Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 369/7 din 5 august 2010  la nivelul ramurii Chimie si Petrochimie pentru anii 2010-2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 369/7 din 5 august 2010 la nivelul ramurii Chimie si Petrochimie pentru anii 2010-2012

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 8 din 24 august 2010
Înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 369/7 din data de 5.08.2010

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Pãrţile contractante - Federaţia Sindicatelor Libere din Chimie şi Petrochimie, Federaţia Naţionalã a Sindicatelor din Chimie - Petrochimie "Lazãr Edeleanu" şi Federaţia Patronalã din Ramura Industriei Chimice şi Petrochimice "FEPACHIM" - recunosc şi acceptã pe deplin cã sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncã şi se obligã sã respecte în totalitate prevederile acestuia, având cunoştinţã despre faptul cã, odatã încheiat şi înregistrat, potrivit <>art. 7 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 , modificatã şi republicatã, acest contract devine legea pãrţilor.
ART. 2
(1) Contractul colectiv de muncã la nivelul ramurii industriei chimice şi petrochimice cuprinde drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncã prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi cele convenite în procesul de negociere.
(2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncã, determinate conform legii, drepturile şi obligaţiile pãrţilor se vor stabili prin contracte colective de muncã la nivelul unitãţii şi prin contractele individuale de muncã.
(3) Prezentul contract colectiv de muncã este valabil pânã la 31.07.2012.
(4) Contractul colectiv de muncã este valabil cel mult 12 luni şi dupã termenul prevãzut la alin. (3), dacã niciuna dintre pãrţi nu îşi exprimã intenţia de negociere.
(5) Drepturile salariale, timpul de muncã şi condiţiile de muncã vor fi negociate anual, de regulã la începutul anului.
ART. 3
(1) Prevederile prezentului Contract colectiv de muncã au un caracter minimal, el constituind izvor de drept pentru contractele colective la nivel de unitate, unde drepturile şi obligaţiile pãrţilor se vor stabili avându-se în vedere condiţiile specifice existente, conform <>art. 8 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 , republicatã.
(2) Pãrţile convin ca, potrivit <>art. 2 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 , modificatã şi republicatã, din contractele colective de muncã sã facã parte şi acorduri prin care se soluţioneazã conflictele colective de muncã.
ART. 4
(1) Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncã au loc potrivit prevederilor exprese ale legii sau prin acordul pãrţilor.
(2) În situaţia în care legislaţia care reglementeazã relaţiile de muncã va fi modificatã pe durata de valabilitate a contractului colectiv de muncã, pãrţile convin sã renegocieze articolele din contractul colectiv de muncã ce au tangenţã, direct sau indirect, cu prevederile din noua legislaţie.
ART. 5
(1) Interpretarea clauzelor contractului colectiv de muncã se face prin consens.
(2) Dacã nu se realizeazã consensul, interpretarea va urma regimul juridic prevãzut de art. 977 - 985 Cod Civil, iar dacã nici dupã aceasta nu s-a ajuns la o soluţie corespunzãtoare, interpretarea se va realiza în înţelesul mai favorabil al salariaţilor.
ART. 6
Dacã prin reglementãri sau acorduri anterioare au fost prevãzute drepturi mai mari pentru salariaţi, acestea se vor aplica în condiţiile prevederilor <>Legii nr. 130/1996 , modificatã şi republicatã.
ART. 7
Publicarea prezentului contract colectiv de muncã se va realiza în condiţiile <>Legii nr. 130/1996 , modificatã şi republicatã, iar pãrţile se obligã sã facã demersul pentru publicitatea contractului.
ART. 8
Pãrţile semnatare ale prezentului Contract colectiv de muncã sunt de acord ca eventualele verificãri ale modului în care sunt respectate drepturile salariaţilor, prevãzute în contractele colective de muncã la nivelul societãţilor comerciale cuprinse în Anexa 1, sã se facã în delegaţii comune.
ART. 9
(1) În situaţia în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncã intervin reglementãri legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract, în beneficiul ambelor pãrţi.
(2) În cazul în care, din motive obiective, au fost încheiate în unele societãţi comerciale contracte colective de muncã înaintea negocierii prezentului contract colectiv de muncã, acestea se vor adapta clauzelor negociate în prezentul contract.
ART. 10
Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prezentului contract şi pentru eliminarea pe cale amiabilã, pe cât este posibil, a conflictelor colective de muncã sau a litigiilor de muncã, pãrţile convin instituirea unei comisii paritare a cãrei componenţã şi modalitate de lucru este cuprinsã în Anexa nr. 2 la prezentul contract.
ART. 11
(1) Negocierea colectivã are loc cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Pãrţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificãri, cât şi în cazul denunţãrii contractului, la nivelurile de negociere sã nu se declanşeze greve, iar la nivel de unitate sau grup de unitãţi sã nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor.
ART. 12
Pãrţile convin cã orice discriminare, directã sau indirectã, de natura celor prevãzute în art. 5 din Codul muncii este interizsã, în cadrul relaţiilor de muncã funcţionând principiul egalitãţii de tratament al salariaţilor.
ART. 13
Relaţiile de muncã se bazeazã pe principiul consensualitãţii şi al bunei credinţe manifestate de pãrţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, în acest scop pãrţile urmând sã se informeze şi sã se consulte reciproc în problemele referitoare la desfãşurarea relaţiilor de muncã.

CAP. II
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncã

ART. 14
(1) Angajarea oricãrei persoane se realizeazã prin încheierea unui contract individual de muncã, în formã scrisã, în care sunt stipulate concret drepturile şi obligaţiile pãrţilor.
(2) Încheierea contractului individual de muncã se face în baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetãţeanului şi pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale.
(3) Anterior încheierii sau modificãrii contractului individual de muncã, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectatã în vederea angajãrii ori, dupã caz, salariatul cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţioneazã sã le înscrie în contract sau sã le modifice.
(4) Contractul individual de muncã, în forma prevãzutã în Anexa nr. 3 la prezentul contract colectiv de muncã, va cuprinde toate elementele de informare prevãzute de Codul muncii, orice modificare a acestor elemente putând sã se realizeze doar în condiţiile legii.
(5) O persoanã poate fi angajatã în muncã numai în baza unui certificat medical, care sã ateste cã cel în cauzã este apt pentru prestarea muncii pentru care se angajeazã.
(6) Verificarea aptitudinilor şi competenţei profesionale este atributul exclusiv al angajatorului şi se va stabili de cãtre acesta la nivel de unitate, în condiţiile legii.
(7) Prin contractele colective de muncã la nivel de unitate, pãrţile pot conveni ca, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, sã fie stabilitã o perioadã de probã în condiţiile prevãzute de Codul muncii.
(8) Încadrarea în muncã prin concurs este obligatorie în cazul existenţei mai multor solicitãri de ocupare a postului vacant, cu excepţia celor care intrã în competenţa Consiliului de administraţie şi/sau a altor organe de conducere asimilate acestuia, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 15
(1) Prin contractele colective de muncã la nivel de unitate, pãrţile pot conveni sã fie introduse clauze de neconcurenţã, confidenţialitate, mobilitate şi formare profesionalã, dupã caz, în condiţiile stabilite de Codul muncii.
(2) Indemnizaţiile şi prestaţiile suplimentare în bani sau în naturã, corespunzãtoare clauzelor specifice prevãzute la alin. (1), vor fi negociate în contractele colective de muncã la nivel de unitate, în condiţiile stabilite de Codul muncii.
ART. 16
(1) Angajarea, selecţionarea şi promovarea personalului sunt atribute exclusive ale celui care angajeazã, acesta urmând sã le exercite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Contractele individuale de muncã se vor încheia pe duratã nedeterminatã. Pot fi încheiate şi contracte individuale de muncã pe duratã determinatã în condiţiile şi situaţiile limitativ prevãzute de Codul muncii.
(3) Angajatorul se obligã sã aducã la cunoştinţa salariaţilor şi sindicatelor reprezentative posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor, prin afişare, presã sau alte mijloace de comunicare.
(4) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacã un salariat şi o persoanã din afara unitãţii obţin acelaşi rezultat, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
ART. 17
(1) Nerespectarea oricãreia dintre condiţiile legale, necesare pentru încheierea valabilã a contractului individual de muncã, atrage nulitatea acestuia.
(2) Clauzele afectate de nulitate vor fi înlocuite de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale aplicabile.
ART. 18
(1) Contractul individual de muncã se poate modifica în ceea ce priveşte durata, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncã, salariul, timpul de muncã şi timpul de odihnã, prin acordul pãrţilor sau din iniţiativa uneia dintre pãrţi, în cazurile prevãzute de lege şi de prezentul contract colectiv de muncã.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau la drepturile salariale nu dã dreptul celui care angajeazã de a proceda la desfacerea unilateralã a contractului individual de muncã pentru acest motiv.
(3) Delegarea şi detaşarea salariaţilor se fac în condiţiile prevãzute de lege, cu acordarea drepturilor bãneşti negociate de pãrţi în contractele colective de muncã la nivel de unitate.
(4) Pe durata detaşãrii, salariatul va beneficia de drepturile care sunt mai favorabile, fie de la cel care a dispus detaşarea, fie de la angajatorul la care este detaşat.
ART. 19
(1) Promovarea în muncã este atributul celui care angajeazã şi se realizeazã în condiţiile legii.
(2) Promovarea prin concurs este obligatorie când existã mai multe cereri de participare la concurs.
(3) În cazul contestaţiilor la examenul de concurs şi promovare, acestea se vor soluţiona de o altã comisie numitã de angajator, cu excepţia celor prevãzute la art. 14 alin. (8).
ART. 20
Suspendarea contractului individual de muncã poate interveni de drept, prin acordul pãrţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre pãrţi, în condiţiile expres prevãzute de Codul muncii.
ART. 21
(1) Încetarea contractului individual de muncã poate avea loc de drept, prin acordul pãrţilor sau ca urmare a voinţei uneia dintre pãrţi, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Concedierea reprezintã încetarea contractului de muncã din iniţiativa angajatorului, ea putând fi dispusã pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, în condiţiile prevãzute de Codul muncii.
(3) Pãrţile pot defini prin negocieri, la nivel de unitate, noţiunile de abatere disciplinarã gravã şi abatere disciplinarã repetatã, fapte pentru care salariatul poate fi sancţionat.
(4) În cazurile în care unitatea este obligatã, potrivit legii, sã acorde un preaviz la desfacerea contractului de muncã, durata preavizului va fi de 20 de zile lucrãtoare.
(5) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sã absenteze 50% din programul de lucru zilnic/salariat, pentru a-şi cãuta un loc de muncã, fãrã ca aceasta sã le afecteze salariul şi celelalte drepturi.
(6) Reglementarea modului de acordare a preavizului, ca şi compensaţia privind neacordarea preavizului se vor stabili în cadrul contractului colectiv de muncã la nivel de unitate.
(7) Orele absentate pentru cãutarea unui loc de muncã se pot acorda şi prin cumul, fãrã a perturba activitatea.
ART. 22
Concedierea nu poate fi dispusã din iniţiativa celui care angajeazã în cazurile în care prin lege şi prin contractul colectiv de muncã au fost prevãzute astfel de interdicţii.
ART. 23
(1) Sub sancţiunea nulitãţii absolute, nicio sancţiune nu poate fi dispusã mai înainte de efectuarea unei cercetãri disciplinare prealabile.
(2) Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, angajatorul constituie o comisie. Din comisie va face parte fãrã drept de vot, în calitate de observator, şi un reprezentant al organizaţiei sindicale al cãrui membru este salariatul cercetat.
(3) Comisia îl va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte. Convocarea va indica cel puţin motivul, data, ora şi locul întrevederii.
(4) În cadrul cercetãrii se vor stabili faptele şi urmãrile acestora, împrejurãrile în care au fost sãvârşite, precum şi orice date concludente dupã care sã se poatã stabili existenţa sau inexistenţa vinovãţiei. Ascultarea şi verificarea apãrãrilor salariatului cercetat sunt obligatorii.
(5) Neprezentarea salariatului la convocarea fãcutã în condiţiile prevãzute la alin. (4) fãrã un motiv obiectiv dã dreptul angajatorului sã dispunã sancţionarea fãrã efectuarea cercetãrii disciplinare prealabile.
(6) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea urmãtoarelor aspecte:
a) împrejurãrile în care fapta a fost sãvârşitã;
b) gradul de vinovãţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generalã în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de cãtre acesta.
(7) Salariatul are dreptul sã cunoascã toate actele şi faptele cercetãrii şi sã solicite în apãrare probele pe care le considerã necesare.
(8) Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sancţiuni disciplinare dupã finalizarea cercetãrii.
(9) Lucrãrile comisiei de disciplinã se consemneazã într-un registru de procese-verbale.
(10) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei, de împrejurãrile în care fapta a fost comisã, de gradul de vinovãţie a salariatului, de eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de cãtre acesta.
(11) În baza propunerii comisiei de disciplinã, angajatorul va emite decizia de sancţionare.
ART. 24
(1) Contractul individual de muncã nu poate fi desfãcut din iniţiativa celui care angajeazã, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de muncã au fost prevãzute asemenea interdicţii.
(2) Desfãşurarea activitãţii sindicale, precum şi apartenenţa la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea contractului individual de muncã din iniţiativa unitãţii.
(3) Pe o perioadã de minimum 6 luni de la reluarea activitãţii, consideratã perioadã de readaptare, salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau concediu legal plãtit pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani, nu vor putea fi concediaţi pentru motivul de necorespundere profesionalã prevãzut de Codul muncii.
ART. 25
(1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesionalã, cu respectarea procedurii de evaluare prealabilã, stabilitã prin prezentul contract colectiv de muncã.
(2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesionalã se face de cãtre o comisie numitã de cãtre angajator. Din comisie va face parte şi un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta, al cãrui membru este salariatul în cauzã.
(3) Comisia va convoca salariatul şi îi va comunica acestuia în scris, cu cel puţin 15 zile înainte:
a) data, ora exactã şi locul întrunirii comisiei;
b) modalitatea în care se va desfãşura examinarea.
(4) Examinarea va avea ca obiect activitãţile prevãzute în fişa postului salariatului în cauzã.
(5) În cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai în mãsura în care salariatul în cauzã a fãcut obiectul formãrii profesionale în respectiva materie.
(6) Necorespunderea profesionalã poate fi susţinutã de comisie prin dovezi de îndeplinire necorespunzãtoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisã, oralã, practicã şi alte probe.
(7) În cazul în care salariatul îşi pierde aptitutidinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va asigura, în limitele disponibile, un alt loc de muncã. În situaţia în care nu dispune de astfel de posibilitãţi, angajatorul va apela la autoritatea publicã localã pentru ocuparea forţei de muncã, în vederea soluţionãrii.
(8) În cazul în care, în urma examinãrii, salariatul este considerat necorespunzãtor profesional de cãtre comisie, acesta are dreptul de a contesta hotãrârea comisiei în termen de 10 zile de la comunicare.
(9) Dacã salariatul nu a formulat contestaţia în termenul prevãzut la alin. (8) sau dacã dupã formularea contestaţiei şi reexaminarea hotãrârii comisiei, aceasta este menţinutã, angajatorul poate emite şi comunica decizia de desfacere a contractului individual de muncã al salariatului, pentru motive de necorespundere profesionalã. Decizia astfel emisã va conţine rezultatul cercetãrii prealabile a salariatului în cauzã.
ART. 26
Pãrţile convin ca, la concedierea salariatului din iniţiativa societãţii, pentru motive medicale, sã li se acorde celor aflaţi în aceastã situaţie o compensaţie echivalentã cu cel puţin douã salarii brute avute la data concedierii.
ART. 27
(1) Pãrţile convin ca, la concedierea pentru unul sau mai multe motive ce nu ţin de persoana salariatului, sã li se acorde salariaţilor aflaţi în aceastã situaţie o compensaţie echivalentã cu cel puţin trei salarii brute avute la data concedierii.
(2) La nivelul societãţilor comerciale se vor stabili modalitãţile concrete de platã.
(3) La cererea salariatului, sumele prevãzute la alin. (1) pot fi plãtite eşalonat.
ART. 28
(1) Pãrţile convin ca în situaţia concedierilor colective sã fie respectate prevederile Codului muncii şi cele ale art. 79 din Contractul Colectiv de Muncã Unic la Nivel Naţional pe anii 2007 - 2010.
(2) Dacã prin legi speciale nu sunt prevãzute alte cuantumuri mai mari ale salariilor compensatorii, pãrţile convin ca, în situaţia concedierilor colective, sã li se acorde celor afectaţi de o astfel de mãsurã o compensaţie echivalentã cu cel puţin trei salarii medii brute la nivel de unitate.
(3) Pãrţile convin ca, prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate, sã se prevadã modalitatea concretã de platã a acestor salarii.
ART. 29
Deciziile de concediere individualã, ca şi cele de concediere colectivã, trebuie sã conţinã, obligatoriu, elementele prevãzute în mod expres de Codul muncii şi sã fie comunicate în scris salariaţilor.
ART. 30
Concedierea dispusã cu nerespectarea procedurilor prevãzute de lege este lovitã de nulitate absolutã.
ART. 31
(1) Contractul individual de muncã poate sã înceteze şi prin demisie, în condiţiile expres prevãzute de Codul muncii.
(2) Salariatul poate demisiona fãrã preaviz dacã angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncã.
(3) Pe durata preavizului, contractul individual de muncã continuã sã îşi producã toate efectele.
ART. 32
Pãrţile convin ca, în condiţiile prevãzute de Codul muncii, pentru anumite categorii de personal, în afara contractelor individuale de muncã pe duratã nedeterminatã şi determinatã, sã poatã fi încheiate şi contracte individuale de muncã cu timp parţial sau contracte individuale cu muncã la domiciliu.

CAP. III
Sãnãtatea şi securitatea în muncã

ART. 33
(1) Pãrţile se obligã sã depunã eforturile necesare pentru instituţionalizarea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea continuã a condiţiilor de muncã.
(2) În elaborarea mãsurilor de securitate şi sãnãtate în muncã, angajatorul se consultã cu sindicatul sau, dupã caz, cu reprezentanţii salariaţilor, precum şi cu comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã.
(3) La stabilirea mãsurilor vizând condiţiile de muncã, pãrţile implicate vor ţine seama de urmãtorul principiu de bazã:
● mãsurile preconizate sã vizeze mai întâi ameliorarea realã a condiţiilor de muncã şi numai dupã aceea, dacã acest lucru nu a fost posibil, sã se procedeze la compensãri bãneşti sau de altã naturã.
(4) Pentru cointeresarea salariaţilor la acţiunile de diminuare a factorilor care provoacã poluarea mediului înconjurãtor şi, în special, a noxelor, se vor acorda stimulente materiale în cazul gãsirii unor soluţii eficiente de eliminare sau de limitare a cauzelor care determinã poluarea.
ART. 34
(1) Organizarea activitãţii prin stabilirea unei structuri organizatorice raţionale, repartizarea salariaţilor pe locuri de muncã, cu precizarea atribuţiilor şi rãspunderilor lor, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi, sunt atribute de competenţa exclusivã a celor care angajeazã.
(2) Expertizarea locurilor de muncã se face în condiţiile legii şi poate fi solicitatã de oricare dintre pãrţi, ori de câte ori situaţia o impune, ca urmare a schimbãrii condiţiilor de muncã. Cheltuielile privind expertizarea sunt suportate de societatea comercialã.
ART. 35
(1) Angajatorul va asigura organizarea raţionalã a muncii pentru fiecare loc de muncã.
(2) În acest scop se stabilesc sarcini şi rãspunderi sub formã de norme de muncã ce vor fi elaborate de cãtre angajator, cu consultarea sindicatului.
(3) Acestea pot fi norme de timp, norme de producţie, norme de personal, însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de deservire, menite sã asigure utilizarea integralã şi eficientã a timpului de lucru.
(4) Normele de muncã elaborate de angajator, cu consultarea sindicatului, vor fi fãcute cunoscute salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea lor, ele constituind anexã la contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.
ART. 36
(1) În toate situaţiile în care normele de muncã nu asigurã un grad complet de ocupare, conduc la solicitarea excesivã sau, dupã caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerutã atât de angajator, cât şi de sindicate. În caz de divergenţã în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncã, se va recurge la expertiza tehnicã ce va fi stabilitã de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele pãrţi.
(2) Reexaminarea normelor de muncã nu va putea conduce la diminuarea salariului de bazã negociat.
(3) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncã vor fi suportate de cãtre patroni pentru prima solicitare a sindicatului.
(4) În cazul modificãrii normelor, se va proceda la aplicarea noilor norme de muncã dupã ce acest fapt va fi comunicat salariaţilor cu 30 de zile înainte de punerea lor în aplicare.
ART. 37
Angajatorul are obligaţia sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã, iar salariaţii trebuie sã realizeze norma de muncã sau, dupã caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.
ART. 38
(1) Sarcinile de serviciu trebuie sã fie stabilite în limitele atribuţiilor postului la care fiecare salariat s-a obligat la încheierea contractului individual de muncã.
(2) Pentru preîntâmpinarea sau înlãturarea efectelor calamitãţilor sau în situaţii de forţã majorã ce pot periclita sãnãtatea sau viaţa unor persoane, fiecare salariat are obligaţia, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupã, sã execute orice lucrãri şi sã ia toate mãsurile necesare înlãturãrii situaţiilor respective.
ART. 39
Formele de organizare a muncii şi de salarizare vor fi stabilite în funcţie de specificul fiecãrei societãţi comerciale, prin contractele colective de muncã ce se vor încheia la nivelul acestora.
ART. 40
(1) Locurile de muncã se clasificã în locuri de muncã normale, locuri de muncã cu condiţii deosebite şi locuri de muncã cu condiţii speciale, potrivit reglementãrilor legale.
(2) Locurile de muncã cu condiţii deosebite şi speciale sunt cele cu condiţii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, stabilite în funcţie de specificul societãţilor comerciale, prin contractele colective încheiate la nivelul acestora.
ART. 41
(1) Pentru prestarea activitãţii în locurile de muncã cu condiţii deosebite şi/sau speciale, salariaţii vor beneficia, dupã caz şi în condiţiile legii, de sporuri la salariul de bazã, de durata redusã a timpului de lucru, de alimentaţie de întãrire a rezistenţei organismului, de echipament de protecţie şi de lucru gratuit, de materiale igienico-sanitare, de concedii suplimentare, toate acestea urmând sã fie negociate în contractele colective la nivel de societate comercialã, în funcţie de specificul activitãţii acesteia.
(2) În perioade cu temperaturi exterioare mai mari de 35°C, se va asigura pentru salariaţii care lucreazã în aceste condiţii minimum 1,5 litri de apã mineralã pe zi, iar la temperaturi de -20°C se va acorda ceai cald.
ART. 42
Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii deosebite şi/sau speciale vor fi supuşi, în mod obligatoriu, unui examen medical şi psihologic, ce va fi efectuat de medicii de medicina muncii cel puţin o datã pe an, în condiţiile prevãzute de Codul muncii; prin contractele colective de muncã la nivel de unitate pot fi stabilite şi termene mai mici pentru anumite locuri de muncã, cheltuielile aferente urmând sã fie suportate de angajator.
ART. 43
(1) În cazul în care condiţiile de muncã se normalizeazã, salariaţii vor mai beneficia de drepturile acordate pentru condiţii deosebite de muncã pe o perioadã negociatã la nivelul societãţii comerciale.
(2) În toate cazurile în care condiţiile de muncã s-au înrãutãţit, determinând reclasificarea locurilor de muncã, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificãri începând cu data schimbãrii condiţiilor de muncã, indiferent de momentul efectuãrii reclasificãrii de cãtre organele competente.
ART. 44
În afara prevederilor Legii sãnãtãţii şi securitãţii muncii şi a Normelor generale republicane şi departamentale, care constituie clauze minimale şi obligatorii, în contractele colective la nivel de societãţi comerciale pot fi incluse şi alte clauze suplimentare, care sã conducã la evitarea oricãror accidente de muncã şi a încãlcãrii normelor de sãnãtate şi securitate a muncii.
ART. 45
(1) Angajatorul va lua toate mãsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sãnãtãţii salariaţilor, prevãzute de actele normative în vigoare, pentru asigurarea celor mai bune condiţii de muncã, pentru evitarea accidentelor de muncã şi a îmbolnãvirilor profesionale, salariaţii fiind obligaţi sã le respecte.
(2) Angajatorul rãspunde de organizarea activitãţii de asigurare a sãnãtãţii şi securitãţii în muncã.
(3) Fondurile pentru protecţia muncii, stabilite conform legii, vor putea fi folosite numai în scopul prevãzut de aceasta.
(4) Angajatorul va amenaja anexele şi grupurile sociale astfel încât sã fie asiguratã sãnãtatea şi securitatea angajaţilor.
Salariaţii şi angajatorul au obligaţia de a menţine locurile de muncã şi grupurile sociale într-o stare de curãţenie permanentã.
ART. 46
(1) Pãrţile sunt de acord cã nicio mãsurã de sãnãtate şi securitate a muncii nu este eficientã dacã nu este cunoscutã şi aplicatã în mod conştient de salariaţi.
(2) Angajatorul va organiza şi asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea salariaţilor cu privire la normele şi instrucţiunile de sãnãtate şi securitate în muncã.
(3) Instruirea salariaţilor în legãturã cu mãsurile de sãnãtate şi securitate în muncã va fi realizatã prin personalul specializat în acest domeniu şi prin şefii locurilor de muncã, în condiţiile Codului muncii.
(4) Desfãşurarea activitãţii referitoare la sãnãtatea şi securitatea în muncã se va realiza conform legislaţiei în vigoare.
ART. 47
(1) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului sãu de muncã ori a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sãu loc de muncã şi normele de sãnãtate şi securitate a muncii pe care este obligat, în procesul muncii, sã le cunoascã şi sã le respecte.
(2) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbãri ce impun aplicarea unor reguli noi de sãnãtate şi securitate a muncii, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevãzute la alineatul precedent.
ART. 48
(1) Pãrţile se obligã sã respecte prevederile legale şi cele cuprinse în normele şi normativele referitoare la dotarea salariaţilor cu mijloace de protecţie, materiale igienico-sanitare şi echipamente de protecţie, precum şi la modul de utilizare a acestora, potrivit destinaţiei pe care o au şi duratei de folosire legal stabilitã.
(2) În cazul uzãrii premature a echipamentului de protecţie, vor fi luate mãsuri de înlocuire a acestuia, costul urmând a fi suportat de societatea comercialã.
(3) Pãrţile pot conveni prin contractele colective de muncã la nivel de unitate ca, acolo unde cazul, angajatorul sã ia mãsuri pentru spãlarea, denocivizarea şi repararea echipamentului de protecţie.
(4) Salariaţii au obligaţia sã foloseascã echipamentul de protecţie numai în timpul programului de lucru, încãlcarea acestei obligaţii putând fi sancţionatã disciplinar.
ART. 49
(1) În vederea menţinerii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii, angajatorul se obligã sã ia cel puţin urmãtoarele mãsuri:
a) amenajarea ergonomicã a locurilor de muncã în termenul prevãzut de lege;
b) asigurarea condiţiilor de mediu (microclimat, zgomot, iluminaţie, ventilaţie, temperaturã, aerisire, umiditate);
c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncã (vestiare, grupuri sanitare, bãi, sãli de repaus, cantinerestaurant);
d) diminuarea pânã la eliminarea treptatã a emisiilor poluante.
(2) Mãsurile concrete, în sensul prevederilor alin. (1), se stabilesc prin contracte colective de muncã la nivel de societate comercialã.
(3) Salariaţii sunt obligaţi sã pãstreze în bune condiţii amenajãrile efectuate de angajator, sã nu le deterioreze, sã nu le descompleteze ori sã sustragã componente ale acestora.
(4) Încãlcarea acestor obligaţii antreneazã rãspunderea disciplinarã, materialã, administrativã sau penalã, dupã caz, a persoanelor vinovate şi remedierea pagubelor pe cheltuiala acestora.
ART. 50
În scopul prevenirii şi diminuãrii nivelului stresului la locul de muncã, angajatorul, împreunã cu semnatarii contractului colectiv de muncã, va depune eforturile necesare în vederea transpunerii la nivelul unitãţii a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de muncã, astfel:
(1) În ceea ce priveşte conţinutul muncii
a) la fundamentarea normelor de muncã pentru salariaţi, se va avea în vedere numãrul de ore de muncã stabilit prin lege şi prin contractele colective de muncã aplicabile;
b) se va urmãri ca nivelul de competenţã, aptitudinile şi abilitãţile salariaţilor sã corespundã cerinţelor locului de muncã;
c) condiţiile locului de muncã trebuie sã fie adaptate ergonomic salariaţilor;
d) salariaţii vor fi informaţi şi consultaţi şi vor avea la dispoziţie toate informaţiile necesare, care sã le permitã sã înţeleagã care sunt responsabilitãţile lor, conform fişei postului.
(2) În ceea ce priveşte controlul asupra muncii efectuate
a) angajatorul va încuraja salariatul sã-şi utilizeze capacitãţile şi iniţiativele la locul de muncã;
b) împreunã cu sindicatele sau, dupã caz, cu reprezentanţii salariaţilor, angajatorul va stabili un sistem de stimulente pentru ca salariaţii sã fie motivaţi în îndeplinirea cât mai bine a sarcinilor de serviciu.
(3) În ceea ce priveşte gestionarea activitãţii la locul de muncã, prin contractele colective de muncã aplicabile se vor stabili intervalele de timp şi modalitãţile practice de informare a salariaţilor privind modificãrile apãrute sau în curs de apariţie, legate de condiţiile de muncã.
(4) În ceea ce priveşte relaţiile de muncã, prin grija Comitetului de sãnãtate şi securitate în muncã şi a Comisiei paritare, se vor analiza informaţiile legate de rele practici la locurile de muncã şi se vor dispune mãsuri coercitive.
ART. 51
(1) Angajatorul se obligã ca, la angajare şi ulterior, cel puţin o datã pe an, sã organizeze examinarea medicalã şi psihologicã a salariaţilor, în scopul de a constata dacã sunt apţi pentru desfãşurarea activitãţii în postul pe care ar urma sã-l ocupe sau pe care îl ocupã, precum şi pentru prevenirea îmbolnãvirilor profesionale.
Examinarea medicalã şi psihologicã este gratuitã şi cheltuielile ocazionate de examinare se suportã conform legii.
Modul concret de desfãşurare a acestei examinãri va fi stabilit de angajator, cu consultarea sindicatelor la nivelul societãţilor comerciale.
(2) Salariaţii sunt obligaţi sã se supunã examenelor medicale în condiţiile prevãzute la alin. (1).
(3) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicalã organizatã de angajator constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã potrivit Codului muncii.
ART. 52
Oricare dintre pãrţile contractante la nivel de unitate poate solicita consultarea medicilor de medicina muncii şi a inspectorilor de protecţia muncii în cazul acordãrii concediilor suplimentare sau al modificãrii duratei timpului de lucru.
ART. 53
(1) Pãrţile vor asigura un regim de sãnãtate şi securitate specialã a muncii femeilor, precum şi a tinerilor în vârstã de pânã la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi de prevederile acestui contract, care se considerã a fi minimale.
(2) În funcţie de specificul societãţii comerciale, pentru aceste categorii de personal pot fi stabilite, prin contracte colective de muncã la nivel de societate comercialã, alte drepturi specifice.
ART. 54
Angajatorul nu va refuza angajarea sau, dupã caz, menţinerea în muncã a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente şi în condiţiile expres stipulate de lege.
ART. 55
(1) În cazul recomandãrilor medicului de medicina muncii, angajatorul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncã şi, dupã caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilitatea fiecãrei societãţi comerciale, care vor fi stabilite împreunã cu sindicatele.
(2) Persoanele care au depãşit vârsta de 55 de ani, şi care prin natura sarcinilor de serviciu sunt obligate sã-şi desfãşoare activitatea la înãlţime, pot sã-şi continue activitatea, în cazul în care medicul specialist de medicina muncii le acordã un aviz favorabil în acest sens.
ART. 56
(1) Pãrţile semnatare pot organiza şi desfãşura verificãri privind respectarea normelor şi normativelor, precum şi a prevederilor din contractele colective de muncã referitoare la sãnãtatea şi securitatea în muncã.
(2) Comitetele de sãnãtate şi securitate în muncã îşi vor desfãşura activitatea conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 57
Mãsurile privind sãnãtatea şi securitatea în muncã nu pot sã determine obligaţii financiare pentru salariaţi.
ART. 58
Angajatorul are obligaţia sã asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncã şi boli profesionale, în condiţiile legii.
ART. 59
Angajatorul are obligaţia de a asigura accesul salariaţilor la serviciul medical de medicina muncii, în condiţiile legii.
ART. 60
Medicul de medicina muncii este membru de drept în comitetul de sãnãtate şi securitate în muncã, el stabilind anual programul de îmbunãtãţire a mediului de muncã, acest program urmând sã fie avizat de cãtre comitetul de sãnãtate şi securitate în muncã.

CAP. IV
Salarizarea şi alte drepturi salariale

ART. 61
(1) Pentru munca prestatã în condiţiile prevãzute în contractul individual de muncã, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea acestuia.
(2) Salariul cuprinde salariul de bazã, indemnizaţiile, adaosurile şi sporurile, precum şi alte adaosuri.
(3) Salariile se plãtesc înaintea oricãror altor obligaţii bãneşti ale angajatorilor.
(4) Salariul minim de bazã la nivelul ramurii chimie-petrochimie, începând cu 1 august 2010, este de 700 lei.
(5) Salariul de bazã pentru salariaţii beneficiari ai prezentului contract va fi cel înregistrat la momentul aplicãrii negocierilor la nivel de societate comercialã.
(6) Creşterea minimã a salariului de bazã al salariaţilor de la nivelul unitãţii se va raporta la trimestrul în care se negociazã, dupã formula
*A x [(n(0)/4 x I(0)) + (n(1)/4 x I(1))], unde:
*n(0) - numãrul de trimestre din anul 2009, de la ultima creştere salarialã (negociere);
* I(0) - inflaţia pe anul 2009;
* n(1) - numãrul de trimestre pe anul 2010, anterioare negocierilor (majorãrilor);
*I(1) - inflaţia anticipatã/realizatã pe anul 2010;
*A - salariul de bazã.
(7) Dacã inflaţia anualã anticipatã va depãşi un procent de 10%, pãrţile semnatare convin sã procedeze la renegocierea acestui articol.
(8) În cursul anului se pot corecta salariile trimestrial, având în vedere rata inflaţiei şi creşterea productivitãţii muncii.
ART. 62
Salariile minime, pe categorii de personal sau funcţii, se vor stabili în funcţie de condiţiile concrete prin contractele colective la nivel de societãţi comerciale.
ART. 63
(1) Prevederile referitoare la salarizare, stabilite prin prezentul contract, sunt minimale la nivelul societãţii comerciale, în funcţie de posibilitãţile concrete putând fi negociate valori mai mari ale salariilor.
(2) Prevederile referitoare la salarizare sunt aplicabile în contextul actualelor acte normative în materie de salarizare, iar în cazul modificãrii acestora se va proceda la aplicarea noilor norme.
ART. 64
(1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt:
- în regie sau dupã timp;
- în acord.
(2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc în una din urmãtoarele forme:
- acord direct;
- acord progresiv;
- acord indirect.
(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(4) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce urmeazã sã se aplice fiecãrei activitãţi vor fi stabilite prin contractele colective de muncã la nivelul societãţilor comerciale.
ART. 65
(1) Se stabilesc urmãtorii coeficienţi minimi de ierarhizare pentru urmãtoarele categorii de salariaţi:
a) muncitori
- necalificaţi = 1;
- calificaţi = 1,2;
b) personal administrativ încadrat pe funcţii, pentru care condiţia de pregãtire este:
- licealã = 1,2;
- postlicealã = 1,25;
c) personal de specialitate încadrat pe funcţii, pentru care condiţia de pregãtire este:
- postlicealã = 1,25;
- şcoala de maiştri = 1,3;
- studii superioare de scurtã duratã = 1,4;
d) personal încadrat pe funcţii, pentru care condiţia de pregãtire este cea de studii superioare = 2.
(2) Coeficientul de salarizare pentru fiecare funcţie se aplicã la salariul minim pe societatea comercialã.
ART. 66
(1) Sporurile pentru condiţii speciale şi/sau deosebite de muncã în chimie şi petrochimie se acordã numai la locurile de muncã unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de bazã.
(2) Sporurile minime ce se acordã în condiţiile prezentului contract sunt:
a) pentru condiţii deosebite, grele, periculoase sau penibile, sporurile vor fi de minimum 10% din salariul de bazã, urmând ca la nivelul societãţilor comerciale sã poatã fi stabilite prin negociere alte cuantumuri superioare;
b) pentru condiţii nocive, cuantumul sporului va fi de minimum 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate, urmând ca la nivelul societãţilor comerciale sã poatã fi stabilite, prin negociere, alte cuantumuri superioare.
Aceste sporuri se vor acorda proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţiile respective, fiind posibilã şi cumularea lor în situaţia existenţei unui cumul de condiţii deosebite de muncã.
(3) Se mai acordã urmãtoarele sporuri:
a) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru şi pentru orele lucrate în zile de sãrbãtori legale se acordã un spor de 100% din salariul de bazã;
b) pentru vechimea în muncã, minimum 5% pentru 3 ani vechime şi 25% la o vechime de peste 20 ani, din salariul de bazã, tranşele de eşalonare stabilindu-se la nivelul agenţilor economici prin negociere, acolo unde nu au fost introduse în salariu;
c) pentru lucrul în timpul nopţii, 25% din salariul de bazã;
d) pentru exercitarea şi a unei alte funcţii, se poate acorda un spor de pânã la 50% din salariul de bazã al funcţiei înlocuite.
(4) În funcţie de condiţiile specifice din unitãţi, prin contractele colective de muncã la acest nivel, pot fi negociate şi alte sporuri.
ART. 67
(1) Adaosurile la salariul de bazã sunt:
- adaosul la acord;
- premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de minimum 2% din fondul de salarii lunar şi cumulat, acordate potrivit dispoziţiilor legale;
- cota-parte din profit ce se repartizeazã salariaţilor conform legii;
- alte adaosuri, în funcţie de specificul societãţii comerciale.
(2) Condiţiile de diferenţiere, diminuare sau anulare a participãrii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi modul concret de acordare a adaosurilor, se stabilesc prin contractele colective de muncã la nivel de unitate.
ART. 68
Salariaţii societãţilor comerciale trimişi în delegaţie în ţarã beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit clauzelor convenite în contractele colective la nivel de unitãţi;
b) indemnizaţie de deplasare, ce se va stabili la nivelul unitãţilor prin negocieri, dar nu va putea fi sub nivelul aprobat prin lege pentru instituţiile bugetare.
ART. 69
(1) Salariaţii detaşaţi beneficiazã de drepturile prevãzute de lege, cuantumul indemnizaţiei de detaşare fiind egal cu cel al diurnei de deplasare.
(2) Indemnizaţia de detaşare se acordã în condiţiile în care sarcinile de serviciu şi distanţa nu-i permit salariatului sã se înapoieze zilnic din localitatea în care a fost detaşat.
(3) Persoanele detaşate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşãrii, urmând sã beneficieze de drepturile cele mai favorabile fie de la noul loc de muncã, fie de la locul de muncã de la care au fost detaşaţi.
(4) Salariaţii detaşaţi sunt obligaţi sã respecte normele de igienã, de sãnãtate şi securitate de la locul de muncã unde sunt detaşaţi.
(5) Prin contractele colective de muncã la nivel de societãţi comerciale, se poate stabili şi rambursarea cheltuielilor de transport pentru vizitarea familiei, o datã pe lunã, pentru salariaţii detaşaţi.
ART. 70
(1) Salariatul care, în baza acordului pãrţilor, se mutã cu serviciul în alte localitãţi beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
- rambursarea costurilor transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodãria sa;
- plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bazã lunar;
- plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din salariul de bazã lunar, pentru fiecare membru de familie;
- un concediu plãtit de 5 zile lucrãtoare în vederea mutãrii efective, acordat la cererea sa.
(2) Aceste drepturi se vor acorda doar în cazul mutãrii efective în altã localitate, mutare determinatã de cerinţele angajatorului.
(3) Plata acestor drepturi va fi suportatã de cãtre angajator în condiţiile în care sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la alineatul precedent.
ART. 71
(1) Pentru salariaţii trimişi de societatea comercialã în strãinãtate, prin contractele colective de muncã la nivel de unitate vor fi stabilite cuantumurile drepturilor de transport, diurnã şi cazare, conform dispoziţiilor în vigoare.
(2) Cu acordul angajatorului pot fi suportate, din fondurile societãţii, cheltuielile pentru delegaţie ale reprezentanţilor sindicatelor, convocaţi la acţiunile sindicale peste hotare.
ART. 72
(1) Angajatorul va asigura condiţiile necesare realizãrii de cãtre fiecare salariat a sarcinilor ce-i revin în cadrul programului zilnic de muncã stabilit.
(2) În situaţia în care patronatul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizãrii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sã plãteascã salariaţilor salariul de bazã pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
(3) În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost întreruptã temporar, salariaţii vor primi o indemnizaţie de 75% din salariul de bazã individual avut, cu condiţia ca încetarea lucrului sã nu se fi produs din vina lor şi dacã în tot acest timp au rãmas la dispoziţia unitãţii.
Prin negocieri la nivelul unitãţii sau al instituţiei, se vor defini situaţiile excepţionale şi se va stabili modul concret de realizare a prevederilor de a rãmâne la dispoziţia unitãţii, prezenţi în incinta unitãţii, în aşteptarea reluãrii activitãţii sau la domiciliu, de unde sã poatã fi convocaţi de unitate.
(4) În cazurile prevãzute la alineatul (3), salariaţii beneficiazã şi de celelalte drepturi prevãzute de lege şi de contractele colective de muncã pentru astfel de situaţii.
ART. 73
Plata salariilor se realizeazã cel puţin o datã pe lunã sau la intervale stabilite prin contractele colective de muncã la nivel de societãţi comerciale.
ART. 74
(1) Toate drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror obligaţii bãneşti ale societãţilor comerciale.
(2) În caz de faliment sau lichidare judiciarã, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, urmând sã fie plãtite integral înainte ca ceilalţi creditori sã-şi revendice cota-parte.
ART. 75
Angajatorii vor ţine o evidenţã în care vor menţiona activitatea desfãşuratã în baza contractului individual de muncã şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre aceasta.
ART. 76
Întârzierea cu rea-credinţã a plãţii salariului sau neplata acestuia dã dreptul salariatului la obţinerea de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs prin neplata salariului.
ART. 77
(1) Nicio reţinere din salariu nu poate fi operatã, în afara cazurilor şi a condiţiilor prevãzute de lege şi de contractele colective de muncã.
(2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacã datoria salariatului este scadentã, lichidã şi exigibilã, şi dacã a fost constatatã ca atare printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã.
(3) În cazul pluralitãţii de creditori ai salariatului, va fi respectatã urmãtoarea ordine:
a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei;
b) contribuţiile şi impozitele datorate cãtre stat;
c) daunele cauzate proprietãţii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.
(4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depãşi în fiecare lunã jumãtate din salariul net.

CAP. V
Timpul de muncã şi timpul de odihnã

ART. 78
(1) Durata normalã a timpului de muncã pentru salariaţii cu normã întreagã este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe sãptãmânã.
(2) Repartizarea timpului de muncã în cadrul sãptãmânii este, de regulã, uniformã, de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu douã zile de repaus.
(3) a) În funcţie de specificul unitãţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru repartizare inegalã a timpului de muncã, cu respectarea duratei normale a timpului de muncã de 40 ore/sãptãmânã.
b) Durata maximã legalã a timpului de muncã nu poate depãşi 48 ore/sãptãmânã, inclusiv orele suplimentare.
c) Când munca se efectueazã în schimburi, durata timpului de muncã va putea fi prelungitã peste 8 ore/zi şi peste 48 ore/sãptãmânã, cu condiţia ca media orelor de muncã, calculatã pe o duratã maximã de 3 sãptãmâni, sã nu depãşeascã 8 ore/zi sau 48 ore/sãptãmânã.
d) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplicã tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
ART. 79
(1) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea la locurile de muncã cu condiţii deosebite şi/sau speciale beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de muncã sub 8 ore, în condiţiile prevãzute de lege şi de contractele colective de muncã la nivel de unitate.
(2) Reducerea duratei timpului de muncã la locurile de muncã în condiţii deosebite şi/sau speciale nu afecteazã salariul şi vechimea în muncã şi nici alte drepturi ce decurg din calitatea de salariat, conform legii.
(3) Durata reducerii timpului normal de lucru şi categoriile de personal care beneficiazã de acest program se stabilesc prin contractul colectiv la nivel de unitate, conform legii.
ART. 80
(1) Programul de muncã şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţa salariaţilor şi sunt afişate la sediul angajatorului.
(2) În situaţiile în care se dovedeşte cã este posibil, angajatorul şi sindicatele vor fixa, prin negocieri la nivel de unitate, orare flexibile de lucru şi modalitãţi de aplicare a acestora pentru anumite categorii de personal, cum ar fi: femeile ce îngrijesc copii pânã la 6 ani, salariaţii ce urmeazã cursurile unei instituţii de învãţãmânt, pensionarii de invaliditate gradul III, persoanele cu recomandãri medicale speciale, persoanele cu dizabilitãţi.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu, la deteriorarea condiţiilor de muncã ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
ART. 81
(1) Orele în care salariaţii presteazã muncã peste durata normalã a timpului de lucru sunt ore suplimentare.
(2) Salariaţii pot fi chemaţi sã presteze ore suplimentare numai cu consimţãmântul lor, în afara cazurilor de forţã majorã sau pentru efectuarea unor lucrãri urgente destinate prevenirii unor accidente sau a înlãturãrii efectelor acestora.
(3) Prestarea muncii peste program este posibilã în situaţiile şi în condiţiile prevãzute de Codul muncii.
ART. 82
Pãrţile convin ca, pentru sectorul producãtorilor de îngrãşãminte chimice, perioada de referinţã prevãzutã în art. 10 alin. 9 din Contractul Colectiv de Muncã Unic la Nivel Naţional pe anii 2007 - 2010 sã fie de pânã la 6 luni.
ART. 83
(1) Orele lucrate suplimentar se compenseazã cu timp liber corespunzãtor, în condiţiile prevãzute de Codul muncii.
(2) Munca suplimentarã se compenseazã prin ore libere plãtite în urmãtoarele 30 de zile dupã efectuarea acesteia.
(3) În cazul în care nu este posibilã compensarea cu timp liber corespunzãtor, conform alin. (2), orele suplimentare vor fi plãtie cu spor de 100%, care se va plãti în luna urmãtoare.
(4) Orele prestate de persoanele încadrate în muncã peste timpul normal de lucru, în scopul asigurãrii serviciului pe unitate, cu excepţia celor care îndeplinesc funcţii de conducere, se compenseazã cu timp liber corespunzãtor în urmãtoarele 60 de zile sau se plãtesc potrivit înţelegerii pãrţilor.
ART. 84
(1) Salariaţii care efectueazã cel puţin 3 ore de muncã de noapte beneficiazã fie de program de lucru redus cu o orã faţã de durata normalã a timpului de muncã, fãrã ca aceasta sã ducã la scãderea salariului de bazã, fie de un spor la salariu de minimum 25% din salariul de bazã pentru fiecare orã de muncã de noapte prestatã.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã salariaţilor care lucreazã în condiţii deosebite, unde durata timpului de muncã este mai micã de 8 ore.
(3) La societãţile comerciale unde procesul muncii este neîntrerupt, sau condiţiile specifice muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel al zilei.
Munca prestatã în timpul nopţii în cadrul unui asemenea program se plãteşte cu un spor de 25% din salariul de bazã, dacã timpul astfel lucrat reprezintã cel puţin 1/2 din programul de lucru.
De acest spor beneficiazã şi salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai micã de 8 ore.
(4) Se considerã muncã desfãşuratã în timpul nopţii munca prestatã în intervalul cuprins între orele 22.00 - 6.00, cu posibilitatea abaterii cu o orã în plus sau în minus faţã de aceste limite.
(5) Salariaţii care efectueazã muncã de noapte în condiţiile stabilite de Codul muncii vor fi supuşi unui examen medical gratuit înainte de încadrarea în muncã şi periodic, dupã aceea.
(6) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizeazã munca de noapte este obligat sã informeze despre aceasta Inspectoratul teritorial de muncã.
ART. 85
(1) Angajatorii pot angaja salariaţi cu program de lucru corespunzãtor unei fracţiuni de normã. Drepturile salariaţilor ce lucreazã în astfel de condiţii se acordã proporţional cu timpul lucrat.
(2) La cerere, salariaţii cu program parţial de lucru vor fi încadraţi în locuri de muncã cu program normal, dacã existã posturi vacante şi dacã întrunesc condiţiile acordãrii acestor posturi.
(3) Este interzisã efectuarea muncii de noapte de cãtre categoriile de personal expres prevãzute în Codul muncii.
ART. 86
(1) Repausul sãptãmânal se acordã în douã zile consecutive, de regulã sâmbãta şi duminica.
(2) În cazul în care activitatea la locul de muncã în zilele de sâmbãtã şi duminicã nu poate fi întreruptã, prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus sãptãmânal sã fie acordate şi în alte zile ale sãptãmânii sau cumulat, pe o perioadã mai mare.
(3) În mod excepţional, zilele de repaus sãptãmânal sunt acordate cumulat, dupã o perioadã continuã de activitate ce nu poate sã depãşeascã 14 zile calendaristice, cu acordul sindicatului şi cu autorizarea Inspecţiei teritoriale a muncii.
(4) Pentru personalul care îşi desfãşoarã activitatea în ture, orele lucrate duminica şi în zilele de sãrbãtori legale şi religioase se plãtesc cu spor de 100%. La nivelul unitãţilor, prin contractele colective de muncã se poate negocia şi modalitatea de platã a zilelor de sâmbãtã lucrate.
(5) Pentru personalul propriu, care asigurã paza unitãţii, modalitãţile de platã a orelor lucrate sâmbãta şi duminica se vor negocia prin contractele colective de muncã la nivelul unitãţii.
ART. 87
(1) Sunt zile nelucrãtoare zilele de repaus sãptãmânal şi zilele de sãrbãtori legale şi religioase, dupã cum urmeazã:
- 1 şi 2 ianuarie;
- a doua zi de Paşte;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- prima şi a doua zi de Crãciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele douã sãrbãtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de cãtre angajator.
(3) La nivelul societãţilor comerciale se pot stabili şi alte zile nelucrãtoare.
(4) Prin contractul colectiv de muncã la nivel de societate comercialã se va detalia modul de acordare şi platã a acestor zile libere întregului personal.
ART. 88
Pauza pentru servirea mesei va fi de cel puţin 15 minute, se va include în programul normal de lucru şi va fi reglementatã în contractul colectiv la nivel de unitate.
ART. 89
(1) a) Salariaţii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnã plãtit, de minimum 21 de zile lucrãtoare.
b) Fac excepţie de la prevederile lit. a) salariaţii cu vârsta sub 18 ani care au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu plãtit de 24 de zile lucrãtoare şi salariaţii nou-angajaţi, pentru primul an de activitate înscris în cartea de muncã, care au dreptul la un concediu de odihnã plãtit cu o duratã minimã de 20 de zile lucrãtoare.
c) Salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnã suplimentar cu o duratã de 3 zile, iar salariaţii nevãzãtori, cu o duratã de 6 zile.
(2) În raport cu vechimea în muncã, potrivit prevederilor legale, concediile de odihnã la nivel de societãţi comerciale se vor negocia de pãrţi prin contractele colective de muncã.
(3) Concediile de odihnã se efectueazã în fiecare an, iar durata lor va fi proporţionalã cu activitatea prestatã într-un an calendaristic.
(4) Programarea efectuãrii concediilor de odihnã, modul de compensare în bani a concediului neefectuat sau reportarea acestuia în anul urmãtor se realizeazã în conformitate cu prevederile exprese ale Codului muncii.
ART. 90
(1) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii deosebite şi speciale de muncã au dreptul la concedii de odihnã suplimentare, de minimum 3 zile în condiţiile negociate de pãrţi prin contractele colective de muncã la nivel de unitate.
(2) Prin contractele colective la nivel de societate comercialã, se pot negocia concedii suplimentare mai mari în funcţie de specificul activitãţii.
ART. 91
(1) Pentru perioada concediului de odihnã, salariaţii beneficiazã de o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai micã decât valoarea totalã a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivã.
(2) Prin contractele colective de muncã la nivelul societãţilor comerciale, în raport de posibilitãţile economico-financiare, pãrţile pot conveni ca, pe lângã indemnizaţia de concediu, sã plãteascã şi o primã de vacanţã de cel puţin un salariu minim pe economie.
(3) Indemizaţia de concediu şi prima de vacanţã se plãtesc cu cel puţin 5 zile înaintea plecãrii în concediu.
(4) Orice convenţie prin care se renunţã, total sau în parte, la dreptul de odihnã este interzisã, ea fiind lovitã de nulitate.
ART. 92
(1) Efectuarea concediului de odihnã se realizeazã în baza unei programãri colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupã caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programãrile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programãrile individuale. Programarea se face pânã la sfârşitul anului calendaristic pentru anul urmãtor.
(2) Angajatorul va aduce la cunoştinţa (sub semnãturã) fiecãrui salariat, data programãrii pentru efectuarea concediului de odihnã. Aceasta va fi modificatã numai cu acordul angajatorului şi al salariatului.
(3) Programarea concediilor de odihnã poate fi modificatã, urmând sã se realizeze reprogramarea pânã la sfârşitul anului calendaristic în curs, în urmãtoarele cazuri:
a) salariatul se aflã în concediu medical;
b) salariata cere concediu de odihnã înainte sau în continuarea concediului de maternitate;
c) salariatul este chemat sã îndeplineascã îndatoririle publice;
d) salariatul urmeazã sau trebuie sã urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare, în ţarã sau în strãinãtate;
e) salariatul are o recomandare medicalã pentru a urma un tratament într-o staţiune balneo-climatericã, caz în care data începerii concediului de odihnã va fi cea indicatã în recomandarea medicalã;
f) salariata se aflã în concediu plãtit pentru îngrijirea copilului pânã la vârsta de 2 ani.
(4) Concediul poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.
(5) Rechemarea din concediul de odihnã se realizeazã în condiţiile legii, printr-o dispoziţie scrisã a angajatorului şi numai pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului în unitate.
(6) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnã în caz de forţã majorã sau pentru interese urgente, care impun prezenţa salariatului la locul de muncã. În acest caz, angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncã, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnã.
(7) În situaţia decesului salariatului, pentru perioada lucratã pânã la data decesului, indemnizaţia de concediu ce i s-ar fi cuvenit va fi acordatã membrilor familiei sau celor care au suporat cheltuielile de înmormântare.
ART. 93
În cazul în care acordarea concediului de odihnã se face fracţionat, angajatorul va fi obligat sã stabileascã programarea, astfel încât fiecare salariat sã efectueze într-un an calendaristic cel puţin 15 zile lucrãtoare de concediu neîntrerupt.
ART. 94
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situaţii dupã cum urmeazã:
a) decesul soţului, soţiei, copiilor, pãrinţilor, socrilor - 5 zile lucrãtoare;
b) decesul unei rude apropiate (fraţi, surori, bunici, nepoţi) - 2 zile lucrãtoare;
c) cãsãtoria salariatului - 5 zile lucrãtoare;
d) cãsãtoria unui copil - 3 zile lucrãtoare;
e) naşterea unui copil - 2 zile lucrãtoare + 10 zile dacã a urmat un curs de puericulturã;
f) donatori de sânge - conform legii;
g) la schimbarea locului de muncã, în cadrul aceleiaşi unitãţi, cu mutarea în altã localitate - 5 zile lucrãtoare.
(2) Zilele libere se acordã numai cu ocazia şi în perioada evenimentelor respective şi nu se includ în durata concediului de odihnã.
ART. 95
(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale deosebite, salariaţii au dreptul la concedii fãrã platã.
(2) Modul de acordare a concediilor fãrã platã şi durata acestora vor fi stabilite prin contracte colective de muncã la nivelul societãţilor comerciale.
(3) Salariaţii beneficiazã de 30 de zile de concediu fãrã platã, acordat o singurã datã, pentru pregãtirea şi susţinerea lucrãrii de diplomã la toate formele de învãţãmânt.
ART. 96
(1) În situaţii deosebite, limitativ prevãzute de lege, se pot acorda concedii fãrã platã, a cãror duratã este nelimitatã în timp, în urmãtoarele situaţii:
a) îngrijirea copilului bolnav în vârstã de peste 3 ani, în perioada indicatã de certificatul medical acordat copilului, de acest drept beneficiind atât mama salariatã, cât şi tatãl salariat, dacã mama copilului nu poate beneficia, din aceleaşi motive, de concediu fãrã platã;
b) tratament medical efectuat în strãinãtate pe durata recomandatã de medic dacã cel în cauzã nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporarã de muncã, precum şi pentru însoţirea soţului, soţiei şi a unei rude apropiate - copil, frate, sorã, pãrinte - pe timpul cât aceştia se aflã la tratament în strãinãtate.
În ambele situaţii este necesar avizul obligatoriu al Ministerului Sãnãtãţii.
(2) Situaţiile în care salariaţii beneficiazã de zile libere plãtie sau de concedii fãrã platã şi condiţiile de acordare se stabilesc prin contracte colective de muncã la nivel de societãţi comerciale, în raport cu specificul acestora.
ART. 97
Pãrţile convin asupra faptului cã salariaţii au dreptul sã beneficieze, la cerere, în condiţiile prevãzute de Codul muncii, de concedii de formare profesionalã, care pot fi cu sau fãrã platã.
ART. 98
Acordarea acestor concedii se face în condiţiile Codului muncii.
ART. 99
În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura, pe cheltuiela sa, participarea unui salariat la formare profesionalã în condiţiile prevãzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu de formare profesionalã, plãtit de angajator, de pânã la 10 zile lucrãtoare sau de pânã la 80 de ore.
ART. 100
Durata concediului pentru formare profesionalã nu poate fi dedusã din durata concediului de odihnã anual.

CAP. VI
Mãsuri de protecţie socialã a salariaţilor

ART. 101
(1) Angajatorul are obligaţia sã notifice în scris sindicatului sau, dupã caz, reprezentanţilor salariaţilor intenţia de concediere colectivã.
(2) Notificarea intenţiei de concediere colectivã se va face în conformitate cu prevederile Codului muncii.
(3) În situaţiile în care angajatorul a aprobat concedieri individuale, acesta va notifica în scris organizaţiile sindicale cu cel puţin 7 zile lucrãtoare înainte de acordarea termenului de preaviz.
(4) În situaţia în care se vor organiza cursuri de recalificare sau reconversie profesionalã, persoanele afectate de mãsurile reducerii de personal vor urma cu prioritate astfel de cursuri.
(5) Salariaţilor afectaţi de mãsura reducerii de personal le vor fi achitate drepturile bãneşti prevãzute de lege şi de prezentul contract colectiv de muncã.
ART. 102
(1) În cazul concedierilor de personal, criteriile minime avute în vedere vor fi urmãtoarele:
a) contractele de muncã ale personalului care cumuleazã 2 sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumuleazã pensia cu salariul;
b) contractele de muncã ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii;
c) dacã mãsura va afecta 2 soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, de regulã, se desface contractul de muncã al soţului care are venitul cel mai mic, ţinându-se seama şi de hotãrârea soţilor, fãrã ca prin aceasta sã fie desfãcut contractul de muncã al unei persoane care ocupã un post nevizat de reducere;
d) mãsura sã afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere;
e) mãsura sã afecteze numai în ultimul rând femeile/bãrbaţii care au în îngrijire copii, soţul/soţia vãduv(ã) ori divorţat(ã) care are în îngrijire copii, precum şi salariaţii, bãrbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani pânã la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
f) alte criterii ce vor fi prevãzute la nivelul societãţilor comerciale, prin negocieri colective.
(2) În situaţia unor salariaţi a cãror activitate este de o utilitate deosebitã pentru societatea comercialã şi se aflã în situaţia prevãzutã la alin. 1, literele b) şi c), angajatorul poate dispune menţinerea lor în activitate pe o perioadã determinatã, cu consultarea sindicatelor şi în condiţiile prevãzute de Codul muncii.
(3) În cazul în care mãsura desfacerii contractului de muncã ar afecta un salariat care a urmat o formã de pregãtire, de calificare sau de perfecţionare profesionalã şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul de muncã, prin care s-a obligat sã presteze o activitate într-o anumitã perioadã de timp, angajatorul nu va putea pretinde acestuia despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucratã pânã la împlinirea termenului.
(4) Aplicarea prevederilor art. 101 şi 102 se va realiza cu consultarea sindicatelor, în toate situaţiile prevãzute de clauzele stipulate în aceste articole.
ART. 103
În cazul concedierilor colective, pãrţile convin ca salariaţilor afectaţi de aceastã mãsurã sã le fie acordatã o compensaţie echivalentã cu cea prevãzutã la art. 28 alin. (2) din prezentul contract colectiv de muncã.
ART. 104
(1) Dacã societatea comercialã îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioadã de 9 luni de la efectuarea concedierii colective, salariaţii care au fost concediaţi pot fi reangajaţi pe aceleaşi locuri de muncã pe care le-au ocupat anterior, fãrã examen, concurs sau perioadã de probã.
(2) Angajarea altor persoane va fi posibilã doar dupã îndeplinirea condiţiei prevãzute la alin. (1).
ART. 105
Salariaţii care se pensioneazã pentru limitã de vârstã primesc o indemnizaţie egalã cu cel puţin un salariu mediu pe societatea comercialã; prin contractele colective de muncã la nivelul societãţilor comerciale se pot negocia şi alte forme de compensare.
ART. 106
(1) În afara ajutoarelor legale la care au dreptul, salariaţii vor beneficia de urmãtoarele ajutoare:
a) în caz de deces al salariatului, în afara ajutorului de deces plãtit din fondul de asigurãri sociale, se va plãti familiei acestuia un ajutor social egal cu 3 salarii medii lunare pe unitate; în cazul în care decesul a survenit ca urmare a unui accident de muncã sau a unei îmbolnãviri profesionale, se va plãti familiei salariatului decedat un ajutor social egal cu 12 salarii medii pe unitate; prin familie se înţelege soţul, soţia, copii, pãrinţii, fraţii sau surorile, aflaţi în îngrijirea salariatului decedat;
b) în cazul decesului pãrinţilor, copiilor, soţului (soţiei), un ajutor social egal cu 2 salarii medii lunare pe societate;
c) pentru naşterea unui copil, un ajutor social egal cu 2 salarii medii lunare pe societate;
d) în cazul decesului salariatului sau al unui membru al familiei salariatului aflat în întreţinerea acestuia, angajatorul va acorda sprijin la confecţionarea sau achiziţionarea sicriului, crucii şi a transportului defunctului spre locul de veci, prin mijloace proprii sau terţi, conform celor stabilite prin contractul colectiv de muncã la nivel de societate comercialã;
e) prin contractul colectiv de muncã la nivel de societate comercialã, se vor putea stabili şi acorda şi alte ajutoare sociale, în raport cu posibilitãţile financiare ale acesteia.
(2) În cadrul societãţilor comerciale care încheie poliţe de asigurare pentru salariaţi în condiţii mai avantajoase sau egale, ajutoarele prevãzute la alin. (1) lit. a) nu se mai acordã.
ART. 107
(1) La nivelul societãţilor comerciale din fondul pentru acţiuni sociale constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament şi odihnã în staţiunile balneoclimaterice, bilete distribuite de sindicatul din societatea comercialã; reducerea ce se va aplica costului acestor bilete va fi de cel puţin 50% pentru salariaţi şi membrii de familie, în baza criteriilor stabilite de comun acord de cãtre angajator şi sindicat.
(2) Posesorii biletelor de tratament balnear şi recuperatoriu, pentru cei cu accidente de muncã şi boli profesionale, vor beneficia de transport gratuit pe calea feratã, clasa a 2-a, sau cu mijloace de transport auto, costul cãlãtoriei urmând a fi suportat de societatea comercialã în cauzã.
ART. 108
Contravaloarea biletelor salariaţilor trimişi în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suportã integral de unitatea în cauzã, inclusiv costul transportului pe calea feratã, clasa a 2-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto în comun.
ART. 109
Membrii de sindicat şi membrii familiilor acestora pot folosi bazele de agrement şi pe cele de turism şi odihnã care aparţin societãţii comerciale, în condiţii concrete, pe care le vor stabili prin contractele colective de muncã încheiate la nivel de societãţi comerciale.
ART. 110
(1) Dacã salariatul se aflã în incapacitate temporarã de muncã, survenitã ca urmare a unui accident de muncã sau în legãturã cu munca, din motive neimputabile lui, sau a contractãrii unei boli profesionale, angajatorul va plãti acestuia pe toatã perioada incapacitãţii o compensaţie egalã cu diferenţa dintre salariul de bazã avut la data ivirii incapacitãţii şi ajutorul primit.
(2) Acordarea compensaţiei prevãzute la alineatul precedent nu înlãturã şi nici nu înlocuieşte dreptul legal la despãgubiri al salariatului în cauzã, inclusiv pentru cheltuielile de tratament sau de confecţionare a protezelor, în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 111
(1) În afara concediului legal plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 ani, salariata mamã mai poate beneficia de încã un an de concediu fãrã platã.
(2) În perioada în care salariata se aflã în concediul prevãzut la alin. (1), nu i se va putea desface contractul de muncã, iar în postul ei nu vor putea fi angajate alte persoane decât cu contracte de muncã pe duratã determinatã.
ART. 112
În situaţia în care soţii hotãrãsc în alt mod sau în caz de deces al mamei, drepturile acesteia prevãzute de lege şi de prezentul contract se vor acorda tatãlui dacã copilul se aflã în îngrijirea sa.
ART. 113
În cazul decesului mamei, tatãl copilului, la cererea sa, va beneficia de toate drepturile cuvenite mamei: concediul de maternitate rãmas sau pentru îngrijirea copilului pânã la vârsta de 2 ani, concediu fãrã platã etc.
ART. 114
Salariata care renunţã la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fãrã sã-i fie afectate salariul de bazã şi vechimea în muncã.
ART. 115
Salariatele gravide care au înştiinţat în scris patronatul în legãturã cu acest lucru, lãuzele şi cele care alãpteazã nu vor putea fi repartizate în muncã de noapte.
ART. 116
(1) În contractele colective de muncã la nivel de unitãţi se vor prevedea cheltuieli cu caracter social, precum:
● cheltuielile prevãzute la art. 110 din prezentul contract colectiv de muncã;
● constituirea, amenajarea şi întreţinerea de creşe şi grãdiniţe pentru copiii salariaţilor, precum şi de cantine-bufete pentru salariaţi;
● formarea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale;
● formarea în domeniul relaţiilor de muncã;
● acţiuni social-sportive şi culturale;
● acţiuni specifice unor aniversãri, sãrbãtori religioase, daruri pentru salariaţi, femei şi copii.
(2) Utilizarea acestui fond se va realiza de cãtre angajator şi organizaţia sindicalã reprezentativã.
(3) În condiţiile alin. 2, sindicatul va administra urmãtoarele activitãţi convenite de pãrţi, dintre cele menţionate la alin. 1, cum ar fi:
- formarea şi perfecţionarea în domeniul relaţiilor de muncã;
- acţiuni social-sportive şi culturale;
- acţiuni specifice unor aniversãri, sãrbãtori religioase, daruri pentru salariaţi, femei şi copii.
(4) Costul acestor acţiuni se suportã din fondul social constituit potrivit legii.
(5) Cheltuielile privind cantinele şi cãminele proprii, precum şi cheltuielile legate de asistenţa medicalã din cadrul societãţilor comerciale, vor fi suportate potrivit legii.
ART. 117
(1) Pãrţile convin ca la nivel de societate comercialã, în cazul existenţei acordului salariaţilor, sã fie încheiate poliţe de asigurare a forţei de muncã pentru accidentele de muncã intervenite din cauze neimputabile salariatului sau în alte condiţii stabilite cu casele de asigurãri.
(2) Modul concret de încheiere a poliţelor de asigurare va fi stabilit prin contractele colective de muncã la nivel de societãţi comerciale.
ART. 118
În situaţia în care, în cadrul desfãşurãrii procesului de privatizare sau dupã încheierea acestuia, persoane fizice, persoane juridice, fundaţii sau acţionari, vor acorda facilitãţi sociale salariaţilor, altele decât cele prevãzute în prezentul contract, acestea vor fi evidenţiate într-un act adiţional la contractul colectiv de muncã la nivel de societate, separat şi fãrã a afecta drepturile salariale.
ART. 119
Pãrţile convin sã se aplice în societãţile comerciale prevederile Legii nr. 142/1998 privind tichetele de masã.
ART. 120
(1) La nivelul societãţilor comerciale, prin contractele colective de muncã, pentru sãrbãtorile de Paşte, Crãciun şi Ziua Chimistului şi Petrochimistului, se vor acorda ajutoare sociale în cuantumuri cel puţin egale cu cele acordate în anul anterior. În societãţile comerciale în care nu au fost acordate aceste ajutoare, cuantumul acestora va fi stabilit prin negociere la nivelul societãţii.
(2) Modalitãţile concrete de acordare a acestor ajutoare se vor stabili prin contractul colectiv de muncã la nivelul unitãţii.
ART. 121
În situaţia în care patronii încheie contracte cu parteneri strãini, potrivit cãrora salariaţii din societatea comercialã urmeazã sã lucreze în strãinãtate, condiţiile de muncã, salarizarea şi celelalte drepturi şi obligaţii ce le revin salariaţilor vor fi cele prevãzute de lege, cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul strãin şi în contractele colective de muncã.

CAP. VII
Formarea profesionalã

ART. 122
(1) Pãrţile înţeleg:
a) prin termenul de formare profesionalã - orice procedurã prin care o persoanã dobândeşte o calificare atestatã printr-un certificat sau o diplomã, eliberate conform legii;
b) prin termenul de formare profesionalã continuã - procedura prin care o persoanã având deja o calificare ori o profesie, dobândeşte noi competenţe cognitive şi funcţionale (deprinderi);
c) prin Comitete Sectoriale de Formare Profesionalã - structuri de dialog social autonom care dezvoltã, actualizeazã şi valideazã calificãrile din ramura respectivã de activitate.
(2) Formarea profesionalã şi formarea profesionalã continuã cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncã, convenite între sindicate şi angajatori.
(3) Pãrţile semnatare convin sã participe la elaborarea şi utilizarea sistemului de formare şi evaluare bazat pe competenţe, sã completeze şi sã elaboreze standardele ocupaţionale.
(4) Pãrţile convin asupra necesitãţii şi obligativitãţii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie, la expirarea mandatului acestora.
(5) Pãrţile semnatare convin sã acorde întregul sprijin solicitat de cãtre CNFPA - ca Autoritate Naţionalã a Calificãrilor - pentru elaborarea sistemului de standarde ocupaţionale, bazat pe competenţe, şi a calificãrilor care vor fi validate şi introduse în Registrul naţional al calificãrilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea şi certificarea calificãrii salariaţilor.
(6) Formarea profesionalã a lucrãtorilor se organizeazã pentru ocupaţii, meserii, specialitãţi şi profesii - numite la modul general ocupaţii - cuprinse în "Clasificarea Ocupaţiilor din România" - COR, pe baza "standardelor ocupaţionale" şi a clasificãrilor elaborate de comitetele sectoriale.
(7) Pãrţile convin sã acorde întregul sprijin pentru înfiinţarea Comitetului sectorial pentru formare profesionalã la nivelul ramurii chimie-petrochimie, aşa cum acesta este stabilit de legislaţia în vigoare.
(8) Pãrţile convin sã acorde sprijin membrilor lor pentru dezvoltarea activitãţii Comitetului sectorial, precum şi pentru dezvoltarea în sistem de parteneriat, la nivelul ramurii de activitate, a unor activitãţi proprii de formare profesionalã, inclusiv prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.
(9) Pe perioada în care participã la programe de formare profesionalã finanţate de cãtre angajatori, lucrãtorii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de muncã aplicabile, pentru program normal de lucru.
ART. 123
Angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor, periodic, acces la formarea profesionalã, în baza unor planuri anuale de formare profesionalã, elaborate cu consultarea sindicatului.
ART. 124
(1) La încheierea contractului colectiv de muncã la nivel de unitate şi la elaborarea planurilor anuale privind formarea profesionalã se va ţine seama, cel puţin, de urmãtoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesarã formarea profesionalã, a cãilor de realizare a acesteia, precum şi adoptarea programului anual şi controlul aplicãrii acestuia se vor face de comun acord de cãtre sindicat şi angajator, cheltuielile de formare profesionalã a salariaţilor urmând sã fie suportate de cãtre unitãţi;
b) sindicatul va participa, prin împuterniciţii sãi, la orice formã de examinare organizatã în vederea absolvirii unui curs de formare profesionalã în cadrul unitãţii;
c) în cazul în care unitatea urmeazã sã-şi schimbe, parţial sau total, profilul de activitate, angajatorul va informa şi va consulta sindicatul cu cel puţin 2 luni înainte de aplicarea mãsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica, înainte de a apela la angajarea forţei de muncã din afara societãţii comerciale, angajarea urmând, în aceste condiţii, sã fie fãcutã doar dacã necesarul de forţã de muncã este mai mare;
d) în cazul în care un salariat identificã un curs de formare profesionalã pe care ar dori sã-l urmeaze, organizat de un terţ, angajatorul va analiza cererea împreunã cu sindicatul, rãmânând la aprecierea angajatorului dacã şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncã şi au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionalã mai mare de 60 de zile cu scoaterea integralã din activitate, dacã pãrãsesc unitatea, din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor, sunt obligaţi sã suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazului când mãsura desfacerii contractului de muncã nu-i este imputabilã, proporţional cu perioada nelucratã din perioada stabilitã conform actului adiţional la contractul individual de muncã;
f) cheltuielile pentru formarea profesionalã în domeniul relaţiilor de muncã, precum şi în domeniul sindical, vor fi suportate de cãtre angajator.
Sindicatul, de comun acord cu angajatorul, va negocia prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate numãrul de persoane care va participa la cursurile privind relaţiile de muncã şi domeniul sindical, de la nivelul F.S.L.C.P. şi F.N.S.C.-P. "Lazar Edeleanu", pentru perioada de valabilitate a prezentului contractul colectiv de muncã.
(2) Salariaţii care urmeazã cursuri de formare profesionalã la iniţiativa angajatorului şi plãtite de acesta, pe o perioadã mai mare de 60 de zile, precum şi pentru cursuri care implicã cheltuieli substanţiale din partea societãţii, cheltuieli stabilite prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate, nu pot avea iniţiativa încetãrii contractelor individuale de muncã o perioadã de cel puţin 3 ani de la data absolvirii cursului sau a stagiului profesional.
ART. 125
Contractele speciale de formare profesionalã organizatã de angajator se vor încheia în conformitate cu prevederile Codului muncii şi ale legii speciale.
ART. 126
Contractul de ucenicie la locul de muncã se încheie pe o duratã determinatã, care nu poate fi mai mare de 3 ani, în condiţiile Codului muncii.

CAP. VIII
Drepturile sindicatelor, precum şi alte prevederi în legãturã cu drepturile şi obligaţiile pãrţilor

ART. 127
(1) Pãrţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi în general, libertatea de opinie.
(2) Angajatorul va adopta o poziţie neutrã şi imparţialã faţã de organizaţiile sindicale şi faţã de reprezentanţii acestora din societãţile comerciale.
(3) Angajatorului îi revine obligaţia de a permite sindicatelor accesul la documentele prevãzute în legislaţia în vigoare şi va informa, periodic, salariaţii în legãturã cu situaţia societãţii comerciale.
ART. 128
(1) Consiliul de administraţie şi/sau organele asimilate acestuia, dupã caz, are/au obligaţia de a invita pe reprezentanţii sindicatului sã participe la şedinţele sale în condiţiile prevãzute de lege. Participarea se va realiza cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fãrã drept de vot.
(2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţã. Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi; ei vor avea acces la documentele privind problemele economice, profesionale, sociale sau referitoare la raporturile de muncã ce vor fi puse în discuţie.
(3) Sindicatele au obligaţia sã asigure confidenţialitatea materialelor primite conform alin. (2) şi sã foloseascã aceste materiale în scopurile prevãzute de legislaţie.
ART. 129
(1) Angajatorul va transmite sindicatului mãsurile adoptate în procesul de privatizare, inclusiv în cazul constituirii de societãţi mixte cu capital strãin.
(2) În cadrul acţiunilor de privatizare, angajatorul, cu consultarea sindicatelor, va analiza condiţiile cele mai favorabile pentru asigurarea participãrii salariaţilor la acţiunile de privatizare, constituind, în conformitate cu legislaţia, asociaţii de privatizare, acolo unde este cazul, sau propunând introducerea de clauze sociale în contractele de vânzare-cumpãrare.
ART. 130
Angajatorul va asigura în incita societãţilor comerciale, gratuit, pentru activitatea sindicatelor spaţiul şi mobilierul necesare, precum şi accesul la mijloace de comunicare şi la cele de transport ale societãţii comerciale.
ART. 131
Baza materialã cu destinaţie culturalã şi sportivã, proprietatea societãţii comerciale, va fi folositã, fãrã platã, pentru acţiuni organizate de sindicate.
ART. 132
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 24 din Legea nr. 54/2003 a Sindicatelor, la cererea organizaţiilor sindicale, angajatorii vor reţine şi apoi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele de platã, lunar. Concomitent, se va efectua şi deducerea fiscalã a cotizaţiei din venitul lunar al membrului de sindicat, conform prevederilor legale.
(2) Reţinerea şi deducerea fiscalã a cotizaţiei se fac pe baza cererii organizaţiei sindicale, la care se ataşeazã lista membrilor de sindicat şi semnãtura acestora de acceptare a reţinerilor. Lista se înainteazã angajatorului la începutul fiecãrui an şi va fi actualizatã ori de câte ori este nevoie.
ART. 133
(1) Membrii aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, care lucreazã nemijlocit în unitate, în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului de lucru, lunar, cu 5 zile pentru activitãţi sindicale, fãrã afectarea drepturilor salariale.
(2) Numãrul de zile cumulate pe an şi numãrul celor care pot beneficia de acestea se stabilesc prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate. Suma orelor cuvenite membrilor colectivului de conducere al sindicatului, pentru activitatea sindicalã, poate fi folositã, integral sau parţial, de liderul (preşedintele) organizaţiei sindicale.
ART. 134
(1) În timpul mandatului şi în termen de 2 ani de la încetarea mandatului, reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale nu li se poate modifica sau desface contractul individual de muncã pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, pe care legea le lasã la aprecierea celui care angajeazã, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizaţiei sindicale.
(2) Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncã, atât ale reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cât şi ale membrilor acestora, din iniţiativa angajatorului, pentru motive care privesc activitatea sindicalã.
(3) Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor alin. (1) cei care au fost revocaţi din funcţiile sindicale de conducere deţinute pentru încãlcarea prevederilor statutare sau legale.
ART. 135
Membrilor organelor de conducere ale sindicatelor li se asigurã protecţia legii contra oricãror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitãrii funcţiei lor.
ART. 136
(1) Pe perioada de îndeplinire a mandatului lor, reprezentanţii aleşi ai sindicatelor, scoşi din producţie, sunt salarizaţi de cãtre sindicat din fondurile proprii ale acestuia.
(2) Pentru persoanele prevãzute la alin. (1), inclusiv pentru cele alese la nivel de federaţie şi confederaţie, va opera suspendarea contractelor individuale de muncã pe durata mandatului, aceştia pãstrându-şi funcţia şi locul de muncã avute anterior.
(3) Pe postul acestora nu poate fi încadratã o altã persoanã decât cu contract de muncã pe duratã determinatã.
(4) La revenirea în postul avut anterior, celor aflaţi în situaţiile de la alineatele anterioare li se va asigura un salariu ce nu poate fi mai mic decât cel ce putea fi obţinut în condiţii de continuitate la acel loc de muncã.
(5) Prin contractele colective la nivel de societate comercialã pot fi stabilite şi alte drepturi şi mãsuri de protecţie pentru cei aleşi în organele de conducere ale sindicatului.
ART. 137
Este interzis angajatorilor sã desfacã, din iniţiativa lor, contractele individuale de muncã ale salariaţilor pentru motive care privesc activitatea sindicalã.
ART. 138
Potrivit prevederilor legale, pãrţile convin constituirea unui fond din contribuţia angajatorului, destinat activitãţilor în domeniul negocierilor colective.
ART. 139
Angajatorul nu va angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial, în perioada declanşãrii conflictelor colective de muncã, pe locurile de muncã ale salariaţilor aflaţi în conflict.
ART. 140
Angajatorul recunoaşte dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncã modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractul colectiv de muncã.
ART. 141
(1) Angajatorul se angajeazã ca, în actele constituitive ale societãţilor cu participare strãinã, cu activitãţi pe teritoriul României, sã prevadã o clauzã prin care partenerii strãini se obligã sã respecte drepturile prevãzute de legislaţia muncii în vigoare în contractele colective de muncã, precum şi în convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de România.
(2) Anterior transferului dreptului de proprietate asupra societãţii comerciale, sindicatul va fi informat şi consultat în legãturã cu implicaţiile juridice ale transferului dreptului de proprietate, conform prevederilor Codului muncii.
ART. 142
Angajatorul şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotãrârile privind toate problemele în legãturã cu relaţiile de muncã.
ART. 143
Participarea membrilor de sindicat la şedinţele organizate, potrivit statutului, în timpul programului, cu acordul angajatorului, nu va afecta drepturile salariale pentru perioada respectivã.
ART. 144
Pentru soluţionarea unor probleme referitoare la activitatea sindicatului şi la derularea relaţiilor de muncã sau în cazul soluţionãrii unor conflicte de muncã, angajatorul va permite accesul în unitate al reprezentanţilor federaţiei şi confederaţiei la care sindicatul este afiliat. Pãrţile vor acţiona în aceste situaţii potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 145
(1) F.S.L.C.P. şi F.N.S.C.-P. "Lazar Edeleanu" recunosc dreptul angajatorilor de a stabili, în condiţiile Codului muncii şi ale prezentului contract, rãspunderea disciplinarã sau patrimonialã a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplinã a muncii.
(2) Federaţiile recunosc dreptul angajatorului de a stabili normele de disciplinã a muncii şi de a întocmi Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale societãţilor comerciale, cu consultarea prealabilã a organizaţiilor sindicale.
(3) Salariaţii au obligaţia sã respecte normele stabilite prin regulamentele prevãzute la alin. (2), disciplina tehnologicã şi de producţie, precum şi celelalte acte normative în vigoare în aceastã materie.
(4) Angajatorul şi organizaţiile sindicale se recunosc reciproc ca parteneri de dialog social permanent, iar sindicatele sunt de acord ca, prin mijloace specifice, sã previnã în societãţile comerciale comportamentul neadecvat al salariaţilor, care ar fi de naturã sã aducã prejudicii societãţii comerciale sau sã afecteze activitatea de conducere a acesteia. Activitatea sindicatelor în aceastã direcţie se va desfãşura potrivit legii.
ART. 146
(1) Angajatorii au obligaţia sã informeze şi sã consulte organizaţiile sindicale de la nivel de unitate, conform prevederilor <>Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, cu privire la:
- evoluţia recentã şi evoluţia probabilã a activitãţilor şi a situaţiei economice a întreprinderii;
- situaţia, structura şi evoluţia probabilã a ocupãrii forţei de muncã în cadrul întreprinderii, precum şi cu privire la eventualele mãsuri de anticipare avute în vedere, în special atunci când existã o ameninţare la adresa locurilor de muncã;
- deciziile care pot duce la modificãri importante în organizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în raporturile de muncã, inclusiv cele vizate de legislaţia românã privind procedurile specifice de informare şi consultare în cazul concedierilor colective şi al protecţiei drepturilor angajaţilor, în cazul transferului îndreprinderii.
(2) Informarea se face într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzãtoare ori de câte ori evoluţia societãţii impune, astfel încât sã permitã reprezentanţilor sindicatului sã examineze problema în mod adecvat şi sã pregãteascã, dacã este cazul, consultarea.
(3) Consultarea are loc într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzãtoare, astfel încât sã permitã reprezentanţilor sindicatului sã examineze problema în mod adecvat şi la un nivel relevant de reprezentare a conducerii şi a reprezentanţilor salariaţilor, în funcţie de subiectul discutat. Pe baza informaţiilor furnizate de angajator, reprezentanţii sindicatului au dreptul sã formuleze un punct de vedere motivat pentru negocierea unui acord privind deciziile care se încadreazã în obligaţiile angajatorului de informare a salariaţilor.
(4) Modalitãţile de informare şi consultare a angajaţilor se vor stabili de comun acord la nivel de unitãţi, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 467/2006 , utilizându-se mijloacele de informare existente în cadrul lor la momentul respectiv.
(5) Prin contractele colective de muncã la nivelul societãţilor comerciale, pãrţile pot conveni şi alte obligaţii generale sau specifice, în funcţie de natura activitãţii societãţilor comerciale.

CAP. IX
Dialogul social

ART. 147
Sindicatul îi poate reprezenta pe membrii sãi în toate situaţiile, inclusiv în cazul conflictelor de drepturi, putând formula în instanţã, în numele salariaţilor, acţiuni, putând administra probe şi pune concluzii.
ART. 148
Cotizaţia sindicalã de 1% din salariul brut de încadrare este deductibilã de la calculul impozitului pe profit.
ART. 149
Aplicarea clauzelor negociate în prezentul contract colectiv de muncã, precum şi modul de derulare a relaţiilor de muncã, sãnãtatea şi securitatea în muncã sunt supuse controlului Inspecţiei muncii, ca organism specializat al administraţiei publice centrale.

CAP. X
Dispoziţii finale

ART. 150
Prezentul contract colectiv de muncã constituie izvor de drept pentru contractele colective de muncã ce se vor încheia la unitãţile comerciale cuprinse în Anexa nr. 1, ce face parte din acesta.
ART. 151
În contractele colective de muncã încheiate la nivel de unitate, bazate pe negocieri colective, de cãtre sindicate în numele salariaţilor, pãrţile contractante vor conveni, printr-o clauzã expresã, plata unei contribuţii lunare de cãtre salariaţi, alţii decât membrii de sindicat, pentru desfãşurarea negocierilor colective, dar care nu poate fi mai micã de 1% din salariu şi care sã nu depãşeascã valoarea contribuţiei sindicale.
ART. 152
(1) Prevederile acestui contract colectiv de muncã sunt considerate minimale, de la nivelul lor urmând sã înceapã negocierea contractului colectiv de muncã la nivel de societãţi comerciale.
(2) Clauzele cuprinse în prezentul contract şi negociate de cãtre pãrţile care au fost egale şi libere în decursul dezbaterilor constituie legea pãrţilor, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) Contractele individuale de muncã nu pot conţine clauze care sã fie inferioare sau contrare contractelor colective încheiate la nivel superior.
(4) Prevederile contractelor individuale de muncã existente la data intrãrii în vigoare a contractelor colective de muncã vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urmã.
ART. 153
În toate cazurile de reorganizare sau de privatizare a societãţilor comerciale, drepturile şi obligaţiile prevãzute în prezentul contract vor fi transmise noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni.
ART. 154
(1) Comisia paritarã stabilitã conform clauzelor prezentului contract colectiv de muncã se va reuni trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, pentru a analiza stadiul de realizare a clauzelor contractului, urmând ca rezultatele acestor reuniuni sã fie prezentate atât conducerii sindicatului, cât şi conducerii societãţii comerciale.
(2) În situaţii deosebite, pentru soluţionarea pe cale amiabilã a unor conflicte sau litigii de muncã sau pentru interpretarea clauzelor contractului colectiv de muncã, comisia paritarã se va întruni ori de câte ori va fi nevoie.
ART. 155
De prevederile prezentului contract vor beneficia, conform legii, salariaţii din societãţile comerciale cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul contract, urmând ca, prin contractele colective de muncã la nivel de societãţi comerciale, sã se stipuleze în mod concret faptul cã o parte a fondului creat pentru negocierile colective se va constitui din contribuţia pe care salariaţii nesindicalizaţi o vor achita pentru a putea beneficia de facilitãţile prevãzute în acest contract.
ART. 156
Înregistrarea contractului colectiv de muncã se va realiza conform legii, împotriva refuzului înregistrãrii oricare parte putând sã se adreseze, în condiţiile legii, instanţelor judecãtoreşti competente.
ART. 157
(1) Clauzele prezentului contract colectiv de muncã sunt stabilite în limitele şi în condiţiile prevãzute de Legea contractelor colective de muncã şi de dispoziţiile legale în vigoare, avându-se în vedere clauzele negociate ale Contractului Colectiv de Muncã la Nivel Naţional.
(2) Executarea contractului colectiv de muncã este obligatorie pentru pãrţi, încãlcarea acestei obligaţii atrãgând rãspunderea pãrţii vinovate de încãlcarea contractului.
(3) Limba oficialã folositã în comunicare la nivelul agenţilor economici din România şi care se va folosi la redactarea deciziilor, hotãrârilor, precum şi a celorlalte documente administrative în cadrul întreprinderilor beneficiare ale prezentului contract, este limba românã, în conformitate cu prevederile Constituţiei României, art. 13.
ART. 158
(1) Litigiile în legãturã cu executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului colectiv de muncã sunt litigii de muncã şi se soluţioneazã, potrivit legii, de instanţele judecãtoreşti competente la nivel teritorial.
(2) Se va folosi procedura stipulatã la alin. (1) doar dupã epuizarea tuturor cãilor amiabile de stingere a litigiilor.
ART. 159
La încheierea prezentului contract, pãrţile semnatare sunt reprezentative conform legii.
ART. 160
Acest contract îşi va produce efectele de la data înregistrãrii.
ART. 161
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 11, alin. (3), din Legea nr. 130/1996 (republicatã) privind contractul colectiv de muncã, unitãţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor în domeniul pregãtirii, negocierii şi aplicãrii contractelor colective de muncã la toate nivelurile.
(2) Sumele prevãzute conform alin. (1) se vor calcula luând ca bazã echivalentul cuantumului de 1 euro/salariat/an, raportate la numãrul mediu de salariaţi din anul precedent.
(3) Sumele constituite conform alineatelor (1) şi (2) se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totalã se vireazã de cãtre societãţile comerciale la Federaţia Sindicatelor Libere din Chimie şi Petrochimie, în contul IBAN RO36CECEB50331ROL0648665, deschis la C.E.C. Agenţia Cotroceni Bucureşti;
b) 1/3 din suma totalã se vireazã de cãtre societãţile comerciale la Federaţia Patronalã din Ramura Industriei Chimice şi Petrochimice "FEPACHIM", în contul IBAN RO63RNCB0077050235010001, deschis la B.C.R. Sector 6 Bucureşti;
c) 1/3 din suma totalã se vireazã de cãtre societãţile comerciale la Federaţia Naţionalã a Sindicatelor din Chimie - Petrochimie "Lazar Edeleanu", în contul IBAN RO06BRDE300SV04811903000, deschis la B.R.D. Ploieşti.
(4) Unitãţile economice care negociazã şi semneazã contracte colective de muncã, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale şi sindicale reprezentative de ramurã, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor de la alineatele (1), (2) şi (3) şi le vor vira cãtre Federaţia patronalã şi federaţiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncã pe ramurã care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de muncã.
(5) În cazul în care, potrivit legii, se negociazã şi se încheie contracte colective de muncã la nivelul unor grupuri de unitãţi, cheltuielile ocazionate cu aceste negocieri vor fi suportate din fondul constituit la nivelul unitãţilor din grupul respectiv.
(6) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un cont distinct. Angajatorul şi sindicatele vor urmãri şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondului destinat negocierii contractelor colective de muncã.
(7) Angajatorii şi sindicatele vor gestiona şi utiliza fondurile destinate negocierilor colective constituite în baza prevederilor art. 161, în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de acţiune aprobate de organele proprii de conducere.
(8) Pentru realizarea prevederilor acestui articol, în contabilitatea agenţilor economici vor fi aplicate prevederile metodologice referitoare la operaţiile Codului fiscal, comunicate de Ministerul Finanţelor.
(9) Contractele colective de muncã, la toate nivelurile, vor cuprinde prevederile acestui articol.

PĂRŢILE SEMNATARE

"FEPACHIM"
Preşedinte,
Ioan Cezar Corâci

F.S.L.C.P.
Preşedinte,
Achille Costin Duţu

F.N.S.C. - P "Lazar Edeleanu"
Preşedinte,
Petre Tancãu


ANEXA 1

A. Societãţile comerciale care beneficiazã de prevederile prezentului contract colectiv de muncã

1. S.C. OLTCHIM S.A. - RM. VÂLCEA
2. S.C. MENTCHIM S.A. - RM. VÂLCEA
3. S.C. PROTECTCHIM S.R.L. - RM. VÂLCEA
4. S.C. SIBGUARD S.R.L. - RM. VÂLCEA
5. S.C. DESIGNRO S.A. - RM. VÂLCEA
6. S.C. VIROMET S.A. - VICTORIA
7. S.C. AMONIL S.A. - SLOBOZIA
8. S.C. AZOMUREŞ S.A. - TG. MUREŞ
9. S.C. UZINELE SODICE GOVORA S.A.
10. S.C. BICAPA S.A. - TÂRNĂVENI
11. S.C. CARBID CONMET S.A. - TÂRNĂVENI
12. S.C. NITRAMONIA S.A. - FĂGĂRAŞ
13. S.C. NITROFERTILIZER FĂGĂRAŞ
14. S.C. NITROEXPLOSIVES FĂGĂRAŞ
15. S.C. NITROSERVICE FĂGĂRAŞ
16. S.C. NITROCONTROL FĂGĂRAŞ
17. S.C. NITROTRANS FĂGĂRAŞ
18. S.C. NITROSERE FĂGĂRAŞ
19. S.C. EDEL WEISS FĂGĂRAŞ
20. S.C. ROMPIRO UPS - FĂGĂRAŞ
21. S.C. FABRICA DE PULBERI - FĂGĂRAŞ
22. S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A. - OCNA MUREŞ
23. S.C. AGRO FERTIL S.A. - SĂVINEŞTI
24. I.C.S.I. - RM. VÂLCEA
25. S.C. GAPRO CO CHEMICALS - SĂVINEŞTI
26. S.C. FIBREX NAYLON S.A. - SĂVINEŞTI
27. S.C. YARNEA S.R.L. - SĂVINEŞTI
28. S.C. COMES - SĂVINEŞTI
29. S.C. TERAPIA-RANBAXY S.A. - CLUJ-NAPOCA
30. S.C. TERAPIA DISTRIBUTIE S.R.L.
31. S.C. FARMEC S.A. - CLUJ-NAPOCA
32. S.C. SINTEZA S.A. - ORADEA
33. S.C. ANTIBIOTICE S.A. - IAŞI
34. S.C. GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. - TG. MUREŞ
35. S.C. AESCULAP - TG. MUREŞ
36. S.C. ALSIFCOM INTERMED - CLUJ-NAPOCA
37. S.C. ARENA GROUP - VOLUNTARI
38. S.C. BIOFARM - BUCUREŞTI
39. S.C. GELCAP - VOLUNTARI
40. S.C. HELCOR - BAIA MARE
41. S.C. HELVETICA PROFARM - TIMIŞOARA
42. S.C. HOFIGAL S.A. - BUCUREŞTI
43. S.C. LABORMED-PHARMA - BUCUREŞTI
44. S.C. LAROPHARM - BRAGADIRU
45. S.C. LEK-PHARMATECH - TG. MUREŞ
46. S.C. MAGISTRA C&C - CONSTANŢA
47. S.C. MARK-INTERNATIONAL - IAŞI
48. S.C. MEDIFARMA SERV - BUCUREŞTI
49. S.C. MEDUMAN VIŞEUL DE SUS
50. S.C. OMEGAP PHARMA - POPEŞTI-LEORDENI
51. S.C. PLANTAVOREL - P. NEAMŢ
52. S.C. PROMEDIC - BUCUREŞTI
53. S.C. RUMEYN - TIMIŞOARA
54. S.C. SICOMED S.A. - BUCUREŞTI
55. S.C. SINDAN - BUCUREŞTI
56. S.C. AZUR - TIMIŞOARA
57. S.C. SOLVENTUL - TIMIŞOARA
58. S.C. AECTRA S.R.L. - BUCUREŞTI
59. S.C. AGORA PLAST S.R.L. - BUCUREŞTI
60. S.C. AKSOY PRODEXIM S.R.L. - BUCUREŞTI
61. S.C. ALL PLAST TEHNOLOGIES S.R.L. - BUCUREŞTI
62. S.C. ALMITECH S.R.L. - BUCUREŞTI
63. S.C. A&M COMP S.R.L. - CRAIOVA
64. S.C. ARGO-ROM PLASTICS S.R.L. - BUCUREŞTI
65. S.C. AMPLAST CO. S.A. - LEREŞTI (ARGEŞ)
66. S.C. CASSTIL S.A. - BUCUREŞTI
67. S.C. CHIMICA S.A. - ORĂŞTIE
68. S.C. CHORUS ENGINEERING S.R.L. - BUCUREŞTI
69. S.C. DACONEX S.R.L. - BUCUREŞTI
70. S.C. DEGUSSA ROMANIA S.R.L. - BUCUREŞTI
71. S.C. EGEROM PRODUCTION S.A. - BUCUREŞTI
72. S.C. FARMEC-PLAST S.A. - CLUJ-NAPOCA
73. S.C. FITART CHEMICALS&MACHINES S.R.L. - BISTRIŢA
74. S.C. GABRIEL-CHEMIE ROMANIA S.R.L. - BUCUREŞTI
75. S.C. GENIAL COMPANY S.R.L. - OLTENIŢA
76. S.C. GIMSID S.R.L. - BUCUREŞTI
77. S.C. GLOBAL-TEHNIC S.R.L. - ARAD
78. S.C. GOLDPLAST S.A. - BISTRIŢA
79. S.C. HARPLAST S.A. - MIERCUREA-CIUC
80. S.C. INDRA IMPORT EXPORT S.R.L. - TG. MUREŞ
81. S.C. JS ROMPLAST S.A. - BUCUREŞTI
82. S.C. LUBRICANT ROM S.R.L. - PLOIEŞTI
83. S.C. MALVINA COM IMPEX S.R.L. - COM. PANTELIMON, ILFOV
84. S.C. MOVIPLAST S.A. - CRAIOVA
85. S.C. MUNPLAST S.A. - BUCUREŞTI
86. S.C. OBRIST EASTERN EUROPE S.R.L. - COM. ŞAG (TM)
87. S.C. PIMO CHEMICALS CORPORATION S.R.L. - BUCUREŞTI
88. S.C. PLASTIC TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. - BUCUREŞTI
89. S.C. PLASTICA S.R.L. - SATU MARE
90. S.C. PLASTINVEST S.R.L. - NĂSĂUD
91. S.C. PLASTOR S.A. - ORADEA
92. S.C. POLITEH S.A. - PLOIEŞTI
93. S.C. PRODPLAST S.A. - BUCUREŞTI
94. S.C. PROINTERMED S.R.L. - PITEŞTI
95. S.C. RADAN CONSULT S.R.L. - BUCUREŞTI
96. S.C. RECOLO S.R.L. - ORADEA
97. S.C. ROMCARBON S.A. - BUZĂU
98. S.C. ROMCOLOR 2000 S.A. - BUCUREŞTI
99. S.C. ROMINKO - S.A. - BUCUREŞTI
100. S.C. ROMTEXTIL S.A. - CONSTANŢA
101. S.C. ROPLAST INSTAL S.R.L. - COM. JILAVA (GIURGIU)
102. S.C. SCHOELLER ARCA SYSTEM S.R.L. - BUCUREŞTI
103. S.C. SIEI POWER EST S.R.L. - BUCUREŞTI
104. S.C. SOLVAY CHEMIE S.R.L. - BUCUREŞTI
105. S.C. SOMPLAST S.A. - NĂSĂUD
106. S.C. SOREN PETERSSON S.R.L. - PIATRA-NEAMŢ
107. S.C. SUNPROD S.R.L. - COM. SMEURA (ARGEŞ)
108. S.C. TEHNOPLAST S.A. - FOCŞANI
109. S.C. TE-MA ROMANIA S.R.L. - BUCUREŞTI
110. S.C. UNIPLAST-R S.R.L. - FOCŞANI
111. S.C. VFM SERVICE S.R.L. - SĂCELE (BRAŞOV)
112. S.C. WIRQUIN ROMANIA S.R.L. - BUCUREŞTI
113. S.C. WOLF PLASTICS AMBALAJE S.R.L. - BUCUREŞTI
114. S.C. CEPROPLAST S.A. - IAŞI
115. S.C. COROLA S.A. - FOCŞANI
116. S.C. DIAPLAST PROD S.R.L. - FOCŞANI
117. S.C. INCERPLAST S.A. - BUCUREŞTI
118. S.C. MOLDOPLAST S.A. - IAŞI
119. S.C. OLTPLAST S.A. - DRĂGĂŞANI
120. S.C. PLASTEX S.A. - TULCEA
121. S.C. PLASTICO S.A. - SFÂNTU GHEORGHE
122. S.C. TERAPLAST S.A. - BISTRIŢA
123. S.C. PALPLAST - SIBIU
124. S.C. DANUBIANA S.A. - BUCUREŞTI
125. S.C. VICTORIA S.A. - FLOREŞTI
126. S.C. SILVANIA - ZALĂU
127. S.C. ROMVELO S.A. - LUDUŞ
128. S.C. ARTECA S.A. - JILAVA
129. S.C. ROLAST S.A. - PITEŞTI
130. S.C. ARCA S.A. - BOTOŞANI
131. S.C. ARECA S.A. - BUCUREŞTI
132. S.C. DUCATEX (GUMOFLEX) - JILAVA
133. S.C. ARTEGO S.A. - TG. JIU
134. S.C. OLTTYRE S.A. CARACAL
135. S.C. PROGRESUL S.A. - PLOIEŞTI
136. S.C. MATRITA S.A. - ODORHEIU SECUIESC
137. S.C. POLIROM S.A. - ROMAN
138. S.C. ENERGIA S.A. - CONSTANŢA
139. S.C. CERELAST S.A. - POPEŞTI-LEORDENI
140. S.C. CAROM S.A. - ONEŞTI
141. S.C. VICTORIA S.A. - BUCUREŞTI
142. S.C. STEAUA ROMÂNĂ S.A. - CÂMPINA
143. S.C. AMCO S.A. - OTOPENI
144. S.C. GUBAN - TIMIŞOARA
145. S.C. NUFĂRUL S.A. - BUCUREŞTI
146. S.C. LUCKY BUSINESS IMPEX S.R.L. - BUCUREŞTI
147. S.C. AMALIA CONSULT S.R.L. - BUCUREŞTI
148. S.C. UPRUC POL - FĂGĂRAŞ
149. S.C. UPRUC CTR - // -
150. S.C. UPRUC RAMA - // -
151. S.C. UPRUC SERV - // -
152. S.C. UPRUC TAP - // -
153. S.C. CHIMCOMPLEX S.A. - BORZEŞTI
154. S.C. NAPOCHIM - CLUJ-NAPOCA
155. S.N. PLAFAR S.A. - BUCUREŞTI
156. S.C. AMURCO S.A. - BACĂU
157. S.C. OIL TERMINAL S.A. - CONSTANŢA
158. S.C. CASSTIL - BUCUREŞTI
159. S.C. NEWSPICES
160. S.C. PLASTOR - ORADEA
161. S.C. ROMPLAST - BUCUREŞTI
162. S.C. SOMPLAST - BISTRIŢA
163. S.C. DONAUCHEM S.R.L. - TURNU MĂGURELE
164. S.C. ECOPETROLEUM S.A. - CONSTANŢA
165. S.C. MARWAY FERTILCHIM NAVODARI S.A.
166. S.C. ROMPETROL S.A. - BUCUREŞTI
167. S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.A. - BUCUREŞTI
168. S.C. ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE S.A. - BUCUREŞTI
169. S.C. ROMINSERV S.A. - BUCUREŞTI
170. S.C. RAFINARIA "ASTRA ROMANA" S.A. - PLOIEŞTI
171. S.C. PETROM DOLJCHIM - CRAIOVA
172. S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. - PLOIEŞTI
173. S.C. OILREG RM. SĂRAT S.A.
174. S.C. RAFO S.A. - ONEŞTI
175. S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. - CONSTANŢA
176. S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L. - CONSTANŢA
177. S.C. ROMINSERVICES THERM S.A. - MANGALIA
178. S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. - BUCUREŞTI
179. S.C. ROMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L. - CONSTANŢA
180. S.C. ROMPETROL GAZ S.R.L. - BUCUREŞTI
181. S.C. POLICOLOR S.A. - BUCUREŞTI
182. S.C. CHIMOPAR S.A. - BUCUREŞTI
183. S.C. AMPLO S.A. - PLOIEŞTI
184. S.C. APRODEM - S.A. PLOIEŞTI
185. S.C. SAYBOLT INSPECTION ROMANIA S.R.L. - CONSTANŢA
186. S.C. ROMVELO S.A. - LUDUŞ
187. S.C. CHIMSPORT S.A. - ORĂŞTIE
188. S.C. PETROM S.A. - BUCUREŞTI (PECO PRAHOVA)
189. S.C. PETROM S.A. - BUCUREŞTI (PECO BUZĂU)
190. S.C. PETROM S.A. - BUCUREŞTI (PECO DEVA)
191. S.C. PETROM S.A. - BUCUREŞTI (PECO IAŞI)
192. S.C. PETROM S.A. - BUCUREŞTI (PECO PITEŞTI)
193. S.C. COMBINATUL DE ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE - NĂVODARI
194. S.C. AIR TOTAL ROMANIA S.A. - BUCUREŞTI
195. S.C. LOTUS PETROL S.R.L. - BUCUREŞTI
196. S.C. PETAL S.A. - VASLUI
197. S.C. PETROCONSULT S.R.L. - PRAHOVA
198. S.C. UTI SYSTEMS S.A. - BUCUREŞTI
199. S.C. UTON S.A. - BACĂU
200. S.C. UNICOM HOLDING S.A. - BUCUREŞTI
201. S.C. BUTAN GAZ - BUCUREŞTI

B. Toate societãţile care au în profilul de activitate producţia chimicã şi petrochimicã şi servicii conexe pentru aceasta şi care desfãşoarã activitãţile cu codurile CAEN de mai jos:┌────────┬─────────┬──────────────────────┐
│Secţiune│Diviziune│ Grupã │
├────────┼─────────┼──────────────────────┤
│ DF │ 23 │toate grupele │
├────────┼─────────┼──────────────────────┤
│ DG │ 24 │toate grupele │
├────────┼─────────┼──────────────────────┤
│ DH │ 25 │toate grupele │
├────────┼─────────┼──────────────────────┤
│ G │ 50 │50 │
├────────┼─────────┼──────────────────────┤
│ │ 51 │12, 45, 46, 51, 55, 56│
├────────┼─────────┼──────────────────────┤
│ │ 52 │33 │
├────────┼─────────┼──────────────────────┤
│ K │ 73 │10 │
├────────┼─────────┼──────────────────────┤
│ EA │ 40 │30, 41 │
├────────┼─────────┼──────────────────────┤
│ DN │ 36 │11, 12, 13, 14 │
├────────┼─────────┼──────────────────────┤
│ I │ 60 │10, 22, 23, 24, 30 │
├────────┼─────────┼──────────────────────┤
│ │ 61 │10 │
├────────┼─────────┼──────────────────────┤
│ │ 63 │12 │
└────────┴─────────┴──────────────────────┘
ANEXA 2


REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Comisiei paritare


Comisia paritarã îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 151 din prezentul Contract Colectiv de Muncã pe Ramura Chimie-Petrochimie.
1. Comisia paritarã şi de mediere amiabilã a conflictelor, denumitã în continuare "Comisia", va fi compusã din 4 reprezentanţi ai pãrţilor semnatare ale contractului colectiv de muncã la nivel de ramurã.
Membrii comisiei sunt precizaţi în anexa nr. 2 la contractul colectiv de muncã, ea putând fi completatã, dupã caz, cu jurişti sau economişti care vor avea rol consultativ.
Componenţa Comisiei poate fi modificatã în urma recensãmântului organizat de pãrţile semnatare în baza Fişei din anexa nr. 3, în termen de 90 de zile de la înregistrarea contractului.
2. Comisia se va întruni, de regulã, trimestrial sau se poate întruni la cererea oricãruia dintre membrii sãi, precum şi la solicitarea de mediere formulatã de cãtre beneficiarii contractului colectiv de muncã la nivel de ramurã, indiferent dacã aceastã solicitare este formulatã de patronate sau de sindicate.
3. Comisia se întruneşte în maximum 15 zile calendaristice de la formularea solicitãrii de mediere şi va adopta hotãrâri valabile prin consens, în prezenţa a cel puţin 2/3 dintre membrii pãrţilor semnatare ale contractului colectiv de muncã la nivel de ramurã.
4. Comisia va fi prezidatã prin rotaţie de câte un reprezentant al fiecãrei pãrţi, desemnat prin consens în şedinţa respectivã.
5. Hotãrârile de mediere amiabilã adoptate potrivit prezentului regulament au putere obligatorie pentru pãrţile contractante, neexcluzând însã procedurile legale contencioase.
6. Comisia este împuternicitã sã formuleze interpretãri ale prevederilor contractului colectiv de muncã în funcţie de condiţiile concrete, de probele administrate de pãrţi; în acelaşi timp comisia va putea, la solicitarea pãrţilor, sã exercite şi medierea pentru rezolvarea amiabilã a conflictelor de muncã, utilizând în acest scop procedurile de interpretare, negociere, dialog şi consiliere. Aceste proceduri vor avea urmãtoarea succesiune:
6(1) Medierea va avea loc la cererea oricãrei pãrţi interesante, ea constituind o formã mediatã consensual a dialogului social bipartit şi neexcluzând utilizarea altor proceduri contencioase.
6(2) Membrii Comisiei paritare la nivelul ramurii Industriei Chimice şi Petrochimice, împreunã cu alte persoane având pregãtire juridicã sau economicã, desemnate de reprezentanţii F.S.L.C.P., ai Federaţiei "LAZĂR EDELEANU" şi ai "FEPACHIM", vor fi înscrişi pe o listã ce va fi anexã a contractului colectiv de muncã la nivel de ramurã.
6(3) În cazul în care angajatorul sau sindicatul dintr-o societate comercialã vor hotãrî sã utilizeze medierea amiabilã, vor alege din listã persoanele care urmeazã sã efectueze derularea procedurii consensuale.
6(4) Aceastã operaţiune, fiind realizatã în temeiul unei înţelegeri a pãrţilor, nu contravine şi nici nu se substituie procedurii de arbitraj prevãzute de <>Legea nr. 168/1999 .
6(5) Medierea se va realiza fie la sediul societãţii comerciale, fie la sediul F.S.L.C.P., al Federaţiei «LAZĂR EDELEANU» sau al "FEPACHIM", aşa cum pãrţile vor conveni.
Partea care solicitã medierea va conveni cu Comisia de mediere modalitatea de realizare a plãţii întregii proceduri de mediere fiecãreia dintre pãrţi, urmând sã suporte totalitatea acestor costuri în funcţie de solicitarea fãcutã.
6(6) Mediatorii aleşi vor desemna din rândul lor un preşedinte care sã conducã lucrãrile de mediere amiabilã.
6(7) Pãrţile îşi vor prezenta pe rând argumentaţia, însoţitã de probele la care fac referire şi vor încerca cu bunã credinţã sã prezinte şi soluţii menite, în opinia lor, sã soluţioneze conflictul ivit prin proceduri amiabile.
6(8) Mediatorii vor studia întregul probatoriu, vor putea pune întrebãri pãrţilor şi vor încerca, împreunã cu acestea, sã identifice soluţia optimã pentru rezolvarea conflictului pe cale amiabilã.
6(9) Încã de la începutul medierii, mediatorii vor încunoştinţa pãrţile cã aceastã procedurã este una consensualã, care vizeazã stingerea sau evitarea unui conflict pe cale amiabilã şi cã rezultatele medierii se pot concretiza doar în cazul unei astfel de soluţii.
6(10) Procesul-verbal de mediere care se redacteazã şi se semneazã de pãrţi în aceeaşi zi cu efectuarea acestei proceduri poate sã constituie o probã în circumstanţiere în cazul în care se vor utiliza proceduri contencioase.
6(11) Procesul-verbal de mediere va fi redactat şi semnat într-un numãr de exemplare egal cu numãrul membrilor prezenţi ai comisiei, plus 1.
7. Secretariatul Comisiei va fi asigurat de angajator. Toate lucrãrile Comisiei vor fi consemnate olograf, fiind pãstrate şi arhivate de cãtre Comisie.
8. La cererea patronatelor sau a sindicatelor, Comisia poate verifica mãsura în care clauzele contractelor colective la nivel de unitate sunt în concordanţã cu prevederile contractului colectiv de muncã la nivel de ramurã.


MEMBRII COMISIEI PARITARE

Din partea Federaţiei Patronale
1. Ioan Cezar CORÂCI
2. Marcel DIACONU
3. Amelia POPESCU
4. Daniela COSMOIU

Din partea Federaţiilor Sindicale
1. Achille Costin DUŢU
2. Petre TANCAU
3. Ovidiu POPESCU
4. Octavian CIOBANUANEXA 3


S.C.___________________
Afiliat la________________

DATE DE IDENTIFICARE

ADRESĂ:
Str.___________________
Nr._____
Localitatea______________
Judeţul:_________________
Tel.:____________________
Fax:____________________
E-mail:__________________
Cod fiscal:_______________


NUMĂR SALARIAŢI
LA 1 SEPTEMBRIE 2010
________________________


DIRECTOR,
L.S.
SINDICATUL___________________
Afiliat la ____________________

DATE DE IDENTIFICARE

ADRESĂ:
Str. ___________________________
Nr. ______
Localitatea: ____________________
Judeţul: ______________________
Tel.: _________________________
Fax: __________________________
E-mail: ________________________
Cod fiscal: _____________________

NUMĂR MEMBRI DE SINDICAT
LA 1 SEPTEMBRIE 2010
___________________

PREŞEDINTE,
L.S.SINDICATUL ___________________
Afiliat la ________________________

DATE DE IDENTIFICARE

ADRESĂ:
Str. ___________________________
Nr. ______
Localitatea: ___________________
Judeţul: _______________________
Tel.: __________________________
Fax: __________________________
E-mail: ________________________
Cod fiscal: _____________________

NUMĂR MEMBRI DE SINDICAT
LA 1 SEPTEMBRIE 2010
___________________


PREŞEDINTE,
L.S.NOTĂ: Rugãm conducerea administrativã a societãţii comerciale sã dispunã completarea fişei cu datele solicitate.
Rugãm conducerea sindicatului sã completeze fişa cu datele solicitate.
Acolo unde sunt mai multe organizaţii sindicale, rugãm conducerea sindicatelor sã completeze Fişa, fiecare sindicat în parte cu datele solicitate.


ANEXA 4


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
încheiat şi înregistrat sub nr. ..../...
în registrul general de evidenţã a salariaţilor

A. Pãrţile contractului
Angajatorul - persoana juridicã/fizicã ............................., cu sediul/domiciliul în .................................., înregistratã la Registrul comerţului/autoritãţile administraţiei publice din .................. sub nr. ..............., cod fiscal ....................., telefon ........................, reprezentatã legal prin ..........................., în calitate de ...............,
şi
salariatul/salariata - domnul/doamna .................................., domiciliat/domiciliatã în localitatea.................................., str. .................................. nr. ........, judeţul .................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrţii de identitate/paşaportului seria ........ nr. ......., eliberat/eliberatã de ........ la data de........, CNP ................................, permis de muncã seria ..... nr. ....... din data ............................,

au încheiat prezentul contract individual de muncã în urmãtoarele condiţii asupra cãrora au convenit:

B. Obiectul contractului .......................
C. Durata contractului
a) nedeterminatã, salariatul/salariata ..................... urmând sã înceapã activitatea la data de ..............;
b) determinatã, de ........ luni, pe perioada cuprinsã între data de .................... şi data de .............../pe perioada suspendãrii contractului individual de muncã al titularului de post.
D. Locul de muncã
1. Activitatea se desfãşoarã la ..................................
2. În lipsa unui loc de muncã fix, salariatul va desfãşura activitatea astfel: ...........
E. Felul muncii
Funcţia/meseria ........................... conform Clasificãrii Ocupaţiilor din România.
F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevãzute în fişa postului, anexã la contractul individual de muncã.
G. Condiţii de muncã
1. Activitatea se desfãşoarã în condiţii grele, vãtãmãtoare sau periculoase, potrivit <>Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncã sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite - vãtãmãtoare, grele sau periculoase.
2. Activitatea prestatã se desfãşoarã în condiţii normale/deosebite/speciale de muncã, potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O normã întreagã, durata timpului de lucru fiind de ................... ore/zi, .................. ore/sãptãmânã.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: ............... (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncã aplicabil.
2. O fracţiune de normã de ......... ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), ............... ore/sãptãmânã.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: ..............(ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncã aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţã majorã sau pentru alte lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlãturãrii consecinţelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihnã este de .................. zile lucrãtoare, în raport cu durata muncii (normã întreagã, fracţiune de normã).
De asemenea, beneficiazã de un concediu suplimentar de .......................
J. Salariul
1. Salariul de bazã lunar brut este de .................... lei.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri .....................................;
b) indemnizaţii .............................;
c) alte adaosuri ........................... .
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreazã, ori în zilele de sãrbãtori legale se compenseazã cu ore libere plãtite sau se plãtesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncã aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plãteşte salariul este/sunt ......................
K. Drepturi şi obligaţii ale pãrţilor privind sãnãtatea şi securitatea în muncã:
a) echipament individual de protecţie .........................;
b) echipament individual de lucru ...............................;
c) materiale igienico-sanitare ......................................;
d) alimentaţie de protecţie ..........................................;
e) alte drepturi şi obligaţii privind sãnãtatea şi securitatea în muncã .............
I. Alte clauze
a) perioada de probã este de .......... zile;
b) perioada de preaviz, în cazul concedierii, este de .................... zile lucrãtoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncã;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de .............................zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncã;
d) în cazul în care salariatul urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea în strãinãtate, informaţiile prevãzute la <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regãsi şi în contractul individual de muncã;
e) alte clauze.
M. Drepturi şi obligaţii generale ale pãrţilor
1. Salariatul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusã;
b) dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal;
c) dreptul la concediu de odihnã anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sãnãtate în muncã;
f) dreptul la formare profesionalã, în condiţiile actelor adiţionale.
2. Salariatului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncã sau, dupã caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţã de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta mãsurile de securitate şi sãnãtate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitãţii lor;
b) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sã constate sãvârşirea abaterilor disciplinare şi sã aplice sancţiunile corespunzãtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncã aplicabil şi regulamentului intern.
4. Angajatorului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) sã acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncã, din contractul colectiv de muncã aplicabil şi din lege;
b) sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã şi condiţiile corespunzãtoare de muncã;
c) sã informeze salariatul asupra condiţiilor de muncã şi asupra elementelor care privesc desfãşurarea relaţiilor de muncã;
d) sã elibereze, la cerere, toate documentele care atestã calitatea de salariat a solicitantului;
e) sã asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract individual de muncã se completeazã cu dispoziţiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncã aplicabil încheiat la nivelul ramurii, înregistrat sub nr. .../... la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executãrii contractului individual de muncã impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
Prezentul contract individual de muncã s-a încheiat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncã sunt soluţionate de instanţa judecãtoreascã competentã material şi teritorial, potrivit legii.


Angajator,
.............

Salariat,
.............

Reprezentant legal,
......................

Pe data de ................., prezentul contract înceteazã în temeiul <>art. .......... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.


Angajator,
............


-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016