Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.722 din 23 octombrie 2023  la Nivelul Grupului de Unităţi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, înregistrat la M.M.S.S.-D.D.S.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.722 din 23 octombrie 2023 la Nivelul Grupului de Unităţi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, înregistrat la M.M.S.S.-D.D.S.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 7 din 29 noiembrie 2023
     În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României şi al art. 96 alin. (2) din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, denumită în continuare, în cuprinsul prezentului contract, Legea nr. 367/2022,
        A intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Grupului de Unităţi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, denumit în continuare, în cuprinsul prezentului contract, C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.BR., între:
    1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila - denumit în continuare, în cuprinsul prezentului contract, şi inspectoratul şcolar - şi unităţile şi instituţiile de învăţământ din Anexa nr. 4 şi
    2. Sindicatul Învăţământ "Corneliu Gheorghe Caranica" Brăila (S.I.B.), organizaţie sindicală împuternicită de Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret".

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.BR. şi se obligă să respecte prevederile acestuia.

    ART. 2
    (1) Termenul angajator desemnează:
        ● Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, reprezentat prin inspectorul şcolar general;
        ● Unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Brăila, reprezentate prin directori;
        ● Alte instituţii şi unităţi conexe învăţământului preuniversitar, subordonate Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, reprezentate prin directori.

    (2) Termenul unitate, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022, desemnează:
        ● Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi alte instituţii şi unităţi conexe învăţământului preuniversitar, subordonate acestuia;
        ● Unităţile de învăţământ preuniversitar.

    (3) Termenul salariat/angajat desemnează persoana fizică ce prestează muncă pentru şi sub autoritatea unuia dintre angajatorii prevăzuţi la alin. (1), în schimbul unei remuneraţii denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată/determinată şi care beneficiază de drepturile prevăzute de lege, precum şi de prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil.

    ART. 3
    (1) C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.BR. are ca scop stabilirea, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorilor şi salariaţilor membri de sindicat, precum şi condiţiile specifice de muncă şi urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor.
    (2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, determinate conform legii, drepturile şi obligaţiile părţilor se stabilesc prin prezentul contract colectiv de muncă încheiat la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4, avându-se în vedere şi prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învăţământ Preuniversitar, denumit în continuare, în cuprinsul acestui contract, C.C.M.U.N.S.N.C.I.P. Angajatorii au toate drepturile şi obligaţiile care decurg din legislaţia în vigoare şi din prezentul contract colectiv de muncă.
    (3) Părţile contractante garantează aplicarea clauzelor prezentului C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.BR. pentru membrii Sindicatului Învăţământ "Corneliu Gheorghe Caranica" Brăila, afiliat la Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", semnatară a C.C.M.U.N.S.N.C.I.P.

    ART. 4
    (1) Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu iniţieze şi să nu susţină promovarea unor acte normative sau a altor dispoziţii care ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din legislaţia specifică învăţământului, în vigoare la data înregistrării contractului, precum şi din prezentul C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.BR., fără consultarea Sindicatului Învăţământ "Corneliu Gheorghe Caranica" Brăila, semnatar al prezentului contract.
    (2) Angajatorii se obligă să nu iniţieze niciun act normativ şi/sau act administrativ cu caracter normativ care priveşte relaţiile de muncă în învăţământul brăilean, fără discutarea acestora în cadrul comisiilor tehnice create la nivel instituţional, din care fac parte şi reprezentanţii sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă, urmată de discutarea şi adoptarea acestora în cadrul comisiei paritare la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ.
    (3) Eventualele completări ale prezentului C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.BR. vor face obiectul unor noi negocieri, concretizate în acte adiţionale.

    ART. 5
     Prezentul contract colectiv de muncă produce efecte pentru toţi salariaţii angajatorilor definiţi la art. 2 alin. (1), conform art. 101 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 367/2022.

    ART. 6
    (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care sunt recunoscute de legislaţia în vigoare.
    (2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.BR., intervin reglementări legale mai favorabile salariaţilor, acestea vor face parte, de drept, din acest contract.
    (3) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează potrivit regulilor dreptului comun. Dacă şi după aceasta există divergenţe, interpretarea clauzelor se va face în sensul favorabil salariaţilor.

    ART. 7
     Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământul brăilean sunt reglementate prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin orice alte acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ aplicabile în materie.

    ART. 8
    (1) Părţile convin să sărbătorească Ziua patronului spiritual al unităţii/instituţiei sau comunităţii locale organizând împreună, în timpul programului de lucru, manifestări specifice dedicate acestui eveniment.
    (2) În perioada desfăşurării acestor manifestări specifice nu se vor presta activităţile prevăzute în fişa postului a fiecărui salariat din învăţământ.
    (3) Comisiile paritare de la fiecare nivel vor stabili, cu cel puţin 10 de zile înainte de evenimentul prevăzut la alin. (1), modul de desfăşurare a manifestărilor ocazionate de acestea.

    CAP. II
    Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă
    ART. 9
    (1) Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pe o durată de 2 (doi) ani şi intră în vigoare la data înregistrării acestuia, conform legii, cu posibilitate de prelungire.
    (2) Părţile convin ca înainte de împlinirea termenului pentru care a fost încheiat prezentul contract colectiv de muncă să-l poată prelungi o singură dată, cu cel mult 12 luni.

    ART. 10
    (1) Clauzele prezentului contract colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, ori de câte ori convin părţile semnatare, în conformitate cu prevederile art. 116 din Legea nr. 367/2022.
    (2) Partea iniţiatoare a modificării o aduce la cunoştinţă celeilalte, în scris, cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru începerea negocierii. În termen de 5 zile de la primirea cererii, partea înştiinţată îşi exprimă acordul scris privind modificarea.
    (3) În perioada de depunere a cererii de modificare şi pe perioada negocierilor în vederea modificării contractului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila se obligă să nu iniţieze şi să nu emită acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ care să încalce prevederile prezentului contract colectiv de muncă, precum şi să nu efectueze concedieri colective sau individuale din motive neimputabile salariaţilor, iar sindicatul semnatar al prezentului contract colectiv de muncă se obligă să nu declanşeze conflicte colective de muncă, conform Legii nr. 367/2022.
    (4) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se consemnează într-un act adiţional, semnat de părţile care au încheiat prezentul contract. Actul adiţional se transmite în scris depozitarului C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.BR. şi părţilor semnatare, producând efecte de la data înregistrării sale.

    ART. 11
        Aplicarea contractului colectiv de muncă poate fi suspendată prin acordul de voinţă al părţilor sau în caz de forţă majoră.

    ART. 12
        Prezentul contract colectiv de muncă încetează:
    - la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin la prelungirea aplicării acestuia sau nu operează prelungirea de drept;
    – prin acordul părţilor.


    ART. 13
    (1) Pentru rezolvarea problemelor care apar în aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv de muncă, părţile convin să se constituie comisii paritare la toate nivelurile - Inspectoratul Şcolar Judeţean, unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 - care sunt împuternicite să interpreteze prevederile contractului colectiv de muncă, în funcţie de condiţiile concrete, la solicitarea oricăreia dintre părţi.
    (2) Hotărârile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru părţi şi vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul contract, după caz. Nerespectarea hotărârilor comisiei paritare atrage răspunderea disciplinară sau, după caz, penală a persoanei/persoanelor vinovate.
    (3) Atribuţiile, componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare sunt stabilite prin Regulamentul-cadru ce constituie Anexa nr. 3 la prezentul contract colectiv de muncă.
    (4) În cazurile în care comisia paritară nu va soluţiona problemele care apar în aplicarea prezentului contract în termen de 15 zile de la data întrunirii, părţile contractului au dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legale.
    (5) Dreptul organizaţiilor sindicale de a se adresa direct instanţelor de judecată este garantat, prevederile alin. (4) neconstituind o procedură prealabilă.

    ART. 14
    (1) Executarea prezentului contract este obligatorie pentru părţi.
    (2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract colectiv de muncă atrage răspunderea părţii care se face vinovată de aceasta.

    CAP. III
    Timpul de muncă şi timpul de odihnă
    ART. 15
    (1) Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile.
    (2) Prin repartizare inegală a timpului de muncă se înţelege posibilitatea ca, pentru 4 zile lucrătoare, timpul de muncă să fie mai mare de 8 ore, iar în cea de-a cincea zi lucrătoare timpul de muncă să fie redus, fără a se depăşi 40 de ore/săptămână.
    (3) Pentru personalul didactic, norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă este cea prevăzută de art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de specificul muncii prestate.
    (4) În unităţile de învăţământ, evidenţa activităţii desfăşurate de cadrele didactice se ţine prin intermediul unei singure condici de prezenţă, pentru norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă prevăzută de art. 262 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Activităţile prevăzute la art. 262 alin. (1), lit. b) -d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 se pot desfăşura şi în afara locului de muncă (biblioteci, centre de informare şi documentare, C.C.D., domiciliu etc.), precum şi on-line.
    (5) În învăţământul primar, orele de educaţie fizică ce nu sunt predate de profesori cu studii de specialitate pot fi predate de învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ primar al clasei şi sunt remunerate în sistem de plată cu ora, ca personal calificat sau necalificat, în funcţie de studiile acestuia.
    (6) Cadrele didactice care desfăşoară activitate de mentorat beneficiază de reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă cu două ore pe săptămână.
    (7) Timpul săptămânal de activitate al personalului didactic auxiliar şi nedidactic este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcţii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestora sunt prevăzute în fişa individuală a postului.

    ART. 16
     Normativele pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din învăţământul preuniversitar, stabilite de Ministerul Educaţiei cu consultarea obligatorie a federaţiilor sindicale reprezentative, vor constitui baza de calcul pentru Inspectoratul Şcolar, ca medie pe judeţ, în stabilirea numărului de posturi pentru unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul contract. Posturile se distribuie în funcţie de complexitatea activităţii unităţilor/instituţiilor de învăţământ, după consultarea sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă.

    ART. 17
        Normativele de personal nu pot fi modificate ca urmare a reorganizării activităţii/reţelei şcolare, decât cu acordul sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă.

    ART. 18
    (1) În funcţie de condiţii, în unităţile şi instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4, comisiile paritare de la nivelul acestora convin asupra unui program flexibil de lucru, precum şi asupra modalităţilor concrete de aplicare a acestuia.
    (2) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariaţii, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 118 Codul muncii.
    (3) Prin mod de organizare flexibil a timpului de lucru se înţelege posibilitatea salariaţilor de adaptare a programului de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanţă, a programelor de muncă flexibile, programelor individualizate de muncă sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru.
    (4) Orele de începere şi de terminare a programului de lucru se stabilesc prin regulamentul intern al fiecărei unităţi/instituţii de învăţământ prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul contract colectiv de muncă, după consultarea sindicatului.
    (5) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.
    (6) În situaţii temeinic motivate, dovedite cu documente justificative, salariaţii au dreptul de a beneficia de derogări de la programul de lucru stabilit.
    (7) Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la loc vizibil la sediul său.

    ART. 19
        La cerere, salariaţii angajaţi cu jumătate de normă/post vor fi încadraţi cu normă/post întreagă/întreg, dacă apar norme sau fracţiuni de norme vacante de aceeaşi specialitate sau specialităţi înrudite, respectiv posturi ori fracţiuni de posturi de acelaşi fel şi dacă întrunesc condiţiile pentru ocuparea acestora.

    ART. 20
    (1) Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maximă legală a timpului de muncă prestat în baza unui contract individual de muncă nu poate depăşi 48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare.
    (2) Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, care includ şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de patru luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
    (3) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale ori a altor cazuri de forţă majoră, salariaţii au obligaţia de a presta munca suplimentară, la solicitarea angajatorului.
    (4) Orele suplimentare prestate în condiţiile alin. (1) de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu este posibilă în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti cu un spor aplicat la salariul de bază, conform art. 36 alin. (1) lit. h) din prezentul contract, în condiţiile legii.
    (5) Numărul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatului semnatar al prezentului contract, al cărui membru este salariatul.

    ART. 21
    (1) Personalului didactic ce desfăşoară alte activităţi decât cele care fac parte din norma de predare-învăţare- evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă i se aplică, în condiţiile legii, în mod corespunzător, prevederile art. 20 din prezentul contract.
    (2) Personalul de conducere, de îndrumare şi control beneficiază, în condiţiile legii, de prevederile art. 20 din prezentul contract.

    ART. 22
    (1) Salariaţii care efectuează cel puţin 3 ore de muncă în timpul nopţii beneficiază, în condiţiile legii, de un spor la salariu de 25% din salariul de bază.
    (2) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul orar 22.00-06.00.
    (3) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi, după aceea, periodic, conform legislaţiei în vigoare şi regulamentului elaborat de Ministerul Educaţiei cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative.
    (4) Potrivit reglementărilor legale în materie, angajatorii asigură fondurile necesare efectuării examinărilor medicale prevăzute la alin. (3).
    (5) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.

    ART. 23
    (1) Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au dreptul la o pauză de masă de 20 minute, care se include în programul de lucru.
    (2) Programul de efectuare a pauzei de masă se stabileşte prin regulamentul intern, cu acordul sindicatului.

    ART. 24
        Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi potrivit legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază şi vechimea în învăţământ/în muncă. Concediul legal pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani constituie vechime în învăţământ/specialitate/în muncă, indiferent de perioada în care salariatul s-a aflat în concediul respectiv.

    ART. 25
    (1) Salariaţii care au în îngrijire copii bolnavi în vârstă de până la 7 ani au dreptul la reducerea programului de lucru cu până la 1/2 normă, fără să li se afecteze calitatea de salariat şi vechimea integrală în învăţământ/muncă.
    (2) Salariaţii care au în îngrijire copii cu dizabilităţi care au împlinit vârsta de 3 ani au dreptul la un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, potrivit art. 31 din O.U.G. nr. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    a) în continuarea concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului de până la 3 ani;
    b) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani.

    (3) Pe durata concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi până la vârsta de 7 ani, salariatului cadru didactic i se suspendă contractul individual de muncă în conformitate cu dispoziţiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul muncii, şi i se rezervă postul/catedra pe durata suspendării.
    (4) Salariaţii care beneficiază de concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului cu afecţiuni grave până la împlinirea vârstei de 16 ani prevăzut de art. 26 alin. (1^1) din O.U.G. nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de rezervarea postului/catedrei pe durata acestui concediu.
    (5) Salariaţii care au în întreţinere un copil cu dizabilitate (gravă sau accentuată) şi care se ocupă efectiv de îngrijirea acestuia beneficiază de program de lucru redus la 4 ore până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani, la solicitarea salariatului, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de art. 32 din Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă cu timp parţial beneficiază de vechimea în muncă/învăţământ corespunzătoare unei norme întregi.

    ART. 26
    (1) Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale.
    (2) În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.
    (3) Salariatele care beneficiază de dispoziţiile alin. (1) sunt obligate să facă dovada că au efectuat controalele medicale pentru care s-au învoit.

    ART. 27
    (1) Salariatele începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la muncă de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi delegate, nu vor fi detaşate şi, după caz, nu vor fi concediate pentru motive care nu ţin de persoana salariatei, respectiv nu vor face obiectul restrângerii de activitate - cu excepţia situaţiei în care postul/catedra este unic(ă) la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4 - decât cu acordul lor.
    (2) La solicitarea comitetului de sănătate şi securitate a muncii, angajatorul are obligaţia să evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunţă că este însărcinată, precum şi al salariatei care alăptează şi să le informeze cu privire la acestea.
    (3) Salariatele menţionate la alin. (1) beneficiază şi de măsurile de protecţie prevăzute de O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată prin Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de cel mult 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului, în condiţiile legii.
    (5) Angajaţii care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asiguraţi, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor de sănătate fără plata contribuţiei, iar perioada concediului de îngrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului de indemnizaţie de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă.
    (6) Perioada prevăzută la alin. (1) şi alin. (4) nu se include în durata concediului de odihnă anual şi constituie vechime în muncă, în învăţământ şi în specialitate.

    ART. 28
    (1) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
    (2) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă sâmbăta şi duminica.
    (3) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4, se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii. În condiţiile legii, salariaţii aflaţi în această situaţie beneficiază de un spor la salariul de bază.
    (4) Sunt zile nelucrătoare:
    - zilele de repaus săptămânal;
    – 1 şi 2 ianuarie;
    – 6 ianuarie - Botezul Domnului - Boboteaza;
    – 7 ianuarie - Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul;
    – 24 Ianuarie - Unirea Principatelor;
    – Vinerea Mare, înainte de Paşti;
    – a doua şi a treia zi de Paşti;
    – 1 Mai;
    – prima şi a doua zi de Rusalii;
    – 1 Iunie - Ziua Internaţională a Copilului;
    – 5 Iunie - Ziua Naţională a Învăţătorului;
    – 15 August - Adormirea Maicii Domnului;
    – 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educaţiei;
    – 30 Noiembrie - Sfântul Apostol Andrei Cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;
    – 1 Decembrie - Ziua Naţională a României;
    – 25, 26 şi 27 Decembrie;
    – două zile lucrătoare pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor culte.

    (5) Pentru salariaţii care aparţin de un cult religios legal, creştin, zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineri înaintea Paştelui, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii se acordă în funcţie de data la care sunt celebrate de acel cult. Salariaţii care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineri înaintea Paştelui, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul religios legal, creştin, de care aparţin, cât şi pentru alt cult creştin, vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.
    (6) În cazul în care, din motive justificate, salariaţii prestează activitate în zile nelucrătoare/zile de sărbătoare legală, aceştia beneficiază de 2 zile libere pentru fiecare zi lucrată în zile de repaus săptămânal/sărbătoare legală, acordate în următoarele 30 de zile.
    (7) Personalul din învăţământ care participă la organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare, din calendarul Ministerului Educaţiei, indiferent de etapă/fază, derulate în zilele de repaus săptămânal/sărbătoare legală, beneficiază de 2 zile libere plătite pentru fiecare zi lucrată. Procedura de acordare a acestor zile se stabileşte de către comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei angajatoare a salariatului implicat în aceste activităţi.
    (8) Prevederile legale privind prestarea muncii suplimentare şi a muncii în zilele de repaus săptămânal sau în zilele de sărbătoare legală de către personalul din sectorul bugetar se aplică şi personalului din învăţământ, în măsura în care nu există prevederi speciale.

    ART. 29
    (1) Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege şi se acordă inclusiv pentru activitatea desfăşurată de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, în regim de cumul.
    (2) Pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă astfel:
    - până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
    – între 5 şi 15 ani vechime - 25 de zile lucrătoare;
    – peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.

    (3) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către consiliul de administraţie al unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4, împreună cu reprezentantul organizaţiei sindicale semnatare a prezentului contract colectiv de muncă, al cărei membru este salariatul, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, în primele două luni ale anului şcolar. La programarea concediului de odihnă al salariaţilor, se va ţine seamă şi de specificul activităţii celuilalt soţ.
    Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare, programate şi executate, de regulă/cu prioritate, în perioada vacanţelor şcolare.

    (4) Indemnizaţia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază, majorările/creşterile salariului de bază, sumele compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent - inclusiv gradaţia de merit, sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, sporul de complexitate a muncii, indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate, sporul pentru condiţii de muncă, indemnizaţia de hrană, sporul pentru practică pedagogică etc. - pentru perioada respectivă. Aceasta reprezintă media zilnică a drepturilor salariale mai sus menţionate, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează concediul de odihnă, multiplicată cu numărul zilelor de concediu şi se acordă salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă.
    (5) Personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare.
    Durata exactă a concediului suplimentar se stabileşte, pentru membrii S.I.B., în comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4.

    (6) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu se includ în durata concediului de odihnă anual.
    (7) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal, concediului paternal, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, concediului de îngrijitor şi perioada absenţei de la locul de muncă în condiţiile art. 152 din Codul muncii se consideră perioade de activitate prestată.
    (8) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
    (9) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.
    (10) Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap, tinerii sub vârsta de 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de 6 zile lucrătoare, în condiţiile legii.
    (11) Personalul didactic care însoţeşte copiii în tabere sau la altfel de activităţi care se organizează în perioada vacanţelor şcolare se află în activitate, dar nu mai mult de 16 zile calendaristice.

    ART. 30
    (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situaţii după cum urmează:
    a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;
    b) naşterea unui copil - 10 zile lucrătoare + 15 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultură (concediu paternal); prevederea se aplică pentru fiecare copil nou-născut;
    c) căsătoria unui copil - 5 zile lucrătoare;
    d) decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului sau al altor persoane aflate în întreţinere - 5 zile lucrătoare;
    e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei - 5 zile lucrătoare;
    f) decesul socrilor salariatului - 5 zile lucrătoare;
    g) schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare;
    h) îngrijirea sănătăţii copilului - 2 zile lucrătoare (pentru familia cu 1 copil - 2 copii), respectiv 3 zile lucrătoare (pentru familia cu 3 sau mai mulţi copii);
    i) în cazul în care salariata urmează o procedură de fertilizare "in vitro" - 5 zile lucrătoare: 1 zi la data efectuării puncţiei ovariene şi 4 zile începând cu data efectuării embriotransferului;
    j) acordarea unei zile lucrătoare libere plătite pentru donarea de sânge.

    (2) În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (1) intervin în perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după efectuarea zilelor libere plătite.
    (3) Ziua/zilele liberă/libere prevăzută/prevăzute la alin. (1) lit. h), de 2 sau 3 zile, după caz, se acordă la cererea unuia dintre părinţi/reprezentanţii legali ai copilului, justificată ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat; cererea se depune cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita. În situaţia producerii unui eveniment medical neprevăzut, părintele are obligaţia de a prezenta actele medicale doveditoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului.
    (4) Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) va fi remunerat corespunzător, în condiţiile legii.
    (5) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, fără a putea desfăşura în acest interval activităţi didactice retribuite în regim de plată cu ora. În funcţie de opţiunea cadrului didactic, cele 6 luni de concediu plătit se pot acorda într-un singur an şcolar sau în ani şcolari diferiţi, consecutiv sau fracţionat.
    (6) Personalul din învăţământ are dreptul, pentru rezolvarea unor situaţii personale, la 5 zile libere plătite/an şcolar, pe bază de învoire colegială, având obligaţia de a-şi asigura suplinirea cu personal calificat. Cererea de învoire colegială se depune la registratura unităţii/instituţiei, cu indicarea numelui şi prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii.
    (7) În situaţiile în care un cadru didactic nu poate presta orele de predare-învăţare-evaluare din motive de incapacitate temporară de muncă, orele respective sunt suplinite de alte cadre didactice. Directorul unităţii de învăţământ are obligaţia să emită decizii de încadrare în regim de plată cu ora pentru cadrele didactice suplinitoare şi să încheie cu acestea contracte individuale de muncă în regim de plată cu ora, salarizarea realizându-se pentru întreaga activitate suplinită.
    (8) Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă timp de 10 zile lucrătoare/an calendaristic, în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezenţa imediată a salariatului, în condiţiile informării prealabile a angajatorului şi cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru al salariatului.
    (9) Angajatorul şi salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenţă.

    ART. 31
    (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, acordate de conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ, a căror durată însumată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ/muncă.
    (2) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcţii în învăţământ au dreptul la concedii fără plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ/în muncă.
    (3) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite de lege sau prin acordul părţilor.
    Pentru concediile fără plată stabilite prin acordul părţilor, unitatea de învăţământ, anterior exprimării acordului, are obligaţia de a solicita avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila.

    (4) Cadrele didactice titulare în învăţământ, precum şi personalul contractual angajat cu contract pe durată nedeterminată în unităţi/instituţii ce deservesc învăţământul din judeţul Brăila au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea unităţii de învăţământ sau, după caz, a inspectoratului şcolar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă.
    (5) Concediul prevăzut la alin. (4) poate fi acordat şi anterior împlinirii a 10 ani vechime. Personalul didactic titular, precum şi personalul contractual angajat cu contract pe durată nedeterminată cu peste 10 ani vechime în învăţământ, care nu şi-a valorificat acest drept, poate beneficia de concediul fără plată şi cumulat, în doi ani şcolari. În acest sens, persoana care solicită concediul fără plată cumulat va anexa la cerere o adeverinţă eliberată de angajatorul său din care să reiasă lipsa acordării acestui concediu de la data angajării până la momentul cererii. În situaţia în care angajatorul nu dispune de aceste informaţii, persoana care solicită concediul fără plată are obligaţia de a depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu i s-a acordat acest concediu de la data angajării până la momentul cererii.

    ART. 32
    (1) Pe lângă concediul paternal prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. b) din prezentul contract, tatăl are dreptul la un concediu de cel puţin o lună din perioada totală a concediului pentru creşterea copilului, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare. De acest drept beneficiază şi mama, în situaţia în care tatăl este beneficiarul concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului.
    (2) În cazul decesului părintelui aflat în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului, celălalt părinte, la cererea sa, beneficiază de concediul rămas neutilizat la data decesului acestuia.

    CAP. IV
    Salarizarea şi alte drepturi salariale
    ART. 33
    (1) În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi băneşti prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul contract colectiv de muncă, părţile contractante vor stabili fondurile şi vor identifica sursele de finanţare, înainte de adoptarea legii bugetului de stat, precum şi în vederea modificării ulterioare a acesteia.
    (2) Salarizarea personalului din învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila se obligă să întreprindă demersurile necesare pentru salarizarea la timp a personalului din toate unităţile/instituţiile de învăţământ aflate în subordinea sa.
    (4) Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila poate verifica, potrivit competenţelor, modul în care fiecare unitate/instituţie prevăzută în Anexa nr. 4 a fundamentat cheltuielile de personal cu ocazia elaborării proiectului de buget. În cazul în care se constată erori în modul de fundamentare a acestor cheltuieli, se vor efectua rectificări, în condiţiile legii.

    ART. 34
    (1) Salarizarea personalului didactic se face cu respectarea următoarelor principii:
    a) salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă creşterile/majorările salariale prevăzute de lege, sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de lege, care nu fac parte din salariul de bază;
    b) salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate;
    c) pe lângă salariul de bază, personalul didactic beneficiază, după caz, conform legii, de indemnizaţie de zone izolate, spor de practică pedagogică, creşterea salarială pentru predare la clase simultane, sporuri pentru condiţii de muncă, creşterea salarială aferentă obţinerii prin concurs a gradaţiei de merit, majorarea salarială pentru învăţământ special, sporul de suprasolicitare neuropsihică, sporul de predare în sistem penitenciar, vouchere de vacanţă, indemnizaţie de hrană etc.;
    d) din veniturile proprii ale unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4, se pot stabili salarii diferenţiate, reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.

    (2) Salarizarea personalului didactic auxiliar se face cu respectarea următoarelor principii:
    a) salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la care se adaugă creşterile/majorările salariale prevăzute de lege, sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de lege care nu fac parte din salariul de bază;
    b) salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate;
    c) pe lângă salariul de bază, personalul didactic auxiliar beneficiază, după caz, de creşterile/majorările salariale prevăzute de lege, de sporuri pentru condiţii de muncă, indemnizaţie de zone izolate, gradaţie de merit, creşterea/majorarea salarială pentru învăţământ special, vouchere de vacanţă, indemnizaţie de hrană etc.;
    d) din veniturile proprii ale unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.

    (3) Salarizarea personalului nedidactic se face cu respectarea următoarelor principii:
    a) salariul brut al personalului nedidactic este compus din salariul de bază la care se adaugă sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de lege, care nu fac parte din salariul de bază;
    b) salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate;
    c) pe lângă salariul de bază, personalul nedidactic beneficiază, după caz, de sporuri pentru condiţii de muncă, vouchere de vacanţă, indemnizaţie de hrană etc.;
    d) din veniturile proprii ale unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de bază, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.

    (4) Beneficiază de toate drepturile salariale personalul didactic calificat care a prestat activitate didactică începând cu data de 1 septembrie a anului şcolar, dar căruia, din motive independente de voinţa sa, nu i s-a încheiat contract individual de muncă cu această dată. În acest caz, decizia de numire se emite cu data de 1 septembrie a anului şcolar.
    (5) Pentru personalul din învăţământul preuniversitar salarizat prin plată cu ora sau cumul, calculul drepturilor salariale se face conform dispoziţiilor legale.

    ART. 35
    (1) Absolvenţii ciclului universitar de licenţă Bologna I sunt asimilaţi având acelaşi statut cu absolvenţii învăţământului superior de lungă durată - S1.
    (2) Personalului din învăţământ care deţine titlul ştiinţific de doctor i se acordă o indemnizaţie lunară egală cu 50% din valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pe ţară.
    (3) Personalul didactic care desfăşoară activitate de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul preşcolar şi profesorii pentru învăţământul primar primesc o majorare salarială de 10% din salariul de bază. Pentru învăţământul primar special, această majorare salarială de 10% se acordă astfel încât pentru fiecare clasă de elevi să se plătească o singură majorare salarială de dirigenţie unuia dintre cadrele didactice care desfăşoară activităţi specifice de diriginte.
        De acest drept beneficiază şi personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte la clasele de învăţământ forma seral/frecvenţă redusă, pentru lunile în care se organizează sesiunile de predare-evaluare, precum şi cel aflat în situaţie de cumul de norme.


    ART. 36
    (1) Părţile convin asupra următoarelor drepturi salariale suplimentare:
        Spor pentru vechimea în muncă, calculat corespunzător celor 5 gradaţii aferente tranşelor de vechime în muncă. Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:
    a) gradaţia 1 - de la 3 la 5 ani şi se determină prin majorarea salariului de bază cu cota procentuală de 7,5%, rezultând un nou salariu de bază;
    b) gradaţia 2 - de la 5 la 10 ani şi se determină prin majorarea salariului de bază cu cota procentuală de 5%, rezultând un nou salariu de bază;
    c) gradaţia 3 - de la 10 la 15 ani şi se determină prin majorarea salariului de bază cu cota procentuală de 5%, rezultând un nou salariu de bază;
    d) gradaţia 4 - de la 15 la 20 ani şi se determină prin majorarea salariului de bază cu cota procentuală de 2,5%, rezultând un nou salariu de bază;
    e) gradaţia 5 - peste 20 de ani şi se determină prin majorarea salariului de bază cu cota procentuală de 2,5%, rezultând un nou salariu de bază.
        Gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă, calculată conform prevederilor de mai sus, se plăteşte începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea;

    f) creştere salarială de până la 20% din salariul de bază, acordată diferenţiat personalului didactic care asigură predarea la clase simultane în învăţământul primar şi gimnazial, astfel:
        ● 20% din salariul de bază personalului care asigură predarea simultană la 5 clase;
        ● 15% din salariul de bază personalului care asigură predarea simultană la 4 clase;
        ● 10% din salariul de bază personalului care asigură predarea simultană la 3 clase;
        ● 7% din salariul de bază personalului care asigură predarea simultană la 2 clase;

    g) majorare salarială de 15% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite pentru personalul din unităţile de învăţământ special, conform legii;
    h) spor de 75% din salariul de bază calculat conform art. 34, pentru orele suplimentare, dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu ore libere plătite, conform art. 20 alin. (4) din prezentul contract;
    i) spor de 100% salariul de bază calculat conform art. 34 şi o zi liberă plătită pentru activitatea prestată într-o zi de repaus săptămânal, zi liberă sau de sărbătoare legală ori religioasă, inclusiv pentru participarea la olimpiadele şcolare/concursurile din calendarul Ministerului Educaţiei;
    j) spor pentru condiţii de muncă, conform prevederilor H.G. nr. 34/31 ianuarie 2018 "Regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora în domeniul învăţământ";
    k) alte creşteri/majorări salariale, sporuri, acordate conform legii.


    (2) Personalul din învăţământ beneficiază şi de următoarele drepturi, în condiţiile legii:
    a) decontarea cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care are domiciliul sau reşedinţa în afara localităţii unde se află sediul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4;
    b) o indemnizaţie de instalare, în condiţiile legii;
    d) vouchere de vacanţă;
    e) indemnizaţie de hrană, în condiţiile legii, inclusiv pentru salariaţii care lucrează în zile libere prevăzute de lege, indiferent de numărul de ore/zile de muncă acumulate, precum şi luarea în calcul a acesteia la stabilirea indemnizaţiei de concediu de odihnă;
    f) în caz de deces al unui cadru didactic, cei îndreptăţiţi beneficiază de un ajutor de deces, în condiţiile legii;
    g) în caz de deces al unui membru de familie, se acordă un ajutor de deces, în condiţiile legii;
    h) tichete de creşă, în condiţiile legii.

    (3) În fila de buget a fiecărei unităţi/instituţii prevăzute în Anexa nr. 4 se vor evidenţia sumele necesare plăţii drepturilor băneşti care se cuvin personalului acesteia. Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 sunt obligate să calculeze şi să transmită ordonatorilor principali de credite şi inspectoratului şcolar sumele necesare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, potrivit legii.
    (4) Angajatorii care, din vina lor, nu acordă salariaţilor drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi sancţionaţi disciplinar, conform legii.

    ART. 37
        Personalul didactic auxiliar şi nedidactic va fi promovat la următoarea treaptă profesională/grad profesional prin examen, conform legii, indiferent de încadrarea sau nu în costul-standard per antepreşcolar/preşcolar/elev.

    ART. 38
        Părţile contractante convin ca personalul din învăţământ să beneficieze, în condiţiile legii, de următoarele premii:
    a) un premiu anual, conform legii;
    b) un premiu lunar de excelenţă pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, în condiţiile legii, cu consultarea organizaţiei sindicale, pe baza criteriilor stabilite de către comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4, criterii elaborate avându-se în vedere rezultatele în activitate considerate ca valoroase pentru unitate/instituţie; criteriile vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor prin afişare la sediul unităţii/instituţiei respective; fondul de premiere se utilizează lunar, sumele nefolosite putând fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar şi în acelaşi scop;
    c) o diplomă de fidelitate, pentru întreaga activitate desfăşurată în învăţământ, cu menţiuni personalizate, înmânată salariaţilor care se pensionează în prezenţa colectivului din unitate/instituţie;
    d) premiile prevăzute de art. 265 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 39
    (1) Drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc lunar, până la data de 14 a lunii în curs, pentru luna precedentă, înaintea oricăror alte obligaţii ale unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul contract.
    (2) Salariul este confidenţial, unitatea/instituţia având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii. Conform prevederilor art. 163 alin (2) din Codul muncii, confidenţialitatea salariilor nu poate fi opusă organizaţiei sindicale în strictă legătură cu interesele acesteia şi în relaţia sa directă cu angajatorul.
    (3) În vederea executării obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), unitatea/instituţia va înmâna lunar, în mod individual, un document din care să reiasă drepturile salariale cuvenite şi modalitatea de calcul a acestora, indiferent de modul de plată.
    (4) Persoanele care se fac vinovate de întârzierea plăţii drepturilor băneşti cu mai mult de 3 zile lucrătoare, precum şi cele care refuză să calculeze sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive răspund disciplinar potrivit legislaţiei în vigoare.
    (5) Ministerul Educaţiei, inspectoratul şcolar, unităţile administraţiei publice locale şi unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 , în condiţiile legii, depun toate diligenţele necesare pentru plata la timp a salariilor. De asemenea, urmăresc modul în care se derulează execuţia bugetară pentru unităţile/instituţiile subordonate, potrivit competenţelor legale.
    (6) În aplicarea dispoziţiilor art. 40 alin. (2), lit. d) şi e) din Codul muncii, angajatorul se obligă să se consulte cu sindicatul semnatar al prezentului contract colectiv de muncă cel puţin la întocmirea proiectului de buget, a rectificărilor acestuia şi ori de câte ori constată că alocările financiare nu sunt suficiente respectării tuturor drepturilor prevăzute în lege şi contract.

    ART. 40
     Neacordarea, cu vinovăţie, de către conducătorii unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 a drepturilor reglementate de prezentul contract colectiv de muncă reprezintă abatere disciplinară.

    ART. 41
    (1) Părţile convin să facă demersuri în vederea încheierii de protocoale cu Instituţia Prefectului Brăila, Consiliul Judeţean Brăila şi consiliile locale în care să fie prevăzute obligaţiile concrete ce revin părţilor semnatare ale protocoalelor şi sursele de finanţare a cheltuielilor unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul contract colectiv.
    (2) Proiectele-cadru ale protocoalelor sunt prevăzute în Anexa nr. 2 , parte integrantă a prezentului contract colectiv de muncă.

    CAP. V
    Sănătatea şi securitatea în muncă
    ART. 42
    (1) Părţile se obligă ca, în termen de 60 de zile de la înregistrarea prezentului contract, să realizeze un program concret de măsuri pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituţionalizat de legislaţia în vigoare, în scopul ameliorării permanente a condiţiilor de muncă.
    (2) Părţile sunt de acord că nicio măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de către salariaţi.
    (3) În cadrul responsabilităţilor care le revin potrivit Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 au obligaţia să ia măsurile necesare pentru: asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor şi asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
    (4) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 vor asigura, pe cheltuiala lor, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de sănătate şi securitate în muncă.
    (5) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul său loc de muncă şi la normele privind sănătatea şi securitatea în muncă, pe care este obligat să le cunoască şi să le respecte în procesul muncii.
    (6) În cazul în care, în procesul muncii, intervin schimbări care impun aplicarea unor noi norme de sănătate şi securitate în muncă, salariaţii vor fi instruiţi în conformitate cu noile norme.

    ART. 43
    (1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă cu condiţii normale, deosebite şi speciale, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Locurile de muncă cu condiţii deosebite sunt stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Locurile de muncă cu condiţii speciale sunt stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 924/2017 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare.

    ART. 44
    (1) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 împreună cu sindicatul semnatar al prezentului contract vor nominaliza locurile de muncă în vederea încadrării acestora în locuri de muncă cu condiţii deosebite sau speciale, în condiţiile legii.
    (2) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 împreună cu sindicatul semnatar al prezentului contract vor evalua, în condiţiile legii, locurile de muncă nominalizate la alin. (1).
    (3) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 au obligaţia de a depune la casa teritorială de pensii avizul inspectoratului teritorial de muncă prin care se dovedeşte încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă. Costul activităţii legate de obţinerea avizului inspectoratului teritorial de muncă se suportă de către angajator.
    (4) Nominalizarea salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă în condiţii deosebite se face de către unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4 împreună cu sindicatul semnatar al prezentului contract.
    (5) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 sunt obligate să supună controlului medical periodic persoanele care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite, asigurând fondurile necesare pentru efectuarea acestuia.
    (6) Încadrarea persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale se realizează cu îndeplinirea tuturor criteriilor menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 924/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 45
    (1) Pentru prestarea activităţii în locuri de muncă cu condiţii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, salariaţii beneficiază, după caz, în condiţiile legii, de: sporuri la salariul de bază, durată redusă a timpului de lucru, alimentaţie specifică, concedii suplimentare, reducerea vârstei de pensionare, echipamente şi materiale de protecţie gratuite etc.
    (2) Angajaţii care folosesc în mod obişnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durată semnificativă a timpului normal de lucru, cel puţin 50% din timpul de lucru, beneficiază, conform dispoziţiilor H.G. nr. 1028/2006, art. 12 şi 13, de examene medicale corespunzătoare ale ochilor şi vederii la angajare, ulterior, la intervale regulate, precum şi ori de câte ori apar tulburări de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul de vizualizare.
    (3) Decontarea contravalorii dispozitivelor vizuale de corecţie (ochelari/lentile) pentru salariaţii care, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, lucrează la un monitor, pe baza prescripţiei medicale şi a facturii (documentului de plată) privind costul ochelarilor/lentilelor, se face conform Programului Naţional aprobat prin Hotărâre a Guvernului, iniţiat de Ministerul Educaţiei în termen de 3 luni de la semnarea C.C.M.U.N.S.N.C.I.P., înregistrat la M.M.S.S. - D.D.S. sub nr. 1199/5.07.2023.

    ART. 46
    (1) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 vor asigura, pe cheltuiala lor, echipamente de protecţie, instruirea şi testarea salariaţilor cu privire la normele de sănătate şi securitate a muncii. În acest scop, conducerile unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 vor prevedea în proiectele de buget sumele necesare pentru achiziţionarea echipamentelor de protecţie şi vor solicita ordonatorilor principali de credite alocarea la timp a fondurilor necesare.
    (2) La cererea sindicatului semnatar al prezentului contract, unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 vor face dovada solicitării sumelor necesare pentru achiziţionarea echipamentelor de protecţie, în cadrul comisiei paritare.
    (3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului prevăzut de lege, angajatorul cere o anumită vestimentaţie specială ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă de către acesta.
    (4) Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la sănătatea şi securitatea în muncă atrage răspunderea disciplinară, administrativă, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. Nerespectarea obligaţiilor ce revin angajatorilor privind protecţia muncii constituie contravenţie sau infracţiune, după caz, în condiţiile legii.

    ART. 47
    (1) La nivelul fiecărei unităţi/instituţii prevăzute în Anexa nr. 4 se constituie comitetul de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, conform prevederilor Legii nr. 319/2006. Timpul de muncă afectat activităţii în comitetele de securitate şi sănătate în muncă, inclusiv orele de instructaj, este considerat timp efectiv lucrat.
    (2) Instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii se realizează de angajator periodic, prin modalităţi specifice, stabilite de comun acord de către acesta cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale.
    (3) Instruirea este obligatorie pentru noii angajaţi, pentru cei care îşi schimbă locul sau felul muncii, pentru cei care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, precum şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.
    (4) Organizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă este cuprinsă în regulamentul intern şi se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin comunicare şi instruire directă de către angajator, precum şi prin afişare la sediul unităţii/instituţiei.
    (5) Unitatea/instituţia are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale.

    ART. 48
    (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, părţile semnatare ale prezentului contract convin asupra următoarelor standarde minime:
    - amenajarea ergonomică a locului de muncă;
    – asigurarea condiţiilor de mediu - iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort termic prevăzuţi de lege, aerisire, umiditate, zgomot, igienizare periodică, reparaţii - în spaţiile în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ, birouri etc.;
    – dotarea treptată a spaţiilor de învăţământ cu mijloace moderne de predare: calculator, videoproiector, aparatură audio-video, table şi mijloace de scris nepoluante/ecologice etc.;
    – asigurarea materialelor necesare personalului didactic în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiveducativ;
    – amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă: săli de studiu, cancelarii, cantine, vestiare, grupuri sanitare, săli de repaus etc.;
    – diminuarea treptată, până la eliminare, a emisiilor poluante.

    (2) Măsurile concrete în sensul prevederilor de mai sus se vor stabili de către unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 împreună cu organizaţiile sindicale şi cu autorităţile administraţiei publice locale.

    ART. 49
        La începutul fiecărui an şcolar, inspectoratul şcolar prezintă, în condiţiile legii, în cadrul comisiei paritare, raportul privind starea învăţământului preuniversitar.

    ART. 50
    (1) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 vor organiza la încadrarea în muncă şi ori de câte ori este nevoie (anual) examinarea medicală a salariaţilor în scopul de a constata dacă aceştia sunt apţi pentru prestarea activităţii. Examinarea medicală va conţine în mod obligatoriu şi o testare psihologică şi/sau, la recomandarea medicului de medicină a muncii, o evaluare psihiatrică şi va condiţiona emiterea avizului de funcţionare în colectivitate a acelui salariat.
    (2) Examinarea medicală este gratuită pentru salariaţi, unităţile/instituţiile asigurând prin buget fondurile necesare pentru efectuarea examenului medical.
    (3) Examinarea medicală are ca scop şi prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, concluziile examinării conducând la adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
    (4) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 sunt obligate să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii salariaţilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente acestor servicii.
    (5) Personalul din învăţământ beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală în cabinetele medicale şi psihologice şcolare, precum şi în policlinici şi unităţi spitaliceşti stabilite prin protocol încheiat, cu consultarea federaţiilor sindicale semnatare a C.C.M.U.N.S.N.C.I.P., între Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii. Analizele medicale se vor realiza gratuit, în baza trimiterii medicului de familie, în policlinicile şi unităţile spitaliceşti menţionate în protocol. Personalul din învăţământ beneficiază de completarea gratuită a dosarelor de sănătate de către medicul de medicină a muncii, sumele necesare fiind asigurate, în condiţiile legii, de către angajator.
    (6) Personalul din învăţământ beneficiază gratuit de vaccinare împotriva bolilor infecto-contagioase în caz de epidemii. Contravaloarea vaccinurilor va fi suportată, în condiţiile legii, din bugetul angajatorului.

    ART. 51
     În vederea asigurării sumelor necesare efectuării examinărilor medicale periodice, inclusiv a examinării medicale a salariaţilor care desfăşoară cel puţin 3 ore de muncă de noapte, în proiectul de buget al fiecărei unităţi/instituţii prevăzute în Anexa nr. 4 se vor prevedea sumele pentru aceste examinări, în conformitate cu dispoziţiile art. 105, alin. (2) lit. g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 52
     Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 au obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii, prin încheierea de contracte cu cabinete specializate de medicină a muncii, în condiţiile legii, în termen de 60 de zile de la aprobarea bugetelor acestora.

    ART. 53
        Părţile convin să ia act de incompatibilităţile de ordin medical cu funcţia didactică stabilite de Ministerul Educaţiei împreună cu Ministerul Sănătăţii prin Nomenclatorul bolilor profesionale pentru personalul din învăţământ şi să le utilizeze, la nivelul fiecărui angajator, în condiţiile legii.

    ART. 54
    (1) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 vor încadra sau menţine în funcţie/pe post persoanele cu handicap fizic sau neuromotor în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.
    (2) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 asigură, cu prioritate, trecerea salariaţilor care au recomandare medicală în alte locuri de muncă, pe posturi vacante şi, după caz, reconversia profesională a acestora, în condiţiile legii.
    (3) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă generată de boli profesionale sau accidente de muncă se suportă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 55
    (1) Personalului din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât localitatea de domiciliu/reşedinţă i se decontează cheltuielile de navetă la şi de la locul de muncă de către autorităţile administraţiei publice locale la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4.
    (2) Personalul din inspectoratul şcolar, casa corpului didactic, CJRAE şi CSEI care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât localitatea de domiciliu/reşedinţă beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă la şi de la locul de muncă, de către angajator, pe bază de documente justificative.
    (3) În cazul în care nu există mijloace de transport în comun pentru localităţile prevăzute la alin. (1), transportul salariaţilor se poate asigura cu microbuzele care realizează transportul elevilor, pe rutele de transport ale elevilor.
    (4) Cadrele didactice de sprijin şi itinerante care îşi desfăşoară activitatea la una sau mai multe unităţi de învăţământ sau la domiciliul/reşedinţa elevilor, indiferent de regimul de mediu, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu/reşedinţă.

    ART. 56
    (1) Personalul din învăţământ beneficiază de o compensaţie de la bugetul asigurărilor sociale de 50% din valoarea cazării, a mesei şi a tratamentului, în bazele de odihnă şi tratament, precum şi în alte spaţii contractate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (2) Personalul din învăţământ care însoţeşte preşcolari sau elevi în tabere şi/sau excursii beneficiază de gratuitate privind transportul, cazarea şi masa. De aceleaşi drepturi beneficiază şi copiii acestora în vârstă de până la 14 ani.
    (3) Copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere, de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte şi documente şcolare, precum şi de plata sumelor ce sunt solicitate în vederea constituirii unor fonduri ale clasei/şcolii.
    (4) Copiii personalului din învăţământul preuniversitar sau pensionat (părinte, întreţinător legal) au prioritate şi beneficiază de gratuitate în internate şi cămine studenţeşti. În acest scop, unităţile de învăţământ preuniversitar asigură cazarea în internate şi fac demersurile necesare către consiliile locale/judeţene pentru alocarea sumelor, iar Ministerul Educaţiei alocă pentru studenţi sumele necesare, instituţiile de învăţământ superior asigurând cazarea gratuită în cămine studenţeşti.
    (5) În vederea alocării sumelor prevăzute la alin. (4), unităţile de învăţământ/instituţiile de învăţământ superior au obligaţia ca, în cel mult 30 de zile de la începerea anului şcolar/universitar, să transmită, după caz, consiliilor locale/judeţene/Ministerului Educaţiei tabelele cu numărul elevilor/studenţilor care urmează cursurile unităţii/instituţiei de învăţământ superior şi care beneficiază de gratuitate la cazare.
    (6) Întregul personal din învăţământ este scutit de plata sumelor de bani percepute pentru eliberarea actelor de studii, a certificatelor de obţinere a gradelor didactice şi a altor documente personale.

    CAP. VI
    Contractul individual de muncă
    ART. 57
        În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor angajatorilor şi salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă.

    ART. 58
        Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale.

    ART. 59
    (1) Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract, în condiţiile legii.
    (2) Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte (angajator şi salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
    (3) Anterior începerii activităţii, angajatorul este obligat să înregistreze contractul individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.
    (4) Fişa postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă. Orice modificare a acesteia se negociază de salariat cu angajatorul, în prezenţa liderului de sindicat, la solicitarea membrului de sindicat.

    ART. 60
    (1) În învăţământul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic, contractele individuale de muncă se încheie între instituţia/unitatea de învăţământ reprezentată de director şi salariat, în baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general. Pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, contractul individual de muncă se încheie între instituţia/unitatea de învăţământ reprezentată de director şi salariat.
    (2) Contractele individuale de muncă se încheie prin grija şi pe cheltuiala angajatorului.
    (3) La solicitarea scrisă a salariatului, organizaţia sindicală din care face parte acesta poate acorda asistenţă la încheierea/modificarea contractului individual de muncă.

    ART. 61
    (1) Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe perioadă nedeterminată.
    (2) În situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe perioadă determinată.
    (3) Personalul din învăţământ poate încheia contract de muncă cu timp parţial, în condiţiile legii şi ale prezentului contract colectiv de muncă.
    (4) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolvenţi ai învăţământului superior cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei, se vor încheia contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, respectiv 1 septembrie-31 august a fiecărui an şcolar sau până la încadrarea unui cadru didactic calificat.
    (5) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolvenţi ai învăţământului mediu cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei, se încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, respectiv septembrie-iunie, corespunzător structurii anului şcolar sau până la venirea unui cadru didactic calificat.

    ART. 62
    (1) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 se obligă să aducă la cunoştinţa salariaţilor şi organizaţiei sindicale semnatare a prezentului contract, în termen legal, posturile disponibile, precum şi condiţiile de ocupare a acestora.
    (2) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4 are obligaţia, sub sancţiunea prevăzută de art. 19 din Codul muncii, de a informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.
    (3) Informarea prevăzută la alin. (2) va cuprinde, după caz, elementele prevăzute la art. 17 alin. (3) din Codul muncii.

    ART. 63
    (1) Mişcarea personalului didactic se realizează în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei aprobate, până la 15 noiembrie a fiecărui an calendaristic, prin ordinul ministrului educaţiei.
    (2) În mod excepţional, în situaţia vacantării unui post didactic sau nedidactic prin demisie, concediere, pensionare, deces etc., angajatorul poate angaja, fără concurs, pe postul respectiv, un salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată, până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de 60 de zile.

    ART. 64
    (1) În cazul apariţiei/existenţei în cadrul unităţii/instituţiei a unui post vacant, didactic auxiliar/nedidactic, ce necesită ocuparea, dacă un salariat (apreciind că îi asigură condiţii de muncă mai favorabile şi îndeplinind condiţiile profesionale necesare), solicită trecerea pe acesta, angajatorul aprobă solicitarea acestuia după care scoate la concurs postul devenit vacant, conform prevederilor art. 39, alin. (1) din Codul muncii.
    (2) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4 obţin aceleaşi rezultate, salariatul va avea prioritate la ocuparea postului.

    ART. 65
    (1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, la încheierea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată/a contractului de management, se stabileşte o perioadă de probă după cum urmează:
    - 30 de zile calendaristice pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
    – 90 de zile calendaristice pentru personalul de conducere, îndrumare şi control.

    (2) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, la încheierea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, se stabileşte o perioadă de probă după cum urmează:
    a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
    b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
    c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

    (3) Pe durata perioadei de probă salariaţii beneficiază de toate drepturile şi au toate obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, prezentul contract colectiv de muncă, regulamentul intern şi contractul individual de muncă.
    (4) Perioada de probă constituie vechime în muncă/vechime efectivă în învăţământ.

    ART. 66
     Desfăşurarea activităţii didactice în regim de plată cu ora se face potrivit dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Încadrarea personalului didactic în regim de plată cu ora sau prin cumul de norme se face prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, între instituţia/unitatea de învăţământ prevăzută în Anexa nr. 4, reprezentată prin director, şi salariat. Remunerarea activităţii astfel desfăşurate se face conform prevederilor legale în vigoare şi prezentului contract colectiv de muncă.

    ART. 67
     Drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi salariaţilor sunt stabilite în condiţiile legii, ale prezentului contract colectiv de muncă încheiat pentru toate unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 şi prin contractele individuale de muncă.

    ART. 68
        Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.

    ART. 69
    (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
    (2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul său de muncă sau la drepturile salariale nu dă dreptul angajatorului să procedeze la desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă pentru acest motiv.
    (3) În mod excepţional, modificarea unilaterală a contractului este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
    (4) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
    a) durata contractului;
    b) locul muncii;
    c) felul muncii;
    d) condiţiile de muncă;
    e) salariul;
    f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.

    (5) Orice modificare a unuia din elementele prevăzute la alin. (4) sau la art. 17 alin. (3) din Codul muncii, în timpul executării contractului individual de muncă, impune încheierea unui act adiţional la acesta.
    (6) Modificările privind salarizarea, gradele didactice, gradele/treptele profesionale, gradaţiile şi celelalte date prevăzute în actele normative şi/sau administrative cu caracter normativ sunt operate de drept, imediat şi cu exactitate, fără a fi necesară o cerere a salariatului în acest sens.
    (7) În situaţia în care contractul individual de muncă este modificat prin acordul părţilor, actul adiţional se încheie anterior realizării acordului de voinţă al părţilor.
    (8) În situaţia excepţională în care contractul individual de muncă este modificat unilateral de către angajator, în condiţiile legii, actul adiţional se încheie anterior datei încunoştinţării în scris a salariatului despre elementul/elementele care se modifică.

    ART. 70
    (1) Detaşarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control se face în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Delegarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi delegarea şi detaşarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic se fac în condiţiile şi cu acordarea drepturilor prevăzute de Codul muncii.
    (3) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile prevăzute în Anexa nr. 4 poate fi transferat, în condiţiile legii, la cerere sau în interesul învăţământului, de la o unitate de învăţământ la alta.

    ART. 71
    (1) Contractul individual de muncă se poate suspenda în cazurile expres prevăzute de Codul muncii, de legislaţia specială, precum şi de prezentul contract colectiv de muncă.
    (2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.
    (3) Pe durata suspendării pot continua să existe şi alte drepturi şi obligaţii ale părţilor, stabilite conform prezentului contract colectiv de muncă şi contractelor individuale de muncă, conform prevederilor legale în vigoare.
    (4) În situaţia suspendării contractului individual de muncă din motive imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.
    (5) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4 nu poate opera nicio modificare a contractului individual de muncă, decât cu acordul salariatului.

    ART. 72
    (1) Personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate gradul III cu drept de a presta activitate în învăţământ maxim jumătate de normă i se încheie act adiţional la contractul individual de muncă, având ca obiect reducerea timpului de muncă pe perioada invalidităţii.
    (2) Personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul II, respectiv gradul I, i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invalidităţii. Contractul său de muncă este suspendat până la data la care medicul expert al asigurărilor sociale emite decizia prin care constată redobândirea capacităţii de muncă şi, deci, încetarea calităţii de pensionar. Rezervarea catedrei/postului didactic încetează şi de la data emiterii de către medicul expert al asigurărilor sociale a deciziei prin care se constată pierderea definitivă a capacităţii de muncă.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, aceştia urmând a fi reintegraţi pe funcţia/postul deţinut la data pierderii capacităţii de muncă sau, în caz contrar, pe un post corespunzător studiilor şi aptitudinilor profesionale ale acestora.

    ART. 73
    (1) Pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului, salariaţii beneficiază de o indemnizaţie plătită din fondul de salarii de cel puţin 75% din salariul de bază al locului de muncă ocupat/funcţiei îndeplinite, la care se adaugă toate sporurile şi indemnizaţiile care se includ în salariul de bază.
    (2) Pe durata întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.
    (3) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, el este obligat să plătească salariaţilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.

    ART. 74
    (1) Contractul individual de muncă poate înceta:
    a) de drept;
    b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
    c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, potrivit legii.

    (2) Contractul individual de muncă încetează de drept în situaţiile prevăzute de art. 56 din Codul muncii.

    ART. 75
    (1) Este interzisă concedierea salariaţilor:
    a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;
    b) pentru exercitarea dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.

    (2) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:
    a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical;
    b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei;
    c) pe durata în care salariata este însărcinată, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
    d) pe durata concediului de maternitate;
    e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
    f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
    g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;
    h) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate săvârşite de către acel salariat;
    i) pe durata efectuării concediului de odihnă;
    j) pe durata rezervării catedrei/postului didactic.


    ART. 76
    (1) Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din iniţiativa angajatorului în cazurile în care, prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, au fost prevăzute asemenea interdicţii.
    (2) Desfacerea contractului individual de muncă din motive neimputabile salariaţilor este determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii. Desfiinţarea trebuie să fie efectivă, cu o cauză reală şi serioasă.
    (3) Desfăşurarea activităţii sindicale, precum şi apartenenţa la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea contractului individual de muncă.

    ART. 77
    (1) În cazul concedierii unui membru de sindicat pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, angajatorul va notifica, în scris, intenţia de concediere organizaţiei sindicale din care face parte salariatul, cu 5 zile lucrătoare înainte de emiterea deciziei de încetare.
    (2) În cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică, constatată prin decizia organelor competente de expertiză medicală, salariatul beneficiază de o compensaţie, conform legii, în cazul în care nu i se poate oferi un alt loc de muncă în condiţiile art. 64 din Codul muncii.
    (3) Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi de plăţi compensatorii, conform legii.
    (4) În situaţia în care salariatul îşi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va asigura în limita posibilităţilor un alt loc de muncă. În ipoteza în care nu dispune de astfel de posibilităţi, precum şi în cazul salariaţilor concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana acestora, angajatorul va apela la agenţia locală de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.

    ART. 78
    (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesională, cu respectarea procedurii de evaluare prealabilă, stabilite prin prezentul contract colectiv de muncă.
    (2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesională, prin examinare scrisă, orală şi/sau practică, se face de către o comisie numită de unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4. Din comisie va face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale semnatare a prezentului contract, desemnat de aceasta, al cărei membru este salariatul în cauză.
    (3) Comisia va convoca salariatul şi îi va comunica acestuia în scris, cu cel puţin 15 zile înainte:
    a) data, ora exactă şi locul întrunirii comisiei;
    b) modalitatea în care se va desfăşura examinarea.

    (4) Examinarea va avea ca obiect activităţile prevăzute în fişa postului salariatului în cauză.
    (5) În cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai în măsura în care salariatul în cauză a urmat cursuri de formare profesională în respectiva materie.
    (6) Rezultatele examinării şi concluziile comisiei de evaluare privind corespunderea/necorespunderea profesională se consemnează într-un proces-verbal.
    (7) În cazul în care, în urma examinării, salariatul este considerat necorespunzător profesional de către comisie, acesta are dreptul de a contesta hotărârea comisiei în termen de 10 zile de la comunicare. Contestaţia se adresează consiliului de administraţie al unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4 şi se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.
    (8) Dacă salariatul nu a formulat contestaţia în termenul prevăzut la alin. (7) sau dacă, după formularea contestaţiei şi reexaminarea hotărârii comisiei, aceasta este menţinută, conducătorul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4, după îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 64 din Codul muncii, emite şi comunică decizia de desfacere a contractului individual de muncă al salariatului pentru motive de necorespundere profesională. Decizia se motivează în fapt şi în drept, cu menţionarea rezultatelor evaluării, a termenului şi a instanţei la care poate fi contestată, se comunică salariatului în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii şi produce efecte de la comunicare.

    ART. 79
     Salariatele/salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani nu pot fi concediate/concediaţi pe motivul prevăzut de art. 61 lit. d) din Codul muncii pe o perioadă de minimum 6 luni de la reluarea activităţii, considerată perioadă de readaptare.

    ART. 80
    (1) În toate situaţiile în care, anterior concedierii, angajatorul este obligat să acorde un termen de preaviz, durata acestuia va fi de 20 de zile lucrătoare. Termenul de preaviz începe să curgă de la data comunicării salariatului a cauzei care determină concedierea.
    (2) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze jumătate din timpul efectiv al programului de lucru zilnic, pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi care li se cuvin.

    ART. 81
     La încetarea contractului individual de muncă din motive ce nu ţin de persoana salariatului, unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4 va acorda acestuia o compensaţie stabilită conform legii, în afara drepturilor cuvenite la zi.

    ART. 82
    (1) În cazul concedierilor pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, la aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, măsurile vor afecta în ordine:
    a) contractele individuale de muncă ale salariaţilor care solicită plecarea din unitate/instituţie;
    b) contractele individuale de muncă ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul;
    c) contractele individuale de muncă ale celor care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare în anul şcolar respectiv.

    (2) În cazul în care, la nivelul unităţii/instituţiei, există mai multe posturi de aceeaşi natură şi unul sau mai multe dintre acestea vor fi desfiinţate, se va proceda la o evaluare obiectivă a performanţelor profesionale ale persoanelor care le ocupă.
    (3) Dacă rezultatul evaluării nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele criterii:
    a) dacă măsura afectează doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate/instituţie, se desface contractul de muncă al salariatului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să poată fi concediat un salariat al cărui post nu este vizat de desfiinţare;
    b) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere;
    c) măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în întreţinere copii, unicii întreţinători de familie, precum şi salariaţii care mai au cel mult trei ani până la pensionare.

    (4) În cazul în care măsura ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau perfecţionare profesională şi a încheiat cu unitatea/instituţia un act adiţional la contractul individual de muncă prin care s-a obligat să presteze activitate în favoarea acesteia o anumită perioadă de timp, unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4 nu-i va pretinde acestuia despăgubiri şi nici nu-l va putea obliga la suportarea cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată până la împlinirea termenului prevăzut în actul adiţional.
    (5) Hotărârea privind concedierile individuale se adoptă de comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4.

    ART. 83
    (1) Unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4, care îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioadă de 12 luni de la luarea măsurii de concediere individuală pentru motive neimputabile salariaţilor, are obligaţia să înştiinţeze în scris organizaţia sindicală semnatară a prezentului contract colectiv de muncă despre aceasta şi de a face publică măsura prin publicare în presă şi la sediul unităţii/instituţiei. De asemenea, unitatea/instituţia are obligaţia de a transmite salariaţilor care au fost concediaţi o comunicare scrisă în acest sens şi de a-i reangaja pe aceleaşi locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, în aceleaşi condiţii existente anterior concedierii, fără concurs sau perioadă de probă, dacă îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru ocuparea acestor posturi vacante.
    (2) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării prevăzute la alin. (1) pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit.
    (3) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. (1) nu îşi manifestă în scris consimţământul în termenul prevăzut la alin. (2) sau refuză locul de muncă oferit, unitatea/instituţia poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.
    (4) Unitatea/instituţia este obligată să încunoştinţeze în scris personalul didactic care a fost transferat în etapa de restrângere de activitate, în situaţia în care, la data începerii anului şcolar, se constată că postul/catedra a fost reînfiinţat(ă) ori s-a reînfiinţat cel puţin jumătate de normă din catedra respectivă. Directorul unităţii/instituţiei are obligaţia să comunice în scris cadrului didactic decizia de revenire pe postul/catedra deţinut(ă) anterior. Posturile/catedrele eliberate se ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

    ART. 84
    (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar potrivit dispoziţiilor art. 280-282 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, completate, după caz, cu prevederile art. 247-252 din Codul muncii.
    (2) Personalul nedidactic răspunde disciplinar potrivit dispoziţiilor art. 247-252 din Codul muncii.
    (3) Condiţiile concrete în care se efectuează cercetarea disciplinară prealabilă şi etapele care trebuie parcurse se stabilesc prin regulamentul intern al unităţii, în conformitate cu legislaţia specifică şi legislaţia muncii, cu respectarea dreptului salariatului de a fi informat cu privire la fapta care i se impută şi actele cercetării, precum şi a dreptului de a se apăra.

    ART. 85
    (1) Salariaţii au dreptul de a demisiona, notificând în scris unitatea/instituţia despre această situaţie, fără a fi obligaţi să-şi motiveze demisia. Contractul individual de muncă încetează de la data împlinirii termenului de preaviz de 20 zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie şi, respectiv, 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere sau la data renunţării totale sau parţiale la preaviz de către angajator.
    (2) În cazul în care unitatea/instituţia refuză înregistrarea demisiei, salariatul are dreptul de a face dovada acesteia prin orice mijloc de probă.
    (3) Salariatul are dreptul de a demisiona fără preaviz dacă unitatea/instituţia nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă.

    CAP. VII
    Formarea profesională
    ART. 86
    (1) Părţile înţeleg:
    a) prin termenul de formare profesională - orice procedură prin care o persoană dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberate conform legii;
    b) prin termenul de formare profesională continuă - procedura prin care o persoană, având deja o calificare ori o profesie, dobândeşte noi competenţe cognitive şi funcţionale (deprinderi);
    c) prin comitete sectoriale de formare profesională - instituţii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce dezvoltă, actualizează şi validează calificările din sectoarele respective de activitate.

    (2) Formarea profesională a salariaţilor se organizează pentru ocupaţii, meserii, specialităţi şi profesii cuprinse în "Clasificarea Ocupaţiilor din România" (COR), pe baza "standardelor ocupaţionale" şi a clasificărilor elaborate de comitetele sectoriale.

    ART. 87
    (1) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 se obligă să asigure salariaţilor accesul periodic la formarea profesională.
    (2) Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:
    a) participarea la cursuri organizate de Casa Corpului Didactic sau de furnizorii de servicii de formare profesională din ţară şi din străinătate;
    b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
    c) stagii de practică şi de specializare în ţară şi în străinătate;
    d) formare individualizată;
    e) stagii de perfecţionare organizate de organizaţiile sindicale reprezentative;
    f) alte forme de pregătire convenite între angajatori şi salariaţi.

    (3) Perfecţionarea personalului didactic, didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control se face potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Formarea profesională cuprinde şi teme din domeniul relaţiilor de muncă convenite de unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 şi organizaţiile sindicale.

    ART. 88
    (1) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 se obligă să elaboreze anual planuri de formare profesională pentru toate categoriile de salariaţi, după consultarea organizaţiilor sindicale.
    (2) Planurile de formare profesională vor fi aduse la cunoştinţă salariaţilor în termen de 15 zile de la adoptarea lor prin afişare la sediul tuturor unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4.

    ART. 89
    (1) Finanţarea activităţilor de formare continuă se suportă de către Ministerul Educaţiei prin alocarea din timp a sumelor necesare.
    (2) Ministerul Educaţiei asigură şi sumele percepute de instituţiile de învăţământ superior pentru instrumentarea dosarelor în vederea acordării gradelor didactice. Persoanele care au achitat taxele de instrumentare a dosarelor depun la inspectoratul şcolar la care s-au înscris solicitarea de decontare, însoţită de documentele justificative. Decontarea sumelor se face în termen de 30 de zile de la data solicitării.
    (3) În vederea stabilirii drepturilor salariale corespunzătoare gradului didactic obţinut la data începerii anului şcolar, unităţile de învăţământ şi instituţiile de învăţământ superior sunt obligate să elibereze adeverinţe care să ateste obţinerea gradului didactic, în termen de 30 de zile de la promovarea probelor.
    (4) Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic sau prin departamentele de specialitate, va desfăşura programe de formare şi conversie profesională pentru personalul din învăţământul preuniversitar. Aceste programe vor fi elaborate în colaborare cu organizaţiile sindicale afiliate la federaţiile semnatare ale prezentului contract.

    ART. 90
    (1) Unitatea/instituţia va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea salariaţilor la cursurile şi stagiile de formare profesională iniţiate de către aceasta, în condiţiile legii.
    (2) Unitatea/instituţia va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea personalului nedidactic la instruirea periodică în vederea însuşirii noţiunilor fundamentale de igienă, în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei nr. 2209/4469/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările ulterioare.
    (3) În vederea asigurării sumelor necesare pentru formarea profesională a personalului didactic auxiliar şi nedidactic, unitatea/instituţia va prevedea în bugetul propriu un capitol special destinat acestor cheltuieli.
    (4) Finanţarea formării profesionale a salariaţilor din unităţile de învăţământ preuniversitar se va completa cu sume alocate de la bugetele locale şi/sau din venituri proprii ale unităţilor/instituţiilor, pentru formele de pregătire profesională solicitate de salariaţi, pentru care unitatea/instituţia suportă o parte din cost.
    (5) În cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională, relevant pentru angajator, pe care ar dori să-l urmeze, organizat de un terţ, unitatea/instituţia va analiza cererea împreună cu organizaţia sindicală pentru a stabili dacă şi în ce măsură va suporta contravaloarea cursului.

    ART. 91
    (1) Salariaţii care participă la stagii sau cursuri de formare profesională, care presupun scoaterea parţială sau totală din activitate, beneficiază de drepturile salariale prevăzute de art. 197 din Codul muncii şi le revin obligaţiile prevăzute de art. 198 din Codul muncii.
    (2) În cazul scoaterii totale din activitate, contractul individual de muncă al salariatului se suspendă, acesta beneficiind pe perioada cursurilor/stagiilor de formare profesională de toate drepturile salariale care i se cuvin.
    (3) Perioada cât salariaţii participă la cursuri/stagii de formare profesională cu scoaterea parţială/totală din activitate constituie vechime în muncă/în învăţământ/la catedră.

    ART. 92
    (1) Salariaţii beneficiază de concedii pentru formare profesională, conform art. 154-158 din Codul muncii.
    (2) În cazul în care unitatea/instituţia nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de 10 zile lucrătoare sau de 80 de ore. În această perioadă salariatul va beneficia de o indemnizaţie de concediu calculată ca şi în cazul concediului de odihnă.
    (3) Constituie vechime în muncă/învăţământ şi perioadele în care personalul din învăţământ s-a aflat în concediu fără plată pentru formare profesională solicitat în condiţiile art. 155-156 din Codul muncii.

    ART. 93
     Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 se obligă să consulte organizaţiile sindicale anterior încheierii contractelor de adaptare profesională.

    ART. 94
        În cazul în care personalul didactic are două specialităţi principale sau o specialitate principală şi una secundară, definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I pot fi obţinute la una dintre cele două specialităţi, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialităţile înscrise pe diplome. Aceste prevederi se aplică personalului didactic calificat, indiferent de modul de constituire a catedrei.

    ART. 95
    (1) Reconversia profesională a personalului din învăţământ se realizează prin instituţiile de învăţământ superior, casele corpului didactic, furnizorii de formare profesională şi organizaţiile sindicale.
    (2) Natura cursurilor şi modul de organizare şi de recrutare a candidaţilor vor fi stabilite în comisiile paritare de la nivelul unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul contract colectiv de muncă.

    CAP. VIII
    Alte prevederi în legătură cu drepturile şi obligaţiile părţilor
    ART. 96
    (1) Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul contract se obligă să invite delegaţi desemnaţi de organizaţiile sindicale să participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural. Acestea au şi obligaţia de a invita la şedinţele consiliului de administraţie reprezentanţii organizaţiilor sindicale. Procesul-verbal încheiat cu această ocazie va consemna şi punctele de vedere ale reprezentantului organizaţiei sindicale şi va purta, în mod obligatoriu, semnătura acestuia.
    (2) Înştiinţarea organizaţiilor sindicale privind întrunirea comisiei de dialog social, comisiei paritare şi consiliilor de administraţie se face cu cel puţin 72 de ore înaintea şedinţei, comunicându-se ordinea de zi şi documentele ce vor fi discutate.
    (3) Hotărârile organismelor menţionate la alin. (2) şi copiile proceselor-verbale ale şedinţelor acestora vor fi comunicate organizaţiilor sindicale în termen de 2 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei.

    ART. 97
     Pentru fundamentarea acţiunilor prevăzute la art. 30 alin. (3) din Legea nr. 367/2022, unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul contract vor pune la dispoziţia organizaţiilor sindicale ori le vor asigura accesul la informaţiile şi documentele necesare, reprezentanţii organizaţiilor sindicale având obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor transmise cu acest caracter.

    ART. 98
    (1) Unităţile/instituţiile în care îşi desfăşoară activitatea organizaţiile sindicale sunt obligate, în baza hotărârii comisiei paritare, să pună la dispoziţia acestora, cu titlu gratuit, spaţii cu dotări şi condiţii corespunzătoare funcţionării.
    (2) Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 la acest contract recunosc şi asigură dreptul de folosinţă gratuită de către organizaţiile sindicale sau de patronat a bazei materiale şi a celei cu destinaţie cultural-sportivă, a elementelor de birotică, de comunicare şi a altor dotări aflate în patrimoniul învăţământului, pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii.
    (3) Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă aflată în proprietatea sau în folosinţa unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4, în proprietatea sau folosinţa organizaţiilor sindicale va putea fi folosită, cu titlu gratuit, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă.

    ART. 99
    (1) Unitatea/instituţia se obligă să asigure derularea în condiţii normale a procesului de învăţământ prin suplinirea personalului aflat în concediu fără plată, trimis la cursuri de formare şi perfecţionare profesională/sindicală, stagii de pregătire profesională/sindicală - în ţară sau în străinătate -, schimburi de experienţă, precum şi alte acţiuni sindicale şi să le sprijine efectiv. Persoanele care suplinesc vor fi remunerate corespunzător pentru activitatea suplimentară efectuată.
    (2) Membrii de sindicat, inclusiv cei aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale care lucrează nemijlocit în unităţile şi instituţiile de învăţământ au dreptul la zile libere plătite/an şcolar, pe bază de învoire colegială, în vederea participării la acţiuni şi activităţi sindicale, având obligaţia de a-şi asigura suplinirea cu personal calificat.

    ART. 100
        Părţile convin ca liderilor de sindicat din unităţile/instituţiile de învăţământ şi membrilor Consiliului Judeţean al S.I.B., pentru perioada recunoscută în exerciţiul funcţiei, să le fie recunoscute următoarele drepturi:
        ● orarul zilei de joi a săptămânii, ziua în care S.I.B. organizează întruniri şi alte acţiuni cu liderii de grupe sindicale/membrii Consiliului Judeţean al S.I.B., să fie întocmit pentru aceştia până cel mai târziu la ora 13.00. Pentru liderii personal didactic auxiliar sau nedidactic se vor aplica prevederile Codului muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● în cazul înscrierii la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit sau a salariului de merit a liderilor de sindicat/membrilor Consiliului Judeţean al S.I.B., la evaluarea impusă de metodologie, acestora li se va acorda un bonus de 10%, respectiv 15% din punctajul total realizat proporţional cu perioada în care au ocupat funcţia. Bonusul arătat mai sus se acordă liderului de sindicat inclusiv pentru coordonarea Comisiei Mixte Paritare/de Dialog Social la nivelul unităţii de învăţământ. În acest sens, părţile au obligaţia de a efectua diligenţele necesare în vederea evitării punctării şi în grila de evaluare specifică;
        ● liderul de sindicat/membrul Consiliului Judeţean al S.I.B. va fi scutit de unele servicii precum: tutoriat, serviciul pe şcoală, serviciul la cantină, recensământul populaţiei şcolare şi alte activităţi extraşcolare. Liderul de sindicat/membrul Consiliului Judeţean al S.I.B. va primi punctaj şi pentru aceste activităţi dacă face dovada că le-a efectuat.


    ART. 101
    (1) Membrii de sindicat aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale care au postul didactic/catedra rezervat (ă) /degrevat (ă) beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de actele normative şi/sau administrative cu caracter normativ aplicabile în materie, precum şi de prezentul contract colectiv de muncă. Acestora li se recunoaşte ultimul calificativ obţinut anterior rezervării/degrevării.
    (2) Pe toată durata exercitării mandatului, precum şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia, reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale nu li se poate modifica contractul individual de muncă şi nu pot fi concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizaţiei sindicale.

    ART. 102
    (1) Părţile convin ca încasarea ratelor şi contribuţiilor la C.A.R. şi la bănci, precum şi a cotizaţiei sindicale să se facă pe stat de plată de către persoanele care au sarcini de serviciu privind plata salariilor. Sumele reţinute, aferente cotizaţiei sindicale, vor fi virate în contul Sindicatului Învăţământ "Corneliu Gheorghe Caranica" Brăila.
    (2) Cotizaţia plătită de membrii organizaţiilor sindicale în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit.

    ART. 103
        Unităţile/instituţiile recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a urmări la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă şi în contractele individuale de muncă.

    ART. 104
        Unităţile/instituţiile şi organizaţiile sindicale îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile proprii privind problemele importante din domeniul relaţiilor de muncă.

    ART. 105
        Sindicatul semnatar al prezentului contract colectiv de muncă recunoaşte dreptul unităţilor/instituţiilor de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii unităţii/instituţiei.

    ART. 106
        Părţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă se recunosc drept parteneri de dialog social permanent.

    ART. 107
        Părţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă se obligă să asigure un climat normal de muncă, cu respectarea prevederilor legale, a contractelor colective de muncă, a regulamentelor interne, precum şi a drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat.

    ART. 108
    (1) Drepturile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă sunt, în condiţiile legii, considerate minime.
    (2) În conformitate cu prevederile Legii nr. 367/2023, unităţile şi instituţiile în care se aplică clauzele negociate prin prezentul contract colectiv de muncă sunt cele prevăzute în Anexa nr. 4.

    ART. 109
        Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor care sunt stabilite prin prezentul contract, în condiţiile legii.

    ART. 110
        Prevederile contractelor individuale de muncă vor fi puse în acord cu cele ale prezentului contract colectiv de muncă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia, modificându-se prin act adiţional.

    ART. 111
        Unităţile/instituţiile vor încheia contracte individuale de muncă numai pentru salariaţii nou-angajaţi.

    ART. 112
     În toate situaţiile de reorganizare a unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 sau de restructurare a reţelei de învăţământ, drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă se transmit noilor subiecte de drept.

    ART. 113
        La stabilirea condiţiilor de muncă şi a criteriilor de normare pentru personalul din învăţământ se va ţine cont de convenţiile internaţionale aplicabile la care România este parte semnatară, de Recomandarea UNESCO-OIM privind Statutul cadrului didactic.

    ART. 114
    (1) Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 se obligă să nu înstrăineze patrimoniul învăţământului, să nu îşi dea avizul în vederea înstrăinării acestuia către o terţă-persoană şi să recupereze, conform legii, toate spaţiile şi terenurile care au aparţinut de drept învăţământului.
    (2) Persoanele care se fac vinovate de încălcarea prevederilor alin. (1) vor fi sancţionate potrivit legii.

    ART. 115
     Regulamentul intern se întocmeşte de către unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4 cu consultarea obligatorie a organizaţiei sindicale din unitate/instituţie.

    ART. 116
     Prezentul contract colectiv de muncă produce efecte de la data înregistrării acestuia şi va fi adus la cunoştinţa salariaţilor prin publicare în broşură prin grija I.S.J. Brăila şi afişare în toate unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 prin grija conducerilor acestora.

    ART. 117
    (1) Salariaţii din învăţământ beneficiază de egalitate de şanse, înţeleasă ca acces nediscriminatoriu la:
    a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
    b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
    c) venituri egale pentru muncă de valoare egală;
    d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
    e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
    f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;
    h) organizaţii sindicale şi profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea.

    (2) Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:
    a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentul de organizare şi funcţionare şi în regulamentul intern;
    b) să prevadă în regulamentul intern sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru salariaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a) -e) şi la art. 11 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată;
    c) să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă;
    d) să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

    (3) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante; încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; stabilirea remuneraţiei; beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială; informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională; evaluarea performanţelor profesionale individuale; promovarea profesională; aplicarea măsurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
    (4) Salariaţii au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminaţi pe baza criteriului de sex, să formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, şi să solicite sprijinul organizaţiei sindicale ai cărei membri sunt pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă.
    (5) Reprezentanţii sindicatului semnatar al prezentului contract, cu atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la locul de muncă, primesc de la persoanele care se consideră discriminate pe baza criteriului de sex sesizări/reclamaţii, aplică procedurile de soluţionare a acestora şi solicită angajatorului rezolvarea cererilor angajaţilor. Opinia reprezentanţilor sindicali se menţionează în mod obligatoriu în raportul de control privind respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002.
    (6) În cazul în care sesizarea/reclamaţia nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumpţia existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, pe baza prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, are dreptul să sesizeze secţia/completul pentru conflicte de muncă şi drepturi de asigurări sociale din cadrul tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.

    ART. 118
     Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi conducerile unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 nu vor da curs sesizărilor, plângerilor sau reclamaţiilor anonime, conform legii.

    ART. 119
     Prezentul Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Grupului de Unităţi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, ale cărui prevederi sunt considerate de părţi minimale, aplicabile tuturor salariaţilor din învăţământul brăilean, conform legii, a fost negociat şi adoptat cu respectarea strictă a tuturor procedurilor impuse de Legea nr. 367/2023, la data de 17 iulie 2023.


┌──────────────────────────────────────┐
│PĂRŢILE: │
├─────────────────┬────────────────────┤
│Inspectoratul │Sindicatul │
│Şcolar Judeţean │Învăţământ "Corneliu│
│Brăila │Gheorghe Caranica" │
│Inspector Şcolar │Brăila │
│General, Prof. │Preşedinte, Prof. │
│Dr. Cătălin │Cătălin Ionel RADU │
│CANCIU │ │
└─────────────────┴────────────────────┘

    ANEXA 1

                                     CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
                       încheiat şi înregistrat sub nr. ....../.......
                       în registrul general de evidenţă a salariaţilor
    CAP. A
    Părţile contractului
        Angajator-persoana juridică ..........., cu sediul în ............., cod fiscal ..........., telefon ........., e-mail ............, reprezentată legal prin domnul/doamna ..........., în calitate de ........,
        şi
        salariatul/salariata - domnul/doamna .........., domiciliat(ă) în localitatea .........., str. ......... nr. ........., bl. ......, sc..........., ap. .........., sectorul/judeţul ........., e-mail ............, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate/paşaportului seria ......... nr. ........., eliberat(ă) de ......... la data de ......., CNP ............, autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă seria ........., nr. .......... din data de .............,
        am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:
    CAP. B
    Obiectul contractului
        Reglementarea raporturilor de muncă dintre părţile semnatare.
    CAP. C
    Durata contractului
    a) nedeterminată, salariatul/salariata ........... urmând să înceapă activitatea la data de ...........;
    b) determinată, de ............ zile/săptămâni/luni, începând cu data de .......... şi până la data de ........../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post/pe post vacant.
    CAP. D
    Perioada de probă
    a) durata de ......... zile calendaristice/lucrătoare, în cazul contractului individual de muncă pe perioadă determinată;
    b) condiţiile perioadei de probă (dacă există) ........ .
    CAP. E
    Locul de muncă
    1. Activitatea se desfăşoară la clasă/laborator/bibliotecă/secţie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc. ........ din sediul unităţii/instituţiei/alt loc de muncă organizat al angajatorului (structură fără personalitate juridică) .............. .
    2. În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel: ............ În acest caz salariatul va beneficia de:
    a) prestaţii suplimentare ............. (în bani sau în natură);
    b) asigurarea/decontarea transportului de către angajator ........... (după caz).

    CAP. F
    Felul muncii
        Funcţia/ocupaţia ........... conform Clasificării Ocupaţiilor din România.
    CAP. G
    Durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia
    1. O normă întreagă, durata normală a timpului de muncă fiind de .......... ore/zi şi/sau ........... ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de muncă se face: în zilele de ............, între orele .......... sau ......... (inegal/schimburi/flexibil/individualizat etc.), după cum urmează: ..............
    b) Programul normal de muncă se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

    2. O fracţiune de normă de ........... ore/zi, ........... ore/săptămână, ........... ore/lună.
    a) Repartizarea programului normal de muncă se face: în zilele de ............, între orele ..........., sau ....... (inegal/schimburi/flexibil/individualizat etc.), după cum urmează: ..........
    b) Programul de muncă se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

    CAP. H
    Concediul
        Durata concediului anual de odihnă este de ........ zile lucrătoare, în raport cu perioada lucrată şi conform prevederilor art. 29 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învăţământ Preuniversitar.
        De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar cu o durată de ........ zile lucrătoare.
    CAP. I
    Salariul
    1. Salariul de bază lunar brut: .......... lei.
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri .............;
    b) indemnizaţii ..........;
    c) prestaţii suplimentare în bani .......;
    d) modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură .........;
    e) alte adaosuri ............ .

    3. Orele suplimentare prestate de salariaţii cu normă întreagă în afara programului normal de lucru se compensează cu ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acestora, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru vor fi plătite cu un spor la salariu în cuantum de...........
    4. Munca prestată în zilele de sărbători legale, precum şi în zilele libere plătite stabilite prin acte normative/contracte colective de muncă aplicabile se compensează cu timp liber plătit sau cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Data la care se plăteşte salariul este/sunt ................. .
    6. Metoda de plată ........................ .
    7. Părţile convin ca următoarele obligaţii băneşti ale salariatului să fie achitate prin serviciile financiar-contabile ale unităţii: cotizaţia sindicală, contribuţiile şi ratele la C.A.R. şi bănci etc.
    CAP. J
    Alte clauze
    a) Perioada de preaviz în cazul concedierii este de.......... zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă aplicabil, după caz;
    b) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de.......... zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă aplicabil;
    c) În cazul în care salariatul urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
    d) Alte clauze .................. .
    CAP. K
    Atribuţiile postului
        Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.
    CAP. L
    Riscurile specifice postului
        Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice postului sunt prevăzute în evaluările de risc ale locului de muncă/postului de lucru şi în fişa de identificare a factorilor de risc profesional.
    CAP. M
    Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului
        ..........................
    CAP. N

        Procedura privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate şi semnăturii electronice calificate se realizează după cum urmează: ........., în conformitate cu prevederile actelor normative/regulamentul intern/contractul colectiv de muncă aplicabil.
    CAP. O
    Formarea profesională
        Formarea profesională se realizează în următoarele condiţii: ............ în conformitate cu prevederile actelor normative/regulamentul intern/contractul colectiv de muncă aplicabil.
    CAP. P
    Condiţiile de muncă
        Activitatea se desfăşoară în condiţii normale/vătămătoare/deosebite/speciale de muncă/deosebit de periculoase, în conformitate cu prevederile legale.
    CAP. Q
    Drepturile şi obligaţiile părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă
        Drepturile şi obligaţiile părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:
    a) echipament individual de protecţie .............;
    b) echipament individual de lucru ..................;
    c) materiale igienico-sanitare .....................;
    d) alimentaţie de protecţie ........................;
    e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ............ .

    CAP. R
    Drepturile şi obligaţiile generale ale părţilor
    1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
    b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
    c) dreptul la concediu de odihnă anual;
    d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
    e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
    f) dreptul la formare profesională.

    2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
    d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
    e) obligaţia de a respecta confidenţialitatea informaţiilor şi documentelor utilizate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    f) obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile, după caz.

    3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să stabilească atribuţiile de serviciu şi norma de muncă pentru fiecare salariat;
    b) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
    c) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    d) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
    e) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora;
    f) să acorde orice alte drepturi stabilite ca urmare a activităţii profesionale a salariatului.

    4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii;
    b) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
    c) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
    d) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
    e) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    f) să informeze salariatul cu privire la obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat, în condiţiile legii;
    g) să elibereze un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate sau un extras din registrul general de evidenţă a salariaţilor, datat şi certificat pentru conformitate;
    h) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

    CAP. S
    Dispoziţii finale
    1. Nivelul la care contractul colectiv de muncă aplicabil a fost încheiat (de exemplu: unităţi/grup de unităţi/sector de activitate) ............. .
    2. Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil prevăzut la pct. 1.
        Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

    CAP. T
    Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului
        Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă pot fi soluţionate atât pe cale amiabilă prin procedura concilierii, cât şi de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.
        Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
                                    Angajator,
                                  ..............
                               Reprezentant legal,
                               ...................
                                    Salariat,
                          Semnătura ..............
                          Data ...............
     Pe data de.......... prezentul contract încetează în temeiul art. .......... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în urma îndeplinirii procedurii legale.
                                       Angajator,
                                        ........

    ANEXA 2.1

                                     PROIECT-CADRU PROTOCOL*1
        *1 Acest proiect de protocol va fi propus de inspectoratul şcolar şi sindicatul reprezentativ la nivel judeţean autorităţilor şi administraţiei publice menţionate în conţinutul său.

┌──────────┬─────────┬─────────────┬───────────┐
│Prefectura│Consiliul│Inspectoratul│Organizaţia│
│ │Judeţean │Şcolar │Sindicală │
├──────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│………………. │…………………..│………………………. │……………… │
└──────────┴─────────┴─────────────┴───────────┘

        În temeiul prevederilor art. 41 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învăţământ Preuniversitar, înregistrat la M.M.S.S. sub nr. ........ se încheie prezentul protocol.
        Părţile:
        Prefectura ............, cu sediul în ..........., reprezentată prin Prefect ...............;
        Consiliul Judeţean ..............., cu sediul în .........., reprezentat prin Preşedinte ...........;
        Inspectoratul Şcolar al ............., cu sediul în .........., reprezentat prin inspectorul şcolar general,
        Organizaţia sindicală ...............*2.
        *2 Se va trece denumirea sindicatului semnatar al C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.BR., cu menţionarea sediului şi a reprezentantului legal.

    îşi asumă următoarele obligaţii:
    1. Prefectul:
        ● Se va implica activ, alături de celelalte părţi, în vederea corectei finanţări a unităţilor/instituţiilor de învăţământ din judeţ, indiferent de sursa de finanţare;
     ● Va ataca, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârile consiliilor locale adoptate cu încălcarea prevederilor legale referitoare la finanţarea unităţilor/instituţiilor de învăţământ;
        ● Va dispune efectuarea de anchete, la sesizarea inspectoratului şcolar sau a organizaţiilor sindicale afiliate la sindicatul semnatar al C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.BR., cu privire la nerespectarea reglementărilor referitoare la finanţarea învăţământului preuniversitar;
        ● Se va implica în soluţionarea problemelor care apar pe parcursul execuţiei bugetare a unităţilor/instituţiilor de învăţământ, la solicitarea celorlalte părţi;
        ● Va convoca părţile semnatare la şedinţele comisiilor de dialog social în care se discută probleme referitoare la finanţarea învăţământului preuniversitar din judeţ.

    2. Consiliul judeţean:
        ● Cu prilejul elaborării propriului proiect de buget va solicita fiecărei unităţi de învăţământ special din raza sa teritorială să transmită proiectele de bugete întocmite cu identificarea tuturor categoriilor de venituri şi cheltuieli, finanţate din bugetul consiliului judeţean şi/sau de la bugetul de stat, însoţite de notele de fundamentare;
        ● Va verifica dacă proiectele de buget transmise de unităţile de învăţământ special sunt întocmite cu respectarea prevederilor legale în materie, iar, în cazul constatării unor erori în modul de elaborare, le va restitui pentru refacere;
        ● La întocmirea propriului proiect de buget va ţine seama de solicitările unităţilor de învăţământ special pe care le finanţează şi va urmări:
    - cuprinderea şi asigurarea tuturor drepturilor salariale care se cuvin personalului din învăţământul special conform legislaţiei în vigoare şi contractului colectiv de muncă aplicabil C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.BR. sau C.C.M.U.N.S.N.C.I.P.;
    – plata la timp a drepturilor salariale ale personalului din învăţământul special;
    – cuprinderea şi asigurarea acoperirii cheltuielilor materiale, investiţii, plata la timp a furnizorilor de utilităţi etc.;
    – cuprinderea şi asigurarea cheltuielilor de navetă pentru personalul din învăţământul special care îndeplineşte condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă aplicabil;

        ● După repartizarea prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, a sumelor defalcate de la bugetul de stat şi adoptarea propriului buget, va asigura deschiderea în timp util a creditelor bugetare, pentru toate unităţile de învăţământ special pe care le finanţează, precum şi, în limita posibilităţilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri şi cheltuieli;
        ● Cu prilejul rectificărilor de buget, va urmări, cu prioritate, acoperirea capitolelor de venituri şi cheltuieli deficitare ale unităţilor de învăţământ special, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat;
        ● Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de repartizarea sumelor pe unităţi de învăţământ special, pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a standardelor de cost şi le supun aprobării autorităţilor deliberative;
        ● Adoptarea măsurilor de sancţionare a propriilor salariaţi care se fac vinovaţi de întârzieri în deschiderea finanţării pentru unităţile de învăţământ special din raza sa teritorială;
        ● Se va implica activ, alături de conducerile unităţilor de învăţământ special, în buna organizare a procesului instructiveducativ, pentru a se asigura desfăşurarea acestuia în condiţii optime şi creşterea calităţii actului educaţional;
        ● Va asigura, în limita posibilităţilor, suplimentarea bugetelor consiliilor locale în scopul îmbunătăţirii finanţării unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar din judeţ;
        ● Se va implica în soluţionarea problemelor apărute pe plan local referitoare la decontarea cheltuielilor de navetă pentru personalul didactic calificat căruia i se decontează cheltuielile cu naveta la şi de la locul de muncă.

    3. Inspectoratul şcolar:
        ● Va asigura, la solicitarea conducerilor unităţilor de învăţământ, asistenţă tehnică de specialitate, cu prilejul elaborării proiectelor de buget ale acestora;
        ● Asigură asistenţa tehnică Direcţiei Generale a Finanţelor Publice judeţene în vederea repartizării sumelor defalcate de la bugetul de stat;
        ● Va desfăşura, la sesizarea celorlalte părţi, anchete referitoare la încălcarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a prevederilor legale referitoare la finanţarea învăţământului preuniversitar de stat;
        ● Va colabora cu celelalte părţi în vederea rezolvării eficiente a tuturor problemelor care apar pe parcursul execuţiei bugetare în finanţarea învăţământului preuniversitar.

    4. Organizaţia sindicală:
        ● Va colabora cu celelalte părţi semnatare pe toată perioada elaborării proiectelor de buget şi a rectificării acestora, precum şi pe parcursul exerciţiului bugetar;
        ● Va sprijini conducerile inspectoratului şcolar şi ale unităţilor de învăţământ în relaţia permanentă cu prefectura, consiliul judeţean şi consiliile locale.


    ANEXA 2.2

                               PROIECT-CADRU PROTOCOL*3
        *3 Acest proiect va fi propus de unităţile de învăţământ şi organizaţiile sindicale consiliilor locale în a căror rază teritorială îşi au sediul.

┌─────────┬──────────────┬─────────────┐
│Consiliul│Unităţile de │Organizaţia │
│Local │învăţământ │sindicală │
├─────────┼──────────────┼─────────────┤
│…………………. │……………………….. │…………….. │
└─────────┴──────────────┴─────────────┘

        În temeiul prevederilor art. 41 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învăţământ Preuniversitar, înregistrat la M.M.S.S. sub nr. ............,
        se încheie astăzi ............ prezentul protocol între:
        Consiliul Local ............, cu sediul în ............, reprezentat prin primar ...........,
        Unitatea de învăţământ ............., cu sediul în .............., reprezentată prin director ..............,
        Organizaţia sindicală*4................. .
        *4 Se vor trece toate organizaţiile sindicale afiliate la sindicatul semnatar al C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.BR, cu menţionarea sediului şi a reprezentantului legal.

        Părţile, de comun acord, convin să-şi asume următoarele obligaţii:
    1. Consiliul local:
        ● Cu prilejul elaborării propriului proiect de buget va solicita fiecărei unităţi de învăţământ din raza sa teritorială să transmită proiectele de bugete întocmite cu identificarea tuturor categoriilor de venituri şi cheltuieli, finanţate din bugetul local şi/sau de la bugetul de stat (cote defalcate din TVA în bugetul local), însoţite de notele de fundamentare;*5
        *5 Se va avea în vedere cuprinderea în mod expres a următoarelor: decontarea navetei pentru personalul didactic; cheltuielile pentru examinările medicale obligatorii, periodice ş.a, potrivit legii şi altor prevederi ale contractului colectiv de muncă.

        ● Va verifica dacă proiectele de buget transmise de unităţile de învăţământ sunt întocmite cu respectarea prevederilor legale în materie, iar, în cazul constatării unor erori în modul de elaborare, le va restitui pentru refacere;
        ● La întocmirea propriului proiect de buget va ţine seama de solicitările unităţilor de învăţământ pe care le finanţează şi va urmări:
    - cuprinderea şi asigurarea tuturor drepturilor salariale care se cuvin personalului din învăţământ conform legislaţiei în vigoare şi contractului colectiv de muncă aplicabil C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.BR. sau C.C.M.U.N.S.N.C.I.P.;
    – cuprinderea şi asigurarea acoperirii cheltuielilor materiale, investiţii, precum şi decontarea la timp a facturilor emise de furnizorii de utilităţi etc.;
    – cuprinderea şi asigurarea cheltuielilor de navetă pentru personalul didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă aplicabil;

        ● După repartizarea prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, a sumelor defalcate de la bugetul de stat şi adoptarea propriului buget, va asigura deschiderea în timp util a creditelor bugetare pentru toate unităţile de învăţământ pe care le finanţează, precum şi, în limita posibilităţilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri şi cheltuieli;
        ● După repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat şi adoptarea propriului buget, va asigura deschiderea în timp util a creditelor bugetare pentru toate unităţile de învăţământ pe care le finanţează, precum şi, în limita posibilităţilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri şi cheltuieli;
        ● Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de repartizarea sumelor pe unităţi de învăţământ, pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a standardelor de cost şi le supun aprobării autorităţilor deliberative;
        ● Plata la timp a drepturilor salariale ale personalului din învăţământ, la data de ............;
        ● Cu prilejul rectificărilor de buget, va urmări, cu prioritate, acoperirea capitolelor de venituri şi cheltuieli deficitare ale unităţilor de învăţământ, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat în bugetele locale;
        ● Adoptarea măsurilor de sancţionare a propriilor salariaţi care se fac vinovaţi de întârzieri în deschiderea finanţării pentru unităţile de învăţământ din raza sa teritorială;
        ● Se va implica activ alături de conducerile unităţilor de învăţământ în buna organizare a procesului instructiv-educativ, pentru a se asigura desfăşurarea acestuia în condiţii optime şi creşterea calităţii actului educaţional.

    2. Unitatea de învăţământ:
        ● Cu prilejul elaborării propriului proiect de buget va înainta în timp util ordonatorului principal de credite proiectul de buget întocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri şi cheltuieli, finanţate din bugetul local şi/sau de la bugetul de stat, însoţit de notele de fundamentare. În vederea elaborării proiectului de buget, dacă apar dificultăţi, va solicita sprijinul şi asistenţa tehnică a compartimentelor de specialitate ale inspectoratului şcolar;
        ● Unităţile de învăţământ cu personalitate juridică transmit în termen de 15 zile, la începutul anului bugetar, ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de care aparţin şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Directorii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise;
        ● La solicitarea consiliului local, va reface proiectul de buget, transmis anterior, cu respectarea prevederilor legale în materie;
        ● La întocmirea propriului proiect de buget, conducerea unităţii de învăţământ şi compartimentul de specialitate vor urmări:
    - cuprinderea sumelor necesare pentru asigurarea tuturor drepturilor salariale care se cuvin personalului propriu, conform legislaţiei în vigoare şi contractului colectiv de muncă aplicabil: C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.BR. sau C.C.M.U.N.S.N.C.I.P.;
    – cuprinderea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor materiale, investiţii, precum şi decontarea la timp a facturilor emise de furnizorii de utilităţi etc.;
    – cuprinderea sumelor aferente cheltuielilor de navetă pentru personalul didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă aplicabil;
    – cuprinderea sumelor pentru examinările medicale obligatorii periodice, inclusiv pentru cele ale salariaţilor care prestează cel puţin 3 ore de muncă de noapte;

        ● După repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat şi adoptarea bugetului local, va solicita consiliului local în a cărui rază îşi are sediul deschiderea, în timp util, a creditelor bugetare, precum şi suplimentarea fondurilor alocate, indiferent de sursa de finanţare, dacă au apărut cheltuieli neprevăzute la momentul elaborării proiectului de buget al şcolii;
        ● Cu prilejul rectificărilor de buget, va solicita suplimentarea fondurilor alocate iniţial, indiferent de sursa de finanţare, în vederea acoperirii tuturor capitolelor de venituri şi cheltuieli deficitare;
        ● Adoptarea măsurilor de sancţionare a propriilor salariaţi care se fac vinovaţi de întârzieri în solicitarea, către primar, a deschiderii finanţării;
        ● Se obligă să ia toate măsurile necesare pentru buna organizare a procesului instructiv-educativ în vederea desfăşurării acestuia în condiţii optime şi a creşterii calităţii actului educaţional, colaborând permanent cu ordonatorul principal de credite.

    3. Organizaţia sindicală:
        ● Va colabora cu conducerea unităţii de învăţământ pe toată perioada elaborării proiectului de buget al şcolii şi a rectificării acestuia, precum şi pe parcursul exerciţiului bugetar;
        ● Va sprijini conducerea unităţii/unităţilor/instituţiilor de învăţământ în relaţia permanentă cu consiliul local şi ordonatorul principal de credite.
        Părţile convin ca, în vederea corectei finanţări a unităţilor de învăţământ şi a bunei desfăşurări a procesului instructiveducativ, să se întrunească trimestrial sau ori de câte ori este nevoie în cadrul comisiei locale de proiectare şi analiză a execuţiei bugetare.
        Această comisie tripartită va analiza situaţiile transmise de unităţile de învăţământ din raza lor teritorială şi va adopta măsurile ce se impun pentru eliminarea disfuncţiilor constatate.
        Comisia este formată din minim 5 membri, dintre care:
        ● Primarul - preşedinte;
        ● Şef serviciu contabilitate al primăriei;
        ● Directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ;
        ● Administratorul/administratorii financiar(i) al/ai unităţii/unităţilor de învăţământ;
        ● Liderul/liderii organizaţiei/organizaţiilor sindicale din unitatea/unităţile de învăţământ.    ANEXA 3

                                REGULAMENTUL-CADRU
                   privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare
        Comisiile paritare, la orice nivel, vor fi compuse dintr-un număr egal de reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila/unităţilor şi instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 la acest contract şi ai organizaţiei/grupelor sindicale, desemnaţi de fiecare parte în termen de 14 zile de la data intrării în vigoare a contractului colectiv de muncă.
        Comisia paritară este împuternicită să analizeze şi să rezolve problemele ce apar în aplicarea contractului colectiv de muncă, la solicitarea oricăreia dintre părţi.
        Comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pune în discuţie şi adoptă hotărâri privind modul de aplicare a legislaţiei şi metodologiilor specifice învăţământului.
        Comisiile se vor întruni lunar sau la cererea oricăreia dintre părţi, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţelor comisiilor este de cel puţin 3/4 din totalul membrilor; hotărârile se adoptă cu jumătate plus 1 din voturile celor prezenţi.
     La nivelul unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul contract colectiv de muncă, timpul de muncă afectat activităţii comisiei paritare se recunoaşte ca timp de lucru efectiv prestat.
        Comisia va fi prezidată, alternativ, de către un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa respectivă.
        Hotărârea adoptată potrivit prezentului regulament este obligatorie pentru părţile contractante.
     Secretariatul comisiei va fi asigurat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila/unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 la acest contract, care au în sarcină şi cheltuielile de birotică.
        Prin grija secretariatului comisiei paritare, se pun la dispoziţia organizaţiei/grupelor sindicale copii ale proceselor-verbale şi ale hotărârilor adoptate, în termen de maxim de 7 zile lucrătoare de la desfăşurarea şedinţei.
     Prin grija secretariatului comisiei, hotărârile adoptate vor fi afişate la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila/unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la adoptare.

    ANEXA 4

                                          LISTA
                    unităţilor şi instituţiilor în cadrul cărora se aplică
                         clauzele prezentului C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.BR.
        În cuprinsul prezentului contract, prin sintagmele "angajator" şi "unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4" se înţeleg: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, unităţile/instituţiile conexe învăţământului preuniversitar subordonate Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, instituţiile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Brăila şi unităţile de învăţământ special din judeţul Brăila conform organigramei şi structurii reţelei şcolare la momentul negocierii prezentului contract colectiv de muncă cu acoperirea oricăror modificări ulterioare, astfel:
    I. Unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Brăila

┌──┬────────────────────────┬──────────┐
│1 │Grădiniţa cu program │419/ │
│ │prelungit nr. 1 Brăila │04.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│2 │Grădiniţa cu program │593/ │
│ │prelungit nr. 2 Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Grădiniţa cu program │638/ │
│3 │prelungit nr. 6 "Raza de│04.05.2023│
│ │soare" Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│4 │Grădiniţa cu program │377/ │
│ │prelungit nr. 7 Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│5 │Grădiniţa cu program │817/ │
│ │prelungit nr. 8 Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│6 │Grădiniţa cu program │536/ │
│ │prelungit nr. 11 Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│7 │Grădiniţa cu program │1187/ │
│ │prelungit nr. 37 Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│8 │Grădiniţa cu program │711/ │
│ │prelungit nr. 39 Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│9 │Grădiniţa cu program │554/ │
│ │prelungit nr. 47 Brăila │04.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│10│Grădiniţa cu program │626/ │
│ │prelungit nr. 48 Brăila │04.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│11│Grădiniţa cu program │657/ │
│ │săptămânal nr. 49 Brăila│04.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│12│Grădiniţa cu program │394/ │
│ │prelungit nr. 51 Brăila │05.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│13│Grădiniţa cu program │432/ │
│ │prelungit nr. 56 Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│14│Şcoala Gimnazială │397/ │
│ │"Vlaicu Vodă" Brăila │04.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│15│Şcoala Gimnazială "Fănuş│1523/ │
│ │Neagu" Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială │1432/ │
│16│"Alexandru Ioan Cuza" │05.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│17│Şcoala Gimnazială "Nikos│743/ │
│ │Kazantzakis" Brăila │04.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│18│Şcoala Gimnazială "Ion │2086/ │
│ │Creangă" Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│19│Şcoala Gimnazială "Ion │679/ │
│ │Băncilă" Brăila │04.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│20│Şcoala Gimnazială "Anton│1012/ │
│ │Pann" Brăila │04.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│21│Şcoala Gimnazială "Ion │1611/ │
│ │Luca Caragiale" Brăila │04.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│22│Şcoala Gimnazială │1045/ │
│ │"Nedelcu Chercea" Brăila│03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială │677/ │
│23│"Ecaterina Teodoroiu" │03.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│24│Şcoala Gimnazială "Mihu │1298/ │
│ │Dragomir" Brăila │05.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│25│Şcoala Gimnazială │723/ │
│ │"George Coşbuc" Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│26│Şcoala Gimnazială "A.S. │872/ │
│ │Puşkin" Brăila │05.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│27│Şcoala Gimnazială "Radu │764/ │
│ │Tudoran" Brăila │04.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│28│Şcoala Gimnazială "Mihai│1015/ │
│ │Eminescu" Brăila │04.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială │1174/ │
│29│"Vasile Alecsandri" │03.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│30│Şcoala Gimnazială "Mihai│1288/ │
│ │Viteazul" Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială │1223/ │
│31│"Dimitrie Cantemir" │08.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│32│Şcoala Gimnazială │1222/ │
│ │"Sfântul Andrei" Brăila │05.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Colegiul Naţional │2119/ │
│33│"Nicolae Bălcescu" │04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Colegiul Naţional │779/ │
│34│"Gheorghe Munteanu │05.05.2023│
│ │Murgoci" Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│35│Colegiul Naţional "Ana │1584/ │
│ │Aslan" Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Colegiul Naţional │1314/ │
│36│Pedagogic "D.P. │04.05.2023│
│ │Perpessicius" Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│37│Colegiul Economic "Ion │1340/ │
│ │Ghica" Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│38│Colegiul Tehnic "Costin │3014/ │
│ │D. Neniţescu" Brăila │04.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│39│Colegiul Tehnic "Edmond │1330/ │
│ │Nicolau" Brăila │04.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│40│Colegiul Tehnic "Panait │1325/ │
│ │Istrati" Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│41│Liceul Teoretic "Nicolae│1653/ │
│ │Iorga" Brăila │04.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│42│Liceul Teoretic "Panait │583/ │
│ │Cerna" Brăila │04.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│43│Liceul Teoretic "Mihail │892/ │
│ │Sebastian" Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│44│Liceul cu Program │471/ │
│ │Sportiv Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│45│Liceul de Arte "Hariclea│2149/ │
│ │Darclée" Brăila │05.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│46│Liceul Tehnologic │475/ │
│ │"Anghel Saligny" Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│47│Liceul Tehnologic │708/ │
│ │"Grigore Moisil" Brăila │03.05.2023│
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Liceul Tehnologic │1435/ │
│48│"Gheorghe K. │04.05.2023│
│ │Constantinescu" Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Liceul Teoretic "George │1675/ │
│49│Vâlsan", oraş Făurei, │04.05.2023│
│ │judeţul Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Liceul Teoretic │ │
│50│"Constantin Angelescu", │4505/ │
│ │oraş Ianca, judeţul │03.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Liceul Tehnologic │1162/ │
│51│"Nicolae Oncescu", oraş │03.05.2023│
│ │Ianca, judeţul Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială "Spiru│1847/ │
│52│Haret", oraş Însurăţei, │03.05.2023│
│ │judeţul Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Liceul Tehnologic │ │
│53│"Nicolae Titulescu", │2114/ │
│ │oraş Însurăţei, jud. │04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │334/ │
│54│comuna Bărăganul, │04.05.2023│
│ │judeţul Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │959/ │
│55│comuna Berteştii de Jos,│04.05.2023│
│ │judeţul Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │181/ │
│56│comuna Bordei Verde, │04.05.2023│
│ │judeţul Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │679/ │
│57│comuna Cazasu, judeţul │03.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │840/ │
│58│comuna Chiscani, judeţul│04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │646/ │
│59│comuna Ciocile, judeţul │04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │428/ │
│60│comuna Cireşu, judeţul │04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │981/ │
│61│comuna Dudeşti, judeţul │03.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │273/ │
│62│comuna Frecăţei, judeţul│04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială "T. │486/ │
│63│Tâmpeanu", comuna │04.05.2023│
│ │Galbenu, jud. Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │982/ │
│64│comuna Gropeni, judeţul │03.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │632/ │
│65│comuna Gemenele, judeţul│04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială "Emil │1329/ │
│66│Drăgan", comuna │04.05.2023│
│ │Grădiştea, jud. Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │447/ │
│67│comuna Jirlău, judeţul │04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │671/ │
│68│comuna Lanurile, judeţul│04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │924/ │
│69│comuna Mircea Vodă, │05.05.2023│
│ │judeţul Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială "N.G. │890/ │
│70│Mărăşanu", comuna │03.05.2023│
│ │Măraşu, jud. Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Liceul Tehnologic "Matei│795/ │
│71│Basarab", comuna │04.05.2023│
│ │Măxineni, jud. Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │1010/ │
│72│comuna Movila Miresii, │03.05.2023│
│ │judeţul Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │652/ │
│73│comuna Racoviţa, judeţul│05.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │869/ │
│74│comuna Râmnicelu, │04.05.2023│
│ │judeţul Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │855/ │
│75│comuna Romanu, judeţul │04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │639/ │
│76│comuna Roşiori, judeţul │03.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │686/ │
│77│comuna Salcia Tudor, │04.05.2023│
│ │judeţul Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială "V. │ │
│78│Băncilă", comuna │525/ │
│ │Scorţaru Nou, jud. │04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │724/ │
│79│comuna Siliştea, judeţul│04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │504/ │
│80│comuna Stăncuţa, judeţul│05.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │ │
│81│comuna Surdila │558/ │
│ │Găiseanca, judeţul │03.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │523/ │
│82│comuna Surdila Greci, │04.05.2023│
│ │judeţul Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială "C.G. │1349/ │
│83│Şuţu", comuna Şuţeşti, │04.05.2023│
│ │judeţul Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │1083/ │
│84│comuna Tichileşti, │03.05.2023│
│ │judeţul Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială "Petre│986/ │
│85│Carp", comuna Tufeşti, │04.05.2023│
│ │judeţul Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │594/ │
│86│comuna Traian, judeţul │04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială "A. │ │
│87│Horneţ", com. T. │716/ │
│ │Vladimirescu, jud. │03.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială │645/ │
│88│"General S. Poetaş", │04.05.2023│
│ │comuna Ulmu, jud. Brăila│ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │566/ │
│89│comuna Unirea, judeţul │04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │549/ │
│90│comuna Vădeni, judeţul │04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │646/ │
│91│comuna Victoria, judeţul│05.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │587/ │
│92│comuna Vişani, judeţul │04.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială, │874/ │
│93│comuna Viziru, judeţul │03.05.2023│
│ │Brăila │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Şcoala Gimnazială "A. │931/ │
│94│Vechiu", comuna Zăvoaia,│03.05.2023│
│ │jud. Brăila │ │
└──┴────────────────────────┴──────────┘


    II. Unităţi de învăţământ special din judeţul Brăila

┌───┬───────────────────────┬──────────┐
│ │Centrul Şcolar de │1252/ │
│95.│Educaţie Incluzivă │03.05.2023│
│ │Brăila │ │
└───┴───────────────────────┴──────────┘


    III. Alte unităţi/instituţii ale învăţământului preuniversitar din judeţul Brăila

┌───┬───────────────────────┬──────────┐
│96 │Inspectoratul Şcolar │ │
│ │Judeţean Brăila │ │
├───┼───────────────────────┼──────────┤
│97 │Casa Corpului Didactic │415/ │
│ │Brăila │05.05.2023│
├───┼───────────────────────┼──────────┤
│ │Centrul Judeţean de │499/ │
│98 │Resurse şi Asistenţă │04.05.2023│
│ │Educaţională Brăila │ │
├───┼───────────────────────┼──────────┤
│99 │Centrul Judeţean de │47/ │
│ │Excelenţă Brăila │03.05.2023│
├───┼───────────────────────┼──────────┤
│100│Palatul Copiilor Brăila│288/ │
│ │ │03.05.2023│
└───┴───────────────────────┴──────────┘
                                   -----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016