Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE MUNCA nr. 53.642 din 13 iulie 2000  la nivelul ramurii metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa si produse refractare pe anii 2000-2004    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT DE MUNCA nr. 53.642 din 13 iulie 2000 la nivelul ramurii metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa si produse refractare pe anii 2000-2004

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V, nr. 9 din 21 iulie 2000

Înregistrat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu nr. 53642/26/13.07.2000

Pãrţile contractante
I. Reprezentanţii patronilor:
Federaţia Patronala METALURGIA, având reprezentativitatea constatatã prin sentinta nr. 5/1996, pronunţatã de Tribunalul Municipiului Bucureşti.
II. Reprezentanţii salariaţilor:
1. Federaţia Nationala Sindicala METAROM, având reprezentativitatea constatatã prin sentinta nr. 7/1998, pronunţatã de Tribunalul Municipiului Bucureşti;
2. FSIPR SINREF, având reprezentativitatea constatatã prin sentinta nr. 5/1998, pronunţatã de Tribunalul Municipiului Bucureşti;
3. Federaţia Sindicala a Siderurgistilor Galaţi, având reprezentativitatea constatatã prin sentinta nr. 11/1999, pronunţatã de Tribunalul Municipiului Bucureşti;
4. Federaţia Sindicatelor Libere Metalurgie Neferoasa, având reprezentativitatea constatatã prin sentinta nr. 68/1998, pronunţatã de Tribunalul Municipiului Bucureşti.
Pãrţile au convenit urmãtorul contract colectiv de munca unic la nivelul ramurii metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa şi produse refractare, pe anii 2000-2004, asa cum a fost prevãzutã în Anexa nr. 4 la contractul colectiv de munca unic la nivel naţional.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Pãrţile contractante recunosc şi accepta pe deplin ca sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa şi produse refractare (CCMR) pe anii 2000-2004 şi se obliga sa respecte în totalitate prevederile acestuia, contractul constituind legea pãrţilor.
ART. 2
(1) Prin prezentul CCMR sunt reglementate drepturile şi obligaţiile minime ale patronilor*) şi ale salariaţilor, cu privire la condiţiile generale de munca ce decurg din raporturile de munca stabilite în unitãţile ce intra în sfera sa de aplicare, nominalizate în Anexa nr. 1 la prezentul contract, întocmitã conform prevederilor legale.
___________
*) În sensul prezentului contract:

- termenul de patron desemneazã pe cei care angajeazã - persoana juridicã sau fizica autorizata potrivit legii, care administreazã/utilizeazã capital, indiferent de natura acestuia, şi care foloseşte forta de munca salariata.
(2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de munca, determinate conform legii, drepturile şi obligaţiile pãrţilor se vor stabili prin contractele colective de munca la nivel de unitãţi.
(3) În vederea negocierii contractelor colective de munca la nivelul unitãţilor, pãrţile reprezentate la negocierea prezentului contract au obligaţia de a se incunostinta în scris, reciproc, despre organizaţiile (unitãţile) afiliate şi care, cel puţin pentru organizaţiile sindicale, au asigurata reprezentativitatea la nivel de unitate prin afilierea la o federatie reprezentativa la nivel de ramura, potrivit legii.
ART. 3
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica pentru toţi salariaţii din toate unitãţile din ramura, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, roman, mixt sau strãin) şi constituie baza de negociere pentru încheierea contractelor colective de munca la nivel de grup de unitãţi şi de unitate.
(2) În cazul în care, din diferite motive, pãrţile au încheiat contracte colective de munca la nivel inferior (de grup de unitãţi, de unitãţi) înaintea contractului colectiv de munca la nivel de ramura, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractului colectiv de munca la nivel de ramura, acolo unde prevederile minimale ale acestuia nu au fost atinse.
(3) În unitãţile prevãzute la alineatul precedent, prevederile prezentului contract se aplica de la data intrãrii lui în vigoare.
(4) În contractele colective de munca încheiate la nivel de unitate, la care sindicatele afiliate federaţiei sunt semnatare ca reprezentante ale salariaţilor, pãrţile contractante vor conveni - printr-o clauza expresã - plata unei contribuţii de cãtre salariaţi, alţii decât membrii de sindicat, care sa nu fie mai mica de 0,3% din salariu şi sa nu depãşeascã valoarea cotizatiei sindicale.
ART. 4
Prezentul contract colectiv de munca are ca scop principal stabilirea drepturilor minime garantate pãrţilor şi a obligaţiilor acestora cu privire la:
a) încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca;
b) condiţiile de munca şi protecţia muncii;
c) salarizarea şi alte drepturi salariate;
d) timpul de munca şi timpul de odihna;
e) mãsuri speciale de protecţie a salariaţilor şi acordarea de facilitãţi acestora;
f) formarea profesionalã;
g) proceduri în caz de conflicte de munca;
h) drepturile şi obligaţiile sindicatelor ca organizaţii şi ca reprezentante ale salariaţilor.
ART. 5
(1) Cu excepţia clauzei privind salariul minim pe ramura, prezentul contract este încheiat pentru o perioada de patru ani şi se prelungeşte pentru o perioada egala, fãrã nici o alta formalitate, dacã nici una dintre pãrţi nu notifica în scris celeilalte pãrţi denunţarea lui cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat.
(2) Procedura de notificare este cea prevãzutã la art. 6, alin. (3).
(3) Clauza privind salariul minim pe ramura este valabilã pe durata unui an de la data la care prezentul contract a fost înregistrat, potrivit dispoziţiilor legale.
(4) Procedura de renegociere a clauzei privind salariul minim pe ramura este cea prevãzutã de lege pentru negocierea contractelor colective de munca.
ART. 6
(1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
(2) Cererea de modificare se aduce la cunostinta, în scris, celeilalte pãrţi cu cel puţin 15 zile înainte de data propusã pentru începerea negocierilor.
(3) Cererile de modificare vor fi depuse de cãtre reprezentantul patronilor la federaţiile sindicale semnatare, iar ale federaţiilor sindicale la Federaţia Patronala METALURGIA.
(4) În termen de 15 zile de la data formularii cererii de modificare de cãtre organizaţia sindicala sau de cãtre reprezentanţii salariaţilor, patronul trebuie sa convoace pãrţile în vederea negocierii contractului colectiv de munca la nivel de unitate. La prima reuniune a pãrţilor se precizeazã:
a) informaţiile pe care patronul trebuie sa le punã la dispoziţia delegaţilor sindicali sau ai salariaţilor, data la care urmeazã a îndeplini aceasta obligaţie şi care nu trebuie sa fie cu mai puţin de 5 zile lucrãtoare înainte de începerea negocierilor propriu-zise; informaţiile trebuie sa permitã o analiza comparata a situaţiei locurilor de munca, a clasificarii profesiilor şi meseriilor, a nivelului de salarizare, a duratei timpului de lucru şi de refacere şi a organizãrii muncii;
b) locul şi calendarul reuniunilor de negociere.
(5) Pãrţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificãri, cat şi în cazul denunţãrii contractului, sa nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor şi sa nu declanseze greve decât conform legii.
(6) Modificãrile aduse contractului produc efecte de la data înregistrãrii sau la o data ulterioara conform înţelegerii între pãrţi, potrivit legii.
ART. 7
Suspendarea şi încetarea contractului colectiv de munca au loc potrivit legii.
ART. 8
(1) Interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca se face prin consens.
(2) Dacã nu se realizeazã consensul, clauza se interpreteazã potrivit regulilor dreptului comun, iar dacã şi dupã acesta exista indoiala, se interpreteazã în sensul mai favorabil salariaţilor.
ART. 9
Patronii se obliga sa asigure afişarea în unitate, la locurile convenite cu organizaţiile sindicale, a contractului colectiv de munca încheiat, astfel încât salariaţii sa ia cunostinta de conţinutul acestuia.
ART. 10
(1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului contract, pãrţile convin sa instituie o comisie paritara, care este imputernicita sa interpreteze contractul şi sa modifice, în aplicare, prevederi ale prezentului contract colectiv de munca, în funcţie de condiţiile concrete şi de posibilitãţile unitãţilor, la solicitarea acestora sau a ramurii, precum şi a structurilor sindicale şi patronale aferente.
(2) Componenta, organizarea şi funcţionarea comisiei paritare sunt stabilite prin regulamentul din Anexa nr. 2 la prezentul contract.
(3) Declanşarea procedurii prevãzute la alineatul 1 nu constituie impediment pentru sesizarea instanţei de judecata competente, potrivit prevederilor legii.
(4) Adoptarea unei hotãrâri de cãtre comisia paritara, în condiţiile prevãzute în Anexa nr. 2, impiedica sesizarea instanţei, iar dacã sesizarea a avut loc, judecata înceteazã.
(5) Pãrţile se obliga ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze şi sa nu susţinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care s-au încheiat.

CAP. 2
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca

ART. 11
(1) Încheierea contractului individual de munca se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi al competentei profesionale.
(2) Patronul va aduce la cunostinta salariaţilor şi a sindicatului posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor.
(3) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacã un salariat şi o persoana din afarã unitãţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(4) Se angajeazã fãrã concurs sau examen foştii salariaţi ai unitãţii, care au fost disponibilizaţi din cauza reducerii activitãţii şi se gãsesc în şomaj sau fãrã loc de munca şi care revin pe aceleaşi posturi, în termen de cel mult un an de la data încetãrii contractului individual de munca.
ART. 12
(1) Negocierile pentru modificãri ale clauzelor din contractele individuale de munca ale salariaţilor care sunt membri ai sindicatelor afiliate federaţiilor semnatare ale prezentului contract se vor purta, cu acordul salariatului, în prezenta unui reprezentant al sindicatului.
(2) Reprezentantul sindicatului are dreptul sa intervinã în timpul negocierii doar pentru a semnala membrului de sindicat eventualele încãlcãri ale contractului colectiv de munca.
(3) Angajatorul are obligaţia de a anunta în scris sindicatelor prevãzute la alin. 1, cu cel puţin 48 de ore înainte, intenţia de a negocia modificãri ale contractelor individuale de munca, cu precizarea orei şi a locului unde se vor purta negocierile.
(4) Sindicatele au obligaţia de a comunica în scris angajatorului, în termen de 24 de ore de la primirea anunţului, numele reprezentantului sau împuternicit sa asiste la negocieri.
(5) Prevederile alin. 1 nu se aplica în cazul în care sindicatul, fiind anuntat în scris cu cel puţin 48 de ore înainte, nu a desemnat un reprezentant, ori reprezentantul desemnat nu s-a prezentat la locul şi la ora anunţatã.
ART. 13
În vederea stabilirii drepturilor ce decurg din contractul individual de munca, salariaţii din unitãţi sunt clasificati în funcţie de specificul unitãţii, de conţinutul activitãţii şi de cerinţele postului, astfel:
A. muncitori
1. necalificati;
2. calificaţi;
B. funcţii de execuţie şi de conducere
1. funcţii de execuţie:
a) cu pregãtire generalã, liceala sau postliceala:
- pentru activitãţi administrative (dactilograf, funcţionar etc.);
- pentru activitãţi de specialitate (tehnician, contabil etc.);
b) maistru;
c) cu pregãtire superioarã de subingineri sau altele similare;
d) cu pregãtire superioarã;
2. funcţii de conducere a compartimentelor functionale de producţie, cercetare, proiectare şi altele similare (şef serviciu, birou, secţie, laborator etc.);
3. funcţii de conducere a societãţilor (director executiv, inginer şef, contabil şef etc.);
C. alte funcţii şi posturi specifice unitãţii
ART. 14
(1) Contractele individuale de munca se încheie pe durata nedeterminatã.
(2) Contractele individuale de munca pe durata determinata pot fi încheiate doar în urmãtoarele situaţii:
a) pentru înlocuirea unui salariat al cãrui contract de munca este suspendat;
b) pentru executarea unor lucrãri ocazionale, pentru care unitatea nu are personalul necesar;
(3) Contractele individuale de munca vor cuprinde cel puţin clauzele prevãzute în modelul din Anexa nr. 3.
(4) Contractele individuale de munca se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeazã.
ART. 15
(1) Contractul individual de munca se poate modifica, în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariate, prin acordul pãrţilor sau din initiativa uneia dintre pãrţi, în cazurile prevãzute de lege şi de prezentul contract.
(2) Refuzul salariaţilor de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau la drepturile salariale, nu da dreptul celui care angajeazã de a proceda, ca prima mãsura, la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest motiv.
(3) Delegarea şi detasarea salariaţilor se fac în condiţiile prevãzute de lege, cu drepturile prevãzute în prezentul contract.
ART. 16
(1) Contractul individual de munca se poate suspenda, în ceea ce priveşte efectele sale, prin acordul pãrţilor sau în cazurile prevãzute de lege în mod expres.
(2) Executarea contractului individual de munca se suspenda în cazurile prevãzute de lege în mod expres, precum şi pe perioada exercitãrii unei funcţii eligibile remunerate de organizaţia, inclusiv sindicala, în care salariatul îşi desfãşoarã activitatea pe timpul mandatului.
(3) În cazul exercitãrii unui mandat sindical remunerat de sindicate, contractul individual de munca se suspenda de la data şi pe perioada comunicatã de cãtre organizaţia sindicala. Comunicarea se va face în scris angajatorului.
(4) La încetarea cauzei care a determinat suspendarea contractului individual de munca, salariatului i se va asigura reluarea activitãţii pe postul avut sau pe unul echivalent, dacã postul avut a fost desfiinţat.
ART. 17
(1) În cazul salariaţilor care satisfac serviciul militar, unitatea este obligatã sa le rezerve posturile maximum 30 de zile calendaristice de la data lasarii la vatra.
(2) Înaintea plecãrii pentru satisfacerea obligaţiilor militare, salariatul beneficiazã de un concediu plãtit de 5 zile.
ART. 18
(1) Încetarea contractului individual de munca poate avea loc în condiţiile prevãzute de lege prin unul din urmãtoarele moduri:
a) acordul pãrţilor;
b) din initiativa uneia dintre pãrţi.
(2) În cazurile în care, la desfacerea contractului de munca, unitatea este obligatã, potrivit legii, sa acorde un preaviz, durata acestuia va fi de minimum o luna. Prin contractul colectiv la nivel de unitate, pot fi stabilite şi durate mai mari ale preavizului.
(3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitãţii pentru a-şi cauta un loc de munca, fãrã ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda şi prin cumul, în condiţiile stabilite de patron.
(4) În cazul în care unei persoane i se desface contractul de munca fãrã sa i se acorde preavizul prevãzut la alin. 2, aceasta are dreptul la o indemnizaţie egala cu salariul de baza aferent perioadei de preaviz.
ART. 19
Contractul individual de munca nu poate fi desfãcut din initiativa unitãţii pentru persoanele aflate în incapacitate temporarã de munca, în concedii medicale, pentru femei gravide începând cu luna a IV-a de sarcina, în perioada cat ingrijesc copilul bolnav în varsta de pana la 3 ani, precum şi în timpul cat soţul satisface serviciul militar, din motive neimputabile persoanelor în cauza.
ART. 20
(1) Contractul individual de munca poate fi desfãcut din initiativa unitãţii numai cu informarea prealabilã a sindicatului.
(2) În cazurile prevãzute în Codul muncii la art. 130, alin. 1, literele h), j), k), l), contractul individual de munca poate fi desfãcut de patron fãrã informarea prealabilã a sindicatului.
ART. 21
(1) Pãrţile convin ca, la desfacerea contractului individual de munca din initiativa unitãţii, salariatului sa i se acorde o indemnizaţie de minimum 30% din salariul de baza din luna anterioarã disponibilizarii pentru fiecare an lucrat în societate, dar nu mai puţin de 3 salarii de baza.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului de munca a intervenit din urmãtoarele motive:
a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauza, ca urmare a reorganizãrii şi a reducerii de activitate;
b) unitatea îşi înceteazã activitatea prin dizolvare;
c) unitatea se muta în alta localitate şi are posibilitatea sa-şi asigure pe plan local cadrele necesare;
d) unitatea se muta în alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost incadrata din motive neimputabile acesteia şi nu i s-a oferit trecerea într-o munca corespunzãtoare;
f) în postul ocupat de persoana incadrata în munca este reincadrat, pe baza hotãrârii organelor competente, cel care a deţinut anterior acest post.
(3) Plãţile se vor acorda în transe lunare şi numai dacã nu se acorda plati compensatorii din alte surse.
(4) Se considera vechime în unitate, în sensul prevederilor alin. 1, perioadele de timp în care salariatul a lucrat în unitate şi în unitãţile din care a rezultat unitatea care îl concediazã.

CAP. 3
Condiţii de munca şi protecţia muncii

ART. 22
(1) Pãrţile se obliga sa depunã eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea continua a condiţiilor de munca.
(2) În fiecare unitate se va constitui un comitet de securitate şi sãnãtate în munca (CSSM), având atribuţiile prevãzute de art. 34 din normele generale de protecţia muncii (NGPM).
(3) Comitetul de securitate şi sãnãtate în munca va fi constituit paritar, cel puţin din patru persoane, conform grilei prevãzute de art. 33 din normele generale de protecţia muncii.
(4) Activitatea acestui comitet se va desfasura în baza regulamentelor proprii. Timpul de munca afectat activitãţii în CSSM se considera timp de lucru efectiv prestat şi va fi prevãzut în contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(5) La stabilirea mãsurilor vizând condiţiile de munca, pãrţile implicate vor tine seama de urmãtoarele principii de baza:
a) mãsurile preconizate sa vizeze, mai întâi, ameliorarea realã a condiţiilor de munca şi numai dacã acest lucru nu este posibil la un moment dat, sa se procedeze la compensãri bãneşti sau de alta natura;
b) mãsurile preconizate pentru ameliorarea condiţiilor de munca trebuie sa fie realizate împreunã cu reprezentanţii sindicatelor, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.
ART. 23
(1) Organizarea activitãţii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de munca, cu precizarea atribuţiilor şi a raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi, sunt atribute de competenta exclusiva a celor care angajeazã.
(2) Cei care angajeazã au, de asemenea, în competenta asigurarea condiţiilor necesare pentru ca, în sistemul de organizare prevãzut la alineatul precedent, toţi salariaţii sa beneficieze efectiv, integral şi la termenele stabilite, de drepturile prevãzute în contractele colective de munca la nivel de unitate.
ART. 24
(1) Patronul va asigura organizarea raţionalã a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza se stabilesc sarcini şi raspunderi sub forma de norme de munca. Acestea pot fi: norme de timp, norme de producţie, norme de personal, însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de servire, menite sa asigure utilizarea integrala şi eficienta a timpului de lucru.
(2) În cazul în care normele de munca şi, dupã caz, normativele de personal nu corespund, în sensul nefolosirii integrale a timpului de lucru, sau determina un înalt grad de oboseala fizica sau intelectualã, la solicitarea patronului sau a sindicatului, acestea trebuie sa fie revizuite fãrã ca modificarea sa conducã la diminuarea încadrãrii salariaţilor.
(3) Activitatea de normare a muncii se referã la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activitãţii fiecãruia, şi se bazeazã pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfãşoarã ca un proces continuu, în permanenta concordanta cu schimbãrile ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnica a muncii.
(4) Sarcinile de serviciu trebuie stabilite în limitele felului muncii la care fiecare salariat s-a obligat la încheierea contractului individual de munca.
(5) Normele de munca aprobate de conducãtorul unitãţii, cu avizul sindicatului, constituie anexa la contractul colectiv de munca al unitãţii şi se fac cunoscute salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.
ART. 25
Pentru preîntâmpinarea sau înlãturarea efectelor calamitãţilor sau a altor cazuri de forta majorã, precum şi în situaţii care pericliteazã sãnãtatea sau viata unor persoane, fiecare salariat are obligaţia de a participa, indiferent de funcţie sau de postul pe care-l ocupa, la executarea oricãror lucrãri şi la luarea tuturor mãsurilor cerute de nevoile unitãţii.
ART. 26
Numãrul de personal se va stabili în raport cu volumul activitãţii desfãşurate, cu durata timpului normal de lucru şi cu normele de munca, pentru a se evita încãrcarea excesiva cu sarcini a salariaţilor.
ART. 27
(1) În toate cazurile în care munca este efectuatã într-un ritm impus, colectiv sau individual, în normele de munca se includ şi timpi de refacere a capacitãţii de munca.
(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea realã a timpului de refacere a capacitãţii de munca, normativul de personal va cuprinde un numãr corespunzãtor de salariaţi pentru înlocuire.
ART. 28
Sindicatele pot sa prezinte observaţii privind normele de munca şi atribuţiile de serviciu.
ART. 29
(1) În cazul în care exista divergenţe cu privire la stabilirea normelor de munca sau a normativelor de personal, la cererea oricãreia dintre pãrţi, se va apela la o expertiza tehnica efectuatã de experţi desemnaţi de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru pãrţi.
(2) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţei cu privire la modificarea normelor de munca sau a normativelor de personal vor fi suportate de patron, pentru prima solicitare a sindicatelor.
ART. 30
(1) Locurile de munca se clasifica în locuri de munca normale şi locuri de munca cu condiţii deosebite.
(2) Locurile de munca cu condiţii deosebite sunt cele grele, periculoase, nocive, penibile, sau altele asemenea, stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 31
(1) Pentru prestarea activitãţii în locurile de munca prevãzute în art. 30 alin. 2, salariaţii au dreptul, dupã caz, la sporuri la salariul de baza, la o durata redusã a timpului de lucru, la alimentaţia de intarire a organismului, la echipament de protecţie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, precum şi la alte facilitãţi, cel puţin la nivelurile din contractele colective încheiate pentru perioada 1999-2000.
(2) Categoriile de salariaţi prevãzute la art. 30 alin. 2 vor fi supuse obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina a muncii, în condiţiile ce se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, dar nu mai puţin de o data la şase luni.
(3) În cazul în care una sau mai multe din condiţiile deosebite se regãsesc pentru toţi salariaţii unei unitãţi, secţii, atelier, loc de munca, se vor stabili pentru aceştia, prin negocieri la nivel de unitate, salarii de baza al cãror cuantum nu va fi mai mic decât suma salariilor de baza şi a sporurilor negociate.
(4) La locurile de munca cu condiţii specifice, unde numai o parte din salariaţi lucreazã în astfel de condiţii, aceştia vor beneficia de sporuri.
ART. 32
(1) În cazul în care condiţiile de munca se normalizeaza, salariaţii vor beneficia, pentru refacerea capacitãţii de munca, încã minimum doua luni, de urmãtoarele drepturi avute:
a) spor pentru condiţii grele;
b) spor pentru condiţii nocive;
c) alimentaţie de intarire a rezistentei organismului.
(2) De drepturile prevãzute în alin. 1 beneficiazã şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile alin. 1 şi îşi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, dacã drepturile de aceeaşi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 33
În toate cazurile în care condiţiile de munca s-au inrautatit, determinând reclasificarea locurilor de munca, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari începând cu data schimbãrii condiţiilor de munca certificate prin buletine de analiza, indiferent de momentul efectuãrii reclasificarii de cãtre organele competente.
ART. 34
În afarã prevederilor normelor generale republicane şi departamentale de protecţie a muncii, pe care pãrţile le considera ca fiind minimale şi obligatorii, în contractele colective de munca la nivel de unitate, acolo unde este cazul, vor fi incluse clauze suplimentare de punere în aplicare.
ART. 35
(1) Pãrţile sunt de acord ca nici o mãsura de protecţie a muncii nu este eficienta, dacã nu este cunoscutã, însuşitã şi aplicatã în mod constient de salariaţi.
(2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesionalã a salariaţilor, cu privire la normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii. Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se prevãd mãsurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligaţiile şi rãspunderile în domeniul protecţiei muncii, în conformitate cu reglementãrile elaborate de Departamentul Protecţiei Muncii din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca şi normele de protecţie a muncii, pe care este obligat în procesul muncii, sa le cunoascã şi sa le respecte.
(4) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbãri ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiti în condiţiile prevãzute la alineatul precedent.
ART. 36
(1) Contravaloarea echipamentului individual de protecţie se suporta integral de cãtre patron.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmãriţi la fiecare loc de munca, programe de aplicare a mãsurilor de protecţie a muncii specifice, precum şi controlul privind realizarea acestora.
ART. 37
(1) În vederea menţinerii şi a îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii la locurile de munca, patronul va lua cel puţin urmãtoarele mãsuri:
a) amenajarea ergonomica a locului de munca;
b) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca: vestiare, bãi, grupuri sanitare, sali de repaus, cantine-restaurant, puncte de distribuire a alimentaţiei speciale (lapte, sifon, slanina etc.), microcantine, ateliere pentru întreţinerea şi reconditionarea echipamentului individual de protecţie;
d) diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiunilor poluante.
(2) Mãsuri concrete în sensul prevederilor alin. 1 se stabilesc prin contractul colectiv de munca din unitate.
(3) Salariaţii sunt obligaţi sa pãstreze în bune condiţii amenajãrile efectuate de patron, sa nu le deterioreze, sa nu le descompleteze ori sa sustragã componente ale acestora. Dacã acestea se vor produce, pe baza constatãrilor efectuate împreunã cu sindicatul, ele se vor remedia de cãtre patron, pe cheltuiala celor vinovaţi.
ART. 38
(1) Patronul se obliga ca, la angajare şi, ulterior, cel puţin o data pe an, sa organizeze examinarea medicalã gratuita a salariaţilor, în scopul de a constata dacã sunt apţi pentru desfãşurarea activitãţii în postul pe care ar urma sa-l ocupe sau pe care îl ocupa, precum şi pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.
(2) Salariaţii sunt obligaţi sa se supunã examenelor medicale, în condiţiile organizãrii acestora potrivit prevederilor alin. 1.
(3) În cazul când dispoziţii legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevãd examinari medicale la termene mai scurte, determinate de condiţii deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicalã potrivit alin. 1 şi 3 constituie abatere disciplinarã.
ART. 39
La cererea uneia dintre pãrţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de protecţia muncii vor fi consultaţi obligatoriu la reducerea duratei timpului de lucru şi la acordarea de concedii suplimentare.
ART. 40
(1) Pãrţile se obliga sa asigure un regim de protecţie specialã a muncii femeilor şi tinerilor în varsta de pana la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi de prevederile prezentului contract colectiv de munca, pe care le socotesc ca fiind minimale.
(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii pot fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 41
(1) Patronul se obliga sa nu refuze angajarea sau, dupã caz, menţinerea în munca a persoanelor handicapate, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.
(2) Salariaţii reprezentaţi de organizaţiile sindicale vor sprijini angajarea şi menţinerea în munca a handicapaţilor, în condiţiile alineatului precedent.
ART. 42
În cazul recomandãrilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de munca şi, dupã caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilitãţile fiecãrei unitãţi, care vor fi stabilite împreunã cu sindicatele.
ART. 43
Pãrţile convin sa facã demersurile necesare la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi la Ministerul Sãnãtãţii, pentru constituirea, preluarea, utilizarea în comun sau sponsorizarea unor unitãţi medicale-spitaliceşti.

CAP. 4
Salarizarea şi alte drepturi salariale

ART. 44
(1) Pentru munca prestatã în condiţiile prevãzute în contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului individual de munca, indiferent de natura unitãţii în care îşi desfãşoarã activitatea.
(2) Salariul negociat prin contractul individual de munca este garantat pentru toţi salariaţii, în condiţiile respectãrii obligaţiilor înscrise în contractul individual de munca şi a prevederilor contractului colectiv de munca la nivel de unitate.
(3) În prezentul contract, prin salariul de baza se înţelege salariul negociat, modificat prin actele normative aplicate pe perioada derulãrii contractului.
ART. 45
Salariul de baza se stabileşte prin negociere, pentru fiecare salariat, în raport cu complexitatea lucrãrilor ce revin postului în care este încadrat, precum şi cu calitãţile personale atestate prin acte care dovedesc absolvirea unor forme de învãţãmânt teoretic şi profesional, cu experienta în activitãţi specifice postului respectiv, calitãţi personale care trebuiesc dovedite la locul de munca şi care sunt reflectate în rezultatele muncii prestate.
ART. 46
(1) Salariul de baza minim al muncitorilor calificaţi*), beneficiari ai acestui contract, va fi de:
___________
*) Se aplica numai pentru muncitorii din activitãţile productive. Lista activitãţilor productive constituie anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate.

a) 1.650.000 lei, în industria metalurgiei feroase;
b) 1.400.000 lei, în industria metalurgiei neferoase şi
c) 1.350.000 lei, în industria produselor refractare.
(2) Salariile stabilite potrivit alin. 1 vor fi indexate trimestrial, începând cu data de întâi a primei luni a trimestrului, cu un procent din rata inflaţiei pe ultimele trei luni (disponibile ca date), publicate în Buletinul statistic, corectat cu un indicator economic.
(3) Procentul din rata inflaţiei, utilizat la calculul indexãrii prevãzute la alin. 2, va fi stabilit la nivel de unitate, prin contractul colectiv de munca, fãrã a putea fi mai mic de 80%.
(4) Indicatorul economic utilizat la calculul indexãrii prevãzute la alin. 2 va fi, de asemenea, stabilit la nivel de unitate prin contractul colectiv de munca şi nu va putea avea în aplicare o valoare mai mica de 0,7.
(5) Ca urmare a aplicãrii prevederilor de mai sus, patronul va recalcula tarifele sau respectiv, cotele de manopera, pe unitatea de produs sau valoricã, corespunzãtor formelor de organizare a muncii şi de salarizare aplicate în unitate.
ART. 47
(1) Pentru celelalte categorii de salariaţi, coeficienţii de ierarhizare fata de salariul de baza stabilit la art. 46 se vor stabili la nivelul fiecãrei societãţi, în funcţie de situaţia economico-financiarã a acesteia.
(2) Pe perioade limitate, în funcţie de situaţia economico-financiarã a societãţii comerciale, cu acordul sindicatului, se poate stabili un salariu de baza minim al muncitorilor calificaţi mai mic, dar nu sub 80% din cel prevãzut în prezentul contract.
ART. 48
(1) Sporurile minime pentru condiţiile deosebite de munca, calculate la salariul de baza, sunt urmãtoarele:
a) spor pentru condiţii grele de munca (inclusiv pentru condiţiile grele din santierele de construcţii-montaj) - 10%;
b) spor pentru condiţii periculoase - 10%;
c) spor pentru condiţii penibile - 10%.
(2) Sporul minim pentru condiţii nocive este de 10%, calculat la salariul de baza minim pe unitate.
(3) Se mai acorda sporuri pentru:
a) orele lucrate suplimentar, peste programul normal de lucru şi pentru lucrul în zilele libere şi de sarbatori legale - 100%;
b) orele suplimentare prestate în zilele de sambata, duminica şi de sarbatori legale se vor aproba de cãtre conducãtorul societãţii, cu avizul liderului de sindicat, numai în cazuri bine justificate;
c) orele suplimentare prestate peste 120 de ore anual, dar nu mai mult de 360 de ore anual, vor fi plãtite cu spor de 50% în loc de spor de 100%, dacã în situaţii excepţionale nu s-a convenit altfel;
d) pentru exercitarea şi a unei alte funcţii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al funcţiei înlocuite. Cazurile în care se aplica aceasta prevedere şi cuantumul sporului se vor stabili prin negocieri la contractele colective de munca la nivel de unitate;
e) pentru vechime în munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% pentru o vechime de peste 20 de ani;
f) pentru lucrul în timpul nopţii, 25%;
(4) Pentru alte condiţii de munca, neprevãzute în prezentul contract colectiv de munca, sporurile vor fi negociate prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(5) Sporurile prevãzute mai sus se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de baza.
(6) Pãrţile contractante sunt de acord ca, în perioada urmãtoare, sa acţioneze pentru includerea unor sporuri în salariul de baza, care reprezintã retributia pentru munca prestatã şi pentru condiţiile la locul de munca, astfel încât salariul de baza sa aibã pondere majoritara în salariu.
ART. 49
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) plusul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculat într-o proporţie de minimum 1,5% pana la 10% din fondul de salarii realizat lunar şi cumulat de la începutul anului, din care vor fi acordate şi prime de Craciun, de Paste şi de Ziua Metalurgistului, în condiţiile stabilite prin contractele colective de munca la nivel de unitate şi numai cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli;
c) cota-parte din profitul net, în proporţie de 10%, conform reglementãrilor legale;
d) alte adaosuri convenite la nivelul unitãţilor.
(2) Condiţiile de diferentiere, de diminuare sau anulare a participãrii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada la care se acorda cota de profit salariaţilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 50
(1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt urmãtoarele:
a) în regie sau dupã timp;
b) în acord;
c) pe baza de tarife sau de cote procentuale din veniturile realizate;
d) pe baza de indicatori.
(2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una din urmãtoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect.
(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(4) formele şi criteriile de salarizare ce ar urma sa se aplice fiecãrei activitãţi şi fiecãrui loc de munca se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 51
Pãrţile convin sa înceapã în toate unitãţile beneficiare ale contractului colectiv de munca pe ramura acţiunea de analiza şi evaluare a posturilor.
ART. 52
(1) Patronul se obliga sa asigure condiţiile necesare realizãrii de cãtre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) În situaţia în care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizãrii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plãteascã salariaţilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost întrerupt.
(3) Salariatul este obligat ca, în perioada prevãzutã la alin. 2, sa presteze alte activitãţi temporare cerute de patron, cu condiţia ca acestea sa corespundã capacitãţilor fizice, intelectuale şi profesionale ale salariatului.
(4) În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau din alte motive, activitatea a fost întreruptã, fãrã ca aceasta sa se fi produs din vina salariaţilor, aceştia vor rãmâne la dispoziţia unitãţii cu 75% din salariu, dacã rãmânerea la dispoziţia unitãţii se face la domiciliul salariatului.
(5) În cazurile prevãzute la alin. 4, salariaţii beneficiazã şi de cel puţin sporul de vechime, precum şi de celelalte drepturi prevãzute de lege pentru astfel de situaţii.
ART. 53
Plata salariilor se face periodic, la datele la care se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitãţii.
ART. 54
(1) Toate drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror obligaţii bãneşti ale unitãţii.
(2) În caz de faliment sau de lichidare judiciarã, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, urmând sa fie plãtite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.
ART. 55
Patronii sunt obligaţi sa ţinã evidente în care sa se menţioneze activitatea desfasurata în baza contractului individual de munca şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi sa le elibereze dovezi despre acestea.

CAP. 5
Timpul de munca şi timpul de odihna

ART. 56
(1) Durata normalã a timpului de lucru este de 8 ore pe zi sau 40 de ore pe saptamana.
(2) Prin negocieri la nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu cerinţele producţiei, se poate stabili un program sãptãmânal de 36 de ore pana la 44 de ore, cu condiţia ca media lunarã sa fie de 40 de ore pe saptamana, iar programul stabilit sa fie anuntat cu o saptamana înainte.
(3) În cazurile în care durata normalã a timpului de munca se stabileşte potrivit alin. 2, durata timpului de munca zilnic nu poate depãşi 10 ore.
(4) La locurile de munca unde, datoritã specificului activitãţii, nu exista posibilitatea încadrãrii în durata normalã a timpului de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupã caz, în tura, tura continua, turnus, program fractionat; locurile de munca la care se aplica aceste forme specifice de organizare, precum şi modalitãţile concrete de organizare şi evidenta a muncii prestate, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 57
(1) Pentru unele activitãţi, locuri de munca şi categorii de personal, prevãzute în contractul colectiv de munca la nivel de unitate, se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzãtoare unor fracţiuni de norma, cu o durata a timpului de munca de 6, 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salariaţilor, care lucreazã în astfel de situaţii, se acorda proporţional cu timpul lucrat.
(2) Femeile care au în îngrijire copii de pana la 7 ani pot lucra cu 1/2 de norma, fãrã sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sunt concediul de odihna, alocaţia de stat pentru copii, etc.
(3) La cerere, salariaţii cu program parţial de lucru vor fi încadraţi în program normal, dacã exista posturi vacante şi dacã întrunesc condiţiile ocupãrii acestor posturi.
ART. 58
(1) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în locuri de munca cu condiţii deosebite beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevãzute de lege, şi nu pot efectua ore suplimentare.
(2) Reducerea duratei timpului de munca în locurile de munca cu condiţii deosebite nu afecteazã salariatul şi vechimea în munca aferente duratei normale a timpului de munca.
(3) Durata reducerii timpului normal de munca şi categoriile de personal care beneficiazã de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 59
(1) În fiecare unitate se vor întocmi regulamente de ordine interioarã care vor constitui anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(2) În toate cazurile în care se dovedeşte ca este necesar şi posibil, cei care angajeazã şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalitãţi de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu stabilite potrivit art. 23 şi 24, la deteriorarea condiţiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
ART. 60
Salariaţii pot fi chemaţi sa presteze ore suplimentare numai cu consimţãmântul lor, cu excepţia cazurilor prevãzute la art. 25. Ceea ce depãşeşte 120 de ore pe an de persoana necesita şi acordul sindicatelor din unitate.
ART. 61
Compensarea orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzãtor sau prin plata cu sporuri, potrivit înţelegerii pãrţilor.
ART. 62
(1) Pentru persoanele al cãror program de lucru se desfãşoarã în timpul nopţii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decât durata timpului de munca prestatã în timpul zilei, fãrã diminuarea salariului de baza şi a vechimii în munca.
(2) Prevederile alin. 1 nu se aplica salariaţilor care lucreazã la locuri de munca cu condiţii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
(3) La unitãţile unde procesul muncii este neintrerupt sau condiţiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel al zilei. Munca prestatã în timpul nopţii în cadrul unui asemenea program se plãteşte cu un spor de 25% din salariul de baza, dacã timpul astfel lucrat reprezintã cel puţin 1/2 din programul de lucru. De acest spor beneficiazã şi salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore pe zi.
(4) Se considera munca desfasurata în timpul nopţii munca prestatã în intervalul cuprins între 22-6, cu posibilitatea abaterii în cazuri justificate cu o ora în plus sau minus fata de aceste limite.
ART. 63
(1) În fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus, stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(2) În cazul în care activitatea de la locul de munca, în zilele de sambata şi duminica, nu poate fi întreruptã, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus sãptãmânal sa fie acordate şi în alte zile ale sãptãmânii sau cumulat, pe o perioada mai mare. Prevederile art. 61, precum şi ale art. 48 alin. 3 lit. a), se vor aplica în mod corespunzãtor.
ART. 64
(1) Prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura se stabilesc urmãtoarele zile nelucrãtoare:
- 1 şi 2 Ianuarie;
- a doua zi de Pasti;
- 1 Mai;
- 15 august;
- 1 Decembrie;
- 25 şi 26 decembrie.
(2) Pentru perioada de 24 decembrie - 7 ianuarie, în funcţie de posibilitãţile concrete, fiecare unitate poate stabili, în colaborare cu sindicatul, un program special de lucru, fãrã ca aceasta sa fie consideratã întrerupere de activitate.
ART. 65
(1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihna plãtit, de 28 de zile lucrãtoare.
(2) Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea salariatului. Una din fracţiuni va trebui sa fie de cel puţin 15 zile lucrãtoare. Cealaltã parte va trebui sa fie acordatã şi luatã pana la sfârşitul anului în curs.
ART. 66
(1) Salariaţii încadraţi în gradele de invaliditate I şi II, precum şi handicapatii, au dreptul la concedii de odihna suplimentarã prevãzute de lege, dar nu mai puţin de 6 zile pe an.
(2) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii deosebite beneficiazã de concedii de odihna suplimentarã de minimum 3 zile pe an. Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se pot negocia concedii de odihna suplimentare mai mari.
ART. 67
(1) Elementele care constituie baza de calcul pentru stabilirea indemnizaţiei cuvenite salariaţilor pentru concediul de odihna se prevãd în contractele colective de munca la nivel de unitate.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivelul unitãţilor, în raport cu posibilitãţile economico-financiare ale acestora, se stabileşte ca, pe lângã indemnizaţia de concediu, sa se plãteascã şi o prima de vacanta, a carei valoare se va negocia la acest nivel. Metodologia şi sursa de finanţare se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(3) Indemnizaţia de concediu şi, dupã caz, prima de vacanta se plãtesc la cerere, înainte de plecarea în concediu.
ART. 68
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite în cazul unor evenimente familiale deosebite, stabilite conform Anexei nr. 4, acordate în momentul producerii evenimentului.
(2) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fãrã plata.
(3) Salariaţii mai au dreptul la 30 de zile de concediu fãrã plata, acordat o singura data, pentru pregãtirea şi susţinerea lucrãrii de diploma în învãţãmântul superior, seral şi fãrã frecventa.
(4) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se pot stabili şi alte situaţii în care salariaţii beneficiazã de zile libere plãtite şi numãrul lor.

CAP. 6
Unele mãsuri de protecţie specialã a salariaţilor, acordarea de facilitãţi acestora

ART. 69
Societãţile comerciale şi sindicatele reprezentate la negocierea prezentului contract se obliga sa discute aderarea la Convenţia de Acompaniament Social în Metalurgie.
ART. 70
(1) În cazul în care unitatea este pusã în situaţia de a efectua reduceri de personal, ca urmare a restrângerii activitãţii, a retehnologizãrii, automatizarii, robotizarii procesului de producţie şi a altor cauze, pãrţile convin asupra respectãrii urmãtoarelor principii:
a) patronul va pune la dispoziţia sindicatului justificarea tehnico-economicã asupra mãsurilor privind posibilitatea de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesionalã etc.;
b) justificarea, împreunã cu obiecţiile şi propunerile sindicatului, vor fi supuse spre analiza şi avizare adunãrii generale a actionarilor;
c) concomitent, patronul va informa sindicatul asupra motivelor ce stau la baza reducerii numãrului de salariaţi, precum şi asupra unor eventuale posibilitãţi de redistribuire a acestora. Anunţul se va face astfel:
- cu 90 de zile calendaristice înainte, în cazul schimbãrii sediului unitãţii în alta localitate;
- cu 60 de zile calendaristice înainte, dacã reducerea se datoreazã restrângerii de activitate, retehnologizãrii sau altor cauze.
(2) În perioada prevãzutã la alin. 1, administraţia este obligatã sa întreprindã simultan cel puţin urmãtoarele acţiuni:
a) sa identifice şi sa valorifice posibilitãţile de redistribuire a salariaţilor în cadrul unitãţii;
b) sa identifice posibilitãţile de diminuare a duratei programului de lucru, în vederea evitãrii reducerii de personal sau a scaderii numãrului celor cãrora ar urma sa li se desfaca contractul de munca;
c) dacã în unitate sunt posturi vacante sau se prevede crearea de noi locuri de munca şi se organizeazã cursuri de calificare profesionalã, sa se includã la aceste cursuri persoanele care ocupa posturi ce se preconizeaza a se restructura.
(3) În cazul în care, înainte de expirarea perioadei prevãzute la alin. 1, administraţia a luat mãsura desfacerii contractelor de munca, atunci urmeazã sa se plãteascã celor în cauza:
a) salariul de baza avut pe timpul de la desfacerea contractului individual de munca pana la data la care ar fi trebuit sa înceapã curgerea termenului prevãzut la art. 18, alin. 2 din prezentul contract;
b) indemnizaţia prevãzutã la art. 18, alin. 4 din prezentul contract;
c) indemnizaţia prevãzutã la art. 21, alin. 1.
ART. 71
În situaţia în care desfacerea contractului de munca nu poate fi evitata, administraţia are obligaţia de a comunica în scris fiecãrui salariat:
a) termenul de preaviz, în condiţiile prevãzute în prezentul contract colectiv de munca;
b) dacã îi oferã sau nu un alt loc de munca, ori cuprinderea într-o forma de recalificare profesionalã.
ART. 72
(1) La aplicarea efectivã a reducerii de personal, dupã reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, mãsurile vor afecta, în ordine:
a) contractele de munca ale personalelor care cumuleazã doua sau mai multe funcţii, ale celor ce realizeazã venituri, în calitatea lor de patron sau asociat la societãţi private sau cei care cumuleazã pensia cu salariul;
b) contractele de munca ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare, la cererea lor.
(2) Pentru luarea mãsurii de desfacere a contractului de munca pentru reducerea de posturi vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii minimale:
a) dacã mãsura ar putea afecta doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, se desface contractul de munca al soţului care are are venitul cel mai mic, fãrã ca, prin aceasta, sa se poatã desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) mãsura sa afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere;
c) mãsura sa afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bãrbaţi vaduvi sau divortati care au în îngrijire copii, unicii intretinatori de familie, precum şi salariaţii, bãrbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare, la cererea lor;
d) în situaţia menţinerii unor posturi de natura celor vizate de reducere, pe lângã criteriile vizate la punctele a), b), c), se va avea în vedere şi competenta profesionalã stabilitã prin testarea tuturor celor vizati, pe baza unor criterii convenite cu sindicatele.
(3) În cazul în care mãsura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfecţionare a pregãtirii profesionale şi a încheiat cu unitatea economicã un act adiţional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate într-o anumitã perioada de timp, administraţia nu-i va putea pretinde acestuia despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucrata pana la îndeplinirea termenului.
(4) În ipoteza în care doua sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.
ART. 73
(1) Sindicatele au dreptul sa verifice modul de aplicare a prevederilor art. 70-72, de a acţiona pe orice cale legalã sau conventionala pentru a asigura respectarea lor.
(2) Eventualele contestaţii ale salariaţilor propuşi a fi disponibilizaţi vor fi analizate împreunã cu reprezentanţii sindicatelor.
ART. 74
(1) Unitatea care îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioada de 18 luni de la luarea mãsurilor de desfacere a contractului de munca, pentru motivele prevãzute la art. 70, are obligaţia sa încunoştinţeze, în scris, despre aceasta organizaţiile sindicale şi sa facã publica mãsura prin presa. Unitatea este obligatã sa reangajeze salariaţii cãrora li s-a desfãcut contractul de munca pentru motivele prevãzute la art. 70, care au pregãtirea şi competenta necesare pentru ocuparea posturilor vacante şi care s-au prezentat în termen de 15 zile de la data apariţiei anunţului.
(2) Patronul rãspunde patrimonial pentru prejudiciile aduse persoanelor ca urmare a nerespectãrii prevederilor alin. 1.
ART. 75
Salariaţii care se pensioneazã pentru limita de varsta primesc o indemnizaţie egala cu cel puţin un salariu de baza avut în luna pensionãrii.
ART. 76
În afarã de ajutoarele legale la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de urmãtoarele ajutoare:
a) cel puţin un salariu mediu negociat pe unitate pentru naşterea fiecãrui copil, acordat mamei (în cazul când aceasta nu este salariata se acorda tatãlui), calitate doveditã cu certificatul de naştere;
b) cel puţin un salariu mediu negociat pe unitate pentru decesul soţului (sotiei) sau al unei rude de gradul I a salariatului, aflatã în întreţinere;
c) cel puţin doua salarii medii pe unitate, în cazul decesului salariatului;
d) trei salarii medii pe unitate, în cazul în care a suferit accidente de munca cu invaliditate de gradul I sau II;
e) cel puţin şase salarii medii pe unitate, în caz de accident de murica sau în legatura cu munca, cauzand decesul salariatului.
ART. 77
În cazul imbolnavirilor profesionale, al accidentelor de munca sau în legatura cu munca, salariaţii în cauza vor fi trimişi la tratamente medicale în unitãţi specializate din ţara sau, dupã caz, cu recomandarea comisiilor de expertiza de specialitate şi cu avizul organelor de resort, în strãinãtate, costul fiind suportat integral de unitate, în limita fondului social.
ART. 78
(1) Dacã salariatul se afla în incapacitate temporarã de munca, survenitã ca urmare a unui accident de munca sau în legatura cu munca, ori a contractãrii unei boli profesionale, patronul va plati acestuia, pe toatã perioada incapacitãţii, o compensaţie egala cu diferenţa dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitãţii şi ajutorul acordat.
(2) Acordarea compensatiei prevãzute la alineatul precedent nu inlatura şi nici nu înlocuieşte dreptul legal la despãgubiri al salariatului în cauza, în condiţiile prevãzute de lege.
(3) Sindicatele şi patronatul vor analiza, pana la finele anului 2000, oportunitatea instituirii unui sistem de asigurãri pentru accidente de munca, incapacitate temporarã de munca datoratã unor boli legate de condiţiile de munca, decese şi boli profesionale, pentru toţi salariaţii unitãţii.
ART. 79
Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea în cauza, inclusiv costul transportului CFR, clasa a II-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto, în comun.
ART. 80
Repartizarea spaţiilor de locuit, indiferent de natura lor, cu excepţia locuinţelor de intervenţie, cãtre salariaţii unitãţilor se va face de cãtre o comisie paritara, administraţie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 81
Salariaţii unitãţilor trimişi în delegaţie în ţara vor beneficia de urmãtoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport şi a costului cazarii, potrivit condiţiilor stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate;
b) diurna minima de deplasare va fi la nivelul celei stabilite pentru instituţiile publice; prin contractele colective de munca la nivel de unitate se pot stabili diurne mai mari, având ca baza de calcul procent din salariul de baza zilnic.
ART. 82
Salariaţii unitãţilor trimişi în detaşare beneficiazã de drepturile de delegare prevãzute la art. 81. În cazul în care detasarea depãşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plãteşte o indemnizaţie egala cu 50% din salariul de baza brut zilnic. Aceasta indemnizaţie se acorda proporţional cu numãrul de zile ce depãşeşte durata neîntreruptã de 30 de zile.
ART. 83
Persoanele detasate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşãrii, cu excepţia celor privind igiena şi protecţia muncii, chiar dacã la locul de munca unde sunt detasate acestea nu se mai regãsesc. Dacã la locurile de detaşare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda şi alte drepturi, persoanele detasate beneficiazã de acestea, inclusiv toate drepturile privind protecţia şi igiena muncii, corespunzãtoare noului loc de munca.
ART. 84
Pentru salariaţii trimişi în strãinãtate din dispoziţia unitãţii, prin contractul colectiv de munca încheiat la nivel de unitate, se vor stabili drepturile ce se cuvin acestora în ţara şi în strãinãtate.
ART. 85
(1) În cazul în care salariata se afla în concediu de maternitate, unitatea va compensa pe o anumitã perioada diferenţa dintre salariul de baza individual avut şi indemnizaţia legalã la care are dreptul.
(2) Perioada pe durata cãreia se acorda compensarea va fi stabilitã prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate dar nu mai puţin de 6 sãptãmâni.
ART. 86
(1) În afarã concediului legal plãtit pentru sarcina şi lehuzie, de 112 zile, salariatele beneficiazã de un concediu plãtit pentru îngrijirea copiilor în varsta de pana la doi ani.
(2) Perioada concediului pentru îngrijirea copilului în varsta de pana la doi ani constituie vechime în munca.
(3) Pe perioada în care salariata se afla în concediul prevãzut la alin. 1, nu i se va putea desface contractul de munca, iar în postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de munca pe durata determinata.
(4) De prevederile art. 86 poate beneficia optional oricare dintre pãrinţi.
ART. 87
În cazul decesului mamei, tatãl copilului, dacã are copilul în îngrijire, la cererea sa, va beneficia de compensaţia prevãzutã la art. 85 şi de prevederile art. 86 alin. 3.
ART. 88
Salariata care renunţa la concediul legal pentru îngrijirea copilului în varsta de pana la doi ani beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fãrã sa fie afectate salariul de baza şi vechimea în munca.
ART. 89
Prevederile art. 85-87 sunt aplicabile la naşterea fiecãrui copil.
ART. 90
Salariatele gravide, începând cu luna a V-a, şi cele care alapteaza nu vor putea fi repartizate la munca de noapte.
ART. 91
(1) La nivelul unitãţii se va constitui un fond social, la nivelul cotei maxime prevãzute de legea bugetului de stat, fond care va fi utilizat pentru:
a) funcţionarea corespunzãtoare a unor activitãţi sau unitãţi aflate în administrarea acestora, şi anume: crese, grãdiniţe pentru copiii salariaţilor, dispensare, cabinete medicale, cantine-restaurant pentru salariaţi;
b) cãmine de nefamilisti, baza sportive, cluburi;
c) acoperirea parţialã a cheltuielilor ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor;
d) reducerea costului biletelor de tratament şi odihna recuperatorie în staţiunile balneo-climaterice, repartizate de sindicate, pentru salariaţi şi membrii lor de familie, precum şi costul cãlãtoriei pe calea feratã, clasa a II-a, sau acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto în comun, cu un procent de 50% din valoarea lor;
e) acoperirea unei cote din costul abonamentului transportului la şi de la locul de munca;
f) acoperirea parţialã din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile;
g) ajutoarele sociale conform prevederilor art. 76 şi 85.
(2) Modul de utilizare a fondului social pentru destinatiile prevãzute la alin. 1, precum şi cotele pentru acoperirea unor cheltuieli, se stabilesc de cãtre administraţie, cu acordul sindicatului, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.

CAP. 7
Formarea profesionalã, economicã, socialã şi sindicala

ART. 92
(1) Pãrţile înţeleg:
a) prin termenul de formare profesionalã, orice procedura prin care un salariat dobândeşte o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma eliberata în condiţiile prevãzute de Legea învãţãmântului;
b) prin termenul de formare profesionalã continua, orice procedura prin care salariatul, având deja o calificare ori o profesie, îşi completeazã cunoştinţele profesionale, fie prin aprofundarea studiilor într-un anumit domeniu al specialitatii de baza, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adoptate în domeniul specialitatii lor.
(2) Formarea profesionalã şi formarea profesionalã continua cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de munca între sindicate şi patron.
(3) Pãrţile convin asupra necesitãţii şi obligativitatii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a membrilor de sindicat aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, cu suportarea cheltuielilor aferente de cãtre angajator.
(4) Pãrţile semnatare convin sa acorde întregul sprijin solicitat de Unitatea pentru Cercetare şi Servicii Tehnice a Consiliului pentru Standarde Ocupationale şi Evaluare, în vederea elaborãrii sistemului de standarde ocupationale bazate pe competenta; sistemul va fi utilizat pentru evaluarea şi certificarea calificãrii salariaţilor.
(5) Pentru formarea profesionalã şi formarea profesionalã continua, Uniunea Nationala de Reconversie în Metalurgie va fi partener preferenţial.
ART. 93
La încheierea contractelor colective de munca la nivel de unitãţi, pentru partea privind formarea profesionalã se va tine seama cel puţin de urmãtoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesarã formarea profesionalã, cãile de realizare; adaptarea programului anual şi controlul aplicãrii acestuia se vor face de comun acord de cãtre sindicat şi patron; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionalã a salariaţilor se suporta de unitãţi;
b) sindicatul va participa, prin împuterniciţii sãi, la orice forma de examinare organizatã în vederea absolvirii unui curs de formare profesionalã în cadrul unitãţii;
c) în cazul în care unitatea urmeazã sa-şi schimbe parţial sau total profilul de activitate, patronul va informa şi va consulta sindicatul cu cel puţin 2 luni înainte de aplicarea mãsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica, înainte de a apela la angajari de forta de munca din afarã;
d) în cazul în care un salariat identifica un curs de formare profesionalã pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un terţ, patronul va analiza cererea împreunã cu sindicatul, rãmânând la aprecierea patronului dacã şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de munca în vederea formãrii profesionale nu vor putea fi obligaţi sa suporte cheltuielile ocazionate de acestea, cu excepţia cazurilor pãrãsirii unitãţii din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.

CAP. 8
Proceduri în caz de conflicte de munca

ART. 94
(1) În cazul conflictelor de interese, dacã pãrţile convin printr-un proces-verbal semnat sa recurgã la medierea prevãzutã de <>art. 26-31 din Legea nr. 168/1999 , în termen de 48 de ore, fiecare parte va propune o lista de candidaţi din lista de mediatori numiţi de ministrul muncii şi protecţiei sociale la nivelul judeţului în care îşi are sediul unitatea în care s-a declansat conflictul de interese.
(2) În situaţia în care dupã prima intalnire pãrţile nu vor reusi sa stabileascã un mediator de comun acord, procedura de mediere înceteazã, trecandu-se la urmãtoarea etapa prevãzutã de lege.
(3) În cazul în care s-a numit un mediator de comun acord, etapele medierii vor fi urmãtoarele:
a) pãrţile implicate sunt obligate ca în termen de 48 de ore de la numirea mediatorului sa punã la dispoziţia acestuia datele necesare. Dacã mediatorul are nelamuriri, acesta poate cere pãrţilor, în maximum 72 de ore de la primirea actelor, relaţii scrise cu privire la revendicarile formulate, la actele depuse sau întocmite în timpul concilierii, precum şi la rezultatele acesteia;
b) în maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat sa convoace ambele pãrţi implicate. Pãrţile implicate vor avea un numãr egal de reprezentanţi la mediere, de regula acelaşi numãr ca şi la conciliere şi aceleaşi persoane, dacã este posibil;
c) la fiecare intalnire se va încheia un proces-verbal care va fi semnat de mediator şi de pãrţile aflate în conflict;
d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit şi a acceptat medierea, în caz contrar, medierea înceteazã şi se trece la urmãtoarea etapa legalã de soluţionare a conflictului.
ART. 95
Organizaţiile sindicale nu vor organiza acţiuni de forta pentru schimbarea administraţiei societãţii comerciale (manager, director, administrator unic etc.).
ART. 96
În cazul conflictelor de drepturi, procedurile de soluţionare amiabila vor fi reglementate prin anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate.

CAP. 9
Drepturile sindicatelor ca organizaţii şi reprezentante ale salariaţilor

ART. 97
(1) Pãrţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariat în general, libertatea de opinie.
(2) Patronul va adopta o poziţie neutra şi impartiala fata de organizaţiile sindicale şi fata de reprezentanţii acestora din unitãţi.
ART. 98
(1) Administraţiile societãţilor comerciale au obligaţia de a invita reprezentanţii sindicatului sa participe la şedinţele consiliului de administraţie, în cazul societãţilor cu administrator unic, acesta va avea cel puţin o intrevedere pe luna cu reprezentanţii sindicatelor.
(2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţa. Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi şi li se va asigura accesul la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discuţie.
ART. 99
Patronul va asigura sindicatelor accesul la documentele necesare pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute la <>art. 29 din Legea nr. 54/1991 .
ART. 100
Administraţiile societãţilor comerciale vor încheia cu prioritate contracte de prestãri servicii executate de organizaţiile de sindicat din cadrul societãţilor comerciale în condiţii avantajoase pentru societate.
ART. 101
(1) Pentru desfãşurarea activitãţii sindicale, persoanele alese în organele de conducere ale sindicatelor afiliate la federaţiile semnatare ale acestui contract au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 5 zile.
(2) Distribuţia fondului de timp rezultat conform prevederilor alin. 1 se va face nominal, el putând fi diferenţiat şi cumulat pentru fiecare membru ales în organele de conducere ale sindicatelor, şi va fi anexa la contractul colectiv de munca pe unitate.
ART. 102
Unitatea asigura scoaterea din producţie a salariaţilor, fãrã a le fi afectate drepturile salariate, pe perioada cat aceştia:
a) fac parte din echipe sportive de performanta ori din formaţii cultural-artistice;
b) participa ca delegaţi la congrese, seminarii sau conferinţe, în interesul unitãţii sau al sindicatelor;
c) participa ca reprezentanţi ai membrilor de sindicat la adunãrile generale ordinare sau extraordinare ale sindicatelor, ca membri în comisii de negociere colectivã sau de conciliere ori arbitraj al conflictelor colective de munca, ori ca membri în alte comisii stabilite în contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 103
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 11, alin. 3 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicatã, unitãţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitãţilor în domeniul pregãtirii, al negocierii şi aplicãrii contractelor colective de munca la toate nivelurile.
(2) Sumele prevãzute conform alin. 1 se vor calcula luând ca baza suma de 6.000 lei/salariat/an, raportatã la numãrul mediu de salariaţi din anul precedent.
(3) Sumele constituite conform alin. 1 şi 2 se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totalã se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca la nivelul unitãţii;
b) 1/3 din suma totalã se vireazã de contribuabil la Federaţia Patronala METALURGIA, în contul nr. 2511.1-1796.1/ROL, deschis la B.C.R., Filiala UNIREA, Bucureşti.
c) 1/3 din suma totalã se vireazã de unitate în contul colector "Fond de Negociere Contract Colectiv de Munca la nivel Naţional", deschis la Banca ABN-AMRO BANK ROMÂNIA - S.A., nr. 264100090820.
(4) Din suma virata potrivit alin. 3, lit. b, 50% va fi distribuita federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, conform acordului încheiat între federaţii.
(5) Unitãţile economice care negociaza şi semneazã contracte colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramura, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor de la alin. 1, 2 şi 3, şi le vor vira cãtre Federaţia Patronala METALURGIA şi cãtre contul colector la nivel naţional, conform alin. 3, lit. b) şi c).
(6) În cazul în care, potrivit legii, se negociaza şi se încheie contracte colective de munca la nivelul unor grupuri de unitãţi, cheltuielile ocazionate de aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unitãţilor din grupul respectiv.
(7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un cont distinct. Patronatele şi sindicatele vor urmãri şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondurilor destinate negocierii contractelor colective de munca.
(8) Patronatele şi sindicatele vor gestiona şi utiliza fondurile destinate negocierilor colective, în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de acţiuni aprobate de organele proprii de conducere şi pe rãspunderea fiecãruia.
(9) În aplicarea prevederilor prezentului articol, în contabilitatea agenţilor economici vor fi aplicate prevederile metodologice de operaţiuni contabile comunicate de Ministerul Finanţelor, conform Anexei nr. 5 la contractul colectiv de munca unic la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 7/3 iulie 2000.
(10) În cazul în care prin contractele colective de munca la nivel de unitate se convine asupra unei sume mai mari decât cea prevãzutã la alin. 2, aceasta se distribuie astfel:
a) în contul prevãzut la alin. 3, lit. c), suma de 2.000 lei/salariat/an;
b) în contul prevãzut la alin. 3, lit. b), 50% din suma ce depãşeşte 2.000 lei/salariat/an.
ART. 104
(1) Patronul va asigura gratuit pentru activitãţile sindicale spaţiul adecvat, mobilier, rechizite, precum şi accesul la mijloacele de transport, comunicaţii şi aparatura tehnica necesarã, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(2) Baza materialã cu destinaţie cultural-sportiva şi turistica, proprietatea unitãţilor ori proprietatea sindicatelor din unitãţile respective, va putea fi folositã, fãrã plata, pentru activitãţi organizate de sindicate sau de patronat, în condiţiile prevãzute în contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 105
(1) În perioada de valabilitate a prezentului contract, federaţiile sindicale semnatare vor asigura pregãtirea pentru acţiuni sindicale şi relaţii de munca a unui numãr de cel mult 250 membri de sindicat pe an, pe o durata de pana la 15 zile calendaristice/cursant.
(2) Patronul va permite salariaţilor sa urmeze cursurile de pregãtire prevãzute la alin. 1, în condiţiile stabilite prin contractele colective de munca încheiate la celelalte niveluri.
ART. 106
La solicitarea organizaţiilor sindicale din unitãţi, patronii vor dispune încasarea cotizatiei de sindicat şi o vor vira în contul sindicatelor, pe baza listelor şi a cuantumului cotizatiei prezentate de sindicate, lunar, la o data convenitã între cele doua pãrţi. De acordul scris al membrilor de sindicat în privinta reţinerii cotizatiei rãspund sindicatele.
ART. 107
Este interzis unitãţilor sa desfaca, din initiativa lor, contractul individual de munca al salariaţilor membri de sindicat ai unitãţii pentru motive care privesc activitatea sindicala.
ART. 108
(1) În fiecare unitate unde se va considera necesar, va funcţiona o comisie paritara de disciplina sindicat-patronat, care va analiza şi va propune sancţiuni pentru toţi salariaţii, membri de sindicat ai unitãţii, care se fac vinovaţi de sãvârşirea unor abateri la locul de munca sau pe teritoriul unitãţii.
(2) Sarcinile concrete, modalitatea de funcţionare şi componenta se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 109
(1) Contractul individual de munca al persoanelor alese în organele de conducere ale sindicatului conform statutului organizaţiei sindicale, pe perioada mandatului, precum şi timp de trei ani de la încetarea mandatului, nu poate fi modificat sau desfãcut nejustificat din motive neimputabile salariatului.
ART. 110
Administraţia nu va angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial în perioada declansarii sau desfãşurãrii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariaţilor aflaţi în conflict.
ART. 111
Patronii se angajeazã ca în contractele de societate ale unitãţilor cu participare strãinã, pentru activitãţi pe teritoriul României, sa prevadã o clauza prin care partea externa se obliga sa respecte drepturile prevãzute în legislaţia muncii în vigoare, în contractul colectiv de munca la nivel de unitãţi, precum şi Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de România.
ART. 112
Patronii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotãrârile lor privind toate problemele importante din domeniul relaţiilor de munca.
ART. 113
(1) Federaţiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili, în condiţiile legii, rãspunderea disciplinarã sau patrimonialã a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitãţii.
(2) Federaţiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronului de a stabili normele de disciplina a muncii, cu consultarea organizaţiilor sindicale, şi a disciplinei tehnologice.
(3) Patronii şi sindicatele se recunosc ca parteneri sociali permanenţi. Pãrţile convin sa facã eforturi în vederea promovãrii unui climat normal de munca în unitãţi, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de munca la toate nivelurile şi ale regulamentului de ordine interioarã, precum şi a drepturilor şi intereselor sindicatelor şi salariaţilor.

CAP. 10
Obligaţiile salariaţilor

ART. 114
Salariaţii au obligaţia de a respecta disciplina tehnologicã, ordinea şi disciplina la locul de munca, de a îndeplini în mod corespunzãtor toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit legii, contractul colectiv de munca şi contractul individual de munca, regulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţii, regulamentul de ordine interioarã, precum şi dispoziţiile organelor de conducere referitoare la desfãşurarea activitãţii din unitate.
ART. 115
(1) Obligaţiile generale ale salariaţilor sunt urmãtoarele:
a) respectarea cu stricteţe a programului de lucru şi folosirea integrala şi eficienta a timpului de munca, pentru executarea întocmai şi la timp a sarcinilor de serviciu ce le revin;
b) însuşirea şi respectarea procesului tehnologic şi de munca stabilit, aplicarea cu stricteţe a normelor şi instrucţiunilor referitoare la desfãşurarea relaţiilor de munca;
c) respectarea şi aplicarea normelor de munca şi a prescripţiilor de calitate stabilite;
d) utilizarea maşinilor, a utilajelor şi instalaţiilor încredinţate, potrivit parametrilor de funcţionare din documentaţia tehnica şi în condiţii de deplina siguranta;
e) utilizarea materiilor prime, a materialelor, combustibililor şi energiei, valorificarea eficienta a acestora, recuperarea tuturor resurselor materiale şi energetice refolosibile;
f) însuşirea şi respectarea întocmai a normelor de protecţie a muncii, precum şi a celor privind folosirea echipamentului individual de protecţie, a normelor de prevenire a incendiilor sau a oricãror situaţii care ar pune în primejdie clãdirile, instalaţiile unitãţii sau viata, integritatea corporalã ori sãnãtatea unor persoane;
g) cunoaşterea caracteristicilor constructive şi functionale ale instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, aparatelor cu regim de lucru continuu sau cu grad ridicat de pericol, încredinţate în exploatare sau întreţinere, respectarea riguroasã a normelor tehnice de exploatare şi întreţinere, asigurarea supravegherii permanente a acestor utilaje, precum şi evitarea oricãror avarii sau întreruperi accidentale;
h) sa nu pãrãseascã locul de munca, lãsând fãrã supraveghere instalaţiile, utilajele sau maşinile la care lucreazã, sa nu introducã şi sa nu consume în unitate bãuturi alcoolice, sa nu introducã materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii; sa anunţe şeful ierarhic, în caz de neprezentare a schimbului în unitãţile a cãror activitate este organizatã în schimburi şi sa nu pãrãseascã schimbul pana când nu se iau mãsurile ce se impun;
i) respectarea consumului normat de materii prime, materiale, combustibili şi energie, luarea mãsurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, înlãturarea oricãrei neglijente în pãstrarea şi administrarea bunurilor;
j) apãrarea patrimoniului unitãţii, prevenirea şi combaterea sustragerilor şi a degradãrilor bunurilor unitãţii;
k) respectarea normelor de comportare în cadrul relaţiilor de serviciu, asigurarea unui climat de colaborare şi întrajutorare cu toţi membrii colectivului de munca şi combaterea unor manifestãri necorespunzãtoare privind disciplina de la locul de munca;
l) respectarea regulilor de acces în locurile de munca unde intrarea este permisã numai în anumite condiţii;
m) însuşirea şi respectarea dispoziţiilor legale privind pãstrarea secretului de stat şi a celor referitoare la documentele, datele sau informaţiile care nu sunt destinate publicitãţii;
n) perfecţionarea pregãtirii profesionale şi de specialitate, lãrgirea orizontului de cunoaştere, manifestarea conştiinţei profesionale şi a competentei în munca;
o) menţinerea ordinii şi a curãţeniei la locul de munca;
p) înştiinţarea de îndatã a şefului ierarhic superior despre existenta unor nereguli, abateri, greutãţi sau lipsuri în activitatea locului de munca, de natura sa aducã prejudicii materiale, propunerea de mãsuri pentru prevenirea unor asemenea situaţii.
(2) Nerespectarea obligaţiilor de la alin. 1 constituie abatere disciplinarã pentru care se aplica mãsurile disciplinare prevãzute de reglementãrile legale în vigoare.

CAP. 11
Dispoziţii finale

ART. 116
(1) Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca, la nivelul societãţilor comerciale se încheie un singur contract colectiv de munca, aplicabil tuturor salariaţilor. Prevederile acestuia produc efecte pentru toţi salariaţii din societate.
(2) Contractele colective de munca la nivel de unitãţi nu vor putea prevedea drepturi sub limitele stabilite de prezentul contract colectiv de munca.
(3) Prevederile prezentului contract colectiv de munca sunt considerate minime, de la nivelul cãrora începe negocierea contractului colectiv de munca la nivel de grup de unitãţi sau de unitate.
(4) Dacã prin reglementãri sau acorduri anterioare au fost prevãzute drepturi mai mari pentru salariaţi, se vor aplica aceste reglementãri sau acorduri, afarã dacã prin lege se dispune în mod expres altfel.
(5) În situaţiile în care, în privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca intervin reglementãri legale de modificare, acestea vor face parte, de drept, din contract.
(6) În situaţiile în care nu se încheie contracte colective de munca pe ramura sau la nivel de grupuri de unitãţi, prevederile contractului colectiv de munca la nivel naţional sunt considerate niveluri minime de la care începe negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitãţi. Dupã încheierea contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa şi produse refractare, contractul colectiv de munca din unitate se va pune de acord cu acesta.
(7) Împuterniciţii organelor de conducere ale organizaţiilor patronale, precum şi cei ai federaţiilor sindicale semnatare, vor verifica, la sesizarea uneia dintre pãrţi, modul în care sunt respectate prevederile din prezentul contract; administraţiile vor asigura intrarea în unitate, în conformitate cu regulamentul de ordine interioarã, şi protecţia în unitate pe durata verificãrii, cu respectarea normativelor în vigoare.
ART. 117
Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrãrii în vigoare a contractelor colective la nivelurile prevãzute la art. 116 vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
ART. 118
În toate situaţiile de reorganizare, însemnând divizari, comasari sau alte transformãri ale persoanelor juridice - societãţi sau sindicate - organizãri de societãţi mixte sau privatizari, drepturile şi obligaţiile prevãzute de prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice.
ART. 119
Prezentul contract colectiv de munca îşi produce efectele juridice începând cu data înregistrãrii lui de cãtre una dintre pãrţi, în condiţiile prevãzute de <>art. 24 din Legea nr. 130/1996 , republicatã.
ART. 120
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul contract colectiv de munca.
Prezentul contract de munca la nivelul ramurii metalurgie a fost semnat azi, 26 iunie 2000, în Bucureşti, în zece exemplare originale, câte unul pentru fiecare organizaţie semnatara, iar celelalte pentru înregistrarea la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi pentru publicarea în Monitorul Oficial al României.

PARTEA PATRONALA PARTEA SINDICALA
Federaţia Patronala METALURGIA FNS METAROM
Ştefan Marginean Aurel Radi
Preşedinte Preşedinte

FSIPR SINREF
Gheorghe Neagã
Preşedinte
FS SIDERURGISTILOR Galaţi
Maricel Oancea
Preşedinte

FSL METALURGIE NEFEROASA
Ion Vasile
PreşedinteANEXA 1

LISTA
unitãţilor care beneficiazã de prevederile prezentului
contract colectiv de munca unic la nivelul ramurii metalurgie feroasa,
metalurgie neferoasa şi produse refractare, conform prevederilor
<>art. 13 din Legea nr. 130/1996 , republicatã

1. S.C. METALURGICA - S.A., Aiud
2. S.C. RESIAL - S.A., Alba Iulia
3. S.C. HELIOS - S.A., Alesa
4. S.C. SINTER-REF - S.A., Azuga
5. S.C. PHOENIX - S.A., Baia Mare
6. S.C. ROMPLUMB - S.A., Baia Mare
7. S.C. REFRACTARA - S.A., Baia Mare
8. S.C. PROMET - S.A., Beclean
9. S.C. FAREB - S.A., Braşov
10. S.C. LAMINORUL - S.A., Brãila
11. S.C. STANCA - S.A., Brãila
12. S.C. GALFINDBAND - S.A., Bucureşti
13. S.C. GRANTMETAL - S.A., Bucureşti
14. S.C. GRIVITA - S.A., Bucureşti
15. S.C. HELITUBE - S.A., Bucureşti
16. S.C. LAROMET - S.A., Bucureşti
17. S.C. NEFERAL - S.A., Bucureşti
18. S.C. REPUBLICA - S.A., Bucureşti
19. S.C. CORD - S.A., Buzau
20. S.C. DUCTIL - S.A., Buzau
21. S.C. DUCTIL STEEL - S.A., Buzau
22. S.C. CILINDRU - S.A., Calan
23. S.C. PIESE TURNATE - S.A., Calan
24. S.C. SIDERMET - S.A., Calan
25. S.C. TURNATORIA 1 - S.A., Calan
26. S.C. SIDERCA - S.A., Calarasi
27. S.C. INDUSTRIA SARMEI - S.A., Campia Turzii
28. S.C. VULTURUL - S.A., Comarnic
29. S.C. SOMETRA - S.A., Copsa Mica
30. S.C. SOREC - S.A., Cristian
31. S.C. LAMDRO - S.A., Drobeta-Turnu Severin
32. S.C. METANEF ENGINEERING
LAMINORUL - S.A., Focsani
33. S.C. INTFOR - S.A., Galaţi
34. S.C. SIDEX - S.A., Galaţi
35. S.C. TREFO - S.A., Galaţi
36. S.C. SARME ŞI CABLURI - S.A., Hârşova
37. S.C. SIDERURGICA - S.A., Hunedoara
38. S.C. TEPRO - S.A., Iaşi
39. S.C. ALOR - S.A., Oradea
40. S.C. SOCOMET - S.A., Otelu Roşu
41. S.C. REAL - S.A., Pleasa, Ploiesti
42. S.C. C.S.R S.A., Resita
43. S.C. PETROTUB - S.A., Roman
44. S.C. ALCARO - S.A., Slatina
45. S.C. ALPROM - S.A., Slatina
46. S.C. ALRO - S.A., Slatina
47. S.C. ARTROM - S.A., Slatina
48. S.C. ELECTROCARBON - S.A., Slatina
49. S.C. ELSID - S.A., Titu
50. S.C. COST - S.A., Targoviste
51. S.C. OTELINOX - S.A., Targoviste
52. S.C. UNIREA - S.A., Targu Jiu
53. S.C. ALUM - S.A., Tulcea
54. S.C. FEROM - S.A., Tulcea
55. S.C. TREMAG - S.A., Tulcea
56. S.C. CASIROM - S.A., Turda
57. S.C. METALURGICA - S.A., Vlahita
58. S.C. SILCOTUB - S.A., Zalau
59. S.C. ZIMTUB - S.A., Zimnicea
60. S.C. AMPELLUM - S.A., ZlatnaANEXA 2

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a comisiei paritare la nivelul
ramurii metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa şi produse refractare

1. Comisia paritara la nivel de ramura va fi compusa din câte 3 (trei) reprezentanţi titulari şi 2 (doi) supleanţi ai fiecãrei pãrţi.
. Din partea patronatului comisia este formatã din:
A. Membri
- Gheorghe Pogea - director general, S.C. SIDERURGICA - SA, Hunedoara;
- Rosea Bujor - Organizaţia Patronala REFAB, Bucureşti;
- Corneliu Moisescu - Organizaţia Patronala ARGOS;
B. Supleanţi
- Liviu Eugen Pop - director general executiv, Federaţia Patronala METALURGIA;
- Gheorghe Alecu - director executiv, O.P. HEFAISTOS;
. Din partea sindicatelor comisia este formatã din:
A. Membri
- Aurel Radi - preşedinte, Federaţia Nationala Sindicala METAROM;
- Maricel Oancea - preşedinte, Confederatia Sindicala Nationala Galaţi;
- Gheorghe Neagã - preşedinte, Federaţia Sindicatelor Libere SINREF;
B. Supleanţi
- Ion Vasile - preşedinte, Federaţia Sindicatelor din Industria Produselor Refractare;
- Constantin Manaila - vicepreşedinte, Federaţia Nationala Sindicala METAROM.
2. Comisia se va întruni la cererea oricãreia dintre pãrţi, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la formularea cererii, şi va adopta hotãrâri valabile prin consens, în prezenta a 3 membri din fiecare parte.
3. Comisia va fi prezidata, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecãrei pãrţi, ales în şedinţa respectiva.
4. Hotãrârea adoptatã potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru pãrţile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat paritar.

ANEXA 3

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

Contractul individual de munca nr. ....... a fost încheiat pe baza contractului colectiv de munca convenit între ................. şi înregistrat sub nr. ........... .
Între:
Unitatea (Instituţia) ......................., cu sediul în ................. reprezentatã prin ...................... în calitate de ..................... şi dl/dna ........................ cu domiciliul în ............... posesor al B.I. seria ....... nr. ............ eliberat de ........ la data de ........ având ca pregãtire profesionalã .......................,
se încheie prezentul contract de munca în urmãtoarele condiţii:
1. Contractul de munca se încheie pe durata nedeterminatã/determinata, cu începere de la data de ............... pana la data de ....................... .
2. Dl/dna ................. va îndeplini funcţia de ...................... .
3. Locul muncii este ..................................................... .
4. Condiţii de încadrare: se încadreazã cu (o norma intreaga, o fracţiune de norma) .................................. .
5. Condiţiile de munca se încadreazã în: (condiţii grele, periculoase, nocive, penibile, normale) .............. grupa de munca ..................... .
6. Salariul de baza lunar este de ................................ .
Drepturile salariale se plãtesc în chenzine lunare stabilite dupã cum urmeazã:
a) chenzina I, la data de ...........................
b) chenzina a II-a, la data de .................... .
7. Plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de munca.
8. Dl/dna ......................... beneficiazã de urmãtoarele sporuri:
.........................................................................
De asemenea, mai poate beneficia şi de urmãtoarele drepturi bãneşti:
.........................................................................
9. Pãrţile convin ca anumite obligaţii bãneşti ale salariatului sa fie achitate direct prin serviciile financiar-contabile ale unitãţii, dupã cum urmeazã:
.........................................................................
10. Durata concediului anual de odihna va fi de .............. .
De asemenea, salariatul beneficiazã de un concediu suplimentar de ......... .
Concediul de odihna se va efectua conform programãrii.
11. Obligaţiile generale ale pãrţilor:
Cel care angajeazã se obliga în principal:
- sa-i asigure celui încadrat condiţii corespunzãtoare de lucru;
- sa-i acorde celui încadrat toate drepturile ce i se cuvin, în condiţiile prevãzute de lege;
- sa respecte şi sa îndeplineascã prevederile contractului colectiv de munca;
- alte obligaţii, în funcţie de specificul unitãţii:
...........................................................................
Salariatul se obliga:
- sa îndeplineascã atribuţiile, sarcinile stabilite prin dispoziţii de lucru sau prin fişa postului, care este anexa la contractul individual de munca;
- sa respecte prevederile contractului colectiv de munca şi ale regulamentului de ordine interioarã, normele de protecţia muncii etc.;
- alte obligaţii specifice locului de munca, respectiv:
............................................................................
Prezentul contract de încheie în doua exemplare, dintre care unul se pãstreazã la unitate, iar celãlalt revine salariatului.

Cel care angajeazã, Salariat,
................... .........

Modificarea prezentului contract individual de munca are loc la data de ....., prin schimbarea ........... pe baza ........................... .

Cel care angajeazã, Salariat,
.................. .........

În urma îndeplinirii procedurii legale, pe data de ..............., prezentul contract înceteazã prin ........... pentru urmãtoarele motive ................., având la baza (decizia, hotãrârea) .........., în temeiul articolului ........ .

Cel care angajeazã,
...................


ANEXA 4

SITUAŢIILE
în care se acorda zile libere plãtite

1. Cãsãtoria civilã a salariatului - 3 zile;
2. Cãsãtoria unui copil - 2 zile;
3. Cãsãtoria pãrinţilor, a fratelui,
a surorii - 1 zi;
4. Decesul soţului (sotiei), copilului,
al pãrinţilor, socrilor şi al unei
persoane în întreţinere legalã - 3 zile;
5. Decesul bunicilor, al fraţilor,
surorilor - 2 zile;
6. Naşterea unui copil - 2 zile;
7. La schimbarea locului de munca în
alta localitate, în cadrul
aceleiaşi unitãţi, cu mutarea
domiciliului - 5 zile;
8. Concediul paternal - 5 zile.


ANEXA 5

COMISIA DE NEGOCIERE

Din partea patronatului Din partea sindicatelor

Mircea Rosculet Aurel Radi
Rosea Bujor Maricel Oancea
Vasile Popa Gheorghe Neagã
Gherghe Maria Ion Vasile
Petre Haineala Constantin Manaila
Vasile Moraru Petru Vaidos
Gheorghe Terhes Nicolae Coman
Ioan Ferariu Constantin Calin
Gheorghe Alecu Alexandru Rus
Liviu Eugen Pop Marius Cornenco
Constantin Roman Constantin Dobre
Mircea Savu Milu Rusu
Gheorghe David Iancu Muhu
Nicusor Sarbu Mircea Palade
Vasile Mihalea Stanica Enache
Vilfred Antonescu
Zoltan Hegyi Supleanţi:
Doru Melian Valentina Contescu
Dorin Vasiu
Vasile Minica

────────────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016