Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 191/04 din 5 mai 2010  al personalului auxiliar, conex si contractual, la nivelul grupurilor de unitati din sistemul justitiei (2010-2011)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 191/04 din 5 mai 2010 al personalului auxiliar, conex si contractual, la nivelul grupurilor de unitati din sistemul justitiei (2010-2011)

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, nr. 6 din 3 iunie 2010
Înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu nr. 191/04/5.05.2010

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Pãrţile contractante între care se încheie prezentul contract colectiv de muncã, denumit în continuare CCM, sunt:
a) Ministerul Justiţiei - reprezentat de ministrul justiţiei;
b) Curţile de apel - reprezentate de preşedinţii în exerciţiu;
c) personalul auxiliar de specialitate, personalul conex şi personalul contractual ce îşi desfãşoarã activitatea în cadrul curţilor de apel şi instanţelor din circumscripţia acestora, reprezentat de:
● Federaţia Naţionalã Sindicalã PROJUST;
● Federaţia Naţionalã Sindicalã JUSTIŢIA.
(2) Pãrţile recunosc şi acceptã pe deplin cã sunt egale şi libere la negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncã.
ART. 2
Noţiuni privitoare la prezentul contract:
a) prin instanţã judecãtoreascã se înţelege curtea de apel precum şi instanţele judecãtoreşti din circumscripţia acesteia;
b) prin angajator se înţelege preşedintele curţii de apel în raza cãreia îşi desfãşoarã activitatea personalul auxiliar, conex şi contractual din cadrul instanţei judecãtoreşti;
c) prin salariat se înţelege orice persoanã ce este angajatã pe post de personal auxiliar de specialitate, personal conex sau personal contractual desfãşurându-şi activitatea în cadrul instanţei judecãtoreşti;
d) prin ordonator principal de credite se înţelege ministrul justiţiei sau persoana desemnatã potrivit legii sã îndeplineascã aceastã calitate;
e) prin ordonator secundar de credite se înţelege preşedintele curţii de apel în raza cãreia îşi desfãşoarã activitatea salariaţii prevãzuţi la punctul c) din cadrul instanţei judecãtoreşti sau persoana desemnatã potrivit legii sã îndeplineascã aceastã calitate;
f) prin ordonator terţiar de credite se înţelege preşedintele tribunalului în raza cãruia îşi desfãşoarã activitatea salariaţii prevãzuţi la punctul c) din cadrul instanţei judecãtoreşti sau persoana desemnatã potrivit legii sã îndeplineascã aceastã calitate.
ART. 3
(1) Prezentul contract colectiv de muncã cuprinde drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncã.
(2) În cadrul relaţiilor de muncã funcţioneazã principiul egalitãţii de tratament faţã de toţi salariaţii.
(3) Orice discriminare, directã sau indirectã, faţã de un salariat, bazatã pe criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenţã naţionalã, rasã, culoare, etnie, religie, opţiune politicã, origine socialã, handicap, situaţie sau responsabilitate familialã, apartenenţã ori activitate sindicalã, este interzisã.
ART. 4
Clauzele contractului colectiv de muncã produc efecte pentru salariaţii încadraţi ca personal auxiliar de specialitate, personal conex şi personal contractual ce îşi desfãşoarã activitatea în cadrul instanţei judecãtoreşti, precum şi, în egalã mãsurã, pentru angajator şi ordonatorul de credite.
ART. 5
(1) Prezentul contract se încheie pentru o perioadã de 1 an.
(2) Dacã niciuna dintre pãrţi nu denunţã contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte de drept pânã la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 6 luni.
ART. 6
(1) Clauzele CCM pot fi modificate în urma negocierilor declanşate la solicitarea oricãreia dintre pãrţi.
(2) Cererea de modificare se aduce, în scris, la cunoştinţa celeilalte pãrţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusã pentru începerea negocierilor şi va conţine motivele care determinã modificarea şi propunerile concrete în acest sens.
(3) Durata negocierilor colective nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice.
(4) Negocierea cu privire la modificare nu va începe mai devreme de 48 de ore şi nici mai târziu de 5 zile de la data stabilitã la alin. (2).
(5) Pãrţile se angajeazã ca, în perioada valabilitãţii CCM, sã nu declanşeze greve şi sã nu procedeze la desfacerea raporturilor de muncã pentru motive legate de modificarea CCM, cu excepţia situaţiilor prevãzute de lege.
ART. 7
(1) Organizaţiile sindicale semnatare se angajeazã ca, în perioada valabilitãţii CCM, precum şi în perioada negocierilor clauzelor contractului colectiv de muncã, sã nu declanşeze forme de protest decât cu înştiinţarea prealabilã a angajatorului şi a Ministerului Justiţiei.
(2) Organizaţiile sindicale vor aduce, în scris, la cunoştinţa angajatorului şi a Ministerului Justiţiei, cu cel puţin 48 de ore înainte de data propusã pentru declanşarea protestelor, motivele care determinã luarea acestor mãsuri şi propunerile concrete de soluţionare.
(3) Angajatorul, organizaţiile sindicale şi Ministerul Justiţiei (dacã este cazul) vor lua mãsurile necesare pentru soluţionarea pe cale amiabilã a tuturor divergenţelor, în termenul prevãzut la alin. (2), în vederea prevenirii declanşãrii formelor de protest.
(4) În timpul declanşãrii formelor de protest în condiţiile alin. 1 şi 2 se vor asigura serviciile esenţiale, nu mai puţin de o treime din activitatea normalã, asigurându-se participarea grefierilor la şedinţele de judecatã sau, dupã caz, la activitãţile de urmãrire penalã pentru soluţionarea cauzelor cu arestaţi în materie penalã şi în alte materii, pentru cauzele privind obligaţiile de întreţinere de orice fel, asigurarea dovezilor, soluţionarea cererilor de ordonanţã preşedinţialã, precum şi în alte cauze considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de cãtre instanţã.
ART. 8
(1) Suspendarea prezentului contract are loc numai prin acordul pãrţilor sau în cazurile prevãzute de lege.
(2) Încetarea prezentului contract poate avea loc în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 9
(1) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor care decurg din prezentul contract colectiv de muncã, intervin alte reglementãri legale, acestea se vor aplica în mod corespunzãtor.
(2) Ministerul Justiţiei, în perioada de aplicare a prezentului contract, va consulta organizaţiile sindicale semnatare în toate cazurile în care se iniţiazã proiecte de acte normative ce privesc raporturile de muncã prevãzute de acest contract.
ART. 10
(1) La solicitarea organizaţiilor sindicale semnatare, semestrial, va avea loc o întâlnire între reprezentanţii acestora şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi/sau ai angajatorilor.
(2) Ministerul Justiţiei şi angajatorii se obligã ca, la solicitarea organizaţiilor sindicale semnatare de a se analiza şi discuta probleme care necesitã o soluţionare urgentã, sã manifeste disponibilitate în acest sens, urmând a se stabili, de comun acord, o datã la care vor avea loc discuţiile, însã, cel mai târziu, în termen de 7 zile lucrãtoare de la data solicitãrii.

CAP. 2
Timpul de muncã şi timpul de odihnã

ART. 11
(1) Durata normalã a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore pe sãptãmânã, care se realizeazã prin sãptãmâna de lucru de 5 zile; programul începe, de regulã, la ora 8.00 şi se încheie la ora 16.00.
(2) Orele de începere şi de terminare a programului zilnic de lucru se stabilesc prin Regulamentul de ordine interioarã al instanţelor judecãtoreşti.
(3) Salariaţii au dreptul la pauzã de masã de 30 de minute care se include în programul zilnic de lucru.
(4) Dreptul la pauza de masã va fi asigurat de cãtre angajator în afara programului de lucru cu publicul stabilit prin Regulamentul de ordine interioarã al instanţelor judecãtoreşti.
ART. 12
Personalul auxiliar de specialitate şi cel conex va beneficia de învoiri de maximum o zi pentru susţinerea examenelor de promovare în funcţii de execuţie în grade sau trepte profesionale superioare.
ART. 13
(1) Zilele de repaus sãptãmânal se acordã, conform reglementãrilor legale, de regulã, sâmbãta şi duminica.
(2) Zilele de sãrbãtoare legalã în care nu se lucreazã sunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crãciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sãrbãtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
ART. 14
(1) Orele prestate peste durata normalã a timpului de lucru de cãtre personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere se compenseazã cu timp liber corespunzãtor.
(2) În cazul în care munca prestatã peste durata normalã a timpului de lucru nu a putut fi compensatã cu timp liber corespunzãtor, conform alin. (1), aceasta se plãteşte în luna urmãtoare, cu un spor de 75 % aplicat la salariul de bazã.
(3) Munca prestatã peste durata normalã a timpului de lucru şi sporul prevãzute la alin. (2) se pot plãti numai dacã efectuarea orelor suplimentare a fost dispusã de şeful ierarhic, fãrã a se depãşi 360 de ore anual. În cazul prestãrii de ore suplimentare peste un numãr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative, potrivit legii.
(4) La locurile de muncã la care durata normalã a timpului de lucru a fost redusã, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depãşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzãtor.
(5) Prevederile alin. (1) nu se aplicã persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de funcţii în aceeaşi unitate, la funcţia cumulatã.
ART. 15
(1) Se considerã a fi ore prestate peste durata normalã a timpului de lucru, din dispoziţia conducãtorului instanţei judecãtoreşti:
- perioada lucratã peste program în ziua în care salariatul participã la şedinţa de judecatã, pânã la introducerea soluţiilor în programul ECRIS inclusiv;
- participarea salariatului peste programul de muncã la luarea unor mãsuri preventive în materie penalã.
(2) Reprezintã perioadã lucratã din dispoziţia conducãtorului instanţei orice altã perioadã lucratã în afara programului cu acceptul preşedintelui instanţei judecãtoreşti, la solicitarea fundamentatã a salariatului, formulatã în scris în cadrul unui termen rezonabil.
ART. 16
Munca prestatã în zilele de repaus sãptãmânal, de sãrbãtori legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, nu se lucreazã, în cadrul schimbului normal de lucru, se plãteşte cu un spor de 100 % din salariul de bazã al funcţiei îndeplinite. Munca astfel prestatã şi plãtitã nu se compenseazã şi cu timp liber corespunzãtor.
ART. 16^1
Prevederile art. 14 alin. 2 şi art. 16 nu se aplicã în anul 2010.
ART. 17
Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfãşoarã activitatea în timpul nopţii, între orele 22.00 şi 6.00, beneficiazã, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestatã în timpul nopţii de 25 % din salariul de bazã, dacã timpul astfel lucrat reprezintã cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
ART. 18
(1) Femeile gravide şi cele care alãpteazã nu vor putea fi obligate sã presteze ore suplimentare sau sã presteze muncã de noapte.
(2) Femeile gravide şi cele care alãpteazã vor putea fi trecute, la cerere, în alte locuri de muncã, fãrã ca prin aceasta sã li se diminueze salariul, în condiţiile legii.

CAP. 3
Securitatea şi sãnãtatea în muncã

ART. 19
(1) Pãrţile se obligã sã depunã toate eforturile în vederea ameliorãrii permanente a condiţiilor de muncã.
(2) La nivelul fiecãrei instanţe judecãtoreşti, în funcţie de condiţiile concrete, vor fi luate de cãtre angajator, de comun acord cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative, mãsurile necesare de ameliorare a condiţiilor de muncã, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 20
(1) Angajatorul are obligaţia sã creeze toate condiţiile necesare în vederea asigurãrii sãnãtãţii şi vieţii salariaţilor, pentru prevenirea accidentelor de muncã sau îmbolnãvirilor profesionale.
(2) Salariaţii au obligaţia de a avea în grijã propria sãnãtate şi securitate, precum şi pe aceea a altor persoane ce pot fi afectate de acţiunile lor în timpul de lucru, în care scop sunt obligaţi sã respecte <>Legea protecţiei muncii nr. 319/2006 şi toate prevederile normelor, instrucţiunilor şi regulamentelor elaborate în acest sens de cãtre administraţie în domeniul securitãţii muncii.
ART. 21
(1) La nivelul fiecãrui angajator se constituie un comitet de securitate şi sãnãtate în muncã, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii.
(2) Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sãnãtate în muncã sunt reglementate de lege.
(3) Activitatea CSSM se va desfãşura în baza reglementãrilor în vigoare şi a regulamentului propriu.
ART. 22
(1) Pentru prestarea activitãţii în locurile de muncã cu condiţii grele, periculoase, nocive sau altele asemenea, salariaţii au dreptul, în condiţiile legii, la sporuri, durata redusã a timpului de lucru sau concedii suplimentare, astfel cum acestea sunt prevãzute de dispoziţiile legale aplicabile fiecãrei categorii de personal.
(2) Angajatorul va lua mãsurile necesare pentru dimensionarea statelor de personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
ART. 23
Comitetul de sãnãtate şi securitate în muncã va stabili parametrii de microclimat care vor fi urmãriţi la fiecare loc de muncã, în vederea luãrii mãsurilor de protecţie a muncii specifice, precum şi programele de control al realizãrii mãsurilor stabilite.
ART. 24
(1) În vederea îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii la locurile de muncã, pãrţile convin asupra urmãtoarelor cerinţe minime:
a) asigurarea condiţiilor de spaţiu în conformitate cu normele legale de sãnãtate publicã;
b) amenajarea ergonomicã a locului de muncã;
c) asigurarea condiţiilor de mediu în spaţiile de lucru - iluminat, microclimat, o temperaturã optimã în spaţiile destinate activitãţii, aerisire, igienizare periodicã;
d) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncã (vestiare, grupuri sanitare, cantine, locuri special amenajate pentru fumãtori etc.), astfel încât acestea sã asigure condiţii corespunzãtoare conform reglementãrilor europene obligatorii în domeniu.
(2) Angajatorul se obligã ca, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, sã adopte mãsurile pentru adaptarea programului de lucru în funcţie de condiţiile climaterice de la locul de muncã, în cazul temperaturilor extreme.
(3) Salariaţii sunt obligaţi sã pãstreze în bune condiţii amenajãrile efectuate de conducere.
ART. 25
(1) Mãsurile prin care se asigurã supravegherea corespunzãtoare a sãnãtãţii salariaţilor în funcţie de riscurile privind securitatea şi sãnãtatea în muncã se stabilesc potrivit reglementãrilor legale.
(2) Angajatorul va organiza, potrivit legii, examinarea medicalã a salariaţilor, în scopul de a constata dacã sunt apţi pentru desfãşurarea activitãţii în posturile pe care le ocupã, precum şi pentru prevenirea îmbolnãvirilor profesionale. Cheltuielile ocazionate de examinarea medicalã se suportã conform legii.
ART. 26
La solicitarea comitetului de securitate şi sãnãtate în muncã, angajatorul are obligaţia sã evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncã al salariatei care anunţã cã este însãrcinatã, precum şi al salariatei care alãpteazã, şi sã le informeze cu privire la acestea.
ART. 27
Pe baza recomandãrilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncã, în funcţie de pregãtirea profesionalã a acestora şi de posibilitãţile unitãţii.
ART. 28
Angajatorul va comunica, la solicitarea organizaţiilor sindicale semnatare, modul de folosire a fondurilor destinate îmbunãtãţirii condiţiilor la locul de muncã, potrivit legii.
ART. 29
(1) Angajatorul are obligaţia sã asigure ţinuta vestimentarã obligatorie personalului auxiliar de specialitate, precum şi echipamentul de protecţie personalului contractual, conform prevederilor legale.
(2) Ministerul Justiţiei va efectua demersurile necesare pentru modificarea şi completarea <>H.G. nr. 725/1993 privind stabilirea ţinutei vestimentare a magistraţilor şi grefierilor de la curţile de apel, tribunale, judecãtorii, de la parchetele de pe lângã instanţele civile, precum şi a grefierilor civili de la instanţele militare, în şedinţele de judecatã, republicatã, având în vedere dispoziţiile <>Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea.
(3) Orice propunere de modificare legislativã privind ţinuta vestimentarã a personalului auxiliar stabilitã prin acte normative va fi întocmitã numai cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare.

CAP. 4
Salarizarea şi alte drepturi

ART. 30
(1) Salariile de bazã pentru personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecãtoreşti, astfel cum este definit la <>art. 3 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se stabilesc conform coeficienţilor de ierarhizare prevãzuţi în anexele nr. VI/2 şi VI/3 ale <>Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice, pe grade sau trepte profesionale, în raport cu funcţia deţinutã, nivelul studiilor, vechimea în specialitate, precum şi nivelul instanţei.
(2) Salariile de bazã nu pot fi diminuate sau micşorate decât în condiţiile legii.
ART. 31
(1) Personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecãtoreşti precum şi personalul contractual pot beneficia de tichete de creşã în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Tichetele de creşã se acordã în limita prevederilor bugetului de stat şi în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.
(3) Angajatorul împreunã cu organizaţiile sindicale semnatare stabilesc de comun acord unitatea emitentã a tichetelor de creşã cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzãtoare, în condiţiile legii.
ART. 32
(1) În perioada concediului de odihnã, personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecãtoreşti beneficiazã, o singurã datã pe an, de transport gratuit dus-întors între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţarã în care îşi petrece concediul de odihnã sau de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în cazul în care deplasarea între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţarã unde îşi petrece concediul se face cu autoturismul.
(2) În vederea decontãrii transportului prevãzut la alin. (1), salariatul trebuie sã depunã cererea de decontare însoţitã de dovada efectuãrii cãlãtoriei (bon combustibil, bilet de tren, avion etc.).
ART. 33
(1) Personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex din cadrul instanţelor judecãtoreşti, în activitate sau pensionari, precum şi soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestuia beneficiazã în mod gratuit de asistenţã medicalã, medicamente şi proteze, în condiţiile respectãrii dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurãrile sociale de sãnãtate.
(2) Angajatorul va putea încheia, în condiţiile legii, contracte de furnizare de medicamente şi materiale sanitare, în vederea decontãrii direct cãtre farmacie a contravalorii medicamentelor eliberate gratuit personalului auxiliar de specialitate şi conex, conform prescripţiei medicale, cu respectarea dispoziţiilor legale privind gratuitatea asistenţei medicale, a medicamentelor şi protezelor.
ART. 34
Angajatorul va asigura accesul la internet tuturor salariaţilor ce fac parte din categoria personalului auxiliar de specialitate, conex şi contractual.
ART. 35
Drepturile salariale cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror obligaţii bãneşti ale angajatorului.
ART. 36
(1) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecãtoreşti are dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu dacã, în localitatea unde îşi desfãşoarã activitatea, acesta, soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinerea lui nu beneficiazã de locuinţã proprietate personalã ori nu i s-a atribuit o locuinţã de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale.
(2) Personalul prevãzut la alin. (1), cãruia nu i s-a acordat locuinţã de serviciu de cãtre ordonatorii principali de credite, are dreptul, în condiţiile alin. (1), la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţã de serviciu, potrivit legii, şi chiria plãtitã pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impoziteazã. Compensarea nu se acordã în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. În situaţii excepţionale, determinate de inexistenţa unui fond locativ adecvat în localitatea unde îşi desfãşoarã activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinţã situatã în altã localitate din circumscripţia aceluiaşi tribunal.
(3) Plafonul în limita cãruia se poate deconta chiria în condiţiile alin. (2) se stabileşte anual, pe localitãţi, potrivit limitei bugetului alocat în acest scop în legea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului justiţiei, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
(4) Au dreptul la locuinţã de serviciu potrivit alin. (1) sau, dupã caz, la compensarea chiriei în condiţiile alin. (2) şi (3) şi cei delegaţi, detaşaţi sau transferaţi în altã localitate decât cea de domiciliu, dacã ei, soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinerea lor nu au în proprietate o locuinţã în localitatea în care sunt delegaţi, detaşaţi sau transferaţi.
(5) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecãtoreşti, care nu beneficiazã de locuinţã proprietate personalã ori cãruia nu i s-a acordat locuinţã de serviciu în condiţiile alin. (1) sau compensarea chiriei în condiţiile alin. (2) şi (3), în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care îşi are domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde se aflã sediul unitãţii. În situaţia în care deplasarea se face cu autoturismul, acesta beneficiazã de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care a lucrat efectiv.
(6) Locuinţele de serviciu nu pot fi vândute personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecãtoreşti.
(7) Dacã personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecãtoreşti, inclusiv soţul/soţia acestuia sau copiii aflaţi în întreţinerea lor, au înstrãinat o locuinţã proprietate personalã dupã data numirii în funcţie în localitatea în care solicitã drepturile prevãzute la alin. (1) - (4), nu mai beneficiazã de aceste drepturi.
(8) În cazul pensionãrii, titularul contractului de închiriere şi soţul ori soţia acestuia îşi pãstreazã drepturile locative pe tot parcursul vieţii.

CAP. 5
Numirea şi eliberarea din funcţie

ART. 37
(1) Numirea în funcţie a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex se face în condiţiile stabilite prin <>Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Selectarea personalului contractual se face pe bazã de concurs organizat la nivelul curţii de apel, potrivit regulamentului de ordine interioarã al instanţelor judecãtoreşti.
(3) Personalului contractual angajat în baza unui contract individual de muncã îi sunt aplicabile dispoziţiile din legislaţia muncii în ceea ce priveşte încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncã.
ART. 38
(1) Transformarea posturilor din grefieri cu studii medii în grefieri cu studii superioare se aprobã prin ordin al ministrului justiţiei, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Promovarea în trepte/grade a salariaţilor se face de la data validãrii rezultatelor concursului de promovare.
ART. 39
Executarea, suspendarea şi încetarea CIM au loc în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 40
(1) Personalul auxiliar de specialitate este eliberat din funcţie în urmãtoarele cazuri:
a) demisie;
b) pensionare, în condiţiile legii;
c) constatarea nepregãtirii profesionale corespunzãtoare sau, dupã caz, îndeplinirea necorespunzãtoare a atribuţiilor specifice funcţiei de conducere;
d) neîndeplinirea oricãreia dintre condiţiile prevãzute pentru numirea în funcţie;
e) ca sancţiune disciplinarã;
f) condamnarea definitivã pentru sãvârşirea unei infracţiuni.
(2) Eliberarea din funcţie se face prin decizie a preşedintelui instanţei care a dispus numirea în funcţia respectivã.
(3) Deciziile de eliberare din funcţie pentru cazurile prevãzute la alin. (1) lit. c)-f) pot fi contestate la instanţa competentã.
ART. 41
Salariaţii rãspund civil, disciplinar, administrativ şi penal, dupã caz, în condiţiile legii.
ART. 42
(1) Rãspunderea disciplinarã a salariaţilor este angajatã pentru sãvârşirea unei abateri disciplinare.
(2) Aplicarea sancţiunilor disciplinare se realizeazã cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului auxiliar, conex şi contractual precum şi a celor cuprinse în regulamentul de ordine interioarã al instanţelor judecãtoreşti.
(3) În cursul cercetãrii disciplinare prealabile personalul auxiliar, conex şi contractual are dreptul de a fi asistat, la cerere, de cãtre un reprezentant al sindicatului al cãrui membru este.
ART. 43
În cazul în care angajatorul intenţioneazã sã efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevãzute de lege, consultãri cu sindicatul reprezentativ cu privire la:
a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numãrului de salariaţi care vor fi concediaţi;
b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la mãsuri sociale care vizeazã, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionalã a salariaţilor concediaţi.

CAP. 6
Formarea profesionalã

ART. 44
Formarea iniţialã şi formarea profesionalã continuã a personalului auxiliar de specialitate, a personalului conex şi a personalului contractual din cadrul instanţelor judecãtoreşti se realizeazã în conformitate cu prevederile legale aplicabile acestor categorii profesionale.
ART. 45
(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecãtoreşti are obligaţia de a participa, cel puţin o datã la 5 ani, la o formã de pregãtire profesionalã continuã, organizatã de Şcoala Naţionalã de Grefieri.
(2) Formarea continuã se desfãşoarã sub formã de seminarii, sesiuni de pregãtire, conferinţe, vizite de lucru, stagii de formare în strãinãtate.
(3) Seminariile şi sesiunile de formare continuã a grefierilor care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul instanţelor judecãtoreşti se realizeazã pe baza unui program anual aprobat potrivit legii, care este comunicat tuturor instanţelor judecãtoreşti în luna decembrie a anului anterior.
(4) În completarea formãrii continue organizate de Şcoala Naţionalã de Grefieri, la nivelul fiecãrei instanţe se vor organiza, trimestrial, ore de pregãtire profesionalã a personalului auxiliar de specialitate, sub îndrumarea unui judecãtor desemnat de conducãtorul fiecãrei instanţe judecãtoreşti.

CAP. 7
Alte prevederi privind drepturile şi obligaţiile pãrţilor

ART. 46
(1) Soluţionarea conflictelor de muncã se face conform reglementãrilor legale.
(2) Pãrţile prezentului contract se vor supune prevederilor legale, în ceea ce priveşte soluţionarea conflictelor de muncã.
ART. 47
La solicitare, angajatorul va pune la dispoziţia sindicatului ori va asigura acestuia accesul la informaţiile şi documentele necesare care vizeazã activitatea sindicalã, în condiţiile legii, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a pãstra confidenţialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
ART. 48
(1) Reprezentanţii aleşi ai organizaţiei sindicale reprezentative, care lucreazã nemijlocit în unitãţi în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 5 zile plãtite pentru activitãţi sindicale, fãrã a li se diminua drepturile care li s-ar fi cuvenit în condiţii normale.
(2) Numãrul de zile la care au dreptul reprezentanţii sindicali aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale se cumuleazã potrivit dispoziţiilor legale, în cursul aceluiaşi an.
ART. 49
(1) Pe perioada în care persoana aleasã în organul de conducere al organizaţiei sindicale este salarizatã de organizaţia sindicalã, raportul de serviciu se suspendã, cu pãstrarea postului, funcţiei şi gradaţiei profesionale avute anterior.
(2) Perioada suspendãrii în condiţiile alin. (1) constituie vechime în muncã şi în specialitate.
(3) Pe perioada suspendãrii în condiţiile alin. (1), persoana beneficiazã de toate drepturile ce decurg din legislaţia specificã personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecãtoreşti.
ART. 50
(1) În timpul mandatului şi în termen de 2 ani de la încetarea mandatului, reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale nu li se poate modifica (redistribuire în cadrul altui compartiment, delegare, detaşare, transfer) sau înceta raportul de muncã pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasã la aprecierea celui care angajeazã, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizaţiei sindicale.
(2) Sunt interzise modificarea şi/sau încetarea raporturilor/contractelor de muncã, atât ale reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cât şi ale membrilor acestora, din iniţiativa angajatorului, pentru motive care privesc activitatea sindicalã.
(3) Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor alin. (1) cei care au fost revocaţi din funcţiile sindicale de conducere deţinute pentru încãlcarea prevederilor statutare sau legale.
ART. 51
(1) Membrii de sindicat pot organiza întâlniri la nivelul organizaţiei sindicale în cursul programului de lucru, dar şi în afara lui. Durata cumulatã a întâlnirilor organizate în timpul de lucru nu poate fi mai mare de 5 ore lunar.
(2) Solicitarea organizaţiei sindicale referitoare la organizarea de întâlniri în timpul de lucru se înainteazã preşedintelui instanţei, în scris, cu cel puţin 3 zile înaintea desfãşurãrii acestora.
(3) Conducerea instanţelor va asigura spaţiul necesar desfãşurãrii acestor şedinţe, fãrã a perturba desfãşurarea activitãţii instanţelor judecãtoreşti.
ART. 52
(1) Angajatorul nu va încadra salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial, în perioada declanşãrii sau desfãşurãrii conflictelor de muncã, pe locurile de muncã ale salariaţilor aflaţi în conflict.
(2) În situaţia declanşãrii unor conflicte de muncã, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatul şi conducerea unitãţii au obligaţia ca, pe durata acestora, sã protejeze patrimoniul unitãţii şi sã asigure funcţionarea neîntreruptã a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, a cãror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sãnãtatea oamenilor, ori ar putea cauza prejudicii.
ART. 53
Plângerile salariaţilor adresate justiţiei, în legãturã cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezentul contract sau alte drepturi prevãzute de lege, nu pot constitui motiv de încetare a raporturilor de muncã.
ART. 54
Angajatorul şi ordonatorul de credite nu pot verifica activitatea sindicalã şi nici actele care decurg din aceastã activitate.
ART. 55
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 24 din Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor, la cererea organizaţiilor sindicale, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de platã. Concomitent se va efectua şi deducerea fiscalã a cotizaţiei din venitul lunar al membrului de sindicat, conform prevederilor legale.
(2) Reţinerea şi deducerea fiscalã a cotizaţiei se fac pe baza cererii organizaţiei sindicale, la care se ataşeazã lista membrilor de sindicat şi semnãtura acestora de acceptare a reţinerii.
ART. 56
(1) Instanţele judecãtoreşti în care sunt constituite organizaţii sindicale care au dobândit reprezentativitatea, în condiţiile legii, sunt obligate sã punã, cu titlu gratuit, la dispoziţia organizaţiilor sindicale, spaţiile corespunzãtoare funcţionãrii acestora şi sã asigure dotãrile necesare desfãşurãrii activitãţii prevãzute de lege.
(2) Federaţia Naţionalã Sindicalã "PROJUST" va utiliza, alãturi de Federaţia Naţionalã Sindicalã "JUSTIŢIA", spaţiul situat în Ministerul Justiţiei, la mezanin, pe baza unui protocol ce va fi încheiat cu ministerul.

CAP. 8
Dispoziţii finale

ART. 57
Prezentul CCM se aplicã de la data înregistrãrii, în condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 130/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


ANEXA I


LISTA
unitãţilor în care se aplicã contractul colectiv de muncã
al personalului auxiliar, conex şi contractual


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Curtea de Apel Tribunalele cuprinse în
circumscripţia Curţii de Apel
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Curtea de Apel Alba Iulia Alba, Sibiu, Hunedoara
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Curtea de Apel Piteşti Argeş, Vâlcea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Curtea de Apel Bacãu Bacãu, Neamţ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Curtea de Apel Oradea Bihor, Satu Mare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Curtea de Apel Suceava Suceava, Botoşani
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Curtea de Apel Braşov Braşov, Covasna
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Curtea de Apel Bucureşti Bucureşti, Cãlãraşi, Giurgiu, Ialomiţa,
Ilfov, Teleorman
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Curtea de Apel Cluj Cluj, Bistriţa-Nãsãud, Maramureş, Sãlaj
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Curtea de Apel Constanţa Constanţa, Tulcea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Curtea de Apel Craiova Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Curtea de Apel Galaţi Galaţi, Brãila, Vrancea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Curtea de Apel Iaşi Iaşi, Vaslui
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Curtea de Apel Târgu Mureş Mureş, Harghita
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Curtea de Apel Ploieşti Prahova, Buzãu, Dâmboviţa
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Curtea de Apel Timişoara Timiş, Arad, Caraş-Severin
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────JUDECĂTORIILE ŞI LOCALITĂŢILE DE REŞEDINŢĂ ALE ACESTORA


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Judeţul Judecãtoria Localitatea de reşedinţã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alba Alba Iulia municipiul Alba Iulia
Câmpeni oraşul Câmpeni
Aiud municipiul Aiud
Blaj municipiul Blaj
Sebeş municipiul Sebeş
Arad Arad municipiul Arad
Ineu oraşul Ineu
Lipova oraşul Lipova
Gurahonţ comuna Gurahonţ
Chişineu-Criş oraşul Chişineu-Criş
Argeş Piteşti municipiul Piteşti
Câmpulung municipiul Câmpulung
Curtea de Argeş municipiul Curtea de Argeş
Costeşti oraşul Costeşti
Topoloveni oraşul Topoloveni
Bacãu Bacãu municipiul Bacãu
Oneşti municipiul Oneşti
Moineşti municipiul Moineşti
Podu Turcului comuna Podu Turcului
Buhuşi oraşul Buhuşi
Bihor Oradea municipiul Oradea
Beiuş municipiul Beiuş
Marghita municipiul Marghita
Aleşd oraşul Aleşd
Salonta municipiul Salonta
Bistriţa-Nãsãud Bistriţa municipiul Bistriţa
Nãsãud oraşul Nãsãud
Beclean oraşul Beclean
Botoşani Botoşani municipiul Botoşani
Dorohoi municipiul Dorohoi
Sãveni oraşul Sãveni
Darabani oraşul Darabani
Braşov Braşov municipiul Braşov
Fãgãraş municipiul Fãgãraş
Rupea oraşul Rupea
Zãrneşti oraşul Zãrneşti
Brãila Brãila municipiul Brãila
Fãurei oraşul Fãurei
Însurãţei oraşul Însurãţei
Buzãu Buzãu municipiul Buzãu
Râmnicu Sãrat municipiul Râmnicu Sãrat
Pãtârlagele oraşul Pãtârlagele
Pogoanele oraşul Pogoanele
Caraş-Severin Reşiţa municipiul Reşiţa
Caransebeş municipiul Caransebeş
Oraviţa oraşul Oraviţa
Moldova Nouã oraşul Moldova Nouã
Bozovici comuna Bozovici
Bocşa oraşul Bocşa
Cãlãraşi Cãlãraşi municipiul Cãlãraşi
Olteniţa municipiul Olteniţa
Lehliu-Garã oraşul Lehliu-Garã
Cluj Cluj-Napoca municipiul Cluj-Napoca
Turda municipiul Turda
Dej municipiul Dej
Huedin oraşul Huedin
Gherla municipiul Gherla
Constanţa Constanţa municipiul Constanţa
Medgidia municipiul Medgidia
Hârşova oraşul Hârşova
Mangalia municipiul Mangalia
Cernavodã oraşul Cernavodã
Bãneasa oraşul Bãneasa
Covasna Sfântu Gheorghe municipiul Sfântu Gheorghe
Târgu Secuiesc municipiul Târgu Secuiesc
Întorsura Buzãului oraşul Întorsura Buzãului
Dâmboviţa Târgovişte municipiul Târgovişte
Gãeşti oraşul Gãeşti
Pucioasa oraşul Pucioasa
Rãcari oraşul Rãcari
Moreni municipiul Moreni
Dolj Craiova municipiul Craiova
Bãileşti municipiul Bãileşti
Filiaşi oraşul Filiaşi
Şegarcea oraşul Şegarcea
Calafat municipiul Calafat
Bechet oraşul Bechet
Galaţi Galaţi municipiul Galaţi
Tecuci municipiul Tecuci
Târgu Bujor oraşul Târgu Bujor
Lieşti comuna Lieşti
Giurgiu Giurgiu municipiul Giurgiu
Bolintin-Vale oraşul Bolintin-Vale
Comana comuna Comana
Gorj Târgu Jiu municipiul Târgu Jiu
Târgu Cãrbuneşti oraşul Târgu Cãrbuneşti
Novaci oraşul Novaci
Motru municipiul Motru
Harghita Miercurea-Ciuc municipiul Miercurea-Ciuc
Odorheiu Secuiesc municipiul Odorheiu Secuiesc
Topliţa municipiul Topliţa
Gheorgheni municipiul Gheorgheni
Hunedoara Deva municipiul Deva
Hunedoara municipiul Hunedoara
Petroşani municipiul Petroşani
Orãştie municipiul Orãştie
Brad municipiul Brad
Haţeg oraşul Haţeg
Ialomiţa Slobozia municipiul Slobozia
Urziceni municipiul Urziceni
Feteşti municipiul Feteşti
Iaşi Iaşi municipiul Iaşi
Paşcani municipiul Paşcani
Hârlãu oraşul Hârlãu
Rãducãneni comuna Rãducãneni
Ilfov Buftea oraşul Buftea
Cornetu comuna Cornetu
Maramureş Baia Mare municipiul Baia Mare
Sighetu Marmaţiei municipiul Sighetu Marmaţiei
Vişeu de Sus oraşul Vişeu de Sus
Târgu Lãpuş oraşul Târgu Lãpuş
Dragomireşti comuna Dragomireşti
Şomcuta Mare oraşul Şomcuta Mare
Mehedinţi Drobeta-Turnu Severin municipiul Drobeta-Turnu Severin
Strehaia oraşul Strehaia
Orşova municipiul Orşova
Vânju Mare oraşul Vânju Mare
Baia de Aramã oraşul Baia de Aramã
Mureş Târgu Mureş municipiul Târgu Mureş
Sighişoara municipiul Sighişoara
Reghin municipiul Reghin
Târnãveni municipiul Târnãveni
Luduş oraşul Luduş
Sângeorgiu de Pãdure oraşul Sângeorgiu de Pãdure
Neamţ Piatra-Neamţ municipiul Piatra-Neamţ
Roman municipiul Roman
Târgu-Neamţ oraşul Târgu-Neamţ
Bicaz oraşul Bicaz
Olt Slatina municipiul Slatina
Caracal municipiul Caracal
Corabia oraşul Corabia
Balş oraşul Balş
Scorniceşti oraşul Scorniceşti
Prahova Ploieşti municipiul Ploieşti
Câmpina municipiul Câmpina
Vãlenii de Munte oraşul Vãlenii de Munte
Mizil oraşul Mizil
Sinaia oraşul Sinaia
Urlaţi oraşul Urlaţi
Satu Mare Satu Mare municipiul Satu Mare
Carei municipiul Carei
Negreşti-Oaş oraşul Negreşti-Oaş
Sãlaj Zalãu municipiul Zalãu
Şimleu Silvaniei oraşul Şimleu Silvaniei
Jibou oraşul Jibou
Sibiu Sibiu municipiul Sibiu
Mediaş municipiul Mediaş
Agnita oraşul Agnita
Avrig oraşul Avrig
Sãlişte oraşul Sãlişte
Suceava Suceava municipiul Suceava
Câmpulung Moldovenesc municipiul Câmpulung Moldovenesc
Rãdãuţi municipiul Rãdãuţi
Fãlticeni municipiul Fãlticeni
Vatra Dornei municipiul Vatra Dornei
Gura Humorului oraşul Gura Humorului
Teleorman Alexandria municipiul Alexandria
Roşiori de Vede municipiul Roşiori de Vede
Turnu Mãgurele municipiul Turnu Mãgurele
Videle oraşul Videle
Zimnicea oraşul Zimnicea
Timiş Timişoara municipiul Timişoara
Lugoj municipiul Lugoj
Deta oraşul Deta
Sânnicolau Mare oraşul Sânnicolau Mare
Fãget oraşul Fãget
Jimbolia oraşul Jimbolia
Tulcea Tulcea municipiul Tulcea
Babadag oraşul Babadag
Mãcin oraşul Mãcin
Vaslui Vaslui municipiul Vaslui
Bârlad municipiul Bârlad
Huşi municipiul Huşi
Murgeni oraşul Murgeni
Vâlcea Râmnicu Vâlcea municipiul Râmnicu Vâlcea
Drãgãşani municipiul Drãgãşani
Horezu oraşul Horezu
Brezoi oraşul Brezoi
Bãlceşti oraşul Bãlceşti
Vrancea Focşani municipiul Focşani
Panciu oraşul Panciu
Adjud municipiul Adjud
Bucureşti Judecãtoria sectorului 1 municipiul Bucureşti
Judecãtoria sectorului 2 municipiul Bucureşti
Judecãtoria sectorului 3 municipiul Bucureşti
Judecãtoria sectorului 4 municipiul Bucureşti
Judecãtoria sectorului 5 municipiul Bucureşti
Judecãtoria sectorului 6 municipiul Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pãrţile semnatare:
-------------------
pentru Cãtãlin Marian Predoiu,
ministrul justiţiei,
Rodica Constantinovici,
secretar de stat, Ministerul Justiţiei

Federaţia Naţionalã Sindicalã "Projust"
Ştefania Teleman,
preşedinte

Federaţia Naţionalã Sindicalã "Justiţia"
Ion Popescu,
preşedinte

1. Curtea de Apel Bucureşti
Filip Pavel, vicepreşedinte

2. Curtea de Apel Piteşti
Gheorghe Diaconu, preşedinte

3. Curtea de Apel Ploieşti
jud. Logojan Traian

4. Curtea de Apel Braşov
Radu Mirena, preşedinte

5. Curtea de Apel Constanţa
Stanciu Nicolae, preşedinte

6. Curtea de Apel Craiova
judecãtor Mudava Mariana

7. Curtea de Apel Iaşi
Vãleanu Cristina, preşedinte

8. Curtea de Apel Oradea
Gheorghe Groza, preşedinte

9. Curtea de Apel Suceava
Hîncu Cezar, preşedinte

10. Curtea de Apel Cluj
Valentin Mitea, preşedinte

11. Curtea de Apel Galaţi
Alexandru Sofica, manager economic

12. Curtea de Apel Bacãu
Carmen Cãliman, vicepreşedinte

13. Curtea de Apel Târgu Mureş
jud. Adela Vintilã

14. Curtea de Apel Alba Iulia
Lodoabã Alina, vicepreşedinte

15. Curtea de Apel Timişoara
Biberea Maria Ana, vicepreşedinte

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016