Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 1.567/05 din 14 martie 2003  la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului pe anul 2003    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 1.567/05 din 14 martie 2003 la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului pe anul 2003

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 1 aprilie 2003

    încheiat în anul 2003, conform art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, semnat de către părţi şi înregistrat la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale cu nr. 1567/05/14.03.2003

    PĂRŢILE CONTRACTANTE

    I. Reprezentanţii patronilor:
    1. Federaţia Patronală Romana din Industria Alimentara (inclusiv organizaţiile şi asociaţiile patronale componente - anexa nr. 1), în conformitate cu art. 14, lit. a) din Legea nr. 130/1996, republicată, având reprezentativitatea constatată prin sentinta civilă nr. 1/2002 a Tribunalului Municipiului Bucureşti şi potrivit art. 16 din Legea nr. 130/1996, republicată.
    II. Reprezentanţii sindicatelor:
    1. Federaţia Naţionala a Sindicatelor din Industria Alimentara şi Federaţia Sindicatelor Libere din Morărit şi Panificaţie (anexa 2), în conformitate cu art. 41 din Legea nr. 54/2003 şi art. 14, lit. b) din Legea nr. 130/1996, republicată, având reprezentativitatea constatată prin sentinta civilă nr. 8/17.11.2000 a Tribunalului Municipiului Bucureşti şi sentinta civilă nr. 23/11.09.2001 a Tribunalului Municipiului Bucureşti.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Ramurii Industriei Alimentare, a Băuturilor şi Tutunului, denumit în continuare contract de ramura, are la baza prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional şi pe cele ale actelor normative în vigoare.
    ART. 2
    (1) Părţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract de ramura, se obliga sa respecte prevederile lui.
    (2) Nerespectarea obligaţiilor rezultate din prezentul contract de ramura va atrage sancţionarea celor vinovaţi conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 3
    Prezentul contract de ramura se încheie şi este valabil pe o perioada de un an de la data înregistrării.
    ART. 4
    (1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:
    a) pentru toţi salariaţii încadraţi în unităţile din ramura industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului;
    (2) In cazul în care au fost încheiate contracte colective de muncă la nivel de unitate anterior contractului de ramura cele de la nivelul unităţii vor fi adaptate, dacă prevederile minimale ale acestuia nu au fost atinse.
    (3) In contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor, bazate pe negocieri colective de către sindicate, în numele salariaţilor care nu sunt membri ai sindicatului, părţile contractante vor conveni printr-o clauza expresă plata unei contribuţii lunare de către aceşti salariaţi, pentru organizarea şi desfăşurarea negocierilor colective, contribuţie care nu poate fi mai mica de 0,3% din salariul fiecăruia şi sa nu depăşească valoarea contribuţiei sindicale.
    ART. 5
    (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract de muncă unic va face obiectul unei negocieri.
    (2) Procedura de negociere a contractului de ramura se va realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 6
    Modificările aduse contractului produc efecte de la data înregistrării lor.
    ART. 7
    Suspendarea şi încetarea contractului de ramura se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    ART. 8
    Contractele colective de muncă la nivelul unităţilor vor fi încheiate pe baza prezentului contract de ramura şi nu vor putea sa prevadă drepturi sub limitele stabilite prin acesta şi prin alte reglementări legale în vigoare.
    ART. 9
    Părţile se obliga sa asigure popularizarea în unitate a contractului de ramura, astfel încât salariaţii sa ia cunoştinţa de conţinutul sau.
    ART. 10
    (1) Problemele ce apar în aplicarea prezentului contract, precum şi soluţionarea lor se analizează în cadrul comisiei paritare de la nivelul ramurii (Anexa 4).
    (2) Litigiile intervenite cu ocazia executării, modificării, suspendării sau încetării prezentului contract se soluţionează în conformitate cu prevederile legale referitoare la conflictele de muncă.
    ART. 11
    (1) Reprezentanţii federaţiei patronale (inclusiv ai organizaţiilor componente) şi reprezentanţii federaţiei sindicale semnatare pot verifica la unităţi modul în care sunt respectate drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramura.
    (2) Societăţile comerciale vor trimite o copie a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, înregistrat la Direcţia Generală de Muncă şi Solidaritate Socială din judeţe, la organizaţia (asociaţia) patronală şi/sau la federaţia sindicala, la cererea acestora.
    ART. 12
    (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă unic nu pot sa reprezinte motiv pentru reducerea altor drepturi colective sau individuale.
    (2) Dacă prin reglementări anterioare au fost prevăzute drepturi mai mari pentru salariaţi, se vor aplica acele reglementări, în afară cazului în care prin lege se dispune în mod expres altfel.
    (3) In situaţiile în care în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract de ramura intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
    ART. 13
    In vederea negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii patronii se obliga sa prezinte în scris, la cererea sindicatelor, ultima situaţie economico-financiară, organigrama, posturile disponibile la zi, condiţiile de ocupare a lor etc.

    CAP. II
    Timpul de muncă şi timpul de odihna

    ART. 14
    (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe saptamana.
    (2) Durata maxima legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
    (3) La locurile de muncă, unde datorită specificului activităţii nu exista posibilitatea încadrării în durata normală a timpului de lucru, se vor stabili forme specifice de organizare a timpului de muncă, după caz, în tura continua, turnus, program fracţionat.
    In sectoarele de muncă unde regimul de lucru este influenţat de sezoane, durata timpului de lucru se stabileşte prin negocieri cu sindicatele, cu condiţia ca media săptămânii sa nu depăşească 48 de ore, inclusiv orele suplimentare, iar durata programului zilnic sa nu depăşească 12 ore.
    ART. 15
    (1) Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal prevăzute în contractele colective de muncă la nivel de unităţi se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzătoare unor fracţiuni de norma cu o durata a timpului de muncă de cel puţin 2 ore pe zi. Drepturile salariaţilor care lucrează în astfel de situaţii se acorda proporţional cu timpul efectiv lucrat.
    (2) Femeile care au în îngrijire copii de pana la 6 ani pot lucra cu 1/2 norma, cu salariul corespunzător acesteia, fără sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sunt concediul de odihna, vechimea în muncă etc. Stagiul de cotizare pentru aceste asigurate este corespunzător contribuţiei de asigurări sociale reţinute şi virate.
    ART. 16
    (1) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) Reducerea duratei timpului de muncă la locurile de muncă cu condiţii deosebite nu afectează salariul şi vechimea în muncă aferente duratei normale a timpului de muncă.
    (3) Durata timpului de muncă şi categoriile de personal care beneficiază de acest program se stabilesc prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi.
    (4) In durata normală a timpului de lucru nu intra timpul consumat cu echiparea, dezechiparea la începutul şi la sfârşitul programului.
    (5) Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru servirea mesei cu o durata de 15 minute se include în programul de lucru.
    ART. 17
    (1) Începerea şi sfârşitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamente de ordine interioară, întocmite de către patroni, cu consultarea reprezentanţilor sindicatelor.
    (2) In toate cazurile în care se dovedeşte ca este posibil, patronii şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalităţi de aplicare a acestora.
    (3) Stabilirea orarelor flexibile nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu, la deteriorarea condiţiilor de muncă ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
    ART. 18
    (1) Munca prestată în afară duratei normale a timpului de muncă săptămânal prevăzută la art. 14 este considerată muncă suplimentară.
    (2) Salariaţii pot fi chemaţi sa presteze muncă suplimentară numai cu acordul lor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    ART. 19
    (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite conform salariului, în următoarele 30 zile după efectuarea acesteia.
    (2) In situaţia în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibila în termenul prevăzut la alin. 1 în luna următoare, sporul acordat pentru muncă suplimentară va fi în conformitate cu clauzele CCM de la nivelul fiecărei unităţi, dar nu mai puţin de 75% din salariul de baza.
    - Orele prestate în zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează se compensează cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. In cazul în care din motive justificate nu se acorda zile libere, salariaţii beneficiază de un spor la salariul de baza conform prevederilor CCM de la nivelul fiecărei unităţi, dar nu mai puţin de 100 % din salariul de baza corespunzător muncii prestate în program normal de lucru.
    ART. 20
    (1) Pentru salariaţii al căror program de lucru se desfăşoară în timpul nopţii, durata de muncă este mai mica cu o ora decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de baza şi a vechimii în muncă.
    (2) La unităţile unde procesul muncii este neîntrerupt sau condiţiile specifice muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel al zilei. Munca prestată în timpul nopţii în cadrul unui asemenea program se plăteşte cu un spor de minimum 25% din salariul de baza, dacă timpul lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul de lucru; de acest spor beneficiază şi salariaţii care lucrează în condiţii deosebite, unde durata timpului de muncă este mai mica de 8 ore/zi.
    (3) Se considera muncă desfăşurata în timpul nopţii muncă prestată în intervalul cuprins între orele 22,00 şi 6,00. Durata normală a muncii de noapte nu va depăşi 8 ore într-o perioada de 24 de ore.
    (4) Salariatele gravide începând cu luna a V-a şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la muncă de noapte.
    ART. 21
    (1) In fiecare saptamana salariaţii au dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus.
    (2) Repausul săptămânal se acorda, de regula, sâmbăta şi duminica.
    (3) In cazul în care activitatea de la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbăta şi duminica, prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus săptămânal sa fie acordate şi în alte zile ale săptămânii sau cumulat pe o perioada mai mare.
    ART. 22
    (1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihna plătit de minimum 21 de zile lucrătoare, diferenţiat în funcţie de vechimea în muncă. Diferenţierea se face prin negociere la încheierea contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii.
    (2) Salariaţii care lucrează permanent în ture continuu cel puţin 4 luni pe an vor beneficia de un concediu suplimentar de maximum 1-3 zile pe an, proporţional cu timpul lucrat în aceste condiţii.
    ART. 23
    (1) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în gradele de invaliditate III au dreptul la un concediu de odihna, conform legii.
    (2) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile pe an.
    (3) Salariaţii în vârsta de pana la 18 ani vor beneficia de un concediu de odihna suplimentar de pana la 7 zile de an.
    (4) Prin contractele colective de muncă la nivelul unităţilor, în funcţie de posibilităţi, se vor stabili criteriile pe baza cărora salariaţii pot beneficia de concedii de odihna suplimentare mai mari.
    ART. 24
    (1) Pe perioada concediului de odihna, salariaţii vor primi o indemnizaţie ce nu va fi mai mica decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva.
    (2) Indemnizaţia de concediu de odihna reprezintă media zilnica a veniturilor din luna/lunile în care este efectuat concediul, multiplicata cu numărul zilelor de concediu.
    (3) Prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi se va stabili ca, pe lângă indemnizaţia de concediu, sa se plătească şi o prima de vacanta în valoare de cel puţin un salariu minim pe unitate.
    (4) Indemnizaţia de concediu şi, după caz, prima de vacanta se plătesc cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediu.
    (5) Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
    ART. 25
    Concediul de odihna anual poate fi efectuat la cerere, în doua etape. Una din acestea va fi de cel puţin 15 zile lucrătoare. Restul concediului trebuie acordat şi efectuat pana la sfârşitul anului în curs.
    ART. 26
    (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale, stabilite conform Anexei nr. 5.
    (2) Sunt nelucrătoare zilele de repaus săptămânal şi următoarele zile:
    a) 1-2 ianuarie;
    b) a doua zi de Paste;
    c) 1 Mai;
    d) 1 Decembrie;
    e) 25 şi 26 Decembrie;
    f) 15 august - Ziua lucrătorului din industria alimentara.
    (3) Prin contractele colective de muncă la nivel de unitate se pot negocia şi alte situaţii în care salariaţii beneficiază de zile libere plătite, precum şi numărul acestora.
    (4) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plata de maximum 30 de zile anual, la cererea acestora; în cazuri excepţionale, durata poate fi mai mare, cu acordul patronilor şi al sindicatelor. Pentru unităţile cu activitate sezoniera se poate acorda concediu fără plata pana la 120 de zile/an.
    ART. 27
    (1) In afară concediului pentru creşterea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap pana la împlinirea vârstei de 3 ani, salariata mama poate beneficia de încă un an concediu fără plata.
    (2) De concediul pentru creşterea copilului poate beneficia, opţional, unul dintre părinţi.
    (3) In perioada în care salariata/salariatul se afla în concediul prevăzut la alin. (1) nu i se va putea desface contractul de muncă, iar pe postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane decât cu contract de muncă pe durata determinata.
    ART. 28
    (1) In cazul în care salariatele se afla în concediu de maternitate, unităţile pot compensa pe o perioada maxima de 6 săptămâni diferenţa dintre salariul de baza individual avut şi indemnizaţia legală la care are dreptul.
    (2) Aceste sume nu se deduc din contribuţia de asigurări sociale.
    ART. 29
    Salariatele care renunţa la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârsta de pana la doi ani beneficiază de o reducere a duratei normale a timpului de lucru de 2 ore pe zi, fără sa le fie afectat salariul de baza şi vechimea în muncă, cu respectarea prevederilor legale în materie.
    ART. 30
    Salariatul tata beneficiază de concediu paternal, în condiţiile prevăzute de lege.

    CAP. III
    Condiţiile de muncă şi protecţia muncii

    ART. 31
    Părţile se obliga sa respecte prevederile legale privind protecţia muncii şi securitatea muncii, precum şi toate reglementările legale în vigoare aplicabile în acest domeniu.
    ART. 32
    (1) La nivelul unităţilor se vor constitui comitete de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Timpul de muncă afectat activităţii în comitetele de securitate şi sănătate în muncă se considera timp de lucru efectiv prestat.
    ART. 33
    La stabilirea măsurilor care vizează condiţiile de muncă, părţile vor tine seama de următoarele principii de baza:
    a) măsurile preconizate sa vizeze, mai întâi, ameliorarea reală a condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) măsurile preconizate pentru ameliorarea condiţiilor de muncă trebuie sa fie realizate împreună cu reprezentanţii sindicatelor reprezentative, potrivit legii, astfel încât aceştia sa fie consultaţi şi informaţi cu privire la acestea, încheindu-se anexe la contractele colective de muncă.
    ART. 34
    (1) Locurile de muncă în industria alimentara, a băuturilor şi tutunului se clasifica în locuri de muncă cu condiţii normale şi locuri de muncă cu condiţii deosebite sau speciale şi se stabilesc cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Locurile de muncă pentru care se pot acorda sporuri la salariu, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare şi alimentaţie de întărire a organismului se negociază la nivel de unitate, conform anexei 6 din prezentul contract, pe baza propunerilor Comitetului de Securitate şi Sănătate în Munca de la nivelul unităţii.
    (3) Locurile de muncă cu condiţii deosebite care determina reducerea vârstei de pensionare sunt cele stabilite prin determinările efectuate la nivelul unităţilor conform reglementărilor legale în vigoare şi se vor stipula în contractele colective de muncă de la nivelul unităţilor, precum şi în contractele individuale de muncă.
    ART. 35
    (1) Duratele de reducere a vârstei pentru pensionare sunt cele prevăzute de lege.
    (2) Patronii pot încheia pentru salariaţi contracte de asigurare de risc sau alte tipuri de asigurări, conform legii.
    ART. 36
    (1) In cazul în care condiţiile de muncă se normalizeaza, salariaţii vor beneficia, pentru refacerea capacităţii de muncă, încă minimum 2 luni, de următoarele drepturi:
    a) spor pentru condiţii grele de muncă;
    b) spor pentru nocivitate;
    c) alimentaţie de întărire a rezistentei organismului.
    (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile alin. (1) şi îşi schimba locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă drepturile de aceeaşi natura la noul loc de muncă sunt mai mici.
    ART. 37
    In cazul schimbării condiţiilor de muncă, indiferent de momentul efectuării reclasificării de către organele competente, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări începând cu data schimbării condiţiilor de muncă.
    ART. 38
    (1) Patronii vor asigura organizarea raţională a muncii pentru fiecare loc de muncă. Pe aceasta baza se stabilesc sarcini şi răspunderi sub forma de norme de muncă (norme de timp, norme de producţie, norme de personal), însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de servire, menite sa asigure utilizarea integrala şi eficienta a timpului de muncă.
    (2) Normele de muncă vor fi astfel stabilite încât sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi la o tensiune nervoasa care sa nu conducă la oboseala excesiva a salariaţilor.
    (3) Normele de muncă se elaborează de către angajator cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.
    ART. 39
    (1) Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariaţi, potrivit specificului activităţii fiecăruia, şi se bazează pe tehnicile normării muncii; aceasta se desfăşoară ca un proces continuu, în concordanta cu schimbările care au loc în organizarea muncii şi cu nivelul de dotare tehnica.
    (2) In toate situaţiile în care normele de muncă nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de către patroni cat şi de către sindicate. In caz de divergenta, se va recurge de comun acord la o expertiza tehnica ale carei concluzii sunt obligatorii pentru ambele părţi.
    (3) Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.
    (4) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi suportate de către unităţi, pentru prima solicitare a sindicatelor.
    ART. 40
    Patronii au obligaţia sa asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie sa realizeze norma de muncă sau, după caz, sarcinile specifice funcţiei sau postului deţinute.
    ART. 41
    (1) Numărul de personal se va stabili în raport cu volumul activităţii desfăşurate, cu durata timpului normal de lucru şi cu normele de muncă.
    (2) Fiecărui salariat i se va întocmi fişa postului în doua exemplare; unul va rămâne la unitate iar celălalt la angajat.
    ART. 42
    (1) In toate cazurile în care munca este efectuată într-un ritm impus, colectiv sau individual, în normele de muncă se include şi timpul de refacere a capacităţii de muncă.
    (2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reală a timpului de refacere a capacităţii de muncă, numărul de personal va cuprinde un număr corespunzător de salariaţi pentru înlocuire.
    ART. 43
    Patronatele şi sindicatele vor urmări ca organizarea serviciilor medicale de întreprindere şi de medicina a muncii sa se facă conform legii.
    ART. 44
    (1) Patronii nu vor refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor handicapate, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.
    ART. 45
    În cazul recomandărilor medicale, patronii vor asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncă disponibile şi, după caz, recalificarea acestora în raport cu posibilităţile unităţilor, care se vor stabili împreună cu sindicatele.
    ART. 46
    (1) Părţile sunt de acord ca nici o măsura de protecţie a muncii nu este eficienta dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.
    (2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, instruirea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor, cu prioritate a membrilor Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă, cu privire la normele de protecţie a muncii. In contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor se vor prevedea măsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi răspunderile, precum şi controalele proprii, în conformitate cu reglementările elaborate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu normele proprii.
    (3) In cazurile în care, în procesul muncii, intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiţi şi testaţi efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul loc de muncă.
    ART. 47
    In contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate se vor înscrie parametrii de microclimat stabiliţi conform prevederilor legale în vigoare, care vor fi urmăriţi la fiecare loc de muncă, în vederea luării măsurilor de protecţie a muncii specifice, precum şi programele de control al realizării măsurilor stabilite.
    ART. 48
    (1) Contravaloarea echipamentului de protecţie se suporta integral de către patron.
    (2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suporta potrivit prevederilor legale şi celor din contractele colective de muncă de la nivelul societăţii.
    (3) În toate cazurile în care, în afară echipamentului de lucru prevăzut de lege, patronul cere o anumită vestimentaţie, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de către patron.
    ART. 49
    (1) Părţile se obliga sa asigure un regim de protecţie a muncii pentru femeile şi ţinerii în vârsta de pana la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.
    (2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de muncă la nivelul unităţilor.
    ART. 50
    (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii, patronul va lua următoarele măsuri de amenajare ergonomica a locului de muncă:
    a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatura, aerisire, umiditate);
    b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, băi, grupuri sanitare, sali de repaus);
    c) diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante.
    (2) Salariaţii sunt obligaţi sa păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de patron, sa nu le deterioreze şi sa nu le descompleteze ori sa sustragă componente ale acestora. In caz contrar, aceştia vor fi sancţionaţi disciplinar, material sau penal, după caz.

    CAP. IV
    Salarizarea şi alte drepturi băneşti

    ART. 51
    (1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului individual de muncă, indiferent de natura unităţii în care îşi desfăşoară activitatea.
    (2) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.
    ART. 52
    Salariul de baza minim brut garantat la plata, corespunzător programului normal de muncă, este de:
    - 2.500.000 lei brut pentru munci necalificate;
    - 3.250.000 lei brut pentru munci calificate.
    ART. 53
    Formele de salarizare ce urmează sa se aplice fiecărei activităţi ori categorii de salariaţi se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    ART. 54
    (1) Părţile contractante sunt de acord ca în perioada următoare sa acţioneze pentru includerea unor sporuri în salariul de baza, care sa reprezinte retribuţia pentru munca prestată şi condiţiile de la locul de muncă, astfel încât salariul de baza sa aibă pondere majoritara în salariu.
    (2) Sporurile la salarii se acorda dacă nu sunt cuprinse în salariile de baza.
    (3) Sporurile pentru condiţii de muncă speciale şi deosebite, calculate la salariile de baza individuale, vor fi de minimum 10 %.
    (4) Condiţiile concrete de acordare a sporurilor de la alin. (1) se stabilesc prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi.
    (5) Se mai acorda sporuri pentru:
    a) orele suplimentare prestate peste programul de lucru convenit, stabilite prin negociere, în cadrul contractului colectiv de unitate sau, după caz, al contractului individual de muncă, spor ce nu poate fi mai mic de 75%;
    b) orele prestate în zilele de sâmbăta, duminica, sărbătorile legale ori în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, în funcţie de modul de organizare a programului de lucru, minimum 100%;
    c) vechime în muncă (se calculează la total vechime în muncă), după cum urmează:
    - de la 3 la 5 ani - 5%.
    - de la 5 la 10 ani - 10%.
    - de la 10 la 15 ani - 15%.
    - de la 15 la 20 de ani - 20%.
    - peste 20 de ani - 25%;
    d) lucru în timpul nopţii, 25% din salariul de baza.
    (6) Sporurile prevăzute la alin. (5), lit. d) se acorda proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţiile stipulate.
    (7) La nivelul unităţii exista posibilitatea acordării şi altor tipuri de sporuri.
    (8) Pentru executarea pe lângă funcţia de baza şi a unei alte funcţii se poate acorda un spor din salariul de baza al funcţiei înlocuite; cazurile în care se aplica aceasta prevedere şi cuantumul vor fi stabilite prin negocieri la contractele de muncă la nivel de unitate.
    ART. 55
    (1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
    a) adaosul de acord;
    b) premiile acordate din fondul de premiere pentru activitate deosebita, calculate într-o proporţie de 10% din fondul de salarii realizat lunar şi cumulat; premierile se vor face de regula lunar, iar în situaţii obiective, cu acordul sindicatelor, se vor face trimestrial;
    c) cota-parte din profitul net ce se repartizează salariaţilor, de pana la 10%;
    d) prima pentru economii de materii prime, materiale, piese de schimb, energie, combustibil, anvelope, acumulatoare etc. acordată pe baza unor regulamente convenite la nivelul unităţilor.
    (2) Patronii vor acorda salariaţilor prime cu ocazia sărbătorilor religioase de Paste şi Crăciun, care se vor negocia la nivelul fiecărei unităţi la încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (3) Condiţiile de acordare diferenţiată, diminuare sau anulare a participării la profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada pentru care se acorda salariaţilor cota de profit se stabilesc prin contractele colective de muncă la nivel de unitate, pe baza de criterii stabilite de comun acord de patronat şi sindicate, dacă prin lege nu se prevede altfel.
    ART. 56
    Patronii pot acorda salariaţilor membri de sindicat tain din produsele şi subprodusele obţinute, în condiţiile stabilite prin contractele colective de muncă la nivelul unităţilor, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 57
    (1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele:
    a) în regie sau după timp;
    b) în acord;
    c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate.
    (2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una din următoarele forme:
    a) acord direct;
    b) acord progresiv;
    c) acord indirect.
    (3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
    (4) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce ar urma sa se aplice fiecărei activităţi şi fiecărui loc de muncă se stabilesc prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi.
    ART. 58
    (1) Patronii se obliga sa asigure condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.
    (2) In situaţia în care patronii nu pot asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, aceştia sunt obligaţi sa plătească salariaţilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost întrerupt.
    ART. 59
    Dacă activitatea a fost întreruptă din vina salariaţilor, aceştia vor suporta pagubele produse şi nu vor fi plătiţi pe perioada nelucrata.
    ART. 60
    (1) Patronii se obliga sa recalculeze tarifele sau cotele de manopera pe unitatea de produs sau valorică, corespunzător formelor de organizare a muncii şi de salarizare aplicate în unităţi, în raport cu nivelul salariului minim negociat.
    ART. 61
    Plata salariilor se face periodic, la intervale de cel mult o luna, iar datele se stabilesc prin contractele colective de muncă la nivelul unităţilor.
    ART. 62
    (1) Drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţilor.
    (2) In caz de faliment sau lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând sa fie plătite integral, înaintea celorlalţi creditori.
    (3) Angajatorul are obligaţia de a contribui la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale care rezulta din contractele individuale de muncă, în condiţiile legii.
    ART. 63
    Angajatorii vor tine evidenta activităţii desfăşurate de salariaţi şi a drepturilor salariale de care au beneficiat, eliberând dovezile necesare.
    ART. 64
    (1) Salariaţii care se pensionează pentru boala primesc o indemnizaţie egala cu cel puţin doua salarii de baza avute în luna pensionării.
    (2) Salariaţii care se pensionează pentru limita de vârsta primesc o indemnizaţie de minimum un salariu de baza avut la data pensionării.
    ART. 65
    In afară de ajutoarele prevăzute de lege la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de următoarele ajutoare, suportate din fondurile proprii ale unităţii:
    a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de cel puţin trei salarii medii nete lunare pe unitate;
    b) cel puţin un salariu de baza al mamei, plătit de unitatea acesteia pentru naşterea fiecărui copil; dacă mama nu este salariata, soţul acesteia beneficiază de plata unui salariu de baza;
    c) cel puţin un salariu de baza, plătit de unitate la decesul soţului sau sotiei ori la decesului unei rude de gradul întâi aflate în întreţinerea salariatului;
    d) cel puţin un salariu minim pe unitate, tinerilor salariaţi în vârsta de pana la 30 de ani, care se căsătoresc pentru prima data.
    ART. 66
    În cazul unui accident de muncă, salariatul primeşte o indemnizaţie a carei baza de calcul se stabileşte conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plătite în totalitate din fondurile unităţii.

    CAP. V
    Contractul individual de muncă

    ART. 67
    (1) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se stabilesc la încadrarea acestora, prin contractul individual de muncă, încheiat în conformitate cu prevederile legale şi modelul prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul contract. Contractele vor fi înregistrate la Inspectoratul teritorial de muncă.
    (2) In contractele individuale de muncă nu se pot prevedea clauze care sa stabilească drepturi sub limita considerată minima din contractele colective de muncă la nivel de unitate, respectiv ramura.
    ART. 68
    În vederea stabilirii drepturilor ce decurg din contractul individual de muncă, angajaţii sunt clasificaţi în funcţie de specificul unităţii, de felul muncii şi de cerinţele postului.
    ART. 69
    (1) Contractul individual de muncă se încheie cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competentei profesionale. La solicitarea salariatului, la negocierea şi încheierea contractului individual de muncă va participa şi un reprezentant al sindicatului.
    (2) In cazul angajării prin concurs, dacă un salariat şi o persoana din afară unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    ART. 70
    (1) Contractele individuale de muncă se pot modifica în ceea ce priveşte durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, timpul de muncă şi de odihna şi drepturile salariale, numai prin acordul părţilor.
    (2) Refuzul salariaţilor de a accepta o modificare referitoare la unul din elementele prevăzute la alin. 1 nu da dreptul patronilor de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de muncă pentru aceste motive, decât în condiţiile prevăzute de lege.
    ART. 71
    (1) Contractele individuale de muncă se pot suspenda, în ceea ce priveşte efectele lor, prin acordul părţilor sau în cazurile prevăzute de lege în mod expres.
    (2) In cazuri excepţionale în care, din motive tehnice sau alte motive obiective (neprevăzute), activitatea a fost întreruptă total sau parţial, salariaţii vor primi 75% din salariul de baza individual aferent timpului respectiv, cu condiţia ca încetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor şi dacă în tot acest timp au rămas la dispoziţia unităţii. Prin negocieri cu organizaţia sindicala se vor stabili concret durata şi modul de realizare a acestei prevederi, de a rămâne la dispoziţia angajatorului în aşteptarea reluării activităţii.
    (3) In cazul prevăzut la alin. (2) se vor respecta celelalte drepturi prevăzute de actele normative pentru astfel de situaţii.
    (4) Patronii şi sindicatele vor încheia acorduri la nivel de unitate, în vederea păstrării locurilor de muncă ale salariaţilor disponibilizaţi temporar.
    ART. 72
    (1) Contractele individuale de muncă pot înceta în condiţiile prevăzute de lege, în unul din următoarele moduri:
    a) de drept,
    b) ca urmare a convenţiei părţilor, la data convenită de acestea,
    c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.
    (2) In cazurile în care unitatea este obligată, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de muncă, durata sa va fi de 20 de zile lucrătoare, iar în cazul funcţiilor de conducere de 30 de zile lucrătoare.
    (3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unităţii, pentru a-şi cauta un loc de muncă, fără ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de către patron.
    (4) În cazul în care unui salariat i se desface contractul de muncă fără a i se acorda preavizul prevăzut la alin. 2, acesta are dreptul la o indemnizaţie egala cu salariul aferent perioadei de preaviz de la data desfacerii contractului de muncă.
    ART. 73
    (1) Contractele individuale de muncă nu pot fi desfăcute din initiativa patronilor în cazurile în care prin lege sau prin contractele colective de muncă s-au prevăzut asemenea interdicţii.
    (2) Desfăşurarea activităţii sindicale conform legii nu poate constitui motiv pentru desfacerea contractului individual de muncă.
    ART. 74
    (1) La desfacerea contractelor individuale de muncă din motive neimputabile salariaţilor, unitatea le va acorda acestora o compensaţie reprezentând un salariu de baza lunar, în afară drepturilor cuvenite la zi.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai atunci când desfacerea contractelor de muncă a intervenit din următoarele motive:
    a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauza, ca urmare a reorganizării;
    b) unitatea se muta în alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
    c) persoana nu corespunde sub aspectul profesional postului în care a fost incadrata din motive neimputabile acesteia şi nu i s-a oferit trecerea într-o muncă corespunzătoare;
    d) în postul ocupat de persoana incadrata în muncă este reintegrat, pe baza hotărârii organelor competente, cel care a deţinut anterior acel post.
    ART. 75
    Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în forma scrisă, în limba romana, conform anexei la prezentul contract. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în forma scrisă revine angajatorului.
    ART. 76
    Angajatorii au obligaţia de a comunica în scris sindicatelor de la nivelul unităţilor măsurile de disponibilizare colectivă a personalului, în timp util, dar nu mai puţin de 60 de zile anterioare efectuării acesteia.
    ART. 77
    (1) La luarea măsurilor de desfacere colectivă a contractelor individuale de muncă pentru reducere de posturi vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale:
    a) competenta profesională;
    b) dacă măsura ar putea afecta doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se desface contractul de muncă al soţului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta sa se poată desface contractul individual de muncă al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
    c) măsura sa afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere;
    d) măsura sa afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, precum şi salariaţii, bărbaţi sau femei, care mai au cel mult 2 ani pana la pensionare la cererea lor;
    e) contractele individuale de muncă ale salariaţilor care cumulează funcţii în unităţi diferite, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul;
    f) contractele individuale de muncă ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare, la cererea unităţii sau a lor;
    g) contractele individuale de muncă ale salariaţilor care obţin venituri constante din poziţia de patron sau asociat la o societate comercială.
    (2) In cazul în care măsura desfacerii contractului individual de muncă ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul de muncă, prin care s-a obligat sa presteze o activitate într-o anumită perioada de timp, patronul nu-i va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrata pana la împlinirea termenului.
    ART. 78
    Sindicatele au dreptul sa verifice modul de aplicare a prevederilor art. 77 şi sa acţioneze pe orice cale legală sau convenţionala pentru a asigura respectarea lor. In cazul în care doua sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se face cu acordul sindicatelor.
    ART. 79
    (1) Unităţile care îşi extind sau îşi reiau activitatea într-o perioada de 12 luni de la luarea măsurilor de desfacere a contractului individual de muncă în condiţiile legii au obligaţia sa încunoştinţeze în scris despre aceasta organizaţiile sindicale şi sa facă publica măsura, prin presa. Patronii sunt obligaţi sa reangajeze salariaţii cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă în condiţiile de mai sus, care au pregătirea şi competenta necesare pentru ocuparea posturilor vacante şi care s-au prezentat în termen de 15 zile de la data apariţiei anunţului.
    (2) Nerespectarea prevederilor alin. 1 atrage răspunderea celor vinovaţi, conform legii.
    (3) Patronii au obligaţia de a păstra locurile de muncă ale salariaţilor pensionaţi pe caz de boala pe o perioada de maximum 6 luni. In aceasta perioada, patronii pot angaja personal cu contract individual de muncă pe durata determinata.

    CAP. VI
    Formarea profesională

    ART. 80
    (1) Prin termenul de "formare profesională" părţile înţeleg sa desemneze orice procedura prin care un salariat dobândeşte o calificare, o alta calificare, precum şi orice procedura prin care salariatul se specializează, obţinând un certificat sau o diploma care atesta aceste situaţii.
    (2) Formarea şi perfecţionarea profesională cuprind şi teme cu caracter patronal şi sindical din domeniul relaţiilor de muncă, convenite între sindicate şi patroni.
    (3) In cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de către acesta.
    (4) Salariaţii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.
    ART. 81
    (1) Patronatul elaborează anual planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatelor. Planul de formare profesională face parte integrantă din contractul colectiv de muncă aplicabil.
    (2) Salariaţii au dreptul sa fie informaţi cu privire la conţinutul planului de formare profesională.
    (3) Patronatul are obligaţia de asigura condiţiile necesare pentru ca salariaţii sa aibă acces periodic la formarea profesională.
    (4) Formarea profesională individualizata se stabileşte de către angajator împreună cu salariatul în cauza, ţinând cont de criteriile avute în vedere în cadrul planului anual de formare profesională, de condiţiile de desfăşurare a activităţii la locul de muncă.
    (5) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.
    (6) In cazul în care salariatul este cel care are initiativa participării la o forma de pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului împreună cu sindicatul şi va decide cu privire la cererea formulată de către salariat în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată, în cazul acceptării, angajatorul va decide cu privire la condiţiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta, în totalitate sau în parte, costul ocazionat de aceasta.

    CAP. VII
    Drepturi şi obligaţii ale părţilor

    ART. 82
    (1) Patronii şi sindicatele, ca parteneri sociali permanenţi, convin sa respecte pentru fiecare dintre ei şi pentru salariaţi în general, libertatea de opinie.
    (2) Patronii vor adopta o poziţie neutra şi impartiala fata de organizaţiile sindicale din societăţi.
    ART. 83
    (1) Patronii au obligaţia de a invita delegaţii aleşi ai organizaţiilor sindicale reprezentative sa participe în consiliile de administraţie la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv.
    (2) Hotărârile consiliului de administraţie sau ale altor organe asimilate acestora, privitoare la probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, vor fi comunicate în scris organizaţiilor sindicale, în termen de 48 de ore de la data desfăşurării şedinţei.
    (3) Reprezentanţilor sindicatelor le este interzis sa participe ca observator sau administrator la şedinţele mai multor consilii de administraţie din societăţi comerciale concurente, indiferent de natura capitalului.
    ART. 84
    Patronii se obliga sa asigure sindicatelor informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă sau, după caz, pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condiţiile legii, precum şi pe cele privind constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor de la locul de muncă, protecţia muncii şi utilităţilor sociale, asigurărilor şi protecţiei sociale.
    ART. 85
    Reprezentanţii sindicali participa ca observatori la concursurile de angajare şi ocupare de posturi organizate în cadrul unităţii.
    ART. 86
    (1) Membrii aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de salariaţi au dreptul la reducerea programului lunar cu 3-5 zile pentru activităţi sindicale.
    (2) Numărul de zile cumulate pe an şi numărul celor care pot beneficia de acestea se stabilesc prin contractul colectiv de muncă de la nivelul unităţii.
    ART. 87
    (1) Patronii vor asigura gratuit pentru activitatea sindicatelor spaţiul adecvat şi mobilierul necesar; prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea bazei materiale social-culturale de care dispune unitatea. Cheltuielile pentru activităţi în interesul ambelor părţi, stabilite de comun acord, vor fi suportate de către unitate.
    (2) Baza materială cu destinaţie cultural-sportiva, proprietate a patronilor ori proprietate a sindicatelor din unităţile respective, va putea fi folosită, fără plata, pentru acţiuni organizate de către sindicate sau patroni, în condiţiile prevăzute în contractele colective de muncă.
    ART. 88
    Patronii vor permite salariaţilor:
    a) sa urmeze cursurile de pregătire sindicala şi patronală cu durata de pana la 15 zile anual, cu scoatere din producţie;
    b) sa participe la întrunirile federaţiilor sindicale şi/sau patronale pe baza convocării făcute de acestea, cu scoatere din producţie. Cheltuielile se suporta de unităţi pentru un membru al sindicatului o data pe luna.
    ART. 89
    (1) Patronii vor stabili reţinerea pe statele de plata a cotizaţiei sindicale, în vederea operării deducerii din impozitul pe venit. Sumele reţinute vor fi virate lunar, concomitent cu celelalte obligaţii ce rezulta cu ocazia plăţii salariilor, astfel:
    - 75% în contul sindicatelor de la nivelul unităţii;
    - 25% în contul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentara.
    (2) Pentru Federaţia Sindicatelor Libere din Morărit şi Panificaţie cotizaţia se virează conform prevederilor statutului propriu.
    (3) Salariaţii sezonieri sau temporari vor putea semna declaraţia de adeziune la contractul colectiv de muncă şi vor achită cotizaţia sindicala, conform alin. (1), pe toată durata cat sunt angajaţi.
    ART. 90
    (1) In toate situaţiile de reorganizare sau, după caz, de transfer al dreptului de proprietate asupra acţiunilor, activelor şi părţilor sociale ale societăţii comerciale, drepturile şi obligaţiile existente se vor transmite noilor subiecte de drept, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Cumpărătorul, în calitate de acţionar al societăţii, se obliga sa preia drepturile şi obligaţiile existente în momentul transferului dreptului de proprietate cu privire la:
    a) contractul colectiv de muncă şi/sau alte acorduri sau înţelegeri existente între sindicatul şi patronatul societăţii;
    b) contractele individuale de muncă;
    c) dispoziţiile legale referitoare la condiţiile de muncă şi salarizare.
    ART. 91
    (1) In cazul restructurării, reorganizării, închiderii operaţionale, închiderii sau falimentarii societăţii comerciale, patronul este obligat sa respecte prevederile legale privind desfacerea contractelor individuale de muncă ca urmare a concedierilor colective.
    (2) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective vor beneficia din fondul de salarii de compensaţii băneşti individuale, în condiţiile şi în cuantumurile prevăzute în contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor, dar nu mai puţin de 6 (şase) salarii de baza brute de încadrare.
    ART. 92
    Patronii se angajează ca în contractele societăţilor cu participare străină, pentru activităţile pe teritoriul României, sa prevadă o clauza prin care se obliga sa respecte drepturile prevăzute în legislaţia muncii în vigoare şi în contractele colective de muncă la nivel de unităţi, precum şi convenţiile O.I.M. (Organizaţia Internaţionala a Muncii) ratificate de România.
    ART. 93
    Repartizarea spaţiilor de locuit, indiferent de natura lor, cu excepţia locuinţelor de serviciu, către salariaţii unităţilor se va face de către comisia paritara administraţie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi.
    ART. 94
    Salariaţii trimişi în delegaţie în ţara vor beneficia de următoarele drepturi:
    a) decontarea cheltuielilor de transport şi a costului cazării potrivit condiţiilor stabilite în contractele colective de muncă la nivelul unităţilor;
    b) diurna de deplasare negociata la nivel de unitate, dar nu mai mica decât nivelul stabilit prin hotărâre de guvern pentru instituţiile publice (bugetari);
    c) în cazurile în care nu se asigura cazarea, delegatul va primi o suma echivalenta cu valoarea diurnei.
    ART. 95
    Salariaţii detaşaţi beneficiază de drepturile de delegaţie prevăzute de articolul 94. In cazul în care detaşarea depăşeşte 30 de zile consecutiv, în locul diurnei zilnice se plăteşte o indemnizaţie egala cu 50% din salariul de baza zilnic net. Aceasta indemnizaţie se acorda proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntrerupta de 30 de zile.
    ART. 96
    Salariaţii detaşaţi îşi menţin drepturile pe care le-au avut la data detaşării, cu excepţia celor privind igiena şi protecţia muncii. Dacă la locurile de detaşare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda şi alte drepturi, persoanele detaşate beneficiază de acestea.
    ART. 97
    (1) În situaţia în care patronii încheie contracte cu partenerii străini, potrivit cărora salariaţii vor executa unele lucrări în străinătate, condiţiile de muncă şi salarizare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi se vor stabili prin negocieri colective, care se vor desfăşura în condiţiile prevăzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern.
    (2) Pentru buna desfăşurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispoziţia sindicatelor elementele referitoare la condiţiile de muncă în care urmează sa se execute lucrările contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
    ART. 98
    (1) Fondul social constituit la nivelul unităţii în limita unei cote de 1,5% aplicată asupra fondului de salarii realizat anual poate fi utilizat, conform legii pentru:
    a) funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea acestora, potrivit legii, şi anume: creşs, grădiniţe, dispensare, cabinete medicale;
    b) servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă pana la internarea într-o unitate sanitară;
    c) muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, precum şi şcolile pe care le au sub patronaj;
    d) suportarea parţială a costului biletelor de tratament sau de odihna pentru salariaţii proprii şi pentru membri de familie ai acestora, inclusiv a transportului;
    e) acordarea de ajutoare pentru înmormântare;
    f) acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale;
    g) pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile suportate în cazul unor boli grave sau incurabile;
    h) acţiuni specifice unor aniversari, sărbători religioase, zile dedicate copilului şi organizarea pomului de Crăciun;
    i) acoperirea parţială a cheltuielilor de transport pentru salariaţi de la şi la locul de muncă.
    (2) Utilizarea fondului social pentru destinaţiile prevăzute la alin. (1) se face de către patroni cu acordul sindicatelor.
    (3) Fondurile neutilizate într-un an se reportează în anul următor.
    ART. 99
    (1) Patronii vor suporta costul integral sau parţial (dar nu mai puţin de 50%) al biletelor de tratament şi odihna recuperatorie, procurate de la agenţii de turism pentru sindicate sau alţi agenţi comerciali cu preţuri comparabile, cu care Federaţia Sindicatelor din Industria Alimentara are relaţii contractuale, pentru membri de sindicat şi angajaţii care plătesc 0,3% şi membrii de familie ai acestora, inclusiv transportul dus-întors pe C.F.R., clasa a 2-a, auto sau cu mijloace auto proprii, în echivalentul costului biletului pe C.F.R., clasa a 2-a.
    (2) Contravaloarea biletelor acordate membrilor de sindicat trimişi în staţiuni ale sindicatelor pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitate, inclusiv costul transportului pe C.F.R., clasa a 2-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto în comun.
    (3) Beneficiarii de bilete de odihna şi tratament vor prezenta dovada utilizării acestora în scop personal.
    ART. 100
    Drepturile suplimentare ale salariaţilor, negociate la art. 28, 64 şi 65, care nu se regăsesc în prevederile Legii asigurărilor sociale, se suporta din fondul social al societăţii comerciale, constituit conform legii.
    ART. 101
    Obligaţiile salariaţilor
    Salariaţii se obliga:
    a) sa respecte prevederile regulamentului de ordine interioară (întocmit de patroni cu avizul sindicatelor);
    b) sa folosească cu eficienta timpul de lucru;
    c) sa realizeze la timp şi de buna calitate toate lucrările prevăzute în tehnologii, programe de fabricaţie şi fişa postului;
    d) sa folosească maşinile, utilajele şi instalaţiile conform instrucţiunilor de exploatare, în condiţii tehnice de siguranţa;
    e) sa respecte consumurile normate de materii prime, materiale, combustibili, energie şi normele de perisabilităţi etc., sa evite risipa şi s-o înlăture, sa elimine orice neglijenţa în păstrarea şi administrarea bunurilor societăţii;
    f) sa respecte normele de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru evitarea oricăror situaţii care ar pune în primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unor persoane, precum şi bunurile unităţii;
    g) sa nu lase fără supraveghere, în timpul programului de lucru, maşinile şi instalaţiile în funcţiune;
    h) sa nu părăsească locul de muncă pana la sosirea schimbului;
    i) sa nu introducă şi sa nu consume băuturi alcoolice în cadrul unităţii;
    j) sa nu sustragă bunuri de orice natura aparţinând unităţii sau colectivităţii;
    k) sa nu introducă la locul de muncă materiale inflamabile, explozibile sau toxice, dacă nu sunt prevăzute în mod expres în procesul de producţie;
    l) sa aibă o comportare corecta în relaţiile cu patronii şi sindicatele, sa nu perturbe programul de producţie sau relaţiile de serviciu şi sa respecte dispoziţiile şefilor direcţi în concordanta cu atribuţiile de serviciu;
    m) sa respecte normele igienico-sanitare;
    n) sa nu divulge informaţii confidenţiale privind pe angajator, de natura tehnica, economică, managerială, comercială la care au acces permanent sau în mod ocazional prin activitatea pe care o desfăşoară (obligaţia de confidenţialitate);
    o) sa participe obligatoriu la acţiunile de testare pe linie profesională, de protecţie a muncii şi P.S.I., de siguranţa a circulaţiei etc., stabilite de patroni;
    p) sa respecte regulile privind accesul în unitate al salariaţilor şi al persoanelor străine;
    r) pe întreaga durata a executării contractului individual de muncă, sa se abţină de la săvârşirea oricărui act sau fapta ce ar putea dăuna intereselor angajatorului, constând în prestarea de activităţi sau încadrarea la un alt angajator concurent (care are acelaşi obiect de activitate) ori desfăşoară pe cont propriu activităţi de natura a-l concura pe angajator (clauza de neconcurenta).
    ART. 102
    Obligaţiile patronilor
    Patronii se obliga:
    a) sa ia măsuri de retehnologizare şi reparare a utilajelor şi a instalaţiilor existente, astfel încât în spaţiile de lucru sa fie asigurate condiţiile normale de muncă, conform normelor de protecţie a muncii, în ordinea priorităţilor şi posibilităţilor financiare;
    b) în cazul distrugerii echipamentului de protecţie şi de lucru înainte de durata normală negociata, care s-a produs din motive neimputabile salariaţilor, se va proceda la înlocuirea lui, în baza unui act doveditor;
    c) salariul individual va fi stabilit în funcţie de calificare, de importanta şi complexitatea lucrărilor ce revin postului în care este încadrat, corespunzător competentei profesionale şi pregătirii, pe baza fisei postului cu atribuţiile de serviciu;
    d) la stabilirea salariului nu pot fi făcute discriminări pe criterii politice, etnice, confesionale, de vârsta, sex sau stare materială;
    e) la sesizarea scrisă a sindicatelor, patronii au obligaţia ca, în termen de 5 zile, sa analizeze împreună cu sindicatele cele sesizate şi sa clarifice problemele ridicate;
    f) regulamentele de ordine interioară se vor întocmi de către patroni cu consultarea sindicatelor, anual, pana la finele lunii ianuarie, şi se vor aproba independent de întocmirea şi aprobarea contractelor colective de muncă;
    g) sa achite contribuţiile proprii şi ale salariatului către fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor sociale speciale.
    ART. 103
    (1) Salariaţii din cadrul societăţilor comerciale cu contract individual de muncă pot primi o alocaţie individuală de hrana, acordată sub forma tichetelor de masa, suportată integral de unitate.
    (2) Valoarea nominală a unui tichet de masa este stabilită prin lege.
    ART. 104
    (1) Părţile convin sa facă eforturi în vederea menţinerii unui climat normal de muncă în societăţi, cu respectarea prevederilor legale, a contractelor colective de muncă, a regulamentului de ordine interioară, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor şi patronilor.
    (2) In situaţiile în care apar divergenţe în legătura cu negocierea, încheierea şi/sau executarea prevederilor contractelor colective la nivelul unităţilor, patronii şi sindicatele vor putea încerca soluţionarea acestora cu sprijinul organizaţiilor patronale şi al Federaţiei Sindicatelor din Industria Alimentara.
    (3) În situaţia declanşării unor conflicte, inclusiv a grevei, părţile sunt obligate sa respecte prevederile legale în vigoare. Pe durata acestora, părţile sunt obligate sa protejeze patrimoniul unităţii şi sa asigure funcţionarea neîntrerupta a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sănătatea oamenilor ori ar putea cauza pagube.
    (4) Cu privire la medierea conflictelor de muncă prevăzute de Legea nr. 168/1999, dacă părţile convin printr-un proces-verbal semnat sa înceapă medierea, în termen de 48 de ore fiecare parte va propune o lista de candidaţi din lista de mediatori numiţi de ministrul muncii şi solidarităţii sociale la nivelul judeţului unde are sediul unitatea în care s-a declanşat conflictul de interese.
    (5) În situaţia în care, după prima întâlnire, nu vor reuşi sa stabilească un mediator de comun acord, procedura de mediere încetează, trecandu-se la următoarea etapa prevăzută de lege.
    (6) În cazul în care s-a numit un mediator de comun acord, etapele medierii vor fi următoarele:
    a) părţile implicate sunt obligate ca în termen de 48 de ore de la numirea mediatorului sa pună la dispoziţia acestuia datele necesare; dacă mediatorul are nelămuriri, acesta poate cere părţilor, în maximum de 72 ore de la primirea actelor, relaţii scrise cu privire la revendicările formulate, la actele depuse sau întocmite în timpul concilierii, precum şi la rezultatele acestora;
    b) în maximum 8 zile de la numire mediatorul este obligat sa convoace ambele părţi implicate; părţile implicate vor avea un număr egal de reprezentanţi la mediere, de regula acelaşi număr ca şi la conciliere şi aceleaşi persoane, dacă este posibil;
    c) la fiecare întâlnire se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de mediatori şi de părţile aflate în conflict;
    d) medierea nu poate dura mai mult de 30 zile de la data la care mediatorul a fost numit şi a acceptat medierea; în caz contrar, medierea încetează şi se trece la următoarea etapa legală de soluţionare a conflictului.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 105
    Pentru realizarea unor activităţi comune în interesul unităţilor (conform anexei nr. 7), se constituie un fond administrat de părţile semnatare, prin contribuţia unităţilor din industria alimentara, cu suma de 10.000 lei de salariat, pe an. Plata se va face în contul nr. 66.76.72 al Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentara, deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Municipiului Bucureşti, care va vira 50% Federaţiei Sindicatelor din Industria Alimentara, mai puţin comisioanele bancare.
    ART. 106
    (1) În baza prevederilor art. 11, alin. (3), din Legea nr. 130/1996, republicată, privind contractul colectiv de muncă, unităţile economice vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare constituirii fondului destinat activităţilor în domeniul negocierii contractelor colective de muncă la toate nivelurile.
    (2) Fondul va fi constituit la o valoare rezultată din înmulţirea sumei de 12.000 lei/an/salariat cu numărul mediu de salariaţi.
    (3) Fondul constituit va fi repartizat astfel:
    a) 1/3 va rămâne la nivelul unităţii economice şi va fi utilizat pe baza unui program stabilit de comun acord între părţile contractante;
    b) 1/3 va fi virata de unităţile economice la Federaţia Patronală Romana din Industria Alimentara, semnatara a contractului colectiv de muncă unic la nivelul ramurii, în contul 66.76.72 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Municipiului Bucureşti.
    c) 1/3 va fi virata de unitate în contul colector "fond negociere contract colectiv de muncă la nivel naţional", deschis la Banca ABN - AMRO BANK ROMÂNIA - S.A. cu nr. 26.41.00.09.08.20, pentru negocierile colective la nivel naţional;
    d) din suma totală încasată la Federaţia Patronală Romana din Industria Alimentara 50% va fi virata la Federaţia Sindicatelor din Industria Alimentara, mai puţin comisioanele bancare.
    (4) Unităţile economice din industria alimentara care încheie contracte colective de muncă dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative la nivel de ramura vor constitui fondul destinat negocierilor colective, conform prevederilor de la alin. (1), (2), (3) şi vor vira sumele respective la Federaţia Patronală Romana din Industria Alimentara.
    ART. 107
    (1) Fondurile prevăzute la art. 105 şi 106 vor fi determinate prin înmulţirea sumelor pe salariat/an cu numărul de salariaţi existenţi la sfârşitul anului anterior. Unităţile economice vor comunica anual numărul de salariaţi Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentara, pana la data de 31 ianuarie al anului următor.
    (2) Federaţia Patronală Romana din Industria Alimentara va emite câte o factura anuala pe numele fiecărei unităţi din industria alimentara pentru contribuţiile prevăzute la art. 105 şi 106.
    (3) Sumele destinate constituirii fondurilor vor fi înregistrate în conturi distincte.
    (4) Unităţile economice vor vira sumele cuvenite Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentara restante pe anul anterior şi cele pe anul 2003 în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului contract de ramura.
    (5) Federaţia Patronală Romana din Industria Alimentara şi Federaţia Sindicatelor din Industria Alimentara vor gestiona şi utiliza fondurile constituite în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de acţiuni aprobate de organele proprii de conducere.
    ART. 108
    Patronul şi sindicatele vor susţine participarea asociaţiilor de salariaţi la privatizarea unităţilor în condiţiile dreptului de preferinţa prevăzut de lege.
    ART. 109
    Împuterniciţii organelor de conducere ale patronatelor, precum şi ai federaţiei sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea unei părţi, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă; patronii le vor asigura intrarea şi protecţia în unitate pe durata verificării, cu respectarea normativelor în vigoare.
    ART. 110
    Prezentul contract de ramura produce efecte începând cu data înregistrării lui de către una din părţi, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996, republicată.
    ART. 111
    Prezentul Contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a.

        PREŞEDINTELE PREŞEDINTELE
  FEDERAŢIEI PATRONALE ROMÂNE FEDERAŢIEI SINDICATELOR
    DIN INDUSTRIA ALIMENTARA, DIN INDUSTRIA ALIMENTARA,
         Constantin Arseni Daniel Neagoe

                   PREŞEDINTELE FEDERAŢIEI SINDICATELOR LIBERE
                          DIN MORĂRIT SI PANIFICAŢIE,
                                 Adrian Marin    ANEXA 1

                           Reprezentanţii
    patronilor participanţi la negocierea Contractului colectiv de muncă
    unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor
                            şi tutunului

 1. Constantin Arseni - preşedintele Federaţiei Patronale Române din
                               Industria Alimentara - Romalimenta (F.P.R.I.A.)
 2. Viaceslav Beliovschi - director executiv - F.P.R.I.A
    Romalimenta
 3. Florea Popescu - preşedinte - A.P.R.I.L.
 4. Mihai Visan - director executiv - A.R.C.
 5. Viorel Zichil - preşedinte - ULPROD
 6. Zoltan Magyary - preşedintele Patronatului Industriei
                               Berii din România
 7. Ioan Armenean - preşedintele Patronatului din
                               Industria Zahărului
 8. Mihai Simpetru - preşedinte - VINROM
 9. Aurel Popescu - preşedinte - ROMPAN
10. Livian Toropoc - preşedinte - ROMCONSERV
11. Mihaela Constantinescu - director general - GARANT
12. Emilia Tănăsescu - preşedinte - APID
13. Nicolae Dimulescu - preşedinte - ROMPESCARIA
14. Radu Morariu - preşedinte - ROMFERMENT    ANEXA 2

                     Reprezentanţii
 salariaţilor participanţi la negocierea Contractului colectiv de muncă
 unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului

       FEDERAŢIA NAŢIONALA A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARA

 1. Daniel Neagoe - preşedinte F.S.I.A.
 2. Dragoş Frumosu - prim-vicepreşedinte F.S.I.A.
 3. Sabin Rusu - secretar general F.S.I.A.
 4. Mihai Oceanu - vicepreşedinte F.S.I.A
    industria laptelui
 5. Adrian Oancea - vicepreşedinte F.S.I.A
    industria fermentative
 6. Vergina Toncea - industria berii
 7. Petre Harasciuc - industria cărnii
 8. Virgil Stanica - industria uleiului
 9. Nicolae Nistor - industria zahărului
10. Elena Marinescu - industria conservelor
11. Dumitru Blejan - industria vinului
12. Feraru Constantin - membru

        FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN MORĂRIT SI PANIFICAŢIE

 1. Adrian Marin - preşedinte F.S.L.M.P.
 2. Cenuse Ion - prim-vicepreşedinte
 3. Bratis Gheorghe - vicepreşedinte
 4. Burcus Viorel - vicepreşedinte
 5. Saftere Pandele - secretar general    ANEXA 3

FEDERAŢIA PATRONALA ROMANA FEDERAŢIA NAŢIONALA A SINDICATELOR
DIN INDUSTRIA ALIMENTARA DIN INDUSTRIA ALIMENTARA

                     FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE
                      DIN MORĂRIT SI PANIFICAŢIE


    DOVADA

    In temeiul art. 11, alin. 1, lit. c) şi al art. 13, alin. 2 din Legea nr. 130/1996, republicată, privind contractul colectiv de muncă, certificăm ca au fost îndeplinite cerinţele art. 11, alin. 3 din Legea nr. 130/1996, republicată, şi ale Contractului colectiv de muncă unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului pe anul 2003.
    Drept urmare, salariaţii din Societatea Comercială ..................... beneficiază la negocierea contractului colectiv de muncă unic la nivelul unităţii de prevederile Contractului colectiv de muncă unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului pe anul 2003.

   PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,
Constantin Arseni Daniel Neagoe

                       PREŞEDINTE,
                       Adrian Marin    ANEXA 4

           Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei
                      paritare la nivel de ramura

    1. Comisia paritara la nivel de ramura va fi compusă din toţi membrii comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă unic.
    2. Comisia se va întruni la cererea oricăruia dintre membrii săi, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la formularea cererii, şi va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezenta a 3/4 din numărul total al membrilor.
    3. Comisia va fi prezidata, prin rotaţie, de către un reprezentant al fiecărei părţi.
    4. Hotărârile adoptate potrivit pct. 2 au putere obligatorie pentru părţile contractante.
    5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de sindicate.


    ANEXA 5

    Situaţii în care se acorda zile libere plătite şi cuantumul acestora

1. căsătoria salariatului minimum 5 zile
2. naşterea unui copil minimum 5 zile
3. căsătoria unui copil minimum 2 zile
4. căsătoria fratelui, surorii minimum 1 zi
5. mutarea într-o alta locuinţa din aceeaşi localitate minimum 2 zile
6. decesul soţului, sotiei, copilului, părinţilor, minimum 3 zile
    socrilor, fraţilor, surorilor
7. decesul bunicilor, nepotilor minimum 1 zi
8. donatori de srnge după lege    ANEXA 6

      Locurile de muncă (grele, nocive, periculoase, penibile)
                  pentru care se acorda sporuri

    A. Condiţii generale pentru industria alimentara
    1. Condiţii grele
    a) personalul care lucrează în activitatea de încărcare/descărcare vagoane, nave, mijloace de transport auto;
    b) personalul care lucrează în activitatea de manipulare manuală de greutăţi de peste 25 kg.
    2. Condiţii nocive
    a) personalul care lucrează în centralele frigorifice;
    b) personalul care lucrează la compresoarele de aer şi bioxid de carbon (CO'), oxigen şi hidrogen;
    c) personalul care lucrează la centralele termice pe combustibili lichizi, solizi şi gazoşi;
    d) personalul care lucrează la staţiile de reparare, întreţinere şi încărcare acumulatori;
    e) personalul care executa analize fizico-chimice;
    f) personalul care lucrează în locuri de muncă cu umiditate mai mare decât limita admisă (cu excepţia subramurii conservelor);
    g) personalul care lucrează în locuri de muncă cu temperatura peste şi sub limita admisă;
    h) personalul care lucrează la multiplicare xerox, alte tipuri de copiatoare, computere cu monitor;
    i) personalul care lucrează în atelierele de vulcanizare;
    j) personalul care lucrează în silozurile de cereale, seminţe şi zahăr;
    k) personalul care lucrează în sudura electrica şi autogena;
    l) personalul care lucrează în activitatea de forja;
    m) personalul care lucrează în timpul iernii (decembrie-martie) în aer liber;
    n) personalul care lucrează la activitatea de preparari soluţii de curăţire (soda caustica, soda calcinata şi acizi);
    o) personalul care lucrează în activitatea de maşini (operator la maşinile de spălat, îmbuteliat, capsat), cu excepţia subramurilor industriei cărnii şi conservelor.
    3. Condiţii periculoase
    a) personalul care lucrează la recipienţi sub presiune, sub control ISCIR;
    b) personalul de întreţinere şi reparaţii instalaţii electrice de înalta şi joasa tensiune;
    c) personalul de paza.
    4. Condiţii penibile
    a) personalul care lucrează la instalaţiile de epurare ape reziduale (curăţire canal ape reziduale);
    b) personalul care lucrează în activitatea de curăţire grupuri sociale.
    B. Condiţii specifice industriei cărnii
    1. Condiţii nocive
    a) personalul care lucrează în activitatea de afumare, fierbere, sprituri, congelare;
    b) personalul care lucrează în secţiile de făina furajera;
    c) personalul care lucrează în activitatea de topire grăsimi;
    d) personalul care lucrează în laboratorul chimic de microbiologie şi trichinoscopie;
    e) personalul care lucrează în activitatea de colectări par, coarne, copite, matarie, subproduse;
    f) personalul care lucrează la prepararea mezelurilor şi la depozitul de saramurare;
    g) personalul care lucrează în activitatea de sacrificare, transare şi ambalare, igienizare.
    2. Condiţii penibile
    a) personalul care lucrează în activitatea de colectări deşeuri;
    b) personalul care lucrează în secţia de matarie-abator.
    C. Condiţii specifice industriei laptelui
    1. Condiţii nocive
    a) personalul care lucrează în secţiile de îmbuteliat ambalaje din sticla în regim semimecanizat;
    b) personalul care lucrează în depozitele de produse finite.
    D. Condiţii specifice industriei conservelor şi băuturilor răcoritoare
    1. Condiţii grele
    a) personalul care lucrează în activitatea de încărcat/descărcat cazane autoclave.
    2. Condiţii nocive
    a) personalul care lucrează în activitatea de confecţionare ambalaje metalice;
    b) personalul care lucrează în activitatea de oparire, sterilizare şi vacuumare conserve;
    c) personalul care lucrează la prepararea pulpelor de fructe cu bioxid de sulf.
    E. Condiţii specifice industriei uleiului
    1. Condiţii nocive
    a) personalul care lucrează în secţiile de decojire;
    b) personalul care lucrează în silozurile de seminţe;
    c) personalul care lucrează în secţiile de îmbuteliere ulei;
    d) personalul care lucrează în secţiile de scindare a acizilor graşi.
    2. Condiţii periculoase
    a) personalul care lucrează la extracţia continua şi discontinua;
    b) personalul care lucrează la instalaţiile de separaţie lichide prin centrifugare (neutralizare);
    c) personalul care lucrează la instalaţiile de îmbuteliat oxigen.
    F. Condiţii specifice industriei zahărului şi produselor zaharoase
    1. Condiţii grele
    a) personalul care lucrează la cuptoarele de var în activitatea de zidire, concasare piatra şi curăţire în evaporatie;
    b) personalul care lucrează în gospodăriile de sfecla şi gospodăriile de var.
    2. Condiţii nocive
    a) personalul care lucrează la prepararea laptelui de var, la decalcifierea, purificarea, spălarea sfeclei şi presarea borhotului;
    b) personalul care lucrează în sectorul de prelucrare a zahărului brut;
    c) personalul care lucrează în sectorul de rafinare a zahărului;
    d) personalul care lucrează la rafinării zahăr şi cu pulbere de adaos.
    3. Condiţii periculoase
    a) personalul care lucrează în sistemul de centrifugare a zahărului.
    G. Condiţii specifice industriei berii
    1. Condiţii grele
    a) personalul care lucrează în activitatea de încărcare-descărcare vagoane, casa maşinii din sectorul malt;
    b) personalul care lucrează în activitatea de manipulare manuală de greutăţi de peste 25 kg de la depozitul produs finit;
    c) personalul de la îmbuteliere bere la KEG.
    2. Condiţii periculoase
    a) personalul de întreţinere şi reparaţii instalaţii electrice de înalta şi joasa tensiune.
    3. Condiţii nocive
    a) personalul care lucrează la centralele frigorifice;
    b) personalul care lucrează la compresoarele de aer;
    c) personalul care lucrează la centralele termice;
    d) personalul care lucrează în activitatea de masinist (operator, masinist, spălat, îmbuteliat, capsulat) de la secţia îmbuteliere şi tras bere la butoi;
    e) personalul care lucrează în activitatea de manipulare cereale (casa maşinii, înmuiere, germinare, uscător şi corpul morii din fierbere);
    f) personalul care lucrează la fermentare primara, fermentare secundară, filtrare bere, tanc inox;
    g) personalul care lucrează în filtrare şi fierbere;
    h) personalul care lucrează în activitatea de măcinare de la fabricare malt;
    i) personalul care lucrează la casieria unităţii, multiplicare xerox, alte tipuri de copiatoare, computere cu monitor;
    j) personalul care executa analize fizico-chimice, personalul de la CTC - laborator.
    H. Condiţii specifice vinificarii
    1. Condiţii nocive
    a) personalul care lucrează în depozitele de băuturi alcoolice de peste 24 grade;
    b) personalul care lucrează în activitatea de distilare;
    c) personalul care lucrează în activitatea de degorjare vin spumant;
    d) personalul care se ocupa de îngrijirea tulpinilor de drojdie specializate pentru fermentare vin spumant;
    e) personalul autorizat care executa deferizarea vinurilor.
    I. Condiţii specifice industriei berii, spirtului, amidonului, glucozei şi drojdiei
    1. Condiţii grele
    a) personalul de la depozitele de produse finite.
    2. Condiţii periculoase:
    a) personalul care lucrează în activitatea de măcinat blod.
    3. Condiţii nocive
    a) personalul care lucrează în activitatea de preparare băuturi spirtoase;
    b) personalul care lucrează în activitatea de descărcat acid sulfuric;
    c) personalul care lucrează în activitatea de manipulat cereale;
    d) personalul care lucrează în activitatea de fermentare, distilare, rafinare la secţiile de spirt;
    e) personalul care lucrează în depozitele de alcool;
    f) personalul care lucrează în activitatea de preparare săruri la secţiile de drojdie;
    g) personalul care lucrează în depozitele de drojdie;
    h) personalul care lucrează la prepararea melasei pentru secţiile de drojdie;
    i) personalul care lucrează la generaţia a V-a în secţiile de drojdie;
    j) personalul care lucrează la liniile de fabricat capsule tip coroana pentru bere şi băuturi;
    k) personalul care lucrează la prepararea masei "plutex";
    l) personalul care lucrează în secţiile de îmbuteliere bioxid de carbon (CO').
    J. Condiţii specifice pisciculturii şi industrializării peştelui
    1. Condiţii grele
    a) personalul care lucrează în activitatea de încărcare-descărcare (docheri).
    2. Condiţii nocive
    a) personalul care lucrează în activitatea de pescuit marin, oceanic şi intern, precum şi în piscicultura;
    b) personalul care lucrează în atelierele de ambalaje metalice;
    c) personalul care lucrează la fabrica de făina de peste, la colectare şi evacuare deşeuri;
    d) personalul care lucrează în secţiile de fabricaţie conserve şi semiconserve de peste (în activitatea de afumare, pasteurizare, sterilizare, sarare şi marinare).
    K. Condiţii specifice pentru morărit-panificaţie
    1. Condiţii grele
    a) sitari, ambalatori produse morărit, panificaţie la preluarea din cuptor, framantatori, cocatori de la cuptoarele tip DAMPF, de cărămida şi de pământ, preparatori paste şi biscuiţi.
    2. Condiţii periculoase
    a) personalul care asigura curăţirea celulelor din silozuri.
    3. Condiţii nocive
    a) personalul care asigura cernerea fainii, cocatorii de la cuptoare mecanice, personalul din activitatea de demontare, decapare, degresare, personalul din activitatea de decorticare a orezului, grâului, morari, valtari, grisari, sitari, ciurari.
    L. Condiţii specifice transporturilor din industria alimentara
    1. Condiţii nocive
    a) transportul produselor şi substanţelor toxice, precum şi al plantelor care conţin substanţe toxice;
    b) transportul produselor petroliere şi al adezivilor;
    c) transportul materialelor nocive.
    2. Condiţii periculoase
    a) transportul substanţelor periculoase cu regim special de transport.

    NOTĂ:
    - Sporurile se acordă pentru un program complet de muncă de 170 ore proporţional cu timpul lucrat în aceste condiţii.
    - Prin personal în sensul prezentei anexe se înţelege: muncitori necalificaţi, muncitori calificaţi, maiştri, tehnicieni, subingineri, ingineri etc.


    ANEXA 7

                     ACŢIUNI
     ale Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentara
     şi ale Federaţiei Sindicatelor din Industria Alimentara

    1. Întâlniri periodice în cadrul activităţilor şi relaţiilor in/sau dintre organizaţiile sindicale şi patronale.
    2. Acţiuni comune pentru dezbaterea şi aplicarea hotărârilor Guvernului în concordanta cu interesele subramurilor.
    3. Promovarea unor proiecte de acte normative specifice activităţii subramurilor.
    4. Stabilirea de măsuri comune pentru strategia dezvoltării subramurilor şi a privatizării societăţilor comerciale.
    5. Organizarea concursurilor profesionale şi de protecţie a muncii pe subramuri şi la nivelul ramurii.
    6. Organizarea zilei lucrătorului din industria alimentara.
    7. Participarea la activităţile Comisiei constitutive de dialog social de la nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi la activităţile altor structuri tripartite şi de dialog social.


    ANEXA 8

                  Lista unităţilor
    întocmită în temeiul prevederilor Legii nr. 130/1996, republicată

Industria cărnii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Societatea comercială Judeţul
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. AGRO COMPANY Hunedoara
 2. AGROPAN Vâlcea
 3. ALGEROCO Maramureş, Baia Mare
 4. INDCARF Argeş
 5. ARDEALUL Covasna
 6. ARIS INDUSTRIE Bucureşti
 7. BIAS-TIM Caras-Severin
 8. CARMECO Constanta
 9. BING-BANG Iaşi
10. CARNIPROD Tulcea
11. MARACARN Maramureş
12. CAROLI Bucureşti
13. CETINA Maramureş, Baia Mare
14. INCAF Prahova
15. SALSI SINAIA Prahova
16. CONTESS PRODIMPEX Dâmboviţa - Conteşti
17. DEALUL MARE Sibiu - Sighişoara
18. DERA ROMÂNIA Bucureşti
19. TABCO CAMPOFRIO Tulcea
20. ELIT Alba - Cugir
21. ANTREFRIG-RAFAELLO Bucureşti
22. DIAVIST PRODUCT Prahova
23. DORALIMENT Brăila
24. FRIGORIFER CRAIOVA Dolj
25. PRELUCRAREA CĂRNII
     SPLAI Bucureşti
26. ENZYMES/DERIVATES Neamţ
27. FRADOM MIXT Argeş
28. GEMINI NATROMCOM Bucureşti
29. IFANTIS Ilfov-Otopeni
30. ALDIS Călăraşi
31. JUPITER IMPEX Alba Iulia
32. L/O ROMÂNIA Ilfov - Tunari
33. LORIALBA Hunedoara
34. C+C Caras-Severin - Reşita
35. LUCA Braşov
36. CICALEX Teleorman
37. MAESTRO INDUSTRIES Cluj
38. CRIŞ-TIM Bucureşti
39. DIANA Vâlcea
40. DISCOVERY Cluj
41. DUMECO ROMÂNIA Braşov
42. DORALIMENT Brăila
43. MEDEUS/CO Bucureşti
44. MONTANĂ POPA Alba Iulia - Blaj
45. MTC ROMÂNIA Cluj-Napoca
46. GOURMET PROD. Ilfov
     TUNARI
47. HELMY COMPANY Sibiu
48. INTEGRA IMPORT- Bucureşti
     EXPORT
49. ION MOS Bucureşti
50. NATEX Cluj
51. LATINA PLASTICS Bucureşti
52. PRINCIPAL CONSTRUCT Prahova
53. OVERSEAS 2000 Bucureşti
54. P.I.C. ROMÂNIA Bucureşti
55. PICANT M.P. Cluj
56. PRIMACOM Mureş
57. PRODAS HOLDING Bucureşti
58. PROTEIN Bucureşti
     TECHNOLOGIES
59. RENINTER Timişoara
60. ROWA INTERNAŢIONAL Ialomiţa-Urziceni
61. TOP RISH FOOD Galaţi
62. UNICARM Satu Mare
63. SPAR Olt
64. VERA RAPAN Suceava
65. TITAN COMPANY Brăila
66. UNIVERSAL YALAU Sălaj
67. VERO DAF Ilfov - Voluntari
68. PRODALIMENT Bihor
69. SINCAR Brăila
70. CICAS Călăraşi
71. CARPIMEZ Cluj
72. FRIAL Constanta
73. ABATOR TECUCI Galaţi
74. TAMAZ FRIGORIFER Iaşi
75. SILVACARMEX Sălaj
     Şimleul Silvaniei
76. SCANDIA Sibiu
77. VASCAR Vaslui
78. C.I.B. Brrlad Vaslui
79. CARVIL Vâlcea
80. COMSUIN Feteşti Ialomiţa
81. ANGST Ro Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Industria laptelui

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Societatea comercială Judeţul
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. ALMA ROM Neamţ
     ENGINEERING
 2. LACTAG Argeş
 3. PROLABAC Bacău
 4. IND. LAPTELUI Bistriţa
 5. PRODLACTA Braşov
 6. BRAILCAT Brăila
 7. BELCAR BELA DETA Timiş
 8. BIOEF DOSTAD Sibiu - Sebeş
 9. BOMILACT Harghita - Madarasi
10. NAPOLACT Cluj
11. IND. LAPTELUI Constanta
12. IND. LAPTELUI Dâmboviţa
13. LACTIDO Dolj
14. GALACTA Galaţi
15. COVALACT Covasna
16. DANONA PDPA Bucureşti
17. DRAAL Bucureşti
18. HITECH COMPUTERS Maramureş
19. IND. LAPTELUI Mureş
20. OLTINA Olt
21. HOCHLAND ROMÂNIA Mureş
22. VITOORO Prahova
23. SOMESANA Satu Mare
24. EUROLACT Maramureş
25. BUCOVINA Suceava
26. DORNA, VATRA DORNEI Suceava
27. ILVAS Vaslui
28. MIORITA Bucureşti
29. I.L. HARGHITA Harghita
30. LACTIS Harghita
31. LUCIS Buzău
32. TURDALACT Cluj
33. LACTES Bacău
34. PRODLACTA Tecuci Galaţi
35. MULTILACT Maramureş
36. NUTRILACT Gorj
37. LACTIS Iaşi
38. DIRECT LINE INOX Cluj
39. SIBIANA Sibiu
40. RARAUL Suceava
41. UNTIM Timişoara
42. MILKCOM Covasna
43. PAULACT Harghita
44. PRIMULACT Harghita
45. LACTA Giurgiu
46. GORDON PROD Harghita
47. LACTATE Harghita
48. ROUA BUCERDEA Alba
49. HARCO Sibiu
50. MAMY S LACTATE Sibiu
     MOLKEREI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Industria zahărului şi a produselor zaharoase

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Societatea comercială Judeţul
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. ZAHĂR Arad
 2. ZAHĂR Sascut Bacău
 3. ŞIRETUL Bucecea Botoşani
 4. ZAHĂR Buzău
 5. ZAHĂR Bod Braşov
 6. ZAHĂRUL Calafat Dolj
 7. ZAHĂR Lieşti Galaţi
 8. BETA Ţăndărei Ialomiţa
 9. ZAHĂR CRISTAL Răcari Dâmboviţa
10. NECTAR Paşcani Iaşi
11. ZAHĂR ORADEA Bihor
12. ZAHĂR Luduş Mureş
13. ZAMUR Tg. Mureş Mureş
14. DANIBIANA - F.Z.R. Neamţ
     Roman
15. ROMANA Neamţ
     PROD - S.R.L., Roman
16. ZAHĂR Corabia Olt
17. ZAHĂR Carei Satu Mare
18. ZAHĂR Timişoara Timiş
19. ZAHĂR Călăraşi
20. ZAHĂR Călăraşi
21. ZAHĂR Olteniţa Călăraşi
22. KANDIA Timişoara
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Industria berii

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Societatea comercială Judeţul
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. EDELBERG Gorj
 2. BERE MALT Bistriţa
 3. S.C. AURORA Braşov
 4. S.C. BRAU UNION Bucureşti
     ROMÂNIA - S.A.
 5. COMPANIA Bucureşti
     DE DISTRIBUŢIE
     NAŢIONALA
 6. COMPANIA DE BERE Cluj
     ROMÂNIA - S.A.
 7. S.C. ARDEALUL - S.A. Alba
 8. S.C. NAŢIONAL BERE Iaşi
     HOLDING
 9. S.C. ALBRAU - S.A. Bacău
10. BERE AZUGA Prahova
11. BERE Satu Mare
12. BERMAS Suceava
13. ROBEMA Roşiori Teleorman
14. ALUTUS Vâlcea
15. TREI STEJARI Sibiu
16. ZIMCA PIATRA NEAMŢ Neamţ
17. S.C. ASBBER Iaşi
18. S.C. ATAL - S.R.L. Giurgiu
19. S.C. BERE Mureş
     MUREŞ - S.A.
20. INTERBREW EFES Prahova
     BREWERY
21. FULGER BRAGADIRU Ilfov
22. S.C. BERE SPIRT, Mehedinţi
     Turnu Severin
23. S.C. COZLA Neamţ
     PRODUCŢIE - S.R.L.
24. S.C. GENERIS Prahova
     PROD IMPEX - S.R.L.
25. S.C. ROMSIZ - S.A. Braşov
26. S.C. STICON - S.A. Neamţ
27. S.C. VEGA 93 Galaţi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Industria produselor fermentative

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Societatea comercială Judeţul
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. GLUBEDEX Brăila
  2. SPIRT AMIDON Ozun Covasna
  3. SPIRT Ghidigeni Galaţi
  4. A.G.F.D. Ţăndărei Ialomiţa
  5. SEINEANA Maramureş
  6. ALCOZIM Teleorman
  7. S.A.B. Rădăuţi Suceava
  8. SPIRT GHERLA Cluj
  9. SPIRT TÂRGOVIŞTE Dâmboviţa
 10. ALCOOL INT Brăila
 11. A & P'DRINKS Bucureşti
      Production
 12. ALFINCOOL Iaşi
 13. ALKON Internaţional Prahova
      Plesca
 14. APEVIN Tg. Mureş Mureş
 15. APOLLO Bucecea Botoşani
 16. CASA RUSU Baia Mare Maramureş
 17. CERBUL COM PROD Ialomiţa
      Dobroiesti
 18. DUMALEX Bucureşti
 19. ECO Sf. Gheorghe Covasna
 20. ENZIMES DERIVATES Bacău
 21. FARES Orăştie Hunedoara
 22. ILEXIM Bistriţa
 23. INDAGRARA Arad
 24. LED PREST SERV COM Bucureşti
 25. LEDA'S EXIM Bucureşti
 26. GABI COM Bistriţa
 27. LICHIOR Malnaş Covasna
 28. MAREX Brăila
 29. MIKA QUATRO Crmpina Prahova
 30. MYT DAN IMPEX Constanta
 31. PRISMA PROD Bistriţa
 32. PRODAL '94 Bucureşti
 33. PRODAL IMPEX Tulcea
 34. RO-VINALCO Dolj
 35. SALVARAS GROUP Iaşi
 36. SPIRT ORADEA Bihor
 37. SPIRT SÂNSIMION Harghita
 38. ALCOOL PROD. Cluj
 39. ALCOPROD SERVICE Constanta
 40. APOLLO Botoşani
 41. BIOSIN Dolj
 42. COMSERVICE GAMA Bucureşti
 43. DIONISOS Galaţi
 44. DISTILERIA ALBA IULIA Alba
 45. DUMCON Vâlcea
 46. EMMA STAR Botoşani
 47. EUROAVIPO Bucureşti
 48. EUROL INDUSTRIES 97 Argeş
 49. EUROPEAN DRINKS Oradea
 50. EXPOMARKET DORALY Bucureşti
 51. FARES Hunedoara
 52. GEO ALCO Vâlcea
 53. GEO DRINKS Vâlcea
 54. GRĂDIŞTEA Brăila
 55. INSTERALCOOZ Maramureş
 56. IPCOINT Sibiu
 57. IPSCAIA Bucureşti
 58. JUNIOR IMPEX Orăştie
 59. KARIO PROD Ialomiţa
 60. KONDRATOV Bihor
 61. M.B.H. STAR Suceava
 62. MADEZIT Harghita
 63. MIHOC PRIMA Neamţ
 64. NIC PROD TRANS 97 Bucureşti
 65. NIC TRANS Bucureşti
 66. ORTAMA Bihor
 67. PEERFECT Timiş
      RENAISSANCE
 68. PETROCONSULT Prahova
 69. PRODAL Tulcea
 70. PRODALCO MAT Gurahonţ - Arad
 71. PROGRESIV Ialomiţa
 72. RAMIRA Vaslui
 73. REAL EUROPROD Argeş
 74. REGATO DRINKS Bucureşti
 75. REGUN ALCOM Mureş
 76. RIENI DRINKS Bihor
 77. ROM PAULO Bucureşti
 78. SANDY COM PROD Bucureşti
 79. SCANDIC DISTILERIES Bihor
 80. SEAGRAM ROMÂNIA Bucureşti
 81. SELENA Botoşani
 82. SIGNUS ROMÂNIA Bucureşti
      DISTRIBUTION
 83. SKENDEREBEG Bucureşti
 84. SPED PRODUCŢIE Bucureşti
 85. SPINOLLETTI Vâlcea
      PRODCONSERV
 86. SUPREM Vâlcea
 87. SUPREM Sibiu
 88. TEXMOD Vâlcea
 89. THETA Neamţ
 90. TRANSILVANIA Bihor
      GENERAL IMP. EXP.
 91. UTO VALCO Bucureşti
 92. VELIERO Timiş
 93. VIIDISAMP Vaslui
 94. ZORBA Tulcea
 95. ALEXANDRION Prahova
 96. ARIANA & Co Suceava
 97. BON COMPANY Bucureşti
 98. CISTERNA PROD Braşov
 99. CLASS IMPEX Botoşani
100. CONER DRINKS Galaţi
101. DAIANA IMPEX Bucureşti
102. DO & DO Ilfov
103. DRINK COSSIL Buzău
104. EXPLANDA PROD Dâmboviţa
105. FARES DRINKS Hunedoara
106. FICROM IMPEX Giurgiu
107. INDAGRA Olt
108. INTERAMERICAN Maramureş
      TRADING
109. LCD PROD Tulcea
110. LEIHI COM Bihor
111. MONDOTRANS Ialomiţa
112. ORELIUS Sibiu
113. PREMIER CG IMPEX Ilfov
114. PROINVEST 2000 Buzău
115. REGENT Dolj
116. RESTAURANT FLORI Bucureşti
117. SALIX Bistriţa
118. VIKING Vaslui
119. VOLIROM Vaslui
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Industria vinului

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Societatea comercială Judeţul
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. VINALCOOL Alba
  2. VINALCOOL Argeş
  3. VINALCOOL Bacău
  4. VINALCOOL Bihor
  5. VINALCOOL Bistriţa
  6. BACHUS Buzău
  7. PRODVINALCO Cluj
  8. CHINDIA Dâmboviţa
  9. VINALCOOL Hunedoara
 10. VINALCOOL Ialomiţa
 11. VINIA Iaşi
 12. VINALCOOL Olt
 13. VINARIA Sibiu
 14. VINALCOOL Roşiori Teleorman
 15. GRUP REGENT - S.R.L. Dolj
 16. VINCON Vrancea
 17. VIE-VIN Constanta
 18. IND. VINULUI Galaţi
 19. VINALCOOL Arad
 20. VINALCOOL Botoşani
 21. VINALCOOL Braşov
 22. VINALCOOL Brăila
 23. VINALCOOL Caras-Severin
 24. VINALCOOL Covasna
 25. VINIFICAŢIE SI BĂUTURI Galaţi
 26. VINIFICAŢIE SI BĂUTURI Harghita
 27. DECEBAL Mehedinţi
 28. ALCOMUR Mureş
 29. REBEL PROD Satu Mare
 30. VINALCOOL SILVANA Sălaj
 31. ŞAMPANIE Şimleul Silvaniei Sălaj
 32. VINALCOOL Suceava
 33. VINALCOOL Timiş
 34. VINIFICAŢIE SI BĂUTURI Tulcea
 35. VASCOVIN Vaslui
 36. EXEGTT DRINKS Bihor
 37. ZAREA Bucureşti
 38. ALCOOL PROD CO S.R.L. Cluj
 39. EXTENSIV Dolj
 40. VERITAS Vrancea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Industria conservelor

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Societatea comercială Judeţul
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. S.C. LAURUL - S.A. Bihor
  2. S.C. NATURAL
      CONSERV - S.R.L. Arad
  3. DAPHNES Olteniţa Călăraşi
  4. ROMCONS Dej Cluj
  5. MUNCA Ovidiu Constanta
  6. MARCONS Maramureş
  7. CONSERVE Mureş
  8. DALLCO Tulcea
  9. PEKTIROM - S.R.L.,
      Dej Cluj
 10. CONSERVE Buftea Ilfov
 11. MIB PRODCOM - S.R.L. Cluj
 12. HORTICONS Feteşti Ialomiţa
  1. FRULEX Cluj
  2. IPA Dâmboviţa
  3. FOFO
      INTERNAŢIONAL - S.R.L. Gorj
  4. BUSINESS S.R.L. Bucureşti
  5. LEGUME
      FRUCTE - S.A. Răducăneni
  6. INDUSTRIAL CONSERV
      Calafat Dolj
  7. CONTEC Tecuci Galaţi
  8. TAMI 2 - S.A. Ilfov
  9. HATEGANA Hunedoara
 10. FRUCTUS Româneşti Olt
 11. CONSERVE
      Vălenii de Munte Prahova
 12. CONSUC Suceava
 13. CONSERV TURRIS Teleorman
 14. CONSERV FRUCT - S.R.L. Baltacesti
 15. CICO Bucureşti
 16. INCON - S.R.L. Suceava
 17. EFFEDUE - S.R.L. Tulcea
 18. FRALVIL - S.A. Vâlcea
 19. SIBCO FRUCT - S.R.L. Bucureşti
 20. SC WITTENBERGBER - S.R.L. Arad
 21. SCIPOMAR Maramureş
 22. SUCMEROM Mureş
 23. S.C. CARABOST Satu Mare
 24. WINCROMANIA - S.R.L. Vaslui
 25. LEMARPOL PLMJP - S.R.L. Vrancea
 26. PARMALAC ROMÂNIA Bucureşti
 27. A & P DRINKS PRODUCTION Bucureşti
 28. EUROFRUCT - S.R.L. Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Industria uleiului

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Societatea comercială Judeţul
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. AGRICOVER Buzău
  2. ARGUS Constanta
  3. OLPO Podari Dolj
  4. PRUTUL Galaţi
  5. ULTEX Ţăndărei Ialomiţa
  6. ULCOM Slobozia Ialomiţa
  7. ALISA TRADE Bucureşti
  8. ARDEALUL Carei Satu Mare
  9. SOLARIS Bucureşti
 10. ROŞIORI Teleorman
 11. EXPUR Ialomiţa
 12. MANDRA Brrlad Vaslui
 13. ULVAS Vaslui
 14. MACRO Argeş
 15. UNIREA Iaşi
 16. INTEROIL Bihor
 17. MUNTENIA Bucureşti
 18. MACRO Piteşti Argeş
 19. INTER OIL Bihor
 20. CONTINENTAL PRODUCT Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Industria peştelui

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Societatea comercială Judeţul
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. ACVARES Iaşi
  2. SITNA Botoşani
  3. VERMATTA Brăila
  4. PISCICOLĂ Călăraşi
  5. PISCICOLĂ Cluj
  6. PISCICOLĂ Giurgiu
  7. PISCICOLĂ
      Zau de Câmpie Mureş
  8. DANUBIUS Zimnicea Teleorman
  9. ANGHILA Brăila
 10. CYPRINUS Vaslui
 11. CYPRINUS Nădlac Arad
 12. COMPIVA Galaţi
 13. DELTA PLUS - Sebeş Alba
 14. GRIG IMPEX Galaţi
 15. ESOX Bacău
 16. IALPESCO Ialomiţa
 17. FIN PESTE Iaşi
 18. DOI M Dâmboviţa
 19. PESCOM ANDREX Iaşi
 20. PESCARIS Iaşi
 21. PESCOM Vaslui
 22. PISCICOLĂ Iaşi
 23. PESCOMIR Arad
 24. PISCICOLĂ Arad
 25. PESTOM Constanta
 26. PRODCOM PESCARIA - S.R.L. Călăraşi
 27. PISCICOLĂ DUNĂRENI Dolj
 28. PISCICOLĂ Bistriţa
 29. PISCICOLĂ Fălticeni Suceava
 30. PISCICOLĂ Isaccea Tulcea
 31. PISCICOLĂ Murghiol Tulcea
 32. PISCICOLĂ Neamţ
 33. PISCICOLĂ Prahova
 34. PISCICOLĂ Sibiu
 35. PISCICOLĂ Tulcea
 36. PISCICULTORUL Dâmboviţa
 37. PROACVA Bihor
 38. PRODCOM Luciu Buzău
 39. SAN-BUN Teleorman
 40. VAST ACVA Călăraşi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Industria dulciurilor

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Societatea comercială Judeţul
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. ADY-COMP - S.R.L. Buzău
  2. ALKA Co - S.R.L. Bucureşti
  3. BEGA PAM - S.A. Timiş
  4. BON SWEET BON - S.R.L. Covasna
  5. C.I.T S.R.L. Bucureşti
  6. CHIMICA DAILY Bucureşti
  7. EUROPEAN FOOD - S.A. Bihor
  8. EXCELENT - S.A. Bucureşti
  9. FELEACUL - S.A. Cluj
 10. FIRENZE COM - S.R.L. Prahova
 11. HEIDI Chocolats Swise - S.A. Ilfov
 12. JOE IBC Timiş
 13. KANDIA - S.A. Timiş
 14. KRAFT FOOD Braşov
      ROMÂNIA - S.A.
 15. MODARE & WITT Bucureşti
 16. ONIX INTERNAŢIONAL
      Comimpex - S.R.L. Bucureşti
 17. PANDA DESERT - S.R.L. Ilfov
 18. PERFETTI VAN MELLE
      ROMÂNIA Cluj
 19. ROMANA PROD - S.R.L. Neamţ
 20. RO-STAR - S.A. Ilfov
 21. STAR FOODS - S.A. Ilfov
 22. SULTAN PRODEXIM - S.R.L. Constanta
 23. TRANSILVA - S.R.L. Bucureşti
 24. VICTORIA - S.A. Sibiu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Industria de morărit şi panificaţie

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Societatea comercială Judeţul
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. S.C. ALBAPAM - S.A. Alba
  2. S.C. ARMOPAN - S.A. Arad
     S.C. ARGPAN - S.A.
  3. S.C. MUSCELPAN - S.A. Argeş
     S.C. SPICUL ARGEŞ - S.A.
     S.C. PAMBAC - S.A.*)
  4. S.C. PANIMON-ONEŞTI - S.A. Bacău
  5. S.C. COSTDUL Bihor
      AGROPROD - S.R.L.
  6. S.C. MOLDOPAN - S.A. Botoşani
  7. S.C. AMP TORNEA - S.R.L. Brăila
     S.C. ARLENA PROD - S.R.L.
     S.C. DEMOPAN - S.A.
     S.C. MINI SELECT - S.R.L.
  8. S.C. NUTRICOD - S.A. Braşov
     S.C. POSTAVARUL - S.A.
  9. S.C. AGROEXPORT SILOZ Bucureşti
      PORT CONSTANTA
     S.C. BĂNEASA - S.A.
     S.C. BRITANNIA - S.A.
     S.C. FARINAS - S.A.
     S.C. GRÂUL - S.A.
     S.C. LUJERUL - S.A.*)
     S.C. METROPOL CO - S.R.L.
     S.C. PLEVNEI - S.A.*)
     S.C. ROMFAINA - S.A.
     S.C. SPICUL - S.A.*)
     S.C. TITAN - S.A.
     S.C. ZIMMERCAM
      TRADING - S.A.
 10. S.C. SPICUL BUZĂU - S.A. Buzău
     S.C. FALBAC
      INDUSTRIA LOCALĂ - S.A.
 11. S.C. DUNĂREA - S.A. Călăraşi
     S.C. MOARA PROD - S.R.L.
     S.C. PRODPAN - S.A.
 12. S.C. MOARA BOCSA - S.A. Caras-Severin
     S.C. MOPAR - S.A.
 13. S.C. MOARA-BACIU - S.A. Cluj
     S.C. SOMPAN - S.A.
     S.C. TURDAPAN - S.A.*)
 14. S.C. BALBO - S.R.L. Constanta
     S.C. DOBROGEA - S.A.*)
     S.C. YENI KAPADOKIA - S.A.
 15. S.C. COMPAN - S.A. Dâmboviţa
 16. S.C. AGRICOLĂ BĂILEŞTI Dolj
     S.C. PAN GROUP
     S.C. MIMITEL - S.R.L.
 17. S.C. GALMOPAN - S.A.*) Galaţi
     S.C. SCAI TRADING IMPEX
 18. S.C. PANEM - S.A. Giurgiu
 19. S.C. GORJPAN - S.A. Gorj
 20. S.C. HARMOPAN - S.A.*) Harghita
 21. S.C. CETATE-DEVA - S.A. Hunedoara
 22. S.C. AGROSTEJARUL - S.R.L. Ialomiţa
     S.C. MORĂRIT-PANIFICAŢIE
     S.C. MORARITUL - S.A.
     S.C. C & DPRODIMPEX - S.R.L.
 23. S.C. COMPAN - S.A. Iaşi
     S.C. PANGRAN - S.A.
 24. S.C. BUCIUMANA Maramureş
      MARAMUREŞ - S.R.L.
     S.C. GRÂU MARAPAN - S.A.
     S.C. MORĂRIT-PANIFICAŢIE - S.A.
 25. S.C. AURORA - S.A. Mehedinţi
     S.C. ROCLIP PROD SERV
     S.C. MILENIUM - S.R.L.
 26. S.C. MOPAN - S.A.*) Mureş
 27. S.C. MORĂRIT-PANIFICAŢIE - S.A. Neamţ
     S.C. TEHNO PAN - S.R.L.
 28. S.C. ALUTA - S.A.*) Olt
     S.C. AFILIU TRANS - S.R.L.
     S.C. CHYVIDA PRODEXIM - S.R.L.
 29. S.C. EXTRAPAN - S.A. Prahova
     S.C. GAVCO - S.R.L.
     S.C. IATAN COMPANY
 30. S.C. PRODPAN - S.A. Sălaj
 31. S.C. MOBIPAN - S.A. Satu-Mare
     S.C. DOBRUN - S.A.**)
     S.C. MOARA CIBIN - S.A.
 32. S.C. PANALIM - S.A. Sibiu
     S.C. PANMED - S.A.
     S.C. VENI TRADING - S.R.L.
 33. S.C. BRANCENI Teleorman
     S.C. DAEGO PROD - S.R.L.
     S.C. FAVIOL - S.A.
     S.C. FARINA - S.A.
     S.C. ÎNFRĂŢIREA PROD COM - S.R.L.
     S.C. MOPAN - S.A.
     S.C. MORILE VLAŞCA - S.R.L.
     S.C. RALEX IMPEX
     S.C. SPICUL - S.A.
 34. S.C. MOARA MARIA Timiş
     S.C. VITAL & HEYL - S.A.
 35. S.C. DELTAPAN - S.A. Tulcea
 36. S.C. VEL PITAR - S.A. Vâlcea
     S.C. DANYCOL LORENT - S.R.L.
 37. S.C. IRIS - S.A. Vaslui
     S.C. TUBEROZA - S.R.L.
 38. S.C. AGROMORIPAN BIANCA Vrancea
     S.C. MOPANPROD - S.A.
     S.C. MORIPAN ALEX
     S.C. NIS PROD - S.R.L.
 39. S.C. ALBAPAM - S.A. Alba
 40. S.C. ARMOPAN - S.A. Arad
     S.C. ARGPAN - S.A.
 41. S.C. MUSCELPAN - S.A. Argeş
     S.C. SPICUL ARGEŞ - S.A.
     S.C. PAMBAC - S.A.*)
 42. S.C. PANIMON-ONEŞTI - S.A. Bacău
     S.C. PANON PRODUCT - S.A.
 43. S.C. COSTDUL AGROPROD - S.R.L. Bihor
 45. S.C. MOLDOPAN - S.A. Botoşani
     S.C. SPICUL 2 - S.R.L.
 46. S.C. AMP TORNEA - S.R.L. Brăila
     S.C. ARLENA PROD - S.R.L.
     S.C. DEMOPAN - S.A.
     S.C. MINI SELECT - S.R.L.
 47. S.C. NUTRICOD - S.A. Braşov
     S.C. POSTAVARUL - S.A.
 48. S.C. ANA PAN Bucureşti
     S.C. BĂNEASA - S.A.
     S.C. BERCENI - S.A.
     S.C. GRÂUL - S.A.
     S.C. LIBERTATEA - S.A.
     S.C. LUJERUL - S.A.*)
     S.C. METROPOL CO - S.R.L.
     S.C. PACOMP - S.A.
     S.C. PAJURA - S.A.
     S.C. PLEVNEI - S.A.*)
     S.C. ROMATA TRADING DISTRIBUTION - S.R.L.
     S.C. SPICUL - S.A.*)
     S.C. TITAN - S.A.
     S.C. ZIMMERCAM TRADING - S.A.
 49. S.C. DANULESCU ALIMATEX - S.R.L. Buzău
     S.C. GINAR PROD PANIF - S.R.L.
     S.C. SPICUL BUZĂU - S.A.
      INDUSTRIA LOCALĂ - S.A.
 50. S.C. DUNĂREA - S.A. Călăraşi
     S.C. PRODPAN - S.A.
 51. S.C. MOPAR - S.A. Caras-Severin
 52. S.C. MOARA-BACIU - S.A. Cluj
     S.C. SOMPAN - S.A.
     S.C. TURDAPAN - S.A.*)
 53. S.C. BALBO - S.R.L. Constanta
     S.C. DOBROGEA - S.A.*)
     S.C. YENI KAPADOKIA - S.A.
 54. S.C. ALIMENTARA - S.A. Dâmboviţa
     S.C. COMPAN - S.A.
     S.C. CREON IMPEX - S.R.L.
     S.C. FINIMPEX - S.R.L.
 55. S.C. AGRICOLĂ BĂILEŞTI PAN GROUP Dolj
 56. S.C. GALMOPAN - S.A.*) Galaţi
     S.C. MILORD IMPEX - S.R.L.
 57. S.C. PANEM - S.A. Giurgiu
 58. S.C. GORIPAN - S.A. Gorj
 59. S.C. HARMOPAN - S.A.*) Harghita
 60. S.C. CETATE-DEVA - S.A. Hunedoara
     S.C. BELVEDERE - S.A.
 61. S.C. COMPAN - S.A. Iaşi
     S.C. PANGRAN - S.A.
 62. S.C. BUCIUMANA Maramureş
      MARAMUREŞ - S.R.L.
 63. S.C. AURORA - S.A. Mehedinţi
     S.C. ROCLIP PROD SERV
 64. S.C. MOPAN - S.A.*) Mureş
 65. S.C. MORĂRIT- Neamţ
      PANIFICAŢIE - S.A.
     S.C. TEHNO PAN - S.R.L.
 66. S.C. ALUTA - S.A.*) Olt
     S.C. AGRO SEMCU - S.R.L.
 67. S.C. EXTRAPAN - S.A.*)
     S.C. FULLCIP TRADE Prahova
     S.C. LIDO GARBEA - S.N.C.
 68. S.C. PRODPAN - S.A. Sălaj
 69. S.C. MOBIPAN - S.A. Satu Mare
 70. S.C. DOBRUN - S.A.*) Sibiu
     S.C. PANMED - S.A.
     S.C. PANCIS - S.R.L.
     S.C. REDAL - S.R.L.
 71. S.C. BRANCENI Teleorman
     S.C. CSID IMPEX - S.R.L.
     S.C. DAEGO PROD - S.R.L.
     S.C. GERMINO - S.A.
     S.C. MOPAN - S.A.
     S.C. MORILE VLAŞCA - S.R.L.
     S.C. SPICUL - S.A.
 72. S.C. ARDELEANU ADRIAN Timiş
     S.C. VITAL & HEYL - S.A.
 73. S.C. DELTAPAN - S.A. Tulcea
 74. S.C. BOROMIR IND - S.R.L. Vâlcea
     S.C. VEL PITAR - S.A.
 75. S.C. DANYCOL Vaslui
      LORENT - S.R.L.
     S.C. FABRICA DE PÂINE
      ZEPPELIN
     S.C. IRIS - S.A.
     S.C. TUBEROZA - S.R.L.
 76. S.C. MOPANPROD - S.A. Vrancea
 77. S.C. SPICUL ARGEŞ - S.A. Argeş
 78. S.C. MOLDOPAN - S.A. Botoşani
 79. S.C. DEMOPAN - S.A. Brăila
 80. S.C. BERCENI - S.A. Bucureşti
     S.C. SPICUL - S.A.*)
     S.C. RO-STAR - S.A.
 81. S.C. SPICUL BUZĂU - S.A. Buzău
 82. S.C. PRODPAN - S.A. Călăraşi
 83. S.C. SOMPAN - S.A. Cluj
 84. S.C. DOBROGEA - S.A**) Constanta
 85. S.C. COMPAN - S.A. Dâmboviţa
 86. S.C. PAN GROUP Dolj
 87. S.C. GALMOPAN - S.A.*) Galaţi
 88. S.C. PANGRAN - S.A. Iaşi
 89. S.C. AURORA - S.A. Mehedinţi
 90. S.C. MOPAN - S.A.*) Mureş
 91. S.C. ALUTA - S.A.*) Olt
 92. S.C. EXTRAPAN - S.A. Prahova
 93. S.C. MOPAN - S.A. Suceava
 94. S.C. EXTRASIB Sibiu
 95. S.C. GERMINO - S.A. Teleorman
     S.C. SPICUL - S.A.
     S.C. MOPAN - S.A.
 96. S.C. IRIS - S.A. Vaslui
 97. S.C. SPICUL ARGEŞ - S.A. Argeş
 98. S.C. MOLDOPAN - S.A. Botoşani
 99. S.C. DEMOPAN - S.A. Brăila
100. S.C. BERCENI - S.A. Bucureşti
     S.C. SPICUL - S.A.*)
     S.C. RO-STAR - S.A.
101. S.C. SPICUL BUZĂU - S.A. Buzău
102. S.C. PRODPAN - S.A. Călăraşi
103. S.C. SOMPAN - S.A. Cluj
104. S.C. DOBROGEA - S.A.*) Constanta
105. S.C. COMPAN - S.A. Dâmboviţa
106. S.C. PAN GROUP Dolj
107. S.C. GALMOPAN - S.A.*) Galaţi
108. S.C. PANGRAN - S.A. Iaşi
109. S.C. AURORA - S.A. Mehedinţi
110. S.C. MOPAN - S.A.*) Mureş
111. S.C. ALUTA - S.A.*) Olt
112. S.C. EXTRAPAN - S.A. Prahova
113. S.C. MOPAN - S.A. Suceava
114. S.C. EXTRASIB Sibiu
115. S.C. GERMINO - S.A. Teleorman
     S.C. SPICUL - S.A.
     S.C. MOPAN - S.A.
116. S.C. IRIS - S.A. Vaslui
117. S.C. ALBAPAM - S.A. Alba
118. S.C. ARMOPAN - S.A. Arad
119. S.C. SPICUL ARGEŞ - S.A. Argeş
120. S.C. PAMBAC - S.A.*) Bacău
121. S.C. POSTAVARUL - S.A. Braşov
122. S.C. BĂNEASA - S.A. Bucureşti
     S.C. SPICUL - S.A.*)
123. S.C. SOMPAN - S.A. Cluj
124. S.C. DOBROGEA - S.A.*) Constanta
125. S.C. PAN GROUP Dolj
126. S.C. GALMOPAN - S.A.*) Galaţi
127. S.C. GORJPAN - S.A. Gorj
128. S.C. HARMOPAN - S.A.*) Harghita
129. S.C. PANGRAN - S.A. Iaşi
     S.C. PROPAST - S.R.L.
130. S.C. DORU ANDRA MARIES - S.N.C. Maramureş
131. S.C. AURORA - S.A. Mehedinţi
132. S.C. MOPAN - S.A.*) Mureş
133. S.C. ALUTA - S.A.*) Olt
134. S.C. EXTRAPAN - S.A.*) Prahova
135. S.C. PRODPAN - S.A. Sălaj
136. S.C. DOBRUN - S.A.*) Sibiu
     S.C. EXTRA-SIB - S.A.
     S.C. PANMED - S.A.
137. S.C. GERMINO - S.A. Teleorman
138. S.C. IRIS - S.A. Vaslui
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      Societăţi conexe Import utilaj
                                        S.C. Helco - S.R.L., Dolj
      Producţie ingrediente S.C. Unicomp - S.R.L., Bucureşti
S.C. Rotan - S.A., Brăila S.C. Rompan Proiect Service - S.A.,
                                                Bucureşti
S.C. Pambac - S.A., Bacău*) S.C. Utilaj Rom-Ital - S.R.L., Cisnădie
S.C. Dobrogea - S.A., Constanta*) S.C. Promo-Pack - S.R.L., Bucureşti
S.C. Rompak - S.R.L., Iaşi S.C. Esmach România - S.R.L., Bucureşti
S.C. Romata Trading S.C. Emto Investments - S.R.L., Bucureşti
     Distribution - S.R.L., Bucureşti
S.C. Puratos Prod - S.R.L., Bucureşti S.C. Cast Comex - S.R.L., Bucureşti

     Import ingrediente Proiectare

S.C. Panon Product, Bacău S.C. Tehnopam - S.A., Bucureşti
S.C. Zeelandia - S.R.L. S.C. Panproiect - S.A., Bucureşti
S.C. Esarom România - S.R.L., Sibiu S.C. Dimconsult - S.R.L., Bucureşti
S.C. Eurocas - S.R.L., Lugoj
S.C. Romata Trading Distribution - S.R.L.,
     Bucureşti Consultanţa
S.C. Lesaffre România, Bucureşti S.C. Rompan Proiect Service - S.A.,
                                            Bucureşti
S.C. Puratos Prod - S.R.L., Bucureşti
S.C. Overseas Distribution - S.R.L., Bucureşti Decorticare cereale
S.C. Denofa Foods România, Bucureşti S.C. Demopan - S.A., Brăila
S.C. Rompan Proiect Service - S.A., Bucureşti

                                                          Ambalaje
       Producţie utilaj
                                             S.C. Barleta - S.R.L., Bacău
S.C. Tehnopam - S.A., Bucureşti S.C. Cortex Ltd - S.R.L., Constanta    ANEXA 9

                 CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 încheiat şi înregistrat cu nr. ......... în registrul general
 de evidenta a salariaţilor*)
──────────
    *) Pana la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la Inspectoratul teritorial de muncă, cu menţionarea pe contract a acestui număr.
──────────

    A. Părţile contractului
    Angajatorul - persoana juridică/fizica ................., cu sediul în ................, înregistrată la Registrul comerţului/autorităţile Administraţiei publice din ............... cu nr. ..........., cod fiscal ............., telefon ................., reprezentată legal prin ............., în calitate de .......................................................... .
    şi
    Salariatul/salariata - domnul/doamna .............., domiciliat/domiciliată în localitatea ......................, str. ............, nr. ........... judeţul ................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ..........., nr. .........., elibert/eliberata de ..............., la data de ....................., CNP ................, permis de muncă seria .........., nr. ......., din data de .................., am încheiat prezentul contract individual de muncă, în următoarele condiţii, asupra cărora am convenit:

    B. Obiectul contractului: ........................

    C. Durata contractului:
    a) nedeterminată, salariatul/salariata ............. urmând sa înceapă activitatea la data de ................;
    b) determinata, de .......... luni, pe perioada cuprinsă între data de .................. şi data de .................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.

    D. Locul de muncă
    1. Activitatea se desfăşoară la ........................
    2. In lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel:
    .............................................................................

    E. Felul muncii
    Funcţia/meseria ............... conform Clasificării ocupaţiilor din România.

    F. Atribuţiile postului
    Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexa la contractul individual de muncă*).

    G. Condiţii de muncă:
    1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.
    2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

    H. Durata muncii:
    1. O norma întreaga, durata timpului de lucru fiind de .................... ore/zi, .................... ore/saptamana.
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ............. (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
    2. O fracţiune de norma de .................... ore/zi (cel puţin 2 ore/zi) .................... ore/saptamana.
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .............. (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forta majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihna este de .................... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (norma întreaga, fracţiune de norma).
    De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de .................... .

    J. Salariul
    1. Salariul de baza lunar brut: .................... lei.
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri ....................;
    b) indemnizaţii ....................;
    c) alte adaosuri .................... .
    3. Orele suplimentare prestate în afară programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează, ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform Contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
    4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt .................... .

    K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:
    a) echipament individual de protecţie;
    b) echipament individual de lucru;
    c) materiale ingienico-sanitare;
    d) alimentaţie de protecţie;
    e) alte drepturi şi obligaţii privind şi securitatea în muncă: ............ .

    L. Alte cauze:
    a) perioada de proba este de ....................;
    b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .................... zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
    c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de .................... zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
    d) în cazul în care salariatul urmează sa-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
    e) alte clauze.

    M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:
    1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
    b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
    c) dreptul la concediu de odihna anual;
    d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
    e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
    f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.
    2. Salariatului ii revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce ii revin conform fisei postului;
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligaţia de fidelitate fata de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
    d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
    e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) sa dea dispoziţii, cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
    b) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) sa constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi sa aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
    4. Angajatorului ii revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
    b) sa asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
    c) sa informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
    e) sa asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

    N. Dispoziţii finale
    Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat cu nr. ............./........... la Direcţia Generală de Munca şi Solidaritate Socială a judeţului/municipiului .................... /Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
    Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele în legătura cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanta judecătorească competenta material şi teritorial, potrivit legii.

     Angajator, Salariat,
...................... ......................
   Reprezentant legal,
......................


    Pe data de ............ prezentul contract încetează, în temeiul art. ......... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

 Angajator,
 .....................


                                   --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016