Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA din 20 octombrie 2008  la nivel de ramura sanitara pe perioada 2008-2010    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA din 20 octombrie 2008 la nivel de ramura sanitara pe perioada 2008-2010

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V, nr. 16 din 20 octombrie 2008
În temeiul <>Legii nr. 130/1996 , republicatã, între:

1. Ministerul Sãnãtãţii Publice, în calitate de autoritate naţionalã în domeniul sãnãtãţii;
Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, în calitate de cumpãrãtor de servicii medicale, va asigura plata furnizorilor de servicii medicale conform prevederilor contractuale.
Patronatele reprezentate de:
- Uniunea Naţionalã a Patronatului Român;
- Uniunea Generalã a Industriaşilor din România;
- Confederaţia Naţionalã a Patronatului Român;
- Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România;
- Uniunea Generalã a Industriaşilor din România 1903.
2. Salariaţii, reprezentaţi, potrivit prevederilor <>art. 2 din Legea nr. 54/2003 privind sindicatele, art. 14 lit. b), art. 17 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a), <>art. 19 din Legea nr. 130/1996 , republicatã, privind contractul colectiv de muncã, de:
- Federaţia SANITAS din România, împuternicitã de Confederaţia Naţionalã a Sindicatelor Libere din România "Frãţia";
- Federaţia Naţionalã a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic şi Administrativ din Unitãţile Sanitare şi Balneare;
- Federaţia Naţionalã Ambulanţa, împuternicitã de Confederaţia Blocul Naţional Sindical;
- Federaţia Sindicatelor Libere din Unitãţile Sanitare din România, împuternicitã de Confederaţia Naţionalã Sindicalã "Meridian";
- Centrala Naţionalã Sindicalã din Sãnãtate şi Asistenţã Socialã C.N.S. SAN.ASIST., împuternicitã de Confederaţia Naţionalã a Sindicatelor CARTEL ALFA,

a intervenit urmãtorul contract colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Pãrţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã, se obligã sã respecte prevederile acestuia.
(2) La încheierea contractului colectiv de muncã s-a avut în vedere legislaţia în vigoare şi contractul colectiv de muncã la nivel naţional.
(3) Prezentul contract colectiv de muncã reprezintã izvor de drept.
(4) În sensul prezentului contract, termenul patron desemneazã pe cel care angajeazã, denumit în continuare angajator:
- Ministerul Sãnãtãţii Publice, organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi autoritate centralã în domeniul asistenţei de sãnãtate publicã, conform atribuţiilor sale stabilite prin legislaţia în vigoare;
- autoritãţile de sãnãtate publicã, reprezentate prin directorul executiv;
- unitãţile sanitare reprezentate prin manager;
- alte instituţii care angajeazã personal medico-sanitar;
- cabinetele de practicã individualã, reprezentate prin titularul cabinetului.
(5) În sensul prezentului contract, termenul de unitate desemneazã:
- autoritãţile de sãnãtate publicã;
- institute şi centre medicale;
- spitale;
- centre de diagnostic şi tratament;
- servicii de ambulanţã;
- alte instituţii care angajeazã personal medico-sanitar;
- cabinete de practicã individualã.
(6) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical şi libertatea de opinie a fiecãrui salariat, în conformitate cu legislaţia internã şi în concordanţã cu convenţiile internaţionale pe care România le-a ratificat.
ART. 2
Prevederile prezentului contract colectiv de muncã se aplicã şi produc efecte în toate unitãţile sanitare, indiferent de forma de organizare, de provenienţa capitalului, de modul de finanţare şi de caracterul activitãţii.
ART. 3
(1) În cazul în care se negociazã contracte colective de muncã la nivel de unitãţi cu personalitate juridicã, la cerere, în concordanţã cu conţinutul anexei nr. 1 la prezentul contract, organizaţiile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã au obligaţia de a anunţa reprezentanţii patronatului, care sunt organizaţiile sindicale împuternicite în acest sens.
(2) Prezentul contract colectiv de muncã are ca scop, în principal, stabilirea drepturilor minime garantate salariaţilor şi a obligaţiilor corelative cu privire la:
- încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncã;
- mãsurile de sãnãtate şi securitate în muncã;
- salarizarea şi alte drepturi salariale;
- timpul de muncã şi timpul de odihnã;
- alte mãsuri de protecţie socialã a salariaţilor membri ai organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã şi acordarea de facilitãţi acestora;
- formarea şi perfecţionarea profesionalã;
- drepturile organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã;
- obligaţiile salariaţilor.
ART. 4
(1) Orice cerere de modificare a prezentului contract colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã va face obiectul unei noi negocieri.
(2) Cererea se comunicã în scris celorlalte pãrţi şi va cuprinde obiectul modificãrilor.
(3) Cererile de modificare vor fi depuse la sediul Ministerului Sãnãtãţii Publice, care va transmite cererea cãtre ceilalţi semnatari ai prezentului contract colectiv de muncã.
(4) Negocierile cu privire la modificare vor putea începe dupã cel mult 15 zile lucrãtoare de la data comunicãrii, dar nu mai devreme de 48 de ore de la data solicitãrii acestei modificãri.
(5) Dupã depunerea cererii de modificare şi pe toatã perioada negocierilor, angajatorul se obligã sã nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de muncã pentru motive ce nu sunt imputabile salariaţilor.
ART. 5
Modificãrile aduse contractului colectiv de muncã produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrãrii lor la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
ART. 6
Suspendarea şi/sau încetarea contractului colectiv de muncã au loc în condiţiile legii.
ART. 7
(1) Aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncã se face potrivit prevederilor legale în vigoare, iar interpretarea conţinutului contractului colectiv de muncã se realizeazã prin consens.
(2) Dacã nu se realizeazã consensul, pãrţile se pot adresa instanţelor judecãtoreşti.
ART. 8
Pãrţile recunosc şi aplicã principiile fundamentale ale dreptului muncii, drepturile şi obligaţiile pãrţilor fiind fundamentate prin prezentul contract colectiv de muncã.
ART. 9
(1) Contractele colective de muncã la nivel de unitãţi, instituţii sanitare, precum şi contractele individuale de muncã nu vor putea prevedea drepturi sub limitele prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã.
(2) În contractele colective de muncã încheiate la nivel de unitate de cãtre sindicate în numele salariaţilor, pãrţile contractante vor conveni, printr-o clauzã expresã, ca salariaţii asupra cãrora se întind efectele contractului colectiv de muncã negociat, alţii decât membrii de sindicat, sã plãteascã o contribuţie pentru desfãşurarea negocierilor colective, care sã nu fie mai micã de 0,6% din salariu, dar care sã nu depãşeascã valoarea contribuţiei sindicale. Aceastã contribuţie urmeazã a forma un fond separat utilizat exclusiv pentru pregãtirea şi desfãşurarea negocierilor colective. Modul de administrare a fondului colectat se va stabili prin negociere între angajator şi sindicatele reprezentative din unitate.
(3) Prevederile prezentului contract colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã sunt minime şi obligatorii pentru angajatori.
ART. 10
Angajatorul este obligat sã asigure afişarea contractului colectiv de muncã şi a oricãror altor comunicãri, la locurile convenite cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi patronale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, astfel încât salariaţii sã ia cunoştinţã de conţinutul sãu.
ART. 11
(1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilã a litigiilor intervenite cu ocazia aplicãrii prevederilor prezentului contract colectiv de muncã, se va constitui comisia paritarã la nivel de ramurã sanitarã.
(2) Componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiei se stabilesc conform anexei nr. 2.
(3) Angajatorul şi sindicatele din unitãţile afiliate la organizaţiile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã sunt obligaţi sã se consulte şi sã se informeze reciproc în toate situaţiile referitoare la relaţiile de muncã.
(4) Consultarea şi informarea se vor desfãşura organizat în cadrul comisiilor paritare constituite la toate nivelurile.
ART. 12
(1) Declanşarea procedurii prevãzute la art. 10 nu constituie un impediment pentru sesizarea instanţei de judecatã de cãtre persoana fizicã care se considerã prejudiciatã.
(2) Adoptarea unei hotãrâri de cãtre comisia de monitorizare împiedicã sesizarea instanţei de judecatã, iar dacã sesizarea a avut loc, judecata înceteazã prin nelucrare.
ART. 13
(1) Reprezentanţii angajatorului şi cei ai organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, la sesizarea uneia dintre pãrţi, vor analiza la nivel de unitate modul în care sunt respectate drepturile şi obligaţiile salariaţilor.
(2) În cazul constatãrii unor încãlcãri ale legii şi ale prevederilor contractului colectiv de muncã, vor fi sesizate autoritãţile de sãnãtate publicã, Ministerul Sãnãtãţii Publice, dupã caz, în vederea soluţionãrii.
ART. 14
(1) Drepturile salariaţilor prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã nu pot sã reprezinte cauza reducerii altor drepturi recunoscute anterior, prin negocieri sau reglementãri legale.
(2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncã, intervin reglementãri legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.
ART. 15
(1) Pãrţile se obligã, sub sancţiunea nulitãţii absolute, ca în perioada de executare a prezentului contract colectiv de muncã sã nu promoveze şi sã nu susţinã acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncã, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate, potrivit legii.
(2) Pãrţile garanteazã respectarea prevederilor <>Legii nr. 54/2003 şi ale prezentului contract colectrv de muncã în cazul în care se iniţiazã acte normative ce privesc relaţiile de muncã.
ART. 16
(1) Ministerul Sãnãtãţii Publice va transmite câte un exemplar al prezentului contract colectiv de muncã autoritãţilor de sãnãtate publicã, înstitutiilor din subordine şi celor aflate în coordonare.
(2) Autoritãţile de sãnãtate publicã sunt obligate sã achiziţioneze câte un exemplar al prezentului contract colectiv de muncã tuturor unitãţilor de la nivelul judeţului.
ART. 17
(1) Prezentul contract colectiv de muncã se încheie pe o perioadã de 2 ani de la data înregistrãrii lui la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
(2) La cererea uneia dintre pãrtile semnatare, în cazul apariţiei unor modificãri legislative, pãrţile vor proceda la renegocierea unor clauze, dupã caz.
(3) La cererea uneia dintre pãrţile semnatare, în cazul apariţiei unor drepturi şi obligaţii suplimentare ale salariaţilor, prezentul contract colectiv de muncã va fi pus în concordanţã cu modificãrile survenite în contractul colectiv de muncã la nivel naţional.
(4) Pânã la finalizarea procedurilor prevãzute la alin. (3) din prezentul articol sunt aplicabile de drept prevederile legislaţiei în vigoare şi ale contractului colectiv de muncã la nivel naţional.
(5) Cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, pãrţile vor conveni asupra prelungirii sau negocierii contractului colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã potrivit prevederilor legale.
(6) Prezentul contract colectiv de muncã va fi adaptat corespunzãtor în cazul modificãrii prevederilor legale referitoare la organizarea şi funcţionarea sindicatelor şi patronatelor reprezentative.
(7) Orice clauzã care presupune acordarea de drepturi bãneşti va fi negociatã de pãrţile semnatare ale prezentului contract, în vederea modificãrii şi evidenţierii corespunzãtoare a bugetului destinat organizãrii şi funcţionãrii sistemului sanitar.

CAP. 2
I. Încheierea contractului individual de muncã

ART. 18
(1) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor sunt prevãzute în contractul individual de muncã, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2) Normativele de personal se elaboreazã la nivel de ramurã sanitarã cu acordul organizaţiilor sindicate semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 19
(1) Încheierea contractului individual de muncã se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor constituţionale ale salariatului şi potrivit prevederilor contractelor colective de muncã încheiate la nivel naţional, la nivel de ramurã sanitarã şi la nivel de unitate, dupã caz.
(2) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fãrã discriminãri directe sau indirecte, bazate pe criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenţã naţionalã, rasã, culoare, etnie, religie, opţiune politicã, origine socialã, handicap, situaţie sau responsabilitate familialã, apartenenţã ori activitate sindicalã sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlãturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitãrii drepturilor decurgând din contractele colective de muncã. În acest sens, din comisiile de angajare şi susţinere a concursurilor va face parte, în calitate de observator, cel puţin un reprezentant al sindicatului reprezentativ din unitate.
(3) Criteriile de examinare se stabilesc, potrivit legii, de cãtre angajator cu avizul organizaţiei profesionale corespunzãtoare funcţiilor ce urmeazã a fi ocupate în urma examenului.
(4) Angajatorul se obligã sã comunice salariaţilor şi reprezentanţilor sindicatelor din unitatea respectivã, afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor, cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea scoaterii lor la concurs, la toate nivelurile de organizare a reţelei sanitare, cu excepţia cazurilor de forţã majorã definite prin lege.
(5) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacã un salariat şi o persoanã din afara unitãţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(6) În cazul apariţiei unor posturi vacante, salariaţii au dreptul sã solicite conducerii unitãţii redistribuirea lor pe aceste posturi, în concordanţã cu interesele unitãţii, cu cele proprii şi în condiţiile legii.
ART. 20
(1) Contractul individual de muncã este contractul în temeiul cãruia o persoanã fizicã, denumitã salariat, se obligã sã presteze muncã pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoanã fizicã sau juridicã, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
(2) Clauzele contractului individual de muncã nu pot conţine, sub sancţiunea nulitãţii absolute, prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative şi prin prezentul contract colectiv de muncã.
(3) Contractul individual de muncã se încheie pe duratã nedeterminatã. Prin excepţie, contractul individual de muncã se poate încheia şi pe duratã determinatã. În ambele cazuri salariatul va fi asistat de liderul sindicatului din care face parte, afiliat la organizaţia sindicalã semnatarã a prezentului contract colectiv de muncã pentru membrii de sindicat, iar pentru nemembrii de sindicat la cerere.
(4) Contractul individual de muncã se va încheia potrivit legii, în scris, în baza contractelor colective de muncã de la toate nivelurile, şi va fi actualizat anual, dacã este cazul.
(5) Este interzisã, sub sancţiunea nulitãţii absolute, încheierea unul contract individual de muncã în scopul prestãrii unei munci sau a unei activitãţi ilicite ori imorale.
(6) Contractul individual de muncã se încheie în baza consimţãmântului pãrţilor, în formã scrisã, în limba românã. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncã în formã scrisã revine angajatorului.
(7) În situaţia în care contractul individual de muncã nu a fost încheiat în formã scrisã, se prezumã cã a fost încheiat pe o duratã nedeterminatã, iar pãrţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probã.
(8) Munca prestatã în temeiul unui contract individual de muncã îi conferã salariatului vechime în muncã.
(9) Anterior încheierii sau modificãrii contractului individual de muncã, angajatorul are obligaţia de a informa persoana care solicitã angajarea ori, dupã caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intenţioneazã sã le înscrie în contract sau sã le modifice.
(10) Persoana selectatã în vederea angajãrii ori, dupã caz, salariatul va fi informatã cu privire la cel puţin urmãtoarele elemente:
a) identitatea pãrţilor;
b) locul de muncã sau, în lipsa unui loc de muncã fix, posibilitatea ca salariatul sã munceascã în diverse locuri;
c) sediul sau, dupã caz, domiciliul angajatorului;
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificãrii ocupaţiilor din România sau altor acte normative şi atribuţiile postului;
e) riscurile specifice postului;
f) data de la care contractul urmeazã sã îşi producã efectele;
g) în cazul unui contract de muncã pe duratã determinatã sau al unui contract de muncã temporarã, durata acestora;
h) durata concediului de odihnã la care salariatul are dreptul;
i) condiţiile de acordare a preavizului de cãtre pãrţile contractante şi durata acestuia;
j) salariul de bazã, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plãţii salariului la care salariatul are dreptul;
k) durata normalã a muncii, exprimatã în ore/zi şi ore/sãptãmânã;
l) indicarea contractului colectiv de muncã ce reglementeazã condiţiile de muncã ale salariatului;
m) durata perioadei de probã, dupã caz.
(11) Elementele din informarea prevãzutã la alin. (10) trebuie sã se regãseascã şi în conţinutul contractului individual de muncã.
(12) Orice modificare a unuia dintre elementele prevãzute la alin. (10) în timpul executãrii contractului individual de muncã impune încheierea unui act adiţional la contract într-un termen de 15 zile de la data încunoştinţãrii în scris a salariatului, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare rezultã ca posibilã din lege sau din contractul colectiv de muncã aplicabil.
(13) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncã, între pãrţi poate interveni un contract de confidenţialitate.
(14) În situaţia în care angajatorul nu îşi executã obligaţia de informare, salariatul este în drept sã sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecãtoreascã competentã şi sã solicite despãgubiri corespunzãtoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutãrii de cãtre angajator a obligaţiei de informare.
(15) În afara clauzelor generale prevãzute la alin. (9), între pãrţi pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncã şi alte clauze specifice.
(16) Sunt considerate clauze specifice, fãrã ca enumerarea sã fie limitativã:
a) clauza cu privire la formarea profesionalã;
b) clauza de neconcurenţã;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidenţialitate.
(17) Informaţiile cerute, sub orice formã, de cãtre angajator persoanei care solicitã angajarea cu ocazia verificãrii prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum şi aptitudinile profesionale.
(18) Angajatorul poate cere informaţii în legãturã cu persoana care solicitã angajarea de la foştii sãi angajatori, dar numai cu privire la funcţiile îndeplinite şi la durata angajãrii şi numai cu încunostinţarea prealabilã a celui în cauzã.
ART. 21
(1) Încadrarea salariaţilor în unitãţi se face numai prin concurs sau examen, dupã caz.
(2) Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu necesitãţile fiecãrei unitãţi, cu consultarea scrisã a reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupãrii unui post vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncã se face prin examen.
ART. 22
(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncã se poate stabili o perioadã de probã de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere, astfel:
a) medici, farmacişti, biologi, biochimişti, chimişti, profesori CFM, fiziokinetoterapeuţi, asistenţi medicali, dentişti, psihologi, logopezi etc. cu studii superioare, superioare de scurtã duratã sau postliceale:
- 20 de zile - dacã au mai fost angajaţi în altã unitate sanitarã;
- 30 de zile - dacã au mai lucrat în profesie, dar nu într-o unitate sanitarã;
- 90 de zile - debut în profesie.
b) 30 de zile - alt personal cu pregãtire superioarã, superioarã de scurtã duratã sau postlicealã;
c) 20 de zile - pentru personalul cu pregãtire medie ce urmeazã sã se angajeze în funcţii de execuţie medico-sanitare - surori medicale, brancardieri, infirmiere, maseuri, nãmolari etc;
d) 30 de zile - pentru personalul cu pregãtire medie ce urmeazã sã se angajeze în funcţii de execuţie, altele decât medico-sanitare;
e) 5 zile - pentru personalul necalificat;
f) 30 de zile - pentru personalul ce urmeazã sã ocupe posturi de conducere angajate în alte funcţii în unitate;
g) 45 de zile - pentru personalul provenit din altã unitate similarã ce urmeazã sã ocupe posturi de conducere;
h) 60 de zile - pentru personalul provenit din afara sistemului sanitar ce urmeazã sã ocupe posturi de conducere;
i) 90 de zile - pentru personalul ce urmeazã sã ocupe posturi de conducere la debutul în profesie;
j) nerespectarea perioadei de probã duce la nulitatea absolutã a contractului individual de muncã.
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizeazã exclusiv printr-o perioadã de probã de maximum 30 de zile calendaristice.
(3) Pe durata perioadei de probã salariatul se bucurã de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevãzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncã aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncã.
(4) Pe durata executãrii unui contract individual de muncã nu poate fi stabilitã decât o singurã perioada de probã.
(5) Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouã perioadã de probã în situaţia în care acesta debuteazã la acelaşi angajator într-o nouã funcţie sau profesie ori urmeazã sã presteze activitatea într-un loc de muncã cu condiţii grele, vãtãmãtoare sau periculoase, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative din unitate, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(6) Perioada de probã constituie vechime în muncã.
(7) Angajarea succesivã a mai mult de 3 persoane pe perioade de probã pentru acelaşi post este interzisã.
ART. 23
(1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcţii, în baza unor contracte individuale de muncã, beneficiind de salariul corespunzãtor pentru fiecare dintre acestea.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care prin lege sunt prevãzute incompatibilitãţi pentru cumulul de funcţii.
ART. 24
(1) În unitãţile sanitare, încheierea unui contract individual de muncã cu timp parţial se face cu prioritate cu salariaţii cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã de la locul de muncã respectiv sau din unitate.
(2) La încheierea contractului individual de muncã cu timp parţial salariatul va fi asistat de liderul sindicatului din care face parte, afiliat la organizaţia sindicalã semnatarã a prezentului contract colectiv de muncã pentru membrii de sindicat, iar pentru nemembrii de sindicat, la cerere.
(3) Posturile temporar vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs pot fi ocupate prin cumul de funcţii de cãtre salariaţii unitãţii.
ART. 25
Angajarea cu contract individual de muncã pentru activitãţi de îngrijire la domiciliul pacientului se face prin concurs/examen.
ART. 26
Cetãţenii strãini şi apatrizii pot fi angajaţi potrivit legii prin contract individual de muncã cu consultarea scrisã a sindicatului din unitate afiliat la organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 27
(1) Contractul individual de muncã nu poate fi desfãcut din iniţiativa celui care angajeazã în niciunul din cazurile care dau dreptul persoanelor la ajutorul de şomaj, fãrã acordul scris al reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, în ceea ce priveşte protecţia socialã a salariaţilor.
(2) În cazul absenţei acordului scris al pãrţii sindicale, organul ierarhic superior celui care angajeazã este obligat sã asigure continuarea raporturilor juridice de muncã prin redistribuire în aceeaşi localitate sau judeţ, cu acordarea drepturilor salariale, potrivit legii.
(3) În situaţia în care din motive justificate nu este posibilã aplicarea prevederilor alin. (2) din prezentul articol, desfacerea contractului individual de muncã se va face ţinând cont de criteriile stabilite prin art. 135 din prezentul contract colectiv de muncã.
ART. 28
Contractul individual de muncã încheiat între angajator şi salariat va cuprinde obligatoriu elementele prevãzute în anexa nr. 3 la prezentul contract colectiv de muncã.

II. Executarea contractului individual de muncã.

ART. 29
Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncã dintre angajator şi salariat se stabilesc, potrivit legii, prin negociere şi sunt stipulate în cadrul prezentului contract colectiv de muncã şi în contractele individuale de muncã.
ART. 30
Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege şi prezentul contract colectiv de muncã. Orice tranzacţie prin care se urmãreşte renunţarea la drepturile salariaţilor prevãzute de lege şi de prezentul contract colectiv de muncã sau limitarea acestor drepturi este lovitã de nulitate.
ART. 31
(1) Salariatul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) la salarizare pentru munca depusã;
b) la repaus zilnic şi sãptãmânal;
c) la concediu de odihnã anual şi concediu suplimentar, corespunzãtor locului de muncã;
d) la egalitate de şanse şi de tratament;
e) la demnitate în muncã;
f) la securitate şi sãnãtate în muncã;
g) la acces la formarea profesionalã;
h) la informare şi consultare;
i) de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncã şi a mediului de muncã;
j) la protecţia în caz de concediere;
k) la negociere colectivã şi individualã;
l) de a participa la acţiuni colective;
m) de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) sã fie informat despre orice modificare care apare în legãturã cu locul muncii, felul muncii, salarizare, timpul de muncã şi timpul de odihnã;
o) sã fie informat de orice modificare a relaţiilor de subordonare şi colaborare la locul sãu de muncã:
p) sã nu se supunã niciunei încercãri de subordonare din partea altei persoane decât cea a şefului direct;
q) sã-şi informeze şeful direct de orice încercare de încãlcare a drepturilor sale;
r) sã refuze orice alte sarcini de serviciu care nu sunt cuprinse în contractul individual de muncã sau în fişa postului, dacã el considerã cã acele sarcini nu corespund pregãtirii profesionale sau sarcinilor profesiei sale;
s) sã informeze angajatorul de orice încercare de încãlcare a sarcinilor de serviciu de cãtre şeful direct şi de orice încercare de stabilire a unei relaţii de subordonare de cãtre altã persoanã decât a şefului sãu direct;
t) sã solicite asistenţã organizaţiei sindicale în cazul suspiciunii de sancţionare datoritã exercitãrii drepturilor sale;
u) sã solicite asistenţã organizaţiei sindicale în toate situaţiile în care îi este periclitat locul de muncã, felul muncii, salariul sau alte drepturi prevãzute în contractul colectiv de muncã sau în legislaţia în vigoare.
(2) Salariatului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) de a respecta disciplina muncii;
c) de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncã aplicabil, precum şi în contractul individual de muncã;
d) de fidelitate faţã de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
e) de a respecta mãsurile de securitate şi sãnãtate a muncii în unitate;
f) de a respecta secretul de serviciu;
g) sã nu execute nicio sarcinã ce-i depãşeşte cadrul fişei postului şi competenţelor corespunzãtoare pregãtirii profesionale;
h) sã nu facã uz de calitãţi neconforme cu postul pe care a fost angajat sau cu pregãtirea dobânditã;
i) sã nu încerce sã stabileascã relaţii de subordonare cu colegii de la locul sãu de muncã, altele decât cele cuprinse în fişa postului;
j) sã respecte clauza de confidenţialitate dintre el şi angajator.
ART. 32
(1) Angajatorul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) sã stabileascã organizarea şi funcţionarea unitãţii;
b) sã stabileascã, prin fişa postului, atribuţiile fiecãrui salariat, care se pot modifica în funcţie de sarcinile noi intervenite pe parcursul derulãrii contractului, decurgând din dispoziţii legale noi sau din necesitãţile de armonizare a legislaţiei cu cea comunitarã;
c) sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitãţii lor;
d) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) sã constate sãvârşirea abaterilor disciplinare şi sã aplice sancţiunile corespunzãtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncã aplicabil şi regulamentului intern;
f) sã exercite controlul asupra sesizãrilor salariaţilor şi/sau organizaţiei sindicale reprezentative din unitate;
g) sã se asocieze cu alţi angajatori, reprezentanţi ai unor unitãţi similare din sãnãtate pentru constituirea asociaţiei patronale reprezentative.
(2) Angajatorului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) sã informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncã şi asupra elementelor care privesc desfãşurarea relaţiilor de muncã;
b) sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normativelor de personal şi condiţiile corespunzãtoare de muncã;
c) sã acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncã aplicabil şi din contractele individuale de muncã;
d) sã comunice cel puţin o datã pe an salariaţilor situaţia economicã şi financiarã a unitãţii;
e) sã se consulte cu sindicatul sau, dupã caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile sã afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
f) sã plãteascã toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi sã reţinã şi sã vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
g) sã înfiinţeze registrul general de evidenţã a salariaţilor şi sã opereze înregistrãrile prevãzute de lege;
h) sã elibereze, la cerere, toate documentele care atestã calitatea de salariat a solicitantului;
i) sã asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
j) sã informeze reprezentanţii organizaţiei sindicale de la nivelul unitãţii asupra tuturor mãsurilor administrative ce urmeazã sã le aplice;
k) sã asigure cadrul general de aplicare a dreptului de demnitate al tuturor salariaţilor;
l) sã se consulte cu organizaţia sindicalã reprezentativã în ceea ce priveşte necesitatea şi oportunitatea angajãrilor de personal;
m) sã se consulte cu organizaţia sindicalã reprezentativã şi organizaţia profesionalã corespunzãtoare în ceea ce priveşte necesitatea şi oportunitatea perfecţionãrii personalului.

III. Modificarea contractului individual de muncã

ART. 33
(1) Contractul individual de muncã poate fi modificat numai prin acordul pãrţilor.
(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilateralã a contractului individual de muncã este posibilã numai în cazurile şi în condiţiile prevãzute de prezentul contract şi de legislaţia în vigoare.
(3) Modificarea contractului individual de muncã se referã la oricare dintre urmãtoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de muncã;
e) salariul;
f) timpul de muncã şi timpul de odihnã.
ART. 34
(1) Delegarea sau detaşarea salariaţilor se face în condiţiile stabilite de lege şi de prezentul contract colectiv de muncã astfel:
a) angajatorul are obligaţia de a consulta reprezentanţii organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, în legãturã cu intenţia de detaşare în altã unitate a oricãrui salariat care face parte din respectivul sindicat;
b) salariatul poate refuza detaşarea dispusã de angajatorul sãu numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice;
c) în situaţia în care un salariat, membru de sindicat, refuzã detaşarea dispusã, acesta are dreptul de a solicita sprijinul organizaţiei sindicale din care face parte pentru a-l susţine în faţa angajatorului;
d) pe perioada detaşãrii salariatul are dreptul sã primeascã din partea angajatorului la care s-a dispus detaşarea contravaloarea tuturor cheltuielilor de transport şi cazare;
e) pe perioada detaşãrii salariatul pãstreazã calitatea de membru al sindicatului din care fãcea parte înainte de detaşare, cu toate drepturile şi obligaţiile corelative;
f) pe perioada detaşãrii angajatorul la care s-a dispus detaşarea va achita în contul sindicatului din care provine salariatul toate datoriile legate de cotizaţia acestuia, la cererea angajatorului care a dispus detaşarea.
(2) În cazurile concrete, rezultate din aplicarea reformei în domeniul sãnãtãţii, redistribuirea salariaţilor se face numai dupã consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(3) Pe perioada delegãrii, atunci când aceasta se deruleazã în altã localitate decât cea de domiciliu a salariatului şi în altã localitate decât sediul central al angajatorului, angajatorul va suporta toate cheltuielile de transport ale salariatului, potrivit legii şi contractului colectiv de muncã aplicabil.
ART. 35
Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fãrã consimţãmântul salariatului, în cazul unor situaţii de forţã majorã prevãzute de lege, cu titlu de sancţiune disciplinarã sau ca mãsurã de protecţie a salariatului.

IV. Suspendarea contractului individual de muncã

ART. 36
(1) Suspendarea contractului individual de muncã poate interveni de drept, prin acordul pãrţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre pãrţi.
(2) Suspendarea contractului individual de muncã are ca efect suspendarea prestãrii muncii de cãtre salariat şi a plãţii drepturilor de naturã salarialã de cãtre angajator.
(3) În cazul suspendãrii contractului individual de muncã din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendãrii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultã din calitatea sa de salariat.
ART. 37
(1) La suspendarea contractului individual de muncã din iniţiativa salariatului locul de muncã se pãstreazã, iar pe locul astfel vacantat unitatea va angaja altã persoanã cu contract de muncã pe perioadã determinatã.
(2) În cazul în care suspendarea contractului individual de muncã intervine din iniţiativa salariatului, angajatorul va informa în scris reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã din care face parte salariatul, iar perioada pentru care se solicitã suspendarea contractului individual de muncã va fi respectatã întocmai.
(3) În cazul revenirii salariatului la locul de muncã dupã expirarea perioadei de suspendare, angajatorul va informa în scris reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã din unitate.
ART. 38
(1) Pentru suspendarea contractului individual de muncã din iniţiativa angajatorului este necesarã consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(2) În cazul în care salariatul membru de sindicat se gãseşte în situaţia cercetãrii disciplinare, angajatorul are obligaţia de a informa permanent reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã de stadiul cercetãrilor, concluziile comisiei de disciplinã, precum şi despre mãsurile disciplinare pe care preconizeazã sã le adopte.
ART. 39
(1) Contractul individual de muncã se suspendã de drept în urmãtoarele situaţii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporarã de muncã;
c) carantinã;
d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autoritãţi executive, legislative ori judecãtoreşti, pe toatã durata mandatului;
e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
f) forţã majorã;
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedurã penalã;
h) în alte cazuri expres prevãzute de lege.
(2) Pe perioada suspendãrii de drept a contractelor individuale de muncã posturile vacantate temporar vor fi scoase la concurs, cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicate afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, care se va acorda în termen de 6 zile lucrãtoare.
ART. 40
(1) Contractul individual de muncã poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în urmãtoarele situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau, în cãzui copilului cu handicap, pânã la împlinirea vârstei de 3 ani;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, pânã la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesionalã;
e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toatã durata mandatului;
f) participarea la grevã.
(2) Contractul individual de muncã poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, urmând ca prin regulamentul intern al unitãţii sã fie stabilit cuantumul acestora.
(3) Posturile vacantate astfel vor fi scoase la concurs cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, care se va acorda în termen de 6 zile lucrãtoare.
ART. 41
(1) Contractul individual de muncã poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului in urmãtoarele situaţii:
a) pe durata cercetãrii disciplinare prealabile, in condiţiile legii;
b) ca sancţiune disciplinarã;
c) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penalã împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecatã pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinutã, pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreşti;
d) în cazul întreruperii temporare a activitãţii, fãrã încetarea raportului de muncã, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
e) pe durata detaşãrii.
(2) În cazurile prevãzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) dacã se constatã nevinovãţia celui în cauzã, salariatul îşi reia activitatea avutã anterior şi i se va plãti, în temeiul normelor şi principiilor rãspunderii civile contractuale, o despãgubire egalã cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendãrii contractului.
(3) Posturile vacantate astfel vor fi scoase la concurs cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, care se va acorda în termen de 6 zile lucrãtoare.
ART. 42
(1) Pe durata întreruperii temporare a activitãţii unitãţii sanitare publice, salariaţii beneficiazã de o indemnizaţie, plãtitã din fondul de salarii, ce nu poate fi mai micã de 85% din salariul de bazã corespunzãtor funcţiei ocupate.
(2) Pe durata întreruperii temporare a activitãţii unitãţii din culpa angajatorului, prevãzutã la alin. (1), salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea sã dispunã reînceperea activitãţii cu salariaţii aflaţi în baza de date a angajatorului.
ART. 43
(1) Contractul individual de muncã poate fi suspendat prin acordul pãrţilor, în cazul concediilor fãrã platã, pentru studii sau pentru interese personale dupã cum urmeazã:
a) pânã la 90 de zile calendaristice pe an pentru situaţii personale sau studiu;
b) pânã la 12 luni pentru angajare în strãinãtate;
c) pentru alte situaţii, cu avizul organizaţiilor sindicale.
(2) În toate cazurile menţionate mai sus se va solicita anterior aprobãrii cererii de concediu fãrã platã avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.

V. Încetarea contractului individual de muncã

ART. 44
Contractul individual de muncã poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului pãrţilor, la data convenitã de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre pãrţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevãzute de lege.
ART. 45
Contractul individual de muncã înceteazã de drept:
a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoanã fizicã;
b) la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii judecãtoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului ori a angajatorului persoanã fizicã, dacã aceasta antreneazã lichidarea afacerii;
c) la data comunicãrii deciziei de pensionare pentru limitã de vârstã, pensionare anticipatã, pensionare anticipatã parţialã sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;
d) ca urmare a constatãrii nulitãţii absolute a contractului individual de muncã de la data la care nulitatea a fost constatatã, prin acordul pãrţilor sau prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupatã de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti de reintegrare;
f) ca urmare a condamnãrii penale la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti;
g) de la data retragerii de cãtre autoritãţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestãrilor necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii exercitãrii unei profesii sau a unei funcţii ca mãsurã de siguranţã ori pedeapsã complementarã, de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
i) la data expirãrii termenului contractului individual de muncã încheiat pe duratã determinatã;
j) retragerea acordului pãrinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsã între 15 şi 16 ani.
ART. 46
(1) Nerespectarea oricãreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilã a contractului individual de muncã atrage nulitatea acestuia.
(2) Constatarea nulitãţii contractului individual de muncã produce efecte pentru viitor.
(3) Nulitatea contractului individual de muncã poate fi acoperitã prin îndeplinirea ulterioarã a condiţiilor impuse de lege.
(4) În situaţia în care o clauzã este afectatã de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau obligaţii pentru salariaţi, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncã aplicabile, aceasta este înlocuitã de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale aplicabile, salariatul având dreptul la despãgubiri.
(5) Persoana care a prestat muncã în temeiul unui contract individual de muncã nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzãtor modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
(6) Constatarea nulitãţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul pãrţilor.
(7) Dacã pãrţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţã de cãtre instanţa judecãtoreascã.
ART. 47
(1) Concedierea reprezintã încetarea contractului individual de muncã din iniţiativa angajatorului.
(2) Concedierea poate fi dispusã pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.
(3) Contractul individual de muncã nu poate înceta prin concediere din iniţiativa angajatorului dacã, la notificarea scrisã a reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, angajatorul nu obţine avizul acestora.
(4) În cazul în care organizaţiile sindicale nu îşi exprimã avizul scris, în termen de 2 zile lucrãtoare, angajatorul poate întrerupe relaţiile de muncã potrivit legii.
ART. 48
Este interzisã concedierea salariaţilor:
a) pe criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, vârsta, apartenenţã naţionalã, rasã, culoare, etnie, religie, opţiune politicã, origine socialã, handicap, situaţie sau responsabilitate familialã, apartenenţã ori activitate sindicalã;
b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevã şi a drepturilor sindicale.
ART. 49
(1) Constrângerea şi condiţionarea membrilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor cu mãsura dispunerii concedierii sau cu adoptarea de mãsuri disciplinare pentru motive ce ţin de exercitarea drepturilor sindicale vor constitui motivul desfãşurãrii plângerii penale împotriva angajatorului.
(2) Angajatorul poate sã dispunã mãsuri disciplinare împotriva celor care practicã intimidarea membrilor de sindicat, conform legii.
ART. 50
(1) Dispunerea mãsurii de concediere în condiţiile art. 60 alin. (1) lit. h) din Codul muncii a unui salariat aflat într-o funcţie sindicalã eligibilã la nivel de unitate sau la orice alt nivel nu poate fi pusã în practicã decât cu acordul expres al organizaţiei sindicale respective.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizãrii judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.
ART. 51
(1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusã:
a) pe durata incapacitãţii temporare de muncã, stabilitã prin certificat medical conform legii;
b) pe durata concediului pentru carantinã;
c) pe durata în care femeia salariatã este gravidã, în mãsura în care angajatorul a luat cunoştinţã de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânã la împlinirea vârstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, pânã la împlinirea vârstei de 18 ani;
g) pe durata exercitãrii unei funcţii eligibile într-un organism sindical cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusã pentru o abatere disciplinarã gravã sau pentru abateri disciplinare repetate, sãvârşite de cãtre acel salariat;
h) pe durata efectuãrii concediului de odihnã;
i) pe perioada concediului fãrã platã acordat în condiţiile prezentului contract colectiv de muncã.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizãrii judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.
ART. 52
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului cu consultarea organizaţiilor sindicale din unitate afiliate la organizaţiile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã în urmãtoarele situaţii:
a) în cazul în care salariatul a sãvârşit o abatere gravã sau abateri repetate de la regulile de disciplinã a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncã, contractul colectiv de muncã aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinarã.
b) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertizã medicalã, se constatã inaptutidinea fizicã şi/sau psihicã a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sã îşi îndeplineascã atribuţiile corespunzãtoare locului de muncã ocupat;
c) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncã în care este încadrat;
d) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadã mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedurã penalã.
ART. 53
(1) Concedierea pentru sãvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplinã a muncii poate fi dispusã numai dupã îndeplinirea de cãtre angajator a cercetãrii disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de lege şi prezentul contract colectiv de muncã.
(2) Procedura cercetãrii prealabile este, de asemenea, obligatorie în cazul concedierii pentru situaţia în care salariatul nu corespunde profesional. Termenele şi condiţiile cercetãrii prealabile sunt cele prevãzute pentru cercetarea disciplinarã.
ART. 54
(1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevãzute la art. 52 lit. b) şi c), precum şi în cazul în care contractul individual de muncã a încetat de drept în temeiul art. 45 lit. e), angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncã vacante în unitate compatibile cu pregãtirea profesionalã sau, dupã caz, cu capacitatea de muncã stabilite de medicul de medicinã a muncii.
(2) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncã vacante potrivit alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncã în vederea redistribuirii salariatului, corespunzãtor pregãtirii profesionale sau, dupã caz, capacitãţii de muncã stabilite de medicul de medicinã a muncii.
(3) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrãtoare de la comunicarea angajatorului conform prevederilor alin. (1) pentru a-şi manifesta expres consimţãmântul cu privire la noul loc de muncã oferit.
(4) În cazul în care salariatul nu îşi manifestã expres consimţãmântul în termenul prevãzut la alin. (3), precum şi dupã notificarea cazului cãtre agenţia teritorialã de ocupare a forţei de muncã conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.
(5) În cazul concedierii pentru motivul prevãzut la art. 52 lit b) salariatul beneficiazã de o compensaţie.
ART. 55
(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintã încetarea contractului individual de muncã, determinatã de desfiinţarea locului de muncã ocupat de salariat ca urmare a dificultãţilor economice, a transformãrilor tehnologice sau a reorganizãrii activitãţii.
(2) Desfiinţarea locului de muncã trebuie sã fie efectivã şi sã aibã o cauzã realã şi serioasã, fundamentatã economic.
ART. 56
Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individualã sau colectivã.
ART. 57
(1) În cazul concedierii colective salariaţii beneficiazã de mãsuri active de combatere a şomajului şi de compensaţii în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul contract colectiv de muncã.
(2) În cazul concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariaţilor, angajatorul va dispune îndeplinirea tuturor mãsurilor sociale şi de trecere în şomaj a salariaţilor concediati.
(3) La întocmirea planului de mãsuri sociale angajatorul este obligat sã consulte reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, iar pentru adoptarea planului de mãsuri este necesar acordul aceloraşi organizaţii sindicale.
(4) Înainte de dispunerea mãsurilor de concediere angajatorul va pune la dispoziţia reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã planul de mãsuri menit sã ducã la împiedicarea concedierii colective din unitate.
(5) În cazul în care Ministerul Sãnãtãţii Publice va iniţia acte normative de concediere colectivã, angajatorul va acorda salariaţilor concediaţi compensaţii bãneşti în valoare de:
- pentru vechime 0-5 ani: 5 salarii brute lunare;
- pentru vechime între 5-10 ani: 12 salarii brute lunare;
- pentru vechime peste 10 ani: 24 salarii brute lunare.
(6) Pentru stabilirea prioritãţilor la concediere angajatorul, cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, va elabora un proiect de concediere colectivã. Proiectul de concediere va fi înaintat organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, Inspectoratului Teritorial de Muncã, cât şi Agenţiei Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncã.
(7) Pentru reducerea numãrului de persoane ce urmeazã a fi concediate, sindicatele din unitate afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã din unitate sunt obligate sã transmitã angajatorului propriul plan de mãsuri la care angajatorul are obligaţia de a formula un rãspuns scris şi motivat.
(8) În situaţia în care unitatea îşi reia activitatea într-o perioadã de pânã la 9 luni de la data închiderii sau angajatorul este obligat de specificul activitãţii sã-şi extindã activitatea în aceeaşi perioadã de 9 luni de la data de la care s-a dispus concedierea, salariaţii concediaţi au dreptul de a fi reangajaţi pe aceleaşi locuri de muncã pe care le-au ocupat anterior, la cerere, fãrã examen sau concurs ori perioadã de probã.
(9) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. (8) nu îşi manifestã expres consimţãmântul în termen de 10 zile lucrãtoare sau refuzã locul de muncã oferit, angajatorul poate face noi angajãri pe locurile de muncã rãmase vacante.
ART. 58
Prin concediere colectivã se înţelege concedierea, într-o perioadã de 30 de zile calendaristice, dispusã pentru motive care nu ţin de persoana salariatului cu încetarea contractului individual de muncã, determinatã de desfiinţarea locului de muncã ocupat de salariat ca urmare a dificultãţilor economice, a transformãrilor tehnologice sau a reorganizãrii activitãţii, a unui numãr de:
a) cel puţin 5 salariaţi, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;
b) cel puţin 10% din salariaţi, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;
c) cel puţin 30 de salariaţi, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.
ART. 59
(1) În cazul în care se dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului, datoritã inaptitudinitor fizice sau psihice, datoritã incompetentelor profesionale sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, perioada de preaviz este de 20 de zile lucrãtoare.
(2) În oricare alte situaţii perioada de preaviz este de 20 de zile lucrãtoare, cu excepţia persoanelor aflate în perioada de probã care nu beneficiazã de preaviz.
(3) În perioada de preaviz salariatul poate solicita învoire pentru cãutarea altui loc de muncã. Învoirile nu pot fi mai mari de 8 ore pe sãptãmânã, separat sau cumulat.
ART. 60
Decizia de concediere se comunicã salariatului în scris şi trebuie sã conţinã în mod obligatoriu:
a) motivele care determinã concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate;
d) lista tuturor locurilor de muncã disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmeazã sã opteze pentru a ocupa un loc de muncã vacant în condiţiile art. 64 din Codul muncii.
ART. 61
Decizia de concediere produce efecte de la data comunicãrii ei salariatului.
ART. 62
Concedierea dispusã cu nerespectarea procedurii prevãzute de lege şi de prezentul contract colectiv de muncã este lovitã de nulitate absolutã.
ART. 63
În caz de conflict de muncã angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.
ART. 64
(1) În cazul în care concedierea a fost efectuatã în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despãgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
(2) La solicitarea salariatului, instanţa care a dispus anularea concedierii va repune pãrţile în situaţia anterioarã emiterii actului de concediere.
ART. 65
(1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţã al salariatului care, printr-o notificare scrisã, comunicã angajatorului încetarea contractului individual de muncã, dupã împlinirea unui termen de preaviz.
(2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dã dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probã.
(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de pãrţi în contractul individual de muncã sau, dupã caz, cel prevãzut în contractele de muncã aplicabile şi nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariaţii care ocupã funcţii de conducere.
(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncã continuã sã îşi producã toate efectele. În aceastã perioadã salariatul este obligat sã îşi îndeplineascã toate sarcinile profesionale la locul de muncã.
(6) Perioada de preaviz în astfel de situaţii este stabilitã de persoana care demisioneazã, dar nu poate fi mai micã de 5 zile lucrãtoare. Aceastã perioadã va fi obligatoriu specificatã pe cererea de demisie.
(7) Ocuparea locului de muncã al persoanei care a demisionat se supune aceloraşi criterii ca şi în cazul ocupãrii posturilor vacante.
(8) În situaţia în care cererea de demisie nu este urmatã de o perioadã de preaviz minimã de 5-15 zile calendaristice, dupã caz, angajatorul este exonerat de orice rãspundere faţã de fostul salariat.
(9) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncã este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzãtor.
(10) Contractul individual de muncã înceteazã la data expirãrii termenului de preaviz.
(11) Salariatul poate demisiona fãrã preaviz dacã angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncã.
ART. 66
(1) a) În cazul modificãrii sursei şi a modului de finanţare, potrivit legii, pentru unitãţi, secţii, dispensare etc, angajatorul semnatar al contractului individual de muncã va prevedea în actele de predare-primire ca angajatorul care preia sã asigure continuitatea pentru 5 ani a contractului individual de muncã al personalului preluat.
b) În situaţia prevãzutã mai sus, Ministerul Sãnãtãţii Publice, prin autoritãţile de sãnãtate publicã, va sprijini rezolvarea cazurilor ivite prin consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
c) Ministerul Sãnãtãţii Publice garanteazã cã cei care preiau sau vor prelua cabinetele medicale dupã semnarea prezentului contract colectiv de muncã sunt obligaţi sã pãstreze raporturile de muncã cu salariaţii pe o perioadã de minimum 5 ani.
(2) Schimbarea persoanei juridice care angajeazã nu dã dreptul la o salarizare sub nivelul prevãzut de legislaţia în vigoare pentru funcţia şi gradul profesional respective, indiferent de sursa de finanţare.
(3) În toate cazurile în care se procedeazã la o reducere de personal, Ministerul Sãnãtãţii Publice va consulta organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, în ceea ce priveşte posturile reduse şi salariaţii care urmeazã sã fie disponibilizaţi.

CAP. 3
Condiţii privind sãnãtatea şi securitatea în muncã

ART. 67
(1) Pãrţile se obligã sã depunã eforturile necesare pentru instituţionalizarea unui sistem adecvat, având drept scop ameliorarea continuã a condiţiilor de muncã.
(2) Pentru a se asigura participarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziei în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, potrivit <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , la nivelul unitãţilor se vor organiza, dupã caz, comitete de securitate şi sãnãtate în muncã.
(3) Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã va fi constituit potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii sãnãtãţii şi securitãţii în muncã.
(4) În stabilirea mãsurilor privind condiţiile de muncã, pãrţile implicate vor ţine seama de urmãtoarele principii de bazã:
a) mãsurile luate trebuie sã vizeze în primul rând asigurarea sãnãtãţii şi securitãţii în muncã a lucrãtorilor, precum şi ameliorarea condiţiilor de muncã;
b) mãsurile luate de cãtre angajator pentru ameliorarea condiţiilor de muncã se realizeazã cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract de la nivelul respectiv;
c) pãrţile sunt de acord cã, in sistemul sanitar, condiţiile corespunzãtoare de lucru nu pot exista fãrã asigurarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a instrumentarului, a aparaturii, a reactivilor şi a documentelor specifice muncii potrivit legii.
ART. 68
(1) Angajatorul are obligaţia sã asigure securitatea şi sãnãtatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncã. În acest scop va evalua riscul pe categorii de locuri de muncã şi activitãţi prestate. Atunci când existã posibilitatea ca angajatul sã vinã în contact cu sângele şi/sau alte lichide biologice, angajatorul va asigura aplicarea precauţiunilor universale prevãzute în <>Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 916/2006 .
(2) Dacã un angajator apeleazã la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonereazã de rãspundere în acest domeniu.
(3) Mãsurile privind securitatea şi sãnãtatea în muncã nu pot sã determine, în nici un caz, obligaţii financiare pentru salariaţi.
ART. 69
Mãsurile specifice de securitate şi sãnãtate în muncã cu caracter general luate la nivelul unitãţii vor fi prevãzute în regulamentul intern.
ART. 70
(1) În cadrul propriilor responsabilitãţi, angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea securitãţii şi sãnãtãţii salariaţilor, inclusiv pentru activitãţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregãtire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizãrii protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.
(2) La adoptarea şi punerea în aplicare a mãsurilor prevãzute la alin. (1) se va ţine seama de urmãtoarele principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursã;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncã şi alegerea echipamentelor şi metodelor de muncã şi de producţie, în vederea atenuãrii, cu precãdere, a muncii monotone şi muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sãnãtãţii;
e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; adaptarea la progresul tehnic;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
g) planificarea prevenirii;
h) adoptarea mãsurilor de protecţie colectivã cu prioritate faţã de mãsurile de protecţie individualã;
i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzãtoare, furnizarea de instrucţiuni corespunzãtoare lucrãtorilor.
ART. 71
(1) Angajatorul rãspunde de organizarea activitãţii de asigurare a sãnãtãţii şi securitãţii în muncã.
(2) În elaborarea mãsurilor de securitate şi sãnãtate în muncã angajatorul se consultã cu sindicatul, precum şi cu comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã.
ART. 72
Angajatorul are obligaţia sã asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncã şi boli profesionale, în condiţiile legii.
ART. 73
(1) Angajatorul are obligaţia sã organizeze instruirea angajaţilor sãi în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã.
(2) Instruirea se realizeazã periodic, prin modalitãţi specifice stabilite de comun acord de cãtre angajator, împreunã cu comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã şi cu sindicatul.
(3) Instruirea prevãzutã la alin. (2) se realizeazã obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor care îşi schimbã locul de muncã sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea dupã o întrerupere mai mare de 6 luni. În toate aceste cazuri instruirea se efectueazã înainte de începerea efectivã a activitãţii.
(4) Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificãri ale legislaţiei în domeniu.
ART. 74
Fiecare lucrãtor trebuie sã îşi desfãşoare activitatea în conformitate cu pregãtirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sã nu expunã la pericol de accidentare sau îmbolnãvire profesionalã atât propria persoanã cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncã.
ART. 75
(1) Locurile de muncã trebuie sã fie organizate astfel încât sã garanteze securitatea şi sãnãtatea salariaţilor.
(2) Angajatorul trebuie sã organizeze controlul permanent al stãrii materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii în scopul asigurãrii sãnãtãţii şi securitãţii salariaţilor.
(3) Angajatorul rãspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncã, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent.
ART. 76
Inspectorul de muncã poate, cu avizul medicului de medicinã a muncii, sã impunã angajatorului sã solicite organismelor competente, contra cost, analize şi expertize asupra unor produse, substanţe sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoaşte compoziţia acestora şi efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.
ART. 77
(1) Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã se organizeazã la unitãţile persoane juridice la care sunt încadraţi cel puţin 50 de salariaţi.
(2) În cazul în care condiţiile de muncã sunt grele, vãtãmãtoare sau periculoase, inspectorul de muncã poate cere înfiinţarea acestor comitete şi pentru angajatorii la care sunt încadraţi mai puţin de 50 de salariaţi.
(3) În cazul în care activitatea se desfãşoarã în unitãţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai multe comitete de securitate şi sãnãtate în muncã.
(4) În situaţii în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sãnãtate în muncã, atribuţiile specifice ale acestuia revin reprezentanţilor lucrãtorilor cu rãspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor.
ART. 78
Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sãnãtate în muncã sunt reglementate prin Normele metodologice de aplicare a <>Legii nr. 319/2006 şi se regãsesc în regulamentul intern al unitãţii.
ART. 79
Angajatorii au obligaţia sã asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicinã a muncii.
ART. 80
(1) Organizarea activitãţii, stabilirea structurilor organizatorice adecvate, repartizarea salariaţilor pe locurile de muncã, precizarea atribuţiilor şi a rãspunderilor se realizeazã de cãtre cel care angajeazã, cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, care se acordã în termen de 6 zile lucrãtoare.
(2) Exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi este atribuţie exclusiv în competenţa celor care angajeazã.
ART. 81
(1) Normativele de personal şi fişa postului fac parte integrantã din prezentul contract colectiv de muncã, potrivit anexei nr. 7.
(2) În cazul în care normativele de personal nu corespund condiţiilor concrete de desfãşurare a activitãţii, la cererea uneia dintre pãrţile semnatare ale contractului colectiv de muncã, acestea vor fi modificate printr-un acord comun.
(3) Pãrţile convin cã acordarea unui serviciu medical de calitate nu se poate realiza printr-o politicã de reducere a numãrului de personal angajat în reţeaua sanitarã naţionalã.
ART. 82
(1) Sarcinile de serviciu trebuie stabilite în conformitate cu cerinţele postului şi cu obligaţiile asumate de fiecare salariat la încheierea contractului individual de muncã.
(2) În cazul unor calamitãţi sau în cazurile de forţã majorã, fiecare salariat are obligaţia sã participe la acţiunile ce vizeazã înlãturarea efectelor acestora.
ART. 83
În cazul apariţiei unor divergenţe legate de structura de personal sau de calitatea normativelor de personal, pãrţile, de comun acord, pot recurge la efectuarea unei expertize. Concluziile expertizei sunt obligatorii pentru ambele pãrţi. Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncã vor fi suportate de angajatori pentru prima solicitate a sindicatelor.
ART. 84
(1) Stabilirea şi acordarea sporurilor, în raport cu condiţiile în care se desfãşoarã activitatea, precum şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevãzute în <>Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bazã în conformitate cu prevederile <>art. 13 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 115/2004 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 125/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Pãrţile convin ca, în termen de maximum 60 de zile de la aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2009, sã negocieze posibilitatea acordãrii unor noi categorii de sporuri pentru personalul din sistemul sanitar.
ART. 85
(1) Reducerea timpului normal de lucru şi alimentaţia compensatorie de protecţie se acordã obligatoriu de cãtre angajator, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.
(2) Echipamentul de protecţie se asigurã obligatoriu de cãtre angajator, potrivit <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sãnãtate pentru utilizarea de cãtre lucrãtori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncã.
(3) Materialele igienico-sanitare, precum şi echipamentul de protecţie sunt asigurate obligatoriu de cãtre angajator, în cantitatea şi de calitatea necesare asigurãrii unei asistenţe medicale corespunzãtoare, potrivit anexei nr. 8.
(4) Concediile de odihnã suplimentare, stabilite de comun acord între reprezentanţii Ministerului Sãnãtãţii Publice şi cei ai organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, se acordã potrivit prevederilor anexei nr. 5.
ART. 86
(1) Angajatorul este obligat sã asigure, cel puţin o datã pe an, examinarea medicalã gratuitã şi completã a salariaţilor, la cererea acestora, potrivit reglementãrilor în vigoare.
(2) Angajatorul va asigura gratuitate pentru efectuarea testelor HIV, HVB, HVC şi pentru vaccinarea împotriva hepatitei de tip B şi C (la cererea şi cu acordul salariaţilor).
(3) Examenele medicale periodice vor fi asigurate gratuit de cãtre angajator.
(4) La nivelul unitãţilor se pot asigura şi alte prestaţii medico-sanitare pentru salariaţii unitãţii.
ART. 87
(1) În cazul în care condiţiile de muncã se normalizeazã, pentru refacerea capacitãţii de muncã, salariaţii vor beneficia de încã douã luni de spor pentru nocivitate şi alimentaţie de protecţie a organismului, dacã au beneficiat anterior de acestea.
(2) De drepturile prevãzute la alin. (1) beneficiazã şi salariaţii care au lucrat cel puţin 6 luni în condiţiile alin. (1) şi îşi schimbã locul de muncã din motive ce nu le sunt imputabile, dacã drepturile de aceeaşi naturã sunt mai mici la noul loc de muncã.
ART. 88
(1) În toate cazurile în care conditiile de muncã s-au modificat determinând reclasificarea locurilor de muncã, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificãri începând cu data schimbãrii condiţiilor de muncã, certificate potrivit legii.
(2) Reclasificarea locurilor de muncã se face de cãtre aceleaşi pãrţi care au fãcut clasificarea iniţialã, printr-un înscris adiţional la contractul colectiv de muncã.
(3) Prevederile legate de sãnãtate şi securitate a muncii sunt considerate de pãrţi a fi minime.
ART. 89
La nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat necesari, urmãriţi la fiecare loc de muncã în vederea luãrii mãsurilor de protecţia muncii specifice, precum şi programul de control al realizãrii mãsurilor stabilite.
ART. 90
Angajatorul este obligat sã asigure, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea şi testarea salariaţilor, cu privire la normele şi instrucţiunile de protecţia muncii.
ART. 91
(1) În vederea menţinerii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii la locurile de muncã, angajatorul va lua cel puţin urmãtoarele mãsuri:
a) amenajarea ergonomicã a locurilor de muncã;
b) asigurarea securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor în toate aspectele legate de muncã.
(2) Neasigurarea condiţiilor normale de lucru la locul de muncã exonereazã de rãspundere angajaţii din unitate în cazul în care aceasta atrage neîndeplinirea corespunzãtoare a sarcinilor de serviciu, caz în care trebuie sã se evite cât de mult posibil sã se punã în pericol viaţa şi sãnãtatea pacienţilor.
(3) Angajatorul asigurã amenajarea anexelor sociale la locul de muncã, dotate cu apã caldã şi rece.
(4) La cererea sindicatelor, patronul asigurã, în limitele posibilitãţilor, condiţiile necesare pentru servirea mesei în incinta unitãţii.
(5) Angajatorul va asigura diminuarea treptatã a emisiilor poluante din unitate, pânã la încadrarea în limitele prevãzute de lege.
ART. 92
Pãrţile se obligã sã asigure un regim de protecţie specialã a muncii femeilor şi tinerilor.
ART. 93
(1) Angajatorul se obligã sã nu refuze angajarea sau, dupã caz, menţinerea în muncã a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor minime de serviciu, aferente posturilor respective.
(2) În cazurile prevãzute la alin. (1) se va proceda la consultarea reprezentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.

CAP. 4
Salarizarea şi alte drepturi salariale

ART. 94
(1) În scopul salarizãrii şi acordãrii celorlalte drepturi prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã ale personalului din instituţiile sanitare publice finanţate de la bugetul de stat şi de la fondul unic de asigurãri de sãnãtate, pãrţile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de salariaţi şi a surselor de constituire, înainte de adoptarea Legii bugetului de stat consolidat sau a rectificãrii bugetului de stat, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(2) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisã orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenţã naţionalã, rasã, culoare, etnie, religie, opţiune politicã, origine socialã, handicap, situaţie sau responsabilitate familialã, apartenenţã ori activitate sindicalã.
(3) În bugetul de venituri şi cheltuieli vor fi cuprinse toate drepturile salariale prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã şi sumele aferente pentru acordarea tichetelor de masã, conform legislaţiei în vigoare.
(4) Salariile se plãtesc înaintea oricãror altor obligaţii bãneşti ale angajatorilor.
(5) În sistemul sanitar, drepturile salariale se achitã într-o singurã tranşã în data de 15 a fiecãrei luni pentru luna precedentã.
(6) Sistemul de salarizare a personalului din unitãţile sanitare publice finanţate integral din venituri proprii se stabileşte prin lege.
(7) Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bazã prin contractul individual de muncã sub salariul de bazã actual prevãzut de lege pentru postul pe care este încadrat salariatul.
ART. 95
Criteriile de încadrare salarialã şi evaluare pentru unitãţile sanitare publice sunt stabilite de comun acord de cãtre reprezentanţii Ministerului Sãnãtãţii Publice şi al organizaţiilor sindicale reprezentative, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniu.
ART. 96
(1) Sumele aferente cheltuielilor de personal vor fi negociate de administraţie şi sindicate înaintea negocierii contractelor de prestãri servicii semnate cu Casele Judeţene de Asigurãri de Sãnãtate şi a Municipiului Bucureşti, pentru a acoperi integral şi la timp cheltuielile cu personalul angajat în unitate.
(2) Drepturile salariale cuprind:
a) premiul anual, care va fi plãtit odatã cu achitarea acestuia pentru personalul finanţat de la bugetul de stat;
b) premii lunare în limita a 2 % din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual;
c) un salariu de bazã, plãtit de unitate mamei, pentru naşterea fiecãrui copil; dacã mama nu este salariatã, soţul acesteia beneficiazã de plata unui salariu de bazã;
d) salariaţii care se pensioneazã pentru limitã de vârstã primesc o indemnizaţie egalã cu cel puţin douã salarii de bazã avute în luna pensionãrii;
e) indemnizaţie de instalare echivalentã cu un salariu de bazã corespunzãtor funcţiei, în condiţiile legii;
f) primã de vacanţã*);
------------
*) Se va acorda odatã cu modificarea legislaţiei.
g) primã de stabilitate.
(3) Premierile se stabilesc cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, care se acordã în termen de 6 zile lucrãtoare.
ART. 97
(1) Se acordã urmãtoarele sporuri şi adaosuri la salariul de bazã:
a) pentru orele prestate în zilele de sâmbãtã, duminicã, de sãrbãtori legale şi în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreazã, se acordã un spor de 100%;
b) atunci când din cauze argumentate repausul sãptãmânal se acordã dupã 15 zile de activitate continuã, orele lucrate în zilele de sâmbãtã, duminicã, sãrbãtori legale se plãtesc cu un spor de 200 % din salariul de bazã;
c) pentru orele prestate peste durata normalã a timpului de lucru, potrivit prevederilor legale, dar nu mai puţin decât cuantumul în vigoare la data înregistrãrii prezentului contract colectiv de muncã;
d) sporul de vechime se acordã potrivit prevederilor anexei nr. 8, de acest spor beneficiind integral şi salariaţii a cãror vechime în muncã nu este în totalitate în domeniul sanitar, în baza utilitãţii angajãrilor efectuate;
e) pentru activitatea desfãşuratã în timpul nopţii se acordã un spor de 25 % la salariul de bazã;
f) pentru activitatea desfãşuratã în 3 ture, în locul sporului prevãzut în pct. e), se acordã un spor de 15% la salariul de bazã;
g) sporuri specifice reţelelor sanitare din alte ministere sau departamente;
h) sporuri specifice altor compartimente funcţionale din alte ministere sau departamente**);
------------
**) Se va aplica o datã cu adoptarea reglementãrilor legale specifice.
i) spor lunar de prevenţie în procent de 11%, potrivit legii;
j) spor de pânã la 25% din salariul de bazã acordat personalului contractual care, prin natura atribuţiilor de serviciu, presteazã in mod sistematic activitãţi peste durata normalã a timpului de lucru sau desfãşoarã sistematic activitãţi în zilele nelucrãtoare şi cãruia nu i se poate acorda timp liber corespunzãtor şi care nu beneficiazã de plata orelor suplimentare.
(2) Garanţia în bani, reţinutã salariaţilor care au gestiune în primire, va fi depusã conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 98
(1) Alte drepturi de personal:
a) plata conferitã de încheierea contractului individual de muncã cu timp parţial;
b) plata orelor suplimentare;
c) plata cheltuielilor de transport în cazul deplasãrii în cadrul localitãţii, în interesul serviciului, pentru funcţiile stabilite de Ministerul Sãnãtãţii Publice, potrivit legii.
(2) Condiţiile de diferenţiere şi criteriile de acordare a drepturilor prevãzute la alin. (1) se stabilesc cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 99
În raport cu activitatea prestatã salariaţii pot primi anual un salariu de merit, în cuantum de pânã la 15% din salariul de bazã, stabilit în condiţiile legii.
ART. 100
(1) Formele de organizare a muncii în reţeaua sanitarã sunt urmãtoarele:
a) norma de timp;
b) în alte forme stabilite, prevãzute de lege.
(2) Forma de organizare a muncii şi cea de salarizare ce ar urma sã se aplice fiecãrei activitãţi şi fiecãrui loc de muncã se stabilesc cu acordul scris al reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, în funcţie de nivelul de reprezentare.
ART. 101
(1) Angajatorul este obligat sã asigure condiţiile necesare realizãrii de cãtre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin.
(2) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevãzute la alin. (1), salariatul va primi cel puţin salariul de bazã, pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
ART. 102
(1) Indexarea salariilor se face potrivit legii.
(2) Nivelurile drepturilor salariale se calculeazã corelativ cu valoarea indexãrii.
ART. 103
(1) Toate drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror obligaţii bãneşti ale unitãţii.
(2) În caz de desfiinţare a unitãţii, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, iar acestea vor fi plãtite integral, înainte ca ceilalţi creditori sã-şi revendice cota-parte.
ART. 104
Angajatorii sunt obligaţi sã ţinã evidenţa în care se menţioneazã salarizarea pentru activitatea desfãşuratã în baza contractului individual de muncã, alte drepturi de care salariaţii au beneficiat şi cursurile de pregãtire şi de perfecţionare profesionalã acreditate absolvite şi sã le elibereze dovezi despre acestea, la cerere.

CAP. 5
Timpul de muncã şi timpul de odihnã

ART. 105
Timpul de muncã reprezintã orice perioadã în care salariatul presteazã munca, se aflã la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncã, contractului colectiv de muncã aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.
ART. 106
Pentru salariaţii angajaţi cu normã întreagã durata normalã a timpului de muncã este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe sãptãmânã.
ART. 107
(1) Repartizarea timpului de muncã în cadrul sãptãmânii este, de regulã, uniformã, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu douã zile de repaus.
(2) În funcţie de specificul unitãţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegalã a timpului de muncã, cu respectarea duratei normale a timpului de muncã de 40 de ore pe sãptãmânã.
ART. 108
(1) Durata maximã legalã a timpului de muncã nu poate depãşi 48 de ore pe sãptãmâna, inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin excepţie, durata timpului de muncã, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungitã peste 48 de ore pe sãptãmânã, cu condiţia ca media orelor de muncã, calculatã pe o perioadã de referinţã de 3 luni calendaristice, sã nu depãşeascã 48 de ore pe sãptãmânã.
(3) La stabilirea perioadelor de referinţã prevãzute la alin. (2) nu se iau în calcul durata concediului de odihnã anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncã.
ART. 109
(1) Personalul care îşi desfãşoarã activitatea în 1 sau 2 schimburi, în unitãţi cu activitate de 5 zile pe sãptãmânã, beneficiazã de repaus sãptãmânal sâmbãtã şi duminicã.
(2) Personalului care îşi desfãşoarã activitatea în zilele de sâmbãtã, duminicã şi sãrbãtori legale i se asigurã repausul sãptãmânal în alte zile din cursul sãptãmânii urmãtoare.
(3) Pentru personalul care lucreazã în ture, se asigurã cel puţin de 2 ori pe lunã repausul sãptãmânal sâmbãtã şi duminicã.
(4) Suspendarea repausului sãptãmânal al salariaţilor se poate dispune numai în scris şi cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 110
(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru în cadrul sãptãmânii de lucru va fi stabilit prin regulamentul intern la nivelul unitãţii, cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(2) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacã este specificat expres în contractul individual de muncã.
ART. 111
Programul de muncã şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţa salariaţilor şi sunt afişate la sediul angajatorului.
ART. 112
(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncã, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauzã, aceastã posibilitate fiind prevãzutã în regulamentul intern şi în contractul individual de muncã.
(2) Durata zilnicã a timpului de muncã individualizat este împãrţitã în douã perioade: o perioadã fixã în care personalul se aflã simultan la locul de muncã şi o perioadã variabilã, mobilã, în care salariatul îşi alege orele de sosire şi de plecare, cu respectarea timpului de muncã zilnic.
(3) Programul individualizat de muncã poate funcţiona numai cu respectarea dispoziţiilor art. 106 şi 108.
ART. 113
Angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncã prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului inspecţiei muncii aceastã evidenţã ori de câte ori este solicitat.
ART. 114
(1) Munca prestatã în afara duratei normale a timpului de muncã sãptãmânal este consideratã muncã suplimentarã.
(2) Munca suplimentarã nu poate fi efectuatã fãrã acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţã majorã sau pentru lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlãturãrii consecinţelor unui accident.
(3) Pentru efectuarea orelor de muncã suplimentare angajatorul este obligat sã solicite în scris salariatului efectuarea acestora.
(4) Lipsa solicitãrii scrise pentru efectuarea de muncã suplimentarã exonereazã personalul angajat de rãspundere în cazul în care nu se prezintã la muncã pentru efectuarea programului suplimentar.
(5) Durata maximã de muncã suplimentarã pe parcursul unei luni este de 32 de ore.
(6) Compensarea cu timp liber a muncii suplimentare se face numai pentru încadrarea în timpul de muncã de maximum 48 de ore pe sãptãmânã şi numai dacã lipsa persoanei respective nu afecteazã bunul mers al activitãţii la locul sãu de muncã.
(7) Necesitatea acoperirii unei perioade mai mari de timp decât cea prevãzutã la alin. (5) implicã, obligatoriu, angajarea altei persoane cu contract individual de muncã cu timp parţial.
(8) Pentru munca suplimentarã necompensatã cu ore libere plãtite, sporul salarial este de 75 % din salariul de bazã pentru primele douã ore de depãşire a duratei normale a zilei de lucru şi de 100 % din salariul de bazã pentru orele urmãtoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus sãptãmânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, nu se lucreazã.
ART. 115
Munca suplimentarã se compenseazã prin ore libere plãtite în urmãtoarele 30 de zile dupã efectuarea acesteia.
ART. 116
(1) În domeniile de activitate unde sarcinile ce revin unor posturi ai cãror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi amânate şi nici nu pot fi redistribuite, în cadrul programului normal de lucru, între ceilalţi salariaţi încadraţi în funcţii similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi alţi salariaţi din unitate care sã realizeze sarcinile respective în afara programului lor normal de lucru.
(2) Pe perioadele menţionate la alin. (1) se va utiliza angajarea prin cumul, în limita fondurilor care se disponibilizeazã prin absenţa persoanelor titulare.
ART. 117.
(1) La nivelul unitãţilor sanitare, în funcţie de atribuţiile conferite de fişa postului, corelat cu necesarul de personal, angajatorul va stabili normative de personal specifice fiecãrui loc de muncã cu consultarea reprezentanţilor sindicatului din unitate, afiliat organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(2) Cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, care se acordã în termen de 6 zile, Ministerul Sãnãtãţii Publice elaboreazã normativul minimal de personal, obligatoriu pentru fiecare loc de muncã din unitãţile sanitare.
(3) Normativele de personal specifice se regãsesc în regulamentul intern al unitãţii.
(4) Anual, la nivelul fiecãrei unitãţi se analizeazã toate locurile de muncã pentru stabilirea normativelor de personal, corelat cu necesitãţile activitãţilor desfãşurate.
(5) Examinarea şi reexaminarea normativelor de personal se fac de cãtre o comisie paritarã angajator - reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 118
În cazurile în care durata zilnicã a timpului de muncã este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauzã de masã şi la alte pauze, în condiţiile stabilite prin regulamentul intern.
ART. 119
(1) Salariaţii au dreptul între douã zile de muncã la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
(2) Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.
ART. 120
Sunt zile nelucrãtoare zilele de repaus sãptãmânal, zilele de sãrbãtori legale şi religioase, dupã cum urmeazã:
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti:
- ziua de 7 aprilie - Ziua Mondialã şi Naţionalã a Sãnãtãţii;
- 1 mai;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crãciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele douã sãrbãtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
ART. 121
(1) La locurile de muncã cu activitate specificã se pot stabili forme speciale de organizare a continuitãţii activitãţii, dupã caz, în ture, 12/24 ore, gãrzi, contravizite, program fracţionat etc, cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, care se acordã în termen de 6 zile lucrãtoare.
(2) Pãrţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã recunosc, de comun acord, cã activitatea prestatã sâmbãta, duminicã şi în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreazã, asigurã continuitatea asistenţei medicale şi de îngrijire, dupã caz.
ART. 122
(1) Salariaţii care lucreazã în condiţii de muncã deosebite beneficiazã de reducerea programului normal de lucru, potrivit legii şi prezentului contract colectiv de muncã (anexa nr. 4).
(2) Reducerea timpului normal de lucru, potrivit legii şi prezentului contract colectiv de muncã, nu afecteazã nivelul veniturilor salariale şi vechimea în muncã.
ART. 123
(1) Regulamentul intern se aprobã de cãtre angajator dupã consultarea organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(2) Femeile salariate care beneficiazã de reducerea timpului de lucru, potrivit legii, beneficiazã de vechime integralã în muncã.
(3) Femeile care alãpteazã beneficiazã, la cerere, de fracţionarea programului de muncã.
(4) Stabilirea orarelor flexibile nu poate duce la sporirea sarcinilor de serviciu şi la deteriorarea condiţiilor de muncã sau la diminuarea veniturilor salariale.
ART. 124
(1) La unitãţile unde programul se desfãşoarã neîntrerupt, programul de lucru din timpul zilei poate fi egal cu programul de lucru din timpul nopţii.
(2) Se considerã muncã prestatã în timpul nopţii, munca prestatã în intervalul cuprins între orele 22,00-6,00, cu posibilitatea abaterii cu o orã în plus sau în minus faţã de aceste limite, în cazuri excepţionale.
(3) Este considerat program în ture sistemul 8 cu 16 ore şi 12 cu 24 ore, salariatul având obligaţia efectuãrii serviciului de dimineaţã, de dupã-amiazâ, de noapte în decursul unei luni.
ART. 125
(1) Dreptul la concediu de odihnã anual plãtit este garantat tuturor salariaţilor.
(2) Dreptul la concediu de odihnã anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţãri sau limitãri.
ART. 126
(1) Durata minimã a concediului de odihnã anual este de 20 de zile lucrãtoare.
(2) Durata efectivã a concediului de odihnã anual stabilitã prin prezentul contract colectiv de muncã va fi prevãzutã în contractul individual de muncã şi se acordã proporţional cu activitatea prestatã într-un an calendaristic.
(3) Durata efectivã a concediului de odihnã anual se stabileşte pentru fiecare salariat, în funcţie de vechimea în muncã astfel:
a) pentru o vechime de 0-1 an (neîmpliniţi la data începerii concediului) - 20 de zile lucrãtoare;
b) pentru o vechime de 1-5 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) - 21 de zile lucrãtoare;
c) pentru o vechime de 5-10 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) - 23 de zile lucrãtoare;
d) pentru o vechime de 10-15 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) - 25 de zile lucrãtoare;
e) pentru o vechime de 15-20 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) - 28 de zile lucrãtoare;
f) pentru o vechime de peste 20 de ani - 30 de zile lucrãtoare.
(4) Concediile de odihnã de la alin. (3) pct. b), c), d), e) şi f) se suplimenteazã cu câte 1 zi pentru fiecare 5 ani de vechime în aceeaşi unitate. Beneficiazã de vechime în aceeaşi unitate şi salariaţii trecuţi de la o unitate la alta prin reorganizare, potrivit dispoziţiilor legale.
(5) Concediul anual de odihnã poate fi fragmentat în mai multe tranşe, dar, obligatoriu, una dintre tranşe va fi de 15 zile lucrãtoare.
(6) În situaţii de forţã majorã angajatorul poate solicita întreruperea concediului de odihnã.
(7) În cazuri deosebite, la cererea argumentatã a salariatului şi cu acordul angajatorului şi avizul organizaţiei sindicale reprezentative din unitate, concediul anual de odihnã se poate amâna pentru anul urmãtor, parţial sau în totalitate.
(8) La cererea salariatului indemnizaţia de concediu poate fi inclusã în drepturile salariale ale lunii în care se efectueazã concediul de odihnã.
ART. 127
(1) Concediul de odihnã se efectueazã în fiecare an.
(2) Decalarea concediului de odihnã în altã perioadã decât în cea programatã se face cu aprobarea angajatorului şi avizul sindicatelor din unitate, afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, care se acordã în termen de 6 zile lucrãtoare.
(3) Compensarea în bani a concediului de odihnã neefectuat este permisã numai în cazul încetãrii contractului individual de muncã.
ART. 128
(1) Pentru perioada concediului de odihnã salariatul beneficiazã de o indemnizaţie de concediu, în condiţiile art. 145 din Codul Muncii şi care cuprinde:
- salariul de bazã;
- indemnizaţia de conducere;
- salariul de merit;
- sporul de vechime;
- spor pentru titlul ştiinţific de doctor;
- sporul lunar de prevenţie;
- spor de pânã la 25% din salariul de bazã acordat personalului contractual care, prin natura atribuţiilor de serviciu presteazã în mod sistematic activitãţi peste durata normalã a timpului de lucru sau desfãşoarã sistematic activitãţi în zilele nelucrãtoare şi cãruia nu i se poate acorda timp liber corespunzãtor şi care nu beneficiazã de plata orelor suplimentare;
- sporuri pentru locurile de muncã cu condiţii grele, deosebit de periculoase şi periculoase, periculoase sau vãtãmãtoare, condiţii de încordare psihicã foarte ridicatã sau care se desfãşoarã în condiţii deosebite, pentru unitãţi sanitare cu specific deosebit şi localitãţi cu condiţii deosebite de muncã sau unde atragerea personalului se face cu greutate;
- alte sporuri prevãzute în anexele la prezentul contract.
(2) Indemnizaţia de concediu de odihnã se plãteşte de cãtre angajator cu 7 zile lucrãtoare înainte de plecarea în concediu sau odatã cu plata lunarã a drepturilor salariale.
ART. 129
(1) Concediul de odihnã poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective independente de voinţa salariatului.
(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnã în caz de forţã majorã sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncã. În acest caz angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncã, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnã.
ART. 130
(1) Salariaţii nevãzãtori, precum şi cei încadraţi în grade de invaliditate, reprezentaţi de organizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, au dreptul la un concediu de odihnã suplimentar, conform prezentului contract colectiv de muncã.
(2) Concediul suplimentar de odihnã cuvenit salariaţilor reprezentaţi de sindicatele afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã se acordã potrivit prevederilor anexei nr. 6 la prezentul contract.
ART. 131
Drepturile salariale curente cuvenite salariaţilor care efectueazã concediul anual de odihnã se acordã potrivit prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 132
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite, pentru evenimente deosebite în familie, dupã cum urmeazã:
a) cãsãtoria salariatului - 5 zile;
b) naşterea - 5 zile;
c) cãsãtoria unui copil - 3 zile;
d) decesul soţului, copilului, pãrinţilor, socrilor - 5 zile;
e) ziua de naştere a salariatului, la cerere, urmând a se efectua recuperarea zilei libere acordate.
(2) Concediul plãtit prevãzut la alin. (1) se acordã la cererea solicitantului de cãtre conducerea unitãţii.

CAP. 6
Protecţia socialã a salariaţilor membri ai sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.

ART. 133
În cazul în care organele competente din unitãţi au aprobat mãsuri de reducere a activitãţii ori de reorganizare a unitãţii sanitare, cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã cu privire la îndeplinirea condiţiilor de legalitate a acestora, care se acordã în termen de 6 zile, angajatorul are obligaţia de a comunica în scris celor în cauzã:
a) durata de preaviz;
b) dacã le oferã sau nu un alt loc de muncã ori cuprinderea într-o formã de calificare sau reorientare profesionalã;
c) adresa înaintatã la Agenţia Judeţeanã de Ocupare a Forţei de Muncã prin care s-a soluţionat reconcilierea.
ART. 134
(1) La aplicarea efectivã a reducerii de personal, dupã reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, mãsurile vor afecta în ordine:
a) persoanele care cumuleazã douã sau mai multe funcţii, precum şi cele care cumuleazã pensia cu salariul;
b) persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limita de vârstã;
c) persoanele care împlinesc vârsta de pensionare, la cerere;
d) persoanele care au avut abateri disciplinare;
e) persoanele care desfãşoarã activitate privatã, fãrã a fi îngrãdit dreptul constituţional la muncã al persoanei respective.
(2) Pentru luarea mãsurilor de încetare a contractelor individuale de muncã vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii:
a) dacã mãsura afecteazã doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate, se desface contractul individual de muncã al salariatului cu venitul cel mai mic;
b) mãsura sã afecteze în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bãrbaţi vãduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, precum şi salariaţi care mai au 3 ani pânã la pensionare, la cererea lor.
(3) În cazul în care mãsura încetãrii contractului individual de muncã ar afecta un salariat care urmeazã un curs de calificare, reprofilare, specializare sau de perfecţionare a pregãtirii profesionale, acesta având încheiat un contract cu unitatea, de prestare a activitãţii pe o anumitã perioadã de timp, administraţia nu-i va putea solicita despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucratã pânã la împlinirea termenului.
ART. 135
(1) Unitatea care îşi reia sau îşi extinde activitatea într-o perioadã de 9 luni de la luarea mãsurilor de încetare a contractului individual de muncã al categoriilor de salariaţi menţionate în art. 134 are obligaţia sã anunţe în scris despre aceasta organizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor sindicate semnatare ale prezentului contract şi sã facã publicã mãsura prin mass-media, salariaţii având obligaţia prezentãrii pentru reîncadrare în termen de 10 zile de la data anunţului.
(2) Angajatorii rãspund pentru prejudicii aduse persoanelor, potrivit legii, ca urmare a nerespectãrii prevederilor alin. (1).
(3) În caz de modificare a profilului unitãţii, salariaţii membri ai organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã au dreptul de a rãmâne la acelaşi loc de muncã, dupã caz, compatibil cu specificul unitãţii.
ART. 136
Salariaţii care se pensioneazã pentru limitã de vârstã îşi primesc drepturile potrivit legii şi prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 137
(1) Salariaţii beneficiazã de ajutoare de deces conform legislaţiei în vigoare. Cuantumul acestora se stabileşte anual prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat şi fãcut public de cãtre Casa Naţionalã de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale.
(2) La nivel de unitate, prin contractul colectiv de muncã se pot stabili şi alte drepturi, conform prevederilor legale.
ART. 138
(1) În cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau în legãturã cu munca, angajatorul este obligat sã ia urmãtoarele mãsuri:
a) sã consemneze datele cercetãrii accidentului de muncã într-un proces-verbal care sã prevadã cauzele, împrejurãrile, normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate, persoanele rãspunzãtoare de aceste nerespectãri, sancţiunile aplicate, mãsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente şi înregistrarea accidentului;
b) înregistrarea accidentului de muncã, fãcutã prin procesul-verbal, se comunicã Inspectoratului Teritorial de Muncã.
(2) În cazul bolilor profesionale survenite ca urmare a factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de muncã, precum şi ca urmare a suprasolicitãrii diferitelor organe sau sisteme în procesul de muncã, angajatorul este obligat sã comunice organizaţiilor sindicale din unitate, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, inspectoratelor teritoriale de muncã şi autoritãţilor de sãnãtate publicã judeţene şi a Municipiului Bucureşti apariţia acestor boli.
(3) Persoanele care au contractat o boalã profesionalã vor fi redistribuite în alte locuri de muncã cu avizul Inspectoratului Teritorial de Muncã, dupã consultarea organizaţiilor sindicale din unitare, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, conform prevederilor legate.
(4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicate vor urmãri respectarea prevederilor alin. (1), (2) şi (3), iar în cazul nerespectãrii acestora vor fi sesizate organele abilitate sã aplice sancţiunile prevãzute de lege.
ART. 139
Compensarea biletelor de odihnã, tratament şi recuperare, acordate tuturor salariaţilor din ramura sanitarã şi personalului care lucreazã în structura de conducere şi execuţie a organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, este suportatã din bugetul destinat în acest scop de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, potrivit legii. Gestionarea biletelor se face cu consultarea organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 140
Repartizarea spaţiilor de locuit din administrarea unitãţii se face în concordanţã cu prevederile legale, prin comisiile mixte administratie-sindicate de la nivelul unitãţii.
ART. 141
Angajatorul este obligat sã acorde tichete de masã potrivit Legii nr. 142/1998, în conformitate cu prevederile legale prevãzute pentru unitãţi finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
ART. 142
Contravaloarea deplasãrii salariaţilor cu mijloacele de transport în comun, în interes de serviciu, este suportatã integral de angajator.
ART. 143
(1) Dupã efectuarea concediului legal acordat pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani, salariata membrã de sindicat poate beneficia de încã un an concediu fãrã platã, postul rãmânând temporar vacant şi neputând fi desfiinţat, pe timpul cât aceasta se aflã în asemenea situaţie.
(2) La întoarcerea din concediul fãrã platã, salariata va fi încadratã pe postul avut iniţial, toate drepturile aferente locului de muncã urmând a fi acordate integral.
(3) Contractul individual de muncã nu poate fi desfãcut din motive neimputabile angajatului pe perioada efectuãrii concediului de creştere a copilului şi nici în primul an de la reluarea activitãţii.
ART. 144
Salariata care întrerupe concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani beneficiazã de reducerea programului normal de lucru cu 2 ore/zi, fãrã a-i afecta salariul şi vechimea în muncã.
ART. 145
Salariatele gravide beneficiazã de scutire în ceea ce priveşte obligativitatea efectuãrii turei de noapte sau a gãrzilor - la cerere, şi de posibilitatea schimbãrii locului de muncã.
ART. 146
Pentru asigurarea respectãrii demnitãţii tuturor salariaţilor, prin regulamentele interne de la nivel de unitate, se stabilesc prevederi exprese de prevenire şi combatere a situaţiilor de violenţã şi hãrţuire sexualã la locul de muncã, conform anexei nr. 9.
ART. 147
Personalul contractual din sistemul sanitar, în condiţiile plãţii contribuţiei de asigurãri sociale de sãnãtate, beneficiazã de servicii medicale, tratament şi medicaţie, în regim gratuit, numai la recomandarea medicului de specialitate, suportate din bugetul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi de la bugetul de stat, dupã caz, potrivit normelor aprobate prin ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.

CAP. 7
Formarea profesionalã

ART. 148
(1) Prin termenul de formare profesionalã se înţelege orice procedurã prin care un salariat dobândeşte o calificare, se specializeazã sau se perfecţioneazã şi pentru care obţine o diplomã sau un certificat care atestã aceste situaţii, eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare.
(2) Dobândirea unei specialitãţi şi/sau lãrgirea domeniului de competenţã a personalului de specialitate se fac potrivit reglementãrilor în vigoare.
(3) Activitatea de formare şi perfecţionare profesionalã cuprinde şi domeniul relaţiilor de muncã, management, dreptul la asociere şi libertãţile sindicale şi patronale.
(4) Pãrţile convin asupra necesitãţii şi obligativitãţii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie.
(5) Formarea profesionalã a tuturor categoriilor de salariaţi va fi organizatã şi suportatã pe cheltuiala angajatorului (unitãţii) în limita sumelor prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu aceastã destinaţie.
ART. 149
(1) Formarea profesionalã a salariaţilor are urmãtoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncã;
b) obţinerea unei calificãri profesionale;
c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncã şi perfecţionarea pregãtirii profesionale pentru ocupaţia de bazã;
d) reconversia profesionalã determinatã de restructurãri socio-economice;
e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activitãţilor profesionale;
f) prevenirea riscului şomajului;
g) promovarea în muncã şi dezvoltarea carierei profesionale.
(2) Formarea profesionalã şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale.
ART. 150
Formarea profesionalã a salariaţilor se poate realiza prin urmãtoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de cãtre angajator sau de cãtre furnizorii de servicii de formare profesionalã din ţarã sau din strãinãtate;
b) stagii de adaptare profesionalã la cerinţele postului şi ale locului de muncã;
c) stagii de practicã şi specializare în ţarã şi în strãinãtate;
d) ucenicie organizatã la locul de muncã;
e) formare individualizatã;
f) alte forme de pregãtire convenite între angajator şi salariat.
ART. 151
(1) Angajatorul, dupã consultarea organizaţiilor sindicale din unitate, are urmãtoarele atribuţii:
a) identificarea posturilor pentru care este necesarã formarea profesionalã, a cãilor de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicãrii acestuia;
b) sindicatele semnatare ale prezentului contract vor participa, prin împuterniciţii sãi, la orice formã de examinare organizatã în vederea absolvirii unui curs de formare profesionalã în cadrul unitãţii;
c) în cazul în care unitatea urmeazã sã-şi schimbe parţial sau total profilul de activitate, aceasta va informa şi consulta sindicatul cu cel puţin 2 luni înainte de aplicarea mãsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajãri de forţã de muncã din afarã;
d) în cazul în care un salariat identificã un curs de formare profesionalã pe care ar dori sã-l urmeze, organizat de un terţ, unitatea va analiza cererea impreunã cu sindicatele semnatare ale prezentului contract;
e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncã în vederea formãrii profesionale vor putea fi obligaţi sã suporte cheltuielile ocazionate de aceasta dacã pãrãsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.
(2) Programele adoptate conform alin. (1) vor fi aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor în termen de 6 zile de la adoptare, prin afişare la avizierul unitãţii.
(3) Planurile şi programele de formare profesionalã anualã elaborate de cãtre angajator, dupã consultarea organizaţiilor sindicale din unitate sunt anexe ale contractelor colective de muncã de la nivelul unitãţilor sau grupurilor de unitãţi.
ART. 152
(1) Participarea la formare profesionalã poate avea loc la iniţiativa angajatorului sau la iniţiativa salariatului.
(2) Modalitatea concretã de formare profesionalã, drepturile şi obligaţiile pãrţilor, durata formãrii profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesionalã, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionalã, se stabilesc prin acordul pãrţilor, cu consultarea sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncã.
ART. 153
(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionalã este inţiatã de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceastã participare sunt suportate de cãtre acesta.
(2) În cazul în care, în condiţiile prevãzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionalã presupune scoaterea parţialã din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel:
a) dacã participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadã ce nu depãşeşte 25% din durata zilnicã a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toatã durata formãrii profesionale, de salariul integral corespunzãtor postului şi funcţiei deţinute, cu toate indemnizaţiile, sporurile şi adaosurile la acesta;
b) dacã participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadã mai mare de 25% din durata zilnicã a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bazã şi, dupã caz, de sporul de vechime.
(3) Dacã participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesionalã presupune scoaterea integralã din activitate, contractul individual de muncã al salariatului respectiv se suspendã, acesta beneficiind de o indemnizaţie plãtitã de angajator, prevãzutã în contractul colectiv de muncã aplicabil sau în contractul individual de muncã, dupã caz.
(4) Pe perioada suspendãrii contractului individual de muncã în condiţiile prevãzute la alin. (3), salariatul beneficiazã de vechime la acel loc de muncã, aceastã perioadã fiind consideratã stagiu de cotizare în sistemul asigurãrilor sociale de stat.
ART. 154
(1) În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participãrii la o formã de pregãtire profesionalã cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, împreunã cu sindicatul sau, dupã caz, cu reprezentanţii salariaţilor.
(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulatã de salariat potrivit alin. (1), în termen de 15 zile de la primirea solicitãrii. Totodatã angajatorul va decide cu privire la condiţiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregãtire profesionalã, inclusiv dacã va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.
ART. 155
Salariaţii care au încheiat un act adiţional la contractul individual de muncã cu privire la formarea profesionalã pot primi, în afara salariului corespunzãtor locului de muncã, şi alte avantaje în naturã pentru formarea profesionalã.
ART. 156
(1) Salariaţii au dreptul sã beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionalã.
(2) Concediile pentru formare profesionalã se pot acorda cu sau fãrã platã.
ART. 157
(1) Concediile fãrã platã pentru formare profesionalã se acordã la solicitarea salariatului, pe perioada formãrii profesionale pe care salariatul o urmeazã din iniţiativa sa.
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract şi numai dacã absenţa salariatului ar prejudicia grav desfãşurarea activitãţii.
ART. 158
(1) Cererea de concediu fãrã platã pentru formare profesionalã trebuie sâ fie înaintatã angajatorului cu cel puţin o lunã înainte de efectuarea acestuia şi trebuie sã precizeze data de începere a stagiului de formare profesionalã domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesionalã.
(2) Efectuarea concediului fârâ platã pentru formare profesionalã se poate realiza şi fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învãţãmânt sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul urmãtor în cadrul instituţiilor de învãţãmânt superior, cu respectarea condiţiilor stabilite la alin. (1).
ART. 159
(1) În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionalã în condiţiile prevãzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionalã, plãtit de angajator, de pânã la 10 zile lucrãtoare sau de pânã la 80 de ore.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1) indemnizaţia de concediu va fi cea prevãzutã pentru concediul de odihnã.
(3) Perioada în care salariatul beneficiazã de concediul plãtit prevãzut la alin. (1) se stabileşte de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plãtit pentru formare profesionalã va fi înaintatã angajatorului cu cel puţin o lunã înainte de efectuarea acestuia şi trebuie sã precizeze data de începere a stagiului de formare profesionalã, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesionalã.
ART. 160
Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusã din durata concediului de odihnã anual şi este asimilatã unei perioade de muncã efectivã în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.
ART. 161
(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesionalã pentru toţi salariaţii, dupã cum urmeazã:
a) cel puţin o datã la 2 ani, dacã au cel puţin 21 de salariaţi;
b) cel puţin o datã la 3 ani, dacã au sub 21 de salariaţi.
(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionalã, asiguratã în condiţiile alin. (1), se suportã de cãtre angajatori.
ART. 162
(1) Planul de formare profesionalã elaborat anual de cãtre angajatorul persoanã juridicã, care are mai mult de 20 de salariaţi, împreunã cu organizaţiile profesionale corespunzãtoare şi cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã va fi adus la cunoştinţa salariaţilor.
(2) Planul de formare profesionalã va fi elaborat astfel încât prin diversele forme de pregãtire sã poatã trece de douã ori salariaţii în primii 5 ani de activitate şi periodic de ceilalţi salariaţi.
(3) Programarea individualã se face de cãtre angajator cu consultarea salariatului în cauzã, cu aprobarea şefului sãu direct şi avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, care se acordã în termen de 6 zile.
(4) Participarea la cursuri de formare profesionalã cu scoaterea din producţie la cererea salariatului poate fi inclusã în planul de formare profesionalã numai cu aprobarea angajatorului şi avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, care se acordã în termen de 6 zile lucrãtoare.
(5) Cursurile de perfecţionare şi specializare profesionalã se avizeazã de organizaţiile profesionale constituite potrivit legii.
ART. 163
(1) Salariaţii nou angajaţi în unitate, la solicitarea şefului direct şi cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, care se acordã în termen de 6 zile lucrãtoare, pot participa la stagii de adaptare profesionalã.
(2) Participã la cursuri de adaptare profesionalã toţi salariaţii aflaţi ta prima angajare într-o unitate medico-sanitatã, salariaţii care au lucrat în altã unitate medico-sanitarã cu alt specific şi salariaţii care s-au reangajat în unitate dupã o perioadã de cel puţin 5 ani de întrerupere.
(3) Stagiile de adaptare profesionalã se organizeazã de cãtre angajator.
ART. 164
(1) Cursurile de formare organizate de sindicate şi patronate sunt creditate prin conţinutul lor cu pregãtirea şi perfecţionarea profesionalã.
(2) Programele de pregãtire menţionate la alin. (1) vor fi elaborate în colaborare cu organizaţia profesionalã, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 165
Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã participã în calitate de observator, la toate nivelurile, la examenele care certificã pregãtirea şi perfecţionarea profesionalã şi managerialã şi la concursurile de ocupare a posturilor.

CAP. 8
Drepturile sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicate semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã

ART. 166
Pãrţile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi libertatea de opinie.
ART. 167
(1) Partea patronalã se obligã sã întreprindã toate demersurile necesare pentru întãrirea protecţiei personalului de agresiuni fizice sau verbale din partea pacienţilor, aparţinãtorilor acestora sau a altor persoane din exterior sau interior, în timpul muncii sau legate de procesul de muncã.
(2) Pãrţile recunosc cã salariaţii nu-şi pot desfãşura activitatea în parametrii contractuali dacã lucreazã în condiţii de ameninţãri fizice şi/sau verbale.
ART. 168
(1) Pãrţile se angajeazã sã promoveze un comportament civilizat în cadrul unitãţii, cu respectarea demnitãţii fiecãrui salariat.
(2) Partea patronalã se obligã sã sancţioneze disciplinar orice abatere de la normele de comportament civilizat, indiferent din partea cui ar veni sesizarea.
(3) Precizãri suplimentare privind normele de comportament vor face obiectul Regulamentelor interne ale unitãţilor sanitare.
ART. 169
(1) a) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract participã la şedinţele consiliului consultativ şi ale comitetului director al unitãţilor sanitare;
b) reprezentanţii organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare, precum şi organizaţiile patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã participã, în calitate de observator, prin câte un reprezentant judeţean, la şedinţele conducerii autoritãţilor de sãnãtate publicã;
c) reprezentanţii judeţeni ai organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã participã la toate şedinţele de interes general la nivel naţional, regional şi judeţean.
(2) Pãrţile garanteazã aplicarea prevederilor legislaţiei muncii, precum şi a dispoziţiilor legale în materie.
(3) La cererea expresã a membrilor organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, aceştia pot fi asistaţi de reprezentanţii federaţiilor şi confederaţiilor în susţinerea unor drepturi şi cereri, la toate nivelurile.
ART. 170
(1) Anunţarea şedinţelor menţionate în art. 169 alin. (1) şi a ordinii de zi se face în scris, înainte cu minimum 72 de ore.
(2) Angajatorul se obligã sã punã la dispoziţia reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã, toate documentele necesare susţinerii activitãţii sindicale.
(3) Hotãrârile conducerii unitãţilor vor fi comunicate în scris, în termen de 48 de ore de la data emiterii hotãrârii, reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã participã în toate comisiile implicate în activitatea sistemului sanitar, la toate nivelurile, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare şi cu acordurile stabilite în acest sens.
ART. 171
(1) Angajatorul va permite membrilor sindicatelor şi patronatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã sã urmeze cursurile de formare organizate de sindicate şi patronate; în perioada respectivã, cursantul beneficiazã de toate drepturile aferente locului de muncã, pentru o perioadã de pânã la 15 zile lucrãtoare/an. Ministerul Sãnãtãţii Publice va sprijini constituirea unui fond destinat activitãţilor de formare, prin atragerea unor surse de la bugetul de stat, fond ce urmeazã a fi administrat prin acordul partenerilor sociali.
(2) Persoanele alese în structura de conducere a organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã beneficiazã de reducerea programului normal lunar de lucru cu 5 zile lucrãtoare, cumulat sau fragmentat.
(3) În cazurile prevãzute la alin. (1) şi (2) din prezentul articol, drepturile salariale cuvenite se pãstreazã integral.
(4) Activitatea liderilor organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã este asimilatã ca şi vechime în activitate managerialã în domeniu.
ART. 172
În vederea stabilirii unor servicii şi dotãri comune, prin acordul pãrţilor, administraţia şi organizaţiile sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale contractului colectiv de muncã pot stabili cote procentuale de participare la acţiunea respectivã.
ART. 173
Angajatorul este obligat sã asigure în incinta unitãţii, gratuit, spaţiul şi mijloacele necesare funcţionãrii sindicatului.
ART. 174
Încasarea cotizaţiei se face prin statele de platã ale unitãţilor, în baza acordului salariaţilor, membri ai organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã. Reţinerea cotizaţiei, virarea acesteia în conturile sindicatului afiliat la una din organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract şi înştiinţarea privind persoanele cãrora li s-a efectuat operaţiunea se constituie în sarcinã curentã de serviciu - potrivit avizului favorabil emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi de Ministerul Sãnãtãţii Publice.
ART. 175
(1) Angajatorul recunoaşte drepturile salariaţilor reprezentaţi de organizaţiile sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã de a susţine şi de a participa neîngrãdit la acţiuni sindicale, potrivit prevederilor legale, în aceastã perioadã obligându-se sã nu procedeze la angajãri temporare în locul celor aflaţi în grevã.
(2) Angajatorul se obligã sã ia mãsuri disciplinare împotriva celor care încearcã sau împiedicã exercitarea dreptului de participare a salariaţilor la acţiuni sindicale, organizate în condiţiile legii.

CAP. 9
Dispoziţii finale

ART. 176
(1) În baza prezentului contract colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã, se pot încheia contracte colective de muncã la nivelul unitãţilor, potrivit procedurilor din anexa nr. 1.
(2) Prevederile prezentului contract colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã sunt considerate de drept minime şi obligatorii şi nu pot fi omise la elaborarea contractului-cadru şi a normelor de aplicare a acestuia.
(3) În unitãţile în care nu se încheie contract colectiv de muncã, se aplicã prevederile prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 177
Pãrţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã asigurã aplicarea acestuia la toate nivelurile.
ART. 178
În toate situaţiile de reorganizare, restructurare, modificarea sursei şi modului de finanţare pentru unitãţi, secţii, compartimente şi servicii, externalizãri servicii etc, angajatorul care predã este obligat sã transmitã, iar angajatorul care preia este obligat sã garanteze respectarea clauzelor prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 179
Prevederile prezentului contract colectiv de muncã se aplicã de drept salariaţilor reprezentaţi de organizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale acestui contract şi produc efecte pentru toţi salariaţii potrivit legii.
ART. 180
Pentru subramura de asistenţã socialã va fi negociat un contract colectiv de muncã separat aplicabil acestui domeniu, conform prevederilor legale.
ART. 181
Pentru funcţionarii publici din domeniul sãnãtãţii se va încheia un Acord colectiv, conform prevederilor legale.
ART. 182
Salariaţii membri ai organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã au dreptul sã poarte la echipamentul de protecţie însemnele organizaţiilor sindicale specifice.
ART. 183
Ministerul Sãnãtãţii Publice, autoritãţile de sãnãtate publicã şi conducerile unitãţilor sunt rãspunzãtoare de aplicarea şi garantarea prevederilor contractului colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã.
ART. 184
Aplicarea prevederilor contractelor colective de muncã încheiate este obligatorie. Nerespectarea clauzelor atrage rãspunderea, potrivit legii.
ART. 185
Pãrţile vor susţine de comun acord drepturile prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã pentru care sunt prevãzute reglementãri legale suplimentare.
ART. 186
Toate documentele semnate de toate pãrţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã sunt incluse, de drept, în conţinutul prezentului contract ca acte adiţionale.
ART. 187
(1) Pãrţile se obligã ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncã, sã nu promoveze şi sã nu susţinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncã, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
(2) Pentru aplicarea unor clauze ale prezentului contract colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã, la cererea reprezentanţilor pãrţilor semnatare ale prezentului contract de muncã, Ministerul Sãnãtãţii Publice va emite ordine specifice.
ART. 188
Ministerul Sãnãtãţii Publice va susţine toate iniţiativele legislative şi modificãrile actelor normative de naturã sã îmbunãtãţeascã prevederile prezentului contract colectiv de muncã.
ART. 189
Prezentul contract colectiv de muncã, încheiat în 4 exemplare, îşi produce efectele de la data înregistrãrii la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.

INSTITUŢII

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
Eugen Nicolãescu
Ministru Ervin Zoltan Szekely
Secretar de stat
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Vasile Ciurchea
Preşedinte

ORGANIZAŢII PATRONALE

UNIUNEA NAŢIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN
Ioana Cacovean
Preşedinte Patronatul Farmaciştilor din România
Alexandru Mârgãritescu
Director
UNIUNEA GENERALA A INDUSTRIAŞILOR DIN ROMÂNIA
Eduard Dobre
CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN
Mihai Ganea
Vicepreşedinte
CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI Şl MIJLOCII DIN ROMÂNIA
Dr. Mariana Stoleru
UNIUNEA GENERALA A INDUSTRIAŞILOR DIN ROMÂNIA 1903
Gabriel Ionescu

ORGANIZAŢII SINDICALE

FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA
Marius Petcu
Preşedinte
Adrian Bîrea
Prim-vicepreşedinte
Florin Muscanu
Vicepreşedinte
Cristina Iftimescu
Vicepreşedinte
Leonard Bãrãscu
Vicepreşedinte
Claudia Petcu
Secretar General
Doina Fãnicã
Membru Birou Executiv
Paul Negoescu
Membru Birou Executiv
Roman Ştefan
Membru Birou Executiv
Ani Borşi
Membru Birou Executiv
Valentin Popa
Membru Birou Executiv
Viorel Tãnase
Membru Birou Executiv
Livius Cârstea
Membru Birou Executiv
Mircea Popescu
Membru Birou Executiv
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR LIBERE TEHNIC-ECONOMIC-ADMINISTRATIV DIN UNITĂŢILE SANITARE Şl BALNEARE DIN ROMÂNIA
Augustin Chifor
Preşedinte
Ştefan Popescu
Vicepreşedinte
Vasile Dima
Vicepreşedinte
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ "AMBULANŢA"
Tudor Damian
Preşedinte
Oana Tresticã
Consilier Juridic
FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN UNITĂŢILE SANITARE DIN ROMÂNIA
Valentin Crãciun
Preşedinte
Nicolae Paraschiv
Membru
Ion Vasiluţã
Membru
CENTRALA NAŢIONALĂ SINDICALĂ DIN SĂNĂTATE Şl ASISTENŢĂ SOCIALA C.N.C. SAN.ASIST.
Viorel Rotilã
Preşedinte
Marian Cârstea
Vicepreşedinte
Lidia Cel mare
Vicepreşedinte
Leonida Tãbãcaru
Membru Birou Executiv
Dan Pereţianu
Membru Birou Executiv


ANEXA 1

Negocierea contractului colectiv de muncã la
nivelul unitãţii/instituţiei

1. În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de muncã la nivel de ramurã sanitarã, federaţiile vor nominaliza în scris sindicatele din unitãţile sanitare împuternicite de federaţiile reprezentative, potrivit legii, pentru negocierea contractelor colective de muncã la nivel de unitãţi/instituţii. Prezenta împuternicire va fi transmisã Autoritãţilor de Sãnãtate Publicã.
2. Prevederile contractelor individuale de muncã vor fi puse de acord cu prevederile contractului colectiv de muncã la nivelul unitãţii/instituţiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.
3. a) Neînţelegerile privind încheierea contractului colectiv de muncã la nivelul unitãţii/instituţiei vor fi conciliate în prezenţa reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse cu participarea împuterniciţilor abilitaţi ai patronatului şi ai sindicatului.
b) În cazul menţinerii unor puncte divergente şi dupã conciliere şi al neacceptãrii procedurii de mediere, sindicatele pot continua derularea acţiunilor sindicale din programul de revendicãri.


ANEXA 2


Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
Comisiei paritare la nivel de ramurã sanitarã

1. Comisia care monitorizeazã prevederile aplicãrii Contractului colectrv de muncã la nivel de ramurã sanitarã va fi compusã din 5 reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale semnatare şi 5 reprezentanţi ai angajatonlor. Membrii comisiei sunt desemnaţi de pãrţile semnatare în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
2. Comisia se va întruni la cererea oricãruia dintre membrii sãi, în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la formularea cererii, şi va adopta hotãrâri valabile prin unanimitate, în prezenţa a 3/4 din numãrul total al membrilor.
3. Comisia va fi prezidatã, prin rotaţie, de câtre un reprezentant al fiecãrei pãrţi, ales în şedinţa respectivã.
4. Hotãrârea adoptatã potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru pãrţile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
6. Comisia este împuternicitã sã interpreteze prevederile contractului colectiv de muncã, în aplicare, în funcţie de condiţiile concrete şi de posibilitãţile unitãţilor, la solicitarea uneia dintre pãrţi.


ANEXA 3

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
încheiat şi înregistrat sub nr..../..... în registrul
general de evidenţã a salariaţilor

A. Pãrţile contractului
Angajator - persoanã juridicã/fizicã........................., cu sediul/domiciliul în.................... înregistratã la registrul comerţului/autoritãţile administraţiei publice din................... sub nr..............., cod fiscal....................... telefon............, reprezentatã legal prin..........................în calitate de........................,
şi salariatul/salariata - domnul/doamna........................., domiciliat/domiciliatã în localitatea..........................str. ......................... nr....... judeţul........................., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrţii de identitate/paşaportului seria ..... nr........., eliberat/eliberatã de....................... la data de................., CNP......................... permis de muncã seria ..... nr......... din data de...............
am încheiat prezentul contract individual de muncã în urmãtoarele condiţii asupra cãrora am convenit:
B. Obiectul contractului:
C. Durata contractului:
a) nedeterminatã, salariatul/salariata........................ urmând sã înceapã activitatea la data de.......................;
b) determinatã, de......... luni, pe perioada cuprinsã între data de................. şi data de................../pe perioada suspendãrii contractului individual de muncã al titularului de post.
D. Locul de muncã
1. Activitatea se desfãşoarã la.........................
2. În lipsa unui loc de muncã fix salariatul va desfãşura activitatea astfel:
E. Felul muncii
Funcţia/meseria........................ conform Clasificãrii ocupaţiilor în România
F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevãzute în fişa postului, anexã la contractul individual de muncã
G. Condiţii de muncã:
1. Activitatea se desfãşoarã în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 31/1991 .
2. Activitatea prestatã se desfãşoarã în condiţii normale/deosebite/speciale de muncã, potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
H. Durata muncii
I. O normã întreagã, durata timpului de lucru fiind de ........... ore/zi,.............. ore/sãptãmânã.
a) repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã:.........................(ore zi/ore noapte/inegal);
b) programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncã aplicabil.
2. O fracţiune de normã de .... ore/zi (cel puţin 2 ore/zi)...... ore/sãptãmânã.
a) repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã:..... (ore zi/ore noapte);
b) programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncã aplicabil;
c) nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţã majorã sau pentru alte lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlãturãrii consecinţelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihnã este de........... zile lucrãtoare, în raport cu durata muncii (normã întreagã, fracţiune de normã).
De asemenea, beneficiazã de un concediu suplimentar de.........
J. Salariul:
1. Salariul de bazã lunar brut............... lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri.........................;
b) indemnizaţii....................;
c) alte adaosuri...................
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreazã ori în zilele de sãrbãtori legale se compenseazã cu ore libere plãtite sau se plãtesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncã aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plãteşte salariul este/sunt.........................
K. Drepturi şi obligaţii ale pãrţilor privind securitatea şi sãnãtatea în muncã:
a) echipament individual de protecţie..................;
b) echipament individual de lucru..................;
c) materiale igienico-sanitare.....................;
d) alimentaţie de protecţie.........................;
e) alte drepturi şi obligaţii privind sãnãtatea şi securitatea în muncã..................... .
L. Alte clauze:
a) perioada de probã este de.........................;
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de......... zile lucrãtoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncã;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de............... zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncã;
d) în cazul în care salariatul urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea în strãinãtate, informaţiile prevãzute la <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regãsi şi în contractul individual de muncã;
e) alte clauze.
M. Drepturi şi obligaţii generale ale pãrţilor
1. Salariatul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusã;
b) dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal;
c) dreptul la concediu de odihnã anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sãnãtate în muncã;
f) dreptul la formare profesionalã, în condiţiile actelor adiţionale.
2. Salariatului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncã sau, dupã caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţã de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta mãsurile de securitate şi sãnãtate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat sub rezerva legalitãţii lor;
b) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sã constate sãvârşirea abaterilor disciplinare şi sã aplice sancţiunile corespunzãtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncã aplicabil şi regulamentului intern.
4. Angajatorului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) sã acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncã, din contractul colectiv de muncã aplicabil şi din lege;
b) sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã şi condiţiile corespunzãtoare de muncã;
c) sã informeze salariatul asupra condiţiilor de muncã şi asupra elementelor care privesc desfãşurarea relaţiilor de muncã;
d) sã elibereze, la cerere, toate documentele care atestã calitatea de salariat a solicitantului;
e) sã asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract individual de muncã se completeazã cu dispoziţiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncã aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr........../.............. la Direcţia generalã de muncã şi solidaritate socialã a judeţului/municipiului........................ /Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executãrii contractului individual de muncã impune încheierea unui act adiţional la contract conform dispoziţiilor legale.
Prezentul contract individual de muncã s-a încheiat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncã sunt soluţionate de instanţa judecãtoreascã competentã material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
............ ..........

Reprezentant legal,
..................

Pe data de.................... prezentul contract înceteazã în temeiul art..... din <>Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator,
..........


ANEXA 4


Categoriile de personal, locurile de muncã şi activitãţile care
beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru

A. Reducerea timpului normal de lucru
1. Personalul care lucreazã în anatomie patologicã şi în medicina legalã, în activitãţile de prosecturã, sãli de disecţie şi morgi: 6 ore/zi.
2. Personalul care lucreazã în activitãţile de radiologie-imagisticã medicalã şi roentgenterapie, medicinã nuclearã şi radioizotopi, igiena radiaţiilor nucleare, terapie cu energii înalte, angiografie şi cateterism cardiac, precum şi personalul care asigurã întreţinerea şi repararea aparaturii din aceste activitãţi: 6 ore/zi.
3. Personalul cu pregãtire superioarã din unitãţile şi compartimentele de cercetare ştiinţificã medico-farmaceuticã: 7 ore/zi.
4. Medicii din unitãţile publice din sectorul sanitar, inclusiv unitãţile şi compartimentele de cercetare ştiinţificã medico-farmaceuticã: 7 ore/zi.
5. Personalul sanitar cu pregãtire superioarã din unitãţile publice din sectorul sanitar: 7 ore/zi.
6. Personalul sanitar mediu şi personalul sanitar auxiliar din laboratoare sau compartimente de analize medicale: 7ore/zi.
7. Personalul sanitar mediu şi personalul sanitar auxiliar care lucreazã în hidrotermoterapie: 7 ore/zi.
B. Alimentaţia de protecţie se acordã în mod obligatoriu, conform <>Legii nr. 319/2006
1. Laboratoarele de analize medicale şi de cercetare în toate specialitãţile: 1/2 l lapte/zi/persoanã
2. Laboratoarele de anatomie patologicã, morgi, prosecturi, laboratoare de medicinã legalã, de citologie, de radiologie: 1/2 l lapte/zi/persoanã
3. Staţii de sterilizare: 1/2 l apã mineralã/zi/persoanã
4. Deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie....: 1/2 l apã mineralã/zi/persoanã
5. Personalul de întreţinere şi reparare instalaţii sanitare, vidanjare: 1/2 l apã mineralã/zi/persoanã
6. Lucrãtori de curãţenie, colectare material infecţios, rampã de gunoi, deşeuri medicale: 1/2 l apã mineralã/zi/persoanã
7. Staţie de neutralizare deşeuri medicale: 1/2 l apã mineralã/zi/persoanã
8. Staţie de clorinare: 1/2 l apã mineralã/zi/persoanã
9. Laboratorul de analize fizico-chimice: 1/2 l apã mineralã/zi/persoanã
10. Magazie centralã de materiale: 1/2 l apã mineralã/zi/persoanã
11. Centrala termicã: 1 l apã mineralã/zi/persoanã


ANEXA 5

Numãrul de zile de concediu de odihnã suplimentar
pe locuri de muncã şi în funcţie de condiţiile
de desfãşurare a activitãţii

CAP. 1

Se acordã 3 zile de concediu de odihnã suplimentar pentru:
1. Personalul care lucreazã la:
a) dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare;
b) crematoriul din unitãţi sanitare;
c) ergoterapie din unitãţi, secţii şi compartimente de psihiatrie, neuropsihlatrie şi copii debili mintal;
d) spãlarea manualã, cãlcatul manual al confecţiilor şi echipamentelor, precum şi cãlcatul cu presa;
e) şoferii care lucreazã pe autovehicule între 2,1-4,0 t;
f) personalul care lucreazã în centrale telefonice cu 100-250 posturi, activitate permanentã.
2. Personalul care îngrijeşte şi creşte animale de laborator, precum şi cel care lucreazã cu acestea.
3. Personalul sanitar mediu şi sanitar auxiliar care lucreazã în cabinete de consultaţii de neurochirurgie, ortopedie, traumatologie şi arşi.
4. Personalul sanitar din unitãţi farmaceutice care au sediul în unitãţi, secţii, compartimente şi cabinete de consultaţii de tuberculozã activã şi boli infecţioase.
5. Muncitorii de întreţinere şi deservire a utilajelor cu zgomot ce depãşeşte 90 dB.
6. Personalul care utilizeazã materiale dentare (alte substanţe preparate cu solvenţi aromatici).
7. Personalul care lucreazã în bucãtãriile unitãţilor sanitare.
8. Personalul care executã lucrãri de multiplicare cu aparaturã (xerox, heliograf etc.) - activitate permanentã.
9. Personalul care lucreazã la exploatarea aparaturii telex - activitate permanentã.

CAP. 2

Se acordã 4 zile de concediu de odihnã suplimentar pentru:
1. Personalul care lucreazã în laboratoare sau compartimente de microproducţie.
2. Personalul care lucreazã în:
a) activitatea de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile;
b) ergoterapie din unitãţi, secţii şi compartimente cu paturi, cu bolnavi cronici irecuperabili.
3. Personalul sanitar care lucreazã în secţii şi compartimente, cu paturi, de copii distrofici.
4. Personalul care lucreazã direct la cercetarea şi producţia serurilor şi a vaccinurilor.
5. Muncitorii şi personalul de administraţie din unitãţi şi secţii exterioare, cu paturi, de tuberculozã activã şi de boli infecţioase.
6. Personalul sanitar din cabinete de consultaţii de tuberculozã şi boli infecţtoase.
7. Şoferii care lucreazã pe autovehicule între 4,1-7 t, microbuze şi autoturisme.
8. Personalul sanitar mediu şi auxiliar care lucreazã cu copii în creşe.
9. Personalul care lucreazã pe videocalculatoare, activitate permanentã.
10. Personalul care executã lucrãri de dactilografie şi stenodactilografie, care lucreazã în birouri cu cel mult 2 maşini de dactilografiat, activitate permanentã.
11. Personalul care lucreazã în laboratoare sau compartimente de cercetãri şi analize chimice, toxicologice, biologice, biochimice, microbiologice, virusologice, inframicrobiologice, parazitologice.
12. Personalul sanitar mediu şi auxiliar care lucreazã în unitãţi, secţii şi compartimente, cu paturi, de traumatologie şi ortopedie.

CAP. 3

Se acordã 5 zile de concediu de odihnã suplimentar pentru:
1. Personalul care lucreazã la repararea şi întreţinerea aparaturii de radiologie şi roentgenterapie, medicinã nuclearã, igiena radiaţiilor nucleare, terapie cu energii înalte şi de fizioterapie.
2. Personalul care efectueazã analize chimice, toxicologice, biologice şi biochimice din laboratoare şi compartimente de medicina legalã.
3. Personalul care lucreazã în centrale telefonice cu peste 250 de posturi, activitate permanentã.
4. Şoferii care lucreazã pe autovehicule între 7,1-12 t.
5. Personalul care presteazã activitãţi în centrale termice pe bazã de combustibil solid şi lichid.
6. Personalul care lucreazã la fizio-electro-maso-termo-balneo-terapie.
7. Personalul sanitar care lucreazã în staţiile centrale de sterilizare.
8. Personalul care executã lucrãri de dactilografie şi stenodactilografie, care lucreazã în birouri cu peste 3 maşini de dactilografiat, activitate permanentã.
9. Personalul care lucreazã în sãli de calcul electronic, perforãri cartele, activitate permanentã.

CAP. 4

Se acordã 6 zile de concediu de odihnã suplimentar pentru:
1. Personalul sanitar care lucreazã în secţii şi compartimente, cu paturi, de oncopediatrie.
2. Personalul sanitar care lucreazã pe nave şi ambarcaţiuni pentru pescuitul maritim şi oceanic.
3. Şoferii care lucreazã pe autovehicule de peste 12 t, autobuze şi autosalvãri din unitãţile sanitare.
4. Personalul care manipuleazã şi utilizeazã mercurul la construirea, repararea şi întreţinerea, etalonarea şi verificarea aparatelor de mãsurã şi control cu mercur, precum şi a întrerupãtoarelor cu mercur.
5. Personalul care confecţioneazã, prin suflare, aparatura de laborator din sticlã de cuarţ şi sticlã cu plumb.
6. Personalul care lucreazã în laboratoare nediferenţiate de analize medicale.
7. Personalul care lucreazã în spãlãtorii din unitãţi sanitare.
8. Personalul sanitar din cabinetele de consultaţii de psihiatrie şi neuropsihiatrie.
9. Personalul sanitar care lucreazã pe autosanitare pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţã în teren.

CAP. 5

Se acordã 8 zile de concediu de odihnã suplimentar pentru:
1. Personalul sanitar din unitãţi, secţii şi compartimente, cu paturi, de tuberculozã activã şi de boli infecţioase.
2. Personalul sanitar mediu şi auxiliar care lucreazã în unitãţi, secţii şi compartimente, cu paturi, de neurochirurgie şi arşi.
3. Personalul sanitar din unitãţi, secţii şi compartimente, cu paturi, de psihiatrie, neuropsihiatrie, copii debili mintal şi de recuperare neuropsihomotorie.
4. Personalul sanitar care lucreazã în activitatea de anestezie, terapie intensivã, hemodializã.

CAP. 6

Se acordã 9 zile de concediu de odihnã suplimentar pentru:
1. Personalul care îşi desfãşoarã activitatea în:
a) unitãţi nucleare de categoria I de risc radiologic;
b) unitãţi nucleare de categoria a II-a de risc radiologic.

CAP. 7

Se acordã 10 zile de concediu de odihnã suplimentar pentru:
1. Personalul care lucreazã la autopsie, prosecturi, în sãli de disecţie şi în laboratoare sau compartimente de anatomie patologicã şi de medicinã legalã.
2. Personalul din leprozerii.
3. Personalul sanitar care lucreazã în mine de cãrbuni, de minereuri feroase şi neferoase, de substanţe şi minereuri nemetalifere.
4. Personalul sanitar care îşi desfãşoarã activitatea în subteran, la mine de minereuri radioactive.
5. Personalul care îşi desfãşoarã activitatea în:
a) unitãţi nucleare de categoria a III-a de risc radiologic;
b) unitãţi nucleare de categoria a IV-a de risc radiologic.
NOTĂ:
Salariaţii care lucreazã la unul din locurile de muncã prevãzute în prezenta anexã şi care dau dreptul la mai multe condiţii de odihnã suplimentare vor primi un singur concediu de odihnã suplimentar, şi anume pe cel mai mare.


ANEXA Nr. 6

Spor de vechime în muncã


┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Tranşa de vechime în muncã │ Cota din salariul de bazã │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ între 3 ani şi 5 ani │ 5% │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ de la 5 ani la 10 ani │ 10% │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ de la 10 ani la 15 ani │ 15% │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ de la 15 ani la 20 ani │ 20% │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ peste 20 de ani │ 25% │
└────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
ANEXA 7

Fişa de atribuţii şi normative de personal

Fişa postului, pe grupe de specialitãţi, va fi conformã cu Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 560/16.08.1999 privind aprobarea fişelor de atribuţii pentru asistenţii medicali, alte categorii de personal sanitar cu studii postliceale sanitare sau medii sanitare şi personal auxiliar, precum şi asistenţi medicali şefi.
Normativele de personal sunt cele cuprinse în <>Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificãrile ulterioare.
Fişa-cadru a postului şi normativele de personal pot fi modificate cu acordul federaţiilor reprezentative semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
Atribuţiile concrete privind activitatea salariaţilor vor fi stabilite la nivelul fiecãrei unitãţi sanitare, potrivit fişei postului, ţinând cont de actele normative în vigoare.


ANEXA 8


Echipamentul de protecţie

- încãlţãminte - 4/an
- pantaloni - 5/an
- fuste - 5/an
- bluze - 5/an
- halate de molton - sistem pavilionar
- halate doc - 2/an
- salopete doc - 2/an
- pelerine de ploaie - 1/an
- cizme electroizolante - 1/an
- mãnuşi electroizolante - 1/an
- calote - 3/an
- mãnuşi şi mãşti - dupã necesitãţi
- şorţuri - dupã necesitãţi
- cizme de cauciuc
- cascã de protecţie - dupã necesitãţi
- ochelari de protecţie - dupã necesitãţi
- centurã de siguranţã - dupã necesitãţi

Materiale igenico-sanitare

a) se acordã întregului personal
- sãpun - 1/lunã/persoanã
- hârtie igienicã - 1/lunã/persoanã
- perii de unghii - 1/an/persoanã
b) substanţe dezinfectante de uz personal urmãtorului personal:
- instalator sanitar;
- spãlãtoreasã;
- personalului de la staţia de neutralizare deşeuri medicale;
- personalului de la rampa de gunoi;
- personalului de curãţenie.


ANEXA 9

Hãrţuirea sexualã

1. Hãrţuirea sexualã reprezintã orice formã de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii compromiţãtoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altã conduitã cu conotaţii sexuale, care afecteazã demnitatea, integritatea fizicã şi psihicã a persoanelor la locul de muncã.
2. a) Angajatorul nu va permite şi nu va tolera hãrţuirea sexualã la locul de muncã şi va face public faptul cã încurajeazã raportarea tuturor cazurilor de hãrţuire sexualã, indiferent cine este ofensatorul.
b) Angajatorul va informa toţi salariaţii de regulile de conduitã ce trebuie respectate şi de sancţiunile aplicabile, în cazul încãlcãrii acestora.
c) Angajatorul va include hãrţuirea sexualã pe agenda sesiunii de instruire a personalului.
3. Angajatorul, împreunã cu reprezentanţii sindicatelor, va oferi consiliere şi asistenţã victimelor actelor de hãrţuire sexualã, va conduce investigaţia în mod strict confidenţial şi, în cazul confirmãrii actului de hãrţuire sexualã, va propune mãsuri disciplinare corespunzãtoare. Acestea pot merge de la avertisment pânã la transferul hãrţuitorului.
4. Persoana care se considerã hãrţuitã sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va conţine relatarea detaliatã a incidentului reclamat.
5. Comisia va comunica reclamantului, în termen de 2 sãptãmâni, dacã sesizarea este întemeiatã şi dacã va fi însoţitã de cercetãri.
6. Investigatorii vor cerceta faptele cu atenţie, iar la terminarea investigaţiei vor comunica pãrţilor implicate rezultatul anchetei şi ceea ce se intenţioneazã sã se facã, într-un termen ce nu va depãşi 8 sãptãmâni de la depunerea plângerii. Pe parcursul anchetei nu vor fi admise referiri cu privire la stilul de viaţã al reclamantului.
7. Dacã se stabileşte cã a avut loc un act de hãrţuire sexualã, hãrţuitorului i se vor aplica sancţiuni disciplinare corespunzãtoare, în termen de 2 sãptãmâni de la terminarea anchetei. Victima nu poate fi transferatã împotriva voinţei sate.
Mãsurile vor fi comunicate în scris şi reclamantului, şi reclamatului.
8. Dacã se stabileşte cã nu a avut loc hãrţuirea sexualã, se va comunica reclamantului care, dacã doreşte, se poate adresa justiţiei.
9. Dacã actul de hãrţuire sexualã la locul de muncã vine din partea unei persoane care nu este angajatã în unitatea respectivã, victima se va adresa şefului ierarhic.
10. Dosarele cu plângerile de hãrţuire sexualã vor fi pãstrate confidenţial cel puţin 3 ani de la data rezolvãrii lor.
11. Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hãrţuire sexualã, atât împotriva reclamantului, cât şi împotriva oricãrei persoane care ajutã la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare şi vor fi sancţionate conform legii în vigoare.
12. În cazul în care ancheta stabileşte cã reclamantul a adus acuzaţii false, cu rea-credinţã, acesta va rãspunde potrivit legii.
13. Unitatea şi/sau sindicatul au dreptul sã iniţieze o investigaţie şi în absenţa unei plângeri scrise, dacã are motive sã considere cã are loc un act de hãrţuire sexualã.
14. Comisia va informa conducerea anual despre numãrul de sesizãri primite, despre natura acestora şi despre avizul dat.


ANEXA 10

LISTA
cuprinzând unitãţile cu personalitate juridicã aflate în subordinea,
sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sãnãtãţii Publice,
conform prevederilor <>Hotãrârea Guvernului nr. 862/2006 cu modificãrile
şi completãrile ulterioare, în care se aplicã contractul colectiv de muncã

A. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE
I. Unitãţi finanţate integral de la bugetul de stat:
1. Autoritãţile de sãnãtate publicã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
2. Institutul de Sãnãtate Publicã Bucureşti
3. Institutul de Sãnãtate Publicã "Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca
4. Institutul de Sãnãtate Publicã Iaşi
5. Institutul de Sãnãtate Publicã "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timişoara
6. Centrul de Sãnãtate Publicã Târgu Mureş
7. Centrul de Sãnãtate Publicã Sibiu
8. Institutul Naţional de Medicinã Sportivã Bucureşti
9. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzionalâ "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti
10. Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sãnãtãţii Bucureşti
11. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti
12. Agenţia Naţionalã de Transplant Bucureşti
13. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti
14. Centrul Naţional de Sãnãtate Mintalã Bucureşti.
II. Unitãţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate:
1. Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti
2. Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuţã" Cluj-Napoca
3. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti
4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti
5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti
6. Institutul Naţional de Recuperare, Medicinã Fizicã şi Balneoclimatologie Bucureşti
7. Institutul Naţional de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucureşti
8. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" Bucureşti
9. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti
10. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu" Bucureşti
11. Institutul Inimii "Prof. dr. Nicolae Stâncioiu" Cluj-Napoca
12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti
13. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţionalã O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociotã" Bucureşti
14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara
15. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti
16. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca
17. Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş
18. Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi
19. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. G.I.M. Georgescu" Iaşi
20. Centrul de Cardiologie Craiova
21. Centrul de Patologie Neuromuscularã "Dr. Radu Horia" Vâlcele
22. Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri "Cristian Şerban" Buziaş
23. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna
24. Spitalul de Recuperare Borşa
25. Spitalul Clinic de Recuperare Medicalã Bãile Felix
26. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Mãsuri de Siguranţã Ştei
27. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Mãsuri de Siguranţã Sãpoca
23. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare
29. Spitalul de Psihiatrie Zam
30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Mãsuri de Siguranţã Pâdureni-Grajduri
31. Spitalul de Psihiatrie Gãtaia
32. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Mãsuri de Siguranţã Jebel
33. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi
34. Spitalul de Cardiologie Covasna
35. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicinã Fizicã şi Balneologie Eforie Nord
36. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol
37. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia
38. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni
39. Sanatoriul de Nevroze Predeal
40. Sanatoriul Balnear Slãnic-Moldova
41. Institutul Naţional pentru Medicinã Complementarã şi Alternativã Bucureşti
42. Staţia Centralã de Transport Sanitar şi Ambulanţã Aerianã Bucureşti
43. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr. Nicolae Robãnescu" Bucureşti
III. Unitãţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:
1. Institutul Naţional de Medicinã Legalã "Mina Minovici" Bucureşti
2. Institutul de Medicinã Legalã Iaşi
3. Institutul de Medicinã Legalã Cluj-Napoca
4. Institutul de Medicinã Legalã Timişoara
5. Institutul de Medicinã Legalã Craiova
6. Institutul de Medicinã Legalã Târgu Mureş.
IV. Unitãţi finanţate integral din venituri proprii:
1. Agenţia Naţionalã a Medicamentului Bucureşti
2. Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE
1. Compania Naţionalã "Unifarm" - S.A. Bucureşti
2. Societatea Comercialã "Sanevit 2003" - S.A. Arad.

C. UNITĂŢI AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE
1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti
2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunotogie "Cantacuzino" Bucureşti
3. Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã şi Management Sanitar Bucureşti
4. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucureşti.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016