Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 54.707 din 23 octombrie 2001  la nivel de ramura - Invatamant    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 54.707 din 23 octombrie 2001 la nivel de ramura - Invatamant

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V nr. 9 din 6 decembrie 2001
Înregistrat la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale cu nr. 54.707/20/23.10.2001

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, al <>art. 12 şi 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 130/1996 , republicatã, a intervenit urmãtorul contract colectiv de munca unic la nivel de ramura - învãţãmânt, între:

1. MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII şi
2. Federaţiile sindicale reprezentative din învãţãmânt, respectiv:
Federaţia Educaţiei Naţionale;
Federaţia Sindicatelor Libere din Învãţãmânt;
Federaţia Sindicatelor Independente din Învãţãmânt SPIRU HARET;
Federaţia Nationala Sindicala ALMA MATER.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Pãrţile contractante recunosc şi accepta pe deplin ca sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura - învãţãmânt şi se obliga sa respecte în totalitate prevederile acestuia.
ART. 2
În sensul prezentului contract:
● termenul patron desemneazã pe cel care angajeazã, respectiv:
- Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, reprezentat prin ministru;
- Inspectoratele şcolare reprezentate prin inspectorii şcolari generali;
- instituţia de învãţãmânt superior, reprezentatã prin rector;
- unitatea de învãţãmânt, reprezentatã prin director;
- alte instituţii subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii, reprezentate prin director/director general;
● termenul unitate desemneazã:
- instituţiile şi unitãţile de învãţãmânt;
- alte instituţii subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii.
ART. 3
(1) Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura - învãţãmânt are ca scop stabilirea drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale unitãţilor angajatoare şi ale salariaţilor membri de sindicat şi urmãreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de munca echitabile, de natura sa asigure protecţia socialã a salariaţilor.
(2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de munca, determinate conform legii, drepturile şi obligaţiile pãrţilor se vor stabili prin contractele colective de munca încheiate la nivel judeţean - de cãtre unitãţi şi instituţii de învãţãmânt. Angajatorul are toate drepturile şi obligaţiile care decurg din legislaţia în vigoare.
(3) Pãrţile contractante garanteazã clauzele prezentului contract colectiv de munca unic la nivel de ramura - învãţãmânt pentru membrii sindicatelor afiliate la federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 4
(1) Pãrţile se obliga ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu initieze şi sa nu susţinã promovarea unor acte normative sau a altor dispoziţii care ar conduce la diminuarea drepturilor care decurg din contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura - învãţãmânt.
(2) Pãrţile convin sa facã intervenţiile necesare pentru respectarea prevederilor <>art. 27 (2) din Legea nr. 54/1991 şi, respectiv pentru consultarea organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare în toate cazurile în care se iniţiazã acte normative ce privesc relaţiile de munca din învãţãmânt.
(3) Eventualele completãri ale prezentului contract colectiv de munca unic la nivel de ramura - învãţãmânt vor face obiectul unor noi negocieri, iar rezultatele se vor constitui într-un act adiţional la prezentul contract.
ART. 5
(1) De clauzele prezentului contract colectiv de munca beneficiazã salariaţii din ramura învãţãmântului de stat, conform <>art. 11 (1) punctul c) din Legea nr. 130/1996 , republicatã.
(2) Negocierea contractului colectiv de munca la nivelul inspectoratelor şcolare şi al instituţiilor de învãţãmânt superior se face de cãtre sindicatele împuternicite de federaţiile semnatare sau de cãtre reprezentanţii salariaţilor, conform legii, acolo unde nu exista sindicate.
(3) În contractele colective de munca încheiate la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene şi al instituţiilor de învãţãmânt, bazate pe negocieri colective, de cãtre sindicate în numele salariaţilor, pãrţile contractante vor conveni printr-o clauza expresã, plata unei contribuţii de cãtre salariaţii care nu sunt membri de sindicat, pentru desfãşurarea negocierilor colective, contribuţie care sa nu depãşeascã valoarea contribuţiei sindicale conform contractului colectiv de munca la nivel naţional.
ART. 6
(1) Drepturile salariaţilor, prevãzute în prezentul contract colectiv de munca, nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute în legislaţia anterioarã.
(2) În situaţiile în care, în privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementãri legale mai favorabile salariaţilor, acestea vor face parte, de drept, din contract.
(3) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Dacã nu se realizeazã consensul, clauza se interpreteazã potrivit regulilor dreptului comun. Dacã şi dupã aceasta exista divergenţe, interpretarea clauzelor se va face în sensul favorabil salariaţilor, în limitele legii.
ART. 7
Pãrţile contractante convin sa sarbatoreasca pe 5 octombrie Ziua Internationala a Educaţiei, organizând împreunã manifestãri specifice.

CAP. 2
Încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de munca
ART. 8
(1) Prezentul contract colectiv de munca se încheie pe o durata de un an, cu posibilitatea de prelungire, intrand în vigoare la data înregistrãrii acestuia.
(2) Dacã contractul nu este denunţat de cãtre una dintre pãrţi cu minimum 60 de zile înainte de data expirãrii sau dacã nici una dintre pãrţi nu are initiativa renegocierii lui, contractul se prelungeşte automat pentru o perioada de un an.
ART. 9
(1) Clauzele prezentului contract colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul executãrii lui, ori de câte ori convin pãrţile semnatare, în condiţiile legii.
(2) În temeiul <>art. 31 (1) din Legea nr. 130/1996 , republicatã, fiecare federatie semnatara poate cere modificarea prezentului contract colectiv de munca, numai cu acordul scris al celorlalte federaţii semnatare.
(3) Cererea de modificare se aduce la cunostinta în scris celeilalte pãrţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusã pentru începerea negocierilor.
(4) În perioada de depunere a cererii de modificare şi pe toatã perioada negocierii, Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii se obliga sa nu procedeze la elaborarea unor acte normative care sa încalce prevederile prezentului contract colectiv de munca şi sa nu efectueze concedieri colective din motive neimputabile salariaţilor, iar federaţiile semnatare se obliga sa nu declanseze conflicte de interese.
(5) Modificãrile aduse contractului colectiv de munca se comunica în scris Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale şi devin aplicabile de la data înregistrãrii la acest Minister.
ART. 10
Contractul colectiv de munca înceteazã în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare:
- la termen;
- la data dizolvãrii, a lichidãrii sau a comasarii unitãţii;
- prin acordul pãrţilor.
ART. 11
(1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca, pãrţile convin sa constituie comisii paritare la toate nivelurile - Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, inspectoratele şcolare judeţene, instituţii şi unitãţi de învãţãmânt - care sunt împuternicite sa interpreteze în aplicare prevederile prezentului contract colectiv de munca în funcţie de condiţiile concrete, la solicitarea uneia dintre pãrţi.
(2) Hotãrârile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru pãrţi.
(3) Atribuţiile, competenta, componenta, organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare sunt stabilite prin regulamentul anexa la prezentul contract colectiv de munca.
(4) În cazurile în care comisia paritara nu va putea soluţiona problemele care apar în aplicarea contractului colectiv de munca, în termen de 15 zile de la data întrunirii, federaţiile semnatare au dreptul de a se adresa instanţelor judecãtoreşti, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 168/1999 .

CAP. 3
Timpul de munca şi timpul de odihna

ART. 12
Durata normalã a timpului de munca este, în medie, de 8 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana, realizate prin saptamana de lucru de 5 zile.
ART. 13
(1) Drepturile şi obligaţiile personalului didactic sunt reglementate prin <>Legea nr. 128/1997 .
(2) Orice propunere de modificare a legislaţiei în vigoare, privind drepturile şi obligaţiile personalului din învãţãmânt, nu poate fi facuta fãrã acordul federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca.
ART. 14
(1) Normativele pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din învãţãmântul preuniversitar se stabilesc de cãtre Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, dupã consultarea federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(2) Normativele pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din instituţiile de învãţãmânt superior se pot stabili de instituţia de învãţãmânt superior dupã consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor din instituţia respectiva.
(3) Calculul numãrului de posturi se stabileşte - pe baza acestor normative - de cãtre inspectoratele şcolare, ca medie pe judeţ, iar posturile se distribuie unitãţilor şcolare în funcţie de volumul şi de complexitatea activitãţii, dupã consultarea organizaţiilor sindicale teritoriale.
ART. 15
Pãrţile semnatare stabilesc în detaliu normativele de munca pentru instituţiile din învãţãmântul special, conform legii.
ART. 16
(1) Activitãţile corespunzãtoare pentru personalul didactic din învãţãmântul superior sunt cele prevãzute în fişa postului, elaborata de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii împreunã cu Federaţia Nationala Sindicala din România ALMA MATER (Anexa nr. 3 la prezentul contract colectiv de munca).
(2) Norma didactica cuprinde activitãţile menţionate în <>art. 80 (1) din Legea nr. 128/1997 . Norma didactica saptamanala se cuantifica în ore convenţionale şi este de cel mult 16 ore sãptãmânal.
(3) Norma didactica se calculeazã ca norma medie saptamanala, indiferent de perioada anului universitar în care este efectuatã, şi se stabileşte conform <>art. 80 din Legea nr. 128/1997 .
(4) Norma didactica saptamanala medie, calculatã în ore convenţionale pentru activitãţile didactice, este cea stabilitã prin <>art. 81 din Legea nr. 128/1997 .
ART. 17
(1) În funcţie de condiţii, în instituţiile şi unitãţile de învãţãmânt, comisiile paritare la nivelul acestora convin asupra unui orar flexibil de lucru.
(2) Orele de începere şi de terminare a programului de lucru vor fi stabilite prin regulamentele de ordine interioarã.
(3) În toate cazurile în care se dovedeşte ca este posibil, cei care angajeazã şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalitãţi de aplicare a acestora.
(4) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteazã drepturile prevãzute în contractul colectiv de munca.
ART. 18
(1) Salariaţii pot fi solicitati sa presteze ore suplimentare numai cu consimţãmântul lor. Ceea ce depãşeşte 120 ore/salariat/an necesita acordul sindicatului (sindicatelor) din unitate.
(2) Pentru prevenirea sau înlãturarea efectelor unor calamitati naturale ori a altor cazuri de forta majorã, salariaţii au obligaţia de a presta munca suplimentarã cerutã de cel care angajeazã.
(3) Orele suplimentare prestate în condiţiile alin. 1 de personalul didactic auxiliar şi de personalul nedidactic se compenseazã cu timp liber corespunzãtor. Orele care nu au putut fi compensate în urmãtoarele 30 de zile se plãtesc sub forma de spor, potrivit prezentului contract colectiv de munca. Planificarea timpului liber corespunzãtor se va face cu acordul salariatului.
ART. 19
(1) Pentru persoanele al cãror program de lucru se desfãşoarã în timpul nopţii, durata timpului de munca este cu o ora mai mica decât durata timpului de munca prestatã în timpul zilei, fãrã sa se diminueze salariul de baza şi vechimea în munca.
(2) Se considera munca desfasurata în timpul nopţii munca prestatã în intervalul cuprins între orele 22,00-6,00, cu posibilitatea abaterii - în cazuri justificate - cu o ora în plus sau în minus fata de aceste limite.
ART. 20
Salariaţii care renunţa la concediul legal pentru creşterea copilului pana la varsta de 3 ani beneficiazã de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore pe zi, fãrã ca aceasta sa-i afecteze salariul de baza şi vechimea.
ART. 21
Salariaţii care au în îngrijire copii în varsta de pana la 7 ani pot lucra în program de minimum 1/2 norma, fãrã sa li se afecteze calitatea de salariat şi vechimea integrala în munca.
ART. 22
(1) În fiecare saptamana, salariatul are dreptul la doua zile consecutive de repaus.
(2) Repausul sãptãmânal se acorda, de regula, sambata şi duminica.
(3) În cazul în care activitatea la locul de munca nu poate fi întreruptã în zilele de sambata şi duminica, precum şi în zilele de sarbatori legale, la nivel de unitate, prin negocieri în cadrul comisiei paritare, se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus vor fi acordate şi în alte zile ale sãptãmânii sau cumulate pe o perioada mai mare.
(4) Sunt zile nelucrãtoare zilele de repaus sãptãmânal, zilele de sarbatori legale şi religioase, dupã cum urmeazã:
- 1 şi 2 ianuarie;
- a doua zi de Paste;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- 25 şi 26 decembrie;
- alte doua zile lucrãtoare, pentru fiecare dintre sãrbãtorile religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele crestine, pentru persoanele aparţinând acestor culte.
ART. 23
(1) Dreptul la concediul de odihna este garantat de lege. Reglementãrile privind durata concediilor de odihna pot fi modificate împreunã cu sindicatele semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(2) Perioada de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabileşte de cãtre consiliul de administraţie sau de cãtre senatul universitatii, împreunã cu sindicatele de la nivelul unitãţilor şcolare sau universitare, în funcţie de interesul învãţãmântului şi al celui în cauza.
(3) Indemnizaţia de concediu se acorda salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihna, în condiţiile legii.
(4) Se considera activitate maximum 14 zile calendaristice pentru personalul care însoţeşte copiii în tabere sau la altfel de activitãţi, care se organizeazã în perioada vacantelor şcolare.
ART. 24
Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite, în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situaţii, dupã cum urmeazã:

a) cãsãtoria salariatului - 5 zile;
b) naşterea sau cãsãtoria unui copil - 3 zile;
c) decesul soţului sau al unei rude
de pana la gradul II a salariatului - 3 zile;
d) schimbarea locului de munca,
cu schimbarea reşedinţei - 5 zile.

ART. 25
(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la 30 de zile lucrãtoare, concediu fãrã plata, acordate de conducãtorul instituţiei sau al unitãţii de învãţãmânt.
(2) Salariaţii care îşi completeazã studiile au dreptul la concediu fãrã plata, durata insumata neputând depãşi 90 de zile lucrãtoare anual, astfel:
a) pentru susţinerea examenului de bacalaureat, de admitere în învãţãmântul superior, curs seral sau fãrã frecventa, a examenelor de an universitar, de licenta pentru salariaţii care urmeazã o forma de învãţãmânt (cursuri serale sau fãrã frecventa); acest concediu nu afecteazã vechimea în munca;
b) pentru susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor din perioada de doctorand sau pentru susţinerea tezei de doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiazã de burse de doctorat;
c) pentru prezentarea la concurs, în vederea ocupãrii unui post într-o alta instituţie de învãţãmânt.
(3) Salariaţii beneficiazã şi de alte concedii fãrã plata, în condiţiile <>art. 25 (2) şi (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 250/1992 , republicatã.
(4) În cazul decesului mamei, tatãl copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului, rãmas neutilizat la data decesului.

CAP. 4
Salarizarea şi alte drepturi salariale

ART. 26
(1) În scopul salarizarii şi al acordãrii celorlalte drepturi bãneşti prevãzute în prezentul contract pentru personalul din învãţãmânt, pãrţile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal şi pentru constituirea surselor, înainte de adoptarea legii privind aprobarea bugetului de stat, precum şi în vederea modificãrii ulterioare a acestuia.
(2) Valoarea coeficientului de multiplicare şi a valorii sectoriale pentru salarizarea personalului din învãţãmânt se negociaza anual cu federaţiile sindicale reprezentative, înainte de aprobarea legii bugetului de stat.
(3) Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii se obliga sa întreprindã demersurile necesare pentru întregul personal din toate unitãţile şi instituţiile aflate în subordinea sa.
(4) Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii şi inspectoratele şcolare vor verifica, în perioada de fundamentare de cãtre unitãţile de învãţãmânt a propriului proiect de buget, modul în care fiecare unitate de învãţãmânt a fundamentat cheltuielile de personal. În cazul în care constata erori în modul de fundamentare a cheltuielilor de personal, vor lua mãsurile impuse de lege.
(5) Pãrţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementeazã astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse legale pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(6) Pe baza fondurilor aprobate în condiţiile prevãzute la alin. (1), pãrţile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de personal, în condiţiile legii.
ART. 27
(1) Pãrţile convin ca, la stabilirea salarizarii, sa se respecte urmãtoarele principii:
a) pentru personalul didactic de predare, salariile de baza vor fi diferenţiate pe funcţii, grade didactice şi transe de vechime, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 128/1997 , şi se stabilesc potrivit O.U.G. nr. 8/2000; salariul de baza este constituit din:
- salariul de încadrare prevãzut în grila de salarizare, negociat în învãţãmântul superior, la care se adauga sporurile cu caracter permanent prevãzute de <>Legea nr. 128/1997 şi care, potrivit acestei legi, "se includ în salariul de baza" sau "fac parte din acesta":
- indemnizaţiile;
b) pentru personalul didactic auxiliar, salariile de baza vor fi diferenţiate pe funcţii, grade şi trepte profesionale şi se stabilesc potrivit O.U.G. nr. 8/2000;
c) pentru personalul nedidactic, salariile de baza vor fi diferenţiate pe funcţii, grade şi trepte profesionale, ţinându-se cont de pregãtirea profesionalã, de vechimea în munca, de atribuţiile de serviciu şi incluzând indemnizaţiile, şi se stabilesc conform O.U.G. nr. 24/2000;
d) pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic din învãţãmântul preuniversitar, salariile vor fi negociate între limite minime şi maxime, în prezenta liderului sindical din unitate, la solicitarea salariatului membru de sindicat;
e) prevederile art. 27 alin. (1) lit. d) se aplica întregului personal din învãţãmântul superior.
(2) Pentru personalul didactic salarizat prin plata cu ora sau cumul, calculul se face la norma didactica, cu respectarea transelor de vechime în învãţãmânt a persoanei în cauza, la care se adauga şi sporurile care fac parte din salariul de baza, conform Metodologiei Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii, elaborata cu consultarea federaţiilor sindicale.
ART. 28
Personalul didactic beneficiazã la fiecare transa de vechime în învãţãmânt de un spor de 3% din salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica.
ART. 29
(1) Pãrţile convin asupra urmãtoarelor drepturi salariale suplimentare:
a) spor de vechime în munca, calculatã dupã cum urmeazã:


Tranasa de vechime Sporul la salariul de baza
3 - 5 ani 5%;
5 - 10 ani 10%;
10 - 15 ani 15%;
15 - 20 ani 20%;
peste 20 ani 25%.


Sporul corespunzãtor vechimii în munca, calculat conform prevederilor de mai sus, se plãteşte începând cu data de 1 a lunii urmãtoare celei în care s-a împlinit vechimea;
b) spor de pana la 15% la salariul de baza, acordat diferenţiat personalului didactic care asigura predarea la clase simultane, astfel:
- 15% din salariul de baza, personalului care asigura predarea simultanã la 4 clase;
- 10% din salariul de baza, personalului care asigura predarea simultanã la 3 clase;
- 7% din salariul de baza, personalului care asigura predarea simultanã la 2 clase;
c) spor de pana la 15% din salariul de baza pentru personalul nedidactic din instituţiile de învãţãmânt special, conform normelor legale;
d) spor de 10-30% la salariul de baza pentru personalul muncitor care lucreazã în condiţii improprii şi penibile, conform normelor legale;
e) spor de 25% la salariul de baza pentru personalul care, potrivit programului normal de lucru, desfãşoarã activitatea în timpul nopţii;
f) spor de pana la 30% din salariul de baza, care face parte din acesta, pentru personalul didactic şi de cercetare care desfãşoarã activitãţi în condiţii de risc, potrivit legii;
g) spor de pana la 15% din salariul de baza pentru salariaţii care deţin titlul ştiinţific de doctor, alţii decât personalul didactic;
h) pentru orele suplimentare şi pentru orele lucrate în zilele libere şi în zilele de sarbatori legale, se acorda un spor de 100% la salariul de baza, pana la 120 ore/salariat/an, cu excepţia primelor doua ore pentru care sporul acordat este de 50% din salariul de baza. Acest spor se acorda în cazul în care munca astfel prestatã nu poate fi compensata cu timp liber corespunzãtor în urmãtoarele 30 de zile;
i) spor de pana la 20% din salariul de baza pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic care lucreazã, potrivit contractului individual de munca, în mediul rural numai în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, cu îndeplinirea condiţiilor <>art. 8 alin. (2) lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr. 281/1993 , cu modificãrile ulterioare.
(2) În conformitate cu prevederile <>art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 128/1997 , locul şi condiţiile specifice în care se desfãşoarã activitatea personalului didactic sunt stabilite astfel:
a) pentru condiţii de munca deosebit de grele, stabilite conform <>Legii nr. 31/1991 , personalul beneficiazã de un spor la salariul de baza conform regulamentului;
b) pentru condiţii deosebit de periculoase şi vãtãmãtoare, sporul la salariul de baza se acorda conform regulamentului Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale şi al Ministerului Sãnãtãţii şi Familiei, nr. 6366/1993.
(3) Personalul din învãţãmânt beneficiazã şi de urmãtoarele sporuri şi ajutoare:
a) sporuri conform <>art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 , pentru cadrele didactice calificate detasate în interesul învãţãmântului în localitãţi din mediul rural;
b) de prevederile <>art. 104 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 beneficiazã personalul didactic din învãţãmânt, conform legii;
c) în caz de deces al unui salariat din învãţãmânt, urmaşii acestuia beneficiazã de un ajutor acordat din bugetul asigurãrilor sociale, conform legii;
d) în caz de deces al unei rude de gradul I, aflatã în întreţinere, sau membru de familie, se acorda un ajutor social, conform legii;
e) pentru personalul care desfãşoarã activitãţi în colective de elevi bolnavi (sanatorii, preventorii s.a.) se acorda un spor de pana la 15% la salariul de baza, conform legii.
(4) În fila de buget a fiecãrei instituţii de învãţãmânt se vor evidenţia şi se vor asigura sumele necesare plãţii drepturilor bãneşti care se cuvin personalului acesteia.
ART. 30
Pãrţile contractante convin ca personalul din învãţãmânt sa beneficieze de urmãtoarele premii:
a) un premiu anual, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 829/1994 , care se acorda pana la sfârşitul anului calendaristic, Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii fãcând demersurile necesare în acest sens;
b) un premiu lunar în cuantum de 2% asupra fondului de salariu; acest fond de premiere trebuie utilizat lunar, sumele nefolosite putând fi utilizate în lunile urmãtoare în cadrul aceluiaşi an bugetar şi în acelaşi scop;
c) un premiu dintr-un fond constituit în limita a 30% din totalul veniturilor nete realizate în unitãţile şi instituţiile de învãţãmânt care realizeazã venituri extrabugetare, prin activitãţi suplimentare fata de cele prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, care se negociaza cu reprezentanţii federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca;
d) o prima de instalare, echivalenta cu un salariu de baza, conform <>Legii nr. 128/1997 şi <>Hotãrârii Guvernului nr. 281/1993 , cu modificãrile ulterioare;
e) salariaţii care se pensioneazã pentru limita de varsta şi munca depusa primesc o indemnizaţie de cel puţin un salariu de baza, în limita fondurilor bugetare şi extrabugetare;
f) salariaţii care se pensioneazã vor primi o diploma de fidelitate în servirea învãţãmântului, cu menţiuni personalizate, care se înmâneazã în prezenta salariaţilor din unitate, împreunã cu indemnizaţia prevãzutã la litera e).
ART. 31
(1) Drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc chenzinal, înaintea oricãror altor obligaţii ale instituţiilor şi unitãţilor de învãţãmânt.
(2) Persoanele care se fac vinovate de întârzierea plãţii drepturilor bãneşti, cu mai mult de trei zile, vor fi sancţionate potrivit legislaţiei în vigoare.
(3) Inspectoratele şcolare se obliga sa depunã toate diligenţele necesare pentru plata la timp a salariilor. De asemenea, vor urmãri modul în care se efectueazã plata salariilor şi acoperirea cheltuielilor destinate pentru buna funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt (cheltuieli de întreţinere, reparaţii curente s.a.).

CAP. 5
Condiţiile de munca şi protecţie socialã

ART. 32
Pãrţile se obliga sa depunã eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea continua a condiţiilor de munca.
ART. 33
(1) Locurile de munca se clasifica în locuri de munca cu condiţii normale, deosebite sau speciale, conform <>Legii nr. 19/2000 .
(2) Locurile de munca cu condiţii deosebite sunt cele menţionate la <>art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 261/2000 .
ART. 34
Pentru prestarea activitãţii în locurile de munca cu condiţii deosebite, salariaţii primesc, potrivit legii, sporuri la salariul de baza, durata redusã a timpului de lucru, alimentaţie specifica, concedii suplimentare, reducerea vârstei de pensionare, echipamente şi materiale de protecţie gratuite.
ART. 35
Angajatorul, împreunã cu sindicatele semnatare ale contractului colectiv de munca, vor nominaliza locurile de munca în vederea încadrãrii acestora în locuri de munca cu condiţii deosebite şi vor stabili criteriile aplicabile pentru aceasta încadrare, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 261/2000 .
ART. 36
(1) Patronatul va asigura, pe cheltuiala sa, echipamente de protecţie, instruirea şi testarea salariaţilor cu privire la normele de protecţie a muncii.
(2) La cererea sindicatelor judeţene sau din instituţiile de învãţãmânt superior, angajatorul va face dovada solicitãrii sumelor necesare achiziţionãrii echipamentelor de protecţie.
(3) În cazul în care, în procesul muncii, intervin schimbãri ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiti în conformitate cu noile norme.
(4) În toate cazurile în care, în afarã echipamentului prevãzut de lege, patronatul cere o anumitã vestimentatie specialã, ca echipament de lucru, contravaloarea acestuia se suporta de cãtre patronat.
(5) Încãlcarea dispoziţiilor legale privitoare la protecţia muncii atrage rãspunderea disciplinarã, administrativã, materialã, civilã sau penalã, dupã caz, potrivit legii. Nerespectarea obligaţiilor ce revin angajatorilor, privind protecţia muncii, constituie contravenţie sau infracţiune, dupã caz, conform legii şi normelor în vigoare.
ART. 37
(1) În vederea menţinerii şi a îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii la locurile de munca, pãrţile convin asupra urmãtoarelor standarde minime:
- amenajarea ergonomica a locului de munca;
- asigurarea condiţiilor de mediu - iluminat, microclimat, o temperatura de minimum 21 de grade Celsius în spaţiile unde se desfãşoarã activitãţi didactice, aerisire, igienizare periodicã, reparaţii;
- dotarea salilor cu mijloace moderne de predare: retroproiector, instalatie video, table albe şi mijloace de scris nepoluante;
- asigurarea tuturor materialelor necesare personalului didactic, în vederea desfãşurãrii în bune condiţii a procesului instructiv-educativ;
- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca;
- vestiare, grupuri sanitare, cantine, sali de repaus;
- diminuarea pana la eliminarea treptata a poluarii.
(2) Mãsurile concrete în sensul prevederilor de mai sus se vor stabili de cãtre inspectoratele şcolare şi sindicatele judeţene, împreunã cu organele administraţiei publice locale; la nivelul instituţiilor de învãţãmânt superior, aceste mãsuri se stabilesc de conducerea instituţiei şi de sindicate sau de reprezentanţii salariaţilor.
ART. 38
(1) Angajatorul va organiza la angajare şi ulterior, cel puţin o data pe an, examinarea medicalã a salariaţilor, în scopul de a constata dacã aceştia sunt apţi pentru activitatea pentru care sunt încadraţi. Examinarea medicalã este gratuita, cheltuielile de examinare fiind suportate conform legii.
(2) Examinarea medicalã are ca scop şi prevenirea imbolnavirilor profesionale, concluziile examinãrii conducand la mãsuri de imbunatatire a condiţiilor de munca.
(3) Personalul din învãţãmânt beneficiazã în mod gratuit de asistenta medicalã în cabinetele medicale şi psihologice şcolare sau în policlinici şi unitãţi spitaliceşti, stabilite printr-un protocol încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii şi Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei. Analizele medicale se vor realiza gratuit, în baza trimiterii medicului de familie, contravaloarea acestora fiind suportatã de Casa de Asigurãri de Sãnãtate.
ART. 39
Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii se obliga sa facã demersurile necesare pentru asigurarea fondurilor, inclusiv din resurse extrabugetare, pentru acordarea tichetelor de masa salariaţilor din învãţãmânt, potrivit <>Legii nr. 142/1998 .
ART. 40
Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii se obliga ca, împreunã cu Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei, sa stabileascã incompatibilitãţile de ordin medical cu funcţia didactica, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului contract colectiv de munca, şi sa depunã diligenţele necesare, în vederea elaborãrii nomenclatorului bolilor profesionale pentru personalul din învãţãmânt.
ART. 41
(1) Patronatul se obliga sa nu refuze angajarea sau menţinerea în funcţie a persoanelor handicapate fizic sau neuromotor, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.
(2) Schimbarea locurilor de munca, în cazul salariaţilor care au recomandare medicalã în acest sens, se face cu respectarea prevederilor legale, cu acordul sindicatului şi cu prioritate pe posturile vacante din instituţiile de învãţãmânt.
(3) Indemnizaţia pentru incapacitate temporarã de munca, generata de boli profesionale sau accidente de munca, este suportatã potrivit dispoziţiilor <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii sau alte drepturi de asigurãri sociale.
ART. 42
(1) Inspectoratele şcolare, împreunã cu sindicatele judeţene, vor depune diligenţele necesare pe lângã autoritãţile administraţiei publice locale, în vederea acordãrii celor 6 cãlãtorii/an dus-întors pe mijloacele de transport feroviar, pe liniile interne, cu reducere de 50% din bugetele locale. Modalitãţile de decontare se vor stabili prin contracte colective la nivelul Inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.
(2) Pentru personalul angajat în instituţiile de învãţãmânt superior reducerea se acorda, la cererea salariatului, de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior.
ART. 43
(1) Finanţarea activitãţilor de perfecţionare şi conversie profesionalã, inclusiv definitivatul, gradele didactice şi doctoratul, se suporta de cãtre Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii.
(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, prin inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic sau prin departamentele de specialitate, va organiza modul de formare şi conversie profesionalã pentru personalul didactic, în vederea aplicãrii reformei şi pentru preîntâmpinarea restrangerilor de activitate.
(3) Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii se obliga sa emita ordinul de acordare a definitivatului şi a gradelor didactice pana la data de 1 noiembrie a anului în care au fost susţinute examenele pentru obţinerea definitivãrii şi, respectiv a gradelor didactice.
ART. 44
(1) Personalul din învãţãmânt beneficiazã de o compensaţie de la bugetul asigurãrilor sociale de 50% din valoarea transportului, a cazarii, a mesei şi a tratamentului în bazele de odihna şi tratament ale învãţãmântului şi sindicatelor, precum şi în alte spaţii contractate de Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale.
(2) Personalul didactic care însoţeşte preşcolari, elevi sau studenţi în tabere şi/sau excursii beneficiazã de gratuitate privind transportul, cazarea şi masa. De aceleaşi drepturi beneficiazã şi copiii acestora, în varsta de pana la 14 ani.
(3) Copiii întregului personal din învãţãmânt sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursuri de admitere.
(4) Copiii personalului din învãţãmânt au prioritate şi beneficiazã, conform legii, de gratuitate în internate şi cãmine studenţeşti. În acest scop, Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii se obliga sa aloce sumele necesare, iar instituţiile de învãţãmânt se obliga sa asigure cazarea gratuita în internate şi cãmine.

CAP. 6
Contractul individual de munca

ART. 45
Angajarea salariaţilor reprezentaţi la nivel de ramura de federaţiile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca se face prin încheierea unui contract individual de munca ce conţine concretizarea drepturilor şi a obligaţiilor minimale ale acestora.
ART. 46
Contractul individual de munca va cuprinde cel puţin clauzele prevãzute în modelul din Anexa nr. 1 la prezentul contract.
ART. 47
(1) Contractul individual de munca se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului.
(2) Dacã la data încheierii contractului individual de munca al unui salariat, membru de sindicat, acesta solicita asistenta din partea organizaţiei sindicale, asistenta se va acorda.
ART. 48
Patronatul se obliga sa comunice în termen legal posturile disponibile, precum şi condiţiile de ocupare a acestora, dupã consultarea sindicatelor.
ART. 49
La ocuparea posturilor prin concurs, dacã un salariat şi o persoana din afarã instituţiei obţin acelaşi rezultat, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
ART. 50
Fişa postului pentru fiecare angajat este anexa la contractul individual de munca al acestuia.
ART. 51
(1) Contractul individual de munca se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul de munca şi drepturile salariale numai prin acordul pãrţilor, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura - învãţãmânt, potrivit prevederilor legale.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, la locul de munca sau la drepturile salariale nu da dreptul angajatorului sa procedeze la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca.
(3) Delegarea şi detasarea salariatului se fac numai cu acordul scris al acestuia, în condiţiile şi cu drepturile prevãzute de legislaţia în vigoare, cu excepţia personalului didactic de predare.
ART. 52
Angajarea unei persoane de cãtre patron pentru efectuarea de activitãţi didactice în regim de cumul sau de plata cu ora se face cu respectarea legislaţiei în vigoare, indiferent de locul unde persoana respectiva are funcţia de baza (carnetul de munca), cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (2) din prezentul contract colectiv de munca.
ART. 53
Contractul individual de munca se poate suspenda în ceea ce priveşte efectele sale, în cazurile expres prevãzute de lege.
ART. 54
Încetarea contractului individual de munca poate avea loc în condiţiile legii, într-unul din urmãtoarele moduri:
a) prin acordul pãrţilor;
b) desfacerea contractului de munca din initiativa uneia dintre pãrţi.
ART. 55
(1) În toate cazurile în care se procedeazã la desfacerea contractului individual de munc a din motive neimputabile salariatului, patronul este obligat sa acorde preaviz de 30 de zile calendaristice.
(2) În cazul în care salariatul este membru de sindicat, angajatorul va solicita, în scris, avizul organului de conducere al sindicatului din care face parte persoana respectiva, înainte de a proceda la desfacerea contractului individual de munca. Acest aviz are caracter consultativ.
(3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze 4 ore/zi din timpul efectiv al programului de lucru, pentru a-şi cauta un loc de munca, fãrã ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi.
(4) În cazul în care unei persoane i se desface contractul de munca fãrã sa i se acorde preavizul prevãzut la alin. (1), aceasta are dreptul la o indemnizaţie egala cu 50% din salariul de baza corespunzãtor lunii când a avut loc desfacerea contractului individual de munca.
(5) Contractul individual de munca nu poate fi desfãcut din initiativa angajatorului în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de munca s-au prevãzut asemenea interdicţii.
(6) În situaţiile în care disponibilizarile de personal nu pot fi evitate, conducerea unitãţii va comunica în scris fiecãrui salariat al cãrui post urmeazã a fi desfiinţat, dacã i se oferã un alt loc de munca, ori cuprinderea într-o forma de calificare profesionalã, în vederea ocupãrii unui post în aceeaşi unitate.
ART. 56
Cazurile de desfacere a contractului individual de munca din motive neimputabile salariaţilor sunt urmãtoarele:
a) instituţia îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de persoana în cauza, ca urmare a reorganizãrii;
b) instituţia îşi înceteazã activitatea;
c) instituţia se muta în alta localitate şi are posibilitatea sa-şi asigure pe plan local cadrele necesare;
d) instituţia se muta în alta localitate, iar persoana refuza sa o urmeze;
e) persoana nu corespunde sub raport profesional postului în care a fost incadrata, din motive neimputabile acesteia, şi nu i s-a oferit trecerea într-o munca corespunzãtoare;
f) este reintegrata pe post persoana care l-a deţinut anterior, pe baza hotãrârii organelor competente.
ART. 57
(1) La aplicarea efectivã a reducerii de personal, dupã reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, mãsurile vor afecta, în ordine:
a) contractele de munca ale salariaţilor care cumuleazã doua sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumuleazã pensia cu salariul;
b) contractele de munca ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare, la cererea lor;
c) contractele de munca ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare, la cererea unitãţii;
d) contractele de munca ale salariaţilor care au şi alte surse de venituri.
(2) La luarea mãsurii de desfacere a contractului individual de munca pentru reducerea de posturi, vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii minimale:
a) dacã mãsura afecteazã doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, se desface contractul de munca al soţului care are venitul cel mai mic, fãrã ca prin aceasta sa se poatã desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) mãsura sa afecteze mai întâi persoane care nu au copii în întreţinere;
c) mãsura sa afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bãrbaţi vaduvi sau divortati care au în întreţinere copii, unicii intretinatori de familie, precum şi salariaţii care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare.
(3) În cazul în care mãsura desfacerii contractului individual de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfecţionare a pregãtirii profesionale şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul individual de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate într-o anumitã perioada de timp, administraţia nu-i va putea pretinde acestuia despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucrata pana la împlinirea termenului, dacã mãsura desfacerii contractului de munca nu-i este imputabilã salariatului.
(4) Disponibilizarile de personal se vor face numai dupã consultarea sindicatelor.
(5) Unitatea sau instituţia de învãţãmânt care îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioada de 12 luni de la luarea mãsurilor de desfacere a contractului individual de munca, pentru motivele prevãzute la art. 56, are obligaţia de a incunostinta în scris organizaţiile sindicale despre aceasta şi sa facã publica mãsura prin publicare în presa centrala, localã şi la sediul instituţiei. Unitatea va reangaja persoanele cãrora li s-a desfãcut contractul de munca pentru motivele prevãzute la art. 56, cu excepţia motivului prevãzut la litera e), care îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru ocuparea acestor posturi vacante şi care s-au prezentat la sediul unitãţii în termen de 15 zile de la data anunţului.

CAP. 7
Alte prevederi în legatura cu drepturile şi obligaţiile pãrţilor

ART. 58
(1) Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii se obliga sa invite delegaţii desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative semnatare ale prezentului contract colectiv de munca sa participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural, în conformitate cu prevederile <>art. 29 din Legea nr. 54/1991 . Aceasta prevedere se aplica şi inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unitãţilor şi instituţiilor de învãţãmânt care au obligaţia de a invita la şedinţele consiliului de administraţie câte un reprezentant desemnat de federaţiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca. Procesul-verbal încheiat cu aceasta ocazie va consemna şi punctele de vedere ale reprezentanţilor sindicatelor şi ale experţilor acestora şi vor purta în mod obligatoriu semnatura reprezentanţilor organizaţiilor sindicale.
(2) Birourile senatelor universitare şi, respectiv birourile consiliilor profesorale se obliga, conform <>Legii nr. 54/1991 , sa invite reprezentanţii sindicatelor reprezentative, conform legii, la şedinţele acestora.
(3) Înştiinţarea reprezentanţilor sindicatelor privind întrunirile consiliilor de administraţie, ale birourilor senatelor şi ale birourilor consiliilor profesorale se face cu cel puţin 72 de ore înaintea şedinţei, comunicându-li-se acestora ordinea de zi şi documentele ce vor fi discutate.
ART. 59
Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, respectiv Inspectoratele şcolare judeţene, precum şi senatele universitare, se obliga sa asigure sindicatelor accesul la documentele necesare pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute la <>art. 29 (2) din Legea nr. 54/1991 , cu obligaţia de a pãstra confidenţialitatea datelor care au acest caracter.
ART. 60
(1) În conformitate cu <>Legea nr. 54/1991 art. 35 alin. (1) şi (2) şi ţinând seama de specificul activitãţii de învãţãmânt care impune acordarea cumulativa a dreptului de reducere a programului lunar de lucru pentru activitãţile sindicale, pãrţile convin:
a) degrevarea de norma didactica/post, conform proportiei 1/2000 membri de sindicat, a liderilor desemnaţi de federaţiile sindicale semnatare;
b) plata drepturilor bãneşti ce se cuvin acestora se face de cãtre unitatea ai carei salariaţi sunt.
(2) Fiecare federatie semnatara a prezentului contract colectiv de munca unic la nivel de ramura-învãţãmânt va face dovada membrilor de sindicat în raport cu care se stabileşte numãrul de degrevari, pe baza de tabele cuprinzând: antetul federaţiei, numele şi prenumele persoanelor, numãrul şi seria buletinului de identitate/cãrţii de identitate, semnatura membrilor, ştampila şi semnatura conducatorului unitãţii/instituţiei de învãţãmânt, prin care acesta confirma ca semnatarii tabelului sunt salariaţii unitãţii/instituţiei. Recenzarea se va face anual, iar în cazul unor contestaţii în legatura cu acest recensãmânt, cel care contesta are obligaţia de a-şi dovedi afirmatiile cu acte justificative.
(3) În cazul modificãrilor privind numãrul membrilor de sindicat, modificãri de natura sa influenteze acordarea degrevarilor, federaţiile sindicale se obliga ca, în termen de 20 de zile de la data producerii acestei modificãri, sa prezinte ministerului tabele justificative întocmite conform alin. (2).
(4) Liderii nominalizaţi de federaţiile sindicale semnatare, conform alin. 1, beneficiazã de degrevarea normei/postului.
ART. 61
Federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract vor depune la Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii listele nominale cu liderii care beneficiazã de prevederile art. 60.
ART. 62
Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, prin Inspectoratele şcolare şi rectoratele universitatilor, se obliga sa afiseze în toate unitãţile şi instituţiile de învãţãmânt prezentul contract colectiv de munca unic la nivel de ramura-învãţãmânt.
ART. 63
Angajatorul se obliga sa asigure suplinirea personalului aflat în concediu fãrã plata trimis la cursuri de formare şi perfecţionare sindicala, stagii de pregãtire sindicala, în ţara sau în strãinãtate, schimburi de experienta, precum şi alte acţiuni sindicale, şi sa le sprijine efectiv.
ART. 64
(1) Conducerile instituţiilor de învãţãmânt, Inspectoratele şcolare judeţene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii vor asigura, gratuit, organizaţiilor de sindicat, organizaţiilor sindicale teritoriale şi federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, spaţii şi mobilier disponibil pentru desfãşurarea activitãţii. De asemenea, unitãţile şi instituţiile de învãţãmânt vor asigura sindicatelor accesul neingradit la aparatura de birotica din dotare.
(2) Baza materialã cu destinaţie cultural-sportiva a unitãţilor şi instituţiilor de învãţãmânt va putea fi folositã, fãrã plata, pentru acţiunile organizate de sindicate, în condiţiile prevãzute în contractul colectiv de munca încheiat la nivel judeţean sau la nivelul instituţiei de învãţãmânt superior.
ART. 65
Angajatorii nu pot desface unilateral contractul individual de munca al salariaţilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.
ART. 66
(1) Membrii de sindicat, cu catedra/postul rezervat, aleşi în funcţii sindicale, se bucura de toate drepturile statutare prevãzute de <>Legea nr. 128/1997 .
(2) Deciziile de desfacere a contractului individual de munca al salariaţilor care sunt în conducerea organizaţiilor de sindicat, pentru motive neimputabile lor, precum şi cele de sancţionare, pe durata mandatului şi timp de 1 an dupã expirarea acestuia, devin nule, conform <>art. 11 din Legea nr. 54/1991 .
ART. 67
Inspectoratele şcolare judeţene, universitãţile, unitãţile şi instituţiile de învãţãmânt pot dispune încasarea cotizatiei membrilor de sindicat pe stat de plata, de cãtre persoanele care au sarcini de serviciu privind plata salariilor, la cererea organizaţiilor sindicale şi cu acordul membrilor de sindicat. Sumele reţinute, aferente cotizaţiilor, vor fi virate în contul sindicatelor afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 68
Patronatul recunoaşte dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor semnatare de a urmãri la locul de munca modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor, prevãzute în contractul colectiv de munca.
ART. 69
Patronatul şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotãrârile proprii privind problemele importante din domeniul relaţiilor de munca.
ART. 70
Federaţiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili, în condiţiile legii, rãspunderea disciplinarã sau materialã a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitãţii.
ART. 71
(1) Patronii şi sindicatele semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura-învãţãmânt se recunosc drept parteneri permanenţi.
(2) Pãrţile convin sa facã eforturi în vederea promovãrii unui climat normal de munca în instituţii, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de munca încheiate la toate nivelurile, a cartei universitare, a regulamentelor de ordine interioarã, precum şi a drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat.

CAP. 8
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 72
Actul adiţional încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii şi Federaţia Educaţiei Naţionale, înregistrat la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale cu nr. 53.001/12.01.1998, devine parte integrantã a prezentului contract, care preia toate clauzele conţinute de acesta.
ART. 73
Drepturile prevãzute în prezentul contract colectiv de munca sunt considerate minime, de la nivelul cãrora începe negocierea contractului colectiv de munca la nivel teritorial şi la nivelul unitãţilor şi instituţiilor de învãţãmânt, cu excepţia celor care sunt stabilite de lege.
ART. 74
Drepturile prevãzute în contractele individuale de munca nu pot fi sub nivelul celor care sunt stabilite prin contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura-învãţãmânt.
ART. 75
În baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca unic la nivel de ramura-învãţãmânt, se vor încheia contracte colective de munca unice între Inspectoratele şcolare, rectoratele universitatilor, unitãţile şi instituţiile de învãţãmânt cu sindicatele afiliate desemnate de federaţiile semnatare, în termen de 10 zile de la înregistrarea acestuia la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale.
ART. 76
În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului contract, se modifica contractele individuale de munca, prin grija angajatorului.
ART. 77
În toate situaţiile de reorganizare sau restructurare a unitãţilor şi instituţiilor de învãţãmânt, drepturile şi obligaţiile prevãzute în prezentul contract colectiv de munca unic la nivel de ramura - învãţãmânt se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice.
ART. 78
La stabilirea condiţiilor de munca şi a criteriilor de normare pentru personalul din învãţãmânt, se va tine cont de convenţiile internaţionale privind aceasta activitate, la care România este parte semnatara, de recomandarea U.N.E.S.C.O
O.I.M. privind statutul cadrului didactic, precum şi de recomandãrile UNESCO privind personalul didactic din învãţãmântul superior, adoptate la Paris la 12 noiembrie 1997.
ART. 79
Patronatul se obliga sa nu înstrãineze patrimoniul învãţãmântului cãtre o terta persoana şi sa recupereze, conform legii, toate spaţiile şi terenurile care au aparţinut de drept învãţãmântului.
ART. 80
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 11 (3) din Legea nr. 130/1996 , republicatã, unitãţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitãţilor în domeniul pregãtirii, negocierii şi al aplicãrii contractelor colective de munca încheiate la toate nivelurile.
(2) Sumele prevãzute conform alin. (1) se vor calcula luând ca baza suma de 8.000 lei/salariat/an.
(3) Din sumele astfel constituite, 50% se vireazã organizaţiilor sindicale cu care au fost negociate şi semnate contractele colective de munca de la fiecare nivel.
(4) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un subcont distinct al serviciilor financiar-contabile din cadrul Inspectoratelor şcolare judeţene şi al instituţiilor de învãţãmânt superior. Patronatul şi sindicatele vor urmãri şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea, pe destinaţii, a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de munca.
ART. 81
(1) La încheierea contractelor individuale de munca, salariaţii care nu au fost reprezentaţi la negocierea prezentului contract colectiv de munca unic la nivel de ramura - învãţãmânt pot adera la aplicarea acestuia, dacã în acest sens fac o declaraţie de adeziune, potrivit Anexei nr. 4, pe care o depun la sindicatele afiliate federaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(2) Salariaţii din învãţãmânt, care nu sunt membri de sindicat, au posibilitatea exprimarii individuale scrise asupra organizaţiei sindicale care considera ca le reprezintã interesele pe durata valabilitãţii contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura - învãţãmânt.
ART. 82
Regulamentul de ordine interioarã se întocmeşte de cãtre administraţie împreunã cu sindicatele, conform legii.
ART. 83
Prezentul contract colectiv de munca unic la nivel de ramura - învãţãmânt produce efecte începând cu data înregistrãrii acestuia de cãtre una dintre pãrţi, în condiţiile prevãzute de lege, şi va fi adus la cunostinta salariaţilor prin afişare în unitãţile şi instituţiile de învãţãmânt.
ART. 84
În conformitate cu prevederile <>art. 13 (1) din Legea nr. 130/1996 , republicatã, unitãţile în cadrul cãrora se aplica clauzele negociate sunt cele prevãzute în anexa nr. 6.
ART. 85
Prezentul contract este obligatoriu pentru pãrţi.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
Ministru,
Ecaterina Andronescu

FEDERAŢIILE SINDICALE REPREZENTATIVE
DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

FEDERAŢIA EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Preşedinte fondator Catalin Croitoru

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
Preşedinte Aurel Cornea

FEDERAŢIA SINDICATELOR INDEPENDENTE
DIN ÎNVĂŢĂMÂNT "SPIRU HARET"
Preşedinte Dumitru Chilom

FEDERAŢIA NATIONALA SINDICALA "ALMA MATER"
Preşedinte Razvan Bobulescu

ANEXA 1

Inspectoratul Şcolar al Judeţului ...........
Unitatea de învãţãmânt ......................
Nr. .............. data .....................

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA
- clauze minimale -

înregistrat cu nr. .... în registrul de evidenta a contractelor individuale de munca

Prezentul contract individual se încheie azi, ......................., între: Inspectoratul Şcolar/unitatea/instituţia de învãţãmânt, cu sediul în .........., reprezentatã prin .........., în calitate de .........., şi dl.(dna) .........., cu domiciliul în .........., posesor al B.I./C.I. nr. ......, eliberat de ...... la data de .........., având ca pregãtire profesionalã .........................
Contractul individual de munca se încheie în baza art. ....... din contractul colectiv de munca, ca suport de negociere, în urmãtoarele condiţii, asupra cãrora pãrţile au convenit:
1. Durata contractului:
nedeterminatã, salariatul .......... urmând sa înceapã activitatea la data de ........
determinata, de ....., cu începere de la data de ..... pana la data de .......... inclusiv.
2. Domnul (doamna) .......... va îndeplini funcţia de .......................
3. Locul de munca este ......................................................
4. Condiţiile de încadrare: norma intreaga/fracţiune de norma ...............
5. Condiţiile de munca: (grele, periculoase, penibile, normale) .............
6. Salariul de baza lunar este de ...........................................
Drepturile salariale se plãtesc în chenzine lunare, dupã cum urmeazã: chenzina I cel mai târziu la data de 25 şi chenzina a II-a cel mai târziu la data de 15 ale lunii.
7. Plata orelor suplimentare se face conform ................................
8. Salariatul beneficiazã de urmãtoarele sporuri şi drepturi bãneşti, conform legii.
9. Pãrţile convin ca anumite obligaţii bãneşti ale salariatului sa fie achitate direct prin serviciile financiar-contabile ale unitãţii, dupã cum urmeazã: contribuţia egala cu 1% din drepturile salariale sau cotizatia de membru de sindicat, în cuantum de ........
10. Durata concediului anual de odihna, corespunzãtor vechimii, va fi de ..... zile.
De asemenea, salariatul beneficiazã de un concediu suplimentar de.......... zile. Concediul se va efectua conform programãrii şi înţelegerii dintre pãrţi.
11. Obligaţiile generale ale pãrţilor:
Angajatorul se obliga:
- sa respecte şi sa îndeplineascã prevederile contractului colectiv de munca la care salariatul a aderat, ale contractului individual de munca şi ale normelor legale;
- sa-i asigure celui încadrat condiţii corespunzãtoare de lucru, punându-i la dispoziţie, potrivit specificului muncii sale, tot ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, conform prevederilor legale;
- alte obligaţii (în funcţie de specificul postului) ........................
Salariatul se obliga:
- sa respecte prevederile contractului colectiv de munca la care a aderat;
- sa respecte contractul individual de munca şi normele legale;
- alte obligaţii (în funcţie de specificul unitãţii): .......................
Prezentul contract individual de munca se încheie în doua exemplare, dintre care unul se pãstreazã de cãtre unitate, iar al doilea exemplar revine salariatului.
Modificãrile ulterioare (în urma negocierilor dintre patronat, sindicat şi salariat) se vor face prin acte adiţionale la prezentul contract individual de munca, conform legii.

Angajator (Director) Salariat,
........................... ...........................


Date privind modificãrile contractului individual de munca

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Data actului Elementul contractual Semndtura
crt. adiţional asupra cãruia s-a ─────────────────────
convenit modificarea Angajator Salariat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


În urma îndeplinirii procedurii legale, la data de ......, prezentul contract individual de munca înceteazã prin ........ pentru urmãtoarele motive: ......., având la baza (decizia, hotãrârea) ........, în temeiul .......

Angajator
..................


ANEXA 2

Unitatea/instituţia de învãţãmânt/Biblioteca ...............

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI Nr. ................

În temeiul legii şi al contractului colectiv de munca încheiat între .........., înregistrat la ....... cu nr. ......, la care subsemnatul(a) ader, obligandu-ma sa respect prevederile art. ......... din contractul colectiv de munca, se încheie azi, .........., prezenta fişa individualã a postului.
Postul .....................................
Poziţia (numele) ...........................
Compartimentul .............................
Cerinţe:
studii superioare ..........................
specifice postului .........................
Relaţii:
a) ierarhice ...............................
b) functionale .............................
c) de colaborare ...........................
Domnul/doamna ............., posesor/oare al/a contractului individual de munca, înregistrat în registrul de evidenta a contractelor individuale de munca la nr. ......., negociaza în condiţiile art. ...... din contractul colectiv de munca, urmãtoarele atribuţii şi sarcini, structurate pe urmãtoarele capitole:

Capitolul I - Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând ......... norma de baza corespunzãtoare unei pãrţi de ........ din salariul de baza, stabilite la data de ..........

Rector/Director, Salariat,

Capitolul II - Obligaţii/atribuţii profesionale suplimentare, reprezentând .......... norma de baza (ore suplimentare), corespunzãtoare unui spor de ................. din salariul de baza, conform reglementãrilor în vigoare, stabilite la început de an şcolar/universitar ........

Rector/Director, Salariat,

Capitolul III - Activitãţi suplimentare neprevãzute în încadrarea pe post, efectuate prin ordin de serviciu etc. şi care se vor plati prin ore suplimentare, premii lunare, zile libere etc.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Activitatea Data Recompensata Rector/Director Observaţii
crt. prin .......
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Rector/Director,

Capitolul IV - Activitãţi suplimentare deosebite efectuate cu înalt profesionalism şi cu rezultate deosebite ce constituie argumentele pentru acordarea salariului de merit sau a premiilor lunare, în conformitate cu <>H.G. nr. 281/1993 , cu modificãrile ulterioare.


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Activitatea suplimentarã Data Recompensata Rector/Director Observaţii
crt. deosebita prin .......
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Rector/Director,

Capitolul V - Sancţiuni primite de angajat.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Motivul Data Sancţiunea Rector/Director Observaţii
crt. sancţiunii primitã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Rector/Director,

Capitolele III, IV şi V au fost discutate în senatul universitar/consiliul profesoral/consiliul de administraţie, la care sunt invitaţi şi cei în cauza.

Rector/Director, Lider de sindicat,

Am luat la cunostinta,

Semnatura Data,

NOTA:
De exactitatea datelor trecute în fişa postului rãspund rectorul/directorul instituţiei sau al unitãţii de învãţãmânt şi salariatul.


ANEXA 3

FIŞA POSTULUI TIPIZATA

la nivel naţional, pentru învãţãmântul superior, elaborata în baza art. 79 alin. (1) şi (2) şi a <>art. 80 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 , privind statutul personalului didactic

A. Activitãţi normate în statul de funcţiuni
A. I. Activitãţi de predare, inclusiv pregãtirea acestora
1. cursuri la forma de învãţãmânt de lungã sau scurta durata;
2. cursuri la forma studii aprofundate - master;
3. cursuri la forma studii academice postuniversitare;
4. cursuri la forma studii postuniversitare de specializare, inclusiv cursuri**) de pregãtire pentru examenele de definitivat sau dobândirea de grad didactic, organizate pentru profesorii din licee, gimnazii şi pentru institutori;
5. cursuri de perfecţionare postuniversitare, inclusiv cursuri**) de pregãtire pentru examenele de definitivat sau dobândirea de grad didactic, organizate pentru profesorii din licee, gimnazii şi pentru institutori;
6. module de curs pentru formarea continua;
7. cursuri la şcolile de studii avansate (doctorate);
8. cursuri (prelegeri) pentru medicii stagiari sau rezidenţi;
9. cursuri de reactualizare a cunoştinţelor medicale (forma de pregãtire medicalã continua inclusã în perfecţionarea postuniversitarã specifica);
10. cursuri organizate pentru pregãtirea doctoranzilor;
11. alte cursuri (prelegeri) normate la forme moderne de învãţãmânt universitar.
-----------
**) Cursurile pot fi ţinute de titularii care au competenta de a face parte din comisiile pentru acordarea gradelor respective.
Recomandam senatelor universitare sa nu aprobe normarea didactica constituitã numai din cursuri şi aplicaţii la forme de învãţãmânt postuniversitare;

NOTA:
Cursurile pot fi ţinute de personal didactic calificat corespunzãtor, conform legislaţiei în vigoare.
A. II. Activitãţi de seminar, proiecte de an, lucrãri practice şi de laborator (inclusiv pregãtirea acestora)
1. activitãţi de seminar, complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A.I., dupã caz, conform planului de învãţãmânt;
2. îndrumarea realizãrii proiectelor de an, complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A.I., dupã caz, conform planului de învãţãmânt;
3. lucrãri practice şi de laborator, conform cu planul de învãţãmânt, complementare sau nu cursurilor de la capitolul A.I.;
4. lucrãri practice (activitãţi clinice în cadrul stagiaturii sau al rezidentiatului) în învãţãmântul medical:
- prezentare de caz;
- prezentare de proceduri;
- îndrumarea activitãţii practice a rezidenţilor.
5. lucrãri practice în învãţãmântul postuniversitar medical uman cu taxa pentru dobândirea de competente suplimentare;
6. lucrãri practice la forma de pregãtire continua medicalã (perfecţionare postuniversitarã).
A. III. Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor, a lucrãrilor de licenta şi de absolvire
A. IV. Îndrumarea (conducerea) de proiecte de absolvire, de lucrãri de disertatie sau de absolvire pentru toate formele de pregãtire postuniversitarã, prevãzute în planul de învãţãmânt
A. V. Activitate practica productiva şi practica pedagogica (inclusiv pregãtirea acestora)
A. VI. Îndrumarea doctoranzilor în stagiu (activitate normata) şi în poststagiu
A. VII. Conducerea activitãţilor didactice artistice sau sportive (inclusiv pregãtirea acestora)
1. cursuri de turism pentru studenţi;
2. cursuri sportive pentru studenţi sau pentru copiii angajaţilor;
3. gimnastica aerobica;
4. antrenamente cu echipe reprezentative (atletism, jocuri sportive);
5. îndrumarea loturilor sportive în timpul desfãşurãrii competiţiilor;
6. organizarea de crosuri şi alte manifestãri sportive de interes universitar sau naţional;
7. îndrumarea formatiilor artistice de interes universitar;
8. organizarea manifestãrilor artistice.
A. VIII. Activitãţi de evaluare
1. Evaluarea în cadrul pregãtirii prin doctorat:
- comisie concurs de admitere;
- comisie examen de doctorat;
- comisie sustinere publica teza de doctorat, inclusiv de evaluarea tezei;
- evaluare referat de doctorat (prin participare la colectivul de catedra conform <>H.G. nr. 590/1997 ).
2. Evaluare în cadrul concursurilor de admitere la toate formele de învãţãmânt (de lungã durata, de scurta durata, inclusiv postuniversitar, altele decât doctoratul):
- elaborarea tematica şi bibliografie;
- comisie redactare subiecte;
- comisie examinare orala;
- comisie corectura teze;
- corectura teste;
- comisie supracorectura;
- comisie contestaţii;
- comisie concurs de admitere (organizare, modernizare);
- comisie supraveghere examen scris.
3. Evaluarea în cadrul activitãţilor didactice directe la toate formele de învãţãmânt (curs, seminar, proiecte de an, proiecte (lucrãri) de finalizare a studiilor, lucrãri de laborator) inclusiv:
- evaluare şi notare tema de casa;
- evaluare şi notare examene parţiale;
- evaluare şi notare examen (test) final;
- evaluare şi notare teme (probleme) rezolvate acasã.
4. Evaluare şi activitãţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare sau postuniversitare:
- elaborare tematica şi bibliografie;
- comisie elaborare subiecte;
- comisie examinare şi notare;
- comisie supraveghere probe scrise;
- comisie corectura (supracorectura);
- comisie contestaţii.
5. Evaluare şi activitãţi complementare pentru obţinerea diplomei de medic specialist, stomatolog specialist şi farmacist specialist, prin examinarea la probele teoretice şi la cele practice:
- elaborare tematica şi bibliografie;
- comisie elaborare subiecte;
- comisie examinare şi notare;
- comisie supraveghere probe scrise;
- comisie organizare examen;
- comisie corectura (supracorectura);
- comisie contestaţii.
6. Evaluare şi activitãţi complementare privind examinarea pentru dobândirea unei alte specialitãţi (dupã promovarea examenului final de rezidentiat) la probele teoretice şi la cele practice:
- elaborare tematica şi bibliografie;
- comisie elaborare subiecte;
- comisie examinare şi notare;
- comisie organizare examen;
- comisie supraveghere probe scrise.
7. Evaluare şi activitãţi complementare corespunzãtoare formelor de pregãtire continua medicalã (perfecţionare postuniversitarã):
- elaborare programa analitica;
- comisie de evaluare.
8. Evaluare şi activitãţi complementare în cadrul comisiilor pentru dobândirea de competente în învãţãmântul postuniversitar medical uman (cu taxa) din alte profile:
- elaborare programa analitica, tematica şi bibliografie;
- comisie redactare subiecte;
- comisie corectare şi notare lucrãri;
- comisie recorectare lucrãri;
- comisie organizare examen;
- comisie supraveghere probe scrise.
9. Activitãţi complementare şi evaluarea activitãţii de instruire prin forme de pregãtire continua în alte profile decât cel medical:
- elaborare programa analitica, tematica şi bibliografie;
- comisie redactare subiecte;
- comisie corectare şi notare lucrãri;
- comisie recorectare lucrãri;
- comisie contestaţii;
- comisie organizare examen;
- comisie supraveghere probe scrise.
10. Evaluare şi activitãţi complementare la admiterea la rezidentiat şi la finalizarea acestuia:
- elaborare programa analitica;
- comisie redactare subiecte;
- comisie corectare şi notare lucrãri;
- comisie recorectare lucrãri;
- comisie contestaţii;
- comisie organizare examen;
- comisie supraveghere probe scrise.
A. IX. Consultaţii
Pentru toate formele conexe cursurilor de la capitolul A.I.
A. X. Îndrumarea cercurilor ştiinţifice
A. XI. Îndrumarea studenţilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile
A. XII. Participarea la comisii şi consilii în interesul învãţãmântului
A. XIII. Activitãţi privind promovarea cadrelor didactice din învãţãmântul preuniversitar
1. Definitivatul:
- elaborare programe şi bibliografie;
- îndrumare şi consultanţa de specialitate şi pedagogica;
- inspecţie şcolarã specialã pentru evaluarea de specialitate, metodica şi pedagogica;
- elaborarea subiectelor pentru probele scrise, supraveghere, corectare şi notare;
- elaborarea subiectelor pentru probele orale, examinare şi notare (comisie):
- organizare examen.
2. Gradul didactic II:
- elaborare programe şi bibliografie;
- consultanţa şi îndrumare (minimum doua inspecţii);
- inspecţie şcolarã specialã pentru evaluarea de specialitate, metodica şi pedagogica;
- elaborarea subiectelor pentru testul de specialitate şi metodica specialitatii;
- supraveghere teza, corectare şi notare;
- elaborarea subiectelor pentru proba orala, examinare şi notare.
3. Gradul didactic I:
- elaborare tematica, elaborare subiecte, examinare şi notare în cadrul colocviului de admitere;
- îndrumare (minimum doua inspecţii);
- inspecţie şcolarã specialã pentru evaluarea de specialitate metodica şi pedagogica;
- îndrumarea şi evaluarea lucrãrii metodico-ştiinţifice;
- participare la comisia pentru susţinerea lucrãrii de grad (evaluare şi notare).
4. Concurs pentru ocuparea posturilor vacante:
- elaborarea tematicii şi a bibliografiei;
- comisie sustinere examen;
- comisie contestaţii;
- comisie organizare concurs;
- comisie supraveghere probe scrise.
XIV. Activitãţi privind pregãtirea şi promovarea cadrelor didactice din învãţãmântul superior
1. Concurs pentru ocuparea unui post de preparator universitar sau asistent universitar:
- îndrumare metodica şi ştiinţificã;
- elaborare tematica şi bibliografie;
- elaborarea subiectelor pentru probele scrise, supraveghere teza, corectare şi notare;
- elaborarea subiectelor pentru probele orale, examinare şi notare;
- participare la proba practica şi evaluare.
2. Concurs pentru ocuparea unui post de lector universitar (şef de lucrãri):
- îndrumare metodica şi ştiinţificã;
- verificare dosar de concurs;
- stabilire tema prelegere;
- participare la prelegerea publica;
- evaluare.
3. Concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar sau profesor universitar:
- analiza dosar concurs;
- stabilire tema prelegere;
- participare la prelegerea publica;
- evaluare.
B. Activitãţi de pregãtire ştiinţificã şi metodica şi alte activitãţi în interesul învãţãmântului
B.I. Pregãtire individualã (autoperfectionare)
B.II. Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs. Parcurgerea completa a formelor postuniversitare de învãţãmânt în domeniul de activitate sau într-unul complementar
B.III. Participarea la conferinţe, simpozioane, congrese s.a., organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare
B.IV. Organizarea de congrese s.a., în domeniul de activitate sau în domenii colaterale (complementare)
B.V. Înfiinţarea, amenajarea şi modernizarea laboratoarelor, a statiilor-pilot, a centrelor de excelenta (cercetare), a aparaturii de laboratoare s.a.
B.VI. Organizarea de schimburi academice între diferite universitãţi din ţara şi din strãinãtate
B.VII. Participarea la programele internaţionale la care România este parte
B.VIII. Perfecţionarea propriei pregatiri pedagogice
B.IX. Elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri de probleme şi de teste şi a altor materiale didactice
C. Activitãţi de cercetare ştiinţificã, de dezvoltare tehnologicã, activitãţi de proiectare, de creaţie artisticã potrivit specificului
C.I. Activitãţi prevãzute în planul intern
C.II. Activitãţi în cadrul centrelor de cercetare prevãzute în planul intern
C.III. Activitãţi în cadrul centrelor de transfer tehnologic
C.IV. Elaborarea individualã de inovare sau inventica prevãzutã în planul intern
C.V. Elaborarea tratatelor, a monografiilor şi a cãrţilor de specialitate prevãzute în planul intern
Normarea activitãţii de cercetare ştiinţificã în completarea normei didactice va fi facuta conform <>art. 81 alin. 14 din Legea nr. 128/1997 .
Activitãţile prevãzute la punctul A sunt normate în statele de funcţiuni şi de personal didactic, fiind nominalizate la fişa individualã a postului, împreunã cu activitãţile prevãzute la punctele B şi C. Fişele individuale vor include obligatoriu activitãţi în toate capitolele FISEI POSTULUI, respectiv A, B şi C.
Ponderea, cuantificarea şi numãrul de ore alocate activitãţilor prevãzute la punctele A, B şi C sunt propuse de colectivele catedrelor, avizate de consiliul facultãţii şi aprobate de senatul universitatii, cu respectarea legilor în vigoare, inclusiv a <>Legii nr. 128/1997 .

NOTA:
Nu fac obiectul normarii activitãţile de cercetare ştiinţificã, angajate pe baza de contract cu alţi beneficiari decât Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii sau instituţiile de învãţãmânt aflate în subordinea sa.

ANEXA 4

DECLARAŢIE DE ADEZIUNE

Subsemnatul(a) ...... / domiciliat(a) în ............, strada ......., nr. ....., judeţul/sectorul ..........., posesor al B.I./C.I. seria ....... nr. ....., eliberat/a de ....... la data de ......, salariat la ......, în funcţia de ......, înţeleg sa ma folosesc la negocierea contractului individual de munca de clauzele din contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura-învãţãmânt, negociat de federaţiile sindicale semnatare, în conformitate cu dispoziţiile art. 81 (1) al contractului mai sus menţionat.
Consimt ca, lunar, sa mi se retina o contribuţie egala cu 1% din drepturile mele salariale, care sa fie încasatã în condiţiile prevãzute de art. 67 din contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura-învãţãmânt, sau sa o depun la organizaţia socialã.

Data ......... Semntura ........

ANEXA 5

REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare

Comisiile paritare, la orice nivel, vor fi compuse dintr-un numãr egal de reprezentanţi ai patronatului şi federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, respectiv ai sindicatelor afiliate acestora, desemnaţi de fiecare parte în termen de 14 zile de la data intrãrii în vigoare a contractelor colective de munca.
Comisia paritara este imputernicita sa analizeze şi sa rezolve totalitatea problemelor ce apar în aplicarea contractului colectiv de munca, la solicitarea uneia dintre pãrţi.
Comisia paritara la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii pune în discuţie şi adopta hotãrâri privind modul de aplicare a legislaţiei specifice învãţãmântului, precum şi toate aspectele ce privesc reforma, organizarea şi desfãşurarea procesului de învãţãmânt.
Comisiile se vor întruni lunar sau la cererea oricãreia dintre pãrţi, în termen de cel mult cinci (5) zile lucrãtoare de la înregistrarea cererii.
Comisia paritara funcţioneazã valabil în prezenta a cel puţin 3/4 din totalul membrilor şi ia hotãrâri cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenţi.
La nivelul unitãţilor şi al instituţiilor de învãţãmânt, timpul de munca afectat activitãţii comisiei paritare se recunoaşte ca timp de lucru efectiv prestat.
Comisia va fi prezidata, alternativ, de cãtre un reprezentant al fiecãrei pãrţi, ales în şedinţa respectiva.
Hotãrârea adoptatã potrivit punctelor 2 şi 3 este obligatorie pentru pãrţile contractante.
Secretariatul comisiilor va fi asigurat de cãtre patronat, care are în sarcina cheltuielile de birotica.
Prin grija secretariatului comisiei paritare, le vor fi puse la dispoziţie sindicatelor copii ale proceselor-verbale şi ale hotãrârilor adoptate.
Procesele-verbale ale comisiilor paritare vor fi puse la dispoziţia sindicatelor în termen maximum de 7 zile lucrãtoare.

ANEXA 6

LISTA
instituţiilor şi a unitãţilor de învãţãmânt beneficiare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura - învãţãmânt

I. Inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi unitãţile subordonate acestora
II. Instituţiile de învãţãmânt superior de stat
1. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
2. Universitatea Tehnica de Construcţii din Bucureşti
3. Universitatea de Arhitectura şi Urbanism ION MINCU din Bucureşti
4. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicina Veterinara din Bucureşti
5. Universitatea din Bucureşti
6. Universitatea de Medicina şi Farmacie CAROL DAVILA din Bucureşti
7. Academia de Studii Economice din Bucureşti
8. Universitatea Nationala de Muzica din Bucureşti
9. Universitatea de Arte din Bucureşti
10. Universitatea Nationala de Arta Teatrala şi Cinematografica ION LUCA CARAGIALE din Bucureşti
11. Academia Nationala de Educaţie Fizica şi Sport din Bucureşti
12. Şcoala Nationala de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
13. Universitatea 1 DECEMBRIE 1918 din Alba Iulia
14. Universitatea AUREL VLAICU din Arad
15. Universitatea din Bacau
16. Universitatea de Nord din Baia Mare
17. Universitatea TRANSILVANIA din Braşov
18. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
19. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi de Medicina Veterinara din Cluj-Napoca
20. Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca
21. Universitatea de Medicina şi Farmacie IULIU HATIEGANU din Cluj-Napoca
22. Academia de Muzica GEORGE DIMA din Cluj-Napoca
23. Academia de Arta şi Design din Cluj-Napoca
24. Universitatea OVIDIUS din Constanta
25. Universitatea Maritima din Constanta
26. Universitatea din Craiova
27. Universitatea de Medicina şi Farmacie din Craiova
28. Universitatea DUNAREA DE JOS din Galaţi
29. Universitatea Tehnica GHEORGHE ASACHI din Iaşi
30. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi de Medicina Veterinara ION IONESCU DE LA BRAD din Iaşi
31. Universitatea ALEXANDRU IOAN CUZA din Iaşi
32. Universitatea de Medicina şi Farmacie GRIGORE T. POPA din Iaşi
33. Universitatea de Arte GEORGE ENESCU din Iaşi
34. Universitatea din Oradea
35. Universitatea din Petrosani
36. Universitatea din Pitesti
37. Universitatea PETROL-GAZE din Ploiesti
38. Universitatea EFTIMIE MURGU din Resita
39. Universitatea LUCIAN BLAGA din Sibiu
40. Universitatea ŞTEFAN CEL MARE din Suceava
41. Universitatea VALACHIA din Targoviste
42. Universitatea CONSTANTIN BRINCUSI din Targu Jiu
43. Universitatea PETRU MAIOR din Targu Mures
44. Universitatea de Medicina şi Farmacie din Targu Mures
45. Universitatea de Arta Teatrala din Targu Mures
46. Universitatea POLITEHNICA din Timişoara
47. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinara a Banatului din Timişoara
48. Universitatea de Vest din Timişoara
49. Universitatea de Medicina şi Farmacie VICTOR BABES din Timişoara
50. Bibliotecile centrale universitare
1. Biblioteca Centrala Universitarã din Bucureşti
2. Biblioteca Centrala Universitarã MIHAI EMINESCU din Iaşi
3. Biblioteca Centrala Universitarã LUCIAN BLAGA din Cluj-Napoca
4. Biblioteca Centrala Universitarã EUGEN TUDORAN din Timişoara
III. Biblioteca Pedagogica Nationala I.C. PETRESCU din Bucureşti
IV. Editura Didactica şi Pedagogica - R.A.
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016