Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.240 din 19 noiembrie 2019  la nivel de grupuri de unităţi sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.240 din 19 noiembrie 2019 la nivel de grupuri de unităţi sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 1 din 29 ianuarie 2020
        Părţile contractante:
        În temeiul Legii nr. 62/2011, republicată şi al Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii - se încheie prezentul Contract Colectiv de Muncă unic pentru sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor, constituit din case de ajutor reciproc, uniuni teritoriale judeţene şi Uniunea Naţională, între Federaţia Sindicatelor şi reprezentantul grupului de Angajatori - Uniunea Naţională.
    1. Salariaţii sunt reprezentaţi de Federaţia sindicatelor din Instituţiile Financiare Nebancare, conform Sentinţei Tribunalului Bucureşti nr. 1289/27.09.2017.
    2. Angajatorii sunt reprezentaţi de Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România, conform Legii nr. 122/1996 republicată.

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Prezentul Contract Colectiv de Muncă reglementează raporturile colective şi individuale de muncă din cadrul sistemului caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor.

    ART. 2
        În sensul prezentului contract:
    1. termenul de angajator desemnează pe cel care angajează, şi anume:
    - Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România, reprezentată prin preşedinte;
    – uniunea teritorială judeţeană a C.A.R., reprezentată prin preşedinte;
    – casa de ajutor reciproc, reprezentată prin preşedinte;

    2. termenul de unitate desemnează casa de ajutor reciproc a salariaţilor, uniunea teritorială judeţeană, Uniunea Naţională;
    3. termenul de salariat desemnează persoana fizică ce prestează muncă pentru şi sub autoritatea unuia dintre angajatorii prevăzuţi la alin. 1, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată/determinată.


    ART. 3
    (1) Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea prezentului Contract Colectiv de Muncă şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia, având la bază următoarele principii, fără ca enumerarea să fie limitativă:
    a) principiul consensualităţii şi bunei credinţe;
    b) principiul respectului reciproc;
    c) principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii fără discriminare pe baza criteriilor de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;
    d) principiul libertăţii alegerii locului de muncă, în sensul că orice persoană este liberă să accepte sau să refuze ocuparea unei funcţii, exceptând cazurile în care legea prevede altfel;
    e) principiul libertăţii de asociere şi de exercitare a dreptului sindical.


    ART. 4
        Prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă se aplică în sistemul grupului, care cuprinde: Uniunea Naţională, uniunile teritoriale ale C.A.R. şi casele de ajutor reciproc afiliate acestora, în care salariaţii sunt reprezentaţi de federaţia sindicatelor semnatară.

    ART. 5
    (1) Prezentul Contract Colectiv de Muncă se încheie pe o perioadă de 24 luni şi se aplică de la data înregistrării.
    (2) Cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, părţile pot conveni asupra prelungirii valabilităţii contractului sau renegocierii lui.
    (3) Contractul Colectiv de Muncă încetează astfel:
    a) la îndeplinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin prelungirea acestuia;
    b) prin acordul părţilor.

    (4) Aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă poate fi suspendată prin acordul de voinţă al părţilor ori în caz de forţă majoră.

    ART. 6
    (1) Prezentul Contract Colectiv de Muncă unic asigură garanţii minime pentru încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, precum şi a contractelor individuale de muncă.
    (2) În cazul expirării contractelor colective de muncă la nivelul unităţilor, până la încheierea unui nou contract, salariaţii vor beneficia de drepturile prevăzute în prezentul Contract Colectiv de Muncă.

    ART. 7
    (1) Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel de grupuri de unităţi - sistemul caselor de ajutor reciproc cuprinde drepturi şi obligaţii cu privire la stabilirea condiţiilor generale de muncă.
    (2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, drepturile şi obligaţiile salariaţilor şi angajatorilor se vor stabili prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de unităţi, reglementările interne sau contractele individuale de muncă.

    ART. 8
    (1) Modificările aduse Contractului Colectiv de Muncă fac obiectul unor negocieri.
    (2) Cererea de modificare se va comunica celeilalte părţi în scris cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor şi va conţine atât motivele care au determinat-o, cât şi propuneri concrete.
    (3) Părţile se angajează ca în perioada prevăzută la alin. 2 să nu declanşeze greve şi, respectiv, să nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de muncă pentru motive legate de modificarea propusă.
    (4) Modificările aduse prezentului contract fac parte integrantă din acesta şi produc aceleaşi efecte de la data înregistrării lor.

    ART. 9
    (1) Prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă se aplică şi produc efecte în toate unităţile prevăzute în Anexa nr. 1.

    ART. 10
    (1) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens.
    (2) Dacă nu se realizează consensul, clauzele se interpretează conform regulilor de drept comun, iar, dacă şi după aceasta există îndoială, se interpretează în înţelesul mai favorabil salariaţilor.

    ART. 11
    (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului Contract Colectiv de Muncă, părţile convin să constituie o Comisie paritară.
    (2) Componenţa, organizarea şi funcţionarea Comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul din Anexa nr. 2.
    (3) Comisia paritară emite hotărâri.

    CAP. II
    Contractul individual de muncă
    ART. 12
    (1) În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor angajatorilor şi salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă, în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile pe care le are salariatul, precum şi angajatorul faţă de acesta.
    (2) Nu pot fi incluse în contractele individuale de muncă şi nu pot face obiectul negocierii prevederi mai puţin avantajoase pentru salariaţi decât cele cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă.

    ART. 13
    (1) Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţelor profesionale.
    (2) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia, conform prevederilor Codului Muncii.

    ART. 14
    (1) Contractul individual de muncă va cuprinde la angajare cel puţin clauzele prevăzute în modelul din Anexa nr. 3 şi se va completa ulterior cu actele adiţionale intervenite pe parcursul derulării acestuia, în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului.
    (2) În contractele individuale de muncă încheiate de fiecare unitate cu salariaţii săi pot să fie introduse alte clauze precum cele de neconcurenţă, confidenţialitate, mobilitate şi formare profesională, după caz, în condiţiile stabilite de Codul Muncii.
    (3) Clauza cu privire la formarea profesională va fi introdusă prin act adiţional la contractul individual de muncă semnat de părţi şi va cuprinde, în principal, drepturile şi obligaţiile părţilor, partea care suportă costurile, în ce proporţie, după caz, eventualele sancţiuni etc.
    (4) Clauza de neconcurenţă va avea în vedere reglementarea cel puţin a următoarelor aspecte:
    a) descrierea activităţilor care vor fi interzise salariatului după încetarea contractului individual de muncă;
    b) perioada pentru care îşi produce efectele;
    c) terţii în favoarea cărora se interzice prestarea activităţii;
    d) aria geografică de aplicare a clauzei.

    (5) Clauza de navetă/relocare reprezintă clauza prin care se reglementează înlesniri acordate salariaţilor potrivit art. 15.
    (6) Clauza de confidenţialitate va fi reglementată la nivelul fiecărei unităţi, în regulamentul intern, cu prevederi referitoare la obligaţiile de confidenţialitate. Clauza de confidenţialitate va fi introdusă în contractul individual de muncă şi va cuprinde prevederi care se referă la transmiterea categoriilor de date sau informaţii de care angajatul ia cunoştinţă în timpul executării contractului individual de muncă.

    ART. 15
    (1) Angajatorul poate, în măsura în care consideră necesar pentru desfăşurarea activităţii sale, să acorde unele înlesniri în cazul în care salariatul îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu/reşedinţă.
    (2) Înlesnirile privesc:
    a) naveta - situaţia în care un salariat se deplasează, de regulă zilnic, din localitatea de domiciliu/reşedinţă în localitatea unde se află locul de muncă. În cazul în care angajatorul decide să acorde facilitatea navetei, stabileşte condiţiile de acordare, retragere, prelungire, distanţele minime şi maxime, cuantumul sumelor suportate, periodicitatea acordării etc.
    b) relocarea - situaţia în care salariatul îşi schimbă, la iniţiativa angajatorului, locul de muncă în altă localitate decât cea de domiciliu/reşedinţă, la o distanţă care nu permite efectuarea navetei şi decide să îşi mute şi domiciliul în localitatea în care se află locul de muncă. În cazul acordării facilităţii relocării vor fi negociate şi stabilite condiţiile de acordare, însemnând: distanţa minimă peste care poate fi acordată facilitatea, cheltuielile suportate de angajator, cuantumul lor, altele.


    ART. 16
    (1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată; se poate încheia şi pe durată determinată, în cazurile şi în modalităţile prevăzute expres de lege şi de Contractul Colectiv de Muncă.
    (2) Contractul individual de muncă are ca anexă obligatorie fişa postului.
    (3) Salariaţii pot încheia şi contracte individuale de muncă cu timp parţial.

    ART. 17
    (1) Salariaţii, în afara obligaţiilor prevăzute expres de lege, având în vedere faptul că activează în sectorul financiar al C.A.R. au următoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a exercita activitatea cu bună credinţă şi responsabilitate;
    b) obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare şi reglementările interne ale sistemului C.A.R. şi ale unităţii;
    c) obligaţia de a îndeplini atribuţiile cu profesionalism, eficienţă şi corectitudine;
    d) obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial şi/sau personal;
    e) obligaţia de a avea un comportament decent, respectuos şi echilibrat cu ceilalţi salariaţi şi cu membrii C.A.R.;
    f) obligaţia de a-şi îmbunătăţi permanent cunoştinţele, aptitudinile profesionale proprii;
    g) obligaţia de a avea la orice moment o bună reputaţie şi probitate morală şi profesională;
    h) obligaţia unei ţinute vestimentare decente şi a unui limbaj adecvat în relaţiile de serviciu.

    (2) Salariaţii au, în principal, următoarele drepturi:
    a) la salarizare pentru munca depusă;
    b) la repaus zilnic şi săptămânal;
    c) la concediu de odihnă anual;
    d) la egalitate de şanse şi de tratament;
    e) la demnitate în muncă;
    f) la securitate şi sănătate în muncă;
    g) la acces la formare profesională;
    h) la informare şi consultare;
    i) de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă;
    j) la protecţie în caz de concediere prin voinţa angajatorului;
    k) la negociere colectivă şi individuală;
    l) să fie informaţi despre orice modificare care apare în legătură cu locul muncii, felul muncii, salarizarea, timpul de muncă şi timpul de odihnă;
    m) să fie informaţi cu privire la orice modificare a relaţiilor de subordonare şi colaborare la locurile lor de muncă;
    n) să nu se supună niciunei încercări de subordonare din partea altor persoane decât cea a şefilor direcţi;
    o) să solicite asistenţă organizaţiilor sindicale în cazul suspiciunii de sancţionare datorită exercitării drepturilor lor;
    p) să solicite asistenţă organizaţiei sindicale în situaţiile în care le sunt periclitate locurile de muncă, felul muncii, salariile sau alte drepturi prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă sau în legislaţia muncii în vigoare.


    ART. 18
        Angajatorii au, în principal, următoarele obligaţii:
    a) de a implementa, la nivel de unitate, politici/reglementări interne relevante referitoare la recrutarea personalului;
    b) să asigure securitatea şi protecţia sănătăţii salariaţilor în toate aspectele legate de muncă;
    c) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    d) să acorde, dacă situaţia financiară a unităţii o permite, toate drepturile ce decurg din Contractul Colectiv Muncă şi din contractele individuale de muncă;
    e) să respecte şi să aplice prevederile Contractului Colectiv de Muncă.


    ART. 19
        Angajatorii au, în principal, următoarele drepturi:
    a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
    b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi ale Contractului Colectiv de Muncă;
    c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor;
    d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, în condiţiile Codului Muncii, ale Contractului Colectiv de Muncă şi ale Regulamentului intern;
    f) să stabilească obiective de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

        Executarea contractului individual de muncă

    ART. 20
    (1) Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat sunt cele prevăzute în legislaţia muncii, în contractele colective de muncă, în contractele individuale de muncă şi/sau în regulamentele interne de la nivelul unităţilor.
    (2) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile prevăzute de lege şi de asemenea la niciun alt drept, peste cele prevăzute de lege, obţinut în urma negocierilor colective la orice nivel.


     Modificarea contractului individual de muncă
    ART. 21
    (1) Contractul individual de muncă se poate modifica în ce priveşte durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă, prin acordul părţilor sau din iniţiativa uneia din părţi în cazurile prevăzute de lege.
    (2) Refuzul salariatului de a accepta condiţiile de modificare nu dă dreptul angajatorului să procedeze la desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă.


     Suspendarea contractului individual de muncă
    ART. 22
    (1) Contractul individual de muncă se poate suspenda, privind efectele sale, de drept în condiţiile legii, prin acordul părţilor sau din iniţiativa uneia din părţi prin actul unilateral al acesteia.
    (2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.


     Încetarea contractului individual de muncă
    ART. 23
    (1) Contractul individual de muncă poate înceta în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) La încetarea contractului individual de muncă prin concediere din iniţiativa angajatorului, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, acestuia i se va acorda un preaviz de 20 zile lucrătoare pentru funcţii de execuţie şi un preaviz de 30 de zile lucrătoare pentru funcţii de conducere.
    (3) În cazul în care unitatea este pusă în situaţia de a desfiinţa unele locuri de muncă ocupate de salariaţi, ca urmare a restrângerii sau reorganizării activităţii, angajatorului îi revine obligaţia de a notifica în scris sindicatul şi salariaţii de intenţia de concediere colectivă cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începerea preavizului.
    (4) La încetarea contractului individual de muncă prin demisie, termenul de preaviz este convenit de părţi şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru funcţiile de execuţie şi, respectiv, mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru funcţiile de conducere.

    ART. 24
    (1) În vederea asigurării unei discipline corespunzătoare, pentru încălcarea dispoziţiilor legale, a normelor şi obligaţiilor ce le revin, salariaţilor li se pot aplica sancţiuni după cum urmează:
    a) avertisment scris;
    b) retrogradarea în funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
    c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 510%;
    d) reducerea salariului şi/sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
    e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

    (2) La aplicarea sancţiunii se au în vedere cauzele şi gravitatea faptelor, împrejurările în care au fost săvârşite, consecinţele acestora, precum şi gradul de vinovăţie a persoanei.
    (3) Pentru aplicarea sancţiunii, cu excepţia celei care priveşte avertismentul scris, se va efectua o cercetare disciplinară prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 251 din Codul Muncii.
    (4) Sancţiunea, materializată într-o dispoziţie scrisă, poate fi contestată de cel interesat conform legii.

    ART. 25
        Nu pot constitui motive pentru desfacerea contractului individual de muncă:
    a) activitatea sindicală desfăşurată în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) apartenenţa la sindicat sau la un anumit sindicat;
    c) alte condiţii prevăzute de lege.     Protejarea forţei de muncă
    ART. 26
        În situaţia în care angajatorii au hotărât măsuri de reorganizare a activităţii care ar determina reduceri de personal, aceştia sunt obligaţi să respecte procedurile prevăzute de secţiunile IV, V şi VI din Codul Muncii.

    ART. 27
        La aplicarea efectivă a reducerii de personal în condiţii de competenţă profesionale egale, măsurile vor afecta în ordine:
    a) salariaţii care sunt asociaţi la societăţi comerciale;
    b) salariaţii care cumulează pensia cu salariul;
    c) salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare;
    d) salariaţii care obţin venituri din alte surse.


    CAP. III
    Timpul de muncă şi timpul de odihnă
     Durata timpului de muncă
    ART. 28
        Timpul în muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează muncă, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform contractului individual de muncă, Contractului Colectiv de Muncă prezent şi/sau legislaţiei în vigoare.

    ART. 29
    (1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână.
    (2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu două zile de repaus.
    (3) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.
    (4) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive.
    (5) Orele de începere şi de terminare a programului de lucru se stabilesc prin regulamentul intern al fiecărei unităţi.
    (6) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă.
    (7) Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la loc vizibil la sediul său.
    (8) Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în limita a maxim 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale.
    (9) Salariatele în cauză sunt obligate să prezinte adeverinţe medicale privind efectuarea controalelor pentru care s-au învoit.


     Munca suplimentară
    ART. 30
    (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia.
    (2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la art. 30 alin. 1, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu de 80% din salariul de bază, corespunzător duratei acesteia.

    ART. 31
        Anual, angajatorii, la nivelul fiecărei unităţi, analizează toate locurile de muncă pentru stabilirea normativelor de personal, corelat cu necesităţile activităţilor desfăşurate.


     Sărbătorile legale, zile nelucrătoare
    ART. 32
    (1) Sunt zile nelucrătoare zilele de repaus săptămânal.
    (2) Se consideră sărbători legale în care nu se lucrează:
    - Anul Nou - 2 zile (1, 2 ianuarie);
    – 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române - 1 zi;
    – Vinerea Mare - ultima zi de vineri înaintea Paştelui - 1 zi;
    – Prima şi a doua zi de Paşti - 2 zile;
    – 1 Mai, ziua internaţională a muncii - 1 zi;
    – 1 Iunie, ziua copilului - 1 zi;
    – Prima şi a doua zi de Rusalii - 2 zile;
    – 15 August - Adormirea Maicii Domnului - 1 zi;
    – 30 Noiembrie - Sf. Apostol Andrei - 1 zi;
    – 1 Decembrie, ziua naţională - 1 zi;
    – Crăciunul - 2 zile (25 şi 26 decembrie);
    – 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

    (3) În situaţia în care prin lege vor fi reglementate şi alte zile libere de sărbători legale, acestea vor fi preluate de drept în prezentul contract.

    ART. 33
        Pentru realizarea unor punţi din ajunul sărbătorilor, de comun acord între conducerile unităţilor şi salariaţi se poate hotărî lucrul în zilele de sâmbătă şi duminică, munca respectivă nefiind considerată muncă suplimentară.


     Telemunca
    ART. 34
    (1) Telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
    (2) Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voinţă al părţilor şi se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia sau prin act adiţional la contractul individual de muncă existent.
    (3) Salariatul care desfăşoară activitatea de telemuncă este denumit telesalariat.
    (4) Refuzul salariatului de a consimţi la prestarea activităţii în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă şi nu poate constitui motiv de sancţionare disciplinară a acestuia.

    ART. 35
    (1) Activitatea de telemuncă se va desfăşura potrivit legii, Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate sau regulamentului intern, după caz.
    (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, telesalariaţii vor respecta programul de lucru stabilit la nivelul unităţii, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă, regulamentului intern şi/sau Contractului Colectiv de Muncă aplicabil, în condiţiile legii.

    ART. 36
    (1) Angajatorul are dreptul să verifice activitatea la locul de muncă al telesalariatului, numai în timpul programului de lucru stabilit de către părţi.
    (2) Orice vizită sau sarcină transmisă de către angajator după programul de lucru, cu termen de executare în aceeaşi zi, este considerată timp suplimentar de muncă şi va fi tratată potrivit legii.

    ART. 37
        Condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă se stabilesc la nivelul fiecărei unităţi.

    ART. 38
        Cel puţin o dată pe lună, angajatorul va asigura telesalariatului posibilitatea de a se întâlni cu colegii şi cu şefii ierarhici, în timpul programului de lucru al unităţii.

    ART. 39
        Angajatorul are dreptul de a rechema telesalariatul pentru a desfăşura activitatea la sediul unităţii ori de câte ori situaţia o impune, potrivit regulilor pe care fiecare angajator le stabileşte.


     Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor
    ART. 40
    (1) Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor, conform legii.
    (2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a Contractului Colectiv de Muncă.
    (3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
    (4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal ori pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
    (5) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar, când nu este posibil, urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
    (6) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapabilitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.

    ART. 41
        Concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă şi proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic astfel:

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Vechimea în muncă │Durata concediului │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Până la 5 ani │21 zile │
├──────────────────┼───────────────────┤
│5-10 ani │22 zile │
├──────────────────┼───────────────────┤
│10-15 ani │23 zile │
├──────────────────┼───────────────────┤
│15-20 ani │25 zile │
├──────────────────┼───────────────────┤
│20-30 ani │28 zile │
├──────────────────┼───────────────────┤
│peste 30 ani │30 zile │
└──────────────────┴───────────────────┘    ART. 42
        Vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru stabilirea concediului de odihnă este cea rezultată din însumarea perioadelor lucrate în baza unui contract individual de muncă, precum şi a altor perioade recunoscute de lege ca vechime în muncă împlinită în cursul anului calendaristic în care se acordă concediul, indiferent de data la care acesta se efectuează.

    ART. 43
    Tinerii în vârstă de până la 18 ani au dreptul la 24 de zile lucrătoare de concediu de odihnă.

    ART. 44
        Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.

    ART. 45
        Durata concediului de odihnă pentru persoanele care se angajează în timpul anului se va stabili proporţional cu perioada lucrată de la angajare, în raport cu vechimea în muncă.

    ART. 46
        Angajatorii au obligaţia să ia toate măsurile pentru ca salariaţii să efectueze, în fiecare an calendaristic, concediul de odihnă la care au dreptul. Programarea concediilor de odihnă pentru anul următor se va face de către angajatori cu consultarea salariaţilor, până la sfârşitul anului în curs.

    ART. 47
    (1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.
    (2) Indemnizaţia de concediu reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
    (3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea plecării în concediu.

    ART. 48
    (1) Data la care urmează să se efectueze concediul de odihnă va putea fi amânată şi concediul va fi reprogramat şi efectuat până la sfârşitul anului calendaristic în curs, în cazurile în care salariatul (salariata):
    a) se află în incapacitate temporară de muncă;
    b) este chemat/ă să îndeplinească îndatoriri publice;
    c) urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare în ţară sau în străinătate;
    d) are recomandare medicală pentru tratament într-o staţiune balneo-climaterică şi, în acest caz, data efectuării concediului de odihnă urmează să fie cea indicată în recomandarea medicală;
    e) salariata se află în concediu plătit pentru sarcină şi lăuzie;
    f) salariata/salariatul se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani.

    (2) La cererea salariatei, concediul de odihnă se reprogramează înaintea sau în continuarea concediului de maternitate.

    ART. 49
        Dacă în timpul efectuării concediului de odihnă intervine una dintre situaţiile prevăzute la art. 48, concediul de odihnă se întrerupe şi urmează să fie efectuat după încetarea situaţiilor respective sau la o altă dată, stabilită de comun acord de angajator şi salariat.

    ART. 50
        Rechemarea din concediul de odihnă are caracter excepţional şi trebuie să fie motivată de necesităţi urgente şi neprevăzute ale serviciului, care fac strict necesară prezenţa salariatului.

    ART. 51
    (1) În cazul în care concediul de odihnă este întrerupt, se va proceda la regularizarea plăţilor în raport cu indemnizaţia de concediu aferentă zilelor de concediu neefectuat şi cu salariul cuvenit salariatului pentru perioada lucrată după întreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pe această perioadă, după caz, potrivit legii. Regularizarea se va face în luna următoare lunii în care a apărut întreruperea concediului.
    (2) La data reprogramată pentru efectuarea restului zilelor de concediu, se acordă salariatului indemnizaţia cuvenită.
    (3) Salariaţii rechemaţi din concediul de odihnă au dreptul la:
    - plata transportului dus-întors din localitatea unde se află în concediu;
    – despăgubiri datorate cheltuielilor efectuate de salariat şi, după caz, familiei, dacă acesta se află la odihnă sau tratament;
    – timpul consumat cu deplasarea dus-întors se consideră timp lucrat şi se adaugă la concediul de odihnă plătit.


    ART. 52
    (1) Angajatorul poate suporta, numai pentru salariaţi, pe cheltuiala sa, o dată pe an, contravaloarea parţială a biletelor de odihnă sau de tratament în limita valorii de până la 700 euro.
    (2) Solicitarea sumei cuvenite se va face la revenirea angajatului din concediu, pe baza documentelor justificative.

    ART. 53
    (1) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
    (2) Compensarea în bani se acordă proporţional cu perioada lucrată de la începutul anului calendaristic şi până la data încetării contractului individual de muncă.

    ART. 54
        În situaţia în care salariatului i se desface contractul individual de muncă din motive imputabile lui, după efectuarea concediului de odihnă, şi acesta a încasat drepturile băneşti aferente concediului, unitatea va reţine din ultimul salariu suma corespunzătoare concediului de odihnă efectuat în plus.

    ART. 55
        În situaţia în care salariatului îi încetează contractul individual de muncă pentru motive neimputabile lui, în cazul efectuării concediului de odihnă integral, acesta nu este obligat să restituie unităţii partea din indemnizaţia de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate.

    ART. 56
        În cazul decesului salariatului, suma reprezentând compensarea în bani pentru concediul neefectuat se plăteşte, după caz, în următoarea ordine: soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau altor moştenitori legali conform documentelor legale depuse.


     Alte concedii
    ART. 57
    (1) În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite, astfel:
    a) căsătoria salariatului - 5 zile;
    b) naşterea unui copil - 5 zile, plus 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură;
    c) căsătoria unui copil - 3 zile;
    d) decesul soţului (soţiei), al copiilor, părinţilor, socrilor - 5 zile;
    e) decesul fraţilor, surorilor, bunicilor salariatului sau al unei alte persoane aflate în întreţinere legală - 3 zile;
    f) donatori de sânge - conform legii;
    g) la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu mutarea domiciliului în altă localitate - 5 zile;
    h) a treia zi de Paşti - 1 zi;
    i) a treia zi de Crăciun - 27 decembrie - 1 zi;
    j) ziua femeii - 8 Martie - 1 zi.

    (2) Zilele libere plătite, prevăzute la alin. (1), se acordă de angajator la cererea salariatului.

    ART. 58
    (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul, pe parcursul unui an calendaristic, la concedii fără plată, cu o durată însumată de până la 90 de zile lucrătoare. Concediile fără plată se pot acorda de angajator la solicitarea scrisă a salariatului.
    (2) Pe durata concediilor fără plată, contractele individuale de muncă se suspendă, iar perioadele respective nu constituie stagiu de cotizare conform legii. Pentru concediile fără plată mai mari de 30 de zile lucrătoare, unităţile pot încadra alte persoane cu contracte individuale de muncă pe durată determinată.
    (3) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap, salariata mamă, cu aprobarea angajatorului, poate beneficia de încă un an de concediu fără plată. Solicitarea trebuie transmisă angajatorului cu cel puţin trei luni înainte de încetarea concediului legal pentru îngrijirea copilului.
    (4) Pe toată perioada concediului fără plată, contractul individual de muncă al salariaţilor este suspendat.

    ART. 59
    (1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.
    (2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată, în condiţiile reglementate de Codul Muncii sau de alte acte normative.
    (3) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului pentru acordarea concediului fără plată pentru formare profesională numai cu acordul sindicatului şi numai dacă absenţa acestuia ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii.

    CAP. IV
    Salarizarea şi alte drepturi salariale
    ART. 60
    (1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, în raport cu calificarea, importanţa, complexitatea lucrărilor, cu pregătirea, competenţa şi performanţa profesională, cu vechimea în muncă şi specialitate.
    (2) Salariul este confidenţial, atât angajatorul, cât şi salariaţii având obligaţia respectării confidenţialităţii. Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese.
    (3) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. Plata salariului se poate efectua în numerar prin casierie şi/sau prin virament în contul bancar al salariatului. Fiecare salariat trebuie să fie deţinătorul unui cont bancar, de preferinţă la unităţile bancare cu care angajatorul are deja încheiate acorduri pentru plata salariilor.
    (4) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.
    (5) Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se arhivează de către angajator în aceleaşi condiţii şi termene ca în cazul actelor contabile, conform legii.
    (6) Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor, cel puţin o dată pe lună, la data stabilită prin contractul individual de muncă, prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate sau prin regulamentul intern, după caz.

    ART. 61
        Părţile convin ca la stabilirea salarizării în sistemul C.A.R. să se respecte, în principal, următoarele principii generale:
    a) principiul negocierii salariilor - presupune negocieri colective şi negocieri individuale între salariaţi şi conducere;
    b) principiul diferenţierii salariului în raport cu volumul, responsabilitatea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor. În funcţie de acest principiu, criteriile de salarizare au în vedere stimularea personalului în contextul recunoaşterii şi recompensării performanţelor profesionale obţinute, eliminarea oricăror forme de discriminare, instituirea unui tratament egal cu privire la funcţiile de acelaşi fel;
    c) principiul sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul din sistemul C.A.R. astfel încât să se asigure respectarea cheltuielilor statutare.


    ART. 62
    (1) Potrivit legii şi în sensul prezentului Contract Colectiv de Muncă, salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.
    (2) Salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar salariatul corespunzător funcţiei deţinute. Pentru funcţiile de conducere, la salariul de bază se adaugă indemnizaţia de conducere.
    (3) Salariul brut lunar cuprinde salariul de bază, indemnizaţia de conducere după caz, sporurile la salariul de bază, precum şi alte adaosuri la salariul de bază, după caz.
    (4) Salariul individual reprezintă salariul brut lunar negociat şi stabilit în contractul individual de muncă.
    (5) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii. Nivelurile salariilor de bază între limitele minime şi maxime se stabilesc de către Comisia paritară.
    (6) În Contractele Colective de Muncă încheiate la nivel de unităţi se va respecta salariul minim reglementat prin acest Contract Colectiv de Muncă, având posibilitatea de a-şi reglementa salariile de bază ale funcţiilor.
    (7) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.

    ART. 63
    (1) Salariul minim brut în sistemul C.A.R. se stabileşte la nivelul salariului minim brut pe ţară, angajatorii neputând stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub nivelul acestuia.
    (2) În perioada valabilităţii prezentului Contract Colectiv de Muncă, majorările de salarii se negociază de către Comisia paritară anual, de regulă în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor.
    (3) Angajatorii vor negocia majorările de salarii la nivel de unităţi în funcţie de posibilităţile financiare şi în limitele realizării prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli. Indicele creşterii salariilor să nu depăşească indicele de creştere a veniturilor.
    (4) La casele de ajutor reciproc nivelul cheltuielilor de funcţionare nu trebuie să depăşească 65% din total venituri, salariile nu se vor majora chiar dacă acest lucru a fost votat de Comisia paritară.

    ART. 64
    (1) Părţile convin asupra următoarelor drepturi salariale suplimentare cu respectarea articolului 61 lit. c, după caz:
    a) Spor pentru vechimea în muncă, calculat după cum urmează:

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Tranşa de vechime │Spor la salariul │
│ │de bază │
├───────────────────┼──────────────────┤
│3-5 ani │5% │
├───────────────────┼──────────────────┤
│5-10 ani │10% │
├───────────────────┼──────────────────┤
│10-15 ani │15% │
├───────────────────┼──────────────────┤
│15-20 ani │20% │
├───────────────────┼──────────────────┤
│peste 20 ani │25% │
└───────────────────┴──────────────────┘

        Sporul este cu caracter permanent, se calculează şi se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă prevăzută în tranşa respectivă.


    (2) În cazul cumulului de funcţii, sporul de vechime se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat.
    (3) Pensionarii pentru limită de vârstă care se reangajează în muncă, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă.
    b) Spor de stabilitate cu caracter permanent, pentru vechime neîntreruptă în sistemul C.A.R., calculat la salariul de bază, astfel:

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Tranşa de vechime │Spor la salariul │
│ │de bază │
├───────────────────┼──────────────────┤
│3-5 ani │4% │
├───────────────────┼──────────────────┤
│5-7 ani │8% │
├───────────────────┼──────────────────┤
│7-10 ani │12% │
├───────────────────┼──────────────────┤
│peste 10 ani │15% │
└───────────────────┴──────────────────┘


    c) În raport de condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate următoarele categorii de sporuri:
    c.1) spor pentru numărat banii de până la 10% din salariul de bază este spor permanent care se acordă pentru salariaţii cu atribuţii de efectuarea plăţilor şi încasărilor;
    c.2) spor pentru relaţii cu publicul este spor permanent (pentru contabilii C.A.R., inspectorii financiari şi operatorii de ghişeu fără atribuţii de încasări şi plăţi) de până la 5% din salariul de bază (de acest spor nu beneficiază salariaţii care au stabilită indemnizaţie de conducere);
    c.3) spor pentru condiţii deosebite, acele categorii de sporuri de care beneficiază salariaţii TESA din unităţile unde-şi desfăşoară activitatea C.A.R. (dacă sediul C.A.R. se află în incinta unităţii).

    d) Spor pentru exercitarea funcţiei de control financiar preventiv de până la 10% din salariul de bază, în perioada exercitării funcţiei.
    e) Spor pentru exercitarea unei funcţii suplimentare - acest spor se acordă salariaţilor care, în afara sarcinilor care revin posturilor în care sunt încadraţi, îndeplinesc în plus şi alte sarcini care ar reveni unui alt post şi este de până la 30% din baza funcţiei înlocuite.
    f) Spor de lucru sistematic pe calculator (ecran) - 5% din salariul de bază.
    g) Spor de confidenţialitate - acest spor se acordă salariaţilor de la uniuni teritoriale judeţene, casele de ajutor reciproc şi Uniunea Naţională şi este de până la 20% după introducerea în contractele individuale de muncă a clauzei de confidenţialitate şi încheierea de angajamente scrise de confidenţialitate.


    ART. 65
        Indemnizaţiile pentru funcţiile de conducere stabilite în organigrama unităţii sunt până la 25% din salariul de bază şi se adaugă la acesta.

    ART. 66
    (1) Adaosurile la salariul de bază sunt:
    a) premii acordate din fondul de premiere constituit trimestrial, prin aplicarea unei cote de până la 10% asupra fondului de salarii realizat;
    b) premiul anual (al 13-lea salariu), ce va fi la nivelul salariului de bază al lunii decembrie şi cuprinde numai salariul de bază şi indemnizaţia de conducere, după caz, acordat proporţional cu timpul efectiv lucrat şi în funcţie de gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; acesta se va putea acorda şi eşalonat (trimestrial), regularizarea urmând a se face în luna decembrie;
    c) primă de vacanţă acordată salariatului o singură dată pe an, egală cu indemnizaţia de concediu, cu condiţia efectuării a minimum 10 zile de concediu şi cu respectarea prevederilor bugetare;
    d) premii stabilite la nivelul unităţii (Crăciun, Paşti, 8 martie, 1 iunie), care pot fi şi sub forma tichetelor-cadou;
    e) alte stimulente stabilite de Consiliul Director sau Biroul Executiv, după caz, iar la C.A.R. să fie acordate unor salariaţi care îşi depăşesc targeturile stabilite de conducerile C.A.R., în ceea ce priveşte înscrierea de membri, acordarea de împrumuturi şi recuperarea împrumuturilor delincvente.

    (2) Adaosurile menţionate la alin. (1) se acordă de conducerea unităţii în funcţie de posibilităţile financiare ale acesteia, de gradul de îndeplinire a prevederilor bugetare, de meritele salariatului, cu respectarea limitelor de cheltuieli statutare.

    ART. 67
        Angajatorii pot acorda numai salariaţilor cu funcţia de bază la unitate alocaţii de hrană sub forma tichetelor de masă numai pentru zilele lucrătoare. Valoarea nominală a acestora se va stabili de către Consiliul Director sau Biroul executiv până la limita stabilită de lege. Nu sunt considerate zile lucrătoare perioadele în care salariaţii îşi efectuează concediul de odihnă, beneficiază de zile libere plătite, sunt delegaţi în afara localităţii şi primesc indemnizaţia de deplasare, se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, absenţi sau învoiţi.


     Drepturile şi obligaţiile salariaţilor pe perioada delegării sau detaşării în interesul serviciului
    ART. 68
        Drepturile băneşti ale salariaţilor în perioada delegării în altă localitate din ţară sau din străinătate în interesul serviciului se stabilesc şi se acordă în condiţiile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă sau conform legii.

    ART. 69
    (1) Salariaţii aflaţi în delegare primesc pentru compensarea cheltuielilor personale o indemnizaţie zilnică reprezentând până la 55% din salariul de bază zilnic al funcţiei de inspector cu studii superioare.
    (2) Pentru delegarea cu durata de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, indemnizaţia zilnică se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore.
    (3) Dacă delegarea durează neîntrerupt mai mult de 30 de zile calendaristice în aceeaşi localitate, salariaţii primesc pentru timpul care depăşeşte primele 30 de zile, în locul indemnizaţiei zilnice prevăzute la alin. 1, o indemnizaţie egală cu 50% din salariul de bază al funcţiei de inspector cu studii superioare.
    (4) Este interzisă fracţionarea delegărilor prin rechemarea nejustificată a salariaţilor înainte de îndeplinirea sarcinilor sau prin fixarea de la început a duratei delegării pe o perioadă mai mică decât cea efectiv necesară pentru executarea sarcinilor respective.

    ART. 70
    (1) Salariaţii care în perioada delegării îşi pierd temporar capacitatea de muncă beneficiază pe timpul incapacităţii, pe lângă indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, atât de indemnizaţia de delegare, cât şi de decontarea cheltuielilor de cazare.
    (2) Salariaţii respectivi nu primesc aceste drepturi în cazul internării în spital sau a părăsirii localităţii.

    ART. 71
        Salariaţii aflaţi în delegare sau detaşare au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport astfel:
    a) cu tren clasa I, vagon de dormit, avion, pentru orice distanţă;
    b) cu mijloace de transport în comun auto, după tarifele stabilite pentru aceste mijloace;
    c) cu autoturismul proprietate personală - 10 l/100 km, cu aprobarea prealabilă a conducerii;
    d) salariaţii care fac naveta beneficiază de decontarea contravalorii cheltuielilor de transport până la nivelul abonamentului C.F.R. clasa a II-a (până la 50 km).


    ART. 72
    (1) Salariaţii trimişi în delegare au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate conform tarifului hotelului, pe baza documentelor justificative.
    (2) În situaţia în care salariaţii nu se cazează în condiţiile prevăzute mai sus, cheltuielile de cazare se compensează cu plata unei sume la nivelul indemnizaţiei zilnice de deplasare.

    ART. 73
    (1) Pe timpul delegării, dacă salariaţilor li s-au achitat indemnizaţii de deplasare, nu li se pot plăti ore suplimentare.
    (2) Dacă salariaţii aflaţi în delegare au desfăşurat activităţi peste durata normală de lucru într-una din zilele de repaus săptămânal sau sărbătoare legală, beneficiază de compensare în timp liber dublu.

    ART. 74
        În perioada detaşării, obligaţiile de muncă sunt cele stabilite pentru locul de muncă la care se execută detaşarea.

    ART. 75
    (1) Drepturile salariale aferente muncii prestate la locul detaşării şi cheltuielile de detaşare se plătesc de unitatea la care se efectuează detaşarea.
    (2) Pe perioada detaşării, salariaţii îşi păstrează funcţia, salariul şi celelalte drepturi avute anterior.
    (3) Când detaşarea se face într-o funcţie pentru care este stabilit un salariu mai mare sau se acordă şi alte drepturi, salariatul detaşat beneficiază de acestea.

    ART. 76
        Salariaţii trimişi în delegare au dreptul să primească un avans în numerar stabilit în raport cu numărul zilelor de deplasare.

    CAP. V
    Condiţiile de muncă şi protecţie socială
    ART. 77
    (1) Angajatorii şi sindicatele vor stabili un sistem de verificare obligatorie, atât la angajare, cât şi periodică conform legii, a stării de sănătate a salariaţilor. Acţiunea se va programa şi îndeplini cu sprijinul instituţiilor locale din domeniul sănătăţii, agreate de angajator şi acreditate de Ministerul Sănătăţii, toate cheltuielile fiind suportate de angajatori.
    (2) Refuzul salariaţilor de a îndeplini cerinţele alineatului precedent constituie abatere disciplinară gravă. În acest sens, angajatorii îşi vor completa Regulamentul intern la capitolul "Abateri disciplinare grave".
    (3) Angajatorul va organiza la angajare şi ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile pe care ar urma să le ocupe sau pe care le ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea medicală este gratuită pentru salariat, cheltuielile ocazionate de examinarea medicală se vor suporta conform legii, condiţiile concrete de efectuare a examinării medicale anuale urmând să fie stabilite la nivel de unitate.
    (4) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale în condiţiile organizării lor potrivit prevederilor de la alineatul anterior. Refuzul salariatului de a se supune examinărilor medicale constituie abatere disciplinară gravă.
    (5) Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi ulterior, o dată pe an, se face de către unităţile sanitare specializate acreditate de Ministerul Sănătăţii, la care salariatul este trimis de către cabinetul de medicină a muncii aflat în relaţii contractuale cu angajatorul.

    ART. 78
        Angajatorul poate suporta pe cheltuiala sa contravaloarea unor asigurări suplimentare de sănătate pentru toţi salariaţii proprii.

    ART. 79
        În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, angajatorul va lua cel puţin următoarele măsuri:
    a) amenajarea ergonomică a locului de muncă (asigurarea condiţiilor de mediu - iluminat, microclimat, zgomot, aerisire, igienizare periodică);
    b) asigurarea gratuită a echipamentului individual de lucru.


    ART. 80
    (1) Organizarea activităţii la fiecare unitate, stabilirea structurilor organizatorice şi funcţionale, exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi sunt de competenţa angajatorului.
    (2) În exercitarea acestor atribuţii angajatorii sunt obligaţi să ţină seama şi de prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă.

    ART. 81
    (1) Normele de muncă şi normativele de personal din unităţi vor fi întocmite astfel încât să conducă la un ritm de muncă, la o intensitate a efortului intelectual ori la o tensiune nervoasă care să nu determine oboseală excesivă.
    (2) În cazul în care cele existente nu corespund prevederilor alin. 1, din iniţiativa angajatorului sau la solicitarea sindicatului, trebuie modificate, fără ca aceasta să conducă la diminuarea salariului.

    ART. 82
    (1) Sarcinile de serviciu trebuie să fie stabilite în limitele felului muncii la care fiecare salariat s-a angajat prin contractul individual de muncă.
    (2) Fişele posturilor, care se întocmesc de angajator pentru fiecare salariat nu pot cuprinde sarcini străine felului muncii stabilite în contractul individual de muncă.

    ART. 83
        Numărul de personal se va stabili în raport cu volumul activităţii, cu durata timpului normal de lucru şi cu normele de muncă. Pentru a se evita încărcarea excesivă a salariaţilor cu sarcini de serviciu, aceştia pot îndeplini atribuţiile unei alte funcţii numai până la nivelul de 30% din norma postului înlocuit.

    ART. 84
    (1) Persoanele pensionate pentru limită de vârstă pot fi menţinute prin cumul de funcţii, prin hotărârea angajatorului, în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, în condiţiile Codului Muncii. Noul contract individual de muncă se va încheia pentru o perioadă determinată cu aprobarea Biroului executiv al Uniunii Teritoriale Judeţene sau al Uniunii Naţionale, după caz, la propunerea angajatorului.
    (2) Salariatele care îndeplinesc condiţiile de vârstă standard şi stagiul minim de cotizare pentru pensionare pot opta în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice anterior îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani. Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condiţiile celor prevăzute mai sus.

    ART. 85
    (1) Angajatorii pot acorda salariaţilor sau membrilor familiilor acestora următoarele forme de ajutoare, în afara celor prevăzute de lege:
    a) ajutor în cazul decesului salariatului, de până la 5 salarii minime din sistem; de asemenea, unitatea poate suporta cheltuielile cu înmormântarea;
    b) ajutor în cazul decesului soţului (soţiei), al copiilor, părinţilor sau socrilor aflaţi în întreţinere, de până la 5 salarii minime din sistem;
    c) recompensarea, la pensionarea salariaţilor, o singură dată, cu maximum cinci salarii de bază, dacă situaţia financiară a unităţii o permite;
    d) compensarea, în situaţia concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, cu maximum patru salarii de bază, dacă situaţia financiară a unităţii o permite;
    e) ajutor în cazul căsătoriei salariatului, o singură dată, de până la 5 salarii minime din sistem;
    f) ajutor în cazul naşterii fiecărui copil, de până la 5 salarii minime din sistem;
    g) alte ajutoare, ocazionate de situaţii excepţionale intervenite în viaţa salariatului.

    (2) Ajutoarele acordate conform alin. (1) peste cuantumul prevăzut de lege nu se deduc din contribuţia de asigurări sociale.

    ART. 86
    (1) Părţile convin ca angajatorii din sistemul C.A.R. să ia toate măsurile necesare pentru protecţia maternităţii la locurile de muncă, conform legii.
    (2) Salariatele au obligaţia de a anunţa în scris angajatorul asupra stării de graviditate, prezentând dovezi medicale necesare.
    (3) Pentru realizarea drepturilor prevăzute de reglementările legale, salariatele vor solicita în scris angajatorilor aprobarea acestor drepturi.
    (4) Femeile salariate se bucură de măsuri de ocrotire a sănătăţii şi de condiţiile necesare îngrijirii şi educării copiilor astfel: femeile au dreptul la un concediu de maternitate plătit, concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, conform legislaţiei în vigoare la data acordării.
    (5) Pe perioada în care salariata/salariatul se află în concediul prevăzut la alin. 4 nu i se va putea desface contractul individual de muncă, iar pe postul său nu vor putea fi angajate persoane decât cu contract de muncă pe durată determinată.

    ART. 87
        Este interzisă concedierea salariaţilor (salariatelor) în perioada îmbolnăvirilor, a gravidităţii şi a maternităţii, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.

    CAP. VI
    Formarea profesională
    ART. 88
    (1) Prin termenul de formare profesională, părţile înţeleg să desemneze orice procedură prin care un salariat dobândeşte o calificare, o altă calificare, precum şi cea prin care salariatul se specializează sau se perfecţionează obţinând un certificat sau o diplomă care atestă aceste situaţii.
    (2) Activitatea de formare profesională de la alin. 1 cuprinde şi specializările în domenii utile sistemului C.A.R.
    (3) Angajatorii elaborează anual planul de formare profesională, cu consultarea Federaţiei sindicatelor din Instituţiile Financiare Nebancare, iar salariaţii au obligaţia să participe la cursurile de formare profesională.
    (4) Dacă participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, cheltuielile ocazionate de aceasta vor fi suportate de angajator, potrivit art. 194 din Codul Muncii.
    (5) Dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune scoaterea integrală din activitate, contractul individual de muncă al salariatului se suspendă, acesta beneficiază de o indemnizaţie plătită de angajator, în cuantum egal cu salariul de încadrare, pe întreaga durată a cursului sau stagiului de formare profesională.
    (6) În cazul în care salariatul are iniţiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea acestuia împreună cu sindicatul şi, în termen de 15 zile, va decide, în condiţiile prevăzute de art. 196-197 din Codul Muncii.

    ART. 89
    (1) Salariaţii care beneficiază de formare profesională vor încheia acte adiţionale la contractele individuale de muncă.
    (2) Salariaţii vor fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesională dacă părăsesc unitatea din iniţiativa lor sau din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau a stagiului de formare profesională.

    CAP. VII
    Drepturi şi imunităţi sindicale
    ART. 90
        Angajatorii recunosc libera exercitare a dreptului sindical, conform convenţiilor internaţionale la care România a aderat, precum şi libertatea de opinie a fiecărui salariat.

    ART. 91
        Sindicatul este organul reprezentativ oficial al salariaţilor în faţa angajatorului, iar acesta recunoaşte sindicatul ca organizaţie democratică.

    ART. 92
        Sindicatele au ca principal obiectiv urmărirea aplicării legislaţiei şi prevederilor Contractului Colectiv de Muncă pentru membrii lor.

    ART. 93
    (1) U.N.C.A.R.S.R., precum şi Federaţia Sindicatelor din Instituţiile Financiare Nebancare, prin împuterniciţii lor, vor verifica modul în care sunt respectate prevederile prezentului contract, ca urmare a sesizărilor părţilor pe care le reprezintă.
    (2) Angajatorii recunosc dreptul sindicatelor de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă.

    ART. 94
    (1) Uniunea Naţională, uniunile teritoriale judeţene şi casele de ajutor reciproc îşi vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi aplicării Contractului Colectiv de Muncă. Pentru perioada de valabilitate a acestui contract, suma se stabileşte la nivelul de 10 lei/salariat/an ce va fi virată în contul Uniunii Naţionale.
    (2) Unităţile pot sprijini cu fonduri organizaţiile sindicale.

    CAP. VIII
    Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor
    ART. 95
        Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor se bazează pe aprecierea în mod sistematic şi obiectiv a randamentului, a calităţii muncii, a creativităţii, a spiritului de echipă.

    ART. 96
        Evaluarea performanţelor profesionale individuale trebuie făcută cu probitate şi deontologie profesională, realism şi obiectivitate de către conducătorul persoanei evaluate.

    ART. 97
    (1) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale, prin acordarea unuia dintre calificativele: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" sau "nesatisfăcător".
    (2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie ale fiecărui an.
    (3) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie ale anului anterior celui în care se face evaluarea.
    (4) În mod excepţional, evaluarea performanţelor anuale individuale se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele situaţii:
    a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al salariatului încetează sau se suspendă pe o perioadă mai mare de 3 luni;
    b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat pe un alt post sau salariatului i se schimbă postul pe care este încadrat.

    (5) Calificativul acordat ca urmare a evaluării în situaţiile prevăzute la alin. (4) va fi avut în vedere la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale.

    ART. 98
    (1) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale se va realiza pe baza următoarelor criterii:
    - cunoştinţe şi experienţă;
    – calitatea lucrărilor;
    – randamentul în muncă;
    – iniţiativă personală;
    – disciplină;
    – comportament etic;
    – contacte şi comunicare;
    – lucrul în echipă;
    – complexitatea, creativitatea şi diversitatea activităţilor;
    – abilităţi de coordonare;
    – capacitate de analiză şi evaluare;
    – capacitate decizională;
    – deschidere la nou;
    – disponibilitate la deplasări şi muncă de teren;
    – frecvenţă abateri faţă de registrul de casă;
    – gândire strategică;
    – managementul relaţiei cu membrii C.A.R.;
    – managementul riscului;
    – număr abateri disciplinare;
    – număr membri C.A.R. înscrişi noi;
    – număr documente necompletate corespunzător;
    – număr instruiri organizate;
    – număr întârzieri de la program;
    – număr ore absentate/învoiri;
    – număr ore suplimentare;
    – număr probleme nerezolvate/neremediate;
    – număr propuneri de îmbunătăţire a activităţii;
    – operare PC;
    – politică organizaţională;
    – tact şi diplomaţie;
    – utilizarea mijloacelor de prezentare publică.

    (2) Fiecare entitate a sistemului C.A.R. preia, după caz, criteriile corespunzătoare funcţiilor existente.

    ART. 99
    (1) Pe baza elementelor menţionate la art. 98-(1), evaluarea se face acordând note de la 1 la 5 pentru fiecare criteriu prevăzut în fişa de evaluare a fiecărui salariat.
    (2) Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu.
    (3) Coeficientul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
    a) între 1,00-2,00 = nesatisfăcător;
    b) între 2,01-3,50 = satisfăcător;
    c) între 3,51-4,50 = bine;
    d) între 4,51-5,00 = foarte bine.


    ART. 100
    (1) Notele corespunzătoare fiecărui criteriu vor fi acordate de către conducătorul executiv pentru fiecare salariat şi vor fi validate de Biroul Executiv/ Consiliul Director în şedinţa sa din luna ianuarie, iar notele pentru conducătorul executiv vor fi acordate de Biroul Executiv/Consiliul Director.
    (2) După aducerea la cunoştinţa persoanei evaluate a consemnărilor făcute de evaluator în fişa de evaluare, aceasta semnează şi se datează de către evaluator şi persoana evaluată.
    (3) În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra consemnărilor făcute, comentariile persoanei evaluate se consemnează în fişa de evaluare.
    (4) Evaluatorul poate modifica fişa de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun.

    ART. 101
    (1) Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la Biroul Executiv sau, după caz, la Consiliul Director şi pot solicita prezenţa reprezentanţilor sindicatelor la negocieri. Structura de conducere soluţionează contestaţia pe baza fişei de evaluare, a referatului întocmit de către persoana evaluată şi a celui întocmit de evaluator.
    (2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă de către persoana evaluată a fişei de evaluare şi se soluţionează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
    (3) Salariaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiei formulate se pot adresa instanţei competente, în condiţiile legii.

    ART. 102
        Dacă la evaluare angajatul primeşte calificativul "nesatisfăcător", se consideră că acesta nu corespunde cerinţelor postului şi se va proceda în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare.

    ART. 103
        Evaluarea profesională are ca obiectiv principal asigurarea unui sistem motivaţional, care să determine creşterea performanţelor profesionale individuale pentru bunul mers al activităţii entităţilor sistemului C.A.R. şi vor fi preluate în vederea completării regulamentelor interne.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 104
    (1) Prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă stau la baza negocierii contractelor colective la nivel de unităţi. Drepturile prevăzute în prezentul contract sunt considerate a fi minime.
    (2) Negocierea colectivă la nivel de unităţi este obligatorie, cu excepţia cazului în care angajatorul are mai puţin de 21 de salariaţi.
    (3) Dacă sunt încheiate Contracte Colective de Muncă la nivel de unităţi, acestea se vor pune de acord cu prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă. Prin contractele încheiate la nivel de unităţi se pot cuprinde prevederi specifice, în condiţiile legii.

    ART. 105
    (1) În contractele individuale de muncă nu se pot prevedea clauze contrare celor din prezentul Contract Colectiv de Muncă şi nu se pot stabili drepturi sub limitele considerate minime.
    (2) Contractele individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a Contractului Colectiv de Muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestuia.

    ART. 106
        Reglementarea indemnizaţiilor şi a premiilor, care nu sunt de natură salarială, se realizează de Comisia paritară.

    ART. 107
        Prezentul Contract Colectiv de Muncă, încheiat în trei exemplare, produce efecte începând cu data înregistrării lui în condiţiile legii la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.


    PĂRŢILE
     PARTEA PATRONALĂ

        U.N.C.A.R.S.R.
    1. Răceanu Gabriel - U.T.J.C.A.R. Ialomiţa;
    2. Poenaru Valeriu - U.T.J.C.A.R. Brăila;
    3. Baciu Tamara - U.T.J.C.A.R. Buzău;
    4. Mocăiţă Radu - U.T.J.C.A.R. Argeş;
    5. Nicoară Călin - U.T.J.C.A.R. Dâmboviţa.


     PARTEA SINDICALĂ
    FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE
    1. Pantile Romi Eugen - Federaţia Sindicatelor din Instituţiile Financiare Nebancare;
    2. Chiru Sorin Octavian - sindicatul Bucureşti;
    3. Niţescu Ion - sindicatul Gorj;
    4. Gîndac Alexandra Ioana - sindicatul Braşov;
    5. Olteanu Oana Maria - sindicatul Dolj.

    ANEXA 1


                                          LISTA
        cu unităţile beneficiare ale Contractului Colectiv de Muncă unic la nivel
      de grupuri de unităţi - sistemul caselor de ajutor reciproc pe anii 2019-2021
             (cu condiţia încadrării în prevederile art. 4 din contract)

┌─────┬──────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Denumirea Unităţii│Localitatea │
│crt. │ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │Uniunea Naţională │Bucureşti, Calea │
│ │a Caselor de │Călăraşilor nr. 249,│
│1. │Ajutor Reciproc │bl. 65, sc. 2, ap. │
│ │ale │40-41, │
│ │Salariaţilor din │sector 3 │
│ │România │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│2. │U.T.J.C.A.R. ALBA │Alba Iulia, str. │
│ │ │Traian nr. 16 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Alba Iulia, str. │
│3. │Telecomunicaţii │I.C. Brătianu nr. 2 │
│ │Alba │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia │Alba Iulia, str. │
│4. │Sanitară Alba │Cloşca nr. 5, bl. │
│ │ │19AB, ap. 31 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│5. │Asociaţia C.A.R.S.│Alba Iulia, str. │
│ │Apulum I.F.N. │Traian nr. 16 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│6. │C.A.R. Ziar Unirea│Alba Iulia, str. │
│ │ │Decebal nr. 27 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Filiala │Alba Iulia, Str. │
│7. │Reţele Electrice │Republicii nr. 83 │
│ │Alba │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│8. │C.A.R. C.F.R. Alba│Alba Iulia, Bd. │
│ │Iulia │Încoronării nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│9. │C.A.R. O.G.A. Alba│Alba Iulia, Str. │
│ │ │Lalelelor nr. 7 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│10. │C.A.R. R.A. Apa │Alba Iulia, str. │
│ │CTTA │Vasile Goldiş nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│11. │C.A.R. │Alba Iulia, str. │
│ │Instalatorul │Regina Maria nr. 5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia de│Alba Iulia, str. │
│12. │Poştă Alba │Nicolae Titulescu │
│ │ │nr. 10A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│13. │C.A.R. Centrul de │Alba Iulia, str. │
│ │Plasament Alba │Mihai Viteazul nr. 2│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│14. │C.A.R. Metalurgica│Aiud, str. Vulcan │
│ │Aiud │nr. 2-10 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│15. │C.A.R. Învăţământ │Abrud, str. Cloşca │
│ │Abrud │nr. 3-5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│16. │C.A.R. Exploatarea│Abrud, str. Petru │
│ │Minieră Abrud │Dobra nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│17. │C.A.R. Cuprul │Abrud, str. Petru │
│ │Abrud │Dobra nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│18. │C.A.R. Arieşul │Baia de Arieş, Str. │
│ │Conf │Arieşului nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Blaj, Str. Eroilor, │
│19. │C.A.R. Oraş Blaj │bl. 20, sc. B, ap. │
│ │ │28 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Blaj, str. Simion │
│20. │C.A.R. C.F.R. Blaj│Bărnuţiu, bl. 5, sc.│
│ │ │A, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Oraş Cugir │Cugir, Str. │
│21. │I.F.N. │Trandafirilor nr. │
│ │ │2A, ap. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│22. │Asociaţia C.A.R. │Ocna Mureş, str. │
│ │Oraş Ocna Mureş │Mihai Eminescu nr. 1│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│23. │C.A.R. Spital │Sebeş, str. Şurianu │
│ │Sebeş │nr. 41 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│24. │C.A.R. Învăţământ │Sebeş, str. │
│ │Sebeş │Călugăreni nr. 49 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Sebeş, str. Valea │
│25. │Hidroconstrucţia │Frumoasei nr. 1D │
│ │Sebeş │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Zlatna, str. Tudor │
│26. │C.A.R. Mina Zlatna│Vladimirescu nr. 1, │
│ │ │bl. 11, ap. 13 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│27. │C.A.R. CFP Bistra │Câmpeni, str. Horea │
│ │ │nr. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│28. │U.T.J.C.A.R. ARAD │Arad, Bd. Revoluţiei│
│ │ │nr. 92 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Str. Bicazului nr. │
│29. │Chişineu-Criş │5, Chişineu-Criş │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Oficiul │Str. Liviu Rebreanu │
│30. │Gospodărirea │nr. 101, Arad │
│ │Apelor Arad I.F.N.│ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│31. │C.A.R. SC IJGCL │Str. Sabin Drăgoi │
│ │Arad I.F.N. │nr. 2-4, Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│32. │C.A.R. Comuna │Nr. 889, Cermei │
│ │Cermei I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spitalul de│Str. Spitalului nr. │
│33. │Pediatrie Arad │1, Arad │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Filiala │Str. Iuliu Maniu nr.│
│34. │Reţele Electrice │65-71, Arad │
│ │Arad I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Str. Republicii nr. │
│35. │Spitalul Ineu │10, Ineu │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│36. │C.A.R. Peco Arad │Str. Clujului, bl. │
│ │I.F.N. │175A, Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia │ │
│37. │Generală a │Bd. Revoluţiei nr. │
│ │Finanţelor Publice│79, Arad │
│ │Arad I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│38. │C.A.R. Spitalul │Str. Episcopiei nr. │
│ │Matern Arad I.F.N.│5, Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Str. Nicolae │
│39. │Lipova I.F.N. │Titulescu nr. 1, │
│ │ │Lipova │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│40. │C.A.R. Prefectura │Bd. Revoluţiei nr. │
│ │Arad I.F.N. │92, Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│41. │C.A.R. SC Volanul │Str. Şiriei nr. 19/ │
│ │SA Arad I.F.N. │A, Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. SC │Str. Aradului nr. │
│42. │Tricotaje SA Ineu │1A, Ineu │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Valea │Str. Victoriei nr. │
│43. │Crişului Sebiş │7D, Sebiş │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│44. │C.A.R. Fabrica de │Str. Gării nr. │
│ │Mobilă Pâncota │23-29, Pâncota │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│45. │C.A.R. Orşa Arad │Str. Bodrogului nr. │
│ │I.F.N. │3, Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│46. │C.A.R. SCCA Artex │Str. Ioan Vidu nr. │
│ │Arad I.F.N. │1-3, Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│47. │C.A.R. Primăria │Str. 2 nr. 150, │
│ │Pecica I.F.N. │Pecica │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Grupul │Str. Traian nr. 2, │
│48. │Şcolar nr. 15 Ineu│Ineu │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│49. │C.A.R. Învăţământ │Str. Victoriei nr. │
│ │Sebiş I.F.N. │7, Sebiş │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│50. │C.A.R. Tipografia │Str. Victoriei nr. │
│ │Arad I.F.N. │41-43, Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│51. │C.A.R. Sanitar │Str. Mihai Viteazul │
│ │Arad I.F.N. │nr. 7-8, Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sanitar │Str. Nicolae │
│52. │Lipova I.F.N. │Bălcescu nr. 26, │
│ │ │Lipova │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│53. │C.A.R. SC Arterm │Str. 6 Vânători, FN │
│ │SA I.F.N. │Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│54. │C.A.R. SC Moda SA │Str. Poetului nr. │
│ │Arad I.F.N. │52, Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│55. │C.A.R. Tribunalul │G-ral Vasile Milea │
│ │Arad I.F.N. │nr. 2, Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│56. │C.A.R. Direcţia de│Str. Aurel Vlaicu │
│ │Poştă Arad I.F.N. │nr. 2-4, Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│57. │C.A.R. Servagromec│Str. Ghioceilor nr. │
│ │Sântana I.F.N. │6, Sântana │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│58. │C.A.R. Recons Arad│Str. Iuliu Maniu, │
│ │I.F.N. │FN, Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Regia │ │
│59. │Autonomă de │Str. Victoriei nr. │
│ │Transport Arad │35-37, Arad │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Serviciul │Str. Oituz nr. 1-3, │
│60. │de Ambulanţă Arad │Arad │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│61. │C.A.R. C.F.R. Arad│Str. Acad. Caius │
│ │I.F.N. │Iacob nr. 1, Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│62. │C.A.R. Astra I │Str. Aurel Vlaicu │
│ │Arad I.F.N. │nr. 41-43, Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Str. Bibici │
│63. │Arad I.F.N. │Margareta nr. 1, │
│ │ │Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│64. │C.A.R. C.E.T. Arad│Str. 6 Vânători, FN,│
│ │I.F.N. │Arad │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│65. │C.A.R. Învăţământ │Str. Ioan Buteanu │
│ │Gurahonţ I.F.N. │nr. 11, Gurahonţ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Orăştie │Str. Eroilor, loc. │
│66. │I.F.N. │Orăştie, jud. │
│ │ │Hunedoara │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Piteşti, str. │
│67. │U.T.J.C.A.R. ARGEŞ│Exerciţiu nr. 107, │
│ │ │bl. D24, sc. B, ap. │
│ │ │1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │Asociaţia C.A.R. │Piteşti, Pasaj Doina│
│68. │DAM Invest │şi Ion Aldea │
│ │ │Teodorovici nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│69. │C.A.R. A.C.H. │Piteşti, Str. │
│ │ │Depozitelor nr. 20 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│70. │C.A.R. A.D.P. │Piteşti, Str. │
│ │PITEŞTI │Oborului nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Alprom │Piteşti, str. │
│71. │I.F.N. │Dobrogeanu Gherea │
│ │ │nr. 2-4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Argeşana │Piteşti, str. │
│72. │I.F.N. │Nicolae Bălcescu nr.│
│ │ │186 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│73. │C.A.R. ARGIF │Piteşti, str. Armând│
│ │ │Călinescu nr. 44 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Câmpulung, str. │
│74. │C.A.R. ARO I.F.N. │Negru Vodă nr. 164B,│
│ │ │et. 1, ap. 12 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Piteşti, Bd. │
│75. │C.A.R. Arpechim │Petrochimiştilor, │
│ │I.F.N. │bl. B21, sc. D, ap. │
│ │ │4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│76. │C.A.R. Asirom │Piteşti, str. Ion │
│ │ │Antonescu nr. 43 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Auto │Comuna Mărăcineni, │
│77. │General Motor │Str. Câmpulungului, │
│ │ │Km 6-7 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│78. │C.A.R. Automobile │Comuna Colibaşi, │
│ │Dacia I.F.N. │Str. Uzinei nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│79. │C.A.R. B.A.T. │Comuna Bascov, str. │
│ │Bascov │Păişeşti DN nr. 5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│80. │C.A.R. Bogaţi │Comuna Bogaţi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│81. │C.A.R. C.E.C. │Piteşti, Bd. │
│ │Piteşti │Republicii, bl. E3B │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. C.F.R. │Piteşti, Bd. │
│82. │Linie Piteşti │Republicii nr. 147, │
│ │I.F.N. │bloc CFR │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│83. │C.A.R. Cimus │Câmpulung, Str. │
│ │ │Braşovului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│84. │C.A.R. Comerţ │Câmpulung, Str. │
│ │I.F.N. │Republicii nr. 37 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│85. │C.A.R. Condiv │Piteşti, str. Negru │
│ │ │Vodă nr. 30 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Confarg │Curtea de Argeş, │
│86. │I.F.N. │Str. Victoriei nr. │
│ │ │5, bl. G2, ap. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│87. │C.A.R. D.M.P.S. │Piteşti, bd. I.C. │
│ │Argeş │Brătianu nr. 38 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Depoul │Piteşti, Bd. │
│88. │C.F.R. │Petrochimiştilor nr.│
│ │ │5-7 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│89. │C.A.R. Edilul │Câmpulung, str. │
│ │I.F.N. │Traian nr. 41 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Elisan │Câmpulung, str. I.C.│
│90. │I.F.N. │Brătianu nr. 55, bl.│
│ │ │6, sc. A, ap. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Piteşti, str. Fraţii│
│91. │C.A.R. EN - EL │Goleşti nr. 15B, bl.│
│ │ │1, sc. A, ap. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Energo │Piteşti, str. Eremia│
│92. │Prest │Grigorescu, bl. P13,│
│ │ │sc. C, ap. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. F.E. Curtea│Curtea de Argeş, │
│93. │de Argeş │Str. Basarabilor nr.│
│ │ │82-84 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Fabrica de │Curtea de Argeş, │
│94. │Piese Auto │str. Valea Iaşului │
│ │ │nr. 150 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│95. │C.A.R. Foraj Sonde│Comuna Bascov, Str. │
│ │Bascov │Rotăreşti nr. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│96. │C.A.R. Forest │Comuna Rucăr, sat │
│ │Rucăr │Rucăr nr. 23 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│97. │C.A.R. Forestal │Comuna Stâlpeni │
│ │Stâlpeni │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Curtea de Argeş, │
│98. │C.A.R. Gosarg │str. Negru Vodă nr. │
│ │ │4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Grup Şcolar│Curtea de Argeş, │
│99. │Auto │str. Râmnicu Vâlcea │
│ │ │nr. 41 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│100. │C.A.R. I T A Argeş│Piteşti, str. Sfânta│
│ │ │Vineri nr. 47 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Piteşti, Şos. │
│101. │C.A.R. IATSA │Bucureşti-Piteşti, │
│ │ │Km 110 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.C.N. │Mioveni, str. │
│102. │Piteşti - I.F.N. │Cărăneşti, bl. M6, │
│ │ │sc. D, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│103. │C.A.R. I.C.P.P. │Comuna Mărăcineni │
│ │Mărăcineni │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.M.E. │Piteşti, Şos. │
│104. │Piteşti │Bucureşti-Piteşti, │
│ │ │Km 112 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│105. │C.A.R. IPEE - │Curtea de Argeş, │
│ │Electroargeş │str. Albeşti nr. 3A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Piteşti, str. │
│106. │Inspectoratul │Trivale nr. 82 │
│ │Silvic │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Curtea de Argeş, │
│107. │Curtea de Argeş │str. Banu Mărăcine, │
│ │I.F.N. │bl. E11, sc. B, ap. │
│ │ │2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Piteşti, Bd. │
│108. │C.A.R. Învăţământ │Republicii nr. 194, │
│ │Piteşti I.F.N. │bl. 194, sc. A, ap. │
│ │ │2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│109. │C.A.R. Justiţia │Piteşti, Bd. Eroilor│
│ │Argeş │nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Lisa │Piteşti, str. │
│110. │Draxlmaier │Nicolae Bălcescu nr.│
│ │ │186 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Piteşti, Str. │
│111. │Magistratură Argeş│Victoriei nr. 22 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│112. │C.A.R. Minerul │Câmpulung, str. │
│ │I.F.N. │Negru Vodă nr. 91 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Municipal │Câmpulung, str. Nicu│
│113. │Câmpulung │Leonard nr. 6, bl. │
│ │ │A10 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│114. │C.A.R. O.C.O.T. │Piteşti, str. Armând│
│ │Argeş │Călinescu nr. 44 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│115. │C.A.R. Poiana │Comuna Poiana │
│ │Lacului │Lacului │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│116. │C.A.R. Pompierii │Piteşti, str. Traian│
│ │Argeşeni │nr. 26 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Curtea de Argeş, │
│117. │C.A.R. Posada │Str. Basarabilor nr.│
│ │ │27-29 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│118. │C.A.R. Poştă Argeş│Piteşti, Str. │
│ │ │Giurgiului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│119. │C.A.R. Prefectura │Piteşti, Piaţa │
│ │Argeş │Vasile Milea nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│120. │C.A.R. Priboieni │Comuna Priboieni │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│121. │C.A.R. Regia │Piteşti, str. George│
│ │Autonomă Drumarg │Coşbuc nr. 40 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│122. │C.A.R. Regionala │Piteşti, Str. │
│ │Gaze │Lânăriei nr. 7-9 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│123. │C.A.R. Regocom │Piteşti, str. Sfânta│
│ │I.F.N. │Vineri nr. 47 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│124. │C.A.R. Remat Argeş│Piteşti, Str. │
│ │ │Depozitelor nr. 55 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Rolast │Piteşti, Aleea │
│125. │I.F.N. │Căminelor nr. 3, bl.│
│ │ │3, sc. A, ap. 18 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│126. │C.A.R. S.S.I. │Piteşti, Bd. │
│ │Piteşti │Republicii nr. 71 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Costeşti, Str. │
│127. │Salariaţilor │Pieţii, bl. C5, sc. │
│ │Costeşti I.F.N. │A, parter, ap. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sanitar │Comuna Domneşti, │
│128. │Domneşti │str. Al. Ioan Cuza │
│ │ │nr. 99 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sanitar │Curtea de Argeş, │
│129. │Spital Curtea de │str. Cuza Vodă nr. │
│ │Argeş │6-8 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sanitar │Piteşti, str. Carol │
│130. │Spitalul Judeţean │Davila, bl. B3, sc. │
│ │Argeş I.F.N. │E, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│131. │C.A.R. Schela │Comuna Poiana │
│ │Petrol Piteşti │Lacului │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Silvapam │Curtea de Argeş, │
│132. │I.F.N. │str. Albeşti, bl. │
│ │ │E18, ap. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│133. │C.A.R. Sintax │Câmpulung, str. Dr. │
│ │ │Costea nr. 8 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│134. │C.A.R. Socom Muncă│Piteşti, Str. │
│ │şi Artă │Exerciţiu nr. 210B │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│135. │C.A.R. Spicul │Piteşti, str. Obor │
│ │ │nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│136. │C.A.R S.P.I.P. │Piteşti, Bd. Eroilor│
│ │Piteşti │nr. 4-6 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│137. │C.A.R. Spital │Comuna Brăduleţ, sat│
│ │Brădet │Brădet │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spital │Mioveni, str. Dacia │
│138. │Penitenciar │nr. 1 │
│ │Colibaşi │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spital │Câmpulung, str. │
│139. │Pneumoftiziologie │Lascăr Catargiu nr. │
│ │ │38 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spital │ │
│140. │T.B.C. Valea │Comuna Valea Iaşului│
│ │Iaşului │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│141. │C.A.R. Spital │Comuna Vedea - │
│ │Vedea │Spital Vedea │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│142. │C.A.R. Subansamble│Piteşti, str. George│
│ │Auto I.F.N. │Coşbuc nr. 59 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Topoloveni │Topoloveni, str. │
│143. │I.F.N. │Maximilian Popovici │
│ │ │nr. 60 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│144. │C.A.R. U.M. 02497 │Piteşti, str. Negru │
│ │Piteşti │Vodă nr. 47 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Bacău, str. Neagoe │
│145. │U.T.J.C.A.R. BACĂU│Vodă nr. 3, sc. A, │
│ │ │ap. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│146. │C.A.R. Aerostar │Bacău, Str. │
│ │Bacău I.F.N. │Condorilor nr. 9 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│147. │C.A.R. A.C.H. │Bacău, str. Izvoare │
│ │Siret Bacău I.F.N.│nr. 1 bis │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│148. │C.A.R. Aeroport │Bacău, Str. │
│ │Bacău I.F.N. │Aeroportului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Apele │Bacău, str. Cuza │
│149. │Române Bacău │Vodă nr. 1 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Agromec │Com. Podu Turcului, │
│150. │Podu Turcului │Str. Teiului nr. 1, │
│ │I.F.N. │jud. Bacău │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Complex │Bacău, Str. Apusului│
│151. │C.F.R. Bacău │nr. 6, sc. C, ap. 4 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Consiliul │Bacău, str. │
│152. │Judeţean Bacău │Mărăşeşti nr. 2 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Jandarmi │Bacău, str. │
│153. │Moldova Bacău │Constantin Muşat nr.│
│ │I.F.N. │4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│154. │C.A.R. Municipal │Bacău, str. Nicolae │
│ │Bacău I.F.N. │Bălcescu nr. 10 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Botoşani, str. │
│155. │C.A.R. Municipal │Ştefan Luchian nr. │
│ │I.F.N. Botoşani │8, bl. G22, sc. C, │
│ │ │ap. 41 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│156. │C.A.R. Pambac │Bacău, Calea │
│ │Bacău I.F.N. │Moineşti nr. 14 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Regionala │Bacău, str. George │
│157. │de Gaz Metan Bacău│Bacovia nr. 63 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│158. │C.A.R. R.A.G.C. │Bacău, Bd. Unirii │
│ │Bacău I.F.N. │nr. 13 Bis │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│159. │C.A.R. Tribunalul │Bacău, str. Oituz │
│ │Bacău I.F.N. │nr. 20 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Buhuşi, str. Mihai │
│160. │Şcoala Nr. 4 │Eminescu nr. 11, bl.│
│ │Buhuşi I.F.N. │11, sc. B, ap. 18 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. P.T.T.R. │Oneşti, Bd. │
│161. │Oneşti I.F.N. │Republicii nr. 52, │
│ │ │sc. B, ap. 24 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│162. │C.A.R. Renel F.E. │Oneşti, Str. Uzinei │
│ │Borzeşti I.F.N. │nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │Asociaţia C.A.R. │Oneşti, str. Radu │
│163. │Armonia I.F.N. │Rosetti nr. 2, sc. │
│ │Oneşti │A, ap. 10 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│164. │C.A.R. Spital │Oneşti, Str. │
│ │Oneşti I.F.N. │Perchiului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│165. │C.A.R. Învăţământ │Com. Oituz, Şcoala │
│ │Oituz I.F.N. │nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. C.F.R. Tg. │Tg. Ocna, Costache │
│166. │Ocna I.F.N. │Negri, bl. B2, sc. │
│ │ │A, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Centrul de │Tg. Ocna, str. │
│167. │Reeducare Tg. Ocna│Tişeşti nr. 137 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Tg. Ocna, str. Tudor│
│168. │Tg. Ocna I.F.N. │Vladimirescu, bl. │
│ │ │D4, ap. 5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. R.A.G.C.L. │Tg. Ocna, str. │
│169. │Tg. Ocna I.F.N. │Costache Negri nr. │
│ │ │110 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│170. │C.A.R. Salina Tg. │Tg. Ocna, Str. │
│ │Ocna I.F.N. │Salinei nr. 12 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spital │Tg. Ocna, Str. │
│171. │Penitenciar Tg. │Crizantemelor nr. 9 │
│ │Ocna I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Cămin │Comăneşti, str. │
│172. │Spital Comăneşti │Vasile Alecsandri │
│ │I.F.N. │nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│173. │C.A.R. Învăţământ │Comăneşti, Str. │
│ │Comăneşti I.F.N. │Liceului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. S.E.P.P.L. │Comăneşti, Str. │
│174. │Comăneşti I.F.N. │Republicii, bl. A1, │
│ │ │sc. A, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Comăneşti, Str. │
│175. │Termocentrala │Moldovei nr. 18 │
│ │Comăneşti I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Moineşti, str. Ion │
│176. │Moineşti I.F.N. │Creangă, bl. 1, sc. │
│ │ │A, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Municipiul │Moineşti, str. │
│177. │Moineşti I.F.N. │Vasile Alecsandri │
│ │ │nr. 14 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Moineşti, str. │
│178. │Petromservice │Căpitan Zăgănescu │
│ │Moineşti I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│179. │C.A.R. Spital │Moineşti, Str. │
│ │Moineşti I.F.N. │Zorilor nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │Asociaţia C.A.R. │Moineşti, str. T. │
│180. │Petrom │Vladimirescu, bl. │
│ │ │B11, ap. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Schela de │Com. Zemeş, bl. G2, │
│181. │Petrol Zemeş │ap. 1 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │Asociaţia C.A.R. │Comăneşti, Aleea │
│182. │Actual Credit │Parcului, bl. C9, │
│ │I.F.N. │sc. A, parter, ap. 1│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Oradea, Bd. Decebal │
│183. │U.T.J.C.A.R. BIHOR│nr. 10, bl. PB98, │
│ │ │ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Oradea, str. │
│184. │Administraţia │Dimitrie Cantemir │
│ │Financiară Oradea │nr. 2 │
│ │- I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│185. │C.A.R. Azbociment │Oradea, Str. │
│ │Oradea │Seleuşului nr. 22-24│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│186. │C.A.R. B.A. - S.A.│Oradea, Str. │
│ │Oradea │Nufărului nr. 30 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Banca │Oradea, str. │
│187. │Comercială Română │Dimitrie Cantemir │
│ │SA Oradea I.F.N. │nr. 2c │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│188. │C.A.R. Bihoreana │Marghita, Str. │
│ │ │Vişeului nr. 19 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Centrul de │Oradea, str. Traian │
│189. │Plasament nr. 1 │Lalescu nr. 3 │
│ │Oradea I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│190. │C.A.R. Comau │Oradea, Şos. │
│ │ │Borşului nr. 53B │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│191. │C.A.R. Cooperativa│Oradea, str. M. │
│ │Lemnul Oradea │Kogălniceanu nr. 14 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Corpul │Oradea, Str. │
│192. │Gardienilor │Primăriei nr. 3 │
│ │Publici │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│193. │C.A.R. Creşa │Oradea, P-ţa 1 │
│ │Oradea │Decembrie │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│194. │C.A.R. Crişul │Oradea, Parcul │
│ │Oradea I.F.N. │Traian nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Oradea, str. │
│195. │D.G.F.P.C.F.S. │Dimitrie Cantemir │
│ │Bihor │nr. 2B │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│196. │C.A.R. Dacia │Oradea, Şos. │
│ │Service Oradea │Borşului, Km 22 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│197. │C.A.R. Depoul │Oradea, Calea │
│ │C.F.R. Oradea │Bihorului nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia │Oradea, str. Ioan │
│198. │Apelor Crişuri │Bogdan nr. 35 │
│ │Oradea I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│199. │C.A.R. Direcţia de│Oradea, str. Roman │
│ │Poştă Bihor I.F.N.│Ciorogariu nr. 12 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia │ │
│200. │Sanitară │Oradea, str. Ioan │
│ │Veterinară │Bogdan nr. 37 │
│ │Bihor-Oradea │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│201. │C.A.R. Exploatarea│Ştei, str. Cuza Vodă│
│ │Minieră Bihor │nr. 9 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│202. │C.A.R. Federalcoop│Oradea, Str. │
│ │Bihor │Primăriei nr. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│203. │C.A.R. FRE Oradea │Oradea, Str. │
│ │I.F.N. │Griviţei nr. 32 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│204. │C.A.R. G.P.S. │Suplacu de Barcău, │
│ │Suplac │Str. Crinului nr. 72│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│205. │C.A.R. Grup Şcolar│Marghita, str. N. │
│ │Octavian Goga │Bălcescu nr. 80 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│206. │C.A.R. I.S.P.M.T. │Oradea, Str. │
│ │Oradea I.F.N. │Uzinelor nr. 8 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│207. │C.A.R. Învăţământ │Aleşd, str. Bobâlna │
│ │Aleşd │nr. 1 bis │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│208. │C.A.R. Învăţământ │Oradea, str. M. │
│ │Oradea I.F.N. │Eminescu nr. 11 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│209. │C.A.R. Învăţământ │Salonta, Calea │
│ │Salonta I.F.N. │Republicii nr. 90 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Săcuieni, Str. │
│210. │Învăţământul │Dunării nr. 57 │
│ │Săcuieni │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Valea lui Mihai, │
│211. │Învăţământul Valea│Str. Republicii nr. │
│ │lui Mihai I.F.N. │8 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Loteria │Oradea, str. │
│212. │Naţională Oradea │Costaforu nr. 2, bl.│
│ │I.F.N. │C9 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│213. │C.A.R. Metalica │Oradea, Str. │
│ │Oradea │Uzinelor nr. 10 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│214. │C.A.R. Mioriţa │Oradea, Str. │
│ │Oradea │Bacăului nr. 10 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│215. │C.A.R. O.T.L. R.A.│Oradea, Str. │
│ │Oradea │Atelierelor nr. 12 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│216. │C.A.R. Sucursala │Suplacu de Barcău, │
│ │Petrom Suplac │Str. Crinului nr. 72│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│217. │C.A.R. Plastor │Oradea, Calea │
│ │Oradea I.F.N. │Clujului nr. 175 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│218. │C.A.R. Prefectura │Oradea, Parcul │
│ │Oradea I.F.N. │Traian nr. 5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│219. │C.A.R. Premagro │Oradea, Str. │
│ │I.F.N. Oradea │Fabricilor nr. 8 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│220. │C.A.R. Presa │Oradea, Aleea │
│ │Oradea │Emanuel Gojdu nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│221. │C.A.R. R.A.G.C.L. │Oradea, str. Duiliu │
│ │Oradea │Zamfirescu nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. RER-RWE │Oradea, str. T. │
│222. │Ecologic Service │Vladimirescu nr. 79 │
│ │Oradea │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Romcim SA │Com. Aştileu, sat │
│223. │Aleşd │Chistag, Str. │
│ │ │Viitorului nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│224. │C.A.R. Sanatoriul │Sat Haieu, com. │
│ │de Copii 1 Mai │Sânmartin │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│225. │C.A.R. SC Apro │Oradea, Str. Păcii │
│ │Crişana SA I.F.N. │nr. 27 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│226. │Salariaţilor SC │Oradea, str. Stefan │
│ │Asirom │Sweig nr. 5 │
│ │Bihor-Oradea │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. SC │Oradea, str. Ady │
│227. │Construcţii Bihor │Endre nr. 56 │
│ │SA Oradea I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. SC Sind │Băile Felix, Hotel │
│228. │România SRL - │Padiş │
│ │Filiala Felix │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Schela de │Marghita, Calea │
│229. │Petrol şi Gaze │Republicii nr. 33 │
│ │Marghita │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Şcoala cu │Marghita, Str. │
│230. │Clasele I-VIII │Independenţei nr. 1 │
│ │Marghita │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Secţia │Oradea, Str. Sucevei│
│231. │Drumuri Naţionale │nr. 30 │
│ │Oradea │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Oradea, Şos. │
│232. │Salariaţilor │Borşului nr. 35 │
│ │Sinteza │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Speranţa │Oradea, str. │
│233. │Oradea │Ecaterina Teodoroiu │
│ │ │nr. 16 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spitalul │Oradea, str. │
│234. │Clinic de Copii │Corneliu Coposu nr. │
│ │Oradea │12 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spitalul │Oradea, Calea │
│235. │Clinic Judeţean │Republicii nr. 37 │
│ │Oradea I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│236. │C.A.R. Spital │Marghita, str. │
│ │Marghita │Crişan nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor din │Ştei, Str. 13 │
│237. │cadrul Spitalului │Septembrie nr. 26 │
│ │de Psihiatrie │ │
│ │Ştei │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spitalul │ │
│238. │Clinic de │Oradea, Str. │
│ │Pneumoftiziologie │Izvorului nr. 57 │
│ │Oradea I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spitalul │ │
│239. │Clinic Obstetrică │Oradea, Calea │
│ │Ginecologie Oradea│Clujului nr. 50 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor din │Nucet, Str. │
│240. │cadrul Spitalului │Pescăruşului nr. 5 │
│ │de Psihiatrie │ │
│ │Nucet │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spitalul de│ │
│241. │Recuperare │Băile Felix, com. │
│ │Medicală Băile │Sânmartin │
│ │Felix I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│242. │C.A.R. Spitalul │Oradea, str. Dunărea│
│ │Militar │nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│243. │C.A.R. Spital │Salonta, str. I. │
│ │Salonta I.F.N. │Cantacuzino nr. 2-4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│244. │C.A.R. Spitalul │Aleşd, Str. 1 │
│ │Teritorial Aleşd │Decembrie nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor din │Ştei, str. Cuza Vodă│
│245. │cadrul Spitalului │nr. 5 │
│ │Unificat │ │
│ │Teritorial Ştei │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a Staţiunii│Oradea, bd. Decebal │
│246. │de Cercetări │nr. 20, bl. C104, │
│ │Agrozootehnice │ap. 13 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Oradea, Str. │
│247. │Universitatea │Universităţii nr. 1 │
│ │Oradea I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│248. │C.A.R. Uzina │Oradea, Str. │
│ │Electrică Crişuri │Ogorului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│249. │C.A.R. Vama │Oradea, Str. Armatei│
│ │ │Române nr. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │U.T.J.C.A.R. │Bistriţa, str. │
│250. │BISTRIŢA-NĂSĂUD │Alexandru Odobescu │
│ │ │nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│251. │C.A.R. Comelf │Bistriţa, Str. │
│ │ │Industriei nr. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│252. │C.A.R. Aquabis │Bistriţa, Str. │
│ │ │Parcului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a Corpului │Bistriţa, bd. │
│253. │Didactic │Decebal nr. 50, sc. │
│ │ │A, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│254. │C.A.R. Învăţământ │Năsăud, Str. │
│ │Năsăud │Grănicerilor nr. 11 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│255. │C.A.R. Capital │Beclean, Str. Gării │
│ │ │nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│256. │C.A.R. Edilitara │Beclean, Str. │
│ │ │Trandafirilor nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│257. │C.A.R. Sanitari │Năsăud, str. Tudor │
│ │Năsăud │Vladimirescu nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│258. │C.A.R. Sanitari │Bistriţa, Aleea │
│ │Bistriţa │Basmului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│259. │C.A.R. Mina Rodna │Rodna, Str. │
│ │ │Principală nr. 1195 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Parohia │Susenii Bârgăului, │
│260. │Ortodoxă │Str. Principală nr. │
│ │ │300 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│261. │C.A.R. FRE │Bistriţa, str. │
│ │Bistriţa │Vasile Conta nr. 11 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│262. │C.A.R. Rombat │Bistriţa, Drumul │
│ │Bistriţa │Cetăţii nr. 19 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Municipiul │Bistriţa, str. │
│263. │Bistriţa │Alexandru Odobescu │
│ │ │nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│264. │C.A.R. Transgex │Rodna, Str. │
│ │Rodna │Principală nr. 14B │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│265. │C.A.R. Sfet Anieş │Anieş, Str. │
│ │ │Principală nr. 396 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│266. │C.A.R. Consiliul │Bistriţa, P-ţa Petru│
│ │Judeţean │Rareş nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│267. │C.A.R. Drumuri │Bistriţa, str. Petru│
│ │Naţionale │Maior nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Bistriţa, Parc │
│268. │C.A.R. Teraplast │Industrial DN 15 A, │
│ │ │Km 45+500 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│269. │C.A.R. Sil Susenii│Susenii Bârgăului, │
│ │Bârgăului │nr. 396 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│270. │C.A.R. Promet │Beclean, Str. Viilor│
│ │Beclean │nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. CEC │Bistriţa, str. Mihai│
│271. │Bistriţa │Eminescu nr. 2, sc. │
│ │ │C-D │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│272. │C.A.R. Poşta │Bistriţa, Str. │
│ │Bistriţa │Rodnei FNR. │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│273. │U.J.C.A.R. │Str. Primăverii nr. │
│ │BOTOŞANI │24B, Botoşani │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│274. │C.A.R. Învăţământ │Str. Primăverii nr. │
│ │Botoşani │24A, Botoşani │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│275. │Salariaţilor din │str. T. Vladimirescu│
│ │Învăţământ │nr. 20A, Darabani │
│ │Darabani │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│276. │C.A.R. Învăţământ │str. Grigore Ghica │
│ │Dorohoi │nr. 33, Dorohoi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│277. │C.A.R. Învăţământ │str. N. Iorga nr. 1,│
│ │Săveni │Săveni │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │ │
│278. │Inspectoratul │str. Pacea nr. 47, │
│ │Silvic Judeţean │Botoşani │
│ │Botoşani │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│279. │C.A.R. I.U.P.S. 1 │str. Manoleşti Deal │
│ │Botoşani │nr. 60, Botoşani │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Judeţean │Str. Marchian nr. 6,│
│280. │Botoşani │sc. A, ap. 2, │
│ │ │Botoşani │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Judeţean │Str. Gării nr. 4, │
│281. │CONS-IND-I.F.N. │Botoşani │
│ │Botoşani │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│282. │C.A.R. Municipal │Str. Ştefan cel Mare│
│ │Dorohoi │nr. 6, Dorohoi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Milenium │Str. Prieteniei nr. │
│283. │Botoşani │9, bl. V4, sc. B, │
│ │ │ap. 1, Botoşani │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│284. │C.A.R. Poşta │Str. Poştei nr. 5, │
│ │Botoşani │Botoşani │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│285. │C.A.R. Sanitar │Bd. Victoriei nr. │
│ │Dorohoi │75, Dorohoi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│286. │C.A.R. Serconf │Str. Independenţei │
│ │Botoşani │nr. 2, Botoşani │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│287. │C.A.R. Stipo │Bd. Victoriei nr. │
│ │Dorohoi │3-5, Dorohoi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │U.T.J.C.A.R. │Brăila, str. │
│288. │BRĂILA │Hipodrom nr. 2, bl. │
│ │ │A2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Brăila, P-ţa │
│289. │Solidaritatea │Dorobanţi nr. │
│ │Brăila │2-2bis, bl. 25A+25B,│
│ │ │ap. SPU 157, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Braiconf │Brăila, str. Roşiori│
│290. │Brăila │nr. 21, bl. B21, ap.│
│ │ │3, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sănătatea │Brăila, str. │
│291. │Brăila │Dorobanţi, bl. A33, │
│ │ │ap. 20, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│292. │C.A.R. Şantierul │Brăila, Str. │
│ │Naval │Celulozei nr. 1A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Short │Brăila, str. │
│293. │Brăila │Împăratul Traian nr.│
│ │ │21 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Dunărea │Brăila, com. Cazasu,│
│294. │Credit │cvartal 9, parcela │
│ │ │146, lot 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │U.T.J.C.A.R. │Braşov, Bd. Griviţei│
│295. │BRAŞOV │nr. 84, bl. 12, sc. │
│ │ │D, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│296. │C.A.R. Aurora │Braşov, Calea │
│ │Braşov I.F.N. │Bucureşti nr. 251 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Distrigaz │Braşov, Str. │
│297. │Braşov I.F.N. │Bisericii Române nr.│
│ │ │107A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Ecocred │Braşov, Str. │
│298. │Braşov I.F.N. │Zizinului nr. 31, │
│ │ │bl. 9, sc. D, ap. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Săcele, jud. Braşov,│
│299. │Electroprecizia │Str. Viitorului nr. │
│ │Săcele I.F.N. │8A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│300. │C.A.R. I.A.R. │Braşov, Str. │
│ │Braşov I.F.N. │Aeroportului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│301. │C.A.R. I.C.P.I.L. │Braşov, Str. Lungă │
│ │Braşov I.F.N. │nr. 86 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │ │
│302. │Inspectoratul │Săcele, jud. Braşov,│
│ │Silvic Braşov │Str. Fagului nr. 46 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│303. │C.A.R. Învăţământ │Braşov, Aleea │
│ │Braşov I.F.N. │Lăcrămioarelor nr. 9│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Făgăraş, jud. │
│304. │C.A.R. Învăţământ │Braşov, str. M. │
│ │Făgăraş I.F.N. │Eminescu, bl. A, ap.│
│ │ │3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│305. │C.A.R. Norvea │Braşov, str. Iuliu │
│ │Braşov I.F.N. │Maniu nr. 47 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Primăria │Braşov, Bd. Eroilor │
│306. │Municipiului │nr. 8 │
│ │Braşov I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. RA Apa - RA│Braşov, str. Vlad │
│307. │Comprest Braşov │Ţepeş nr. 13 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. RA │Braşov, Str. │
│308. │Transport Braşov │Hărmanului nr. 49 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│309. │C.A.R. Recon │Braşov, str. Al.I. │
│ │Braşov I.F.N. │Cuza nr. 31 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Regionala │Braşov, Str. Toamnei│
│310. │C.F.R. Braşov │nr. 16, bl. 2D, ap. │
│ │I.F.N. │2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Roman │Braşov, Calea │
│311. │Braşov I.F.N. │Bucureşti nr. 96, │
│ │ │bl. 206 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Rulmentul │Braşov, Str. │
│312. │Braşov I.F.N. │Brânduşelor nr. 37, │
│ │ │bl. 114, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sanitar │Braşov, Str. │
│313. │Braşov I.F.N. │Sitarului nr. 3, bl.│
│ │ │C4, sc. A, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Codlea, Str. Freziei│
│314. │C.A.R. Ţesătoria │nr. 9, bl. 38, sc. │
│ │Codlea I.F.N. │B, ap. 1, jud. │
│ │ │Braşov │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Tohan │Zărneşti, jud. │
│315. │Zărneşti I.F.N. │Braşov, Str. Mare │
│ │ │nr. 173 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│316. │C.A.R. Tractorul │Braşov, str. │
│ │Braşov I.F.N. │Octavian Goga nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Uzina "R" │Feldioara, jud. │
│317. │Feldioara I.F.N. │Braşov, Str. │
│ │ │Dumbrăvii nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Victoria, jud. │
│318. │C.A.R. Victoria │Braşov, Str. │
│ │I.F.N. │Victoriei, bl. 20, │
│ │ │ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│319. │U.T.J.C.A.R. BUZĂU│Buzău, Str. Unirii, │
│ │ │bl. 16D, ap. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │Asociaţia C.A.R. │Mărăcineni, Str. │
│320. │Unirea Buzău │Dispensarului nr. 2,│
│ │I.F.N. │jud. Buzău │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Apcarom │Buzău, Strada │
│321. │Buzău I.F.N. │Unirii, bl. 8D, │
│ │ │parter, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│322. │C.A.R. Avicola │Buzău, Şos. Brăilei │
│ │Buzău I.F.N. │nr. 5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│323. │C.A.R. Complex │Buzău, Str. 1 │
│ │C.F.R. I.F.N. │Decembrie 1918 nr. 1│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Consiliul │Buzău, bd. N. │
│324. │Judeţean Buzău │Bălcescu nr. 48 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│325. │C.A.R. Contactoare│Buzău, Str. │
│ │Buzău I.F.N. │Mesteacănului nr. 10│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Depoul │Buzău, Str. │
│326. │C.F.R. Buzău │Republicii nr. 1 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│327. │C.A.R. Direcţia │Buzău, str. Panduri │
│ │Silvică I.F.N. │nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Finanţe şi │Buzău, Str. Unirii │
│328. │Control Financiar │nr. 209 │
│ │Buzău I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│329. │C.A.R. Foresta │Nehoiu, str. Al.I. │
│ │Nehoiu │Cuza nr. 19 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Grup Şcolar│Buzău, str. Bazalt │
│330. │de Meserii şi │nr. 15 Bis │
│ │Servicii I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Pătârlagele, str. │
│331. │2001 Pătârlagele │C-tin Brâncoveanu, │
│ │I.F.N. │bl. E4, ap. 1, jud. │
│ │ │Buzău │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Pogoanele, Str. │
│332. │Pogoanele I.F.N. │Unirii, bl. 12B, et.│
│ │ │1, ap. 5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│333. │C.A.R. Învăţământ │Buzău, bd. N. │
│ │Buzău I.F.N. │Bălcescu nr. 20 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│334. │C.A.R. Învăţământ │Rm. Sărat, str. T. │
│ │Rm. Sărat I.F.N. │Vladimirescu nr. 14 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│335. │C.A.R. Nevăzători │Buzău, Str. │
│ │I.F.N. │Crizantemelor nr. 9 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│336. │C.A.R. RAM Buzău │Buzău, Str. Unirii, │
│ │I.F.N. │bl. 8FGH │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Recomplast │Buzău, Str. │
│337. │I.F.N. │Mesteacănului nr. │
│ │ │10A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Romcarbon │Buzău, Str. │
│338. │I.F.N. │Transilvaniei nr. │
│ │ │132 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│339. │C.A.R. Sanitare │Buzău, str. Mareşal │
│ │Buzău I.F.N. │Averescu nr. 2 Bis │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│340. │C.A.R. Sanitar Rm.│Rm. Sărat, Str. │
│ │Sărat I.F.N. │Muncii nr. 18 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│341. │C.A.R. Schela │Berca, jud. Buzău │
│ │Berca I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│342. │C.A.R. Siriu │Siriu, jud. Buzău │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│343. │C.A.R. Spitalul │Săpoca, jud. Buzău │
│ │Săpoca I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. S.D.G.N. │Buzău, Str. Unirii, │
│344. │Buzău I.F.N. │bl. 16D, ap. 3, et. │
│ │ │1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │U.T.J.C.A.R. │Călăraşi, Str. │
│345. │CĂLĂRAŞI │Cornişei, nr. 36, │
│ │ │bl. C24, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │ │
│346. │Administraţia │Călăraşi, Str. 13 │
│ │Financiară │Decembrie nr. 16 │
│ │Călăraşi │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│347. │C.A.R. COMCH │Călăraşi, Prel. │
│ │Călăraşi │Bucureşti nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│348. │C.A.R. Cultura │Călăraşi, str. │
│ │Călăraşi │Bucureşti nr. 102 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Călăraşi, Str. │
│349. │C.A.R. Catex │Eroilor Rev. 22 │
│ │Călăraşi │Decembrie 1989 nr. │
│ │ │49 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Consid │Călăraşi, str. │
│350. │Călăraşi │Flacăra nr. 12, bl. │
│ │ │B29, sc. A, ap. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│351. │C.A.R. Consiliul │Călăraşi, Bd. 1 │
│ │Judeţean Călăraşi │Decembrie 1918 nr. 1│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│352. │C.A.R. Condra │Călăraşi, Bulevardul│
│ │Olteniţa │Tineretului nr. 124 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Corpul │Călăraşi, Str. │
│353. │Gardienilor │Sloboziei nr. 9-11 │
│ │Publici │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│354. │C.A.R. C.E.C. Bank│Călăraşi, str. │
│ │Călăraşi │Progresul nr. 23 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. D.G.A.A. │Călăraşi, Prel. │
│355. │Călăraşi │Bucureşti nr. 26, │
│ │ │bl. D3, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│356. │C.A.R. F.D.E. │Călăraşi, Str. │
│ │Călăraşi │Dobrogei nr. 50 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│357. │C.A.R. Pompierul │Călăraşi, str. │
│ │Călăraşi │Bucureşti nr. 344 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│358. │C.A.R. Învăţământ │Călăraşi, Str. │
│ │Călăraşi │Sloboziei nr. 28 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. INCDA │Fundulea, str. │
│359. │Fundulea │Nicolae Titulescu │
│ │ │nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│360. │C.A.R. Învăţământ │Olteniţa, Bd. │
│ │Olteniţa │Tineretului nr. 55 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│361. │C.A.R. Nutricom │Olteniţa, Str. │
│ │Olteniţa │Portului nr. 52 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Olteniţa, str. │
│362. │C.A.R. Municipal │Mircea Eliade nr. │
│ │Olteniţa │149, bl. G80, sc. │
│ │ │B1, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│363. │C.A.R. Ocolul │Călăraşi, str. │
│ │Silvic │Chiciu nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Primăria │Călăraşi, str. │
│364. │Municipiului │Bucureşti nr. 140A │
│ │Călăraşi │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│365. │C.A.R. Policlinica│Lehliu, Str. │
│ │Lehliu-Gară │Policlinicii nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. RAGCL │Olteniţa, Bulevardul│
│366. │Olteniţa │Tineretului nr. │
│ │ │159-161 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│367. │C.A.R. Spital │Olteniţa, Str. │
│ │Olteniţa │Argeşului nr. 134 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│368. │C.A.R. Spital │Călăraşi, Str. │
│ │Călăraşi │Eroilor nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Călăraşi, Str. │
│369. │Agrozootehnica │Dropiei nr. 87 │
│ │Mircea-Vodă │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│370. │C.A.R. SDN │Călăraşi, Str. │
│ │Călăraşi │Independenţei nr. 43│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. IJGCL │Călăraşi, str. │
│371. │Călăraşi │Progresul, bl. BBB, │
│ │ │et. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │U.T.J.C.A.R. │Reşiţa, str. I.L. │
│372. │CARAŞ-SEVERIN │Caragiale, bl. 2, │
│ │ │mezanin │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│373. │C.A.R. C.M. Banat │Anina, Str. Poştei │
│ │Anina │nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│374. │Salariaţilor din │Reşiţa, Piaţa │
│ │Combinatul │Republicii nr. 16 │
│ │Siderurgic Reşiţa │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│375. │Salariaţilor din │Reşiţa, Piaţa │
│ │U.C.M.R. şi Alte │Republicii nr. 16 │
│ │Instituţii │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│376. │Salariaţilor │Reşiţa, Bd. Muncii │
│ │Drumuri şi Spaţii │nr. 25 │
│ │Verzi Reşiţa │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│377. │C.A.R. I.C.M. │Caransebeş, D.N. 68,│
│ │Caransebeş │Km 3,2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.M. │Moldova Nouă, Aleea │
│378. │Moldova Nouă │Francesco Griselini,│
│ │ │bl. 43, sc. 5, ap. 2│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Reşiţa, Str. Pinilor│
│379. │Salariaţilor │nr. 1, bl. 4, sc. │
│ │I.R.E. Reşiţa │II, ap. 14 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│380. │C.A.R. Învăţământ │Caransebeş, Str. │
│ │Caransebeş │Libertăţii nr. 14 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│381. │C.A.R. Învăţământ │Oraviţa, str. Zona │
│ │Oraviţa │Gării │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Reşiţa, bd. A.I. │
│382. │Salariaţilor │Cuza nr. 39 │
│ │Învăţământ Reşiţa │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Reşiţa, str. Petru │
│383. │Salariaţilor │Maior nr. 73 │
│ │O.G.A. Reşiţa │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│384. │Salariaţilor Ocna │Ocna de Fier nr. 104│
│ │de Fier │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Reşiţa, Piaţa 1 Dec.│
│385. │Salariaţilor │1918 nr. 7 │
│ │P.T.T. Reşiţa │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Reşiţa, Piaţa 1 Dec.│
│386. │Salariaţilor │1918 nr. 1-2 │
│ │Primăria Reşiţa │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. R.A. │Reşiţa, Aleea │
│387. │Prescom Reşiţa │Tineretului, bl. 5, │
│ │ │et. 1, ap. 17 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│388. │C.A.R. Sanitar │Oraviţa, Str. │
│ │Oraviţa │Spitalului nr. 44 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│389. │C.A.R. Sanitar │Oţelu Roşu, Str. │
│ │Oţelu Roşu │Republicii nr. 109 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Reşiţa, Str. │
│390. │Salariaţilor │Făgăraşului nr. 18 │
│ │Sanitar Reşiţa │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│391. │C.A.R. Băuţar │Băuţar, Str. │
│ │ │Principală nr. 55 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Bozovici nr. 263, │
│392. │C.A.R. Bozovici │bl. If2, parter, ap.│
│ │ │3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. C.F.R. │Caransebeş, str. │
│393. │Linie Caransebeş │Nicolae Bălcescu nr.│
│ │ │125 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. C.P.L. │Caransebeş, Str. │
│394. │Caransebeş │Ţarinei, bl. 1A, sc.│
│ │ │B, ap. 6 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. D.G.R.S. │ │
│395. │Unit. Terit. 355 │Păltiniş nr. 45 │
│ │Păltiniş │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│396. │C.A.R. Sanitar │Caransebeş, Str. 21 │
│ │Caransebeş │Dec. 1989 nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│397. │U.T.J.C.A.R. CLUJ │Cluj-Napoca, str. │
│ │ │Horea nr. 10, ap. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │ │
│ │Administraţia │ │
│398. │Judeţeană a │Cluj-Napoca, Piaţa │
│ │Finanţelor Publice│Avram Iancu nr. 19 │
│ │Cluj │ │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Apa Cluj │Cluj-Napoca, Bd. 21 │
│399. │I.F.N. │Decembrie 1989 nr. │
│ │ │79 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│400. │C.A.R. Bere Spirt │Cluj-Napoca, str. │
│ │I.F.N. │Mănăştur nr. 2-6 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│401. │C.A.R. Bloc II │Cluj-Napoca, Piaţa │
│ │Sanitari I.F.N. │Unirii nr. 22, ap. 1│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│402. │C.A.R. C.F.C.H. │Dej, str. Petru │
│ │Dej I.F.N. │Rareş nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Chimica │Turda, str. Gen. │
│403. │Turda I.F.N. │Dragalina nr. 1A, │
│ │ │ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│404. │C.A.R. Cimentul │Turda, str. Ştefan │
│ │Turda I.F.N. │cel Mare nr. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│405. │C.A.R. Consiliul │Cluj-Napoca, Str. │
│ │Local I.F.N. │Moţilor nr. 1-3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Cluj-Napoca, Str. │
│406. │Electrocentrale │Taberei nr. 1 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Turda, Str. │
│407. │Electroceramica │Aviatorilor nr. 3, │
│ │Turda I.F.N. │ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Fimaro │Cluj-Napoca, str. │
│408. │I.F.N. │Corneliu Coposu nr. │
│ │ │167 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│409. │C.A.R. Flacăra │Cluj-Napoca, str. │
│ │I.F.N. │Horea nr. 78, ap. 61│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│410. │C.A.R. Horea │Cluj-Napoca, str. │
│ │I.F.N. │Horea nr. 75, ap. 9 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Industria │Câmpia Turzii, Str. │
│411. │Sârmei Câmpia │Laminoriştilor nr. │
│ │Turzii I.F.N. │145 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│412. │C.A.R. Institutul │Cluj-Napoca, Str. │
│ │Oncologic I.F.N. │Republicii nr. 34-36│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Dej, str. Mircea cel│
│413. │Dej I.F.N. │Bătrân nr. 2, bl. │
│ │ │N1, sc. B, ap. 22 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│414. │C.A.R. Învăţământ │Gherla, str. G. │
│ │Gherla I.F.N. │Coşbuc nr. 18, ap. 1│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Huedin, P-ţa │
│415. │Huedin I.F.N. │Victoriei nr. 37, │
│ │ │bl. H3, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. R.A.T.U.C. │Cluj-Napoca, Bd. 21 │
│416. │I.F.N. │Decembrie 1989 nr. │
│ │ │128-130 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Salariaţi │ │
│417. │şi Pensionari │Mintiu Gherlii, str.│
│ │Mintiu Gherlii │Principală nr. 91 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sindicatul │Cluj-Napoca, str. │
│418. │Libertatea C.F. │I.L. Caragiale nr. │
│ │I.F.N. │5-7, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│419. │C.A.R. Sinterom │Cluj-Napoca, Bd. │
│ │I.F.N. │Muncii nr. 12 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│420. │C.A.R. Spitalul de│Cluj-Napoca, str. │
│ │Adulţi I.F.N. │Constanţa nr. 5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│421. │C.A.R. Spitalul de│Cluj-Napoca, Str. │
│ │Recuperare I.F.N. │Viilor nr. 46-50 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│422. │C.A.R. Spitalul │Turda, str. Andrei │
│ │Turda I.F.N. │Mureşanu nr. 16 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sticla │Turda, Calea │
│423. │Turda I.F.N. │Victoriei nr. 98 ap.│
│ │ │11 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Cluj-Napoca, str. │
│424. │Universitatea │I.C. Brătianu nr. │
│ │Babeş-Bolyai │39, ap. 1B │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│425. │C.A.R. U.J.C.C. │Cluj-Napoca, Bd. │
│ │Cluj I.F.N. │Eroilor nr. 9 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │ │
│426. │Universitatea de │Cluj-Napoca, str. │
│ │Medicină şi │Emil Isac nr. 3 │
│ │Farmacie I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │ │
│ │Universitatea de │Cluj-Napoca, str. │
│427. │Ştiinţe Agricole │Mănăştur nr. 3 │
│ │şi Medicină │ │
│ │Veterinară I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Cluj-Napoca, str. C.│
│428. │Universitatea │Daicoviciu nr. 15 │
│ │Tehnică I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Constanţa, Şos. │
│429. │U.T.J.C.A.R. │Mangaliei nr. 99, │
│ │CONSTANŢA │bl. S1B, sc. A, ap. │
│ │ │4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│430. │C.A.R. A.C.D.M.N. │Agigea, Str. Ecluzei│
│ │Agigea │nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Apele │Constanţa, str. │
│431. │Române │Mircea cel Bătrân │
│ │ │nr. 127 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│432. │C.A.R. B.C.R. │Constanţa, str. │
│ │Constanţa │Traian nr. 68 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. C.F.R. │Constanţa, str. │
│433. │Constanţa │Piaţa Victoriei nr. │
│ │ │1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│434. │C.A.R. CEC │Constanţa, bd. Tomis│
│ │ │nr. 79-89 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│435. │C.A.R. Depoul C.F.│Constanţa, Str. │
│ │Palas Constanţa │Remizei nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│436. │C.A.R. Consiliul │Constanţa, Bd. Tomis│
│ │Judeţean Constanţa│nr. 51 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│437. │C.A.R. Consiliul │Cernavodă, str. │
│ │Local Cernavodă │Ovidiu nr. 11 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia │Constanţa, Incinta │
│438. │C.F. Port │Port │
│ │Constanţa │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia de│Constanţa, bd. Tomis│
│439. │Telecomunicaţii │nr. 79-89 │
│ │Romtelecom S.A. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia │Constanţa, bd. │
│440. │Poşta Română │Mamaia nr. 156 │
│ │Constanţa │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│441. │C.A.R. Direcţia │Constanţa, bd. I.C. │
│ │Silvică │Brătianu nr. 250 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│442. │C.A.R. Exploatare │Basarabi, Str. │
│ │Minieră Basarabi │Minerului nr. 17 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Grup Şcolar│ │
│443. │Industrial │Cernavodă, Str. │
│ │Energetic │Cazărmii nr. 1 │
│ │Cernavodă │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Hârşova, Str. │
│444. │Hârşova │Plantelor nr. 11, │
│ │ │bl. PA5, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│445. │C.A.R. Învăţământ │Mangalia, str. Oituz│
│ │Mangalia │nr. 20 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│446. │C.A.R. Învăţământ │Cobadin, Str. │
│ │Cobadin │Primăverii nr. 26 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│447. │C.A.R. Meteo │Constanţa, bd. │
│ │ │Mamaia nr. 300 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│448. │C.A.R. O.J.R.S.A. │Constanţa, bd. I.C. │
│ │Constanţa │Brătianu nr. 248 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Oil │Constanţa, str. │
│449. │Terminal Petrom │Caraiman nr. 2 │
│ │S.A. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│450. │C.A.R. Primăria │Medgidia, str. │
│ │Medgidia │Decebal nr. 35 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│451. │C.A.R. R.A.J.A │Constanţa, str. │
│ │Constanţa │Călăraşi nr. 22-24 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│452. │C.A.R. R.A.T.C. │Constanţa, Str. │
│ │I.F.N. Constanţa │Industrială nr. 8 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│453. │C.A.R. Romcim │Medgidia, Str. │
│ │Medgidia │Poporului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sanatoriul │Eforie Nord, Aleea │
│454. │Balnear Eforie │Specială nr. 1 │
│ │Nord │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sanatoriul │Mangalia, str. │
│455. │Balnear Mangalia │Mircea cel Bătrân │
│ │ │nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│456. │C.A.R. Sanitar │Constanţa, bd. Tomis│
│ │Constanţa │nr. 145 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spital │Mangalia, Str. │
│457. │Teritorial │Rozelor nr. 2 │
│ │Mangalia │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spital │Constanţa, bd. │
│458. │Militar Salariaţi │Mamaia nr. 96 │
│ │Civili │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│459. │C.A.R. Spital │Medgidia, str. Ion │
│ │Medgidia │Creangă nr. 18 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│460. │C.A.R. Saturn │Saturn, Şos. │
│ │ │Constanţei nr. 76 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│461. │C.A.R. T.A.G.C.M. │Constanţa, bd. I.C. │
│ │Antrepriza 2 │Brătianu nr. 127 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│462. │C.A.R. Tribunalul │Constanţa, str. │
│ │Constanţa │Traian nr. 31 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│463. │C.A.R. U.M. 02133 │Constanţa, Str. │
│ │ │Fulgerului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│464. │C.A.R. S.N. 2 Mai │Mangalia, Str. │
│ │Mangalia │Portului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │U.T.J.C.A.R. │Sf. Gheorghe, G-ral │
│465. │COVASNA │Grigore Bălan nr. 1,│
│ │ │ap. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│466. │C.A.R. Stater │Sf. Gheorghe, Str. │
│ │ │Oltului nr. 8 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│467. │C.A.R. Spital │Covasna, str. Ştefan│
│ │Covasna │cel Mare nr. 21 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Sf. Gheorghe, G-ral │
│468. │C.A.R. Prefectură │Grigore Bălan nr. 1,│
│ │ │cam. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│469. │C.A.R. Sanitar │Sf. Gheorghe, Str. │
│ │ │Stadionului nr. 1-3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Sf. Gheorghe, Str. │
│470. │C.A.R. Optima │Luceafărului nr. 4, │
│ │ │bl. 61, sc. D, ap. 3│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│471. │C.A.R. Globus │Sf. Gheorghe, G-ral │
│ │ │Grigore Bălan nr. 21│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│472. │C.A.R. Confort │Întorsura Buzăului, │
│ │ │str. Floroaia nr. 15│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Covasna, Hotel │
│473. │C.A.R. UTB │Dacia, Str. Unirii │
│ │ │nr. 10 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Uniunea │Sf. Gheorghe, str. │
│474. │Sind. Libere Sf. │Gen. G. Bălan nr. 1 │
│ │Gheorghe │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. F.D.E.E. │Sf. Gheorghe, str. │
│475. │Sf. Gheorghe │Lunca Oltului nr. 9/│
│ │ │A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│476. │C.A.R. Sanitas Sf.│Sf. Gheorghe, Str. │
│ │Gheorghe │Stadionului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│477. │C.A.R. Învăţământ │Sf. Gheorghe, Aleea │
│ │Sf. Gheorghe │Tineretului nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Liceul │Sf. Gheorghe, str. │
│478. │Mihai Viteazul Sf.│Kos Karoly nr. 22 │
│ │Gheorghe │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│479. │C.A.R. Învăţământ │Tg. Secuiesc, str. │
│ │Tg. Secuiesc │Bethlen Gabor nr. 25│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│480. │C.A.R. Secuiana │Tg. Secuiesc, str. │
│ │Tg. Secuiesc │Ady Endre nr. 44 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│481. │C.A.R. Spital Tg. │Tg. Secuiesc, Str. │
│ │Secuiesc │Fabricii nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│482. │C.A.R. COMI-CO │Covasna, Str. 1 Dec.│
│ │Covasna │1918 nr. 28A/E2/A/2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│483. │C.A.R. RBCV │Covasna, str. Mihai │
│ │Covasna │Eminescu nr. 160 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. "ERDOVIDEK"│Baraolt, Centrul de │
│484. │Baraolt │Afaceri, Str. │
│ │ │Minerilor nr. 11/A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│485. │C.A.R. Cariera │Bicsad │
│ │C.F.R. Bicsad │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│486. │C.A.R. Mogyoros │Breţcu, Str. │
│ │Breţcu │Principală nr. 123 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│487. │C.A.R. C.F.R. │M.-Ciuc, Str. │
│ │Deda-M.-Ciuc │Braşovului nr. 6/4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │U.T.J.C.A.R. │Târgovişte, str. │
│488. │DÂMBOVIŢA │Radu de la Afumaţi │
│ │ │nr. 1H │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Schela │Comuna Valea Mare, │
│489. │Petrol Găeşti │sat Valea Mare │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│490. │C.A.R. Romcif │Fieni, str. Aurel │
│ │Fieni I.F.N. │Rainu nr. 34-36 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Steaua │Fieni, Str. Runcului│
│491. │Electrică Fieni │nr. 2 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│492. │C.A.R. Arctic │Găeşti, Str. 13 │
│ │Găeşti I.F.N. │Decembrie nr. 210 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Moreni, Str. │
│493. │Automecanica │Petrolului nr. 17, │
│ │Moreni I.F.N. │bl. B2, parter, ap. │
│ │ │4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Como Moreni│Moreni, bd. Panduri │
│494. │I.F.N. │nr. 17, bl. D4C, ap.│
│ │ │1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.M.U.T. │Moreni, Bd. 22 │
│495. │Moreni I.F.N. │Decembrie 1989 nr. │
│ │ │60 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Schela de │Moreni, Str. Teilor │
│496. │Petrol Moreni │nr. 1 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Bucegi │Pucioasa, Str. 1 │
│497. │Pucioasa I.F.N. │Decembrie, bl. A3, │
│ │ │parter, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│498. │C.A.R. Învăţământ │Pucioasa, Str. │
│ │Pucioasa I.F.N. │Fântânelor nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│499. │C.A.R. Spital │Pucioasa, Str. │
│ │Pucioasa I.F.N. │Republicii nr. 125 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a Clerului │ │
│ │şi Salariaţilor │Târgovişte, str. │
│500. │Bisericeşti din │Alexandru Ioan Cuza │
│ │Arhiepiscopia │nr. 6 │
│ │Târgoviştei I.F.N.│ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│501. │C.A.R. COS │Târgovişte, Şoseaua │
│ │Târgovişte I.F.N. │Găeşti nr. 12 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia │Târgovişte, str. │
│502. │Sanitar-Veterinară│I.C. Brătianu nr. 35│
│ │Dâmboviţa I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Filiala │Târgovişte, Calea │
│503. │Reţele Electrice │Domnească nr. 236 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Târgovişte, str. │
│504. │C.A.R. Învăţământ │Poet Grigore │
│ │Târgovişte I.F.N. │Alexandrescu nr. 1, │
│ │ │bl. E5, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Târgovişte, Bd. │
│505. │C.A.R. Judeţean │Independenţei, bl. │
│ │Târgovişte I.F.N. │12 IPJ - parter, ap.│
│ │ │3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. OGA │Târgovişte, Bd. │
│506. │Dâmboviţa I.F.N. │Independenţei nr. │
│ │ │74, bl. 1 IUP, ap. 3│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│507. │C.A.R. Oţelinox │Târgovişte, Şoseaua │
│ │Târgovişte I.F.N. │Găeşti nr. 16 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│508. │C.A.R. PTTR │Târgovişte, str. Dr.│
│ │Târgovişte I.F.N. │Marinoiu nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│509. │C.A.R. RAGC │Târgovişte, str. │
│ │Târgovişte I.F.N. │I.C. Brătianu nr. 50│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Romlux │Târgovişte, Bd. │
│510. │Târgovişte I.F.N. │Eroilor nr. 17, bl. │
│ │ │11A, ap. 46, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Schela │Com. Aninoasa, sat │
│511. │Petrol Târgovişte │Aninoasa, Aleea │
│ │I.F.N. │Sinaia nr. 6 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spital │Târgovişte, str. │
│512. │Judeţean │Tudor Vladimirescu │
│ │Târgovişte I.F.N. │nr. 48 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Unitatea │Târgovişte, str. │
│513. │Militară 01431 │Nicolae Bălcescu nr.│
│ │Târgovişte I.F.N. │2-4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Târgovişte, Bd. │
│514. │Universitatea │Unirii nr. 16-19, │
│ │Valahia I.F.N. │corp B1, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. UPET │Târgovişte, Aleea │
│515. │Târgovişte I.F.N. │Trandafirilor, bl. │
│ │ │11, sc. B, ap. 19 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Târgovişte, str. │
│516. │D.G.A.S.P.C. │I.C. Visarion nr. 1 │
│ │Dâmboviţa I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Comuna Voineşti, sat│
│517. │Pomicultorul │Voineşti, str. │
│ │Voineşti │Centrul Civic, bl. │
│ │ │1, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spital │Găeşti, Str. 13 │
│518. │Orăşenesc Găeşti │Decembrie nr. 170 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Craiova, str. │
│519. │U.J.C.A.R.S. DOLJ │Nanterre nr. 67, bl.│
│ │ │D9, sc. 3, ap. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │Asociaţia C.A.R. │Craiova, str. │
│520. │Ape Jiu I.F.N. │Nicolae Romanescu │
│ │ │nr. 54 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │Asociaţia C.A.R. │Craiova, str. George│
│521. │Bănie │Vâlsan nr. 5, bl. │
│ │ │L1, ap. 18 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│522. │Salariaţilor din │Craiova, Str. │
│ │cadrul Companiei │Brestei nr. 133 │
│ │de Apă Oltenia │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Craiova, Bd. 1 Mai │
│523. │Salariaţilor │nr. 86 │
│ │Confecţii Craiova │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Craiova, bd. Dacia │
│524. │Salariaţilor │nr. 153, bl. 25, sc.│
│ │Doljchim Craiova │1, ap. 4, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor │ │
│ │Exploatarea │ │
│525. │Conductelor │Craiova, str. Arh. │
│ │Magistrale │Ion Mincu nr. 35 │
│ │Gaze Naturale │ │
│ │Regionala Craiova │ │
│ │E.C.M.G.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│526. │C.A.R. Filantropia│Craiova, Str. │
│ │I.F.N. Craiova │Brestei nr. 7 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor │Craiova, str. │
│527. │Filiala │Bariera Vâlcii nr. │
│ │Electrocentrale │195 │
│ │Craiova │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Craiova, str. Henry │
│528. │Salariaţilor Ford │Ford nr. 29 │
│ │Craiova │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Frăţia │Filiaşi, Str. │
│529. │Filiaşi │Cerbului, bl. D3, │
│ │ │sc. 1, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│530. │Salariaţilor │Craiova, str. Iancu │
│ │Inspectoratului │Jianu nr. 15 │
│ │Silvic Craiova │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Segarcea, Str. │
│531. │Asociaţia C.A.R. │Unirii nr. 70, bl. │
│ │Oraş Segarcea │A5, sc. 1, et. 2, │
│ │ │ap. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│532. │C.A.R. Justiţia │Craiova, Str. │
│ │Dolj │Brestei nr. 14 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Craiova, str. │
│533. │Salariaţilor │Nicolae Titulescu │
│ │Leagănului de │nr. 22 │
│ │Copii Craiova │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Calafat, str. Traian│
│534. │Salariaţilor │nr. 2 │
│ │Maglierie Cristian│ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │Asociaţia C.A.R. │Pieleşti, str. │
│535. │Oltenia I.F.N. │Gheorghiţa Geolgău │
│ │ │nr. 435 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│536. │C.A.R. Parc Turism│Craiova, str. │
│ │ │Bibescu nr. 12 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│537. │Salariaţilor │Craiova, Str. Unirii│
│ │Direcţia Regională│nr. 54 │
│ │Poştă Craiova │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│538. │Asociaţia C.A.R. │Craiova, Calea │
│ │Transport Craiova │Severinului nr. 23 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor │ │
│539. │Societăţii │Craiova, bd. Decebal│
│ │Comerciale "RELOC"│nr. 109 │
│ │SA │ │
│ │Craiova │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│540. │C.A.R. Sanitar │Calafat, str. Traian│
│ │Calafat │nr. 5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│541. │Asociaţia C.A.R. │Poiana Mare, Str. │
│ │Fenus │Gării nr. 40 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│542. │Salariaţilor │Craiova, Str. │
│ │Schela Petrol │Brestei nr. 3 │
│ │Craiova │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│543. │Asociaţia C.A.R. │Craiova, str. Tabaci│
│ │Salvafarm │nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Sindicatului │Craiova, str. Ion │
│544. │Învăţământului │Maiorescu nr. 6 │
│ │Preuniversitar │ │
│ │Dolj │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│545. │Salariaţilor │Craiova, str. Tabaci│
│ │Spitalul Clinic │nr. 1 │
│ │Nr. 1 Craiova │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│546. │Salariaţilor │Craiova, Calea │
│ │Spitalul Clinic │Bucureşti nr. 126 │
│ │Nr. 3 Craiova │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Craiova, Str. Putnei│
│547. │Salariaţilor │nr. 15, bl. Cămin 2,│
│ │Trustului de │sc. 1, et. 1, ap. │
│ │Construcţii Dolj │107 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│548. │Salariaţilor │Craiova, str. │
│ │Civili din UM │Caracal nr. 150 │
│ │02590 Craiova │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│549. │Salariaţilor din │Craiova, Str. │
│ │Universitatea │Libertăţii nr. 19 │
│ │Craiova │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor din │Craiova, Bd. 1 Mai │
│550. │Universitatea de │nr. 68 │
│ │Medicină şi │ │
│ │Farmacie Craiova │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │U.T.J.C.A.R.S. │Galaţi, Str. │
│551. │GALAŢI │Melodiei nr. 8, bl. │
│ │ │B8, ap. 41 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Galaţi, Str. │
│552. │C.A.R. Învăţământ │Trandafirilor nr. │
│ │Bereşti │198, bl. Hermes, │
│ │ │parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Galaţi, str. Tecuci │
│553. │Administraţia │nr. 46 │
│ │Pieţelor Galaţi │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Avântul │Galaţi, Str. Brăilei│
│554. │Galaţi │nr. 17, Complex │
│ │ │Potcoava de Aur │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. C.E.C. │Galaţi, Str. │
│555. │Galaţi │Domnească nr. 24, │
│ │ │bloc Modern │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Complex │Galaţi, Str. Maior │
│556. │C.F.R. I.F.N. │Iancu Fotea nr. 3, │
│ │Galaţi │bl. L, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Dacia │Galaţi, Str. │
│557. │Galaţi │Constructorilor nr. │
│ │ │13, bl. E3, ap. 41 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│558. │C.A.R. D.G.A.A. │Galaţi, Str. │
│ │Galaţi │Domnească nr. 26 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia de│Galaţi, str. │
│559. │Poştă Galaţi │Alexandru Davila nr.│
│ │ │6 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Şoseaua Smârdan nr. │
│560. │Electrocentrale │3 │
│ │Galaţi │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Eva-Lux │Galaţi, Str. Brăilei│
│561. │Galaţi │nr. 68, bl. BR3, │
│ │ │parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Galaţi, Bazinul Nou │
│562. │Foresta-Prest │nr. 1 │
│ │Galaţi │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│563. │C.A.R. F.T.D.E.E. │Galaţi, str. Nicolae│
│ │Galaţi │Bălcescu nr. 35A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Galaţi, Str. │
│564. │I.E.E.L.I.F. │Ştiinţei nr. 97 │
│ │Galaţi │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│565. │C.A.R. INTFOR │Galaţi, Str. │
│ │Galaţi │Portului nr. 157 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│566. │C.A.R. Leagănul de│Galaţi, Str. Brăilei│
│ │Copii Galaţi │nr. 138B │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Mehid │Galaţi, Str. │
│567. │Galaţi │Zidarilor nr. 6, bl.│
│ │ │R5, ap. 11 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Galaţi, Str. │
│568. │C.A.R. Menarom │Domnească nr. 71-73,│
│ │I.F.N. Galaţi │bl. B, sc. 1, ap. 1,│
│ │ │parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Galaţi, Str. │
│569. │C.A.R. Navrom │Portului nr. 35, bl.│
│ │I.F.N. Galaţi │Malina 2, sc. 5, ap.│
│ │ │62, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│570. │C.A.R. O.J.T. │Galaţi, str. Nicolae│
│ │Galaţi │Bălcescu nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│571. │C.A.R. R.A.T.U. │Galaţi, Str. │
│ │Galaţi │Basarabiei nr. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│572. │C.A.R. Sidex │Galaţi, str. Smârdan│
│ │Galaţi │nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Sindicatului │Galaţi, Str. Gării │
│573. │Învăţământului │nr. 35 │
│ │Preuniversitar │ │
│ │Galaţi │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spitalul │Galaţi, str. Traian │
│574. │Boli Infecţioase │nr. 393 │
│ │Nr. 3 Galaţi │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│575. │C.A.R. Spitalul │Galaţi, Str. Brăilei│
│ │Judeţean Galaţi │nr. 177 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│576. │C.A.R. Spitalul │Galaţi, str. Traian │
│ │Militar Galaţi │nr. 199 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spitalul │Galaţi, str. Traian │
│577. │Municipal Nr. 1 │nr. 290 │
│ │Galaţi │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spitalul de│Galaţi, str. │
│578. │Pediatrie Galaţi │Gheorghe Asachi nr. │
│ │ │2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│579. │C.A.R. Spitalul │Galaţi, Str. │
│ │T.B.C. Galaţi │Ştiinţei nr. 117 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Şantierul │Galaţi, Str. Brăilei│
│580. │Naval Galaţi │nr. 173, bl. G, ap. │
│ │ │18, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│581. │C.A.R. Teatrul │Galaţi, str. Mihai │
│ │Muzical Galaţi │Bravu nr. 50 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Galaţi, Str. │
│582. │Universitatea │Domnească nr. 47 │
│ │Galaţi │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│583. │C.A.R. Învăţământ │Lieşti, bl. Piersic,│
│ │Lieşti │ap. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│584. │C.A.R. Agromec │Şendreni │
│ │Şendreni │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│585. │C.A.R. Agromec │Tecuci, Str. │
│ │Tecuci │Prundului nr. 27 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│586. │C.A.R. C.F.R. │Tecuci, str. M. │
│ │Secţia L6 Tecuci │Kogălniceanu nr. 60 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Tecuci, Aleea │
│587. │"Ioan Al. Pascu" │Egalităţii, bl. A1, │
│ │Tecuci │ap. 52 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Oficiul │Tecuci, Str. 1 │
│588. │Poştal Tecuci │Decembrie 1918 nr. │
│ │ │72 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Primăria │Tecuci, Str. 1 │
│589. │Tecuci │Decembrie 1918 nr. │
│ │ │64 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│590. │C.A.R. R.A.G.C.L. │Tecuci, Str. 13 │
│ │Tecuci │Septembrie nr. 5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spitalul │Tecuci, str. │
│591. │Tecuci │Costache Conachi nr.│
│ │ │35 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │U.T.J.C.A.R. │Giurgiu, str. │
│592. │GIURGIU │Nicolae Bălănescu │
│ │ │nr. 13 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Şantierul │Giurgiu, strada │
│593. │Naval Giurgiu │Nicolae Bălănescu │
│ │ │nr. 13 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Giurgiu, strada │
│594. │Giurgiu │Bucureşti, bl. 9/2S,│
│ │ │ap. 29 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Ocolul │Giurgiu, strada Dr. │
│595. │Silvic Giurgiu │ing. Marin D. Dracea│
│ │ │nr. 24 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│596. │C.A.R. C.F.R. │Giurgiu, Intrarea │
│ │Giurgiu Oraş │Gării nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Filiala │Giurgiu, strada Dr. │
│597. │Reţele Electrice │ing. Marin D. Dracea│
│ │Giurgiu │nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│598. │C.A.R. Prefectura │Giurgiu, strada │
│ │Giurgiu │Bucureşti nr. 10 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Tribunal │Giurgiu, Strada │
│599. │Procuratură │Episcopiei nr. 13 │
│ │Giurgiu │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia │Giurgiu, strada │
│600. │Judeţeană Poştă şi│Mircea cel Bătrân │
│ │Telecomunicaţii │nr. 18 │
│ │Giurgiu │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│601. │C.A.R. C.E.C. │Giurgiu, Strada │
│ │Giurgiu │Gării nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│602. │C.A.R. Protecţia │Giurgiu, Şos. │
│ │Copilului │Alexandriei nr. 7-9 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Personal │ │
│603. │Militar │Giurgiu, Şos. │
│ │Penitenciar │Bălănoaiei nr. 12A │
│ │Giurgiu │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Jud. Giurgiu, loc. │
│604. │C.A.R. Învăţământ │Bolintin-Vale, Str. │
│ │Bolintin-Vale │Republicii, bl. B5, │
│ │ │parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Jud. Giurgiu, loc. │
│605. │Mihăileşti │Mihăileşti, strada │
│ │ │Bucureşti nr. 168 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Foraj Sonde│Jud. Giurgiu, loc. │
│606. │Videle │Videle, Strada │
│ │ │Petrolului nr. 16 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Tg. Jiu, strada │
│607. │U.T.J.C.A.R. GORJ │General Cristian │
│ │ │Tell, bl. 21, sc. 2,│
│ │ │ap. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│608. │C.A.R. Artego Tg. │Tg. Jiu, strada │
│ │Jiu I.F.N. │Ciocârlău nr. 38 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│609. │C.A.R. C.F.R. Tg. │Tg. Jiu, Strada 9 │
│ │Jiu I.F.N. │Mai nr. 115 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Poliţia │Tg. Jiu, Strada 1 │
│610. │Comunitară Tg. Jiu│Decembrie 1918, bloc│
│ │I.F.N. │70, scara 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia │Tg. Jiu, Aleea Ioan │
│611. │Sanitară Gorj │Slavici, bl. 1, sc. │
│ │I.F.N. │2, ap. 20 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia │Tg. Jiu, strada Lt. │
│612. │Silvică Tg. Jiu │col. Dumitru │
│ │I.F.N. │Petrescu nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia de│Tg. Jiu, Strada │
│613. │Servicii Comunale │Victoriei nr. 139 │
│ │Tg. Jiu I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. E.M. │Localitatea │
│614. │Drăgoteşti I.F.N. │Drăgoteşti, jud. │
│ │ │Gorj │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│615. │C.A.R. E.M. Jilţ │Comuna Mătăsari, sat│
│ │Nord Gorj I.F.N. │Brădet │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│616. │C.A.R. E.M. Jilţ │Sat Mătăsari, comuna│
│ │Sud I.F.N. │Mătăsari │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│617. │C.A.R. Motru │Motru, Calea │
│ │I.F.N. │Tismanei nr. 35 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│618. │C.A.R. E.M. │Localitatea Urdari, │
│ │Peşteana I.F.N. │judeţul Gorj │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Localitatea │
│619. │C.A.R. E.M. │Rovinari, Strada │
│ │Rovinari I.F.N. │Energeticianului nr.│
│ │ │25 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Localitatea │
│620. │C.A.R. ENERGIA │Rovinari, Strada │
│ │Rovinari I.F.N. │Energeticianului nr.│
│ │ │1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sucursala │Tg. Jiu, Prelungirea│
│621. │Hidrocentrale Tg. │Vasile Alecsandri │
│ │Jiu I.F.N. │nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│622. │C.A.R. C.E.T. │Turceni, Strada │
│ │Turceni I.F.N. │Uzinei nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│623. │C.A.R. F.R.E. Tg. │Tg. Jiu, Strada │
│ │Jiu I.F.N. │Republicii nr. 17 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Tg. Jiu, Strada │
│624. │Hidroconstrucţia │Hidrocentralei nr. │
│ │S.A. I.F.N. │49 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Procar Tg. │Tg. Jiu, Strada │
│625. │Jiu I.F.N. │Victoriei F.N., bloc│
│ │ │1, scara 2, ap. 16 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. din │Tg. Cărbuneşti, │
│626. │Învăţământ Tg. │strada Tudor Arghezi│
│ │Cărbuneşti I.F.N. │nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│627. │C.A.R. Învăţământ │Novaci, Strada │
│ │Novaci I.F.N. │Parângului nr. 39A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Tg. Jiu, str. Mihai │
│628. │Tg. Jiu I.F.N. │Cristian Oancea, bl.│
│ │ │2, sc. 2, ap. 22 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│629. │C.A.R. Macofil Tg.│Tg. Jiu, strada │
│ │Jiu I.F.N. │Bârseşti nr. 217 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│630. │C.A.R. S.P. Stoina│Stoina, bl. 80, sc. │
│ │I.F.N. │4, ap. 64 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Ţicleni, Aleea │
│631. │C.A.R. Schela │Fabricii de Pâine │
│ │Ţicleni I.F.N. │nr. 2, bl. 40, sc. │
│ │ │2, ap. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│632. │C.A.R. S.D.N. Tg. │Tg. Jiu, Calea │
│ │Jiu I.F.N. │Severinului nr. 213 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Coloana Tg.│Tg. Jiu, strada │
│633. │Jiu I.F.N. │Ecaterina Teodoroiu │
│ │ │nr. 92 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. U.M. Sadu │Bumbeşti-Jiu, Aleea │
│634. │I.F.N. │Clubului, bloc 1, │
│ │ │sc. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│635. │C.A.R. Minprest │Rovinari, cartier │
│ │Rovinari I.F.N. │Vârţ nr. 97 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│636. │C.A.R. Poştă Gorj │Tg. Jiu, Calea │
│ │- I.F.N. │Eroilor, bloc 17 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Oraş │Bumbeşti-Jiu, Strada│
│637. │Bumbeşti-Jiu │Jiului, bloc 10, │
│ │I.F.N. │scara 9, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Tg. Jiu, Strada │
│638. │D.G.F.P.C.F.S. │Şiretului nr. 6 │
│ │Gorj I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Unirea Gorj│Tg. Jiu, Strada │
│639. │I.F.N. │Griviţei, bloc 41, │
│ │ │scara 1, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Concordia │Peştişani, com. │
│640. │Peştişani Gorj │Peştişani │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │U.T.J.C.A.R. │Miercurea-Ciuc, str.│
│641. │HARGHITA │Korosi Cs. Sandor │
│ │ │nr. 2/24 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sanitar │Vlăhiţa, Str. │
│642. │Vlăhiţa I.F.N. │Turnătorilor nr. 31,│
│ │ │sc. B, ap. 8 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│643. │C.A.R. Salina │Praid, bl. 110, ap. │
│ │Praid I.F.N. │5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Lunca de Sus, str. │
│644. │Lunca de Sus │Păltiniş nr. 2/A │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Bugetari │Topliţa, Str. │
│645. │Topliţa I.F.N. │Cerbului nr. 131/ap.│
│ │ │5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Miercurea-Ciuc, str.│
│646. │C.A.R. Ciuc I.F.N.│Korosi Cs. Sandor │
│ │ │nr. 2/13 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Organizaţia│Miercurea-Ciuc, str.│
│647. │de Masă I.F.N. │Korosi Cs. Sandor │
│ │ │nr. 2/24 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│648. │C.A.R. Silva │Miercurea-Ciuc, str.│
│ │I.F.N. │Leliceni nr. 50 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│649. │C.A.R. I.E.E.L.I.F│Miercurea-Ciuc, Str.│
│ │I.F.N. │Progresului nr. 18 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│650. │C.A.R. I.R.E. │Miercurea-Ciuc, str.│
│ │I.F.N. │Kossuth Lajos nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│651. │C.A.R. P.T.T.R. │Miercurea-Ciuc, str.│
│ │I.F.N. │Kossuth Lajos nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│652. │C.A.R. IFTE I.F.N.│Miercurea-Ciuc, Str.│
│ │ │Braşovului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│653. │C.A.R. Învăţământ │Miercurea-Ciuc, str.│
│ │I.F.N. │Marton Aron nr. 80 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│654. │C.A.R. Confecţia │Miercurea-Ciuc, str.│
│ │I.F.N. │Leliceni nr. 39 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│655. │C.A.R. IAS Juridic│Miercurea-Ciuc, str.│
│ │I.F.N. │Gh. Doja nr. 6 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Federalcoop│Miercurea-Ciuc, str.│
│656. │I.F.N. │Uzina Electrică nr. │
│ │ │2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sanitar │Odorheiu Secuiesc, │
│657. │Odorhei I.F.N. │Str. Independenţei │
│ │ │nr. 50, ap. 12 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Famos │Cristuru Secuiesc, │
│658. │Cristur I.F.N. │str. Kossuth Lajos │
│ │ │nr. 8/11 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sanitar │Cristuru Secuiesc, │
│659. │Cristur I.F.N. │str. Kriza Janos nr.│
│ │ │26 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Cristuru Secuiesc, │
│660. │Cristur I.F.N. │str. Orban Balazs │
│ │ │nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│661. │C.A.R. Sanitar │Gheorgheni, Str. │
│ │Gheorgheni I.F.N. │Spitalului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│662. │C.A.R. Tricotaje │Topliţa, str. Ştefan│
│ │Topliţa I.F.N. │cel Mare nr. 80 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│663. │C.A.R. Topliţa │Topliţa, Str. │
│ │I.F.N. │Cascadei nr. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│664. │C.A.R. IBC Tuşnad │Tuşnad Băi, Str. │
│ │Băi I.F.N. │Oltului nr. 63 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│665. │C.A.R. UPL │Gălăuţaş, Str. Gării│
│ │Gălăuţaş I.F.N. │nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Ditrău │Ditrău, str. Dealu │
│666. │I.F.N. │Frumos nr. 2, sc. A,│
│ │ │bl. 8, ap. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spital de │Tulgheş, Str. Centru│
│667. │Psihiatrie Tulgheş│nr. 2, Pavilion nr. │
│ │I.F.N. │8 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│668. │C.A.R. Amilemn │Sânsimion, Str. │
│ │Sânsimion I.F.N. │Gării nr. 549 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│669. │C.A.R. Partener │Miercurea-Ciuc, str.│
│ │I.F.N. │Marton Aron nr. 74 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│670. │C.A.R. Col. │Miercurea-Ciuc, str.│
│ │Octavian Goga │T. Vladimirescu │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │U.T.C.A.R. │Deva, bd. Mihail │
│671. │REGIUNEA VEST │Kogălniceanu nr. 4, │
│ │ │et. 2, cam. 20-26 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│672. │C.A.R. Zărand │Brad, Str. │
│ │ │Republicii nr. 22 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│673. │C.A.R. Crişana │Brad, Str. 1 Iunie, │
│ │ │bl. B10, ap. 15 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Deva, Bd. 22 │
│674. │C.A.R. Decebal │Decembrie, bl. 43, │
│ │ │parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│675. │C.A.R. Unirea Deva│Deva, bd. Decebal, │
│ │ │bl. 5, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Deva, bd. M. │
│676. │C.A.R. Sanitar │Kogălniceanu nr. 4, │
│ │ │et. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Deva, Aleea │
│677. │C.A.R. Cetate │Transilvaniei, bl. │
│ │ │7, ap. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│678. │C.A.R. Romsilva │Deva, str. M. │
│ │ │Viteazul nr. 10 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│679. │C.A.R. Certej │Certej, Str. │
│ │ │Principală, bl. B1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│680. │C.A.R. Europa │Hunedoara, str. │
│ │ │Dacia nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Hunedoara, str. │
│681. │C.A.R. Dacia │Avram Iancu nr. 1, │
│ │ │bl. 136/15 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│682. │C.A.R. Unirea │Hunedoara, str. │
│ │Hunedoara │Avram Iancu nr. 16 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Hunedoara, str. │
│683. │C.A.R. Olimpia │Dacia nr. 39, bl. │
│ │ │47B, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Unirea │Simeria, Str. 1 │
│684. │Simeria │Decembrie, bl. A1, │
│ │ │parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│685. │C.A.R. Viitorul │Călan, Str. │
│ │Călan │Furnalistului nr. 17│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Haţeg, str. │
│686. │C.A.R. Ulpia │Sarmizegetusa nr. │
│ │ │12, ap. 23-24 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│687. │C.A.R. Petrila │Petrila, Str. │
│ │ │Republicii nr. 60 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Petrila, Str. │
│688. │C.A.R. Lonea │Republicii, bl. 315/│
│ │ │11 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Unirea │Petroşani, Str. 1 │
│689. │Petroşani │Decembrie 1918 nr. │
│ │ │120, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Petroşani, Str. 1 │
│690. │C.A.R. C.F.R. │Decembrie 1918 nr. │
│ │ │74 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Petroşani, Str. 1 │
│691. │C.A.R. Parângul │Decembrie 1918, bl. │
│ │ │97, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Vulcan, str. N. │
│692. │C.A.R. Vulcan │Titulescu, bl. A53, │
│ │ │ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│693. │C.A.R. Straja │Lupeni, str. T. │
│ │ │Vladimirescu nr. 82 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Lupeni, Str. │
│694. │C.A.R. Retezatul │Viitorului, bl. F1, │
│ │ │ap. S1, parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Pro Spera │Dumbrăviţa, str. │
│695. │I.F.N. │Conac nr. 39 jud. │
│ │ │Timiş │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Cărpiniş, sat │
│696. │C.A.R. Activ │Cărpiniş nr. 431, │
│ │ │jud. Timiş │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│697. │U.J.C.A.R. │Slobozia, str. Matei│
│ │IALOMIŢA │Basarab nr. 27 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Amonil │Slobozia, str. │
│698. │Slobozia │Nisipuri, bl. 46 │
│ │ │parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Feteşti, Str. │
│699. │C.A.R. C.F.R. │Depoului nr. 1, bl. │
│ │Feteşti │B12, sc. A, parter, │
│ │ │ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│700. │C.A.R. CMS │Slobozia, str. M. │
│ │Slobozia │Basarab nr. 27 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│701. │C.A.R. Consiliul │Slobozia, str. M. │
│ │Judeţean Ialomiţa │Basarab nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│702. │C.A.R. Fierbinţi │Fierbinţi, Calea │
│ │ │Bucureşti nr. 10 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│703. │C.A.R. Învăţământ │Feteşti, Str. │
│ │Feteşti │Bănăţenilor nr. 14 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Slobozia, str. Al. │
│704. │Slobozia │Odobescu, bl. 9/48, │
│ │ │sc. C, ap. 1 parter │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│705. │C.A.R. Învăţământ │Urziceni, Calea │
│ │Urziceni │Bucureşti nr. 21 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Poştă şi │Slobozia, Bd. Unirii│
│706. │Telecomunicaţii │nr. 4 │
│ │Slobozia │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Premier │Slobozia, str. M. │
│707. │Slobozia │Basarab, bl. A3, sc.│
│ │ │A, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│708. │C.A.R. R.A.G.C.L. │Slobozia, str. V. │
│ │Slobozia │Alecsandri nr. 14 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│709. │C.A.R. Spital │Slobozia, str. │
│ │Slobozia │Decebal nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│710. │U.J.C.A.R.S. IAŞI │Iaşi, str. Duca Vodă│
│ │ │nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Moldavia │Iaşi, Străpungere │
│711. │Iaşi I.F.N. │Silvestru nr. 7, bl.│
│ │ │I5, sc. A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor │Iaşi, bd. Carol I │
│712. │Universităţii │nr. 11 │
│ │Al.I. Cuza Iaşi │ │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Sanitar │Paşcani, Str. │
│713. │Paşcani I.F.N. │Grădiniţei nr. 120, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor din │Iaşi, bd. Ştefan cel│
│714. │Banca Naţională a │Mare şi Sfânt nr. 17│
│ │României Iaşi │ │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor │ │
│715. │Bibliotecii │Iaşi, str. Păcurari │
│ │Centrale Mihai │nr. 4 │
│ │Eminescu │ │
│ │Iaşi I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Centrului│ │
│716. │Meteorologic │Iaşi, str. Teodor │
│ │Regional Moldova │Văscăuţeanu nr. 10 │
│ │Iaşi I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. din │ │
│717. │Secţia de Drumuri │Iaşi, Aleea Grigore │
│ │Naţionale Iaşi │Ghica Vodă │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│718. │Salariaţilor │Iaşi, Str. │
│ │Moldoconstruct SA │Primăverii nr. 5 │
│ │Iaşi I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Iaşi, Calea │
│719. │Salariaţilor │Chişinăului nr. 25 │
│ │C.E.T. Iaşi I.F.N.│ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Iaşi, str. T. │
│720. │Salariaţilor │Văscăuţeanu nr. 10 │
│ │E.G.A. Iaşi I.F.N.│ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │Asociaţia C.A.R. │ │
│ │Institutul │Iaşi, str. General │
│721. │Regional de │Berthelot nr. 2-4 │
│ │Oncologie Iaşi │ │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│722. │C.A.R.S. R.A.T.C. │Iaşi, str. Silvestru│
│ │Iaşi I.F.N. │nr. 5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│723. │Salariaţilor S.C. │Iaşi, str. Valea │
│ │Antibiotice S.A. │Lupului nr. 1 │
│ │Iaşi I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. │ │
│724. │Institutul de │Iaşi, Aleea Grigore │
│ │Chimie Petru Poni │Ghica Vodă nr. 41A │
│ │Iaşi I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. │Iaşi, şos. Arcu nr. │
│725. │Învăţământ Iaşi │64, tr. I, sc. A, │
│ │I.F.N. │parter, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. din │Iaşi, str. Henri │
│726. │Spitalul Militar │Mathias Berthelot │
│ │Iaşi I.F.N. │nr. 6 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Iaşi, str. │
│727. │Salariaţilor │Străpungere │
│ │Regionala C.F. │Silvestru nr. 5 │
│ │Iaşi I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│728. │Salariaţilor din │Iaşi, str. M. │
│ │R.A.J.A.C. Iaşi │Costăchescu nr. 6 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Trustul │Iaşi, bd. Carol I │
│729. │de Construcţii │nr. 3 │
│ │S.A. Iaşi I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│730. │Salariaţilor │Iaşi, Şos. Naţională│
│ │Depoul C.F.R. Iaşi│nr. 3 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│731. │Salariaţilor │Iaşi, Şos. Naţională│
│ │R.A.G.C.C. Iaşi │nr. 43 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor din │ │
│732. │Centrul de │Iaşi, str. Sf. │
│ │Plasament Nr. 2 │Andrei nr. 25A │
│ │Sf. │ │
│ │Andrei Iaşi I.F.N.│ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor │Iaşi, str. Vasile │
│733. │Spitalul Sf. │Conta nr. 2 │
│ │Spiridon Iaşi │ │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Iaşi, Str. Uzinei │
│734. │Salariaţilor │nr. 38 │
│ │F.R.E. Iaşi I.F.N.│ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor din │Iaşi, str. George │
│735. │Direcţia de Radio │Enescu nr. 7 │
│ │şi Televiziune │ │
│ │Iaşi I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│736. │Salariaţilor din │Iaşi, Şos. Naţională│
│ │R.A. Locuinţa Iaşi│nr. 43 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│737. │Salariaţilor RA │Iaşi, bd. Tudor │
│ │Citadin SA Iaşi │Vladimirescu nr. 32 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│738. │C.A.R.S. Trans │Paşcani, Str. │
│ │Paşcani I.F.N. │Moldovei nr. 98 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│739. │Salariaţilor │Iaşi, bd. Carol I │
│ │Spitalul Clinic │nr. 50 │
│ │Nr. 2 Iaşi I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor │ │
│740. │Direcţiei │Iaşi, str. Cuza Vodă│
│ │Regionale de Poştă│nr. 3 │
│ │Iaşi │ │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│741. │Salariaţilor Univ.│Iaşi, str. Prof. dr.│
│ │Tehnică Gh. Asachi│D. Mangeron nr. 68 │
│ │Iaşi I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. │ │
│742. │Universitatea │Iaşi, Aleea M. │
│ │Agronomică Iaşi │Sadoveanu nr. 3 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Depoul │Paşcani, Str. Gării │
│743. │C.F.R. Paşcani │nr. 9 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│744. │C.A.R.S. A.L.H.S. │Paşcani, Str. │
│ │Paşcani I.F.N. │Plopilor nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│745. │C.A.R.S. Spitalul │Iaşi, şos. Bucium │
│ │Socola Iaşi I.F.N.│nr. 36 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│746. │C.A.R.S. Spital │Iaşi, str. Dr. I. │
│ │TBC Bârnova I.F.N.│Cihac nr. 30 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Iaşi, Str. │
│747. │Salariaţilor │Universităţii nr. 16│
│ │U.M.F. Iaşi I.F.N.│ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│748. │Salariaţilor │Com. Cotnari, │
│ │I.A.S. Cotnari │judeţul Iaşi │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│749. │Salariaţilor │Com. Hălăuceşti, │
│ │Învăţământ │judeţul Iaşi │
│ │Hălăuceşti I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor din │Iaşi, str. Horia nr.│
│750. │Universitatea de │7-9 │
│ │Arte George Enescu│ │
│ │Iaşi I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Paşcani, Str. │
│751. │Salariaţilor │Grădiniţei nr. 11, │
│ │Integrata Paşcani │judeţul Iaşi │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Spitalul │Iaşi, Str. Ateneului│
│752. │Clinic Sf. Treime │nr. 2 │
│ │Iaşi I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. │Iaşi, str. Moara de │
│753. │Aeroportul Iaşi │Vânt nr. 34 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor │ │
│754. │Institutul de │Iaşi, bd. Dimitrie │
│ │Fizică Tehnică │Mangeron nr. 47 │
│ │Iaşi │ │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Iaşi, str. Toma │
│755. │Salariaţilor │Cozma nr. 13 │
│ │Stanca Iaşi I.F.N.│ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. │Tg. Frumos, str. │
│756. │Învăţământ Tg. │Cuza Vodă nr. 24, │
│ │Frumos I.F.N. │judeţul Iaşi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Spitalul │Iaşi, str. │
│757. │Clinic de │Pantelimon Halippa │
│ │Recuperare Iaşi │nr. 14 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor din │Iaşi, str. Ştefan │
│758. │Direcţia Judeţeană│cel Mare şi Sfânt │
│ │de Statistică │nr. 69 │
│ │Iaşi I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Secţia de│ │
│759. │Gospodărire a │Paşcani, str. Abator│
│ │Apelor Paşcani │nr. 35, judeţul Iaşi│
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│760. │C.A.R.S. Remar │Paşcani, Str. Gării │
│ │Paşcani I.F.N. │nr. 18, judeţul Iaşi│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│761. │Salariaţilor │Iaşi, str. Agatha │
│ │D.M.P.S. Iaşi │Bârsescu nr. 16 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│762. │Salariaţilor │Iaşi, Str. │
│ │Ambulanţa Iaşi │Primăverii nr. 74 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. RAGCL │Paşcani, Str. │
│763. │Paşcani I.F.N. │Moldovei nr. 21, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor │ │
│764. │Corpului │Iaşi, str. Bucium │
│ │Gardienilor │nr. 30 │
│ │Publici Iaşi │ │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. RAJAC │Paşcani, Str. │
│765. │Iaşi - Filiala │Moldovei nr. 33, │
│ │Paşcani I.F.N. │judeţul Iaşi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. │Paşcani, str. Ştefan│
│766. │Învăţământ Paşcani│cel Mare şi Sfânt │
│ │I.F.N. │nr. 19, jud. Iaşi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│767. │C.A.R.S. IAS │Com. Strunga, │
│ │Strunga I.F.N. │judeţul Iaşi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Tg. Frumos, str. │
│768. │Salariaţilor │Cuza Vodă nr. 42, │
│ │Eurotex Tg. Frumos│judeţul Iaşi │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Agromec │Paşcani, Str. │
│769. │Paşcani I.F.N. │Moldovei nr. 17, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Hârlău, str. │
│770. │Salariaţilor din │Alexandru Lăpuşneanu│
│ │Cămin Spital │nr. 6, jud. Iaşi │
│ │Hârlău I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Spital │Hârlău, str. Bogdan │
│771. │Hârlău I.F.N. │Vodă nr. 33, judeţul│
│ │ │Iaşi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. B.M.T. │Iaşi, Bd. Chimiei │
│772. │România Iaşi │nr. 6 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. │Iaşi, str. Horia nr.│
│773. │U.S.L.I.P. Iaşi │10 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │Asociaţia C.A.R.S.│ │
│ │din Asistenţă │Iaşi, str. Vasile │
│774. │Socială "Împreună"│Lupu nr. 57A │
│ │Iaşi │ │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│775. │Salariaţilor │Iaşi, str. Duca Vodă│
│ │Municipal Iaşi │nr. 2 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Agenţia │Iaşi, str. Teodor │
│776. │de Protecţie a │Văscăuţeanu nr. 10 │
│ │Mediului Iaşi │Bis │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. │Iaşi, str. Cuza Vodă│
│777. │Filarmonica Iaşi │nr. 29 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor │ │
│778. │Spital de Copii │Iaşi, str. Vasile │
│ │"Sfânta Maria" │Lupu nr. 62 │
│ │Iaşi │ │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Com. Mirosloveşti, │
│779. │Mirosloveşti │judeţul Iaşi │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. │Tg. Frumos, str. │
│780. │Consumcoop Tg. │Cuza Vodă nr. 126, │
│ │Frumos I.F.N. │bl. 43A, jud. Iaşi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Leagănul │Iaşi, Bd. Chimiei │
│781. │de Copii Iaşi │nr. 12 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│782. │C.A.R.S. Columna │Com. Miroslava, │
│ │Miroslava I.F.N. │judeţul Iaşi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Bugetari │Paşcani, Str. │
│783. │Iaşi I.F.N. │Izvoarelor nr. 11, │
│ │ │judeţul Iaşi │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │Asociaţia C.A.R. │Iaşi, str. Păcurari │
│784. │Un Pas în Viaţă │nr. 136, parter, ap.│
│ │Iaşi I.F.N. │1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│785. │U.T.J.C.A.R. │Baia Mare, Bd. │
│ │MARAMUREŞ │Unirii nr. 4, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│786. │C.A.R. Spital │Baia Mare, str. G. │
│ │Judeţean │Coşbuc nr. 31 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│787. │C.A.R. Energoterm │Baia Mare, Str. │
│ │ │Victoriei nr. 35 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│788. │C.A.R. Secţia │Baia Mare, str. │
│ │Drumuri Naţionale │Horea nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│789. │C.A.R. Aurora │Baia Sprie, str. │
│ │ │Horea nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│790. │C.A.R. Învăţământ │Baia Sprie, str. │
│ │ │Săsar nr. 21 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│791. │C.A.R. Caspev │Baia Mare, str. │
│ │I.F.N. │Săsar nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│792. │C.A.R. Învăţământ │Tg. Lăpuş, str. M. │
│ │Tg. Lăpuş │Eminescu nr. 3-5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Sighetu Marmaţiei, │
│793. │C.A.R. Învăţământ │str. Iuliu Maniu nr.│
│ │ │29 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│794. │C.A.R. Aeroport │Tăuţii-Măgherăuş, │
│ │ │str. 66 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│795. │C.A.R. Avistar │Baia Mare, Str. │
│ │ │Mocirei nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│796. │C.A.R. A.M.I. S.A.│Baia Mare, Str. │
│ │ │Electrolizei nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Baia Mare, str. │
│797. │Administraţia │Crişan nr. 2 │
│ │Financiară │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│798. │C.A.R. Serviciul │Baia Mare, Str. │
│ │de Ambulanţă │Progresului nr. 17 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│799. │C.A.R. Confstar │Baia Mare, Str. │
│ │ │Republicii nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│800. │C.A.R. Drusal SA │Baia Mare, Str. │
│ │ │Hortensiei nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│801. │C.A.R. Direcţia │Baia Mare, str. Gh. │
│ │Apă Canal │Şincai nr. 21 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia │Baia Mare, str. Gh. │
│802. │Generală de │Şincai nr. 46 │
│ │Statistică │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│803. │C.A.R. Direcţia de│Baia Mare, str. Gh. │
│ │Poştă │Şincai nr. 36 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│804. │C.A.R. Învăţământ │Baia Mare, Str. │
│ │Baia Mare │Culturii nr. 7A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│805. │C.A.R. Loteria │Baia Mare, Bd. │
│ │Naţională │Unirii nr. 14A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│806. │C.A.R. Mara SA │Baia Mare, Bd. │
│ │ │Unirii nr. 4/1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│807. │C.A.R. Marcom │Baia Mare, Str. │
│ │ │Depozitelor nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│808. │C.A.R. Prefectură │Baia Mare, str. Gh. │
│ │ │Şincai nr. 46 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│809. │C.A.R. Romplumb SA│Baia Mare, Str. │
│ │ │Gutinului nr. 9 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│810. │C.A.R. Stil Aura │Baia Mare, bd. │
│ │ │Bucureşti nr. 44 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│811. │C.A.R. Tribunal │Baia Mare, Bd. │
│ │Parchet │Republicii nr. 2A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│812. │C.A.R. Urbis DTL │Baia Mare, Str. 8 │
│ │ │Martie nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│813. │C.A.R. Spital │Cavnic, Str. Unirii │
│ │Orăşenesc Cavnic │nr. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│814. │C.A.R. Învăţământ │Şomcuta Mare, Str. │
│ │Şomcuta Mare │Someş nr. 22 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│815. │C.A.R. Exploatarea│Cavnic, Str. Minei │
│ │Minieră Cavnic │nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Exploatarea│Baia Sprie, Aleea │
│816. │Minieră Baia Sprie│Minerilor nr. 25, │
│ │ │ap. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│817. │C.A.R. Mina Băiuţ │Băiuţ, Str. │
│ │ │Principală nr. 186 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Combinatul │Sighetu Marmaţiei, │
│818. │de Prelucrare a │Str. Unirii nr. 40 │
│ │Lemnului │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Sighetu Marmaţiei, │
│819. │C.A.R. Confecţia │str. Dragoş Vodă nr.│
│ │ │59 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│820. │C.A.R. Plimob │Sighetu Marmaţiei, │
│ │ │Str. Gării nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Sighetu Marmaţiei, │
│821. │C.A.R. Sănătatea │str. Avram Iancu nr.│
│ │ │22 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│822. │C.A.R. Sănătatea │Borşa, str. Floare │
│ │ │de Colţ nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│823. │C.A.R. S.G.A. Baia│Baia Mare, Str. │
│ │Mare │Hortensiei nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│824. │C.A.R. Renel │Baia Mare, Str. │
│ │ │Victoriei nr. 64 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Sighetu Marmaţiei, │
│825. │C.A.R. Acaterm │str. Nicolae │
│ │ │Titulescu nr. 86 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│826. │C.A.R. Unirea │Baia Mare, str. V. │
│ │ │Lucaciu nr. 58 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Dr.-Tr. Severin, │
│827. │U.T.J.C.A.R. │Str. Independenţei │
│ │MEHEDINŢI │nr. 2, bl. IA1A, sc.│
│ │ │1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│828. │C.A.R. Cazanele şi│Orşova, str. Porţile│
│ │Alte Unităţi │de Fier nr. 26 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│829. │C.A.R. Spital │Vânju Mare, Str. │
│ │Vânju Mare │Rahovei nr. 6 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│830. │C.A.R. Sănătate │Baia de Aramă, Str. │
│ │Baia de Aramă │Spitalului nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Baia de Aramă, str. │
│831. │Baia de Aramă │T. Vladimirescu nr. │
│ │ │11 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│832. │C.A.R. Albina │Dr.-Tr. Severin, │
│ │Mehedinţi │str. Semenic nr. 44 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Dr.-Tr. Severin, │
│833. │C.A.R. Sindsev │Calea Timişoarei nr.│
│ │ │204 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│834. │C.A.R. Poştă │Dr.-Tr. Severin, │
│ │ │Str. Gării nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Direcţia │Dr.-Tr. Severin, │
│835. │Silvică │str. Eroii de la │
│ │ │Cerna nr. 22 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. F.E. │Dr.-Tr. Severin, │
│836. │Porţile de Fier │str. I.G. Bibicescu │
│ │ │nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Dr.-Tr. Severin, │
│837. │C.A.R. Asirom │str. A. Bărcăcilă, │
│ │ │bl. B2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│838. │C.A.R. F.R.E. │Dr.-Tr. Severin, │
│ │ │Str. Plevnei nr. 37 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│839. │C.A.R. Municipal │Dr.-Tr. Severin, │
│ │ │str. Aurelian nr. 46│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│840. │C.A.R. Complex │Dr.-Tr. Severin, │
│ │C.F.R. │Str. Dunării nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│841. │C.A.R. F.E. │Halânga, Calea Tg. │
│ │Drobeta │Jiului Km 5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Dr.-Tr. Severin, │
│842. │C.A.R. Sanitar │Splai M. Viteazul │
│ │ │nr. 3-5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Dr.-Tr. Severin, │
│843. │C.A.R. Învăţământ │str. Calonfirescu │
│ │ │nr. 94 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│844. │C.A.R. Justiţie │Dr.-Tr. Severin, │
│ │ │str. Carol I nr. 14 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Dr.-Tr. Severin, │
│845. │C.A.R. Ambulanţa │str. Crişan nr. 58, │
│ │ │bl. C7, sc. 1, ap. │
│ │ │30 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│846. │C.A.R. I.J.G.C.L. │Dr.-Tr. Severin, │
│ │ │str. Carol I nr. 53 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│847. │C.A.R. Exploatarea│Şimian, sat Valea │
│ │Minieră Mehedinţi │Copcii │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│848. │C.A.R. ARCA │Dr.-Tr. Severin, │
│ │ │Str. Portului nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│849. │C.A.R. Ajutor │Bala, Str. │
│ │Financiar 100% │Principală nr. 120 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Târgu Mureş, P-ţa │
│850. │U.J.C.A.R. MUREŞ │Victoriei nr. 11-13,│
│ │ │ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. │Târgu Mureş, str. │
│851. │Învăţământ Tg. │Victor Babeş nr. 11 │
│ │Mureş │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│852. │C.A.R. Mobex Tg. │Târgu Mureş, Str. │
│ │Mureş │Căprioarei nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Târgu Mureş, Str. │
│853. │Electromureş │Călăraşilor nr. │
│ │ │112-114 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sănătatea │Târgu Mureş, str. │
│854. │Tg. Mureş │Prof. dr. Gh. │
│ │ │Marinescu nr. 50 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. U.M.F. │Târgu Mureş, str. │
│855. │Tg. Mureş │Prof. dr. Gh. │
│ │ │Marinescu nr. 38 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│856. │C.A.R.S. C.F.R. │Târgu Mureş, P-ţa │
│ │Tg. Mureş │Gării nr. 6 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. │Târgu Mureş, Str. │
│857. │Municipiului Tg. │Narciselor nr. 8A, │
│ │Mureş │ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│858. │C.A.R.S. Azomureş │Târgu Mureş, str. │
│ │Tg. Mureş │Gh. Doja nr. 300 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│859. │C.A.R.S. Consiliul│Târgu Mureş, P-ţa │
│ │Judeţean Mureş │Victoriei nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│860. │C.A.R.S. F.R.E. │Târgu Mureş, Str. │
│ │Tg. Mureş │Călăraşilor nr. 103 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Loto │Târgu Mureş, P-ţa │
│861. │Pronosport Tg. │Victoriei nr. 17 │
│ │Mureş │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│862. │C.A.R. Romcab Tg. │Târgu Mureş, Str. │
│ │Mureş │Voinicenilor nr. 35 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│863. │C.A.R.S. Exprogaz │Târgu Mureş, Str. │
│ │Târgu Mureş │Salcâmilor nr. 23 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│864. │C.A.R.S. Romsilva │Târgu Mureş, George │
│ │Tg. Mureş │Enescu nr. 6 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Direcţiei│Târgu Mureş, str. │
│865. │Sanitar Veterinare│Podeni nr. 10 │
│ │Tg. Mureş │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│866. │C.A.R.S. SC │Târgu Mureş, str. │
│ │Armedica SA │Cuza Vodă nr. 99-105│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Victoria │Târgu Mureş, P-ţa │
│867. │Mureş I.F.N. │Trandafirilor nr. │
│ │ │31, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Faianţa │Sighişoara, str. │
│868. │Sighişoara │Mihai Viteazul nr. │
│ │ │96 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │Asociaţia C.A.R. │Sighişoara, Str. 1 │
│869. │Municipal │Decembrie 1918 nr. │
│ │Sighişoara I.F.N. │50, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. │Sighişoara, str. │
│870. │Învăţământ │Mitropolit Andrei │
│ │Sighişoara │Şaguna nr. 6 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. │Reghin, P-ţa Petru │
│871. │Învăţământ şi │Maior nr. 11 │
│ │Cultură Reghin │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│872. │C.A.R.S. I.C.S.M. │Reghin, Str. Rodnei │
│ │Reghin │nr. 18, scara 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│873. │C.A.R.S. Spitalul │Reghin, Str. │
│ │Municipal Reghin │Spitalului nr. 19-20│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│874. │C.A.R.S. SC TRAM │Reghin, Str. Gării │
│ │SA Reghin │nr. 64 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│875. │C.A.R.S. │Reghin, Str. │
│ │R.A.G.C.L. Reghin │Apalinei nr. 93/A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. C.F.R. │Luduş, Str. │
│876. │Luduş │Garofiţei, bl. 9, │
│ │ │ap. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Agromec │Luduş, Bd. 1 │
│877. │Luduş │Decembrie 1918 nr. │
│ │ │20 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Pensionari │Luduş, Bd. 1 │
│878. │Luduş │Decembrie 1918 nr. │
│ │ │20 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. │Târnăveni, Str. │
│879. │Învăţământ │Republicii nr. 92 │
│ │Târnăveni │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. Bicapa │Târnăveni, Str. 22 │
│880. │Târnăveni │Decembrie nr. 1 ap. │
│ │ │3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R.S. CTE │Iernut, str. Mihail │
│881. │Iernut │Eminescu, bl. 29, │
│ │ │sc. A, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│882. │C.A.R. Învăţământ │Sărmaş, Str. │
│ │Sărmaş │Republicii nr. 98 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Piatra-Neamţ, bd. │
│883. │U.J.C.A.R. NEAMŢ │Dacia nr. 16, bl. │
│ │ │16, sc. B, ap. 47 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│884. │C.A.R. Învăţământ │Piatra-Neamţ, str. │
│ │Piatra-Neamţ │Petru Rareş nr. 24 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│885. │C.A.R. Sănătate │Piatra-Neamţ, bd. │
│ │Piatra-Neamţ │Traian nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.M. │Piatra-Neamţ, Str. │
│886. │Ceahlău │Dumbravei nr. 6 │
│ │Piatra-Neamţ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Mici │Piatra-Neamţ, str. │
│887. │Întreprinderi │Titu Maiorescu nr. │
│ │Excel Moldova │3, bl. I1, ap. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│888. │C.A.R. Venus │Com. Oniceni │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Municipiul │Piatra-Neamţ, bd. │
│889. │Piatra-Neamţ │Dacia nr. 16, bl. │
│ │ │16, sc. B, ap. 47 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│890. │C.A.R. Filiala │Piatra-Neamţ, str. │
│ │Silvică Neamţ │V.A. Urechia nr. 24 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│891. │C.A.R. SC Forestar│Com. Tarcău, Str. │
│ │SA │Fabricii nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│892. │C.A.R. Moldocim SA│Bicaz, str. Piatra │
│ │Bicaz │Corbului nr. 80 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│893. │C.A.R. Târgu Neamţ│Târgu Neamţ, Aleea │
│ │ │Zimbrului nr. 43 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│894. │C.A.R. Petrotub │Roman, str. Ştefan │
│ │Roman │cel Mare nr. 246 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│895. │C.A.R. Învăţământ │Roman, str. Ion │
│ │Roman │Creangă nr. 13 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sanitar │Roman, Str. │
│896. │Roman │Libertăţii, bl. 1, │
│ │ │ap. 11 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│897. │Asociaţia C.A.R. │Suceava, str. Lazăr │
│ │Flexicredit │Vicol nr. 5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Piatra-Neamţ, str. │
│898. │C.A.R. Poşta Neamţ│Alexandru cel Bun │
│ │ │nr. 21 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. C.F.R. │Piatra-Neamţ, str. │
│899. │Neamţ │Iulian Antonescu nr.│
│ │ │1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│900. │C.A.R. R.A.D.P.J. │Piatra-Neamţ, Str. │
│ │Neamţ │Arcului nr. 6 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. F.E. │Piatra-Neamţ, str. │
│901. │Bistriţa │Lt. Drăghescu nr. 13│
│ │Piatra-Neamţ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│902. │C.A.R. S.C. Kober │Com. Girov │
│ │Rolac S.A. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│903. │C.A.R. Sanatoriul │Com. Alexandru cel │
│ │TBC Bisericani │Bun │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│904. │C.A.R. Spitalul │Com. Războieni │
│ │Războieni │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Regia │Piatra-Neamţ, str. │
│905. │Autonomă a │Lt. Drăghescu nr. 20│
│ │Domeniului Public │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │ │
│906. │Centrul Bugetar │Com. Borca │
│ │Borca │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Gaz Metan │Roman, str. Prof. │
│907. │Roman │Dumitru Martinaş nr.│
│ │ │7 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│908. │C.A.R. Direcţia de│Piatra-Neamţ, bd. │
│ │Finanţe Neamţ │Traian nr. 19bis │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Slatina, Str. │
│909. │U.T.J.C.A.R.S. OLT│Garofiţei nr. 3, bl.│
│ │ │D7, sc. A, ap. 1, │
│ │ │jud. Olt │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│910. │C.A.R. Alro │Slatina, str. │
│ │ │Piteşti nr. 116, Olt│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│911. │C.A.R. Sanitar │Slatina, str. Crişan│
│ │Slatina │nr. 9-11, Olt │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Slatina, str. │
│912. │Slatina │Ecaterina Teodoroiu │
│ │ │nr. 64B, Olt │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│913. │C.A.R. Învăţământ │Balş, str. Nicolae │
│ │Balş │Bălcescu nr. 14, Olt│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│914. │C.A.R. Învăţământ │Caracal, Calea │
│ │Caracal │Bucureşti nr. 5, Olt│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Primăria │Corabia, str. │
│915. │Corabia │Griviţa Roşie nr. │
│ │ │16, Olt │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│916. │U.T.J.C.A.R. │Ploieşti, Str. Artei│
│ │PRAHOVA │nr. 10 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Brazi, Str. │
│917. │C.A.R. Petrobrazi │Trandafirilor, │
│ │ │Clădirea │
│ │ │Jandarmeriei nr. 65 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│918. │C.A.R. Învăţământ │Ploieşti, Str. │
│ │Ploieşti I.F.N. │Democraţiei nr. 35 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│919. │C.A.R. IM Plopeni │Plopeni, Str. │
│ │ │Independenţei nr. 11│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Ploieşti, str. │
│920. │Salariaţilor din │Alexandru Lăpuşneanu│
│ │SC Upetrom 1 Mai │nr. 23, bl. 6, ap. │
│ │Ploieşti │18 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. C.F.R. │Ploieşti, str. Piaţa│
│921. │Ploieşti Sud │1 Decembrie 1918 nr.│
│ │ │2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│922. │C.A.R. R.A.T.P. │Ploieşti, str. │
│ │Ploieşti │Găgeni nr. 18 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Electrica │Ploieşti, str. Erou │
│923. │Ploieşti I.F.N. │Călin Cătălin nr. │
│ │ │11, bloc C, ap. 22 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Ploieşti, str. Mihai│
│924. │Salariaţilor SC │Bravu nr. 235 │
│ │Petrotel SA │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│925. │C.A.R. Depoul │Ploieşti, Str. │
│ │C.F.R. Ploieşti │Depoului nr. 15 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Schela │Câmpina, Str. │
│926. │Producţie Petrol │Orizontului nr. 9, │
│ │Câmpina │bloc 42, ap. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│927. │C.A.R. Sterom SA │Câmpina, str. B.P. │
│ │Câmpina │Hasdeu nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Turnătoria │Câmpina, Str. 1 Mai │
│928. │Centrală SA │nr. 25, bloc B3, │
│ │ │scara A, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Câmpina, str. │
│929. │C.A.R. SC Neptun │Bobâlna nr. 57-63, │
│ │Câmpina │bl. Nefamilişti, ap.│
│ │ │2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│930. │C.A.R. Mefin │Sinaia, Bd. │
│ │Sinaia │Republicii nr. 41-43│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│931. │C.A.R. SC Hârtie │Buşteni, Str. │
│ │SA Buşteni │Libertăţii nr. 90 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│932. │C.A.R. Victoria │Floreşti, Str. │
│ │ │Unirii nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. S.P. │Boldeşti-Scăeni, │
│933. │Boldeşti │Intrarea Serei nr. │
│ │ │3, bl. 23, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Boldeşti-Scăeni, │
│934. │Salariaţilor │Aleea Fabricii nr. 1│
│ │Geamuri Scăeni │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Vălenii de Munte, │
│935. │Vălenii de Munte │str. Mihail │
│ │I.F.N. │Kogălniceanu nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│936. │Salariaţilor │Mizil, str. Mihai │
│ │Uzinei Mecanice │Bravu nr. 87 │
│ │Mizil │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│937. │C.A.R. Consiliul │Ploieşti, Bd. │
│ │Judeţean Prahova │Republicii nr. 1-4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Ploieşti, str. │
│938. │Salariaţilor din │Gheorghe Grigore │
│ │S.P.G.N. Ploieşti │Cantacuzino nr. 184 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│939. │C.A.R. Consproiect│Ploieşti, str. │
│ │Ploieşti │Maramureş. nr. 12 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│940. │C.A.R. Artex │Ploieşti, str. │
│ │ │Vasile Lupu nr. 45 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│941. │C.A.R. Direcţia de│Ploieşti, str. Piaţa│
│ │Poştă Prahova │Victoriei nr. 8 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│942. │C.A.R. Spitalul │Ploieşti, Str. │
│ │Judeţean Ploieşti │Oborului nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│943. │C.A.R. Spitalul de│Ploieşti, Str. │
│ │Copii │Transilvaniei nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spitalul │Ploieşti, str. Ana │
│944. │Municipal Nr. 1 │Ipătescu nr. 59 │
│ │Ploieşti │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Salariaţilor din │ │
│945. │Spitalul de │Ploieşti, str. Mihai│
│ │Obstetrică │Bravu nr. 116 │
│ │Ginecologie │ │
│ │Ploieşti │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│946. │C.A.R. Spitalul │Ploieşti, Str. │
│ │T.B.C. Ploieşti │Oborului nr. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│947. │C.A.R. Ambulanţă │Ploieşti, Şoseaua │
│ │ │Vestului nr. 22 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│948. │C.A.R. Direcţia │Ploieşti, str. Praga│
│ │Sanitară Prahova │nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Ploieşti, str. Ghe. │
│949. │C.A.R. ROGED │Grigore Cantacuzino │
│ │Ploieşti │nr. 152, bl. C1, ap.│
│ │ │22 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │ │
│ │Funcţionarilor din│Ploieşti, str. │
│950. │Cadrul Casei │Nicolae Iorga nr. 1 │
│ │Judeţene de Pensii│ │
│ │Prahova │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Apele │Ploieşti, str. Ghe. │
│951. │Române Filiala │Grigore Cantacuzino │
│ │Ploieşti │nr. 304 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│952. │C.A.R. Direcţia │Ploieşti, str. Iuliu│
│ │Silvică Ploieşti │Maniu nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│953. │C.A.R. Justiţia │Ploieşti, str. │
│ │Ploieşti │Gheorghe Lazăr nr. 6│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Ploieşti, Bd. │
│954. │Mondoconsilva │Republicii nr. 2-4, │
│ │Prahova │camera 604 Palat │
│ │ │Administrativ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Ploieşti, str. │
│955. │Salariaţilor │Gheorghe Doja nr. │
│ │Biruinţa Ploieşti │11, bl. 35D1, ap. 25│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Ploieşti, str. Ghe. │
│956. │C.A.R. Reta │Grigore Cantacuzino │
│ │Ploieşti │nr. 186, bl. 1D, ap.│
│ │ │6 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│957. │C.A.R. Învăţământ │Câmpina, Str. │
│ │Câmpina │Griviţei nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│958. │C.A.R. Spitalul │Câmpina, Bd. Carol I│
│ │Municipal Câmpina │nr. 117 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│959. │C.A.R. Spitalul │Câmpina, str. Voila │
│ │Voila │nr. 114 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│960. │C.A.R. Învăţământ │Breaza, Str. │
│ │Breaza │Republicii nr. 69 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│961. │C.A.R. Spital │Breaza, str. Miron │
│ │Breaza │Caproiu nr. 42-46 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│962. │C.A.R. Învăţământ │Comarnic, Str. │
│ │Comarnic │Republicii nr. 30 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│963. │C.A.R. Sănătate │Buşteni, Str. │
│ │Învăţământ Buşteni│Fântânii nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│964. │C.A.R. Schela │Băicoi, Str. │
│ │Petrolieră Băicoi │Republicii nr. 8 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│965. │C.A.R. Spitalul │Băicoi, Str. │
│ │Băicoi │Spitalului nr. 7 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spitalul │Vălenii de Munte, │
│966. │Vălenii de Munte │str. Nicolae Iorga │
│ │ │nr. 10 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│967. │C.A.R. Spital │Urlaţi, Str. │
│ │Orăşenesc Urlaţi │Independenţei nr. 52│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│968. │C.A.R. Salina │Slănic, str. Cuza │
│ │Slănic │Vodă nr. 22 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│969. │C.A.R. Carusel 95 │Ciorani, bloc 39, │
│ │Ciorani │scara A, ap. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. a │Drajna, Str. │
│970. │Sanatoriului │Castelului nr. 1 │
│ │T.B.C. Drajna │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Alfa │Brazi, Str. │
│971. │Transport │Trandafirilor nr. 54│
│ │ │bis │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│972. │U.T.J.C.A.R. SĂLAJ│Zalău, Str. 9 Mai │
│ │ │nr. 4, cam. 30 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│973. │C.A.R. IAIFO Zalău│Zalău, str. M. │
│ │ │Viteazul nr. 58 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Silcotub │Zalău, str. T. │
│974. │Zalău │Vladimirescu, bl. │
│ │ │Lira, ap. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│975. │C.A.R. IPL Zalău │Zalău, Str. 9 Mai │
│ │ │nr. 4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│976. │C.A.R. FDEE │Zalău, str. M. │
│ │Electrica Zalău │Viteazul nr. 79 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│977. │C.A.R. Anvelope │Zalău, str. M. │
│ │Zalău │Viteazul nr. 83 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Zalău, Aleea │
│978. │C.A.R. PTTR Zalău │Ritmului nr. 3, bl. │
│ │ │C23, sc. C, ap. 41 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Consiliul │Zalău, P-ţa 1 │
│979. │Judeţean Sălaj │Decembrie 1918 nr. │
│ │Zalău │12 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│980. │C.A.R. ADP Zalău │Zalău, str. T. │
│ │ │Vladimirescu nr. 74 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│981. │C.A.R. IJGCL Zalău│Zalău, str. M. │
│ │ │Viteazul nr. 23/A │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│982. │C.A.R. Învăţământ │Zalău, str. M. │
│ │Zalău │Viteazul nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│983. │C.A.R. Sanitar │Zalău, str. Simion │
│ │Zalău │Bărnuţiu nr. 67 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Zalău, Str. │
│984. │Inspectoratul │Tipografilor nr. 1 │
│ │Silvic Zalău │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│985. │C.A.R. Învăţământ │Cehu Silvaniei, P-ţa│
│ │Cehu Silvaniei │Trandafirilor nr. 39│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│986. │C.A.R. Exsim Cehu │Cehu Silvaniei, Str.│
│ │Silvaniei │Plopilor nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Grup │Jibou, Str. │
│987. │Unităţi Jibou │Libertăţii nr. 2, │
│ │ │bl. L17, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│988. │C.A.R. Confecţii │Jibou, Str. │
│ │Jibou │Stadionului nr. 15 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│989. │C.A.R. Samtex │Jibou, Str. │
│ │Jibou │Stadionului nr. 15 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│990. │C.A.R. Spital │Jibou, Str. │
│ │Jibou │Libertăţii nr. 28 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│991. │C.A.R. Sector │Surduc nr. 40 │
│ │Minier Surduc │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Învăţământ │Şimleu Silvaniei, │
│992. │Şimleu Silvaniei │Str. 1 Decembrie │
│ │ │1918 nr. 14 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Grup │Nuşfalău, Str. Apei │
│993. │Instituţii │nr. 36 │
│ │Nuşfalău │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│994. │C.A.R. Citadin │Zalău, Str. Fabricii│
│ │Zalău │nr. 28 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Sibiu, Aleea Fraţii │
│995. │U.J.C.A.R. SIBIU │Buzeşti nr. 10, ap. │
│ │ │24 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │ │
│996. │Administraţia │Sibiu, Bd. Victoriei│
│ │Financiară I.F.N. │nr. 1-3 │
│ │Sibiu │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│997. │C.A.R. Apă Canal │Sibiu, str. Eschil │
│ │I.F.N. Sibiu │nr. 6, Sibiu │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│998. │C.A.R. Agnita │Agnita, Str. 1 │
│ │I.F.N. │Decembrie nr. 27 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│999. │C.A.R. Agromec │Avrig, str. Gheorghe│
│ │I.F.N. Avrig │Lazăr nr. 103 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1000.│C.A.R. Amylon │Sibiu, Str. Lungă │
│ │I.F.N. Sibiu │nr. 63, ap. 22 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1001.│C.A.R. Balanţa │Sibiu, Calea │
│ │I.F.N. Sibiu │Guşteriţei nr. 21-23│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1002.│C.A.R. Cochet │Sibiu, Str. 9 Mai │
│ │I.F.N. Sibiu │nr. 28 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1003.│C.A.R. Cometex │Sibiu, str. Xenopol │
│ │I.F.N. Sibiu │nr. 25 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1004.│C.A.R. Compa │Sibiu, str. Henri │
│ │I.F.N. Sibiu │Coandă nr. 8 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Complex │Sibiu, Str. 9 Mai │
│1005.│C.F.R. I.F.N. │nr. 53 │
│ │Sibiu │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1006.│C.A.R. Covtex │Cisnădie, Str. │
│ │I.F.N. Cisnădie │Transilvaniei nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Depoul │Sibiu, Str. │
│1007.│C.F.R. I.F.N. │Dorobanţilor nr. 22 │
│ │Sibiu │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1008.│C.A.R. Flaro │Sibiu, Str. Râului │
│ │I.F.N. Sibiu │nr. 33 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1009.│C.A.R. Electrica │Sibiu, Str. Uzinei │
│ │I.F.N. Sibiu │nr. 7 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Frigorifer │Sibiu, str. Mihai │
│1010.│I.F.N. Sibiu │Viteazul nr. 189, │
│ │ │Şelimbăr │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1011.│C.A.R. F.U.P.S. │Sibiu, Str. Grâului │
│ │I.F.N. Sibiu │nr. 27 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Gaz Metan │Sibiu, Str. │
│1012.│I.F.N. Sibiu │Rusciorului nr. │
│ │ │38-40 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Hidrosib │Sibiu, Str. │
│1013.│I.F.N. Sibiu │Semaforului, bl. 13,│
│ │ │ap. 15 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Sibiu, str. Ştefan │
│1014.│Independenţa │cel Mare nr. 152-154│
│ │I.F.N. Sibiu │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1015.│C.A.R. Infra │Sibiu, P-ţa 1 │
│ │I.F.N. Sibiu │Decembrie 1918 nr. 7│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Instituţii │Sibiu, Calea │
│1016.│Administrative de │Cisnădiei nr. 17, │
│ │Stat I.F.N. Sibiu │bl. 9, ap. 5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1017.│C.A.R. Confecţia │Sibiu, Bd. Victoriei│
│ │I.F.N. Sibiu │nr. 42 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1018.│C.A.R. Libertatea │Sibiu, str. Vasile │
│ │I.F.N. Sibiu │Milea, bl. 5, ap. 24│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Municipal │Sibiu, Aleea Fraţii │
│1019.│I.F.N. Sibiu │Buzeşti nr. 10, ap. │
│ │ │21 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1020.│C.A.R. Poşta │Sibiu, Str. │
│ │I.F.N. Sibiu │Mitropoliei nr. 14 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1021.│C.A.R. Romanofir │Tălmaciu, P-ţa │
│ │I.F.N. Tălmaciu │Textiliştilor nr. 17│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1022.│C.A.R. Sanitar │Sibiu, str. Pompeiu │
│ │I.F.N. Sibiu │Onofreiu nr. 6 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Seil I.F.N.│Tălmaciu, str. │
│1023.│Tălmaciu │Nicolae Bălcescu nr.│
│ │ │43 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1024.│C.A.R. Tursib │Sibiu, str. Munchen │
│ │I.F.N. Sibiu │nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1025.│C.A.R. U.M. 01434 │Sibiu, Calea │
│ │I.F.N. Sibiu │Poplăcii nr. 118-120│
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1026.│C.A.R. Copşa Mică │Copşa Mică, Aleea │
│ │I.F.N. │Castanilor nr. 7 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Mediaş, str. Aurel │
│1027.│Automecanica │Vlaicu nr. 41 │
│ │I.F.N. Mediaş │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1028.│C.A.R. Transgaz │Mediaş, str. George │
│ │I.F.N. Mediaş │Enescu nr. 11 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1029.│C.A.R. Emailul │Mediaş, str. Carpaţi│
│ │I.F.N. Mediaş │nr. 19 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1030.│C.A.R. Învăţământ │Mediaş, str. L. │
│ │I.F.N. Mediaş │Blaga nr. 5, ap. 6 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1031.│C.A.R. Relee │Mediaş, str. Gloria │
│ │I.F.N. Mediaş │nr. 5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. R.A.G.T.L. │Mediaş, Aleea │
│1032.│I.F.N. Mediaş │Comandor Dimitrie │
│ │ │Moraru nr. 15 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1033.│C.A.R. Romgaz │Mediaş, str. Lucian │
│ │I.F.N. Mediaş │Blaga nr. 9 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Spitalul │Mediaş, str. Cloşca │
│1034.│Municipal I.F.N. │nr. 2 │
│ │Mediaş │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1035.│C.A.R. Vitrometan │Mediaş, str. Mihai │
│ │I.F.N. Mediaş │Eminescu nr. 5 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │U.T.J.C.A.R. │Alexandria, Str. │
│1036.│TELEORMAN │Libertăţii, bloc │
│ │ │1502C, sc. A, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Alexandria, Str. │
│1037.│C.A.R. Învăţământ │Dunării nr. 292, bl.│
│ │ │GA 4, ap. 2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1038.│C.A.R. Edilul │Alexandria, str. │
│ │ │Vedea nr. 31 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1039.│C.A.R. Prefectură │Alexandria, Str. │
│ │ │Dunării nr. 178 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1040.│C.A.R. Rulmenţi │Alexandria, Şoseaua │
│ │ │Tr. Măgurele nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1041.│C.A.R. Spital │Roşiorii de Vede, │
│ │Caritas │str. Carpaţi nr. 33 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Roşiorii de Vede, │
│1042.│C.A.R. L 2 C.F.R. │str. Mărăşeşti nr. │
│ │ │79 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1043.│C.A.R. Învăţământ │Roşiorii de Vede, │
│ │ │str. Carpaţi nr. 40 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1044.│C.A.R. Schelă │Videle, Str. │
│ │Petrol │Republicii nr. 11 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1045.│C.A.R. a │Seaca │
│ │Agricultorilor │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Alexandria, Str. │
│1046.│C.A.R. Simca │Libertăţii, bloc │
│ │ │1502C, sc. A, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1047.│U.T.J.C.A.R. │Tulcea, Piaţa │
│ │TULCEA │Independenţei nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1048.│C.A.R. Învăţământ │Tulcea, str. M. │
│ │I.F.N. Tulcea │Eminescu nr. 8 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1049.│C.A.R. Sanitar │Tulcea, Str. 1848 │
│ │I.F.N. Tulcea │nr. 32 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1050.│C.A.R. Justiţia │Tulcea, Str. Păcii │
│ │I.F.N. Tulcea │nr. 83 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Şantierul │Tulcea, Str. │
│1051.│Naval I.F.N. │Portului nr. 8 │
│ │Tulcea │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Măcin, str. M. │
│1052.│C.A.R. Învăţământ │Bravu, bl. 14, sc. │
│ │I.F.N. Măcin │B, ap. 3, jud. │
│ │ │Tulcea │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Sanitari │Măcin, str. Mircea │
│1053.│Măcin │Vodă nr. 34, jud. │
│ │ │Tulcea │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Tulcea, str. Lupeni │
│1054.│Solidaritatea │nr. 33 │
│ │I.F.N. Tulcea │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │Tulcea, str. │
│1055.│Agricultorul │Mahmudiei nr. 8 │
│ │Tulcea │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Rm. Vâlcea, str. │
│1056.│U.J.C.A.R. VÂLCEA │Carol I nr. 35, bl. │
│ │ │D23, sc. B, ap.2 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1057.│C.A.R. I.F.N. │Rm. Vâlcea, Str. │
│ │"Oltchim" │Uzinei nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Vilmar Rm. │Rm. Vâlcea, str. │
│1058.│Vâlcea I.F.N. │Carol I nr. 35, bl. │
│ │ │D23, sc. B, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.F.N. │Rm. Vâlcea, Str. Gib│
│1059.│C.F.R. Rm. Vâlcea │Mihăescu nr. 5, bl. │
│ │ │F2, sc. A, ap. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. │ │
│1060.│Întreprinderea │Berbeşti, Str. │
│ │Minieră Horezu │Principală nr. 1 │
│ │I.F.N. │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. Bălceşti │Bălceşti, str. │
│1061.│I.F.N. │Ecaterina Teodoroiu │
│ │ │nr. 3 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.F.N. │Rm. Vâlcea, str. │
│1062.│"Filiala │Decebal nr. 11 │
│ │Electrocentrale" │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1063.│C.A.R. I.F.N. SC │Rm. Vâlcea, str. │
│ │Mopariv SA │Timiş nr. 22 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.F.N. │Rm. Vâlcea, str. │
│1064.│"Întreprinderea │Căpitan Negoescu nr.│
│ │Minieră Rm. │15 │
│ │Vâlcea" │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.F.N. │ │
│1065.│"Filiala │Rm. Vâlcea, Str. │
│ │Electrocentrale │Uzinei nr. 2 │
│ │Govora" │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.F.N. │Rm. Vâlcea, str. │
│1066.│"A.C.H. Olt │Decebal nr. 9 │
│ │Superior" │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.F.N. │Rm. Vâlcea, str. Gib│
│1067.│"Drumuri şi Poduri│Mihăescu nr. 28 │
│ │Vâlcea" │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.F.N. │Rm. Vâlcea, Str. │
│1068.│"Romsilva RA Rm. │Carol I nr. 37 │
│ │Vâlcea" │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.F.N. │Rm. Vâlcea, str. │
│1069.│"Consiliul │General Praporgescu │
│ │Judeţean Vâlcea" │nr. 1 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.F.N. │Rm. Vâlcea, Calea │
│1070.│"Consiliul Local │lui Traian nr. 90 │
│ │Rm. Vâlcea" │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.F.N. din │Rm. Vâlcea, str. │
│1071.│"Poşta Vâlcea" │Maior V. Popescu nr.│
│ │ │4 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.F.N. │Rm. Vâlcea, str. │
│1072.│D.G.F.P. Vâlcea │General Magheru nr. │
│ │ │17 │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. "Apele │Rm. Vâlcea, str. │
│1073.│Române RA" I.F.N. │Remus Bellu nr. 6 │
│ │Filiala Rm. Vâlcea│ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │C.A.R. I.F.N. │ │
│ │"Institutul │ │
│1074.│Naţional de │Rm. Vâlcea, Str. │
│ │Cercetare şi │Uzinei nr. 4 │
│ │Dezvoltare" Rm. │ │
│ │Vâlcea │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────┤