Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 506/7 din 13 august 2009  al cooperatiei de consum pe anii 2009-2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 506/7 din 13 august 2009 al cooperatiei de consum pe anii 2009-2012

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V, nr. 11 din 12 octombrie 2009

Înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse sub nr. 506/7/13.08.2009

Pãrţile contractante
În temeiul <>Legii nr. 130/1996 , republicatã, şi al prevederilor Contractului colectiv de muncã unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, se încheie prezentul Contract colectiv de muncã la nivelul Cooperaţiei de consum, între:
1. Salariaţii din Cooperaţia de consum, în conformitate cu <>art. 41 din Legea nr. 54/2003 , prin Confederaţia Naţionalã a Sindicatelor din Cooperaţia de Consum "CONSINCOOP".
2. Reprezentanţii administraţiilor Societãţilor cooperative, Societãţilor comerciale din Cooperaţia de consum în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 130/1996 , lit. a, alin. 2 (republicatã).
Prezentul contract colectiv de muncã are ca scop promovarea şi aplicarea unor raporturi de muncã echitabile şi de naturã sã permitã desfãşurarea unor activitãţi în condiţii de profitabilitate, de echilibru financiar şi capacitate de platã pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a programelor de activitate, aprobate potrivit reglementãrilor legale şi pe aceastã bazã sã se asigure o protecţie socialã pentru salariaţi.

Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Pãrţile contractante recunosc şi acceptã pe deplin prevederile prezentului Contract colectiv de muncã unic la nivelul Cooperaţiei de consum şi se obligã sã respecte în totalitate prevederile acestuia.
(2) Administratorii recunosc libera exercitare a dreptului sindical conform convenţiilor internaţionale, pe care România le-a ratificat, şi legilor naţionale, precum şi libertatea de opinie a fiecãrui salariat.
(3) Prevederile prezentului contract colectiv de muncã se aplicã tuturor unitãţilor din Cooperaţia de consum în care existã sindicate şi sunt afiliate la CONSINCOOP, precum şi tuturor salariaţilor, în unitãţi ale Cooperaţiei de consum, chiar dacã nu sunt afiliaţi la o organizaţie sindicalã, şi chiar dacã unitatea nu are un sindicat, potrivit art. 9 şi <>art. 11 lit. c din Legea nr. 130/1996 , republicatã.
(4) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fãrã discriminãri directe sau indirecte pe bazã de rasã, naţionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, sex, orientare sexualã sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlãturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitãrii drepturilor decurgând din contractele colective de muncã.
ART. 2
(1) Clauzele contractelor de muncã produc efecte dupã cum urmeazã:
a) pentru toţi salariaţii încadraţi în unitãţile Cooperaţiei de consum, inclusiv ale celor din CENTROCOOP, indiferent de forma de organizare;
b) pentru tot personalul încadrat la şcolile Cooperaţiei de consum, dacã în <>Legea nr. 84/1995 şi <>Legea nr. 128/1997 , legi specifice învãţãmântului, nu se prevede altfel:
c) în cazul în care, din diferite motive, pãrţile au încheiat contracte colective de muncã la un nivel inferior înaintea contractelor colective de la un nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de la nivelul superior acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.
ART. 3
(1) Contractul colectiv de muncã are ca scop, în principal, stabilirea drepturilor minime garantate ale salariaţilor şi a obligaţiilor celor douã pãrţi, conform prevederilor legale, la nivelul unitãţilor din Cooperaţia de consum, cu privire la:
CAP:I - Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncã
CAP:II - Timpul de muncã
CAP:III - Sãnãtatea şi securitatea în muncã
CAP:IV - Salarizarea şi alte drepturi bãneşti
CAP:V - Concedii şi zile libere
CAP:VI - Încheierea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncã
CAP:VII - Formarea profesionalã
CAP:VIII - Obligaţii generale ale pãrţilor
CAP:IX - Alte prevederi privind drepturile şi obligaţiile pãrţilor
CAP:X - Dispoziţii finale

CAP. I
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncã

ART. 4
(1) Prezentul contract colectiv de muncã se încheie pe o perioadã de patru ani.
ART. 5
(1) Executarea contractului colectiv de muncã este obligatorie pentru pãrţi.
(2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncã atrage rãspunderea pãrţilor care se fac vinovate de acestea.
(3) Negocierea contractului colectiv de muncã la nivelul societãţilor cooperative, societãţilor comerciale din cooperaţia de consum este obligatorie, cu excepţia cazului în care unitatea cooperatistã are mai puţin de 21 de salariaţi.
(4) Negocierea colectivã are loc în fiecare an dupã cel puţin 12 luni de la data negocierii precedente. Dacã niciuna dintre pãrţi nu denunţã contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte pânã la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
ART. 6
(1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
(2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţã, în scris, celeilalte pãrţi cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data propusã pentru încetarea negocierilor.
(3) Cererea de modificare va fi depusã de cãtre reprezentantul angajatorului la confederaţia de sindicat semnatarã, iar cea a confederaţiei sindicale, la angajatorul semnatar.
(4) Pãrţile convin ca în perioada negocierilor, în cazul denunţãrii contractului, sã nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor şi sã nu declanşeze greve.
(5) Modificãrile aduse contractului colectiv de muncã se comunicã, în scris, pãrţilor şi devin aplicabile de la data înregistrãrii, potrivit legii.
ART. 7
(1) Contractul colectiv de muncã al societãţilor cooperative, precum şi al societãţilor comerciale din Cooperaţia de consum se încheie în formã scrisã, se semneazã de cãtre pãrţi, se depune şi se înregistreazã la direcţiile de muncã, familiei şi protecţiei sociale de pe raza teritorialã unde îşi desfãşoarã activitatea.
(2) Prevederile contractului colectiv de muncã se aplicã de la data înregistrãrii acestuia.
ART. 8
(1) Drepturile salariaţilor prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã nu pot sã reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite prin contractele colective de muncã încheiate la nivelul Cooperaţiei de consum înaintea încheierii contractului colectiv de muncã la nivel naţional.
(2) În situaţia în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncã, intervin reglementãri legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
ART. 9
(1) Suspendarea şi încetarea contractului au loc potrivit prevederilor <>art. 33 din Legea nr. 130/1996 , republicatã.
ART. 10
(1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilã a litigiilor intervenite cu ocazia executãrii, modificãrii, suspendãrii sau încetãrii contractului colectiv de muncã, pãrţile convin sã instituie o comisie paritarã.
(2) Competenţa, organizarea şi funcţionarea comisiei paritare sunt stabilite prin regulament.
(3) Pãrţile se obliga ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncã, sã nu promoveze şi sã nu susţinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncã, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
ART. 11
În cazul în care la nivel de angajator nu existã contract colectiv de muncã, se aplicã contractul colectiv de muncã încheiat la nivelul Cooperaţiei de consum.

CAP. II
Timpul de muncã

ART. 12
Timpul de muncã reprezintã timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncã.
ART. 13
(1) Pentru salariaţii angajaţi cu o normã întreagã durata normalã a timpului de muncã este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe sãptãmânã, corespunzãtor a 5 zile lucrãtoare.
(2) La locurile de muncã unde datoritã specificului unitãţii nu existã posibilitatea încadrãrii în durata normalã a timpului de lucru se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupã caz, în turã, turnus, program fracţionat etc., care se considerã program normal de muncã. Locurile de muncã la care se aplicã aceste forme specifice de organizare se stabilesc prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
(3) În funcţie de specificul unitãţii sau al muncii prestate se poate opta şi pentru o repartizare inegalã a timpului de muncã, cu respectarea duratei normale a timpului de muncã de 40 de ore pe sãptãmânã.
(4) Pentru unele activitãţi, locuri de muncã şi categorii de personal, prevãzute în contractele colective de muncã de la unitãţi sau în regulamentul intern, se pot stabili programe de lucru cu timp parţial, corespunzãtoare unor fracţiuni de normã.
(5) La cerere, în mãsura în care este posibil, salariaţii cu program parţial de lucru vor putea fi încadraţi în program normal dacã existã posturi vacante şi dacã întrunesc condiţiile ocupãrii acestor posturi.
ART. 14
(1) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în locuri de muncã cu condiţii deosebite beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevãzute de lege, şi nu pot efectua ore suplimentare.
(2) Durata de reducere a timpului normal de muncã şi categoriile de personal care vor beneficia de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de muncã la nivelul fiecãrei societãţi cooperative, societãţi comerciale în parte.
ART. 15
(1) Orele de începere şi terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul de ordine interioarã sau alte decizii ale conducerii unitãţii comunicate salariaţilor prin afişare sau în orice altã formã.
(2) În toate cazurile în care se dovedeşte cã este posibil, cei care angajeazã şi sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor vor putea organiza un program flexibil al timpului de muncã şi modalitãţi de aplicare a acestuia.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteazã drepturile prevãzute în contractul colectiv de muncã.
ART. 16
(1) Munca prestatã, la solicitarea angajatorului, peste programul normal de lucru stabilit în unitate, constituie ore suplimentare.
(2) Salariaţii pot fi chemaţi sã presteze muncã suplimentarã cu consimţãmântul lor.
(3) Durata maximã legalã a timpului de muncã, inclusiv orele suplimentare, nu poate depãşi 48 de ore pe sãptãmânã. Prin excepţie, durata timpului de muncã poate fi prelungitã peste 48 de ore pe sãptãmânã, care include şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncã, calculate pe o perioadã de referinţã de trei luni calendaristice, sã nu depãşeascã 48 de ore pe sãptãmânã.
(4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplicã tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
(5) Pentru prevenirea sau înlãturarea efectelor unor calamitãţi naturale ori ale altor cazuri de forţã majorã, salariaţii au obligaţia de a presta munca suplimentarã cerutã de angajator.
ART. 17
(1) Munca suplimentarã se compenseazã în ore libere plãtite în urmãtoarele 30 de zile dupã efectuarea acesteia.
(2) În aceste condiţii, salariatul beneficiazã de salariul corespunzãtor pentru orele prestate peste timpul normal de lucru.
ART. 18
(1) Munca prestatã în intervalul dintre orele 22 şi 5, cu posibilitatea abaterii cu o orã în plus sau în minus faţã de aceste limite, este consideratã muncã de noapte prestatã.
(2) Pentru persoanele al cãror program de lucru se desfãşoarã pe timpul nopţii, durata timpului de muncã este mai micã cu o orã decât durata timpului zilei, fãrã diminuarea salariului de bazã şi a vechimii în muncã.
(3) Prevederile alin. 2 nu se aplicã salariaţilor care lucreazã în locuri de muncã cu condiţii deosebite, unde durata timpului de muncã este mai micã de 8 ore.
ART. 19
(1) Salariaţii care efectueazã cel puţin 3 ore de muncã pe noapte beneficiazã fie de un program de lucru redus cu o orã faţã de durata normalã a zilei de muncã fãrã ca aceasta sã ducã la scãderea salariului de bazã, fie de un spor la salariu de minimum 25% din salariul de bazã pentru fiecare orã de muncã de noapte prestatã.
ART. 20
(1) Salariaţii care renunţã la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, pânã la vârsta de trei ani, beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fãrã sã le fie afectate salariul de bazã şi vechimea în muncã. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de începere a programului de lucru, dacã activitatea unitãţii permite. În caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar cuveni acesteia pentru creşterea copilului pânã la vârsta de 2 ani, şi, în cazul copilului cu handicap, pânã la împlinirea vârstei de trei ani, se vor acorda, la cerere, tatãlui salariat al unitãţii, dacã acesta are copilul în îngrijirea sa.
(2) Femeile care au în îngrijire copii în vârstã de pânã la 6 ani pot lucra cu 1/2 normã, dacã nu beneficiazã de creşe sau cãmine, fãrã sã li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condiţii se considerã, la calculul vechimii în muncã, timp lucrat cu o normã întreagã.
(3) La cererea întemeiatã a salariatelor gravide, angajatorul va permite efectuarea de controale medicale în timpul programului de lucru, conform recomandãrilor medicului care urmãreşte evoluţia sarcinii, fãrã a le fi afectate drepturile salariale.
(4) Salariata în cauzã este obligatã sã prezinte adeverinţã medicalã privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit.
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alineatelor precedente se stabileşte prin contractele colective de muncã la nivel de unitate.
ART. 21
(1) În fiecare sãptãmânã salariatul are dreptul, de regulã, la 2 zile consecutive de repaus sãptãmânal, de regulã sâmbãta şi duminica.
(2) În cazul în care activitatea de la locul de muncã în zilele de repaus nu poate fi întreruptã, acestea se vor acorda în alte zile ale sãptãmânii sau cumulat pe o perioadã mai mare, potrivit contractului colectiv de muncã la nivel de unitate.
ART. 22
(1) În durata normalã a timpului de muncã nu intrã timpii consumaţi cu echiparea - dezechiparea la începutul şi sfârşitul programului.

CAP. III
Sãnãtatea şi securitatea în muncã

ART. 23
(1) Pãrţile se obligã sã depunã toate eforturile necesare pentru ameliorarea permanentã a condiţiilor de muncã, în vederea protejãrii vieţii şi sãnãtãţii salariaţilor.
(2) În scopul realizãrii obiectivelor prevãzute la alineatul precedent, pãrţile contractante vor asigura includerea în contractele colective de muncã a mãsurilor prevãzute de <>Legea nr. 319/2006 .
(3) La stabilirea mãsurilor vizând condiţiile de muncã, pãrţile implicate vor ţine seama de urmãtoarele:
a) mãsurile incluse în contractul colectiv de muncã sã fie asigurate cel puţin la condiţiile de muncã minimale la nivelul parametrilor prevãzuţi în norme; dacã acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru realizarea, pânã la asigurarea parametrilor minimali, salariaţii beneficiind de compensãri bãneşti sau de altã naturã;
b) mãsurile privind ameliorarea condiţiilor de muncã vor fi stabilite împreunã cu reprezentanţii sindicali/reprezentanţii salariaţilor, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncã sau la regulamentul intern, dupã caz.
ART. 24
(1) Organizarea activitãţii prin stabilirea unei structuri organizatorice raţionale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncã cu precizarea atribuţiilor şi rãspunderilor lor, precum şi exercitarea controlului asupra modului îndeplinirii obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi sunt atribute de competenţã exclusivã a celor care angajeazã.
ART. 25
(1) Conducerea administrativã va asigura organizarea raţionalã a muncii pentru fiecare loc de muncã. Pe aceastã bazã se stabilesc sarcini şi rãspunderi sub forma de norme de munca în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau ale altor activitãţi. Acestea pot fi, ca formã de exprimare: norme de timp; norme de producţie; norme de personal; norme de deservire, şi vor fi însoţite de descrierea sferei de atribuţii, a zonei de deservire, menite sã asigure utilizarea integralã şi eficientã a timpului de lucru.
(2) Normele de muncã se elaboreazã de cãtre angajator, în cazul în care nu existã normative în vigoare, iar aplicarea acestora se va face cu acordul sindicatului sau al reprezentantului salariaţilor, dupã caz, acestea trebuind sã asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi o tensiune nervoasã care sã nu conducã la oboseala excesivã a salariaţilor.
ART. 26
(1) Normarea muncii se referã la toate categoriile de salariaţi, muncitori, tehnicieni, ingineri, economişti, cadre de altã specialitate şi lucrãtori din activitatea administrativã, atât pentru cei salarizaţi în acord, cât şi pentru cei salarizaţi în regie.
(2) Normele de muncã se bazeazã pe tehnicile normãrii muncii, care se aflã în permanentã concordanţã cu schimbãrile ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnicã a muncii. Normele de muncã se elaboreazã de angajator cu acordul organizaţiilor sindicale din unitãţile respective.
(3) În toate situaţiile în care normele de muncã nu asigurã un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivã sau, dupã caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerutã atât de administraţie cât şi de sindicate sau de reprezentanţii salariaţilor, dupã caz.
(4) În caz de divergenţã în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncã, se va recurge la o expertizã tehnicã stabilitã de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele pãrţi.
(5) Reexaminarea normelor de muncã nu va putea conduce la diminuarea salariului de bazã negociat.
(6) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncã vor fi suportate de societãţile cooperative, societãţile comerciale din Cooperaţia de consum, dupã caz, pentru prima solicitare a sindicatelor sau a reprezentanţilor salariaţilor.
ART. 27
(1) Angajatorul are obligaţia sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã, iar salariaţii sã realizeze norma de muncã sau, dupã caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.
ART. 28
(1) Locurile de muncã se clasificã în locuri de muncã normale şi locuri de muncã cu condiţii deosebite sau speciale.
(2) Locurile de muncã cu condiţii deosebite sunt cele grele, periculoase, nocive sau penibile stabilite prin reglementãrile legale, prin contractele colective de muncã la nivel de unitate, societate cooperativã, societate comercialã.
(3) Salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite de muncã vor fi supuşi obligatoriu unui examen medical, cel puţin o datã pe an. Aceastã examinare se stabileşte prin C.C.M. la nivel de unitate. Refuzul salariatului de a fi examinat constituie abatere disciplinarã.
ART. 29
(1) În cazul în care condiţiile de muncã se normalizeazã, salariaţii care au beneficiat de drepturile acordate vor mai beneficia încã douã luni de spor pentru nocivitate şi alimentaţie de protecţie a organismului, pentru refacerea capacitãţii de muncã.
(2) De drepturile prevãzute la alin. (1) beneficiazã şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile alin. (1) dacã îşi schimbã locul de muncã din motive ce nu le sunt imputabile şi dacã drepturile de aceeaşi naturã la noul loc de muncã sunt mai mici.
ART. 30
(1) În toate cazurile în care condiţiile de muncã s-au înrãutãţit, determinând reclasificarea locurilor de muncã, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificãri, începând cu data constatãrii condiţiilor de muncã, indiferent de momentul reclasificãrii de cãtre organele competente.
ART. 31
(1) În vederea menţinerii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de muncã, angajatorul va lua urmãtoarele mãsuri de amenajare ergonomicã a locurilor de muncã:
a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperaturã, aerisire, umiditate)
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncã (vestiare, bãi, grupuri sanitare, locuri de fumat)
(2) Mãsurile concrete, în sensul alin. (1) se stabilesc în contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
(3) Salariaţii sunt obligaţi sã pãstreze în bune condiţii amenajãrile efectuate de angajator, sã nu le deterioreze şi sã nu le descompleteze ori sã sustragã componente ale acestora.
ART. 32
(1) Nici o mãsurã de protecţia muncii nu este eficientã dacã nu este cunoscutã, însuşitã şi aplicatã de salariaţi.
(2) Angajatorul va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesionalã a salariaţilor cu privire la normele de protecţia muncii. Prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate vor fi prevãzute mãsuri specifice, referitoare la periodicitatea controalelor, metodologia de control, în conformitate cu reglementãrile elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu norme proprii. Timpul aferent acestor activitãţi, inclusiv orele de instructaj, se includ în timpul de muncã şi este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncã şi a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sãu loc de muncã şi la normele de protecţia muncii pe care este obligat sã le cunoascã, sã le respecte în procesul de muncã.
ART. 33
(1) Echipamentul individual de protecţia muncii se acordã obligatoriu şi gratuit salariaţilor de cãtre angajator potrivit normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţia muncii, elaborat de M.M.F.P.S.
(2) În cazul degradãrii echipamentului individual de protecţia muncii, respectiv al pierderii calitãţilor de protecţie, care nu se datoreazã modului de exploatare şi întreţinere de cãtre salariat, se acordã obligatoriu un nou echipament.
(3) Degradarea sau pierderea echipamentului individual de protecţie a muncii înainte de termenul de utilizare prevãzut, din vina purtãtorului, atrage rãspunderea materialã a acestuia pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii.
ART. 34
(1) Echipamentul individual de lucru se acordã de cãtre angajator unui salariat în vederea utilizãrii în procesul de muncã, pentru a proteja îmbrãcãmintea şi încãlţãmintea.
(2) Condiţiile de acordare a echipamentului de lucru se negociazã prin contractele colective de muncã la nivel de unitate sau prin contractele individuale de muncã.
(3) Cheltuielile necesare achiziţionãrii echipamentului individual de lucru sunt suportate în proporţie de 50 % de cãtre angajator, din costurile de producţie sau din sumele prevãzute cu aceastã destinaţie în buget, iar diferenţa se suportã de cãtre angajat.
ART. 35
(1) Angajatorul va asigura un regim de protecţie specialã a muncii femeilor şi tinerilor în vârstã de pânã la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii.
(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale salariaţilor, reglementate de legislaţia muncii, pot fi stabilite prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
ART. 36
(1) Angajatorul nu va refuza angajarea sau, dupã caz, menţinerea în muncã a persoanelor handicapate în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.
(2) Organizaţiile sindicale sau reprezentanţii salariaţilor vor sprijini angajarea şi menţinerea în muncã a persoanelor cu handicap în condiţiile alin. (1).

CAP. IV
Salarizarea şi alte drepturi bãneşti

ART. 37
(1) Salariul reprezintã contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncã.
(2) Pentru munca prestatã, în condiţiile prevãzute în contractul individual de muncã, fiecare angajat are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului individual de muncã.
(3) La stabilirea salariului este interzisã discriminarea pe criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenţã naţionalã, rasã, culoare, etnie, religie, opţiune politicã, origine socialã, handicap, situaţie sau responsabilitate familialã, apartenenţã ori activitate sindicalã.
(4) Salariul se compune din salariul de bazã, indemnizaţii, sporuri, precum şi alte adaosuri.
(5) Salariul de bazã se stabileşte pentru fiecare salariat în parte, în raport cu calificarea, complexitatea lucrãrilor ce revin postului în care este încadrat, cu pregãtirea şi competenţa profesionalã, precum şi aportului adus la realizarea programului.
ART. 38
(1) Începând cu 1 ianuarie 2009, salariul de bazã minim brut garantat în platã se stabileşte la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie în anul 2009, reprezentând 3,529 lei/orã.
(2) Societãţile cooperative, societãţile comerciale din cooperaţia de consum vor negocia la nivelul unui salariu minim brut pentru un program complet de lucru de 170 de ore sau pentru un program fracţiuni de normã, dupã caz. Nivelul acestuia se va negocia pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli al unitãţii respective, dar nu sub salariul minim brut pe economie, corespunzãtor unei norme întregi sau fracţiuni de normã.
ART. 39
(1) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua mãsurile necesare pentru asigurarea confidenţialitãţii.
(2) În scopul promovãrii intereselor şi apãrãrii drepturilor salariaţilor, confidenţialitatea salariilor nu poate fi opusã sindicatelor sau, dupã caz, reprezentanţilor salariaţilor, în strictã legãturã cu interesele acestora şi în relaţia lor directã cu angajatorul.
ART. 40
(1) Salariul se plãteşte în bani cel puţin o datã pe lunã, la data stabilitã în contractul individual de muncã aplicabil.
(2) Plata salariului se poate efectua şi prin virament într-un cont bancar.
(3) Întârzierea nejustificatã a plãţii salariului sau neplata acestuia pot determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.
ART. 41
(1) Salariul se plãteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.
(2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pânã la data decesului sunt plãtite, în ordine, soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau pãrinţilor acestuia.
(3) Dacã nu existã nici una dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plãtite altor moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
ART. 42
(1) Nici o reţinere din salariu nu poate fi operatã, în afara cazurilor şi condiţiilor prevãzute de lege.
(2) Excepţie fac cazurile în care angajatul recunoaşte cuantumul daunei produse prin semnarea unui angajament de platã.
(3) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacã datoria salariatului este scadentã, lichidã şi exigibilã şi a fost constatatã ca atare printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã.
(4) În cazul pluralitãţii de creditori ai salariatului, va fi respectatã urmãtoarea ordine:
a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei;
b) contribuţiile şi impozitele datorate cãtre stat;
c) daunele cauzate proprietãţii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.
(5) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depãşi în fiecare lunã jumãtate din salariul net.
ART. 43
(1) Formele de organizare şi salarizare a muncii ce se pot aplica sunt urmãtoarele:
a) în regie sau dupã timp;
b) în acord;
c) pe bazã de tarif sau cotã procentualã la veniturile realizate,
d) alte forme specifice prevãzute de reglementãri interne.
(2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una dintre urmãtoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect;
Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(3) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce urmeazã sã se aplice fiecãrei activitãţi se stabilesc prin contractele colective de muncã la nivel de unitate, aprobate de consiliul de administraţie, în condiţiile legii.
ART. 44
(1) Coeficienţii minimi de ierarhizare de la alin. (2) punctele A, B, C şi D de mai jos se aplicã la salariul minim brut negociat pe unitate.
(2) Coeficienţii de ierarhizare pe categorii de salarizare sunt:


Categoria de salariaţi Coeficienţi minimi

A) Muncitori
1. muncitori necalificaţi 1
2. calificaţi 1,2
B) Personal administrativ încadrat în funcţii
pentru care condiţia de pregãtire este:
1. licealã 1,2
2. postlicealã 1,25;
C) Personal de specialitate încadrat pe funcţii
pentru care condiţia de pregãtire este:
1. şcoala de maiştri 1,3;
2. studii superioare de scurtã duratã 1,5;
D) Personal încadrat pe funcţii pentru care
condiţia de pregãtire este cea de studii superioare 2.ART. 45
(1) Pãrţile contractante sunt de acord ca în perioada urmãtoare sã acţioneze pentru includerea unor sporuri în salariul de bazã, care sã reprezinte retribuţia pentru munca prestatã şi condiţiile de la locul de muncã, astfel încât salariul de bazã sã aibã pondere majoritarã în salariu.
(2) Sporurile ce se acordã în condiţiile prezentului contract sunt:
a) pentru condiţii deosebite de muncã (grele, periculoase, nocive sau penibile) se acordã un spor de pânã la 10 % din salariul de bazã.
b) pentru orele suplimentare şi pentru orele lucrate în zilele libere şi în sãrbãtori legale ce nu au fost compensate corespunzãtor cu ore libere plãtite se acordã un spor de 100 % din salariul de bazã.
c) pentru vechimea în muncã se acordã sporuri la salariul de bazã în cote procentuale, pe tranşe de vechime:
Tranşe de vechime Cote la salariul realizat
Pânã la 3 ani -
Între 3 ani şi 5 ani 5%
Între 5 ani şi 10 ani 10%
Între 10 ani şi 15 ani 15%
Între 15 ani şi 20 ani 20%
Peste 20 ani 25%
(3) Sporuri acordate pentru lucrul în timpul nopţii şi pentru exercitarea altei funcţii:
a) pentru lucrul în timpul nopţii se acordã un spor de 25% la salariul de bazã;
b) pentru exercitarea şi a altei funcţii se poate acorda un spor de pânã la 50% din salariul de bazã al funcţiei înlocuite. Aplicarea acestei prevederi se va stabili prin negocieri la contractul individual de muncã pe salariat.
(4) Sporurile prevãzute mai sus se acordã numai la locurile de muncã unde acestea nu au fost cuprinse în salariul de bazã.
(5) Prin contractele colective de muncã la nivelul societãţilor cooperative, societãţilor comerciale din Cooperaţia de consum se pot acorda sporuri de fidelitate pentru salariaţi care au o vechime în muncã neîntreruptã mai mare de 5 ani în unitãţile Cooperaţiei de consum.
(6) Sporul de fidelitate se va putea negocia în cuantum de pânã la 20% din salariul negociat cu fiecare salariat îndreptãţit. Acest spor se va acorda pe tranşe de vechime a activitãţii desfãşurate în Cooperaţia de consum.
(7) Persoanele care au cauzat prejudicii în cadrul unitãţilor unde şi-au desfãşurat activitatea nu pot primi astfel de sporuri.
(8) Stabilirea şi acordarea cuantumului sporului de fidelitate pe tranşe de vechime se va face în limitele prevãzute de cãtre fiecare societate cooperativã, societate comercialã din cooperaţia de consum, în funcţie de resursele financiare.
ART. 46
(1) Adaosurile la salariul de bazã, ce pot fi acordate de angajatori în funcţie de posibilitãţi, sunt:
a) adaosul de acord
b) premii acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de minimum 1,5% din fondul de salarii realizat lunar şi cumulat
c) cota-parte din profit ce se repartizeazã salariaţilor, care este de pânã la 10% în cazul societãţilor cooperative, societãţi comerciale din Cooperaţia de consum, cu condiţia aprobãrii în adunarea generalã competentã sã distribuie profitul;
d) tichete de masã acordate conform prevederilor legale;
e) tichete de creşã;
f) tichete de vacanţã;
g) acordarea de premii sau stimulente fiecãrui salariat cu prilejul sfintelor sãrbãtori de Crãciun şi de Paşti şi de Ziua Cooperaţiei, iar nivelul premiilor sau stimulentelor aferente se va stabili în funcţie de resursele financiare ale fiecãrei unitãţi.
(2) Condiţiile de diferenţiere, diminuare şi anulare a participãrii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada la care se acordã nu poate fi mai mari de un an. Aceste condiţii se stabilesc la nivelul de unitate.
ART. 47
(1) Angajatorul va asigura condiţiile necesare realizãrii sarcinilor ce îi revin fiecãrui salariat, în cadrul programului zilnic de muncã stabilit.
(2) În cazurile excepţionale când din motive tehnice sau alte motive activitatea a fost întreruptã, salariaţii vor primi 75% din salariul de bazã individual avut, cu condiţia ca încetarea lucrului sã nu se fi produs din vina lor şi dacã în tot acest timp au rãmas la dispoziţia unitãţii. Prin negocieri la nivelul unitãţii se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a rãmâne la dispoziţia unitãţii prin prezenţa în incinta unitãţii în aşteptarea reluãrii activitãţii sau rãmânerea la domiciliu, de unde pot fi convocaţi de unitate.
(3) În cazurile prevãzute în alin. (2), salariaţii beneficiazã şi de celelalte drepturi prevãzute de lege pentru astfel de situaţii.
ART. 48
(1) Majorarea salariilor se face în baza rezultatelor obţinute de societãţile cooperative, societãţile comerciale din cadrul Cooperaţiei de consum stabilite de Consiliul de Administraţie al fiecãrei unitãţi. Aplicarea acestora se va face în funcţie de prevederile legale.
(2) Ca urmare a majorãrii, angajatorul va recalcula tarifele sau cotele de manoperã pe unitatea de produs sau unitatea valoricã, corespunzãtor formelor de organizare a muncii şi de salarizare aplicate în unitate.
ART. 49
(1) Salariaţii unitãţilor trimişi în delegaţie în ţarã vor beneficia de urmãtoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport şi a costurilor cazãrii se face în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncã la nivel de unitate
b) nivelul diurnei de deplasare este cel stabilit în contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
ART. 50
(1) Toate drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror obligaţii bãneşti ale unitãţii.
(2) În caz de faliment sau lichidare judiciarã salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, urmând sã fie plãtite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.
ART. 51
(1) Angajatorul va ţine evidenţa în care sã se menţioneze activitatea desfãşuratã în baza contractului individual de muncã şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea.
ART. 52
(1) Salariaţii care se pensioneazã pentru limitã de vârstã, pensionare anticipatã, pensionare anticipatã parţial sau pensionare pentru invaliditate primesc o indemnizaţie egalã cu cel puţin douã salarii de bazã avute în luna pensionãrii.
ART. 53
(1) În afarã de ajutoarele prevãzute de lege, la care au dreptul, salariaţii vor beneficia din fondurile proprii ale angajatorului şi de urmãtoarele ajutoare:
a) în cazul decesului salariatului, se va acorda un ajutor familiei de douã salarii medii lunare pe unitate;
b) dacã decesul a survenit din cauza unui accident de muncã sau al unei boli profesionale în legãturã cu munca, se va acorda un ajutor familiei de cel puţin trei salarii de bazã; diferenţa de douã salarii se va plãti dupã stabilirea cauzei decesului, în conformitate cu prevederile legii;
c) un salariu mediu pe unitate, plãtit mamei, pentru naşterea fiecãrui copil; dacã mama nu este salariatã, soţul acesteia beneficiazã de plata unui salariu mediu pe unitate;
d) un salariu mediu pe unitate plãtit de unitate la decesul soţului sau a soţiei ori la decesul unei rude gradul I aflate în întreţinerea salariatului.

CAP. V
Concedii şi zile libere

ART. 54
(1) În fiecare sãptãmânã salariatul are dreptul, de regulã, la 2 zile consecutive de repaus sãptãmânal. Repaosul sãptãmânal se acordã, de regulã, sâmbãta şi duminica.
(2) În cazul în care activitatea de la locul de muncã în zilele de repaus nu poate fi întreruptã, acestea se vor acorda, în alte zile ale sãptãmânii sau cumulat pe o perioadã mai mare, potrivit contractului colectiv de muncã la nivel de unitate.
ART. 55
(1) Sunt considerate zile nelucrãtoare, zilele de repaus sãptãmânal, zilele de sãrbãtori legale şi religioase, dupã cum urmeazã:
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 Mai;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 1 Decembrie;
- prima şi a doua zi de Crãciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele trei sãrbãtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de cãtre angajator.
ART. 56
(1) Repaosul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute, timp ce se include în programul de lucru.
ART. 57
(1) Durata minimã a concediului de odihnã anual este de 21 de zile lucrãtoare.
(2) Durata concediului de odihnã anual pentru salariaţii cu contract individual de muncã cu timp parţial se acordã proporţional cu timpul efectiv lucrat.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. 1:
a) salariaţii cu vârstã sub 18 ani, care au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu plãtit de 24 de zile lucrãtoare;
b) salariaţii nou-angajaţi, care pentru primul an de activitate înscris în cartea de muncã au dreptul la un concediu de odihnã plãtit cu o duratã minimã de 20 zile lucrãtoare;
c) cuantumul zilelor de concediu de odihnã se va acorda în funcţie de vechimea în muncã, dupã cum urmeazã:
Tranşa de vechime Numãr zile lucrãtoare aferente
concediului de odihnã
1) pânã la 14 ani 21
2) între 14-17 ani 22
3) între 17-20 ani 24
4) peste 20 ani 27
ART. 58
Concediul de odihnã anual va putea fi fracţionat la solicitarea salariatului astfel:
- una din fracţiuni va trebui sã fie de cel puţin 15 zile lucrãtoare;
- cealaltã parte va trebui acordatã şi luatã pânã la sfârşitul anului în curs.
ART. 59
(1) Pe durata concediului de odihnã salariaţii vor primi o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai micã decât salariul de bazã, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivã.
(2) Indemnizaţia de concediu de odihnã reprezintã media zilnicã a drepturilor salariale prevãzute mai sus din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicatã cu numãrul de zile de concediu.
(3) În raport cu posibilitãţile economico-financiare ale unitãţii, pe lângã indemnizaţia de concediu poate sã se plãteascã şi o primã de vacanţã.
(4) Indemnizaţia de concediu şi, dupã caz, prima de vacanţã, se plãtesc înainte de plecarea în concediu cu cel puţin 5 zile lucrãtoare.
ART. 60
(1) Programarea concediului de odihnã se va face la sfârşitul anului în curs pentru anul urmãtor, sau în trimestrul 1 al anului urmãtor.
(2) Programarea concediilor de odihnã se va aproba de cãtre conducerea unitãţii.
(3) Programarea concediilor de odihnã va putea fi modificatã în urmãtoarele cazuri:
a) salariatul se aflã în concediu medical;
b) salariata solicitã concediul de odihnã înainte sau în continuarea concediului de maternitate;
c) în afara concediului legal plãtit pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap pânã la împlinirea vârstei de trei ani, salariata mamã poate beneficia de încã un an concediu fãrã platã;
d) salariatul este chemat sã îndeplineascã îndatoriri publice;
e) salariatul este chemat sã satisfacã obligaţii militare;
f) salariatul urmeazã sau trebuie sã urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare în ţarã sau strãinãtate;
g) salariatul are o recomandare medicalã pentru a urma un tratament într-o staţiune balneo-climatericã, caz în care data începerii concediului de odihnã va fi cea indicatã în recomandarea medicalã;
h) salariata se aflã în concediu plãtit pentru îngrijirea copilului în vârstã pânã la 1 an;
i) programarea concediului de odihnã poate fi modificatã şi de conducerea unitãţii, dacã interesele acesteia o cer, cu acceptul salariatului;
j) compensarea în bani a concediului de odihnã neefectuat din anul anterior se acordã salariaţilor în cazurile când înceteazã raporturile de muncã cu angajatorul.
ART. 61
(1) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii deosebite de muncã au dreptul la concedii de odihnã suplimentare, prevãzute în contractele colective de muncã la nivel de unitate, dar nu mai puţin de trei zile pe an.
ART. 62
Prin contractele colective de muncã, la nivel de unitate se vor stabili criterii pe baza cãrora salariaţii sã beneficieze de concedii de odihnã suplimentare mai mari.
ART. 63
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau alte situaţii, conform tabelului de mai jos:


Denumirea situaţiei Numãr zile libere acordate

A. Cãsãtoria salariatului 5 zile
B. Naşterea unui copil 5 zile, plus 10 zile dacã
tatãl a urmat un curs de
puericulturã, potrivit
dispoziţiilor art. 61
alin. 1 din contractul
colectiv de muncã
unic la nivel naţional

C. Cãsãtoria unui copil 3 zile
D. Decesul soţiei, soţului,
copilului, pãrinţilor,
socrilor, fraţilor, surorilor,
bunicilor 4 zile
E. Donarea de sânge conform legii
F. Schimbarea locului de muncã
în cadrul aceleiaşi unitãţi,
cu mutarea domiciliului
în altã localitate 5 zile(2) Salariaţii au dreptul la 30 de zile de concediu fãrã platã, acordat o singurã datã, pentru pregãtirea şi susţinerea lucrãrii de diplomã în învãţãmântul seral şi fãrã frecvenţã.
(3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fãrã platã.
ART. 64
(1) În afara concediului legal plãtit pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, pânã la împlinirea vârstei de trei ani, salariata mamã poate beneficia de încã un an concediu fãrã platã.
(2) Pe perioada în care salariata se aflã în concediu prevãzut la alin. (1) nu i se va putea desface contractul de muncã, iar în postul acesteia nu va putea fi angajatã altã persoanã, decât cu contract de muncã pe duratã determinatã.
ART. 65
(1) La nivelul unitãţii, din fondul pentru acţiuni sociale constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament şi odihnã recuperatorie în staţiunile balneo-climaterice, în care este inclus şi transportul pe calea feratã, bilet clasa a II-a.
(2) În limita acestor fonduri, unitatea va suporta cota-parte din costul biletelor pentru salariaţi şi membrii lor de familie în raport cu salariul de bazã şi în funcţie de sezon, potrivit criteriilor stabilite, cu condiţia ca biletele sã fie procurate prin intermediul organizaţiei de sindicat şi sã prevadã efectuarea sejurului într-o unitate aparţinând sistemului cooperatist.
(3) Pentru alte situaţii decât cele prevãzute în alin. (2) unitatea va suporta cheltuielile pentru bilete în urmãtoarele situaţii:
a) biletele au fost epuizate;
b) salariatul estre nevoit sã meargã la tratament în altã staţiune, la recomandarea medicului.
ART. 66
(1) Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiune pentru tratarea unor boli profesionale se suportã integral de unitatea în cauzã, inclusiv costul transportului pe calea feratã clasa a II-a sau pe transport auto în comun.
ART. 67
(1) În cazul în care salariata se aflã în concediu de maternitate, unitatea va compensa pe o anumitã perioadã diferenţa dintre salariul de bazã individual avut şi indemnizaţia legalã la care are dreptul;
(2) Perioada pe durata cãreia se acordã compensarea va fi stabilitã prin contractele colective de muncã la nivel de unitate, dar nu mai puţin de 6 sãptãmâni.
ART. 68
(1) În cazul de deces al mamei, tatãl copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul fãrã platã neutilizat de mamã pânã la data decesului acesteia, cu drepturile prevãzute la art. 64.
ART. 69
(1) Salariata aflatã în concediu pentru lehuzie, pentru îngrijirea şi pentru creşterea copilului, acordate legal, la reluarea activitãţii (dupã expirarea perioadei legale de concediu) va fi repusã în funcţia (meseria) avutã anterior. De asemenea, va beneficia de salarii echivalente cu ale celor încadraţi în funcţii (meserii) similare.

CAP. VI
Încheierea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncã

ART. 70
(1) Contractul individual de muncã este contractul în temeiul cãruia o persoanã fizicã, denumitã salariat, se obligã sã presteze muncã, pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoana fizicã sau juridicã, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
(2) Clauzele contractului individual de muncã nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative.
(3) Contractul individual de muncã se încheie în baza consimţãmântului pãrţilor, în formã scrisã, în limba românã. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncã în forma scrisã revine angajatorului.
a) Anterior încheierii sau modificãrii contractului individual de muncã angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectatã în vederea angajãrii ori, dupã caz, salariatul, despre urmãtoarele elemente: funcţia, ocupaţia conform specificaţiei din COR sau din alte acte normative şi atribuţiile postului, durata perioadei de probã, dupã caz, pe care intenţioneazã sã le înscrie în contract sau sã le modifice.
(4) În situaţia în care contractul individual de muncã nu a fost încheiat în formã scrisã, se prezumã cã a fost încheiat pe o duratã nedeterminatã, iar pãrţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probã.
(5) Munca prestatã în temeiul unui contract individual de muncã îi conferã salariatului vechime în muncã.
ART. 71
(1) Încheierea contractului individual de muncã se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetãţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale. La angajarea în muncã se vor depune, odatã cu cererea, şi actele solicitate prin reglementãrile legale.
(2) Administraţia se obligã sã aducã la cunoştinţã salariaţilor posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a acestora conform legii.
(3) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacã un salariat şi o persoanã din afara unitãţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului;
(4) Prevederile alin. 1 şi 2 se aplicã şi pentru salariaţii Şcolilor de cooperaţie şi Centrocoop.
ART. 72
(1) În situaţia în care angajatorul nu îşi executã obligaţiile de informare prevãzute la art. 17 (2) şi 18 din Codul muncii, salariatul este în drept sã sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecãtoreascã competentã şi sã solicite despãgubiri corespunzãtoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutãrii de cãtre angajator a obligaţiilor.
(2) La negocierea încheierii sau modificãrii contractului individual de muncã oricare dintre pãrţi poate fi asistatã de cãtre terţi, conform propriei opţiuni, cu respectarea confidenţialitãţii, în urmãtoarele clauze specifice, fãrã ca enumerarea lor sã fie limitativã:
a) clauze cu privire la formarea profesionalã;
b) clauza de neconcurenţã;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidenţialitate.
ART. 73
(1) La încheierea contractului individual de muncã sau pe parcursul executãrii acestuia, pãrţile pot negocia şi cuprinde în contract o clauzã de neconcurenţã prin care salariatul sã fie obligat ca dupã încetarea contractului sã nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se aflã în concurenţã cu cea prestatã la angajatorul sãu, în schimbul unei indemnizaţii lunare de neconcurenţã pe care angajatorul se obligã sã o plãteascã pe toatã perioada de neconcurenţã.
(2) Clauza de neconcurenţã produce efecte numai dacã în cuprinsul contractului individual de muncã sunte prevãzute în mod concret activitãţile ce sunt interzise salariatului la data încetãrii contractului, cuantumul indemnizaţiei lunare de neconcurenţã, perioada pentru care produce efecte clauza de neconcurenţã, terţii în favoarea cãrora se interzice prestarea activitãţii precum şi aria geograficã unde salariatul poate fi în realã concurenţã cu angajatorul.
(3) Indemnizaţia datoratã salariatului nu are naturã salarialã, se negociazã şi este de cel puţin 50% din media veniturilor salariale brute din ultimele 6 luni anterior datei încetãrii contractului individual de muncã. Indemnizaţia trebuie plãtitã întocmai şi la timp.
(4) Clauza de neconcurenţã produce efecte pentru o perioadã de maximum 2 ani de la data încetãrii contractului individual de muncã.
(5) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile în cazurile în care încetarea contractului individual de muncã s-a produs de drept, cu excepţia cazurilor prevãzute la <>art. 56 lit. d), f), g), h) şi j) din Legea nr. 53/2003 , ori a intervenit din iniţiativa angajatorului.
ART. 74
(1) Prin clauza de mobilitate pãrţile, în contractul individual de muncã, stabilesc cã, în specificul muncii, executarea obligaţiilor de serviciu de cãtre salariat nu se realizeazã într-un loc stabil de muncã. În acest caz salariatul beneficiazã de prestaţii suplimentare, în bani sau în naturã.
ART. 75
(1) Prin clauza de confidenţialitate pãrţile convin ca, pe toatã durata contractului individual de muncã şi dupã încetarea acestuia, sã nu transmitã date sau informaţii de care au luat cunoştinţã în timpul executãrii contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncã la nivel de unitate sau în contractele individuale de muncã.
(2) Nerespectarea acestei clauze de cãtre oricare dintre pãrţi atrage obligarea celui în culpã la plata de daune-interese.
ART. 76
(1) Contractul individual de muncã se încheie pe duratã nedeterminatã. Dacã salariatul solicitã asistenţã din partea sindicatului, aceasta i se poate acorda.
(2) Contractul individual de muncã se poate încheia şi pe duratã determinatã în cazurile şi în condiţiile prevãzute de lege.
(3) Contractul individual de muncã va cuprinde cel puţin clauzele prevãzute în anexa nr. 2 la contractul colectiv de muncã unic la nivel naţional.
(4) Contractul individual de muncã se încheie, în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeazã.
(5) În cazuri excepţionale, în activitãţi permanente, angajatorul poate încheia contracte individuale de muncã cu fracţiuni de normã, cu drepturi şi obligaţii prevãzute de Codul muncii.
ART. 77
(1) Contractul individual de muncã poate fi modificat numai prin acordul pãrţilor.
(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilateralã a contractului individual de muncã este posibilã numai în cazurile şi în condiţiile prevãzute de Codul muncii.
(3) Modificarea contractului individual de muncã se referã la oricare dintre urmãtoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de muncã;
e) salariul;
f) timpul de muncã şi timpul de odihnã.
ART. 78
(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de cãtre angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncã decât cel prevãzut în contractul individual de muncã.
(2) Pe durata delegãrii, respectiv a detaşãrii, salariatul îşi pãstreazã funcţia şi toate celelalte drepturi prevãzute în contractul individual de muncã.
ART. 79
(1) Delegarea reprezintã exercitarea temporarã, din dispoziţia angajatorului, de cãtre salariat, a unor lucrãri sau sarcini corespunzãtoare atribuţiilor de serviciu în afara locului sãu de muncã.
ART. 80
(1) Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporarã a locului de muncã, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executãrii unor lucrãri în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţãmântul scris al salariatului.
ART. 81
(1) Detaşarea poate fi dispusã pe o perioadã de cel mult un an.
(2) În mod excepţional, perioada detaşãrii poate fi prelungitã pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor pãrţi, din 6 în 6 luni.
(3) Salariatul poate refuza detaşarea dispusã de angajatorul sãu numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice.
(4) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevãzute de lege sau de contractul colectiv de muncã aplicabil.
ART. 82
(1) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordã de angajatorul care a dispus detaşarea.
ART. 83
(1) Suspendarea contractului individual de muncã poate interveni de drept, prin acordul pãrţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre pãrţi.
(2) Suspendarea contractului individual de muncã are ca efect suspendarea prestãrii muncii de cãtre salariat şi a plãţii drepturilor de naturã salarialã de cãtre angajator.
(3) Pe durata suspendãrii pot continua sã existe alte drepturi şi obligaţii decât cele prevãzute la alin. 2, dacã prin contractele individuale de muncã sau regulamentele interne nu se prevede altfel.
(4) În cazul suspendãrii contractului individual de muncã din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendãrii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultã din calitatea sa de salariat.
(5) Contractul individual de muncã poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, precum şi în condiţiile stabilite de regulamentul intern.
ART. 84
Contractul individual de muncã se suspendã de drept în urmãtoarele situaţii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incpcitate temporarã de muncã;
c) carantinã;
d) efectuarea serviciului militar obligatoriu;
e) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autoritãţi executive, legislative ori judecãtoreşti, pe toatã durata mandatului;
f) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
g) forţã majorã;
h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedurã penalã;
i) în alte cazuri expres prevãzute de lege.
ART. 85
(1) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în urmãtoarele situaţii:
a) în cazul în care salariatul a sãvârşit o abatere gravã sau abateri repetate de la regulile de disciplinã a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncã sau regulamentul intern ca sancţiune disciplinarã;
b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadã mai mare de 60 de zile, în condiţiile de procedurã penalã;
c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertizã medicalã, se constatã inaptitudinea fizicã şi/sau psihicã a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sã-şi îndeplineascã atribuţiile corespunzãtoare locului de muncã ocupat;
d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncã în care este încadrat.
ART. 86
(1) Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiazã de mãsuri active de compensaţii în condiţiile prevãzute de lege.
a) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintã încetarea contractului individual de muncã determinatã de desfiinţarea locului de muncã ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fãrã legãtura cu persoana acestuia.
b) Desfiinţarea locului de muncã trebuie sã fie efectivã şi sã aibã o cauzã realã şi serioasã.
ART. 87
(1) Prin concediere colectivã se înţelege concedierea, într-o perioadã de 30 de zile calendaristice, dispusã din unul sau mai multe motive dintre cele prevãzute la art. 86 din Codul muncii.
ART. 88
În cazul concedierilor colective angajatorului îi revin urmãtoarele obligaţii:
a) sã întocmeascã un plan de mãsuri sociale sau de alt tip prevãzut de lege, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantului salariaţilor;
b) sã propunã salariaţilor programe de formare profesionalã;
c) sã iniţieze în timp util, în scopul punerii de acord, consultãri cu sindicatul sau reprezentantul salariaţilor, metode şi mijloace de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numãrului de salariaţi afectaţi şi de atenuarea consecinţelor.
ART. 89
(1) Angajatorul are obligaţia sã notifice în scris sindicatului sau reprezentantului salariaţilor intenţia de concediere colectivã cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziei de concediere.
(2) Notificarea intenţiei de concediere colectivã se face sub forma unui proiect care trebuie sã cuprindã:
a) numãrul total şi categoria de salariaţi;
b) motivele care determinã concedierea;
c) numãrul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;
d) criterii avute în vedere, potrivit legii, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e) mãsurile avute în vedere pentru limitarea numãrului concedierilor;
f) mãsuri pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmeazã sã fie acordate salariaţilor supuşi concedierii, conform dispoziţiilor legale;
g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;
h) termenul înãuntrul cãruia sindicatul sau reprezentantul salariţilor poate face propuneri pentru evitarea concedierii salariaţilor.
ART. 90
(1) Angajatorul care dispune concedierea colectivã nu poate face noi angajãri pe locurile de muncã ale salariaţilor concediaţi pe o perioadã de 9 luni de la concediere.
(2) În cazul în care în aceastã perioadã angajatorul reia activitatea a cãrei încetare a condus la concedierea colectivã, angajatorul are obligaţia de a transmite salariaţilor care au fost concediaţi o comunicare în scris în acest sens şi de a-i angaja pe aceleaşi locuri de muncã pe care le-au ocupat anterior, fãrã examen sau concurs, ori perioadã de probã.
(3) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data comunicãrii angajatorului, prevãzute la alin. (2), pentru a-şi manifesta expres consimţãmântul cu privire la locul de muncã oferit.
(4) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi nu-şi manifestã expres consimţãmântul în termenul prevãzut la alin. (3) sau refuzã locul de muncã oferit, angajatorul poate face noi angajãri pe locurile de muncã rãmase vacante.
ART. 91
(1) Contractul individual de muncã înceteazã de drept:
a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoanã fizicã;
b) ca urmare a dizolvãrii angajatorului persoanã juridicã, de la data la care persoana juridicã îşi înceteazã existenţa;
c) la data comunicãrii deciziei de pensionare pentru limitã de vârstã, pensionare anticipatã, pensionare anticipatã parţialã sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;
d) ca urmare a constatãrii nulitãţii absolute a contractului individual de muncã, de la data la care nulitatea a fost constatatã prin acordul pãrţilor sau prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupatã de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rãmânerii definitive a hotãrârilor judecãtoreşti de reintegrare;
f) retragerea acordului pãrţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vîrstã cuprinsã între 15 şi 16 ani;
g) la data expirãrii termenului contractului individual de muncã încheiat pe durata determinatã.
(2) În cazurile în care unitatea este obligatã, potrivit legii, sã acorde un preaviz la desfacerea contractului de muncã, durata lui va fi de 20 de zile lucrãtoare.
(3) În cazul în care angajatul solicitã preavizul şi are gestiune, conducerea administrativã va stabili durata preavizului şi cu acordul sindicatului sau al reprezentantului salariaţilor.
(4) Fac excepţie de la alineatul (2) persoanele care se aflã în perioada de probã, persoanele care au sãvârşit abateri grave sau repetate de la regulile de disciplina muncii sau de la cele stabilite în contractul individual de muncã.
(5) În cazul în care i se desface contractul de muncã fãrã a i se acorda preavizul de la alin. (2) acesta are dreptul la o indemnizaţie egalã cu salariul de bazã avut la data desfacereii contractului de muncã.
ART. 92
(1) Contractul individual de muncã nu poate fi desfãcut din iniţiativa celui care angajeazã, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de muncã s-au prevãzut asemenea interdicţii.
(2) Desfãşurarea activitãţii sindicale, precum şi apartenenţa la un sindicat nu pot constituii motive pentru desfacerea contractului individual de muncã din iniţiativa unitãţii.
(3) Pe o perioadã de minimum o lunã de la realuarea activitãţii, consideratã perioada de readaptare, salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau concediu legal plãtit pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani nu vor putea fi concediaţi pentru motivul prevãzut de art. 60 lit. e) din Codul muncii (necorespundere profesionalã).
(4) În cazul în care intenţioneazã sã dispunã o mãsurã disciplinarã împotriva unui salariat, cu excepţia cazului în care mãsura disciplinarã constã într-un avertisment verbal, angajatorul este obligat sã efectueze o evalaure prealabilã.
(5) Salariatul are dreptul de a fi informat cu privire la fapta ce i se imputã şi dreptul de a se apãra, iar unitatea are obligaţia de a-l asculta şi de a verifica susţinerile fãcute de acesta în apãrare.
(6) Modul de desfãşurare a cercetãrii disciplinare, precum şi rezultatele acesteia se consemneazã într-un proces-verbal.
(7) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei, de împrejurãrile în care a fost sãvârşitã, de gradul de vinovãţie a salariatului, de urmãrile abaterii şi de alte împrejurãri.
ART. 93
(1) La desfacerea contractului de muncã individual din motive neimputabile salariatului administraţia îi va acorda acestuia o compensaţie egalã cu cel puţin un salariu lunar, în afara drepturilor cuvenite la zi.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului individual de muncã a intervenit din urmãtoarele motive:
a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauzã, ca urmare a reorganizãrii, dovedite prin acte aprobate de cei în drept;
b) unitatea îşi înceteazã activitatea;
c) unitatea se mutã în altã localitate şi are posibilitatea sã-şi asigure, pe plan local, personal necesar;
d) unitatea se mutã în altã localitate, iar persoana încadratã nu acceptã sã o urmeze;
e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost încadrat din motive neimputabile şi nu i s-a oferit trecerea într-o muncã corespunzãtoare;
f) în postul ocupat de persoana încadratã în muncã este reintegratã, pe baza hotãrârii organelor competente, persoana care a deţinut anterior acest post.
ART. 94
(1) În cazul în care unitatea este pusã în situaţia de a efectua reduceri de personal ca urmare a restrângerii activitãţii, retehnologizãrii, automatizãrii procesului de producţie, pãrţile convin asupra respectãrii urmãtoarelor principii:
a) administraţia va pune la dispoziţia sindicatului sau a reprezentantului salariaţilor justificarea tehnico-economicã în legãturã cu mãsurile privind:
- posibilitãţile de redistribuire a personalului;
- modificarea programului de lucru;
- organizarea de cursuri de calificare;
- recalificarea sau reorientarea profesionalã etc.
b) justificarea tehnico-economicã cu obiecţiile şi propunerile sindicatului vor fi supuse pre analizã şi avizare consiliului de administraţie sau, dupã caz, adunãrii generale;
c) concomitent, administraţia va informa sindicatul asupra motivelor ce stau la baza reducerii numãrului de salariaţi, precum şi asurpa eventualelor posibilitãţi de redistribuire a acestora.
ART. 95
(1) În situaţia în care disponibilizarea de personal nu poate fi evitatã, conducerea unitãţii va comunica în scris fiecãrui salariat al cãrui post urmeazã a fi desfiinţat dacã i se oferã sau nu alt loc de muncã, ori este cuprins într-o formã de calificare profesionalã, în vederea ocupãrii unui post în aceeaşi unitate;
(2) În cazurile în care salariaţilor nu li se pot oferi locuri de muncã sau aceştia refuzã locul de muncã oferit sau cuprinderea într-o formã de calificare, conducerea unitãţii le va comunica în scris termenul de preaviz, în condiţiile prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 96
(1) La aplicarea efectivã a reducerii de personal dupã reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, mãsurile vor afecta, în ordine:
a) contractele individuale de muncã ale salariaţilor care cumuleazã douã sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumuleazã pensia cu salariul;
b) contractele individuale de muncã ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea unitãţii, precum şi la cererea lor;
(2) La luarea mãsurii de desfacere a contractului individual de muncã pentru reducerea de posturi vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii minimale:
a) dacã mãsura va afecta doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, se desface contractul de muncã al soţului care are venitul cel mai mic, fãrã ca prin aceasta sã se poatã desface contractul de muncã al unei persoane care ocupã un post nevizat de reducere:
b) mãsura sã afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere;
c) mãsura sã afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bãrbaţi vãduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, întreţinãtorii unici de familie, precum şi pe salariaţii, bãrbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani pânã la pensionare la cererea lor.
(3) În cazul în care mãsura desfacerii contractului individual de muncã ar afecta un salariat care a urmat o formã de calificare sau de perfecţionare a pregãtirii profesionale şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul de muncã prin care s-a obligat sã presteze o activitate într-o anumitã perioadã de timp, administraţia nu-i va putea pretinde despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucratã pânã la împlinirea termenului, dacã mãsura desfacerii contractului individual de muncã nu-i este imputabilã.
(4) În ipoteza în care douã sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.

CAP. VII
Formarea profesionalã

ART. 97
(1) Formarea profesionalã a salariaţilor are urmãtoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncã;
b) obţinerea unei calificãri profesionale;
c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncã şi perfecţionarea pregãtirii profesionale pentru ocupaţia de bazã;
d) reconversie profesionalã determinatã de restructurãri socio-economice;
e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activitãţilor profesionale;
f) prevenirea riscului şomajului;
g) promovarea în muncã şi dezvoltarea carierei profesionale.
(2) Formarea profesionalã şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale.
ART. 98
(1) Prin termenul de formare profesionalã pãrţile înţeleg orice procedurã prin care un salariat dobândeşte o calificare atestatã printr-un certificat sau o diplomã eliberatã în condiţiile prevãzute de legea învãţãmântului;
(2) Prin termenul de formare profesionalã continuã se înţelege orice procedurã prin care salariatul, având deja o calificare ori o profesie, îşi completeazã cunoştinţele profesionale, fie prin aprofundarea studiilor într-un anumit domeniu al specialitãţii de bazã, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi, adoptate în domeniul specialitãţii lor;
(3) Formarea şi perfecţionarea profesionalã continuã cuprinde şi teme din domeniul relaţiilor de muncã, convenite între sindicate şi administraţie;
(4) Pãrţile convin asupra necesitãţii şi obligativitãţii perfecţionrãii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie, la expirarea mandatului;
(5) Pãrţile semnatare convin sã acorde integral sprijinul solicitat de Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Evaluare - Unitatea pentru Cercetare şi Servicii Tehnice, pentru elaborarea sistemului de standarde ocupaţionale bazate pe competenţã. Sistemul va fi utilizat pentru evaluarea şi certificarea calificãrii salariaţilor.
ART. 99
(1) La încheierea contractelor colective de muncã la nivel de unitate, pentru partea privind formarea profesionalã se va ţine seama cel puţin de urmãtoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesarã formarea profesionalã, cãile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicãrii acestuia se vor face de comun acord de cãtre sindicat (reprezentantul salariaţilor) şi administraţie. Cheltuielile pentru activitatea de formare profesionalã a salariaţilor se suportã de unitate;
b) sindicatul va participa, prin împuterniciţii sãi, la orice formã de examinare organizatã în vederea absolvirii unui curs de formare profesionalã în cadrul unitãţii;
c) în cazul în care unitatea urmeazã sã-şi schimbe parţial sau total profilul de activitate, aceasta va informa şi consulta sindicatul cu cel puţin 2 luni înainte de aplicarea mãsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajãri de forţã de muncã din afarã;
d) în cazul în care un salariat identificã un curs de formare profesionalã pe care ar dori sã-l urmeze, organizat de un terţ, administraţia va analiza cererea împreunã cu sindicatul, rãmânând la aprecierea administraţiei dacã şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncã în vederea formãrii profesionale, vor putea fi obligaţi sã suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor când pãrãsesc unitatea din motive neimputabile lor, înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii lor.
(2) Programele adoptate conform alin. 1 vor fi aduse la cunoştinţã tuturor salariaţilor în termen de 3 zile de la adoptare, prin afişare în interiorul unitãţii, în locuri adecvate şi uşor accesibile pentru angajaţi.
(3) La stabilirea programelor de formare profesionalã, angajatorii şi sindicatele vor adopta mãsurile necesare pentru încurajarea şi înlesnirea participãrii femeilor la acestea.
ART. 100
(1) Angajatorul poate organiza cursuri de formare profesionalã adaptate cerinţelor postului şi ale locului de muncã.
ART. 101
(1) Angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la formarea profesionalã.
ART. 102
(1) Formarea profesionalã individualizatã se stabileşte de cãtre angajator împreunã cu salariatul în cauzã, ţinând seama de criteriile avute în vedere în cadrul planului anual de formare profesionalã şi de condiţiile de desfãşurare a activitãţii la locul de muncã.
ART. 103
(1) Modalitatea concretã de formare profesionalã, drepturile şi obligaţiile pãrţilor, durata formãrii profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesionalã fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncã.

CAP. VIII
Obligaţiile generale ale pãrţilor

ART. 104
(1) Administraţia se obligã:
- sã impunã respectarea disciplinei tehnologice, organizatorice, financiar-contabile şi de protecţie şi igienã a muncii
- sã asigure sindicatului accesul la documentele necesare pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute de lege;
- în toate situaţiile, când pe perioada de valabilitate a contractului colectiv de muncã se modificã forma de proprietate asupra capitalului social, majorarea sau reducerea capitalului social rezultând din fuzionarea, divizarea sau lichidarea unitãţii, conducerea are obligaţia de a informa sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor, dupã caz, despre consecinţele şi implicaţiile asupra politicii de personal şi de salarizare;
- sã punã la dispoziţia sindicatelor sau a reprezentanţilor salariaţilor toate informaţiile necesare pentru negocierea contractului colectiv de muncã, aceştia având obligaţia pãstrãrii confidenţialitãţii datelor.
ART. 105
(1) Sindicatele, sau reprezentanţii salariaţilor, dupã caz, semnatare ale contractului colectiv de muncã recunosc drepturile administraţiei de a stabili, în condiţiile prevãzute de lege şi de regulamentul intern, a rãspunderii disciplinare sau materiale a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplina muncii sau aduc prejudicii unitãţii, societãţii cooperative, societãţii comerciale din Cooperaţia de consum.
(2) Pãrţile convin sã facã eforturi în vederea promovãrii unui climat normal de muncã în unitate cu respectarea prevederilor legale ale contractului colectiv de muncã la toate nivelurile, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor, ale membrilor cooperatori şi ale membrilor de sindicat.
ART. 106
(1) Salariaţii au urmãtoarele obligaţii:
- sã-şi însuşeascã şi sã respecte regulile, regulamentele şi instrucţiunile care le reglementeazã activitatea în cadrul unitãţii, care sunt aduse la cunoştinţa lor prin grija şefilor ierarhici;
- sã îndeplineascã corect şi la timp sarcinile profesionale ce le revin;
- fiecare salariat, indiferent de funcţie, este obligat sã respecte prevederile legale (legi, hotãrâri, decizii ale administraţiei, statute etc.) referitoare la participarea acestora la activitãţi concurenţiale şi în niciun caz sã fie patron, salariat sau asociat la o astfel de societate;
- sã foloseascã materiile prime şi materialele din patrimoniul societãţii numai pentru activitãţi legate de obiectul de activitate al unitãţii;
- la încetarea contractului colectiv de muncã sã restituie bunurile încredinţate pe inventar, echipamentul de protecţie necompensat cu durata de utilizare şi legitimaţia de serviciu;
- sã nu pretindã sau sã primeascã de la colegii de muncã, clienţi, sau alte persoane strãine avantaje materiale pentru executarea atribuţiilor sale de serviciu sau favorizarea rezolvãrii unor servicii;
- sã intervinã responsabil în cazul unor avarii sau accidente tehnice sau umane, iar în situaţie de calamitãţi naturale sã se deplaseze din proprie iniţiativã la sediul unitãţii pentru a contribui la salvarea sau refacerea patrimoniului;
- sã dea relaţii (în scris) la solicitarea conducerii administrative dacã este în cunoştinţã de cauzã, în vederea efectuãrii cercetãrii unor abateri de la prevederile contractului colectiv de muncã;
- sã nu pãrãseascã locul de muncã în timpul programului, decât cu documente legale stabilite de conducerea unitãţii şi a deciziei interne;
- sã cunoascã şi sã respecte instrucţiunile de exploatare a utilajelor, instalaţiilor, S.D.V.-urilor şi A.M.C.-urilor din folosinţã, interzicându-se utilizarea celor pentru care nu este instruit sau care nu sunt specifice meseriei; sã respecte reglementãrile privind modul de aprovizionare a unitãţilor, regulile generale de comerţ etc.;
- sã anunţe şefii ierarhici imediat ce au luat cunoştinţã despre producerea unui accident, pãstrând pe cât este posibil intactã starea de fapt în care s-a produs accidentul;
- sã foloseascã concediile de boalã sau incapacitatea temporarã de muncã, precum prescripţiile medicului;
- sã nu lase fãrã supraveghere utilajele şi instalaţiile în funcţiune;
- sã nu deterioreze, degradeze sau descompleteze din neglijenţã sau în mod voit, mijloacele de producţie, instalaţiile şi dotãrile;
- sã respecte procesul tehnologic stabilit;
- sã menţinã ordinea şi curãţenia la locul de muncã şi în incinta unitãţii.

CAP. IX
Prevederi privind drepturile şi obligaţiile pãrţilor

ART. 107
(1) Administraţia şi sindicatele, ca parteneri sociali permanenţi, convin sã se respecte reciproc şi pe fiecare salariat în parte, precum şi libertatea de opinie.
(2) Administraţia va adopta o poziţie neutrã şi imparţialã faţã de organizaţiile sindicale şi reprezentanţii salariaţilor din unitãţi.
ART. 108
(1) Consiliile de administraţie ale unitãţilor au obligaţia de a invita reprezentanţii aleşi ai sindicatelor sã participe la şedinţele acestora, la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, far fãrã drept de vot.
(2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţã. Reprezentanţilor sindicali li se vor asigura documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discuţie.
ART. 109
(1) Pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute la <>art. 29 din Legea nr. 54/2003 , administraţia va pune la dispoziţia sindicatelor ori va asigura acestora accesul la informaţiile şi documentele necesare, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a pãstra confidenţialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
(2) Administraţia şi Sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotãrârile privind toate problemele importante în domeniul relaţiilor de muncã.
ART. 10
(1) Liderii organizaţiilor sindicale cu personalitate juridicã care lucreazã nemijlocit în unitate, în calitate de salariat, au dreptul la reducerea programului normal de lucru cu 5 zile pe lunã pentru activitãţi sindicale, fãrã a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit în condiţii normale. Plata acestora se va face în regimul salarial al celorlalţi angajaţi.
(2) Numãrul celor care pot beneficia de prevederile alin. (1), precum şi durata timpului se stabilesc prin contractul colectiv de muncã.
ART. 111
(1) Unitãţile vor asigura în incinta lor, gratuit, spaţii şi mobilier necesar, precum şi accesul la echipamentul de biroticã al unitãţii (fax, copiator şi altele cu caracter administrativ) pentru activitatea sindicatelor.
(2) Baza materialã cu destinaţia cultural-sportivã, proprietatea unitãţii sau a sindicatelor din unitãţile respective, va putea fi folositã, fãrã platã, pentru acţiuni organizate de sindicate sau administraţie, în condiţiile prevãzute în contractul colectiv de muncã.
ART. 112
(1) Spaţiile de locuit, cu excepţia locuinţelor de serviciu, vor fi repartizate salariaţilor unitãţii de o comisie paritarã, administraţie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de muncã, la nivel de unitate.
ART. 113
(1) În fiecare an calendaristic Confederaţia Naţionalã a Sindicatelor din Cooperaţia de Consum "CONSINCOOP" va asigura pregãtirea pentru acţiuni sindicale şi relaţii de muncã a unui numãr de cel mult 100 de membri de sindicat din toate unitãţile, societãţile comerciale din Cooperaţia de consum, pe durata de pânã la 15 zile.
(2) Administraţia va permite salariaţilor sã urmeze cursurile de pregãtire prevãzute la alin. (1) în condiţiile stabilite prin contractele colective de muncã încheiate la celelalte niveluri.
(3) În funcţie de posibilitãţi, administraţia va asigura cheltuielile de participare a unor reprezentanţi ai sindicatului la acţiuni internaţionale; de asemenea, pãrţile semnatare, prin comisia paritarã, vor stabili modalitãţile de încadrare în numãrul prevãzute de la alin. (1).
ART. 114
(1) La cererea organizaţiilor sindicale din unitãţi, administraţia va accepta ca persoanele ce au ca sarcinã de serviciu plata salariilor, cu acordul lor, sã încaseze cotizaţiile de sindicat şi sã le vireze în contul sindicatului respectiv; cotizaţiile de sindicat se pot încasa numai cu acordul fiecãrui membru de sindicat, pe baza listelor lunare întocmite de organizaţiile de sindicat. Aceastã condiţie se va desfãşura cu acordul administraţiei şi al sindicatului din unitate.
ART. 115
(1) Administraţia nu va angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial, pe locurile de muncã ale salariaţilor aflaţi în conflict de muncã. Aceastã interdicţie se va menţine pe toatã perioada declanşãrii sau desfãşurãrii conflictelor colective de muncã.
(2) În perioada conflictelor de muncã, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele şi conducerile unitãţilor au obligaţia ca pe durata acestora sã protejeze patrimoniul unitãţii, de asemenea, sã asigure funcţionarea neîntreruptã a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, a cãror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sãnãtatea oamenilor, sau ar putea cauza pagube.
ART. 116
1) Administraţia se angajeazã ca în contractele de asociere cu partenerii strãini, pentru activitãţi pe teritoriul României, sã prevadã o clauzã prin care partea externã se obligã sã respecte drepturile prevãzute în contractele colective de muncã.
ART. 117
(1) În situaţia în care administraţia încheie contracte cu partenerii strãini, potrivit cãrora salariaţii unitãţilor societãţilor cooperative, societãţilor comerciale vor executa lucrãri în strãinãtate, condiţiile de muncã, salarizarea, celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi se vor stabili prin negocieri colective, care se vor desfãşura în condiţiile prevãzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern. Negocierile colective devin anexã la contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
ART. 118
(1) Conferinţa de sindicat semnatarã recunoaşte dreptul administraţiei de a stabili, în condiţiile legii, rãspunderea disciplinarã sau patrimonialã a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplina muncii sau care aduc prejudicii unitãţii.
ART. 119
(1) Pãrţile convin sã facã eforturi în vederea promovãrii unui climat normal de muncã în unitãţi, cu respectarea prevederilor legale, ale contractelor colective de muncã, ale regulamentului de ordine interioarã, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor şi membrilor de sindicat.
(2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care sã încurajeze respectarea demnitãţii fiecãrei persoane, prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate vor fi stabilite proceduri de soluţionare pe cale amiabilã a plângerilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţã sau hãrţuire sexualã, în completarea celor prevãzute de lege.
(3) Definiţia hãrţuirii sexuale este cea reglementatã de lege.
(4) Plângerile salariaţilor în justiţie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de muncã.
(5) În situaţia în care apar divergenţe în legãturã cu executarea prevederilor contractelor colective de muncã, unitãţile şi sindicatele vor încerca soluţionarea acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor rãmase în divergenţã se vor adresa comisiei paritare la nivel de ramurã.
ART. 120
(1) În contractele colective de muncã la nivel de unitãţi se vor prevedea şi acţiuni cu caracter social, precum:
a) cheltuieli prevãzute la art. 67 din Codul muncii;
b) construirea, amenajarea şi întreţinerea creşelor şi grãdiniţelor pentru copiii salariaţilor, precum şi de cantine, bufete pentru salariaţi;
c) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locurile de muncã;
d) formarea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale, inclusiv în domeniul relaţiilor de muncã;
e) construirea de locuinţe;
f) aniversarea, sãrbãtori religioase, zile dedicate copilului şi femeii.
(2) Costul acestor acţiuni se suportã din fondul social constituit potrivit legii.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinaţiile prevãzute la alin. (1) se face de cãtre administraţie, cu consultarea sindicatelor.
(4) Fondurile neutilizate într-un an se reporteazã în anul urmãtor.

CAP. X
Dispoziţii finale

ART. 121
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 11 alin. 3 din Legea nr. 130/1996 (republicatã), privind contractul colectiv de muncã, unitãţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitãţilor în domeniul pregãtirii, negocierii şi aplicãrii contractelor colective de muncã la toate nivelurile.
(2) Sumele prevãzute conform alin. 1 se vor calcula luând ca bazã suma de 1 leu/salariat/an, raportate la numãrul mediu de salariaţi din anul precedent, conform art. 98 alin. 2 din Contractul colectiv de muncã unic la nivel naţional.
(3) Sumele astfel constituite se vor depune la CONSINCOOP în momentul primirii prezentului contract colectiv de muncã.
(4) Sumele constituite conform alin. 1 sunt destinate activitãţii de sindicat.
(5) Contractele colective de muncã la toate nivelurile vor cuprinde prevederile acestui articol.
ART. 122
(1) Prevederile din Contractul individual de muncã nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin Contractul colectiv de muncã la nivelul Cooperaţiei de Consum.
ART. 123
(1) Administraţia şi sindicatele se vor informa reciproc asupra informaţiilor pe care le deţin, a modificãrilor ce urmeazã sã aibã loc în forma de proprietate a unitãţii, consecinţele previzibile asupra salariaţilor şi mãsurile ce se au în vedere pentru eliminarea efectelor disponibilizãrilor de personal determinate de aceste modificãri.
ART. 124
(1) Regulamentul de ordine interioarã se întocmeşte de cãtre administraţie conform prevederilor Legii nr. 53/20.
ART. 125
(1) Prevederile prezentului contract produc efecte pentru toţi salariaţii, indiferent de data angajãrii sau dacã s-au afiliat la sindicate.
(2) Salariaţii societãţilor cooperative, societãţilor comerciale din Cooperaţia de consum care nu sunt membri de sindicat vor putea beneficia de prevederile prezentului contract colectiv de muncã în condiţiile achitãrii sumei de 2 lei/salariat/an. Pentru membrii de sindicat aceasta sumã se suportã din cotizaţie.
ART. 126
(1) Administratorii recunosc dreptul reprezentanţilor sindicali de a verifica la locul de muncã modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractul colectiv de muncã.
ART. 127
(1) Împuterniciţii consiliilor de administraţie, ai confederaţiei sindicale şi federaţiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre pãrţi, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractul colectiv de muncã.
(2) Administraţiile vor asigura intrarea în unitate, în conformitate cu regulamentul de ordine interioarã, precum şi protecţia în unitate pe durata verificãrii, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 128
(1) Regulamentul de ordine interioarã se întocmeşte de cãtre administraţie împreunã cu sindicatele, conform legii.
ART. 129
(1) În cazul în care nu se încheie contract colectiv de muncã la nivel de unitate, acesta va respecta prevederile art. 7 din prezentul contract colectiv de muncã.
ART. 130
(1) Prezentul contract colectiv de muncã produce efecte începând cu data semnãrii şi înregistrãrii lui de cãtre una dintre pãrţi, în condiţiile prevãzute de <>art. 25 din Legea nr. 130/1996 , republicatã.
(2) Prezentul contract colectiv de muncã va fi adus la cunoştinţa salariaţilor prin afişarea în unitãţi, în locurile cuvenite de pãrţi.

Reprezentanţii pãrţilor

Ioan Crişan,
Preşedinte CENTROCOOP

Mihail Soare,
Preşedinte CONSIMCOOP


ANEXĂ

UNITĂŢILE BENEFICIARE ALE CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ
LA NIVELUL COOPERAŢIEI DE CONSUM 2009 - 2012

1. Membrii asociaţi ai CENTROCOOP


┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Denumirea │ Sediul │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 1. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. 1 Decembrie 1918 nr. 3, │
│ │Consum Alba │Municipiul Alba Iulia, jud. Alba │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Bd. Revoluţiei nr. 52-54, │
│ │Consum Arad │Municipiul Arad, jud. Arad │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Calea Bucureşti, bl. U5, │
│ │Consum Argeş │Municipiul Piteşti, jud. Argeş │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 4. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │str. Mihai Viteazu nr. 2, │
│ │Consum Bacãu │Municipiul Bacãu, jud. Bacãu │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 5. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │str. Mareşal Ion Antonescu nr. 4, │
│ │Consum Bihor │Municipiul Oradea, jud. Bihor │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 6. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │str. Gh. Şincai nr. 37, Municipiul │
│ │Consum Bistriţa-Nãsãud │Bistriţa, jud. Bistriţa-Nãsãud │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 7. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Calea Naţionalã nr. 213, Municipiul│
│ │Consum Botoşani │Botoşani, judeţul Botoşani │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 8. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Cãrãmidari nr. 4, Municipiul │
│ │Consum Braşov │Braşov, jud. Braşov │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 9. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Ghioceilor, bl. 15, │
│ │Consum Brãila │Municipiul Brãila, jud. Brãila │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│10. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Bd. Gãrii nr. 2-6, Municipiul │
│ │Consum Buzãu │Buzãu, jud. Buzãu │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│11. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Bd. Al. I. Cuza nr. 5A, Mun. │
│ │Consum Caraş-Severin │Reşiţa, jud. Caraş-Severin │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│12. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Aleea Trandafirilor bl. D25, │
│ │Consum Cãlãraşi │sc. VI, parter, Mun. Cãlãraşi, │
│ │ │jud. Cãlãraşi │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│13. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Bd. Eroilor nr. 9, Municipiul │
│ │Consum Cluj │Cluj-Napoca, jud. Cluj │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│14. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Alexandru Lãpuşneanu nr. 194, │
│ │Consum Constanţa │Mun. Constanţa, jud. Constanţa │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│15. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Oltului nr. 30, Sf. Gheorghe, │
│ │Consum Covasna │jud. Covasna │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│16. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Câmpulung nr. 7, Târgovişte, │
│ │Consum Dâmboviţa │jud. Dâmboviţa │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│17. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Unirii nr. 50, Municipiul │
│ │Consum Dolj │Craiova, jud. Dolj │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│18. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Brãilei nr. 134A, parter, │
│ │Consum Galaţi │Municipiul Galaţi, jud. Galaţi │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│19. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Bucureşti nr. 49, Municipiul │
│ │Consum Giurgiu │Giurgiu, jud. Giurgiu │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│20. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Confederaţiei nr. 1, │
│ │Consum Gorj │Municipiul Târgu Jiu, jud. Gorj │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│21. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Uzina Electricã nr. 2, Mun. │
│ │Consum Harghita │Miercurea-Ciuc, jud. Harghita │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│22. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. 1 Decembrie nr. 14, │
│ │Consum Hunedoara │Municipiul Deva, jud. Hunedoara │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│23. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Bd. Cosminului bl. BN5, sc. A, │
│ │Consum Ialomiţa │Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│24. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Sf. Lazãr nr. 39-41, │
│ │Consum Iaşi │Municipiul Iaşi, jud. Iaşi │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│25. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Şos. Afumaţi nr. 72, oraş │
│ │Consum Ilfov │Voluntari, jud. Ilfov │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│26. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Avram Iancu nr. 16, Municipiul│
│ │Consum Maramureş │Baia Mare, jud. Maramureş │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│27. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Banoviţei nr. 1, Drobeta- │
│ │Consum Mehedinţi │Turnu Severin, jud. Mehedinţi │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│28. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Piaţa Victoriei nr. 5, Municipiul │
│ │Consum Mureş │Târgu Mureş, jud. Mureş │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│29. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Cuejdi nr. 4, Municipiul │
│ │Consum Neamţ │Piatra-Neamţ, jud. Neamţ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│30. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Mihai Eminescu nr. 231, │
│ │Consum Olt │Municipiul Slatina, jud. Olt │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│31. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Democraţiei nr. 60-62, │
│ │Consum Prahova │cam. 306, Ploieşti, jud. Prahova │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│32. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Decebal nr. 2, Municipiul │
│ │Consum Satu Mare │Satu Mare, judeţul Satu Mare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│33. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Bd. Mihai Viteazu nr. 60, │
│ │Consum Sãlaj │Municipiul Zalãu, jud. Sãlaj │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│34. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Sibiu, Strada Laminorului nr. 5, │
│ │Consum Sibiu │judeţul Sibiu │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│35. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Mihai Viteazu nr. 27, │
│ │Consum Suceava │Municipiul Suceava, jud. Suceava │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│36. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Bd. Dunãrii nr. 138, bl. 05, sc. A,│
│ │Consum Teleorman │ap. 4, Alexandria, jud. Teleorman │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│37. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Vasile Pârvan nr. 28, │
│ │Consum Timiş │Municipiul Timişoara, jud. Timiş │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│38. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Babadag nr. 4, Municipiul │
│ │Consum Tulcea │Tulcea, jud. Tulcea │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│39. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Ing. Badea Romeo nr. 1A, │
│ │Consum Vaslui │Municipiul Vaslui, jud. Vaslui │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│40. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Mareşal Ion Antonescu nr. 1, │
│ │Consum Vâlcea │Mun. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│41. │Uniunea Judeţeanã a Cooperaţiei de │Str. Unirea Principatelor nr. 2, │
│ │Consum Vrancea │Municipiul Focşani, jud. Vrancea │
└────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘2. Societãţi comerciale aparţinând CENTROCOOP┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Denumirea │ Sediul │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 1. │COMPRODCOOP BUCUREŞTI │Bd. Timişoara nr. 53, sect. 6, │
│ │ │Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. │PENCOOP TIMIŞOARA │Str. Amurgului nr. 1, Timişoara, │
│ │ │jud. Timiş │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. │IOMCOOP SIBIU │Str. Alba Iulia nr. 110, Sibiu, │
│ │ │jud. Sibiu │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 4. │PRODCOOP FOCŞANI │Str. Unirea Principatelor nr. 2, │
│ │ │Focşani, jud. Vrancea │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 5. │PRODCOOP GALAŢI │Str. Mihai Bravu nr. 8, Galaţi, │
│ │ │jud. Galaţi │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 6. │IASIMCOOP IAŞI │Str. Roşcani nr. 22, Iaşi, │
│ │ │jud. Iaşi │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 7. │SICOOP ORADEA │Str. Clujului nr. 202/A, jud. Bihor│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 8. │INDCOOP PITEŞTI │Str. Depozitelor nr. 4, Piteşti, │
│ │ │jud. Argeş │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 9. │INDCOOP CLUJ │Str. Eroilor nr. 9, Cluj-Napoca, │
│ │ │jud. Cluj │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│10. │COVCOOP SF. GHEORGHE │Str. Mikes Kelemen nr. 7, │
│ │ │Sf. Gheorghe, jud. Covasna │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│11. │COOPINTEX ROMAN │Str. Ştefan cel Mare nr. 3, Roman, │
│ │ │jud. Neamţ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│12. │INDCOOP CAREI │Str. Tireamului nr. 87, Carei, │
│ │ │judeţul Satu Mare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│13. │JECO TRADING - S.A. │Str. Sf. Ştefan nr. 21, sect. 2, │
│ │ │Bucureşti │
└────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘Reprezentanţii pãrţilor

Drd. Ec. Ioan Crişan,
Preşedinte CENTROCOOP

Mihail Soare,
Preşedinte CONSINCOOP


------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016