Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE MUNCA nr. 53.881 din 29 mai 2001  la nivel de ramura Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT DE MUNCA nr. 53.881 din 29 mai 2001 la nivel de ramura "Constructii-Montaj" pe anul 2001

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V, nr. 5 din 15 iunie 2001

Înregistrat la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale cu nr. 53881/29.05.2001

În temeiul prevederilor <>Legii nr. 130/1996 , asa cum a fost modificatã prin <>Legea nr. 143/1997 , şi ale <>Legii nr. 54/1991 , pãrţile contractante sunt:

A. patronii stabiliţi de Asociaţia Romana a Antreprenorilor de Construcţii - ARACO, asociaţie patronala reprezentativa a ramurii de construcţii-montaj, în baza încheierii Tribunalului Bucureşti, Secţia a V-a civilã (Dosar nr. 2/F.S/2001) şi, la nivel naţional, în baza Sentinţei civile nr. 1/31.01.2000 a T.M.B.;
B. salariaţii reprezentaţi de federaţiile sindicale reprezentative, conform legii:
. Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Materiale de Construcţii FAMILIA CONSTRUCT, conform Sentinţei civile nr. 26 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a civilã, pronunţatã în data de 8.01.2001 (Dosar nr. 35/F/2000).
. Federaţia Sindicatelor din Construcţii-Montaj "ANGHEL SALIGNY", conform Sentinţei civile nr. 11/R/1998 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a III-a civilã, pronunţatã în data de 19.02.1998 (Dosar nr. 6/R/1998);
. Federaţia Sindicatelor Constructorilor Feroviari şi de Cai de Comunicaţii din România, conform Deciziei civile nr. 1058 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilã, pronunţatã în data de 21.08.1997 (Dosar nr. 2.420/1997).

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Contractul colectiv de munca reglementeazã raporturile de munca generale dintre patroni şi salariaţi, pentru realizarea obiectului de activitate prevãzut în statut.
(2) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica la nivel de ramura.
(3) Raporturile de munca referitoare la condiţiile specifice se reglementeazã prin contractul de munca la nivel de unitate.
ART. 2
Pãrţile contractante recunosc şi accepta pe deplin ca sunt egale şi libere în negocierea prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura şi se obliga sa respecte întocmai prevederile acestuia.
ART. 3
(1) Prezentul contract colectiv de munca cuprinde drepturile şi obligaţiile reciproce ale patronatului şi sindicatelor în stabilirea condiţiilor generale de munca.
(2) Condiţiile specifice de munca, drepturile şi obligaţiile concrete, precum şi regulile de disciplina a muncii se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate şi prin regulamentul de ordine interioarã.
ART. 4
(1) Contractul colectiv de munca la nivel de ramura se încheie pe o perioada de un an, cu posibilitãţi de prelungire conform legii.
(2) Cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, pãrţile se obliga sa negocieze contractul colectiv de munca la nivel de ramura.
(3) Modificãrile prevederilor contractului colectiv de munca la nivel de ramura se fac în condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 130/1996 , asa cum a fost modificatã prin <>Legea nr. 143/1997 . Orice modificare produsã are aceleaşi efecte ca şi contractul. Orice modificare se aduce la cunostinta pãrţilor cu pana la 30 de zile înainte de data propusã pentru începerea negocierilor.
(4) Ori de câte ori contractul colectiv de munca la nivel de ramura se modifica, contractele colective de munca la nivel de unitate, precum şi contractele de munca individuale vor fi adaptate în mod corespunzãtor.
(5) Pãrţile semnatare, federaţiile sindicale şi patronii se angajeazã ca în perioada negocierilor sa nu declanseze greve şi, respectiv, sa nu efectueze concedieri pentru motive neimputabile salariaţilor.
ART. 5
(1) Prevederile contractului colectiv de munca la nivel de unitate se aplica în mod egal tuturor salariaţilor, indiferent de sex, varsta, naţionalitate, opţiune religioasã sau politica, apartenenţa sindicala, alte criterii neprofesionale. Departajarea salariaţilor numai pe criterii strict profesionale şi de calificare nu poate fi consideratã discriminatorie.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi este reglementatã de <>Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 .
(3) Având în vedere statutul apolitic al pãrţilor, acestea nu vor permite desfãşurarea activitãţilor politice în unitate.
ART. 6
În situaţiile în care, în privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementãri legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
ART. 7
Interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca la nivel de ramura se face cu respectarea prevederilor legale.
ART. 8
(1) Divergenţele intervenite în aplicarea şi executarea contractelor colective de munca vor fi soluţionate prin comisii paritare:
a) la nivel de ramura şi grup de unitãţi, printr-o comisie paritara alcãtuitã din reprezentanţii patronilor şi ai federaţiilor sindicale, semnatare ale contractului colectiv de munca;
b) la nivel de unitate, printr-o comisie paritara alcãtuitã din reprezentanţi ai salariaţilor şi ai consiliului de administraţie sau manager.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei paritare la nivel de ramura este prevãzut în Anexa nr. 1.
(2) Procedura de soluţionare a divergentelor prevãzutã mai sus nu exclude sesizarea instanţelor de judecata competente. Soluţionarea prin acord de cãtre comisia paritara implica sesizarea judecãtoriei iar dacã sesizarea a avut loc, se va prezenta instanţei hotãrârea comisiei paritare.
ART. 9
Pãrţile se obliga ca în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sa nu susţinã în nici un mod promovarea unor reglementãri care ar duce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care au fost încheiate.
ART. 10
(1) Pãrţile semnatare garanteazã respectarea drepturilor şi obligaţiilor minime cuprinse în prezentul contract.
(2) Drepturile salariaţilor prevãzute în prezentul contract colectiv de munca nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi care au fost recunoscute anterior.
ART. 11
Contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitãţi şi unitãţi nu vor putea prevedea drepturi sub limitele minime prevãzute în prezentul contract, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 130/1996 , asa cum a fost modificatã prin <>Legea nr. 143/1997 .

CAP. 2
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca

ART. 12
Angajarea se face prin încheierea contractului individual de munca, în care sunt stabilite în mod concret drepturile şi obligaţiile pãrţilor, prin negociere, şi care va respecta prevederile cu caracter minimal cuprinse în contractele colective de munca la nivel de unitate.
ART. 13
Contractele individuale de munca vor prevedea cel puţin clauzele prevãzute în Anexa nr. 2.
ART. 14
(1) Contractul individual de munca se încheie potrivit prevederilor contractului de munca la nivel de unitate, pe o perioada nedeterminatã, putând fi modificat şi completat de pãrţi prin acte adiţionale ori de câte ori intervin schimbãri ce impun modificarea sau completarea acestuia.
(2) În contractul individual de munca se vor evidenţia de fiecare data modificãrile intervenite pe parcursul derulãrii activitãţii, modificãri ce vor fi comunicate Direcţiei de munca şi protecţie socialã din teritoriu.
(3) În funcţie de necesitaţi, patronul poate sa încheie contracte individuale de munca pe durata determinata, potrivit legii.
(4) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni cu acordul pãrţilor, în cazurile prevãzute de lege.
(5) Contractul individual de munca se încheie în doua exemplare, în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeazã.
ART. 15
Angajarea se face în condiţiile stabilite de lege şi de contractul colectiv de munca, numai pe criteriul aptitudinilor şi competentei profesionale.
(2) În cazul angajãrii prin examen, concurs sau interviu, cel care angajeazã va face publica existenta posturilor libere; dacã un angajat al unitãţii şi o persoana din afarã acesteia obţin la concurs acelaşi punctaj, salariatul unitãţii are prioritate în ocuparea postului; modalitãţile de ocupare a posturilor vacante ce vor fi ocupate prin concurs, examen sau interviu şi modul de organizare şi desfãşurare a acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitãţii.
(3) Orice persoana angajata va fi supusã unei perioade de proba între 30 şi 60 de zile. Perioada de proba va fi diferenţiatã, în funcţie de natura muncii, gradul de rãspundere şi complexitate şi se stabileşte prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate. În perioada de proba, contractul individual de munca poate inceta din initiativa unitãţii, fãrã preaviz. Perioada de proba poate fi scurtata, la solicitarea conducatorului locului de munca, pentru toate categoriile de personal.
(4) La sfârşitul perioadei de proba, contractul individual de munca se poate renegocia.
ART. 16
Contractul individual de munca se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale numai cu acordul pãrţilor. Refuzul justificat al salariatului de a accepta o modificare a clauzelor contractului individual cu privire la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeazã de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest lucru. Aprecierea asupra justificarii refuzului invocat de salariat se face de cãtre patron şi sindicat.
ART. 17
Contractul individual de munca poate inceta la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, prin acordul dintre salariat şi unitate, precum şi prin desfacerea contractului din initiativa uneia dintre pãrţi.
ART. 18
Contractul de munca poate fi desfãcut din initiativa unitãţii în urmãtoarele cazuri:
a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauza, ca urmare a reorganizãrii;
b) unitatea îşi înceteazã activitatea prin dizolvare;
c) unitatea se muta în alta localitate şi are posibilitatea sa îşi asigure pe plan local cadrele necesare;
d) unitatea se muta în alta localitate iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
e) persoana nu corespunde, sub raport profesional, postului în care a fost incadrata;
f) în postul ocupat de persoana incadrata în munca este reintegrat, pe baza hotãrârii organelor competente, cel care a deţinut anterior acel post;
g) persoana incadrata în munca se pensioneazã pentru limita de varsta ori pentru invaliditate de gradul I sau II;
h) cel menţinut sau reincadrat în munca, dupã pensionarea sa pentru limita de varsta nu mai este necesar;
i) persoana incadrata în munca sãvârşeşte o abatere grava sau incalca în mod repetat obligaţiile sale de munca, inclusiv normele de comportare în unitate;
j) cel în cauza este arestat mai mult de 60 de zile;
k) persoana incadrata în munca este condamnata definitiv, pentru infracţiune în legatura cu munca sa, dacã aceasta condamnare o face necorespunzãtoare postului pe care îl deţine;
l) instanta penalã a pronunţat interdicţia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.
ART. 19
Contractul individual de munca poate fi desfãcut din initiativa salariatului, prin demisie, cu obligaţia acestuia sa anunţe în scris conducerea unitãţii cu cel puţin 15 zile lucrãtoare înainte.
ART. 20
În cazul în care unitatea este în situaţia de a opera reduceri de personal ca urmare a restrângerii activitãţii sau a retehnologizãrii, pãrţile convin urmãtoarele:
a) conducãtorul unitãţii va anunta în scris pe reprezentanţii aleşi ai salariaţilor cu privire la numãrul şi structura posturilor ce urmeazã sa fie reduse;
b) concomitent, patronul va pune la dispoziţia reprezentanţilor salariaţilor elementele ce stau la baza reducerii numãrului de salariaţi, tabelul nominal al persoanelor propuse, precum şi eventualele posibilitãţi de redistribuire a personalului; în caz de redistribuire a personalului, patronul va comunica în scris salariatului noul loc de munca, inclusiv sarcinile care îi revin;
c) comunicarea reducerii numãrului de personal se va face:
- cu 90 de zile înainte, în cazul în care unitatea îşi schimba sediul în alta localitate sau ca urmare a retehnologizãrii;
- cu 45 de zile înainte, dacã reducerea se datoreazã restrângerii activitãţii.
ART. 21
În cazul restrângerii activitãţii, concedierile vor avea în vedere urmãtoarele criterii:
- competenta profesionalã;
- cumulul de funcţii sau cel al pensiei cu salariul;
- îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
- deţinerea de terenuri agricole ori firme private;
- persoane care nu au membri de familie în întreţinere.
Stabilirea situaţiilor concrete privind aplicarea criteriilor de mai sus se realizeazã la nivelul unitãţii de cãtre semnatarii contractului colectiv de munca.
ART. 22
(1) Salariaţilor cãrora li se desface contractul individual de munca din motive neimputabile lor, patronul le va comunica aceasta, în scris, cu 15 zile lucrãtoare înainte (corelat cu prevederile art. 19).
(2) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitãţii pentru a cauta un loc de munca, fãrã ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul în condiţiile stabilite de patron.
(3) În cazul în care unei persoane i se desface contractul de munca fãrã sa i se acorde preavizul conform prevederilor alin. (1), aceasta are dreptul la o indemnizaţie egala cu salariul de baza pe o luna avut la data desfacerii contractului de munca.
ART. 23
Contractele individuale de munca pe perioada nedeterminatã se pot desface din motive neimputabile salariaţilor numai cu acordul sindicatelor sau al reprezentanţilor salariaţilor, pentru urmãtoarele categorii de personal:
a) unici sustinatori de familie;
b) în situaţia în care mãsura ar afecta doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, se desface un singur contract de munca;
c) salariaţii care mai au cel mult trei ani pana la pensionare, la cererea lor;
d) salariaţii reveniti din şomaj ca urmare a restrângerii activitãţii şi care au o perioada de lucru mai mica de 6 luni de la reluarea activitãţii.
ART. 24
La disponibilizarea salariaţilor din motive neimputabile lor, patronii vor acorda o compensaţie de cel puţin 50% din salariul de baza, în afarã drepturilor cuvenite la zi.
ART. 25
Dacã unitatea îşi relanseaza activitatea într-o perioada de pana la un an de la luarea mãsurilor de disponibilizare pentru reducerea activitãţii, aceasta are obligaţia sa aducã la cunostinta organizaţiilor sindicale acest lucru. Unitatea este obligatã sa îi reangajeze cu prioritate pe foştii salariaţi concediati pentru reducerea activitãţii.
ART. 26
Salariaţii cu o vechime în unitate de cel puţin 10 ani, cãrora le înceteazã contractul de munca din cauza pensionãrii, vor primi din partea patronului o recompensa egala cu cel puţin un salariu de baza lunar. Alte drepturi, în funcţie de vechimea în cadrul unitãţii, pot fi negociate, ţinându-se cont de posibilitãţile financiare, prin contractul colectiv de munca la nivelul unitãţii.
ART. 27
Unitatea are obligaţia de a face înscrisuri în cartea de munca în conformitate cu rezultatele negocierii drepturilor cuprinse în contractul individual de munca.

CAP. 3
Condiţiile de munca şi protecţia muncii

ART. 28
Condiţiile de munca din cadrul unitãţii trebuie sa asigure integritatea fizica şi psihicã a salariaţilor, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 90/1996 şi cu Normele Generale de Protecţia Muncii.
ART. 29
(1) Patronul are obligaţia de a lua mãsurile necesare pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, în scopul reducerii noxelor, al prevenirii accidentelor de munca sau al imbolnavirilor profesionale. Pãrţile vor avea consultãri obligatorii pentru gãsirea celor mai eficiente mãsuri de imbunatatire a condiţiilor de munca. La stabilirea mãsurilor, principiul de baza este "omul şi sãnãtatea sa." Numai dacã îmbunãtãţirea condiţiilor de munca nu este posibila se va proceda la acordarea de compensaţii bãneşti şi de alta natura.
(2) În vederea îmbunãtãţirii condiţiilor de munca, în fiecare unitate se va constitui un Comitet de Securitate şi Sãnãtate în Munca (CSSM), având atribuţiile prevãzute de art. 34 din Normele Generale de Protecţia Muncii şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a CSSM - aprobat prin <>Ordinul MMPS nr. 187/1998 .
(3) Atribuţiile membrilor CSSM la nivel de unitate, precum şi timpul alocat exerciţiului acestor atribuţii vor fi stabilite potrivit urmatorului acord-cadru:
a) componenta CSSM la nivel de unitãţi şi atribuţiile membrilor acestora sunt în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 90/1996 , capitolul 1.1.3.
b) în virtutea prevederilor legale, referitoare la repartizarea sau asumarea de atribuţii în domeniul sãnãtãţii şi securitãţii în munca, în cadrul unitãţii respective se stabilesc urmãtoarele plafoane de timp:
. mai puţin de 50 de salariaţi - 8 ore/luna
. 50-199 salariaţi - 12 ore/luna
. 200-499 salariaţi - 16 ore/luna
. 500-1499 salariaţi - 20 ore/luna
. peste 1500 salariaţi - 24 ore/luna
c) prin CCM la nivel de unitate se pot stabili cuantumuri superioare de timpi.
d) timpul alocat activitãţilor prevãzute de <>Legea nr. 90/1996 constituie timp de munca şi este retribuit corespunzãtor.
e) timpii neutilizati într-o luna de cãtre titularul de drept nu se reporteazã în luna urmãtoare.
f) în cazurile de forta majorã (accidente mortale, accidente colective şi alte situaţii asimilate) timpii alocati se supun regimului de forta majorã, dar cuantumul total nu trebuie sa depãşeascã 30% din programul normal de lucru.
(4) Activitatea Comitetelor de Securitate şi Sãnãtate în Munca se va desfasura în baza regulamentelor proprii, cu respectarea clauzelor prevãzute la alin. (3).
ART. 30
(1) Patronul va asigura organizarea raţionalã a muncii pentru fiecare loc de munca. În acest scop se stabilesc sarcini şi raspunderi sub forma de norme de munca; acestea pot fi norme de timp, norme de producţie, norme de personal, însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de servire, menite sa asigure utilizarea integrala şi eficienta a timpului de lucru.
(2) Normele de munca vor fi astfel stabilite încât sa asigure un ritm normal de lucru, o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi o tensiune nervoasa care sa nu conducã la oboseala excesiva a salariaţilor.
(3) Activitatea de normare a muncii se referã la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activitãţii fiecãruia, şi se bazeazã pe tehnica normarii muncii; aceasta se desfãşoarã ca un proces continuu, în permanenta concordanta cu schimbãrile ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnica.
(4) În toate cazurile în care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerutã atât de cãtre patron, cat şi de sindicate. În caz de divergenta în ceea ce priveşte calitatea normelor de munca se va recurge la o expertiza tehnica, ce va fi stabilitã de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele pãrţi.
ART. 31
(1) Locurile de munca se clasifica în locuri de munca cu condiţii normale şi locuri de munca cu condiţii deosebite.
(2) Încadrarea locurilor de munca în condiţii deosebite şi speciale se face cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 90/1996 , ale <>Hotãrârea Guvernului nr. 261/2001 şi ale <>Legii nr. 19/2000 , corelate.
(3) Salariaţii care lucreazã în locuri de munca cu condiţii deosebite beneficiazã, în afarã de salariul de baza şi de încadrarea în grupa de munca corespunzãtoare, de sporuri la salariul de baza, concedii suplimentare, durata de timp de lucru redusã şi, în mod gratuit, de alimentaţie de intarire, medicamente de recuperare, echipament de protecţie, materiale igienico-sanitare. Cuantumul acestora va fi prevãzut în contractele colective de munca la nivel de unitate.
(4) Pentru salariaţii care lucreazã în condiţii grele, nocive sau periculoase se vor încheia contracte de asigurare ce vor fi stabilite de cãtre sindicat şi patronat la nivel de unitate.
(5) Acordarea echipamentului de lucru se face în condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare, conform contractului colectiv de munca la nivel de unitate, ţinându-se cont de urmãtoarele:
a) echipamentul de lucru va avea caracteristici bune, în ceea ce priveşte aspectul şi calitatea, şi va fi marcat cu emblema societãţii;
b) acordarea echipamentului de lucru se va face dupã ce vor fi stabilite categoriile de personal care beneficiazã de acesta, felul echipamentului şi timpul efectiv de utilizare; schimbarea se va face la termenele prestabilite sau în cazul în care se constata o uzura pronunţatã;
c) salariatul are obligaţia de a folosi echipamentul numai pentru lucru efectiv, de a-l întreţine în bune condiţii şi de a suporta cheltuielile rezultate din neutilizarea sa completa;
d) echipamentul de protecţie se acorda în mod obligatoriu corespunzãtor locului de munca şi pe durata lucrului, iar cheltuielile vor fi suportate integral din fondurile unitãţii.
ART. 32
(1) În cazul în care condiţiile de munca se normalizeaza, salariaţii vor beneficia, pentru refacerea capacitãţii de munca, încã 2 luni, de urmãtoarele drepturi avute:
- spor pentru condiţii nocive;
- alimentaţie de intarire a organismului.
(2) De drepturile prevãzute la alineatul (1) beneficiazã, pe aceeaşi perioada, şi salariaţii cãrora li se schimba dupã cel puţin 6 luni locul de munca în cadrul aceleiaşi unitãţi, din motive ce nu le sunt imputabile, dacã drepturile de aceasta natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 33
În toate cazurile în care condiţiile de munca s-au inrautatit, determinând reclasificarea locurilor de munca, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari, începând cu data confirmãrii condiţiilor de munca certificate prin buletin de analiza.
ART. 34
(1) Patronul se obliga ca, la angajare şi ulterior, cel puţin o data pe an, sa organizeze examinarea medicalã gratuita a salariaţilor, în scopul de a constata dacã sunt apţi pentru desfãşurarea activitãţii în postul pe care ar urma sa îl ocupe sau pe care îl ocupa, precum şi pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.
(2) Pentru categoriile de salariaţi care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii de munca deosebite vor fi organizate controale medicale gratuite la perioade mai scurte, în condiţiile ce se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(3) Salariaţii sunt obligaţi sa se supunã examenelor medicale, în condiţiile organizãrii acestora potrivit prevederilor din alineatele (1) şi (2).
(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicalã, potrivit prevederilor alineatelor (1) şi (2), constituie abatere disciplinarã.
ART. 35
(1) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesionalã a salariaţilor cu privire la normele şi instrucţiunile de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor, va stabili mãsurile specifice, periodicitatea instructajelor şi controalelor, metodologia de control, obligaţiile şi rãspunderile în domeniul protecţiei muncii, în conformitate cu reglementãrile legislaţiei în vigoare.
(2) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca şi la normele de protecţie a muncii, pe care este obligat, în procesul muncii, sa le cunoascã şi sa le respecte.
(3) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbãri ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiti în condiţiile prevãzute de alineatul precedent.
(4) Timpul afectat acestor activitãţi se include în timpul de munca şi este salarizat.
ART. 36
(1) La toate normele de protecţie a muncii, oricare dintre pãrţi poate veni oricând cu propuneri de imbunatatire a acestora.
(2) Normele de protecţie a muncii sunt obligatorii pentru toţi salariaţii, nerespectarea lor constituind abatere disciplinarã.
ART. 37
(1) În vederea menţinerii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii la locurile de munca, patronul va lua urmãtoarele mãsuri:
a) amenajarea raţionalã a locurilor de munca;
b) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca - vestiare, bãi, grupuri sanitare, truse medicale, sali de repaus, cantina-restaurant, puncte de distribuire a alimentaţiei speciale, microcantine, ateliere pentru întreţinerea şi reconditionarea echipamentului individual de protecţie;
d) diminuarea treptata, pana la eliminare, a emisiilor poluante;
(2) Salariaţii sunt obligaţi sa pãstreze în bune condiţii amenajãrile efectuate de cãtre patron, sa nu le deterioreze, sa nu le descompleteze ori sa sustragã componente ale acestora. Dacã se vor produce astfel de situaţii, pe baza cercetãrilor efectuate împreunã cu reprezentanţii salariaţilor, ele vor fi remediate pe cheltuiala celor vinovaţi.
ART. 38
Patronul va lua mãsuri pentru a asigura un regim de protecţie specialã a muncii femeilor, precum şi a tinerilor sub 18 ani. Drepturile specifice vor fi negociate prin contractele colective la nivel de unitate.
ART. 39
Patronul se obliga sa nu refuze angajarea sau, dupã caz, menţinerea în munca a persoanelor handicapate, în cazurile în care acestea sunt apte pentru a îndeplini obligaţiile de serviciu aferente posturilor existente.
ART. 40
(1) Pentru salariaţii care au suferit accidente de munca sau au dobândit boli profesionale, patronul va suporta costul biletelor de tratament şi transport pe C.F.R., sau al biletului de transport auto pentru zonele unde nu exista cale feratã, în regimul deplasarilor.
(2) În situaţia când, din cauza accidentelor de munca, salariaţii au nevoie de proteze chirurgicale, dentare, oculare, auditive, de aparate ortopedice etc., aceştia au dreptul la ajutoare bãneşti în cuantum de 100% din costul lor, suportate din fondurile prevãzute anual prin Legea privind Bugetul de Stat.
(3) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se pot stabili şi alte ajutoare sociale.
ART. 41
(1) Patronul va întocmi anual proiectul de mãsuri privind normalizarea condiţiilor de munca, pentru reducerea noxelor, prevenirea accidentelor de munca sau a imbolnavirilor profesionale.
(2) Patronul se obliga sa prevadã în bugetul de venituri şi cheltuieli provizioane la nivelul cheltuielilor prognozate pentru echipamentul de lucru şi protecţie, pentru amenajãrile necesare normalizarii condiţiilor de munca, pentru acordarea alimentaţiei de intarire, pentru medicamente şi materiale igienico-sanitare.
(3) În cazul recomandãrilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de munca şi, dupã caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilitãţile fiecãrei unitãţi, acestea urmând a fi stabilite împreunã cu sindicatele.

CAP. 4
Salarizarea

ART. 42
(1) Pentru munca prestatã în condiţiile prevãzute în contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, negociat la încheierea contractului.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile şi sporurile la acesta.
(3) Salariul de baza se stabileşte astfel încât sa se asigure o diferentiere echitabila în raport cu cerinţele de pregãtire profesionalã necesarã executãrii sarcinilor sau operaţiunilor ce revin fiecãrui loc de munca. În acest scop se aplica sisteme de clasificare specifice, sub forma de reţele de coeficienţi sau reţele de salarii. La diferentierea salariilor de baza, prin intermediul unor reţele de coeficienţi sau reţele de salarii, se va tine seama, în principal, de conţinutul activitãţii, de gradul de autonomie şi initiativa în munca, de nivelul necesar de tehnicitate şi pregãtire prevãzute de indicatoarele tarifare de calificare şi, respectiv, de fişa postului, utilizate în unitate, precum şi de cerinţele de formare profesionalã, adaptare şi experienta în munca.
(4) Adaosurile la salariul de baza sunt: adaosul de acord, premiile acordate din fondul de salarii şi alte adaosuri.
(5) Pentru locurile de munca şi activitãţile cu condiţii diferite de cele normale, potrivit normelor de protecţie a muncii în vigoare, se acorda sporuri la salariul de baza.
ART. 43
(1) Formele de salarizare ce se pot aplica sunt urmãtoarele:
a) în regie;
b) în acord;
c) pe baza de tarif sau cota procentualã din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unitãţii.
(2) Formele de salarizare ce urmeazã sa se aplice se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
ART. 44
(1) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se vor stabili criteriile şi condiţiile de constituire şi acordare a premiilor.
(2) Cota de constituire a fondului de premiere a salariaţilor nu poate fi mai mica de 10% din fondul de salarii realizat.
(3) În funcţie de posibilitãţile economico-financiare, unitãţile pot acorda la sfârşitul anului un premiu anual din fondul de salarii. Criteriile de acordare se vor stabili la nivel de unitate.
ART. 45
(1) Sporurile la salariul de baza ce se pot acorda în funcţie de condiţiile existente la locul de munca sunt:
a) sporuri pentru condiţii deosebite de munca
- condiţii grele de munca, minimum 10%;
- condiţii periculoase, minimum 10%;
- condiţii penibile, minimum 25%;
- condiţii nocive, minimum 10%;
- sporuri specifice pentru lucrul în subteran, abataje, construcţii şi amenajãri hidroenergetice, de adancime etc.;
b) spor de şantier - condiţiile de acordare se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate - minimum 20.000 lei/zi pentru zilele efectiv lucrate, în cazul în care nu este inclus în salariul tarifar negociat;
c) spor pentru exercitarea şi a atribuţiilor aferente unei alte funcţii, pana la 30% din salariul de baza minim al funcţiei ale carei atribuţii se îndeplinesc;
d) spor pentru vechimea în munca - tranşele de vechime şi cuantumurile se stabilesc prin contractele de munca la nivelul unitãţii; sporul minim ce se acorda este de 5%, începând cu vechimea de 3 ani, şi de 25% la o vechime de peste 20 de ani, în cazul în care acesta nu este inclus în salariul tarifar negociat;
e) spor pentru lucrul în timpul nopţii, 25%;
f) spor pentru ore suplimentare prestate peste programul normal de lucru, pana la 100% din salariul de baza pentru aceste ore;
g) spor pentru orele lucrate sistematic peste programul normal, maximum 25% din salariul de baza.
(2) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate pot fi negociate şi alte categorii de sporuri, precum sporul pentru folosirea unei limbi strãine, dacã aceasta nu este cuprinsã în obligaţiile postului.
(3) Criteriile de acordare a sporurilor se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
(4) Sporurile se acorda proporţional cu timpul efectiv lucrat, în condiţiile pentru care au fost stabilite.
(5) Persoanele care desfãşoarã activitãţi în condiţii deosebite, grele, nocive sau periculoase, în santiere de construcţii-montaj, ateliere, laboratoare, staţii de betoane şi prefabricate vor beneficia de prevederile <>Legii nr. 19/2000 şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 261/8.03.2001 , cu obligaţia înscrierii în cartea de munca a perioadei respective.
Nominalizarea locurilor de munca care genereazã acordarea acestor drepturi se va face de cãtre pãrţi, iar tabelul cu persoanele ce activeazã în aceste locuri de munca, actualizat semestrial, va face obiectul unor acte adiţionale la contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 46
(1) Patronul va asigura condiţiile necesare realizãrii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) În situaţia în care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizãrii sarcinilor de serviciu, el este obligat sa plãteascã salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost întrerupt.
(3) În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau alte motive activitatea a fost întreruptã, salariaţii vor primi 75% din salariul de baza individual avut, cu condiţia ca încetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor şi dacã în tot acest timp au rãmas la dispoziţia unitãţii. Prin negocieri la nivelul unitãţii se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a rãmâne la dispoziţia unitãţii: salariaţii vor fi prezenţi în incinta unitãţii în asteptarea reluarii activitãţii sau vor rãmâne la domiciliu, de unde sa poatã fi convocaţi de unitate.
(4) În cazurile menţionate la alin. (3), salariaţii beneficiazã şi de celelalte drepturi prevãzute de lege pentru astfel de situaţii.
ART. 47
Plata salariilor se face periodic, la datele ce se stabilesc prin contractele colective de munca la nivelul unitãţii.
ART. 48
(1) Toate drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror obligaţii financiare ale unitãţii.
(2) În caz de faliment sau lichidare judiciarã a unitãţii, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor bãneşti constituie creanţe prioritare, urmând sa fie plãtite integral înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.
ART. 49
Patronii ţin evidentele în care se menţioneazã activitatea desfasurata şi drepturile de care au beneficiat salariaţii în baza contractelor individuale de munca şi elibereazã, la cerere, dovezi şi o scurta caracterizare privitoare la activitatea desfasurata (scrisoare de recomandare).
ART. 50
Salariul de baza minim brut în ramura construcţii-montaj se stabileşte la 1.632.000 lei/luna.
ART. 51
Patronul va asigura indexarea/compensarea salariilor individuale la data şi în condiţiile stabilite prin reglementãrile legale sau prin negociere, dupã posibilitãţile financiare.
ART. 52
(1) Pentru perioada de întrerupere a lucrului din cauza condiţiilor climatice nefavorabile, acolo unde nu pot fi luate mãsuri de continuare a activitãţii pe timpul iernii se vor aplica prevederile <>art. 13 al Legii nr. 215/22.12.1997 , privind societãţile comerciale din ramura de construcţii-montaj, care au aderat şi au cotizat la Casa Socialã a Constructorilor.
(2) În vederea aplicãrii în bune condiţii a prevederilor <>Legii nr. 215/22.12.1997 , având drept scop asigurarea unei protecţii reale pentru salariaţii care îşi întrerup activitatea în condiţiile prevederilor alin. (1), pãrţile se angajeazã la îndeplinirea urmãtoarelor îndatoriri:
a) salariaţii sa achite lunar cota de 1% din salariul de baza brut de încadrare în contul Casei Sociale a Constructorilor;
b) agentul economic va introduce în contractul de execuţie a lucrãrii, pe care îl încheie cu beneficiarul acesteia, clauza privind obligativitatea plãţii de cãtre beneficiar a cotei de 0,5%, prevãzutã de lege, care va fi virata, conform reglementãrilor legale, la Casa Socialã a Constructorilor;
c) patronii specificati la alin. (1) sa asigure constituirea cotei de 1,5% din valoarea producţiei realizate şi încasate lunar şi virarea lunarã a acesteia în contul Casei Sociale a Constructorilor, inclusiv virarea sumelor restante provenite din valoarea producţiei realizate şi nedecontate la termen;
d) în contractul colectiv de munca la nivel de unitate vor fi stipulate obligaţiile pãrţilor contractante de a urmãri lunar îndeplinirea îndatoririlor prevãzute la pct. a) - c), precum şi mãsuri în cazul neîndeplinirii acestora;
e) pãrţile contractante se angajeazã sa întreprindã în comun mãsuri în vederea modificãrii <>Legii nr. 215/22.12.1997 , în sensul eficientizarii acesteia.
(3) Pentru societãţile comerciale care au aderat la Casa Socialã a Constructorilor, anual, în cursul trimestrului IV, reprezentanţii partenerilor sociali semnatari ai contractului colectiv de munca la nivel de unitate vor conveni politica de asigurare a protecţiei sociale a salariaţilor pe perioada de reducere a activitãţii prin aplicarea prevederilor <>Legii nr. 215/1997 sau/şi ale <>Legii nr. 1/1991 , în funcţie de situaţia economico-financiarã a societãţii.
(4) Pentru societãţile comerciale care nu au aderat la Casa Socialã a Constructorilor, pentru protecţia socialã a salariaţilor în perioada întreruperii activitãţii din cauza timpului friguros se vor aplica prevederile Codului Muncii şi cele ale <>Legii nr. 1/1991 .

CAP. 5
Timpul de munca şi timpul de odihna

ART. 53
(1) Unitatea de mãsura a timpului de lucru este ora, iar prezenta la lucru este de nu mai puţin de 8 ore/zi.
(2) Pentru unitãţile unde se aplica forme specifice de organizare a timpului de lucru, durata programului de munca se stabileşte prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
ART. 54
(1) La locurile de munca unde nu exista posibilitatea încadrãrii în durata normalã a timpului zilnic de lucru se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru: tura, turnus, tura continua, program fractionat, respectiv fracţiuni de norma de 4 pana la 6 ore.
(2) Activitatea desfasurata în tura, turnus şi tura continua se considera program normal de munca.
ART. 55
(1) Salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite - nocive, grele sau periculoase - beneficiazã de reducerea timpului de munca sub 8 ore/zi, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Categoriile de personal care beneficiazã de reducerea timpului de munca, precum şi de program de lucru redus în condiţiile prevãzute la alin. (1) se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
ART. 56
(1) Salariaţii încadraţi în posturi cu fracţiuni de norma beneficiazã de toate drepturile ce decurg din contractele colective de munca de care beneficiazã salariaţii cu program normal de lucru; aceste drepturi se acorda proporţional cu timpul lucrat.
(2) La cerere, salariaţii prevãzuţi la alin. (1) vor fi încadraţi în program normal de lucru dacã exista posturi vacante şi dacã întrunesc condiţiile pentru ocuparea acestor posturi.
ART. 57
(1) Stabilirea şi modificarea programului zilnic de lucru se fac prin regulamentul de ordine interioarã.
(2) Acolo unde este posibil, se vor putea negocia orare flexibile.
ART. 58
Programul de lucru al unitãţii trebuie sa fie astfel întocmit, încât sa respecte ziua de munca de 8 ore sau, dupã caz, programul redus, potrivit legii. Fac excepţie situaţiile speciale: calamitatile, salvarea sãnãtãţii şi a vieţii unor persoane, pericolul degradãrii unor produse, prevenirea şi înlãturarea avariilor, precum şi alte situaţii speciale stabilite prin contractele colective de munca.
ART. 59
(1) Prestarea orelor suplimentare se face pe baza solicitãrii în scris de cãtre patron, cu acordul salariaţilor.
(2) Orele suplimentare se plãtesc sau se compenseazã cu timpul liber corespunzãtor, conform acordului dintre patron şi salariaţi.
(3) Orele prestate zilnic peste programul normal de lucru şi care nu depãşesc programul sãptãmânal de 40 de ore nu se considera ore suplimentare.
ART. 60
Programul de lucru în timpul nopţii este cel lucrat în intervalul dintre orele 22 şi 6.
ART. 61
Prin durata timpului de munca se înţelege timpul efectiv de lucru, din care s-au eliminat timpii consumati cu echiparea-dezechiparea la începutul şi la sfârşitul programului, cu prezentarea la locul de munca, precum şi cu pauza de masa, cu o durata mai mare de 15 minute.
ART. 62
Femeile care au în îngrijire copii de pana la 6 ani şi nu beneficiazã de cresa sau gradinita au dreptul la o reducere la jumãtate a programului de lucru, fãrã a li se diminua celelalte drepturi ce decurg din calitatea de salariat, cum ar fi vechimea în munca, vechimea în vederea pensionãrii etc.
ART. 63
(1) Salariaţii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna plãtit, de minimum 21 zile lucrãtoare.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):
a) salariaţii care au varsta sub 18 ani şi care au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihna de 24 zile lucrãtoare;
b) salariaţii nou angajaţi, pentru primul an de activitate înscris în cartea de munca, care au dreptul la un concediu de odihna plãtit cu o durata minima de 18 zile lucrãtoare.
ART. 64
(1) Pentru durata concediului de odihna, salariaţii vor primi o indemnizaţie formatã din salariul de baza la data plecãrii în concediu, corespunzãtor numãrului de zile de concediu, majoratã cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe o perioada de 3 luni lucrate anterior plecãrii în concediu.
(2) Indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mica decât salariul de baza la data plecãrii în concediu, sporul de vechime şi indemnizaţia pentru funcţia de conducere, dupã caz, luate împreunã, corespunzãtor numãrului de zile de concediu.
(3) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se poate stabili ca, pe lângã indemnizaţia de concediu, sa se plãteascã şi o prima de vacanta, în funcţie de posibilitãţile economico-financiare.
(4) Indemnizaţia de concediu şi prima de vacanta (unde este cazul) se plãtesc, de regula, înainte de plecarea în concediu.
ART. 65
(1) Programarea efectuãrii concediilor de odihna se stabileşte anual de cãtre conducerea unitãţii, împreunã cu reprezentanţii salariaţilor.
(2) Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea salariatului.
ART. 66
(1) Salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la concedii de odihna suplimentare, prevãzute de lege.
(2) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii deosebite beneficiazã de concedii de odihna suplimentare, de minimum 3 zile pe an.
(3) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se pot negocia concedii de odihna suplimentare mai mari, în funcţie de condiţiile deosebite ale fiecãrui loc de munca.
ART. 67
(1) Zile nelucrãtoare sunt considerate zilele de repaus sãptãmânal şi zilele de sarbatori legale şi religioase cuprinse în prezentul contract.
(2) Repausul sãptãmânal se acorda, de regula, sambata şi duminica.
(3) În cazul în care activitatea la locul de munca în zilele de sambata şi duminica nu poate fi întreruptã, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus sãptãmânal sa fie acordate şi în alte zile ale sãptãmânii sau, cumulat, pe o perioada mai mare.
(4) În cazul în care activitãţile se desfãşoarã în ture, turnus sau ture continue, la care timpul de lucru se repartizeazã pe schimburi în toate zilele sãptãmânii, pe baza de grafice întocmite de conducerile unitãţilor pentru aceasta categorie de personal, conducerile unitãţilor vor stabili alte zile de repaus sãptãmânal.
(5) Zilele de sarbatori legale şi religioase sunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- a II-a zi de Pasti, corespunzãtor fiecãrei confesiuni;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- 25 şi 26 Decembrie.
(6) Se stabileşte "Ziua Constructorului" în ultima sambata a lunii iulie.
ART. 68
(1) În afarã concediului legal plãtit pentru îngrijirea copilului de pana la 2 ani, persoana salariata poate beneficia, la cerere, de concediu fãrã plata de încã un an de zile.
(2) În perioada prevãzutã la alin. (1) persoanei salariate nu i se poate desface contractul individual de munca, iar pe postul sau poate fi angajata o alta persoana cu contract individual de munca pe perioada determinata.
(3) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcina, şi cele care alapteaza nu vor putea fi repartizate în schimbul de noapte şi nu vor fi trimise în deplasare în alte localitãţi, decât cu acordul lor.
(4) Pe perioada sarcinii, femeile au dreptul la învoiri pentru controale periodice.
(5) Pentru participarea efectivã a soţului la îngrijirea nou-nascutului, în contractele colective şi individuale de munca încheiate la nivelul unitãţilor se vor include prevederile Legii nr. 210/31.12.1999, privind concediul paternal.
ART. 69
Pentru evenimente familiale deosebite salariaţii au dreptul la zile plãtite, dupã cum urmeazã:
- cãsãtoria salariatului - 5 zile;
- cãsãtoria unui copil - 2 zile;
- decesul unui membru de familie (soţ, copil, tata, mama, socru, soacra) - 3 zile;
- naşterea unui copil - 2 zile;
- pentru rezolvarea problemelor militare, salariaţii au dreptul la concediu suplimentar plãtit, dupã cum urmeazã:
- la încorporare, 5 zile la solicitarea recrutilor;
- pentru clarificarea situaţiei militare: o zi pentru chemare în acelaşi judeţ, 1-2 zile pentru chemare în alt judeţ decât cel în care îşi au locul de munca (Temei legal: <>Legea nr. 46/1996 , privind pregãtirea populaţiei pentru apãrare).
ART. 70
Angajaţii care îşi completeazã studiile au dreptul la:
- 30 de zile calendaristice de concediu plãtit pentru susţinerea o singura data a examenului de diploma în învãţãmântul superior şi de maiştri;
- 60 de zile calendaristice de concediu fãrã plata pentru susţinerea sesiunilor de examen în învãţãmântul superior, seral şi fãrã frecventa, potrivit legii.
ART. 71
Prin contractele colective de munca la nivel de unitate pot fi acordate şi alte concedii fãrã plata, a cãror durata nu va putea depãşi 90 de zile lucrãtoare.

CAP. 6
Formarea profesionalã

ART. 72 - (1) Prin termenul de formare profesionalã pãrţile înţeleg sa desemneze orice procedura prin care un salariat dobândeşte o calificare, o alta calificare, precum şi orice procedura prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinand un certificat sau o diploma care atesta aceste situaţii (Legea nr. 133/2000, Ordonanta de Urgenta nr. 129/2000).
(2) Formarea şi perfecţionarea profesionalã cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de munca, convenite între sindicate şi patron.
(3) Pãrţile convin asupra obligativitatii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi şi asupra perfecţionãrii în domeniul sindical pentru reprezentanţii sindicatelor, costurile fiind suportate de unitate.
(4) Pãrţile contractante recunosc necesitatea ridicãrii nivelului de calificare şi perfecţionare şi convin ca atestarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor sa se facã treptat, în conformitate cu standardele ocupationale emise de Consiliul pentru Standarde Ocupationale şi Atestare (COSA) şi de alţi formatori acreditaţi.
ART. 73
La încheierea contractelor colective de munca la nivel de unitate pãrţile convin ca, în ceea ce priveşte formarea profesionalã, sa respecte urmãtoarele:
a) sa identifice posturile pentru care este necesarã calificarea, cãile de realizare; sa adopte programul anual şi modul de control al desfãşurãrii lui;
b) formarea profesionalã a salariaţilor în interesul unitãţii se face pe cheltuiala acesteia;
c) în cazul în care un salariat identifica un curs de formare profesionalã pe care ar dori sa îl urmeze, organizat de un terţ, patronul împreunã cu sindicatul vor analiza cererea şi dacã interesele generale ale unitãţii sunt convergente cu interesul salariatului, patronul va suporta contravaloarea cursului;
d) în cazul în care unitatea urmeazã sa îşi schimbe parţial sau total profilul de activitate, patronul va consulta sindicatul înainte de aplicarea mãsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica, înainte de a apela la angajari de forta de munca din afarã.
ART. 74
(1) Nu pot fi obligate la restituirea cheltuielilor de şcolarizare persoanele cãrora li s-a desfãcut contractul de munca din motive neimputabile lor şi care au urmat cursuri de pregãtire sau perfecţionare profesionalã, plãtite de unitate.
(2) În contractele colective de munca la nivel de unitate se vor prevedea perioadele de timp pentru care salariaţii au obligaţia de a lucra în unitate, ca urmare a absolvirii unui curs de formare profesionalã, suportat de unitate.

CAP. 7
Alte prevederi în legatura cu drepturile şi obligaţiile pãrţilor

ART. 75
Conducerea curenta a unitãţilor este asigurata de preşedintele consiliului de administraţie - director general (director) sau manager - numit potrivit legii. Acesta nu poate fi revocat decât de adunarea generalã a actionarilor sau de cel care l-a numit, dupã caz.
ART. 76
Patronul asigura gestionarea întregului patrimoniu al unitãţii şi dispune de intreaga autoritate pentru realizarea obiectivelor fixate, angajeazã personalul corespunzãtor structurii organizatorice aprobate şi stabileşte modalitãţile de desfãşurare a activitãţii, precum şi strategia de dezvoltare şi orice alte elemente ce privesc conducerea întregii unitãţi.
ART. 77
Pãrţile semnatare ale prezentului contract convin asupra stabilirii unor obligaţii ale salariaţilor ce vor fi prevãzute în regulamentul de ordine interioarã şi în contractele colective de munca la nivel de unitate şi individuale, în ceea ce priveşte:
a) respectarea cu stricteţe a programului de lucru şi folosirea integrala şi eficienta a timpului de munca, pentru executarea întocmai şi la timp a sarcinilor de serviciu ce le revin;
b) însuşirea şi respectarea procesului tehnologic şi de munca stabilit, aplicarea cu stricteţe a normelor şi instrucţiunilor referitoare la desfãşurarea raporturilor de munca;
c) utilizarea integrala a capacitãţilor de producţie şi creşterea productivitatii muncii;
d) respectarea şi aplicarea normelor de munca şi a prescripţiilor de calitate stabilite;
e) utilizarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor încredinţate potrivit parametrilor de funcţionare din documentaţia tehnica şi în condiţii de deplina siguranta;
f) utilizarea raţionalã a materiilor prime, materialelor, combustibililor şi energiei; recuperarea tuturor resurselor materiale şi energetice refolosibile;
g) însuşirea şi respectarea întocmai a normelor de protecţie a muncii, precum şi a celor privind folosirea echipamentului individual de protecţie, a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor sau de preintampinare a oricãror situaţii care ar pune în primejdie clãdirile, instalaţiile unitãţii, viata, integritatea ori sãnãtatea unor persoane;
h) sa nu divulge secretele unitãţii, chiar dupã încetarea raporturilor de serviciu;
i) sa nu sustragã şi sa nu înstrãineze bunurile unitãţii;
j) sa despãgubeascã pe angajator pentru pagubele produse şi dovedite din vina angajatului ca urmare a nerespectãrii sarcinilor de serviciu;
k) sa despãgubeascã angajatorul de cheltuielile fãcute cu şcolarizarea, autorizarea, perfecţionarea, în cazul pãrãsirii unitãţii din initiativa sa;
l) sa pãstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor cu privire la activitatea sa;
m) sa nu participe la acţiuni care contravin legislaţiei în vigoare şi reglementãrile proprii ale unitãţilor;
n) alte clauze specifice unitãţii.
ART. 78
Încãlcarea obligaţiilor de serviciu constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã, în funcţie de gravitatea faptelor, conform legii şi regulamentului de ordine interioarã.
ART. 79
(1) Aplicarea sancţiunii disciplinare se face în termen de 30 de zile de la data la care cel în drept sa o aplice a luat cunostinta de sãvârşirea abaterii, dar nu mai târziu de 6 luni de la comiterea acesteia şi numai dupã cercetarea prealabilã a faptei, ascultarea persoanei vinovate şi verificarea susţinerilor fãcute de aceasta în apãrarea sa.
(2) La cererea salariatului în cauza, potrivit procedurii de la alin. (1), acesta poate fi asistat de reprezentanţii sindicatului.
ART. 80
(1) În cazurile în care se ivesc premisele unor conflicte de interese, pãrţile semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de unitate au obligaţia sa respecte prevederile legale privind concilierea directa, iar patronul trebuie sa procedeze de urgenta la luarea mãsurilor care sa previnã astfel de conflicte.
(2) Dacã s-au epuizat toate posibilitãţile de soluţionare a conflictelor de interese prevãzute de lege, iar salariaţii vor organiza o acţiune de protest cu respectarea prevederilor legale, organizatorii împreunã cu conducerea unitãţii au obligaţia sa stabileascã toate mãsurile pentru protejarea tuturor bunurilor ce se afla în sfera conflictului.
ART. 81
În cazul unor situaţii deosebite, care ar pune în pericol unitatea şi viata salariaţilor, patronul are obligaţia sa stabileascã împreunã cu reprezentanţii acestora soluţiile pentru protecţia socialã a celor afectaţi de aceste situaţii.
ART. 82
(1) Consiliul de administraţie sau managerul ia mãsuri ca în cazul concesionarii unitãţii sau a unei pãrţi din unitate, sa prevadã în actul de concesionare obligaţia noului patron de a respecta contractul colectiv de munca în vigoare, pe durata valabilitãţii acestuia.
(2) În toate situaţiile de reorganizare sau, dupã caz, de privatizare a unitãţilor, drepturile şi obligaţiile prevãzute în contractul colectiv de munca la nivel de unitate se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice.
(3) În cazul privatizãrii societãţii, administraţia va consulta obligatoriu colectivul de salariaţi şi sindicatul pentru a cunoaşte opţiunile acestora fata de condiţiile propuse.
ART. 83
Patronul se obliga sa adopte o poziţie neutra şi impartiala fata de organizaţiile sindicale şi reprezentanţii acestora din unitate.
ART. 84
(1) Consiliul de administraţie sau managerul are obligaţia de a invita pe delegaţii aleşi ai sindicatelor sau, dupã caz, pe reprezentanţii salariaţilor sa participe la şedinţele sale, în condiţiile prevãzute de lege. Participarea se face cu drept de opinie, dar fãrã drept de vot.
(2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţa, acestora comunicându-li-se ordinea de zi. Se va asigura accesul la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale şi culturale puse în discuţie.
ART. 85
Liderii sindicatelor cu personalitate juridicã, care lucreazã nemijlocit în unitãţi, vor beneficia de reducerea programului de lucru cu 5 zile/om, cumulat într-o luna, pentru activitãţi sindicale. Pentru ceilalţi membri aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, care lucreazã nemijlocit în unitãţi, durata reducerii programului de lucru se stabileşte prin contractul colectiv la nivel de unitate.
ART. 86
Reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi celor care au deţinut o astfel de funcţie, în termen de un an de la încetarea mandatului nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile lor, decât cu acordul organului colectiv de conducere al sindicatului ierarhic superior.
ART. 87
Patronul va asigura gratuit spaţiul, mobilierul şi mijloacele necesare desfãşurãrii activitãţii sindicale în incinta unitãţii.
ART. 88
Sindicatele vor avea acces, în condiţiile legale, la baza materialã de care dispun unitãţile, pentru desfãşurarea unor activitãţi sindicale stabilite în contractele colective de munca la nivelul unitãţilor.
ART. 89
Spaţiile cu destinaţie social-culturalã sau sindicala nu pot fi înstrãinate fãrã acordul sindicatelor.
ART. 90
Baza materialã cultural-sportiva, proprietate a sindicatelor sau a patronatului, va fi folositã fãrã plata pentru acţiuni organizate de câte una dintre pãrţi, cu acordul proprietarului.
ART. 91
(1) În contractele colective de munca la nivel de unitate se vor prevedea compensãri materiale şi bãneşti pentru acţiuni cu caracter social, cum sunt procurarea de bilete pentru odihna şi tratament (care se va face, de regula, prin sindicat), cazarea în cãmine de nefamilisti şi colonii, luarea mesei la cantina, organizarea de crese pentru copiii salariaţilor, aniversarea Zilei Constructorului, serbarea pomului de Craciun, precum şi pentru alte cheltuieli. Cheltuielile vor fi prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al unitãţii, iar utilizarea integrala a acestor fonduri se va face cu acordul pãrţilor.
(2) Salariaţii care beneficiazã de bilete de tratament şi de odihna în staţiunile balneoclimaterice, în hoteluri şi case de odihna au dreptul la o reducere a costului biletelor, ce nu poate fi mai mica de 50% din valoarea nominalã a acestora, diferenţa fiind suportatã de patron.
(3) Salariaţii care beneficiazã de prevederile alin. (2) nu pot beneficia şi de prima de vacanta.
(4) Pãrţile contractante convin sa acţioneze împreunã pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 142/1998 , privind tichetele de masa.
ART. 92
Pe lângã facilitãţile stabilite de lege, salariaţii vor beneficia şi de urmãtoarele ajutoare minime, suportate din fondurile angajatorilor:
- la naşterea unui copil se acorda familiei un singur ajutor social plãtit de unitate, egal cu un salariu minim negociat la nivel de unitate;
- pentru decesul soţului, sotiei, pãrintelui aflat în întreţinerea salariatului sau al unui copil nesalariat se acorda un ajutor egal cu de doua ori salariul minim negociat la nivel de unitate;
- în cazul decesului salariatului, familiei i se acorda un ajutor egal cu de trei ori salariul minim negociat pe unitate.
ART. 93
Unitãţile vor putea acorda salariaţilor, cu avizul sindicatului, şi alte ajutoare materiale sau bãneşti, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 94
(1) Pe perioada delegarii, salariaţii vor beneficia de urmãtoarele drepturi, ale cãror cuantumuri se vor stabili în contractele colective de munca la nivel de unitate:
- decontarea cheltuielilor de transport-cazare;
- decontarea diurnei, care nu poate fi mai mica de 63.500 lei, conform <>Ordinului M.F. nr. 172/15.02.2001 , publicat în Monitorul Oficial al României nr. 110/5.03.2001, indexabila în procentele stabilite de guvern.
(2) Pentru lucrãrile ce se executa în afarã localitãţii de resedinta a unitãţii sau a filialelor sale, unitatea asigura mijloace de transport sau suporta cheltuielile de transport feroviar sau auto, pe baza de abonament (dacã este posibil).
Prevederile de la alineatul precedent sunt aplicabile şi celor care prin natura serviciului sunt obligaţi a efectua deplasãri între punctele de lucru în timpul unui schimb, cu aprobarea şefului de şantier sau de compartiment.
ART. 95
Spaţiile sociale de cazare dovedite a fi neutilizate pot fi transformate de unitate în locuinţe pentru salariaţii proprii.
Fondurile necesare pentru amenajarea acestor spaţii se constituie din contribuţia salariaţilor solicitanti. Unitatea poate sa acorde facilitãţi fãrã ca prin aceasta sa încalce prevederile legale.
ART. 96
Sindicatele vor putea desfasura activitãţi sindicale în incinta unitãţilor, în afarã orelor de program, precum şi în timpul programului, cu acordul patronului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 97
(1) Reprezentanţii federaţiilor semnatare pot verifica la unitãţi modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor, prevãzute în contractul colectiv de munca la nivel de ramura, la solicitarea scrisã a sindicatelor membre.
(2) Patronul recunoaşte dreptul federaţiilor semnatare de a asigura asistenta sau, la cerere, reprezentarea sindicatelor afiliate pentru soluţionarea litigiilor de munca sau ori de câte ori exista premise ale încãlcãrii drepturilor membrilor de sindicat.
ART. 98
Patronul nu va angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial în perioada declansarii conflictelor de munca, pe locurile de munca ale salariaţilor aflaţi în conflict.
ART. 99
Patronul recunoaşte dreptul sindicatelor sau al reprezentanţilor salariaţilor de a asista salariaţii, la solicitarea acestora, la negocierea contractului individual de munca, în ţara şi în strãinãtate.
ART. 100
Patronul se obliga sa asigure sindicatului informaţiile privind proiectele de organizare a activitãţii, datele privind bilanţul financiar-contabil, proiectul de realizare a condiţiilor de munca, proiectul de buget pe anul respectiv necesar negocierii contractului colectiv de munca la nivel de unitate, precum şi pe toatã durata lui de executare, conform legislaţiei în vigoare.
ART. 101
În cazul în care federaţiile semnatare realizeazã servicii comune în interesul unitãţilor, prin înţelegere, acestea vor stabili modul de participare la cheltuielile efectuate.
ART. 102
Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se vor stabili condiţiile şi modul de încasare a cotizaţiilor sindicale.
ART. 103
Patronii se angajeazã ca în contractele de asociere a unitãţilor cu parteneri strãini, pentru activitãţi pe teritoriul României, sa prevadã o clauza prin care societãţile mixte înfiinţate se obliga sa respecte drepturile prevãzute în legislaţia muncii în vigoare, în contractul colectiv de munca la nivelul unitãţii, precum şi în convenţiile O.I.M. ratificate de România.
ART. 104
(1) În unitãţile cu sediul în România care desfãşoarã activitãţi în strãinãtate, raporturile de munca dintre patroni şi salariaţi la data plecãrii pentru lucru în strãinãtate se reglementeazã prin act adiţional la contractul individual de munca.
(2) Salariile pentru personalul roman care lucreazã în strãinãtate se stabilesc în lei şi în valuta, prin negociere, diurna fiind în valuta.
(3) Unitatea poate acorda şi alte drepturi în funcţie de prevederile documentaţiei şi ale contractului extern, precum şi de eficienta economicã a societãţii.
(4) La negociere pãrţile contractante pot stabili ca o cota-parte din salariul în valuta sa fie achitat în ţara, în lei.
(5) Nominalizarea persoanelor care urmeazã sa lucreze în strãinãtate se va face de cãtre administraţie, cu informarea sindicatului din unitate.
ART. 105
Unitatea se obliga sa asigure pregãtirea pentru plecarea în strãinãtate, incluzând - fãrã a limita - obţinerea vizei de intrare, a permisului de lucru în ţara unde urmeazã sa lucreze, procurarea biletului de transport dus - întors, primirea salariatului la destinaţie, anunţarea autoritãţilor, cazarea şi alte facilitãţi convenite prin act adiţional la contractul individual de munca.
ART. 106
(1) Unitatea se obliga sa îi asigure salariatului asistenta medicalã şi sa îi plãteascã drepturile pe timpul concediului medical, cu condiţia ca salariatul sa facã o notificare unitãţii în termen de 48 de ore, iar certificatul medical sa fie vizat de medicul la care unitatea este arondata.
(2) În cazul în care condiţiile de tratament o impun, patronul este obligat sa asigure, pe cheltuiala sa, deplasarea salariatului în vederea continuãrii tratamentului în ţara.

CAP. 8
Dispoziţii finale

ART. 107
(1) În aplicarea <>art. 11 (3) din Legea nr. 130/1996 , republicatã, privind contractul colectiv de munca, unitãţile vor aplica prevederile art. 97 din Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel Naţional, constituind şi virand fondurile destinate activitãţilor în domeniul pregãtirii, negocierii şi aplicãrii contractelor colective de munca.
(2) Sumele prevãzute conform alin. (1) se vor calcula luând ca baza suma de 6.000 lei salariat/an, raportate la numãrul de salariaţi din anul precedent.
(3) Sumele constituite conform alin. (1) şi (2) se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totalã se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca la nivelul unitãţii;
b) 2/3 din suma totalã se vireazã de cãtre contribuabil la ARACO, care o va distribui astfel:
- 50% rãmâne la ARACO în calitate de patronat cu reprezentativitate pe ramura şi la nivel naţional;
- 50% se vireazã de cãtre ARACO federaţiilor şi confederatiilor sindicale reprezentative pentru constructori.
c) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui şi vira în termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial a prezentului contract colectiv de munca.
ART. 108
Pãrţile semnatare ale prezentului contract de munca la nivel de ramura se obliga sa respecte aplicarea clauzelor convenite în toate unitãţile pe care le reprezintã, conform anexelor ce fac parte integrantã din acest contract.
ART. 109
Ambele pãrţi au convenit ca litigiile privind executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract care nu s-au putut soluţiona pe cale amiabila sa fie soluţionate de instanta judecãtoreascã.
ART. 110
(1) Prevederile contractului colectiv de munca la nivel de ramura stau la baza negocierilor pentru încheierea contractelor colective de munca la nivel de unitate.
(2) Negocierile pentru încheierea sau modificarea contractelor colective de munca la nivelul unitãţilor vor începe în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract, înregistrat conform legii.
(3) Dupã înregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate, contractele individuale de munca vor fi completate prin acte adiţionale semnate de patroni şi de salariaţi.
ART. 111
În scopul protejãrii forţei de munca autohtone, pãrţile convin ca angajarea cetãţenilor strãini sa se facã în condiţiile convenite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, potrivit prevederilor legale.
ART. 112
Pentru protejarea forţei de munca autohtone, pãrţile semnatare se obliga sa intervinã pentru a obţine de la cei în drept reglementãrile legale privind modul de lucru şi contingentarea forţei de munca din strãinãtate.
ART. 113
Salariaţii societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat nu au dreptul de a fi numiţi în funcţii de conducere în cazul în care au firme particulare sau sunt angajaţi ai acestora, indiferent de obiectul de activitate al firmelor respective.
ART. 114
Prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura se înregistreazã la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale de cãtre Asociaţia Romana a Antreprenorilor de Construcţii, ARACO, şi intra în vigoare la data înregistrãrii lui.
Redactat astãzi, 21 mai 2001, data semnãrii contractului, în 5 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale, pentru a fi înregistrat.

ANEXA 1

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PARITARE LA NIVEL DE RAMURA

ART. 1
(1) Comisia paritara la nivel de ramura va fi compusa din reprezentanţi ai fiecãrei federaţii sindicale semnatare şi dintr-un numãr egal de reprezentanţi ai patronatului, desemnaţi în acest scop.
(2) Activitatea comisiei constituite conform prevederilor alin. (1) se desfãşoarã pe durata aplicãrii contractului colectiv de munca la nivelul ramurii de construcţii-montaj.
(3) În maximum 10 zile de la înregistrarea prezentului contract colectiv de munca, pãrţile semnatare vor nominaliza membrii comisiei.
ART. 2
Comisia se va întruni, la cererea oricãreia dintre pãrţi, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la formularea cererii şi va adopta hotãrâri valabile, prin consens, în prezenta a 3/4 din numãrul de membri ai pãrţilor semnatare.
ART. 3
Comisia va fi prezidata, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecãrei pãrţi, ales în şedinţa respectiva.
ART. 4
Hotãrârea adoptatã potrivit prevederilor art. 2 are putere obligatorie pentru pãrţile contractante.
ART. 5
Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.

ANEXA 2

CLAUZE MINIME ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

Contractul individual de munca nr. ......... a fost încheiat pe baza contractului colectiv de munca la nivel de unitate, înregistrat cu nr. ....... .

între:

Unitatea ...................................................................,
cu sediul în ...............................................................,
reprezentatã prin ..........................................................,
în calitate de ..............................................................
şi dl (dna) ............, posesor al B.I./C.I. seria ....... nr. ...... eliberat(a) de ........ la data de .........., nãscut(a) la data de ..........., în varsta de .......... de ani şi cu o vechime în munca de ........ ani, având ca pregãtire profesionalã .....................................,

se încheie prezentul contract de munca în urmãtoarele condiţii:

I. Durata contractului:
a) nedeterminatã, salariatul ............ urmând sa înceapã activitatea de la data de .....................
b) determinata, de ................, pe perioada cuprinsã de la data de ............ la data de ................

II. Felul serviciului:
Funcţia (meseria) ................ specialitatea ........, conform actului de studii (calificare) .............
Salariatul va presta urmãtoarele activitãţi:
............................................................................

Activitatea se desfãşoarã în condiţii de munca .............................,
timpul lucrat în aceste condiţii .............................................*1)
______________
*1) Condiţiile sunt atestate prin determinarea de cãtre organele sanitare, fiind confirmate de Inspectoratul teritorial pentru protecţia muncii şi normele legale în vigoare.

Locul de munca este în ......................................................

III. Condiţii de angajare: o norma intreaga, o fracţiune de norma ..........;
durata muncii este de ................. ore/zi.

IV. Salariul lunar este de ......... lei, plãtibil la ..............
Orele suplimentare prestate dupã terminarea programului sau în zilele în care nu se lucreazã se plãtesc cu spor de ................. .
Salariatul .......... beneficiazã în plus şi de urmãtoarele sporuri şi alte drepturi bãneşti: ......................

V. În situaţia în care salariatul ........... este trimis în delegaţie, acesta beneficiazã de drepturile convenite prin contractul colectiv la nivel de unitate.

VI. Pãrţile convin ca anumite obligaţii bãneşti ale salariatului sa fie achitate direct prin serviciile financiar-contabile ale unitãţii, dupã cum urmeazã: ....................

VII. Concediul de odihna
Durata concediului de odihna anual este de ......... zile, în raport cu vechimea în munca a salariatului de ......, precum şi de ........ zile de concediu suplimentar.

VIII. Protecţia muncii
Drepturi şi obligaţii specifice legate de protecţia muncii:
- echipament de protecţie ...................................................
- echipament de lucru .......................................................
- antidoturi ................................................................
- alimentaţie de protecţie ..................................................
- alte drepturi şi obligaţii privind protecţia muncii .......................

IX. Obligaţii generale ale pãrţilor
Cel care angajeazã se obliga, în principal:
a) sa îi asigure celui încadrat condiţii corespunzãtoare de lucru, punându-i la dispoziţie, potrivit specificului muncii sale, tot ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
b) sa îi acorde celui încadrat toate drepturile ce i se cuvin în condiţiile prevãzute de lege;
c) sa respecte şi sa îndeplineascã prevederile contractului colectiv de munca.
Alte obligaţii (în funcţie de specificul unitãţii) ..........................

Salariatul se obliga:
a) sa îndeplineascã atribuţiile şi sarcinile stabilite prin fişa postului, care este anexatã la contractul individual de munca;
b) sa respecte prevederile contractului colectiv de munca şi pe cele ale regulamentului de ordine interioarã.
Alte obligaţii specifice locului de munca respectiv: .................

X. Alte clauze: ......................................................

XI. Drept pentru care am încheiat prezentul contract, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Director,
Salariat,


XII. Modificarea contractului individual de munca:
┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │
│Nr. │ │ Elementul contractual │ Semnatura │
│crt.│ Data │asupra cãruia s-a convenit├──────┬─────────┬──────────┤
│ │convenţiei │ modificarea │Patron│ Salariat│Funcţionar│
│ │ │ │ │ │D.G.M.P.S.│
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──────────────────────────┴──────┴─────────┴──────────┘


În urma îndeplinirii procedurii legale la data de ......... prezentul contract înceteazã prin ...... pentru urmãtoarele motive .......... .
Având la baza (decizie, hotãrâre) ......................,
În temeiul articolului ................................ .

Director,

REPREZENTANŢII PATRONILOR DESEMNAŢI
DE COMITETUL DIRECTOR ARACO:
Societatea Comercialã AROCONSTRUCT S.A., Bucureşti,
Patru Teodor - Director general
Societatea Comercialã CCCF, Bucureşti,
Nicolae Constantinescu - Director general
Societatea Comercialã ENERGOCONSTRUCTIA S.A., Bucureşti,
Alexandru Tuleasca - Director general
Societatea Comercialã HIDROCONSTRUCTIA S.A., Bucureşti,
Iurie Druta - Director general
Societatea Comercialã IRIDEX GROUP S.R.L., Bucureşti,
Corneliu Pascu - Director general
Societatea Comercialã STIZO S.A., Bucureşti,
Dan Ene - Director general
Societatea Comercialã TIAB S.A., Bucureşti,
Adrian Florescu - Director general ARACO
Liviu Daschevici - Director General

REPREZENTANŢII SINDICATELOR:
Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi materiale de Construcţii FAMILIA CONSTRUCT,
Dan Cristescu - Preşedinte
Federaţia Nationala a Sindicatelor din Construcţii-Montaj ANGHEL SALIGNY,
Florian Mirea - Preşedinte
Federaţia Sindicatelor Constructorilor Feroviari şi Cãilor de Comunicaţii din România
Ion Gogonea - Preşedinte────────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016