Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 2.752 din 14 decembrie 2005  al Cooperatiei de Consum pe anii 2005-2007    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 2.752 din 14 decembrie 2005 al Cooperatiei de Consum pe anii 2005-2007

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V, nr. 3 din 7 februarie 2006
Înregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei sub nr. 2752/14.12.2005

PĂRŢILE CONTRACTANTE

În temeiul <>Legii nr. 130/1996 , republicatã, se încheie prezentul contract colectiv de munca la nivelul cooperaţiei de consum între:
1. Salariaţii din cooperatia de consum, în conformitate cu <>art. 41 din Legea nr. 54/2003 , prin Confederatia Nationala a Sindicatelor din Cooperatia de Consum "CONSINCOOP".
2. Reprezentanţii administraţiilor societãţilor cooperative, societãţilor comerciale din cooperatia de consum, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 130/1996 , lit. a alin. 2 (republicatã).
Prezentul contract colectiv de munca are ca scop promovarea şi aplicarea unor raporturi de munca echitabile şi de natura sa permitã desfãşurarea unor activitãţi în condiţii de profitabilitate, de echilibru financiar şi capacitate de plata pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a programelor de activitate, aprobate potrivit reglementãrilor legale, şi, pe aceasta baza, sa se asigure o protecţie socialã pentru salariaţi.

DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1
(1) Pãrţile contractante recunosc şi accepta pe deplin prevederile prezentului Contract colectiv de munca unic la nivelul Cooperaţiei de consum şi se obliga sa respecte în totalitate prevederile acestuia.
(2) Administratorii recunosc libera exercitare a dreptului sindical conform convenţiilor internaţionale pe care România le-a ratificat şi a legilor naţionale, precum şi libertatea de opinie a fiecãrui salariat.
(3) Prevederile prezentului contract colectiv de munca, se aplica tuturor unitãţilor din Cooperatia de consum în care exista sindicate şi sunt afiliate la CONSINCOOP, precum şi tuturor salariaţilor acestor unitãţi, potrivit art. 9 şi <>art. 11 lit. c) din Legea nr. 130/1996 , republicatã.
(4) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de sanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fãrã discriminãri directe sau indirecte pe baza de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie socialã, convingeri, sex, orientare sexualã sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea sau înlãturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitãrii drepturilor decurgând din contractele colective de munca.
ART. 2
Clauzele contractelor de munca produc efecte dupã cum urmeazã:
a) pentru toţi salariaţii încadraţi în unitãţile Cooperaţiei de consum, inclusiv a celor din CENTROCOOP, indiferent de forma de organizare, pentru care s-au încheiat contracte colective de munca la acest nivel;
b) pentru tot personalul încadrat la şcolile cooperaţiei de consum, dacã în <>Legea nr. 84/1995 şi <>Legea nr. 128/1997 , legi specifice învãţãmântului, nu se prevede altfel;
c) în cazul în care, din diferite motive, pãrţile au încheiat contracte colective de munca la un nivel inferior înaintea contractelor colective de la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de la nivelul superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.
ART. 3
Contractul colectiv de munca are ca scop, în principal, stabilirea drepturilor minime garantate ale salariaţilor şi a obligaţiilor celor doua pãrţi, conform prevederilor legale, la nivelul unitãţilor din cooperatia de consum, cum privire la:
CAP. I - Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de munca;
CAP. II - Timpul de munca;
CAP. III - Sãnãtatea şi securitatea în munca;
CAP. IV - Salarizarea şi alte drepturi bãneşti;
CAP. V - Concedii şi zile libere;
CAP. VI - Încheierea, modificarea şi încetarea contractului individual de munca;
CAP. VII - Formarea profesionalã;
CAP. VIII - Obligaţii generale ale pãrţilor;
CAP. IX - Alte prevederi privind drepturile şi obligaţiile pãrţilor;
CAP. X - Dispoziţii finale.

CAP. I
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de munca

ART. 4
Prezentul contract colectiv de munca se încheie pe o perioada de trei ani.
ART. 5
(1) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru pãrţi.
(2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage rãspunderea pãrţilor care se fac vinovate de aceasta.
(3) Negocierea contractului colectiv de munca la nivelul societãţilor cooperative, al societãţilor comerciale din cooperatia de consum este obligatorie, cu excepţia cazului în care unitatea cooperatista are mai puţin de 21 de salariaţi.
(4) Negocierea colectivã are loc în fiecare an dupã cel puţin 12 luni de la data negocierii precedente. Dacã nici una dintre pãrţi nu denunta contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte pana la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
ART. 6
(1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
(2) Cererea de modificare se aduce la cunostinta, în scris, celeilalte pãrţi, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data propusã pentru începerea negocierilor.
(3) Cererea de modificare va fi depusa de cãtre reprezentantul angajatorului la confederatia de sindicat semnatara, iar cea a confederatiei sindicale, la angajatorul semnatar.
(4) Pãrţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul denunţãrii contractului, sa nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor şi sa nu declanseze greve.
(5) Modificãrile aduse contractului colectiv de munca se comunica, în scris, pãrţilor şi devin aplicabile de la data înregistrãrii, potrivit legii.
ART. 7
(1) Contractul colectiv de munca al societãţilor cooperative, precum şi cel al societãţilor comerciale din cooperatia de consum se încheie în forma scrisã, se semneazã de cãtre pãrţi, se depune şi se înregistreazã la direcţiile de munca, solidaritate socialã şi familiei de pe raza teritorialã unde isi desfãşoarã activitatea.
(2) Prevederile contractului colectiv de munca se aplica de la data înregistrãrii acestuia.
ART. 8
(1) Drepturile salariaţilor, prevãzute în prezentul contract colectiv de munca, nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite prin contractele colective de munca încheiate la nivelul cooperaţiei de consum înaintea încheierii contractului colectiv de munca la nivel naţional.
(2) În situaţia în care, în privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementãri legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
ART. 9
Suspendarea şi încetarea contractului au loc potrivit prevederilor <>art. 33 din Legea nr. 130/1996 , republicatã.
ART. 10
(1) Pentru soluţionarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia executãrii, modificãrii, suspendãrii sau încetãrii contractului colectiv de munca, pãrţile convin sa instituie o comisie paritara.
(2) Competenta, componenta, organizarea şi funcţionarea comisiei paritare sunt stabilite prin regulamentul din Anexa 1 la prezentul contract colectiv de munca.
(3) Pãrţile se obliga ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze şi sa nu susţinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
ART. 11
În cazul în care la nivel de angajator nu exista contract colectiv de munca, se aplica contractul colectiv de munca încheiat la nivelul cooperaţiei de consum.

CAP. II
Timpul de munca

ART. 12
Timpul de munca reprezintã timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de munca.
ART. 13
(1) Pentru salariaţii angajaţi cu o norma intreaga durata normalã a timpului de munca este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe saptamana, corespunzãtor a 5 zile lucrãtoare.
(2) La locurile de munca unde, datoritã specificului unitãţii, nu exista posibilitatea încadrãrii în durata normalã a timpului de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupã caz, în tura, turnus, program fractionat etc. care se considera program normal de munca. Locurile de munca la care se aplica aceste forme specifice de organizare se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(3) În funcţie de specificul unitãţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana.
(4) Pentru unele activitãţi, locuri de munca şi categorii de personal, prevãzute în contractele colective de munca de la unitãţi, se pot stabili programe de lucru parţiale corespunzãtoare unor fracţiuni de norma, cu o durata a timpului de munca de 6, 4, sau 2 ore pe zi. Drepturile salariaţilor care lucreazã în astfel de situaţii se acorda proporţional cu timpul lucrat.
(5) La cerere, salariaţii cu program parţial de lucru vor fi încadraţi în program normal dacã exista posturi vacante şi dacã întrunesc condiţiile ocupãrii acestor posturi.
ART. 14
(1) Salariaţii care isi desfãşoarã activitatea în locuri de munca cu condiţii deosebite beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevãzute de lege, şi nu pot efectua ore suplimentare.
(2) Durata de reducere a timpului normal de munca şi a categoriilor de personal care vor beneficia de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul fiecãrei societãţi cooperative, societãţi comerciale în parte.
ART. 15
(1) Orele de începere şi terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul de ordine interioarã.
(2) În toate cazurile în care se dovedeşte ca este posibil, cei care angajeazã şi sindicatele vor putea organiza un program flexibil al timpului de munca şi modalitãţi de aplicare a acestuia.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteazã drepturile prevãzute în contractul colectiv de munca.
ART. 16
(1) Munca prestatã, la solicitarea angajatorului, peste programul normal de lucru stabilit în unitate, sunt ore suplimentare.
(2) Salariaţii pot fi chemaţi sa presteze munca suplimentarã numai cu acordul lor; durata maxima legalã a timpului de munca nu poate depãşi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
(3) Durata maxima legalã a timpului de munca nu poate depãşi 48 de ore pe saptamana, cu condiţia ca media orelor de munca, calculate pe o perioada de referinta de maximum o luna, sa nu depãşeascã 8 ore pe zi sau 48 de ore pe saptamana.
(4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplica tinerilor care nu au împlinit varsta de 18 ani.
(5) Pentru prevenirea sau înlãturarea efectelor unor calamitati naturale ori ale altor cazuri de forta majorã, salariaţii au obligaţia de a presta munca suplimentarã cerutã de angajator.
ART. 17
(1) Munca suplimentarã se compenseazã cu timp liber corespunzãtor.
(2) Munca ce nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzãtor pana la sfârşitul lunii se plãteşte prin ore libere în urmãtoarele 30 de zile dupã efectuarea acestora.
ART. 18
(1) Munca în intervalul dintre orele 22 şi 6, cu posibilitatea abaterii cu o ora în plus sau în minus fata de aceste limite, este consideratã munca de noapte prestatã.
(2) Pentru persoanele al cãror program de lucru se desfãşoarã pe timpul nopţii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decât durata timpului de munca prestatã în timpul zilei, fãrã diminuarea salariului de baza şi a vechimii în munca.
(3) Prevederile alin. 2 nu se aplica salariaţilor care lucreazã în locuri de munca cu condiţii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
ART. 19
Salariaţii care efectueazã cel puţin 3 ore de munca pe noapte beneficiazã fie de un program de lucru redus cu o ora fata de durata normalã a zilei de munca, fãrã ca aceasta sa ducã la scãderea salariului de baza, fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestatã.
ART. 20
(1) Salariaţii care renunţa la concediul pentru creşterea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, pana la împlinirea vârstei de 3 ani, beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu doua ore pe zi, fãrã sa le fie afectate salariul de baza şi vechimea în munca. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de începere a programului de lucru, dacã activitatea unitãţii permite. În caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar cuveni acesteia pentru creşterea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, pana la împlinirea vârstei de 3 ani, se vor acorda tatãlui, dacã acesta are copilul în îngrijirea sa.
(2) Femeile care au în îngrijire copii în varsta de pana la 6 ani pot lucra cu 1/2 norma, dacã nu beneficiazã de crese sau cãmine, fãrã sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condiţii se considera, la calculul vechimii în munca, timp lucrat cu o norma intreaga.
(3) La cererea intemeiata a salariatelor gravide, angajatorul va permite efectuarea de controale medicale în timpul programului de lucru, conform recomandãrilor medicului care urmãreşte evoluţia sarcinii, fãrã a le fi afectate drepturile salariale.
(4) Salariata în cauza este obligatã sa prezinte adeverinta medicalã privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit.
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alineatelor precedente se stabileşte prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
ART. 21
(1) În fiecare saptamana salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaos sãptãmânal, de regula sambata şi duminica.
(2) În cazul în care activitatea de la locul de munca în zilele de repaus nu poate fi întreruptã, acestea se vor acorda în alte zile ale sãptãmânii sau cumulat, pe o perioada mai mare, potrivit contractului de munca la nivel de unitate.
ART. 22
În durata normalã a timpului de munca nu intra timpii consumati cu echiparea/dezechiparea la începutul şi sfârşitul programului.

CAP. III
Sãnãtatea şi securitatea în munca

ART. 23
(1) Pãrţile se obliga sa depunã toate eforturile necesare pentru ameliorarea permanenta a condiţiilor de munca, în vederea protejãrii vieţii şi sãnãtãţii salariaţilor.
(2) În scopul realizãrii obiectivului prevãzut la alin. (1) pãrţile contractante vor asigura includerea în contractele colective de munca a mãsurilor prevãzute de <>Legea nr. 90/1996 , republicatã.
(3) La stabilirea mãsurilor vizând condiţiile de munca, pãrţile implicate vor tine seama de urmãtoarele:
a) mãsurile incluse în contractul colectiv de munca sa fie asigurate cel puţin la condiţiile de munca minimale la nivelul parametrilor prevãzuţi în norme; dacã acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru realizarea, pana la asigurarea parametrilor minimali, salariaţii beneficiind de compensãri bãneşti sau de alta natura;
b) mãsurile privind ameliorarea condiţiilor de munca vor fi stabilite împreunã cu reprezentanţii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.
ART. 24
Organizarea activitãţii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de munca, cu precizarea atribuţiilor şi raspunderilor lor, precum şi exercitarea controlului asupra modului îndeplinirii obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi sunt atribute de competenta exclusiva a celor care angajeazã.
ART. 25
(1) Conducerea administrativã va asigura organizarea raţionalã a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza se stabilesc sarcini şi raspunderi sub forma de norme de munca în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau ale altor activitãţi. Acestea pot fi ca forma de exprimare: norme de timp, norme de producţie, norme de personal, norme de deservire şi vor fi însoţite de descrierea sferei de atribuţii, a zonei de deservire menite sa asigure utilizarea integrala şi eficienta a timpului de lucru.
(2) Normele de munca se elaboreazã de cãtre angajator, în cazul în care nu exista normative în vigoare, iar aplicarea acestora se va face cu acordul sindicatului sau al reprezentantului salariaţilor, dupã caz, acestea urmând sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi o tensiune nervoasa care sa nu conducã la oboseala excesiva a salariaţilor.
ART. 26
(1) Normarea muncii se referã la toate categoriile de salariaţi, muncitori, tehnicieni, ingineri, economişti, cadre de alta specialitate şi lucrãtori din activitatea administrativã, atât pentru cei salariaţi în acord, cat şi pentru cei salarizaţi în regie.
(2) Normele de munca se bazeazã pe tehnicile normarii muncii, care se afla în permanenta concordanta cu schimbãrile ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnica ale muncii. Normele de munca se elaboreazã de cãtre angajator cu acordul organizaţiilor sindicale din unitãţile respective.
(3) În toate situaţiile în care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupã caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerutã atât de administraţie, cat şi de sindicate sau de reprezentanţii salariaţilor, dupã caz.
(4) În caz de divergenţe în ceea ce priveşte calitatea normelor de munca, se va recurge la o expertiza tehnica stabilitã de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele pãrţi.
(5) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.
(6) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de societãţile cooperative, societãţile comerciale din cooperatia de consum, dupã caz, pentru prima solicitare a sindicatelor.
ART. 27
Angajatorul are obligaţia sa asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariaţii sa realizeze norma de munca sau, dupã caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.
ART. 28
(1) Locurile de munca se clasifica în locuri de munca normale şi locuri de munca cu condiţii deosebite sau speciale.
(2) Locurile de munca cu condiţii deosebite sunt cele grele, periculoase, nocive sau penibile, stabilite prin reglementãrile legale, prin contractele colective de munca la nivel de unitate, societate cooperativa, societate comercialã.
(3) Salariaţii care lucreazã în astfel de condiţii de munca vor fi supuşi obligatoriu unui examen medical, cel puţin o data pe an. Aceasta examinare se stabileşte prin C.C.M. la nivel de unitate. Refuzul salariatului de a fi examinat constituie abatere disciplinarã.
ART. 29
(1) În cazul în care condiţiile de munca se normalizeaza, salariaţii care au beneficiat de drepturile acordate vor mai beneficia încã doua luni de spor pentru nocivitate şi alimentaţie de protecţie a organismului, pentru refacerea capacitãţii de munca.
(2) De drepturile prevãzute la alin. (1) beneficiazã şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile alin. (1) dacã isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile şi dacã drepturile de aceeaşi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 30
În toate cazurile în care condiţiile de munca s-au inrautatit, determinând reclasificarea locurilor de munca, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari începând cu data constatãrii condiţiilor de munca, indiferent de momentul reclasificarii de cãtre organele competente.
ART. 31
(1) În vederea menţinerii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de munca, angajatorul va lua urmãtoarele mãsuri de amenajare ergonomica a locurilor de munca:
a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate).
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bãi, grupuri sanitare, locuri de fumat).
(2) Mãsurile concrete, în sensul alin. (1), se stabilesc în contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(3) Salariaţii sunt obligaţi sa pãstreze în bune condiţii amenajãrile efectuate de angajator, sa nu le deterioreze şi sa nu le descompleteze ori sa sustragã componente ale acestora.
ART. 32
(1) Nici o mãsura de protecţia muncii nu este eficienta dacã nu este cunoscutã, însuşitã şi aplicatã de salariaţi.
(2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesionalã a salariaţilor cu privire la normele de protecţia muncii. Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate vor fi prevãzute mãsuri specifice, referitoare la periodicitatea controalelor, metodologia de control, în conformitate cu reglementãrile elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, cu norme proprii. Timpul aferent acestor activitãţi, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de munca şi este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca şi a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca şi la normele de protecţia muncii pe care este obligat sa le cunoascã şi sa le respecte în procesul de munca.
ART. 33
(1) Echipamentul individual de protecţia muncii se acorda obligatoriu şi gratuit salariaţilor de cãtre angajator potrivit normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţia muncii, elaborat de M.M.S.F.
(2) În cazul degradãrii echipamentului individual de protecţia muncii, respectiv al pierderii calitãţilor de protecţie, care nu se datoreazã modului de exploatare şi întreţinere de cãtre salariat, se acorda obligatoriu un nou echipament.
(3) Degradarea sau pierderea echipamentului individual de protecţie a muncii, înainte de termenul de utilizare prevãzut, din vina purtatorului, atrage rãspunderea materialã a acestuia pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii.
ART. 34
(1) Echipamentul individual de lucru, se acorda de cãtre angajator unui salariat în vederea utilizãrii în procesul de munca, pentru a proteja îmbrãcãmintea şi incaltamintea.
(2) Condiţiile de acordare a echipamentului de lucru, se negociaza prin contractele colective de munca.
(3) Cheltuielile necesare achiziţionãrii echipamentului individual de lucru sunt suportate în proporţie de 50% de cãtre angajator, din costurile de producţie sau din sumele prevãzute cu aceasta destinaţie în buget, iar diferenţa se suporta de cãtre angajat.
ART. 35
(1) Angajatorul va asigura un regim de protecţie specialã a muncii femeilor şi tinerilor în varsta de pana la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii.
(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale salariaţilor, reglementate de legislaţia muncii, pot fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 36
(1) Angajatorul nu va refuza angajarea sau, dupã caz, menţinerea în munca a persoanelor handicapate în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.
(2) Organizaţiile sindicale sau reprezentanţii salariaţilor vor sprijini angajarea şi menţinerea în munca a persoanelor cu handicap în condiţiile alin. (1).

CAP. IV
Salarizarea şi alte drepturi bãneşti

ART. 37
(1) Salariul reprezintã contravaloarea prestaţiei muncii depuse de salariat în baza contractului individual de munca.
(2) Pentru munca prestatã, în condiţiile prevãzute în contractul individual de munca, fiecare angajat are dreptul la un salariu, în bani, convenit la încheierea contractului individual de munca.
(3) La stabilirea salariului este interzisã discriminarea pe criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, varsta, apartenenţa nationala, rasa, culoare, etnie, religie, opţiune politica, origine socialã, handicap, situaţie sau responsabilitate familialã, apartenenţa ori activitate sindicala.
(4) Salariul se compune din salariul de baza, indemnizaţii, sporuri, precum şi alte adaosuri.
(5) Salariul de baza se stabileşte pentru fiecare salariat în parte, în raport cu calificarea, complexitatea lucrãrilor ce revin postului în care este încadrat, cu pregãtirea şi competenta profesionalã, precum şi cu aportul adus la realizarea programului.
ART. 38
(1) Salariul de baza minim negociat pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie este de 3.300.000 lei, adicã 19.412 lei/ora, începând cu 1 ianuarie 2005, iar pentru perioadele urmãtoare salariul minim negociat va fi cel stabilit prin contractul colectiv de munca la nivel naţional.
(2) Societãţile cooperative şi societãţile comerciale din cooperatia de consum vor negocia la nivelul unui salariu minim brut pentru un program complet de lucru de 170 de ore sau pentru un program fracţiuni de norma, dupã caz. Nivelul acestuia se va negocia pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli al unitãţii respective, dar nu sub salariul minim brut pe economie, corespunzãtor unei norme întregi sau fracţiuni de norma.
ART. 39
(1) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua mãsurile necesare pentru asigurarea confidenţialitãţii.
(2) În scopul promovãrii intereselor şi apãrãrii drepturilor salariaţilor, confidenţialitatea salariilor nu poate fi opusã sindicatelor sau, dupã caz, reprezentanţilor salariaţilor, în stricta legatura cu interesele acestora şi în relaţia lor directa cu angajatorul.
ART. 40
(1) Salariul se plãteşte în bani cel puţin o data pe luna, la data stabilitã în contractul individual de munca aplicabil.
(2) Plata salariului se poate efectua şi prin virament într-un cont bancar.
(3) Întârzierea nejustificatã a plãţii salariului sau neplata acestuia pot determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.
ART. 41
(1) Salariul se plãteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.
(2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt plãtite, în ordine, soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau pãrinţilor acestuia.
(3) Dacã nu exista nici una dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plãtite altor moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
ART. 42
(1) Nici o reţinere din salariu nu poate fi operata, în afarã cazurilor şi condiţiilor prevãzute de lege.
(2) Excepţie fac cazurile în care angajatul recunoaşte cuantumul daunei produse prin semnarea unui angajament de plata.
(3) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacã datoria salariatului este scadenta, lichidã şi exigibilã şi a fost constatatã ca atare printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitiva şi irevocabilã.
(4) În cazul pluralitãţii de creditori ai salariatului, va fi respectata urmãtoarea ordine:
a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei;
b) contribuţiile şi impozitele datorate cãtre stat;
c) daunele cauzate proprietãţii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.
(5) Retinerile din salariu cumulate nu pot depãşi în fiecare luna jumãtate din salariul net.
ART. 43
(1) Formele de organizare şi salarizare a muncii ce se pot aplica sunt urmãtoarele:
a) în regie sau dupã timp;
b) în acord;
c) pe baza de tarif sau cota procentualã la veniturile realizate;
d) alte forme specifice prevãzute de reglementãri interne.
(2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una dintre urmãtoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect;
Acordul direct, progresiv sau indirect se pot aplica individual sau colectiv.
(3) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce urmeazã sa se aplice fiecãrei activitãţi se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate, aprobate de consiliul de administraţie, în condiţiile legii.
ART. 44
(1) Coeficienţii minimi de ierarhizare de la alin. (2) punctele A, B, C şi D de mai jos se aplica la salariul minim brut pe ţara garantat în plata (<>art. 159 din Legea nr. 53/2003 ).
(2) Coeficienţii de ierarhizare pe categorii de salarizare sunt:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Categoria de salariaţi Coeficienţi minimi
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Muncitorii
1) Necalificati 1
2) Calificaţi 1,2
B. Personal administrativ încadrat pe funcţii
pentru care condiţia de pregãtire este:
1) Liceala 1,10
2) Postliceala 1,15
C. Personal de specialitate încadrat pe funcţii
pentru care condiţia de pregãtire este:
1) Postliceala 1,25
2) Şcoala de maiştri 1,30
3) Subingineri 1,40
D. Personal încadrat pe funcţii pentru care
condiţia de pregãtire este:
1) Studii superioare 1,50
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ART. 45
(1) Pãrţile contractate sunt de acord ca în perioada urmãtoare sa acţioneze pentru includerea unor sporuri în salariul de baza, care sa reprezinte retributia pentru munca prestatã şi condiţiile de la locul de munca, astfel încât salariul de baza sa aibã pondere majoritara în salariu.
(2) Sporurile ce se acorda în condiţiile prezentului contract sunt:
a) pentru condiţii deosebite de munca (grele, periculoase, nocive sau penibile) se acorda un spor de pana la 10% din salariul de baza;
b) pentru orele suplimentare şi pentru orele lucrate în zilele libere şi sarbatori legale se acorda un spor de 100% din salariul de baza, pana la 120 de ore/salariat/an; ceea ce depãşeşte 120 de ore/salariat/an se plãteşte cu un spor de 50% din salariul de baza;
c) pentru vechimea în munca se acorda sporuri la salariul de baza în cote procentuale, pe transe de vechime;


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Transa de vechime Cota la salariul realizat
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pana la 3 ani -
Între 3 ani - 5 ani 5%
Între 5 ani - 10 ani 10%
Între 10 ani - 15 ani 15%
Între 15 ani - 20 ani 20%
Peste 20 ani 25%
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(3) Sporuri acordate pentru lucrul în timpul nopţii şi pentru exercitarea altei funcţii:
a) pentru lucrul în timpul nopţii se va acorda un spor de 25% din salariul de baza;
b) pentru exercitarea şi a altei funcţii se poate acorda un spor de pana la 25% din salariul de baza al funcţiei înlocuite. Aplicarea acestei prevederi se va stabili prin negocieri la contractul individual de munca pe salariat.
(4) Sporurile prevãzute mai sus se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu au fost cuprinse în salariul de baza.
(5) Prin contractele colective de munca la nivelul societãţilor cooperative şi al societãţilor comerciale din cooperatia de consum se pot acorda sporuri de fidelitate pentru salariaţii care au o vechime în munca neîntreruptã mai mare de 5 ani în unitãţile cooperaţiei de consum.
(6) Sporul de fidelitate se va putea negocia în cuantum de pana la 20% din salariul negociat cu fiecare salariat îndreptãţit. Acest spor se va acorda pe transe de vechime a activitãţii desfãşurate în cooperatia de consum. Persoanele care au provocat pierderi în cadrul unitãţilor unde şi-au desfãşurat activitatea nu pot primi astfel de sporuri.
(7) Stabilirea şi acordarea cuantumului sporului de fidelitate pe transe de vechime se va face în limitele prevãzute de fiecare societate cooperativa, societate comercialã din cooperatia de consum, în funcţie de resursele financiare.
ART. 46
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaosul de acord;
b) premii acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de minimum 1,5% din fondul de salarii realizat lunar şi cumulat;
c) cota parte din profit ce se repartizeazã salariaţilor, care este de pana la 10% în cazul societãţilor cooperative, societãţilor comerciale din cooperatia de consum;
d) tichete de masa acordate conform prevederilor legale;
e) acordarea de premii sau stimulente fiecãrui salariat cu prilejul sfintelor sarbatori de Craciun şi de Pasti şi de Ziua cooperaţiei; nivelul premiilor sau stimulentelor aferente se va stabili în funcţie de resursele financiare ale fiecãrei unitãţi.
(2) Condiţiile de diferentiere, diminuare şi anulare a participãrii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada la care se acorda nu poate fi mai mare de un an. Aceste condiţii se stabilesc la nivel de unitate.
ART. 47
(1) Angajatorul va asigura condiţiile necesare realizãrii sarcinilor ce îi revin fiecãrui salariat în cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) În cazurile excepţionale, când din motive tehnice sau alte motive activitatea a fost întreruptã, salariaţii vor primi 75% din salariul de baza individual avut, cu condiţia ca încetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor şi dacã în tot acest timp au rãmas la dispoziţia unitãţii. Prin negocieri la nivelul unitãţii se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a rãmâne la dispoziţia unitãţii prin prezenta în incinta unitãţii în asteptarea reluarii activitãţii sau rãmânerea la domiciliu, de unde pot fi convocaţi de unitate.
(3) În cazurile prevãzute în alin. (2), salariaţii beneficiazã şi de celelalte drepturi prevãzute de lege pentru astfel de situaţii.
ART. 48
(1) Majorarea salariilor se face în baza rezultatelor obţinute de societãţile cooperative şi societãţile comerciale din cadrul cooperaţiei de consum stabilite de consiliul de administraţie al fiecãrei unitãţi. Aplicarea acestora se va face în funcţie de prevederile legale.
(2) Ca urmare a majorãrii angajatorul va recalcula tarifele sau cotele de manopera pe unitatea de produs sau unitatea valoricã, corespunzãtor formelor de organizare a muncii şi de salarizare aplicate în unitate.
ART. 49
Salariaţii unitãţilor trimişi în delegaţie în ţara vor beneficia de urmãtoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport şi a costului cazarii se face în conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca la nivel de unitate;
b) nivelul diurnei de deplasare este cel stabilit în contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 50
(1) Toate drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror obligaţii bãneşti ale unitãţii.
(2) În caz de faliment sau lichidare judiciarã salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, urmând sa fie plãtite integral, înainte de a-şi revendica cota parte ceilalţi creditori.
ART. 51
Angajatorul va tine evidenta în care sa se menţioneze activitatea desfasurata în baza contractului individual de munca şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea.
ART. 52
Salariaţii care se pensioneazã pentru limita de varsta, pensionare anticipata, pensionare anticipata parţialã sau pensionare pentru invaliditate potrivit legii, primesc o indemnizaţie egala cu cel puţin un salariu de baza avut în luna pensionãrii.
ART. 53
(1) În afarã de ajutoarele prevãzute de lege, la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de urmãtoarele ajutoare:
a) în cazul decesului salariatului, se va acorda un ajutor familiei de un salariu mediu lunar pe unitate;
b) dacã decesul a survenit din cauza unui accident de munca sau a unei boli profesionale în legatura cu munca, se va acorda un ajutor familiei de cel puţin trei salarii de baza; diferenţa de doua salarii se va plati dupã stabilirea cauzei decesului, în conformitate cu prevederile legii;
c) un salariu de baza, plãtit de unitate mamei, pentru naşterea fiecãrui copil; dacã mama nu este salariata, soţul acesteia beneficiazã de plata unui salariu de baza;
d) un salariu de baza plãtit de unitate la decesul soţului sau al sotiei, ori la decesul unei rude gradul I aflate în întreţinerea salariatului.
(2) Ajutoarele acordate peste cuantumul prevãzut de lege nu se deduc din contribuţia de asigurãri sociale.

CAP. V
Concedii şi zile libere

ART. 54
(1) În fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus sãptãmânal. Repausul sãptãmânal se acorda, de regula, sambata şi duminica.
(2) În cazul în care activitatea de la locul de munca în zilele de repaus, nu poate fi întreruptã, acestea se vor acorda în alte zile ale sãptãmânii sau cumulat, pe o perioada mai mare, potrivit contractului colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 55
(1) Sunt considerate zile nelucrãtoare zilele de repaus sãptãmânal, zilele de sarbatori legale şi religioase, plãtite de unitate, dupã cum urmeazã:
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Pasti;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- prima şi a doua zi de Craciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele crestine, pentru persoanele aparţinând acestora;
(2) Acordarea zilelor libere se face de cãtre angajator.
ART. 56
Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute, timp ce se include în programul de lucru.
ART. 57
(1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 21 de zile lucrãtoare.
(2) Durata concediului de odihna anual pentru salariaţii cu contract individual de munca cu timp parţial se acorda proporţional cu timpul efectiv lucrat.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. 1:
a) salariaţii cu varsta sub 18 ani, care au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu plãtit de 24 de zile lucrãtoare;
b) salariaţii nou-angajaţi, care pentru primul an de activitate înscris în cartea de munca au dreptul la un concediu de odihna plãtit cu o durata minima de 20 de zile lucrãtoare;
c) cuantumul zilelor de concediu de odihna se va acorda în funcţie de vechimea în munca, dupã cum urmeazã:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Transa de vechime Numãrul de zile lucrãtoare
aferente concediului
de odihna
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1) pana la 14 ani 21
2) între 14-17 ani 22
3) între 17-20 ani 24
4) peste 20 ani 27
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ART. 58
Concediul de odihna anual va putea fi fractionat la solicitarea salariatului astfel:
- una dintre fracţiuni va trebui sa fie de cel puţin 15 zile lucrãtoare;
- cealaltã parte va trebui acordatã şi luatã pana la sfârşitul anului în curs.
ART. 59
(1) Pe durata concediului de odihna salariaţii vor primi o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai mica decât salariul de baza, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva.
(2) Indemnizaţia de concediu de odihna reprezintã media zilnica a drepturilor salariale prevãzute mai sus din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicata cu numãrul de zile de concediu.
(3) În raport cu posibilitãţile economico-financiare ale unitãţii, pe lângã indemnizaţia de concediu poate sa se plãteascã şi o prima de vacanta.
(4) Indemnizaţia de concediu şi, dupã caz, prima de vacanta se plãtesc înainte de plecarea în concediu cu cel puţin 5 zile lucrãtoare.
ART. 60
(1) Programarea concediului de odihna se va face la sfârşitul anului în curs pentru anul urmãtor sau în trimestrul I al anului urmãtor.
(2) Programarea concediilor de odihna se va aproba de conducerea unitãţii.
(3) Programarea concediilor de odihna va putea fi modificatã în urmãtoarele cazuri:
a) salariatul se afla în concediu medical;
b) salariata solicita concediul de odihna înainte sau în continuarea concediului de maternitate;
c) în afarã concediului pentru creşterea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, pana la împlinirea vârstei de 3 ani, salariata mama poate beneficia de încã un an concediu fãrã plata;
d) salariatul este chemat sa îndeplineascã îndatoriri publice;
e) salariatul este chemat sa satisfacã obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen;
f) salariatul urmeazã sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare în ţara sau strãinãtate;
g) salariatul are o recomandare medicalã pentru a urma un tratament într-o staţiune balneo-climaterica, caz în care data începerii concediului de odihna va fi cea indicatã în recomandarea medicalã;
h) salariata se afla în concediu plãtit pentru îngrijirea copilului în varsta pana la 1 an;
i) programarea concediului de odihna poate fi modificatã şi de conducerea unitãţii, dacã interesele acesteia o cer, cu acceptul salariatului;
j) compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat din anul anterior se acorda salariaţilor numai în cazurile când înceteazã raporturile de munca cu angajatorul.
ART. 61
Salariaţii care isi desfãşoarã activitatea în condiţii deosebite de munca au dreptul la concedii de odihna suplimentare, prevãzute în contractele colective de munca la nivel de unitate, dar nu mai puţin de trei zile pe an.
ART. 62
Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se vor stabili criterii pe baza cãrora salariaţii sa beneficieze de concedii de odihna anuale şi concedii de odihna suplimentare mai mari.
ART. 63
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situaţii, conform tabelului de mai jos:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Situaţia Numãr de zile libere acordate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Cãsãtoria salariatului 5 zile
B. Naşterea unui copil 5 zile, plus 10 zile dacã tatãl a urmat un
curs de puericultura potrivit dispoziţiilor
art. 61 alin. 1 lit. c) din contractul
colectiv de munca unic la nivel naţional;
C. Cãsãtoria unui copil 3 zile
D. Decesul sotiei, soţului,
copilului, pãrinţilor, socrilor,
fraţilor, surorilor, bunicilor 4 zile
E. Mutarea într-o alta locuinta din 2 zile
aceeaşi localitate
F. Donarea de sânge conform legii
G. Schimbarea locului de munca
în cadrul aceleiaşi unitãţi, cu
mutarea domiciliului în alta
localitate 5 zile
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(2) Salariaţii au dreptul la 30 de zile de concediu fãrã plata, acordat o singura data, pentru pregãtirea şi susţinerea lucrãrii de diploma în învãţãmântul seral şi fãrã frecventa.
(3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fãrã plata.
ART. 64
(1) În afarã concediului pentru creşterea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, pana la împlinirea vârstei de 3 ani, salariata mama poate beneficia de încã un an concediu fãrã plata.
(2) Pe perioada în care salariata se afla în concediul prevãzut la alin. (1) nu i se va putea desface contractul de munca iar în postul acesteia nu va putea fi angajata alta persoana, decât cu contract de munca pe durata determinata.
ART. 65
(1) La nivelul unitãţii, din fondul pentru acţiuni sociale constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament şi odihna recuperatorie în staţiunile balneoclimaterice, în care este inclus şi transportul pe calea feratã, bilet clasa a II-a.
(2) În limita acestor fonduri, unitatea va suporta cota parte din costul biletelor pentru salariaţi şi membrii lor de familie în raport cu salariul de baza şi în funcţie de sezon, potrivit criteriilor stabilite, cu condiţia ca biletele sa fie procurate prin intermediul organizaţiei de sindicat şi sa prevadã efectuarea sejurului într-o unitate aparţinând sistemului cooperatist.
(3) Pentru alte situaţii decât cele prevãzute în alin. (2) unitatea va suporta cheltuielile pentru bilete în urmãtoarele situaţii:
a) biletele au fost epuizate;
b) salariatul este nevoit sa meargã la tratament în alta staţiune, la recomandarea medicului.
ART. 66
Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiune pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea în cauza, inclusiv costul transportului pe calea feratã clasa a II-a, sau pe transport auto în comun.
ART. 67
(1) În cazul în care salariata se afla în concediu de maternitate, unitatea va compensa pe o anumitã perioada, din fonduri proprii, diferenţa dintre salariul de baza individual avut şi indemnizaţia legalã la care are dreptul.
(2) Perioada pe durata cãreia se acorda compensarea va fi stabilitã prin contractele colective de munca la nivel de unitate, dar nu mai puţin de 6 sãptãmâni.
ART. 68
În caz de deces al mamei, tatãl copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul fãrã plata neutilizat de mama pana la data decesului acesteia, cu drepturile prevãzute la art. 64.
ART. 69
Salariata aflatã în concediu pentru lauzie, pentru îngrijirea şi pentru creşterea copilului, acordate legal, la reluarea activitãţii (dupã expirarea perioadei legale de concediu) va fi repusã în funcţia (meseria) avutã anterior. De asemenea, va beneficia de salarii echivalente cu ale celor încadraţi în funcţii (meserii) similare.

CAP. VI
Încheierea, modificarea şi încetarea contractului individual de munca

ART. 70
(1) Contractul individual de munca este contractul în temeiul cãruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridicã, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
(2) Clauzele contractului individual de munca nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative.
(3) Contractul individual de munca se încheie în baza consimţãmântului pãrţilor, în forma scrisã, în limba romana. Obligaţia de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisã revine angajatorului.
a) Anterior încheierii sau modificãrii contractului individual de munca angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectata în vederea angajãrii ori, dupã caz, salariatul, despre urmãtoarele elemente:
- funcţia, ocupaţia conform specificatiei din COR sau a altor acte normative şi atribuţiile postului, durata perioadei de proba, dupã caz, pe care intenţioneazã sa le înscrie în contract sau sa le modifice.
(4) În situaţia în care contractul individual de munca nu a fost încheiat în forma scrisã, se prezuma ca a fost încheiat pe o durata nedeterminatã, iar pãrţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.
(5) Munca prestatã în temeiul unui contract individual de munca îi conferã salariatului vechime în munca.
ART. 71
(1) Încheierea contractului individual de munca se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetãţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competentei profesionale. La angajarea în munca se vor depune, o data cu cererea, şi actele solicitate prin reglementãrile legale.
(2) Administraţia se obliga sa aducã la cunostinta salariaţilor posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a acestora conform legii.
(3) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacã un salariat şi o persoana din afarã unitãţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(4) Prevederile alin. 1-2 se aplica şi pentru salariaţii şcolilor de cooperatie, Cepecoop şi Centrocoop.
ART. 72
(1) În situaţia în care angajatorul nu isi executa obligaţiile de informare prevãzute la art. 17(2) şi 18 din Codul muncii, salariatul este în drept sa sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaţii, instanta judecãtoreascã competenta şi sa solicite despãgubiri corespunzãtoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutãrii de cãtre angajator a obligaţiilor.
(2) La negocierea încheierii sau modificãrii contractului individual de munca, oricare dintre pãrţi poate fi asistat de cãtre terţi, conform propriei optiuni, cu respectarea confidenţialitãţii, în urmãtoarele clauze specifice, fãrã ca enumerarea lor sa fie limitativa:
a) clauze cu privire la formarea profesionalã;
b) clauza de neconcurenta;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidenţialitate.
ART. 73
(1) Clauza de neconcurenta produce efecte numai dacã în cuprinsul contractului individual de munca sunt prevãzute în mod concret activitãţile ce îi sunt interzise salariatului la data încetãrii contractului. Perioada pentru care produce efecte clauza de neconcurenta, precum şi aria geograficã unde salariatul poate fi în realã concurenta cu angajatorul, îl obliga pe salariat sa nu presteze, în interesul propriu sau al unui terţ, o activitate care se afla în concurenta cu cea prestatã la angajatorul sau, dar, în acelaşi timp, sa îl oblige pe angajator sa îi plãteascã o indemnizaţie lunarã.
(2) Indemnizaţia datoratã salariatului nu are natura salariala, se negociaza şi este de cel puţin 50% din media veniturilor salariale din ultimele 6 luni anterior datei încetãrii contractului individual de munca. Indemnizaţia trebuie plãtitã întocmai şi la timp.
(3) Clauza de neconcurenta produce efecte pentru o perioada de maximum 2 ani de la data încetãrii contractului individual de munca.
(4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile în cazurile în care încetarea contractului individual de munca s-a produs pentru motive care nu ţin de persoana salariatului de drept, cu excepţia cazurilor prevãzute la <>art. 56, lit. d), f), g), h), şi j) din Legea nr. 53/2003 , ori a intervenit din initiativa angajatorului.
ART. 74
Prin clauza de mobilitate pãrţile în contractul individual de munca stabilesc ca, în specificul muncii, executarea obligaţiilor de serviciu de cãtre salariat nu se realizeazã într-un loc stabil de munca. În acest caz salariatul beneficiazã de prestaţii suplimentare în bani sau în natura.
ART. 75
(1) Prin clauza de confidenţialitate pãrţile convin ca, pe toatã durata contractului individual de munca şi dupã încetarea acestuia, sa nu transmitã date sau informaţii de care au luat cunostinta în timpul executãrii contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de munca la nivel de unitate sau în contractele individuale de munca.
(2) Nerespectarea acestei clauze de cãtre oricare dintre pãrţi atrage obligarea celui în culpa la plata de daune interese.
ART. 76
(1) Contractul individual de munca se încheie pe durata nedeterminatã. Dacã salariatul solicita asistenta din partea sindicatului, aceasta i se poate acorda.
(2) Contractul individual de munca se poate încheia şi pe durata determinata, în cazurile şi în condiţiile prevãzute de lege.
(3) Contractul individual de munca va cuprinde cel puţin clauzele prevãzute în Anexa nr. 2 la Contractul colectiv de munca unic la nivel naţional.
(4) Contractul individual de munca se încheie, în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeazã.
(5) În cazuri excepţionale, în activitãţi permanente, angajatorul poate încheia contracte individuale de munca cu fracţiuni de norma, cu drepturi şi obligaţii prevãzute de Codul muncii.
ART. 77
(1) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul pãrţilor.
(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai în cazurile şi în condiţiile prevãzute de Codul muncii.
(3) Modificarea contractului individual de munca se referã la oricare dintre urmãtoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de munca;
e) salariul;
f) timpul de munca şi timpul de odihna.
ART. 78
(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de cãtre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului într-un alt loc de munca decât cel prevãzut în contractul individual de munca.
(2) Pe durata delegarii, respectiv a detaşãrii, salariatul isi pãstreazã funcţia şi toate celelalte drepturi prevãzute în contractul individual de munca.
ART. 79
Delegarea reprezintã exercitarea temporarã, din dispoziţia angajatorului, de cãtre salariat, a unor lucrãri sau sarcini corespunzãtoare atribuţiilor de serviciu, în afarã locului sau de munca.
ART. 80
Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporarã a locului de munca, prin dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executãrii unor lucrãri în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţãmântul scris al salariatului.
ART. 81
(1) Detasarea poate fi dispusã pe o perioada de cel mult un an.
(2) În mod excepţional, perioada detaşãrii poate fi prelungitã pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor pãrţi, din 6 în 6 luni.
(3) Salariatul poate refuza detasarea dispusã de angajatorul sau numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice.
(4) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevãzute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.
ART. 82
Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acorda de angajatorul care a dispus detasarea.
ART. 83
(1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept prin acordul pãrţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre pãrţi.
(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestãrii muncii de cãtre salariat şi a plãţii drepturilor de natura salariala de cãtre angajator.
(3) Pe durata suspendãrii pot continua sa existe alte drepturi şi obligaţii decât cele prevãzute la alin. 2, dacã prin contractele individuale de munca sau regulamentele interne nu se prevãd altfel.
(4) În cazul suspendãrii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendãrii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat.
(5) Contractul individual de munca poate fi suspendat în situaţia absentelor nemotivate ale salariatului, precum şi a condiţiilor stabilite în regulamentul intern.
ART. 84
Contractul individual de munca se suspenda de drept în urmãtoarele situaţii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporarã de munca;
c) carantina;
d) efectuarea stagiului militar obligatoriu;
e) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autoritãţi executive, legislative ori judecãtoreşti, pe toatã durata mandatului;
f) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
g) forta majorã;
h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedura penalã;
i) alte cazuri expres prevãzute de lege.
ART. 85
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în urmãtoarele situaţii:
a) în cazul în care salariatul a sãvârşit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca sau regulamentul intern ca sancţiune disciplinarã;
b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 60 de zile, în condiţiile de procedura penalã;
c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicalã, se constata inaptitudinea fizica şi/sau psihicã a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa-şi îndeplineascã atribuţiile corespunzãtoare locului de munca ocupat;
d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de munca în care este încadrat.
ART. 86
Salariaţii concediati pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiazã de mãsuri active de compensaţii în condiţiile prevãzute de lege:
a) concedierea reprezintã încetarea contractului individual de munca, determinata de desfiinţarea locului de munca ocupat de salariat, ca urmare a dificultãţilor economice sau reorganizãrii activitãţii;
b) desfiinţarea locului de munca trebuie sa fie efectivã şi sa aibã o cauza realã.
ART. 87
Prin concediere colectivã se înţelege, concedierea, într-o perioada de 30 de zile calendaristice, dispusã din unul sau mai multe motive dintre cele prevãzute la art. 86 alin. (a) a unui numãr de:
a) cel puţin 10 salariaţi, dacã angajatorul care disponibilizeaza are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi.
ART. 88
În cazul concedierilor colective angajatorului îi revin urmãtoarele obligaţii:
a) sa întocmeascã un plan de mãsuri sociale sau de alt tip prevãzut de lege, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantului salariaţilor;
b) sa propunã salariaţilor programe de formare profesionalã;
c) sa initieze în timp util, în scopul punerii de acord, consultãri cu sindicatul sau reprezentantul salariaţilor, metode şi mijloace de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numãrului de salariaţi afectaţi şi de atenuare a consecinţelor.
ART. 89
(1) Angajatorul are obligaţia sa notifice în scris sindicatului sau reprezentantului salariaţilor intenţia de concediere colectivã cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziei de concediere.
(2) Notificarea intentiei de concediere colectivã se face sub forma unui proiect, care trebuie sa cuprindã:
a) numãrul total şi categoria de salariaţi;
b) motivele care determina concedierea;
c) numãrul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;
d) criterii avute în vedere, potrivit legii, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e) mãsurile avute în vedere pentru limitarea numãrului concedierilor;
f) mãsuri pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmeazã sa fie acordate salariaţilor supuşi concedierii, conform dispoziţiilor legale;
g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;
h) termenul înãuntrul cãruia sindicatul sau reprezentantul salariaţilor poate face propunere pentru evitarea concedierilor salariaţilor.
ART. 90
(1) Angajatorul care dispune concedierea colectivã nu poate face noi angajari pe locurile de munca ale salariaţilor concediati pe o perioada de 9 luni de la concedieri.
(2) În cazul în care în aceasta perioada angajatorul reia activitatea a carei încetare a condus la concedierea colectivã, angajatorul are obligaţia de a transmite salariaţilor care au fost concediati o comunicare în scris în acest sens, şi de a-i angaja pe aceleaşi locuri de munca pe care le-au ocupat anterior, fãrã examen sau concurs, ori perioada de proba.
(3) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data comunicãrii angajatorului, prevãzute la alin. (2), pentru a-şi manifesta expres consimţãmântul cu privire la locul de munca oferit.
(4) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajati nu-şi manifesta consimţãmântul în termenul prevãzut la alin. (3) sau refuza locul de munca oferit, angajatorul poate face noi angajari pe locurile de munca rãmase vacante.
ART. 91
(1) Contractul individual de munca înceteazã de drept:
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica;
b) ca urmare a dizolvãrii angajatorului persoana juridicã, de la data la care persoana juridicã isi înceteazã existenta;
c) la data comunicãrii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, pensionare anticipata, pensionare anticipata parţialã sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;
d) ca urmare a constatãrii nulitãţii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatatã prin acordul pãrţilor sau prin hotãrâre judecãtoreascã definitiva;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupatã de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data rãmânerii definitive a hotãrârilor judecãtoreşti de reintegrare;
f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupatã de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti de reintegrare;
g) retragerea acordului pãrţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu varsta cuprinsã între 15 şi 16 ani;
h) la data expirãrii termenului contractului individual de munca încheiat pe durata determinata.
(2) În cazurile în care unitatea este obligatã, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de munca, durata lui va fi de 15 zile lucrãtoare.
(3) În cazul în care angajatul solicita preavizul şi are gestiune, conducerea administrativã va stabili durata preavizului şi cu acordul sindicatului sau al reprezentantului salariaţilor.
(4) Fac excepţie de la alineatul (2) persoanele care se afla în perioada de proba, persoanele care au sãvârşit abateri grave sau repetate de la regulile de disciplina a muncii sau de la cele stabilite în contractul individual de munca.
(5) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitãţii, pentru a-şi cauta un loc de munca, fãrã ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda, prin cumul, în condiţiile stabilite de administraţie.
(6) În cazul în care i se desface contractul de munca fãrã a i se acorda preavizul de la alin. (2), acesta are dreptul la o indemnizaţie egala cu salariul de baza avut la data desfacerii contractului de munca.
ART. 92
(1) Contractul individual de munca nu poate fi desfãcut din initiativa celui care angajeazã în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de munca s-au prevãzut asemenea interdicţii.
(2) Desfãşurarea activitãţii sindicale, precum şi apartenenţa la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea contractului individual de munca din initiativa unitãţii.
(3) Pe o perioada de minimum o luna de la reluarea activitãţii, consideratã perioada de readaptare, salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau concediu legal plãtit pentru îngrijirea copilului în varsta de pana la 2 ani nu vor putea fi concediati pentru motivul prevãzut de art. 60, lit. e din Codul muncii (necorespundere profesionalã).
(4) În cazul în care intenţioneazã sa dispunã o mãsura disciplinarã impotriva unui salariat, cu excepţia cazului în care masura disciplinarã consta într-un avertisment verbal, angajatorul este obligat sa efectueze o ancheta prealabilã.
(5) Salariatul are dreptul de a fi informat cu privire la fapta ce i se imputa şi dreptul de a se apara, iar unitatea are obligaţia de a-l asculta şi de a verifica susţinerile fãcute de acesta în apãrare.
(6) Modul de desfãşurare a anchetei disciplinare, precum şi rezultatele acesteia se consemneazã într-un proces-verbal.
(7) La stabilirea sancţiunii se va tine seama de cauzele şi gravitatea faptei, de împrejurãrile în care a fost sãvârşitã, de gradul de vinovãţie a salariatului, de urmãrile abaterii şi de alte împrejurãri.
ART. 93
(1) La desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatului administraţia îi va acorda acestuia o compensaţie de 50% din salariul lunar, în afarã drepturilor cuvenite la zi.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului individual de munca a intervenit din urmãtoarele motive:
a) unitatea isi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauza, ca urmare a reorganizãrii, dovedite prin acte aprobate de cei în drept;
b) unitatea isi înceteazã activitatea;
c) unitatea se muta în alta localitate şi are posibilitatea sa-şi asigure, pe plan local, personalul necesar;
d) unitatea se muta în alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost încadrat din motive neimputabile şi nu i s-a oferit trecerea într-o munca corespunzãtoare;
f) în postul ocupat de persoana incadrata în munca este reintegrata, pe baza hotãrârii organelor competente, persoana care a deţinut anterior acest post.
ART. 94
În cazul în care unitatea este pusã în situaţia de a efectua reduceri de personal ca urmare a restrângerii activitãţii, retehnologizãrii, automatizarii procesului de producţie, pãrţile convin asupra respectãrii urmãtoarelor principii:
a) administraţia va pune la dispoziţia sindicatului, sau a reprezentantului salariaţilor, justificarea tehnico-economicã în legatura cu mãsurile privind:
- posibilitãţile de redistribuire a personalului;
- modificarea programului de lucru;
- organizarea de cursuri de calificare;
- recalificarea sau reorientarea profesionalã etc.;
b) justificarea tehnico-economicã cu obiecţiile şi propunerile sindicatului vor fi supuse spre analiza şi avizare consiliului de administraţie sau, dupã caz, adunãrii generale;
c) concomitent, administraţia va informa sindicatul asupra motivelor ce stau la baza reducerii numãrului de salariaţi, precum şi asupra eventualelor posibilitãţi de redistribuire a acestora; comunicarea se va face astfel:
- în cazul schimbãrii sediului unitãţii în alta localitate, înştiinţarea se va anunta înainte cu 90 de zile calendaristice;
- în cazul retehnologizãrii unitãţii, a restrângerii de activitate sau alte cauze, înştiinţarea se va face înainte cu 60 de zile calendaristice.
ART. 95
(1) În situaţia în care disponibilizarea de personal nu poate fi evitata, conducerea unitãţii va comunica în scris fiecãrui salariat al cãrui post urmeazã a fi desfiinţat dacã i se oferã sau nu alt loc de munca, ori este cuprins într-o forma de calificare profesionalã, în vederea ocupãrii unui post în aceeaşi unitate.
(2) În cazurile în care salariaţilor nu li se pot oferi locuri de munca sau aceştia refuza locul de munca oferit sau cuprinderea într-o forma de calificare, conducerea unitãţii le va comunica în scris termenul de preaviz, în condiţiile prezentului contract colectiv de munca.
ART. 96
(1) La aplicarea efectivã a reducerii de personal dupã reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, mãsurile vor afecta, în ordine:
a) contractele individuale de munca ale salariaţilor care cumuleazã doua sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumuleazã pensia cu salariul;
b) contractele individuale de munca ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea unitãţii, precum şi la cererea lor.
(2) La luarea mãsurii de desfacere a contractului individual de munca pentru reducerea de posturi vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii minimale:
a) dacã mãsura va afecta doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, se desface contractul de munca al soţului care are venitul cel mai mic, fãrã ca prin aceasta sa se poatã desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) mãsura sa afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere;
c) mãsura sa afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bãrbaţi vaduvi sau divortati care au în îngrijire copii, intretinatori unici de familie, precum şi pe salariaţii, bãrbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cererea lor.
(3) În cazul în care mãsura desfacerii contractului individual de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfecţionare a pregãtirii profesionale şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul de munca prin care s-a obligat sa presteze o activitate într-o anumitã perioada de timp, administraţia nu îi va putea pretinde despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucrata pana la împlinirea termenului, dacã mãsura desfacerii contractului individual de munca nu îi este imputabilã.
(4) În ipoteza în care doua sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.
ART. 97
Unitatea care isi extinde sau reia activitatea într-o perioada de 12 luni de la luarea mãsurilor de desfacere a contractului individual de munca pentru motivele prevãzute la art. 94 are obligaţia sa încunoştinţeze în scris despre aceasta sindicatul şi sa facã publica mãsura. Unitatea va reangaja salariaţii cãrora li s-a desfãcut contractul individual de munca în baza art. 95.

CAP. VII
Formarea profesionalã

ART. 98
(1) Formarea profesionalã a salariaţilor are urmãtoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de munca;
b) obţinerea unei calificãri profesionale;
c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de munca şi perfecţionarea pregãtirii profesionale pentru ocupaţia de baza;
d) reconversie profesionalã determinata de restructurari socio-economice;
e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activitãţilor profesionale;
f) prevenirea riscului somajului;
g) promovarea în munca şi dezvoltarea carierei profesionale.
(2) Formarea profesionalã şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupationale.
ART. 99
(1) Prin termenul de formare profesionalã pãrţile înţeleg orice procedura prin care un salariat dobândeşte o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma eliberata în condiţiile prevãzute de Legea învãţãmântului;
(2) Prin termenul de formare profesionalã continua se înţelege orice procedura prin care salariatul, având deja o calificare ori o profesie, isi completeazã cunoştinţele profesionale, fie prin aprofundarea studiilor într-un anumit domeniu al specialitatii de baza, fie prin deprinderea unor metode sau procedee nou adoptate în domeniul specialitatii lor.
(3) Formarea şi perfecţionarea profesionalã continua cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de munca, convenite între sindicate şi administraţie;
(4) Pãrţile convin asupra necesitãţii şi obligativitatii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie, la expirarea mandatului;
(5) Pãrţile semnatare convin sa acorde integral sprijinul solicitat de Consiliul pentru Standarde Ocupationale şi Evaluare - Unitatea pentru Cercetare şi Servicii Tehnice, pentru elaborarea sistemului de standarde ocupationale bazate pe competenta. Sistemul va fi utilizat pentru evaluarea şi certificarea calificãrii salariaţilor.
ART. 100
(1) La încheierea contractelor colective de munca la nivel de unitate, pentru partea privind formarea profesionalã se va tine seama cel puţin de urmãtoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesarã formarea profesionalã, cãile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicãrii acestuia se vor face de comun acord de cãtre sindicat (reprezentantul salariaţilor) şi administraţie. Cheltuielile pentru activitatea de formare profesionalã a salariaţilor se suporta de unitate;
b) sindicatul va participa, prin împuterniciţii sãi, la orice forma de examinare organizatã în vederea absolvirii unui curs de formare profesionalã în cadrul unitãţii;
c) în cazul în care unitatea urmeazã sa-şi schimbe parţial sau total profilul de activitate, aceasta va informa şi consulta sindicatul cu cel puţin 2 luni înainte de aplicarea mãsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajari de forta de munca din afarã;
d) în cazul în care un salariat identifica un curs de formare profesionalã pe care ar dori sa îl urmeze, organizat de un terţ, administraţia va analiza cererea împreunã cu sindicatul, rãmânând la aprecierea administraţiei dacã şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de munca în vederea formãrii profesionale vor putea fi obligaţi sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor prevãzute la art. 97, dacã pãrãsesc unitatea din motive neimputabile lor, înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii lor.
(2) Programele adoptate conform alin. 1 vor fi aduse la cunostinta tuturor salariaţilor în termen de 3 zile de la adoptare, prin afişare în interiorul unitãţii, în locuri adecvate şi uşor accesibile pentru angajaţi.
(3) La stabilirea programelor de formare profesionalã, angajatorii şi sindicatele vor adopta mãsurile necesare pentru încurajarea şi înlesnirea participãrii femeilor la acestea.
ART. 101
Angajatorul poate organiza cursuri de formare profesionalã adaptate la cerinţele postului şi ale locului de munca.
ART. 102
Angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la formarea profesionalã.
ART. 103
Formarea profesionalã individualizata se stabileşte de cãtre angajator împreunã cu salariatul în cauza, ţinând seama de criteriile avute în vedere în cadrul planului anual de formare profesionalã şi de condiţiile de desfãşurare a activitãţii la locul de munca.
ART. 104
Modalitatea concretã de formare profesionalã, drepturile şi obligaţiile pãrţilor, durata formãrii profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesionalã fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de munca.

CAP. VIII
Obligaţii generale ale pãrţilor

ART. 105
Administraţia se obliga:
- sa impunã respectarea disciplinei tehnologice, organizatorice, financiar-contabile şi de protecţie şi igiena a muncii;
- sa asigure sindicatului accesul la documentele necesare pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute de lege;
- în toate situaţiile, când pe perioada de valabilitate a contractului colectiv de munca se modifica forma de proprietate asupra capitalului social, majorarea sau reducerea capitalului social rezultând din fuzionarea, divizarea sau lichidarea unitãţii; conducerea are obligaţia de a informa sindicatele sau pe reprezentanţii salariaţilor, dupã caz, despre consecinţele şi implicatiile asupra politicii de personal şi de salarizare;
- sa punã la dispoziţia sindicatelor sau a reprezentanţilor salariaţilor toate informaţiile necesare pentru negocierea contractului colectiv de munca, aceştia având obligaţia pãstrãrii confidenţialitãţii datelor.
ART. 106
(1) Sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor, dupã caz, semnatare ale contractului colectiv de munca, recunosc drepturile administraţiei de a stabili, în condiţiile prevãzute de lege şi de regulamentul intern, a rãspunderii disciplinare sau materiale a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitãţii, societãţii cooperative, societãţii comerciale din cooperatia de consum.
(2) Pãrţile convin sa facã eforturi în vederea promovãrii unui climat normal de munca în unitate, cu respectarea prevederilor legale ale contractului colectiv de munca la toate nivelurile, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor, ale membrilor cooperatori şi ale membrilor de sindicat.
ART. 107
Salariaţii au urmãtoarele obligaţii:
- sa-şi însuşeascã şi sa respecte regulile, regulamentele şi instrucţiunile care le reglementeazã activitatea în cadrul unitãţii, care sunt aduse la cunostinta lor prin grija sefilor ierarhici;
- sa îndeplineascã corect şi la timp sarcinile profesionale ce le revin;
- fiecare salariat, indiferent de funcţie, este obligat sa respecte prevederile legale (legi, hotãrâri, decizii ale administraţiei, statute etc.) referitoare la participarea acestora la activitãţi concurentiale şi în nici un caz sa fie patron, salariat sau asociat, el sau rudele pana la gradul al III-lea inclusiv, la astfel de societãţi;
- sa foloseascã materiile prime şi materialele din patrimoniul societãţii numai pentru activitãţi legate de obiectul de activitate al unitãţii;
- la încetarea contractului colectiv de munca sa restituie bunurile încredinţate pe inventar, echipamentul de protecţie necompensat cu durata de utilizare şi legitimatia de serviciu;
- sa nu pretindã sau sa primeascã de la colegii de munca, clienţi sau alte persoane strãine, avantaje materiale, pentru exercitarea atribuţiilor sale de serviciu sau favorizarea rezolvarii unor servicii;
- sa intervinã responsabil în cazul unor avarii sau accidente tehnice sau umane iar, în situaţie de calamitati naturale, sa se deplaseze din proprie initiativa la sediul unitãţii pentru a contribui la salvarea sau refacerea patrimoniului;
- sa dea relaţii (în scris) la solicitarea conducerii administrative dacã este în cunostinta de cauza, în vederea efectuãrii cercetãrii unor abateri de la prevederile contractului colectiv de munca;
- sa nu pãrãseascã locul de munca în timpul programului, decât cu documente legale stabilite de conducerea unitãţii şi a deciziei interne;
- sa cunoascã şi sa respecte instrucţiunile de exploatare a utilajelor, instalaţiilor, S.D.V.-urilor şi A.M.C.-urilor din folosinta, interzicandu-i-se utilizarea celor pentru care nu este instruit sau care nu sunt specifice meseriei; sa respecte reglementãrile privind modul de aprovizionare a unitãţilor, regulile generale de comerţ etc.;
- sa anunţe şefii ierarhici imediat ce au luat cunostinta despre producerea unui accident, pãstrând pe cat este posibil intactã starea de fapt în care s-a produs accidentul.
- sa foloseascã concediile de boala sau incapacitate temporarã de munca conform prescripţiilor medicului;
- sa nu lase fãrã supraveghere utilajele şi instalaţiile în funcţiune;
- sa nu deterioreze, degradeze sau descompleteze din neglijenţa sau în mod voit mijloacele de producţie, instalaţiile şi dotãrile;
- sa respecte procesul tehnologic stabilit;
- sa menţinã ordinea şi curãţenia la locul de munca şi în incinta unitãţii.

CAP. IX
Alte prevederi privind drepturile şi obligaţiile pãrţilor

ART. 108
(1) Administraţia şi sindicatele, ca parteneri sociali permanenţi, convin sa se respecte reciproc şi pe fiecare salariat în parte, precum şi libertatea de opinie.
(2) Administraţia va adopta o poziţie neutra şi impartiala fata de organizaţiile sindicale şi reprezentanţii salariaţilor din unitãţi.
ART. 109
(1) Consiliile de Administraţie ale unitãţilor au obligaţia de a invita reprezentanţii aleşi ai sindicatelor sa participe la şedinţele acestora, la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fãrã drept de vot.
(2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţa. Reprezentanţilor sindicali li se vor asigura documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discuţie.
ART. 110
(1) Pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute la <>art. 29 din Legea nr. 54/2003 , administraţia va pune la dispoziţia sindicatelor ori va asigura acestora accesul la informaţiile şi documentele necesare, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a pãstra confidenţialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
(2) Administraţia şi sindicatele isi vor comunica reciproc şi în timp util hotãrârile privind toate problemele importante în domeniul relaţiilor de munca.
ART. 111
(1) Liderii organizaţiilor sindicale cu personalitate juridicã, care lucreazã nemijlocit în unitate, în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului normal de lucru cu 5 zile pe luna pentru activitãţi sindicale, fãrã a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit în condiţii normale. Plata acestora se va face în regimul salarial al celorlalţi angajaţi.
(2) Numãrul celor care pot beneficia de prevederile alin. (1), precum şi durata timpului se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 112
(1) Unitãţile vor asigura în incinta lor, gratuit spaţii şi mobilier necesare, precum şi accesul la echipamentul de birotica al unitãţii (fax, copiator şi altele cu caracter administrativ) pentru activitatea sindicatelor.
(2) Baza materialã cu destinaţie cultural-sportiva, proprietatea unitãţii sau a sindicatelor din unitãţile respective, va putea fi folositã, fãrã plata, pentru acţiuni organizate de sindicate sau administraţie, în condiţiile prevãzute în contractul colectiv de munca.
ART. 113
Spaţiile de locuit, cu excepţia locuinţelor de serviciu, vor fi repartizate salariaţilor unitãţii de o comisie paritara, administraţie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 114
(1) În fiecare an calendaristic Confederatia Nationala a Sindicatelor din Cooperatia de Consum CONSINCOOP va asigura pregãtirea pentru acţiuni sindicale şi relaţii de munca a unui numãr de cel mult 100 de membri de sindicat din toate unitãţile, societãţile cooperative, societãţile comerciale din cooperatia de consum, pe durata de pana la 15 zile.
(2) Administraţia va permite salariaţilor sa urmeze cursurile de pregãtire prevãzute la alin. (1) în condiţiile stabilite prin contractele colective de munca încheiate la celelalte niveluri.
(3) În funcţie de posibilitãţi, administraţia va asigura cheltuielile de participare a unor reprezentanţi ai sindicatului la acţiuni internaţionale; de asemenea, pãrţile semnatare, prin comisia paritara, vor stabili modalitãţile de încadrare în numãrul prevãzut de la alin. (1).
ART. 115
La cererea organizaţiilor sindicale din unitãţi, administraţia va accepta ca persoanele ce au ca sarcini de serviciu plata salariilor, cu acordul lor, sa încaseze cotizaţiile de sindicat şi sa le vireze în contul sindicatului respectiv; cotizaţiile de sindicat se pot incasa numai cu acordul fiecãrui membru de sindicat, pe baza listelor lunare întocmite de organizaţiile de sindicat. Aceasta operaţiune se va desfasura cu acordul administraţiei şi al sindicatului din unitate.
ART. 116
(1) Administraţia nu va angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial, pe locurile de munca ale salariaţilor aflaţi în conflict de munca. Aceasta interdicţie se va menţine pe toatã perioada declansarii sau desfãşurãrii conflictelor colective de munca.
(2) În perioada conflictelor de munca, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele şi conducerile unitãţilor au obligaţia sa protejeze patrimoniul unitãţii şi, de asemenea, sa asigure funcţionarea neîntreruptã a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, a cãror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau sãnãtatea oamenilor sau ar putea cauza pagube.
ART. 117
Administraţia se angajeazã ca în contractele de asociere cu partenerii strãini, pentru activitãţi pe teritoriul României, sa prevadã o clauza prin care partea externa se obliga sa respecte drepturile prevãzute în contractele colective de munca.
ART. 118
În situaţia în care administraţia încheie contracte cu parteneri strãini, potrivit cãrora salariaţii din unitãţile societãţilor cooperative şi societãţilor comerciale vor executa lucrãri în strãinãtate, condiţiile de munca, salarizarea, celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi se vor stabili prin negocieri colective, care se vor desfasura în condiţiile prevãzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern. Negocierile colective devin anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 119
Confederatia de sindicat semnatara recunoaşte dreptul administraţiei de a stabili, în condiţiile legii, rãspunderea disciplinarã sau patrimonialã a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplina muncii sau care aduc prejudicii unitãţii.
ART. 120
(1) Pãrţile convin sa facã eforturi în vederea promovãrii unui climat normal de munca în unitãţi, cu respectarea prevederilor legale, a contractelor colective de munca, ale regulamentului de ordine interioarã, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor şi membrilor de sindicat.
(2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze respectarea demnitãţii fiecãrei persoane, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate vor fi stabilite proceduri de soluţionare pe cale amiabila a plangerilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenta sau hartuire sexualã, în completarea celor prevãzute de lege.
(3) Definitia hartuirii sexuale este cea reglementatã de lege.
(4) Plângerile salariaţilor în justiţie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de munca.
(5) În situaţia în care apar divergenţe în legatura cu executarea prevederilor contractelor colective de munca, unitãţile şi sindicatele vor incerca soluţionarea acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor rãmase în divergenta se vor adresa comisiei paritare la nivel de ramura.
ART. 121
(1) În contractele colective de munca la nivel de unitãţi se vor prevedea şi acţiuni cu caracter social, precum:
a) cheltuielile prevãzute la art. 67;
b) construirea, amenajarea şi întreţinerea creselor şi gradinitelor pentru copiii salariaţilor, precum şi de cantine, bufete pentru salariaţi;
c) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locurile de munca;
d) formarea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale inclusiv în domeniul relaţiilor de munca;
e) construirea de locuinţe;
f) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului şi femeii.
(2) Costul acestor acţiuni se suporta din fondul social constituit potrivit legii.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevãzute la alin. (1) se face de cãtre administraţie, cu consultarea sindicatelor.
(4) Fondurile neutilizate într-un an se reporteazã în anul urmãtor.

Dispoziţii finale

ART. 122
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 11 alin. 3 din Legea nr. 130/1996 , republicatã, privind contractul colectiv de munca, unitãţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitãţilor în domeniul pregãtirii, negocierii şi aplicãrii contractelor colective de munca la toate nivelurile.
(2) Sumele prevãzute conform alin. 1 se vor calcula luând ca baza suma de 10.000 lei/1 leu/salariat/an, raportate la numãrul mediu de salariaţi din anul precedent.
(3) Sumele astfel constituite se vor depune la CONSINCOOP în momentul primirii prezentului contract colectiv de munca.
(4) Sumele constituite conform alin. 1 sunt destinate activitãţii de sindicat.
(5) Contractele colective de munca la toate nivelurile vor cuprinde prevederile acestui articol.
ART. 123
Prevederile din contractul individual de munca nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin Contractul colectiv de munca la nivelul Cooperaţiei de consum.
ART. 124
Administraţia şi sindicatele se vor informa reciproc, asupra informaţiilor pe care le deţin, de modificãrile ce urmeazã sa aibã loc în forma de proprietate a unitãţii, consecinţele previzibile asupra salariaţilor şi mãsurile ce se au în vedere pentru eliminarea efectelor disponibilizarilor de personal determinate de aceste modificãri.
ART. 125
Regulamentul de ordine interioarã se întocmeşte de cãtre administraţie, conform prevederilor <>Legii nr. 53/2003 .
ART. 126
(1) Prevederile prezentului contract produc efecte pentru toţi salariaţii, indiferent de data angajãrii sau dacã s-au afiliat la sindicate.
(2) Salariaţii societãţilor cooperative şi societãţilor comerciale din cooperatia de consum care nu sunt membri de sindicat vor putea beneficia de prevederile prezentului contract colectiv de munca în condiţiile achitãrii sumei de 20.000 lei/2 lei/salariat/an. Pentru membrii de sindicat aceasta suma se suporta din cotizatie.
ART. 127
Administratorii recunosc dreptul reprezentanţilor sindicali de a verifica la locul de munca modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractul colectiv de munca.
ART. 128
(1) Împuterniciţii Consiliilor de Administraţie, ai confederatiei sindicale şi ai federaţiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre pãrţi, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în Contractul Colectiv de munca.
(2) Administraţiile vor asigura intrarea în unitate, în conformitate cu regulamentul de ordine interioarã, precum şi protecţia în unitate pe durata verificãrii, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 129
Regulamentul de ordine interioarã se întocmeşte de administraţie împreunã cu sindicatele, conform legii.
ART. 130
Prezentul contract colectiv de munca produce efecte începând cu data semnãrii şi înregistrãrii lui de cãtre una dintre pãrţi, în condiţiile prevãzute de <>art. 25 din Legea nr. 130/1996 , republicatã. Prezentul contract colectiv de munca va fi adus la cunostinta salariaţilor prin afişarea în unitãţi, în locurile convenite între pãrţi.


Reprezentanţii pãrţilor:

Nicolae Gavrila,
Preşedinte CENTROCOOP

Mihai Soare,
Preşedinte CONSINCOOP


ANEXA 1

Membrii asociaţi ai CENTROCOOP┌────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Sediul │
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Uniunea Judeteana a │Str. 1 Decembrie 1918 nr. 3, Municipiul │
│ │Cooperaţiei de Consum Alba │Alba Iulia, jud. Alba │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Uniunea Judeteana a │Bdul. Revoluţiei nr. 52-54, Municipiul │
│ │Cooperaţiei de Consum Arad │Arad, jud. Arad │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Uniunea Judeteana a │Calea Bucureşti, Bl. U5, Municipiul │
│ │Cooperaţiei de Consum Arges │Pitesti, jud. Arges │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Uniunea Judeteana a │Str. Mihai Viteazu nr. 2, Municipiul │
│ │Cooperaţiei de Consum Bacau │Bacau, jud. Bacau │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Uniunea Judeteana a │Str. Mareşal Ion Antonescu nr. 4, │
│ │Cooperaţiei de Consum Bihor │Municipiul Oradea, jud. Bihor │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Gh. Sincai nr. 37, Municipiul │
│ │de Consum Bistrita-Nasaud │Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Calea Nationala nr. 213, Municipiul │
│ │de Consum Botosani │Botosani, jud. Botosani │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Caramidari nr. 4, Municipiul │
│ │de Consum Braşov │Braşov, jud. Braşov │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Ghioceilor, Bl. 15, Municipiul │
│ │de Consum Brãila │Brãila, jud. Brãila │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 10 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Bdul. Garii nr. 2-6, Municipiul Buzau, │
│ │de Consum Buzau │jud. Buzau │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 11 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Bdul. Al. I. Cuza nr. 5A, Municipiul │
│ │de Consum Caras-Severin │Resita, jud. Caras-Severin │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 12 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Aleea Trandafirilor, Bl. D25, │
│ │de Consum Calarasi │sc. VI parter, Municipiul Calarasi, │
│ │ │jud. Calarasi │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 13 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Bdul. Eroilor nr. 9, Municipiul │
│ │de Consum Cluj │Cluj Napoca, jud. Cluj │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 14 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Alexandru Lapusneanu nr. 194, │
│ │de Consum Constanta │Municipiul Constanta, jud. Constanta │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 15 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Oltului nr. 30, Municipiul │
│ │de Consum Covasna │Sf. Gheorghe, jud. Covasna │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 16 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Campulung nr. 7, Municipiul │
│ │de Consum Dambovita │Targoviste, jud. Dambovita │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 17 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Unirii nr. 50, Municipiul Craiova, │
│ │de Consum Dolj │jud. Dolj │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 18 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Brailei nr. 134A, parter, │
│ │de Consum Galaţi │Municipiul Galaţi, jud. Galaţi │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 19 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Bucureşti nr. 49, Municipiul │
│ │de Consum Giurgiu │Giurgiu, jud. Giurgiu │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 20 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Confederatiei nr. 1, Municipiul │
│ │de Consum Gorj │Tg. Jiu. jud. Gorj │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 21 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Uzina Electrica nr. 2, Municipiul │
│ │de Consum Harghita │Miercurea Ciuc, jud. Harghita │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 22 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. 1 Decembrie nr. 14, Municipiul, │
│ │de Consum Hunedoara │Deva, jud. Hunedoara │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 23 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Bdul. Cosminului Bl. BN5, sc. A, et. 1, │
│ │de Consum Ialomita │Municipiul Slobozia, jud. Ialomita │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 24 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Sf. Lazar nr. 39-41, Municipiul │
│ │de Consum Iaşi │Iaşi, jud. Iaşi │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 25 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │ │
│ │de Consum Ilfov │ │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 26 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Avram Iancu nr. 16, Municipiul │
│ │de Consum Maramures │Baia Mare, jud. Maramures │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 27 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Banovitei nr. 1, Municipiul │
│ │de Consum Mehedinti │Dobreta Turnu Severin, jud. Mehedinti │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 28 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Piata Victoriei nr. 5, Municipiul │
│ │de Consum Mures │Tg. Mures, jud. Mures │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 29 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Cuejdi nr. 4, Municipiul │
│ │de Consum Neamt │Piatra Neamt, jud. Neamt │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 30 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Mihai Eminescu nr. 231, Municipiul │
│ │de Consum Olt │Slatina, jud. Olt │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 31 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Democraţiei nr. 60-62, cam. 306, │
│ │de Consum Prahova │Municipiul Ploiesti, jud. Prahova │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 32 │Uniunea Judeteana a Cooperatia │Str. Decebal nr. 2, Municipiul │
│ │de Consum Satu Mare │Satu Mare, jud. Satu Mare │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 33 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Bdul. Mihai Viteazu nr. 60, Municipiul │
│ │de Consum Salaj │Zalau, jud. Salaj │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 34 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Alba Iulia nr. 110, Municipiul │
│ │de Consum Sibiu │Sibiu, jud. Sibiu │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 35 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Mihai Viteazu nr. 27, Municipiul │
│ │de Consum Suceava │Suceava, jud. Suceava │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 36 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Bdul. Dunãrii nr. 138, Bl. 405, sc. A, │
│ │de Consum Teleorman │ap. 4, Municipiul Alexandria, jud. │
│ │ │Teleorman │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 37 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Vasile Parvan nr. 28, Municipiul │
│ │de Consum Timis │Timişoara, jud. Timis │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 38 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Babadag nr. 4, Municipiul Tulcea, │
│ │de Consum Tulcea │jud. Tulcea │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 39 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Ing. Badea Romeo nr. 1A, Municipiul│
│ │de Consum Vaslui │Vaslui, jud. Vaslui │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 40 │Uniunea Judeteana a Cooperaţiei │Str. Mareşal Ion Antonescu nr. 1, │
│ │de Consum Valcea │Municipiul Rm. Valcea, jud. Valcea │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 41 │Uniunea Judeteana a Coperatiei │Str. Unirea Principatelor nr. 2, │
│ │de Consum Vrancea │Municipiul Focsani, jud. Vrancea │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 42 │Societatea Cooperativa de │Str. Vulturilor nr. 31, sector 3, │
│ │Consum "ARTCOOP PROD" Bucureşti │Municipiul Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 43 │Societatea Cooperativa de Consum│Str. Sf. Ştefan nr. 21, sector 2, │
│ │"JECO TOUR COOP" Bucureşti │Municipiul Bucureşti │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 44 │Societatea Cooperativa de Consum│Str. Horatiu nr. 2B, Municipiul Dobreta │
│ │Turnu Severin │Turnu Severin, jud. Mehedinti │
└────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
ANEXA 2

Societãţi comerciale de producţie


┌────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Sediul │
│crt.│ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │COMPRODCOOP BUCUREŞTI │Bd. Timişoara nr. 53, Sector 6 │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │PENCOOP TIMIŞOARA │Str. Amurgului nr. 1, Timişoara │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │IOMCOOP SIBIU │Str. Alba Iulia nr. 110, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │PRODCOOP BUZAU │Str. Dr. Filipescu nr. 6, Buzau │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │PRODCOOP FOCSANI │Str. Unirea Principatelor nr. 2, Vrancea │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │PRODCOOP GALAŢI │Str. Mihai Bravu nr. 8, Galaţi │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │PRODCOOP BAIA-MARE │Str. Somesului nr. 13, Seini │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │PRODALCOOP TARGOVISTE │Str. Calea Domneascã nr. 269, Targoviste │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │PRODALCOOP LEORDENI │Str. Bucureşti - Pitesti, Sat - Ciulnita │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │IASIMCOOP IAŞI │Str. Roscani nr. 22 │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │SICOOP ORADEA │Str. Clujului nr. 202/A, Oradea │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │INDCOOP PITESTI │Str. Depozitelor nr. 4, Pitesti │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │INDCOOP BISTRITA │Bistrita │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 14 │INDCOOP CLUJ │Str. Eroilor nr. 9, Cluj │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 15 │COVCOOP SF. GHEORGHE │Str. Mikes Kelemen nr. 7, Sf. Gheorghe │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 16 │PRODPREST LEHLIU │Str. Calea Bucurestilor, Lehliu │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 17 │COOPINTEX ROMAN │Str. Ştefan cel Mare nr. 3, Roman │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 18 │INDCOOP CAREI │Str. Tireamului nr. 87, Carei │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 19 │INDCOOP RM. VALCEA │Str. Morilor nr. 39, Valcea │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 20 │JECO TRADING S.A. │Str. Sf. Ştefan nr. 21, Sect. 2, Bucureşti │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 21 │UNIVERSALCOOP BUCUREŞTI│Str. Serg. Nutu Ion nr. 8, Sect. 5, Bucureşti │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 22 │CICOOP │Str. Mosca, Sect. 1, Bucureşti │
└────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016