Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 674 din 3 aprilie 2006  la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului pe anul 2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 674 din 3 aprilie 2006 la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului pe anul 2006

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 15 mai 2006
In temeiul drepturilor garantate de <>art. 38, alin. 5, din Constitutia Romaniei, al prevederilor Legii nr. 130/1996 (republicata), privind contractul colectiv de munca, s-a incheiat prezentul contract colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului pe anul 2006, intre:
1. patronii reprezentati de:
a) Federatia Patronatelor Agricole din Romania
si
2. salariatii reprezentati de organizatiile sindicale
a) Centrala Sindicatelor Lucratorilor din Agricultura, Industrie Alimentara, Turism si Ramuri Conexe "CERES".

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.
(2) Patronul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical, conform conventiilor internationale pe care Romania le-a ratificat, legile nationale, precum si libertatea de opinie a fiecarui salariat.
ART. 2
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica pentru salariati din grupuri de unitati si unitati, indiferent de forma de organizare, de provenienta capitalului, de modul de finantare (inclusiv de la bugetul public) si de caracterul activitatii, pe care partile semnatare ii reprezinta, unitati in care oricare dintre federatiile sindicale semnatare au membri de sindicat, si constituie baza garantata de negociere pentru incheierea contractelor colective de munca la nivel inferior.
(2) In cazul in care au fost incheiate contracte colective de munca la nivel inferior inaintea incheierii prezentului contract colectiv de munca, acestea isi vor adapta prevederile la contractul colectiv de munca la nivel de ramura.
ART. 3
(1) Prezentul contract se incheie pe o perioada de un an si produce efecte de la data inregistrarii la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2) Daca nici una dintre parti nu denunta contractul cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
(3) Daca una dintre parti denunta contractul colectiv de munca in conditiile alin. 2, nu se va putea negocia si inregistra un nou contract de munca mai inainte de expirarea valabilitatii celui in vigoare.
ART. 4
(1) Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura cuprinde drepturile si obligatiile reciproce ale patronatului si sindicatelor in stabilirea conditiilor generale de munca, avand caracter profesional, social si economic.
(2) In ceea ce priveste conditiile specifice de munca, drepturile si obligatiile partilor se vor stabili prin contractele colective de munca la nivel de grup de unitati sau de unitati.
ART. 5
(1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri, ori de cate ori este nevoie.
(2) Cererea de modificare se aduce la cunostinta, in scris, celeilalte parti cu cel putin 30 de zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierilor.
(3) Partile convin ca in perioada negocierilor, atat in cazul in care se fac modificari, cat si in cazul denuntarii contractului, sa nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariatilor si sa nu declanseze greve.
(4) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se comunica in scris organului la care se pastreaza si devin aplicabile de la data inregistrarii sau de la o data ulterioara, potrivit conventiei partilor.
ART. 6
Pentru negocierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati si de unitati, patronatele, la solicitare, vor pune la dispozitia sindicatelor documentele si informatiile necesare cu cel putin 5 zile inaintea inceperii negocierilor.
ART. 7
Suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca au loc potrivit prevederilor legii.
ART. 8
(1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza in favoarea salariatilor.
(3) Solutionarea litigiilor intervenite cu ocazia executarii, a modificarii, suspendarii sau a incetarii contractului colectiv de munca la nivel de ramura se face in cadrul comisiei paritare, conform regulamentului de organizare si functionare a comisiei, din Anexa nr. 1.
(4) Prezenta procedura de solutionare a litigiilor nu exclude sesizarea instantelor de judecata competente.
(5) Adoptarea unei hotarari de catre comisia paritara impiedica sesizarea instantei, iar daca sesizarea a avut loc, judecarea inceteaza.
ART. 9
(1) Refuzul patronilor de a negocia si/sau inregistra contractul colectiv de munca la nivel de unitate constituie incalcarea prevederilor legii si da dreptul sindicatului de a sesiza institutiile abilitate, in vederea aplicarii legii. De asemenea, refuzul patronilor de a incepe negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate constituie motiv de declansare a conflictului de interese.
(2) Cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii termenului pentru care a fost incheiat, partile se obliga sa inceapa renegocierea contractului colectiv de munca la nivel de ramura, potrivit prevederilor Contractului colectiv de munca unic la nivel national.
(3) Patronii se obliga sa asigure afisarea in unitati, la locurile indicate de catre sindicate, a contractului colectiv de munca negociat, astfel incat salariatii sa ia cunostinta de continutul acestuia.
ART. 10
(1) In scopul salarizarii si al acordarii celorlalte drepturi prevazute in prezentul contract pentru personalul institutiilor finantate din bugetul de stat, sindicatele si ministerele vor purta negocieri cu guvernul pentru stabilirea surselor, inainte de adoptarea bugetului de stat, precum si in vederea modificarii ulterioare a acestuia.
(2) Partile contractante vor purta negocieri in vederea includerii drepturilor respective in actele normative prin care se reglementeaza astfel de drepturi, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate in conditiile prevazute la alin. 1, partile vor negocia utilizarea acestora pentru plata salariilor si a celorlalte drepturi de personal la institutiile finantate de la bugetul de stat.
ART. 11
Imputernicitii organelor de conducere a organizatiilor patronale, precum si ai federatiilor sindicale vor verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate prevederile din prezentul contract. Administratiile vor asigura intrarea in unitate, in conformitate cu regulamentul de ordine interioara, si protectia in unitate pe durata verificarii, cu respectarea normelor in vigoare.
ART. 12
(1) Drepturile salariatilor, prevazute in prezentul contract colectiv de munca, nu pot constitui cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale, care au fost recunoscute anterior, negociate la nivel de grup de unitati, de unitati sau de institutii.
(2) Daca prin reglementari sau acorduri anterioare s-au prevazut drepturi mai favorabile pentru salariati, se vor aplica aceste drepturi, cu exceptia situatiilor cand prin lege, in mod expres, se dispune altfel.
(3) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.
(4) Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au incheiat.
(5) Partile convin sa faca interventiile necesare pentru respectarea prevederilor <>art. 4, alin. 6, din Hotararea Guvernului nr. 314/2001 , modificata prin <>Hotararea Guvernului nr. 569/2002 , si, respectiv, pentru consultarea organizatiilor sindicale si patronale semnatare, in toate cazurile in care initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca.
ART. 13
(1) Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca, in termen de 10 zile de la inregistrare, vor incepe negocierile pentru incheierea, in maximum 20 de zile, a contractelor colective munca la nivelul grupurilor de unitati, unitatilor economice si institutiilor publice pe care partile semnatare le reprezinta.
(2) Contractul colectiv de munca la nivel de ramura fiind un acord cu privire la limitele minime ale drepturilor salariatilor, contractele colective de munca la nivelurile inferioare, inclusiv contractul individual de munca, nu pot prevedea drepturi sub aceste limite.
(3) In cazul in care, din diferite motive, partile au incheiat contracte colective de munca la nivel inferior inaintea contractelor colective de munca la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de munca la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.

CAP. II
Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

ART. 14
(1) Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unui salariu.
(2) In vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor salariatilor, la angajarea acestora vor fi negociate si se vor incheia contracte individuale de munca, care vor respecta caracterul minimal al contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura.
(3) La negocierea contractelor individuale de munca salariatii sunt asistati de sindicate, daca acestia solicita asistenta.
(4) In contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate, bazate pe negocieri colective de catre sindicate in numele salariatilor, partile contractante vor conveni, printr-o clauza expresa, la plata unei contributii lunare de catre salariati, altii decat membrii de sindicat, pentru desfasurarea negocierilor colective, dar care sa nu fie mai mica de 0,5% din salariu si care sa nu depaseasca valoarea contributiei sindicale, retinerea efectuandu-se in aceleasi conditii ca si retinerea cotizatiei sindicale.
(5) Dupa incheierea sau renegocierea contractelor individuale de munca, semnatarii contractului colectiv de munca la nivel de unitate vor consemna intr-un proces-verbal rezultatul negocierilor, in care se vor evidentia si sumele obtinute de la salariatii nesindicalisti, acesta urmand a fi inregistrat ca anexa la contractul colectiv de munca. Din sumele rezultate in conditiile alin. (4), 50% ramane la dispozitia sindicatului din unitate, in situatia in care acesta este afiliat la una dintre federatiile semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura, iar restul de 50% din suma se vireaza in contul federatiei sindicale la care sindicatul din unitate este afiliat.
(5) Sumele prevazute la alin. (4) vor fi calculate, retinute si virate de catre administratia societatii in conformitate cu conventia incheiata intre patronat si sindicat.
ART. 15
(1) Contractul individual de munca se incheie, de regula, pe durata nedeterminata, pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale, prin concurs, examen sau proba practica.
(2) Contractele individuale de munca se pot incheia si pe o perioada determinata, in conditiile prevazute de lege.
(3) Incadrarea, indiferent de functie, se face pe criteriul pregatirii profesionale, al competentei si probitatii morale.
(4) Examenul, concursul sau proba practica vor fi sustinute in fata unei comisii in a carei componenta va fi inclus cel putin un membru al sindicatului.
(5) Patronul se obliga sa afiseze posturile vacante si conditiile de ocupare a lor.
(6) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(7) Prevederile alin. 1-6 se aplica si pentru salariatii institutiilor bugetare, cu exceptia situatiilor in care, prin contractele colective de munca incheiate la celelalte niveluri s-au stabilit alte criterii, care au prioritate.
(8) Contractele individuale de munca se incheie in conditiile <>art. 16 din Legea nr. 53/2003 .
ART. 16
(1) Contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute in modelul cadru aprobat prin <>Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 64/2003 , modificat prin <>Ordinul nr. 76/2003 . Prin negociere intre parti contractul individual de munca poate cuprinde si clauze specifice, potrivit legii.
(2) Salarizarea noilor angajati pe perioada de proba se face cu respectarea salariului minim al categoriei de personal in care se incadreaza salariatul.
ART. 17
(1) Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste felul muncii, locul muncii si drepturile salariale, numai prin acordul partilor sau potrivit legii.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, la locul muncii sau la drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca, pentru acest motiv.
(3) Delegarea si detasarea salariatilor se fac in conditiile prevazute de lege, cu acordarea drepturilor prevazute in prezentul contract.
ART. 18
Contractul individual de munca poate fi suspendat, in ceea ce priveste efectele sale, numai prin acordul partilor sau in cazurile prevazute in mod expres de lege.
ART. 19
(1) Incetarea contractului individual de munca poate avea loc in conditiile prevazute de lege, prin unul dintre urmatoarele moduri:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului partilor;
c) desfacerea din initiativa uneia dintre parti, in conditiile prevazute de lege.
(2) In cazurile in care unitatea, potrivit legii, este obligata sa acorde un preaviz la desfacerea contractului individual de munca, durata acestuia va fi de minimum 15 zile lucratoare.
(3) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitatii, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate pot fi acordate prin cumul, in conditiile stabilite de patron.
(4) In cazul in care unei persoane i se desface contractul individual de munca fara sa i se acorde preavizul prevazut la alin. 2, in afara drepturilor cuvenite la zi, aceasta are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului individual de munca, daca nu apar sau daca nu exista reglementari legale mai favorabile salariatului.
ART. 20
Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza, in cazurile in care, prin lege sau prin contractul colectiv de munca, s-au prevazut asemenea interdictii.
ART. 21
(1) La desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatului, unitatea ii va acorda acestuia o compensatie echivalenta cu 5 salarii medii pe unitate.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci cand desfacerea contractului individual de munca a intervenit din urmatoarele motive:
a) unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi, de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a restrangerii activitatii, reorganizarii si retehnologizarii;
b) unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa-si asigure cadrele necesare pe plan local;
c) unitatea se muta in alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
d) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului in care a fost incadrata, din motive neimputabile acesteia, si nu i s-a oferit trecerea intr-o munca corespunzatoare;
e) in postul ocupat de persoana incadrata in munca este reintegrat, pe baza hotararii organelor competente, cel care a detinut anterior acel post.

CAP. III
Conditii de munca, protectia muncii si PSI

ART. 22
(1) Pentru obtinerea unui sistem organizat, avand drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca, precum si raspunderea la solicitarile angajatilor in timp optim, se constituie organizarea unui comitet de securitate si sanatate in munca in conformitate cu prevederile legilor in vigoare.
(2) Pana la realizarea obiectivului mentionat la alineatul precedent, in contractele colective de munca se vor prevedea proceduri de consultare obligatorie a reprezentantilor sindicali cu cei care angajeaza, referitoare la orice masuri ar urma sa fie luate pentru imbunatatirea conditiilor de munca.
(3) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
a) masurile incluse in contractul colectiv de munca sa fie de natura sa realizeze cel putin asigurarea conditiilor de munca la nivelul parametrilor minimali prevazuti in norme; daca acest lucru nu este posibil se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru realizare, pana la asigurarea parametrilor minimali salariatii beneficiind de compensari banesti sau de alta natura;
b) masurile privind ameliorarea conditiilor de munca vor fi stabilite impreuna cu reprezentantii sindicali, incheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.
(4) In vederea realizarii obiectivelor prevazute la alineatul precedent, partile contractante vor asigura cuprinderea in contractele colective de munca a masurilor prevazute de <>Legea nr. 90/1996 , republicata.
ART. 23
(1) Organizarea activitatii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca cu precizarea activitatilor si a raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt atributii de competenta exclusiva a celor care angajeaza.
(2) Activitatea de protectie si securitate la locul de munca va fi coordonata de comitetele de igiena si sanatate in munca, constituite conform art. 179, art. 180 si <>art. 181 din Legea nr. 53/2003 .
ART. 24
(1) Patronul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza se stabilesc sarcini si raspunderi sub forma de norme de munca. Acestea pot fi: norme de timp, norme de productie, norme de personal insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de deservire, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
(2) Normele de munca vor fi astfel stabilite incat sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual si la o tensiune nervoasa care sa nu conduca la oboseala excesiva a salariatilor. Pe baza acestora se intocmeste fisa de personal pentru fiecare salariat.
(3) Normele de munca aprobate de conducatorul unitatii, cu avizul sindicatelor, constituie anexa la contractul colectiv de munca si se fac cunoscute salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare.
ART. 25
(1) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati, potrivit specificului activitatii fiecaruia, si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea si in nivelul de dotare tehnica a muncii.
(2) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la solicitarea excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor.
Aceasta poate fi ceruta atat de patronat, cat si de sindicate, in caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca, se va recurge la expertiza tehnica stabilita de comun acord.
Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
(3) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat. Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de patron, pentru prima solicitare a sindicatelor, cand se refera la acelasi post (aceeasi functie) de lucru.
(4) In situatia in care normele de munca sunt reduse fara consultarea sindicatului, acordul respectiv nu ii da voie patronului de a veni cu propuneri de disponibilizari de personal din acest motiv.
ART. 26
(1) Patronul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau din postul pe care il detin.
(2) Pentru preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor sau ale altor cazuri de forta majora, precum si in situatii care pericliteaza sanatatea sau viata unor persoane, fiecare salariat, indiferent de functia sau de postul pe care il ocupa, are obligatia de a participa la executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de nevoile unitatii.
ART. 27
Numarul de personal care va fi angajat se va stabili in raport cu volumul activitatii desfasurate, cu durata timpului normal de lucru si cu normele de munca, pentru a se evita incarcarea excesiva cu sarcini a salariatilor.
ART. 28
(1) In toate cazurile in care munca este efectuata intr-un ritm impus, colectiv sau individual, in normele de munca vor fi inclusi si timpi de refacere a capacitatii de munca.
(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reala a timpului de refacere a capacitatii de munca, numarul de personal va cuprinde un numar corespunzator de salariati pentru inlocuire.
ART. 29
(1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca normale, locuri de munca cu conditii deosebite si locuri de munca cu conditii speciale, stabilite potrivit reglementarilor legale.
(2) Locurile de munca pentru care se vor acorda sporuri de salariu, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare si alimentatie de intarire a organismului se negociaza la nivel de unitate.
(3) Locurile de munca cu conditii deosebite care determina reducerea varstei de pensionare sunt cele stabilite prin determinarile efectuate la nivelul unitatilor conform reglementarilor legale in vigoare, se vor stipula in contractele colective de munca de la nivelul unitatilor, precum si in contractele individuale de munca.
(4) In cazul in care una sau mai multe din conditiile deosebite se regasesc pentru toti salariatii unei unitati, unei sectii, unui atelier sau ai unui alt loc de munca se vor stabili pentru acestia, prin negocieri, salarii de baza al caror cuantum nu va fi mai mic decat suma salariului de baza si a sporurilor negociate.
(5) La locurile de munca cu conditii speciale unde numai o parte dintre salariati lucreaza in astfel de conditii, numai acestia vor beneficia de sporuri.
ART. 30
(1) Pentru prestarea activitatii la locurile de munca prevazute in art. 30, alin. 2, salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, la durata redusa a timpului de lucru, la alimente de intarire a rezistentei organismului, la echipament de protectie gratuit, la materiale igienico-sanitare, la concedii suplimentare, prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitate si de institutii; duratele de reducere a varstei de pensionare, in aceste cazuri, sunt cele prevazute de lege.
(2) Categoriile de salariati prevazute la art. 30, alin. 2, vor fi supuse obligatoriu unui examen medical, efectuat de medicul de medicina muncii, in conditiile ce se vor stabili in contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau de institutie, dar nu mai putin de o data la 3 luni.
ART. 31
(1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia, pentru refacerea capacitatii de munca, inca minimum doua luni, de urmatoarele drepturi:
- spor pentru conditii grele de munca;
- spor pentru nocivitate;
- alimentatie de intarire a rezistentei organismului.
(2) De drepturile prevazute la alin. 1 beneficiaza si salariatii care isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 32
(1) In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente.
(2) De drepturile prevazute la alin. 1 beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin sase luni in conditiile prevazute in acelasi alineat si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 33
In afara prevederilor normelor generale republicane si departamentale de protectia muncii, pe care partile le considera ca fiind minimale si obligatorii, in contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, de unitate si de institutii vor fi incluse clauze suplimentare la punerea in aplicare.
ART. 34
(1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati.
(2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, cu privire la normele de protectia muncii si PSI. Prin contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea masurile specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunderile, controalele proprii in conformitate cu reglementarile elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si cu normele proprii. Timpul afectat acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se include in timpul de munca si este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca ori a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca si normele de protectie a muncii, pe care este obligat sa le cunoasca si sa le respecte in procesul muncii.
(4) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.
ART. 35
(1) Contravaloarea echipamentului de protectie se suporta integral de catre patron, iar cea a echipamentului de lucru, conform prevederilor contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati, de unitati si de institutii publice.
(2) In toate cazurile in care, in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, patronul cere o anumita tinuta vestimentara, speciala, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de catre patron.
ART. 36
Prin contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, de unitati si institutii se vor stabili parametrii de microclimat ce vor fi urmariti la fiecare loc de munca, in vederea luarii masurilor de protectie a muncii specifice, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.
ART. 37
(1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, patronul va lua masuri de amenajare ergonomica a locului de munca:
a) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus);
c) diminuarea, pana la eliminarea treptata, a emisiilor poluante.
(2) Masurile concrete in sensul prevederilor alin. 1 se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitati si de institutii.
(3) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de patron, sa nu le deterioreze, sa nu le descompuna ori sa sustraga componente ale acestora.
ART. 38
(1) Patronul se obliga ca, la angajare si ulterior, cel putin o data pe an, sa organizeze examinarea medicala gratuita a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa il ocupe sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Cheltuielile cu examinarea medicala se suporta de angajator, conditiile concrete de examinare urmand a fi stabilite cu sindicatele.
(2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examinarilor medicale, in conditiile organizarii potrivit prevederilor alin. 1.
(3) In cazul in care dispozitii legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locul de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala organizata potrivit alin. 1 si 3 constituie abatere disciplinara.
(5) Examinarea medicala a salariatilor la angajare si, ulterior, o data pe an, se face de unitatile sanitare de specialitate acreditate de Ministerul Sanatatii si Familiei.
ART. 39
La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina muncii si inspectorii de protectia muncii vor fi consultati obligatoriu asupra reducerii duratei timpului de lucru si cu privire la acordarea de concedii suplimentare.
ART. 40
(1) Partile se obliga sa asigure un regim de protectie speciala a muncii femeilor si a muncii tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si de prevederile prezentului contract, pe care le considera ca fiind minimale.
(2) Salariatele gravide incepand cu luna a V-a de sarcina, precum si cele care alapteaza nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise in deplasare si nu vor putea fi detasate decat cu acordul lor.
(3) La solicitarea Comitetului de Sanatate si Securitate a Muncii, angajatorul are obligatia sa evalueze riscurile pe care le presupune locul de munca al salariatei care anunta ca este insarcinata, precum si al salariatei care alapteaza si sa le informeze cu privire la acestea.
(4) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor, reglementate de legislatia muncii, pot fi stabilite prin contractul colectiv de munca de la celelalte niveluri.
ART. 41
(1) Patronul se obliga sa nu refuze angajarea sau mentinerea in munca a persoanelor cu handicap, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.
(2) Salariatii reprezentati de organizatiile sindicale vor sprijini angajarea si mentinerea in munca a persoanelor cu handicap, in conditiile alin. 1.
ART. 42
(1) In cazul recomandarilor medicale, patronul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora in functie de posibilitatile fiecarei unitati, stabilite cu sindicatele.
(2) In cazul in care angajatorul nu poate asigura schimbarea conditiilor de munca pentru femeile gravide carora li s-a recomandat acest lucru de catre medic, are obligatia compensarii salariale cu toate drepturile cuvenite la zi, fara ca acestea sa mai desfasoare vreo activitate la locul de munca.
ART. 43
Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii.
ART. 44
In cazul unor accidente de munca cu urmari grave pentru salariat, unitatile vor suporta plata cheltuielilor ocazionate de recuperarea capacitatii de munca a acestora (operare, proteze etc.)
ART. 45
(1) Patronul va finanta intregul ansamblu de activitati legate de protectia muncii, potrivit obligatiilor ce ii revin din legislatia in domeniu si din contractul colectiv de munca.
(2) Federatiile patronale si sindicale semnatare pot organiza si desfasura verificari privind respectarea normativelor, a normelor si a prevederilor din contractele colective de munca, cu privire la protectia si securitatea muncii.

CAP. IV
Salarizarea si alte drepturi salariale

ART. 46
(1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea contractului de munca, indiferent de natura unitatii in care acesta isi desfasoara activitatea.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri. La unitatile de productie si cercetare, o parte din salariu se poate plati si in natura, cu respectarea prevederilor legale. Plata in natura, stabilita prin negocieri colective in unitati, nu poate depasi 25% din salariu. Plata in natura a unei parti din salariu, in conditiile stabilite de Codul Muncii, este posibila numai daca este prevazuta expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca.
(3) Drepturile salariale de care beneficiaza personalul finantat de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale, sunt cele prevazute de actele normative in vigoare.
ART. 47
(1) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele:
a) in acord;
b) in regie sau dupa timp;
c) pe baza de tarif sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unitatii.
(2) Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc intr-una dintre urmatoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect.
(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(4) Forma de organizare a muncii si de salarizare ce ar urma sa se aplice fiecarei activitati se stabileste prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
ART. 48
(1) Salariul de baza minim brut negociat pentru un program complet de lucru de 170 de ore, in medie, este de 370 RON lunar, pentru munca necalificata si 450 RON lunar, pentru munca calificata.
(2) Salariul de baza minim negociat pentru salariatii/functionarii publici din sistemul bugetar din ramura agriculturii, pisciculturii si pescuitului este stabilit prin CCM unic la nivel national si/sau prin lege speciala.
(3) Patronatul are obligatia sa respecte urmatorii coeficienti de ierarhizare pentru urmatoarele categorii de salariati:
a) muncitori:
1. necalificati = 1;
2. calificati = 1,2;
b) personal administrativ incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:
1. liceala = 1,1;
2. postliceala = 1,15;
c) personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:
1. postliceala = 1,25;
2. scoala de maistri = 1,3;
3. subingineri = 1,4;
d) personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare: = 1,5.
(4) Coeficientii de salarizare de la alin. (3) se aplica la salariul minim negociat pe unitate.
ART. 49
(1) Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt:
a) pentru conditiile deosebite de munca, grele, penibile sau periculoase - 15% din salariul de baza;
b) pentru conditii nocive de munca - 15% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
c) pentru orele lucrate suplimentar peste programul de lucru, lucrul in zilele libere si de sarbatori legale - 100% din salariul de baza;
d) pentru vechime in munca
- minimum 5% din salariul de baza, pentru minimum 3 ani vechime;
- maximum 25% din salariul de baza pentru o vechime de peste de 20 de ani;
e) pentru lucrul in timpul noptii - 25% din salariul de baza;
f) sporul de santier - 10% din salariul de baza;
g) pentru exercitarea si a atributiilor aferente unei alte functii - 50% din salariul de baza al functiei ale carei atributii se indeplinesc, pentru timpul necesar executarii functiei suplimentare, cu conditia realizarii sarcinilor de serviciu pentru functia de baza;
h) spor de izolare - 15% din salariul de baza.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati, de unitati si de institutii pot fi negociate si alte categorii de sporuri.
ART. 50
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaosul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de pana la 10% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat;
c) alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor si institutiilor.
(2) Alte venituri sunt:
a) cota din profit ce se repartizeaza salariatilor este de 10% din profitul net;
b) tichete de masa care se acorda conform prevederilor legale si intelegerii partilor;
c) conditiile de diferentiere, de diminuare sau de anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau fondul de premiere, precum si perioada la care se acorda cota de profit salariatilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv la nivel de unitate si, dupa caz, de institutie;
d) alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor si institutiilor conform legii.
ART. 51
(1) Patronatul se obliga sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) In situatia in care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
ART. 52
(1) In cazurile exceptionale, cand din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost intrerupta, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual avut, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii pentru a putea fi folositi la alte munci. Prin negocieri la nivelul unitatii sau al institutiei se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a ramane la dispozitia unitatii - prezenti in incinta unitatii, in asteptarea reluarii activitatii, sau de a ramane la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate.
(2) In cazurile prevazute in alin. 1, salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.
ART. 53
(1) Indexarea salariilor se face pe baza coeficientilor de indexare stabiliti de Comisia Nationala de Indexare.
(2) Ca urmare a indexarii, patronatul se obliga sa recalculeze tarifele sau, respectiv, cotele de manopera pe unitatea de produs sau valorica, in mod corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate in unitate.
ART. 54
Plata salariilor se face periodic, la datele care se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii sau al institutiei.
ART. 55
(1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii sau ale institutiei.
(2) In caz de faliment sau de lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati si drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral, inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.
(3) Angajatorul - debitor al obligatiei de a plati salariul - este de drept in intarziere de la data scadentei fara a fi necesara punerea in intarziere sau o alta formalitate prealabila.
(4) In caz de intarziere a platii salariului sau de neplata a acestuia, salariatul va fi indreptatit sa solicite actualizarea drepturilor sale, cu toate indexarile, majorarile intervenite ulterior; si, in plus, salariatul poate pretinde daune-interese facand dovada prejudiciului produs, calculat in conformitate cu prevederile legale.
ART. 56
Patronii sunt obligati sa tina evidenta, in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat, si sa le elibereze dovezi despre acestea.
ART. 57
Salariul individual se poate stabili in functie de calificare, de importanta si de complexitatea lucrarilor ce revin postului in care este incadrat, corespunzator competentei profesionale si pregatirii, pe baza fisei postului cu atributiile de serviciu. La stabilirea salariului nu pot fi facute discriminari pe criterii politice, etnice, religioase, de varsta, sex, de stare materiala sau de rudenie.

CAP. V
Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 58
(1) Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana, realizate prin saptamana de lucru de 5 zile.
(2) La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupa caz, in tura, tura continua, turnus, program fractionat.
(3) Locurile de munca la care se aplica formele specifice de organizare a programului de lucru prevazute la alin. 2, precum si modalitatile concrete de organizare si evidenta a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati, de unitati si de institutii.
(4) Prin exceptie, durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, care includ si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de munca calculata pe o perioada de referinta de o luna calendaristica sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
(5) Pentru sectorul agricultura, piscicultura si pescuita, precum si pentru unitatile din anexa nr. 5 se stabileste prin prezentul contract colectiv de munca perioada de 12 luni.
(6) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (4) si (5) nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca, precum si alte zile libere si absente nemotivate.
(7) Prevederile alin. (4), (5) si (6) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.
ART. 59
(1) Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitati sau de institutii, se pot stabili programe de lucru partiale, corespunzatoare unor fractiuni de norma, cu o durata a timpului de lucru de 6, de 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salariale pentru cei care lucreaza in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat.
(2) Femeile care au in ingrijire copii de pana la 6 ani pot lucra cu 1/2 norma fara sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sunt: concediul de odihna, alocatia de stat pentru copii, vechimea in munca etc. Timpul in care au fost incadrate in aceste conditii se considera la calculul vechimii in munca, timp lucrat cu o norma intreaga.
(3) La cerere, salariatii cu program partial de lucru vor fi incadrati in program normal daca exista posturi vacante si daca intrunesc conditiile ocuparii acestor posturi.
ART. 60
(1) Salariatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru sub 8 ore/zi, in conditiile prevazute de lege.
(2) Reducerea duratei timpului de lucru in locuri unde exista munca cu conditii deosebite nu afecteaza salariul si vechimea in munca, aferente duratei normale a timpului de lucru.
(3) Durata reducerii timpului normal de lucru si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati si de institutii.
ART. 61
(1) Inceperea si sfarsitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara, intocmit de administratia unitatii, cu acordul reprezentantilor sindicali.
(2) In toate cazurile in care se dovedeste ca este posibil, cei care angajeaza si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitati de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu stabilite potrivit art. 23, 26 si 27, la deteriorarea conditiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
ART. 62
(1) Orele prestate la solicitarea patronului peste programul normal de lucru si in zilele nelucratoare sunt ore suplimentare.
(2) Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor. Ceea ce depaseste 120 de ore pe an de persoana necesita si acordul sindicatelor din unitate sau institutie.
ART. 63
(1) Compensarea orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzator.
(2) Orele care nu au putut fi compensate pana la sfarsitul lunii se platesc sub forma de spor, conform art. 51 lit. c).
ART. 64
(1) Pentru persoanele al caror program de lucru se desfasoara pe timpul noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decat durata timpului de munca prestata in timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii in munca.
(2) Prevederile alin. 1 nu se aplica salariatilor care lucreaza la locuri de munca cu conditii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mica de 8 ore.
(3) La unitatile in care procesul muncii este neintrerupt sau conditiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel din timpul zilei. Munca prestata in timpul noptii, in cadrul unui astfel de program, se plateste cu un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 1/2 din programul de lucru; de acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mica de 8 ore/zi.
(4) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22-6, in conformitate cu prevederile <>art. 122 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 reactualizata - Codul muncii.
ART. 65
(1) In fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus saptamanal.
(2) Repausul saptamanal se acorda, de regula, sambata si duminica.
(3) In cazul in care activitatea la locul de munca in zilele de sambata si duminica nu poate fi intrerupta (de exemplu, in unitatile zootehnice, de mecanizare a agriculturii etc.), cele doua zile de repaus vor fi acordate intr-o perioada de maximum 7 zile, pe baza de grafice lunare, aprobate de patronat si de sindicat.
ART. 66
(1) Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamanal si zilele de sarbatori legale si religioase, dupa cum urmeaza:
- prima si a doua zi de Paste;
- prima si a doua zi de Craciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora;
- 1 si 2 ianuarie;
- 8 martie - Ziua Femeii;
- 1 Decembrie;
- 1 Mai;
- Ziua agricultorului sau a lucratorilor din industria alimentara sau Ziua lucratorilor din piscicultura si pescuit sau Ziua medicului veterinar.
(2) Prin contractele colective de munca se pot stabili si alte zile nelucratoare decat cele de la alin. 1, conform specificului domeniului de activitate.
ART. 67
(1) Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Acest repaus se include in programul de lucru.
(2) Stabilirea duratei repausului pentru servirea mesei peste cea minima si intervalul de timp alocat pentru aceasta se va face cu acordul partilor semnatare si vor fi prevazute in contractele colective de munca incheiate la celelalte niveluri.
ART. 68
Salariatii pot solicita, in mod justificat, decalarea programului de lucru. Administratia va analiza cererea si o va aproba in functie de posibilitati.
ART. 69
Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna, platit, de minimum 21 de zile lucratoare.
ART. 70
(1) In fiecare an calendaristic, salariatii incadrati in gradele de invaliditate au dreptul la un concediu de odihna suplimentar de 3 zile, iar nevazatorii, de 6 zile.
(2) Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile/an. Prin contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, de unitati si institutii se pot negocia concedii de odihna suplimentare mai mari.
(3) Salariatii care au varsta sub 18 ani au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu platit de 24 de zile lucratoare.
ART. 71
Prin contractele colective de munca de la celelalte niveluri vor fi stabilite criteriile pe baza carora salariatii pot beneficia de concedii de odihna anuale si de concedii de odihna suplimentare mai mari.
ART. 72
(1) Pentru perioada concediului de odihna, salariatii vor primi o indemnizatie ce nu va fi mai mica decat valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva.
(2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a veniturilor din luna/lunile in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul zilelor de concediu.
(3) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se va stabili ca, pe langa indemnizatia de concediu, sa se plateasca si o prima de vacanta in valoare de cel putin un salariu minim pe unitate, pe baza criteriilor stabilite la nivel de unitate.
(4) Indemnizatia de concediu si prima de vacanta se platesc cu cel putin 5 zile inainte de plecarea in concediu.
(5) Orice conventie prin care se renunta total sau in parte la dreptul la concediul de odihna este interzisa. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.
(6) Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea salariatului; una dintre fractiuni va trebui sa fie de cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt; cealalta parte va trebui acordata si luata pana la sfarsitul anului in curs.
ART. 73
(1) Salariatii au dreptul la zile libere platite, pentru evenimente deosebite in familie sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza:
- casatoria salariatului - 5 zile;
- casatoria unui copil - 3 zile;
- nasterea unui copil - 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura;
- decesul sotului, al copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;
- decesul bunicilor, al fratilor si surorilor - 2 zile;
- donatorii de sange - conform legii;
- la schimbarea locului de munca in alta localitate, in cadrul aceleiasi unitati, cu schimbarea domiciliului - 5 zile.
(2) Salariatii au dreptul la 30 de zile concediu fara plata, acordat o singura data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior, seral si fara frecventa.
(3) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concedii fara plata, in conditiile legii. Aceste concedii nu constituie stadiu de cotizare, nefiind luate in calcul in cazul pensionarii.
(4) Prin contractele colective de munca incheiate la celelalte niveluri se pot negocia si alte situatii in care salariatii beneficiaza de zile libere platite si numarul lor.

CAP. VI
Alte masuri de protectie si facilitati acordate salariatilor

ART. 74
(1) In cazul concedierilor colective angajatorul are obligatia sa notifice in scris sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor intentia de concediere colectiva, cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
(2) Notificarea intentiei de concediere colectiva se face sub forma unui proiect de concediere colectiva si trebuie sa cuprinda:
a) numarul total si categoriile de salariati;
b) motivele ce determina concedierea;
c) numarul total si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere;
d) criteriile avute in vedere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e) masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor;
f) masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza sa fie acordate salariatilor supusi concedierii, conform dispozitiilor legale si contractului colectiv de munca aplicabil;
g) data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile;
h) termenul inauntrul caruia sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numarului salariatilor concediati.
(3) Angajatorul are obligatia sa notifice proiectul de concediere Inspectoratului Teritorial de Munca si Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca la aceeasi data la care l-a notificat sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor.
ART. 75
In situatia in care desfacerea contractului de munca nu poate fi evitata, administratia va comunica in scris fiecarui salariat:
a) termenul de preaviz, in conditiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca;
b) daca se ofera sau nu un alt loc de munca ori cuprinderea intr-o forma de recalificare profesionala.
ART. 76
(1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta, in ordine:
a) contractele de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
b) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea unitatii;
c) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor.
(2) La luarea masurii de desfacere a contractului de munca pentru reducerea de posturi vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate sau institutie, se va desface contractul de munca al sotului care are salariul cel mai mic, fara ca, prin aceasta, sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) masura sa afecteze, mai intai, persoanele care nu au copii in intretinere;
c) masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile care au in ingrijire copii, barbati vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, unicii intretinatori de familie, precum si salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionarea la cererea lor.
(3) In cazul in care masura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea economica un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, administratia nu ii va pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului, daca masura desfacerii contractului de munca nu ii este imputabila.
ART. 77
(1) La disponibilizarea colectiva, fiecare salariat, o data cu primirea deciziei de disponibilizare, va primi cel putin 6 salarii minime brute pe unitate.
(2) La societatea comerciala, indiferent de forma de capital, care se dizolva, lichideaza, reorganizeaza juridic sau se privatizeaza si unde sunt afectati salariatii disponibilizati, personalul in cauza beneficiaza de masurile de protectie sociala prevazute de <>Legea nr. 312/2001 dupa cum urmeaza:
a) 6 salarii medii nete la nivel de angajator pentru salariatii cu o vechime in munca mai mica de 5 ani;
b) 9 salarii medii nete la nivel de angajator pentru salariatii cu o vechime in munca intre 5 si 15 ani;
c) 12 salarii medii nete la nivel de angajator pentru salariatii cu o vechime in munca mai mare de 15 ani.
(3) Platile compensatorii prevazute la alin. (1) se considera minimale.
ART. 78
Unitatea sau institutia care isi extinde sau isi reia activitatea intr-o perioada de 12 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului de munca (pentru motive prevazute la art. 77) are obligatia sa incunostinteze in scris despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura. Unitatea sau institutia va reangaja salariatii carora li s-a desfacut contractul de munca pentru motivele prevazute la art. 77, care au pregatirea necesara pentru ocuparea posturilor vacante si care s-au prezentat in termen de 15 zile de la data anuntului.
ART. 79
Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza avut in luna pensionarii.
ART. 80
(1) In afara de ajutoarele prevazute de lege, la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare:
a) in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de trei salarii minime lunare negociate pe unitate;
b) daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca, a unui accident in legatura cu munca sau cu boala profesionala, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin 3 salarii de baza;
c) un salariu de baza platit de unitate sau institutie mamei pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu de baza; daca ambii soti sunt salariatii aceleiasi unitati, fiecare va primi cate un salariu de baza;
d) doua salarii minime negociate pe unitate sau institutie la decesul sotului sau al sotiei ori la decesul unei rude de gradul I, aflate in intretinerea salariatului;
e) doua salarii de baza, tinerilor casatoriti, cu ocazia primei casatorii.
(2) Ajutoarele acordate peste cuantumul prevazut de lege nu se deduc din contributia de asigurari sociale.
ART. 81
La nivelul unitatii, din fondul social constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament si odihna recuperatorie in statiunile balneo-climaterice, in care este inclus si transportul pe calea ferata (tren personal clasa a II-a) pentru salariati si membrii lor de familie, in proportie de cel putin 50%.
ART. 82
Beneficiarii biletelor de tratament balnear si de odihna recuperatorie din institutiile publice vor suporta o contributie baneasca conform prevederilor <>Hotararea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea normelor si criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
ART. 83
Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea in cauza, inclusiv costul transportului pe calea ferata, clasa a II-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun.
ART. 84
(1) Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca, ori contractarii unei boli profesionale, angajatorul are obligatia de a achita o indemnizatie a carei baza de calcul se stabileste conform prevederilor <>art. 20 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Acordarea compensatiei prevazute la alineatul precedent nu inlatura si nici nu inlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului in cauza, in conditiile prevazute de lege.
ART. 85
Repartizarea spatiilor de locuit, indiferent de natura lor, catre salariatii unitatilor sau ai institutiilor se va face de o comisie paritara administratie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau institutie.
ART. 86
Salariatii unitatilor si, dupa caz, ai institutiilor, trimisi in delegatie in tara vor beneficia de urmatoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport si a costului cazarii, potrivit conditiilor stabilite prin contractele colective de munca la celelalte niveluri;
b) nivelul diurnei de deplasare se stabileste prin negociere la nivel de grupuri de unitati sau de unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplica la institutiile publice.
ART. 87
Salariatii unitatilor sau ai institutiilor, trimisi in detasare, beneficiaza de drepturile de delegare prevazute la art. 89. In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile.
ART. 88
Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii, cu exceptia celor privind igiena si protectia muncii, chiar daca la locul de munca unde sunt detasate acestea nu se mai regasesc. Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi, persoanele detasate beneficiaza de acestea.
ART. 89
(1) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, unitatea sau institutia va compensa pe o anumita perioada, din fonduri proprii, diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul.
(2) Perioada pe durata careia se acorda compensarea va fi stabilita prin contractele colective de munca la nivel de unitate si institutie, dar nu mai putin de 6 saptamani.
ART. 90
(1) In afara concediului legal platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, iar in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, daca patronatul accepta, salariata mama sau salariatul tata poate beneficia de inca un an de concediu fara plata.
(2) Pe perioada in care salariata/salariatul se afla in concediul prevazut la alin. 1, acesteia nu i se va putea desface contractul de munca, iar in postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane, decat cu contract de munca pe durata determinata.
ART. 91
In caz de deces al mamei, dreptul la concediu si indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, iar in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, vor fi acordate tatalui salariat, la cererea acestuia, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 92
In cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de:
a) compensatia prevazuta la art. 89;
b) concediul fara plata neutilizat de mama la data decesului, cu drepturile prevazute la art. 88.
ART. 93
Salariata care renunta la concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca cu 2 ore pe zi, fara sa ii fie afectate salariul de baza si vechimea in munca.
ART. 94
Salariatele gravide, incepand cu luna a V-a, si salariatele care alapteaza nu vor putea fi repartizate la munca de noapte.
ART. 95
(1) In contractele colective de munca la nivel de unitati vor fi prevazute actiuni cu caracter social, precum:
a) construirea, amenajarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantine si bufete pentru salariati;
b) construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;
c) formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, inclusiv in domeniul relatiilor de munca;
d) construirea de locuinte;
e) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate femeii si copilului.
(2) Costul acestor actiuni se suporta din fondul social constituit potrivit Legii bugetului de stat.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. 1 se face de catre administratie, cu consultarea sindicatelor.
(4) Fondurile neutilizate intr-un an se reporteaza in anul urmator.
ART. 96
(1) In situatia in care patronul incheie contracte cu parteneri straini, potrivit carora salariatii din societatea comerciala sau regia autonoma vor executa unele lucrari in strainatate, conditiile de munca, salarizarea, celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati vor fi stabilite prin negocieri colective, care se vor desfasura in conditiile prevazute de lege si cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul extern.
(2) Pentru buna desfasurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispozitia sindicatelor elementele referitoare la conditiile de munca in care urmeaza sa se execute lucrarile contractate, inclusiv la drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
ART. 97
(1) Salariatii beneficiaza de protectia drepturilor lor in cazul in care se produce un transfer al intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia catre un alt angajator, potrivit legii.
(2) Drepturile si obligatiile cedentului care decurg dintr-un contract sau raport de munca existent la data transferului vor fi transferate integral cesionarului.
(3) Transferul proprietatii nu poate constitui motiv de concediere colectiva sau individuala a salariatilor de catre cedent sau cesionar.
(4) Cedentul si cesionarul au obligatia de a informa si de a consulta, anterior transferului de proprietate, sindicatul cu privire la implicatiile juridice, economice si sociale asupra salariatilor, decurgand din transferul dreptului de proprietate.

CAP. VII
Formarea profesionala

ART. 98
Prin termenii de formare profesionala si formare profesionala continua, partile inteleg:
a) prin termenul de formare profesionala - orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma eliberata in conditiile prevazute de lege;
b) prin termenul de formare profesionala continua - orice procedura prin care salariatul, avand deja o calificare ori o profesie, isi completeaza cunostintele profesionale, fie prin aprofundarea studiilor intr-un domeniu al specialitatii de baza, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adoptate in domeniul specialitatii lor.
(2) Formarea si perfectionarea profesionala cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca, convenite intre sindicate si angajator.
(3) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie.
ART. 99
La incheierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati, de unitati sau de institutii, pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama cel putin de urmatoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, caile de realizare; adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia se vor face, de comun acord, de catre sindicat si patron; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor se suporta de unitati si institutii;
b) sindicatul va participa, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare organizata, in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii sau al institutiei;
c) in cazul in care unitatea urmeaza sa-si schimbe total sau partial profilul de activitate, aceasta va informa si va consulta sindicatul cu cel putin 2 luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara;
d) in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa il urmeze, organizat de un tert, patronul va analiza cererea impreuna cu sindicatul, ramanand la aprecierea patronului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca, in vederea formarii profesionale, vor putea fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta daca parasesc unitatea, din motive imputabile lor, inainte de implinirea termenului stabilit prin contractul de scolarizare; cheltuielile se suporta proportional cu perioada ramasa din contract.

CAP. VIII
Alte prevederi in legatura cu drepturile si obligatiile patronilor

ART. 100
(1) Partile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele si pentru salariati, in general, libertatea de opinie.
(2) Patronul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si fata de reprezentantii salariatilor din unitati si institutii.
ART. 101
(1) Consiliul de administratie sau adunarea generala a actionarilor are obligatia de a invita reprezentantii sindicatelor reprezentative (conform <>Legii nr. 130/1996 , republicate, sa participe la sedintele sale, in conditiile prevazute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
(2) Incunostintarea reprezentantilor sindicali se va face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se va comunica ordinea de zi, acestia urmand a avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse in discutie.
ART. 102
Patronul va asigura sindicatelor accesul la documentele necesare pentru fundamentarea actiunilor prevazute la <>art. 30, alin. 2, din Legea nr. 54/2003 .
ART. 103
(1) Membrii alesi in organele de conducere a organizatiilor sindicale cu personalitate juridica (membri transmisi la judecatorii conform <>art. 14, alin. 2, litera c din Legea nr. 54/2003 ) care lucreaza nemijlocit in unitate sau in institutie, in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 3-5 zile pentru activitati sindicale, fara afectarea drepturilor salariale care li s-ar fi cuvenit in conditii normale.
(2) Numarul de zile cumulate pe an si numarul celor care pot beneficia de acestea se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(3) In situatia in care numarul de zile de la alin. 2 depaseste media lunara de 22, liderul sindicatului sau un inlocuitor al acestuia poate fi scos din productie pe toata durata mandatului si salarizat din fondurile unitatii.
ART. 104
(1) In aplicarea prevederilor <>art. 11, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 , republicata, privind contractul colectiv de munca, unitatile vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor in domeniul pregatirii, negocierii si al aplicarii contractelor colective de munca, la toate nivelurile.
(2) Sumele prevazute conform alin. 1 se vor calcula luand ca baza suma de 8.000 lei/salariat/an.
(3) Sumele constituite conform alin. 1 si 2 se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totala se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca la nivelul unitatii;
b) 1/3 din suma totala se vireaza de unitate la federatia patronala reprezentativa semnatara la nivel de ramura;
c) 1/3 din suma totala se vireaza de unitate in contul colector "Fond negociere Contract Colectiv de Munca la nivel National", deschis la A.B.N
AMRO BANK ROMANIA - S.A. cu nr. 264100090820 pentru negocierile colective la nivel national;
d) din sumele constituite conform lit. a), b) si c) de mai sus, 50% se vireaza organizatiilor sindicale cu care au fost negociate si semnate contractele colective de munca la fiecare nivel;
e) fondurile destinate negocierilor colective vor fi constituite si vor fi virate in termen de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentului contract colectiv de munca.
(4) Unitatile economice care negociaza si semneaza contracte colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramura vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. 1, 2 si 3 si le vor vira catre federatia patronala semnatara a contractului colectiv de munca la nivel de ramura, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca.
(5) In cazul in care, potrivit legii, se negociaza si se incheie contracte colective de munca la nivelul unor grupuri de unitati, cheltuielile ocazionate cu aceste negocieri vor fi suportate din fondurile constituite la nivelul unitatilor din grupul respectiv.
(6) Fondurile destinate negocierilor colective la unitatile bugetare vor fi constituite la nivelul fiecarei unitati care incheie contract colectiv de munca, cu respectarea prevederilor alin. 3.
(7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate intr-un subcont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele si sindicatele vor urmari si sprijini constituirea, defalcarea si virarea pe destinatii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de munca.
(8) Patronatele si sindicatele vor gestiona si vor utiliza fondurile destinate negocierilor colective constituite in baza prevederilor art. 104, in conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de actiuni aprobate de organele proprii de conducere si pe raspunderea fiecaruia.
ART. 105
(1) Unitatile si institutiile vor asigura, in incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiul si mobilierul necesare; prin contractele colective de munca vor fi stabilite conditiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea sau institutia.
(2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor sau a institutiilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile si institutiile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 106
Pe durata valabilitatii prezentului contract angajatorul (patronul) va permite:
a) salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire sindicala si patronala cu durata de pana la 20 zile anual, cu scoatere din productie;
b) reprezentantilor sindicali si/sau patronali, inclusiv functionarilor publici si/sau din unitati bugetare, din organizatiile afiliate la federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract sa participe la actiunile acestora, pe baza convocarii facute, cu scoaterea din productie si cu suportarea cheltuielilor de catre unitati si/sau institutii pentru un membru al sindicatului o data pe luna.
In cazuri exceptionale, la nivel de unitate se poate conveni asupra unui numar suplimentar de deplasari.
ART. 107
(1) In aplicarea prevederilor art. 24, din Legea sindicatelor, la solicitarea organizatiilor sindicale, angajatorii vor retine pe statele de plata si vor vira lunar sindicatului cotizatia de sindicat. Concomitent se va efectua si deducerea fiscala a cotizatiei din venitul lunar al membrului de sindicat conform prevederilor legale.
(2) Retinerea si deducerea fiscala a cotizatiei se fac pe baza cererii organizatiei sindicale la care se ataseaza lista membrilor de sindicat si semnaturile acestora de acceptare a retinerii. Lista se inainteaza angajatorului la inceputul fiecarui an si va fi actualizata ori de cate ori este nevoie.
ART. 108
Este interzis unitatilor si institutiilor sa desfaca din initiativa lor contractul individual de munca al salariatilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.
ART. 109
Administratia nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial in perioada declansarii sau a desfasurarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict.
ART. 110
Patronii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 111
Patronii se angajeaza ca in contractele de societate ale unitatilor cu participare straina, pentru activitati pe teritoriul Romaniei sa prevada o clauza prin care partea externa se obliga sa respecte drepturile prevazute in legislatia muncii in vigoare, in contractul colectiv de munca la nivel de unitate, precum si in conventiile Organizatiei Internationale a Muncii ratificate de Romania.
ART. 112
Patronii si sindicatele isi vor comuna reciproc si in timp util hotararile privind toate problemele importante din domeniul relatiilor de munca.
ART. 113
(1) Federatiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitatii sau institutiei.
(2) Federatiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronului de a stabili normele de disciplina muncii si de disciplina tehnologica, cu consultarea organizatiilor sindicale.
(3) Patronii si sindicatele se recunosc ca parteneri permanenti de dialog social. Sindicatele, prin mijloacele specifice lor, ii vor sprijini pe patroni in asigurarea exercitarii atributiilor lor, pentru actiuni care nu contravin intereselor membrilor de sindicat si contractelor colective de munca de la toate nivelurile.

CAP. IX
Activitatea unitatilor bugetare

ART. 114
Partile convin ca, la reorganizarea structurii (organigramei) Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (M.A.P.D.R.), a departamentelor, directiilor etc., sa isi faca cunoscute demersurile pentru a asigura o protectie corespunzatoare salariatilor.
ART. 115
Partile, de comun acord, propun infiintarea comisiei de initiativa legislativa in cadrul comisiei consultative de dialog social a Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. Comisia de initiativa legislativa este singura comisie cu drept de formulare, de avizare si de sustinere a proiectelor de lege sau a altor acte normative. Ea va informa si, dupa caz, va consulta sindicatele bugetarilor asupra initiativelor legislative care ii privesc.
ART. 116
Contractul colectiv de munca va cuprinde si negocierea intre administratie si sindicate a proiectului de buget, pe capitole, si va purta ambele vize. Bugetul aprobat se va defalca si se va disponibiliza de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, trimestrial, catre institutiile centrale subordonate, catre Directiile generale pentru agricultura si alimentatie, catre Directiile sanitare veterinare si pe subunitati ale acestora. Disponibilizarea sumelor alocate trimestrial de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se va face in limita fondurilor aprobate prin buget, vizate de organul coordonator tehnic, dupa care acesta se va consulta (va negocia) cu sindicatele.
ART. 117
La nivel de institutie sau de unitate, se vor incheia intre administratie si sindicat contracte de venituri, suplimentare, conform legislatiei in vigoare.
ART. 118
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va intocmi strategii de reforma in domeniile de activitate ale bugetarilor pentru adaptarea la economia de piata. Strategia intocmita va fi prezentata sindicatului si va fi avizata de acesta, urmand a se intocmi si a se semna protocolul de punere in aplicare. Sindicatele bugetarilor pot prezenta strategii de reforma alternative in domeniul pe care il reprezinta, care prin dezbatere pot fi insusite partial (articole, capitole) sau total de conducerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
ART. 119
Acordarea concediului suplimentar la concediul de odihna pentru activitate in conditii deosebite se face conform <>art. 18 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 250/1992 .
ART. 120
Acordarea salariului de merit, a primelor si a primelor de vacanta, a platii abonamentelor de transport al salariatilor de la domiciliu la serviciu si a altor drepturi de personal, in limitele prevederilor bugetare, se stabileste pentru angajatii unitatilor bugetare de catre conducerile unitatilor, impreuna cu sindicatele.
ART. 121
Reducerea si redistribuirea de personal din aceste unitati se vor face cu consultarea sindicatelor si a federatiilor la care acestea sunt afiliate.
ART. 122
Cuprinderea specialistilor in gradul profesional de expert gradul I si gradul IA si a tehnicienilor in gradul IA se face prin concurs, de o comisie formata de specialisti ai unitatilor respective; pentru celelalte grade si trepte se vor respecta prevederile <>Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1.084/2001 si <>Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1.087/2001 .
ART. 123
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si patronatul se angajeaza sa respecte toate prevederile prezentului capitol al contractului colectiv de munca pentru membrii de sindicat, salariati in unitatile bugetare din subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

CAP. X
Activitatea sanitara veterinara

ART. 124
(1) In vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractul de munca, angajatii din reteaua sanitara veterinara beneficiaza de toate drepturile si obligatiile stabilite prin <>Legea nr. 60/1974 , completata cu <>Legea nr. 75/1991 , cu modificarile ulterioare.
(2) In stabilirea masurilor privind conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele:
a) pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de lucru in reteaua sanitara veterinara sunt necesare aparatura, instrumentar, materiale sanitare, reactivi, dezinfectante, documentatie specifica muncii sanitare veterinare etc.;
b) organizarea activitatii si stabilirea unor structuri organizatorice adecvate se vor face cu respectarea Regulamentului de organizare si functionare a retelei sanitare veterinare, nr. 125/1998 si nr. 126/1999;
c) normativele de personal pentru activitatea veterinara se vor stabili in conditiile prezentului contract colectiv de munca, astfel incat sa conduca la folosirea integrala a timpului de munca si la folosirea rationala a fortei de munca;
d) numarul de personal necesar se stabileste pe baza normativelor de personal si a duratei timpului normal de lucru, a programului actiunilor sanitare veterinare obligatorii, evitandu-se incarcarea normei de sarcini peste volumul corespunzator timpului de lucru;
e) Federatia Sindicala a Veterinarilor din Romania, numita in continuare FSVR, are dreptul sa prezinte observatii privind necesitatea modificarii normativelor de personal si a atributiilor de serviciu, din fisa postului.
ART. 125
Angajatorul se obliga ca la angajare si periodic sa pretinda examinarea medicala in scopul de a se constata daca angajatii sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa il ocupe sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. De asemenea, angajatorul se obliga sa asigure examinarea medicala periodica si sa tina evidenta bolilor profesionale intr-un registru special.
ART. 126
Conducerea administrativa are obligatia de a asigura la toate unitatile din reteaua sanitara veterinara conditii corespunzatoare privind spatiul adecvat activitatii, iluminatul, caldura pe timpul iernii, mijloace materiale pentru intretinerea curateniei si igienei necesare, surse de pregatire a apei calde si altele.
ART. 127
Deplasarile efectuate in interesul serviciului in raza de activitate se deconteaza de catre administratie atunci cand acestea depasesc 10 km de la sediu, pe baza prezentarii documentelor justificative.
ART. 128
Conducerile administrative si conducerile sindicatelor se obliga sa nu intreprinda actiuni de divizare, comasare si dizolvare a activitatilor administrative.
ART. 129
Fiecarui sindicat i se va asigura, de catre angajator, un spatiu corespunzator pentru desfasurarea activitatii, iar Federatiei Sindicale a Veteranilor din Romania, un spatiu in cladirile M.A.P.D.R., cu suportarea cheltuielilor de intretinere de catre acesta.
ART. 130
(1) Pentru activitatea desfasurata, personalul sanitar-veterinar, la sfarsitul anului 2006, poate beneficia de un premiu echivalent cu un salariu mediu cuvenit pentru ultima luna, in conditiile legii. Nu vor beneficia de acest premiu cei care au fost sanctionati.
(2) De Craciun, angajatorul va acorda premii tuturor angajatilor din reteaua sanitar-veterinara; acestea se vor negocia prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 131
Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, angajatii pot primi un salariu de merit mai mare cu pana la 15%, care se poate acorda din fondul stabilit prin contractul colectiv de munca.
ART. 132
(1) La nivelul unitatilor sau institutiilor sanitare veterinare se vor face demersuri pentru promovarea unui act normativ privind constituirea unui fond special (social) potrivit legii, care se va utiliza, in principal, pentru:
a) construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;
b) cheltuielile pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului.
(2) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. 1 se face de catre administratie, cu avizul reprezentantilor FSVR.
(3) Fondurile constituite conform alin. 1 si neutilizate intr-un an se reporteaza in anul urmator.
ART. 133
Circumscriptiile sanitare veterinare zonale, ca unitati reprezentative ale autoritatii sanitare veterinare in teritoriu, vor fi dotate cu spatii, mobilier, birotica si mijloace de comunicare corespunzatoare.
ART. 134
Angajatorul va asigura mijloace de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor de serviciu ale medicilor veterinari de zona sau decontarea transportului pe baza documentelor justificative.
ART. 135
Medicii veterinari de zona beneficiaza de spor de izolare-dispersie pentru activitatea prestata pe raza mai multor localitati, in conformitate cu prevederile prezentului contract colectiv de munca si ale contractului colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 136
Medicii veterinari de zona pot beneficia de indemnizatie de conducere.
ART. 137
Toti angajatii care activeaza in reteaua sanitara veterinara au dreptul la instruiri periodice, suportate de angajator.
ART. 138
Medicii veterinari care au absolvit cursurile Universitatii de Inalte Studii Postuniversitare cu durata de 1,5 ani au dreptul si pot dobandi gradul profesional I, conform prevederilor <>Legii nr. 160/1998 , modificate prin <>Legea nr. 604/2001 , art. 6.
Taxele de scolarizare pentru perioada urmarii acestor cursuri se vor suporta de catre unitatea la care angajatul functioneaza, in baza unui contract.
ART. 139
Promovarea angajatilor (medici si asistenti) pe grade si trepte profesionale se face prin examenconcurs pentru dobandirea functiei si gradului profesional de medic primar sau asistent gradul I, conform prevederilor <>Legii nr. 160/1998 , modificata prin <>Legea nr. 604/2001 , art. 6, cu exceptia functionarilor publici.
Examen-concurs se da si atunci cand debutantii (medici sau asistenti) doresc sa ocupe un post titular in retea. Pentru restul gradelor si treptelor profesionale promovarea se va face in limita locurilor vacante, in functie de aprecierile anuale care se vor comunica angajatilor pana cel mai tarziu la 30 ianuarie din anul urmator, cu exceptia functionarilor publici.
ART. 140
Angajatorul se obliga sa asigure personalului angajat, din fondurile proprii, literatura de specialitate, materiale bibliografice si Monitorul Veterinar, pentru ridicarea nivelului profesional al acestora, prin dotarea bibliotecilor din unitati sau prin alte forme moderne de informare.
ART. 141
Angajatii au obligatia de a indeplini in mod corespunzator toate sarcinile de serviciu, de a respecta ordinea si disciplina la locul de munca, potrivit atat clauzelor contractului colectiv de munca, cat si ale celui individual de munca, potrivit prevederilor regulamentelor de organizare si functionare a retelei sanitare veterinare, precum si ale regulametului de ordine interioara.
ART. 142
Obligatiile generale ale angajatilor sunt urmatoarele:
- respectarea programului de lucru si folosirea integral si eficient a timpului de munca, pentru executarea intocmai si la timp a sarcinilor de serviciu ce le revin;
- insusirea, respectarea si aplicarea tehnicilor profesionale si de lucru stabilite, precum si a normelor sau instructiunilor referitoare la desfasurarea activitatii cuprinse in fisa postului prezentata membrilor de sindicat cu ocazia semnarii contractului individual de munca;
- utilizarea timpului de lucru numai in interesul profesiei;
- respectarea si aplicarea normelor privind calitatea actului medical si regulile de etica si deontologie medicala;
- cunoasterea si utilizarea in mod corespunzator a aparatelor medicale potrivit parametrilor de functionare din documentatia tehnica si in conditii de deplina siguranta;
- utilizarea conform normelor metodologice a dezinfectantelor, materialelor sanitare, reactivilor, substantelor etc.;
- cresterea eficientei actului medical in folosul productiei zootehnice;
- insusirea si respectarea intocmai a normelor PSI si a normelor de prevenire a incendiilor sau a oricarei situatii care ar putea pune in primejdie cladirile, instalatiile unitatii, viata, sanatatea sau integritatea corporala a unor persoane;
- sa nu paraseasca locul de munca, lasand fara supraveghere si/sau in functiune aparatura cu care lucreaza;
- sa nu consume bauturi alcoolice in unitate;
- sa nu introduca materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii;
- sa il anunte in timp util pe seful ierarhic in caz de neprezentare la locul de munca sau, in lipsa acestuia, conducerea unitatii;
- apararea patrimoniului unitatii prin prevenirea si combaterea sustragerilor si degradarii bunurilor unitatii;
- inlaturarea oricarei neglijente in pastrarea si administrarea bunurilor;
- respectarea normelor de comportare in cadrul relatiilor de serviciu, asigurarea unui climat de colaborare cu toti membrii colectivului de munca si combaterea manifestarilor necorespunzatoare privind disciplina la locul de munca;
- respectarea regulilor de acces in locurile de carantina unde intrarea este permisa numai in anumite conditii;
- pastrarea secretului profesional in ceea ce priveste epizootiile si documentele care se refera la acestea;
- perfectionarea continua a pregatirii profesionale si de specialitate;
- mentinerea ordinii si curateniei la locul de munca.
ART. 143
Prin unitati si institutii, in sensul prezentului contract colectiv de munca, se intelege: laboratoarele veterinare, clinicile veterinare, Directiile sanitare veterinare judetene, alte unitati sau institutii care au sindicate sau angajati membri ai FSVR.
ART. 144
(1) Proiectul de buget alocat retelei sanitare veterinare va fi discutat cu reprezentantii FSVR inainte de aprobarea legii bugetului pe anul in curs.
(2) Elaborarea actelor normative si a oricaror reglementari privind raporturile de munca, salarizarea, normarea muncii, protectia sociala si altele se vor face numai dupa consultarea FSVR, conform legii.
ART. 145
Partile, de comun acord, vor face demersurile ce se impun pentru ca inspectorii de specialitate ai Politiei Sanitare Veterinare din Agentia Nationala Sanitara Veterinara si Directiile sanitare veterinare judetene sa beneficieze de un salariu de baza mai mare cu 15%.
ART. 146
Partile sunt de acord sa faca demersuri la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru ca acesta sa faca propuneri la guvern in vederea aplicarii aceleiasi grile de salarizare pentru profesia medicala veterinara ca aceea prevazuta in Anexa IV/1 din <>Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 23/28.02.2002 .
ART. 147
Drepturile medicilor veterinari concesionari care desfasoara o activitate de interes public national.
a) Medicii veterinari de libera practica primesc calitatea de medic veterinar oficial in baza unui contract de concesiune a unor actiuni prevazute in programul strategic, ocazie cu care ei desfasoara o activitate de interes public national, in cadrul retelei sanitare veterinare.
b) Contractul de concesiune a unor actiuni prevazute in programul strategic se incheie cu Directia sanitara veterinara judeteana, anual.
c) Medicii veterinari concesionari primesc atributii publice de control si de sanctionare a contraventiilor, pentru care primesc o indemnizatie.
d) Concesionarea de catre medicii veterinari cu libera practica a bunurilor imobile se face prin licitatie publica, in conditiile legii, pe baza de regulamente si pe termen mai lung de 3 ani.
e) Pentru activitatile sanitare veterinare de interes public concesionate nu se percep redevente.
f) In situatia in care se anuleaza contractele de concesiune din cauze neimputabile concesionarului, la o noua concesionare a acelorasi bunuri si activitati are prioritate absoluta, fara negociere, vechiul concesionar; in aceasta situatie raman valabile conditiile de la prima concesionare.
g) Cheltuielile privind asigurarea bunurilor concesionate, reparatiile capitale si lucrarile exterioare de intretinere a cladirilor concesionate vor fi suportate de concedent.
h) Tarifele privind plata manoperei actiunilor de interes public national, precum si a cheltuielilor ocazionate de acestea se vor stabili in moneda europeana, euro, pentru a fi evitata influenta inflatiei, urmand a se recalcula in lei cu ocazia platii.
i) Biopreparatele, instrumentarul si celelalte materiale (echipament de protectie, imprimate etc.) necesare executarii actiunilor prevazute in contractul individual de munca vor fi puse gratuit la dispozitia concesionarului de catre concedent cu cel putin 15 zile inainte de declansarea actiunii. Neasigurarea lor poate conduce la neexecutarea obligatiilor concesionarului, neimputabila lui, referitor la acea actiune.
j) Pentru activitatea desfasurata in conditii de munca periculoase (mediu infectios, conditii de imbolnavire prin contagiu, mediu toxic etc.), personalul de la Circumscriptia sanitara veterinara (CSV) concesionata va beneficia de un spor de 20% adaugat la tarifele negociate.
k) Medicii veterinari concesionari au dreptul de a participa la instruiri cu caracter profesional gratuite si de a sustine examene pentru promovarea in grade profesionale sau functii.
l) Medicii veterinari concesionari beneficiaza de toate drepturile prevazute in contractul individual de munca incheiat cu Directiile sanitare veterinare de ceilalti angajati.
CAP. XI
Dispozitii finale
ART. 148
(1) In scopul salarizarii si al acordarii celorlalte drepturi prevazute in prezentul contract colectiv de munca pentru personalul institutiilor finantate de la bugetul national, partile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal si pentru constituirea surselor, inainte de adoptarea Legii privind aprobarea bugetului public national, precum si in vederea modificarii ulterioare a acestuia.
(2) Partile contractante vor purta negocieri in vederea includerii drepturilor respective in actele normative prin care se reglementeaza astfel de drepturi, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate in conditiile prevazute la alin. 1, partile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de personal la institutiile finantate de la bugetul public national.
(4) Clauzele prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura, privind drepturile salariale si celelalte drepturi de personal, vor fi aplicate pentru salariatii din institutiile finantate de la bugetul public national, in conditiile prevazute la alin. 1, 2 si 3.
ART. 149
(1) Beneficiarii prezentului contract colectiv de munca vor primi cate un exemplar din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a V-a, in care este publicat, in baza caruia vor face negocierile subsecvente.
(2) Grupurile de unitati in care se vor incheia contracte colective de munca vor fi stabilite de comun acord de organizatiile patronale si federatiile sindicale semnatare.
(3) Prevederile prezentului contract colectiv de munca sunt considerate minime, de la nivelul carora incepe negocierea contractelor colective de munca la celelalte niveluri.
(4) In situatiile in care nu se incheie contracte colective de munca pe grupuri de unitati, prevederile prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sunt considerate niveluri minime de la care incepe negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitati si institutii.
(5) Dupa incheierea contractelor colective de munca la nivel de ramura sau grupuri de unitati, contractele colective de munca incheiate anterior la esaloanele inferioare se vor pune de acord cu acestea.
(6) Contractele colective de munca la nivel de unitate se inregistreaza la directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, cu respectarea <>Legii nr. 130/1996 , republicate.
ART. 150
In contractele individuale de munca nu pot fi stipulate clauze contrare contractelor colective de munca de la nivel national, de ramuri, de grupuri de unitati, de unitati si institutii sau care sa stabileasca drepturi sub limita considerata minima, prevazute in aceste contracte.
ART. 151
Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrarii in vigoare a contractelor colective de munca vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
ART. 152
In toate situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de privatizare a unitatilor sau a institutiilor, drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecti de drept rezultati din aceste operatiuni juridice.
ART. 153
Prezentul contract colectiv de munca produce efecte incepand cu data inregistrarii lui de catre una dintre parti, in conditiile prevazute de <>art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 , republicata.
ART. 154
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in calitate de autoritate in domeniu, urmareste si controleaza aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca referitoare la personalul contractual si pentru functionarii publici, in conditiile legii.

PARTILE SEMNATARE

PATRONAT
Federatia Patronatelor Agricole din Romania,
prin:
- Gheorghe Glaman - vicepresedinte - negociator;
- Octav Cristea - Societatea Comerciala CARGILL AGRICULTURA - S.R.L
negociator;
- Adrian Barbu - Federatia Patronala a S.C. DE IMBUNATATIRI FUNCIARE - negociator;
- Gheorghe Sin - Academia de Stiinte Agricole si Silvice - negociator;
- Nicolae Dimulescu - Organizatia Patronala Rompescaria - negociator.

SINDICAT
Centrala Nationala a Sindicatelor Lucratorilor din Agricultura,
Industria Alimentara, Turism si Ramuri Conexe - "CERES",
prin:
- Daniel Neagoe - presedinte, F.S.A. CERES - negociator;
- Vasilica Blebea - presedinte, F.S.L.R.I.F
negociator;
- Lucian Lungeanu - presedinte, F.S.V.R
negociator;
- Adrian Oancea - secretar general, Centrala "CERES" - negociator;
- Aurel Mihai - vicepresedinte, Centrala "CERES" - negociator;
- Daniel Dutchevici - consilier juridic, Centrala "CERES" - negociator;
- Gavril Vasiliu - consilier, Centrala "CERES" - negociator;
- Cristinel Alexe - presedinte Alfa CERES - negociator.


ANEXA 1

Regulamentul de organizare si functionare
a comisiei paritare la nivel de ramura

1. Comisia paritara la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului va fi compusa din reprezentantii federatiilor semnatare si un numar egal de reprezentanti ai patronilor. Membrii comisiei paritare sunt desemnati de partile semnatare in termen de 15 zile dupa inregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
2. Comisia se va intruni la cererea oricaruia dintre membrii sai, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la formularea cererii, si va adopta hotarari valabile prin consens, in prezenta a 3/4 din numarul total al membrilor.
3. Comisia va fi prezidata, prin rotatie, de cate un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta respectiva.
4. Hotararea adoptata potrivit punctului 2 are putere obligatorie pentru partile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.

ANEXA 2
Declaratie
Subsemnatul(a) ............. domiciliat(a) in .......... strada ............. nr. ....... judetul ......... posesor(posesoare) al(a) B.I./C.I. seria ......... nr. ......... eliberat de ......... la data de ....... salariat la ............. in functia de ............... inteleg sa ma folosesc, la negocierea contractului meu individual de munca, de clauzele contractului colectiv de munca la nivel de ramura negociat de federatiile semnatare, in conformitate cu articolul 15 din acest contract.

Data .............. Semnatura,

ANEXA 3
Contractul individual de munca
- clauze minime -
Contractul individual de munca nr. .................. a fost incheiat pe baza contractului colectiv de munca convenit intre .................................. si intre .................................. si inregistrat cu nr. ..............
Intre unitatea (institutia) .................. cu sediul in ................. reprezentata prin .................... in calitate de ................
si
dl (dna) ................. posesor (posesoare) al(a) B.I./C.I. seria ........ nr. .................. avand ca pregatire profesionala ......................... se incheie prezentul contract de munca in urmatoarele conditii:
1. Contractul de munca se incheie pe durata:
a) nedeterminata, cu incepere de la data de ................................;
b) determinata, incepand cu data de ......................................... si pana la data de .................................. inclusiv.
2. Dl (Dna) ............................................ va indeplini functia de .......................................................
3. Locul muncii este ........................................................
4. Conditii de incadrare (o norma intreaga, o fractiune de norma): .........
5. Conditiile de munca se incadreaza in (conditii grele, periculoase, nocive, penibile, normale) .............................. grupa de munca ...............
6. Salariul de baza brut lunar este de ................................. lei.
Drepturile salariale se platesc in chenzine lunare, stabilite dupa cum urmeaza:
a) chenzina I - la data de .................................................;
b) chenzina a II-a - la data de .............................................
7. Plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de munca.
8. Dl (Dna) ...................................... beneficiaza de urmatoarele sporuri: ....................................................
De asemenea, mai poate beneficia si de urmatoarele drepturi banesti: ........
9. Partile convin ca anumite obligatii banesti ale salariatului sa fie achitate direct prin serviciile financiar-contabile ale unitatii, dupa cum urmeaza: .......................................................................
10. Durata concediului anual de odihna, corespunzatoare vechimii, va fi de ................
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar anual de ................
Concediul de odihna se va efectua conform programarii.
11. Obligatiile generale ale partilor
Cel care angajeaza se obliga, in principal:
- sa ii asigure celui incadrat conditii corespunzatoare de lucru;
- sa ii acorde celui incadrat toate drepturile ce i se cuvin, in conditiile prevazute de lege;
- sa respecte si sa indeplineasca prevederile contractului colectiv de munca;
- alte obligatii (in functie de specificul unitatii) ........................
Salariatul se obliga:
- sa indeplineasca atributiile si sarcinile stabilite prin dispozitiile de lucru sau prin fisa postului, astfel cum este anexata la contractul individual de munca;
- sa respecte prevederile contractului colectiv de munca si ale regulamentului de ordine interioara, precum si normele de protectia muncii etc.;
- alte obligatii specifice locului de munca respectiv.
Prezentul contract se incheie in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza la unitate, iar celalalt revine salariatului.
Cel care angajeaza,
Salariat,
Modificarea prezentului contract individual de munca are loc la data de ..... prin schimbarea .................. pe baza .....................................

Cel care angajeaza, Salariat,

In urma indeplinirii procedurii legale la data de ................. prezentul contract inceteaza prin ............. pentru urmatoarele motive ................ avand la baza (decizia, hotararea) ............ in temeiul articolului .........

Cel care angajeaza,

ANEXA 4
Regulamentul privind administrarea fondului destinat activitatilor in domeniul negocierilor colective

ART. 1
Fondul destinat activitatilor in domeniul negocierilor colective se constituie in baza prevederilor <>art. 11 (3) din Legea nr. 130/1996 (republicata), privind contractul colectiv de munca, precum si in baza prevederilor Contractului colectiv de munca unic la nivel national si a prevederilor Contractului colectiv de munca la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului.
ART. 2
(1) In baza prevederilor Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului, sumele care constituie fondul destinat activitatilor in domeniul negocierilor colective sunt virate intr-un cont special, deschis de Federatia Patronatelor Agricole.
(2) Contul va fi deschis pana la inregistrarea definitiva a contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura si va fi comunicat tuturor beneficiarilor de contract colectiv de munca, o data cu inmanarea contractului.
ART. 3
Federatiile sindicale semnatare ale Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului au drept de control asupra modului in care se constituie fondul destinat activitatilor in domeniul negocierilor colective si asupra contului special deschis de Federatia Patronatelor Agricole.
ART. 4
Federatia Patronatelor Agricole si federatiile sindicale semnatare ale Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului vor gestiona si vor utiliza fondul destinat negocierilor colective in conformitate cu prevederile legale si pe raspunderea fiecaruia, pe baza unor planuri de actiuni si de cheltuieli aprobate de comisia paritara la nivel de ramura si de organele proprii de conducere.
ART. 5
Partile semnatare ale Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului vor actiona si vor urmari, la unitati, sa se vireze integral si la termen contributiile ce le revin, in contul special deschis de Federatia Patronatelor Agricole.
ART. 6
Prezentul regulament de administrare a fondului destinat activitatilor in domeniul negocierilor colective face parte integranta din Contractul colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului.

ANEXA 5

LISTA
unitatilor beneficiare ale Contractului colectiv de munca unic la
nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului pe anul 2006


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Unitatea Localitatea Judetul
crt.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. A.S.A.S. Bucuresti Bucuresti
2. Administratia Nationala a Imbunatatirilor Bucuresti Bucuresti
Funciare
3. Agricover Buzau Buzau
4. Agrosem Muntenia Pitesti Arges
5. Agricola Bailesti Dolj
6. Agricom Borcea Calarasi
7. Agricom Mihai Viteazu Cluj
8. ANIF - R.A. Sucursala Somes-Cris Oradea Bihor
9. ANIF - R.A. Sucursala Tisa-Somes Cluj Cluj
10. ANIF - R.A. Sucursala Timis-Mures Inferior Timisoara Timis
11. ANIF - R.A. Sucursala Mures-Olt Mijlociu Sibiu Sibiu
12. ANIF - R.A. Sucursala Mures-Olt Superior Brasov Brasov
13. ANIF - R.A. Sucursala Dunare-Olt Craiova Dolj
14. ANIF - R.A. Sucursala Olt-Arges Bucuresti Bucuresti
15. ANIF - R.A. Sucursala Arges-Buzau Ploiesti Prahova
16. ANIF - R.A. Sucursala Arges-Ialomita-Siret Braila Braila
17. ANIF - R.A. Sucursala Dobrogea Constanta Constanta
18. ANIF - R.A. Sucursala Moldova de Sus Galati Galati
19. ANIF - R.A. Sucursala Moldova de Nord Iasi Iasi
20. ANIF - R.A. Sucursala Buhor Oradea Bihor
21. ANIF - R.A. Sucursala Cluj Cluj Cluj
22. ANIF - R.A. Sucursala Caras-Severin Resita Caras-
Severin
23. ANIF - R.A. Sucursala Timis Timisoara Timis
24. ANIF - R.A. Sucursala Sibiu Medias Sibiu
25. ANIF - R.A. Sucursala Brasov Brasov Brasov
26. ANIF - R.A. Sucursala Mehedinti Dr.-T. Severin Mehedinti
27. ANIF - R.A. Sucursala Teleorman Nanov Teleorman
28. ANIF - R.A. Sucursala Buzau Buzau Buzau
29. ANIF - R.A. Sucursala Braila Braila Braila
30. ANIF - R.A. Sucursala Tulcea Tulcea Tulcea
31. ANIF - R.A. Sucursala Iasi Iasi Iasi
32. ANIF - R.A. Sucursala Suceava Suceava Suceava
33. ANIF - R.A. Sucursala Calarasi Calarasi Calarasi
34. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara
si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti Bucuresti
35. Avicola Bucuresti Bucuresti
36. Avicola Brasov Brasov
37. CEREALCOM Alexandria Alexandria Teleorman
38. CEREALCOM Alexandria-Suc. Ulei Rosiori Rosiori de Vede Teleorman
39. COMCEREAL Calarasi Calarasi
40. COMCEREAL Cazanesti Ialomita
41. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Alba Alba
42. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Arad Arad
43. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Pitesti Arges
44. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Bacau Bacau
45. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Oradea Bihor
46. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Bistrita Bistrita-
Nasaud
47. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Botosani Botosani
48. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Brasov Brasov
49. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Braila Braila
50. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Buzau Buzau
51. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Resita Caras-
Severin
52. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Calarasi Calarasi
53. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Cluj Cluj
54. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Constanta Constanta
55. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Sfantu Gheorghe Covasna
56. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Targoviste Dambovita
57. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Craiova Dolj
58. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Galati Galati
59. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Galati Galati
60. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Giurgiu Giurgiu
61. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Targu Jiu Gorj
62. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Miercurea-Ciuc Harghita
63. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Deva Hunedoara
64. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Slobozia Ialomita
65. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Iasi Iasi
66. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Bucuresti Ilfov
67. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Baia Mare Maramures
68. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Dr.-T. Severin Mehedinti
69. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Targu Mures Mures
70. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Piatra-Neamt Neamt
71. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Slatina Olt
72. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Ploiesti Prahova
73. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Satu Mare Satu Mare
74. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Zalau Salaj
75. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Sibiu Sibiu
76. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Suceava Suceava
77. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Turnu Magurele Teleorman
78. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Timisoara Timis
79. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Tulcea Tulcea
80. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Ramnicu Valcea Valcea
81. D.A.D.R.- Unitatea Fitosanitara Vaslui Vaslui
82. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Sebes Alba
83. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Arad Arad
84. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Pitesti Arges
85. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Bacau Bacau
86. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Oradea Bihor
87. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Bistrita Bistrita-
Nasaud
88. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Botosani Botosani
89. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Brasov Brasov
90. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Braila Braila
91. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Buzau Buzau
92. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Resita Caras-
Severin
93. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Calarasi Calarasi
94. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Floresti Cluj
95. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Constanta Constanta
96. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Sfantu Gheorghe Covasna
97. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Targoviste Dambovita
98. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Craiova Dolj
99. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Semoreni Galati
100. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Galati Galati
101. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Giurgiu Giurgiu
102. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Targu Jiu Gorj
103. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Miercurea-Ciuc Harghita
104. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Deva Hunedoara
105. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Slobozia Ialomita
106. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Iasi Iasi
107. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Bucuresti Ilfov
108. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Baia Mare Maramures
109. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Dr.-T. Severin Mehedinti
110. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Targu Mures Mures
111. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Piatra-Neamt Neamt
112. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Slatina Olt
113. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Ploiesti Prahova
114. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Satu Mare Satu Mare
115. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Zalau Salaj
116. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Sibiu Sibiu
117. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Suceava Suceava
118. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Turnu Magurele Teleorman
119. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Timisoara Timis
120. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Tulcea Tulcea
121. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Rm. Valcea Valcea
122. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Vaslui Vaslui
123. D.A.D.R.- U.A.R.Z. Focsani Vrancea
124. DeltaNav Tulcea Tulcea
125. Directia Sanitar Veterinara Alba-Iulia Alba
si Siguranta Alimentelor
126. Directia Sanitar Veterinara Arad Arad
si Siguranta Alimentelor
127. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Pitesti Arges
128. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Bacau Bacau
129. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Oradea Bihor
130. Directia Sanitar Veterinara Bistrita Bistrita-
si Siguranta Alimentelor Nasaud
131. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Botosani Botosani
132. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Brasov Brasov
133. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Braila Braila
134. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Bucuresti Bucuresti
135. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Buzau Buzau
136. Directia Sanitar Veterinara Resita Caras-
si Siguranta Alimentelor Severin
137. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Calarasi Calarasi
138. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Cluj Cluj
139. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Constanta Constanta
140. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Sfantu Gheorghe Covasna
141. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Targoviste Dambovita
142. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Craiova Dolj
143. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Galati Galati
144. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Giurgiu Giurgiu
145. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Targu Jiu Gorj
146. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Miercurea Ciuc Harghita
147. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Deva Hunedoara
148. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Slobozia Ialomita
149. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Iasi Iasi
150. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Buftea Ilfov
151. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Baia Mare Maramures
152. Directia Sanitar Veterinara Drobeta-Turnu Mehedinti
si Siguranta Alimentelor Severin
153. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Targu Mures Mures
154. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Piatra-Neamt Neamt
155. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Slatina Olt
156. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Ploiesti Prahova
157. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Satu Mare Satu Mare
158. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Zalau Salaj
159. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Sibiu Sibiu
160. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Suceava Suceava
161. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Alexandria Teleorman
162. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Timisoara Timis
163. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Tulcea Tulcea
164. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Valcea Valcea
165. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Vaslui Vaslui
166. Directia Sanitar Veterinara
si Siguranta Alimentelor Vrancea Vrancea
167. Directia de Agricultura si
Dezvoltare Rurala Ramnicu-Valcea Valcea
168. Directia de Agricultura si
Dezvoltare Rurala Baia Mare Maramures
169. Directia de Agricultura si
Dezvoltare Rurala Bistrita Bistrita-
Nasaud
170. Grup Silozuri Cereale Constanta Constanta
171. Institutul de Control Produse
Biologice si Medicina Veterinara Bucuresti Bucuresti
172. Institutul de Diagnostic si Bucuresti Bucuresti
Sanatate Animala
173. Institutul de Igiena si Sanatate Publica Bucuresti Bucuresti
174. Institutul de Igiena si Sanatate Bucuresti Bucuresti
Publica Veterinara
175. Institutul pentru Controlul Produselor
Biologice si Medicamentelor Veterinare Bucuresti Bucuresti
176. Intercereal Fetesti Ialomita
177. MARR Sugar Romania Bucuresti Bucuresti
178. Orser Oradea Bihor
179. Piscicola Jurilovca Tulcea
180. Piscicola Murighiol Tulcea
181. ROQUETTE Calafat Dolj
182. Comcereal Braila Braila Braila
183. Cerealcom Braila Braila Braila
184. Comcereal Vrancea Focsani Vrancea
185. INC COMBIPRA Ploiesti Ploiesti Prahova
186. AGROSEM Braila Braila Braila
187. AGROSEM Calarasi Calarasi Calarasi
188. AGROSEM Prahova Ploiesti Prahova
189. AGROSEM Tecuci Tecuci Galati
190. AGROSEM Tulcea Tulcea Tulcea
191. AGROSEM Urziceni Urziceni Ialomita
192. AGROSEM Dambovita Targoviste Dambovita
193. AGROSEM Slobozia Slobozia Ialomita
194. AGROSEM Giurgiu Giurgiu Giurgiu
195. AGROSEM Buzau Buzau Buzau
196. S.C. AVICOLA - S.A. Prahova Blejoi Prahova
197. S.C. AVICOLA - S.A. Constanta Constanta
198. S.C. AVICOLA - S.A. Iasi Iasi
199. S.C. AVICOLA - S.A. Lumina Constanta
200. S.C. AVICOLA - S.A. Agigea Constanta
201. S.C. AVICOLA - S.A. Buzau Buzau
202. S.C. AVICOLA - S.A. Focsani Vrancea
203. S.C. BERSER - S.A. Bucuresti Ilfov
204. S.C. LEOSER - S.A. Bucuresti Bucuresti
205. S.C. CEREALCOM - S.A. Craiova Dolj
206. S.C. CEREALCOM - S.A. Galati Galati
207. S.C. CEREALCOM - S.A. Giurgiu Giurgiu
208. S.C. CEREALCOM - S.A. Slobozia Ialomita
209. S.C. CEREALCOM - S.A. Alexandria Teleorman
210. S.C. CEREALCOM - S.A. Vaslui Vaslui
211. S.C. COMCEREAL - S.A. Slatina Olt
212. S.C. COMCEREAL - S.A. Alexandria Teleorman
213. S.C. COMCEREAL - S.A. Slobozia Ialomita
214. S.C. COMCEREAL - S.A. Galati Galati
215. S.C. COMCEREAL - S.A. Giurgiu Giurgiu
216. S.C. COMSUIN - S.A. Ulmeni Calarasi
217. S.C. CONSERVE FRUCTUS - S.A. Turnu Magurele Teleorman
218. S.C. CONSERVE - S.A Valeni de Munte Prahova
219. S.C. CONSERVE - S.A. Falticeni Suceava
220. S.C. CONTEC - S.A. Tecuci Galati
221. S.C. LAPTE - S.A. Focsani Vrancea
222. S.C. LEADER INTERNATIONAL Bucuresti Ilfov
223. S.C. LEGUME FRUCTE - S.A. Buzau Buzau
224. S.C. PAJISTI - S.A Brasov Brasov
225. S.C. ROMAGRIBUZ - S.A. Ramnicu Sarat Buzau
226. S.C. SEMROM MOLDOVA - S.A. Bacau Bacau
227. S.C. SEMROM MUNTENIA - S.A. Bucuresti Bucuresti
228. S.C. SEMROM TRANSILVANIA - S.A. Cluj-Napoca Cluj
229. S.C. COMCEREAL - S.A. Focsani Vrancea
230. S.C. SOUFFLET MALT S.A. Pitesti Arges
231. S.C. Statiunea de Cercetare Legumicola Isalnita Dolj
232. S.C. Statiunea Strehaia - S.A. Strehaia Mehedinti
233. S.C. SUINPROD - S.A. Zimnicea Teleorman
234. S.C. VINCON - S.A. Focsani Vrancea
235. S.C. ZAHARUL - S.A. Buzau Buzau
236. S.C.C.I. Marculesti Calarasi
237. S.C.D.C.M. Marsani Dolj
238. S.C.D.V.V. Pietroasele Buzau
239. S.C.P.C.B. Marsani Marsani Dolj
240. S.C.P.C.B. Mures Arad Arad
241. S.C.P.M.A. Fundulea Calarasi
242. S.C.P.P. Bistrita Bistrita-
Nasaud
243. S.C.P.P. Caransebes Caras-
Severin
244. S.C.P.P. Isalnita Dolj
245. S.C. SERE Codlea Codlea Brasov
246. Societatea Nationala de Bucuresti Bucuresti
"Imbunatatiri Funciare" - S.A.
247. Statiunea Experimentala Legumicola Buzau Buzau
248. Statiunea de Cercetare si Ramnicu Valcea Valcea
Dezvoltare Pomicola
249. S.C. VIDELMAR - S.A. Urlati Prahova
250. S.C. AVICOLA - S.A. Calarasi Calarasi
251. CRAMELE PRAHOVA - HALLIWOOD Ploiesti Prahova
252. S.C.P.P. Falticeni Suceava
253. Statiunea de Cercetare Viticola Valea Prahova
Calugareasca
254. Asociatia Generala a Vanatorilor si
Pescarilor Sportivi din Romania Bucuresti Bucuresti
255. Organizatia Pescarilor Galati Galati
256. Asociatia Pescarilor Banatul Timisoara Timis
257. Asociatia Apicultorilor din Romania Bucuresti Bucuresti
258. Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Buzau Buzau
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016