obligaţii financiare ale unitãţii, fiind considerate creanţe privilegiate.
(2) În caz de faliment sau de lichidare judiciarã a unitãţii, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, urmând sa fie plãtite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.

CAP. 5
Timpul de munca şi timpul de odihna

ART. 47
(1) Durata normalã a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe saptamana.
(2) Durata normalã a timpului de lucru prevãzutã la alin. 1 se realizeazã prin saptamana de lucru de 5 zile.
(3) La locurile de munca unde, datoritã specificului activitãţii, nu exista posibilitatea încadrãrii în durata normalã a zilei de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupã caz, în tura, tura continua, turnus, program fractionat, care se considera program normal de lucru.
(4) Locurile de munca la care se aplica formele specifice de organizare a programului de lucru prevãzute la alin. 3, precum şi modalitãţile concrete de organizare şi evidenta a muncii prestate se stabilesc prin C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 48
(1) Pentru unele activitãţi, locuri de munca şi categorii de personal, prevãzute în C.C.M. la nivel de unitate, se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzãtoare unor fracţiuni de norma cu o durata a timpului de munca de 6 sau 4 ore/zi. Drepturile salariaţilor care lucreazã în astfel de situaţii se acorda proporţional cu timpul lucrat.
(2) Femeile care lucreazã fracţiuni de norma, de 6 sau 4 ore, beneficiazã de vechime în munca corespunzãtoare unei norme întregi, pe timpul cat au în îngrijire copii în varsta de pana la 6 ani, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
(3) Salariata care renunţa la concediul legal pentru îngrijirea copilului în varsta de pana la 2 ani beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore/zi, fãrã sa-i fie afectate salariul de baza şi vechimea în munca.
(4) În caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru creşterea copilului pana la varsta de 2 ani vor fi acordate tatãlui sau altui sustinator legal, cu condiţia sa aibã calitatea de asigurat legal, dacã acesta are copilul în îngrijire.
(5) Orice alte drepturi de asigurãri sociale se aplica conform legislaţiei în vigoare.
ART. 49
(1) Salariaţii care-şi desfãşoarã efectiv şi permanent activitatea în locuri de munca cu condiţii deosebite beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore/zi, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Reducerea duratei timpului de munca la locurile de munca cu condiţii deosebite nu afecteazã salariul şi vechimea în munca, aferente duratei normale a timpului de munca.
(3) Durata reducerii timpului normal de munca şi categoriile de personal care beneficiazã de acest program se stabilesc prin C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 50
(1) Începerea şi încheierea programului zilnic de lucru se stabilesc prin Regulamentul de ordine interioarã, întocmit de cãtre administraţia unitãţii, cu acordul sindicatului.
(2) În situaţii deosebite, pentru unele categorii de personal, cum ar fi femeile care ingrijesc copii de varsta prescolara, salariaţii care urmeazã cursurile unei instituţii de învãţãmânt, pensionãrii de invaliditate de gradul III încadraţi în munca, persoanele cu recomandãri medicale sau handicapatii, precum şi în alte situaţii stabilite prin C.C.M. la nivel de unitate se pot aproba programe de lucru specifice (cu alte ore de începere a programului, fractionate, cu una sau mai multe zile lucrate, urmate de mai multe zile libere).
ART. 51
Orele în care salariatul presteazã munca peste durata normalã a timpului de lucru, în zilele de repaus sãptãmânal, în zilele de sarbatori legale şi religioase, precum şi în celelalte zile stabilite ca fiind nelucrãtoare prin dispoziţii legale, sunt ore suplimentare, cu excepţia celor efectuate în condiţiile art. 48, alin. 3.
ART. 52
Salariaţii pot fi chemaţi sa presteze ore suplimentare numai cu consimţãmântul lor. Ceea ce depãşeşte 120 de ore/an de persoana necesita acordul sindicatului.
ART. 53
Compensarea orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzãtor sau prin plata unor sporuri, potrivit înţelegerii pãrţilor, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 54
(1) Pentru salariaţii al cãror program de lucru se desfãşoarã în timpul nopţii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decât durata timpului de munca prestatã în timpul zilei, fãrã diminuarea salariului de baza şi a vechimii în munca.
(2) Prevederile alin. 1 nu se aplica salariaţilor care lucreazã la locuri de munca cu condiţii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
(3) La unitãţile unde procesul muncii este neintrerupt sau condiţiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel al zilei. Timpul de munca lucrat peste durata prevãzutã la alin. 1 se considera timp de munca suplimentar şi va fi salarizat corespunzãtor, de aceasta prevedere beneficiind salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite şi unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore/zi.
(4) Se considera munca desfasurata în timpul nopţii munca prestatã în intervalul cuprins între orele 22 şi 6, cu posibilitatea abaterii justificate cu o ora în plus sau în minus fata de aceste limite.
ART. 55
(1) În fiecare saptamana, salariatul are dreptul la doua zile consecutive de repaus sãptãmânal.
(2) Repausul sãptãmânal se acorda, de regula, sambata şi duminica.
(3) În cazul în care activitatea de la locul de munca în zilele de sambata şi duminica nu poate fi întreruptã, prin C.C.M. la nivel de unitate se vor stabili condiţii în care zilele de repaus sãptãmânal sa fie acordate şi în alte zile ale sãptãmânii sau cumulat, pe o perioada mai mare.
ART. 56
Sunt zile nelucrãtoare zilele de repaus sãptãmânal şi zilele de sarbatori legale şi religioase, plãtite, dupã cum urmeazã:
- 1 şi 2 ianuarie;
- a doua zi de Paste;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- 25 şi 26 decembrie;
- prima sambata din luna septembrie - "Ziua forestierului şi a lucrãtorului din industria mobilei".
ART. 57
(1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihna plãtit de minimum 21 de zile lucrãtoare.
(2) Prin C.C.M. la nivel de unitate se va stabili cuantumul zilelor de concediu în funcţie de vechimea în munca.
(3) Concediul de odihna se efectueazã în fiecare an calendaristic, integral sau fractionat.
(4) Concediul de odihna poate fi fractionat, la cererea salariatului sau din initiativa unitãţii, cu condiţia ca una dintre fracţiuni sa nu fie mai mica de 15 zile lucrãtoare.
(5) Conducerea unitãţii are obligaţia sa ia mãsurile necesare pentru ca salariaţii sa efectueze, în fiecare an calendaristic, concediile de odihna la care au dreptul.
(6) Persoanele care nu au efectuat concediul de odihna, integral sau parţial, în anul calendaristic respectiv, vor primi o despãgubire egala cu indemnizaţia de concediu de odihna cuvenit, dar neefectuat.
(7) Programarea concediilor de odihna se va face la sfârşitul anului, pentru anul urmãtor, de cãtre conducerea unitãţii, cu consultarea sindicatului sau, dupã caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(8) Programarea concediilor de odihna va fi modificatã, la cererea salariatului, în urmãtoarele cazuri:
a) salariatul se afla în concediu medical;
b) salariata solicita concediu de odihna înaintea sau în continuarea concediului de maternitate;
c) salariatul este chemat sa îndeplineascã îndatoriri publice;
d) salariatul este chemat sa satisfacã obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen;
e) salariatul urmeazã sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare, în ţara sau strãinãtate;
f) salariatul are recomandare medicalã pentru a urma un tratament într-o staţiune balneo-climaterica, caz în care data începerii concediului de odihna va fi cea indicatã în recomandarea medicalã.
(9) Programarea concediului de odihna poate fi modificatã şi de conducerea unitãţii, dacã interesele acesteia o cer.
ART. 58
Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii de munca deosebite au dreptul la concedii de odihna suplimentare, prevãzute în C.C.M. la nivel de unitate, dar nu mai puţin de 3 zile.
ART. 59
Prin C.C.M. la nivel de unitate se va stabili ca, pe lângã indemnizaţia de concediu, sa se plãteascã şi o prima de vacanta, al carei nivel minim se stabileşte la 30% din salariu.
ART. 60
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau altor situaţii, conform tabelului de mai jos:


───────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumire situaţie Cuantum
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────
1. cãsãtoria salariatului 5 zile
2. naşterea unui copil 5 zile
3. cãsãtoria unui copil 2 zile
4. decesul soţului/sotiei,
copilului, pãrinţilor, socrilor 3 zile
5. decesul bunicilor, fraţilor, surorilor 1 zi
6. mutarea într-o alta locuinta
din aceeaşi localitate 2 zile
7. donare de sânge 2 zile
───────────────────────────────────────────────────────────


(2) Prin C.C.M. la nivel de unitate se pot stabili durate mai mari pentru situaţiile prevãzute la alin. 1.
(3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fãrã plata.

CAP. 6
Unele mãsuri de protecţie socialã a salariaţilor

ART. 61
(1) În situaţia în care angajatorul va reduce activitatea sau va reorganiza procesul de producţie, ceea ce ar determina desfacerea de contracte individuale de munca, administraţia este obligatã sa anunţe sindicatele în scris şi prin afişare cu cel puţin 60 de zile înainte de a dispune efectiv desfacerea contractelor individuale de munca ale celor care urmeazã sa fie disponibilizaţi.
(2) Pe o perioada de minimum o luna de la reluarea activitãţii, consideratã perioada de readaptare, salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau concediu legal plãtit pentru îngrijirea copilului în varsta de pana la 2 ani nu vor putea fi concediati pentru necorespundere profesionalã.
(3) În perioada prevãzutã la alin. 1, conducerea unitãţii este obligatã sa întreprindã, simultan, urmãtoarele acţiuni:
a) sa identifice şi sa valorifice posibilitãţile de redistribuire a salariaţilor în cadrul unitãţii;
b) sa identifice posibilitãţile de diminuare a duratei programului de lucru, în vederea evitãrii reducerii de personal sau a scaderii numãrului celor cãrora ar urma sa li se desfaca contractul individual de munca;
c) dacã organizeazã cursuri de calificare sau recalificare profesionalã, sa includã la aceste cursuri, cu prioritate, salariaţi cãrora ar urma sa li se desfaca contractul individual de munca.
(4) În cazul în care înainte de expirarea perioadei prevãzute la alin. 1 conducerea unitãţii a luat mãsura desfacerii contractelor individuale de munca, atunci aceasta urmeazã sa plãteascã celor în cauza:
a) salariul de baza avut pe timpul de la desfacerea contractului individual de munca pana la data la care ar fi trebuit sa înceapã curgerea termenului prevãzut la art. 20, alin. 2, din prezentul C.C.M.R.;
b) indemnizaţia prevãzutã la art. 20, alin. 4, din prezentul C.C.M.R.
ART. 62
În situaţia în care mãsura desfacerii contractelor individuale de munca nu poate fi evitata, conducerea unitãţii are obligaţia de a comunica, în scris, fiecãrui salariat:
a) termenul de preaviz, în condiţiile prevãzute de prezentul C.C.M.R.;
b) dacã îi oferã sau nu un alt loc de munca, ori cuprinderea într-o forma de reciclare profesionalã.
ART. 63
(1) La aplicarea efectivã a reducerii de personal, mãsurile vor afecta, în ordine:
a) posturile vacante;
b) contractele individuale de munca ale salariaţilor care cumuleazã doua sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumuleazã pensia cu salariul;
c) contractele individuale de munca ale salariaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie pentru munca depusa şi limita de varsta;
d) salariaţii care au surse de venituri proprii sau care realizeazã venituri din prestarea unor activitãţi autorizate, în condiţiile prevãzute de lege, şi care obţin, pe aceste cai, un venit de cel puţin jumãtate din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a dedus impozitul prevãzut de lege, corespunzãtor situaţiei în care se afla fiecare persoana.
(2) La luarea mãsurii de desfacere a contractelor individuale de munca pentru reducerea de posturi vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii minimale:
a) dacã mãsura ar afecta doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate se desface contractul individual de munca al soţului care are venitul cel mai mic, dupã consultarea familiei;
b) mãsura sa afecteze mai întâi salariaţii care nu au copii în întreţinere;
c) mãsura sa afecteze numai în ultima instanta femeile care au în îngrijire mai mulţi copii, bãrbaţi vaduvi sau divortati care au în întreţinere mai mulţi copii, precum şi salariaţii, bãrbaţi sau femei, care mai au 2 ani pana la pensionare, la cererea lor;
d) mãsura sa nu afecteze ţinerii veniti din armata.
(3) În cazul în care mãsura desfacerii contractelor individuale de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfecţionare a pregãtirii profesionale şi care a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul sau individual de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate într-o anumitã perioada de timp, conducerea unitãţii nu-i va putea pretinde acestuia despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucrata pana la îndeplinirea termenului.
ART. 64
Sindicatele au dreptul sa verifice modul de aplicare a prevederilor art. 61, art. 62 şi art. 63 şi de a acţiona pe orice cale legalã pentru a asigura respectarea lor.
ART. 65
(1) Într-o perioada de 12 luni de la luarea mãsurii de desfacere a contractelor individuale de munca, pentru motivele prevãzute la art. 61, dacã unitatea îşi extinde sau îşi reia activitatea, aceasta are obligaţia sa cheme, pentru a fi angajaţi, pe salariaţii cãrora li s-a desfãcut contractul individual de munca şi care au pregãtirea necesarã pentru ocuparea posturilor vacante. Salariaţii aflaţi în aceasta situaţie sunt obligaţi sa se prezinte la unitate în cel mult 15 zile de la primirea înştiinţãrii.
(2) Angajarea altor persoane va fi posibila numai dupã îndeplinirea prevederilor de la alin. 1.
ART. 66
Salariaţii care se pensioneazã pentru limita de varsta (la cerere sau la initiativa unitãţii) primesc o indemnizaţie egala cu cel puţin un salariu de baza.
ART. 67
În afarã de ajutoarele legale la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de urmãtoarele ajutoare:
a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei egal cu cel puţin doua salarii de baza;
b) în cazul decesului sotiei/soţului, pãrinţilor sau copilului, un ajutor acordat salariatului, egal cu cel puţin un salariu de baza;
c) pentru naştere, mama salariata va primi un ajutor egal cu cel puţin un salariu de baza.
ART. 68
(1) Dacã salariatul se afla în incapacitate temporarã de munca, survenitã ca urmare a unui accident de munca sau în legatura cu munca, ori ca urmare a contractãrii unei boli profesionale, patronul va plati acestuia drepturile prevãzute de lege.
(2) Acordarea compensatiei prevãzute la alineatul precedent nu inlatura şi nici nu înlocuieşte dreptul legal al salariatului la despãgubiri, în condiţiile prevãzute de lege.
(3) În C.C.M. la nivel de unitate se va putea prevedea posibilitatea încheierii de cãtre patron a unor contracte de asigurare pentru accidente de munca ale salariaţilor cu societãţi de asigurare.
ART. 69
(1) Salariaţii şi membrii lor de familie care beneficiazã de bilete de odihna şi tratament prin sindicat, în staţiunile balneoclimaterice, au dreptul la o reducere a costului biletelor, ţinând seama de salariul de baza şi de sezon, diferenţa de preţ fiind suportatã de unitate şi sindicat, conform prevederilor art. 79 din prezentul C.C.M.R.
(2) Procentul de reducere a costului biletelor, în raport cu criteriile prevãzute la alin. 1, se stabileşte prin C.C.M. la nivel de unitate, fãrã a fi mai mic de 50% din valoarea totalã a biletului.
(3) Posesorii de bilete de tratament şi odihna recuperatorie vor beneficia şi de transport gratuit pe calea feratã, clasa a II-a; costul integral al cãlãtoriei va fi suportat de unitatea în cauza.
ART. 70
Contravaloarea biletelor acordate prin sindicat salariaţilor trimişi în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale ori a unor boli care, fãrã a intra în categoria bolilor profesionale, au fost contractate datoritã condiţiilor de la locul de munca se suporta integral de unitatea în cauza şi sindicat, inclusiv costul transportului pe calea feratã, clasa a II-a, sau al transportului auto.
ART. 71
Salariaţii unitãţii trimişi în delegaţie vor beneficia de urmãtoarele drepturi, stabilite prin C.C.M. la nivel de unitate:
a) decontarea cheltuielilor efective de transport;
b) decontarea costului efectiv al cazarii;
c) diurna de deplasare, conform legii sau înţelegerii pãrţilor.
ART. 72
Salariaţii unitãţii trimişi în delegaţie beneficiazã de drepturile de deplasare prevãzute la art. 71. în cazul în care delegarea depãşeşte 30 de zile lucrãtoare consecutive, în locul diurnei zilnice se plãteşte o indemnizaţie lunarã egala cu 80% din diurna stabilitã la art. 71, cu indexarile ulterioare. Aceasta indemnizaţie lunarã se acorda proporţional cu numãrul de zile ce depãşeşte durata neîntreruptã de 30 de zile.
ART. 73
Persoanele detasate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşãrii. Dacã la locurile de detaşare drepturile echivalente au niveluri mai mari se acorda acestea sau se acorda şi alte drepturi.
ART. 74
În situaţia în care patronul încheie contracte cu parteneri strãini, potrivit cãrora salariaţii din unitate vor executa unele lucrãri în strãinãtate, condiţiile de munca, salarizarea, celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi se vor stabili prin negocieri colective, care se vor desfasura în condiţiile prevãzute de lege, cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern.
ART. 75
Pentru buna desfãşurare a negocierilor prevãzute la art. 74, patronul va pune la dispoziţia sindicatului elemente referitoare la condiţiile de munca în care urmeazã sa se execute lucrãrile contractate, inclusiv la drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
ART. 76
(1) În afarã concediului legal plãtit pentru îngrijirea copiilor în varsta de pana la doi ani, salariata mama sau tatãl salariat beneficiazã de concediu, în condiţiile legii.
(2) Pe perioada în care salariata (salariatul) se afla în concediul prevãzut la alin. 1 nu i se va putea desface contractul individual de munca, iar în postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contracte individuale de munca pe durata determinata.
ART. 77
În caz de deces al mamei, drepturile acesteia prevãzute de prezentul C.C.M.R. se vor acorda tatãlui, indiferent de locul de munca al acestuia, cu excepţia prestaţiilor de asigurãri sociale.
ART. 78
Începând cu luna a V-a de sarcina, precum şi în perioada de alaptare, salariatele nu vor putea fi repartizate la lucru în schimbul III (de noapte), urmând a li se asigura, în limita posibilitãţilor, locuri uşoare de munca.
ART. 79
(1) La nivelul unitãţilor se va constitui un fond pentru cheltuieli social-culturale şi sportive, în proporţie de 1,5% din fondul de salarii, care va fi utilizat, în principal, pentru:
a) costul biletelor de tratament şi odihna;
b) cheltuieli de regie şi hrana pentru crese;
c) cheltuieli de regie şi hrana pentru grãdiniţe;
d) cheltuieli de regie pentru cantine;
e) întreţinere şi reparaţii în cãminele pentru tineret;
f) cheltuieli culturale;
g) cheltuieli sportive;
h) cheltuieli pentru unele acţiuni specifice unor aniversari - Ziua forestierului şi a lucrãtorului din industria mobilei, sarbatori religioase, zilele dedicate copilului şi femeii.
(2) La începutul fiecãrui trimestru, patronul va vira în contul sindicatului (sau sindicatelor, proporţional cu numãrul de membri) 55% din acest fond.
(3) Cuantumul precizat la alin. 2 va fi utilizat de sindicat, în principal, pentru cheltuielile prevãzute la alin. 1, lit. a), f) şi g).
(4) Cheltuielile ocazionate de organizarea Pomului de Craciun vor fi suportate de ambele pãrţi în proporţii care se vor stabili, de comun acord, la nivelul fiecãrei unitãţi.
(5) Trimestrial, sindicatul va informa patronul asupra acţiunilor finanţate din acest fond.
ART. 80
În C.C.M. la nivel de unitate se vor stabili drepturile specifice personalului care îşi desfãşoarã activitatea în transporturile auto forestiere, pe cai ferate forestiere (C.F.F.) şi cai ferate uzinale (C.F.U.).
ART. 81
În C.C.M. la nivel de unitate vor fi prevãzute condiţiile preferenţiale de cumpãrare, pentru salariaţii acesteia, a produselor specifice unitãţii, astfel:
a) 4 tone de lemn de foc cu plata a 50% din preţul de vânzare, pentru familiile care îşi incalzesc locuinta cu lemn, cu prioritate pentru membrii de sindicat;
b) la unitãţile producãtoare de produse finite, salariaţii pot beneficia de cumpãrarea, fãrã adaos comercial şi cu plata în rate, de produse în valoare de pana la 10 milioane lei, cu prioritate pentru membrii de sindicat;
c) salariaţii din unitãţile de exploatare a lemnului beneficiazã, pentru necesitaţi proprii, de produse specifice la preţurile stabilite prin C.C.M. la nivel de unitate, respectiv la preţurile de livrare.

CAP. 7
Formarea profesionalã, socialã şi sindicala

ART. 82
(1) Prin termenul de formare profesionalã pãrţile înţeleg sa desemneze orice procedura prin care un salariat dobândeşte o calificare, o noua calificare, precum şi orice procedura prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinand un certificat sau o diploma care atesta aceste situaţii, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Activitatea de formare profesionalã menţionatã la alin. 1 cuprinde şi perfecţionarea în domeniul relaţiilor de munca, al dreptului de asociere şi al libertãţilor sindicale.
ART. 83
La Încheierea C.C.M. la nivel de unitate, pentru partea privind formarea profesionalã se va tine seama, cel puţin, de urmãtoarele:
a) nevoile de formare profesionalã, conform art. 82, alin. 1, vor fi stabilite, de comun acord, de cãtre patron şi sindicat;
b) cheltuielile pentru activitãţile prevãzute de art. 82, alin. 1, se suporta de unitate;
c) sindicatul va participa, prin împuterniciţii sãi, la orice forma de examinare organizatã în vederea absolvirii unui curs de formare profesionalã în cadrul unitãţii;
d) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de munca, în vederea formãrii profesionale, vor putea fi obligaţi sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor prevãzute la art. 63, alin. 3, dacã pãrãsesc unitatea din motive imputabile lor, înainte de îndeplinirea unui termen de 2 ani de la data absolvirii cursurilor.
ART. 84
(1) Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfãşurarea concursurilor profesionale, la nivel naţional şi internaţional (de exemplu, cel mai bun fasonator mecanic, cel mai bun tamplar) vor fi suportate de patroni.
(2) Concursurile profesionale se vor desfasura în baza regulamentelor anterioare elaborate şi semnate de comun acord de F.S.L.I.L. şi asociaţiile patronale.

CAP. 8
Alte prevederi în legatura cu drepturile şi obligaţiile pãrţilor, precum şi cu obligaţiile salariaţilor

ART. 85
(1) Pãrţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi, libertatea de opinie.
(2) Patronatul va adopta o poziţie neutra şi impartiala fata de organizaţiile sindicale şi de reprezentanţii acestora din unitãţi, dacã acestea îşi desfãşoarã activitatea în condiţiile legii.
ART. 86
Prin C.C.M. la nivel de unitate se vor stabili modalitãţile concrete prin care se realizeazã participarea reprezentanţilor sindicatelor la şedinţele consiliilor de administraţie.
ART. 87
Patronii vor asigura sindicatelor accesul la informaţiile sau documentele necesare pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute la <>art. 29, alin. 2, din Legea nr. 54/1991 .
ART. 88
(1) Liderul organizaţiei sindicale cu personalitate juridicã, ce lucreazã nemijlocit în unitate în calitate de salariat, are dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu minimum o zi pe saptamana pentru activitãţi sindicale.
(2) Pentru ceilalţi membri aleşi în conducerea organizaţiei sindicale, prin C.C.M. la nivel de unitate se va stabili numãrul celor care beneficiazã de reducerea timpului lunar de lucru, durata reducerii pentru fiecare în parte, precum şi modalitãţile de acordare.
ART. 89
Realizarea de cãtre federaţiile sindicatelor semnatare a unor acţiuni sau servicii de interes comun pot fi finanţate de unitãţi.
ART. 90
(1) Patronul va asigura, pentru activitatea sindicatului, la nivel de unitate, spaţiul şi mobilierul necesar, iar prin C.C.M. se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea.
(2) Baza materialã cu destinaţie culturalã şi sportiva, proprietate a unitãţilor ori a sindicatelor din unitãţile respective, va putea fi folositã gratuit pentru acţiuni organizate în condiţiile prevãzute în C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 91
(1) În anul 2002, F.S.L.I.L. va asigura pregãtirea, pentru activitãţi sindicale şi relaţii de munca, a minimum 90 de persoane, dar nu mai mult de 3 persoane de la aceeaşi unitate, pe o durata de pana la 15 zile.
(2) Patronii vor permite salariaţilor sa urmeze cursurile de pregãtire prevãzute la alin. 1 şi vor suporta cheltuielile cu transportul, cazarea şi diurna.
(3) În funcţie de posibilitãţi, patronii vor asigura cheltuielile cu participarea unor reprezentanţi ai sindicatelor afiliate la F.S.L.I.L. la acţiuni internaţionale, cum sunt cursuri sindicale de scurta durata, de pana la 7 zile, târguri, expoziţii, simpozioane, conferinţe, schimburi de experienta şi altele.
ART. 92
În cazurile în care se obţine acordul membrilor de sindicat, patronii vor retine cotizatia sindicala pe listele de plata a salariilor şi o vor vira în contul sindicatelor în termen de maximum 15 zile de la încasare.
ART. 93
Este interzis unitãţilor sa desfaca, din initiativa lor, contractul individual de munca pentru motive care privesc activitatea sindicala, în cazul în care aceasta se desfãşoarã în condiţii legale.
ART. 94
Patronii şi organizaţiile sindicale vor asigura, în unitãţi, un climat normal de munca, cu respectarea prevederilor legale privind soluţionarea conflictelor de munca.
ART. 95
Patronii şi sindicatele vor acţiona pentru a preveni apariţia, în unitãţi, a unor manifestãri sau comportamente din partea salariaţilor, care sunt de natura sa aducã prejudicii unitãţilor.
ART. 96
Salariaţii vor respecta obligaţiile ce le revin prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca la nivel de unitate şi cel la nivel de ramura, ce au la baza regulile minimale ale Contractului colectiv de munca unic la nivel naţional.
ART. 97
(1) Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura se vor încheia contracte colective de munca la nivelul societãţilor comerciale cuprinse în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2.
(2) Prevederile prezentului C.C.M.R. sunt considerate minime, de la nivelul cãrora începe negocierea C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 98
În C.C.M. la nivel de unitate nu se pot prevedea clauze contrare prezentului C.C.M.R.
ART. 99
Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrãrii în vigoare a C.C.M. la nivel de unitate vor fi puse de acord cu prevederile acestuia din urma.
ART. 100
Prevederile prezentului C.C.M.R. se aplica tuturor persoanelor precizate la <>art. 2, 3 şi 4 din Legea nr. 54/1991 , precum şi salariaţilor din unitãţilor la care se referã art. 2, alin. 2 şi 3, din acest contract.
ART. 101
De prevederile prezentului C.C.M.R. pot beneficia şi alte unitãţi din ramurile cu reprezentativitate, cu condiţia de a vira o contribuţie de 1% din fondul de salarii realizat pe ultimele 3 luni, anterioare prezentului C.C.M.R., în contul F.S.L.I.L nr. 25.11.01.03.02.1547 la C.E.C
Filiala Sectorului 5 Bucureşti şi în contul F.S.F.M.R. nr. 25.11.1-738 ROL la B.C.R Filiala Sectorului 6 Bucureşti.
ART. 102
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 11, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 (republicatã) privind contractul colectiv de munca, unitãţile vor aloca prin bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitãţilor în domeniul pregãtirii, negocierii şi aplicãrii contractelor colective de munca la toate nivelurile.
(2) Sumele prevãzute conform alin. 1 se vor calcula luând ca baza suma de 6.000 lei/salariat/an, raportat la numãrul mediu de salariaţi din anul precedent, şi se vor plati în termen de 60 de zile de la data publicãrii Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii industriei lemnului pe anul 2002-2003 în Monitorul Oficial al României.
(3) Sumele constituite conform alin. 1 şi 2 se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totalã se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca la nivelul unitãţii;
b) 1/3 din suma totalã se vireazã de cãtre contribuabil la federaţia patronala reprezentativa de ramura care a negociat contractul colectiv: ASFOR (contul nr. 168.1/ROL - B.C.R., Sucursala Pipera) şi A.P.M.R. (contul nr. 25.11.00.90.90.60.407 la B.R.D S.M.B.);
c) 1/3 din suma totalã se vireazã de cãtre contribuabil la F.S.L.I.L, în contul 25.11.01.03.02.1547 la C.E.C. Filiala Sectorului 5 Bucureşti şi la F.S.F.M.R., în contul nr. 25.11.1-738 ROL - B.C.R., Filiala Sectorului 6 Bucureşti, conform anexelor nr. 1 şi 2.
(4) La întârzierea plãţii peste termenul stabilit la art. 102, alin. 2, se vor calcula penalitãţi de 0,015% pentru fiecare zi de întârziere.
(5) Fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui şi se vor vira în termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de munca.
ART. 103
În toate situaţiile de reorganizare sau, dupã caz, de privatizare a unitãţilor, drepturile şi obligaţiile prevãzute de prezentul C.C.M.R. şi de contractele colective de munca la nivel de unitate se transmit noilor subiecte de drept, rezultate din aceste operaţiuni juridice.
ART. 104
Împuterniciţii organelor de conducere ale organizaţiilor patronale, precum şi ai federaţiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre pãrţi, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractul colectiv de munca; patronii vor asigura intrarea în unitate în conformitate cu regulamentul de ordine interioarã.
ART. 105
Patronii se obliga sa aplice prezentul C.C.M.R. salariaţilor care sunt membri ai sindicatelor afiliate la Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului şi la Federaţia Sindicatelor Forestiere şi de Mobila, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2.
ART. 106
Prezentul contract colectiv de munca a fost semnat astãzi, 26 februarie 2002, la Bucureşti, şi produce efecte începând cu data înregistrãrii lui de cãtre F.S.L.I.L. în condiţiile prevãzute de <>art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 , republicatã.

PĂRŢILE SEMNATARE

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN INDUSTRIA LEMNULUI (F.S.L.I.L)

1. Badica Vasile
2. Anghel Dan
3. Mihaescu Vasile
4. Culda Virgil
5. Budea Florin
6. Piper Sorin
7. Manciu Vasile
8. Grigorie Marin
9. Sacalas Ştefan
10. Marascu Ioan

FEDERAŢIA SINDICATELOR FORESTIERE ŞI DE MOBILA
DIN ROMÂNIA (F.S.F.M.R.)

11. Gherghina Doru

ASOCIAŢIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA (A.S.F.O.R.)

1. Sbera Ioan
2. Barbu Nicolae
3. Rusu Mircea
4. Petrutiu Virgil
5. Dumitrescu Virgilia

ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE MOBILA DIN ROMÂNIA (A.P.M.R.)

6. Menharat Andrei
7. Chircoias Victor
8. Bogdan Ioan
9. Petcu Dumitru
10. Bilt Cristian
11. Rasnoveanu Constantin


ANEXA 1

Lista societãţilor comerciale în care sunt organizate sindicate afiliate
la Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, pentru care
se încheie Contractul colectiv de munca unic la nivelul ramurii
industriei lemnului (cod CAEN 10; 0221 - exploatarea şi prelucrarea
primara a lemnului; cod CAEN 36 - industria mobilei, stratificate
şi alte activitãţi)
────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Societatea comercialã Localitatea
crt.
────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2
────────────────────────────────────────────────────────────
1. STRATUSMOB Blaj
2. MOBIS Sebes
3. IMAR Arad
4. ESPARO FOREST Arad
5. PANCOTAS Pancota
6. ALPROM Pitesti
7. PAMOF Curtea de Arges
8. FORESTAL Stalpeni
9. MOV Voinesti
10. DIANA Bacau
- SIL Onesti
- S.E.P.P.L Bacau
Fabrica de parchet DIANA Bacau
11. ELBAC Bacau
12. COSNA Targu Ocna
13. COMPREL - UNISIND Comanesti
14. EFIL Comanesti
15. EFIL Ages
16. LIBERTATEA CEM Beius
ELMOBEROM
17. MOBILA ALFA Oradea
18. VESTFOREST Oradea
19. MOBIMAR Marghita
20. MOBILSAL Salonta
21. MOPAL Bistrita
- PAL Bistrita
22. GARANT SERVICE Bistrita
23. SOLIDARITATEA Cristian
24. LEMEXIM Braşov
25. BRAFOR Braşov
26. MOBIRIS Rasnov
27. FORSEIL Rasnov
28. PRELSEIL Zarnesti
29. SETTPPL Sovata
30. PAL Brãila
31. MOBINEH - NIKMOB Nehoiu
32. FORESTA Nehoiu
33. FORESTSIB Buzau
34. FAGEX Caransebes
35. VESTFOREST Bocsa
36. CARAS FOREST Anina
37. ALMAS FOREST Barlovenii Noi
38. SAMUS MEX Dej
39. TRANSILVA (IFET) Cluj
40. LIBERTATEA Cluj
41. SORTILEMN Gherla
42. VLADEASA Huedin
43. GLORIA (FRATIA) Bucea
44. FURNIMOB (MOBILA) Constanta
45. SURSAL Saligny
46. SEPPL Intorsura Buzaului
47. MOBIP Pucioasa
48. METAL-LEMN Craiova
49. ROSTRAMO Targu Jiu
50. ROBUR Targu Jiu
51. PRIMA Giurgiu
52. IFOR-SEPPL Miercurea-Ciuc
53. COLEMN Galdutas
54. FORESTA PRIM Gheorgheni
(AURUL VERDE)
55. SILEMN TOP Toplita
56. SARGETIA FOREST Deva
(FORESTIERUL)
57. CRISMOB Hunedoara
58. MOLDOMOBILA Iaşi
59. MOLDOFOREST - SIL Ciurea, Iaşi
60. MOBINEH Harlau
61. MOBIMIXT Pascani
62. EUROFORPROD Campulung la Tisa
63. FOREMAR Baia Mare
- SIL Tautii de Sus
- STTL Baia Mare
64. PLIMOB Sighetu Marmatiei
65. MOBAM Baia Mare
66. CILDRO Drobeta-Turnu Severin
67. CERNAFOREST Orşova
68. MOBEX Targu Mures
69. ILEFOR Targu Mures
70. MOBISTAR Reghin
71. HORA Reghin
72. KRONINVEST Sighisoara
73. PRODEXCOOP Targu Mures
74. MOBILA Sovata
75. SIM Sarmas
76. PETROFOREST Piatra Neamt
77. PAMEX Piatra Neamt
78. STARFOREST Targu Neamt
79. MOBILEX Roman
80. SPERANTA Roman
81. CARMO Caracal
82. MOBICOR Corabia
83. EXFOR Bucureşti
- SETTPPL Campina
- SETIL Maneciu
- SETTPPL Ploiesti
- APL Rosiorii de Vede
84. ARTA LEMNULUI Campina
85. RELAXA Mizil
86. STEJARUL Zalau
87. SIMEX Simleu Silvaniei
88. SAMOBIL Satu Mare
89. SARMEX Satu Mare
90. SILVANIA FOREST Satu Mare
(SEPPL)
91. MOBICRASNA Carei
92. ARDUDANA Araud
93. SPECIAL Sibiu
94. MOBSTRAT Suceava
95. FORESTIND Radauti
96. MOBILA Radauti
97. HUMORFOREST Gura Humorului
98. RAFOR Campulung Moldovenesc
99. MOBILEXTRA Campulung Moldovenesc
100. FOREX Suceava
101. DORNA FOR Vatra Dornei
- SIL DORNA FORESTA Vatra Dornei
- SIL FOR Vatra Dornei
- SIL Vama
102. DUMBRAVA (CPL) Falticeni
103. HUMORFOREST (STTL) Gura Humorului
104. FORESTFALT Falticeni
105. RAMSES Alexandria
106. TEHNOLEMN Timişoara
107. PLAPAF Deta
108. MOVAS Vaslui
109. CANTEMIR Husi
110. CARPATINA Ramnicu Valcea
111. MOPAF Focsani
112. EXPIL Focsani
113. IMPRELG Gugesti
114. PIPERA Bucureşti
- CET Pipera Bucureşti
115. MOBILUX Bucureşti
116. ARMOB Bucureşti
117. HELIADE Bucureşti
118. MOBINS Bucureşti
119. PINUM Bucureşti
120. CHIBRO Bucureşti
121. ELVILA Bucureşti
122. VESTWOOD Nehoiu
────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 2

Lista societãţilor comerciale în care sunt organizate sindicate afiliate
la Federaţia Sindicatelor Forestiere şi de Mobila din România, pentru
care se încheie Contractul colectiv de munca unic la nivelul ramurii
industriei lemnului (cod CAEN 10; 0221 - exploatarea
şi prelucrarea primara a lemnului)

───────────────────────────────────────────────────────
Nr. Societatea comercialã Localitatea
crt.
───────────────────────────────────────────────────────
1. ALFOR - S.A. Sibiu
2. FORTIS - S.A. Sibiu
3. CURTEA DE ARGES
FORESTA - S.A. Curtea de Arges
4. STALPENI FORESTAL - S.A. Stalpeni
5. FORESTA MUSCEL - S.A. Campulung Muscel
6. ELAR - S.A. Pitesti
7. BRAFOR - S.A. Braşov
8. TRANSPORT - S.A. Targoviste
9. EXFOR - S.A. Bucureşti
10. PROLEMN - S.A. Reghin
11. FORESTAR - S.A. Tarcau
12. TREMULA NAV - S.A. Constanta
13. COZIA FOREST - S.A. Ramnicu Valcea
───────────────────────────────────────────────────────ANEXA 3

Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei paritare la nivel de ramura

1. Comisia paritara la nivel de ramura va fi compusa din 11 reprezentanţi ai sindicatelor şi un numãr egal de reprezentanţi ai patronilor.
Membrii comisiei paritare sunt desemnaţi de pãrţile semnatare în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului C.C.M.R. la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale.
2. Comisia se va întruni la cererea oricãruia dintre membrii sãi, în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la formularea cererii, şi va adopta hotãrâri valabile prin consens în prezenta a 3/4 din numãrul total al membrilor.
3. Comisia va fi prezidata, prin rotaţie, de cãtre un reprezentant al fiecãrei pãrţi, ales la şedinţa respectiva.
4. Hotãrârea adoptatã potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru pãrţile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.

ANEXA 4

Contractul individual de munca
- clauze minime -

Contractul individual de munca nr. ......... a fost încheiat în baza contractului colectiv de munca convenit între ........ şi între ...... înregistrat cu nr. ....... .
între:
unitatea ........... cu sediul în .......... reprezentatã prin ........... în calitate de ...............
şi
dl (dna) .................
cu domiciliul în ...... posesor (posesoare) al/a B.l. seria ....... nr. ...... eliberat de ................. la data de .................... având ca pregãtire profesionalã ..............................
se încheie prezentul contract de munca în urmãtoarele condiţii:
1. Contractul de munca se încheie pe durata:
a) nedeterminatã, cu începere de la data de ................................;
b) determinata, începând de la data de ......... şi pana la data de ......... inclusiv.
2. Dl (Dna) .................. va îndeplini funcţia de .................... .
3. Locul muncii este ...................................................... .
4. Condiţii de încadrare: (o norma intreaga, o fracţiune de norma).
5. Condiţiile de munca se încadreazã în (condiţiile grele, periculoase, nocive, penibile, normale) .................. grupa de munca ................. .
6. Salariul de baza brut lunar este de ................................. lei. Drepturile salariale se plãtesc în chenzine lunare, stabilite dupã cum urmeazã:
a) chenzina I la data de .........................................;
b) chenzina a II-a la data de .................................... .
7. Plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de munca.
8. Dl (Dna) ................. beneficiazã de urmãtoarele sporuri:
De asemenea, mai poate beneficia şi de urmãtoarele drepturi bãneşti: ........ ...................... .
9. Pãrţile convin ca anumite obligaţii bãneşti ale salariatului sa fie achitate direct prin serviciile financiar-contabile ale unitãţii, dupã cum urmeazã: .............................
10. Durata concediului anual de odihna, corespunzãtoare vechimii, va fi de ..................... .
De asemenea, beneficiazã de un concediu suplimentar anual de .............. .
Concediul de odihna se va efectua conform programãrii.
11. Obligaţiile generale ale pãrţilor
Cel care angajeazã se obliga, în principal:
- sa îi asigure celui încadrat condiţii corespunzãtoare de lucru;
- sa îi acorde celui încadrat toate drepturile ce i se cuvin în condiţiile prevãzute de lege;
- sa respecte şi sa îndeplineascã prevederile contractului colectiv de munca;
- sa îndeplineascã alte obligaţii (în funcţie de specificul unitãţii) ....... ......................... .
Salariatul se obliga:
- sa îndeplineascã atribuţiile şi sarcinile stabilite prin dispoziţii de lucru sau fişa postului, care este anexatã la contractul individual de munca;
- sa respecte prevederile contractului colectiv de munca şi ale regulamentului de ordine interioarã, normele de protecţie a muncii etc.;
- sa îndeplineascã alte sarcini specifice locului de munca respectiv.
Prezentul contract se încheie în doua exemplare, din care unul se pãstreazã la unitate, iar celãlalt revine salariatului.

Cel care angajeazã,

Salariat,

Modificarea prezentului contract are loc la data de ...... prin schimbarea ......... pe baza ........ .

Cel care angajeazã,

Salariat,

În urma îndeplinirii procedurii legale, la data de ........ prezentul contract înceteazã prin .................. pentru urmãtoarele motive ............
având la baza (decizie, hotãrâre) ........ în temeiul articolului ......... .

Cel care angajeazã,

ANEXA 5

Lista locurilor de munca şi a activitãţilor cu condiţii grele de munca

1. lucrãri efectuate în parchete de exploatare a lemnului şi alte puncte de lucru, la campie, pe coline înalte şi pe munte, în lunca inundabila a Dunãrii;
2. centrele de sortare şi preindustrializare a lemnului, depozitul de busteni, lucrãri silvice mecanizate;
3. hala gaterelor, curbarea lemnului, lacuirea manualã a produselor lemnoase, statia de filtrare şi transport rumegus, cojirea lemnului;
4. slefuirea mecanicã, cojirea mecanicã şi uscarea cherestelei;
5. prepararea şi utilizarea vopselelor, baiturilor, grundurilor, emailurilor şi lacurilor pe baza de nitroceluloza, rasini sintetice şi alte substanţe vãtãmãtoare; prepararea pastei de chibrituri, decuparea bustenilor, uscarea, presarea şi formalizarea furnirului, placajului şi altor produse lemnoase stratificate, presarea de la fabricarea şi melaminarea placilor aglomerate din lemn (P.A.L.) şi a placilor fibrolemnoase (P.F.L); fabricarea P.F.L prin procedeu uscat, fabricarea creioanelor, fabricarea chibriturilor, daracit zegras fibra vegetala, vata industriala şi impletire de covoare, confectionare miez elastic;
6. muncitorii de la fabricarea instrumentelor muzicale, ambarcatiunilor şi materialelor sportive; sculptori; fabricarea sertarelor caserate cu folie PVC; intarsierii; fabricarea fainii din lemn; fabrici de chibrituri; stanta, masina de balotat în cadrul imprimeriei; maşini de poasat şi impachetat; laboratoarele din cadrul fabricilor de chibrituri;
7. croirea şi prelucrarea cu avans mecanic a cherestelei, a stratificatelor la masina, capsarea laditelor din lemn; depozitul de cherestea şi materiale;
8. confecţionarea butoaielor şi budanelor; croirea şi prelucrarea manualã a cherestelei;
9. formarea şi arderea bocselor la fabricarea mangalului; creuzetarea stalpilor din lemn, a diblurilor din lemn pentru traverse din beton şi a traverselor din lemn;
10. tamplari manuali, tapiteri;
11. autovehicule destinate transportului de mãrfuri, care tracteaza remorci:
a) 2 sau mai multe remorci cu capacitate mai mare de 3 tone fiecare;
b) o singura remorca de 3 tone sau mai mare sau cu 2 remorci sub 3 tone fiecare;
c) o singura remorca de 3 tone sau mai mare, în trafic local, în Bucureşti şi în oraşe cu peste 300.000 de locuitori;
12. activitatea mecanicilor de întreţinere, reparaţii şi confecţii metalice;
13. autovehicule destinate transporturilor de mãrfuri şi transporturilor tehnologice, pe drumuri nemodernizate, de categoriile 5 şi 6, din incinta santierelor, exploatarilor forestiere;
14. autovehiculele destinate transporturilor de mãrfuri agabaritice în exploatãrile forestiere:
- pana la 40 tone;
- peste 40 tone;
- tractoare rutiere care tracteaza 2 remorci cu o capacitate de peste 2 tone fiecare;
15. cai ferate forestiere:
- mişcare, tracţiune şi manevra;
- întreţinere;
16. cai ferate uzinale;
17. construcţia şi întreţinerea drumurilor forestiere;
18. exploatarea şi întreţinerea cazanelor cu cãrbuni, deşeuri din lemn şi cu aburi şi gaze, din centralele termice şi termoelectrice;
19. turnatorii din fonta, oţel şi materiale neferoase: zidirea şi repararea zidariei la cuptoarele industriale, cazanele din centralele electrice, executate la cald;
20. rampele de încãrcare-descãrcare de materii prime, materiale, produse din lemn, cu volum sau greutãţi de peste 50 kg/buc.;
21. forjarea manualã şi mecanicã a pieselor, sudura autogena şi electrica în încãperi închise, ca activitate permanenta; formarea, încãrcarea şi repararea acumulatorilor; vulcanizarea camerelor şi anvelopelor;
22. staţii de compresare; culegerea manualã a literelor şi tipãrirea la maşini plane; epurarea mecanicã şi biologica a apelor reziduale;
23. laboratoare pentru determinãri fizico-chimice în care se lucreazã permanent cu reactivi şi alte substanţe chimice vãtãmãtoare sãnãtãţii; ateliere de multiplicat documente; protecţie anticorosiva şi instalaţii;
24. staţiile de pompare şi tratare chimica a apei; fabricarea drojdiei furajere;
25. sablarea uscata a materialelor şi produselor;
26. prelucrarea produselor pe maşini-unelte de mare gabarit;
27. activitatea de exploatare, întreţinere şi reparaţii din:
- centrale electrice, precum şi centrale electrice pe cãrbuni şi deşeuri lemnoase;
- centrale termoelectrice;
28. activitatea de slefuire şi lustruire a metalelor;
29. confecţionarea prin bataie la rece, la maşini automate, a urmãtoarelor produse: cuie, agrafe, caiele, stifturi, sarma ghimpata, splinturi, tinte, suruburi, nituri, piulite, lanturi, nisipuri, blindaje pentru aparataj electronic; danturarea pilelor, nituirea lantului Gall, precum şi fabricarea sculelor taietoare pentru prelucrarea lemnului;
30. confecţionarea sculelor şi utilajelor din industria de exploatare şi prelucrare a lemnului.
Pentru celelalte locuri de munca şi activitãţi din exploatarea, transportul şi industria lemnului, procentul de majorare a salariului se va negocia la nivelul unitãţilor şi sucursalelor, acesta neputând depãşi 15% din salariul tarifar.
Condiţiile de acordare a sporurilor
1. Stabilirea concretã pe categorii de personal, cu pãstrarea procentului de majorare a salariului tarifar prevãzut în liste, se va face de cãtre patroni şi sindicate, ţinând seama de greutatea muncii, caracterizatã prin:
- efort fizic sau psihic ridicat;
- condiţii de lucru sau de mediu, nedorite în mod deosebit.
2. Diferentierea categoriilor de personal şi a locurilor de munca se va face de cãtre patronii şi sindicatele din fiecare unitate şi vor fi cuprinse în C.C.M., ţinând seama de mãrimea efortului fizic, precum şi de condiţiile de mediu.
3. Maistrii şi muncitorii de la întreţinere şi reparaţii, controlorii tehnici de calitate, precum şi alte categorii de salariaţi care lucreazã efectiv la locurile de munca şi în activitãţile prevãzute în lista beneficiazã pe perioada respectiva de procentele de majorare ce se acorda muncitorilor din activitatea de baza, în funcţie de condiţiile în care îşi desfãşoarã activitatea.
4. Personalul tehnic care indruma sau coordoneazã activitatea locurilor de munca respective beneficiazã de un spor la salariul de baza de 12,5%, cu condiţia ca cel puţin 70% din timpul efectiv de lucru sa fie prezent la locurile de munca respective.

ANEXA 6

Lista activitãţilor şi locurilor de munca la care se acorda sporuri la salariu pentru condiţii nocive

1. preparare adezivi, incleiere şi presare produse din lemn;
2. prepararea vopselelor, haiturilor, grundurilor, emailurilor şi lacurilor pe baza de nitroceluloza, rasini sintetice şi alte substanţe vãtãmãtoare, precum şi utilizarea acestora;
3. slefuirea, egalizarea şi lustruirea peliculei de lac;
4. slefuirea mecanicã a produselor lemnoase;
5. daracitul şi dezlipitul materialelor de umplutura pentru tapiterie;
6. linia de pregãtire a aschiilor pentru P.A.L. (maruntire, uscare, insilozare, sitare);
7. linia de presare şi formalizare a placilor aglomerate din lemn;
8. tocarea lemnului;
9. evacuarea rumegusului şi a prafului de lemn de la ciclon;
10. evacuarea rumegusului şi a prafului de lemn din subsolul fabricilor de cherestea;
11. prepararea pastei pentru chibrituri şi cutii de chibrituri;
12. prelucrare bete albe (debitat, derulat, uscat), aplicarea gamaliei la bete, confectionare, închidere şi impachetare cutii, umplerea şi pãstrarea cutiilor;
13. ascutirea mecanicã a cutitelor, discurilor şi pânzelor taietoare; polizarea tablelor pentru prese;
14. formarea şi arderea bocselor la fabricarea mangalului; creuzetarea stalpilor din lemn, a diblurilor din lemn pentru traverse din beton şi a traverselor din lemn;
15. antiseptizarea cherestelei în fabricile de cherestea;
16. neutralizarea şi epurarea biologica a apelor reziduale;
17. depozitare, manipulare produse chimice;
18. tananti extracţie (desfundare, difuzare şi moara uscata);
19. fierberea furfurolului;
20. fabricarea drojdiei furajere;
21. prepararea nisipurilor şi a amestecului de formare şi miezuire;
22. activitatea de formare forme şi miezuri de turnatorie:
- în camere special amenajate,
- în hala turnatoriei;
23. activitatea din turnatoriile de fonta, oţel şi neferoase, cu producţie industriala continua, în care nu se executa şi operaţiile de dezbatere sau curãţire a pieselor turnate sau în care se executa şi operaţiile de dezbatere sau curãţire a pieselor turnate;
24. dezbaterea pieselor turnate;
25. operaţiile efectuate în curatatoriile de piese turnate;
26. sablaj uscat, cu excepţia instalaţiilor ermetizate;
27. sudorii din turnatorii;
28. activitatea din secţiile (atelierele) de forja special amenajate, cu producţie industriala continua;
29. curãţirea şi debavurarea pieselor forjate;
30. fochiştii-zgurari de la cuptoarele de forja alimentate cu combustibil lichid sau gaze;
31. cuptoare de cementare, calire, recoacere, revenire, detensionare şi instalaţii de calire prin CIF;
32. cuptoare şi instalaţii de tratamente termice cu atmosfera controlatã (cementare, carbonitrurare etc.);
33. bãi de plumb şi cianuri;
34. activitatea continua de sudura electrica şi autogena;
35. sudura electrica prin contact (linii, puncte şi cal la cal);
36. confectionare la maşini automate, prin bataie la rece, a urmãtoarelor produse: cuie, caiele, stifturi, splinturi, tinte, suruburi, nituri, piulite, lanturi, agrafe, placute pentru lant Gall şi alte produse asemãnãtoare; danturarea pilelor;
37. muncitorii care lucreazã permanent cu abrazive pe cale uscata, inclusiv slefuirea pieselor;
38. izolari cu vata de sticla, lana minerala, ampora, azbest, inclusiv debitarea şi impachetarea;
39. decapari în bãi de acizi, degresari cu perclor-etilenã sau triclor-etilenã;
40. activitatea permanenta de slefuire şi lustruire a pieselor metalice cu perii de pasla, fetru, tesaturi textile, fibre vegetale sau par animal, folosind diverse paste;
41. acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie şi galvanoplastie);
42. acoperiri metalice pe cale chimica (brumare, fosfatare, patentare, patinare cu sulfuri), precum şi oxidarea anodica a aluminiului;
43. vopsirea cu vopsea de miniu de plumb;
44. culegerea manualã a literelor şi cifrelor, imprimare tipar;
45. activitatea la aparate de multiplicat: heliograf, copiator (xerox);
46. instalaţii producãtoare de zgomot (compresoare, turbocompresoare, pompe, turbine);
47. laboratoarele de analize chimice şi toxicologice;
48. curatilor haznale şi canale de evacuare a apelor reziduale şi a deşeurilor industriale;
49. vulcanizatori la cald;
50. repararea, întreţinerea şi încãrcarea acumulatorilor;
51. lucrãri de întreţinere şi reparaţii la AMC-uri şi redresoare cu mercur sau alte substanţe toxice;
52. liniile de croire şi prelucrare a sertarelor caserate;
53. tâmplãrii mecanici, ajutorii de maiştri din sectoarele de prelucrari mecanice (gatere, circulare, abric, freza cu ax orizontal, maşini de copiat, ghilotina, masina de formalizat, cepuit, maşini portabile de lustruit şi altele);
54. operator la instalaţiile de tratare a apei;
55. personalul de exploatare din sala cazanelor şi de la instalaţiile auxiliare, precum şi cei care executa revizii şi reparaţii la cazanele din centralele electrice alimentate cu combustibil solid, lichid şi gaze;
56. personalul de exploatare, revizii şi reparaţii din sala turbinelor şi a instalaţiilor auxiliare din centralele termoelectrice cu pacura, gaze şi deşeuri;
57. fochiştii de la centralele termice şi de la cazanele pe cãrbune şi deşeuri;
58. fabricarea fainii din lemn.
Condiţiile de acordare a sporurilor
1. Stabilirea activitãţilor, locurilor de munca şi categoriilor de personal pentru care se acorda sporuri la salariu se face pe baza urmãtoarelor criterii:
a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;
b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;
d) existenta unor condiţii de munca ce implica un efort fizic mare, în special condiţii nefavorabile de microclimal, zgomot intens sau vibratii;
e) existenta unor condiţii de munca ce implica o solicitare nervoasa deosebita, atentie foarte incordata şi multilaterala sau concentrare intensa şi ritm de lucru intens, ce pot determina risc de accidente sau imbolnavire;
f) structura şi nivelul morbiditatii în raport cu specificul locului de munca;
g) alte asemenea condiţii ce pot duce la uzura prematura a organismului.
2. Stabilirea nominalã a persoanelor care lucreazã în activitatea şi locurile de munca cu condiţii deosebite şi care beneficiazã de sporuri la salariu se face de cãtre fiecare unitate, cu acordul sindicatelor.
3. Maistrii, personalul de întreţinere şi reparaţii, precum şi celelalte categorii de salariaţi necuprinse în anexa şi care lucreazã în aceleaşi condiţii beneficiazã de aceleaşi sporuri la salariu.
4. Acordarea sporului pentru condiţii nocive (deosebite, vãtãmãtoare) şi programul redus de munca se stabilesc conform <>H.G.R. nr. 261/2001 .
5. Acordarea sporului se face proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca, cu condiţia ca personalul sa lucreze în aceste locuri cel puţin 70% din programul de lucru.
────────────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016