Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 53.796 din 23 mai 2001  la nivelul grupului de unitati din Industria Chimica si Petrochimica pentru perioada 2001-2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 53.796 din 23 mai 2001 la nivelul grupului de unitati din Industria Chimica si Petrochimica pentru perioada 2001-2006

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V, nr. 3 din 6 iunie 2001
Încheiat în anul 2001, conform art. 10 şi <>art. 11 din Legea nr. 130/1996 , republicatã, semnat de pãrţi la 23 mai 2001 şi înregistrat la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale cu nr. 53.796/10/23.05.2001

PĂRŢILE CONTRACTANTE
A. Federaţia Patronala din Ramura Industriei Chimice şi Petrochimice FEPACHIM, având personalitate juridicã dobandita prin Sentinta civilã nr. 3/9 martie 1992, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 202 A, sectorul 6, este reprezentativa conform prevederilor <>art. 15, lit. b) din Legea nr. 130/1996 (republicatã).
FEPACHIM este reprezentatã la încheierea acestui contract de comisia menţionatã în protocoalele de începere şi de încheiere a negocierilor, acte ce fac parte integrantã din prezentul contract colectiv de munca.
B. Federaţia Nationala a Sindicatelor din Chimie-Petrochimie LAZAR EDELEANU are sediul în Ploiesti, Bd. Republicii nr. 2 şi personalitate juridicã legal dobandita prin Sentinta civilã nr. 147/30 mai 1990, modificatã şi completatã prin Sentinta civilã nr. 219/14 noiembrie 1991 a Judecãtoriei Ploiesti şi Sentinta civilã nr. 230/22 ianuarie 1991 a Tribunalului Judeţean Prahova.
Federaţia Sindicala LAZAR EDELEANU este reprezentativa conform prevederilor <>art. 18, alin. (1) din Legea nr. 130/1996 (republicatã), reprezentativitate obţinutã prin Sentinta civilã nr. 28R/17 august 1999 în dosarul 14R/1999 şi este reprezentatã la negocierea prezentului contract colectiv de munca de comisia menţionatã în protocoalele de începere şi încheiere a negocierilor.
Prezentul contract colectiv de munca s-a încheiat avându-se în vedere dispoziţiile <>art. 1, alin. (1), (2), (4), (7), (8) şi (13) din Legea nr. 130/1996 (republicatã) şi produce efecte în unitãţile prevãzute la Anexa nr. 1 a acestui contract colectiv de munca.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Pãrţile contractante recunosc şi accepta pe deplin ca sunt egale şi libere în negocierea prezentului contract colectiv de munca şi se obliga sa respecte în totalitate prevederile acestuia, având cunostinta de faptul ca o data încheiat şi înregistrat potrivit <>art. 7, alin. (2) din Legea nr. 130/1996 , republicatã, acest contract devine legea pãrţilor.
ART. 2
(1) Contractul colectiv de munca la nivelul grupului de unitãţi din industria chimica şi petrochimica prevãzute în Anexa nr. 1 cuprinde drepturile şi obligaţiile patronilor şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de munca, salarizare şi alte drepturi salariale.
(2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de munca, determinate conform legii, drepturile şi obligaţiile patronilor se vor stabili prin contracte colective de munca la nivel de unitãţi.
(3) Prezentul contract colectiv de munca se încheie pe o durata de 5 ani.
(4) Salariul minim va fi negociat anual, de regula la începutul anului.
ART. 3
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca au un caracter minimal, el constituind izvor de drept pentru contractele colective la nivel de unitate, unde drepturile şi obligaţiile pãrţilor se vor stabili avându-se în vedere condiţiile specifice existente, fãrã a se putea negocia drepturi inferioare celor stabilite în prezentul contract.
(2) Pãrţile convin ca, potrivit <>art. 2, alin. (2) din Legea nr. 130/1996 , din contractele colective de munca sa facã parte şi acordurile prin care se soluţioneazã conflicte colective de munca.
ART. 4
Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de munca au loc doar potrivit prevederilor exprese ale legii sau prin acordul pãrţilor.
ART. 5
(1) Interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca se face prin consens.
(2) Dacã nu se realizeazã consensul, interpretarea va urma regimul juridic prevãzut de art. 977-985 Cod civil, iar dacã nici dupã aceasta nu s-a ajuns la o soluţie corespunzãtoare, interpretarea se va realiza în înţelesul mai favorabil salariaţilor.
ART. 6
Dacã prin reglementãri sau acorduri anterioare au fost prevãzute drepturi mai mari pentru salariaţi, acestea se vor aplica în condiţiile prevederilor <>Legii nr. 130/1996 .
ART. 7
Publicitatea prezentului contract colectiv de munca se va realiza în condiţiile legii, iar acolo unde pãrţile vor considera necesar, se va asigura afişarea contractului în locurile indicate de organizaţiile sindicale.
ART. 8
Reprezentanţii patronilor sunt de acord sa permitã şi sa faciliteze reprezentanţilor federaţiei verificarea modului în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractele colective de munca la societãţile comerciale prevãzute în Anexa nr. 1.
ART. 9
(1) În situaţia în care, în privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementãri legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
(2) Pãrţile se obliga ca în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca sa nu promoveze şi sa nu susţinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar duce la diminuarea drepturilor stabilite prin negocieri.
(3) În cazul în care, din motive obiective, au fost încheiate în unele societãţi comerciale contracte colective de munca înaintea negocierii prezentului contract colectiv de munca, acestea se vor adapta clauzelor negociate în prezentul contract, acolo unde prevederile minimale ale acestuia nu au fost atinse.
ART. 10
Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prezentului contract şi pentru eliminarea pe cale amiabila, pe cat este posibil, a conflictelor colective de munca sau a litigiilor de munca, pãrţile convin instituirea unei comisii paritare a carei componenta este cuprinsã în Anexa nr. 2 la prezentul contract.
ART. 11
Dacã cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat pãrţile nu îşi exprima în scris dorinta de negociere a clauzelor prezentului contract, acesta se va prelungi cu o perioada egala cu perioada pentru care a fost încheiat.

CAP. 2
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca

ART. 12
(1) Angajarea oricãrei persoane se realizeazã prin încheierea contractului individual de munca, conform legii şi prevederilor prezentului contract colectiv de munca în care sunt stipulate concret drepturile şi obligaţiile salariaţilor.
(2) Încheierea contractului individual de munca se face în baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetãţeanului şi doar pe criteriul aptitudinilor şi competentei profesionale.
(3) Verificarea aptitudinilor şi a competentei profesionale se realizeazã prin probe practice, teste, examen sau concurs, cu respectarea condiţiilor specifice de încadrare.
(4) Încadrarea în munca prin concurs este obligatorie în cazul existenţei mai multor solicitãri de ocupare a postului vacant.
(5) Patronul se obliga sa aducã la cunostinta sindicatului şi a salariaţilor posturile devenite vacante şi condiţiile de ocupare a lor prin afişare, presa sau alte mijloace de comunicare.
ART. 13
(1) Angajarea, selecţionarea şi promovarea personalului sunt atribute exclusive ale celui care angajeazã, potrivit prevederilor legii.
(2) Contractele individuale de munca se vor încheia pe durata nedeterminatã, fiind însã posibila şi încheierea lor pe durata determinata, în condiţii obiective.
(3) Contractele individuale de munca vor cuprinde cel puţin clauzele prevãzute în Anexa nr. 3 la prezentul contract, ele urmând sa fie încheiate în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeazã.
(4) Contractele colective de munca negociate la nivelul societãţilor comerciale vor stabili modelul concret al contractului individual de munca, adaptat condiţiilor specifice de munca, cu respectarea datelor prevãzute în modelul din Anexa nr. 3.
ART. 14
(1) Contractul individual de munca se poate modifica, în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale prin acordul pãrţilor sau din initiativa uneia dintre pãrţi, în cazurile prevãzute de lege şi de prezentul contract colectiv de munca.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificarea a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeazã de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest motiv.
(3) Delegarea şi detasarea salariaţilor se fac în condiţiile prevãzute de lege, cu drepturile prevãzute în prezentul contract.
ART. 15
(1) Promovarea în munca este atributul celui care angajeazã şi se realizeazã prin examen, concurs, proba practica, testare sau perioada de încercare cu o durata de maximum 90 de zile.
(2) Promovarea prin concurs este obligatorie când exista mai multe cereri de participare la concurs.
(3) În cazul contestaţiilor la examenul de concurs şi promovare, acestea se vor soluţiona de o comisie mixtã patronat-sindicat.
ART. 16
Contractul individual de munca se poate suspenda în ceea ce priveşte efectele sale prin acordul pãrţilor sau în cazurile prevãzute de lege în mod expres.
ART. 17
(1) Încetarea contractului individual de munca poate avea loc doar în condiţiile prevãzute expres de lege.
(2) În cazurile în care la desfacerea contractului de munca unitatea este obligatã, potrivit legii, sa acorde un preaviz, durata acestuia va fi de 30 de zile lucrãtoare.
(3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitãţii pentru a-şi cauta un loc de munca, fãrã ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi.
(4) În cazul în care unei persoane i se desface contractul de munca fãrã sa i se acorde preavizul prevãzut la alineatul (2), aceasta are dreptul la o indemnizaţie egala cu salariul de baza pe o luna avut la data desfacerii contractului de munca.
(5) Orele absentate se pot acorda şi prin cumul.
ART. 18
(1) Contractul individual de munca nu poate fi desfãcut din initiativa celui care angajeazã în cazurile în care prin lege au fost prevãzute astfel de interdicţii.
(2) Salariaţilor care îşi reiau activitatea dupã îndeplinirea obligaţiilor militare sau a concediilor de maternitate, în termenul prevãzut de lege, nu li se va putea desface contractul de munca pentru motive neimputabile acestora decât dupã trecerea unei perioade de un an de la reluarea activitãţii, în cazul în care posturile respective nu au fost restructurate.
ART. 19
(1) Pãrţile convin ca la desfacerea contractului de munca din initiativa societãţii, pentru motive neimputabile salariaţilor, sa se acorde acestora un ajutor social de cel puţin 3 (trei) salarii medii brute pe societate.
(2) La nivelul societãţilor comerciale se vor stabili modalitãţile concrete de plata şi numãrul salariilor acordate.
(3) La cererea salariatului, sumele prevãzute la alineatul 1 vor putea fi plãtite şi eşalonat.
(4) Prevederile alineatului (1) sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului de munca a intervenit din urmãtoarele motive:
a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauza, ca urmare a reorganizãrii;
b) unitatea îşi înceteazã activitatea;
c) unitatea se muta în alta localitate şi are posibilitatea sa îşi asigure pe plan local cadrele necesare;
d) unitatea se muta în alta localitate iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
e) persoana nu corespunde, sub raport profesional, postului în care a fost incadrata din motive neimputabile acesteia şi nu i s-a oferit trecerea într-o munca corespunzãtoare;
f) în postul ocupat de persoana incadrata în munca este reintegrat, pe baza hotãrârilor organelor competente, cel care a deţinut anterior acel post.
ART. 20
(1) Contractele individuale de munca nu pot conţine clauze care sa stabileascã drepturile la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca.
(2) Negocierile individuale anuale sunt obligatorii şi ele vor urma negocierii contractului colectiv de munca.

CAP. 3
Condiţiile de munca, protecţia muncii şi P.S.I.

ART. 21
(1) Pãrţile se obliga sa depunã eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea continua a condiţiilor de munca.
(2) Pana la realizarea obiectivului prevãzut la alineatul precedent, avându-se în vedere reglementãrile în vigoare în materie de legislaţia protecţiei mediului şi de legislaţia protecţiei muncii, pãrţile vor institui proceduri de consultare a reprezentanţilor sindicali cu cei care angajeazã, referitoare la orice mãsura ce ar urma sa fie luatã pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de munca şi pentru protecţia mediului.
(3) La stabilirea mãsurilor vizând condiţiile de munca, pãrţile implicate vor tine seama de urmãtoarele principii de baza:
a) mãsurile preconizate sa vizeze mai întâi ameliorarea realã a condiţiilor de munca şi numai dupã aceea, dacã acest lucru nu a fost posibil, sa se procedeze la compensãri bãneşti sau de alta natura;
b) mãsurile preconizate pentru ameliorarea condiţiilor de munca şi cele de protecţie a mediului trebuie realizate împreunã cu reprezentanţii sindicali, astfel încât aceştia sa fie consultaţi şi informati cu privire la aceste mãsuri, încheindu-se în acest scop anexe speciale la contractele colective de munca la nivel de societãţi comerciale.
(4) Pentru cointeresarea salariaţilor la acţiunile de diminuare a factorilor care provoacã poluarea mediului înconjurãtor şi, în special, a noxelor, se vor acorda stimulente materiale în cazul gasirii unor soluţii eficiente de eliminare sau de limitare a cauzelor care determina poluarea.
ART. 22
(1) Organizarea activitãţii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea salariaţilor pe locuri de munca cu precizarea atribuţiilor şi raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi sunt atribute de competenta exclusiva a celor care angajeazã.
(2) Sindicatele au dreptul sa ceara expertizarea locurilor de munca pe cheltuiala patronului.
ART. 23
(1) Patronul va asigura organizarea raţionalã a muncii pentru fiecare loc de munca. În acest scop se stabilesc sarcini şi raspunderi sub forma de norme de munca. Acestea pot fi norme de timp, norme de producţie, norme de personal, însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de deservire, menite sa asigure utilizarea integrala şi eficienta a timpului de lucru.
(2) Normele de munca aprobate de conducãtorul unitãţii, cu avizul sindicatelor, vor fi fãcute cunoscute salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea acestora, ele constituind totodatã anexe la contractul colectiv de munca din societãţile comerciale.
ART. 24
(1) În toate situaţiile în care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la solicitare excesiva sau, dupã caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerutã atât de patronat, cat şi de sindicate. În caz de divergenta în ceea ce priveşte calitatea normelor de munca, se va recurge la expertiza tehnica stabilitã de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele pãrţi.
(2) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea veniturilor salariaţilor.
(3) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de cãtre patroni pentru prima solicitare a sindicatului.
(4) În cazul modificãrii normelor se va proceda la aplicarea noilor norme de munca dupã ce acest fapt va fi comunicat salariaţilor cu cel puţin 30 de zile înainte de punerea lor în aplicare.
ART. 25
Patronul are obligaţia sa asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariaţii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupã caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul obţinut.
ART. 26
(1) Sarcinile de serviciu trebuie sa fie stabilite în limitele felului muncii la care fiecare salariat s-a obligat la încheierea contractului individual de munca.
(2) Pentru preîntâmpinarea sau înlãturarea efectelor calamitãţilor sau în situaţii de forta majorã ce pot periclita sãnãtatea ori viata unor persoane, fiecare salariat are obligaţia, indiferent de funcţie sau postul pe care îl ocupa, sa execute orice lucrãri şi sa ia toate mãsurile necesare inlaturarii situaţiilor respective.
ART. 27
Formele de organizare a muncii şi de salarizare vor fi stabilite, în funcţie de specificul fiecãrei societãţi comerciale, prin contractele colective de munca ce se vor încheia la nivelul acestora.
ART. 28
(1) Locurile de munca se clasifica în locuri de munca normale şi locuri de munca cu condiţii deosebite.
(2) Locurile de munca cu condiţii deosebite sunt cele grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, stabilite în funcţie de specificul societãţilor comerciale prin contractele colective încheiate la nivelul acestora.
ART. 29
(1) Pentru prestarea activitãţii în locurile de munca cu condiţii grele, periculoase, penibile, salariaţii vor beneficia, dupã caz, de sporuri la salariul de baza, durata redusã a timpului de lucru, alimentaţie de intarire a rezistentei organismului, echipament de protecţie şi de lucru gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, toate acestea urmând sa fie prevãzute în contractele colective la nivel de societate comercialã, în funcţie de specificul activitãţii acesteia.
(2) Durata de reducere a vârstei de pensionare prin influenta grupelor de munca este cea prevãzutã de legislaţia în vigoare.
(3) În perioade cu temperaturi mai mari de 30°C se vor acorda pentru salariaţii care lucreazã în aceste medii minimum 1,5 litri apa minerala iar la temperaturi de -20°C se va acorda ceai cald.
ART. 30
Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii grele, periculoase, nocive, penibile vor fi supuşi în mod obligatoriu unui examen medical şi psihologic, efectuat de medici specializaţi, cel puţin o data pe an, prin contractele colective la nivel de unitate putându-se stabili şi termene mai mici pentru anumite locuri de munca, cheltuielile aferente fiind suportate de angajator.
ART. 31
(1) În cazul în care condiţiile de munca se normalizeaza, salariaţii vor beneficia de drepturile acordate pentru condiţii de munca deosebite încã maximum 90 de zile.
(2) În toate cazurile în care condiţiile de munca s-au inrautatit, determinând reclasificarea locurilor de munca, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari începând cu data schimbãrii condiţiilor de munca, indiferent de momentul efectuãrii reclasificarii de cãtre organele competente.
ART. 32
În afarã prevederilor legii protecţiei muncii şi a normelor generale republicane şi departamentale, care constituie clauze minimale şi obligatorii, în contractele colective la nivel de societãţi comerciale pot fi incluse şi alte clauze suplimentare, care sa conducã la evitarea oricãror accidente de munca şi a încãlcãrii normelor de protecţie a muncii.
ART. 33
(1) Patronatul va lua toate mãsurile de protecţie a muncii, de tehnica securitãţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor prevãzute de actele normative în vigoare, pentru asigurarea celor mai bune condiţii de munca, evitarea accidentelor şi imbolnavirilor profesionale, iar salariaţii se obliga sa le respecte.
(2) Fondurile pentru protecţia muncii se stabilesc potrivit legii, iar ele vor putea fi folosite doar pentru realizarea mãsurilor de protecţia muncii, N.T.S., P.S.I., pentru asigurarea alimentaţiei de intarire a organismului, a materialelor igienico-sanitare şi a altor activitãţi de aceeaşi natura.
(3) Administraţia va amenaja locurile de munca, anexele acestora şi grupurile sociale astfel încât sa fie asigurate şi garantate sãnãtatea şi securitatea salariaţilor.
Salariaţii şi administraţia au obligaţia de a menţine locurile de munca şi grupurile sociale într-o stare de curãţenie constanta.
ART. 34
(1) Pãrţile sunt de acord ca nici o mãsura de protecţie a muncii nu este eficienta dacã nu este cunoscutã şi aplicatã în mod constient de salariaţi.
(2) Patronatul va organiza şi asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea salariaţilor cu privire la normele şi instrucţiunile de protecţia muncii şi P.S.I.
(3) Instruirea salariaţilor în legatura cu mãsurile de protecţie a muncii şi P.S.I. va fi realizatã prin personalul specializat în acest domeniu şi prin şefii locurilor de munca, iar programele de instruire se vor realiza cu consultarea sindicatelor.
(4) Desfãşurarea activitãţii referitoare la protecţia muncii se va realiza potrivit legii protecţiei muncii şi normelor de detaliere a acesteia elaborate de organele specializate ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
ART. 35
(1) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca ori a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca şi la normele de protecţie a muncii pe care este obligat, în procesul muncii, sa le cunoascã şi sa le respecte.
(2) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbãri ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiti în condiţiile prevãzute la alineatul precedent.
ART. 36
(1) Pãrţile se obliga sa respecte prevederile legale şi pe cele cuprinse în norme şi normative referitoare la dotarea salariaţilor cu mijloace de protecţie, materiale igienico-sanitare şi echipamente de protecţie şi de lucru, precum şi la modul de utilizare a acestora, potrivit destinaţiei pe care o au şi duratei de folosire legal stabilite.
(2) În cazul uzarii premature a echipamentului de protecţie şi de lucru, datoritã calitãţii nesatisfacatoare a acestuia sau a unor intervenţii în condiţii deosebite, vor fi luate mãsuri de înlocuire a acestuia, costul fiind suportat de societatea comercialã.
(3) Pãrţile pot conveni prin contractele colective de munca la nivel de unitate ca, acolo unde este cazul, patronatul sa ia mãsuri pentru spalarea, denocivizarea şi repararea echipamentului de protecţie şi de lucru.
(4) Salariaţii au obligaţia sa foloseascã echipamentul de protecţie şi de lucru numai în timpul programului de lucru.
(5) În cazul deteriorarii echipamentului din culpa salariatului, societatea comercialã va înlocui echipamentul deteriorat, recuperand contravaloarea acestuia de la salariatul vinovat.
ART. 37
(1) În vederea menţinerii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii, patronatul se obliga sa ia cel puţin urmãtoarele mãsuri:
a) amenajarea ergonomica a locurilor de munca;
b) asigurarea condiţiilor de mediu (microclimat, zgomot, iluminare, ventilaţie, temperatura, aerisire, umiditate);
c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, grupuri sanitare, bãi, sali de repaus, cantine-restaurant);
d) diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante.
(2) Mãsurile concrete în sensul prevederilor alineatului (1) se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de societate comercialã.
(3) Salariaţii sunt obligaţi sa pãstreze în bune condiţiuni amenajãrile efectuate de patron, sa nu le deterioreze, descompleteze ori sa sustragã componente ale acestora.
Încãlcarea acestei obligaţii antreneaza rãspunderea materialã, administrativã sau penalã, dupã caz, a persoanelor vinovate şi remedierea pe cheltuiala acestora.
(4) În cazul în care persoana vinovata nu va putea fi stabilitã, sumele necesare remedierii vor fi recuperate de la întreg colectivul care beneficiazã de aceste dotãri.
ART. 38
(1) Patronatul se obliga ca la angajare şi, ulterior, cel puţin o data pe an, sa organizeze examinarea medicalã şi psihologicã a salariaţilor în scopul de a constata dacã sunt apţi pentru desfãşurarea activitãţii în postul pe care ar urma sa îl ocupe, sau pe care îl ocupa, precum şi pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.
Examinarea medicalã este gratuita şi cheltuielile ocazionate de examinare se suporta conform legii.
Modul concret de desfãşurare a acestei examinari va fi stabilit de patronat cu consultarea sindicatelor la nivelul societãţilor comerciale.
(2) Salariaţii sunt obligaţi sa se supunã examenelor medicale în condiţiile prevãzute la alineatul (1).
(3) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicalã organizatã de patronat constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã potrivit Codului muncii.
ART. 39
Oricare dintre pãrţile contractante poate solicita consultarea medicilor de medicina a muncii şi a inspectorilor de protecţie a muncii în cazul acordãrii concediilor suplimentare sau a modificãrii duratei timpului de lucru.
ART. 40
(1) Pãrţile vor asigura un regim de protecţie specialã a muncii femeilor şi tinerilor în varsta de pana la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi de prevederile acestui contract, care se considera a fi minimale.
(2) În funcţie de specificul societãţii comerciale, pentru aceste categorii de personal pot fi stabilite, prin contractele colective de munca la nivel de societate comercialã, alte drepturi specifice.
ART. 41
Patronatul nu va refuza angajarea sau, dupã caz, menţinerea în munca a persoanelor handicapate în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente şi în condiţiile expres stipulate de lege.
ART. 42
În cazul recomandãrilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de munca şi, dupã caz, recalificarea acestora în funcţie de posibilitatea fiecãrei societãţi comerciale, aceste probleme fiind stabilite de comun acord cu sindicatele.
ART. 43
Federaţiile sindicale pot organiza şi desfasura verificãri privind respectarea normelor şi normativelor, precum şi a prevederilor din contractele colective de munca referitoare la protecţia şi securitatea muncii.
ART. 44
Membrii de sindicat şi membrii familiilor acestora pot folosi bazele de agrement şi pe cele de turism şi odihna care aparţin societãţii comerciale în condiţiile concrete pe care le vor stabili prin contractele colective de munca încheiate la nivel de societãţi comerciale.

CAP. 4
Salarizarea şi alte drepturi salariale

ART. 45
(1) Pentru munca prestatã în condiţiile prevãzute în contractul individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului de munca.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile şi sporurile la acesta.
(3) Salariul de baza pentru salariaţii beneficiari ai prezentului contract va fi cel înregistrat la sfârşitul trimestrului anterior încheierii negocierii, la care se aplica o creştere cu procentul rezultat din negocierea dintre patronat şi sindicat.
Negocierea procentului de creştere a salariului de baza se face anual, de regula în luna ianuarie a fiecãrui an.
Aceasta majorare nu va putea fi mai mica de 75% din inflatia raportatã la perioada negocierii.
Pentru anul 2001 majorarea minima va fi echivalenta cu cel puţin 0,75 x A x 0,41, unde:
- 0,41 este inflatia raportatã pe anul 2000;
- A = salariul de baza minim din societatea respectiva la data înregistrãrii prezentului contract.
(4) În cursul anului se pot corecta salariile trimestrial, având în vedere rata inflaţiei, cursul leu/dolar şi creşterea productivitatii muncii.
ART. 46
(1) Pãrţile vor depune eforturi comune pentru a îmbunãtãţi situaţia tehnico-economicã şi organizatoricã a societãţii comerciale, asigurând profitabilitatea acesteia.
(2) Salariile minime pe categorii de personal sau funcţii se vor stabili, în funcţie de condiţiile concrete, prin contractele colective la nivel de societãţi comerciale.
(3) Pentru salariaţii aflaţi în perioada de proba, absolvenţi ai unei forme de învãţãmânt, salariul de baza minim pentru postul ocupat stabilit la nivel de societate comercialã va putea fi redus cu cel mult 15% pe durata perioadei de proba.
ART. 47
(1) Prevederile referitoare la salarizare stabilite prin prezentul contract sunt minimale, la nivelul societãţilor comerciale, în funcţie de posibilitãţile concrete, putând fi negociate valori mai mari ale salariilor.
(2) Prevederile referitoare la salarizare sunt aplicabile în contextul actualelor acte normative în materie de salarizare iar, în cazul modificãrii normelor legale referitoare la salarizare, se va proceda la aplicarea acestora.
ART. 48
(1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt urmãtoarele:
- în regie sau dupã timp;
- în acord.
(2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc în una dintre urmãtoarele forme:
- acord direct;
- acord progresiv;
- acord indirect;
- acord colectiv.
(3) Forma de organizare a muncii şi de salarizare ce urmeazã sa se aplice fiecãrei activitãţi se stabileşte prin contractele colective de munca la nivelul societãţilor comerciale.
ART. 49
(1) Se stabilesc urmãtorii coeficienţi minimi de ierarhizare pentru urmãtoarele categorii de salariaţi:
a) Muncitori
- necalificati = 1
- calificaţi = 1.2
b) Personal administrativ încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregãtire este:
- liceala = 1.1
- postliceala = 1.15
c) Personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregãtire este:
- postliceala = 1.25
- şcoala de maiştri = 1.3
- subingineri = 1.4
d) Personal încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregãtire este:
- studii superioare = 1.5.
(2) Coeficientul de salarizare pentru fiecare funcţie se aplica la salariul minim pe societatea comercialã.
ART. 50
(1) Sporurile pentru condiţii deosebite de munca în ramura chimie şi petrochimie se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de baza.
(2) Sporurile minime ce se acorda în condiţiile prezentului contract sunt:
a) spor pentru condiţii grele de munca: 10-25%;
b) spor pentru condiţii periculoase: 10-25%;
c) spor pentru condiţii nocive: 10-25%;
d) spor pentru condiţii penibile: 10-25%.
Aceste sporuri se vor acorda proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţiile respective, fiind posibila şi cumularea lor în situaţia existenţei unui cumul de condiţii deosebite de munca.
(3) Se mai acorda urmãtoarele sporuri:
a) pentru orele lucrate suplimentar, peste programul normal de lucru, şi pentru orele lucrate în zilele libere şi în zilele de sarbatori legale se acorda un spor de 100% din salariul de baza;
b) pentru vechime în munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de baza, tranşele de eşalonare stabilindu-se la nivel de agent economic prin negocieri;
c) pentru lucru în timpul nopţii, 25% din salariul de baza;
d) pentru exercitarea şi a unei alte funcţii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al funcţiei înlocuite; cazurile în care se aplica aceasta prevedere şi cuantumul se vor stabili prin negocieri la nivel de unitãţi.
(4) În funcţie de condiţiile specifice existente în unitãţi, prin contractele colective de munca la acest nivel pot fi negociate şi alte sporuri:
- spor pentru gestiune: 15-25%;
- spor pentru lucrul la calculator: 10% din salariu şi 3 zile lucrãtoare concediu suplimentar;
- spor de fidelitate în funcţie de vechimea în societate.
ART. 51
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
- adaosul de acord;
- premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de 2 pana la 10% din fondul de salarii realizat, lunar şi cumulat, acordat potrivit dispoziţiilor legale;
- cota-parte din profit ce se repartizeazã salariaţilor este de pana la 10%;
- alte adaosuri, în funcţie de specificul societãţilor comerciale.
(2) Condiţiile de diferentiere individualã a participãrii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi modul concret de acordare a adaosurilor se stabilesc prin contractele colective la nivel de unitate.
ART. 52
Salariaţii societãţilor comerciale precum şi reprezentanţii sindicatului plecaţi în delegaţie în ţara beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport efective;
b) decontarea costului efectiv al cazarii; în cazul în care cazarea se realizeazã în alte locuri decât în unitãţile hoteliere, salariatului i se va deconta drept cheltuiala de cazare o suma egala cu tariful de cazare la o unitate hoteliera de categoria 2 stele;
c) diurna de deplasare de minimum 75% din salariul de baza;
d) în cazul deplasarii salariaţilor cu mijloace de transport proprietate personalã, contravaloarea transportului se deconteazã cu suma echivalenta a 10 litri de benzina premium la 100 km.
ART. 53
(1) Salariaţii detasati beneficiazã de drepturile prevãzute de lege, cuantumul indemnizaţiei de detaşare fiind egal cu cel al diurnei de deplasare.
(2) Indemnizaţia de detaşare se acorda în condiţiile în care sarcinile de serviciu şi distanta nu îi permit salariatului sa se înapoieze zilnic în localitatea în care a fost detaşat.
(3) Persoanele detasate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşãrii chiar dacã la locul de munca unde sunt detasate acestea nu se regãsesc. Dacã la locurile de detaşare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda şi alte drepturi, persoanele detasate beneficiazã de acestea.
(4) Salariaţii detasati sunt obligaţi sa respecte normele de igiena, de protecţie a muncii şi P.S.I. de la locul de munca unde sunt detasati.
(5) Prin contractele colective de munca la nivel de societate comercialã se poate stabili şi rambursarea cheltuielilor de transport pentru vizitarea familiei o data pe luna, pentru salariaţii detasati.
ART. 54
(1) Salariaţii transferati în alta localitate beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
- rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodãria sa;
- plata unei indemnizaţii egale cu salariul de baza lunar;
- plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din salariul de baza lunar, pentru fiecare membru de familie;
- un concediu plãtit de 5 zile lucrãtoare în vederea mutãrii efective, acordat la cererea sa.
(2) Aceste drepturi se vor acorda doar în cazul transferului în interesul serviciului şi dacã are loc o mutare efectivã în alta localitate.
(3) Plata acestor drepturi va fi suportatã de societatea comercialã la care se face transferul.
ART. 55
Pentru salariaţii trimişi de societatea comercialã în strãinãtate, prin contractele colective la nivel de unitate vor fi stabilite cuantumurile drepturilor de transport, diurna şi cazare conform dispoziţiilor în vigoare.
ART. 56
(1) Patronatul va asigura condiţiile necesare realizãrii de cãtre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin, în cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) În situaţia în care patronatul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizãrii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plãteascã salariaţilor veniturile salariale pentru timpul cat lucrul a fost întrerupt.
(3) În cazurile excepţionale, când din motive tehnice sau alte motive activitatea a fost întreruptã maximum 30 de zile, salariaţii vor primi salariul de baza individual avut, cu condiţia ca încetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor şi dacã în tot acest timp au rãmas la dispoziţia societãţii, fãrã sarcini, atribuţii şi raspunderi.
Prin negocieri la nivelul societãţii se va stabili concret modul de realizare a prevederilor de a rãmâne la dispoziţia societãţii, respectiv prezenţi în incinta societãţii în asteptarea reluarii activitãţii, sau rãmânerea la domiciliu de unde sa poatã fi convocaţi de societate.
(4) În cazul întreruperii activitãţii din cauza de forta majorã, modul în care vor fi utilizaţi salariaţii precum şi nivelul drepturilor salariale vor fi negociate de conducerea societãţii cu sindicatul, în spiritul legii.
(5) În cazurile prevãzute de alin. 3 salariaţii beneficiazã şi de celelalte drepturi prevãzute de lege pentru astfel de situaţii.
ART. 57
Indexarea se face pe baza coeficienţilor de indexare stabiliţi de Comisia nationala de indexare şi de hotãrârile de guvern.
ART. 58
Plata salariilor se realizeazã periodic, de doua ori pe luna, la interval de 15 zile, prin contractele colective de munca la nivel de societate comercialã putându-se stabili şi alte perioade de plata.
ART. 59
(1) Toate drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror obligaţii bãneşti ale societãţii comerciale.
(2) În caz de faliment sau lichidare judiciarã, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, urmând sa fie plãtite integral înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.
ART. 60
Administraţia are obligaţia sa ţinã evidente în care sa menţioneze activitatea desfasurata în baza contractului individual de munca şi drepturile de care salariaţii au beneficiat, inscriind toate datele în carnetele de munca iar, la plecarea din unitate a salariaţilor, eliberandu-le carnetul de munca completat la zi sau orice alta dovada privind activitatea depusa de aceştia.

CAP. 5
Timpul de munca şi de odihna

ART. 61
(1) Durata normalã a timpului de munca este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe saptamana, realizatã prin saptamana de lucru de 5 zile.
(2) La locurile de munca unde, datoritã specificului activitãţii, munca se desfãşoarã în schimburi ce se succed pe o parte sau, dupã caz, pe intreaga durata a zilei de lucru, precum şi la locurile de munca unde activitatea este neîntreruptã, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupã caz: tura, tura continua, program fractionat.
(3) Locurile de munca la care se aplica formele specifice de organizare a programului de lucru prevãzute la alineatul precedent, precum şi modalitãţile concrete de organizare şi evidenta a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comercialã.
ART. 62
(1) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea la locurile de munca cu condiţii deosebite beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore, în condiţiile prevãzute de lege şi de contractele colective de munca la nivel de societãţi comerciale.
(2) Reducerea duratei timpului de munca la locurile de munca în condiţii deosebite nu afecteazã salariul şi vechimea în munca şi nici alte drepturi ce decurg din calitatea de salariat.
(3) Femeile care lucreazã cu fracţiuni de norma beneficiazã de vechime în munca corespunzãtoare unei norme întregi pentru perioada în care au în îngrijire copii în varsta de pana la 6 ani.
(4) Durata reducerii timpului normal de lucru şi categoriile de personal care beneficiazã de acest program se stabilesc prin contractul colectiv la nivel de societate comercialã.
ART. 63
(1) Începutul şi sfârşitul programului zilnic de lucru, inclusiv modul de acordare şi durata pauzei de masa, se stabilesc prin Regulamentul de Ordine Interioarã (R.O.I.) întocmit de administraţie cu acordul reprezentanţilor sindicali.
(2) În situaţiile în care se dovedeşte ca este posibil, administraţia şi sindicatele vor fixa, prin negocieri, orare flexibile de lucru şi modalitãţi de aplicare a acestora pentru anumite categorii de personal, cum ar fi: femeile ce ingrijesc copii pana la 6 ani, salariaţii ce urmeazã cursurile unei instituţii de învãţãmânt, pensionãrii de invaliditate gradul III, persoane cu recomandãri medicale speciale, handicapati.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu, la deteriorarea condiţiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
ART. 64
(1) Orele în care salariaţii presteazã munca peste durata normalã a timpului de lucru sunt considerate ore suplimentare.
(2) Salariaţii pot fi chemaţi sa presteze ore suplimentare numai cu consimţãmântul lor. Ceea ce depãşeşte 120 de ore/an/persoana necesita şi acordul sindicatelor din societatea comercialã.
(3) Prestarea muncii peste program este posibila în situaţiile şi în condiţiile prevãzute de art. 118 din Codul muncii.
ART. 65
(1) Orele lucrate suplimentar se compenseazã cu timp liber corespunzãtor. Timpul liber corespunzãtor se va acorda dublu fata de orele prestate peste program.
Compensarea cu timp liber corespunzãtor se face, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data prestãrii orelor suplimentare.
(2) În cazul în care nu este posibila compensarea cu timp liber corespunzãtor, orele suplimentare vor fi plãtite cu spor de 100%.
(3) Orele prestate de persoanele încadrate în munca peste timpul normal de lucru în scopul asigurãrii serviciului pe unitate - cu excepţia celor care îndeplinesc funcţii de conducere - se compenseazã cu timp liber corespunzãtor în urmãtoarele 60 de zile sau se plãtesc potrivit înţelegerii pãrţilor.
ART. 66
(1) Pentru persoanele al cãror program de lucru se desfãşoarã pe timpul nopţii, durata timpului de lucru este mai mica cu 1 ora decât durata timpului de munca prestatã în timpul zilei, fãrã diminuarea salariului de baza şi a vechimii.
(2) Prevederile alineatului (1) nu se aplica salariaţilor care lucreazã în condiţii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
(3) La societãţile comerciale unde procesul muncii este neintrerupt sau condiţiile specifice muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel din timpul zilei.
Munca prestatã în timpul nopţii în cadrul unui asemenea program se plãteşte cu un spor de 25% din salariul de baza dacã timpul astfel lucrat reprezintã cel puţin 1/2 din programul de lucru.
De acest spor beneficiazã şi salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mica de 8 ore.
(4) Se considera munca desfasurata în timpul nopţii munca prestatã în intervalul cuprins între orele 22-6, cu posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu 1 ora în plus sau în minus fata de aceste limite.
ART. 67
(1) Pentru acele activitãţi, locuri de munca şi categorii de personal prevãzute în contractul colectiv de munca la nivel de unitate cãrora li se stabilesc programe de lucru parţiale, fracţiunile de norma vor fi corespunzãtoare unei durate a timpului de munca de 6, 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salariaţilor ce lucreazã în astfel de condiţii se acorda proporţional cu timpul lucrat.
(2) La cerere, salariaţii cu program parţial de lucru pot fi încadraţi în program normal dacã exista posturi vacante şi dacã întrunesc condiţiile ocupãrii acestor posturi.
ART. 68
(1) Repausul sãptãmânal se acorda, de regula, sambata şi duminica.
(2) În cazul în care activitatea la locul de munca în zilele de sambata şi duminica nu poate fi întreruptã, prin contractul colectiv de munca la nivel de societate se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus sãptãmânal sa fie acordate şi în alte zile ale sãptãmânii sau cumulat, pe o perioada mai mare.
(3) Pe cat este posibil, pentru salariaţii care lucreazã în ture, zilele de repaus sãptãmânal care se stabilesc prin graficele elaborate de administraţie trebuie astfel întocmite încât, cel puţin odatã la o luna, fiecare salariat sa beneficieze de repaus sãptãmânal sambata şi duminica.
(4) Pentru personalul care îşi desfãşoarã activitatea în ture, orele lucrate duminica precum şi în sarbatori legale şi religioase se plãtesc cu spor de 100% la nivelul societãţilor comerciale; prin contractul colectiv de munca se poate plati în acelaşi mod şi ziua de sambata.
ART. 69
(1) Sunt zile nelucrãtoare zilele de repaus sãptãmânal şi zilele de sarbatori legale şi religioase, dupã cum urmeazã:
- 1, 2 ianuarie;
- a doua zi de Paste;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- 25, 26 Decembrie.
(2) La nivel de societãţi comerciale se pot stabili şi alte zile nelucrãtoare (Ziua petrochimistului - 8 noiembrie, ziua de naştere a salariatului etc.).
(3) Prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comercialã se va detalia modul de acordare şi plata a acestor zile libere întregului personal.
ART. 70
Pauza pentru servirea mesei va fi de cel puţin 15 minute, se va include în cuantumul total al timpului de lucru şi va fi reglementatã în contractul colectiv la nivel de unitãţi.
ART. 71
(1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihna plãtit de minimum 21 de zile lucrãtoare.
(2) În raport cu vechimea în munca, potrivit transelor stabilite prin contractele colective la nivel de unitate, concediul de odihna poate fi de pana la 30 de zile lucrãtoare.
ART. 72
Ţinerii în varsta de pana la 18 ani au dreptul la 24 de zile concediu de odihna.
ART. 73
(1) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii deosebite de munca au dreptul la concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile.
(2) Prin contractele colective la nivel de societate comercialã se pot negocia concedii suplimentare mai mari, în funcţie de specificul activitãţii.
ART. 74
(1) Pe perioada concediului de odihna salariaţii vor primi o indemnizaţie formatã din salariul de baza şi sporurile permanente luate împreunã la data plecãrii în concediu.
(2) La plecarea în concediu, pe lângã indemnizaţia de concediu se va plati o prima de vacanta în suma neta egala cu cel puţin un salariu minim pe economie.
(3) Indemnizaţia de concediu şi, dupã caz, prima de vacanta se plãtesc înainte de plecarea în concediu sau conform legii.
(4) Orice convenţie prin care se renunţa total sau în parte la dreptul de odihna este interzisã, ea fiind lovitã de nulitate.
ART. 75
(1) Programarea concediilor de odihna se va face la sfârşitul anului pentru anul urmãtor de cãtre administraţie, de acord cu salariatul. Ordinea concediilor va fi stabilitã eşalonat în tot cursul anului, ţinându-se seama de interesele bunei desfasurari a activitãţii şi de interesele salariaţilor.
(2) Administraţia va aduce la cunostinta, sub semnatura, fiecãrui salariat, data programãrii pentru efectuarea concediului de odihna. Aceasta va fi modificatã numai cu acordul realizat între administraţie şi salariat.
(3) Pentru cei nou angajaţi, primul concediu va fi acordat conform legii.
(4) Programarea concediilor de odihna poate fi modificatã, urmând ca sa se realizeze reprogramarea pana la sfârşitul anului calendaristic în curs, în urmãtoarele cazuri:
a) salariatul se afla în concediu medical;
b) salariata cere concediul de odihna înainte sau în continuarea concediului de maternitate;
c) salariatul este chemat sa îndeplineascã îndatoriri publice;
d) salariatul este chemat sa satisfacã obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen;
e) salariatul urmeazã sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare în ţara sau în strãinãtate;
f) salariatul are o recomandare medicalã pentru a urma un tratament într-o staţiune balneo-climaterica, caz în care data începerii concediului de odihna va fi cea indicatã în recomandarea medicalã;
g) salariata se afla în concediu plãtit pentru îngrijirea copilului în varsta de pana la 2 ani.
(5) Rechemarea din concediul de odihna se realizeazã în condiţiile legii, doar prin dispoziţie scrisã a administraţiei şi numai pentru nevoi de serviciu neprevãzute, care fac necesarã prezenta salariatului în unitate.
(6) În situaţia rechemarii din concediul de odihna, salariaţii au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport şi a cheltuielilor legate de efectuarea concediului în alta localitate egale cu sumele cheltuite pentru prestaţia de care nu au putut beneficia din cauza rechemarii.
(7) În situaţia decesului salariatului, pentru perioada lucrata pana la data decesului, indemnizaţia de concediu ce i s-ar fi cuvenit va fi acordatã membrilor familiei sau celor ce au suportat cheltuielile de inmormantare.
ART. 76
Concediul de odihna nu se va acorda salariaţilor care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic, fiind în concedii medicale sau în concedii fãrã plata.
ART. 77
Concediul de odihna va putea fi fractionat la cererea salariatului, prima fracţiune neputând fi mai mica de 15 zile lucrãtoare. Cealaltã parte va trebui acordatã şi efectuatã pana la sfârşitul anului calendaristic în curs.
ART. 78
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situaţii, dupã cum urmeazã:
a) decesul soţului, sotiei, copilului, pãrinţilor, socrilor, fraţilor şi surorilor = 5 zile lucrãtoare;
b) decesul unei rude apropiate (bunici, nepoti) = 2 zile lucrãtoare;
c) cãsãtoria salariatului = 5 zile lucrãtoare;
d) cãsãtoria unui copil = 3 zile lucrãtoare;
e) naşterea unui copil = 2 zile lucrãtoare;
f) donatori de sânge = conform legii;
g) la schimbarea locului de munca cu mutarea domiciliului în cadrul aceleiaşi unitãţi în alta localitate = 5 zile lucrãtoare;
h) mutarea într-o alta locuinta = 3 zile lucrãtoare;
i) cãsãtoria unei rude apropiate (sora, frate, pãrinţi) = 2 zile lucrãtoare.
(2) Zilele libere se acorda numai cu ocazia şi în perioada evenimentelor respective.
(3) 30 de zile de concediu fãrã plata, acordat o singura data, pentru pregãtirea şi susţinerea lucrãrii de diploma în învãţãmântul superior, seral şi fãrã frecventa.
ART. 79
(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale deosebite, salariaţii au dreptul la concedii fãrã plata.
(2) Modul de acordare a concediilor fãrã plata şi durata acestora vor fi stabilite prin contractele colective la nivel de societãţi comerciale.
ART. 80
(1) În situaţii deosebite, limitativ prevãzute de lege, se pot acorda concedii fãrã plata a cãror durata este nelimitatã în timp, în urmãtoarele situaţii:
a) îngrijirea copilului bolnav în varsta de peste 3 ani, în perioada indicatã de certificatul medical acordat copilului; de acest drept beneficiazã atât mama salariata, cat şi tatãl salariat, dacã mama copilului nu poate beneficia, din aceleaşi motive, de concediul fãrã plata;
b) tratament medical efectuat în strãinãtate pe durata recomandatã de medic, dacã cel în cauza nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporarã de munca, precum şi pentru insotirea soţului, sotiei sau a unei rude apropiate - copil, frate, sora, pãrinte - pe timpul cat aceştia se afla la tratament în strãinãtate. În ambele situaţii este necesar obligatoriu avizul Ministerului Sãnãtãţii.
(2) Situaţiile în care salariaţii beneficiazã de zile libere plãtite sau de concedii fãrã plata şi condiţiile de acordare se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de societate comercialã în raport cu specificul acesteia.

CAP. 6
Mãsuri de protecţie socialã a salariaţilor

ART. 81
(1) În situaţia în care organele de conducere ale societãţilor comerciale au aprobat, din motive obiective, mãsuri de reducere a activitãţii ori de reorganizare a procesului de producţie, administraţia va anunta în scris organizaţiile sindicale în legatura cu acest fapt cu 30 de zile sau cu 45 de zile, dupã caz, înainte de începerea curgerii termenului de preaviz prevãzut de prezentul contract. Înainte de a se lua mãsurile prevãzute mai sus se va consulta sindicatul.
(2) În perioada prevãzutã la alineatul (1) administraţia va pune la dispoziţia sindicatului justificarea tehnico-economicã a mãsurii luate şi, împreunã cu sindicatele, va identifica şi valorifica posibilitãţile de redistribuire a personalului în cadrul unitãţii sau posibilitatea redistribuirii acestuia în alte societãţi comerciale prin organele specializate ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Direcţiile Judeţene de Munca şi Protecţie Sociale.
(3) În situaţia în care se vor organiza cursuri de recalificare sau reconversie profesionalã, persoanele afectate de mãsura reducerii de personal vor urma cu prioritate astfel de cursuri.
(4) Salariaţilor afectaţi de mãsura reducerii de personal le vor fi achitate drepturile bãneşti prevãzute de lege şi de prezentul contract colectiv de munca.
ART. 82
În situaţia în care desfacerea contractului de munca nu poate fi evitata, administraţia are obligaţia sa comunice în scris fiecãrui salariat:
a) termenul de preaviz în condiţiile prevãzute în prezentul contract colectiv de munca;
b) dacã îi oferã sau nu un alt loc de munca, ori cuprinderea într-o forma de recalificare profesionalã.
ART. 83
(1) La aplicarea efectivã a reducerilor de personal, dupã reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, dupã consultarea sindicatului, mãsura reducerii va fi aplicatã în urmãtoarea ordine:
a) contractele de munca ale personalului care cumuleazã doua sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumuleazã pensia cu salariul;
b) contractele de munca ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea unitãţii, inclusiv prin influenta grupei de munca;
c) contractele de munca ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea lor;
d) persoanele care realizeazã şi alte venituri din activitãţi particulare.
(2) În situaţia unor salariaţi a cãror activitate este de o utilitate deosebita pentru societatea comercialã şi se afla în situaţia prevãzutã la alineatul (1), lit. b şi c, patronul poate dispune menţinerea lor în activitate pe o perioada determinata, cu consultarea sindicatului.
ART. 84
(1) La luarea mãsurilor de desfacere a contractului de munca pentru reducere de posturi, la competente egale vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii minimale:
a) dacã mãsura ar afecta doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, se desface contractul de munca al soţului care are venitul cel mai mic, fãrã ca prin aceasta sa fie desfãcut contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) mãsura sa afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere;
c) mãsura sa afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bãrbaţii vaduvi sau divortati care au în îngrijire copii, precum şi salariaţii, bãrbaţi sau femei, care au cel puţin 3 ani pana la pensionarea la cererea lor;
d) alte criterii ce se prevãd la nivelul societãţilor comerciale prin negocieri colective.
(2) În cazul în care mãsura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de pregãtire, de calificare sau de perfecţionare profesionalã şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul de munca prin care s-a obligat sa presteze o activitate într-o anumitã perioada de timp, administraţia nu îi va putea pretinde acestuia despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucrata pana la împlinirea termenului.
(3) Aplicarea prevederilor art. 83 şi 84 se va realiza cu consultarea sindicatelor în toate situaţiile prevãzute de clauzele stipulate în aceste articole.
ART. 85
La aplicarea mãsurii reducerii de personal, pãrţile convin ca salariaţilor afectaţi de aceasta mãsura sa le fie acordatã o compensaţie conform prevederilor art. 19 din prezentul contract.
ART. 86
(1) Dacã societatea comercialã îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioada de 12 luni de la luarea mãsurii de desfacere a contractului de munca pentru mãsurile prevãzute la art. 81, aceasta are obligaţia sa angajeze prioritar salariaţii afectaţi de mãsura respectiva, ţinându-se cont de pregãtirea lor profesionalã.
(2) Angajarea altor persoane va fi posibila doar dupã îndeplinirea condiţiei prevãzute la alineatul (1).
ART. 87
Salariaţii care se pensioneazã pentru limita de varsta primesc o indemnizaţie egala cu un salariu de baza mediu pe societate iar prin contractul colectiv de munca la nivelul societãţilor comerciale se pot negocia şi alte forme de compensare.
ART. 88
(1) În afarã ajutoarelor legale la care au dreptul, salariaţii vor beneficia de urmãtoarele ajutoare:
a) în caz de deces al salariatului, în afarã ajutorului de deces plãtit din fondul de asigurãri sociale, se va plati familiei acestuia un ajutor social egal cu 6 salarii medii lunare pe unitate. În cazul în care decesul a survenit ca urmare a unui accident de munca, a unei îmbolnãviri profesionale, se va plati familiei salariatului decedat un ajutor social egal cu 12 salarii medii pe unitate. Prin familie se înţeleg soţ (sotie), copii, pãrinţi şi surori, fraţi aflaţi în îngrijirea salariatului decedat;
b) în cazul decesului pãrinţilor, copiilor, soţului (sotiei), socrilor, un ajutor social egal cu 2 salarii medii lunare pe societate;
c) pentru naşterea unui copil, un ajutor social egal cu 2 salarii medii lunare pe societate;
d) în cazul decesului salariatului sau al unui membru de familie al salariatului, aflat în întreţinerea acestuia, administraţia îl va sprijini la confecţionarea sicriului, crucii şi la transportul defunctului la cimitir prin mijloace proprii sau terţi, conform celor stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comercialã;
e) prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comercialã se vor putea stabili şi acorda şi alte ajutoare sociale, în raport cu posibilitãţile financiare ale acesteia.
(2) În cadrul societãţilor comerciale care încheie poliţe de asigurare pentru salariaţi în condiţii mai avantajoase sau egale, ajutoarele prevãzute la alin. 1 lit. a nu se mai acorda.
ART. 89
(1) La nivelul societãţii comerciale, din fondul pentru acţiuni sociale, constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament şi odihna în staţiunile balneo-climaterice, bilete distribuite de sindicatul din societatea comercialã; reducerea ce se va aplica costului acestor bilete va fi de 50% pentru salariaţi şi membrii de familie.
(2) Posesorii biletelor de tratament balnear şi odihna recuperatorie vor beneficia şi de transport gratuit pe calea feratã la clasa a II-a sau mijloace de transport auto, costul cãlãtoriei fiind suportat de societatea comercialã în cauza.
ART. 90
Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea în cauza, inclusiv costul transportului pe calea feratã clasa a II-a sau, acolo unde este posibil, pentru transportul auto în comun.
ART. 91
(1) Dacã salariatul se afla în incapacitate temporarã de munca, survenitã ca urmare a unui accident de munca sau în legatura cu munca, din motive neimputabile lui sau datoritã contractãrii unei boli profesionale, patronul va plati acestuia, pe toatã perioada incapacitãţii, o compensaţie egala cu diferenţa dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitãţii şi ajutorul primit.
(2) Acordarea compensatiei prevãzute la alineatul precedent nu inlatura şi nici nu înlocuieşte dreptul legal la despãgubiri al salariatului în cauza, inclusiv cheltuielile de tratament sau de confectionare a protezelor, în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 92
Repartizarea spaţiilor de locuit, indiferent de natura acestora, se va realiza în condiţiile Legii locuinţei de o comisie paritara administraţie-sindicat, ţinându-se cont de criteriile care vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comercialã.
ART. 93
În cazul în care salariata se afla în concediu de maternitate sau în concediu legal plãtit pentru îngrijirea copilului în varsta de pana la 2 ani, societatea va compensa, pe o perioada de 3 luni, diferenţa dintre salariul de baza individual avut şi indemnizaţia legalã la care are dreptul.
ART. 94
(1) În afarã concediului legal plãtit pentru îngrijirea copiilor în varsta de pana la 2 ani, salariata-mama mai poate beneficia de concediu încã un an fãrã plata.
(2) În perioada în care salariata se afla în concediul prevãzut la alineatul (1) nu i se va putea desface contractul de munca iar în postul ei nu vor putea fi angajate alte persoane decât cu contract de munca pe durata determinata.
ART. 95
În caz de deces al mamei, drepturile acesteia prevãzute de lege şi de prezentul contract se vor acorda tatãlui, dacã copilul se afla în îngrijirea sa.
ART. 96
(1) În cazul decesului mamei, tatãl copilului, la cererea sa, va beneficia de:
- compensaţia prevãzutã la art. 93;
- concediu fãrã plata neutilizat de mama la data decesului, cu drepturile prevãzute la art. 94.
(2) Prevederile art. 93, 94 şi 95 se vor aplica corespunzãtor şi în cazul copiilor adoptati (înfiaţi).
ART. 97
Salariata care renunţa la concediul legal pentru îngrijirea copilului în varsta de pana la doi ani beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fãrã sa îi fie afectate salariul de baza şi vechimea în munca.
ART. 98
Salariatele gravide, începând cu luna a IV-a de sarcina, şi cele care alapteaza nu vor putea fi repartizate în schimbul de noapte.
ART. 99
(1) În contractele colective de munca la nivelul societãţilor comerciale se va prevedea constituirea unui fond social care va fi utilizat în principal pentru:
- cheltuielile prevãzute de art. 89 din prezentul contract colectiv de munca;
- constituirea, amenajarea şi întreţinerea de crese şi grãdiniţe pentru copiii salariaţilor, precum şi de cantine-bufet pentru salariaţi;
- construirea, amenajarea şi întreţinerea unui numãr de oficii, vestiare şi grupuri sociale la locurile de munca;
- formarea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale, inclusiv în domeniul relaţiilor de munca;
- construirea de locuinţe;
- acţiuni social-sportive şi culturale;
- acţiuni specifice unor aniversari, sarbatori religioase, daruri pentru copii şi femei;
- suportarea contravalorii abonamentelor pentru salariaţii navetisti, conform Hotãrârii Guvernului nr. 456/1990.
(2) Utilizarea acestui fond prevãzut la alineatul (1), precum şi modul de control al utilizãrii se vor realiza potrivit legii, constituirea fondului urmând acelaşi regim juridic.
(3) Utilizarea acestui fond se va realiza de cãtre administraţie, împreunã cu sindicatele.
(4) Fondurile neutilizate într-un an se reporteazã pentru anul urmãtor.
ART. 100
(1) Pãrţile convin ca la nivel de societate comercialã sa fie încheiate poliţe de asigurare a forţei de munca pentru accidente de munca, boli profesionale, şi deces al salariatului sau în alte condiţii stabilite cu casele de asigurãri.
(2) Modul concret de încheiere a acestor poliţie de asigurare şi destinaţia lor vor fi stabilite prin contractele colective de munca la nivel de societãţi comerciale.
ART. 101
În situaţia în care în cadrul desfãşurãrii procesului de privatizare sau dupã încheierea acestuia persoane fizice, persoane juridice, fundaţii sau acţionari vor acorda facilitãţi sociale salariaţilor, altele decât cele prevãzute în prezentul contract, acestea vor fi evidentiate în contractul colectiv de munca la nivel de societate, separat de drepturile salariale, şi nu vor afecta aceste drepturi.
ART. 102
(1) Pentru realizarea de cãtre federaţiile sindicale şi FEPACHIM a unor activitãţi comune în interesul unitãţilor şi sindicatelor, prin contractele colective de munca încheiate la nivelul societãţilor comerciale se convine o contribuţie de 0,001% din salariul minim pe economie, lunar, pe salariat, pentru constituirea unui fond administrativ ce se va utiliza de cãtre fiecare parte în mod egal.
(2) Cheltuielile privind cantinele şi cãminele proprii, precum şi cheltuielile legate de asistenta medicalã din cadrul societãţilor comerciale vor fi suportate potrivit legii.
(3) Pãrţile convin ca începând cu anul 2001 sa se aplice prevederile <>Legii nr. 142/1998 .
ART. 103
(1) La nivelul societãţilor comerciale, prin contractele colective de munca, pentru sãrbãtorile de Pasti, de Craciun şi de Ziua Petrochimistului se vor acorda ajutoare sociale în cuantum egal cu cel puţin cel acordat în anul anterior. În societãţile în care nu s-au acordat aceste ajutoare, nivelul minim va fi egal cu salariul minim pe economie.
(2) Modalitãţile concrete de acordare a acestor ajutoare se vor stabili la nivelul societãţilor comerciale.
ART. 104
În situaţia în care patronii încheie contracte cu partenerii strãini potrivit cãrora salariaţii din societatea comercialã urmeazã sa lucreze în strãinãtate, condiţiile de munca, salarizarea şi celelalte drepturi şi obligaţii ce le revin salariaţilor vor fi negociate prin acte adiţionale la contractele colective de munca la nivelul societãţilor.

CAP. 7
Formarea profesionalã, economicã, socialã şi sindicala

ART. 105
(1) Prin termenul de "formare profesionalã" pãrţile înţeleg sa desemneze orice procedura prin care un salariat dobândeşte o calificare, precum şi orice procedura prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinand un certificat sau o diploma care atesta aceste situaţii.
(2) Formarea profesionalã cuprinde şi teme din domeniul relaţiilor de munca convenite între sindicate şi patronat.
(3) Pãrţile convin asupra necesitãţii şi obligativitatii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie, la expirarea mandatului acestora.
ART. 106
(1) La încheierea contractelor colective de munca la nivel de unitate, pentru partea privind formarea profesionalã se va tine seama cel puţin de urmãtoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesarã formarea profesionalã, cãile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicãrii acestuia se vor face de comun acord de cãtre sindicat şi patronat; cheltuielile de formare profesionalã a salariaţilor şi instruirea în domeniul protecţiei muncii se suporta integral de societãţile comerciale;
b) în cazul în care unitatea urmeazã sa îşi schimbe parţial sau total profilul de activitate, va informa şi consulta sindicatul cu cel puţin 2 luni înainte de aplicarea mãsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica, înainte de a apela la angajarea forţei de munca din afarã societãţii comerciale, angajarea urmând în aceste condiţii sa fie facuta doar dacã necesarul de forta de munca este mai mare;
c) în cazul în care un salariat identifica un curs de formare profesionalã pe care ar dori sa îl urmeze, organizat de un terţ, patronul va analiza cererea împreunã cu sindicatul, rãmânând la aprecierea patronului dacã şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului.
(2) Salariaţii care urmeazã cursuri de formare profesionalã sau perfecţionare pe cheltuiala societãţii comerciale vor încheia cu aceasta acte adiţionale la contractul individual de munca prin care se obliga sa lucreze în societate o perioada de 3 ani de la data absolvirii cursului sau pe alte termene, negociate prin act adiţional la contractul individual de munca.

CAP. 8
Drepturile sindicatelor, precum şi alte prevederi în legatura cu drepturile şi obligaţiile pãrţilor

ART. 107
(1) Pãrţile contractante recunosc, pentru fiecare din ele şi pentru salariaţi în general, libertatea de opinie.
(2) Patronatul va adopta o poziţie neutra şi impartiala fata de organizaţiile sindicale şi de reprezentanţii acestora din societãţile comerciale.
(3) Administraţia se obliga sa asigure pentru conducerea sindicatului accesul la documentele necesare pentru desfãşurarea activitãţii acestuia, în care sens va transmite:
- un exemplar din regulamentul de organizare şi funcţionare a societãţii comerciale şi organigrama acesteia;
- schema om-utilaj şi statul de funcţiuni;
- bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
- bilanţul contabil anual;
- informaţii cu privire la pregãtirea forţei de munca, protecţia socialã şi a mediului, probleme sociale, îmbolnãviri profesionale, precum şi comunicãrile organelor de stat privitor la aceste probleme;
- procesele-verbale de anchetare a accidentelor de munca;
- situaţiile (lunar) privind sustragerile, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicate vinovatilor.
ART. 108
(1) Consiliul de administraţie, consiliul managerilor sau managerul, dupã caz, au obligaţia de a invita reprezentanţii sindicatului sa participe la şedinţele lor. Participarea se va realiza cu statut de observator, cu drept de opinie dar fãrã drept de vot.
(2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţa. Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi şi aceştia vor avea acces la documentele privind problemele economice, profesionale, sociale sau referitoare la raporturile de munca ce vor fi puse în discuţie.
(3) Sindicatele au obligaţia sa asigure confidenţialitatea materialelor primite şi sa foloseascã aceste materiale în scopurile strict limitativ enumerate de legislaţie.
ART. 109
(1) Administraţia va transmite sindicatului mãsurile adoptate în procesul de privatizare, inclusiv în cazul constituirii de societãţi mixte cu capital strãin.
(2) În cadrul acţiunilor de privatizare, administraţia, cu consultarea sindicatelor, va analiza condiţiile cele mai favorabile pentru asigurarea participãrii salariaţilor la acţiunile de privatizare, constituind, în conformitate cu legislaţia, asociaţii de privatizare acolo unde este cazul.
ART. 110
Administraţia va asigura în incinta societãţilor comerciale, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul şi mobilierul necesare, precum şi accesul la mijloacele de comunicare şi la cele de transport ale societãţii comerciale.
ART. 111
Baza materialã cu destinaţie cultural-sportiva, proprietate a societãţii comerciale, va putea fi folositã fãrã plata pentru acţiuni organizate de sindicate.
ART. 112
La solicitarea organizaţiilor sindicale, administraţia, pe baza listelor prezentate de acestea, va putea retine pe statul de plata cotizaţiile sindicale.
ART. 113
(1) Membrii consiliului de conducere al sindicatului care lucreazã nemijlocit în unitate, în calitate de salariat, au dreptul sa îşi desfãşoare activitatea sindicala în timpul programului de lucru, cu plata integrala a drepturilor salariale, timp de 40 de ore/luna. Numãrul acestora se stabileşte prin contractele colective la nivel de societate comercialã.
(2) De prevederile alineatului (1) beneficiazã şi liderii nucleelor organizaţiei sindicale. Suma orelor cuvenite liderilor de nucleu pentru desfãşurarea activitãţilor sindicale poate fi folositã de liderul organizaţiei sindicale (preşedinte).
(3) Participarea membrilor de sindicat la şedinţele organizate, potrivit statutului, în timpul programului, cu acordul administraţiei, nu va afecta drepturile lor salariale pe aceasta perioada.
ART. 114
(1) Membrilor aleşi în consiliul de conducere al sindicatului nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasa la aprecierea celui care angajeazã.
(2) De prevederile alineatului precedent beneficiazã şi cei ale cãror mandate au expirat, pe o perioada echivalenta cu durata mandatului încredinţat de membrii de sindicat.
(3) Membrii aleşi în funcţiile de conducere ale sindicatului nu vor putea fi sancţionaţi şi nu li se va diminua salariul decât cu acordul consiliului de conducere al sindicatului, dupã verificarea invinuirilor aduse acestora.
ART. 115
Reprezentanţii sindicatelor convocaţi sau delegaţi la diferite acţiuni sindicale peste hotare, pentru una sau mai multe zile, vor fi consideraţi în delegaţie iar cheltuielile aferente (diurna, transport, cazare) pot fi suportate din fondurile societãţii.
ART. 116
(1) Pe perioada îndeplinirii mandatului, persoanele alese (preşedinte - lider) în funcţii de conducere la sindicat, inclusiv cele la nivel de federatie şi confederatie, cu activitate permanenta, vor fi salarizate din fondurile societãţii comerciale.
(2) Prin contractele colective la nivel de societate comercialã se pot stabili şi alte drepturi şi mãsuri de protecţie pentru cei aleşi în organele de conducere ale sindicatului.
ART. 117
Este interzis administraţiilor sa desfaca, din initiativa lor, contractele individuale de munca ale salariaţilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.
ART. 118
Potrivit prevederilor legale, pãrţile convin constituirea unui fond din contribuţia patronatului destinat activitãţilor în domeniul negocierilor colective.
ART. 119
Administraţia nu va angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial în perioada declansarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariaţilor aflaţi în conflict.
ART. 120
Patronatul recunoaşte dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractul colectiv de munca.
ART. 121
Patronatul se angajeazã ca în contractele de societate ale unitãţilor cu participare strãinã pentru activitãţi pe teritoriul României sa prevadã o clauza prin care partenerul strãin se obliga sa respecte drepturile prevãzute în legislaţia muncii în vigoare, în contractele colective de munca, precum şi în convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de România.
ART. 122
Patronatul şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotãrârile privind toate problemele importante în domeniul relaţiilor de munca.
ART. 123
Participarea membrilor de sindicat la şedinţele organizate, potrivit statutului, în timpul programului, cu înştiinţarea administraţiei cu cel puţin 48 ore înainte, nu va afecta drepturile salariale pentru perioada respectiva.
ART. 124
Pentru soluţionarea unor probleme deosebite referitoare la activitatea sindicatului şi la derularea relaţiilor de munca, sau în cazul soluţionãrii unor conflicte de munca, administraţia va permite accesul în unitate reprezentanţilor federaţiei şi confederatiei la care sindicatul este afiliat. Pãrţile vor acţiona în aceste situaţii potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 125
(1) Federaţiile sindicale recunosc dreptul patronilor de a stabili, în condiţiile legii, rãspunderea disciplinarã sau patrimonialã a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplina a muncii.
(2) Federaţia recunoaşte dreptul patronatului de a stabili normele de disciplina a muncii şi de a întocmi R.O.I. şi R.O.F. ale societãţilor comerciale cu consultarea prealabilã a organizaţiilor sindicale.
(3) Salariaţii au obligaţia sa respecte normele stabilite prin regulamentele prevãzute la alineatul (2), disciplina tehnologicã şi de producţie, precum şi celelalte acte normative în vigoare în aceasta materie.
(4) Patronatul şi organizaţiile sindicale se recunosc reciproc ca parteneri de dialog social permanent iar sindicatele sunt de acord ca, prin mijloace specifice, sa previnã în societãţile comerciale comportamentul neadecvat al salariaţilor, care ar fi de natura sa aducã prejudicii societãţii comerciale sau sa afecteze activitatea de conducere a acesteia. Activitatea sindicatelor în aceasta direcţie se va realiza potrivit legii.
ART. 126
Prin contractele colective la nivel de societãţi comerciale, pãrţile pot prevedea şi alte obligaţii generale sau specifice, în funcţie de natura activitãţii societãţilor comerciale.

CAP. 9
Dispoziţii finale

ART. 127
Prezentul contract colectiv de munca constituie izvor de drept pentru contractele colective de munca ce se vor încheia la unitãţile comerciale cuprinse în Anexa nr. 1, ce face parte integrantã din acesta.
ART. 128
(1) Prevederile acestui contract colectiv de munca sunt considerate minimale, de la nivelul lor urmând sa înceapã negocierea contractului colectiv de munca la nivel de societãţi comerciale.
(2) Clauzele cuprinse în prezentul contract şi negociate de pãrţile care au fost egale şi libere în decursul dezbaterilor constituie legea pãrţilor, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) Contractele individuale de munca nu pot conţine clauze care sa fie inferioare sau contrare contractelor colective încheiate la nivel superior.
(4) Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrãrii în vigoare a contractelor colective de munca vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
ART. 129
În toate cazurile de reorganizare sau privatizare a societãţilor comerciale, drepturile şi obligaţiile prevãzute în prezentul contract vor fi transmise noilor subiecti de drept rezultaţi din aceste operaţiuni.
ART. 130
(1) Comisia paritara stabilitã conform clauzelor prezentului contract colectiv de munca se va reuni trimestrial pentru a analiza stadiul de realizare a clauzelor contractului, urmând ca despre rezultatele acestor reuniuni sa fie informate atât conducerea sindicatului, cat şi conducerea societãţii comerciale.
(2) În situaţii deosebite, pentru soluţionarea pe cale amiabila a unor conflicte sau litigii de munca sau pentru interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca, comisia paritara se va întruni ori de câte ori va fi nevoie.
ART. 131
(1) De prevederile prezentului contract vor beneficia, conform legii, salariaţii afiliati la sindicatele din societãţile comerciale cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul contract, urmând ca prin contractele colective de munca la nivel de societãţi comerciale sa se stipuleze în mod concret faptul ca o parte a fondului creat pentru negocierile colective se va constitui din contribuţia pe care salariaţii nesindicalizati o vor achitã pentru a putea beneficia de facilitãţile prevãzute de acest contract.
(2) Reţinerea acestei contribuţii se va face pe baza consimţãmântului liber-exprimat al salariatului nesindicalizat iar, în cazul în care acesta nu îşi va exprima acordul în acest sens, va beneficia doar de drepturile prevãzute de legislaţie şi nu de alte facilitãţi cuprinse în contractul colectiv de munca.
ART. 132
Înregistrarea contractului colectiv de munca se va realiza conform legii, impotriva refuzului înregistrãrii, oricare parte putând sa se adreseze, în condiţiile <>Legii nr. 29/1990 , instanţelor judecãtoreşti competente.
ART. 133
(1) Clauzele prezentului contract colectiv de munca sunt stabilite în limitele şi în condiţiile prevãzute de legea contractelor colective de munca şi ale dispoziţiilor legale în vigoare, avându-se în vedere clauzele negociate ale contractului colectiv de munca la nivel naţional.
(2) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru pãrţi, încãlcarea acestei obligaţii atragand rãspunderea partii vinovate de încãlcarea contractului.
ART. 134
(1) Litigiile în legatura cu executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului colectiv de munca sunt litigii de munca şi se soluţioneazã, potrivit legii, la judecãtoriile teritoriale competente.
(2) Se va folosi procedura stipulatã la alineatul (1) doar dupã epuizarea tuturor cãilor amiabile de stingere a litigiului.
ART. 135
Reprezentativitatea pãrţilor semnatare, stabilitã potrivit legii, este valabilã pe durata negocierii şi aplicãrii prezentului contract colectiv de munca.
ART. 136
Acest contract va produce efecte de la data înregistrãrii realizate în condiţiile prevãzute de legea contractelor colective de munca.
ART. 137
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 11, alin. 3 din Legea nr. 130/1996 , republicatã, privind contractul colectiv de munca, unitãţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitãţilor în domeniul pregãtirii, negocierii şi aplicãrii contractelor colective de munca, la toate nivelurile.
(2) Sumele prevãzute conform alin. 1 se vor calcula luând ca baza suma de 1 dolar/salariat/an, raportat la numãrul mediu de salariaţi din anul precedent.
(3) Sumele constituite conform alin. 1 şi 2 se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totalã se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca la nivelul Federaţiei LAZAR EDELEANU, cont numãrul 251100996163207 deschis la B.R.D., Ploiesti;
b) 1/3 din suma totalã se vireazã de cãtre societãţile comerciale (agenţii economici) la federaţia patronala reprezentativa de ramura care a negociat contractul colectiv pentru ramura din care face parte unitatea (FEPACHIM - Cont nr. 2511.1-1700.1/ROL B.C.R., Filiala sector 6 Bucureşti);
c) 1/3 din suma totalã se vireazã de agenţii economici în contul colector Fond negociere Contract colectiv de munca la nivel naţional, deschis la Banca ABN - AMRO BANK ROMÂNIA S.A. cu nr. 26100090820 pentru negocierile colective la nivel naţional.
(4) Unitãţile economice care negociaza şi semneazã contracte colective de munca dar nu sunt afiliate unor structuri patronale şi sindicale de ramura reprezentative vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor de la alin. 1, 2 şi 3 şi le vor vira cãtre federaţia patronala şi sindicala semnatara a contractului colectiv de munca pe ramura care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca şi cãtre contul naţional, conform prevederilor alin. 3, lit. c).
(5) În cazul în care, potrivit legii, se negociaza şi se încheie contracte colective de munca la nivelul unor grupuri de unitãţi, cheltuielile ocazionate cu aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unitãţilor din grupul respectiv.
(6) Fondurile destinate negocierilor colective la unitãţile bugetare se vor constitui la nivelul fiecãrei unitãţi care încheie contract colectiv de munca, cu respectarea prevederilor alin. 3.
(7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un cont distinct. Patronatele şi sindicatele vor urmãri şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondurilor alocate negocierii contractelor colective de munca.
(8) Patronatele şi sindicatele vor gestiona şi utiliza fondurile destinate negocierilor colective constituite în baza prevederilor art. 137, în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de acţiune aprobate de organele proprii de conducere şi pe rãspunderea fiecãruia.
(9) În aplicarea prevederilor acestui articol, în contabilitatea agenţilor economici vor fi aplicate prevederile metodologice aplicabile operaţiilor contabile comunicate de Ministerul Finanţelor.
(10) Contractele colective de munca, la toate nivelurile, vor cuprinde prevederile acestui articol.

Din partea FEPACHIM Din partea Federaţiei Sindicale
Cristian Ion Alexandru Tancau Petru
Vulpe Traian Stroe Moise
Stefanescu Anita Comaneci Costica
Antonoaie Daniel Paraschivoiu Gheorghe
Cristescu Antipa Sandu Gheorghe
Roşu Dan Bucur Mircea
Popescu Gheorghe Popa Ion
Iordache Catalin Telimbeci Sorin
Preda Dumitru Cristinel

ANEXA 1

LISTA
SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ALE CĂROR SINDICATE
SUNT AFILIATE LA FEDERAŢIA NATIONALA A SINDICATELOR
DIN CHIMIE-PETROCHIMIE LAZAR EDELEANU
ŞI A SINDICATELOR AFILIATE

1. Societatea Comercialã ASTRA ROMANA - SA., Ploiesti
2. Societatea Comercialã ROMPETROL REFINERY VEGA - S.A.
3. Societatea Comercialã PETROTEL LUKOIL - S.A.
4. Societatea Comercialã STEAUA ROMANA - S.A., Campina
5. Societatea Comercialã OILREG RAMNICU SARAT - S.A.
6. Societatea Comercialã RAFO ONESTI - S.A.
7. Societatea Comercialã CAROM ONESTI - S.A.
8. Societatea Comercialã CHIMCOMPLEX BORZESTI - S.A.
9. Societatea Comercialã PETROMIDIA - S.A.
10. Societatea Comercialã POLICOLOR - S.A., Bucureşti
11. Societatea Comercialã CHIMOPAR - S.A., Bucureşti
12. Societatea Comercialã ANTICOROZIV - S.A., Bucureşti
13. Societatea Comercialã DANUBIANA - S.A., Bucureşti
14. Societatea Comercialã AMPLO PLOIESTI
15. Societatea Comercialã APRODEM - S.A., Ploiesti
16. Societatea Comercialã PROGRESUL - S.A., Ploiesti
17. Societatea Comercialã PETROREP - S.A., Ploiesti
18. Societatea Comercialã PETROLSUB - S.A., Suplacu de Barcau
19. SHELL GAS ROMÂNIA

1. S.L. ASTRA PLOIESTI
2. S.L. VEGA PLOIESTI
3. S.L. PETROTEL PLOIESTI
4. S.L. RAFINORUL CAMPINA
5. S.L. OILREG RAMNICU SARAT
6. S.L. RAFINORUL ONESTI
7. S.L. CAROM ONESTI
8. S.L. CHIMISTUL ONESTI
9. S.L. PETROCHIMISTUL MIDIA
10. S.L. POLICOLOR BUCUREŞTI
11. S.L. CHIMOPAR BUCUREŞTI
12. S.L. ANCOR BUCUREŞTI
13. S.I. TOFAN DANUBIUS
14. S.L. AMPLO PLOIESTI
15. S.L. APRODEM PLOIESTI
16. S.L. PROGRESUL PLOIESTI
17. S.L. PETROREP PLOIESTI
18. S.L. PETROLSUB
19. S.L. SHELL GAS NEGOIESTI
20. S.L. SHELL GAS TIMIS
21. S.L. PECO PRAHOVA
22. S.L. PECO BUZAU
23. S.L. PECO BRAŞOV
24. S.L. PECO BACAU
25. S.L. PECO BOTOSANI
26. S.L. PECO CONSTANTA
27. S.L. LIBERTATEA PECO DEVA
28. S.L. PECO CIRC. MARF. PITESTI
29. S.L. PECO IAŞI
30. S.L. PECO NEAMT
31. S.L. PECO SALAJ
32. S.L. PECO SUCEAVA
33. S.L. PECO TARGU JIU
34. S.L. PECO CARAS-SEVERIN


ANEXA 2

COMISIA PARITARA

Din partea Federaţiei LAZAR EDELEANU
TANCAU PETRE
COMANECI COSTICA
STROE MOISE

Din partea Federaţiei Patronale FEPACHIM
VULPE TRAIAN
POPESCU GHEORGHE
ROŞU DAN

ANEXA 3

Întreprinderea (Societatea) ......................
Sediul ...........................................
Autorizaţia nr. ............... eliberata de .....

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

Înregistrat sub nr. ................ în registrul Camerei de Munca din cadrul Direcţiei de Munca şi Solidaritate Socialã a judeţului ................. la data de ................., încheiat între patronat şi salariat şi înregistrat sub nr. ..............
A. Unitatea ................., reprezentatã prin director general ........... şi salariat ................ domiciliat(a) în localitatea ....................., str. ......................, nr. ...., judeţul .........., posesor al actului de identitate seria ........ nr. ................ eliberat de ..................... la data de .............., nãscut(a) în ............ la data de ..............., am încheiat prezentul contract de munca în urmãtoarele condiţii, asupra cãrora am convenit:
I. Durata contractului
a) nedeterminatã, salariatul ...................... urmând sa înceapã activitatea la data de ....................
b) determinata, de ..................................... pe perioada cuprinsã între data de ......................... şi pana la data de ................................
B. Felul serviciului
Funcţia (meseria) ................, specialitatea .........................., conform actului de studii (calificare) ....................
Salariatul(a) va presta activitate conform fisei postului pe care este angajat
........................................................................
....................................................................
Activitatea prestatã se desfãşoarã în condiţii:
- grele
- periculoase
- nocive
- penibile
- gestiune
- lucru la calculator
- fidelitate
grupa de munca ...............................
II. Condiţii de angajare:
o norma intreaga, o fracţiune de norma de ...................................
Durata muncii este de ....................... ore/zi.
III. Salariul lunar este de ............ lei, plãtibil la ...................
Salariatul(a) nesindicalizat .............. de acord cu aplicarea art. 131 din contractul colectiv de munca pe ramura.
IV. Sporurile ce se acorda pentru condiţii deosebite de munca sunt:
- spor pentru condiţii grele de munca ....................%
- spor pentru condiţii periculoase ....................%
- spor pentru condiţii nocive ....................%
- spor pentru condiţii de gestiune ....................%
- spor pentru lucru la calculator ....................%
- spor pentru condiţii penibile ....................%
- spor de fidelitate în funcţie de vechimea în unitate .....................%
V. În situaţia în care salariatul(a) ......................... este trimis în delegare, detaşare, transfer beneficiazã de urmãtoarele drepturi, conform prevederilor art. 52, 53, 54 şi 55 din Contractul colectiv de munca din ramura chimie-petrochimie:
- ..................................................
- ..................................................
- ..................................................
VI. Durata concediului de odihna este de ........... zile, plus ............. zile prevãzute de lege şi de contractul colectiv de munca la nivel de societate.
VII. Drepturi şi obligaţii specifice, legate de protecţia muncii
a) echipament de protecţie ..................................................
b) echipament de lucru ......................................................
c) antidoturi ...............................................................
d) alimentaţie de protecţie .................................................
e) alte drepturi şi obligaţii privind protecţia muncii ......................
VIII. Alte clauze ...........................................................
.............................................................................
IX. Obligaţii generale ale pãrţilor
Societatea comercialã, prin directorul general, are obligaţia:
a) sa achite lunar contribuţia de asigurãri sociale la fondul pentru plata ajutorului de şomaj;
b) sa înscrie lunar drepturile achitate salariatului în registrul societãţii;
c) în cazul încetãrii contractului individual de munca sa îi plãteascã salariatului toate drepturile la zi;
d) sa respecte toate prevederile legale şi pe cele din contractele colective de munca referitoare la drepturile salariaţilor.
Salariatul are obligaţia:
a) sa îndeplineascã atribuţiile, sarcinile stabilite prin fişa postului sau prin normele de munca anexe contractului individual de munca;
b) sa respecte prevederile contractului colectiv de munca şi pe cele ale Regulamentului de Ordine Interioarã.
X. Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar cel de al treilea s-a predat şi s-a înregistrat la Direcţia de Munca şi Solidaritate Socialã - Camera de Munca.
XI. Contractul colectiv de munca devine minimal şi obligatoriu la încheierea contractului individual de munca.

DIRECTOR GENERAL, SALARIAT,
............................ ............................

AVIZAT,

Funcţionar D.M.O.S

Camera de Munca

Numele şi prenumele ...............
Semnatura .........................

Începând cu data de ................. prezentul contract de munca se modifica prin schimbarea .................. pe baza .....................................


DIRECTOR GENERAL, SALARIAT,
........................... ........................


În urma îndeplinirii procedurii legale, pe data de .......................... prezentul contract de munca înceteazã pentru urmãtoarele motive:
- ...............................................................
- ...............................................................
- ...............................................................
în baza deciziei nr. .......... din ............, în temeiul ...................


DIRECTOR GENERAL,
...........................

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016