Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 3.113 din 26 iunie 2003  la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului pe anul 2003    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 3.113 din 26 iunie 2003 la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului pe anul 2003

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V nr. 7 din 21 iulie 2003

    înregistrat la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale cu nr. 3113/13/26.06.2003

    În temeiul drepturilor garantate de art. 38, alin. 5, din Constituţia României, al prevederilor Legii nr. 130/1996 (republicate), privind contractul colectiv de muncă, s-a încheiat prezentul contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului pe anul 2003, între:
    1. patronii reprezentaţi de
    a) Federaţia Patronatelor Agricole din România,
    şi
    2. salariaţii reprezentaţi de organizaţiile sindicale
    a) Centrala Sindicatelor Lucrătorilor din Agricultură şi Alimentaţie CERES,
    b) Federaţia Sindicală a Veterinarilor din România,
    c) Federaţia Sindicală AGROFRĂŢIA,
    d) Federaţia Sindicală din Îmbunătăţiri Funciare şi Construcţii Agricole,
    e) Federaţia Sindicală AGROSTAR.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncă unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.
    ART. 2
    (1) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă se aplică pentru salariaţi din grupuri de unităţi şi unităţi, indiferent de forma de organizare, de provenienţa capitalului, de modul de finanţare (inclusiv de la bugetul public) şi de caracterul activităţii, pe care părţile semnatare îi reprezintă, în care oricare dintre federaţiile sindicale semnatare au membri de sindicat, şi constituie bază garantată de negociere pentru încheierea contractelor colective de muncă la nivel inferior.
    (2) În cazul în care au fost încheiate contracte colective de muncă la nivel inferior înaintea încheierii prezentului contract colectiv de muncă, acestea îşi vor adapta prevederile la contractul colectiv de muncă la nivel de ramură.
    ART. 3
    (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de un an şi produce efecte de la data înregistrării la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (2) Dacă nici una dintre părţi nu denunţă contractul cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
    (3) Dacă una dintre părţi denunţă contractul colectiv de muncă în condiţiile alin. 2, nu se va putea negocia şi înregistra un nou contract de muncă mai înainte de expirarea valabilităţii celui în vigoare.
    ART. 4
    (1) Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură cuprinde drepturile şi obligaţiile reciproce ale patronatului şi sindicatelor în stabilirea condiţiilor generale de muncă, având caracter profesional, social şi economic.
    (2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, drepturile şi obligaţiile părţilor se vor stabili prin contractele colective de muncă la nivel de grup de unităţi sau de unităţi.
    ART. 5
    (1) Prezentul contract colectiv de muncă poate fi modificat de părţi prin negocieri, conform art. 31 din Legea nr. 130/1996, precum şi la cererea uneia dintre părţi, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru negociere. Modificările aduse contractului produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrării contractului la MMSS sau de la o dată ulterioară.
    (2) În perioada negocierilor şi/sau a conflictelor de muncă, patronatul se obligă să nu procedeze la desfacerea unor contracte de muncă pentru motive neimputabile salariaţilor, iar sindicatele, să nu declanşeze grevă.
    ART. 6
    Pentru negocierea contractelor colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi şi de unităţi, patronatele, la solicitare, vor pune la dispoziţia sindicatelor documentele şi informaţiile necesare cu cel puţin 5 zile înaintea începerii negocierilor.
    ART. 7
    Suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă au loc potrivit prevederilor art. 32 şi 33 din Legea nr. 130/1996, republicată.
    ART. 8
    (1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
    (2) Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează în favoarea salariaţilor.
    (3) Soluţionarea litigiilor intervenite cu ocazia executării, a modificării, suspendării sau a încetării contractului colectiv de muncă la nivel de ramură se face în cadrul comisiei paritare, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, din Anexa nr. 1.
    (4) Prezenta procedură de soluţionare a litigiilor nu exclude sesizarea instanţelor de judecată competente.
    (5) Adoptarea unei hotărâri de către comisia paritară împiedică sesizarea instanţei, iar dacă sesizarea a avut loc, judecarea încetează.
    ART. 9
    (1) Refuzul patronilor de a negocia şi/sau de a înregistra contractul colectiv de muncă la nivel de unitate nu poate fi posibil şi constituie încălcare a prevederilor Legii nr. 130/1996, republicate, şi dă dreptul sindicatului de a sesiza Direcţia de muncă şi solidaritate socială judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în vederea aplicării legii.
    (2) Cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, părţile se obligă să înceapă renegocierea contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, potrivit prevederilor Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional.
    (3) Patronii se obligă să asigure afişarea în unităţi, la locurile indicate de către sindicate, a contractului colectiv de muncă negociat, astfel încât salariaţii să ia cunoştinţă de conţinutul acestuia.
    ART. 10
    Indiferent de schimbările survenite la nivel de unitate, în ceea ce priveşte conducerea managerială sau structura capitalului, prezentul contract produce efecte până la data expirării.
    ART. 11
    (1) În scopul salarizării şi al acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract pentru personalul instituţiilor finanţate din bugetul de stat, sindicatele şi ministerele vor purta negocieri cu guvernul pentru stabilirea surselor, înainte de adoptarea bugetului de stat, precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia.
    (2) Părţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementează astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
    (3) Pe baza fondurilor aprobate în condiţiile prevăzute la alin. 1, părţile vor negocia utilizarea acestora pentru plata salariilor şi a celorlalte drepturi de personal la instituţiile finanţate de la bugetul de stat.
    ART. 12
    Împuterniciţii organelor de conducere ale organizaţiilor patronale, precum şi ai federaţiilor sindicale vor verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul în care sunt respectate prevederile din prezentul contract. Administraţiile vor asigura intrarea în unitate, în conformitate cu regulamentul de ordine interioară, şi protecţia în unitate pe durata verificării, cu respectarea normelor în vigoare.
    ART. 13
    (1) Drepturile salariaţilor, prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă, nu pot constitui cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale, care au fost recunoscute anterior, negociate la nivel de grup de unităţi, de unităţi sau de instituţii.
    (2) Dacă prin reglementări sau acorduri anterioare s-au prevăzut drepturi mai favorabile pentru salariaţi, se vor aplica aceste drepturi, cu excepţia situaţiilor când prin lege, în mod expres, se dispune altfel.
    (3) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncă, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.
    (4) Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu promoveze şi să nu susţină proiecte de acte normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat.
    (5) Părţile convin să facă intervenţiile necesare pentru respectarea prevederilor art. 4, alin. 6, din H.G. nr. 314/2001, modificată prin H.G. nr. 569/2002, şi, respectiv, pentru consultarea organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare, în toate cazurile în care iniţiază acte normative ce privesc relaţiile de muncă.
    ART. 14
    (1) Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv de muncă, în termen de 10 zile de la înregistrare, vor începe negocierile pentru încheierea, în maximum 20 de zile, a contractelor colective de muncă la nivelul grupurilor de unităţi, unităţilor economice şi instituţiilor publice pe care părţile semnatare le reprezintă.
    (2) Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură fiind un acord cu privire la limitele minime ale drepturilor salariaţilor, contractele colective de muncă la nivelurile inferioare, inclusiv contractul individual de muncă, nu pot prevedea drepturi sub aceste limite.
    (3) În cazul în care, din diferite motive, părţile au încheiat contracte colective de muncă la nivel inferior înaintea contractelor colective de muncă la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de muncă la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.

    CAP. II
    Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă

    ART. 15
    (1) În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, la angajarea acestora vor fi negociate şi se vor încheia contracte individuale de muncă, care vor respecta caracterul minimal al contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură.
    (2) La negocierea contractelor individuale de muncă salariaţii sunt asistaţi de sindicate, dacă aceştia solicită asistenţă.
    (3) În contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate, bazate pe negocieri colective de sindicate sau de către reprezentanţii salariaţilor, după caz, părţile contractante obligă la plata lunară a unei contribuţii de către salariaţi, alţii decât membrii de sindicat, în valoare de minimum 0,5% din salariul lunar negociat.
    (4) După încheierea sau renegocierea contractelor individuale de muncă, semnatarii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate vor consemna într-un proces-verbal rezultatul negocierilor, în care vor evidenţia şi sumele obţinute de la salariaţii nesindicalişti, acesta urmând a fi înregistrat ca anexă la contractul colectiv de muncă. Din sumele rezultate în condiţiile alin. (4), 50% rămâne la dispoziţia sindicatului din unitate, în situaţia în care acesta este afiliat la una dintre federaţiile semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură, iar restul de 50% din sumă se virează în contul federaţiei sindicale la care sindicatul din unitate este afiliat.
    (5) Sumele prevăzute la alin. (3) vor fi calculate, reţinute şi virate de către administraţia societăţii în conformitate cu convenţia încheiată între patronat şi sindicat.
    ART. 16
    (1) Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe durată nedeterminată, pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi al competenţei profesionale, prin concurs, examen sau probă practică.
    (2) Contractele individuale de muncă se pot încheia şi pe o perioadă determinată, în condiţiile prevăzute de lege.
    (3) Încadrarea, indiferent de funcţie, se face pe criteriul pregătirii profesionale, al competenţei şi probităţii morale.
    (4) Examenul, concursul sau proba practică vor fi susţinute în faţa unei comisii în a cărei componenţă va fi inclus cel puţin un membru al sindicatului.
    (5) Patronul se obligă să afişeze posturile vacante şi condiţiile de ocupare a lor.
    (6) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    (7) Prevederile alin. 1-6 se aplică şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare, cu excepţia situaţiilor în care, prin contractele colective de muncă încheiate la celelalte niveluri s-au stabilit alte criterii, care au prioritate.
    (8) Contractele individuale de muncă se încheie în condiţiile art. 16 din Legea nr. 53/2003.
    ART. 17
    (1) Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin clauzele din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional, prevăzute în Anexa nr. 3, precum şi clauzele cu privire la formarea profesională, neconcurenţă, mobilitate şi confidenţialitate.
    (2) Salarizarea noilor angajaţi pe perioada de probă se face cu respectarea salariului minim al categoriei de personal în care se încadrează salariatul.
    ART. 18
    (1) Contractul individual de muncă se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale, numai prin acordul părţilor sau potrivit legii.
    (2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, la locul muncii sau la drepturile salariale nu dă dreptul celui care angajează de a proceda la desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă, pentru acest motiv.
    (3) Delegarea şi detaşarea salariaţilor se fac în condiţiile prevăzute de lege, cu acordarea drepturilor prevăzute în prezentul contract.
    ART. 19
    Contractul individual de muncă poate fi suspendat, în ceea ce priveşte efectele sale, numai prin acordul părţilor sau în cazurile prevăzute în mod expres de lege.
    ART. 20
    (1) Încetarea contractului individual de muncă poate avea loc în condiţiile prevăzute de lege, prin unul dintre următoarelor moduri:
    a) de drept;
    b) ca urmare a acordului părţilor;
    c) desfacerea din iniţiativa uneia dintre părţi, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) În cazurile în care unitatea, potrivit legii, este obligată să acorde un preaviz la desfacerea contractului individual de muncă, durata acestuia va fi de minimum 15 zile lucrătoare.
    (3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze 4 ore pe zi de la programul unităţii, pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate pot fi acordate prin cumul, în condiţiile stabilite de patron.
    (4) În cazul în care unei persoane i se desface contractul individual de muncă fără să i se acorde preavizul prevăzut la alin. 2, în afara drepturilor cuvenite la zi, aceasta are dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul de bază pe o lună, avut la data desfacerii contractului individual de muncă, dacă nu apar sau dacă nu există reglementări legale mai favorabile salariatului.
    ART. 21
    Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din iniţiativa celui care angajează, în cazurile în care, prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, s-au prevăzut asemenea interdicţii.
    ART. 22
    (1) La desfacerea contractului individual de muncă din motive neimputabile salariatului, unitatea îi va acorda acestuia o compensaţie echivalentă cu 4 salarii medii pe unitate.
    (2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului individual de muncă a intervenit din următoarele motive:
    a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi, de natura celui ocupat de cel în cauză, ca urmare a restrângerii activităţii, reorganizării şi retehnologizării;
    b) unitatea se mută în altă localitate şi are posibilitatea să-şi asigure cadrele necesare pe plan local;
    c) unitatea se mută în altă localitate, iar persoana încadrată nu acceptă să o urmeze;
   d) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost încadrată, din motive neimputabile acesteia, şi nu i s-a oferit trecerea într-o muncă corespunzătoare;
    e) în postul ocupat de persoana încadrată în muncă este reintegrat, pe baza hotărârii organelor competente, cel care a deţinut anterior acel post.

    CAP. III
    Condiţii de muncă, protecţia muncii şi PSI

    ART. 23
    (1) Părţile se obligă să depună eforturile necesare pentru instituţionalizarea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă.
    (2) Până la realizarea obiectivului menţionat la alineatul precedent, în contractele colective de muncă se vor prevedea proceduri de consultare obligatorie a reprezentanţilor sindicali cu cei care angajează, referitoare la orice măsuri ar urma să fie luate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
    (3) La stabilirea măsurilor vizând condiţiile de muncă, părţile implicate vor ţine seama de următoarele principii de bază:
    a) măsurile prevăzute să vizeze, mai întâi, ameliorarea reală a condiţiilor de muncă şi, numai dacă acest lucru nu este posibil la un moment dat, să se procedeze la compensări băneşti sau de altă natură;
    b) măsurile prezentate pentru ameliorarea condiţiilor de muncă trebuie să fie realizate împreună cu reprezentanţii sindicatelor, astfel încât aceştia să fie consultaţi şi informaţi cu privire la aceste măsuri, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncă.
    (4) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la alineatul precedent, părţile contractante vor asigura cuprinderea în contractele colective de muncă a măsurilor prevăzute de Legea nr. 90/1996, republicată.
    ART. 24
    (1) Organizarea activităţii prin stabilirea unei structuri organizatorice raţionale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea activităţilor şi a răspunderilor lor, elaborarea de norme de muncă fundamentate din punct de vedere tehnic, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi sunt atribuţii de competenţa exclusivă a celor care angajează.
    (2) Activitatea de protecţie şi securitate la locul de muncă va fi coordonată de comitetele de igienă şi sănătate în muncă, constituite conform art. 179, art. 180 şi art. 181 Legea 53/2003.
    ART. 25
    (1) Patronul va asigura organizarea raţională a muncii pentru fiecare loc de muncă. Pe această bază se stabilesc sarcini şi răspunderi sub formă de norme de muncă. Acestea pot fi: norme de timp, norme de producţie, norme de personal însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de deservire, menite să asigure utilizarea integrală şi eficientă a timpului de lucru.
    (2) Normele de muncă vor fi astfel stabilite încât să asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi la o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala excesivă a salariaţilor. Pe baza acestora se întocmeşte fişa de personal pentru fiecare salariat.
    (3) Normele de muncă aprobate de conducătorul unităţii, cu avizul sindicatelor, constituie anexă la contractul colectiv de muncă şi se fac cunoscute salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.
    ART. 26
    (1) Activitatea de normare a muncii se referă la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activităţii fiecăruia, şi se bazează pe tehnicile normării muncii; aceasta se desfăşoară ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi în nivelul de dotare tehnică a muncii.
    (2) În toate situaţiile în care normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la solicitarea excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de patronat, cât şi de sindicate. În caz de divergenţă în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncă, se va recurge la expertiză tehnică stabilită de comun acord.
    Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele părţi.
    (3) Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază negociat. Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi suportate de patron, pentru prima solicitare a sindicatelor, când se referă la acelaşi post (aceeaşi funcţie) de lucru.
    (4) În situaţia în care normele de muncă sunt reduse fără consultarea sindicatului, acordul respectiv nu îi dă voie patronului de a veni cu propuneri de disponibilizări de personal din acest motiv.
    ART. 27
    (1) Patronul are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze norma de muncă sau, după caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau din postul pe care îl deţin.
    (2) Pentru preîntâmpinarea sau înlăturarea efectelor calamităţilor sau ale altor cazuri de forţă majoră, precum şi în situaţii care periclitează sănătatea sau viaţa unor persoane, fiecare salariat, indiferent de funcţia sau de postul pe care îl ocupă, are obligaţia de a participa la executarea oricăror lucrări şi la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile unităţii.
    ART. 28
    Numărul de personal care va fi angajat se va stabili în raport cu volumul activităţii desfăşurate, cu durata timpului normal de lucru şi cu normele de muncă, pentru a se evita încărcarea excesivă cu sarcini a salariaţilor.
    ART. 29
    (1) În toate cazurile în care munca este efectuată într-un ritm impus, colectiv sau individual, în normele de muncă vor fi incluşi şi timpi de refacere a capacităţii de muncă.
    (2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reală a timpului de refacere a capacităţii de muncă, numărul de personal va cuprinde un număr corespunzător de salariaţi pentru înlocuire.
    ART. 30
    (1) Locurile de muncă pot fi cu condiţii normale şi cu condiţii deosebite.
    (2) Locurile de muncă cu condiţii deosebite sunt cele grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, şi sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivelul unităţilor şi instituţiilor, cu respectarea art. 3, alin. 1 din Legea nr. 31/1991.
    ART. 31
    (1) Pentru prestarea activităţii la locurile de muncă prevăzute în art. 30, alin. 2, salariaţii au dreptul, după caz, la sporuri la salariul de bază, la durată redusă a timpului de lucru, la alimente de întărire a rezistenţei organismului, la echipament de protecţie gratuit, la materiale igienico-sanitare, la concedii suplimentare, prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi de instituţii; duratele de reducere a vârstei de pensionare, în aceste cazuri, sunt cele prevăzute de lege.
    (2) Categoriile de salariaţi prevăzute la art. 30, alin. 2, vor fi supuse obligatoriu unui examen medical, efectuat de medicul de medicina muncii, în condiţiile ce se vor stabili în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau de instituţie, dar nu mai puţin de o dată la 3 luni.
    ART. 32
    (1) În cazul în care condiţiile de muncă se normalizează, salariaţii vor beneficia, pentru refacerea capacităţii de muncă, încă minimum două luni, de următoarele drepturi:
    - spor pentru condiţii grele de muncă;
    - spor pentru nocivitate;
    - alimentaţie de întărire a rezistenţei organismului.
    (2) De drepturile prevăzute la alin. 1 beneficiază şi salariaţii care îşi schimbă locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă drepturile de aceeaşi natură la noul loc de muncă sunt mai mici.
    ART. 33
    (1) În toate cazurile în care condiţiile de muncă s-au înrăutăţit, determinând reclasificarea locurilor de muncă, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări începând cu data schimbării condiţiilor de muncă, indiferent de momentul efectuării reclasificării de către organele competente.
    (2) De drepturile prevăzute la alin. 1 beneficiază şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile prevăzute în acelaşi alineat şi îşi schimbă locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă drepturile de aceeaşi natură la noul loc de muncă sunt mai mici.
    ART. 34
    În afara prevederilor normelor generale republicane şi departamentale de protecţia muncii, pe care părţile le consideră ca fiind minimale şi obligatorii, în contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi, de unitate şi de instituţii vor fi incluse clauze suplimentare la punerea în aplicare.
    ART. 35
    (1) Părţile sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.
    (2) Patronul va asigura testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor, cu privire la normele de protecţia muncii şi PSI. Prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi se vor prevedea măsurile specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi răspunderile, controalele proprii în conformitate cu reglementările elaborate de Departamentul Protecţiei Muncii din Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu normele proprii. Timpul afectat acestor activităţi, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de muncă şi este salarizat.
    (3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă ori a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul său loc de muncă şi normele de protecţie a muncii, pe care este obligat să le cunoască şi să le respecte în procesul muncii.
    (4) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevăzute la alineatul precedent.
    ART. 36
    (1) Contravaloarea echipamentului de protecţie se suportă integral de către patron, iar cea a echipamentului de lucru, conform prevederilor contractelor colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi, de unităţi şi de instituţii publice.
    (2) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevăzut de lege, patronul cere o anumită ţinută vestimentară, specială, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă integral de către patron.
    ART. 37
    Prin contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi, de unităţi şi de instituţii se vor stabili parametrii de microclimat ce vor fi urmăriţi la fiecare loc de muncă, în vederea luării măsurilor de protecţie a muncii specifice, precum şi programele de control al realizării măsurilor stabilite.
    ART. 38
    (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, patronul va lua cel puţin următoarele măsuri:
    a) amenajarea ergonomică a locului de muncă;
    b) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate);
    c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, băi, grupuri sanitare, săli de repaus, cantine), diminuarea, până la eliminarea treptată, a emisiilor poluante.
    (2) Măsurile concrete în sensul prevederilor alin. 1 se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unităţi şi de instituţii.
    (3) Salariaţii sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de patron, să nu le deterioreze, să nu le descompună, ori să sustragă componente ale acestora.
    ART. 39
    (1) Patronul se obligă ca, la angajare şi ulterior, cel puţin o dată pe an, să organizeze examinarea medicală gratuită a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în postul pe care ar urma să îl ocupe sau pe care îl ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Cheltuielile cu examinarea medicală se suportă de angajator, condiţiile concrete de examinare urmând a fi stabilite cu sindicatele.
    (2) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examinărilor medicale, în condiţiile organizării potrivit prevederilor alin. 1.
    (3) În cazul în care dispoziţii legale speciale sau ale contractului colectiv de muncă prevăd examinări medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de muncă se vor aplica aceste prevederi.
    (4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicală organizată potrivit alin. 1 şi 3 constituie abatere disciplinară.
    (5) Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi, ulterior, o dată pe an, se face de unităţile sanitare de specialitate acreditate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.
    ART. 40
    La cererea uneia dintre părţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de protecţia muncii vor fi consultaţi obligatoriu asupra reducerii duratei timpului de lucru şi cu privire la acordarea de concedii suplimentare.
    ART. 41
    (1) Părţile se obligă să asigure un regim de protecţie specială a muncii femeilor şi a muncii tinerilor în vârstă de până la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi de prevederile prezentului contract, pe care le consideră ca fiind minimale.
    (2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor, reglementate de legislaţia muncii, pot fi stabilite prin contractul colectiv de muncă de la celelalte niveluri.
    ART. 42
    (1) Patronul se obligă să nu refuze angajarea sau menţinerea în muncă a persoanelor handicapate, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.
    (2) Salariaţii reprezentaţi de organizaţiile sindicale vor sprijini angajarea şi menţinerea în muncă a handicapaţilor, în condiţiile alin. 1.
    ART. 43
    (1) În cazul recomandărilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncă şi, după caz, recalificarea acestora în funcţie de posibilităţile fiecărei unităţi, stabilite cu sindicatele.
    (2) În cazul în care angajatorul nu poate asigura schimbarea condiţiilor de muncă pentru femeile gravide cărora li s-a recomandat acest lucru de către medic, are obligaţia compensării salariale cu toate drepturile cuvenite la zi, fără ca acestea să mai desfăşoare vreo activitate la locul de muncă.
    ART. 44
    În conformitate cu prevederile legale, unităţile vor face toate demersurile necesare în vederea asigurării salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu un grad ridicat de periculozitate şi toxicitate la risc profesional, prin societăţi de asigurări abilitate în acest sens.
    ART. 45
    În cazul unor accidente de muncă cu urmări grave pentru salariat, unităţile vor suporta plata cheltuielilor ocazionate de recuperarea capacităţii de muncă a acestora (operaţii, proteze etc.)
    ART. 46
    Unităţile au obligativitatea înregistrării în cărţile de muncă ale salariaţilor a grupelor de muncă în care sunt încadraţi şi a plăţii corespunzătoare a C.A.S.
    ART. 47
    (1) Patronul va finanţa întregul ansamblu de activităţi legate de protecţia muncii, potrivit obligaţiilor ce îi revin din legislaţia în domeniu şi din contractul colectiv de muncă.
    (2) Federaţiile patronale şi sindicale semnatare pot organiza şi desfăşura verificări privind respectarea normativelor, a normelor şi a prevederilor din contractele colective de muncă, cu privire la protecţia şi securitatea muncii.

    CAP. IV
    Salarizarea şi alte drepturi salariale

    ART. 48
    (1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului de muncă, indiferent de natura unităţii în care acesta îşi desfăşoară activitatea.
    (2) Salariul cuprinde salariul de bază, adaosurile şi sporurile la salariul de bază. La unităţile producătoare de produse agricole, o parte din salariu se poate plăti şi în natură. Plata în natură, stabilită prin negocieri la nivel de unităţi, nu poate depăşi 25% din salariu, cu respectarea legii privind reţinerea impozitului.
    ART. 49
    (1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele:
    a) în acord;
    b) în regie sau după timp;
    c) pe bază de tarif sau cote procentuale din veniturile realizate;
    d) alte forme specifice unităţii.
    (2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una dintre următoarele forme:
    a) acord direct;
    b) acord progresiv;
    c) acord indirect.
    (3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
    (4) Forma de organizare a muncii şi de salarizare ce ar urma să se aplice fiecărei activităţi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii.
    ART. 50
    Salariul de bază minim negociat pe ramura agriculturii, pisciculturii şi pescuitului este de 2.600.000 lei lunar, pentru muncă necalificată.
    ART. 51
    (1) Sporurile minime ce se acordă în condiţiile prezentului contract sunt:
    a) pentru condiţiile deosebite de muncă, grele, penibile sau periculoase - 15% din salariul de bază;
    b) pentru condiţii nocive de muncă - 15% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
    c) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru, lucrul în zilele libere şi de sărbători legale - 100% din salariul de bază;
    d) pentru vechime în muncă
    - minimum 5% din salariul de bază, pentru minimum 3 ani vechime,
    - maximum 25% din salariul de bază pentru o vechime de peste 20 de ani;
    e) pentru lucrul în timpul nopţii - 25% din salariul de bază;
    f) sporul de şantier - 10% din salariul de bază;
    g) pentru exercitarea şi a atribuţiilor aferente unei alte funcţii - 50% din salariul de bază al funcţiei ale cărei atribuţii se îndeplinesc, pentru timpul necesar executării funcţiei suplimentare, cu condiţia realizării sarcinilor de serviciu pentru funcţia de bază;
    h) spor de izolare - 15% din salariul de bază.
    (2) Prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi, de unităţi şi de instituţii pot fi negociate şi alte categorii de sporuri.
    ART. 52
    (1) Adaosurile la salariul de bază sunt:
    a) adaosurile de salariu reprezentând plusul de acord;
    b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de până la 10% din fondul de salarizare realizat lunar şi cumulat;
    c) cota-parte din profit ce se repartizează salariaţilor este de 10% din profitul net;
    d) alte adaosuri convenite la nivelul unităţilor şi instituţiilor;
    e) tichete de masă care se acordă conform prevederilor legale.
    f) indemnizaţii negociate pentru clauze specifice, conform art. 20 din Legea 53/2003.
    (2) Condiţiile de diferenţiere, de diminuare sau de anulare a participării la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada la care se acordă cota de profit salariaţilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi, după caz, de instituţie.
    ART. 53
    (1) Patronatul se obligă să asigure condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.
    (2) În situaţia în care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, acesta este obligat să plătească salariaţilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
    ART. 54
    (1) În cazurile excepţionale, când din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost întreruptă, salariaţii vor primi 75% din salariul de bază individual avut, cu condiţia ca încetarea lucrului să nu se fi produs din vina lor şi dacă în tot acest timp au rămas la dispoziţia unităţii pentru a putea fi folosiţi la alte munci. Prin negocieri la nivelul unităţii sau al instituţiei se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a rămâne la dispoziţia unităţii - prezenţi în incinta unităţii, în aşteptarea reluării activităţii, sau de a rămâne la domiciliu, de unde să poată fi convocaţi de unitate.
    (2) În cazurile prevăzute în alin. 1, salariaţii beneficiază şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru astfel de situaţii.
    ART. 55
    (1) Indexarea salariilor se face pe baza coeficienţilor de indexare stabiliţi de Comisia Naţională de Indexare.
    (2) Ca urmare a indexării, patronatul se obligă să recalculeze tarifele sau, respectiv, cotele de manoperă pe unitatea de produs sau valorică, corespunzător formelor de organizare a muncii şi de salarizare aplicate în unitate.
    ART. 56
    Plata salariilor se face periodic, la datele care se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii sau al instituţiei.
    ART. 57
    (1) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţii sau ale instituţiei.
    (2) În caz de faliment sau de lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând să fie plătite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.
    ART. 58
    Patronii sunt obligaţi să ţină evidenţa, în care să se menţioneze activitatea desfăşurată în baza contractului individual de muncă şi drepturile de care salariaţii au beneficiat, şi să le elibereze dovezi despre acestea.
    ART. 59
    Salariul individual se poate stabili în funcţie de calificare, de importanţa şi de complexitatea lucrărilor ce revin postului în care este încadrat, corespunzător competenţei profesionale şi pregătirii, pe baza fişei postului cu atribuţiile de serviciu. La stabilirea salariului nu pot fi făcute discriminări pe criterii politice, etnice, religioase, de vârstă, sex, de stare materială sau de rudenie.

    CAP. V
    Timpul de muncă şi timpul de odihnă

    ART. 60
    (1) Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile.
    (2) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii, nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, după caz, în tură, tură continuă, turnus, program fracţionat.
    (3) Locurile de muncă la care se aplică formele specifice de organizare a programului de lucru prevăzute la alin. 2, precum şi modalităţile concrete de organizare şi evidenţă a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi, de unităţi şi de instituţii.
    ART. 61
    (1) Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de unităţi sau de instituţii, se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzătoare unor fracţiuni de normă, cu o durată a timpului de lucru de 6, de 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salariaţilor care lucrează în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul lucrat.
    (2) Femeile care au în îngrijire copii de până la 7 ani pot lucra cu 1/2 normă fără să li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sunt: concediul de odihnă, alocaţia de stat pentru copii, vechimea în muncă etc.
    (3) La cerere, salariaţii cu program parţial de lucru vor fi încadraţi în program normal dacă există posturi vacante şi dacă întrunesc condiţiile ocupării acestor posturi.
    ART. 62
    (1) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru sub 8 ore/zi, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) Reducerea duratei timpului de lucru în locuri unde există muncă cu condiţii deosebite nu afectează salariul şi vechimea în muncă, aferente duratei normale a timpului de lucru.
    (3) Durata reducerii timpului normal de lucru şi categoriile de personal care beneficiază de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi şi de instituţii.
    ART. 63
    (1) Începerea şi sfârşitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară, întocmit de administraţia unităţii, cu acordul reprezentanţilor sindicali.
    (2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, cei care angajează şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalităţi de aplicare a acestora.
    (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu stabilite potrivit art. 23, 26 şi 27, la deteriorarea condiţiilor de muncă ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
    ART. 64
    (1) Orele prestate la solicitarea patronului peste programul normal de lucru şi în zilele nelucrătoare sunt ore suplimentare.
    (2) Salariaţii pot fi chemaţi să presteze ore suplimentare numai cu consimţământul lor. Ceea ce depăşeşte 120 de ore pe an de persoană necesită şi acordul sindicatelor din unitate sau instituţie.
    ART. 65
    (1) Compensarea orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzător.
    (2) Orele care nu au putut fi compensate până la sfârşitul lunii se plătesc sub formă de spor, conform art. 51, lit. c).
    ART. 66
    (1) Pentru persoanele al căror program de lucru se desfăşoară pe timpul nopţii, durata timpului de muncă este mai mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă.
    (2) Prevederile alin. 1 nu se aplică salariaţilor care lucrează la locuri de muncă cu condiţii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mică de 8 ore.
    (3) La unităţile în care procesul muncii este neîntrerupt sau condiţiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel din timpul zilei. Munca prestată în timpul nopţii, în cadrul unui astfel de program, se plăteşte cu un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 1/2 din programul de lucru; de acest spor beneficiază şi salariaţii care lucrează în condiţii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mică de 8 ore/zi.
    (4) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul cuprins între orele 22 şi 6, cu posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu o oră în plus sau în minus faţă de aceste limite.
    ART. 67
    (1) În fiecare săptămână, salariatul are dreptul, de regulă, la 2 zile consecutive de repaus săptămânal.
    (2) Repausul săptămânal se acordă, de regulă, sâmbăta şi duminica.
    (3) În cazul în care activitatea la locul de muncă în zilele de sâmbătă şi duminică nu poate fi întreruptă (de exemplu, în unităţile zootehnice, de mecanizare a agriculturii etc.), cele două zile de repaus vor fi acordate într-o perioadă de maximum 7 zile, pe bază de grafice lunare, aprobate de patronat şi de sindicat.
    ART. 68
    (1) Sunt zile nelucrătoare zilele de repaus săptămânal şi zilele de sărbători legale şi religioase, după cum urmează:
    - 1 şi 2 ianuarie;
    - 8 Martie - Ziua Femeii;
    - a doua zi de Paşte;
    - 1 Mai;
    - Ziua agricultorului sau a lucrătorilor din industria alimentară sau Ziua lucrătorilor din piscicultură şi pescuit sau Ziua medicului veterinar;
    - 1 Decembrie;
    - 25 şi 26 Decembrie.
    (2) Prin contractele colective de muncă se pot stabili şi alte zile nelucrătoare decât cele de la alin. 1, conform specificului domeniului de activitate.
    ART. 69
    Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Acest repaus se include în programul de lucru.
    ART. 70
    Salariaţii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Administraţia va analiza cererea şi o va aproba în funcţie de posibilităţi.
    ART. 71
    Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă, plătit, de minimum 21 de zile lucrătoare.
    ART. 72
    (1) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar de 3 zile, iar nevăzătorii, de 6 zile.
    (2) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite beneficiază de concedii de odihnă suplimentare de minimum 3 zile/an. Prin contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi, de unităţi şi instituţii se pot negocia concedii de odihnă suplimentare mai mari.
    (3) Salariaţii care au vârsta sub 18 ani au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu plătit de 24 de zile lucrătoare.
    ART. 73
    Prin contractele colective de muncă de la celelalte niveluri vor fi stabilite criteriile pe baza cărora salariaţii pot beneficia de concedii de odihnă anuale şi de concedii de odihnă suplimentare mai mari.
    ART. 74
    (1) Pe durata concediului de odihnă, salariaţii vor primi o indemnizaţie formată din salariul de bază la data plecării în concediu, corespunzător numărului de zile de concediu, majorată cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe o perioadă de 3 luni, lucrate anterior plecării în concediu.
    (2) Indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sporul de vechime şi indemnizaţia pentru funcţia de conducere, luate împreună, corespunzător numărului de zile de concediu.
    (3) Prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate se poate stabili ca, în raport cu posibilităţile economico-financiare ale unităţii şi, după caz, ale instituţiei, pe lângă indemnizaţia de concediu, să se plătească şi o primă de vacanţă.
    (4) Indemnizaţia de concediu şi, după caz, prima de vacanţă se plătesc înainte de plecarea în concediu.
    (5) Orice convenţie prin care se renunţă total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.
    ART. 75
    Concediul anual de odihnă va putea fi fracţionat la solicitarea salariatului; una dintre fracţiuni va trebui să fie de cel puţin 12 zile lucrătoare; cealaltă parte va trebui acordată şi luată până la sfârşitul anului în curs.
    ART. 76
    (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite, pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situaţii, după cum urmează:
    - căsătoria salariatului - 5 zile;
    - căsătoria unui copil - 3 zile;
    - naşterea unui copil - 3 zile;
    - decesul soţului, al copilului, părinţilor, socrilor - 3 zile;
    - decesul bunicilor, al fraţilor şi surorilor - 2 zile;
    - donatorii de sânge - conform legii;
    - la schimbarea locului de muncă în altă localitate, în cadrul aceleiaşi unităţi, cu schimbarea domiciliului - 5 zile.
    (2) Salariaţii au dreptul la 30 de zile concediu fără plată, acordat o singură dată, pentru pregătirea şi susţinerea lucrării de diplomă în învăţământul superior, seral şi fără frecvenţă.
    (3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, în condiţiile legii.
    (4) Prin contractele colective de muncă încheiate la celelalte niveluri se pot negocia şi alte situaţii în care salariaţii beneficiază de zile libere plătite şi numărul lor.

    CAP. VI
    Alte măsuri de protecţie şi facilităţi acordate salariaţilor

    ART. 77
    În cazul în care unitatea este pusă în situaţia de a efectua reduceri de personal, ca urmare a restrângerii activităţii, a retehnologizării, automatizării şi robotizării procesului de producţie, angajatorul va respecta următoarele:
    a) va pune la dispoziţia sindicatului justificarea tehnico-economică asupra măsurilor privind posibilităţile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientarea profesională iar federaţiile sindicale şi sindicatele vor face propuneri privind efectuarea reducerilor la toate categoriile de personal existente în cadrul unităţilor;
    b) justificarea, împreună cu obiecţiile şi propunerile sindicatului, va fi depusă spre analiză şi avizare consiliului de administraţie sau, după caz, adunării generale a acţionarilor;
    c) concomitent, patronul va informa sindicatul asupra motivelor ce stau la baza reducerii numărului de salariaţi, precum şi asupra unor eventuale posibilităţi de redistribuire a acestora; anunţul se va face astfel:
    - cu 90 de zile calendaristice înainte, în cazul schimbării sediului unităţii în altă localitate;
    - cu 60 de zile înainte, dacă reducerea se datorează restrângerii activităţii, retehnologizării sau altor cauze;
    d) sindicatele au dreptul să verifice modul de aplicare a prevederilor de la lit. a, b, c.
    ART. 78
    În situaţia în care desfacerea contractului de muncă nu poate fi evitată, administraţia va comunica în scris fiecărui salariat:
    a) termenul de preaviz, în condiţiile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă;
    b) dacă se oferă sau nu un alt loc de muncă, ori cuprinderea într-o formă de recalificare profesională.
    ART. 79
    (1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, măsurile vor afecta, în ordine:
    a) contractele de muncă ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul;
    b) contractele de muncă ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea unităţii;
    c) contractele de muncă ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea lor.
    (2) La luarea măsurii de desfacere a contractului de muncă pentru reducerea de posturi vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale:
    a) dacă măsura ar putea afecta doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate sau instituţie, se va desface contractul de muncă al soţului care are salariul cel mai mic, fără ca, prin aceasta, să se poată desface contractul de muncă al unei persoane care ocupă un post nevizat de reducere;
    b) măsura să afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere;
    c) măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, unicii întreţinători de familie, precum şi salariaţii, bărbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani până la pensionarea la cererea lor.
    (3) În cazul în care măsura desfacerii contractului de muncă ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale şi a încheiat cu unitatea economică un act adiţional la contractul de muncă, prin care s-a obligat să presteze o activitate într-o anumită perioadă de timp, administraţia nu îi va pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului, dacă măsura desfacerii contractului de muncă nu îi este imputabilă.
    ART. 80
    La disponibilizarea colectivă, fiecare salariat, o dată cu primirea deciziei de disponibilizare, va primi cel puţin 6 salarii minime brute pe unitate.
    ART. 81
    Unitatea sau instituţia care îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioadă de 12 luni de la luarea măsurilor de desfacere a contractului de muncă (pentru motive prevăzute la art. 77), are obligaţia să încunoştinţeze în scris despre aceasta organizaţiile sindicale şi să facă publică măsura. Unitatea sau instituţia va reangaja salariaţii cărora li s-a desfăcut contractul de muncă pentru motivele prevăzute la art. 77, care au pregătirea necesară pentru ocuparea posturilor vacante şi care s-au prezentat în termen de 15 zile de la data anunţului.
    ART. 82
    Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o indemnizaţie egală cu cel puţin un salariu de bază avut în luna pensionării.
    ART. 83
    În afară de ajutoarele prevăzute de lege, la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de următoarele ajutoare:
    a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de trei salarii minime lunare negociate pe unitate;
    b) dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în legătură cu munca sau cu boală profesională, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin 3 salarii de bază;
    c) un salariu de bază plătit de unitate sau instituţie mamei pentru naşterea fiecărui copil; dacă mama nu este salariată, soţul acesteia beneficiază de plata unui salariu de bază; dacă ambii soţi sunt salariaţii aceleiaşi unităţi, fiecare va primi câte un salariu de bază;
    d) două salarii minime negociate pe unitate sau instituţie la decesul soţului sau al soţiei, ori la decesul unei rude de gradul I, aflate în întreţinerea salariatului;
    e) două salarii de bază, tinerilor căsătoriţi, cu ocazia primei căsătorii.
    ART. 84
    La nivelul unităţii, din fondul social constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament şi odihnă recuperatorie în staţiunile balneoclimaterice, în care este inclus şi transportul pe calea ferată (tren personal clasa a II-a) pentru salariaţi şi membrii lor de familie, în proporţie de cel puţin 50%.
    ART. 85
    Beneficiarii biletelor de tratament balnear şi de odihnă recuperatorie din instituţiile publice vor suporta o contribuţie bănească diferenţiată în funcţie de salariul de bază şi de sezon, contribuţie calculată în baza grilei aprobate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. Diferenţa se suportă din bugetul de asigurări sociale.
    ART. 86
    Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suportă integral de unitatea în cauză, inclusiv costul transportului pe calea ferată, clasa a II-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto în comun.
    ART. 87
    (1) Dacă salariatul se află în incapacitate temporară de muncă, survenită ca urmare a unui accident de muncă sau în legătură cu munca, ori a contractării unei boli profesionale, patronul va plăti acestuia, pe toată perioada incapacităţii, o compensaţie egală cu diferenţa dintre salariul de bază avut la data ivirii incapacităţii şi ajutorul primit.
    (2) Acordarea compensaţiei prevăzute la alineatul precedent nu înlătură şi nici nu înlocuieşte dreptul legal la despăgubiri al salariatului în cauză, în condiţiile prevăzute de lege.
    ART. 88
    Repartizarea spaţiilor de locuit, indiferent de natura lor, către salariaţii unităţilor sau ai instituţiilor se va face de o comisie paritară administraţie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau instituţie.
    ART. 89
    Salariaţii unităţilor şi, după caz, ai instituţiilor, trimişi în delegaţie în ţară vor beneficia de următoarele drepturi:
    a) decontarea cheltuielilor de transport şi a costului cazării, potrivit condiţiilor stabilite prin contractele colective de muncă la celelalte niveluri;
    b) nivelul diurnei de deplasare se stabileşte prin negociere la nivel de grupuri de unităţi sau de unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplică la instituţiile publice.
    ART. 90
    Salariaţii unităţilor sau ai instituţiilor, trimişi în detaşare, beneficiază de drepturile de delegare prevăzute la art. 89. În cazul în care detaşarea depăşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plăteşte o indemnizaţie egală cu 50% din salariul de bază zilnic. Această indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile.
    ART. 91
    Persoanele detaşate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşării, cu excepţia celor privind igiena şi protecţia muncii, chiar dacă la locul de muncă unde sunt detaşate acestea nu se mai regăsesc. Dacă la locurile de detaşare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acordă şi alte drepturi, persoanele detaşate beneficiază de acestea.
    ART. 92
    (1) În cazul în care salariata se află în concediu de maternitate, unitatea sau instituţia va compensa pe o anumită perioadă diferenţa dintre salariul de bază individual avut şi indemnizaţia legală la care are dreptul.
    (2) Perioada pe durata căreia se acordă compensarea va fi stabilită prin contractele colective de muncă la nivel de unitate şi instituţie, dar nu mai puţin de 6 săptămâni.
    ART. 93
    (1) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor, dacă patronatul acceptă, salariata mamă poate beneficia de încă un an de concediu fără plată.
    (2) Pe perioada în care salariata sa află în concediul prevăzut la alin. 1, acesteia nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de muncă pe durată determinată.
    ART. 94
    În caz de deces al mamei, drepturile ce i s-ar fi cuvenit acesteia pentru creşterea copilului până la doi ani vor fi acordate tatălui, dacă este în îngrijirea acestuia, cu respectarea Legii nr. 120/1997.
    ART. 95
    În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea sa, va beneficia de:
    a) compensaţia prevăzută la art. 92;
    b) concediul fără plată neutilizat de mamă la data decesului, cu drepturile prevăzute la art. 93.
    ART. 96
    Salariata care renunţă la concediul legal pentru îngrijirea copilului sau la o parte a acestuia beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără să îi fie afectate salariul de bază şi vechimea în muncă.
    ART. 97
    Salariatele gravide, începând cu luna a V-a, şi salariatele care alăptează nu vor putea fi repartizate la muncă de noapte.
    ART. 98
    (1) În contractele colective de muncă la nivel de unităţi vor fi prevăzute acţiuni cu caracter social, precum:
    a) construirea, amenajarea şi întreţinerea de creşe şi grădiniţe pentru copiii salariaţilor, precum şi de cantine şi bufete pentru salariaţi;
    b) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locurile de muncă;
    c) formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale, inclusiv în domeniul relaţiilor de muncă;
    d) construirea de locuinţe;
    e) aniversări, sărbători religioase, zile dedicate femeii şi copilului.
    (2) Costul acestor acţiuni se suportă din fondul social constituit potrivit Legii bugetului de stat.
    (3) Utilizarea fondului social pentru destinaţiile prevăzute la alin. 1 se face de către administraţie, cu consultarea sindicatelor.
    (4) Fondurile neutilizate într-un an se reportează în anul următor.
    ART. 99
    (1) În situaţia în care patronul încheie contracte cu parteneri străini, potrivit cărora salariaţii din societatea comercială sau regia autonomă vor executa unele lucrări în străinătate, condiţiile de muncă, salarizarea, celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi vor fi stabilite prin negocieri colective, care se vor desfăşura în condiţiile prevăzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern.
    (2) Pentru buna desfăşurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispoziţia sindicatelor elementele referitoare la condiţiile de muncă în care urmează să se execute lucrările contractate, inclusiv la drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
    ART. 100
    În toate situaţiile de aplicare a prevederilor Legii nr. 268/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 626/2001, angajatorii au obligaţia să informeze sindicatul asupra intenţiei de privatizare sau concesionare şi să sprijine salariaţii în cumpărarea de acţiuni.

    CAP. VII
    Formarea profesională

    ART. 101
    Prin termenul de formare profesională părţile înţeleg să desemneze orice procedură prin care un salariat dobândeşte o calificare, o altă calificare, precum şi orice procedură prin care salariatul se specializează sau se perfecţionează, obţinând un certificat sau o diplomă care atestă aceste situaţii.
    (2) Formarea şi perfecţionarea profesională cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncă, convenite între sindicate şi angajator.
    (3) Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie.
    ART. 102
    La încheierea contractelor colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi, de unităţi sau de instituţii, pentru partea privind formarea profesională se va ţine seama cel puţin de următoarele:
    a) identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profesională, căile de realizare; adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia se vor face, de comun acord, de către sindicat şi patron; cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a salariaţilor se suportă de unităţi şi instituţii;
    b) sindicatul va participa, prin împuterniciţii săi, la orice formă de examinare organizată, în vederea absolvirii unui curs de formare profesională în cadrul unităţii sau al instituţiei;
    c) în cazul în care unitatea urmează să-şi schimbe total sau parţial profilul de activitate, aceasta va informa şi va consulta sindicatul cu cel puţin 2 luni înainte de aplicarea măsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajări de forţă de muncă din afară;
    d) în cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori să îl urmeze, organizat de un terţ, patronul va analiza cererea împreună cu sindicatul, rămânând la aprecierea patronului dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
    e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă, în vederea formării profesionale, vor putea fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta dacă părăsesc unitatea, din motive imputabile lor, înainte de împlinirea termenului stabilit prin contractul de şcolarizare; cheltuielile se suportă proporţional cu perioada rămasă din contract.

    CAP. VIII
    Alte prevederi în legătură cu drepturile şi obligaţiile patronilor

    ART. 103
    (1) Părţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi, în general, libertatea de opinie.
    (2) Patronul va adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de organizaţiile sindicale şi faţă de reprezentanţii salariaţilor din unităţi şi instituţii.
    ART. 104
    (1) Consiliul de administraţie sau adunarea generală a acţionarilor are obligaţia de a invita reprezentanţii sindicatelor reprezentative (conform Legii nr. 130/1996, republicate, să participe la şedinţele sale, în condiţiile prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fără drept de vot.
    (2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţă. Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi, aceştia urmând a avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discuţie.
    ART. 105
    Patronul va asigura sindicatelor accesul la documentele necesare pentru fundamentarea acţiunilor prevăzute la art. 30, alin. 2, din Legea nr. 54/2003.
    ART. 106
    (1) Liderii organizaţiilor sindicale cu personalitate juridică, care lucrează nemijlocit în unitate sau în instituţie, în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu până la 5 zile pentru activităţi sindicale, la care se adaugă timpul consumat pentru negociere cu patronatul.
    (2) Numărul celor care pot beneficia de prevederile alin. 1, precum şi durata timpului se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (3) Persoanele cu funcţii în conducerea sindicatului, salarizate de organizaţia sindicală, la încheierea mandatului îşi reiau calitatea de salariat al societăţii (regiei, instituţiei publice etc.).
    ART. 107
    (1) În aplicarea prevederilor art. 11, alin. 3, din Legea nr. 130/1996, republicată, privind contractul colectiv de muncă, unităţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi al aplicării contractelor colective de muncă, la toate nivelurile.
    (2) Sumele prevăzute conform alin. 1 se vor calcula luând ca bază suma de 8.000 lei/salariat/an.
    (3) Sumele constituite conform alin. 1 şi 2 se vor distribui astfel:
    a) 1/3 din suma totală se reţine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii;
    b) 1/3 din suma totală se virează de unitate la federaţia patronală reprezentativă semnatară la nivel de ramură;
    c) 1/3 din suma totală se virează de unitate în contul colector (r)Fond negociere Contract Colectiv de Muncă la nivel Naţional», deschis la A.B.N AMRO BANK ROMÂNIA - S.A. cu nr. 264100090820 pentru negocierile colective la nivel naţional.
    d) Din sumele constituite conform lit. a), b) şi c) de mai sus, 50% se virează organizaţiilor sindicale cu care au fost negociate şi semnate contractele colective de muncă la fiecare nivel;
    e) fondurile destinate negocierilor colective vor fi constituite şi vor fi virate în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de muncă.
    (4) Unităţile economice care negociază şi semnează contracte colective de muncă, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramură vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. 1, 2 şi 3 şi le vor vira către federaţia patronală semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de muncă.
    (5) În cazul în care, potrivit legii, se negociază şi se încheie contracte colective de muncă la nivelul unor grupuri de unităţi, cheltuielile ocazionate cu aceste negocieri vor fi suportate din fondurile constituite la nivelul unităţilor din grupul respectiv.
    (6) Fondurile destinate negocierilor colective la unităţile bugetare vor fi constituite la nivelul fiecărei unităţi care încheie contract colectiv de muncă, cu respectarea prevederilor alin. 3.
    (7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un subcont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele şi sindicatele vor urmări şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de muncă.
    (8) Patronatele şi sindicatele vor gestiona şi vor utiliza fondurile destinate negocierilor colective constituite în baza prevederilor art. 107, în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de acţiuni aprobate de organele proprii de conducere şi pe răspunderea fiecăruia.
    ART. 108
    (1) Unităţile şi instituţiile vor asigura, în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul şi mobilierul necesare; prin contractele colective de muncă vor fi stabilite condiţiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea sau instituţia.
    (2) Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă, proprietatea unităţilor sau a instituţiilor ori proprietatea sindicatelor din unităţile şi instituţiile respective, va putea fi folosită, fără plată, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    ART. 109
    (1) În anul 2003, federaţiile sindicale semnatare vor asigura pregătirea pentru acţiuni sindicale şi relaţii de muncă a unui număr de cel mult 1.000 de membri de sindicat din toate unităţile şi instituţiile, pe durate de până la 15 zile.
    (2) Patronatul va permite salariaţilor să urmeze cursurile de pregătire prevăzute la alin. 1, în condiţiile stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la celelalte niveluri, şi va suporta cheltuielile ocazionate de aceste cursuri.
    (3) Modalităţile de încadrare în numărul prevăzut la alin. 1 se stabilesc de părţile semnatare, prin comisia paritară.
    ART. 110
    La cererea organizaţiilor sindicale din unităţi şi instituţii, patronii vor accepta ca persoanele care au ca sarcini de serviciu plata salariilor, cu acordul lor, să încaseze cotizaţiile de sindicat şi să le vireze în contul sindicatului respectiv; cotizaţiile de sindicat pot fi încasate cu acordul fiecărui membru de sindicat, pe baza listelor lunare întocmite de sindicate. Condiţiile în care se desfăşoară această activitate se stabilesc de către patron, împreună cu organizaţia sindicală din unitate.
    ART. 111
    Este interzis unităţilor şi instituţiilor să desfacă din iniţiativa lor contractul individual de muncă al salariaţilor pentru motive care privesc activitatea sindicală.
    ART. 112
    Administraţia nu va angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial în perioada declanşării sau a desfăşurării conflictelor colective de muncă, pe locurile de muncă ale salariaţilor aflaţi în conflict.
    ART. 113
    Patronii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    ART. 114
    Patronii se angajează ca în contractele de societate ale unităţilor cu participare străină, pentru activităţi pe teritoriul României să prevadă o clauză prin care partea externă se obligă să respecte drepturile prevăzute în legislaţia muncii în vigoare, în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, precum şi în convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de România.
    ART. 115
    Patronii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile privind toate problemele importante din domeniul relaţiilor de muncă.
    ART. 116
    (1) Federaţiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii unităţii sau instituţiei.
    (2) Federaţiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronului de a stabili normele de disciplina muncii şi de disciplină tehnologică, cu consultarea organizaţiilor sindicale.
    (3) Patronii şi sindicatele se recunosc ca parteneri permanenţi de dialog social. Sindicatele, prin mijloacele specifice lor, îi vor sprijini pe patroni în asigurarea exercitării atribuţiilor lor, pentru acţiuni care nu contravin intereselor membrilor de sindicat şi contractelor colective de muncă de la toate nivelurile.

    CAP. IX
    Activitatea unităţilor bugetare

    ART. 117
    Părţile convin ca, la reorganizarea structurii (organigramei) Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor (M.A.A.P.), a departamentelor, direcţiilor etc., să îşi facă cunoscute demersurile pentru a asigura o protecţie corespunzătoare salariaţilor.
    ART. 118
    Părţile, de comun acord, propun înfiinţarea comisiei de iniţiativă legislativă în cadrul comisiei consultative de dialog social a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Comisia de iniţiativă legislativă este singura comisie cu drept de formulare, de avizare şi de susţinere a proiectelor de lege sau a altor acte normative. Ea va informa şi, după caz, va consulta sindicatele bugetarilor asupra iniţiativelor legislative care îi privesc.
    ART. 119
    Contractul colectiv de muncă va cuprinde şi negocierea între administraţie şi sindicate a proiectului de buget, pe capitole, şi va purta ambele vize. Bugetul aprobat se va defalca şi se va disponibiliza de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, trimestrial, către instituţiile centrale subordonate, către Direcţiile generale pentru agricultură şi alimentaţie, către Direcţiile sanitare veterinare şi pe subunităţi ale acestora. Disponibilizarea sumelor alocate trimestrial de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se va face în limita fondurilor aprobate prin buget, vizate de organul coordonator tehnic, după care acesta se va consulta (va negocia) cu sindicatele.
    ART. 120
    La nivel de instituţie sau de unitate, se vor încheia între administraţie şi sindicat contracte de venituri, suplimentare, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 121
    Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va întocmi strategii de reformă în domeniile de activitate ale bugetarilor pentru adaptarea la economia de piaţă. Strategia întocmită va fi prezentată sindicatului şi va fi avizată de acesta, urmând a se întocmi şi a se semna protocolul de punere în aplicare. Sindicatele bugetarilor pot prezenta strategii de reformă alternative în domeniul pe care îl reprezintă, care prin dezbatere pot fi însuşite parţial (articole, capitole) sau total de conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
    ART. 122
    Acordarea concediului suplimentar la concediul de odihnă pentru activitate în condiţii deosebite se face conform art. 18 din Hotărârea Guvernului României nr. 250/1992.
    ART. 123
    Acordarea salariului de merit, a primelor şi a primelor de vacanţă, a plăţii abonamentelor de transport al salariaţilor de la domiciliu la serviciu şi a altor drepturi de personal, în limitele prevederilor bugetare, se stabileşte pentru angajaţii unităţilor bugetare de către conducerile unităţilor, împreună cu sindicatele.
    ART. 124
    Reducerea şi redistribuirea de personal din aceste unităţi se vor face cu consultarea sindicatelor şi a federaţiilor la care acestea sunt afiliate.
    ART. 125
    Cuprinderea specialiştilor în gradul profesional de expert gradul I şi gradul IA, şi a tehnicienilor în gradul IA se face prin concurs, de o comisie formată de specialişti ai unităţilor respective; pentru celelalte grade şi trepte se vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2001 şi Hotararii Guvernului nr. 1.087/2001.
    ART. 126
    Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi patronatul se angajează să respecte toate prevederile prezentului capitol al contractului colectiv de muncă pentru membrii de sindicat, salariaţi în unităţile bugetare din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

    CAP. X
    Activitatea sanitară veterinară

    ART. 127
    (1) În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractul de muncă, angajaţii din reţeaua sanitară veterinară beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile stabilite prin Legea nr. 60/1974, completată cu Legea nr. 75/1991, cu modificările ulterioare.
    (2) În stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă, părţile implicate vor ţine seama de următoarele:
    a) pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de lucru în reţeaua sanitară veterinară sunt necesare aparatură, instrumentar, materiale sanitare, reactivi, dezinfectante, documentaţie specifică muncii sanitare veterinare etc.;
    b) organizarea activităţii şi stabilirea unor structuri organizatorice adecvate se vor face cu respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a reţelei sanitare veterinare, nr. 125/1998 şi nr. 126/1999;
    c) normativele de personal pentru activitatea veterinară se vor stabili în condiţiile prezentului contract colectiv de muncă astfel încât să conducă la folosirea integrală a timpului de muncă şi la folosirea raţională a forţei de muncă;
    d) numărul de personal necesar se stabileşte pe baza normativelor de personal şi a duratei timpului normal de lucru, a programului acţiunilor sanitare veterinare obligatorii, evitându-se încărcarea normei de sarcini peste volumul corespunzător timpului de lucru;
    e) Federaţia Sindicală a Veterinarilor din România, numită în continuare FSVR, are dreptul să prezinte observaţii privind necesitatea modificării normativelor de personal şi a atribuţiilor de serviciu, din fişa postului.
    ART. 128
    Angajatorul se obligă ca la angajare şi periodic să pretindă examinarea medicală în scopul de a se constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în postul pe care ar urma să îl ocupe sau pe care îl ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. De asemenea, angajatorul se obligă să asigure examinarea medicală periodică şi să ţină evidenţa bolilor profesionale într-un registru special.
    ART. 129
    Conducerea administrativă are obligaţia de a asigura la toate unităţile din reţeaua sanitară veterinară condiţii corespunzătoare privind spaţiul adecvat activităţii, iluminatul, căldură pe timpul iernii, mijloace materiale pentru întreţinerea curăţeniei şi igienei necesare, surse de pregătire a apei calde şi altele.
    ART. 130
    Deplasările efectuate în interesul serviciului în raza de activitate se decontează de către administraţie atunci când acestea depăşesc 10 km de la sediu, pe baza prezentării documentelor justificative.
    ART. 131
    Conducerile administrative şi conducerile sindicatelor se obligă să nu întreprindă acţiuni de divizare, comasare şi dizolvare a activităţilor administrative.
    ART. 132
    Fiecărui sindicat i se va asigura, de către angajator, un spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea activităţii, iar Federaţiei Sindicale a Veterinarilor din România, un spaţiu în clădirile M.A.A.P., cu suportarea cheltuielilor de întreţinere de către acesta.
    ART. 133
    (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul sanitar-veterinar, la sfârşitul anului 2003, poate beneficia de un premiu echivalent cu un salariu mediu cuvenit pentru ultima lună, în condiţiile legii. Nu vor beneficia de acest premiu cei care au fost sancţionaţi.
    (2) De Crăciun, angajatorul va acorda premii tuturor angajaţilor din reţeaua sanitar-veterinară; acestea se vor negocia prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    ART. 134
    Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, angajaţii pot primi un salariu de merit mai mare cu până la 15%, care se poate acorda din fondul stabilit prin contractul colectiv de muncă.
    ART. 135
    (1) La nivelul unităţilor sau instituţiilor sanitare veterinare se vor face demersuri pentru promovarea unui act normativ privind constituirea unui fond special (social) potrivit legii, care se va utiliza, în principal, pentru:
    a) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locurile de muncă;
    b) cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului.
    (2) Utilizarea fondului social pentru destinaţiile prevăzute la alin. 1 se face de către administraţie, cu avizul reprezentanţilor FSVR.
    (3) Fondurile constituite conform alin. 1 şi neutilizate într-un an se reportează în anul următor.
    ART. 136
    Circumscripţiile sanitare veterinare zonale, ca unităţi reprezentative ale autorităţii sanitare veterinare în teritoriu, vor fi dotate cu spaţii, mobilier, birotică şi mijloace de comunicare corespunzătoare.
    ART. 137
    Angajatorul va asigura mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu ale medicilor veterinari de zonă sau decontarea transportului pe baza documentelor justificative.
    ART. 138
    Medicii veterinari de zonă beneficiază de spor de izolare-dispersie pentru activitatea prestată pe raza mai multor localităţi, în conformitate cu prevederile prezentului contract colectiv de muncă şi ale contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.
    ART. 139
    Medicii veterinari de zonă pot beneficia de indemnizaţie de conducere.
    ART. 140
    Toţi angajaţii care activează în reţeaua sanitară veterinară au dreptul la instruiri periodice, suportate de angajator.
    ART. 141
    Medicii veterinari care au absolvit cursurile Universităţii de Înalte Studii Postuniversitare cu durata de 1,5 ani au dreptul şi pot dobândi gradul profesional I, conform prevederilor Legii nr. 60/1998, modificate prin Legea nr. 604/2001, art. 6.
    Taxele de şcolarizare pentru perioada urmării acestor cursuri se vor suporta de către unitatea la care angajatul funcţionează, în baza unui contract.
    ART. 142
    Promovarea angajaţilor (medici şi asistenţi) pe grade şi trepte profesionale se face prin examen-concurs pentru dobândirea funcţiei şi gradului profesional de medic primar sau asistent gradul I, conform prevederilor Legii nr. 160/1998, modificată prin Legea nr. 604/2001, art. 6, cu excepţia funcţionarilor publici.
    Examen-concurs se dă şi atunci când debutanţii (medici sau asistenţi) doresc să ocupe un post titular în reţea. Pentru restul gradelor şi treptelor profesionale promovarea se va face în limita locurilor vacante, în funcţie de aprecierile anuale care se vor comunica angajaţilor până cel mai târziu la 30 ianuarie din anul următor, cu excepţia funcţionarilor publici.
    ART. 143
    Angajatorul se obligă să asigure personalului angajat, din fondurile proprii, literatură de specialitate, materiale bibliografice şi Monitorul Veterinar, pentru ridicarea nivelului profesional al acestora, prin dotarea bibliotecilor din unităţi sau prin alte forme moderne de informare.
    ART. 144
    Angajaţii au obligaţia de a îndeplini în mod corespunzător toate sarcinile de serviciu, de a respecta ordinea şi disciplina la locul de muncă, potrivit atât clauzelor contractului colectiv de muncă cât şi ale celui individual de muncă, potrivit prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare a reţelei sanitare veterinare, precum şi ale regulamentului de ordine interioară.
    ART. 145
    Obligaţiile generale ale angajaţilor sunt următoarele:
    - respectarea programului de lucru şi folosirea integral şi eficient a timpului de muncă, pentru executarea întocmai şi la timp a sarcinilor de serviciu ce le revin;
    - însuşirea, respectarea şi aplicarea tehnicilor profesionale şi de lucru stabilite, precum şi a normelor sau instrucţiunilor referitoare la desfăşurarea activităţii cuprinse în fişa postului prezentată membrilor de sindicat cu ocazia semnării contractului individual de muncă;
    - utilizarea timpului de lucru numai în interesul profesiei;
    - respectarea şi aplicarea normelor privind calitatea actului medical şi regulile de etică şi deontologie medicală;
    - cunoaşterea şi utilizarea în mod corespunzător a aparatelor medicale potrivit parametrilor de funcţionare din documentaţia tehnică şi în condiţii de deplină siguranţă;
    - utilizarea conform normelor metodologice a dezinfectantelor, materialelor sanitare, reactivilor, substanţelor etc.;
    - creşterea eficienţei actului medical în folosul producţiei zootehnice;
    - însuşirea şi respectarea întocmai a normelor PSI şi a normelor de prevenire a incendiilor sau a oricărei situaţii care ar putea pune în primejdie clădirile, instalaţiile unităţii, viaţa, sănătatea sau integritatea corporală a unor persoane;
    - să nu părăsească locul de muncă, lăsând fără supraveghere şi/sau în funcţiune aparatura cu care lucrează;
    - să nu consume băuturi alcoolice în unitate;
    - să nu introducă materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii;
    - să îl anunţe în timp util pe şeful ierarhic în caz de neprezentare la locul de muncă sau, în lipsa acestuia, conducerea unităţii;
    - apărarea patrimoniului unităţii prin prevenirea şi combaterea sustragerilor şi degradării bunurilor unităţii;
    - înlăturarea oricărei neglijenţe în păstrarea şi administrarea bunurilor;
    - respectarea normelor de comportare în cadrul relaţiilor de serviciu, asigurarea unui climat de colaborare cu toţi membrii colectivului de muncă şi combaterea manifestărilor necorespunzătoare privind disciplina la locul de muncă;
    - respectarea regulilor de acces în locurile de carantină unde intrarea este permisă numai în anumite condiţii;
    - păstrarea secretului profesional în ceea ce priveşte epizootiile şi documentele care se referă la acestea;
    - perfecţionarea continuu a pregătirii profesionale şi de specialitate;
    - menţinerea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă.
    ART. 146
    Prin unităţi şi instituţii, în sensul prezentului contract colectiv de muncă, se înţelege: laboratoarele veterinare, clinicile veterinare, Direcţiile sanitare veterinare judeţene, alte unităţi sau instituţii care au sindicate sau angajaţi membri ai FSVR.
    ART. 147
    (1) Proiectul de buget alocat reţelei sanitare veterinare va fi discutat cu reprezentanţii FSVR înainte de aprobarea legii bugetului pe anul în curs.
    (2) Elaborarea actelor normative şi a oricăror reglementări privind raporturile de muncă, salarizarea, normarea muncii, protecţia socială şi altele se vor face numai după consultarea FSVR, conform legii.
    ART. 148
    Părţile, de comun acord, vor face demersurile ce se impun pentru ca inspectorii de specialitate ai Poliţiei Sanitare Veterinare din Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi Direcţiile sanitare veterinare judeţene să beneficieze de un salariu de bază mai mare cu 15%.
    ART. 149
    Părţile sunt de acord să facă demersuri la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru ca acesta să facă propuneri la guvern în vederea aplicării aceleiaşi grile de salarizare pentru profesia medicală veterinară ca aceea prevăzută în anexa IV/1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/28.02.2002.
    ART. 150
    Drepturilor medicilor veterinari concesionari care desfăşoară o activitate de interes public naţional:
    a) Medicii veterinari de liberă practică primesc calitatea de medic veterinar oficial în baza unui contract de concesiune a unor acţiuni prevăzute în programul strategic, ocazie cu care ei desfăşoară o activitate de interes public naţional, în cadrul reţelei sanitare veterinare.
    b) Contractul de concesiune a unor acţiuni prevăzute în programul strategic se încheie cu Direcţia sanitară veterinară judeţeană, anual.
    c) Medicii veterinari concesionari primesc atribuţii publice de control şi de sancţionare a contravenţiilor, pentru care primesc o indemnizaţie.
    d) Concesionarea de către medicii veterinari cu liberă practică a bunurilor imobile se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii, pe bază de regulamente şi pe termen mai lung de 3 ani.
    e) Pentru activităţile sanitare veterinare de interes public concesionate nu se percep redevenţe.
    f) În situaţia în care se anulează contractele de concesiune din cauze neimputabile concesionarului, la o nouă concesionare a aceloraşi bunuri şi activităţi are prioritate absolută, fără negociere, vechiul concesionar. În această situaţie rămân valabile condiţiile de la prima concesionare.
    g) Cheltuielile privind asigurarea bunurilor concesionate, reparaţiile capitale şi lucrările exterioare de întreţinere a clădirilor concesionate vor fi suportate de concedent.
    h) Tarifele privind plata manoperei acţiunilor de interes public naţional precum şi a cheltuielilor ocazionate de acestea se vor stabili în moneda europeană, euro, pentru a fi evitată influenţa inflaţiei, urmând a se recalcula în lei cu ocazia plăţii.
    i) Biopreparatele, instrumentarul şi celelalte materiale (echipament de protecţie, imprimate etc.) necesare executării acţiunilor prevăzute în contractul individual de muncă vor fi puse gratuit la dispoziţia concesionarului de către concedent cu cel puţin 15 zile înainte de declanşarea acţiunii. Neasigurarea lor poate conduce la neexecutarea obligaţiilor concesionarului, neimputabilă lui, referitor la acea acţiune.
    j) Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de muncă periculoase (mediu infecţios, condiţii de îmbolnăvire prin contagiu, mediu toxic etc.), personalul de la Circumscripţia sanitară veterinară (CSV) concesionată va beneficia de un spor de 20% adăugat la tarifele negociate.
    k) Medicii veterinari concesionari au dreptul de a participa la instruiri cu caracter profesional gratuite şi de a susţine examene pentru promovarea în grade profesionale sau funcţii.
    l) Medicii veterinari concesionari beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul individual de muncă încheiat cu Direcţiile sanitare veterinare de ceilalţi angajaţi.

    CAP. XI
    Dispoziţii finale

    ART. 151
    (1) În scopul salarizării şi al acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă pentru personalul instituţiilor finanţate de la bugetul naţional, părţile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal şi pentru constituirea surselor, înainte de adoptarea Legii privind aprobarea bugetului public naţional, precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia.
    (2) Părţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementează astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
    (3) Pe baza fondurilor aprobate în condiţiile prevăzute la alin. 1, părţile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de personal la instituţiile finanţate de la bugetul public naţional.
    (4) Clauzele prezentului contract colectiv de muncă la nivel de ramură, privind drepturile salariale şi celelalte drepturi de personal, vor fi aplicate pentru salariaţii din instituţiile finanţate de la bugetul public naţional, în condiţiile prevăzute la alin. 1, 2 şi 3.
    ART. 152
    (1) Beneficiarii prezentului contract colectiv de muncă vor primi câte un exemplar din Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, în care este publicat, în baza căruia vor face negocierile subsecvente.
    (2) Grupurile de unităţi în care se vor încheia contracte colective de muncă vor fi stabilite de comun acord de organizaţiile patronale şi federaţiile sindicale semnatare.
    (3) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă sunt considerate minime, de la nivelul cărora începe negocierea contractelor colective de muncă la celelalte niveluri.
    (4) În situaţiile în care nu se încheie contracte colective de muncă pe grupuri de unităţi, prevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivel de ramură sunt considerate niveluri minime de la care începe negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi şi instituţii.
    (5) După încheierea contractelor colective de muncă la nivel de ramură sau grupuri de unităţi, contractele colective de muncă încheiate anterior la eşaloanele inferioare se vor pune de acord cu acestea.
   (6) Contractele colective de muncă la nivel de unitate se înregistrează la Direcţiile judeţene de muncă şi solidaritate socială, cu respectarea Legii nr. 130/1996, republicate.
    ART. 153
    În contractele individuale de muncă nu pot fi stipulate clauze contrare contractelor colective de muncă de la nivel naţional, de ramuri, de grupuri de unităţi, de unităţi şi instituţii sau care să stabilească drepturi sub limita considerată minimă, prevăzute în aceste contracte.
    ART. 154
    Prevederile contractelor individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a contractelor colective de muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urmă.
    ART. 155
    În toate situaţiile de reorganizare sau, după caz, de privatizare a unităţilor sau a instituţiilor, drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract colectiv de muncă se transmit noilor subiecţi de drept rezultaţi din aceste operaţiuni juridice.
    ART. 156
    Prezentul contract colectiv de muncă produce efecte începând cu data înregistrării lui de către una dintre părţi, în condiţiile prevăzute de art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996, republicată.
    ART. 157
    Pentru unităţile bugetare, conform hotărârilor de guvern şi ordinului ministrului, pensionările pentru salariaţii acestor unităţi se vor face obligatoriu la împlinirea vârstei de 57 de ani - femeile şi de 62 de ani - bărbaţii.
    ART. 158
    Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în calitate de autoritate în domeniu, urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv de muncă referitoare la personalul contractual şi pentru funcţionarii publici, în condiţiile legii.

    PĂRŢILE SEMNATARE

    I. Patronat
    1. Federaţia Patronatelor Agricole din România, prin:
    - Mihail COJOCARU, negociator
    - Adrian BARBU, negociator
    - Nicolae DIMULESCU, negociator
    - Stoica MOHAI, negociator;
    - Liviu Viorel Todoran, negociator;
    II. Sindicat
    1. Centrala Sindicatelor Lucrătorilor din Agricultură şi
    Alimentaţie CERES, prin:
    - Adrian COJOCARU, negociator
    - Gheorghe IONESCU, negociator.
    2. Federaţia Sindicală AGROSTAR, prin:
    - Theodor DOROBANŢU, negociator.
    3. Federaţia Sindicală a Veterinarilor din România, prin:
    - Lucian LUNGEANU, negociator.
    4. Federaţia Sindicală AGROFRĂŢIA, prin:
    - Ioan GEORGESCU, negociator.
    5. Federaţia Sindicală din Îmbunătăţiri Funciare şi Construcţii
    Agricole, prin:
    - Mihai NEGRU, negociator.

    La încheierea prezentului contract colectiv de muncă au fost prezenţi:

    a) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei b) Administraţia Domeniilor
            şi Pădurilor, prin: Statutului, prin:
          - Constantin Ilie APRODU, - Marian DURAC,
             secretar general, consilier al directorului general.    ANEXA 1

                              REGULAMENTUL
     de organizare şi funcţionare a comisiei paritare la nivel de ramură

    1. Comisia paritară la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului va fi compusă dintr-un reprezentant al Centralei CERES, un reprezentant al fiecărei federaţii semnatare şi un număr egal de reprezentanţi ai patronilor. Membrii comisiei paritare sunt desemnaţi de părţile semnatare în termen de 15 zile după înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    2. Comisia se va întruni la cererea oricăruia dintre membrii săi, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la formularea cererii, şi va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezenţa a 3/4 din numărul total al membrilor.
    3. Comisia va fi prezidată, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa respectivă.
    4. Hotărârea adoptată potrivit punctului 2 are putere obligatorie pentru părţile contractante.
    5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.


    ANEXA 2

                                  DECLARAŢIE

   Subsemnatul(a) ........, domiciliat(ă) în .........., strada ....... nr. ..., judeţul ........., posesor(posesoare) al(a) B.I./C.I. seria ....... nr. ... eliberat de .......... la data de .........., salariat la .........., în funcţia de ......, înţeleg să mă folosesc, la negocierea contractului meu individual de muncă, de clauzele contractului colectiv de muncă la nivel de ramură negociat de federaţiile semnatare, în conformitate cu articolul 15 din acest contract.

      Data ............. Semnătura,    ANEXA 3

                       CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

    - clauze minime -

   Contractul individual de muncă nr. .......... a fost încheiat pe baza contractului colectiv de muncă convenit între ......... şi între ......... şi înregistrat cu nr. ........ .
   Între
   unitatea(instituţia) ............, cu sediul în ..........., reprezentată prin ..........., în calitate de ............, şi
   dl (dna) ..........., posesor(posesoare) al(a) B.I./C.I. seria ...... nr. ..........., având ca pregătire profesională .............,
   se încheie prezentul contract de muncă în următoarele condiţii:
   1. Contractul de muncă se încheie pe durată:
   a) nedeterminată, cu începere de la data de .................;
   b) determinată, începând de la data de ............... şi până la data de .............., inclusiv.
   2. Dl(Dna) ................... va îndeplini funcţia de ................. .
   3. Locul muncii este ....................... .
   4. Condiţii de încadrare (o normă întreagă, o fracţiune de normă): ..........
   5. Condiţiile de muncă se încadrează în (condiţii grele, periculoase, nocive, penibile, normale) ........., grupa de muncă ......... .
   6. Salariul de bază brut lunar este de ....................... lei.
   Drepturile salariale se plătesc în chenzine lunare, stabilite după cum urmează:
   a) chenzina I - la data de ......................;
   b) chenzina a II-a - la data de ................ .
   7. Plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de muncă.
   8. Dl (Dna) ................ beneficiază de următoarele sporuri: .......... .
   De asemenea, mai poate beneficia şi de următoarele drepturi băneşti: ...... .
   9. Părţile convin ca anumite obligaţii băneşti ale salariatului să fie achitate direct prin serviciile financiar-contabile ale unităţii, după cum urmează: .............................................. .
   10. Durata concediului anual de odihnă, corespunzătoare vechimii, va fi de ............ .
   De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar anual de .............. .
   Concediul de odihnă se va efectua conform programării.
   11. Obligaţiile generale ale părţilor
   Cel care angajează se obligă, în principal:
   - să îi asigure celui încadrat condiţii corespunzătoare de lucru;
   - să îi acorde celui încadrat toate drepturile ce i se cuvin, în condiţiile prevăzute de lege;
   - să respecte şi să îndeplinească prevederile contractului colectiv de muncă;
   - alte obligaţii (în funcţie de specificul unităţii) ...................... .
   Salariatul se obligă:
   - să îndeplinească atribuţiile şi sarcinile stabilite prin dispoziţiile de lucru sau prin fişa postului, astfel cum este anexată la contractul individual de muncă;
   - să respecte prevederile contractului colectiv de muncă şi ale regulamentului de ordine interioară, precum şi normele de protecţie a muncii etc.;
   - alte obligaţii specifice locului de muncă respectiv.
   Prezentul contract se încheie în două exemplare, dintre care unul se păstrează la unitate, iar celălalt revine salariatului.

     Cel care angajează, Salariat,


    Modificarea prezentului contract individual de muncă are loc la data de ...., prin schimbarea ............, pe baza ............... .

     Cel care angajează, Salariat,


    În urma îndeplinirii procedurii legale la data de ......., prezentul contract încetează prin ............., pentru următoarele motive ........., având la bază (decizia, hotărârea) ........., în temeiul articolului ... .

    Cel care angajează,    ANEXA 4

                             REGULAMENTUL
         privind administrarea fondului destinat activităţilor în
                        domeniul negocierilor colective

    ART. 1
    Fondul destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective se constituie în baza prevederilor art. 11 (3) din Legea nr. 130/1996 (republicată), privind contractul colectiv de muncă, precum şi în baza prevederilor Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional şi a prevederilor Contractului colectiv de muncă la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului.
    ART. 2
    (1) În baza prevederilor Contractului colectiv de muncă unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului, sumele care constituie fondul destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective sunt virate într-un cont special, deschis de Federaţia Patronatelor Agricole.
    (2) Contul va fi deschis până la înregistrarea definitivă a contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură şi va fi comunicat tuturor beneficiarilor de contract colectiv de muncă, o dată cu înmânarea contractului.
    ART. 3
    Federaţiile sindicale semnatare ale Contractului colectiv de muncă unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului au drept de control asupra modului în care se constituie fondul destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective şi asupra contului special deschis de Federaţia Patronatelor Agricole.
    ART. 4
    Federaţia Patronatelor Agricole şi federaţiile sindicale semnatare ale Contractului colectiv de muncă unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului vor gestiona şi vor utiliza fondul destinat negocierilor colective în conformitate cu prevederile legale şi pe răspunderea fiecăruia, pe baza unor planuri de acţiuni şi de cheltuieli aprobate de comisia paritară la nivel de ramură şi de organele proprii de conducere.
    ART. 5
    Părţile semnatare ale Contractului colectiv de muncă unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului vor acţiona şi vor urmări, la unităţi, să se vireze integral şi la termen contribuţiile ce le revin, în contul special deschis de Federaţia Patronatelor Agricole.
    ART. 6
    Prezentul regulament de administrare a fondului destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective face parte integrantă din Contractul colectiv de muncă unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului.


    ANEXA 5

                                  LISTA
     unităţilor beneficiare ale Contractului colectiv de muncă unic
             la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii
                     şi pescuitului pe anul 2003

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Unitatea Localitatea Judeţul
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Agilop Agigea Constanţa
  2. Agricola Dăbuleni Dolj
  3. Agricola Băileşti Dolj
  4. Agricom Borcea Călăraşi
  5. Agricom Mihai Viteazu Cluj
  6. Agrimat Matca Galaţi
  7. Agro Glina Glina Ilfov
  8. Agrochirnogi Chirnogi Călăraşi
  9. Agrocomplex Cuci Neamţ
 10. Agroholding Constanţa Constanţa
 11. Agroind Gearmata Timiş
 12. Agroindcom Chitila Ilfov
 13. AGROINDUSTRIALA Rupea Braşov
 14. Agroindustriala Prejmer Braşov
 15. Agroindustriala Râşnov Braşov
 16. Agroindustriala Lehliu Călăraşi
 17. Agroindustriala Ciulniţa Călăraşi
 18. Agroindustriala Găeşti Dâmboviţa
 19. Agroindustriala Craiova Dolj
 20. Agroindustriala Giubega Dolj
 21. Agroindustriala Piscu Sadovei Dolj
 22. Agroindustriala Brabova Dolj
 23. Agroindustriala Porăreşti Dolj
 24. Agroindustriala Borduşani Ialomiţa
 25. Agroindustriala Movila Ialomiţa
 26. Agroindustriala Bucium Iaşi
 27. Agroindustriala Reghin Mureş
 28. Agroindustriala Cristeşti Mureş
 29. Agroindustriala Slatina Olt
 30. Agroindustriala Mărăşeşti Vrancea
 31. Agroindustriala Barsa Codlea Codlea Braşov
 32. Agroindustriala Pipera Bucureşti Ilfov
 33. Agroindustriala Service Craiova Dolj
 34. Agroindustriala Turist Dragalina Călăraşi
 35. Agroizv Izvoru Argeş
 36. Agromec Cocora Ialomiţa
 37. Agromec Griviţa Ialomiţa
 38. Agromec Andrăşeşti Ialomiţa
 39. Agromixt Leordeni Argeş
 40. Agromixt Roseţi Călăraşi
 41. Agromixt Zalău Sălaj
 42. Agromixta Ograda Ialomiţa
 43. Agropit Pietreni Argeş
 44. Agropol Popeşti-Leordeni Ilfov
 45. Agroprod Slatina Olt
 46. Agrotec Tecuci Galaţi
 47. Agrovicert Târguşor Constanţa
 48. AGROZOOTEHNICA Vădeni Brăila
 49. Agrozootehnica Drumu Subţire Călăraşi
 50. Agrozootehnica Grădiştea Călăraşi
 51. Agrozootehnica Pietroiu Călăraşi
 52. Agrozootehnica Robăneşti Dolj
 53. Agrozootehnica Adunaţii Copăceni Giurgiu
 54. Agrozootehnica Mihăileşti Giurgiu
 55. Agrozootehnica Stelnica Ialomiţa
 56. Agrozootehnica Făcăieni Ialomiţa
 57. Agrozootehnica Vlădeni Ialomiţa
 58. Agrozootehnica Piatra Teleorman
 59. Aluta Slatina Olt
 60. Andreias Andrăşeşti Ialomiţa
 61. Arzătoru Sagna Neamţ
 62. ASOCIAŢIA CEACOVA Ceacova Timiş
 63. ASOCIAŢIA COGEALAC Cogealac Constanţa
 64. ASOCIAŢIA HEMEIUŞ Hemeiuş Bacău
 65. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR Bistriţa Bistriţa-
      DE TAURINE - 53 ASOCIAŢII Năsăud
 66. BILLA Bucureşti Bucureşti
 67. Boianu Stoicăneşti Olt
 68. Beateş Frumuşica Prut Brateş Galaţi
 69. Busco Branceni Teleorman
 70. Campiaser Câmpia Turzii Cluj
 71. Cartim Carani Timiş
 72. CERES Slobozia Ialomiţa
 73. Cervina Segarcea Dolj
 74. Cezator Tortomanu Constanţa
 75. Cilacer Ciocârlia Constanţa
 76. COCA-COLA Bucureşti Bucureşti
 77. COMAICO Bragadiru Ilfov
 78. Consulting Slobozia Ialomiţa
 79. Corias Corabia Olt
 80. Cotnari Iaşi Iaşi
 81. DANUBIANA Roman Neamţ
 82. Dep. de Armăsari Tg. Mureş Mureş
 83. Dep. de Armăsari ARAD Arad Arad
 84. Dionysos Ceptura Prahova
 85. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Alba Iulia Alba
 86. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Piteşti Argeş
 87. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Arad Arad
 88. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Bacău Bacău
 89. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Oradea Bihor
 90. Direcţia Generală a Agriculturii Bistriţa Bistriţa-
      şi Industriei Alimentare Năsăud
 91. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Botoşani Botoşani
 92. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Brăila Brăila
 93. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Braşov Braşov
 94. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Buzău Buzău
 95. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Călăraşi Călăraşi
 96. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Caransebeş Caraş-Severin
 97. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Cluj-Napoca Cluj
 98. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Constanţa Constanţa
 99. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Sfântu Gheorghe Covasna
100. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Târgovişte Dâmboviţa
101. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Craiova Dolj
102. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Galaţi Galaţi
103. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Giurgiu Giurgiu
104. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Tg. Jiu Gorj
105. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Deva Hunedoara
106. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Miercurea-Ciuc Harghita
107. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Slobozia Ialomiţa
108. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Iaşi Iaşi
109. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Baia Mare Maramureş
110. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Tg. Mureş Mureş
111. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Piatra-Neamţ Neamţ
112. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Slatina Olt
113. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Ploieşti Prahova
114. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Zalău Sălaj
115. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Satu Mare Satu Mare
116. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Sibiu Sibiu
117. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Suceava Suceava
118. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Tulcea Tulcea
119. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Timişoara Timiş
120. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Alexandria Teleorman
121. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Rm. Vâlcea Vâlcea
122. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Vaslui Vaslui
123. Direcţia Generală a Agriculturii
      şi Industriei Alimentare Focşani Vrancea
124. Direcţia Sanitar Veterinară Alba Iulia Alba
125. Direcţia Sanitar Veterinară Arad Arad
126. Direcţia Sanitar Veterinară Piteşti Argeş
127. Direcţia Sanitar Veterinară Bacău Bacău
128. Direcţia Sanitar Veterinară Bistriţa Bistriţa-
                                                                   Năsăud
129. Direcţia Sanitar Veterinară Braşov Braşov
130. Direcţia Sanitar Veterinară Brăila Brăila
131. Direcţia Sanitar Veterinară Bucureşti Bucureşti
132. Direcţia Sanitar Veterinară Buzău Buzău
133. Direcţia Sanitar Veterinară Reşiţa Caraş-Severin
134. Direcţia Sanitar Veterinară Călăraşi Călăraşi
135. Direcţia Sanitar Veterinară Constanţa Constanţa
136. Direcţia Sanitar Veterinară Târgovişte Dâmboviţa
137. Direcţia Sanitar Veterinară Craiova Dolj
138. Direcţia Sanitar Veterinară Galaţi Galaţi
139. Direcţia Sanitar Veterinară Giurgiu Giurgiu
140. Direcţia Sanitar Veterinară Tg. Jiu Gorj
141. Direcţia Sanitar Veterinară Deva Hunedoara
142. Direcţia Sanitar Veterinară Slobozia Ialomiţa
143. Direcţia Sanitar Veterinară Baia Mare Maramureş
144. Direcţia Sanitar Veterinară Drobeta-Tr. Severin Mehedinţi
145. Direcţia Sanitar Veterinară Tg. Mureş Mureş
146. Direcţia Sanitar Veterinară Slatina Olt
147. Direcţia Sanitar Veterinară Ploieşti Prahova
148. Direcţia Sanitar Veterinară Satu Mare Satu Mare
149. Direcţia Sanitar Veterinară Zalău Sălaj
150. Direcţia Sanitar Veterinară Sibiu Sibiu
151. Direcţia Sanitar Veterinară Suceava Suceava
152. Direcţia Sanitar Veterinară Alexandria Teleorman
153. Direcţia Sanitar Veterinară Tulcea Tulcea
154. Direcţia Sanitar Veterinară Vaslui Vaslui
155. Direcţia Sanitar Veterinară Vrancea Vrancea
156. Docefram Dorobanţu Constanţa
157. Fabrica de ţigarete Tg. Jiu Gorj
158. Fastrom Roman Neamţ
159. Fluvined Medgidia Constanţa
160. Fluvisat Satu Nou Constanţa
161. Fortuna Berceni Bucureşti Ilfov
162. HERGHELIA Beclean Beclean Bistriţa-
                                                                   Năsăud
163. HERGHELIA Bonţida Juc Bihor
164. HERGHELIA Cislău Cislău Buzău
165. HERGHELIA Dor Mărunt Dor Mărunt Călăraşi
166. HERGHELIA Dumbrava Timişeni Neamţ
167. HERGHELIA Jegălia Perişoru Călăraşi
168. HERGHELIA Luciana Moldova Suliţa Suceava
169. HERGHELIA Mangalia Mangalia Constanţa
170. HERGHELIA Rădăuţi Rădăuţi Suceava
171. HERGHELIA Râmnicelu Râmnicelu Brăila
172. HERGHELIA Ruşetu Ruşeţu Buzău
173. HERGHELIA Srmbăta Voila Braşov
174. HERGHELIA Slatina Slatina Olt
175. HERGHELIA Tuluceşti Tuluceşti Galaţi
176. HIPODROM Ploieşti Ploieşti Prahova
177. Horincea Bereşti Galaţi
178. Horticola Moşneni Constanţa
179. I.A.S. DEVESELU Deveselu Dolj
180. ICLF Vidra Ilfov
181. INDAGRARA Arad Arad
182. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Alba Iulia Alba
183. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Arad Arad
184. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Oradea Bihor
185. Inspectoratul General de Protecţia Bistriţa Bistriţa-
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Năsăud
186. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Botoşani Botoşani
187. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Brăila Brăila
188. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Buzău Buzău
189. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Călăraşi Călăraşi
190. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Caransebeş Caraş Severin
191. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Constanţa Constanţa
192. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Sfântu Gheorghe Covasna
193. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Târgovişte Dâmboviţa
194. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Craiova Dolj
195. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Galaţi Galaţi
196. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Giurgiu Giurgiu
197. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Târgu Jiu Gorj
198. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Miercurea-Ciuc Harghita
199. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Deva Hunedoara
200. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Slobozia Ialomiţa
201. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Baia Mare Maramureş
202. Inspectoratul General de Protecţia Drobeta- Mehedinţi
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Turnu Severin
203. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Târgu Mureş Mureş
204. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Piatra Neamţ Neamţ
205. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Slatina Olt
206. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Zalău Sălaj
207. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Satu Mare Satu Mare
208. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Sibiu Sibiu
209. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Alexandria Teleorman
210. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Timişoara Timiş
211. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Tulcea Tulcea
212. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Vaslui Vaslui
213. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Râmnicu Vâlcea Vâlcea
214. Inspectoratul General de Protecţia
      Plantelor şi Carantină Fitosanitară Focşani Vrancea
215. Institutul de Diagnostic şi Sănătate
      Animală Bucureşti Bucureşti
216. Institutul pentru Controlul Produselor
      Biologice şi Medicamentelor Veterinare Bucureşti Bucureşti
217. Jidvei - S.R.L. Jidvei Alba
218. Jimtim Jimbolia Timiş
219. Lacoltias Deveselu Olt
220. Livetim Livezile Timiş
221. MC Donald Bucureşti Bucureşti
222. Nazarcea Ovidiu Constanţa
223. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Sebeş Alba
224. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Arad Arad
225. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Piteşti Argeş
226. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Reşiţa Caraş-Severin
227. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Floreşti Cluj
228. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Semoreni Galaţi
229. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Giurgiu Giurgiu
230. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Târgu Jiu Gorj
231. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Iaşi Iaşi
232. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Baia Mare Maramureş
233. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Satu Mare Satu Mare
234. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Târgu Măgurele Teleorman
235. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Vaslui Vaslui
236. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Focşani Vrancea
237. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Bucureşti Ilfov
238. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Bacău Bacău
239. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Oradea Bihor
240. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Botoşani Botoşani
241. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Brăila Brăila
242. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Braşov Braşov
243. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Buzău Buzău
244. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Călăraşi Călăraşi
245. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Constanţa Constanţa
246. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Sfântu Gheorghe Covasna
247. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Târgovişte Dâmboviţa
248. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Craiova Dolj
249. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Galaţi Galaţi
250. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Miercurea Ciuc Harghita
251. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Deva Hunedoara
252. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Slobozia Ialomiţa
253. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Târgu Mureş Mureş
254. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Piatra Neamţ Neamţ
255. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Slatina Olt
256. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Ploieşti Prahova
257. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Zalău Sălaj
258. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Sibiu Sibiu
259. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Suceava Suceava
260. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Timişoara Timiş
261. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Vâlcea Vâlcea
262. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie Bistriţa
      în Zootehnie Bistriţa Năsăud
263. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie Drobeta- Mehedinţi
      în Zootehnie Turnu Severin
264. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Tulcea Tulcea
265. Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie Alba Iulia Alba
266. OSPA Târgu Jiu Gorj
267. PEPSI-COLA Bucureşti Bucureşti
268. Perla Bărăganului Brăila Brăila
269. Perla Târnavei Jidvei Alba
270. Poiana Radomireşti Radomireşti Olt
271. Prodazur Urleasca Brăila
272. Prollcef Şendreni Galaţi
273. Redias Redea Olt
274. Regia Autonomă de Îmbunătăţiri Funciare Galaţi Galaţi
275. Regia Autonomă de Îmbunătăţiri Funciare Braşov Braşov
276. Regia Autonomă de Îmbunătăţiri
      Funciare - Constanţa Constanţa Constanţa
277. Regia Autonomă de Îmbunătăţiri
      Funciare - Centrala Bucureşti Bucureşti Bucureşti
278. Roclip Făgăraş Braşov
279. Rompac International Călăraşi Călăraşi
280. ROMTABAC Bucureşti Bucureşti Ilfov
281. S.C. AMIDON GLUCOZA S.A. Calafat Dolj
282. S.C. FACOS S.A. Scheia Suceava
283. S.C. Siloz Timiş COMCEREAL S.A. Timişoara Timiş
284. S.C. AGLUTEX S.A. Fălticeni Suceava
285. S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. Bacău Bacău
286. S.C. AGROCOM S.A. Ploieşti Prahova
287. S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. Bacău Bacău
288. S.C. AGROMEC CERNAVODĂ (ATELIERE) Cernavodă Constanţa
289. S.C. AGROMEC S.A. Bărcăneşti Prahova
290. S.C. AGROMEC S.A. Mizil Prahova
291. S.C. AGROMEC S.A. Miercurea Sibiului Sibiu
292. S.C. AGROMEC S.A. Constanţa Constanţa
293. S.C. AGROMEC S.A. 2 Mai Limanu Constanţa
294. S.C. AGROMEC S.A. 23 August Constanţa
295. S.C. AGROMEC S.A. Adamclisi Constanţa
296. S.C. AGROMEC S.A. Băneasa Constanţa
297. S.C. AGROMEC S.A. Castelu Constanţa
298. S.C. AGROMEC S.A. Chirnogeni Constanţa
299. S.C. AGROMEC S.A. Cobadin Constanţa
300. S.C. AGROMEC S.A. Dorobanţu Constanţa
301. S.C. AGROMEC S.A. Hârşova Constanţa
302. S.C. AGROMEC S.A. Horia Constanţa
303. S.C. AGROMEC S.A. Mihai Viteazu Constanţa
304. S.C. AGROMEC S.A. Mircea Vodă Constanţa
305. S.C. AGROMEC S.A. Negru Vodă Constanţa
306. S.C. AGROMEC S.A. Ostrov Constanţa
307. S.C. AGROMEC S.A. Ovidiu Constanţa
308. S.C. AGROMEC S.A. Palazu Constanţa
309. S.C. AGROMEC S.A. Pantelimon Constanţa
310. S.C. AGROMEC S.A. Rasova Constanţa
311. S.C. AGROMEC S.A. Remus Opreanu Constanţa
312. S.C. AGROMEC S.A. Semeni Mari Constanţa
313. S.C. AGROMEC S.A. Sibioara Constanţa
314. S.C. AGROMEC S.A. Topraisar Constanţa
315. S.C. AGROMEC S.A. Valu lui Traian Constanţa
316. S.C. AGROMEC S.A. Potlogi Dâmboviţa
317. S.C. AGROMEC S.A. Băileşti Dolj
318. S.C. AGROMEC S.A. Călan Dolj
319. S.C. AGROMEC S.A. Catane Dolj
320. S.C. AGROMEC S.A. Măceşul de Jos Dolj
321. S.C. AGROMEC S.A. Pederii Dolj
322. S.C. AGROMEC S.A. Segarcea Dolj
323. S.C. AGROMEC S.A. Baba Ana Teleorman
324. S.C. AGROMEC S.A. Beciu Teleorman
325. S.C. AGROMEC S.A. Blejeşti Teleorman
326. S.C. AGROMEC S.A. Bârnceni Teleorman
327. S.C. AGROMEC S.A. Călineşti Teleorman
328. S.C. AGROMEC S.A. Calomfireşti Teleorman
329. S.C. AGROMEC S.A. Cervenia Teleorman
330. S.C. AGROMEC S.A. Ciolăneşti Teleorman
331. S.C. AGROMEC S.A. Conteşti Teleorman
332. S.C. AGROMEC S.A. Cârngeni Teleorman
333. S.C. AGROMEC S.A. Dobroteşti Teleorman
334. S.C. AGROMEC S.A. Drăgăneşti Vlaşca Teleorman
335. S.C. AGROMEC S.A. Frasinet Teleorman
336. S.C. AGROMEC S.A. Furculeşti Teleorman
337. S.C. AGROMEC S.A. Izvoarele Teleorman
338. S.C. AGROMEC S.A. Lăceni Teleorman
339. S.C. AGROMEC S.A. Licuriciu Teleorman
340. S.C. AGROMEC S.A. Lunca Teleorman
341. S.C. AGROMEC S.A. Măgurele Teleorman
342. S.C. AGROMEC S.A. Mereni Teleorman
343. S.C. AGROMEC S.A. Merişani Teleorman
344. S.C. AGROMEC S.A. Odobeasca Teleorman
345. S.C. AGROMEC S.A. Olteni Teleorman
346. S.C. AGROMEC S.A. Orbeasca de Sus Teleorman
347. S.C. AGROMEC S.A. Orbeasca de Jos Teleorman
348. S.C. AGROMEC S.A. Poroschia Teleorman
349. S.C. AGROMEC S.A. Piatra Teleorman
350. S.C. AGROMEC S.A. Plopii Slăviteşti Teleorman
351. S.C. AGROMEC S.A. Siliştea Teleorman
352. S.C. AGROMEC S.A. Slobozia Mândra Teleorman
353. S.C. AGROMEC S.A. Tătărăştii de Jos Teleorman
354. S.C. AGROMEC S.A. Videle Teleorman
355. S.C. AGROMEC S.A. Viişoara Teleorman
356. S.C. AGROMEC S.A. Vulturul Vrancea
357. S.C. AGROMEC S.A. Vorona Botoşani
358. S.C. AGROMEC S.A. Cunta Alba Alba
359. S.C. AGROMEC S.A. Mirosi Piteşti Argeş
360. S.C. AGROMEC ZORLENI S.A. Zorleni Vaslui
361. S.C. AGROSEM S.A. Alba Iulia Alba
362. S.C. AGROSEM S.A. Arad Arad
363. S.C. AGROSEM S.A. Piteşti Argeş
364. S.C. AGROSEM S.A. Bacău Bacău
365. S.C. AGROSEM S.A. Oradea Bihor
366. S.C. AGROSEM S.A. Bistriţa Bistriţa-
                                                                  Năsăud
367. S.C. AGROSEM S.A. Botoşani Botoşani
368. S.C. AGROSEM S.A. Braşov Braşov
369. S.C. AGROSEM S.A. Brăila Brăila
370. S.C. AGROSEM S.A. Buzău Buzău
371. S.C. AGROSEM S.A. Reşiţa Caraş-Severin
372. S.C. AGROSEM S.A. Călăraşi Călăraşi
373. S.C. AGROSEM S.A. Cluj-Napoca Cluj
374. S.C. AGROSEM S.A. Constanţa Constanţa
375. S.C. AGROSEM S.A. Găeşti Dâmboviţa
376. S.C. AGROSEM S.A. Craiova Dolj
377. S.C. AGROSEM S.A. Galaţi Galaţi
378. S.C. AGROSEM S.A. Băneasa Giurgiu
379. S.C. AGROSEM S.A. Târgu Cărbuneşti Gorj
380. S.C. AGROSEM S.A. Orăştie Hunedoara
381. S.C. AGROSEM S.A. Slobozia Ialomiţa
382. S.C. AGROSEM S.A. Iaşi Iaşi
383. S.C. AGROSEM S.A. Simian Mehedinţi
384. S.C. AGROSEM S.A. Târgu Mureş Mureş
385. S.C. AGROSEM S.A. Roman Neamţ
386. S.C. AGROSEM S.A. Caracal Olt
387. S.C. AGROSEM S.A. Ploieşti Prahova
388. S.C. AGROSEM S.A. Satu Mare Satu Mare
389. S.C. AGROSEM S.A. Zalău Sălaj
390. S.C. AGROSEM S.A. Sibiu Sibiu
391. S.C. AGROSEM S.A. Suceava Suceava
392. S.C. AGROSEM S.A. Tecuci Galaţi
393. S.C. AGROSEM S.A. Alexandria Teleorman
394. S.C. AGROSEM S.A. Timişoara Timiş
395. S.C. AGROSEM S.A. Tulcea Tulcea
396. S.C. AGROSEM S.A. Bârlad Vaslui
397. S.C. AGROSEM S.A. Râureni Vâlcea
398. S.C. AGROSEM S.A. Focşani Vrancea
399. S.C. AGROSEM S.A. SEMROM S.A. Bucureşti Bucureşti
400. S.C. AGROSERVICE S.A. Constanţa Constanţa
401. S.C. AGROSERVICE S.A. Giurgiu Giurgiu
402. S.C. AGROSERVICE S.A. Traian Teleorman
403. S.C. AGROTRANS S.A. Ploieşti Prahova
404. S.C. AGROTRANSPORT S.A. Slatina Olt
405. S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. Mihail Tulcea
                                              Kogălniceanu
406. S.C. AMIDEZ S.A. Târgu Secuiesc Covasna
407. S.C. AVICOLA S.A. Botoşani Botoşani
408. S.C. AVICOLA S.A. Oradea Bihor
409. S.C. AVICOLA S.A. Arad Arad
410. S.C. AVICOLA S.A. Bucureşti Bucureşti
411. S.C. AVICOLA S.A. Constanţa Constanţa
412. S.C. AVICOLA S.A. Crevedia Dâmboviţa
413. S.C. AVICOLA S.A. Găeşti Dămboviţa
414. S.C. AVICOLA S.A. Tărtăşeşti Dâmboviţa
415. S.C. AVICOLA S.A. Craiova Dolj
416. S.C. AVICOLA S.A. Mintia Hunedoara
417. S.C. AVICOLA S.A. Iaşi Iaşi
418. S.C. AVICOLA S.A. Baia Mare Maramureş
419. S.C. AVICOLA S.A. Reghin Mureş
420. S.C. AVICOLA S.A. Baloteşti Ilfov
421. S.C. AVICOLA S.A. Zalău Sălaj
422. S.C. AVICOLA S.A. Mârşa Sibiu
423. S.C. AVICOLA S.A. Focşani Vrancea
424. S.C. AVICOLA S.A. Suceava Suceava
425. S.C. AVIS SUINPROD S.A. Bistriţa Bistriţa-
                                                                  Năsăud
426. S.C. BERALBAC S.A. Mărgineni Bacău
427. S.C. BERE SOLCA S.A. Solca Suceava
428. S.C. Berser Bucureşti Ilfov
429. S.C. C.A.A.S.S. Brăila Brăila
430. S.C. CAI DE RASĂ S.A. Bucureşti Bucureşti
431. S.C. CARINA S.A. Giurgiu Giurgiu
432. S.C. CBR URSUS S.A. Buzău Buzău
433. S.C. CBR URSUS S.A. Piteşti Argeş
434. S.C. CBR URSUS S.A. Cluj-Napoca Cluj
435. S.C. CEREALCOM S.A. Piteşti Argeş
436. S.C. CEREALCOM S.A. Braşov Braşov
437. S.C. CEREALCOM S.A. Alba Iulia Alba
438. S.C. CEREALCOM S.A. Bacău Bacău
439. S.C. CEREALCOM S.A. Craiova Dolj
440. S.C. CEREALCOM S.A. Slobozia Ialomiţa
441. S.C. CEREALCOM S.A. Buzău Buzău
442. S.C. CEREALCOM S.A. Constanţa Constanţa
443. S.C. CEREALCOM S.A. Călăraşi Călăraşi
444. S.C. CEREALCOM S.A. Reşiţa Caraş-Severin
445. S.C. CEREALCOM S.A. Galaţi Galaţi
446. S.C. CEREALCOM S.A. Giurgiu Giurgiu
447. S.C. CEREALCOM S.A. Slatina Olt
448. S.C. CEREALCOM S.A. Vaslui Vaslui
449. S.C. COMBIPRA S.A. Ploieşti Prahova
450. S.C. COMCEREAL S.A. Arad Arad
451. S.C. COMCEREAL S.A. Bistriţa Bistriţa
452. S.C. COMCEREAL S.A. Braşov Braşov
453. S.C. COMCEREAL S.A. Brăila Brăila
454. S.C. COMCEREAL S.A. Botoşani Botoşani
455. S.C. COMCEREAL S.A. Buzău Buzău
456. S.C. COMCEREAL S.A. Călăraşi Călăraşi
457. S.C. COMCEREAL S.A. Constanţa Constanţa
458. S.C. COMCEREAL S.A. Iaşi Iaşi
459. S.C. COMCEREAL S.A. Timişoara Timiş
460. S.C. COMCEREAL S.A. Piatra-Neamţ Neamţ
461. S.C. COMCEREAL S.A. Slatina Olt
462. S.C. COMCEREAL S.A. Rm. Vâlcea Vâlcea
463. S.C. COMSUIN S.A. Ulmeni Călăraşi
464. S.C. COMTIM S.A. Berecsan Timiş
465. S.C. CONSERVE CALAFAT S.A. Calafat Dolj
466. S.C. CONSERVE FRUCTUS S.A. Caracal Olt
467. S.C. CONSERVE S.A. Vălenii de Munte Prahova
468. S.C. CONSERVE S.A. Fălticeni Suceava
469. S.C. CONSERVTURISS S.A. Turnu Măgurele Teleorman
470. S.C. CONTEC S.A. Tecuci Galaţi
471. S.C. DYONISSOS S.A. Cepturia Prahova
472. S.C. FRUCTONIL S.A. Giurgiu Giurgiu
473. S.C. FRUCTUS S.A. Timişoara Timiş
474. S.C. FULGERUL S.A. Bragadiru Ilfov
475. S.C. HUMOR S.A. Gura Humorului Suceava
476. S.C. INTERBREY EFES BREWRY Ploieşti Prahova
477. S.C. LAPTE S.A. Focşani Vrancea
478. S.C. Leader International Bucureşti Ilfov
479. S.C. LEGUME FRUCTE S.A. Buzău Buzău
480. S.C. NINI MACELARUL S.A. Ploieşti Prahova
481. S.C. OSTROVIT S.A. Ostrov Constanţa
482. S.C. PAJISTI S.A. Braşov Braşov
483. S.C. Pieţe şi Oboare S.A. Ploieşti Prahova
484. S.C. ROMAGRIBUZ S.A. Rm. Sărat Buzău
485. S.C. ROMVITIS S.A. Odobeşti Vrancea
486. S.C. SALAMANDRA Ploieşti Ploieşti
487. S.C. SANDIA Sibiu Sibiu
488. S.C. SEMROM TRANSILVANIA S.A. Cluj-Napoca Cluj
489. S.C. SEMROM MOLDOVA S.A. Bacău Bacău
490. S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. Bucureşti Bucureşti
491. S.C. SEMROM OLTENIA S.A. Craiova Dolj
492. S.C. SEMTEST S.A. Craiova Dolj
493. S.C. SEMTEST S.A. Bucureşti Bucureşti
494. S.C. SEMTEST S.A. Iaşi Iaşi
495. S.C. SEMTEST S.A. Baia Mare Maramureş
496. S.C. SEMTEST S.A. Târgu Mureş Mureş
497. S.C. SEMTEST S.A. Baloteşti Ilfov
498. S.C. SEMTEST S.A. Timişoara Timiş
499. S.C. SERVAGROMEC S.A. Căteasca Argeş
500. S.C. SERVAGROMEC S.A. Buzău Buzău
501. S.C. SERVAGROMEC S.A. Mihăileşti Buzău
502. S.C. SERVAGROMEC S.A. Săbăteni Buzău
503. S.C. SERVAGROMEC S.A. Stâlpu Buzău
504. S.C. SERVAGROMEC S.A. Pecineaga Constanţa
505. S.C. SERVAGROMEC S.A. Galaţi Galaţi
506. S.C. SERVAGROMEC S.A. Alexandria Teleorman
507. S.C. SERVAGROMEC S.A. Balta Albă Buzău
508. S.C. SILVODELTA S.A. Tulcea Tulcea
509. S.C. SMA AGRISEM S.A. Fălciu Vaslui
510. S.C. SOUFFLET MALT S.A. Piteşti Argeş
511. S.C. SPIRT AMIDON S.A. Miercurea Ciuc Harghita
512. S.C. Staţiunea Strehaia S.A. Strehaia Mehedinţi
513. S.C. Staţiunea de cercetare legumicolă Işalniţa Dolj
514. S.C. SUCORS S.A. Rrmnicu Sărat Buzău
515. S.C. SUINPROD S.A. Zimnicea Teleorman
516. S.C. TRITICUM S.A. Timişoara Timiş
517. S.C. VALIS S.A. Ploieşti Prahova
518. S.C. VERITAS S.A. Panciu Vrancea
519. S.C. VINALCOOL S.A. Târgu Mureş Mureş
520. S.C. VINALCOOL S.A. Miercurea Ciuc Harghita
521. S.C. VINALCOOL S.A. Alba Iulia Alba
522. S.C. VINCON S.A. Focşani Vrancea
523. S.C. VINICOLA S.A. Focşani Vrancea
524. S.C. ZAHĂRUL S.A. Buzău Buzău
525. S.C. ZOOTEHNISTUL S.A. Caracal Olt
526. S.C. ZORILE S.A. Burila Mare Mehedinţi
527. S.C.C.I. Mărculeşti Călăraşi
528. S.C.P.C.B. Maresani Marsani Dolj
529. S.C.P.C.B. Mureş Arad Arad
530. S.C.P.M.A. Fundulea Călăraşi
531. S.C.P.P. Bistriţa Bistriţa-
                                                                  Năsăud
532. S.C.P.P. Caransebeş Caraş-Severin
533. S.C.P.P. Işalniţa Işalniţa Dolj
534. S.C.V.V. Pietroasele Buzău
535. SAIC Bragadiru Ilfov
536. SCA Teleorman Alexandria Teleorman
537. SCANDIA Sibiu Sibiu
538. SCAZ Secuieni Neamţ
539. SCCI Valu lui Traian Constanţa
540. SCLF Slatina Olt
541. SCLF Militari Bucureşti Ilfov
542. SCPP Işalniţa S.A. Işalniţa Dolj
543. SCVP Sâmbureşti Olt
544. SDE Craiova Dolj
545. Sere Braşov Braşov Braşov
546. Sere Codlea Codlea Braşov
547. Sinagro Sânnicolau Mare Timiş
548. SOCIETATEA AMIDON ŞI BERE S.A. Rădăuţi Suceava
549. SPIRT DROJDIE Oradea Bihor
550. Staţiunea EXPERIMENTALĂ Buzău Buzău
551. Staţiunea pentru Creşterea Porcilor
      şi Creşterea Bovinelor Mureş S.A. Arad Arad
552. SUINPROD Ulmeni Călăraşi
553. SUINPROD Berzovia Caraş-Severin
554. SUINPROD Bonţida Cluj
555. Suinprod Băileşti Dolj
556. Suinprod Târgu Jiu Gorj
557. Suintest Fierbinţi Ialomiţa
558. Terra Titu Dâmboviţa
559. Tohani Tohani Prahova
560. Tomtim Tomnatec Timiş
561. TUBORG Bucureşti Bucureşti
562. U.J. CONSTANŢA Constanţa Constanţa
563. UNISEM Bucureşti Ilfov
564. Uniunea Judeţeană de Agricultură
      şi Alimentaţie Tulcea Tulcea
565. Uniunea Judeţeană de Agricultură
      şi Alimentaţie Ploieşti Prahova
566. Uniunea Judeţeană de Agricultură
      şi Alimentaţie Buzău Buzău
567. Uniunea Judeţeană de Agricultură
      şi Alimentaţie Focşani Vrancea
568. Uniunea Judeţeană de Agricultură
      şi Alimentaţie Bacău Bacău
569. Uniunea Judeţeană de Agricultură
      şi Alimentaţie Braşov Braşov
570. Uniunea Judeţeană de Agricultură
      şi Alimentaţie Sfântu Gheorghe Harghita
571. Uniunea Judeţeană de Agricultură
      şi Alimentaţie Arad Arad
572. Uniunea Judeţeană de Agricultură
      şi Alimentaţie Oradea Bihor
573. Uniunea Judeţeană de Agricultură
      şi Alimentaţie Miercurea-Ciuc Covasna
574. Videlmar Urlaţi Prahova
575. Vidisamp Huşi Vaslui
576. Viticola Drăgăşani Vâlcea
577. Zamur Zau de Câmpie Mureş
578. S.N.I.F. Alba Iulia Alba
579. S.N.I.F. Arad Arad
580. S.N.I.F. Piteşti Argeş
581. S.N.I.F. Oradea Bihor
582. S.N.I.F. Botoşani Botoşani
583. S.N.I.F. Brăila Brăila
584. S.N.I.F. Buzău Buzău
585. S.N.I.F. Bacău Bacău
586. S.N.I.F. Braşov Braşov
587. S.N.I.F. Bistriţa Bistriţa-
                                                                  Năsăud
588. S.N.I.F. Călăraşi Călăraşi
589. S.N.I.F. Sf. Gheorghe Covasna
590. S.N.I.F. Reşiţa Caraş-Severin
591. S.N.I.F. Constanţa Constanţa
592. S.N.I.F. Cluj-Napoca Cluj
593. S.N.I.F. Târgovişte Dâmboviţa
594. S.N.I.F. Craiova Dolj
595. S.N.I.F. Giurgiu Giurgiu
596. S.N.I.F. Târgu Jiu Gorj
597. S.N.I.F. Galaţi Galaţi
598. S.N.I.F. Miercurea Ciuc Harghita
599. S.N.I.F. Hunedoara Hunedoara
600. S.N.I.F. Slobozia Ialomiţa
601. S.N.I.F. Iaşi Iaşi
602. S.N.I.F. Târgu Mureş Mureş
603. S.N.I.F. Baia Mare Maramureş
604. S.N.I.F. Drobeta- Mehedinţi
                                              Turnu Severin
605. S.N.I.F. Piatra Neamţ Neamţ
606. S.N.I.F. Slatina Olt
607. S.N.I.F. Ploieşti Prahova
608. S.N.I.F. Sibiu Sibiu
609. S.N.I.F. Satu Mare Satu Mare
610. S.N.I.F. Zalău Sălaj
611. S.N.I.F. Suceava Suceava
612. S.N.I.F. Tulcea Tulcea
613. S.N.I.F. Timişoara Timiş
614. S.N.I.F. Alexandria Teleorman
615. S.N.I.F. Rm. Vâlcea Vâlcea
616. S.N.I.F. Focşani Vrancea
617. S.N.I.F. Vaslui Vaslui
618. S.N.I.F. Bucureşti Bucureşti
619. S.C.I.T.I.D. Băneasa Băneasa Ilfov
620. Institutul de Control Produse
      Biologice şi Medicină Veterinară Bucureşti Bucureşti
621. Institutul de Diagnostic şi
      Sănătate Animală Bucureşti Bucureşti
622. Institutul de Igienă şi
      Sănătate Publică Bucureşti Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016