Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 54.984 din 15 noiembrie 2001  la nivel de ramura sanitara si de asistenta sociala (S.S.P.H.)* pe perioada 2001-2002    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 54.984 din 15 noiembrie 2001 la nivel de ramura sanitara si de asistenta sociala (S.S.P.H.)* pe perioada 2001-2002

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 7 februarie 2002 partea a-V-a

___________
*) Termenul de asistenta socialã, în sensul prezentului contract colectiv de munca, desemneazã unitãţile/instituţiile aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap (S.S.P.H.).


În temeiul <>Legii nr. 130/1996 , republicatã, între:

1. Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei, în calitate de ordonator principal de credite bugetare, Patronatele reprezentate de Confederatia Nationala a Patronatului Roman prin reprezentantul - Federaţia Nationala a Patronatului Medico-Farmaceutic Roman şi de Uniunea Generalã a Industriasilor din România prin reprezentantul - Patronatul Medicilor de Laborator, şi
2. Salariaţii reprezentaţi, în conformitate cu <>art. 4 din Legea nr. 54/1991 privind sindicatele; art. 14 lit. b), art. 17 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 lit. a), <>art. 19 din Legea nr. 130/1996 , privind contractul colectiv de munca, republicatã, şi cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 314/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor, de Federaţia SANITAS din România, imputernicita de Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din România FRATIA, de Blocul Naţional Sindical prin reprezentantul - Federaţia Nationala AMBULANTA, de Confederatia Nationala a Sindicatelor CARTEL ALFA prin reprezentantul - Federaţia Sindicatelor Medicilor Anatomopatologi din România, de Confederatia Sindicatelor Democratice din România prin reprezentantul - Federaţia Sindicala Medico-Sanitarã Hipocrat din România, de Confederatia Sindicala Nationala "Meridian" prin reprezentantul - Federaţia Nationala a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic şi Administrativ din Unitãţile Sanitare şi Balneare, a intervenit urmãtorul contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitarã şi de asistenta socialã (Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap)

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1)) Pãrţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.), se obliga sa respecte prevederile acestuia.
(2) Prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.) este negociat în spiritul prevederilor art. 38, alin. (1)-(5) şi ale art. 33 alin. (1)-(3) din Constituţia României.
(3) În sensul prezentului contract: - termenul patron desemneazã pe cel care angajeazã, respectiv: - Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei - autoritatea centrala ca organ de specialitate al administraţiei publice în domeniul asistenţei de sãnãtate publica; - Direcţiile de Sãnãtate Publica Judeţene, reprezentate prin director; - Inspectoratele de Stat Teritoriale pentru Persoanele cu Handicap, reprezentate prin conducerea acestora; - unitãţile sanitare reprezentate prin director; - alte instituţii care angajeazã personal medico-sanitar; - cabinetele de practica individualã, reprezentate prin medicul titular; - termenul de unitate desemneazã: - institute şi centre medicale; - spitale; - centre de diagnostic şi tratament; - staţii de salvare; - alte instituţii care angajeazã personal medico-sanitar; - cabinete de practica individualã.
(4) Patronul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical conform convenţiilor internaţionale pe care România le-a ratificat, precum şi libertatea de opinie a fiecãrui salariat
ART. 2
Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica şi produce efecte în toate unitãţile sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.), indiferent de forma de organizare, de provenienta capitalului, de modul de finanţare (inclusiv bugetul de stat şi fondurile de asigurãri sociale de sãnãtate) şi de caracterul activitãţii, atât în cele în care Federaţia SANITAS, Federaţia Nationala a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic şi Administrativ din Unitãţile Sanitare şi Balneare, Federaţia HIPOCRAT, Federaţia Nationala AMBULANTA şi Federaţia Sindicatelor Medicilor Anatomopatologi au membri de sindicat, cat şi în celelalte unitãţi sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.).
ART. 3
(1) În vederea negocierii contractelor colective de munca la nivel de unitãţi sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.) cu personalitate juridicã, conform anexei nr. 1, sindicatele semnatare ale prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.) au obligaţia de a anunta reprezentanţii patronatului, prin organizaţiile sindicale judeţene, care sunt organizaţiile sindicale afiliate.
(2) Prezentul contract colectiv de munca are ca scop, în principal, stabilirea drepturilor minime garantate salariaţilor şi a obligaţiilor corelative cu privire la: - încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca; - condiţiile de munca şi protecţia muncii; - salarizarea şi alte drepturi salariale; - timpul de munca şi timpul de odihna; - alte mãsuri de protecţie socialã a salariaţilor, membri ai sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, şi acordarea de facilitãţi acestora; - formarea şi perfecţionarea profesionalã; - drepturile sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca; - obligaţiile salariaţilor.
ART. 4
(1) Orice cerere de modificare a prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.), dupã încheierea şi înregistrarea acestuia, va face obiectul unei noi negocieri.
(2) Cererea se comunica în scris celeilalte pãrţi şi va cuprinde obiectul modificãrilor.
(3) Negocierile cu privire la modificare vor putea începe dupã cel mult 15 zile lucrãtoare de la data comunicãrii, dar nu mai devreme de 48 de ore de la data solicitãrii acestei modificãri.
(4) Cererile de modificare vor fi depuse de cãtre reprezentantul sindicatului sau al patronatului la Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei, care va transmite cererea cãtre ceilalţi semnatari ai prezentului contract colectiv de munca.
(5) Dupã depunerea cererii de modificare şi pe toatã perioada negocierilor, potrivit alin. (3), patronatul se obliga sa nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de munca pentru motive ce nu sunt imputabile salariaţilor, legate de modificarea propusã a prezentului contract, iar sindicatele sa nu declanseze conflicte colective de munca.
ART. 5
Modificãrile negociate şi aduse contractului colectiv de munca produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrãrii lor la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale.
ART. 6
Suspendarea sau încetarea contractului colectiv de munca are loc potrivit legii.
ART. 7
(1) Interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca se face prin consens.
(2) Dacã nu se realizeazã consensul, clauza se interpreteazã potrivit regulilor de drept comun
ART. 8
(1) Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca, se vor încheia contractele colective de munca la nivel de unitãţi şi instituţii, dupã caz.
(2) Contractele colective de munca la nivel de unitãţi, instituţii sanitare nu vor putea prevedea drepturi sub limitele prevãzute în prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura.
(3) În contractele colective de munca încheiate la nivel de unitate, bazate pe negocieri colective de cãtre sindicate, în numele salariaţilor, pãrţile contractante vor conveni printr-o clauza expresã plata unei contribuţii lunare de cãtre salariaţi, alţii decât membrii de sindicat, pentru desfãşurarea negocierilor colective, care sa fie de 1% din salariu şi sa nu depãşeascã valoarea contribuţiei sindicale.
(4) Contractul colectiv de munca la nivel de unitate se va încheia în baza unui contract-cadru elaborat potrivit prevederilor prezentului contract, prin act adiţional.
ART. 9
Patronatul este obligat sa asigure afişarea contractului colectiv de munca şi a oricãror altor comunicãri la locurile convenite cu reprezentanţii sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, astfel încât salariaţii sa ia cunostinta de conţinutul sau.
ART. 10
La încheierea contractelor individuale de munca, salariaţii nesindicalisti pot solicita sprijinul organizaţiei sindicale privind aplicarea şi respectarea clauzelor contractelor colective de munca încheiate la toate nivelurile între reprezentanţii patronatului şi cei ai sindicatelor, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, dacã în acest sens fac o cerere, potrivit anexei nr. 2, ce va fi depusa şi înregistratã la sindicatele afiliate uneia din organizaţiile sindicale semnatare
ART. 11
(1) Pentru soluţionarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia executãrii, a modificãrii, a suspendãrii sau a încetãrii contractelor colective de munca, pãrţile convin sa se constituie comisii paritare.
(2) Componenta, organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare se stabilesc conform anexei nr. 3
ART. 12
(1) Declanşarea procedurii prevãzute la art. 11 nu constituie un impediment pentru sesizarea instanţei de judecata.
(2) Adoptarea unei hotãrâri de cãtre comisia paritara impiedica sesizarea instanţei de judecata, iar dacã sesizarea a avut loc, judecata înceteazã prin nelucrare.
ART. 13
(1) Reprezentanţii patronatului şi cei ai organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, la sesizarea uneia dintre pãrţi, vor urmãri la unitãţile din ramura sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.), indiferent de modul de organizare şi de apartenenţa lor, modul în care sunt respectate drepturile şi obligaţiile salariaţilor, prevãzute în contractele colective de munca.
(2) În cazul constatãrii de nereguli, se va sesiza Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei pentru respectarea prevederilor prezentului contract.
ART. 14
(1) Drepturile salariaţilor prevãzute în prezentul contract colectiv de munca nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi recunoscute anterior, prin negocieri sau prin reglementãri legale.
(2) În situaţiile în care, în privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementãri legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.
ART. 15
(1) Pãrţile se obliga, sub sancţiunea nulitãţii absolute, ca în perioada de executare a prezentului contract colectiv de munca sa nu promoveze şi sa nu susţinã acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate, potrivit legii.
(2) Pãrţile garanteazã respectarea prevederilor <>art. 29 alin. (2) din Legea nr. 54/1991 şi consultarea organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare, în toate cazurile în care se iniţiazã acte normative ce privesc relaţiile de munca potrivit <>art. 1 din Legea nr. 54/1991 .
ART. 16
Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei va transmite câte un exemplar al prezentului contract colectiv de munca direcţiilor de sãnãtate publica şi instituţiilor pe care le coordoneazã.
ART. 17
(1) Prezentul contract colectiv de munca se încheie pe o perioada de 1 an şi 2 (doua) luni de la data înregistrãrii lui la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale.
(2) La cererea uneia dintre pãrţile semnatare, în cazul apariţiei unor modificãri legislative, pãrţile vor proceda la negocierea unor clauze, dupã caz.
(3) La cererea uneia dintre pãrţile semnatare, prezentul contract colectiv de munca va fi pus în concordanta cu modificãrile survenite în contractul colectiv de munca la nivel naţional.
(4) Cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, pãrţile vor conveni asupra prelungirii valabilitãţii contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.), asupra completãrii sau renegocierii clauzelor sale.
(5) Prezentul contract colectiv de munca va fi renegociat şi adaptat corespunzãtor, în cazul modificãrii prevederilor legale referitoare la organizarea şi funcţionarea sindicatelor sau a patronatelor reprezentative.
(6) Orice clauza care presupune acordarea de drepturi bãneşti va fi negociata de reprezentanţii sindicatelor şi ai patronatelor semnatare cu Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei, va face parte integrantã din bugetul destinat organizãrii şi functionarii sistemului sanitar şi de asistenta socialã (S.S.P.H.), care va fi prezentat spre avizare celorlalte ministere.

CAP. 2
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca

ART. 18
În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, membri ai sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract, evidentierea acestora şi angajarea se fac prin încheierea contractului individual de munca.
ART. 19
(1) Drepturile cuvenite salariaţilor din instituţiile publice, ce se prevãd în contractul individual de munca, se stabilesc potrivit actelor normative ce se aplica acestor instituţii, iar pentru salariaţii din celelalte unitãţi se stabilesc prin negociere directa, cu respectarea nivelurilor minime prevãzute de reglementãrile în vigoare în ramura sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.).
(2) Normele de munca, exprimate sub forma de norme de timp, norme de producţie, norme de personal, sfere de atribuţii sau sub alte forme corespunzãtoare specificului fiecãrei munci, se elaboreazã de cãtre patroni cu acordul organizaţiilor sindicale reprezentative.
ART. 20
(1) Încheierea contractului individual de munca se face pe baza condiţiilor stabilite de lege şi cu respectarea drepturilor constituţionale ale salariatului, potrivit prevederilor contractelor colective de munca încheiate la toate nivelurile.
(2) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de sanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fãrã discriminãri directe sau indirecte, pe baza de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie socialã, convingeri, sex, orientare sexualã sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea sau înlãturarea recunoaşterii, folosinţei sau a exercitãrii drepturilor decurgând din contractele colective de munca. În acest sens, din comisiile de angajare şi sustinere a concursurilor va face parte cel puţin un reprezentant al sindicatului reprezentativ din unitate.
(3) Patronul se obliga sa comunice salariaţilor şi reprezentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor cu 15 zile calendaristice înaintea scoaterii lor la concurs, la toate nivelurile de organizare a reţelei sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.), cu excepţia cazurilor de forta majorã definite prin lege.
(4) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacã un salariat şi o persoana din afarã unitãţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(5) În cazul apariţiei unor posturi vacante, salariaţii au dreptul sa solicite conducerii unitãţii redistribuirea lor pe aceste posturi, în concordanta cu interesele unitãţii, cu cele proprii şi în condiţiile legii.
ART. 21
(1) Încheierea contractului individual de munca se face pe perioada nedeterminatã. La încheierea contractului individual de munca, salariatul poate solicita asistenta din partea organizaţiei sindicale.
(2) Contractele individuale de munca se pot încheia şi pe perioada determinata, în cazurile şi prin modalitãţile prevãzute expres de lege.
(3) Contractul individual de munca va cuprinde cel puţin clauzele prevãzute în modelul din anexa nr. 4.
(4) Contractul individual de munca se va încheia potrivit legii, în scris, în baza contractelor colective de munca de la toate nivelurile şi va fi reactualizat annual.
ART. 22
(1) Conţinutul contractului individual de munca se poate modifica prin acordul pãrţilor, iar la solicitarea salariatului poate asista reprezentantul abilitat al sindicatului.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii şi/sau la drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeazã la desfacerea contractului individual de munca sau la aplicarea unei sancţiuni administrative pentru acest motiv.
ART. 23
(1) Delegarea sau detasarea salariaţilor se face în condiţiile stabilite de lege.
(2) În cazurile concrete, rezultate din aplicarea reformei în domeniul sãnãtãţii şi asistenţei sociale (S.S.P.H.), redistribuirea salariaţilor se face numai dupã consultarea reprezentanţilor sindicatelor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 24
(1) Contractul individual de munca se poate suspenda, în ceea ce priveşte efectele sale, numai cu acordul pãrţilor sau în cazurile prevãzute expres de lege.
(2) În cazuri deosebite, când din motive independente de vointa salariatului activitatea a fost întreruptã, acesta va primi salariul sau de baza pe perioada respectiva. Prin negocieri la nivel de unitate cu personalitate juridicã, se va stabili modul concret de realizare a prevederii de a rãmâne la dispoziţia unitãţii.
(3) În cazurile prevãzute la alin. (2), salariaţii beneficiazã de toate celelalte drepturi prevãzute de lege pentru astfel de situaţii.
ART. 25
(1) Încetarea contractului individual de munca poate avea loc în condiţiile prevãzute de lege, într-unul din urmãtoarele moduri:
a) cu acordul pãrţilor;
b) din initiativa uneia dintre pãrţi, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) În cazurile în care se procedeazã la desfacerea contractului individual de munca din initiativa unitãţii, aceasta este obligatã sa acorde preaviz de cel puţin 20 de zile lucrãtoare.
(3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitãţii pentru a-şi cauta un loc de munca, fãrã ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de patron.
(4) În cazul în care unui salariat i se desface contractul individual de munca fãrã sa i se acorde preaviz, acesta are dreptul la o indemnizaţie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului de munca
ART. 26
(1) Contractul individual de munca nu poate fi desfãcut din initiativa celui care angajeazã, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de munca sunt prevãzute asemenea interdicţii.
(2) Nu poate fi desfãcut din initiativa unitãţii contractul individual de munca persoanelor aflate în incapacitate temporarã de munca.
(3) Desfãşurarea activitãţii sindicale nu poate constitui motiv pentru desfacerea contractului individual de munca
ART. 27
(1) Contractul individual de munca nu poate fi desfãcut din initiativa celui care angajeazã în nici unul din cazurile care dau dreptul persoanelor la ajutorul de şomaj, fãrã acordul scris al sindicatelor reprezentative din unitate/instituţie şi/sau al celor afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(2) În cazul absentei acordului scris al partii sindicale, organul ierarhic superior celui care angajeazã este obligat sa asigure continuarea raporturilor juridice de munca prin redistribuire în aceeaşi localitate sau judeţ, cu acordarea drepturilor salariale, potrivit legii.
(3) În situaţia în care din motive justificate nu este posibila aplicarea prevederilor alin. (2) din prezentul articol, desfacerea contractului individual de munca se va face ţinând cont de criteriile stabilite prin articolul 76 din prezentul contract.
(4) Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei va iniţia un act normativ, în vederea stabilirii drepturilor ce se vor acorda salariaţilor în cazul disponibilizarilor colective.
ART. 28
(1) a) În cazul modificãrii sursei şi a modului de finanţare, potrivit legii, pentru unitãţi, secţii, dispensare etc., patronul semnatar al contractului individual de munca va prevedea în actele de predare-primire ca persoana juridicã sau fizica sa asigure continuitatea contractului individual de munca al personalului preluat şi care este reprezentat de sindicatele afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca pe durata contractului de munca încheiat, fie prin menţinerea locului de munca, fie prin redistribuire în alte unitãţi situate în aceeaşi localitate sau în acelaşi judeţ.
b) În situaţia prevãzutã mai sus, Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei, prin Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, inspectoratele teritoriale şi direcţiile de sãnãtate publica, va sprijini rezolvarea cazurilor ivite prin consultarea reprezentanţilor sindicatelor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca;
c) Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei garanteazã ca cei care preiau cabinetele medicale dupã semnarea prezentului contract colectiv de munca sunt obligaţi sa pãstreze raporturile de munca cu salariaţii pe o perioada de 5 ani.
(2) Schimbarea persoanei juridice care angajeazã nu da dreptul la o salarizare sub nivelul prevãzut de legislaţia în vigoare pentru funcţia şi gradul profesional respective, indiferent de sursa de finanţare.
(3) În toate cazurile în care se procedeazã în mod justificat la o reducere de personal, Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei va asigura cadrul legal pentru consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, în ceea ce priveşte posturile reduse şi salariaţii care urmeazã sa fie disponibilizaţi.
(4) Cadrul relaţiilor de munca şi contractuale ale medicilor, asistentilor medicali şi ale celuilalt personal cu casele de asigurãri sociale de sãnãtate şi cu alte instituţii va fi elaborat şi cu consultarea pãrţilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.).
(5) Membrii sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, care îşi exercita profesia în condiţiile legii, în temeiul prevederilor <>art. 4 din Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate, vor fi reprezentaţi, la negocierea contractului individual de munca, de organizaţiile sindicale reprezentative, în condiţiile legii.

CAP. 3
Condiţii de munca şi protecţia muncii

ART. 29
(1) Pãrţile se obliga sa depunã eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem adecvat, având drept scop ameliorarea continua a condiţiilor de munca.
(2) Pentru a se asigura participarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziei în domeniul protecţiei muncii, potrivit <>Legii nr. 90/1996 , la nivelul unitãţilor sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.) se vor organiza comitete de securitate şi sãnãtate în munca.
(3) Comitetul de securitate şi sãnãtate în munca va fi constituit în fiecare unitate sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.) potrivit normelor generale de protecţia muncii.
(4) În stabilirea mãsurilor privind condiţiile de munca, pãrţile implicate vor tine seama de urmãtoarele principii de baza:
a) mãsurile preconizate trebuie sa vizeze în primul rând ameliorarea condiţiilor de munca şi, numai dacã acest lucru nu este posibil la un moment dat, sa se procedeze la compensãri bãneşti sau de oricare alta natura;
b) mãsurile preconizate pentru ameliorarea condiţiilor de munca trebuie sa fie realizate cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract de la nivelul respectiv;
c) pãrţile sunt de acord ca în sistemul sanitar şi de asistenta socialã (S.S.P.H.), condiţii corespunzãtoare de lucru nu pot exista fãrã asigurarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a instrumentarului, a aparaturii, reactivilor şi a documentelor specifice muncii, potrivit legii.
ART. 30
(1) Organizarea activitãţii, stabilirea structurilor organizatorice adecvate, repartizarea salariaţilor pe locurile de munca, precizarea atribuţiilor şi a raspunderilor se realizeazã de cãtre cel care angajeazã, cu avizul (pozitiv sau negativ) al reprezentantului sindicatului din unitate afiliat uneia dintre organizaţiile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(2) Exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi este atribuţie exclusiv în competenta celor care angajeazã.
ART. 31
(1) Normativele de personal şi fişa postului fac parte integrantã din prezentul contract colectiv de munca, potrivit anexei nr. 9.
(2) În cazul în care normativele de personal nu corespund condiţiilor concrete de desfãşurare a activitãţii, la cererea uneia dintre pãrţile semnatare ale contractului colectiv de munca, acestea vor fi modificate printr-un acord comun.
(3) Pãrţile convin ca aplicarea corecta şi în interesul asiguraţilor a <>Legii nr. 145/1997 nu se poate realiza, de regula, printr-o politica de reducere a numãrului de personal angajat în reţeaua sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.) nationala.
ART. 32
(1) Sarcinile de serviciu trebuie stabilite în conformitate cu cerinţele postului şi cu obligaţiile asumate de fiecare salariat la încheierea contractului individual de munca.
(2) În cazul unor calamitati sau în cazurile de forta majorã, fiecare salariat are obligaţia sa participe la acţiunile ce vizeazã înlãturarea efectelor acestora.
ART. 33
Pãrţile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca au dreptul de a prezenta, de a solicita şi a negocia modificarea normativelor de personal şi a atribuţiilor de serviciu în condiţii legale.
ART. 34
Normativele de personal se stabilesc cu avizul scris al reprezentanţilor organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract.
ART. 35
În cazul apariţiei unor divergenţe legate de structura de personal sau de calitatea normativelor de personal, pãrţile, de comun acord, pot recurge la efectuarea unei expertize tehnice. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele pãrţi. Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de angajatori pentru prima solicitare a sindicatelor.
ART. 36
(1) Locurile de munca, în funcţie de specificul lor şi de cuantumul sporurilor de care beneficiazã salariaţii, sunt clasificate potrivit anexei nr. 5 la prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura şi de asistenta socialã (S.S.P.H.).
(2) În vederea pensionãrii pentru limita de varsta, locurile de munca în condiţii deosebite sunt prevãzute în anexa nr. 14, negociate între reprezentanţii sindicatelor şi ai patronatelor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 37
(1) Reducerea timpului normal de lucru (40 ore/saptamana) şi alimentaţia compensatorie de protecţie se acorda obligatoriu de cãtre patronat, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.
(2) Echipamentul de protecţie şi materialele igienico-sanitare sunt asigurate obligatoriu de cãtre patron, în cantitatea şi de calitatea necesarã asigurãrii unei asistente medicale corespunzãtoare, potrivit anexei nr. 11.
(3) Concediile suplimentare de odihna, stabilite de comun acord între reprezentanţii Ministerului Sãnãtãţii şi Familiei şi cei ai organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract, se acorda potrivit prevederilor anexei nr. 7.
ART. 38
(1) Patronatul se obliga sa asigure, o data pe an, examinarea medicalã gratuita şi completa a salariaţilor, la cererea acestora, potrivit <>Legii nr. 145/1997 a asigurãrilor sociale de sãnãtate.
(2) Patronul va asigura gratuitate pentru efectuarea testelor HIV, HVB, HVC şi pentru vaccinarea impotriva hepatitei de tip B şi C (la cererea şi cu acordul salariaţilor).
(3) Controalele medicale periodice impuse de prevederile legale vor fi asigurate gratuit de cãtre patronat.
(4) În contractele colective de munca la nivel de unitate pot fi incluse clauze suplimentare, referitoare la asigurarea unor prestaţii medico-sanitare pentru salariaţii membri ai sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca. Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei va sprijini adoptarea unor reglementãri legale privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor pentru personalul din unitãţile sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.).
(5) La cererea uneia dintre pãrţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de protecţia muncii vor fi consultaţi cu privire la modificarea duratei timpului de lucru şi la acordarea de concedii suplimentare.
ART. 39
(1) În cazul în care condiţiile de munca se normalizeaza, pentru refacerea capacitãţii de munca, salariaţii vor beneficia încã doua luni de spor pentru nocivitate şi alimentaţie de protecţie a organismului, dacã au beneficiat anterior de acestea.
(2) De drepturile prevãzute la alin. (1) beneficiazã şi salariaţii care au lucrat cel puţin 6 luni în condiţiile alin. (1) şi care îşi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, dacã drepturile de aceeaşi natura sunt mai mici la noul loc de munca.
ART. 40
(1) În toate cazurile în care condiţiile de munca s-au modificat, determinând reclasificarea locurilor de munca, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari începând cu data schimbãrii condiţiilor de munca, certificate potrivit legii.
(2) Reclasificarea locurilor de munca se face de cãtre aceleaşi pãrţi care au fãcut clasificarea iniţialã, printr-un înscris adiţional la contractul colectiv de munca.
(3) Normele generale şi cele specifice de protecţie a muncii sunt considerate de pãrţi a fi minime şi obligatorii; în contractele colective de munca la nivel de unitãţi, de instituţii sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.) pot fi incluse clauze suplimentare de punere în aplicare
ART. 41
(1) Contravaloarea şi întreţinerea echipamentului de protecţie se suporta integral de cãtre patronat. Condiţiile concrete şi criteriile de acordare a acestor echipamente de protecţie sunt evidentiate în contractele colective de munca la nivel de unitãţi şi potrivit anexei nr. 11.
(2) În contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat necesari, urmãriţi la fiecare loc de munca, în vederea luãrii mãsurilor de protecţia muncii specifice, precum şi programul de control al realizãrii mãsurilor stabilite.
ART. 42
(1) Pãrţile sunt de acord ca nici o mãsura de protecţia muncii nu este suficienta dacã nu este cunoscutã, însuşitã şi aplicatã în mod constient de cãtre salariaţi.
(2) Patronul este obligat sa asigure, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesionalã a salariaţilor, cu privire la normele şi instrucţiunile de protecţia muncii.
ART. 43
(1) În vederea menţinerii şi a îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii la locurile de munca, patronul va lua cel puţin urmãtoarele mãsuri:
a) amenajarea ergonomica a locurilor de munca;
b) asigurarea condiţiilor de mediu, umiditate, temperatura şi altele, în conformitate cu prevederile legale şi cu cele ale contractelor colective de munca la nivel de unitãţi.
(2) Neasigurarea condiţiilor normale de lucru la locul de munca exonereaza de rãspundere, în limite legale, personalul medico-sanitar, privind consecinţele ce decurg din neîndeplinirea corespunzãtoare a sarcinilor de serviciu în aceasta situaţie, în acest sens evitandu-se pe cat posibil sa se punã în pericol viata şi sãnãtatea pacientilor.
(3) Patronatul asigura amenajarea anexelor sociale la locul de munca, dotate în limita posibilitãţilor locale cu apa calda şi rece.
(4) La cererea sindicatelor, patronul asigura condiţiile necesare pentru servirea mesei în incinta unitãţii.
(5) Patronul va asigura diminuarea treptata, pana la eliminarea totalã, a emisiilor poluante din unitate.
ART. 44
Pãrţile se obliga sa asigure un regim de protecţie specialã a muncii femeilor şi tinerilor.
ART. 45
(1) Patronul se obliga sa nu refuze angajarea sau, dupã caz, menţinerea în munca a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor minime de serviciu, aferente posturilor respective.
(2) În cazurile prevãzute la alin. (1) se va proceda la consultarea reprezentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.

CAP. 4
Salarizarea şi alte drepturi salariale

ART. 46
(1) În scopul salarizarii şi al acordãrii celorlalte drepturi prevãzute în prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.) a personalului din instituţiile finanţate de la bugetul de stat şi de la fondurile Casei de asigurãri de sãnãtate, pãrţile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de salariaţi şi a surselor de constituire, înainte de adoptarea Legii bugetului de stat consolidat, cu respectarea legislaţiei în vigoare (Anexa nr. 12 - Acte normative privind salarizarea).
(2) Sistemul de salarizare şi modalitatea de aplicare a acestuia pentru salariaţii reprezentaţi de sindicatele afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract fac obiectul negocierilor şi al consultãrilor cu Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei şi cu patronatul, dupã caz.
ART. 47
(1) Pentru munca prestatã, fiecare salariat are dreptul la un salariu, în bani, stabilit la încheierea contractului individual de munca, în concordanta cu prevederile prezentului contract colectiv de munca şi cu cele ale legislaţiei în vigoare.
(2) Principiile de salarizare a personalului angajat în unitãţile sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.), în centre de diagnostic, în cabinete individuale de practica medicalã sunt stabilite printr-un act adiţional la prezentul contract, cu acordul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(3) Criteriile de încadrare salariala şi evaluare sunt stabilite de comun acord de cãtre reprezentanţii patronatelor şi ai sindicatelor reprezentative
ART. 48
(1) Se stabilesc urmãtorii coeficienţi minimi de ierarhizare, pentru urmãtoarele categorii de salariaţi:
a) muncitori
1. necalificati = 1;
2. calificaţi = 1,2;
b) personal administrativ încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregãtire este:
1. liceala = 1,1;
2. postliceala = 1,15;
c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregãtire este:
1. liceala = 1,2;
2. postliceala = 1,25;
3. şcoala de maiştri = 1,3;
4. studii superioare de scurta durata = 1,4;
d) personal încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregãtire este:
1. studii superioare = 1,5;
(2) Coeficienţii de ierarhizare de la alin. (1) se aplica la salariul de baza minim negociat, pentru un program complet de lucru de 170 ore, care este de 1.520.000 lei.
ART. 49
Sumele aferente cheltuielilor de personal vor fi negociate de administraţie şi de sindicate înaintea negocierii contractelor de prestãri servicii, semnate cu Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate, pentru a acoperi integral şi la timp cheltuielile cu personalul angajat în unitate. Salariul personalului sanitar se compune din:
a) salariul de baza;
b) sporuri la salariul de baza;
c) prima de vacanta;
d) adaosuri şi alte drepturi salariale suplimentare. Adaosurile şi drepturile salariale cuprind în mod obligatoriu acordarea celui de-al 13-lea salariu, anual, premierile de 2%, precum şi alte drepturi negociate, potrivit legii, între administraţie şi sindicate.
ART. 50
Pentru locurile de munca cu condiţii grele, deosebit de periculoase şi periculoase, condiţii vãtãmãtoare, condiţii de incordare psihicã, din mediul rural, din zonele izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate etc., sporurile se stabilesc potrivit anexei nr. 5.
ART. 51
(1) Se acorda urmãtoarele sporuri şi adaosuri la salariul tarifar de baza:
a) pentru orele prestate în zilele de sambata, duminica, de sarbatori legale şi în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreazã, se acorda un spor de 100%;
b) pentru orele prestate peste durata normalã a timpului de lucru, potrivit prevederilor legale, dar nu mai puţin decât cuantumul în vigoare la data înregistrãrii prezentului contract colectiv de munca;
c) sporul de vechime se acorda potrivit prevederilor anexei nr. 8, de acest spor beneficiind integral şi salariaţii a cãror vechime în munca nu este în totalitate în domeniul sanitar, în baza utilitãţii angajarilor efectuate;
d) pentru activitatea desfasurata în timpul nopţii se acorda un spor de 25% la salariul de baza;
e) pentru activitatea desfasurata în 3 ture, în locul sporului prevãzut la pct. d), se acorda un spor de 15% la salariul de baza;
f) sporuri specifice reţelelor sanitare din alte ministere sau departamente.
(2) Garanţia în bani, reţinutã salariaţilor care au gestiune în primire, va fi depusa conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 52
(1) Alte drepturi salariale:
a) plata cu ora pentru posturile temporar vacante sau pentru îndeplinirea unor activitãţi pentru care volumul de munca este sub jumãtate de norma;
b) plata orelor suplimentare;
c) plata cheltuielilor de transport în cazul deplasarii în cadrul localitãţii, în interesul serviciului, pentru funcţiile stabilite de Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei, potrivit legii.
(2) Condiţiile de diferentiere şi criteriile de acordare se stabilesc de comun acord cu sindicatele afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 53
(1) Veniturile salariale nu pot fi urmãrite sau reţinute decât în cazurile prevãzute de lege.
(2) În raport cu activitatea prestatã, salariaţii pot primi anual un salariu de merit, în condiţiile legii. Persoanele îndreptãţite sa primeascã salariul de merit se stabilesc cu consultarea sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract.
(3) În cazul în care fondurile alocate salariilor de merit nu au fost folosite în acest scop, patronul, de comun acord cu sindicatele afiliate organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, poate schimba destinaţia acestor sume în premii acordabile tuturor salariaţilor la sfârşitul fiecãrui an calendaristic.
ART. 54
(1) Formele de organizare a muncii în reţeaua sanitarã sunt urmãtoarele:
a) în regie şi/sau dupã timp;
b) în alte forme stabilite, cu acordul scris al sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(2) Forma de organizare a muncii şi cea de salarizare ce ar urma sa se aplice fiecãrei activitãţi şi fiecãrui loc de munca se stabilesc cu acordul scris al reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, în funcţie de nivelul de reprezentare.
ART. 55
(1) Patronul se obliga sa asigure condiţiile necesare realizãrii de cãtre fiecare salariat a sarcinilor ce-i revin.
(2) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevãzute la alin. (1) din prezentul articol, salariatul va primi drepturile salariale integrale pentru timpul cat lucrul a fost întrerupt.
ART. 56
(1) Indexarea salariilor se face potrivit legii.
(2) Nivelurile drepturilor salariale se calculeazã corelativ cu valoarea indexãrii.
ART. 57
Plata salariilor se face lunar sau chenzinal, la datele care se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
ART. 58
(1) Toate drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror obligaţii bãneşti ale unitãţii.
(2) În caz de desfiinţare a unitãţii, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, iar acestea vor fi plãtite integral, înainte ca ceilalţi creditori sa-şi revendice cota-parte.
ART. 59
Patronii sunt obligaţi sa ţinã evidenta în care se menţioneazã activitatea desfasurata în baza contractului individual de munca şi drepturile de care salariaţii au beneficiat, şi sa le elibereze dovezi despre aceasta, la cerere.

CAP. 5
Timpul de munca şi timpul de odihna

ART. 60
(1) Durata normalã a timpului de lucru este de 8 ore/zi şi de 40 ore/saptamana. Pentru medicii încadraţi cu contract individual de munca, durata normalã a timpului de lucru este de 7 ore/zi şi de 35 ore/saptamana.
(2) Durata normalã a timpului de lucru, prevãzutã la alin. (1), se realizeazã prin saptamana de lucru de 5 zile.
(3) La locurile de munca cu activitate specifica se pot stabili forme speciale de organizare a activitãţii, dupã caz, în ture, 12/24 ore, garzi, contravizite, program fractionat etc., cu acordul sindicatelor reprezentative.
(4) Prevederile concrete stabilite prin aplicarea prevederilor alin. (3) vor fi evidentiate prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
(5) Pãrţile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca recunosc, de comun acord, ca activitatea prestatã sambata, duminica şi în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreazã, contribuie la asigurarea continuitãţii asistenţei medicale de urgenta.
ART. 61
(1) Pentru unele activitãţi sau locuri de munca, prin contractele colective de munca de la nivelul unitãţii, se pot stabili programe de lucru în fracţiuni de norma, plata salariala efectuandu-se corespunzãtor.
(2) Femeile salariate care beneficiazã de reducerea timpului de lucru, potrivit legii, beneficiazã de vechime integrala în munca.
ART. 62
(1) Salariaţii care lucreazã în condiţii de munca deosebite beneficiazã de reducerea programului normal de lucru, potrivit legii şi contractului colectiv de munca.
(2) Reducerea timpului normal de lucru, potrivit legii şi contractelor colective de munca, nu afecteazã nivelul veniturilor salariale şi vechimea în munca.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) din prezentul articol se pun în aplicare cu consultarea reprezentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 63
(1) Regulamentul de ordine interioarã se stabileşte de cãtre administraţie împreunã cu sindicatele reprezentative şi face parte integrantã din contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(2) Programul zilnic de munca se stabileşte de cãtre administraţie şi patronate, cu consultarea sindicatelor reprezentative.
(3) În toate cazurile în care este posibil, cei care angajeazã vor purta negocieri cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, pentru practicarea orarelor flexibile de lucru, precum şi cu privire la modalitãţile de aplicare.
(4) Stabilirea orarelor flexibile nu poate duce la sporirea sarcinilor de serviciu şi la deteriorarea condiţiilor de munca sau la eliminarea veniturilor salariale.
(5) Femeile care alapteaza beneficiazã, la cerere, de fractionarea programului de munca.
ART. 64
Prelungirea programului normal de lucru se poate face numai cu acordul salariaţilor şi în condiţiile legii.
ART. 65
Ziua Mondialã a Sãnãtãţii este şi Ziua Nationala a Sãnãtãţii, fiind zi libera pentru angajaţii din sistemul sanitar şi de asistenta socialã (S.S.P.H.), cu recuperare, în condiţiile legii.
ART. 66
(1) Orele suplimentare care nu au putut fi compensate cu timp liber corespunzãtor în termen de cel mult 60 de zile se plãtesc sub forma de spor, potrivit art. 50, alin. (1), lit. b) din prezentul contract.
(2) Unitatea este obligatã sa plãteascã drepturile salariale cuvenite angajatului pentru efectuarea orelor suplimentare cel târziu în luna urmãtoare celei în care s-a împlinit termenul de maximum 60 de zile.
(3) Refuzul salariatului de a efectua ore suplimentare nu atrage sub nici o forma sancţiuni materiale sau prejudicii morale din partea patronatului.
(4) Pentru prevenirea sau înlãturarea efectelor unor calamitati naturale ori a altor cazuri de forta majorã, salariaţii au obligaţia de a presta munca suplimentarã cerutã de cel care angajeazã.
ART. 67
(1) La unitãţile unde programul se desfãşoarã neintrerupt, programul de lucru din timpul zilei poate fi egal cu programul de lucru din timpul nopţii.
(2) Se considera munca prestatã în timpul nopţii munca prestatã în intervalul cuprins între orele 22-6, cu posibilitatea abaterii cu o ora în plus sau în minus fata de aceste limite, în cazuri excepţionale.
(3) Este considerat program în 3 ture sistemul 8 cu 16 ore, 12 cu 24 ore, salariatul având obligaţia efectuãrii serviciului de dimineata, de dupã-amiaza, de noapte în decursul unei luni, în conformitate cu hotãrârile consiliului de administraţie al unitãţii şi cu acordul scris al sindicatelor.
ART. 68
(1) În fiecare saptamana salariatul are dreptul la 2 zile consecutive de repaus.
(2) Repausul sãptãmânal se acorda, de regula, sambata şi duminica.
(3) În cazul în care activitatea la locul de munca nu poate fi întreruptã sambata şi duminica, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se asigura zilele de repaus în alte perioade, fragmentat sau cumulat.
ART. 69
Concediul anual de odihna şi concediile suplimentare se acorda potrivit legii şi rezultatelor negocierilor partenerilor sociali, cuantumul evidenţiat la data înregistrãrii prezentului contract neputând fi diminuat.
ART. 70
(1) Salariaţii nevãzãtori, precum şi cei încadraţi în grade de invaliditate, reprezentaţi de sindicatele afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, au dreptul la un concediu de odihna suplimentar, conform legii.
(2) Concediul suplimentar de odihna cuvenit salariaţilor reprezentaţi de sindicatele afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract se acorda potrivit prevederilor anexei nr. 7 la prezentul contract colectiv de munca.
ART. 71
(1) La nivelul unitãţilor, prin contractele colective de munca, la concediile suplimentare de odihna pot fi propuse Ministerului Sãnãtãţii şi Familiei, spre adoptare, cuantumuri mai mari.
(2) Concediul anual de odihna se poate fractiona, la cererea salariatului, una din transe neputând fi mai mica de 15 zile lucrãtoare.
ART. 72
(1) Drepturile salariale curente şi primele de vacanta cuvenite salariaţilor care efectueazã concediul anual de odihna se acorda potrivit legii şi contractelor colective de munca.
(2) Drepturile salariale cuvenite pentru perioada de efectuare a concediului se acorda, la cererea salariatului, cu minimum 4 zile lucrãtoare înainte de plecare.
(3) Concediul de odihna poate fi reprogramat, prin acordul pãrţilor, în anul respectiv.
ART. 73
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite, pentru evenimente deosebite în familie, dupã cum urmeazã:
a) cãsãtoria salariatului - 5 zile;
b) naşterea sau cãsãtoria unui copil - 3 zile;
c) decesul soţului sau al unei rude, pana la gradul 2, inclusiv a socrilor salariatului - 3 zile;
d) ziua de naştere a salariatului, la cerere, urmând a se efectua recuperarea zilei libere acordate.
(2) Concediul plãtit prevãzut la alin. (1) se acorda la cererea solicitantului de cãtre conducerea unitãţii.
(3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concediu fãrã plata de 90 de zile şi fãrã pierderea locului de munca, conform legii.
(4) Prin contractele colective de munca la nivel de unitãţi se pot stabili şi alte situaţii în care se acorda concedii fãrã plata, locul de munca al salariatului şi vechimea pastrandu-se, potrivit legii.

CAP. 6
Alte mãsuri de protecţie socialã a salariaţilor, membri ai sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, şi acordarea de facilitãţi acestora

ART. 74
(1) În situaţia în care organele competente din unitãţi au aprobat mãsuri de reducere a activitãţii ori de reorganizare a structurii de funcţionare, în cadrul mãsurilor impuse de reforma sistemului de sãnãtate ce ar determina desfacerea contractului individual de munca al altor categorii de personal decât cele prevãzute prin prezentul contract, administraţia este obligatã sa punã la dispoziţia reprezentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca numãrul total al posturilor ce ar urma sa fie reduse, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea timpului de preaviz, precum şi motivatia acestei acţiuni.
(2) În perioada prevãzutã la alin. (1), dupã negocierea cu sindicatele, administraţia este obligatã sa întreprindã, simultan, urmãtoarele acţiuni:
a) sa identifice şi sa valorifice posibilitatea de redistribuire a salariaţilor în cadrul unitãţii sau al reţelei teritoriale;
b) sa includã cu prioritate la cursurile de recalificare personalul salariat cãruia ar urma sa i se desfaca contractul individual de munca.
Nerespectarea prevederilor de la pct. a) şi b) atrage rãspunderea potrivit legii.
ART. 75
Dacã desfacerea contractului de munca nu poate fi evitata, patronul are obligaţia de a comunica în scris celor în cauza:
a) termenul de preaviz, în condiţiile legii;
b) dacã le oferã sau nu un alt loc de munca ori cuprinderea într-o forma de calificare sau reorientare profesionalã;
c) numãrul adresei înaintate la Agenţia Judeteana de Ocupare şi Formare Profesionalã.
ART. 76
(1) La aplicarea efectivã a reducerii de personal, dupã reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, mãsurile vor afecta, în ordine:
a) persoanele care cumuleazã doua sau mai multe funcţii, precum şi cele care cumuleazã pensia cu salariul;
b) persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limita de varsta;
c) persoanele care împlinesc varsta de pensionare, la cerere;
d) persoanele care au avut abateri disciplinare;
e) persoanele care desfãşoarã activitatea privatã, fãrã a fi îngrãdit dreptul constituţional la munca al persoanei respective.
(2) Pentru luarea mãsurilor de desfacere a contractelor individuale de munca, vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii:
a) dacã mãsura afecteazã doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, se desface contractul individual de munca al salariatului cu venitul cel mai mic;
b) mãsura sa afecteze în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bãrbaţii vaduvi sau divortati care au în îngrijire copii, precum şi salariaţii care mai au 3 ani pana la pensionare, la cererea lor.
(3) În cazul în care mãsura desfacerii contractului individual de munca ar afecta un salariat care urmeazã un curs de calificare, reprofilare, specializare sau de perfecţionare a pregãtirii profesionale, acesta având încheiat un contract cu unitatea, de prestare a activitãţii pe o anumitã perioada de timp, administraţia nu-i va putea solicita despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucrata pana la împlinirea termenului.
ART. 77
Patronatul are obligaţia de a pune la dispoziţia sindicatelor semnatare ale prezentului contract toate datele referitoare la punerea în aplicare a prevederilor art. 73, art. 74 şi ale art. 75.
ART. 78
(1) Unitatea care îşi reia sau îşi extinde activitatea într-o perioada de 12 luni de la luarea mãsurilor de desfacere a contractului individual de munca al categoriilor de salariaţi menţionate în art. 73 are obligaţia sa anunţe în scris despre aceasta organizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract şi sa facã publica mãsura prin mass-media, salariaţii având obligaţia prezentãrii pentru reincadrare în termen de 15 zile de la data anunţului.
(2) Patronii rãspund pentru prejudicii aduse persoanelor, potrivit legii, ca urmare a nerespectãrii prevederilor alin. (1).
(3) În caz de modificare a profilului unitãţii, salariaţii membri ai sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract au dreptul de a rãmâne la acelaşi loc de munca, dupã caz, compatibil cu specificul unitãţii.
ART. 79
Salariaţii care se pensioneazã pentru limita de varsta îşi primesc drepturile potrivit legii.
ART. 80
În afarã ajutoarelor acordate în caz de deces al salariatului, potrivit reglementãrilor în vigoare, prin contracte colective de munca la nivel de unitate pot fi incluse şi alte ajutoare suplimentare.
ART. 81
(1) În cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau în legatura cu munca, patronul este obligat sa ia urmãtoarele mãsuri:
a) sa consemneze datele cercetãrii accidentului de munca într-un proces-verbal care sa prevadã cauzele, împrejurãrile, normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate, persoanele rãspunzãtoare de aceste nerespectari, sancţiunile aplicate, mãsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente şi înregistrarea accidentului;
b) înregistrarea accidentului de munca, facuta prin procesul-verbal, se comunica Inspectoratului teritorial de munca.
(2) În cazul bolilor profesionale survenite ca urmare a factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de munca, precum şi ca urmare a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme în procesul de munca, patronul este obligat sa comunice Inspectoratelor teritoriale de Munca şi Direcţiilor de Sãnãtate Publica Judeţene şi a Municipiului Bucureşti apariţia acestor boli.
(3) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale vor urmãri respectarea prevederilor alin. (1) şi (2), iar în cazul nerespectãrii acestora vor fi sesizate organele abilitate sa aplice sancţiunile prevãzute de lege.
ART. 82
Compensarea biletelor de odihna, tratament şi recuperare, acordate tuturor salariaţilor din ramura sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.) şi personalului care lucreazã în structura de conducere şi execuţie a organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, este suportatã din bugetul destinat în acest scop de Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale, potrivit legii. Gestionarea biletelor se face cu consultarea sindicatelor (Anexa nr. 10).
ART. 83
(1) Repartizarea spaţiilor de locuit se face în concordanta cu prevederile legale, prin comisiile mixte administraţie-sindicate de la nivelul unitãţii.
(2) Metodologia de lucru a comisiei mixte se include în contractul colectiv de munca de la nivelul unitãţii.
ART. 84
Salariaţii unitãţilor bugetare şi ai celor finanţate de la bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate, trimişi în delegaţie, detasati sau dirijati, beneficiazã de drepturile salariale cuvenite potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 85
(1) Patronatul este obligat sa acorde tichetele de masa potrivit <>Legii nr. 142/1998 , în conformitate cu prevederile legale prevãzute pentru unitãţi finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
(2) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se vor stabili facilitãţi privind transportul salariaţilor la şi de la locul de munca.
ART. 86
Persoanele salariate detasate îşi menţin toate drepturile pe care le-ar fi avut la locul de munca iniţial.
ART. 87
(1) Pentru salariaţii trimişi în strãinãtate se vor acorda drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.
(2) Posturile temporar vacante pot fi ocupate pe perioada determinata, cu consultarea organizaţiilor sindicale.
ART. 88
În perioada concediului de maternitate, salariatele primesc indemnizaţiile cuvenite, în concordanta cu prevederile legale.
ART. 89
(1) Dupã efectuarea concediului legal acordat pentru îngrijirea copilului în varsta de pana la 2 ani, salariata poate beneficia de încã un an concediu fãrã plata, postul rãmânând temporar vacant şi neputând fi desfiinţat pe timpul cat aceasta se afla în asemenea situaţie.
(2) La întoarcerea din concediul fãrã plata, salariata va fi incadrata pe postul avut iniţial, toate drepturile aferente locului de munca urmând a fi acordate integral
ART. 90
În cazul decesului mamei, tatãl copilului va primi toate drepturile cuvenite, în concordanta cu reglementãrile legale.
ART. 91
Salariata care întrerupe concediul legal pentru îngrijirea copilului în varsta de pana la 2 ani beneficiazã de reducerea programului normal de lucru cu 2 ore/zi, fãrã a-i afecta salariul şi vechimea în munca.
ART. 92
Salariatele gravide, reprezentate de organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract, începând cu luna a V-a de sarcina, beneficiazã de scutire în ceea ce priveşte obligativitatea efectuãrii turei de noapte sau a garzilor - la cerere, şi de posibilitatea schimbãrii locului de munca.
ART. 93
Pentru asigurarea respectãrii demnitãţii tuturor salariaţilor, prin contractele colective de munca la nivel de unitate se stabilesc prevederi exprese de prevenire şi combatere a situaţiilor de violenta şi hartuire sexualã la locul de munca, conform anexei nr. 13.
ART. 94
Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei va urmãri constituirea unui fond social special, la nivelul unitãţii sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.), dupã caz, la solicitarea sindicatelor din unitate, administrat în comun de pãrţile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 95
(1) Serviciile şi prestaţiile medicale şi medicatia pentru care, potrivit reglementãrilor în vigoare, se prevede perceperea unor contribuţii personale din partea asiguraţilor, sunt asigurate gratuit pentru salariaţii unitãţilor sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.) şi pentru membrii de familie ai acestora - reprezentaţi de sindicatele afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract.
Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei va iniţia actele normative pentru acordarea facilitãţilor pentru servicii medicale acordate salariaţilor din sistemul sanitar şi de asistenta socialã (S.S.P.H.), pana la data de 1 ianuarie 2002.
(2) Actul medical, medicatia, tratamentul de recuperare, inclusiv confecţionarea de proteze, altele decât cele prevãzute la alin. (1) din prezentul articol, sunt, de asemenea, gratuite pentru salariaţii unitãţilor sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.). În acest sens, Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei se obliga sa initieze, pana la data de 1.01.2002, şi sa susţinã adoptarea actelor normative pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.

CAP. 7
Formarea profesionalã

ART. 96
(1) Prin termenul de formare profesionalã se înţelege orice procedura prin care un salariat dobândeşte o calificare, se specializeaza sau se perfectioneaza şi pentru care obţine un certificat sau o diploma care atesta aceste situaţii.
(2) Dobândirea unei specialitãţi şi/sau lãrgirea domeniului de competenta a personalului de specialitate se fac potrivit reglementãrilor în vigoare.
(3) Activitatea de formare şi perfecţionare profesionalã cuprinde şi domeniul relaţiilor de munca, management, dreptul la asociere şi libertãţile sindicale.
(4) Posturile vacante ale medicilor, asistentilor, biologilor şi chimistilor etc. pot fi ocupate numai de persoane cu pregãtire de specialitate, în condiţiile legii.
(5) Cheltuielile personalului de specialitate, precum şi ale altor categorii de personal, fãcute pentru ridicarea nivelului profesional şi dovedite cu acte justificative, se suporta de cãtre unitate, când salariatul a fost delegat în acest sens.
(6) Pentru bursele în strãinãtate, nominalizate, conducerea unitãţii se obliga sa facã publica modalitatea de acordare.
(7) Pãrţile convin asupra necesitãţii şi obligativitatii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie.
ART. 97
(1) Planul anual de pregãtire şi perfecţionare profesionalã este elaborat în funcţie de nevoile evidentiate şi de organizaţiile sindicale.
(2) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca participa, în calitate de observatori la toate nivelurile, la examenele care certifica pregãtirea şi perfecţionarea profesionalã şi managerialã şi la concursurile de ocupare a posturilor.
(3) Salariaţii pot participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesionalã avizate de instituţiile abilitate, potrivit legii, identificate în nume propriu, cu acordul patronului în ceea ce priveşte suportarea cheltuielilor.
(4) Participarea la manifestãrile ştiinţifice de orice fel, pentru personalul de specialitate medico-sanitarã, crediteaza pe cei în cauza cu punctajul necesar evaluãrii profesionale.

CAP. 8
Drepturile sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca

ART. 98
Pãrţile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi libertatea de opinie.
ART. 99
(1) a) Prin prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.), se stabileşte participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract la şedinţele Colegiului de Conducere al Ministerului Sãnãtãţii şi Familiei şi la toate şedinţele de interes general, ce privesc activitatea socialã, profesionalã şi economicã de la toate nivelurile reţelei sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.).
b) Din Consiliul de Administraţie al Direcţiilor de Sãnãtate Publica şi Inspectoratelor de Stat Teritoriale pentru Persoanele cu Handicap face parte, în calitate de invitat, câte un împuternicit al sindicatelor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, care va participa la toate şedinţele de interes general la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti şi la nivelul unitãţilor sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.).
(2) Pãrţile garanteazã aplicarea prevederilor legislaţiei muncii, precum şi a dispoziţiilor legale în materie.
(3) La cererea expresã a membrilor sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, aceştia pot fi asistaţi de reprezentanţii federaţiilor şi confederatiilor în susţinerea unor drepturi şi cereri, la toate nivelurile.
ART. 100
(1) Anunţarea şedinţelor menţionate în art. 99, alin. (1), şi a celor ale consiliilor de administraţie se face în scris, înainte cu minimum 72 de ore.
(2) Patronatul se obliga sa punã la dispoziţie toate documentele necesare sustinerii activitãţii sindicale şi negocierii contractelor colective de munca la toate nivelurile.
(3) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract vor face parte, ca membri cu drepturi depline, din toate comisiile de acreditare şi din oricare alte comisii implicate în reforma sistemului sanitar, la toate nivelurile.
ART. 101
(1) Patronul va permite membrilor sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract sa urmeze cursurile educaţional-profesionale organizate de sindicate, cursantul beneficiind în perioada respectiva de toate drepturile aferente locului de munca, pentru o perioada de pana la 15 zile/an. Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei va sprijini constituirea unui fond destinat activitãţilor educaţional-profesionale prin atragerea unor surse de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale unitãţilor, fond ce urmeazã a fi administrat prin acordul partenerilor sociali.
(2) Persoanele alese în structura de conducere a sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract beneficiazã de reducerea programului normal lunar de lucru cu 5 zile, cumulat sau fragmentat.
(3) În cazurile prevãzute la alin. (1) şi (2) din prezentul articol, drepturile salariale cuvenite se pãstreazã integral.
ART. 102
În vederea stabilirii unor servicii şi dotãri comune, prin acordul pãrţilor, administraţia şi sindicatele pot stabili cote procentuale de participare la acţiunea respectiva.
ART. 103
Unitãţile se obliga sa asigure în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul, mijloacele şi mobilierul necesare, precum şi accesul la echipamentul de birotica al unitãţii.
ART. 104
Încasarea cotizatiei se face prin statele de plata ale unitãţilor, în baza acordului salariaţilor, membri ai sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca. Reţinerea cotizatiei, virarea acesteia în conturile sindicatului afiliat la una din organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract şi înştiinţarea privind persoanele cãrora li s-a efectuat operaţiunea se constituie în sarcina curenta de serviciu - potrivit avizului favorabil emis de Ministerul Finanţelor Publice şi de Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei.
ART. 105
(1) Patronul recunoaşte drepturile salariaţilor reprezentaţi de sindicatele afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract de a susţine şi de a participa neingradit la declanşarea conflictelor colective de munca, potrivit prevederilor legale, în aceasta perioada obligandu-se sa nu procedeze la angajari temporare în locul celor aflaţi în greva.
(2) Patronul se obliga sa ia mãsuri disciplinare impotriva celor care incearca sau impiedica exercitarea dreptului de participare a salariaţilor la acţiuni sindicale.
ART. 106
În scopul protejãrii muncii autohtone, patronul este obligat sa nu procedeze la angajarea personalului de specialitate strãin care nu are cetãţenie romana şi domiciliul stabil în ţara, cu excepţia cazurilor prevãzute de lege şi de convenţiile internaţionale semnate de România.
ART. 107
Zilele libere plãtite acordate pentru sãrbãtorile legale, în afarã celor de sambata şi duminica, sunt cele prevãzute prin lege şi prin prezentul contract colectiv de munca.

CAP. 9
Obligaţiile salariaţilor

ART. 108
(1) Patronul are obligaţia de a stabili, în condiţiile legii, rãspunderea disciplinarã sau patrimonialã a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea Regulamentului de ordine interioarã al unitãţii.
(2) Fişa postului nu va cuprinde activitãţi sub sau peste nivelul pregãtirii profesionale.
(3) În cazul nerespectãrii prevederilor alin. (2) din prezentul articol, Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei, prin organele descentralizate teritoriale, va proceda la sancţionarea administrativã a celor vinovaţi.

CAP. 10

ART. 109
(1) În baza prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.), se vor încheia contracte colective de munca la nivelul unitãţilor, potrivit procedurilor din anexa nr. 1.
(2) Unitãţile sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.) vor încheia contracte colective de munca potrivit prevederilor prezentului contract.
(3) Prevederile prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.) sunt considerate de drept minime şi obligatorii şi nu pot fi omise la negocierea şi elaborarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate, la elaborarea contractului-cadru şi a normelor de aplicare a acestuia.
(4) La nivelul unitãţii, potrivit prevederilor <>Legii nr. 130/1996 , republicatã, va fi încheiat un singur contract colectiv de munca.
(5) În unitãţile sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.) în care nu se încheie contract colectiv de munca, se aplica, obligatoriu, prevederile prezentului contract colectiv de munca.
ART. 110
Prevederile contractelor individuale de munca vor fi puse de acord cu prevederile prezentului contract şi cu cele ale celor încheiate la nivel de unitate.
ART. 111
Organizaţiile patronale şi sindicale semnatare ale acestui contract colectiv de munca asigura aplicabilitatea prezentului contract colectiv de munca la toate nivelurile.
ART. 112
În toate situaţiile de reorganizare, de restructurare sau de privatizare a unei unitãţi sanitare, patronul este obligat sa transmitã şi sa garanteze respectarea prevederilor contractelor colective de munca de la toate nivelurile.
ART. 113
Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica de drept salariaţilor reprezentaţi de sindicatele afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale acestui contract, pentru alte categorii de salariaţi fiind suficiente prevederile legii.
ART. 114
În vederea garantarii respectãrii aplicãrii depline a prezentului contract colectiv de munca şi a asigurãrii continuitãţii şi pregãtirii profesionale, Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei se obliga sa întreprindã şi sa facã publice toate demersurile legale şi necesare pentru stabilirea anuala a numãrului de cursanţi şcolarizaţi în învãţãmântul postliceal şi universitar de scurta durata, în concordanta cu cerinţele reţelei sanitare (numerus clausus).
ART. 115
Salariaţii membri ai sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract au dreptul sa poarte la echipamentul de protecţie însemnele organizaţiilor sindicale specifice.
ART. 116
Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei, Direcţiile de Sãnãtate Publica, Inspectoratele de Stat Teritoriale pentru Persoanele cu Handicap şi conducerile unitãţilor sanitare şi de asistenta socialã (S.S.P.H.) sunt rãspunzãtoare de aplicarea şi garantarea prevederilor contractelor colective de munca.
ART. 117
Executarea prevederilor contractelor colective de munca încheiate la toate nivelurile este obligatorie. Nerespectarea clauzelor atrage rãspunderea, potrivit legii. În cazul instituţiilor publice, prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile a cãror acordare şi al cãror cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale.
ART. 118
Prezentul contract colectiv de munca preia şi prevederile favorabile salariaţilor, prevãzute în contractele colective de munca la nivel de ramura sanitarã şi de asistenta socialã (S.S.P.H.) încheiate anterior, urmând a fi susţinute, de comun acord, drepturile pentru care sunt necesare reglementãri legale suplimentare.
ART. 119
Toate documentele parafate de reprezentanţii Ministerului Sãnãtãţii şi Familiei şi de cei ai organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract sunt incluse, de drept, în conţinutul prezentului contract ca acte adiţionale.
ART. 120
Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei se obliga sa nu susţinã şi sa nu promoveze acte normative contrare clauzelor contractului colectiv la nivel de ramura, negociat cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare.
ART. 121
Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei se angajeazã sa susţinã modificãrile legislative necesare aplicãrii tuturor drepturilor individuale şi colective ale salariaţilor, prevãzute în prezentul contract colectiv de munca.
ART. 122
Prezentul contract colectiv de munca îşi produce efectele o data cu înregistrarea lui la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale.


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI

Luminita Gheorghiu,
Secretar de stat

dr. Dan Ursuleanu,
Secretar general

ec. Elena Badea,
Director general buget

dr. Theodor Traistaru,
Director general management,
resurse umane

Maria Dobrescu,
Director legislaţie contenciosAVIZAT

Casa Nationala de Asigurãri
de Sãnãtate

dr. Iulian Popescu,
Director general

Reprezentanţii patronatelor

Confederatia Patronatelor din România,
reprezentatã prin
dr. Ganea Mihai
de la Federaţia Nationala a
Patronatului Medico-Farmaceutic

Uniunea Generalã a Industriasilor
din România, reprezentatã prin
dr. Nicoleta-Claudia Manu
de la Patronatul Medicilor
de LaboratorREPREZENTANŢII SINDICATELOR

Federaţia SANITAS din România,
imputernicita de Confederatia
Nationala a Sindicatelor Libere
din România FRATIA prin
Marius Petcu
Adrian Barea
Florin Muscanu
Lucian Vasilescu

Blocul Naţional Sindical
reprezentat prin
Tudor Damian
de la Federaţia Nationala AMBULANTA

Confederatia Nationala a Sindicatelor
CARTEL ALFA,
reprezentatã prin
Adrian Cojocaru
dr. Areti Dinulescu
de la Federaţia Sindicatelor Medicilor
Anatomo-Patologi din România

Confederatia Sindicatelor Democratice
din România, reprezentatã prin
dr. Victor Zota
dr. Elvira Dinculescu
prof. Leonida Tabacaru
de la Federaţia HYPOCRAT

Confederatia Sindicala Nationala
MERIDIAN, reprezentatã prin
prof. Augustin Chifor
Valentin Craciun
Matei Dumitru
de la Federaţia T.E.S.A. - Sãnãtate


ANEXA 1


NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA
LA NIVELUL UNITĂŢII/INSTITUŢIEI

1. În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitarã, organizaţiile sindicale judeţene vor nominaliza în scris sindicatele din unitãţile sanitare împuternicite de federaţiile reprezentative, potrivit legii, pentru negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitãţi/instituţii. Prezenta împuternicire va fi transmisã Direcţiilor de Sãnãtate Publica, Inspectoratelor Teritoriale de Stat pentru Persoane cu Handicap şi conducerii unitãţilor respective, dupã caz.
2. Prevederile contractelor individuale de munca vor fi puse de acord cu prevederile contractului colectiv de munca la nivelul unitãţii/instituţiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.
3. a) Neînţelegerile privind încheierea contractului colectiv de munca la nivelul unitãţii/instituţiei vor fi conciliate în prezenta reprezentantului Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale, cu participarea imputernicitilor abilitaţi ai patronatului şi ai sindicatului.
b) În cazul menţinerii unor puncte divergenţe şi dupã conciliere şi al neacceptãrii procedurii de mediere, sindicatele pot continua derularea acţiunilor sindicale din programul de revendicari.

ANEXA 2

CERERE DE ASISTENTA SINDICALA

Subsemnatul(a) .................................., domiciliat(a) în municipiul/oraşul ............, str. ............. nr. ......, judeţul/sectorul ................., posesor(oare) al/a B.I. seria ......... nr. ........ eliberat de ....... la data de ........., solicit asistenta de specialitate din partea sindicatului semnatar al contractului colectiv de munca la nivel de unitate, pentru punerea în aplicare şi garantarea drepturilor ce deriva din contractul colectiv de munca la nivel de unitate. În acest sens, consimt sa plãtesc o taxa pentru asistenta de specialitate, reprezentând o contribuţie lunarã egala cu 1% din salariul de baza.

ANEXA 3

REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea comisiei paritare la nivelul
unitãţii/instituţiei

1. Comisia paritara la nivelul unitãţii/instituţiei va fi compusa din 5 (cinci) reprezentanţi ai angajatorilor şi 5 (cinci) reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract şi va funcţiona pe perioada aplicãrii prezentului contract colectiv de munca.
2. Comisia paritara se va întruni la cererea oricãreia dintre pãrţi, în termen de 5 (cinci) zile lucrãtoare de la formularea cererii, şi va adopta hotãrâri prin consens.
3. Comisiile paritare similare vor funcţiona la nivelul unitãţilor cu personalitate juridicã.
4. Secretariatul comisiei este asigurat de cãtre patronat.

ANEXA 4

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

Contractul individual de munca nr. ................ a fost încheiat/modificat pe baza contractului colectiv de munca la nivel de unitate/instituţie*), înregistrat cu numãrul ........................ la Direcţia Generalã de Munca şi Protecţie Socialã Judeteana sau a Municipiului Bucureşti.
Între: Unitatea (Instituţia) ............................., cu sediul în ...................., reprezentatã prin ......................, în calitate de ......................, şi dl (dna) ................., cu domiciliul în .........., posesor/oare al/a B.I. seria .......... nr. .........., eliberat de ............ la data .................., în varsta de ......, şi cu o vechime în munca de ..............., având ca pregãtire profesionalã .........................., se încheie prezentul contract individual de munca, în urmãtoarele condiţii:
1. Contractul de munca se încheie pe durata nedeterminatã (determinata), cu începere de la data de ................... pana la data de ................... .
2. Dl (Dna) ................. va îndeplini funcţia de ...............
3. Locul muncii este în unitatea ............. secţia ...............
4. Condiţii de încadrare - se încadreazã cu (norma intreaga, fracţiune de norma) .............................
5. (a) Condiţiile de munca se încadreazã în: deosebit de periculoase, vãtãmãtoare, condiţii ce solicita o incordare psihicã foarte ridicatã sau condiţii deosebite, în condiţii grele de munca, activitãţi desfãşurate în mediul rural, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, activitãţi pentru nevãzãtori.
(b) Loc de munca în condiţii deosebite/speciale ....................
6. Salariul de baza (pe gradatii) .........................., indemnizaţie de conducere ............., sporuri acordate potrivit locului de munca ............ Drepturile salariale se plãtesc chenzinal sau lunar:
a. chenzina I, la data de ..................................;
b. chenzina a II-a, la data de ..............................
7. Plata orelor peste timpul normal de lucru se face conform contractului colectiv de munca la nivel de unitate/instituţie*).
8. Dl (Dna) .......................... beneficiazã de urmãtoarele sporuri, precum şi de urmãtoarele drepturi bãneşti ......................
9. Pãrţile convin ca anumite obligaţii bãneşti ale salariatului sa fie achitate direct prin serviciile financiar-contabile ale unitãţii, dupã cum urmeazã: .................. .
10. Durata concediului anual de odihna va fi de ............... zile lucrãtoare şi, de asemenea, salariatul/a beneficiazã şi de un concediu suplimentar de ................... zile lucrãtoare.
11. Obligaţiile generale ale pãrţilor: Cel care angajeazã se obliga, în principal:
- sa-i asigure celui încadrat condiţii corespunzãtoare de lucru, punându-i la dispoziţie, potrivit specificului muncii sale, tot ceea ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
- sa-i asigure celui încadrat toate drepturile ce i se cuvin, în condiţiile prevãzute de lege;
- sa respecte şi sa îndeplineascã prevederile contractului colectiv de munca la nivel de ramura şi de la nivelul unitãţilor şi al instituţiilor;
- sa îndeplineascã alte obligaţii, în funcţie de specificul unitãţii.
Salariatul se obliga:
- sa îndeplineascã atribuţiile/sarcinile stabilite prin fişa postului, care este anexa la contractul individual de munca;
- sa respecte prevederile contractului colectiv de munca şi ale Regulamentului de ordine interioarã;
- sa îndeplineascã alte obligaţii specifice locului de munca respectiv.
Prezentul contract se încheie potrivit legii, în scris, din care un exemplar se pãstreazã la unitate, iar celãlalt revine salariatului.

CEL CARE ANGAJEAZĂ SALARIAT

Modificarea prezentului contract are loc la data de ..............., prin schimbare ................, pe baza ................. .

CEL CARE ANGAJEAZĂ SALARIAT

În urma îndeplinirii procedurii legale, la data de ................., prezentul contract individual de munca înceteazã prin .................., pentru urmãtoarele motive ........................., având la baza (decizia, hotãrârea) .............., în temeiul articolului ............ .

CEL CARE ANGAJEAZĂ

NOTA:
*) În situaţia în care nu este încheiat contract de munca la nivel de unitate/instituţie, contractul de munca individual va fi încheiat conform contractului colectiv la nivel de ramura sanitarã.

ANEXA 5

LOCURILE DE MUNCA, CATEGORIILE DE PERSONAL ŞI MĂRIMEA SPORULUI
pentru salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii deosebit
de periculoase, condiţii periculoase, condiţii vãtãmãtoare, condiţii
nedorite sau dificile, în condiţii grele, pentru activitãţi ce
solicita o incordare psihicã foarte ridicatã, în zone izolate sau
unde atragerea personalului se face cu greutate

1. Sporurile din prezenta anexa se plãtesc în cadrul alocaţiilor bugetare stabilite cu aceasta destinaţie.
2. Nominalizarea personalului care beneficiazã de spor pe locuri de munca se face de cãtre consiliul de administraţie, cu consultarea sindicatului.
3. În toate cazurile în care se menţioneazã "personalul din unitãţi, secţii, compartimente etc." se va înţelege întreg personalul unitãţilor, secţiilor, compartimentelor etc., respective. În celelalte cazuri, când se menţioneazã "personalul sanitar, personalul superior sanitar, personalul mediu sanitar, personalul de cercetare, personalul de specialitate etc.", se înţelege numai personalul cuprins în categoria respectiva, conform nomenclatorului de funcţii în vigoare.
4. Beneficiazã de spor, conform anexelor, toate categoriile de personal care lucreazã în secţiile şi compartimentele exterioare (care au sediul separat de unitatea cu personalitate juridicã), în profil TBC, SIDA, boli infectioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantila, sanatorii, preventorii etc.
5. Personalul altor unitãţi, precum şi personalul din alte compartimente din aceeaşi unitate, care îşi desfãşoarã activitatea la unul din locurile de munca prevãzute în anexe, beneficiazã de sporul prevãzut la locurile de munca respective, conform Regulamentului de acordare a sporurilor.
6. Personalul didactic medical sau farmaceutic, care asigura activitate integrata în învãţãmântul medico-farmaceutic şi lucreazã în locurile de munca prevãzute în anexe, beneficiazã de spor la salariul de baza al funcţiei didactice care se acorda de cãtre unitatea de învãţãmânt, conform regulamentului de acordare a sporurilor. Cadrele medicale didactice nu beneficiazã de spor şi de la unitatea care acorda indemnizaţia clinica.
7. Personalul sanitar care îşi desfãşoarã activitatea în unitãţi sanitare (ambulatoriul de specialitate, cabinete medicale de practica individualã, puncte sanitare etc.) cu sediul în incinta regiilor autonome sau a societãţilor comerciale, beneficiazã de spor pentru condiţii periculoase sau pentru condiţii vãtãmãtoare în aceleaşi condiţii ca şi personalul din activitatea de administraţie a acestor unitãţi economice, dar nu mai mult de 15% din salariul de baza, conform Regulamentului de acordare a sporurilor.
8. Personalul care în cadrul programului normal de munca îşi desfãşoarã activitatea fractionat la mai multe locuri de munca prevãzute în regulament, cu sporuri diferite, va beneficia de sporul prevãzut pentru fiecare loc de munca, în funcţie de timpul efectiv prestat în aceste locuri.
9. Sporul pentru munca în condiţii deosebit de periculoase, condiţii periculoase, condiţii vãtãmãtoare şi condiţii nedorite sau dificile se acorda proporţional cu timpul cat personalul respectiv a lucrat în astfel de condiţii, la locurile de munca prevãzute în anexe. Cuantumul sporului se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de baza în luna respectiva, corespunzãtor timpului efectiv lucrat la locurile de munca prevãzute în anexe.
10. Prevederile prezentei anexe se aplica potrivit actelor normative şi prevederilor prezentului contract colectiv de munca.
11. Diminuarea cotelor maxime de sporuri prevãzute în prezentul contract colectiv de munca se poate face numai cu acordul sindicatelor semnatare ale acestuia.

ANEXA 5(1)

LOCURILE DE MUNCA, ACTIVITĂŢILE, CATEGORIILE
DE PERSONAL, MĂRIMEA SPORULUI
pentru salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea
în condiţii deosebit de periculoase

A. Spor de 100% din salariul de baza
1. Personalul care lucreazã în Spitalul Tichilesti - leprozerie.
2. Personalul care lucreazã în laboratoare de anatomie patologica, morgi şi prosecturi din unitãţi sanitare, din Institutul de Medicina Legalã şi din laboratoarele de medicina legalã.
3. Personalul care participa efectiv în campaniile de prevenire şi combatere de epidemii deosebit de grave şi la alte asemenea acţiuni stabilite de Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei şi declarate prin ordin, ca pesta, holera, poliomielita, variola, zoonozele, tetanosul, leptospiroza etc.
4. Personalul care lucreazã în unitãţi de pneumoftiziologie (spitale şi sanatorii), Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", personalul sanitar din secţii şi compartimente cu paturi TBC, TBC osteo-articular, TBC genital, TBC ganglionar, cabinete de consultaţii TBC, dispensare medicale de pneumoftiziologie (TBC), din laboratoarele sau compartimentele ce deservesc aceste paturi, personalul sanitar din secţiile, compartimentele cu paturi în care sunt ingrijiti bolnavi SIDA şi din laboratoarele care deservesc aceste paturi, precum şi personalul sanitar care lucreazã în laboratoarele de microbiologie din cadrul direcţiilor de sãnãtate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzionalã şi Centrele Judeţene de Transfuzie Sanguina, care lucreazã teste HIV/SIDA. Personalul care lucreazã în laboratoarele de bacteriologie BK, în laboratoarele de cercetare care manipuleaza culturi vii de BK, în compartimentul de producere a vaccinurilor BCG sau a altor produse de degradare BK.
B. Spor de 50% din salariul de baza
1. Personalul care lucreazã în histopatologie, toxicologie medico-legalã, tanatologie şi genetica medico-legalã, precum şi în cabinete, compartimente şi laboratoare de medicina legalã.
2. Celelalte compartimente din laboratoarele de anatomie patologica, inclusiv personalul care transporta cadavre pentru aceste compartimente şi pentru cele de medicina legalã.
C. Spor de 25% din salariul de baza
1. Personalul care lucreazã cu tulpini virulente sau culturii vii în laboratoarele şi compartimentele de diagnostic sanitar uman şi veterinar.

ANEXA 5(2)

LOCURILE DE MUNCA, ACTIVITĂŢILE, CATEGORIILE
DE PERSONAL, MĂRIMEA SPORULUI
pentru salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea
în condiţii periculoase

A. Spor de 30% din salariul de baza
1. Personalul care îşi desfãşoarã activitatea cu surse de radiatii sau generatoare de radiatii, diferenţiat pe categorii de risc radiologic, astfel:
a. 10% la categoria I;
b. 15% la categoria a II-a;
c. 20% la categoria a III-a;
d. 30% la categoria a IV-a.
B. Spor de 15% din salariul de baza
1. Personalul sanitar din secţii şi compartimente de boli infectioase.
2. Personalul din unitãţi de boli infectioase.
3. Personalul din laboratoarele şi secţiile de cercetare care executa cercetãri chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale în staţiile pilot şi micropilot, în vederea obţinerii unor noi substanţe.
4. Personalul din laboratoarele şi compartimentele de cercetãri biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice, biochimice.
5. Personalul din secţii, laboratoare şi compartimente pentru cercetarea, producerea şi controlul serurilor şi vaccinurilor.
6. Personalul din laboratoare şi compartimente de analize medicale din unitãţi sanitare.
7. Personalul din laboratoare şi compartimente de colectare a sângelui, precum şi personalul din laboratoare şi compartimente de preparare a produselor sanguine labile din centrele de transfuzie sanguina judeţene şi al municipiului Bucureşti.
8. Personalul care lucreazã cu laser de mare putere, neprotejat.
C. Spor de 10% din salariul de baza
1. Personalul din preventorii de pneumoftiziologie.
2. Personalul care lucreazã cu animale de experienta care prezintã pericol de contaminare.
3. Personalul care deserveste crescatoriile şi depozitele de animale de experienta.
4. Personalul din unitãţi de psihiatrie, neuropshiatrie infantila, neuropsihomotori şi neuromotori.
5. Personalul sanitar din secţii şi compartimente de psihiatrie, neuropshiatrie infantila, neuropsihomotori, neurologie, laboratoare de sãnãtate mintalã, cãmine spital pentru bolnavi nerecuperabili neuropshici şi cãmine pentru minori deficienti nerecuperabili neuropshici, cabinete de consultaţii de psihiatrie şi neuropsihiatrie.
6. Personalul care lucreazã în laboratoarele şi compartimentele de tehnica dentara.
7. Personalul din laboratoarele de tratare şi valorificare a namolurilor reziduale, unde exista pericol de contaminare.
8. Personalul de cercetare din secţii, laboratoare, compartimente de psihiatrie, neuropsihiatrie infantila, neuropsihomotori, neuromotori, laboratoare de sãnãtate mintalã.
9. Personalul din serviciile de ambulanta care îşi desfãşoarã activitatea pe autosanitare, în echipele de intervenţie, pe teren.
10. Personalul care lucreazã cu radiatii electromagnetice (ultraviolet vizibil şi infrarosu).
D. Spor de 7% din salariul de baza
1. Personalul sanitar care lucreazã permanent la dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare şi personalul mediu sanitar de igiena din cabinete medicale de practica individualã, ambulatoriul de specialitate, spitale, sanatorii şi preventorii.
2. Personalul din spãlãtorii-calcatorii, sterilizare, crematorii.
3. Personalul care lucreazã în laboratoarele şi compartimentele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile.
4. Personalul sanitar din blocul operator şi sala de operaţii, unde exista risc de contaminare, executand intervenţii chirurgicale de urgenta.
5. Personalul din secţiile, compartimentele şi cabinetele de dermato-venerice, unde se trateazã boli transmisibile.

ANEXA 5(3)

LOCURILE DE MUNCA ACTIVITĂŢILE, CATEGORIILE
DE PERSONAL, MĂRIMEA SPORULUI
pentru salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea
în condiţii vãtãmãtoare

A. Spor de 10% din salariul de baza
1. Personalul care lucreazã cu namol sau hidrogen sulfurat.
2. Personalul care efectueazã activitate continua de ascutire prin polizare şi slefuire.
B. Spor de 7% din salariul de baza
1. Personalul superior şi mediu sanitar din laboratoare sau compartimente de medicina a muncii, care lucreazã peste 50% din timpul normal de lucru în unitãţi sau sectoare industriale cu condiţii deosebite.
2. Personalul care lucreazã în cadrul laboratoarelor de analize fizico-economice şi în staţiile de clorinare, precum şi personalul care recolteaza şi manipuleaza probe de ape reziduale, deşeuri toxice şi namoluri.
3. Personalul cu activitate continua de sudura electrica şi autogena (cu excepţia sudurii electrice prin puncte), dacã aceste lucrãri se efectueazã în spaţii închise.
4. Vopsitorii duco cu activitate permanenta în spaţii închise.
5. Muncitorii care lucreazã la repararea, întreţinerea şi încãrcarea acumulatorilor electrici din plumb.
C. Spor de 5% din salariul de baza
1. Personalul mediu sanitar care lucreazã cu aparate de electroterapie şi fototerapie.
2. Personalul care lucreazã în laboratoarele sau compartimentele de microproducţie de medicamente (pulberi, chimicale etc.).
3. Personalul care lucreazã la aparate de multiplicat: orming, gestetner, rotaprint, xerox, piloris, heliograf.
4. Personalul care lucreazã la instalaţii şi echipamente producãtoare de zgomot şi trepidatii (pompe, compresoare, motoare, turbine, etc.).
5. Personalul muncitor care lucreazã la centrale termice cu cãrbune sau pacura.
6. Personalul care vulcanizeaza cauciucul la cald.
7. Tinichigii manuali care lucreazã la fasonarea şi spanuirea la cald a tablelor pentru invelisuri, caroserii, capotaje, aripi etc.

ANEXA 5(4)

LOCURILE DE MUNCA, CATEGORIILE DE PERSONAL, MĂRIMEA ŞI CONDIŢIILE
DE ACORDARE A SPORULUI
pentru activitãţi ce solicita o incordare psihicã foarte ridicatã

A. Spor de 5% din salariul de baza
1. Personalul superior, mediu şi auxiliar sanitar din unitãţile şi subunitatile sanitare ambulatorii, care lucreazã în specialitatile neuro-chirurgie, chirurgie cardiovasculara, inclusiv cardiologie interventionala şi chirurgie toracica, ortopedie-traumatologie, chirurgie plastica şi reparatorie.
2. Personalul superior şi mediu sanitar din spitalele judeţene, altele decât cele clinice.
3. Personalul superior, mediu şi auxiliar sanitar din unitãţile şi subunitatile sanitare ambulatorii, care lucreazã în specialitatile pediatrie, obstetrica-ginecologie şi de ocrotire.
4. Personalul superior sanitar şi mediu sanitar din Spitalul Municipal Hunedoara.
B. Spor de 10% din salariul de baza
1. Personalul superior, mediu şi auxiliar sanitar care lucreazã în unitãţi, secţii şi compartimente cu paturi, de pediatrie, obstetrica-ginecologie, precum şi în crese, leagane, case de naşteri, unitãţi de asistenta socialã şi de ocrotire.
2. Personalul numit şi autorizat sa îndeplineascã atribuţii de şef unitate nucleara, responsabil cu radioprotectia şi responsabil cu gestiunea surselor nucleare, pe timpul cat executa aceste atribuţii.
3. Personalul superior medical, mediu şi auxiliar sanitar din spitalele judeţene, precum şi din spitalele de urgenta din centrele universitare, care asigura urgentele medico-chirurgicale de gradul 0 şi 1 pana la restabilirea funcţiilor vitale ale pacientilor.
4. Întregul personal încadrat în unitãţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei: - Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie ANA ASLAN; - Institutul de Fonoaudiologie, Chirurgie-Funcţionalã ORL PROF. DR. DORIN HOCIOTA, Bucureşti; - Institutul Naţional de Hematologie transfuzionalã PROF. DR. C.T. NICOLAU, Bucureşti; - Institutul de Medicina Legalã PROF. DR. MINA MINOVICI; - Centrele de Transfuzie Sanguina.
5. Personalul încadrat în funcţii specifice activitãţii de cercetare ştiinţificã din compartimentele, laboratoarele sau colectivele de cercetare din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului.
C. Spor de 15% din salariul de baza
1. Personalul superior, mediu şi auxiliar sanitar din unitãţi, secţii şi compartimente, cu paturi, din specialitatile neurochirurgie, traumatologie vertebro-medulara, chirurgie cardiovasculara, inclusiv cardiologie interventionala şi chirurgie toracica, ortopedie-traumatologie, arsi, chirurgie plastica şi reparatorie, anestezie şi terapie intensiva, hemodializa.
2. Personalul medico-sanitar de intervenţie din staţiile de salvare, precum şi soferii de pe autosalvari, personalul navigant de pe salupele sanitare, precum şi personalul medico-sanitar care asigura asistenta medicalã în timpul transporturilor de urgenta cu elicopterul sau cu avionul sanitar.
3. Personalul sanitar din institutele şi centrele de sãnãtate publica şi personalul sanitar din direcţiile de sãnãtate publica, care lucreazã la inspecţia sanitarã de stat, laboratoare şi supravegherea stãrii de sãnãtate.
4. Personalul din instituţiile care se ocupa de îngrijirea şi/sau educarea specialã a copiilor, de calificarea şi ocrotirea invalizilor şi a deficientilor, de îngrijirea batranilor.
5. Personalul sanitar superior şi mediu sanitar din Centrul de Diagnostic şi Tratament Dorobanti.
6. Personalul din cadrul compartimentelor de anatomie patologica (morgi, prosecturi şi histopatologie).

ANEXA 5(5)

LOCURILE DE MUNCA, CATEGORIILE DE PERSONAL, MĂRIMEA ŞI
CONDIŢIILE DE ACORDARE A SPORULUI
pentru salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii
grele de munca, în unitãţile sanitare

A. Spor de 15% din salariul de baza
1. Personalul sanitar care acorda asistenta medicalã în subteran (mine), pe platforme marine şi nave de pescuit oceanic.
2. Muncitorii care executa lucrãri de foraj balnear.

ANEXA 5(6)

LOCURILE DE MUNCA, CATEGORIILE DE PERSONAL, MĂRIMEA ŞI
CONDIŢIILE DE ACORDARE A SPORULUI
pentru salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în zone izolate sau
unde atragerea personalului se face cu greutate

1. Pentru activitatea desfasurata, potrivit contractului de munca, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, personalul din localitãţile pentru care sunt îndeplinite cel puţin patru din criteriile de clasificare prevãzute la cele trei grupe de sporuri cuprinse în tabelul prezentei anexe beneficiazã de sporul prevãzut pentru grupa de clasificare pentru care sunt îndeplinite acestea.
2. Sporul prevãzut la punctul 1 se acorda personalului medico-sanitar care locuieşte în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea, potrivit contractului de munca, cel puţin 5 zile sãptãmânal. Pentru personalul care desfãşoarã activitatea potrivit contractului de munca în localitãţile cuprinse într-una din cele trei grupe, dar nu rãmâne în localitate şi în afarã programului normal de lucru, se poate acorda un spor de 50% din cuantumul sporului ce se cuvine personalului prevãzut la alineatul precedent.
3. Nominalizarea personalului care beneficiazã de spor pentru condiţii de munca în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate şi cuantumul sporului se stabilesc de cãtre consiliul de administraţie din unitatea cu care se încheie contractul de munca, în raport cu sarcinile de munca ce revin personalului respectiv, precum şi cu modul de încadrare în criteriile de clasificare a localitãţilor, ţinând seama de prevederile <>art. 26 alin. (1) din H.G. nr. 281/1993 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
4. Personalul tehnic, economic, de administraţie şi muncitorii de inalta calificare, care îşi desfãşoarã activitatea în unitãţi sanitare situate în localitãţi stabilite ca zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiazã de un spor de pana la 10% din salariul de baza.
I. Criterii de clasificare a localitãţilor ca zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu dificultate
A. Spor de 20% din salariul de baza
1. Localitãţile cu locuinţe dispersate pe vai, dealuri etc., în cazul medicilor care acorda asistenta medicalã primara şi la domiciliul locuitorilor.
2. Localitãţi cu drum principal nemodernizat.
3. Localitãţi în care pentru personalul medico-sanitar aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este greoaie şi se face la intervale mari de timp.
4. Localitãţi unde nu sunt posibilitãţi de cazare asigurate prin grija şi pe cheltuiala unitãţii sanitare sau a administraţiei locale, în cazul personalului medico-sanitar nelocalnic.
5. Localitãţile unde parcurgerea distantei pana la spitalul teritorial cu mijloacele de transport puse la dispoziţie se face într-un timp mai lung de o ora.
6. Localitãţile în care au rãmas neocupate posturi vacante de medic, dupã organizarea a doua concursuri succesive, în anul pentru care se aproba sporul de izolare.
7. Se acorda şi personalului de specialitate din Centrul de Transfuzie Sanguina Petrosani, potrivit avizelor Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice nr. 10465/37.963/1997.
8. Personalului din spitalele orãşeneşti Lupeni, Vulcan, Petrila, Spitalul Municipal Petrosani şi din unitãţile cuprinse în structura acestor spitale.
9. Personalului din unitãţile sanitare din oraşul Sulina.
10. Personalului din Serviciul de Ambulanta a judeţului Hunedoara, care îşi desfãşoarã activitatea potrivit contractului individual de munca în localitãţile Lupeni, Vulcan, Petrila şi Petrosani, cu respectarea urmãtoarelor condiţii de munca:
a) depãşirea zonei deservite, deplasãri la distanţe mai mari de 4 km, atât la domiciliul pacientilor, cat şi la locurile de munca;
b) condiţii de cazare cu confort diminuat;
c) posturi vacante şi neocupate dupã organizarea a doua concursuri în anul pentru care se acorda sporul de izolare;
d) frecvente intervenţii la accidentele de munca, în special în sectorul minier;
B. Personalul altor unitãţi, detaşat la locurile de munca prevãzute la punctele 7, 8, 9 şi 10, beneficiazã în perioada detaşãrii de spor proporţional cu timpul efectiv lucrat.
II. Criterii de clasificare a cabinetelor medicale de practica individualã rurale, în raport cu condiţiile deosebite de munca - izolare, dispersare, altitudine, cai de acces dificile
A. Spor de 40% din salariul de baza
1. Comune amplasate în zone de munte, la peste 800 m altitudine, sau în Delta Dunãrii, în zone greu accesibile.
2. Comune în care pentru personalul medico-sanitar aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este greoaie şi se face la intervale mari de timp.
3. Comune unde nu sunt posibilitãţi de cazare asigurate prin grija şi cheltuiala unitãţii sanitare sau a administraţiei locale, în cazul personalului medico-sanitar nelocalnic.
4. Comune unde deplasarea la pacienti se face cu mijloace de transport cu tracţiune animala sau pe jos.
5. Comune în care un medic asigura asistenta pentru locuitorii din cel puţin trei sate sau comune, în care medicul deserveste un numãr mai mic de sate, dar cu o dispersie mai mare a locuinţelor, respectiv distanta între locuintele extreme ale satului sa fie de peste 4 km.
6. Comune unde parcurgerea distantei pana la spitalul teritorial cu mijloacele de transport puse la dispoziţie se face într-un timp mai mare de doua ore.
B. Spor de 60% din salariul de baza
1. Comune amplasate în zone de munte, la peste 1000 m altitudine, sau în Delta Dunãrii, în zone foarte greu accesibile.
2. Comune în care pentru personalul medico-sanitar aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este greoaie şi se face la intervale mari de timp.
3. Comune unde nu sunt posibilitãţi de cazare asigurate prin grija şi pe cheltuiala unitãţii sanitare sau a administraţiei locale, în cazul personalului medico-sanitar nelocalnic.
4. Comune unde deplasarea la pacienti se face, de regula, pe jos.
5. Comune în care un medic asigura asistenta medicalã pentru locuitorii din cel puţin 6 sate sau comune, în care medicul deserveste un numãr mai mic de sate, dar cu o dispersie mai mare a locuinţelor, respectiv distanta între locuintele extreme ale zonei deservite sa fie de cel puţin 8 km.
6. Medicul îşi desfãşoarã activitatea în comune neelectrificate.

ANEXA 5(7)

LOCURILE DE MUNCA, ACTIVITĂŢILE, CATEGORIILE DE
PERSONAL, MĂRIMEA SPORULUI
pentru salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea
în condiţii nedorite

A. Spor de 30% din salariul de baza:
1. Personalul care efectueazã lucrãrile de colectare, încãrcare-descãrcare şi transport al reziduurilor menajere şi stradale, inclusiv cel care efectueazã sortarea şi depozitarea reziduurilor în rampa de gunoi.
2. Personalul care efectueazã lucrãrile de vidanjare şi cel care efectueazã lucrãri de curãţire a canalelor de ape uzate.
B. Spor de 10% din salariul de baza
1. Personalul care efectueazã lucrãri de întreţinere a spaţiilor verzi şi a serelor.

ANEXA 6

LOCURILE DE MUNCA ŞI CATEGORIILE DE PERSONAL
care beneficiazã de reducerea duratei timpului normal de lucru
şi de alimentaţie suplimentarã

A. Reducerea timpului normal de lucru
1. Personalul care lucreazã în prosecturi, sali de disectie, morgi şi anatomie patologica - 6 ore/zi
2. Personalul care lucreazã în activitãţile de radiologie şi roentgenterapie, medicina nucleara, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii înalte, precum şi personalul care asigura întreţinerea şi repararea aparaturii din aceste activitãţi - 6 ore/zi
3. Personalul superior şi mediu din unitãţile şi compartimentele de cercetare ştiinţificã medico-farmaceutica - 7 ore/zi
4. Medicii din unitãţile sanitare - 7 ore/zi
5. Personalul sanitar cu pregãtire superioarã din unitãţile sanitare, precum şi personalul sanitar mediu din laboratoare sau compartimente de analize medicale - 7 ore/zi
6. Personalul sanitar care lucreazã în activitatea de hidroterapie - 7 ore/zi
7. Personalul sanitar care lucreazã în staţiile de sterilizare şi în staţiile de preparare a soluţiilor sterile - 7 ore/zi
B. Alimentaţia de protecţie se acorda în mod obligatoriu, conform <>Legii nr. 90/1996
1. Laboratoarele de analize medicale şi de cercetare în toate specialitatile: 1/2 l lapte/zi/persoana.
2. Laboratoarele de anatomie patologica, morgi, prosecturi, laboratoare de medicina legalã, de citologie, de radiologie: 1/2 l lapte/zi/persoana.
3. Staţii de sterilizare: 1/2 l apa minerala/zi/persoana.

ANEXA 7

NUMĂRUL DE ZILE DE CONCEDIU DE ODIHNA SUPLIMENTAR
pe locuri de munca şi în funcţie de condiţiile
de desfãşurare a activitãţii

CAP. 1

Se acorda 3 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
1. Personalul care lucreazã la:
a) dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare;
b) crematoriul din unitãţi sanitare;
c) ergoterapie din unitãţi, secţii şi compartimente de psihiatrie, neuropsihiatrie şi copii debili mintal;
d) spalarea manualã, calcatul manual al confecţiilor şi echipamentelor, precum şi calcatul cu presa;
e) soferii care lucreazã pe autovehicule între 2, 1-4,0 t;
f) sala de calcul electronic;
g) personalul care lucreazã în centrale telefonice cu 100-250 posturi, activitate permanenta;
h) staţiile de sterile din farmaciile de spital.
2. Personalul care îngrijeşte şi creste animale de laborator, precum şi cel care lucreazã cu acestea.
3. Personalul sanitar mediu şi auxiliar care lucreazã în cabinete de consultaţii de neurochirurgie, ortopedie, traumatologie şi arsi.
4. Personalul sanitar din unitãţi farmaceutice care au sediul în unitãţi, secţii, compartimente şi cabinete de consultaţii de tuberculoza activa şi boli infectioase.
5. Muncitorii de întreţinere şi deservire a utilajelor cu zgomot ce depãşeşte 90 dB.
6. Personalul care utilizeazã materiale dentare (alte substanţe preparate cu solventi aromatici).
7. Personalul care lucreazã în bucãtãriile unitãţilor sanitare.
8. Personalul care lucreazã cu aparatura de multiplicat - activitate permanenta (xerox, heliograf etc.).
9. Personalul care exploateazã aparatele telex - activitate permanenta.

CAP. 2

Se acorda 4 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
1. Personalul care lucreazã în laboratoare sau compartimente de microproducţie.
2. Personalul care lucreazã în:
a) activitatea de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile;
b) ergoterapie din unitãţi, secţii şi compartimente cu paturi, cu bolnavi cronici irecuperabili.
3. Personalul sanitar care lucreazã în secţii şi compartimente, cu paturi, de copii distrofici.
4. Personalul care lucreazã direct la cercetarea şi producţia serurilor şi a vaccinurilor.
5. Muncitorii şi personalul de administraţie din unitãţi şi secţii exterioare, cu paturi, de tuberculoza activa şi de boli infectioase.
6. Personalul sanitar din cabinete de consultaţii de tuberculoza şi boli infectioase.
7. Soferii care lucreazã pe autovehicule între 4,1-7 t, microbuze şi autoturisme.
8. Personalul sanitar mediu şi auxiliar care lucreazã cu copii în crese şi leagane.
9. Personalul care lucreazã pe videocalculatoare, activitate permanenta.
10. Personalul care executa lucrãri de dactilografie şi stenodactilografie, care lucreazã în birouri cu cel mult 2 maşini de dactilografiat, activitate permanenta.
11. Personalul care lucreazã în laboratoare sau compartimente de cercetãri şi analize chimice, toxicologice, biologice, biochimice, microbiologice, virusologice, inframicrobiologice, parazitologice.

CAP. 3

Se acorda 5 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
1. Personalul care lucreazã la repararea şi întreţinerea aparaturii de radiologie şi roentgenterapie, medicina nucleara, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii înalte şi de fizioterapie.
2. Personalul care efectueazã analize chimice, toxicologice, biologice şi biochimice din laboratoare şi compartimente de medicina legalã.
3. Personalul care lucreazã în centrale telefonice cu peste 250 de posturi, activitate permanenta.
4. Soferii care lucreazã pe autovehicule între 7,1-12 t.
5. Personalul care presteazã activitãţi în centrale termice pe baza de combustibil solid şi lichid.
6. Personalul care lucreazã la fizio-electro-maso-termobalneo-terapie.
7. Personalul sanitar care lucreazã în staţiile centrale de sterilizare.
8. Personalul care executa lucrãri de dactilografie şi stenodactilografie, care lucreazã în birouri cu peste 3 maşini de dactilografiat, activitate permanenta.
9. Personalul care lucreazã în sali de calcul electronic, perforari cartele, activitate permanenta.

CAP. 4

Se acorda 6 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
1. Personalul sanitar care lucreazã în secţii şi compartimente, cu paturi, de oncopediatrie.
2. Personalul sanitar care lucreazã pe nave şi ambarcatiuni pentru pescuitul maritim şi oceanic.
3. Soferii care lucreazã pe autovehicule de peste 12 t, autobuze şi autosalvari din unitãţile sanitare.
4. Personalul care manipuleaza şi utilizeazã mercurul la construirea, repararea şi întreţinerea, etalonarea şi verificarea aparatelor de mãsura şi control cu mercur, precum şi a intrerupatoarelor cu mercur.
5. Personalul care confectioneaza, prin suflare, aparatura de laborator din sticla de cuart şi sticla de plumb.
6. Personalul care lucreazã în laboratoare nediferentiate de analize medicale.
7. Personalul care lucreazã în spãlãtorii din unitãţi sanitare.
8. Personalul sanitar din cabinetele de consultaţii de psihiatrie şi neuropsihiatrie.
9. Personalul sanitar care lucreazã pe autosanitare pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenta în teren.

CAP. 5

Se acorda 8 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
1. Personalul sanitar din unitãţi, secţii şi compartimente, cu paturi, de tuberculoza activa şi de boli infectioase.
2. Personalul sanitar mediu şi auxiliar care lucreazã în unitãţi, secţii şi compartimente, cu paturi, de neurochirurgie şi arsi.
3. Personalul sanitar din unitãţi, secţii şi compartimente, cu paturi, de psihiatrie, neuropsihiatrie, copii debili mintal şi recuperare neuropsihomotorie.
4. Personalul sanitar care lucreazã în activitatea de anestezie, terapie intensiva, dializa.

CAP. 6

Se acorda 9 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
1. Personalul care îşi desfãşoarã activitatea în
a) unitãţi nucleare de categoria I de risc radiologic;
b) unitãţi nucleare de categoria a II-a de risc radiologic.

CAP. 7

Se acorda 10 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
1. Personalul care lucreazã la autopsie, prosecturi, în sali de disectie şi în laboratoare sau compartimente de anatomie patologica şi de medicina legalã.
2. Personalul din leprozerii.
3. Personalul sanitar care lucreazã în mine de cãrbuni, de minereuri feroase şi neferoase, de substanţe şi minereuri nemetalifere.
4. Personalul sanitar care îşi desfãşoarã activitatea în subteran, în mine de minereuri radioactive.
5. Personalul care îşi desfãşoarã activitatea în:
a) unitãţi nucleare de categoria a III-a de risc radiologic;
b) unitãţi nucleare de categoria a IV-a de risc radiologic.

NOTA:
Salariaţii care lucreazã la unul din locurile de munca prevãzute în prezenta anexa şi care au dreptul la mai multe concedii de odihna suplimentare, vor primi un singur concediu de odihna suplimentar, şi anume pe cel mai mare.ANEXA 8

SPORURI PENTRU VECHIMEA ÎN MUNCA


Tranşele Cotele
de vechime din salariul de baza
------------------------------------------------------
între 3 ani şi 5 ani 5%
de la 5 ani la 10 ani 10%
de la 10 ani la 15 ani 15%
de la 15 ani la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%
------------------------------------------------------


ANEXA 9

FIŞA DE ATRIBUŢII ŞI NORMATIVELE DE PERSONAL

Fişa postului, pe grupe de specialitãţi, va fi conformã cu Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 560/16.08.1999 , privind aprobarea fişelor de atribuţii pentru asistentii medicali, alte categorii de personal sanitar cu studii postliceale sanitare sau medii sanitare şi personal auxiliar, precum şi asistenţi medicali şefi. Normativele de personal sunt cele cuprinse în Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 818/24.02.1999 , privind criteriile de normare a personalului din unitãţile sanitare şi cele din normativul de personal al S.S.P.H. nr. 24/3.03.2000, privind normele de structura şi personal pentru unitãţile de asistenta specialã. Fişa-cadru a postului şi normativele de personal pot fi modificate cu acordul scris al federaţiilor reprezentative semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
Atribuţiile concrete privind activitatea salariaţilor vor fi stabilite la nivelul fiecãrei unitãţi sanitare, potrivit fisei postului, ţinând cont de actele normative în vigoare, cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de unitate/instituţie, în funcţie de specificul locului de munca.

ANEXA 10

Prezenta anexa va cuprinde procentele privind reducerile costurilor biletelor de odihna sau tratament, emise de Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale prin act adiţional, iar anexa va fi reactualizata periodic, în funcţie de modificãrile ulterioare aduse legislaţiei în vigoare.ANEXA 11

ECHIPAMENTUL DE PROTECŢIE

- incaltaminte - 4/an
- pantaloni - 5/an
- fuste - 5/an
- bluze - 5/an
- halate de molton - sistem pavilionar
- calote - 3/an
- manusi şi masti - dupã necesitaţi
- sorturi - dupã necesitaţi
- cizme din cauciucANEXA 12

ACTELE NORMATIVE PRIVIND SALARIZAREA

Prezenta anexa va cuprinde: - <>H.G.R. nr. 281/1993 , cu completãrile şi modificãrile ulterioare - <>Legea nr. 154/1998 - O.U.G. nr. 24/2000 - <>H.G.R. nr. 150/1999 - <>H.G.R. nr. 414/2000

ANEXA 13

HARTUIREA SEXUALĂ

1. Hartuirea sexualã reprezintã orice forma de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii compromiţãtoare, cereri de favoruri sexuale sau orice alta conduita cu conotatii sexuale, care afecteazã demnitatea, integritatea fizica şi psihicã a persoanelor la locul de munca.
2. a) Angajatorul nu va permite şi nu va tolera hartuirea sexualã la locul de munca şi va face public faptul ca încurajeazã raportarea tuturor cazurilor de hartuire sexualã, indiferent cine este ofensatorul.
b) Angajatorul va informa toţi salariaţii de regulile de conduita ce trebuie respectate şi de sancţiunile aplicabile, în cazul încãlcãrii acestora.
c) Angajatorul va include hartuirea sexualã pe agenda sesiunii de instruire a personalului.
3. Angajatorul, împreunã cu reprezentantul sindicatului, vor oferi consiliere şi asistenta victimelor actelor de hartuire sexualã, va conduce investigatia în mod strict confidenţial şi în cazul confirmãrii actului de hartuire sexualã, va propune mãsuri disciplinare corespunzãtoare. Acestea pot merge de la avertisment pana la transferul hartuitorului.
4. Persoana care se considera hartuita sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va conţine relatarea detaliatã a incidentului reclamat.
5. Comisia va comunica reclamantului, în termen de 2 sãptãmâni, dacã sesizarea este intemeiata şi dacã va fi însoţitã de cercetãri.
6. Investigatorii vor cerceta faptele cu atentie, iar la terminarea investigatiei vor comunica pãrţilor implicate rezultatul anchetei şi ceea ce se intenţioneazã sa se facã, într-un termen ce nu va depãşi 8 sãptãmâni de la depunerea plângerii. Pe parcursul anchetei nu vor fi admise referiri cu privire la stilul de viata al reclamantului.
7. Dacã se stabileşte ca a avut loc un act de hartuire sexualã, hartuitorului i se vor aplica sancţiuni disciplinare corespunzãtoare, în termen de 2 sãptãmâni de la terminarea anchetei. Victima nu poate fi transferata impotriva voinţei sale. Mãsurile vor fi comunicate în scris şi reclamantului şi reclamatului.
8. Dacã se stabileşte ca nu a avut loc hartuirea sexualã, se va comunica reclamantului care, dacã doreşte, se poate adresa justiţiei.
9. Dacã actul de hartuire sexualã la locul de munca vine din partea unei persoane care nu este angajata în unitatea respectiva, victima se va adresa şefului ierarhic.
10. Dosarele cu plângerile de hartuire sexualã vor fi pãstrate confidenţial cel puţin 3 ani de la data rezolvarii lor.
11. Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hartuire sexualã, atât impotriva reclamantului, cat şi impotriva oricãrei persoane care ajuta la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare şi vor fi sancţionate conform legii în vigoare.
12. În cazul în care ancheta stabileşte ca reclamantul a adus acuzatii false, cu rea-credinţa, acesta va rãspunde potrivit legii.
13. Unitatea şi/sau sindicatul au dreptul sa initieze o investigatie şi în urma absentei unei plângeri scrise, dacã are motive sa considere ca are loc un act de hartuire sexualã.
14. Comisia va informa conducerea anual despre numãrul de sesizãri primite, despre natura acestora şi despre avizul dat.

ANEXA 14

ACTIVITĂŢILE, LOCURILE DE MUNCA ŞI CATEGORIILE DE PERSONAL,
care se încadreazã în grupa I şi II de munca, în vederea
pensionãrii pentru limita de varsta

A. În grupa I de munca: - activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal); - activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin; - personalul sanitar care lucreazã în subteran, în activitãţile prevãzute în grupa I de munca; - unitãţi nucleare de gradul II şi IV; - activitatea permanenta din cadrul atelierelor sau laboratoarelor cu lasere de mare putere, neecranate.
B. În grupa II de munca: - activitatea prestatã la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitãţile nucleare de gradul I şi II, stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitãţii Nucleare; - spitale cu profil de boli contagioase, secţii şi compartimente cu profil de boli contagioase (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu şi auxiliar); - unitãţi T.B.C. (toate categoriile de personal), secţii, compartimente cu paturi de T.B.C., cabinete de consultaţii T.B.C. şi laboratoare de analize şi explorari functionale, ce deservesc în exclusivitate aceste paturi şi cabinete (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu şi auxiliar); - unitãţi, secţii şi compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu şi auxiliar); - unitãţi, secţii şi compartimente de neuropsihiatrie şi de psihiatrie cu paturi (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu şi auxiliar); - laboratoare şi compartimente de epidemiologie, microbiologie, toxicologie, serologie, parazitologie, medicina legalã, anatomie patologica, morgi, prosecturi; - activitatea prestatã în laboratoare de cercetare şi diagnostic, microbiologie, specializate în procesele tehnologice de producţie şi controlul vaccinurilor, antigenelor şi serurilor, în care se lucreazã cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta, culturi şi substraturi celulare, cadavre, deşeuri şi produse patologice infectate cu holera, pesta, febra galbena, variola, rickettsioza, ornitoza, rabie, melaidoza, bruceloza, botulism, tetanos, gangrena gazoasa, leptospiroze, morva, tularemie, toxoplasmoza, histoplasmoza, rugeoplasmoza, lysterioza, yersinioza, enteroviroza, meningoencefalite bacteriene şi virale, pneumocistoza, tuberculoza, lepra, enterobacterioze, hepatite virale, aminoiaza, sifilis, infectii respiratorii bacteriene şi virale. Personalul care manipuleaza animale de experienta, culturi şi substraturi celulare, cadavre, deşeuri şi produse patologice canceroase, în cadrul laboratoarelor de cercetare din reţeaua sanitarã; - personalul care lucreazã la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat; - laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior, personal sanitar mediu şi personal tehnic); - personal care lucreazã la întreţinerea şi repararea aparaturii de radiologie, fizioterapie şi medicina nucleara; - personalul care asigura tratamentul bolnavilor de SIDA; - aplicarea substanţelor pentru dezinfecţie sau dezinsecţie prin pulverizare sau gazare; - laboratoarele şi compartimentele de chimie sanitarã şi analize medicale - hematologice, imunologice, citologice, bacteriologice şi biochimice; - activitatea prestatã la instalaţii, utilaje sau aparate care funcţioneazã cu radiatii electromagnetice: infrarosii, ultraviolete, microunde de medie sau inalta frecventa şi lasere, cu excepţia laserelor de mare putere, neecranate, care sunt prevãzute în grupa I de munca; - personalul sanitar care lucreazã în subteran în activitãţile prevãzute în grupa a II-a de munca; - personalul (telefonist, telefonist supraveghetor, telefonist-şef) care deserveste centralele telefonice cu cel puţin 250 de abonati, precum şi telefonistii birourilor de informaţii şi verificare a acestor centrale; - personalul muncitor şi de specialitate care foloseşte şi manipuleaza substanţe toxice pentru protecţia plantelor (pesticide, raticide etc.); - activitatea permanenta în cadrul atelierelor sau a laboratoarelor cu lasere de mica şi medie putere, neecranate; - soferii de pe autosanitare (ambulantierii) din serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti şi personalul medico-sanitar de intervenţie de pe autosanitare.

NOTA:
Angajatorii au obligaţia sa ia toate mãsurile, conform dispoziţiilor legale, pentru evaluarea locurilor de munca respective, în vederea încadrãrii în condiţii deosebite.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016