Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 1.065/10 din 5 iunie 2002  la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului pe anul 2002    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 1.065/10 din 5 iunie 2002 la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului pe anul 2002

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V nr. 9 din 26 iunie 2002

Înregistrat la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale cu nr. 1065/10/5.06.2002

În temeiul drepturilor garantate de <>art. 38, alin. 5, din Constituţia României, al prevederilor Legii nr. 130/1996 (republicatã) privind contractul colectiv de munca s-a încheiat prezentul contract colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului pe anul 2002, între:
1. patronii, reprezentaţi de
a) Federaţia Patronatelor Agricole din România,
b) Federaţia Patronala Romana din Industria Alimentara,
c) Uniunea Nationala a Producãtorilor Agricoli din România;
2. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor, prin
- secretar general şi
- Agenţia Domeniilor Statului,
şi
3. salariaţii, reprezentaţi de organizaţiile sindicale
a) Centrala Sindicatelor Lucrãtorilor din Agricultura şi Alimentaţie CERES,
b) Federaţia Sindicala a Veterinarilor din România,
c) Federaţia Sindicala CERES,
d) Federaţia Sindicala AGROFRATIA,
e) Federaţia Sindicala din Îmbunãtãţiri Funciare şi Construcţii Agricole,
f) Federaţia Sindicala AGROSTAR.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Pãrţile contractante recunosc şi accepta pe deplin ca sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului şi se obliga sa respecte în totalitate prevederile acestuia.
ART. 2
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica pentru salariaţii din grupuri de unitãţi şi unitãţi, indiferent de forma de organizare, de provenienta capitalului, de modul de finanţare (inclusiv de la bugetul public) şi de caracterul activitãţii, pe care pãrţile semnatare le reprezintã, în care oricare din federaţiile sindicale semnatare au membri de sindicat, şi constituie baza garantatã de negociere pentru încheierea contractelor colective de munca la nivel inferior.
(2) În cazul în care au fost încheiate contracte colective de munca la nivel inferior înaintea încheierii prezentului contract colectiv de munca, acestea îşi vor adapta prevederile la contractul colectiv de munca la nivel de ramura.
ART. 3
(1) Prezentul contract se încheie pe o perioada de un an şi produce efecte de la data înregistrãrii la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale.
(2) Dacã nici una dintre pãrţi nu denunta contractul cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte pana la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
(3) Dacã una dintre pãrţi denunta contractul colectiv de munca în condiţiile alin. 2 nu se va putea negocia şi inregistra un nou contract de munca mai înainte de expirarea valabilitãţii celui în vigoare.
ART. 4
(1) Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura cuprinde drepturile şi obligaţiile reciproce ale patronatului şi sindicatelor în stabilirea condiţiilor generale de munca, având caracter profesional, social şi economic.
(2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de munca, drepturile şi obligaţiile pãrţilor vor fi stabilite prin contractele colective de munca la nivel de grup de unitãţi sau de unitãţi.
ART. 5
(1) Prezentul contract colectiv de munca poate fi modificat de pãrţi prin negocieri, conform <>art. 31 din Legea nr. 130/1996 , precum şi la cererea uneia dintre pãrţi, prin aducerea la cunostinta celeilalte pãrţi, în scris, cu cel puţin 15 zile înainte de data propusã pentru negociere. Modificãrile aduse contractului produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrãrii contractului la MMSS sau de la o data ulterioara.
(2) În perioada negocierilor şi/sau a conflictelor de munca, patronatul se obliga sa nu procedeze la desfacerea unor contracte de munca, pentru motive neimputabile salariaţilor, iar sindicatele sa nu declanseze greva.
ART. 6
Pentru negocierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitãţi şi de unitãţi, patronatele, la solicitarea sindicatelor, vor pune la dispoziţia acestora documentele şi informaţiile necesare cu cel puţin 5 zile înaintea începerii negocierilor.
ART. 7
Suspendarea şi încetarea contractului colectiv de munca au loc potrivit prevederilor <>art. 32 şi 33 din Legea nr. 130/1996 , republicatã.
ART. 8
(1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
(2) Dacã nu se realizeazã consensul, clauza se interpreteazã în favoarea salariaţilor.
(3) Soluţionarea litigiilor intervenite cu ocazia executãrii, a modificãrii, suspendãrii sau a încetãrii contractului colectiv de munca la nivel de ramura se face în cadrul comisiei paritare, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, prezentat în anexa nr. 1.
(4) Prezenta procedura de soluţionare a litigiilor nu exclude sesizarea instanţelor de judecata competente.
(5) Adoptarea unei hotãrâri de cãtre comisia paritara impiedica sesizarea instanţei, iar dacã sesizarea a avut loc, judecarea înceteazã.
ART. 9
(1) Refuzul patronilor de a negocia şi/sau de a inregistra contractul colectiv de munca la nivel de unitate nu poate fi posibil şi constituie încãlcare a prevederilor <>Legii nr. 130/1996 , republicatã, şi da dreptul sindicatului de a sesiza Direcţia de munca şi protecţie socialã judeteana sau a municipiului Bucureşti, în vederea aplicãrii legii.
(2) Cu cel puţin 30 de zile înaintea expirãrii termenului pentru care a fost încheiat, pãrţile se obliga sa înceapã renegocierea contractului colectiv de munca la nivel de ramura, potrivit prevederilor Contractului colectiv de munca unic la nivel naţional.
(3) Patronii se obliga sa asigure afişarea în unitãţi, la locurile indicate de cãtre sindicate, a contractului colectiv de munca negociat, astfel încât salariaţii sa ia cunostinta de conţinutul acestuia.
ART. 10
Indiferent de schimbãrile survenite la nivel de unitate, în ceea ce priveşte conducerea managerialã sau structura capitalului, prezentul contract produce efecte pana la data expirãrii.
ART. 11
(1) În scopul salarizarii şi al acordãrii celorlalte drepturi prevãzute în prezentul contract pentru personalul instituţiilor finanţate din bugetul de stat, sindicatele şi ministerele vor purta negocieri cu guvernul pentru stabilirea surselor, înainte de adoptarea bugetului de stat, precum şi în vederea modificãrii ulterioare a acestuia.
(2) Pãrţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementeazã astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate în condiţiile prevãzute la alin. 1, pãrţile vor negocia utilizarea acestora pentru plata salariilor şi a celorlalte drepturi de personal la instituţiile finanţate de la bugetul de stat.
ART. 12
Împuterniciţii organelor de conducere ale organizaţiilor patronale, precum şi ai federaţiilor sindicale vor verifica, la sesizarea uneia dintre pãrţi, modul în care sunt respectate prevederile din prezentul contract. Administraţiile vor asigura intrarea în unitate a acestora, în conformitate cu regulamentul de ordine interioarã, şi protecţia lor în unitate pe durata verificãrii, cu respectarea normelor în vigoare.
ART. 13
(1) Drepturile salariaţilor, prevãzute în prezentul contract colectiv de munca, nu pot constitui cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale, care au fost recunoscute anterior, negociate la nivel de grup de unitãţi, de unitãţi sau de instituţii.
(2) Dacã prin reglementãri sau acorduri anterioare au fost prevãzute drepturi mai favorabile pentru salariaţi, se vor aplica aceste drepturi, cu excepţia situaţiilor când prin lege, în mod expres, se dispune altfel.
(3) În situaţiile în care, în privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementãri legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.
(4) Pãrţile se obliga ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze şi sa nu susţinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
(5) Pãrţile convin sa facã intervenţiile necesare pentru respectarea prevederilor <>art. 27, alin. 2, din Legea nr. 54/1991 şi, respectiv, pentru consultarea organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare, în toate cazurile în care iniţiazã acte normative ce privesc relaţiile de munca.
ART. 14
(1) Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca, în termen de 10 zile de la înregistrare vor începe negocierile pentru încheierea, în maximum 20 de zile, a contractelor colective de munca la nivelul grupurilor de unitãţi, unitãţilor economice şi instituţiilor publice, pe care pãrţile semnatare le reprezintã.
(2) Contractul colectiv de munca la nivel de ramura fiind un acord cu privire la limitele minime ale drepturilor salariaţilor, contractele colective de munca la nivelurile inferioare, inclusiv contractul individual de munca, nu pot prevedea drepturi sub aceste limite.
(3) În cazul în care, din diferite motive, pãrţile au încheiat contracte colective de munca la nivel inferior înaintea contractelor colective de munca la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de munca la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.

CAP. 2
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca

ART. 15
(1) În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, la angajarea acestora vor fi negociate şi vor fi încheiate contracte individuale de munca, care vor respecta caracterul minimal al contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura.
(2) La negocierea contractelor individuale de munca, salariaţii sunt asistaţi de sindicate, dacã aceştia solicita asistenta.
(3) În contractele colective de munca încheiate la nivel de unitate, bazate pe negocieri colective cu sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor, dupã caz, pãrţile contractante obliga pe salariaţii, alţii decât membrii de sindicat, sa plãteascã o contribuţie lunarã în valoare de minimum 0,5% din salariul lunar negociat.
(4) Dupã încheierea sau renegocierea contractelor individuale de munca, semnatarii contractului colectiv de munca la nivel de unitate vor consemna rezultatul negocierilor într-un proces-verbal, în care vor evidenţia şi sumele obţinute de la salariaţii nesindicalisti, acesta urmând a fi înregistrat ca anexa la contractul colectiv de munca. Din sumele rezultate în condiţiile alin. (4), 50% rãmân la dispoziţia sindicatului din unitate, în situaţia în care acesta este afiliat la una dintre federaţiile semnatare ale Contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura, iar restul de 50% din suma se vireazã în contul federaţiei sindicale la care sindicatul din unitate este afiliat.
(5) Sumele prevãzute la alin. (3) vor fi calculate, reţinute şi virate de cãtre administraţia societãţii în conformitate cu convenţia încheiatã între patronat şi sindicat.
ART. 16
(1) Contractul individual de munca se încheie, de regula, pe durata nedeterminatã, pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetãţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi al competentei profesionale, prin concurs, examen sau proba practica.
(2) Contractele individuale de munca se pot încheia şi pe o perioada determinata, în condiţiile prevãzute de lege.
(3) Încadrarea, indiferent de funcţie, se face pe criteriul pregãtirii profesionale, al competentei şi probitatii morale.
(4) Examenul, concursul sau proba practica vor fi susţinute în fata unei comisii, în a carei componenta va fi inclus cel puţin un membru al sindicatului.
(5) Patronul se obliga sa afiseze posturile vacante şi condiţiile de ocupare a lor.
(6) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacã un salariat şi o persoana din afarã unitãţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(7) Prevederile alin. 1-6 se aplica şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare, cu excepţia situaţiilor în care, prin contractele colective de munca încheiate la celelalte niveluri, au fost stabilite alte criterii care au prioritate.
(8) Contractele individuale de munca se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeazã, iar aceste contracte individuale de munca sunt anexe la contractul colectiv de munca şi nu pot fi modificate pe perioada derulãrii decât numai prin negociere în comisia mixtã sindicat-patronat.
ART. 17
(1) Contractul individual de munca va cuprinde cel puţin clauzele din Contractul colectiv de munca unic la nivel naţional, prevãzute în anexa nr. 3.
(2) Contractele individuale de munca pot fi încheiate şi pe durata determinata, în condiţiile negociate în contractul colectiv de munca. Salarizarea noilor angajaţi pe perioada de proba se face cu respectarea salariului minim al categoriei de personal în care se încadreazã salariatul.
ART. 18
(1) Contractul individual de munca se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale, numai prin acordul pãrţilor sau potrivit legii.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, la locul muncii sau la drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeazã de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca, pentru acest motiv.
(3) Delegarea şi detasarea salariaţilor se fac în condiţiile prevãzute de lege, cu acordarea drepturilor prevãzute în prezentul contract.
ART. 19
Contractul individual de munca poate fi suspendat, în ceea ce priveşte efectele sale, numai prin acordul pãrţilor sau în cazurile prevãzute în mod expres de lege.
ART. 20
(1) Încetarea contractului individual de munca poate avea loc în condiţiile prevãzute de lege, prin unul din urmãtoarelor moduri:
a) acordul pãrţilor;
b) desfacerea din initiativa uneia dintre pãrţi, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) În cazurile în care unitatea, potrivit legii, este obligatã sa acorde un preaviz la desfacerea contractului individual de munca, durata acestuia va fi de minimum 15 zile lucrãtoare.
(3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitãţii, pentru a-şi cauta un loc de munca, fãrã ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate pot fi acordate prin cumul, în condiţiile stabilite de patron.
(4) În cazul în care unei persoane i se desface contractul individual de munca fãrã sa i se acorde preavizul prevãzut la alin. 2, în afarã drepturilor cuvenite la zi, aceasta are dreptul la o indemnizaţie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului individual de munca, dacã nu apar sau dacã nu exista reglementãri legale mai favorabile salariatului.
ART. 21
Contractul individual de munca nu poate fi desfãcut din initiativa celui care angajeazã, în cazurile în care, prin lege sau prin contractul colectiv de munca, au fost prevãzute asemenea interdicţii.
ART. 22
(1) La desfacerea contractului individual de munca, din motive neimputabile salariatului, unitatea va acorda acestuia o compensaţie echivalenta cu un salariu mediu pe unitate.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului individual de munca a intervenit din urmãtoarele motive:
a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi, de natura celui ocupat de cel în cauza, ca urmare a restrângerii activitãţii, reorganizãrii şi retehnologizãrii;
b) unitatea îşi înceteazã activitatea;
c) unitatea se muta în alta localitate şi are posibilitatea sa-şi asigure cadrele necesare pe plan local;
d) unitatea se muta în alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost incadrata, din motive neimputabile acesteia, şi nu i s-a oferit trecerea într-o munca corespunzãtoare;
f) în postul ocupat de persoana incadrata în munca este reintegrat, pe baza hotãrârii organelor competente, cel care a deţinut anterior acel post.

CAP. 3
Condiţii de munca, protecţia muncii şi P.S.I.

ART. 23
(1) Pãrţile se obliga sa depunã eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea continua a condiţiilor de munca.
(2) Pana la realizarea obiectivului menţionat la alineatul precedent, în contractele colective de munca vor fi prevãzute proceduri de consultare obligatorie a reprezentanţilor sindicali cu cei care angajeazã, referitoare la orice mãsuri ar urma sa fie luate pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de munca.
(3) La stabilirea mãsurilor vizând condiţiile de munca, pãrţile implicate vor tine seama de urmãtoarele principii de baza:
a) mãsurile prevãzute sa vizeze, mai întâi, ameliorarea realã a condiţiilor de munca şi numai dacã acest lucru nu este posibil la un moment dat sa se procedeze la compensãri bãneşti sau de alta natura;
b) mãsurile prezentate pentru ameliorarea condiţiilor de munca trebuie sa fie realizate împreunã cu reprezentanţii sindicatelor, astfel încât aceştia sa fie consultaţi şi informati cu privire la aceste mãsuri, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.
(4) În vederea realizãrii obiectivelor prevãzute la alineatul precedent, pãrţile contractante vor asigura cuprinderea în contractele colective de munca a mãsurilor prevãzute de <>Legea nr. 90/1996 , republicatã.
ART. 24
(1) Organizarea activitãţii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de munca cu precizarea activitãţilor şi a raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi sunt atribuţii de competenta exclusiva a celor care angajeazã.
(2) Activitatea de protecţie şi securitate la locul de munca va fi coordonata de comitetele de igiena şi sãnãtate în munca, constituite potrivit legii.
ART. 25
(1) Patronul va asigura organizarea raţionalã a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza se stabilesc sarcini şi raspunderi sub forma de norme de munca. Acestea pot fi: norme de timp, norme de producţie, norme de personal, însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de deservire, menite sa asigure utilizarea integrala şi eficienta a timpului de lucru.
(2) Normele de munca vor fi astfel stabilite încât sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi la o tensiune nervoasa, care sa nu conducã la oboseala excesiva a salariaţilor. Pe baza acestora se întocmeşte fişa de personal pentru fiecare salariat.
(3) Normele de munca aprobate de conducãtorul unitãţii, cu avizul sindicatelor, constituie anexa la contractul colectiv de munca şi sunt aduse la cunostinta salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.
ART. 26
(1) Activitatea de normare a muncii se referã la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activitãţii fiecãreia, şi se bazeazã pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfãşoarã ca un proces continuu, în permanenta concordanta cu schimbãrile ce au loc în organizarea şi în nivelul de dotare tehnica a muncii.
(2) În toate situaţiile în care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la solicitarea excesiva sau, dupã caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate se tsiiimpune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerutã atât de patronat, cat şi de sindicate. În caz de divergenta în ceea ce priveşte calitatea normelor de munca, se va recurge la expertiza tehnica stabilitã de comun acord.
Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele pãrţi.
(3) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat. Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de patron, pentru prima solicitare a sindicatelor, când se referã la acelaşi post (aceeaşi funcţie) de lucru.
(4) În situaţia în care normele de munca sunt reduse fãrã consultarea sindicatului, patronul nu poate veni cu propuneri de disponibilizari de personal din acest motiv.
ART. 27
(1) Patronul are obligaţia sa asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariaţii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupã caz, sarcinile ce decurg din funcţiile sau din posturile pe care le deţin.
(2) Pentru preîntâmpinarea sau înlãturarea efectelor calamitãţilor sau a altor cazuri de forta majorã, precum şi în situaţii care pericliteazã sãnãtatea sau viata unor persoane, fiecare salariat, indiferent de funcţia sau de postul pe care îl ocupa, are obligaţia de a participa la executarea oricãror lucrãri şi la luarea tuturor mãsurilor cerute de nevoile unitãţii.
ART. 28
Numãrul de personal care va fi angajat se va stabili în raport cu volumul activitãţii desfãşurate, cu durata timpului normal de lucru şi cu normele de munca, pentru a se evita încãrcarea excesiva cu sarcini a salariaţilor.
ART. 29
(1) În toate cazurile în care munca este efectuatã într-un ritm impus, colectiv sau individual, în normele de munca vor fi incluşi şi timpi de refacere a capacitãţii de munca.
(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea realã a timpului de refacere a capacitãţii de munca, numãrul de personal va cuprinde un numãr corespunzãtor de salariaţi pentru înlocuire.
ART. 30
(1) Locurile de munca pot fi cu condiţii normale şi cu condiţii deosebite.
(2) Locurile cu condiţii deosebite şi speciale de munca (grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea) sunt stabilite prin contractul colectiv de munca la nivelul unitãţilor şi instituţiilor, cu respectarea <>H.G. nr. 261/2001 şi <>Legii nr. 19/2000 .
ART. 31
(1) Pentru prestarea activitãţii la locurile de munca prevãzute în art. 30, alin. 2, salariaţii au dreptul, dupã caz, la sporuri la salariul de baza, la durata redusã a timpului de lucru, la alimente de intarire a rezistentei organismului, la echipament de protecţie gratuit, la materiale igienico-sanitare, la concedii suplimentare, prevãzute în contractul colectiv de munca la nivel de unitate şi de instituţii; duratele de reducere a vârstei de pensionare, în aceste cazuri, sunt cele prevãzute de lege.
(2) Categoriile de salariaţi prevãzute la art. 30, alin. 2, vor fi supuse obligatoriu unui examen medical, efectuat de medicul de medicina muncii, în condiţiile ce se vor stabili în contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau de instituţie, dar nu mai puţin de o data la 3 luni.
ART. 32
(1) În cazul în care condiţiile de munca se normalizeaza, salariaţii vor beneficia pentru refacerea capacitãţii de munca, încã minimum doua luni, de urmãtoarele drepturi:
- spor pentru condiţii grele de munca;
- spor pentru nocivitate;
- alimentaţie de intarire a rezistentei organismului.
(2) De drepturile prevãzute la alin. 1 beneficiazã şi salariaţii care îşi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, dacã drepturile de aceeaşi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 33
(1) În toate cazurile în care condiţiile de munca s-au inrautatit, determinând reclasificarea locurilor de munca, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari începând cu data schimbãrii condiţiilor de munca, indiferent de momentul efectuãrii reclasificarii de cãtre organele competente.
(2) De drepturile prevãzute la alin. 1 beneficiazã şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile prevãzute la acelaşi alineat şi îşi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, dacã drepturile de aceeaşi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 34
În afarã prevederilor normelor generale republicane şi departamentale de protecţie a muncii, pe care pãrţile le considera ca fiind minimale şi obligatorii, în contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitãţi, de unitate şi de instituţii vor fi incluse clauze suplimentare la punerea în aplicare.
ART. 35
(1) Pãrţile sunt de acord ca nici o mãsura de protecţie a muncii nu este eficienta dacã nu este cunoscutã, însuşitã şi aplicatã în mod constient de salariaţi.
(2) Patronul va asigura testarea şi perfecţionarea profesionalã a salariaţilor, cu privire la normele de protecţie a muncii şi P.S.I. Prin contractele colective de munca la nivel de unitãţi vor fi prevãzute mãsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi rãspunderile, controalele proprii, în conformitate cu reglementãrile elaborate de Departamentul Protecţiei Muncii din Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale şi cu normele proprii. Timpul afectat acestor activitãţi, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de munca şi este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca ori a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv, cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca şi la normele de protecţie a muncii, pe care este obligat sa le cunoascã şi sa le respecte în procesul muncii.
(4) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbãri ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiti în condiţiile prevãzute la alineatul precedent.
ART. 36
(1) Contravaloarea echipamentului de protecţie se suporta integral de cãtre patron, iar cea a echipamentului de lucru, conform prevederilor contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitãţi, de unitãţi şi de instituţii publice.
(2) În toate cazurile în care, în afarã echipamentului de lucru prevãzut de lege, patronul cere o anumitã ţinuta vestimentara, specialã, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de cãtre patron.
ART. 37
Prin contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitãţi, de unitãţi şi de instituţii se vor stabili parametrii de microclimat ce vor fi urmãriţi la fiecare loc de munca, în vederea luãrii mãsurilor de protecţie a muncii specifice, precum şi programele de control al realizãrii mãsurilor stabilite.
ART. 38
(1) În vederea menţinerii şi a îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii la locurile de munca, patronul va lua cel puţin urmãtoarele mãsuri:
a) amenajarea ergonomica a locului de munca;
b) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bãi, grupuri sanitare, sali de repaus, cantine); diminuarea, pana la eliminarea treptata, a emisiilor poluante.
(2) Mãsurile concrete în sensul prevederilor alin. 1 se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitãţi şi de instituţii.
(3) Salariaţii sunt obligaţi sa pãstreze în bune condiţii amenajãrile efectuate de patron, sa nu le deterioreze, sa nu le descompuna, ori sa sustragã componente ale acestora.
ART. 39
(1) Patronul se obliga ca la angajare şi ulterior, cel puţin o data pe an, sa organizeze examinarea medicalã gratuita a salariaţilor, în scopul de a constata dacã sunt apţi pentru desfãşurarea activitãţii în postul pe care ar urma sa-l ocupe sau pe care îl ocupa, precum şi pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Cheltuielile cu examinarea medicalã se suporta de angajator, condiţiile concrete de examinare urmând a fi stabilite cu sindicatele.
(2) Salariaţii sunt obligaţi sa se supunã examinarilor medicale, în condiţiile organizãrii potrivit prevederilor alin. 1.
(3) În cazul când dispoziţii legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevãd examinari medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de munca vor fi aplicate aceste prevederi.
(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicalã organizatã potrivit alin. 1 şi 3 constituie abatere disciplinarã.
(5) Examinarea medicalã a salariaţilor la angajare şi, ulterior, o data pe an se face de cãtre unitãţile sanitare de specialitate acreditate de Ministerul Sãnãtãţii.
ART. 40
La cererea uneia dintre pãrţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de protecţia muncii vor fi consultaţi obligatoriu asupra reducerii duratei timpului de lucru şi cu privire la acordarea de concedii suplimentare.
ART. 41
(1) Pãrţile se obliga sa asigure un regim de protecţie specialã a muncii femeilor şi a muncii tinerilor în varsta de pana la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi de prevederile prezentului contract, pe care le considera ca fiind minimale.
(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor, reglementate de legislaţia muncii, pot fi stabilite prin contractul colectiv de munca de la celelalte niveluri.
ART. 42
(1) Patronul se obliga sa nu refuze angajarea sau menţinerea în munca a persoanelor handicapate, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, aferente posturilor existente.
(2) Salariaţii reprezentaţi de organizaţiile sindicale vor sprijini angajarea şi menţinerea în munca a handicapaţilor, în condiţiile alin. 1.
ART. 43
În cazul recomandãrilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de munca şi, dupã caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilitãţile fiecãrei unitãţi, stabilite cu sindicatele.
ART. 44
În conformitate cu prevederile legale, unitãţile vor face toate demersurile necesare în vederea asigurãrii salariaţilor care îşi desfãşoarã activitatea în locuri de munca cu un grad ridicat de periculozitate şi toxicitate, la risc profesional, prin societãţi de asigurãri abilitate în acest sens.
ART. 45
În cazul unor accidente de munca cu urmãri grave pentru salariat, unitãţile vor suporta plata cheltuielilor ocazionate de recuperarea capacitãţii de munca a acestora (operaţii, proteze etc.)
ART. 46
Unitãţile au obligativitatea înregistrãrii în cãrţile de munca ale salariaţilor a grupelor de munca în care sunt încadraţi şi a plãţii corespunzãtoare a C.A.S.
ART. 47
(1) Patronul va finanta întregul ansamblu de activitãţi legate de protecţia muncii, potrivit obligaţiilor ce-i revin din legislaţia în domeniu şi din contractul colectiv de munca.
(2) Federaţiile patronale şi sindicale semnatare pot organiza şi desfasura verificãri privind respectarea normativelor, a normelor şi a prevederilor din contractele colective de munca, cu privire la protecţia şi securitatea muncii.

CAP. 4
Salarizarea şi alte drepturi salariale

ART. 48
(1) Pentru munca prestatã în condiţiile prevãzute în contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului de munca, indiferent de natura unitãţii în care acesta îşi desfãşoarã activitatea.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile şi sporurile la salariul de baza. La unitãţile producãtoare de produse agricole, o parte din salariu se poate plati şi în natura. Plata în natura, stabilitã prin negocieri la nivel de unitãţi, nu poate depãşi 25% din salariu, cu respectarea <>Legii nr. 35/1993 privind reţinerea impozitului.
ART. 49
(1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt urmãtoarele:
a) în acord;
b) în regie sau dupã timp;
c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unitãţii.
(2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una din urmãtoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect.
(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(4) Forma de organizare a muncii şi de salarizare, ce ar urma sa se aplice fiecãrei activitãţi, se stabileşte prin contractul colectiv de munca la nivelul unitãţii.
ART. 50
Salariul de baza minim negociat pe ramura agriculturii, pisciculturii şi pescuitului este de 1.983.000 lei lunar, pentru munca necalificatã.
ART. 51
(1) Sporurile minime ce se acorda în condiţiile prezentului contract sunt:
a) pentru condiţiile deosebite de munca, grele, penibile sau periculoase - 15% din salariul de baza;
b) pentru condiţii nocive de munca - 15% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
c) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru, lucrul în zilele libere şi de sarbatori legale - 100% din salariul de baza;
d) pentru vechime în munca
- minimum 5% din salariul de baza, pentru minimum 3 ani vechime,
- maximum 25% din salariul de baza pentru o vechime de peste 20 de ani;
e) pentru lucrul în timpul nopţii - 25% din salariul de baza;
f) sporul de şantier - 10% din salariul de baza;
g) pentru exercitarea şi a atribuţiilor aferente unei alte funcţii - 50% din salariul de baza al funcţiei ale carei atribuţii sunt îndeplinite, pentru timpul necesar executãrii funcţiei suplimentare, cu condiţia realizãrii sarcinilor de serviciu pentru funcţia de baza;
h) spor de izolare - 15% din salariul de baza.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitãţi, de unitãţi şi de instituţii pot fi negociate şi alte categorii de sporuri.
ART. 52
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaosurile de salariu reprezentând plusul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de pana la 10% din fondul de salarizare realizat lunar şi cumulat;
c) cota-parte din profit ce se repartizeazã salariaţilor este de 10% din profitul net;
d) alte adaosuri convenite la nivelul unitãţilor şi instituţiilor;
e) tichete de masa care pot fi acordate conform prevederilor legale.
(2) Condiţiile de diferentiere, de diminuare sau de anulare a participãrii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada la care se acorda cota de profit salariaţilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate şi, dupã caz, de instituţie.
ART. 53
(1) Patronatul se obliga sa asigure condiţiile necesare realizãrii de cãtre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) În situaţia în care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizãrii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plãteascã salariaţilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost întrerupt.
ART. 54
(1) În cazurile excepţionale, când din motive tehnice sau din alte motive, activitatea a fost întreruptã, salariaţii vor primi 75% din salariul de baza individual avut, cu condiţia ca încetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor şi dacã în tot acest timp au rãmas la dispoziţia unitãţii pentru a putea fi folosiţi la alte munci. Prin negocieri la nivelul unitãţii sau al instituţiei se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a rãmâne la dispoziţia unitãţii - prezenţi în incinta unitãţii, în asteptarea reluarii activitãţii - sau de a rãmâne la domiciliu, de unde sa poatã fi convocaţi de unitate.
(2) În cazurile prevãzute în alin. 1, salariaţii beneficiazã şi de celelalte drepturi prevãzute de lege pentru astfel de situaţii.
ART. 55
(1) Indexarea salariilor se face pe baza coeficienţilor de indexare stabiliţi de Comisia Nationala de Indexare.
(2) Ca urmare a indexãrii, patronatul se obliga sa recalculeze tarifele sau, respectiv, cotele de manopera pe unitatea de produs sau valoricã, corespunzãtor formelor de organizare a muncii şi de salarizare, aplicate în unitate.
ART. 56
Plata salariilor se face periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de munca la nivelul unitãţii sau al instituţiei.
ART. 57
(1) Toate drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror obligaţii bãneşti ale unitãţii sau ale instituţiei.
(2) În caz de faliment sau de lichidare judiciarã, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, urmând sa fie plãtite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.
ART. 58
Patronii sunt obligaţi sa ţinã evidenta activitãţii desfãşurate în baza contractului individual de munca şi a drepturilor de care salariaţii au beneficiat şi sa le elibereze dovezi despre acestea.
ART. 59
Salariul individual se poate stabili în funcţie de calificare, de importanta şi de complexitatea lucrãrilor ce revin postului în care este încadrat, corespunzãtor competentei profesionale şi pregãtirii, pe baza fisei postului cu atribuţiile de serviciu. La stabilirea salariului nu pot fi fãcute discriminãri pe criterii politice, etnice, religioase, de varsta, sex, de stare materialã sau de rudenie.

CAP. 5
Timpul de munca şi timpul de odihna

ART. 60
(1) Durata normalã a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe saptamana, realizate prin saptamana de lucru de 5 zile.
(2) La locurile de munca unde, datoritã specificului activitãţii, nu exista posibilitatea încadrãrii în durata normalã a timpului de lucru pot fi stabilite forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupã caz, în tura, tura continua, turnus, program fractionat.
(3) Locurile de munca la care se aplica formele specifice de organizare a programului de lucru prevãzute la alin. 2, precum şi modalitãţile concrete de organizare şi evidenta a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitãţi, de unitãţi şi de instituţii.
ART. 61
(1) Pentru unele activitãţi, locuri de munca şi categorii de personal, prevãzute în contractul colectiv de munca la nivel de unitãţi sau de instituţii, pot fi stabilite programe de lucru parţiale, corespunzãtoare unor fracţiuni de norma, cu o durata a timpului de lucru de 6, de 4 sau de 2 ore pe zi. Drepturile salariaţilor care lucreazã în astfel de situaţii se acorda proporţional cu timpul lucrat.
(2) Femeile care au în îngrijire copii de pana la 7 ani pot lucra cu 1/2 norma fãrã sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sunt: concediul de odihna, alocaţia de stat pentru copii, vechimea în munca etc.
(3) La cerere, salariaţii cu program parţial de lucru vor fi încadraţi în program normal dacã exista posturi vacante şi dacã întrunesc condiţiile ocupãrii acestor posturi.
ART. 62
(1) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în locuri de munca cu condiţii deosebite beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru sub 8 ore/zi, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Reducerea duratei timpului de lucru în locuri unde exista munca cu condiţii deosebite nu afecteazã salariul şi vechimea în munca, aferente duratei normale a timpului de lucru.
(3) Durata reducerii timpului normal de lucru şi categoriile de personal care beneficiazã de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitãţi şi de instituţii.
ART. 63
(1) Începerea şi sfârşitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioarã, întocmit de cãtre administraţia unitãţii, cu acordul reprezentanţilor sindicali.
(2) În toate cazurile în care se dovedeşte ca este posibil, cei care angajeazã şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalitãţi de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu stabilite potrivit art. 23, 26 şi 27, la deteriorarea condiţiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
ART. 64
(1) Orele prestate la solicitarea patronului peste programul normal de lucru şi în zilele nelucrãtoare sunt ore suplimentare.
(2) Salariaţii pot fi chemaţi sa presteze ore suplimentare numai cu consimţãmântul lor. Ceea ce depãşeşte 120 de ore pe an de persoana necesita şi acordul sindicatelor din unitate sau instituţie.
ART. 65
(1) Compensarea orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzãtor.
(2) Orele care nu au putut fi compensate pana la sfârşitul lunii se plãtesc sub forma de spor, conform art. 51 lit. c).
ART. 66
(1) Pentru persoanele al cãror program de lucru se desfãşoarã pe timpul nopţii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decât durata timpului de munca prestatã în timpul zilei, fãrã diminuarea salariului de baza şi a vechimii în munca.
(2) Prevederile alin. 1 nu se aplica salariaţilor care lucreazã la locuri de munca cu condiţii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mica de 8 ore.
(3) La unitãţile în care procesul muncii este neintrerupt sau condiţiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel din timpul zilei. Munca prestatã în timpul nopţii, în cadrul unui astfel de program, se plãteşte cu un spor de 25% din salariul de baza, dacã timpul astfel lucrat reprezintã cel puţin 1/2 din programul de lucru; de acest spor beneficiazã şi salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mica de 8 ore/zi.
(4) Se considera munca desfasurata în timpul nopţii munca prestatã în intervalul cuprins între orele 22 şi 6, cu posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu o ora în plus sau în minus fata de aceste limite.
ART. 67
(1) În fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus sãptãmânal.
(2) Repausul sãptãmânal se acorda, de regula, sambata şi duminica.
(3) În cazul în care activitatea la locul de munca în zilele de sambata şi duminica nu poate fi întreruptã (de exemplu, în unitãţile zootehnice, mecanizarea agriculturii etc.), cele doua zile de repaus vor fi acordate într-o perioada de maximum 7 zile, pe baza de grafice lunare, aprobate de patronat şi de sindicat.
ART. 68
(1) Sunt zile nelucrãtoare zilele de repaus sãptãmânal şi zilele de sarbatori legale şi religioase, dupã cum urmeazã:
- 1 şi 2 ianuarie;
- 8 Martie - Ziua Femeii;
- a doua zi de Paste;
- 1 Mai;
- Ziua agricultorului sau a lucrãtorilor din industria alimentara sau Ziua lucrãtorilor din piscicultura şi pescuit sau Ziua medicului veterinar;
- 1 Decembrie;
- 25 şi 26 Decembrie.
(2) Prin contractele colective de munca se pot stabili şi alte zile nelucrãtoare decât cele de la alin. 1, conform specificului domeniului de activitate.
ART. 69
Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Acest repaus se include în programul de lucru.
ART. 70
Salariaţii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Administraţia va analiza cererea şi va aproba aceasta în funcţie de posibilitãţi.
ART. 71
Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihna plãtit, de minimum 21 de zile lucrãtoare.
ART. 72
(1) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihna suplimentar de 3 zile, iar nevazatorii, de 6 zile.
(2) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii deosebite beneficiazã de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile/an. Prin contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitãţi, de unitãţi şi instituţii se pot negocia concedii de odihna suplimentare mai mari.
(3) Salariaţii care au varsta sub 18 ani au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu plãtit de 24 de zile lucrãtoare.
ART. 73
Prin contractele colective de munca de la celelalte niveluri vor fi stabilite criteriile pe baza cãrora salariaţii pot beneficia de concedii de odihna anuale şi de concedii de odihna suplimentare mai mari.
ART. 74
(1) Pe durata concediului de odihna, salariaţii vor primi o indemnizaţie formatã din salariul de baza la data plecãrii în concediu, corespunzãtor numãrului de zile de concediu, majoratã cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe o perioada de 3 luni, lucrate anterior plecãrii în concediu.
(2) Indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mica decât salariul de baza, sporul de vechime şi indemnizaţia pentru funcţia de conducere, luate împreunã, corespunzãtor numãrului de zile de concediu.
(3) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se poate stabili ca, în raport cu posibilitãţile economico-financiare ale unitãţii şi, dupã caz, ale instituţiei, pe lângã indemnizaţia de concediu, sa se plãteascã şi o prima de vacanta.
(4) Indemnizaţia de concediu şi, dupã caz, prima de vacanta se plãtesc înainte de plecarea în concediu.
(5) Orice convenţie prin care se renunţa total sau în parte la dreptul la concediul de odihna este interzisã.
ART. 75
Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea salariatului; una din fracţiuni va trebui sa fie de cel puţin 12 zile lucrãtoare; cealaltã parte va trebui acordatã şi luatã pana la sfârşitul anului în curs.
ART. 76
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite, pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situaţii, dupã cum urmeazã:
- cãsãtoria salariatului - 5 zile;
- cãsãtoria unui copil - 3 zile;
- naşterea unui copil - 3 zile;
- decesul soţului, al copilului, pãrinţilor, socrilor - 3 zile;
- decesul bunicilor, al fraţilor şi surorilor - 2 zile;
- donatorii de sânge - conform legii;
- la schimbarea locului de munca în alta localitate, în cadrul aceleiaşi unitãţi, cu schimbarea domiciliului - 5 zile.
(2) Salariaţii au dreptul la 30 de zile concediu fãrã plata, acordat o singura data, pentru pregãtirea şi susţinerea lucrãrii de diploma în învãţãmântul superior, seral şi fãrã frecventa.
(3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fãrã plata, în condiţiile legii.
(4) Prin contractele colective de munca încheiate la celelalte niveluri, se pot negocia şi alte situaţii în care salariaţii beneficiazã de zile libere plãtite şi numãrul lor.

CAP. 6
Alte mãsuri de protecţie şi facilitãţi acordate salariaţilor

ART. 77
În cazul în care unitatea este pusã în situaţia de a efectua reduceri de personal, ca urmare a restrângerii activitãţii, a retehnologizãrii, automatizarii şi robotizarii procesului de producţie, angajatorul va respecta urmãtoarele:
a) va pune la dispoziţia sindicatului justificarea tehnicoeconomica asupra mãsurilor privind posibilitãţile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientarea profesionalã; federaţiile sindicale şi sindicatele vor face propuneri privind efectuarea reducerilor la toate categoriile de personal existente în cadrul unitãţilor;
b) va supune spre analiza şi avizare justificarea, împreunã cu obiecţiile şi propunerile sindicatului, consiliului de administraţie sau, dupã caz, adunãrii generale a actionarilor;
c) concomitent, patronul va informa sindicatul asupra motivelor ce stau la baza reducerii numãrului de salariaţi, precum şi asupra unor eventuale posibilitãţi de redistribuire a acestora; anunţul se va face astfel:
- cu 90 de zile calendaristice înainte, în cazul schimbãrii sediului unitãţii în alta localitate;
- cu 60 de zile înainte, dacã reducerea se datoreazã restrângerii activitãţii, retehnologizãrii sau altor cauze.
ART. 78
În situaţia în care desfacerea contractului de munca nu poate fi evitata, administraţia va comunica în scris fiecãrui salariat:
a) termenul de preaviz, în condiţiile prevãzute în prezentul contract colectiv de munca;
b) dacã se oferã sau nu un alt loc de munca, ori cuprinderea într-o forma de recalificare profesionalã.
ART. 79
(1) La aplicarea efectivã a reducerii de personal, dupã reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, mãsurile vor afecta în ordine:
a) contractele de munca ale salariaţilor care cumuleazã doua sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumuleazã pensia cu salariul;
b) contractele de munca ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea unitãţii;
c) contractele de munca ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea lor.
(2) La luarea mãsurii de desfacere a contractului de munca pentru reducerea de posturi, vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii minimale:
a) dacã mãsura ar putea afecta doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate sau instituţie se va desface contractul de munca al soţului care are salariul cel mai mic, fãrã ca, prin aceasta, sa se poatã desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) mãsura sa afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere;
c) mãsura sa afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bãrbaţii vaduvi sau divortati care au în îngrijire copii, unicii intretinatori de familie, precum şi salariaţii, bãrbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cererea lor.
(3) În cazul în care mãsura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfecţionare a pregãtirii profesionale şi a încheiat cu unitatea economicã un act adiţional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate într-o anumitã perioada de timp, administraţia nu-i va pretinde acestuia despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucrata pana la împlinirea termenului, dacã mãsura desfacerii contractului de munca nu-i este imputabilã.
ART. 80
Sindicatele au dreptul sa verifice modul de aplicare a prevederilor art. 77, iar în ipoteza în care doua sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.
ART. 81
Unitatea sau instituţia care îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioada de 12 luni de la luarea mãsurilor de desfacere a contractului de munca (pentru motive prevãzute la art. 77) are obligaţia sa încunoştinţeze în scris despre aceasta organizaţiile sindicale şi sa facã publica mãsura. Unitatea sau instituţia va reangaja salariaţii cãrora li s-a desfãcut contractul de munca pentru motivele prevãzute la art. 77, care au pregãtirea necesarã pentru ocuparea posturilor vacante şi care s-au prezentat în termen de 15 zile de la data anunţului.
ART. 82
Salariaţii care se pensioneazã pentru limita de varsta primesc o indemnizaţie egala cu cel puţin un salariu de baza avut în luna pensionãrii.
ART. 83
În afarã de ajutoarele prevãzute de lege, la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de urmãtoarele ajutoare:
a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de trei salarii minime lunare negociate pe unitate;
b) dacã decesul a survenit din cauza unui accident de munca, a unui accident în legatura cu munca sau din cauza unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin 3 salarii de baza;
c) un salariu de baza plãtit de unitate sau instituţie mamei pentru naşterea fiecãrui copil; dacã mama nu este salariata, soţul acesteia beneficiazã de plata unui salariu de baza; dacã ambii soţi sunt salariaţii aceleiaşi unitãţi, fiecare va primi câte un salariu de baza;
d) doua salarii minime negociate pe unitate sau instituţie, la decesul soţului sau al sotiei ori la decesul unei rude de gradul I, aflate în întreţinerea salariatului;
e) doua salarii de baza, tinerilor casatoriti, cu ocazia primei cãsãtorii.
ART. 84
La nivelul unitãţii, din fondul social constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament şi odihna recuperatorie în staţiunile balneoclimaterice, în care este inclus şi transportul pe calea feratã (tren personal clasa a II-a) pentru salariaţi şi membrii lor de familie, în proporţie de cel puţin 50%.
ART. 85
Beneficiarii biletelor de tratament balnear şi de odihna recuperatorie din instituţiile publice vor suporta o contribuţie bãneascã diferenţiatã în funcţie de salariul de baza şi de sezon, contribuţie calculatã în baza grilei aprobate de Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale. Diferenţa se suporta din bugetul de asigurãri sociale.
ART. 86
Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea în cauza, inclusiv costul transportului pe calea feratã, clasa a II-a sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto în comun.
ART. 87
(1) Dacã salariatul se afla în incapacitate temporarã de munca, survenitã ca urmare a unui accident de munca sau în legatura cu munca, ori a contractãrii unei boli profesionale, patronul va plati acestuia, pe toatã perioada incapacitãţii, o compensaţie egala cu diferenţa dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitãţii şi ajutorul primit.
(2) Acordarea compensatiei prevãzute la alineatul precedent nu inlatura şi nici nu înlocuieşte dreptul legal la despãgubiri al salariatului în cauza, în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 88
Repartizarea spaţiilor de locuit, indiferent de natura lor, cãtre salariaţii unitãţilor sau ai instituţiilor se va face de cãtre o comisie paritara administraţie-sindicat conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau instituţie.
ART. 89
Salariaţii unitãţilor şi, dupã caz, ai instituţiilor, trimişi în delegaţie în ţara, vor beneficia de urmãtoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport şi a costului cazarii, potrivit condiţiilor stabilite prin contractele colective de munca de la celelalte niveluri;
b) nivelul diurnei de deplasare se stabileşte prin negociere la nivel de grupuri de unitãţi sau de unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplica la instituţiile publice.
ART. 90
Salariaţii unitãţilor sau ai instituţiilor, trimişi în detaşare, beneficiazã de drepturile de delegare prevãzute la art. 89. În cazul în care detasarea depãşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plãteşte o idemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizaţie se acorda proporţional cu numãrul de zile ce depãşeşte durata neîntreruptã de 30 de zile.
ART. 91
Persoanele detasate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşãrii, cu excepţia celor privind igiena şi protecţia muncii, chiar dacã la locul de munca unde sunt detasate acestea nu se mai regãsesc. Dacã la locurile de detaşare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda şi alte drepturi, persoanele detasate beneficiazã de acestea.
ART. 92
(1) În cazul în care salariata se afla în concediu de maternitate, unitatea sau instituţia va compensa pe o anumitã perioada diferenţa dintre salariul de baza individual avut şi indemnizaţia legalã la care are dreptul.
(2) Perioada pe durata cãreia se acorda compensarea va fi stabilitã prin contractele colective de munca la nivel de unitate şi instituţie, dar nu mai puţin de 6 sãptãmâni.
ART. 93
(1) În afarã concediului legal plãtit pentru îngrijirea copiilor, dacã patronatul accepta, salariata mama poate beneficia de încã un an de concediu fãrã plata.
(2) Pe perioada în care salariata sa afla în concediul prevãzut la alin. 1, acesteia nu i se va putea desface contractul de munca, iar în postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de munca pe durata determinata.
ART. 94
În caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru creşterea copilului pana la doi ani vor fi acordate tatãlui, dacã este în îngrijirea acestuia, cu respectarea <>Legii nr. 120/1997 .
ART. 97
În cazul decesului mamei, tatãl copilului, la cererea sa, va beneficia de:
a) compensaţia prevãzutã la art. 92;
b) concediul fãrã plata neutilizat de mama la data decesului, cu drepturile prevãzute la art. 93.
ART. 96
Salariata care renunţa la concediul legal pentru îngrijirea copilului sau la o parte a acestuia beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fãrã sa-i fie afectate salariul de baza şi vechimea în munca.
ART. 97
Salariatele gravide, începând cu luna a V-a, şi salariatele care alapteaza nu vor putea fi repartizate la munca de noapte.
ART. 98
(1) În contractele colective de munca la nivel de unitãţi vor fi prevãzute acţiuni cu caracter social, precum:
a) construirea, amenajarea şi întreţinerea de crese şi grãdiniţe pentru copiii salariaţilor, precum şi de cantine şi bufete pentru salariaţi;
b) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locurile de munca;
c) formarea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale, inclusiv în domeniul relaţiilor de munca;
d) construirea de locuinţe;
e) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate femeii şi copilului.
(2) Aceste acţiuni se suporta din fondul social constituit potrivit Legii bugetului de stat.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevãzute la alin. 1 se face de cãtre administraţie, cu consultarea sindicatelor.
(4) Fondurile neutilizate într-un an se reporteazã în anul urmãtor.
ART. 99
(1) În situaţia în care patronul încheie contracte cu parteneri strãini, potrivit cãrora salariaţii din societatea comercialã sau regia autonomã vor executa unele lucrãri în strãinãtate, condiţiile de munca, salarizarea, celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi vor fi stabilite prin negocieri colective, care se vor desfasura în condiţiile prevãzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern.
(2) Pentru buna desfãşurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispoziţia sindicatelor datele referitoare la condiţiile de munca în care urmeazã sa se execute lucrãrile contractate, inclusiv la drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
ART. 100
În toate situaţiile de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 268/2001 şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 626/2001 , angajatorii au obligaţia sa informeze sindicatul asupra intentiei de privatizare sau concesionare şi sa sprijine salariaţii în cumpãrarea de acţiuni.

CAP. 7
Formarea profesionalã

ART. 101
Prin termenul de formare profesionalã, pãrţile înţeleg sa desemneze orice procedura prin care un salariat dobândeşte o calificare, o alta calificare, precum şi orice procedura prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinand un certificat sau o diploma care atesta aceste situaţii.
(2) Formarea şi perfecţionarea profesionalã cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de munca, convenite între sindicate şi angajator.
(3) Pãrţile convin asupra necesitãţii şi obligativitatii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie.
ART. 102
La încheierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitãţi, de unitãţi sau de instituţii, pentru partea privind formarea profesionalã se va tine seama de cel puţin urmãtoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesarã formarea profesionalã şi a cãilor de realizare; adoptarea programului anual şi controlul aplicãrii acestuia se vor face, de comun acord, de cãtre sindicat şi patron; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionalã a salariaţilor se suporta de unitãţi şi instituţii;
b) sindicatul va participa, prin împuterniciţii sãi, la orice forma de examinare organizatã în vederea absolvirii unui curs de formare profesionalã în cadrul unitãţii sau al instituţiei;
c) în cazul în care unitatea urmeazã sa-şi schimbe total sau parţial profilul de activitate, aceasta va informa şi consulta sindicatul cu cel puţin 2 luni înainte de aplicarea mãsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajari de forta de munca din afarã;
d) în cazul în care un salariat identifica un curs de formare profesionalã pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un terţ, patronul va analiza cererea împreunã cu sindicatul, rãmânând la aprecierea patronului dacã şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de munca, în vederea formãrii profesionale, vor putea fi obligaţi sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, dacã pãrãsesc unitatea, din motive imputabile lor, înainte de împlinirea termenului stabilit prin contractul de şcolarizare; cheltuielile se suporta proporţional cu perioada rãmasã din contract.

CAP. 8
Alte prevederi în legatura cu drepturile şi obligaţiile patronilor

ART. 103
(1) Pãrţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi, în general, libertatea de opinie.
(2) Patronul va adopta o poziţie neutra şi impartiala fata de organizaţiile sindicale şi fata de reprezentanţii salariaţilor din unitãţi şi instituţii.
ART. 104
(1) Consiliul de administraţie sau adunarea generalã a actionarilor are obligaţia de a invita reprezentanţii sindicatelor reprezentative (conform <>Legii nr. 130/1996 , republicatã) sa participe la şedinţele sale, în condiţiile prevãzute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fãrã drept de vot.
(2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţa. Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi, aceştia urmând a avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale, puse în discuţie.
ART. 105
Patronul va asigura sindicatelor accesul la documentele necesare pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute la <>art. 29, alin. 2, din Legea nr. 54/1991 .
ART. 106
(1) Liderii organizaţiilor sindicale cu personalitate juridicã, care lucreazã nemijlocit în unitate sau în instituţie, în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu pana la 5 zile pentru activitãţi sindicale, la care se adauga timpul consumat pentru negociere cu patronatul.
(2) Numãrul celor care pot beneficia de prevederile alin. 1, precum şi durata timpului se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(3) Persoanele cu funcţii în conducerea sindicatului, salarizate de organizaţia sindicala, la încheierea mandatului îşi reiau calitatea de salariat al societãţii (regiei, instituţiei publice etc.).
ART. 107
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 11, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 (republicatã) privind contractul colectiv de munca, unitãţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitãţilor în domeniul pregãtirii, negocierii şi al aplicãrii contractelor colective de munca, la toate nivelurile.
(2) Sumele prevãzute conform alin. 1 se vor calcula luând ca baza suma de 8.000 lei/salariat pe an.
(3) Sumele constituite conform alin. 1 şi 2 se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totalã se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca la nivelul unitãţii;
b) 1/3 din suma totalã se vireazã de cãtre unitate la federaţia patronala reprezentativa semnatara la nivel de ramura;
c) 1/3 din suma totalã se vireazã de unitate în contul colector <<Fond de negociere a Contractului colectiv de munca la nivel naţional>>, deschis la Banca A.B.N
AMRO BANK ROMÂNIA - S.A. cu nr. 264100090820 pentru negocierile colective la nivel naţional.
d) din sumele constituite conform lit. a), b), c) de mai sus, 50% se vireazã organizaţiilor sindicale cu care au fost negociate şi semnate contractele colective de munca la fiecare nivel;
e) fondurile destinate negocierilor colective vor fi constituite şi vor fi virate în termen de o luna de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de munca.
(4) Unitãţile economice care negociaza şi semneazã contracte colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramura vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. 1, 2 şi 3 şi le vor vira cãtre federaţia patronala semnatara a contractului colectiv de munca la nivel de ramura, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca.
(5) În cazul în care, potrivit legii, se negociaza şi se încheie contracte colective de munca la nivelul unor grupuri de unitãţi, cheltuielile ocazionate cu aceste negocieri vor fi suportate din fondurile constituite la nivelul unitãţilor din grupul respectiv.
(6) Fondurile destinate negocierilor colective la unitãţile bugetare vor fi constituite la nivelul fiecãrei unitãţi care încheie contract colectiv de munca, cu respectarea prevederilor alin. 3.
(7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un subcont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele şi sindicatele vor urmãri şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de munca.
(8) Patronatele şi sindicatele vor gestiona şi vor utiliza fondurile destinate negocierilor colective constituite în baza prevederilor art. 107, în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de acţiuni aprobate de organele proprii de conducere şi pe rãspunderea fiecãruia.
ART. 108
(1) Unitãţile şi instituţiile vor asigura, în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul şi mobilierul necesare; prin contractele colective de munca vor fi stabilite condiţiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea sau instituţia.
(2) Baza materialã cu destinaţie cultural-sportiva, proprietatea unitãţilor sau a instituţiilor ori proprietatea sindicatelor din unitãţile şi instituţiile respective, va putea fi folositã, fãrã plata, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevãzute în contractul colectiv de munca.
ART. 109
(1) În anul 2002, federaţiile sindicale semnatare vor asigura pregãtirea pentru acţiuni sindicale şi relaţii de munca a unui numãr de cel mult 1.000 de membri de sindicat din toate unitãţile şi instituţiile, pe durate de pana la 15 zile.
(2) Patronatul va permite salariaţilor sa urmeze cursurile de pregãtire prevãzute la alin. 1, în condiţiile stabilite prin contractele colective de munca încheiate la celelalte niveluri, şi va suporta cheltuielile ocazionate de aceste cursuri.
(3) Modalitãţile de încadrare în numãrul prevãzut la alin. 1 se stabilesc de pãrţile semnatare, prin comisia paritara.
ART. 110
La cererea organizaţiilor sindicale din unitãţi şi instituţii, patronii vor accepta ca persoanele care au ca sarcini de serviciu plata salariilor, cu acordul lor, sa încaseze cotizaţiile de sindicat şi sa le vireze în contul sindicatului respectiv; cotizaţiile de sindicat pot fi încasate cu acordul fiecãrui membru de sindicat, pe baza listelor lunare întocmite de cãtre sindicate. Condiţiile în care se desfãşoarã aceasta activitate se stabilesc de cãtre patron, împreunã cu organizaţia sindicala din unitate.
ART. 111
Este interzis unitãţilor şi instituţiilor sa desfaca din initiativa lor contractul individual de munca al salariaţilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.
ART. 112
Administraţia nu va angaja salariaţi permanenţi temporari sau cu program parţial, în perioada declansarii sau a desfãşurãrii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariaţilor aflaţi în conflict.
ART. 113
Patronii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractul colectiv de munca.
ART. 114
Patronii se angajeazã ca în contractele de societate ale unitãţilor cu participare strãinã, pentru activitãţi pe teritoriul României sa prevadã o clauza prin care partea externa se obliga sa respecte drepturile prevãzute în legislaţia muncii în vigoare, în contracul colectiv de munca la nivel de unitate, precum şi în convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate în România.
ART. 115
Patronii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotãrârile lor privind toate problemele importante din domeniul relaţiilor de munca.
ART. 116
(1) Federaţiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili, în condiţiile legii, rãspunderea disciplinarã sau patrimonialã a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitãţii sau instituţiei.
(2) Federaţiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronului de a stabili normele de disciplina muncii şi de disciplina tehnologicã, cu consultarea organizaţiilor sindicale.
(3) Patronii şi sindicatele se recunosc ca parteneri permanenţi de dialog social. Sindicatele, prin mijloacele specifice lor, vor sprijini pe patroni în asigurarea exercitãrii atribuţiilor lor, pentru acţiuni care nu contravin intereselor membrilor de sindicat şi contractelor colective de munca de la toate nivelurile.

CAP. 9
Activitatea unitãţilor bugetare

ART. 117
Pãrţile convin ca, la reorganizarea structurii (la modificarea organigramei) Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor (M.A.A.P.), a departamentelor, direcţiilor etc., sa îşi facã cunoscute demersurile pentru a asigura o protecţie corespunzãtoare a salariaţilor.
ART. 118
Pãrţile, de comun acord, propun înfiinţarea comisiei de initiativa legislativã în cadrul comisiei consultative de dialog social a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor. Comisia de initiativa legislativã este singura comisie cu drept de formulare, de avizare şi de sustinere a proiectelor de lege sau a altor acte normative. Ea va informa şi, dupã caz, va consulta sindicatele bugetarilor asupra iniţiativelor legislative care îi privesc.
ART. 119
Contractul colectiv de munca va cuprinde şi negocierea între administraţie şi sindicate a proiectului de buget, pe capitole, şi va purta ambele vize. Bugetul aprobat va fi defalcat de cãtre Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor, care îl va repartiza trimestrial cãtre instituţiile centrale subordonate, cãtre direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie, cãtre direcţiile sanitare veterinare şi cãtre subunitatile acestora. Disponibilizarea sumelor alocate trimestrial de cãtre Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor se va face în limita fondurilor aprobate prin buget, vizate de organul coordonator tehnic, dupã care acesta se va consulta (va negocia) cu sindicatele.
ART. 120
La nivel de instituţie sau de unitate, între administraţie şi sindicat vor fi încheiate contracte de venituri suplimentare, conform legislaţiei în vigoare.
ART. 121
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor va întocmi strategii de reforma în domeniile de activitate ale bugetarilor pentru adaptarea la economia de piata. Strategia întocmitã va fi prezentatã sindicatului şi va fi avizatã de cãtre acesta, urmând a se întocmi şi a se semna protocolul de punere în aplicare. Sindicatele bugetarilor pot prezenta strategii de reforma alternative în domeniul pe care îl reprezintã, care prin dezbatere pot fi însuşite parţial (articole, capitole) sau total de cãtre conducerea M.A.A.P.
ART. 122
Acordarea concediului suplimentar la concediul de odihna pentru activitate în condiţii deosebite se face conform <>art. 18 din Hotãrârea Guvernului României nr. 250/1992 .
ART. 123
Salariul de merit, primele şi primele de vacanta, precum şi plata abonamentelor de transport al salariaţilor de la domiciliu la serviciu şi a altor drepturi de personal, în limitele prevederilor bugetare, se acorda pentru angajaţii unitãţilor bugetare de cãtre conducerile unitãţilor, împreunã cu sindicatele.
ART. 124
Reducerea şi redistribuirea de personal din aceste unitãţi se vor face cu consultarea sindicatelor şi a federaţiilor la care acestea sunt afiliate.
ART. 125
Cuprinderea specialiştilor în gradul profesional de expert gradul I şi gradul IA, precum şi a tehnicienilor în gradul IA se face prin concurs, de cãtre o comisie formatã de specialişti ai unitãţilor respective; pentru celelalte grade şi trepte vor fi respectate prevederile <>hotãrârilor Guvernului României nr. 1084/2001 şi nr. 1087/2001.
ART. 126
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor şi patronatul se angajeazã sa respecte toate prevederile prezentului capitol al contractului colectiv de munca, pentru membrii de sindicat, salariaţi în unitãţile bugetare din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor.

CAP. 10
Activitatea sanitarã veterinara

ART. 127
(1) În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractul de munca, angajaţii din reţeaua sanitarã veterinara beneficiazã de toate drepturile şi obligaţiile stabilite prin <>Legea nr. 60/1974 , completatã cu <>Legea nr. 75/1991 , cu modificãrile ulterioare.
(2) La stabilirea mãsurilor privind condiţiile de munca, pãrţile implicate vor tine seama de urmãtoarele:
a) pentru asigurarea condiţiilor corespunzãtoare de lucru în reţeaua sanitarã veterinara sunt necesare aparatura, instrumentar, materiale sanitare, reactivi, dezinfectante, documentaţie specifica muncii sanitare veterinare etc.;
b) organizarea activitãţii şi stabilirea unor structuri organizatorice adecvate se vor face cu respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a reţelei sanitare veterinare nr. 125/1998 şi nr. 126/1999;
c) normativele de personal pentru activitatea veterinara vor fi stabilite în condiţiile prezentului contract colectiv de munca astfel încât sa conducã la folosirea integrala a timpului de munca şi la folosirea raţionalã a forţei de munca;
d) numãrul de personal necesar se stabileşte pe baza normativelor de personal şi a duratei timpului normal de lucru, a programului acţiunilor sanitare veterinare obligatorii, evitandu-se încãrcarea normei de sarcini peste volumul corespunzãtor timpului de lucru;
e) Federaţia Sindicala a Veterinarilor din România, numita în continuare F.S.V.R., are dreptul sa prezinte observaţii privind necesitatea modificãrii normativelor de personal şi a atribuţiilor de serviciu, din fişa postului.
ART. 128
Angajatorul se obliga ca, la angajare şi periodic, sa pretindã examinarea medicalã a salariaţilor, în scopul de a constata dacã sunt apţi pentru desfãşurarea activitãţii în postul pe care ar urma sa-l ocupe sau pe care-l ocupa, precum şi pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. De asemenea, angajatorul se obliga sa asigure examinarea medicalã periodicã şi sa ţinã evidenta bolilor profesionale într-un registru special.
ART. 129
Conducerea administrativã are obligaţia de a asigura la toate unitãţile din reţeaua sanitarã veterinara condiţii corespunzãtoare: spaţiul adecvat activitãţii, iluminatul, caldura pe timpul iernii, mijloace materiale pentru întreţinerea curãţeniei şi igienei necesare, surse de pregãtire a apei calde şi altele.
ART. 130
Deplasarile efectuate în interesul serviciului în raza de activitate se deconteazã de cãtre administraţie atunci când acestea depãşesc 10 km de la sediu, pe baza prezentãrii documentelor justificative.
ART. 131
Conducerile administrative şi conducerile sindicatelor se obliga sa nu întreprindã acţiuni de divizare, comasare şi dizolvare a activitãţilor administrative.
ART. 132
Fiecãrui sindicat i se va asigura, de cãtre angajator, un spaţiu corespunzãtor pentru desfãşurarea activitãţii, iar Federaţiei Sindicale a Veterinarilor din România, un spaţiu în clãdirile M.A.A.P., cu suportarea cheltuielilor de întreţinere de cãtre acesta.
ART. 133
(1) Pentru activitatea desfasurata, personalul sanitar-veterinar, la sfârşitul anului 2002, poate beneficia de un premiu echivalent cu un salariu mediu cuvenit pentru ultima luna, în condiţiile legii. Ni vor beneficia de acest premiu cei care au fost sancţionaţi.
(2) De Craciun, angajatorul va acorda premii tuturor angajaţilor din reţeaua sanitar-veterinara; acestea se vor negocia prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 134
Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfasurata, angajaţii pot primi un salariu de merit mai mare cu pana la 15%, care se poate acorda din fondul stabilit prin contractul colectiv de munca.
ART. 135
(1) La nivelul unitãţilor sau instituţiilor sanitare veterinare se vor face demersuri pentru promovarea unui act normativ privind constituirea unui fond special (social), potrivit legii, care se va utiliza, în principal, pentru:
a) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locurile de munca;
b) cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului.
(2) Fondul social pentru destinatiile prevãzute la alin. 1 se utilizeazã de cãtre administraţie, cu avizul reprezentanţilor F.S.V.R.
(3) Fondurile constituite conform alin. 1 şi neutilizate într-un an se reporteazã în anul urmãtor.
ART. 136
Circumscripţiile sanitare veterinare zonale, ca unitãţi reprezentative ale autoritãţii sanitare veterinare în teritoriu, vor fi dotate cu spaţii, mobilier, birotica şi mijloace de comunicare corespunzãtoare.
ART. 137
Angajatorul va asigura medicilor veterinari de zona mijloace de transport, pentru îndeplinirea corespunzãtoare a atribuţiilor de serviciu, sau decontarea transportului pe baza documentelor justificative.
ART. 138
Medicii veterinari de zona beneficiazã de spor de izolare-dispersie, pentru activitatea prestatã pe raza mai multor localitãţi, în conformitate cu prevederile prezentului contract colectiv de munca şi ale contractului colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 139
Medicii veterinari de zona pot beneficia de indemnizaţie de conducere.
ART. 140
Toţi angajaţii care activeazã în reţeaua sanitarã veterinara au dreptul la instruiri periodice, suportate de angajator.
ART. 141
(1) Medicii veterinari care au absolvit cursurile Universitatii de Înalte Studii Postuniversitare, cu durata de 1,5 ani, au dreptul şi pot dobândi gradul profesional I, conform prevederilor <>Legii nr. 160/1998 , modificatã prin <>Legea nr. 604/2001 , art. 6.
(2) Taxele de şcolarizare pentru perioada urmarii acestor cursuri se vor suporta de cãtre unitatea la care angajatul funcţioneazã în baza unui contract.
ART. 142
(1) Promovarea angajaţilor (medici şi asistenţi) pe grade şi trepte profesionale se face prin examenconcurs pentru dobândirea funcţiei şi gradului profesional de medic primar sau asistent gradul I, conform prevederilor <>Legii nr. 160/1998 , modificatã prin <>Legea nr. 604/2001 , art. 6, cu excepţia funcţionarilor publici.
(2) Examen-concurs se da şi atunci când debutantii (medici sau asistenţi) doresc sa ocupe un post titular în reţea. Pentru restul gradelor şi treptelor profesionale, promovarea se va face în limita locurilor vacante, în funcţie de aprecierile anuale care vor fi comunicate angajaţilor pana cel mai târziu la 30 ianuarie din anul urmãtor, cu excepţia funcţionarilor publici.
ART. 143
Angajatorul se obliga ca din fondurile proprii sa asigure personalului angajat, prin dotarea bibliotecilor din unitãţi sau prin alte forme moderne de informare, literatura de specialitate, materiale bibliografice şi Monitorul Veterinar, pentru ridicarea nivelului profesional al acestora.
ART. 144
Angajaţii au obligaţia de a îndeplini în mod corespunzãtor toate sarcinile de serviciu, de a respecta ordinea şi disciplina la locul de munca, potrivit clauzelor contractului colectiv de munca şi ale celui individual de munca, potrivit prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare a reţelei sanitare veterinare, precum şi ale regulamentului de ordine interioarã.
ART. 145
Obligaţiile generale ale angajaţilor sunt urmãtoarele:
a) sa respecte programul de lucru şi sa foloseascã integral şi eficient timpul de munca, pentru executarea întocmai şi la timp a sarcinilor de serviciu ce le revin;
b) sa-şi însuşeascã, sa respecte şi sa aplice tehnicile profesionale şi de lucru stabilite, precum şi normele sau instrucţiunile referitoare la desfãşurarea activitãţii cuprinse în fişa postului, prezentatã membrilor de sindicat cu ocazia semnãrii contractului individual de munca;
c) sa utilizeze timpul de lucru numai în interesul profesiei;
d) sa respecte şi sa aplice normele privind calitatea actului medical şi regulile de etica şi deontologie;
e) sa cunoascã şi sa utilizeze în mod corespunzãtor aparatele medicale la parametrii de funcţionare din documentaţia tehnica şi în condiţii de deplina siguranta;
f) sa utilizeze conform normelor metodologice dezinfectantele, materialele sanitare, reactivii, substantele etc.;
g) sa contribuie la creşterea eficientei actului medical în folosul producţiei zootehnice;
h) sa-şi însuşeascã şi sa respecte întocmai normele P.S.I. şi normele de prevenire a oricãrei situaţii care ar putea pune în primejdie clãdirile, instalaţiile unitãţii, viata, sãnãtatea sau integritatea corporalã a unor persoane;
i) sa nu pãrãseascã locul de munca, lãsând fãrã supraveghere şi/sau în funcţiune aparatura cu care lucreazã;
j) sa nu consume bãuturi alcoolice în unitate;
k) sa nu introducã materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii;
l) sa anunţe în timp util pe şeful ierarhic în caz de neprezentare la locul de munca sau, în lipsa acestuia, conducerea unitãţii;
m) sa apere patrimoniul unitãţii prin prevenirea şi combaterea sustragerilor şi degradãrii bunurilor unitãţii;
n) sa înlãture orice neglijenţa în pãstrarea şi administrarea bunurilor;
o) sa respecte normele de comportare în cadrul relaţiilor de serviciu, sa asigure un climat de colaborare cu toţi membrii colectivului de munca şi sa combata manifestãrile necorespunzãtoare privind disciplina la locul de munca;
p) sa respecte regulile de acces în locurile de carantina unde intrarea este permisã numai în anumite condiţii;
r) sa pãstreze secretul profesional în ceea ce priveşte epizootiile şi documentele care se referã la acestea;
s) sa-şi perfecţioneze continuu pregãtirea profesionalã şi de specialitate;
t) sa menţinã ordinea şi curãţenia la locul de munca.
ART. 146
Prin unitãţi şi instituţii, în sensul prezentului contract colectiv de munca, se înţelege: laboratoarele veterinare, clinicile veterinare, direcţiile sanitare veterinare judeţene, alte unitãţi sau instituţii care au sindicate sau angajaţi membri ai F.S.V.R.
ART. 147
(1) Proiectul de buget alocat reţelei sanitare veterinare va fi discutat cu reprezentanţii F.S.V.R. înainte de aprobarea Legii bugetului pe anul în curs.
(2) Elaborarea actelor normative şi a oricãror reglementãri privind raporturile de munca, salarizarea, normarea muncii, protecţia socialã şi altele se va face numai dupã consultarea F.S.V.R., conform legii.
ART. 148
Pãrţile de comun acord vor face demersurile ce se impun pentru ca inspectorii de specialitate ai Poliţiei Sanitare Veterinare din Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara şi direcţiile sanitare veterinare judeţene sa beneficieze de un salariu de baza mai mare cu 15%.
ART. 149
Pãrţile sunt de acord sa facã demersuri la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale, pentru ca acesta sa facã propuneri la guvern în vederea aplicãrii aceleiaşi grile de salarizare pentru profesia medicalã veterinara, ca aceea prevãzutã în anexa IV/1 din O.U.G. nr. 23/28.02.2002.
ART. 150
Medicii veterinari concesionari care desfãşoarã o activitate de interes public naţional au urmãtoarele drepturi şi avantaje:
a) Medicii veterinari cu libera practica primesc calitatea de medic veterinar oficial în baza unui contract de concesiune a unor acţiuni prevãzute în programul strategic, contract care îi conferã dreptul de a desfasura o activitate de interes public naţional în cadrul reţelei sanitare veterinare şi care se încheie anual cu Direcţia sanitarã veterinara judeteana.
b) Medicii veterinari concesionari primesc atribuţii publice de control şi de sancţionare a contravenţiilor, pentru care li se acorda o indemnizaţie.
c) Medicii veterinari cu libera practica pot sa concesioneze bunuri imobile prin licitaţie publica în condiţiile legii, pe baza de regulamente şi pe termen mai lung de 3 ani.
d) Pentru activitãţile sanitare veterinare de interes public concesionate nu vor fi percepute redevenţe.
e) În situaţia în care se anuleazã contractele de concesiune din cauze neimputabile concesionarului, la o noua concesionare a aceloraşi bunuri şi activitãţi are prioritate absolutã, fãrã negociere, vechiul concesionar. În aceasta situaţie rãmân valabile condiţiile de la prima concesionare.
f) Cheltuielile privind asigurarea bunurilor concesionate, reparaţiile capitale şi lucrãrile exterioare de întreţinere a clãdirilor concesionate vor fi suportate de concedent.
g) Tarifele privind plata manoperei acţiunilor de interes public naţional şi a cheltuielilor ocazionate de acestea se vor stabili în moneda europeanã "euro", pentru a fi evitata influenta inflaţiei, urmând a se recalcula în lei cu ocazia plãţii.
h) Biopreparatele, instrumentarul şi celelalte materiale (echipament de protecţie, imprimate etc.) necesare executãrii acţiunilor prevãzute în contractul individual de munca vor fi puse gratuit la dispoziţia concesionarului de cãtre concedent cu cel puţin 15 zile înainte de declanşarea acţiunii. Neasigurarea lor poate conduce la neexecutarea obligaţiilor concesionarului, neimputabila lui cu privire la acea acţiune.
i) Pentru activitatea desfasurata în condiţii de munca periculoase (mediu infectios, condiţii de imbolnavire prin contagiune, mediu toxic etc.), personalul de la Circumscripţia sanitarã veterinara (CSV) concesionata va beneficia de un spor de 20%, adãugat la tarifele negociate.
j) Medicii veterinari concesionari au dreptul de a participa la instruiri cu caracter profesional, gratuite, de a susţine examene pentru promovarea în grade profesionale sau funcţii.
k) Medicii veterinari concesionari beneficiazã de toate drepturile prevãzute în contractul individual de munca încheiat cu direcţiile sanitare veterinare de ceilalţi angajaţi.

CAP. 11
Dispoziţii finale

ART. 151
(1) În scopul salarizarii şi al acordãrii celorlalte drepturi prevãzute în prezentul contract colectiv de munca pentru personalul instituţiilor finanţate de la bugetul naţional, pãrţile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal şi pentru constituirea surselor, înainte de adoptarea Legii privind aprobarea bugetului public naţional, precum şi în vederea modificãrii ulterioare a acestuia.
(2) Pãrţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementeazã astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate în condiţiile prevãzute la alin. 1, pãrţile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de personal la instituţiile finanţate de la bugetul public naţional.
(4) Clauzele prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura, privind drepturile salariale şi celelalte drepturi de personal, vor fi aplicate pentru salariaţii din instituţiile finanţate de la bugetul public naţional, în condiţiile prevãzute la alin. 1, 2 şi 3.
ART. 152
(1) Beneficiarii prezentului contract colectiv de munca vor primi câte un exemplar din Monitorul Oficial, Partea a V-a, în care este publicat, în baza cãruia vor face negocierile subsecvente.
(2) Grupurile de unitãţi în care se vor încheia contracte colective de munca vor fi stabilite de comun acord de organizaţiile patronale şi federaţiile sindicale semnatare.
(3) Prevederile prezentului contract colectiv de munca sunt considerate minime, de la nivelul cãrora începe negocierea contractelor colective de munca la celelalte niveluri.
(4) În situaţiile în care nu se încheie contracte colective de munca pe grupuri de unitãţi, prevederile prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sunt considerate niveluri minime, de la care începe negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitãţi şi instituţii.
(5) Dupã încheierea contractelor colective de munca la nivel de ramura sau grupuri de unitãţi, contractele colective de munca încheiate anterior la nivelurile inferioare se vor pune de acord cu acestea.
(6) Contractele colective de munca la nivel de unitate se înregistreazã la direcţiile judeţene de munca şi protecţie socialã, cu respectarea <>Legii nr. 130/1996 , republicatã.
ART. 153
În contractele individuale de munca nu pot fi stipulate clauze contrare contractelor colective de munca de la nivel naţional, de ramuri, de grupuri de unitãţi, de unitãţi şi instituţii sau care sa stabileascã drepturi sub limita consideratã minima, prevãzute în aceste contracte.
ART. 154
Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrãrii în vigoare a contractelor colective de munca vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
ART. 155
În toate situaţiile de reorganizare sau, dupã caz, de privatizare a unitãţilor sau a instituţiilor, drepturile şi obligaţiile prevãzute de prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice.
ART. 156
Prezentul contract colectiv de munca produce efecte începând cu data înregistrãrii lui de cãtre una dintre pãrţi, în condiţiile prevãzute de <>art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 , republicatã.
ART. 157
Pentru unitãţile bugetare, conform hotãrârilor de guvern şi ordinului ministrului, pensionarile pentru salariaţii acestor unitãţi se vor face obligatoriu la împlinirea vârstei de 57 de ani - femeile şi de 62 de ani bãrbaţii.

PĂRŢILE SEMNATARE

Patronatele

1. Federaţia Patronatelor Agricole, reprezentativa în baza sentinţei civile nr. 13/10.07.2001, prin dl Mihail Cojocaru, negociator, dl Nicolae Dimulescu, negociator pentru piscicultura-pescuit, dl Adrian Barbu, negociator pentru îmbunãtãţiri funciare
2. Federaţia Patronala Romana din Industria Alimentara, reprezentativa în baza sentinţei civile nr. 1F/7.01.2002, prin dl Viaceslav Beliovschi, negociator
3. Uniunea Patronala a Producãtorilor Agricoli din România, reprezentativa în baza sentinţei civile nr. 4/19.02.2002, prin dl Teodor Doroga, negociator

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor
1. Nicolae Felecan, secretar general al M.A.A.P.
2. Ciobanu Mihai, director economic în Agenţia Domeniilor Statului

Sindicatele
1. Centrala Sindicatelor Lucrãtorilor din Agricultura şi Alimentaţie CERES, reprezentativa în baza sentinţei nr. 4/18.02.2002, prin dl Adrian Cojocaru, negociator
2. Federaţia Sindicala a Veterinarilor din România, reprezentativa în baza sentinţei nr. 27/R/2001, prin dl Lucian Lungeanu, negociator
3. Federaţia Sindicatelor CERES, reprezentativa în baza sentinţei nr. 4/R/ 25.03.2002, a CNS "Cartel ALFA", prin afiliere, reprezentatã de dl Gheorghe Ionescu, negociator
4. Federaţia AGROFRATIA, reprezentativa în baza sentinţei civile nr. 7/R/21.01.2002 a C.N.S.L.R
Fratia, prin afiliere, reprezentatã de dl Ioan Georgescu, negociator
5. Federaţia Sindicatelor din Îmbunãtãţiri Funciare şi Construcţii Agricole, reprezentativa în baza sentinţei civile nr. 1/19.01.1999 a CSDR, prin afiliere, reprezentatã de dl Neculai Vlasceanu, negociator
6. Federaţia AGROSTAR, reprezentativa în baza sentinţei civile nr. 7/15.04.2001, prin Nicolae Ştefan, negociator

ANEXA 1

Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei
paritare la nivel de ramura

1. Comisia paritara la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului va fi compusa dintr-un reprezentant al Centralei CERES, un reprezentant al fiecãrei federaţii semnatare şi un numãr egal de reprezentanţi ai patronilor. Membrii comisiei paritare sunt desemnaţi de pãrţile semnatare în termen de 15 zile dupã înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale.
2. Comisia se va întruni la cererea oricãruia dintre membrii sãi, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la formularea cererii, şi va adopta hotãrâri valabile prin consens, în prezenta a 3/4 din numãrul total al membrilor.
3. Comisia va fi prezidata, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecãrei pãrţi, ales în şedinţa respectiva.
4. Hotãrârea adoptatã potrivit punctului 2 are putere obligatorie pentru pãrţile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.

ANEXA 2

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) .........., domiciliat(a) în .........., strada .......... nr. ..., judeţul ........., posesor(posesoare) al(a) B.I. seria ....... nr. ... eliberat de .......... la data de .........., salariat la .........., în funcţia de ......, înţeleg sa ma folosesc, la negocierea contractului meu individual de munca, de clauzele contractului colectiv de munca la nivel de ramura negociat de federaţiile semnatare, în conformitate cu articolul 15 din acest contract.

Data ...................

Semnatura,

ANEXA 3

Contractul individual de munca
- clauze minime -

Contractul individual de munca nr. ......... a fost încheiat pe baza contractului colectiv de munca convenit între .............. şi între .............. şi înregistrat cu nr. ........ .
Între
unitatea(instituţia) ......, cu sediul în ......, reprezentatã prin ............., în calitate de ..........., şi
dl (dna) .........., posesor(posesoare) al(a) B.I. seria ...... nr. ......, având ca pregãtire profesionalã ...........,
se încheie prezentul contract de munca în urmãtoarele condiţii:
1. Contractul de munca se încheie pe durata:
a) nedeterminatã, cu începere de la data de .................;
b) determinata, începând de la data de ...................... şi pana la data de .............. inclusiv.
2. Dl(Dna) ......... va îndeplini funcţia de .............. .
3. Locul muncii este .................................. .
4. Condiţii de încadrare (o norma intreaga, o fracţiune de norma): .................
5. Condiţiile de munca pot fi condiţii grele, periculoase, nocive, penibile, normale ............., grupa de munca ......... .
6. Salariul de baza brut lunar este de ................... lei.
Drepturile salariale se plãtesc în chenzine lunare, stabilite dupã cum urmeazã:
a) chenzina I - la data de ...........................;
b) chenzina a II-a - la data de .................... .
7. Plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de munca.
8. Dl (Dna) ....................... beneficiazã de urmãtoarele sporuri: ................ .
De asemenea, mai poate beneficia şi de urmãtoarele drepturi bãneşti: ................... .
9. Pãrţile convin ca anumite obligaţii bãneşti ale salariatului sa fie achitate direct prin serviciile financiar-contabile ale unitãţii, dupã cum urmeazã: .................................. .
10. Durata concediului anual de odihna, corespunzãtoare vechimii, va fi de ................. .
De asemenea, beneficiazã de un concediu suplimentar anual de ............................... .
Concediul de odihna se va efectua conform programãrii.
11. Obligaţiile generale ale pãrţilor
Cel care angajeazã se obliga, în principal:
● sa îi asigure celui încadrat condiţii corespunzãtoare de lucru;
● sa îi acorde celui încadrat toate drepturile ce i se cuvin, în condiţiile prevãzute de lege;
● sa respecte şi sa îndeplineascã prevederile contractului colectiv de munca;
● sa îndeplineascã alte obligaţii (în funcţie de specificul unitãţii) .............................. .
Salariatul se obliga:
● sa îndeplineascã atribuţiile şi sarcinile stabilite prin dispoziţiile de lucru sau prin fişa postului, anexatã la contractul individual de munca;
● sa respecte prevederile contractului colectiv de munca şi ale regulamentului de ordine interioarã, precum şi normele de protecţie a muncii etc.;
● sa îndeplineascã alte obligaţii specifice locului de munca respectiv.
Prezentul contract se încheie în doua exemplare, din care unul se pãstreazã la unitate, iar celãlalt revine salariatului.

Cel care angajeazã,

Salariat,

Modificarea prezentului contract individual de munca are loc la data de ..............., prin schimbarea ...................., pe baza .......................... .

Cel care angajeazã,

Salariat,

În urma îndeplinirii procedurii legale, la data de ........., prezentul contract înceteazã prin ........., pentru urmãtoarele motive ........., având la baza (decizia, hotãrârea) ........., în temeiul articolului ............ .

Cel care angajeazã,

ANEXA 4

Regulamentul privind administrarea fondului destinat
activitãţilor în domeniul negocierilor colective

ART. 1
Fondul destinat activitãţilor în domeniul negocierilor colective se constituie în baza prevederilor <>art. 11 (3) din Legea nr. 130/1996 (republicatã) privind contractul colectiv de munca, precum şi în baza prevederilor Contractului colectiv de munca unic la nivel naţional şi a prevederilor Contractului colectiv de munca la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului.
ART. 2
(1) În baza prevederilor Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului, sumele care constituie fondul destinat activitãţilor în domeniul negocierilor colective sunt virate într-un cont special, deschis de Federaţia Patronatelor Agricole.
(2) Contul va fi deschis pana la înregistrarea definitiva a contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura şi va fi comunicat tuturor beneficiarilor de contract colectiv de munca, o data cu înmânarea contractului.
ART. 3
Federaţiile sindicale semnatare ale Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului au drept de control asupra modului în care se constituie fondul destinat activitãţilor în domeniul negocierilor colective şi asupra contului special deschis de Federaţia Patronatelor Agricole.
ART. 4
Federaţia Patronatelor Agricole şi federaţiile sindicale semnatare ale Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului vor gestiona şi vor utiliza fondul destinat negocierilor colective în conformitate cu prevederile legale şi pe rãspunderea fiecãruia, pe baza unor planuri de acţiuni şi de cheltuieli aprobate de cãtre comisia paritara la nivel de ramura şi de cãtre organele proprii de conducere.
ART. 5
Pãrţile semnatare ale Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului vor acţiona şi vor urmãri, la unitãţi, sa se vireze integral şi la termen contribuţiile ce le revin, în contul special deschis de Federaţia Patronatelor Agricole.
ART. 6
Prezentul regulament de administrare a fondului destinat activitãţilor în domeniul negocierilor colective face parte integrantã din Contractul colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului.ANEXA 5

Lista unitãţilor din ramura agriculturii, pisciculturii şi pescuitului
pe anul 2002
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Unitatea Localitatea Judeţul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Alba Iulia Alba
2. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Pitesti Arges
3. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Bacau Bacau
4. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Oradea Bihor
5. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Bistrita Bistrita-Nasaud
6. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Botosani Botosani
7. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Brãila Brãila
8. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Braşov Braşov
9. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Calarasi Calarasi
10. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Caransebes Caras-Severin
11. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Cluj-Napoca Cluj
12. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Constanta Constanta
13. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Sfantu Gheorghe Covasna
14. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Targoviste Dambovita
15. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Craiova Dolj
16. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Galaţi Galaţi
17. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Giurgiu Giurgiu
18. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Deva Hunedoara
19. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Slobozia Ialomita
20. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Iaşi Iaşi
21. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Baia Mare Maramures
22. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Targu Mures Mures
23. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Slatina Olt
24. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Ploiesti Prahova
25. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Zalau Salaj
26. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Sibiu Sibiu
27. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Suceava Suceava
28. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Alexandria Teleorman
29. Direcţia Generalã a Agriculturii
şi Alimentaţiei Focsani Vrancea
30. Direcţia Sanitarã Veterinara Alba Iulia Alba
31. Direcţia Sanitarã Veterinara Arad Arad
32. Direcţia Sanitarã Veterinara Pitesti Arges
33. Direcţia Sanitarã Veterinara Bacau Bacau
34. Direcţia Sanitarã Veterinara Bistrita Bistrita-Nasaud
35. Direcţia Sanitarã Veterinara Braşov Braşov
36. Direcţia Sanitarã Veterinara Brãila Brãila
37. Direcţia Sanitarã Veterinara Bucureşti Bucureşti
38. Direcţia Sanitarã Veterinara Buzau Buzau
39. Direcţia Sanitarã Veterinara Resita Caras-Severin
40. Direcţia Sanitarã Veterinara Calarasi Calarasi
41. Direcţia Sanitarã Veterinara Constanta Constanta
42. Direcţia Sanitarã Veterinara Targoviste Dambovita
43. Direcţia Sanitarã Veterinara Craiova Dolj
44. Direcţia Sanitarã Veterinara Galaţi Galaţi
45. Direcţia Sanitarã Veterinara Giurgiu Giurgiu
46. Direcţia Sanitarã Veterinara Targu Jiu Gorj
47. Direcţia Sanitarã Veterinara Deva Hunedoara
48. Direcţia Sanitarã Veterinara Slobozia Ialomita
49. Direcţia Sanitarã Veterinara Baia Mare Maramures
50. Direcţia Sanitarã Veterinara Drobeta-Turnu Mehedinti
Severin
51. Direcţia Sanitarã Veterinara Targu Mures Mures
52. Direcţia Sanitarã Veterinara Slatina Olt
53. Direcţia Sanitarã Veterinara Ploiesti Prahova
54. Direcţia Sanitarã Veterinara Satu Mare Satu Mare
55. Direcţia Sanitarã Veterinara Zalau Salaj
56. Direcţia Sanitarã Veterinara Sibiu Sibiu
57. Direcţia Sanitarã Veterinara Suceava Suceava
58. Direcţia Sanitarã Veterinara Alexandria Teleorman
59. Direcţia Sanitarã Veterinara Tulcea Tulcea
60. Direcţia Sanitarã Veterinara Vaslui Vaslui
61. Direcţia Sanitarã Veterinara Vrancea Vrancea
62. INDAGRARA Arad Arad
63. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Alba Iulia Alba
64. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Arad Arad
65. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Oradea Bihor
66. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Bistrita Bistrita-Nasaud
67. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Botosani Botosani
68. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Brãila Brãila
69. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Buzau Buzau
70. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Calarasi Calarasi
71. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Caransebes Caras-Severin
72. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Constanta Constanta
73. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Sfantu Gheorghe Covasna
74. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Targoviste Dambovita
75. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Craiova Dolj
76. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Galaţi Galaţi
77. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Giurgiu Giurgiu
78. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Targu Jiu Gorj
79. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Miercurea-Ciuc Harghita
80. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Deva Hunedoara
81. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Slobozia Ialomita
82. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Baia Mare Maramures
83. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Drobeta-Turnu Mehedinti
Severin
84. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Targu Mures Mures
85. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Piatra-Neamt Neamt
86. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Slatina Olt
87. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Zalau Salaj
88. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Satu Mare Satu Mare
89. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Sibiu Sibiu
90. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Alexandria Teleorman
91. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Timişoara Timis
92. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Tulcea Tulcea
93. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Vaslui Vaslui
94. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Ramnicu Valcea Valcea
95. Inspectoratul General de Protecţia
Plantelor şi Carantina Fitosanitara Focsani Vrancea
96. Institutul de Diagnostic şi Sãnãtate
Animala Bucureşti Bucureşti
97. Institutul pentru Controlul Produselor
Biologice şi Medicamentelor Veterinare Bucureşti Bucureşti
98. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Alba Iulia Alba
99. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Arad Arad
100. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Bacau Bacau
101. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Oradea Bihor
102. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Bistrita Bistrita-Nasaud
103. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Botosani Botosani
104. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Brãila Brãila
105. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Braşov Braşov
106. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Buzau Buzau
107. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Calarasi Calarasi
108. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Constanta Constanta
109. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Sfantu Gheorghe Covasna
110. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Targoviste Dambovita
111. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Craiova Dolj
112. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Galaţi Galaţi
113. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Miercurea-Ciuc Harghita
114. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Deva Hunedoara
115. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Slobozia Ialomita
116. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Drobeta-Turnu Mehedinti
Severin
117. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Targu Mures Mures
118. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Piatra-Neamt Neamt
119. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Slatina Olt
120. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Ploiesti Ploiesti
121. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Zalau Salaj
122. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Satu Mare Satu Mare
123. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Sibiu Sibiu
124. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Suceava Suceava
125. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Timişoara Timis
126. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Ramnicu Valcea Valcea
127. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Bistrita Bistrita-Nasaud
128. Regia Autonomã de Îmbunãtãţiri
Funciare - Centrala Bucureşti Bucureşti Bucureşti
129. Regia Autonomã de Îmbunãtãţiri
Funciare Constanta Constanta
130. Regia Autonomã de Îmbunãtãţiri
Funciare Galaţi Galaţi
131. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Drobeta-Turnu Mehedinti
Severin
132. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Slatina Olt
133. Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a
Animalelor Tulcea Tulcea
134. S.C.P.P. Isalnita - S.A. Isalnita Dolj
135. S.C. PAJIŞTI - S.A. Braşov Braşov
136. S.C. SEMROM TRANSILVANIA - S.A. Cluj-Napoca Cluj
137. S.C. SEMROM OLTENIA - S.A. Craiova Dolj
138. S.C. SEMROM MOLDOVA - S.A. Bacau Bacau
139. S.C. SEMROM BANAT - S.A. Timişoara Timişoara
140. S.C. SEMROM MUNTENIA - S.A. Bucureşti Bucureşti
141. S.C. CEREALCOM - S.A. Pitesti Arges
142. S.C. CEREALCOM - S.A. Braşov Braşov
143. S.C. CEREALCOM - S.A. Alba Iulia Alba
144. S.C. CEREALCOM - S.A. Bacau Bacau
145. S.C. CEREALCOM - S.A. Calarasi Calarasi
146. S.C. CEREALCOM - S.A. Craiova Dolj
147. S.C. CEREALCOM - S.A. Giurgiu Giurgiu
148. S.C. CEREALCOM - S.A. Slobozia Ialomita
149. S.C. CEREALCOM - S.A. Buzau Buzau
150. S.C. CEREALCOM - S.A. Constanta Constanta
151. S.C. CEREALCOM - S.A. Resita Caras-Severin
152. S.C. CEREALCOM - S.A. Galaţi Galaţi
153. S.C. CEREALCOM - S.A. Slatina Olt
154. S.C. CEREALCOM - S.A. Vaslui Vaslui
155. S.C. COMCEREAL - S.A. Arad Arad
156. S.C. TRITICUM - S.A. Timişoara Timis
157. S.C. Siloz Timis COMCEREAL - S.A. Timişoara Timis
158. S.C. COMCEREAL - S.A. Bistrita Bistrita-Nasaud
159. S.C. COMCEREAL - S.A. Braşov Braşov
160. S.C. COMCEREAL - S.A. Brãila Brãila
161. S.C. COMCEREAL - S.A. Buzau Buzau
162. S.C. COMCEREAL - S.A. Calarasi Calarasi
163. S.C. COMCEREAL - S.A. Iaşi Iaşi
164. S.C. COMCEREAL - S.A. Slatina Olt
165. S.C. COMCEREAL - S.A., Raureni Ramnicu Valcea Valcea
166. S.C. COMCEREAL - S.A. Piatra-Neamt Neamt
167. S.C. COMCEREAL - S.A. Botosani Botosani
168. S.C. CONSERVE CALAFAT - S.A. Calafat Dolj
169. S.C. FRUCTONIL - S.A. Giurgiu Giurgiu
170. S.C. CONSERVE - S.A. Vladenii de Munte Prahova
171. Staţiunea pentru Creşterea
Porcilor şi Creşterea
Bovinelor MURES - S.A. Arad Arad
172. S.C. VINALCOOL - S.A. Targu Mures Mures
173. S.C. HUMO - S.A. Gura Humorului Suceava
174. S.C. SUINPROD - S.A. Zimnicea Teleorman
175. S.C. SPIRT AMIDON - S.A. Calafat Dolj
176. S.C. SALAMANDRA Ploiesti Ploiesti
177. S.C. VALIS - S.A. Ploiesti Ploiesti
178. S.C. NINI MACELARUL - S.A. Ploiesti Prahova
179. S.C. Pieţe şi Oboare - S.A. Ploiesti Prahova
180. S.C. DYONISSOS - S.A. Ceptura Prahova
181. S.C. AGROTRANS - S.A. Ploiesti Prahova
182. S.C. AGROCOM - S.A. Ploiesti Prahova
183. S.C. AGROMEC - S.A. Barcanesti Prahova
184. S.C. COMBIPRA - S.A. Ploiesti Prahova
185. S.C. AGROMEC - S.A. Mizil Prahova
186. S.C. SANDIA Sibiu Sibiu
187. S.C. AGROMEC - S.A. Miercurea Sibiului Sibiu
188. S.C. PP DOLJ Craiova Dolj
189. I.A.S. DEVESELU Deveselu Dolj
190. S.C. AGROTRANSPORT - S.A. Slatina Olt
191. S.C. Staţiunea de Cercetare
Legumicola - S.A. Isalnita Dolj
192. S.C. ZORILE - S.A. Burila Mare Mehedinti
193. S.C. Staţiunea Strehaia - S.A. Strehaia Mehedinti
194. S.C. SMA AGRISEM - S.A. Falciu Vaslui
195. S.C. AGROMEC ZORLENI - S.A. Zorleni Vaslui
196. S.C. CAI DE RASA - S.A. Bucureşti Bucureşti
197. S.C. ZOOTEHNISTUL - S.A. Caracal Olt
198. S.C. CONSERVTURIS - S.A. Turnu Magurele Teleorman
199. SPIRT DROJDIE Oradea Bihor
200. S.C. CRESCATORII DE CAI DE RASA - S.A. Beclean Bistrita-Nasaud
201. S.C. ZAHĂRUL - S.A. Buzau Buzau
202. S.C. URSUS - S.A. Buzau Buzau
203. S.C. URSUS - S.A. Pitesti Arges
204. S.C. BIOSIN - S.A. Calafat Dolj
205. S.C. LEGUME-FRUCTE - S.A. Buzau Buzau
206. S.C. BERALBAC - S.A. Margineni Bacau
207. S.C. AVICOLA - S.A. Focsani Vrancea
208. S.C. VINICOLĂ - S.A. Focsani Vrancea
209. S.C. VINCON - S.A. Focsani Vrancea
210. S.C. AVICOLA - S.A. Botosani Botosani
211. S.C. CONSERVE - S.A. Falticeni Suceava
212. S.C. VINALCOOL - S.A. Miercurea-Ciuc Harghita
213. S.C. FRUCTUS - S.A. Timişoara Timis
214. S.C. CONSERVE FRUCTUS - S.A. Caracal Olt
215. S.C. FULGERUL - S.A. Bragadiru Ilfov
216. S.C. AGLUTEX - S.A. Falticeni Suceava
217. S.C. BERE SOLCA - S.A. Solca Suceava
218. S.C. ROMVITIS - S.A. Odobesti Vrancea
219. S.C. CONTEC - S.A. Tecuci Galaţi
220. S.C. URSUS - S.A. Cluj-Napoca Cluj
221. S.C. VERITAS - S.A. Panciu Vrancea
222. S.C. AGRICOLĂ INTERNAŢIONAL - S.A. Bacau Bacau
223. S.C. AGROINDUSTRIALA - S.A. Bacau Bacau
224. S.C. SERVOAGROMEC - S.A. Buzau Buzau
225. S.C. ROMAGRIBUZ Ramnicu Sarat Buzau
226. S.C. COMTIM Berecsan Timis
227. S.C. AGROSEM - S.A. Alba Iulia Alba
228. S.C. AGROSEM - S.A. Arad Arad
229. S.C. AGROSEM - S.A. Pitesti Arges
230. S.C. AGROSEM - S.A. Bacau Bacau
231. S.C. AGROSEM - S.A. Oradea Bihor
232. S.C. AUTOSEM - S.A. Bistrita Bistrita-Nasaud
233. S.C. AGROSEM - S.A. Botosani Botosani
234. S.C. AGROSEM - S.A. Braşov Braşov
235. S.C. AGROSEM - S.A. Brãila Brãila
236. S.C. AGROSEM - S.A. Buzau Buzau
237. S.C. AGROSEM - S.A. Resita Caras-Severin
238. S.C. AGROSEM - S.A. Calarasi Calarasi
239. S.C. AGROSEM - S.A. Cluj-Napoca Cluj
240. S.C. AGROSEM - S.A. Constanta Constanta
241. S.C. AGROSEM - S.A. Gaesti Dambovita
242. S.C. AGROSEM - S.A. Craiova Dolj
243. S.C. AGROSEM - S.A. Galaţi Galaţi
244. S.C. AGROSEM - S.A. Baneasa Giurgiu
245. S.C. AGROSEM - S.A. Targu Carbunesti Gorj
246. S.C. AGROSEM - S.A. Orastie Hunedoara
247. S.C. AGROSEM - S.A. Slobozia Ialomita
248. S.C. AGROSEM - S.A. Iaşi Iaşi
249. S.C. AGROSEM - S.A. Simian Mehedinti
250. S.C. AGROSEM - S.A. Targu Mures Mures
251. S.C. AGROSEM - S.A. Roman Neamt
252. S.C. AGROSEM - S.A. Caracal Olt
253. S.C. AGROSEM - S.A. Ploiesti Prahova
254. S.C. AGROSEM - S.A. Satu Mare Satu Mare
255. S.C. AGROSEM - S.A. Zalau Salaj
256. S.C. AGROSEM - S.A. Sibiu Sibiu
257. S.C. AGROSEM - S.A. Suceava Suceava
258. S.C. AGROSEM - S.A. Tecuci Galaţi
259. S.C. AGROSEM - S.A. Alexandria Teleorman
260. S.C. AGROSEM - S.A. Timişoara Timis
261. S.C. AGROSEM - S.A. Tulcea Tulcea
262. S.C. AGROSEM - S.A. Barlad Vaslui
263. S.C. AGROSEM - S.A. Rrureni Valcea
264. S.C. AGROSEM - S.A. Focsani Vrancea
265. S.C. AGROSEM - S.A. SEMROM - S.A. Bucureşti Bucureşti
266. U.J. CONSTANTA Constanta Constanta
267. ASOCIAŢIA COGEALAC Cogealac Constanta
268. ASOCIAŢIA CEACOVA Ceacova Timis
269. ASOCIAŢIA HEMEIUS Hemeius Bacau
270. ASOCIAŢIA CRESCATORILOR DE
TAURINE - (53 de asociaţii) Bistrita Bistrita-Nasaud

271. S.C. VINALCOOL - S.A. Alba Iulia Alba
272. S.C. SPIRT AMIDON - S.A. Miercurea-Ciuc Harghita
273. SOCIETATEA AMIDON ŞI BERE - S.A. Radauti Suceava
274. S.C. LAPTE - S.A. Focsani Vrancea
275. STAŢIUNEA EXPERIMENTALA Buzau Buzau
276. S.C. CARINA - S.A. Giurgiu Giurgiu
277. S.C. FACOS - S.A. Scheia Suceava
278. S.C. AMIDEZ - S.A. Targu Secuiesc Covasna
279. S.C. SUCORS - S.A. Ramnicu Sarat Buzau
280. SUINPROD Ulmeni Calarasi
281. Uniunea Judeteana de Agricultura
şi Alimentaţie Tulcea Tulcea
282. Uniunea Judeteana de Agricultura
şi Alimentaţie Ploiesti Prahova
283. Uniunea Judeteana de Agricultura
şi Alimentaţie Buzau Buzau
284. Uniunea Judeteana de Agricultura
şi Alimentaţie Focsani Vrancea
285. Uniunea Judeteana de Agricultura
şi Alimentaţie Bacau Bacau
286. Uniunea Judeteana de Agricultura
şi Alimentaţie Braşov Braşov
287. Uniunea Judeteana de Agricultura
şi Alimentaţie Sfantu Gheorghe Harghita
288. Uniunea Judeteana de Agricultura
şi Alimentaţie Arad Arad
289. Uniunea Judeteana de Agricultura
şi Alimentaţie Oradea Bihor
290. Uniunea Judeteana de Agricultura
şi Alimentaţie Miercurea-Ciuc Covasna
291. S.C. AGROMEC - S.A. Constanta Constanta
292. S.C. AGROMEC - S.A. 2 Mai Limanu Constanta
293. S.C. AGROMEC - S.A. 23 August Constanta
294. S.C. AGROMEC - S.A. Adamclisi Constanta
295. S.A. AGROMEC CERNAVODA (ATELIERE) Cernavoda Constanta
296. S.C. AGROMEC - S.A. Baneasa Constanta
297. S.C. AGROMEC - S.A. Castelu Constanta
298. S.C. AGROMEC - S.A. Chirnogeni Constanta
299. S.C. AGROMEC - S.A. Cobadin Constanta
300. S.C. AGROMEC - S.A. Dorobantu Constanta
301. S.C. AGROMEC - S.A. Harsov Constanta
302. S.C. AGROMEC - S.A. Horia Constanta
303. S.C. AGROMEC - S.A. Mihai Viteazul Constanta
304. S.C. AGROMEC - S.A. Mircea Voda Constanta
305. S.C. AGROMEC - S.A. Negru Voda Constanta
306. S.C. AGROMEC - S.A. Ostrov Constanta
307. S.C. AGROMEC - S.A. Ovidiu Constanta
308. S.C. AGROMEC - S.A. Palazu Constanta
309. S.C. AGROMEC - S.A. Pantelimon Constanta
310. S.C. AGROMEC - S.A. Rasova Constanta
311. S.C. AGROMEC - S.A. Remus Opreanu Constanta
312. S.C. AGROMEC - S.A. Seimenii Mari Constanta
313. S.C. AGROMEC - S.A. Sibioara Constanta
314. S.C. AGROMEC - S.A. Topraisar Constanta
315. S.C. AGROMEC - S.A. Valu lui Traian Constanta
316. S.C. AGROMEC - S.A. Potlogi Dambovita
317. S.C. AGROMEC - S.A. Bailesti Dolj
318. S.C. AGROMEC - S.A. Calan Dolj
319. S.C. AGROMEC - S.A. Catane Dolj
320. S.C. AGROMEC - S.A. Macesul de Jos Dolj
321. S.C. AGROMEC - S.A. Podari Dolj
322. S.C. AGROMEC - S.A. Segarcea Dolj
323. S.C. AGROMEC - S.A. Baba Ana Teleorman
324. S.C. AGROMEC - S.A. Beciu Teleorman
325. S.C. AGROMEC - S.A. Blejesti Teleorman
326. S.C. AGROMEC - S.A. Branceni Teleorman
327. S.C. AGROMEC - S.A. Calinesti Teleorman
328. S.C. AGROMEC - S.A. Calomfiresti Teleorman
329. S.C. AGROMEC - S.A. Cervenia Teleorman
330. S.C. AGROMEC - S.A. Ciolanesti Teleorman
331. S.C. AGROMEC - S.A. Contesti Teleorman
332. S.C. AGROMEC - S.A. Crangeni Teleorman
333. S.C. AGROMEC - S.A. Dobrotesti Teleorman
334. S.C. AGROMEC - S.A. Draganesti-Vlasca Teleorman
335. S.C. AGROMEC - S.A. Frasinet Teleorman
336. S.C. AGROMEC - S.A. Furculesti Teleorman
337. S.C. AGROMEC - S.A. Izvoarele Teleorman
338. S.C. AGROMEC - S.A. Laceni Teleorman
339. S.C. AGROMEC - S.A. Licuriciu Teleorman
340. S.C. AGROMEC - S.A. Lunca Teleorman
341. S.C. AGROMEC - S.A. Magurele Teleorman
342. S.C. AGROMEC - S.A. Mereni Teleorman
343. S.C. AGROMEC - S.A. Merisani Teleorman
344. S.C. AGROMEC - S.A. Odobeasca Teleorman
345. S.C. AGROMEC - S.A. Olteni Teleorman
346. S.C. AGROMEC - S.A. Orbeasca de Sus Teleorman
347. S.C. AGROMEC - S.A. Orbeasca de Jos Teleorman
348. S.C. AGROMEC - S.A. Poroschia Teleorman
349. S.C. AGROMEC - S.A. Piatra Teleorman
350. S.C. AGROMEC - S.A. Plopii-Slavitesti Teleorman
351. S.C. AGROMEC - S.A. Silistea Teleorman
352. S.C. AGROMEC - S.A. Slobozia-Mandra Teleorman
353. S.C. AGROMEC - S.A. Tatarastii de Jos Teleorman
354. S.C. AGROMEC - S.A. Videle Teleorman
355. S.C. AGROMEC - S.A. Viisoara Teleorman
356. S.C. AGROMEC - S.A. Vulturul Vrancea
357. S.C. AGROSERVICE - S.A. Constanta Constanta
358. S.C. AGROSERVICE - S.A. Giurgiu Giurgiu
359. S.C. AGROSERVICE - S.A. Traian Teleorman
360. S.C. AGROZOOTEHNICA - S.A. M. Kogalniceanu Tulcea
361. S.C. AGROTRANSPORT - S.A. Slatina Olt
362. S.C. AVICOLA - S.A. Oradea Bihor
363. S.C. AVICOLA - S.A. Arad Arad
364. S.C. AVICOLA - S.A. Bucureşti Bucureşti
365. S.C. AVICOLA - S.A. Constanta Constanta
366. S.C. AVICOLA - S.A. Crevedia Dambovita
367. S.C. AVICOLA - S.A. Gaesti Dambovita
368. S.C. AVICOLA - S.A. Tartasesti Dambovita
369. S.C. AVICOLA - S.A. Craiova Dolj
370. S.C. AVICOLA - S.A. Mintia Hunedoara
371. S.C. AVICOLA - S.A. Iaşi Iaşi
372. S.C. AVICOLA - S.A. Baia Mare Maramures
373. S.C. AVICOLA - S.A. Reghin Mures
374. S.C. AVICOLA - S.A. Balotesti Ilfov
375. S.C. AVICOLA - S.A. Zalau Salaj
376. S.C. AVICOLA - S.A. Marsa Sibiu
377. S.C. AVICOLA - S.A. Focsani Vrancea
378. S.C. AVIS SUINPROD - S.A. Bistrita Bistrita-Nasaud
379. S.C. SEMTEST - S.A. Bucureşti Bucureşti
380. S.C. SEMTEST - S.A. Craiova Dolj
381. S.C. SEMTEST - S.A. Iaşi Iaşi
382. S.C. SEMTEST - S.A. Baia Mare Maramures
383. S.C. SEMTEST - S.A. Targu Mures Mures
384. S.C. SEMTEST - S.A. Balotesti Ilfov
385. S.C. SEMTEST - S.A. Timişoara Timis
386. S.C. SERVAGROMEC - S.A. Cateasca Arges
387. S.C. SERVAGROMEC - S.A. Balta Alba Buzau
388. S.C. SERVAGROMEC - S.A. Buzau Buzau
389. S.C. SERVAGROMEC - S.A. Mihailesti Buzau
390. S.C. SERVAGROMEC - S.A. Sabateni Buzau
391. S.C. SERVAGROMEC - S.A. Stalpu Buzau
392. S.C. SERVAGROMEC - S.A. Pecineaga Constanta
393. S.C. SERVAGROMEC - S.A. Galaţi Galaţi
394. S.C. SERVAGROMEC - S.A. Alexandria Teleorman
395. S.C. SILVODELTA - S.A. Tulcea Tulcea
396. S.C. COMSUIN - S.A. Ulmeni Calarasi
397. Regia Autonomã de Îmbunãtãţiri
Funciare Braşov Braşov
398. O.A.R.Z. Sebes Alba
399. O.A.R.Z. Arad Arad
400. O.A.R.Z. Resita Caras-Severin
401. O.A.R.Z. Floresti Cluj
402. O.A.R.Z. Semoreni Galaţi
403. O.A.R.Z. Giurgiu Giurgiu
404. O.A.R.Z. Targu-Jiu Gorj
405. O.A.R.Z. Iaşi Iaşi
406. O.A.R.Z. Baia Mare Maramures
407. O.A.R.Z. Satu Mare Satu Mare
408. O.A.R.Z. Turnu Magurele Teleorman
409. O.A.R.Z. Tulcea Tulcea
410. O.A.R.Z. Vaslui Vaslui
411. O.A.R.Z. Slatina Valcea
412. O.A.R.Z. Focsani Vrancea
413. O.A.R.Z. Bucureşti Ilfov
414. HERGHELIA Arad Arad Arad
415. HERGHELIA Cislau Cislau Buzau
416. HERGHELIA Beclean Beclean Bistrita-Nasaud
417. HERGHELIA Dor Marunt Dor Marunt Calarasi
418. HERGHELIA Ploiesti Ploiesti Prahova
419. HERGHELIA Jegalia Perisoru Calarasi
420. HERGHELIA Luciana Moldova Sulita Suceava
421. HERGHELIA Mangalia Mangalia Constanta
422. HERGHELIA Radauti Radauti Suceava
423. HERGHELIA Rusetu Rusetu Buzau
424. HERGHELIA Ramnicelu Ramnicelu Brãila
425. HERGHELIA Slatina Slatina Olt
426. HERGHELIA Sambata Voila Braşov
427. HERGHELIA Tulucesti Tulucesti Galaţi
428. HERGHELIA Bontida Juc Bihor
429. HERGHELIA Dumbrava Timiseni Neamt
430. BERE GRIVITA INTERNAŢIONAL Bucureşti Bucureşti
431. BERE CIUC Miercurea-Ciuc Harghita
432. McDonald Bucureşti Bucureşti
433. TUBORG Bucureşti Bucureşti
434. COCA-COLA Bucureşti Bucureşti
435. PEPSI-COLA Bucureşti Bucureşti
436. BILLA Bucureşti Bucureşti
437. S.C. OSTROVIT Ostrov Constanta
438. BRAU UNION Bucureşti Bucureşti
439. DANUBIANA Roman Neamt
440. S.C. INTERBREY EFES BREWRY Ploiesti Prahova
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016