Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 520 din 10 noiembrie 2010  pe ramura electrotehnica, electronica, mecanica fina, utilaje si aparare pe anii 2010-2014    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 520 din 10 noiembrie 2010 pe ramura electrotehnica, electronica, mecanica fina, utilaje si aparare pe anii 2010-2014

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, nr. 11 din 25 noiembrie 2010
    Înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 520/10.11.2010

    Pãrţile contractante

    În temeiul <>art. 10 şi 11, din Legea nr. 130/1996, republicatã, se încheie prezentul contract colectiv de muncã pe ramura electrotehnicã, electronicã, mecanicã finã, utilaje şi apãrare, pentru unitãţile cuprinse în anexa nr. 1, între:
    1. Salariaţi, reprezentaţi în conformitate cu <>art. 41, din Legea nr. 54/2003 şi art. 14, lit. b), art. 17, alin. 1, lit. b), <>art. 18 şi 19 din Legea nr. 130/1996, republicatã, prin:
    - Federaţia Naţionalã Sindicalã SOLIDARITATEA METAL,
    - Federaţia Sindicalã ELECTRON M III.
    2. Angajatori, reprezentaţi în conformitate cu art. 14, lit. a), art. 15, alin. 1, lit. b), <>art. 16 din Legea nr. 130/1996, republicatã, prin ORGANIZAŢIA PATRONALĂ CONPIROM - APREL.

    În prezentul contract colectiv, pentru reprezentanţii salariaţilor se va folosi termenul "Federaţia sindicalã".

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Pãrţile contractante recunosc şi acceptã pe deplin cã sunt egale şi libere în negocierea prezentului contract colectiv de muncã şi se obligã sã respecte în totalitate prevederile acestuia.
    (2) Contractele colective de muncã la nivel de unitãţi se negociazã în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 130/1996, republicatã. Fiecare parte va putea demonstra, dacã este nevoie, conform statutului sãu, modul în care rãspunde la condiţiile impuse în contract.
    ART. 2
    (1) Conform prevederilor <>art. 8, alin. (2), din Legea nr. 130/1996, republicatã, prevederile contractului colectiv de muncã pe ramurã sunt obligatorii la încheierea contractelor colective de muncã ale unitãţilor din ramurã, cuprinse în anexa nr. 1. Pentru prevederile art. 50 din prezentul contract, în cazul în care pãrţile convin altcumva, negociatorii Contractului Colectiv de Muncã la nivel de ramurã sunt exoneraţi de obligaţiile ce le revin prin Statutul de funcţionare referitor la prevederile modificate.
    (2) În cazul în care, din diferite motive, pãrţile au încheiat contracte colective de muncã la un nivel inferior înaintea contractelor la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta celor încheiate la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.
    (3) a. În contractele colective de muncã şi individuale (anexa nr. 3 art. 8) încheiate la nivel de unitate, pe bazã de negocieri colective, de cãtre sindicate, în numele salariaţilor, pãrţile contractante vor conveni, printr-o clauzã expresã, plata unei contribuţii lunare de cãtre salariaţi, alţii decât membrii de sindicat, pentru desfãşurarea negocierilor colective, dar care sã nu fie mai micã de 0,3 % din venitul mediu pe salariat calculat pe ultimul trimestru premergãtor datei începerii negocierilor şi sã nu depãşeascã valoarea contribuţiei sindicale.
    b. Angajatorii pot achita, în numele angajaţilor, contravaloarea aferentã susţinerii negocierilor colective conform celor de mai sus.
    c. Sumele colectate conform alin. a sau b vor fi administrate de comisia paritarã.
    ART. 3
    (1) Prezentul contract colectiv de muncã se încheie pe o perioadã de 4 ani.
    (2) Dacã niciuna din pãrţi nu denunţã contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte pânã la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni, cu excepţia capitolelor salarizare, durata timpului de lucru, programul de lucru şi condiţiile de muncã, care se negociazã anual.
    (3) Prezentul contract colectiv de muncã asigurã garanţii minime pentru încheierea contractelor colective de muncã la nivel de unitãţi, precum şi a contractelor individuale de muncã.
    ART. 4
    (1) Prezentul contract colectiv de muncã cuprinde drepturile şi obligaţiile patronilor şi ale salariaţilor cu privire la stabilirea condiţiilor generale de muncã.
    (2) În ce priveşte condiţiile speciale de muncã, determinate conform legii, drepturile şi obligaţiile pãrţilor se vor stabili prin contractele colective de muncã la nivel de unitãţi.
    ART. 5
    (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
    (2) Cererea de modificare a contractului colectiv de muncã pe ramurã se comunicã în scris celeilalte pãrţi cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începerea negocierii, iar pentru modificarea contractului colectiv de muncã pe unitate, cu cel puţin 10 zile lucrãtoare înainte.
    (3) Negocierile cu privire la modificarea contractului nu vor putea începe mai târziu de 5 zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului prevãzut de alin. 2.
    (4) Cererile de modificare vor fi depuse de cãtre reprezentantul patronilor la federaţiile sindicale semnatare, iar ale federaţiilor sindicale la Organizaţia Patronalã "CONPIROM APREL".
    (5) Pãrţile convin ca, în perioada de la depunerea cererii, prevãzutã la alin. 2, şi în perioada negocierii, care nu va dura mai mult de 15 zile, sã nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de muncã pentru motive neimputabile salariaţilor şi sã nu declanşeze conflicte de muncã legate de modificarea contractului colectiv de muncã.
    (6) Comisia semnatarã a actelor adiţionale prezentului Contract Colectiv de Muncã, în cazul necesitãţii întocmirii unor astfel de acte, va fi formatã din câte un reprezentant al fiecãrei pãrţi semnatare.
    (7) În cazul sesizãrii comisiei paritare prevãzute în prezentul contract, pãrţile sunt obligate sã aştepte rezultatul acesteia.
    (8) Modificãrile aduse prezentului contract produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data convenitã de pãrţi.
    ART. 6
    (1) La cererea organizaţiilor sindicale, angajatorul va pune la dispoziţia acestora, cu cel puţin 10 zile lucrãtoare înainte, informaţiile şi documentele necesare pentru a putea fi folosite la negocierea contractelor colective de muncã la nivel de unitãţi (preliminatul şi realizatul trimestrial al indicatorilor privind veniturile, cheltuielile materiale, cheltuielile cu salariile precum şi salariile medii realizate pe structuri de personal şi alte informaţii necesare în conformitate cu prevederile <>art. 4, alin. (2), din Legea nr. 130/1996, republicatã).
    (2) Pe durata negocierii şi derulãrii contractului colectiv de muncã în unitãţi sau a prezentului contract, pãrţile semnatare îşi vor pune la dispoziţie reciproc la cerere, elementele necesare controlului şi susţinerii clauzelor contractului în vederea soluţionãrii pe cale amiabilã a eventualelor diferende.
    ART. 7
    Suspendarea şi încetarea prezentului contract au loc potrivit legii.
    ART. 8
    (1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
    (2) Dacã nu se realizeazã consensul, clauza se interpreteazã conform regulilor de drept comun, iar dacã şi dupã aceasta existã îndoialã, se interpreteazã în înţelesul mai favorabil salariaţilor.
    ART. 9
    (1) Pentru soluţionarea, pe cale amiabilã, a litigiilor intervenite cu ocazia executãrii, modificãrii, suspendãrii sau încetãrii prezentului contract colectiv de muncã şi a altor situaţii care pot interveni, pãrţile convin sã instituie o comisie paritarã.
    (2) Componenţa, organizarea, funcţionarea şi competenţa comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul prezentat în anexa nr. 2 la prezentul contract.
    (3) Declanşarea procedurii prevãzute la alin. 1 nu constituie impediment pentru sesizarea instanţei de judecatã competente, potrivit prevederilor legii.
    (4) Adoptarea unei hotãrâri de cãtre comisia paritarã, în condiţiile prevãzute în anexa nr. 2, împiedicã sesizarea instanţei, iar dacã sesizarea a avut loc, judecata înceteazã.
    ART. 10
    Angajatorii vor asigura multiplicarea şi afişarea în unitãţi, la locurile de muncã convenite cu organizaţiile sindicale, a prezentului contract colectiv de muncã, astfel încât salariaţii sã ia cunoştinţã de conţinutul sãu.
    ART. 11
    (1) Contractele individuale de muncã ale salariaţilor angajaţi în societãţile cuprinse în anexa nr. 1 se negociazã şi se încheie în baza contractului de muncã negociat la unitate sau în baza prezentului contract, când acela lipseşte.
    (2) Contractele colective de muncã la nivel de unitate se negociazã în conformitate cu legea şi prevederile prezentului contract.
    (3) Drepturile salariale nu pot fi mai mici decât cele prevãzute în lege, dar ele nu pot constitui sub nicio formã un mijloc potenţial prin care angajatorul sã defavorizeze şi sã descurajeze activitatea sindicalã din unitate.
    ART. 12
    (1) Împuterniciţii organizaţiei patronale precum şi ai federaţiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia din pãrţi, modul în care sunt respectate prevederile din prezentul contract. Administraţiile vor asigura intrarea acestora în unitãţi, în conformitate cu regulamentul de ordine interioarã şi protecţie al unitãţii.
    (2) Litigiile apãrute în procesul de negociere a contractului colectiv de muncã la unitãţile menţionate în anexa nr. 1, având ca obiect clauze din prezentul contract, vor fi aduse la cunoştinţa pãrţilor semnatare ale prezentului contract. La cererea uneia din pãrţile implicate în litigiu, pãrţile semnatare ale prezentului contract vor face demersuri pentru constituirea şi convocarea comisiei paritare de mediere a litigiului.
    ART. 13
    (1) Drepturile salariaţilor prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã nu pot sã reprezinte cauza reducerii altor drepturi care au fost recunoscute anterior, negociate la nivel naţional.
    (2) Dacã prin reglementãri sau acorduri anterioare au fost prevãzute drepturi mai mari pentru salariaţi, se vor aplica acestea, în afarã de cazul în care prin lege se dispune în mod expres altfel.
    (3) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncã, intervin reglementãri legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
    (4) Pãrţile se obligã ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncã, sã nu promoveze şi sã nu susţinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor salariaţilor ce decurg din contractele colective de muncã, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
    (5) Pãrţile convin sã facã intervenţiile necesare pentru consultarea organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare, în toate cazurile în care se iniţiazã acte normative ce privesc relaţiile de muncã.
    (6) Pãrţile convin ca, pentru aplicarea şi derularea în condiţii normale a prevederilor contractului colectiv de muncã pe unitate, sã fie interzisã orice formã de propagandã politicã.
    (7) Pãrţile convin ca în unitãţile în care se aplicã prezentul contract, apartenenţa politicã, religioasã, etnicã sau sindicalã precum şi criteriile de sex şi vârstã sã nu poatã constitui motiv de persecuţii asupra salariaţilor.

    CAP. II
    Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncã

    ART. 14
    Pentru negocierea contractului colectiv de muncã la nivel de unitate, administraţia va mandata, prin împuternicire, persoane cu putere decizionalã (cel puţin un membru al consiliului de administraţie în societãţile unde existã organe de conducere colectivã). În societãţile unde existã conducere unipersonalã (administrator unic, manager), la negociere va participa administratorul unic sau managerul.
    ART. 15
    În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncã.
    ART. 16
    (1) Încheierea contractului individual de muncã se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi al competenţei profesionale.
    (2) Angajatorul se obligã sã aducã la cunoştinţa salariaţilor posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor, conform fişei postului, cu 15 zile înainte de a se face publice, prin afişare la loc vizibil în incinta unitãţii.
    (3) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacã un salariat şi o persoanã din afara unitãţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    ART. 17
    (1) Încheierea contractului individual de muncã se va face pe o perioadã nedeterminatã. Dacã salariatul solicitã asistenţã din partea organizaţiei sindicale, aceasta va fi acordatã.
    (2) Contractele individuale se pot încheia şi pe duratã determinatã în cazurile şi modalitãţile prevãzute de lege.
    (3) Contractul individual de muncã va cuprinde cel puţin clauzele prevãzute în anexa nr. 3.
    (4) În afara clauzelor generale între pãrţi pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncã şi alte clauze specifice.
    (5) Sunt considerate clauze specifice, fãrã ca enumerarea sã fie limitativã:
    a) clauza cu privire la formarea profesionalã;
    b) clauza de neconcurenţã;
    c) clauza de mobilitate;
    d) clauza de confidenţialitate.
    (6) Contractele individuale de muncã se încheie în scris, în trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi unul care se va depune la Agenţia Teritorialã pentru Prestaţii Sociale, prin grija angajatorului.
    ART. 18
    (1) Contractul individual de muncã poate fimodificat numai prin acordul pãrţilor.
    (2) Cu titlul de excepţie, modificarea unilateralã a contractului individual de muncã este posibilã numai în cazurile şi în condiţiile prevãzute de Codul muncii.
    (3) Modificarea contractului individual de muncã se referã la oricare dintre urmãtoarele elemente:
    a) durata contractului;
    b) locul muncii;
    c) felul muncii;
    d) condiţiile de muncã;
    e) salariul;
    f) timpul de muncã şi timpul de odihnã.
    ART. 19
    (1) Suspendarea contractului individual de muncã poate interveni de drept, prin acordul pãrţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre pãrţi.
    (2) Suspendarea contractului individual de muncã are ca efect suspendarea prestãrii muncii de cãtre salariat şi a plãţii drepturilor de naturã salarialã de cãtre angajator.
    (3) Pe durata suspendãrii pot continua sã existe alte drepturi şi obligaţii ale pãrţilor decât cele prevãzute la alin. 2, dacã prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncã aplicabil, prin contracte individuale de muncã sau regulamente interne nu se prevede altfel.
    (4) În cazul suspendãrii contractului individual de muncã din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendãrii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultã din calitatea sa de salariat.
    ART. 20
    (1) Contractul individual de muncã poate înceta astfel:
    a) de drept;
    b) ca urmare a acordului pãrţilor, la data convenitã de acestea;
    c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre pãrţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevãzute de lege.
    (2) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c şi d, art. 65 şi art. 66 din Codul muncii beneficiazã de dreptul la un preaviz de 30 de zile calendaristice. Fac excepţie persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d care se aflã în perioada de probã.
    (3) În perioada preavizului salariatul are dreptul sã absenteze 4 ore pe zi de la programul unitãţii pentru a-şi cãuta un loc de muncã, fãrã ca aceasta sã afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul în condiţiile stabilite de angajator.
    ART. 21
    Contractul individual de muncã nu poate înceta din iniţiativa angajatorului, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de muncã s-au prevãzut asemenea interdicţii.
    ART. 22
    (1) În vederea constituirii unei surse pentru plata salariaţilor ce urmeazã a fi disponibilizaţi, angajatorul va constitui un fond de rezervã reprezentând pânã la 12% din fondul total de salarii pe an, iar acest fond se recomandã a se constitui pânã la finele fiecãrui an financiar. Utilizarea fondului se va face prin negociere şi acord angajator-sindicat, în funcţie de situaţia concretã a unitãţii.
    (2) La concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, angajatorul va acorda acestuia, pe lângã drepturile cuvenite la zi, o sumã reprezentând plãţi compensatorii, egalã cu un salariu de bazã, pentru salariaţii cu vechimea cuprinsã între 1 şi 5 ani şi cu douã salarii de bazã pentru salariaţii cu vechime mai mare de 5 ani. Angajatorul, în funcţie de posibilitãţile şi situaţiile concrete din societate, poate acorda şi alte nivele compensatorii.
    (3) Prevederile alin. 2 sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului de muncã a intervenit din urmãtoarele motive:
    a) desfiinţarea locului de muncã ocupat de salariat ca urmare a dificultãţilor economice, a transformãrilor tehnologice sau a reorganizãrii activitãţii;
    b) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertizã medicalã, se constatã inaptitudinea fizicã şi/sau psihicã a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sã îşi îndeplineascã atribuţiile corespunzãtoare locului de muncã ocupat;
    c) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncã în care este încadrat.
    (4) În situaţia în care unitãţile aplicã programe de restructurare sau în alte situaţii similare, salariaţilor afectaţi li se vor acorda drepturile cele mai favorabile prevãzute de lege.
    (5) Pãrţile convin ca în unitãţile în care se aplicã prezentul contract sã nu se efectueze reduceri de personal cu o lunã înainte de sãrbãtorile religioase cuprinse în contract.

    CAP. III
    Condiţii de muncã, organizarea, normarea şi protecţia muncii

    ART. 23
    (1) Cel care angajeazã se obligã sã instituţionalizeze un sistem organizat, având drept scop ameliorarea continuã a condiţiilor de muncã.
    (2) Pânã la realizarea obiectivului prevãzut la alineatul precedent, contractele colective de muncã vor prevedea mãsuri pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã la nivel de unitãţi, conform <>Legii nr. 319/2006; aplicarea acestor mãsuri va fi urmãritã de pãrţile semnatare.
    (3) La stabilirea mãsurilor vizând îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã, pãrţile vor ţine seama de urmãtoarele principii de bazã:
    a) mãsurile preconizate sã vizeze, mai întâi, îmbunãtãţirea realã a condiţiilor de muncã şi numai dacã acest lucru nu este posibil la un moment dat, sã se procedeze la compensãri bãneşti sau de altã naturã;
    b) mãsurile preconizate pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã trebuie sã fie convenite împreunã cu reprezentanţii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncã.
    ART. 24
    Organizarea activitãţii, prin stabilirea unei structuri organizatorice raţionale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncã cu precizarea atribuţiilor şi rãspunderilor lor, elaborarea de norme de muncã fundamentate din punct de vedere tehnic, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi sunt atribute de competenţa exclusivã a angajatorilor.
    ART. 25
    (1) Angajatorul va asigura organizarea raţionalã a muncii pentru fiecare loc de muncã. Pe aceastã bazã, se stabilesc sarcini şi rãspunderi sub formã de norme de muncã; acestea pot fi: norme de timp, norme de producţie, norme de personal, fişa postului, fişa de lucru, însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de deservire, menite sã asigure utilizarea integralã şi eficientã a timpului de lucru.
    (2) Normele de muncã vor fi stabilite în aşa fel încât sã asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi o tensiune nervoasã, care sã nu conducã la oboseala excesivã a salariaţilor.
    (3) Normele de muncã, inclusiv modificãrile aduse, aprobate de conducãtorul unitãţii, cu avizul sindicatelor, vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.
    ART. 26
    (1) Activitatea de normare a muncii se referã la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activitãţii fiecãruia şi se bazeazã pe tehnicile normãrii muncii; aceasta se desfãşoarã ca un proces continuu, în permanentã concordanţã cu schimbãrile care au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnicã a locului de muncã.
    (2) În toate situaţiile în care normele de muncã nu asigurã un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivã sau, dupã caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerutã atât de angajator, cât şi de sindicate. În caz de divergenţã în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncã se va recurge la o expertizã tehnicã stabilitã de un institut specializat sau de experţi în domeniu, agreaţi de ambele pãrţi. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele pãrţi.
    (3) Reexaminarea normelor de muncã nu va putea conduce la diminuarea salariului de bazã negociat.
    (4) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncã vor fi suportate de angajatori, pentru prima solicitare a sindicatelor.
    (5) La normele produselor se va indexa manopera aferentã operaţiilor, în aceeaşi unitate de timp, în cazul oricãrei creşteri salariale.
    ART. 27
    Angajatorul are obligaţia sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã, iar salariaţii trebuie sã realizeze norma de muncã sau, dupã caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.
    ART. 28
    (1) Locurile de muncã se clasificã în locuri de muncã normale, locuri de muncã cu condiţii deosebite şi în locuri de muncã cu condiţii speciale.
    (2) Locurile de muncã cu condiţii deosebite sunt cele grele, periculoase, nocive, penibile, sau alte asemenea, stabilite prin contracte colective de muncã la nivel de unitãţi în conformitate cu prevederile legii.
    (3) Locurile de muncã cu condiţii speciale sunt cele prevãzute în <>Legea nr. 226/2006 sau în alte acte normative.
    ART. 29
    (1) Pentru prestarea activitãţii în locurile de muncã prevãzute în art. 28, alin. 2, salariaţii au dreptul, dupã caz, la sporuri la salariul de bazã, durata redusã a timpului de lucru, alimentaţie de întãrire a rezistenţei organismului, echipament de protecţie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevãzute de contractele colective de muncã la nivel de unitãţi prin negociere; duratele de reducere a vârstei pentru pensionare sunt cele prevãzute de lege.
    (2) În unitãţile în care se realizeazã lucrãri, indiferent de natura lor, destinate apãrãrii şi siguranţei naţionale, locurile de muncã în care se executã acestea vor fi considerate locuri de muncã cu condiţii excepţionale, care vor beneficia de protecţia specialã corespunzãtoare tehnologiilor aplicate.
    (3) Categoriile de salariaţi care lucreazã în locurile de muncã prevãzute la art. 28, alin. 2, vor fi supuse obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, în condiţiile şi la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
    ART. 30
    (1) În cazul în care condiţiile de muncã se normalizeazã, salariaţii vor beneficia, pentru refacerea capacitãţii de muncã, încã minimum douã luni, de unul din urmãtoarele drepturi:
    - spor pentru condiţii grele, excepţionale de muncã;
    - spor pentru condiţii nocive de muncã;
    - alimentaţie de întãrire a rezistenţei organismului.
    (2) De drepturile prevãzute în alin. 1 beneficiazã şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile art. 28, alin. 2 şi îşi schimbã locul de muncã din motive ce nu le sunt imputabile, dacã drepturile de aceeaşi naturã la noul loc de muncã sunt mai mici.
    ART. 31
    (1) Angajatorul are obligaţia de a dispune mãsurarea periodicã sau la sesizarea expresã a compartimentului de protecţia muncii sau a sindicatului, a parametrilor care caracterizeazã condiţiile de muncã şi factorii de mediu. La prelevarea probelor vor participa şi reprezentanţii sindicatelor.
    (2) În toate cazurile în care condiţiile de muncã se situeazã constant peste nivelul minim de noxe admis, determinând reclasificarea locurilor de muncã, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificãri începând cu data schimbãrii condiţiilor de muncã, indiferent de momentul efectuãrii reclasificãrii de cãtre organele competente.
    (3) Compartimentele de protecţia muncii din unitãţi vor urmãri permanent modul de respectare a clauzelor referitoare la condiţiile de muncã din contractul colectiv de muncã şi vor sesiza administraţia unitãţilor asupra nerespectãrii acestora.
    ART. 32
    În afara prevederilor normelor generale şi departamentale de protecţia muncii, pe care pãrţile le considerã ca fiind minimale, în contractele colective de muncã la nivel de unitate, pot fi incluse clauze suplimentare de punere în aplicare.
    ART. 33
    (1) Pãrţile sunt de acord cã nicio mãsurã de protecţie a muncii şi PSI nu este eficientã dacã nu este cunoscutã, însuşitã şi aplicatã în mod conştient de salariaţi.
    (2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesionalã a salariaţilor, cu privire la normele de protecţie a muncii şi PSI. Contractele colective de muncã la nivel de unitãţi vor prevedea mãsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi rãspunderile, controalele proprii în conformitate cu reglementãrile elaborate de Departamentul Protecţiei Muncii din Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi cu normele proprii. Timpul afectat acestor activitãţi, inclusiv orele de instructaj, se includ în timpul de lucru şi este salarizat.
    (3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncã sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sãu loc de muncã şi normele de protecţia muncii şi PSI pe care este obligat în procesul muncii sã le cunoascã şi sã le respecte.
    (4) În cazurile în care, în procesul muncii, intervin schimbãri ce impun aplicarea unei norme noi de protecţia muncii şi PSI, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevãzute la alineatul precedent.
    ART. 34
    Angajatorul va finanţa întregul ansamblu al activitãţilor legate de protecţia muncii, potrivit obligaţiilor ce-i revin din legislaţia în domeniu şi din contractele colective de muncã din unitãţi, cheltuielile respective urmând a fi prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli.
    ART. 35
    (1) Contravaloarea echipamentului de protecţie se suportã integral de patron.
    (2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suportã în proporţie de minimum 50 % de cãtre unitãţi.
    (3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevãzut de lege, patronul cere o anumitã ţinutã vestimentarã, specialã ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportã integral de angajator.
    (4) Stabilirea perioadelor de acordare a echipamentului individual de protecţie şi a echipamentului de lucru se va face, prin negociere între pãrţi, în funcţie de specificul locului de muncã şi de calitatea echipamentului la nivel de unitãţi.
    (5) Dacã echipamentul de protecţie sau echipamentul de lucru cerut şi suportat de angajatori, implicã modificãri ce afecteazã particularitãţile fizice personale sau intime ale salariatului, acest lucru va fi compensat prin negociere cu acesta.
    (6) În cazul în care prin profilul şi specialitatea sa, locul de muncã necesitã şi alte materiale de lucru sau protecţie, necuprinse în actele normative în vigoare, pãrţile vor putea conveni completarea specificaţiei materialelor necesare locului de muncã prin stabilirea condiţiilor tehnice şi financiare de acordare şi folosire a acestora.
    ART. 36
    La contractele colective la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmãriţi la fiecare loc de muncã, în vederea luãrii mãsurilor de protecţia muncii specifice, precum şi programele de control al realizãrii mãsurilor stabilite.
    ART. 37
    (1) În vederea menţinerii, refacerii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii, angajatorul va lua mãsuri de amenajare ergonomicã a locului de muncã prin:
    a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperaturã, aerisire, umiditate);
    b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncã (vestiare, bãi, grupuri sanitare, sãli repaus, cantinã-restaurant);
    c) diminuarea pânã la eliminarea totalã a emisiilor poluante.
    (2) Mãsurile concrete în sensul prevederilor alin. 1 se stabilesc prin contractele colective de muncã la nivel de unitãţi.
    (3) Salariaţii sunt obligaţi sã pãstreze în bune condiţii amenajãrile efectuate de patron, sã nu le deterioreze, descompleteze ori sã sustragã componente ale acestora.
    ART. 38
    (1) Angajatorul va organiza, cel puţin o datã pe an, examinarea medicalã a salariaţilor, în scopul de a constata dacã sunt apţi pentru desfãşurarea activitãţii în posturile pe care le ocupã, precum şi pentru prevenirea îmbolnãvirilor profesionale. Examinarea medicalã este gratuitã şi cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Condiţiile concrete urmeazã sã fie stabilite la nivel de unitate.
    (2) Salariaţii sunt obligaţi sã se supunã examenelor medicale în condiţiile prevederilor alineatului 1.
    (3) În cazul când dispoziţii legale specifice sau ale contractului colectiv de muncã prevãd examinãri medicale la termene mai scurte determinate de condiţiile deosebite de la locurile de muncã, se vor aplica aceste prevederi.
    (4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicalã organizatã potrivit alin. 1 şi 3 constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã inclusiv cu desfacerea contractului individual de muncã.
    ART. 39
    (1) Pãrţile vor asigura un regim de protecţie specialã a muncii femeilor şi tinerilor în vârstã de pânã la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.
    (2) Tinerii încadraţi cu contract individual de muncã, în vârstã de pânã la 18 ani, beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
    a) scutire de a presta serviciul în timpul nopţii;
    b) interzicerea de a lucra în locuri de muncã cu condiţii deosebite;
    c) interzicerea de a lucra peste durata normalã a zilei de muncã;
    d) concediu de odihnã suplimentar.
    (3) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de muncã de la celelalte niveluri.
    ART. 40
    (1) Angajatorul nu va refuza angajarea sau, dupã caz, menţinerea în muncã a persoanelor handicapate, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.
    (2) Persoanele handicapate încadrate în unitate beneficiazã de urmãtoarele facilitãţi în muncã şi drepturi:
    a) program redus de lucru;
    b) scutire de a presta serviciul în timpul nopţii;
    c) concediu de odihnã suplimentar;
    d) alte drepturi şi facilitãţi prevãzute de lege.
    ART. 41
    În cazul recomandãrilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncã şi, dupã caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilitãţile fiecãrei unitãţi care vor fi stabilite împreunã cu sindicatele.
    ART. 42
    (1) În cazul în care un salariat lipseşte de la lucru din motive de incapacitate temporarã de muncã, angajatorul poate compensa diferenţa dintre salariul de bazã iniţial şi ajutorul la care are dreptul salariatul conform legii, din fondul de salarii.
    (2) Situaţiile în care se poate compensa diferenţa prevãzutã la alin. 1 vor fi stabilite în contractele colective de muncã la nivel de unitate.
    ART. 43
    (1) Dacã salariatul se aflã în incapacitate temporarã de muncã survenitã ca urmare a unui accident de muncã sau în legãturã cu munca, ori a contractãrii unei boli profesionale, angajatorul va plãti acestuia o compensaţie cel puţin egalã cu diferenţa dintre salariul de bazã avut la data ivirii incapacitãţii şi ajutorul primit.
    (2) Acordarea compensaţiei prevãzute la alineatul precedent nu înlãturã, nici nu înlocuieşte dreptul legal la despãgubiri al salariatului în cauzã, în condiţiile prevãzute de lege.
    (3) În cazul în care un salariat are o situaţie de sãnãtate deosebitã cum ar fi: internare, urmeazã sã fie supus unei intervenţii chirurgicale, necesitã tratament de lungã duratã sau cu medicamente scumpe etc., în afara ajutorului menţionat la alin. 1, angajatorul, la solicitarea celui în cauzã şi cu avizul sindicatului, va putea acorda un sprijin financiar suplimentar, temporar sau periodic, pânã la depãşirea situaţiei critice a acestuia.
    ART. 44
    Angajatorul are obligaţia suportãrii cheltuielilor cu confecţionarea protezelor impuse în urma accidentelor de muncã (din fondul social).
    ART. 45
    În cazul în care boala generatoare de concediu medical intervine în timpul concediului de odihnã, acesta se va prelungi cu un numãr egal de zile rãmase neefectuate ca urmare a efectuãrii concediului medical şi se poate lua în continuarea acestuia.
    ART. 46
    Federaţiile semnatare pot organiza şi desfãşura verificãri privind respectarea normativelor, normelor şi prevederilor din contractele colective inferioare cu privire la protecţia şi securitatea muncii.
    ART. 47
    (1) În vederea îmbunãtãţirii condiţiilor de muncã, în fiecare unitate se va constitui un comitet de securitate şi sãnãtate de muncã, având atribuţiile prevãzute de <>art. 34 din Normele Generale de Protecţia Muncii (NGPM), Legea nr. 319/2006 şi Codul muncii.
    (2) Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã va fi constituit paritar, cel puţin din 4 persoane, conform grilei prevãzute de art. 33 din N.G.P.M.
    (3) Timpul de muncã afectat activitãţii de cãtre Comitetele de securitate şi sãnãtate în muncã se considerã timp de lucru efectiv prestat şi va fi prevãzut în contractul la nivel de unitate.
    (4) Activitatea Comitetelor de securitate şi sãnãtate în muncã se desfãşoarã în baza regulamentelor proprii.

    CAP. IV
    Salarizarea şi alte drepturi salariale

    ART. 48
    (1) Pentru munca prestatã în condiţiile prevãzute în contractul individual de muncã, fiecare salariat are dreptul la un salariu în lei, negociat la încheierea contractului individual de muncã, pe baza complexitãţii lucrãrilor evaluate conform indicatorului tarifar de calitate, fişei postului sau altor criterii, indiferent de natura unitãţii în care îşi desfãşoarã activitatea.
    (2) Grilele de salarizare reflectã categoriile socioprofesionale şi pregãtirea profesionalã necesarã locului de muncã nominalizat, iar venitul salarial reprezintã rezultatul obţinut din eficienţa muncii efectiv prestate.
    (3) Salariul cuprinde salariul de bazã, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.
    (4) Sporurile se negociazã în contractul colectiv de muncã, pe unitate.
    ART. 49
    (1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt urmãtoarele:
    a) în regie sau dupã timp;
    b) acord;
    c) pe bazã de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
    d) alte forme specifice unitãţii.
    (2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord se pot face într-una din urmãtoarele forme:
    a) acord direct;
    b) acord progresiv;
    c) acord indirect.
    (3) Acordul (direct, progresiv sau indirect) se poate aplica individual sau colectiv.
    (4) Forma de organizare a muncii şi de salarizare ce ar urma sã se aplice fiecãrei activitãţi se stabileşte prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
    ART. 50
    (1) În Contractul Colectiv de Muncã pe unitate fondul de salarii va fi reactualizat la valoarea realã de la ultima negociere anualã, compensând cel puţin 100 % inflaţia, comunicatã de Institutul Naţional de Statisticã şi Studii Economice (I.N.S.S.E.)
    (2) Câştigul salarial mediu brut în societãţile cuprinse în anexa nr. 1 nu va fi mai mic decât câştigul salarial mediu brut pe economie publicat în ultimul Buletin Statistic al I.N.S.S.E.
    (3) Coeficienţii de ierarhizare se stabilesc la negocierea contractului colectiv de muncã la nivel de unitãţi, fãrã a putea fi mai mici decât coeficienţii din anexa nr. 6 la prezentul contract colectiv de muncã.
    (4) Semestrial pãrţile semnatare ale contractului colectiv de muncã vor negocia cuantumul coeficientului de compensare a veniturilor salariale micşorate ca putere de cumpãrare prin efectul inflaţiei.
    ART. 51
    (1) Sporurile minime ce se acordã în condiţiile prezentului contract sunt urmãtoarele:


    a) pentru condiţii de muncã 10% din salariul de
       grele, periculoase, bazã negociat;
       de risc, vãtãmãtoare sau penibile
    b) pentru condiţii nocive de muncã 10% din salariul
                                                   minim negociat la
                                                   nivel de unitate
    c) pentru orele lucrate
       suplimentar peste programul
       normal de lucru, şi orele
       lucrate în zilele libere
       şi sãrbãtori legale 100%    - Pentru salariaţii care nu pot fi încadraţi în condiţii deosebite sau speciale, conform <>Legii nr. 19/2000 şi <>Legii nr. 226/2006, pânã la eliminarea completã a noxelor, valoarea sporului va fi majoratã corespunzãtor negocierilor contractului colectiv de muncã pe unitate.
    Munca prestatã în zilele de repaus sau sãrbãtori legale sau religioase, suplimentar peste durata normalã a zilei de lucru, se va plãti cu un spor suplimentar de 50% faţã de prevederea de mai sus, cu excepţia cazurilor menţionate în art. 58 alin. 3.
    - Aceste sporuri se plãtesc în cazul în care compensarea prin ore libere plãtite nu este posibilã în urmãtoarele 30 de zile dupã efectuarea acestor ore suplimentare.
    d) pentru vechime în muncã, minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, conform tabelului (vechimea în muncã se calculeazã în total vechime în muncã calculatã la salariul de bazã şi timpul efectiv lucrat):┌─────────────────┬───────┐
│Vechime în muncã │ Spor │
├─────────────────┼───────┤
│ 3-5 ani │ 5% │
├─────────────────┼───────┤
│ 5-10 ani │ 10% │
├─────────────────┼───────┤
│ 10-15 ani │ 15% │
├─────────────────┼───────┤
│ 15-20 ani │ 20% │
├─────────────────┼───────┤
│peste 20 ani │ 25% │
└─────────────────┴───────┘    e) pentru lucrul în timpul nopţii 25%;
    f) spor de şantier 1,5% din salariul de bazã;
    g) pentru exercitarea unei alte funcţii se poate acorda un spor de pânã la 50% din salariul de bazã al funcţiei înlocuite integral; cazurile în care se aplicã aceastã prevedere şi cuantumul sporului se vor stabili prin negocieri în contractele colective de muncã la nivel de unitãţi, cu condiţia ca posturile neocupate sã fi fost scoase la concurs;
    h) spor pentru lucrul în ture de min. 5% pentru cei care nu beneficiazã cel puţin de o sâmbãtã şi o duminicã libere într-o lunã.
    (2) În unitãţile vizate în art. 29 (2), din prezentul contract colectiv de muncã, în afara sporurilor expres prevãzute în contractul colectiv de muncã anterior încheiate, se va acorda tuturor salariaţilor datoritã caracterului special al producţiei, un spor de tehnicitate minim cuprins între 7-30%, ierarhizat în funcţie de activitatea concretã depusã.
    (3) Pãrţile convin ca în unitãţile din anexa nr. 1 sã se poatã acorda un spor de firmã salariaţilor cu o vechime neîntreruptã în unitatea respectivã dupã cum urmeazã:
    - între 5-10 ani - 3% din salariul de bazã;
    - între 10-20 ani - 8% din salariul de bazã;
    - peste 20 ani - 12% din salariul de bazã.
    (4) În unitãţile cu caracter special al producţiei, datoritã limitãrii unor drepturi constituţionale prin reglementãri legale specifice, se va acorda tuturor salariaţilor un spor special de minimum 20%, calculat asupra salariului de bazã.
    (5) În contractele colective de muncã la nivel de unitãţi pot fi negociate şi alte categorii de sporuri specifice.
    (6) Sporurile prevãzute mai sus se acordã numai la locurile de muncã unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de bazã.
    ART. 52
    (1) Adaosurile la salariul de bazã sunt:
    a) adaosul de acord;
    b) premiile;
    c) alte adaosuri, convenite la nivelul unitãţilor.
    (2) Condiţiile de diferenţiere, diminuare sau anulare a participãrii la fondul de stimulare din profitul net sau la fondul de premiere, precum şi perioada la care se acordã cota de profit salariaţilor, care nu poate fi mai mare de 1 an, se stabilesc prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
    ART. 53
    (1) Angajatorul trebuie sã asigure condiţiile necesare realizãrii de cãtre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului sãptãmânal şi zilnic de muncã stabilit.
    (2) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizãrii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sã plãteascã salariaţilor salariul de bazã pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
    (3) În cazurile excepţionale când, din motive tehnice sau din alte motive, activitatea a fost întreruptã, salariaţii vor primi 75% din salariul de bazã individual negociat, cu condiţia ca încetarea lucrului sã nu se fi produs din vina lor şi dacã în tot acest timp au rãmas la dispoziţia unitãţii.
    Prin negocieri la nivelul unitãţii se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a rãmâne la dispoziţia unitãţii prezenţi în incintã, în aşteptarea reluãrii activitãţii sau la domiciliu, de unde sã poatã fi convocaţi de unitate sau instituţie.
    (4) În cazurile prevãzute în alin. 3, salariaţii beneficiazã şi de celelalte drepturi prevãzute de lege pentru astfel de situaţii.
    ART. 54
    Ca urmare a creşterii salariale, angajatorul va recalcula tarifele sau, respectiv, cotele de manoperã, pe unitatea de produs sau valoricã, corespunzãtor formelor de organizare a muncii şi de salarizare aplicate în unitate.
    ART. 55
    Plata salariilor se face periodic, la datele care se stabilesc prin contractul colectiv de muncã la nivelul unitãţii.
    ART. 56
    (1) Toate drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror obligaţii bãneşti ale unitãţii sau instituţiei.
    (2) În caz de faliment sau de lichidare judiciarã, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, urmând sã fie plãtite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.
    ART. 57
    Angajatorii vor ţine o evidenţã în care sã se menţioneze activitatea desfãşuratã în baza contractului individual de muncã şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea.

    CAP. V
    Timpul de muncã şi timpul de odihnã

    ART. 58
    (1) Durata normalã a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe sãptãmânã, realizatã prin sãptãmâna de lucru de cinci zile, de luni pânã vineri, inclusiv.
    (2) Prin negociere la contractul colectiv de muncã pe unitate se pot conveni, în anumite situaţii, şi la alte sisteme.
    (3) Locurile de muncã unde, datoritã specificului activitãţii, nu existã posibilitatea încadrãrii în durata normalã a timpului de lucru sunt, dupã caz: în turã, turã continuã, turnus, program fracţionat, cu respectarea prevederilor legale specifice locurilor de muncã în cauzã.
    (4) Locurile de muncã la care se aplicã formele specificate de organizare a programului de lucru prevãzute la alin. 3, precum şi modalitãţile concrete de organizare şi evidenţã a muncii prestate, se stabilesc prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
    ART. 59
    (1) Pentru unele activitãţi, locuri de muncã şi categorii de personal, prevãzute în contractul colectiv de muncã la nivel de unitate, se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzãtoare unor fracţiuni de normã, cu o duratã a timpului de muncã de 6, 4 sau 2 ore pe zi.
    Drepturile salariaţilor care lucreazã în astfel de situaţii se acordã proporţional cu timpul lucrat.
    (2) Femeile care au în îngrijire copii de pânã la 6 ani pot lucra cu 1/2 normã, fãrã sã li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat cum sunt: concediul de odihnã şi vechimea.
    (3) La cerere, salariaţii cu program parţial de lucru vor fi încadraţi cu program normal dacã existã posturi vacante şi dacã întrunesc condiţiile ocupãrii acestor posturi.
    ART. 60
    (1) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în locuri de muncã cu condiţii deosebite beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de muncã sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevãzute de lege.
    (2) Reducerea duratei timpului de muncã în condiţii deosebite nu afecteazã salariul şi vechimea în muncã aferente duratei normale a timpului de muncã.
    (3) Durata reducerii timpului normal de muncã şi categoriile de personal care beneficiazã de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitãţi.
    ART. 61
    (1) Începutul şi sfârşitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioarã, întocmit de cãtre administraţia unitãţii, cu consultarea reprezentanţilor sindicali.
    (2) În toate cazurile în care se dovedeşte cã este posibil, angajatorul şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalitãţile de aplicare a acestora.
    (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteazã drepturile prevãzute în contractul colectiv de muncã.
    ART. 62
    (1) Orele prestate peste programul normal de lucru şi în zilele nelucrãtoare, la solicitarea patronului, sunt ore suplimentare:
    (2) a) - durata maximã legalã a timpului de muncã nu poate depãşi 48 de ore pe sãptãmânã, inclusiv orele suplimentare;
    b) - prin excepţie, durata timpului de muncã va putea fi prelungitã peste 48 de ore pe sãptãmânã, care includ şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncã, calculatã pe o perioadã de referinţã de 3 luni calendaristice, sã nu depãşeascã 48 de ore pe sãptãmânã.
    Pentru sectoare de activitate ale cãror lucrãri urgente necesitã efectuarea de ore suplimentare, perioada de referinţã poate fi mai mare de o lunã, dar nu poate sã depãşeascã 12 luni.
    La stabilirea perioadelor de referinţã nu se iau în calcul durata concediului de odihnã anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncã;
    c) - prevederile alineatelor a şi b nu se aplicã tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
    (3) Munca suplimentarã nu poate fi efectuatã fãrã acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţã majorã sau pentru lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlãturãrii consecinţelor unui accident.
    ART. 63
    Compensarea orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzãtor sau prin plata unor sporuri, conform art. 51, alin. 1, lit. c, potrivit înţelegerii pãrţilor.
    ART. 64
    (1) Pentru persoanele al cãror program de lucru se desfãşoarã pe timpul nopţii, durata timpului de muncã este mai micã cu o orã decât durata timpului de muncã prestatã în timpul zilei, fãrã diminuarea salariului de bazã şi a vechimii în muncã.
    (2) Prevederile alin. 1 nu se aplicã salariaţilor care lucreazã la locuri de muncã cu condiţii deosebite, unde durata timpului de muncã este mai micã de 8 ore.
    (3) La unitãţile unde procesul muncii este neîntrerupt sau condiţiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel al zilei. Munca prestatã în timpul nopţii se plãteşte cu un spor de 25% din salariul de bazã, dacã timpul astfel lucrat reprezintã cel puţin jumãtate din programul normal de lucru; de acest spor beneficiazã şi salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite, unde durata timpului de muncã este mai micã de 8 ore/zi.
    (4) Se considerã muncã desfãşuratã în timpul nopţii, munca prestatã în intervalul cuprins între orele 22-6, cu posibilitatea abaterii în cazuri justificate cu o orã în plus sau în minus faţã de una din aceste limite.
    (5) În cazul în care munca în timpul nopţii va fi prestatã într-o zi de repaus sau sãrbãtoare conform art. 51, alin. 1, lit. c, ea va fi plãtitã ca în exemplul urmãtor:


    - tariful unei ore normale 100%
    - majorarea pentru ora
      lucratã într-o zi de repaus
      sau sãrbãtoare 100%
    - majorare pentru ora lucratã
      în timpul nopţii 25%
      Total: 125% faţã de tariful orei normale.


    ART. 65
    (1) În fiecare sãptãmânã, salariatul are dreptul, de regulã, la 2 zile consecutive de repaus sãptãmânal.
    (2) Repausul sãptãmânal se acordã, de regulã, sâmbãta şi duminica.
    (3) În cazul în care activitatea de la locul de muncã, în zilele de sâmbãtã şi duminicã nu poate fi întreruptã, prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus sãptãmânal sã fie acordate şi în alte zile ale sãptãmânii sau cumulat într-o perioadã de cel mult 60 de zile calendaristice.
    ART. 66
    (1) Sunt zile nelucrãtoare zilele de repaus sãptãmânal şi zilele de sãrbãtori legale şi religioase, dupã cum urmeazã:
    - Anul Nou 2 zile - 1, 2 ianuarie
    - Paştele 2 zile - luni şi marţi
    - Ziua Internaţionalã a Muncii 1 zi - 1 Mai
    - Ziua Ramurei (profesiei) 1 zi - 9 August (data poate fi modificatã)
    - Ziua Naţionalã 1 zi - 1 Decembrie
    - Crãciunul 2 zile - 25 şi 26 decembrie
    - Rusaliile 1 zi
    - Sfânta Maria 1 zi - 15 august
    - 2 zile pentru fiecare dintre cele douã sãrbãtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
    (2) Munca în zilele de sãrbãtoare este cea efectuatã pe durata unei rotaţii complete a schimburilor.
    (3) Pentru realizarea unor punţi în ajunul sãrbãtorilor, de comun acord între patroni şi sindicat, se poate hotãrî a se lucra în zilele de sâmbãtã, munca respectivã nefiind consideratã muncã suplimentarã.
    ART. 67
    Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul de 15 minute se include în programul de lucru, la nivelul unitãţii, putându-se conveni şi un repaus mai mare pentru servirea mesei.
    ART. 68
    Salariaţii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Administraţia va analiza cererea şi va aproba aceasta în funcţie de posibilitãţi.
    ART. 69
    (1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnã plãtit, de minimum 21 de zile lucrãtoare, cu excepţia tinerilor sub 18 ani care beneficiazã de minimum 24 de zile lucrãtoare.
    (2) Diferenţierea duratei concediului de odihnã în funcţie de vechime se va stabili prin contractul colectiv de muncã la nivelul unitãţii sau instituţiei, pornind de la nivelul minimal din anexa nr. 4.
    ART. 70
    (1) În fiecare an calendaristic, salariaţii, persoane cu handicap au dreptul la un concediu de odihnã suplimentar cu o duratã de 3 zile lucrãtoare, iar salariaţii nevãzãtori au dreptul la un concediu suplimentar cu o duratã de 6 zile lucrãtoare.
    (2) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii deosebite beneficiazã de concedii de odihnã suplimentare de minimum 3 zile lucrãtoare pe an. Prin contractele de muncã la nivel de unitãţi (cu excepţia celor finanţate de la bugetul public naţional) se pot negocia concedii suplimentare mai mari.
    ART. 71
    (1) În afara concediului de odihnã normal, anumite categorii de salariaţi pot beneficia de concediu suplimentar plãtit.
    (2) Absolvenţii şcolilor de maiştri şi ai instituţiilor de învãţãmânt superior vor beneficia, o singurã datã, de un concediu plãtit de 30 de zile calendaristice pentru pregãtirea şi susţinerea examenului de diplomã. Aceste prevederi se aplicã şi absolvenţilor de la învãţãmântul seral şi fãrã frecvenţã.
    (3) De drepturile prevãzute în alin. 2 beneficiazã şi doctoranzii înscrişi la doctorat, cu acordul unitãţii în vederea susţinerii tezei de doctorat.
    ART. 72
    (1) Pe durata concediului de odihnã salariaţii vor primi o indemnizaţie conform prevederilor legale, la data plecãrii în concediu, corespunzãtor numãrului de zile de concediu la care au dreptul.
    (2) Pentru concediul de odihnã se va acorda o primã de vacanţã în afara indemnizaţiei de concediu, cuantumul acesteia se va negocia la încheierea contractului colectiv de muncã pe unitate, în raport cu posibilitãţile economicofinanciare ale unitãţii.
    (3) a - pentru perioada concediului de odihnã salariatul beneficiazã de o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai micã decât salariul de bazã, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent prevãzute în contractul individual de muncã;
    b - indemnizaţia de concediu de odihnã reprezintã media zilnicã a drepturilor salariale prevãzute mai sus din ultimele trei luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicatã cu numãrul de zile de concediu.
    (4) Compensarea în bani a concediului de odihnã neefectuat este permisã în cazul în care contractul individual de muncã a încetat.
    (5) Salariaţii au dreptul la un concediu de odihnã proporţional cu perioada lucratã în acel an.
    (6) Indemnizaţia de concediu şi, dupã caz, prima de vacanţã, se plãtesc cu minimum 5 zile lucrãtoare înainte de plecarea în concediu.
    (7) Orice convenţie prin care se renunţã, total sau în parte, la concediul de odihnã este interzisã.
    (8) În cazul în care contractul individual de muncã a încetat ca urmare a iniţiativei unitãţii din motive neimputabile salariatului, acesta având efectuat concediul de odihnã, unitatea nu poate pretinde suma de bani corespunzãtoare concediului efectuat.
    ART. 73
    (1) Concediul anual de odihnã se efectueazã, de regulã, integral. El va putea fi fracţionat în tranşe, dacã interesele serviciului o cer, sau la solicitarea salariatului dacã nu este afectatã desfãşurarea normalã a activitãţii în unitate. Una dintre fracţiuni va trebui sã fie de cel puţin 15 zile lucrãtoare. Cealaltã parte va trebui acordatã şi efectuatã pânã la sfârşitul anului în curs.
    (2) Concediul medical al salariatului nu poate reprezenta cauza reducerii concediului de odihnã anual, stabilit conform art. 69 alin. 2.
    ART. 74
    (1) Programarea concediului de odihnã se face de cãtre administraţie, de regulã la începutul anului, de comun acord cu organizaţiile de sindicat. Data începerii concediului de odihnã va fi comunicatã salariatului cu cel puţin 15 zile înainte.
    (2) În unitãţile unde este posibil se va acorda concediu de odihnã, integral sau fracţionat (cel puţin 15 zile lucrãtoare), tuturor salariaţilor în aceeaşi perioadã, într-una din lunile de varã - iulie sau august.
    ART. 75
    Concediul anual de odihnã poate fi întrerupt şi/sau reprogramat în urmãtoarele situaţii:
    a) pe perioada incapacitãţii temporare de muncã;
    b) pe timpul concediului prenatal sau postnatal;
    c) pe timpul satisfacerii unor obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen;
    d) când prezenţa salariatului la serviciu este cerutã de administraţie, cu acordul acestuia;
    e) în cazul în care salariatul solicitã acest lucru, şi interesele serviciului o permit;
    f) în alte situaţii prevãzute de lege.
    ART. 76
    Salariatul chemat din concediu are dreptul la o compensaţie din partea unitãţii care constã din:
    a) plata transportului dus-întors din localitatea unde se aflã în concediu;
    b) plata unei indemnizaţii de întrerupere ce se va conveni cu salariatul chemat din concediu, în afara cazurilor de forţã majorã;
    c) despãgubiri datorate cheltuielilor fãcute de salariat dacã acesta se aflã la odihnã sau tratament;
    d) timpul consumat cu deplasarea dus-întors, care se considerã timp lucrat şi se adaugã la concediul de odihnã plãtit.
    ART. 77
    În situaţia în care ambii soţi lucreazã la aceeaşi unitate, au dreptul la programarea în aceeaşi perioadã a concediului de odihnã.
    ART. 78
    (1) În cazul în care salariatul are bilet de tratament, el va beneficia de concediul sãu de odihnã în perioada pentru care are bilet.
    (2) Prevederile alin. 1 se pot aplica şi în situaţia în care salariatul are bilet de odihnã prin sindicat, funcţie de posibilitãţile unitãţii.
    ART. 79
    (1) Salariaţii au dreptul la efectuarea concediului de odihnã de la data angajãrii lor.
    (2) Pentru salariaţii care lucreazã cu fracţiuni de normã, la cererea lor, durata concediului de odihnã este integralã.
    ART. 80
    (1) Salariaţii au dreptul la zile libere consecutive plãtite pentru evenimente deosebite în familie, sau alte situaţii, dupã cum urmeazã:
    a) cãsãtoria salariatului 5 zile;
    b) cãsãtoria unui copil 2 zile;
    c) naşterea sau adopţiunea unui copil 2 zile;
    d) decesul soţului, copilului, pãrinţilor, socrilor 3 zile;
    e) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor 1 zi;
    f) la schimbarea locului de muncã, cu mutarea domiciliului, în cadrul aceleiaşi unitãţi, în altã localitate 5 zile;
    g) obligaţii cetãţeneşti (citaţie, proces penal, comisariat, poliţie etc.) 1 zi.
    ART. 81
    Salariaţii au dreptul la concediu fãrã platã astfel:
    a) elevii de la învãţãmântul seral au dreptul la un concediu fãrã platã de 15 zile calendaristice, care se acordã o singurã datã, la cerere, pentru pregãtirea şi prezentarea la examenul de bacalaureat;
    b) studenţii de la învãţãmântul seral sau fãrã frecvenţã beneficiazã de un concediu fãrã platã de 60 de zile calendaristice, la cerere, eşalonat sau integral, pentru fiecare an de studiu;
    c) candidaţii care se prezintã la examenul sau la colocviul de admitere sau la doctorat, în ţarã, beneficiazã de un concediu fãrã platã de 15 zile calendaristice. Doctoranzii beneficiazã o singurã datã de un concediu fãrã platã de 30 de zile calendaristice, la cerere, în vederea susţinerii tezei de doctorat;
    d) se acordã la cerere salariatului, o datã pe an, 30 de zile calendaristice de concediu fãrã platã pentru vizitarea soţului (soţiei) detaşat în strãinãtate în interes de serviciu;
    e) pentru candidaţii la examenul de admitere în învãţãmântul superior, se acordã, o singurã datã, un numãr de 30 de zile calendaristice, concediu fãrã platã la cerere, cu prezentarea actelor doveditoare de participare la concurs;
    f) pentru situaţii deosebite, altele decât cele prevãzute la lit. a-e, salariaţii pot beneficia de concediu fãrã platã de maximum 30 de zile calendaristice cumulat într-un an.
    ART. 82
    La cererea salariatului, se acordã un numãr de ore de învoire, fãrã platã, în urmãtoarele situaţii:
    a) efectuare de analize, tratament medical;
    b) citaţie în faţa instanţei;
    c) alte situaţii când salariatul solicitã şi activitatea unitãţii permite.

    CAP. VI
    Alte mãsuri de protecţie şi facilitãţi acordate salariaţilor

    ART. 83
    (1) În cazul în care unitatea este pusã în situaţia de a efectua concedieri pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, ca urmare a restrângerii activitãţii, retehnologizãrii, automatizãrii şi robotizãrii procesului de producţie, pãrţile convin asupra respectãrii urmãtoarelor principii:
    a) angajatorul va pune la dispoziţia sindicatului justificarea tehnico-economicã asupra mãsurilor privind posibilitãţile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificarea sau reorientarea profesionalã etc.;
    b) justificarea împreunã cu obiecţiile şi propunerile sindicatului vor fi depuse spre analizã şi avizare consiliului de administraţie sau, dupã caz, adunãrii generale;
    c) concomitent, cel care angajeazã va informa sindicatul asupra motivelor ce stau la baza reducerii numãrului de salariaţi, precum şi asupra unor eventuale posibilitãţi de redistribuire a acestora. Anunţul se va face astfel:
    - cu 90 de zile calendaristice înainte, în cazul schimbãrii sediului unitãţii în altã localitate;
    - cu 60 de zile înainte, dacã reducerea se datoreazã retehnologizãrii sau altor cauze, cu excepţia restrângerii de activitate.
    (2) În situaţia în care organele competente din unitãţi vizeazã mãsuri de reducere a activitãţii sau de reorganizare a procesului de producţie, care ar determina desfaceri de contracte de muncã, cel care angajeazã este obligat sã comunice în scris organizaţiei sindicale, inspectoratului teritorial de muncã şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncã, numãrul posturilor ce ar urma sã fie reduse, natura acestora, precum şi cauzele concrete care au dus la necesitatea acestor mãsuri. Anunţul trebuie sã se facã astfel:
    - la întreprinderile cu un efectiv sub 100 de salariaţi, cu 45 de zile înainte;
    - la întreprinderile cu 101-300 de salariaţi, cu 60 de zile înainte;
    - la întreprinderile cu peste 301 salariaţi, cu 90 de zile înainte. În perioada prevãzutã la alin. 2, cel care angajeazã este obligat sã întreprindã simultan urmãtoarele acţiuni:
    a) sã identifice posibilitãţile de recalificare în vederea redistribuirii în cadrul unitãţii;
    b) sã identifice posibilitãţile de diminuare a duratei programului de lucru, cu reducerea corespunzãtoare a salariului, în vederea evitãrii reducerii de personal sau a scãderii numãrului celor cãrora ar urma sã li se desfacã contractul de muncã.
    ART. 84
    În situaţia în care disponibilizarea nu poate fi evitatã, administraţia va comunica în scris fiecãrui salariat al cãrui post urmeazã sã fie desfiinţat urmãtoarele:
    a) dacã îi oferã un alt loc de muncã ori cuprindere într-o formã de recalificare profesionalã;
    b) termenul de preaviz, în condiţiile prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã.
    ART. 85
    (1) La aplicarea efectivã a reducerii de personal, dupã reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, mãsurile vor afecta în ordine:
    a) contractele de muncã ale salariaţilor care încalcã prevederile Legii nr. 11/1991;
    b) contractele de muncã ale salariaţilor care cumuleazã douã sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumuleazã pensia cu salariul;
    c) contractele de muncã ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea lor;
    d) contractele de muncã ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea unitãţii.
    (2) La luarea mãsurii de disponibilizare, simultan vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii minimale:
    a) dacã mãsura ar putea afecta doi soţi care lucreazã în unitate, se desface contractul de muncã al soţului care are venitul cel mai mic, fãrã ca prin aceasta sã se poatã desface contractul de muncã al unei persoane care ocupã un post nevizat de reducere;
    b) mãsura sã afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii sau alte persoane în întreţinere;
    c) mãsura sã afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bãrbaţii vãduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, unicii întreţinãtori de familie, precum şi salariaţii, bãrbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani pânã la pensionare la cererea lor.
    (3) În cazul în care mãsura desfacerii contractului de muncã ar afecta un salariat care a urmat o formã de calificare sau de perfecţionare a pregãtirii profesionale şi a încheiat cu unitatea sau instituţia un act adiţional la contractul de muncã prin care s-a obligat sã presteze o activitate într-o anumitã perioadã de timp, administraţia nu-i va putea pretinde acestuia despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucratã pânã la împlinirea termenului, dacã mãsura desfacerii contractului de muncã nu-i este imputabilã.
    ART. 86
    Sindicatele au dreptul sã verifice modul de aplicare a prevederilor art. 85, iar, în ipoteza în care douã sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.
    ART. 87
    (1) Unitatea care îşi extinde sau reia activitatea într-o perioadã de 12 luni de la luarea mãsurilor de desfacere a contractului de muncã pentru motivele prevãzute la art. 83, are obligaţia sã încunoştinţeze în scris despre aceasta organizaţiile sindicale şi sã facã publicã mãsura. Salariaţii care au fost concediaţi au dreptul de a fi reangajaţi pe aceleaşi locuri de muncã pe care le-au ocupat anterior, fãrã examen sau concurs ori perioadã de probã, angajatorul transmiţându-le o comunicare scrisã în acest sens, iar aceştia au obligaţia ca în termen de maximum 10 zile lucrãtoare sã-şi manifeste expres consimţãmântul. În cazul în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi în condiţiile menţionate anterior nu-şi manifestã expres consimţãmântul în termenul de 10 zile sau refuzã locul de muncã oferit, angajatorul poate face noi angajãri pe locurile de muncã rãmase vacante.
    (2) Angajatorii rãspund material pentru prejudiciile aduse persoanelor ca urmare a nerespectãrii prevederilor alin. 1, în condiţiile ce se vor stabili prin contractele colective de muncã de la nivelul unitãţilor.
    ART. 88
    Nu pot constitui motive pentru desfacerea contractului de muncã:
    a) situaţiile prevãzute la art. 13 (7) din prezentul contract;
    b) alte condiţii prevãzute de lege.
    ART. 89
    La cererea persoanei concediate, unitatea are obligaţia sã elibereze referinţe scrise asupra condiţiilor de angajare, a perioadei de angajare, şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, precum şi a comportamentului persoanei la locul de muncã.
    ART. 90
    Salariaţii care se pensioneazã, la cerere sau pentru limitã de vârstã, primesc o indemnizaţie egalã cu cel puţin un salariu de bazã avut în luna precedentã pensionãrii, din fondul de salarii.
    ART. 91
    În afarã de ajutoarele prevãzute de lege la care au dreptul, salariaţii beneficiazã şi de urmãtoarele ajutoare din fondul social:
    a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, în sumã egalã cu un salariu mediu brut lunar pe unitate;
    b) un salariu de bazã mediu brut pe unitate, plãtit la decesul soţului sau soţiei, ori la decesul unei rude de gradul I;
    c) un salariu de bazã mediu brut pe unitate, plãtit mamei, pentru naşterea fiecãrui copil; dacã mama nu este salariatã, soţul acesteia beneficiazã de aceastã platã.
    ART. 92
    (1) Fondul social constituit la nivelul unitãţii va fi gestionat de comisia paritarã angajator-sindicat, care a negociat contractul colectiv de muncã.
    (2) La nivelul unitãţii, din fondul pentru acţiuni sociale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament şi odihnã recuperatorie în staţiunile balneoclimaterice în care este inclus şi transportul pe calea feratã (tren persoane clasa a II-a) repartizate pe baza acordului dintre sindicate şi angajatori, pentru salariaţi şi membrii lor de familie. Cota de contribuţie ce urmeazã a fi suportatã de cãtre beneficiarii de trimitere la tratament balnear şi de odihnã recuperatorie, cu bilete prin sindicat, indiferent de salariu, este de 50 %.
    (3) Salariaţii beneficiazã de bilete cu reducere conform alin. 2 numai de la agenţiile de bilete ale federaţiilor semnatare sau le pot procura din alte surse cu negaţia celor de mai sus.
    (4) În cazul semnãrii unor protocoale între federaţiile semnatare şi federaţii similare din strãinãtate în vederea efectuãrii de schimburi de persoane care îşi petrec vacanţa sau pentru activitãţi oficiale, unitãţile vor plãti 50% din valoarea transportului în strãinãtate pentru delegaţii români.
    ART. 93
    Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor, trimişi în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale sau grave cu recomandarea medicului specialist, se suportã integral de societatea comercialã în cauzã, inclusiv costul transportului CFR cls. a II-a sau, acolo unde nu este posibil, al transportului auto în comun.
    ART. 94
    Repartizarea spaţiilor de locuit aflate în patrimoniul sau administrarea societãţilor comerciale, cãtre salariaţii unitãţilor se va face de o comisie paritarã, administraţie-sindicat.
    ART. 95
    Salariaţii unitãţilor, trimişi în delegaţie în ţarã, vor beneficia de urmãtoarele drepturi:
    a) decontarea cheltuielilor de transport conform contractului colectiv de muncã la nivel de unitate;
    b) decontarea costului efectiv al cazãrii;
    c) diurna de deplasare de cel puţin 50 % din salariul de bazã mediu/zi, indexabilã trimestrial;
    d) salariatul se va putea deplasa cu acordul conducerii unitãţii cu autovehiculul proprietate personalã, în acest caz se vor deconta cheltuieli de carburant, la preţul zilei, la un consum de 10 litri la 100 km;
    e) în cazul în care delegatul nu poate prezenta acte de decontare contabile, pentru cazare, se va acorda o sumã egalã cu diurna zilnicã.
    ART. 96
    Salariaţii unitãţilor trimişi în detaşare beneficiazã de drepturile de delegare prevãzute de art. 95. În cazul în care detaşarea depãşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plãteşte o indemnizaţie egalã cu cel puţin 75% din salariul de bazã zilnic. Aceastã indemnizaţie se acordã proporţional cu numãrul de zile ce depãşesc durata neîntreruptã de 30 de zile.
    ART. 97
    În funcţie de necesitãţile serviciului, salariaţii vor putea fi detaşaţi în condiţiile prevãzute de legislaţia în domeniu cu acordul salariatului respectiv şi cu drepturile prevãzute în contractul colectiv de muncã.
    ART. 98
    Vor fi precizate în scris termenul pentru care se face detaşarea, condiţiile oferite, obligaţiile salariatului şi ale unitãţii în aceastã perioadã. Aceste elemente se vor înscrie într-un act ce se va anexa la contractul individual de muncã.
    ART. 99
    (1) Detaşarea poate fi dispusã pe o perioadã de cel mult un an.
    (2) În mod excepţional, perioada detaşãrii poate fi prelungitã pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor pãrţi, din 6 în 6 luni.
    ART. 100
    Salariatul detaşat îşi menţine toate drepturile pe care le-a avut la data detaşãrii, cu excepţia celor privind igiena şi protecţia muncii, chiar dacã la locul de muncã unde este detaşat acestea nu se mai regãsesc. Dacã la locurile de detaşare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acordã şi alte drepturi, persoana detaşatã beneficiazã de acestea.
    ART. 101
    Salariatul detaşat este obligat ca pe perioada detaşãrii sã respecte regulamentul de ordine interioarã, disciplina tehnologicã de muncã din secţia sau unitatea unde a fost detaşat.
    ART. 102
    Unitatea va asigura salariaţilor trimişi în strãinãtate toate drepturile prevãzute de lege şi de contractul extern.
    ART. 103
    (1) Femeile au dreptul conform Constituţiei la tratament egal cu bãrbaţii în situaţii egale sau comparabile.
    (2) Este interzisã introducerea unor clauze discriminatorii; dacã existã astfel de clauze ele vor fi abrogate.
    ART. 104
    (1) Femeile gravide, începând cu luna a V-a de sarcinã, nu vor fi trimise în deplasare în alte localitãţi.
    (2) Femeile care au în îngrijire copii de vârstã preşcolarã nu pot fi trimise în deplasare în alte localitãţi, pentru o duratã mai mare de o zi, decât cu acordul lor.
    ART. 105
    (1) În anumite situaţii, prevãzute în contractele colective de muncã, femeile au dreptul la lucru cu fracţiuni de normã de 6, 4 sau 2 ore pe zi.
    (2) Pentru cazurile în care au în îngrijire copii mici de vârstã preşcolarã, lucrul cu norma de 6 sau 4 ore se va considera ca activitate cu normã întreagã la calcularea vechimii în muncã.
    (3) Salariata care renunţã la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la doi ani, beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore/zi, fãrã sã fie afectate salariul de bazã şi vechimea în muncã.
    (4) La cererea lor, în situaţiile prevãzute în alin. 2, femeile pot opta pentru program decalat, cu alte ore de începere şi terminare a lucrului, cu excepţia cazurilor când activitatea unitãţii nu permite acest lucru.
    ART. 106
    Femeile pot presta ore suplimentare în conformitate cu prevederile art. 62, alin. 2.
    ART. 107
    (1) Se va evita prestarea muncii în timpul nopţii de cãtre femei.
    (2) Pentru femeile gravide, începând cu luna a V-a de sarcinã, munca în timpul nopţii este interzisã.
    ART. 108
    (1) În cazul în care salariata se aflã în concediu de maternitate, unitatea va compensa din fondul de salarii, pe o anumitã perioadã, diferenţa dintre salariul de bazã individual avut şi indemnizaţia legalã la care are dreptul.
    (2) Perioada pentru care se acordã compensarea va fi stabilitã prin contractele colective de muncã, la nivel de unitãţi, dar nu mai puţin de 6 sãptãmâni.
    ART. 109
    (1) Femeile au dreptul la concedii prenatale şi postnatale plãtite, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum şi pentru creşterea copiilor, în condiţiile legii.
    (2) În perioada prevãzutã la alineatul precedent, dacã se convin creşteri salariale sau indexãri, de ele vor beneficia şi salariatele aflate în concedii prenatale şi postnatale.
    (3) Salariatele care au în întreţinere copii de vârstã preşcolarã şi care nu beneficiazã de concediu medical plãtit pentru îngrijirea copiilor bolnavi, pot beneficia de 6 zile libere pe an, plãtite cu salariul de bazã pentru îngrijirea copiilor internaţi în spital.
    (4) Zilele prevãzute în alineatul precedent, se acordã la cerere, dupã prezentarea actului medical care face dovada internãrii.
    (5) În afara concediului legal plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 ani, salariata mamã poate beneficia de încã doi ani de concediu fãrã platã.
    (6) În perioada în care salariata se aflã în concediu prevãzut la alin. 5 nu i se va putea desface contractul de muncã, iar pe postul sãu nu va putea fi angajatã altã persoanã decât cu contract de muncã pe duratã determinatã.
    (7) În cazul decesului mamei sau în alte situaţii prevãzute de lege, tatãl copilului, la cererea sa, va beneficia de:
    a) compensaţia prevãzutã la art. 108;
    b) concediu fãrã platã neutilizat de mamã la data decesului, cu prevederile prevãzute la alin. 4 şi 5.
    ART. 110
    (1) Încadrarea femeilor dupã încetarea perioadei de întrerupere pentru creşterea copilului se va face pe cât posibil în aceeaşi funcţie sau într-una echivalentã ca salariu.
    (2) Pe o perioadã de o lunã de la reîncadrare, consideratã perioadã de readaptare, persoana reîncadratã în condiţiile alin. 1 va beneficia cel puţin de salariul de bazã.
    (3) În aceastã perioadã, concedierea este interzisã.
    ART. 111
    În perioada de sarcinã, femeile au dreptul la învoiri în vederea efectuãrii controalelor medicale periodice.
    ART. 112
    (1) Este interzisã femeilor gravide, începând cu luna a V-a de sarcinã, munca la locuri considerate cu condiţii deosebite.
    (2) La recomandarea medicului, femeile gravide vor beneficia de schimbarea locului de muncã, iar în limita posibilitãţilor într-o altã funcţie echivalentã ca salariu.
    ART. 113
    În unitãţile care folosesc personal de sex femeiesc vor fi asigurate obligatoriu condiţiile sociale: vestiare şi grupuri sociale la capacitatea corespunzãtoare, amenajate şi cu o dotare specificã.
    ART. 114
    Femeile vor beneficia în condiţiile art. 35 de echipament de lucru şi de protecţie specifice, precum şi de materiale igienico-sanitare.
    ART. 115
    Prevederile cu caracter social din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, vor avea în vedere şi rezolvarea problemelor de naturã socialã ale femeilor.
    ART. 116
    (1) În vederea aniversãrii zilelor de 1 Martie (ziua mãrţişorului) şi 8 Martie (ziua internaţionalã a femeii) se poate constitui la nivelul unitãţilor un fond destinat acordãrii de cadouri pentru femei.
    (2) Angajatorul poate hotãrî acordarea unei zile libere plãtite în vederea sãrbãtoririi zilei de 8 Martie, dacã aceasta este într-o zi lucrãtoare.
    ART. 117
    Este interzisã concedierea persoanelor de sex femeiesc în perioada îmbolnãvirilor, graviditãţii, maternitãţii şi în alte cazuri prevãzute de lege.
    ART. 118
    Femeile cu copii în întreţinere, precum şi cele cu probleme sociale deosebite, vor fi protejate în cazul unor mãsuri de concediere.
    ART. 119
    Femeile vor participa în egalã mãsurã cu bãrbaţii la programele stabilite în vederea perfecţionãrii, în cazul introducerii de noi tehnologii.
    ART. 120
    (1) În contractele colective de muncã la nivel de unitãţi se vor prevedea acţiuni cu caracter social precum:
    a) alocarea de cheltuieli prevãzute de art. 92;
    b) amenajarea şi întreţinerea de creşe şi grãdiniţe pentru copiii salariaţilor, precum şi de cantine-bufet pentru salariaţi;
    c) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locurile de muncã;
    d) formarea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale, inclusiv în domeniul relaţiilor de muncã;
    e) construirea de locuinţe;
    f) aniversãri, sãrbãtori religioase, zile dedicate copilului şi femeii.
    (2) Costul acestor acţiuni se suportã şi din fondul social constituit, potrivit legii.
    (3) Utilizarea fondului social pentru destinaţiile prevãzute la alin. 1 se face de cãtre administraţie şi sindicate.
    ART. 121
    Angajatorii stabilesc, cu organizaţiile sindicale în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 142/1998, acordarea tichetelor de masã.
    ART. 122
    (1) În funcţie de posibilitãţi, unitatea contribuie anual cu o sumã necesarã sãrbãtoririi Crãciunului şi zilei copilului.
    (2) Contribuţia va fi echivalentã cu cel puţin salariul mediu net pentru o zi lucrãtoare, pentru fiecare copil.
    ART. 123
    (1) În situaţia în care angajatorii încheie contracte cu parteneri strãini, potrivit cãrora salariaţii din societatea comercialã vor executa unele lucrãri în strãinãtate, condiţiile de muncã, salarizarea, celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi se vor stabili prin negocieri colective care se vor desfãşura în condiţiile prevãzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern.
    (2) Pentru buna desfãşurare a acestor negocieri, angajatorii vor pune la dispoziţia sindicatelor elementele referitoare la condiţiile de muncã în care urmeazã sã se execute lucrãrile contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
    ART. 124
    Prin grija angajatorului, salariaţii care, în urma unor accidente din cauza şi în timpul muncii, dar nu din vina lor, rãmân cu o incapacitate totalã de muncã, vor primi o singurã datã contravaloarea a 24 de salarii la nivelul celui avut în luna anterioarã accidentului.
    În cazul accidentului care conduce la decesul salariatului, drepturile prevãzute în alineatul de mai sus, vor fi acordate urmaşului îndreptãţit de lege.

    CAP. VII
    Formarea profesionalã

    ART. 125
    (1) Prin termenul de "formare profesionalã", pãrţile înţeleg sã desemneze orice fel de procedurã prin care un salariat dobândeşte o calificare, precum şi orice procedurã prin care salariatul se specializeazã sau se perfecţioneazã, obţinând un certificat sau o diplomã care atestã aceste situaţii.
    (2) Formarea şi perfecţionarea profesionalã cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncã, dreptul de asociere şi libertãţi sindicale, convenite între sindicate şi angajator.
    (3) Pãrţile convin asupra necesitãţii şi obligativitãţii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor de sindicat scoşi din producţie. Cheltuielile necesare desfãşurãrii acestor cursuri vor fi suportate de unitate.
    ART. 126
    La încheierea contractelor colective de muncã la nivel de grupuri de unitãţi ori la nivel de unitãţi, pentru partea privind formarea profesionalã se va ţine seama cel puţin de urmãtoarele:
    a) nevoile de formare profesionalã prevãzute de art. 125, alin. 1, vor fi stabilite de cãtre patroni, iar cele de la art. 125, alin. 2, de cãtre patroni împreunã cu sindicatele;
    b) identificarea posturilor pentru care este necesarã formarea profesionalã, cãile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicãrii acestuia, se vor face de comun acord de cãtre sindicat şi angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionalã sau de recalificare a salariaţilor se suportã de unitãţi sau de organele Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
    c) sindicatul asistã, prin împuterniciţii sãi, la orice formã de examinare, organizatã în vederea absolvirii unui curs de formare profesionalã în cadrul unitãţii;
    d) în cazul în care unitatea urmeazã sã-şi schimbe parţial sau total profilul de activitate, ea va informa şi consulta sindicatul cu cel puţin 2 luni înainte de aplicarea mãsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajãri de forţã de muncã din afarã;
    e) în cazul în care un salariat identificã un curs de formare profesionalã pe care ar dori sã-l urmeze, organizat de un terţ, angajatorul va analiza cererea împreunã cu sindicatul, rãmânând la aprecierea angajatorului dacã şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului; în cazul în care nu a fost asiguratã participarea la formare profesionalã în condiţiile prevãzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu de formare profesionalã plãtit de angajator de pânã la 10 zile lucrãtoare sau pânã la 80 de ore;
    f) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncã în vederea formãrii profesionale, vor fi obligaţi sã suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor prevãzute de art. 86, alin. 3, dacã pãrãsesc unitatea, din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui termen de minimum 3 ani de la data absolvirii cursurilor, proporţional cu timpul nelucrat.

    CAP. VIII
    Alte prevederi în legãturã cu drepturile şi obligaţiile pãrţilor

    ART. 127
    (1) Pãrţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi în general, libera exercitare a dreptului sindical conform convenţiilor naţionale şi internaţionale şi libertatea de opinie a fiecãrui salariat.
    (2) Angajatorul va adopta o poziţie neutrã şi imparţialã faţã de organizaţiile sindicale sau reprezentanţii salariaţilor din unitãţi.
    ART. 128
    (1) Angajatorii unitãţilor şi Consiliile de Administraţie au obligaţia de a invita reprezentanţii sindicatului sã participe la şedinţele sale conform prevederilor <>Legii nr. 54/2003. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fãrã drept de vot.
    (2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţã. Reprezentanţilor sindicali li se vor comunica ordinea de zi şi vor avea acces la documentele privind problemele puse în discuţie.
    ART. 129
    Angajatorul va asigura cu caracter confidenţial la cererea sindicatelor documentele necesare apãrãrii intereselor sociale ale membrilor sãi astfel:
    - preliminatul şi realizatul trimestrial al urmãtorilor indicatori:
    a) nr. de personal;
    b) valoarea producţiei;
    c) cheltuieli cu personalul;
    d) salariul mediu;
    e) cheltuieli cu materialele;
    f) datoriile societãţii;
    g) valoarea producţiei pe stoc;
    h) valoarea producţiei vândute şi neîncasate;
    - bilanţul contabil; raportul de gestiune şi al comisiei de cenzori; situaţia lunarã a salariilor negociate, a salariilor cu sporuri şi a celor realizate, defalcate pe structuri de personal, bugetul de venituri şi cheltuieli, balanţa de verificare.
    ART. 130
    (1) Membrii aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, care lucreazã nemijlocit în unitate, în calitate de salariat, au dreptul la reducerea programului lunar cu pânã la 5 zile lucrãtoare pentru activitãţi sindicale.
    (2) Numãrul celor care pot beneficia de prevederile alin. 1, precum şi durata timpului de reducere se stabilesc prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate. Reducerea programului de lucru nu afecteazã drepturile salariale, plata fãcându-se de unitate sau instituţie, fiind consideraţi cã îndeplinesc obligaţii cetãţeneşti.
    (3) În situaţia în care activitatea sindicalã necesitã mai mult de 5 zile lunar, liderii vor fi salarizaţi de sindicate, unitãţile contribuind la acestea conform prevederilor anexei nr. 5.
    ART. 131
    (1) Reprezentanţii sindicatelor au dreptul la protecţie conform legii.
    (2) Angajatorul se va abţine de la orice formã de condiţionare, constrângere sau limitare a executãrii mandatului acestora.
    (3) Pe toatã durata exercitãrii mandatului, precum şi pe o perioadã de 2 ani de la încetarea acestuia, reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionalã sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizaţiei sindicale, conform <>Legii nr. 54/2003.
    (4) De prevederile alin. 1, 2 şi 3 vor beneficia şi membrii comisiei paritare la nivel de ramurã şi unitãţi, care 2 ani de zile nu pot fi retrogradaţi, schimbaţi din funcţie, şi cãrora nu li se poate desface contractul de muncã individual; în caz de reducere de personal li se asigurã posturi la care nu vor avea pierderi salariale.
    ART. 132
    (1) Persoanele cu funcţii în conducerea sindicatului salarizate de sindicat îşi pãstreazã toate drepturile pe care le-au avut în calitate de angajaţi ai unitãţii, la revenirea acestora la locul de muncã şi salariul corespunzãtor pe care l-ar fi avut dacã desfãşurau activitate neîntreruptã.
    (2) Persoanele care îndeplinesc funcţii în conducerea sindicatului, salarizate de sindicat, au contractul de muncã individual suspendat de drept conform <>art. 11, Legea nr. 54/2003, iar administraţia este obligatã sã-i pãstreze funcţia şi locul de muncã pe perioada mandatului la sindicat şi 2 ani dupã expirarea mandatului.
    ART. 133
    Pentru realizarea de cãtre federaţie şi confederaţie a unor servicii comune în interesul unitãţilor, privind relaţiile de muncã prin contractele colective de muncã de la aceste niveluri se vor stabili aceste servicii şi contribuţia unitãţii la fondurile sindicatului, realizate prin donaţie sau alte forme legale.
    ART. 134
    (1) Unitãţile vor asigura, în incinta lor gratuit pentru activitatea sindicatelor reprezentative, spaţiul şi dotarea necesare; prin contractele colective de muncã, se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea.
    (2) Baza materialã cu destinaţie cultural-sportivã, proprietatea unitãţilor ori proprietatea sindicatelor din unitãţile respective, va putea fi folositã, fãrã platã, pentru acţiuni organizate de sindicate sau angajator în condiţiile prevãzute în contractul colectiv de muncã, dar numai în interes propriu.
    ART. 135
    (1) La solicitarea sindicatului, conducerea administrativã poate facilita participarea salariaţilor la acţiuni sindicale prin acordarea dreptului de a se recupera orele nelucrate ulterior datei desfãşurãrii acţiunii.
    (2) Conducerea administrativã va permite - la cererea liderului sindical - participarea reprezentanţilor sindicali la diversele reuniuni sau acţiuni sindicale, plãtindu-le celor în cauzã salarii de bazã în regie, fiind consideraţi în delegaţie, cheltuielile suplimentare ocazionate de deplasarea respectivã vor fi suportate de sindicat.
    (3) Pe timpul derulãrii contractului, federaţia sindicalã va organiza cursuri şi seminarii sindicale pentru militanţii din unitãţi pe o duratã de pânã la 15 zile, numãrul acestora calculându-se cu raportul de 1/200 sindicalişti.
    ART. 136
    La cererea organizaţiilor sindicale din unitãţi, angajatorii vor dispune ca persoanele ce au ca sarcini de serviciu plata salariilor, sã încaseze cotizaţiile de sindicat şi sã le vireze în contul sindicatului respectiv. Cotizaţiile de sindicat se pot încasa numai cu acordul fiecãrui membru de sindicat, pe baza listelor întocmite de cãtre sindicate. În unitãţile unde operaţiunile financiare de evidenţã a salariilor se fac pe calculator, încasarea cotizaţiei sindicale se va face pe statul de platã, prin grija administraţiei. Operaţiile necesare se vor efectua fãrã a se percepe platã pentru aceasta.
    ART. 137
    Este interzis unitãţilor sã desfacã din iniţiativa lor contractul individual de muncã al salariaţilor pentru motive care privesc activitatea sindicalã.
    ART. 138
    Administraţia nu va angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial în perioada declanşãrii sau desfãşurãrii conflictelor colective de muncã, pe locurile de muncã ale salariaţilor aflaţi în conflict; conflictul va fi tratat ca mai jos:
    (1) Cu privire la medierea conflictelor de muncã, prevãzutã de <>Legea nr. 168/1999, dacã pãrţile convin printr-un procesverbal semnat sã înceapã medierea, în termen de 48 de ore, fiecare parte va propune o listã de candidaţi din lista de mediatori numiţi de ministrul muncii şi protecţiei sociale la nivelul judeţului unde are sediul unitatea în care s-a declanşat conflictul de interese.
    (2) În situaţia în care dupã prima întâlnire nu vor reuşi sã stabileascã un mediator de comun acord, procedura de mediere înceteazã, trecându-se la urmãtoarea etapã prevãzutã de lege.
    (3) În cazul în care s-a numit un mediator de comun acord, etapele medierii vor fi urmãtoarele:
    a) pãrţile implicate sunt obligate ca, în termen de 48 de ore de la numirea mediatorului, sã punã la dispoziţia acestuia datele necesare; dacã mediatorul are nelãmuriri, acesta poate cere pãrţilor, în maximum 72 de ore de la primirea actelor, relaţii scrise cu privire la revendicãrile formulate, actele depuse sau întocmite în timpul concilierii, precum şi la rezultatele acesteia;
    b) în maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat sã convoace ambele pãrţi implicate; pãrţile implicate vor avea un numãr egal de reprezentanţi la mediere, de regulã acelaşi numãr ca şi la conciliere, şi aceleaşi persoane, dacã este posibil;
    c) la fiecare întâlnire se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de mediator şi de pãrţile aflate în conflict;
    d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit şi a acceptat medierea; în caz contrar, medierea înceteazã şi se trece la urmãtoarea etapã legalã de soluţionare a conflictului.
    ART. 139
    Angajatorii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale reprezentative de a verifica la locul de muncã modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractul colectiv de muncã.
    ART. 140
    Angajatorii se angajeazã ca, în contractele de înfiinţare a unor societãţi mixte, pentru activitãţi pe teritoriul României, sã prevadã o clauzã prin care pãrţile asociate se obligã sã respecte drepturile prevãzute în legislaţia muncii în vigoare, în contractul colectiv de muncã pe ramurã şi la nivel de unitãţi, precum şi în convenţiile OIM ratificate de România.
    ART. 141
    Pãrţile semnatare se obligã sã urmãreascã îndeplinirea tuturor prevederilor din prezentul contract astfel:
    a) nimic nu poate fi afişat în afara panourilor de afişaj;
    b) toate comunicãrile afişate vor purta semnãturã sau vor avea indicativul persoanei sau organizaţiei care le-a emis;
    c) comunicãrile organizaţiilor sindicale vor trebui sã se limiteze la cadrul activitãţilor sindicatului, reglementat prin legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncã;
    d) toate comunicãrile nu vor putea avea o formã sau un ton injurios şi nici sã reprezinte atacuri la persoanã;
    e) o copie a textului afişat va fi transmisã administraţiei simultan cu afişarea.
    ART. 142
    (1) Federaţiile sindicale recunosc dreptul angajatorilor de a stabili în condiţiile legii, rãspunderea disciplinarã sau patrimonialã a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplinã a muncii sau aduc prejudicii unitãţii.
    (2) Federaţiile sindicale recunosc dreptul angajatorilor de a stabili normele de disciplinã a muncii cu consultarea organizaţiilor sindicale şi a disciplinei tehnologice.
    (3) Angajatorii şi sindicatele se recunosc ca parteneri sociali permanenţi. Pãrţile convin sã facã eforturi în vederea promovãrii unui climat normal de muncã în unitãţi cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de muncã la toate nivelurile şi ale regulamentelor de ordine interioarã, precum şi a drepturilor şi intereselor sindicatelor şi ale salariaţilor.
    (4) Angajatorul se obligã sã reactualizeze regulamentul de ordine interioarã cu prevederile cuprinse în contractul colectiv de muncã negociat la nivelul unitãţii în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea acestuia.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale

    ART. 143
    (1) În aplicarea prevederilor <>art. 11, alin. 3 din Legea nr. 130/1996, republicatã, privind contractul colectiv de muncã, unitãţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitãţilor în domeniul pregãtirii, negocierii şi aplicãrii contractelor colective de muncã la toate nivelurile.
    (2) Sumele prevãzute conform alin. (1) se vor calcula luând ca bazã suma de 1 leu/salariat/an.
    (3) Sumele constituite conform alin. (1) şi (2) se vor distribui astfel:
    a) 1/3 din suma totalã se reţine de unitate ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncã propriu;
    b) 1/3 din suma totalã se vireazã federaţiilor care au negociat şi încheiat contractul colectiv de muncã la nivelul ramurii electrotehnicã, electronicã, mecanicã-finã, utilaje, tehnologia informaţiei şi comunicãrii şi apãrare;
    c) 1/3 din suma totalã se vireazã confederaţiilor care au negociat şi încheiat contractul colectiv de muncã la nivel naţional;
    d) fondurile constituite conform lit. b) vor fi distribuite astfel:
    - 50% pentru federaţiile patronale reprezentative şi semnatare ale contractului colectiv de muncã la nivelul ramurii;
    - 50% pentru federaţiile sindicale reprezentative şi semnatare ale contractului colectiv de muncã la nivelul ramurii;
    e) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui şi vira în termen de o lunã de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, a prezentului contract colectiv de muncã.
    (4) Unitãţile economice care negociazã şi semneazã contractele colective de muncã dar nu sunt afiliate unor structuri patronale, reprezentative de ramurã, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor de la alin. (1), (2) şi (3) şi le vor vira cãtre federaţiile semnatare ale contractului colectiv de muncã la nivel de ramurã care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de muncã şi cãtre contul naţional, menţionat în contractul colectiv de muncã la nivel naţional.
    (5) În cazul în care, potrivit legii, se negociazã şi se încheie contracte colective de muncã la nivelul unor grupuri de unitãţi, cheltuielile ocazionate de aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unitãţilor din grupul respectiv.
    (6) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un subcont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele şi sindicatele vor urmãri şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de muncã.
    (7) În aplicarea prevederilor acestui articol, în contabilitatea agenţilor economici vor fi aplicate prevederile metodologice referitoare la operaţiuni contabile comunicate de Ministerul Finanţelor Publice conform anexei nr. 5 la actul adiţional al contractului colectiv de muncã la nivel naţional.
    ART. 144
    (1) Angajatorul şi sindicatele se vor informa reciproc, în situaţia în care deţin informaţii, în legãturã cu modificãrile ce urmeazã sã se producã în forma de proprietate a unitãţii, cu consecinţele previzibile asupra salariaţilor şi cu mãsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizãrilor de personal determinate de aceste modificãri.
    (2) Ambele pãrţi vor susţine participarea asociaţiilor de salariaţi la privatizarea unitãţilor în condiţiile de preferinţã prevãzute în lege.
    ART. 145
    Prevederile prezentului contract se aplicã unitãţilor din anexa nr. 1.
    ART. 146
    În contractele individuale de muncã, nu se pot prevedea clauze contrare contractelor colective de muncã la nivel naţional, de ramuri, de grupuri de unitãţi, de unitãţi.
    ART. 147
    Prevederile contractelor individuale de muncã, existente la data intrãrii în vigoare a contractelor colective, vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urmã.
    ART. 148
    (1) În toate situaţiile de divizare, fuziune, trecere a unitãţilor în proprietatea altor persoane fizice sau juridice, prin actul ce se încheie, vechii proprietari vor menţiona cã drepturile şi obligaţiile prevãzute în contractul colectiv de muncã al unitãţii se vor transmite noilor subiecţi de drept.
    (2) Unitãţile nou-rezultate au obligaţia de a pãstra profilul de activitate şi numãrul de personal avute la data efectuãrii tranzacţiei, pânã la expirarea contractului colectiv de muncã.
    ART. 149
    La încheierea contractelor colective, unitãţile vor avea în vedere sã includã în contract şi asigurãri de accident şi viaţã pentru salariaţi, la societãţi specializate şi cu prioritate pentru cei ce îşi desfãşoarã activitatea în locuri de muncã cu condiţii deosebite sau expuse unui grad mare de risc.
    ART. 150
    Prezentul contract colectiv de muncã produce efecte începând cu data înregistrãrii lui de cãtre una din pãrţi.
    ART. 151
    Dupã înregistrarea prezentului contract colectiv de muncã, pãrţile semnatare îl vor comunica unitãţilor.
    ART. 152
    Preluarea şi utilizarea prevederilor din prezentul contract de cãtre terţi atrage rãspunderea civilã a acestora (cu excepţia celor din anexa nr. 1).
    ART. 153
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentul contract colectiv de muncã.


                               PĂRŢILE SEMNATARE

                      Organizaţia Patronalã CONPIROM-APREL
                          Virgil Popa, Preşedinte
                          Grigore Nelepcu, Vicepreşedinte
                          Eugen Scheuşan, Director General
                                          SC Electromagnetica S.A.
                          Daniela Cucu, Consilier juridic

               Federaţia Naţionalã Sindicalã SOLIDARITATEA METAL
                           Gheorghe Sora, Preşedinte
                           Doru Puiu, Vicepreşedinte

                       Federaţia Sindicalã ELECTRON M III
                            Minel Ivaşcu, Preşedinte
                            Ştefan Pascal, Vicepreşedinte    ANEXA 1

                   Unitãţile care beneficiazã de prevederile
                     prezentului contract colectiv de muncã


┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│S.C. Electroargeş - S.A. Curtea de Argeş │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│S.C. Steinel Electronic - S.R.L. Curtea de Argeş │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│S.C. IPEE - S.A. Curtea de Argeş │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│S.C. TRION COMPANY - S.R.L. Curtea de Argeş │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│S.C. FERONERIA PROD - S.A. Arad │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│S.C. Fabrica de Arme - S.A. Cugir │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│S.C. PERENO - S.R.L. Oradea │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│S.C. PLASTOR - S.A. Oradea │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│S.C. Metalica - S.A. Oradea │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│S.C. ELECTROPRECIZIA - S.A. Sãcele │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│S.C. CARFIL - S.A. Braşov │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│S.C. UM TOHAN Zãrneşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│S.C. IUS - S.A. Braşov │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│S.C. PEROM - S.A. Bacãu │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│S.C. ELECTROTEHNO - S.R.L. Bacãu │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│S.C. IPROEB - S.A. Bistriţa │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│S.C. ROMBAT - S.A. Bistriţa │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│S.C. LEONI Wiring Systems Romania - S.R.L. Bistriţa │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│S.C. ELARS - S.A. Rm. Sãrat │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│S.C. CONTACTOARE - S.A. Buzãu │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│S.C. ELECTROCONTACT - S.A. Botoşani │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.│S.C. ELECTROCERAMICA - S.A. Turda │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23.│S.C. LAPP INSULATORS - S.A. Turda │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.│S.C. ELMET - S.A. Cluj-Napoca │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.│S.C. STEAUA ELECTRICA - S.A. Fieni │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26.│S.C. ARCTIC - S.A. Gãeşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27.│S.C. AUTOMECANICA - S.A. Moreni │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28.│S.C. UM MIJA - S.A. Mija │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29.│S.C. ELJ Sisteme şi Aparate Electrice - S.R.L. Titu │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30.│S.C. ELJ Prelucrãri Plastice - S.R.L. Titu │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31.│S.C. ELJ Servicii Plastice - S.R.L. Titu │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32.│INCDIIE-ICMET Craiova │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33.│S.C. ELECTROPUTERE - S.A. Craiova │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34.│S.C. UM SADU - S.A. Bumbeşti Jiu │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35.│S.C. SOGECO ROMANIA - S.R.L. Orãştie │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36.│S.C. ROFEP - S.A. Urziceni │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37.│S.C. SCUDAS - S.A. Paşcani │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 38.│S.C. ITRD - S.A. Paşcani │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 39.│S.C. ELECTROMUREŞ - S.A. Tg. Mureş │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40.│S.C. IMATEX - S.A. Tg. Mureş │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41.│S.C. VES - S.A. Sighişoara │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42.│S.C. UM PLOPENI - S.A. Plopeni │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43.│S.C. HIDRAULICA UM Plopeni S.A. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 44.│S.C. MEFIN - S.A. Sinaia │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 45.│S.C. ELCOND - S.A. Zalãu │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 46.│S.C. EMAILUL - S.A. Mediaş │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 47.│S.C. RELEE - S.A. Mediaş │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 48.│S.C. ELECTROTEL - S.A. Alexandria │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 49.│S.C. FLEXTRONICS România - S.R.L. Timişoara │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50.│S.C. ELECTROTIMIS - S.A. Timişoara │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51.│S.C. ELECTROMOTOR - S.A. Timişoara │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52.│S.C. STIMEL - S.A. Timişoara │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 53.│S.C. HURO SUPERMOLD - S.A. Timişoara │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 54.│S.C. VOGT ELECTRONIC România - S.R.L. Jimbolia │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55.│S.C. PLASTIQUE FORME - S.A. Timişoara │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 56.│S.C. WORDWIDE EED - S.R.L. Timişoara │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57.│S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE România - S.R.L. Timişoara │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 58.│S.C. OCE SOFTWARE - S.R.L. Timişoara │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 59.│S.C. DELTATEL - S.R.L. Timişoara │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60.│S.C. KROMBERG & SCHUBERT - S.R.L. Timişoara │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61.│S.C. ELECTROBANAT ELBA - S.A. Timişoara │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 62.│S.C. HERVIL - S.A. Rm. Vâlcea │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 63.│S.C. INSTA ELECTRIC - S.A. Focşani │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 64.│S.C. ROMSEH-TOOLS - S.R.L. Focşani │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 65.│S.C. FEPA - S.A. Bârlad │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 66.│S.C. ELECTROMAGNETICA - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 67.│S.C. CONDOR - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 68.│S.C. BANEASA - S.A. Voluntari │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 69.│ANCOM Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70.│S.C. ROMHANDICAP - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 71.│S.C. ELECTROMONTAJ - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 72.│S.C. WIPRO TECHNOLOGIES - S.R.L. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 73.│S.C. KERN-LIEBERS - S.R.L. Popeşti-Leordeni │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 74.│S.C. AUTOMATICA - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 75.│S.C. ELECTROAPARATAJ - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 76.│S.C. ELECTROTEHNICA Echipamente Electrice - S.R.L. Bucureşti│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 77.│S.C. IMSAT UMEB - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 78.│S.C. DR. KOCHER - S.R.L. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 79.│S.C. ELPROF - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80.│S.C. IIRUC - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 81.│S.C. IMSAT - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 82.│S.C. IPA - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 83.│S.C. PROMEC - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 84.│S.C. IIRUC DIGICOM GRUP - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 85.│S.C. ICPE - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 86.│S.C. ELECTRONICA - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 87.│S.C. CONECT - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 88.│S.C. ELBO INDUSTRIES - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 89.│S.C. ICE FELIX Fabrica de Calculatoare - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 90.│S.C. ICPE Maşini Electrice - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 91.│S.C. QUICK TEST LABORATOR - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 92.│S.C. ELJ Matriţe - S.R.L. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 93.│S.C. ELJ Piese Turnate - S.R.L. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 94.│S.C. ELJ Prelucrãri Metale - S.R.L. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 95.│S.C. Mentenanţã - S.R.L. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 96.│S.C. ANTRICE - S.A. Otopeni │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 97.│S.N. Nuclearelectrica - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 98.│S.C. DATEK TELEKOM - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 99.│S.C. ELTEK ENGINEERING - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│100.│S.C. FEA - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│101.│S.C. ELECTROTOTAL - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│102.│S.C. HANRO TELECOM - S.R.L. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│103.│ITC Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│104.│S.C. INTRAROM - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│105.│S.C. ITC NETWORKS - S.A. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│106.│S.C. PRECIZIA - S.R.L. Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│107.│S.C. MAGUAY IMPEX - S.R.L. Bucureşti │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

                         Regulament privind componenţa,
                 organizarea şi funcţionarea comisiei paritare

    1. Componenţa
    Comisia paritarã la nivel de ramurã va fi compusã astfel:
    - 3 reprezentanţi ai Federaţiei SOLIDARITATEA METAL;
    - 1 reprezentant al Federaţiei ELECTRON M III;
    - 4 reprezentanţi ai Organizaţiei Patronale CONPIROM APREL.
    Reprezentanţii vor fi desemnaţi în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului contract.
    2. Organizare, funcţionare, competenţã
    2.1. Desemnarea membrilor comisiei paritare se face de cãtre pãrţile semnatare.
    2.2. Comisia se va întruni la cererea oricãreia dintre pãrţile semnatare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrãtoare de la formularea cererii şi va adopta hotãrâri valabile prin consens, în prezenţa a 3/4 din numãrul total al membrilor, în termen de cinci zile de la întrunirea comisiei.
    2.3. Comisia va fi prezidatã prin rotaţie de câte un reprezentant al fiecãrei pãrţi, aleşi la şedinţa respectivã.
    2.4. Hotãrârile comisiei paritare se comunicã pãrţilor în scris în termen de 5 (cinci) zile.
    2.5. Hotãrârea adoptatã potrivit pct. 2.2 are putere obligatorie pentru pãrţile contractante.
    2.6. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
    2.7. Comisia paritarã va duce la îndeplinire şi alte prevederi care îi revin, stabilite prin contract.


    ANEXA 3

                     Contract individual de muncã

    Încheiat şi înregistrat sub nr. ......./....... în registrul general de evidenţã al salariaţilor.

    A. Pãrţile contractului
    Angajator - persoanã juridicã/fizicã ........., cu sediul/domiciliul în ........., înregistratã la Registrul comerţului/autoritãţile administraţiei publice din .............................. sub nr. ........., cod fiscal ........., telefon ........., reprezentatã legal prin ........., în calitate de .........
    şi
    salariatul/salariata - domnul/doamna ..............................., domiciliat/domiciliatã în localitatea ........., str. ......... nr. ...., judeţul ........., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrţii de identitate/paşaportului seria ......... nr. ..., eliberat/eliberatã de ......... la data de ........., CNP ........., permis de muncã seria ......... nr. .. din data .........................................., au încheiat prezentul contract individual de muncã în urmãtoarele condiţii asupra cãrora au convenit:

    B. Obiectul contractului:

    C. Durata contractului:
    a) nedeterminatã, salariatul/salariata ........................ urmând sã înceapã activitatea la data de .........;
    b) determinatã, de ..... luni, pe perioada cuprinsã între data de ........................ şi data de ........./pe perioada suspendãrii contractului individual de muncã al titularului de post.

    D. Locul de muncã
    1. Activitatea se desfãşoarã la .........
    2. În lipsa unui loc de muncã fix, salariatul va desfãşura activitatea astfel: .........

    E. Felul muncii
    Funcţia/meseria ........., conform Clasificãrii ocupaţiilor din România.

    F. Atribuţiile postului
    Atribuţiile postului sunt prevãzute în fişa postului, anexã la contractul individual de muncã.

    G. Condiţii de muncã
    1. Activitatea se desfãşoarã în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 31/1991.
    2. Activitatea prestatã se desfãşoarã în condiţii normale/deosebite/speciale de muncã, potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    H. Durata muncii
    1. O normã întreagã, durata timpului de lucru fiind de .... ore/zi, ....ore/sãptãmânã.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: ..... (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncã aplicabil.
    2. O fracţiune de normã de .. ore/zi (cel puţin 2 ore/zi, ...... ore/sãptãmânã).
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: ................ (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncã aplicabil.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţã majorã sau pentru alte lucrãri urgente destinate prevenirii procedurii unor accidente sau înlãturãrii consecinţelor acestora.

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihnã este de .... zile lucrãtoare, în raport cu durata muncii (normã întreagã, fracţiune de normã).
    De asemenea, beneficiazã de un concediu suplimentar de .........

    J. Salarizare
    1. Salariul de bazã lunar brut: ......... lei.
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri .........;
    b) indemnizaţii .........;
    c) alte adaosuri ........
    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în care nu se lucreazã ori în zilele de sãrbãtori legale se compenseazã cu ore libere plãtite sau se plãtesc cu un spor de salariu, conform contractului colectiv de muncã aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
    4. Data/datele la care se plãteşte salariu este/sunt .........

    K. Drepturi specifice legate de sãnãtatea şi securitatea în muncã
    a) echipament individual de protecţie .........;
    b) echipament individual de lucru .........;
    c) materiale igienico-sanitare .........;
    d) alimentaţie de protecţie .........;
    e) alte drepturi şi obligaţii privind sãnãtatea şi securitatea în muncã .........

    L. Alte cauze
    a) perioada de probã este .......................;
    b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ... zile lucrãtoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - sau contractului colectiv de muncã;
    c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de .. zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - sau contractului colectiv de muncã;
    d) în cazul în care salariatul urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea în strãinãtate, informaţiile prevãzute la <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - se vor regãsi şi în contractul individual de muncã;
    e) alte cauze.

    M. Drepturi şi obligaţii generale ale pãrţilor
    1. Salariatul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusã;
    b) dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal;
    c) dreptul la concediu de odihnã anual;
    d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
    e) dreptul la securitate şi sãnãtate în muncã;
    f) dreptul la formare profesionalã, în condiţiile actelor adiţionale.
    2. Salariatului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a realiza norma de muncã sau, dupã caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligaţia de fidelitate faţã de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
    d) obligaţia de a respecta mãsurile de securitate şi sãnãtate a muncii în unitate;
    e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
    a) sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitãţii lor;
    b) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) sã constate sãvârşirea abaterilor disciplinare şi sã aplice sancţiunile corespunzãtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncã aplicabil şi regulamentului intern.
    4. Angajatorului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
    a) sã acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncã, din contractul colectiv de muncã aplicabil şi din lege;
    b) sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã şi condiţiile corespunzãtoare de muncã;
    c) sã informeze salariatul asupra condiţiilor de muncã şi asupra elementelor care privesc desfãşurarea relaţiilor de muncã;
    d) sã elibereze, la cerere, toate documentele care atestã calitatea de salariat a solicitantului;
    e) sã asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

    N. Dispoziţii finale
    Prevederile prezentului contract individual de muncã se completeazã cu dispoziţiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - şi ale contractului colectiv de muncã aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. .............../................. la Direcţia generalã de muncã şi solidaritate socialã a judeţului/municipiului ......... /Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale.
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executãrii contractului individual de muncã impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
    Prezentul contract individual de muncã s-a încheiat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncã sunt soluţionate de instanţa judecãtoreascã competentã material şi teritorial, potrivit legii.

                   Angajator, Salariat,
                   ......... .........

                              Reprezentant legal,
                               ..................

    Pe data de ......... prezentul contract înceteazã în temeiul <>art. .... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - în urma îndeplinirii procedurii legale.

                                   Angajator,
                                   .........


    ANEXA 4

                     Numãrul zilelor concediului de odihnã
                  diferenţiat în funcţie de vechimea în muncã    Vechimea în muncã Durata minimã a concediului
                                   de odihnã normal
                                 (în zile lucrãtoare)

    pânã la 5 ani 21 zile
    de la 5 la 10 ani 22 zile
    de la 10 la 15 ani 23 zile
    de la 15 la 20 ani 24 zile
    peste 20 ani 25 zile    Personalul din cercetare ştiinţificã atestat încadrat în institute (sau secţii de cercetare-dezvoltare) beneficiazã de un concediu de odihnã diferenţiat pe grade profesionale dupã cum urmeazã:

    a) cercetãtor ştiinţific 24 zile
    b) cercetãtor ştiinţific gr. III 26 zile
    c) cercetãtor ştiinţific gr. II 28 zile
    d) cercetãtor ştiinţific gr. I 29 zile

    În cazul în care între concediul de odihnã corespunzãtor vechimii în muncã şi cel corespunzãtor gradului ştiinţific existã diferenţe, salariatul va beneficia de concediu de odihnã mai mare.


    ANEXA 5

             Contribuţia lunarã a unitãţilor la fondul sindicatelor    Salariaţii din unitate Valoarea contribuţiei la sindicat

    Pânã la 50 0,5 salarii medii/unitate
    51-100 1 salariu mediu/unitate
    101-200 2 salarii medii/unitate
    201-400 3 salarii medii/unitate
    401-800 4 salarii medii/unitate
    Peste 800 4 salarii medii/unitate plus câte un salariu
                                    mediu/unitate pentru fiecare tranşã de 400
                                    de salariaţi ce depãşesc acest numãr sau
                                    fracţiune simplã din acest numãr.    NOTĂ:
    Prin salariu mediu se înţelege cheltuiala cu personalul pe unitate.
    Pentru ceilalţi lideri se va asigura de cãtre unitãţi plata urmãtoarelor ore libere:


    Sindicalişti din unitate Ore plãtite atribuite sindicatului
     Sub 100 câte 2 ore/lunã la fiecare 30 sind
     101-250 câte 3 ore/lunã la fiecare 30 sind
     251-300 câte 4 ore/lunã la fiecare 30 sind
     Peste 300 câte 5 ore/lunã la fiecare 30 sind
    ANEXA 6

                Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bazã
                 minime pentru personalul al cãrui loc de muncã
                         presupune nivele de pregãtire┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ Categorii de personal sau funcţii │Coeficienţi│
│ │minimi de │
│ │ierarhizare│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│A. Muncitori calificaţi │ 1,25 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│B. Personal administrativ încadrat pe funcţii pentru care │ │
│ condiţia de pregãtire este: │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│a) licealã │ 1,25 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│b) postlicealã │ 1,3 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│C. Personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care │ │
│ condiţia de pregãtire este: │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│a) postlicealã │ 1,3 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│b) şcoalã de maiştri │ 1,6 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│c) subingineri │ 1,8 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│D. Personal încadrat pe funcţii pentru care condiţia de │ │
│ pregãtire este studii superioare │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│E. Directori executivi │ 3 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    NOTĂ:
    Pentru muncitorii necalificaţi coeficientul este 1.

                                     -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016