Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 872 din 21 martie 2007  unic la nivelul ramurii de Gospodarie Comunala, Locativa si Transporturi Locale pe anii 2007-2011    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 872 din 21 martie 2007 unic la nivelul ramurii de Gospodarie Comunala, Locativa si Transporturi Locale pe anii 2007-2011

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V, nr. 10 din 25 aprilie 2007

In temeiul drepturilor garantate de Constitutia Romaniei, al prevederilor art. 10 si <>art. 11 din Legea nr. 130/1996 , republicata, al <>Legii nr. 53/2003 , precum si al reglementarilor din Contractul colectiv de munca unic la nivel national, s-a incheiat prezentul Contract colectiv de munca unic la nivelul ramurii de Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale intre urmatoarele parti contractante:
- Angajatori, reprezentati de Federatia Nationala a Patronatelor Serviciilor Publice din Romania, prin delegatii numiti de consiliul de conducere al patronatului;
- Salariati, reprezentati de:
- Federatia Sindicatelor Libere din Serviciile Publice;
- Federatia Sindicatelor Libere Independente din Gospodarie Comunala, Administratie Locativa, Lucrari si Servicii Publice;
- Federatia Nationala a Sindicatelor din Serviciile Publice SIGOL.

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea Contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.
(2) Angajatorul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical, conform conventiilor internationale pe care Romania le-a ratificat, Constitutiei Romaniei si legislatiei nationale, precum si libertatea de opinie a fiecarui salariat.
ART. 2
In sensul prezentului contract colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale, partile inteleg:
- prin termenul de angajator - cel care angajeaza, respectiv persoana juridica sau fizica, autorizata potrivit legii, care administreaza/utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, si care foloseste forta de munca salariata;
- prin termenul salariat - orice persoana fizica ce se obliga in temeiul unui contract individual de munca sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, in schimbul unei remuneratii;
- prin termenul salariat cu functii de conducere - administratorul, salariat al unitatii, inclusiv presedintele consiliului de administratie (conducere) daca este si salariat, directorii generali si directorii adjuncti, sefii compartimentelor de munca - divizii, departamente, sectii, ateliere, servicii, birouri - precum si asimilatii lor, stabiliti potrivit legii sau prin contractele colective de munca ori, dupa caz, prin regulamentul intern;
- prin termenul sindicate - organizatiile sindicale care sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii drepturilor prevazute in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si in contractele colective de munca, si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor;
- prin termenul reprezentantii salariatilor - persoanele alese si mandatate special in scopul promovarii si apararii intereselor lor si care nu pot sa desfasoare activitati ce sunt recunoscute exclusiv organizatiilor sindicale;
- prin termenul unitate - regiile autonome, companiile nationale, societatile comerciale, alte organizatii cu scop lucrativ, structuri ale institutiilor publice care desfasoara activitatea de gospodarie comunala, locativa, transporturi locale si orice persoana juridica ce angajeaza salariati.
ART. 3
Prevederile prezentului Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura gospodarie comunala, locativa si transporturi locale se aplica pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din ramura de activitate pentru care s-a incheiat prezentul contract, indiferent de forma de organizare, de provenienta capitalului, modul de finantare (inclusiv de la bugetul public) si caracterul activitatii.
ART. 4
(1) Prezentul Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale se incheie pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea revizuirii anuale.
(2) Daca nici una dintre parti nu denunta Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea si inregistrarea unui nou contract colectiv de munca, dar nu mai mult de 12 luni.
(3) Prezentul Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale asigura garantii minime pentru incheierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati, unitati si structuri din institutii, precum si a contractelor individuale de munca.
(4) Negocierile pentru noul Contract colectiv de munca la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale vor incepe cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract.
ART. 5
(1) Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale cuprinde drepturile si obligatiile angajatorilor si ale salariatilor cu privire la stabilirea conditiilor generale de munca.
(2) In ceea ce priveste conditiile specifice de munca determinate conform legii, drepturile si obligatiile partilor se vor stabili prin contracte colective de munca la nivel de grup de unitati, unitati si institutii.
ART. 6
(1) Orice cerere de modificare a prezentului Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale va face obiectul unei negocieri;
(2) Cererea de modificare se comunica in scris celeilalte parti cu cel putin 30 de zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierilor.
(3) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea incepe mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data comunicarii si nici mai devreme de 48 de ore de la data acestei comunicari.
(4) Cererile de modificare vor fi depuse de reprezentantul angajatorilor la federatiile sindicale semnatare, iar cele ale federatiilor sindicale, la Federatia Nationala a Patronatelor Serviciilor Publice din Romania;
(5) Partile convin ca, in perioada negocierilor, atat in cazul in care se fac modificari, cat si in cazul denuntarii contractului colectiv de munca, sa nu declanseze greve, iar la nivel de unitate sau grup de unitati, sa nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salariatilor.
ART. 7
Angajatorii, la cererea organizatiilor sindicale, vor pune la dispozitia acestora, cu cel putin 5 zile inainte, informatiile si documentele necesare pentru a putea fi folosite la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati, unitati si institutii.
ART. 8
(1) Incetarea sau suspendarea contractului colectiv de munca are loc potrivit legii.
(2) Cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, partile vor conveni asupra prelungirii valabilitatii contractului colectiv de munca sau a negocierii clauzelor acestuia.
ART. 9
(1) Interpretarea clauzelor prezentului contract colectiv de munca se face prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauzele se interpreteaza conform regulilor de drept comun, iar daca si dupa aceasta exista indoiala, se interpreteaza in intelesul mai favorabil salariatilor.
ART. 10
(1) Pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia executarii, modificarii sau incetarii Contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale, partile convin sa instituie o Comisie paritara.
(2) Componenta, organizarea si functionarea Comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul din Anexa nr. 1 la prezentul contract colectiv de munca.
(3) Declansarea procedurii prevazute la alin. 1 nu constituie impediment pentru sesizarea instantei de judecata competente, potrivit prevederilor legii.
(4) Adoptarea unei hotarari de catre Comisia paritara, in conditiile prevazute in Anexa nr. 1, impiedica sesizarea instantei, iar daca sesizarea a avut loc, judecata inceteaza.
ART. 11
Angajatorii vor asigura afisarea in unitati, la locurile de munca stabilite de comun acord cu organizatiile sindicale, a prezentului Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale, astfel incat salariatii sa ia cunostinta despre continutul acestuia.
ART. 12
In contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate bazate pe negocieri colective cu sindicatele, partile contractante vor conveni plata unei contributii lunare de catre salariati, altii decat membrii de sindicat, pentru desfasurarea negocierilor colective, dar care sa nu fie mai mica de 0,5% din salariul de baza si sa nu depaseasca valoarea cotizatiei sindicale ce se va vira intr-un cont distinct, administrat de Comisia paritara.
ART. 13
(1) Imputernicitii organelor de conducere ale organizatiei patronale, precum si cei ai federatiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate prevederile prezentului contract;
(2) Conducatorii unitatilor in cauza vor asigura accesul in unitate al imputernicitilor organelor de conducere ale organizatiei patronale si ai federatiilor sindicale pe durata verificarii.
ART. 14
(1) Drepturile salariatilor prevazute in prezentul Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute mai inainte, negociate la nivel de ramura, grupuri de unitati, unitati si structuri din institutii.
(2) Daca prin reglementari sau acorduri anterioare au fost prevazute drepturi mai mari pentru salariati, se vor aplica aceste reglementari sau acorduri, in afara cazului in care, prin lege, se dispune in mod expres altfel;
(3) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale intervin reglementari legale mai favorabile, inclusiv Contractul colectiv de munca unic la nivel national, acestea vor face parte de drept din prezentul contract.
(4) Partile se obliga ca in perioada de aplicare a prezentului Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost incheiate;
(5) Partile convin sa se consulte in toate cazurile in care se initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca.
ART. 15
In cazul in care, din diferite motive, partile au incheiat contracte colective de munca la un nivel inferior inaintea contractelor colective de munca la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de munca la nivelul superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.
ART. 16
(1) In scopul salarizarii si acordarii celorlalte drepturi prevazute in prezentul contract colectiv de munca pentru personalul institutiilor finantate de la bugetul public national sau local, partile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal si pentru constituirea surselor.
(2) Partile contractante vor purta negocieri in vederea includerii drepturilor respective, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate, sau cu identificarea altor surse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate, in conditiile prevazute de alin. 1 si 2, partile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de personal, la institutiile finantate de la bugetul public national sau local care desfasoara activitati in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala.
(4) Clauzele prezentului Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale privind drepturile salariale si celelalte drepturi de personal vor fi aplicate pentru salariatii din institutiile finantate de la bugetul public national sau local in conditiile prevazute la alin. 1, 2 si 3.

CAP. II
Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

ART. 17
In vederea perfectarii raporturilor de munca si a stabilirii concrete a drepturilor si obligatiilor salariatilor si angajatorilor, angajarea in munca se face prin incheierea contractului individual de munca, cu respectarea principiului egalitatii de tratament si interzicerea discriminarilor directe sau indirecte fata de salariat.
ART. 18
(1) Incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale;
(2) Angajatorul se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor. De asemenea, anterior angajarii, angajatorul va informa persoanele care solicita angajarea asupra clauzelor generale ce vor fi cuprinse in contractul individual de munca.
(3) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana dinafara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate in ocuparea postului.
(4) Pana la ocuparea posturilor vacante, angajatorul poate delega un alt salariat al unitatii care sa indeplineasca atributiile functiei vacante. Delegarea se face in scris, cu acordul salariatului delegat si cu plata drepturilor de personal potrivit legii.
(5) Prevederile alin. 1, 2 si 4 se aplica si pentru salariatii institutiilor bugetare care desfasoara activitati in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala.
ART. 19
(1) Incheierea Contractului Individual de Munca se va face pe perioada nedeterminata. Daca salariatul solicita asistenta din partea organizatiei sindicale, aceasta o poate acorda.
(2) Contractele Individuale de Munca se pot incheia si pe perioada determinata sau cu timp partial de munca, conform legii.
(3) Contractul Individual de Munca va cuprinde obligatoriu clauzele generale prevazute la Art. 17 din Codul Muncii, precum si alte clauze dupa caz, conform contractului cadru (Anexa 2).
(4) Contractele individuale de munca se incheie in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaza.
ART. 20
(1) Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste felul muncii, locul muncii si drepturile salariale prin acordul partilor, in cazurile prevazute de lege, cu asistenta sindicatelor.
(2) Refuzul justificat al salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii si drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeaza la concedierea salariatului pentru acest motiv.
(3) Delegarea si detasarea salariatilor se fac in conditiile prevazute de lege si ale prezentului contract colectiv de munca, cu acordul salariatului si cu precizarea in scris a cel putin urmatoarelor clauze:
a) durata detasarii;
b) conditiile oferite;
c) obligatiile salariatului;
d) obligatiile angajatorului.
Clauzele mentionate vor fi cuprinse intr-un act aditional la contractul individual de munca.
ART. 21
(1) Contractul individual de munca se poate suspenda, in ceea ce priveste efectele sale, prin acordul partilor sau in cazurile prevazute de lege in mod expres.
(2) La nivel de unitate sindicatul si patronatul vor stabili drepturile si obligatiile partilor implicate: salariat unitate.
ART. 22
(1) Incetarea contractului individual de munca poate avea loc, in conditiile prevazute de lege, prin unul dintre urmatoarele moduri:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;
c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.
(2) In cazurile in care, la incetarea contractului individual de munca, unitatea este obligata potrivit legii sa acorde un preaviz, durata acestuia va fi de o luna.
(3) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitatii pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, in conditiile stabilite de angajator.
ART. 23
(1) Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza, in cazurile prevazute de lege sau in urmatoarele situatii:
a) in timpul unei convocari militare, precum si cu 5 zile lucratoare inainte sau dupa perioada de convocare;
b) doua saptamani dupa expirarea concediului medical legat de un accident de munca sau de imbolnaviri profesionale, fara a depasi limitele prevazute de lege pentru pensionarea cauzata de incapacitatea de munca;
c) in timpul unei deplasari in interesul serviciului sau pe linie sindicala si inca 3 zile de la intoarcere.
(2) Este interzisa concedierea salariatilor:
a) pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala;
b) pentru exercitarea in conditiile legii a dreptului la greva si a drepturilor sindicale.
ART. 24
(1) La incetarea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatului, angajatorii vor acorda acestuia o compensatie egala cu minimum doua salarii lunare, in afara drepturilor cuvenite la zi, iar cei care nu primesc preaviz vor primi in total 6 salarii de baza, cu exceptia situatiilor cand salariatii beneficiaza de plati compensatorii in temeiul unor acte normative speciale.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile cand incetarea contractului individual de munca a intervenit din urmatoarele motive:
a) unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a reorganizarii;
b) unitatea isi inceteaza activitatea;
c) unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa-si asigure pe plan local personalul necesar;
d) unitatea se muta in alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului in care a fost incadrata din motive neimputabile acesteia si nu i s-a oferit trecerea intr-o munca corespunzatoare;
f) in postul ocupat de persoana incadrata in munca este reintegrat, pe baza hotararii organelor competente, cel care a detinut acest post;
g) restructurarea se va face numai in baza unui studiu aprobat de autoritatile administratiei publice locale, care va cuprinde suplimentar fata de alineatul precedent, masurile de protectie sociala pentru salariatii disponibilizati, negociate intre sindicate, patronat si autoritatile administratiei publice locale.

CAP. III
Conditiile de munca, securitate si sanatate in munca, P.S.I

ART. 25
(1) Partile se obliga sa depuna eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat avand drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca;
(2) Pana la realizarea obiectivului prevazut la alin. 1, in contractele colective de munca se vor prevedea proceduri de consultare a reprezentantilor sindicali cu cei care angajeaza, referitoare la orice masuri care ar urma sa fie luate pentru imbunatatirea conditiilor de munca;
(3) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele:
a) masurile incluse in Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale sa asigure cel putin conditiile de munca la nivelul parametrilor minimali prevazuti in norme; daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru asigurarea parametrilor minimali, salariatii beneficiind de compensari banesti sau de alta natura;
b) masurile privind ameliorarea conditiilor de munca vor fi stabilite impreuna cu reprezentantii sindicali, incheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.
(4) Patronatele si sindicatele pot organiza in comun, la nivelul ramurilor, grupurilor de unitati si unitatilor, Comitete de securitate si sanatate in munca;
(5) Masurile stabilite vor fi corelate cu prevederile <>Legii nr. 319/2006 a Securitatii si sanatatii in munca.
ART. 26
(1) Organizarea activitatii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca cu precizarea atributiilor si raspunderilor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt de competenta exclusiva a celor care angajeaza;
(2) In situatia reorganizarii activitatii se va tine seama de prevederile art. 74 din prezentul contract colectiv de munca.
ART. 27
(1) Angajatorul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza se stabilesc sarcini de serviciu si raspunderi sub forma de norme de munca, care pot fi norme de timp, norme de productie, norme de personal, insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de deservire, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
(2) Normele de munca vor fi astfel stabilite incat sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual si la o tensiune nervoasa care sa nu conduca la oboseala excesiva a salariatilor;
(3) Normele de munca aprobate de conducatorul unitatii cu avizul sindicatelor constituie anexa la contractul colectiv de munca si se fac cunoscute salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare.
ART. 28
(1) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati, potrivit specificului activitatii fiecareia, si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; acestea se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea si nivelul de dotare tehnica a muncii.
(2) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atat de angajator, cat si de sindicate. In caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca se va recurge la o expertiza tehnica stabilita de comun acordul.
Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
(3) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat;
(4) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de angajatori, pentru prima solicitare a sindicatelor.
ART. 29
Angajatorul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut.
ART. 30
Normativele de personal care vor fi utilizate la fundamentarea numarului de personal din institutiile publice care desfasoara activitati de gospodarie comunala, locativa si transporturi locale se vor elabora de catre organele de resort, cu avizul federatiilor sindicale semnatare.
ART. 31
(1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca normale, locuri de munca cu conditii deosebite si speciale, stabilite conform reglementarilor in vigoare;
(2) Locurile de munca in care conditiile de desfasurare a activitatii sunt grele, periculoase, nocive, penibile (degradante civic) sau alte asemenea, se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de grup de unitati, unitati si institutii dupa caz, conform prevederilor legale.
ART. 32
(1) Pentru prestarea activitatii in locurile de munca cu conditii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri care se adauga la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimentatie de intarire a rezistentei organismului, echipament de protectie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevazute de contractele colective de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati, unitati si institutii.
(2) Salariatii care lucreaza in conditiile prevazute la art. 31 alin. 2, precum si cei care lucreaza in conditii deosebite sau speciale vor fi supusi obligatoriu unui examen medical si de medicina muncii, in conditiile si la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate si institutie;
(3) In cazul in care una sau mai multe din conditiile deosebite se regasesc pentru toti salariatii unei unitati, unei sectii, unui atelier sau ai unui loc de munca, se vor stabili pentru acestia prin negociere, salarii de baza al caror cuantum nu va fi mai mic decat suma salariului de baza si a sporurilor negociate;
(4) La locurile de munca cu conditii specifice unde numai o parte dintre salariati lucreaza in astfel de conditii, acestia vor beneficia de sporuri.
ART. 33
(1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia pentru refacerea capacitatii de munca, inca trei luni, de urmatoarele drepturi:
- o indemnizatie echivalenta cu sporul pentru conditii grele de munca si/sau sporul de nocivitate;
- alimentatie de intarire a rezistentei organismului;
(2) De drepturile prevazute in alin. 1 beneficiaza pe o perioada de o luna si salariatii care au lucrat cel putin 6 luni in conditiile alin. 1 si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 34
In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca.
ART. 35
In afara normelor generale privind securitatea si sanatatea in munca definite de actele normative in vigoare, care sunt minimale si obligatorii, in contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, precum si in cele la nivel de unitate sau institutie vor fi incluse si clauze suplimentare specifice locurilor de munca.
ART. 36
(1) Partile sunt de acord ca nici o masura privind sanatatea si securitatea in munca nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati.
(2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de sanatate si securitate in munca. Prin contractele colective de munca la nivel de unitati sau institutie se vor prevedea masurile specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunderile, precum si controalele proprii, in conformitate cu dispozitiile <>Legii nr. 319/2006 , cu reglementarile elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si cu normele proprii. Timpul aferent acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se include in timpul de munca si este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv, cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca si la normele privind sanatatea si securitatea in munca, pe care este obligat in procesul muncii sa le cunoasca si sa le respecte.
(4) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de sanatate si securitate in munca, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute de alineatul precedent.
(5) La incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate sau institutie, angajatorul si organizatia sindicala vor analiza posibilitatea incheierii unor contracte de asigurare cu institutiile specializate, pentru personalul supus riscurilor in activitatea profesionala.
ART. 37
(1) Angajatorul este obligat ca la angajare si pe toata perioada in care salariatul isi desfasoara activitatea in unitate, sa-i asigure echipamentul de protectie si de lucru, in functie de conditiile de munca.
(2) Salariatul nu poate fi obligat sa lucreze daca nu i se acorda echipamentul de protectie corespunzator si alte drepturi specifice locului de munca.
(3) Contravaloarea echipamentelor de protectie se suporta integral de angajator.
(4) Contravaloarea echipamentelor de lucru se suporta potrivit prevederilor legale si celor din contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, unitati si institutii.
(5) In toate cazurile in care in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, angajatorul cere o anumita tinuta vestimentara speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de angajator.
(6) In termen de 100 de zile de la inregistrarea prezentului contract colectiv de munca, angajatorii impreuna cu sindicatele vor elabora normative care sa cuprinda echipamentul de lucru si de protectie pentru toate categoriile de salariati din ramura de gospodarie comunala, locativa si transporturi locale, precum si antidotul, alimentatia de intarire a rezistentei organismului si materialele igienico-sanitare si de prim ajutor.
ART. 38
Prin contractele colective de munca la nivel de unitate si institutie se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca in vederea luarii masurilor de securitate si sanatate in munca, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.
ART. 39
(1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, angajatorul va lua urmatoarele masuri de amenajare ergonomica a locurilor de munca prin:
a) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus, cantine-restaurant);
c) diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante.
(2) Masurile concrete in sensul prevederilor alin. 1 se stabilesc prin contractul colectiv de munca din unitati si institutii.
(3) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile facute de angajator, sa nu le deterioreze, sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora.
ART. 40
(1) Angajatorul va organiza la angajare si ulterior cel putin o data pe an, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa il ocupe sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este gratuita, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Conditiile concrete urmeaza sa fie stabilite la nivel de unitate cu consultarea sindicatelor.
(2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale organizate potrivit prevederilor alin. 1.
(3) In cazul in care dispozitii legale specifice sau ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala organizata potrivit alin. 1 si 3 constituie abatere disciplinara.
ART. 41
La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina muncii si inspectorii de munca vor fi consultati in vederea modificarii duratei timpului de lucru si la acordarea de concedii suplimentare.
ART. 42
Examinarea medicala a salariatilor la angajare si ulterior se face de catre unitatile sanitare de specialitate acreditate de Ministerul Sanatatii.
ART. 43
(1) Partile vor asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor si tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si prevederile prezentului contract colectiv de munca, pe care le socotesc ca fiind minimale;
(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislatia muncii vor fi negociate prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati, unitati si institutii.
ART. 44
Angajatorul nu va refuza mentinerea in munca a persoanelor cu handicap in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente, handicapul neputand constitui motiv de neangajare, avand in vedere aceleasi conditii.
ART. 45
In cazul recomandarilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora, in functie de posibilitatile fiecarei unitati, care vor fi stabilite impreuna cu sindicatele.
ART. 46
Federatiile sindicale semnatare si confederatiile la care acestea sunt afiliate pot organiza si desfasura verificari privind respectarea normativelor, normelor si prevederilor din contractele colective de munca cu privire la sanatatea si securitatea in munca.
ART. 47
(1) In vederea imbunatatirii conditiilor de munca, in fiecare unitate cu cel putin 50 de salariati, se va constitui un Comitet de sanatate si securitate in munca, in conformitate cu prevederile legale;
(2) Comitetul de sanatate si securitate in munca este constituit din reprezentantii desemnati de sindicatele reprezentative din unitate, pe de o parte, si angajator sau reprezentantii sai desemnati, in numar egal cu cel al reprezentantilor lucratorilor, pe de alta parte.
(3) Reprezentantii in Comitetele de sanatate si securitate in munca desemnati de sindicatele reprezentative din unitate sau, acolo unde acestea nu exista, alesi de catre salariati, poarta denumirea de lucratori delegati ai salariatilor, cu raspunderi specifice in domeniul sanatatii si securitatii in munca sau lucratori desemnati.
(4) Lucratorii delegati prevazuti la alineatul precedent vor fi alesi pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii. Acestia pot fi retrasi sau inlocuiti in aceleasi conditii in care au fost desemnati.
(5) Daca intr-o unitate apare un sindicat reprezentativ, lucratorii delegati in Comitetul de sanatate si securitate in munca vor fi desemnati de acesta.
(6) Timpul de munca afectat activitatii in Comitetele de sanatate si securitate in munca se considera timp de lucru efectiv prestat si va fi prevazut in contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(7) Activitatea Comitetelor de sanatate si securitate in munca se va desfasura in baza reglementarilor-cadru in vigoare si a regulamentelor proprii.
(8) In scopul prevenirii si diminuarii nivelului stresului la locul de munca angajatorul, impreuna cu semnatarii contractului colectiv de munca, vor depune eforturile necesare in vederea transpunerii la nivelul unitatii a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de munca.

CAP. IV
Salarizarea si alte drepturi salariale

ART. 48
(1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea contractului individual de munca, indiferent de natura unitatii in care isi desfasoara activitatea.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.
(3) La stabilirea si acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.
(4) Retinerile din salariu nu vor fi autorizate decat in conditiile si limitele prevazute de lege.
(5) Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.
(6) In scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, in stricta legatura cu interesele acestora si in relatia lor directa cu angajatorul.
ART. 49
(1) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele:
a) in regie sau dupa timp;
b) in acord;
c) pe baza de tarif sau cota procentuala din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unitatii.
(2) Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc in una dintre urmatoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect.
(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(4) Forma de organizare a muncii si de salarizare ce urmeaza sa se aplice fiecarei activitati se stabileste prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau, dupa caz, institutie.
ART. 50
(1) Se stabilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare pentru urmatoarele categorii de salariati:
A. Muncitori:
1. necalificati 1,00
2. calificati 1,50
3. conducator vehicule transport urban pentru persoane 1,55
B. Personal administrativ incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:
1. liceala 1,50
C. Personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:
1. postliceala 1,70
2. scoala de maistri 1,95
3. subingineri 2,00
D. Personal incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:
1. studii superioare 2,10

(2) Coeficientii de ierarhizare de la alin. 1 se aplica la salariul minim negociat pe unitate.
(3) Salariul debutantilor in perioada de stagiu sau proba poate fi diminuat cu pana la 20% fata de cel minim al functiei respective.
(4) Salariul de baza minim pe ramura este de 500 lei, corespunzator coeficientului 1 de ierarhizare.
(5) Patronatul si sindicatele din unitatile care au o situatie economica deficitara in asigurarea salariului minim si a coeficientilor minimi de ierarhizare vor solicita patronatelor si sindicatelor la care sunt afiliati sa ii sprijine in realizarea unei analize tehnico-economice si financiare. Solutiile identificate cu aceasta ocazie si masurile stabilite de comun acord prevaleaza in raport cu prevederile art. 50, alin. 1 si alin. 4.
(6) Articolul 50 alin. 5 nu se aplica in unitatile care au negociat valori ale salariului minim si/sau ale coeficientilor de ierarhizare mai mari decat cele prevazute in Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale, si nu constituie motiv de diminuare a acestor valori.
(7) Salariul minim negociat pe ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale intra in vigoare incepand cu data de 01.03.2007 si este valabil pana la data de 31.12.2007.
(8) Salariul minim pe ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale va fi renegociat anual, inaintea elaborarii bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor pentru anul urmator.
(9) In cazul in care apar reglementari mai favorabile decat cele negociate, partile convin sa renegocieze salariul minim pe ramura;
(10) Procentul de crestere a salariilor negociate prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se include in tariful serviciului prestat;
(11) Negocierea salariilor in cadrul formei stabilite se va face cu urmarirea realizarii principalelor obiective ale unitatii, in conditii de rentabilitate si eficienta.
ART. 51
(1) Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale, se vor aplica la salariul de baza negociat:
a) Pentru conditii deosebite de munca
- grele 15%
- periculoase 15%
- penibile (degradante civic) 15%
b) Pentru conditii nocive de munca 10%
(inclusiv persoanele care lucreaza cu bani in mod permanent)
La locurile de munca unde se regasesc conditiile de la alin. 1, pct. a) si b), acestea se vor acorda cumulat.


c) Pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru si
pentru lucrul in zilele libere si sarbatorile legale 100%
d) pentru vechime in munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime si
maximum 25% la o vechime de peste 20 ani
e) pentru lucrul in timpul noptii 25%
f) spor de izolare 10%
g) spor de fidelitate pentru o vechime ce se va stabili la nivel de
contract colectiv de munca pe unitate, dar nu mai putin de 15 ani - 10%h) pentru exercitarea si unei alte functii se acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite; cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul sporului se vor plati prin negocieri la contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, unitati si institutii;
i) spor de santier 10%
j) spor pentru folosirea unei limbi straine 10%

(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati si unitati pot fi negociate si alte categorii de sporuri.
(3) Sporurile prevazute mai sus se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza.
(4) Pentru consemnarea la domiciliu in zilele de repaus, pentru lucrari in caz de urgente, se acorda 25%.
ART. 52
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaosul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de minimum 1,5% din fondul de salarizare realizat lunar si cumulat;
c) cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor este de pana la 10% in cazul societatilor comerciale si regiilor autonome;
d) acordarea celui de al 13-lea salariu intregului personal se poate face in cazul in care unitatea are posibilitate de plata;
e) tichetele de masa, tichetele cadou, tichetele de cresa si alte instrumente similare, acordate conform prevederilor legale si intelegerii partilor.
(2) Conditiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum si perioada pentru care se acorda cota de profit salariatilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate si, dupa caz, institutie.
ART. 53
(1) Angajatorul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) In situatia in care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt, iar salariatul a stat la dispozitia unitatii.
(3) In cazurile exceptionale, cand - din motive tehnice sau alte motive - activitatea a fost intrerupta, salariatii vor primi 80% din salariul de baza individual avut, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii. Prin negocieri la nivelul unitatii sau institutiei se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a ramane la dispozitia unitatii, in asteptarea reluarii activitatii, sau de a ramane la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate.
(4) In cazurile prevazute de alin. 3 salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.
ART. 54
(1) Indexarea salariilor se face pe baza coeficientilor de indexare stabiliti prin lege.
(2) Ca urmare a indexarii, angajatorul va recalcula tarifele sau cotele de manopera pe unitatea de produs sau valoric, corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate in unitate.
ART. 55
(1) Plata salariilor se face periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii sau institutiei.
ART. 56
(1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii sau institutiei.
(2) In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand a fi platite integral inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.
ART. 57
Angajatorii vor tine o evidenta in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat, urmand sa le elibereze dovezi despre acestea.

CAP. V
Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 58
(1) Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi si 40 ore/saptamana, realizata prin saptamana de lucru de 5 zile.
(2) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal (40 ore) este considerata munca suplimentara si se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia.
(3) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu de 100%, corespunzator duratei acesteia.
(4) Zilele de sambata, duminica, sarbatori legale in care potrivit dispozitiilor legale nu se lucreaza, sunt zile nelucratoare pentru toate categoriile de salariati.
(5) Fac exceptie de la aceasta situatie persoanele care lucreaza in tura, tura continua, turnus sau a caror activitate, datorita specificului muncii, nu se poate incadra in programul normal de lucru. Pentru acestia durata timpului de lucru poate fi prelungita peste 8 ore pe zi si 48 ore pe saptamana.
(6) Media orelor de munca prestata calculata pentru o perioada de referinta de trei luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana;
(7) Pentru ramurile de activitate si sectoarele de activitate consemnate in Anexa nr. 6 din contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007- 2010, se pot negocia perioade de referinta mai mari de trei luni, dar care sa nu depaseasca 12 luni.
(8) Pentru anumite sectoare de activitate se pot stabili programe de lucru inegale, specificate expres in contractele individuale de munca.
(9) Stabilirea si modificarea programului de lucru se va face cu consultarea prealabila a sindicatelor, medicului de medicina muncii si responsabilului cu securitatea si sanatatea in munca.
ART. 59
(1) Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitati sau institutii se pot stabili programe de lucru partiale, corespunzator unor fractiuni de norma, cu o durata a timpului de munca de 6, 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salariale in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat.
(2) Persoanele salariate care au in ingrijire copii de pana la 7 ani pot lucra cu jumatate de norma, fara a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat, conform legii.
(3) La cerere, salariatii cu program partial de lucru vor fi incadrati in program normal, daca exista posturi vacante si daca intrunesc conditiile ocuparii acestor posturi.
ART. 60
(1) Salariatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore pe zi, in conditiile prevazute de lege, si nu pot fi solicitati sa efectueze ore suplimentare, cu exceptia cazurilor justificate de prevederi exprese ale regulamentelor specifice activitatii respective sau a unor situatii aparute fortuit.
(2) Reducerea duratei timpului de munca la locurile de munca cu conditii deosebite nu afecteaza salariul si vechimea in munca aferente duratei normale a timpului de munca.
(3) Durata reducerii timpului normal de munca si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitati si institutii.
ART. 61
(1) Inceperea si sfarsitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin Regulamentul intern, intocmit de administratia unitatii, cu acordul reprezentantilor sindicali.
(2) In toate cazurile in care se dovedeste ca este posibil, cei care angajeaza si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitatile de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu stabilite, la deteriorarea conditiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
ART. 62
(1) Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor si cu acordul sindicatelor, cu exceptia cazurilor de forta majora care se vor stabili in contractul colectiv de munca la nivel de unitati si institutii.
ART. 63
(1) Pentru persoanele al caror program se desfasoara pe timpul noptii, timpul de munca este mai mic cu o ora decat durata timpului de munca prestata in timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii in munca.
(2) Prevederile alin. 1 nu se aplica salariatilor care lucreaza in locuri de munca cu conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
(3) La unitatile in care procesul muncii este neintrerupt sau conditiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel din timpul zilei. Munca prestata in timpul noptii in cadrul unui asemenea program se plateste cu un spor de 25% din salariul de baza. De acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite, unde durata timpului este mai mica de 8 ore/zi.
(4) Munca prestata intre orele 22.00 si 06.00 este considerata munca de noapte. In cazuri bine justificate, exista posibilitatea abaterii cu o ora in plus sau in minus fata de aceste limite.
ART. 64
(1) In fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula, la doua zile consecutive de repaus saptamanal.
(2) Repausul saptamanal se acorda de regula sambata si duminica.
(3) In cazul in care activitatea de la locul de munca nu poate fi intrerupta in zilele de sambata si duminica, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau institutie se vor stabili conditiile in care zilele de repaus saptamanal sa fie acordate si in alte zile ale saptamanii sau cumulat pe o perioada mai mare.
(4) In situatii de exceptie, zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.
ART. 65
(1) Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamanal si zilele de sarbatori legale si religioase, dupa cum urmeaza:
- 1 si 2 ianuarie
- 1 Mai
- 1 Decembrie
- prima si a doua zi de Paste
- prima si a doua zi de Craciun
- doua zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.
(2) Partile convin ca ziua de 20 iulie sa devina "Ziua Gospodarului".
(3) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate si institutii se pot stabili si alte zile nelucratoare decat cele prevazute la alin. 1, conform specificului domeniului de activitate.
ART. 66
Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 30 de minute. Repausul pentru servirea mesei cu o durata de 30 de minute se include in programul de lucru.
ART. 67
Salariatii pot solicita, in mod justificat, decalarea programului de lucru. Administratia va analiza cererea si o va aproba in functie de posibilitati.
ART. 68
(1) Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit, de minimum 21 de zile lucratoare.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. 1:
a) salariatii cu varsta sub 18 ani au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu platit de 24 de zile lucratoare.
b) salariatii nou-angajati, pentru primul an de activitate au dreptul la un concediu de odihna platit cu o durata minima de 20 de zile lucratoare.
ART. 69
(1) In fiecare an calendaristic, salariatii incadrati in grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihna suplimentar cu o durata de 3 zile, iar salariatii nevazatori, cu o durata de 6 zile.
(2) Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile/an. Prin contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, unitati si institutii (cu exceptia celor finantate de la bugetul public national sau local) se pot negocia concedii de odihna suplimentare mai mari.
ART. 70
In contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, unitati si institutii se vor stabili criterii pe baza carora salariatii sa beneficieze de concedii de odihna anuale si concedii de odihna suplimentare mai mari.
ART. 71
(1) Pe durata concediului de odihna salariatii vor primi o indemnizatie calculata conform prevederilor legale in vigoare;
(2) Indemnizatia de concediu reprezinta media zilnica a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu. Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sporul de vechime si indemnizatia pentru functia de conducere, luate impreuna, corespunzator numarului de zile de concediu;
(3) In contractele colective de munca de la celelalte niveluri se va stabili o prima de vacanta, care va fi de cel putin un salariu minim negociat pe unitate;
(4) Indemnizatia de concediu si prima de vacanta se platesc cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu;
(5) Orice conventie prin care se renunta total sau in parte la dreptul de concediu de odihna este interzisa.
ART. 72
Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea salariatului; una dintre fractiuni va trebui sa fie de cel putin 15 zile lucratoare. Cealalta parte va trebui acordata si luata pana la sfarsitul anului in curs.
ART. 73
(1) Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie sau in alte situatii, dupa cum urmeaza:


a) casatoria salariatului 5 zile
b) casatoria unui copil 5 zile
c) nasterea unui copil 5 zile + 10 zile
daca a urmat un
curs de puericultura;
d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor 5 zile
e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor 2 zile
f) donatori de sange - conform legii;
g) schimbarea locului de munca, cu mutarea domiciliului,
in cadrul aceleiasi unitati, in alta localitate 5 zile
h) 8 martie - pentru femei 1 zi(2) Se acorda 30 de zile de concediu cu plata, o singura data, pentru pregatirea si sustinerea examenului de diploma, conform prevederilor legale in vigoare;
(3) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concedii fara plata;
(4) Prin contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, unitati si institutii se pot stabili si alte situatii in care salariatii beneficiaza de zile platite, precum si numarul lor.

CAP. VI
Alte masuri de protectie si facilitati acordate salariatilor

ART. 74
(1) In cazul cand unitatea este pusa in situatia de a efectua reduceri de personal ca urmare a restrangerii activitatii, restructurarii, retehnologizarii si informatizarii procesului de productie sau concedierii colective, partile convin asupra respectarii urmatoarelor principii:
a) Angajatorul va pune la dispozitia sindicatului justificarea tehnico-economica in legatura cu masurile privind posibilitatile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesionala etc.;
b) Justificarea tehnico-economica, impreuna cu obiectiile si propunerile sindicatului, va fi supusa spre analiza si avizare consiliului de administratie sau, dupa caz, adunarii generale;
c) In cazul in care angajatorul intentioneaza sa efectueze concedieri colective, acesta are obligatia de a initia, in timp util si in scopul ajungerii la o intelegere, in conditiile prevazute de lege, consultari cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, cu privire cel putin la:
- metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati care vor fi concediati;
- atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a salariatilor concediati.
Prin sintagma "timp util" se intelege:
- la intreprinderile cu un efectiv sub 100 salariati, cu 15 zile inainte de notificarea prevazuta la art. 711 din Codul muncii, cu modificarile ulterioare;
- la intreprinderile cu 101 - 250 salariati, cu 20 de zile inainte de notificarea prevazuta la art. 711 din Codul muncii, cu modificarile ulterioare;
- la intreprinderile cu peste 251 salariati, cu 30 de zile inainte de notificarea prevazuta la art. 711 din Codul muncii, cu modificarile ulterioare.
(2) Privatizarea unitatilor de Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale, asocierea acestora, precum si delegarea serviciilor se vor face cu consultarea sindicatelor, in ceea ce priveste masurile de protectie sociala interna.
ART. 75
(1) In situatia in care disponibilizarile de personal nu pot fi evitate, conducerea unitatii va comunica in scris fiecarui salariat al carui post urmeaza a fi desfiintat daca i se ofera sau nu un alt loc de munca ori cuprinderea intr-o forma de recalificare profesionala in vederea ocuparii unui post in aceeasi unitate;
(2) In cazurile in care salariatilor nu li se pot oferi alte locuri de munca ori acestia refuza locul de munca oferit sau cuprinderea intr-o forma de recalificare, conducerea unitatii le va comunica in scris termenul de preaviz, in conditiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca;
(3) Pentru situatia in care se efectueaza concedieri colective, partile vor negocia acordarea de compensatii banesti cu respectarea prevederilor legale si/sau ale contractelor colective de munca aplicabile;
(4) La stabilirea numarului efectiv de salariati concediati colectiv vor fi luati in calcul si acei salariati carora le-au incetat contractele individuale de munca din initiativa angajatorului, din motive ce nu au legatura cu persoana salariatului, cu conditia existentei a cel putin 5 concedieri de aceasta natura, cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii perioadei prevazute la art 74, lit. c) din prezentul contract colectiv de munca.
ART. 76
Pentru realizarea obiectivelor de productie, angajatorul va utiliza forta de munca si dotarea tehnica existente in unitate si numai dupa epuizarea posibilitatilor interne va recurge la terte persoane fizice sau juridice.
ART. 77
(1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta, in ordine:
a) contractele individuale de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
b) contractele individuale de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de varsta standard si stagiu de cotizare si nu au cerut pensionarea in conditiile legii;
c) contractele individuale de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor.
(2) La luarea masurii de desfacere a contractele individuale de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) masura sa afecteze, mai intai, persoanele care nu au copii in intretinere;
c) masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile care au in ingrijire copii, barbatii vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, pe intretinatorii unici de familie, precum si pe salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare, la cererea lor.
(3) In cazul in care masura desfacerii contractului individual de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea un act aditional la contractul individual de munca prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, administratia nu ii va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului, daca masura desfacerii contractului de munca nu ii este imputabila.
(4) In ipoteza in care doua sau mai multe persoane salariate sunt in aceeasi situatie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.
ART. 78
Administratia va pune la dispozitia sindicatelor documentele care sa le permita verificarea modului de aplicare a prevederilor art. 77 din prezentul contract colectiv de munca.
ART. 79
(1) Unitatea care isi extinde sau isi reia activitatea intr-o perioada de 9 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului individual de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, are obligatia sa incunostinteze in scris despre aceasta salariatul disponibilizat, organizatiile sindicale si sa faca publica masura.
(2) Salariatii notificati in acest sens au la dispozitie un termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii comunicarii, pentru a-si manifesta expres consimtamantul cu privire la locul de munca oferit.
ART. 80
Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc, din fondurile proprii ale angajatorului, o indemnizatie egala cu cel putin doua salarii de baza, avute in luna pensionarii.
ART. 81
(1) In afara de ajutoarele prevazute de lege la care au dreptul, salariatii vor beneficia de urmatoarele ajutoare:
a) in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de cel putin 3 (trei) salarii medii pe unitate;
b) daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca, a unui accident in legatura cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin 4 salarii medii pe unitate;
c) un salariu mediu pe unitate platit mamei pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu mediu pe unitate;
d) cel putin doua salarii medii pe unitate platite de unitate sau institutie la decesul sotului sau sotiei, ori la decesul unei rude de gradul I aflate in intretinerea salariatului;
e) salariatii din ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale precum si alte servicii publice vor beneficia de reducerea costurilor serviciilor prestate de unitate cu 50%; de aceleasi drepturi vor beneficia si pensionarii care au lucrat minimum 5 ani in unitate inainte de pensionare, pana la deces;
f) alte ajutoare ce se vor stabili la nivelul unitatilor economice sau institutiilor publice.
(2) Ajutoarele acordate peste cuantumul prevazut de lege nu se deduc din contributia de asigurari sociale.
ART. 82
La nivelul unitatilor, din fondul de actiuni sociale, constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea cu 50% a costului biletelor de tratament si odihna recuperatorie in statiunile balneo-climaterice, in care este inclus si transportul pe calea ferata (tren de persoane clasa a II-a), bilete repartizate pe baza acordului dintre sindicat si angajator.
ART. 83
Beneficiarii biletelor de tratament balnear si odihna recuperatorie din institutiile publice care desfasoara activitati de gospodarie comunala, locativa si transporturi locale vor suporta o contributie baneasca, conform prevederilor legale.
ART. 84
Contravaloarea biletelor salariatilor trimisi in statiune pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea in cauza, inclusiv costul transportului pe C.F.R., clasa a II-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun.
ART. 85
(1) Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca, ori a contractarii unei boli profesionale, angajatorul va plati acestuia, pe toata perioada incapacitatii temporare de munca, o compensatie egala cu diferenta dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca si ajutorul primit;
(2) Acordarea compensatiei prevazute la alineatul precedent nu inlatura si nici nu inlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului in cauza, in conditiile prevazute de lege.
ART. 86
Repartizarea spatiilor de locuit, indiferent de natura lor, cu exceptia locuintelor de serviciu, catre salariatii unitatilor sau institutiilor se va face de Comisia paritara administratie - sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau institutie.
ART. 87
(1) Salariatii unitatii si, dupa caz, ai institutiilor trimisi in delegatie in tara sau strainatate vor beneficia de urmatoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport, de asigurare si a costurilor de cazare potrivit documentelor prezentate;
b) diurna de deplasare, care se stabileste la o valoare echivalenta cu cel putin 65% din salariul zilnic mediu pe unitate.
(2) Cheltuielile de deplasare a membrilor alesi ai sindicatului sau reprezentantilor acestora, salariati ai unitatii, care se deplaseaza in interesul unitatilor la cererea sindicatului, vor fi suportate de patronat.
ART. 88
Salariatii unitatilor sau institutiilor trimisi in detasare beneficiaza de toate drepturile prevazute de contractul colectiv de munca la unitatea la care a fost detasat.
ART. 89
Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii, cu exceptia celor privind igiena si sanatatea si securitatea in munca, chiar daca la locul de munca unde sunt detasate acestea nu se mai regasesc. Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi, persoanele detasate beneficiaza de acestea.
ART. 90
(1) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, unitatea sau institutia va compensa pe o anumita perioada diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul.
(2) Perioada pe durata careia se acorda compensarea va fi stabilita prin contractele colective de munca la nivel de unitate si institutie, dar nu mai putin de 6 saptamani.
ART. 91
(1) In afara concediului legal platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de doi ani iar in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, parintele salariat poate beneficia de inca un an, concediu fara plata.
(2) Pe perioada in care parintele salariat se afla in concediul prevazut la alin. 1 nu i se va putea desface contractul de munca, iar in postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane decat cu contract de munca pe durata determinata.
ART. 92
In cazul decesului mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru cresterea copilului pana la doi ani se vor acorda, la cerere, tatalui, daca are copilul in ingrijire, in conditiile prevazute de lege.
ART. 93
In cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de:
a) compensatia prevazuta la art. 90;
b) concediul fara plata neutilizat de mama la data decesului, cu drepturile prevazute la art. 91.
ART. 94
Parintele salariat care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani iar in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu doua ore pe zi, fara a-i fi afectate salariul de baza si vechimea in munca.
ART. 95
Prevederile art. 90 - 94 sunt aplicate numai la nasterea primului si celui de al doilea copil.
ART. 96
Salariatele gravide, incepand din luna a V-a de sarcina, si cele care alapteaza nu vor putea fi repartizate la munca de noapte, in locuri cu conditii deosebite etc.
ART. 97
(1) In contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea actiuni cu caracter social, precum:
a) suportarea cheltuielilor prevazute la art. 82;
b) construirea, amenajarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantine/bufete pentru salariati;
c) construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;
d) formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, inclusiv in domeniul relatiilor de munca;
e) construirea de locuinte;
f) aniversari, sarbatori religioase, Pomul de Craciun, zilele dedicate copilului si femeii;
g) suportarea partiala a costului transportului salariatilor la si de la locul de munca;
h) acordarea unor ajutoare salariatilor care au suferit pierderi insemnate de bunuri personale in gospodariile proprii, datorita unor calamitati;
i) acoperirea unei parti din cheltuieli in cazul unor boli grave sau incurabile.
(2) Costul acestor actiuni se suporta din fondul social constituit potrivit legii.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. 1 in anul financiar se face de catre administratie, cu consultarea sindicatelor.
(4) La nivel de unitate, partile vor negocia conditiile acordarii tichetelor de masa conform legii.
ART. 98
Unitatile, cu acordul sindicatelor si prin negocieri, vor putea aproba plata in rate a lucrarilor efectuate de acestea salariatilor si pensionarilor lor.
ART. 99
Pentru salariatii ce efectueaza munca de teren, prin negociere la nivel de unitate, angajatorul va suporta costul transportului in comun.
ART. 100
(1) In situatia in care angajatorii incheie contracte cu parteneri straini potrivit carora salariatii din unitati vor executa unele lucrari in strainatate, conditiile de munca, salarizarea, precum si celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati vor fi stabilite prin negocieri colective, care se vor desfasura in conditiile prevazute de lege si cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul extern, negocieri colective ce devin anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(2) Pentru buna desfasurare a acestor negocieri, angajatorii vor pune la dispozitia sindicatelor elemente referitoare la conditiile de munca in care urmeaza sa se execute lucrarile contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.

CAP. VII
Formarea profesionala

ART. 101
(1) Partile inteleg:
a) prin termenul de formare profesionala - orice procedura prin care o persoana dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma, eliberate conform legii;
b) prin termenul de formare profesionala continua - procedura prin care o persoana avand deja o calificare ori o profesie, dobandeste noi competente cognitive si functionale (deprinderi);
c) prin Comitete Sectoriale de Formare Profesionala - structuri de dialog social autonome care dezvolta, actualizeaza si valideaza calificarile din ramura respectiva de activitate.
(2) Formarea profesionala si formarea profesionala continua cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca, al drepturilor de asociere si al libertatilor sindicale convenite intre sindicat si angajator.
(3) Partile semnatare convin sa participe la elaborarea si utilizarea, pentru ramura lor de activitate, a sistemului de formare si evaluare bazat pe competente, sa completeze si sa elaboreze standardele ocupationale.
(4) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie, la expirarea mandatului.
(5) Partile semnatare convin sa acorde intregul sprijin solicitat de catre CNFPA - ca autoritate nationala a calificarilor - pentru elaborarea sistemului de standarde ocupationale bazat pe competente si a calificarilor care vor fi validate si introduse in Registrul national al calificarilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea si certificarea calificarii salariatilor.
(6) Formarea profesionala a lucratorilor se organizeaza pentru ocupatii, meserii, specialitati si profesii - numite la modul general ocupatii, cuprinse in Clasificarea Ocupatiilor din Romania - COR, pe baza standardelor ocupationale si a clasificarilor elaborate de Comitetele Sectoriale.
(7) Partile convin sa acorde intregul sprijin pentru infiintarea Comitetelor Sectoriale pentru Formare Profesionala la nivelul ramurilor, asa cum acestea sunt stabilite de legislatia in vigoare.
(8) Partile convin sa acorde sprijin membrilor lor pentru dezvoltarea activitatii Comitetelor Sectoriale, precum si pentru dezvoltarea in sistem de parteneriat, la nivelul ramurilor de activitate, a unor activitati proprii de formare profesionala, inclusiv prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.
(9) Pe perioada in care participa la programe de formare profesionala finantate de catre angajatori, lucratorii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de munca aplicabile, pentru program normal de lucru.
(10) Planul de formare profesionala convenit intre parti face parte din contractul colectiv de munca aplicabil.
ART. 102
(1) La incheierea contractelor colective de munca la nivel de unitati, pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama cel putin de urmatoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, a cailor de realizare; adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia se vor face de comun acord de catre sindicat si angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor se suporta de catre unitati;
b) sindicatul va participa, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii;
c) in cazul in care unitatea urmeaza sa-si schimbe partial sau total profilul de activitate, aceasta va informa si consulta sindicatul cu cel putin 2 luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara;
d) in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa il urmeze, organizat de un tert, angajatorul va analiza cererea impreuna cu sindicatul, ramanand la aprecierea angajatorului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca si au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala mai mare de 60 de zile, cu scoaterea integrala din activitate, daca parasesc unitatea din motive imputabile lor inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor sunt obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 77, alin. 3, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform Actului aditional la contractul individual de munca.
(2) Programele adoptate conform alin. 1 vor fi aduse la cunostinta tuturor salariatilor in termen de 3 zile de la adoptare, prin afisare in interiorul unitatii, in locuri adecvate si usor accesibile pentru angajati.
(3) La stabilirea programelor de formare profesionala, angajatorii si sindicatele vor adopta masurile necesare pentru incurajarea si inlesnirea participarii femeilor la acestea.

CAP. VIII
Alte prevederi in legatura cu drepturile si obligatiile partilor

ART. 103
(1) Partile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele, libertatea de opinie.
(2) Angajatorul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si reprezentantii salariatilor din unitati si institutii.
ART. 104
(1) Consiliul de administratie are obligatia de a invita reprezentantul/reprezentantii organizatiei sindicale semnatare a contractului colectiv de munca sa participe la sedintele sale, in conditiile prevazute de lege. Participarea acestora are statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot. Opiniile reprezentantilor sindicali vor fi consemnate in procesul verbal de sedinta.
(2) Incunostintarea reprezentantilor sindicali se va face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se va comunica ordinea de zi si vor avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse in discutie.
ART. 105
Pentru fundamentarea actiunilor prevazute la <>art. 30 din Legea nr. 54/2003 , angajatorul va pune la dispozitia sindicatelor ori va asigura acestora accesul la informatiile si documentele necesare, reprezentantii sindicali avand obligatia de a pastra confidentialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
ART. 106
(1) Reprezentantii alesi ai organizatiilor sindicale cu personalitate juridica care lucreaza nemijlocit in unitate in calitate de salariati au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu pana la 5 zile platite pentru activitati sindicale, fara a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit in conditii normale;
(2) Pentru ceilalti membri alesi in conducerea organizatiei sindicale, prin contractul colectiv de munca de la unitati se vor stabili numarul beneficiarilor de reducerea timpului lunar de lucru, durata reducerii pentru fiecare in parte, precum si modalitatile de acordare, inclusiv prin cumul.
(3) Reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor, precum si persoanelor care au detinut o asemenea functie timp de doi ani de la incetarea mandatului, nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasa la aprecierea celui care angajeaza, decat cu acordul organului colectiv de conducere al sindicatului.
(4) Liderul sindicatului va fi degrevat de unele sarcini de serviciu de catre conducerea unitatii, pentru solutionarea unor probleme de interes comun, in afara celor 5 zile prevazute la alin. 1.
(5) Modalitatea de organizare a intalnirilor sindicale cu salariatii se va stabili prin contractele colective de munca la nivel de grup de unitati si unitati.
ART. 107
(1) Pentru ca reprezentantii sindicali sa-si poata indeplini competent si eficient atributiile aferente functiilor detinute acestia vor beneficia de facilitati prin suportarea de catre angajator a cheltuielilor necesare participarii la actiuni comune, cum ar fi: cursuri de formare sindicala, seminarii, conferinte si congrese nationale si internationale organizate de catre sindicate ori alte institutii neguvernamentale. Atat numarul de participanti, cat si alte conditii concrete privind participarea se vor stabili prin acordul celor doua parti.
(2) Reprezentantii sindicali care sunt/nu sunt salariati ai unitatii vor avea acces la toate locurile de munca pentru a-si indeplini sarcinile, cu instiintarea reprezentantului angajatorului.
ART. 108
(1) Unitatile vor asigura in incinta lor gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiul si mobilierul necesare, precum si acces la echipamentul de birotica al unitatii (fax, copiator si altele cu caracter administrativ); prin contractele colective de munca se vor stabili conditiile de acces la utilizarea acestora.
(2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca sau alte intelegeri.
ART. 109
(1) Pe perioada contractului, federatiile semnatare vor asigura pregatirea pentru actiuni sindicale si relatii de munca a unui numar de 500 de membri de sindicat din ramura, cu durata de pana la 15 zile.
(2) Angajatorul va permite salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire prevazute la alin. 1, in conditiile stabilite prin contractele colective de munca incheiate la nivel de grup de unitati, unitati si institutii.
(3) Modalitatile de incadrare in numarul prevazut la alin. 1 se stabilesc de parti prin anuntarea patronatului de catre federatiile sindicale semnatare.
ART. 110
(1) In aplicarea prevederilor <>art. 24 din Legea nr. 54/2003 - legea sindicatelor - la cererea organizatiilor sindicale, angajatorii vor retine si vor vira sindicatului cotizatia de sindicat pe statele lunare de plata. Concomitent se va efectua si deducerea fiscala a cotizatiei din venitul lunar al membrului de sindicat, conform prevederilor legale.
(2) Retinerea si deducerea fiscala a cotizatiei se fac pe baza cererii organizatiei sindicale la care se ataseaza lista membrilor de sindicat si semnatura acestora de acceptare a retinerii. Lista se inainteaza angajatorului la inceputul fiecarui an de catre sindicat si va fi actualizata ori de cate ori este nevoie, de catre acesta.
ART. 111
(1) Este interzis unitatilor si institutiilor sa desfaca din initiativa lor contractul individual de munca al salariatilor, pentru motive care privesc activitatea sindicala;
(2) Schimbarea locului de munca al liderului de sindicat pe perioada mandatului se poate face numai cu consimtamantul acestuia.
ART. 112
(1) Angajatorii nu vor angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial in perioada declansarii sau desfasurarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict.
ART. 113
Angajatorii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 114
Angajatorii se obliga ca in contractele de societate ale unitatilor cu participare straina, pentru activitati pe teritoriul Romaniei, sa prevada o clauza prin care partea externa se obliga sa respecte drepturile prevazute de legislatia muncii in vigoare, in contractul colectiv de munca la nivel de unitati, precum si conventiile O.I.M. ratificate de Romania.
ART. 115
Angajatorii si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile privind toate problemele importante din domeniul relatiilor de munca.
ART. 116
(1) Federatiile sindicale semnatare recunosc dreptul angajatorilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitatii sau institutiei, de a stabili normele de disciplina a muncii, cu consultarea organizatiilor sindicale, precum si cele de disciplina tehnologica.
(2) Angajatorii si sindicatele se recunosc ca parteneri sociali permanenti.
(3) Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in unitati, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de munca, ale Regulamentului intern, precum si a drepturilor si intereselor salariatilor si membrilor de sindicat.
(4) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze respectarea demnitatii fiecarei persoane, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate vor fi stabilite proceduri de solutionare pe cale amiabila a plangerilor individuale ale salariatilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenta sau hartuire sexuala, in completarea celor prevazute de lege;
(5) Definitia hartuirii sexuale este cea reglementata de lege;
(6) Plangerile salariatilor in justitie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de munca;
(7) In situatiile in care apar divergente in legatura cu executarea prevederilor contractelor colective de munca, unitatile si sindicatele vor incerca solutionarea acestora mai intai in Comisiile paritare la nivel de unitate iar, pentru rezolvarea problemelor ramase in divergenta, se vor putea adresa Comisiei paritare la nivel de ramura.
ART. 117
(1) Pentru rezolvarea conflictelor individuale de munca dintre salariati, angajatori si salariati, precum si a reclamatiilor si a sesizarilor, partile convin ca in primul rand sa actioneze pentru concilierea lor in cadrul unitatii.
(2) In acest scop, la nivelul unitatii se va constitui o Comisie de conciliere, formata din reprezentanti ai sindicatelor si angajatorilor, ce va functiona pe baza unui regulament propriu.
(3) In caz de nesolutionare se va urma calea legala.
(4) In situatia declansarii unor conflicte de munca, inclusiv a grevei, sindicatele si conducerea unitatilor au obligatia ca pe durata acestora sa protejeze patrimoniul unitatii si sa asigure functionarea neintrerupta a utilajelor si instalatiilor tehnologice a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau sanatatea oamenilor, ori ar putea cauza pagube.

CAP. IX
Dispozitii finale

ART. 118
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale sunt considerate minime, de la nivelul carora incepe negocierea contractelor colective de munca la nivel de grup de unitati, unitati si institutii.
(2) Contractele colective de munca incheiate mai inainte la nivel de grup de unitati, unitati si institutii se vor pune de acord cu acesta.
ART. 119
Drepturile prevazute in contractul individual de munca nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractul colectiv de munca.
ART. 120
Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrarii in vigoare a contractelor colective de munca vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
ART. 121
In toate situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de privatizare a unitatilor sau institutiilor, drepturile si obligatiile prevazute in prezentul Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale se transmit noilor subiecti de drept rezultati din aceste operatiuni juridice.
ART. 122
Prezentul Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale produce efecte incepand cu data inregistrarii lui de catre una dintre parti, in conditiile prevazute de <>art. 25, alin. 2, din Legea nr. 130/1996 , republicata.
ART. 123
(1) In aplicarea prevederilor <>art. 11 alin. 3 din Legea nr. 130/1996 , privind contractul colectiv de munca, republicata, unitatile vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor in domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de munca, la toate nivelurile.
(2) Sumele prevazute conform alin. 1 se vor calcula luand ca baza suma de 1 leu/salariat/an raportate la numarul mediu de salariati din anul precedent.
(3) Sumele constituite conform alin. 1 si 2 vor fi distribuite astfel:
a) 1/3 din suma totala se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca la nivelul unitatii;
b) 1/3 din suma totala se vireaza de unitate la Federatia Nationala a Patronatului Serviciilor Publice din Romania in contul .............. la Banca .........................., care va vira 50% din aceasta suma in contul federatiilor sindicale reprezentative semnatare ale Contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale.
Semnatarii contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale pot conveni ca, pe viitor, contributia unitatilor de 1/3, prevazuta mai sus, sa fie virata intr-un cont colector si distribuita 50% pentru partea patronala si 50% pentru partea sindicala, pe baza unui protocol semnat de ambele parti semnatare;
c) 1/3 din suma totala se vireaza de unitate in contul colector Fondul de negociere a contractului colectiv de munca Unic la Nivel National, deschis la Banca ABN - AMRO BANK ROMANIA - S.A., cu nr. RO61ABNA4100264100090820, pentru negocierile colective la nivel national, care va fi destinat astfel:
- 50% pentru partea sindicala reprezentativa la nivel national, semnatara a Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National;
- 50% pentru partea patronala reprezentativa la nivel national, semnatara a Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National;
d) fondul destinat partilor semnatare, conform lit. c), va fi repartizat fiecarei confederatii reprezentative la nivel national, semnatare a Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National, in raport cu volumul implicarii in negocierile colective, cu numarul de salariati pe ramura, negociat in cadrul fiecareia, asa cum va fi stabilit de catre fiecare parte pe baza de protocol;
e) mecanismele de distributie a fondurilor de catre banca vor fi stabilite de Comisia paritara;
f) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui si vira in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentului contract colectiv de munca.
(4) Unitatile economice care negociaza si semneaza contracte colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramura, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor de la alin. 1, 2 si 3 si le vor vira catre federatia patronala semnatara a Contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura gospodarie comunala, locativa si transporturi locale, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca si catre contul national, conform alin. 3 lit. c).
(5) In cazul in care, potrivit legii, se negociaza si se incheie contracte colective de munca la nivelul unor grupuri de unitati, cheltuielile ocazionate cu aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unitatilor din grupul respectiv.
(6) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate intr-un cont distinct. Patronatele si sindicatele vor urmari si sprijini constituirea, defalcarea si virarea pe destinatii a fondurilor destinate negocierii contractelor colective de munca.
(7) Patronatele si sindicatele vor gestiona si utiliza fondurile destinate negocierilor colective, constituite in baza prevederilor prezentului articol, in conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de actiuni aprobate de organele proprii de conducere si pe raspunderea fiecaruia.
(8) In aplicarea dispozitiilor acestui articol, in contabilitatea agentilor economici vor fi respectate prevederile metodologice comunicate de Ministerul Finantelor Publice, conform anexei 5 la Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel National pe anii 2007-2010;
(9) Contractele colective de munca la toate nivelurile vor cuprinde prevederile acestui articol.
ART. 124
Contractul colectiv de munca unic la nivelul ramurii Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale a fost redactat in 6 (sase) exemplare si intra in vigoare la data inregistrarii acestuia la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Prezentul Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale este semnat de reprezentantii celor trei federatii participante la negociere, respectiv:
- Federatia Nationala a Patronatelor Serviciilor Publice din Romania - Costin Berevoianu
- Federatia Sindicatelor Libere din Serviciile Publice - Minica Boaja
- Federatia Sindicatelor Libere, Independente din Gospodaria Comunala, Administratia Locativa, Lucrari si Servicii Publice - Ioana Stoica
- Federatia Nationala a Sindicatelor din Serviciile Publice SIGOL - Cornel Popovici
Federatia Nationala a Patronatelor Serviciilor Publice din Romania - Costin Berevoianu

Federatia Sindicatelor Libere din Serviciile Publice - Minica Boaja

Federatia Sindicatelor Libere, Independente din Gospodaria Comunala, Administratia Locativa, Lucrari si Servicii Publice - Ioana Stoica

Federatia Nationala a Sindicatelor din Serviciile Publice SIGOL - Cornel Popovici

ANEXA 1

REGULAMENT
de organizare si functionare a Comisiei Paritare la nivelul ramurii de Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale

1. Comisia Paritara la nivelul ramurii de Gospodarie comunala, locativa si transporturi locale va fi compusa din cate 6 (sase) reprezentanti ai partilor semnatare, ce vor fi desemnati de acestea si comunicati partilor odata cu solicitarea de intrunire a Comisiei paritare.
2. Membrii titulari pot fi supliniti sau inlocuiti.
3. Comisia paritara se va intruni la cererea oricaruia dintre membrii sai, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la formularea cererii, si va adopta hotarari valabile prin consens, in prezenta a 3/4 din numarul total al membrilor.
4. Comisia Paritara va fi prezidata, prin rotatie, de cate un reprezentant al fiecarei parti, ales la sedinta respectiva.
5. Hotararea adoptata potrivit pct. 3 are putere obligatorie pentru partile contractante.
6. Secretariatul Comisiei paritare va fi asigurat de patronat.

ANEXA 2

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. ...../...... in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului
Angajator - persoana juridica/fizica ..............., cu sediul/domiciliul in ............., inregistrata in/la registrul comertului/autoritatile Administratiei publice din ............... sub ........., cod fiscal .........., telefon ............., autorizat sa desfasoare activitati principale avand codul CAEN .............., reprezentat legal prin ..............., in calitate de .........................................................................,
si
salariatul/salariata - domnul/doamna ............................, domiciliat/domiciliata in localitatea ..............., strada ................... nr. ......, judetul/sectorul ........., posesor al buletinului de identitate/cartii de identitate/pasaportului/permisului de munca .... seria ......... nr. ........ eliberat/eliberata de ....................... la data de ........, CNP ..............., am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit.
B. Obiectul contractului: ...................................................
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata .................. urmand sa inceapa activitatea la data de .............;
b) determinata, de ................ luni, pe perioada cuprinsa intre data de ............ si data de ............./pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la ............................................
2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfasura activitatea astfel: .............
E. Felul muncii:
Functia (meseria) ............................ conform Clasificarii ocupatiilor din Romania.
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.
G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 31/1991 .
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit <>Legii nr. 19/2000 , privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ...... ore/zi, ....... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .......... (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de ......... ore/zi (cel putin 2 ore/zi, ........ ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ............. (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ............ zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ......................
J. Salariul
1. Salariul de baza lunar brut: ........................ lei.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ................................;
b) indemnizatii ...........................;
c) alte adaosuri ..........................;
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ............... .
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie ....................................;
b) echipament individual de lucru ........................................;
c) materiale igienico-sanitare ...........................................;
d) alimentatie de protectie ..............................................;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca .................. .
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de ...............;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ......... zile lucratoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul:
- angajatorului ...................
- grupului de angajatori ..........
- ramurii .........................
- national ........................
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
.......................... .................

Reprezentant legal,
..........................

Pe data de ........ prezentul contract inceteaza in temeiul <>art. ........... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator,
..........................


ANEXA 3

LISTA
unitatilor din ramura de gospodarie comunala, locativa si transporturi locale in care se aplica contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura pe anii 2007-2010───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. JUDET LOCALITATEA
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I ALBA ALBA - IULIA SC DALKIA
ALBA - IULIA S.C. APA-C.T.T.A. S.A.
ALBA - IULIA S.C. APA - C.T.T.A. FILIALA
ALBA IULIA S.A.
ALBA - IULIA SC SALPREST SA
ALBA - IULIA SA TRANSCOM
ALBA - IULIA SC FILIPS
ABRUD S.P. CONSILIUL LOCAL
AIUD SC EDIL TRANS SA
AIUD S.C. APA-C.T.T.A. FILIALA AIUD
BLAJ S.C. APA-C.T.T.A. FILIALA BLAJ
BLAJ SC URBANA SA
CAMPENI SC GOTERM SA
CAMPENI PRIMARIA ORASULUI CAMPENI
CUGIR SC CUGIREANA SA
OCNA MURES SC PREGO SA
SEBES SC ARGOS SA
TEIUS SERVICIUL PUBLIC CORAL
ZLATINA SC SERV COM
ZLATINA SP PRESTAREA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II ARAD ARAD SP INEU
ARAD SP CHISINEU CRIS
ARAD ASA ARAD SERVICII ECOLOGICE SRL
ARAD SC COMPANIA DE APA ARAD SA
ARAD RA APA CANAL
ARAD SA AQUA VEST SA
ARAD SA AQUATERM SA
ARAD SC SALUBRITATE SA
ARAD SC EDIL SA
ARAD SC RECONS SA
ARAD SC GOSPODARIREA COMUNALA SA
ARAD SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC
LIPOVA SC URBIS SERV SA
NADLAG SC APATERM
NADLAG APOTERM SA
SANTANA SP ALIMENTARE CU APA
SEBIS SC TERMOCONSTRUCT SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III ARGES PITESTI SC APA CANAL 2000 SA
PITESTI ADM. DOM. PUBLIC
PITESTI SC SALUBRITATE 2000 SA
PITESTI SC TERMOFICARE 2000 SA
PITESTI SC PUBLITRANS 2000 SA
ALBOTA SPGC
ARGES RAGCJ ARGES
CAMPULUNG SC CENTRALE TERMICE
CAMPULUNG SC TRANSPORT PUBLIC
CAMPULUNG SC EDILUL GCA SA
MIOVENI ADP
MIOVENI SC REGOM SERV SA
CAMPULUNG SC TERMICA SA
COSTESTI SERVICIUL APA CANAL
CURTEA DE ARGES SERV PUBLIC DE GOSP. COM
CURTEA DE ARGES TRANSARG CAG 98 SA
CURTEA DE ARGES SC AQUATERM AG 98 SA
TOPOLOVENI SGCL ADP
TOPOLOVENI SC GOS LOC TOP 1998 SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IV BACAU BACAU RA GC
BACAU SC APA SERV SA
BACAU SC SALUBRITATEA SA
BACAU DIRECTIA ADMINISTRATIA PIETELOR
BACAU SC TRANSPORT SA
BACAU SC SOMA SA
BUHUSI DIRECTIA GOSPODARIE COMUNALA
COMANESTI SC COMUNAL SERVICE SA
COMANESTI SC UZINA TERMICA
COMANESTI SC PREST SERV SA
MOINESTI SC PREST SERV
ONESTI SC APA CANAL SA
SLANIC MOLDOVA SC SERV GRUP SA
TG. OCNA SC EDILITAR SA PRIMARIE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
V BIHOR ORADEA SC APA CANAL
ORADEA SC RER ECOLOGIC SERVICE SA
ORADEA RA OTL
ORADEA COMPANIA DE APA ORADEA SA
ORADEA SC AUTOCRISANA SA
ORADEA SC TRANSLOC
ORADEA SC TRANSGEX SA
ALESD SC SALUBRIS SA
ALESD SC PREST LOC SA
BEIUS SC CONSAT SA
BEIUS SC EDILUL SA
BEIUS PRIMARIA ORASULUI BEIUS
MARGHITA SC SALUBRAM SA
NUCET SP GCL
SALONTA SC GCL
SANMARTIN SC G.C.L.P.S.
SACUIENI SC PRESAM SA
VASCAU SPGCL
TINCA SC GOSPODARIE COMUNALA
STEI SC SOLCETA SA
VALEA LUI MIHAI SA MOCA SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI BISTRITA BISTRITA RAJ AQUABIS RA
-NASAUD BISTRITA SC URBANA SA
BISTRITA SC CODRISOR SA
BISTRITA SC PRODITERM SA
BISTRITA SC TRANS MIXT SA
BECLEAN SC APA CANAL SA
BECLEAN DIR. DE GOSP. COMUNALA
BECLEAN SC EDILITARA SA
NASAUD SC GCL SA
SANGEORZ BAI SC GOSPODARIE COMUNALA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VII BOTOSANI BOTOSANI SC APA GRUP SA
BOTOSANI SC URBAN SERV SA
BOTOSANI SC ELTRANS SA
BOTOSANI SC TERMICA SA
BOTOSANI SC LOCATIVA SA
BUCECEA RA GOSCOM
DARABANI SC DACATERM SA
DOROHOI SC GOSCOM SA
SAVENI RA GOSCOM
SAVENI SC CONACET SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VIII BRASOV BRASOV COMPANIA DE APA RA
BRASOV SC RIAL SRL
BRASOV SC COMPREST SA
BRASOV SC ECOROM SA
BRASOV R.A.T.
BRASOV CIBIN SRL
BRASOV SC SERV. COMUNALE SA
BRASOV S.C. EUROSALUB S.R.L. BRASOV
BRASOV SACOTERM
CODLEA SC SERV. COMUNALE SA
FAGARAS ECOTERM
FAGARAS SC APA SERV SA
FELDIOARA S.P.P.
HOGHIZ S.P.P.
PREDEAL SC APEVITA SA
PREDEAL SPGCL
PREJMER SC HIDRO-SAL COM SRL
PREJMER SC COMACET
RASNOV SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA
SACELE RAGCPS
RUPEA SP SERVICII PUBLICE
VICTORIA SC APA UCEA SUMERNA SA
VICTORIA SC SACOTERM SA
ZARNESTI SC MORANI IMPEX SRL
ZARNESTI VECTRA SERVICE SRL
ZARNESTI SP GCPS
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IX BRAILA BRAILA SC APTERCOL SA
BRAILA SC TRANSCOM SA
BRAILA REGIA AUTONOMA DE APA
BRAILA SC RWE ECOLOGIC SERVICE SA
BRAILA SC ECO SA
BRAILA SC BRAI-CATA SA
BRAILA SC JUDETEANA APA SA
BRAILA TRACON S.A.
BRAILA SC CREST POL SERV SRL
BRAILA SC RUE ECOLOGIC SERVICE SRL
CHISCANI SC APA PROD COM SRL
FAUREI DIRECTIA SERVICIILOR PUBLICE
IANCA DIRECTIA DE SERVICII PUBLICE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
X BUZAU BUZAU RA MUNICIPALA
BUZAU SC RER ECOLOGIC SA
BUZAU SC TRANS BUS SA
BUZAU SC SOMACO SA
BUZAU SC URBAN SERV SRL
BUZAU ROMET
BERCA SC IGO SERV SA
BERCA SERVICIUL PUBLIC APA
COMUNA MEREI SP
MARACINENI SPGCL
NEHOIU SC SERV COM
PATARLAGELE SPGC APOSERV
POGOANELE SPGC
POGOANELE SP APOSERV
RM. SARAT RA SAVIS
RM. SARAT SC ACVATERM SA
RM. SARAT ADP
SAPOCA SP ALIMENTARE CU APA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XI CARAS- RESITA SC PRESCOM SA
SEVERIN ANINA SC GOSTRANS SA
BAILE HERCULANE SECTORV GOSPODARIE COMUNALA
BOCSA SP GOSPODARIE COMUNALA
BOCSA SC GOSINT SA
BOZOVICI SP
CARANSEBES SC GOSCOM SA
ORAVITA SC GOSCOM SA
ORAVITA SC URBIS SA
ORAVITA SC COMEX SA
OTELUL ROSU SPGC
OTELUL ROSU SC COMUNAL SA
MOLDOVA NOUA RA IGO SERV
MOLDOVA NOUA SC URBAN SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XII CALARASI CALARASI SC ECOAQUA SA
CALARASI SP APA CANAL
CALARASI SP CENTRALE TERMICE
CALARASI SC TRANSLOC SA
CALARASI SC SPATII VERZI PAVAJE SA
CALARASI SC SALUBRITATE SA
CALARASI SC ALI TRAN COM SRL
CALARASI SC PIETE SI OBOARE SA
CALARASI SPCTAFL
LEHLIU GARA DGCL
OLTENITA SPCTAFL
OLTENITA RAGCL
OLTENITA SP APA CANALIZARE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XIII CLUJ CLUJ-NAPOCA SC COMPANIA APA SOMES
CLUJ-NAPOCA RA TERMOFICARE
CLUJ-NAPOCA RADP
CLUJ-NAPOCA SC SALPREST SA
CLUJ-NAPOCA RATUC
CLUJ-NAPOCA RAIFL
CLUJ-NAPOCA PRIVAL ECOLOGIC SERVIS SA
CLUJ-NAPOCA AQUACLORIN SA
CLUJ-NAPOCA COMP DE SALUBR. BRATNER-VERS SA
CAMPIA TURZII RAGCL
DEJ SC TERMIA DEJ SA
DEJ SC SOMES SA
DEJ SC AQUASOM DEJ SA
DEJ SC TRANSURB SA
HUEDIN SC CRISUL SA
GHERLA RAGCL
GHERLA SC APATERMTRANS SA
TURDA RA TACFL
TURDA RA TRANSPORT LOCAL
TURDA RADP
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XIV CONSTANTA CONSTANTA RA JUDETEANA APA CANAL
CONSTANTA RADET
CONSTANTA C.N. ADM. PORTURILOR MARITIME SA
CONSTANTA RA CONFORT URBAN
CONSTANTA SC ECOSAL
CONSTANTA SC POLARIS M HOLDING SRL
CONSTANTA RA EDPP
CONSTANTA RATC
CERNAVODA SC DETACAN SA
CERNAVODA SPGC
EFORIE SUD SC UTILSERV 96 SRL
ION MOVILA RA GOSCOM
MANGALIA ROMINSERVICES THERM SA
MANGALIA SC GOLD
MANGALIA ITECOL TEHNICA SA
MAMAIA SC POLARISM SRL
MEDGIDIA SC EDILMED SA
NAVODARI SC TSP ECOTERM SA
OVIDIU SPGC
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XV COVASNA SF. GHEORGHE SC TEGA SA
SF. GHEORGHE SC GC SA
SF. GHEORGHE TERMOPREST SRLSC SERVICII FEBA SRL
SF. GHEORGHE ADM. DOM. PUBLIC
SF. GHEORGHE SC GOSCOM SA
COVASNA SPGCL
COVASNA SC GOSTRANSCOM SA
OZUN SC TERMOCOM SRL
INTORSURA BUZAULUI SC CONFORT SRL
OZUN SC GOSP. COM
TARGU SECUIESC SC GOSP.COM SRL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XVI DAMBOVITA TARGOVISTE RA GC
TARGOVISTE SC GCLT SA
TARGOVISTE SC PRESCOM SA
TARGOVISTE SC TERMICA SA
TARGOVISTE TRANSPORT PUBLIC SA
TARGOVISTE SC ASEL SA
TARGOVISTE SPAESAAC DAMBOVITA
TARGOVISTE DIRECTIA SERVICII COMUNALE
TARGOVISTE DEP. SANTIER CONSTR. MONTAJ
EDILITAR GOSPODARESTI
FIENI SPGC
GAESTI SC GOSPODARIE COMUNALA SI PRESTARI
SERVICII SRL
GAESTI SC IGO SA
GAESTI SC SERVICII PUBLICE SA
MORENI AGENTIA MORENI
PUCIOASA SC EGOT SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XVII DOLJ CRAIOVA RA APA CANAL
CRAIOVA SC INVEST SERV PUBLICE
CRAIOVA RAADCFL
CRAIOVA RATC
CRAIOVA RA TERMOFICARE
CRAIOVA ADP
CRAIOVA REGIA AUTONOMA DE APA CRAIOVA
CRAIOVA SP SALUBRITATE
BAILESTI SP ALIMENTARE CU APA CANALIZATA
CALAFAT SC GCL SA
FILIASI SC AQUATERM SA
SEGARCEA SC PREST SERV SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XVIII GALATI GALATI SC APA CANAL SA
GALATI SC APATERM
GALATI SC SALUBRITATE
GALATI ECOSAL PREST SA
GALATI SC INTRET REP. STR. ZONE VERZI
GALATI RA TRANSPORT LOCAL
GALATI SC RER ECOLOGIC SERV
GALATI SC ADM. PIETELOR AGRO-ALIM. SA
TECUCI SC AMEP PACK SA
TECUCI SC TERMOSAL SA
TG. BUJOR SERVICIUL PUBLIC
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XIX GIURGIU GIURGIU SC APA CANAL
GIURGIU SC TRANSCOM SA
GIURGIU SC TRACUM SA
GIURGIU SC SALUBRIS SA
BOLINTIN VALE SERV. ADM. DOM PUBLIC
BOLINTIN VALE SP APA CANAL
MIHAILESTI SP APA CANAL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XX GORJ TG. JIU SC AQUATERM SA
TG. JIU DIR. SERV. COMUNALE
TG. JIU RAIL
BUMBESTI JIU SERVICIUL PUBLIC G.C
BUMBESTI JIU SC GOSAD SRL
MOTRU SC UATAASA
MOTRU SC REZOSPEST SA
MATASARI SC GC
NOVACI SP GC
ROVINARI SC ROVEGO SA
SACELE SP GC
TG. CARBUNESTI SC APA TERM
TG. CARBUNESTI SERVICIUL PUBLIC
TICLENI SP GC
TISMANA SC TISMANA SARA GCL
TURCENI RA GCL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXI HARGHITA MIERCUREA CIUC SC GOSCOM SA
MIERCUREA CIUC SC CIVIS HARGHITA
MIERCUREA CIUC SC CSIK-CAR SA
MIERCUREA CIUC SC HURON EXPORT IMPORT SRL
BALAN SC GOSLOC SA
BAILE TUSNAD SC GOSCOM SRL
BORSEC SC GOSCOM SA
BORSEC SC ROMAQUA PREST SA
CRISTURU SECUIESC SC ALCATEL SA
GHEORGHIENI SC GO SA
ODORHEIU SECUIESC SC URBAN SA
ODORHEIU SECUIESC AUTO PRESS SIMO SRL
TOPLITA SC EDILTOP URBAN SA
VLAHITA SC COMUNAL SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXII HUNEDOARA DEVA SC APA SA
DEVA SC CALOR SA
DEVA SC APA PROD
DEVA SC URBAN CONSTRUCT SA
DEVA SC SALUBRITATE SA
DEVA SC SALUPAN SRL
ANINOASA SC CITADIN SA
BRAD SC APATERM SA
BRAD SC ACVA CALOR SA
BAIA DE ARIES SP GC
CALAN SPGCL
GEOAGIU BAI SP GC
HUNEDOARA EVELIN AGROINVEST SRL
HUNEDOARA RAIL
HATEG SC PRESTATORUL SA
LUPENI SC UNIVERSAL EDIL SA
ORASTIE SPGCL
ORASTIE SP TRANS URBAN
ORASTIE SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
PRAID SERV. PUBLIC COMUNAL
PETROSANI SC TERMOFICARE SA
PETROSANI SC GOSP PREST COM SA
PETROSANI RA APA VALEA JIULUI
PETRILA SC TERMOPREST
SIMERIA SC GENERAL SIMPREST SA
URICANI SC GOSCOM
VULCAN SC EDIL TERM SA
VULCAN SC ALMA SERV SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXIII IALOMITA SLOBOZIA SC URBAN SA
SLOBOZIA SC VIVANI SERV SRL
SLOBOZIA CONCIVIC SRL
FETESTI SC AQUA-TERMOSERVICE SA
LEHLIU GARA SPGC
TANDAREI SC APATERMO SA
AMARA SECTOR GOSPODARIE COMUNALA
URZICENI GOSCOMLOC SA
URZICENI SC TERMA SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXIV IASI IASI RA TERMOFICARE
IASI RA JUDETEANA APA CANAL
IASI RA CITADIN-SERVICII MUNICIPALE
IASI SC CONSTR. REP SA
IASI SC SALUBRIS SA
IASI RATC
HARLAU SP
PASCANI RAGCL
TG. FRUMOS SP GOSCOM
TG. FRUMOS SC TERMOSERV SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXV MARAMURES BAIA MARE SC VITAL SA
BAIA MARE SC URBIS
BAIA MARE SC ENERGOTERM SA
BAIA MARE SP FOND LOCATIV
BAIA MARE SC DURSAL SA
BAIA SPRIE SC VITA SPRIA SA
BORSA SGDP
CAVNIC SP SPEC. GOSP.COM
SEINI SPGCL
SIGHETUL MARMATIEI SC MARA NORD SA
SIGHETUL MARMATIEI SP GCTLSUP AL PRIMARIEI
SIGHETUL MARMATIEI SC ACATERM SA
TG. LAPUS SP GCTL
VISEUL DE SUS SGCL GOSCOM
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXVI MURES TG. MURES SC SURM SA
TG. MURES RA AQUASERV
TG. MURES SC SILETINA IMPEX SRL
TG. MURES SC TRANSPORT LOCAL SA
TG. MURES SC LOCATIV SA
TG. MURES SC SALUBRISERV SA
IERNUT SPGC
LUDUS SPGC
LUDUS SC SECOM SA
FANTANELE SPGC
REGHIN RAGCL
SIGHISOARA SC APA TERM TRANSPORT SA
SIGHISOARA SC SCHUSTER ECOSAL
SOVATA SC SERVICII COMUNITARE SA
TARNAVENI SC COMUNALE SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXVII MEHEDINTI DROBETA-TURNU SEVERINSC SECOM SA
DROBETA-TURNU SEVERINSC LOTUS SA
DROBETA-TURNU SEVERINSC DOMENIUL PUBLIC
DROBETA-TURNU SEVERINSC SALUBRITATE SA
DROBETA-TURNU SEVERINSC SETRACOM SA
BAIA DE ARAMA SC FLORAL SA
ORSOVA SC GCL SA
STREHAIA SC FLAPS SA
VANJU MARE SC GCL SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXVIII NEAMT PIATRA NEAMT SC. AQUA CALOR SA
PIATRA NEAMT SC SALUBRIS SA
PIATRA NEAMT COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA
PIATRA NEAMT SC PUBLIC SERV SRL
PIATRA NEAMT SC TRANSPORT URBAN SA
PIATRA NEAMT SC GCL
PIATRA NEAMT SC URBAL SA
PIATRA NEAMT SC DRUMO SA
BICAZ SC ACVA SA
DUMBRAVA ROSIE SC TROLEIBUZ SA
ROMAN SC GOSCOM SA
ROMAN SC ACVASERV SRL
ROMAN TERMLOC
DURAU SC DURAU SA
ROZNOV SC GOSCOMLOC SA
TG. NEAMT SC ACVA TERM SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXIX OLT CORABIA SC START SA
CORABIA SC AQUACOR SA
CORABIA SC SALUBRICOR
CORABIA SC IMOBILCOR SA
CORABIA SC TERMOCOR SA
CORABIA SC TRANSPORT LOCAL SA
BALS SC GCL ACVATERM SA
BALS SGCL ACVATRANS SA
CARACAL SC IGO SA
DRAGANESTI OLT SC IGO ACET SA
DRAGANESTI OLT DGCL
POTCOAVA SP GC
SLATINA SC ACETI SA
SLATINA SC SALUBRIS
SLATINA RA LOCTRANS
SCORNICESTI SC AQUATERM SA
SCORNICESTI SP APA CANALIZARE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXX PRAHOVA PLOIESTI SC APA NOVA SRL
PLOIESTI SC DALKYA SA PRAHOVA
PLOIESTI SC SALUB SA
PLOIESTI RA TERMOFICARE
PLOIESTI ADP
PLOIESTI SC INDUSTRIA MICA SA
PLOIESTI SC ROMAQCONS SRL
PLOIESTI SC JOVILA CONSTRUCT SRL
PLOIESTI RATP
AZUGA SPGC
BAICOI SCGL SA
BREAZA SC CIVITAS SA
BOLDESTI SCAENI SC GCL SA
BUSTENI SC HISTRIA SRL
BUSTENI SP GOSPODARIE ORASENEASCA
CAMPINA SC COMP PUBLDE GOSP COMU SA
CAMPINA SC FLORICON SALUB SA
COMARNIC ADPP
CORNU SGCL
MIZIL SPPFET
MIZIL SC CONETAX SA
MANECIU SPGC
MANECIU SC NERGA SA
PLOPENI SC GCL SA
SINAIA AUTOTRANS
SINAIA HIDRI VALEA PRAHOVEI SA
SINAIA SC TERMOSIN SRL
SINAIA ADPP
SLANIC SC GOSCOM SA
TELEGA SD APA
BRAZI SP APA CANAL SALUBRITATE
FILIPESTII DE PADURE SC ROMAQ CONS SRL
URLATI ADP
VALENII DE MUNTE SP ADP
VALENII DE MUNTE SPS
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXXI SATU MARE SATU MARE APA SERV SA
SATU MARE SC LOCATERM SA
SATU MARE RAADP
SATU MARE SC HOLROM SRL
SATU MARE RA TRANSURBAN
SATU MARE SC FLORISAL SA
CAREI SC ADP SA
CAREI SC ADAMOS SA
CAREI DIRECTIA APA CANAL
CAREI SC APA SERV SA
NEGRESTI OAS SC POLITEX SA
NEGRESTI OAS SC RECOM SA
TUSNAD RAGCL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXXII SALAJ ZALAU SC PUBLISERV SA
ZALAU SC GOSPODARIE COMUNALA SALAJ SA
ZALAU ADP
ZALAU SC TRANSURBIS SA
CEHU SILVANIEI SP GCL
CEHU SILVANIEI SC PROURBE SA
JIBOU SPGC
SIMLEU SILVANIEI DIRECTIA DE GOSPODARIE COMUNALA
SIMLEU SILVANIEI SC AQUA TERM SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXXIII SIBIU SIBIU SC APA CANAL SA
SIBIU URBANA SA
SIBIU ADP
SIBIU SC SCHUSTER ECOSAL
SIBIU SC GETESIB
SIBIU SC TURSIB SA
SIBIU SC ENERGIE TERMICA SA
SIBIU SC DRUMURI SI PRESTARI
CONSTRUCTII SA
AVRIG SC GOSPODARIE ORASENEASCA SA
AGNITA SC URBIS SA
CISNADIE SC PRESCOM SA
COPSA MICA SC SOMETRA SA
COPSA MICA SPGC
DUMBRAVENI SPGC
DUMBRAVENI SC PRESCOM SA
MEDIAS SC GOSPODARIE COMUNALA SA
MEDIAS SC PRESTAL SA
MEDIAS SC MEDITUR SA
OCNA SIBIULUI SPGC
SALISTE SPGCL
TALMACIU SPGC
TALMACIU SC ACSTAL SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXXIV SUCEAVA SUCEAVA SC ACET SA
SUCEAVA SC PREST SERVICE INTERES
LOCAL SA
SUCEAVA TEST PRIMA SRL
SUCEAVA DIASIL SERVICE SRL
SUCEAVA SC TRANSPORT PUBLIC SA
SUCEAVA SC FLOR CONSTRUCT SRL
CAMPULUNG MOLDOVENESCSC SALUBRIS CONSTRUCT
CAMPULUNG MOLDOVENESCDSP
FALTICENI SC COMERTUL ROMANESC SRL
FALTICENI SC GOSCOM SA
FALTICENI TESS HOUSE
FRASIN SC UCL SA
GURA HUMORULUI SC COMUNAL SA
GURA HUMORULUI SC HIDROTERM TERMOFICARE SRL
GURA HUMORULUI SC TRUST NORD SA
RADAUTI SC UCL SA
RADAUTI SC SERVICII COMUNALE SA
SOLCA SC PS SA
VATRA DORNEI DADP
VATRA DORNEI SPGS
SIRET SC GO SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXXV TELEORMAN ALEXANDRIA SC APA CANAL SRL
ALEXANDRIA SC TERMA SERV SRL
ALEXANDRIA SC EDILUL SA
ALEXANDRIA SC KOYO ROMANIA SA
ALEXANDRIA RA TRANSLOC PREST SA
ROSIORII DE VEDE SC URBIS SA
ROSIORII DE VEDE SC TERMICA SA
ROSIORII DE VEDE SC TRANSURBANA SA
TURNU MAGURELE SC TERMIE APA CANAL SA
TURNU MAGURELE SC SAGO SA
VIDELE SP PUBLI SERV
VIDELE SC VITAL SA
ZIMNICEA SC URBANA SA
ZIMNICEA SPGC
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXXVI TIMIS TIMISOARA RA AQUA TIM
TIMISOARA SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
TIMISOARA RATT
TIMISOARA COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE
COL TERM SA
TIMISOARA ADP
TIMISOARA SC DRUM MUNICIP SA
TIMISOARA SC HORTICULTURA SA
BUZIAS SC RASCOM SA
DETA SC SULEAN COMPANY SRL
DETA SPGCL
FAGET SPGCO
JIMBOLIA SC JIM APA TERM SA
LUGOJ SC SALPREST SA
LUGOJ SC MERIDIAN 22 SA
SAN NICOLAU MARE SP SPECIALITATE
SAN NICOLAU MARE SC SANOVATER SRL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXXVII TULCEA TULCEA SC AQUA SERV SA
TULCEA DIRECTIA SERVICII TERMICE
TULCEA SC SALUBRIS SA
TULCEA DIRECTIA INTRETINERE
ADMINISTRATIE PUBLICA
TULCEA DIRECTIA SERVICII PUBLICE
TULCEA SC TRANSPORT PUBLIC SA
TULCEA SC DALKIA ROMANIA SA
BABADAG SC RICOSTAR SA
BABADAG SC EDIL.PREST SA
MACIN SPGC
MACIN TEHNOCOM IMPEX SRL
MACIN SC EDILITAR
MAHMUDIA SPAAC
BAIA SP GOSCOM
SF. GHEORGHE SPGCL
SF. GHEORGHE SC MULTITRANS SA
SULINA SPGCL
ISACCEA SPGCL
BAIA SPGCL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXXVIII VASLUI VASLUI SC GOSCOM SA
VASLUI RADP
VASLUI TERMICA
VASLUI SC TRANSURB SA
BARLAD RAGCL
BARLAD SC URBANTRANS SA
MURGENI SPGCL
NEGRESTI SC PROD AQUA SA
NEGRESTI SPGCL
HUSI SC GOSCOM LOC SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXXIX VALCEA RM. VALCEA SC ACVA RIM SA
RM. VALCEA RA DE DISTRIBUTIE REGIONALA A APEI
RM. VALCEA SC URBAN SA
RM. VALCEA SC TERMORIM SA
RM. VALCEA SC HIDROELECTRICA SA
RM. VALCEA SC ETA SA
RM. VALCEA SC APAVIL SA
RM. VALCEA SC APAVIL SA
RM. VALCEA SC SOCOM SA
BABENI SPGCL
CALIMANESTI SC PRESTACET SA
DRAGASANI SPGC
DRAGASANI SC ACETI SA
GOVORA SC CET SA
GOVORA SC GOSCOM SA
HOREZU SC GCL
HOREZU SC SACOMET SA
OLANESTI SC EDILITARA SA
OCNELE MARI SP GOL
VOINEASA SC GC BREZOI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XL VRANCEA FOCSANI COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE RA
FOCSANI TRANSPORT PUBLIC SA
FOCSANI SPESRAA VRANCEA
FOCSANI SC ENET SA
ADJUD SC URBIS SA
ADJUD SC APA TERM SA
MARASESTI SC ILGO SA
ODOBESTI SC IGO SA
PANCIU SCGCL SA
PANCIU SCGC URBANISM SPATII LOCATIVE SA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XLI BUCURESTI BUCURESTI RADET
BUCURESTI RADET ORAS OTOPENI
BUCURESTI RATB
BUCURESTI SC REBU SA
BUCURESTI ECOREC SA
BUCURESTI SC ROSAL SERVICE ARL
BUCURESTI SC SUPERCOM SRL
BUCURESTI SC URBAN SRL
BUCURESTI DAFI
BUCURESTI SC PROED SA
BUCURESTI ADP SECT 1
BUCURESTI ADP SECT 2
BUCURESTI ADP SECT 3
BUCURESTI ADP SECT 4
BUCURESTI ADP SECT 5
BUCURESTI ADP SECT 6
BUCURESTI CONSTRUCT SRL
BUCURESTI ICETMC
BUCURESTI SC EDIL CON SRL
BUCURESTI SC ERBASU SA
BUCURESTI SC SEMA PARC SA
BUCURESTI GRADINA ZOOLOGICA
BUCURESTI ADMINISTRATIA CIMITIRELOR
BUCURESTI ADM ZONELOR DE AGREMENT SI
A LACURILOR
BUCURESTI SC DRUPO SA
BUCURESTI ROMRECICLYNG SRL
BUCURESTI COMPANIA ROMPREST SERVICE
SA OTOPENI
BUCURESTI ADM NATIONAL APELE ROMANE
BUCURESTI SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016