Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE MUNCA nr. 53.875 din 31 mai 2001  la nivelul ramurii constructiilor de masini pe anii 2001-2004    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT DE MUNCA nr. 53.875 din 31 mai 2001 la nivelul ramurii constructiilor de masini pe anii 2001-2004

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V, nr. 4 din 12 iunie 2001
Înregistrat la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale cu nr. 53875/11/31.05.2001

PĂRŢI CONTRACTANTE

În temeiul <>Legii nr. 130/1996 , republicatã, se încheie prezentul contract colectiv de munca unic, aplicabil în unitãţi cu activitate preponderenta în producţia de construcţii metalice, produse din metal, maşini, echipamente şi mijloace de transport, indiferent de natura capitalului şi forma de organizare, între federaţiile sindicale şi patronat.
1. Salariaţii sunt reprezentaţi în conformitate cu prevederile <>art. 42 din Legea nr. 54/1991 şi <>art. 17, alin. b. din Legea nr. 130/1996 , republicatã, prin:
1. Federaţia Sindicatelor din Construcţii de Maşini - F.S.C.M. (CNSRL - FRATIA), reprezentativa prin Sentinta civilã nr. 7/5.04.2001;
2. Federaţia "INFRATIREA" a sindicatelor din sfera construcţiilor de maşini, reprezentativa prin Sentinta civilã nr. 54/5/05.1998;
3. Federaţia "U" METAL (ALFA), reprezentativa prin afiliere la Confederatia Nationala Sindicala "CARTEL ALFA";
4. Federaţia Cartel METAL - BNS reprezentativa prin Sentinta civilã nr. 3F/17.01.2001;
5. Federaţia "AUTOMOBILUL ROMANESC", reprezentativa prin Sentinta civilã nr. 23R/2.03.1998.
2. Patronii, indiferent de natura capitalului şi forma de organizare, sunt reprezentaţi prin Federaţia Patronala din Industria Construcţiilor de Maşini, conform prevederilor <>Legii nr. 130/1996 , art. 15, alin. 1, lit. b şi Hotãrârii Tribunalului Municipiului Bucureşti nr. 48/97 Dosar 4/P/97. (Dosar nr. 9/reprezentativitate/19 aprilie 2001).

PREAMBUL

Prezentul contract colectiv de munca are ca scop promovarea şi aplicarea unor raporturi de munca echitabile, de natura sa permitã desfãşurarea unei activitãţi în condiţii de profitabilitate, echilibru financiar şi capacitate de plata pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a programelor de activitate aprobate potrivit prevederilor legale şi, pe aceasta baza, sa asigure o protecţie socialã pentru salariaţi, precum şi evitarea apariţiei unor conflicte colective de munca.
Prin prezentul contract pãrţile doresc sa extindã cooperarea între patroni şi organizaţiile salariaţilor prin stabilirea unui cadru organizat de actualizare a drepturilor şi obligaţiilor pãrţilor contractante cu privire la condiţiile generale de munca şi promovarea înţelegerii reciproce a problemelor de dezvoltare economicã şi socialã.

CAP. 1
Dispoziţii generale

I.1 INTRODUCERE

ART. 1
Prezentul contract colectiv de munca este un contract-cadru care stabileşte, în principal, drepturile şi obligaţiile minime garantate pentru salariaţi şi obligaţiile pãrţilor semnatare cu privire la:
a) timpul de munca şi timpul de odihna;
b) salarizarea şi alte drepturi salariale;
c) condiţii de munca şi protecţia muncii;
d) mãsuri de protecţie specialã;
e) munca şi protecţia femeilor şi tinerilor;
f) încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului individual de munca;
g) formarea profesionalã, economicã, socialã şi sindicala;
h) drepturi şi imunitãţi sindicale;
i) obligaţii generale ale pãrţilor.

I.2 SFERA DE APLICARE

ART. 2
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica obligatoriu la unitãţile sau grupurile de unitãţi cu activitate preponderenta în producţia de construcţii metalice şi produse din metal (cod CAEN 28), maşini şi echipamente (29), mijloace de transport rutiere (34), alte mijloace de transport (35), indiferent de forma de organizare şi provenienta capitalului, modul de finanţare şi caracterul activitãţii, în care oricare dintre federaţiile semnatare au membri, conform Anexei nr. 1.
(2) În contractele colective de munca încheiate la nivel de unitate, bazate pe negocieri colective de cãtre sindicatele reprezentative, în numele salariaţilor, pãrţile contractante vor conveni, printr-o clauza expresã, plata unei contribuţii de cãtre salariaţii, alţii decât membrii de sindicat, pentru pregãtirea şi desfãşurarea negocierilor colective, dar care sa nu depãşeascã contribuţia sindicala.
ART. 3
Pãrţile semnatare la nivel de unitate sau grup de unitãţi pot adapta în funcţie de specificul unitãţii sau pot adauga clauze la contract conform Legii contractelor colective de munca.
ART. 4
(1) Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca încheiat în conformitate cu contractul colectiv de munca la nivel naţional, se vor încheia contractele colective de munca la nivel de unitãţi.
(2) La solicitarea uneia dintre pãrţile semnatare, se pot încheia contracte colective de munca şi la nivel de grupuri de unitãţi, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 130/1996 .
(3) Contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitãţi şi unitãţi se vor pune de acord cu prevederile stabilite în prezentul contract colectiv de munca în termen de 30 de zile dupã publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a.

I.3 CLAUZA DE RECUNOAŞTERE

ART. 5
Patronatul recunoaşte partea cu care încheie contractul ca reprezentant al salariaţilor din unitãţile în care federaţiile semnatare au organizaţii afiliate, conform Anexei nr. 1.
ART. 6
Pãrţile se obliga sa aducã la cunostinta celor pe care îi reprezintã prevederile prezentului contract colectiv de munca.
ART. 7
Reprezentanţii patronilor şi reprezentanţii federaţiilor sindicale vor verifica, la cererea uneia dintre pãrţi, modul cum sunt respectate în unitãţi drepturile stipulate în prezentul contract colectiv de munca.

I.4 COLABORAREA ÎNTRE PĂRŢILE CONTRACTANTE

ART. 8
Pãrţile se angajeazã sa colaboreze la realizarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca pe principiul bunei credinţe, cu respectarea legii.

I.5 DURATA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA. MODIFICAREA

ART. 9
(1) Prezentul contract colectiv de munca se încheie pe o perioada de patru ani, cu excepţia art. 64, care se negociaza anual.
(2) Cu cel puţin 60 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, pãrţile pot conveni asupra prelungirii valabilitãţii contractului sau renegocierii lui.
(3) Clauzele prezentului contract colectiv de munca continua sa producã efecte şi dupã expirarea termenului pentru care a fost încheiat, pana la încheierea urmatorului contract.
ART. 10
(1) Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate în orice moment, conform legii, ori de câte ori pãrţile convin în acest sens.
(2) Cererea de modificare se va comunica celeilalte pãrţi în scris şi va conţine atât motivele care au determinat-o, cat şi propunerile concrete.
(3) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea începe mai târziu de 15 zile de la data comunicãrii şi nici mai devreme de 48 de ore de la data acesteia.
(4) Reprezentanţii patronatului vor transmite cererile de modificare federaţiilor semnatare, iar acestea vor depune cererile lor de modificare, cu punct de vedere unic, la Secretariatul Comisiei paritare, stabilitã conform art. 13.
(5) Pãrţile se angajeazã ca în perioada prevãzutã la alin. 3 sa nu declanseze greve şi, respectiv, sa nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de munca pentru motive legate de modificarea propusã prezentului contract.
ART. 11
Modificãrile aduse contractului fac parte integrantã din contractul colectiv de munca şi produc aceleaşi efecte ca şi contractul însuşi, de la data înregistrãrii lor.
ART. 12
(1) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens.
(2) Dacã nu se realizeazã consensul, clauza se interpreteazã conform regulilor de drept comun, iar dacã şi dupã aceasta exista indoiala, se interpreteazã în înţelesul mai favorabil salariaţilor.
ART. 13
(1) Pentru soluţionarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia executãrii, modificãrii sau încetãrii prezentului contract colectiv de munca, pãrţile convin sa instituie o Comisie paritara.
(2) Componenta, organizarea şi funcţionarea Comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul din Anexa nr. 2.
ART. 14
Declanşarea procedurii prevãzutã la art. 13 nu constituie impediment pentru sesizarea instanţei de judecata competente, potrivit prevederilor legii conflictelor de munca.
ART. 15
(1) Drepturile salariaţilor prevãzute în prezentul contract colectiv de munca nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi care au fost recunoscute anterior, prin negociere, în afarã de situaţia în care prin lege se dispune în mod expres altfel.
(2) În situaţiile în care, în privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementãri legale modificatoare, acestea vor face parte de drept din contract.
ART. 16
(1) Pãrţile contractante se obliga ca, pentru perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze şi sa nu susţinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat.
(2) Pãrţile convin sa facã intervenţiile necesare pentru respectarea prevederilor <>art. 27, alin. 2 din Legea nr. 54/1991 şi, respectiv, pentru consultarea organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare în toate cazurile în care se iniţiazã acte normative ce privesc relaţiile de munca.

CAP. 2
Timp de munca şi odihna

II.1 - DURATA MUNCII
Durata normalã a muncii

ART. 17
(1) Durata normalã a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana, realizatã prin saptamana de lucru de 5 zile.
(2) La locurile de munca unde datoritã specificului activitãţii nu exista posibilitatea încadrãrii în durata normalã a zilei de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupã caz, în tura, tura continua, turnus, program fractionat.
(3) Locurile de munca la care se aplica formele specifice de organizare a programului de lucru prevãzute în alin. (2), precum şi modalitãţile concrete de organizare şi evidenta a muncii prestate, se stabilesc prin contractul colectiv de munca de la nivelul unitãţii.
ART. 18
(1) Sambata şi duminica sunt zile de repaos.
(2) În cazul unitãţilor, subunitatilor sau locurilor de munca a cãror activitate nu poate fi întreruptã, zilele de repaos se pot acorda prin rotaţie în alte zile decât sambata şi duminica, astfel încât fiecare salariat sa beneficieze cel puţin o data pe luna de repaosul sãptãmânal, succesiv în zilele de sambata şi duminica sau cumulat, pe o perioada mai mare.
(3) Situaţiile prevãzute la alin. (2) se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivelul unitãţii şi vor fi evidentiate în contractul individual de munca.
ART. 19
(1) Începerea şi sfârşitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioarã anexat la contractul colectiv de munca de la nivelul unitãţii.
(2) Pentru unele categorii de personal, cum ar fi femeile care ingrijesc copii de varsta prescolara, salariaţii care urmeazã cursurile unei instituţii de învãţãmânt, persoanele cu gradul III de invaliditate, persoanele cu recomandãri medicale sau handicapate, precum şi în alte situaţii stabilite prin contractul colectiv de munca, se pot aproba programe de munca speciale, cu alte ore de începere a programului.
ART. 20
Activitatea, conform programului stabilit, începe şi se sfârşeşte la locul de munca, în ţinuta de lucru.
ART. 21
(1) Salariaţii beneficiazã de o pauza de masa de 15 minute, pauza care este inclusã în timpul normal de lucru. Timpul afectat pauzei de masa va fi acordat, de regula, la jumãtatea duratei schimbului.
(2) Se poate acorda o pauza de masa mai mare de 15 minute cu condiţia prelungirii corespunzãtoare a zilei de lucru.

Durata redusã de munca

ART. 22
(1) Salariaţii care desfãşoarã activitatea în locuri de munca cu condiţii deosebite beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Reducerea duratei timpului de lucru la locuri de munca cu condiţii deosebite nu afecteazã salariul, vechimea în munca şi celelalte drepturi aferente duratei normale a timpului de lucru.
(3) Durata reducerii timpului normal de lucru şi categoriile de personal care beneficiazã de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitãţii.
(4) Munca prestatã peste durata convenitã conform alin. 3 se considera munca suplimentarã.
ART. 23
Pentru unele activitãţi, locuri de munca şi categorii de personal prevãzute în contractul colectiv de munca se pot stabili programe de lucru parţial, corespunzãtoare unor fracţiuni de norma, cu o durata a timpului de lucru de 6 sau 4 ore pe zi.
Drepturile salariaţilor care lucreazã în astfel de condiţii se acorda proporţional cu timpul lucrat.

Munca suplimentarã

ART. 24
(1) Munca prestatã peste programul normal de lucru (8 ore/zi x 5 zile/saptamana sau 170 ore/luna), la solicitarea patronului, este consideratã munca suplimentarã.
(2) Salariaţii pot fi chemaţi de patron sa presteze munca suplimentarã numai cu consimţãmântul lor şi numai în limita unui plafon de 360 de ore suplimentare pe an. Ceea ce depãşeşte 120 de ore suplimentare pe an de salariat, pana la 360 de ore, necesita şi acordul sindicatului.
ART. 25
(1) Orele de munca suplimentare, contabilizate separat de orele normale de munca, vor fi plãtite dublu fata de orele normale; ceea ce depãşeşte 120 ore/salariat/an se plãteşte cu un spor de 50% din salariul de baza.
(2) Potrivit dorintei sale exprimate anterior, salariatul are dreptul sa opteze între plata în bani a orelor suplimentare şi compensarea acestora prin timp liber corespunzãtor (recuperari), calculatã în condiţiile prevãzute la alin. (1).
(3) Recuperarile se vor acorda pana la sfârşitul anului în curs, în condiţiile negociate prin Contractul colectiv de munca la nivelul unitãţii.
ART. 26
(1) Personalul care prin natura muncii lucreazã sistematic peste programul normal de lucru primeşte, în funcţie de timpul prestat suplimentar în medie pe luna, un spor la salariu în cuantum de minimum 15%.
(2) Categoriile de personal care pot beneficia de prevederile alin. (1) se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 27
Munca prestatã suplimentar în zilele de repaos sau sarbatori legale şi religioase, peste durata normalã a zilei de lucru, se va plati cu un spor suplimentar de 50%, conform tabelului de mai jos:
- tariful unei ore normale 100%
- majorarea pentru ora lucrata în zi de repaos sau sãrbãtoare 100%
- majorarea pentru ora lucrata peste durata normalã a zilei de lucru 50%
Total 250%

Munca în timpul nopţii

ART. 28
Se considera munca desfasurata în timpul nopţii munca prestatã - minimum 4 ore - în intervalul cuprins între orele 21.00-7.00.
ART. 29
Este interzisã prestarea muncii în timpul nopţii (schimbul 3) de cãtre femei şi tineri sub 18 ani, în afarã cazurilor în care persoanele respective accepta aceasta munca prin consimţãmânt scris.
ART. 30
(1) Munca prestatã în timpul nopţii se plãteşte cu un spor de 25% din salariul de baza dacã timpul astfel lucrat reprezintã cel puţin jumãtate din durata normalã a programului de lucru zilnic.
(2) De acest spor beneficiazã şi salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite, unde durata muncii este mai mica de 8 ore pe zi.
ART. 31
În cazul în care munca suplimentarã în timpul nopţii va fi prestatã într-o zi de repaos sau sãrbãtoare, conform art. 35, ea va fi plãtitã ca în exemplul urmãtor:
- tariful unei ore normale 100%
- majorarea pentru ora lucrata în zi de repaos sau sãrbãtoare 100%
- majorarea pentru ora lucrata în timpul nopţii 25%
Total 225%

II. 2 - ZILE DE SĂRBĂTOARE

ART. 32
Se considera sarbatori religioase şi legale, fiind zile de repaos, urmãtoarele:
- Anul Nou - 2 zile - 1, 2 ianuarie
- Pastele - 1 zi - luni (a 2-a zi de Paste)
- Ziua internationala a muncii 1 zi - 1 Mai
- Ziua nationala - 1 zi - 1 Decembrie
- Craciunul 2 zile - 25, 26 Decembrie

ART. 33
La nivel de grupuri de unitãţi şi unitãţi se poate acorda o zi libera în funcţie de specificul activitãţii (exemplu: Ziua constructorului de maşini, Ziua navalistului etc.)
ART. 34
Munca în zilele de sãrbãtoare este cea efectuatã pe durata unei rotatii complete a schimburilor.
ART. 35
(1) Munca prestatã în zilele de sarbatori legale şi religioase se considera munca suplimentarã şi se plãteşte cu tarif dublu.
(2) Pentru persoanele care se afla în concediu de odihna, zilele în cauza nu se iau în calculul concediului respectiv.
ART. 36
Pentru realizarea unor punti din ajunul sarbatorilor, de comun acord între administraţia unitãţii şi sindicat, se poate hotãrî lucrul în zilele de sambata, munca respectiva nefiind consideratã munca suplimentarã.

II. 3 - CONCEDII

Concediul normal de odihna

ART. 37
(1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihna plãtit de minimum 21 de zile lucrãtoare.
(2) Diferentierea în funcţie de vechime se va stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitãţi şi grupuri de unitãţi.
ART. 38
Efectuarea concediului anual de odihna este obligatorie, atât pentru salariaţi cat şi pentru administraţie.
ART. 39
(1) Programarea concediilor de odihna se face de conducerea unitãţii împreunã cu organizaţia sindicala la sfârşitul fiecãrui an, pentru anul urmãtor, avându-se în vedere şi opţiunile fiecãrui salariat.
(2) Data începerii concediului de odihna în luna programata va fi comunicatã de salariat cu minimum 15 zile înainte de plecare.
ART. 40
În cazul în care exista salariaţi care nu au efectuat integral sau deloc concediul de odihna în cursul anului, acesta va fi reprogramat în cursul aceluiaşi an, conform legii.
ART. 41
Salariatul chemat din concediu are dreptul la o compensare din partea unitãţii care consta în:
- plata transportului dus-întors în/din localitatea unde se afla în concediu;
- plata unei indemnizaţii de întrerupere de minimum 15% din salariul negociat, pentru zilele programate şi neefectuate;
- despãgubiri ocazionate de cheltuielile fãcute de salariat dacã se afla la odihna sau tratament;
- timpul consumat cu deplasarea dus-întors se considera timp lucrat şi se adauga la concediul de odihna plãtit.
ART. 42
Concediul de odihna se efectueazã de regula integral sau se poate acorda fractionat, în transe, dacã interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului, dacã nu este afectatã desfãşurarea normalã a activitãţii în unitate, cu condiţia însã ca una dintre fracţiuni sa fie de cel puţin 15 zile calendaristice.
ART. 43
La unitãţile unde este posibil se va acorda întregul concediu de odihna sau o fracţiune de cel puţin 15 zile calendaristice tuturor salariaţilor, în aceeaşi perioada, într-una dintre lunile de vara.
ART. 44
În situaţia în care ambii soţi lucreazã în aceeaşi unitate, ei au dreptul la programarea în aceeaşi perioada a concediului de odihna.
ART. 45
(1) În cazul în care salariatul are bilet de tratament, el va beneficia de concediul sau de odihna în perioada pentru care are bilet.
(2) Prevederile alin. (1) se pot aplica şi în situaţia în care salariatul are bilet de odihna, în funcţie de posibilitãţile agentului economic.
ART. 46
(1) Salariaţii au dreptul la efectuarea concediului de odihna integral dupã 11 luni de la angajare.
(2) Salariaţii care în anul angajãrii nu îndeplinesc condiţia prevãzutã la alin. (1) au dreptul la un concediu de odihna proporţional cu perioada lucrata în acel an. În acest caz, prin acord între patron şi salariaţii în cauza, se poate conveni efectuarea concediului de odihna dupã 6 luni de la data angajãrii.
(3) Pentru salariaţii care lucreazã cu fracţiuni de norma, la cererea lor, durata concediului de odihna - în numãr de zile întregi - şi indemnizaţia vor fi acordate în raport cu vechimea în munca şi proporţional cu timpul lucrat.
ART. 47
În cazul în care un salariat se transfera la cerere, demisioneaza sau i se desface contractul individual de munca, din motive imputabile lui, dupã efectuarea concediului de odihna şi acesta a încasat drepturile bãneşti aferente concediului, unitatea va retine din ultimul salariu suma corespunzãtoare concediului efectuat în plus.
ART. 48
(1) Unitatea nu poate pretinde suma de bani corespunzãtoare concediului de odihna deja efectuat în cazurile când contractul individual de munca a încetat ca urmare a:
- iniţiativei unitãţii, din motive neimputabile salariatului;
- incorporarii pentru satisfacerea stagiului militar;
- întreruperii activitãţii pentru îngrijirea copilului de varsta prescolara;
- decesului.
ART. 49
(1) Elementele care constituie baza de calcul pentru stabilirea indemnizaţiei cuvenite salariaţilor pentru concediul de odihna se prevãd în contractul colectiv de munca de la nivel de unitãţi şi grup de unitãţi. Indemnizaţia nu poate fi mai mica decât salariul de baza, sporul de vechime şi indemnizaţia de conducere la data plecãrii în concediu, corespunzãtor numãrului de zile de concediu, majorat cu media celorlalte sporuri salariale, realizate anterior în ultimele trei luni lucrate.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se poate stabili ca, în raport cu posibilitãţile economico-financiare ale acestuia, pe lângã indemnizaţia de concediu sa se plãteascã o prima de vacanta.
(3) Indemnizaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) se plãtesc la plecarea în concediu.

Concedii suplimentare

ART. 50
În afarã concediului normal de odihna, anumite categorii de salariaţi beneficiazã de concediu suplimentar de odihna plãtit.
ART. 51
Ţinerii sub 18 ani beneficiazã, conform legii, de un concediu de minimum 24 de zile lucrãtoare.
ART. 52
(1) Absolvenţii şcolilor de maiştri vor beneficia o singura data de un concediu plãtit de 30 de zile calendaristice pentru pregãtirea şi susţinerea examenului de diploma, fãrã a le fi afectat concediul legal de odihna.
(2) De drepturile prevãzute la alin. (1) beneficiazã şi doctoranzii înscrişi la doctorat cu acordul unitãţii, în vederea sustinerii tezei de doctorat, precum şi absolvenţii institutelor de învãţãmânt superior pregatiti în domenii necesare unitãţii.
ART. 53
(1) Persoanele care lucreazã în locuri de munca cu condiţii deosebite beneficiazã, conform prevederilor legale, de concedii de odihna suplimentare de 3-6 zile lucrãtoare plãtite.
(2) Nominalizarea locurilor de munca şi a categoriilor de personal care au dreptul la concedii suplimentare se face prin contractul colectiv de munca la nivel de grup de unitãţi şi unitãţi.
ART. 54
În afarã concediului de odihna - în baza documentelor prezentate - salariaţii au dreptul la un numãr de zile calendaristice libere plãtite pentru evenimente de familie deosebite:
a) cãsãtoria salariatului - 5 zile
b) cãsãtoria unui copil - 2 zile
c) naşterea sau adoptia unui copil - 2 zile
d) decesul soţului (sotiei), copiilor, pãrinţilor, socrilor - 3 zile
e) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor - 1 zi
f) mutarea într-o locuinta în aceeaşi localitate - 2 zile
g) mutarea într-o locuinta din alta localitate - 5 zile
ART. 55
Elevii de la învãţãmântul seral au dreptul la un concediu fãrã plata de 30 de zile calendaristice care se acorda o singura data, la cerere, pentru pregãtirea şi prezentarea la examenul de bacalaureat.
ART. 56
(1) Studenţii din învãţãmântul superior, seral sau fãrã frecventa, beneficiazã de câte un concediu fãrã plata de pana la 60 de zile calendaristice, la cerere, eşalonat sau integral, pentru fiecare an de studiu, nu mai mult decât durata normalã a cursurilor facultãţii.
(2) Dacã studiile se fac în baza unui contract cu unitatea, studenţii pot beneficia şi de un concediu de studii plãtit, pentru fiecare an de studiu.
ART. 57
Candidaţii care se prezintã la examen sau la colocviu de admitere la doctorat beneficiazã de un concediu fãrã plata de 15 zile. Doctoranzii beneficiazã o singura data de un concediu de 30 de zile calendaristice, la cerere, în vederea sustinerii tezei de doctorat.
ART. 58
Se acorda la cererea salariatului, o data pe an, 30 de zile calendaristice de concediu fãrã plata pentru vizitarea soţului(sotiei) detaşat(a) în strãinãtate în interes de serviciu.
ART. 59
Pentru candidaţii la examen de admitere în învãţãmântul superior se acorda - o singura data - 30 de zile calendaristice fãrã plata, la cerere, cu prezentarea actelor doveditoare de participare la concurs.
ART. 60
Pentru situaţii deosebite, altele decât cele prevãzute la art. 56-60, salariaţii pot beneficia de concediu fãrã plata de maximum 30 de zile într-un an, cumulat, dacã activitatea unitãţii permite.

Învoiri

ART. 61
La cererea salariatului, se acorda un numãr de ore de învoire fãrã plata sau care pot fi recuperate, în urmãtoarele situaţii:
- efectuarea unor analize, tratament medical;
- citaţie în fata instanţei, procuraturii, poliţiei;
- alte situaţii când salariatul solicita şi activitatea unitãţii permite.

CAP. 3
Salarizare şi alte drepturi salariale

ART. 62
Pentru munca prestatã în condiţiile prevãzute în contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, convenit prin acest contract, indiferent de natura unitãţii în care îşi desfãşoarã activitatea.
ART. 63
În vederea stabilirii drepturilor ce decurg din contractul individual de munca, salariaţii din unitãţi sunt clasificati în funcţie de conţinutul activitãţii şi cerinţele postului, astfel:
A. Muncitori
1 necalificati
2 calificaţi
B. Funcţii de execuţie şi conducere:
1 funcţii de execuţie
a) cu pregãtire liceala sau postliceala
- pentru activitãţi administrative (dactilograf, funcţionar etc.)
- pentru activitãţi de specialitate (tehnician, contabil etc.)
b) maiştri
c) cu pregãtire superioarã de subingineri şi similare
d) cu pregãtire superioarã
2 funcţii de conducere a compartimentelor functionale de producţie, cercetare, proiectare şi altele similare (şef serviciu, birou, secţie, laborator etc.)
3 funcţii de conducere a societãţii sau instituţiei (director, inginer şef, contabil şef etc.)
ART. 64
(1) Salariul de baza minim în ramura pentru activitãţi ce necesita o atestare a calificãrii este de 1.900.000 lei.
(2) În situaţii de excepţie, când posibilitãţile financiare ale unitãţii nu permit, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se poate negocia un alt nivel minim al salariului prevãzut la alin. (1).
(3) Situaţiile de excepţie vor fi stabilite pe baza documentaţiei economice prezentate sindicatelor de conducerea unitãţii, conform prevederilor <>Legii nr. 54/1991 .
(4) Majorãrile de salarii pentru perioada valabilitãţii prezentului contract se vor negocia la nivel de unitãţi, corespunzãtor creşterii productivitatii muncii sau altor indicatori de eficienta, în limitele stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli.
(5) Alte venituri:
a) - cota-parte din profit care se repartizeazã salariaţilor, în procent de pana la 10%;
b) - tichete de masa acordate conform prevederilor legale şi înţelegerii pãrţilor.
ART. 65
(1) Sporurile minime ce se acorda în condiţiile prezentului contract sunt:
a) pentru condiţii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile, proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţiile respective ......... 10%;
b) pentru condiţii nocive de munca, pe baza determinarilor efectuate de organele de specialitate, din salariul minim negociat la nivel de unitate .... 10%;
c) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru şi lucrul în zilele libere şi sarbatori legale ... 100%;
d) pentru vechime în munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25%, diferenţa pe transe de vechime stabilindu-se prin contractul colectiv de munca de la nivel de unitãţi şi grupuri de unitãţi;
e) - pentru lucrul în timpul nopţii ... 25%;
f) pentru exercitarea şi a unei alte funcţii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al funcţiei înlocuite, începând cu luna a 3-a de cumul; cazurile în care se aplica aceasta prevedere şi cuantumul sporului se vor stabili prin negocieri la contractele de munca la nivel de unitãţi.
(2) - Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitãţi şi grup de unitãţi pot fi negociate şi alte categorii de sporuri (spor pentru folosirea unei limbi strãine - dacã aceasta nu este cuprinsã în obligaţiile postului).
(3) - La nivelul unitãţii se poate negocia introducerea integrala a sporurilor în salariul de baza.
ART. 66
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaosul la salariu reprezentând plusul de acord;
b) premii acordate din fondul de premiere calculat conform legii;
- prima de vacanta acordatã în condiţiile art. 49
- bonificatia de sfârşit de an ce se va acorda în doua transe, dintre care una înaintea sarbatorilor de iarna.
d) alte adaosuri convenite prin contractul colectiv de munca la nivelul unitãţii.
(2) Condiţiile de diferentiere a participãrii la profit a salariaţilor se stabilesc în contractul colectiv de munca la nivelul unitãţii.
ART. 67
(1) În funcţie de formele de organizare a muncii se pot aplica urmãtoarele forme de salarizare:
a) în regie sau dupã timp;
b) acord;
c) pe baza de tarif sau cota procentualã din veniturile realizate;
d) pe baza de indicatori;
e) alte forme.
(2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una dintre urmãtoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect;
d) alte forme.
(3) Forma de organizare a muncii şi de salarizare ce ar urma sa se aplice fiecãrei activitãţi şi fiecãrui loc de munca se stabilesc prin contractul colectiv de munca de la nivelul unitãţii.
ART. 68
(1) Unitatea are obligaţia sa asigure condiţiile necesare realizãrii de cãtre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin, în cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) În situaţia în care unitatea nu poate asigura pe durata unei zile de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizãrii sarcinilor de serviciu, aceasta este obligatã sa plãteascã salariaţilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost întrerupt.
(3) În situaţii deosebite, când activitatea a fost întreruptã mai mult de o zi din motive independente de vointa patronului, salariaţii vor primi 75% din salariul de baza individual, cu condiţia ca încetarea lucrului sa nu fie imputabilã salariaţilor şi dacã în tot acest timp aceştia au rãmas la dispoziţia unitãţii.
(4) Pentru situaţiile de mai sus - care nu pot depãşi 30 de zile/an - salariaţii vor beneficia şi de alte drepturi prevãzute de lege.
ART. 69
(1) Corelarea salariilor se face pe baza datelor privind rata inflaţiei furnizate de Comisia Nationala de Statistica, prin negocierea între patron şi sindicate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 70
Plata salariilor se face periodic, la datele care se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 71
(1) Toate drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror obligaţii financiare ale unitãţii.
(2) În caz de faliment sau lichidare judiciarã, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, urmând sa fie plãtite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.
ART. 72
Unitatea este obligatã sa ţinã evidente în care sa se menţioneze activitatea desfasurata în baza contractului individual de munca şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi sa le elibereze dovezi despre aceasta.

CAP. 4
Condiţii de munca şi protecţia muncii

ART. 73
(1) Pãrţile se obliga sa depunã diligenţele necesare pentru institutionalizarea unui sistem având drept scop ameliorarea continua a condiţiilor de munca, conform prevederilor <>Legii nr. 90/1996 , privind protecţia muncii.
(2) La stabilirea mãsurilor vizând condiţiile de munca, pãrţile implicate vor tine seama de urmãtoarele principii de baza:
a) mãsurile preconizate sa vizeze, mai întâi, ameliorarea realã a condiţiilor de munca şi numai dacã acest lucru nu este posibil la un moment dat, sa se procedeze la compensãri bãneşti sau de alta natura;
b) mãsurile preconizate pentru ameliorarea condiţiilor de munca sa fie realizate împreunã cu reprezentanţii sindicali, astfel încât sa fie consultaţi şi informati cu privire la aceste mãsuri, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.
c) pentru participarea nemijlocitã a salariaţilor la luarea deciziilor se va infiinta Comitetul de sãnãtate şi securitate în munca (cf. <>Ordinului nr. 187/1998 al M.M.P.S.).

IV.1. PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII

ART. 74
Protecţia muncii reprezintã un ansamblu de activitãţi organizatorice şi tehnice şi are drept scop protejarea vieţii, integritãţii organismului şi sãnãtãţii angajaţilor, precum şi garantarea unor condiţii normale de lucru în realizarea atribuţiilor de serviciu.
ART. 75
Pãrţile considera prevederile legislaţiei şi ale normelor generale republicane şi departamentale de protecţie şi igiena muncii, precum şi pe cele cuprinse în prezentul contract colectiv de munca, minimale şi obligatorii. În contractele colective de munca la nivelul grupurilor de unitãţi sau unitãţilor vor fi incluse clauze suplimentare de punere în aplicare.
ART. 76
Obligaţia şi rãspunderea privind asigurarea mãsurilor de protecţie şi igiena a muncii pentru salariaţi revin în totalitate patronului, cu respectarea prevederilor legale.

Securitatea muncii

ART. 77
Pentru asigurarea securitãţii corespunzãtoare a salariaţilor în procesul muncii, unitatea are obligaţia de a adopta cel puţin urmãtoarele mãsuri:
a) efectuarea instructajelor periodice de protecţie şi securitate a muncii;
b) asigurarea dotãrii instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor cu dispozitive de protecţie, aparatura de mãsura şi control a parametrilor tehnologici, precum şi de avertizare asupra starilor de pericol şi efectuarea verificãrilor periodice în scopul menţinerii în permanenta stare de funcţionare a acestora;
c) asigurarea functionarii permanente a instalaţiilor şi sistemelor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfãşurarea proceselor tehnologice;
d) analizarea periodicã, împreunã cu Inspectoratele de Stat teritoriale pentru protecţia şi securitatea muncii şi organele sanitare competente, a cauzelor accidentelor de munca şi imbolnavirilor profesionale;
e) îndepãrtarea de urgenta a cauzelor generatoare de accidente de munca şi adoptarea unor mãsuri eficiente în vederea eliminãrii grabnice a cauzelor imbolnavirilor profesionale;
f) diagnosticarea factorilor nocivi ale cãror niveluri depãşesc limitele admise în normele naţionale şi internaţionale la care România a aderat;
g) admiterea la lucru numai a persoanelor care, în urma controlului medical periodic şi a verificãrii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de munca pe care urmeazã sa le execute;
h) mãsurarea periodicã a parametrilor ce caracterizeazã condiţiile de munca şi factorii de mediu cu aparatura şi personal autorizat, iar la preluarea şi analiza probelor vor participa şi reprezentanţi din partea organizaţiilor sindicale;
i) aplicarea unor mãsuri în vederea eliminãrii tuturor factorilor de risc care pot pune în pericol viata sau sãnãtatea oamenilor.
ART. 78
(1) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca şi normele de protecţie a muncii pe care este obligat în procesul muncii sa le cunoascã şi sa le respecte.
(2) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbãri ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiti în condiţiile prevãzute la alineatul precedent.
ART. 79
(1) Patronul va finanta întregul ansamblu al activitãţilor legate de protecţia muncii, potrivit obligaţiilor ce îi revin din legislaţia din domeniu şi din contractele colective de munca.
(2) Prin contractele colective de munca la nivelul unitãţilor se prevãd mãsurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligaţiile şi rãspunderile în domeniul protecţiei muncii, în conformitate cu reglementãrile legale şi cu cele elaborate de Departamentul Protecţiei Muncii din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
(3) Timpul afectat acestor activitãţi se include în timpul de munca şi este salarizat.
ART. 80
(1) Pentru funcţionare, unitãţile sunt obligate sa aibã autorizaţie emisã de organele teritoriale ale Departamentului de Protecţie a Muncii.
(2) Este interzisã repunerea în funcţiune a unitãţilor, instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor care au fost oprite de aceste organe datoritã nerespectãrii normelor de protecţie a muncii, înainte de a fi eliminate abaterile pentru care s-a dispus oprirea.
ART. 81
(1) Patronul are obligaţia sa previnã salariaţii asupra tuturor riscurilor la care se expun în procesul muncii.
(2) În condiţiile nerespectãrii obligaţiilor de la alineatul precedent sau în lipsa unor condiţii de munca care sa le asigure securitatea în procesul muncii, salariaţii pot refuza lucrul fãrã a suporta nici o diminuare a drepturilor înscrise în contractul individual de munca.
(3) Refuzul lucrului în condiţiile alineatelor (1) şi (2) se va face în situaţii bine justificate şi nu va constitui o cauza de reziliere a contractului individual de munca din initiativa unitãţii.
ART. 82
(1) Salariaţii au, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) sa îşi însuşeascã şi sa respecte regulile şi instrucţiunile de protecţie a muncii specifice activitãţii prestate;
b) sa se prezinte la serviciu în deplina capacitate de munca încât sa nu expuna la pericol atât persoana proprie, cat şi pe ceilalţi angajaţi;
c) sa utilizeze mijloacele de protecţie individualã din dotare, corespunzãtor scopului pentru care au fost acordate.
(2) Încãlcarea acestor obligaţii constatatã de şefii ierarhici şi de organele de inspecţie autorizata atrage rãspunderea disciplinarã, administrativã şi materialã, potrivit prevederilor regulamentului de ordine interioarã precum şi penalã, dupã caz, potrivit legii.

Acordarea echipamentului individual de protecţie şi a echipamentului de lucru

ART. 83
Patronul are obligaţia sa asigure tuturor salariaţilor echipamentul individual de protecţie şi echipamentul de lucru.
ART. 84
(1) La acordarea sortimentelor de echipament de protecţie, pe meserii şi locuri de munca, se vor respecta prevederile normativului-cadru, aprobat prin <>Ordinul nr. 225/1995 , pe care pãrţile le socotesc minimale şi obligatorii.
(2) Sortimentele de echipament de lucru, pe meserii şi locuri de munca, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitãţii.
(3) Frecventa de acordare a echipamentului pe locuri de munca şi meserii se stabileşte la nivelul unitãţii, prin contractul colectiv de munca.
(4) La stabilirea frecvenţei de acordare a echipamentului de lucru se va tine cont în mod obligatoriu de calitatea acestuia.
ART. 85
Echipamentul poate fi acordat şi înainte de încheierea termenului stabilit dacã se face dovada deteriorarii lui ca urmare a unor avarii sau condiţii de munca accidentale.
ART. 86
(1) Echipamentul individual de protecţie se acorda gratuit.
(2) Costul echipamentului de lucru se suporta în proporţie de minimum 50% de unitate.
(3) Când patronul impune o anumitã ţinuta specialã ca echipament de lucru, contravaloarea acestuia se suporta integral de patronat.
ART. 87
(1) Curãţirea, neutralizarea şi întreţinerea periodicã a echipamentului de protecţie intra în obligaţiile unitãţii.
(2) Extinderea prevederilor alin. (1) la echipamentul de lucru se va stabili în contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 88
Neutilizarea echipamentului individual de protecţie poate atrage sancţiuni pana la desfacerea contractului de munca.

Ocrotirea sãnãtãţii salariaţilor

ART. 89
(1) În vederea unei ocrotiri eficiente a sãnãtãţii salariaţilor, patronul va respecta urmãtoarele obligaţii ce îi revin:
a) angajarile se vor face numai dupã efectuarea examenelor medicale, corespunzãtoare fiecãrei meserii sau loc de munca în parte;
b) efectuarea cel puţin o data pe an a controalelor medicale pentru salariaţi, conform normelor sanitare şi condiţiilor concrete de munca;
c) schimbarea locului de munca în situaţia în care starea de sãnãtate a salariatului impune acest lucru, la recomandarea organelor medicale de specialitate, în raport cu calificarea salariatului şi cu posibilitãţile unitãţii;
d) asigurarea asistenţei medicale corespunzãtoare şi permanente în cadrul dispensarului de întreprindere sau în alte instituţii similare din imediata apropiere a unitãţii;
e) organizarea unui numãr suficient de posturi de prim ajutor şi dotarea corespunzãtoare a acestora cu materiale conform necesarului prescris de organele sanitare;
f) asigurarea permanentei unui mijloc de transport pentru urgente şi, în caz de accidente, cu dotare corespunzãtoare.
(2) Salariaţii sunt obligaţi sa se supunã examenelor medicale în condiţiile prevederilor alin. (1).
(3) În cazul când dispoziţii legale speciale sau ale contractelor colective de munca prevãd examinari medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Examinarile medicale prevãzute la alin. (1), lit. b şi alin. (3) care sunt programate în timpul orelor de lucru nu vor afecta veniturile salariaţilor.
ART. 90
La cererea uneia dintre pãrţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de protecţie a muncii vor fi consultaţi în vederea duratei reduse a timpului de lucru şi acordãrii de concedii de odihna suplimentare.

Igiena muncii

ART. 91
Patronul se obliga sa respecte prevederile normelor şi normativelor din domeniul protecţiei şi igienei muncii referitoare la dotarea salariaţilor cu materiale igienico-sanitare.
ART. 92
(1) Acordarea materialelor igienico-sanitare se face gratuit.
(2) Sortimentele şi frecventa de acordare a materialelor igienico-sanitare se stabilesc prin contractele colective de munca de la nivelul unitãţii.
(3) Servirea mesei de cãtre salariaţi în condiţii de nocivitate şi toxicitate este interzisã.

IV. 2 - CONDIŢII SOCIALE

ART. 93
(1) În vederea menţinerii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de munca şi a condiţiilor sociale în cadrul unitãţilor, patronul este obligat sa ia cel puţin urmãtoarele mãsuri:
a) amenajarea ergonomica a locurilor de munca;
b) asigurarea condiţiilor optime de munca (iluminat, microclimat - temperatura, aerisire, umiditate, zgomot, vibratii);
c) asigurarea vestiarelor la capacitate suficienta şi dotare corespunzãtoare;
d) întreţinerea şi modernizarea grupurilor sociale şi instalaţiilor sanitare;
e) asigurarea apei calde şi a apei reci, precum şi a materialelor igienico-sanitare;
f) servirea mesei la cantina unitãţii şi microcantinele de secţii, dotarea şi amenajarea corespunzãtoare a acestora;
g) îmbunãtãţirea condiţiilor, a calitãţii mesei şi diversificarea meniurilor;
h) amenajarea de bufete de incinta şi aprovizionarea corespunzãtoare a acestora.
(2) Mãsurile concrete, în sensul alin. (1), se stabilesc prin contractele colective la nivelul unitãţilor.
(3) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmãriţi la fiecare loc de munca, în vederea luãrii mãsurilor de protecţie specifice, precum şi programe de control al realizãrii mãsurilor stabilite.
ART. 94
(1) Patronul va adopta planuri de mãsuri de comun acord cu organizaţiile sindicale, în vederea ameliorãrii treptate a condiţiilor de munca şi de viata în unitãţi.
(2) Pentru punerea în practica a acestor mãsuri vor fi alocate în întregime fondurile necesare. Acestea vor fi prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli ale unitãţii şi destinaţia lor nu va fi schimbatã.

IV.3 - MUNCA ÎN CONDIŢII DEOSEBITE

ART. 95
(1) Locurile de munca se clasifica în locuri de munca normale şi locuri cu condiţii deosebite.
(2) Locurile de munca cu condiţii deosebite sunt cele grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea şi se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
ART. 96
(1) Pentru prestarea activitãţii în locurile de munca cu condiţii deosebite, salariaţii pot beneficia, dupã caz, de urmãtoarele drepturi:
a) sporuri la salariu, conform prevederilor art. 65, alin. (1);
b) durata redusã a timpului de lucru;
c) antidot şi alimentaţie de intarire a organismului;
d) concedii suplimentare de minimum 3 zile pe an.
(2) Categoriile de personal, locurile de munca, cuantumurile şi condiţiile de acordare a avantajelor prevãzute la alin. (1) se stabilesc prin contractele colective de munca de la nivel de grup de unitãţi şi unitãţi.
ART. 97
Locurile de munca şi categoriile de salariaţi cu condiţii deosebite vor fi prevãzute în contractele colective de munca la nivel de unitate, cu respectarea actelor normative în vigoare.
ART. 98
(1) Patronul va organiza la angajare examinarea medicalã a salariaţilor, în scopul de a constata dacã sunt apţi pentru desfãşurarea activitãţii în postul pe care ar urma sa îl ocupe sau pe care îl ocupa, precum şi pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicalã este gratuita şi cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Condiţiile concrete urmeazã sa fie stabilite la nivel de unitate.
(2) Salariaţii sunt obligaţi sa se supunã examenelor medicale în condiţiile organizãrii potrivit prevederilor alin. (1).
(3) În cazul când dispoziţii legale speciale sau cele ale contractului colectiv de munca prevãd examinari medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicalã organizatã potrivit alin. (1) şi (3) constituie abatere disciplinarã.
ART. 99
(1) Pentru munca în condiţii deosebite, salariaţii vor beneficia de antidot şi alimentaţie de intarire a organismului, gratuit, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Alimentaţia de intarire se poate acorda şi sub forma unei mese calde.
(3) În cazul în care condiţiile de munca se normalizeaza, salariaţii vor beneficia, pentru refacerea capacitãţii de munca, încã minimum o luna de drepturile anterioare:
- spor pentru condiţii grele de munca;
- spor de nocivitate;
- alimentaţie de intarire a organismului.
(4) De drepturile prevãzute în alin. (1) beneficiazã şi salariaţii care au lucrat cel puţin 6 luni în condiţiile alin. (1) şi îşi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, dacã drepturile de aceeaşi natura la locul de munca sunt mai mici.
(5) În toate cazurile în care condiţiile de munca s-au modificat, determinând reclasificarea locurilor de munca, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari începând cu data schimbãrii condiţiilor de munca, indiferent de momentul efectuãrii reclasificarii de cãtre organele competente, cu respectarea alin. (3) şi (4).
(6) Neutilizarea antidotului şi a materialelor igienico-sanitare în incinta societãţii comerciale constituie abatere disciplinarã.

IV. 4 - ORGANIZAREA ŞI NORMAREA MUNCII

ART. 100
(1) Organizarea activitãţii din cadrul unitãţii prin stabilirea unei structuri organizatorice functionale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de munca cu precizarea atribuţiilor şi raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi sunt de competenta patronilor.
(2) În exercitarea acestor atribuţii, patronii sunt obligaţi sa ţinã seama şi de prevederile prezentului contract colectiv de munca.
ART. 101
(1) Normele de munca şi normativele de personal vor fi stabilite de patron, astfel încât sa conducã la un ritm de munca, o intensitate a efortului muscular sau intelectual ori la o tensiune nervoasa care sa nu determine o oboseala excesiva.
(2) Normele de munca şi, dupã caz, normativele de personal stabilite conform alin. (1) vor fi prezentate spre consultare organizaţiilor sindicale. Normele de munca proprii vor fi consultate de salariaţii respectivi, la cerere.
(3) În cazul în care cele existente nu corespund prevederilor alin. (1), din initiativa patronului sau la solicitarea sindicatului acestea trebuie modificate conform procedurii prevãzute de lege, fãrã ca aceasta sa conducã la diminuarea salariului.
ART. 102
(1) Sarcinile de serviciu trebuie sa fie stabilite în limitele felului muncii la care fiecare salariat s-a obligat prin contractul individual de munca.
(2) Pentru preîntâmpinarea sau înlãturarea efectelor calamitãţilor, precum şi în situaţii care pericliteazã sãnãtatea sau viata unor persoane, fiecare salariat are obligaţia de a participa, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupa, la executarea oricãror lucrãri şi la luarea mãsurilor cerute de nevoile unitãţii.
ART. 103
Numãrul de personal se va stabili în raport cu volumul activitãţii, cu durata timpului normal de lucru şi normele de munca pentru a se evita încãrcarea excesiva cu sarcini de munca a salariaţilor.
ART. 104
(1) În toate cazurile în care munca este efectuatã într-un ritm impus, colectiv sau individual, în normele de munca se includ şi timpii de refacere a capacitãţii de munca.
(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea realã a timpilor de refacere a capacitãţii de munca, numãrul de personal va cuprinde un numãr corespunzãtor de salariaţi pentru înlocuire.
ART. 105
Sindicatele sunt obligate sa îşi prezinte motivat toate observaţiile privind normele de munca şi atribuţiile de serviciu.
ART. 106
(1) În cazul în care exista divergenţe la stabilirea normelor de munca sau a normativelor de personal, la cererea oricãreia dintre pãrţi, se poate apela la o expertiza tehnica sau la orice alta procedura prevãzutã în contractul colectiv de munca.
(2) Experţii vor fi desemnaţi de comun acord de ambele pãrţi. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru pãrţi, plata acesteia fiind suportatã de patron pentru prima solicitare a sindicatelor.

CAP. 5
Mãsuri de protecţie specialã

Pierderea temporarã a capacitãţii de munca

ART. 107
(1) În cazul în care salariaţii lipsesc de la lucru din motive de incapacitate temporarã de munca, patronul poate compensa diferenţa dintre salariul de baza iniţial şi ajutorul la care are dreptul salariatul potrivit legii.
(2) Situaţiile în care se poate compensa diferenţa prevãzutã la alin. (1) vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 108
(1) Dacã salariatul se afla în incapacitate temporarã de munca patronul va aplica dispoziţiile <>Legii nr. 19/2000 .
(2) Acordarea drepturilor prevãzute la alineatului precedent nu inlatura, nici nu înlocuieşte, dreptul legal la despãgubiri al salariatului în cauza, în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 109
În cazul recomandãrilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de munca şi, dupã caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilitãţile fiecãrei unitãţi care vor fi stabilite împreunã cu sindicatele.
ART. 110
(1) Salariatul care a fost pensionat pentru incapacitate temporarã de munca, dupã o perioada de recuperare, va fi reintegrat pe cat posibil în funcţia avutã la data pierderii capacitãţii de munca sau într-una echivalenta ca salariu.
(2) Dacã exista recomandare expresã a comisiei de expertiza a capacitãţii de munca, va fi încadrat conform respectivei recomandãri şi în funcţie de posibilitãţile unitãţii.
(3) De aceleaşi drepturi beneficiazã şi salariatele care şi-au întrerupt activitatea pentru creşterea şi educarea copilului.
(4) Pe perioada de o luna de la reincadrare, consideratã de readaptare, salariaţii vor beneficia cel puţin de salariul de baza.
(5) Dacã la reincadrare salariatul solicita un alt loc de munca şi interesele unitãţii permit, acestuia i se va renegocia contractul individual de munca.

Munca persoanelor handicapate

ART. 111
Persoanele handicapate salariate în unitate beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
a) program redus de lucru;
b) scutire de a presta serviciul în timpul nopţii;
c) concedii de odihna suplimentare;
d) scutire de impozite pe salarii, conform legii;
e) alte drepturi prevãzute de lege.
ART. 112
Unitatea are obligaţia suportãrii cheltuielilor atât pentru spitalizare, medicatie, cat şi pentru confecţionarea protezelor impuse în urma accidentului de munca produs din motive neimputabile salariatului.
ART. 113
(1) Patronul se obliga sa nu refuze angajarea sau, dupã caz, menţinerea în munca a persoanelor handicapate, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu ale posturilor sau locurilor de munca existente.
(2) Organizaţiile sindicale vor sprijini angajarea şi menţinerea în munca a handicapaţilor în condiţiile alineatului precedent.

Trimiterea salariaţilor la tratament şi odihna

ART. 114
(1) Salariaţii şi membrii familiilor lor pot beneficia de bilete de tratament şi/sau odihna recuperatorie în staţiunile balneoclimaterice şi turistice prin agenţiile de profil ale sindicatelor.
(2) Fiecare unitate va achizitiona cu ajutorul sindicatului un numãr corespunzãtor de bilete, în baza necesarului întocmit de acestea, în funcţie de posibilitãţile financiare ale unitãţii.
(3) Repartizarea biletelor de tratament sau odihna recuperatorie se va face de organizaţiile sindicale şi patron.
ART. 115
(1) Salariaţii şi membrii lor de familie care beneficiazã de bilete de tratament sau odihna prin sindicat au dreptul la reducerea costului biletelor, ţinându-se seama de salariul de baza şi sezon, diferenţa de preţ fiind suportatã de unitate.
(2) Procentele de reducere a costului biletelor în raport cu criteriile prevãzute la alin. 1 se stabilesc prin contractele colective de munca la nivelul unitãţii, fãrã a fi mai mici de 50% din valoarea totalã a biletului.
(3) Costul cãlãtoriei pe calea feratã clasa a II-a sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto în comun, va fi suportat integral de unitate pentru salariatul beneficiar al biletului de tratament balnear sau odihna recuperatorie, respectiv 50% din costul transportului pentru membrii de familie.
(4) Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale sau a unor boli care, fãrã a intra în categoria bolilor profesionale, au fost contractate datoritã condiţiilor de munca, se suporta integral de unitatea economicã, inclusiv costul transportului C.F.R. clasa a II-a sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto în comun.
(5) Transportul se poate efectua şi cu mijloacele proprii, caz în care unitatea va deconta cheltuielile la nivelul transportului C.F.R. clasa a II-a, în condiţiile alin. (3).

Ajutoare materiale

ART. 116
(1) În afarã ajutoarelor prevãzute de lege la care au dreptul, salariaţii pot beneficia şi de urmãtoarele ajutoare suportate din fondurile angajatorilor:
a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de cel puţin un salariu mediu lunar pe unitate. În cazul în care decesul a survenit din cauza unei boli profesionale, a unui accident de munca ori în legatura cu munca - din motive neimputabile salariatului - cuantumul acordat familiei va fi de 3 salarii medii pe unitate, diferenţa de doua salarii platindu-se dupã stabilirea cauzei decesului;
b) cel puţin un salariu de baza mediu pe unitate, plãtit de unitate la decesul soţului sau sotiei, ori la decesul unei rude de gradul I - pãrinţi, copii - aflate în întreţinerea salariatului.
c) cel puţin un salariu de baza mediu pe unitate, plãtit de unitate mamei, pentru naşterea fiecãrui copil. Dacã mama nu este salariata, soţul acesteia beneficiazã de plata unui salariu mediu pe unitate.
(2) În cazurile de deces prevãzute la alin. 1, unitatea poate contribui material şi cu diverse servicii necesare soluţionãrii cu demnitate a problemelor în aceste împrejurãri.
ART. 117
(1) La nivelul unitãţii se vor aloca fonduri prin bugetul de venituri şi cheltuieli - în limita prevederilor legale - care vor fi utilizate în principal pentru:
a) construirea şi întreţinerea de crese, grãdiniţe pentru copiii salariaţilor;
b) amenajarea şi întreţinerea de cantine - bufet de incinta pentru salariaţi;
c) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locul de munca;
d) cheltuieli cu formarea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale;
e) formare economico-socialã şi educaţie în domeniul relaţiilor de munca;
f) cheltuieli suplimentare pentru protecţia muncii, materiale de protecţie şi igienico-sanitare, alimentaţie pentru întãrirea rezistentei organismului;
g) cheltuieli necesare asigurãrii speciale a salariaţilor pentru cauze de accident şi deces, inclusiv plata primelor de asigurare la unitãţile cu specific, conform contractelor colective de munca la nivel de unitate;
h) acţiuni cultural-sportive şi umanitare;
i) construirea de locuinţe.
ART. 118
Repartizarea spaţiilor de locuit, cu excepţia celor de intervenţii sau de serviciu, se va face de o comisie mixtã administraţie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 119
(1) Pentru salariaţi, patronul poate asigura procurarea abonamentului pentru mijloacele de transport, indiferent de forma de organizare şi provenienta capitalului unitãţii.
(2) Prin contractul colectiv de munca de la nivelul unitãţii se vor negocia cote de participare a unitãţii la suportarea costului abonamentelor.
ART. 120
(1) Unitatea va suporta cheltuielile de regie ale cantinei (în situaţia în care unitatea economicã are în dotare), inclusiv cheltuielile cu salarizarea personalului de deservire, dacã aceasta nu funcţioneazã ca unitate distinctã.
(2) O cota-parte din costul meniului la cantina, negociata prin contractul colectiv de munca, poate fi suportatã de unitate.
ART. 121
În vederea asigurãrii condiţiilor de odihna şi recreere în timpul concediului de odihna al salariaţilor precum şi în timpul zilelor nelucrãtoare, unitãţile împreunã cu organizaţiile sindicale vor face demersuri pentru achiziţionarea unor vile pentru odihna la munte şi/sau la mare.
ART. 122
(1) Unitatea poate contribui anual cu o suma necesarã sarbatoririi Craciunului, a Zilei Copilului şi a zilei de 8 Martie.
(2) Mãrimea fondului şi utilizarea lui se negociaza între patron şi sindicate.

CAP. 6
Munca şi protecţia femeilor şi tinerilor

ART. 123
(1) Femeile au dreptul, conform convenţiilor internaţionale, la tratament egal cu bãrbaţii în situaţii egale sau comparabile.
(2) Este interzisã conceperea unor clauze discriminatorii; dacã exista astfel de clauze ele vor fi nule de drept.
ART. 124
(1) La angajare, femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.
(2) Angajarea şi/sau promovarea se vor face numai în funcţie de pregãtire şi competenta.
(3) Va fi respectat principiul "salarizare egala la munca egala cu bãrbaţii".
(4) Criteriul sexului nu poate fi o piedica la promovare.
ART. 125
(1) Femeile gravide începând cu luna a 5-a de sarcina nu vor fi trimise în deplasare în alte localitãţi.
(2) Femeile care au în îngrijire copii de varsta prescolara nu pot fi trimise în deplasare în alte localitãţi, pentru o durata mai mare de o zi, decât cu acordul lor.
ART. 126
(1) În cazul în care salariata se afla în concediu de maternitate, unitatea poate compensa pe aceasta perioada diferenţa dintre salariul de baza individual avut şi indemnizaţia legalã la care are dreptul, mai ales în cazurile sociale grele.
(2) Perioada pe durata cãreia se acorda compensarea va fi stabilitã prin contractele colective de munca la nivel de unitate, dar nu mai puţin de 6 sãptãmâni.
ART. 127
(1) Femeile au dreptul la concedii prenatale şi postnatale plãtite, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum şi pentru creşterea copiilor, în condiţiile legii.
(2) Salariatele care au în întreţinere copii de varsta prescolara şi care nu mai beneficiazã de concediu medical plãtit pentru îngrijirea copiilor bolnavi pot beneficia de minimum 6 zile libere/an, plãtite cu salariul de baza, pentru îngrijirea copiilor care sunt internati în spital.
(3) Zilele prevãzute la alineatul precedent se acorda la cerere, dupã prezentarea actului medical care face dovada internãrii.
(4) În afarã concediului legal plãtit pentru îngrijirea copiilor în varsta de pana la doi ani, salariata mama poate beneficia de încã un an de concediu fãrã plata.
(5) Pe perioada în care salariata se afla în concediul prevãzut la alin. 4 nu i se va putea desface contractul de munca, iar în postul sau vor putea fi angajate alte persoane doar cu contract de munca pe durata determinata.
(6) În cazul decesului mamei, tatãl copilului, la cererea sa, va putea beneficia de:
a) compensaţia prevãzutã la art. 126;
b) concediul fãrã plata neutilizat de mama la data decesului, cu respectarea alin. (5).
ART. 128
(1) Angajarea, reincadrarea femeilor dupã încetarea perioadei de întrerupere pentru creşterea copilului, se va face pe cat posibil în aceeaşi funcţie sau într-una echivalenta ca salariu.
(2) Pe o perioada de o luna de la reincadrare, consideratã perioada de readaptare, persoana reincadrata în condiţiile alin. (1) va beneficia cel puţin de salariul de baza.
(3) În aceasta perioada, pentru motive neimputabile persoanei, concedierea este interzisã.
ART. 129
În perioada de sarcina femeile au dreptul la învoiri în vederea efectuãrii controalelor medicale periodice.
ART. 130
(1) Este interzisã femeilor gravide, începând cu luna a 5-a de sarcina, munca în locuri considerate cu condiţii deosebite.
(2) La recomandarea medicului, femeile gravide vor beneficia de schimbarea locului de munca iar, în limita posibilitãţilor, într-o funcţie echivalenta ca salariu.
ART. 131
În unitãţile care folosesc personal de sex feminin vor fi asigurate obligatoriu condiţiile necesare: vestiare şi grupuri sociale la capacitate corespunzãtoare şi cu o dotare specifica.
ART. 132
Patronul poate hotãrî acordarea unei zile libere plãtite în vederea sarbatoririi zilei de 8 Martie, dacã aceasta este într-o zi lucrãtoare.
ART. 133
Este interzisã concedierea persoanelor de sex feminim în perioada imbolnavirilor, graviditatii şi maternitatii, precum şi în alte cazuri prevãzute de lege.
ART. 134
Femeile cu copii în întreţinere, precum şi cele cu probleme sociale deosebite, vor fi protejate în cazul unor mãsuri de concediere.
ART. 135
Este interzisã concedierea femeilor - din motive neimputabile lor - care mai au trei ani pana la pensionare la cererea lor.
ART. 136
Femeile vor participa în egala mãsura cu bãrbaţii la programele stabilite în vederea reciclarii, în cazul introducerii unei tehnologii moderne, precum şi la programele de recalificare profesionalã.
ART. 137
(1) În anumite situaţii, prevãzute în contractele colective de munca, femeile au dreptul la lucru cu fracţiuni de norma de 6 sau 4 ore pe zi.
(2) Pentru cazurile în care au în îngrijire copii mici - de varsta prescolara - lucrul cu norma de 6 sau 4 ore se va considera ca activitate cu norma intreaga la calcularea vechimii în munca.
(3) Salariata care renunţa la concediul legal pentru îngrijirea copilului în varsta de pana la un an beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore/zi, fãrã sa fie afectate salariul de baza şi vechimea în munca.
(4) La cererea lor, în situaţiile prevãzute în alin. (2), femeile pot opta pentru program decalat, cu alte ore de începere şi terminare a lucrului, cu excepţia cazurilor când activitatea unitãţii nu permite acest lucru.
ART. 138
(1) Se va evita, pe cat posibil, prestarea muncii în timpul nopţii de cãtre femei şi tineri sub 18 ani.
(2) Pentru femeile gravide, începând cu luna a 5-a de sarcina, munca în timpul nopţii este interzisã.
ART. 139
Concediul anual de odihna poate fi întrerupt şi reprogramat pe timpul concediului prenatal şi post natal.
ART. 140
(1) Unitatea, împreunã cu sindicatele, va soluţiona eventualele conflicte de natura sa lezeze demnitatea femeii.
(2) Reclamaţiile în acest sens din partea femeilor salariate vor fi soluţionate cu promptitudine şi confidenţial.
ART. 141
(1) Pãrţile se obliga sa asigure un regim de protecţie a tinerilor în varsta de pana la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.
(2) Ţinerii încadraţi cu contract de munca, în varsta de pana la 18 ani, beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
a) scutire de a presta serviciul în timpul nopţii;
b) interzicerea de a lucra în locuri de munca considerate cu condiţii deosebite;
c) interzicerea de a lucra peste durata normalã a zilei de munca;
d) concediu de odihna conform legii, de minimum 24 de zile lucrãtoare;
e) alte situaţii prevãzute de lege.
(3) La angajarea tinerilor sub 18 ani se vor respecta prevederile legale privitoare la protecţia tineretului.

CAP. 7
Încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului individual de munca

VII.1 - ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

ART. 142
(1) Angajarea se face prin încheierea contractelor individuale de munca ce vor cuprinde drepturile, obligaţiile şi cerinţele minime ale postului respectiv.
(2) Pentru meseriile specifice profilului de producţie care conditioneaza nemijlocit realizarea programelor de fabricaţie - nominalizate cu consultarea sindicatelor - se vor încheia contracte individuale de munca cu clauze asiguratorii pentru ambele pãrţi privind salarizarea, regimul transferãrii, care sa conţinã atât perioada de comunicare a intentiei de transfer, cat şi nivelul cheltuielilor - şcolarizare, specializare, atestare - ce vor fi suportate de cãtre salariat sau de unitatea care îl angajeazã, în cazul plecãrii din unitate.
ART. 143
(1) Contractul individual de munca se încheie în baza condiţiilor stabilite de lege şi cu respectarea contractului colectiv de munca.
(2) Nu vor putea fi incluse în contractele individuale şi nu vor putea face obiectul negocierii prevederi mai puţin avantajoase pentru salariaţi decât cele cuprinse în contractul colectiv.
ART. 144
Contractul individual de munca va cuprinde, la angajare, cel puţin clauzele prevãzute în modelul din Anexa 3 şi se va completa ulterior cu actele adiţionale intervenite pe parcursul derulãrii acestuia, în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija patronului.
ART. 145
(1) Contractul individual de munca se încheie pe durata nedeterminatã; se poate încheia şi pe durata determinata, în cazurile şi modalitãţile prevãzute expres de lege şi de contractele colective de munca.
(2) În cazul schimbãrii locului de munca salariatul poate solicita renegocierea contractului individual de munca.

Angajarea şi încadrarea personalului

ART. 146
(1) Încheierea contractului individual de munca se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetãţeanului, numai pe criteriul aptitudinilor şi competentei profesionale, fãrã discriminãri pe criterii de naţionalitate, sex, convingeri politice, religioase sau apartenenţa la un sindicat etc., pe baza de concurs, interviu sau examen. În acest sens fiecare unitate îşi va elabora propria metodologie, care va fi adusã la cunostinta salariaţilor şi candidaţilor.
(2) Se pot face şi angajari din motive umanitare, în limita posibilitãţilor unitãţii şi cu acordul sindicatului.
ART. 147
Cel ce angajeazã are obligaţia sa aducã la cunostinta salariaţilor şi sindicatului posturile devenite vacante. Acestea se vor comunica la Direcţia de munca şi protecţie socialã numai dupã epuizarea posibilitãţilor de ocupare, prin redistribuire, în cadrul unitãţii.
ART. 148
(1) Tematica şi data examenului sau a concursului pentru ocuparea unui post vor fi afişate la sediul unitãţii sau vor fi publicate în presa, în vederea înscrierii candidaţilor.
(2) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacã un salariat din unitate şi o persoana din afarã unitãţii obţin acelaşi rezultat, salariatul are prioritate la ocuparea postului.

Perioada de proba

ART. 149
(1) Angajarea şi încadrarea se fac prin contract individual de munca pe durata nedeterminatã, cu excepţia absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt şi funcţiilor de conducere, pentru care se prevede şi o perioada de proba conform legii.
ART. 150
În perioada de proba pãrţile pot denunta unilateral contractul individual de munca, din motive bine întemeiate.
ART. 151
(1) Salarizarea în perioada de proba se va face cu respectarea salariului minim al categoriei de personal în care se angajeazã salariatul, cu excepţia celor aflaţi în perioada de debut în activitate.
(2) Salariaţii promovati în posturi de conducere vor fi salarizaţi cel puţin la nivelul avut anterior sau imediat superior.
ART. 152
În cazul în care un angajat pe o perioada determinata este angajat în continuare pe o perioada nedeterminatã, contractul de munca se considera pe perioada nedeterminatã de la data angajãrii.

VII.2 - TRANSFERAREA, DETASAREA, DELEGAREA, PROMOVAREA ŞI RETROGRADAREA

ART. 153
(1) În cazul în care salariatul solicita şi necesitãţile unitãţii o permit, poate fi acordatã mutarea în cadrul unitãţii.
(2) Un salariat mutat din cadrul unei subunitati a întreprinderii la alta subunitate, în cadrul unei funcţii sau meserii de aceeaşi natura, nu poate fi supus unei noi perioade de proba.
ART. 154
În funcţie de necesitãţile serviciului, salariaţii vor putea fi detasati în condiţiile prevãzute de legislaţia în domeniu, cu acordul salariatului respectiv şi cu drepturile prevãzute în contractul colectiv de munca.
ART. 155
Vor fi precizate în scris termenul pentru care se face detasarea, condiţiile oferite, obligaţiile salariatului şi ale unitãţii în aceasta perioada. Aceste elemente se vor înscrie într-un act ce se va anexa la contractul individual de munca.
ART. 156
Salariatul detaşat îşi menţine toate drepturile pe care le-a avut la data detaşãrii. Dacã la locurile de detaşare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda şi alte drepturi, persoana detasata beneficiazã de acestea.
ART. 157
Salariatul detaşat este obligat ca în perioada detaşãrii sa respecte Regulamentul de ordine interioarã, disciplina tehnologicã şi de munca din secţia sau unitatea unde a fost detaşat.
ART. 158
Unitatea va asigura salariaţilor trimişi în strãinãtate toate drepturile prevãzute de lege şi de contractul extern.
ART. 159
În funcţie de interesele serviciului, salariaţii vor putea fi delegaţi în aceeaşi localitate sau în alte localitãţi.
ART. 160
(1) Salariaţii unitãţii trimişi în delegaţie vor beneficia de urmãtoarele drepturi:
- decontarea cheltuielilor de transport;
- decontarea costului cazarii (hotel de maximum 2 stele);
- diurna de deplasare, 65% din salariul de baza zilnic;
- decontarea cheltuielilor de cazare fãrã document justificativ, în suma de minimum 100.000 lei indexabila.
(2) Nivelurile de decontare pentru transport, diurna şi cazare se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
(3) Salariatul se va putea deplasa, cu acordul conducerii unitãţii, cu autovehiculul propriu. În acest caz se vor deconta cheltuielile cu carburantul la preţul zilei, la un consum de 10 litri la 100 de kilometri.
ART. 161
Timpul petrecut în mijloacele de transport cu ocazia deplasarilor se considera timp de activitate în delegaţie.
ART. 162
Promovarea salariaţilor se face în cadrul aceleiaşi meserii sau în alte funcţii. Promovarea se face în aceleaşi condiţii cu angajarea, în funcţie de necesitãţile unitãţii, pe baza de examen sau concurs.
ART. 163
Retrogradarea salariaţilor se va face numai în cazuri bine justificate, de incompetenta profesionalã în raport cu necesitãţile postului ocupat sau abateri disciplinare, conform R.O.I. anexat la contractul colectiv de munca.
ART. 164
Salariatul poate depune contestaţie la decizia de retrogradare la conducerea unitãţii.
ART. 165
(1) Contractul individual de munca se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale, numai prin acordul pãrţilor.
(2) Refuzul salariaţilor de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii sau la drepturi salariale nu da dreptul patronului de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca.

VII.3 - ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

ART. 166
Încetarea contractului individual de munca poate avea loc, în condiţiile prevãzute de lege şi de contractul colectiv de munca, prin urmãtoarele moduri:
- acordul pãrţilor;
- din initiativa uneia dintre pãrţi.
ART. 167
(1) Dacã contractul de munca este reziliat/denunţat ca urmare a iniţiativei uneia dintre pãrţi, preavizul este obligatoriu.
(2) În cazul încetãrii raporturilor de munca ca urmare a acordului pãrţilor, nu este necesarã acordarea preavizului.
(3) În perioada preavizului, ambele pãrţi sunt obligate sa respecte clauzele contractuale.

Rezilierea contractului individual de munca din initiativa salariatului

ART. 168
Salariatul poate cere rezilierea contractului de munca, fãrã a fi obligat sa prezinte motivele care l-au determinat sa facã acest lucru.
ART. 169
Decizia salariatului privind rezilierea contractului de munca trebuie comunicatã în scris celeilalte pãrţi, respectându-se urmãtoarele termene, care încep sa curgã de la data înregistrãrii cererii:
- 15 zile calendaristice, pentru salariaţii cu funcţie de execuţie;
- 30 de zile calendaristice, pentru salariaţii cu funcţie de conducere.
ART. 170
Salariatul poate cere rezilierea contractului sau de munca fãrã preaviz, dacã:
a) unitatea nu i-a achitat drepturile bãneşti, cu excepţia cazurilor de forta majorã;
b) s-a manifestat violenta impotriva sa din partea reprezentanţilor patronului.

Rezilierea contractului individual de munca din initiativa unitãţii (concedierea)

ART. 171
Contractul individual de munca poate fi desfãcut din initiativa patronului, numai dupã expirarea preavizului, în cazul în care:
a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauza, ca urmare a reorganizãrii;
b) unitatea îşi înceteazã activitatea prin dizolvare;
c) unitatea se muta în alta localitate şi are posibilitatea sa îşi asigure pe plan local cadrele necesare;
d) unitatea se muta în alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost incadrata din motive neimputabile ei şi nu a acceptat trecerea într-o alta munca corespunzãtoare pregãtirii;
f) în postul ocupat de persoana incadrata în munca este reintegrat, pe baza hotãrârii organelor competente, cel care a deţinut anterior acest post.
ART. 172
Concedierea pentru motivele prevãzute la art. 171 va fi precedatã de o perioada de preaviz de 30 de zile calendaristice.
ART. 173
La cererea justificatã a persoanei preavizate sau organizaţiei sindicale patronul poate lua hotãrârea prelungirii perioadei de preaviz.
ART. 174
În situaţia în care desfacerea contractului de munca nu poate fi evitata, patronul are obligaţia de a comunica în scris fiecãrui salariat:
a) termenul de preaviz, în condiţiile prevãzute în contractul colectiv de munca;
b) motivul pentru care i se va desface contractul de munca;
c) organul cãruia i se va adresa contestaţia privind preavizul;
d) dacã îi oferã sau nu alt loc de munca şi/sau cuprinderea într-o forma de calificare profesionalã.
ART. 175
(1) Unitatea poate face concedieri fãrã preaviz în cazuri de abateri disciplinare grave, care constituie infracţiuni, dacã angajatul:
a) a utilizat documente false la angajare;
b) a sustras sau a favorizat sustragerea de obiecte aparţinând unitãţii sau colegilor;
c) a refuzat nejustificat dispoziţiile superiorilor sau i-a incitat pe alţii sa o facã;
d) a pus în pericol prin acte deliberate sau prin imprudente grosolane securitatea întreprinderii, a colaboratorilor sau a sa personalã, ori a provocat avarii;
e) în interiorul unitãţii s-a fãcut vinovat de acte de violenta sau insulte grave la adresa colegilor sau a conducãtorilor;
f) a provocat mari pagube materiale unitãţii;
g) a dezvaluit secrete ale unitãţii prin care a adus prejudicii acesteia;
h) a introdus sau a consumat bãuturi alcoolice în interiorul unitãţii;
i) a fost absent nemotivat, timp de 3 zile, de la serviciu;
j) a falsificat un act generator de drepturi;
k) ameninta, impiedica sau obliga un salariat sau un grup de salariaţi sa participe la greva sau sa munceasca în timpul grevei.
(2) În cazul rezilierii contractului de munca, ca urmare a uneia dintre situaţiile prevãzute la alineatul precedent, se va proceda la efectuarea cercetãrii prealabile, conform legii; în cazul constatãrii vinovatiei clare a salariatului se poate lua hotãrârea de concediere, ţinându-se seama de cauzele şi gravitatea faptei, împrejurãrile în care a fost sãvârşitã, gradul de vinovãţie al salariatului, dacã acesta a mai avut sau nu abateri şi de urmãrile faptei.
ART. 176
Nu pot constitui motive pentru desfacerea contractului de munca:
a) activitatea sindicala desfasurata în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) apartenenţa la sindicat sau la un anumit sindicat;
c) alte condiţii prevãzute de lege.
ART. 177
La cererea persoanei concediate unitatea are obligaţia sa îi elibereze referinte scrise asupra activitãţii din perioada cat a fost angajat, o data cu eliberarea carnetului de munca.
ART. 178
În perioada preavizului şi cu anunţarea conducerii, salariaţii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitãţii pentru a-şi cauta un nou loc de munca, fãrã ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi.
La cererea persoanei, orele absentate se pot acorda prin cumul.
ART. 179
(1) La disponibilizarea salariaţilor din motive neimputabile lor unitatea va acorda o compensaţie echivalenta cu minimum 50% din salariul de baza, în afarã drepturilor cuvenite la zi.
(2) În cazul unor condiţii sociale grave, la nivel de unitãţi se pot stabili, prin negociere, alte compensaţii de concediere.

Pensionarea

ART. 180
(1) Raporturile de munca dintre unitate şi salariat înceteazã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Pentru salariaţii care vor fi pensionaţi, unitatea are obligaţia sa întocmeascã din timp formele de pensionare.
(3) Salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare, în funcţie de vechimea în unitate, vor primi o recompensa de sfârşit de cariera de minimum un salariu de baza.

VII. 4 - PROTEJAREA FORŢEI DE MUNCA

ART. 181
(1) În situaţia în care organele competente din unitãţi au aprobat mãsuri de reducere a activitãţii ori de reorganizare a procesului de producţie, care ar determina desfaceri de contracte de munca, patronul este obligat sa comunice în scris organizaţiei sindicale numãrul posturilor ce ar urma sa fie reduse, natura acestora pe unitate şi compartimente, precum şi cauzele concrete care au dus la necesitatea acestor mãsuri. Anunţul organizaţiilor sindicale se face cu 60 de zile calendaristice înainte de începerea scurgerii termenului de preaviz prevãzut la art. 172 din prezentul contract de munca.
(2) În perioada prevãzutã la alin. (1) patronul este obligat sa întreprindã simultan urmãtoarele acţiuni, cu consultarea sindicatului:
a) sa identifice şi sa valorifice posibilitãţile de recalificare în vederea redistribuirii în cadrul unitãţii;
b) sa identifice posibilitãţile de diminuare a duratei programului de lucru, cu reducerea corespunzãtoare a salariului, în vederea evitãrii reducerii de personal sau scaderii numãrului celor cãrora ar urma sa li se desfaca contractul de munca.
(3) Patronul va stabili criterii de apreciere a competentei profesionale şi a disciplinei pentru ierarhizarea în funcţie de acestea a salariaţilor din formaţiunile de lucru care îşi vor reduce activitatea.
ART. 182
(1) La aplicarea efectivã a reducerii de personal dupã anularea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, mãsurile vor afecta, în condiţii de competenta egale, în ordine:
a) salariaţii care sunt asociaţi la alte societãţi comerciale cu capital privat sau mixt;
b) salariaţii care au un alt loc de munca sau care cumuleazã pensia cu salariul;
c) salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea unitãţii;
d) persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea lor.
(2) La desfacerea contractului de munca datoritã reducerii de posturi, simultan vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii:
a) dacã mãsura ar afecta doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, se va desface contractul de munca al unuia dintre soţi;
b) mãsura sa afecteze, mai întâi, salariaţii care nu au copii sau alte persoane în întreţinere;
c) mãsura sa afecteze numai în ultima instanta salariaţii care sunt singurii sustinatori ai familiei, precum şi salariaţii care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cererea lor.
(3) În cazul în care mãsura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfecţionare a pregãtirii profesionale, inclusiv şcoala profesionalã, şi a încheiat cu unitatea un contract sau act adiţional la contractul de munca prin care s-a obligat sa presteze o activitate într-o anumitã perioada de timp, unitatea nu îi va putea pretinde acestuia despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucrata pana la împlinirea termenului.
ART. 183
Unitatea care îşi extinde sau reia activitatea are obligaţia sa înştiinţeze în scris despre aceasta organizaţiile sindicale şi sa facã publica mãsura.
Unitatea este obligatã sa reangajeze salariaţii cãrora li s-a desfãcut contractul de munca pentru motivele prevãzute la art. 182, care au pregãtirea necesarã pentru ocuparea posturilor vacante şi care s-au prezentat în termen de 15 zile de la data apariţiei anunţului.
ART. 184
Patronul va pune la dispoziţia organizaţiei sindicale datele necesare referitoare la modul de aplicare a prevederilor art. 181, 182 şi 183.

CAP. 8
Formare profesionalã, economicã, socialã şi sindicala

ART. 185
(1) Prin termenul de "formare profesionalã" pãrţile înţeleg sa desemneze orice procedura prin care un salariat dobândeşte o calificare, o alta calificare, precum şi cea prin care salariatul se specialiazeaza sau se perfectioneaza, obtinand un certificat sau o diploma care atesta aceste situaţii.
(2) Activitatea de formare profesionalã descrisã la alin. (1) cuprinde şi perfecţionarea în domeniul relaţiilor de munca, dreptul de asociere, al libertãţilor şi pregãtirii sindicale.
ART. 186
La încheierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitãţi sau unitãţi, pentru partea privind formarea profesionalã se va tine seama cel puţin de urmãtoarele:
a) nevoile de formare profesionalã prevãzute la art. 185 alin. (1) vor fi stabilite de patronat, iar cele de la art. 185 alin. (2) de cãtre patron împreunã cu sindicatele;
b) cheltuielile pentru activitatea de formare profesionalã a salariaţilor se suporta de unitãţi;
c) sindicatul poate asista, prin împuterniciţii sãi, la orice forma de examinare organizatã în vederea absolvirii unui curs de formare profesionalã în cadrul unitãţii;
d) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de munca în vederea formãrii profesionale vor fi obligaţi sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta dacã pãrãsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.

CAP. 9
Drepturi şi imunitãţi sindicale

ART. 187
(1) Patronul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical conform convenţiilor internaţionale la care România a aderat, precum şi libertatea de opinie a fiecãrui salariat.
(2) Patronul se obliga sa adopte o poziţie impartiala fata de organizaţiile sindicale şi de reprezentanţii acestora din unitãţi.
ART. 188
Sindicatul este organul reprezentativ oficial al salariaţilor, membri de sindicat, în fata patronului, iar acesta recunoaşte sindicatul ca organizaţie democratica şi factor de progres şi susţine activitatea acestuia.
Legatura cu organizaţia sindicala trebuie sa se bazeze pe încredere, buna-credinţa şi promptitudine în informare.
ART. 189
Sindicatele au ca principal obiectiv urmãrirea aplicãrii legislaţiei în vigoare şi a prevederilor contractelor colective de munca în interiorul unitãţilor, pentru membrii lor.
ART. 190
(1) În vederea exercitãrii dreptului sindical, unitãţile vor asigura gratuit baza materialã necesarã functionarii sindicatelor, în cadrul şi în afarã programului de lucru: spaţiul, mobilierul necesar precum şi altele, potrivit unor modalitãţi concrete ce se vor stabili prin contractele colective de munca la nivelul unitãţii.
(2) Baza materialã cu destinaţie cultural-sportiva, proprietatea unitãţilor ori proprietatea sindicatelor, va putea fi folositã fãrã plata pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevãzute în contractul colectiv de munca.
ART. 191
(1) La întrunirile conducerii unitãţii şi ale consiliului de administraţie în care se discuta probleme ce implica în mod direct sau indirect interesele profesionale, economice, sociale sau cultural-sportive ale salariaţilor vor fi invitaţi sa participe reprezentanţi din partea sindicatului.
(2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţa. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fãrã drept de vot.
ART. 192
(1) Unitãţile se obliga sa punã la dispoziţia organizaţiilor sindicale date scrise necesare fundamentarii obiectivelor de acţiune sindicala, conform legii.
(2) Comisia paritara prevãzutã prin contractul colectiv de munca prezent va controla prin membrii sãi modul în care reprezentanţii patronatului asigura respectarea dreptului la informaţie al sindicatelor, prevãzut de legislaţia în vigoare, şi va interveni pentru stabilirea acestuia când este încãlcat.
ART. 193
(1) Cu ocazia negocierilor colective, sindicatul poate apela la experţi din interior sau exterior.
(2) Împuterniciţii organelor de conducere ai organizaţiilor patronale precum şi ai federaţiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre pãrţi, modul în care sunt respectate prevederile din prezentul contract; administraţiile vor asigura intrarea în unitate, în conformitate cu R.O.I. şi protecţia în unitate pe durata verificãrii, cu respectarea normativelor în vigoare.
(3) Patronii recunosc dreptul organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractele colective de munca.
ART. 194
(1) Reprezentanţii sindicatelor şi organizaţiilor de tip federativ şi confederativ etc. au dreptul la protecţie conform legii.
(2) Patronul se va abţine de la orice forme de condiţionare, constrângere sau limitare a dreptului acestora.
(3) De asemenea, patronul este obligat sa garanteze menţinerea locului de munca corespunzãtor pregãtirii lor profesionale pe perioada deţinerii funcţiei în cadrul organizaţiei sindicale şi doi ani dupã expirarea mandatului, cu excepţia cazurilor când se constata abateri grave care nu au legatura cu activitatea sindicala, prevãzute în regulamentul de ordine interioarã, valabil pentru toţi salariaţii.
ART. 195
(1) Persoanele cu funcţii în conducerea sindicatului sau a organizaţiilor de tip federativ sau confederativ, salarizate de organizaţia sindicala, îşi pãstreazã toate drepturile pe care le-au avut în calitate de angajaţi ai unitãţii la revenirea lor la locul de munca precum şi salariul corespunzãtor pe care l-ar fi avut dacã desfasurau activitatea neintrerupt.
(2) Persoanele menţionate la alin. (1) participa la toate drepturile prevãzute de lege şi de contractele colective de munca, iar pe locurile lor de munca nu pot fi angajate alte persoane, decât pe durata determinata.
ART. 196
(1) Timpul lunar de lucru al fiecãrui salariat ales în organele de conducere ale sindicatelor se reduce cu pana la 5 zile pentru activitãţi sindicale.
(2) Numãrul celor care vor beneficia de prevederile alin. (1) precum şi durata timpului se stabilesc prin contractul de munca; numãrul acestora este egal cu numãrul persoanelor alese în organele de conducere ale sindicatului, la nivelul unitãţii.
(3) Reducerea programului de lucru nu afecteazã drepturile salariale, plata fãcându-se de unitate.
(4) Prin negociere, orele destinate activitãţilor sindicale care se acorda persoanelor alese în organele de conducere ale sindicatului la nivel de unitate se pot cumula pana la o norma intreaga pentru un lider, pe unitate. În acest caz, cei care au cedat orele pentru activitãţi sindicale, vor desfasura aceasta activitate exclusiv în afarã orelor de program. Nerespectarea acestei convenţii se considera abatere disciplinarã şi se sancţioneazã conform R.O.I.
ART. 197
(1) Patronul permite participarea reprezentanţilor sindicali la diverse reuniuni sau acţiuni sindicale, considerând absentele motivate.
(2) Anual, federaţiile sindicale semnatare vor asigura pregãtirea pentru acţiuni sindicale şi relaţii de munca a unui numãr de membri de sindicat, pe durata de pana la 15 zile.
(3) În perioadele de timp prevãzute la alin. (2), unitãţile vor plati drepturile salariale ce se cuvin persoanelor cuprinse în forme de pregãtire sindicala.
ART. 198
Reprezentanţii federaţiei sindicale la care sindicatul este afiliat sau ai Confederatiei Naţionale, precum şi alţi invitaţi ai sindicatului (instructori, experţi etc.) vor avea acces în unitate şi vor putea fi efectuate vizite sau scurte intalniri cu conducerea unitãţii sau cu salariaţii - dacã procesul tehnologic permite - pentru soluţionarea unor probleme sociale ori pentru prevenirea unor eventuale conflicte de munca cu anunţarea prealabilã a conducerii unitãţii.
ART. 199
În situaţia declansarii unor conflicte colective de munca, inclusiv a grevei, sindicatul şi conducerea unitãţii au obligaţia ca pe durata acestora sa protejeze patrimoniul unitãţii şi sa asigure funcţionarea neîntreruptã a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice a cãror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau sãnãtatea oamenilor sau ar putea cauza pagube ireparabile.
ART. 200
Revendicarile organizaţiei sindicale vor fi prezentate în scris conducerii unitãţii, prin registratura generalã a acesteia, care nu va refuza primirea şi înregistrarea lor.
ART. 201
Când salariatul solicita, el poate fi însoţit şi aparat la audientele din fata conducãtorilor de cãtre un reprezentant al sindicatului.
ART. 202
Unitatea poate sprijini cu fonduri bãneşti organizaţiile sindicale. Aceste fonduri şi destinaţia lor se vor negocia în contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 203
Patronul va colabora cu organizaţiile sindicale, permanent, în luarea mãsurilor care implica interesele salariaţilor.

Domeniul de colaborare

Administraţia şi conducerea sindicatului stabilesc de comun acord domeniul de colaborare care va ingloba cel puţin urmãtoarele:
- stabilirea orarului de munca;
- pauzele;
- recuperarile;
- somajul parţial (tehnic);
- munca suplimentarã; planul orelor suplimentare;
- programarea concediilor;
- concedierile, demisiile;
- stabilirea zilelor nelucrãtoare;
- lucrul în schimburi; lucrul în timpul nopţii;
- salarizarea (sistem, forme, niveluri de salarizare etc.);
- sistemul de apreciere a muncii efectuate;
- sistemul de prezentare a propunerilor şi sugestiilor;
- mãsurile de protecţie în caz de concediere;
- amenajarea locurilor de munca;
- protejarea sãnãtãţii;
- mãsurile de securitate a muncii;
- sistemul de încãlzire, climatizare;
- vestiarele, grupurile sociale, instalaţiile sanitare etc.;
- cantinele-restaurant de întreprindere, microcantinele, chioscurile de incinta;
- asigurãrile sociale;
- recalificarile, perfectionarile, instruirile;
- bibliotecile de întreprinderi, reglementarea împrumutului;
- elaborarea R.O.I. care va include şi obligaţiile specifice salariaţilor;
- privatizarea unitãţii sau a unor pãrţi ale acesteia;
- vânzarea de active cu destinaţie social-culturalã sau sportiva;
- prestãri de servicii în regim de subcontract, pentru activitãţi specifice unitãţii;
- alte domenii prevãzute în contractele colective.

Comunicãrile în cadrul întreprinderii

ART. 204
În vederea aducerii la cunostinta salariaţilor a diverselor comunicãri se vor utiliza panouri speciale de afisaj, puse la dispoziţie de unitate, amplasate în locuri uşor accesibile şi în numãr suficient.
ART. 205
(1) Nimic nu poate fi afişat în afarã panourilor de afisaj.
(2) Toate comunicãrile afişate vor purta semnatura sau vor avea indicativul persoanei sau al organizaţiei care le-a emis.
(3) Comunicãrile organizaţiei sindicale trebuie sa se limiteze la cadrul atribuţiilor sindicatului, reglementat prin legislaţia în vigoare şi prin contractele colective de munca.
(4) O copie a textului afişat va fi transmisã patronului simultan cu afişarea.
ART. 206
În cazul în care unitatea este dotatã cu statie de radio-amplificare, sindicatul va avea acces liber la aceasta, ori de câte ori este nevoie, prin reprezentanţii sãi autorizaţi.
ART. 207
(1) Patronul va permite desfãşurarea adunãrilor generale anuale şi a adunãrilor generale extraordinare ale organizaţiilor sindicale în incinta unitãţii; în cazul unitãţilor care îşi desfãşoarã activitatea în cel puţin doua schimburi, adunãrile se vor desfasura în timpul programului de lucru.
(2) Membrii organelor de conducere ale organizaţiilor sindicale de tip federativ, confederativ etc. vor putea participa la întrunirile organelor pentru care au fost desemnaţi.
(3) Participarea membrilor de sindicat la acţiunile menţionate în acest articol se va face fãrã diminuarea salariului.

CAP. 10
Obligaţiile pãrţilor

ART. 208
Patronul se obliga:
1. sa respecte şi sa aplice prevederile contractelor colective de munca la nivel naţional, de ramura, pe grupuri de unitãţi şi unitãţi;
2. sa asigure toate condiţiile pentru funcţionarea unitãţii în condiţii de rentabilitate pe intreaga durata a prezentului contract;
3. sa impunã respectarea disciplinei tehnologice, organizatorice, financiar-contabile şi de protecţie şi igiena a muncii;
4. sa accepte, la cererea organizaţiilor sindicale din unitãţi, ca persoanele ce au ca sarcina de serviciu calculul şi plata salariilor sa încaseze cotizaţiile de sindicat şi sa le vireze în contul sindicatului respectiv; cotizaţiile de sindicat se pot incasa numai cu acordul fiecãrui membru de sindicat, pe baza listelor întocmite de sindicate. Condiţiile în care se desfãşoarã aceasta activitate se stabilesc de cãtre patroni cu organizaţia sindicala din unitate;
5. sa nu angajeze salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial în perioada declansarii sau desfãşurãrii în condiţii legale a conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariaţilor aflaţi în conflict;
6. sa prevadã în contractele de societate ale unitãţilor cu participare strãinã, cu activitãţi pe teritoriul României, o clauza prin care partea externa se obliga sa respecte drepturile prevãzute în legislaţia muncii în vigoare, în contractul colectiv de munca la nivel de unitãţi, precum şi convenţiile O.I.M. ratificate de România;
7. în toate situaţiile când pe perioada de valabilitate a contractului colectiv de munca se modifica forma de proprietate asupra capitalului social, majorarea sau reducerea capitalului social rezultând din fuzionarea, divizarea sau lichidarea societãţii patronul are obligaţia de a asigura transparenta întregului proces, informand sindicatul despre consecinţele şi implicatiile asupra politicii de personal şi de salarizare;
8. sa comunice în timp util hotãrârile lor privind toate problemele importante din domeniul relaţiilor de munca;
9. la privatizarea societãţilor comerciale sa se includã în contractul de vânzare-cumpãrare respectarea prevederilor cuprinse în Ordinul 13/2001 al A.P.A.P.S., respectiv şi condiţii de ordin calitativ de genul: menţinerea caracterului productiv al unitãţii pentru o perioada stabilitã, asigurarea unei pieţe externe certe de desfacere a produselor, negocierea numãrului de salariaţi, realizarea unor obiective de investiţii tehnologice sau sociale etc.;
10. sa punã la dispoziţia sindicatului reprezentativ sau a reprezentanţilor salariaţilor pentru negocierea contractului colectiv de munca urmãtoarele informaţii: bilanţul pe anul anterior, bugetul pe anul în curs, structura şi volumul producţiei pentru intern şi export, numãrul mediu de salariaţi.
ART. 209
(1) Organizaţiile sindicale semnatare recunosc drepturile patronilor de a stabili, în condiţiile legii şi ale R.O.I., rãspunderea disciplinarã sau materialã a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitãţii.
(2) Federaţiile sindicale recunosc dreptul patronului de a stabili normele de disciplina tehnologicã; normele de disciplina muncii se stabilesc cu consultarea organizaţiilor sindicale.
(3) Patronii şi sindicatele se recunosc ca parteneri sociali permanenţi.
Pãrţile convin sa facã eforturi în vederea promovãrii unui climat normal de munca în unitãţi, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de munca la toate nivelurile şi ale R.O.I., precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor şi membrilor de sindicat.
ART. 210
Salariaţii au urmãtoarele obligaţii:
1. sa îşi însuşeascã şi sa respecte regulile, regulamentele şi instrucţiunile stabilite conform legii care le reglementeazã activitatea în cadrul unitãţii, aduse la cunostinta lor prin grija patronului;
2. salariatul care s-a angajat la o alta unitate trebuie sa renunţe în scris la calitatea sa de angajat, în cazul în care prin activitatea desfasurata la noua unitate face concurenta neloialã unitãţii unde este încadrat;
3. sa foloseascã materialele şi dotarea unitãţii numai pentru activitãţi legate de obiectul muncii sau activitatea de salariat;
4. sa nu pretindã sau sa nu primeascã de la colegii de munca, subalterni, superiori sau persoane strãine avantaje materiale pentru exercitarea atribuţiilor sale de serviciu sau favorizarea rezolvarii unor servicii;
5. sa intervinã responsabil în cazul unor avarii sau accidente tehnice sau umane iar, în situaţie de calamitati naturale, sa se deplaseze din proprie initiativa la sediul unitãţii pentru a contribui la salvarea şi refacerea patrimoniului;
6. sa dea relaţii (în scris), la solicitarea patronului, dacã este în cunostinta de cauza, în vederea efectuãrii cercetãrilor prealabile privind accidente de munca şi abateri disciplinare;
7. sa înregistreze şi sa evidentieze corect timpul efectiv lucrat (salariaţii desemnaţi pentru aceste operaţiuni);
8. sa anunţe şefii ierarhici imediat ce a luat cunostinta de producerea unui accident, pãstrând, pe cat posibil, intactã starea de fapt în care s-a produs;
9. sa foloseascã concediile de boala sau incapacitate temporarã de munca conform prescripţiilor medicului;
10. sa nu lase fãrã supraveghere utilajele şi instalaţiile în funcţiune;
11. sa nu deterioreze, degradeze sau descompleteze din neglijenţa sau în mod voit mijloace de producţie, instalaţii şi dotãri;
12. sa respecte procesul tehnologic stabilit;
13. sa menţinã ordinea şi curãţenia la locul de munca şi în incinta unitãţii.

CAP. 11
Dispoziţii finale

ART. 211
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca stau la baza negocierii contractelor colective de munca de la celelalte niveluri.
(2) În situaţia în care nu se încheie contractele colective de munca pentru grupuri de unitãţi, prevederile prezentului contract colectiv de munca se iau ca baza la negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitãţi. Dupã încheierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitãţi, contractele colective de munca din unitãţi se vor pune de acord cu acestea.
(3.1) În aplicarea prevederilor <>art. 11, alin. 3 din Legea nr. 130/1996 , republicatã, privind contractul colectiv de munca, unitãţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitãţilor în domeniul pregãtirii, negocierii şi aplicãrii contractelor colective de munca, la toate nivelurile.
(3.2) Sumele prevãzute conform alin. (3.1) se vor calcula luând ca baza suma de 6000 lei/salariat/an, raportate la numãrul mediu de salariaţi din anul precedent.
(3.3) Sumele constituite conform alin. (1) şi (2) se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totalã se retine la unitate ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca;
b) 2/3 din suma totalã se va vira de cãtre unitate la federaţia patronala semnatara a contractului colectiv de munca pe ramura. Lista ramurilor este în anexa 4 la contractul colectiv de munca naţional;
c) din sumele constituite conform lit. b), 50% se va vira la confederatia patronala semnatara a contractului colectiv de munca la nivel naţional din care face parte federaţia respectiva;
d) din sumele constituite conform lit. a), b) şi c) de mai sus, 50% se vireazã organizaţiilor sindicale cu care au fost negociate şi semnate contractele de munca la fiecare nivel;
e) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui şi vira în termen de o luna de la data publicãrii în Monitorul Oficial a prezentului contract de munca.
(4) Unitãţile economice care negociaza şi semneazã contracte colective de munca dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramura vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor de la alin. (1), (2) şi (3) şi le vor vira cãtre federaţia patronala semnatara a contractului colectiv de munca pe ramura, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca.
(5) În cazul în care, potrivit legii, se negociaza şi se încheie contracte colective de munca la nivel de grup de unitãţi, cheltuielile ocazionate cu aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unitãţilor din grupul respectiv.
(6) Fondurile destinate negocierilor colective din industria construcţiilor de maşini vor fi evidentiate separat şi virate în contul 2511.1 - 823.1/ROL B.C.R. Sucursala Sector 1, Bucureşti.
Patronatele şi sindicatele vor urmãri şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondurilor colectate pentru negocierea contractelor colective de munca, gestionandu-le în conformitate cu prevederile legale.
(7) Modul de înregistrare în contabilitate şi modelul de declaraţie al conducatorului societãţii comerciale privind respectarea art. 211 se realizeazã conform indicaţiilor Ministerului de Finanţe nr. 146033/1997.
ART. 212
În contractele individuale de munca nu se pot prevedea clauze contrare celor din contractele colective de munca la nivel de unitãţi sau care sa stabileascã drepturi sub limitele considerate minime.
ART. 213
Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrãrii în vigoare a contractelor colective vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
ART. 214
Pentru salariaţii unitãţii care intra sub incidenta contractelor colective de munca şi care lucreazã în alte meserii decât cele specifice ramurii se vor negocia prevederi distincte la nivel de unitate.
ART. 215
În toate situaţiile de reorganizare sau, dupã caz, de privatizare a unitãţilor, drepturile şi obligaţiile prevãzute de contractele de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice dacã salariaţii acestora se afla sub incidenta prevederilor unui contract colectiv de munca încheiat pe baza prezentului contract, pana la încheierea unui nou contract colectiv de munca.
ART. 216
Prezentul contract colectiv de munca (încheiat în 3 exemplare semnate în original) îşi produce efectele începând cu data înregistrãrii lui de cãtre una dintre pãrţi în condiţiile prevãzute de <>art. 25, alin. (3) din Legea nr. 130/1996 .
ART. 217
Prezentul contract colectiv de munca se va aplica şi unitãţilor ale cãror organizaţii sindicale se afiliaza la una dintre federaţiile semnatare ulterior încheierii acestuia, prin comunicarea unitãţii respective, de cãtre federatie, patronatului şi M.M.P.S.

COMISIA DE NEGOCIERE
Patronat FEPA-CM
Voinea Marin
Atodiresei Sebastian
Bucur Cojanu
Marin Mircea

Federaţii sindicale
Federaţia Sindicatelor din Construcţii de Maşini
F.S.C.M. (CNSRL-FRATIA)- Gheorghe Coanda
Federaţia INFRATIREA Braşov - Adrian Damian
Federaţia "U"- METAL (ALFA) - Costica Mivu
Federaţia CARTEL METAL (BNS) - Gheorghe Baciu
Federaţia AUTOMOBILUL ROMANESC - Dan ChivuANEXA 1

LISTA CU SOCIETĂŢILE COMERCIALE BENEFICIARE ALE
CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVELUL RAMURII
CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI PE ANII 2001-2004
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Denumire societate comercialã Localitatea
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 24 IANUARIE - S.A. Ploiesti
2. ACCESORII MECANICE - S.A. Sfantu Gheorghe
3. AEROSTAR - S.A. Bacau
4. AGMUS - S.A. Iaşi
5. ALSTING - S.A. Lugoj
6. ALTUR - S.A. Slatina
7. AMCO OTOPENI - S.A. Otopeni
8. AMIRO - S.A. Bucureşti
9. AMCO - S.A. Buftea
10. ARCTIC - S.A. Gaesti
11. ARIO - S.A. Bistrita
12. ARIS - S.A. Arad
13. ARMATURA - S.A. Cluj-Napoca
14. ARMAX - GAZ - S.A. Medias
15. ARO - S.A. Campulung
16. AROMET - S.A. Buzau
17. ASAM - S.A. Iaşi
18. ASTRA - S.A. Arad
19. ATRIC - S.A. Bucureşti
20. AUTOCENTER - S.A. Bucureşti
21. AUTOMECANICA - S.A. Medias
22. AUTOMECANICA - S.A. Moreni
23. AUTOMOBILE CRAIOVA - S.A. Craiova
24. AUTOMOBILE DACIA - S.A. Pitesti
25. AUTONOVA - S.A. Satu Mare
26. AVE - HD - S.A. Braşov
27. AVERSA - S.A. Bucureşti
28. AVIOANE - S.A. Craiova
29. AZOMA - S.A. Arad
30. AGENŢIA CFR nr. 1 Bucureşti
31. AGROMEC - S.A. Sibiu
32. ALSTOM POWER ROMÂNIA Bucureşti
33. BCA Bucureşti
34. BANEASA - S.A. Bucureşti
35. BETA - S.A. Buzau
36. BILSTEIN KRUPP COMPA Sibiu
37. BRAFOR - S.A. Braşov
38. CARFIL - S.A. Braşov
39. CAROMET - S.A. Caransebes
40. CEPROREX - S.A. Brãila
41. CESAR - S.A. Campulung
42. CMB - S.A. Bocsa
43. COMEFIN - S.A. Costesti
44. COMELF - S.A. Bistrita
45. COMPA - S.A. Sibiu
46. COMPONENTE AUTO - S.A. Topoloveni
47. CONSAT - S.A. Beius
48. CUGIR - S.A. Cugir
49. CELULE ELECTRICE Bailesti
50. CUG - S.A. Cluj-Napoca
51. DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA - S.A. Craiova
52. DAEWOO AUTOTRADING - S.R.L. Bucureşti
53. DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES - S.A. Mangalia
54. EL-CO - S.A Targu Secuiesc
55. ELCOND - S.A. Zalau
56. ELECTROCONTACT - S.A. Botosani
57. ELECTROLUX ROMÂNIA - S.A. Satu Mare
58. ELECTROMETAL - S.A. Cluj-Napoca
59. ELECTROMAT - S.A. Bucureşti
60. ENERGO - S.A. Braşov
61. ENERGOREPARATII - S.A. Bucureşti
62. F.M.U S.A. Beius
63. FAM - S.A. Galaţi
64. FAPIRO - S.A. Bucureşti
65. FAUR - S.A. Bucureşti
66. FIMARO - S.A. Cluj-Napoca
67. FORMA - S.A. Botosani
68. FORTPRES CUG - S.A. Cluj-Napoca
69. FORTUS - S.A. Iaşi
70. FPSA - S.A. Campulung
71. FRIGOCOM - S.A. Bucureşti
72. FRIMUT UTB - S.A. Braşov
73. FSM ARO - S.A. Campulung
74. FABRICA DE SCULE - S.A. Rasnov
75. FERMIT Ramnicu Sarat
76. FABRICA DE ŢEVI Roman
77. GENERAL TURBO - S.A. Bucureşti
78. GIRUETA - S.A. Bucureşti
79. GOSPOMAS - S.A. Onesti
80. GRIRO - S.A. Bucureşti
81. GRUP Y.A.R.E.D. TITAN MAŞINI GRELE - S.A. Bucureşti
82. HESPER - S.A. Bucureşti
83. HIDROJET - S.A. Breaza
84. HIDROMECANICA - S.A. Braşov
85. HIDROSIB - S.A. Sibiu
86. HIPERION - S.A. Stei
87. ICPSP Bucureşti
88. I.O.R S.A. Bucureşti
89. IAIFO - S.A. Zalau
90. I.A.R S.A. Ghimbav
91. ICMA - S.A. Bucureşti
92. ICMUG - S.A. Giurgiu
93. IMA - S.A. Iaşi
94. IMATEX - S.A. Targu Mures
95. IMEC - S.A. Bucureşti
96. IMU - S.A. Medgidia
97. INAR - S.A. Braşov
98. INDEPENDENTA - S.A. Sibiu
99. INDUSTRIAL AUTOTIM - S.A. Timişoara
100. INSTIRIG - S.A. Bals
101. IRA GRIVITA - S.A. Bucureşti
102. IRUM - S.A. Reghin
103. ISECO - S.A. Targu Mures
104. ISLAZ - S.A. Alexandria
105. IUG - S.A. Craiova
106. IMPRESS Buftea
107. KOYO ROMÂNIA - S.A. Alexandria
108. KRUPP COMPA ARCURI - S.A. Sibiu
109. KWAERNER F.E.C.N.E S.A. Bucureşti
110. KWAERNER I.M.G.B S.A. Bucureşti
111. LUGOMET - S.A. Lugoj
112. MAFIR - S.A. Cluj-Napoca
113. MECANICĂ MARSA - S.A. Marsa
114. MAŞINI UNELTE DACIA - S.A. Mioveni
115. MAŞINI UNELTE WMW - S.A. Bacau
116. MAT - S.A. Craiova
117. MATRICON - S.A. Targu Mures
118. MATRITE FAM DACIA - S.A. Pitesti
119. MECANEX - S.A. Botosani
120. MECANICĂ CEAHLAU - S.A. Piatra Neamt
121. MECANICĂ DACIA - S.A. Mioveni
122. MECANICĂ MARIUS - S.A. Cluj-Napoca
123. MECANICĂ - S.A. Botosani
124. MECANICĂ - S.A. Negresti-Oas
125. MECANICĂ - S.A. Vaslui
126. MECANO SERVICE - S.A. Falticeni
127. MECANOPLAST - S.A. Fagaras
128. MECANOSTAR - S.A. Piatra-Neamt
129. MECATIM - S.A. Timişoara
130. MECOD - S.A. Codlea
131. MECORD - S.A. Oradea
132. MEFIN - S.A. Sinaia
133. MEHID - S.A. Galaţi
134. MENAROM - S.A. Galaţi
135. MES - S.A. Suceava
136. MESA - S.A. Salonta
137. METAL - S.A. Alesd
138. METALICĂ - S.A. Rupea
139. METALOPLAST - S.A. Braşov
140. METALURGICA - S.A. Aiud
141. METAV - S.A. Bucureşti
142. MEVA TRINITY - S.A. Drobeta-Turnu Severin
143. MIRFO - S.A. Targu Jiu
144. MOTOARE DACIA - S.A. Mioveni
145. MOTOR UTB - S.A. Braşov
146. MTS - S.A. Targu Secuiesc
147. MUM UTB - S.A. Braşov
148. MUNTENIA - S.A. Filipestii de Padure
149. NAPOMAR - S.A. Cluj-Napoca
150. NAVOL - S.A. Oltenita
151. NEPTUN - S.A. Campina
152. NICOLINA - S.A. Iaşi
153. ORGANE DE ASAMBLARE - S.A. Braşov
154. OROLOGERIE INDUSTRIALA - S.A. Arad
155. PCC STEROM - S.A. Campina
156. PETROUTILAJ - S.A. Campina
157. PHOENIX - S.A. Baia Mare
158. PLASTOMET - S.A. Resita
159. PLOPENI - S.A. Plopeni
160. PRECIZIA - S.A. Bucureşti
161. PREMAGRO - S.A. Oradea
162. PROMET Beclean
163. PROMEX - S.A. Brãila
164. PROREM UTB - S.A. Braşov
165. PULSOR - S.A. Scornicesti
166. PUMAC - S.A. Bucureşti
167. RAMNICU VALCEA - S.A. Ramnicu Valcea
168. RENK - S.A. Resita
169. REPSID - S.A. Calarasi
170. REPUBLICA - S.A. Bucureşti
171. REUTCOM UTB - S.A. Braşov
172. ROCAB - S.A. Intorsura Buzaului
173. ROCAR - S.A. Bucureşti
174. ROMAERO - S.A. Bucureşti
175. ROMAN - S.A. Braşov
176. ROMENERGO CASTUMAG - S.A. Bucureşti
177. ROMHANDICAP - S.A. Bucureşti
178. ROMLAG - S.A. Braşov
179. ROMPLUMB FIRIZA - S.A. Baia Mare
180. ROMPRIM - S.A. Bucureşti
181. ROMRADIATOARE - S.A. Braşov
182. ROMRUL-TIMKEN Ploiesti
183. ROMVAG - S.A. Caracal
184. ROTEC - S.A. Buzau
185. ROTEMA - S.A. Bucureşti
186. ROTES - S.A. Targoviste
187. ROTI AUTO - S.A. Dragasani
188. RULMENTI GREI - S.A. Ploiesti
189. RULMENTI - S.A. Barlad
190. RULMENTI - S.A. Slatina
191. RULMENTUL - S.A. Braşov
192. RULMENTUL - S.A. Suceava
193. ROBINETE INDUSTRIALE Bacau
194. ROBINETE INDUSTRIALE PETAL - S.A. Husi
195. ROSAR Radauti
196. SIMTEX - S.A. Bucureşti
197. SARO-WISCONSIN TURNING SISTEM - S.A. Targoviste
198. SATURN - S.A. Alba Iulia
199. SCUDIVER - S.A. Bucureşti
200. SCUDIVER UTB - S.A. Braşov
201. SCULE DE FILETAT - S.A. Sfantu Gheorghe
202. SEMAG - S.A. Toplet
203. SEMANATOAREA - S.A. Bucureşti
204. SERVICE AUTO BRASOVIA - S.A. Braşov
205. SERVICII COMUNE DACIA - S.A. Colibasi
206. SERVICII ŞI CONSTRUCŢII MARITIME - S.A. Constanta
207. SETUM - S.A. Bucureşti
208. SEVERNAV - S.A. Drobeta-Turnu Severin
209. SIAJ - S.A. Tulcea
210. SILCOM - S.A. Lugoj
211. SIMATEC - S.A. Baia Mare
212. SIMEROM - S.A. Sibiu
213. SINTEROM - S.A. Cluj-Napoca
214. SMR - S.A. Bals
215. SPIT Bucovina - S.A. Suceava
216. STIM-ÎN - S.A. Oradea
217. STIPO - S.A. Dorohoi
218. STRUNGURI - S.A. Lipova
219. SUBANSAMBLE AUTO - S.A. Pitesti
220. SUBANSAMBLE AUTO - S.A. Sfantu Gheorghe
221. SUBEX - S.A. Bacau
222. SUMA - S.A. Bailesti
223. ŞANTIERUL NAVAL BRĂILA - S.A. Brãila
224. ŞANTIERUL NAVAL CONSTANTA - S.A. Constanta
225. ŞANTIERUL NAVAL GALAŢI DAMEN - S.A. Galaţi
226. ŞANTIERUL NAVAL 2X1 HOLDING - S.A. Midia
227. ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA - S.A. Orşova
228. ŞANTIERUL NAVAL AKER - S.A. Tulcea
229. TEHNOFRIG - S.A. Cluj-Napoca
230. TEHNOMET - S.A. Lugoj
231. TEHNOMET - S.A. Timişoara
232. TEHNOMET - S.A. Fagaras
233. TEN - S.A. Bucureşti
234. TMC Filiasi
235. TIMISUL - S.A. Lugoj
236. TIMPURI NOI - S.A. Bucureşti
237. TMU-GPM - S.A. Bucureşti
238. TOHANI - S.A. Zarnesti
239. TOURING & TRADING - S.R.L. Craiova
240. TRACTORUL UTB - S.A. Braşov
241. TRANSPORTURI DACIA - S.A. Colibasi
242. TRUM - S.A. Carei
243. TUBAL - S.A. Bucureşti
244. TURBOMECANICA - S.A. Bucureşti
245. TURBOTEH - S.A. Bucureşti
246. TURDEANA - S.A. Turda
247. TURFOR - UTB - S.A. Braşov
248. TURNATORIA CENTRALA ORION - S.A. Crmpina
249. TUROL - S.A. Oltenita
250. UAMT - S.A. Oradea
251. UCM - S.A. Resita
252. UMEB - S.A. Bucureşti
253. UMT - S.A. Timişoara
254. UMUC - S.A. Bucureşti
255. UNIO - S.A. Satu Mare
256. UNIREA - S.A. Cluj-Napoca
257. UPET - S.A. Targoviste
258. UPETROLAM - S.A. Bucureşti
259. UPETROM - S.A. Ploiesti
260. UPRUC - S.A. Fagaras
261. URBIS - S.A. Bucureşti
262. UTALIM - S.A. Slatina
263. UTB - S.A. Braşov
264. UTCHIM - S.A. Gaesti
265. UTEPS - S.A. Alba Iulia
266. UTIL NAVOREP - S.A. Constanta
267. UTILAJE DACIA - S.A. Mioveni
268. UTON SA Onesti
269. UZINA ARDEALUL - S.A. Alba Iulia
270. UZUC - S.A. Ploiesti
271. VENTILATORUL - S.A. Bucureşti
272. VEST METAL - S.A. Oradea
273. VILMAR - S.A. Ramnicu Valcea
274. VULCAN - S.A. Bucureşti
275. W.P.C. Bucureşti
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 2

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PARITARE
LA NIVEL DE RAMURA

1. Comisia paritara la nivel de ramura va fi compusa din câte 4 reprezentanţi pentru fiecare parte participanta la negocieri, desemnaţi în acest scop pentru perioada aplicãrii contractului.
În termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului contract, pãrţile îşi vor comunica reciproc numele reprezentanţilor în comisie.
2. Comisia se va întruni la cererea oricãreia dintre pãrţi, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la formularea cererii, şi va adopta hotãrâri valabile prin consens, în prezenta a 3/4 din numãrul total al membrilor.
3. Comisia va fi prezidata, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecãrei pãrţi, ales în şedinţa respectiva.
4. Hotãrârea adoptatã potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru pãrţile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat prin rotaţie.

ANEXA 3

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

Contractul individual de munca nr. .................. a fost încheiat pe baza contractului colectiv de munca convenit între ................... şi înregistrat sub nr. ..........................
Unitatea ............................... cu sediul în ......................, reprezentatã prin ......................., în calitate de ....................., şi dl (dna) ..........................., cu domiciliul în ....................., posesor al B.I. seria ..... nr. ......... eliberat de .......................... la ............, în varsta de ......... şi cu o vechime în munca de ..........., având ca pregãtire profesionalã ..............................................., se încheie prezentul contract de munca în urmãtoarele condiţii:
1. Contractul de munca se încheie pe durata nedeterminatã/determinata, cu începere de la data de ...................... pana la data de ..................
2. Dl (dna) ..................... va ideplini funcţia de ..................
3. Locul de munca este în ...................................................
4. Condiţii de încadrare: se încadreazã cu (o norma intreaga, o fracţiune de norma) ....................................
5. Condiţiile de munca se încadreazã în (condiţii grele, periculoase, nocive, penibile, normale) .........................., grupa de munca ..................
6. Salariul brut lunar este de ....................................
Drepturile salariale se plãtesc în chenzine lunare, stabilite dupã cum urmeazã:
a) chenzina I: data ......................................
b) chenzina a II-a: data .................................
c) indexare ..................... data ...................
7. Plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de munca.
8. Dl (dna) ............................................. beneficiazã de urmãtoarele sporuri: ......................................; de asemenea, de urmãtoarele drepturi bãneşti: ..............................................
9. Pãrţile contravin ca anumite obligaţii bãneşti ale salariatului sa fie achitate direct prin serviciile financiar-contabile ale unitãţii, dupã cum urmeazã: ......................................................................
10. Durata concediului anual de odihna va fi de ...........................; de asemenea, dl (dna) ................... beneficiazã de un concediu suplimentar de ...............................
Concediul de odihna se va efectua conform programãrii realizate pe baza înţelegerii pãrţilor.
11. Obligaţiile generale ale pãrţilor:
Cel care angajeazã se obliga, în principal,
- sa îi asigure celui încadrat condiţii corespunzãtoare de lucru, punându-i la dispoziţie, conform specificului muncii sale, tot ceea ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
- sa îi acorde celui încadrat toate drepturile ce i se cuvin, în condiţiile prevãzute de lege;
- sa respecte şi sa îndeplineascã prevederile contractului colectiv de munca;
- alte obligaţii (în funcţie de specificul unitãţii);
.............................................................................
Salariatul se obliga:
- sa îndeplineascã atribuţiile, sarcinile stabilite prin fişa postului care este anexa la contractul individual de munca;
- sa respecte prevederile contractului colectiv de munca şi pe cele ale regulamentului de ordine interioarã;
- .................... (alte obligaţii specifice locului de munca respectiv).
Prezentul contract se încheie în doua exemplare, dintre care unul se pãstreazã la unitate iar celãlalt revine salariatului.

ANGAJATOR, ANGAJAT,

Modificarea prezentului contract are loc pe data de ........................ prin schimbarea ............... pe baza ...............

ANGAJATOR, ANGAJAT,

În urma îndeplinirii procedurii legale pe data de .........................., prezentul contract înceteazã prin ............................................., pentru urmãtoarele motive ....................................................., având la baza (decizie, hotãrâre) .............................................. în temeiul articolului ......................

ANGAJATOR, ANGAJAT,


------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016