Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 367/6 din 9 august 2010  la nivelul ramurii Industria Materialelor de Constructii pentru anii 2010-2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 367/6 din 9 august 2010 la nivelul ramurii Industria Materialelor de Constructii pentru anii 2010-2012

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 9 din 21 septembrie 2010
Înregistrat la M.M.F.P.S. - D.D.S.N.N. sub nr. 367/6 din data de 9.08.2010

În temeiul <>art. 1 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 , al prevederilor <>Legii nr. 356/2001 şi al <>Legii nr. 54/2003 , pãrţile contractante sunt:
A. Angajatorii, prin Federaţia Patronalã din Industria Materialelor de Construcţii PATROMAT, care îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate prevãzute de lege la art. 16 conform hotãrârii judecãtoreşti sentinţa civilã nr. 1012 din şedinţa publicã din data de 6.07.2009 din Dosar nr. 22613/3/2009 şi adresei Confederaţiei Patronale din Industria României CONPIROM cu nr. 327/26.07.2010, prin reprezentanţii stabiliţi prin Decizia nr. 1/07.07.2010, sunt persoane juridice înmatriculate sau persoane fizice autorizate, potrivit legii, care administreazã şi utilizeazã capitalul, indiferent de natura acestuia, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţã, şi care angajeazã muncã salariatã.
B. Salariaţii, prin Federaţia Generalã a Sindicatelor FAMILIA, care îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate prevãzute de <>Legea nr. 130/1996 art. 17 alin. b), conform hotãrârii judecãtoreşti sentinţa civilã nr. 20/FED din şedinţa publicã din data de 12.12.2008 din Dosar nr. 45157/3/2008, prin reprezentanţii stabiliţi prin decizia nr. 146 din 5.07.2010.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Pãrţile contractante recunosc şi acceptã pe deplin cã sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncã la nivel de ramurã şi se obligã sã respecte în totalitate prevederile acestuia.
(2) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical conform legislaţiei naţionale, pactelor, tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, precum şi libertatea de opinie a fiecãrui angajat în legãturã cu relaţiile de muncã.
(3) Salariaţii recunosc dreptul angajatorilor de a-şi exercita toate atribuţiile, conform legislaţiei naţionale, pactelor, tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
ART. 2
Prevederile prezentului contract colectiv de muncã sunt obligatorii la nivel de ramurã pentru toţi angajatorii şi angajaţii care îşi desfãşoarã activitatea în ramura materiale de construcţii inclusiv ceramicã finã, chiar dacã aceştia nu sunt afiliaţi cel puţin la unul dintre semnatarii prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 3
Contractul colectiv de muncã la nivel de ramurã se încheie pe o perioadã de 2 ani. Anual se vor negocia salariile, durata timpului de muncã, programul de lucru şi condiţiile de muncã în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 130/1996 .
ART. 4
(1) Prezentul contract colectiv de muncã la nivel de ramurã asigurã garanţii minime pentru încheierea contractelor colective de muncã la nivel de unitãţi, precum şi pentru încheierea contractelor individuale de muncã.
(2) Toate clauzele cuprinse în contractele colective de muncã la nivel de unitãţi, care prevãd drepturi sub limitele minime prevãzute în prezentul contract, sunt lovite de nulitate.
(3) Prezentul contract colectiv de muncã la nivel de ramurã cuprinde drepturile şi obligaţiile reciproce ale angajatorului şi sindicatelor în stabilirea condiţiilor generale de muncã. În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncã, drepturile şi obligaţiile concrete, regulile de disciplinã a muncii, acestea se vor stabili prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
(4) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind aplicarea principiului egalitãţii de tratament faţã de toţi salariaţii, fãrã discriminãri pe bazã de criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenţã naţionalã, rasã, culoare, etnie, religie, opţiune politicã, origine socialã, handicap, situaţie sau responsabilitate familialã, apartenenţã ori activitate sindicalã. Principiul plãţii egale pentru muncã egalã implicã, pentru aceeaşi muncã sau pentru o muncã pentru care este atribuitã o valoare egalã, eliminarea, cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare, a oricãrei discriminãri pe criteriul sexului.
ART. 5
(1) Orice cerere de modificare a prezentului contract face obiectul unei negocieri.
(2) Cererea de modificare se comunicã în scris celeilalte pãrţi.
(3) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea începe mai târziu de 15 zile lucrãtoare de la data comunicãrii şi nici mai devreme de 48 de ore de la data acestei comunicãri.
(4) Cererile de modificare vor fi depuse de cãtre reprezentantul angajatorilor la FGS FAMILIA, iar ale Federaţiei Sindicale, la Federaţia Patronalã din Industria Materialelor de Construcţii PATROMAT.
(5) Dupã depunerea cererii de modificare şi încã 10 zile lucrãtoare din momentul semnãrii CCM de cãtre PATROMAT şi FGS FAMILIA, angajatorul se obligã sã nu procedeze la desfaceri de contracte de muncã pentru motive neimputabile salariaţilor, iar organizaţiile sindicale se obligã sã nu declanşeze conflicte de muncã legate de modificarea propusã la prezentul contract.
(6) Modificãrile aduse contractului produc aceleaşi efecte ca şi contractul de la data înregistrãrii lor.
ART. 6
Suspendarea şi încetarea prezentului contract au loc potrivit legii.
ART. 7
(1) Interpretarea clauzelor din prezentul contract se face prin consens.
(2) Dacã nu se realizeazã consensul, clauza este interpretatã potrivit regulilor dreptului comun, iar, dacã şi dupã aceasta existã îndoieli, se interpreteazã în interesul salariaţilor.
ART. 8
(1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilã a litigiilor intervenite cu ocazia executãrii, modificãrii, suspendãrii sau încetãrii contractului colectiv de muncã la nivel de ramurã, pãrţile convin sã constituie o comisie paritarã.
(2) Componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul din Anexa nr. 2 la prezentul contract.
(3) Declanşarea procedurii prevãzute la alin. (1) nu constituie impediment pentru sesizarea instanţei de judecatã competente, potrivit prevederilor legii.
(4) Adoptarea unei hotãrâri de cãtre comisia paritarã în condiţiile prevãzute în Anexa nr. 2 împiedicã sesizarea instanţei, iar, dacã sesizarea a avut loc, judecata înceteazã.
ART. 9
(1) Reprezentanţii federaţiei patronale, precum şi ai federaţiei sindicale semnatare vor analiza şi verifica, la sesizarea uneia dintre pãrţi, modul cum sunt respectate prevederile prezentului contract colectiv de muncã în conformitate cu prevederile <>art. 31 din Legea nr. 54/2003 şi ale <>art. 11 din Legea nr. 356/2001 .
(2) În acest sens, administraţia va permite accesul în unitate al reprezentanţilor federaţiilor PATROMAT şi FAMILIA semnatare ale prezentului contract.
ART. 10
(1) Drepturile salariaţilor prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã nu pot sã reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute şi negociate mai înainte la nivel de unitate.
(2) Dacã prin reglementãri sau acorduri anterioare au fost prevãzute drepturi mai mari pentru salariaţi, se vor aplica aceste drepturi dacã se menţin condiţiile tehnicoorganizatorice, care au stat la baza acestora în locurile de muncã respective, cu excepţia situaţiilor când, prin lege, nu se dispune în mod expres altfel.
ART. 11
(1) Pãrţile convin cã ori de câte ori, în privinţa drepturilor şi avantajelor ce decurg din prezentul contract, intervin reglementãri legale sau convenţionale, acestea sã facã parte, de drept, din contract.
(2) Pãrţile se obligã ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncã, sã nu iniţieze şi sã nu susţinã în niciun mod promovarea unor reglementãri care ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncã, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate, excepţie în cazul în care se modificã condiţiile tehnico-organizatorice care au stat la baza acestora sau dacã prin lege se dispune altfel.
ART. 12
(1) Pe baza prevederilor prezentului contract, în termen de 10 zile de la semnare, vor începe negocierile pentru încheierea contractelor de muncã la nivelul unitãţilor pe care pãrţile semnatare le reprezintã.
(2) Ori de câte ori contractul colectiv de muncã la nivel de ramurã se modificã în conformitate cu prevederile alin. (1), contractele colective de muncã la nivel de unitãţi, precum şi contractele individuale de muncã vor fi adaptate în mod corespunzãtor.
ART. 13
Cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, pãrţile se obligã sã renegocieze contractul colectiv de muncã la nivel de ramurã.

CAP. II
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncã

ART. 14
Stabilirea concretã a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor se face prin contractul individual de muncã.
ART. 15
(1) Încheierea contractului individual de muncã se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetãţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi al competenţei profesionale.
(2) Angajatorul trebuie sã aducã la cunoştinţã sindicatelor posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor.
(3) Angajarea se face prin concurs, iar, dacã un angajat şi o persoanã din afara unitãţii obţin aceleaşi rezultate, angajatul are prioritate la ocuparea postului.
(4) Salariatul cãruia i-a încetat calitatea de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobândirii capacitãţii de muncã, va fi reintegrat, pe cât posibil, în funcţia avutã la data pierderii capacitãţii de muncã.
ART. 16
(1) Încheierea contractului individual de muncã se face pe perioadã nedeterminatã, cu asistenţã din partea sindicatului, la solicitarea salariatului.
(2) Contractele individuale de muncã se pot încheia pe perioadã determinatã în condiţiile prevãzute de art. 81 din Codul muncii. Numãrul de salariaţi şi durata contractelor individuale pe perioadã determinatã nu trebuie sã afecteze numãrul salariaţilor cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã.
(3) Contractul individual de muncã va cuprinde cel puţin clauzele din Anexa nr. 3, iar modelul Contractului individual de muncã este în Anexa nr. 4.
(4) Înainte de încheierea sau modificarea contractului individual de muncã angajatorul este obligat sã informeze persoana selectatã în vederea angajãrii ori, dupã caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale prevãzute mai sus pe care intenţioneazã sã le înscrie în contract sau sã le modifice.
(5) În cazul în care persoana selectatã în vederea angajãrii ori salariatul, dupã caz, urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea în strãinãtate, angajatorul are obligaţia de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, informaţiile prevãzute în Anexa nr. 3, precum şi informaţii referitoare la:
a) durata perioadei de muncã ce urmeazã sã fie prestatã în strãinãtate;
b) moneda în care vor fi plãtite drepturile salariale, precum şi modalitãţile de platã;
c) prestaţiile în bani şi/sau în naturã aferente desfãşurãrii activitãţii în strãinãtate;
d) condiţiile de climã;
e) reglementãrile principale din legislaţia muncii din acea ţarã;
f) obiceiurile locului a cãror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personalã;
g) condiţiile de repatriere a lucrãtorului, dupã caz.
(6) Contractele individuale de muncã se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeazã.
(7) În cazul în care în cuprinsul contractului individual de muncã este negociatã şi inclusã o clauzã de neconcurenţã, indemnizaţia lunarã datoratã salariatului nu este de naturã salarialã, se negociazã şi este de cel puţin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetãrii contractului individual de muncã sau, în cazul în care durata contractului individual de muncã a fost mai micã de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
(8) Clauza de neconcurenţã îl obligã pe salariat sã nu presteze, în interesul sãu propriu sau al unui terţ, o activitate care se aflã în concurenţã cu cea prestatã la angajatorul sãu ori sã nu presteze o activitate în favoarea unui terţ care se aflã în relaţii de concurenţã cu angajatorul sãu şi îl obligã pe angajator sã plãteascã salariatului o indemnizaţie lunarã, şi nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitãrii profesiei angajatului sau a specializãrii pe care o deţine. Clauza de neconcurenţã îşi produce efectele numai dacã în cuprinsul contractului individual de muncã sunt prevãzute în mod concret activitãţile ce-i sunt interzise salariatului la data încetãrii contractului, cuantumul indemnizaţiei lunare de neconcurenţã, perioada pentru care îşi produce efectele clauza de neconcurenţã, terţii în favoarea cãrora se interzice prestarea activitãţii, precum şi aria geograficã unde salariatul poate fi în realã competiţie cu angajatorul. Clauza de neconcurenţã îşi poate produce efectele pentru o perioadã de maximum 2 ani de la data încetãrii contractului individual de muncã, cu excepţiile prevãzute de lege.
(9) Prin contractele colective de muncã la nivel de unitate pãrţile pot negocia care sunt angajaţii şi locurile de muncã pentru care poate fi introdusã în contractul individual de muncã clauza de mobilitate, precum şi prestaţiile suplimentare în bani sau în naturã care se acordã.
(10) Clauza de confidenţialitate se aplicã persoanelor stabilite prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
ART. 17
(1) Contractul individual de muncã se poate modifica numai cu acordul pãrţilor sau din iniţiativa uneia dintre pãrţi în ceea ce priveşte durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncã, salariul, timpul de muncã şi timpul de odihnã, în cazurile prevãzute de lege şi contractele colective de muncã.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare nelegalã a clauzelor contractului individual cu privire la locul muncii, felul muncii sau drepturile salariale nu dã dreptul celui care angajeazã de a proceda la desfacerea unilateralã a contractului individual de muncã pentru acest lucru.
(3) a) Locul muncii poate fi modificat unilateral de cãtre angajator pentru delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncã decât cel prevãzut în contractul individual de muncã.
b) Salariaţii trimişi în delegaţie în ţarã vor beneficia de urmãtoarele drepturi:
- decontarea cheltuielilor de transport şi cazare;
- diurna de deplasare care este de 65% din salariul de bazã zilnic, dar nu mai puţin de valoarea stabilitã prin actele normative, ce se aplicã în instituţiile publice.
c) Salariaţii unitãţilor trimişi în detaşare beneficiazã de drepturile de delegare prevãzute la alin. (1). În cazul în care detaşarea depãşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plãteşte o indemnizaţie egalã cu 65% din salariul de bazã zilnic. Aceastã indemnizaţie se acordã proporţional cu numãrul de zile ce depãşeşte durata neîntreruptã de 30 de zile.
(4) Contractul individual de muncã se încheie dupã verificarea prealabilã a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicitã angajarea.
a) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncã se poate stabili o perioadã de probã de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
b) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizeazã exclusiv prin modalitatea perioadei de probã de maximum 30 de zile calendaristice.
c) În cazul muncitorilor necalificaţi, perioada de probã are caracter excepţional şi nu poate depãşi 5 zile.
d) Absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt se încadreazã, la debutul loc în profesie, pe baza unei perioade de probã cuprinse între 3 şi 6 luni.
e) Pe durata perioadei de probã salariatul se bucurã de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevãzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncã aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncã.
(5) Încetarea raportului de muncã între societate şi cel care efectueazã stagiul de probã se face prin încunoştinţarea în scris a persoanei în cauzã.
(6) La sfârşitul perioadei de probã contractul individual de muncã se renegociazã.
(7) Renegocierea anualã a salariului se face pentru toţi salariaţii, indiferent de funcţia sau postul avut în unitate.
(8) Suspendarea contractului individual de muncã poate interveni de drept, prin acordul pãrţilor, sau prin actul unilateral al uneia dintre pãrţi.
ART. 18
Contractul individual de muncã se suspendã de drept în conformitate cu art. 50, şi poate fi suspendat în conformitate cu art. 51 şi <>art. 52 reglementate în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 19
(1) Încetarea contractului individual de muncã poate avea loc în condiţiile prevãzute de lege prin urmãtoarele modalitãţi:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului pãrţilor la data convenitã de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a unei pãrţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevãzute de lege.
(2) La încetarea contractului individual de muncã al persoanelor concediate, în temeiul art. 61 lit. c) şi d) şi al art. 65 şi 66, durata preavizului va fi de 20 de zile lucrãtoare.
(3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sã absenteze 4 ore pe zi de la programul unitãţii pentru a cãuta un loc de muncã fãrã ca aceasta sã afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul în condiţiile stabilite de angajator.
(4) Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor, conform art. 67 din Codul muncii, vor beneficia de o compensaţie egalã cu trei salarii medii brute pe unitate.
ART. 20
Cercetarea disciplinarã prealabilã
(1) Sub sancţiunea nulitãţii absolute, nicio sancţiune nu poate fi dispusã mai înainte de efectuarea unei cercetãri disciplinare prealabile.
(2) Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, angajatorul constituie o comisie. Din comisie va face parte fãrã drept de vot, în calitate de observator, şi un reprezentant al organizaţiei sindicale al cãrei membru este salariatul cercetat.
(3) Comisia îl va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte. Convocarea va indica cel puţin motivul, data, ora şi locul întrevederii.
(4) În cadrul cercetãrii se vor stabili faptele şi urmãrile acestora, împrejurãrile în care au fost sãvârşite, precum şi orice date concludente pe baza cãrora sã se poatã stabili existenţa sau inexistenţa vinovãţiei. Ascultarea şi verificarea apãrãrilor salariatului cercetat sunt obligatorii.
(5) Neprezentarea salariatului la convocarea fãcutã în condiţiile prevãzute la alin. 4 fãrã un motiv obiectiv dã dreptul angajatorului sã dispunã sancţionarea, fãrã efectuarea cercetãrii disciplinare prealabile.
(6) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea urmãtoarelor aspecte:
a) împrejurãrile în care fapta a fost sãvârşitã;
b) gradul de vinovãţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generalã în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de cãtre acesta.
(7) Salariatul are dreptul sã cunoascã toate actele şi faptele cercetãrii şi sã solicite în apãrare probe pe care le considerã necesare.
(8) Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sancţiuni disciplinare dupã finalizarea cercetãrii.
(9) Lucrãrile comisiei de disciplinã se consemneazã într-un registru de procese-verbale.
(10) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei, de împrejurãrile în care fapta a fost comisã, de gradul de vinovãţie a salariatului, de eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de cãtre acesta.
(11) În baza propunerii comisiei de disciplinã, angajatorul va emite decizia de sancţionare.
ART. 21
(1) CIM nu poate fi desfãcut din iniţiativa celui care angajeazã, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de muncã au fost prevãzute asemenea interdicţii.
(2) Desfãşurarea activitãţii sindicale, precum şi apartenenţa la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea CIM din iniţiativa unitãţii.
(3) Pe o perioadã de minimum 6 luni de la reluarea activitãţii, consideratã perioadã de readaptare, salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau de concediu legal plãtit pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani nu vor putea fi concediaţi pentru motivul de necorespundere profesionalã prevãzut de Codul muncii.
ART. 22
Contractele individuale de muncã pe perioadã nedeterminatã pot înceta din motive care nu ţin de persoana salariatului numai cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor salariaţilor pentru urmãtoarele categorii de personal:
a) susţinãtori unici de familie;
b) în situaţia în care mãsura ar afecta 2 soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, poate înceta un singur contract individual de muncã;
c) salariaţii care mai au cel mult 3 ani pânã la pensionare, la cererea lor;
d) salariaţii reveniţi din şomaj ca urmare a restrângerii activitãţii şi care au o perioadã de stagiu mai micã de 12 luni în ultimele 24 de luni.
ART. 23
(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintã încetarea contractului individual de muncã determinatã de desfiinţarea locului de muncã ocupat de salariat ca urmare a dificultãţilor economice, a transformãrilor tehnologice sau a reorganizãrii activitãţii, respectând criteriile urmãtoare:
a) încetarea cumulului de funcţii (funcţiile care fac obiectul cumulului vor fi desfiinţate sau, dupã caz, disponibilizate);
b) contractele de muncã individuale ale celor care îndeplinesc condiţii de pensionare;
c) contractele de muncã ale celor care au o altã sursã de venit impozabilã.
(2) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individualã sau colectivã.
(3) Prin concediere colectivã se înţelege concedierea într-o perioadã de 30 de zile calendaristice dispusã din unul sau mai multe motive dintre cele prevãzute la art. 65 alin. (1) din Codul muncii a unui numãr de:
a) cel puţin 10 angajaţi dacã angajatorul care disponibilizeazã are mai mult de 20 de angajaţi şi mai puţin de 100 de angajaţi;
b) cel puţin 10% din angajaţi dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadraţi cel puţin 100 de angajaţi, dar mai puţin de 300 de angajaţi;
c) cel puţin 30 de angajaţi dacã angajatorul care disponibilizeazã are cel puţin 300 de angajaţi.
ART. 24
În cazul încetãrii contractelor individuale de muncã, urmare a concedierilor colective, salariaţii disponibilizaţi vor beneficia de plãţi compensatorii de minimum 6 salarii medii brute pe unitate.
ART. 25
În cazul concedierilor colective, angajatorului îi revin obligaţiile prevãzute în Codul muncii la art. 69, 70, 71.
ART. 26
Unitatea care îşi reia activitatea într-o perioadã de pânã la 9 luni de la luarea mãsurilor de desfacere a contractului individual de muncã pentru disponibilizãri, pentru reducerea activitãţii, are obligaţia sã aducã la cunoştinţã, în scris, decizia luatã organizaţiilor sindicale şi sã o facã publicã prin presã, cu obligaţia reangajãrii cu prioritate a foştilor salariaţi, nominalizaţi în protocolul anexat la contractul colectiv de muncã la nivel de unitate, care îndeplinesc condiţia de angajare la data anunţului.
ART. 27
Prin grija unitãţii, se vor face înscrierile în carnetul de muncã şi se vor elibera aceste carnete completate la zi.
Unitatea are obligaţia de a pune la dispoziţia angajatului, la cerere, carnetul de muncã, în conformitate cu <>Legea nr. 541/2003 .
ART. 28
Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţã a angajaţilor, conform prevederilor legale, la care reprezentanţii sindicatului vor avea acces spre informare.
ART. 29
A) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în urmãtoarele situaţii:
a) în cazul în care salariatul a sãvârşit o abatere gravã sau abateri repetate de la regulile de disciplinã a muncii sau de la cele stabilite prin Contractul individual de muncã, sau Contractul colectiv de muncã aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinarã.
b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadã mai mare de 60 de zile, în condiţiile Codului de procedurã penalã;
c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertizã medicalã, se constatã inaptitudinea fizicã şi/sau psihicã a salariatului, fapt ce nu-i permite acestuia sã îşi îndeplineascã atribuţiile corespunzãtoare locului de muncã ocupat.
d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncã în care este încadrat.
(1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesionalã, cu respectarea procedurii de cercetare prealabilã, stabilitã prin prezentul contract colectiv de muncã.
(2) Cercetarea salariatului pentru necorespundere profesionalã se face de cãtre o comisie numitã de cãtre angajator. Din comisie va face parte şi un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta, al cãrui membru este salariatul în cauzã.
(3) Comisia va convoca salariatul şi îi va comunica acestuia în scris, cu cel puţin 15 zile înainte:
a) data, ora exactã şi locul întrunirii comisiei;
b) modalitatea în care se va desfãşura examinarea.
(4) Examinarea va avea ca obiect activitãţile prevãzute în fişa postului salariatului în cauzã.
(5) În cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai în mãsura în care salariatul în cauzã a fãcut obiectul formãrii profesionale în respectiva materie.
(6) Necorespunderea profesionalã poate fi susţinutã de comisie prin dovezi de îndeplinire necorespunzãtoare a sarcinilor profesionale, prin examinare teoreticã, practicã şi alte probe.
(7) În cazul în care salariatul îşi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va asigura, în limitele disponibile, un alt loc de muncã. În situaţia în care nu dispune de astfel de posibilitãţi, se va apela la autoritatea publicã localã pentru ocuparea forţei de muncã, în vederea soluţionãrii.
(8) În cazul în care, în urma examinãrii, salariatul este considerat necorespunzãtor profesional de cãtre comisie, acesta are dreptul de a contesta hotãrârea comisiei în termen de 10 zile de la comunicare.
(9) Dacã salariatul nu a formulat contestaţia în termenul prevãzut la alineatul (8) sau dacã, dupã formularea contestaţiei şi reexaminarea hotãrârii comisiei, aceasta este menţinutã, angajatorul poate emite şi comunica decizia de desfacere a contractului individual de muncã al salariatului pentru motive de necorespundere profesionalã.
Decizia de desfacere a contractului individual de muncã astfel emisã va conţine rezultatul cercetãrii prealabile a salariatului în cauzã.
(B) Contractul individual de muncã poate înceta din iniţiativa angajatului prin demisie cu obligaţia acestuia sã anunţe în scris conducerea unitãţii cu cel puţin 15 zile lucrãtoare înainte.

CAP. III
Condiţii de muncã şi probleme de securitate şi sãnãtate în muncã

ART. 30
Condiţiile de muncã din cadrul unitãţii trebuie sã asigure integritatea fizicã şi psihicã a salariaţilor în conformitate cu <>Legea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 şi <>Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 31
(1) Pãrţile se obligã sã depunã toate eforturile pentru aplicarea riguroasã a sistemului instituţionalizat prin legislaţia în vigoare în vederea ameliorãrii permanente a condiţiilor de muncã.
(2) În vederea realizãrii obiectivului prevãzut la alineatul precedent, pãrţile contractante vor asigura includerea în contractele colective a mãsurilor prevãzute de <>Legea nr. 319/2006 şi a celorlalte acte normative care derivã din aceastã lege.
(3) La stabilirea mãsurilor vizând condiţiile de muncã, pãrţile implicate vor ţine seama de:
a) mãsurile menţionate în contractul colectiv de muncã trebuie sã prevadã cerinţele minime de securitate şi sãnãtate în muncã astfel încât protecţia lucrãtorilor sã fie asiguratã împotriva riscurilor de la locurile de muncã. Pe baza evaluãrii riscurilor, angajatorul întocmeşte planul de prevenire şi protecţie care trebuie sã conţinã mãsuri tehnice, sanitare şi organizatorice sau de altã naturã în funcţie de condiţiile concrete şi particularitãţile specifice de la locurile de muncã. Dacã acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru realizare, pânã la asigurarea parametrilor minimali, salariaţii beneficiind de compensãri bãneşti sau de altã naturã.
b) mãsurile privind ameliorarea condiţiilor de muncã vor fi stabilite împreunã cu reprezentanţii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncã la nivel de unitate.
(4) În vederea asigurãrii implicãrii lucrãtorilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, la nivelul fiecãrei unitãţi se va constitui Comitetul de Securitate şi Sãnãtate în Muncã (CSSM) în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi ale <>Legii nr. 319/2006 , <>HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 319/2006 .
(5) Modul de organizare, funcţionare şi atribuţiile CSSM precum şi obligaţiile angajatorului referitoare la CSSM sunt în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 319/2006 şi ale <>HG nr. 1425/2006 şi vor fi prevãzute în contracte colective la nivel de unitate.
(6) Comitetul de Sãnãtate şi Securitate în Muncã este constituit prin reprezentanţii desemnaţi de sindicatele reprezentative din unitate, pe de o parte, şi angajator sau reprezentanţii sãi desemnaţi, în numãr egal cu cel al reprezentanţilor lucrãtorilor, pe de altã parte.
(7) Reprezentanţii în comitetele de sãnãtate şi securitate în muncã desemnaţi de sindicatele reprezentative din unitate sau, acolo unde acestea nu existã, aleşi de cãtre salariaţi poartã denumirea de lucrãtori delegaţi ai salariaţilor cu rãspunderi specifice în domeniul sãnãtãţii şi securitãţii în muncã sau lucrãtori desemnaţi.
(8) Lucrãtorii delegaţi prevãzuţi la alineatul precedent vor fi aleşi pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii. Aceştia pot fi retraşi sau înlocuiţi în aceleaşi condiţii în care au fost desemnaţi.
(9) Dacã într-o unitate apare un sindicat reprezentativ, lucrãtorii desemnaţi în Comitetul de Sãnãtate şi Securitate în Muncã vor fi desemnaţi de acesta.
(10) În cazul în care activitatea se desfãşoarã în unitãţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai multe Comitete de Securitate şi Sãnãtate în Muncã al cãror numãr se stabileşte prin CCM la nivel de unitate.
(11) Timpul de muncã afectat activitãţii în Comitetele de Sãnãtate şi Securitate în Muncã se considerã timp de lucru efectiv prestat şi va fi prevãzut în contractul colectiv de muncã la nivel de unitate. Activitatea Comitetelor de Sãnãtate şi Securitate în Muncã se va desfãşura în baza <>HG nr. 1425/2006 , a reglementãrilor-cadru în vigoare şi a regulamentelor proprii.
(12) Angajatorul suportã toate cheltuielile necesare pregãtirii şi formãrii membrilor Comitetului de Securitate şi Sãnãtate în Muncã, aceştia având dreptul şi obligaţia de a se informa cu privire la noutãţile în domeniul în care îşi desfãşoarã activitatea.
ART. 32
(1) Angajatorul va asigura organizarea raţionalã a muncii pentru fiecare loc de muncã. În acest scop se stabilesc sarcini şi rãspunderi sub formã de norme de muncã; acestea pot fi norme de timp, norme de producţie, norme de personal, însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de servire, menite sã asigure utilizarea integralã şi eficientã a timpului de lucru.
Normele de muncã se elaboreazã de cãtre angajator şi sunt aduse la cunoştinţa organizaţiilor sindicale. Normele de muncã constituie anexã la contractul colectiv de muncã şi se fac cunoscute angajaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare (conform art. 20 alin. (3) din Contractul colectiv de muncã la nivel naţional).
(2) Normele de muncã vor fi astfel stabilite încât sã asigure un ritm normal de lucru, o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi o tensiune nervoasã care sã nu conducã la oboseala excesivã a salariaţilor.
ART. 33
(1) Activitatea de normare a muncii se referã la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activitãţii fiecãruia şi se bazeazã pe tehnicile normãrii muncii; aceasta se desfãşoarã ca un proces continuu, în permanentã concordanţã cu schimbãrile ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnicã a muncii.
(2) În toate situaţiile în care normele de muncã nu asigurã un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivã sau, dupã caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerutã atât de angajator, cât şi de sindicate. În caz de divergenţã în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncã, se va recurge la o expertizã tehnicã stabilitã de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele pãrţi.
(3) Reexaminarea normelor de muncã nu va putea conduce la diminuarea salariului de bazã negociat.
(4) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncã vor fi suportate de angajatori pentru prima solicitare a sindicatelor.
ART. 34
Angajatorul are obligaţia sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã, iar salariaţii trebuie sã realizeze norma de muncã sau, dupã caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.
ART. 35
(1) Locurile de muncã se clasificã în locuri de muncã cu condiţii normale, locuri de muncã cu condiţii deosebite şi locuri de muncã cu condiţii speciale, stabilite potrivit reglementãrilor legale.
(2) Încadrarea locurilor de muncã în condiţii deosebite şi speciale se face cu respectarea prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 247/2006 , <>Legii nr. 226/2006 şi <>Legii nr. 19/2000 cu modificãrile şi completãrile ulterioare, corelate.
(3) (a) Pentru prestarea activitãţii în locurile de muncã cu condiţii deosebite sau speciale salariaţii au dreptul, dupã caz, la sporuri la salariul de bazã, duratã redusã a timpului de lucru, alimentaţie de protecţie, echipament de protecţie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevãzute de contractele colective de muncã la nivel de ramurã, unitãţi şi instituţii; duratele de reducere a vârstei pentru pensionare sunt cele prevãzute în lege.
(b) Salariaţii vor fi supuşi obligatoriu examenelor medicale în conformitate cu prevederile <>HG nr. 355/2007 privind supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(c) În cazul în care una sau mai multe din condiţiile deosebite se regãsesc pentru toţi salariaţii unei unitãţi, unei secţii, unui atelier sau unui loc de muncã, se vor stabili pentru aceştia prin negociere salarii de bazã al cãror cuantum nu va fi mai mic decât suma salariului de bazã şi a sporurilor negociate.
(d) La locurile de muncã cu condiţii specifice, unde numai o parte din salariaţi lucreazã în astfel de condiţii, aceştia vor beneficia de sporuri.
(4) Pentru salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite şi speciale de muncã, nocive, periculoase, vãtãmãtoare sau grele se vor încheia contracte de asigurare, conform prevederilor legale.
(5) Acordarea echipamentului de lucru se face în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncã la nivel de unitate.
(6) În toate cazurile în care în afara echipamentului de lucru angajatorul cere o anumitã vestimentaţie suplimentarã, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportã de cãtre angajator.
(7) Echipamentul de protecţie se acordã în mod obligatoriu corespunzãtor locului de muncã şi pe durata lucrului, iar cheltuielile vor fi suportate integral din fondurile unitãţii.
(8) La acordarea echipamentului individual de protecţie se vor respecta prevederile <>H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sãnãtate pentru utilizarea de cãtre lucrãtori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncã.
ART. 36
(1) În cazul în care condiţiile de muncã se normalizeazã, salariaţii vor beneficia pentru refacerea capacitãţii de muncã încã douã luni, dacã au beneficiat anterior de acestea, de:
- spor pentru nocivitate, condiţii grele, vãtãmãtoare sau periculoase;
- alimentaţie de protecţie a organismului.
(2) De drepturile prevãzute la alin. (1) beneficiazã şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile alin. (1) şi îşi schimbã locul de muncã din motive ce nu le sunt imputabile, dacã drepturile de aceeaşi naturã la noul loc de muncã sunt mai mici.
ART. 37
(1) În situaţia în care condiţiile de muncã se deterioreazã, angajatorul are obligaţia de a lua toate mãsurile tehnice şi organizatorice pentru ca activitatea sã decurgã în condiţii normale.
(2) În toate cazurile în care condiţiile de muncã s-au înrãutãţit, determinând reclasificarea locurilor de muncã, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificãri începând cu data confirmãrii condiţiilor de muncã certificate prin buletin de analizã.
ART. 38
La cererea uneia dintre pãrţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de muncã vor fi consultaţi la modificarea duratei timpului de lucru şi la acordarea de concedii suplimentare.
ART. 39
(1) Supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor în funcţie de riscurile privind securitatea şi sãnãtatea în muncã este asiguratã prin medici de medicina muncii şi se efectueazã în conformitate cu prevederile <>H.G. nr. 355/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Angajatorul are obligaţia de a asigura fondurile şi condiţiile corespunzãtoare pentru ca lucrãtorii sã poatã efectua examenele medicale la angajare, de adaptare, periodic, la reluarea activitãţii şi la schimbarea locului de muncã. La nivel de unitate, în funcţie de particularitãţile şi condiţiile concrete, se vor stabili modalitãţile de efectuare a examenelor medicale, cu consultarea sindicatelor.
(2) Examinarea medicalã este gratuitã, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii.
(3) Salariaţii sunt obligaţi sã se supunã examenelor medicale în condiţiile organizãrii potrivit prevederilor alin. (1). Refuzul salariatului de a se supune examinãrilor medicale constituie abatere disciplinarã.
(4) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcinã, precum şi cele care alãpteazã nu vor fi repartizate la muncã de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în deplasare sau nu vor putea fi detaşate decât cu acordul lor.
(5) La solicitarea Comitetului de Sãnãtate şi Securitate în Muncã, angajatorul are obligaţia sã evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncã al salariatei care anunţã cã este însãrcinatã, precum şi al salariatei care alãpteazã şi sã le informeze cu privire la acestea.
(6) Pentru lucrãtoarele gravide şi mame, lãuze sau care alãpteazã se vor aplica prevederile <>O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternitãţii la locurile de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>H.G. nr. 537/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.U.G. nr. 96/2003 .
ART. 40
(1) Pãrţile sunt de acord cã nicio mãsurã de securitate şi sãnãtate în muncã, bazatã pe evaluarea riscurilor, nu este eficientã dacã nu este cunoscutã, însuşitã şi aplicatã în mod conştient de lucrãtori.
(2) Angajatorul va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesionalã a salariaţilor cu privire la reglementãrile privind securitatea şi sãnãtatea în muncã. Prin contractele colective de muncã la nivel de unitate se vor prevedea mãsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi rãspunderile, precum şi controalele proprii, în conformitate cu reglementãrile elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse şi cu instrucţiunile proprii. Timpul aferent acestor activitãţi, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de muncã şi este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncã sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sãu loc de muncã şi normele de sãnãtate şi securitate în muncã pe care este obligat în procesul muncii sã le cunoascã şi sã le respecte.
(4) În cazurile în care în procesul muncii se produc schimbãri prin introducerea de noi tehnologii sau echipamente de muncã şi maşini care implicã utilizarea unor reglementãri noi în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, lucrãtorilor li se va face instructajul care va fi consemnat în fişa de instructaj.
(5) Reglementãrile din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã sunt obligatorii pentru toţi lucrãtorii, iar nerespectarea lor constituie abatere disciplinarã.
ART. 41
(1) În vederea menţinerii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii, angajatorul va lua urmãtoarele mãsuri de amenajare ergonomicã a locului de muncã:
a) amenajarea raţionalã a locurilor de muncã, asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperaturã, aerisire, umiditate);
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncã (vestiare, bãi, grupuri sanitare, sãli de repaus);
c) diminuarea pânã la eliminarea treptatã a emisiilor poluante.
(2) Mãsurile concrete, în sensul prevederilor alin. (1), se stabilesc în contractele colective de muncã din unitãţi şi instituţii.
(3) Salariaţii sunt obligaţi sã pãstreze în bune condiţii utilajele, instalaţiile, bunurile şi amenajãrile efectuate de cãtre angajator, sã nu le deterioreze, sã nu le descompleteze ori sã sustragã componente ale acestora. Dacã aceste obligaţii nu sunt respectate, angajatorul va lua toate mãsurile legale necesare.
ART. 42
Angajatorul va lua mãsuri pentru a asigura un regim de protecţie specialã a muncii femeilor, precum şi a tinerilor sub 18 ani. Drepturile specifice vor fi negociate prin contractele colective la nivel de unitate.
ART. 43
Angajatorul se obligã sã nu refuze angajarea sau, dupã caz, menţinerea în muncã a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru a îndeplini obligaţiile de serviciu aferente posturilor existente.
ART. 44
(1) Pentru salariaţii care au suferit accidente de muncã sau au dobândit boli profesionale, angajatorul va suporta costul biletelor de tratament şi transport pe C.F.R., sau al biletului de transport auto pentru zonele unde nu existã cale feratã, în regimul deplasãrilor.
(2) În situaţia când, din cauza accidentelor de muncã, salariaţii au nevoie de proteze chirurgicale, dentare, oculare, auditive, de aparate ortopedice etc., aceştia au dreptul la ajutoare bãneşti în cuantum de 100 % din costul lor suportate din fondurile prevãzute anual prin Legea privind Bugetul de Stat.
(3) Prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate se pot stabili şi alte ajutoare sociale.
(4) Comitetul de Sãnãtate şi Securitate în Muncã are obligaţia de a aproba anual programul de mãsuri privind normalizarea condiţiilor de muncã în conformitate cu reglementãrile legale.
ART. 45
În cazul recomandãrilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncã şi, dupã caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilitãţile fiecãrei unitãţi, acestea urmând a fi stabilite cu consultarea sindicatelor.
ART. 46
(1) Angajatorul are obligaţia sã asigure salariaţii în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Asigurãrile pentru accidente de muncã şi boli profesionale se vor face în funcţie de clasa de risc a societãţii respective conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 144/2008 , actualizatã.
ART. 47
Angajatorii au obligaţia sã asigure accesul la serviciul medical de medicina muncii.

CAP. IV
Salarizarea şi alte drepturi salariale

ART. 48
(1) Pentru munca prestatã în condiţiile prevãzute în contractul individual de muncã, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani. Salariul de bazã se stabileşte pentru fiecare salariat prin negociere, în raport cu calificarea, importanţa, pregãtirea şi competenţa profesionalã, precum şi cu complexitatea lucrãrilor ce revin postului pe care este încadrat salariatul.
(2) Salariul cuprinde salariul de bazã, sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte adaosuri.
ART. 49
(1) Salariul de bazã minim brut la nivelul Ramurii Industriei Materialelor de Construcţii şi Ceramicii Fine se stabileşte la 600 RON lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore medie/lunã.
(2) Coeficienţii minimi de ierarhizare pentru urmãtoarele categorii de salariaţi sunt:
a) muncitori:
1. necalificaţi = 1;
2. calificaţi = 1,2.
b) personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregãtire este:
1. licealã = 1,2;
2. postlicealã = 1,25.
c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregãtire este:
1. şcoalã de maiştri = 1,3;
2. studii superioare de scurtã duratã = 1,5.
d) personal încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregãtire este cea de studii superioare = 2.
(3) Coeficienţii de ierarhizare de la alin. (2) se aplicã la salariul de bazã minim negociat la nivel de unitate.
(4) În contractele colective de muncã la nivel de unitate se vor negocia grile de salarizare pentru fiecare categorie de salariaţi, pornind de la minimum de ierarhizare.
ART. 50
(1) În cazul în care salariul de bazã minim brut la nivel naţional se schimbã, se modificã obligatoriu şi salariul minim brut prevãzut la art. 49 (1).
(2) Salariul de bazã minim prevãzut la art. 49 (1) se va indexa-compensa în funcţie de posibilitãţi, conform actelor normative privind salarizarea sau ori de câte ori pãrţile convin acest lucru.
(3) Ca urmare a indexãrii, angajatorul se obligã sã recalculeze tarifele, respectiv cotele de manoperã pe unitatea de produs sau valoricã, corespunzãtor formelor de organizare a muncii şi de salarizare aplicate în unitate.
ART. 51
(1) Formele de salarizare pot fi:
a) acord progresiv;
b) acord direct, individual sau colectiv;
c) acord indirect;
d) pe bazã de cote procentuale tarifare;
e) în regie, dupã timpul lucrat;
f) în regie premiatã.
(2) Prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate se vor stabili sisteme şi forme de salarizare proprii.
(3) Pe baza sistemului de salarizare adoptat prin contractele individuale de muncã, se pot stabili salarii individuale, fãrã a fi limitate, care vor fi cuprinse pe baza unei grile de salarizare, componentã a contractului colectiv de muncã la nivel de unitate.
ART. 52
Categoriile de sporuri ce se acordã la salariul de bazã, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt urmãtoarele: de periculozitate, pentru condiţii grele, nocive, condiţii penibile; pentru vechime în muncã; pentru munca în timpul nopţii; pentru ore suplimentare peste programul normal de lucru, pentru lucrãri executate sistematic peste program; pentru exercitarea unei funcţii suplimentare; pentru munca de şantier, pentru mobilitate, fidelitate, confidenţialitate, neconcurenţã etc.
ART. 53
Sporurile ce se acordã în condiţiile prezentului contract sunt:
a) pentru condiţii deosebite de muncã - minimum 10% din salariul de bazã;
b) pentru condiţii de muncã grele, periculoase sau penibile - minimum 10% din salariul de bazã;
c) pentru condiţii nocive de muncã - minimum 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
d) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru şi pentru lucrul în zilele libere şi de sãrbãtori legale - 100 %;
e) pentru vechime în muncã - minimum 5% pentru 3 ani vechime şi 25% la o vechime de peste 20 de ani;
f) pentru lucrul în timpul nopţii - 25 %;
g) pentru exercitarea şi a altei funcţii se pot acorda sporuri de pânã la 50% din salariul de bazã al funcţiei înlocuite; funcţiile pentru care se vor acorda şi cuantumurile se vor stabili prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate;
h) pentru lucrul sistematic peste programul normal - maximum 25%;
i) în situaţia în care repaosul sãptãmânal se acordã în alte zile decât sâmbãta şi duminica, salariaţii vor beneficia de un spor de salariu stabilit prin contractul colectiv de muncã sau, dupã caz, prin contractul individual de muncã, în conformitate cu art. 132 (2) şi (3) din Codul muncii;
j) clauza de neconcurenţã îşi produce efectele numai dacã în cuprinsul contractului individual de muncã sunt prevãzute în mod concret activitãţile ce-i sunt interzise salariatului la data încetãrii contractului, cuantumul indemnizaţiei de neconcurenţã lunare, perioada pentru care îşi produce efectele clauza de neconcurenţã, terţii în favoarea cãrora se interzice prestarea activitãţii, precum şi aria geograficã unde salariatul poate fi în realã competiţie cu angajatorul. Indemnizaţia de neconcurenţã lunarã datoratã salariatului nu este de naturã salarialã, se negociazã şi este de cel puţin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetãrii contractului individual de muncã sau, în cazul în care durata contractului individual de muncã a fost mai micã de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
Prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate pãrţile pot negocia care sunt angajaţii şi locul de muncã pentru care poate fi introdusã în contractele individuale de muncã clauza de mobilitate;
k) la nivel de unitate, pãrţile pot negocia acordarea unei compensãri în bani sau în naturã pentru prestãri suplimentare.
ART. 54
Condiţiile de muncã şi salarizarea personalului din unitãţile care îşi desfãşoarã activitatea în ţarã sau în strãinãtate, cu parteneri strãini, sau pentru societãţi mixte se vor stabili prin negociere la nivelul unitãţii, între angajator şi sindicat, înainte de începerea lucrãrilor.
ART. 55
Adaosurile la salariul de bazã sunt:
a) adaos de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de minimum 1,5% din fondul de salarizare realizat lunar şi cumulat;
c) cota-parte din profit;
d) alte adaosuri negociate la nivelul unitãţilor.
ART. 56
Angajatorul va asigura condiţiile necesare realizãrii de cãtre fiecare angajat a sarcinilor ce îi revin, în cadrul programului zilnic de muncã stabilit.
ART. 57
(a) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizãrii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sã plãteascã salariaţilor salariul de bazã pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
(b) În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau de forţã majorã, activitatea a fost întreruptã, dar nu din vina salariaţilor, aceştia vor primi minimum 75% din salariul de bazã avut, rãmânând la dispoziţia unitãţii.
(c) Prin negocieri la nivel de unitate se va stabili modul de realizare a prevederii de a rãmâne la dispoziţia unitãţii - prezenţi în incinta unitãţii, în aşteptarea reluãrii lucrului, sau rãmaşi la domiciliu, de unde sã poatã fi convocaţi de unitate.
ART. 58
(1) În cazul societãţilor din Industria Materialelor de Construcţii şi Ceramicii Fine care aderã la Casa Socialã, protecţia socialã a salariaţilor acestora se face în condiţiile <>Legii nr. 215/1997 , inclusiv stabilirea programului normal de lucru cu încadrarea în limita anualã a timpului efectiv lucrat.
(2) În cazul societãţilor care întrerup activitatea pe perioada de iarnã şi nu sunt membre ale Casei Sociale, întreruperea se face în baza actului adiţional la contractul colectiv de muncã pe unitate cu obligativitatea reangajãrii salariaţilor nominalizaţi.
ART. 59
Salariul acordat în perioada de probã se negociazã potrivit categoriei profesionale în care va fi încadrat angajatul, din grila de salarizare negociatã la nivel de unitate.
ART. 60
(1) Plata salariilor se face periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
(2) Drepturile bãneşti ale salariaţilor se vor plãti înaintea oricãror alte obligaţii ale unitãţii.
ART. 61
În caz de faliment sau lichidare judiciarã, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, urmând sã fie plãtite integral.

CAP. V
Timpul de muncã şi timpul de odihnã

ART. 62
Timpul de muncã reprezintã timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncã.
ART. 63
Pentru salariaţii cu normã întreagã durata normalã a timpului de lucru este, de regulã, de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe sãptãmânã.
ART. 64
În cazul tinerilor în vârstã de pânã la 18 ani, durata timpului de muncã este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe sãptãmânã.
ART. 65
(1) Repartizarea timpului de muncã în cadrul sãptãmânii este de regulã uniformã de 8 ore pe zi timp de 5 zile cu 2 zile de repaus.
(2) Munca prestatã în afara duratei normale a timpului de muncã sãptãmânal, prevãzutã la alineatul 1, este consideratã muncã suplimentarã.
(3) Durata maximã legalã a timpului de muncã nu poate depãşi 48 de ore pe sãptãmânã, inclusiv orele suplimentare. În contractul colectiv de muncã la nivel de unitate durata timpului de muncã poate fi prelungitã peste 48 de ore pe sãptãmânã care includ şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncã, ce e calculatã pentru o perioadã de referinţã cuprinsã între 3 şi 12 luni calendaristice, sã nu depãşeascã 48 de ore pe sãptãmânã.
ART. 66
(1) La locurile de muncã unde, datoritã specificului activitãţii, nu existã posibilitatea încadrãrii în durata normalã a timpului zilnic de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupã caz, în turã, turã continuã, turnus, program fracţionat respectiv fracţiuni de normã de 4 pânã la 6 ore.
(2) Activitatea desfãşuratã în turnus, turã şi turã continuã se considerã program normal de muncã.
ART. 67
(1) Salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite şi speciale stabilite conform <>Legii nr. 19/2000 , <>Hotãrârii Guvernului nr. 261/2001 şi <>Legii nr. 226/2006 pot beneficia de o reducere a timpului de lucru sub 8 ore/zi.
(2) Categoriile de personal care beneficiazã de reducerea timpului de lucru, precum şi stabilirea programului de muncã redus în condiţiile prevãzute la alin. (1) sunt reglementate prin contractele colective la nivel de unitate.
ART. 68
(1) Salariaţii încadraţi în posturi cu fracţiuni de normã beneficiazã de toate drepturile ce decurg din contractele colective de muncã de care beneficiazã salariaţii cu program normal de lucru.
(2) Drepturile salariale ale salariaţilor prevãzuţi la alin. (1) se acordã proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.
(3) La cerere, salariaţii prevãzuţi la alin. (1) vor fi încadraţi în program normal de lucru dacã existã posturi vacante şi dacã întrunesc condiţiile pentru ocuparea acestor posturi.
ART. 69
(1) În cazul în care durata zilnicã a timpului de muncã este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauzã de masã şi la alte pauze, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncã aplicabil sau prin regulamentul intern. Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru luarea mesei, cu o duratã de 15 minute, se include în programul de lucru.
(2) Tinerii în vârstã de pânã la 18 ani beneficiazã de o pauzã de masã de cel puţin 30 de minute, în cazul în care durata zilnicã a timpului de muncã este mai mare de 4 ore şi jumãtate.
(3) Salariaţii au dreptul între 2 zile de muncã la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.
ART. 70
Femeile care au în îngrijire copii în vârstã de pânã la 7 ani beneficiazã conform Codului muncii de dreptul de a lucra cu jumãtate de normã, cu plata corespunzãtoare, fãrã a li se diminua celelalte drepturi ce decurg din calitatea de salariat, cum ar fi concediul de odihnã, alocaţia de stat pentru copii, vechimea în muncã.
ART. 71
(1) Stabilirea programului de lucru se realizeazã de comun acord cu sindicatul prin regulamentul intern.
(2) Munca suplimentarã va fi reglementatã şi retribuitã conform art. 117, 118, 119, 120 şi 121 din Codul muncii şi anume:
a) munca prestatã în afara duratei normale a timpului de muncã este consideratã muncã suplimentarã;
b) munca suplimentarã nu poate fi efectuatã fãrã acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţã majorã sau pentru lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlãturãrii consecinţelor unui accident;
c) la solicitarea angajatorului salariaţii pot efectua muncã suplimentarã fãrã a depãşi 48 de ore pe sãptãmânã inclusiv orele suplimentare;
d) efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilitã potrivit prevederilor pct. c) este interzisã;
e) munca suplimentarã se compenseazã prin ore libere plãtite în urmãtoarele 30 de zile dupã efectuarea acesteia;
f) în aceste condiţii salariatul beneficiazã de salariul corespunzãtor pentru orele prestate peste programul normal de lucru;
g) în cazul în care compensarea prin ore libere plãtite nu este posibilã în termenul prevãzut la pct. e) în luna urmãtoare, munca suplimentarã va fi plãtitã salariatului prin adãugarea unui spor la salariu corespunzãtor duratei acesteia şi se stabileşte prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncã la nivel de unitate sau al contractului individual de muncã, dupã caz, şi nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bazã.
ART. 72
(1) Se considerã muncã desfãşuratã în timpul nopţii munca prestatã în intervalul dintre orele 22 şi 6.
(2) Salariaţii care presteazã cel puţin 3 ore de muncã pe noapte beneficiazã fie de program de muncã redus cu o orã faţã de durata normalã a zilei de muncã, fãrã ca aceasta sã ducã la scãderea salariului de bazã, fie de un spor de salariu de minimum 25% din salariul de bazã pentru fiecare orã de muncã de noapte prestatã.
(3) Salariaţii care desfãşoarã muncã de noapte şi au probleme de sãnãtate recunoscute ca având legãturã cu aceasta vor fi trecuţi la o muncã de zi pentru care sunt apţi.
(4) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi salariatele gravide, precum şi cele care alãpteazã nu pot fi obligaţi sã presteze muncã de noapte.
(5) La cererea întemeiatã a salariatelor gravide, angajatorul va permite efectuarea de controale medicale în timpul programului de lucru, fãrã a le afecta drepturile salariale, conform recomandãrilor medicului care urmãreşte evoluţia sarcinii.
(6) Salariata în cauzã este obligatã sã prezinte adeverinţã medicalã privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit.
(7) Procedura de aplicare a prevederilor alineatelor precedente se stabileşte prin contractele colective de muncã la nivel de unitate.
(8) Angajatorul care în mod frecvent utilizeazã muncã de noapte este obligat sã informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncã.
(9) Salariaţii care urmeazã sã desfãşoare cel puţin 3 ore de muncã de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activitãţii şi dupã aceea, periodic.
ART. 73
(1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnã plãtit, de minimum 21 de zile lucrãtoare.
(2) Salariaţii care au vârsta sub 18 ani au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu plãtit de 24 de zile lucrãtoare.
(3) De la prevederile alin. (1) efectuarea concediului în anul urmãtor este permisã numai în cazurile expres prevãzute de lege sau în cazurile prevãzute în contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
ART. 74
(1) Pentru perioada concediului de odihnã salariatul beneficiazã de o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai micã decât valoarea totalã a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivã.
(2) Indemnizaţia de concediu de odihnã reprezintã media zilnicã a drepturilor salariale prevãzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicatã cu numãrul de zile de concediu.
(3) Indemnizaţia de concediu de odihnã se plãteşte de cãtre angajator cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte de plecarea în concediu.
ART. 75
Pe lângã indemnizaţia de concediu pot fi atribuite prime de vacanţã, al cãror nivel se va stabili prin negocierea contractului colectiv de muncã pe unitate.
ART. 76
Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii grele, periculoase, nocive şi penibile beneficiazã de un concediu suplimentar negociat la nivel de unitate.
ART. 77
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situaţii, dupã cum urmeazã:
a) cãsãtoria angajatului - 5 zile;
b) cãsãtoria unui copil - 2 zile;
c) naşterea unui copil - 5 zile;
d) decesul soţului/soţiei, copilului - 5 zile;
e) decesul pãrinţilor, socrilor, fraţilor, surorilor - 3 zile;
f) decesul bunicilor - 1 zi;
g) donatorii de sânge - conform legii;
h) la schimbarea locului de muncã, în cadrul aceleiaşi unitãţi, cu mutarea domiciliului în altã localitate - 5 zile;
i) pentru pregãtirea şi susţinerea lucrãrii de diplomã în învãţãmântul superior, seral şi fãrã frecvenţã, 30 de zile calendaristice, concediu acordat o singurã datã.
(2) Prin contractele colective de muncã la nivel de unitate pot fi acordate, pentru motive întemeiate, şi alte concedii fãrã platã.
ART. 78
(1) Sunt zile nelucrãtoare zilele de repaus sãptãmânal şi zilele de sãrbãtori legale şi religioase, dupã cum urmeazã:
a) 1 şi 2 ianuarie;
b) prima şi a doua zi de Paşti;
c) 1 mai;
d) prima şi a doua zi de Rusalii;
e) Adormirea Maicii Domnului;
f) 1 decembrie;
g) prima şi a doua zi de Crãciun;
h) 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sãrbãtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
(2) Se stabileşte ca ziua salariaţilor din Industria Materialelor de Construcţii sã fie în ultima sâmbãtã din luna iulie a anului. Cu aceastã ocazie, angajatorul poate acorda recompense salariaţilor.
(3) Prin contractele colective de muncã la nivel de societate se pot stabili şi alte zile nelucrãtoare decât cele prevãzute la alin. (1).

CAP. VI
Alte mãsuri de protecţie şi facilitãţi acordate salariaţilor

ART. 79
(1) În cazul în care unitatea este în situaţia de a opera reduceri de personal ca urmare a restrângerii de activitate, retehnologizãrii, restructurãrii, reorganizãrii, închiderii operaţionale parţiale sau totale a unitãţii sau lichidãrii, licenţierea se va face:
- în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din prezentul contract pentru concedieri individuale;
- în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 98/1999 modificatã prin <>Legea nr. 312/2001 pentru concedierile colective.
(2) În cazurile specificate la alin. (1) pãrţile convin asupra urmãtoarelor principii:
a) conducãtorul unitãţii îi va anunţa în scris pe reprezentanţii aleşi ai salariaţilor cu privire la numãrul şi structura posturilor ce urmeazã sã fie reduse;
b) angajatorul va pune la dispoziţia reprezentanţilor salariaţilor elementele ce stau la baza reducerii numãrului de salariaţi şi eventualele posibilitãţi de redistribuire a acestora; nominalizarea salariaţilor care vor fi disponibilizaţi se face cu consultarea sindicatului în scopul punerii de acord. În cazul redistribuirii personalului, angajatorul îi va comunica în scris salariatului noul loc de muncã, inclusiv sarcinile care îi revin;
c) comunicarea reducerii de personal se va face:
- cu 90 de zile înainte, în cazul în care unitatea îşi schimbã sediul în altã localitate;
- cu 60 de zile înainte, dacã reducerea se face ca urmare a retehnologizãrii sau se datoreazã restrângerii de activitate;
d) în cadrul termenelor prevãzute la litera c), precum şi pe durata preavizului reglementat prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate, patronul va face demersurile necesare pe lângã A.J.O.F.M. şi D.M.P.S. în vederea:
- asigurãrii de locuri de muncã salariaţilor disponibilizaţi;
- asigurãrii înscrierii salariaţilor disponibilizaţi la cursuri de calificare, recalificare în meserii deficitare.
ART. 80
(1) În cazul încetãrii contractelor individuale de muncã, urmare a concedierilor colective, salariaţii disponibilizaţi vor beneficia de plãţi compensatorii minime conform art. 24 din prezentul contract.
(2) În cazul în care, prin decizia organelor competente de expertizã medicalã, se constatã inaptitudinea fizicã şi/sau psihicã a angajatului, fapt ce nu-i permite acestuia sã îşi îndeplineascã atribuţiile corespunzãtoare locului de muncã ocupat, angajatorul poate dispune concedierea acordând minimum 3 salarii medii nete pe unitate.
ART. 81
(1) Dacã desfacerea contractului individual de muncã în condiţiile prevãzute la articolul precedent nu poate fi evitatã, angajatorul se obligã sã comunice în scris termenul de preaviz, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Reducerea numãrului de personal ca urmare a restrângerii activitãţii va ţine seama de criteriul competenţei profesionale şi numai dupã desfiinţarea posturilor vacante, de aceeaşi naturã cu cele care se reduc, respectând ordinea urmãtoare:
a) încetarea cumulului de funcţii (funcţiile care fac obiectul cumulului vor fi desfiinţate sau, dupã caz, disponibilizate);
b) contractele de muncã individuale ale celor care îndeplinesc condiţii de pensionare;
c) contractele de muncã ale celor care au o altã sursã de venit impozabilã;
d) contractele de muncã ale celor care nu au copii în întreţinere.
ART. 82
La luarea mãsurii de desfacere a contractului de muncã pentru reduceri de personal vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii minimale:
a) dacã mãsura ar putea afecta doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, se desface contractul de muncã al soţului care are venitul cel mai mic, fãrã ca prin aceasta sã se poatã desface contractul de muncã al unei persoane care ocupã un post nevizat de reducere;
b) mãsura sã afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere;
c) mãsura sã le afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire copii, pe bãrbaţii vãduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, pe unicii întreţinãtori de familie, precum şi salariaţii, bãrbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani pânã la pensionarea la cerere;
d) mãsura sã nu-i afecteze pe cei care, potrivit legii şi prezentului contract, beneficiazã de protecţie.
ART. 83
(1) Pe perioada concediilor pentru îngrijirea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani, şi în cazul copilului cu handicap pânã la împlinirea vârstei de 3 ani, salariatului mamã/tatã nu i se poate desface contractul de muncã.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizãrii judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.
ART. 84
(1) Dacã salariatul se aflã în incapacitate temporarã de muncã, survenitã ca urmare a unui accident de muncã sau în legãturã cu munca, ori a contractãrii unei boli profesionale, angajatorul are obligaţia de a achita o indemnizaţie a cãrei bazã de calcul se stabileşte conform prevederilor <>art. 99 din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, plãtitã în totalitate din fondurile unitãţii.
(2) Salariaţii care, în urma unor accidente de muncã, au nevoie de proteze ortopedice, auditive, oculare etc. beneficiazã de plata integralã a acestora din fondurile prevãzute de <>Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, art. 21 (3) lit. c).
ART. 85
(1) Contravaloarea biletelor de tratament pentru salariaţii care au contractat în unitate boli profesionale sau au suferit accidente de muncã, inclusiv costul biletelor C.F.R. sunt suportate integral de unitate, o singurã datã pe an.
(2) În limitele fondurilor sociale constituite, conform <>Legii nr. 571/2003 Codul fiscal, se poate suporta contravaloarea biletelor de odihnã şi tratament, altele decât cele prevãzute la alin. (1), în proporţie minimã de 50 %, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora.
(3) Pãrţile convin ca, prin negociere la nivel de unitate, contractele colective sã prevadã condiţiile concrete de acordare a tichetelor de masã conform <>Legii nr. 142/1998 precum şi numãrul lunar sau anual de tichete care se acordã salariaţilor.
ART. 86
(1) La solicitarea Comitetului de Sãnãtate şi Securitate în Muncã, angajatorul are obligaţia sã evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncã al salariatei care anunţã cã este însãrcinatã, precum şi al salariatei care alãpteazã, şi sã le informeze cu privire la acestea.
(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii vor fi stabilite prin contractele colective de muncã de la unitãţi.
ART. 87
(1) În urma concediului pentru creşterea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, pânã la împlinirea vârstei de 3 ani, salariata mamã poate beneficia, la cerere, de concediu fãrã platã de încã un an de zile.
(2) În perioada în care salariaţii se aflã în concediul prevãzut la alin. (1), nu li se poate desface contractul de muncã, iar pe postul lor pot fi angajate alte persoane cu contract individual de muncã pe perioadã determinatã.
(3) Salariatele care au copii în vârstã de pânã la 2 ani şi care renunţã la concediul legal plãtit beneficiazã de prevederile Codului muncii.
(4) În caz de deces al mamei, salariatã a unitãţii, drepturile ce s-ar cuveni acesteia pentru creşterea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, pânã la împlinirea vârstei de 3 ani se vor acorda, la cerere, tatãlui salariat al unitãţii, dacã are copilul în îngrijire.
(5) Pentru participarea efectivã a soţului la îngrijirea nounãscutului, prin contractele la nivel de unitate pot fi prevãzute şi alte avantaje suportate de cãtre angajator, altele decât cele prevãzute de <>Legea nr. 210/1999 .
(6) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusã:
a) pe durata incapacitãţii temporare de muncã, stabilitã prin certificat medical conform legii;
b) pe durata concediului pentru carantinã;
c) pe durata în care femeia salariatã este gravidã, în mãsura în care angajatorul a luat cunoştinţã de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate:
e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânã la împlinirea vârstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, pânã la împlinirea vârstei de 18 ani;
g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;
h) pe durata exercitãrii unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusã pentru o abatere disciplinarã gravã sau pentru abateri disciplinare repetate, sãvârşite de cãtre acel salariat;
i) pe durata efectuãrii concediului de odihnã.
ART. 88
Salariaţii care se pensioneazã pentru limitã de vârstã primesc, din fondurile proprii ale angajatorului, o indemnizaţie egalã cu cel puţin douã salarii de bazã avute în luna pensionãrii.
ART. 89
Nu pot fi obligate la restituirea cheltuielilor de şcolarizare persoanele cãrora li s-a desfãcut contractul de muncã din motive neimputabile lor şi care au urmat cursuri de pregãtire sau perfecţionare profesionalã, plãtite de unitate.
ART. 90
Pe lângã facilitãţile stabilite de lege, salariaţii pot beneficia, din fondurile proprii ale angajatorului, şi de urmãtoarele ajutoare minime:
- pentru naşterea unui copil, se acordã un ajutor egal cu cel puţin un salariu mediu la nivelul unitãţii. Acest ajutor se plãteşte mamei, pentru naşterea fiecãrui copil. Dacã mama nu este salariatã, soţul acesteia beneficiazã de plata ajutorului;
- pentru decesul soţului, al soţiei sau al unui copil nesalariat ori la decesul unei rude de gradul I aflate în întreţinerea salariatului, un ajutor egal cu cel puţin un salariu mediu pe unitate;
- în cazul decesului salariatului, familiei i se acordã un ajutor egal cu cel puţin douã salarii medii pe unitate;
- dacã decesul salariatului a survenit din cauza unui accident de muncã, a unui accident în legãturã cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin 3 salarii medii pe unitate.
ART. 91
La nivel de unitate se constituie un fond social conform prevederilor legale.
Din acest fond social se suportã acţiuni cu caracter social, precum:
- amenajarea şi întreţinerea de creşe, grãdiniţe, cantine, bufete, oficii şi grupuri sociale;
- activitãţi cultural-sportive;
- contravaloarea biletelor de odihnã şi tratament;
- finanţarea Zilei Materialelor de Construcţii;
- alte acţiuni sociale.
Utilizarea fondului social pentru destinaţiile prevãzute mai sus se va face de administraţie împreunã cu sindicatele.
Fondurile neutilizate se reporteazã în anul urmãtor.
ART. 92
Spaţiile de locuit nou-repartizate unitãţilor, precum şi cele devenite libere vor fi distribuite salariaţilor de o comisie mixtã patronat-sindicat conform criteriilor ce vor fi reglementate prin contracte colective de muncã la nivel de unitate.
ART. 93
Angajatorul poate trece în patrimoniul sindicatelor spaţiile şi imobilele cu dotãrile existente, care au fost utilizate pentru activitãţi socio-economice şi culturalsportive şi care pot fi disponibilizate.

CAP. VII
Formarea profesionalã

ART. 94
(1) Pãrţile înţeleg:
a) prin termenul de formare profesionalã - orice procedurã prin care un salariat dobândeşte o calificare atestatã printr-un certificat sau o diplomã, eliberate conform legii;
b) prin termenul de formare profesionalã continuã - activitatea ce asigurã dezvoltarea competenţelor profesionale iniţiale ori dobândirea de noi competenţe;
c) prin Comitete Sectoriale de Formare Profesionalã - structuri de dialog ale partenerilor sociali şi ale Consiliului Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor (CNFPA), care funcţioneazã în conformitate cu prevederile legii.
(2) Formarea profesionalã şi formarea profesionalã continuã cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncã, convenite între sindicate şi patroni.
(3) Pentru membrii Biroului Executiv sau ai Comitetului de Sindicat cursurile de formare profesionalã continuã pe teme din domeniul relaţiilor de muncã pot fi suportate de cãtre angajator.
(4) Pãrţile convin asupra necesitãţii şi obligativitãţii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie, la expirarea mandatului.
(5) Pãrţile semnatare convin sã acorde întregul sprijin solicitat de CNFPA - ca Autoritate Naţionalã a Calificãrilor pentru elaborarea sistemului de standarde ocupaţionale, bazat pe competenţe, şi a calificãrilor care vor fi validate şi introduse în Registrul naţional al calificãrilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea şi certificarea calificãrii salariaţilor.
(6) Formarea profesionalã a lucrãtorilor se organizeazã pentru ocupaţii, meserii, specialitãţi şi profesii - numite la modul general - ocupaţii, cuprinse în "Clasificarea Ocupaţiilor din România" - COR, pe baza "standardelor ocupaţionale" şi a clasificãrilor elaborate de comitetele sectoriale.
(7) Pãrţile convin sã acorde întregul sprijin pentru înfiinţarea Comitetelor Sectoriale pentru Formare Profesionalã la nivelul ramurilor, aşa cum acestea sunt stabilite de legislaţia în vigoare.
(8) Pe perioada în care participã la programe de formare profesionalã finanţate de cãtre angajatori, lucrãtorii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de muncã aplicabile, pentru program normal de lucru.
(9) Planul de formare profesionalã convenit între pãrţi face parte din CCM aplicabil.
ART. 95
(1) La încheierea contractelor colective de muncã la nivel de unitate, pãrţile convin, în ceea ce priveşte formarea profesionalã, sã ţinã cont de urmãtoarele principii:
a) identificarea posturilor pentru care este necesarã formarea profesionalã şi cãile de realizare; adoptarea programului anual şi controlul aplicãrii acestuia se vor face de comun acord de cãtre sindicat şi angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare a salariaţilor se suportã de unitãţi;
b) sindicatul va participa, prin împuterniciţii sãi, la orice formã de examinare organizatã în vederea absolvirii unui curs de formare profesionalã în cadrul unitãţii;
c) în cazul în care unitatea urmeazã sã schimbe parţial sau total profilul de activitate, va informa şi consulta sindicatul cu cel puţin douã luni înainte de aplicarea mãsurilor şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica, înainte de a apela la angajãri de forţã de muncã din afarã;
d) în cazul în care un salariat identificã un curs de formare profesionalã pe care ar dori sã-l urmeze, organizat de un terţ, angajatorul va analiza cererea împreunã cu sindicatul, rãmânând la aprecierea patronului dacã şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncã în vederea formãrii profesionale vor putea fi obligaţi sã suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor prevãzute la art. 88, dacã pãrãsesc unitatea din motive imputabile lor, înainte de împlinirea termenului prevãzut în contractul de şcolarizare de la data absolvirii cursurilor;
f) salariaţii care au beneficiat de un curs de formare profesionalã mai mare de 60 de zile, conform art. 194 alin. (2) litera b) şi alin. (3) din Codul muncii nu pot avea iniţiativa încetãrii contractului individual de muncã o perioadã de cel puţin 3 ani de la data absolvirii cursurilor;
g) alte obligaţii ce le revin angajatorului şi angajatului şi trebuie respectate sunt stipulate în Codul muncii.
(2) Programele adoptate conform alin. 1 vor fi aduse la cunoştinţã tuturor salariaţilor în termen de 3 zile de la adoptare, prin afişare în interiorul unitãţii, în locuri adecvate şi uşor accesibile pentru angajaţi.
(3) La stabilirea programelor de formare profesionalã, angajatorul şi sindicatul vor adopta mãsurile necesare pentru încurajarea şi înlesnirea participãrii femeilor la acestea.
ART. 96
Promovarea în muncã se face pe criteriul competenţei profesionale, prin concurs, examen sau evaluare.

CAP. VIII
Alte prevederi în legãturã cu drepturile şi obligaţiile pãrţilor

ART. 97
(1) Pãrţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi în general, libertatea de opinie.
(2) Angajatorul va adopta o poziţie neutrã şi imparţialã faţã de organizaţiile sindicale şi reprezentanţii salariaţilor din unitãţi.
ART. 98
(1) Consiliul de administraţie are obligaţia de a invita reprezentanţii sindicatului sã participe la şedinţele sale, în condiţiile prevãzute de lege.
Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fãrã drept de vot.
(2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţã. Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi; ei vor avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discuţie.
(3) Hotãrârile consiliului de administraţie privitoare la articolul 30 (3) din <>Legea nr. 54/2003 vor fi comunicate în scris organelor sindicale în termen de 48 de ore de la data şedinţei.
ART. 99
(1) Angajatorul pune la dispoziţia sindicatului reprezentativ informaţiile necesare pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute la <>art. 30 alin. (2) din Legea nr. 54/2003 .
(2) Pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute la alin. (1) angajatorul va pune la dispoziţia sindicatelor ori va asigura accesul acestora la informaţiile şi documentele necesare, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a pãstra confidenţialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
ART. 100
(1) Membrii aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale care lucreazã nemijlocit în unitate în calitate de salariaţi au dreptul la reducerea programului lunar cu 5 zile pentru activitãţi sindicale, la nivelul maxim prevãzut de <>Legea nr. 54/2003 cu privire la sindicate, fãrã afectarea drepturilor salariale.
(2) Numãrul reprezentanţilor sindicatului care vor beneficia de reducerea programului de lucru se va stabili prin contractul colectiv de muncã la nivelul unitãţii.
(3) Reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor li se asigurã protecţia legii contra oricãror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitãrii funcţiilor lor conform prevederilor din <>art. 10 (1), (2), (3) ale Legii nr. 54/2003 .
ART. 101
(1) Angajatorul are obligaţia sã informeze şi sã consulte reprezentanţii angajaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare, cu privire la:
a) evoluţia recentã şi evoluţia probabilã a activitãţilor şi situaţiei economice a întreprinderii;
b) situaţia, structura şi evoluţia probabilã a ocupãrii forţei de muncã în cadrul întreprinderii, precum şi cu privire la eventualele mãsuri de anticipare avute în vedere, în special atunci când existã o ameninţare la adresa locurilor de muncã;
c) deciziile care pot duce la modificãri importante în organizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în raporturile de muncã, inclusiv cele vizate de legislaţia românã privind procedurile specifice de informare şi consultare în cazul concedierilor colective şi al protecţiei drepturilor angajaţilor, în cazul transferului întreprinderii.
(2) Informarea se face într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzãtoare, pentru a permite reprezentanţilor angajaţilor sã examineze problema în mod adecvat şi sã pregãteascã, dacã este cazul, consultarea.
(3) Consultarea are loc:
a) într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzãtoare, pentru a permite reprezentanţilor angajaţilor sã examineze problema în mod adecvat şi sã elaboreze un punct de vedere;
b) la un nivel relevant de reprezentare a conducerii şi a reprezentanţilor angajaţilor, în funcţie de subiectul discutat;
c) pe baza informaţiilor furnizate de angajator, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. e) şi a punctului de vedere pe care reprezentanţii angajaţilor au dreptul sã îl formuleze;
d) astfel încât sã permitã reprezentanţilor angajaţilor sã se întâlneascã cu angajatorul şi sã obţinã un rãspuns motivat la orice punct de vedere pe care îl pot formula;
e) în vederea negocierii unui acord privind deciziile care se încadreazã în obligaţiile angajatorului prevãzute la alin. (1) lit. c).
ART. 102
Consultarea şi informarea reprezentanţilor angajaţilor au loc cel puţin o datã pe an.
În cazuri excepţionale, atunci când situaţia o impune, consultarea şi informarea reprezentanţilor angajaţilor au loc ori de câte ori este nevoie.
ART. 103
(1) Reprezentanţilor angajaţilor, precum şi experţilor care îi asistã pe parcursul derulãrii oricãror proceduri de consultare sau negociere colectivã le este interzis sã divulge angajaţilor sau terţilor orice informaţii care, în interesul legitim al întreprinderii, le-au fost furnizate în mod expres cu titlu confidenţial. Aceastã obligaţie continuã sã se aplice reprezentanţilor sau experţilor şi dupã expirarea mandatului lor.
(2) Tipul de informaţii supus regimului de confidenţialitate este convenit de pãrţi în contractele colective la nivel de unitate sau în altã formã agreatã de parteneri şi face obiectul unui contract de confidenţialitate.
(3) Angajatorul nu este obligat sã comunice informaţii sau sã întreprindã consultãri dacã acestea sunt de naturã sã dãuneze grav funcţionãrii întreprinderii sau sã-i prejudicieze interesele. Decizia de a nu comunica aceste informaţii sau de a nu întreprinde consultãri trebuie motivatã faţã de reprezentanţii angajaţilor.
(4) În condiţiile în care reprezentanţii angajaţilor nu considerã justificatã decizia angajatorului de a invoca confidenţialitatea informaţiilor sau de a nu furniza informaţiile relevante ori de a nu iniţia consultãri în condiţiile alin. (1) şi (3), aceştia se pot adresa instanţelor judecãtoreşti de drept comun competente.
ART. 104
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 11 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 privind contractele colective de muncã, republicatã, unitãţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitãţilor în domeniul pregãtirii, negocierii şi aplicãrii contractelor colective de muncã la toate nivelurile.
(2) Sumele prevãzute conform alin. (1) se vor calcula luând ca bazã suma de 15.000 lei salariat/an.
(3) Sumele prevãzute conform alin. (1) şi (2) din prezentul articol se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totalã se reţine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncã la nivel de unitate;
b) 1/3 din suma totalã se va vira Federaţiei patronale PATROMAT semnatarã a prezentului contract în contul 2511.A01.0.2921526.0074.ROL.1 cod IBAN nr. RO80RNCB0074029215260001 deschis la BCR Sectorul 3, cod fiscal 4314847;
c) 1/3 din suma totalã se va vira Federaţiei Generale a Sindicatelor FAMILIA, semnatarã a prezentului contract în cod IBAN nr. RO09RNCB0090000535370001 deschis la BCR Sucursala Lipscani, cod fiscal 3376655;
d) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui şi vira în termen de o lunã de la data înregistrãrii la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse a prezentului contract colectiv de muncã.
(4) Unitãţile economice care negociazã şi semneazã contracte colective de muncã, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramurã vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. (1), (2) şi le vor vira cãtre Federaţia patronalã PATROMAT semnatarã a contractului colectiv de muncã la nivel de ramurã, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de muncã.
(5) Federaţia Generalã a Sindicatelor FAMILIA va sprijini Federaţia patronalã PATROMAT în vederea aplicãrii prevederilor alineatului precedent.
(6) În cazul în care, potrivit legii, se negociazã şi se încheie contracte colective de muncã la nivelul unor unitãţi, cheltuielile ocazionate de aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unitãţilor.
(7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un subcont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele şi sindicatele vor urmãri şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de muncã.
(8) În aplicarea prevederilor prezentului articol, în contabilitatea agenţilor economici vor fi aplicate prevederile metodologice de operaţiuni contabile comunicate de Ministerul Finanţelor Publice.
(9) Contractele colective de muncã la nivel de unitate vor cuprinde obligatoriu prevederile acestui articol.
ART. 105
(1) Unitãţile vor asigura în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul şi mobilierul necesare precum şi acces la echipamentul de biroticã al unitãţii (telefon, fax, copiator şi altele cu caracter administrativ); prin contractele colective de muncã se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea.
(2) Baza materialã cu destinaţie cultural-sportivã, proprietatea unitãţilor ori proprietatea sindicatelor din unitãţile respective, va putea fi folositã, fãrã platã, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevãzute în contractul colectiv de muncã.
ART. 106
(1) În aplicarea prevederilor <>Legii nr. 571/2003 Codul fiscal, <>art. 61 (1) lit. a) şi ale Legii nr. 54/2003 Legea sindicatelor art. 24, patronul va accepta reţinerea cotizaţiei sindicale lunare pe statul de platã şi virarea acesteia în contul sindicatului.
Cotizaţiile de sindicat pot fi încasate numai cu acordul fiecãrui membru de sindicat, pe baza listelor nominale semnate şi actualizate de cãtre organizaţia sindicalã.
Contractele colective de unitate vor prevedea persoanele şi modalitatea concretã de actualizare a tabelelor nominale pe baza cãrora se face reţinerea.
(2) La nivel de unitate, dacã partenerii sociali convin, sumele reţinute cu titlu de cotizaţie sindicalã vor fi vãrsate în contul Federaţiei Generale a Sindicatelor FAMILIA, respectiv al sindicatului de unitate, în condiţiile stabilite de aceştia.
ART. 107
Este interzis unitãţilor sã desfacã, din iniţiativa lor, contractul individual de muncã al salariaţilor pentru motive care privesc activitatea sindicalã.
ART. 108
(1) Administraţia nu va angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial în perioada declanşãrii sau desfãşurãrii conflictelor colective de muncã, pe locurile de muncã ale salariaţilor aflaţi în conflict.
(2) În situaţia declanşãrii unor conflicte de muncã, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele şi conducerea unitãţii au obligaţia ca pe durata acestora sã protejeze patrimoniul unitãţii şi sã asigure funcţionarea neîntreruptã a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice a cãror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori ar putea cauza pagube.
ART. 109
Angajatorul recunoaşte dreptul sindicatului de a asista salariaţii, la solicitarea acestora, la negocierea contractului individual de muncã.
ART. 110
Angajatorii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncã modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractul colectiv de muncã.
ART. 111
Angajatorii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotãrârile lor privind toate problemele importante din domeniul relaţiilor de muncã.
ART. 112
Angajatorul recunoaşte dreptul federaţiei semnatare de a asigura asistenţã sau, la cerere, reprezentarea sindicatelor afiliate, în ceea ce priveşte negocierea contractelor de muncã la nivel de unitate, soluţionarea litigiilor de muncã ori de câte ori existã premise privind încãlcarea drepturilor membrilor de sindicat.
ART. 113
(1) Federaţia sindicalã semnatarã recunoaşte dreptul angajatorilor de a stabili, în condiţiile legii, rãspunderea disciplinarã sau patrimonialã a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplinã a muncii sau aduc prejudicii unitãţii, şi de a lua mãsurile legale care se impun.
(2) Federaţia sindicalã semnatarã recunoaşte dreptul angajatorilor de a stabili normele de disciplinã a muncii şi de disciplinã tehnologicã.
(3) Angajatorii şi sindicatele se recunosc ca parteneri de dialog social permanent. Sindicatele sunt de acord sã acţioneze pentru a preveni în unitãţi comportamente care sunt de naturã sã aducã prejudicii unitãţilor sau sã afecteze autoritatea conducerii în exercitarea atribuţiilor în conformitate cu legea, cu regulamentul intern şi cu prevederile contractului colectiv de muncã.
ART. 114
Regulamentul intern se întocmeşte de cãtre angajator la nivel de societate cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor salariaţilor, dupã caz, şi cuprinde cel puţin categoriile de dispoziţii din articolul 258 din Codul muncii prezentate în Anexa nr. 5.
ART. 115
(1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţã prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţã de salariaţi din momentul încunoştinţãrii acestora.
(2) Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie îndeplinitã de angajator.
(3) Modul concret de informare a fiecãrui salariat cu privire la conţinutul regulamentului intern se stabileşte prin contractul colectiv de muncã aplicabil sau, dupã caz, prin conţinutul regulamentului intern.
(4) Regulamentul intern se afişeazã la sediul angajatorului.
ART. 116
(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în mãsura în care face dovada încãlcãrii unui drept al sãu.
(2) Controlul legalitãţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecãtoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicãrii de cãtre angajator a modului de soluţionare a sesizãrii formulate potrivit alin. (1).

CAP. IX
Dispoziţii finale

ART. 117
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de muncã la nivel de ramurã sunt considerate minime, de la nivelul cãrora încep negocierile contractelor colective de muncã la celelalte niveluri.
(2) Contractele colective de muncã la nivel de unitate, încheiate înaintea prezentului contract, vor fi adaptate potrivit clauzelor acestuia.
(3) Contractele individuale de muncã încheiate nu pot prevedea clauze sub nivelul celor prevãzute în prezentul contract.
ART. 118
(1) Angajatorul şi sindicatele se vor informa reciproc, în situaţia în care deţin informaţii, în legãturã cu modificãrile ce urmeazã sã se producã în forma de proprietate a unitãţii, cu consecinţe previzibile asupra salariaţilor şi cu mãsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizãrilor de personal determinate de aceste modificãri.
(2) Ambele pãrţi vor susţine participarea asociaţiilor de salariaţi la privatizarea unitãţilor în condiţiile dreptului de preferinţã prevãzut de lege.
(3) În toate situaţiile de reorganizare sau, dupã caz, de privatizare a unitãţilor, drepturile şi obligaţiile prevãzute de prezentul contract colectiv de muncã se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice, pe durata pentru care au fost încheiate.
ART. 119
În scopul protejãrii forţei de muncã, pãrţile convin ca angajarea cetãţenilor strãini şi români sã se facã în aceleaşi condiţii şi în limitele convenite prin contractele colective de muncã la nivel de ramurã şi de unitate şi numai cu acordul sindicatului.
ART. 120
Pãrţile sunt de acord cu conţinutul contractului colectiv de muncã la nivel de ramurã şi se obligã sã-l respecte întocmai.
ART. 121
Pãrţile semnatare, federaţia PATROMAT şi federaţia FAMILIA, recunosc dreptul reciproc de participare la soluţionarea divergenţelor, a litigiilor şi a conflictelor de muncã apãrute în perioada aplicãrii prezentului contract colectiv de muncã la nivel de ramurã.
ART. 122
Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar ce se va depune la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, toate exemplarele având aceeaşi valabilitate.
ART. 123
Prezentul contract colectiv de muncã produce efecte începând cu data înregistrãrii lui de cãtre una dintre pãrţi, în condiţiile prevãzute de <>art. 25 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 .

Reprezentanţii Patronatului

1. Mihai Rohan
- Preşedintele Federaţiei patronale PATROMAT

2. Anca Mãrginean
- Director PATROMAT

3. Verginia Popescu
- Director PREFAROM

4. Ion Crângaşu
- Consilier PATROMAT

Reprezentanţii salariaţilor

Federaţia Generalã a Sindicatelor FAMILIA

1. Ramona Veleanu
- Vicepreşedinte

2. Daniel Silviu Bacriu
- Secretar Federal Materiale de Construcţii

3. Virgil Barbu
- Membru echipã negociere

4. Ionel Şatran
- Membru echipã negociere


ANEXA 1


LISTA
societãţilor comerciale şi sindicatelor care beneficiazã
de prevederile contractului colectiv de muncã unic la
nivelul ramurii Industria Materialelor de Construcţii
pentru anii 2010-2012┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ PATROMAT │ FGS FAMILIA │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│SOMACO BUCUREŞTI │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Sucursala: Adjud │SOMACO ADJUD │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Doaga │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Buzãu │SOMACO BUZĂU │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Constanţa │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Galaţi │SOMACO GALAŢI │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Iaşi │PREFABRICATE IAŞI │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Roman │SOMACO ROMAN │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Turnu Severin │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Sind. Jud. Familia Materiale de │
│ │Construcţii Constanţa (Somaco │
│ │Construct S.R.L. Constanţa) │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│SOCERAM BUCUREŞTI │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Sucursala: Bucov │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Doiceşti │SOCERAM DOICEŞTI │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Pãtârlagele │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Sãtuc │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Ţãndãrei │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Jimbolia │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Urziceni │CERAMICA URZICENI │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│GRANITUL BUCUREŞTI │GRANITUL BUCUREŞTI │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│PROGRESUL BUCUREŞTI │PROGRESUL BUCUREŞTI │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│VEST BUCUREŞTI │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│PRECON S.A. JILAVA │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ELPRECO CRAIOVA │ELPRECO CRAIOVA │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │BCA ELPRECO CRAIOVA │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│PREFAB BUCUREŞTI │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│SIMCOR MANAGEMENT ORADEA │SIMCOR ORADEA │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│MACOFIL TÂRGU JIU │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│MATCON BISTRIŢA │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│PENTA-CO BUCUREŞTI │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│BENZOT - MIERCUREA CIUC │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│BEN HAR GROUP MIERCUREA CIUC │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│TAZMAR S.A. MIERCUREA CIUC │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│MATIZOL PLOIEŞTI │MATIZOL PLOIEŞTI │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│IZOLATORUL BUCUREŞTI │IZOLATORUL BUCUREŞTI │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│CERAMICA IAŞI │CERAMICA IAŞI │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │CEMA SIBIU (SC Wienerberger Sisteme │
│ │de Caramizi S.R.L. şi Tondach Romania│
│ │S.R.L. Sibiu) │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│HITROM VASLUI │HITROM VASLUI │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│CARPAT AGREGATE BUCUREŞTI │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│GRANDEMAR CLUJ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│SOCIETATEA DE CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE│ │
│S.C.H. CONSTANŢA │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│CARB BRAŞOV │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│LAFARGE AGREGATE BETOANE BUCUREŞTI │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Sind. Jud. Familia Lemn CALARASI │
│ │(ROMPLY CALARASI) │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │APULUM ALBA IULIA │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │SANEX CLUJ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │MACON DEVA │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │CEMACON ZALĂU │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │CERCON ARIEŞUL CÂMPIA TURZII │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ZONOCERAM PIATRA NEAMŢ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │TERACOTA MEDIAŞ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│AGREMIN TÂRGOVIŞTE │AGREMIN TÂRGOVIŞTE │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ARDEALUL MOISENI │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│MARMURA BUCUREŞTI │MARMURA BUCUREŞTI │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│MARMOSIM SIMERIA │PRELUCRATORI MARMURA SIMERIA │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│MARMI VEST T & D S.R.L. │CERO CLUJ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │CERAMICA CRINUL TIMIŞOARA │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Sind. Jud. Familia Materiale de │
│ │Construcţii Timiş │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│MARCAREX S.R.L. VIŞEU DE SUS │FAIMAR BAIA MARE │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│MARCOMTRANS PITEŞTI │Sind. Jud. Familia Ceramica Fina │
│ │Sticla Cluj │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│MARMO G&C MOGOŞOAIA │PREFATIM TIMIŞOARA │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │MARMURA VAŞCĂU │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│MARMURAR S.R.L. RUŞCHIŢA │Sindicatul Judeţean Materiale de │
│ │Construcţii Buzãu │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│MICROSIM S.A. SIMERIA │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │NORDAGREG SATU MARE │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│DORECO S.R.L. RUSCA MONTANĂ │CERAMICA SIGHIŞOARA │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│DECOMAR PRODCOM S.R.L. SIMERIA │MARMURA TULCEA │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │AMIC TULCEA │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│TINEL ART MARLEM RAP OLT │FAMILIA KOVASZNA │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│TITAN MAR BUCUREŞTI │IZOMAT ŞIMLEUL SILVANIEI │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ORNAMENT MARMOR RUŞCHIŢA │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│SABIANDI VOISLOVA │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Sind. Jud. Familia Materiale de │
│ │Construcţii Mureş (CARS TÂRNĂVENI) │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │CERAMICA ROMAN (Cersanit S.A. Roman) │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │CESAROM (Lasselsberger S.A. │
│ │Bucureşti) │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Sindicatul Ceramiştilor (Roca Obiecte│
│ │Sanitare S.R.L. Bucureşti) │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │PREBET AIUD │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │DUNAPREF GIURGIU │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ECOBLOCK BASARABI │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Sind. Jud. Familia Materiale de │
│ │Construcţii Iaşi (Roxema S.R.L.) │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │CERAMICA DOROHOI │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Sind. Jud. Familia Materiale de │
│ │Construcţii Cãlãraşi │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Ceramica Vadul Crişului │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

FEDERAŢIA PATRONALĂ
PATROMAT

FEDERAŢIA GENERALĂ A SINDICATELOR
FAMILIA

ANEXA 2


REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a
Comisiei paritare la nivel de ramurã

ART. 1
(1) Comisia paritarã la nivel de ramurã va fi compusã din reprezentanţi ai federaţiei sindicale semnatare şi un numãr egal de reprezentanţi ai patronatului, desemnaţi în acest scop.
(2) Activitatea comisiei constituite conform alin. (1) se desfãşoarã pe durata aplicãrii contractului colectiv de muncã.
(3) În maximum 10 zile de la înregistrarea prezentului contract colectiv de muncã, pãrţile semnatare vor nominaliza componenţa comisiei.
ART. 2
Comisia se va întruni la cererea oricãreia dintre pãrţi, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la formularea cererii, şi va adopta hotãrâri valabile prin consens, în prezenţa pãrţilor semnatare.
ART. 3
Comisia va fi prezidatã, prin rotaţie, de un reprezentant al fiecãrei pãrţi, ales în şedinţa respectivã.
ART. 4
Hotãrârea adoptatã potrivit art. 2 are putere obligatorie pentru pãrţile contractante.
ART. 5
Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.


ANEXA 3


Clauze minimale ale contractului individual de muncã

a) identitatea pãrţilor;
b) locul de muncã sau, în lipsa unui loc de muncã fix, posibilitatea ca salariatul sã munceascã în diverse locuri;
c) sediul sau, dupã caz, domiciliul angajatorului;
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificãrii ocupaţiilor din România sau altor acte normative şi atribuţiile postului;
e) riscurile specifice postului;
f) data de la care contractul urmeazã sã îşi producã efectele;
g) în cazul unui contract de muncã pe duratã determinatã sau al unui contract de muncã temporarã, durata acestora;
h) durata concediului de odihnã la care salariatul are dreptul;
i) condiţiile de acordare a preavizului de cãtre pãrţile contractante şi durata acestuia;
j) salariul de bazã, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plãţii salariului la care salariatul are dreptul;
k) durata normalã a muncii, exprimatã în ore/zi şi ore/sãptãmânã;
l) indicarea contractului colectiv de muncã ce reglementeazã condiţiile de muncã ale salariatului;
m) durata perioadei de probã.


ANEXA 4


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
încheiat şi înregistrat sub nr. ..../ .....
în registrul general de evidenţã a salariaţilor*)


A. Pãrţile contractului:
Angajator, persoanã juridicã, .......................................... cu sediul în ..............................., str. ................. nr. ............, judeţul/sectorul .................., cod fiscal ........................., telefon ......................., reprezentatã legal prin ........................, în calitate de .....................
şi
Salariatul/salariata - dl/dna ...................................................., domiciliat/domiciliatã în localitatea ..........................., str. ................... nr. ......., judeţul ...................., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrţii de identitate/paşaportului seria .......................... nr. ............................, eliberat/eliberatã de ............................., la data de .................., CNP ..........................., permis de muncã seria ...................., nr. ............... din data ...............
Am încheiat prezentul contract individual de muncã în urmãtoarele condiţii asupra cãrora am convenit:

B. Obiectul contractului: .........................................

C. Durata contractului:
nedeterminatã, salariatul/salariata ............................. urmând sã înceapã activitatea la data de.........................; determinatã de ........................ luni pe perioada cuprinsã între data de ......................... şi data de ..................../per perioada suspendãrii contractului individual de muncã al titularului de post.

D. Locul de muncã:
1. Activitatea se desfãşoarã la ............................
2. În lipsa unui loc de muncã fix salariatul va desfãşura activitatea astfel: ..........

E. Felul muncii:
Funcţia/meseria ....................... conform Clasificãrii ocupaţiilor din România.

F. Atribuţiile postului:
Atribuţiile postului sunt prevãzute în fişa postului, anexã la contractul individual de muncã*)

G. Condiţii de muncã:
1. Activitatea se desfãşoarã în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 31/1991 .
2. Activitatea prestatã se desfãşoarã în condiţii normale/deosebite/speciale de muncã, potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

H. Durata muncii:
1. O normã întreagã, durata timpului de lucru fiind de ........ ore/zi, ...... ore/sãptãmânã.
Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: ...... (ore/zi/ore/noapte)
Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncã aplicabil.
2. O fracţiune de normã de ........ ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), ...... ore/sãptãmânã.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: ..... (ore zi/noapte)
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncã aplicabil.
Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţã majorã sau pentru alte lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlãturãrii consecinţelor acestora.

I. Concediul:
Durata concediului anual de odihnã este de ........... zile lucrãtoare, în raport cu durata muncii (normã întreagã, fracţiune de normã).
De asemenea, beneficiazã de un concediu suplimentar de ................

J. Salariul:
1. Salariul de bazã lunar brut este de ..................... lei.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri .........................
b) indemnizaţii .................
c) alte adaosuri ................
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreazã ori în zilele de sãrbãtori legale se compenseazã cu ore libere plãtite sau se plãtesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncã aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 Codul muncii.
4. Data/datele la care se plãteşte salariul este/sunt ...............

K. Drepturi şi obligaţii ale pãrţilor privind securitatea şi sãnãtatea în muncã:
a) echipament individual de protecţie ...................
b) echipament individual de lucru .........................
c) materiale igienico-sanitare ................................
d) alimentaţie de protecţie ....................................
e) alte drepturi şi obligaţii privind sãnãtatea şi securitatea în muncã ................

L. Alte clauze:
Perioada de probã este de ..................................
Perioada de preaviz în cazul demisiei este de ............ zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncã.
Perioada de preaviz în cazul concedierii este de ............. zile lucrãtoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncã.
În cazul în care salariatul urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea în strãinãtate, informaţiile prevãzute la <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regãsi şi în contractul individual de muncã.
Alte clauze.

M. Drepturi şi obligaţii generale ale pãrţilor:
1. Salariatul are în principal urmãtoarele drepturi:
a) Dreptul la salarizare pentru munca depusã;
b) Dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal;
c) Dreptul la concediu de odihnã anual;
d) Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) Dreptul la securitate şi sãnãtate în muncã;
f) Dreptul la formare profesionalã în condiţiile actelor adiţionale.
2. Salariatului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) Obligaţia de a realiza norma de muncã sau, dupã caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) Obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) Obligaţia de fidelitate faţã de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) Obligaţia de a respecta mãsurile de securitate şi sãnãtate a muncii în unitate;
e) Obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) Sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitãţii lor;
b) Sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) Sã constate sãvârşirea abaterilor disciplinare şi sã aplice sancţiunile corespunzãtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncã aplicabil şi regulamentului intern.
4. Angajatorului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) Sã acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncã, din contractul colectiv de muncã aplicabil şi din lege;
b) Sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã şi condiţiile corespunzãtoare de muncã;
c) Sã informeze salariatul asupra condiţiilor de muncã şi asupra elementelor care privesc desfãşurarea relaţiilor de muncã;
d) Sã elibereze, la cerere, toate documentele care atestã calitatea de salariat a solicitantului;
e) Sã asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispoziţii finale:
Prevederile prezentului contract individual de muncã se completeazã cu dispoziţiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncã aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramuri/naţional, înregistrat sub nr. ......./............ la Direcţia Generalã de Muncã şi Solidaritate Socialã, a Municipiului Bucureşti/Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executãrii contractului individual de muncã impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
Prezentul contract individual de muncã s-a încheiat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncã sunt soluţionate de instanţa judecãtoreascã competentã material şi teritorial, potrivit legii.


ANGAJATOR,
....................

REPREZENTANT LEGAL,
........................

SALARIAT,
.............


Pe data de ...................................... prezentul contract înceteazã în temeiul <>art. ................. din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.


ANGAJATOR,
...............ANEXA 5


DISPOZIŢII ALE REGULAMENTULUI INTERN


a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncã în cadrul unitãţii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminãrii şi a înlãturãrii oricãrei forme de încãlcare a demnitãţii;
c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinarã;
h) modalitãţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016