Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 2.919 din 13 iunie 2003  la nivelul ramurii industriei materialelor de construcţii pe anul 2003    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 2.919 din 13 iunie 2003 la nivelul ramurii industriei materialelor de construcţii pe anul 2003

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 28 iulie 2003

    Înregistrat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu nr. 2919/11/13.06.2003

    În temeiul art. 1, alin. 2 din Legea nr. 130/1996, al prevederilor Legii nr. 356/2001 şi al Legii nr. 54/2003 părţile contractante sunt:
    A. Angajatorii, prin Federaţia Patronală din Industria Materialelor de Construcţii PATROMAT care îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate prevăzute de Legea nr. 130/1996 la art. 16, prin reprezentanţii stabiliţi prin Decizia nr. 1/2003, sunt persoane juridice înmatriculate sau persoane fizice autorizate, potrivit legii, care administrează şi utilizează capitalul, indiferent de natura acestuia, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, şi care angajează muncă salariată
    B. Salariaţii, prin Federaţia Generală a Sindicatelor FAMILIA care îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate prevăzute de Legea nr. 130/1996, art. 17, alin. b, conform hotărârii judecătoreşti nr. 35/F/2000, prin reprezentanţii stabiliţi în şedinţa consiliului federal din aprilie 2003.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de ramură şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.
    (2) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical conform legislaţiei naţionale, pactelor, tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, precum şi libertatea de opinie a fiecărui angajat în legătură cu relaţiile de muncă.
    (3) Salariaţii recunosc dreptul angajatorilor de a-şi exercita toate atribuţiile, conform legislaţiei naţionale, pactelor, tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
    ART. 2
    (1) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă se aplică în unităţile nominalizate în Anexa nr. 1, indiferent de forma de organizare, de provenienţa capitalului şi modul de finanţare.
    (2) În vederea negocierii contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, federaţia sindicală semnatară are obligaţia de a încunoştinţa în scris federaţia patronală semnatară despre organizaţiile sindicale afiliate, cărora li se aplică clauzele prezentului contract colectiv de muncă la nivel de ramură, iar Federaţia PATROMAT va încunoştinţa în scris Federaţia Generală a Sindicatelor FAMILIA despre societăţile comerciale afiliate, cărora li se aplică clauzele prezentului contract.
    ART. 3
    Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură se încheie pe o perioadă de un an.
    ART. 4
    (1) Prezentul contract colectiv de muncă la nivel de ramură asigură garanţii minime pentru încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, precum şi pentru încheierea contractelor individuale de muncă.
    (2) Toate clauzele cuprinse în contractele colective de muncă la nivel de unităţi, care prevăd drepturi sub limitele minime prevăzute în prezentul contract, sunt lovite de nulitate.
    (3) Prezentul contract colectiv de muncă la nivel de ramură cuprinde drepturile şi obligaţiile reciproce ale angajatorului şi sindicatelor în stabilirea condiţiilor generale de muncă. În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, drepturile şi obligaţiile concrete, regulile de disciplină a muncii, acestea se vor stabili prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (4) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fără discriminări directe sau indirecte, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând din contractele colective de muncă.
    ART. 5
    (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract face obiectul unei negocieri.
    (2) Cererea de modificare se comunică în scris celeilalte părţi.
    (3) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea începe mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data comunicării şi nici mai devreme de 48 de ore de la data acestei comunicări.
    (4) Cererile de modificare vor fi depuse de către reprezentantul angajatorilor la FGS FAMILIA, iar ale Federaţiei Sindicale, la Federaţia Patronală din Industria Materialelor de Construcţii PATROMAT.
    (5) După depunerea cererii de modificare şi încă 10 zile lucrătoare din momentul semnării CCM de către PATROMAT şi FGS FAMILIA, angajatorul se obligă să nu procedeze la desfaceri de contracte de muncă pentru motive neimputabile salariaţilor, iar organizaţiile sindicale se obligă să nu declanşeze conflicte de muncă legate de modificarea propusă la prezentul contract.
    (6) Modificările aduse contractului produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrării lor.
    ART. 6
    Suspendarea şi încetarea prezentului contract au loc potrivit legii.
    ART. 7
    (1) Interpretarea clauzelor din prezentul contract se face prin consens.
    (2) Dacă nu se realizează consensul, clauza este interpretată potrivit regulilor dreptului comun, iar dacă şi după aceasta există îndoieli, se interpretează în interesul salariaţilor.
    ART. 8
    (1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor intervenite cu ocazia executării, modificării, suspendării sau încetării contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, părţile convin să constituie o comisie paritară.
    (2) Componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul contract.
    (3) Declanşarea procedurii prevăzute la alin. 1 nu constituie impediment pentru sesizarea instanţei de judecată competente, potrivit prevederilor legii.
    (4) Adoptarea unei hotărâri de către comisia paritară în condiţiile prevăzute în Anexa nr. 2 împiedică sesizarea instanţei, iar dacă sesizarea a avut loc, judecata încetează.
    ART. 9
    (1) Reprezentanţii federaţiei patronale, precum şi cei ai federaţiei sindicale semnatare vor analiza şi verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul cum sunt respectate prevederile prezentului contract colectiv de muncă în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 54/2003 şi ale art. 11 din Legea nr. 356/2001.
    (2) În acest sens, administraţia va permite accesul în unitate a reprezentanţilor federaţiilor PATROMAT şi FAMILIA, semnatare ale prezentului contract.
    ART. 10
    (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute şi negociate mai înainte la nivel de unitate.
    (2) Dacă prin reglementări sau acorduri anterioare au fost prevăzute drepturi mai mari pentru salariaţi, se vor aplica aceste drepturi dacă se menţin condiţiile tehnico-organizatorice care au stat la baza acestora în locurile de muncă respective, cu excepţia situaţiilor când, prin lege, nu se dispune în mod expres altfel.
    ART. 11
    (1) Părţile convin ca ori de câte ori intervin reglementări legale sau convenţionale în privinţa drepturilor şi avantajelor ce decurg din prezentul contract, acestea să facă parte, de drept, din contract.
    (2) Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu iniţieze şi să nu susţină în nici un mod promovarea unor reglementări care ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate; excepţie: în cazul în care se modifică condiţiile tehnico-organizatorice care au stat la baza acestora sau dacă prin lege se dispune altfel.
    ART. 12
    (1) Pe baza prevederilor prezentului contract, în termen de 10 zile de la semnare vor începe negocierile pentru încheierea contractelor de muncă la nivelul unităţilor pe care părţile semnatare le reprezintă.
    (2) Ori de câte ori contractul colectiv de muncă la nivel de ramură se modifică în conformitate cu prevederile alin. 1, contractele colective de muncă la nivel de unităţi, precum şi contractele individuale de muncă vor fi adaptate în mod corespunzător.
    ART. 13
    Cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, părţile se obligă să renegocieze contractul colectiv de muncă la nivel de ramură.

    CAP. II
    Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă

    ART. 14
    Stabilirea concretă a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor se face prin contractul individual de muncă.
    ART. 15
    (1) Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi al competenţei profesionale.
    (2) Angajatorul trebuie să aducă la cunoştinţă sindicatelor posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor.
    (3) Angajarea se face prin concurs, iar dacă un angajat şi o persoană din afara unităţii obţin aceleaşi rezultate, angajatul are prioritate la ocuparea postului.
    ART. 16
    (1) Încheierea contractului individual de muncă se face pe perioadă nedeterminată, cu asistenţă din partea sindicatului, la solicitarea salariatului.
    (2) Contractele individuale de muncă se pot încheia şi pe durată determinată. Numărul de salariaţi şi durata contractelor individuale pe perioadă determinată se vor stabili prin contractele colective de muncă la nivel de unitate.
    (3) Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin clauzele din Anexa nr. 3 iar modelul contractului individual de muncă este în Anexa nr. 4.
    (4) Înainte de încheierea contractului individual de muncă angajatorul este obligat să informeze angajatul despre elementele prevăzute mai sus.
    (5) Contractele individuale de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează.
    (6) În cazul în care în cuprinsul contractului individual de muncă este negociată şi inclusă o clauză de neconcurenţă, angajatorul se obligă să acorde angajaţilor o indemnizaţie de cel puţin 25% din salariul brut şi să prevadă în mod expres în contract activităţile care sunt interzise angajatului.
    (7) Clauza de neconcurenţă nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitării profesiei angajatului sau a specializării pe care o deţine.
    (8) Prin contractele colective de muncă la nivel de unitate părţile pot negocia care sunt angajaţii şi locurile de muncă pentru care poate fi introdusă în contractul individual de muncă clauza de mobilitate, precum şi prestaţiile suplimentare, în bani sau în natură, care se acordă.
    (9) Clauza de confidenţialitate se aplică persoanelor stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    ART. 17
    (1) Contractul individual de muncă se poate modifica numai cu acordul părţilor sau din iniţiativa uneia dintre părţi în ceea ce priveşte durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă, în cazurile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă.
    (2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare nelegală a clauzelor contractului individual cu privire la locul muncii, felul muncii sau drepturile salariale nu dă dreptul celui care angajează de a proceda la desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă pentru acest lucru.
    (3) a) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.
    b) Salariaţii trimişi în delegaţie în ţară vor beneficia de următoarele drepturi:
    - decontarea cheltuielilor de transport şi cazare
    - diurnă de deplasare, care este de 65% din salariul de bază zilnic dar nu mai puţin de valoarea stabilită prin actele normative ce se aplică în instituţiile publice.
    c) Salariaţii unităţilor trimişi în detaşare beneficiază de drepturile de delegare prevăzute la alin. 1. În cazul în care detaşarea depăşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plăteşte o indemnizaţie egală cu 65% din salariul de bază zilnic. Această indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile.
    (4) Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea.
    a) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
    b) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.
    c) În cazul muncitorilor necalificaţi, perioada de probă are caracter excepţional şi nu poate depăşi 5 zile.
    d) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ se încadrează, la debutul lor în profesie, pe baza unei perioade de probă între 3 şi 6 luni.
    e) Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.
    (5) Încetarea raportului de muncă între societate şi cel care efectuează stagiul de probă se face prin încunoştinţarea în scris a persoanei în cauză.
    (6) La sfârşitul perioadei de probă contractul individual de muncă se renegociază.
    (7) Renegocierea anuală a salariului se face pentru toţi salariaţii, indiferent de funcţia sau postul avut în unitate.
    (8) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor, sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi.
    ART. 18
    Contractul individual de muncă se suspendă în cazurile prevăzute de lege în mod expres, precum şi pe perioada exercitării unei funcţii eligibile remunerate de organizaţia în care angajatul îşi desfăşoară activitatea, pe timpul mandatului.
    ART. 19
    (1) Încetarea contractului individual de muncă poate avea loc în condiţiile prevăzute de lege prin următoarele modalităţi:
    a) de drept
    b) ca urmare a acordului părţilor la data convenită de acestea
    c) ca urmare a voinţei unilaterale a unei părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.
    (2) La încetarea contractului individual de muncă persoanele concediate, în temeiul art. 61, lit. c şi d, şi al art. 65 şi 66, beneficiază de dreptul de preaviz prevăzut în Codul muncii.
    (3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze 4 ore pe zi de la programul unităţii pentru a căuta un loc de muncă fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de angajator.
    (4) În cazul în care unei persoane i se desface contractul de muncă, în temeiul art. 61, lit. c şi d, ai al art. 65 şi 66 din Codul muncii, fără să i se acorde preavizul, conform alin. 2, aceasta are dreptul la o indemnizaţie egală cu un salariu de bază pe o lună, avut la data desfacerii contractului de muncă.
    ART. 20
    (1) Contractele individuale de muncă pe perioadă nedeterminată pot înceta din motive neimputabile salariaţilor numai cu acordul sindicatelor sau al reprezentanţilor salariaţilor, pentru următoarele categorii de personal:
    a) unici susţinători de familie;
    b) în situaţia în care măsura ar afecta 2 soţi care lucrează în aceeaşi unitate, poate înceta un singur contract individual de muncă;
    c) salariaţii care mai au cel mult 3 ani până la pensionare la cererea lor;
    d) salariaţii revenind din şomaj ca urmare a restrângerii activităţii şi care au o perioadă de stagiu mai mică de 12 luni pe ultimele 24 de luni.
    ART. 21
    (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă, determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii, respectând criteriile următoare:
    a) încetarea cumulului de funcţii (funcţiile care fac obiectul cumulului vor fi desfiinţate sau, după caz, disponibilizate);
    b) contractele de muncă individuale ale celor care îndeplinesc condiţiile de pensionare;
    c) contractele de muncă ale celor care au o altă sursă de venit impozabil;
    (2) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă.
    (3) Prin concedierea colectivă se înţelege concedierea într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, dispusă din unul sau mai multe motive dintre cele prevăzute la art. 65, alin. 1 din Codul muncii, a unui număr de:
    a) cel puţin 5 angajaţi dacă angajatorul care disponibilizează are mai mult de 20 angajaţi şi mai puţin de 100 de angajaţi
    b) cel puţin 10% dintre angajaţi dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de angajaţi dar mai puţin de 300 de angajaţi
    c) cel puţin 30 de angajaţi dacă angajatorul care disponibilizează are cel puţin 300 de angajaţi.
    ART. 22
    În cazul încetării contractelor individuale de muncă, ca urmare a concedierilor colective, salariaţii disponibilizaţi vor beneficia de plăţi compensatorii minime conform art. 32, alin. (1), lit. a), lit. b) şi lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, modificată prin Legea nr. 312/2001 şi prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2002.
    ART. 23
    În cazul concedierilor colective, angajatorului îi revin obligaţiile prevăzute de Codul muncii la art. 69, 70, 71.
    ART. 24
    Unitatea care îşi reia activitatea într-o perioadă de până la un an de la luarea măsurilor de desfacere a contractului individual de muncă pentru disponibilizări, pentru reducerea activităţii, are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, decizia luată organizaţiilor sindicale şi să o facă publică prin presă, cu obligaţia reangajării cu prioritate a foştilor salariaţi, nominalizaţi în protocolul anexat la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, care îndeplinesc condiţia de angajare la data anunţului.
    ART. 25
    Prin grija unităţii se vor face înscrierile în carnetul de muncă şi se vor elibera aceste carnete completate la zi.
    Unitatea are obligaţia de a pune la dispoziţia angajatului, la cerere, carnetul de muncă, conform Decretului nr. 92/1976.
    ART. 26
    Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţa angajaţilor, conform prevederilor legale, la care reprezentanţii sindicatului vor avea acces spre informare.
    ART. 27
    (1) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii:
    a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii sau de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;
    b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;
    c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;
    d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.
    (2) Contractul individual de muncă poate înceta din iniţiativa angajatului prin demisie, cu obligaţia acestuia să anunţe în scris conducerea unităţii cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte.

    CAP. III
    Condiţii de muncă şi protecţia muncii

    ART. 28
    Condiţiile de muncă din cadrul unităţii trebuie să asigure integritatea fizică şi psihică a salariaţilor, în conformitate cu Legea nr. 90/1996 şi cu Normele generale de protecţie a muncii.
    ART. 29
    (1) Părţile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituţionalizat prin legislaţia în vigoare în vederea ameliorării permanente a condiţiilor de muncă.
    (2) În vederea realizării obiectivului prevăzut la alineatul precedent, părţile contractante vor asigura includerea în contractele colective a măsurilor prevăzute de Legea nr. 90/1996, republicată.
    (3) La stabilirea măsurilor vizând condiţiile de muncă, părţile implicate vor ţine seama de:
    a) măsurile incluse în contractul colectiv de muncă să fie de natură să realizeze cel puţin asigurarea condiţiilor de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în norme. Dacă acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru realizare, până la asigurarea parametrilor minimali, salariaţii beneficiind de compensării băneşti sau de altă natură;
    b) măsurile privind ameliorarea condiţiilor de muncă vor fi stabilite împreună cu reprezentanţii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncă la nivel de unitate.
    (4) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, în fiecare unitate se va constitui un comitet de securitate şi sănătate în muncă (CSSM), având atribuţiile prevăzute de art. 34 din Normele Generale de Protecţie a Muncii şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a CSSM - aprobat prin Ordinul MMPS nr. 187/1998.
    (5) Componenţa CSSM şi atribuţiile membrilor CSSM sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 90/1996 şi ale NGPM şi vor fi prevăzute în contracte colective la nivel de unitate.
    (6) În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai multe comitete de securitate şi sănătate în muncă.
    (7) Activitatea comitetelor de securitate în muncă şi sănătate se va desfăşura în baza regulamentelor proprii, conform ordinului MMPS nr. 187/1998.
    (8) Timpul alocat activităţilor prevăzute de Legea nr. 90/1996 constituie timp de muncă şi este retribuit corespunzător.
    (9) Angajatorul suportă toate cheltuielile necesare pregătirii şi formării membrilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă, care au dreptul şi obligaţia de a se informa cu privire la noutăţile în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
    ART. 30
    (1) Angajatorul va asigura organizarea raţională a muncii pentru fiecare loc de muncă. În acest scop se stabilesc sarcini şi răspunderi sub formă de norme de muncă; acestea pot fi norme de timp, norme de producţie, norme de personal însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de servire, menite să asigure utilizarea integrală şi eficientă a timpului de lucru.
    Normele de muncă se elaborează de către angajator şi sunt aduse la cunoştinţă organizaţiilor sindicale. Normele de muncă constituie anexă la contractul colectiv de muncă şi se fac cunoscute angajaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare (conform art. 20, alin. 3 din Contractul colectiv de muncă la nivel naţional).
    (2) Normele de muncă vor fi astfel stabilite încât să asigure un ritm normal de lucru, o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala excesivă a salariaţilor.
    ART. 31
    (1) Activitatea de normare a muncii se referă la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activităţii fiecăruia, şi se bazează pe tehnicile normării muncii; aceasta se desfăşoară ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnică a muncii.
    (2) În toate situaţiile în care normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de angajator, cât şi de sindicate. În caz de divergenţă în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncă, se va recurge la o expertiză tehnică ce va fi stabilită de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele părţi.
    (3) Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază negociat.
    (4) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi suportate de angajatori pentru prima solicitare a sindicatelor.
    ART. 32
    Angajatorul are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze norme de muncă sau, după caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.
    ART. 33
    (1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale, locuri de muncă cu condiţii deosebite şi locuri de muncă cu condiţii speciale, stabilite potrivit reglementărilor legale.
    (2) Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale se face atât cu respectarea prevederilor Legii 90/1996, ale Hotararea Guvernului nr. 261/2001, cât şi cu cele ale Legii 19/2000, corelate.
    (3) (a) Pentru prestarea activităţii în locurile de muncă cu condiţii deosebite sau speciale salariaţii au dreptul, după caz, la sporuri la salariul de bază, durată redusă a timpului de lucru, alimentaţie de întărire a rezistenţei organismului, echipament de protecţie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevăzute în contractele colective de muncă la nivel de ramură, unităţi şi instituţii; duratele de reducere a vârstei pentru pensionare sunt cele prevăzute de lege.
    (b) Salariaţii încadraţi în categoriile prevăzute la art. 33 (c) vor fi supuşi obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, în condiţiile şi la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi de instituţie.
    (c) În cazul în care una sau mai multe dintre condiţiile deosebite se regăsesc pentru toţi salariaţii unei unităţi, unei secţii, unui atelier sau unui loc de muncă. Se vor stabili pentru aceştia, prin negociere, salarii de bază al căror cuantum nu va fi mai mic decât suma salariului de bază şi a sporurilor negociate.
    (d) La locurile de muncă cu condiţii specifice, unde numai o parte dintre salariaţi lucrează în astfel de condiţii, aceştia vor beneficia de sporuri.
    (4) Pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite şi speciale de muncă, nocive sau periculoase, se vor încheia contracte de asigurare, conform prevederilor legale.
    (5) Acordarea echipamentului de lucru se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, conform contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (6) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevăzut de lege, angajatorul cere o anumită vestimentaţie suplimentară, ca echipament de lucru, contravaloarea acestuia se suportă de către angajator.
    (7) Echipamentul de protecţie se acordă în mod obligatoriu corespunzător locului de muncă şi pe durata lucrului, iar cheltuielile vor fi suportate integral din fondurile unităţii.
    ART. 34
    (1) În cazul în care condiţiile de muncă se normalizează, salariaţii vor beneficia, pentru refacerea capacităţii de muncă, încă două luni, dacă au beneficiat anterior de acestea, de:
    - spor pentru nocivitate
    - alimentaţie de protecţie a organismului.
    (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile alin. (1) şi îşi schimbă locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă drepturile de aceeaşi natură la noul loc de muncă sunt mai mici.
    ART. 35
    În toate cazurile în care condiţiile de muncă s-au înrăutăţit, determinând reclasificarea locurilor de muncă, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări începând cu data confirmării condiţiilor de muncă certificate prin buletin de analiză.
    ART. 36
    La cererea uneia dintre părţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de protecţia muncii vor fi consultaţi la modificarea duratei timpului de lucru şi la acordarea de concedii suplimentare.
    ART. 37
    (1) Angajatorul va organiza la angajare şi, ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile pe care ar urma să le ocupe sau pe care le ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea medicală este gratuită, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Condiţiile concrete urmează să fie stabilite la nivel de unitate, cu consultarea sindicatelor.
    (2) În cazul în care dispoziţiile legale speciale sau ale contractului colectiv de muncă prevăd examinări medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi.
   (3) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale în condiţiile organizării potrivit prevederilor alin. 1. Refuzul salariatului de a se supune examinărilor medicale constituie abatere disciplinară.
    (4) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la muncă de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în deplasare sau nu vor putea fi detaşate decât cu acordul lor.
    ART. 38
    (1) Părţile sunt de acord cu faptul că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.
    (2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de protecţie a muncii. Prin contractele colective de muncă la nivel de unitate se vor prevedea măsurile specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi răspunderile, precum şi controalele proprii, în conformitate cu reglementările elaborate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu normele proprii. Timpul aferent acestor activităţi, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de muncă şi este salarizat.
    (3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul său loc de muncă şi normele de protecţie a muncii pe care este obligat în procesul muncii să le cunoască şi să le respecte.
    (4) În cazurile în care, în procesul muncii, intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevăzute la alineatul precedent.
    ART. 39
    (1) La toate normele de protecţie a muncii, oricare dintre părţi poate veni oricând cu propuneri de îmbunătăţire a acestora.
    (2) Normele de protecţie a muncii sunt obligatorii pentru toţi salariaţii, nerespectarea lor constituind abatere disciplinară.
    ART. 40
    (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii, angajatorul va lua următoarele măsuri de amenajare ergonomică a locului de muncă:
    a. amenajarea raţională a locurilor de muncă,
    b. asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate),
    c. amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, băi, grupuri sanitare, săli de repaus);
    d. diminuarea până la eliminarea treptată a emisiilor poluante.
    (2) Măsurile concrete, în sensul prevederilor alin. 1, se stabilesc în contractele colective de muncă din unităţi şi instituţii.
    (3) Salariaţii sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de angajator, să nu le deterioreze şi să nu le descompleteze ori să sustragă componente ale acestora.
    (4) Salariaţii sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii utilajele, instalaţiile, bunurile şi amenajările efectuate de către angajator, să nu le deterioreze, să nu le descompleteze ori să sustragă componente ale acestora. Dacă aceste obligaţii nu sunt respectate, angajatorul va lua toate măsurile legale necesare.
    ART. 41
    Angajatorul va lua măsuri pentru a asigura un regim de protecţie specială a muncii femeilor, precum şi a tinerilor sub 18 ani. Drepturile specifice vor fi negociate prin contractele colective la nivel de unitate.
    ART. 42
    Angajatorul se obligă să nu refuze angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor handicapate, în cazurile în care acestea sunt apte pentru a îndeplini obligaţiile de serviciu aferente posturilor existente.
    ART. 43
    (1) Pentru salariaţii care au suferit accidente de muncă sau au dobândit boli profesionale, angajatorul va suporta costul biletelor de tratament şi transport pe CFR, sau al biletului de transport auto pentru zonele unde nu există cale ferată, în regimul deplasărilor.
    (2) În situaţia când, din cauza accidentelor de muncă, salariaţii au nevoie de proteze chirurgicale, dentare, oculare, auditive, de aparate ortopedice etc., aceştia au dreptul la ajutoare băneşti în cuantum de 100% din costul lor, suportate din fondurile prevăzute anual prin legea privind bugetul de stat.
    (3) Prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate se pot stabili şi alte ajutoare sociale.
    (4) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are obligaţia de a aproba anual programul de măsuri privind normalizarea condiţiilor de muncă conform reglementărilor legale.
    ART. 44
    În cazul recomandărilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncă şi, după caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilităţile fiecărei unităţi, acestea urmând a fi stabilite cu consultarea sindicatelor.
    ART. 45
    Angajatorul are obligaţia să asigure toţi angajaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale, în condiţiile legii.
    ART. 46
    Angajatorii au obligaţia să asigure accesul la serviciul medical de medicina muncii.

    CAP. IV
    Salarizare şi alte drepturi salariale

    ART. 47
    (1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani. Salariul de bază se stabileşte pentru fiecare salariat prin negociere, în raport cu calificarea, importanţa, pregătirea şi cu competenţa profesională, precum şi cu complexitatea lucrărilor ce revin postului pe care este încadrat salariatul.
    (2) Salariul cuprinde salariul de bază, sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte adaosuri.
    ART. 48
    Salariul de bază minim la nivelul ramurii materialelor de construcţii şi ceramicii fine se stabileşte la 2.710.000 lei.
    ART. 49
    (1) Salariul prevăzut la art. 48 se va indexa-compensa în funcţie de posibilităţi, conform actelor normative privind salarizarea, sau ori de câte ori părţile convin acest lucru.
    (2) Ca urmare a indexării, angajatorul se obligă să recalculeze tarifele, respectiv cotele de manoperă pe unitatea de produs sau valorică, corespunzător formelor de organizare a muncii şi de salarizare aplicate în unitate.
    ART. 50
    (1) Formele de salarizare pot fi:
    a) acord progresiv;
    b) acord direct, individual sau colectiv;
    c) acord indirect;
    d) pe bază de cote procentuale tarifare;
    e) în regie, după timpul lucrat;
    f) în regie premiată.
    (2) Prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate se vor stabili sisteme şi forme de salarizare proprii.
    (3) Pe baza sistemului de salarizare adoptat prin contractele individuale de muncă se pot stabili salarii individuale, fără a fi limitate, care vor fi cuprinse, pe baza unei grile de salarizare, componentă a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.
    ART. 51
    Categoriile de sporuri ce se acordă la salariul de bază, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt următoarele: de periculozitate, pentru condiţii grele, nocive, condiţii penibile; pentru vechime în muncă; pentru munca în timpul nopţii; pentru ore suplimentare peste programul normal de lucru, pentru lucrări executate sistematic peste program; pentru exercitarea unei funcţii suplimentare; pentru munca de şantier, pentru mobilitate, fidelitate, confidenţialitate, neconcurenţă etc.
    ART. 52
    Sporurile ce se acordă în condiţiile prezentului contract sunt:
    a) pentru condiţii deosebite de muncă - minimum 10% din salariul de bază;
    b) pentru condiţiile de muncă grele, periculoase sau penibile - minimum 10% din salariul de bază;
    c) pentru condiţii nocive de muncă - minimum 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
    d) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru şi pentru lucrul în zilele libere şi de sărbători legale - 100%;
    e) pentru vechimea în muncă - minimum 5% pentru 3 ani vechime şi 25% la o vechime de peste 20 de ani;
    f) pentru lucrul în timpul nopţii - 25%;
    g) pentru exercitarea şi a altei funcţii se pot acorda sporuri de până la 50% din salariul de bază al funcţiei înlocuite; funcţiile pentru care se vor acorda şi cuantumurile se vor stabili prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate;
    h) pentru lucru sistematic peste programul normal - maximum 25%;
    i) în situaţia în care repausul săptămânal se acordă în alte zile decât sâmbătă şi duminică, salariaţii vor beneficia de un spor de salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă, conform art. 132 (2) şi (3) din Codul muncii;
    j) în cazul în care în cuprinsul contractului individual de muncă este negociată şi inclusă o clauză de neconcurenţă, angajatorul este obligat să acorde angajatului o indemnizaţie de cel puţin 25% din salariu şi să prevadă în mod expres în contract activităţile care sunt interzise angajatului. Clauza de neconcurenţă nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitării profesiei angajatului sau a specializării pe care o deţine. Prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate părţile pot negocia care sunt angajaţii şi locul lor de muncă pentru care poate fi introdusă în contractele individuale de muncă clauza de mobilitate.
    k) la nivel de unitate, părţile pot negocia acordarea unei compensări în bani sau în natură pentru prestări suplimentare.
    ART. 53
    Condiţiile de muncă şi salarizarea personalului din unităţile care îşi desfăşoară activitatea în ţară sau în străinătate, cu parteneri străini, sau pentru societăţi mixte se vor stabili, prin negociere la nivelul unităţii între angajator şi sindicat, înainte de începerea lucrărilor.
    ART. 54
    Adaosurile la salariul de bază sunt:
    a) adaos de acord;
    b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de minimum 1,5% din fondul de salarizare realizat lunar şi cumulat;
    c) cota-parte din profit;
    d) alte adaosuri negociate la nivelul unităţilor.
    ART. 55
    Angajatorul va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare angajat a sarcinilor ce îi revin, în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.
    ART. 56
    (a) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, acesta este obligat să plătească salariaţilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
    (b) În cazuri excepţionale când, din motive tehnice sau de forţă majoră, activitatea a fost întreruptă, dar nu din vina salariaţilor, aceştia vor primi minimum 75% din salariul de bază avut, rămânând la dispoziţia unităţii.
    (c) Prin negocieri la nivel de unitate se va stabili modul de realizare a prevederii de a rămâne la dispoziţia unităţii - prezenţi în incinta unităţii, în aşteptarea reluării lucrului, sau rămaşi la domiciliu, de unde să poată fi convocaţi de unitate.
    ART. 57
    În cazul societăţilor din industria materialelor de construcţii şi ceramicii fine care aderă la Casa Socială, protecţia socială a salariaţilor acestora se face în condiţiile Legii nr. 215/1997, inclusiv stabilirea programului de lucru cu încadrarea în limita anuală a timpului efectiv lucrat.
    ART. 58
    Salariul acordat în perioada de probă se negociază potrivit categoriei profesionale în care va fi încadrat angajatul, din grila de salarizare negociată la nivel de unitate.
    ART. 59
    (1) Plata salariilor se face periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (2) Drepturile băneşti ale salariaţilor se vor plăti înaintea oricăror altor obligaţii ale unităţii.
    ART. 60
    În caz de faliment sau lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând să fie plătite integral.

    CAP. V
    Timpul de muncă şi timpul de odihnă

    ART. 61
    Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.
    ART. 62
    Pentru salariaţii cu normă întreagă, durata normală a timpului de lucru este, de regulă, de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.
    ART. 63
    În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.
    ART. 64
    (1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus.
    (2) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate se poate opta şi pentru repartizarea inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 ore pe săptămână.
    ART. 65
    (1) La locurile de muncă unde datorită specificului activităţii nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, după caz, în tură, tură continuă, turnus, program fracţionat, respectiv fracţiuni de normă de 4 până la 6 ore.
    (2) Activitatea desfăşurată în turnus, tură şi tură continuă se consideră program normal de muncă.
    ART. 66
    (1) Salariaţii care lucrează în condiţii deosebite şi speciale stabilite conform Legii nr. 19/2000 şi Hotararea Guvernului nr. 261/2001 pot beneficia de o reducere a timpului de lucru sub 8 ore/zi.
    (2) Categoriile de personal care beneficiază de reducerea timpului de lucru, precum şi de stabilirea programului de muncă redus în condiţiile prevăzute la alin. 1 sunt reglementate prin contractele colective la nivel de unitate.
    ART. 67
    (1) Salariaţii încadraţi în posturi cu fracţiuni de normă beneficiază de toate drepturile ce decurg din contractele colective de muncă de care beneficiază salariaţii cu program normal de lucru; aceste drepturi se acordă proporţional cu timpul lucrat.
    (2) La cerere, salariaţii prevăzuţi la alin. 1 vor fi încadraţi în program normal de lucru dacă există posturi vacante şi dacă întrunesc condiţiile pentru ocuparea acestor posturi.
    ART. 68
    (1) În cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauză de masă şi la alte pauze, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern.
    Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate.
    Pauzele, cu excepţia dispoziţiilor contrare din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din regulamentul intern, nu se vor include în durata zilnică normală a timpului de muncă.
    (2) Salariaţii au dreptul între 2 zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
    Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.
    ART. 69
    Femeile care au în îngrijire copii în vârstă de până la 7 ani beneficiază de dreptul de a lucra cu jumătate de normă, cu plata corespunzătoare, fără a li se diminua celelalte drepturi ce decurg din calitatea de salariat, cum ar fi concediul de odihnă, alocaţia de stat pentru copii, vechimea în muncă.
    ART. 70
    (1) Stabilirea programului de lucru se realizează de comun acord cu sindicatul, prin regulamentul intern.
    (2) Munca suplimentară va fi retribuită conform art. 117, 118, 119, 120 şi 121 din Codul muncii, şi anume:
    a) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă este considerată muncă suplimentară.
    b) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.
    c) La solicitarea angajatorului, salariaţii pot efectua muncă suplimentară fară a depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
    d) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit prevederilor pct. c) este interzisă.
    e) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia.
    f) În aceste condiţii, salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
    g) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la pct. e), în luna următoare munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia şi se stabileşte prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivel de unitate sau al contractului individual de muncă, după caz, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.
    ART. 71
    (1) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul dintre orele 22 şi 6, cu posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu o oră în plus sau în minus faţă de aceste limite.
    (2) Salariaţii care prestează cel puţin 3 ore de muncă pe noapte beneficiază fie de program de muncă redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază, fie de un spor de salariu de minimum 15% din salariul de bază pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată.
    (3) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi, pentru care sunt apţi.
    (4) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi salariatele gravide, precum şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.
    (5) La cererea întemeiată a salariatelor gravide, angajatorul va permite efectuarea de controale medicale în timpul programului de lucru, fără a le afecta drepturile salariale, conform recomandărilor medicului care urmăreşte evoluţia sarcinii.
    (6) Salariata în cauză este obligată să prezinte adeverinţă medicală privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit.
    (7) Procedura de aplicare a prevederilor alineatelor precedente se stabileşte prin contractele colective de muncă la nivel de unitate.
    ART. 72
    Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit, de minimum 21 de zile lucrătoare.
    ART. 73
    (1) Pe durata concediului de odihnă, salariaţii vor primi o indemnizaţie formată din salariul de bază la data plecării în concediu, corespunzător numărului de zile de concediu, majorată cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe ultimele 3 luni lucrate înaintea plecării în concediu.
    (2) Indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sporul de vechime şi indemnizaţia pentru funcţia de conducere, luate împreună, corespunzător numărului de zile de concediu.
    ART. 74
    Pe lângă indemnizaţia de concediu pot fi atribuite prime de vacanţă al căror nivel se va stabili prin negocierea contractului colectiv de muncă pe unitate.
    ART. 75
    Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii grele, periculoase, nocive şi penibile beneficiază de un concediu suplimentar negociat la nivel de unitate.
    ART. 76
    (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situaţii, după cum urmează:
    a) căsătoria angajatului - 5 zile;
    b) căsătoria unui copil - 2 zile;
    c) naşterea unui copil - 5 zile;
    d) deces soţ/soţie/copil - 5 zile;
    e) decesul părinţilor, socrilor, fraţilor, surorilor - 3 zile;
    f) decesul bunicilor - 1 zi;
    g) donatorii de sânge - conform legii;
    h) la schimbarea locului de muncă, în cadrul aceleiaşi unităţi, cu mutarea domiciliului în altă localitate - 5 zile;
    i) pentru pregătirea şi susţinerea lucrării de diplomă în învăţământul superior, seral şi fără frecvenţă, 30 de zile calendaristice, concediu acordat o singură dată.
    (2) Prin contractele colective de muncă la nivel de unitate pot fi acordate, pentru motive întemeiate, şi alte concedii fără plată.
    ART. 77
    (1) Sunt zile nelucrătoare zilele de repaus săptămânal şi zilele de sărbători legale şi religioase, după cum urmează:
    a) 1 şi 2 ianuarie;
    b) a doua zi de Paşte, conform confesiunilor religioase, o singură dată pe an;
    c) 1 Mai;
    d) 1 Decembrie;
    e) 25 şi 26 Decembrie.
    (2) Se stabileşte ca ziua salariaţilor din industria materialelor de construcţii să fie în ultima sâmbătă din luna iulie a anului. Cu această ocazie, angajatorul poate acorda recompense salariaţilor.
    (3) Prin contractele colective de muncă la nivel de societate se pot stabili şi alte zile nelucrătoare decât cele prevăzute la alin. 1.

    CAP. VI
    Alte măsuri de protecţie şi facilităţi acordate salariaţilor

    ART. 78
    (1) În cazul în care unitatea este în situaţia de a opera reduceri de personal ca urmare a restrângerii de activitate, retehnologizării, restructurării, reorganizării, închiderii operaţionale parţiale sau totale a unităţii sau lichidării, licenţierea se va face:
    - în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1) din prezentul contract, pentru concedieri individuale;
    - în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, modificată prin Legea nr. 312/2001, pentru concedierile colective.
    (2) În cazurile specificate la alin. (1) părţile convin asupra următoarelor principii:
    a) conducătorul unităţii îi va anunţa în scris pe reprezentanţii aleşi ai salariaţilor cu privire la numărul şi structura posturilor ce urmează să fie reduse;
    b) angajatorul va pune la dispoziţia reprezentanţilor salariaţilor elementele ce stau la baza reducerii numărului de salariaţi şi eventualele posibilităţi de redistribuire a acestora; nominalizarea salariaţilor care vor fi disponibilizaţi se face cu consultarea sindicatului în scopul punerii de acord. În cazul redistribuirii personalului, angajatorul va comunica în scris salariatului noul loc de muncă, inclusiv sarcinile care îi revin;
    c) comunicarea reducerii de personal se va face:
    - cu 90 de zile înainte, în cazul în care unitatea îşi schimbă sediul în altă localitate;
    - cu 60 de zile înainte, dacă reducerea se face ca urmare a retehnologizării sau se datorează restrângerii de activitate;
    d) în cadrul termenelor prevăzute la litera c), precum şi pe durata preavizului reglementat prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, patronul va face demersurile necesare pe lângă A.J.O.F.M. şi D.M.S.S. în vederea:
    - asigurării de locuri de muncă salariaţilor disponibilizaţi;
    - asigurării înscrierii salariaţilor disponibilizaţi la cursurile de calificare, recalificare în meserii deficitare.
    ART. 79
    (1) În cazul încetării contractelor individuale de muncă, ca urmare a concediilor colective, salariaţii disponibilizaţi vor beneficia de plăţi compensatorii minime conform art. 32, alin. (1), lit. a), lit. b), şi lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, modificată prin Legea nr. 312/2001.
    (2) În cazul în care, prin decizia organelor de expertiză medicală competente, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a angajatului, fapt ce nu îi permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat, angajatorul poate dispune concedierea acordând minimum 3 salarii medii nete pe unitate.
    ART. 80
    (1) Dacă desfacerea contractului individual de muncă în condiţiile prevăzute la articolul precedent nu poate fi evitată, angajatorul se obligă să comunice în scris termenul de preaviz ori posibilitatea, după caz, de a oferi salariatului un nou loc de muncă.
    (2) Reducerea numărului de personal ca urmare a restrângerii activităţii va ţine seama de criteriul competenţelor profesionale şi numai după desfiinţarea posturilor vacante, de aceeaşi natură cu cele care se reduc, respectând ordinea următoare:
    a) încetarea cumulului de funcţii (funcţiile care fac obiectul cumulului vor fi desfiinţate sau, după caz, disponibilizate);
    b) contractele de muncă individuale ale celor care îndeplinesc condiţii de pensionare;
    c) contractele de muncă ale celor care au o altă sursă de venit impozabil;
    d) contractele de muncă ale celor care nu au copii în întreţinere.
    ART. 81
    La luarea măsurii de desfacere a contractului de muncă pentru reduceri de personal vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale:
    a) dacă măsura ar putea afecta doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se desface contractul de muncă al soţului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să se poată desface contractul de muncă al unei persoane care ocupă un post nevizat de reducere;
    b) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere;
    c) măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, unici întreţinători de familie, precum şi salariaţi, bărbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani până la pensionarea la cerere;
    d) măsura să nu îi afecteze pe cei care, potrivit legii şi prezentului contract, beneficiază de protecţie.
    ART. 82
    Pe perioada concediilor pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, salariatului mamă/tată nu i se poate desface contractul de muncă.
    ART. 83
    (1) Dacă salariatul se află în incapacitate temporară de muncă, survenită ca urmare a unui accident de muncă sau în legătură cu munca, ori a contactării unei boli profesionale, angajatorul are obligaţia de a plăti salariul integral, conform Legii nr. 49/1992.
    (2) Salariaţii care, în urma unor accidente de muncă, au nevoie de proteze ortopedice, auditive, oculare etc. beneficiază de plata integrală a acestora din fondurile prevăzute de Legea Bugetului de stat.
    ART. 84
    (1) Contravaloarea biletelor de tratament pentru salariaţii care au contractat în unitate boli profesionale sau au suferit accidente de muncă, inclusiv costul biletelor C.F.R., sunt suportate integral de unitate, o singură dată pe an.
    (2) În limitele fondurilor sociale constituite, conform Legii nr. 631/2002, art. 32 (1-7), se poate suporta contravaloarea biletelor de odihnă şi tratament, altele decât cele prevăzute la alin. 1, în proporţie minimă de 50% pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora.
    (3) Părţile convin ca, prin negociere la nivel de unitate, să stabilească numărul salariaţilor, criteriile de selecţie, precum şi numărul de zile lucrătoare de care beneficiază salariaţii în aplicarea Legii nr. 142/1998, privind acordarea tichetelor de masă.
    ART. 85
    (1) La solicitarea comitetului de sănătate şi securitate a muncii, angajatorul are obligaţia să evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunţă că este însărcinată, precum şi al salariatei care alăptează, şi să le informeze cu privire la acestea.
    (2) Alte drepturi speciale sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii vor fi stabilite prin contractele colective de muncă de la unităţi.
    ART. 86
    (1) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, salariata mamă poate beneficia, la cerere, de concediu fără plată de încă un an de zile.
    (2) În perioada în care salariata mamă se află în concediul prevăzut la alin. 1, nu i se poate desface contractul de muncă, iar pe postul său poate fi angajată o altă persoană cu contract individual de muncă pe perioadă determinată.
    (3) Salariatele care au copii în vârstă de până la 2 ani şi care renunţă la concediul legal plătit beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu două ore pe zi, fără a fi afectate salariul de bază şi vechimea în muncă.
    (4) În caz de deces al mamei, salariată a unităţii, drepturile ce s-ar cuvenit acesteia pentru creşterea copilului până la 2 ani se vor acorda tatălui salariat al unităţii, dacă are copilul în îngrijire.
    (5) Pentru participarea efectivă a soţului la îngrijirea noului născut, prin contractele la nivel de unitate pot fi prevăzute şi alte avantaje suportate de către angajator, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 210/1999.
    (6) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:
    - pe durata concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;
    - pe durata concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
    - pe durata îndeplinirii serviciului militar;
    - pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă.
    ART. 87
    Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o indemnizaţie egală cu cel puţin un salariu de bază avut în luna pensionării.
    ART. 88
    Nu pot fi obligate la restituirea cheltuielilor de şcolarizare persoanele cărora li s-a desfăcut contractul de muncă din motive neimputabile lor şi care au urmat cursuri de pregătire sau perfecţionare profesională plătite de unitate.
    ART. 89
    Pe lângă facilităţile stabilite de lege, salariaţii pot beneficia şi de următoarele ajutoare:
    - pentru naşterea unui copil, se acordă un ajutor egal cu un salariu minim negociat la nivelul unităţii;
    - pentru decesul soţului, al soţiei sau al unui copil nesalariat, un ajutor egal cu de două ori salariul minim negociat pe unitate;
    - în cazul decesului salariatului, familiei i se acordă un ajutor egal cu de trei ori salariul minim negociat pe unitate.
    ART. 90
    La nivel de unitate se constituie un fond social conform prevederilor legale.
    Din acest fond social se suportă acţiuni cu caracter social, precum:
    - amenajarea şi întreţinerea de creşe, grădiniţe, cantine, bufete, oficii şi grupuri sociale;
    - activităţi cultural-sportive;
    - contravaloarea biletelor de odihnă şi tratament;
    - finanţarea Zilei materialelor de construcţii;
    - alte acţiuni sociale.
    Utilizarea fondului social pentru destinaţiile prevăzute mai sus se va face de administraţie împreună cu sindicatele.
    Fondurile neutilizate se reportează în anul următor.
    ART. 91
    Spaţiile de locuit nou repartizate unităţilor, precum şi cele devenite libere vor fi distribuite salariaţilor de o comisie mixtă patronat - sindicat conform criteriilor ce vor fi reglementate pentru contracte colective de muncă la nivel de unitate.
    ART. 92
    Angajatorul poate trece în patrimoniul sindicatelor spaţiile şi imobilele cu dotările existente, care au fost utilizate pentru activităţi social-economice şi cultural-sportive şi care pot fi disponibilizate.

    CAP. VII
    Formarea profesională

    ART. 93
    (1) Prin termenul de formare profesională, părţile înţeleg să desemneze orice procedură prin care un salariat dobândeşte o calificare, o altă calificare, precum şi orice procedură prin care salariatul se specializează sau se perfecţionează, obţinând un certificat sau o diplomă care atestă aceste situaţii (Legea nr. 133/2000, Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 şi normele metodologice de aplicare a Ordonanta Guvernului nr. 129/2000).
    (2) Formarea şi perfecţionarea profesională cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncă, convenite între sindicate şi patron.
    (3) Părţile convin asupra obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi şi asupra perfecţionării în domeniul sindical pentru reprezentanţii sindicatelor, costurile fiind suportate de unitate.
    (4) Părţile contractante recunosc necesitatea ridicării nivelului de calificare şi perfecţionare şi convin ca atestarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor să se facă treptat, în conformitate cu standardele ocupaţionale emise de Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare (COSA).
    ART. 94
    La încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate părţile convin, în ceea ce priveşte formarea profesională, să ţină cont de următoarele principii:
    a) identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profesională şi căile de realizare; adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia se vor face de comun acord de către sindicat şi angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare a salariaţilor se suportă de unităţi;
    b) sindicatul va participa, prin împuterniciţii săi, la orice formă de examinare organizată în vederea absolvirii unui curs de formare profesională în cadrul unităţii;
    c) în cazul în care unităţii urmează să i se schimbe parţial sau total profilul de activitate, sindicatul va fi informat şi consultat cu cel puţin două luni înainte de aplicarea măsurilor şi li se va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica, înainte de a apela la angajări de forţă de muncă din afară;
    d) în cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori să îl urmeze, organizat de un terţ, angajatorul va analiza cererea împreună cu sindicatul, rămânând la aprecierea patronului dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
    e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă în vederea formării profesionale vor putea fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 88, dacă părăsesc unitatea din motive imputabile lor, înainte de împlinirea termenului prevăzut în contractul de şcolarizare de la data absolvirii cursurilor;
    f) salariaţii care au beneficiat de un curs de formare profesională mai mare de 60 de zile, conform art. 194, alin. (2), litera b) şi alin. (3) din Codul muncii, nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă o perioadă de cel puţin 3 ani de la data absolvirii cursurilor;
    g) alte obligaţii ce revin angajatorului şi angajatului şi trebuie respectate sunt stipulate în Codul muncii.
    ART. 95
    Promovarea în muncă se face pe criteriul competenţei profesionale, prin concurs, examen sau evaluare.

    CAP. VIII
    Alte prevederi în legătură cu drepturile şi obligaţiile părţilor

    ART. 96
    (1) Părţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi în general, libertatea de opinie.
    (2) Angajatorul va adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de organizaţiile sindicale şi reprezentanţii salariaţilor din unităţi.
    ART. 97
    (1) Consiliul de administraţie are obligaţia de a invita reprezentanţii sindicatului să participe la şedinţele sale, în condiţiile prevăzute de lege.
    Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fără drept de vot.
    (2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţă. Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi; ei vor avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discuţie.
    (3) Hotărârile consiliului de administraţie privitoare la articolul 30 (3) din Legea nr. 54/2003 vor fi comunicate în scris organelor sindicale în termen de 48 de ore de la data şedinţei.
    ART. 98
    (1) Angajatorul pune la dispoziţia sindicatului reprezentativ informaţiile necesare pentru fundamentarea acţiunilor prevăzute la art. 30, alin. 2 din Legea nr. 54/2003.
    (2) Pentru fundamentarea acţiunilor prevăzute la alin. 1 angajatorul va pune la dispoziţia sindicatelor ori va asigura accesul acestora la informaţiile şi documentele necesare, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
    ART. 99
    (1) Reprezentanţii sindicatului vor beneficia de reducerea programului de muncă la nivelul maxim prevăzut de Legea nr. 54/2003, cu privire la sindicate.
    (2) Numărul reprezentanţilor sindicatului care vor beneficia de reducerea programului de lucru se va stabili prin contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii.
    (3) Reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor li se asigură protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor conform prevederilor din art. 10 (1), (2) şi (3) ale Legii nr. 54/2003.
    ART. 100
    (1) În aplicarea prevederilor art. 11, alin. 3 din Legea nr. 130/1996, privind contractele colective de muncă, republicată, unităţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi aplicării contractelor colective de muncă la toate nivelurile.
    (2) Sumele prevăzute conform alin. 1 se vor calcula luând ca bază suma de 15.000 lei/salariat/an.
    (3) Sumele prevăzute conform alin. 1 şi 2 din prezentul articol se vor distribui astfel:
    a) 1/3 din suma totală se reţine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate;
    b) 1/3 din suma totală se va vira Federaţiei patronale PATROMAT, semnatară a prezentului contract, în contul nr. 2511.1-1984.1/ROL deschis la B.C.R. Sector 3;
    c) 1/3 din suma totală se va vira Federaţiei Generale a Sindicatelor FAMILIA, semnatară a prezentului contract, în contul nr. 2511.1-12248.1/ROL deschis la B.C.R. Sucursala Lipscani;
    d) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui şi vira în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de muncă.
    (4) Unităţile economice care negociază şi semnează contracte colective de muncă, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramură, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. 1 şi 2 şi le vor vira către Federaţia patronală PATROMAT, semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de muncă.
    (5) Federaţia Generală a Sindicatelor FAMILIA va sprijini Federaţia patronală PATROMAT în vederea aplicării prevederilor alineatului precedent.
    (6) În cazul în care, potrivit legii, se negociază şi se încheie contracte colective de muncă la nivelul unor unităţi, cheltuielile ocazionate de aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unităţilor.
    (7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un subcont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele şi sindicatele vor urmări şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de muncă.
    (8) În aplicarea prevederilor prezentului articol, în contabilitatea agenţilor economici vor fi aplicate prevederile metodologice de operaţiuni contabile comunicate de Ministerul Finanţelor Publice.
    (9) Contractele colective de muncă la nivel de unitate vor cuprinde obligatoriu prevederile acestui articol.
    ART. 101
    (1) Unităţile vor asigura în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul şi mobilierul necesare precum şi acces la echipamentul de birotică al unităţii (telefon, fax, copiator şi altele cu caracter administrativ); prin contractele colective de muncă se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea.
    (2) Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă, proprietatea unităţilor ori proprietatea sindicatelor din unităţile respective, va putea fi folosită, fără plată, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    ART. 102
    (1) La cererea organizaţiei sindicale din unitate, reţinerea cotizaţiei sindicale se poate face pe ştatul de plată de către angajator, pe baza tabelelor nominale puse la dispoziţie de organizaţia sindicală.
    (2) La nivel de unitate, dacă partenerii sociali convin, sumele reţinute cu titlu de cotizaţie sindicală vor fi vărsate în contul Federaţiei Generale a Sindicatelor FAMILIA, respectiv al sindicatului de unitate, în condiţiile stabilite de aceştia.
    ART. 103
    Este interzis unităţilor să desfacă, din iniţiativa lor, contractul individual de muncă al salariaţilor pentru motive care privesc activitatea sindicală.
    ART. 104
    (1) Administraţia nu va angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial în perioada declanşării sau desfăşurării conflictelor colective de muncă, pe locurile de muncă ale salariaţilor aflaţi în conflict.
    (2) În situaţia declanşării unor conflicte de muncă, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele şi conducerea unităţii au obligaţia ca pe durata acesteia să protejeze patrimoniul unităţii şi să asigure funcţionarea neîntreruptă a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sănătatea oamenilor ori ar putea cauza pagube.
    ART. 105
    Angajatorul recunoaşte dreptul sindicatului de a asista salariaţii, la solicitarea acestora, la negocierea contractului individual de muncă.
    ART. 106
    Angajatorii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    ART. 107
    Angajatorii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile privind toate problemele importante din domeniul relaţiilor de muncă.
    ART. 108
    Angajatorul recunoaşte dreptul federaţiei semnatare de a asigura asistenţă sau, la cerere, reprezentarea sindicatelor afiliate, în ceea ce priveşte negocierea contractelor de muncă la nivel de unitate, soluţionarea litigiilor de muncă ori de câte ori există premise privind încălcarea drepturilor membrilor de sindicat.
    ART. 109
    (1) Federaţia sindicală semnatară recunoaşte dreptul angajatorilor de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau aduc prejudicii unităţii, şi de a lua măsurile legale care se impun.
    (2) Federaţia sindicală semnatară recunoaşte dreptul angajatorilor de a stabili normele de disciplină a muncii şi de disciplină tehnologică.
    (3) Angajatorii şi sindicatele se recunosc ca parteneri de dialog social permanent.
    Sindicatele sunt de acord să acţioneze pentru a preveni în unităţi comportamente care sunt de natură să aducă prejudicii unităţilor sau să afecteze autoritatea conducerii în exercitarea atribuţiilor în conformitate cu legea, cu regulamentul intern şi cu prevederile contractului colectiv de muncă.
    ART. 110
    Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator la nivel de societate cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz, şi cuprinde cel puţin categoriile de dispoziţii din articolul 258 din Codul muncii prezentate în Anexa nr. 5.
    ART. 111
    (1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţă prin grija angajatorului şi produce efecte faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora.
    (2) Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator.
    (3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conţinutul regulamentului intern se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conţinutul regulamentului intern.
    (4) Regulamentul intern se afişează la sediul angajatorului.
    ART. 112
    (1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.
    (2) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. 1.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale

    ART. 113
    (1) De prevederile prezentului contract beneficiază salariaţii din societăţile comerciale nominalizate de federaţia sindicală şi patronală semnatare, conform art. 13, alin. 1 din Legea nr. 130/1996.
    (2) Unităţile unde se vor aplica prevederile contractelor colective de muncă se stabilesc de federaţia PATROMAT şi federaţia sindicală FAMILIA.
    (3) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivel de ramură sunt considerate minime, de la nivelul cărora încep negocierile contractelor colective de muncă la celelalte niveluri.
    (4) Contractele colective de muncă la nivel de unitate, încheiate înaintea prezentului contract, vor fi adaptate potrivit clauzelor acestuia.
    (5) Contractele individuale de muncă încheiate de membrii sindicatelor afiliate federaţiei semnatare nu pot prevedea clauze sub nivelul celor prevăzute în prezentul contract.
    ART. 114
    (1) Angajatorul şi sindicatele se vor informa reciproc, în situaţia în care deţin informaţii, în legătură cu modificările ce urmează să se producă în forma de proprietate a unităţii, cu consecinţele previzibile asupra salariaţilor şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizărilor de personal determinate de aceste modificări.
    (2) Ambele părţi vor susţine participarea asociaţiilor de salariaţi la privatizarea unităţilor în condiţiile dreptului de preferinţă prevăzut de lege.
    (3) În toate situaţiile de reorganizare sau, după caz, de privatizare a unităţilor, drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract colectiv de muncă se transmit noilor subiecţi de drept rezultaţi din aceste operaţiuni juridice, pe durata pentru care au fost încheiate.
    ART. 115
    În scopul protejării forţei de muncă, părţile convin ca angajarea cetăţenilor străini şi români să se facă în aceleaşi condiţii şi în limitele convenite prin contractele colective de muncă la nivel de ramură şi de unitate şi numai cu acordul sindicatului.
    ART. 116
    Părţile sunt de acord cu conţinutul contractului colectiv de muncă la nivel de ramură şi se obligă să îl respecte întocmai.
    ART. 117
    Părţile semnatare, Federaţia PATROMAT şi Federaţia FAMILIA, recunosc dreptul reciproc de participare la soluţionarea divergenţelor, a litigiilor şi conflictelor de muncă apărute în perioada aplicării prezentului contract colectiv de muncă la nivel de ramură.
    ART. 118
    Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar ce se va depune la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, toate exemplarele având aceeaşi valabilitate.
    ART. 119
    Prezentul contract colectiv de muncă produce efecte începând cu data înregistrării lui de către una dintre părţi, în condiţiile prevăzute de art. 25, alin. 3 din Legea nr. 130/1996.

   REPREZENTANŢII PATRONATULUI REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR
                                      FEDERAŢIA GENERALĂ A SINDICATELOR FAMILIA

1. Mihai ROHAN, preşedintele 1. Mihail MUNTEANU, secretar general
   Federaţiei Patronale PATROMAT 2. Alexandru ENCIU, secretar federal
2. Anca MĂRGINEAN, director PATROMAT Materiale de Construcţii
3. Verginia POPESCU, director PATROMAT 3. Ramona VELEANU, vicepreşedinte.
4. Ion CRÂNGAŞU, director CIROM 4. Mircea DOGARU, secretar federal
5. Maria ROŞCA, consilier PREFAROM Mecanizare
                                          5. Georgeta ROTUNDU, expert
                                          6. Ana LUPU, expert
                                          7. Virgil BARBU, expert    ANEXA 1

                            LISTA
     societăţilor comerciale şi a sindicatelor care beneficiază de
        prevederile contractului colectiv de muncă la nivelul
          ramurii industriei materialelor de construcţii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PATROMAT FGS FAMILIA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SOMACO BUCUREŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sucursala: Adjud SOMACO ADJUD
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Doaga SOMACO DOAGA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Buzău SOMACO BUZĂU
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Constanţa SOMACO CONSTANŢA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Galaţi SOMACO GALAŢI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Iaşi PREFABRICATE IAŞI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Roman SOMACO ROMAN
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Turnu Severin
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SOCERAM BUCUREŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sucursala: Bucov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Doiceşti SOCERAM DOICEŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Pătrrlagele
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Sătuc
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Ţăndărei CERAMICA DOROHOI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Jimbolia
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Urziceni CERAMICA URZICENI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GRANITUL BUCUREŞTI GRANITUL BUCUREŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PROGRESUL BUCUREŞTI PROGRESUL BUCUREŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VEST BUCUREŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PRECON SA BUCUREŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ELPRECO CRAIOVA ELPRECO CRAIOVA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             BCA ELPRECO CRAIOVA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PREFAB CĂLĂRAŞI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SIMCOR ORADEA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MACOFIL TÂRGU JIU
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MATCON BISTRIŢA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PENTA-CO BUCUREŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BENZOT - HAR MIERCUREA-CIUC
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CESAROM BUCUREŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MATIZOL BERCENI PLOIEŞTI MATIZOL PLOIEŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IZOLATORUL BUCUREŞTI IZOLATORUL BUCUREŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CERAMICA IAŞI CERAMICA IAŞI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CEMA SIBIU CEMA SIBIU
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
HITROM VASLUI HITROM VASLUI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TAZMAR MIERCUREA-CIUC
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             SANEX CLUJ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             MACON DEVA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             CARS TÂRNĂVENI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             CEMACON ZALĂU
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             CERCON ARIEŞUL CÂMPIA TURZII
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             ZONOCERAM PIATRA-NEAMŢ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             TERACOTA MEDIAŞ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             IZOMAT ŞIMLEUL SILVANIEI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             STICLA LUCSIL CLUJ-NAPOCA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             APULUM ALBA IULIA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             CEROC CLUJ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             CERAMICA CRINUL TIMIŞOARA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             FAIMAR BAIA MARE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             IRIS CLU
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             FAMILIA KOVASZNA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             PREFATIM TIMIŞOARA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             SASTUC SĂTUC
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             AGREMIN TÂRGOVIŞTE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             BALASTIERA ZĂVIDENI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             NORDAGREG SATU MARE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             CERAMICA SIGHIŞOARA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MARMURA BUCUREŞTI MARMURA BUCUREŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MARMURA TULCEA MARMURA TULCEA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MARMOSIN SIMERIA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             AMIC TULCEA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MARMI VEST T & D S.R.L.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ARDEALUL S.R.L. MOISENI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AS FAM MOSTAVIUC NICOLAE VIŞEU
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ASSIG SA SIGHETU MARMAŢIEI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BAAS S.R.L. TIMIŞOARA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CBS SA SATU MARE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CMC BAIA MARE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CORNE PRODCOM IMPEX SRL SIMERIA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DECOMAR PRODCOM SRL SIMERIA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DECORUM MARMOR SRL BUCUREŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DIAMAR COMEX SCL DEVA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ELPRECO SA CRAIOVA ELPRECO SA CRAIOVA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
FABRICA DE MARMURĂ ULMAN SEBIŞ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CODRU DE RUSCA PROD
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GEOVITA SA PITEŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GETEMA PROD SRL BUCUREŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IND EUROMARMURA ŞTEFĂNEŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IND MIC. ŞI SERV. ALBA SÂNTIMBRU
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
JOSAN & COMPANY SNC SIMERIA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MARCAREX SRL VIŞEU DE SUS
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MARCOMTRANS PITEŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MARMO G & C MOGOŞOAIA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MARMO BANAT RUSCA MONTANĂ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MARMOCALC SA VAŞCĂU
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MARMURA ART SLATINA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MARMURAR SRL RUŞCHIŢA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PASĂRE ION SRL PLOIEŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PIETRARU SRL MOISENI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PREMAGRAN SRL SIMERIA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RUŞCHIŢA STEIN SRL SIBIU
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SENATOR COMIMPEX SRL GALAŢI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SOMIC SA BUCUREŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TINEL ART MARLEM RAPOLT
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TITAN MAR BUCUREŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TRAZMAR MIERCUREA-CIUC
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 2

           Regulamentul de organizare şi funcţionare
            a comisiei paritare la nivel de ramură

    ART. 1
    (1) Comisia paritară la nivel de ramură va fi compusă din reprezentanţi ai federaţiei sindicale semnatare şi un număr egal de reprezentanţi ai patronatului, desemnaţi în acest scop.
    (2) Activitatea comisiei constituite conform alin. 1 se desfăşoară pe durata aplicării contractului colectiv de muncă.
    (3) În maximum 10 zile de la înregistrarea prezentului contract colectiv de muncă, părţile semnatare vor nominaliza componenţa comisiei.
    ART. 2
    Comisia se va întruni la cererea oricăreia dintre părţi, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la formularea cererii, şi va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezenţa părţilor semnatare.
    ART. 3
    Comisia va fi prezidată, prin rotaţie, de un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa respectivă.
    ART. 4
    Hotărârea adoptată potrivit art. 2 are putere obligatorie pentru părţile contractante.
    ART. 5
    Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.

    ANEXA 3

    Clauze minimale ale contractului individual de muncă

    a) identitatea părţilor;
    b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
    c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
    d) atribuţiile postului;
    e) riscurile specifice postului;
    f) data de la care contractul urmează să producă efecte;
    g) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
    h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
    i) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
    j) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
    k) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
    l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;
    m) durata perioadei de probă.

    ANEXA 4

    Contract individual de muncă
    Încheiat şi înregistrat sub nr. ......../......... în registrul
    general de evidenţă a salariaţilor

    A. Părţile contractului
    Angajator - persoană juridică/fizică .................., cu sediul/domiciliul în ................, înregistrată la Oficiul registrului comerţului/autorităţile Administraţiei publice din ......... sub nr. ......., cod fiscal .............., telefon ............, reprezentată legal prin ........, în calitate de ........,
    şi
    salariatul/salariata - dl/dna ...................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..................., str. .......... nr. ..... judeţul ............, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ..... nr. ........ eliberat/eliberată de .........., nr. ....... din data ...........,
    am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii, asupra cărora am convenit:
    B. Obiectul contractului .............................
    C. Durata contractului
    a) nedeterminată, salariatul/salariata .................... urmând să înceapă activitatea la data de ..........................;
    b) determinată, de ........ luni, pe perioada cuprinsă între data de ........ şi data de ................./pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.
    D. Locul de muncă
    1. Activitatea se desfăşoară la ......................
    2. În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel: .........................
    E. Felul muncii
    Funcţia/meseria .............., conform Clasificării ocupaţiilor din România.
    F. Atribuţiile postului
    Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.
    G. Condiţii de muncă
    1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
    2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
    H. Durata muncii
    1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ................. ore/zi, ............... ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ... (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
    2. O fracţiune de normă de ... ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), ... ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ... (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.
    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihnă este de... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă/fracţiune de normă).
    J. Salariul
    1. Salariul de bază lunar brut: .......................... lei.
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri ....................................;
    b) indemnizaţii ...........................;
    c) alte adaosuri ........................ .
    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor de salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
    4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt: .................... .
    K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:
    a) echipament individual de protecţie .......................................
    b) echipament individual de lucru ...........................................
    c) materiale igienico-sanitare ..............................................
    d) alimentaţie de protecţie .................................................
    e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă .....
    L. Alte clauze
    a) perioada de probă este de ..........................................;
    b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ..................... zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
    c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de .................... zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
    d) în cazul în care salariatul urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
    e) alte clauze.
    M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor
    1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
    b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
    c) dreptul la concediu de odihnă anual;
    d) dreptul la egalitate de şanse şi tratament;
    e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
    f) dreptul la formare profesională în condiţiile actului adiţional;
    2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    d) obligaţia de a respecta măsurile de prevenire şi securitate şi sănătate a muncii în unitate;
    e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
    b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
    4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
    b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
    c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
    e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
    N. Dispoziţii finale
    Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramuri/naţional, înregistrat sub nr. ...../..... la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului.../Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
    Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

           ANGAJATOR SALARIAT
     .................... ...................
      REPREZENTANT LEGAL
     ....................


    Pe data de ...... prezentul contract încetează pe baza art .... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurilor legale.

           ANGAJATOR
 ...........................    ANEXA 5

    Dispoziţii ale regulamentului intern

    a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;
    b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi a înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
    c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
    d) procedura de soluţionare a cererilor şi reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
    e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
    f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
    g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
    h) modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice.

                                  --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016