Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.247 din 19 iulie 2023  la Nivel de Grupuri de Unităţi Sistemul Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor pe anii 2023-2025, înregistrat la M.M.S.S.-D.D.S.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.247 din 19 iulie 2023 la Nivel de Grupuri de Unităţi Sistemul Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor pe anii 2023-2025, înregistrat la M.M.S.S.-D.D.S.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 2 din 23 august 2023

    CUPRINS
        PĂRŢILE CONTRACTANTE
    CAPITOLUL I- Dispoziţii generale
    CAPITOLUL II- Contractul Individual de Muncă
        Angajarea salariaţilor
        Încheierea contractului individual de muncă
        Executarea contractului individual de muncă
        Modificarea contractului individual de muncă
        Suspendarea contractului individual de muncă
        Încetarea contractului individual de muncă
        Protejarea forţei de muncă

    CAPITOLUL III- Timpul de muncă şi timpul de odihnă
        Durata timpului de muncă
        Munca suplimentară
        Sărbătorile legale, zile nelucrătoare
        Telemunca
        Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor
        Alte concedii

    CAPITOLUL IV- Salarizarea şi alte drepturi salariale
        Drepturile şi obligaţiile salariaţilor pe perioada delegării sau detaşarii în interesul serviciului

    CAPITOLUL V- Condiţiile de muncă şi protecţie socială
    CAPITOLUL VI- Formarea profesională
    CAPITOLUL VII- Drepturi şi imunităţi sindicale
    CAPITOLUL VIII- Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor
    CAPITOLUL IX- Dispoziţii finale
     În temeiul Legii nr. 62/2011, republicată, şi al Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - se încheie prezentul Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Grupuri de Unităţi Sistemul Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor pe anii 2023-2025, constituit din case de ajutor reciproc, uniuni teritoriale judeţene şi Uniunea Naţională, între Federaţia Sindicatelor şi reprezentantul grupului de angajatori - Uniunea Naţională.
    1. Salariaţii sunt reprezentaţi de Federaţia Sindicatelor din Instituţiile Financiare Nebancare, conform Sentinţei Tribunalului Bucureşti nr. 334/23.03.2023.
    2. Angajatorii sunt reprezentaţi de Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România (U.N.C.A.R.S.R.), conform Legii nr. 122/1996, republicată.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Prezentul Contract Colectiv de Muncă reglementează raporturile colective şi individuale de muncă din cadrul sistemului caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor.

    ART. 2
        În sensul prezentului contract:
    1. termenul de angajator desemnează persoana juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţa de muncă pe bază de contract individual de muncă, şi anume:
    - Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România, reprezentată prin preşedinte;
    – uniunea teritorială judeţeană a C.A.R., reprezentată prin preşedinte;
    – Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest;
    – casa de ajutor reciproc, reprezentată prin preşedinte;

    2. termenul de unitate desemnează casa de ajutor reciproc a salariaţilor, uniunea teritorială judeţeană, Uniunea Naţională;
    3. termenul de salariat desemnează persoana fizică ce prestează muncă pentru şi sub autoritatea unuia dintre angajatorii prevăzuţi la alin. 1, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată/determinată.


    ART. 3
    (1) Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea prezentului Contract Colectiv de Muncă şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia, având la bază următoarele principii, fără ca enumerarea să fie limitativă:
    a) principiul consensualităţii şi bunei-credinţe;
    b) principiul respectului reciproc;
    c) principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii fără discriminare pe baza criteriilor de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;
    d) principiul libertăţii alegerii locului de muncă, în sensul că orice persoană este liberă să accepte sau să refuze ocuparea unei funcţii, exceptând cazurile în care legea prevede altfel;
    e) principiul libertăţii de asociere şi de exercitare a dreptului sindical.


    ART. 4
        Prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă se aplică în sistemul grupului, care cuprinde: Uniunea Naţională, uniunile teritoriale ale C.A.R. şi casele de ajutor reciproc afiliate acestora, în care salariaţii sunt reprezentaţi de federaţia sindicatelor semnatară.

    ART. 5
    (1) Prezentul Contract Colectiv de Muncă se încheie pe o perioadă de 24 luni şi se aplică de la data înregistrării.
    (2) Cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, părţile pot conveni asupra prelungirii valabilităţii contractului sau renegocierii lui.
    (3) Contractul Colectiv de Muncă încetează astfel:
    a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin prelungirea acestuia;
    b) prin acordul părţilor.

    (4) Aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă poate fi suspendată prin acordul de voinţă al părţilor ori în caz de forţă majoră.

    ART. 6
    (1) Prezentul Contract Colectiv de Muncă unic asigură garanţii minime pentru încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, precum şi a contractelor individuale de muncă.
    (2) În cazul expirării contractelor colective de muncă la nivelul unităţilor, până la încheierea unui nou contract, salariaţii vor beneficia de drepturile prevăzute în prezentul Contract Colectiv de Muncă.

    ART. 7
    (1) Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Grupuri de Unităţi Sistemul Caselor de Ajutor Reciproc cuprinde drepturi şi obligaţii cu privire la stabilirea condiţiilor generale de muncă.
    (2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, drepturile şi obligaţiile salariaţilor şi angajatorilor se vor stabili prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de unităţi, reglementările interne sau contractele individuale de muncă.

    ART. 8
    (1) Modificările aduse Contractului Colectiv de Muncă fac obiectul unor negocieri.
    (2) Cererea de modificare se va comunica celeilalte părţi în scris cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor şi va conţine atât motivele care au determinat-o, cât şi propuneri concrete.
    (3) Părţile se angajează ca în perioada prevăzută la alin. 2 să nu declanşeze greve şi, respectiv, să nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de muncă pentru motive legate de modificarea propusă.
    (4) Modificările aduse prezentului contract fac parte integrantă din acesta şi produc aceleaşi efecte de la data înregistrării lor.

    ART. 9
     Prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă se aplică şi produc efecte în toate unităţile prevăzute în anexă.

    ART. 10
    (1) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens.
    (2) Dacă nu se realizează consensul, clauzele se interpretează conform regulilor de drept comun, iar, dacă şi după aceasta există îndoială, se interpretează în înţelesul mai favorabil salariaţilor.

    ART. 11
    (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului Contract Colectiv de Muncă, părţile convin să constituie o Comisie paritară.
    (2) Componenţa, organizarea şi funcţionarea Comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul din anexă.
    (3) Comisia paritară emite hotărâri.

    CAP. II
    Contractul individual de muncă
    Angajarea salariaţilor
    ART. 12
    (1) Angajarea personalului se face pe bază de concurs (interviu sau examen). Angajarea conducătorilor executivi la casele de ajutor reciproc se realizează împreună cu uniunea teritorială judeţeană, iar la uniunile teritoriale, împreună cu Uniunea Naţională.
    (2) Fiecare unitate îşi va elabora metodologia de concurs care va fi adusă la cunoştinţă candidaţilor.
    (3) Dacă la concurs se prezintă şi salariaţi ai sistemului C.A.R. şi obţin rezultate cel puţin egale cu persoane din afara sistemului, salariaţii din sistem au prioritate la ocuparea posturilor.

    ART. 13
    (1) Încadrarea pe post se va face cu respectarea condiţiilor stabilite de lege şi de Nomenclatorul funcţiilor din sistemul C.A.R.
    (2) Angajatorii vor ţine cont la angajarea pe post a salariaţilor de incompatibilităţile stabilite prin legi sau de Statutele-cadru, cum ar fi: rude de gradul I şi II, soţ şi soţie, membrii Consiliului director.


    Încheierea contractului individual de muncă
    ART. 14
    (1) Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
    (2) Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin Contractul Colectiv de Muncă.

    ART. 15
    (1) Încheierea contractului individual de muncă se face în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţelor profesionale.
    (2) Angajatorii pot să utilizeze la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract, după caz, semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoţită de marca temporară electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului.
    (3) Angajatorii pot opta pentru utilizarea mecanismelor menţionate la alin. 2 pentru întocmirea tuturor documentelor rezultate la încheierea contractelor individuale de muncă.
    (4) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia, conform prevederilor Codului muncii.

    ART. 16
    (1) Contractul individual de muncă va cuprinde la angajare cel puţin clauzele prevăzute în modelul-anexă şi se va completa ulterior cu actele adiţionale intervenite pe parcursul derulării acestuia, în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului.
    (2) În contractele individuale de muncă încheiate părţile pot cuprinde clauze precum cele de neconcurenţă, confidenţialitate, mobilitate, formare profesională, după caz.
    (3) Concilierea este modalitatea de soluţionare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.
    (4) La încheierea contractelor individuale de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii.

    ART. 17
    (1) Regulile privind procedura concilierii trebuie să cuprindă:
    a) oricare dintre părţi se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă;
    b) acesta va transmite celeilalte părţi invitaţia scrisă prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă;
    c) data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data comunicării invitaţiei privind deschiderea procedurii de conciliere;
    d) în cazul în care se ajunge la o soluţie, consultantul extern va redacta un acord care va conţine înţelegerea părţilor şi modalitatea de stingere a conflictului;
    e) procedura concilierii se închide prin întocmirea unui proces-verbal semnat de către părţi şi consultantul extern, în următoarele situaţii: încheierea unei înţelegeri între părţi, în urma soluţionării conflictului; constatarea eşuării concilierii de către consultantul extern; neprezentarea uneia dintre părţi la data concilierii.

    (2) Toată procedura de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă va fi inclusă în Regulamentul intern al unităţii, conform legii.
    (3) Clauza cu privire la formarea profesională va fi introdusă prin act adiţional la contractul individual de muncă semnat de părţi şi va cuprinde, în principal, drepturile şi obligaţiile părţilor, partea care suportă costurile, în ce proporţie, după caz, eventualele sancţiuni etc.
    (4) Clauza de neconcurenţă va avea în vedere reglementarea cel puţin a următoarelor aspecte:
    a) descrierea activităţilor care vor fi interzise salariatului după încetarea contractului individual de muncă;
    b) perioada pentru care îşi produce efectele;
    c) terţii în favoarea cărora se interzice prestarea activităţii;
    d) aria geografică de aplicare a clauzei.

    (5) Clauza de navetă/relocare reprezintă clauza prin care se reglementează înlesniri acordate salariaţilor potrivit art. 18.
    (6) Clauza de confidenţialitate va fi reglementată la nivelul fiecărei unităţi în regulamentul intern cu prevederi referitoare la obligaţiile de confidenţialitate. Clauza de confidenţialitate va fi introdusă în contractul individual de muncă şi va cuprinde prevederi care se referă la transmiterea categoriilor de date sau informaţii de care angajatul ia cunoştinţă în timpul executării contractului individual de muncă.

    ART. 18
    (1) Angajatorul poate, în măsura în care consideră necesar pentru desfăşurarea activităţii sale, să acorde unele înlesniri în cazul în care salariatul îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu/reşedinţă.
    (2) Înlesnirile privesc:
    a) naveta - situaţia în care un salariat se deplasează, de regulă zilnic, din localitatea de domiciliu/reşedinţă în localitatea unde se află locul de muncă. În cazul în care angajatorul decide să acorde facilitatea navetei, stabileşte condiţiile de acordare, retragere, prelungire, distanţele minime şi maxime, cuantumul sumelor suportate, periodicitatea acordării etc.;
    b) relocarea - situaţia în care salariatul îşi schimbă, la iniţiativa angajatorului, locul de muncă în altă localitate decât cea de domiciliu/reşedinţă, la o distanţă care nu permite efectuarea navetei şi decide să îşi mute şi domiciliul în localitatea în care se află locul de muncă. În cazul acordării facilităţii relocării, vor fi negociate şi stabilite condiţiile de acordare, însemnând: distanţa minimă peste care poate fi acordată facilitatea, cheltuielile suportate de angajator, cuantumul lor, altele.


    ART. 19
    (1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată; se poate încheia şi pe durată determinată, în cazurile şi în modalităţile prevăzute expres de lege şi de Contractul Colectiv de Muncă.
    (2) Contractul individual de muncă are ca anexă obligatorie fişa postului.
    (3) Salariaţii pot încheia şi contracte individuale de muncă cu timp parţial.

    ART. 20
    (1) Salariaţii, în afara obligaţiilor prevăzute expres de lege, având în vedere faptul că activează în sectorul financiar al C.A.R., au următoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a exercita activitatea cu bună-credinţă şi responsabilitate;
    b) obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare şi reglementările interne ale sistemului C.A.R. şi ale unităţii;
    c) obligaţia de a îndeplini atribuţiile cu profesionalism, eficienţă şi corectitudine;
    d) obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial şi/sau personal;
    e) obligaţia de a avea un comportament decent, respectuos şi echilibrat cu ceilalţi salariaţi şi cu membrii C.A.R.;
    f) obligaţia de a-şi îmbunătăţi permanent cunoştinţele, aptitudinile profesionale proprii;
    g) obligaţia de a avea în orice moment o bună reputaţie şi probitate morală şi profesională;
    h) obligaţia unei ţinute vestimentare decente şi a unui limbaj adecvat în relaţiile de serviciu.

    (2) Salariaţii au, în principal, următoarele drepturi:
    a) la salarizare pentru munca depusă;
    b) la repaus zilnic şi săptămânal;
    c) la concediu de odihnă anual;
    d) la egalitate de şanse şi de tratament;
    e) la demnitate în muncă;
    f) la securitate şi sănătate în muncă;
    g) la acces la formare profesională;
    h) la informare şi consultare;
    i) de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă;
    j) la protecţie în caz de concediere prin voinţa angajatorului;
    k) la negociere colectivă şi individuală;
    l) să fie informaţi despre orice modificare care apare în legătură cu locul muncii, felul muncii, salarizarea, timpul de muncă şi timpul de odihnă;
    m) să fie informaţi cu privire la orice modificare a relaţiilor de subordonare şi colaborare la locurile lor de muncă;
    n) să nu se supună niciunei încercări de subordonare din partea altor persoane decât cea a şefilor direcţi;
    o) să solicite asistenţă organizaţiilor sindicale în cazul suspiciunii de sancţionare datorită exercitării drepturilor lor;
    p) să solicite asistenţă organizaţiei sindicale în situaţiile în care le sunt periclitate locurile de muncă, felul muncii, salariile sau alte drepturi prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă sau în legislaţia muncii în vigoare;
    q) dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care le asigură condiţii de muncă mai favorabile dacă şi-au încheiat perioada de probă şi au o vechime de cel puţin şase luni la acelaşi angajator.


    ART. 21
        Angajatorii au, în principal, următoarele obligaţii:
    a) de a implementa, la nivel de unitate, politici/reglementări interne relevante referitoare la recrutarea personalului;
    b) să asigure securitatea şi protecţia sănătăţii salariaţilor în toate aspectele legate de muncă;
    c) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    d) să acorde, dacă situaţia financiară a unităţii o permite, toate drepturile ce decurg din Contractul Colectiv Muncă şi din contractele individuale de muncă;
    e) să respecte şi să aplice prevederile Contractului Colectiv de Muncă;
    f) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
    g) să plătească toate contribuţiile aflate în sarcina lor, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
    h) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
    i) să răspundă motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării salariatului de a fi trecut pe un post vacant;
    j) să informeze salariatul cu privire la obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat, în condiţiile legii.


    ART. 22
        Angajatorii au, în principal, următoarele drepturi:
    a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
    b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi ale Contractului Colectiv de Muncă;
    c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor;
    d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, în condiţiile Codului muncii, ale Contractului Colectiv de Muncă şi ale Regulamentului intern;
    f) să stabilească obiective de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.    Executarea contractului individual de muncă
    ART. 23
    (1) Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă.
    (2) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile prevăzute de lege şi de asemenea la niciun alt drept, peste cele prevăzute de lege obţinut în urma negocierilor colective la orice nivel.


    Modificarea contractului individual de muncă
    ART. 24
    (1) Contractul individual de muncă se poate modifica în ce priveşte durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă, prin acordul părţilor sau din iniţiativa uneia din părţi în cazurile prevăzute de lege.
    (2) Refuzul salariatului de a accepta condiţiile de modificare nu dă dreptul angajatorului să procedeze la desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă.


    Suspendarea contractului individual de muncă
    ART. 25
    (1) Contractul individual de muncă se poate suspenda, privind efectele sale, de drept în condiţiile legii, prin acordul părţilor sau din iniţiativa uneia din părţi prin actul unilateral al acesteia.
    (2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.
    (3) Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:
    a) concediu de maternitate;
    b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
    c) carantină;
    d) forţă majoră;
    e) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;
    f) în alte cazuri prevăzute de lege.

    (4) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului în următoarele situaţii:
    a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
    b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
    c) concediu parental;
    d) concediu pentru formare profesională;
    e) concediu de acomodare.

    (5) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:
    a) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;
    b) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raporturilor de muncă, pentru motive economice;
    c) în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului individual de muncă, precum şi în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar conţinutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă;
    d) pe durata detaşării.

    (6) Contractul individual de muncă se poate suspenda, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.


    Încetarea contractului individual de muncă
    ART. 26
    (1) Contractul individual de muncă poate înceta în condiţiile prevăzute de lege astfel:
    a) de drept;
    b) ca urmare a acordului părţilor la data convenită de acestea;
    c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

    (2) Încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului reprezintă concediere. Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. La încetarea contractului individual de muncă prin concediere din iniţiativa angajatorului, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, acestuia i se va acorda un preaviz de 20 zile lucrătoare pentru funcţii de execuţie şi un preaviz de 30 de zile lucrătoare pentru funcţii de conducere.
    (3) În cazul în care unitatea este pusă în situaţia de a desfiinţa unele locuri de muncă ocupate de salariaţi, ca urmare a restrângerii sau reorganizării activităţii, angajatorului îi revine obligaţia de a notifica în scris sindicatul şi salariaţii de intenţia de concediere colectivă cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începerea preavizului.
    (4) La încetarea contractului individual de muncă prin demisie, prin care se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului, care print-o notificare scrisă comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, termenul de preaviz este convenit de părţi şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru funcţiile de execuţie şi, respectiv, mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru funcţiile de conducere.

    ART. 27
    (1) În vederea asigurării unei discipline corespunzătoare, pentru încălcarea dispoziţiilor legale, a normelor şi obligaţiilor ce le revin, salariaţilor li se pot aplica sancţiuni după cum urmează:
    a) avertisment scris;
    b) retrogradarea în funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
    c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
    d) reducerea salariului şi/sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
    e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

    (2) La aplicarea sancţiunii se au în vedere cauzele şi gravitatea faptelor, împrejurările în care au fost săvârşite, consecinţele acestora, precum şi gradul de vinovăţie a persoanei.
    (3) Pentru aplicarea sancţiunii, cu excepţia celei care priveşte avertismentul scris, se va efectua o cercetare disciplinară prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 251 din Codul muncii.
    (4) Sancţiunea, materializată într-o dispoziţie scrisă, poate fi contestată de cel interesat, conform legii.

    ART. 28
    (1) Personalul salariat care încalcă cu vinovăţie legile şi reglementările specifice entităţii C.A.R., Regulamentului intern, aducând astfel daune entităţilor, răspunde disciplinar, contravenţional, civil sau penal, în funcţie de natura şi gravitatea faptelor săvârşite.
    (2) Pentru abaterile disciplinare, angajatorii aplică sancţiunile care sunt cuprinse în Regulamentele interne conforme cu prevederile Codului muncii.
    (3) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele, gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie, comportarea generală în timpul serviciului a celui care a săvârşit fapta, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare.
    (4) Constatarea abaterilor disciplinare se va face de conducătorul executiv care face o informare cu toate datele necesare în acest sens; stabilirea sancţiunii se va face de către organele abilitate în acest sens, respectiv Consiliul director, Biroul executiv al acestuia, după caz, numai în urma cercetării împrejurărilor în care s-a produs abaterea şi a audierii salariatului în cauză.

    ART. 29
    (1) Cercetarea disciplinară prealabilă este obligatorie şi nicio sancţiune disciplinară nu poate fi dispusă, sub sancţiunea nulităţii absolute.
    (2) Pentru efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va stabili o comisie, ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, pe care îl va împuternici în acest sens.
    (3) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către persoana desemnată, de către preşedintele comisiei sau de către consultantul extern, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
    (4) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile alin. 3 fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
    (5) În cursul cercetării prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa, să ofere probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

    ART. 30
    (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
    (2) Decizia va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute, în mod obligatoriu, prevederile reglementate de Codul muncii şi se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. Comunicarea se predă personal, cu semnătură de primire, iar, în caz de refuz, prin scrisoare recomandată la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

    ART. 31
        Nu pot constitui motive pentru desfacerea contractului individual de muncă:
    a) activitatea sindicală desfăşurată în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) apartenenţa la sindicat sau la un anumit sindicat;
    c) alte condiţii prevăzute de lege.    Protejarea forţei de muncă
    ART. 32
     În situaţia în care angajatorii au hotărât măsuri de reorganizare a activităţii care ar determina reduceri de personal, aceştia sunt obligaţi să respecte procedurile prevăzute de secţiunile IV, V şi VI din Codul muncii.

    ART. 33
        La aplicarea efectivă a reducerii de personal în condiţii de competenţă profesională egale, măsurile vor afecta în ordine:
    a) salariaţii care sunt asociaţi la societăţi comerciale;
    b) salariaţii care cumulează pensia cu salariul;
    c) salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare;
    d) salariaţii care obţin venituri din alte surse.


    CAP. III
    Timpul de muncă şi timpul de odihnă
    Durata timpului de muncă
    ART. 34
    (1) Timpul în muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează muncă, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform contractului individual de muncă, Contractului Colectiv de Muncă prezent şi/sau legislaţiei în vigoare.
    (2) Programul de muncă reprezintă modelul de organizare a activităţii care stabileşte orele şi zilele când începe şi când se încheie prestarea muncii.
    (3) Modelul de organizare a muncii reprezintă forma de organizare a timpului de muncă şi repartizarea sa în funcţie de modelul fiecărui angajator.

    ART. 35
    (1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână.
    (2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu două zile de repaus.
    (3) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână. Modelul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, iar în absenţa acestuia, va fi prevăzut în Regulamentul intern
    (4) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive.
    (5) Orele de începere şi de terminare a programului de lucru se stabilesc prin regulamentul intern al fiecărei unităţi.
    (6) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă.
    (7) Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la loc vizibil la sediul său.
    (8) Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale.
    (9) Salariatele în cauză sunt obligate să prezinte adeverinţe medicale privind efectuarea controalelor pentru care s-au învoit.


    Munca suplimentară
    ART. 36
    (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile după efectuarea acesteia.
    (2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la art. 36 alin. 1, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu de 80% din salariul de bază şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază corespunzător duratei acesteia, cu condiţia respectării de către casele de ajutor reciproc a nivelului cheltuielilor de maxim 70% din veniturile realizate.
    (3) Efectuarea de ore suplimentare peste programul normal de lucru se realizează în baza solicitării conducătorului executiv.

    ART. 37
        Anual, angajatorii, la nivelul fiecărei unităţi, analizează toate locurile de muncă pentru stabilirea normativelor de personal, corelat cu necesităţile activităţilor desfăşurate.


    Sărbătorile legale, zile nelucrătoare
    ART. 38
    (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează:
    - 1 şi 2 ianuarie - 2 zile;
    – 6 ianuarie - Botezul Domnului - Boboteaza - 1 zi;
    – 7 ianuarie - Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul - 1 zi;
    – 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române - 1 zi;
    – Vinerea mare - ultima zi de vineri înaintea Paştelui - 1 zi;
    – Prima şi a doua zi de Paşti - 2 zile;
    – 1 Mai, ziua internaţională a muncii - 1 zi;
    – 1 Iunie, ziua copilului - 1 zi;
    – Prima şi a doua zi de Rusalii - 2 zile;
    – 15 August - Adormirea Maicii Domnului - 1 zi;
    – 30 Noiembrie - Sf. Apostol Andrei - 1 zi;
    – 1 Decembrie, ziua naţională a României - 1 zi;
    – Prima şi a doua zi de Crăciun - 2 zile (25 şi 26 decembrie);
    – 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
        Alte zile nelucrătoare:
    - a treia zi de Paşti - 1 zi;
    – a treia zi de Crăciun (27 decembrie) - 1 zi;
    – ziua femeii - 8 Martie - 1 zi pentru salariate;
    – 23 martie - ziua sistemului C.A.R.


    (2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.
    (3) Pentru salariaţii care aparţin de un cult religios legal, creştin, zile libere pentru Vinerea Mare, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii se acordă în funcţie de data la care sunt celebrate de acel cult.
    (4) Zilele libere stabilite potrivit alin. 1 pentru persoanele aparţinând cultelor religioase legale, altele decât cele creştine, se acordă de către angajator în alte zile decât zilele de sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau decât concediul de odihnă anual.
    (5) În situaţia în care prin lege vor fi reglementate şi alte zile libere de sărbători legale, acestea vor fi preluate de drept în prezentul contract.

    ART. 39
        Pentru realizarea unor punţi din ajunul sărbătorilor, de comun acord între conducerile unităţilor şi salariaţi se poate hotărî lucrul în zilele de sâmbătă şi duminică, munca respectivă nefiind considerată muncă suplimentară.


    Telemunca
    ART. 40
    (1) Telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
    (2) Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voinţă al părţilor şi se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia sau prin act adiţional la contractul individual de muncă existent.
    (3) Salariatul care desfăşoară activitatea de telemuncă este denumit telesalariat.
    (4) Refuzul salariatului de a consimţi la prestarea activităţii în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă şi nu poate constitui motiv de sancţionare disciplinară a acestuia.
    (5) Dacă sarcinile profesionale se realizează în regim de telemuncă, contractul individual de muncă va specifica şi modalitatea în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în cauză, conform prevederilor legale.

    ART. 41
    (1) Activitatea de telemuncă se va desfăşura potrivit legii, contractului colectiv de muncă la nivel de unitate sau regulamentului intern, după caz.
    (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, telesalariaţii vor respecta programul de lucru stabilit la nivelul unităţii, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă, regulamentului intern şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii.

    ART. 42
    (1) Angajatorul are dreptul să verifice activitatea la locul de muncă al telesalariatului numai în timpul programului de lucru stabilit de către părţi.
    (2) Orice vizită sau sarcină transmisă de către angajator după programul de lucru, cu termen de executare în aceeaşi zi, este considerată timp suplimentar de muncă şi va fi tratată potrivit legii.

    ART. 43
        Condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă se stabilesc la nivelul fiecărei unităţi.

    ART. 44
        Cel puţin o dată pe lună, angajatorul va asigura telesalariatului posibilitatea de a se întâlni cu colegii şi cu şefii ierarhici în timpul programului de lucru al unităţii.

    ART. 45
        Angajatorul are dreptul de a rechema telesalariatul pentru a desfăşura activitatea la sediul unităţii ori de câte ori situaţia o impune, potrivit regulilor pe care fiecare angajator le stabileşte.


    Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor
    ART. 46
    (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor, conform legii.
    (2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a Contractului Colectiv de Muncă.
    (3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
    (4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului parental, concediului de risc maternal ori pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată; concediul de îngrijitor şi perioada absenţei de la locul de muncă în situaţii neprevăzute determinate de o situaţie urgentă familială cauzate de boală sau accident se consideră perioade de activitate prestată.
    (5) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul parental, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav, concediul de îngrijitor şi perioada absenţei de la locul de muncă în situaţii neprevăzute determinate de o situaţie urgentă familială cauzate de boală sau accident a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar, când nu este posibil, urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
    (6) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.

    ART. 47
        Concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă şi proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic astfel:

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Vechimea în muncă │Durata concediului │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Până la 5 ani │21 de zile │
├──────────────────┼───────────────────┤
│5- 10 ani │22 de zile │
├──────────────────┼───────────────────┤
│10- 15 ani │23 de zile │
├──────────────────┼───────────────────┤
│15- 20 ani │25 de zile │
├──────────────────┼───────────────────┤
│20- 30 ani │28 de zile │
├──────────────────┼───────────────────┤
│peste 30 ani │30 de zile │
└──────────────────┴───────────────────┘    ART. 48
        Vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru stabilirea concediului de odihnă este cea rezultată din însumarea perioadelor lucrate în baza unui contract individual de muncă, precum şi a altor perioade recunoscute de lege ca vechime în muncă împlinită în cursul anului calendaristic în care se acordă concediul, indiferent de data la care acesta se efectuează.

    ART. 49
        Tinerii în vârstă de până la 18 ani au dreptul la 24 de zile lucrătoare de concediu de odihnă.

    ART. 50
        Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.

    ART. 51
        Durata concediului de odihnă pentru persoanele care se angajează în timpul anului se va stabili proporţional cu perioada lucrată de la angajare, în raport cu vechimea în muncă.

    ART. 52
        Angajatorii au obligaţia să ia toate măsurile pentru ca salariaţii să efectueze, în fiecare an calendaristic, concediul de odihnă la care au dreptul. Programarea concediilor de odihnă pentru anul următor se va face de către angajatori cu consultarea salariaţilor, până la sfârşitul anului în curs.

    ART. 53
    (1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.
    (2) Indemnizaţia de concediu reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
    (3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea plecării în concediu.

    ART. 54
    (1) Data la care urmează să se efectueze concediul de odihnă va putea fi amânată şi concediul va fi reprogramat şi efectuat până la sfârşitul anului calendaristic în curs, în cazurile în care salariatul (salariata):
    a) se află în incapacitate temporară de muncă;
    b) este chemat/ă să îndeplinească îndatoriri publice;
    c) urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare în ţară sau în străinătate;
    d) are recomandare medicală pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică şi, în acest caz, data efectuării concediului de odihnă urmează să fie cea indicată în recomandarea medicală;
    e) salariata se află în concediu plătit pentru sarcină şi lăuzie;
    f) salariata/salariatul se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani.

    (2) La cererea salariatei, concediul de odihnă se reprogramează înaintea sau în continuarea concediului de maternitate.

    ART. 55
        Dacă în timpul efectuării concediului de odihnă intervine una dintre situaţiile prevăzute la art. 54, concediul de odihnă se întrerupe şi urmează să fie efectuat după încetarea situaţiilor respective sau la o altă dată, stabilită de comun acord de angajator şi salariat.

    ART. 56
        Rechemarea din concediul de odihnă are caracter excepţional şi trebuie să fie motivată de necesităţi urgente şi neprevăzute ale serviciului, care fac strict necesară prezenţa salariatului.

    ART. 57
    (1) În cazul în care concediul de odihnă este întrerupt, se va proceda la regularizarea plăţilor în raport cu indemnizaţia de concediu aferentă zilelor de concediu neefectuat şi cu salariul cuvenit salariatului pentru perioada lucrată după întreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pe această perioadă, după caz, potrivit legii. Regularizarea se va face în luna următoare lunii în care a apărut întreruperea concediului.
    (2) La data reprogramată pentru efectuarea restului zilelor de concediu, se acordă salariatului indemnizaţia cuvenită.
    (3) Salariaţii rechemaţi din concediul de odihnă au dreptul la:
    - plata transportului dus-întors din localitatea unde se află în concediu;
    – despăgubiri datorate cheltuielilor efectuate de salariat şi, după caz, familiei, dacă acesta se află la odihnă sau tratament;
    – timpul consumat cu deplasarea dus-întors se consideră timp lucrat şi se adaugă la concediul de odihnă plătit.


    ART. 58
    (1) Pentru perioada concediului de odihnă al salariatului, angajatorul poate suporta pentru acesta şi membrii familiei (soţ/soţie/copii), pe cheltuiala sa, o singură dată pe an, contravaloarea parţială sau totală a serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, achiziţionate direct sau prin intermediul unei agenţii de turism, în limita valorii de până la 1.000 euro, precum şi în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli.
    (2) În situaţia în care doi soţi sunt salariaţi ai aceluiaşi angajator, serviciile menţionate la alin. (1) se decontează doar pentru unul dintre aceştia.
    (3) Serviciile turistice şi/sau de tratament se pot efectua de mai multe ori în cursul unui an, atâta timp cât salariatul se află în concediu de odihnă, până la limita valorică menţionată la alin. (1).
    (4) Solicitarea sumei cuvenite sau, după caz, a sumelor cumulate cuvenite se va face la revenirea salariatului din concediul de odihnă, pe baza documentelor justificative (factură/i fiscală/e şi documente care fac dovada plăţii) din care să rezulte că salariatul este beneficiarul acestora.

    ART. 59
    (1) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
    (2) Compensarea în bani se acordă proporţional cu perioada lucrată de la începutul anului calendaristic şi până la data încetării contractului individual de muncă.

    ART. 60
        În situaţia în care salariatului i se desface contractul individual de muncă din motive imputabile lui, după efectuarea concediului de odihnă, şi acesta a încasat drepturile băneşti aferente concediului, unitatea va reţine din ultimul salariu suma corespunzătoare concediului de odihnă efectuat în plus.

    ART. 61
        În situaţia în care salariatului îi încetează contractul individual de muncă pentru motive neimputabile lui, în cazul efectuării concediului de odihnă integral, acesta nu este obligat să restituie unităţii partea din indemnizaţia de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate.

    ART. 62
        În cazul decesului salariatului, suma reprezentând compensarea în bani pentru concediul neefectuat se plăteşte, după caz, în următoarea ordine: soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau altor moştenitori legali conform documentelor legale depuse.


    Alte concedii
    ART. 63
    (1) În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite astfel:
    a) căsătoria salariatului - 5 zile;
    b) naşterea unui copil - 5 zile, plus 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură;
    c) căsătoria unui copil - 3 zile;
    d) decesul soţului (soţiei), al copiilor, părinţilor, socrilor - 5 zile;
    e) decesul fraţilor, surorilor, bunicilor salariatului sau al unei alte persoane aflate în întreţinere legală - 3 zile;
    f) donatori de sânge - conform legii;
    g) la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu mutarea domiciliului în altă localitate - 5 zile;
    h) concediul de îngrijitor acordat salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul - o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

    (2) Zilele libere plătite prevăzute la alin. (1) se acordă de angajator la cererea salariatului.

    ART. 64
    (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul, pe parcursul unui an calendaristic, la concedii fără plată, cu o durată însumată de până la 90 de zile lucrătoare. Concediile fără plată se pot acorda de angajator la solicitarea scrisă a salariatului.
    (2) Pe durata concediilor fără plată, contractele individuale de muncă se suspendă, iar perioadele respective nu constituie stagiu de cotizare conform legii. Pentru concediile fără plată mai mari de 30 de zile lucrătoare, unităţile pot încadra alte persoane cu contracte individuale de muncă pe durată determinată.
    (3) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap, salariata-mamă, cu aprobarea angajatorului, poate beneficia de încă un an de concediu fără plată. Solicitarea trebuie transmisă angajatorului cu cel puţin trei luni înainte de încetarea concediului legal pentru îngrijirea copilului.
    (4) Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, care face indispensabilă prezenţa imediată a salariatului, în condiţiile informării prealabile a angajatorului şi cu recuperarea perioadei de absenţă până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru al salariatului. Absentarea nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic.
    (5) Pe toată perioada concediului fără plată, contractul individual de muncă al salariaţilor este suspendat.

    ART. 65
    (1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.
    (2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată, în condiţiile reglementate de Codul muncii sau de alte acte normative.
    (3) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului pentru acordarea concediului fără plată pentru formare profesională numai cu acordul sindicatului şi numai dacă absenţa acestuia ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii.

    CAP. IV
    Salarizarea şi alte drepturi salariale
    ART. 66
    (1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, în raport cu calificarea, importanţa, complexitatea lucrărilor, cu pregătirea, competenţa şi performanţa profesională, cu vechimea în muncă şi specialitate.
    (2) Salariul este confidenţial, atât angajatorul, cât şi salariaţii având obligaţia respectării confidenţialităţii. Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese.
    (3) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. Plata salariului se poate efectua în numerar prin casierie şi/sau prin virament în contul bancar al salariatului. Fiecare salariat trebuie să fie deţinătorul unui cont bancar, de preferinţă la unităţile bancare cu care angajatorul are deja încheiate acorduri pentru plata salariilor.
    (4) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.
    (5) Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se arhivează de către angajator în aceleaşi condiţii şi termene ca în cazul actelor contabile, conform legii.
    (6) Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor, cel puţin o dată pe lună, la data stabilită prin contractul individual de muncă, prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate sau prin regulamentul intern, după caz.

    ART. 67
        Părţile convin ca la stabilirea salarizării în sistemul C.A.R. să se respecte, în principal, următoarele principii generale:
    a) principiul negocierii salariilor - presupune negocieri colective şi negocieri individuale între salariaţi şi conducere;
    b) principiul diferenţierii salariului în raport cu volumul, responsabilitatea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor. În funcţie de acest principiu, criteriile de salarizare au în vedere stimularea personalului în contextul recunoaşterii şi recompensării performanţelor profesionale obţinute, eliminarea oricăror forme de discriminare, instituirea unui tratament egal cu privire la funcţiile de acelaşi fel;
    c) principiul sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul din sistemul C.A.R. astfel încât să se asigure respectarea cheltuielilor statutare.


    ART. 68
    (1) Potrivit legii şi în sensul prezentului Contract Colectiv de Muncă, salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.
    (2) Salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar salariatul corespunzător funcţiei deţinute. Pentru funcţiile de conducere, la salariul de bază se adaugă indemnizaţia de conducere.
    (3) Salariul brut lunar cuprinde salariul de bază, indemnizaţia de conducere după caz, sporurile la salariul de bază, precum şi alte adaosuri la salariul de bază, după caz.
    (4) Salariul individual reprezintă salariul brut lunar negociat şi stabilit în contractul individual de muncă.
    (5) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii. Nivelurile salariilor de bază între limitele minime şi maxime se stabilesc de către Comisia paritară.
    (6) În contractele colective de muncă încheiate la nivel de unităţi se va respecta salariul minim reglementat prin acest Contract Colectiv de Muncă, având posibilitatea de a-şi reglementa salariile de bază ale funcţiilor.
    (7) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.

    ART. 69
    (1) Salariul minim brut în sistemul C.A.R. se stabileşte la nivelul salariului minim brut pe ţară, angajatorii neputând stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub nivelul acestuia.
    (2) În perioada valabilităţii prezentului Contract Colectiv de Muncă, majorările de salarii se negociază de către Comisia paritară anual, de regulă în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor.
    (3) Angajatorii vor negocia majorările de salarii la nivel de unităţi în funcţie de posibilităţile financiare şi în limitele realizării prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli. Indicele creşterii salariilor nu trebuie să depăşească indicele de creştere al veniturilor.
    (4) La casele de ajutor reciproc nivelul cheltuielilor directe de organizare şi funcţionare nu trebuie să depăşească 70% din total venituri. Cheltuielile directe de organizare şi funcţionare se calculează ca total cheltuieli din care se scad cheltuielile privind contribuţia datorată uniunii teritoriale şi cheltuielile privind dobânzile, iar cheltuielile de protocol se pot efectua numai în legătură cu activitatea non-profit desfăşurată.

    ART. 70
     Părţile convin asupra următoarelor drepturi salariale suplimentare cu respectarea articolului 67 lit. c), după caz:
    a) spor pentru vechimea în muncă, calculat după cum urmează:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Tranşa de │Spor la salariul de │
│vechime │bază │
├───────────────┼──────────────────────┤
│3- 5 ani │5% │
├───────────────┼──────────────────────┤
│5- 10 ani │10% │
├───────────────┼──────────────────────┤
│10- 15 ani │15% │
├───────────────┼──────────────────────┤
│15- 20 de ani │20% │
├───────────────┼──────────────────────┤
│peste 20 ani │25% │
└───────────────┴──────────────────────┘

        Sporul este cu caracter permanent, se calculează şi se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă prevăzută în tranşa respectivă.
        În cazul cumulului de funcţii, sporul de vechime se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat.
        Pensionarii pentru limită de vârstă care se reangajează în muncă, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă.

    b) spor de stabilitate cu caracter permanent, pentru vechime neîntreruptă în sistemul C.A.R., calculat la salariul de bază astfel:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Tranşa de │Spor la salariul de │
│vechime │bază │
├───────────────┼──────────────────────┤
│3- 5 ani │4% │
├───────────────┼──────────────────────┤
│5- 7 ani │8% │
├───────────────┼──────────────────────┤
│7- 10 ani │12% │
├───────────────┼──────────────────────┤
│peste 10 ani │15% │
└───────────────┴──────────────────────┘


    c) în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate următoarele categorii de sporuri:
    c.1. spor pentru numărat banii, de până la 10% din salariul de bază, este spor permanent care se acordă pentru salariaţii cu atribuţii de efectuare a plăţilor şi încasărilor;
    c.2. spor pentru relaţii cu publicul este spor permanent (pentru contabilii C.A.R., inspectorii financiari şi operatorii de ghişeu fără atribuţii de încasări şi plăţi) de până la 5% din salariul de bază (de acest spor nu beneficiază salariaţii care au stabilită indemnizaţie de conducere);
    c.3. spor pentru condiţii deosebite este spor permanent pentru acele categorii de sporuri de care beneficiază salariaţii TESA din unităţile unde-şi desfăşoară activitatea C.A.R. (dacă sediul C.A.R. se află în incinta unităţii);

    d) spor pentru exercitarea funcţiei de control financiar preventiv, de până la 10% din salariul de bază şi este spor permanent în perioada exercitării funcţiei;
    e) spor pentru exercitarea unei funcţii suplimentare - acest spor se acordă salariaţilor care, în afara sarcinilor care revin posturilor în care sunt încadraţi, îndeplinesc în plus şi alte sarcini care ar reveni unui alt post, este de până la 30% din baza funcţiei înlocuite şi este spor permanent în perioada exercitării;
    f) spor de ecran este spor permanent - 5% din salariul de bază;
    g) spor de confidenţialitate este spor permanent - acest spor se acordă salariaţilor de la uniuni teritoriale judeţene, casele de ajutor reciproc şi Uniunea Naţională şi este de până la 20% după introducerea în contractele individuale de muncă a clauzei de confidenţialitate şi încheierea de angajamente scrise de confidenţialitate.


    ART. 71
        Indemnizaţiile pentru funcţiile de conducere stabilite în organigrama unităţii sunt până la 25% din salariul de bază şi se adaugă la acesta. Sporurile şi adaosurile acordate se vor calcula la salariul de bază plus indemnizaţia de conducere.

    ART. 72
    (1) Adaosurile la salariul de bază sunt:
    a) premii acordate din fondul de premiere constituit trimestrial, prin aplicarea unei cote de până la 10% asupra fondului de salarii realizat, fără includerea adaosurilor prevăzute în prezentul articol;
    b) premiul anual (al 13-lea salariu), ce va fi la nivelul salariului de bază al lunii decembrie şi cuprinde numai salariul de bază şi indemnizaţia de conducere, după caz, acordat proporţional cu timpul efectiv lucrat şi în funcţie de gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; acesta se va putea acorda şi eşalonat (trimestrial), regularizarea urmând a se face în luna decembrie;
    c) primă de vacanţă acordată salariatului o singură dată pe an, egală cu indemnizaţia de concediu, cu condiţia efectuării a minimum 10 zile de concediu şi cu respectarea prevederilor bugetare;
    d) premii stabilite la nivelul unităţii (Crăciun, Paşti, 8 martie, 1 iunie), care pot fi şi sub forma tichetelor-cadou;
    e) alte stimulente stabilite de Consiliul Director sau Biroul Executiv, după caz, iar la C.A.R. să fie acordate unor salariaţi care îşi depăşesc targeturile stabilite de conducerile C.A.R. în ceea ce priveşte înscrierea de membri, acordarea de împrumuturi şi recuperarea împrumuturilor delincvente;
    f) angajatorul poate suporta pe cheltuiala sa contribuţia la un fond de pensii facultative până la contravaloarea în lei a sumei de 400 euro/an.

    (2) Adaosurile menţionate la alin. (1) se acordă de conducerea unităţii în funcţie de posibilităţile financiare ale acesteia, de gradul de îndeplinire a prevederilor bugetare, de meritele salariatului, cu respectarea limitelor de cheltuieli statutare.

    ART. 73
        Angajatorii pot acorda numai salariaţilor cu funcţia de bază la unitate alocaţii de hrană sub forma tichetelor de masă numai pentru zilele lucrătoare. Valoarea nominală a acestora se va stabili de către Consiliul Director sau Biroul executiv al acestuia până la limita stabilită de lege. Nu sunt considerate zile lucrătoare perioadele în care salariaţii îşi efectuează concediul de odihnă, beneficiază de zile libere plătite, sunt delegaţi în afara localităţii şi primesc indemnizaţia de deplasare, se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenţi sau învoiţi.


    Drepturile şi obligaţiile salariaţilor pe perioada delegării sau detaşării în interesul serviciului
    ART. 74
        Drepturile băneşti ale salariaţilor în perioada delegării în altă localitate din ţară sau din străinătate în interesul serviciului se stabilesc şi se acordă în condiţiile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă sau conform legii.

    ART. 75
    (1) Salariaţii aflaţi în delegare primesc pentru compensarea cheltuielilor personale o indemnizaţie zilnică reprezentând până la 55% din salariul de bază zilnic al funcţiei de inspector cu studii superioare.
    (2) Pentru delegarea cu durata de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, indemnizaţia zilnică se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore.
    (3) Dacă delegarea durează neîntrerupt mai mult de 30 de zile calendaristice în aceeaşi localitate, salariaţii primesc pentru timpul care depăşeşte primele 30 de zile, în locul indemnizaţiei zilnice prevăzute la alin. 1, o indemnizaţie egală cu 50% din salariul de bază al funcţiei de inspector cu studii superioare.
    (4) Este interzisă fracţionarea delegărilor prin rechemarea nejustificată a salariaţilor înainte de îndeplinirea sarcinilor sau prin fixarea de la început a duratei delegării pe o perioadă mai mică decât cea efectiv necesară pentru executarea sarcinilor respective.

    ART. 76
    (1) Salariaţii care în perioada delegării îşi pierd temporar capacitatea de muncă beneficiază pe timpul incapacităţii, pe lângă indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, atât de indemnizaţia de delegare, cât şi de decontarea cheltuielilor de cazare.
    (2) Salariaţii respectivi nu primesc aceste drepturi în cazul internării în spital sau a părăsirii localităţii.

    ART. 77
        Salariaţii aflaţi în delegare sau detaşare au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport astfel:
    a) cu tren clasa I, vagon de dormit, avion, pentru orice distanţă;
    b) cu mijloace de transport în comun auto, după tarifele stabilite pentru aceste mijloace;
    c) cu autoturismul proprietate personală - 10 l/100 km, cu aprobarea prealabilă a conducerii;
    d) salariaţii care fac naveta beneficiază de decontarea contravalorii cheltuielilor de transport până la nivelul abonamentului C.F.R. clasa a II-a, unde există, sau la nivelul abonamentului cu mijloace de transport în comun auto (până la 50 km).


    ART. 78
    (1) Salariaţii trimişi în delegare au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate conform tarifului hotelului, pe baza documentelor justificative.
    (2) În situaţia în care salariaţii nu se cazează în condiţiile prevăzute mai sus, cheltuielile de cazare se compensează cu plata unei sume la nivelul indemnizaţiei zilnice de deplasare.

    ART. 79
    (1) Pe timpul delegării, dacă salariaţilor li s-au achitat indemnizaţii de deplasare, nu li se pot plăti ore suplimentare.
    (2) Dacă salariaţii aflaţi în delegare au desfăşurat activităţi peste durata normală de lucru, într-una din zilele de repaus săptămânal sau sărbătoare legală, beneficiază de compensare în timp liber dublu.

    ART. 80
        În perioada detaşării, obligaţiile de muncă sunt cele stabilite pentru locul de muncă la care se execută detaşarea.

    ART. 81
    (1) Drepturile salariale aferente muncii prestate la locul detaşării şi cheltuielile de detaşare se plătesc de unitatea la care se efectuează detaşarea.
    (2) Pe perioada detaşării, salariaţii îşi păstrează funcţia, salariul şi celelalte drepturi avute anterior.
    (3) Când detaşarea se face într-o funcţie pentru care este stabilit un salariu mai mare sau se acordă şi alte drepturi, salariatul detaşat beneficiază de acestea.

    ART. 82
        Salariaţii trimişi în delegare au dreptul să primească un avans în numerar sau prin virament stabilit în raport cu numărul zilelor de deplasare.

    CAP. V
    Condiţiile de muncă şi protecţie socială
    ART. 83
    (1) Angajatorii şi sindicatele vor stabili un sistem de verificare obligatorie, atât la angajare, cât şi periodică, conform legii, a stării de sănătate a salariaţilor. Acţiunea se va programa şi îndeplini cu sprijinul instituţiilor locale din domeniul sănătăţii, agreate de angajator şi acreditate de Ministerul Sănătăţii, toate cheltuielile fiind suportate de angajatori.
    (2) Refuzul salariaţilor de a îndeplini cerinţele alineatului precedent constituie abatere disciplinară gravă. În acest sens, angajatorii îşi vor completa Regulamentul intern la capitolul "Abateri disciplinare grave".
    (3) Angajatorul va organiza la angajare şi ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile pe care ar urma să le ocupe sau pe care le ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea medicală este gratuită pentru salariat, cheltuielile ocazionate de examinarea medicală se vor suporta conform legii, condiţiile concrete de efectuare a examinării medicale anuale urmând să fie stabilite la nivel de unitate.
    (4) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale în condiţiile organizării lor potrivit prevederilor de la alineatul anterior. Refuzul salariatului de a se supune examinărilor medicale constituie abatere disciplinară gravă.
    (5) Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi ulterior, o dată pe an, se face de către unităţile sanitare specializate acreditate de Ministerul Sănătăţii, la care salariatul este trimis de către cabinetul de medicină a muncii aflat în relaţii contractuale cu angajatorul.

    ART. 84
        Angajatorul poate suporta pe cheltuiala sa contravaloarea unor asigurări suplimentare de sănătate pentru toţi salariaţii proprii.

    ART. 85
        În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, angajatorul va lua cel puţin următoarele măsuri:
    a) amenajarea ergonomică a locului de muncă (asigurarea condiţiilor de mediu - iluminat, microclimat, zgomot, aerisire, igienizare periodică);
    b) asigurarea gratuită a echipamentului individual de lucru.


    ART. 86
    (1) Organizarea activităţii la fiecare unitate, stabilirea structurilor organizatorice şi funcţionale, exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi sunt de competenţa angajatorului.
    (2) În exercitarea acestor atribuţii angajatorii sunt obligaţi să ţină seama şi de prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă.

    ART. 87
    (1) Normele de muncă şi normativele de personal din unităţi vor fi întocmite astfel încât să conducă la un ritm de muncă, la o intensitate a efortului intelectual ori la o tensiune nervoasă care să nu determine oboseală excesivă.
    (2) În cazul în care cele existente nu corespund prevederilor alin. 1, din iniţiativa angajatorului sau la solicitarea sindicatului, trebuie modificate, fără ca aceasta să conducă la diminuarea salariului.

    ART. 88
    (1) Sarcinile de serviciu trebuie să fie stabilite în limitele felului muncii la care fiecare salariat s-a angajat prin contractul individual de muncă.
    (2) Fişele posturilor, care se întocmesc de angajator pentru fiecare salariat, nu pot cuprinde sarcini străine felului muncii stabilite în contractul individual de muncă.

    ART. 89
        Numărul de personal se va stabili în raport cu volumul activităţii, cu durata timpului normal de lucru şi cu normele de muncă. Pentru a se evita încărcarea excesivă a salariaţilor cu sarcini de serviciu, aceştia pot îndeplini atribuţiile unei alte funcţii numai până la nivelul de 30% din norma postului înlocuit.

    ART. 90
    (1) Persoanele pensionate pentru limită de vârstă pot fi menţinute prin cumul de funcţie, prin hotărârea angajatorului, în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, în condiţiile Codului muncii. Noul contract individual de muncă se va încheia pentru o perioadă determinată cu aprobarea Biroului executiv al Uniunii Teritoriale Judeţene sau al Uniunii Naţionale, după caz, la propunerea angajatorului.
    (2) Salariatele care îndeplinesc condiţiile de vârstă-standard şi stagiul minim de cotizare pentru pensionare pot opta în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice anterior îndeplinirii condiţiilor de vârstă-standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani. Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condiţiile celor prevăzute mai sus.

    ART. 91
    (1) Angajatorii pot acorda salariaţilor sau membrilor familiilor acestora următoarele forme de ajutoare, în afara celor prevăzute de lege:
    a) ajutor în cazul decesului salariatului, de până la 5 salarii minime din sistem; de asemenea, unitatea poate suporta cheltuielile cu înmormântarea;
    b) ajutor în cazul decesului soţului (soţiei), copiilor, părinţilor sau socrilor aflaţi în întreţinere, de până la 5 salarii minime din sistem;
    c) recompensarea, la pensionarea salariaţilor, o singură dată, cu maximum cinci salarii de bază, dacă situaţia financiară a unităţii o permite;
    d) compensarea, în situaţia concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, cu maximum patru salarii de bază, dacă situaţia financiară a unităţii o permite;
    e) ajutor în cazul căsătoriei salariatului, o singură dată, de până la 5 salarii minime din sistem;
    f) ajutor în cazul naşterii fiecărui copil, de până la 5 salarii minime din sistem;
    g) alte ajutoare ocazionate de situaţii excepţionale intervenite în viaţa salariatului.

    (2) Ajutoarele acordate conform alin. (1) peste cuantumul prevăzut de lege nu se deduc din contribuţia de asigurări sociale.

    ART. 92
    (1) Părţile convin ca angajatorii din sistemul C.A.R. să ia toate măsurile necesare pentru protecţia maternităţii la locurile de muncă, conform legii.
    (2) Salariatele au obligaţia de a anunţa în scris angajatorul asupra stării de graviditate, prezentând dovezi medicale necesare.
    (3) Pentru realizarea drepturilor prevăzute de reglementările legale, salariatele vor solicita în scris angajatorilor aprobarea acestor drepturi.
    (4) Femeile salariate se bucură de măsuri de ocrotire a sănătăţii şi de condiţiile necesare îngrijirii şi educării copiilor astfel: femeile au dreptul la un concediu de maternitate plătit, concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, conform legislaţiei în vigoare la data acordării.
    (5) Pe perioada în care salariata/salariatul se află în concediul prevăzut la alin. 4 nu i se va putea desface contractul individual de muncă, iar pe postul său nu vor putea fi angajate persoane decât cu contract de muncă pe durată determinată.
    (6) Tatăl copilului nou-născut care are calitatea de lucrător are dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare.
    (7) În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal acordat în condiţiile alin. 6 se majorează cu 5 zile lucrătoare.
    (8) Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a petiţionarului.

    ART. 93
        Este interzisă concedierea salariaţilor (salariatelor) în perioada îmbolnăvirilor, a gravidităţii şi a maternităţii, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.

    CAP. VI
    Formarea profesională
    ART. 94
    (1) Prin termenul de formare profesională, părţile înţeleg să desemneze orice procedură prin care un salariat dobândeşte o calificare, o altă calificare, precum şi cea prin care salariatul se specializează sau se perfecţionează obţinând un certificat sau o diplomă care atestă aceste situaţii.
    (2) Activitatea de formare profesională de la alin. 1 cuprinde şi specializările în domenii utile sistemului C.A.R.
    (3) Angajatorii elaborează anual planul de formare profesională, cu consultarea Federaţiei Sindicatelor din Instituţiile Financiare Nebancare, iar salariaţii au obligaţia să participe la cursurile de formare profesională.
    (4) Dacă participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, cheltuielile ocazionate de acestea vor fi suportate de angajator, potrivit art. 194 din Codul muncii.
    (5) Dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune scoaterea integrală din activitate, contractul individual de muncă al salariatului se suspendă, acesta beneficiază de o indemnizaţie plătită de angajator, în cuantum egal cu salariul de încadrare, pe întreaga durată a cursului sau stagiului de formare profesională.
    (6) În cazul în care salariatul are iniţiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea acestuia împreună cu sindicatul şi, în termen de 15 zile, va decide în condiţiile prevăzute de art. 196-197 din Codul muncii.
    (7) În cazul în care situaţia unităţii nu permite instruirea/formarea profesională a tuturor salariaţilor, aceasta se va face prin rotaţie.

    ART. 95
    (1) Salariaţii care beneficiază de formare profesională vor încheia acte adiţionale la contractele individuale de muncă.
    (2) Salariaţii vor fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesională dacă părăsesc unitatea din iniţiativa lor sau din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau a stagiului de formare profesională.

    CAP. VII
    Drepturi şi imunităţi sindicale
    ART. 96
        Angajatorii recunosc libera exercitare a dreptului sindical conform convenţiilor internaţionale la care România a aderat, precum şi libertatea de opinie a fiecărui salariat.

    ART. 97
        Sindicatul este organul reprezentativ oficial al salariaţilor în faţa angajatorului, iar acesta recunoaşte sindicatul ca organizaţie democratică.

    ART. 98
        Sindicatele au ca principal obiectiv urmărirea aplicării legislaţiei şi prevederilor Contractului Colectiv de Muncă pentru membrii lor.

    ART. 99
    (1) U.N.C.A.R.S.R. şi Federaţia Sindicatelor din Instituţiile Financiare Nebancare, prin împuterniciţii lor, vor verifica modul în care sunt respectate prevederile prezentului contract, ca urmare a sesizărilor părţilor pe care le reprezintă.
    (2) Angajatorii recunosc dreptul sindicatelor de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă.

    ART. 100
    (1) Uniunea Naţională, uniunile teritoriale judeţene şi casele de ajutor reciproc îşi vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi aplicării Contractului Colectiv de Muncă. Pentru perioada de valabilitate a acestui contract, suma se stabileşte la nivelul de 10 lei/salariat/an ce va fi virată în contul Uniunii Naţionale.
    (2) Unităţile pot sprijini cu fonduri organizaţiile sindicale.

    CAP. VIII
    Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor
    ART. 101
        Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor se bazează pe aprecierea în mod sistematic şi obiectiv a randamentului, a calităţii muncii, a creativităţii, a spiritului de echipă.

    ART. 102
        Evaluarea performanţelor profesionale individuale trebuie făcută cu probitate şi deontologie profesională, realism şi obiectivitate de către conducătorul persoanei evaluate.

    ART. 103
    (1) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale, prin acordarea unuia dintre calificativele: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" sau "nesatisfăcător".
    (2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1-31 ianuarie ale fiecărui an.
    (3) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie- 31 decembrie ale anului anterior celui în care se face evaluarea.
    (4) În mod excepţional, evaluarea performanţelor anuale individuale se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele situaţii:
    a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al salariatului încetează sau se suspendă pe o perioadă mai mare de 3 luni;
    b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat pe un alt post sau salariatului i se schimbă postul pe care este încadrat.

    (5) Calificativul acordat ca urmare a evaluării în situaţiile prevăzute la alin. (4) va fi avut în vedere la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale.

    ART. 104
    (1) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale se va realiza pe baza următoarelor criterii:
    - cunoştinţe şi experienţă;
    – calitatea lucrărilor;
    – randamentul în muncă;
    – iniţiativă personală;
    – disciplină;
    – comportament etic;
    – contacte şi comunicare;
    – lucrul în echipă;
    – complexitatea, creativitatea şi diversitatea activităţilor;
    – abilităţi de coordonare;
    – capacitate de analiză şi evaluare;
    – capacitate decizională;
    – deschidere la nou;
    – disponibilitate la deplasări şi muncă de teren;
    – frecvenţă abateri faţă de registrul de casă;
    – gândire strategică;
    – managementul relaţiei cu membrii C.A.R.;
    – managementul riscului;
    – număr abateri disciplinare;
    – număr membri C.A.R. înscrişi noi;
    – număr documente necompletate corespunzător;
    – număr instruiri organizate;
    – număr întârzieri de la program;
    – număr ore absentate/învoiri;
    – număr ore suplimentare;
    – număr probleme nerezolvate/neremediate;
    – număr propuneri de îmbunătăţire a activităţii;
    – operare PC;
    – politică organizaţională;
    – tact şi diplomaţie;
    – utilizarea mijloacelor de prezentare publică.

    (2) Fiecare entitate a sistemului C.A.R. preia, după caz, criteriile corespunzătoare funcţiilor existente.

    ART. 105
    (1) Pe baza elementelor menţionate la art. 103, evaluarea se face acordând note de la 1 la 5 pentru fiecare criteriu prevăzut în fişa de evaluare a fiecărui salariat.
    (2) Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu.
    (3) Coeficientul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale după cum urmează:
    a) între 1,00-2,00 = nesatisfăcător;
    b) între 2,01-3,50 = satisfăcător;
    c) între 3,51-4,50 = bine;
    d) între 4,51-5,00 = foarte bine.


    ART. 106
    (1) Notele corespunzătoare fiecărui criteriu vor fi acordate de către conducătorul executiv pentru fiecare salariat şi vor fi validate de Biroul Executiv/Consiliul Director în şedinţa sa din luna ianuarie, iar notele pentru conducătorul executiv vor fi acordate de Biroul Executiv/Consiliul Director.
    (2) După aducerea la cunoştinţă persoanei evaluate a consemnărilor făcute de evaluator în fişa de evaluare, aceasta semnează şi se datează de către evaluator şi persoana evaluată.
    (3) În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra consemnărilor făcute, comentariile persoanei evaluate se consemnează în fişa de evaluare.
    (4) Evaluatorul poate modifica fişa de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun.

    ART. 107
    (1) Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la Biroul Executiv sau, după caz, la Consiliul Director şi pot solicita prezenţa reprezentanţilor sindicatelor la negocieri. Structura de conducere soluţionează contestaţia pe baza fişei de evaluare, a referatului întocmit de către persoana evaluată şi a celui întocmit de evaluator.
    (2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă de către persoana evaluată a fişei de evaluare şi se soluţionează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
    (3) Salariaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiei formulate se pot adresa instanţei competente, în condiţiile legii.

    ART. 108
        Dacă la evaluare angajatul primeşte calificativul "nesatisfăcător", se consideră că acesta nu corespunde cerinţelor postului şi se va proceda în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare.

    ART. 109
        Evaluarea profesională are ca obiectiv principal asigurarea unui sistem motivaţional, care să determine creşterea performanţelor profesionale individuale pentru bunul mers al activităţii entităţilor sistemului C.A.R. şi vor fi preluate în vederea completării regulamentelor interne.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 110
    (1) Prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă stau la baza negocierii contractelor colective la nivel de unităţi. Drepturile prevăzute în prezentul contract sunt considerate a fi minime.
    (2) Negocierea colectivă la nivel de unităţi este obligatorie, cu excepţia cazului în care angajatorul are mai puţin de 10 salariaţi.
    (3) Dacă sunt încheiate contracte colective de muncă la nivel de unităţi, acestea se vor pune de acord cu prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă. Prin contractele încheiate la nivel de unităţi se pot cuprinde prevederi specifice, în condiţiile legii.

    ART. 111
    (1) În contractele individuale de muncă nu se pot prevedea clauze contrare celor din prezentul Contract Colectiv de Muncă şi nu se pot stabili drepturi sub limitele considerate minime.
    (2) Contractele individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a Contractului Colectiv de Muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestuia.

    ART. 112
        Reglementarea indemnizaţiilor şi a premiilor care nu sunt de natură salarială se realizează de Comisia paritară.

    ART. 113
        Prezentul Contract Colectiv de Muncă, încheiat în trei exemplare, produce efecte începând cu data înregistrării lui în condiţiile legii la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.


┌──────────────────────────────────────┐
│PĂRŢILE │
├──────────────┬───────────────────────┤
│PARTEA │PARTEA SINDICALĂ │
│PATRONALĂ │FEDERAŢIA SINDICATELOR │
│U.N.C.A.R.S.R.│DIN INSTITUŢIILE │
│ │FINANCIARE NEBANCARE │
├──────────────┼───────────────────────┤
│1. Comănescu │1. Cărpuşor Sanda- │
│Valentin- │Federaţia Sindicatelor │
│U.T.J.C.A.R. │din Instituţiile │
│Bacău │Financiare Nebancare │
├──────────────┼───────────────────────┤
│2. Poenaru │2. Roşca Anca- Ramona- │
│Valeriu- │sindicatul Mureş- │
│U.T.J.C.A.R. │Bistriţa │
│Brăila │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│3. Baciu │3. Rez Carmen- │
│Tamara- │sindicatul Caraş- │
│U.T.J.C.A.R. │Severin │
│Buzău │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│4. Mocăiţă │4. Fundătureanu- │
│Radu- │Nisipeanu Adriana- │
│U.T.J.C.A.R. │sindicatul Vâlcea │
│Argeş │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│5. Nicoară │ │
│Călin- │5. Dragotă Iosif- │
│U.T.J.C.A.R. │sindicatul Hunedoara │
│Dâmboviţa │ │
└──────────────┴───────────────────────┘

    ANEXA 1

                                         LISTĂ
                 cu unităţile beneficiare ale Contractului Colectiv de
                       Muncă Unic la Nivel de Grupuri de Unităţi
              Sistemul Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor pe anii
     2023-2025 (cu condiţia încadrării în prevederile art. 4 din contract)

┌────┬───────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │Localitatea │
│crt.│ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │UNIUNEA NAŢIONALĂ A │Bucureşti, Calea │
│ │CASELOR DE AJUTOR │Călăraşilor nr. │
│1. │RECIPROC ALE │249, bl. 65, sc. 2,│
│ │SALARIAŢILOR DIN │ap. 40-41, sectorul│
│ │ROMÂNIA │3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │str. Traian nr. 16,│
│2. │U.T.J.C.A.R. ALBA │Alba Iulia, judeţul│
│ │ │Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │str. Traian nr. 24,│
│3. │AJUTOR RECIPROC IZVOR │Alba Iulia, judeţul│
│ │ │Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │str. Cloşca nr. 5, │
│4. │AJUTOR RECIPROC CETATE │bl. 19AB, ap. 31, │
│ │ALBA │Alba Iulia, judeţul│
│ │ │Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │str. Traian nr. 16,│
│5. │AJUTOR RECIPROC A │Alba Iulia, judeţul│
│ │SALARIAŢILOR APULUM │Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │str. Decebal nr. │
│6. │AJUTOR RECIPROC ZIARUL │27, Alba Iulia, │
│ │UNIREA │judeţul Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Strada Izvorului │
│7. │AJUTOR RECIPROC │nr. 50, Alba Iulia,│
│ │ELECTRICA ALBA │judeţul Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Bd. Încoronării nr.│
│8. │AJUTOR RECIPROC CFR │1, Alba Iulia, │
│ │ALBA │judeţul Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Strada Lalelelor │
│9. │AJUTOR RECIPROC OGA │nr. 7, Alba Iulia, │
│ │ALBA │judeţul Alba, cod │
│ │ │510217 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │str. Vasile Goldiş │
│10. │AJUTOR RECIPROC APA │nr. 3, Alba Iulia, │
│ │ALBA │judeţul Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │str. Regina Maria │
│11. │AJUTOR RECIPROC │nr. 5, Alba Iulia, │
│ │INSTALATORUL │judeţul Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │str. Nicolae │
│12. │AJUTOR RECIPROC POŞTA │Titulescu nr. 10A, │
│ │ALBA │Alba Iulia, judeţul│
│ │ │Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │str. Vulcan nr. │
│13. │C.A.R. METALURGICA AIUD│2-10, Aiud, judeţul│
│ │ │Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │str. Cuza Vodă nr. │
│14. │AJUTOR RECIPROC ORAŞ │35, Aiud, judeţul │
│ │AIUD │Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │str. Cloşca nr. │
│15. │AJUTOR RECIPROC │3-5, Abrud, judeţul│
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT ABRUD │Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │str. Petru Dobra │
│16. │EXPLOATAREA MINIERĂ │nr. 1, Abrud, │
│ │ABRUD │judeţul Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. CUPRUL│str. Petru Dobra │
│17. │ABRUD │nr. 1, Abrud, │
│ │ │judeţul Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Strada Eroilor, bl.│
│18. │AJUTOR RECIPROC ORAŞ │20, sc. B, ap. 28, │
│ │BLAJ │Blaj, judeţul Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │str. Simion │
│19. │C.A.R. TÂRNAVA BLAJ │Bărnuţiu, bl. 5, │
│ │ │sc. A, Blaj, │
│ │ │judeţul Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Strada │
│20. │AJUTOR RECIPROC ORAŞ │Trandafirilor nr. │
│ │CUGIR │2A, ap. 4, Cugir, │
│ │ │judeţul Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │str. Nicolae Iorga │
│21. │AJUTOR RECIPROC ORAŞ │nr. 25, Ocna Mureş,│
│ │OCNA MUREŞ │judeţul Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │str. Şurianu nr. │
│22. │AJUTOR RECIPROC SPITAL │41, Sebeş, judeţul │
│ │SEBEŞ │Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │str. Călugăreni nr.│
│23. │AJUTOR RECIPROC │49, Sebeş, judeţul │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT SEBEŞ │Alba, cod 515800 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │str. Tudor │
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Vladimirescu nr. 1,│
│24. │AJUTOR RECIPROC MINA │bl. 11, ap. 13, │
│ │ZLATNA │Zlatna, judeţul │
│ │ │Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │str. Horea nr. 4, │
│25. │AJUTOR RECIPROC BISTRA │Câmpeni, judeţul │
│ │ │Alba │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│26. │U.T.J.C.A.R. ARAD │Bd. Revoluţiei nr. │
│ │ │92, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │AS. C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Strada Bicazului │
│27. │CHIŞINEU-CRIŞ │nr. 5, │
│ │ │Chişineu-Criş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │AS. C.A.R. OFICIUL │Liviu Rebreanu nr. │
│28. │GOSPODĂRIREA APELOR │101, Arad │
│ │ARAD │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│29. │AS. C.A.R. S.C. IJGCL │str. Sabin Drăgoi │
│ │ARAD │nr. 2-4, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│30. │AS. C.A.R. COMUNA │Nr. 889, Cermei │
│ │CERMEI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│31. │AS. C.A.R. MEDICAL ARAD│Strada Spitalului │
│ │ │nr. 1, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│32. │AS. C.A.R. FILIALA │str. Iuliu Maniu │
│ │REŢELE ELECTRICE ARAD │nr. 65-71, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│33. │AS. C.A.R. SPITALUL │Strada Republicii │
│ │INEU │nr. 10, Ineu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│34. │AS. C.A.R. CREDIT ARAD │Strada Clujului, │
│ │ │bl. 175A, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│35. │AS. C.A.R. FINANŢE ARAD│Bd. Revoluţiei nr. │
│ │ │79, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│36. │AS. C.A.R. SPITALUL │Strada Episcopiei │
│ │MATERN ARAD │nr. 7, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │AS. C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │str. Nicolae │
│37. │LIPOVA │Titulescu nr. 1, │
│ │ │Lipova │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│38. │AS. PREFECTURA ARAD │Bd. Revoluţiei nr. │
│ │ │92, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│39. │AS. C.A.R. VOLANUL ARAD│Strada Şiriei nr. │
│ │ │19/A, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│40. │AS. C.A.R. S.C. │Strada Aradului nr.│
│ │TRICOTAJE - S.A. INEU │1A, Ineu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│41. │AS. VALEA CRIŞULUI │Strada Victoriei │
│ │SEBIŞ │nr. 7D, Sebiş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │str. T. │
│42. │AS. C.A.R. PÂNCOTA │Vladimirescu nr. │
│ │ │69, Pâncota │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│43. │C.A.R. ORSA ARAD - │Strada Bodrogului │
│ │I.F.N. │nr. 3, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│44. │AS. C.A.R. PRIMĂRIA │Strada 2 nr. 150, │
│ │PECICA │Pecica │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│45. │AS. C.A.R. GRUPUL │str. Traian nr. 2, │
│ │ŞCOLAR NR. 15 INEU │Ineu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│46. │AS. C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Strada Victoriei │
│ │SEBIŞ │nr. 7, Sebiş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│47. │AS. C.A.R. TIPOGRAFIA │Strada Victoriei │
│ │ARAD │nr. 41-43, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│48. │AS. C.A.R. SANITAR ARAD│str. Mihai Viteazu │
│ │ │nr. 7-8, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │AS. C.A.R. SANITAR │str. Nicolae │
│49. │LIPOVA │Bălcescu nr. 26, │
│ │ │Lipova │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│50. │AS. C.A.R. ARTERM │str. 6 Vânători, │
│ │ │FN, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│51. │AS. C.A.R. MODA ARAD │Strada Poetului nr.│
│ │ │52, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│52. │C.A.R. TRIBUNALUL ARAD │Gen. Vasile Milea │
│ │- I.F.N. │nr. 2, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│53. │AS. C.A.R. DIRECŢIA DE │str. Aurel Vlaicu │
│ │POŞTĂ ARAD - I.F.N. │nr. 2-4, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│54. │AS. C.A.R. SÂNTANA │Strada Ghioceilor │
│ │ │nr. 6, Sântana │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│55. │AS. C.A.R. RECONS ARAD │str. Iuliu Maniu, │
│ │ │FN, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │AS. C.A.R. REGIA │Strada Victoriei │
│56. │AUTONOMĂ DE TRANSPORT │nr. 35-37, Arad │
│ │ARAD │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│57. │AS. C.A.R. AMBULANŢA │str. Oituz nr. 1-3,│
│ │ARAD │Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│58. │AS. C.A.R. C.F.R. ARAD │str. Acad. Caius │
│ │ │Iacob nr. 1, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│59. │AS. C.A.R. ASTRA I ARAD│str. Aurel Vlaicu │
│ │- I.F.N. │nr. 41-43, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │AS. C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │str. Bibici │
│60. │ARAD │Margareta nr. 1, │
│ │ │Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│61. │AS. C.A.R. CET ARAD │str. 6 Vânători, │
│ │ │FN, Arad │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │AS. C.A.R. ORĂŞTIE - │Strada Eroilor, │
│62. │I.F.N. │loc. Orăştie, │
│ │ │judeţul Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Piteşti, str. │
│63. │U.J.C.A.R. ARGEŞ │Exerciţiu nr. 107, │
│ │ │bl. D24, sc. B, │
│ │ │ap.1, parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Curtea de Argeş, │
│64. │C.A.R. CONFARG CURTEA │Strada Victoriei │
│ │DE ARGEŞ - ASOCIAŢIE │nr. 5, bl. G2, sc. │
│ │ │A, ap. 4, parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Curtea de Argeş, │
│65. │FILIALA ELECTROCENTRALE│Bulevardul │
│ │CURTEA DE ARGEŞ │Basarabilor nr. │
│ │ │82-84 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. FABRICA PIESE │Curtea de Argeş, │
│66. │AUTO CURTEA DE ARGEŞ │str. Valea Iaşului │
│ │ │nr. 150 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A GRUPULUI │Curtea de Argeş, │
│67. │ŞCOLAR AUTO CURTEA DE │strada Râmnicu │
│ │ARGEŞ - ASOCIAŢIE │Vâlcea nr. 41 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Curtea de Argeş, │
│68. │CURTEA DE ARGEŞ - │str. Banu Mărăcine,│
│ │ASOCIAŢIE │bl. E11, sc. B, ap.│
│ │ │2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. I.P.E.E. │Curtea de Argeş, │
│69. │ELECTROARGEŞ - │strada Albeşti nr. │
│ │ASOCIAŢIE │3A │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. POSADA - │Curtea de Argeş, │
│70. │ASOCIAŢIE │Strada Basarabilor │
│ │ │nr. 27-29 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Curtea de Argeş, │
│71. │C.A.R. SANITAR SPITAL │str. Cuza Vodă nr. │
│ │ │6-8 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. SILVAPAM - │Curtea de Argeş, │
│72. │ASOCIAŢIE │str. Albeşti, bl. E│
│ │ │18, ap. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Câmpulung, str. │
│73. │C.A.R. ARO - ASOCIAŢIE │Negru Vodă nr. │
│ │ │164b, Club Aro, et.│
│ │ │1, camera 12 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│74. │C.A.R. CIMUS - │Câmpulung, Şos. │
│ │ASOCIAŢIE │Braşovului nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│75. │C.A.R. COMERŞ - │Câmpulung, strada │
│ │ASOCIAŢIE │Negru Vodă nr. 112 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│76. │C.A.R. EDILUL I.F.N. - │Câmpulung, strada │
│ │ASOCIAŢIE │Traian nr. 41 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Câmpulung, str. │
│77. │C.A.R. ELISAN - │I.C. Brătianu nr. │
│ │ASOCIAŢIE │55, bl. 6, sc. A, │
│ │ │ap. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│78. │C.A.R. FOREST RUCĂR - │Comuna Rucăr, satul│
│ │ASOCIAŢIE │Rucăr nr. 23 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│79. │C.A.R. ASOCIAŢIE C.A.R.│Câmpulung, bd. Ion │
│ │MINERUL │Mihalache nr. 121 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│80. │C.A.R. SINTAX - │Câmpulung, strada │
│ │ASOCIAŢIE │Dr. Costea nr. 8 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│81. │C.A.R. FORAJ SONDE │Comuna Bascov, str.│
│ │BASCOV - ASOCIAŢIE │Rotăreşti nr. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│82. │C.A.R. BOGAŢI - │Comuna Bogaţi, │
│ │ASOCIAŢIE │satul Bogaţi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│83. │C.A.R. SPITAL BRĂDET - │Comuna Brădetu, │
│ │ASOCIAŢIE │satul Brădetu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│84. │C.A.R. AUTOMOBILE DACIA│Mioveni, Strada │
│ │- ASOCIAŢIE │Uzinei nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│85. │C.A.R. SANITAR DOMNEŞTI│Comuna Domneşti │
│ │- ASOCIAŢIE │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│86. │C.A.R. I.C.P.P. PITEŞTI│Comuna Mărăcineni │
│ │MĂRĂCINENI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. POIANA LACULUI -│Comuna Poiana │
│87. │ASOCIAŢIE │Lacului, Strada │
│ │ │Principală │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│88. │C.A.R. SCHELA PETROL │Comuna Poiana │
│ │PITEŞTI - ASOCIAŢIE │Lacului │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│89. │C.A.R. PRIBOIENI - │Comuna Priboieni, │
│ │ASOCIAŢIE │satul Priboieni │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. FORESTAL │Comuna Stâlpeni, │
│90. │STÂLPENI - ASOCIAŢIE │satul Stâlpeni nr. │
│ │ │441 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│91. │C.A.R. SPITAL TBC VALEA│Comuna Valea │
│ │IAŞULUI │Iaşului nr. 100 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│92. │C.A.R. SPITAL VEDEA │Vedea, Strada │
│ │ │Principală nr. 165 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Costeşti, Strada │
│93. │COSTEŞTI - ASOCIAŢIE │Pieţii, bl. C5, sc.│
│ │ │A, ap. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│94. │C.A.R. I.C.N. PITEŞTI -│Mioveni, Strada │
│ │ASOCIAŢIE │Câmpului nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Topoloveni, str. │
│95. │C.A.R. TOPOLOVENI │Maximilian Popovici│
│ │ │nr. 6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│96. │C.A.R. A.C.H. PITEŞTI -│Piteşti, Strada │
│ │ASOCIAŢIE │Depozitelor nr. 20 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│97. │C.A.R. ADP PITEŞTI - │Piteşti, Strada │
│ │ASOCIAŢIE │Oborului nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ALPROM - │Piteşti, str. Negru│
│98. │ASOCIAŢIE │Vodă, Complex │
│ │ │Ciocârlia │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Piteşti, str. │
│99. │ARGEŞANA │Nicolae Bălcescu │
│ │ │nr. 186 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Piteşti, Bd. │
│100.│C.A.R. ARPECHIM - │Petrochimiştilor, │
│ │ASOCIAŢIE │bl. B21, sc. D, ap.│
│ │ │4, parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│101.│C.A.R. CEC PITEŞTI - │Piteşti, Bulevardul│
│ │ASOCIAŢIE │Republicii, bl. E3b│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. CFR LINIE │Piteşti, Bd. │
│102.│PITEŞTI - ASOCIAŢIE │Republicii nr. 149,│
│ │ │bl. CFR, et. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. DIRECŢIA MUNCII │Piteşti, bulevard │
│103.│- ASOCIAŢIE │I.C. Brătianu nr. │
│ │ │38 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. DEPOUL C.F.R. │Piteşti, Bd. │
│104.│PITEŞTI - ASOCIAŢIE │Petrochimiştilor │
│ │ │nr. 5-7 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Piteşti, str. │
│105.│C.A.R. EN-EL PITEŞTI │Fraţii Goleşti nr. │
│ │ASOCIAŢIE │15b, bl. 1, sc. A, │
│ │ │ap. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Piteşti, strada │
│106.│C.A.R. ENERGO PREST - │Eremia Grigorescu, │
│ │ASOCIAŢIE │bl. P13, sc. C, │
│ │ │parter, ap. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. I.M.E. PITEŞTI -│Piteşti, şos. │
│107.│ASOCIAŢIE │Bucureşti, Strada │
│ │ │Dafinului nr. 112 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. IATSA PITEŞTI - │Ştefăneşti, şos. │
│108.│ASOCIAŢIE │Bucureşti-Piteşti, │
│ │ │Km 110 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. INSPECTORATUL │Piteşti, str. │
│109.│SILVIC JUDEŢEAN ARGEŞ -│Trivale nr. 82 │
│ │ASOCIAŢIE │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Piteşti, Bd. │
│110.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Republicii nr. 194,│
│ │PITEŞTI - ASOCIAŢIE │bl. 194, sc. A, ap.│
│ │ │2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. NORD │Piteşti, str. │
│111.│PITEŞTI │Nicolae Bălcescu │
│ │ │nr. 186 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│112.│C.A.R. MAGISTRATURĂ │Piteşti, Strada │
│ │ARGEŞ - ASOCIAŢIE │Victoriei nr. 22 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. O.C.O.T. ARGEŞ -│Piteşti, str. Maior│
│113.│ASOCIAŢIE │Gheorghe Şonţu nr. │
│ │ │8A │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│114.│C.A.R. POŞTĂ ARGEŞ - │Piteşti, Strada │
│ │ASOCIAŢIE │Giurgiului nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Piteşti, Strada │
│ │C.A.R. PREFECTURA ARGEŞ│Petroliştilor nr. │
│115.│- ASOCIAŢIE │1, Cartier Traian, │
│ │ │bl. 1, sc. A, │
│ │ │camera 7B │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│116.│C.A.R. REGIONALA GAZE │Piteşti, Strada │
│ │PITEŞTI - ASOCIAŢIE │Lânăriei nr. 7-9 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. REGOCOM - │Piteşti, str. │
│117.│ASOCIAŢIE │Sfânta Vineri nr. │
│ │ │47 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Piteşti, Aleea │
│118.│C.A.R. ROLAST - │Căminelor nr. 3, │
│ │ASOCIAŢIE │bl. 3, sc. A, ap. │
│ │ │18 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Piteşti, str. Carol│
│119.│SANITAR PITEŞTI │Davila nr. 4, bl. │
│ │ │B3, sc. E, ap. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│120.│C.A.R. MUNCĂ ŞI ARTĂ - │Piteşti, str. │
│ │ASOCIAŢIE │Exerciţiu nr. 210 B│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│121.│C.A.R. SPICUL │Piteşti, Strada │
│ │ │Oborului nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. SUBANSAMBLE AUTO│Piteşti, str. │
│122.│- ASOCIAŢIE │George Coşbuc nr. │
│ │ │59 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│123.│C.A.R. SPITALUL MILITAR│Piteşti, str. Negru│
│ │PITEŞTI - ASOCIAŢIE │Vodă nr. 47 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│124.│C.A.R. POMPIERII │Piteşti, str. │
│ │ARGEŞENI - ASOCIAŢIE │Traian nr. 26 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. DAM │Piteşti, Pasaj │
│125.│INVEST │Doina şi Ion Aldea │
│ │ │Teodorovici nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. MUNICIPAL │Câmpulung, str. │
│126.│CÂMPULUNG - ASOCIAŢIE │Nicu Leonard nr. 6,│
│ │ │bl. A10 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │ │
│ │AJUTOR RECIPROC A │ │
│127.│SINDICATULUI │Piteşti, Bd. │
│ │PERSONALULUI DIN │Eroilor nr. 4-6 │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNTUL │ │
│ │PREUNIVERSITAR PITEŞTI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Bacău, str. Neagoe │
│128.│U.T.J.C.A.R. BACĂU │Vodă nr. 3, bl. 3, │
│ │ │sc. A, ap. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│129.│C.A.R. A.C.H. SIRET - │Bacău, str. Izvoare│
│ │ASOCIAŢIE │nr. 1 bis │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│130.│C.A.R. AEROPORT BACĂU │Bacău, Strada │
│ │I.F.N. │Aeroportului nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│131.│C.A.R. AEROSTAR - │Bacău, Strada │
│ │ASOCIAŢIE │Condorilor nr. 9 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. R.A.APELE ROMÂNE│ │
│132.│- │Bacău, str. Cuza │
│ │FILIALATERITORIALĂBACĂU│Vodă nr. 1 │
│ │-ASOCIAŢIE │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Bacău, Strada │
│133.│COMPLEX C.F.R. BACĂU │Apusului nr. 6, sc.│
│ │ │C, ap. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R.ASALARIAŢILOR DIN│Bacău, str. │
│134.│CONSILIUL JUDEŢEAN │Mărăşeşti nr. 2 │
│ │BACĂU -ASOCIAŢIE │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. JANDARMI MOLDOVA│Bacău, str. │
│135.│BACĂU I.F.N. │Constantin Muşat │
│ │ │nr. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. MUNICIPAL BACĂU │Bacău, str. Neagoe │
│136.│- ASOCIAŢIE │Vodă nr. 3, sc. A, │
│ │ │ap. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│137.│C.A.R. PAMBAC BACĂU │Bacău, calea │
│ │-ASOCIAŢIE │Moineşti nr. 14 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│138.│ASOCIAŢIA C.A.R. - │Bacău, Bd. Unirii │
│ │R.A.G.C. BACĂU │nr. 13 bis │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│139.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Bacău, str. Oituz │
│ │TRIBUNALUL BACĂU │nr. 20 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Buhuşi, str. Mihai │
│140.│SALARIAŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNT│Eminescu nr. 11, │
│ │ŞCOALA NR. 4 BUHUŞI │bl. 11, sc. B, ap. │
│ │ │18 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. CĂMIN SPITAL │Comăneşti, str. │
│141.│COMĂNEŞTI I.F.N. │Vasile Alecsandri │
│ │ │nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Comăneşti, Strada │
│142.│S.E.P.P.L. COMĂNEŞTI │Republicii, bl. A1,│
│ │ │sc. A, ap. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│143.│C.A.R. TERMOCENTRALA │Comăneşti, Strada │
│ │COMĂNEŞTI I.F.N. │Moldovei nr. 18 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Moineşti, str. Ion │
│144.│ÎNVĂŢĂMÂNT MOINEŞTI │Creangă, bl. 1, sc.│
│ │ │A, parter, ap. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. MUNICIPIUL │Moineşti, str. │
│145.│MOINEŞTI -ASOCIAŢIE │Vasile Alecsandri │
│ │ │nr. 14 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│146.│C.A.R. SPITAL MOINEŞTI │Moineşti, Strada │
│ │-ASOCIAŢIE │Zorilor nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Moineşti, str. │
│147.│ASOCIAŢIA C.A.R. PETROM│Tudor Vladimirescu,│
│ │ │bl. 11, ap. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│148.│ASOCIAŢIA C.A.R. OITUZ │Comuna Oituz, │
│ │ │Şcoala Nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Oneşti, str. Radu │
│149.│ARMONIA I.F.N. ONEŞTI │Rosetti nr. 2, sc. │
│ │ │A, ap. 10 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. PTTR │Oneşti, Strada │
│150.│ONEŞTI │Republicii nr. 52, │
│ │ │sc. B, ap. 24 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│151.│ASOCIAŢIA RENEL F.E. │Oneşti, Strada │
│ │BORZEŞTI │Uzinei nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│152.│C.A.R. SPITALUL │Oneşti, Strada │
│ │MUNICIPAL ONEŞTI I.F.N.│Perchiului nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. PODU TURCULUI │Podu Turcului, │
│153.│JUD. BACĂU -ASOCIAŢIE │Strada Teiului nr. │
│ │ │1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. C.F.R. TG. OCNA │Târgu Ocna, str. │
│154.│-ASOCIAŢIE │Costache Negri, bl.│
│ │ │B2, sc. A, ap. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. CENTRUL DE │Târgu Ocna, str. │
│155.│REEDUCARE TG. OCNA │Tişeşti nr. 137 │
│ │I.F.N. │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Târgu Ocna, str. │
│156.│ÎNVĂŢĂMÂNT TG. OCNA │Tudor Vladimirescu,│
│ │ │bl. D 4, ap. 5 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│157.│C.A.R. R.A.G.C.L. TG. │Târgu Ocna, Strada │
│ │OCNA I.F.N. │Crizantemelor nr. 9│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│158.│C.A.R. SALINA TG. OCNA │Târgu Ocna, Strada │
│ │-ASOCIAŢIE │Salinei nr. 12 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│159.│ASOCIAŢIA C.A.R. ZEMEŞ │Comuna Zemeş, bl. │
│ │ │G2, ap. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. ACTUAL│Comăneşti, Aleea │
│160.│CREDIT I.F.N. │Parcului bl. C9, │
│ │ │sc. A, ap. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Botoşani, str. │
│161.│C.A.R. MUNICIPAL │Ştefan Luchian nr. │
│ │BOTOŞANI - ASOCIAŢIE │8, bl. G22, sc. C, │
│ │ │ap. 41 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Buhuşi, Bd. │
│162.│ÎNFRĂŢIREA BUHUŞI │Republicii bl. 21 │
│ │I.F.N. │sc. A, parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Oradea, bd. Decebal│
│163.│U.J.C.A.R. BIHOR │nr. 10, bl. PB98, │
│ │ │ap. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Oradea, str. │
│164.│ADMINISTRAŢIA │Dimitrie Cantemir │
│ │FINANCIARĂ ORADEA │nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. BANCA COMERCIALĂ│Oradea, str. │
│165.│ROMÂNĂ - S.A. ORADEA │Dimitrie Cantemir │
│ │I.F.N. │nr. 2C │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. CENTRUL DE │Oradea, str. Traian│
│166.│PLASAMENT NR. 1 ORADEA │Lalescu nr. 3 │
│ │I.F.N. │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│167.│ASOCIAŢIA C.A.R. COMAU │Oradea, Şos. │
│ │ │Borşului nr. 53 B │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│168.│C.A.R. COOPERATIVA │Oradea, str. M. │
│ │LEMNUL ORADEA │Kogălniceanu nr. 14│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│169.│ASOCIAŢIA C.A.R. CRIŞUL│Oradea, Parcul │
│ │ORADEA I.F.N. │Traian nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. D.G.F.P.C.F.S. │Oradea, str. │
│170.│BIHOR │Dimitrie Cantemir │
│ │ │nr. 2B │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│171.│C.A.R. DACIA SERVICE │Oradea, Şos. │
│ │ORADEA │Borşului, Km 22 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│172.│C.A.R. DEPOUL CFR │Oradea, Calea │
│ │ORADEA │Bihorului nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│173.│ASOCIAŢIA C.A.R. DAC │Oradea, str. Ion │
│ │ │Bogdan nr. 35 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│174.│C.A.R. DIRECŢIA DE │Oradea, str. Roman │
│ │POŞTĂ BIHOR I.F.N. │Ciorogariu nr. 12 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. DIRECŢIA │Oradea, str. Ion │
│175.│SANITARĂ VETERINARĂ │Bogdan nr. 37 │
│ │BIHOR-ORADEA │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│176.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Ştei, str. Cuza │
│ │MINERUL BIHOR │Vodă nr. 9 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│177.│C.A.R. FEDERALCOOP │Oradea, Strada │
│ │BIHOR │Primăriei nr. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│178.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Oradea, Strada │
│ │ELECTRICA ORADEA │Griviţei nr. 32 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│179.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Aleşd, Cartier │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT ALEŞD │Şoimul nr. 1/A │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│180.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Oradea, str. M. │
│ │ORADEA I.F.N. │Eminescu nr. 11 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│181.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Salonta, Strada │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT SALONTA │Republicii nr. 90 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│182.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Săcueni, Strada │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT SĂCUENI │Dunării nr. 57 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNTUL │Valea lui Mihai, │
│183.│VALEA LUI MIHAI I.F.N. │Strada Republicii │
│ │ │nr. 8 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. LOTERIA │Oradea, str. │
│184.│NAŢIONALĂ ORADEA I.F.N.│Costaforu nr. 2, │
│ │ │bl. C9 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│185.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Oradea, Strada │
│ │MIORIŢA ORADEA │Bacăului nr. 10 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│186.│ASOCIAŢIA C.A.R. O.T.L.│Oradea, Strada │
│ │ORADEA │Atelierelor nr. 12 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. PETROM│Suplacu de Barcău, │
│187.│SUPLAC │Strada Crinului nr.│
│ │ │72 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│188.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Oradea, Calea │
│ │PLASTOR ORADEA I.F.N. │Clujului nr. 175 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│189.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Oradea, Parcul │
│ │PREFECTURA BIHOR │Traian nr. 5 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│190.│C.A.R. PREMAGRO I.F.N. │Oradea, Strada │
│ │ORADEA │Fabricilor nr. 8 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│191.│ASOCIAŢIA C.A.R. CAO │Oradea, str. Duiliu│
│ │ │Zamfirescu nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│192.│ASOCIAŢIA C.A.R. RER │Oradea, str. T. │
│ │VEST │Vladimirescu nr. 79│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Comuna Aştileu, │
│193.│ASOCIAŢIA C.A.R. ROMCIM│satul Chiştag, │
│ │ALEŞD │Strada Viitorului │
│ │ │nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│194.│C.A.R. SANATORIUL DE │Satul Băile Felix, │
│ │COPII 1 MAI │comuna Sânmartin │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│195.│C.A.R. S.C. APRO │Oradea, Strada │
│ │CRIŞANA - S.A. I.F.N. │Păcii nr. 27 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│196.│ASOCIAŢIA C.A.R. ASIROM│Oradea, str. Stefan│
│ │ORADEA │Zweig nr. 5 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. S.C. CONSTRUCŢII│Oradea, str. Ady │
│197.│BIHOR - S.A. ORADEA │Endre nr. 56 │
│ │I.F.N. │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Oradea, str. │
│198.│SPERANŢA ORADEA │Ecaterina Teodoroiu│
│ │ │nr. 16 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. S.C. PROIECT │Oradea, str. │
│199.│BIHOR - S.A. ORADEA │General Magheru nr.│
│ │I.F.N. │23 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. S.C. SIND │Băile Felix, Hotel │
│200.│ROMÂNIA - S.R.L. - │Padiş │
│ │FILIALA FELIX │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│201.│C.A.R. SCHELA DE PETROL│Marghita, Calea │
│ │ŞI GAZE MARGHITA │Republicii nr. 33 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│202.│C.A.R. ŞCOALA CU │Marghita, Piaţa │
│ │CLASELE I-VIII MARGHITA│Independenţei nr. 1│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. SECŢIA│Oradea, Strada │
│203.│DRUMURI NAŢIONALE │Sucevei nr. 30 │
│ │ORADEA │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Oradea, str. │
│204.│SPITALUL CLINIC DE │Corneliu Coposu nr.│
│ │COPII ORADEA │12 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Oradea, Calea │
│205.│SPITALUL JUDEŢEAN │Republicii nr. 37 │
│ │ORADEA │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│206.│C.A.R. SPITAL MARGHITA │Marghita, Strada │
│ │ │Eroilor nr. 12-14 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│207.│C.A.R. SPITALUL DE │Ştei, Strada 13 │
│ │PSIHIATRIE ŞTEI │Septembrie nr. 26 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│208.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Oradea, Calea │
│ │MATERNITATEA ORADEA │Clujului nr. 50 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│209.│C.A.R. SPITALUL DE │Nucet, Strada │
│ │PSIHIATRIE NUCET │Pescăruşului nr. 5 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│210.│ │Satul Băile Felix, │
│ │ │comuna Sânmartin │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│211.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Oradea, str. │
│ │SPITALUL MILITAR ORADEA│Dunărea nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│212.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Aleşd, Strada 1 │
│ │MEDICALA ALEŞD │Decembrie nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│213.│ASOCIAŢIA C.A.R. SUT │Ştei, str. Cuza │
│ │ŞTEI │Vodă nr. 5 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. STAŢIUNEA DE │Oradea, bd. Decebal│
│214.│CERCETĂRI │nr. 20, bl. C104, │
│ │AGROZOOTEHNICE │sc. A, et. 4, ap. │
│ │ │13 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│215.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Oradea, Strada │
│ │UNIVERSITATEA ORADEA │Universităţii nr. 1│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│216.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Oradea, Strada │
│ │HIDROELECTRICA ORADEA │Ogorului nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Oradea, Strada │
│217.│C.A.R. VAMA │Armatei Române nr. │
│ │ │4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Bistriţa, │
│218.│U.T.J.C.A.R. │Bulevardul │
│ │BISTRIŢA-NĂSĂUD │Independenţei nr. │
│ │ │25 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A CORPULUI │Bistriţa, bd. │
│219.│DIDACTIC │Decebal nr. 50, sc.│
│ │ │A, ap. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│220.│C.A.R. FRE BISTRIŢA │Bistriţa, str. │
│ │ │Vasile Conta nr. 11│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│221.│C.A.R. SANITARI │Bistriţa, Aleea │
│ │BISTRIŢA │Basmului nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│222.│C.A.R. SANITARI NĂSĂUD │Năsăud, str. Tudor │
│ │ │Vladimirescu nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│223.│C.A.R. PENITENCIAR │Bistriţa, Strada │
│ │ │Tărpiului nr. 22 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│224.│C.A.R. EDILITARA │Beclean, Strada │
│ │ │Trandafirilor nr. 3│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│225.│C.A.R. MINA RODNA │Rodna, Strada │
│ │ │Principală nr. 1195│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. MUNICIPIU │Bistriţa, str. │
│226.│BISTRIŢA │Alexandru Odobescu │
│ │ │nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│227.│C.A.R. COMELF BISTRIŢA │Bistriţa, Strada │
│ │ │Industriei nr. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│228.│C.A.R. TRANSGEX RODNA │Rodna, Strada │
│ │ │Principală nr. 14 B│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│229.│C.A.R. SFET ANIEŞ │Anieş, Strada │
│ │ │Principală nr. 396 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│230.│C.A.R. AQUABIS │Bistriţa, Strada │
│ │ │Parcului nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│231.│C.A.R CONSILIUL │Bistriţa, piaţa │
│ │JUDEŢEAN │Petru Rareş nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│232.│C.A.R. PROMET BECLEAN │Beclean, Strada │
│ │ │Viilor nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│233.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Năsăud, Strada │
│ │NĂSĂUD │Grănicerilor nr. 11│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│234.│C.A.R. CAPITAL │Beclean, Strada │
│ │ │Gării nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Bistriţa, Parc │
│235.│C.A.R. TERAPLAST │Industrial DN 15A │
│ │ │Km 45+500 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│236.│U.T.J.C.A.R. BOTOŞANI │Botoşani, Strada │
│ │ │Primăverii nr. 24B │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Botoşani, Strada │
│237.│AJUTOR RECIPROC │Primăverii nr. 24A │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT BOTOŞANI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Darabani, str. │
│238.│AJUTOR RECIPROC A │Tudor Vladimirescu │
│ │SALARIAŢILOR DIN │nr. 20 │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT DARABANI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Dorohoi, str. │
│239.│AJUTOR RECIPROC │Grigore Ghica nr. │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT DOROHOI │33 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Săveni, str. N. │
│240.│AJUTOR RECIPROC │Iorga nr. 1 │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT SĂVENI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │ │
│241.│AJUTOR RECIPROC │Botoşani, str. │
│ │INSPECTORATUL SILVIC │Pacea nr. 47 │
│ │JUDEŢEAN BOTOŞANI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Botoşani, str. │
│242.│AJUTOR RECIPROC │Marchian nr. 6, sc.│
│ │JUDEŢEAN BOTOŞANI │A, ap. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Dorohoi, str. │
│243.│AJUTOR RECIPROC │Ştefan cel Mare nr.│
│ │MUNICIPAL DOROHOI │6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Botoşani, Strada │
│244.│AJUTOR RECIPROC │Prieteniei nr. 9, │
│ │MILENIUM BOTOŞANI │bl. V4, sc. B, ap. │
│ │ │1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Botoşani, Strada │
│245.│AJUTOR RECIPROC POŞTA │Poştei nr. 5 │
│ │BOTOŞANI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Dorohoi, Bd. │
│246.│AJUTOR RECIPROC SANITAR│Victoriei nr. 75 │
│ │DOROHOI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Botoşani, Strada │
│247.│AJUTOR RECIPROC SERCONF│Independenţei nr. 2│
│ │BOTOŞANI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Brăila, str. │
│248.│U.T.J.C.A.R. BRĂILA │Hipodrom nr. 2, bl.│
│ │ │A2, ap. 1, parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Brăila, str. │
│249.│BRAICONF BRĂILA │Roşiori, bl. B21, │
│ │ │ap. 3, parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Comuna Cazasu, │
│250.│DUNĂREA CREDIT - I.F.N.│cvartal 9, parcela │
│ │BRĂILA │146, lot 2, judeţul│
│ │ │Brăila │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Brăila, str. │
│251.│SĂNĂTATEA BRĂILA │Dorobanţi, bl. A33,│
│ │ │ap. 20, parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. SHORT │Brăila, str. │
│252.│BRĂILA │Împăratul Traian │
│ │ │nr. 21 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Brăila, Strada │
│253.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Celulozei nr. 4, │
│ │ŞANTIERUL NAVAL BRĂILA │bl. Danube │
│ │ │Residence, ap. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Brăila, piaţa │
│ │C.A.R. SOLIDARITATEA │Dorobanţi nr. │
│254.│BRĂILA - ASOCIAŢIE │2-2Bis, bl. │
│ │ │25A+25B, ap. SP. U.│
│ │ │157, parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Braşov, Bd. │
│255.│U.J.C.A.R. BRAŞOV │Griviţei nr. 84, │
│ │ │bl. 12, sc. D, ap. │
│ │ │1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Braşov, calea │
│256.│C.A.R. ROMAN │Bucureşti nr. 96, │
│ │ │bl. 106, sc. C, ap.│
│ │ │2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│257.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Braşov, str. O. │
│ │ECOCRED │Goga nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Braşov, Strada │
│258.│C.A.R. RULMENTUL │Brânduşelor nr. 37,│
│ │ │bl. 114, ap. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Braşov, Strada │
│259.│C.A.R. DISTRIGAZ │Bisericii Române │
│ │ │nr. 107A │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│260.│C.A.R. NORVEA │Braşov, str. Iuliu │
│ │ │Maniu nr. 47 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│261.│C.A.R. INSPECTORATUL │Braşov, Strada │
│ │SILVIC │Fagului nr. 46 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Braşov, Strada │
│262.│C.A.R. REGIONALA CFR │Toamnei nr. 16, bl.│
│ │ │2D, ap. │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│263.│C.A.R. PRIMĂRIA │Braşov, Strada │
│ │MUNICIPIULUI BRAŞOV │Eroilor nr. 8 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│264.│C.A.R. RA TRANSPORT │Braşov, Strada │
│ │ │Hărmanului nr. 49 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│265.│C.A.R. RECON │Braşov, str. Al.I. │
│ │ │Cuza nr. 31 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Braşov, Aleea │
│266.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Lăcrămioarelor nr. │
│ │BRAŞOV │9, bl. 18 bis, sc. │
│ │ │B, ap. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Braşov, Strada │
│267.│C.A.R. SANITAR │Sitarului nr. 3, │
│ │ │bl. C4, sc. A, ap. │
│ │ │2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Codlea, Strada │
│268.│C.A.R. ŢESĂTORIA CODLEA│Freziei nr. 9, bl. │
│ │ │38, sc. B, ap. 1, │
│ │ │judeţul Braşov │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ELECTROPRECIZIA │Săcele, Strada │
│269.│SĂCELE │Viitorului nr. 8A, │
│ │ │judeţul Braşov │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Zărneşti, Strada │
│270.│C.A.R. TOHAN ZĂRNEŞTI │Mare nr. 173, bl. │
│ │ │3, ap. 14-15 │
│ │ │judeţul Braşov │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Victoria, Strada │
│271.│C.A.R. VICTORIA │Victoriei, bl. 20, │
│ │ │ap. 2, judeţul │
│ │ │Braşov │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Făgăraş, str. M. │
│272.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Eminescu, bl. A, │
│ │FĂGĂRAŞ │ap. 3, judeţul │
│ │ │Braşov │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Buzău, Strada │
│273.│U.T.J.C.A.R. BUZĂU │Unirii, Cartierul │
│ │ │Democraţiei nr. │
│ │ │135, bl. 16D, ap. 3│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │AS. C.A.R. APCAROM │Buzău, Strada │
│274.│BUZĂU │Unirii, bl. 8D │
│ │ │parter, ap.1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│275.│AS. C.A.R. COMPANIA DE │Buzău, str. Spiru │
│ │APĂ BUZĂU │Haret nr. 6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │AS. C.A.R. COMPLEX │Buzău, Strada 1 │
│276.│C.F.R. BUZĂU │Decembrie 1918 nr. │
│ │ │1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│277.│AS. C.A.R. CONSILIUL │Buzău, bd. N. │
│ │JUDEŢEAN BUZĂU │Bălcescu nr. 48 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │AS.C.A.R. CONTACTOARE │Buzău, Strada │
│278.│BUZĂU │Mesteacănului nr. │
│ │ │10 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│279.│AS. C.A.R. DEPOUL │Buzău, Strada │
│ │C.F.R. BUZĂU │Republicii nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│280.│AS. C.A.R. DIRECŢIA │Buzău, str. Panduri│
│ │SILVICĂ BUZĂU │nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│281.│AS. C.A.R. FINANŢE ŞI │Buzău, Strada │
│ │CONTROL FINANCIAR BUZĂU│Unirii nr. 209 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │AS. C.A.R. FORESTA │Nehoiu, str. Al.I. │
│282.│NEHOIU │Cuza nr. 19, │
│ │ │judeţul Buzău │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│283.│AS. C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Buzău, bd. N. │
│ │BUZĂU │Bălcescu nr. 20 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Râmnicu Sărat, │
│284.│AS. C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Strada Victoriei, │
│ │RM. SĂRAT │bl. 15C, parter, │
│ │ │judeţul Buzău │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Pătârlagele, str. │
│285.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT 2001 │C-tin Brâncoveanu, │
│ │PĂTÂRLAGELE │bl. E4, ap. 1, │
│ │ │judeţul Buzău │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Pogoanele, Strada │
│286.│AS. C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Unirii, bl. 12B, │
│ │POGOANELE │et. 1, ap. 5, │
│ │ │judeţul Buzău │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│287.│AS. C.A.R. NEVĂZĂTORI │Buzău, Strada │
│ │BUZĂU │Crizantemelor nr. 9│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │AS. C.A.R. RECOMPLAST │Buzău, Strada │
│288.│BUZĂU │Mesteacănului nr. │
│ │ │10A │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │AS. C.A.R. ROMCARBON │Buzău, Strada │
│289.│BUZĂU │Transilvaniei nr. │
│ │ │132 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│290.│AS. C.A.R. SANITARE │Buzău, Strada │
│ │BUZĂU │Stadionului nr. 7 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │AS. C.A.R. SANITAR RM. │Râmnicu Sărat, │
│291.│SĂRAT │Strada Muncii nr. │
│ │ │18, judeţul Buzău │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│292.│AS. C.A.R. SCHELA BERCA│Berca, judeţul │
│ │ │Buzău │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│293.│AS.C.A.R. SPITALUL │Săpoca, judeţul │
│ │SĂPOCA │Buzău │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │AS. C.A.R. S.D.G.N. │Buzău, Strada │
│294.│BUZĂU │Unirii, bl. 16D, │
│ │ │et. 1, ap. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Mărăcineni, Strada │
│295.│AS. C.A.R. UNIREA BUZĂU│Dispensarului nr. │
│ │ │2, judeţul Buzău │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Localitatea │
│296.│U.T.J.C.A.R. CĂLĂRAŞI │Călăraşi, Strada │
│ │ │Cornişei nr. 36, │
│ │ │bl. C 24, ap. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│297.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Călăraşi, Strada │
│ │CĂLĂRAŞI │Sloboziei nr. 28 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│298.│C.A.R. POMPIERUL │Călăraşi, str. │
│ │ │Bucureşti nr. 344 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Călăraşi, Strada │
│299.│C.A.R. CATEX CĂLĂRAŞI │Eroilor Revoluţiei │
│ │ │22 Decembrie nr. 49│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│300.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Olteniţa, Strada │
│ │OLTENIŢA │Tineretului nr. 55 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Fundulea, str. │
│301.│C.A.R. INCDA FUNDULEA │Nicolae Titulescu │
│ │ │nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Călăraşi, Strada │
│302.│C.A.R. SDN CĂLĂRAŞI │Independenţei nr. │
│ │ │43 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Olteniţa, Strada │
│303.│C.A.R. RAGCL OLTENIŢA │Tineretului nr. │
│ │ │159-161 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│304.│C.A.R. CONSILIUL JUD │Călăraşi, Strada 1 │
│ │CĂLĂRAŞI │Decembrie nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Călăraşi, str. │
│305.│CONSID CĂLĂRAŞI │Flacăra nr. 12, bl.│
│ │ │29, sc. A, ap. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│306.│C.A.R. PRIMĂRIA │Călăraşi, str. │
│ │CĂLĂRAŞI │Bucureşti nr. 140A │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│307.│C.A.R. POLICLINICA │Lehliu, Strada │
│ │LEHLIU │Policlinicii nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Olteniţa, str. │
│308.│C.A.R. MUNICIPAL │Mircea Eliade nr. │
│ │OLTENIŢA │149, bl. G 80, ap. │
│ │ │1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│309.│C.A.R. COMCH CĂLĂRAŞI │Călăraşi, str. │
│ │ │Bucureşti nr. 358 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│310.│C.A.R. ADMINISTRAŢIA │Călăraşi, 13 │
│ │FINANCIARĂ CĂLĂRAŞI │Decembrie nr. 16 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│311.│C.A.R. AGROZOOTEHNICA │Călăraşi, Strada │
│ │MIRCEA-VODĂ │Dropiei nr. 87 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│312.│C.A.R. NUTRICOM │Olteniţa, Strada │
│ │OLTENIŢA │Portului nr. 52 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Călăraşi, Strada │
│313.│C.A.R. SPITAL CĂLĂRAŞI │Eroilor Revoluţiei │
│ │ │din 22 Decembrie 89│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│314.│C.A.R. DGAIA CĂLĂRAŞI │Călăraşi, str. │
│ │ │Bucureşti nr. 26 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│315.│C.A.R. CULTURA CĂLĂRAŞI│Călăraşi, str. │
│ │ │Bucureşti nr. 102 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│316.│C.A.R. SPITAL OLTENIŢA │Olteniţa, Strada │
│ │ │Argeşului nr. 134 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Călăraşi, str. │
│317.│C.A.R. IJGCL CĂLĂRAŞI │Progresul, bl. BBB,│
│ │ │sc. 3, ap. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│318.│C.A.R. OCOLUL SILVIC │Călăraşi, str. │
│ │CĂLĂRAŞI │Chiciu nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Reşiţa, str. Ion │
│ │ASOCIAŢIA U.J.C.A.R. │Luca Caragiale, │
│319.│CARAŞ-SEVERIN │Spaţiu │
│ │ │administrativ, bl. │
│ │ │2, et. mezanin │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│320.│ASOCIAŢIA C.A.R. C.M. │Anina, Strada │
│ │BANAT ANINA │Poştei nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │ │
│321.│SALARIAŢILOR DIN │Reşiţa, Piaţa │
│ │COMBINATUL SIDERURGIC │Republicii nr. 16 │
│ │REŞIŢA │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │ │
│322.│SALARIAŢILOR DIN │Reşiţa, Piaţa │
│ │U.C.M.R. ŞI ALTE │Republicii nr. 16 │
│ │INSTITUŢII │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Reşiţa, str. Cerna,│
│323.│SALARIAŢILOR DRUMURI ŞI│bl. 9, sc. 2, │
│ │SPAŢII VERZI REŞIŢA │Ap.1-2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│324.│ASOCIAŢIA C.A.R. I.C.M.│Caransebeş, DN 68, │
│ │CARANSEBEŞ │Km 3,2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Moldova Nouă, aleea│
│325.│ASOCIAŢIA C.A.R. I.M. │Francesco │
│ │MOLDOVA NOUĂ │Griselini, bl. 43, │
│ │ │sc. 5, ap. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Reşiţa, str. Cerna,│
│326.│SALARIAŢILOR I.R.E. │bl. 9, sc. 2, ap. │
│ │REŞIŢA │1-2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│327.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Caransebeş, Strada │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT CARANSEBEŞ │Libertăţii nr. 14 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│328.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Oraviţa, str. Zona │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT ORAVIŢA │Gării │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│329.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Reşiţa, bd. Al.I. │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT REŞIŢA │Cuza nr. 39 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Reşiţa, str. Petru │
│330.│SALARIAŢILOR O.G.A. │Maior nr. 73 │
│ │REŞIŢA │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Ocna de Fier nr. │
│331.│SALARIAŢILOR OCNA DE │104 │
│ │FIER │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. P.T.T.│Reşiţa, Piaţa 1 │
│332.│REŞIŢA │Decembrie 1918 nr. │
│ │ │7 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Reşiţa, Piaţa 1 │
│333.│SALARIAŢILOR PRIMĂRIA │Decembrie 1918 nr. │
│ │REŞIŢA │1-2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. R.A. │Reşiţa, Aleea │
│334.│PRESCOM REŞIŢA │Tineretului, bl. 5,│
│ │ │et. 1, ap. 17 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│335.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Oraviţa, Strada │
│ │SANITAR ORAVIŢA │Spitalului nr. 44 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│336.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Oţelu Roşu, Strada │
│ │SANITAR OŢELU ROŞU │Republicii nr. 109 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Reşiţa, Strada │
│337.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Făgăraşului nr. 18,│
│ │SANITAR REŞIŢA │Hotel Sport, Corp │
│ │ │B, et. 3, ap. 30 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│338.│ASOCIAŢIA C.A.R. BĂUŢAR│Băuţar, Strada │
│ │ │Principală nr. 254C│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Bozovici nr. 263, │
│339.│BOZOVICI │bl. IF2, parter, │
│ │ │ap. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. C.F.R.│Caransebeş, str. │
│340.│LINIE CARANSEBEŞ │Nicolae Bălcescu │
│ │ │nr. 125 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. C.P.L.│Caransebeş, Strada │
│341.│CARANSEBEŞ │Ţarinei, bl. 1A, │
│ │ │sc. B, ap. 6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │ │
│342.│D.G.R.S. UNIT. TERIT. │Păltiniş nr. 45 │
│ │355 PĂLTINIŞ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Caransebeş, Strada │
│343.│SANITAR CARANSEBEŞ │21 Decembrie 1989 │
│ │ │nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cluj-Napoca, str. │
│344.│U.T.J.C.A.R. CLUJ │Horea nr. 10, ap. │
│ │ │4, judeţul Cluj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ADMINISTRAŢIA │Cluj-Napoca, piaţa │
│345.│JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR │Avram Iancu nr. 19 │
│ │PUBLICE CLUJ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cluj-Napoca, Bd. 21│
│346.│C.A.R. APA CLUJ │Decembrie 1989 nr. │
│ │ │79 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cluj-Napoca, Piaţa │
│347.│C.A.R. BLOC II SANITARI│Unirii nr. 22, ap. │
│ │ │1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│348.│C.A.R. C.F.C.H. DEJ │Dej, str. Petru │
│ │ │Rareş nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Turda, str. Gen. │
│349.│C.A.R. CHIMICA TURDA │Dragalina nr. 1A, │
│ │ │ap. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Turda, Strada │
│350.│C.A.R. CIMENTUL TURDA │Lianelor nr. 5, bl.│
│ │ │P2, ap. 21 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cluj-Napoca, Strada│
│351.│C.A.R. CONSILIUL LOCAL │Memorandumului nr. │
│ │CLUJ-NAPOCA │23, ap. 11, camera │
│ │ │2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│352.│C.A.R. ELECTROCENTRALE │Cluj-Napoca, Strada│
│ │CLUJ │Taberei nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ELECTROCERAMICA │Turda, Strada │
│353.│TURDA │Aviatorilor nr. 3, │
│ │ │ap. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│354.│C.A.R. EROILOR CLUJ │Cluj-Napoca, Strada│
│ │ │Eroilor nr. 9 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cluj-Napoca, str. │
│355.│C.A.R. FIMARO I.F.N. │Corneliu Coposu nr.│
│ │ │167 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cluj-Napoca, str. │
│356.│C.A.R. FLACĂRA │Horea nr. 78, ap. │
│ │ │61 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│357.│C.A.R. HOREA │Cluj-Napoca, str. │
│ │ │Horea nr. 75, ap. 9│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. INSTITUTUL │Cluj-Napoca, Strada│
│358.│ONCOLOGIC │Republicii nr. │
│ │ │34-36 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Dej, str. Mircea │
│359.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT DEJ │cel Bătrân nr. 2, │
│ │ │bl. N1, sc. B, ap. │
│ │ │22 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Gherla, str. G. │
│360.│GHERLA │Coşbuc nr. 18, ap. │
│ │ │1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Huedin, Piaţa │
│361.│HUEDIN │Victoriei nr. 37, │
│ │ │bl. H3, ap. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. LIBERTATEA CFR │Cluj-Napoca, str. │
│362.│CLUJ │I.L. Caragiale nr. │
│ │ │5-7, ap. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Mintiu Gherlii, │
│363.│C.A.R. MINTIU GHERLII │Strada Principală │
│ │ │nr. 281 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cluj-Napoca, Bd. 21│
│364.│C.A.R. NAPOCA CTP │Decembrie 1989 nr. │
│ │ │118, corp II, ap. 7│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Turda, Calea │
│365.│C.A.R. POTAISSA │Victoriei nr. 98, │
│ │ │ap. 11 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│366.│C.A.R. SINTEROM │Cluj-Napoca, Bd. │
│ │ │Muncii nr. 12 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│367.│C.A.R. SPITALUL DE │Cluj-Napoca, Strada│
│ │RECUPERARE │Viilor nr. 46-50 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│368.│C.A.R. SPITALUL TURDA │Turda, str. Andrei │
│ │ │Mureşanu nr. 16 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. UNIVERSITATEA │Cluj-Napoca, str. │
│369.│BABEŞ-BOLYAI │I.C. Brătianu nr. │
│ │ │39, ap. 1B │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│370.│C.A.R. UNIVERSITATEA DE│Cluj-Napoca, str. │
│ │MEDICINĂ ŞI FARMACIE │Emil Isac nr. 13 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. UNIVERSITATEA DE│Cluj-Napoca, str. │
│371.│ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI │Mănăştur nr. 3 │
│ │MEDECINĂ VETERINARĂ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. UNIVERSITATEA │Cluj-Napoca, str. │
│372.│TEHNICĂ │C. Daicoviciu nr. │
│ │ │15 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Constanţa, Şos. │
│373.│U.T.J.C.A.R. CONSTANŢA │Mangaliei nr. 99, │
│ │ │bl. S1b, ap. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Constanţa, str. │
│374.│C.A.R. APELE ROMÂNE │Mircea cel Bătrân │
│ │ │nr. 127 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Constanţa, Agigea, │
│375.│C.A.R. A.C.D.M.N. │Strada Ecluzei nr. │
│ │ │1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ASOCIAŢIA CASA │Constanţa, bd. │
│376.│DE AJUTOR RECIPROC │Mamaia nr. 156 │
│ │POŞTĂ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Constanţa, Şos. │
│377.│C.A.R. ASOCIAŢIA FULGER│Mangaliei nr. 99 │
│ │ │bl. S1b, ap. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│378.│C.A.R. B.C.R. │Constanţa, str. │
│ │ │Traian nr. 68 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│379.│C.A.R. C.E.C. │Constanţa, bd. │
│ │ │Tomis nr. 79-89 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│380.│C.A.R. C.F.R. │Constanţa, Piaţa │
│ │ │Victoriei nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. CONSILIUL LOCAL │Constanţa, │
│381.│CERNAVODĂ │Cernavodă, str. │
│ │ │Ovidiu nr. 11 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│382.│C.A.R. CONSILIUL │Constanţa, bd. │
│ │JUDEŢEAN CONSTANŢA │Tomis nr. 51 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│383.│C.A.R. DEPOUL C.F. │Constanţa, Strada │
│ │PALAS │Remizei nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. DIRECŢIA DE │Constanţa, bd. │
│384.│TELECOMUNICAŢII │Tomis nr. 79-89 │
│ │ROMTELECOM - S.A. │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│385.│C.A.R. DIRECŢIA C.F. │Constanţa, Incinta │
│ │PORT │Port │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│386.│C.A.R. DIRECŢIA SILVICĂ│Constanţa, bd. I.C.│
│ │ │Brătianu nr. 250 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. EXPLOATARE │Constanţa, │
│387.│MINIERĂ BASARABI │Murfatlar, Strada │
│ │ │Minerului nr. 17 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Constanţa, Cobadin,│
│388.│COBADIN │Strada Primăverii │
│ │ │nr. 26 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Constanţa, │
│389.│MANGALIA │Mangalia, str. │
│ │ │Oituz nr. 20 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Constanţa, Hârşova,│
│390.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Strada Plantelor │
│ │HÂRŞOVA │nr. 11, bl. P15, │
│ │ │sc. A, ap. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. GRUP SCOLAR │Constanţa, │
│391.│INDUSTRIAL ENERGETIC │Cernavodă, Strada │
│ │ │Cazărmii nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│392.│C.A.R. METEO │Constanţa, bd. │
│ │ │Mamaia nr. 300 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│393.│C.A.R. OJRSA │Constanţa, bd. I.C.│
│ │ │Brătianu nr. 248 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│394.│C.A.R. S.C. OIL │Constanţa, str. │
│ │TERMINAL PETROL - S.A. │Caraiman nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. PRIMĂRIA │Constanţa, │
│395.│MEDGIDIA │Medgidia, str. │
│ │ │Decebal nr. 35 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│396.│C.A.R. RATC │Constanţa, Strada │
│ │ │Industrială nr. 8 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│397.│C.A.R. RAJA │Constanţa, str. │
│ │ │Călăraşi nr. 22-24 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Constanţa, │
│398.│C.A.R. SN 2 MAI │Mangalia, Strada │
│ │ │Portului nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. SPITALUL │Constanţa, │
│399.│TERITORIAL MANGALIA │Mangalia, Strada │
│ │ │Rozelor nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Constanţa, │
│400.│C.A.R. SPITAL MEDGIDIA │Medgidia, str. Ion │
│ │ │Creangă nr. 18 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│401.│C.A.R. SPITAL MILITAR │Constanţa, bd. │
│ │SALARIAŢI CIVILI │Mamaia nr. 96 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Constanţa, │
│402.│C.A.R. SANATORIUL │Mangalia, str. │
│ │BALNEAR MANGALIA │Mircea cel Bătrân │
│ │ │nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. SANATORIUL │Constanţa, Eforie │
│403.│BALNEAR EFORIE SUD │Nord, Aleea │
│ │ │Specială nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│404.│C.A.R. SANITAR │Constanţa, bd. │
│ │ │Tomis nr. 145 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│405.│C.A.R. T.A.G.C.M. │Constanţa, bd. I.C.│
│ │ANTREPRIZA 2 │Brătianu nr. 127 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│406.│C.A.R. TRIBUNALUL │Constanţa, str. │
│ │CONSTANŢA │Traian nr. 31 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Sfântu Gheorghe, │
│407.│U.T.J.C.A.R. COVASNA │Gen. Grigore Bălan │
│ │ │nr. 1, ap. 3, CP │
│ │ │520019 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Sfântu Gheorghe, │
│408.│C.A.R. STATER │Strada Oltului nr. │
│ │ │8, CP 520027 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Covasna, str. │
│409.│C.A.R. SPITAL COVASNA │Ştefan cel Mare nr.│
│ │ │21, CP 525200 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Sfântu Gheorghe, │
│410.│C.A.R. PREFECTURĂ │Gen. Grigore Bălan │
│ │ │nr. 1, camera 3, CP│
│ │ │520019 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Sfântu Gheorghe, │
│411.│C.A.R. SANITAR │Strada Stadionului │
│ │ │nr. 1-3, CP 520064 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Sfântu Gheorghe, │
│412.│C.A.R. OPTIMA │Strada Luceafărului│
│ │ │nr. 4, bl. 61, sc. │
│ │ │D, ap. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Sfântu Gheorghe, │
│413.│C.A.R. GLOBUS │Gen. Grigore Bălan │
│ │ │nr. 21, CP 520013 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Întorsura Buzăului,│
│414.│C.A.R. CONFORT │str. Floroaia nr. │
│ │ │9A, CP 525300 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Covasna, Hotel │
│415.│C.A.R. UTB │Dacia, Strada │
│ │ │Unirii nr. 10, CP │
│ │ │525200 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. UNIUNEA SIND. │Sfântu Gheorghe, │
│416.│LIBERE SF. GHEORGHE │str. Gen. G. Bălan │
│ │ │nr. 1, CP 520019 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT SF. │Sfântu Gheorghe, │
│417.│GHEORGHE │Aleea Tineretului │
│ │ │nr. 2, CP 520064 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. LICEUL MIHAI │Sfântu Gheorghe, │
│418.│VITEAZUL SF. GHEORGHE │str. Kos Karoly nr.│
│ │ │22, CP 520055 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. FOREVER TG. │Târgu Secuiesc, │
│419.│SECUIESC │str. Gabor Aron nr.│
│ │ │5, CP 525400 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Covasna, str. Mihai│
│420.│C.A.R. RBCV COVASNA │Eminescu nr. 160, │
│ │ │CP 525200 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Baraolt, Centrul de│
│421.│C.A.R. "ERDOVIDEK" │afaceri, Strada │
│ │BARAOLT │Minerilor nr. 11/A,│
│ │ │CP 525100 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. CFR │Miercurea-Ciuc, │
│422.│DEDA-MIERCUREA-CIUC │Strada Braşovului │
│ │ │nr. 6/4, CP 530231 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │U.T.J.C.A.R. DÂMBOVIŢA │Târgovişte, str. │
│423.│- ASOCIAŢIE │Radu de la Afumaţi │
│ │ │nr. 1H │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│424.│ASOCIAŢIA C.A.R. ARCTIC│Găeşti, Strada 13 │
│ │GĂEŞTI │Decembrie nr. 210 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Moreni, Strada │
│425.│AUTOMECANICA MORENI │Petrolului nr. 17, │
│ │ │bl. B2, ap. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. BUCEGI│Pucioasa, Strada 1 │
│426.│PUCIOASA │Decembrie 1918, bl.│
│ │ │A3, sc. A, ap. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. CLER │Târgovişte, str. │
│427.│ARHIEPISCOPIA │Al.I. Cuza nr. 6 │
│ │TÂRGOVIŞTE │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. COMO │Moreni, bd. Panduri│
│428.│MORENI │nr. 17, bl. D4, ap.│
│ │ │1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. COS │Târgovişte, bd. │
│429.│TÂRGOVIŞTE │I.C. Brătianu, bl. │
│ │ │17H, ap. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. DGASPC│Târgovişte, str. │
│430.│TÂRGOVIŞTE │I.C. Vissarion nr. │
│ │ │1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. DSV │Târgovişte, bd. │
│431.│DÂMBOVIŢA │I.C. Brătianu nr. │
│ │ │35 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. IMUT │Moreni, Bd. 22 │
│432.│MORENI │Decembrie 1989, │
│ │ │Cămin TEG │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│433.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Pucioasa, Strada │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT PUCIOASA │Fântânilor nr. 18 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Târgovişte, str. │
│434.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Poet Gr. │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT TÂRGOVIŞTE │Alexandrescu nr. 1,│
│ │ │bl. E5 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Târgovişte, Bd. │
│435.│JUDEŢEAN TÂRGOVIŞTE │Independenţei, bl. │
│ │ │12-Ipj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. OGA │Târgovişte, Bd. │
│436.│DÂMBOVIŢA │Independenţei, bl. │
│ │ │1-Iup, ap. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│437.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Târgovişte, şoseaua│
│ │OŢELINOX TÂRGOVIŞTE │Găeşti nr. 16 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Comuna Voineşti, │
│438.│POMICULTORUL VOINEŞTI │Centrul Civic, bl. │
│ │ │1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│439.│ASOCIAŢIA C.A.R. PTTR │Târgovişte, str. │
│ │TÂRGOVIŞTE │Dr. Marinoiu nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│440.│ASOCIAŢIA C.A.R. RAGC │bd. I.C. Brătianu │
│ │TÂRGOVIŞTE │nr. 50 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│441.│ASOCIAŢIA C.A.R. FRE │Târgovişte, Calea │
│ │TÂRGOVIŞTE │Domnească nr. 236 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│442.│ASOCIAŢIA C.A.R. ROMCIF│Fieni, str. Aurel │
│ │FIENI │Rainu nr. 34-36 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. ROMLUX│Târgovişte, Bd. │
│443.│TÂRGOVIŞTE │Eroilor nr. 17, bl.│
│ │ │11A, ap. 46 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│444.│ASOCIAŢIA C.A.R. SCHELA│Comuna Valea Mare │
│ │GĂEŞTI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│445.│ASOCIAŢIA C.A.R. SCHELA│Moreni, Strada │
│ │MORENI │Teilor nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│446.│ASOCIAŢIA C.A.R. SCHELA│Târgovişte, Aleea │
│ │TÂRGOVIŞTE │Sinaia nr. 6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│447.│ASOCIAŢIA C.A.R. SPITAL│Găeşti, Strada 13 │
│ │ORĂŞENESC GĂEŞTI │Decembrie nr. 170 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│448.│ASOCIAŢIA C.A.R. SPITAL│Pucioasa, Strada │
│ │PUCIOASA │Republicii nr. 125 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│449.│ASOCIAŢIA C.A.R. SPITAL│Târgovişte, str. │
│ │JUDEŢEAN TÂRGOVIŞTE │Iancu Jianu nr. 15 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│450.│ASOCIAŢIA C.A.R. STEAUA│Fieni, Strada │
│ │ELECTRICĂ FIENI │Runcului nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Târgovişte, Nicolae│
│451.│UNITATEA MILITARĂ 01431│Bălcescu nr. 2-4 │
│ │TÂRGOVIŞTE │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. UPET │Târgovişte, Aleea │
│452.│TÂRGOVIŞTE │Trandafirilor, bl. │
│ │ │11, ap. 19 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│453.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Târgovişte, Strada │
│ │VALAHIA TÂRGOVIŞTE │Moldovei 5, Corp S │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Craiova, 13 │
│454.│U.J.C.A.R. DOLJ │Septembrie nr. 14B,│
│ │ │bl. C1, ap. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│455.│ASOCIAŢIA C.A.R. APĂ │Craiova, Strada │
│ │OLTENIA │Brestei nr. 133 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. APE │Craiova, str. │
│456.│JIU I.F.N. │Nicolae Romanescu │
│ │ │nr. 54 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Craiova, str. │
│457.│ASOCIAŢIA C.A.R. BĂNIE │Eugeniu Carada nr. │
│ │ │7 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Craiova, str. │
│458.│CETATEA BANILOR │Nicolae Titulescu │
│ │ │nr. 22 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Craiova, bd. Dacia │
│459.│SALARIAŢILOR DOLJCHIM │nr. 153, bl. 25, │
│ │CRAIOVA │sc. 1, ap. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│460.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Craiova, str. Arh. │
│ │E.C.M.G.N. CRAIOVA │Ion Mincu nr. 35 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Craiova, str. │
│461.│ELECTROCENTRALE CRAIOVA│Bariera Vâlcii nr. │
│ │ │195 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│462.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Craiova, Strada │
│ │FILANTROPIA │Brestei nr. 21 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│463.│ASOCIAŢIA C.A.R. FORD │Craiova, str. Henry│
│ │CRAIOVA │Ford nr. 29 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. FRĂŢIA│Filiaşi, Strada │
│464.│FILIAŞI │Cerbului, bl. D3, │
│ │ │sc. 1, ap. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│465.│ASOCIAŢIA C.A.R. GENUS │Calafat, str. Tudor│
│ │ │Vladimirescu nr. 45│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│466.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Craiova, Strada │
│ │JUSTIŢIA DOLJ │Brestei nr. 14 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│467.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Calafat, str. │
│ │MAGLIERIE CRISTIAN │Traian nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│468.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Craiova, Bd. 1 Mai │
│ │MEDICINA CRAIOVA │nr. 68 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Pieleşti, str. │
│469.│OLTENIA I.F.N. │Gheorghiţă Geolgău │
│ │ │nr. 435 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. ORAŞ │Segarcea, Strada │
│470.│SEGARCEA │Unirii nr. 70, bl. │
│ │ │A5, sc. 1, ap. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│471.│ASOCIAŢIA C.A.R. PARC │Craiova, str. │
│ │TURISM │Bibescu nr. 12 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│472.│ASOCIAŢIA C.A.R. RELOC │Craiova, Bd. │
│ │ │Decebal nr. 109 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│473.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Craiova, str. │
│ │SALVAFARM │Tabaci nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│474.│ASOCIAŢIA C.A.R SANITAR│Calafat, str. │
│ │CALAFAT │Traian nr. 5 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│475.│ASOCIAŢIA C.A.R. SILVA │Craiova, str. Iancu│
│ │DOLJ │Jianu nr. 15 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│476.│ASOCIAŢIA C.A.R. SPIRU │Craiova, str. Ion │
│ │HARET DOLJ │Maiorescu nr. 6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Craiova, str. │
│477.│SPITALUL CLINIC DE │Tabaci nr. 1 │
│ │URGENŢĂ CRAIOVA │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Craiova, calea │
│478.│SALARIAŢILOR SPITALUL │Bucureşti nr. 126 │
│ │CLINIC NR. 3 CRAIOVA │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Craiova, Strada │
│479.│ASOCIAŢIA C.A.R. TC │Putnei nr. 15, bl. │
│ │DOLJ │Cămin 2, sc. 1, et.│
│ │ │1, ap. 107 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│480.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Craiova, Calea │
│ │TRANSPORT CRAIOVA │Severinului nr. 23 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│481.│ASOCIAŢIA C.A.R. UNIREA│Craiova, Aleea │
│ │CRAIOVA │Simnic nr. 37 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Craiova, Strada │
│482.│SALARIAŢILOR DIN │Libertăţii nr. 19 │
│ │UNIVERSITATEA CRAIOVA │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA U.T.J.C.A.R. │Galaţi, Strada │
│483.│GALAŢI │Melodiei nr. 8, bl.│
│ │ │B8, ap. 41, parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Bereşti, Strada │
│484.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Trandafirilor nr. │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT BEREŞTI │198, bl. Hermes, │
│ │ │parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. CEC │Galaţi, Strada │
│485.│GALAŢI │Domnească nr. 24, │
│ │ │bl. Modern │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Galaţi, str. Maior │
│486.│COMPLEX C.F.R. - I.F.N.│Iancu Fotea nr. 3, │
│ │GALAŢI │bl. L, parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. DACIA │Galaţi, Strada │
│487.│GALAŢI │Constructorilor nr.│
│ │ │13, bl. E3, ap. 41 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│488.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Galaţi, Strada │
│ │D.G.A.A. GALAŢI │Domnească nr. 96 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Galaţi, str. │
│489.│DIRECŢIA DE POŞTĂ │Alexandru Davila │
│ │GALAŢI │nr. 6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Galaţi, str. │
│490.│F.T.D.E.E. GALAŢI │Nicolae Bălcescu │
│ │ │nr. 5 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│491.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Galaţi, Strada │
│ │I.E.E.L.I.F. GALAŢI │Ştiinţei nr. 97 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. INTFOR│Galaţi, Strada │
│492.│GALAŢI │Constructorilor nr.│
│ │ │13, bl. E3, ap. 41 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Galaţi, Strada │
│493.│LEAGĂNUL DE COPII │Brăilei nr. 138B │
│ │GALAŢI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. MEHID │Galaţi, Strada │
│494.│GALAŢI │Zidarilor nr. 6, │
│ │ │bl. R5, ap. 11 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Galaţi, Strada │
│495.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Domnească nr. │
│ │MENAROM GALAŢI │71-73, bl. B, sc. │
│ │ │1, ap. 1, parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Galaţi, Strada │
│496.│AJUTOR RECIPROC NAVROM │Portului nr. 35, │
│ │GALAŢI │bl. Mălina 2, sc. │
│ │ │5, ap. 62, parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│497.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Galaţi, Strada │
│ │R.A.T.U. GALAŢI │Basarabiei nr. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Galaţi, Bd. │
│498.│ASOCIAŢIA C.A.R. SIDEX │Siderurgiştilor │
│ │GALAŢI │Tronson, bl. PS1B, │
│ │ │parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │ │
│499.│SINDICATULUI │Galaţi, Strada │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNTULUI │Gării nr. 35 │
│ │PREUNIVERSITAR GALAŢI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Galaţi, str. Traian│
│500.│SPITALUL DE BOLI │nr. 393 │
│ │INFECŢIOASE GALAŢI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Galaţi, Strada │
│501.│SPITALUL JUDEŢEAN │Brăilei nr. 177 │
│ │GALAŢI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│502.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Galaţi, str. Traian│
│ │SPITALUL MILITAR GALAŢI│nr. 199 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Galaţi, str. Traian│
│503.│SPITALUL MUNICIPAL │nr. 290 │
│ │GALAŢI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Galaţi, str. │
│504.│SPITALUL DE PEDIATRIE │Gheorghe Asachi nr.│
│ │GALAŢI │2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│505.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Galaţi, Strada │
│ │SPITALUL T.B.C. GALAŢI │Ştiinţei nr. 117 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Galaţi, Strada │
│506.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Brăilei nr. 173, │
│ │ŞANTIERUL NAVAL GALAŢI │bl. G, ap. 18, │
│ │ │parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│507.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Galaţi, str. Mihai │
│ │TEATRUL MUZICAL GALAŢI │Bravu nr. 50 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│508.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Galaţi, Strada │
│ │UNIVERSITATEA GALAŢI │Domnească nr. 47 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│509.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Lieşti, bl. │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT LIEŞTI │Piersic, ap. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Tecuci, Aleea │
│510.│ÎNVĂŢĂMÂNT"IOAN AL. │Egalităţii nr. 1, │
│ │PASCU" TECUCI │bl. A1, ap. 43 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Tecuci, Strada 1 │
│511.│PRIMĂRIA TECUCI │Decembrie 1918 nr. │
│ │ │64 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│512.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Tecuci, Strada 13 │
│ │R.A.G.C.L. TECUCI │Septembrie nr. 5 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Tecuci, str. │
│513.│SPITALUL TECUCI │Costache Conachi │
│ │ │nr. 35 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Giurgiu, str. Prof.│
│514.│U.T.J.C.A.R. GIURGIU │Nicolae Droc │
│ │ │Barcian, bl. 34, │
│ │ │et. 1, ap. 16 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Bolintin-Vale, │
│515.│BOLINTIN │Strada Republicii, │
│ │ │bl. B5, parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Giurgiu, str. │
│516.│GIURGIU │Bucureşti, bl. 9/ │
│ │ │2S, ap. 29, parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│517.│C.A.R. A SALARIAŢIOR │Mihăileşti, calea │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT MIHĂILEŞTI │Bucureşti nr. 168 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. D.J.P.TC. │Giurgiu, str. │
│518.│GIURGIU │Mircea cel Bătrân │
│ │ │nr. 18 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│519.│C.A.R. PROTECŢIA │Giurgiu, Şoseaua │
│ │COPILULUI GIURGIU │Alexandriei nr. 7-9│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│520.│C.A.R. PERSONAL MILITAR│Giurgiu, Şoseaua │
│ │DIN PENITENCIAR │Bălănoaiei nr. 12A │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│521.│C.A.R. A SALARIAŢILOR │Giurgiu, Strada │
│ │C.E.C. │Gării nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Giurgiu, str. Dr. │
│522.│OCOLUL SILVIC │Ing. Marin D. │
│ │ │Drăcea nr. 24 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│523.│C.A.R. A SALARIAŢILOR │Giurgiu, Strada │
│ │TRIBUNAL-PROCURATURĂ │Episcopiei nr. 13 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│524.│C.A.R. C.F.R. GIURGIU │Giurgiu, Intrarea │
│ │ORAŞ │Gării nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ŞANTIERUL NAVAL │Giurgiu, str. │
│525.│GIURGIU │Vasile Alecsandri, │
│ │ │bl. 3/800, ap. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. FORAJ SONDE │Videle, Strada │
│526.│VIDELE │Petrolului nr. 16, │
│ │ │judeţul Teleorman │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Târgu Jiu, strada │
│527.│U.T.J.C.A.R. GORJ │Gen. Cristian Tell,│
│ │ │bl. 21, sc. 2, ap. │
│ │ │3, judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Târgu Jiu, │
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. C.F.R.│Bulevardul │
│528.│TÂRGU JIU │Republicii nr. 39, │
│ │ │sc. 2, et. 2, │
│ │ │judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Comuna Peştişani, │
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │str. Constantin │
│529.│"CONCORDIA" PEŞTIŞANI │Brâncuşi nr. 246, │
│ │GORJ │parter, judeţul │
│ │ │Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Târgu Jiu, aleea │
│530.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Ioan Slavici nr. 1,│
│ │DIRECŢIA SANITARĂ GORJ │bl. 1, sc. 2, ap. │
│ │ │20, judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Târgu Jiu, str. Lt.│
│531.│DIRECŢIA SILVICĂ TG. │col. Dumitru │
│ │JIU │Petrescu nr. 3, │
│ │ │Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. E.M. │Satul Brădet, │
│532.│JILŢ NORD │comuna Mătăsari, │
│ │ │judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. E.M. │Localitatea │
│533.│JILŢ SUD │Mătăsari, judeţul │
│ │ │Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Comuna Mătăsari, │
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. E.M. │Strada Principală, │
│534.│DRĂGOTEŞTI │bl. A14, sc. 1, et.│
│ │ │1, ap. 5, judeţul │
│ │ │Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Localitatea Târgu │
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Jiu, str. Gen. Tell│
│535.│SOLIDARITATEA TG. JIU │nr. 2, bl. 2, sc. │
│ │ │1, ap. 3, judeţul │
│ │ │Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│536.│ASOCIAŢIA C.A.R. E.M. │Localitatea Urdari,│
│ │PEŞTEANA │judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Târgu Jiu, bd. │
│537.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Ecaterina Teodoroiu│
│ │COLOANA TÂRGU JIU │nr. 92, judeţul │
│ │ │Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Târgu Jiu, str. │
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Slt. Gheorghe │
│538.│VIITORUL TG. JIU │Barboi nr. 1, bl. │
│ │ │1, sc. 1, ap. 1-2, │
│ │ │judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. C.E.T.│Oraşul Turceni, │
│539.│TURCENI │Strada Uzinei nr. │
│ │ │1, judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Localitatea Târgu │
│540.│SUCURSALA HIDROCENTRALE│Jiu, Strada │
│ │TG. JIU │Tineretului nr. 8, │
│ │ │judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Rovinari, Strada │
│541.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Energeticianului │
│ │ENERGIA ROVINARI │nr. 25, judeţul │
│ │ │Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Târgu Jiu, Strada │
│542.│SALARIAŢILOR │Hidrocentralei nr. │
│ │HIDROCONSTRUCŢIA TG. │49, judeţul Gorj │
│ │JIU │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Localitatea Târgu │
│543.│SALARIAŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNT│Cărbuneşti, str. │
│ │TG. CĂRBUNEŞTI │Tudor Arghezi nr. │
│ │ │1, judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Târgu Jiu, slt. │
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Mihai Cristian │
│544.│ÎNVĂŢĂMÂNT TG. JIU │Oancea , bl. 2, sc.│
│ │ │2, ap. 22, judeţul │
│ │ │Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Localitatea Novaci,│
│545.│ASOCIAŢIA C.A.R. NOVACI│Strada Parângului │
│ │ │nr. 39 A, judeţul │
│ │ │Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Târgu Jiu, strada │
│546.│MACOFIL TG. JIU │Bârseşti nr. 217, │
│ │ │judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Localitatea Motru, │
│547.│ASOCIAŢIA C.A.R. MOTRU │Strada Tismanei nr.│
│ │ │35, judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Localitatea │
│548.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Rovinari, cartier │
│ │MINPREST ROVINARI │Vârţ nr. 97, │
│ │ │judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Târgu Jiu, Aleea │
│549.│POLIŢIA LOCALĂ TÂRGU │Minerilor, bl. 4, │
│ │JIU │sc. 1, judeţul Gorj│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Localitatea │
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. ORAŞ │Bumbeşti-Jiu, │
│550.│BUMBEŞTI-JIU │Strada Jiului, bl. │
│ │ │10, sc. 9, ap. 1/2,│
│ │ │judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. POŞTA │Târgu Jiu, Calea │
│551.│GORJ │Eroilor, bl. 17, │
│ │ │judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Târgu Jiu, Strada │
│552.│ASOCIAŢIA C.A.R. PROCAR│Victoriei, nr. 225,│
│ │TG. JIU │bl. 225, sc. 2, ap.│
│ │ │16, judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Târgu Jiu, Strada │
│553.│DIRECŢIA DE SERVICII │Victoriei nr. 139, │
│ │COMUNALE TG. JIU │judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Târgu Jiu, Strada │
│554.│ASOCIAŢIA C.A.R. UNIREA│Griviţei, bl. 41, │
│ │GORJ │sc. 2, ap. 1, │
│ │ │judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Stoina, bl. 80, sc.│
│555.│SALARIAŢILOR S.P. │4, ap. 64, judeţul │
│ │STOINA │Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Localitatea │
│ │ │Ţicleni, Aleea │
│556.│ASOCIAŢIA C.A.R. ORAŞ │Fabricii de Pâine │
│ │ŢICLENI │nr. 2, bl. 40, sc. │
│ │ │2, parter, ap. 3, │
│ │ │judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. SECŢIA│Târgu Jiu, Calea │
│557.│DRUMURI NAŢIONALE │Severinului nr. │
│ │ │213, judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Localitatea │
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. SADU │Bumbeşti-Jiu, Aleea│
│558.│GORJ │Clubului, bl. 1, │
│ │ │sc. 1, ap. 3, │
│ │ │judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Târgu Jiu, Strada │
│559.│FINANŢE GORJ │Siretului nr. 6, │
│ │ │judeţul Gorj │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Miercurea-Ciuc, │
│560.│U.T.J.C.A.R. HARGHITA │str. Korosi Csoma │
│ │ │Sandor nr. 2/24 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Băile Tuşnad, │
│561.│C.A.R. IBC BĂILE TUŞNAD│Strada Brazilor nr.│
│ │ │14/6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Comuna Secuieni, │
│562.│ÎNVĂŢĂMÂNT CRISTURU │satul Bodogaia nr. │
│ │SECUIESC │216 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. FAMOS │Cristuru Secuiesc, │
│563.│- S.A. MOBILA │str. Kossuth Lajos,│
│ │ │bl. 8, ap. 11 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│564.│C.A.R. SANITAR │Gheorgheni, Strada │
│ │GHEORGHENI │Spitalului nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│565.│ASOCIAŢIA CASA DE │Lunca de Jos nr. │
│ │AJUTOR RECIPROC LUNCA │486 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Miercurea-Ciuc, │
│566.│ÎNVĂŢĂMÂNT │str. Marton Aron │
│ │MIERCUREA-CIUC │nr. 80 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Miercurea-Ciuc, │
│567.│AJUTOR RECIPROC CIUC │str. Korosi Csoma │
│ │ │Sandor nr. 2/24 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Miercurea-Ciuc, │
│568.│CONFECŢIA │str. Leliceni nr. │
│ │MIERCUREA-CIUC │39 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │CASA DE AJUTOR RECIPROC│Miercurea-Ciuc, │
│569.│ASOCIAŢIA FEDERALCOOP │str. Uzina │
│ │ │Electrică nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. DIN │Miercurea-Ciuc, │
│570.│JUSTIŢIE │str. Szasz Endre │
│ │ │nr. 6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Miercurea-Ciuc, │
│571.│ORGANIZAŢIA DE MASĂ │str. Korosi Csoma │
│ │CIUC │Sandor nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. PTTR │Miercurea-Ciuc, │
│572.│MIERCUREA-CIUC │str. Kossuth Lajos │
│ │ │nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Miercurea-Ciuc, │
│573.│C.A.R. SILVA │str. Marton Aron │
│ │ │nr. 78 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Miercurea-Ciuc, │
│574.│AJUTOR RECIPROC │str. Marton Aron │
│ │PARTENER │nr. 74 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Miercurea-Ciuc, │
│575.│ASOCIAŢIA C.A.R. IFTE │Strada Braşovului │
│ │ │nr. 11 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Odorheiu Secuiesc, │
│576.│C.A.R. SANITAR ODORHEI │Strada │
│ │ │Independenţei 50/12│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Praid, Strada │
│577.│AJUTOR RECIPROC PRAID │Salinei, bl. 7, ap.│
│ │ │5 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│578.│ASOCIAŢIA C.A.R. AMIDON│Sânsimion, Strada │
│ │SÂNSIMION │Gării nr. 549 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Topliţa, str. │
│579.│BUGETARI TOPLIŢA │Nicolae Bălcescu │
│ │ │nr. 14 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Topliţa, str. │
│580.│TRICOTAJE TOPLIŢA │Ştefan cel Mare nr.│
│ │ │80 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│581.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Topliţa, Strada │
│ │TOPLIŢA │Cascadei nr. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Tulgheş, str. │
│582.│AJUTOR RECIPROC DIN │Centru nr. 342, │
│ │CADRUL SPITALULUI DE │Pavilion nr. 8 │
│ │PSIHIATRIE TULGHEŞ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Vlăhiţa, │
│583.│AJUTOR RECIPROC VLĂHIŢA│Turnătorilor nr. 31│
│ │ │/B/8 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Deva, bd. Mihail │
│ │ASOCIAŢIA CASELOR DE │Kogălniceanu nr. 4,│
│584.│AJUTOR RECIPROC │et. 2, camerele │
│ │REGIUNEA VEST │20-26, judeţul │
│ │ │Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│585.│C.A.R. ACTIV │Cărpiniş nr. 431, │
│ │ │Timiş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Certeju de Sus, │
│586.│C.A.R. CERTEJ │Strada Principală, │
│ │ │bl. B, parter, │
│ │ │judeţul Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Deva, Aleea │
│587.│C.A.R. CETATE │Transilvaniei, │
│ │ │bl.7, ap. 4, │
│ │ │Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Petroşani, Strada 1│
│588.│C.A.R. CFR │Decembrie 1918 nr. │
│ │ │74, Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Brad, Strada 1 │
│589.│C.A.R. CRIŞANA │Iunie, bl. B10, ap.│
│ │ │15, Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Hunedoara, str. │
│590.│C.A.R. DACIA │Avram Iancu nr. 1, │
│ │ │bl. 136, ap. 15, │
│ │ │parter, Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Deva, Bd. 22 │
│591.│C.A.R. DECEBAL │Decembrie, bl. 43, │
│ │ │parter, Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Hunedoara, str. │
│592.│C.A.R. EUROPA │Dacia nr. 2, bl. │
│ │ │E5, parter, │
│ │ │Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Drăgăşani, str. │
│593.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Tudor Vladimirescu,│
│ │DRĂGĂŞANI │bl. T8, et. 1, │
│ │ │Vâlcea │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Petrila, Strada │
│594.│C.A.R. LONEA │Republicii nr. 315,│
│ │ │ap. 11, Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Hunedoara, bd. │
│595.│C.A.R. OLIMPIA I.F.N. │Dacia nr. 41, bl. │
│ │ │47B, parter, │
│ │ │Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. PARÂNGUL │Petroşani, str. │
│596.│INSTITUŢIE FINANCIARĂ │Oituz, bl. 1, sc. │
│ │NEBANCARĂ │1, ap. 2, Hunedoara│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Petrila, Strada │
│597.│C.A.R. PETRILA │Republicii nr. 60, │
│ │ │Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Dumbrăviţa, str. │
│598.│C.A.R. PRO SPERA │Conac nr. 39, et. │
│ │ │1, ap. SAD 3, Timiş│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Lupeni, Strada │
│599.│C.A.R. RETEZATUL │Viitorului, bl. F1,│
│ │ │parter, ap. S1, │
│ │ │Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Deva, str. Mihai │
│600.│C.A.R. ROMSILVA │Viteazu nr. 10, │
│ │ │Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Deva, bd. Mihail │
│601.│C.A.R. SANITAR DEVA - │Kogălniceanu nr. 4,│
│ │I.F.N. │et. 1, camera 17, │
│ │ │Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Lupeni, str. Tudor │
│602.│C.A.R. STRAJA │Vladimirescu nr. │
│ │ │82, Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Haţeg, str. │
│603.│C.A.R. ULPIA │Sarmizegetusa nr. │
│ │ │12, ap. 23-24, │
│ │ │Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Deva, bd. Decebal, │
│604.│C.A.R. UNIREA DEVA │bl. 5, sc. D, │
│ │ │parter, Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Hunedoara, str. │
│605.│C.A.R. UNIREA HUNEDOARA│Avram Iancu nr. 16,│
│ │ │bl. 2, parter, │
│ │ │Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Petroşani, Strada 1│
│606.│C.A.R. UNIREA PETROŞANI│Decembrie 1918 nr. │
│ │ │120, parter, │
│ │ │Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Simeria, Strada 1 │
│607.│C.A.R. UNIREA SIMERIA │Decembrie, bl. A1, │
│ │ │sc. C, parter, │
│ │ │Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Călan, Strada │
│608.│C.A.R. VIITORUL CĂLAN │Furnalistului nr. │
│ │ │17, Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Vulcan, str. │
│ │C.A.R. VULCAN │Nicolae Titulescu │
│609.│INSTITUŢIE FINANCIARĂ │nr. 20, bl. A53, │
│ │NEBANCARĂ │sc. 2, ap. 2, │
│ │ │Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ZARAND │Brad, Strada │
│610.│INSTITUŢIE FINANCIARĂ │Republicii nr. 22, │
│ │NEBANCARĂ │Hunedoara │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Slobozia, bd. M. │
│611.│U.T.J.C.A.R. IALOMIŢA │Basarab nr. 27, │
│ │ │Ialomiţa │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. AMONIL│Slobozia, str. │
│612.│SLOBOZIA │Nisipuri, bl. 46, │
│ │ │et. P, Ialomiţa │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Feteşti, Strada │
│613.│ASOCIAŢIA C.A.R. C.F.R.│Depoului nr. 1, bl.│
│ │FETEŞTI │B32, sc. A, et. P, │
│ │ │ap. 1, Ialomiţa │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. CMS │Slobozia, bd. M. │
│614.│SLOBOZIA │Basarab nr. 27, │
│ │ │Ialomiţa │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Slobozia, bd. M. │
│615.│CONSILIUL JUDEŢEAN │Basarab nr. 1, │
│ │IALOMIŢA │Ialomiţa │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Calea Bucureşti nr.│
│616.│FIERBINŢI │10, Fierbinţi-Târg,│
│ │ │Ialomiţa │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Strada Bănăţenilor │
│617.│ÎNVĂŢĂMÂNT FETEŞTI │nr. 14, Feteşti, │
│ │ │Ialomiţa │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │calea Bucureşti nr.│
│618.│ÎNVĂŢĂMÂNT URZICENI │21, Urziceni, │
│ │ │Ialomiţa │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. POŞTĂ │Strada Unirii nr. │
│619.│ŞI TELECOMUNICAŢII │4, Slobozia, │
│ │SLOBOZIA │Ialomiţa │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │bd. M. Basarab, bl.│
│620.│PREMIER I.F.N. │A3, sc. A, ap. 2, │
│ │ │Slobozia, Ialomiţa │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │str. V. Alecsandri │
│621.│R.A.G.C.L. SLOBOZIA │nr. 14, Slobozia, │
│ │ │Ialomiţa │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│622.│C.A.R. SPITAL SLOBOZIA │str. Decebal nr. 1,│
│ │ │Slobozia, Ialomiţa │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Iaşi, str. Duca │
│623.│U.J.C.A.R.S. IAŞI │Vodă nr. 2, judeţul│
│ │ │Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Iaşi, Străpungere │
│624.│C.A.R. A SALARIAŢILOR │Silvestru nr. 7, │
│ │MOLDAVIA IAŞI I.F.N. │bl. I5, sc. A, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Iaşi, bd, Carol I │
│625.│UNIVERSITĂŢII AL.I. │nr. 11, judeţul │
│ │CUZA IAŞI I.F.N. │Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R.S. │Paşcani, Strada │
│626.│SANITAR PAŞCANI │Grădiniţei nr. 120,│
│ │ │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Iaşi, bd. Ştefan │
│627.│AJUTOR RECIPROC A │cel Mare şi Sfânt │
│ │SALARIAŢILOR B.N.R. │nr. 17, judeţul │
│ │IAŞI │Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │ │
│628.│SALARIAŢILOR │Iaşi, str. Păcurari│
│ │BIBLIOTECII CENTRALE │nr. 4, judeţul Iaşi│
│ │"M. EMINESCU" IAŞI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R.S. A │Iaşi, str. Teodor │
│629.│CENTRULUI METEOROLOGIC │Văscăuţeanu nr. 10,│
│ │REGIONAL MOLDOVA │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Iaşi, aleea Grigore│
│630.│AJUTOR RECIPROC A │Ghica Vodă, judeţul│
│ │SALARIAŢILOR SDN IAŞI │Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R.S. │Iaşi, Strada │
│631.│MOLDOCONSTRUCT IAŞI │Primăverii nr. 5, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R.S. CET │Iaşi, Calea │
│632.│IAŞI │Chişinăului nr. 25,│
│ │ │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢA C.A.R. │Iaşi, str. General │
│633.│INSTITUTUL REGIONAL DE │Berthelot nr. 2-4, │
│ │ONCOLOGIE IAŞI - I.F.N.│judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Iaşi, str. │
│634.│AJUTOR RECIPROC A │Silvestru nr. 5, │
│ │SALARIAŢILOR R.A.T.C. │judeţul Iaşi │
│ │IAŞI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Iaşi, str. Valea │
│635.│AJUTOR RECIPROC A │Lupului nr. 1, │
│ │SALARIAŢILOR S.C. │judeţul Iaşi │
│ │ANTIBIOTICE - S.A. IAŞI│ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R.S. DIN │Iaşi, Aleea Grigore│
│636.│INSTITUTUL "PETRU PONI"│Ghica Vodă nr. 41A,│
│ │IAŞI │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Iaşi, şos. Arcu nr.│
│637.│AJUTOR RECIPROC A │64, tr. I, sc. A, │
│ │SALARIAŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNT│parter, ap. 2, │
│ │IAŞI │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Iaşi, str. Henri │
│638.│DIN SPITALUL MILITAR │Mathias Berthelot │
│ │IAŞI I.F.N. │nr. 6, judeţul Iaşi│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Iaşi, str. │
│639.│ASOCIAŢIA C.A.R.S. │Străpungere │
│ │REGIONALA CF IAŞI │Silvestru nr. 5, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R.S. │Iaşi, str. M. │
│640.│APAVITAL IAŞI │Costăchescu nr. 6, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R.S. │Iaşi, Şoseaua │
│641.│TRUSTUL DE CONSTRUCŢII │Naţională nr. 3, │
│ │IAŞI │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Iaşi, Şoseaua │
│642.│DEPOUL C.F.R. IAŞI │Naţională nr. 3, │
│ │I.F.N. │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R.S. │Iaşi, Şoseaua │
│643.│SALUBRIS IAŞI │Naţională nr. 43, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Iaşi, str. Vasile │
│644.│SPITALUL SF. SPIRIDON │Conta nr. 2, │
│ │IAŞI I.F.N. │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Iaşi, Strada Uzinei│
│645.│AJUTOR RECIPROC A │nr. 38, judeţul │
│ │SALARIAŢILOR FRE IAŞI │Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R.S. DIN │Iaşi, str. George │
│646.│DIRECŢIA DE RADIO ŞI │Enescu nr. 7, │
│ │TELEVIZIUNE IAŞI │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA "CASA DE │Iaşi, Şoseaua │
│647.│AJUTOR RECIPROC │Naţională nr. 43, │
│ │LOCUINŢA" IAŞI │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Iaşi, bd. Tudor │
│648.│R.A. CITADIN - S.A. │Vladimirescu nr. │
│ │IAŞI I.F.N. │32, judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Paşcani, Strada │
│649.│AJUTOR RECIPROC A │Moldovei nr. 98, │
│ │SALARIAŢILOR TRANS │judeţul Iaşi │
│ │PAŞCANI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Iaşi, str. Cuza │
│650.│AJUTOR RECIPROC A │Vodă nr. 3, judeţul│
│ │SALARIAŢILOR DIRECŢIEI │Iaşi │
│ │REGIONALE DE POŞTĂ IAŞI│ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R.S. UNIVERSITATEA │Iaşi, Aleea M. │
│651.│AGRONOMICĂ IAŞI I.F.N. │Sadoveanu nr. 3, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R.S. │Paşcani, Strada │
│652.│DEPOUL CFR PAŞCANI │Gării nr. 9, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R.S. SPITALUL │Iaşi, şos. Bucium │
│653.│SOCOLA IAŞI I.F.N. │nr. 36, judeţul │
│ │ │Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R.S. SPITAL TBC │Iaşi, str. Dr. I. │
│654.│BÂRNOVA I.F.N. │Cihac nr. 30, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Iaşi, Strada │
│655.│U.M.F. IAŞI I.F.N. │Universităţii nr. │
│ │ │16, judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R.S. │Iaşi, Strada │
│656.│SPITALUL NEUROCHIRURGIE│Ateneului nr. 2, │
│ │IAŞI │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Iaşi, str. Moara de│
│657.│SALARIAŢILOR AEROPORTUL│Vânt nr. 34, │
│ │IAŞI │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │ │
│ │AJUTOR RECIPROC A │Iaşi, bd. Dimitrie │
│658.│SALARIAŢILOR DE LA │Mangeron nr. 47, │
│ │INSTITUTUL DE FIZICĂ │judeţul Iaşi │
│ │TEHNICĂ - ITF IAŞI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Iaşi, str. Toma │
│659.│AJUTOR RECIPROC A │Cozma nr. 13, │
│ │SALARIAŢILOR "STANCA" │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Târgu Frumos, str. │
│660.│AJUTOR RECIPROC A │Cuza Vodă nr. 24, │
│ │SALARIAŢILOR DIN │judeţul Iaşi │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT TG. FRUMOS │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R.S. A │Iaşi, str. │
│661.│SPITALULUI CLINIC DE │Pantelimon Halippa │
│ │RECUPERARE IAŞI │nr. 14, judeţul │
│ │ │Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R.S. SECŢIA DE │Paşcani, str. │
│662.│GOSPODĂRIRE A APELOR │Abator nr. 35, │
│ │PAŞCANI I.F.N. │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R.S. S.C.│Paşcani, Strada │
│663.│ELECTROPUTERE - S.A. │Gării nr. 18, │
│ │PAŞCANI │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Iaşi, str. Agatha │
│664.│D.M.P.S. IAŞI I.F.N. │Bârsescu nr. 16, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Iaşi, Strada │
│665.│AJUTOR RECIPROC │Primăverii nr. 74, │
│ │AMBULANŢA IAŞI │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │ │
│ │AJUTOR RECIPROC A │Iaşi, str. Bucium │
│666.│SALARIAŢILOR DIN │nr. 30, judeţul │
│ │POLIŢIA LOCALĂ IAŞI - │Iaşi │
│ │I.F.N. │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Paşcani, str. │
│667.│C.A.R.S. ÎNVĂŢĂMÂNT │Ştefan cel Mare şi │
│ │PAŞCANI I.F.N. │Sfânt nr. 19, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│668.│C.A.R.S. IAS STRUNGA │Comuna Strunga, │
│ │I.F.N. │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Târgu Frumos, str. │
│669.│AJUTOR RECIPROC EUROTEX│Cuza Vodă nr. 42, │
│ │TG. FRUMOS │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R.S. AGROMEC │Paşcani, Strada │
│670.│PAŞCANI I.F.N. │Moldovei nr. 17, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Hârlău, str. │
│671.│AJUTOR RECIPROC A │Alexandru │
│ │SALARIAŢILOR CĂMIN │Lăpuşneanu nr. 6, │
│ │SPITAL HÂRLĂU │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Hârlău, str. Bogdan│
│672.│AJUTOR RECIPROC A │Vodă nr. 33, │
│ │SALARIAŢILOR SPITAL │judeţul Iaşi │
│ │HÂRLĂU │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Iaşi, str. Horia │
│673.│AJUTOR RECIPROC │nr. 10, judeţul │
│ │U.S.L.I.P. IAŞI │Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R.S. │Iaşi, str. Teodor │
│674.│AGENŢIA DE PROTECŢIE A │Văscăuţeanu nr. 10 │
│ │MEDIULUI IAŞI │BIS, judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. MIROSLOVEŞTI │Comuna │
│675.│I.F.N. │Mirosloveşti, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Târgu Frumos, str. │
│676.│ASOCIAŢIA C.A.R.S. │Cuza Vodă nr. 126, │
│ │CONSUM COOP TG. FRUMOS │bl. 43A, judeţul │
│ │ │Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Iaşi, Bd. Chimiei │
│677.│LEAGĂNUL DE COPII IAŞI │nr. 12, judeţul │
│ │I.F.N. │Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Paşcani. Strada │
│678.│AJUTOR RECIPROC A │Izvoarelor nr. 11, │
│ │SALARIAŢILOR BUGETARI │judeţul Iaşi │
│ │IAŞI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R.S. DIN │Iaşi, str. Vasile │
│679.│ASISTENŢA SOCIALĂ │Lupu nr. 57A, │
│ │"ÎMPREUNĂ" IAŞI I.F.N. │camera 213, judeţul│
│ │ │Iaşi │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│680.│ASOCIAŢIA U.J.C.A.R. │Baia Mare, Bd. │
│ │MARAMUREŞ │Unirii nr. 4/1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│681.│A.M.I. │Baia Mare, Strada │
│ │ │Electrolizei │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│682.│ADMINISTRAŢIA │Baia Mare, str. │
│ │FINANCIARĂ BAIA MARE │Crişan nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│683.│AVISTAR BAIA MARE │Baia Mare, Strada │
│ │ │Mocirei nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│684.│ASOCIAŢIA C.A.R. CASPEV│Baia Mare, str. │
│ │ │Săsar nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│685.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Baia Mare, Strada │
│ │CONFSTAR I.F.N. │Republicii nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Baia Mare, str. Gh.│
│686.│DIRECŢIA APĂ CANAL BAIA│Şincai nr. 21 │
│ │MARE │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│687.│DIRECŢIA DE POŞTĂ │Baia Mare, bd. │
│ │MARAMUREŞ │Traian nr. 11 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│688.│DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE │Baia Mare, str. Gh.│
│ │STATISTICĂ │Şincai nr. 46 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│689.│ENERGOTERM │Baia Mare, Strada │
│ │ │Victoriei nr. 35 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│690.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Baia Mare, Strada │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT BAIA MARE │Culturii nr. 7A │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Baia Mare, str. │
│691.│LOTERIA NAŢIONALĂ │Hollosi Simon nr. │
│ │ │38 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│692.│PREFECTURA MARAMUREŞ │Baia Mare, str. Gh.│
│ │ │Şincai nr. 46 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│693.│C.A.R. RENEL FTDEE │Baia Mare, Strada │
│ │ │Victoriei nr. 64 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│694.│S.C. MARA - S.A. │Baia Mare, Strada │
│ │ │Culturii nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│695.│S.C. DRUSAL - S.A. BAIA│Baia Mare, Strada │
│ │MARE │Hortensiei nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│696.│SERVICIUL DE AMBULANŢĂ │Baia Mare, Strada │
│ │ │Progresului nr. 17 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│697.│SPITAL JUDEŢEAN │Baia Mare, str. G. │
│ │ │Coşbuc nr. 31 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│698.│STIL AURA │Baia Mare, bd. │
│ │ │Bucureşti nr. 44 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│699.│C.A.R. TRIBUNAL-PARCHET│Baia Mare, Bd. │
│ │- ASOCIAŢIE │Republicii nr. 2A │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│700.│ASOCIAŢIA C.A.R. AURORA│Baia Mare, str. │
│ │ │Horea nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│701.│ASOCIAŢIA C.A.R. E.M. │Baia Sprie, Aleea │
│ │BAIA SPRIE │Minerilor nr. 18.2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│702.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Baia Sprie, str. │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT BAIA SPRIE │Săsar nr. 21 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│703.│ASOCIAŢIA C.A.R. MINA │Băiuţ, Strada │
│ │BĂIUŢ │Principală nr. 186 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│704.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Borşa, str. Floare │
│ │SĂNĂTATEA BORŞA │de Colţ nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│705.│C.A.R. SPITAL CAVNIC │Cavnic, Strada │
│ │ │Unirii nr. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Sighetu Marmaţiei, │
│706.│ACATERM SIGHETU │Piaţa Libertăţii │
│ │MARMAŢIEI │nr. 25 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│707.│ASOCIAŢIA C.A.R. PLIMOB│Sighetu Marmaţiei, │
│ │ │Strada Gării nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Sighetu Marmaţiei, │
│708.│ÎNVĂŢĂMÂNT SIGHET │str. Iuliu Maniu │
│ │ │nr. 29 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Sighetu Marmaţiei, │
│709.│SĂNĂTATEA SIGHETU │str. Avram Iancu │
│ │MARMAŢIEI │nr. 22 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│710.│AEROPORT BAIA MARE │Tăuţii-Măgherăuş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│711.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Târgu Lăpuş, str. │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT TÂRGU LĂPUŞ │M. Eminescu nr. 3-5│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Drobeta-Turnu │
│ │ │Severin, Strada │
│712.│U.T.J.C.A.R. MEHEDINŢI │Independenţei nr. │
│ │ │32, bl. IA1, sc. 1,│
│ │ │ap. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│713.│C.A.R. SPITAL VÂNJU │Vânju Mare, Strada │
│ │MARE │Rahovei nr. 6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT BAIA │Baia de Aramă, str.│
│714.│DE ARAMĂ │Tudor Vladimirescu │
│ │ │nr. 11 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Drobeta-Turnu │
│ │ │Severin, bd. T. │
│715.│C.A.R. ALBINA MEHEDINŢI│Vladimirescu nr. │
│ │ │138, bl. 2s, sc. 8,│
│ │ │et. 2, ap. 14 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Drobeta-Turnu │
│716.│C.A.R. SINDSEV │Severin, Calea │
│ │ │Timişoarei nr. 204 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Drobeta-Turnu │
│717.│C.A.R. DIRECŢIA SILVICĂ│Severin, str. Eroii│
│ │ │de la Cerna nr. 22 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. F.E. PORŢILE DE │Drobeta-Turnu │
│718.│FIER │Severin, str. I.G. │
│ │ │Bibicescu nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Drobeta-Turnu │
│ │C.A.R. ASIROM - │Severin, bd. T. │
│719.│ASOCIAŢIE │Vladimirescu, bl. │
│ │ │In2c, sc. 1, et. 4,│
│ │ │ap. 17 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Drobeta-Turnu │
│720.│C.A.R. F.R.E. │Severin, Strada │
│ │ │Plevnei nr. 37 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Drobeta-Turnu │
│721.│C.A.R. MUNICIPAL │Severin, str. │
│ │ │Aurelian nr. 46 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Drobeta-Turnu │
│722.│C.A.R. COMPLEX CFR │Severin, str. I.G. │
│ │ │Bibicescu nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│723.│C.A.R. F.E. DROBETA │Halânga, Km 5 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Drobeta-Turnu │
│724.│C.A.R. SANITAR │Severin, Splai │
│ │DROBETA-TURNU SEVERIN │Mihai Viteazu nr. │
│ │ │3-5 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Drobeta-Turnu │
│725.│DROBETA-TURNU SEVERIN │Severin, str. │
│ │ │Calonfirescu nr. 94│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R.ASOCIAŢIA C.A.R. │Drobeta-Turnu │
│726.│A SAL. JUSTIŢIE │Severin, str. Carol│
│ │ │I nr. 55 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ASOCIAŢIA C.A.R.│Drobeta-Turnu │
│727.│A SAL. AMBULANŢA │Severin, str. │
│ │MEHEDINŢI │Crişan nr. 58, bl. │
│ │ │C7, sc. 1, ap. 30 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Drobeta-Turnu │
│728.│C.A.R. I.J.G.C.L. │Severin, str. Carol│
│ │ │I nr. 53 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│729.│C.A.R. EXPLOATAREA │Comuna Şimian, │
│ │MINIERĂ MEHEDINŢI │satul Valea Copcii │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Drobeta-Turnu │
│730.│C.A.R. ARCA │Severin, Strada │
│ │ │Portului nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│731.│C.A.R. AJUTOR FINANCIAR│Comuna Bala, Strada│
│ │100% │Principală nr. 120 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Drobeta-Turnu │
│732.│C.A.R. POŞTĂ │Severin, Strada │
│ │ │Gării nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. SĂNĂTATE BAIA DE│Baia de Aramă, │
│733.│ARAMĂ │Strada Spitalului │
│ │ │nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │FEDERAŢIA UNIUNEA │Târgu Mureş, Piaţa │
│734.│JUDEŢEANĂ A CASELOR DE │Victoriei nr. │
│ │AJUTOR RECIPROC ALE │11-13, ap. 1, │
│ │SALARIAŢILOR MUREŞ │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Târgu Mureş, str. │
│735.│SALARIAŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNT│Victor Babeş nr. │
│ │TÂRGU MUREŞ │11, judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. MOBEX │Târgu Mureş, Strada│
│736.│TÂRGU MUREŞ │Căprioarei nr. 2, │
│ │ │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Târgu Mureş, Strada│
│737.│ELECTROMUREŞ TÂRGU │Călăraşilor nr. │
│ │MUREŞ │112-114, judeţul │
│ │ │Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Târgu Mureş, str. │
│738.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Dimitrie Cantemir │
│ │SĂNĂTATEA TÂRGU MUREŞ │nr. 3, judeţul │
│ │ │Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Târgu Mureş, str. │
│739.│SALARIAŢILOR U.M.F. │Prof. Dr. Gh. │
│ │TÂRGU MUREŞ │Marinescu nr. 38, │
│ │ │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Târgu Mureş, Piaţa │
│740.│SALARIAŢILOR C.F.R. │Gării nr. 6, │
│ │TÂRGU MUREŞ │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Târgu Mureş, Strada│
│741.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Narciselor nr. 8A, │
│ │MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ │ap. 2, judeţul │
│ │ │Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Târgu Mureş, str. │
│742.│SALARIAŢILOR DE LA │Gh. Doja nr. 300, │
│ │AZOMUREŞ TÂRGU MUREŞ │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Târgu Mureş, Piaţa │
│743.│SALARIAŢILOR DE LA │Victoriei nr. 1, │
│ │CONSILIUL JUDEŢEAN │judeţul Mureş │
│ │MUREŞ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. PRO │Târgu Mureş, Strada│
│744.│COMUNITATE │Revoluţiei nr. 1, │
│ │ │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Târgu Mureş, Piaţa │
│745.│SALARIAŢILOR LOTO │Victoriei nr. 17, │
│ │PRONOSPORT TÂRGU MUREŞ │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Târgu Mureş, Strada│
│746.│VICTORIA MUREŞI.F.N. │Revoluţiei nr. 1, │
│ │ │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Târgu Mureş, Strada│
│747.│EXPROGAZ TÂRGU MUREŞ │Salcâmilor nr. 23, │
│ │ │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Târgu Mureş, str. │
│748.│ROMSILVA │George Enescu nr. │
│ │ │6, judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Târgu Mureş, str. │
│749.│SALARIAŢILOR DIRECŢIEI │Podeni nr. 10, │
│ │SANITAR- VETERINARE │judeţul Mureş │
│ │TÂRGU MUREŞ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Târgu Mureş, str. │
│750.│S.C. ARMEDICA - S.A. │Cuza Vodă nr. │
│ │TÂRGU MUREŞ │99-105, judeţul │
│ │ │Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Sighişoara, str. │
│751.│SALARIAŢILOR FAIANŢA │Mihai Viteazu nr. │
│ │SIGHIŞOARA │96, judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Sighişoara, Strada │
│752.│ASOCIAŢIA C.A.R. │1 Decembrie 1918 │
│ │MUNICIPAL SIGHIŞOARA │nr. 50, ap. 1, │
│ │ │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Sighişoara, str. │
│753.│SALARIAŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNT│Mitropolit Andrei │
│ │SIGHIŞOARA │Şaguna nr. 6, │
│ │ │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Reghin, str. Petru │
│754.│SALARIAŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNT│Maior nr. 11, │
│ │ŞI CULTURĂ REGHIN │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Reghin, Strada │
│755.│I.C.S.M. REGHIN │Rodnei, bl. 18, sc.│
│ │ │2, judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Reghin, Strada │
│756.│SALARIAŢILOR SPITALULUI│Rodnei, bl. 1, sc. │
│ │MUNICIPAL REGHIN │3, parter, ap. 29, │
│ │ │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Reghin, Strada │
│757.│S.C. TRAM - S.A. REGHIN│Gării nr. 64, │
│ │- I.F.N. │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A SALARIAŢILOR │Reghin, Strada │
│758.│R.A.G.C.L. REGHIN │Apalinei nr. 93A, │
│ │ │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Luduş, Strada │
│759.│ASOCIAŢIA C.A.R. C.F.R.│Garofiţei nr. 9, │
│ │LUDUŞ │ap. 3, judeţul │
│ │ │Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Luduş, Bd. 1 │
│760.│SALARIAŢILOR AGROMEC │Decembrie 1918 nr. │
│ │LUDUŞ │20, judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. A PENSIONARILOR │Luduş, Bd. 1 │
│761.│LUDUŞ │Decembrie 1918 nr. │
│ │ │20, judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Târnăveni, Strada │
│762.│SALARIAŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNT│Republicii nr. 92, │
│ │TÂRNĂVENI │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Târnăveni, Strada │
│763.│SALARIAŢILOR BICAPA │22 Decembrie nr. 1 │
│ │TÂRNĂVENI │ap. 3, judeţul │
│ │ │Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Iernut, str. Mihai │
│764.│ASOCIAŢIA C.A.R. A │Eminescu bl. 29, │
│ │SALARIAŢILOR CTE IERNUT│sc. A, ap.1, │
│ │ │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Sărmaşu, Strada │
│765.│SALARIAŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNT│Republicii nr. 98, │
│ │SĂRMAŞU │judeţul Mureş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Piatra-Neamţ, bd. │
│766.│U.T.J.C.A.R. NEAMŢ │Dacia nr. 16, bl. │
│ │ │16, sc. B, Apt. 47 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│767.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Piatra-Neamţ, str. │
│ │PIATRA-NEAMŢ │Petru Rareş nr. 24 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│768.│C.A.R. SANITAR │Piatra-Neamţ, bd. │
│ │PIATRA-NEAMŢ │Traian nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. MECANICA CEAHLĂU│Piatra-Neamţ, │
│769.│PIATRA-NEAMŢ │Strada Dumbravei │
│ │ │nr. 6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. EXCEL MOLDOVA │Piatra-Neamţ, str. │
│770.│PIATRA-NEAMŢ │Titu Maiorescu, bl.│
│ │ │I 1, sc. A, ap. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. POŞTA │Piatra-Neamţ, str. │
│771.│PIATRA-NEAMŢ │Alexandru cel Bun │
│ │ │nr. 21 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│772.│C.A.R. VENUS ONICENI │Oniceni, Neamţ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│773.│C.A.R. CFR PIATRA-NEAMŢ│Piatra-Neamţ, str. │
│ │ │Ion Antonescu nr. 1│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. MUNICIPAL │Piatra-Neamţ, bd. │
│774.│PIATRA-NEAMŢ │Dacia nr. 16, bl. │
│ │ │16, sc. B, ap. 47 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Piatra-Neamţ, │
│775.│C.A.R. DRUPO NEAMŢ │Strada Arcului nr. │
│ │ │6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│776.│C.A.R. SILVIC NEAMŢ │Piatra-Neamţ, str. │
│ │ │V.A. Urechea nr. 24│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. FE BISTRIŢA │Piatra-Neamţ, str. │
│777.│PIATRA-NEAMŢ │Locotenent │
│ │ │Draghiescu nr. 13 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│778.│C.A.R. FORESTAR TARCĂU │Tarcău, Neamţ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│779.│C.A.R. MOLDOCIM BICAZ │Bicaz, str. Piatra │
│ │ │Corbului nr. 80 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Târgu Neamţ, Aleea │
│780.│C.A.R. ORAŞ TÂRGU NEAMŢ│Zimbrului, bl. B4, │
│ │ │sc. C, ap. 43 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│781.│C.A.R. KOBER GIROV │Turtureşti, comuna │
│ │ │Girov, Neamţ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│782.│C.A.R. SANATORIUL │Alexandru cel Bun, │
│ │BISERICANI │Neamţ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│783.│C.A.R. SPITAL RĂZBOIENI│Războieni, Neamţ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Piatra-Neamţ, str. │
│784.│C.A.R. RADP NEAMŢ │Lt. Draghiescu nr. │
│ │ │20 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│785.│C.A.R. DIRECŢIA DE │Piatra-Neamţ, bd. │
│ │FINANŢE NEAMŢ │Traian nr. 19 Bis │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│786.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT BORCA│Borca, Neamţ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Roman, bd. Roman │
│787.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT ROMAN│Muşat, bl. 35, sc. │
│ │ │F, ap. 81 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Roman, Strada │
│788.│C.A.R. SANITAR ROMAN │Libertăţii, bl. 1, │
│ │ │ap. 11 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Roman, str. Prof. │
│789.│C.A.R. GAZ METAN ROMAN │Dumitru Martiniş │
│ │ │nr. 7 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Suceava, str. │
│790.│C.A.R. FLEXICREDIT │Lascăr Vicol nr. 5,│
│ │SUCEAVA │bl. E41, sc. A, ap.│
│ │ │13 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Olt, Slatina, │
│791.│U.T.J.C.A.R.S. OLT │Strada Garofiţei │
│ │ │nr. 3,bl. D7, sc. │
│ │ │A, ap. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│792.│A.M. C.A.R. ALRO │Olt, Slatina, str. │
│ │SLATINA │Piteşti nr. 116 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Olt, Corabia, str. │
│793.│A.M. C.A.R. CORABIA │Griviţa Roşie, bl. │
│ │ │16, P06 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │A.M. C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Olt, Balş, str. │
│794.│BALŞ │Nicolae Bălcescu │
│ │ │nr. 14 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│795.│A.M. C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Olt, Caracal, Calea│
│ │CARACAL │Bucureşti nr. 5 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │A.M. C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Olt, Slatina, str. │
│796.│SLATINA │Ec. Teodoroiu nr. │
│ │ │64B │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│797.│A.M. C.A.R. SANITAR │Olt, Slatina, str. │
│ │SLATINA │Crişan nr. 9-11 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│798.│A.M. C.A.R. POŞTA OLT │Olt, Slatina, str. │
│ │ │Ana Ipătescu nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│799.│A.M. C.A.R. CONSILIUL │Olt, Slatina, bd. │
│ │JUDEŢEAN OLT │Al.I. Cuza nr. 14 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│800.│U.T.J.C.A.R. PRAHOVA │Ploieşti, Strada │
│ │ │Artei nr. 10 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Satul Brazii de │
│801.│AJUTOR RECIPROC │Sus, Strada │
│ │PETROBRAZI │Trandafirilor nr. │
│ │ │69 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│802.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Ploieşti, Strada │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT PRAHOVA │Democraţiei nr. 35 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Ploieşti, str. │
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Alexandru │
│803.│UPETROM PLOIEŞTI │Lăpuşneanu nr. 23, │
│ │ │bl. 6, sc. B, ap. │
│ │ │18, parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. CFR │Ploieşti, Piaţa 1 │
│804.│PLOIEŞTI SUD │Decembrie 1918 nr. │
│ │ │2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│805.│ASOCIAŢIA C.A.R. RATP │Ploieşti, strada │
│ │ │Găgeni nr. 88 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Ploieşti, str. │
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Soldat Erou Călin │
│806.│ELECTRICA PLOIEŞTI │Cătălin nr. 11, bl.│
│ │ │C, sc. B, ap. 22, │
│ │ │parter │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│807.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Ploieşti, str. │
│ │PETROTEL │Mihai Bravu nr. 235│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│808.│ASOCIAŢIA C.A.R. DEPOUL│Ploieşti, Strada │
│ │CFR PLOIEŞTI │Depoului nr. 15 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. SCHELA│Câmpina, Strada │
│809.│CÂMPINA │Orizontului nr. 9, │
│ │ │bl. 42, ap. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Câmpina, str. 1 Mai│
│810.│TURNĂTORIA CÂMPINA │nr. 25, bl. B3, sc.│
│ │ │A, ap. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Câmpina, str. │
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. NEPTUN│Bobâlna nr. 57-63, │
│811.│CÂMPINA │bl. Cămin │
│ │ │Nefamilişti-Neptun,│
│ │ │ap. 15A │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│812.│ASOCIAŢIA C.A.R. MEFIN │Sinaia, bd. Carol I│
│ │ │nr. 27 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│813.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Buşteni, str. Valea│
│ │BUŞTENI │Albă nr. 9 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│814.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Floreşti, Strada │
│ │VICTORIA │Unirii nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. SP │Boldeşti-Scăeni, │
│815.│BOLDEŞTI │Intrarea Serei nr. │
│ │ │3, bl. 23, ap. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Boldeşti-Scăeni, │
│816.│GEAMURI SCĂENI │Aleea Fabricii nr. │
│ │ │1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Vălenii de Munte, │
│817.│ÎNVĂŢĂMÂNT VĂLENII DE │str. Mihail │
│ │MUNTE │Kogălniceanu nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│818.│ASOCIAŢIA C.A.R. MIZIL │Mizil, str. Mihai │
│ │ │Bravu nr. 191 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Ploieşti, Bd. │
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Republicii nr. 2-4,│
│819.│CONSILIUL JUDEŢEAN │Ploieşti, Palatul │
│ │PRAHOVA │Administrativ, │
│ │ │intrarea B, et. 6, │
│ │ │camera 605 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Ploieşti, str. │
│820.│S.P.G.N. PLOIEŞTI │Gheorghe Grigore │
│ │ │Cantacuzino nr. 184│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│821.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Ploieşti, str. │
│ │CONSPROIECT PLOIEŞTI │Maramureş nr. 12 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│822.│ASOCIAŢIA C.A.R. ARTEX │Ploieşti, str. │
│ │ │Vasile Lupu nr. 45 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Ploieşti, Piaţa │
│823.│DIRECŢIA POŞTĂ PRAHOVA │Victoriei nr. 8, │
│ │ │judeţul Prahova │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Ploieşti, str. Obor│
│824.│SPITALUL JUDEŢEAN │nr. 2 │
│ │PLOIEŞTI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │ │
│825.│AJUTOR RECIPROC │Ploieşti, Strada │
│ │SPITALUL DE COPII │Transilvaniei nr. 2│
│ │PLOIEŞTI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│826.│ASOCIAŢIA C.A.R. SPITAL│Ploieşti, str. Ana │
│ │MUNICIPAL PLOIEŞTI │Ipătescu nr. 59 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│827.│ASOCIAŢIA C.A.R. SOG │Ploieşti, str. │
│ │PLOIEŞTI │Mihai Bravu nr. 116│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│828.│ASOCIAŢIA C.A.R. PRO │Ploieşti, Strada │
│ │SĂNĂTATE PLOIEŞTI │Oborului nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Ploieşti, Şoseaua │
│829.│AJUTOR RECIPROC │Vestului nr. 22 │
│ │AMBULANŢA │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│830.│ASOCIAŢIA C.A.R. A │Ploieşti, str. │
│ │CASEI DE PENSII PRAHOVA│Nicolae Iorga nr. 1│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. APELE │Ploieşti, str. Gh. │
│831.│ROMÂNE PLOIEŞTI │Gr. Cantacuzino nr.│
│ │ │308 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Ploieşti, str. │
│832.│DIRECŢIA SILVICĂ │Iuliu Maniu nr. 3 │
│ │PLOIEŞTI │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Ploieşti, str. │
│833.│JUSTIŢIA PLOIEŞTI │Gheorghe Lazăr nr. │
│ │ │6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Ploieşti, Bd. │
│834.│MONDOCONSILVA PRAHOVA │Republicii nr. 2-4,│
│ │ │et. 6, camera 604 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Ploieşti, str. Ion │
│835.│BIRUINŢA PLOIEŞTI │Luca Caragiale nr. │
│ │ │1A │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Ploieşti, str. Gh. │
│836.│AJUTOR RECIPROC RETA │Grigore Cantacuzino│
│ │PLOIEŞTI │nr. 186, bl. 1D, │
│ │ │ap. 6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│837.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Câmpina, bd. Carol │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT CÂMPINA │I nr. 31 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│838.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Câmpina, bd. Carol │
│ │SPITALUL CÂMPINA │I nr. 117 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│839.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Câmpina, str. Voila│
│ │SPITALUL VOILA │nr. 114 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│840.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Breaza, Strada │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT BREAZA │Republicii nr. 69 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│841.│ASOCIAŢIA C.A.R. SPITAL│Breaza, str. Miron │
│ │BREAZA │Caproiu nr. 46 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│842.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Comarnic, Strada │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT COMARNIC │Republicii nr. 30 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│843.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Buşteni, Strada │
│ │SĂNĂTATE ÎNVĂŢĂMÂNT │Fântânii nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│844.│ASOCIAŢIA C.A.R. SP │Băicoi, Strada │
│ │BĂICOI │Republicii nr. .8 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│845.│ASOCIAŢIA C.A.R. SPITAL│Băicoi, Strada │
│ │BĂICOI │Spitalului nr. 7 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. SPITAL│Vălenii de Munte, │
│846.│VĂLENII DE MUNTE │str. Nicolae Iorga │
│ │ │nr. 10 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Urlaţi, Strada │
│847.│SPITALUL ORĂŞENESC │Independenţei nr. │
│ │URLAŢI │52 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│848.│ASOCIAŢIA C.A.R. SALINA│Slănic, str. Cuza │
│ │SLĂNIC │Vodă nr. 22 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│849.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Ciorani, bl. 39, │
│ │CIORANI │sc. A, et. 1, ap.4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│850.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Drajna, Strada │
│ │SPITALUL DRAJNA │Castelului nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA CASA DE │Brazi, Strada │
│851.│AJUTOR RECIPROC ALFA │Trandafirilor nr. │
│ │TRANSPORT │54 bis │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│852.│U.T.J.C.A.R. SĂLAJ │Zalău, Strada 9 Mai│
│ │ │nr. 4, camera 30 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Zalău, str. T. │
│853.│C.A.R. SILCOTUB │Vladimirescu, bl. │
│ │ │Lira, ap. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│854.│C.A.R. IPL │Zalău, str. 9 Mai │
│ │ │nr. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│855.│C.A.R. ELECTRICA │Zalău, str. M. │
│ │ │Viteazul nr. 79 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│856.│C.A.R. ANVELOPE │Zalău, str. M. │
│ │ │Viteazul nr. 83 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Zalău, Aleea │
│857.│C.A.R. PTTR │Ritmului nr. 3, bl.│
│ │ │C23, sc. C, ap. 41 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│858.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT ZALĂU│Zalău, str. M. │
│ │ │Viteazul nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│859.│C.A.R. SANITAR │Zalău, str. Simion │
│ │ │Bărnuţiu nr. 67 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT CEHU │Cehu Silvaniei, │
│860.│SILVANIEI │Piaţa Trandafirilor│
│ │ │nr. 39 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cehu Silvaniei, │
│861.│C.A.R. EXSIM │Strada Plopilor nr.│
│ │ │1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Şimleu Silvaniei, │
│862.│ŞIMLEU SILVANIEI │Strada 1 Decembrie │
│ │ │1918 nr. 14 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│863.│C.A.R. GRUP INSTITUŢII │Nuşfalău, Strada │
│ │NUŞFALĂU │Apei nr. 36 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │UNIUNEA JUDEŢEANĂ │Aleea Fraţii │
│864.│C.A.R. - ASOCIAŢIE │Buzeşti nr. 10, ap.│
│ │SIBIU │24, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Bd. Victoriei nr. │
│865.│ADMINISTRAŢIA │1-3, Sibiu │
│ │FINANCIARĂ SIBIU │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│866.│ASOCIAŢIA C.A.R. AGNITA│Strada 1 Decembrie │
│ │ │nr. 27, Agnita │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│867.│ASOCIAŢIA C.A.R. │str. Gheorghe Lazar│
│ │AGROMEC AVRIG │nr. 103, Avrig │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│868.│ASOCIAŢIA C.A.R. AMYLON│Strada Lungă nr. │
│ │SIBIU │63, ap. 22, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│869.│ASOCIAŢIA C.A.R. │str. Eschil nr. 6, │
│ │APĂ-CANAL SIBIU │Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│870.│ASOCIAŢIA C.A.R. │str. Aurel Vlaicu │
│ │AUTOMECANICA MEDIAŞ │nr. 41, Mediaş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│871.│ASOCIAŢIA C.A.R. │str. Ana Ipătescu │
│ │BALANŢA SIBIU │nr. 47, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│872.│ASOCIAŢIA C.A.R. COCHET│Strada 9 Mai nr. │
│ │SIBIU │28, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│873.│ASOCIAŢIA C.A.R. │str. Xenopol nr. │
│ │COMETEX SIBIU │25, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│874.│ASOCIAŢIA C.A.R. COMPA │str. Henri Coandă │
│ │SIBIU │nr. 8, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│875.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Piaţa 1 Decembrie │
│ │COMPLEX CFR SIBIU │1918 nr. 6, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│876.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Bd. Victoriei nr. │
│ │CONFECŢIA SIBIU │42, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Strada │
│877.│ASOCIAŢIA C.A.R. COVTEX│Transilvaniei nr. │
│ │CISNĂDIE │1, Spaţiul com. 3, │
│ │ │Cisnădie │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│878.│ASOCIAŢIA C.A.R. DEPOUL│Strada Dorobanţilor│
│ │CFR SIBIU │nr. 22, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│879.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Strada Uzinei nr. │
│ │ELECTRICA SIBIU │7, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│880.│ASOCIAŢIA C.A.R. │str. Mihai Viteazu │
│ │FRIGORIFER SIBIU │nr. 189, Şelimbăr │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│881.│ASOCIAŢIA C.A.R. GAZ │Strada Rusciorului │
│ │METAN SIBIU │nr. 38-40, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Strada Semaforului,│
│882.│HIDROSIB SIBIU │bl. 13, ap. 15, │
│ │ │Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │str. Ştefan cel │
│883.│INDEPENDENŢA SIBIU │Mare nr. 152-154, │
│ │ │Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│884.│ASOCIAŢIA C.A.R. INFRA │Piaţa 1 Decembrie │
│ │SIBIU │1918 nr. 7, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Calea Cisnădiei nr.│
│885.│INSTITUŢII │17, bl. 9, ap. 5, │
│ │ADMINISTRATIVE DE STAT │Sibiu │
│ │SIBIU │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │str. Lucian Blaga │
│886.│ÎNVĂŢĂMÂNT MEDIAŞ │nr. 5, ap. 6, │
│ │ │Mediaş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │str. Vasile Milea, │
│887.│LIBERTATEA SIBIU │bl. 5, ap. 24, │
│ │ │Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │Aleea Fraţii │
│888.│MUNICIPIUL SIBIU │Buzeşti nr. 10, ap.│
│ │ │21, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│889.│ASOCIAŢIA C.A.R. POŞTA │Strada Mitropoliei │
│ │SIBIU │nr. 14, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. RAGTL │Aleea Comandor │
│890.│MEDIAŞ │Dimitrie Moraru nr.│
│ │ │15, Mediaş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│891.│ASOCIAŢIA C.A.R. RELEE │str. Gloria nr. 5, │
│ │MEDIAŞ │Mediaş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│892.│ASOCIAŢIA C.A.R. │Piaţa Textiliştilor│
│ │ROMANOFIR TĂLMACIU │nr. 17, Tălmaciu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│893.│ASOCIAŢIA C.A.R. ROMGAZ│str. Lucian Blaga │
│ │MEDIAŞ │nr. 9, Mediaş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │str. Pompeiu │
│894.│SANITAR SIBIU │Onofreiu nr. 6, │
│ │ │Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. SEIL │str. Nicolae │
│895.│TĂLMACIU │Bălcescu nr. 43, │
│ │ │Tălmaciu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. │str. Cloşca nr. 2, │
│896.│SPITALUL MUNICIPAL │Mediaş │
│ │MEDIAŞ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│897.│ASOCIAŢIA C.A.R. │str. George Enescu │
│ │TRANSGAZ MEDIAŞ │nr. 11, Mediaş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│898.│ASOCIAŢIA C.A.R. U.M. │Calea Poplăcii nr. │
│ │01434 SIBIU │118-120, Sibiu │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│899.│ASOCIAŢIA C.A.R. │str. Mihai Eminescu│
│ │VITROMETAN MEDIAŞ │nr. 5, Mediaş │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Localitatea │
│900.│A.C.A.R.S. TELEORMAN │Alexandria, Strada │
│ │ │Libertăţii, bl. │
│ │ │1502, sc. A │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Localitatea │
│901.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Alexandria, Strada │
│ │ │1 Mai, bl. 1601, │
│ │ │sc. E, ap. 59 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Localitatea │
│902.│C.A.R. ASOCIAŢIE SIMCA │Alexandria, Strada │
│ │ │Libertăţii, bl. │
│ │ │1502C, sc. A, ap. 1│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Localitatea │
│903.│C.A.R. ASOCIAŢIE EDILUL│Alexandria, str. │
│ │ │Vedea nr. 31 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Localitatea │
│904.│C.A.R. PREFECTURĂ │Alexandria, Strada │
│ │ │Dunării, bl. TRB 7,│
│ │ │sc. A, ap. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. A │Localitatea Roşiori│
│905.│SALARIAŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNT│de Vede, str. I.L. │
│ │ │Caragiale nr. 4-6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Localitatea Roşiori│
│906.│C.A.R. SPITAL CARITAS │de Vede, str. │
│ │ │Carpaţi nr. 33 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Localitatea Roşiori│
│907.│C.A.R. L2 CFR │de Vede, str. Gara │
│ │ │de Nord nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ASOCIAŢIA C.A.R. SCHELA│Localitatea Videle,│
│908.│PETROL │Strada Republicii │
│ │ │nr. 17 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│909.│C.A.R. ASOCIAŢIE A │Comuna Seaca │
│ │AGRICULTORILOR │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│910.│U.T.J.C.A.R. TULCEA │Tulcea, Piaţa │
│ │ │Independenţei nr. 1│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│911.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Tulcea, str. M. │
│ │TULCEA │Eminescu nr. 8 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│912.│C.A.R. SANITAR TULCEA │Tulcea, str. 1848 │
│ │ │nr. 32 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│913.│C.A.R. JUSTIŢIA TULCEA │Tulcea, Strada │
│ │ │Păcii nr. 83 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. ŞANTIERUL NAVAL │Tulcea, str. Dr. │
│914.│TULCEA │Ing. Dumitru Ivanov│
│ │ │nr. 8 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Măcin, str. M. │
│915.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT MĂCIN│Bravu, bl. 14, sc. │
│ │ │B, ap. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│916.│C.A.R. SANITARI MĂCIN │Măcin, str. Mircea │
│ │ │Vodă nr. 34 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. SOLIDARITATEA │Tulcea, Strada │
│917.│I.F.N. TULCEA │Gării nr. 1, bl. │
│ │ │G1, sc. B, ap. 8 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│918.│C.A.R. AGRICULTORUL │Tulcea, Strada │
│ │TULCEA │Mahmudiei nr. 8 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │str. Carol I nr. │
│ │ │35, bl. D23, sc. B,│
│919.│U.T.J.C.A.R. VÂLCEA │ap. 2, Râmnicu │
│ │ │Vâlcea, judeţul │
│ │ │Vâlcea │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │str. Carol I nr. │
│ │C.A.R. VILMAR RÂMNICU │35, bl. D23, sc. B,│
│920.│VÂLCEA │ap. 1, Râmnicu │
│ │ │Vâlcea, judeţul │
│ │ │Vâlcea │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │str. Gib Mihăescu │
│ │C.A.R. C.F.R. RÂMNICU │nr. 5, bl. F12, sc.│
│921.│VÂLCEA │A, ap. 1, Râmnicu │
│ │ │Vâlcea, judeţul │
│ │ │Vâlcea │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │str. Ecaterina │
│ │ │Teodoroiu nr. 3, │
│922.│C.A.R. BĂLCEŞTI │localitatea │
│ │ │Bălceşti, judeţul │
│ │ │Vâlcea │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │str. Ion │
│ │ │Referendaru nr. 4, │
│923.│C.A.R. CONCORDIA │bl. A18, sc. C, ap.│
│ │ │3, Râmnicu Vâlcea, │
│ │ │judeţul Vâlcea │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │str. Carol I nr. │
│ │C.A.R. CENTRAL RÂMNICU │15, bl. Argeş, sc. │
│924.│VÂLCEA │C, parter, Râmnicu │
│ │ │Vâlcea, judeţul │
│ │ │Vâlcea │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Strada 1 Decembrie │
│ │ │nr. 16, bl. A1, sc.│
│925.│C.A.R. OLĂNEŞTI │B, parter, │
│ │ │localitatea Băile │
│ │ │Olăneşti, judeţul │
│ │ │Vâlcea │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Calea lui Traian │
│ │C.A.R. CĂLIMĂNEŞTI │nr. 436, │
│926.│TURISM │localitatea │
│ │ │Călimăneşti, │
│ │ │judeţul Vâlcea │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │str. Tudor │
│927.│C.A.R. LEAGĂNUL PENTRU │Vladimirescu nr. │
│ │COPII │28, Râmnicu Vâlcea,│
│ │ │judeţul Vâlcea │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Comuna │
│928.│C.A.R. PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI│Păuşeşti-Măglaşi, │
│ │ │judeţul Vâlcea │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Calea lui Traian │
│929.│C.A.R. CONSILIUL LOCAL │nr. 90, Râmnicu │
│ │VÂLCEA │Vâlcea, judeţul │
│ │ │Vâlcea │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Vaslui, str. C-tin │
│930.│U.T.J.C.A.R. VASLUI │Dobrogeanu Gherea │
│ │ │nr. 26 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. SPITALUL │Vaslui, str. V. │
│931.│JUDEŢEAN VASLUI │Lupu, bl. 417, sc. │
│ │ │D, et. 1, ap. 14 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Vaslui, str. │
│932.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Mareşal C-tin │
│ │VASLUI │Prezan, bl. 108, │
│ │ │sc. D, ap. 14. │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│933.│C.A.R. POŞTA VASLUI │Vaslui, str. Ing. │
│ │ │Badea Romeo nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. DIR. JUD. │Vaslui, Şoseaua │
│934.│PROTECŢIA COPILULUI │Naţională │
│ │VASLUI │Vaslui-Iaşi nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│935.│C.A.R. PRIMĂRIA VASLUI │Vaslui, str. Spiru │
│ │ │Haret nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│936.│C.A.R. JUSTIŢIA VASLUI │Vaslui, str. Ştefan│
│ │ │cel Mare nr. 54 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│937.│C.A.R. CONSILIUL │Vaslui, str. Ştefan│
│ │JUDEŢEAN VASLUI │cel Mare nr. 79 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│938.│C.A.R. PARCHETUL VASLUI│Vaslui, str. M. │
│ │ │Kogălniceanu nr. 31│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. SINDICATUL │Vaslui, Şoseaua │
│939.│DGASPC VASLUI │Naţională │
│ │ │Vaslui-Iaşi nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│940.│C.A.R. GRIGORE ALEX. │Vaslui, str. │
│ │GHICA VASLUI │Călugăreni nr. 100 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Bârlad, str. M. │
│941.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Kogălniceanu nr. 2,│
│ │BÂRLAD │bl. B2, sc. A, ap. │
│ │ │2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│942.│C.A.R. SPITALUL MUN. DE│Bârlad, Strada │
│ │ADULŢI BÂRLAD │Republicii nr. 300 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│943.│C.A.R. GOSLOC BÂRLAD │Bârlad, str. N. │
│ │ │Bălcescu nr. 40 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Bârlad, str. George│
│944.│C.A.R. P C B BÂRLAD │Enescu nr. 4, bl. │
│ │ │G2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Huşi, str. Ştefan │
│945.│C.A.R. MUNICIPAL HUŞI │cel Mare, bl. 10, │
│ │ │sc. A, parter, ap. │
│ │ │4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│946.│C.A.R. SPITALUL MUN. │Huşi, Strada 1 │
│ │HUŞI │Decembrie nr. 40 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│947.│C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Negreşti, str. │
│ │NEGREŞTI │Decebal nr. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│948.│C.A.R. ŞCOALA GEN. │Negreşti, Strada │
│ │COORD. NEGREŞTI │Gării nr. 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │C.A.R. URBAN I.F.N. │Bârlad, bd. │
│949.│BÂRLAD │Epureanu nr. 48, │
│ │ │bl. V.4, ap. 4 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│950.│C.A.R. COLUMNA DGASPC │Bucureşti, Şos. │
│ │SECT. 4 BUCUREŞTI │Olteniţei nr. 49 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │U.T.J.C.A.R. VRANCEA - │Focşani, str. │
│951.│ASOCIAŢIE │Mihail Kogălniceanu│
│ │ │nr. 19A │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│952.│A.C.A.R. C.F.R. FOCŞANI│Focşani, Bd. Gării │
│ │ │nr. 1, et. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│953.│A.C.A.R. COMCEREAL │Focşani, bd. │
│ │VRANCEA │Bucureşti nr. 2 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│954.│A.C.A.R. COMERŢ FOCŞANI│Focşani, Strada │
│ │ │Republicii nr. 6 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│955.│A.C.A.R. COMUNA SOVEJA │Comuna Soveja │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │A.C.A.R. CONSILIUL │Focşani, str. │
│956.│JUDEŢEAN VRANCEA │Dimitrie Cantemir │
│ │ │nr. 1 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Gugeşti, str. │
│957.│A.C.A.R. F.P.L. GUGEŞTI│Mihail │
│ │ │Kogălniceanu, bl. │
│ │ │FPL, et. 1, ap. 7 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│958.│A.C.A.R. F.R.E. FOCŞANI│Focşani, Bd. │
│ │ │Independenţei nr. 2│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│959.│A.C.A.R. INDEPENDENT │Focşani, bd. │
│ │FOCŞANI │Bucureşti nr. 12 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│960.│A.C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Adjud, Strada │
│ │ADJUD │Libertăţii nr. 32 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│961.│A.C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Mărăşeşti, Strada │
│ │MĂRĂŞEŞTI │Republicii nr. 74 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│962.│A.C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT │Comuna Vidra │
│ │VIDRA │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │A.C.A.R. MUNICIPALĂ │Focşani, str. │
│963.│FOCŞANI │Mihail Kogălniceanu│
│ │ │nr. 19A │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│964.│A.C.A.R. OCOLUL SILVIC │Focşani, str. Mare │
│ │FOCŞANI │a Unirii nr. 24 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │A.C.A.R. ROVINCO - S.A.│Focşani, Aleea │
│965.│COTEŞTI │Echităţii nr. 31, │
│ │ │ap. 11 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│966.│A.C.A.R. S.C. TRANSPORT│Focşani, Strada │
│ │AUTO CĂLĂTORI FOCŞANI │Republicii nr. 9 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│967.│A.C.A.R. SĂNĂTATE │Focşani, str. Cuza │
│ │FOCŞANI │Vodă nr. 50-52 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│968.│A.C.A.R. SGA - APM │Focşani, Strada │
│ │VRANCEA │Brăilei nr. 121-123│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │A.C.A.R. U.J.C.C. │Focşani, str. │
│969.│VRANCEA │Unirea │
│ │ │Principatelor nr. 2│
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │A.C.A.R. CCH VRANCART │Adjud, str. │
│970.│ADJUD │Ecaterina Teodoroiu│
│ │ │nr. 17 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Bucureşti, Bd. │
│971.│UNIUNEA C.A.R. │Corneliu Coposu nr.│
│ │BUCUREŞTI │3, bl. 101, sc.4, │
│ │ │ap. 65, sectorul 3 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┤