Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 2.091 din 16 aprilie 2003  la nivel de grupuri de angajatori, societăţi comerciale, staţiuni de cercetare şi producţie, unităţi bugetare, din domeniul agriculturii, alimentaţiei şi tutunului, pentru anul 2003    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 2.091 din 16 aprilie 2003 la nivel de grupuri de angajatori, societăţi comerciale, staţiuni de cercetare şi producţie, unităţi bugetare, din domeniul agriculturii, alimentaţiei şi tutunului, pentru anul 2003

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V nr. 5 din 8 mai 2003

    încheiat conform prevederilor Legii nr. 130/1996 şi înregistrat la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale cu nr. 2091/16.04.2003

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncă pentru anul 2003 la nivel de grupuri de angajatori, societăţi comerciale, staţiuni de cercetare şi producţie, unităţi bugetare, din domeniul agriculturii, alimentaţiei şi tutunului, conform cod CAEN: 01, 05, 15, 16, 55, 66, 67, 73, 75, 41, 90, 924, 502, 71, 74, 91, 93, 95, 99.
    ART. 2
    (1) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă se aplică la grupuri de angajatori, prevăzute în CODUL CAEN după cum urmează: 01, 05, 15, 16, 55, 66, 67, 73, 75, 41, 90, 924, 502, 71, 74, 91, 93, 95, 99, indiferent de forma de organizare, de provenienţa capitalului, de modul de finanţare (inclusiv de la bugetul public) de caracterul activităţii şi constituie baza de negociere pentru încheierea contractului colectiv de muncă la nivel inferior.
    (2) În cazul în care au fost încheiate contracte colective la nivel inferior înaintea încheierii prezentului contract, acestea îşi vor adapta prevederile la contractul la nivel de grupuri de unităţi.
    ART. 3
    (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de minimum 12 luni şi produce efecte de la data înregistrării lui la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (2) Dacă nici una dintre părţi nu denunţă contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi cu 30 de zile înaintea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
    ART. 4
    (1) Prezentul contract colectiv de muncă la nivel de grupuri de angajatori cuprinde drepturile şi obligaţiile reciproce ale patronatului şi sindicatelor în stabilirea condiţiilor generale de muncă, având caracter profesional, social şi economic.
    (2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, drepturile şi obligaţiile concrete ale părţilor se vor stabili în fiecare an prin contract colectiv de muncă şi prin contractele individuale de muncă la nivel de angajator.
    ART. 5
    (1) Prezentul contract colectiv de muncă la nivel de grupuri de angajatori poate fi modificat de părţi prin negocieri, conform art. 31 din Legea nr. 130/1996, republicată, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru negociere. Modificările aduse contractului produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrării lor sau la o dată ulterioară.
    (2) În perioada negocierilor, a conflictelor de muncă, patronatul se obligă să nu procedeze la desfacerea contractelor de muncă pentru motive neimputabile salariaţilor, iar sindicatele să nu declanşeze grevă.
    ART. 6
    Pentru negocierea contractelor colective de muncă la nivel de angajatori, patronatele, la solicitare, vor pune la dispoziţia sindicatelor documentele şi informaţiile necesare cu cel puţin 7 zile înaintea începerii negocierilor.
    ART. 7
    Suspendarea şi încetarea contractului au loc potrivit prevederilor art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 130/1996, republicată.
    ART. 8
    (1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
    (2) Dacă nu se realizează consensul şi dacă nu contravine legii, clauza se interpretează în favoarea salariaţilor. Toate articolele care sunt formulate în prezentul contract cu sensul "pot"; "poate"; "se pot"; "se poate", nu se vor interpreta ca fiind obligatorii.
    (3) Soluţionarea litigiilor intervenite cu ocazia executării, modificării, suspendării, sau încetării contractului colectiv de muncă se face în cadrul comisiei paritare, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei din anexa nr. 1.
    (4) Prezenta procedură de soluţionare a litigiilor nu exclude sesizarea instanţelor de judecată competente, dar numai după epuizarea procedurilor de soluţionare la comisia paritară.
    (5) Adoptarea unei hotărâri de către comisia paritară împiedică sesizarea instanţei, iar dacă sesizarea a avut loc, judecarea încetează.
    ART. 9
    (1) Refuzul patronilor de a negocia şi a înregistra contractul colectiv de muncă la nivel de angajator este exclus şi constituie încălcarea prevederilor Legii nr. 130/1996, republicată, şi dă dreptul sindicatului de a sesiza Direcţia de muncă şi solidaritate socială judeţeană, în vederea aplicării legii.
    (2) Cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, părţile se obligă să renegocieze contractul colectiv de muncă unic la nivel de grupuri de angajatori, societăţi comerciale, unităţi bugetare şi staţiuni de cercetare şi producţie din domeniul agriculturii, alimentaţiei şi tutunului.
    (3) Patronii se obligă să asigure afişarea în unităţi, la locurile indicate de organizaţiile sindicale, a contractului colectiv de muncă negociat, astfel încât salariaţii să ia cunoştinţă de conţinutul acestuia.
    ART. 10
    Indiferent de schimbările survenite la nivel de angajator în ceea ce priveşte conducerea managerială sau structura capitalului, prezentul contract îşi produce efectul până la data expirării.
    ART. 11
    (1) În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract pentru personalul instituţiilor finanţate din bugetul de stat, părţile contractante vor purta negocieri cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru stabilirea surselor înainte de adoptarea bugetului ministerului, precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia.
    (2) Părţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementează astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
    (3) Pe baza fondurilor aprobate în condiţiile prevăzute la alin. 1, părţile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de personal la instituţiile finanţate de la bugetul de stat.
    (4) Pentru asigurarea salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în contract, patronatul şi sindicatul din societăţile comerciale, indiferent de forma de proprietate, vor purta discuţii şi se vor informa privind proiectele de bugete de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs (2003), precum şi asupra remedierii acestora, prin creşterea resurselor de salarizare.
    ART. 12
    Împuterniciţii organelor de conducere ale organizaţiilor sindicale şi patronale, la nivel confederativ şi federativ, părţi semnatare ale prezentului contract, vor verifica la sesizarea uneia din părţi modul cum sunt respectate prevederile din acest contract.
    Administraţiile vor asigura accesul în unitate al acestora, în conformitate cu regulamentul de ordine interioară, şi protecţia în unitate pe timpul verificării, cu respectarea normelor în vigoare.
    ART. 13
    (1) Drepturile salariaţilor, prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă, nu pot constitui cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale, care au fost recunoscute anterior, negociate la nivel de angajatori sau instituţii, şi au suport economic; acceptarea fără rezerve a unei părţi din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situaţii nu poate avea semnificaţia unei renunţări din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispoziţiilor legale sau contractuale.
    În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncă intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.
    (2) Părţile se obligă ca prin aplicarea prezentului contract colectiv de muncă să nu promoveze şi să nu susţină proiecte de acte normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor sociale ce decurg din contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
    (3) Părţile convin să facă intervenţiile necesare pentru respectarea prevederilor art. 30 din Legea nr. 54/2003 şi, respectiv, pentru consultarea organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare în toate cazurile în care se iniţiază acte normative ce privesc relaţiile de muncă.
    ART. 14
    (1) Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv, în termen de 30 de zile de la înregistrare, vor începe negocierile pentru încheierea în maximum 10 zile a contractelor colective de muncă la nivelul angajatorilor economici şi instituţiilor publice, pe care părţile semnatare le reprezintă.
    (2) Contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de angajatori fiind un acord cu privire la limitele minimale ale drepturilor salariaţilor, contractele colective la nivelele inferioare, inclusiv contractul individual de muncă, nu pot prevedea drepturi sub aceste limite.
    (3) În cazul în care, din diferite motive, părţile au încheiat contracte colective de muncă la nivel inferior înaintea contractelor la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.
    (4) În contractele colective de muncă la nivel de angajator, bazate pe negocieri între reprezentanţii salariaţilor şi patronate, acolo unde nu sunt organizate sindicate, părţile contractante vor conveni printr-o clauză expresă plata unei contribuţii lunare de către salariaţi pentru buna desfăşurare a negocierilor colective, care să nu fie mai mică de 1% din salariul negociat.

    CAP. II
    Contractul individual de muncă

    ART. 15
    (1) În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, la angajare se vor negocia şi încheia contractele individuale de muncă, care vor respecta cel puţin prevederile contractelor colective de muncă pentru salariaţii reprezentaţi de Federaţia AGROSTAR semnatară a prezentului contract. Anual, contractele individuale se vor adapta prevederilor contractului colectiv de muncă şi se vor renegocia.
    (2) La negocierea contractelor individuale de muncă, salariaţii sunt asistaţi de sindicate, dacă aceştia solicită asistenţă.
    (3) La încheierea contractelor individuale de muncă, salariaţii ce nu au fost asistaţi la negocierea prezentului contract colectiv de muncă pot beneficia de aplicarea acestuia în condiţiile semnării declaraţiei înscrise în anexa nr. 2.
    (4) După încheierea contractelor individuale de muncă, din suma rezultată în baza semnării declaraţiei menţionate la alin. (3), 50% din sumă rămâne la dispoziţia sindicatului din unitate, 25% în contul Federaţiei AGROSTAR la care sindicatul din unitate este afiliat şi 25% în contul federaţiei patronale la care unitatea este afiliată.
    (5) Semnatarii contractului individual de muncă la nivel de unitate vor consemna într-un proces-verbal încheierea negocierilor, în care vor evidenţia sumele obţinute din negocieri şi salariaţii nesindicalişti, iar procesul-verbal va fi trimis şi federaţiei sindicale şi federaţiei patronale la care părţile sunt afiliate.
    (6) La desfacerea disciplinară a contractelor individuale de muncă, patronii îi vor consulta pe reprezentanţii sindicatelor.
    (7) Patronii au obligaţia de a păstra locurile de muncă ale salariaţilor pensionaţi pe caz de boală pe o perioadă de maximum 12 luni. În această perioadă, patronii pot angaja personal cu contract de muncă pe durată determinată.
    ART. 16
    (1) Încheierea contractului individual de muncă se face pe o perioadă nedeterminată, pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, prin concurs, examen, probă practică sau interviu, conform legii.
    (2) Contractele individuale de muncă se pot încheia şi pe perioadă determinată, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
    (3) Examenul, concursul sau proba practică vor fi ţinute în faţa unei comisii, în a cărei componenţă poate fi inclus un reprezentant al sindicatului.
    (4) Patronul se obligă să afişeze posturile vacante şi condiţiile de ocupare a lor.
    (5) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    (6) Prevederile alin. 1 şi 2 se aplică şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare.
    (7) Contractele individuale de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează, iar aceste contracte, individuale de muncă sunt anexă la contractul colectiv de muncă.
    ART. 17
    Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin clauzele formularului-cadru, anexa nr. 3 la contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional.
    ART. 18
    În contractele individuale de muncă vor fi stipulate şi clauzele privind protecţia muncii, stabilindu-se şi răspunderea părţilor, în conformitate cu Legea nr. 90/1996, cu Ordinul nr. 310/1996, privind aprobarea normelor metodologice.
    ART. 19
    (1) Contractul individual de muncă îşi poate suspenda efectele numai în cazurile prevăzute de lege.
    (2) Contractul individual de muncă se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul de muncă şi drepturile salariale numai cu acordul părţilor. Reducerea sarcinilor sau atribuţiilor de serviciu din fişa postului, fără schimbarea locului de muncă şi fără diminuarea drepturilor salariale, nu necesită acordul salariatului.
    (3) Refuzul salariatului de a accepta modificarea unilaterală de către patron a contractului individual de muncă, cu privire la clauzele prevăzute la alin. 2, nu dă dreptul celui care angajează de a proceda la desfacerea unilaterală a contractului de muncă pentru acest motiv.
    ART. 20
    (1) Încetarea contractului individual de muncă poate avea loc în condiţiile prevăzute de lege, în unul din următoarele moduri:
    a) acordul părţilor;
    b) desfacerea contractului din iniţiativa uneia dintre părţi;
    c) condiţii limitative.
    În cazurile în care unitatea este obligată, potrivit legii, să acorde un preaviz la desfacerea contractului de muncă, durata sa va fi de 15 zile calendaristice.
    (2) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze patru ore pe zi de la programul unităţii, pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de patron.
    (3) În cazul în care unei persoane îi încetează contractul de muncă din motive care nu ţin de persoana salariatului fără să i se acorde preavizul prevăzut la alineatul (2), acesta are dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul de bază pe o lună, avut la data încetării contractului de muncă, dacă nu apar reglementări legale mai favorabile salariatului.
    (4) Delegarea şi detaşarea salariaţilor se face în condiţiile prevăzute de lege, cu drepturile prevăzute în prezentul contract.
    ART. 21
    (1) Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din iniţiativa celui care angajează în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de muncă s-au prevăzut astfel de interdicţii.
    (2) Desfăşurarea activităţii sindicale în condiţiile legii nu poate constitui motiv pentru desfacerea contractului individual de muncă, din iniţiativa celui care angajează.
    (3) Executarea contractului individual de muncă se suspendă în cazurile prevăzute de lege în mod expres, precum şi pe perioada exercitării unei funcţii eligibile, remunerate de organizaţia în care salariatul îşi desfăşoară activitatea pe timpul mandatului.
    ART. 22
    (1) La desfacerea contractului individual de muncă din motive neimputabile salariatului, patronii vor acorda acestuia o compensaţie egală cu patru salarii reprezentând media salariilor acestuia pe ultimele 3 luni, în afara drepturilor cuvenite la zi, în următoarele cazuri:
    a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauză, ca urmare a reorganizării;
    b) unitatea se mută în altă localitate, iar persoana încadrată nu acceptă să o urmeze;
    c) unitatea se mută în altă localitate şi are posibilitatea să-şi asigure pe plan local cadrele necesare;
    d) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost încadrată, din motive neimputabile acesteia, şi nu i s-a oferit trecerea într-o muncă corespunzătoare;
    e) în postul ocupat de persoana încadrată în muncă este reintregrat, pe baza hotărârii organelor competente, cel care a deţinut mai înainte acest post.
    (2) Societăţile comerciale, indiferent de forma de capital, care se dizolvă, se lichidează sau se reorganizează, şi unde sunt afectaţi salariaţii prin disponibilizări, persoanele în cauză vor beneficia de protecţie socială în conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2001 prin acordarea unui număr de 6-12 salarii medii nete la nivel de unitate, în funcţie de vechimea în muncă, cu consultarea sindicatelor.

    CAP. III
    Condiţii de muncă, protecţia muncii, P.S.I.

    ART. 23
    (1) Părţile se obligă să depună eforturile necesare pentru instituţionalizarea unui sistem organizat ce are ca scop ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă.
    (2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alineatul precedent, în contractele colective de muncă vor fi prevăzute proceduri de consultare obligatorie a reprezentanţilor sindicali cu cei care angajează, referitoare la orice măsuri ar urma să fie luate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
    (3) La stabilirea măsurilor vizând condiţiile de muncă, părţile implicate vor ţine seama de următoarele principii de bază:
    a) măsurile prevăzute să vizeze mai întâi ameliorarea reală a condiţiilor de muncă şi numai dacă acest lucru nu este posibil la un moment dat, să se procedeze la compensări băneşti sau de altă natură;
    b) măsurile prezentate pentru ameliorarea condiţiilor de muncă vor fi stabilite împreună cu reprezentanţii sindicatelor, astfel încât aceştia să fie consultaţi şi informaţi cu privire la aceste măsuri, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncă.
    (4) Timpul de muncă afectat activităţii în comitetele de securitate şi sănătate în muncă se consideră timp de lucru efectiv prestat în interesul serviciului.
    (5) Locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din cadrul unităţilor ce se încadrează în condiţii deosebite şi speciale, precum şi nominalizarea persoanelor care deservesc aceste locuri de muncă se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi se vor stipula în contractul colectiv de muncă la nivelul unităţilor şi în contractele individuale de muncă.
    (6) Patronii pot încheia pentru salariaţi contracte de asigurare de risc sau alte tipuri de asigurări, conform legii.
    (7) În contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate se vor înscrie parametrii de microclimat stabiliţi conform prevederilor legale în vigoare, care vor fi urmăriţi la fiecare loc de muncă, în vederea luării măsurilor de protecţie a muncii specifice, precum şi programele de control al realizării măsurilor stabilite.
    ART. 24
    (1) Organizarea activităţii prin stabilirea unei structuri organizatorice raţionale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locurile de muncă, cu precizarea activităţilor şi răspunderilor lor, elaborarea de norme de muncă fundamentate din punct de vedere tehnic, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi, sunt atribuţii de competenţa exclusivă a celor ce angajează conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Activitatea de protecţie şi securitate la locul de muncă va fi coordonată de comitetele de igienă şi sănătate în muncă, constituite potrivit legii.
    ART. 25
    (1) Patronul va asigura organizarea raţională a muncii pentru fiecare loc de muncă. Pe această bază se stabilesc sarcini şi răspunderi sub formă de norme de muncă. Acestea pot fi norme de timp, norme de producţie, norme de personal, însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de deservire, menite să asigure utilizarea integrală şi eficientă a timpului de lucru.
    (2) Normele de muncă vor fi astfel stabilite încât să asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala excesivă a salariaţilor. Pe baza acestora se întocmeşte fişă de personal pentru fiecare salariat.
    (3) Normele de muncă aprobate de angajator cu acordul sindicatelor constituie anexă la contractul colectiv de muncă şi li se fac cunoscute salariaţilor cu cel puţin cinci zile înainte de aplicare.
    ART. 26
    (1) Activitatea de normare a muncii se referă la toate categoriile de salariaţi potrivit specificului activităţii fiecăruia şi se bazează pe tehnicile normării muncii. Acestea se desfăşoară ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu nivelul de dotare tehnică a muncii.
    (2) În toate situaţiile în care normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de patron, cât şi de sindicat. În caz de divergenţă în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncă, se va recurge la o expertiză tehnică stabilită de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele părţi.
    (3) Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază negociat. Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţei cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi suportate de patron, pentru prima solicitare a sindicatelor.
    (4) În situaţia când normele de muncă sunt crescute fără consultarea sindicatului, acordul respectiv nu dă voie patronului de a veni cu propuneri de disponibilizări de personal din acest motiv.
    ART. 27
    (1) Patronul are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze norma de muncă sau, după caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.
    (2) Pentru preîntâmpinarea sau înlăturarea efectelor calamităţilor sau a altor cazuri de forţă majoră, precum şi în situaţii care periclitează sănătatea sau viaţa unor persoane, fiecare salariat, indiferent de funcţia sau de postul pe care îl ocupă, are obligaţia de a participa la executarea oricăror lucrări şi la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile unităţii.
    ART. 28
    Numărul persoanelor care vor fi angajate se va stabili în raport cu volumul activităţii desfăşurate, cu durata timpului normal de lucru şi conform normelor de muncă, pentru a se evita încărcarea excesivă cu sarcini a salariaţilor.
    ART. 29
    (1) În toate cazurile în care munca este efectuată într-un ritm impus, colectiv sau individual, în normele de muncă se includ şi timpi de refacere a capacităţii de muncă.
    (2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reală a timpului de refacere a capacităţii de muncă, se va asigura un număr corespunzător de salariaţi pentru înlocuire.
    ART. 30
    (1) Locurile de muncă pot fi normale sau cu condiţii deosebite şi dificile.
    (2) Locurile de muncă cu condiţii deosebite şi dificile se vor stabili în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 31
    (1) Pentru prestarea activităţii la locurile de muncă prevăzute în art. 30, alin. 2, salariaţii au dreptul, după caz, la sporuri la salariul de bază, durata redusă a timpului de lucru, alimente de întărire a rezistenţei organismului, echipament de protecţie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, toate acestea fiind prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi instituţie; duratele de reducere a vârstei de pensionare, în aceste cazuri, sunt cele prevăzute de lege.
    (2) Categoriile de salariaţi prevăzute la art. 30, alin. 2, vor fi supuse obligatoriu unui examen medical, efectuat de medicul de medicina muncii, în condiţiile ce se vor stabili în contractul colectiv de muncă la nivel de angajator sau instituţie, dar nu mai puţin de o dată la 3 luni.
    (3) În cazul în care una sau mai multe din condiţiile deosebite şi dificile se regăsesc pentru toţi salariaţii unei unităţi sau secţii, ai unui atelier sau unui loc de muncă, se vor stabili, în locul sporurilor respective, salarii de bază corespunzător mai mari.
    ART. 32
    (1) În cazul în care condiţiile de muncă se normalizează, salariaţii vor beneficia, pentru refacerea capacităţii de muncă, timp de încă două luni de următoarele drepturi:
    a) spor pentru condiţii grele de muncă;
    b) spor pentru nocivitate;
    c) alimente de întărire a rezistenţei organismului.
    (2) De drepturile prevăzute la alin. 1 beneficiază şi salariaţii care îşi schimbă locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă drepturile de aceeaşi natură la noul loc de muncă sunt mai mici.
    ART. 33
    (1) În toate cazurile în care condiţiile de muncă s-au înrăutăţit, determinând reclasificarea locurilor de muncă, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări începând cu data schimbării condiţiilor de muncă, indiferent de momentul efectuării reclasificării de către organele competente.
    (2) În cazul în care condiţiile de muncă se normalizează, salariaţii vor beneficia pentru refacerea capacităţii de muncă, încă minimum două luni, de unul din următoarele drepturi:
    - spor pentru condiţii grele de muncă;
    - spor pentru nocivitate;
    - alimentaţie de întărire a rezistenţei organismului.
    (3) De drepturile prevăzute la alin. 2 beneficiază şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile alin. 1 şi îşi schimbă locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă drepturile de aceeaşi natură la noul loc de muncă sunt mai mici.
    ART. 34
    În afara prevederilor normelor generale, republicane şi departamentale de protecţia muncii pe care părţile le consideră ca fiind minimale şi obligatorii, în contractele colective de muncă la nivel de angajatori şi instituţii vor fi incluse clauze suplimentare de punere în aplicare.
    ART. 35
    (1) Părţile sunt de acord că nici o măsură de protecţia muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.
    (2) Patronul va asigura testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de protecţia muncii şi PSI. În contractele colective de muncă la nivel de unităţi se vor prevedea măsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi răspunderile, precum şi controalele proprii, în conformitate cu reglementările elaborate de Departamentul Protecţiei Muncii din Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu normele proprii. Timpul afectat activităţii, inclusiv orele de instructaj se includ în timpul de muncă şi este salarizat.
    (3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv, cu privire la riscurile ce le presupune noul său loc de muncă şi normele de protecţia muncii, pe care este obligat să le cunoască şi să le respecte în procesul muncii.
    (4) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevăzute la alineatul precedent.
    ART. 36
    (1) Contravaloarea echipamentului de protecţie se suportă integral de către patron, iar a echipamentului de lucru, conform prevederilor contractelor colective de muncă la nivel de unităţi şi instituţii publice.
    (2) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevăzut de lege, patronul cere o anumită ţinută vestimentară specială, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă integral de către patron.
    ART. 37
    Prin contractele colective la nivel de angajatori şi instituţii, se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmăriţi la fiecare loc de muncă, în vederea luării măsurilor de protecţie a muncii specifice, precum şi controlul realizării măsurilor stabilite.
    ART. 38
    (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, patronul va lua cel puţin următoarele măsuri:
    - asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate);
    - amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, grupuri sanitare);
    (2) Măsurile concrete în sensul prevederilor alin. 1 se stabilesc prin contractul colectiv de muncă de la angajator şi instituţii.
    (3) Salariaţii sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de patron, să nu le deterioreze, să nu le descompună ori să sustragă componente ale acestora.
    ART. 39
    (1) Patronul se obligă ca, la angajare şi ulterior, cel puţin o dată pe an, să organizeze examinarea medicală gratuită a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în postul pe care ar urma să-l ocupe, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.
    (2) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examinărilor medicale, în condiţiile organizării potrivit prevederilor alin. 1.
    (3) În cazul când dispoziţiile legale speciale sau ale contractului colectiv de muncă prevăd examinări medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi.
    (4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicală organizată, potrivit alin. 1 şi 3, constituie abatere disciplinară.
    ART. 40
    La cererea uneia dintre părţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de protecţia muncii vor fi consultaţi obligatoriu asupra reducerii duratei timpului de lucru şi asupra acordării de concedii suplimentare.
    ART. 41
    Părţile convin să facă demersurile necesare la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi la Ministerul Sănătăţii şi Familiei, pentru constituirea, preluarea sau sponsorizarea unor unităţi medicale.
    ART. 42
    (1) Părţile se obligă să asigure un regim de protecţie specială a muncii femeilor şi tinerilor în vârstă de până la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi al prevederilor prezentului contract, pe care le consideră ca fiind minimale.
    (2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor, reglementate de legislaţia muncii, pot fi stabilite prin contractul colectiv de muncă de la celelalte niveluri.
    ART. 43
    Patronul se obligă să nu refuze angajarea sau menţinerea în muncă a persoanelor cu deficienţe, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.
    ART. 44
    În cazul recomandărilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncă şi, după caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilităţile fiecărei unităţi, stabilite cu sindicatele.
    ART. 45
    În măsura completării cadrului legislativ, angajatorii vor face toate demersurile necesare în vederea asigurării salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă cu un grad ridicat de periculozitate şi toxicitate, prin societăţi de asigurare abilitate în acest sens.
    ART. 46
    În cazul unor accidente de muncă cu urmări grave pentru salariaţi, care nu s-au produs din vina acestora, angajatorii vor suporta plata cheltuielilor ocazionate pentru recuperarea capacităţii de muncă a acestora (operaţii, proteze etc.)
    ART. 47
    Angajatorii au obligativitatea înregistrării în cărţile de muncă ale salariaţilor a condiţiilor deosebite şi speciale de muncă în care sunt încadraţi şi plata corespunzătoare a CAS-ului.
    ART. 48
    Patronul va finanţa întregul ansamblu de activităţi legate de protecţia muncii potrivit obligaţiilor ce-i revin din legislaţia în domeniu şi din contractul colectiv de muncă. Federaţia AGROSTAR şi Federaţia Patronatelor Agricole pot organiza şi desfăşura verificări privind respectarea normativelor, normelor şi prevederilor din contractele colective de muncă cu privire la protecţia şi securitatea muncii.

    CAP. IV
    Salarizarea şi alte drepturi

    ART. 49
    (1) Pentru munca prestată în condiţiile contractului individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului de muncă, indiferent de natura angajatorilor în care îşi desfăşoară activitatea.
    (2) Salariul cuprinde salariul de bază, adaosurile şi sporurile la salariul de bază. La angajatorii producători de produse agricole, o parte din salariu se poate plăti în natură.
    În acest caz, cuantumul plăţii în natură, stabilit prin negociere la angajatori, nu poate depăşi 25% din salariu, cu respectarea prevederilor Ordonanţei nr. 7/2001 privind reţinerea impozitului.
    (3) Grila de ierarhizare pe funcţii şi categorii de salariaţi se va stabili în contractele colective de muncă încheiate la nivelul societăţilor, care vor respecta coeficienţii minimi prevăzuţi în contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional.
    (4) În caz de faliment sau lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând a fi plătite integral înaintea celorlalţi creditori.
    ART. 50
    (1) Salariul minim brut de bază, negociat pe grupuri de angajatori, este de 2.600.000 lei lunar pentru munca necalificată, de la data negocierii şi încheierii noului contract colectiv de muncă pe 2003, la nivel de angajator.
    (2) De la acest nivel prevăzut pentru munca necalificată, fiecare angajator îşi va întocmi propria grilă de salarizare pentru munca calificată.
    ART. 51
    (1) Formele de organizare ce se aplică sunt următoarele:
    a) în acord;
    b) în regie sau după timp;
    c) pe bază de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
    d) alte forme specifice angajatorilor.
    (2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una din următoarele forme:
    a) acord direct;
    b) acord progresiv;
    c) acord indirect.
    (3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
    (4) Pe baza sistemului de salarizare adoptat prin contractele individuale de muncă se pot stabili salarii fără a fi limitate.
    ART. 52
    (1) Sporurile minime ce se acordă în condiţiile prezentului contract sunt:

    a) pentru condiţii nocive de muncă, grele, periculoase sau penibile 15%;
    b) pentru vechime în muncă de minim 3-5 ani 5%;
    c) pentru vechime în muncă între 5-10 ani 10%;
    d) pentru vechime în muncă între 10-15 ani 15%;
    e) pentru vechime în muncă între 15-20 ani 20%;
    f) peste 20 ani 25%;
    g) spor de şantier 10%;
    h) spor de izolare 15%;
    i) pentru lucru în timpul nopţii 25%;
    j) pentru exercitarea şi distribuirea unei alte funcţii suplimentare 50%

din salariul de bază al funcţiei ale cărei atribuţii se îndeplinesc, pe timpul necesar exercitării funcţiei suplimentare, cu condiţia realizării sarcinilor de serviciu pentru funcţia de bază;
    k) pentru orele lucrate suplimentar (peste programul de 170 ore lunar şi lucru în zilele libere şi de sărbători legale) cu un spor de cel puţin 75%.
    (2) Prin contractul colectiv de muncă la nivel de angajatori pot fi negociate şi alte categorii de sporuri (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbi străine, dacă aceasta nu este cuprinsă în obligaţiile postului etc.).
    (3) Părţile contractante sunt de acord ca în perioada următoare să acţioneze pentru includerea unor sporuri în salariul de bază, care reprezintă retribuţia pentru munca prestată şi condiţiile de la locul de muncă, astfel încât salariul de bază să aibă pondere majoritară în salarii.
    ART. 53
    (1) Salariaţii angajatorilor, trimişi în delegaţie în ţară, vor beneficia de următoarele drepturi:
    a) decontarea cheltuielilor de transport şi a cazării, potrivit condiţiilor stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de angajator;
    b) diurna de deplasare nu va depăşi 80% din salariul mediu zilnic net/zi, negociat la nivel de angajator, dar nu poate fi mai mică decât nivelul diurnei stabilite prin acte normative ce se aplică instituţiilor publice.
    (2) Delegarea se poate face pe o perioadă de cel mult 60 de zile, iar detaşarea pe cel mult 6 luni. Pentru asigurarea bunei funcţionări a angajatorului la care salariatul a fost delegat sau detaşat, angajatorul de care acesta aparţine poate prelungi delegarea sau detaşarea cu cel mult aceeaşi perioadă de 60 de zile şi, respectiv 6 luni.
    (3) Pe durata detaşării, cei în cauză îşi păstrează funcţia şi salariul avute anterior, cu excepţia drepturilor privind igiena şi protecţia muncii, chiar dacă la locul de muncă unde sunt detaşaţi aceste drepturi nu se mai regăsesc.
    (4) Când detaşarea se face la o muncă pentru care este stabilită o salarizare mai mare, persoana detaşată are dreptul la această salarizare.
    (5) Salariaţii angajatorilor trimişi în detaşare beneficiază de drepturile de delegare prevăzute la alineatul 1. În cazul în care detaşarea depăşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plăteşte o indemnizaţie egală cu 50% din salariul de bază zilnic. Această indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile ce depăşesc durata neîntreruptă de 30 de zile.
    ART. 54
    (1) Adaosurile la salarii pot fi formate din:
    a) adaosul reprezentând plusul de acord;
    b) premiile acordate din fondurile de premiere, calculate într-o proporţie de până la 10% din fondul de salarii realizat lunar şi cumulat, chiar dacă acestea nu sunt prevăzute în statutul angajatorului;
    c) cota-parte din profit ce se repartizează salariaţilor, care este de până la 10% din profitul net;
    d) alte adaosuri convenite între părţi;
    e) patronii pot acorda salariaţilor prime cu ocazia sărbătorilor religioase de Paşti şi de Crăciun, într-un procent care se va negocia la nivel de unitate sau instituţie.
    (2) Condiţiile de diferenţiere, diminuare sau anulare a participării la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada pentru care se acordă cota de profit salariaţilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau instituţie.
    ART. 55
    Tarifele şi cotele de manoperă pe unitatea de producţie sau valorică vor fi recalculate ca efect al modificării salariilor, corespunzător formelor de organizare a muncii şi de salarizare aplicate la angajator.
    ART. 56
    (1) Patronul se obligă să asigure condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat în parte a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.
    (2) În situaţia în care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, acesta este obligat să plătească salariaţilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
    (3) În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost întreruptă, salariaţii vor primi 75% din salariul de bază nominal avut, cu condiţia ca întreruperea lucrului să nu se fi produs din vina lor şi dacă în tot acest timp au rămas la dispoziţia unităţii şi pot fi folosiţi la alte munci. Prin negociere la nivelul unităţii se va stabili modul de realizare a procedurii de a rămâne la dispoziţia angajatorului, în aşteptarea reluării activităţii.
    (4) Pentru asigurarea sumelor necesare plăţii drepturilor salariale prevăzute la alineatul precedent vor fi constituite provizioane în condiţiile legii.
    (5) Dacă activitatea a fost întreruptă din vina salariatului, acesta ca suporta pagubele produse şi nu va fi plătit pe perioada nelucrată.
    (6) În cazurile prevăzute la alin. 3, salariaţii beneficiază şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru asemenea situaţii.
    (7) În cazul în care din motive obiective este necesară reducerea sau întreruperea temporară a activităţii pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea reluării ei, angajatorul, cu acordul sindicatelor, poate acorda concediu fără plată.
    ART. 57
    (1) În vederea stimulării producţiei, angajatorii pot acorda personalului direct productiv, din depăşirea producţiei programate, o cotă de până la 50% în natură sau echivalent în bani, la costul de producţie realizat, cu condiţia îndeplinirii producţiilor medii programate la nivel de fermă, sector şi a producţiei industriale, stimulent care se include în fondul de salarii şi se impozitează, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001.
    (2) Părţile convin asupra condiţiilor de creştere a animalelor, proprietatea salariaţilor, în incintele angajatorilor, dacă aceştia locuiesc în incintă, în conformitate cu legea.
    (3) Pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase, a florii-soarelui, a porumbului, prin grija societăţii, se va acorda o masă caldă la prânz, gratuită, salariaţilor angrenaţi în această campanie, care va fi suportată din costurile de producţie ale societăţii. Valoarea meselor de care vor beneficia gratuit salariaţii se va impozita conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001.
    ART. 58
    (1) Plata salariilor se face periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de angajator.
    (2) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale angajatorilor sau instituţiei.
    (3) În situaţia în care angajatorul nu achită drepturile salariale la timp, conform datelor stabilite prin contract, pentru a se evita pierderile suferite ca urmare a acestor întârzieri, (prin devalorizarea sau pierderea posibilităţii de a obţine o dobândă în cazul în care salariile ar fi depuse la bancă) angajatorul are obligativitatea de a plăti salariaţilor o dobândă egală cu rata dobânzii de referinţă a B.N.R. după primele 30 de zile de întârziere, pe care angajatorul o va recupera de la cei vinovaţi.
    ART. 59
    Patronii sunt obligaţi să ţină evidenţe în care să menţioneze activitatea desfăşurată în baza contractului individual de muncă şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi să elibereze dovezi asupra acestora, la cerere.
    ART. 60
    Salariul individual se va stabili în funcţie de calificare, importanţă, complexitatea lucrărilor ce revin postului în care este încadrat, corespunzător competenţei profesionale şi pregătirii, pe baza fişei postului cu atribuţiile de serviciu. La stabilirea salariului nu pot fi făcute discriminări pe criterii politice, etnice, religioase, vârstă, sex sau stare materială, grad de rudenie.

    CAP. V
    Timpul de muncă şi timpul de odihnă

    ART. 61
    (1) Durata timpului de muncă este în medie de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, care se realizează prin săptămâna de lucru de cinci zile.
    (2) La locurile de muncă unde datorită specificului activităţii nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului de lucru, se vor stabili forme specifice de organizare a timpului de muncă, după caz, în tură continuă, turnus, în program fracţionat.
    (3) Locurile de muncă la care se aplică formele specifice ale programului de lucru prevăzute la alin. 2, precum şi modalităţile concrete de organizare şi de evidenţă a muncii prestate, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de angajator.
    (4) În durata normală a timpului de lucru nu intră timpii consumaţi cu echiparea sau cu dezechiparea la începutul şi la sfârşitul programului, precum şi pauza de masă, cu excepţiile prevăzute în lege.
    (5) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcină, şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la munca de noapte şi nici tinerii sub 18 ani.
    ART. 62
    (1) Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de angajator, se pot stabili programe parţiale de lucru, corespunzătoare unor fracţiuni de normă, cu o durată a timpului de muncă de şase, patru sau două ore pe zi. Drepturile salariaţilor care lucrează în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul lucrat.
    (2) Femeile care au în îngrijire copii de până la 7 ani pot lucra cu 1/2 normă fără să li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sunt: concediul de odihnă, vechimea în muncă.
    (3) La cerere, salariaţii cu program parţial de lucru vor fi încadraţi în program normal, dacă există posturi vacante şi dacă întrunesc condiţiile ocupării acestor posturi.
    ART. 63
    (1) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de reducerea timpului de muncă, sub opt ore pe zi, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) Reducerea duratei timpului de lucru în locuri unde există muncă cu condiţii deosebite nu afectează salariul şi vechimea în muncă, aferente duratei normale a timpului de lucru.
    (3) Durata reducerii timpului normal de lucru şi categoriile de personal care beneficiază de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de angajatori şi instituţii.
    ART. 64
    (1) Începutul şi sfârşitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară întocmit de către angajator, cu acordul reprezentanţilor sindicali.
    (2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, cei care angajează şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalităţi de aplicare a acestora.
    (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu, la deteriorarea condiţiilor de muncă ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
    ART. 65
    Orele prestate la solicitarea patronului, peste programul normal de lucru şi în zilele nelucrătoare, sunt ore suplimentare.
    ART. 66
    Compensarea orelor suplimentare se face cu timpul liber corespunzător sau prin plata cu sporuri, potrivit înţelegerii părţilor.
    ART. 67
    (1) Pentru persoanele al căror program de lucru se desfăşoară pe timpul nopţii, durata timpului de muncă este mai mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată pe timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă.
    (2) Prevederile alin. 1 nu se aplică salariaţilor care lucrează la locuri de muncă cu condiţii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mică de 8 ore.
    (3) La angajatorii unde procesul muncii este neîntrerupt sau condiţiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel al zilei. Munca prestată în timpul nopţii, în cadrul unui astfel de program, se plăteşte cu un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 1/2 din programul de lucru; de acest spor beneficiază şi salariaţii care lucrează în condiţii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mică de 8 ore/zi.
    (4) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul cuprins între orele 22,00-6,00, cu posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu o oră în plus sau în minus faţă de aceste limite.
    ART. 68
    (1) În fiecare săptămână, salariatul are dreptul, de regulă, la 2 zile consecutive de repaus săptămânal.
    (2) Repausul săptămânal se acordă, de regulă, sâmbăta şi duminica.
    (3) În cazul în care activitatea de la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, cele două zile de repaus vor fi acordate într-o perioadă de maximum 7 zile, pe bază de grafice lunare, aprobate de patronat şi sindicat.
    ART. 69
    (1) Se consideră zile nelucrătoare zilele de repaus săptămânal şi zilele de sărbători legale şi religioase după cum urmează:
    1 şi 2 ianuarie - Anul Nou;
    8 Martie - numai pentru femei;
    A doua zi de Paşti
    1 Mai - Ziua Muncii
    1 Decembrie - Ziua Naţională a României
    25 şi 26 Decembrie - Crăciunul
    26 octombrie - Ziua Recoltei pentru salariaţii din agricultură sau 15 august pentru unităţile care au activitate în industria alimentară.
    (2) Prin contractul colectiv de muncă la nivel de agent economic se pot stabili şi alte zile nelucrătoare decât cele de la alin. 1 conform specificului domeniului de activitate.
    (3) Prin negociere sindicat-patronat, când condiţiile economice o impun, se pot stabili zile de lucru fără salariu.
    ART. 70
    Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 30 de minute.
    ART. 71
    Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit de minimum 21 de zile lucrătoare.
    ART. 72
    (1) În fiecare an calendaristic salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar de 3 zile, iar nevăzătorii la 6 zile.
    (2) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite beneficiază de concedii de odihnă suplimentare de minimum 3 zile/an. Prin contractele colective de muncă la nivel de angajatori şi instituţii, se pot negocia concedii de odihnă suplimentare mai mari.
    ART. 73
    Prin contractele colective de muncă la nivel de angajator, se pot stabili criteriile pe baza cărora salariaţii să beneficieze de concedii de odihnă anuale şi concedii de odihnă suplimentare mai mari.
    ART. 74
    (1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă.
    (2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a veniturilor din luna/lunile în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
    (3) Prin contractul colectiv de muncă se poate stabili ca, pe lângă indemnizaţia de concediu, să se acorde şi o primă de vacanţă, până la un salariu mediu pe societate.
    (4) Indemnizaţia de concediu şi, după caz, prima de vacanţă, se plătesc cu 5 zile înainte de plecarea în concediu. Orice convenţie, prin care se renunţă total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă, este interzisă.
    ART. 75
    Concediul anual de odihnă va putea fi fracţionat la cererea salariatului. Una din fracţiuni va trebui să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare, cealaltă parte trebuie acordată şi efectuată până la sfârşitul anului în curs.
    ART. 76
    (1) Salariaţii au dreptul la zile plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, după cum urmează:

    - căsătoria salariatului 5 zile
    - căsătoria unui copil 3 zile
    - naşterea unui copil sau adopţiune 3 zile
    - decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor 3 zile
    - decesul bunicilor, fraţilor şi, surorilor 2 zile
    - donatori de srnge conform legii
    - la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi
      unităţi, dar cu mutarea domiciliului în altă localitate 5 zile


    (2) Se acordă până la 30 de zile de concediu fără plată pentru formarea profesională, în conformitate cu legea.
    (3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată, care nu constituie stagiu de cotizare privind calculul pensiei.
    (4) Prin contractele colective de muncă la nivelul angajatorilor, se pot stabili şi alte situaţii în care salariaţii beneficiază de zile libere plătite, precum şi numărul lor.

    CAP. VI
    Protecţia socială

    ART. 77
    (1) Patronii pot acorda salariaţilor tain din produsele şi subprodusele obţinute, în limitele stabilite prin contractul colectiv de muncă, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001, echivalent cu un salariu mediu pe societate.
    (2) Acolo unde posibilităţile financiare ale unităţilor permit, patronii, prin negociere cu sindicatele, vor asigura salariaţilor o masă de prânz, a cărei contravaloare va fi suportată în conformitate cu prevederile Legii tichetelor de masă nr. 142/1998.
    (3) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în gradele de invaliditate 1 şi 2 au dreptul la un concediu de odihnă conform legii.
    (4) Patronii pot acoperi costul transportului la şi de la locul de muncă al salariaţilor în coeficient de 50% din valoare acestuia.
    (5) În conformitate cu Legea nr. 142/1998, salariaţii din cadrul societăţilor comerciale cu contract individual de muncă pot primi o alocaţie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă, suportată integral de angajator.
    (6) Valoarea nominală a unui tichet de masă este stabilită prin lege.
    ART. 78
    La unităţile care urmează să fie privatizate, patronii vor aduce la cunoştinţa sindicatelor intenţiile de privatizare, varianta propusă, atribuirea în locaţie de gestiune, închiderea sau vânzarea unor subunităţi, mijloace de producţie. Părţile convin asupra respectării următoarelor principii:
    a) patronul va pune la dispoziţia sindicatului justificarea tehnico-economică asupra măsurilor privind posibilităţile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesională;
    b) justificarea tehnico-economică, împreună cu obiecţiile şi propunerile sindicatului, vor fi supuse spre analiză şi avizare adunării generale a acţionarilor sau, după caz, consiliului de administraţie;
    c) în urma avizării, patronul are obligaţia de a anunţa salariaţii cu privire la numărul de posturi care se reduc, specificând natura acestora după cum urmează:
    - cu cel puţin 3 luni înainte, în cazul schimbării sediului angajatorului în altă localitate;
    - cu cel puţin 60 de zile înainte, dacă reducerea de posturi priveşte restrângerea activităţii, retehnologizarea sau alte cauze;
    d) reducerea de posturi va afecta într-o proporţie negociabilă şi personalul TESA;
    e) în situaţia în care unitatea se redresează economic, îşi extinde sau îşi diversifică activitatea şi face noi angajări, prioritate au foştii salariaţi, care vor fi anunţaţi în acest sens cu cel puţin 30 de zile înainte.
    ART. 79
    (1) În situaţia în care disponibilizările de personal nu pot fi evitate, angajatorul va comunica în scris fiecărui salariat al cărui post urmează a fi desfiinţat, dacă i se oferă sau nu un alt loc de muncă, ori cuprinderea într-o formă de recalificare profesională, în vederea ocupării unui post în aceeaşi unitate.
    (2) În cazurile în care salariaţilor nu li se pot oferi alte locuri de muncă ori aceştia refuză locul de muncă oferit sau cuprinderea într-o formă de recalificare, angajatorul va comunica în scris termenul de preaviz.
    ART. 80
    (1) În cazul reducerii de posturi, vor fi anulate în primul rând posturile vacante, fără de care angajatorul poate funcţiona.
    (2) Dacă după anularea posturilor vacante este necesară şi desfacerea contractului individual de muncă, se va proceda după cum urmează:
    a) va înceta cumulul de funcţii, funcţiile cumulate revenind disponibile şi, după caz, anulate;
    b) persoanele care cumulează pensia cu salariul;
    c) persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea unităţii;
    d) persoanele care nu au copii în întreţinere;
    e) contractele de muncă ale salariaţilor ai căror soţi şi copii sunt patroni sau asociaţi la o societate cu capital privat ori au alte surse de venit;
    f) salariaţii angajaţi în cadrul angajatorilor în ultimul an de activitate;
    g) dacă măsura ar afecta doi soţi care lucrează la acelaşi angajator, se va desface contractul de muncă soţului cu venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să se poată desface contractul de muncă al unei persoane care ocupă un post nevizat de reducere;
    h) măsura să afecteze în ultimul rând persoanele care sunt unice susţinătoare de familie sau au mai mult de trei copii în întreţinere, precum şi salariaţii, bărbaţi sau femei, care mai au cel mult trei ani până la pensionare, la cererea acestora.
    ART. 81
    Nu pot fi desfăcute contractele de muncă, în condiţiile articolului 80 din prezentul contract colectiv de muncă, acelor categorii de salariaţi care, potrivit legii sau contractului colectiv de muncă intră sub incidenţa Legii nr. 54/2003 (lideri, vicelideri, secretari şi asimilaţi ai acestora la nivel de angajator).
    ART. 82
    Persoanele care, în urma unui curs de perfecţionare au încheiat un contract prin care se obligă să lucreze un anumit număr de ani pentru angajatorul care a plătit şcolarizarea şi nu au fost concediate din cauza lor, nu pot fi obligate la plata despăgubirilor pentru perioada rămasă nelucrată din contract.
    ART. 83
    Sindicatul are dreptul de a verifica modul de aplicare a prevederilor art. 80-84, de a acţiona pe orice cale legală sau convenţională pentru a asigura respectarea lor, iar în ipoteza în care două sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se va face cu acordul sindicatelor.
    ART. 84
    (1) Dacă salariatul se află în incapacitate de muncă, survenită ca urmare a unui accident de muncă, ori a contractării unei boli profesionale, patronul va plăti acestuia pe toată perioada incapacităţii o compensaţie egală cu diferenţa dintre salariul de bază avut la data ivirii incapacităţii şi ajutorul primit.
    (2) Acordarea compensaţiei prevăzute la alineatul precedent nu înlătură şi nu înlocuieşte dreptul legal la despăgubiri al salariatului în cauză, în condiţiile sau în situaţia unei hotărâri judecătoreşti.
    ART. 85
    Salariaţii cu o vechime în societate sau instituţie de cel puţin cinci ani, cărora li se desface contractul de muncă pentru faptul că sunt pensionaţi pentru limită de vârstă sau pentru incapacitate de muncă, vor primi din partea patronului o indemnizaţie egală cu cel puţin un salariu de bază lunar.
    ART. 86
    În afara ajutoarelor la care au dreptul, potrivit legii, salariaţii vor mai beneficia de următoarele avantaje:
    a) cel puţin trei salarii de bază ale salariatului, tinerilor salariaţi până la 30 de ani, care se căsătoresc pentru prima dată;
    b) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de şase salarii de bază ale salariatului;
    c) dacă decesul a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin şase salarii de bază ale salariatului;
    d) în cazul decesului soţului, soţiei, ori a unei rude de gradul I aflată în întreţinerea salariatului, un ajutor de şase salarii de bază ale salariatului;
    e) două salarii de bază ale salariatei plătite de unitate mamei pentru naşterea fiecărui copil; dacă mama nu este salariată beneficiază soţul de acest ajutor.
    ART. 87
    (1) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor de până la doi ani, salariata mamă poate beneficia de încă un an de concediu fără plată.
    (2) Femeile care au în îngrijire copii de până la 7 ani pot lucra cu jumătate de normă, fără a li se afecta drepturile ce decurg din calitatea de salariat.
    (3) În perioada în care salariata se află în concediul prevăzut la alineatul 1, îşi menţine dreptul la alocaţie pentru copii, nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul acesteia nu pot fi angajate alte persoane decât cu contract de muncă pe perioadă determinată.
    (4) În cazul în care salariata se află în concediu de maternitate, angajatorul poate compensa pe o perioadă de timp negociabilă, dar nu mai mică de şase săptămâni, diferenţa dintre salariul de bază individual avut şi indemnizaţia legală la care are dreptul.
    ART. 88
    În cazul decesului mamei, drepturile ce s-ar cuveni acesteia pentru creşterea copilului până la doi ani se vor acorda tatălui, dacă are copilul în îngrijire, sau întreţinătorului legal.
    ART. 89
    Salariaţii şi membrii familiilor acestora, care beneficiază de bilete de tratament în staţiunile balneo-climaterice, au dreptul la o reducere a costului biletelor de până la 100% din valoarea nominală a acestora pentru boli profesionale şi 50% pentru restul biletelor de tratament, precum şi de 30% din costul biletelor de odihnă, inclusiv transportul dus-întors (C.F.R. clasa a II-a) această reducere fiind suportată de patron, în limita plafonului fondului social.
    ART. 90
    Spaţiile de locuit nou-repartizate agenţilor economici, precum şi cele devenite libere vor fi distribuite salariaţilor de o comisie mixtă patronat-sindicate, conform criteriilor ce vor fi reglementate prin contractul colectiv de muncă.
    ART. 91
    (1) În contractul colectiv de muncă la nivel de angajator se vor prevedea şi alte acţiuni cu caracter social, cum ar fi:
    a) constituirea, amenajarea şi întreţinerea de creşe şi grădiniţe pentru copii, precum şi de cantine-bufet pentru salariaţi;
    b) constituirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locurile de muncă;
    c) formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale, inclusiv în domeniul relaţiilor de muncă;
    d) construirea de locuinţe;
    e) aniversări, sărbători religioase, zile dedicate copilului şi femeii.
    (2) Acţiunile prevăzute în alin. 1 se suportă din fondul social al societăţii, constituit conform legii bugetului.
    (3) Utilizarea fondului social pentru destinaţiile de la alin. 1 se face de către administraţie numai cu acordul sindicatului.
    ART. 92
    (1) În caz de restructurare, reorganizare, închidere operaţională, parţială sau totală a activităţii, privatizare sau lichidare, salariaţii disponibilizaţi vor beneficia de măsurile de protecţie socială prevăzute în Legea nr. 312/2001, după cum urmează:
    a) 6 salarii medii nete la nivel de angajator pentru salariaţii cu o vechime în muncă mai mică de 5 ani;
    b) 9 salarii medii nete la nivel de angajator pentru salariaţii cu o vechime în muncă între 5 şi 15 ani;
    c) 12 salarii medii nete la nivel de angajator pentru salariaţii cu o vechime în muncă mai mare de 15 ani.
    (2) Plăţile compensatorii prevăzute la alin. 1 se consideră minimale.

    CAP. VII
    Obligaţiile salariaţilor

    ART. 93
    Salariaţii au următoarele obligaţii:
    a) să respecte întocmai prevederile regulamentului de ordine interioară al societăţii şi dispoziţiile şefilor ierarhici;
    b) să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă şi pe tot cuprinsul societăţii şi să îndeplinească cu stricteţe îndatoririle de serviciu;
    c) să respecte întocmai programul de lucru şi să folosească cu eficienţă timpul de muncă;
    d) să realizeze la timp şi de bună calitate toate lucrările prevăzute în tehnologii, programele de fabricaţie sau fişa postului;
    e) să folosească şi să întreţină maşinile, utilajele şi instalaţiile conform instrucţiunilor de exploatare, în condiţii de deplină siguranţă şi de eficienţă maximă;
    f) să respecte consumurile normate de materii prime, materiale, combustibil şi energie, să evite risipa, să înlăture orice neglijenţă în păstrarea şi administrarea bunurilor societăţii;
    g) să apere prin toate mijloacele, alături de patron, bunurile şi valorile patrimoniale ale societăţii comerciale;
    h) să nu înstrăineze bunuri de orice natură, aparţinând societăţii comerciale sau deţinute de aceasta cu orice titlu;
    i) să respecte normele de protecţia muncii, de prevenirea şi stingerea incendiilor, pentru evitarea oricăror situaţii care ar pune în primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unei persoane, precum şi bunurile societăţii;
    j) să nu lase fără supraveghere în timpul programului de lucru maşinile, instalaţiile aflate în funcţiune, efectivele de animale etc.;
    k) să nu părăsească locul de muncă până la sosirea schimbului; în caz de neprezentare a schimbului, să anunţe conducătorul locului de muncă şi să continue această activitate până la luarea măsurilor necesare;
    l) să aibă o comportare corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, să combată orice manifestare necorespunzătoare şi să evite provocarea de situaţii conflictuale;
    m) să nu se prezinte în stare de ebrietate, să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în cadrul unităţii, atât în timpul programului de lucru, cât şi în afara acestuia;
    n) să suporte contravaloarea pagubelor produse societăţii din vina şi în legătură cu munca lor, în condiţiile legii;
    o) să nu introducă la locul de muncă materiale inflamabile şi explozive, dacă nu sunt prevăzute în mod expres în procesul de producţie;
    p) să nu introducă, să nu răspândească sau să afişeze materiale de propagandă politică;
    q) să nu furnizeze date de orice natură care ar leza interesele sau integritatea angajatorului;
    r) să nu sustragă produse finite sau materii prime ale angajatorului.
    ART. 94
    Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă va atrage sancţionarea celor vinovaţi, în acord cu prevederile legale şi ale prezentului contract, în funcţie de gravitatea faptei, până la încetarea contractului individual de muncă.

    CAP. VIII
    Obligaţiile patronilor

    ART. 95
    Prin patron, în sensul prezentului contract, se înţelege persoana juridică înmatriculată sau persoana fizică autorizată potrivit legii, care administrează şi utilizează capitalul, indiferent de natura acestuia, în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă şi care angajează muncă salariată.
    ART. 96
    În afara obligaţiilor rezultate din prevederile celorlalte capitole din prezentul contract colectiv de muncă, patronul are, de comun acord cu sindicatele, următoarele obligaţii:
    a) să ia măsuri de dotare, retehnologizare şi reparare a utilajelor şi a instalaţiilor existente, astfel încât în spaţiile de lucru să fie asigurate condiţiile normale de protecţie a muncii, în ordinea priorităţilor şi a posibilităţilor financiare;
    b) în cazul distrugerii echipamentului de protecţie şi de lucru înainte de durata normată negociată, care s-a produs din motive neimputabile salariatului, se va proceda la înlocuirea lui în baza unui act doveditor;
    c) să asigure personalul de serviciu calificat în permanenţă la acele locuri de muncă la care intervenţiile şi lucrul nu pot fi asigurate de altcineva;
    d) la sesizarea sindicatului, prin petiţii, patronatul este obligat ca în termen de 48 de ore să pună la dispoziţia sindicatului materialele necesare pentru analiza şi clarificarea problemelor ridicate;
    e) în situaţia în care patronii încheie contracte cu parteneri străini, potrivit cărora salariaţii vor executa unele lucrări în străinătate, condiţiile de muncă şi salarizare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi se vor stabili prin negocieri colective care se vor desfăşura în condiţiile prevăzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern;
    f) pentru buna desfăşurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispoziţia sindicatelor elemente referitoare la condiţiile de muncă în care urmează să se execute lucrările contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv;
    g) să se consulte sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor, în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
    h) să comunice periodic salariaţilor situaţia economico-financiară a angajatorului.
    ART. 97
    Regulamentul de ordine interioară se va întocmi de către patron cu acordul sindicatelor, anual, până la finele lunii ianuarie.
    ART. 98
    (1) Patronul se angajează ca în contractele de societate ale angajatorilor cu participare de capital străin, pentru activităţi desfăşurate pe teritoriul României, să prevadă o clauză prin care partea externă se obligă să respecte drepturile prevăzute în legislaţia muncii din România, în contractul colectiv de muncă la nivel de angajator, precum şi convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de România.
    (2) Concretizarea alineatului (1) în cazul disponibilizărilor de personal, la iniţiativa patronatului, ca urmare a lichidării, se asigură prin protecţia socială a salariaţilor, care se face prin negocierea între părţi, patron-sindicat, a unor plăţi compensatorii cuprinse între 10 şi 20 de salarii medii pe societate.

    CAP. IX
    Formarea profesională

    ART. 99
    (1) Prin termenul de formare profesională se înţelege orice procedură prin care salariatul, având deja o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele profesionale fie prin aprofundarea studiilor într-un anumit domeniu al specialităţii, fie prin deprinderea unor procese noi adoptate în domeniul specialităţii sale.
    (2) Formarea profesională şi formarea profesională continuă cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncă convenite între sindicate şi patronat.
    (3) Părţile semnatare convin să acorde întregul sprijin solicitat de Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Evaluare, Unitatea pentru Cercetare şi Servicii Tehnice pentru elaborarea sistemului de standarde ocupaţionale bazate pe competenţă. Sistemul este utilizat începând din anul 2000, pentru evaluarea şi certificarea calificării salariaţilor.
    ART. 100
    La încheierea contractelor de muncă la nivel de angajator, părţile convin ca în ceea ce priveşte formarea profesională, să ţină seama de următoarele principii:
    a) identificarea posturilor pentru care este necesară calificarea, a căilor de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia se vor face de comun acord între sindicat şi patron;
    b) sindicatul va participa prin împuterniciţii săi la orice formă de examinare organizată, în vederea absolvirii unui curs de formare profesională în cadrul angajatorului;
    c) formarea profesională a salariaţilor în interesul angajatorului se face pe cheltuiala acestuia;
    d) în cazul în care angajatorul urmează să-şi schimbe parţial sau total profilul de activitate, va informa şi consulta sindicatul cu cel puţin trei luni înainte de aplicarea măsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica, înainte de a se apela la angajări de forţă de muncă din afară;
    e) în cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori să-l urmeze, organizat de un terţ, patronul va analiza cererea împreună cu sindicatul, rămânând la aprecierea patronului dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
    f) părţile convin asupra obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor de sindicat scoşi din producţie, la expirarea mandatului.
    ART. 101
    Salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă, în vederea formării profesionale, vor putea fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de acestea, dacă părăsesc angajatorul din motive imputabile lor, înainte de îndeplinirea termenului contractual, care nu poate depăşi trei ani de la absolvirea cursului.

    CAP. X
    Dreptul sindical; reprezentanţii sindicatelor

    ART. 102
    (1) Părţile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi, în general, libertatea de opinie.
    (2) Patronul va adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de organizaţiile sindicale şi faţă de reprezentanţii salariaţilor.
    (3) Salariaţii cu contract individual de muncă pe durată determinată şi cu program parţial vor putea semna declaraţia de adeziune la contractul colectiv de muncă şi vor achita cotizaţia sindicală pe toată durata cât sunt angajaţi.
    ART. 103
    (1) Administraţia societăţii sau A.G.A. are obligaţia de a invita reprezentanţii sindicatului la şedinţele sale, în condiţiile prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fără drept de vot.
    (2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţă. Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi şi vor avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discuţie.
    ART. 104
    Patronul va asigura sindicatelor accesul la documentele necesare pentru fundamentarea acţiunilor prevăzute la art. 30 alin. 1 din Legea nr. 54/2003.
    ART. 105
    (1) Liderii organizaţiilor sindicale cu personalitate juridică, atunci când au şi calitatea de salariat, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu până la cinci zile pentru activităţi sindicale, la care se adaugă timpul consumat pentru negocierea cu patronatul.
    (2) Numărul celor care pot beneficia de prevederile alin. 1, precum şi durata timpului, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.
    (3) Persoanele cu funcţii în conducerea sindicatului, salarizate de organizaţia sindicală, la încheierea mandatului îşi reiau calitatea de salariat al angajatorului (societate, regie, instituţie publică etc.).
    (4) Liderii de sindicat din societăţile comerciale, staţiuni de cercetare şi producţie, unităţi bugetare aflate în teritoriu, afiliaţi Federaţiei AGROSTAR, care au calitatea de lideri de sindicat al Filialelor AGROSTAR judeţene, precum şi vicepreşedinţii şi secretarii filialelor vor beneficia fiecare de cinci zile în afara celor de la alineatul 1, având la bază independenţa celor două organizaţii sindicale, inclusiv drepturile cuvenite la alineatele de mai sus.
    ART. 106
    Pentru realizarea de către părţile semnatare ale contractului colectiv de muncă a unor activităţi comune în interesul angajatorilor şi instituţiilor, se stabileşte o contribuţie a acestora după cum urmează:
    a) pentru angajatorii al căror patronat şi sindicat sunt afiliate părţilor semnatare ale prezentului contract - din cota de 1,5% aplicată asupra fondurilor de salarii, constituită în baza Legii Bugetului de Stat, virează până la 1/3 în contul Federaţiei Patronatelor Agricole, contribuţie care se utilizează în baza regulamentului de administrare a fondului de negocieri;
    b) angajatorii al căror patronat şi sindicat nu sunt afiliate organizaţiilor reprezentate de semnatarii contractului colectiv de muncă, partea neafiliată, înaintea înregistrării contractului colectiv de muncă, va vira în contul Federaţiei Patronatelor Agricole suma de 3.500.000 lei.
    Sumele se utilizează conform Protocolului încheiat între părţile semnatare ale prezentului contract.
    ART. 107
    (1) Angajatorii şi instituţiile vor asigura în incinta lor, gratuit - pentru activitatea sindicatelor - spaţiul şi mobilierul necesar. Prin contractele colective de muncă se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea sau instituţia.
    (2) Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă, proprietatea angajatorilor ori proprietatea sindicatelor din cadrul angajatorilor respectivi, va putea fi folosită, fără plată, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    ART. 108
    (1) În anul 2003 Federaţia AGROSTAR va asigura pregătirea pentru acţiuni sindicale şi relaţii de muncă a unui număr de cel mult 1.000 de membri de sindicat din cadrul angajatorilor, pe durate de până la 15 zile.
    (2) Patronatul va permite salariaţilor să urmeze cursurile de pregătire prevăzute la alin. 1, în condiţiile stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de angajator, şi va suporta cheltuielile ocazionate de aceste cursuri.
    (3) Modalităţile de încadrare în numărul prevăzut la alin. 1 se stabilesc de părţile semnatare prin comisia paritară.
    ART. 109
    (1) La cererea organizaţiilor sindicale din cadrul angajatorilor, patronii vor accepta ca persoanele care au ca sarcină de serviciu plata salariilor, cu acordul acestora, să încaseze cotizaţiile de sindicat şi să le vireze în contul sindicatului respectiv; cotizaţiile de sindicat se pot încasa cu acordul fiecărui membru de sindicat, pe baza listelor lunare întocmite de către sindicate.
    (2) Condiţiile în care se desfăşoară această activitate se stabilesc de către patron cu organizaţia sindicală din cadrul angajatorului.
    (3) În situaţia în care cotizaţiile se reţin pe statul de plată, se recomandă ca acestea să fie trecute după rubrica "rest de plată".
    ART. 110
    Este interzis angajatorilor să desfacă, din iniţiativa lor, contractul colectiv de muncă al salariaţilor pentru motive care privesc activitatea sindicală, în conformitate cu Legea sindicatelor.
    ART. 111
    Pe perioada declanşării şi desfăşurării grevelor, activitatea în cadrul angajatorilor se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 112
    Patronii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor, prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    ART. 113
    Patronii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile lor privind toate problemele importante din domeniul relaţiilor de muncă.
    ART. 114
    (1) Federaţia AGROSTAR semnatară recunoaşte dreptul patronilor de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau aduc prejudicii angajatorilor.
    (2) Federaţia AGROSTAR recunoaşte dreptul patronului de a stabili normele de disciplină a muncii, cu consultarea organizaţiilor sindicale, şi a disciplinei tehnologice.
    (3) Patronii şi sindicatele se recunosc ca parteneri sociali de dialog permanenţi. Sindicatele, prin mijloacele specifice lor, vor sprijini patronii în asigurarea exercitării atribuţiilor lor, pentru acţiuni care nu contravin intereselor membrilor de sindicat şi contractelor colective de muncă de la toate nivelurile.

    CAP. XI
    Dispoziţii finale

    ART. 115
    (1) În scopul salarizării şi al acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract pentru personalul instituţiilor finanţate de la bugetul naţional, părţile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente şi a constituirii surselor, înainte de adoptarea legii privind aprobarea bugetului public naţional, precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia.
    (2) Părţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementează astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
    (3) Pe baza fondurilor aprobate în condiţiile prevăzute la alin. 1, părţile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de personal la instituţiile finanţate de la bugetul public naţional.
    (4) Clauzele prezentului contract de colectiv de muncă la nivel de grupuri de angajatori, privind drepturile salariale şi celelalte drepturi de personal, vor fi aplicate pentru salariaţii din instituţiile finanţate de la bugetul public naţional, în condiţiile prevăzute la alin. 1, 2 şi 3.
    ART. 116
    (1) De prevederile prezentului contract beneficiază numai organizaţiile sindicale şi patronale nominalizate de părţile semnatare.
    (2) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă sunt considerate minime, de la nivelul acestora începând negocierea contractelor colective de muncă de la celelalte niveluri.
    ART. 117
    (1) Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative, ori prin contractul colectiv de muncă.
   (2) Respectarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.
    ART. 118
    Prevederile contractelor colective de muncă, existente la data intrării în vigoare a prezentului contract colectiv de muncă, vor fi puse de acord cu prevederile acestuia din urmă, precum şi cu cele privind Legea nr. 312/2001.
    ART. 119
    În toate situaţiile de reorganizare sau, după caz, de privatizare a angajatorilor, drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract colectiv de muncă se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice.
    ART. 120
    Prezentul contract colectiv de muncă produce efecte începând cu data înregistrării lui de către una dintre părţi, în condiţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 130/1996, cu excepţia articolului 3, alin. 2 din prezentul contract.
    Semnăturile părţilor sunt anexate la prezentul Contract Colectiv de Muncă.

  Din partea patronatului: Din partea Federaţiei AGROSTAR:
1. Cojocaru Mihai - preşedinte 1. Dorobanţu Tudor - secretar general
2. Glăman Gheorghe - vicepreşedinte 2. Oprea Claudiu - lider Rompac
                                                             Internaţional
3. Coica Traian - vicepreşedinte 3. Ungurean Mircea - vicepreşedinte
4. Stratulat Gheorghe - membru 4. Popandron Neculai - lider
                                                                 ICLF Vidra
5. Tevanov Ion - membru 5. Vasiliu Gavril - consilier
                                                              Federaţia AGROSTAR
6. Mateescu Pantelinom - membru supleant 6. Ştefan Niculae - membru supleant
7. Schutz Elena - membru supleant 7. Vlad Gheorghe - membru supleant    ANEXA 1

                         REGULAMENT
    de organizare şi funcţionare a comisiei paritare sindicat-patronat
              la nivel de grupuri de angajatori

    1. Comisia paritară la nivel de grupuri de angajatori va fi compusă din câte un reprezentant al fiecărei părţi semnatare, din partea sindicatelor şi a patronatului.
    Membrii comisiei paritare sunt desemnaţi de părţile semnatare în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
    2. Comisia se va întruni la cererea oricăreia dintre părţi, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la formularea cererii şi va adopta hotărâri valabile, prin consens, în prezenţa a 3/4 din numărul total al membrilor săi.
    3. Comisia va fi prezidată prin rotaţie de câte un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa respectivă.
    4. Hotărârea adoptată conform punctului 2 are putere obligatorie pentru părţile contractante.
    5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către patronat.


    ANEXA 2

                                  DECLARAŢIE

   Subsemnatul(a) ......................., domiciliat(ă) în ..................., str. .................. nr. ....., judeţul ........................., posesor al B.I. seria ..... nr. ..........., eliberat de .......................... la data de ..................., salariat la .............. în funcţia de .............., înţeleg să mă folosesc la negocierea contractului meu individual de muncă de clauzele din contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de angajatori, negociat de federaţiile semnatare în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 3 din acest contract.
   Consimt ca, lunar, să mi se reţină o contribuţie egală cu 1% din salariul de încadrare, care să fie încasată conform prevederilor contractului colectiv de muncă.

              Data Semnătura,
   .......................... ..........................    ANEXA 3

                         CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ(*)

    încheiat şi înregistrat cu nr. ............/......... în registrul
    general de evidenţă a salariaţilor*)
──────────
    *) Până la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la Inspectoratul teritorial de muncă, cu menţionarea pe contract a acestui număr.
──────────

    A. Părţile contractului
    Angajatorul - persoană juridică/fizică ................, cu sediul/domiciliul în ......................., înregistrată în registrul comerţului/la autorităţile administraţiei publice din .......................... cu nr. .................., cod fiscal ......................., telefon ................, reprezentată legal prin .........................., în calitate de ....................,
    şi
    salariatul/salariata - domnul/doamna ..........................., domiciliat/ domiciliată în localitatea ........................, str. ....................., nr. ................, judeţul .........................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ............ nr. .........., eliberat/eliberată de ............. la data de ............., CNP ............., permis de muncă seria ............. nr. .......... din data de ................,
    au încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii, asupra cărora au convenit:
    B. Obiectul contractului ....................................................
    C. Durata contractului:
    a) nedeterminată, salariatul/salariata .......................... urmând să înceapă activitatea la data de ..........;
    b) determinată, de ........ luni, pe perioada cuprinsă între data de ................... şi data de .................., pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.
    D. Locul de muncă
    1. Activitatea se desfăşoară la ..........................
    2. În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel: ..........................
    E. Felul muncii
    Funcţia/meseria ..........................., conform Clasificării ocupaţiilor din România.
    F. Atribuţiile postului
    Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă*).
──────────
   *) Poate fi modificat potrivit actelor normative în materie ce vor fi promulgate.
──────────

    G. Condiţii de muncă
    1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.
    2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite, speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
    H. Durata muncii
    1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ............ ore/zi, ............. ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ............ (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
    2. O fracţiune de normă ........... ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), ........... ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ......... (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil;
    c) nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.
    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihnă este de ......... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).
    De asemenea, salariatul/salariata beneficiază de un concediu suplimentar de .............
    J. Salarizare
    1. Salariul de bază lunar brut: .......................... lei.
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri ...................;
    b) indemnizaţii;
    c) alte adaosuri.
    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003- Codul Muncii.
    4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt .............
    K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:
    a) echipamentul individual de protecţie ..........................
    b) echipament individual de muncă ..........................
    c) materiale igienico-sanitare ..........................
    d) alimentaţie de protecţie ..........................
    e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ..........................
    L. Alte clauze:
    a) Pedioada de probă este de .............
    b) Perioada de preaviz, în cazul concedierii, este de .............. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă;
    c) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de .......... zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă;
    d) În cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
    e) alte clauze.
    M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor
    1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
    b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
    c) dreptul la concediul de odihnă anual;
    d) dreptul la egalitate de şanse şi tratament;
    e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
    f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.
    2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
    d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
    e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
    b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
    4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
    b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
    c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
    e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al salariatului.
    N. Dispoziţii finale
    Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii şi cu cele ale contractului colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat cu nr. .................../........... la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului .................. la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
    Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

               Angajator, Salariat,
          ..................... .....................

                              Reprezentant legal,
                        ...............................


   Pe data de ................., prezentul contract încetează în temeiul art. .................... din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

 Angajator,
 ............................

    ANEXA 4a)

                               DECLARAŢIE

    Sindicatul liber din unitatea ..............................., înregistrat la Judecătoria ................... cu numărul ....................., reprezentat de domnul (doamna) în calitate de _____________________, se foloseşte la negocierea contractului colectiv de muncă pentru anul 2003 de contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de angajatori din domeniul agriculturii, alimentaţiei şi tutunului, negociat de federaţiile semnatare în conformitate cu prevederile art. 108 alin. a) şi b) din acest contract.
    Pentru a se putea folosi de acest contract, sindicatul neafiliat consimte să plătească câte 50.000 lei/salariat o dată cu înmânarea contractului, sumă ce va fi vărsată în contul nr. 0479284, deschis la FINANSBANK, Bucureşti.

   Data ............................. Semnătura ........................    ANEXA 4b)

                                   DECLARAŢIE

    Societatea Comercială ................., înregistrată în Registrul comerţului cu nr. ........................, reprezentată prin ........................., în calitate de ..........................., se foloseşte la negocierea contractului colectiv de muncă pentru anul 2003 de contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de angajatori din domeniul agriculturii, alimentaţiei şi tutunului, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. a) şi b) din acest contract.
    Pentru a se putea folosi de acest contract, consimte să plătească suma de 10.000 lei/salariat o dată cu înmânarea contractului, sumă ce va fi vărsată în contul Federaţiei Patronatelor Agricole din România, nr. ................., deschis la ....................

   Data ....................... Semnătura .........................    ANEXA 5

                                   LISTA
     locurilor de muncă (meseriilor, funcţiilor) la care se vor putea acorda
          sporuri pentru muncă în condiţii deosebite şi dificile
             (grele, nocive, periculoase, penibile, izolare)

    A. Condiţii nocive
    - locurile de muncă la care sunt depăşite concentraţiile maxime admise de normele republicane de protecţia muncii:
    1. fochiştii şi ajutorii de fochişti de la centralele termice cu combustibil solid;
    2. muncitorii de la bazele de aprovizionare tehnico-materială pentru agricultură care manipulează, transportă, stivuiesc, în spaţii închise substanţe pesticide (insecticide, fungicide, erbicide) şi alte produse chimice (corosive, dezinfectante, sodă caustică, carbid, etc.);
    3. personalul din echipele de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare sau de combatere a dăunătorilor, care divizează sau prepară substanţele, soluţiile sau momelile toxice în încăperi închise (numai pe timpul cât lucrează efectiv în aceste condiţii);
    4. personalul de la centralele frigorifice;
    5. muncitorii de la sere şi ciupercării, unde temperatura depăşeşte 35 grade C, umiditatea relativă este excesivă şi sunt creaţi curenţi de aer;
    6. personalul care lucrează permanent în activitatea frigorifică, camere congelatoare unde temperatura este sub minus 10 grade C, la manipulări de carne, produse din carne, peşte sau alimente în congelare;
    7. muncitorii de la fierberea şi afumarea preparatelor din carne;
    8. personalul din abatoarele de păsări care execută operaţii de deplumare, eviscerare, tranşare, unde temperatura depăşeşte constanta de 40ιC, iar umiditatea relativă este mai mare de 90%;
    9. personalul care lucrează la prepararea (producerea) de făină animală din carne, sânge, peşte, oase, făinuri proteice şi nutreţuri combinate sau producerea de zooforturi, premixuri şi aditive furajere;
    10. personalul de pe navele de pescuit oceanic (şi transport) care lucrează efectiv, permanent, în sălile de prelucrare a peştelui pe aceste nave;
    11. personalul care desfăşoară activitatea din secţiile (atelierele) de forţă special amenajate, cu producţie industrială continuă;
    12. salariaţii care execută permanent multiplicări la heliograf, xerox, gestetner şi cei care lucrează efectiv pe calculator;
    13. personalul care desfăşoară activitatea continuă de sudură electrică şi autogenă, în afara celor care lucrează în aer liber;
    14. personalul care lucrează efectiv la combaterea dăunătorilor agricoli cu substanţe insectofungicide, inclusiv prepararea substanţei;
    15. epurarea şi colectarea apelor reziduale, curăţarea de canale de ape reziduale, dejecţii din staţiile de clorinare (activitate continuă);
    16. personalul care desfăşoară activitatea de colectare a deşeurilor de animale, prelucrarea primară şi sortarea următoarelor materiale: piei, oase, copite, păr, coarne, intestine (activitate continuă);
    17. personalul care desfăşoară activitatea de fierbere în autoclave a cărnurilor confiscate, contaminate;
    18. personalul care desfăşoară activitatea de topire a grăsimilor industriale;
    19. personalul care desfăşoară activitatea de măţărie, pregătirea membranelor naturale pentru preparate din carne;
    20. personalul care desfăşoară activitatea de tripier, curăţire, fierbere, preparare coarne, burţi;
    21. personalul care desfăşoară activitatea de preparare a pepsinei şi a cheagului;
    22. personalul care desfăşoară activitatea de curăţire a pieilor de bovine în abatoare sau săli de sacrificare, topirea grăsimilor comestibile;
    23. personalul care desfăşoară activitatea de uscare a părului în încăperi închise, activitate permanentă în locuri de muncă cu iluminat artificial;
    24. personalul care desfăşoară activitatea de uscare şi măcinare a ardeiului pentru boia, pregătirea amestecurilor pentru condimente;
    25. personalul care desfăşoară activitatea de curăţire cu lampa de benzină, raşcheta, peria de sârmă sau dispozitive centrifugale a interiorului cazanelor, cisternelor, rezervoarelor, etc.;
    26. personalul care lucrează la prepararea laptelui de var, la decalcifierea, purificarea, spălarea sfeclei şi presarea borhotului;
    27. personalul care lucrează în sectorul de prelucrare a zahărului brut;
    28. personalul care lucrează în sectorul de rafinare a zahărului;
    29. personalul care lucrează la rafinării de zahăr şi cu pulbere de adaos.
    B. Condiţii periculoase
    1. Personalul de la centrale (locurile) de izolare a animalelor bolnave de boli transmisibile la om (bruceloza, anemie infecţioasă, leucoza enzootică bovină, TBC) şi deservirea crematoriilor acestora, cu activitate permanentă.
    Sporul pentru munca în condiţii nocive sau periculoase se acordă numai pe bază de "Buletin de determinare prin expertizare a locurilor de muncă" - eliberat de organele de specialitate din cadrul centrului antiepidemic şi al laboratorului de epidemiologie şi se avizează de către Inspectoratul de Stat teritorial pentru protecţia muncii;
    2. personalul care lucrează în sistemul de centrifugare a zahărului
    C. Condiţii grele de muncă
    1. Unităţi şi subunităţi de producţie, agricole şi zootehnice, amplasate în zone izolate, cu condiţii de muncă grele: Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei, Balta Dunării;
    2. personalul care lucrează la cuptoarele de var în activitatea de zidire, concasare piatră şi curăţire în evaporaţie;
    3. personalul care lucrează în gospodăriile de sfeclă şi gospodăriile de var.
    D. Condiţii penibile
    Personalul care lucrează în activitatea de curăţire grupuri sociale, grupuri sanitare.


    ANEXA 6

                               LISTA
    societăţilor comerciale, staţiunilor de cercetare şi producţie şi a
    unităţilor bugetare ce beneficiază de contractul colectiv de muncă
      la nivel de grupuri de angajatori, din domeniul agriculturii,
               alimentaţiei şi tutunului pe anul 2003

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea angajatorului Judeţul
crt.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Agromec Cunţa Alba
  2. Perla Târnavei Jidvei Alba
  3. Jidvei - S.R.L. Alba
  4. Agromec Miroşi Argeş
  5. ORSA Argeş Argeş
  6. Agromixt Leordeni Argeş
  7. Agropit Pietreni Argeş
  8. Agroizv Izvoru Argeş
  9. Agricola Internaţional Bacău
 10. SCPP Bistriţa Bistriţa-Năsăud
 11. Agromec Vorona Botoşani
 12. Avicola Botoşani Botoşani
 13. Perla Bărăganului Brăila
 14. SCCASS Brăila Brăila
 15. Prodazur Urleasca Brăila
 16. Agrozootehnica Vădeni Brăila
 17. Agroindustriala Rupea Braşov
 18. Sere Braşov Braşov
 19. Sere Codlea Braşov
 20. Agroindustriala Brrsa Codlea Braşov
 21. Agroindustriala Prejmer Braşov
 22. Agroindustriala Râşnov Braşov
 23. Roclip Făgăraş Braşov
 24. SCVV Pietroasele Buzău
 25. Agroindustriala Turist Dragalina Călăraşi
 26. Agroindustriala Lehliu Călăraşi
 27. Agricom Borcea Călăraşi
 28. Agroindustriala Ciulniţa Călăraşi
 29. Agrochirnogi Călăraşi
 30. Agromixt Roseţi Călăraşi
 31. Agrozootehnica Drumul Subţire Călăraşi
 32. Agrozootehnica Grădiştea Călăraşi
 33. Agrozootehnica Pietroiu Călăraşi
 34. SCPMA Fundulea Călăraşi
 35. SCCI Mărculeşti Călăraşi
 36. SCPP Caransebeş Caraş-Severin
 37. Suinprod Berzovia Caraş-Severin
 38. Agricom Filiala Mihai Viteazu Cluj
 39. Crmpiaser Câmpia Turzii Cluj
 40. Suinprod Bonţida Cluj
 41. Cilacer Ciocârlia Constanţa
 42. Fruvisat Satu Nou Constanţa
 43. Agroholding Constanţa Constanţa
 44. Nazarcea Ovidiu Constanţa
 45. Docefram Dorobanţu Constanţa
 46. Cezator Tortomanu Constanţa
 47. Fruvimed Medgidia Constanţa
 48. Comcereal Constanţa Constanţa
 49. Ostrovit Ostrov Constanţa
 50. Horticola Moşneni Constanţa
 51. Agiloq Agigea Constanţa
 52. Agrovicert Târguşor Constanţa
 53. SCCI Valu lui Traian Constanţa
 54. Terra Titu Dâmboviţa
 55. Agroindustriala Găeşti Dâmboviţa
 56. Agrozootehnica Robăneşti Dolj
 57. Agroindustriala Craiova Dolj
 58. Agricola Dăbuleni Dolj
 59. Agroindustriala Giubega Dolj
 60. Cervina Segarcea Dolj
 61. Agricola Băileşti Dolj
 62. Agroindustriala Service Craiova Dolj
 63. SDE Craiova Dolj
 64. Agroindustriala Savini Piscul Sadovei Dolj
 65. Agroindustriala Brabova Dolj
 66. Agroindustriala Portăreşti Dolj
 67. Suinprod Băileşti Dolj
 68. Agrimat Matca Galaţi
 69. Agrotec Tecuci Galaţi
 70. Brateş Frumuşiţa Prut Galaţi
 71. Horincea Bereşti Galaţi
 72. Agrozootehnica Adunaţii Copăceni Giurgiu
 73. Agrozootehnica Mihăileşti Giurgiu
 74. Suinprod Târgu Jiu Gorj
 75. OSPA Gorj Gorj
 76. Fabrica de Ţigarete Târgu Jiu Gorj
 77. Agromec Cocora Ialomiţa
 78. Consulting Slobozia Ialomiţa
 79. Agrozootehnica Stelnica Ialomiţa
 80. Suitest Fierbinţi Ialomiţa
 81. Agromixtă Ograda Ialomiţa
 82. Andreias Andrăşeşti Ialomiţa
 83. Ceres Slobozia Ialomiţa
 84. Agromec Griviţa Ialomiţa
 85. Agrozootehnica Făcăieni Ialomiţa
 86. Agromec Andrăşeşti Ialomiţa
 87. Agroindustriala Borduşani Ialomiţa
 88. Agroindustriala Movila Ialomiţa
 89. Agrozootehnica Vlădeni Ialomiţa
 90. Agroindcom Chitila Ilfov
 91. COMAICO 1 Decembrie Ilfov
 92. SAIC Bragadiru Ilfov
 93. Agropol Popeşti-Leordeni Ilfov
 94. ICLF Vidra Ilfov
 95. Agro Glina Ilfov
 96. Agroindustriala Bucium Iaşi
 97. Cotnari Cotnari Iaşi
 98. Agroindustriala Reghin Mureş
 99. Zamur Zau de Câmpie Mureş
100. Agroindustriala Cristeşti Mureş
101. Arzătorul Sagna Neamţ
102. Agrocomplex Cuci Neamţ
103. SCAZ Secuieni Neamţ
104. Fastrom Roman Neamţ
105. Danubiana Roman Neamţ
106. Agroindustriala Slatina Olt
107. Corias Corabia Olt
108. Boianu Stoicăneşti Olt
109. Redias Redea Olt
110. SCVP Sâmbureşti Olt
111. Poiana Radomireşti Olt
112. SCLF Slatina Olt
113. Aluta Olt
114. Lacoltias Deveselu Olt
115. Agroprod Slatina Olt
116. Videlmar Urlaţi Prahova
117. Tohani Prahova
118. Agrozootehnica Puchenii Mari Prahova
119. Agromixt Zalău Sălaj
120. Avicola Suceava Suceava
121. Agrozootehnica Piatra Teleorman
122. Busco Bârnceni Teleorman
123. SCA Teleorman Teleorman
124. Tomtim Tomnatec Timiş
125. Sinagro Sânnicolau Mare Timiş
126. Pădureni Şag Timiş
127. Cartim Carani Timiş
128. Livetim Livezile Timiş
129. Jimtim Jimbolia Timiş
130. Fabrica de Ţigarete Timişoara Timiş
131. Vidişamp Huşi Vaslui
132. Viticola Drăgăşani Valcea
133. Agroindustriala Măicăneşti Vrancea
134. Veritas Panciu Vrancea
135. Agroindustriala Mărăşeşti Vrancea
136. SCLF Militari Bucureşti
137. Fortuna Berceni Bucureşti
138. UNISEM Bucureşti
139. Agroindustriala Pipera Bucureşti
140. ROMTABAC Bucureşti Bucureşti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                                -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016