Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 54.006 din 5 iulie 2001  Ramura Industria Materialelor de Constructii si Industria Cimentului pe anul 2001    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 54.006 din 5 iulie 2001 Ramura Industria Materialelor de Constructii si Industria Cimentului pe anul 2001

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V, nr. 7 din 26 iulie 2001
Înregistrat la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale cu nr. 54.006/15/5.07.2001

În temeiul <>art. 1, alin. 2 din Legea nr. 130/1996 şi al prevederilor <>Legii nr. 54/1991 , pãrţile contractante sunt:
A. patronii; prin patron, în sensul <>Legii nr. 130/1996 , se înţelege persoana fizica sau persoana juridicã care angajeazã salariaţi prin încheierea de contracte individuale de munca şi care îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate prevãzute de lege la art. 15, alin. B, conform Hotãrârii judecãtoreşti nr. 7/PJ/1997 şi este desemnatã de consiliul de conducere din Federaţia Patronala din Industria Materialelor de Construcţii PATROMAT, prin Decizia nr. 172/15.02.2001;
B. salariaţii, prin Federaţia Sindicatelor din Construcţii, Materiale de Construcţii şi Salariaţi Asociaţi FAMILIACONSTRUCT, care îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate prevãzute de <>Legea nr. 130/1996 , art. 17, alin. B, conform Hotãrârii judecãtoreşti nr. 35/F/2000, prin reprezentanţii stabiliţi în şedinţa Secretariatului Materiale de Construcţii din 20-21.02.2001.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Pãrţile contractante recunosc şi accepta pe deplin ca sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de munca la nivel de ramura şi se obliga sa respecte în totalitate prevederile acestuia.
ART. 2
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica în grupurile de unitãţi şi unitãţi, indiferent de forma de organizare, de provenienta capitalului şi de modul de finanţare, în care federaţia semnatara are membri de sindicat.
(2) În vederea negocierii contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitãţi şi unitãţi, federaţia sindicala semnatara are obligaţia de a incunostinta în scris organizaţia patronala semnatara despre organizaţiile sindicale afiliate cãrora li se aplica clauzele prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura.
ART. 3
Contractul colectiv de munca la nivel de ramura se încheie pe o perioada de un an.
ART. 4
(1) Prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura asigura garanţii minime pentru încheierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitãţi şi unitãţi, precum şi pentru încheierea contractelor individuale de munca.
(2) Prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura cuprinde drepturile şi obligaţiile reciproce ale patronatului şi sindicatelor în stabilirea condiţiilor generale de munca. În ceea ce priveşte condiţiile specifice de munca, drepturile şi obligaţiile concrete, regulile de disciplina a muncii, acestea se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 5
(1) Orice cerere de modificare a prezentului contract face obiectul unei negocieri.
(2) Cererea de modificare se comunica în scris celeilalte pãrţi.
(3) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea începe mai târziu de 15 zile lucrãtoare de la data comunicãrii şi nici mai devreme de 48 de ore de la data acestei comunicãri.
(4) Cererile de modificare vor fi depuse de cãtre reprezentantul patronilor la Federaţia FAMILIACONSTRUCT, iar ale federaţiei semnatare, la Federaţia Patronala din Industria Materialelor de Construcţii PATROMAT.
(5) Dupã depunerea cererii de modificare şi încã 10 zile lucrãtoare de la începerea negocierilor, potrivit alin. (3), patronul se obliga sa nu procedeze la desfaceri de contracte de munca pentru motive neimputabile salariaţilor, iar organizaţiile sindicale se obliga sa nu declanseze conflicte de munca legate de modificarea propusã la prezentul contract.
(6) Modificãrile aduse contractului produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrãrii lor.
ART. 6
Suspendarea şi încetarea contractului au loc potrivit legii.
ART. 7
(1) Interpretarea clauzelor din prezentul contract se face prin consens.
(2) Dacã nu se realizeazã consensul, clauza este interpretatã potrivit regulilor dreptului comun, iar dacã şi dupã aceasta exista îndoieli, se interpreteazã în interesul salariaţilor.
ART. 8
(1) Pentru soluţionarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia executãrii, modificãrii, suspendãrii sau încetãrii contractului colectiv de munca la nivel de ramura, pãrţile convin sa constituie o comisie paritara.
(2) Componenta, organizarea şi funcţionarea comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul din Anexa nr. 1 la prezentul contract.
(3) Declanşarea procedurii prevãzute la alin. 1 nu constituie impediment pentru sesizarea instanţei de judecata competente, potrivit prevederilor legii.
(4) Adoptarea unei hotãrâri de cãtre comisia paritara în condiţiile prevãzute în Anexa nr. 2 impiedica sesizarea instanţei, iar dacã sesizarea a avut loc, judecata înceteazã.
ART. 9
(1) Reprezentanţii organizaţiilor patronale, precum şi cei ai federaţiei sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre pãrţi, modul cum sunt respectate prevederile prezentului contract colectiv de munca.
(2) Administraţia va permite accesul în unitate membrilor organizaţiilor patronale şi sindicale semnatare ale prezentului contract.
ART. 10
(1) Drepturile salariaţilor prevãzute în prezentul contract colectiv de munca nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute şi negociate mai înainte la nivel de unitate.
(2) Dacã prin reglementãri sau acorduri anterioare au fost prevãzute drepturi mai mari pentru salariaţi, se vor aplica aceste drepturi dacã se menţin condiţiile tehnico-organizatorice care au stat la baza acestora în locurile de munca respective, cu excepţia situaţiilor când, prin lege, nu se dispune în mod expres altfel.
ART. 11
(1) Pãrţile convin ca ori de câte ori intervin reglementãri legale sau convenţionale în privinta drepturilor şi avantajelor ce decurg din prezentul contract, acestea sa facã parte, de drept, din contract.
(2) Pãrţile se obliga ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu initieze şi sa nu susţinã în nici un mod promovarea unor reglementãri care ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
ART. 12
(1) Pe baza prevederilor prezentului contract, în termen de 10 zile de la semnare, vor începe negocierile pentru încheierea contractelor de munca la nivelul grupurilor de unitãţi sau al unitãţilor pe care pãrţile semnatare le reprezintã.
(2) Ori de câte ori contractul colectiv de munca la nivel de ramura se modifica în conformitate cu prevederile alin. 1, contractele colective de munca la nivel de unitate, precum şi contractele individuale de munca vor fi adaptate în mod corespunzãtor.
ART. 13
Cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, pãrţile se obliga sa renegocieze contractul colectiv de munca la nivel de ramura.

CAP. 2
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca

ART. 14
În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de munca.
ART. 15
(1) Încheierea contractului individual de munca se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetãţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi al competentei profesionale.
(2) Patronul se obliga sa aducã la cunostinta salariaţilor posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor.
(3) Angajarea se face prin concurs, iar dacã un salariat şi o persoana din afarã unitãţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
ART. 16
(1) Încheierea contractului individual de munca se face pe perioada nedeterminatã, cu asistenta din partea sindicatului.
(2) Contractele individuale de munca se pot încheia şi pe durata determinata.
(3) Contractul individual de munca va cuprinde cel puţin clauzele prevãzute în Anexa nr. 2.
(4) Contractele individuale de munca se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeazã.
(5) Carnetele de munca vor fi completate în condiţiile şi la termenele prevãzute de <>Decretul nr. 92/1976 .
ART. 17
(1) Contractul individual de munca se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale prin acordul pãrţilor sau din initiativa uneia dintre pãrţi, în cazurile prevãzute de lege.
(2) Contractul individual de munca se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale cu acordul pãrţilor sau prin efectul legii. Refuzul salariatului de a accepta o modificare nelegalã a clauzelor contractului individual cu privire la locul muncii, felul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeazã de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest lucru.
(3) La sfârşitul perioadei de proba, contractul individual de munca se renegociaza.
(4) Renegocierea anuala a salariului se va face pentru toţi salariaţii, indiferent de funcţia sau postul avut în unitate.
(5) Salariaţii unitãţilor trimişi în delegaţie în ţara vor beneficia de urmãtoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport şi cazare;
b) diurna de deplasare, al carei nivel nu poate fi mai mic de 65% din salariul de baza zilnic sau cel stabilit prin actele normative ce se aplica în instituţiile publice.
(6) Salariaţii unitãţilor trimişi în detaşare beneficiazã de drepturile de delegare prevãzute la alin. 5. În cazul în care detasarea depãşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plãteşte o indemnizaţie egala cu 65% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizaţie se acorda proporţional cu numãrul de zile ce depãşesc durata neîntreruptã de 30 de zile.
ART. 18
Executarea contractului individual de munca se suspenda în cazurile prevãzute de lege în mod expres, precum şi pe perioada exercitãrii unei funcţii eligibile remunerate de organizaţia în care salariatul îşi desfãşoarã activitatea pe timpul mandatului.
ART. 19
(1) Încetarea contractului individual de munca poate avea loc în condiţiile prevãzute de lege, prin una dintre urmãtoarele modalitãţi:
a) acordul pãrţilor;
b) desfacerea contractului individual de munca din initiativa uneia dintre pãrţi.
(2) La desfacerea contractului individual de munca unitatea este obligatã, potrivit legii, sa acorde un preaviz; durata acestuia va fi de o luna.
(3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitãţii pentru a-şi cauta un loc de munca, fãrã ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de patron.
(4) În cazul în care unei persoane i se desface contractul individual de munca fãrã sa i se acorde preavizul prevãzut la alin. 2, aceasta are dreptul la o indemnizaţie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului de munca.
ART. 20
(1) La desfacerea contractului individual de munca din initiativa unitãţii, pentru motive neimputabile salariatului, acesta va primi o indemnizaţie reprezentând contravaloarea a cel puţin doua salarii de baza negociate.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului individual de munca a intervenit din urmãtoarele motive:
a) unitatea îşi reduce personalul ca urmare a reorganizãrii;
b) unitatea îşi înceteazã activitatea;
c) unitatea se muta în alta localitate şi are posibilitatea sa îşi asigure pe plan local cadrele necesare;
d) unitatea se muta în alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
e) persoana nu corespunde, sub aspect profesional, postului în care a fost incadrata, din motive neimputabile acesteia, şi nu i s-a oferit trecerea într-o munca corespunzãtoare;
f) în postul ocupat de persoana incadrata în munca este reintegrat, pe baza hotãrârii organelor competente, cel care a deţinut mai înainte acel post.

CAP. 3
Condiţii de munca şi protecţia muncii

ART. 21
(1) Pãrţile se obliga sa depunã eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea continua a condiţiilor de munca.
(2) La stabilirea mãsurilor privind condiţiile de munca, pãrţile implicate vor tine seama de:
a) mãsurile preconizate sa vizeze, mai întâi, ameliorarea realã a condiţiilor de munca şi numai dacã acest lucru nu este posibil, la un moment dat, sa se procedeze la compensãri bãneşti sau de alta natura;
b) mãsurile privind ameliorarea condiţiilor de munca vor fi stabilite împreunã cu reprezentanţii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca la nivel de unitate.
(3) Organizarea activitãţii conform structurii organizatorice, repartizarea salariaţilor pe locurile de munca, cu precizarea atribuţiilor şi raspunderilor, elaborarea de norme de munca fundamentate tehnic, precum şi exercitarea controlului privind îndeplinirea obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi sunt de competenta patronatului.
(4) Modificarea normelor şi condiţiilor de munca nu poate conduce la diminuarea salariului de baza negociat. Normele de munca şi, dupã caz, normativele de personal, vor fi stabilite de specialişti, avându-se în vedere condiţiile de munca, utilajele şi sculele de care dispune societatea comercialã. Ele vor fi aprobate de conducãtorul unitãţii, cu avizul sindicatului, şi vor fi aduse la cunostinta salariaţilor cu cel puţin 5 zile înaintea aplicãrii lor.
(5) În toate situaţiile în care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupã caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost create, se impune reexaminarea lor, la solicitarea uneia dintre pãrţi. În cazul în care exista divergenţe la stabilirea normelor de munca sau a normativelor de personal, la cererea oricãreia dintre pãrţi se va apela la o expertiza tehnica efectuatã de experţi desemnaţi de ambele pãrţi.
ART. 22
Locurile de munca se clasifica în locuri de munca normale şi locuri de munca cu condiţii deosebite.
ART. 23
(1) Locurile de munca cu condiţii deosebite sunt cele în care munca se desfãşoarã în condiţii grele, periculoase, nocive sau penibile.
(2) Pentru prestarea activitãţii în condiţii deosebite, salariaţii au dreptul, dupã caz, la sporuri la salariul de baza, la durata redusã a timpului de lucru, alimentaţie de intarire a rezistentei organismului, echipament de protecţie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare prevãzute de contractele colective de munca; durata de reducere a vârstei pentru pensionare este cea prevãzutã de lege.
(3) Nivelul compensaţiilor bãneşti sau de alta natura va fi stabilit, dupã caz, prin negociere la nivelul fiecãrei unitãţi.
(4) Categoriile de salariaţi care beneficiazã de echipament de lucru gratuit vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(5) Pentru salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite (grele, nocive, periculoase) se vor încheia contracte de asigurare de grup, nenominalizate iar, în funcţie de posibilitãţi, şi pentru restul de personal, în condiţii ce vor fi convenite între patronat şi sindicat la nivel de unitate.
ART. 24
Categoriile de salariaţi care lucreazã în condiţii deosebite vor fi supuşi obligatoriu unui examen medical, efectuat de medicul de medicina a muncii, în condiţiile şi la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 25
Contractele colective de munca la nivel de unitate vor prevedea, în funcţie de specificul activitãţii, locurile de munca cu condiţii deosebite în vederea încadrãrii salariaţilor în grupele de munca, conform legislaţiei în vigoare.
ART. 26
(1) Cheltuielile generate de instruirea salariaţilor cu privire la normele de protecţie a muncii, de propaganda audiovizuala, de acordare a echipamentului de protecţie şi intervenţie, antidoturi şi asistenta medicalã prin cabinetele existente în unitãţi sunt asigurate de patronat şi se înscriu în bugetul de venituri şi cheltuieli.
Condiţiile de acordare a echipamentului de protecţie se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(2) În vederea menţinerii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii la locurile de munca, patronul va lua, dupã caz, urmãtoarele mãsuri:
- asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
- amenajarea anexelor sociale (cantina/spaţii de servit masa, grupuri sanitare, bãi, duşuri, spalatoare);
- eliminarea sau reducerea poluarii mediului.
(3) Pãrţile convin sa constituie Comitetul de Sãnãtate şi Securitate în Mediul de Munca, conform Legii nr. 90/1996, care sa propunã obiective de realizat, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli, acestea urmând a se realiza în vederea îmbunãtãţirii condiţiilor de munca, prevenirii accidentelor, diminuãrii riscurilor de îmbolnãviri profesionale şi utilizãrii normale a dotãrilor referitoare la protecţia şi igiena muncii.
(4) Salariaţii se obliga sa foloseascã şi sa pãstreze corespunzãtor dotãrile, amenajãrile şi echipamentele de asigurare a condiţiilor optime de munca şi protecţie.
(5) Comitetul de sãnãtate şi securitate în mediul de munca la nivel de unitate îşi desfãşoarã activitatea pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare stabilit de lege. Timpul alocat activitãţii comitetului se stabileşte în funcţie de numãrul salariaţilor şi nu poate fi mai mic de 8 ore lunar.
ART. 27
Pentru asigurarea unui regim special de protecţie a muncii femeilor şi tinerilor în varsta de pana la 18 ani, pãrţile au convenit ca legislaţia muncii în vigoare conţine prevederi minimale.
ART. 28
În cazul recomandãrilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de munca şi, dupã caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilitãţile fiecãrei unitãţi, care vor fi stabilite împreunã cu sindicatele.

CAP. 4
Salarizare şi alte drepturi salariale

ART. 29
(1) Pentru munca prestatã în condiţiile prevãzute în contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul al un salariu în bani. Salariul de baza se stabileşte pentru fiecare salariat prin negociere, în raport cu calificarea, importanta, pregãtirea şi cu competenta profesionalã, precum şi cu complexitatea lucrãrilor ce revin postului pe care este încadrat salariatul.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile şi sporul la acesta.
(3) Salariul de baza minim la nivelul ramurii materialelor de construcţii şi ceramicii fine se stabileşte la 1.700.000 lei şi va fi indexat/compensat conform actelor normative privind salarizarea sau ori de câte ori pãrţile convin acest lucru.
ART. 30
(1) Formele de salarizare pot fi:
a) acord progresiv;
b) acord direct, individual sau colectiv;
c) acord indirect;
d) pe baza de cote procentuale tarifare;
e) în regie, dupã timpul lucrat;
f) în regie premiata.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor stabili sisteme şi forme de salarizare proprii.
(3) Pe baza sistemului de salarizare adoptat prin contractele individuale de munca se pot stabili salarii individuale, fãrã a fi limitate.
ART. 31
Categoriile de sporuri ce se acorda la salariul de baza sunt urmãtoarele: de periculozitate, pentru condiţii grele, nocive, condiţii penibile; pentru vechime în munca; pentru munca în timpul nopţii; pentru ore suplimentare peste programul normal de lucru; pentru lucrãri executate sistematic peste program; pentru exercitarea unei funcţii suplimentare; pentru munca de şantier etc.
ART. 32
(1) Sporurile ce se acorda în condiţiile prezentului contract sunt:
a) pentru condiţii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile - minimum 10% din salariul de baza;
b) pentru condiţii nocive de munca - minimum 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
c) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru şi pentru lucrul în zilele libere şi de sarbatori legale - 100%;
d) pentru vechimea în munca - minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la o vechime de peste 20 ani;
e) pentru lucrul în timpul nopţii - 25%;
f) pentru exercitarea şi a altei funcţii se pot acorda sporuri de pana la 50% din salariul de baza al funcţiei înlocuite; funcţiile pentru care se vor acorda şi cuantumurile se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate;
g) pentru lucrul sistematic peste programul normal - maximum 25%.
ART. 33
Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate pot fi prevãzute şi alte categorii de sporuri (exemplu: spor de izolare etc.).
ART. 34
Condiţiile de munca şi salarizarea personalului din unitãţile care îşi desfãşoarã activitatea în ţara sau în strãinãtate, cu parteneri strãini, sau pentru societãţi mixte se vor stabili prin negocierea la nivelul unitãţii, între patronat şi sindicat, înainte de începerea lucrãrilor.
ART. 35
Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaos de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de minimum 1,5% din fondul de salarizare realizat lunar şi cumulat;
c) cota-parte din profit;
d) alte adaosuri negociate la nivelul unitãţilor.
ART. 36
Patronul va asigura condiţiile necesare realizãrii de cãtre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin, în cadrul programului zilnic de munca stabilit.
ART. 37
În situaţia în care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizãrii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plãteascã salariaţilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost întrerupt.
ART. 38
(1) În cazul societãţilor din industria materialelor de construcţii care adera la Casa Socialã, protecţia socialã a salariaţilor acestora se face în condiţiile <>Legii nr. 215/1997 .
(2) În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau de forta majorã activitatea a fost întreruptã, dar nu din vina salariaţilor, aceştia vor primi 75% din salariul de baza avut, rãmânând la dispoziţia unitãţii.
Prin negocieri la nivel de unitate se va stabili modul de realizare a prevederii de a rãmâne la dispoziţia unitãţii - prezenţi în incinta unitãţii, în asteptarea reluarii lucrului, sau rãmaşi la domiciliu, de unde sa poatã fi convocaţi de unitate.
(3) Pentru asigurarea sumelor necesare efectuãrii plãţilor prevãzute la alin. 2 se vor constitui provizioane, în condiţiile stabilite de lege.
(4) În cazul întreruperii temporare a activitãţii, pãrţile convin sa reprimeasca, eşalonat, toţi salariaţii. Prevederea de mai sus va fi consemnatã într-un protocol care va deveni act adiţional la contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(5) Pãrţile contractante se angajeazã sa întreprindã în comun acţiuni în vederea modificãrii <>Legii nr. 215/1997 .
ART. 39
(1) Indexarea se face pe baza coeficienţilor de indexare stabiliţi prin Hotãrâre a Guvernului.
(2) Ca urmare a indexãrii, patronatul se obliga sa recalculeze tarifele, respectiv cotele de manopera pe unitatea de produs sau valoricã, corespunzãtor formelor de organizare a muncii şi de salarizare aplicate în unitate.
ART. 40
(1) Plata salariilor se face periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(2) Drepturile bãneşti ale salariaţilor se vor plati înaintea oricãror altor obligaţii ale unitãţii.
(3) La societãţile comerciale care înregistreazã blocaj financiar, patronul poate sa sesizeze Institutul de Management Industrial privind aplicarea <>H.G. nr. 135/1998 şi <>H.G. nr. 912/1998 , cu privire la deblocarea financiarã prin compensare.
ART. 41
În caz de faliment sau lichidare judiciarã, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, urmând sa fie plãtite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.

CAP. 5
Timpul de munca şi timpul de odihna

ART. 42
(1) Durata normalã a timpului de lucru este, de regula, de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe saptamana, realizate prin saptamana de lucru de 5 zile.
(2) Pentru unitãţile unde se aplica forme specifice de organizare a programului de lucru, durata programului de munca se stabileşte prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate şi se va înscrie în contractul individual de munca.
ART. 43
(1) Salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite (nocive, grele, periculoase, penibile) pot beneficia de o reducere a timpului de lucru, fãrã a li se diminua drepturile salariale şi vechimea în munca, corespunzãtoare unui program de lucru normal.
(2) Categoriile de personal care beneficiazã de reducerea timpului de lucru, precum şi stabilirea programului de munca redus în condiţiile prevãzute la alin. 1, sunt reglementate prin contractele colective la nivel de unitate, conform <>Legii nr. 31/1991 .
(3) Femeile care au în îngrijire copii în varsta de pana la 7 ani beneficiazã de dreptul de a lucra cu jumãtate de norma, cu plata corespunzãtoare, fãrã a li se diminua celelalte drepturi ce decurg din calitatea de salariat, cum ar fi concediul de odihna, alocaţia de stat pentru copii, vechimea în munca.
ART. 44
(1) Stabilirea programului de lucru se realizeazã cu acordul sindicatului, prin regulamentul de ordine interioarã.
(2) Orele prestate peste programul de lucru sunt ore suplimentare şi se plãtesc sau se compenseazã prin acordarea de timp liber corespunzãtor, în urmãtoarele 30 de zile.
(3) Salariaţii pot fi chemaţi sa presteze ore suplimentare numai cu consimţãmântul lor. Ceea ce depãşeşte 120 ore/an de persoana necesita şi acordul sindicatelor din unitate.
ART. 45
(1) Se considera munca desfasurata în timpul nopţii munca prestatã în intervalul cuprins între orele 22.00 şi 6.00, cu posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu o ora în plus sau în minus fata de aceste limite.
(2) Pentru persoanele al cãror program de lucru se desfãşoarã pe timpul nopţii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decât durata timpului de munca prestatã în timpul zilei, fãrã diminuarea salariului de baza şi a vechimii în munca.
(3) Prevederile alin. 2 nu se aplica salariaţilor care lucreazã în locuri de munca cu condiţii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
(4) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcina, precum şi cele care alapteaza nu vor putea fi repartizate la munca de noapte.
ART. 46
(1) Timpul de odihna destinat refacerii capacitãţii de munca în timpul programului de munca este cuprins în normele de munca.
(2) Timpul de odihna în afarã programului de munca are urmãtoarele forme:
- repausul pentru servirea mesei, care nu poate fi mai mic de 15 minute; repausul pentru servirea mesei cu o durata de 15 minute se include în programul de lucru;
- în fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula, la doua zile consecutive de repaus sãptãmânal; repausul sãptãmânal se acorda, de regula, sambata şi duminica.
În cazul în care activitatea de la locul de munca nu poate fi întreruptã în zilele de sambata şi duminica, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus sãptãmânal sa fie acordate şi în alte zile ale sãptãmânii sau cumulat, pe o perioada mai mare.
ART. 47
Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihna plãtit, de minimum 21 de zile lucrãtoare.
ART. 48
(1) Pe durata concediului de odihna, salariaţii vor primi o indemnizaţie formatã din salariul de baza la data plecãrii în concediu, corespunzãtor numãrului de zile de concediu, majoratã cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe ultimele 3 luni lucrate înaintea plecãrii în concediu.
(2) Indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mica decât salariul de baza, sporul de vechime şi indemnizaţia pentru funcţia de conducere, luate împreunã, corespunzãtor numãrului de zile de concediu.
ART. 49
Pe lângã indemnizaţia de concediu pot fi atribuite prime de vacanta, al cãror nivel se va stabili prin negocierea contractului colectiv de munca pe unitate.
ART. 50
Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii grele, periculoase, nocive şi penibile beneficiazã de un concediu suplimentar negociat la nivel de unitate.
ART. 51
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situaţii, dupã cum urmeazã:
a) cãsãtoria salariatului - 5 zile;
b) cãsãtoria unui copil - 2 zile;
c) naşterea unui copil - 2 zile;
d) decesul soţului, copilului, pãrinţilor, socrilor, fraţilor, surorilor - 3 zile;
e) decesul bunicilor - 1 zi;
f) donatorii de sânge - conform legii;
g) la schimbarea locului de munca, în cadrul aceleiaşi unitãţi, cu mutarea domiciliului în alta localitate - 5 zile;
h) pentru pregãtirea şi susţinerea lucrãrii de diploma în învãţãmântul superior, seral şi fãrã frecventa, 30 de zile calendaristice, concediu acordat o singura data.
(2) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate pot fi acordate, pentru motive întemeiate, şi alte concedii fãrã plata.
ART. 52
(1) Sunt zile nelucrãtoare zilele de repaus sãptãmânal şi zilele de sarbatori legale şi religioase, dupã cum urmeazã:
a) 1 şi 2 ianuarie;
b) a doua zi de Paste;
c) 1 Mai;
d) 1 Decembrie;
e) 25 şi 26 Decembrie.
(2) Se stabileşte ca ziua salariaţilor din industria materialelor de construcţii sa fie în ultima sambata din luna iulie a anului.
(3) Prin contractele colective de munca la nivel de societate se pot stabili şi alte zile nelucrãtoare decât cele prevãzute la alin. 1.

CAP. 6
Alte mãsuri de protecţie şi facilitãţi acordate salariaţilor

ART. 53
În cazul în care unitatea este în situaţia de a opera reduceri de personal ca urmare a restrângerii de activitate sau retehnologizãrii, pãrţile convin asupra urmãtoarelor:
a) conducãtorul unitãţii îi va anunta în scris pe reprezentanţii aleşi ai salariaţilor cu privire la numãrul şi structura posturilor ce urmeazã sa fie reduse;
b) patronul va pune la dispoziţia reprezentanţilor salariaţilor elementele ce stau la baza reducerii numãrului de salariaţi şi eventualele posibilitãţi de redistribuire a acestora; nominalizarea salariaţilor care vor fi disponibilizaţi se face cu consultarea sindicatului. În cazul redistribuirii personalului, patronul va comunica în scris salariatului noul loc de munca, inclusiv sarcinile care îi revin;
c) comunicarea reducerii de personal se va face:
- cu 90 de zile înainte, în cazul în care unitatea îşi schimba sediul în alta localitate;
- cu 60 de zile înainte, dacã reducerea se face ca urmare a retehnologizãrii sau se datoreazã restrângerii de activitate;
d) în cadrul termenelor prevãzute la litera c), precum şi pe durata preavizului reglementat prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, patronul va face demersurile necesare pe lângã A.J.O.F.M. şi D.M.S.S. în vederea:
- asigurãrii de locuri de munca salariaţilor disponibilizaţi;
- asigurãrii inscrierilor salariaţilor disponibilizaţi la cursurile de calificare, recalificare în meserii deficitare.
ART. 54
(1) Dacã desfacerea contractului individual de munca în condiţiile prevãzute la articolul precedent nu poate fi evitata, patronul se obliga sa comunice în scris termenul de preaviz ori posibilitatea, dupã caz, de a oferi salariatului un nou loc de munca.
(2) Reducerea numãrului de personal ca urmare a restrângerii activitãţii va tine seama de criteriul competentei profesionale şi numai dupã desfiinţarea posturilor vacante, de aceeaşi natura cu cele care se reduc, respectând ordinea urmãtoare:
a) încetarea cumulului de funcţii (funcţiile care fac obiectul cumulului vor fi desfiinţate sau, dupã caz, disponibilizate);
b) contractele de munca individuale ale celor care îndeplinesc condiţii de pensionare;
c) contractele de munca ale celor care au o alta sursa de venit impozabilã;
d) contractele de munca ale celor care nu au copii în întreţinere.
ART. 55
La luarea mãsurii de desfacere a contractului de munca pentru reduceri de personal vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii minimale:
a) dacã mãsura ar putea afecta doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, se desface contractul de munca al soţului care are venitul cel mai mic, fãrã ca prin aceasta sa se poatã desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) mãsura sa afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere;
c) mãsura sa afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, pe bãrbaţii vaduvi sau divortati care au în îngrijire copii, pe unicii intretinatori de familie, precum şi salariaţii, bãrbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionarea la cerere;
d) mãsura sa nu afecteze pe cei care, potrivit legii şi prezentului contract, beneficiazã de protecţie.
ART. 56
Pe perioada concediilor pentru îngrijirea copilului în varsta de pana la 2 ani, salariatei mame nu i se poate desface contractul de munca.
ART. 57
(1) Dacã salariatul se afla în incapacitate temporarã de munca, survenitã ca urmare a unui accident de munca sau în legatura cu munca, ori a contactarii unei boli profesionale, angajatorul are obligaţia de a plati salariul integral, conform <>Legii nr. 49/1992 .
(2) Salariaţii care, în urma unor accidente de munca au nevoie de proteze ortopedice, auditive, oculare etc. beneficiazã de plata integrala a acestora din fondurile prevãzute de Legea Bugetului de Stat.
ART. 58
(1) Contravaloarea biletelor de tratament pentru salariaţii care au contactat în unitate boli profesionale sau au suferit accidente de munca, inclusiv costul biletelor C.F.R., sunt suportate integral de unitate, o singura data pe an.
(2) În funcţie de posibilitãţile financiare reflectate în cadrul fondului special constituit, se poate suporta contravaloarea biletelor de odihna recuperatorie şi tratament, altele decât cele prevãzute la alin. 1, în proporţie de cel puţin 50%.
(3) Pãrţile convin ca, prin negociere la nivel de unitate, sa stabileascã numãrul salariaţilor, criteriile de selecţie, precum şi numãrul de zile lucrãtoare de care beneficiazã salariaţii în aplicarea <>Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa.
ART. 59
(1) În afarã concediului legal plãtit pentru îngrijirea copilului în varsta de pana la 2 ani, salariata mama poate beneficia, la cerere, de concediu fãrã plata de încã un an de zile.
(2) În perioada în care salariata mama se afla în concediul prevãzut la alin. 1, nu i se poate desface contractul de munca, iar pe postul sau poate fi angajata o alta persoana cu contract individual de munca pe perioada determinata.
(3) Salariatele care au copii în varsta de pana la 2 ani şi care renunţa la concediul legal plãtit beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fãrã a fi afectate salariul de baza şi vechimea în munca.
(4) În caz de deces al mamei, salariata a unitãţii, drepturile ce s-ar cuveni acesteia pentru creşterea copilului pana la 2 ani se vor acorda tatãlui salariat al unitãţii, dacã are copilul în îngrijire.
(5) Pentru participarea efectivã a soţului la îngrijirea noului-nãscut, prin contractele la nivel de unitate pot fi prevãzute şi alte avantaje suportate de agentul economic, altele decât cele prevãzute de <>Legea nr. 210/1999 .
ART. 60
Salariaţii care se pensioneazã pentru limita de varsta primesc o indemnizaţie egala cu cel puţin un salariu de baza avut în luna pensionãrii.
ART. 61
Nu pot fi obligate la restituirea cheltuielilor de şcolarizare persoanele cãrora li s-a desfãcut contractul de munca din motive neimputabile lor şi care au urmat cursuri de pregãtire sau perfecţionare profesionalã, plãtite de unitate.
ART. 62
Pe lângã facilitãţile stabilite de lege, salariaţii pot beneficia şi de urmãtoarele ajutoare:
- pentru naşterea unui copil se acorda un ajutor egal cu un salariu minim negociat la nivelul unitãţii;
- pentru decesul soţului, al sotiei sau al unui copil nesalariat, un ajutor egal cu de doua ori salariul minim negociat pe unitate;
- în cazul decesului salariatului, familiei i se acorda un ajutor egal cu de trei ori salariul minim negociat pe unitate.
ART. 63
La nivel de unitate se constituie un fond social conform prevederilor legale.
Din acest fond social se suporta acţiuni cu caracter social, precum:
- amenajarea şi întreţinerea de crese, grãdiniţe, cantine, bufete, oficii şi grupuri sociale;
- activitãţi cultural-sportive;
- contravaloarea biletelor de odihna şi tratament;
- alte acţiuni sociale.
Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevãzute mai sus se va face de administraţie împreunã cu sindicatele.
Fondurile neutilizate se reporteazã în anul urmãtor.
ART. 64
Spaţiile de locuit nou repartizate unitãţilor, precum şi cele devenite libere vor fi distribuite salariaţilor de o comisie mixtã patronat-sindicat conform criteriilor ce vor fi reglementate prin contracte colective de munca la nivel de unitate.
ART. 65
Patronul poate trece în patrimoniul sindicatelor spaţiile şi imobilele cu dotãrile existente, care au fost utilizate pentru activitãţi social-economice şi cultural-sportive şi care pot fi disponibilizate.

CAP. 7
Formarea profesionalã

ART. 66
(1) Prin termenul de formare profesionalã pãrţile înţeleg sa desemneze orice procedura prin care un salariat dobândeşte o calificare, o alta calificare, precum şi orice procedura prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinand un certificat sau o diploma care atesta aceste situaţii (<>Legea nr. 133/2000 , O.G. nr. 129/2000).
(2) Formarea şi perfecţionarea profesionalã cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de munca, convenite între sindicate şi patron.
(3) Pãrţile convin asupra obligativitatii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi şi asupra perfecţionãrii în domeniul sindical pentru reprezentanţii sindicatelor, costurile fiind suportate de unitate.
(4) Pãrţile contractante recunosc necesitatea ridicãrii nivelului de calificare şi perfecţionare şi convin ca atestarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor sa se facã treptat, în conformitate cu standardele ocupationale emise de Consiliul pentru Standarde Ocupationale şi Atestare (COSA).
ART. 67
La încheierea contractelor colective de munca la nivel de unitate, pãrţile convin, în ceea ce priveşte formarea profesionalã, sa ţinã cont de urmãtoarele principii:
a) identificarea posturilor pentru care este necesarã formarea profesionalã şi cãile de realizare; adoptarea programului anual şi controlul aplicãrii acestuia se vor face de comun acord de cãtre sindicat şi patron; cheltuielile pentru activitatea de formare a salariaţilor se suporta de unitãţi;
b) sindicatul va participa, prin împuterniciţii sãi, la orice forma de examinare organizatã în vederea absolvirii unui curs de formare profesionalã în cadrul unitãţii;
c) în cazul în care unitatea urmeazã sa schimbe parţial sau total profilul de activitate, va informa şi consulta sindicatul cu cel puţin doua luni înainte de aplicarea mãsurilor şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica, înainte de a apela la angajari de forta de munca din afarã;
d) în cazul în care un salariat identifica un curs de formare profesionalã pe care ar dori sa îl urmeze, organizat de un terţ, patronul va analiza cererea împreunã cu sindicatul, rãmânând la aprecierea patronului dacã şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de munca în vederea formãrii profesionale vor putea fi obligaţi sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor prevãzute la art. 61, dacã pãrãsesc unitatea din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.
ART. 68
Promovarea în munca se face pe criteriul competentei profesionale, prin concurs, examen sau evaluare.

CAP. 8
Alte prevederi în legatura cu drepturile şi obligaţiile pãrţilor

ART. 69
(1) Pãrţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi în general, libertatea de opinie.
(2) Patronul va adopta o poziţie neutra şi impartiala fata de organizaţiile sindicale şi reprezentanţii salariaţilor din unitãţi.
ART. 70
(1) Consiliul de administraţie are obligaţia de a invita reprezentanţii sindicatului sa participe la şedinţele sale, în condiţiile prevãzute de lege.
Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fãrã drept de vot.
(2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţa. Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi, ei vor avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discuţie.
ART. 71
(1) Patronul va asigura sindicatelor accesul la documentele necesare pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute la <>art. 29, alin. 2 din Legea nr. 54/1991 .
(2) Pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute la alin. 1 patronul va pune la dispoziţia sindicatelor ori va asigura accesul acestora la informaţiile şi documentele necesare, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a pãstra confidenţialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
ART. 72
(1) Reprezentanţii sindicatului vor beneficia de reducerea programului de munca la nivelul maxim prevãzut de <>Legea nr. 54/1991 , cu privire la sindicate.
(2) Numãrul reprezentanţilor sindicatului care vor beneficia de reducerea programului de lucru se va stabili prin contractul colectiv de munca la nivelul unitãţii.
(3) Reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi celor care au deţinut o astfel de funcţie, în termen de un an de la încetarea mandatului, nu li se poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, decât cu acordul organului colectiv de conducere al sindicatului ierarhic superior.
ART. 73
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 11, alin. 3 din Legea nr. 130/1996 , privind contractele colective de munca, republicatã, unitãţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitãţilor în domeniul pregãtirii, negocierii şi aplicãrii contractelor colective de munca la toate nivelurile.
(2) Sumele prevãzute conform alin. 1 se vor calcula luând ca baza suma de 10.000 lei salariat/an.
(3) Sumele prevãzute conform alin. 1 şi 2 din prezentul articol se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totalã se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca la nivel de unitate;
b) 1/3 din suma totalã se va vira Federaţiei patronale PATROMAT, semnatara a prezentului contract, în contul nr. 2511.1-1984.1/ROL deschis la B.C.R. sector 3.
c) 1/3 din suma totalã se va vira Federaţiei Sindicatelor din Construcţii, Materiale de Construcţii şi Salariaţi Asociaţi FAMILIACONSTRUCT, semnatara a prezentului contract, în contul nr. 25.11.1-12248 1/ROL deschis la B.C.R. Sucursala Lipscani;
d) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui şi vira în termen de o luna de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de munca.
(4) Unitãţile economice care negociaza şi semneazã contracte colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramura, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. 1 şi 2 şi le vor vira cãtre Federaţia patronala PATROMAT, semnatara a contractului colectiv de munca la nivel de ramura care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca.
(5) Federaţia FAMILIACONSTRUCT va sprijini Federaţia patronala PATROMAT în vederea aplicãrii prevederilor alineatului precedent.
(6) În cazul în care, potrivit legii, se negociaza şi se încheie contracte colective de munca la nivelul unor grupuri de unitãţi, cheltuielile ocazionate de aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unitãţilor din grupul respectiv.
(7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un subcont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele şi sindicatele vor urmãri şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de munca.
(8) În aplicarea prevederilor prezentului articol, în contabilitatea agenţilor economici vor fi aplicate prevederile metodologice de operaţiuni contabile comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, conform anexei.
(9) Contractele colective de munca la nivel de unitate vor cuprinde, obligatoriu, prevederile acestui articol.
ART. 74
(1) Unitãţile vor asigura în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul şi mobilierul necesare, precum şi acces la echipamentul de birotica al unitãţii (telefon, fax, copiator şi altele cu caracter administrativ); prin contractele colective de munca se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea.
(2) Baza materialã cu destinaţie cultural-sportiva, proprietatea unitãţilor ori proprietatea sindicatelor din unitãţile respective, va putea fi folositã, fãrã plata, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevãzute în contractul colectiv de munca.
ART. 75
(1) La cererea organizaţiei sindicale din unitate, reţinerea cotizatiei sindicale se poate face pe statul de plata de cãtre patron, pe baza tabelelor nominale puse la dispoziţie de organizaţia sindicala.
(2) La nivel de unitate, dacã partenerii sociali convin, sumele reţinute cu titlu de cotizatie sindicala vor fi vãrsate în contul Federaţiei FAMILIACONSTRUCT, respectiv al sindicatului de unitate, în condiţiile stabilite de aceştia.
ART. 76
Este interzis unitãţilor sa desfaca, din initiativa lor, contractul individual de munca al salariaţilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.
ART. 77
(1) Administraţia nu va angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial în perioada declansarii sau desfãşurãrii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariaţilor aflaţi în conflict.
(2) În situaţia declansarii unor conflicte de munca, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele şi conducerea unitãţii au obligaţia ca pe durata acestora sa protejeze patrimoniul unitãţii şi sa asigure funcţionarea neîntreruptã a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice a cãror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau sãnãtatea oamenilor ori ar putea cauza pagube.
ART. 78
Patronatul recunoaşte dreptul sindicatului de a asista salariaţii, la solicitarea acestora, la negocierea contractului individual de munca.
ART. 79
Patronii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractul colectiv de munca.
ART. 80
Patronii se angajeazã ca în contractele de societate ale unitãţilor cu participare strãinã, pentru activitãţi pe teritoriul României, sa prevadã o clauza prin care partea externa se obliga sa respecte drepturile prevãzute în legislaţia muncii în vigoare, în contractul colectiv de munca la nivel de unitãţi, precum şi în convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de România.
ART. 81
Patronii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotãrârile lor privind toate problemele importante din domeniul relaţiilor de munca.
ART. 82
Patronul recunoaşte dreptul federaţiei semnatare de a asigura asistenta sau, la cerere, reprezentarea sindicatelor afiliate, în ceea ce priveşte negocierea contractelor de munca la nivel de unitate, soluţionarea litigiilor de munca ori de câte ori exista premise privind încãlcarea drepturilor membrilor de sindicate.
ART. 83
(1) Federaţia sindicala semnatara recunoaşte dreptul patronilor de a stabili, în condiţiile legii, rãspunderea disciplinarã sau patrimonialã a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitãţii.
(2) Federaţia sindicala semnatara recunoaşte dreptul patronilor de a stabili normele de disciplina a muncii - cu consultarea organizaţiilor sindicale - şi de disciplina tehnologicã.
(3) Patronii şi sindicatele se recunosc ca parteneri de dialog social permanent. Sindicatele sunt de acord sa acţioneze pentru a preveni în unitãţi comportamente care sunt de natura sa aducã prejudicii unitãţilor sau sa afecteze autoritatea conducerii în exercitarea atribuţiilor în conformitate cu legea, cu regulamentul de ordine interioarã şi cu prevederile contractului colectiv de munca.

CAP. 9
Dispoziţii finale

ART. 84
(1) De prevederile prezentului contract beneficiazã organizaţiile sindicale nominalizate de federaţia sindicala semnatara şi societãţile comerciale desemnate de organizaţia patronala, conform <>art. 13, alin. 1 din Legea nr. 130/1996 .
(2) Grupurile de unitãţi unde se vor încheia contractele colective de munca se stabilesc de comun acord între organizaţiile patronale şi federaţia sindicala semnatara.
(3) Prevederile prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sunt considerate minime, de la nivelul cãrora încep negocierile contractelor colective de munca la celelalte niveluri.
(4) Contractele colective de munca la nivel de unitate, încheiate înaintea prezentului contract, vor fi adaptate potrivit clauzelor acestuia.
(5) Contractele individuale de munca încheiate de membrii sindicatelor afiliate federaţiei semnatare nu pot prevedea clauze sub nivelul celor prevãzute în prezentul contract.
ART. 85
(1) Patronul şi sindicatele se vor informa reciproc, în situaţia în care deţin informaţii, în legatura cu modificãrile ce urmeazã sa se producã în forma de proprietate a unitãţii, cu consecinţe previzibile asupra salariaţilor şi cu mãsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizarilor de personal determinate de aceste modificãri.
(2) Ambele pãrţi vor susţine participarea asociaţiilor de salariaţi la privatizarea unitãţilor în condiţiile dreptului de preferinta prevãzute de lege.
(3) În toate situaţiile de reorganizare sau, dupã caz, de privatizare a unitãţilor, drepturile şi obligaţiile prevãzute de prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice.
ART. 86
În scopul protejãrii forţei de munca autohtone, pãrţile convin ca angajarea cetãţenilor strãini sa se facã în condiţiile şi în limitele convenite prin contractele colective de munca la nivel de ramura şi de unitate şi numai cu consultarea sindicatului.
ART. 87
Pãrţile sunt de acord cu conţinutul contractului colectiv de munca la nivel de ramura şi se obliga sa îl respecte întocmai.
ART. 88
Pãrţile semnatare recunosc dreptul Federaţiei Sindicatelor din Construcţii, Materiale de Construcţii şi Salariaţi Asociaţi FAMILIACONSTRUCT de participare la soluţionarea divergentelor, a litigiilor şi conflictelor de munca apãrute în perioada aplicãrii prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura.
ART. 89
Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, şi un exemplar ce se va depune la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale, toate exemplarele având aceeaşi valabilitate.
ART. 90
Prezentul contract colectiv de munca produce efecte începând cu data înregistrãrii lui de cãtre una dintre pãrţi, în condiţiile prevãzute de <>art. 25, alin. 3 din Legea nr. 130/1996 .


REPREZENTANŢII PATRONATULUI

1. MIHAI ROHAN, ............
Preşedintele Federaţiei Patronale PATROMAT
2. ANCA MARGINEAN ...............
Director PATROMAT
3. VIRGINICA POPESCU ...............
Director Organizaţia PREFAROM
4. MARIA ROSCA ............
Director Organizaţia PRODCEROM


REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR FEDERAŢIA SINDICATELOR
DIN CONSTRUCŢII, MATERIALE DE CONSTRUCŢII
ŞI SALARIAŢI ASOCIAŢI FAMILIACONSTRUCT

1. DAN CRISTESCU ..................
Preşedinte
2. VIRGIL SIMIONUC ...............
Secretar Federal Materiale de Construcţii
3. MIHAIL MUNTEANU ............
Secretar general
4. IRINA MACESANU ............
Membru Consiliul Federal


ANEXA 1

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a comisiei paritare
la nivel de ramura

ART. 1
(1) Comisia paritara la nivel de ramura va fi compusa din reprezentanţi ai federaţiei sindicale semnatare şi un numãr egal de reprezentanţi ai patronatului, desemnaţi în acest scop.
(2) Activitatea comisiei constituite conform alin. 1 se desfãşoarã pe durata aplicãrii contractului colectiv de munca.
(3) În maximum 10 zile de la înregistrarea prezentului contract colectiv de munca, pãrţile semnatare vor nominaliza componentii comisiei.
ART. 2
Comisia se va întruni la cererea oricãreia dintre pãrţi, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la formularea cererii, şi va adopta hotãrâri valabile prin consens, în prezenta pãrţilor semnatare.
ART. 3
Comisia va fi prezidata, prin rotaţie, de un reprezentant al fiecãrei pãrţi, ales în şedinţa respectiva.
ART. 4
Hotãrârea adoptatã potrivit art. 2 are putere obligatorie pentru pãrţile contractante.
ART. 5
Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.

ANEXA 2

CLAUZE MINIME
ale contractului individual de munca

Contractul individual de munca nr. ......... a fost încheiat pe baza contractului colectiv de munca la nivel de unitate, înregistrat sub nr. ........
Între
unitatea ................................................. cu sediul în ........................................................., reprezentatã prin .............................................................. în calitate de .......................................................,
şi dl (dna) ....................................................... cu domiciliul în .................................................... posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ......... eliberat de ............ la data de ............, nãscut la data de ............, în varsta de .......... şi cu o vechime în munca de .........., având ca pregãtire profesionalã ...............,
se încheie urmãtorul contract de munca în urmãtoarele condiţii:
I. Durata contractului
a) nedeterminatã, salariatul .............................. urmând sa înceapã activitatea la data de .........................
b) determinata, de ...................., pe perioada cuprinsã între data ............ şi pand la data de ............................ .
II. Felul serviciului
Funcţia (meseria) ................ specialitatea ........... conform actului de studii (calificarea) ..................... .
Salariatul va presta urmãtoarele activitãţi: .......................
Activitatea prestatã se desfãşoarã în condiţii deosebite de munca .........., grupa de munca .............; timpul lucrat în aceste condiţii ............... .
Locul muncii este în ........................................... .
III. Condiţiile de angajare: o norma intreaga, o fracţiune de norma ......... durata muncii este de ............... ore/zi.
IV. Salariul de baza lunar este de ............ lei, plãtibil la .......... .
Orele suplimentare prestate dupã terminarea programului sau zilei în care nu se lucreazã se plãtesc cu spor de ............. . Salariatul .......... beneficiazã în plus şi de urmãtoarele sporuri şi alte drepturi bãneşti: .................. .
V. În situaţia în care salariatul ................. este trimis în delegaţie, beneficiazã de drepturile convenite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
VI. Pãrţile convin ca anumite obligaţii bãneşti ale salariatului sa fie achitate direct, prin serviciile financiar contabile ale unitdtii, dupã cum urmeazã: ..................... .
VII. Durata concediului anual de odihna este de ......... zile, în raport cu vechimea în munca a salariatului de ......... ani, beneficiind şi de urmãtoarele zile de concediu suplimentar ................
VIII. Drepturile şi obligaţiile specifice legate de protecţia muncii
a. echipament de protecţie ................................
b. echipament de lucru ....................................
c. antidoturi .............................................
d. alimentaţie de protecţie ...............................
e. alte drepturi şi obligaţii privind protecţia muncii ....
IX. Obligaţiile generale ale pãrţilor:
Cel care angajeazã se obliga în principal:
- sa îi asigure celui încadrat condiţii corespunzãtoare de lucru, punându-i la dispoziţie, potrivit specificului muncii sale, tot ceea ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
- sa îi acorde celui încadrat toate drepturile ce i se cuvin în condiţiile prevãzute de lege;
- sa respecte şi sa îndeplineascã prevederile contractului colectiv de munca;
- alte obligaţii (în funcţie de specificul unitãţii) ..............
Salariatul se obliga:
- sa îndeplineascã atribuţiile şi sarcinile stabilite prin fişa postului, care este anexa la contractul individual de munca;
- sa respecte prevederile contractului colectiv de munca şi ale regulamentului de ordine interioarã;
- alte obligaţii specifice locului de munca, respectiv: ...........
X. Alte clauze: ...................................................
XI. Drept pentru care am încheiat prezentul contract în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte,

Director, Salariat,

XII. Modificarea contractului individual de munca.

Data convenţiei: Elementul contractului
asupra cãruia s-a convenit


Semnatura

Director, Salariat,


În urma îndeplinirii procedurii legale pe data de .........................., prezentul contract înceteazã prin ........, pentru urmãtoarele motive ........., având la baza (decizie, hotãrâre) ............ în temeiul articolului ........ .

Director,

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016