Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE FINANŢARE din 31 martie 2022  dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 31 martie 2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT DE FINANŢARE din 31 martie 2022 dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 31 martie 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 562 bis din 9 iunie 2022
──────────
        Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 720 din 2 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 562 din 9 iunie 2022.
──────────
                      GUVERNUL ROMÂNIEI REPREZENTAT DE MINISTERUL
                         INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE
                                           ŞI
                             BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII
                                 CONTRACT DE FINANŢARE
        Prezentul Contract este încheiat de către şi între:
    - GUVERNUL ROMÂNIEI, reprezentat în mod legal de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene ("MIPE", astfel cum este definit mai jos) în conformitate cu O.U.G. nr. 124/2021; şi
    – BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII, Bulevardul Konrad Adenauer nr. 100, L-2950, Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului ("BEI"),

        denumite în mod colectiv "Părţile" şi individual o "Parte", în funcţie de context.
        Având în vedere Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă ("MRR") (denumit în continuare "Regulamentul MRR") şi Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui Instrument de Redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19.
        Având în vedere faptul că, în conformitate cu Regulamentul MRR, nicio măsură propusă de MIPE, atât propunerile de investiţii, cât şi cele de reformă, nu ar trebui să aducă prejudicii semnificative obiectivelor de mediu, în special în sensul art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 2020/852, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 ("Principiul de A Nu Prejudicia în Mod Semnificativ").
        Având în vedere faptul că izbucnirea epidemiei COVID-19 la începutul anului 2020 a schimbat perspectivele economice, sociale şi bugetare în Uniune şi în lume, necesitând un răspuns urgent şi coordonat atât la nivelul Uniunii, cât şi la nivel naţional, pentru a face faţă consecinţelor economice şi sociale enorme, precum şi efectelor asimetrice pentru Statele Membre.
        ÎNTRUCÂT
    1. MRR constă atât în sprijin financiar rambursabil, cât şi nerambursabil, care este disponibil pentru alocare sau care a fost alocat unui Stat Membru, în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite în temeiul Regulamentului MRR şi, în special, în temeiul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă relevant;
    2. Prezentarea către Comisie (astfel cum este definită mai jos) a Planurilor Naţionale de Redresare şi Rezilienţă care să conţină detalii privind reformele şi investiţiile propuse pentru a fi întreprinse de Statele Membre este o condiţie sine qua non pentru aprobarea transferului de resurse financiare către Statele Membre. Comisia (astfel cum este definită mai jos) examinează Planurile Naţionale de Redresare şi Rezilienţă prezentate de Statele Membre pentru a verifica coerenţa, eficienţa şi eficacitatea acestora. În cazul în care consideră că este necesar, Comisia transmite Consiliului o propunere pentru aprobarea finală a planului în cauză. Angajamentul Statelor Membre de a asigura o guvernanţă economică solidă este o condiţie sine qua non pentru acordarea de resurse financiare Statelor Membre în cauză;
    3. La 31 mai 2021, România a prezentat Planul său de Redresare şi Rezilienţă în vederea avizării de către Comisie (astfel cum este definită mai jos) şi aprobării de către Consiliul European, care a fost avizat de Comisie la 27 septembrie 2021 şi aprobat de Consiliul European la 28 octombrie 2021 ("PRR");
    4. Intenţia MIPE este de a încredinţa BEI administrarea resurselor financiare în măsura detaliată mai jos în cuprinsul prezentului document;
    5. BEI este dispusă să încheie un acord contractual cu MIPE pentru a determina şi a defini condiţiile în care va îndeplini mandatul încredinţat de MIPE ("Contractul");
    6. În temeiul prezentului Contract, MIPE desemnează BEI în calitate de mandatar al său pentru a administra sumele puse la dispoziţie în temeiul prezentului Contract sub forma unei structuri de tip Fond de Fonduri ("FdF"). Pe această bază, BEI va desfăşura două produse de instrumente financiare ("Instrumentele Financiare"):
    a) Un "Produs de Creditare Directă" (astfel cum este definit mai jos), utilizând o parte din fondurile puse la dispoziţie în temeiul prezentului Contract (i) ca sprijin de credit pentru finanţarea BEI şi/sau (ii) sub formă de împrumuturi către Beneficiarii Finali (astfel cum sunt definiţi mai jos).
    b) Un produs de garantare intermediat ("Produsul Intermediat"), prin intermediul căruia o parte din fondurile puse la dispoziţie în temeiul prezentului Contract vor fi furnizate de BEI sub forma unei garanţii de portofoliu plafonate pentru Intermediarii Financiari selectaţi cu care BEI va încheia Acorduri Operaţionale (astfel cum sunt definite mai jos).

    7. Părţile încheie prezentul Contract cu scopul de a:
    a) mandata BEI cu operarea şi administrarea sumelor puse la dispoziţia BEI în temeiul prezentului Contract în nume propriu, dar pentru şi pe seama, şi pe riscul MIPE;
    b) defini şi pune în aplicare Strategia de Investiţii şi Planul de Afaceri atât pentru Produsul de Creditare Directă, cât şi pentru Produsul Intermediat;
    c) defini regulile care guvernează operarea FdF, funcţiile şi sarcinile Părţilor cu privire la Activitatea FdF;
    d) defini rolul Comitetului de Investiţii;
    e) defini strategia de exit;
    f) stabili cuantumul şi condiţiile de plată a Comisioanelor de Administrare şi a Cheltuielilor Suplimentare de către MIPE către BEI; şi
    g) definirea normelor referitoare la monitorizarea, evaluarea şi auditul FdF.

    8. Un set de dispoziţii comune se vor aplica ambelor Instrumente Financiare. Acestea sunt stabilite în Clauzele din prezentul Contract. În plus, pentru a acoperi particularităţile legate de fiecare dintre cele două modalităţi de desfăşurare, se vor stabili norme specifice în Anexe separate în ceea ce priveşte ambele Instrumente Financiare.
    9. Fondurile puse la dispoziţia FdF în temeiul prezentului Contract vor fi alocate fiecărui Instrument Financiar în mod flexibil şi în funcţie de necesităţi, în conformitate cu deciziile periodice care urmează să fie luate de către un Comitet de Investiţii numit în mod corespunzător de către MIPE, acţionând pe baza propunerilor prezentate de BEI.
    10. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua de către BEI în conformitate cu legislaţia aplicabilă a Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele Uniunii Europene şi privind libera circulaţie a acestor date.
    11. Încheierea prezentului Contract de către MIPE şi îndeplinirea de către MIPE a oricăror obligaţii în temeiul acestuia au fost autorizate în mod valabil în conformitate cu O.U.G. nr. 124/2021.

        PRIN URMARE, se convine după cum urmează: PREVEDERI COMUNE
    1. DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE
    1.1. În prezentul Contract, următorii termeni şi expresii definite vor avea următorul înţeles, cu excepţia cazului în care contextul impune altfel:
     "Cheltuieli Suplimentare" înseamnă costurile, cheltuielile şi datoriile înregistrate sau suportate de BEI în legătură cu FdF, astfel cum sunt descrise în continuare la Clauza 8 (Cheltuieli Suplimentare, Dobânzi Negative şi Pierderi de Trezorerie);
     "Solicitare de Cheltuieli Suplimentare" înseamnă o cerere scrisă privind plata Cheltuielilor Suplimentare, în mod substanţial sub forma din Apendicele B (Solicitare de Cheltuieli Suplimentare);
        "Contract" înseamnă prezentul contract (şi Anexele şi Apendicele la acesta), astfel cum este amendat, completat sau modificat periodic;
        "Anexă" înseamnă o anexă la prezentul Contract, care face parte integrantă din prezentul Contract;
        "Apendice" înseamnă un apendice la prezentul Contract, care face parte integrantă din prezentul Contract;
        "Zi Lucrătoare" înseamnă o zi, alta decât sâmbăta sau duminica, în care biroul BEI din Luxemburg este deschis, iar instituţiile de credit sunt deschise pentru operaţiuni generale în Luxemburg şi Bucureşti;
     "Plafon" are înţelesul acordat acestui termen în Clauza 7.4;
        "Clauză" înseamnă o clauză din prezentul Contract;
        "Comisie" înseamnă Comisia Europeană;
     "Produs de Creditare Directă" înseamnă Instrumentul Financiar menţionat la Considerentul 6.a de mai sus, ale cărui condiţii specifice sunt prevăzute în Anexa 1 (Condiţii Specifice Produsului de Creditare Directă) la prezentul Contract;
        "Principiul de A Nu Prejudicia în Mod Semnificativ" sau "PNPMS" are înţelesul atribuit în al doilea paragraf din preambulul prezentului Contract;
        "BEI" înseamnă Banca Europeană de Investiţii;
        "Data Intrării în Vigoare" înseamnă data la care ultima Parte semnează prezentul Contract;
        "Grupul BEI" înseamnă BEI, Fondul European de Investiţii sau orice filială a BEI;
        "Perioada de Eligibilitate" înseamnă, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod expres, perioada în care toate tranzacţiile cu Beneficiarii Finali sunt semnate de la Data Intrării în Vigoare până la (şi inclusiv) sfârşitul lunii iunie 2026;
        "UE" înseamnă Uniunea Europeană;
     "EURIBOR" are înţelesul prevăzut în Apendicele C (Definiţia EURIBOR);
        "Intermediar Financiar" înseamnă o instituţie de credit, o instituţie financiară, un fond de investiţii (inclusiv entităţi cu scop special), administratori de fonduri sau alţi intermediari financiari, publici sau privaţi, selectaţi de BEI în conformitate cu prezentul Contract pentru punerea în aplicare a Produsului Intermediat;
        "Beneficiar Final" înseamnă o persoană juridică care primeşte sprijin din Instrumente Financiare;
     "Instrument Financiar" înseamnă o formă de sprijin oferită prin intermediul unei structuri prin care se furnizează produse financiare Beneficiarilor Finali. În cadrul FdF, Instrumentul Financiar ia forma unor garanţii şi a unor împrumuturi (inclusiv împrumuturi cu partajarea riscurilor, după caz) şi cuprinde atât Produsul Intermediat, cât şi Produsul de Creditare Directă (astfel cum este definit mai detaliat în Strategia de Investiţii şi Planul de Afaceri din Apendicele A);
        "Regulament Financiar" înseamnă Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, şi Decizia nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1-222).
        "Prima Tranşă" înseamnă o sumă egală cu 90 milioane EUR (nouăzeci de milioane de euro);
     "FdF" are înţelesul atribuit acestui termen în Considerentul 6;
     "Contul (Conturile) FdF" înseamnă contul deschis de BEI în registrele sale în scopul colectării şi administrării FdF în numele MIPE în conformitate cu Clauza 5 (FdF şi Contul FdF);
     "Activitatea FdF" înseamnă activităţile FdF, astfel cum sunt descrise în prezentul Contract, inclusiv funcţiile şi sarcinile BEI în legătură cu funcţionarea şi administrarea FdF în conformitate cu Clauza 2 (Mandatul şi Funcţiile BEI);
     "Eveniment de Forţă Majoră" are înţelesul atribuit acestui termen în Clauza 14.12;
     "Notificare de Forţă Majoră" are înţelesul atribuit acestui termen în Clauza 14.12;
     "Sume Despăgubite" are înţelesul atribuit acestui termen în Clauza 10.5;
     "Dobândă Generată" are înţelesul atribuit acestui termen în Clauza 4.3;
     "Produs Intermediat" înseamnă Instrumentul Financiar menţionat la Considerentul 6.b de mai sus, ale cărui condiţii specifice sunt prevăzute în Anexa 2 (Condiţii Specifice Produsului Intermediat) la prezentul Contract;
     "Comitet de Investiţii" înseamnă un consiliu de administraţie al FdF format din 5 membri, numiţi şi împuterniciţi în mod corespunzător de către MIPE, care va funcţiona în conformitate cu termenii stabiliţi în Clauza 6 (Comitetul de Investiţii) şi în Anexa 1 (Condiţii Specifice Produsului de Creditare Directă) şi Anexa 2 (Condiţii Specifice Produsului Intermediat);
     "Reguli de Procedură ale Comitetului de Investiţii" înseamnă regulile interne de procedură adoptate de Comitetul de Investiţii în conformitate cu Clauza 6.5, ale căror condiţii sunt prevăzute în Apendicele D (Reguli de Procedură ale Comitetului de Investiţii);
     "Strategia de Investiţii şi Planul de Afaceri" înseamnă strategia de investiţii şi planul de afaceri pentru activităţile FdF în legătură cu Activitatea FdF, ataşate la prezentul Contract ca Apendicele A (Strategia de Investiţii şi Planul de Afaceri) care cuprind atât Produsul de Creditare Directă, cât şi Produsul Intermediat;
     "Plafon Legacy" are înţelesul atribuit acestui termen în Clauza 7.4;
     "Fonduri Legacy" înseamnă totalitatea oricăror fonduri care continuă să fie administrate de BEI conform prezentului Contract pe durata Perioadei Legacy, fie sub formă de angajamente pentru Instrumentele Financiare, fie sub formă de sume disponibile în Contul FdF sau altfel şi incluzând (fără dublă contabilizare) Contribuţiile Plătite ale MIPE, dobânzile sau veniturile primite împreună cu Veniturile din Operaţiuni, minus orice sumă rambursată către MIPE conform Clauzelor 3.7 şi 3.8 din prezentul Contract;
        "Perioadă Legacy" înseamnă perioada care începe la 1 iulie 2026 şi se încheie la 31 decembrie 2030;
     "Comisioane de Administrare" înseamnă toate sumele care trebuie plătite BEI cu titlu de comisioane şi costuri de administrare pentru serviciile prestate în temeiul prezentului Contract în conformitate cu Clauza 7 (Comisioane de Administrare);
        "MIPE" înseamnă Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din România;
     "Contribuţii Angajate ale MIPE" înseamnă o sumă totală de 300 milioane EUR (trei sute de milioane de euro) provenită din componenta de împrumut a MRR pentru România, reprezentând fondurile angajate să fie investite în FdF de către MIPE în temeiul Clauzei 3 (Finanţarea FdF şi Alocarea Fondurilor între Instrumentele Financiare), plus orice sumă cu care Contribuţiile Angajate ale MIPE sunt majorate în conformitate cu Clauza 3.9 din prezentul Contract;
        "Contribuţii Plătite ale MIPE" înseamnă suma totală a Contribuţiilor Angajate ale MIPE pe care MIPE le-a plătit în Contul FdF şi care, pentru evitarea oricărui dubiu, exclude orice dobândă acumulată în Contul FdF, orice Venituri din Operaţiuni sau orice alte câştiguri sau încasări generate pentru FdF;
        "Jurisdicţie Neconformă" înseamnă o jurisdicţie:
    i. enumerată în anexa I la concluziile Consiliului European privind lista revizuită a UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, adoptată de Consiliul European în cadrul reuniunii sale din 12 martie 2019;
    ii. enumerată în anexa la Regulamentul Delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului prin identificarea ţărilor terţe cu risc ridicat şi cu deficienţe strategice;
    iii. clasificată ca fiind "parţial conformă", "parţial conformă în mod provizoriu" sau "neconformă" de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi Forumul său Global privind Transparenţa şi Schimbul de Informaţii în Scopuri Fiscale în raport cu standardul internaţional privind schimbul de informaţii la cerere;
    iv. inclusă în "Declaraţia Publică" a Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (anume ţări sau jurisdicţii cu deficienţe strategice atât de grave încât Grupul de Acţiune Financiară Internaţională solicită membrilor şi nemembrilor săi să aplice contramăsuri sau pentru care Grupul de Acţiune Financiară Internaţională solicită membrilor săi să aplice măsuri de diligenţă sporită); sau
    v. inclusă în declaraţia Grupului de Acţiune Financiară Internaţională "Îmbunătăţirea Conformităţii Globale privind AML/CFT: Proces în Curs de Desfăşurare" (anume ţări sau jurisdicţii cu deficienţe strategice în măsurile lor AML/CFT, dar care şi-au luat un angajament la nivel înalt faţă de un plan de acţiune elaborat împreună cu Grupul de Acţiune Financiară Internaţională),
    în fiecare caz, astfel cum această declaraţie, listă, directivă sau anexă poate fi modificată şi/sau completată periodic;

        "Acord Operaţional" înseamnă un acord (sau set de acorduri) încheiate între BEI şi un Intermediar Financiar pentru scopul încheierii, subscrierii sau furnizării Produsului Intermediat ca parte a Activităţii FdF;
        "Venituri din Operaţiuni" înseamnă, în ceea ce priveşte un Instrument Financiar, suma tuturor veniturilor (fie că este vorba de rambursarea principalului sau de eliberarea oricăror resurse angajate în cadrul unui contract de garanţie sau care se referă la un provizion pentru pasive contingente în cadrul unui contract de garanţie), dobânzi, sume recuperate, comisioane de garanţie şi alte sume, fără limitare) care sunt plătite şi disponibile pentru utilizare în Contul FdF sau primite în alt mod în Contul FdF în legătură cu Instrumentul Financiar în cauză şi care pot fi atribuite sprijinului acordat de FdF Beneficiarilor Finali şi, în special, în ceea ce priveşte Instrumentele Financiare sub formă de garanţii, orice sumă (i) angajată în cadrul unui astfel de Instrument Financiar, (ii) care corespunde cheltuielilor eligibile (astfel cum sunt stabilite în conformitate cu prezentul Contract) şi (iii) care este eliberată (inclusiv fondurile din Contul FdF care sunt eliberate dintr-un provizion pentru pasive contingente în temeiul unui contract de garanţie), cu condiţia ca sumele recuperate în cadrul garanţiilor să constituie Venituri din Operaţiuni numai după ce nu mai sunt necesare ca provizion pentru pasive contingente în temeiul contractelor de garanţie relevante;
     "Raport de Progres" înseamnă raportul anual de progres care trebuie întocmit de BEI în conformitate cu Anexa 1 (Condiţii Specifice Produsului de Creditare Directă) şi Anexa 2 (Condiţii Specifice Produsului Intermediat), care acoperă perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului precedent şi care trebuie trimis către MIPE şi Comitetul de Investiţii;
     "Notificare de înştiinţare" înseamnă o notificare de înştiinţare pentru plata unei Tranşe Subsecvente emisă de BEI în temeiul Clauzei 3.9 din prezentul Contract;
     "Cerere de Rambursare" are înţelesul atribuit acestui termen în Clauza 3.7.
        "MRR" înseamnă Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, astfel cum a fost instituit în temeiul Regulamentului MRR;
        "Regulamentul MRR" înseamnă Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă;
     "PRR" înseamnă Planul de Redresare şi Rezilienţă pentru România, avizat de Comisie şi aprobat de Consiliul European menţionat la Considerentul 3, şi/sau completat periodic;
        "Data Planificată a încetării" înseamnă 31 decembrie 2030;
        "Ajutor de Stat" înseamnă ajutorul de stat aşa cum este descris la Articolele 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene împreună cu toate celelalte reguli şi regulamente legate de furnizarea ajutorului de stat adoptate în mod periodic de către Uniunea Europeană, sau, după caz, de MIPE;
        "Tranşă Subsecventă" înseamnă fiecare tranşă din Contribuţia Angajată a MIPE, solicitată până la un maxim de trei, ulterioară Primei Tranşe, care urmează să fie plătită în Contul FdF în temeiul unei Solicitări Scrise şi într-o sumă care nu poate fi mai mică de 20% din Contribuţiile Angajate ale MIPE.
     "Încetare ca urmare a Modificărilor de Reglementare" are înţelesul atribuit acestui termen în Clauza 14.6;
     "Încetare din Culpă" are înţelesul atribuit acestui termen în Clauza 14.4;
     "Încetare fără Culpă" înseamnă o formă de încetare a prezentului Contract care nu reprezintă o Încetare din Culpă şi nici o Încetare ca urmare a Modificărilor de Reglementare, aşa cum este descris în Clauza 14.5;
     "Cheltuieli de Transfer" are înţelesul atribuit acestui termen în Clauza 14.3;
     "Perioadă de Transfer" are înţelesul atribuit acestui termen în Clauza 14.7;
     "Principii de Trezorerie" înseamnă un set de principii agreate de părţi, care guvernează administrarea Fondurilor de Trezorerie şi care sunt prevăzute în Apendicele E (Principii de Trezorerie);
     "Fond Unitar" are înţelesul atribuit în Apendicele E (Principii de Trezorerie); şi
     "Solicitare Scrisă" înseamnă o cerere efectuată în scris privind plata a unei Prime Tranşe sau a oricărei Tranşe Subsecvente a Contribuţiei Angajate a MIPE, în mod substanţial sub forma din Apendicele F (Formular de Solicitare Scrisă).

    1.2. Interpretare:
        Cu excepţia cazului în care contextul impune altfel:
    a) orice trimitere la legislaţie, la un statut sau la o prevedere statutară va include:
    i. o astfel de legislaţie, statut sau prevedere, astfel cum este din când în când modificată sau readoptată sau consolidată, în măsura în care o astfel de modificare, readoptare sau consolidare se aplică sau este susceptibilă de a se aplica oricăror tranzacţii încheiate în temeiul prezentului document;
    ii. orice legislaţie subordonată adoptată periodic în temeiul statutului sau prevederii respective;

    b) termenii şi expresiile cu majuscule definite în Preambul au acelaşi înţeles în tot cuprinsul prezentului Contract, cu excepţia cazului în care sunt definite altfel în prezentul Contract;
    c) cuvintele care desemnează:
    i. doar singularul vor include şi pluralul şi viceversa;
    ii. un singur gen vor include şi celălalt gen;
    iii. doar persoanele vor include şi societăţile şi corporaţiile şi viceversa;

    d) titlurile din prezentul Contract se vor utiliza numai ca referinţă;
    e) cu excepţia cazului în care se specifică altfel, dacă ultima zi a oricărui termen sau scadenţă cade într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, termenul sau scadenţa respectivă se va încheia în Ziua Lucrătoare imediat următoare; şi
    f) Anexele şi Apendicele fac parte integrantă din prezentul Contract şi produc efecte în consecinţă.    2. MANDATUL ŞI FUNCŢIILE BEI
    2.1. Prin prezenta, MIPE desemnează BEI în calitate de mandatar al său pentru a acţiona în numele BEI, dar pentru şi pe seama, şi pe riscul MIPE, în calitate de mandant, pentru a administra şi opera FdF, inclusiv fondurile şi resursele FdF şi Contul FdF şi pentru a îndeplini celelalte funcţii şi îndatoriri în legătură cu FdF prevăzute în prezentul Contract.
    2.2. MIPE autorizează BEI, în calitate de mandatar al acesteia, în legătură cu administrarea şi funcţionarea FdF ("Activitatea FdF"):
    a) să efectueze tranzacţii bancare şi financiare legate de funcţionarea FdF în conformitate cu termenii prezentului Contract;
    b) să deschidă şi să menţină Contul FdF în numele BEI, dar pe seama şi pe riscul MIPE;
    c) să urmărească strategia prevăzută în Strategia de Investiţii şi Planul de Afaceri (Apendicele A);
    d) să gestioneze fondurile creditate în Contul FdF, în conformitate cu Principiile de Trezorerie, inclusiv cele necesare cu privire la Fondul Unitar;
    e) în ceea ce priveşte Produsul de Creditare Directă şi Produsul Intermediat, să îndeplinească sarcina specifică prevăzută, respectiv, în Anexa 1 (Condiţii Specifice Produsului de Creditare Directă) şi în Anexa 2 (Condiţii Specifice Produsului Intermediat).
    f) să monitorizeze punerea în aplicare a investiţiilor şi a Acordurilor Operaţionale relevante în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul document şi în conformitate cu termenii prevăzuţi în Anexa 1 (Condiţii Specifice Produsului de Creditare Directă) şi în Anexa 2 (Condiţii Specifice Produsului Intermediat) şi în Apendicele G (Monitorizare şi Raportare);
    g) să întreprindă orice alte acţiuni şi să încheie orice acte sau alte documente pe care BEI le consideră necesare sau dezirabile pentru implementarea corespunzătoare a FdF.

    2.3. În desfăşurarea Activităţii FdF, BEI va avea dreptul de a contracta serviciile consultanţilor profesionişti şi ale consultanţilor externi, precum consilieri fiscali şi juridici, contabili, brokeri şi/sau bănci de investiţii, translatori pentru sarcini specifice în legătură cu Activitatea FdF şi implementarea Instrumentelor Financiare care, în opinia rezonabilă a BEI, necesită o asemenea consiliere profesională sau expertiză. Atunci când va contracta astfel de servicii, BEI se va asigura că (i) obiectul acestor servicii corespunde obiectului prezentului Contract sau este agreat de Părţi, (ii) onorariile care trebuie plătite pentru aceste servicii sunt stabilite în conformitate cu procedura internă a BEI, şi (iii) serviciile prestate de consultanţii externi sunt probate în mod rezonabil şi documentate corespunzător.

    3. FINANŢAREA FDF ŞI ALOCAREA FONDURILOR ÎNTRE INSTRUMENTELE FINANCIARE
    3.1. Prin prezenta, MIPE se angajează să pună la dispoziţia FdF o sumă totală egală cu Contribuţia Angajată a MIPE, excluzând orice taxe sau comisioane (inclusiv, dar fără a se limita la orice taxe de transfer bancar), care vor fi plătite de către MIPE.
    3.2. MIPE va plăti Prima Tranşă din Contribuţia Angajată a MIPE în Contul FdF în termen de cel mult treizeci (30) de zile calendaristice de la data Solicitării Scrise iniţiale din partea BEI.
    3.3. Părţile convin după cum urmează:
    a) fiecare Tranşă Subsecventă din Contribuţia Angajată a MIPE va fi plătită în Contul FdF în termen de cel mult treizeci (30) de zile calendaristice de la data Solicitării Scrise din partea BEI;
    b) fiecare Solicitare Scrisă va avea, în mod substanţial, forma prevăzută în Apendicele F (Formular de Solicitare Scrisă) şi va confirma suma care trebuie plătită în contul FdF ca Tranşă Subsecventă, aşa cum se specifică în respectiva Solicitare Scrisă;

    3.4. MIPE nu va retrage sau anula nicio parte din Contribuţia Angajată a MIPE (indiferent dacă suma respectivă a fost sau nu plătită efectiv către FdF) decât dacă Părţile convin în scris cu privire la retragere sau anulare.
    3.5. Contribuţia Angajată a MIPE va fi utilizată de către BEI în scopul Activităţii FdF şi în conformitate cu prezentul Contract, până la încetarea prezentului Contract şi închiderea şi lichidarea Contului FdF.
     Părţile convin că Contribuţia Plătită a MIPE se va aloca iniţial fiecărui Instrument Financiar în părţi egale, sub rezerva unei eventuale realocări şi a unor alocări suplimentare, în funcţie de necesităţi şi în conformitate cu deciziile periodice luate de Comitetul de Investiţii în urma propunerilor prezentate de BEI, astfel cum se prevede la Clauza 6.8(f).

    3.6. Contribuţia Angajată a MIPE va fi alocată, administrată şi gestionată de către BEI în conformitate cu normele, politicile şi procedurile BEI şi în funcţie de specificul fiecărui Instrument Financiar prevăzut în prezentul document (cu excepţia cazului în care se aplică ajustări ale acestor norme, politici şi proceduri în contextul FdF şi aşa cum este prezentat mai detaliat în Apendicele A (Strategia de Investiţii şi Planul de Afaceri).
    3.7. Nu mai devreme de trei (3) luni şi nu mai târziu de şase (6) luni de la încheierea Perioadei de Eligibilitate, MIPE va avea dreptul de a solicita BEI în scris ("Cerere de Rambursare") ca o sumă egală cu diferenţa dintre:
    a) Contribuţiile Plătite ale MIPE potenţial majorate cu dobânda netă şi câştigurile nete generate (în contul FdF) din Contribuţiile Plătite ale MIPE acumulate până la data rambursării; şi
    b) suma totală egală cu Contribuţiile Plătite ale MIPE care a fost aplicată sau rămâne angajată să fie aplicată în scopul (a) finanţării Beneficiarilor Finali prin intermediul Instrumentelor Financiare, (b) plăţii oricăror comisioane datorate BEI, (c) dobânzilor negative potenţiale acumulate de Contul FdF; şi/sau (d) oricărei alte sume datorate BEI de către MIPE în temeiul prezentului Contract
    să se restituie MIPE.

    3.8. Suma solicitată în temeiul Clauzei 3.7 va fi plătită din fondurile disponibile în Contul FdF către MIPE în termen de cel mult şaizeci (60) de zile calendaristice de la data emiterii Raportului de Progres sau a altui document relevant, aşa cum este prevăzut periodic conform cadrului legal aplicabil, întocmit în conformitate cu Anexa 1 (Condiţii Specifice Produsului de Creditare Directă) şi Anexa 2 (Condiţii Specifice Produsului de Intermediere) ulterior Cererii de Rambursare.
    3.9. În cazul în care MIPE nu plăteşte Prima Tranşă sau oricare Tranşă Subsecventă în Contul FdF în decurs de treizeci (30) de zile calendaristice de la data unei Solicitări Scrise din partea BEI:
    a) BEI va trimite MIPE o notificare de înştiinţare (o "Notificare de înştiinţare"); şi
    b) suma neplătită aferentă Primei Tranşe sau Tranşei Subsecvente relevante va purta dobândă de la data la care se împlinesc zece (10) zile calendaristice de la Notificarea de Înştiinţare până la data plăţii, la o rată egală cu EURIBOR plus un (1) la sută.

    3.10. Orice sumă plătibilă în temeiul Clauzei 3.9(b) se va acumula în beneficiul şi se va reţine de BEI. În cazul în care MIPE nu plăteşte o sumă datorată în legătură cu Prima Tranşă sau cu o Tranşă Subsecventă în termen de zece (10) zile calendaristice de la trimiterea de către BEI a unei Notificări de Înştiinţare către MIPE, acest lucru va permite BEI să rezilieze prezentul Contract ca urmare a apariţiei Încetării din Culpă.

    4. UTILIZAREA DOBÂNZILOR GENERATE ŞI A VENITURILOR DIN OPERAŢIUNI
    4.1. Părţile convin după cum urmează:
    a) În conformitate cu termenii Acordurilor Operaţionale, BEI poate permite în mod expres Intermediarilor Financiari să reutilizeze şi să reinvestească în Instrumente Financiare veniturile aferente Instrumentelor Financiare existente, care, în caz contrar, ar constitui Venituri din Operaţiuni. Termenii şi condiţiile oricărei astfel de permisiuni pentru Intermediarii Financiari de a reutiliza sau reinvesti Veniturile din Operaţiuni vor fi prezentate Comitetului de Investiţii în conformitate cu Clauza 6.8;
    b) Cu excepţia celor prevăzute la Clauza 4.1(a), toate Veniturile din Operaţiuni se vor plăti în Contul FdF fără întârzieri nejustificate sau, în cazul fondurilor angajate în cadrul Instrumentelor Financiare care sunt garanţii sau sunt reţinute în Contul FdF ca provizioane pentru obligaţiile care decurg din astfel de garanţii, aceste sume vor fi eliberate din angajament sau provizion (şi vor fi disponibile pentru scopurile generale ale FdF) imediat după data la care expiră garanţia în cauză şi/sau nu mai poate fi angajată nicio obligaţie în temeiul unei astfel de garanţii; şi
    c) În perioada cuprinsă între Data Intrării în Vigoare şi Data Planificată a Încetării, Veniturile din Operaţiuni care sunt disponibile în Contul FdF pot fi reutilizate şi reinvestite în cadrul Instrumentelor Financiare (inclusiv pentru a acoperi angajamentele asumate în cadrul Instrumentelor Financiare care sunt garanţii, respectiv Produsul Intermediat) sau pentru a crea un provizion/rezervă (reţinută în Contul FdF) împotriva datoriilor contingente în baza unor astfel de garanţii, în conformitate cu prezentul Contract şi cu scopurile şi obiectivele PRR, de la caz la caz. Termenii şi condiţiile propuse, inclusiv comisioanele de administrare suplimentare aplicabile care, pentru evitarea oricărui dubiu, nu fac obiectul Plafonului şi al Plafonului Legacy prevăzute la Clauza 7 (Comisioane de Administrare), pentru orice astfel de reutilizare sau reinvestire a Veniturilor din Operaţiuni vor fi prezentate Comitetului de Investiţii în conformitate cu Clauza 6.8.

    4.2. Veniturile din Operaţiuni generate în cursul unui exerciţiu financiar vor fi utilizate în următoarea ordine de prioritate: (i) pentru plata şi/sau rambursarea Comisioanelor de Administrare respective referitoare la investiţiile ulterioare; (ii) pentru plata şi/sau rambursarea oricăror Cheltuieli Suplimentare respective care rămân neplătite; (iii) pentru plata deficitelor, dacă este cazul, datorate dobânzilor negative în conformitate cu Clauza 8.5; şi (iv) pentru acoperirea angajamentelor sau expunerilor în legătură cu Instrumentele Financiare existente, inclusiv în circumstanţele în care o Solicitare Scrisă în temeiul Clauzei 3.3 nu este onorată de către MIPE; cu condiţia ca acest lucru să nu exonereze în totalitate sau parţial MIPE de obligaţia sa de a efectua plata în legătură cu o astfel de Solicitare Scrisă în temeiul Clauzei 3.3, dacă este cazul.
    4.3. Părţile convin, de asemenea, că orice dobândă netă sau alte câştiguri nete obţinute de FdF, inclusiv în ceea ce priveşte Contribuţiile Plătite ale MIPE, activităţile de administrare a trezoreriei şi alte câştiguri generate din Contul FdF ("Dobândă Generată"), vor fi utilizate în scopurile prevăzute la Clauza 4.2 de mai sus şi în aceeaşi ordine de prioritate.
    4.4. Sub rezerva acordului Părţilor, BEI poate încheia alte Acorduri Operaţionale şi investiţii în cadrul Produsului de Creditare Directă şi poate ocaziona cheltuieli (inclusiv Comisioane de Administrare şi costuri de management şi costuri plătibile Intermediarilor Financiari în cadrul Acordurilor Operaţionale relevante) în timpul Perioadei Legacy şi sub rezerva Clauzei 4.4 de mai jos.
    4.5. Utilizarea Fondurilor Legacy pentru Instrumentele Financiare care urmează să fie implementate în Perioada Legacy face obiectul unui acord ulterior al Părţilor, la care se ajunge cel târziu cu şase (6) luni înainte de sfârşitul Perioadei de Eligibilitate şi, dacă este cazul, al unei Strategii de Investiţii şi al unui Plan de Afaceri revizuite.
    4.6. BEI va avea dreptul să compenseze orice sumă datorată BEI în temeiul Clauzei 8 (Cheltuieli Suplimentare, Dobânzi Negative şi Pierderi de Trezorerie) cu Dobânda Generată care este returnată, fără ca această compensare să aducă atingere obligaţiilor MIPE în temeiul prezentului Contract cu privire la întreaga sumă a Dobânzii Generate.

    5. FDF ŞI CONTUL(CONTURILE) FDF
    5.1. Părţile convin că FdF va fi constituit ca un "bloc de finanţare separat" în cadrul BEI şi că sumele angajate pentru FdF şi plătite către BEI vor fi păstrate ca elemente extra-bilanţiere, iar BEI va implementa soluţii adecvate care să separe aceste resurse de alte resurse administrate de aceasta.
    5.2. Contul FdF va fi deschis de către BEI în registrele sale în scopul administrării fondurilor FdF în numele MIPE.
    5.3. Plăţile legate de Contul FdF se vor efectua prin intermediul următorului cont sau al oricărui alt cont comunicat periodic MIPE de către BEI:
        Monedă: EUR
        Banca beneficiară: European Investment Bank
        COD BIC: BEILLULLXXX
        Contul beneficiarului: Direct via TARGET2 (/RT)
        IBAN: LU929980000000000001
        Comunicare: RRF Romania
        Înainte de fiecare transfer de fonduri în Contul FdF al BEI, MIPE va informa în mod sistematic BEI cu cel puţin cinci (5) Zile Lucrătoare înainte de data plăţii, prin e-mail (la OPS-MM5-Treasury@eib.org, FI_PRO_BOT_LPC_CM@eib.org şi FI-PRO/BOT/LPC/RECONCILIATION@eib.org sau la orice altă adresă de e-mail indicată de BEI periodic). MIPE se va asigura că mesajul SWIFT prin care se ordonă o astfel de plată include, în câmpul 70 (informaţii privind remiterea) şi într-un alt câmp disponibil corespunzător, o indicaţie clară a denumirii operaţiunii relevante şi a sursei şi utilizării acestor fonduri în următorul format: "RRF Romania".

    5.4. Contul FdF va fi denominat în Euro.
    5.5. Contul FdF şi fondurile creditate în acest cont vor fi utilizate, angajate sau folosite sau administrate în orice alt mod, oricând şi în orice privinţă, în mod separat din punct de vedere contabil de alte resurse BEI (inclusiv, pentru evitarea oricărui dubiu, alte fonduri sau conturi ce aparţin BEI) şi vor fi utilizate exclusiv pentru îndeplinirea Activităţii FdF în conformitate cu prezentul Contract.
    5.6. MIPE nu va crea sau permite existenţa vreunei garanţii, gaj sau altei obligaţii sau sarcini asupra Contului FdF, asupra Contribuţiilor Plătite ale MIPE sau asupra oricăror altor fonduri administrate de BEI în legătură cu FdF, fie în favoarea MIPE sau a oricărui terţ creditor al MIPE, şi fie în baza oricărui acord de asistenţă financiară încheiat de MIPE fie în alt mod. MIPE nu va avea dreptul de a opera, închide sau restricţiona în alt mod utilizarea Contului FdF (inclusiv prin retragerea oricăror fonduri depuse în Contul FdF).
    5.7. Părţile confirmă şi sunt de acord că BEI va avea dreptul de a opera Contul FdF după cum urmează:
        Contul FdF va fi:
    a) creditat, inter alia, cu următoarele elemente:
    i. Contribuţiile Plătite ale MIPE;
    ii. veniturile generate din investiţia fondurilor FdF în conformitate cu Principiile de Trezorerie, în măsura aplicabilă;
    iii. Dobânda Generată;
    iv. sumele recuperate de la Beneficiarii Finali şi de la Intermediarii Financiari, după caz, sau returnate de către Beneficiarii Finali şi de către Intermediarii Financiari, în cazul în care aceste sume nu corespund niciunei cheltuieli eligibile;
    v. Veniturile din Operaţiuni;
    vi. sumele pentru plata Comisioanelor de Administrare;
    vii. sumele pentru plata Cheltuielilor Suplimentare (şi orice alte sume datorate BEI în temeiul prezentului Contract); şi
    viii. orice fonduri care nu sunt deja prevăzute în această Clauză.

    b) debitate de BEI cu următoarele elemente:
    i. sumele care urmează să fie plătite Beneficiarilor Finali sau BEI, după caz, inclusiv finanţarea pentru produsele de împrumut (inclusiv împrumuturile cu partajarea riscurilor) şi plăţile de garanţie;
    ii. sumele care urmează să fie plătite direct sau indirect Intermediarilor Financiari în temeiul Acordurilor Operaţionale, precum şi plăţile de garanţie;
    iii. Comisioanele de Administrare prevăzute la Clauza 7 (Comisioane de Administrare) şi Cheltuielile Suplimentare prevăzute la Clauza 8 (Cheltuieli Suplimentare, Dobânzi Negative şi Pierderi de Trezorerie), precum şi orice alte sume datorate BEI în temeiul prezentului Contract;
    iv. valoarea fondurilor FdF investite în conformitate cu Principiile de Trezorerie;
    v. orice dobândă negativă la sumele aflate în creditul Contului FdF, sub rezerva investirii de către BEI a activelor din Contul FdF, plus orice comisioane, pierderi şi costuri care decurg din administrarea activelor din Contul FdF în conformitate cu Principiile de Trezorerie;
    vi. sumele transferate către MIPE în temeiul prezentului Contract, inclusiv, fără a se limita la acestea, sumele care urmează să fie transferate către MIPE din la anumite intervale după expirarea sau încetarea prezentului Contract; şi
    vii. orice altă sumă autorizată în mod expres şi în scris de către MIPE şi BEI în comun.


        BEI va continua să aibă dreptul de a debita aceste sume în Contul FdF şi după încetarea prezentului Contract prin Încetare ca urmare a Modificărilor de Reglementare, Încetare din Culpă sau Încetare fără Culpă, pentru a-şi exercita drepturile şi obligaţiile care îi revin în temeiul prezentului Contract până la sfârşitul Perioadei de Transfer.

    5.8. Orice costuri suportate pentru întreţinerea şi administrarea Contului FdF sau a oricăror altor conturi bancare necesare pentru implementarea Activităţii FdF, inclusiv, dar fără a se limita la comisioanele bancare, sunt suportate de BEI ca parte a Comisioanelor de Administrare, cu excepţia oricăror dobânzi negative sau comisioane bancare asimilate dobânzilor negative, care vor fi acoperite în conformitate cu Clauza 8 (Cheltuieli Suplimentare, Dobânzi Negative şi Pierderi de Trezorerie).
    5.9. Părţile confirmă şi convin că orice fonduri administrate de BEI pentru FdF conform prezentului Contract sunt proprietatea exclusivă a MIPE, indiferent dacă aceste fonduri sunt finanţate sau nu în totalitate sau parţial printr-un împrumut sau altă formă de finanţare pusă la dispoziţia MIPE de către BEI.

    6. COMITETUL DE INVESTIŢII
    6.1. MIPE va înfiinţa sau va desemna Comitetul de Investiţii în vederea monitorizării şi supravegherii punerii în aplicare a Strategiei de Investiţii şi a Planului de Afaceri în conformitate cu prevederile prezentului Contract. Pentru a spori eficienţa FdF, MIPE este de acord în mod specific ca, pentru toate chestiunile legate de implementarea FdF şi care fac obiectul prezentului Contract, MIPE să îşi exprime poziţiile prin intermediul Comitetului de Investiţii.
    6.2. Comitetul de Investiţii va fi format din 5 membri numiţi de către MIPE, după consultarea cu BEI, care vor fi reprezentanţi ai MIPE şi ai Ministerului Finanţelor din România, care au competenţe în sectoarele FdF şi care au cel puţin trei (3) ani de experienţă relevantă.
    6.3. MIPE sau Membrii Comitetului de Investiţii, după caz, vor numi Preşedintele Comitetului de Investiţii la prima reuniune a acestuia. Membrii vor acţiona exclusiv în interesul FdF.
    6.4. BEI va avea dreptul de a desemna până la trei (3) dintre oficialii săi pentru a participa la reuniunile Comitetului de Investiţii, în calitate de observatori.
    6.5. Comitetul de Investiţii va adopta, la prima sa reuniune şi cu condiţia ca BEI să nu se opună, reguli de procedură interne pentru funcţionarea sa de rutină şi pentru administrarea FdF, în forma ataşată în Apendicele D ("Regulile de Procedură ale Comitetului de Investiţii").
    6.6. Părţile confirmă că orice decizii luate sau comunicate de către Comitetul de Investiţii se vor lua întotdeauna după o evaluare adecvată a poziţiei MIPE, după caz, şi numai în interesul FdF. Observatorii BEI în cadrul Comitetului de Investiţii desemnaţi în conformitate cu Clauza 6.4 nu vor avea drept de vot în deciziile luate de Comitetul de Investiţii. BEI va avea dreptul să se bazeze, fără alte investigaţii, pe orice decizie luată sau comunicată de Comitetul de Investiţii şi să presupună că aceste decizii reflectă pe deplin poziţia MIPE.
    6.7. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părţile confirmă că numirile de mai sus se vor aplica exclusiv în scopurile prezentului Contract şi pentru guvernarea FdF şi confirmă, în plus, că toate costurile în legătură cu înfiinţarea şi funcţionarea Comitetului de Investiţii vor fi suportate de MIPE şi că membrii Comitetului de Investiţii nu vor avea dreptul de a primi comisioane, costuri şi cheltuieli de la FdF sau BEI. MIPE va opera Comitetul de Investiţii şi organizarea sa internă pe răspunderea şi pe cheltuiala sa exclusivă.
    6.8. Comitetul de Investiţii va ţine legătura la nivel intern cu ministerele competente, organismele de consiliere şi alte autorităţi, după cum consideră adecvat, pentru a-şi îndeplini sarcinile legate de punerea în aplicare a FdF, iar Comitetul de Investiţii va fi responsabil, printre altele, de următoarele aspecte:
    a) să acţioneze ca punct de coordonare şi comunicare între BEI şi MIPE cu privire la toate aspectele legate de FdF în conformitate cu prezentul Contract;
    b) să comunice, să stabilească şi să modifice (sau să propună modificarea autorităţilor competente), dacă se consideră necesar, normele şi cerinţele naţionale referitoare la Activitatea FdF, în consultare cu BEI;
    c) să furnizeze consultanţă şi decizii concludente cu privire la aspecte legate de legile şi reglementările naţionale aplicabile şi respectarea normelor privind Ajutorul de Stat (inclusiv confirmarea echivalentului brut al subvenţiei), în legătură cu eligibilitatea finanţării către Beneficiarii Finali (inclusiv în cadrul Acordurilor Operaţionale), funcţionarea FdF, a Instrumentelor Financiare şi a Acordurilor Operaţionale;
    d) la propunerea BEI, să aprobe orice modificări ale Strategiei de Investiţii şi Planului de Afaceri (Apendicele A), dacă este cazul;
    e) să primească Raportul de Progres anual;
    f) la propunerea BEI, astfel cum se prevede la Clauza 3.5 de mai sus, să aprobe alocarea Contribuţiei Angajate a MIPE pentru Instrumentele Financiare, după cum este necesar;
    g) să aprobe orice propunere a BEI privind reutilizarea şi reinvestirea în venituri din Instrumente Financiare sau în Venituri din Operaţiuni, în conformitate cu Clauza 4.1(a) şi Clauza 4.1(c); şi
    h) la propunerea oficială a BEI (după consultarea Comitetului de Investiţii, dacă şi când se consideră necesar), să îndeplinească orice alte sarcini în temeiul prezentului Contract sau în legătură cu acesta, fără a aduce atingere sau a limita drepturile BEI în temeiul prezentului Contract. Acestea includ, pentru evitarea oricărui dubiu, deciziile specifice care trebuie luate în ceea ce priveşte fiecare Instrument Financiar, astfel cum se prevede în Anexa 1 (Condiţii Specifice Produsului de Creditare Directă) şi în Anexa 2 (Condiţii Specifice Produsului Intermediat).

    6.9. În cazul în care Comitetul de Investiţii are competenţe decizionale la propunerea BEI, Comitetul de Investiţii va avea doar competenţa de a aproba sau de a respinge propunerile sau recomandările în întregime (şi nu parţial) şi nu va avea competenţa de a modifica astfel de propuneri sau recomandări, cu excepţia cazului în care BEI şi-a dat acordul pentru o astfel de modificare.
    6.10. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părţile confirmă şi convin că BEI va avea dreptul exclusiv de a lua orice deciziile necesare pentru a desfăşura Activitatea FdF şi de a face propuneri Comitetului de Investiţii cu privire la aspectele prevăzute în prezentul Contract.
    6.11. MIPE va asigura secretariatul Comitetului de Investiţii în conformitate cu prezentul Contract ("Secretariatul"). Responsabilităţile şi funcţiile Secretariatului vor include următoarele:
    a) organizarea reuniunilor Comitetului de Investiţii, inclusiv redactarea şi distribuirea documentelor, a ordinii de zi şi a proceselor-verbale ale Comitetului de Investiţii;
    b) orice alte sarcini aşa cum sunt definite în prezentul Contract sau de către Comitetul de Investiţii; şi
    c) comunicările legate de activităţile Comitetului de Investiţii vor fi transmise prin intermediul Secretariatului.

    6.12. Orice comunicări către şi de la Comitetul de Investiţii vor fi efectuate în mod valabil dacă sunt adresate în scris conform Clauzei 18 (Notificări).

    7. COMISIOANE DE ADMINISTRARE
    7.1. MIPE confirmă faptul că, în schimbul operării şi administrării FdF, a Contribuţiilor Angajate ale MIPE şi a oricăror altor fonduri ale FdF, precum şi a desfăşurării Activităţii FdF de către BEI, de la Data Intrării în Vigoare (indiferent dacă fondurile au fost sau nu deja plătite la acea dată) până la cea mai apropiată dintre (i) data încetării prezentului Contract şi (ii) Data Planificată a Încetării, BEI va avea dreptul la Comisioanele de Administrare, pe care MIPE se angajează prin prezenta să şi le asume şi să le plătească BEI.
        La primirea Primei Tranşe şi a Tranşelor Subsecvente, BEI îşi rezervă dreptul de a pune deoparte şi de a identifica separat, în cadrul sumei primite, suma estimată necesară pentru a acoperi Comisioanele de Administrare datorate şi cele de primit pentru o perioadă de 12 luni sau pentru perioada de până la sfârşitul Perioadei de Eligibilitate, în cazul în care această perioadă este mai scurtă de 12 luni. Cu toate acestea, în cazul în care perioada de la primirea ultimei Tranşe Subsecvente până la sfârşitul Perioadei de Eligibilitate este mai mare de 12 luni, BEI îşi rezervă dreptul de a pune deoparte suma estimată pentru perioada până la sfârşitul Perioadei de Eligibilitate.

    7.2. BEI va avea dreptul de a retrage semestrial Comisioanele de Administrare din Contul FdF. Părţile convin că, în cazul în care Comisioanele de Administrare datorate depăşesc soldul disponibil al Contului FdF (inclusiv, în scopul acestui calcul, orice Venituri din Operaţiuni creditate în contul FdF, dar cu excepţia sumelor deja angajate de BEI pentru unul sau mai multe Instrumente Financiare), această sumă excedentară va fi, la alegerea BEI, fie reportată pentru plată împreună cu sumele menţionate în următoarea Solicitare Scrisă, fie facturată de BEI către MIPE, sub forma unei solicitări scrise separate, şi va fi plătibilă în termen de zece (10) Zile Lucrătoare în contul FdF. Orice astfel de plată primită de BEI în timpul Perioadei de Eligibilitate este considerată ca făcând parte din Contribuţiile Plătite ale MIPE.
    7.3. Comisioanele de Administrare se vor plăti (sau se vor debita din Contul FdF) semestrial, în arierate, şi vor consta în:
    a) în timpul Perioadei de Eligibilitate, suma dintre:
    i. în ceea ce priveşte primul şi al doilea an de la Data Intrării în Vigoare, 1,5% pe an din Contribuţiile Plătite ale MIPE (care, în sensul prezentei definiţii, se vor calcula pro rata temporis pe baza numărului de zile calendaristice din perioada respectivă);
    ii. ulterior şi până la cea mai apropiată dintre (i) sfârşitul Perioadei de Eligibilitate sau (ii) Data de Încetare, 1,3% pe an din Contribuţiile Plătite ale MIPE (care, în sensul prezentei definiţii, se vor calcula pro rata temporis pe baza numărului de zile calendaristice din perioada respectivă);
        PLUS
        un element de utilizare egal cu:
    iii. 0,5% pe an din valoarea Contribuţiilor Plătite ale MIPE şi achitate către Beneficiarii Finali (în cadrul Produsului de Creditare Directă) sau puse deoparte de BEI pentru a constitui provizioane financiare împotriva expunerii la pasive contingente pentru Acordurile Operaţionale încheiate cu Intermediarii Financiari care furnizează împrumuturile de bază către Beneficiarii Finali (în cadrul Produsului Intermediat), după caz (care, în sensul prezentei definiţii, se va calcula în sume agregate la 30 iunie şi 31 decembrie din fiecare an calendaristic pro rata temporis pe baza numărului de zile calendaristice din perioada respectivă);


    b) după Perioada de Eligibilitate, 1% pe an din Contribuţiile Plătite ale MIPE (care, în sensul prezentei definiţii, se calculează pro rata temporis pe baza numărului de zile calendaristice din perioada respectivă).

    7.4. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi din prezenta Clauză 7 (Comisioane de Administrare), valoarea totală a Comisioanelor de Administrare va fi supusă unui plafon:
    a) în timpul Perioadei de Eligibilitate, egal, în orice moment relevant, cu suma totală aplicabilă la momentul respectiv de 6% din Contribuţiile Plătite ale MIPE şi achitată către Beneficiarii Finali (în cadrul Produsului de Creditare Directă), sau pusă deoparte de BEI pentru a crea provizioane financiare împotriva expunerii la pasive contingente pentru Acordurile Operaţionale încheiate cu Intermediarii Financiari care furnizează împrumuturile de bază către Beneficiarii Finali (în cadrul Produsului Intermediat), după caz ("Plafonul"); şi
    b) după Perioada de Eligibilitate, egal, în orice moment relevant, cu suma totală aplicabilă la momentul respectiv de 5% din Contribuţiile Plătite ale MIPE şi achitată către Beneficiarii Finali (în cadrul Produsului de Creditare Directă) sau pusă deoparte de BEI pentru a crea provizioane financiare împotriva expunerii la pasive contingente pentru Acordurile Operaţionale încheiate cu Intermediarii Financiari care furnizează împrumuturile de bază către Beneficiarii Finali (în cadrul Produsului Intermediat), după caz ("Plafonul Legacy").

    7.5. Sub rezerva Clauzei 13 (Amendamente) de mai jos, în cazul în care Părţile convin să prelungească durata prezentului Contract dincolo de Data Planificată a Încetării, acestea vor negocia, de asemenea, comisioanele aplicabile pe durata acestei perioade prelungite.

    8. CHELTUIELI SUPLIMENTARE, DOBÂNZI NEGATIVE ŞI PIERDERI DE TREZORERIE
    8.1. Cheltuieli Suplimentare
     Părţile convin că orice Cheltuieli Suplimentare suportate sau care urmează să fie suportate de BEI în legătură cu FdF şi cu Activitatea FdF (împreună cu orice dobândă acumulată pentru plata cu întârziere în temeiul Clauzei 8.6), inclusiv, în special, acele cheltuieli care sunt considerate cheltuieli neeligibile şi orice norme aferente ale MIPE, vor fi considerate ca fiind sume suplimentare plătibile de către MIPE în plus faţă de Contribuţiile Angajate ale MIPE şi din resursele MIPE care nu fac obiectul normelor UE privind MRR, astfel cum se prevede mai jos în prezenta Clauză.

    8.2. Cheltuielile Suplimentare vor include, inter alia:
    a) costurile legate de încetarea prezentului Contract şi de transferul oricăror fonduri FdF către MIPE sau către orice entitate nou desemnată de MIPE în acest scop;
    b) costurile legate de auditul extern al FdF şi de alte angajamente de audit;
    c) costurile legate de acţiunile de recuperare sau de orice litigii care apar în legătură cu Instrumentele Financiare;
    d) costurile suportate în legătură cu măsurile de informare, de marketing şi de publicitate ale FdF, aprobate periodic de Comitetul de Investiţii; şi
    e) alte costuri care vor fi definite drept Cheltuieli Suplimentare şi care vor fi convenite de comun acord de către BEI şi MIPE la anumite intervale.

    8.3. Orice Cheltuieli Suplimentare ocazionate în conformitate cu Clauza 8.1 de mai sus, vor fi acoperite:
    i. În primul rând, din Veniturile din Operaţiuni disponibile în Contul FdF (cu excepţia sumelor deja angajate de BEI pentru unul sau mai multe Instrumente Financiare sau aplicate pentru a acoperi Comisioanele de Administrare datorate BEI, după caz). În acest sens, BEI va avea dreptul de a retrage sumele relevante din Contul FdF.
    ii. În al doilea rând, şi în măsura în care nu sunt acoperite din Veniturile din Operaţiuni, de către MIPE ca plată separată către BEI, în Contul FdF, în termen de zece (10) Zile Lucrătoare de la Solicitarea de Cheltuieli Suplimentare a BEI.

    8.4. În măsura în care este posibil şi cât mai curând posibil, BEI va informa în scris MIPE cu privire la probabilitatea de a suporta orice Cheltuieli Suplimentare, iar în cazul în care Cheltuielile Suplimentare pot fi prevăzute, BEI va furniza, de asemenea, o prognoză pentru a permite MIPE să respecte normele sale bugetare.
    8.5. Dobândă Negativă şi Pierderi de Trezorerie
        Părţile convin că orice costuri legate de aplicarea unor rate negative ale dobânzii în Contul FdF sau în orice alte conturi bancare necesare pentru punerea în aplicare a Activităţii FdF, inclusiv în ceea ce priveşte Fondul Unitar, precum şi orice pierderi de trezorerie vor fi acoperite:
    i. din Veniturile din Operaţiuni sau din Dobânda Generată în conformitate cu Clauzele 4.2 şi 4.3 de mai sus; şi
    ii. în cazul în care aceste sume sunt insuficiente la un anumit moment, după cum stabileşte BEI, de către MIPE ca plată separată către BEI în termen de zece (10) Zile Lucrătoare de la solicitarea scrisă a BEI.


    8.6. În cazul în care MIPE nu plăteşte oricare dintre sumele prevăzute în prezenta Clauză 8 în termenul aplicabil, suma respectivă va acumula dobânzi de la data scadenţei până la data plăţii la o rată egală cu EURIBOR plus un (1) la sută.
    8.7. În cazul în care BEI reuşeşte să recupereze orice costuri legate de litigiile menţionate la Clauza 8.2(c) de mai sus, care au fost efectiv plătite de către MIPE, în legătură cu acelaşi litigiu, către BEI, aceasta va returna MIPE aceste costuri recuperate, cu condiţia ca BEI să aibă mai întâi dreptul de a compensa aceste sume cu orice alte sume care îi sunt datorate de către MIPE.

    9. INTERESE MATERIALE ŞI DIVULGAREA INFORMAŢIILOR
        MIPE confirmă şi acceptă că:
    a) BEI derulează sau poate derula o serie de mandate agreate sau care urmează să fie agreate între BEI şi terţe părţi. Politicile de investiţii ale acestor mandate pot implica oferirea de instrumente financiare de natură similară cu Instrumentele Financiare într-o serie de jurisdicţii, inclusiv în România; şi
    b) BEI poate investi, pe cont propriu sau în numele unor terţe părţi, în instrumente financiare de natură similară cu Instrumentele Financiare într-o serie de jurisdicţii, inclusiv în România; şi
    c) BEI va acorda finanţare aceloraşi Beneficiari Finali/investiţii ca Instrumentele Financiare prevăzute în prezentul document, în conformitate cu Strategia de Investiţii şi cu Planul de Afaceri.

        În consecinţă, BEI poate, fără a sesiza în prealabil Comitetul de Investiţii sau MIPE, să efectueze tranzacţii în care BEI are, direct sau indirect, un interes material sau o relaţie de orice natură cu o altă parte, care implică sau poate implica un potenţial conflict cu obligaţiile BEI faţă de MIPE şi de FdF. BEI va gestiona şi, acolo unde este posibil, va aborda orice potenţial conflict de interese în conformitate cu normele şi procedurile sale interne, care pot include, după caz, punerea în aplicare a normelor de confidenţialitate şi a dispoziţiilor organizatorice referitoare la diseminarea informaţiilor confidenţiale în cadrul BEI şi luând în considerare Strategia de Investiţii şi Planul de Afaceri pentru FdF.

    10. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR ŞI RĂSPUNDEREA
    10.1. BEI convine, fără a aduce atingere Clauzei 10.2 de mai jos, să acţioneze cu diligenţa unui organism profesional şi cu bună credinţă în punerea în aplicare a prezentului Contract.
    10.2. Sub rezerva Clauzei 10.3 de mai jos, BEI nu va fi în niciun caz responsabilă sau răspunzătoare faţă de MIPE sau faţă de orice altă persoană în legătură cu performanţa financiară a FdF, cu rezultatele financiare ale Instrumentelor Financiare, cu investiţiile efectuate în conformitate cu Principiile de Trezorerie (inclusiv ca urmare a dobânzilor/taxelor negative), cu rezultatele financiare ale oricăruia dintre Acordurile Operaţionale, cu nerespectarea de către MIPE şi/sau de către orice Beneficiar Final care beneficiază de finanţare din FdF a oricărei legi sau reglementări aplicabile. BEI nu va suporta nicio răspundere financiară ca urmare a fluctuaţiilor de schimb valutar între euro şi leul românesc în legătură cu faptul că sumele relevante din PRR şi din Acordurile Operaţionale relevante (în cadrul Produsului Intermediat) şi acordurile de împrumut în ceea ce priveşte investiţiile (în cadrul Produsului de Creditare Directă) sunt exprimate în euro.
    10.3. BEI nu va fi răspunzătoare faţă de MIPE sau faţă de orice altă persoană pentru niciun act sau omisiune în temeiul sau în legătură cu desemnarea sa în temeiul prezentului Contract şi cu desfăşurarea de către BEI a Activităţii FdF, cu excepţia costurilor, cererilor de despăgubire, daunelor, pierderilor, obligaţiilor sau cheltuielilor MIPE care rezultă în mod direct din fraudă, conduită ilicită intenţionată sau neglijenţă gravă a BEI în executarea prezentului Contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, BEI nu va fi în niciun caz răspunzătoare faţă de MIPE pentru daune indirecte, pierderi de profit sau daune exemplare sau punitive.
    10.4. Sub rezerva Clauzei 10.3 de mai sus, orice răspundere a BEI în legătură cu prezentul Contract va fi exclusă în măsura în care orice acţiune a BEI se bazează pe informaţii obţinute de la MIPE sau pe o decizie sau aprobare a Comitetului de Investiţii. BEI nu îşi asumă nicio obligaţie de a verifica în mod independent acurateţea, relevanţa sau caracterul complet al unor astfel de informaţii primite de la MIPE sau de a examina sau contesta orice decizie sau aprobare a Comitetului de Investiţii.
    10.5. Prin prezenta, MIPE acceptă să despăgubească şi să exonereze de răspundere BEI şi pe fiecare dintre funcţionarii, directorii, angajaţii, agenţii, delegaţii şi subdelegaţii săi, la prima solicitare scrisă, în ceea ce priveşte orice costuri, cereri de despăgubire, daune, pierderi, răspundere, hotărâri judecătoreşti, înţelegeri sau cheltuieli (inclusiv onorarii juridice şi alte costuri suportate pentru investigarea sau apărarea oricărei pretenţii) suportate sau suferite de BEI ("Sumele Despăgubite") în legătură cu:
    a) numirea BEI în temeiul prezentului Contract sau în legătură cu Activitatea FdF;
    b) orice informaţii furnizate BEI de MIPE sau de Comitetul de Investiţii în legătură cu prezentul Contract care sunt false, induc în eroare, sunt inexacte sau incomplete;
    c) orice instrucţiune dată BEI de către sau în numele MIPE în legătură cu prezentul Contract sau cu Activitatea FdF;
    d) orice încălcare (inclusiv neplată) sau declaraţie falsă, indiferent dacă aceasta rezultă direct sau indirect, din partea MIPE sau a Comitetului de Investiţii în temeiul prezentului Contract; şi/sau
    e) orice pretenţie din partea oricărei persoane de a avea dreptul la orice active care fac parte din FdF,
    cu excepţia cazului în care aceste Sume Despăgubite sunt rezultatul direct al fraudei, conduitei ilicite intenţionate sau neglijenţei grave a BEI în executarea prezentului Contract.
     Pentru evitarea oricărui dubiu, obligaţia MIPE în temeiul prezentei Clauze 10.5 se extinde, de asemenea, la obligaţia de a exonera BEI de orice plată pe care BEI ar fi fost obligată să o efectueze către Beneficiarii Finali sau către Intermediarii Financiari (inclusiv orice penalităţi) în temeiul Acordurilor Operaţionale, după caz, inclusiv în cazul în care BEI a efectuat o astfel de plată pe baza altor resurse decât resursele FdF.

    10.6. Prin prezenta, MIPE convine că:
    a) Orice Sumă Despăgubită (împreună cu orice dobândă acumulată pentru plata cu întârziere în temeiul Clauzei 10.6(b) datorată BEI va fi plătită de către MIPE către BEI în termen de zece (10) Zile Lucrătoare de la solicitarea scrisă a BEI, ca o sumă suplimentară plătibilă de către MIPE în plus faţă de Contribuţiile Angajate ale MIPE şi va fi plătită din resursele MIPE care nu fac obiectul normelor UE privind MRR.
    b) În cazul în care MIPE nu plăteşte oricare Sumă Despăgubită în termenul prevăzut la Clauza 10.6(a), suma respectivă va acumula dobândă de la data scadenţei până la data plăţii la o rată egală cu EURIBOR plus un (1) la sută.

    10.7. Obligaţiile MIPE de a despăgubi BEI în temeiul prezentului Contract continuă şi vor rămâne în vigoare şi vor produce efectele depline, indiferent de apariţia Datei Planificate a Încetării sau de orice încetare a celorlalţi termeni ai prezentului Contract.

    11. DECLARAŢII, GARANŢII ŞI ANGAJAMENTE ALE MIPE
    11.1. Prin prezenta, MIPE declară şi garantează şi, în ceea ce priveşte aspectele menţionate la Clauza 11.1(c), (d), (g) şi (f) (de mai jos), declară şi garantează în orice moment important până la încetarea prezentului Contract că:
    a) are deplină putere şi capacitate (inclusiv în ceea ce priveşte legislaţia sa internă şi cerinţele constituţionale) de a numi BEI în condiţiile prezentului Contract şi de a încheia tranzacţii cuprinse în sfera de aplicare a prezentului Contract şi a obţinut toate autorizaţiile şi aprobările necesare pentru a permite BEI să acţioneze astfel în numele său;
    b) nici încheierea sau executarea prezentului Contract, nici încheierea oricărei astfel de tranzacţii nu va încălca vreo lege, normă sau regulament care i se aplică, şi anume Regulamentul MRR şi PRR, astfel cum au fost aprobate, sau vreun contract important la care este parte;
    c) FdF este liber de orice garanţii, obligaţii şi sarcini, iar MIPE se angajează că nu se vor naşte niciun fel de garanţii, obligaţii sau sarcini pe seama FdF din actele sau omisiunile MIPE;
    d) orice informaţie sau documentaţie furnizată BEI de către MIPE (inclusiv orice informaţie referitoare la situaţia financiară a MIPE sau a FdF) este adevărată, completă, exactă şi nu induce în eroare în niciun aspect important.
    e) Comitetul de Investiţii, după caz, va furniza orice alte informaţii suplimentare solicitate în mod corespunzător de BEI sau de orice autoritate competentă, inclusiv în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor BEI în temeiul prezentului Contract;
    f) a înţeles şi a luat la cunoştinţă riscurile pe care le implică Instrumentele Financiare, inclusiv cele prevăzute în Apendicele A (Strategia de Investiţii şi Planul de Afaceri) şi în Apendicele H (Politica de risc FdF). MIPE confirmă şi acceptă (i) riscul de pierdere integrală atât la nivelul Beneficiarului Final, cât şi la nivelul Intermediarului Financiar şi (ii) lipsa unui venit proporţional cu riscul;
    g) înţelege şi este de acord ca FdF să funcţioneze, în măsura în care este aplicabil:
    i. în ceea ce priveşte Produsul de Creditare Directă, în conformitate cu normele, politicile şi procedurile respective ale BEI, cu excepţia cazurilor detaliate în Secţiunea 1 (Politica de Risc privind Produsul de Creditare Directă) din Apendicele H (Politica de risc FdF); şi
    ii. În ceea ce priveşte Produsul Intermediat, BEI nu va aplica regulile, politicile şi procedurile BEI aplicate operaţiunilor pe care le efectuează pe propriul risc, astfel cum se detaliază în continuare în Secţiunea 2 (Politica de Risc privind Produsul Intermediat) din Apendicele H (Politica de risc FdF); şi

    h) obligaţiile pe care şi le asumă în prezentul Contract sunt obligaţii legale, valabile, obligatorii şi executorii şi sunt conforme cu declaraţia menţionată la litera (b) de mai sus.

    11.2. MIPE va notifica BEI cu promptitudine în cazul în care intervine orice modificare semnificativă a informaţiilor furnizate de acesta în sensul prezentului Contract sau a situaţiei sale în general şi va furniza orice alte informaţii relevante pe care BEI le poate solicita în mod rezonabil la anumite intervale. MIPE înţelege că nerespectarea obligaţiei de a furniza astfel de informaţii poate afecta negativ capacitatea BEI de a furniza servicii în temeiul Contractului şi calitatea serviciilor pe care BEI le poate furniza.
    11.3. MIPE se angajează să nu tranzacţioneze sau să nu dispună de niciunul dintre activele FdF şi nici să autorizeze vreo altă persoană, alta decât BEI, să tranzacţioneze sau să dispună de vreunul dintre acestea.
    11.4. MIPE declară şi garantează că Strategia de Investiţii şi Planul de Afaceri (Apendicele A)
    i. încorporează în totalitate şi cu exactitate toate condiţiile şi cerinţele (inclusiv criteriile de eligibilitate) ale PRR care sunt aplicabile Instrumentelor Financiare implementate şi
    ii. respectă obiectivele de politică ale PRR.

    11.5. De asemenea, MIPE declară şi garantează că nu există cerinţe naţionale sau regionale suplimentare care să se aplice Instrumentelor Financiare implementate în contextul FdF.

    12. PĂSTRAREA DOCUMENTELOR
    12.1. BEI este de acord să păstreze toate documentele justificative pentru acţiunile sale în temeiul prezentului Contract pe o perioadă de trei (3) ani de la sfârşitul Perioadei Legacy; sau, în cazul documentelor relevante pentru normele privind Ajutorul de Stat, pe o perioadă de zece (10) ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor Beneficiarilor Finali.
    12.2. BEI este de acord să pună la dispoziţie toate documentele justificative ca dovezi pentru a permite Curţii de Conturi Europene să auditeze cheltuielile sale.

    13. AMENDAMENTE
    13.1. Modificările prezentului Contract se vor efectua în scris, cu acordul scris al Părţilor, fiecare Parte declarând că toate autorizaţiile şi publicările prealabile necesare pentru aceste modificări au fost obţinute sau efectuate la momentul acordului scris. Modificările vor intra în vigoare la data semnării de către ambele Părţi.
    13.2. Părţile vor negocia cu bună-credinţă şi vor executa orice modificări ale termenilor prezentului Contract, care pot deveni necesare sau de dorit în cazul unei modificări a oricăror legi, regulamente sau acte administrative ale MIPE sau ale UE (inclusiv, dacă este cazul, orice compensare sau ajustare a remuneraţiei BEI ca urmare a unor astfel de modificări).
    13.3. Fără a aduce atingere Clauzei 13.1 de mai sus, orice modificări, actualizări şi/sau completări ale Anexei A (Strategia de Investiţii şi Planul de Afaceri), dacă este cazul, pot fi efectuate de către Părţi în urma procedurii de aprobare de către Comitetul de Investiţii prevăzute la Clauza 6.8(d), documentate în mod corespunzător în procesul-verbal relevant şi comunicate în mod corespunzător MIPE de către Comitetul de Investiţii, şi nu vor necesita o modificare formală a prezentului Contract.

    14. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE, ÎNCETAREA ŞI FORŢA MAJORĂ
    14.1. Prezentul Contract va produce efecte de la Data Intrării în Vigoare şi, dacă nu este denunţat mai devreme în conformitate cu prezenta Clauză, va rămâne în vigoare până la Data Planificată a Încetării (cu condiţia ca obligaţiile de despăgubire ale MIPE în temeiul Clauzei 10 (Responsabilităţile Părţilor şi Răspunderea) să rămână în vigoare şi să producă efecte depline, indiferent de orice încetare a prezentului Contract).
    14.2. Cel târziu cu şase (6) luni înainte de Data Planificată a Încetării prezentului Contract, BEI va returna soldul Contului FdF rămas neachitat la acel moment (după deducerea oricăror Comisioane de Administrare plătibile BEI până la Data Planificată a Încetării) prin creditarea sumei respective în contul bancar pe care MIPE îl comunică BEI. Orice obligaţii reziduale în cadrul tranzacţiilor încheiate cu Beneficiarii Finali vor fi transferate şi asumate de către MIPE sau de către o entitate desemnată în mod expres de MIPE în acest scop.
    14.3. La încetarea prezentului Contract mai devreme de Data Planificată a Încetării, toate cheltuielile suportate de BEI în legătură cu această încetare şi cu transferul soldului Contului FdF existent la acel moment (după deducerea oricăror Comisioane de Administrare şi Cheltuieli Suplimentare plătibile BEI până la încetare) şi a oricăror obligaţii reziduale către MIPE sau către o entitate desemnată în mod expres de MIPE în acest scop (toate aceste cheltuieli externe fiind denumite în mod colectiv "Cheltuieli de Transfer") trebuie suportate de MIPE.
    14.4. Apariţia oricăruia dintre următoarele evenimente va permite o încetare din culpă (o "Încetare din Culpă"):
    a) oricare dintre Părţi încalcă în mod substanţial obligaţiile care îi revin în temeiul prezentului Contract şi, în cazul în care există posibilitate de remediere, nu s-a remediat de către Partea care nu şi-a îndeplinit obligaţiile în termen de trei (3) luni de la notificarea scrisă din partea celeilalte Părţi cu privire la această încălcare;
    b) MIPE nu efectuează plata Primei Tranşe în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la data Solicitării Scrise iniţiale a BEI;
    c) MIPE nu efectuează plata pentru o Tranşă Subsecventă în termen de zece (10) zile calendaristice de la trimiterea de către BEI a unei Notificări de Înştiinţare;
    d) există o neplată de către MIPE a oricărei alte sume datorate şi plătibile în temeiul prezentului Contract, iar această neplată nu este remediată sau efectuată în totalitate în termen de zece (10) zile calendaristice de la data la care este scadentă;
    e) MIPE nu îşi îndeplineşte obligaţiile de a acoperi costul auditurilor şi/sau al verificărilor prevăzute în Anexa 1 (Condiţii Specifice Produsului de Creditare Directă) şi în Anexa 2 (Condiţii Specifice Produsului Intermediat); sau
    f) Părţile nu convin asupra unei Strategii de Investiţii şi a unui Plan de Afaceri revizuite, astfel cum este descris în Clauza 4.5 înainte de începerea Perioadei Legacy.
     Partea care nu a comis încălcarea gravă relevantă a prezentului Contract poate, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părţi, să denunţe prezentul Contract în cazul în care se produce evenimentul de la Clauza 14.4.(a).
     BEI poate, printr-o notificare scrisă adresată MIPE, să rezilieze prezentul Contract în cazul în care se produce un eveniment prevăzut la oricare dintre Clauzele 14.4.(b) până la (e).
     Oricare dintre Părţi poate, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părţi, să denunţe prezentul Contract în cazul în care se produce evenimentul de la Clauza 14.4(f).

    14.5. În măsura în care prezentul Contract nu a fost denunţat ca urmare a Încetării din Culpă, prezentul Contract poate fi denunţat prin încetare fără culpă în ultima zi a Perioadei de Eligibilitate de către oricare dintre Părţi printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părţi cu cel puţin şase (6) luni înainte de sfârşitul Perioadei de Eligibilitate ("Încetare fără Culpă").
    14.6. Fără a aduce atingere unei Încetări din Culpă, prezentul Contract poate fi denunţat de către BEI, în orice moment, în cazul în care MIPE sau orice autoritate publică împuternicită în mod corespunzător în cadrul MIPE modifică sau schimbă orice legi, regulamente sau acte administrative, iar o astfel de modificare, în opinia rezonabilă a BEI poate avea un impact negativ asupra activităţilor încredinţate BEI în temeiul prezentului Contract sau asupra performanţei FdF, se abate în mod semnificativ de la Strategia de Investiţii şi Planul de Afaceri (Apendicele A) sau nu este adecvată pentru implementarea acestora ("Încetare ca urmare a Modificărilor de Reglementare").
    14.7. Părţile convin că:
    a) în cazul în care o încălcare semnificativă în temeiul Clauzei 14.4(a) nu poate fi remediată sau dacă o încălcare semnificativă în temeiul Clauzei 14.4(a) care poate fi remediată nu a fost remediată în termen de trei (3) luni de la data la care oricare dintre Părţi a notificat în scris Încetarea din Culpă;
    b) o neplată în temeiul Clauzelor 14.4(b), (c) sau (d) sau o încălcare în temeiul Clauzei 14.4(e) nu este remediată în termen de zece (10) Zile Lucrătoare de la data la care BEI a notificat MIPE cu privire Încetarea din Culpă;
    c) oricare dintre Părţi notifică în scris o Încetare fără Culpă sau o Încetare din Culpă în conformitate cu Clauza 14.4(f); sau
    d) BEI notifică în scris o Încetare ca urmare a Modificărilor de Reglementare în conformitate cu Clauza 14.6,
    atunci, cu excepţia cazului în care BEI transmite o notificare scrisă către MIPE în conformitate cu Clauza 14.8, se iniţiază imediat o perioadă de trei (3) luni în care Părţile convin ca FdF, toate activele şi pasivele legate de FdF (inclusiv atunci când sunt deţinute sau suportate în numele BEI ca parte a Activităţii FdF) şi toate Acordurile Operaţionale încheiate să fie transferate către (prin cesiune, novaţie sau în alt mod) sau asumate de MIPE ("Perioada de Transfer"). În special, în acest caz,
    i. MIPE va accepta şi îşi va asuma toate drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile legate de FdF şi de Acordurile Operaţionale şi convine să încheie orice acord de transfer sau documentaţie echivalentă necesară pentru oficializarea transferului acestora către MIPE; şi
    ii. fără a aduce atingere Clauzei 19.3, soldul fondurilor plătite în Contul FdF, precum şi orice active rezultate din punerea în aplicare a Acordurilor Operaţionale, se vor transfera către MIPE şi, după caz, se vor credita în contul bancar pe care MIPE îl va comunica BEI, iar contul FdF va fi închis,

    şi la sfârşitul Perioadei de Transfer, BEI va fi degrevată în mod automat de orice responsabilitate în temeiul prezentului Contract şi al Acordurilor Operaţionale, iar prezentul Contract va înceta.

    14.8. În cazul în care se produce oricare dintre evenimentele prevăzute la subpunctele (a), (b), (c) sau (d) de la Clauza 14.7, BEI poate, la discreţia sa, să notifice în scris MIPE în termen de treizeci (30) de zile de la existenţa acestor circumstanţe, că:
    a) BEI nu va transfera soldul Contului FdF (sau orice active rezultate din investiţiile efectuate) către MIPE; şi
    b) BEI nu va cesiona, transfera sau nova Acordurile Operaţionale şi Instrumentele Financiare existente la momentul respectiv către MIPE, ci va continua să administreze Contul FdF, Acordurile Operaţionale şi Instrumentele Financiare existente în conformitate cu termenii prezentului Contract, inclusiv dreptul de a primi Comisioane de Administrare şi Cheltuieli Suplimentare, de a i se rambursa costurile şi cheltuielile şi de a fi despăgubită în conformitate cu termenii prezentului Contract, cu condiţia că:
    i. nu va propune niciun proiect sau investiţie nouă Comitetului de Investiţii;
    ii. nu încheia noi Acorduri Operaţionale; şi
    iii. nu va reinvesti sau reutiliza Veniturile din Operaţiuni, cu excepţia reinvestirii sau reutilizării efectuate de către Intermediarul Financiar relevant în conformitate cu termenii expreşi ai unui Acord Operaţional existent.

        În astfel de circumstanţe, prezentul Contract va continua să producă efecte depline până la Data Planificată a Încetării în ceea ce priveşte susţinerea Instrumentelor Financiare, aşa cum erau în vigoare la data la care prezentul Contract ar fi încetat de altfel ca urmare a Încetării din Culpă sau a unei Încetări ca urmare a Modificărilor de Reglementare.

    14.9. Fără a aduce atingere niciuneia dintre prevederile prezentei Clauze referitoare la obligaţiile Părţilor la încetarea prezentului Contract, în cazul încetării prezentului Contract, BEI va fi descărcată de orice obligaţie de a desfăşura Activitatea FdF, de la data efectivă a încetării respective.
    14.10. BEI se va asigura că, sub rezerva legislaţiei aplicabile, toate acordurile susţinute de FdF, inclusiv, pentru evitarea oricărui dubiu, Acordurile Operaţionale, prevăd cesiunea, novaţia, substituirea şi/sau drepturile de numire ale MIPE pentru a asigura transferul acestor acorduri către MIPE sau către o entitate nou desemnată de MIPE, după caz, în cazul încetării prezentului Contract. Angajamentul prevăzut în prezenta Clauză nu se va aplica în situaţia în care drepturile de transfer relevante nu ar permite un tratament favorabil al Instrumentelor Financiare în ceea ce priveşte capitalul de reglementare în temeiul legislaţiei aplicabile.
    14.11. Încetarea prezentului Contract nu va aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor acumulate în temeiul prezentului Contract.
    14.12. Fără a aduce atingere oricărei alte prevederi din prezenta Clauză 14, în cazul în care se produce o situaţie sau un eveniment excepţional imprevizibil, independent de controlul oricăreia dintre Părţi (altele decât conflictele de muncă, grevele sau dificultăţile financiare şi altele asemenea), inclusiv (fără a se limita la) anularea sau suspendarea FdF în temeiul unui act al Uniunii Europene sau al MIPE sau în alt mod, care împiedică pe oricare dintre ele să îşi îndeplinească oricare dintre obligaţiile care le revin în temeiul prezentului Contract, care nu se datorează unei erori sau neglijenţe din partea lor şi care se dovedeşte insurmontabil în ciuda tuturor eforturilor depuse (fiecare dintre acestea fiind un "Eveniment de Forţă Majoră"), Partea care se confruntă cu un astfel de Eveniment de Forţă Majoră va informa fără întârziere cealaltă Parte printr-o notificare scrisă ("Notificare de Forţă Majoră") în care se precizează natura, durata probabilă şi efectele previzibile. La primirea unei Notificări de Forţă Majoră, Părţile se vor consulta imediat şi vor depune toate eforturile pentru a reduce la minimum orice prejudiciu cauzat de apariţia Evenimentului de Forţă Majoră în cauză, înţelegându-se că niciuna dintre Părţi nu va fi considerată vinovată de încălcarea obligaţiilor care îi revin în temeiul prezentului Contract în cazul în care este împiedicată să le îndeplinească din cauza unui Eveniment de Forţă Majoră. În cazul în care Părţile, acţionând cu bună-credinţă, au constatat că este imposibil sau extrem de oneros să continue desfăşurarea Activităţii FdF ca urmare a apariţiei unui Eveniment de Forţă Majoră, prezentul Contract va fi reziliat în conformitate cu prezenta Clauză 14.

    15. CONFIDENŢIALITATE ŞI DIVULGARE
    15.1. BEI nu are obligaţia de a divulga Comitetului de Investiţii sau de a lua în considerare informaţii:
    a) a căror divulgare de către acesta către Comitetul de Investiţii ar constitui sau ar putea constitui o încălcare a obligaţiilor sau a confidenţialităţii faţă de orice altă persoană; sau
    b) care ajung la cunoştinţa unui angajat, funcţionar sau agent al BEI, dar care nu ajunge la cunoştinţa efectivă a unei persoane din cadrul BEI care gestionează FdF.

    15.2. Părţile vor păstra în permanenţă confidenţialitatea tuturor informaţiilor de natură confidenţială obţinute ca urmare a implicării lor în punerea în aplicare a prezentului Contract, cu excepţia cazului în care acestea pot divulga astfel de informaţii în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) în cazul în care divulgarea este făcută în cadrul Grupului BEI;
    b) în cazul în care sunt îndreptăţite sau obligate să le divulge în temeiul legii, al reglementărilor sau al propriilor politici privind accesul public la informaţii sau în cazul în care sunt solicitate de autorităţile de reglementare sau fiscale sau de orice instanţă competentă, inclusiv divulgarea acestor informaţii Comisiei, Oficiului European de Luptă Antifraudă şi/sau Curţii de Conturi Europene;
    c) consilierilor de specialitate ai acestora, în cazul în care acest lucru este necesar în mod rezonabil pentru îndeplinirea serviciilor lor profesionale;
    d) (în cazul BEI, atunci când divulgă informaţii referitoare la MIPE şi/sau la FdF) către oricare dintre delegaţii şi alţi agenţi ai acesteia în temeiul prezentului Contract, către orice contrapartidă de piaţă sau orice broker (în conformitate cu practicile de piaţă) în legătură cu tranzacţiile efectuate pentru FdF, în toate cazurile numai pentru a ajuta sau a permite îndeplinirea corespunzătoare a serviciilor sale în temeiul prezentului Contract sau al oricărui Acord Operaţional; sau
    e) contrapărţilor, în cazul în care divulgarea este rezonabilă în scopul efectuării de tranzacţii în legătură cu prezentul Contract sau al stabilirii unei relaţii de tranzacţionare în vederea unor astfel de tranzacţii.

    15.3. MIPE autorizează BEI să furnizeze auditorilor FdF şi BEI orice informaţii despre FdF solicitate de aceştia.

    16. CESIUNE
    16.1. Prezentul Contract nu poate fi cesionat de MIPE sau transferat de către acesta (fie prin cesiune, novaţie sau în alt mod).
    16.2. Fără a aduce atingere Clauzei 2.3, BEI poate transfera sau delega toate sau orice parte a funcţiilor sale, inclusiv toate sau orice parte a drepturilor şi obligaţiilor sale în temeiul prezentului Contract, unei entităţi despre care consideră în mod rezonabil că poate îndeplini în mod corespunzător aceste funcţii, sub rezerva obţinerii în prealabil a consimţământului scris al MIPE, consimţământ care nu va fi refuzat în mod nejustificat.

    17. LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA DISPUTELOR
    17.1. Părţile se supun prin prezenta jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
    17.2. Prezentul Contract se supune principiilor generale de drept comun ale Statelor Membre, astfel cum sunt interpretate sau urmează să fie interpretate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

    18. NOTIFICĂRI
    18.1. Comunicări în scris şi Adrese
        Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract, orice notificare sau comunicare adresată de o Parte celeilalte Părţi se va face în scris şi va fi transmisă fie prin scrisoare recomandată, fie prin e-mail sau fax, cu confirmarea transmiterii indicând clar la rubrica subiect "RRF Romania", la următoarele adrese:
        Dacă este adresată MIPE:
        Adresa:
        Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 1 - 1B, Victoria Office, Intrarea str. Menuetului nr. 7, Sector 1, Bucureşti

        În atenţia:
        Dlui George Carpusor

        E-mail:
        cabinet.ministru@mfe.gov.ro
        george.carpusor@mfe.gov.ro


        Dacă este adresată Comitetului de Investiţii:
        Adresa:
        Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 1 - 1B, Victoria Office, Intrarea str. Menuetului nr. 7, Sector 1, Bucureşti

        În atenţia:
        Dlui George Carpusor

        E-mail:
        cabinet.ministru@mfe.gov.ro
        george.carpusor@mfe.gov.ro


        Dacă este adresată BEI:
        Adresa:
        European Investment Bank
        98-100 bld Konrad Adenauer
        L-2950, Luxembourg

        În atenţia:
        Head of Financial Instruments Unit
        Baltic Sea and Northern Europe Department

        E-mail:
        OPS-BSNE1-FININSTR@eib.org        Fiecare Parte va informa în scris cealaltă Parte, fără întârzieri nejustificate, cu privire la orice modificare a adreselor de mai sus. Până la primirea notificării privind astfel de modificări, fiecare Parte poate transmite în mod valabil notificarea la ultima adresă care i-a fost notificată în mod corespunzător.

    18.2. Livrare

    (1) Orice comunicare sau document efectuat sau livrat de către o persoană către o altă persoană în temeiul sau în legătură cu prezentul Contract va fi valabil:
    a) în cazul în care este transmis prin fax, atunci când este primit în formă lizibilă;
    b) în cazul în care este transmis sub formă de scrisoare, atunci când a fost livrat la adresa respectivă sau după cinci (5) Zile Lucrătoare de când a fost depus la poştă într-un plic preplătit adresat acesteia la adresa respectivă; sau
    c) în cazul în care este transmis prin e-mail, atunci când este efectiv primit (sau pus la dispoziţie) în formă lizibilă,
    şi, în cazul în care un anumit departament sau funcţionar este specificat ca parte a adresei unei Părţi furnizate în conformitate cu Clauza 18.1 (Comunicări în scris şi Adrese) de mai sus, dacă sunt adresate departamentului sau funcţionarului respectiv.


    (2) Orice comunicare sau document care produce efecte, în conformitate cu paragrafele (a) până la (c) din Clauza 18.1 (Comunicări în scris şi Adrese) de mai sus, după ora 17:00 la locul de primire, se consideră că produce efecte abia în următoarea Zi Lucrătoare.


    19. DIVERSE
    19.1. Prezentul Contract, inclusiv Apendicele la acesta (cu modificările periodice), constituie întregul acord al Părţilor în ceea ce priveşte administrarea FdF şi înlocuieşte şi stinge toate înţelegerile, aranjamentele, acordurile, declaraţiile, propunerile sau comunicările anterioare dintre Părţi, fie scrise sau orale.
    19.2. Autoritatea BEI în temeiul prezentului Contract este acordată de MIPE în numele succesorilor săi în drepturi, precum şi în nume propriu.
    19.3. BEI poate, dar nu va avea obligaţia de a compensa orice sumă care îi este datorată cu orice sumă plătibilă MIPE de către BEI către în temeiul prezentului Contract.
    19.4. Prevederile specifice prevăzute în Anexa 1 (Condiţii Specifice Produsului de Creditare Directă) şi în Anexa 2 (Condiţii Specifice Produsului de Intermediere) vor completa condiţiile stabilite în prezentul document. În caz de conflict între acestea şi Clauzele 1 până la 19 din prezentul Contract, acestea din urmă vor prevala.
    19.5. Ilegalitatea, nevalabilitatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi din prezentul Contract nu va afecta legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea prezentului Contract şi nici legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi.
    19.6. Prezentul Contract a fost perfectat în trei (3) exemplare originale în limba engleză sau a fost semnat în format electronic, fiecare dintre acestea reprezentând un original autentic al prezentului document, cu excepţia cazului în care a fost semnat în format electronic.

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│GUVERNUL ROMÂNIEI │EUROPEAN INVESTMENT BANK │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │(BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII) │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│.....................................................│.....................................................│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Prin: Dan Vîlceanu │Prin: Sonja Ingrid Malkki │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Funcţia: Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor │Funcţia: Head of Division │
│Europene │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │.....................................................│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Prin: Goetz Von Thadden │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Funcţia: Head of Unit │
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 1

    CONDIŢII SPECIFICE PRODUSULUI DE CREDITARE DIRECTĂ
    1. DEFINIŢII SPECIFICE
    1.1. În prezenta Anexă 1, termenii şi expresiile definite în continuare vor avea următorul înţeles, cu excepţia cazului în care contextul impune altfel:
     "Proiect Eligibil" înseamnă un proiect care este eligibil pentru a primi investiţii în conformitate cu termenii şi condiţiile Strategiei de Investiţii şi Planului de Afaceri al FdF (Apendicele A), cu criteriile de eligibilitate ale PRR şi ale BEI.

    1.2. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod explicit în prezenta Anexă 1, termenii cu majuscule vor avea înţelesul care le este atribuit în Contract.

    2. FUNCŢIILE SPECIFICE ALE BEI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRODUSUL DE CREDITARE DIRECTĂ
     Conform Clauzei 2.2 din Contract, MIPE autorizează BEI, în calitate de mandatar al acesteia în legătură cu activitatea FdF:
    a) să propună, să negocieze şi să pună în aplicare, în funcţie de necesităţi şi în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Contract, investiţii în proiecte evaluate şi aprobate pentru împrumuturile proprii ale BEI; şi
    b) să aplice, să apere şi, dacă este necesar, să adapteze sau să renunţe la orice drepturi care decurg din investiţiile efectuate în conformitate cu Contractul, inclusiv, în cazul în care acest lucru este rezonabil din punct de vedere comercial, prin intermediul litigiilor, arbitrajului, medierii sau al altor metode sau proceduri de soluţionare a disputelor.


    3. ATRIBUŢIILE SPECIFICE ALE COMITETULUI DE INVESTIŢII ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL DE CREDITARE DIRECTĂ
    3.1. Conform Clauzei 6.8 din Contract, în ceea ce priveşte Produsul de Creditare Directă, Comitetul de Investiţii va fi, de asemenea, responsabil pentru aprobarea propunerilor BEI relevante de investiţie a Contribuţiilor Angajate ale MIPE, inclusiv negocierea şi încheierea acordurilor relevante şi confirmarea eligibilităţii investiţiei relevante, precum şi a preţurilor care urmează să fie aplicate. Pentru evitarea oricărui dubiu, aprobarea preţurilor de mai sus nu se va aplica fondurilor MRR utilizate de BEI ca garanţie în numerar.
    3.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, aspectele privind eligibilitatea şi stabilirea preţului, dacă este cazul, în conformitate cu Clauza 3.1 de mai sus, pentru orice investiţie propusă (componenta MRR), vor fi decise exclusiv de către MIPE şi/sau Comitetul de Investiţii şi vor fi comunicate BEI şi incluse în propunerea BEI relevantă.

    4. AJUTOR DE STAT
    4.1. MIPE va fi responsabil pentru asigurarea respectării tuturor normelor aplicabile în materie de Ajutor de Stat.
    4.2. MIPE va furniza BEI toate informaţiile necesare pentru ca FdF şi fiecare investiţie să respecte normele privind Ajutorul de Stat. Responsabilitatea BEI în ceea ce priveşte Ajutorul de Stat se va limita la a solicita fiecărui Beneficiar Final să (i) asigure respectarea cerinţelor privind Ajutorul de Stat şi (ii) să ramburseze orice sprijin primit prin intermediul FdF, care constituie Ajutor de Stat nelegal.
    4.3. Informaţiile menţionate la Articolul 4.2 de mai sus din prezenta Anexă vor fi comunicate de BEI Beneficiarilor Finali, care vor fi răspunzători din punct de vedere contractual de respectarea normelor aplicabile în materie de Ajutor de Stat
    4.4. Fiecare acord de investiţii care urmează să fie încheiat cu Beneficiarii Finali va include un angajament din partea Beneficiarului Final de a respecta normele privind Ajutorul de Stat.

    5. MONITORIZARE ŞI RAPORTARE
    5.1. BEI va monitoriza punerea în aplicare a Produsului de Creditare Directă în conformitate cu criteriile stabilite în Apendicele G (Monitorizare şi Raportare).
    5.2. Pe baza datelor obţinute de la Beneficiarii Finali, BEI va pregăti Raportul de Progres în limba engleză, prezentat MIPE şi BI de către BEI în termen de cel mult trei (3) luni de la ultima zi a perioadei de raportare, care va include un rezumat al activităţilor de monitorizare desfăşurate, astfel cum se prevede în Apendicele G (Monitorizare şi Raportare) din prezentul Contract.
    5.3. BEI este de acord ca orice monitorizare pe care o efectuează cu privire la Instrumentele Financiare (inclusiv, dacă este cazul, pe bază de eşantion) să acopere următoarele aspecte:
    c) dacă acordurile prin care finanţarea este pusă la dispoziţia Beneficiarilor Finali conţin prevederi referitoare la cerinţele de audit şi la circuitele de audit în conformitate cu reglementările aplicabile; şi
    d) dacă este stabilit un circuit de audit adecvat în scopul raportării şi al auditului.


    6. AUDIT
    6.1. MIPE sau orice alte autorităţi naţionale nu vor efectua niciun audit şi nici verificări la faţa locului la nivelul BEI.
    6.2. Beneficiarii Finali îşi vor da consimţământul (a) să fie auditaţi de către sau în numele MIPE, al Comisiei şi al Curţii de Conturi Europene sau al oricărui alt organism sau instituţie din UE care are dreptul de a verifica utilizarea fondurilor puse la dispoziţie în cadrul Instrumentului Financiar relevant şi (b) să furnizeze toate informaţiile necesare pentru ca MIPE, BEI şi Comisia să respecte orice cerinţe aplicabile în materie de informare sau de audit ale autorităţilor naţionale de audit relevante şi/sau ale Curţii de Conturi Europene.
    6.3. MIPE va îndeplini, pe cheltuiala sa, obligaţiile de a efectua audituri şi/sau verificări (inclusiv la faţa locului) în conformitate cu orientările, normele sau regulamentele UE privind Instrumentele Financiare, aplicabile resurselor MRR, actualizate periodic şi ţinând seama de orice modificare, extindere, readoptare sau înlocuire a legislaţiei.
    6.4. Părţile convin că auditurile în conformitate cu Articolul 6.3 de mai sus pot avea loc pe întreaga durată a prezentului Contract şi că aceste verificări şi audituri pot consuma timp şi resurse considerabile. Părţile se vor asigura că astfel de audituri sunt efectuate într-un mod cât mai puţin intruziv şi în conformitate cu procedurile, metodologiile şi listele de verificare convenite între Părţi.

    7. POLITICA OFFSHORE
    7.1. În conformitate cu prezentul Contract, BEI se angajează să nu încheie tranzacţii cu Beneficiari Finali constituiţi într-o jurisdicţie care, la momentul preconizat al semnării tranzacţiei respective, ar fi o Jurisdicţie Neconformă.
    7.2. Părţile convin prin prezenta că o schimbare a statutului unei jurisdicţii într-o Jurisdicţie Neconformă nu va avea niciun efect asupra Instrumentelor Financiare deja implementate la momentul respectivei schimbări.


    ANEXA 2

    TERMENI SPECIFICI PRODUSULUI INTERMEDIAT
    1. DEFINIŢII SPECIFICE
    1.1. În prezenta Anexă 2, termenii şi expresiile definite în continuare vor avea următorul înţeles, cu excepţia cazului în care contextul impune altfel: "CEI" înseamnă o cerere de exprimare a interesului care respectă, în toate aspectele semnificative, cerinţele prevăzute la Articolul 2.2 din prezenta Anexă 2.
    1.2. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod explicit în prezenta Anexă 2, termenii cu majuscule vor avea înţelesul care le este atribuit în Contract.

    2. FUNCŢIILE SPECIFICE ALE BEI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRODUSUL INTERMEDIAT
    2.1. Conform Clauzei 2.2 din Contract, MIPE autorizează BEI, în calitate de mandatar al acesteia în legătură cu Activitatea FdF:
    a) să identifice, să evalueze şi să selecteze Intermediarii Financiari adecvaţi (prin emiterea şi publicarea de CEI şi a altor criterii relevante, inclusiv în conformitate cu criteriile stabilite la Articolul 33(1) şi la Articolul 209(2) din Regulamentul Financiar şi ţinând seama de nevoile pieţei) care vor încheia Acorduri Operaţionale în scopul FdF, cu condiţia ca BEI să evalueze, cel puţin, fiecare dintre elementele menţionate în Apendicele I (Cerinţe pentru Intermediarii Financiari) atunci când selectează Intermediarii Financiari;
    b) să efectueze o verificare prealabilă a Intermediarilor Financiari;
    c) să negocieze, să încheie, să execute, să pună în aplicare şi, dacă este necesar, să modifice Acordurile Operaţionale în numele BEI, acţionând în calitate de mandatar pentru şi în numele MIPE şi în beneficiul şi riscul final al MIPE, ţinând seama de Politica de Risc FdF relevantă (Apendicele H), inclusiv cu asistenţa sau consilierea din partea consilierilor juridici externi angajaţi de BEI, la discreţia acesteia. BEI nu va avea nicio obligaţie de a încheia un Acord Operaţional decât dacă şi până când fiecare dintre, după caz, tranşele relevante ale fondurilor necesare pentru un astfel de acord operaţional a fost creditată de către MIPE în fonduri compensate în Contul FdF în conformitate cu Clauza 3 (Finanţarea FdF şi Alocarea Fondurilor între Instrumentele Financiare); şi
    d) să aplice, să apere şi, dacă este necesar, să adapteze sau să renunţe la orice drepturi ale FdF în temeiul sau în legătură cu Acordurile Operaţionale, inclusiv, în cazul în care este rezonabil din punct de vedere comercial, prin intermediul litigiilor, arbitrajului, medierii sau al altor metode sau proceduri de soluţionare a disputelor, sub rezerva proceselor de recuperare ale Intermediarului Financiar sau limitat la drepturile faţă de Intermediarul Financiar. Fără a aduce atingere celor de mai sus, orice renunţare la clauzele esenţiale ale Acordurilor Operaţionale necesită autorizarea Comitetului de Investiţii.

    2.2. CEI pe care BEI le va elabora şi emite în scopul selectării Intermediarilor Financiari în legătură cu FdF trebuie să respecte următoarele cerinţe în toate aspectele importante:
    a) CEI vor permite BEI să evalueze Intermediarii Financiari în ceea ce priveşte metodologia şi criteriile aplicabile Intermediarilor Financiari menţionate în Apendicele H (Politica de risc FdF) şi în Apendicele I (Cerinţe pentru Intermediarii Financiari).
    b) CEI vor fi transparente, vor permite luarea unor decizii justificate pe baza unor temeiuri obiective şi nu vor da naştere unui conflict de interese.
    c) CEI vor utiliza criteriile de selecţie a Intermediarilor Financiari în conformitate cu procedurile interne ale BEI. La data prezentei, criteriile aplicabile care urmează să fie utilizate la selecţia Intermediarilor Financiari pot include, fără a se limita la acestea, următoarele:
    i. o metodologie solidă şi credibilă de identificare şi evaluare a Beneficiarilor Finali;
    ii. nivelul costurilor şi comisioanelor pentru punerea în aplicare a Produsului Intermediat şi metodologia propusă pentru calcularea acestor costuri şi comisioane;
    iii. termenii şi condiţiile aplicate în legătură cu suportul care urmează să fie acordat Beneficiarilor Finali, inclusiv, dacă este cazul, preţurile;
    iv. capacitatea de a mobiliza resurse pentru investiţii în Beneficiarii Finali, în plus faţă de contribuţiile din partea FdF, în conformitate cu Strategia de Investiţii şi Planul de Afaceri;
    v. în cazul în care un anumit Intermediar Financiar administrează deja un instrument financiar similar, capacitatea de a demonstra o activitate suplimentară în comparaţie cu activitatea actuală; şi
    vi. în cazurile de partajare a riscurilor, măsurile propuse pentru alinierea intereselor şi atenuarea potenţialelor conflicte de interese.    3. ATRIBUŢIILE SPECIFICE ALE COMITETULUI DE INVESTIŢII ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL INTERMEDIAT
     Conform Clauzei 6.8 din Contract, în ceea ce priveşte Produsul Intermediat, Comitetul de Investiţii va fi, de asemenea, responsabil pentru următoarele aspecte:
    a) aprobarea termenilor CEI înaintate de BEI Comitetului de Investiţii spre aprobare (aprobarea presupune confirmarea faptului că CEI îndeplineşte cerinţele prevăzute în prezentul Contract, după caz);
    b) aprobarea selecţiei Intermediarilor Financiari în urma unei CEI;
    c) aprobarea fiecărei investiţii propuse într-un Intermediar Financiar şi informarea cu privire la termenii şi condiţiile principale ale fiecărui Acord Operaţional propus; şi
    d) aprobarea oricărei derogări de la termenii cheie ai Acordurilor Operaţionale.


    4. ACORDURI OPERAŢIONALE
    4.1. BEI se va asigura că Acordurile Operaţionale includ angajamente sau declaraţii din partea Intermediarilor Financiari conform cărora:
    a) în ceea ce priveşte Produsul Intermediat, vor acţiona în conformitate cu toate legile aplicabile şi la un nivel de atenţie, eficienţă, transparenţă şi diligenţă profesională aşteptat din partea unui organism profesional cu experienţă în implementarea Instrumentelor Financiare;
    b) Beneficiari Finali care primesc sprijinul Produsului Intermediat sunt selectaţi ţinând seama în mod corespunzător de natura Instrumentului Financiar şi de potenţiala lor solvabilitate economică sau, după caz, de potenţiala solvabilitate economică a proiectelor de investiţii ale Beneficiarilor Finali care urmează să fie finanţate;
    c) selecţia Beneficiarilor Finali este transparentă şi poate fi justificată de către Intermediarii Financiari pe baza unor temeiuri obiective, iar această selecţie nu dă naştere la niciun conflict de interese;
    d) Intermediarii Financiari informează Beneficiarii Finali, în conformitate cu Regulamentul MRR, precum şi cu legile şi reglementările relevante, că finanţarea este acordată în temeiul Regulamentului MRR, cofinanţată din fonduri UE aferente PRR;
    e) Intermediarii financiari se angajează să ofere sprijin Beneficiarilor Finali într-un mod proporţional şi care să afecteze cât mai puţin concurenţa;
    f) Acordurile Operaţionale reflectă dispoziţiile prevăzute în prezentul Contract;
    g) este stabilită contribuţia care trebuie să fie adusă la FdF, iar Intermediarii Financiari vor asigura o cofinanţare adecvată, în conformitate cu CEI;
    h) Intermediarii Financiari sunt de acord ca Instrumentele Financiare să fie auditate de către sau în numele autorităţii române de audit, al Comisiei şi al Curţii de Conturi Europene sau al unui alt organism desemnat în mod corespunzător;
    i) Intermediarii Financiari sunt de acord că nu pot înainta o cerere de despăgubire pentru orice sumă care depăşeşte suma care le-a fost angajată în temeiul Acordului Operaţional relevant;
    j) Intermediarii Financiari şi Beneficiarii Finali trebuie să deţină şi să păstreze sumele primite de la FdF într-un cont bancar deschis la o instituţie de credit situată pe teritoriul unui Stat Membru al UE;
    k) plăţile directe efectuate către Beneficiari Finali trebuie să fie efectuate într-un cont bancar deschis la o instituţie de credit situată pe teritoriul unui Stat Membru al UE; şi
    l) Intermediarii Financiari se vor asigura că Beneficiari Finali se angajează să respecte normele aplicabile în materie de Ajutor de Stat, iar Intermediarii Financiari vor rambursa orice sprijin primit prin intermediul FdF care constituie Ajutor de Stat nelegal.

    4.2. BEI se va asigura că Acordurile Operaţionale reflectă anumite cerinţe suplimentare, inclusiv, inter alia:
    a) cerinţele privind eligibilitatea Beneficiarilor Finali care urmează să fie finanţaţi (care reflectă condiţiile convenite între BEI şi Comitetul de Investiţii, CEI, Regulamentul MRR şi PRR, astfel cum a fost aprobat de Consiliul European);
    b) Beneficiarii Finali care urmează să fie finanţaţi şi investiţiile şi/sau proiectele relevante respectă Principiul de A Nu Prejudicia în Mod Semnificativ, în sensul art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 2020/852, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 şi astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice ale Comisiei privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01);
    c) cerinţele privind protecţia datelor şi păstrarea documentelor de către BEI, Intermediarii Financiari şi/sau Beneficiarii Finali; şi
    d) cerinţele privind vizibilitatea implicării Instrumentului Financiar şi aplicabilitatea Regulamentului MRR.
        Aceste cerinţe vor fi agreate între BEI şi Comitetul de Investiţii în ceea ce priveşte CEI.


    5. AJUTOR DE STAT
    5.1. MIPE va fi responsabil pentru asigurarea respectării tuturor normelor aplicabile în materie de Ajutor de Stat.
    5.2. MIPE va furniza BEI toate informaţiile necesare pentru ca FdF, fiecare Instrument Financiar şi fiecare Acord Operaţional să fie conforme cu normele privind Ajutorul de Stat. Responsabilitatea BEI în ceea ce priveşte Ajutorul de Stat se va limita la solicitarea ca fiecare Intermediar Financiar să asigure respectarea cerinţelor privind Ajutorul de Stat din CEI publicate în conformitate cu Articolul 2.2 şi, ulterior, în fiecare Acord Operaţional relevant.
    5.3. Informaţiile menţionate la Articolul 4.2 de mai sus din prezenta Anexă 2 sunt comunicate de către BEI Intermediarilor Financiari, care vor fi responsabili din punct de vedere contractual de respectarea normelor aplicabile în materie de Ajutor de Stat.
    5.4. Fiecare Acord Operaţional va include un angajament din partea Intermediarului Financiar de a respecta normele privind Ajutorul de Stat în conformitate cu Articolul 4.3 din prezenta Anexă 2, inclusiv o obligaţie a Intermediarilor Financiari de a obţine un angajament din partea Beneficiarilor Finali în numele MIPE de a rambursa orice sprijin primit prin intermediul FdF care constituie Ajutor de Stat nelegal.

    6. MONITORIZARE ŞI RAPORTARE
    6.1. BEI va monitoriza implementarea Instrumentelor Financiare şi a Acordurilor Operaţionale în conformitate cu criteriile stabilite în Apendicele G (Monitorizare şi Raportare).
    6.2. Pe baza datelor furnizate de către Intermediarii Financiari, BEI va pregăti Raportul de Progres în limba engleză, prezentat MIPE de către BEI în termen de cel mult trei (3) luni de la ultima zi a perioadei de raportare, care va include un rezumat al activităţilor de monitorizare desfăşurate, astfel cum se prevede în Apendicele G (Monitorizare şi Raportare) la prezentul Contract.
    6.3. BEI este de acord ca orice monitorizare pe care o efectuează cu privire la Instrumentele Financiare (inclusiv, dacă este cazul, pe bază de eşantion) să acopere următoarele aspecte:
    a) dacă Intermediarii Financiari aplică proceduri în scopul respectării normelor şi procedurilor referitoare la FdF şi la Acordul Operaţional;
    b) dacă acordurile prin care finanţarea este pusă la dispoziţia Beneficiarilor Finali conţin prevederi referitoare la cerinţele de audit şi circuitele de audit în conformitate cu reglementările aplicabile;
    c) dacă este stabilit un circuit de audit adecvat în scopul raportării şi al auditului;
    d) dacă Intermediarii Financiari păstrează orice documente justificative care se referă la finanţările puse la dispoziţia Beneficiarilor Finali până la cea din urmă dintre: (i) cinci (5) ani de la data expirării Acordului Operaţional; sau (ii) zece (10) ani de la data de intrate în vigoare a tranzacţiei dintre Intermediarul financiar şi Beneficiarii Finali; şi
    e) dacă Intermediarii Financiari aplică proceduri cu scopul (i) de a păstra la dispoziţie documente justificative care să permită verificarea legalităţii şi regularităţii cheltuielilor efectuate de Intermediarii Financiari şi (ii) de a se asigura că Intermediarii Financiari pot prezenta dovezi că fondurile au fost utilizate în scopurile prevăzute, că Intermediarii Financiari respectă legislaţia UE şi naţională aplicabilă şi că respectă criteriile şi condiţionalitatea aferente finanţării pe care o primesc.


    7. AUDIT
    7.1. MIPE sau orice alte autorităţi naţionale nu vor efectua audituri şi nici verificări la faţa locului la nivelul BEI.
    7.2. Acordurile Operaţionale vor prevedea ca Intermediarii Financiari să consimtă (a) să fie auditaţi de către sau în numele MIPE, al Comisiei şi al Curţii de Conturi Europene sau al oricărui alt organism sau instituţie din UE care are dreptul de a verifica utilizarea fondurilor puse la dispoziţie în temeiul Acordului Operaţional relevant şi (b) să furnizeze toate informaţiile necesare pentru ca MIPE, BEI, FdF şi Comisia să respecte orice cerinţe aplicabile în materie de informare sau de audit ale autorităţilor naţionale de audit relevante şi/sau ale Curţii de Conturi Europene şi/sau ale oricărui alt organism sau instituţie a UE care are dreptul de a verifica utilizarea fondurilor puse la dispoziţie în temeiul Acordului Operaţional relevant.
    7.3. MIPE va îndeplini, pe cheltuiala sa, obligaţiile de a efectua audituri şi/sau verificări (inclusiv la faţa locului) în conformitate cu orientările, normele sau reglementările UE privind Instrumentele Financiare, aplicabile resurselor MRR, actualizate periodic şi ţinând seama de orice modificare, extindere, readoptare sau înlocuire a legislaţiei.
    7.4. Părţile convin că auditurile prevăzute la Articolul 7.3 de mai sus din prezenta Anexă 2 pot avea loc pe întreaga durată a prezentului Contract şi că aceste verificări şi audituri pot consuma timp şi resurse considerabile. Părţile se vor asigura că astfel de audituri sunt efectuate într-un mod cât mai puţin intruziv şi în conformitate cu procedurile, metodologiile şi listele de control convenite între Părţi.

    8. PĂSTRAREA DOCUMENTELOR
     BEI se va asigura că Acordurile Operaţionale conţin angajamente similare cu Clauzele 12.1 şi 12.2 din Contract, pentru ca Intermediarii Financiari să respecte cerinţele prevăzute în acestea.

    9. POLITICA OFFSHORE
    9.1. În conformitate cu prezentul Contract:
    a) BEI este de acord să nu încheie Acorduri Operaţionale cu Intermediari Financiari constituiţi într-o jurisdicţie care, la momentul preconizat al semnării Acordului Operaţional, ar fi o Jurisdicţie Neconformă; şi
    b) BEI se va asigura că Acordurile Operaţionale conţin un angajament similar cu cel prevăzut la Articolul 7.1. de mai sus, prin care Intermediarii Financiari se angajează, în scopul Instrumentului Financiar relevant, să nu intre în relaţii de afaceri cu nicio entitate constituită într-o Jurisdicţie Neconformă.

    9.2. Părţile convin prin prezenta că o schimbare a statutului unei jurisdicţii, care devine o Jurisdicţie Neconformă, nu va avea niciun efect asupra Acordurilor Operaţionale deja încheiate la momentul respectivei schimbări.

    Apendice A
A
        STRATEGIA DE INVESTIŢII ŞI PLANUL DE AFACERI
    1. Introducere
        Accesul la finanţare este o problemă cheie pentru marile companii din România. Raportul BEI "What holds Romanian firms back/Ce încetineşte firmele româneşti" (2019) a remarcat că, înainte de pandemie, redresarea investiţiilor a fost lentă, în ciuda creşterii economice puternice de la acea vreme şi a ratelor scăzute ale dobânzilor, lucru care a fost exacerbat de efectele crizei. Acelaşi raport notează că utilizarea creditelor bancare are un impact puternic asupra investiţiilor în afaceri. Accesul la finanţare de la băncile locale este legat în mod pozitiv de investiţii şi are cel mai puternic impact asupra deciziei şi capacităţii societăţilor de a investi. Prin urmare, creşterea accesului la finanţare în condiţii favorabile este considerată esenţială pentru a sprijini eforturile de redresare ale marilor societăţi.
        Sondajul BEI privind investiţiile în 2021*1) a identificat, de asemenea, că se poate considera că aproximativ 12% dintre firmele româneşti resimt constrângeri din punct de vedere financiar. Cerinţele privind garanţiile reprezintă cea mai mare problemă. Pentru a rezolva aceste probleme, sectorul financiar trebuie să fie dezvoltat în continuare pentru a oferi noi produse financiare care pot facilita accesul la credite pentru a sprijini întreprinderile în creştere şi pentru a stimula inovarea, în special în sectoare-cheie, cum ar fi acţiunile climatice şi digitalizarea:
        *1) https://www.eib.org/en/publications/econ-eibis-2021-eu .
        Acţiuni climatice: Aproape trei sferturi dintre firmele româneşti (72%) afirmă că schimbările climatice au în prezent un impact asupra activităţii lor, cu mult peste media UE (58%), în timp ce 57% dintre firme declară deja că intenţionează să investească în proiecte legate de climă, peste media UE (47%). Cu toate acestea, doar 25% dintre întreprinderi au reuşit să investească în măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, mult sub media UE (37%).
        Digitalizare: În general, un sfert din toate firmele româneşti (25%) au dezvoltat sau introdus noi produse, procese sau servicii în cadrul activităţilor lor de investiţii, ceea ce include doar 6% din toate companiile care susţin că au realizat noi inovaţii în ţară sau în lume. Mai mult de jumătate dintre întreprinderi (53%) au implementat cel puţin o tehnologie digitală avansată, sub media UE de 61%.
        Un raport realizat de fi-compass a evidenţiat, de asemenea, că nivelul de intermediere financiară din România (limitat de modificările legislative şi de punctele slabe din sectorul corporatist) în comparaţie cu nivelul european este foarte scăzut (de aproximativ trei ori sub media UE), ceea ce înseamnă că există un potenţial de creştere semnificativ*2). Acest lucru este reflectat şi în Raportul de ţară al CE, care afirmă că "băncile joacă doar un rol limitat în acordarea de credite întreprinderilor, ceea ce poate încetini economia"*3). Prin urmare, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a încuraja dezvoltarea pieţei de intermediere financiară, iar acest lucru este considerat un alt obiectiv dublu important al propunerii de reformă şi de investiţii.
        *2) Gap analysis for SME financing. Country fiche - Romania (not published)/Analiza lacunelor în ceea ce priveşte finanţarea IMM-urilor. Fişă de ţară - România (nepublicată).
        *3) https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports en.


        În contextul crizei COVID-19, Comisia Europeană (CE) a subliniat necesitatea de a consolida cadrul actual şi de a oferi sprijin financiar direct Statelor Membre prin intermediul unui instrument inovator. În acest scop, a fost creat Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă (MRR) pentru a oferi un sprijin financiar eficient şi semnificativ în vederea accelerării punerii în aplicare a reformelor durabile şi a investiţiilor publice aferente în Statele Membre, care urmează să fie puse în aplicare în conformitate cu pilonii strategici ai Planurilor naţionale de Redresare şi Rezilienţă (PRR). Prin intermediul MRR, investiţiile private sunt stimulate prin scheme de investiţii publice, inclusiv instrumente financiare, subvenţii şi alte instrumente, cu condiţia respectării normelor privind Ajutorul de Stat.
        Obiectivul general al PRR pentru România este de a sprijini redresarea socio-economică şi dezvoltarea pe termen lung a României după pandemia COVID-19. De asemenea, acesta vizează intensificarea potenţialului de creştere, abordând în acelaşi timp provocările de lungă durată. Reformele şi investiţiile din cadrul PRR pentru România sunt structurate în jurul a şase piloni: i) Tranziţia ecologică, ii) Transformarea digitală, iii) Creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, iv) Coeziunea socială şi teritorială, v) Sănătatea şi rezilienţa economică şi socială şi vi) Generaţia următoare.
        Instrumentul financiar MRR (IF-MRR) instituit pentru România reprezintă un efort comun al Guvernului României şi al Băncii Europene de Investiţii, care vizează abordarea consecinţelor pandemiei COVID-19 prin sprijinirea investiţiilor durabile în conformitate cu pilonii strategici ai PRR. IF-MRR va fi finanţat din sectorul de împrumuturi al PRR în valoare de 300 de milioane EUR, care vor fi alocate pentru a sprijini investiţiile care contribuie la obiectivele climatice şi digitale ale companiilor ţintă şi pentru a încuraja creşterea şi extinderea companiilor, creând la rândul lor noi oportunităţi de angajare şi sprijinind redresarea economică în sens larg. Sub rezerva acordului dintre Guvernul României şi BEI, această sumă ar putea fi majorată în viitor, ca răspuns la o analiză de piaţă suplimentară şi/sau la o cerere sporită a pieţei.

    2. Modalităţi de punere în aplicare
        IF-MRR va fi implementat sub forma unui Fond de Fonduri (FdF) care va fi gestionat de BEI. FdF va acţiona ca un instrument financiar şi va avea ca scop maximizarea impactului resurselor MRR alocate prin utilizarea acestor resurse sub formă de împrumuturi şi garanţii. Sumele deblocate din investiţiile sprijinite pot fi apoi utilizate pentru a sprijini noi proiecte de investiţii în sectoare ţintă similare, urmărind astfel crearea unei resurse permanente şi reînnoibile pentru România.
        Modelul FdF va fi construit pe structuri similare utilizate deja cu succes pentru instrumentele financiare furnizate de Fondurile cu Administrare Partajată (cunoscute anterior sub denumirea de Fonduri Structurale şi de Investiţii Europene) în alte ţări ale UE. FdF va fi creat ca un bloc de finanţare separat în cadrul BEI şi, pentru evitarea oricărui dubiu, BEI va acţiona în calitate de administrator al FdF.
        FdF este destinat să includă, cu titlu indicativ, două Instrumente Financiare, dintre care unul va fi pus în aplicare prin intermediul unui număr de Intermediari Financiari de bază care vor fi numiţi în urma finalizării unui proces de selecţie. Celălalt Instrument Financiar ar avea ca scop facilitarea acordării de împrumuturi directe de către BEI.
        FdF va fi gestionat de BEI, care va face recomandări cu privire la aspectele specificate în Contractul de Finanţare către un Comitet de Investiţii, ale cărui responsabilităţi vor fi monitorizarea şi supravegherea punerii în aplicare a Strategiei de Investiţii şi Planului de Afaceri.

    3. Obiectivele FdF
        Obiectivele generale ale FdF sunt următoarele:
        ● să îmbunătăţească accesul la finanţare pentru beneficiarii-ţintă, pentru a sprijini, debloca şi accelera noi activităţi de investiţii, care, la rândul lor, contribuie la susţinerea redresării economice mai ample şi sprijină punerea în aplicare a PRR;
        ● să promoveze şi să crească investiţiile în proiecte de acţiune climatică şi de digitalizare, sprijinind tranziţia ecologică şi digitală mai amplă a României;
        ● să îmbunătăţească capacitatea Intermediarilor Financiari de a sprijini investiţiile în aceste sectoare şi să sprijine dezvoltarea unei pieţe mai largi a intermediarilor financiari;
        ● să creeze o surse de finanţare pentru România, reînnoibilă şi permanentă, capabilă să susţină viitoarele runde de reinvestire în activităţi similare, contribuind astfel la creşterea sustenabilităţii financiare a resurselor disponibile în cadrul MRR;
        ● să mobilizeze investiţiile din sectorul privat, inclusiv BEI, în domeniile de investiţii vizate la nivelul Intermediarilor Financiari şi al proiectelor şi să sporească impactul resurselor disponibile din cadrul MRR şi
        ● să creeze un instrument de finanţare nou şi versatil pentru România, capabil să susţină viitoarele investiţii în sectoare suplimentare, de exemplu, dezvoltarea urbană, şi capabil să implementeze un MRR suplimentar şi, eventual, Fonduri cu Administrare Partajată (sub rezerva aprobărilor relevante).

        În conformitate cu priorităţile PRR, FdF va avea ca obiectiv abordarea nevoilor de acces la finanţare ale Beneficiarilor Finali eligibili, în principal în sectoarele climei şi digitalizării. Cel puţin 33% din resursele alocate pentru FdF ar trebui să fie investite în activităţi de investiţii legate de climă şi 16% în activităţi de investiţii legate de digitalizare. Investiţiile eligibile vor trebui să fie în concordanţă cu tipurile de intervenţii incluse în Anexele VI şi VII la Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021, respectiv de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă (Regulamentul MRR).
        Soldul rămas de 51% din resurse va fi disponibil pentru a fi investit în activităţi de investiţii mai ample care să sprijine redresarea economiei româneşti şi care să contribuie în mod specific la coeziunea socială, economică şi teritorială şi să consolideze rezistenţa economică şi socială a României.
        În ceea ce priveşte cele trei domenii de sprijin (acţiune climatică, digitalizare şi sprijin mai larg), se vor aplica următoarele dispoziţii orizontale:
    1. Toate proiectele eligibile vor trebui să respecte principiul de A Nu Prejudicia în Mod Semnificativ (NPMS)*4) prin următoarele măsuri:
        *4) Astfel cum este definit la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi detaliat în continuare în Orientările tehnice ale Comisiei privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului 2021/C 58/01 privind Mecanismul de redresare şi de rezilienţă.
    a) utilizarea probei de durabilitate prin aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind verificarea durabilităţii pentru Fondul InvestEU*5);
        *5) Disponibil pe: https://europa.eu/investeu/investeu-fund/about-investeu-fund en.

    b) excluderea de la eligibilitate a unei anumite liste de activităţi şi active (a se vedea Anexa 1); şi
    c) asigurarea conformităţii cu legislaţia de mediu relevantă naţională şi a UE.

    2. Activităţi excluse - o listă a activităţilor excluse este inclusă în Anexa 1. În special, în conformitate cu cerinţele NPMS, următoarele activităţi nu vor fi sprijinite prin acest instrument:
    a) pentru atenuarea schimbărilor climatice: (i) activităţile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea downstream; (ii) activităţi desfăşurate în cadrul Schemei UE de Comercializare a Certificatelor de Emisii (ETS) prin care se realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referinţă relevante; (iii) compensarea costurilor indirecte ale ETS;
    b) pentru economia circulară: (iv) activităţi legate de depozitele de deşeuri, incineratoare şi staţii de tratare mecano-biologică; (v) activităţi în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate dăuna mediului (de exemplu, deşeurile nucleare);

    3. Criteriile de selecţie vor asigura, de asemenea, că pot fi selectate doar activităţile care respectă legislaţia de mediu naţională şi a UE.
    4. Alocări financiare
     Resursele MRR vor fi vărsate la FdF în valoare de 300 de milioane EUR pentru a permite contribuţii la cele două Instrumente Financiare, şi anume Produsul Intermediat şi Produsul de Creditare Directă, aşa cum se descrie mai detaliat în Secţiunea 6 de mai jos. Va fi posibilă realocarea resurselor între cele două Instrumente Financiare pe baza unei analize privind performanţa reală şi nevoile pieţei, cu aprobarea prealabilă a Comitetului de Investiţii. Sub rezerva unor acorduri ulterioare între Guvernul României şi BEI, va fi posibil să se primească contribuţii suplimentare de finanţare, să se consolideze structurile actuale sau să se creeze, eventual, alte Instrumente Financiare în viitor.
        Pentru a sprijini o gamă largă de potenţiali Beneficiari Finali eligibili, se preconizează că repartizarea iniţială a alocărilor din cadrul MRR între cele două Instrumente Financiare, cu demarcaţia privind dimensiunea proiectului, va fi următoarea:

┌───────────────┬─────────┬────────────┐
│Instrument │Alocarea │Dimensiunea │
│Financiar │iniţială │proiectului │
├───────────────┼─────────┼────────────┤
│Produs │150 │<25 milioane│
│Intermediat │milioane │EUR │
│ │EUR │ │
├───────────────┼─────────┼────────────┤
│Produs de │150 │>25 milioane│
│Creditare │milioane │EUR │
│Directă │EUR │ │
└───────────────┴─────────┴────────────┘


        În plus, se preconizează că va fi necesară o alocare pentru sprijin consultativ din contribuţia totală a MRR. Această alocare nu va depăşi 3 milioane EUR, dar suma exactă va fi stabilită în urma unui test de piaţă suplimentar şi cu acordul MIPE.
        Independent de gestionarea FdF şi de rolul său de finanţare propus în legătură cu Produsul de Creditare Directă, BEI poate, la discreţia sa şi acţionând independent de rolul său de administrare a FdF, să ofere sprijin financiar din resurse proprii pentru a susţine Intermediarii Financiari selectaţi. Forma şi suma se supun normelor, politicilor şi procedurilor interne ale BEI. Un astfel de sprijin financiar potenţial poate include finanţarea acordată oricărei alte terţe părţi eligibile pentru a obţine finanţare de la BEI în vederea cofinanţării investiţiilor eligibile. Programul de investiţii al BEI va respecta EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025, publicată în decembrie 2020, inclusiv abordarea BEI privind finanţarea durabilă şi Taxonomia UE, punerea în aplicare a Paris Alignment Framework şi a obiectivelor de Acţiune Climatică ale Băncii.

    5. Produse financiare
    5.1. Produs intermediat
        În cadrul acestui Instrument Financiar, FdF va oferi garanţii nefinanţate susţinute de resursele MRR unor Intermediari Financiari selectaţi, cu scopul de a asigura un acces mai bun la finanţare, de a îmbunătăţi condiţiile de finanţare, de a facilita noi împrumuturi de către Intermediarii Financiari pentru proiecte care, în absenţa garanţiei, ar fi putut fi prea riscante, şi de a asigura un efect de levier ridicat pentru utilizarea fondurilor MRR.
        Intermediarii Financiari selectaţi vor fi obligaţi să transfere integral avantajul financiar creat de garanţie către Beneficiarii Finali sub forma unor rate ale dobânzii mai mici pentru tranzacţiile care urmează să fie incluse în portofoliul garantat. În cadrul procesului de selecţie a Intermediarilor Financiari, solicitanţii vor propune măsuri concrete privind modul de cuantificare a avantajului financiar şi de transfer al acestuia prin reducerea ratei dobânzii, care vor fi analizate în continuare de către BEI în timpul procesului de selecţie. În mod excepţional, în cazul în care există disfuncţionalităţi specifice ale pieţei care pot fi atenuate prin alte metode decât reducerile de dobândă (cum ar fi scadenţe mai lungi ale împrumuturilor sau niveluri mai scăzute de garantare), Intermediarii Financiari pot include în cererile lor propuneri alternative privind modul de transfer al avantajului financiar în aceste cazuri. Astfel de propuneri trebuie să identifice în mod clar disfuncţionalitatea pieţei şi metoda de calcul a avantajului financiar, care vor fi analizate în continuare de către BEI în timpul procesului de selecţie.
        În cadrul garanţiei, acoperirea riscului de credit va fi oferită pentru fiecare tranzacţie în parte, acoperind sumele neplătite în conformitate cu rata de garanţie convenită şi până la nivelul maxim de acoperire a riscului. Rata de Garantare va fi stabilită la 80%. Contrapartea care acordă expunerea garantată aferentă va trebui să reţină restul de 20% din risc.
        Se intenţionează ca garanţia să fie plafonată la Rata de Plafonare care va fi stabilită în urma procesului de verificare prealabilă care urmează să fie efectuat în timpul selecţiei Intermediarilor Financiari, cu rezerva că nu poate depăşi 20%.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Durata garanţiei va fi de 15 ani (sau de 25 de ani pentru proiectele realizate de municipalităţile mici). Pot fi incluse, de asemenea, tranzacţiile către Beneficiarii Finali cu o scadenţă mai mare decât durata garanţiei, cu condiţia ca acoperirea garanţiei să fie limitată la durata garanţiei.
        Tranzacţiile iniţiate de către Intermediarii Financiari cu până la 6 luni înainte de semnarea Acordului Operaţional cu BEI vor fi eligibile pentru garanţie.
        Se doreşte ca garanţia să fie gratuită, sub rezerva respectării reglementărilor aplicabile în materie de Ajutor de Stat, pentru care va fi necesară o confirmare din partea Guvernului României.

    5.2. Produs de Creditare Directă
        În cadrul acestui Instrument Financiar, împrumuturile finanţate de BEI vor fi garantate parţial de o Garanţie în Numerar a MRR, care va fi furnizată de către FdF printr-un depozit de numerar dedicat în beneficiul BEI, într-un cont gestionat de FdF ca un bloc de finanţare separat.
        Acest produs a fost conceput pentru a îmbunătăţi accesul la finanţare şi pentru a sprijini BEI în oferirea unor condiţii de finanţare mai bune pentru Beneficiarii Finali.
        Rata Garanţiei în Numerar a MRR pentru fiecare împrumut BEI va fi stabilită în timpul procesului de Due Diligence desfăşurat de BEI în conformitate cu procedurile sale interne, cu un maxim care nu depăşeşte 35% din valoarea împrumutului BEI.
        Se preconizează că durata împrumuturilor BEI va fi de până la 15 ani pentru sectorul energetic şi de până la 12 ani pentru toate celelalte sectoare. Durata Garanţiei în Numerar a MRR va fi de până la scadenţa împrumutului BEI aferent.
        Resursele MRR pot fi utilizate, de asemenea, sub formă de co-împrumut pentru Beneficiarii Finali, alături de finanţarea BEI. În acest context, Guvernul României confirmă şi acceptă faptul că preţul aplicat părţii de operaţiuni finanţate în cadrul PRR poate fi diferit de cel aplicat tranzacţiilor proprii ale BEI. În cazul în care resursele MRR vor fi împrumutate la rate ale dobânzii mai mici decât tranşa BEI, în astfel de cazuri, Guvernul României va verifica şi va confirma preţul MRR corespunzător pentru a asigura conformitatea cu normele privind Ajutorul de Stat.
        Împrumuturile BEI garantate de MRR ar putea fi combinate cu granturile MRR, atât timp cât sunt respectate limitele Ajutorului de Stat, sub rezerva confirmării din partea Guvernului României.
        În ceea ce priveşte fondurile proprii ale BEI, aceasta va aplica procedurile sale standard de creditare şi liniile directoare interne privind riscurile în legătură cu operaţiunile de proiect individuale sprijinite. Alocarea resurselor MRR va face obiectul aprobării de către Comitetul de Investiţii, în urma recomandărilor BEI.

    5.3. Perioada de eligibilitate
        Pentru a se alinia cu etapele de referinţă mai largi ale PRR, toate investiţiile care urmează să fie sprijinite în cadrul FdF vor trebui să fie semnate până la 30 iunie 2026.


    6. Sprijin consultativ
        Pentru a sprijini desfăşurarea FdF şi având în vedere caracterul tehnic şi inovator al investiţiilor în domeniul schimbărilor climatice şi al digitalizării vizate în primul rând de PRR, acesta din urmă prevede posibilitatea de a utiliza resursele MRR pentru a oferi sprijin consultativ la (i) nivelul Beneficiarilor Finali pentru a ajuta proiectele de investiţii să ajungă la un stadiu de maturitate şi să fie pregătite pentru finanţare, precum şi, dacă se consideră necesar, (ii) la nivelul Intermediarilor Financiari care acordă împrumuturi şi beneficiază de garanţiile MRR pentru a dezvolta capacităţile necesare pentru a aborda lacunele pieţei.
        Pentru evitarea oricărui dubiu, orice potenţial sprijin consultativ va fi convenit şi reglementat într-un acord contractual separat între Părţi.

    7. Beneficiari Finali vizaţi
     Beneficiarii Finali vor fi, în principal, companii mari cu capitalizare medie şi corporaţii mari, inclusiv, eventual, municipalităţi mici*6). Beneficiarii Finali implicaţi în oricare dintre activităţile excluse enumerate în Anexa 1 nu sunt eligibili pentru finanţare.
        *6) Întreprinderile cu capitalizare medie de mari dimensiuni sunt definite ca fiind întreprinderi care au între 500-2999 (echivalent normă întreagă) de angajaţi. Marile corporaţii sunt definite ca fiind întreprinderi care au 3000 sau mai mulţi angajaţi (echivalent normă întreagă). Municipiile Mici sunt definite ca municipalităţi cu mai puţin de 100.000 de locuitori.

        Beneficiarii Finali pot fi localizaţi sau îşi pot desfăşura activitatea pe întreg teritoriul României.
        Toţi Beneficiarii Finali care primesc sprijin în cadrul FdF trebuie să respecte următoarele criterii generale:
    - respectarea tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile, inclusiv a Regulamentului MRR şi a normelor privind Ajutorul Stat;
    – respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi consemnate în Acordurile Operaţionale care urmează să fie semnate cu Intermediarii Financiari selectaţi, precum şi a politicii şi procedurilor aferente (în legătură cu Produsul Intermediat);
    – respectarea normelor, politicii şi procedurilor BEI, inclusiv a criteriilor de eligibilitate şi a altor criterii aplicabile (în ceea ce priveşte Produsul de Creditare Directă);
    – fiabilitatea modelului de afaceri, a fluxurilor de numerar, a partenerilor etc.; şi
    – capacitatea de rambursare.

        Numărul ţintă al Beneficiarilor Finali va fi de cel puţin 25.

    8. Efectul de levier preconizat
        În cadrul Produsului de Creditare Directă, se preconizează că valoarea investiţiilor mobilizate va fi cuprinsă între 0,77 şi 1,3 miliarde EUR, în funcţie de ponderea investiţiilor care vor fi acoperite de împrumuturile garantate ale BEI. Prin urmare, efectul de levier estimat al fondurilor MRR va fi cuprins între 5,1 şi 9.
        În cadrul Produsului Intermediat, se preconizează că valoarea investiţiilor mobilizate va fi de până la 840 de milioane EUR, pe baza unui multiplicator de 6,25 ori şi în ipoteza unei utilizări depline.

    9. Etapele de referinţă şi calendarul indicativ al investiţiilor
        FdF ar trebui să fie operaţional până la sfârşitul primului trimestru al anului 2022, pe baza etapelor de referinţă şi obiectivelor indicative de mai jos. În conformitate cu PRR, 30% din toate investiţiile ar trebui să fie alocate Beneficiarilor Finali până la sfârşitul anului 2024 şi 100 % până la sfârşitul lunii iunie 2026.

┌──────────────────────────────┬───────┐
│ETAPE │Data │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Semnarea Contractului de │Q1 2022│
│Finanţare │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Primul Comitet de Investiţii │Finalul│
│şi aprobarea Strategiei de │Q1 2022│
│Investiţii │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Autorizarea Ajutorului de Stat│Q1 2022│
├──────────────────────────────┼───────┤
│Publicarea Cererii de │ │
│Exprimare a Interesului şi │ │
│atragerea Intermediarilor │Q2 2022│
│Financiari pentru Produsul │ │
│Intermediat │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Începerea activităţilor de │ │
│investiţii în legătură cu │Q2 2022│
│Produsul de Creditare Directă │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Evaluarea şi selectarea │Q2 2022│
│Intermediarilor Financiari │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Semnarea Acordului Operaţional│ │
│cu Intermediarii Financiari │Q3 2022│
│selectaţi │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Începerea activităţilor de │Q3/Q4 │
│investiţii - Produs │2022 │
│intermediat │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│30% din totalul investiţiilor │Q4 2024│
│alocate Beneficiarilor Finali │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│100% din toate investiţiile │Q2 2026│
│alocate Beneficiarilor Finali │ │
└──────────────────────────────┴───────┘

        Orizontul de investiţii poate fi modificat în continuare de către BEI, sub rezerva aprobării Comitetului de Investiţii, pentru a reflecta calendarul real de implementare a FdF.

    10. Strategia de exit
        BEI, în calitatea sa de Administrator al FdF, poate reutiliza sumele eliberate din sprijinul acordat investiţiilor realizate de către Beneficiarii Finali pentru a sprijini alte investiţii în domeniile vizate şi pentru plata Comisioanelor de Administrare până la 30 iunie 2026 sau până la o altă dată care urmează să fie convenită în scris între MIPE şi BEI.
        După această perioadă, toate fluxurile de rambursare vor fi direcţionate către MIPE în conformitate cu termenii şi condiţiile Contractului de Finanţare.
        Cel târziu cu şase luni înainte de sfârşitul anului 2030, BEI şi MIPE vor iniţia consultări cu privire la strategia de exit, în cadrul căreia sunt prevăzute în prezent două scenarii:
    1. BEI va continua să gestioneze fluxurile de rambursare şi să monitorizeze proiectele până când ultima sumă este rambursată BEI sau Intermediarului Financiar, în funcţie de care dintre acestea are loc mai târziu; sau
    2. Rambursarea soldului Contului FdF (mai puţin Comisioanele de Administrare datorate BEI) va avea loc în termen de cel mult şase luni de la data de 31 decembrie 2030, prin creditarea unei sume relevante în contul bancar comunicat în scris BEI de către Guvernul României. Orice angajamente rămase în cadrul acordurilor de împrumut vor fi transferate şi preluate de Guvernul României sau de orice entitate desemnată în mod special în acest scop, inclusiv sub forma unei cesiuni de drepturi în cadrul acordurilor de împrumut, cu excepţia împrumuturilor BEI acordate în cadrul Produsului de Creditare Directă, pentru care fondurile MRR corespunzătoare vor fi păstrate în contul FdF până la ultima dată de scadenţă.

        Indiferent de cele menţionate mai sus, Guvernul României şi BEI confirmă că, deşi una dintre trăsăturile distinctive ale Instrumentelor Financiare este caracterul lor revolving, acest lucru poate fi realizat doar în cazul în care resursele alocate către FdF şi investite pentru punerea în aplicare a Instrumentelor Financiare sunt eliberate din investiţiile către Beneficiarii Finali.
        În cel mai rău caz, în special din cauza unor condiţii economice nefavorabile, a unor performanţe slabe ale Beneficiarilor Finali sau a neîndeplinirii obligaţiilor de plată ale acestora, nicio sumă investită sub formă de Instrumente financiare nu poate fi returnat către FdF.    ANEXA 1

    Activităţi excluse
    1. Activităţi şi active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizare downstream*7).
        *7) Cu excepţia proiectelor din cadrul acestei măsuri privind producţia de energie electrică şi/sau termică, precum şi infrastructura de transport şi distribuţie aferentă, care utilizează gaze naturale, care respectă condiţiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01).

    2. Activităţile şi activele din cadrul Schemei UE de Comercializare a Certificatelor de Emisii (ETS) prin care se realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referinţă relevante*8).
        *8) În cazul în care activitatea sprijinită permite realizarea unor emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referinţă relevante, trebuie să se explice motivele pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referinţă stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activităţile care intră în domeniul de aplicare al Schemei de Comercializare a Certificatelor de Emisii, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

    3. Activităţi şi active legate de depozitele de deşeuri, incineratoare*9) şi staţii de tratare mecano- biologică*10).
        *9) Această excludere nu se aplică acţiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalaţiile dedicate exclusiv tratării deşeurilor periculoase nereciclabile şi în instalaţiile existente, în cazul în care acţiunile întreprinse în cadrul acestei măsuri au ca scop creşterea eficienţei energetice, captarea gazelor de eşapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenuşa de incinerare, cu condiţia ca aceste acţiuni întreprinse în cadrul acestei măsuri să nu aibă ca rezultat o creştere a capacităţii de prelucrare a deşeurilor în instalaţiile respective sau o prelungire a duratei de viaţă a instalaţiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivelul instalaţiei.
        *10) Această excludere nu se aplică acţiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalaţiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acţiunile întreprinse în cadrul acestei măsuri au ca scop creşterea eficienţei energetice sau modernizarea operaţiunilor de reciclare a deşeurilor separate în vederea transformării în compost a deşeurilor biologice şi a descompunerii anaerobe a deşeurilor biologice, cu condiţia ca astfel de acţiuni în cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creştere a capacităţii de prelucrare a deşeurilor în instalaţii sau la o prelungire a duratei de viaţă a instalaţiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivelul instalaţiei.

    4. Activităţi şi active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate dăuna mediului.
    5. Producţie sau activităţi care implică forme dăunătoare sau de exploatare prin muncă forţată*11)/muncă dăunătoare pentru copii*12).
        *11) Munca forţată înseamnă orice muncă sau serviciu care nu este prestat în mod voluntar şi care este obţinut de la o persoană sub ameninţarea forţei sau a unei sancţiuni.
        *12) Prin muncă dăunătoare pentru copii se înţelege angajarea copiilor în condiţii de exploatare economică sau care poate fi periculoasă pentru copil sau poate interfera cu educaţia acestuia, sau poate fi dăunătoare pentru sănătatea sau dezvoltarea fizică, mentală, morală sau socială a copilului. În plus, orice muncă prestată de o persoană care nu a împlinit încă vârsta de 15 ani este considerată dăunătoare, cu excepţia cazului în care legislaţia locală specifică obligativitatea şcolară sau vârsta minimă de muncă mai mare; în astfel de cazuri, se va aplica vârsta mai mare pentru definirea muncii dăunătoare pentru copii.

    6. Producerea sau comercializarea oricărui produs sau activitate considerată ilegală în conformitate cu legile sau reglementările ţării gazdă sau cu convenţiile şi acordurile internaţionale.
    7. Orice afacere legată de pornografie sau prostituţie.
    8. Producţia sau comerţul cu animale sălbatice sau cu produse din acestea, reglementate în temeiul Convenţiei privind Comerţul Internaţional cu Specii Sălbatice de Faună şi Floră pe Cale de Dispariţie (CITES).
    9. Producerea, utilizarea sau comercializarea de materiale periculoase, cum ar fi materialele radioactive, fibrele de azbest neprelucrat şi produsele care conţin PCB.
    10. Comerţul transfrontalier cu deşeuri şi produse din deşeuri, cu excepţia cazului în care se efectuează conform Convenţiei de la Basel şi reglementărilor naţionale şi europene aplicabile, dar, pentru evitarea oricărui dubiu, nu este exclusă utilizarea deşeurilor drept combustibil pentru încălzirea districtuală.
    11. Metode de pescuit necorespunzătoare (de exemplu, pescuitul cu plase în derivă în mediul marin, folosind plase cu o lungime mai mare de 2,5 km şi pescuitul cu explozivi).
    12. Producţia sau comerţul cu produse farmaceutice, pesticide/erbicide, produse chimice, substanţe care diminuează stratul de ozon*13) şi alte substanţe periculoase care fac obiectul unor eliminări sau interdicţii internaţionale.
        *13) Substanţe care diminuează stratul de ozon: Compuşi chimici care intră în reacţie cu ozonul stratosferic şi îl diminuează, ceea ce duce la apariţia unor "găuri în stratul de ozon". Protocolul de la Montreal enumeră substanţele care diminuează stratul de ozon, precum şi obiectivele de reducere şi de eliminare treptată a acestora.

    13. Distrugerea Habitatelor Esenţiale*14).
        *14) Habitatul esenţial este un subansamblu de habitate naturale şi modificate care merită o atenţie deosebită. Habitatul critic include zone cu o valoare ridicată a biodiversităţii care îndeplinesc criteriile de clasificare ale World Conservation Union ("IUCN"), inclusiv habitatele necesare pentru supravieţuirea speciilor aflate în pericol critic de dispariţie sau pe cale de dispariţie, astfel cum sunt definite în Lista Roşie a Speciilor Ameninţate a IUCN sau în orice legislaţie naţională; zone care au o importanţă specială pentru speciile endemice sau cu rază de răspândire restrânsă; situri care sunt esenţiale pentru supravieţuirea speciilor migratoare; zone care susţin concentraţii sau numere de exemplare semnificative la nivel global ale speciilor migratoare; zone cu ansambluri unice de specii sau care sunt asociate cu procese evolutive cheie sau care furnizează beneficii ecosistemice cheie; şi zone cu biodiversitate de importanţă socială, economică sau culturală semnificativă pentru comunităţile locale. Pădurile Virgine sau pădurile cu Valoare Ridicată de Conservare sunt considerate Habitate Esenţiale. În sensul prezentului Contract, se înţelege şi se convine că cerinţele sociale şi de mediu anexate la acesta oferă o garanţie rezonabilă şi satisfăcătoare pentru evitarea distrugerii habitatelor esenţiale.

    14. Producerea şi distribuirea de mass-media rasistă, antidemocratică şi/sau neonazistă.
    15. Tutun, în cazul în care acesta reprezintă o parte substanţială a activităţilor comerciale principale finanţate ale unui Proiect*15).
        *15) Un punct de referinţă pentru o valoare substanţială este de 5-10% din bilanţ sau din volumul finanţat sau din veniturile din vânzări ale beneficiarului final.

    16. Animale vii în scopuri ştiinţifice şi experimentale, inclusiv pentru reproducerea acestor animale
    17. Muniţii şi arme, echipamente militare/de poliţie, infrastructuri sau instituţii corecţionale, închisori.*16)
        *16) Astfel de activităţi sunt complet excluse de la finanţarea BEI în toate ţările, altele decât statele membre ale UE. În UE, activităţile excluse legate de apărare, ordine publică şi siguranţă se limitează la producţia (sau construcţia), distribuţia (sau prelucrarea) şi comerţul cu arme, muniţii, explozibili, echipamente sau infrastructuri special concepute pentru uz militar, precum şi echipamente sau infrastructuri care au ca rezultat limitarea drepturilor şi libertăţilor individuale ale persoanelor (de exemplu, închisori, centre de detenţie de orice fel) sau care încalcă drepturile omului.

    18. Jocuri de noroc, cazinouri şi societăţi echivalente sau hoteluri care găzduiesc astfel de facilităţi.
    19. Concesiuni comerciale asupra pădurilor naturale tropicale şi exploatarea forestieră a acestora; transformarea pădurilor naturale în plantaţii.
    20. Achiziţionarea de echipamente de exploatare forestieră pentru utilizarea în pădurile tropicale naturale sau în pădurile cu valoare naturală ridicată din toate regiunile; şi activităţi care conduc la tăierea şi/sau degradarea pădurilor tropicale naturale sau a pădurilor cu valoare naturală ridicată
    21. Noi plantaţii de palmieri pentru ulei.
    22. Orice afacere cu conţinut politic sau religios.

    Apendice B
B
        SOLICITARE DE CHELTUIELI SUPLIMENTARE
        De la: Banca Europeană de Investiţii
        Către: MIPE
    Date: [●]
        Stimaţi domni,
            Contract de finanţare între [●] şi Banca Europeană de Investiţii
                             din data de [●] ("Contractul")
    1. Facem referire la Clauza 8.3 din Contract. Aceasta este Solicitarea de Cheltuieli Suplimentare. Termenii definiţi în Contract vor avea acelaşi înţeles în prezenta Solicitare de Cheltuieli Suplimentare, cu excepţia cazului în care sunt definiţi altfel în prezentul document.
    2. Prin prezenta confirmăm că suma de [●] EUR trebuie să fie plătită în Contul FdF în termen de zece (10) Zile Lucrătoare de la data acestei Solicitări de Cheltuieli Suplimentare. Plata este necesară pentru a acoperi următoarele Cheltuieli Suplimentare:
    - [●]

    3. Vă reamintim că nerespectarea în timp util a acestei Solicitări de Cheltuieli Suplimentare va permite Încetarea din Culpă a Contractului, în conformitate cu Clauza 14.4(d) din Contract.
                               Cu deosebită consideraţie
                                .......................
    semnatar autorizat pentru
    Banca Europeană de Investiţii

    Apendice C
C
        DEFINIŢIA TERMENULUI "EURIBOR"
        "EURIBOR" înseamnă:
    a) în ceea ce priveşte o perioadă relevantă mai mică de o lună, Rata de Referinţă (Screen Rate) (aşa cum este definită mai jos) pentru un termen de o lună;
    b) în ceea ce priveşte o perioadă relevantă de una sau mai multe luni pentru care este disponibilă o Rată de Referinţă, respectiva Rată de Referinţă aplicabilă pentru un termen pentru numărul corespunzător de luni; şi
    c) în ceea ce priveşte o perioadă relevantă de mai mult de o lună pentru care nu este disponibilă o Rată de Referinţă, rata care rezultă dintr-o interpolare liniară prin referire la două Rate de Referinţă, dintre care una este aplicabilă pentru o perioadă imediat următoare mai scurtă şi cealaltă pentru o perioadă imediat următoare mai lungă decât durata perioadei relevante,
        (perioada pentru care este stabilită rata sau din care sunt interpolate ratele fiind "Perioada Reprezentativă").

        În sensul paragrafelor (a) până la (c) de mai sus:
    i. "disponibil" înseamnă ratele, pentru anumite scadenţe, care sunt calculate şi publicate de Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) sau de un alt furnizor de servicii selectat de Institutul European pentru Pieţele Monetare (EMMI) sau de orice succesor al acestei funcţii al EMMI, astfel cum a fost stabilit de BEI; şi
    ii. "Rata de Referinţă" ("Screen Rate") înseamnă rata dobânzii pentru depozitele în EUR pentru perioada relevantă, publicată la ora 11.00, ora Bruxelles-ului, sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru BEI în ziua ("Data de resetare") care cade cu 2 (două) Zile Lucrătoare relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 sau pe pagina care îi succede sau, în lipsa acesteia, prin orice alt mijloc de publicare ales în acest scop de către BEI.

        În cazul în care o astfel de Rată de Referinţă nu este publicată, BEI va solicita sediilor principale a patru bănci importante din zona euro, selectate de BEI, să coteze rata la care fiecare dintre ele oferă depozite în EUR cu o valoare comparabilă, la aproximativ ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului, la Data de Resetare, băncilor de prim rang de pe piaţa interbancară din zona euro pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. În cazul în care sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata pentru acea Dată de Resetare va fi media aritmetică a cotaţiilor. În cazul în care nu sunt furnizate suficiente cotaţii, aşa cum s-a solicitat, rata pentru acea Dată de Resetare va fi media aritmetică a ratelor cotate de principalele bănci din zona euro, selectate de BEI, la aproximativ ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului, în ziua care cade la 2 (două) Zile Lucrătoare relevante după Data de Resetare, pentru împrumuturi în EUR cu o valoare comparabilă acordate băncilor europene de prim rang, pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. BEI va informa fără întârziere Împrumutatul cu privire la cotaţiile primite de BEI.
        Toate procentele care rezultă din orice calcule la care se face referire în prezentul Apendice se vor rotunji, dacă este necesar, la cea mai apropiată miime de punct procentual, iar jumătăţile se rotunjesc în sus.
        În cazul în care oricare dintre prevederile de mai sus devine incompatibilă cu dispoziţiile adoptate sub egida EMMI (sau a oricărui succesor al acestei funcţii a EMMI, astfel cum a fost stabilit de BEI) în ceea ce priveşte EURIBOR, BEI poate, printr-o notificare adresată Împrumutatului, să modifice prevederea respectivă pentru a o alinia la aceste alte prevederi.
        În cazul în care Rata de Referinţă devine permanent indisponibilă, rata de înlocuire EURIBOR va fi rata (incluzând orice marje sau ajustări) recomandată oficial de (i) grupul de lucru privind ratele euro fără risc înfiinţat de Banca Centrală Europeană (ECB), Autoritatea pentru Servicii şi Pieţe Financiare (FSMA), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) şi Comisia Europeană, sau (ii) Institutul European pentru Pieţele Monetare, în calitate de administrator al EURIBOR, sau (iii) autoritatea competentă responsabilă, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011, de supravegherea Institutului European pentru Pieţele Monetare, în calitate de administrator al EURIBOR, (iv) autorităţile naţionale competente desemnate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 sau (v) Banca Centrală Europeană.
        În cazul în care nu este disponibilă nicio Rată de Referinţă şi/sau rata de înlocuire EURIBOR, aşa cum se prevede mai sus, EURIBOR va fi rata (exprimată ca rată procentuală anuală) care este determinată de BEI ca fiind costul global pentru BEI pentru finanţarea Tranşei relevante, pe baza ratei de referinţă BEI generată la nivel intern aplicabilă la momentul respectiv sau a unei metode alternative de determinare a ratei stabilite în mod rezonabil de BEI.

    Apendice D
D
        REGULI DE PROCEDURĂ ALE COMITETULUI DE INVESTIŢII
    1. Prezentul document stabileşte Regulile de Procedură în conformitate cu Clauza 6 din contractul de finanţare încheiat între MIPE şi Banca Europeană de Investiţii la [data] ("Contractul de Finanţare"). Orice termen utilizat cu majusculă în prezentul document va avea acelaşi înţeles atribuit acestuia în cadrul Contractului de Finanţare.
    2. La prima sa reuniune, Comitetul de Investiţii va numi Preşedintele dintre membrii nominalizaţi de către MIPE. În cazul în care Preşedintele nu poate participa la o reuniune, acesta indică cine, dintre ceilalţi membri nominalizaţi de MIPE (inclusiv supleanţii), va fi Preşedintele pentru respectiva reuniune (sau membrii prezenţi vor desemna un Preşedinte ad-hoc pentru respectiva reuniune).
    3. Mandatul fiecărui membru împuternicit în mod corespunzător al Comitetului de Investiţii va fi până la sfârşitul lunii iunie 2026, fiind permisă reînnoirea mandatului pentru perioade suplimentare.
    4. BEI va avea dreptul de a-şi desemna oficiali sau reprezentanţi pentru a participa la sesiunile Comitetului de Investiţii în calitate de observatori.
    5. MIPE va avea posibilitatea de a revoca în orice moment membrul (membrii) desemnat (desemnaţi) de acesta, fie că este (sunt) cu drept de vot şi/sau supleant (supleanţi). Orice astfel de revocare va intra în vigoare numai după numirea unui membru înlocuitor şi comunicarea efectivă, în scris, către BEI a numelui (numelor) şi a datelor de contact ale membrului înlocuitor.
    6. Fiecare parte va avea posibilitatea, dar nu va fi obligată să numească şi un supleant pentru fiecare dintre membrii sau observatorii pe care i-a desemnat.
    7. În cazul în care poziţia unui membru (cu drept de vot şi/sau supleant) devine vacantă indiferent de motiv (de exemplu, demisie, revocare, deces etc.), Partea care a numit membrul respectiv va numi (dar nu va fi obligată să o facă în cazul supleanţilor), fără întârzieri nejustificate, un nou membru pentru restul mandatului membrului înlocuitor, comunicând celeilalte Părţi numele şi datele de contact ale membrului înlocuitor. Comitetul de Investiţii va continua să funcţioneze şi să îşi poată îndeplini sarcinile chiar şi în absenţa unui astfel de înlocuitor (caz în care, pentru evitarea oricărui dubiu, Comitetul de Investiţii poate funcţiona cu un număr redus de membri, sub rezerva paragrafului 12 de mai jos).
    8. În cazul în care funcţia de Preşedinte devine vacantă, Comitetul de Investiţii, în cadrul reuniunii sale imediat următoare, va numi un nou Preşedinte dintre membrii nominalizaţi de MIPE, pentru restul mandatului Preşedintelui înlocuit.
    9. Observatorii nu vor avea drept de vot. Cu toate acestea, sub rezerva termenilor stabiliţi în continuare în prezentele Reguli de Procedură, aceştia vor primi aceleaşi informaţii scrise cu privire la chestiunile discutate şi/sau hotărâte de Comitetul de Investiţii, precum şi procesele-verbale ale fiecărei reuniuni, ca şi membrii cu drept de vot şi supleanţii acestora.
    10. În termen de treizeci (30) de zile calendaristice înainte de expirarea unui mandat, fiecare Parte va comunica celeilalte părţi noul membru numit (şi datele de contact ale acestuia) sau reînnoirea mandatului membrului existent pentru un mandat suplimentar.
    11. Cvorumul necesar pentru ca o reuniune a Comitetului de Investiţii să fie constituită în mod valabil este de cel puţin trei membri cu drept de vot împuterniciţi în mod legal şi un observator desemnat de BEI.
    12. La solicitarea Preşedintelui şi/sau a BEI, Secretariatul va convoca fiecare reuniune prin trimiterea unei notificări scrise tuturor membrilor (inclusiv supleanţilor) şi observatorilor prin e-mail, la adresa specificată în notificarea de numire a fiecărui membru, şi prin comunicarea către BEI. Această notificare de convocare, împreună cu ordinea de zi relevantă, se va trimite cu cel puţin cinci (5) zile calendaristice înainte de data programată a reuniunii. Reuniunile pot fi organizate cu un preaviz mai scurt dacă toţi membrii şi observatorii convin în acest sens. Orice documentaţie relevantă va fi trimisă membrilor (cu drept de vot şi supleanţi) şi observatorilor cu trei (3) zile calendaristice înainte de reuniunea respectivă. Cu toate acestea, în cazul în care reuniunea are loc cu un preaviz mai scurt de cinci (5) zile calendaristice, orice documentaţie se va trimite/preda cel târziu la începutul reuniunii. Punctele de pe ordinea de zi pot fi adăugate direct în timpul reuniunii, dacă toţi membrii cu drept de vot şi observatorii convin în acest sens. Dispoziţiile Clauzei 18 (Notificări) din Contractul de Finanţare se vor aplica mutatis mutandis comunicării şi transmiterii notificărilor scrise de către Secretariat.
    13. Reuniunile vor avea loc în Bucureşti sau în orice alt oraş din România convenit de comun acord între Preşedinte şi BEI, la adresa, data şi ora indicate periodic de către MIPE. Membrii şi observatorii vor avea dreptul de a participa prin conferinţă telefonică sau videoconferinţă şi vor fi consideraţi prezenţi atât timp cât Preşedintele este convins de identitatea persoanei în cauză.
    14. Comitetul de Investiţii va avea dreptul de a lua decizii prin procedură scrisă. Textul rezoluţiei relevante va fi propus de Preşedinte şi convenit cu BEI. Preşedintele va distribui rezoluţia propusă şi orice materiale relevante membrilor şi observatorilor Comitetului de Investiţii, iar termenul limită pentru votarea oricărei astfel de rezoluţii propuse va fi de cinci (5) zile calendaristice de la data expedierii. O rezoluţie va fi considerată ca fiind votată pozitiv dacă, la expirarea celor cinci (5) zile calendaristice menţionate mai sus, toţi membrii au votat în favoarea rezoluţiei sau nu au votat (anume tăcerea va fi considerată un vot pozitiv). Preşedintele va confirma apoi, în scris, orice decizie relevantă tuturor membrilor şi observatorilor. O procedură scrisă poate fi încheiată în cazul în care oricare dintre membrii cu drept de vot solicită acest lucru sau în cazul în care oricare dintre membrii cu drept de vot a formulat observaţii astfel încât rezoluţia ar fi substanţial diferită sau, în orice caz, la discreţia Secretariatului. În acest caz, Preşedintele poate organiza o reuniune cu prezenţă fizică a Comitetului de Investiţii, caz în care convocarea şi documentaţia relevantă se vor trimite în termen de cinci (5) Zile Lucrătoare de la data întreruperii procedurii scrise.
    15. Discuţiile Comitetului de Investiţii, precum şi documentele partajate vor fi confidenţiale.
    16. Se confirmă faptul că delegarea acordată Comitetului de Investiţii în temeiul Contractului de Finanţare nu va limita în niciun fel competenţele şi responsabilităţile atribuite MIPE, în calitate de autoritate de management, în temeiul Regulamentelor UE relevante.
    17. Toate deciziile şi discuţiile relevante ale Comitetului de Investiţii (inclusiv lipsa obiecţiunilor faţă de propuneri) se va consemna într-un proces-verbal. Procesele-verbale vor fi scurte şi concise şi vor include rezoluţiile Comitetului de Investiţii, în timp ce orice parte a discuţiei va fi înregistrată la cererea unui membru cu drept de vot şi/sau a BEI. Procesele-verbale vor deveni definitive după aprobarea acestora prin semnătura Preşedintelui (după ce au fost examinat şi convenite cu BEI în prealabil).
    18. Membrii Comitetului de Investiţii vor respecta standardele definite de integritate şi se vor abţine de la orice acţiune care ar putea genera un conflict de interese în exercitarea atribuţiilor lor.
    19. Reprezentanţii BEI, alţii decât observatorii în cadrul Comitetului de Investiţii, precum şi reprezentanţii altor părţi pot fi invitaţi la reuniunile CI, dacă Preşedintele consideră că acest lucru este oportun. Aceştia nu vor avea drept de vot, remuneraţie sau rambursare şi nici dreptul de a primi materialele de însoţire şi procesul-verbal al reuniunii.

    Apendice E
E
        PRINCIPII DE TREZORERIE
        Fondurile FdF vor fi investite de către BEI, pe riscul FdF şi în urma perfectării unui acord de subscriere într-o formă acceptabilă pentru BEI, în portofoliul de investiţii comun cunoscut ca "Fondul Unitar al BEI" ("Fondul Unitar"). Fondul Unitar este un fond pe care BEI îl administrează în numele anumitor terţe părţi, care pot include Comisia Europeană, statele membre ale Uniunii şi autorităţile regionale şi municipale ale acestora. Fondul Unitar va fi administrat ca un fond de piaţă monetară care oferă lichiditate zilnică. Un Memorandum Informativ care oferă o descriere detaliată şi actualizată a Fondului Unitar va fi furnizat la cererea MIPE.

    Apendice F
F
        FORMULARE DE SOLICITARE SCRISĂ
        FORMULAR DE SOLICITARE SCRISĂ INIŢIALĂ
        De la: Banca Europeană de Investiţii
        Către: MIPE
        Date: [●]
        Stimaţi domni

    Contractul de Finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii din data de [●] ("Contractul")
    1. Facem referire Clauza 3.2 din Contract. Aceasta este Solicitarea Scrisă. Termenii definiţi în Contract vor avea acelaşi înţeles în prezenta Solicitare Scrisă, cu excepţia cazului în care sunt definiţi altfel în prezentul document.
    2. Prin prezenta, vă solicităm să plătiţi o sumă de [●] EUR ("Prima tranşă") în contul FdF în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la data prezentei Solicitări Scrise.
    3. Vă reamintim că nerespectarea în timp util a acestei Solicitări Scrise ar permite Încetarea din Culpă a Contractului în conformitate cu Clauza 14.4 din Contract.
                               Cu deosebită consideraţie
                                   .................
                               semnatar autorizat pentru
                             Banca Europeană de Investiţii
        FORMULAR DE SOLICITARE SCRISĂ DUPĂ SOLICITAREA SCRISĂ INIŢIALĂ
        De la: Banca Europeană de Investiţii
        Către: MIPE
        Date: [●]
        Stimaţi domni

    Contractul de Finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii din data de [●] ("Contractul")
    1. Facem referire Clauza 3.3 din Contract. Aceasta este Solicitarea Scrisă. Termenii definiţi în Contract vor avea acelaşi înţeles în prezenta Solicitare Scrisă, cu excepţia cazului în care sunt definiţi altfel în prezentul document.
    2. Prin prezenta confirmăm că suma de [●] EUR (o "Tranşă Subsecventă") ar trebui să fie plătită în Contul Fondului în termen de cel mult treizeci (30) de zile calendaristice de la data prezentei Solicitări Scrise.
    3. Vă reamintim că nerespectarea în timp util a acestei Solicitări Scrise ar permite Încetarea din Culpă a Contractului în conformitate cu Clauza 14.4 din Contract.
                               Cu deosebită consideraţie
                                    ...............
                               semnatar autorizat pentru
                             Banca Europeană de Investiţii

    Apendice G
G
        MONITORIZARE ŞI RAPORTARE
    1. PREVEDERI GENERALE
    1.1. Controalele de monitorizare se efectuează în conformitate cu normele şi procedurile BEI aplicabile pentru mandatele privind instrumentele financiare.
    1.2. Se va efectua o vizită de monitorizare sau o analiză documentară la sediul BEI pentru fiecare Acord Operaţional şi acord de investiţii, în funcţie dacă este vorba de Produsul Intermediat sau, respectiv, de Produsul Creditare Directă, pe toată durata fiecărui Acord Operaţional şi acord de investiţii, în funcţie dacă este vorba de Produsul Intermediat sau, respectiv, de Produsul de Creditare Directă.
    1.3. În contextul Raportului de Progres (care va fi elaborat pentru fiecare an calendaristic până la 31 martie), BEI va furniza informaţii cu privire la:
    a) data activităţilor de monitorizare efectuate;
    b) tipurile de constatări identificate;
    c) stadiul constatărilor identificate; şi
    d) acţiunile întreprinse pentru a corecta constatările, dacă este cazul.
        Forma acestor informaţii va fi inclusă în modelul de Raport de Progres.


    2. MONITORIZAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI ŞI A BENEFICIARILOR FINALI
    2.1. Intermediarii financiari pot fi obligaţi, în conformitate cu normele şi procedurile lor interne şi în special în cazurile în care se suspectează un comportament fraudulos, să efectueze controale de monitorizare la nivelul Beneficiarilor Finali.
    2.2. Monitorizarea de către BEI a Intermediarilor Financiari şi a Beneficiarilor Finali vizează următoarele aspecte:
    a) atât în timpul evaluării, selecţiei şi implementării instrumentului financiar, monitorizează respectarea de către Intermediarii Financiari şi Beneficiarii Finali, în funcţie de Produsul Intermediat sau, respectiv, de Produsul de Creditare Directă, a Acordului Operaţional relevant şi a normelor şi procedurilor BEI;
    b) se stabileşte un circuit de audit adecvat în scopul raportării şi al auditului, în conformitate cu dispoziţiile relevante ale legislaţiei UE (MRR) aplicabile;
    c) documente justificative:
    i. sunt reţinute de către Intermediarii Financiari şi de către Beneficiarii Finali, în funcţie dacă este vorba de Produsul Intermediat sau, respectiv, Produsul de Creditare Directă, în ceea ce priveşte finanţarea pusă la dispoziţia Beneficiarilor Finali, pentru a furniza dovezi privind utilizarea fondurilor în scopurile prevăzute, inclusiv eligibilitatea cheltuielilor în conformitate cu legislaţia UE şi naţională (MRR) aplicabilă;
    ii. sunt păstrate pe o durată de trei (3) ani de la sfârşitul Perioadei Legacy sau, în cazul documentelor relevante pentru normele privind Ajutorul de Stat, pe o perioadă de zece (10) ani de la data la care a fost acordat ultimul sprijin Beneficiarilor Finali în cadrul acordurilor de investiţii;
    iii. sunt disponibile pentru a permite verificarea legalităţii şi regularităţii cheltuielilor.    3. RAPORT DE PROGRES
        Raportul de Progres va cuprinde:
    3.1. o descriere a Instrumentului Financiar şi o prezentare generală a modalităţilor de implementare a acestui Instrument Financiar;
    3.2. identitatea Intermediarilor Financiari şi a Beneficiarilor Finali, în funcţie dacă este vorba de Produsul Intermediat sau, respectiv, de Produsul de Creditare Directă;
    3.3. pentru Produsul Intermediat, suma totală plătită către FdF, suma totală pusă deoparte de BEI pentru a constitui provizioane financiare împotriva expunerilor la pasive contingente pentru Acordurile Operaţionale şi sumele transferate din FdF către Intermediarii Financiari ca plăţi de garanţie (dacă este cazul) şi către BEI;
    3.4. pentru Produsul de Creditare Directă, valoarea totală a sprijinului plătit către Beneficiarii Finali, plătit în beneficiul Beneficiarilor Finali, în plus faţă de Comisioanele de Administrare suportate sau Comisioanele de Administrare plătite;
    3.5. un rezumat al performanţei Instrumentului Financiar, inclusiv al progreselor înregistrate în ceea ce priveşte înfiinţarea acestuia;
    3.6. valoarea totală a dobânzilor şi a oricăror altor câştiguri financiare generate prin resursele din MRR către FdF şi detalii privind resursele MRR rambursate sau eliberate către Instrumentele Financiare din investiţiile efectuate;
    3.7. un raport privind progresele înregistrate de FdF în ceea ce priveşte atingerea efectului de levier preconizat al investiţiilor realizate prin Instrumentele Financiare şi valoarea investiţiilor şi a participaţiilor;
    3.8. un raport privind contribuţia Instrumentelor Financiare la realizarea indicatorilor, după caz;
    3.9. un rezumat al activităţilor de monitorizare desfăşurate; şi
    3.10. un raport de trezorerie cu privire la Fondurile de Trezorerie.

        Se confirmă că BEI ar putea fi nevoită să ajusteze şi să modifice termenii de monitorizare şi raportare de mai sus pentru a se adapta la liniile directoare ulterioare furnizate de Comisie, precum şi la politicile şi procedurile sale interne aplicabile. Orice ajustare şi modificare va fi comunicată Comitetului de Investiţii de către BEI cu cel puţin treizeci (30) de zile calendaristice înainte de punerea în aplicare a modificării.


    Apendice H
H
        POLITICA DE RISC FdF
        (Politica de risc, de stabilire a preţurilor şi de evaluare)
    I. POLITICA DE RISC PENTRU PRODUSUL DE CREDITARE DIRECTĂ
    1. Factori de risc specifici
        Având în vedere caracteristicile produsului financiar care va fi oferit în cadrul acestui Produs de Creditare Directă, se preconizează că FdF îşi va asuma un nivel de risc în conformitate cu normele, politicile şi procedurile BEI aplicate operaţiunilor pe care le efectuează pe propriul risc şi proporţional cu rolul său de a aborda lacunele pieţei, apărute ca urmare a crizei fără precedent, în care operatorii comerciali singuri nu acoperă în totalitate nevoile proiectelor aferente. Cu toate acestea, Instrumentul Financiar poate avea potenţialul de a suferi pierderi semnificative sau chiar pierderi totale, precum şi lipsa unei rentabilităţi pe măsura riscului, riscuri care sunt confirmate şi acceptate de MIPE. Totuşi, în acest context, merită menţionaţi următorii parametri:
        În primul rând, pierderile efective, dacă este cazul, suportate de Instrumentul Financiar vor depinde de multe variabile, inclusiv (dar fără a se limita la) performanţa Beneficiarilor Finali, mediul macroeconomic, parametrii produsului şi stimulentele integrate pentru investitorii privaţi, dacă există.
        În al doilea rând, selecţia unei investiţii în Proiecte Eligibile în cadrul acestui Produs de Creditare Directă va fi realizată de către BEI prin aplicarea propriului raţionament profesional şi a atenţiei cuvenite, în conformitate cu politicile şi procedurile BEI, astfel cum se aplică operaţiunilor pe care le efectuează pe propriul risc, şi va fi aprobată de către Comitetul de Investiţii.
        Acest Produs de Creditare Directă va funcţiona, în măsura în care este aplicabil, în conformitate cu normele, politicile şi procedurile BEI, cu excepţia următoarelor cazuri:
        În cazul în care BEI solicită pentru fondurile sale proprii o garanţie de stat sau a Comisiei Europene, această formă de garanţie nu se va aplica pentru contribuţiile MRR. În acest sens, MIPE confirmă şi acceptă faptul că, în cazurile menţionate mai sus, normele, politicile şi procedurile BEI aplicate operaţiunilor pe care le efectuează pe propriul risc nu se vor aplica FdF şi, prin urmare, contribuţiile MRR ar putea fi împrumutate fără garanţii.
        MIPE confirmă şi acceptă faptul că BEI nu va fi responsabilă pentru asigurarea respectării normelor privind Ajutorul de Stat. În concordanţă cu obiectivele mandatului, BEI nu va stabili niciun preţ sau aşteptări de rentabilitate pentru FdF, iar orice avantaj financiar oferit Beneficiarilor Finali prin intermediul FdF va fi considerat ca un simplu mecanism neutru de tranzit. Preţul adecvat pentru contribuţiile MRR va fi definit, verificat şi comunicat BEI de către MIPE, asigurând astfel conformitatea acestuia cu normele privind Ajutorul de Stat. În acest context, MIPE confirmă şi acceptă că nu va aplica metodologia de stabilire a preţurilor aplicabilă operaţiunilor pe care BEI le efectuează pe propriul risc şi, prin urmare, preţurile aplicate operaţiunilor (sau unei părţi a acestora) finanţate în cadrul MRR pot fi diferite de cele aplicate propriilor tranzacţii ale BEI.
        Pentru împrumuturile directe se va aplica modalitatea standard de monitorizare financiară, de administrare a restructurării şi a redresării aplicabilă operaţiunilor pe care BEI le efectuează pe propriul risc. MIPE confirmă şi acceptă că, în cazul în care se va aplica o modalitate ajustată de monitorizare financiară, de administrare a restructurării şi a redresării pentru (o parte din) operaţiunile finanţate în cadrul MRR, o astfel de monitorizare va fi prezentată de BEI şi acceptată de MIPE într-o formă care va fi stabilită de către Părţi. Aceasta include monitorizarea posibilităţii apariţiei unui caz de neîndeplinire a obligaţiilor sau a oricărui altui eveniment care duce la încetarea acordului de investiţii relevant şi luarea de măsuri adecvate în cazul unui astfel de eveniment.
        BEI nu va suporta nicio obligaţie financiară ca urmare a fluctuaţiilor de schimb valutar între euro şi leul românesc, în legătură cu faptul că sumele relevante din PRR şi din acordurile de împrumut în ceea ce priveşte investiţiile sunt exprimate în euro.
        Se preconizează că orice altă derogare de la normele, politicile şi procedurile BEI aprobate de organele de conducere ale BEI pentru resursele proprii ale acesteia se va aplica, de asemenea, contribuţiilor MRR utilizate pentru împrumuturi directe.

    2. Risc de eligibilitate
        Este de aşteptat ca tranzacţiile de împrumut încheiate cu Beneficiari Finali să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate. Unele dintre aceste criterii de eligibilitate sunt stabilite pe baza unor considerente comerciale, în timp ce altele sunt stabilite pe baza cerinţelor relevante prevăzute în regulamentele UE şi în normele naţionale aplicabile. Nerespectarea acestor criterii de eligibilitate are consecinţe diferite în funcţie de circumstanţe.
        Acordurile de investiţii vor include anumite prevederi, ale căror obiective vor fi recuperarea sumelor alocate: (i) pentru o tranzacţie aferentă care nu respectă sau nu mai respectă criteriile de eligibilitate convenite sau (ii) afectate de o neregulă.
        Cu toate acestea, datorită caracteristicilor inerente ale tranzacţiilor de împrumut, recuperarea în beneficiul FdF a acestor sume alocate nu este garantată şi rămâne supusă, în special, aplicării clauzelor negociate cu Beneficiarul Final. În plus, exercitarea de către BEI a drepturilor sale în ceea ce priveşte Beneficiarul Final este limitată de drepturile pe care orice investitor le poate exercita faţă de Beneficiarul Final în temeiul legii, în special legea societăţilor comerciale.
        MIPE confirmă şi este de acord că astfel de riscuri vor fi suportate în întregime de către FdF şi că BEI nu va fi responsabilă în niciun fel pentru orice consecinţă a faptului că orice cheltuială este considerată neeligibilă (în conformitate cu reglementările UE aplicabile) în astfel de circumstanţe.

    3. Risc de neabsorbţie
        Fără a aduce atingere tuturor eforturilor rezonabile de promovare a instrumentului, este posibil ca BEI să nu fie în măsură, din motive şi condiţii de piaţă (de exemplu, scăderea substanţială demonstrată a cererilor de investiţii eligibile din partea Beneficiarilor Finali din România), să finalizeze constituirea portofoliului de investiţii eligibile în intervalul de timp indicat pentru investiţii. Prin urmare, MIPE confirmă că această lipsă de absorbţie a fondurilor MRR ar putea ridica un risc de neeligibilitate a cheltuielilor relevante în conformitate cu normele UE aplicabile.

    4. Factori generali de risc
        Factorii generali de risc pentru Instrumentele Financiare includ cursurile de schimb valutar, ratele dobânzilor, riscul de credit, riscul de contrapartidă, volatilitatea pieţei şi riscurile politice. Lista factorilor de risc prezentată mai jos nu este exhaustivă. Alte riscuri pot apărea de la caz la caz, cum ar fi:
    a) Investiţia într-un Instrument Financiar necesită un angajament pe termen lung, fără certitudinea unei rentabilităţi. Multe dintre investiţiile efectuate se pot dovedi foarte puţin lichide şi nu există nicio garanţie că BEI va putea recupera sumele investite în timp util, în conformitate cu calendarul de rambursare prevăzut.
    b) Fiecare investitor, inclusiv FdF, trebuie să fie pregătit să suporte riscul economic al unei investiţii cel puţin pe durata de existenţă a unui Instrument Financiar.
    c) BEI va face investiţii pe baza estimărilor sau a proiecţiilor privind veniturile şi fluxurile de numerar, a ratelor interne de rentabilitate şi a rentabilităţii curente, care, la rândul lor, se vor baza, printre altele, pe ipoteze privind performanţa fiecărei investiţii, valoarea şi condiţiile de finanţare disponibile, titlurile de valoare/garanţiile furnizate, rambursările programate, inclusiv posibilele strategii de recuperare a activelor şi de remediere, toate acestea fiind supuse unei incertitudini semnificative. În plus, pot apărea evenimente sau condiţii care nu au fost anticipate şi care pot avea un efect semnificativ asupra ratei efective de rentabilitate primite pentru investiţiile respective. Investitorii nu au nicio garanţie că li se va returna vreo sumă de capital.
    d) Nu există nicio garanţie că investiţiile selectate de BEI vor fi profitabile, că BEI va fi în măsură să evite pierderile sau că investiţiile selectate vor genera suficientă lichiditate pentru Instrumentele Financiare.
    e) Succesul activităţilor unui Beneficiar Final poate fi afectat de condiţiile generale economice şi de piaţă, cum ar fi ratele dobânzilor, disponibilitatea capitalului şi a creditelor, ratele inflaţiei, incertitudinea economică, modificările legislative şi circumstanţele politice naţionale şi internaţionale. Aceşti factori pot afecta performanţa fiecărei investiţii şi capacitatea acesteia de a rambursa fondurile investite.
    f) Nu există nicio garanţie că BEI va fi în măsură să investească integral angajamentele asumate faţă de aceasta sau că vor fi identificate oportunităţi de investiţii adecvate care să satisfacă Strategia de Investiţii. În cazul în care BEI nu este în măsură să investească fondurile FdF, rentabilitatea potenţială ar putea fi redusă semnificativ.

        Prin urmare, disponibilitatea MIPE de a accepta atât riscurile specifice mandatului, de eligibilitate, de neabsorbţie, cât şi riscurile generale reprezintă o condiţie prealabilă pentru implementarea Instrumentelor Financiare. Acceptarea riscurilor este, în fapt, o acceptare a unui potenţial compromis între rentabilitate şi impactul politicii, permiţând urmărirea obiectivelor politici, astfel cum sunt stabilite în "Strategia de Investiţii, Politica de Risc, Strategia de Exit şi Planul de Afaceri".
        Prin prezenta, MIPE recunoaşte şi confirmă că înţelege şi acceptă faptul că Instrumentele Financiare implementate în cadrul FdF vor implica un nivel de risc în conformitate cu normele, politicile şi procedurile BEI aplicate operaţiunilor pe care le efectuează pe propriul risc, sub rezerva cazurilor descrise mai sus, şi pot suferi un nivel de pierderi - sau chiar pierderi totale, astfel cum se prevede mai sus.


    II. POLITICA DE RISC PENTRU PRODUSUL INTERMEDIAT
    1. Confirmări
        MIPE confirmă şi acceptă faptul că normele, politicile şi procedurile BEI aplicate operaţiunilor pe care le efectuează pe propriul risc nu se vor aplica acestui Produs Intermediat.
        Aceasta include, fără a se limita la, faptul că BEI nu va aplica prevederile liniilor directoare privind riscul de credit, metodologia de stabilire a preţurilor şi de evaluare, precum şi plafoanele de finanţare aplicabile operaţiunilor pe care BEI le efectuează pe propriul risc.
        Având în vedere caracteristicile produsului financiar care urmează să fie oferit în cadrul acestui Produs, se aşteaptă ca FdF să îşi asume un nivel considerabil de risc, proporţional cu rolul său de a aborda lacunele apărute ale pieţei în cazul în care operatorii comerciali singuri nu acoperă în totalitate necesităţile Beneficiarilor Finali. Instrumentul financiar implică posibilitatea de a suferi pierderi semnificative sau chiar totale, precum şi lipsa unei rentabilităţi proporţionale cu riscul. MIPE confirmă şi acceptă (i) riscul de pierdere totală atât la nivelul Beneficiarului Final, cât şi la nivelul Intermediarului Financiar şi (ii) lipsa unei rentabilităţi corespunzătoare riscului.

    2. Politici şi proceduri de risc
        BEI va aplica în schimb dispoziţiile principiilor generale de risc pentru mandatele de finanţare de impact, incluse în secţiunea relevantă din Orientările BEI privind Riscul de Credit. În conformitate cu aceste prevederi, BEI va efectua o evaluare calitativă privind caracterul adecvat al cadrului de gestionare a riscurilor, a sistemelor, a politicilor şi a procedurilor unui intermediar financiar pentru a implementa instrumentul financiar aferent.
        Mai precis, BEI va evalua şi selecta Intermediarii Financiari în conformitate cu prevederile CEI, ţinând cont de Strategia de Investiţii şi Planul de Afaceri agreate. Selecţia Intermediarilor Financiari va fi finalizată de către BEI, aplicând propriul său raţionament profesional şi normele, politicile şi procedurile interne aplicabile, şi va fi supusă deciziei Comitetului de Investiţii.
        În cadrul garanţiei, BEI va stabili rata maximă de garantare în mod individual pentru fiecare tranzacţie de garantare, în urma unei verificări prealabile a intermediarului financiar eligibil. Rata de garantare va fi stabilită la 80%, în timp ce rata maximă de garantare va fi stabilită la un nivel corespunzător unui procent de maximum 20% din portofoliul total vizat. Contrapartea care acordă expunerea garantată aferentă va trebui să reţină restul de 20% din risc.

    3. Stabilirea preţurilor şi rentabilitatea
        MIPE confirmă şi acceptă faptul că BEI nu va fi responsabilă pentru asigurarea conformităţii cu normele privind Ajutorul de Stat. În concordanţă cu obiectivele mandatului, BEI nu va stabili niciun preţ sau aşteptări de rentabilitate pentru FdF, iar acesta va fi considerat un simplu mecanism neutru de transfer. În plus, stabilirea preţului sau rentabilitatea Instrumentelor Financiare va fi delegată în totalitate Intermediarului Financiar, care va aplica normele, politicile şi procedurile sale.

    4. Monitorizarea şi evaluarea financiară
        Se va aplica o modalitate de monitorizare financiară, de administrare a restructurării şi a redresării ajustată faţă de cea aplicabilă operaţiunilor pe care BEI le efectuează pe propriul risc, în conformitate cu normele de monitorizare şi raportare definite în Contractul de Finanţare. Aceasta include monitorizarea posibilităţii apariţiei unui caz de neîndeplinire a obligaţiilor sau a oricărui altui eveniment care duce la încetarea Acordului Operaţional şi luarea de măsuri adecvate în cazul unui astfel de eveniment.
        În plus, monitorizarea financiară şi administrarea restructurării şi a redresării portofoliului de credite aferente vor fi delegate în totalitate Intermediarului Financiar, care va aplica normele, politicile şi procedurile sale.
        BEI nu va efectua nicio evaluare a valorii juste a portofoliului. BEI va transmite, pe bază globală, informaţii privind evaluarea de la Intermediarul Financiar, în conformitate cu normele, politicile şi procedurile standard ale acestuia din urmă. Aceste informaţii privind evaluarea Intermediarului Financiar nu vor face parte din raportul auditat al BEI.

    5. Risc valutar
        BEI nu va suporta nicio răspundere financiară ca urmare a fluctuaţiilor de schimb valutar între euro şi leul românesc, în legătură cu faptul că sumele relevante din PRR şi din Acordurile Operaţionale relevante sunt exprimate în euro.    Apendice I
I
        CERINŢE PENTRU INTERMEDIARII FINANCIARI
        EVALUAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI
        Pentru selectarea intermediarilor financiari, BEI îşi va efectua evaluarea în funcţie de următoarele criterii:
    a) capacitatea juridică şi autorizarea Intermediarilor Financiari de a îndeplini sarcinile de implementare relevante în temeiul legislaţiei UE şi naţionale;
    b) faptul că intermediarii financiari sunt solvabili din punct de vedere economic şi financiar în mod corespunzător;
    c) faptul că Intermediarii Financiari dispun de sisteme şi controale interne efective şi eficiente;
    d) faptul că Intermediarii Financiari utilizează un sistem contabil care furnizează informaţii exacte, complete şi fiabile în timp util; şi
    e) disponibilitatea Intermediarilor Financiari de a fi auditaţi de BEI, de organismele de audit din România, de Comisie şi de Curtea de Conturi Europeană.                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016