Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE INCHIRIERE-CADRU din 7 mai 2007  a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Agentiei Nationale pentru Sport    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT DE INCHIRIERE-CADRU din 7 mai 2007 a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Agentiei Nationale pentru Sport

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 24 mai 2007

CAP. I
Pãrţile contractante
......../(titularul dreptului de administrare/folosinţã)..........., cu sediul în localitatea ........, judeţul/sectorul ......., str. ..... nr. ...., cont ..... nr. ...., deschis la ....., cod fiscal nr. ......, reprezentat/reprezentatã prin ........, având funcţia de ............, în calitate de locator,
şi
..........., cu sediul în localitatea ......, judeţul/sectorul ......, str. ...... nr. ...., înregistratã la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. ..... din ......., cont nr. ......, deschis la ......, cod fiscal ......, reprezentatã prin ......, având funcţia de ......, în calitate de locatar,
au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea urmãtoarelor clauze:

CAP. II
Obiectul contractului

ART. 1
Locatorul se obligã sã asigure locatarului folosinţa bunului imobil ......., situat în ........, având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul contract de închiriere-cadru.
ART. 2
Locatorul predã locatarului bunul imobil închiriat la data de ................. . Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de predare-primire care va fi încheiat, datat, semnat şi ştampilat de pãrţile contractante, menţionându-se totodatã starea fizicã a imobilului, dotãrile şi utilitãţile de care acesta beneficiazã în momentul predãrii-primirii.

CAP. III
Scopul contractului

ART. 3
Bunul imobil închiriat este dat în folosinţa locatarului pentru ......./(destinaţia).......

CAP. IV
Durata contractului

ART. 4
Prezentul contract de închiriere-cadru se încheie pe o perioadã de .......... luni/ani, cu începere de la data de ................. şi pânã la data de ............. .

CAP. V
Preţul contractului şi modalitãţile de platã

ART. 5
Preţul închirierii - chiria - este de .......... lei/mp/lunã/fãrã TVA.
ART. 6
Plata chiriei se face lunar, în cel mult 15 zile de la recepţionarea facturii de cãtre locatar.

CAP. VI
Obligaţiile pãrţilor

VI.1. Obligaţiile locatorului
ART. 7
Locatorul se obligã:
a) sã predea bunul imobil închiriat, precum şi toate accesoriile sale în starea corespunzãtoare destinaţiei în vederea cãreia a fost închiriat;
b) sã garanteze pentru liniştita şi utila folosinţã a bunului imobil închiriat, fiind rãspunzãtor faţã de locatar pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului.
ART. 8
Locatorul poate sã controleze periodic, respectiv la data de .......... a fiecãrei luni, bunul imobil închiriat şi dacã acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se exercitã fãrã a stânjeni folosinţa bunului imobil de cãtre locatar.

VI. 2 Obligaţiile locatarului
ART. 9
Locatarul se obligã:
a) sã întrebuinţeze, pe toatã durata închirierii, bunul imobil ca un bun proprietar, cu bunã-credinţã şi potrivit destinaţiei care rezultã din contract, purtând rãspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;
b) sã suporte, pe toatã durata contractului, cheltuielile referitoare la utilitãţile consumate pentru folosinţa bunului imobil închiriat, respectiv ..............;
c) sã plãteascã impozitele şi taxele locale;
d) sã execute la timp şi în bune condiţii lucrãrile de întreţinere şi reparaţii normale ce-i incumbã, în vederea menţinerii bunului imobil închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;
e) sã plãteascã chiria la termenul stipulat în contract şi contravaloarea utilitãţilor în termen de 15 zile de la data recepţionãrii facturii de cãtre locatar;
f) sã nu tulbure desfãşurarea activitãţilor sportive în bunul imobil - baza sportivã;
g) sã rãspundã pentru distrugerea totalã sau parţialã a bunului imobil închiriat, care s-ar datora culpei sale;
h) sã permitã locatorului sã controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat şi starea acestuia, la termenul stabilit în contract;
i) sã nu aducã modificãri bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv obţinerea autorizaţiei de construcţie;
j) sã restituie bunul imobil la expirarea/încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzurã;
k) sã rãspundã integral pentru deteriorãrile aduse spaţiului de cãtre persoanele aduse de acesta în spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc.;
l) sã execute la timp şi în condiţii optime reparaţiile locative, de întreţinere a imobilului închiriat, inclusiv ale instalaţiilor accesorii acestuia care permit furnizarea utilitãţilor.

CAP. VII
Rãspunderea contractualã, penalitãţi şi daune-interese

ART. 10
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor prevãzute în prezentul contract, pãrţile rãspund potrivit prevederilor legii.
ART. 11
Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,3% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmeazã aceleia în care suma a devenit exigibilã, fãrã ca majorarea sã poatã depãşi totalul chiriei restante.
ART. 12
Partea în culpã se obligã sã plãteascã despãgubiri proporţionale cu paguba suferitã de cealaltã parte pentru nerespectarea parţialã sau totalã ori pentru îndeplinirea defectuoasã a clauzelor contractuale.

CAP. VIII
Rezilierea contractului

ART. 13
Neexecutarea/executarea necorespunzãtoare a obligaţiilor asumate de cãtre una dintre pãrţi dã dreptul pãrţii lezate sã cearã rezilierea contractului şi sã pretindã daune-interese.
ART. 14
În cazul în care s-a depãşit termenul de platã a chiriei şi a contravalorii utilitãţilor cu 90 de zile de la data scadenţei sau în cazul nerespectãrii unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se considerã desfiinţat de cãtre locator, fãrã punere în întârziere, fãrã alte formalitãţi şi fãrã intervenţia vreunei instanţe de judecatã, conform prezentului pact comisoriu de gradul IV.

CAP. IX
Forţa majorã

ART. 15
Forţa majorã, legal notificatã, exonereazã de rãspundere partea care o invocã în condiţiile legii.

CAP. X
Subînchirierea şi cesiunea

ART. 16
Subînchirierea în tot sau în parte a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terţ este permisã numai cu acordul pãrţilor.

CAP. XI
Încetarea contractului

ART. 17
Locaţiunea înceteazã prin:
a) acordul de voinţã al pãrţilor;
b) expirarea termenului;
c) pieirea bunului;
d) rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor;
e) din orice alte cauze prevãzute de lege.
ART. 18
La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul înceteazã de drept, tacita reconducţiune nu opereazã, putând fi prelungit numai prin acordul pãrţilor.

CAP. XII
Litigii

ART. 19
Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilã, iar dacã acest lucru nu este posibil, va fi supus spre soluţionare instanţelor române de drept comun.

CAP. XIII
Dispoziţii finale

ART. 20
Legea aplicabilã prezentului contract este legea românã.
ART. 21
Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat şi ştampilat de ambele pãrţi.
ART. 22
Orice comunicare între pãrţi trebuie expediatã la adresele menţionate în cap. I, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acestuia. În situaţia în care comunicarea se face prin poştã, aceasta va fi consideratã primitã la data menţionatã pe confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi consideratã recepţionatã în a doua zi lucrãtoare de la data expedierii acestuia.
ART. 23
Anexele fac parte integrantã din contract şi se încheie în acelaşi numãr de exemplare ca şi contractul.
ART. 24
Prezentul contract s-a încheiat astãzi ........., la ........., în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru Agenţia Naţionalã pentru Sport.

Locator, Locatar,
......... ............
_______
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016