Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC din 11 aprilie 2008  la nivelul ramurii industriei lemnului CCMUR (exploatarea forestiera, prelucrarea primara a lemnului, fabricarea produselor stratificate din lemn, a altor produse din lemn si alte activitati industriale) pe anii 2008-2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC din 11 aprilie 2008 la nivelul ramurii industriei lemnului CCMUR (exploatarea forestiera, prelucrarea primara a lemnului, fabricarea produselor stratificate din lemn, a altor produse din lemn si alte activitati industriale) pe anii 2008-2012

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL V nr. 10 din 21 mai 2008


PĂRŢILE CONTRACTANTE

În temeiul <>Legii nr. 130/1996 , republicatã în anul 1998, privind contractul colectiv de muncã, şi al <>Legii nr. 54/2003 cu privire la sindicate, între:
A. Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), conform sentinţei civile nr. 49Fed/3.11.2004 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a civilã, reprezentativã pentru:
- industria mobilei, fabricarea produselor stratificate din lemn, a altor produse din lemn şi alte activitãţi industriale (cod CAEN diviziunile 31 şi 32),
- exploatarea forestierã şi prelucrarea primarã a lemnului (cod CAEN diviziunea 02, grupele 022, 023 şi 024; diviziunea 16, grupele 161 şi 162), şi
B. patronatele din industria lemnului, conform <>Legii patronatelor nr. 356/2001 şi <>Legii nr. 130/1996 , reprezentate prin:
a. Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR), reprezentativã prin sentinţa civilã cu nr. 11/1.06.2005 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a Civilã - CONPIROM.
b. Asociaţia Producãtorilor de Mobilã din România (APMR), reprezentativã în baza sentinţei civile nr. 250/14.02.2007 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a Civilã.
a intervenit prezentul contract colectiv de muncã unic la nivel de ramurã (CCMUR) privind salariaţii/angajaţii din industria lemnului (exploatarea forestierã, prelucrarea primarã a lemnului, fabricarea produselor stratificate din lemn, a altor produse din lemn şi alte activitãţi industriale):

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Pãrţile contractante recunosc şi acceptã, pe deplin, cã sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncã la nivel de ramurã şi se obligã sã respecte în totalitate prevederile acestuia.
ART. 2
(1) Prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncã Unic la nivel de Ramurã (CCMUR) stabilesc cadrul general de desfãşurare a relaţiilor de muncã dintre angajatori şi salariaţi în vederea reglementãrii în comun a condiţiilor de angajare şi de muncã, precum şi a garanţiilor sociale.
(2) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fãrã discriminãri directe sau indirecte, bazate pe naţionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã, rasã, convingeri, sex, orientare sexualã sau pe orice alt criteriu care are ca scop sau ca efect restrângerea sau înlãturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitãrii drepturilor decurgând din contractele colective de muncã.
(3) Pãrţile sunt de acord cu sindicatele şi unitãţile cuprinse în anexa nr. 1, în cadrul cãreia se aplicã prezentul CCMUR. Unitãţile şi sindicatele menţionate în anexa nr. 1 încep negocierile şi înregistreazã CCM la nivel de unitate numai în baza unei dovezi eliberate şi semnate de FSLIL.
(4) În cazul în care, din diferite motive, la nivelul unor unitãţi, pãrţile au încheiat deja contractul colectiv de muncã, nivelurile inferioare ale acestuia se vor adapta la prevederile stipulate în prezentul CCMUR.
ART. 3
Drepturile salariaţilor prevãzute în prezentul CCMUR nu pot sã reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale stabilite prin CCM încheiat la nivel de unitate.
ART. 4
Prezentul CCMUR are ca scop stabilirea normelor ce guverneazã relaţiile dintre angajatori şi salariaţi în ramura industriei lemnului, în principal stabilirea drepturilor minime garantate ale salariaţilor şi a obligaţiilor acestora cu privire la:
a) încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncã;
b) condiţiile de muncã şi protecţia muncii;
c) salarizarea şi alte drepturi salariale;
d) timpul de muncã şi timpul de odihnã;
e) unele mãsuri de protecţie specialã a salariaţilor şi acordarea de facilitãţi acestora;
f) drepturile sindicatelor, ca organizaţii şi ca reprezentante ale salariaţilor.
ART. 5
(1) Clauzele prezentului contract colectiv de muncã pot fi modificate în orice moment, conform legii, ori de câte ori pãrţile convin în acest sens.
(2) Cererea de modificare a CCMUR se comunicã în scris celeilalte pãrţi.
(3) Negocierile cu privire la modificarea CCMUR nu vor putea începe mai târziu de 10 zile şi nici mai devreme de 48 de ore de la data comunicãrii.
(4) Cererile de modificare vor fi depuse de cãtre reprezentantul organizaţiilor patronale la federaţia sindicatelor, iar cele ale federaţiei sindicatelor, la organizaţiile patronale semnatare ale prezentului CCMUR.
(5) Pãrţile se obligã ca, în perioada prevãzutã de alin. 3, plus 10 zile lucrãtoare, sã nu declanşeze greve şi sã nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de muncã (CIM) pentru motive legate de modificarea propusã în ceea ce priveşte prezentul contract.
ART. 6
Modificãrile aduse contractului produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrãrii lor.
ART. 7
(1) Suspendarea şi încetarea contractului pot interveni din iniţiativa pãrţilor şi potrivit dispoziţiilor legale; interpretarea clauzelor se face prin consens.
(2) Dacã nu se realizeazã consensul, clauza se interpreteazã potrivit legislaţiei în domeniu sau în favoarea salariaţilor.
ART. 8
(1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului contract, pãrţile convin sã constituie o comisie paritarã.
(2) Competenţa, componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiei paritare sunt stabilite prin Regulamentul din Anexa nr. 3 la prezentul contract.
ART. 9
(1) Contractele colective de muncã de la nivelul unitãţilor nu pot sã prevadã drepturi sub limitele stabilite în prezentul CCMUR.
(2) Pe baza prevederilor prezentului CCMUR, negocierile vor începe la nivel de unitate în termen de 10 zile de la înregistrarea acestuia.
ART. 10
Angajatorii vor asigura afişarea în unitate, la locurile convenite cu organizaţiile sindicale, a CCM, astfel încât salariaţii sã ia cunoştinţã de conţinutul acestuia.
ART. 11
Declanşarea procedurii prevãzute la art. 7 alin. 2, nu constituie un impediment pentru sesizarea instanţei de judecatã competente, potrivit prevederilor legii. Adoptarea unei hotãrâri de cãtre comisia paritarã, în condiţiile prevãzute în Anexa nr. 3, împiedicã sesizarea instanţei de judecatã, iar dacã sesizarea a avut loc, judecata înceteazã.
ART. 12
La solicitarea angajatorilor sau a reprezentanţilor sindicatelor din unitãţile înscrise în Anexa nr. 1, semnatarele acestui contract pot participa la negocierile CCM la nivel de unitate şi pot obţine informaţii despre modul cum este respectat prezentul CCMUR.
ART. 13
(1) Pãrţile se obligã ca, în perioada de aplicare a prezentului CCMUR, sã nu promoveze şi sã nu susţinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncã, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
(2) Pãrţile convin sã facã intervenţiile necesare pentru consultarea organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare în toate cazurile în care se iniţiazã acte normative ce privesc relaţiile de muncã.
ART. 14
(1) Prezentul CCMUR se încheie pe o perioadã de 4 ani de zile, cu excepţia art. 40, care se negociazã anual.
(2) Cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, pãrţile vor conveni asupra prelungirii valabilitãţii contractului sau asupra renegocierii clauzelor sale. În cazul în care niciuna dintre pãrţi nu denunţã contractul cu privire la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, acesta se prelungeşte pe o duratã de încã un an.

CAP. II
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncã

ART. 15
În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, acestea vor face obiectul contractului colectiv de muncã la nivel de unitate şi al contractului individual de muncã.
ART. 16
(1) Încheierea contractului individual de muncã se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetãţeanului, a prevederilor contractului colectiv de muncã al unitãţii şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale.
(2) Angajatorii vor aduce la cunoştinţa salariaţilor posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor.
(3) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacã un salariat şi o persoanã din afara unitãţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
ART. 17
(1) Contractele individuale de muncã se încheie pe duratã nedeterminatã.
(2) Contractele individuale de muncã se pot încheia şi pe duratã determinatã, în cazurile şi modalitãţile prevãzute expres de lege.
(3) Contractele individuale de muncã se vor încheia numai pentru noii salariaţi şi vor cuprinde cel puţin clauzele prevãzute în modelul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, prezentat în Anexa 3.
(4) Contractele individuale de muncã se încheie, în scris, în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Inspectoratul Teritorial de Muncã.
(5) Contractele individuale de muncã se pot încheia şi cu timp parţial de muncã pentru program de lucru corespunzãtor unei fracţiuni de normã de cel puţin douã ore pe zi.
(6) Pe timpul derulãrii CIM, salariatul poate solicita asistenţã din partea sindicatului.
ART. 18
(1) Contractul individual de muncã se poate modifica în ceea ce priveşte durata, locul de muncã, condiţiile de muncã, salariul, timpul de muncã şi timpul de odihnã, numai prin acordul pãrţilor. Modificarea unilateralã a contractului individual de muncã este posibilã numai în cazurile şi condiţiile prevãzute de Codul muncii.
(2) Refuzul salariatului, motivat legal, de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul de muncã sau drepturile salariale, nu dã dreptul angajatorului de a proceda la desfacerea contractului individual de muncã, pentru acest motiv.
(3) Delegarea şi detaşarea salariaţilor se fac în condiţiile prevãzute de lege şi cu drepturile stabilite în CCM la nivel de unitate.
(4) Delegarea poate fi dispusã pentru o perioadã de 60 de zile şi se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile. Nivelurile de decontare pentru transport, cazare şi indemnizaţia de delegare se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate.
(5) Detaşarea poate fi dispusã pe o perioadã de cel mult un an. În mod excepţional, perioada detaşãrii poate fi prelungitã, cu acordul ambelor pãrţi, din 6 în 6 luni.
Salariatul poate refuza detaşarea dispusã de angajatorul sãu numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice.
Nivelurile de decontare pentru transport, cazare şi indemnizaţia de detaşare se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate.
ART. 19
(1) Contractul individual de muncã se poate suspenda în ceea ce priveşte efectele sale numai prin acordul pãrţilor sau în cazurile prevãzute de Codul muncii şi art. 22 din CCMUR.
(2) Suspendarea contractului individual de muncã are ca efect suspendarea prestãrii muncii de cãtre salariat şi a plãţii drepturilor de naturã salarialã de cãtre angajator.
(3) Contractul individual de muncã se suspendã de drept pentru: concediu de maternitate, boalã sau accidente, carantinã, serviciu militar obligatoriu, exercitarea unei funcţii în cadrul unei autoritãţi executive, legislative ori judecãtoreşti (pe toatã durata mandatului), funcţii de conducere salarizate în sindicat, forţã majorã, arest preventiv şi alte cazuri expres prevãzute de lege.
(4) Contractul individual de muncã poate fi suspendat din iniţiativa salariatului în urmãtoarele situaţii: concediu pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la doi ani sau pentru îngrijirea copilului bolnav pânã la şapte ani, pentru creşterea sau îngrijirea copilului cu handicap, conform prevederilor Codului muncii, concediu paternal, concediu pentru formare profesionalã, pentru exercitarea unei funcţii elective în cadrul organismelor profesionale pe durata mandatului.
(5) Contractul individual de muncã poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului, pentru urmãtoarele situaţii: ca sancţiune disciplinarã, pe durata cercetãrii disciplinare - în condiţiile legii, detaşare, întreruperea temporarã a activitãţii pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.
ART. 20
(1) Încetarea contractului individual de muncã poate avea loc prin unul din urmãtoarele moduri:
a) de drept, cu respectarea art. 56 din Codul muncii;
b) cu acordul pãrţilor, la data convenitã de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre pãrţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevãzute de lege.
(2) La desfacerea contractului individual de muncã prin concediere, angajatorul va acorda un preaviz de 15 zile lucrãtoare, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sã absenteze 4 ore/zi de la programul unitãţii pentru a-şi cãuta un loc de muncã, fãrã ca aceasta sã afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de angajatori.
(4) În cazul în care unei persoane i se desface contractul de muncã fãrã a i se acorda preavizul prevãzut la alin. 2, aceasta are dreptul la o indemnizaţie egalã cu salariul de bazã avut la data desfacerii contractului de muncã.
(5) Unitatea poate face concedieri fãrã preaviz în cazuri de abateri disciplinare grave, care nu constituie infracţiuni, cu respectarea prevederilor din secţiunea a 3-a din Codul muncii.
ART. 21
Contractul individual de muncã nu poate fi desfãcut din iniţiativa celui care angajeazã, în cazurile în care prin lege sau prin CCM au fost prevãzute asemenea interdicţii.
ART. 22
(1) Pãrţile convin ca, la desfacerea contractului individual de muncã prin concediere colectivã, salariaţii sã primeascã o indemnizaţie de cel puţin un salariu de bazã, pentru salariaţii cu o vechime în muncã de la 1 la 10 ani, şi de cel puţin douã salarii de bazã, pentru salariaţii cu o vechime în muncã de peste 10 ani.
(2) Criteriile concedierii colective sunt cele prevãzute în Codul muncii şi sunt urmãtoarele:
a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de persoana în cauzã, ca urmare a reorganizãrii;
b) unitatea îşi înceteazã activitatea prin dizolvare sau falimentare;
c) unitatea se mutã în altã localitate şi are posibilitatea sã îşi asigure, pe plan local, personalul necesar;
d) unitatea se mutã în altã localitate, iar persoana încadratã nu acceptã sã o urmeze;
e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost încadratã, din motive neimputabile acesteia şi nu i s-a asigurat trecerea într-o muncã corespunzãtoare;
f) în postul ocupat de persoana încadratã în muncã este reintegratã, pe baza hotãrârii organelor competente, persoana care a deţinut anterior acest post.

CAP. III
Condiţiile de muncã

ART. 23
Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncã, se poate stabili o perioadã de probã de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt se încadreazã, la debutul lor în profesie, pe baza unei perioade de probã cuprinsã între 3 şi 6 luni. Pe durata perioadei de probã, salariatul se bucurã de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevãzute de legislaţia muncii, în CCM aplicabil şi în contractul individual de muncã.
ART. 24
(1) Pãrţile se obligã sã depunã orice efort necesar pentru organizarea unui sistem având drept scop ameliorarea continuã a condiţiilor de muncã.
(2) În contractele individuale de muncã se vor prevedea proceduri de consultare a reprezentanţilor sindicali cu angajatorul, referitoare la orice mãsuri care ar urma sã fie luate pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã.
(3) La stabilirea mãsurilor vizând condiţiile de muncã, pãrţile implicate vor ţine seama de urmãtoarele principii de bazã:
a) mãsurile preconizate sã vizeze, mai întâi, ameliorarea realã a condiţiilor de muncã şi, numai dacã acest lucru nu este posibil la un moment dat, sã se procedeze la compensãri bãneşti sau de altã naturã;
b) mãsurile preconizate pentru ameliorarea condiţiilor de muncã vor fi stabilite împreunã cu reprezentanţii sindicatelor, încheindu-se acte adiţionale la contractele colective de muncã.
ART. 25
Organizarea activitãţii - prin stabilirea unei structuri organizatorice raţionale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncã, cu precizarea atribuţiilor şi rãspunderilor ce le revin, elaborarea de norme de muncã fundamentate din punct de vedere tehnic -, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi, sunt atribuite în competenţa exclusivã a angajatorului. Sindicatele au dreptul sã cearã reexaminarea normelor de muncã în condiţiile în care acestea nu asigurã un grad complet de ocupare a forţei de muncã, conduc la o solicitare excesivã a salariaţilor şi nu corespund situaţiilor pentru care au fost elaborate.
ART. 26
(1) Normele de muncã şi, dupã caz, normativele de personal vor fi stabilite cu consultarea sindicatului, astfel încât sã conducã la un ritm normal de muncã.
(2) În cazul în care normele de muncã şi, dupã caz, normativele de personal existente nu corespund mãsurilor preconizate pentru ameliorarea condiţiilor de muncã conform art. 25, acestea vor fi modificate în condiţiile legii, la solicitarea organizaţiei sindicale.
ART. 27
(1) Sarcinile de serviciu trebuie sã fie stabilite în limitele felului muncii la care fiecare salariat s-a obligat la încheierea contractului individual de muncã. În cazul în care interesele unitãţii impun schimbarea sarcinilor de serviciu, se va încheia un act adiţional la contractul individual de muncã.
(2) Pentru preîntâmpinarea sau înlãturarea efectelor calamitãţilor sau a altor cazuri de forţã majorã, precum şi în situaţii care pericliteazã sãnãtatea sau viaţa unor persoane, fiecare salariat are obligaţia de a participa, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupã, la executarea oricãror lucrãri şi la luarea tuturor mãsurilor cerute de nevoile unitãţii.
ART. 28
(1) În toate cazurile în care munca este efectuatã într-un ritm impus, colectiv sau individual, în normele de muncã se include şi timpul de refacere a capacitãţii de muncã.
(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea realã a timpilor de refacere a capacitãţii de muncã, numãrul de personal va cuprinde un numãr corespunzãtor de salariaţi pentru înlocuire.
ART. 29
(1) Locurile de muncã se clasificã în locuri de muncã normale, locuri de muncã cu condiţii deosebite şi speciale. Acestea se stabilesc prin CCM la nivel de unitate conform normativelor în vigoare.
(2) Locurile de muncã cu condiţii deosebite sunt:
- cele cu condiţii grele;
- cele cu condiţii nocive;
- cele cu condiţii periculoase;
- cele cu condiţii penibile.
(3) La nivel de unitate vor fi stabilite concret activitãţile şi locurile de muncã cu condiţii deosebite.
ART. 30
Categoriile de salariaţi care lucreazã la locurile de muncã prevãzute la art. 29 vor fi supuse obligatoriu unui examen medical, care va fi efectuat de medicul de specialitate, în condiţiile ce vor fi stabilite prin CCM la nivel de unitate, dar nu mai puţin de o datã la 12 - luni.
ART. 31
(1) În cazul în care condiţiile de muncã se normalizeazã, salariaţii vor beneficia de drepturile acordate pentru condiţiile de muncã deosebite şi speciale, încã douã luni.
(2) De drepturile prevãzute la alin. 1 beneficiazã şi salariaţii care îşi schimbã locul de muncã din motive ce nu le sunt imputabile şi au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile respective, dacã drepturile de aceeaşi naturã, la noul loc de muncã, sunt mai mici.
ART. 32
În toate cazurile în care condiţiile de muncã s-au înrãutãţit, determinând reclasificarea locurilor de muncã, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificãri chiar de la momentul în care condiţiile de muncã s-au schimbat şi nu de la data la care s-a realizat reclasificarea de cãtre organele competente.
ART. 33
(1) Pãrţile sunt de acord cã nicio mãsurã de protecţie a muncii nu este suficientã dacã nu este cunoscutã, însuşitã sau aplicatã de salariaţi.
(2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesionalã a salariaţilor, cu privire la normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii. Prin CCM la nivel de unitate se prevãd mãsurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligaţiile şi rãspunderile din domeniul protecţiei muncii, în conformitate cu <>Legea nr. 319/2006 . Timpul afectat acestor activitãţi se include în timpul de muncã şi este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului sãu de muncã sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sãu loc de muncã şi la normele de protecţie a muncii pe care este obligat, în procesul muncii, sã le cunoascã şi sã le respecte.
(4) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbãri ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevãzute la alineatul precedent.
(5) Angajatorii au obligaţia sã asigure efectuarea instructajului periodic lunar, precum şi a instructajului zilnic de atenţionare.
(6) Pãrţile semnatare ale contractului colectiv de muncã vor efectua periodic - cel puţin trimestrial - analize ale accidentelor de muncã şi vor stabili mãsurile ce se impun pentru înlãturarea lor.
ART. 34
(1) Contravaloarea echipamentului de protecţie se suportã integral de angajator, iar a celui de lucru cel puţin în proporţie de 65%, cu posibilitatea ca prin CCM la nivel de unitate sã poatã fi suportatã integral.
(2) Echipamentele de protecţie şi de lucru se stabilesc, ca structurã şi ca duratã de funcţionare, prin anexã la CCM la nivel de unitate, ţinându-se cont de specificul şi condiţiile fiecãrui loc de muncã.
(3) Prin CCM la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmãriţi la fiecare loc de muncã în vederea luãrii mãsurilor specifice de protecţie a muncii, precum şi programele de control al realizãrii mãsurilor stabilite.
ART. 35
(1) În vederea îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii la locurile de muncã normale, angajatorii vor lua urmãtoarele mãsuri de amenajare ergonomicã a locului de muncã:
a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperaturã, aerisire, umiditate etc.);
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncã (vestiare, bãi, biblioteci, grupuri sanitare, sãli de repaus, cantine - restaurant, locuri de fumat etc.);
c) diminuarea, pânã la eliminare, a emisiilor poluante.
(2) Mãsurile concrete, în sensul prevederilor alineatului 1, se stabilesc prin CCM la nivel de unitate.
ART. 36
(1) Angajatorii se obligã ca, la angajare şi, ulterior, cel puţin o datã pe an, sã organizeze examinarea medicalã gratuitã a salariaţilor, în scopul de a se constata dacã sunt apţi pentru desfãşurarea activitãţii în posturile pe care ar urma sã le ocupe sau pe care le ocupã, precum şi pentru prevenirea îmbolnãvirilor profesionale.
(2) Salariaţii sunt obligaţi sã se supunã examenelor medicale, în condiţiile organizãrii acestora conform prevederilor alin. 1.
(3) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicalã, organizatã potrivit alin. 1 şi art. 29, constituie abatere disciplinarã.
(4) Termenele şi condiţiile de realizare a controlului medical periodic vor fi concretizate în CCM la nivel de unitate.
ART. 37
(1) Angajatorii vor asigura un regim de protecţie specialã a muncii femeilor şi a muncii tinerilor în vârstã de pânã la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi de prevederile prezentului contract colectiv de muncã pe ramurã.
(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii pot fi stabilite prin CCM la nivel de unitate.
(3) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcinã, precum şi cele care alãpteazã nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare şi nu vor fi trimise în deplasare sau nu vor fi detaşate decât cu acordul lor.
În cazul salariatelor care au nãscut recent, precum şi cele care alãpteazã, şi desfãşoarã la locul de muncã o activitate care prezintã riscuri pentru sãnãtatea sau securitatea lor, ori cu repercusiuni asupra sarcinii sau alãptãrii, patronul este obligat sã le modifice în mod corespunzãtor condiţiile şi/sau orarul de muncã ori, dacã nu este posibil, sã le repartizeze la alt loc de muncã fãrã riscuri pentru sãnãtatea sau securitatea lor, conform recomandãrii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.
Salariatele au dreptul la concediu de risc maternal conform prevederilor O.U.G. nr. 96/2003.
(4) În vederea îmbunãtãţirii condiţiilor de muncã, în fiecare unitate cu cel puţin 50 de salariaţi se va constitui un comitet de sãnãtate şi securitate în muncã, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 319/2006 .
(5) Comitetul de sãnãtate şi securitate în muncã este constituit din reprezentanţii desemnaţi de sindicatele reprezentative din unitate, pe de o parte, şi angajator sau reprezentanţii sãi desemnaţi, în numãr egal cu cel al reprezentanţilor lucrãtorilor, pe de altã parte.
ART. 38
(1) Angajatorii nu vor refuza angajarea sau, dupã caz, menţinerea în muncã a persoanelor handicapate, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.
(2) Sindicatele şi reprezentanţii salariaţilor vor sprijini angajarea şi menţinerea în muncã a handicapaţilor, în condiţiile alineatului precedent.

CAP. IV
Salarizarea şi alte drepturi salariale

ART. 39
(1) Pentru munca prestatã în condiţiile prevãzute în contractul individual de muncã, fiecare salariat are dreptul la un salariu, în bani, convenit la încheierea contractului individual de muncã, indiferent de natura unitãţii în care îşi desfãşoarã activitatea.
(2) Salariul cuprinde salariul de bazã, indemnizaţiile şi sporurile, precum şi alte adaosuri.
ART. 40
(1a) Se stabileşte salariul de bazã minim brut la nivelul ramurii exploatãrii lemnului, industriei mobilei şi a altor produse din lemn, la 600 lei lunar pentru personalul calificat, la care se aplicã apoi coeficienţii de ierarhizare pe diferite categorii de personal.
(1b) Începând cu 1 iulie 2008 se stabileşte salariul de bazã minim brut la nivelul ramurii industriei lemnului la 650 lei lunar pentru personalul calificat, cu respectarea prevederilor HG în vigoare privind stabilirea salariului de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã.
(2) La începutul fiecãrui trimestru, salariile de bazã vor fi corectate procentual, prin negociere, ţinând seama de nivelul inflaţiei în trimestrul anterior, de condiţiile concrete ale fiecãrei unitãţi şi de alte influenţe curente.
(3) În caz de divergenţã privind salariul minim, negocierile se vor desfãşura în prezenţa delegaţilor împuterniciţi de asociaţiile patronale şi federaţia sindicalã.
(4) Pentru salariaţii necalificaţi, nivelul salariului de bazã minim brut poate fi mai mic cu maximum 20% din salariul de bazã minim brut al salariaţilor calificaţi.
ART. 41
(1) Salariul de bazã stabilit prin prezentul CCMUR este minim, el putând fi negociat la valori mai mari prin CCM la nivel de unitate.
(2) Pãrţile contractante sunt de acord ca, în perioada urmãtoare, sã acţioneze pentru includerea unor sporuri în salariul de bazã, care sã reprezinte retribuţia pentru munca prestatã şi condiţiile de la locul de muncã, astfel încât salariul de bazã sã aibã pondere majoritarã în salariu.
ART. 42
(1) Sporurile pentru condiţii deosebite de muncã sunt urmãtoarele:
a) sporul pentru condiţii grele de muncã 12,5%;
b) sporul pentru condiţii periculoase 20%;
c) sporul pentru condiţii nocive 20%;
d) sporul pentru condiţii penibile 50%.
(2) Sporurile prevãzute la alin. 1 pot fi acordate cumulat, dar nu mai mult de douã sporuri.
(3) Pentru munca în condiţii de izolare, salariaţii au dreptul la o indemnizaţie zilnicã de minimum 7,5 lei. Prin CCM la nivel de unitate se poate prevedea posibilitatea acordãrii acesteia, în echivalent, sub formã de alimente sau sub forma unei mese calde.
(4) Se mai acordã sporuri pentru:
a) orele suplimentare peste durata normalã a timpului de lucru ce vor fi plãtite salariatului cu un spor ce nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bazã, iar pentru orele lucrate în zilele de sâmbãtã şi duminicã, în zilele de sãrbãtori legale şi în alte zile în care potrivit legii nu se lucreazã, se va plãti un spor ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bazã corespunzãtor muncii prestate în program normal de lucru;
b) exercitarea atribuţiilor aferente şi unei alte funcţii, conform înţelegerii pãrţilor, pentru funcţia ale cãrei atribuţii se îndeplinesc, pe timpul necesar exercitãrii funcţiei suplimentare;
c) vechimea în muncã (se calculeazã la total vechime în muncã) - minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% pentru o vechime de peste 20 de ani, potrivit CCM la nivel de unitate;
d) lucrul în timpul nopţii - 25%.
(5) Pentru alte condiţii de muncã neprevãzute în prezentul CCMUR, sporurile vor fi negociate prin CCM la nivel de unitate.
(6) Sporurile prevãzute la alin. 1 sunt minime şi acestea pot fi negociate la valori superioare prin CCM la nivel de unitate. Pe listele de platã, toate aceste sporuri vor fi evidenţiate separat, dar vor fi cumulate cu salariul de bazã la calcularea celorlalte drepturi.
ART. 43
(1) Adaosurile la salariul de bazã sunt:
a) adaosul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de minimum 1,5% din fondul de salarii realizat lunar şi cumulat;
c) alte adaosuri, convenite la nivelul unitãţilor.
(2) Alte venituri sunt:
a) cota parte din profit, de pânã la 10%, care se repartizeazã salariaţilor cu aprobarea adunãrii generale a acţionarilor;
b) tichetele de masã, acordate conform prevederilor legale şi înţelegerii pãrţilor.
(3) Condiţiile de diferenţiere, diminuare sau anulare a participãrii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada la care se acordã cota de profit salariaţilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
ART. 44
Forma de organizare a muncii şi forma de salarizare, aplicabile pe activitãţi şi pe fiecare loc de muncã, se stabilesc prin CCM la nivel de unitate.
ART. 45
(1) Angajatorii vor asigura condiţiile necesare realizãrii, de cãtre fiecare salariat, prin muncã, a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului stabilit.
(2) Pentru asigurarea unei corelaţii corespunzãtoare între munca prestatã, rezultatele muncii şi salariu, prin CCM la nivel de unitate se vor stabili condiţii de acordare a salariului în raport cu îndeplinirea unor criterii sau cu realizarea unor indicatori specifici locului de muncã, care sã reflecte eficienţa economicã a activitãţii desfãşurate, de exemplu, nivelul producţiei, volumul de activitate, productivitatea muncii, criterii de calitate, consumuri specifice etc.
(3) În cazuri excepţionale, când, din motive tehnice sau alte motive, procesul de producţie a fost întrerupt, salariaţii vor primi 75% din salariul de bazã individual, cu condiţia ca încetarea lucrului sã se fi produs fãrã vina lor şi dacã în tot acest timp au rãmas la dispoziţia unitãţii.
(4) În situaţiile prevãzute la alin. 3, salariaţii beneficiazã şi de celelalte drepturi prevãzute de lege pentru astfel de situaţii.
ART. 46
Plata salariilor se face periodic, la datele ce se stabilesc prin C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 47
(1) Toate drepturile bãneşti, cuvenite salariaţilor, se plãtesc înaintea oricãror obligaţii financiare ale unitãţii, fiind considerate creanţe privilegiate.
(2) În caz de faliment sau de lichidare judiciarã a unitãţii, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, urmând sã fie plãtite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.

CAP. V
Timpul de muncã şi timpul de odihnã

ART. 48
(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normã întreagã, durata normalã a timpului de muncã este de 8 ore/zi şi de 40 de ore pe sãptãmânã. În cazul tinerilor în vârstã de pânã la 18 ani, durata normalã a timpului de muncã este de 6 ore/zi şi 30 de ore pe sãptãmânã.
În durata normalã a timpului de muncã nu intrã timpii consumaţi cu echiparea - dezechiparea la începutul şi sfârşitul programului (conf. prevederilor Codului muncii).
(2) Sâmbãta şi duminica sunt zile de repaus.
(3) În cazul unitãţilor, subunitãţilor sau locurilor de muncã a cãror activitate nu poate fi întreruptã, zilele de repaus se pot acorda, prin rotaţie, în alte zile decât sâmbãta şi duminica, astfel încât fiecare salariat sã beneficieze cel puţin o datã pe lunã de repausul sãptãmânal, succesiv în zilele de sâmbãtã şi duminicã sau cumulat pe o perioadã mai mare.
(4) La locurile de muncã unde, datoritã specificului activitãţii, nu existã posibilitatea încadrãrii în durata normalã a zilei de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupã caz, în turã, turã continuã, turnus, program fracţionat, care se considerã program normal de lucru.
(5) Locurile de muncã la care se aplicã formele specifice de organizare a programului de lucru prevãzute la alin. 4, precum şi modalitãţile concrete de organizare şi evidenţã a muncii prestate se stabilesc prin CCM la nivel de unitate.
ART. 49
(1) Pentru unele activitãţi, locuri de muncã şi categorii de personal, prevãzute în CCM la nivel de unitate, se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzãtoare unor fracţiuni de normã cu o duratã a timpului de muncã de 6 sau 4 ore/zi. Drepturile salariaţilor care lucreazã în astfel de situaţii se acordã proporţional cu timpul lucrat.
(2) Femeile care lucreazã fracţiuni de normã, de 6 sau 4 ore, beneficiazã de vechime în muncã corespunzãtoare unei norme întregi, pe timpul cât au în îngrijire copii în vârstã de pânã la 6 ani, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
(3) Salariata care renunţã la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore/zi, fãrã sã-i fie afectate salariul de bazã şi vechimea în muncã.
(4) În caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru creşterea copilului pânã la vârsta de 2 ani vor fi acordate tatãlui sau altui susţinãtor legal, cu condiţia sã aibã calitatea de asigurat legal, dacã acesta are copilul în îngrijire.
(5) Orice alte drepturi de asigurãri sociale se aplicã conform legislaţiei în vigoare.
ART. 50
(1) Salariaţii care-şi desfãşoarã efectiv şi permanent activitatea în locuri de muncã cu condiţii deosebite beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de muncã sub 8 ore/zi, în condiţiile prevãzute de Codul muncii.
(2) Reducerea duratei timpului de muncã la locurile de muncã cu condiţii deosebite nu afecteazã salariul şi vechimea în muncã, aferente duratei normale a timpului de muncã.
(3) Durata reducerii timpului normal de muncã şi categoriile de personal care beneficiazã de acest program se stabilesc prin CCM la nivel de unitate.
ART. 51
(1) Începerea şi încheierea programului zilnic de lucru se stabilesc prin Regulamentul de ordine interioarã, întocmit de cãtre administraţia unitãţii, cu acordul sindicatului.
(2) În situaţii deosebite, pentru unele categorii de personal, cum ar fi femeile care îngrijesc copii de vârstã preşcolarã, salariaţii care urmeazã cursurile unei instituţii de învãţãmânt, pensionarii cu invaliditate de gradul III încadraţi în muncã, persoanele cu recomandãri medicale sau handicapaţii, precum şi în alte situaţii stabilite prin CCM la nivel de unitate se pot aproba programe de lucru specifice (cu alte ore de începere a programului, fracţionate, cu una sau mai multe zile lucrate, urmate de mai multe zile libere).
ART. 52
Orele în care salariatul presteazã muncã peste durata normalã a timpului de lucru, în zilele de repaus sãptãmânal, în zilele de sãrbãtori legale şi religioase, precum şi în celelalte zile stabilite ca fiind nelucrãtoare prin dispoziţii legale, sunt ore suplimentare, cu excepţia celor efectuate în condiţiile art. 49, alin. 3.
ART. 53
Salariaţii pot fi chemaţi sã presteze ore suplimentare numai cu consimţãmântul lor şi cu respectarea prevederilor art. 111 şi celorlalte din Codul muncii.
ART. 54
Compensarea orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzãtor sau prin plata unor sporuri, potrivit înţelegerii pãrţilor, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 55
(1) Pentru salariaţii al cãror program de lucru se desfãşoarã în timpul nopţii, durata timpului de muncã este mai micã cu o orã decât durata timpului de muncã prestatã în timpul zilei, fãrã diminuarea salariului de bazã şi a vechimii în muncã. Timpul de lucru efectuat noaptea se plãteşte cu un spor la salariu de 25%.
(2) Prevederile alin. 1 nu se aplicã salariaţilor care lucreazã la locuri de muncã cu condiţii deosebite, unde durata timpului de muncã este mai micã de 8 ore.
(3) La unitãţile unde procesul muncii este neîntrerupt sau condiţiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel al zilei. Timpul de muncã lucrat peste durata prevãzutã la alin. 1 se considerã timp de muncã suplimentar şi va fi salarizat corespunzãtor, de aceastã prevedere beneficiind salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite şi unde durata timpului de muncã este mai micã de 8 ore/zi.
(4) Se considerã muncã desfãşuratã în timpul nopţii munca prestatã în intervalul cuprins între orele 22 şi 6, cu posibilitatea abaterii justificate cu o orã în plus sau în minus faţã de aceste limite.
ART. 56
(1) În fiecare sãptãmânã, salariatul are dreptul la douã zile consecutive de repaus sãptãmânal.
(2) Repausul sãptãmânal se acordã, de regulã, sâmbãta şi duminica.
(3) În cazul în care activitatea de la locul de muncã în zilele de sâmbãtã şi duminicã nu poate fi întreruptã, prin CCM la nivel de unitate se vor stabili condiţii în care zilele de repaus sãptãmânal sã fie acordate şi în alte zile ale sãptãmânii sau cumulat, pe o perioadã mai mare.
ART. 57
Sunt zile nelucrãtoare zilele de repaus sãptãmânal şi zilele de sãrbãtori legale şi religioase, plãtite, dupã cum urmeazã:
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crãciun;
- prima sâmbãtã din luna septembrie - "Ziua forestierului şi a lucrãtorului din industria mobilei".
ART. 58
(1) Salariaţii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnã plãtit de minimum 21 de zile lucrãtoare.
(2) Prin CCM la nivel de unitate se va stabili cuantumul zilelor de concediu în funcţie de vechimea în muncã.
(3) Concediul de odihnã se efectueazã în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat.
(4) Concediul de odihnã poate fi fracţionat, la cererea salariatului sau din iniţiativa unitãţii, cu condiţia ca una dintre fracţiuni sã nu fie mai micã de 15 zile lucrãtoare.
(5) Angajatorul are obligaţia sã ia mãsurile necesare pentru ca salariaţii sã efectueze, în fiecare an calendaristic, concediile de odihnã la care au dreptul.
(6) Programarea concediilor de odihnã se va face la sfârşitul anului, pentru anul urmãtor, de cãtre angajator, cu consultarea sindicatului sau, dupã caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(7) Programarea concediilor de odihnã va fi modificatã, la cererea salariatului, în urmãtoarele cazuri:
a) salariatul se aflã în concediu medical;
b) salariata solicitã concediu de odihnã înaintea sau în continuarea concediului de maternitate;
c) salariatul este chemat sã îndeplineascã îndatoriri publice;
d) salariatul este chemat sã satisfacã obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen;
e) salariatul urmeazã sau trebuie sã urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare, în ţarã sau strãinãtate;
f) salariatul are recomandare medicalã pentru a urma un tratament într-o staţiune balneo-climatericã, caz în care data începerii concediului de odihnã va fi cea indicatã în recomandarea medicalã.
(8) Programarea concediului de odihnã poate fi modificatã şi de angajator, dacã interesele acestuia o cer.
ART. 59
Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii de muncã deosebite au dreptul la concedii de odihnã suplimentare, prevãzute în CCM la nivel de unitate, dar nu mai puţin de 3 zile.
ART. 60
Prin CCM la nivel de unitate se va stabili ca, pe lângã indemnizaţia de concediu, sã se plãteascã şi o primã de vacanţã, al cãrei nivel minim se stabileşte la 30% din salariu.
ART. 61
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau al altor situaţii, conform tabelului de mai jos:


─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumire situaţie Cuantum
crt.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. - cãsãtoria salariatului 5 zile
2. - naşterea unui copil 5 zile
3. - cãsãtoria unui copil 2 zile
4. - decesul soţului/soţiei, copilului, pãrinţilor, socrilor 3 zile
5. - decesul bunicilor, fraţilor, surorilor 1 zi
6. - mutarea într-o altã locuinţã din aceeaşi localitate 2 zile
7. - donare de sânge 2 zile
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(2) Prin CCM la nivel de unitate se pot stabili durate mai mari pentru situaţiile prevãzute la alin. 1.
(3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fãrã platã, cu respectarea prevederilor Codului muncii şi ale Contractului Colectiv de Muncã la nivel naţional.

CAP. VI
Unele mãsuri de protecţie socialã a salariaţilor

ART. 62
(1) În situaţia în care angajatorul va reduce activitatea sau va reorganiza procesul de producţie, ceea ce ar determina desfacerea de contracte individuale de muncã, administraţia este obligatã sã anunţe sindicatele în scris şi prin afişare cu cel puţin 60 de zile înainte de a dispune efectiv desfacerea contractelor individuale de muncã ale celor care urmeazã sã fie disponibilizaţi.
(2) Pe o perioadã de minimum o lunã de la reluarea activitãţii, consideratã perioadã de readaptare, salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau concediu legal plãtit pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani nu vor putea fi concediaţi pentru necorespundere profesionalã.
(3) În perioada prevãzutã de alin. 1, angajatorul este obligat sã întreprindã, simultan, urmãtoarele acţiuni:
a) sã identifice şi sã valorifice posibilitãţile de redistribuire a salariaţilor în cadrul unitãţii;
b) sã identifice posibilitãţile de diminuare a duratei programului de lucru, în vederea evitãrii reducerii de personal sau a scãderii numãrului celor cãrora ar urma sã li se desfacã contractul individual de muncã;
c) dacã organizeazã cursuri de calificare sau recalificare profesionalã, sã includã la aceste cursuri, cu prioritate, salariaţi cãrora ar urma sã li se desfacã contractul individual de muncã.
(4) În cazul în care înainte de expirarea perioadei prevãzute la alin. 1 angajatorul a luat mãsura desfacerii contractelor individuale de muncã, atunci acesta urmeazã sã plãteascã celor în cauzã:
a) salariul de bazã avut pe timpul de la desfacerea contractului individual de muncã pânã la data la care ar fi trebuit sã înceapã curgerea termenului prevãzut la art. 20, alin. 2, din prezentul CCMUR;
b) indemnizaţia prevãzutã la art. 20, alin. 4, din prezentul CCMUR.
ART. 63
În situaţia în care mãsura desfacerii contractelor individuale de muncã nu poate fi evitatã, angajatorul are obligaţia de a comunica, în scris, fiecãrui salariat:
a) termenul de preaviz în condiţiile prevãzute de prezentul CCMUR sau <>Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
b) dacã îi oferã sau nu un alt loc de muncã, ori cuprinderea într-o formã de reciclare profesionalã.
ART. 64
(1) La aplicarea efectivã a reducerii de personal, mãsurile vor afecta, în ordine:
a) posturile vacante;
b) contractele individuale de muncã ale salariaţilor care cumuleazã douã sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumuleazã pensia cu salariul;
c) contractele individuale de muncã ale salariaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensia pentru munca depusã şi limitã de vârstã;
d) salariaţii care au surse de venituri proprii sau care realizeazã venituri din prestarea unor activitãţi autorizate, în condiţiile prevãzute de lege, şi care obţin, pe aceste cãi, un venit de cel puţin jumãtate din salariul de bazã minim brut pe ţarã, indexat, din care s-a dedus impozitul prevãzut de lege, corespunzãtor situaţiei în care se aflã fiecare persoanã.
(2) La luarea mãsurii de desfacere a contractelor individuale de muncã pentru reducerea de posturi vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii minimale:
a) dacã mãsura ar afecta doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, se desface contractul individual de muncã al soţului care are venitul cel mai mic, dupã consultarea familiei;
b) mãsura sã afecteze mai întâi salariaţii care nu au copii în întreţinere;
c) mãsura sã afecteze, numai în ultimã instanţã, femeile care au în îngrijire mai mulţi copii, bãrbaţii vãduvi sau divorţaţi care au în întreţinere mai mulţi copii, precum şi salariaţii, bãrbaţi sau femei, care mai au 2 ani pânã la pensionare, la cererea lor;
d) mãsura sã nu afecteze tinerii veniţi din armatã.
(3) În cazul în care mãsura desfacerii contractelor individuale de muncã ar afecta un salariat care a urmat o formã de calificare sau perfecţionare a pregãtirii profesionale şi care a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul sãu individual de muncã, prin care s-a obligat sã presteze o activitate într-o anumitã perioadã de timp, angajatorul nu-i va putea pretinde acestuia despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucratã pânã la îndeplinirea termenului.
ART. 65
Sindicatele au dreptul sã verifice modul de aplicare a prevederilor art. 62, art. 63 şi art. 64 şi de a acţiona pe orice cale legalã pentru a asigura respectarea lor.
ART. 66
(1) Într-o perioadã de 12 luni de la luarea mãsurii de desfacere a contractelor individuale de muncã, pentru motivele prevãzute la art. 62, dacã unitatea îşi extinde sau îşi reia activitatea, aceasta are obligaţia sã cheme, pentru a fi angajaţi, pe salariaţii cãrora li s-a desfãcut contractul individual de muncã şi care au pregãtirea necesarã pentru ocuparea posturilor vacante. Salariaţii aflaţi în aceastã situaţie sunt obligaţi sã se prezinte la unitate în cel mult 15 zile de la primirea înştiinţãrii.
(2) Angajarea altor persoane va fi posibilã numai dupã îndeplinirea prevederilor de la alin. 1.
ART. 67
Salariaţii care se pensioneazã pentru limitã de vârstã (la cerere sau la iniţiativa unitãţii) primesc o indemnizaţie egalã cu cel puţin un salariu de bazã.
ART. 68
În afarã de ajutoarele legale la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de urmãtoarele ajutoare:
a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei egal cu cel puţin douã salarii de bazã;
b) în cazul decesului soţiei/soţului, pãrinţilor sau copilului, un ajutor acordat salariatului, egal cu cel puţin un salariu de bazã;
c) pentru naştere, mama salariatã va primi un ajutor egal cu cel puţin un salariu de bazã.
ART. 69
(1) Dacã salariatul se aflã în incapacitate temporarã de muncã, survenitã ca urmare a unui accident de muncã sau în legãturã cu munca, ori ca urmare a contractãrii unei boli profesionale, angajatorul va plãti acestuia drepturile prevãzute de lege.
(2) Acordarea compensaţiei prevãzute la alineatul precedent nu înlãturã şi nici nu înlocuieşte dreptul legal al salariatului la despãgubiri, în condiţiile prevãzute de lege.
(3) În CCM la nivel de unitate se va putea prevedea posibilitatea încheierii de cãtre angajator a unor contracte de asigurare pentru accidente de muncã ale salariaţilor cu societãţile de asigurare.
ART. 70
(1) Salariaţii şi membrii lor de familie care beneficiazã de bilete de odihnã şi tratament prin sindicat, în staţiunile balneoclimaterice, au dreptul la o reducere a costului biletelor, ţinând seama de salariul de bazã şi de sezon, diferenţa de preţ fiind suportatã de unitate şi sindicat, conform prevederilor art. 80 din prezentul CCMUR.
(2) Procentul de reducere a costului biletelor, în raport cu criteriile prevãzute la alin. 1, se stabileşte prin CCM la nivel de unitate, fãrã a fi mai mic de 50% din valoarea totalã a biletului.
(3) Posesorii de bilete de tratament şi odihnã recuperatorie vor beneficia şi de transport gratuit pe calea feratã, clasa a II-a; costul integral al cãlãtoriei va fi suportat de unitatea în cauzã.
ART. 71
Contravaloarea biletelor acordate prin sindicat salariaţilor trimişi în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale ori a unor boli care, fãrã a intra în categoria bolilor profesionale, au fost contractate datoritã condiţiilor de la locul de muncã, se suportã integral de unitatea în cauzã şi sindicat, inclusiv costul transportului pe calea feratã, clasa a II-a, sau al transportului auto.
ART. 72
Salariaţii trimişi în delegaţie vor beneficia de urmãtoarele drepturi, stabilite prin CCM la nivel de unitate:
a) decontarea cheltuielilor efective de transport;
b) decontarea costului efectiv al cazãrii;
c) diurnã de deplasare, conform legii sau înţelegerii pãrţilor.
ART. 73
Salariaţii trimişi în delegaţie beneficiazã de drepturile de deplasare prevãzute la art. 72. În cazul în care delegarea depãşeşte 30 de zile lucrãtoare consecutive, în locul diurnei zilnice se plãteşte o indemnizaţie lunarã egalã cu 80% din diurna stabilitã la art. 72, cu indexãrile ulterioare. Aceastã indemnizaţie lunarã se acordã proporţional cu numãrul de zile ce depãşeşte durata neîntreruptã de 30 de zile.
ART. 74
Persoanele detaşate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşãrii. Dacã la locurile de detaşare drepturile echivalente au niveluri mai mari, se acordã acestea sau se acordã şi alte drepturi.
ART. 75
În situaţia în care angajatorul încheie contracte cu parteneri strãini, potrivit cãrora salariaţii din unitate vor executa unele lucrãri în strãinãtate, condiţiile de muncã, salarizarea, celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi se vor stabili prin negocieri colective, care se vor desfãşura în condiţiile prevãzute de lege, cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern.
ART. 76
Pentru buna desfãşurare a negocierilor prevãzute la art. 75, angajatorul va pune la dispoziţia sindicatului elemente referitoare la condiţiile de muncã în care urmeazã sã se execute lucrãrile contractate, inclusiv la drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
ART. 77
(1) În afara concediului legal plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la doi ani, salariata mamã sau tatãl salariat beneficiazã de concediu, în condiţiile legii.
(2) Pe perioada în care salariata (salariatul) se aflã în concediul prevãzut la alin. 1 nu i se va putea desface contractul individual de muncã, iar în postul sãu nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contracte individuale de muncã pe duratã determinatã.
ART. 78
În caz de deces al mamei, drepturile acesteia prevãzute de prezentul CCMUR se vor acorda tatãlui, indiferent de locul de muncã al acestuia, cu excepţia prestaţiilor de asigurãri sociale.
ART. 79
Începând cu luna a V-a de sarcinã, precum şi în perioada de alãptare, salariatele nu vor putea fi repartizate în schimbul III (de noapte), urmând a li se asigura, în limita posibilitãţilor, locuri uşoare de muncã.
ART. 80
(1) La nivelul unitãţilor se va constitui un fond pentru cheltuieli social - culturale şi sportive, de 2% din fondul de salarii, care va fi utilizat, în principal, pentru:
a) costul biletelor de tratament şi odihnã;
b) cheltuieli de regie şi hranã pentru creşe;
c) cheltuieli de regie şi hranã pentru grãdiniţe;
d) cheltuieli de regie pentru cantine;
e) întreţinere şi reparaţii în cãminele pentru tineret;
f) cheltuieli culturale;
g) cheltuieli sportive;
h) cheltuieli pentru unele acţiuni specifice unor aniversãri - Ziua forestierului şi a lucrãtorului din industria mobilei, sãrbãtori religioase, zilele dedicate copilului şi femeii;
i) cheltuieli ocazionate de organizarea Pomului de Crãciun.
(2) Acestea vor fi plãtite de cãtre unitate, prin negociere cu sindicatul şi vor fi deductibile în condiţiile stabilite de Codul fiscal.
ART. 81
În CCM la nivel de unitate se vor stabili drepturile specifice personalului care îşi desfãşoarã activitatea în transporturile auto forestiere, pe cãi ferate forestiere (CFF) şi cãi ferate uzinale (CFU).
ART. 82
În CCM la nivel de unitate vor fi prevãzute condiţiile preferenţiale de cumpãrare, pentru salariaţii acesteia, a produselor specifice unitãţii, astfel:
a) 4 tone de lemn de foc cu plata a 50% din preţul de vânzare, pentru familiile care îşi încãlzesc locuinţa cu lemn, cu prioritate pentru membrii de sindicat;
b) la unitãţile producãtoare de produse finite, salariaţii pot beneficia de cumpãrarea, fãrã adaos comercial şi cu plata în rate, de produse în valoare de pânã la 20 milioane lei, cu prioritate pentru membrii de sindicat;
c) salariaţii din unitãţile de exploatare a lemnului beneficiazã, pentru necesitãţi proprii, de produse specifice la preţurile stabilite prin CCM la nivel de unitate, respectiv la preţurile de livrare.

CAP. VII
Formarea profesionalã, socialã şi sindicalã

ART. 83
(1) Prin termenul de formare profesionalã pãrţile înţeleg sã desemneze orice procedurã prin care un salariat dobândeşte o calificare, o nouã calificare, precum şi orice procedurã prin care salariatul se specializeazã sau se perfecţioneazã, obţinând un certificat sau o diplomã care atestã aceste situaţii, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Activitatea de formare profesionalã menţionatã la alin. 1 cuprinde şi perfecţionarea în domeniul relaţiilor de muncã, al dreptului de asociere şi al libertãţilor sindicale.
(3) Pãrţile contractante vor sprijini desfãşurarea Comitetului Sectorial privind formarea profesionalã, ca structurã de dialog social autonom care analizeazã, propune şi valideazã calificãri din sectoarele de exploatare forestierã, prelucrarea primarã a lemnului, industria mobilei şi alte activitãţi industriale.
(4) Pãrţile semnatare convin sã acorde sprijinul Consiliului Naţional de Formare şi Pregãtire a Adulţilor (CNFPA), ca Autoritate Naţionalã a Calificãrilor (ANC), pentru elaborarea sistemului de standarde ocupaţionale, bazat pe competenţe şi a calificãrilor, care vor fi validate şi introduse în Registrul Naţional al Calificãrilor (RNC). Sistemul va fi utilizat la evaluarea şi certificarea calificãrii salariaţilor.
(5) Planul de formare profesionalã convenit între pãrţi face parte din CCMU la nivelul ramurii.
ART. 84
La încheierea CCM la nivel de unitate, pentru partea privind formarea profesionalã se va ţine seama, cel puţin, de urmãtoarele:
a) nevoile de formare profesionalã, conform art. 83, alin. 1, ce vor fi stabilite, de comun acord, de cãtre angajator şi sindicat;
b) cheltuielile pentru activitãţile prevãzute de art. 83, alin. 1, se suportã de unitate;
c) sindicatul va participa, prin împuterniciţii sãi, la orice formã de examinare organizatã în vederea absolvirii unui curs de formare profesionalã în cadrul unitãţii;
d) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncã, în vederea formãrii profesionale, vor putea fi obligaţi sã suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor prevãzute la art. 64, alin. 3, dacã pãrãsesc unitatea din motive imputabile lor, înainte de îndeplinirea unui termen de 2 ani de la data absolvirii cursurilor.
ART. 85
(1) Concursurile profesionale la nivel naţional şi internaţional vor fi organizate, în colaborare, de cãtre patronate şi FSLIL.
(2) Cheltuielile organizate de organizarea şi desfãşurarea concursurilor, în baza regulamentelor semnate de comun acord, vor fi suportate de angajatori.

CAP. VIII
Alte prevederi în legãturã cu drepturile şi obligaţiile pãrţilor, precum şi obligaţiile salariaţilor

ART. 86
(1) Pãrţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi, libertatea de opinie.
(2) Angajatorii vor adopta o poziţie neutrã şi imparţialã faţã de organizaţiile sindicale şi de reprezentanţii acestora din unitãţi, dacã acestea îşi desfãşoarã activitatea în condiţiile legii.
ART. 87
Prin CCM la nivel de unitate se vor stabili modalitãţile concrete prin care se realizeazã participarea reprezentanţilor sindicatelor la şedinţele consiliilor de administraţie.
ART. 88
Angajatorii vor asigura sindicatelor accesul la informaţiile sau documentele necesare pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute la <>art. 29, alin. 2, din Legea nr. 54/2003 .
ART. 89
(1) Liderul organizaţiei sindicale cu personalitate juridicã ce lucreazã nemijlocit în unitate în calitate de salariat, are dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu minimum o zi pe sãptãmânã pentru activitãţi sindicale.
(2) Pentru ceilalţi membri aleşi în conducerea organizaţiei sindicale, prin CCM la nivel de unitate se va stabili numãrul celor care beneficiazã de reducerea timpului lunar de lucru, durata reducerii pentru fiecare în parte, precum şi modalitãţile de acordare.
ART. 90
Realizarea de cãtre federaţia sindicatelor a unor acţiuni sau servicii de interes comun poate fi finanţatã de unitãţi.
ART. 91
(1) Angajatorul va asigura, pentru activitatea sindicatului, la nivel de unitate, spaţiul şi mobilierul necesar, iar prin CCM se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea.
(2) Baza materialã de destinaţie culturalã şi sportivã, proprietate a unitãţilor ori a sindicatelor din unitãţile respective, va putea fi folositã gratuit pentru acţiuni organizate în condiţiile prevãzute în CCM la nivel de unitate.
ART. 92
(1) În fiecare an, FSLIL va asigura pregãtirea, pentru activitãţi sindicale şi relaţii de muncã, a minimum 90 de persoane, dar nu mai mult de trei persoane de la aceeaşi unitate.
(2) Angajatorii vor permite salariaţilor sã urmeze cursurile de pregãtire prevãzute la alin. 1 şi vor suporta cheltuielile cu transportul, cazarea şi diurna.
(3) În funcţie de posibilitãţi, angajatorii vor asigura cheltuielile cu participarea unor reprezentanţi ai sindicatelor afiliate la FSLIL la acţiuni internaţionale, cum sunt cursuri sindicale de scurtã duratã, de pânã la 7 zile, târguri, expoziţii, simpozioane, conferinţe, schimburi de experienţã şi altele.
ART. 93
În cazurile în care se obţine acordul membrilor de sindicat, angajatorii vor reţine cotizaţia sindicalã pe listele de platã a salariilor şi o vor vira în contul sindicatelor în termen de maximum 15 zile de la încasare.
ART. 94
Este interzis unitãţilor sã desfacã, din iniţiativa lor, contractul individual de muncã, pentru motive care privesc activitatea sindicalã, în cazul în care aceasta se desfãşoarã în condiţii legale.
ART. 95
Angajatorii şi organizaţiile sindicale vor asigura, în unitãţi, un climat normal de muncã, cu respectarea prevederilor legale privind soluţionarea conflictelor de muncã.
ART. 96
Angajatorii şi sindicatele vor acţiona pentru a preveni apariţia în unitãţi a unor manifestãri sau comportamente din partea salariaţilor, care sunt de naturã sã aducã prejudicii unitãţilor.
ART. 97
Salariaţii vor respecta obligaţiile ce le revin prin contractul individual de muncã, contractul colectiv de muncã la nivel de unitate şi cel la nivel de ramurã, ce au la bazã regulile minimale ale Contractului colectiv de muncã unic la nivel naţional.
ART. 98
(1) Pe baza prevederilor prezentului CCMUR se vor încheia contracte colective de muncã la nivelul societãţilor comerciale cuprinse în Anexa nr. 1.
(2) Prevederile prezentului CCMUR sunt considerate minime, de la nivelul cãrora începe negocierea CCM la nivel de unitate.
ART. 99
În CCM la nivel de unitate nu se pot prevedea clauze contrare prezentului CCMUR.
ART. 100
Prevederile contractelor individuale de muncã existente la data intrãrii în vigoare a CCM la nivel de unitate vor fi puse de acord cu prevederile acestuia din urmã.
ART. 101
De prevederile prezentului CCMUR pot beneficia şi alte unitãţi în care nu sunt organizate sindicate, iar negocierea se face cu reprezentanţii salariaţilor, cu condiţia de a vira o contribuţie de 1% din fondul de salarii realizat pe ultimele 3 luni anterioare prezentului CCMUR, în contul FSLIL nr. RO28CECEB50331RON0648657, la CEC - Filiala sectorului 5, Agenţia Cotroceni, Bucureşti.
ART. 102
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 11, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 (republicatã) privind contractul colectiv de muncã, unitãţile vor aloca, prin bugetele de venituri şi cheltuieli, sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitãţilor în domeniul pregãtirii, negocierii şi aplicãrii contractelor colective de muncã la toate nivelurile.
(2) Sumele prevãzute conform alin. 1 se vor calcula luând ca bazã suma de 1 leu/salariat/an raportat la numãrul mediu de salariaţi din anul precedent şi corectate cu indicele de inflaţie anual, şi se vor plãti în termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentului Contract Colectiv de Muncã Unic la nivelul Ramurii industriei lemnului pe anii 2008-2012.
(3) Sumele constituite conform alin. 1 şi 2 se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totalã se reţine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncã la nivelul unitãţii;
b) 1/3 din suma totalã se vireazã de cãtre contribuabil la federaţia patronalã reprezentativã de ramurã care a negociat contractul colectiv: ASFOR (contul nr. RO76RNCB0070002450460001 - BCR, Sucursala Pipera) şi APMR (contul RO60BRDE410SV21861444100 BRD Sucursala Academiei);
c) 1/3 din suma totalã se vireazã de cãtre contribuabil la FSLIL, în contul RO28CECEB50331RON0648657 la CEC Filiala Sectorului 5, Agenţia Cotroceni, Bucureşti.
(4) Fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui şi se vor vira în termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 103
În toate situaţiile de reorganizare sau, dupã caz, de privatizare a unitãţilor, drepturile şi obligaţiile prevãzute de prezentul CCMUR şi de contractele colective de muncã la nivel de unitate se transmit noilor organizaţii de drept, rezultate din aceste operaţiuni juridice.
ART. 104
Împuterniciţii organelor de conducere ale organizaţiilor patronale, precum şi ai federaţiei sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre pãrţi, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractul colectiv de muncã; patronii vor asigura intrarea în unitate în conformitate cu regulamentul de ordine interioarã.
ART. 105
Angajatorii se obligã sã aplice prezentul CCMUR salariaţilor care sunt membri ai sindicatelor afiliate la Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, conform Anexei nr. 1.
Pãrţile semnatare sunt de acord cu respectarea prevederilor din CCMUR pentru industria lemnului pe anii 2008-2012 coroborat cu prevederile CCMUN pe anii 2007-2010.
ART. 106
Prezentul contract colectiv de muncã a fost semnat astãzi, 11.04.2008, la Bucureşti, şi produce efecte începând cu data înregistrãrii lui de cãtre FSLIL în condiţiile prevãzute de <>art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 , republicatã în anul 1998.

PĂRŢILE SEMNATARE
ORGANIZAŢIA SINDICALĂ ORGANIZAŢIILE PATRONALE
FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE ASOCIAŢIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA
DIN INDUSTRIA LEMNULUI (FSLIL) (ASFOR)
1. Vasile Bãdica 1. Ioan Sbera
2. Dan Anghel 2. Viorel Tãnãsescu
3. Virgil Culda ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE MOBILĂ
4. Sorin Piper DIN ROMÂNIA (APMR)
5. Nicolae Corban 1. Aurica Sereny
2. Aurel Rizea
3. Ileana Olteanu


ANEXA 1

LISTA
societãţilor comerciale în care sunt organizate sindicate afiliate la
Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului pentru care se
încheie contractul colectiv de muncã unic la nivelul ramurii
industriei lemnului (cod CAEN diviziunea 02, grupele 022, 023 şi 024;
diviziunea 16, grupele 161 şi 162 exploatarea forestierã, prelucrarea
primarã a lemnului; cod CAEN diviziunile - 31 şi 32 industria mobilei,
fabricarea stratificatelor din lemn şi alte activitãţi industriale)


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Societatea comercialã Localitatea
crt.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. STRATUSMOB Blaj
2. IMAR Arad
3. PÂNCOTAS Pâncota
4. ALPROM Piteşti
5. ALPITEX Piteşti
6. MOBALP FURNITURE Piteşti
7. MOBTAP ALPROM Piteşti
8. ELAR Piteşti
9. TEHNOLOGIE MOBILĂ STIL Curtea de Argeş
10. FORESTA Curtea de Argeş
11. FORESTA MUSCEL Câmpulung Muscel
12. FORESTAL Stâlpeni
13. MOV Voineşti
14. DIANA Bacãu
- F.I.L. Oneşti
- F-ca de parchet DIANA Bacãu
15. MOBILA ELBAC Bacãu
16. MOBILA BUHUŞEANĂ Buhuşi
17. COŞNA Târgu Ocna
18. EFIL Comãneşti
19. MASTER WOOD Agãş
20. TRADE IMPEX Bucureşti
- Fil Mobilã Curbatã Comãneşti
21. FIN FOREST-BACO Comãneşti
22. SC ELVILA SA Bucureşti
- ELMOBEROM Libertatea CEM Beiuş
- RELAXA Mizil
- PAMEX Piatra Neamţ
- CARPATINA Rm. Vâlcea
23. MOBILĂ ALFA Oradea
24. VESTFOREST Oradea
25. MOBIMAR Marghita
26. MOBILSAL Salonta
27. GARANT SERVICE Bistriţa
28. SOLIDARITATEA Cristian
29. LEMEXIM Braşov
30. MOBIRIS Râşnov
31. PAL Brãila
32. NIKMOB Nehoiu
33. BEST WOOD Nehoiu
34. FORESTSIB Buzãu
35. FAGEX Caransebeş
36. VESTFOREST Bocşa
37. CARAŞ FOREST Anina
38. SAMUS MEX Dej
39. TRANSILVA (IFET) Cluj
40. LIBERTATEA Cluj
41. SORTILEMN Gherla
42. VLĂDEASA Huedin
43. GLORIA Bucea
44. FURNIROM Constanţa
45. SURSAL Saligny
46. TREMULA Constanţa
47. MOBIP Pucioasa
48. METAL-LEMN Craiova
49. ROSTRAMO Târgu Jiu
50. IFOR Miercurea Ciuc
51. PALADIUM Târgu Secuiesc
52. COLEMN Gãlãuţaş
53. SILEMN TOP Topliţa
54. SARGEŢIA FOREST Deva
55. CRISMOB Hunedoara
56. MOLDOMOBILA ROMÂNIA Iaşi
57. MOLDOFOREST - SIL Ciurea, Iaşi
58. MOBINEH Hârlãu
59. MOBIMIXT Paşcani
60. EUROFORPROD Câmpulung la Tisa
61. FOREMAR Baia Mare
- SIL Tãuţii de Sus
62. PLIMOB Sighetu Marmaţiei
63. MOBAM Baia Mare
64. CILDRO MOBILA Drobeta-Turnu Severin
65. DELIGNIT ROMÂNIA Drobeta-Turnu Severin
66. CILDRO SERVICE Drobeta-Turnu Severin
67. CERNAFOREST Orşova
68. MOBEX Târgu Mureş
69. ILEFOR MEX Târgu Mureş
70. MOBISTAR Reghin
71. HORA Reghin
72. PROLEMN Reghin
73. KRONINVEST Sighişoara
74. PRODEXCOOP Târgu Mureş
75. MOBILA SOVATA Sovata
76. MOBILA Târnãveni
77. SIM Sãrmaş
78. PETROFOREST Piatra Neamţ
79. FORESTAR Tarcãu
80. IMOB Piatra Neamţ
81. PAMEX Piatra Neamţ
82. MOBILEX Roman
83. CARMO Caracal
84. MOBICOR Corabia
85. ARTA LEMNULUI Câmpina
86. RELAXA Mizil
87. ANTECO Ploieşti
88. STEJARUL Zalãu
89. SIMEX Şimleu Silvaniei
90. SAMOBIL Satu Mare
91. SARMEX Satu Mare
92. SILVANIA FOREST Satu Mare
93. MOBICRASNA Carei
94. ARDUDANA Ardud
95. SPECIAL Sibiu
96. ALFOR Sibiu
97. HLV TRANSILVANIA Sibiu
98. MOB BIO Târnãveni
99. STRATUS MEX Suceava
100. MOLDOMEX Suceava
101. FORESTIND Rãdãuţi
102. MOBILA RĂDĂUŢI Rãdãuţi
103. HUMORFOREST Gura Humorului
104. REGNAFOR Iacobeni
105. MOBILEXTRA Câmpulung Moldovenesc
106. FOREX Suceava
107. DORNA FOR Vatra Dornei
- SIL DORNA FORESTA Vatra Dornei
108. FORESTSIND Falcãu
109. DUMBRAVA Fãlticeni
110. FORESTFALT Fãlticeni
111. TRANSFOREST Gura Humorului
112. RAMSES Alexandria
113. PLAPAF Deta
114. CANTEMIR Huşi
115. CARPATINA Râmnicu Vâlcea
116. COZIA FOREST Râmnicu Vâlcea
117. MOPAF VRANCEA Focşani
118. INPRELG Gugeşti
119. PIPERA Bucureşti
- ALBAROM IMPEX Bucureşti
- GENIAL INTERNATIONAL Bucureşti
- EVOLUŢIE LEMN Bucureşti
- KUADRA PIPERA Bucureşti
120. MOBILUX Bucureşti
121. PINUM PRODUCŢIE Bucureşti
122. TEST PROLEMN IMPEX Cacica
123. BURGEROM Reşiţa
124. S.C. ROMPLY Cãlãraşi
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 2

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a comisiei paritare de rezolvare a
problemelor ce apar la aplicarea prevederilor contractului colectiv
de muncã unic la nivelul ramurii industriei lemnului

1. Comisia paritarã de rezolvare a problemelor ce apar la aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncã - denumitã mai departe Comisia - va fi compusã din 5 reprezentanţi ai federaţiei sindicale semnatare şi 5 reprezentanţi ai organizaţiilor patronale semnatare.
Membrii Comisiei sunt desemnaţi de pãrţile semnatare în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
2. Comisia se va întruni, de regulã, trimestrial şi la cererea oricãruia dintre membrii sãi, în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la formularea cererii, şi va adopta hotãrâri valabile prin consens, în prezenţa a douã treimi din numãrul total al membrilor comisiei, dar nu mai puţin de câte 3 persoane din fiecare parte.
3. Comisia va fi prezidatã, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecãrei pãrţi, ales în şedinţa respectivã.
4. Hotãrârile adoptate potrivit prezentului regulament au puteri obligatorii pentru pãrţile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat, prin rotaţie, de cãtre pãrţile semnatare.
6. Comisia este împuternicitã sã formuleze interpretãri ale prevederilor contractului colectiv de muncã, în funcţie de condiţiile concrete şi de posibilitãţile unitãţilor, la solicitarea uneia dintre pãrţi, precum şi sã analizeze modul în care se aplicã şi este respectat Contractul Colectiv de Muncã Unic la nivelul Ramurii Industriei Lemnului şi sã adopte mãsuri corespunzãtoare în acest sens.
7. La cererea federaţiei sindicale, a patronatelor, a angajatorilor sau a organizaţiilor sindicale, Comisia poate verifica modul în care clauzele contractelor încheiate la nivelul societãţile comerciale sunt respectate conform cu prevederile Contractului Colectiv de Muncã Unic la nivel de Ramurã şi ale Contractului Colectiv de Muncã Unic la nivel Naţional.


ANEXA 3

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
încheiat şi înregistrat sub nr. .../........... în registrul general
de evidenţã a salariaţilor

A. Pãrţile contractului
Angajatorul/persoana juridicã/fizicã ................................., cu sediul/domiciliul
în .........................., înregistratã la registrul comerţului/autoritãţile administraţiei
publice din ................ sub nr. ........, cod fiscal ..........., telefon ...............,
reprezentatã legal prin ..........................., în calitate de ..........................,
şi
salariatul/salariata - domnul/doamna ..............................., domiciliat/domiciliatã
în localitatea ................., str. ................ nr. ......, judeţul ..................,
posesor/posesoare al/a buletinului/cãrţii de identitate/paşaportului seria .... nr. ..........,
eliberat/eliberatã de ................... la data de .............., CNP ..........., permis de
muncã seria ........... nr. ............... din data de .................,
am încheiat prezentul contract individual de muncã în urmãtoarele condiţii asupra cãrora am
convenit:
B. Obiectul contractului:
C. Durata contractului:
a) nedeterminatã, salariatul/salariata ............... urmând sã înceapã activitatea la data
de ................;
b) determinatã, de ........... luni, pe perioada cuprinsã între data de ............ şi data
de ............./pe perioada suspendãrii contractului individual de muncã al titularului de
post.
D. Locul de muncã
1. Activitatea se desfãşoarã la ........................
2. În lipsa unui loc de muncã fix, salariatul va desfãşura activitatea astfel: .............
E. Felul muncii
Funcţia/meseria ..................... conform Clasificãrii ocupaţiilor din România
F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevãzute în fişa postului, anexã la contractul individual de muncã.
G. Condiţii de muncã
1. Activitatea se desfãşoarã în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 31/1991
2. Activitatea prestatã se desfãşoarã în condiţii normale/deosebite/speciale de muncã,
potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri
sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O normã întreagã, durata timpului de lucru fiind de ..... ore/zi, ........ ore/sãptãmânã.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã:
......... (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/Contractului
Colectiv de Muncã Unic aplicabil.
2. O fracţiune de normã de ........... ore/zi (cel puţin 2 ore/zi) .......... ore/sãptãmânã.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã ......... (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/Contractului
Colectiv de Muncã Unic aplicabil.
3. Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţã majorã sau pentru alte
lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlãturãrii consecinţelor
acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihnã este de ............ zile lucrãtoare, în raport cu durata
muncii (normã întreagã, fracţiune de normã).
De asemenea, beneficiazã de un concediu suplimentar de ................
J. Salariul:
1. Salariul de bazã lunar brut: ................ lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ....................;
b) indemnizaţii ........................;
c) alte adaosuri ........................;
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu
se lucreazã, ori în zilele de sãrbãtori legale se compenseazã cu ore libere plãtite sau se
plãtesc cu un spor la salariu, conform Contractului Colectiv de Muncã Unic aplicabil sau Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plãteşte salariul este/sunt .......................
K. Drepturi şi obligaţii ale pãrţilor privind securitatea şi sãnãtatea în muncã:
a) echipament individual de protecţie ...................;
b) echipament individual de lucru ..................;
c) materiale igienico-sanitare .....................;
d) alimentaţie de protecţie ........................;
e) alte drepturi şi obligaţii privind sãnãtatea şi securitatea în muncã ..................
L. Alte clauze
a) perioada de probã este de .................;
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ............... zile lucrãtoare, conform
<>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - sau Contractului Colectiv de Muncã Unic;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de .............. zile calendaristice, conform
<>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - sau Contractului Colectiv de Muncã Unic;
d) în cazul în care salariatul urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea în strãinãtate,
informaţiile prevãzute la <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - se vor
regãsi şi în Contractul Individual de Muncã;
e) alte clauze.
M. Drepturi şi obligaţii generale ale pãrţilor
1. Salariatul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusã;
b) dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal;
c) dreptul la concediu de odihnã anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sãnãtate în muncã;
f) dreptul la formare profesionalã, în condiţiile actelor adiţionale.
2. Salariatului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncã sau, dupã caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi
revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţã de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta mãsurile de securitate şi sãnãtate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitãţii lor;
b) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sã constate sãvârşirea abaterilor disciplinare şi sã aplice sancţiunile corespunzãtoare,
potrivit legii, Contractului Colectiv de Muncã Unic aplicabil şi regulamentului intern.
4. Angajatorului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) sã acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncã,
din Contractul Colectiv de Muncã Unic aplicabil şi din lege;
b) sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncã şi condiţiile corespunzãtoare de muncã;
c) sã informeze salariatul asupra condiţiilor de muncã şi asupra elementelor care privesc
desfãşurarea relaţiilor de muncã;
d) sã elibereze, la cerere, toate documentele care atestã calitatea de salariat a
solicitantului;
e) sã asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract individual de muncã se completeazã cu dispoziţiile Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii - şi ale Contractului Colectiv de Muncã Unic aplicabil încheiat la
nivelul ramurii industriei lemnului, pe 2008-2012 înregistrat cu nr. .........../..............
la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executãrii contractului individual
de muncã impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
Prezentul contract individual de muncã s-a încheiat în douã exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
O. Conflictele în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea
prezentului contract individual de muncã sunt soluţionate de instanţa judecãtoreascã competentã
material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
.................................... ....................................

Reprezentant legal,
..........................................................

Pe data de ...................... prezentul contract înceteazã în temeiul art. ......... din
<>Legea nr. 53/2003 - Codul muncii -, în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator,
...........................................-------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016