Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 335 din 26 iunie 2007  la nivel de grup de unitati din sistemul de asigurari de sanatate (CNAS) pe anul 2007-2008    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 335 din 26 iunie 2007 la nivel de grup de unitati din sistemul de asigurari de sanatate (CNAS) pe anul 2007-2008

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL Partea V nr. 13 din 14 august 2007

Înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse sub nr. 335/07/26.06.2007

În temeiul art. 10 alin. (2), art. 11 lit. b), art. 12 şi <>art. 14 din Legea nr. 130/1996 , privind contractul colectiv de muncã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, între:
1. Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, reprezentatã prin preşedinte, în calitate de ordonator principal de credite bugetare, care administreazã şi gestioneazã sistemul de asigurãri de sãnãtate, şi
2. salariaţii reprezentaţi prin preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor caselor de asigurãri de sãnãtate, potrivit prevederilor <>art. 2 din Legea nr. 54/2003 , privind sindicatele, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, art. 17 alin. (1) litera b) şi <>art. 18 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 , privind contractul colectiv de muncã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
a intervenit urmãtorul contract colectiv de muncã la nivel de grup de unitãţi din Sistemul de asigurãri de sãnãtate.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Pãrţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de muncã la nivel de grup de unitãţi din Sistemul de asigurãri de sãnãtate, se obligã sã respecte prevederile acestuia şi îl considerã izvor de drept.
(2) La încheierea contractului colectiv de muncã s-a avut în vedere legislaţia în vigoare.
(3) În sensul prezentului contract, termenul PATRON îl desemneazã pe cel care angajeazã, denumit în continuare ANGAJATOR.
- Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS), instituţie publicã autonomã, de interes naţional, cu personalitate juridicã, care administreazã şi gestioneazã sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, reprezentatã prin preşedinte;
- Casele de asigurãri de sãnãtate (CAS), instituţii publice, cu personalitate juridicã, cu bugete proprii, în subordinea CNAS, reprezentate prin preşedinte-director general.
(4) În sensul prezentului contract, termenul de UNITATE desemneazã:
- Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS);
- casele de asigurãri de sãnãtate (CAS).
(5) Prezentul contract se aplicã persoanelor care încheie cu unitãţile prevãzute la art. 1 alin. (4) contracte de muncã.
(6) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical şi libertatea de opinie a fiecãrui salariat, în conformitate cu legislaţia internã şi în concordanţã cu convenţiile internaţionale pe care România le-a ratificat.
ART. 2
Prevederile prezentului contract colectiv de muncã se aplicã şi produc efecte pentru toate unitãţile menţionate la art. 1 alin. (4).
ART. 3
Prezentul contract colectiv de muncã are ca scop, în principal, stabilirea drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor cu privire la:
a) încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncã, pentru personalul contractual;
b) salarizarea şi alte drepturi salariale;
c) timpul de muncã şi timpul de odihnã;
d) condiţiile de muncã, securitatea, sãnãtatea şi igiena muncii;
e) formarea şi perfecţionarea profesionalã;
f) disciplina muncii.
ART. 4
(1) Prezentul contract colectiv de muncã produce efecte timp de 12 luni. În cazul în care niciuna dintre pãrţi nu solicitã negocierea unui nou contract cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de un an, acesta continuã sã producã efecte pânã la negocierea noului contract, dar nu mai mult de 12 luni.
(2) Orice modificare a prezentului contract va face obiectul unei noi negocieri care se concretizeazã prin încheierea unui act adiţional; cererea de modificare se comunicã în scris celeilalte pãrţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusã pentru începerea negocierilor.
ART. 5
(1) În baza clauzelor negociate în prezentul contract colectiv de muncã se pot încheia contracte colective de muncã la nivel de unitate.
(2) Contractul colectiv de muncã la nivel de unitate nu poate cuprinde clauze inferioare celor prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã.
(3) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncã, intervin reglementãri legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din prezentul contract şi se vor aplica imediat.

CAP. II
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncã

ART. 6
Contractul individual de muncã se încheie în formã scrisã, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeazã, cu respectarea drepturilor legale.
ART. 7
Angajarea se face numai prin concurs, iar dacã un salariat şi o persoanã dinafara instituţiei obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la obţinerea postului.
ART. 8
(1) Încheierea contractului individual de muncã se face pe perioadã nedeterminatã.
(2) Contractele individuale de muncã se pot încheia şi pe perioadã determinatã, în cazurile şi condiţiile prevãzute de lege.
(3) Dacã salariatul solicitã asistenţã din partea organizaţiei sindicale, aceasta poate fi acordatã.
(4) Salariatul încadrat cu contract individual de muncã poate fi supus unei perioade de probã, potrivit legii.
ART. 9
Pe perioada executãrii contractelor individuale de muncã angajatorul se obligã sã depunã toate diligenţele în vederea acordãrii tuturor drepturilor salariale şi materiale ce decurg din aplicarea contractului colectiv de muncã şi a legilor în vigoare.
ART. 10
(1) Contractul individual de muncã se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale numai prin acordul pãrţilor sau din iniţiativa uneia dintre pãrţi, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la elementele esenţiale ale contractului individual de muncã nu dã dreptul celui care angajeazã de a proceda la desfacerea unilateralã a contractului individual de muncã, pentru acest motiv.
(3) Delegarea şi detaşarea personalului contractual se realizeazã în condiţiile şi cu acordul drepturilor prevãzute de <>art. 41-48 din Legea nr. 53/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 11
(1) Suspendarea contractului individual de muncã va avea loc, în orice situaţie, numai potrivit legii.
ART. 12
(1) Contractul individual de muncã poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului pãrţilor, la data convenitã de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre pãrţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevãzute de lege.
(2) Contractul individual de muncã înceteazã de drept.
Contractul individual de muncã înceteazã de drept:
a) la data decesului salariatului;
b) la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii judecãtoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului;
c) la data comunicãrii deciziei de pensionare pentru limitã de vârstã, pensionare anticipatã, pensionare anticipatã parţialã sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;
d) ca urmare a constatãrii nulitãţii absolute a contractului individual de muncã, de la data la care nulitatea a fost constatatã prin acordul pãrţilor sau prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupatã de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti de reintegrare;
f) ca urmare a condamnãrii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti;
g) de la data retragerii de cãtre autoritãţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestãrilor necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii exercitãrii unei profesii sau a unei funcţii, ca mãsurã de siguranţã ori pedeapsã complementarã, de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
i) la data expirãrii termenului contractului individual de muncã încheiat pe duratã determinatã;
j) retragerea acordului pãrinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsã între 15 şi 16 ani.
(3) La încetarea contractului individual de muncã salariaţii beneficiazã de un termen de preaviz de 15 zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv 30 de zile calendaristice pentru salariaţii care ocupã funcţii de conducere.
(4) În cazurile în care are loc concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, persoanele concediate beneficiazã de un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrãtoare.
(5) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sã absenteze patru ore pe zi de la programul unitãţii, pentru a-şi cãuta un loc de muncã, fãrã ca aceasta sã afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda şi prin cumul, în condiţiile stabilite de angajator.
ART. 13
(1) Concedierea reprezintã încetarea contractului individual de muncã din iniţiativa angajatorului. Concedierea poate fi dispusã pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.
(2) Contractul individual de muncã nu poate înceta prin concediere din iniţiativa angajatorului dacã, la notificarea scrisã a reprezentantului organizaţiei sindicale semnatare a prezentului contract colectiv de muncã, angajatorul nu obţine avizul acestuia.
(3) În cazul în care organizaţia sindicalã nu îşi exprimã avizul scris, în termen de 2 zile lucrãtoare, angajatorul poate întrerupe relaţiile de muncã, potrivit legii, respectiv concedierea se va efectua în conformitate cu dispoziţiile <>art. 58-67 din Legea nr. 53/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 14
(1) Contractul individual de muncã nu poate fi desfãcut din iniţiativa celui care angajeazã, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de muncã s-au prevãzut asemenea interdicţii.
(2) Desfãşurarea activitãţii sindicale nu poate constitui un motiv pentru desfacerea contractului individual de muncã din iniţiativa unitãţii.
ART. 15
(1) În cazul restrângerii activitãţii instituţiei, criteriile de disponibilizare a personalului contractual se vor stabili cu acordul sindicatelor.
(2) La aplicarea mãsurii de disponibilizare pentru reducere de personal vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii minimale:
a. dacã mãsura ar afecta doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, se elibereazã din funcţie soţul care are venitul mai mic, fãrã ca aceastã mãsurã sã afecteze o persoanã care ocupã un post nevizat de reducere;
b. mãsura sã afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere;
c. mãsura sã le afecteze în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire copii, pe bãrbaţii vãduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, pe întreţinãtorii de familie, precum şi pe salariaţii bãrbaţi sau femei care au cel mult 5 ani pânã la îndeplinirea condiţiilor de pensionare.
(3) În ipoteza în care douã sau mai multe persoane se aflã în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se va face ţinând cont de rezultatele evaluãrii activitãţii profesionale.
ART. 16
În cazul în care activitatea este reluatã, angajatorul se obligã sã reîncadreze în muncã personalul al cãrui contract individual de muncã a fost desfãcut pentru restrângere de activitate, într-o perioadã de 9 luni de la data luãrii mãsurii de restrângere a activitãţii, în condiţiile prevãzute de <>art. 72 din Legea nr. 53/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. III
Timpul de muncã şi timpul de odihnã

ART. 17
Durata normalã a timpului de lucru pentru personalul contractual este de 40 ore pe sãptãmânã, realizatã prin sãptãmâna de lucru de 5 zile, de luni pânã vineri, cu respectarea prevederilor legislative privind activitatea de relaţii cu publicul.
ART. 18
(1) Munca prestatã peste durata normalã a timpului de lucru de cãtre personalul contractual încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este consideratã muncã suplimentarã şi se compenseazã cu timp liber corespunzãtor. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzãtor nu a fost posibilã în urmãtoarele 30 de zile dupã efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plãti, în luna urmãtoare, cu un spor aplicat la salariul de bazã, dupã cum urmeazã:
a) 75% din salariul de bazã pentru primele douã ore de depãşire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de bazã pentru orele urmãtoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus sãptãmânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, nu se lucreazã.
(2) Munca peste durata normalã a timpului de lucru poate fi prestatã şi sporurile prevãzute la alin. (1) se pot plãti numai dacã efectuarea orelor suplimentare a fost dispusã de şeful ierarhic, fãrã a se depãşi 360 ore anual.
(3) La locurile de muncã la care durata normalã a timpului de lucru a fost redusã, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depãşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzãtor.
(4) Munca suplimentarã nu poate fi efectuatã fãrã acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţã majorã sau pentru lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlãturãrii consecinţelor unui accident.
ART. 19
Sunt zile nelucrãtoare, zilele de repaus sãptãmânal, zilele de sãrbãtori legale şi religioase, dupã cum urmeazã:
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- prima şi a doua zi de Crãciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele douã sãrbãtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
ART. 20
(1) Începerea şi terminarea programului de lucru se stabilesc de conducerea instituţiei cu acordul reprezentanţilor sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, prin regulamentul intern, în limita prevãzutã de lege.
(2) Salariaţii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Angajatorul va analiza cererea şi va aproba aceasta în funcţie de posibilitãţi.
ART. 21
(1) Salariaţii au dreptul în condiţiile legii la concediu de odihnã, la concedii medicale şi alte concedii suplimentare.
(2) Salariaţii care presteazã activitãţi unde le este afectatã starea de sãnãtate, care sunt supuşi stresului datoritã muncii, precum şi salariaţii care desfãşoarã activitãţi în condiţii vãtãmãtoare, au dreptul în fiecare an la un concediu suplimentar de odihnã de 5 zile lucrãtoare, conform legii.
(3) Locurile de muncã ce predispun la afectarea stãrii de sãnãtate, care implicã supunerea la stres datoritã muncii şi pentru care se lucreazã în condiţii vãtãmãtoare vor fi identificate de angajatori împreunã cu sindicatul, conform legii.
ART. 22
Instituţia publicã are obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensã pentru consultaţii prenatale, în condiţiile legii, în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fãrã diminuarea drepturilor salariale.
ART. 23
(1) Personalul contractual din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnã şi la alte concedii, în condiţiile legii.
(2) Durata minimã a concediului de odihnã este de 21 de zile lucrãtoare pe an.
(3) La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnã se vor lua în calcul, pe lângã salariul de bazã şi indemnizaţiile, şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivã, în condiţiile legii.
(4) Concediul de odihnã se efectueazã în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul contractual din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnã la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauzã angajatorul este obligat sã acorde concediul pânã la sfârşitul anului urmãtor.
(5) Compensarea în bani a concediului de odihnã neefectuat este permisã numai în cazul încetãrii raporturilor juridice de muncã.
(6) Indemnizaţia de concediu de odihnã se plãteşte de cãtre angajator cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte de plecarea în concediu.
ART. 24
Personalul contractual are dreptul la zile libere plãtite pentru evenimente deosebite în familie, sau pentru alte situaţii deosebite, dupã cum urmeazã:
a) cãsãtoria unui salariat - 5 zile lucrãtoare;
b) naşterea sau cãsãtoria unui copil - 3 zile lucrãtoare;
c) decesul soţiei/soţului sau al unei rude de pânã la gradul al III-lea a salariatului sau a soţului/soţiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrãtoare;
d) controlul medical anual - o zi lucrãtoare.
ART. 25
(1) Salariaţii au dreptul la concedii fãrã platã a cãror duratã însumatã nu poate depãşi 90 de zile lucrãtoare anual, pentru rezolvarea urmãtoarelor situaţii personale:
a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de învãţãmânt superior, curs seral sau fãrã frecvenţã, a examenelor de an universitar, ca şi a examenului de diplomã;
b) susţinerea examenului de admitere la masterat, la doctorat, precum şi la examenele pentru susţinerea lucrãrii de dizertaţie pentru masterat, respectiv a tezei de doctorat, dupã caz, în cazul salariaţilor care nu beneficiazã de burse de doctorat;
c) prezentarea la concurs în vederea ocupãrii unui post în altã unitate.
(2) Salariaţii au dreptul la concedii fãrã platã, fãrã limita prevãzutã la alin. 1, în urmãtoarele situaţii:
a) înafara concediului legal plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la doi ani, salariata mamã poate beneficia de încã un an concediu fãrã platã;
b) tratament medical efectuat în strãinãtate pe durata recomandatã de medic, dacã cel în cauzã nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporarã de muncã, precum şi pentru însoţirea soţului sau, dupã caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, sorã, pãrinte, pe timpul cât aceştia se aflã la tratament în strãinãtate. În aceste situaţii este necesar avizul obligatoriu al Ministerului Sãnãtãţii Publice.
(3) Concedii fãrã platã pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevãzute de alin. 1 şi 2, pe durate stabilite prin acordul pãrţilor.
ART. 26
(1) Membrii aleşi în organele de conducere ale sindicatului care lucreazã nemijlocit în unitate în calitate de salariaţi au dreptul la reducerea programului lunar cu 5 zile pentru activitãţi sindicale fãrã a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit în condiţii normale de lucru.
(2) Numãrul celor care pot beneficia de prevederile alin. 1 precum şi durata timpului se stabilesc în contractul colectiv al instituţiei publice.
(3) Salariaţilor le este recunoscut dreptul la grevã, în condiţiile legii.
ART. 27
(1) La nivelul unitãţii, din fondul pentru cheltuieli sociale constituit conform prevederilor legale vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament şi odihnã recuperatorie în staţiunile balneoclimaterice, în care este inclus şi transportul pe calea feratã (tren personal, clasa a II-a).
(2) În limita acestor fonduri, unitatea va suporta cotã-parte din costul biletelor pentru salariaţi şi membrii lor de familie, în raport cu salariul de bazã şi în funcţie de sezon, cu condiţia ca biletele sã fie procurate cu acordul organizaţiilor sindicale şi sã prevadã efectuarea sejurului într-o unitate aparţinând sistemului sindical, ministerelor sau unitãţilor în cauzã.
(3) Pentru alte situaţii decât cele prevãzute în alineatul precedent unitatea va suporta cheltuielile pentru toate biletele procurate cu acordul sindicatului ori dacã în cazul biletelor de tratament existã recomandarea expresã a medicului pentru o anumitã staţiune care nu aparţine sistemului sindical, al ministerelor sau unitãţii în cauzã.
(4) Costul biletelor de tratament se suportã în conformitate cu prevederile legislaţiei în materia asigurãrilor de sãnãtate.
ART. 28
Beneficiarii biletelor de tratament balnear şi de odihnã din instituţiile publice vor suporta o contribuţie bãneascã diferenţiatã în funcţie de salariul de bazã şi de sezon, contribuţie calculatã conform legii.

CAP. V
Salarizarea şi alte drepturi bãneşti

ART. 29
Personalul CNAS şi CAS are dreptul la salariul de bazã, sporuri, premii, stimulente şi alte drepturi, potrivit legii.
ART. 30
Cuantumurile salariilor de bazã, în funcţie de complexitatea şi importanţa muncii depuse, se vor stabili conform legislaţiei în vigoare.
ART. 31
(1) Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfãşuratã, ordonatorul de credite poate acorda în limita a 15% din numãrul total al personalului contractual prevãzut în statul de funcţii, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de pânã la 15% din salariul de bazã, care face parte din acesta şi care constituie bazã de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordã în raport cu salariul de bazã. Salariile de merit se vor acorda personalului contractual încadrat în funcţii de execuţie în proporţie de cel puţin douã treimi din numãrul total stabilit. Ordonatorul principal de credite care are în subordine unitãţi bugetare cu un numãr redus de posturi poate aproba ca încadrarea în numãrul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile de execuţie, sã se facã la nivelul unitãţilor respective luate împreunã. Repartizarea numãrului de beneficiari de salariu de merit pe unitãţile luate în calcul, în acest caz, se face de cãtre ordonatorul principal de credite.
(2) Personalul contractual care beneficiazã de salariu de merit se stabileşte o datã pe an, dupã aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfãşuratã în anul precedent, apreciatã conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de grup de unitãţi. Lista salariaţilor propuşi pentru a beneficia de salariu de merit va fi avizatã de sindicat. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificãri ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine pânã la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncã ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui, de la data de 1 a lunii urmãtoare, altor persoane care deţin funcţii de acelaşi nivel, respectiv funcţii de conducere sau de execuţie, pe perioada rãmasã.
(3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupã o perioadã de cel puţin 6 luni de la angajare.
(4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.
ART. 32
(1) Promovarea personalului contractual, în condiţiile legii, se poate face pe un post vacant de natura celui pe care urmeazã sã fie promovatã persoana, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
(2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care sã cuprindã activitatea respectivã, se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.
ART. 33
Absolvenţii învãţãmântului superior de lungã sau de scurtã duratã, care la data trecerii pe funcţia corespunzãtoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadreazã la gradul profesional corespunzãtor studiilor absolvite, la care se asigurã o creştere cu pânã la 20% a salariului de bazã avut.
ART. 34
(1) În vederea stabilirii salariului de bazã, în termen de 15 zile de la reluarea activitãţii, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plãtit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concediu medical sau în concediu fãrã platã, potrivit legii, precum şi cele ale cãror contracte individuale de muncã sunt suspendate, vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs.
(2) În cazul nepromovãrii examenului prevãzut la alin. (1), persoanei respective i se acordã salariul de bazã avut anterior sau, dupã caz, salariul de bazã minim al funcţiei deţinute anterior.
ART. 35
(1) Persoanele salarizate potrivit prezentului contract beneficiazã de un spor de vechime în muncã de pânã la 25%, calculat la salariul de bazã corespunzãtor timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:
- între 3 şi 5 ani, 5%
- de la 5 la 10 ani, 10%
- de la 10 la 15 ani, 15%
- de la 15 la 20 de ani, 20%
- peste 20 de ani, 25%.
(2) Sporul de vechime în muncã se plãteşte cu începere de la data de întâi a lunii urmãtoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncã, prevãzutã în tranşa respectivã.
(3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncã, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.
(4) Pensionarii pentru limita de vârstã care se angajeazã pe baza unui contract individual de muncã în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiazã de sporul de vechime corespunzãtor vechimii în muncã dobânditã în întreaga activitate.
ART. 36
Personalul contractual care posedã titlul ştiinţific de "doctor" beneficiazã de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bazã dacã îşi desfãşoarã activitatea în domeniul pentru care posedã titlul ştiinţific respectiv, care se plãteşte cu începere de la data de întâi a lunii urmãtoare celei în care s-a solicitat acordarea acestuia.
ART. 37
Personalul contractual din compartimentele de specialitate de control şi de audit intern de la nivel central, respectiv local, beneficiazã de un spor pentru complexitatea muncii de 25%, aplicat la salariul de bazã brut lunar.
ART. 38
Prin decizie internã a conducãtorului entitãţii publice, persoanele desemnate sã efectueze controlul financiar preventiv propriu beneficiazã de un spor pentru complexitatea muncii de pânã la 25%, aplicat la salariul de bazã brut lunar, conform legii.
ART. 39
Pentru alte categorii de personal contractual cuantumurile sporului de confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc cu respectarea actelor normative specifice în vigoare, de cãtre ordonatorul de credite împreunã cu sindicatul şi cu încadrarea în cheltuielile de personal prevãzute în bugetul aprobat.
ART. 40
La salariul de bazã se mai acordã urmãtoarele sporuri, în funcţie de condiţiile existente la locul de muncã, dupã cum urmeazã:
a) pentru condiţii vãtãmãtoare, un spor de pânã la 10% din salariul de bazã, se acordã personalului contractual care desfãşoarã activitate în cadrul instituţiilor publice în care funcţioneazã instalaţii care reglementeazã câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţã produse de emiţãtori pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltã frecvenţã, staţii de bruiaj (sporul se va acorda pe baza buletinelor de determinare emise de autoritãţile abilitate în acest sens).
ART. 41
Angajaţii beneficiazã de tichete cadou şi de tichete de creşã, în condiţiile <>Legii nr. 193/2006 , precum şi de tichete de masã şi prime de vacanţã, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 42
(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevãzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile urmãtoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
(2) În cazurile în care se realizeazã economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevãzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unitãţile subordonate, fãrã a depãşi valoarea economiilor realizate.
(3) Premiile individuale se stabilesc de cãtre ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu aceastã destinaţie de cãtre ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupã caz, cu consultarea reprezentanţilor personalului contractual, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.
ART. 43
(1) Salariaţii pot beneficia şi de urmãtoarele ajutoare:
a) în cazul salariaţilor care se pensioneazã pentru limitã de vârstã, aceştia primesc o indemnizaţie egalã cu cel puţin un salariu de bazã avut în luna anterioarã pensionãrii;
b) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de un salariu mediu lunar pe instituţie;
c) dacã decesul a survenit din cauza unui accident de muncã, a unui accident în legãturã cu munca sau din cauza unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin un salariu mediu pe instituţie;
d) un salariu mediu pe unitate, plãtit de sindicat salariatului, pentru naşterea fiecãrui copil. Ajutorul se acordã o singurã datã pentru acelaşi copil.
(2) Ajutoarele prevãzute la alin. (1) vor fi acordate din fondurile sindicatului.
ART. 44
(1) Pentru activitatea desfãşuratã personalul contractual are dreptul la un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de bazã realizat în anul pentru care se face premierea.
(2) Premiul anual se plãteşte în luna ianuarie a anului urmãtor.
(3) Pentru personalul contractual care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordã proporţional cu perioada lucratã şi se stabileşte luându-se în calcul media salariilor de bazã realizate în perioada în care a desfãşurat activitate, raportat la 12 luni.
(4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual în cazul personalului contractual care în cursul anului pentru care se acordã premiul anual au fost sancţionaţi disciplinar.
ART. 45
(1) Ordonatorii de credite care au dreptul de a constitui un fond de stimulare, potrivit legii, pot acorda stimulente personalului contractual, în limitele prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursã şi condiţiile de utilizare a fondului de stimulare se stabilesc cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Repartizarea stimulentelor se face cu avizul sindicatului.

CAP. VI
Condiţiile de muncã, securitatea, sãnãtatea şi igiena muncii

ART. 46
(1) Pãrţile se obligã sã depunã eforturile necesare pentru instituţionalizarea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea continuã a condiţiilor de muncã.
(2) În vederea realizãrii acestui obiectiv, pãrţile contractante vor asigura realizarea mãsurilor prevãzute de <>Legea nr. 319/2006 , privind securitatea şi sãnãtatea în muncã.
(3) Mãsurile privind ameliorarea condiţiilor de muncã vor fi stabilite de cãtre angajator împreunã cu reprezentanţii sindicali, încheindu-se anexe la contractele colective de muncã.
ART. 47
Organizarea activitãţii prin stabilirea unei structuri organizatorice raţionale, repartizarea salariaţilor pe locuri de muncã, cu precizarea atribuţiilor şi rãspunderilor lor, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi sunt de competenţa exclusivã a celor care angajeazã.
ART. 48
Normele de muncã şi orice alte reglementãri interne cu referire la raporturile de muncã vor fi stabilite şi aplicate cu consultarea sindicatului.
ART. 49
(1) În vederea menţinerii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţilor la locul de muncã, cel care angajeazã va lua cel puţin urmãtoarele mãsuri:
a. amenajarea ergonomicã a locului de muncã; angajatorul va face demersurile necesare pentru ca salariaţii sã se încadreze în normele specifice de acordare a spaţiului de lucru de minimum 6 m2/persoanã;
b. asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, zgomot, vibraţii, temperaturã, aerisire, umiditate);
c. amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncã (vestiare, bãi, grupuri sociale).
(2) Instituţia publicã are obligaţia sã adopte mãsurile necesare, astfel încât:
a) sã previnã expunerea salariatelor gravide şi mame lãuze sau care alãpteazã, la riscuri ce le pot afecta sãnãtatea şi securitatea;
b) salariatele gravide şi mame lãuze sau care alãpteazã sã nu fie constrânse sã efectueze o muncã dãunãtoare sãnãtãţii sau stãrii lor de graviditate ori copilului nou-nãscut, dupã caz.
ART. 50
Autoritatea sau instituţia publicã în care personalul contractual îşi desfãşoarã activitatea este obligatã sã asigure protecţie împotriva ameninţãrilor, violenţelor, faptelor de ultraj cãrora le-ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legãturã cu aceasta.
ART. 51
Instituţia publicã în care personalul contractual îşi desfãşoarã activitatea este obligatã:
a) sã îl despãgubeascã pe salariat în situaţia în care a suferit din vina acesteia un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
b) sã asigure salariaţilor lor condiţii normale de muncã şi igienã, de naturã sã le ocroteascã sãnãtatea şi integritatea fizicã.
ART. 52
În situaţia în care datoritã accidentelor de muncã salariaţii au nevoie de proteze chirurgicale, dentare, oculare, auditive, aparate ortopedice etc., angajaţii au dreptul la ajutoare bãneşti care sã acopere diferenţa dintre preţul de referinţã şi preţul de decontare.
ART. 53
Salariaţii, respectiv consilierii juridici care, potrivit legii, sunt obligaţi sã poarte robã în timpul exercitãrii atribuţiilor de serviciu, în faţa instanţelor de judecatã, o primesc gratuit, precum şi personalul de pazã şi curãţenie, unde este cazul.
ART. 54
Pentru asigurarea unui climat sãnãtos al locului de muncã, instituţiile vor organiza arhive, în condiţiile prevãzute de normativele în vigoare.

CAP. VII
Disciplina muncii

ART. 55
(1) Beneficiarii prezentului contract colectiv de muncã, indiferent de funcţie, sunt obligaţi sã realizeze sarcinile ce revin locurilor de muncã, sã aibã un comportament civilizat, o atitudine corespunzãtoare în relaţiile cu publicul şi sã respecte orice reglementãri legale referitoare la raporturile de muncã.
(2) Salariaţii au obligaţia sã îşi îndeplineascã cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi sã se abţinã de la orice faptã care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului instituţiei.
ART. 56
(1) Personalul de conducere de pe orice treaptã ierarhicã este obligat ca în toate cazurile sã dea dispoziţii clare, precise şi legale, în limita competenţelor ce le revin.
(2) Personalul contractual cu funcţii de conducere este obligat sã sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunãtãţirii activitãţii autoritãţii sau instituţiei publice în care îşi desfãşoarã activitatea, precum şi a calitãţii serviciilor publice oferite cetãţenilor.
(3) Salariaţii au obligaţia sã pãstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legãturã cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţã în exercitarea funcţiei, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.

CAP. VIII
Formarea şi perfecţionarea profesionalã

ART. 57
(1) Personalul contractual are dreptul de a-şi perfecţiona în mod continuu pregãtirea profesionalã.
(2) Prin termenul de formare profesionalã pãrţile înţeleg orice procedurã prin care un salariat dobândeşte o calificare atestatã printr-un certificat sau o diplomã prin care se urmãreşte dobândirea de cunoştinţe într-un domeniu de activitate necesar instituţiei publice în care îşi desfãşoarã activitatea.
(3) Perfecţionarea profesionalã constituie procedura prin care salariatul dobândeşte un nivel superior de calificare şi pregãtire, prin care se urmãreşte completarea şi aprofundarea de cunoştinţe într-un domeniu al specializãrii de bazã prin deprinderea unor metode sau procedee noi.
(4) Formarea şi pregãtirea profesionalã cuprind şi teme în domeniul relaţiilor de muncã, al dreptului de asociere şi libertãţii sindicale.
ART. 58
(1) Nevoile de formare profesionalã, graficele de pregãtire profesionalã, numãrul de participanţi, precum şi alte probleme concrete ce privesc acest domeniu vor fi stabilite de instituţie cu acordul sindicatului, iar cele prevãzute la alin. 4 al articolului anterior, de sindicat, cu informarea celui care angajeazã.
(2) Angajatorul este obligat sã susţinã financiar formarea profesionalã specificã funcţiei pe care o exercitã salariatul.
ART. 59
Pe perioada în care salariaţii urmeazã forme de perfecţionare profesionalã, beneficiazã de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt:
a) organizate la iniţiativa ori în interesul autoritãţii sau instituţiei publice;
b) urmate la iniţiativa salariatului, cu acordul conducãtorului autoritãţii sau instituţiei publice;
c) organizate în colaborare cu sindicatul.
ART. 60
(1) Cheltuielile pentru activitatea de formare şi perfecţionare profesionalã se suportã de instituţie.
(2) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare şi perfecţionare profesionalã a propriilor salariaţi, CNAS şi CAS au obligaţia sã prevadã, în funcţie de bugetul anual propriu, sumele necesare pentru cheltuielile respective.
ART. 61
(1) Selecţionarea personalului care urmeazã sã participe la cursurile de formare şi perfecţionare profesionalã se va face de cãtre conducãtorul instituţiei împreunã cu reprezentanţii sindicatului.
(2) La aceste cursuri au dreptul sã participe şi liderii sindicali şi angajaţii permanenţi ai sindicatului care au contractele de muncã suspendate la instituţiile de unde provin.
(3) Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionalã mai mare de 60 de zile în condiţiile legii, nu pot avea iniţiativa încetãrii contractului individual de muncã o perioadã de cel puţin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesionalã. Durata obligaţiei salariatului de a presta muncã în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionalã, precum şi orice alte aspecte în legãturã cu obligaţiile salariatului, ulterioare formãrii profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncã.
ART. 62
În cazul în care un salariat identificã un curs de formare profesionalã pe care ar dori sã îl urmeze, organizat de un terţ, conducerea instituţiei va analiza împreunã cu reprezentanţii sindicatului dacã acest curs este util, iar conducãtorul unitãţii va aprecia dacã şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului.
ART. 63
Salariaţii trimişi la cursuri de pregãtire sau formare profesionalã în alte localitãţi beneficiazã de drepturile prevãzute de lege.
ART. 64
(1) Salariaţii au dreptul sã beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionalã, în condiţiile legii.
(2) Concediile pentru formarea profesionalã se pot acorda cu sau fãrã platã.
ART. 65
În cazul în care instituţia publicã nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionalã în condiţiile prevãzute de lege, acesta are dreptul la un concediu pentru formare profesionalã, plãtit de angajator, de pânã la 10 zile lucrãtoare sau de pânã la 80 de ore.
ART. 66
(1) Pentru asigurarea unei pregãtiri corespunzãtoare, instituţiile vor organiza puncte de documentare şi biblioteci, inclusiv legislative, astfel încât salariaţii sã aibã acces la acestea.
(2) În scopul prevãzut la alin. (1), instituţiile pot încheia protocoale cu instituţii de profil.
(3) Pentru asigurarea unei pregãtiri corespunzãtoare, angajatorii vor asigura plata abonamentelor la revistele de profil.
ART. 67
(1) Instituţiile publice vor asigura fondurile necesare formãrii, perfecţionãrii şi documentãrii corespunzãtoare a salariaţilor.
(2) CNAS şi CAS, împreunã cu organizaţiile sindicale, vor depune toate diligenţele pentru formarea de centre de perfecţionare pentru personalul propriu.

CAP. IX
Dispoziţii finale

ART. 68
Prevederile prezentului contract colectiv se aplicã de la data înregistrãrii acestuia la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
ART. 69
Salariatul are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentului contract şi care îl vizeazã în mod direct sau indirect.
ART. 70
(1) Litigiile în legãturã cu prezentul contract colectiv de muncã se soluţioneazã de comisia paritarã comunã pentru instituţiile publice din grupul de unitãţi al CNAS, compusã dintr-un numãr egal de reprezentanţi ai acestor autoritãţi sau instituţii publice şi reprezentanţii salariaţilor.
(2) În cazul în care comisia paritarã nu poate soluţiona litigiul, oricare dintre pãrţi este liberã sã se adreseze justiţiei.
ART. 71
Contractul individual de muncã nu poate sã prevadã clauze contrare prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 72
Cotizaţia sindicalã în valoare de 1% din venitul brut va fi reţinutã membrilor de sindicat pe statul de platã, în baza consimţãmântului lor scris.
ART. 73
(1) În contractele colective de muncã încheiate la nivel de unitate, pãrţile contractante vor conveni plata de cãtre salariaţi, alţii decât membrii de sindicat, cu acordul acestora, a unei contribuţii lunare care sã nu fie mai micã de 0,6% din salariu pentru pregãtirea, desfãşurarea şi aplicarea negocierii contractului colectiv de muncã.
(2) Pentru constituirea fondurilor destinate activitãţilor în domeniul pregãtirii, negocierii şi aplicãrii contractelor colective de muncã unitãţile vor prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli sumele necesare, luând ca bazã suma de 1 leu/salariat/an, raportate la numãrul mediu de salariaţi din anul precedent, conform prevederilor art. 98 din Contractul colectiv unic la nivel naţional pentru anii 2007-2010.
(3) Contribuţia menţionatã la alin. (1) se va evidenţia separat faţã de cotizaţia sindicalã şi se va vira în contul menţionat de federaţia sindicalã.
ART. 74
(1) Este interzisã orice intervenţie a autoritãţilor publice de naturã a limita drepturile sindicale sau de a împiedica exercitarea lor legalã.
(2) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerinţã al autoritãţii publice, fie direct, fie prin reprezentanţii sau membrii sãi, în constituirea organizaţiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor.
ART. 75
Angajatorul recunoaşte dreptul sindicatului de a reprezenta membrii de sindicat, la cererea acestora, în cadrul conflictelor de drepturi.
ART. 76
Angajatorii de la toate nivelurile (CNAS şi CAS) au obligaţia, conform prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 54/2003 , de a invita reprezentanţii sindicatului sã participe la şedinţele consiliului de administraţie la care sunt supuse dezbaterii probleme de interes profesional, economic, social, cultural, sportiv conform legii, care au legãturã cu activitatea sindicalã. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fãrã drept de vot.
ART. 77
Încunoştinţarea scrisã a reprezentanţilor sindicali, transmiterea ordinii de zi, a setului de documente privind interesele profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive se va face cu cel puţin 3 zile lucrãtoare înainte de şedinţã de cãtre angajator.
ART. 78
La cererea sindicatului, angajatorul va asigura accesul la documentele pentru fundamentarea acţiunilor, conform prevederilor <>art. 30 alin. (2) din Legea nr. 54/2003 .
ART. 79
Pãrţile semnatare recunosc rolul sindicatului în acţiunea de conştientizare a salariaţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin în raporturile de muncã, pentru menţinerea unui climat de muncã favorabil îndeplinirii atribuţiilor, creşterii randamentului şi calitãţii muncii.
ART. 80
Reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor li se asigurã protecţia legii contra oricãror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitãrii funcţiilor.
ART. 81
Pe toatã durata exercitãrii mandatului, precum şi pe o perioadã de 2 ani de la încetarea acestuia, reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor nu li se poate modifica sau desface contractul de muncã, nu pot fi concediaţi pentru motive care ţin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionalã sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate.
ART. 82
Angajatorul este obligat sã punã, cu titlu gratuit, la dispoziţia organizaţiilor sindicale spaţiile corespunzãtoare funcţionãrii acestora (sedii), telefon-fax, calculator cu imprimantã şi acces la xerox şi comunicare electronicã - conectare Internet etc., necesare desfãşurãrii activitãţilor specifice.
ART. 83
Angajatorul va pune la dispoziţia sindicatelor "Avizierul sindicatului", unde vor fi afişate anunţurile şi materialele informative destinate membrilor de sindicat.
ART. 84
(1) La cererea organizaţiilor sindicale, pe baza tabelelor nominale înaintate de sindicat o singurã datã şi a eventualelor modificãri lunare, compartimentele de specialitate din cadrul CNAS şi CAS vor efectua încasarea cotizaţiilor de sindicat într-o rubricã distinctã pe statul de platã şi le vor vira în conturile menţionate de acestea.
(2) Responsabilitatea corectitudinii datelor aferente reţinerilor din salariu reprezentând cotizaţia de sindicat precum şi contribuţia nemembrilor de sindicat revine în exclusivitate fiecãrei unitãţi (C.N.A.S. şi CAS).
(3) Federaţia şi sindicatele vor primi lunar de la compartimentele de contabilitate ale C.N.A.S. şi CAS, dupã caz, listele nominale cu cotizaţiile reţinute şi listele nominale cu contribuţiile reţinute, precum şi cuantumul sumelor virate în conturile menţionate de acestea.
ART. 85
Executarea contractului colectiv de muncã este obligatorie pentru pãrţi.
ART. 86
Prezentul contract colectiv de muncã a fost semnat astãzi, 25.05.2007, la Bucureşti, şi va fi adus la cunoştinţa salariaţilor prin afişarea în unitãţi, în locurile convenite cu organizaţiile sindicale.

Casa Nationala de Asigurari
de Sanatate

Presedinte,
Vasile Ciurchea

Federatia Nationala a Sindicatelor
caselor de asigurari de sanatate

Presedinte sindicat,
Adrian Marcel Petre

ANEXA 1
LISTA
unitãţilor în care este aplicabil prezentul contract colectiv de muncã──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNAS CAS Ialomiţa
CAS Alba CAS Iaşi
CAS Arad CAS Ilfov
CAS Argeş CAS Maramureş
CAS Bacãu CAS Mehedinţi
CAS Bihor CAS Mureş
CAS Botoşani CAS Neamţ
CAS Braşov CAS Olt
CAS Bistriţa-Nãsãud CAS Prahova
CAS Brãila CAS Satu Mare
CAS Buzãu CAS Sãlaj
CAS Caraş-Severin CAS Sibiu
CAS Cãlãraşi CAS Suceava
CAS Cluj CAS Teleorman
CAS Constanţa CAS Timiş
CAS Covasna CAS Tulcea
CAS Dâmboviţa CAS Vaslui
CAS Dolj CAS Vâlcea
CAS Galati CAS Vrancea
CAS Giurgiu CAS CASMB
CAS Gorj CASAOPSNAJ
CAS Harghita CASMTCT
CAS Hunedoara
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016