Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 591 din 26 noiembrie 2007  la nivelul unitatilor de asistenta sociala pe perioada 2007-2009    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 591 din 26 noiembrie 2007 la nivelul unitatilor de asistenta sociala pe perioada 2007-2009

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V, nr. 19 din 8 decembrie 2007
Înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse cu nr. 591/16/26.11.2007.

În temeiul <>Legii nr. 130/1996 , republicatã,
între:
1. reprezentanţii administraţiei/patronatului
- Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Drepturilor Copilului
- Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap
- Uniunea Naţionalã a Consiliilor Judeţene din România
şi
2. reprezentanţii salariaţilor
- Confederaţia Naţionalã Sindicalã "Cartel ALFA", prin Federaţia Naţionalã Sindicalã din Asistenţa Socialã şi Protecţia Copilului (F.N.S. "Pro.ASIST"), în baza împuternicirii nr. 1849/2007 emise de "Cartel ALFA"
- Confederaţia Naţionalã a Sindicatelor Libere din România - FRĂŢIA, prin Federaţia SANITAS,

a intervenit urmãtorul Contract colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Pãrţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui Contract colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã, se obligã sã respecte prevederile acestuia.
(2) La încheierea prezentului contract colectiv s-a avut în vedere legislaţia în vigoare, Contractul colectiv de muncã unic la nivel naţional şi Contractul colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã, în vigoare.
(3) Prezentul contract colectiv de muncã reprezintã izvor de drept.
(4) În sensul prezentului contract, termenul patron desemneazã pe cel care angajeazã, denumit în continuare angajator:
- direcţii generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului,
- organisme private care-şi desfãşoarã activitatea în domeniul asistenţei sociale,
- alte instituţii, unitãţi şi autoritãţi care angajeazã personal de asistenţã socialã.
(5) În sensul prezentului contract, termenul de unitate desemneazã:
- direcţii generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului,
- centre de zi cu personalitate juridicã,
- organisme private care-şi desfãşoarã activitatea în domeniul asistenţei sociale,
- alte instituţii, unitãţi şi autoritãţi care angajeazã personal de asistenţã socialã.
(6) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical şi libertatea de opinie a fiecãrui salariat, în conformitate cu legislaţia internã şi în concordanţã cu convenţiile internaţionale pe care România le-a ratificat.
ART. 2
Prevederile prezentului contract colectiv de muncã se aplicã şi produc efecte în toate unitãţile de asistenţã socialã, indiferent de forma de organizare, de provenienţa capitalului, de modul de finanţare şi de caracterul activitãţii.
ART. 3
(1) În cazul în care se negociazã contracte colective de muncã la nivel de unitate cu personalitate juridicã, la cerere, în concordanţã cu conţinutul anexei nr. 1 la prezentul contract, organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului Contract colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã au obligaţia de a anunţa reprezentanţii patronatului, care sunt organizaţiile sindicale împuternicite în acest sens.
(2) Prezentul contract colectiv de muncã are ca scop, în principal, stabilirea drepturilor minime garantate salariaţilor şi a obligaţiilor corelative cu privire la:
- încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncã;
- condiţiile de muncã şi protecţia muncii;
- salarizarea şi alte drepturi salariale;
- timpul de muncã şi timpul de odihnã;
- alte mãsuri de protecţie socialã a salariaţilor, membri ai organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, şi acordarea de facilitãţi acestora;
- formarea şi perfecţionarea profesionalã;
- drepturile organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã;
- obligaţiile salariaţilor.
ART. 4
(1) Orice cerere de modificare a prezentului contract colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã va face obiectul unei noi negocieri.
(2) Cererea va cuprinde obiectul modificãrilor, se comunicã în scris celorlalte pãrţi semnatare şi se înregistreazã la fiecare dintre pãrţi.
(3) Negocierile cu privire la modificare vor putea începe dupã cel mult 15 zile lucrãtoare de la data comunicãrii, dar nu mai devreme de 5 zile lucrãtoare de la data solicitãrii acestei modificãri.
(4) Dupã depunerea cererii de modificare şi pe toatã perioada negocierilor, angajatorul se obligã sã nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de muncã pentru motive ce nu sunt imputabile salariaţilor.
ART. 5
Modificãrile aduse contractului colectiv de muncã produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrãrii lor la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
ART. 6
Suspendarea şi/sau încetarea contractului colectiv de muncã au loc în condiţiile legii.
ART. 7
(1) Aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncã se face potrivit prevederilor legale în vigoare, iar interpretarea conţinutului contractului colectiv de muncã se realizeazã prin consens.
(2) Dacã nu se realizeazã consensul, pãrţile se pot adresa instanţelor judecãtoreşti.
ART. 8
(1) Contractele colective de muncã la nivel de unitãţi, instituţii de asistenţã socialã, precum şi contractele individuale de muncã nu vor putea prevedea drepturi sub limitele prevãzute în prezentul Contract colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã.
(2) În vederea negocierii şi aplicãrii prevederilor Contractului colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã, salariaţii, alţii decât membrii de sindicat, vor contribui lunar cu cel puţin 0,6% din salariul de bazã. Modul de administrare a fondului colectat se va stabili prin negociere între angajator şi sindicatele reprezentative din unitate.
(3) Prevederile prezentului Contract colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã sunt minime şi obligatorii pentru angajatori.
ART. 9
Angajatorul este obligat sã asigure afişarea prezentului contract colectiv de muncã şi a oricãror alte comunicãri, la locurile convenite cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi patronale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, astfel încât salariaţii sã ia cunoştinţã de conţinutul sãu.
ART. 10
(1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilã a litigiilor intervenite cu ocazia aplicãrii prevederilor prezentului contract colectiv de muncã se va constitui comisia paritarã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã.
(2) Componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiei paritare se stabilesc conform anexei nr. 2.
(3) Angajatorul şi sindicatele din unitate, afiliate la organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, sunt obligate sã se consulte şi sã se informeze reciproc în toate situaţiile referitoare la relaţiile de muncã.
(4) Consultarea şi informarea se vor desfãşura organizat în cadrul comisiilor paritare constituite la toate nivelurile.
ART. 11
(1) Declanşarea procedurii prevãzute la art. 10 nu constituie un impediment pentru sesizarea instanţei de judecatã de cãtre persoana fizicã care se considerã prejudiciatã.
(2) Adoptarea unei hotãrâri de cãtre comisia paritarã împiedicã sesizarea instanţei de judecatã, iar dacã sesizarea a avut loc, judecata înceteazã prin nelucrare.
ART. 12
(1) Reprezentanţii angajatorului şi cei ai organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, la sesizarea uneia dintre pãrţi, vor analiza la nivel de unitate modul în care sunt respectate drepturile şi obligaţiile salariaţilor.
(2) În cazul constatãrii unor încãlcãri ale legii şi ale prevederilor contractului colectiv de muncã vor fi sesizate instituţiile abilitate, dupã caz, în vederea soluţionãrii.
ART. 13
(1) Drepturile salariaţilor prevãzute în prezentul Contract colectiv de muncã nu pot sã reprezinte cauza reducerii altor drepturi recunoscute anterior, prin negocieri sau reglementãri legale.
(2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncã, intervin reglementãri legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.
ART. 14
(1) Pãrţile se obligã, sub sancţiunea nulitãţii absolute, ca în perioada de executare a prezentului contract colectiv de muncã sã nu promoveze şi sã nu susţinã acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncã, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate, potrivit legii.
(2) Pãrţile garanteazã respectarea prevederilor <>Legii nr. 54/2003 cu privire la sindicate şi ale prezentului contract colectiv de muncã în cazul în care se iniţiazã acte normative ce privesc relaţiile de muncã.
ART. 15
Prezentul CCM va fi adus la cunoştinţa instituţiilor prevãzute la art. 1, alin. 5, de cãtre oricare din pãrţile semnatare interesate.
ART. 16
(1) Prezentul contract colectiv de muncã se încheie pe o perioadã de 2 ani de la data înregistrãrii lui la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
(2) La cererea uneia dintre pãrţile semnatare, în cazul apariţiei unor modificãri legislative, pãrţile vor proceda la renegocierea unor clauze, dupã caz.
(3) La cererea uneia dintre pãrţile semnatare, în cazul apariţiei unor drepturi şi obligaţii suplimentare ale salariaţilor, prezentul contract colectiv de muncã va fi pus în concordanţã cu modificãrile survenite în Contractul colectiv de muncã unic la nivel naţional şi în CCM încheiat la nivel de ramurã sanitarã şi asistenţã socialã.
(4) Pânã la finalizarea procedurilor prevãzute la alin. (3) din prezentul articol se aplicã de drept prevederile favorabile ale legislaţiei în vigoare şi ale contractului colectiv de muncã aplicabil.
(5) Cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, pãrţile vor conveni asupra prelungirii sau negocierii Contractului colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã, potrivit prevederilor legale.
(6) Prezentul contract colectiv de muncã va fi adaptat corespunzãtor, în cazul modificãrii prevederilor legale referitoare la organizarea şi funcţionarea sindicatelor şi patronatelor reprezentative.
(7) Orice clauzã care presupune acordarea de drepturi bãneşti va fi negociatã de pãrţile semnatare ale prezentului contract, în vederea modificãrii şi evidenţierii corespunzãtoare a bugetului destinat organizãrii şi funcţionãrii sistemului de asistenţã socialã.

CAP. II

I. Încheierea contractului individual de muncã

ART. 17
(1) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor sunt prevãzute în contractul individual de muncã, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2) Normele de muncã se stabilesc cu respectarea prevederilor legale şi a CCM aplicabil.
ART. 18
(1) Încheierea contractului individual de muncã se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor constituţionale ale salariatului şi potrivit prevederilor contractelor colective de muncã încheiate la nivel naţional, la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã şi la nivel de unitate, dupã caz.
(2) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fãrã discriminãri directe sau indirecte, bazate pe criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenţã naţionalã, rasã, culoare, etnie, religie, opţiune politicã, origine socialã, handicap, situaţie sau responsabilitate familialã, apartenenţã ori activitate sindicalã, sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlãturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitãrii drepturilor decurgând din contractele colective de muncã. În acest sens, din comisiile de angajare şi susţinere a concursurilor va face parte, în calitate de observator, cel puţin un reprezentant al sindicatului reprezentativ din unitate.
(3) Criteriile de selecţie şi angajare se stabilesc de cãtre angajator cu acordul organizaţiilor sindicale reprezentative din cadrul unitãţii şi al organizaţiilor profesionale corespunzãtoare funcţiilor ce urmeazã a fi ocupate în urma concursului/examenului conform prevederilor legale.
(4) Angajatorul se obligã sã comunice salariaţilor şi reprezentanţilor sindicatelor din unitatea respectivã, afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea scoaterii lor la concurs, la toate nivelurile de organizare a sistemului asistenţei sociale, cu excepţia cazurilor de forţã majorã definite prin lege.
(5) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacã un salariat şi o persoanã din afara unitãţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(6) În cazul apariţiei unor posturi vacante, salariaţii au dreptul sã solicite conducerii unitãţii redistribuirea lor pe aceste posturi, în concordanţã cu interesele unitãţii, cu cele proprii şi în condiţiile legii.
ART. 19
(1) Contractul individual de muncã este contractul în temeiul cãruia o persoanã fizicã, denumitã salariat, se obligã sã presteze muncã pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoanã fizicã sau juridicã, în schimbul unei remuneraţii, denumite salariu.
(2) Clauzele contractului individual de muncã nu pot conţine, sub sancţiunea nulitãţii absolute, prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative şi prin prezentul contract colectiv de muncã.
(3) Contractul individual de muncã se încheie pe duratã nedeterminatã. Prin excepţie, contractul individual de muncã se poate încheia şi pe duratã determinatã, în condiţiile expres prevãzute prin Codul muncii sau prin legi speciale. În ambele cazuri, salariatul va fi asistat de reprezentantul desemnat al sindicatului din care face parte, afiliat la organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã pentru membrii de sindicat, iar pentru nemembrii de sindicat, la cerere.
(4) Contractul individual de muncã se va încheia potrivit legii, în scris, în baza contractelor colective de muncã de la toate nivelurile şi va fi reactualizat anual, dacã este cazul.
(5) Este interzisã, sub sancţiunea nulitãţii absolute, încheierea unui contract individual de muncã în scopul prestãrii unei munci sau a unei activitãţi ilicite ori imorale.
(6) Contractul individual de muncã se încheie în baza consimţãmântului pãrţilor, în formã scrisã, în limba românã. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncã în formã scrisã revine angajatorului.
(7) În situaţia în care contractul individual de muncã nu a fost încheiat în formã scrisã, se prezumã cã a fost încheiat pe o duratã nedeterminatã, iar pãrţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probã.
(8) Munca prestatã în temeiul unui contract individual de muncã îi conferã salariatului vechime în muncã.
(9) Anterior încheierii sau modificãrii contractului individual de muncã, angajatorul are obligaţia de a informa persoana care solicitã angajarea ori, dupã caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intenţioneazã sã le înscrie în contract sau sã le modifice.
(10) Persoana selectatã în vederea angajãrii ori, dupã caz, salariatul va fi informat cu privire la cel puţin urmãtoarele elemente:
a) identitatea pãrţilor;
b) locul de muncã sau, în lipsa unui loc de muncã fix, posibilitatea ca salariatul sã munceascã în diverse locuri;
c) sediul sau, dupã caz, domiciliul angajatorului;
d) funcţia/ocupaţia, conform specificaţiei Clasificãrii ocupaţiilor din România sau altor acte normative, şi atribuţiile postului;
e) riscurile specifice postului;
f) data de la care contractul urmeazã sã îşi producã efectele;
g) în cazul unui contract de muncã pe duratã determinatã sau al unui contract de muncã temporarã, durata acestora;
h) durata concediului de odihnã la care salariatul are dreptul;
i) condiţiile de acordare a preavizului de cãtre pãrţile contractante şi durata acestuia;
j) salariul de bazã, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plãţii salariului la care salariatul are dreptul;
k) durata normalã a muncii, exprimatã în ore/zi şi ore/sãptãmânã;
l) indicarea contractului colectiv de muncã ce reglementeazã condiţiile de muncã ale salariatului;
m) durata perioadei de probã, dupã caz.
(11) Elementele din informarea prevãzutã la alin. (10) trebuie sã se regãseascã şi în conţinutul contractului individual de muncã.
(12) Orice modificare a unuia dintre elementele prevãzute la alin. (10) în timpul executãrii contractului individual de muncã impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunoştinţãrii în scris a salariatului, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare rezultã ca posibilã din lege sau din contractul colectiv de muncã aplicabil.
(13) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului anterior încheierii contractului individual de muncã, între pãrţi poate interveni un contract de confidenţialitate.
(14) În situaţia în care angajatorul nu îşi executã obligaţia de informare, salariatul este în drept sã sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecãtoreascã competentã şi sã solicite despãgubiri corespunzãtoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutãrii de cãtre angajator a obligaţiei de informare.
(15) În afara clauzelor generale prevãzute la alin. (9), între pãrţi pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncã şi alte clauze specifice.
(16) Sunt considerate clauze specifice, fãrã ca enumerarea sã fie limitativã:
a) clauza cu privire la formarea profesionalã;
b) clauza de neconcurenţã;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidenţialitate.
(17) Informaţiile cerute, sub orice formã, de cãtre angajator persoanei care solicitã angajarea, cu ocazia verificãrii prealabile a aptitudinilor, nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum şi aptitudinile profesionale.
(18) Angajatorul poate cere informaţii în legãturã cu persoana care solicitã angajarea de la foştii sãi angajatori, dar numai cu privire la funcţiile îndeplinite şi la durata angajãrii şi numai cu încunoştinţarea prealabilã a celui în cauzã.
ART. 20
(1) Încadrarea salariaţilor în unitãţi se face numai prin concurs sau examen, dupã caz.
(2) Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu necesitãţile fiecãrei unitãţi, cu consultarea scrisã a reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupãrii unui post vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncã se face prin examen.
ART. 21
(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncã se poate stabili o perioadã de probã de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere, astfel:
a) asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, medici, fiziokinetoterapeuţi, logopezi, asistenţi medicali etc
(cu studii superioare, studii superioare de scurtã duratã sau postliceale):
- 15 zile - dacã au mai fost angajaţi în altã unitate de asistenţã socialã;
- 20 de zile - dacã au mai lucrat în profesie, dar nu într-o unitate de asistenţã socialã;
- 90 de zile - debut în profesie.
b) 30 de zile - alt personal cu pregãtire superioarã, superioarã de scurtã duratã sau postlicealã;
c) 20 de zile - pentru personalul cu pregãtire medie ce urmeazã sã se angajeze în funcţii de execuţie medico-sanitare
- surori medicale, brancardieri, infirmiere, maseuri, nãmolari etc.;
d) 30 de zile - pentru personalul cu pregãtire medie ce urmeazã sã se angajeze în funcţii de execuţie, altele decât medico-sanitare;
e) 5 zile - pentru personalul necalificat;
f) 30 de zile - pentru personalul ce urmeazã sã ocupe posturi de conducere, angajat în alte funcţii în unitate;
g) 45 de zile - pentru personalul provenit din altã unitate similarã, ce urmeazã sã ocupe posturi de conducere;
h) 60 de zile - pentru personalul provenit din afara sistemului de asistenţã socialã, ce urmeazã sã ocupe posturi de conducere;
i) 90 de zile - pentru personalul ce urmeazã sã ocupe posturi de conducere la debutul în profesie.
Nerespectarea perioadei de probã duce la nulitatea absolutã a contractului individual de muncã.
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizeazã exclusiv printr-o perioadã de probã de maximum 30 de zile calendaristice.
(3) Pe durata perioadei de probã, salariatul se bucurã de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevãzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncã aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncã.
(4) Pe durata executãrii unui contract individual de muncã nu poate fi stabilitã decât o singurã perioadã de probã.
(5) Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouã perioadã de probã în situaţia în care acesta debuteazã la acelaşi angajator într-o nouã funcţie sau profesie ori urmeazã sã presteze activitatea într-un loc de muncã cu condiţii grele, vãtãmãtoare sau periculoase, cu informarea organizaţiilor sindicale reprezentative din unitate afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(6) Perioada de probã constituie vechime în muncã.
(7) Angajarea succesivã a mai mult de trei persoane pe perioade de probã pentru acelaşi post este interzisã.
ART. 22
(1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcţii, în baza unor contracte individuale de muncã, beneficiind de salariul corespunzãtor pentru fiecare dintre acestea.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care prin lege sunt prevãzute incompatibilitãţi pentru cumulul de funcţii.
ART. 23
(1) Posturile vacante sau temporar vacante care nu au putut fi ocupate, în condiţiile legii, prin concurs/examen pot fi ocupate prin cumul de funcţii de cãtre salariaţii unitãţii.
(2) În situaţiile prevãzute la alin. (1), la încheierea contractului individual de muncã, salariatul va fi asistat de reprezentantul desemnat al sindicatului din care face parte, afiliat la organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului colectiv de muncã, pentru membrii de sindicat, iar pentru nemembrii de sindicat, la cerere.
ART. 24
(1) Contractul individual de muncã nu poate fi desfãcut din iniţiativa celui care angajeazã în nici unul din cazurile care dau dreptul persoanelor la ajutorul de şomaj, fãrã acordul scris al reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, în ceea ce priveşte protecţia socialã a salariaţilor.
(2) În cazul absenţei acordului scris al pãrţii sindicale, organul ierarhic superior celui care angajeazã este obligat sã asigure continuarea raporturilor juridice de muncã prin redistribuire în aceeaşi localitate sau judeţ, cu acordarea drepturilor salariale, potrivit legii.
(3) În situaţia în care din motive justificate nu este posibilã aplicarea prevederilor alin. (2) din prezentul articol, desfacerea contractului individual de muncã se va face ţinând cont de criteriile stabilite prin art. 132 din prezentul contract colectiv de muncã.
ART. 25
Contractul individual de muncã încheiat între angajator şi salariat va cuprinde obligatoriu elementele prevãzute în modelul cadru aprobat prin <>Ordinul ministrului muncii nr. 64/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

II. Executarea contractului individual de muncã

ART. 26
Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncã dintre angajator şi salariat se stabilesc, potrivit legii, prin negociere şi sunt stipulate în cadrul prezentului contract colectiv de muncã şi în contractele individuale de muncã.
ART. 27
Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege şi prezentul contract colectiv de muncã. Orice tranzacţie prin care se urmãreşte renunţarea la drepturile salariaţilor prevãzute de lege şi de prezentul contract colectiv de muncã sau limitarea acestor drepturi este lovitã de nulitate.
ART. 28
(1) Salariatul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) la salarizare pentru munca depusã;
b) la repaus zilnic şi sãptãmânal;
c) la concediu de odihnã anual;
d) la egalitate de şanse şi de tratament;
e) la demnitate în muncã;
f) la securitate şi sãnãtate în muncã;
g) la acces la formarea profesionalã;
h) la informare şi consultare;
i) de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncã şi a mediului de muncã;
j) la protecţie, în caz de concediere;
k) la negociere colectivã şi individualã;
l) de a participa la acţiuni colective;
m) de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) sã fie informat despre orice modificare care apare în legãturã cu locul muncii, felul muncii, salarizarea, timpul de muncã şi timpul de odihnã;
o) sã fie informat de orice modificare a relaţiilor de subordonare şi colaborare la locul sãu de muncã;
p) sã nu se supunã niciunei încercãri de subordonare din partea altei persoanei decât cea a şefului direct;
q) sã-şi informeze şeful direct privind orice încercare de încãlcare a drepturilor sale;
r) sã refuze orice alte sarcini de serviciu care nu sunt cuprinse în contractul individual de muncã sau în fişa postului, dacã el considerã cã acele sarcini nu corespund pregãtirii profesionale sau sarcinilor profesiei sale;
s) sã informeze angajatorul de orice încercare de încãlcare a sarcinilor de serviciu de cãtre şeful direct şi de orice încercare de stabilire a unei relaţii de subordonare de cãtre altã persoanã decât şeful sãu direct;
t) sã solicite asistenţã organizaţiei sindicale în cazul suspiciunii de sancţionare datoritã exercitãrii drepturilor sale;
u) sã solicite asistenţã organizaţiei sindicale în toate situaţiile în care îi este periclitat locul de muncã, felul muncii, salariul sau alte drepturi prevãzute în contractul colectiv de muncã sau în legislaţia în vigoare.
(2) Salariatului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului şi de a realiza norma de muncã;
b) de a respecta disciplina muncii;
c) de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncã aplicabil, precum şi în contractul individual de muncã;
d) de fidelitate faţã de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
e) de a respecta mãsurile de securitate şi sãnãtate a muncii în unitate;
f) de a respecta secretul de serviciu;
g) sã nu execute nici o sarcinã ce-i depãşeşte cadrul fişei postului şi competenţele corespunzãtoare pregãtirii profesionale;
h) sã nu facã uz de calitãţi neconforme cu postul pe care a fost angajat sau cu pregãtirea dobânditã;
i) sã nu stabileascã relaţii de subordonare cu colegii de la locul sãu de muncã, altele decât cele cuprinse în fişa postului;
j) sã respecte clauza de confidenţialitate dintre el şi angajator;
k) sã transmitã sindicatului din care face parte orice informaţie declaratã ca şi confidenţialã, dar care poate pune în pericol viaţa, sãnãtatea sau libertatea sa, a colegilor sãi sau a beneficiarilor serviciilor de asistenţã socialã.
ART. 29
(1) Angajatorul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) sã stabileascã organizarea şi funcţionarea unitãţii;
b) sã stabileascã atribuţiile corespunzãtoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncã aplicabil;
c) sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitãţii lor;
d) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) sã constate sãvârşirea abaterilor disciplinare şi sã aplice sancţiunile corespunzãtoare, în condiţiile Codului muncii, ale contractului colectiv de muncã aplicabil şi regulamentului intern;
f) sã exercite controlul asupra sesizãrilor salariaţilor şi/sau organizaţiilor sindicale din unitate;
g) sã se asocieze cu alţi angajatori, reprezentanţi ai unor unitãţi similare din unitãţile de asistenţã socialã, pentru constituirea asociaţiei patronale reprezentative.
(2) Angajatorului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) sã informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncã şi asupra elementelor care privesc desfãşurarea relaţiilor de muncã;
b) sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã şi condiţiile corespunzãtoare de muncã;
c) sã acorde salariaţilor toate drepturilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncã aplicabil şi din contractele individuale de muncã;
d) sã comunice cel puţin o datã pe an salariaţilor situaţia economicã şi financiarã a unitãţii;
e) sã se consulte cu sindicatul sau, dupã caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile sã afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
f) sã plãteascã toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi sã reţinã şi sã vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
g) sã înfiinţeze registrul general de evidenţã a salariaţilor şi sã opereze înregistrãrile prevãzute de lege;
h) sã elibereze, la cerere, toate documentele care atestã calitatea de salariat a solicitantului;
i) sã asigure confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
j) sã informeze reprezentanţii organizaţiei sindicale de la nivelul unitãţii asupra tuturor mãsurilor administrative ce urmeazã sã le aplice;
k) sã asigure cadrul general de respectare a dreptului la demnitate al tuturor salariaţilor;
l) sã se consulte cu organizaţia sindicalã reprezentativã în ceea ce priveşte necesitatea şi oportunitatea angajãrilor de personal;
m) sã se consulte cu organizaţia sindicalã reprezentativã şi cu organizaţiile profesionale corespunzãtoare în ceea ce priveşte necesitatea şi oportunitatea perfecţionãrii personalului.

III. Modificarea contractului individual de muncã

ART. 30
(1) Contractul individual de muncã poate fi modificat numai prin acordul pãrţilor.
(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilateralã a contractului individual de muncã este posibilã numai în cazurile şi în condiţiile prevãzute de prezentul contract şi de legislaţia în vigoare.
(3) Modificarea contractului individual de muncã se referã la oricare dintre urmãtoarele elemente
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de muncã;
e) salariul;
f) timpul de muncã şi timpul de odihnã.
ART. 31
(1) Delegarea sau detaşarea salariaţilor se face în condiţiile stabilite de lege şi de prezentul contract colectiv de muncã astfel:
a) angajatorul are obligaţia de a consulta reprezentanţii organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, în legãturã cu intenţia de detaşare a oricãrui salariat care face parte din respectivul sindicat, în altã unitate;
b) în situaţia în care un salariat, membru de sindicat, refuzã detaşarea dispusã, acesta are dreptul de a solicita sprijinul organizaţiei sindicale din care face parte pentru a-l susţine în faţa angajatorului;
c) pe perioada detaşãrii, salariatul are dreptul sã primeascã din partea angajatorului la care s-a dispus detaşarea, contravaloarea tuturor cheltuielilor de transport şi cazare;
d) pe perioada detaşãrii, salariatul pãstreazã calitatea de membru al sindicatului din care fãcea parte înainte de detaşare, cu toate drepturile şi obligaţiile corelative;
e) pe perioada detaşãrii, angajatorul la care s-a dispus detaşarea va achita în contul sindicatului din care provine salariatul toate datoriile legate de cotizaţia acestuia, la cererea salariatului sau a sindicatului din care face parte.
(2) În cazurile concrete, rezultate din aplicarea reformei în domeniul asistenţei sociale, redistribuirea salariaţilor se face de comun acord cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(3) a) Pe perioada delegãrii, atunci când aceasta se deruleazã în altã localitate decât cea de domiciliu a salariatului şi în altã localitate decât sediul central al angajatorului, angajatorul va suporta toate cheltuielile de transport ale salariatului.
b) Atunci când nu se poate efectua transportul salariatului la noul loc de muncã în sistem "navetã" zilnicã, angajatorul va suporta toate cheltuielile de cazare ale salariatului în noua localitate, iar în acelaşi timp va suporta şi cheltuielile de transport cãtre domiciliul salariatului cel puţin o datã pe sãptãmânã.
c) Pentru perioada de delegare, angajatorul va asigura salariatului o indemnizaţie de delegare în cuantum de cel puţin 25% din salariul de bazã al acestuia, în condiţiile în care nu sunt dispoziţii legale contrare.
d) Pentru prelungirea perioadei de delegare a unui salariat, membru de sindicat, angajatorul va solicita acordul salariatului şi al sindicatului din care acesta face parte.
ART. 32
Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fãrã consimţãmântul salariatului, în cazul unor situaţii de forţã majorã prevãzute de lege, cu titlu de sancţiune disciplinarã sau ca mãsurã de protecţie a salariatului.

IV. Suspendarea contractului individual de muncã

ART. 33
(1) Suspendarea contractului individual de muncã poate interveni de drept, prin acordul pãrţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre pãrţi.
(2) Suspendarea contractului individual de muncã are ca efect suspendarea prestãrii muncii de cãtre salariat şi a plãţii drepturilor de naturã salarialã de cãtre angajator.
(3) În cazul suspendãrii contractului individual de muncã din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendãrii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultã din calitatea sa de salariat.
ART. 34
(1) La suspendarea contractului individual de muncã, locul de muncã se pãstreazã, iar pe locul astfel vacantat unitatea poate angaja altã persoanã cu contract de muncã pe perioadã determinatã.
(2) Suspendarea contractului individual de muncã din iniţiativa salariatului are loc cu avizul reprezentanţilor organizaţiei sindicale din care face parte salariatul, iar perioada pentru care solicitã suspendarea contractului individual de muncã va fi respectatã întocmai.
(3) Revenirea la locul de muncã, dupã expirarea perioadei de suspendare, se face numai cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale din unitate afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 35
(1) Pentru suspendarea contractului individual de muncã din iniţiativa angajatorului este necesar avizul reprezentanţilor organizaţiei sindicale din unitate afiliate organizaţiilor sindicale ale prezentului contract colectiv de muncã, dacã salariatul este membru de sindicat al acesteia.
(2) În cazul în care salariatul, membru de sindicat, se gãseşte în situaţia cercetãrii disciplinare, angajatorul are obligaţia de a respecta procedura prevãzutã în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplinã, prezentat în anexa nr. 3.
ART. 36
(1) Contractul individual de muncã se suspendã de drept în urmãtoarele situaţii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporarã de muncã;
c) carantinã;
d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autoritãţi executive, legislative ori judecãtoreşti, pe toatã durata mandatului;
e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
f) forţã majorã;
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedurã penalã;
h) în alte cazuri expres prevãzute de lege.
(2) Pe perioada suspendãrii de drept a contractelor individuale de muncã, posturile vacantate temporar pot fi scoase la concurs cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 37
(1) Contractul individual de muncã poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în urmãtoarele situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânã la împlinirea vârstei de 3 ani;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, pânã la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesionalã;
e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale şi organizaţiilor sindicale constituite la nivel central sau local, pe toatã durata mandatului;
f) participare la grevã.
(2) Posturile vacantate astfel pot fi scoase la concurs cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(3) Contractul individual de muncã este suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile legii, ale contractului colectiv de muncã aplicabil, contractului individual de muncã, precum şi prin regulamentul intern.
ART. 38
(1) Contractul individual de muncã poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în urmãtoarele situaţii:
a) pe durata cercetãrii disciplinare prealabile, în condiţiile legii;
b) ca sancţiune disciplinarã;
c) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penalã împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecatã pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinutã, pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreşti;
d) în cazul întreruperii temporare a activitãţii, fãrã încetarea raportului de muncã, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
e) pe durata detaşãrii.
(2) În cazurile prevãzute la alin. (1), lit. a), b) şi c), dacã se constatã nevinovãţia celui în cauzã, salariatul îşi reia activitatea avutã anterior şi i se va plãti, în temeiul normelor şi principiilor rãspunderii civile contractuale, o despãgubire egalã cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendãrii contractului, actualizatã cu rata inflaţiei.
(3) Posturile vacantate astfel pot fi scoase la concurs cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 39
(1) Pe durata unei întreruperi temporare mai mari de 30 de zile a activitãţii din unitãţile de asistenţã socialã, salariaţii beneficiazã de o indemnizaţie plãtitã din fondul de salarii, ce nu poate fi mai micã decât salariul de bazã corespunzãtor funcţiei ocupate şi sporului de vechime. Pentru perioada în care întreruperea activitãţii este mai micã de 30 de zile, salariatul va beneficia de toate drepturile salariale cuvenite în condiţii normale de muncã.
(2) Pe durata întreruperii temporare a activitãţii unitãţii din motive neimputabile salariatului, acesta se va afla la dispoziţia angajatorului, care are oricând posibilitatea sã dispunã reînceperea activitãţii salariatului respectiv.
ART. 40
(1) Contractul individual de muncã poate fi suspendat, prin acordul pãrţilor, în cazul concediilor fãrã platã, pentru studii sau pentru interese personale, dupã cum urmeazã:
a) pânã la 6 luni pe an, cumulat sau fracţionat în maximum 3 tranşe, pentru situaţii personale sau studiu;
b) pentru alte situaţii, cu acordul organizaţiilor sindicale.
(2) În toate cazurile menţionate mai sus se va solicita anterior aprobãrii cererii de concediu fãrã platã acordul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(3) Oportunitatea angajãrilor pe aceste posturi vacantate se va stabili numai cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.

V. Încetarea contractului individual de muncã

ART. 41
Contractul individual de muncã poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului pãrţilor, la data convenitã de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre pãrţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevãzute de lege.
ART. 42
Contractul individual de muncã înceteazã de drept:
a) la data decesului salariatului;
b) la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii judecãtoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului ori a angajatorului persoanã fizicã, dacã aceasta antreneazã lichidarea afacerii;
c) ca urmare a dizolvãrii angajatorului persoanã juridicã, de la data la care persoana juridicã îşi înceteazã existenţa;
d) la data comunicãrii deciziei de pensionare pentru limitã de vârstã, pensionare anticipatã, pensionare anticipatã parţialã sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;
e) ca urmare a constatãrii nulitãţii absolute a contractului individual de muncã, de la data la care nulitatea a fost constatatã, prin acordul pãrţilor sau prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã;
f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupatã de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti de reintegrare;
g) ca urmare a condamnãrii penale la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti;
h) de la data retragerii de cãtre autoritãţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestãrilor necesare pentru exercitarea profesiei;
i) ca urmare a interzicerii exercitãrii unei profesii sau a unei funcţii, ca mãsurã de siguranţã ori pedeapsã complementarã, de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
j) la data expirãrii termenului contractului individual de muncã încheiat pe duratã determinatã;
k) retragerea acordului pãrinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsã între 15 şi 16 ani.
ART. 43
(1) Nerespectarea oricãreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilã a contractului individual de muncã atrage nulitatea acestuia.
(2) Constatarea nulitãţii contractului individual de muncã produce efecte pentru viitor.
(3) Nulitatea contractului individual de muncã poate fi acoperitã prin îndeplinirea ulterioarã a condiţiilor impuse de lege.
(4) În situaţia în care o clauzã este afectatã de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau obligaţii pentru salariaţi, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncã aplicabile, aceasta este înlocuitã de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale aplicabile, salariatul având dreptul la despãgubiri.
(5) Persoana care a prestat muncã în temeiul unui contract individual de muncã nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzãtor modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
(6) Constatarea nulitãţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul pãrţilor.
(7) Dacã pãrţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţã de cãtre instanţa judecãtoreascã.
ART. 44
(1) Concedierea reprezintã încetarea contractului individual de muncã din iniţiativa angajatorului.
(2) Concedierea poate fi dispusã pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.
(3) Contractul individual de muncã nu poate înceta prin concediere din iniţiativa angajatorului dacã, la notificarea scrisã a reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, angajatorul nu obţine avizul scris al acesteia.
(4) În cazul în care organizaţiile sindicale nu îşi înregistreazã avizul scris, în termen de 2 zile lucrãtoare de la notificare, angajatorul poate întrerupe relaţiile de muncã, potrivit legii.
ART. 45
Este interzisã concedierea salariaţilor:
a) pe criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenţã naţionalã, rasã, culoare, etnie, religie, opţiune politicã, origine socialã, handicap, situaţie sau responsabilitate familialã, apartenenţã ori activitate sindicalã;
b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevã şi a drepturilor sindicale.
ART. 46
(1) Constrângerea şi condiţionarea membrilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor cu mãsura dispunerii concedierii sau cu adoptarea de mãsuri disciplinare pentru motive ce ţin de exercitarea drepturilor sindicale vor constitui motivul declanşãrii plângerii penale împotriva angajatorului.
(2) Angajatorul poate sã dispunã mãsuri disciplinare conform legii, împotriva celor care practicã intimidarea membrilor de sindicat.
ART. 47
(1) Dispunerea mãsurii de concediere, în condiţiile art. 60, alin. (1), lit. h), din Codul muncii, a unui salariat aflat într-o funcţie sindicalã eligibilã la nivel de unitate sau la orice alt nivel nu poate fi pusã în practicã decât cu acordul expres al organizaţiei sindicale respective.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizãrii judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.
ART. 48
(1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusã:
a) pe durata incapacitãţii temporare de muncã, stabilitã prin certificat medical conform legii;
b) pe durata concediului pentru carantinã;
c) pe durata în care femeia salariatã este gravidã, în mãsura în care angajatorul a luat cunoştinţã de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânã la împlinirea vârstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, pânã la împlinirea vârstei de 18 ani;
g) pe durata exercitãrii unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusã pentru o abatere disciplinarã gravã sau pentru abateri disciplinare repetate, sãvârşite de cãtre acel salariat;
h) pe durata efectuãrii concediului de odihnã;
i) pe perioada concediului fãrã platã, acordat în condiţiile contractului colectiv de muncã aplicabil.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizãrii judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.
ART. 49
(1) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului, cu respectarea procedurii prevãzute în anexa nr. 3, în cazul în care salariatul a sãvârşit o abatere gravã sau abateri repetate de la regulile de disciplinã a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncã, contractul colectiv de muncã aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinarã.
(2) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului cu avizul organizaţiilor sindicale din unitate afiliate la organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã în urmãtoarele situaţii:
a) prin decizie a organelor competente de expertizã medicalã, se constatã inaptitudinea fizicã şi/sau psihicã a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sã îşi îndeplineascã atribuţiile corespunzãtoare locului de muncã ocupat;
b) salariatul nu corespunde profesional locului de muncã în care este încadrat, cu excepţia persoanelor aflate în structurile de conducere ale organizaţiilor sindicale conform prevederilor Codului muncii şi Legii sindicatelor.
ART. 50
(1) Concedierea pentru sãvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplinã a muncii poate fi dispusã numai dupã îndeplinirea de cãtre angajator a cercetãrii disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de lege şi prezentul contract colectiv de muncã.
(2) Procedura cercetãrii prealabile este, de asemenea, obligatorie în cazul concedierii pentru situaţia în care salariatul nu corespunde profesional. Termenele şi condiţiile cercetãrii prealabile sunt cele prevãzute pentru cercetarea disciplinarã.
(3) Cercetarea prealabilã, verificarea susţinerilor în apãrare şi propunerea eventualelor sancţiuni, pentru orice abateri disciplinare sãvârşite de salariaţii din unitãţile de asistenţã socialã, vor fi efectuate de o comisie de disciplinã, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare prevãzut în anexa nr. 3.
ART. 51
(1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevãzute la art. 51 alin. 2, precum şi în cazul în care contractul individual de muncã a încetat de drept în temeiul art. 42, lit. f), angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncã vacante în unitate, compatibile cu pregãtirea profesionalã sau, dupã caz, cu capacitatea de muncã stabilitã de medicul de medicinã a muncii.
(2) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncã vacante potrivit alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncã, în vederea redistribuirii salariatului, corespunzãtor pregãtirii profesionale sau, dupã caz, capacitãţii de muncã stabilite de medicul de medicinã a muncii.
(3) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrãtoare de la comunicarea angajatorului conform prevederilor alin. (1) pentru a-şi manifesta expres consimţãmântul cu privire la noul loc de muncã oferit.
(4) În cazul în care salariatul nu îşi manifestã expres consimţãmântul în termenul prevãzut la alin. (3), precum şi dupã notificarea cazului cãtre agenţia teritorialã de ocupare a forţei de muncã conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.
(5) În cazul concedierii pentru motivul prevãzut la art. 51 alin. 2, salariatul beneficiazã de o compensaţie egalã cu 3 salarii de bazã avute în ultima lunã de activitate.
ART. 52
(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintã încetarea contractului individual de muncã, determinatã de desfiinţarea locului de muncã ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fãrã legãturã cu persoana acestuia.
(2) Desfiinţarea locului de muncã trebuie sã fie efectivã şi sã aibã o cauzã realã şi serioasã.
ART. 53
Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individualã sau colectivã.
ART. 54
(1) În cazul concedierii colective, salariaţii beneficiazã de mãsuri active de combatere a şomajului şi de compensaţii în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul contract colectiv de muncã.
(2) În cazul concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariaţilor, angajatorul va dispune îndeplinirea tuturor mãsurilor sociale şi de trecere în şomaj a salariaţilor concediaţi.
(3) Planul de mãsuri sociale va fi întocmit şi adoptat, prin consens, de angajator împreunã cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, iar pentru adoptarea planului de mãsuri este necesar acordul aceloraşi organizaţii sindicale.
(4) Înainte de dispunerea mãsurilor de concediere, angajatorul va pune la dispoziţia reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã planul de mãsuri menit sã ducã la împiedicarea concedierii colective din unitate.
(5) a) În cazul în care, dupã adoptarea unor acte normative sau administrative ce determinã concedieri colective în unitãţile de asistenţã socialã, angajatorul va acorda salariaţilor concediaţi compensaţii bãneşti în valoare de:
- pentru vechime între 0 şi 3 ani: 3 salarii brute lunare;
- pentru vechime în 3 şi 5 ani: 5 salarii brute lunare;
- pentru vechime între 5 şi 10 ani: 10 salarii brute lunare;
- pentru vechime între 10 şi 15 ani: 15 salarii brute lunare;
- pentru vechime între 15 şi 20 ani: 20 salarii brute lunare;
- pentru vechime între 20 şi 25 ani: 25 salarii brute lunare;
- pentru vechime peste 25 ani: 30 salarii brute lunare;
- pentru fiecare 5 ani integrali de activitate desfãşuratã în unitãţi de asistenţã socialã şi asimilate: 2 salarii brute lunare, suplimentar faţã de compensaţiile menţionate mai sus.
b) în cazul concedierilor individuale, angajatorul va acorda salariaţilor concediaţi compensaţii bãneşti în valoare de 1/2 din cuantumul compensaţiei cuvenite în cazul concedierii colective, calculate conform prevederilor de la pct. a).
(6) Pentru stabilirea prioritãţilor la concediere, angajatorul, de comun acord cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, va elabora un proiect de concediere colectivã. Proiectul de concediere va fi înaintat Inspectoratului Teritorial de Muncã, precum şi Agenţiei Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncã.
(7) În situaţia în care unitatea îşi reia activitatea într-o perioadã de pânã la 12 luni de la data închiderii sau angajatorul este obligat de specificul activitãţii sã-şi extindã activitatea în aceeaşi perioadã de 12 luni de la data de la care s-a dispus concedierea, salariaţii concediaţi au dreptul de a fi reangajaţi pe acelaşi locuri de muncã pe care le-au ocupat anterior, la cerere, fãrã examen sau concurs ori perioadã de probã.
(8) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. (8) nu îşi manifestã expres consimţãmântul în termen de 10 zile lucrãtoare sau refuzã locul de muncã oferit, angajatorul poate face noi angajãri pe locurile de muncã rãmase vacante.
ART. 55
Prin concediere colectivã se înţelege concedierea, într-o perioadã de 30 de zile calendaristice, dispusã pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, cu încetarea contractului individual de muncã, determinatã de desfiinţarea locului de muncã ocupat de salariat, ca urmare a dificultãţilor economice, a transformãrilor tehnologice sau a reorganizãrii activitãţii, a unui numãr de:
a) cel puţin 5 salariaţi, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 salariaţi;
b) cel puţin 10% din salariaţi, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;
c) cel puţin 30 de salariaţi, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.
ART. 56
(1) În cazul în care se dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului, datoritã inaptitudinilor fizice sau psihice, datoritã incompetenţelor profesionale sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, perioada de preaviz este de 20 de zile lucrãtoare.
(2) În oricare alte situaţii, perioada de preaviz este de 20 de zile lucrãtoare, cu excepţia persoanelor aflate în perioada de probã care nu beneficiazã de preaviz.
(3) În perioada de preaviz, salariatul are dreptul la învoire pentru cãutarea altui loc de muncã. Învoirile nu pot fi mai mari de 4 ore pe zi, separat sau cumulat.
ART. 57
(1) Decizia de concediere se comunicã salariatului în scris şi trebuie sã conţinã în mod obligatoriu:
a) motivele care determinã concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate;
d) lista tuturor locurilor de muncã disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmeazã sã opteze pentru a ocupa un loc de muncã vacant, în condiţiile articolului 64 din Codul muncii.
(2) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncã este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzãtor.
ART. 58
Decizia de concediere produce efecte de la data comunicãrii ei salariatului.
ART. 59
Concedierea dispusã cu nerespectarea procedurii prevãzute de lege şi de prezentul contract colectiv de muncã este lovitã de nulitate absolutã.
ART. 60
În caz de conflict de muncã, angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.
ART. 61
(1) În cazul în care concedierea a fost efectuatã în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despãgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
(2) La solicitarea salariatului, instanţa care a dispus anularea concedierii va repune pãrţile în situaţia anterioarã emiterii actului de concediere.
ART. 62
(1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţã al salariatului care, printr-o notificare scrisã, comunicã angajatorului încetarea contractului individual de muncã, dupã împlinirea unui termen de preaviz.
(2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dã dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probã.
(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de pãrţi în contractul individual de muncã sau, dupã caz, cel prevãzut în contractele de muncã aplicabile şi nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariaţii care ocupã funcţii de conducere.
(5) Pe durata preavizului, contractul individual de muncã continuã sã îşi producã toate efectele. În aceastã perioadã salariatul este obligat sã îşi îndeplineascã toate sarcinile profesionale la locul de muncã.
(6) Perioada de preaviz în astfel de situaţii este stabilitã de persoana care demisioneazã, dar nu poate fi mai micã de 5 zile lucrãtoare. Aceastã perioadã va fi obligatoriu specificatã pe cererea de demisie.
(7) Ocuparea locului de muncã al persoanei care a demisionat se supune aceloraşi criterii ca şi în cazul ocupãrii posturilor vacante.
(8) În situaţia în care cererea de demisie nu este urmatã de o perioadã de preaviz minimã de 5-15 zile calendaristice, dupã caz, angajatorul este exonerat de orice rãspundere faţã de fostul salariat.
(9) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncã este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzãtor.
(10) Contractul individual de muncã înceteazã la data expirãrii termenului de preaviz.
(11) Salariatul poate demisiona fãrã preaviz dacã angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncã.
ART. 63
(1) a) În cazul modificãrii sursei şi a modului de finanţare, potrivit legii, pentru unitãţi, secţii etc., angajatorul, semnatar al contractului individual de muncã, va prevedea în actele de predare-primire ca angajatorul care preia sã asigure continuitatea pentru 5 ani a contractului individual de muncã al personalului preluat şi care este reprezentat de sindicatele afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã pe durata contractului de muncã încheiat, fie prin menţinerea locului de muncã, fie prin redistribuire în alte unitãţi situate în aceeaşi localitate sau în acelaşi judeţ.
(b) În situaţia prevãzutã mai sus, angajatorii vor sprijini rezolvarea cazurilor ivite prin consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(2) Schimbarea persoanei juridice care angajeazã nu dã dreptul la o salarizare sub nivelul prevãzut de legislaţia în vigoare pentru funcţia şi gradul profesional respective, indiferent de sursa de finanţare.
(3) În toate cazurile în care se procedeazã la o reducere de personal, angajatorul şi organizaţiile sindicale din unitate afiliate la organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã vor stabili, de comun acord, posturile reduse şi salariaţii care urmeazã sã fie disponibilizaţi.
(4) Cadrul relaţiilor de muncã şi contractuale ale salariaţilor din asistenţa socialã va fi elaborat cu acordul pãrţilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã.

CAP. III
Condiţii de muncã şi protecţia muncii

ART. 64
(1) Pãrţile se obligã sã depunã eforturile necesare pentru instituirea unui sistem adecvat, având drept scop ameliorarea continuã a condiţiilor de muncã (art. 171-187 Codul muncii).
(2) Pentru a se asigura participarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziei în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, potrivit <>Legii nr. 319/2006 , <>Hotãrârii Guvernului nr. 1425/2006 , la nivelul unitãţilor vor fi desemnaţi reprezentanţii lucrãtorilor cu rãspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã conform Procedurii nr. 1007/2007 şi se va organiza Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã, constituit din:
- angajator sau reprezentantul legal şi/sau reprezentanţii sãi, în numãr egal cu cel al reprezentanţilor lucrãtorilor;
- medicul de medicina muncii;
- reprezentanţii lucrãtorilor cu rãspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã.
(3) În stabilirea mãsurilor privind condiţiile de muncã, pãrţile implicate vor ţine seama de urmãtoarele principii de bazã:
a) mãsurile preconizate trebuie sã vizeze asigurarea unor condiţii optime în desfãşurarea procesului de muncã, apãrarea vieţii, integritãţii corporale, a sãnãtãţii salariaţilor şi, numai dacã acest lucru nu este posibil la un moment dat, sã se procedeze la compensãri bãneşti sau de oricare altã naturã;
b) mãsuri pentru ameliorarea condiţiilor de muncã şi prevenirea accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale, stabilind personalul cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii sau, dupã caz, se va organiza un compartiment de protecţia muncii;
c) mãsuri de instruire şi propagandã în domeniul protecţiei muncii;
d) mãsurile preconizate pentru ameliorarea condiţiilor de muncã se realizeazã cu acordul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de la nivelul respectiv, afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract;
e) pãrţile sunt de acord cã, în sistemul de asistenţã socialã, condiţii corespunzãtoare de lucru nu pot exista fãrã asigurarea bazei materiale a activitãţii instructiv-educative, a medicamentelor, materialelor sanitare, instrumentarului, aparaturii, documentelor specifice muncii, potrivit legii.
ART. 65
(1) Angajatorul are obligaţia sã asigure securitatea şi sãnãtatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncã.
(2) Dacã un angajator apeleazã la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonereazã de rãspundere în acest domeniu.
(3) Mãsurile privind securitatea şi sãnãtatea în muncã nu pot sã determine, în nici un caz, obligaţii financiare pentru salariaţi.
ART. 66
(1) Normele şi normativele de protecţie a muncii pot stabili:
a) mãsuri generale de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;
b) mãsuri de protecţie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activitãţi;
c) mãsuri de protecţie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;
d) dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea unor organisme speciale de asigurare a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã.
(2) Normele şi normativele specifice de protecţie a muncii la nivelul unitãţii vor fi prevãzute în regulamentul intern.
ART. 67
(1) În cadrul propriilor responsabilitãţi, angajatorul va lua mãsurile necesare pentru protejarea securitãţii şi sãnãtãţii salariaţilor, inclusiv pentru activitãţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregãtire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizãrii protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.
(2) La adoptarea şi punerea în aplicare a mãsurilor prevãzute la alin. (1) se va ţine seama de urmãtoarele principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursã;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncã şi alegerea echipamentelor şi metodelor de muncã şi de producţie, în vederea atenuãrii, cu precãdere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sãnãtãţii;
e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
g) planificarea prevenirii;
h) adoptarea mãsurilor de protecţie colectivã cu prioritate faţã de mãsurile de protecţie individualã;
i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzãtoare.
ART. 68
(1) Angajatorul rãspunde de organizarea activitãţii de asigurare a sãnãtãţii şi securitãţii în muncã.
(2) În elaborarea mãsurilor de securitate şi sãnãtate în muncã, angajatorul se consultã cu sindicatul, precum şi cu comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã.
ART. 69
Angajatorul are obligaţia sã asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncã şi boli profesionale, în condiţiile legii.
ART. 70
(1) Angajatorul are obligaţia sã organizeze instruirea angajaţilor sãi în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã.
(2) Instruirea se realizeazã periodic, prin modalitãţi specifice stabilite de comun acord de cãtre angajator, împreunã cu comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã şi cu sindicatul.
(3) Instruirea prevãzutã la alin. (2) se realizeazã obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor care îşi schimbã locul de muncã sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea dupã o întrerupere mai mare de 6 luni. În toate aceste cazuri instruirea se efectueazã înainte de începerea efectivã a activitãţii.
(4) Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificãri ale legislaţiei în domeniu.
ART. 71
(1) Locurile de muncã trebuie sã fie organizate astfel încât sã garanteze securitatea şi sãnãtatea salariaţilor.
(2) Angajatorul trebuie sã organizeze controlul permanent al stãrii materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurãrii sãnãtãţii şi securitãţii salariaţilor.
(3) Angajatorul rãspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncã, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent.
ART. 72
(1) Pentru asigurarea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, instituţia abilitatã prin lege poate dispune limitarea sau interzicerea utilizãrii cu orice titlu a substanţelor şi preparatelor periculoase pentru salariaţi.
(2) Inspectorul de muncã poate, cu avizul medicului de medicinã a muncii, sã impunã angajatorului sã solicite organismelor competente, contra cost, analize şi expertize asupra unor produse, substanţe sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoaşte compoziţia acestora şi efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.
ART. 73
Angajatorii au obligaţia sã asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicinã a muncii.
ART. 74
(1) Normativele de personal şi fişa postului - model cadru (cu cerinţele şi atribuţiile specifice fiecãrui post din structura de personal) se stabilesc de comun acord între angajator şi sindicatul reprezentativ din unitate.
(2) În cazul în care normativele de personal nu corespund condiţiilor concrete de desfãşurare a activitãţii, la cererea uneia dintre pãrţile semnatare ale contractului colectiv de muncã, acestea vor fi modificate printr-un acord comun.
(3) Pãrţile convin cã acordarea unor servicii de asistenţã socialã de calitate nu se poate realiza printr-o politicã de reducere a numãrului de personal angajat în sistemul naţional de asistenţã socialã.
ART. 75
(1) Sarcinile de serviciu trebuie stabilite în conformitate cu cerinţele postului şi cu obligaţiile asumate de fiecare salariat la încheierea contractului individual de muncã.
(2) În cazul unor calamitãţi sau în cazurile de forţã majorã, fiecare salariat are obligaţia sã participe la acţiunile ce vizeazã înlãturarea efectelor acestora.
ART. 76
În cazul apariţiei unor divergenţe legate de structura de personal sau de calitatea normativelor de personal, pãrţile, de comun acord, pot recurge la efectuarea unei expertize. Concluziile expertizei sunt obligatorii pentru ambele pãrţi. Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncã vor fi suportate de angajatori pentru prima solicitare a sindicatelor.
ART. 77
Locurile de muncã, în funcţie de specificul lor şi de cuantumul sporurilor de care beneficiazã salariaţii, sunt clasificate potrivit anexei nr. 5 la prezentul contract colectiv de muncã.
ART. 78
(1) Reducerea timpului normal de lucru se acordã obligatoriu de cãtre angajator, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.
(2) Echipamentul de protecţie şi materialele igienico-sanitare sunt asigurate obligatoriu de cãtre angajator, în cantitatea şi de calitatea necesare asigurãrii unor servicii de asistenţã socialã corespunzãtoare, potrivit anexei nr. 9.
(3) Concediile suplimentare de odihnã, stabilite de comun acord între reprezentanţii organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã şi reprezentanţii angajatorului, se acordã potrivit prevederilor anexei nr. 7.
ART. 79
(1) Angajatorul este obligat sã asigure, la termenele legale şi ori de câte ori este necesar, examinarea medicalã gratuitã şi completã, precum şi decontarea analizelor medicale necesare desfãşurãrii activitãţii profesionale ale salariaţilor.
(2) Angajatorul va asigura gratuitate pentru efectuarea testelor HIV, HVB, HVC şi pentru vaccinarea împotriva hepatitei de tip B şi C (la cererea şi cu acordul salariaţilor).
(3) Controalele medicale periodice vor fi asigurate gratuit de cãtre angajator.
(4) La nivelul unitãţilor se pot asigura şi alte prestaţii medico-sanitare pentru salariaţii membri ai sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 80
(1) În cazul în care condiţiile de muncã se normalizeazã, pentru refacerea capacitãţii de muncã, salariaţii vor beneficia de încã cel puţin douã luni de spor pentru nocivitate şi alimentaţie de protecţie a organismului, dacã au beneficiat anterior de acestea.
(2) De drepturile prevãzute la alin. (1) beneficiazã şi salariaţii care au lucrat cel puţin 6 luni în condiţiile alin. (1) şi îşi schimbã locul de muncã din motive ce nu le sunt imputabile, dacã drepturile de aceeaşi naturã sunt mai mici la noul loc de muncã.
ART. 81
(1) În toate cazurile în care condiţiile de muncã s-au modificat, determinând reclasificarea locurilor de muncã, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificãri începând cu data schimbãrii condiţiilor de muncã, certificate potrivit legii.
(2) Reclasificarea locurilor de muncã se face de cãtre aceleaşi pãrţi care au fãcut clasificarea iniţialã, printr-un înscris adiţional la contractul colectiv de muncã.
(3) Normele generale şi cele specifice de protecţie a muncii sunt considerate de pãrţi a fi minime şi obligatorii.
ART. 82
(1) Contravaloarea şi întreţinerea echipamentului de protecţie se suportã integral de cãtre angajator. Condiţiile concrete şi criteriile de acordare a acestor echipamente de protecţie sunt evidenţiate în anexa nr. 9 la prezentul contract colectiv de muncã.
(2) La nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat necesari, urmãriţi la fiecare loc de muncã în vederea luãrii mãsurilor de protecţie a muncii specifice, precum şi programul de control al realizãrii mãsurilor stabilite.
ART. 83
(1) Pãrţile sunt de acord cã nicio mãsurã de protecţie a muncii nu este suficientã dacã nu este cunoscutã, însuşitã şi aplicatã în mod conştient de cãtre salariaţi.
(2) Angajatorul este obligat sã asigure, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea şi testarea salariaţilor, cu privire la normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii.
ART. 84
(1) În vederea menţinerii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii la locurile de muncã, angajatorul va lua cel puţin urmãtoarele mãsuri:
a) amenajarea ergonomicã a locurilor de muncã;
b) asigurarea condiţiilor de mediu, umiditate, temperaturã şi altele, în conformitate cu prevederile legale.
(2) Pentru menţinerea sãnãtãţii şi securitãţii muncii, asigurarea protecţiei personalului (funcţionari publici şi personalul contractual), acesta beneficiazã de drepturi speciale pentru refacerea capacitãţii de muncã, în cuantum de minimum 74 lei/lunã, sumã care va fi suportatã din bugetul instituţiei (titlul 20 - bunuri şi servicii).
(3) Neasigurarea condiţiilor normale de lucru la locul de muncã exonereazã de rãspundere angajaţii din unitate, în ceea ce priveşte consecinţele ce decurg din neîndeplinirea corespunzãtoare a sarcinilor de serviciu, în acest sens evitându-se pe cât posibil sã se punã în pericol viaţa şi sãnãtatea beneficiarilor serviciilor de asistenţã socialã.
(4) Angajatorul asigurã amenajarea anexelor sociale la locul de muncã, dotate cu apã caldã şi apã rece.
(5) Angajatorul asigurã condiţiile necesare pentru luarea de cãtre fiecare salariat a unei mese calde, gratuit, în incinta unitãţii, în fiecare zi în care salariatul şi-a desfãşurat efectiv activitatea. În situaţia în care angajatorul nu poate asigura servirea unei mese calde, salariaţii sunt îndreptãţiţi sã primeascã contravaloarea acesteia în cuantum de minimum 7 lei/zi. În bugetul de venituri şi cheltuieli, la titlul 20 (bunuri şi servicii), angajatorul va cuprinde sumele necesare acestei cheltuieli.
(6) Angajatorul va asigura diminuarea treptatã, pânã la eliminarea totalã, a emisiilor poluante din unitate.
ART. 85
Pãrţile se obligã sã asigure un regim de protecţie specialã a muncii femeilor şi tinerilor.
ART. 86
(1) Angajatorul se obligã sã nu refuze angajarea sau, dupã caz, menţinerea în muncã a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor minime de serviciu, aferente posturilor respective.
(2) În cazurile prevãzute la alin. (1) se va proceda la consultarea reprezentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.

CAP. IV
Salarizarea şi alte drepturi salariale

ART. 87
(1) În scopul salarizãrii şi acordãrii celorlalte drepturi prevãzute în prezentul Contract colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã, personalului din unitãţile de asistenţã socialã, indiferent de sursa de finanţare, pãrţile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de salariaţi şi a surselor de constituire, înainte de adoptarea Legii bugetului de stat consolidat sau a rectificãrii bugetului de stat, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(2) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisã orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenţã naţionalã, rasã, culoare, etnie, religie, opţiune politicã, origine socialã, handicap, situaţie sau responsabilitate familialã, apartenenţã ori activitate sindicalã.
(3) În bugetul de venituri şi cheltuieli vor fi cuprinse toate drepturile salariale prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã.
(4) Salariile se plãtesc înaintea oricãror alte obligaţii bãneşti ale angajatorilor.
(5) În sistemul de asistenţã socialã, drepturile salariale se achitã într-o singurã tranşã, cel mai târziu la data de 15 a fiecãrei luni pentru luna precedentã.
(6) Angajatorul nu poate stabili salarii de bazã prin contractul individual de muncã sub salariul de bazã actual prevãzut de lege pentru postul pe care este încadrat salariatul.
ART. 88
(1) Sumele aferente cheltuielilor de personal vor fi negociate de administraţie şi sindicate astfel încât sã acopere integral şi la timp cheltuielile cu personalul angajat în unitãţile de asistenţã socialã. Proiectul va fi întocmit în urma consultãrilor cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã şi va fi aprobat de cãtre autoritãţile şi/sau organele de conducere competente, numai ulterior avizãrii de cãtre organizaţiile sindicale menţionate mai sus.
(2) Drepturile salariale cuprind:
a) premiul anual (al 13-lea salariu), care va fi plãtit în primul trimestru al anului pentru anul anterior;
b) premiul lunar, 2% pentru personalul contractual, respectiv 10% pentru funcţionarii publici, calculat la drepturile salariale din acea lunã, acordat fiecãrui salariat al unitãţii, cu excepţia, eventual, a persoanelor sancţionate disciplinar;
c) un salariu de bazã, plãtit de unitate mamei, pentru naşterea fiecãrui copil; dacã mama nu este salariatã, soţul acesteia beneficiazã de plata unui salariu de bazã;
d) salariaţii care se pensioneazã pentru limitã de vârstã primesc o indemnizaţie egalã cu cel puţin dublul salariului de bazã avut în ultima lunã de activitate;
e) indemnizaţie de instalare echivalentã cu un salariu de bazã corespunzãtor funcţiei, în condiţiile legii;
f) primã de vacanţã egalã cu un salariu de bazã avut în luna anterioarã plecãrii în concediu;
g) alte drepturi specifice asistenţilor maternali profesionişti, conform prevederilor legale şi prezentului CCM.
(3) Premierile se stabilesc cu acordul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 89
Pentru locurile de muncã cu condiţii grele, deosebit de periculoase şi periculoase, condiţii vãtãmãtoare, condiţii de încordare psihicã, din mediul rural, din zonele izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate etc., sporurile se stabilesc potrivit anexei nr. 5.
ART. 90
(1) Se acordã urmãtoarele sporuri şi adaosuri la salariul de bazã:
a) pentru orele prestate în zilele de sâmbãtã, duminicã, de sãrbãtori legale şi în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreazã, se acordã un spor de 100%;
b) atunci când, din cauze argumentate, repausul sãptãmânal se acordã dupã 15 zile de activitate continuã, orele lucrate în zilele de sâmbãtã, duminicã, sãrbãtori legale se plãtesc cu un spor de 200% din salariul de bazã;
c) pentru orele prestate peste durata normalã a timpului de lucru, potrivit prevederilor legale, se acordã un spor de 100%, dar nu mai puţin decât cuantumul în vigoare la data înregistrãrii prezentului contract colectiv de muncã;
d) sporul de vechime se acordã potrivit prevederilor anexei nr. 8, de acest spor beneficiind integral şi salariaţii a cãror vechime în muncã nu este în totalitate în domeniul asistenţei sociale, în baza utilitãţii angajãrilor efectuate;
e) pentru activitatea desfãşuratã în timpul nopţii se acordã un spor de 25% la salariul de bazã;
f) pentru activitatea desfãşuratã în 3 ture, inclusiv în situaţia activitãţii desfãşurate dupã un program de 12/24, în locul sporului prevãzut la pct. e), se acordã un spor de 15% la salariul de bazã, dacã sumele astfel cuvenite nu sunt inferioare celor corespunzãtoare sporului de noapte;
g) pentru titlul ştiinţific de doctor se acordã un spor de 15% din salariul de bazã;
h) sporuri specifice sistemului de asistenţã socialã, conform prevederilor legale şi prezentului CCM.
(2) Garanţia în bani, reţinutã salariaţilor care au gestiune în primire, va fi depusã conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 91
(1) Alte drepturi de personal:
a) plata conferitã de încheierea contractului individual de muncã cu timp parţial;
b) plata orelor suplimentare;
c) plata cheltuielilor de transport în cazul deplasãrii în interesul serviciului, precum şi pentru deplasãrile la şi de la locul de muncã, în cazul salariaţilor care au domiciliul în altã localitate decât locul de muncã.
(2) Condiţiile de diferenţiere şi criteriile de acordare ale drepturilor prevãzute la alin. (1) se stabilesc cu acordul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 92
În raport cu activitatea prestatã, salariaţii vor primi anual un salariu de merit, în cuantum de 15% din salariul de bazã, stabilit în condiţiile legii. Beneficiarii salariilor de merit vor fi stabiliţi de comun acord de angajator şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 93
(1) Formele de organizare a muncii în sistemul de asistenţã socialã sunt urmãtoarele:
a) norma de timp;
b) alte forme stabilite, prevãzute de lege.
(2) Forma de organizare a muncii şi cea de salarizare ce ar urma sã se aplice fiecãrei activitãţi şi fiecãrui loc de muncã se stabilesc cu acordul scris al reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, în funcţie de nivelul de reprezentare.
ART. 94
(1) Angajatorul este obligat sã asigure condiţiile de muncã necesare realizãrii de cãtre fiecare salariat a sarcinilor ce-i revin.
(2) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevãzute la alin. (1), salariatul va primi cel puţin salariul de bazã, pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
ART. 95
(1) Indexarea salariilor se face potrivit legii.
(2) Nivelurile drepturilor salariale se calculeazã corelativ cu valoarea indexãrii.
ART. 96
(1) Toate drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror obligaţii bãneşti ale unitãţii.
(2) În caz de desfiinţare a unitãţii, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, iar acestea vor fi plãtite integral, înainte ca ceilalţi creditori sã-şi revendice cota-parte.
ART. 97
Angajatorii sunt obligaţi sã ţinã evidenţa în care se menţioneazã salarizarea pentru activitatea desfãşuratã în baza contractului individual de muncã, alte drepturi de care salariaţii au beneficiat şi cursurile de pregãtire şi de perfecţionare profesionalã acreditate absolvite şi sã le elibereze dovezi despre acestea, la cerere.
ART. 98
Asistenţii maternali profesionişti au suplimentar urmãtoarele drepturi salariale specifice:
a) o indemnizaţie/compensaţie bãneascã, aferentã zilelor de concediu de odihnã în care au avut copil/copii în plasament, egalã cu cuantumul indemnizaţiei de concediu de odihnã şi acordatã odatã cu aceasta;
b) un spor de 15% pentru muncã nenormatã, pentru perioada în care au copil/copii în plasament.

CAP. V
Timpul de muncã şi timpul de odihnã

ART. 99
Timpul de muncã reprezintã timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncã.
ART. 100
Pentru salariaţii angajaţi cu normã întreagã, durata normalã a timpului de muncã este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe sãptãmânã.
ART. 101
(1) Repartizarea timpului de muncã în cadrul sãptãmânii este, de regulã, uniformã, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu douã zile de repaus.
(2) În funcţie de specificul unitãţii sau al muncii prestate se poate opta şi pentru o repartizare inegalã a timpului de muncã, cu respectarea duratei normale a timpului de muncã de 40 de ore pe sãptãmânã.
ART. 102
(1) Durata maximã legalã a timpului de muncã nu poate depãşi 48 de ore pe sãptãmânã, inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin excepţie, durata timpului de muncã poate fi prelungitã peste 48 de ore pe sãptãmânã, care includ şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncã, calculatã pe o perioadã de referinţã de o lunã calendaristicã, sã nu depãşeascã 48 de ore pe sãptãmânã.
(3) La stabilirea perioadelor de referinţã prevãzute la alin. (2) nu se iau în calcul durata concediului de odihnã anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncã.
ART. 103
(1) Personalul care îşi desfãşoarã activitatea în 1 sau 2 schimburi, în unitãţi cu activitate de 5 zile pe sãptãmânã, beneficiazã de repaus sãptãmânal, sâmbãtã şi duminicã.
(2) Personalului care îşi desfãşoarã activitatea în zilele de sâmbãtã, duminicã şi sãrbãtori legale i se asigurã repausul sãptãmânal în alte zile din cursul sãptãmânii urmãtoare.
(3) Pentru personalul care lucreazã în ture se asigurã, cel puţin de 2 ori pe lunã, repausul sãptãmânal, sâmbãtã şi duminicã.
(4) Suspendarea repausului sãptãmânal al salariaţilor se poate dispune, în situaţii de forţã majorã, numai în scris şi cu acordul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 104
(1) Programul de lucru în cadrul sãptãmânii de lucru va fi stabilit prin regulamentul intern la nivelul unitãţilor, cu acordul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(2) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacã este specificat expres în contractul individual de muncã.
ART. 105
Programul de muncã şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţa salariaţilor şi sunt afişate la sediul angajatorului.
ART. 106
(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncã, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauzã, aceastã posibilitate fiind prevãzutã în regulamentul intern şi în contractul individual de muncã.
(2) Durata zilnicã a timpului de muncã individualizat este împãrţitã în douã perioade: o perioadã fixã, în care personalul se aflã simultan la locul de muncã, şi o perioadã variabilã, mobilã, în care salariatul îşi alege orele de sosire şi de plecare, cu respectarea timpului de muncã zilnic.
(3) Programul individualizat de muncã poate funcţiona numai cu respectarea dispoziţiilor art. 108 şi 110.
ART. 107
Angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncã prestate de fiecare salariat şi de a permite reprezentanţilor sindicatelor reprezentative din unitate verificarea acestei evidenţe, ori de câte ori este cazul.
ART. 108
(1) Munca prestatã în afara duratei normale a timpului de muncã sãptãmânal este consideratã muncã suplimentarã.
(2) Munca suplimentarã nu poate fi efectuatã fãrã acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţã majorã sau pentru lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlãturãrii consecinţelor unui accident.
(3) Pentru efectuarea orelor de muncã suplimentare angajatorul este obligat sã solicite în scris salariatului efectuarea acestora.
(4) Lipsa solicitãrii scrise pentru efectuarea de muncã suplimentarã exonereazã personalul angajat de rãspundere în cazul în care nu se prezintã la muncã pentru efectuarea programului suplimentar.
(5) Durata maximã de muncã suplimentarã pe parcursul unei luni este de 32 de ore.
(6) Compensarea cu timp liber a muncii suplimentare se face numai pentru încadrarea în timpul de muncã de maximum 48 de ore pe sãptãmânã şi numai dacã lipsa persoanei respective nu afecteazã bunul mers al activitãţii la locul sãu de muncã.
(7) Necesitatea acoperirii unei perioade mai mari de timp decât cea prevãzutã la alin. (5) implicã, obligatoriu, angajarea altei persoanei cu contract individual de muncã cu timp parţial.
(8) Pentru munca suplimentarã necompensatã cu ore libere plãtite, sporul salarial este de 100% din salariul de bazã.
ART. 109
Munca suplimentarã se compenseazã prin ore libere plãtite în urmãtoarele 30 de zile dupã efectuarea acesteia.
ART. 110
(1) La nivelul unitãţilor de asistenţã socialã, în funcţie de atribuţiile conferite de fişa postului, corelat cu necesarul de personal, angajatorul va stabili norme de personal specifice fiecãrui loc de muncã, cu acordul reprezentanţilor sindicatului din unitate, afiliat organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului.
(2) Pentru unitãţile de asistenţã socialã şi protecţia copilului, normativul minimal de personal se stabileşte de comun acord între autoritãţile competente şi organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(3) Anual, la nivelul fiecãrei unitãţi se analizeazã toate locurile de muncã pentru stabilirea normelor de personal şi normelor de muncã, corelat cu necesitãţile activitãţilor desfãşurate.
(4) Examinarea şi reexaminarea normelor de personal şi normelor de muncã se fac de cãtre o comisie mixtã paritarã angajator-reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, constituitã în acest scop.
ART. 111
În cazurile în care durata zilnicã a timpului de muncã este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauzã de masã şi la alte pauze, cu o duratã de minimum 30 de minute, inclusã în programul normal de lucru.
ART. 112
(1) Salariaţii au dreptul între douã zile de muncã la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
(2) Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.
ART. 113
Sunt zile nelucrãtoare zilele de repaus sãptãmânal, zilele de sãrbãtori legale şi religioase, dupã cum urmeazã:
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşte;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- prima şi a doua zi de Crãciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele douã sãrbãtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
ART. 114
(1) La locurile de muncã cu activitate specificã se pot stabili forme speciale de organizare a continuitãţii activitãţii, dupã caz, în ture, 12/24 ore, program fracţionat etc., cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(2) Pãrţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã recunosc, de comun acord, cã activitatea prestatã sâmbãtã, duminicã şi în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreazã, asigurã continuitatea activitãţilor de asistenţã socialã.
ART. 115
(1) Salariaţii care lucreazã în condiţii de muncã deosebite beneficiazã de reducerea programului normal de lucru, potrivit legii şi prezentului contract colectiv de muncã (anexa nr. 6).
(2) Reducerea timpului normal de lucru, potrivit legii şi prezentului contract colectiv de muncã, nu afecteazã nivelul veniturilor salariale şi vechimea în muncã.
ART. 116
(1) Proiectul regulamentului intern, întocmit de angajator de comun acord cu organizaţiile sindicale reprezentative din unitate, se aprobã de cãtre Colegiul director şi se aduce la cunoştinţa fiecãrui salariat, sub semnãturã.
(2) Femeile salariate care beneficiazã de reducerea timpului de lucru, potrivit legii, beneficiazã de vechime integralã în muncã.
(3) Femeile care alãpteazã beneficiazã, la cerere, de fracţionarea programului de muncã şi reducerea acestuia cu minimum 2 ore zilnic.
(4) Stabilirea orarelor flexibile nu poate duce la sporirea sarcinilor de serviciu şi la deteriorarea condiţiilor de muncã sau la diminuarea veniturilor salariale.
ART. 117
(1) La unitãţile unde programul se desfãşoarã neîntrerupt, programul de lucru din timpul zilei poate fi egal cu programul de lucru din timpul nopţii.
(2) Se considerã muncã prestatã în timpul nopţii munca prestatã în intervalul cuprins între orele 22.00 şi 6.00, cu posibilitatea abaterii cu o orã în plus sau în minus faţã de aceste limite, în cazuri excepţionale.
(3) Este considerat program în ture sistemul 8 cu 16 ore şi 12 cu 24 ore, salariatul având obligaţia efectuãrii serviciului de dimineaţã, de dupã-amiazã, de noapte, în decursul unei luni.
ART. 118
(1) Dreptul la concediu de odihnã anual plãtit este garantat tuturor salariaţilor.
(2) Dreptul la concediu de odihnã anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţãri sau limitãri.
ART. 119
(1) Durata minimã a concediului de odihnã anual este de 21 de zile lucrãtoare.
(2) Durata efectivã a concediului de odihnã anual stabilitã prin prezentul contract colectiv de muncã va fi prevãzutã în contractul individual de muncã şi se acordã proporţional cu activitatea prestatã într-un an calendaristic.
(3) Durata minimã efectivã a concediului de odihnã anual se stabileşte pentru fiecare salariat, în funcţie de vechimea în muncã astfel:
a) pentru o vechime între 0 şi 5 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) - 21 de zile lucrãtoare;
b) pentru o vechime între 5 şi 10 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) - 23 de zile lucrãtoare;
c) pentru o vechime între 10 şi 15 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) - 25 de zile lucrãtoare;
d) pentru o vechime între 15 şi 20 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) - 28 de zile lucrãtoare;
e) pentru o vechime de peste 20 de ani - 30 de zile lucrãtoare.
(4) Concediile de odihnã de la alin. (3), pct. b), c), d) şi e) se suplimenteazã cu câte o zi pentru fiecare 5 ani de vechime în sistemul de asistenţã socialã.
(5) Concediul anual de odihnã poate fi fragmentat în mai multe tranşe, dar, obligatoriu, una dintre tranşe va fi de minimum 15 zile lucrãtoare.
(6) În situaţii de forţã majorã, angajatorul poate solicita întreruperea concediului de odihnã.
(7) În cazuri deosebite, la cererea argumentatã a salariatului şi cu acordul angajatorului şi avizul organizaţiei sindicale reprezentative din unitate, concediul anual de odihnã se poate amâna pentru anul urmãtor, parţial sau în totalitate.
ART. 120
(1) Concediul de odihnã se efectueazã în fiecare an.
(2) Decalarea concediului de odihnã în altã perioadã decât în cea programatã se face cu aprobarea angajatorului şi avizul sindicatelor din unitate, afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(3) Compensarea în bani a concediului de odihnã neefectuat este permisã numai în cazul încetãrii contractului individual de muncã.
ART. 121
(1) Pentru perioada concediului de odihnã, salariatul beneficiazã de o indemnizaţie de concediu, în condiţiile art. 145 din Codul muncii şi care cuprinde:
- salariul de bazã;
- indemnizaţia de conducere;
- salariul de merit;
- sporul de vechime;
- spor pentru titlul ştiinţific de doctor;
- sporuri pentru condiţii deosebit de periculoase, periculoase, vãtãmãtoare, condiţii nedorite sau dificile, grele, pentru activitãţi ce solicitã o încordare psihicã foarte ridicatã, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate;
- alte sporuri prevãzute în anexele la prezentul contract.
(2) Indemnizaţia de concediu de odihnã se plãteşte de cãtre angajator cu 7 zile lucrãtoare înainte de plecarea în concediu.
ART. 122
(1) Concediul de odihnã poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective, independente de voinţa salariatului.
(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnã în caz de forţã majorã sau pentru interese urgente, care impun prezenţa salariatului la locul de muncã. În acest caz, angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncã, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnã.
ART. 123
(1) Salariaţii nevãzãtori, precum şi cei încadraţi în grade de invaliditate, reprezentaţi de organizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, au dreptul la un concediu de odihnã suplimentar, conform prezentului contract colectiv de muncã.
(2) Concediul suplimentar de odihnã cuvenit salariaţilor reprezentaţi de sindicatele afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã se acordã potrivit prevederilor anexei nr. 7 la prezentul contract.
ART. 124
Drepturile salariale curente cuvenite salariaţilor care efectueazã concediul anual de odihnã se acordã potrivit prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 125
(1) Salariaţii au dreptul, la cerere, la zile libere plãtite, pentru evenimente deosebite dupã cum urmeazã:
a) 5 zile lucrãtoare pentru cãsãtoria/cununia salariatului;
b) 5 zile lucrãtoare pentru naşterea/botezul unui copil, plus 10 zile dacã a urmat un curs de puericulturã;
c) 3 zile lucrãtoare pentru cãsãtoria unui copil;
d) 3 zile lucrãtoare la decesul soţului sau al unei rude a salariatului, pânã la gradul II inclusiv (pãrinţi, copii, fraţi, bunici);
e) o zi lucrãtoare cu ocazia zilei de naştere a salariatului, la data respectivã sau la diferenţã de o zi lucrãtoare;
f) 2 zile lucrãtoare pentru cãsãtoria fraţilor/surorilor;
g) o zi lucrãtoare pentru controlul medical anual;
h) donatorii de sânge, conform legii;
i) 5 zile lucrãtoare la schimbarea locului de muncã sau a domiciliului în altã localitate.

CAP. VI
Protecţia socialã a salariaţilor, membri ai sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã

ART. 126
În cazul în care organele competente din unitãţi au aprobat mãsuri de reducere a activitãţii ori de reorganizare, cu acordul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã cu privire la îndeplinirea condiţiilor de legalitate ale acestora, angajatorul are obligaţia de a comunica în scris celor în cauzã:
a) durata de preaviz;
b) dacã le oferã sau nu un alt loc de muncã ori cuprinderea într-o formã de calificare sau reorientare profesionalã;
c) adresa înaintatã la Agenţia Judeţeanã de Ocupare a Forţei de Muncã, prin care s-a soluţionat reconcilierea.
ART. 127
(1) La aplicarea efectivã a reducerii de personal, dupã reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, mãsurile vor afecta, în ordine:
a) persoanele care cumuleazã douã sau mai multe funcţii, precum şi cele care cumuleazã pensia cu salariul;
b) persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limitã de vârstã;
c) persoanele care împlinesc condiţiile de pensionare anticipatã şi anticipatã parţialã;
d) persoanele care au fost sancţionate disciplinar, în mod repetat, în ultimele 12 luni;
e) persoanele care au fost angajate în cadrul unitãţii în ultimele 12 luni.
(2) Pentru luarea mãsurilor de desfacere a contractelor individuale de muncã vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii:
a) dacã mãsura afecteazã doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, se desface contractul individual de muncã al salariatului cu venitul cel mai mic, dacã soţii nu convin altfel;
b) mãsura sã afecteze în ultimul rând membrii familiilor monoparentale care au în îngrijire copii, precum şi salariaţii care mai au cel mult 3 ani pânã la pensionarea anticipatã sau anticipatã parţialã.
(3) În cazul în care mãsura desfacerii contractului individual de muncã ar afecta un salariat care urmeazã un curs de calificare, reprofilare, specializare sau de perfecţionare a pregãtirii profesionale, acesta având încheiat un contract cu unitatea, de prestare a activitãţii pe o anumitã perioadã de timp, administraţia nu-i va putea solicita despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucratã pânã la împlinirea termenului.
ART. 128
(1) Unitatea care îşi reia sau îşi extinde activitatea într-o perioadã de 12 luni de la luarea mãsurilor de desfacere a contractului individual de muncã al categoriilor de salariaţi menţionate în art. 127 are obligaţia sã anunţe în scris despre aceasta organizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract şi sã facã publicã mãsura prin mass-media, salariaţii având obligaţia prezentãrii pentru reîncadrare în termen de 10 zile de la data anunţului.
(2) Angajatorii rãspund pentru prejudicii aduse persoanelor, potrivit legii, ca urmare a nerespectãrii prevederilor alin. (1).
(3) În caz de modificare a profilului unitãţii, salariaţii membri ai organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã au dreptul de a rãmâne la acelaşi loc de muncã, dupã caz, compatibil cu specificul unitãţii.
ART. 129
Salariaţii care se pensioneazã pentru limitã de vârstã îşi primesc drepturile potrivit legii şi prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 130
(1) Salariaţii beneficiazã de ajutoare de deces conform legislaţiei în vigoare. Cuantumul acestora se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat şi fãcut public de cãtre Casa Naţionalã de Pensii şi Asigurãri Sociale.
(2) La nivel de unitate, prin contractul colectiv de muncã se pot stabili şi alte drepturi.
ART. 131
(1) În cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau în legãturã cu munca, angajatorul este obligat sã ia urmãtoarele mãsuri:
a) sã consemneze datele cercetãrii accidentului de muncã într-un proces-verbal, care sã prevadã cauzele, împrejurãrile, normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate, persoanele rãspunzãtoare de aceste nerespectãri, sancţiunile aplicate, mãsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente şi înregistrarea accidentului;
b) înregistrarea accidentului de muncã, fãcutã prin procesul-verbal, se comunicã Inspectoratului teritorial de muncã.
(2) În cazul bolilor profesionale survenite ca urmare a factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de muncã, precum şi ca urmare a suprasolicitãrii diferitelor organe sau sisteme în procesul de muncã, angajatorul este obligat sã comunice organizaţiilor sindicale din unitate, afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, inspectoratelor teritoriale de muncã şi direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi ale municipiului Bucureşti apariţia acestor boli.
(3) Persoanele care au contractat o boalã profesionalã vor fi redistribuite în alte locuri de muncã cu avizul Inspectoratului teritorial de muncã şi al organizaţiilor sindicale din unitate, afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale vor urmãri respectarea prevederilor alin. (1), (2) şi (3), iar în cazul nerespectãrii acestora vor fi sesizate organele abilitate sã aplice sancţiunile prevãzute de lege.
ART. 132
Compensarea biletelor de odihnã, tratament şi recuperare acordate tuturor salariaţilor din domeniul asistenţei sociale şi personalului care lucreazã în structura de conducere şi execuţie a organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã este suportatã din bugetul destinat în acest scop de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, potrivit legii. Gestionarea biletelor se face de cãtre organizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 133
Angajatorul este obligat sã acorde tichete de masã tuturor salariaţilor din unitãţile de asistenţã socialã pe întreaga perioadã în care nu existã dispoziţii contrare exprese emise de Parlament sau de Guvernul României.
ART. 134
Contravaloarea deplasãrii salariaţilor cu mijloacele de transport în comun, în interes de serviciu, este suportatã integral de angajator.
ART. 135
(1) Dupã efectuarea concediului legal acordat pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani, salariata membrã de sindicat poate beneficia de încã un an concediu fãrã platã, postul rãmânând temporar vacant şi neputând fi desfiinţat, pe timpul cât aceasta se aflã în asemenea situaţie.
(2) La întoarcerea din concediul de odihnã fãrã platã, salariata va fi încadratã pe postul avut iniţial, toate drepturile aferente locului de muncã urmând a fi acordate integral.
(3) Contractul individual de muncã nu poate fi desfãcut din motive neimputabile angajatului pe perioada efectuãrii concediului de creştere a copilului şi nici în primul an de la reluarea activitãţii.
ART. 136
Salariata care întrerupe concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani beneficiazã de reducerea programului normal de lucru cu 2 ore/zi, fãrã a-i afecta salariul şi vechimea în muncã.
ART. 137
Salariatele gravide, reprezentate de organizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, începând cu luna a V-a de sarcinã, beneficiazã de scutire în ceea ce priveşte obligativitatea efectuãrii turei de noapte sau a gãrzilor, la cerere, şi de posibilitatea schimbãrii locului de muncã.
ART. 138
Pentru asigurarea respectãrii demnitãţii tuturor salariaţilor, prin regulamentele interne de la nivel de unitate se stabilesc prevederi exprese de prevenire şi combatere a situaţiilor de violenţã şi hãrţuire sexualã la locul de muncã, conform anexei nr. 11.
ART. 139
(1) Serviciile, prestaţiile medicale şi medicaţia pentru care, potrivit reglementãrilor în vigoare, se prevede perceperea unor taxe şi contribuţii personale din partea asiguraţilor sunt asigurate gratuit pentru salariaţii unitãţilor de asistenţã socialã şi membrii de familie ai acestora, reprezentaţi de organizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(2) Facilitãţile prevãzute la alin. (1) vor fi stabilite prin actul administrativ al autoritãţilor competente.

CAP. VII
Formarea profesionalã

ART. 140
(1) Prin termenul de formare profesionalã se înţelege orice procedurã prin care un salariat dobândeşte o calificare, se specializeazã sau se perfecţioneazã şi pentru care obţine o diplomã sau un certificat care atestã aceste situaţii, eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare.
(2) Dobândirea unei specialitãţi şi/sau lãrgirea domeniului de competenţã a personalului de specialitate se fac potrivit reglementãrilor în vigoare.
(3) Activitatea de formare şi perfecţionare profesionalã cuprinde şi domeniul relaţiilor de muncã, management, dreptul la asociere şi libertãţile sindicale şi patronale.
(4) Pãrţile convin asupra necesitãţii şi obligativitãţii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie.
(5) Formarea profesionalã a tuturor categoriilor de salariaţi va fi organizatã şi suportatã pe cheltuiala angajatorului (unitãţii), în limita sumelor prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu aceastã destinaţie.
ART. 141
(1) Formarea profesionalã a salariaţilor are urmãtoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncã;
b) obţinerea unei calificãri profesionale;
c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncã şi perfecţionarea pregãtirii profesionale pentru ocupaţia de bazã;
d) reconversia profesionalã determinatã de restructurãri socio-economice;
e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activitãţilor profesionale;
f) prevenirea riscului şomajului;
g) promovarea în muncã şi dezvoltarea carierei profesionale.
(2) Formarea profesionalã şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale.
ART. 142
Formarea profesionalã a salariaţilor se poate realiza prin urmãtoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de cãtre angajator sau de cãtre furnizorii de servicii de formare profesionalã din ţarã sau din strãinãtate;
b) stagii de adaptare profesionalã la cerinţele postului şi ale locului de muncã;
c) stagii de practicã şi specializare în ţarã şi strãinãtate;
d) ucenicie organizatã la locul de muncã;
e) formare individualizatã;
f) alte forme de pregãtire convenite între angajator şi salariat.
ART. 143
(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesionalã pentru toţi salariaţii, dupã cum urmeazã:
a) cel puţin o datã la 2 ani, dacã au cel puţin 21 de salariaţi;
b) cel puţin o datã la 3 ani, dacã au sub 21 de salariaţi.
(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionalã, asiguratã în condiţiile alin. (1), se suportã de cãtre angajatori.
ART. 144
(1) Planul de formare profesionalã elaborat anual de cãtre angajatorul persoanã juridicã, care are mai mult de 20 de salariaţi, împreunã cu organizaţiile profesionale corespunzãtoare şi cu acordul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, va fi adus la cunoştinţa salariaţilor.
(2) Planul de formare profesionalã va fi elaborat astfel încât prin diversele forme de pregãtire sã poatã trece, de douã ori, salariaţii în primii 5 ani de activitate şi, periodic, ceilalţi salariaţi.
(3) Programarea individualã se face de cãtre angajator cu consultarea salariatului în cauzã, cu aprobarea şefului sãu direct şi cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(4) Participarea la cursuri de formare profesionalã, cu scoaterea din producţie, la cererea salariatului poate fi inclusã în planul de formare profesionalã numai cu aprobarea angajatorului şi cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 145
(1) Salariaţii nou angajaţi în unitate, la solicitarea şefului direct şi cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, pot participa la stagii de adaptare profesionalã.
(2) Participã la cursuri de adaptare profesionalã toţi salariaţii aflaţi la prima angajare într-o unitate de asistenţã socialã, salariaţii care au lucrat în altã unitate cu alt specific şi salariaţii care s-au reangajat în unitate dupã o perioadã de cel puţin 5 ani de întrerupere.
(3) Stagiile de adaptare profesionalã se organizeazã de cãtre angajator.
ART. 146
Cursurile de formare organizate de sindicate şi patronate sunt creditate prin conţinutul lor cu pregãtirea şi perfecţionarea profesionalã.
ART. 147
Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã participã, în calitate de membru cu drepturi depline, la toate nivelurile, la examenele care certificã pregãtirea şi perfecţionarea profesionalã şi managerialã şi la concursurile de ocupare a posturilor.

CAP. VIII
Drepturile sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã

ART. 148
Pãrţile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi libertatea de opinie.
ART. 149
(1) a) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare participã la şedinţele Colegiului director sau ale celorlalte organe de conducere similare ale unitãţilor de asistenţã socialã.
b) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã participã la toate şedinţele Consiliului judeţean sau local şi la şedinţele comisiilor de specialitate din cadrul acestora, ori de câte ori se dezbat proiecte de hotãrâri care vizeazã activitatea din domeniul asistenţei sociale.
(2) Pãrţile garanteazã aplicarea prevederilor legislaţiei muncii, precum şi a dispoziţiilor legale în materie.
(3) La cererea expresã a membrilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, aceştia pot fi asistaţi de reprezentanţii federaţiilor şi confederaţiilor în susţinerea unor drepturi şi cereri, la toate nivelurile.
ART. 150
(1) Anunţarea şedinţelor menţionate în art. 149 alin. (1) şi a ordinii de zi se face în scris, înainte cu minimum 72 de ore.
(2) Angajatorul se obligã sã punã la dispoziţia reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã toate documentele necesare susţinerii activitãţii sindicale.
(3) Hotãrârile Colegiului director vor fi comunicate în scris, în termen de 48 de ore de la data emiterii hotãrârii, reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã participã, ca membri, în toate comisiile implicate în activitatea sistemului de asistenţã socialã, la toate nivelurile.
ART. 151
(1) Angajatorul va permite membrilor sindicatelor şi patronatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã sã urmeze cursurile de formare organizate de sindicate şi patronate; în perioada respectivã, cursantul beneficiazã de toate drepturile aferente locului de muncã, pentru o perioadã de pânã la 15 zile lucrãtoare/an. Administraţia va sprijini constituirea unui fond destinat activitãţilor de formare, prin atragerea unor surse de la bugetul de stat, fond ce urmeazã a fi administrat prin acordul partenerilor sociali.
(2) Persoanele alese în structurile de conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã beneficiazã de reducerea programului normal lunar de lucru cu 5 zile lucrãtoare, cumulat sau fragmentat.
(3) În cazurile prevãzute la alin. (1) şi (2) din prezentul articol, drepturile salariale cuvenite se pãstreazã integral.
(4) Activitatea liderilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã este asimilatã ca vechime în activitate managerialã.
ART. 152
În vederea stabilirii unor servicii şi dotãri comune, prin acordul pãrţilor, administraţia şi organizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã pot stabili cote procentuale de participare la acţiunea respectivã.
ART. 153
(1) Angajatorul este obligat sã asigure în incinta unitãţii, gratuit, spaţiul şi dotãrile necesare funcţionãrii sindicatului.
(2) Unitãţile, aşa cum sunt definite în sensul prezentului contract colectiv de muncã, se obligã sã asigure în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul, mijloacele şi mobilierul necesare, precum şi accesul la echipamentul de biroticã al unitãţii.
ART. 154
Încasarea cotizaţiei se face prin statele de platã ale unitãţilor, în baza acordului salariaţilor, membri ai organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã. Reţinerea cotizaţiei, virarea acesteia în conturile sindicatului afiliat la una din organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract şi înştiinţarea privind persoanele cãrora li s-a efectuat operaţiunea se constituie în sarcinã curentã de serviciu - potrivit avizului favorabil emis de Ministerul Finanţelor Publice şi de Ministerul Sãnãtãţii.
ART. 155
(1) Angajatorul recunoaşte drepturile salariaţilor reprezentaţi de organizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã de a susţine şi de a participa neîngrãdit la acţiuni sindicale, potrivit prevederilor legale, în aceastã perioadã obligându-se sã nu procedeze la angajãri temporare în locul celor aflaţi în grevã.
(2) Angajatorul se obligã sã ia mãsuri disciplinare împotriva celor care încearcã sau împiedicã exercitarea dreptului de participare a salariaţilor la acţiuni sindicale, organizate în condiţiile legii.

CAP. IX
Dispoziţii finale

ART. 156
(1) În baza prezentului contract colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã se pot încheia contracte colective de muncã la nivelul unitãţilor, potrivit procedurilor din anexa nr. 1.
(2) Prevederile prezentului contract colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã sunt considerate de drept minime şi obligatorii şi nu pot fi omise la elaborarea standardelor sau altor acte normative emise de administraţie.
(3) În unitãţile în care nu se încheie contract colectiv de muncã se aplicã prevederile prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 157
Pãrţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã asigurã aplicarea acestuia la toate nivelurile.
ART. 158
În toate situaţiile de reorganizare, restructurare, de modificare a sursei şi modului de finanţare pentru unitãţi, secţii, compartimente şi servicii, externalizãri servicii etc., angajatorul care predã este obligat sã transmitã, iar angajatorul care preia este obligat sã garanteze respectarea clauzelor prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 159
Prevederile prezentului contract colectiv de muncã se aplicã de drept salariaţilor reprezentaţi de organizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale acestui contract şi produce efecte pentru toţi salariaţii, potrivit legii.
ART. 160
Salariaţii membri ai organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã au dreptul sã poarte la echipamentul de protecţie însemnele organizaţiilor sindicale specifice.
ART. 161
Administraţia şi conducerile unitãţilor sunt rãspunzãtoare de aplicarea şi garantarea prevederilor contractului colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã.
ART. 162
Aplicarea prevederilor contractelor colective de muncã încheiate este obligatorie. Nerespectarea clauzelor atrage rãspunderea, potrivit legii.
ART. 163
Pãrţile vor susţine de comun acord drepturile prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã pentru care sunt prevãzute reglementãri legale suplimentare.
ART. 164
Toate documentele semnate de toate pãrţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã sunt incluse, de drept, în conţinutul prezentului contract, ca acte adiţionale.
ART. 165
(1) Pãrţile se obligã ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncã, sã nu promoveze şi sã nu susţinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncã, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
(2) Pentru aplicarea unor clauze ale prezentului contract colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã, la cererea reprezentanţilor pãrţilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, administraţia va emite acte administrative specifice.
ART. 166
Administraţia va susţine toate iniţiativele legislative şi modificãrile actelor normative, de naturã sã îmbunãtãţeascã prevederile prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 167
Prevederile prezentului contract colectiv de muncã se aplicã lucrãtorilor din unitãţile de asistenţã socialã în care sunt constituite organizaţii sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã. Nominalizarea unitãţilor se va face de cãtre oricare dintre organizaţiile sindicale semnatare, în termen de 15 zile de la înregistrarea prezentului contract. Orice modificare/completare ulterioarã a unitãţilor de asistenţã socialã în care se aplicã prezentul CCM va fi notificatã celorlalte pãrţi de cãtre oricare dintre organizaţiile sindicale semnatare, în termen de 10 zile de la data modificãrii/completãrii.
ART. 168
Prezentul contract colectiv de muncã, încheiat în 6 exemplare, îşi produce efectele de la data înregistrãrii la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.

PĂRŢILE SEMNATARE

INSTITUŢII/ORGANIZAŢII PATRONALE ORGANIZAŢII SINDICALE
Autoritatea Naţionalã pentru Confederaţia Naţionalã Sindicalã
Protecţia Drepturilor Copilului "Cartel ALFA"
Mariela Neagu, Adrian George Cojocaru - vicepreşedinte
secretar de stat
Federaţia Naţionalã Sindicalã din Asistenţã Socialã
Autoritatea Naţionalã pentru şi Protecţia Copilului F.N.S. PRO.ASIST
Persoanele cu Handicap Marius-Leonardo Oroşanu - preşedinte

Uniunea Naţionalã a Consiliilor
Judeţene din România
p. Liviu Nicolae Dragnea - preşedinte CNSLR-FRĂŢIA
Marius Petcu - preşedinte

Federaţia Sanitas
Adrian Bârea - prim-vicepreşedinte


ANEXA 1

NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVELUL UNITĂŢII/INSTITUŢIEI

1. În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentului Contract colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã, organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract vor împuternici sindicatele reprezentative din unitãţile de asistenţã socialã, potrivit legii, pentru negocierea contractelor colective de muncã la nivel de unitãţi/instituţii.
2. Prevederile contractelor individuale de muncã vor fi puse de acord cu prevederile contractului colectiv de muncã la nivelul unitãţii/instituţiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.
3. a) Neînţelegerile privind încheierea contractului colectiv de muncã la nivelul unitãţii/instituţiei vor fi conciliate în prezenţa reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu participarea împuterniciţilor abilitaţi ai patronatului şi ai sindicatului.
b) În cazul menţinerii unor puncte divergente şi dupã conciliere şi al neacceptãrii procedurii de mediere, sindicatele pot continua derularea acţiunilor sindicale din programul de revendicãri.

ANEXA 2

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI PARITARE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

1. Comisia paritarã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã va fi compusã din 5 reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului CCM şi 5 reprezentanţi ai angajatorilor. Membrii comisiei paritare sunt desemnaţi de pãrţile semnatare în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
2. Comisia se va întruni la cererea oricãruia dintre membrii sãi, în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la formularea cererii, şi va adopta hotãrâri valabile prin consens, în prezenţa a 3/4 din numãrul total al membrilor.
3. Comisia va fi prezidatã, prin rotaţie, de cãtre un reprezentant al fiecãrei pãrţi, ales în şedinţa respectivã.
4. Hotãrârea adoptatã potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru pãrţile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
6. Comisia paritarã este împuternicitã sã interpreteze prevederile contractului colectiv de muncã, în aplicare, în funcţie de condiţiile concrete şi de posibilitãţile unitãţilor, la solicitarea uneia dintre pãrţi.


ANEXA 3

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE DISCIPLINĂ LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

1. Comisia de disciplinã este compusã dintr-un preşedinte (desemnat de conducãtorul unitãţii) şi 4 membri, pentru un mandat egal cu perioada de aplicabilitate a contractului colectiv de muncã la nivel de unitate.
2. Membrii comisiei de disciplinã constituite la nivelul unei unitãţi sunt desemnaţi astfel:
a) 2 membri titulari şi un supleant, de cãtre conducãtorul unitãţii;
b) 2 membri titulari şi un supleant de cãtre organizaţia sindicalã reprezentativã a unitãţii afiliate la organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract.
3. Secretariatul comisiei este asigurat de cãtre administraţie.
4. Comisia îşi desfãşoarã activitatea numai în prezenţa tuturor membrilor, emite rapoarte şi ia hotãrâri cu 2/3 din voturile exprimate de preşedinte şi cei 4 membri.
5. Comisia de disciplinã are urmãtoarele atribuţii:
a) cerceteazã abaterile disciplinare pentru care a fost sesizatã;
b) stabileşte aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare conform legii;
c) întocmeşte rapoarte cu privire la fiecare cauzã pentru care a fost sesizatã, pe care le înainteazã conducãtorului unitãţii.
6. Preşedintele comisiei de disciplinã are urmãtoarele atribuţii principale:
a) stabileşte locul, data şi ora când au loc şedinţele comisiei de disciplinã;
b) conduce şedinţele comisiei de disciplinã;
c) coordoneazã activitatea comisiei de disciplinã şi a secretarului acesteia;
d) reprezintã comisia de disciplinã în faţa conducãtorului unitãţii.
7. Secretarul comisiei de disciplinã nu are drept de vot şi are urmãtoarele atribuţii:
a) înregistreazã sesizarea;
b) convoacã, la cererea preşedintelui comisiei de disciplinã, membrii comisiei de disciplinã, persoana care a fãcut sesizarea şi persoanele care urmeazã sã fie audiate;
c) redacteazã şi semneazã, alãturi de membrii comisiei de disciplinã şi de preşedintele acesteia, procesul-verbal al şedinţelor comisiei de disciplinã;
d) redacteazã şi semneazã, alãturi de membrii comisiei de disciplinã şi de preşedintele acesteia, documentele emise de comisia de disciplinã şi le înainteazã conducãtorului unitãţii;
e) ţine evidenţele sesizãrilor şi ale rapoartelor şi efectueazã alte lucrãri necesare în vederea desfãşurãrii activitãţii comisiei de disciplinã.
8. Comisia de disciplinã poate fi sesizatã de:
a) conducãtorul unitãţii;
b) conducãtorul compartimentului în care îşi desfãşoarã activitatea salariatul a cãrui faptã este sesizatã;
c) orice persoanã care se considerã vãtãmatã prin fapta unui salariat.
9. Sesizarea trebuie sã cuprindã:
a) numele, prenumele, domiciliul şi, dupã caz, locul de muncã şi funcţia deţinutã de persoana care a formulat sesizarea;
b) numele, prenumele şi, dacã este posibil, compartimentul în care îşi desfãşoarã activitatea salariatul a cãrui faptã este sesizatã;
c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizãrii;
d) ataşarea dovezilor pe care se sprijinã sesizarea;
e) data şi semnãtura.
10. Sesizarea se formuleazã în scris şi este însoţitã, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susţin.
11. Sesizarea se poate face în termen de cel mult 15 zile lucrãtoare de la data luãrii la cunoştinţã de cãtre persoanele prevãzute la alin. (1), iar comisia se va întruni în cel mult o lunã de la data înregistrãrii sesizãrii.
12. Indiferent cãrei unitãţi îi este adresatã sesizarea, aceasta se depune de cãtre persoana care a întocmit-o la secretarul comisiei de disciplinã, care are obligaţia sã o înregistreze şi sã o prezinte preşedintelui comisiei de disciplinã în termen de maximum douã zile de la data înregistrãrii.
13. În luna în care comisia îşi desfãşoarã activitatea, preşedintele, membrii şi secretarul vor primi o indemnizaţie de şedinţã de minimum 5% din salariul de încadrare.
14. Prin contractele colective la nivel de unitate se pot face precizãri şi prevederi suplimentare privind activitatea comisiei de disciplinã.


ANEXA 4

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
încheiat şi înregistrat sub nr. ..../.... în registrul
general de evidenţã al salariaţilor

A. Pãrţile contractului
Angajatorul - persoana juridicã/fizicã ............., cu sediul/domiciliul în ............., înregistratã la registrul comerţului/autoritãţile administraţiei publice din .............. sub nr. ........, cod fiscal ........., telefon ............, reprezentatã legal prin ............, în calitate de ................., şi salariatul/salariata - domnul/doamna ...................., domiciliat/domiciliatã în localitatea ................, str. .................... nr. ........, judeţul ................., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrţii de identitate/paşaportului seria ......... nr. .........., eliberat/eliberate de ............... la data de ............., CNP .............., permis de muncã seria ........... nr. ........... din data de ............, au încheiat prezentul contract individual de muncã în urmãtoarele condiţii, asupra cãrora au convenit:
B. Obiectul contractului: ................................
C. Durata contractului:
a) nedeterminatã, salariatul/salariata ............... urmând sã înceapã activitatea la data de ...............;
b) determinatã, de ........... luni, pe perioada cuprinsã între data de ............ şi data de .........../pe perioada suspendãrii contractului individual de muncã al titularului de post.
D. Locul de muncã
1. Activitatea se desfãşoarã la .........................
2. În lipsa unui loc de muncã fix, salariul va desfãşura activitatea astfel: ........
E. Felul muncii
Funcţia/meseria .............. conform Clasificãrii ocupaţiilor din România
F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevãzute în fişa postului, anexã la contractul individual de muncã.
G. Condiţii de muncã:
1. Activitatea se desfãşoarã în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestatã se desfãşoarã în condiţii normale/deosebite/speciale de muncã, potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O normã întreagã, durata timpului de lucru fiind de ....... ore/zi, ...... ore/sãptãmânã.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: ......... (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncã aplicabil.
2. O fracţiune de normã de ...... ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), ......... ore/sãptãmânã.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: ........ (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncã aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţã majorã sau pentru alte lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlãturãrii consecinţelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihnã este de ............ zile lucrãtoare, în raport cu durata muncii (normã întreagã, fracţiune de normã).
De asemenea, beneficiazã de un concediu suplimentar de .......... .
J. Salariul:
1. Salariul de bazã lunar brut: ............ lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ..................;
b) indemnizaţii .............;
c) alte adaosuri ........... .
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreazã ori în zilele de sãrbãtori legale se compenseazã cu ore libere plãtite sau se plãtesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncã aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plãteşte salariul este/sunt ........... .
K. Drepturi şi obligaţii ale pãrţilor privind securitatea şi sãnãtatea în muncã:
a) echipament individual de protecţie .................;
b) echipament individual de lucru .....................;
c) materiale igienico-sanitare ........................;
d) alimentaţie de protecţie ...........................;
e) alte drepturi şi obligaţii privind sãnãtatea şi securitatea în muncã .............
L. Alte clauze:
a) perioada de probã este de ..................
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ......... zile lucrãtoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncã;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncã;
d) în cazul în care salariatul urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea în strãinãtate, informaţiile prevãzute la <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regãsi şi în contractul individual de muncã;
e) alte clauze.
M. Drepturi şi obligaţii generale ale pãrţilor
1. Salariatul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusã;
b) dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal;
c) dreptul la concediu de odihnã anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sãnãtate în muncã;
f) dreptul la formare profesionalã, în condiţiile actelor adiţionale;
g) dreptul de a face parte dintr-un sindicat.
2. Salariatului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncã sau, dupã caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţã de angajator, în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta mãsurile de securitate şi sãnãtate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitãţii lor;
b) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sã constate sãvârşirea abaterilor disciplinare şi sã aplice sancţiunile corespunzãtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncã aplicabil şi regulamentului intern.
4. Angajatorului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) sã acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncã, din contractul colectiv de muncã aplicabil şi din lege;
b) sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã şi condiţiile corespunzãtoare de muncã;
c) sã informeze salariatul asupra condiţiilor de muncã şi asupra elementelor care privesc desfãşurarea relaţiilor de muncã;
d) sã elibereze, la cerere, toate documentele care atestã calitatea de salariat a solicitantului;
e) sã asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract individual de muncã se completeazã cu dispoziţiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncã aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ....../...... la Direcţia de Muncã şi Protecţie Socialã a Judeţului ............./Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executãrii contractului individual de muncã impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
Prezentul contract individual de muncã s-a încheiat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncã sunt soluţionate de instanţa judecãtoreascã competentã material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
............. .............


Reprezentant legal,
...........................


Pe data de ................, prezentul contract înceteazã în temeiul <>art. ........ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.


Angajator,
..............ANEXA 5

Locurile de muncã, categoriile de personal şi mãrimea concretã a sporurilor în raport cu condiţiile în care se desfãşoarã activitatea, precum şi condiţiile de acordare a acestora

ART. 1
Prezenta anexã stabileşte locurile de muncã, categoriile de personal şi mãrimea concretã a sporurilor în raport cu condiţiile în care se desfãşoarã activitatea, precum şi condiţiile de acordare a acestora.
ART. 2
Locurile de muncã, categoriile de personal, mãrimea concretã a sporului sunt prevãzute în prezenta, dupã cum urmeazã:
a) anexa nr. 5.1 pentru activitatea desfãşuratã în condiţii periculoase, precum şi în condiţii periculoase sau vãtãmãtoare;
b) anexa nr. 5.2 pentru condiţii deosebit de periculoase;
c) anexa nr. 5.3 pentru activitãţi ce solicitã o încordare psihicã foarte ridicatã sau care se desfãşoarã în condiţii deosebite;
d) anexa nr. 5.4 pentru personalul care lucreazã în unitãţi de asistenţã socialã, instituţii, centre rezidenţiale sau altele aflate în mediul rural, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate.
ART. 3
În raport cu condiţiile în care se desfãşoarã activitatea, sporurile se grupeazã astfel:
- grupa I - spor pentru condiţii deosebit de periculoase, condiţii periculoase şi condiţii periculoase sau vãtãmãtoare;
- grupa a II-a - spor pentru activitãţi ce solicitã o încordare psihicã foarte ridicatã sau care se desfãşoarã în condiţii deosebite şi pentru unitãţi de asistenţã socialã cu specific deosebit, stabilite în condiţiile legii;
- grupa a III-a - spor pentru condiţii grele de muncã;
- grupa a IV-a - spor pentru personalul care lucreazã în unitãţi de asistenţã socialã aflate în localitãţi cu condiţii deosebite de muncã sau unde atragerea personalului se face cu greutate.
ART. 4
În situaţia în care unele categorii de personal, datoritã specificului activitãţii, îşi desfãşoarã activitatea în locuri de muncã care se regãsesc în una sau mai multe grupe, vor beneficia de un singur spor aferent fiecãrei grupe, şi anume de cel mai mare.
ART. 5
Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase, periculoase şi periculoase sau vãtãmãtoare de muncã se acordã pe bazã de "Buletine de determinare prin expertizare a locurilor de muncã".
Buletinele de determinare prin expertizare se elibereazã de compartimentele de specialitate din cadrul direcţiilor de sãnãtate publicã şi se avizeazã de cãtre Inspectoratul teritorial de muncã, care constatã dacã instalaţiile de protecţie a muncii funcţioneazã normal.
ART. 6
La stabilirea concretã a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate, se vor avea în vedere urmãtoarele criterii:
a) riscul de îmbolnãvire şi de accidentare;
b) solicitarea nervoasã;
c) indicii de morbiditate.
ART. 7
La acordarea sporului pentru condiţii deosebit de periculoase, periculoase, periculoase sau vãtãmãtoare s-au avut în vedere urmãtorii factori care determinã încadrarea locului de muncã în una din cele trei categorii:
a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;
b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;
d) existenţa unor condiţii de muncã ce implicã un efort fizic mare, în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibraţii;
e) existenţa unor condiţii de muncã ce implicã o suprasolicitare nervoasã, determinatã de un risc de accidentare sau de îmbolnãvire;
f) structura şi nivelul morbiditãţii în raport cu specificul locului de muncã;
g) alte condiţii de muncã vãtãmãtoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematurã a organismului.
ART. 8
(1) În toate cazurile în care se menţioneazã personalul din unitãţi, secţii, compartimente, centre, complexe etc. se va înţelege întregul personal al unitãţilor, secţiilor, compartimentelor, centrelor, complexelor etc. respective.
(2) În celelalte cazuri când se menţioneazã personalul de specialitate din unitãţile de asistenţã socialã sau se enumerã anumite categorii de personal se înţelege numai personalul cuprins în categoriile respective, conform nomenclatorului de funcţii în vigoare.
ART. 9
În unitãţile care au în structurã centre, module, secţii sau compartimente de diferite profile se acordã spor numai personalului care lucreazã cel puţin jumãtate din timpul lunar de lucru în centrele, modulele, secţiile sau compartimentele prevãzute în anexele nr. 5.1 - 5.4 (HIV/SIDA, TBC, boli infecţioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantilã etc.).
ART. 10
Beneficiazã de spor conform anexelor întregul personal care lucreazã în secţiile şi compartimentele exterioare care au sediul separat de unitatea cu personalitate juridicã în profil HIV/SIDA, TBC, boli infecţioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantilã etc.
ART. 11
Personalul altor unitãţi, precum şi personalul din alte compartimente din aceeaşi unitate, care îşi desfãşoarã activitatea la unul din locurile de muncã prevãzute în anexele nr. 5.1 - 5.4, beneficiazã de sporul prevãzut la locurile de muncã respective, proporţional cu timpul cât presteazã activitate la locul de muncã nominalizat.
ART. 12
Personalul care în cadrul programului normal de muncã îşi desfãşoarã activitatea fracţionat la mai multe locuri de muncã, prevãzute în anexele nr. 5.1 - 5.4 cu sporuri diferite, va beneficia de sporul prevãzut pentru fiecare loc de muncã, în funcţie de timpul efectiv prestat în aceste locuri. Evidenţa timpului lucrat efectiv (în ore şi zile) în diferite locuri de muncã unde se acordã spor în procente diferite, precum şi certificarea efectuãrii acestuia se fac de cãtre şeful fiecãrui compartiment.
ART. 13
Cuantumul sporului se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bazã în luna respectivã, corespunzãtor timpului efectiv lucrat la locurile de muncã prevãzute în anexele nr. 5.1 - 5.4.
ART. 14
Nominalizarea personalului care beneficiazã de spor pe locuri de muncã se face de cãtre şeful ierarhic superior şi se aprobã de ordonatorul de credite, cu acordul organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã la nivelul unitãţilor de asistenţã socialã.
ART. 15
Cuantumul concret al sporurilor, în limitele prevãzute în anexele nr. 5.1 - 5.4 se stabileşte de comun acord între angajator şi reprezentanţii organizaţiilor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 16
Unitãţile vor lua toate mãsurile necesare care sã conducã la îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã pentru toate categoriile de personal, raportând anual organizaţiilor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã asupra acţiunilor întreprinse, a fondurilor cheltuite şi a rezultatelor obţinute.
ART. 17
Prevederile anexelor nr. 5.1 - 5.4 se aplicã cel mai târziu începând cu data de 1.01.2008.


ANEXA 5.1

Locurile de muncã, categoriile de personal, mãrimea concretã a sporurilor pentru salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii periculoase şi în condiţii periculoase sau vãtãmãtoare

A. Spor pentru condiţii periculoase: spor de 7% din salariul de bazã:
1. personalul administrativ care lucreazã la dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare şi personalul mediu sanitar de igienã din instituţiile de asistenţã socialã;
2. personalul din spãlãtorii, cãlcãtorii, sterilizare;
3. medicii.
B. Spor pentru condiţii periculoase sau vãtãmãtoare: spor de 10% din salariul de bazã:
1. personalul care lucreazã la prepararea hranei;
2. personalul muncitor care lucreazã la exploatarea centralelor termice cu cãrbune sau pãcurã.


ANEXA 5.2

Locurile de muncã, categoriile de personal şi mãrimea concretã a sporurilor pentru personalul care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii deosebit de periculoase

A. Spor de 75% - 100% din salariul de bazã:
1. personalul de specialitate din domeniul asistenţei sociale, medico-sanitar şi personalul auxiliar din aceste domenii, care îşi desfãşoarã activitatea în compartimentele în care sunt gãzduiţi şi îngrijiţi bolnavi de SIDA sau TBC şi boli infecto-contagioase;
2. personalul care lucreazã în centrele de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap;
3. personalul care lucreazã în centre de plasament, centre de urgenţã, centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice, centre de îngrijire şi asistenţã, case de tip familial şi complexe de servicii, locuinţe protejate şi alte structuri rezidenţiale sau familiale cu specific similar sau echivalent, care gãzduiesc şi îngrijesc copii sau adulţi cu handicap.
B. Spor de 50-75% din salariul de bazã:
1. personalul de specialitate din domeniul asistenţei sociale, medico-sanitar şi personalul auxiliar din aceste domenii, care îşi desfãşoarã activitatea în centrele de primire în regim de urgenţã, centre sociale de urgenţã pentru persoane fãrã adãpost;
2. muncitorii şi personalul de îngrijire care asigurã supravegherea persoanelor cu tulburãri psihice din cadrul centrelor rezidenţiale pentru persoane vârstnice, centre de îngrijire şi asistenţã şi alte centre cu specific similar sau asemãnãtor.
C. Spor de 50% din salariul de bazã:
1. personalul TESA, muncitorii şi personalul de deservire din centrele de plasament, centrele de urgenţã, centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice, centre de îngrijire şi asistenţã, centre de recuperare şi reabilitare, case de tip familial, complexe de servicii care gãzduiesc şi îngrijesc în proporţie de cel puţin 30% persoane cu boli psihice sau persoane cu handicap.

ANEXA 5.3

Locurile de muncã, categoriile de personal şi mãrimea concretã a sporurilor pentru personalul care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii ce solicitã o încordare psihicã foarte ridicatã sau a cãrui activitate se desfãşoarã în condiţii deosebite

Spor de 20 - 25% din salariul de bazã:
1. personalul de specialitate din domeniul asistenţei sociale, medico-sanitar şi personalul auxiliar din aceste domenii, care îşi desfãşoarã activitatea în centrele de plasament, centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice;
2. personalul care lucreazã cu familiile beneficiare de ajutoare materiale, servicii sociale, servicii medicale de îngrijire la domiciliu;
3. personalul de specialitate care acordã, conform fişei postului, asistenţã, suport, consiliere sau educaţie în cadrul sistemului de asistenţã socialã şi protecţia copilului.

ANEXA 5.4

I. Criterii de clasificare a localitãţilor cu condiţii deosebite de muncã sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care funcţioneazã instituţii sociale sau unitãţi ale acestora

A. Spor de 15 - 20% din salariul de bazã:
1. localitãţi cu drum principal nemodernizat;
2. localitãţi în care, pentru salariaţii cu domiciliul în respectiva localitate, aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este greoaie şi se face la intervale mari de timp;
3. localitãţi unde nu sunt posibilitãţi de cazare asigurate prin grija instituţiei sociale pentru personalul nelocalnic;
4. localitãţi unde parcurgerea distanţei de la domiciliul salariatului pânã la instituţia socialã cu mijloace de transport existente se face într-un interval mai mare de 1 orã sau distanţa este de peste 30 km;
5. localitãţi în care au rãmas neocupate posturi vacante cu personal de specialitate aparţinând instituţiei sociale, dupã organizarea a douã concursuri succesive în anul pentru care se aprobã sporul de izolare.
B. Spor de 30 - 40% din salariul de bazã:
1. localitãţi amplasate în zone de munte la peste 800 metri altitudine sau în Delta Dunãrii în zone greu accesibile;
2. localitãţi unde nu sunt posibilitãţi de cazare asigurate prin grija instituţiei sociale pentru personalul nelocalnic;
3. localitãţi unde parcurgerea distanţei pânã la unitatea, centrul, instituţia publicã cu mijloacele de transport existente se face la un interval de timp mai mare de 2 ore.
C. Spor de 45 - 60% din salariul de bazã:
1. localitãţi amplasate în zone de munte la peste 1.000 metri altitudine sau în Delta Dunãrii în zone greu accesibile;
2. localitãţi unde nu sunt posibilitãţi de cazare asigurate prin grija instituţiei sociale pentru personalul nelocalnic;
3. numãrul de personal de specialitate cu studii superioare şi studii medii pentru unitatea, centrul, instituţia publicã este sub 70% din cel normat, iar cel existent preia şi o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante.

II. Personalul care lucreazã potrivit contractului individual de muncã în instituţii, centre rezidenţiale sau altele aflate în mediu rural, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate

Spor de 15 - 20% din salariul de bazã
Condiţiile de acordare, categoriile de personal şi mãrimea completã a sporului care se acordã personalului care îşi desfãşoarã activitatea potrivit contractului individual de muncã în unitãţi, centre, instituţii publice aflate în localitãţi cu condiţii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate:
1. pentru activitatea desfãşuratã potrivit contractului individual de muncã în unitãţi, centre, instituţii publice aflate în localitãţi cu condiţii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate, personalul din unitãţi, centre, instituţiile publice aflate în localitãţi pentru care sunt îndeplinite cel puţin 3 dintre criteriile de clasificare prevãzute de cele 3 grupe de sporuri, cuprinse la pct. I, beneficiazã de sporul prevãzut pentru grupa de clasificare pentru care sunt îndeplinite criteriile;
2. sporul se acordã personalului care locuieşte în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea, potrivit contractului individual de muncã, cel puţin 5 zile sãptãmânal.

ANEXA 6

Categoriile de personal, locurile de muncã şi activitãţile care beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru

Personalul sanitar cu pregãtire superioarã din unitãţile de asistenţã socialã - 7 ore/zi.

ANEXA 7

Numãrul de zile de concediu de odihnã suplimentar pe locuri de muncã şi în funcţie de condiţiile de desfãşurare a activitãţii

CAP. I

Se acordã 3 zile concediu de odihnã suplimentar pentru:
1. personalul care lucreazã la:
a) dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare;
b) ergoterapie din unitãţi, secţii şi compartimente de psihiatrie, neuropsihiatrie şi copii debili mintal;
c) spãlarea manualã, cãlcatul manual al confecţiilor şi echipamentelor, precum şi cãlcatul cu presa;
d) şoferii care lucreazã pe autovehicule între 2,1 - 4,0 t;
2. personalul care lucreazã în bucãtãriile unitãţilor de asistenţã socialã.

CAP. II

Se acordã 4 zile concediu de odihnã suplimentar pentru:
1. personalul care lucreazã în:
a) activitatea de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile;
b) ergoterapie din unitãţi, secţii şi compartimente cu paturi, cu bolnavi cronici, irecuperabili;
2. personalul care lucreazã la calculator cel puţin jumãtate din programul normal de lucru.

CAP. III

Se acordã 5 zile concediu de odihnã suplimentar pentru:
1. personalul care presteazã activitãţi în centrale termice pe bazã de combustibil solid şi lichid;
2. personalul care lucreazã în aparatul propriu, în contact direct cu pacienţii cu dizabilitãţi, boli infecto-contagioase etc.

CAP. IV

Se acordã 6 zile concediu de odihnã suplimentar pentru:
1. personalul care lucreazã în unitãţile de asistenţã socialã de tipul centrelor de plasament, complexelor de apartamente, centrelor de îngrijire şi asistenţã, centrelor de recuperare şi reabilitare şi alte structuri similare.

CAP. V

Se acordã 8 zile concediu de odihnã suplimentar pentru:
1. personalul care lucreazã în unitãţile de asistenţã socialã în care sunt bolnavi infestaţi cu HIV sau bolnavi SIDA, bolnavi de tuberculozã şi boli infecţioase, precum şi în unitãţile de tipul celor menţionate la cap. IV, pct. 2, în care numãrul cumulat al bolnavilor neuropsihici şi cu boli cronice este de cel puţin o treime din numãrul total de beneficiari ai compartimentului respectiv.

NOTĂ:
Salariaţii care lucreazã la unul din locurile de muncã prevãzute în prezenta anexã, care dã dreptul la mai multe condiţii pentru zile de concediu de odihnã suplimentar, vor primi un singur concediu de odihnã suplimentar (pe cel mai mare).


ANEXA 8

SPORURI DE VECHIME ÎN MUNCĂ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tranşa de vechime în muncã Procent din salariul de bazã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
între 3 ani şi 5 ani 5%
de la 5 ani la 10 ani 10%
de la 10 ani la 15 ani 15%
de la 15 ani la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 9

ECHIPAMENT DE PROTECŢIE ŞI ECHIPAMENT DE LUCRU, MATERIALE IGIENICO-SANITARE

1. Echipament de protecţie şi echipament de lucru:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Funcţia/Postul Echipament şi materiale de protecţie Echipament de lucru
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Medic [] halat sau bluzã şi pantalon (fustã) (2 buc./an/pers.)
Asistent medical [] mãnuşi de unicã folosinţã [] trening (1 buc./an/persoanã)
Sorã medicalã [] mascã de protecţie
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Educator puericultor [] mãnuşi de unicã folosinţã [] trening sau bluzã şi pantalon
Instructor de educaţie [] mascã de protecţie (fustã) (2 buc./an/persoanã)
Infirmierã [] mãnuşi menaj protecţie
Îngrijitor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Muncitor la spãlãtorie [] halat sau salopetã (2 buc./an/persoanã)
[] cizme cauciucate (1 buc./an/persoanã) [] basmale (2 buc./an/persoanã)
[] şorţuri impermeabile (2 buc./an/persoanã)
[] mãnuşi protecţie
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Muncitor lenjerie [] halat sau bluzã şi pantalon (fustã) (2 buc./an/pers.)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Muncitor la bucãtãrie [] halat sau salopetã (3 buc./an/persoanã) [] basmale (3 buc./an/persoanã)
[] încãlţãminte protecţie (1 buc./an/persoanã)
[] şorţuri de protecţie (2 buc./an/persoanã)
[] mãnuşi menaj protecţie
[] mãnuşi protecţie termicã
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Magaziner, merceolog [] halat sau salopetã (2 buc./an/persoanã)
[] mãnuşi protecţie
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Paznic [] şubã (1 buc./2 ani/persoanã) [] costum specific
Muncitor calificat (fermã) [] impermeabil (1 buc./an/persoanã) (1 buc./an/persoanã)
[] cizme din pâslã - pt. paznic (1 buc./an/persoanã) [] salopetã - pt. muncitor calificat
[] cizme cauciucate - pt. muncitor calificat (fermã) (fermã) (2 buc./an/persoanã)
(1 buc./an/persoanã)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Muncitor calificat (lãcãtuş, [] mãnuşi protecţie [] halat (2 buc./an/persoanã)
instalator, fochist, tâmplar) [] cizme cauciucate (1 buc./an/persoanã) [] salopetã (2 buc./an/persoanã)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Muncitor calificat (zidar, [] mãnuşi protecţie [] halat (2 buc./an/persoanã)
electrician) [] cascã protecţie (1 buc./an/persoanã) [] salopetã (2 buc./an/persoanã)
[] încãlţãminte electroizolantã - pentru electrician
(1 buc./an/persoanã)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte funcţii conform normelor de protecţie a muncii specifice
activitãţii desfãşurate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────La nivelul fiecãrui compartiment se va asigura o trusã care va conţine materialele de protecţie prevãzute în prezenta anexã.
Pãrţile pot conveni de comun acord sã modifice structura echipamentului de lucru şi/sau a celui de protecţie, precum şi baremele de acordare a acestora. În cazurile în care temperaturile exterioare sunt la niveluri foarte mici sau foarte mari se vor lua toate mãsurile de prevenire a îmbolnãvirilor, inclusiv prin acordarea unor materiale sau echipamente de protecţie specifice condiţiilor meteorologice.
Echipamentul de protecţie va fi acordat şi utilizat conform normelor de protecţia muncii.
Echipamentul de lucru se acordã la cererea salariatului, pânã la limita prevãzutã în prezenta anexã, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice. Salariatul este obligat sã foloseascã echipamentul de lucru solicitat şi acordat în timpul desfãşurãrii programului normal de lucru.
2. Materiale igienico-sanitare:
- alcool sanitar pentru uzanţã proprie 250 ml/lunã/persoanã (pentru personalul de educaţie şi/sau îngrijire a copilului sau a adultului, precum şi pentru personalul de specialitate din cadrul instituţiei care, prin natura sarcinilor de serviciu, intrã în contact direct cu persoane aflate în situaţie de risc);
- sãpun 75 g/lunã/persoanã
- hârtie igienicã, 2 buc./lunã/persoanã
Administraţia se obligã sã cuprindã în proiectele de buget înaintat spre aprobare ordonatorilor principali de credite sumele necesare acordãrii echipamentului de protecţie şi echipamentului de lucru, precum şi a materialelor igienico-sanitare prevãzute în aceastã anexã.


ANEXA 10

Reducerea programului lunar de lucru pentru membrii organelor de conducere executivã a organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract

1. În scopul urmãririi aplicãrii prevederilor prezentului contract colectiv de muncã şi al dezvoltãrii dialogului social, membrii aleşi în conducerea executivã a organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã beneficiazã de reducerea programului lunar de lucru cu câte 5 zile fiecare (40 de ore/lunã), fragmentat sau cumulat, pe una sau mai multe luni.
2. Aceste reduceri ale programului lunar de muncã fac parte de drept şi vor fi menţionate în contractele individuale de muncã ale beneficiarilor, fãrã ca prin aceasta sã fie afectate drepturile ce izvorãsc din eventuala lor calitate de lideri ai unei organizaţii sindicale constituite la nivel de unitate.

ANEXA 11

Hãrţuirea sexualã

1. Hãrţuirea sexualã reprezintã orice formã de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii compromiţãtoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altã conduitã cu conotaţii sexuale, care afecteazã demnitatea, integritatea fizicã şi psihicã a persoanelor la locul de muncã.
2. a) Angajatorul nu va permite şi nu va tolera hãrţuirea sexualã la locul de muncã şi va face public faptul cã încurajeazã raportarea tuturor cazurilor de hãrţuire sexualã, indiferent cine este ofensatorul.
b) Angajatorul va informa toţi salariaţii de regulile de conduitã ce trebuie respectate şi de sancţiunile aplicabile, în cazul încãlcãrii acestora.
c) Angajatorul va include hãrţuirea sexualã pe agenda sesiunii de instruire a personalului.
3. Angajatorul, împreunã cu reprezentanţii sindicatelor, vor oferi consiliere şi asistenţã victimelor actelor de hãrţuire sexualã, va conduce investigaţia în mod strict confidenţial şi, în cazul confirmãrii actului de hãrţuire sexualã, va propune mãsuri disciplinare corespunzãtoare. Acestea pot merge de la avertisment pânã la transferul hãrţuitorului.
4. Persoana care se considerã hãrţuitã sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va conţine relatarea detaliatã a incidentului reclamat.
5. Comisia va comunica reclamantului, în termen de 2 sãptãmâni, dacã sesizarea este întemeiatã şi dacã va fi însoţitã de cercetãri.
6. Investigatorii vor cerceta faptele cu atenţie, iar la terminarea investigaţiei vor comunica pãrţilor implicate rezultatul anchetei şi ceea ce se intenţioneazã sã se facã, într-un termen ce nu va depãşi 8 sãptãmâni de la depunerea plângerii. Pe parcursul anchetei nu vor fi admise referiri cu privire la stilul de viaţã al reclamantului.
7. Dacã se stabileşte cã a avut loc un act de hãrţuire sexualã, hãrţuitorului i se vor aplica sancţiuni. Acestea pot merge de la avertisment pânã la transferul hãrţuitorului. Mãsurile vor fi comunicate în scris şi reclamantului şi reclamatului.
8. Dacã se stabileşte cã nu a avut loc hãrţuirea sexualã, se va comunica reclamatului care, dacã doreşte, se poate adresa justiţiei.
9. Dacã actul de hãrţuire sexualã la locul de muncã vine din partea unei persoane care nu este angajatã în unitatea respectivã, victima se va adresa şefului ierarhic.
10. Dosarele cu plângerile de hãrţuire sexualã vor fi pãstrate confidenţial cel puţin 3 ani de la data rezolvãrii lor.
11. Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hãrţuire sexualã, atât împotriva reclamantului, cât şi împotriva oricãrei persoane care ajutã la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare şi vor fi sancţionate conform legii în vigoare.
12. În cazul în care ancheta stabileşte cã reclamantul a adus acuzaţii false, cu rea-credinţã, acesta va rãspunde potrivit legii.
13. Unitatea şi/sau sindicatul au dreptul sã iniţieze o investigaţie şi în urma absenţei unei plângeri scrise, dacã are motive sã considere cã are loc un act de hãrţuire sexualã.
14. Comisia va informa conducerea anual despre numãrul de sesizãri primite, despre natura acestora şi despre avizul dat.

LISTA UNITĂŢILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
în care se aplicã Contractul colectiv de muncã la nivelul
unitãţilor de asistenţã socialã pe perioada 2007-2009


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ DENUMIREA UNITĂŢII │ JUDEŢUL │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │ALBA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │BIHOR │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 3. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │BOTOŞANI │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 4. │DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DOROHOI (asistenţii personali) │BOTOŞANI │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 5. │PRIMĂRIA/CONSILIUL LOCAL VÂRFU CÂMPULUI, ŞTIUBIENI, ŞENDRICENI│ │
│ │POMÂRLA, VĂCULEŞTI, IBĂNEŞTI, HUDEŞTI, MILEANCA, CRISTINEŞTI, │ │
│ │SĂVENI (asistenţii personali) │BOTOŞANI │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 6. │SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI│ │
│ │(asistenţii personali) │BOTOŞANI │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 7. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │BRAŞOV │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 8. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │BUCUREŞTI │
│ │ │sector 1 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 9. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │BUCUREŞTI │
│ │ │sector 2 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│10. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │CĂLĂRAŞI │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│11. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │CLUJ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│12. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │CONSTANŢA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│13. │PRIMĂRIA MEDGIDIA (asistenţii personali) │CONSTANŢA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│14. │CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP│ │
│ │ŢUICANI MORENI │DÂMBOVIŢA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│15. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │GIURGIU │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│16. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │HARGHITA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│17. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │HUNEDOARA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│18. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │MARAMUREŞ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│19. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │NEAMŢ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│20. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │PRAHOVA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│21. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │SATU MARE │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│22. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │SĂLAJ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│23. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │SIBIU │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│24. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │TELEORMAN │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│25. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │TIMIŞ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│26. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │VÂLCEA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│27. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │ARAD │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│28. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │ARGEŞ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│29. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │BACĂU │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│30. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │BISTRIŢA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│31. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │BRĂILA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│32. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │BUZĂU │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│33. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │CARAŞ │
│ │ │SEVERIN │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│34. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │COVASNA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│35. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │DOLJ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│36. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │GALAŢI │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│37. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │GORJ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│38. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │IAŞI │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│39. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │IALOMIŢA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│40. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │ILFOV │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│41. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │MEHEDINŢI │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│42. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │MUREŞ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│43. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │OLT │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│44. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │SUCEAVA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│45. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │TULCEA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│46. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │VASLUI │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│47. │DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI │VRANCEA │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘Confederaţia Naţionalã Sindicalã C.N.S.L.R FRĂŢIA
"Cartel ALFA" preşedinte
vicepreşedinte Marius Petcu
Adrian George Cojocaru

Federaţia Naţionalã Sindicalã Federaţia SANITAS
din Asistenţã Socialã şi prim-vicepreşedinte
Protecţia Copilului PRO.ASIST Adrian Bârea
preşedinte
Marius-Leonardo Oroşanu

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016