Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 219/04 din 13 aprilie 2009  la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pe anii 2009-2010    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 219/04 din 13 aprilie 2009 la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pe anii 2009-2010

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 8 din 8 mai 2009
Înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 219/04/13.04.2009

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, al prevederilor art. 10 şi <>art. 11 din Legea nr. 130/1996 - republicatã, al <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi al prevederilor din Contractul colectiv de muncã unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, s-a încheiat prezentul Contract colectiv de muncã unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare, între urmãtoarele pãrţi contractante:
- angajatori, constituiţi în grupul de unitãţi din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare, membri ai Patronatului Apei din cadrul Asociaţiei Române a Apei, reprezentaţi de cãtre Prim-vicepreşedintele Asociaţiei Române a Apei şi Preşedinte al Patronatului Apei;
- salariaţi, reprezentaţi de Federaţia Sindicatelor Apã-Canal din România.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Pãrţile contractante, reprezentate conform Anexei nr. 1 la prezentul contract recunosc şi acceptã pe deplin cã sunt egale şi libere în negocierea Contractului colectiv de muncã unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare şi se obligã sã respecte în totalitate prevederile acestuia.
(2) De prevederile prezentului Contract colectiv de muncã unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare pot beneficia şi alţi operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare, membri ai Patronatului Apei din cadrul Asociaţiei Române a Apei ale cãror sindicate reprezentative se vor afilia la Federaţia Sindicatelor Apã-Canal din România.
(3) Angajatorii recunosc libera exercitare a dreptului sindical, conform convenţiilor internaţionale pe care România le-a ratificat, Constituţiei României şi legislaţiei naţionale, precum şi libertatea de opinie a fiecãrui salariat.
(4) Prezentul contract constituie legea pãrţilor şi se încheie pentru perioada cuprinsã între data înregistrãrii la M.M.F.P.S. şi pânã la data de 31.12.2010 cu posibilitatea revizuirii anuale.
(5) Componenţa comisiei de negociere a prezentului Contract colectiv de muncã unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare este menţionatã în Anexa nr. 2.
ART. 2
(1) Contractul colectiv de muncã unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare cuprinde drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi ale salariaţilor, specifice domeniului serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare, cu privire la condiţiile generale de muncã prevãzute de legislaţia în vigoare şi cele convenite în procesul de negociere.
(2) Prezentul Contract colectiv de muncã stabileşte cadrul general minimal în vederea întocmirii Contractelor colective la nivel de unitãţi, acestea având latitudinea sã-şi negocieze în limitele legii, clauze şi/sau prevederi mai favorabile salariaţilor, în funcţie de specificul sau posibilitãţile financiare proprii. Prin regulamentele interne, fiecare unitate îşi poate stabili în detaliu procedurile şi, respectiv, instrucţiunile de lucru referitoare la prevederile înscrise în prezentul contract.
(3) Aplicarea sau soluţionarea în practicã a unor principii, clauze sau situaţii necuprinse în mod expres în prezentul contract, se va efectua în conformitate cu prevederile Contractului colectiv de muncã unic la nivel naţional aplicabil sau ale legislaţiei muncii în vigoare.
(4) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind aplicarea principiului egalitãţii de şanse şi de tratament faţã de toţi salariaţii, fãrã discriminãri pe bazã de criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenţã naţionalã, rasã, culoare, etnie, religie, opţiune sau funcţie politicã, origine socialã, handicap, stare materialã, situaţie sau responsabilitate familialã ori activitate sindicalã.
ART. 3
(1) Prevederile prezentului Contract colectiv de muncã se aplicã pentru toţi salariaţii încadraţi în unitãţile componente ale grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare, membre ale Patronatului Apei din cadrul Asociaţiei Române a Apei pentru care s-a încheiat Contractul colectiv de muncã la acest nivel, indiferent de data angajãrii sau de afilierea lor la o organizaţie sindicalã din unitate.
(2) În cazul în care unitãţile menţionate la alin. 1 au încheiat Contracte colective de muncã cu prevederi inferioare celor din Contractul colectiv de muncã unic încheiat la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare, acestea îşi vor adapta respectivele prevederi, cel puţin la nivelul prevãzut în prezentul contract.
ART. 4
(1) Dacã niciuna din pãrţi nu denunţã contractul cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte pânã la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
(2) Negocierile pentru urmãtorul Contract colectiv de muncã unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare vor începe cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al prezentului contract.
ART. 5
(1) Orice cerere de modificare şi/sau completare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
(2) Cererea de modificare şi/sau completare se aduce la cunoştinţã în scris, celeilalte pãrţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusã pentru începerea negocierilor.
(3) Modificãrile şi/sau completãrile aduse prin acte adiţionale prezentului contract colectiv de muncã produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrãrii lor la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(4) Pãrţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificãri şi/sau completãri, cât şi în cazul denunţãrii contractului, sã nu se declanşeze greve şi sã nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor.
ART. 6
La cererea organizaţiilor sindicale, angajatorii vor pune la dispoziţia acestora, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte de data fixatã pentru negocieri, informaţiile şi documentele necesare fundamentãrii datelor privind negocierea.
ART. 7
Suspendarea sau încetarea Contractului colectiv de muncã are loc potrivit legii.
ART. 8
(1) Interpretarea clauzelor prezentului contract colectiv de muncã se face prin consens.
(2) Dacã nu se realizeazã consensul, clauzele vor fi interpretate conform regulilor de drept comun.
ART. 9
(1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilã a litigiilor intervenite cu ocazia executãrii, modificãrii/completãrii, suspendãrii sau încetãrii Contractului colectiv de muncã, precum şi pentru monitorizarea modului de aplicare a prevederilor prezentului contract, pãrţile convin sã instituie o Comisie paritarã.
(2) Componenţa, competenţa, organizarea şi funcţionarea Comisiei paritare sunt stabilite prin regulamentul din Anexa nr. 3 la prezentul contract.
(3) Adoptarea unei hotãrâri de cãtre Comisia paritarã în condiţiile prevãzute în regulamentul propriu împiedicã sesizarea instanţei, iar dacã sesizarea a avut loc deja, acţiunea înceteazã.
ART. 10
(1) Drepturile salariaţilor prevãzute în prezentul contract nu pot sã reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost negociate şi aplicate mai înainte prin contractele colective la nivel de unitate. În astfel de situaţii, se vor aplica acele reglementãri mai favorabile salariaţilor în afara cazului în care, prin lege, se dispune în mod expres altfel.
(2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncã, intervin reglementãri legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
(3) Pãrţile se obligã ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncã, sã nu promoveze şi sã nu susţinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncã, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
(4) Pãrţile convin sã se informeze şi sã se consulte reciproc, în toate cazurile în care se iniţiazã acte normative ce privesc relaţiile de muncã cât şi cele de interes comun referitoare la serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare.
ART. 11
(1) Împuterniciţii pãrţilor semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre pãrţi, modul în care sunt respectate prevederile prezentului contract.
(2) Conducãtorii unitãţilor în cauzã vor permite accesul în unitate al împuterniciţilor pe durata verificãrii şi le vor asigura suportul informaţional strict necesar.
ART. 12
Pãrţile semnatare se obligã sã transmitã celor interesaţi conţinutul prezentului Contract colectiv de muncã.

CAP. II
Timpul de muncã, timpul de repaus şi zilele libere

ART. 13
(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normã întreagã, durata normalã a timpului de muncã este de 8 ore/zi şi de 40 de ore/sãptãmânã.
(2) Munca prestatã în afara duratei normale a timpului de muncã sãptãmânal este consideratã muncã suplimentarã.
ART. 14
(1) Repartizarea timpului de muncã în cadrul sãptãmânii este, de regulã, uniformã, de 8 ore/zi timp de 5 zile, cu douã zile de repaus.
(2) Angajatorii pot opta şi pentru o repartizare inegalã şi/sau discontinuã a timpului de muncã sau pot stabili programe individuale de muncã, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauzã, cu respectarea duratei normale a timpului de muncã de 40 de ore pe sãptãmânã.
ART. 15
(1) Durata maximã legalã a timpului de muncã nu poate depãşi 48 de ore pe sãptãmânã, inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin excepţie, durata timpului de muncã va putea fi prelungitã peste 8 ore pe zi şi peste 48 de ore pe sãptãmânã, care include şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncã, calculatã pe o perioadã de referinţã de 3 luni sã nu depãşeascã 48 de ore pe sãptãmânã.
ART. 16
(1) La locurile de muncã cu foc continuu unde activitatea se desfãşoarã în douã schimburi, alternativ zi-noapte, durata timpului de muncã de 12 ore va fi urmatã de regulã de o perioadã de repaus care nu poate fi mai micã de 24 de ore.
(2) Munca prestatã între orele 22.00-6.00 este consideratã muncã de noapte.
(3) Durata normalã a timpului de muncã pentru salariaţii care lucreazã în regim de noapte nu poate depãşi o medie de 8 ore pe zi, calculatã pe o perioadã de referinţã de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale privind repausul sãptãmânal.
(4) Munca prestatã în timpul nopţii se plãteşte cu un spor de 25% din salariul de bazã.
ART. 17
(1) Munca suplimentarã nu poate fi efectuatã fãrã acordul salariatului cu excepţia cazului de forţã majorã sau pentru lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente, ori înlãturãrii consecinţelor unui accident.
(2) Munca suplimentarã se compenseazã de regulã, prin ore libere plãtite în urmãtoarele 30 de zile dupã efectuarea acesteia.
(3) În cazul în care compensarea prin ore libere plãtite nu este posibilã în termenul prevãzut la alin. (2), munca suplimentarã va fi plãtitã salariatului prin adãugarea unui spor la salariul de bazã de 100%, corespunzãtor duratei acesteia.
ART. 18
Repausul sãptãmânal se acordã în douã zile consecutive, de regulã sâmbãta şi duminica.
ART. 19
(1) Orele de începere şi terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul intern.
(2) Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 30 de minute. Repausul pentru servirea mesei cu o duratã de 30 de minute se include în programul de lucru.
ART. 20
(1) Zilele de sãrbãtoare legalã în care nu se lucreazã sunt:
- 1 şi 2 Ianuarie;
- douã zile de Paşte;
- 1 Mai;
- douã zile de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 1 Decembrie;
- prima şi a doua zi de Crãciun;
- douã zile pentru fiecare dintre cele douã sãrbãtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
(2) Pãrţile convin ca în cadrul Contractelor colective de muncã la nivel de unitate sã îşi stabileascã ca zi liberã şi ziua de 20 iulie a fiecãrui an, ziua lucrãtorului din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare.
ART. 21
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite, pentru evenimentele familiale deosebite sau alte situaţii, dupã cum urmeazã:


- cãsãtoria salariatului - 5 zile lucrãtoare,
- cãsãtoria unui copil - 5 zile lucrãtoare,
- naşterea unui copil - 5 zile lucrãtoare + 10 zile
lucrãtoare, dacã a urmat un
curs de puericulturã,
- decesul soţului/soţiei,
copilului, pãrinţilor/
socrilor salariatului - 5 zile lucrãtoare,
- decesul bunicilor,
fraţilor, surorilor
salariatului - 3 zile lucrãtoare,
- la schimbarea locului de
muncã a salariatului în
altã localitate cu mutarea
domiciliului, în cadrul
aceleiaşi unitãţi - 5 zile lucrãtoare,
- Ziua de 8 Martie - pentru
femei - 1 zi,
- la donarea de sânge - conform legii.(2) Zilele libere prevãzute la alin. (1) se acordã numai în perioadele în care au avut loc evenimentele respective.

CAP. III
Securitatea şi sãnãtatea în muncã

ART. 22
(1) Pãrţile se obligã sã depunã toate eforturile pentru aplicarea riguroasã a sistemului instituţionalizat prin legislaţia în vigoare în vederea ameliorãrii permanente a condiţiilor de muncã.
(2) Organizarea activitãţii prin stabilirea unei structuri organizatorice raţionale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncã, cu precizarea clarã a atribuţiilor şi rãspunderilor lor, elaborarea de norme de muncã fundamentate din punct de vedere tehnic precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu şi de respectare a regulamentelor stabilite în cadrul unitãţii, sunt de competenţa exclusivã a angajatorilor.
(3) Angajatorul are obligaţia sã asigure în permanenţã condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã, iar angajaţii trebuie sã realizeze norma de muncã sau sarcinile ce decurg din fişa postului.
ART. 23
(1) Normarea muncii se aplicã tuturor categoriilor de salariaţi, atât pentru cei salarizaţi în acord, cât şi pentru cei salarizaţi în regie, potrivit specificului activitãţii fiecãruia şi se desfãşoarã ca un proces continuu, în permanentã concordanţã cu schimbãrile ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnicã a muncii.
(2) Angajatorul va asigura organizarea raţionalã a muncii pentru fiecare loc de muncã, stabilind sarcini de serviciu şi responsabilitãţi sub formã de norme de muncã, norme de timp, norme de producţie sau norme de personal, însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de deservire.
ART. 24
(1) Normele de muncã vor fi stabilite astfel încât sã asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului fizic sau intelectual şi la o tensiune nervoasã care sã nu conducã la oboseala excesivã a angajaţilor; în egalã mãsurã, normele de muncã vor asigura utilizarea integralã şi eficientã a timpului de lucru.
(2) Normele de muncã aprobate de angajator cu acordul sindicatelor se fac cunoscute salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.
(3) În toate situaţiile în care normele de muncã nu asigurã un grad complet şi eficient de ocupare, conduc la o solicitare excesivã sau, dupã caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerutã atât de angajator cât şi de sindicate.
În caz de divergenţã în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncã, se va recurge la o expertizã tehnicã, stabilitã de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele pãrţi.
(4) Reexaminarea normelor de muncã nu va putea conduce la diminuarea salariului de bazã negociat.
(5) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncã vor fi suportate de angajatori, pentru prima solicitare a sindicatelor.
ART. 25
(1) Pãrţile se obligã sã depunã eforturile necesare pentru ameliorarea continuã a condiţiilor de muncã.
(2) Angajatorii vor proceda în permanenţã la identificarea şi evaluarea locurilor de muncã cu risc profesional, reactualizarea programelor de prevenire, protecţie şi implementarea celorlalte mãsuri prevãzute de legislaţia în vigoare privind asigurarea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã.
ART. 26
Locurile de muncã trebuie sã fie organizate - prin grija angajatorului - astfel încât sã garanteze securitatea şi sãnãtatea salariaţilor.
ART. 27
(1) Angajatorul rãspunde de organizarea activitãţii de asigurare a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã.
(2) Mãsurile privind securitatea şi sãnãtatea în muncã nu pot sã determine în niciun caz obligaţii financiare pentru salariaţi.
ART. 28
(1) Angajatorul este obligat ca la angajare şi pe toatã perioada în care salariatul îşi desfãşoarã activitatea în unitate, sã-i asigure echipamentul de protecţie şi de lucru, în funcţie de condiţiile de muncã.
(2) Salariatul nu poate fi obligat sã lucreze dacã nu i se asigurã echipamentul de protecţie corespunzãtor.
(3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de protecţie prevãzut de lege, angajatorul impune o anumitã ţinutã vestimentarã ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportã integral de cãtre angajator.
Prin regulamentele interne, angajatorii vor prevedea obligaţiile angajaţilor cu privire la întreţinerea şi, eventual, predarea sau înstrãinarea echipamentului de protecţie şi de lucru.
ART. 29
(1) Pãrţile sunt de acord cã nicio mãsurã privind securitatea şi sãnãtatea în muncã nu este eficientã dacã nu este cunoscutã, însuşitã şi aplicatã în mod conştient de cãtre salariaţi.
(2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesionalã a salariaţilor cu privire la normele de securitate şi sãnãtate în muncã.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncã sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sãu loc de muncã şi la normele privind securitatea şi sãnãtatea în muncã, pe care este obligat în procesul muncii sã le cunoascã şi sã le respecte.
Timpul alocat acestor activitãţi, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de muncã şi este salarizat.
ART. 30
(1) În vederea menţinerii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii, angajatorul va lua mãsuri de amenajare ergonomicã a locurilor de muncã.
(2) Salariaţii sunt obligaţi sã pãstreze în bune condiţii amenajãrile efectuate de cãtre angajator, sã nu le deterioreze şi sã nu le descompleteze ori sã sustragã componente ale acestora.
ART. 31
(1) Angajatorul va organiza la angajare şi ulterior, o datã pe an, examinarea medicalã gratuitã a tuturor salariaţilor, în scopul de a constata dacã sunt apţi pentru desfãşurarea activitãţii în postul pe care ar urma sã îl ocupe sau pe care îl ocupã, precum şi pentru prevenirea îmbolnãvirilor profesionale.
(2) Salariaţii sunt obligaţi sã se supunã examenelor medicale organizate potrivit prevederilor alin. (1). Refuzul angajatului de a se prezenta la examinarea medicalã constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã.
ART. 32
Stadiul îndeplinirii mãsurilor înscrise în planul de prevenire şi protecţie cât şi starea generalã de sãnãtate a salariaţilor vor fi analizate cel puţin o datã pe semestru în cadrul Comitetului de sãnãtate şi securitate în muncã al fiecãrei unitãţi.

CAP. IV
Contractul individual de muncã

ART. 33
(1) În vederea perfectãrii raporturilor de muncã şi a stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor angajatorului şi ale salariaţilor, angajarea în muncã se face prin încheierea contractului individual de muncã, în condiţiile respectãrii legislaţiei în vigoare.
(2) Angajatorul are obligaţia de a încheia contractul individual de muncã, în forma scrisã, anterior începerii efective a raporturilor de muncã. Contractul individual de muncã va cuprinde cel puţin clauzele prevãzute în Anexa nr. 4.
(3) Angajarea şi, respectiv, încheierea contractului individual de muncã se efectueazã numai dupã verificarea prealabilã a competenţelor profesionale şi aptitudinilor persoanelor care solicitã angajarea.
ART. 34
(1) Contractul individual de muncã se încheie pe perioadã nedeterminatã.
(2) Prin excepţie, contractul individual de muncã se poate încheia şi pe duratã determinatã.
(3) La încheierea contractului individual de muncã sau la modificarea acestuia, salariatul poate solicita asistenţã din partea organizaţiei sindicale.
ART. 35
(1) Angajatorul se obligã sã aducã la cunoştinţa salariaţilor posturile disponibile pe care urmeazã a fi efectuate angajãri şi condiţiile de ocupare ale acestora.
(2) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacã un salariat şi o persoanã din afara unitãţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(3) Pânã la ocuparea prin concurs a posturilor vacante, angajatorul poate delega alţi salariaţi ai unitãţii care sã îndeplineascã atribuţiile şi responsabilitãţile posturilor respective.
Delegarea se va face în scris, cu acordul salariatului delegat şi cu plata drepturilor salariale aferente grilei de salarizare a postului în cauzã.
(4) Salariatul cãruia i-a încetat calitatea de pensionar de invaliditate ca urmare a redobândirii capacitãţii de muncã, poate fi reintegrat, pe cât posibil, în funcţia avutã la data pierderii capacitãţii de muncã.
ART. 36
Pentru verificarea în practicã a competenţelor profesionale şi aptitudinilor noului angajat, la încheierea contractului individual de muncã se va stabili o perioadã de probã în condiţiile prevãzute de legislaţia muncii.
ART. 37
(1) Pe durata executãrii contractului colectiv de muncã, nu poate fi stabilitã decât o singurã perioadã de probã.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), salariatul poate fi supus la o nouã perioadã de probã, în situaţia în care acesta debuteazã, în cadrul unitãţii, într-o nouã funcţie sau profesie.
ART. 38
(1) Contractul individual de muncã se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale, prin acordul pãrţilor sau la iniţiativa uneia dintre pãrţi, în cazurile prevãzute de Codul muncii.
(2) Refuzul justificat al salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii şi a drepturilor salariale, nu dã dreptul angajatorului de a proceda la concedierea sa pentru acest motiv.
ART. 39
Delegarea şi detaşarea se realizeazã în condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
ART. 40
(1) Contractul individual de muncã se poate suspenda, în ceea ce priveşte efectele sale, prin acordul pãrţilor sau în cazurile prevãzute de lege în mod expres.
(2) La nivel de unitate angajatorul şi sindicatul vor stabili drepturile şi obligaţiile pãrţilor implicate (salariat-unitate) pe perioada suspendãrii contractului individual de muncã.
ART. 41
(1) Încetarea contractului individual de muncã poate avea loc, în condiţiile prevãzute de lege, prin unul dintre urmãtoarele moduri:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului pãrţilor, la data convenitã de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre pãrţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevãzute de lege.
(2) În cazurile în care, la încetarea contractului individual de muncã, unitatea este obligatã potrivit legii sã acorde un preaviz, durata acestuia va fi de 1 lunã.
(3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul, la cerere, sã absenteze - motivat - pânã la jumãtate din programul lor normal de lucru pentru a-şi cãuta un loc de muncã, fãrã ca aceasta sã afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele ce urmeazã a fi absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de angajator. Orele absentate vor fi consemnate distinct în evidenţele de prezenţã, iar orice accident sau eveniment petrecut în perioada de absentare nu va fi considerat ca fiind petrecut în timpul programului de lucru, unitatea declinându-şi orice responsabilitate a eventualelor consecinţe.
ART. 42
La încetarea contractului individual de muncã din motive care nu ţin de persoana salariatului, angajatorii vor acorda acestuia o compensaţie de cel puţin douã salarii de bazã lunare.
ART. 43
Salariaţii concediaţi pe motive care nu ţin de persoana lor beneficiazã de mãsuri active de combatere a şomajului.

CAP. V
Concediul de odihnã şi alte concedii

ART. 44
(1) Concediul anual de odihnã reprezintã forma de repaus anual necesar refacerii capacitãţii fizice şi psihice de muncã a salariatului, ca urmare a muncii depuse pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
(2) Concediul anual de odihnã plãtit este garantat şi obligatoriu pentru toţi angajaţii.
(3) Orice tranzacţie sau convenţie prin care se limiteazã, renunţã sau concesioneazã dreptul la concediul legal de odihnã anual, este lovitã de nulitate.
(4) Sãrbãtorile legale în care nu se lucreazã precum şi zilele libere plãtite, stabilite prin prezentul Contract colectiv de muncã, nu sunt incluse în durata concediului de odihnã anual.
ART. 45
(1) Concediul de odihnã se efectueazã integral în fiecare an calendaristic.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului de odihnã în anul urmãtor este permisã numai în cazurile expres prevãzute de lege, sau în cazurile prevãzute în Contractul colectiv de muncã aplicabil.
ART. 46
(1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnã plãtit, de minimum 21 de zile lucrãtoare.
(2) Durata efectivã a concediului anual de odihnã se stabileşte prin contractele colective de muncã la nivel de unitãţi şi se acordã proporţional cu activitatea prestatã într-un an calendaristic.
(3) Pentru perioada concediului de odihnã salariatul beneficiazã de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai micã decât salariul de bazã, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivã, prevãzute în contractul individual de muncã.
(4) Indemnizaţia de concediu de odihnã reprezintã media zilnicã a drepturilor salariale prevãzute la alin. (3) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicatã cu numãrul de zile de concediu.
ART. 47
În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihnã suplimentar cu o duratã de 3 zile pe an.
ART. 48
(1) Concediul anual de odihnã (inclusiv concediul de odihnã suplimentar) va putea fi fracţionat la solicitarea salariatului sau în funcţie de interesele unitãţii, în douã tranşe, din care prima tranşã de cel puţin 15 zile lucrãtoare. Cealaltã tranşã va trebui acordatã şi efectuatã pânã la sfârşitul anului în curs.
(2) Când din motive neimputabile salariatului, acesta nu şi-a efectuat integral concediul de odihnã pe anul în curs, restul de concediu se va acorda în trimestrul întâi al anului urmãtor, la data solicitatã de angajat.
ART. 49
(1) Pentru perioada concediului de odihnã salariatul beneficiazã de indemnizaţie de concediu calculatã conform legii.
(2) În afara indemnizaţiei de concediu, salariaţii beneficiazã de o primã de vacanţã al cãrei cuantum va fi stabilit prin Contractele colective la nivel de unitate în cuantum de cel puţin un salariu de bazã minim brut negociat pe unitate. Prima de vacanţã se acordã proporţional cu timpul efectiv lucrat sau preconizat a fi lucrat în decursul anului calendaristic în curs. În cazul fracţionãrii concediului de odihnã în douã tranşe, prima de vacanţã se acordã în prima tranşã.
(3) Indemnizaţia de concediu şi prima de vacanţã se plãtesc de cãtre angajator cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte de plecarea în concediu.
ART. 50
Compensarea în bani a concediului de odihnã neefectuat este permisã numai în cazul încetãrii contractului individual de muncã.
ART. 51
(1) Salariaţii au dreptul sã beneficieze de concedii de formare profesionalã, cu sau fãrã platã, în condiţiile legii.
(2) Concediile de formare profesionalã fãrã platã se acordã la solicitarea salariatului, pe perioada formãrii profesionale pe care acesta o urmeazã din iniţiativa sa, în limita a maximum 30 de zile calendaristice pe an.
(3) Anajatorul poate respinge solicitarea salariatului dacã absenţa acestuia ar prejudicia grav desfãşurarea activitãţii sectorului în care acesta îşi are locul de muncã.
ART. 52
(1) Pentru rezolvarea unor probleme personale, salariaţii pot beneficia anual, la cerere, de concediu fãrã platã a cãrui duratã nu va depãşi 30 de zile calendaristice.
(2) Salariatul nu poate pleca în concediu fãrã platã fãrã avizul scris al şefilor ierarhici şi, respectiv, aprobarea conducerii unitãţii.
ART. 53
Prin contractele colective la nivel de unitate se pot stabili de comun acord şi alte situaţii în care salariaţii beneficiazã de concedii, cu platã sau fãrã platã, precum şi durata acestora.
ART. 54
Salariaţii care îşi pierd temporar capacitatea de muncã au dreptul la concediu medical în condiţiile prevãzute de lege.

CAP. VI
Salarizarea şi alte drepturi salariale

ART. 55
(1) Pentru munca prestatã în condiţiile prevãzute în contractul individual de muncã fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani.
(2) Salariul cuprinde salariul de bazã la care se adaugã, dupã caz, indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri.
(3) La stabilirea şi acordarea salariului este interzisã orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenţã naţionalã, rasã, culoare, etnie, religie, opţiune politicã, origine socialã, handicap, situaţie sau responsabilitate familialã, apartenenţã ori activitate sindicalã.
ART. 56
(1) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua mãsurile necesare pentru asigurarea confidenţialitãţii şi sancţionarea celor vinovaţi de încãlcarea acestui principiu.
(2) În scopul promovãrii intereselor şi apãrãrii drepturilor salariaţilor, confidenţialitatea salariilor nu poate fi opusã sindicatelor sau, dupã caz, reprezentanţilor salariaţilor, în strictã legãturã cu interesele acestora şi în relaţia lor directã cu angajatorul.
ART. 57
(1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica în cadrul unitãţilor sunt urmãtoarele:
a) în regie sau dupã timp;
b) în acord direct, progresiv sau indirect; cele trei tipuri de salarizare în acord se pot aplica individual sau colectiv;
c) pe bazã de tarif sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unitãţii.
(2) Forma de organizare a muncii şi de salarizare ce urmeazã sã se aplice fiecãrei activitãţi se stabileşte prin Contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
(3) Unitãţile sunt independente în asigurarea cadrului corespunzãtor de implementare a unor politici salariale echitabile, corecte şi transparente, precum şi a unor structuri salariale proprii în concordanţã cu principiile adoptate.
În construcţia propriilor sisteme de salarizare, unitãţile vor urmãri atingerea obiectivelor strategice şi pe termen scurt ale societãţii prin asigurarea unei forţe de muncã bine motivatã, competentã şi angajatã.
(4) Sistemul de salarizare trebuie sã se bazeze pe criterii de evaluare şi ierarhizare a posturilor, precum şi pe evaluarea performanţelor salariaţilor astfel încât sã se motiveze munca de calitate, iniţiativa şi stimularea productivitãţii.
(5) În termen de maximum doi ani de zile, stabilirea salariilor prin raportare la indicii de ierarhizare pentru diferite categorii de salariaţi prevãzute în Contractul colectiv de muncã unic la nivelul Ramurii de gospodãrie comunalã, locativã şi transport local de cãlãtori va fi înlocuitã de sisteme proprii de salarizare care sã rãspundã cerinţelor din alineatul precedent.
ART. 58
(1) Pânã la definirea cadrului general de salarizare specific unitãţilor de alimentare cu apã şi canalizare, pãrţile convin ca unul dintre principiile sistemului de salarizare sã fie cel al competenţelor profesionale conferite de nivelul de instruire necesar ocupãrii posturilor, reflectat în coeficienţii de ierarhizare.
(2) Se stabilesc urmãtorii coeficienţi minimi de ierarhizare, pentru urmãtoarele categorii de salariaţi:
a) muncitori:
1. necalificaţi = 1,00
2. calificaţi = 1,50
b) personal administrativ încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregãtire este:
1. licealã = 1,50
c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregãtire este:
1. postlicealã = 1,70
2. şcoala de maiştri = 1,95
3. subingineri = 2,00
d) personal încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregãtire este:
1. studii superioare = 2,10
(3) Coeficienţii de ierarhizare se aplicã la salariul minim brut negociat pe unitate.
(4) Salariul de bazã al debutanţilor în perioada de stagiu sau probã poate fi diminuat cu pânã la 20% faţã de cel minim al funcţiei respective.
ART. 59
(1) Salariul de bazã minim brut negociat la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare este de 700 lei pentru un program lunar complet de lucru, corespunzãtor coeficientului 1 de ierarhizare.
(2) Salariul de bazã minim brut se aplicã începând cu data înregistrãrii la M.M.F.P.S. şi este valabil pânã la data de 31.12.2009.
(3) Salariul de bazã minim brut la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare va fi renegociat anual, înainte de elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor, pentru anul urmãtor.
(4) În cazul în care pe parcursul derulãrii prezentului contract apar reglementãri legale mai favorabile decât cele negociate, pãrţile convin adoptarea de drept a acestora sau renegocierea salariului de bazã minim.
(5) Negocierea salariilor în cadrul sistemului de salarizare stabilit de cãtre fiecare unitate va urmãri în permanenţã realizarea obiectivelor societãţii, în condiţii de rentabilitate şi eficienţã.
(6) Unitãţile care au o situaţie economicã deficitarã în asigurarea salariului minim şi a coeficienţiilor minimi de ierarhizare, vor solicita pãrţilor semnatare ale prezentului contract sã le sprijine în realizarea unei analize tehnico-economice şi financiare. Soluţiile identificate cu aceastã ocazie şi mãsurile stabilite de comun acord prevaleazã în raport cu prevederile art. 58, alin. (2) şi art. 59, alin. (1).
(7) Procentul de creştere a salariilor negociate prin Contractul colectiv de muncã la nivel de unitate se include în tariful serviciului prestat.
ART. 60
Pãrţile contractante sunt de acord ca pânã la data de 31.12.2009 sã acţioneze pentru includerea sporurilor în salariul de bazã care sã reprezinte retribuţia pentru munca prestatã şi condiţiile de la locul de muncã.
ART. 61
(1) Adaosurile la salariul de bazã sunt:
a) adaos de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-un procent de minimum 1,5% din fondul de salarii realizat lunar şi cumulat;
c) cota-parte din profit ce se repartizeazã salariaţilor în condiţiile legii;
d) tichetele de masã, tichetele cadou, tichetele de creşã şi alte instrumente similare, acordate conform prevederilor legale şi înţelegerii pãrţilor.
(2) Condiţiile de acordare, diferenţiere, diminuare sau anulare a participãrii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada pentru care se acordã, se stabilesc prin Contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
ART. 62
Angajatorul poate stabili anual obiective şi/sau indicatori de performanţã pe total unitate şi/sau la nivelul structurilor organizatorice, urmând ca salarizarea lunarã sã fie efectuatã în funcţie de gradul de realizare al acestora şi de performanţele financiare ale unitãţii.
ART. 63
(1) Salariile de bazã individuale se negociazã de angajator, în baza criteriilor de evaluare prevãzute în sistemul de salarizare al fiecãrei unitãţi.
(2) Contractele colective de muncã vor specifica condiţiile în care angajaţii nemulţumiţi pot contesta nivelul salariului negociat precum şi modul de analizã şi de rezolvare a contestaţiilor.
ART. 64
(1) Angajatorul va asigura condiţiile necesare realizãrii de cãtre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncã stabilit.
(2) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile realizãrii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sã plãteascã salariatului salariul de bazã pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt, iar salariatul a stat la dispoziţia unitãţii.
(3) În cazurile excepţionale, când - din motive tehnice sau alte motive - activitatea a fost întreruptã, salariaţii vor primi 80% din salariul de bazã individual avut, cu condiţia ca încetarea lucrului sã nu se fi produs din vina salariaţilor şi dacã în tot acest timp aceştia au rãmas la dispoziţia unitãţii.
(4) Prin contractele colective de muncã la nivel de unitate se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a rãmâne la dispoziţia unitãţii, precum şi eventualele atribuţii pânã la reluarea activitãţii.
ART. 65
Plata salariilor se va face periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
ART. 66
(1) Toate drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror altor obligaţii bãneşti ale unitãţii.
(2) În caz de faliment sau lichidare judiciarã, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, urmând a fi plãtite integral înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.
ART. 67
(1) Pãrţile convin ca pânã cel târziu la data de 31.12.2010 sã colaboreze pentru identificarea unui model general de ierarhizare a posturilor comune grupului de unitãţi din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare, în vederea elaborãrii cadrului general al unui sistem asociat de salarizare utilizat ca generator al performanţelor unitãţii.
(2) În baza modelelor menţionate, unitãţile îşi vor defini structuri salariale proprii care sã reflecte performanţele, aptitudinile, competenţele sau contribuţiile angajaţilor, precum şi cerinţele înregistrate pe piaţa localã a muncii.

CAP. VII
Formarea profesionalã

ART. 68
(1) În contextul prezentului contract, pãrţile înţeleg definirea urmãtorilor termeni astfel:
a) formare profesionalã - orice procedurã prin care o persoanã dobândeşte o calificare atestatã printr-un certificat sau o diplomã, eliberate conform legii;
b) formare profesionalã continuã - procedura prin care o persoanã având deja o calificare ori o profesie dobândeşte noi competenţe cognitive şi funcţionale (deprinderi);
c) Comitetul sectorial de formare profesionalã - structura de dialog social autonomã care dezvoltã, actualizeazã şi valideazã calificãrile din sectorul de activitate al grupului de unitãţi din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare.
(2) Formarea profesionalã şi formarea profesionalã continuã - denumite în continuare "formare profesionalã" cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncã, al drepturilor de asociere şi al libertãţilor sindicale convenite între sindicate şi angajatori.
(3) Pãrţile convin asupra necesitãţii şi obligativitãţii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor de sindicat scoşi din producţie, la expirarea mandatului.
ART. 69
(1) Angajatorul elaboreazã anual şi aplicã planul de formare profesionalã cu consultarea sindicatului, în urma obţinerii rezultatelor la mãsurile întreprinse pentru identificarea necesarului de formare.
(2) Planul de formare profesionalã elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexã la contractul colectiv de muncã încheiat la nivel de unitate.
(3) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionalã este iniţiatã de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceastã participare sunt suportate de cãtre acesta.
(4) Durata obligaţiei salariatului de a presta o muncã în favoarea unitãţii care a suportat cheltuielile de formare profesionalã şi orice alte aspecte în legãturã cu obligaţiile salariatului ulterior formãrii profesionale se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncã.
ART. 70
Prin contractele colective de muncã la nivel de unitate se vor stabili condiţiile participãrii salariatului din proprie iniţiativã, la cursuri sau stagii de formare profesionalã cu scoatere din producţie.
ART. 71
(1) Pãrţile convin înfiinţarea în anul 2009 a Comitetului sectorial de formare profesionalã în serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare.
(2) Pãrţile convin colaborarea cu organismele autorizate, în vederea elaborãrii unor standarde ocupaţionale specifice serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare, care vor fi validate şi introduse în Registrul naţional al calificãrilor.
(3) Pãrţile convin sã sprijine înfiinţarea unor centre regionale de formare şi documentare în serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare care sã acopere principalele zone geografice din ţarã, inclusiv prin asistenţã tehnicã la proiectele destinate atragerii fondurilor necesare.

CAP. VIII
Alte mãsuri de protecţie şi facilitãţi acordate salariaţilor

ART. 72
(1) În cazul în care unitatea este pusã în situaţia de a efectua reduceri de personal ca urmare a restrângerii activitãţii, restructurãrii, retehnologizãrii sau automatizãrii procesului de producţie sau concedierii colective, pãrţile convin asupra respectãrii urmãtoarelor principii:
a) angajatorul va pune la dispoziţia sindicatului justificarea tehnico-economicã în legãturã cu mãsurile privind posibilitãţile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesionalã etc.;
b) justificarea tehnico-economicã şi programul de mãsuri, împreunã cu obiecţiile şi propunerile sindicatului, vor fi supuse spre analizã şi avizare consiliului de administraţie sau, dupã caz, adunãrii generale;
c) în cazul în care angajatorul are în vedere efectuarea de concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia cu cel puţin 60 de zile calendaristice înainte de emiterea deciziilor de concediere, consultãri cu sindicatul, cu privire la cel puţin urmãtoarele aspecte:
- modalitãţile şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numãrului de salariaţi care urmeazã a fi concediaţi;
- atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la mãsuri sociale care vizeazã, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionalã a salariaţilor ce urmeazã a fi concediaţi.
(2) Privatizarea unitãţilor, asocierea acestora precum şi delegarea serviciilor se vor face cu consultarea sindicatelor, în ceea ce priveşte mãsurile de protecţie socialã internã.
(3) În situaţia concedierilor colective, externalizãrii, concesionãrii sau privatizãrii unor activitãţi, delegarea serviciilor precum şi ridicarea delegãrii de gestiune, pãrţile vor proceda la întocmirea şi negocierea unui plan social adaptat situaţiei intervenite care va fi anexã la contractul colectiv de muncã la nivel de unitate. Planul social va cuprinde mãsuri de protecţie socialã adaptate situaţiei respective, de comun acord: sindicate - administraţie, în vederea prevenirii sau limitãrii pe cât posibil a efectelor adverse asupra salariaţilor.
(4) Nicio procedurã privitoare la disponibilizãri de personal, concesionãri sau privatizãri de activitãţi, externalizãri de activitãţi, delegarea serviciilor precum şi ridicarea delegãrii de gestiune, nu va putea fi începutã înainte de întocmirea, negocierea şi stabilirea unui plan social în conformitate cu alineatul precedent.
ART. 73
(1) În situaţia în care disponibilizãrile de personal nu pot fi evitate, conducerea unitãţii va comunica în scris fiecãrui angajat al cãrui post urmeazã a fi desfiinţat, dacã i se oferã sau nu un alt loc de muncã ori cuprinderea într-o formã de recalificare profesionalã în vederea ocupãrii unui alt post în aceeaşi unitate.
(2) În cazurile în care salariaţilor nu li se pot oferi alte locuri de muncã ori aceştia refuzã locul de muncã oferit sau includerea într-un program de recalificare profesionalã, conducerea unitãţii le va comunica acestora în scris termenul de preaviz, în condiţiile prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã.
(3) Prin contractele colective de muncã la nivel de unitate, pãrţile pot avea în vedere acordarea de plãţi bãneşti compensatorii sau alte forme de compensaţii bãneşti atât în cazul concedierilor colective cât şi a celor individuale.
ART. 74
(1) La aplicarea efectivã a reducerii de personal, dupã reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, mãsurile vor afecta în ordine:
a) contractele individuale de muncã ale salariaţilor care cumuleazã douã sau mai multe funcţii, precum şi a celor care cumuleazã pensia cu salariul;
b) contractele individuale de muncã ale salariaţilor care îndeplinesc condiţiile de vârstã standard şi stagiu de cotizare şi nu au solicitat pensionarea în condiţiile legii;
c) contractele individuale de muncã ale salariaţilor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea lor.
(2) La luarea mãsurii de concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii minimale aplicabile salariaţilor care ocupã acelaşi tip de post:
a) dacã mãsura ar putea afecta doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, se va desface contractul de muncã al soţului care are venitul cel mai mic, fãrã ca prin aceasta sã se poatã desface contractul de muncã al unei persoane care ocupã un post nevizat de reducere;
b) mãsura sã afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere;
c) mãsura sã afecteze numai în ultimul rând femeile singure care au în îngrijire copii, bãrbaţii vãduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, pe întreţinãtorii unici de familie, precum şi pe salariaţii, bãrbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani pânã la pensionare, la cererea lor.
(3) În cazul în care concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului ar afecta un salariat care a urmat o formã de înstruire profesionalã şi a încheiat un act adiţional la contractul individual de muncã, prin care s-a obligat sã presteze o activitate într-o anumitã perioadã de timp, angajatorul nu-i poate pretinde acestuia despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucratã pânã la împlinirea termenului, dacã mãsura desfacerii contractului de muncã nu îi este imputabilã.
ART. 75
Pentru realizarea obiectivelor de producţie, angajatorul va utiliza forţa de muncã şi dotarea tehnicã existentã în unitãţi şi numai dupã epuizarea resurselor interne va recurge la terţi.
ART. 76
Salariaţii care se pensioneazã pentru limitã de vârstã primesc din fondurile proprii ale angajatorului o indemnizaţie egalã de douã salarii de bazã, avute în luna pensionãrii.
ART. 77
Prin contractele colective de muncã încheiate la nivel de unitate se poate prevedea acordarea a douã salarii din fondurile proprii ale angajatorului şi în cazul pensionãrilor anticipate şi parţial anticipate.
ART. 78
(1) În afara ajutoarelor prevãzute de lege la care au dreptul, salariaţii vor beneficia de urmãtoarele ajutoare:
a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de 3 salarii medii pe unitate;
b) dacã decesul a survenit din cauza unui accident de muncã, a unui accident în legãturã cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de 4 salarii medii pe unitate;
c) un salariu mediu pe unitate plãtit mamei pentru naşterea fiecãrui copil; dacã mama nu este salariatã, soţul acesteia beneficiazã de plata unui salariu mediu pe unitate.
d) în cazul decesului soţului, soţiei, pãrinţilor, copiilor aflaţi în întreţinere, se va acorda salariatului un ajutor de 2 salarii medii pe unitate. Dacã ambii soţi sunt salariaţi ai unitãţii se acordã un singur ajutor pentru decesul copilului aflat în întreţinere;
e) prin contractele colective la nivel de unitate pãrţile pot stabili de comun acord ajutoare sociale şi alte drepturi bãneşti cu ocazia diverselor evenimente.
(2) Ajutoarele menţionate la alin. (1) se acordã în maximum 30 de zile calendaristice de la data producerii evenimentului, în baza documentelor justificative.
ART. 79
(1) La nivelul unitãţilor, din fondul de acţiuni sociale, constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea cu 50% a costului biletelor de tratament şi odihnã recuperatorie în staţiunile balneo-climaterice din ţarã, în care este inclus şi transportul pe calea feratã (clasa a II-a), bilete repartizate pe baza acordului dintre sindicat şi angajator.
În vederea încadrãrii în fondul de acţiuni sociale, fiecare unitate poate stabili un plafon maxim de decontare a costului biletelor de tratament şi odihnã recuperatorie.
(2) Contravaloarea biletelor salariaţilor trimişi în staţiunile din ţarã, pentru tratarea unor boli profesionale se suportã integral de unitate, inclusiv costul transportului pe calea feratã (clasa a II-a) sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto în comun.
ART. 80
Repartizarea cãtre salariaţii unitãţii a spaţiilor de locuit, indiferent de natura lor, cu excepţia locuinţelor de serviciu, se va face de cãtre Comisia paritarã administraţie-sindicat conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
ART. 81
(1) Salariaţii unitãţii trimişi în delegaţie în ţarã sau în strãinãtate vor beneficia de urmãtoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport, de asigurare şi de cazare potrivit documentelor prezentate;
b) diurna de deplasare, care se stabileşte prin contractul colectiv de muncã de cãtre fiecare unitate în parte la o valoare echivalentã cu cel puţin 65% din salariul mediu zilnic la începutul anului.
(2) Cheltuielile de deplasare a membrilor aleşi ai sindicatului sau reprezentanţilor acestora, cu excepţia celor scoşi din producţie, care se deplaseazã în interesul unitãţii la cererea sindicatului, vor fi suportate de angajator.
ART. 82
(1) În afara concediului legal plãtit pentru creşterea copilului pânã la împlinirea vârstei de doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânã la împlinirea vârstei de trei ani, salariata mamã poate beneficia de încã un an de concediu fãrã platã.
(2) Pe perioada în care pãrintele salariat se aflã în concediul prevãzut la alin. (1), nu i se va putea desface contractul individual de muncã, iar în postul sãu nu vor putea fi angajate alte persoane decât cu contract de muncã pe duratã determinatã.
(3) În cazul decesului mamei, drepturile ce se cuvin acesteia pentru creşterea copilului pânã la vârsta de doi ani se vor acorda, la cerere, tatãlui, dacã are copilul în îngrijire, în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 83
(1) Salariaţii care renunţã la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânã la împlinirea vârstei de trei ani, beneficiazã, la cerere, de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu douã ore pe zi, fãrã a-i afecta salariul de bazã şi vechimea în muncã.
(2) Femeile care au în îngrijire copii de pânã la şase ani pot lucra, la cerere, cu 1/2 normã, dacã nu beneficiazã de creşã sau cãmin, fãrã a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat.
Timpul în care au fost încadrate în aceste condiţii se considerã la calculul vechimii în muncã, timp lucrat cu o normã întreagã.
(3) Prevederile alin. (1) şi alin. (2) se aplicã numai salariaţilor care lucreazã la program normal de lucru de 8 ore pe zi.
ART. 84
Salariatele gravide, începând din luna a V-a de sarcinã şi cele care alãpteazã nu vor putea fi repartizate la munca de noapte.
ART. 85
Pentru salariaţii care efectueazã zilnic muncã de teren, prin negociere la nivel de unitate, angajatorul va suporta total sau parţial costul abonamentelor pe transportul în comun.
ART. 86
Pãrţile convin ca în limita posibilitãţilor financiare ale unitãţilor, acestea sã acorde salariaţilor ajutoare financiare în sumã fixã cu ocazia sãrbãtorilor de Paşte, de Crãciun şi cu ocazia zilei lucrãtorului.
ART. 87
Unitãţile, cu acordul sindicatelor şi prin negocieri, vor putea acorda şi alte facilitãţi propriilor angajaţi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 88
În contractele colective de muncã la nivel de unitate, se vor prevedea acţiunile cu caracter social suportate din fondul social constituit potrivit legii.

CAP. IX
Alte prevederi în legãturã cu drepturile şi obligaţiile pãrţilor

ART. 89
(1) Pãrţile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele libertatea de opinie.
(2) Angajatorii se obligã sã adopte o poziţie neutrã şi imparţialã faţã de organizaţiile sindicale şi reprezentanţii salariaţilor.
ART. 90
Angajatorii au obligaţia de a invita reprezentantul organizaţiei sindicale la şedinţele Consiliului de administraţie în condiţiile legii. Participarea acestora are statut de observator, cu drept de opinie, dar fãrã drept de vot. Opiniile reprezentanţilor sindicali vor fi consemnate în procesul-verbal al şedinţei.
ART. 91
Pãrţile convin ca semestrial, angajatorul sã comunice angajaţilor - prin diverse mijloace de comunicare stabilite de comun acord cu sindicatul - situaţia economicã şi financiarã a unitãţii, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care prin divulgare, sunt de naturã sã prejudicieze activitatea organizaţiei.
ART. 92
(1) Reprezentanţii aleşi ai organizaţiilor sindicale care lucreazã în unitate în calitate de salariaţi au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu pânã la 5 zile plãtite, pentru activitãţi sindicale, fãrã a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit în condiţii normale.
(2) Reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi persoanelor care au deţinut o asemenea funcţie timp de doi ani de la încetarea mandatului, nu li se poate modifica sau desface contractul individual de muncã pentru motive neimputabile lor.
ART. 93
Pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute la <>art. 30, alin. (2) din Legea nr. 54/2003 , angajatorul va pune la dispoziţia sindicatelor ori va asigura accesul la informaţiile şi documentele necesare, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a pãstra confidenţialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
ART. 94
(1) Unitãţile vor asigura în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul şi mobilierul necesare precum şi accesul la echipamentul de biroticã al unitãţii.
(2) Baza materialã cu destinaţie cultural-sportivã, aflatã în proprietatea unitãţilor sau a sindicatelor din unitatea respectivã, va putea fi utilizatã fãrã platã, pentru acţiuni organizate de patronat sau sindicate în condiţiile prevãzute de comun acord.
ART. 95
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 24 din Legea nr. 54/2003 , la cererea organizaţiilor sindicale, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de platã.
(2) Reţinerea şi deducerea fiscalã a cotizaţiei se face pe baza cererii organizaţiei sindicale, la care se ataşeazã lista membrilor de sindicat cu semnãtura acestora de acceptare a reţinerii.
Lista se înainteazã angajatorului la începutul fiecãrui an de cãtre sindicat şi va fi actualizatã de cãtre acesta ori de câte ori se impune.
ART. 96
(1) Este interzisã concedierea salariaţilor pentru motive care privesc activitatea sindicalã.
(2) Schimbarea locului de muncã al liderului de sindicat, pe perioada mandatului, se poate face numai cu consimţãmântul acestuia.
ART. 97
Angajatorii nu vor angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial în perioada declanşãrii sau desfãşurãrii conflictelor colective de muncã, pe locurile de muncã ale salariaţilor aflaţi în conflict.
ART. 98
Angajatorii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncã, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractele colective de muncã şi regulamentele interne.
ART. 99
(1) Angajatorii şi sindicatele se recunosc ca parteneri sociali permanenţi.
(2) Angajatorii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotãrârile privind toate problemele importante din domeniul relaţiilor de muncã sau cu impact asupra acestora.
(3) Pãrţile convin sã facã eforturi în vederea promovãrii unui climat normal de muncã în unitate, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de muncã şi ale regulamentelor interne, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor.
ART. 100
Angajatorii se obligã ca în contractele de asociere cu parteneri strãini, pentru activitãţi pe teritoriul României, sã prevadã o clauzã prin care partea strãinã se obligã sã respecte drepturile prevãzute de legislaţia muncii în vigoare, în Contractul colectiv de muncã la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare, precum şi convenţiile O.I.M. ratificate de România.
ART. 101
(1) Federaţia sindicalã semnatarã recunoaşte dreptul angajatorilor de a stabili, în condiţiile legii, rãspunderea disciplinarã sau patrimonialã a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplinã a muncii sau care aduc prejudicii unitãţii, de a stabili normele de disciplinã a muncii, cu consultarea organizaţiilor sindicale, precum şi cele de disciplinã tehnologicã.
(2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care sã încurajeze respectarea demnitãţii fiecãrui angajat, prin contractele colective de muncã şi/sau prin regulamentele interne, vor fi stabilite proceduri de soluţionare pe cale amiabilã a plângerilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţã sau hãrţuire sexualã, în completarea celor prevãzute de lege.
(3) Plângerile salariaţilor în justiţie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de muncã.
(4) În situaţiile în care apar divergenţe în legãturã cu executarea prevederilor contractelor colective de muncã, angajatorii şi sindicatele vor încerca soluţionarea acestora mai întâi în Comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor rãmase în divergenţã, se vor putea adresa Comisiei paritare de la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare.
ART. 102
(1) Pentru rezolvarea conflictelor individuale de muncã dintre salariaţi, dintre angajatori şi salariaţi, precum şi a reclamaţiilor şi sesizãrilor, pãrţile convin ca în primul rând sã acţioneze pentru concilierea lor în cadrul unitãţii.
(2) În acest scop, la nivelul unitãţii se va constitui o Comisie de conciliere, formatã din reprezentanţi ai angajatorilor şi ai sindicatelor, ce va funcţiona pe baza unui regulament propriu.
În caz de nesoluţionare, se va urma calea legalã.
(3) În situaţia declanşãrii unor conflicte de muncã, inclusiv a grevei, sindicatele şi conducerea unitãţilor au obligaţia ca pe durata acestora sã protejeze patrimoniul unitãţii şi sã asigure funcţionarea neîntreruptã a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice a cãror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sãnãtatea angajaţilor sau a populaţiei ori ar putea cauza pagube.

CAP. X
Dispoziţii finale

ART. 103
(1) Prevederile prezentului Contract colectiv de muncã unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare sunt considerate minime; de la nivelul acestora începe negocierea contractelor colective de muncã la nivelul unitãţilor.
(2) Contractele colective de muncã la nivel de unitãţi încheiate anterior se vor pune de acord cu acesta.
ART. 104
Drepturile prevãzute prin contractele individuale de muncã nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractele colective de muncã de la nivelul unitãţilor.
ART. 105
În toate situaţiile de reorganizare sau, dupã caz, de privatizare a unitãţilor, drepturile şi obligaţiile prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã se transmit noilor subiecţi de drept rezultaţi din aceste operaţiuni juridice, potrivit legii.
ART. 106
Prezentul Contract colectiv de muncã unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare produce efecte de la data înregistrãrii acestuia la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
ART. 107
Contractul colectiv de muncã unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare a fost redactat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi unul care va fi depus la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru înregistrare.


Grupul de operatori din Federaţia Sindicatelor
Serviciile Publice de Alimentare Apã-Canal din România
cu Apã şi de Canalizare

Prim-vicepreşedinte ARA
Preşedinte al Patronatului Apei Preşedinte
Felix STROE Traian DRAGOMIR


ANEXA 1


LISTA
unitãţilor grupului de operatori din serviciile publice
de alimentare cu apã şi de canalizare membre ale
Patronatului Apei din cadrul Asociaţiei Române a Apei
în care se aplicã prezentul Contract colectiv de muncã

1. S.C. RAJA S.A. - Constanţa
2. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A. - Cluj-Napoca
3. S.C. APAVITAL S.A. - Iaşi
4. S.C. ACET S.A. - Suceava
5. S.C. APA GRUP S.A. - Botoşani
6. S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. - Slatina
7. S.C. COMPANIA DE APĂ Târgovişte - Dâmboviţa S.A.
8. S.C. AQUAVAS S.A. - VasluiANEXA 2

COMPONENŢA COMISIEI DE NEGOCIERE


Partea Patronalã Partea Sindicalã
┌─────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ S.C. RAJA S.A. - Constanţa │ Felix Stroe │ Sindicatul Liber al salariaţilor din cadrul │ Traian DRAGOMIR │
│ │ │ Societãţii Comerciale RAJA S.A. Constanţa │ │
├─────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ COMPANIA DE APĂ SOMEŞ │ Dorin Ciatarâş │Sindicatul Liber Apã-Canal Cluj al salariaţilor din│ Viorel PERŞA │
│ S.A. - Cluj-Napoca │ │ cadrul Companiei de Apã Someş S.A. Cluj │ │
├─────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ S.C. APAVITAL S.A. - Iaşi │ Ion Toma │ Sindicatul salariaţilor din cadrul RAJAC Iaşi │ Paul BENESCH │
├─────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ S.C. ACET S.A. - Suceava │ Ştefan Groza │ Sindicatul Liber Independent APA din cadrul │ Minel IRIMIA │
│ │ │ Societãţii Comerciale ACET S.A. Suceava │ │
├─────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│S.C. APA GRUP S.A. - Botoşani│Maricel Georgescu│ Sindicatul "APA GRUP" Botoşani din cadrul │ Dan Radu FEGHER │
│ │ │ Societãţii Comerciale APA GRUP S.A. Botoşani │ │
├─────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ S.C. COMPANIA DE APA OLT │ Gheorghe Buicã │ Sindicatul Liber Servicii Publice Olt al │Constantin STANCU│
│ S.A. - Slatina │ │ salariaţilor din cadrul Societãţii Comerciale │ │
│ │ │ Compania de Apa Olt S.A. Slatina │ │
├─────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ S.C. COMPANIA DE APA │ Dorin Staicu │ Sindicatul Independent Apã-Canal 1997 al │ Gheorghe Marian │
│ Târgovişte - Dâmboviţa S.A. │ │ salariaţilor din cadrul Companiei de Apã │ CRUCERU │
│ │ │ Târgovişte - Dâmboviţa S.A. │ │
├─────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ S.C. AQUAVAS S.A. - Vaslui │ Neculai Barbu │ Sindicatul Speranţa Vaslui │ Nicoleta OLARU │
│ │ │ Sindicatul Apã-Canal Bârlad │ │
│ │ │ Sindicatul Nova Bârlad │ │
└─────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘
ANEXA 3


REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Comisiei paritare
la nivelul grupului de operatori din serviciile
publice de alimentare cu apã şi de canalizare

1. Comisia paritarã la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare va fi compusã din câte 4 membri din partea grupului de operatori ai Asociaţiei Române a Apei - Patronatul Apei şi 4 membri din partea Federaţiei Sindicatelor Apã-Canal din România.
Membrii comisiei vor fi desemnaţi de cãtre pãrţile semnatare în termen de 30 de zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Orice modificare în componenţa Comisiei paritare va fi anunţatã în scris celeilalte pãrţi cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte de fiecare întrunire.
2. Comisia se va întruni, de regulã, trimestrial şi la cererea oricãreia dintre pãrţi, în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la formularea cererii şi va adopta hotãrâri valabile prin consens, în prezenţa a cel puţin 3/4 din numãrul total al membrilor.
3. Comisia va fi prezidatã, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecãrei pãrţi, ales în şedinţa respectivã.
4. Hotãrârile adoptate potrivit prezentului regulament au putere obligatorie pentru pãrţile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
6. Comisia este împuternicitã sã formuleze interpretãri ale prevederilor contractului colectiv de muncã în funcţie de condiţiile concrete şi de posibilitãţile unitãţilor, la solicitarea uneia dintre pãrţi, precum şi sã analizeze modul în care se aplicã şi este respectat Contractul colectiv de muncã unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare şi sã adopte mãsuri corespunzãtoare în acest sens.
7. La cererea organizaţiei patronale, a angajaţilor sau a organizaţiilor sindicale, Comisia poate verifica mãsura în care clauzele contractuale încheiate la nivelul unitãţilor sunt în concordanţã cu prevederile Contractului colectiv de muncã unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare.


ANEXA 4


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Contract individual de muncã încheiat şi înregistrat
sub nr. ......../.......... în registrul
general de evidenţã a salariaţilor


A. Pãrţile contractului
Angajatorul - persoana juridicã/fizicã ....................., cu sediul/domiciliul în ............, înregistratã la Oficiul registrului comerţului/autoritãţile administraţiei publice din ..........., sub nr. .........., cod fiscal .........., telefon ............, autorizat sã desfãşoare activitãţi principale având cod CAEN ............, reprezentat legal prin ......................, în calitate de ................,
Şi
Salariatul/salariata - domnul/doamna ....................., domiciliat/domiciliatã în localitatea ............., str. ............... nr.... ., judeţul ..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrţii de identitate/paşaportului seria .... nr..........., eliberat/eliberatã de ............., la data de ........., C.N.P..............., permis de muncã seria ...... nr.......... din data de .......... .,
au încheiat prezentul contract individual de muncã în urmãtoarele condiţii, asupra cãrora au convenit:

B. Obiectul contractului
...........................................

C. Durata contractului
a) nedeterminatã, salariatul/salariata ....................... urmând sã înceapã activitatea la data de ..........;
b) determinatã, de ...... luni, pe perioada cuprinsã între data de ......... şi data de ......... /pe perioada suspendãrii contractului individual de muncã al titularului de post.

D. Locul de muncã
1. Activitatea se desfãşoarã la ...................... .
2. În lipsa unui loc de muncã fix, salariatul va desfãşura activitatea astfel: ....................

E. Felul muncii
Funcţia/meseria .................. conform Clasificãrii ocupaţiilor din România (COR).

F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevãzute în fişa postului, anexã la contractul individual de muncã.

G. Condiţii de muncã
1. Activitatea se desfãşoarã în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 31/1991 .
2. Activitatea prestatã se desfãşoarã în condiţii normale/deosebite/speciale de muncã, potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

H. Durata muncii
1. O normã întreagã, durata timpului de lucru fiind de .... ore/zi, ..... ore/sãptãmânã.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: ........... (ore zi/ore, noapte/inegal);
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile contractului colectiv de muncã aplicabil/regulamentului intern.
2. O fracţiune de normã de ....... ore/zi, .... . ore/sãptãmânã.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: .......... . (ore zi/ore, noapte);
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile contractului colectiv de muncã aplicabil/regulamentului intern;
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţã majorã sau pentru alte lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlãturãrii consecinţelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihnã este de ..... zile lucrãtoare, în raport cu durata muncii (normã întreagã, fracţiune de normã).
De asemenea, beneficiazã de un concediu suplimentar de .........

J. Salariul
1. Salariul de bazã lunar brut: .......... lei.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri .......................;
b) indemnizaţii ...................;
c) alte adaosuri ................ .
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de muncã, în zilele în care nu se lucreazã ori în zilele de sãrbãtori legale se compenseazã cu ore libere plãtite sau se plãtesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncã aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plãteşte salariul este/sunt: ................ .

K. Drepturi şi obligaţii ale pãrţilor privind sãnãtatea şi securitatea în muncã
a) echipament individual de protecţie: ..............................;
b) echipament individual de lucru: ................................;
c) materiale igienico-sanitare: ...................................;
d) alimentaţie de protecţie: .......................................;
e) alte drepturi şi obligaţii privind sãnãtatea şi securitatea în muncã.

L. Alte clauze
a) perioada de probã este de ............ zile;
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ....... zile lucrãtoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi/sau contractului colectiv de muncã;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ....... zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi/sau contractului colectiv de muncã;
d) în cazul în care salariatul urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea în strãinãtate, informaţiile prevãzute la <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regãsi şi în contractul individual de muncã;
e) alte clauze.

M. Drepturi şi obligaţii generale ale pãrţilor
1. Salariatul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusã;
b) dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal;
c) dreptul la concediu de odihnã anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la sãnãtate şi securitate în muncã;
f) dreptul la formare profesionalã, în condiţiile actelor adiţionale.
2. Salariatului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncã sau, dupã caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţã de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta mãsurile de sãnãtate şi securitate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitãţii lor;
b) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sã constate sãvârşirea abaterilor disciplinare şi sã aplice sancţiunile corespunzãtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncã aplicabil şi regulamentului intern.
4. Angajatorului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) sã acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncã, din contractul colectiv de muncã aplicabil şi din lege;
b) sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã şi condiţiile corespunzãtoare de muncã;
c) sã informeze salariatul asupra condiţiilor de muncã şi asupra elementelor care privesc desfãşurarea relaţiilor de muncã;
d) sã elibereze, la cerere, toate documentele care atestã calitatea de salariat a solicitantului;
e) sã asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract individual de muncã se completeazã cu dispoziţiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncã aplicabil, încheiat la nivelul
- angajatorului ...................;
- grupului de angajatori ............;
- ramurii .......................;
- naţional ................... .
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executãrii contractului individual de muncã impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
Prezentul contract individual de muncã s-a încheiat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncã sunt soluţionate de instanţa judecãtoreascã competentã material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
........... ...........


Reprezentant legal,
....................

Pe data de .......... ., prezentul contract înceteazã în temeiul art....... din <>Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.


Angajator,
...........


-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016