Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 1.482 din 13 noiembrie 2014  la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 1.482 din 13 noiembrie 2014 la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior şi Cercetare"

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 6 din 26 noiembrie 2014

    În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, precum şi al art. 128 şi art. 137-138 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, şi al pct. 26 din anexa la H.G. nr. 1.260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011,
    a intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior şi Cercetare" între:

    1. Ministerul Educaţiei Naţionale, numit în continuare MEN;
    2. Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater", numită în continuare F.N.S. Alma Mater.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior şi Cercetare" şi se obligă să respecte prevederile acestuia.
    ART. 2
    Termenul angajator desemnează:
    - Ministerul Educaţiei Naţionale, reprezentat prin ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;
    - Instituţiile de învăţământ superior, reprezentate prin rectori;
    - Institutele de cercetare, reprezentate de directori;
    - Bibliotecile centrale universitare, reprezentate de directori generali;
    - Casele universitare şi entităţile a căror activitate principală se încadrează în sectorul învăţământ superior şi cercetare, subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale, reprezentate de directori.
    Termenul unitate, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. k, din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, desemnează:
    - Unităţile şi instituţiile de învăţământ superior;
    - Unităţile şi institutele de cercetare;
    - Bibliotecile centrale universitare;
    - Casele universitare şi entităţile a căror activitate principală se încadrează în sectorul învăţământ superior şi cercetare, subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale.
    ART. 3
    (1) Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior şi Cercetare", denumit în continuare contract colectiv, are ca scop stabilirea drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorului şi salariaţilor membri de sindicat şi urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor.
    (2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, determinate conform legii, drepturile şi obligaţiile părţilor se vor stabili prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, institutelor de cercetare şi al bibliotecilor centrale universitare. Angajatorul are toate drepturile şi obligaţiile care decurg din legislaţia în vigoare.
    (3) Părţile contractante asigură aplicarea clauzelor prezentului contract colectiv pentru membrii sindicatelor afiliate la F.N.S. Alma Mater, în condiţiile legii.
    (4) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical, a libertăţii de opinie a fiecărui salariat conform Constituţiei României, legislaţiei naţionale, precum şi convenţiilor internaţionale pe care România le-a ratificat.
    (5) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii respectă dispoziţiile legale în vigoare privind aplicarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament faţă de toţi salariaţii, fără discriminare.
    (6) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare. Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea, sănătatea şi siguranţa angajaţilor în toate aspectele legate de muncă şi să evite factorii de risc psihosociali din relaţiile de muncă.
    (7) Principiul plăţii egale pentru muncă egală implică, pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă pentru care este atribuită o valoare egală, eliminarea, cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare, a oricărei discriminări directe sau indirecte.
    (8) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală în raport cu munca prestată, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
    ART. 4
    (1) Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv, să nu iniţieze şi să nu susţină promovarea unor acte normative sau a altor dispoziţii care ar conduce la diminuarea drepturilor care decurg din legislaţia specifică învăţământului în vigoare la data înregistrării acestui contract.
    (2) Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă să nu iniţieze niciun act normativ şi/sau act administrativ cu caracter normativ care priveşte relaţiile de muncă şi sistemul naţional de învăţământ, fără consultarea F.N.S. Alma Mater.
    (3) Eventualele completări ale prezentului contract colectiv vor face obiectul unor noi negocieri.
    (4) În vederea evaluării nivelului învăţământului superior şi cercetării şi a monitorizării resurselor financiare, Ministerul Educaţiei Naţionale desemnează un reprezentant al F.N.S. Alma Mater cu rol de observator în Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior. Nominalizarea acestuia şi a înlocuitorilor acestuia va fi realizată de către F.N.S. Alma Mater, în termen de o lună de la data semnării prezentului contract.
    ART. 5
    (1) Negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul unităţilor prevăzute în anexa nr. 5 se face de către sindicatele reprezentative. În unităţile în care nu există sindicate reprezentative, negocierea contractului colectiv de muncă se face după cum urmează:
    a) Dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la F.N.S. Alma Mater, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor (conform art. 51 şi art. 135 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată). Desemnarea reprezentanţilor angajaţilor care nu sunt membri de sindicat poate fi făcută în baza unui regulament de alegeri adoptat de senatul universităţii.
    b) Dacă există un sindicat neafiliat la F.N.S. Alma Mater sau nu există niciun sindicat, negocierea se face numai de către reprezentanţii angajaţilor. Desemnarea reprezentanţilor angajaţilor care nu sunt membri de sindicat poate fi făcută în baza unui regulament de alegeri adoptat de senatul universităţii.
    (2) În contractele colective de muncă încheiate cu sindicatele, la nivelul unităţilor prevăzute în anexa nr. 5, părţile pot conveni, printr-o clauză expresă, plata de către salariaţii care nu sunt membri de sindicat a unei contribuţii lunare, din veniturile lunare brute.
    (3) Cotizaţia se va reţine pe statul de plată de către Compartimentul Resurse Umane - Salarizare al angajatorului şi se virează sindicatelor care au semnat contractul colectiv de muncă.
    ART. 6
    (1) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv, intervin reglementări legale mai favorabile salariaţilor, acestea vor face parte, de drept, din contract.
    (2) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează potrivit regulilor dreptului comun. Dacă şi după aceasta există divergenţe, interpretarea clauzelor se va face în sensul favorabil salariaţilor, în limitele legii.
    ART. 7
    (1) Drepturile şi obligaţiile personalului didactic, de cercetare şi didactic auxiliar sunt reglementate prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare nr. 319/2003.
    (2) Orice propunere de modificare a legislaţiei în vigoare privind drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ şi cercetare nu poate fi făcută fără consultarea F.N.S. Alma Mater.
    ART. 8
    (1) Părţile convin să sărbătorească anual la 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educaţiei, organizând împreună, în timpul programului de lucru, manifestări specifice, dedicate acestui eveniment.
    (2) Părţile convin să sărbătorească anual la 19 Noiembrie - Ziua Naţională a Cercetătorului, organizând împreună, în timpul programului de lucru, manifestări specifice, dedicate acestui eveniment.
    ART. 9
    În luna septembrie a fiecărui an, semnatarii prezentului contract colectiv vor avea obligatoriu o întrunire a comisiei paritare. În cadrul acestei şedinţe, părţile se vor consulta în vederea elaborării strategiei anuale de dezvoltare a învăţământului superior şi cercetării din România.

    CAP. II
    Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă

    ART. 10
    (1) Prezentul contract colectiv se încheie pe o durată de 12 luni şi intră în vigoare la data înregistrării acestuia. Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, în condiţiile stabilite de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, o singură dată, cu cel mult 12 luni.
    (2) Dacă niciuna dintre părţi nu are iniţiativa renegocierii lui anterior expirării, contractul se prelungeşte de drept, în condiţiile legii.
    ART. 11
    (1) Clauzele prezentului contract colectiv pot fi modificate pe parcursul executării lui, ori de câte ori convin părţile semnatare, în conformitate cu prevederile art. 149 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată.
    (2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă celeilalte părţi, în scris, cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierii.
    (3) În perioada scursă de la depunerea cererii de modificare şi pe perioada negocierilor în vederea modificării contractului, angajatorul se obligă să nu iniţieze şi să nu emită acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ care să încalce prevederile prezentului contract colectiv de muncă, precum şi să nu efectueze concedieri colective din motive neimputabile salariaţilor. În aceste perioade, F.N.S. Alma Mater se obligă să nu declanşeze conflicte de interese, conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată.
    (4) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se comunică în scris Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi devin aplicabile de la data înregistrării la acest minister.
    ART. 12
    Aplicarea contractului colectiv de muncă poate fi suspendată prin acordul de voinţă al părţilor sau în caz de forţă majoră.
    ART. 13
    Prezentul contract colectiv încetează:
    - la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin la prelungirea aplicării acestuia sau nu operează prelungirea de drept;
    - prin acordul părţilor.
    ART. 14
    (1) Pentru rezolvarea problemelor care apar în aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv, părţile convin să constituie comisii paritare la toate nivelurile.
    (2) Hotărârile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru părţi şi vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor prin afişare la sediul/pe site-ul angajatorului.
    (3) Atribuţiile, componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare sunt stabilite prin regulamentul anexă la prezentul contract colectiv.
    ART. 15
    (1) Executarea prezentului contract este obligatorie pentru părţi.
    (2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract colectiv atrage răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta.

    CAP. III
    Timpul de muncă şi timpul de odihnă

    ART. 16
    Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile.
    ART. 17
    (1) Activităţile corespunzătoare pentru personalul din unităţile din anexa nr. 5 sunt cele prevăzute în fişa postului elaborată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative sau desemnate de către F.N.S. Alma Mater, sau după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.
    (2) Norma didactică a personalului didactic din învăţământul superior cuprinde activităţile menţionate în art. 287 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Norma didactică săptămânală se cuantifică în ore convenţionale şi este de cel mult 16 ore convenţionale săptămânal, calculate ca medie pe cele două semestre.
    (3) Constituirea normei didactice sau creşterea normei didactice se poate face numai cu respectarea articolului 287, alin. 13 şi alin. 14 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Norma de cercetare cuprinde activităţi specifice, stabilite în fişa individuală a postului de către angajator.
    ART. 18
    (1) În funcţie de condiţii, în instituţiile şi unităţile prevăzute în anexa nr. 5, comisiile paritare de la nivelul acestora convin asupra unui orar flexibil de lucru, precum şi asupra modalităţilor concrete de aplicare a acestuia.
    (2) Orele de începere şi de terminare a programului de lucru vor fi stabilite prin regulamentul intern, aprobat la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul contract colectiv.
    (3) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    (4) Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la sediul său, la loc vizibil.
    ART. 19
    (1) Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare.
    (2) Orele suplimentare prestate în condiţiile alin. (1) de către salariaţi vor fi plătite salariatului sau se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.
    (3) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile prevăzute de alin. (2), se stabileşte prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.
    ART. 20
    (1) Salariaţii care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte beneficiază fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază, fie de un spor la salariu de 25% din salariul de bază pentru orele de muncă prestate. La nivelul fiecărei instituţii/unităţi prevăzute la anexa nr. 5 se va hotărî cu privire la aplicarea prevederilor acestui alineat, prin consultarea angajatului.
    (2) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul cuprins între orele 22.00-6.00, cu posibilitatea abaterii - în cazuri justificate - cu o oră în plus sau în minus faţă de aceste limite.
    (3) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi, după aceea, periodic, conform unui regulament elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale cu consultarea F.N.S. Alma Mater.
    (4) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.
    ART. 21
    (1) Personalul nedidactic, didactic auxiliar şi cel de cercetare are dreptul la o pauză de masă de minimum 15 minute, care se include în programul de lucru.
    (2) Programul de efectuare a pauzei de masă se stabileşte prin regulamentul intern.
    ART. 22
    Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani pentru copiii cu handicap/necesităţi deosebite, atestate medical, beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi potrivit legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază şi vechimea.
    ART. 23
    Salariaţii care au în îngrijire copii în vârstă de până la 6 ani, respectiv până la 7 ani, la recomandarea medicului, pot lucra în program de minimum 1/2 normă, fără să li se afecteze calitatea de salariat şi vechimea integrală în muncă/învăţământ.
    ART. 24
    (1) La cererea femeilor însărcinate, angajatorul va permite efectuarea controalelor medicale în timpul programului de lucru, conform recomandărilor medicului care urmăreşte evoluţia sarcinii, fără a le fi afectate drepturile salariale.
    (2) Salariatele care beneficiază de dispoziţiile alin. (1) sunt obligate să facă dovada că au efectuat controalele medicale.
    ART. 25
    (1) Salariatele, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în delegaţie, nu vor fi detaşate decât cu acordul lor şi nu vor fi concediate pentru motive care nu ţin de persoana lor.
    (2) Salariatele menţionate la alin. (1) beneficiază şi de măsurile de protecţie prevăzute de O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată prin Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea la locurile de muncă cu activităţi nucleare conform Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, beneficiază şi de măsurile de protecţie prevăzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 26
    (1) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
    (2) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă sâmbăta şi duminica.
    (3) Sunt zile nelucrătoare:
    - zilele de repaus săptămânal;
    - 1 şi 2 ianuarie;
    - prima şi a doua zi de Paşti;
    - 1 Mai;
    - prima şi a doua zi de Rusalii;
    - 15 august - Adormirea Maicii Domnului;
    - 30 noiembrie - Sf. Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;
    - 1 Decembrie;
    - 25 şi 26 decembrie;
    - două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor culte.
    ART. 27
    (1) Dreptul la concediu de odihnă este garantat de lege.
    Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, astfel:
    - până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
    - între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
    - peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.
    Pentru personalul din cercetare se acordă acelaşi număr de zile, în funcţie de vechimea în muncă, cu excepţia personalului care lucrează în condiţii periculoase (radiaţii, noxe chimice etc.), la care se adaugă în plus între 5-10 zile lucrătoare.
    (2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către consiliul de administraţie sau de către senatul universităţii împreună cu sindicatul de la nivelul unităţilor prevăzute în anexa nr. 5, până la data de 15 octombrie.
    (3) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de cel puţin 40 de zile lucrătoare, conform art. 304 alin. 13 lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Indemnizaţia de concediu se acordă salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă, la cererea salariatului.
    (5) Personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic şi personalul de cercetare din unităţile prevăzute la anexa nr. 5 beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului suplimentar se stabileşte în comisia paritară de la nivelul unităţilor prevăzute în anexa nr. 5.
    (6) La solicitarea salariatului, concediul de odihnă poate fi efectuat fracţionat, în condiţiile legii.
    ART. 28
    (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situaţii, după cum urmează:
    a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;
    b) naşterea unui copil - 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultură;
    c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
    d) decesul soţului/soţiei sau al rudelor până la gradul III inclusiv (copil, părinţi, bunici, fraţi/surori) ale salariatului - 5 zile lucrătoare;
    e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/ reşedinţei - 5 zile lucrătoare;
    f) schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare;
    g) decesul socrilor salariatului - 3 zile lucrătoare.
    (2) În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (1) intervin în perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după efectuarea zilelor libere plătite.
    (3) Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) va fi remunerat corespunzător, în condiţiile legii.
    ART. 29
    (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la 30 de zile lucrătoare concediu fără plată, acordate de conducătorul instituţiei/unităţii prevăzute în anexa nr. 5.
    (2) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau funcţie în învăţământ au dreptul la concedii fără plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii reprezintă vechime în muncă.
    (3) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite prin acordul părţilor.
    (4) Numărul absenţelor nemotivate se stabileşte prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

    CAP. IV
    Salarizarea şi alte drepturi salariale

    ART. 30
    (1) Sistemul de salarizare a personalului din unităţile din anexa nr. 5 se stabileşte prin lege. Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim prevăzut de lege pentru postul pe care este încadrat salariatul.
    (2) Încălcarea drepturilor salariaţilor privind stabilirea salariului de bază la încadrare, avansarea în funcţii a personalului, acordarea de drepturi salariaţilor atrage răspunderea materială şi disciplinară a persoanelor vinovate, potrivit legii.
    (3) Angajatorul este obligat să asigure condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor conform fişei postului, actualizată anual.
    În cazul neîndeplinirii acestor condiţii, salariatul va primi cel puţin salariul de bază, pentru timpul cât nu îşi îndeplineşte sarcinile din vina angajatorului.
    (4) În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi băneşti prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul contract colectiv de muncă, părţile contractante vor stabili fondurile şi vor identifica sursele de finanţare, înainte de adoptarea legii bugetului de stat, precum şi în vederea modificării ulterioare a acesteia.
    (5) Părţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă vor purta negocieri şi vor face toate demersurile pentru includerea tuturor drepturilor băneşti prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul contract colectiv de muncă, în actele normative prin care se reglementează aceste drepturi.
    ART. 31
    (1) Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, premiile, precum şi alte drepturi băneşti corespunzătoare fiecărei categorii de personal, conform legii.
    (2) Salariul de bază este reglementat în conformitate cu Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, iar salariul de încadrare este reglementat conform Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.
    (3) Salariile se plătesc înaintea oricăror altor obligaţii băneşti ale angajatorilor.
    ART. 32
    (1) Salariaţii beneficiază de:
    a) spor pentru vechimea în muncă, calculată după cum urmează:

┌────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Tranşa de vechime │ Spor la salariul de bază │
├────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 3-5 ani │ 5% │
├────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 5-10 ani │ 10% │
├────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 10-15 ani │ 15% │
├────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 15-20 ani │ 20% │
├────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ peste 20 ani │ 25% │
└────────────────────────┴───────────────────────────┘


    Sporul corespunzător vechimii în muncă, calculat conform prevederilor de mai sus, se plăteşte începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea.
    b) spor de 25% din salariul de bază pentru personalul care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte din timpul normal de lucru şi nu beneficiază de program redus;
    c) personalul didactic şi didactic auxiliar cu o vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% inclus în salariul de bază. Ministerul Educaţiei Naţionale va face demersurile necesare pentru ca, în noua lege a salarizării, perioadele în care personalul didactic şi didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prezentului contract colectiv, în concediu pentru creşterea copilului de până la 2 ani (3 ani), precum şi pe perioada stagiului militar să nu întrerupă vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate;
    d) pentru activitatea prestată într-o zi de repaus săptămânal, zi liberă sau de sărbătoare religioasă, salariatului i se acordă o zi liberă plătită sau un spor de 100% din salariul de bază, în condiţiile legii;
    e) din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi ale bibliotecilor centrale universitare se pot stabili anual salarii diferenţiate, reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de bază, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale;
    f) alte sporuri negociate prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor prevăzute în anexa nr. 5, din venituri proprii, în condiţiile legii;
    g) pentru personalul din cercetare care lucrează în condiţii periculoase (radiaţii, noxe chimice etc.), se adaugă un spor la salariul de bază, conform legii;
    h) personalul din învăţământul superior poate beneficia, în condiţiile legii, de drepturile conferite personalului din învăţământul preuniversitar prin art. 264 alin. (1), art. 268 alin. (1), art. 274 alin. (1), art. 276, art. 277 şi art. 278 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza aprobării senatului universitar;
    i) universităţile pot acorda din venituri proprii ajutoare pentru salariaţi.
    (2) Personalul didactic din învăţământul superior beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul unităţii şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se acordă pe o perioadă de 5 ani.
    (3) a) Pentru prestarea activităţii în locuri de muncă cu condiţii grele, periculoase, nocive, vătămătoare sau penibile, salariaţii beneficiază de un spor la salariul de bază, în condiţiile legii.
    b) În caz de deces al unui cadru didactic din învăţământul superior, moştenitorii legali beneficiază de un ajutor în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate din bugetul asigurărilor sociale.
    c) În caz de deces al unui membru de familie se acordă un ajutor de deces conform prevederilor legale.
    (4) În proiectul de buget, respectiv fila de buget a fiecărei unităţi prevăzute în anexa nr. 5 se vor evidenţia sumele necesare plăţii drepturilor băneşti care se cuvin personalului acesteia.
    ART. 33
    (1) Ministerul Educaţiei Naţionale va face demersurile necesare pentru ca în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) să se acorde gradaţia de merit personalului didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor centrale universitare;
    b) să se acorde un salariu de bază plătit de angajator mamei, pentru naşterea fiecărui copil;
    c) să se acorde ajutorul de deces membrilor familiei personalului din unităţile menţionate în anexa nr. 5, în cuantum de până la 5 salarii ale persoanei decedate;
    d) să se acorde pentru salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă o indemnizaţie egală cu cel puţin 3 salarii de bază avute în luna pensionării;
    e) să se acorde un ajutor financiar care reprezintă echivalentul în lei a 100 euro pentru personalul didactic de predare în vederea achiziţionării de cărţi, respectiv taxa de membru la o organizaţie de specialitate, taxa de participare la simpozioane, conferinţe la care salariatul are lucrare acceptată;
    f) să se recunoască în mod unitar şi fără discriminare ca spor salarial ciclul 3 de pregătire (doctorat) datorită gradului de specializare suplimentar;
    g) să se acorde sporul de stabilitate şi pentru personalul nedidactic;
    h) să se permită, în funcţie de voinţa fiecărei comunităţi academice, utilizarea procedurii de alegeri democratice şi pentru organele de conducere de la nivelul facultăţilor;
    i) să se acorde din surse proprii realizate de unitate, pentru salariaţii care se pensionează având vechime în ramura învăţământ superior şi cercetare mai mare de 10 ani, minimum 2 salarii compensatorii pentru activitatea depusă în unitate.
    (2) Ministerul Educaţiei Naţionale va face demersurile necesare de modificare a legislaţiei în vigoare pentru promovarea de măsuri active de combatere a şomajului şi să se acorde compensaţii financiare, a căror valoare să fie în funcţie de vechimea neîntreruptă pentru salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor.
    ART. 34
    (1) Unităţile prevăzute în anexa nr. 5 vor acorda personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi de cercetare, din venituri proprii, şi alte sporuri, indemnizaţii şi drepturi salariale suplimentare, în condiţiile legii.
    (2) În cazul în care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale între limite minime şi maxime, drepturile salariale concrete se determină prin negocieri colective în comisia paritară a fiecărei instituţii şi unităţi prevăzute în anexa nr. 5.
    ART. 35
    (1) Părţile contractante convin ca personalul din învăţământul superior, cercetare şi din bibliotecile centrale universitare să beneficieze de următoarele premii:
    a) un premiu anual la valoarea salariului de bază care se acordă la finele anului calendaristic, conform legii;
    b) un premiu lunar în cuantum de 2% din fondul de salarii, în condiţiile legii; acest fond de premiere se utilizează lunar, sumele nefolosite putând fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an calendaristic şi în acelaşi scop;
    c) primă de instalare, potrivit legii;
    d) salariaţii care se pensionează având vechime în ramura învăţământ superior şi cercetare mai mare de 10 ani pot primi o diplomă de fidelitate pentru întreaga activitate desfăşurată în învăţământ, cu menţiuni personalizate, care se înmânează în prezenţa salariaţilor din unitate;
    e) tichete de vacanţă, din venituri proprii, în condiţiile legii; tichetele se acordă odată cu indemnizaţia de concediu;
    f) unităţile de învăţământ superior şi de cercetare, bibliotecile centrale universitare şi casele universitare pot acorda ajutoare sociale, tichete de masă şi tichete cadou din venituri proprii, în condiţiile legii.
    (2) Personalul din învăţământ beneficiază de tichete de creşă, în condiţiile legii.
    ART. 36
    (1) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.
    (2) În vederea executării obligaţiilor prevăzute la alin. (1), angajatorul va înmâna lunar, în mod individual, un document din care să reiasă drepturile salariale cuvenite pe luna respectivă şi modalitatea de calcul a acestora.
    (3) Persoanele care se fac vinovate de întârzierea plăţii drepturilor băneşti cu mai mult de 3 zile lucrătoare vor fi sancţionate potrivit legislaţiei în vigoare.
    ART. 37
    (1) Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.
    (2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă în cazul contestării sale de către salariat.
    (3) În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine:
    a) obligaţiile de întreţinere, conform prevederilor legale;
    b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat;
    c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite;
    d) acoperirea altor datorii.
    (4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net.

    CAP. V
    Sănătatea şi securitatea în muncă

    ART. 38
    (1) Părţile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituţionalizat prin legislaţia în vigoare, în vederea ameliorării permanente a condiţiilor de muncă.
    (2) Părţile sunt de acord că nicio măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de către salariaţi.
    (3) Instituţiile şi unităţile prevăzute la anexa nr. 5 vor asigura, pe cheltuiala lor, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de sănătate şi securitate în muncă.
    (4) În cazul în care în procesul muncii intervin schimbări care impun aplicarea unor noi norme de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiţi în conformitate cu noile norme.
    ART. 39
    (1) Instituţiile şi unităţile prevăzute la anexa nr. 5, împreună cu sindicatele afiliate la F.N.S. Alma Mater, vor nominaliza locurile de muncă, în vederea încadrării acestora în locuri de muncă cu condiţii deosebite şi speciale, în condiţiile legii.
    (2) Angajatorul împreună cu sindicatele afiliate la F.N.S. Alma Mater din instituţiile şi unităţile prevăzute în anexa nr. 5 vor efectua evaluarea locurilor de muncă nominalizate la alin. (1).
    (3) Instituţiile şi unităţile prevăzute la anexa nr. 5 au obligaţia de a depune la casa teritorială de pensii, la definitivarea contractului colectiv, avizul inspectoratului teritorial de muncă prin care se dovedeşte încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă. Costul activităţii legate de obţinerea avizului inspectoratului teritorial de muncă se suportă de către angajator.
    (4) Nominalizarea salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă în condiţii deosebite se face de către angajator împreună cu sindicatul semnatar al contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (5) Angajatorii sunt obligaţi să supună controlului medical periodic persoanele care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite, asigurând fondurile necesare pentru efectuarea acestuia.
    ART. 40
    Pentru prestarea activităţii în locuri de muncă cu condiţii grele, periculoase, nocive, vătămătoare, penibile sau altele asemenea, salariaţii beneficiază, după caz, în condiţiile legii, de: sporuri la salariul de bază, durată redusă a timpului de lucru, alimentaţie specifică, reducerea vârstei de pensionare, echipamente şi materiale de protecţie gratuite, concedii suplimentare între 5 zile şi 10 zile lucrătoare.
    ART. 41
    (1) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, echipamente de protecţie, instruirea şi testarea salariaţilor cu privire la normele de sănătate şi securitate a muncii. În acest scop, conducerile unităţilor şi instituţiilor prevăzute în anexa nr. 5 vor prevedea în proiectele de buget sumele necesare pentru achiziţionarea echipamentelor de protecţie.
    (2) La cererea organizaţiilor sindicale, angajatorul va face dovada solicitării sumelor necesare pentru achiziţionarea echipamentului, în cadrul comisiei paritare.
    (3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului prevăzut de lege, angajatorul cere o anumită vestimentaţie specială ca echipament de lucru, contravaloarea acestuia se suportă de către acesta din venituri proprii.
    (4) Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la sănătatea şi securitatea muncii atrage răspunderea disciplinară, administrativă, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. Nerespectarea obligaţiilor ce revin angajatorilor privind protecţia muncii constituie contravenţie sau infracţiune, după caz, conform legii şi normelor în vigoare.
    (5) Angajatorii sunt obligaţi să supună controlului medical anual întregul personal angajat, asigurând fondurile necesare pentru efectuarea anuală a unui set complet de analize medicale.
    ART. 42
    (1) La nivelul fiecărui angajator se va constitui un comitet de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Modalitatea de constituire a acestuia şi timpul de muncă afectat activităţii în comitetele de securitate şi sănătate în muncă - considerat timp efectiv lucrat - vor fi prevăzute în contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor şi instituţiilor prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul contract.
    (2) În contractele colective de muncă încheiate la nivelul instituţiilor şi unităţilor prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul contract se vor prevedea măsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile ce revin angajatorilor şi salariaţilor în conformitate cu reglementările Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Timpul aferent acestor activităţi, inclusiv orele de instructaj, se includ în timpul de muncă.
    (3) Instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii se realizează de angajator periodic, prin modalităţi specifice, stabilite de comun acord de către acesta cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi reprezentanţii sindicatelor sau ai salariaţilor, acolo unde nu există sindicate reprezentative.
    (4) Instruirea este obligatorie pentru noii angajaţi, pentru cei care îşi schimbă locul sau felul muncii, pentru cei care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, precum şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.
    (5) Organizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă este cuprinsă în regulamentele interne care se vor aduce la cunoştinţa salariaţilor prin comunicare şi instruire directă de către angajator, precum şi prin afişare la sediul unităţii.
    (6) Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale.
    ART. 43
    (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, părţile semnatare ale prezentului contract convin asupra următoarelor standarde minime:
    - amenajarea ergonomică a locului de muncă;
    - asigurarea condiţiilor de mediu - iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort termic prevăzuţi de lege, aerisire, igienizare periodică, reparaţii - în spaţiile în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ, birouri etc.;
    - dotarea treptată a spaţiilor de învăţământ cu mijloace moderne de predare: calculator, retroproiector, instalaţie audiovideo, table şi mijloace de scris nepoluante etc.;
    - asigurarea materialelor necesare personalului didactic, în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ;
    - amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă: săli de studiu, cantine, vestiare, grupuri sanitare, săli de repaus etc.;
    - diminuarea treptată, până la eliminare, a emisiilor poluante.
    (2) Măsurile concrete în sensul prevederilor de mai sus se vor stabili de către unităţile prevăzute în anexa nr. 5 şi sindicatele afiliate federaţiei sindicale, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale. La nivelul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul contract colectiv, aceste măsuri se stabilesc de conducerea instituţiei/unităţii şi sindicatele reprezentative sau reprezentanţii salariaţilor, după caz.
    (3) În luna septembrie a fiecărui an în cadrul comisiei paritare, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prezintă raportul privind starea învăţământului şi cercetării din instituţiile şi unităţile prevăzute în anexa nr. 5.
    ART. 44
    (1) Angajatorul va organiza la încadrarea în muncă şi ori de câte ori este nevoie examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă aceştia sunt apţi pentru prestarea activităţii pentru care au fost încadraţi. Examinarea medicală este gratuită pentru salariaţi, angajatorul asigurând prin buget fondurile necesare pentru efectuarea examenului medical.
    (2) Examinarea medicală are ca scop şi prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, concluziile examinării conducând la adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
    (3) Personalul din învăţământ beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală în cabinetele medicale şi psihologice care aparţin de unitatea de învăţământ superior, precum şi în policlinici şi unităţi spitaliceşti stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii. Analizele medicale se vor realiza gratuit în baza trimiterii medicului de familie. Personalul din învăţământ beneficiază de completarea gratuită a dosarelor de sănătate de către medicul de medicina muncii, sumele necesare în acest sens fiind asigurate potrivit legii.
    ART. 45
    Angajatorii au obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii.
    ART. 46
    Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă ca, împreună cu Ministerul Sănătăţii, să stabilească incompatibilităţile de ordin medical cu funcţia didactică şi să elaboreze nomenclatorul bolilor profesionale pentru personalul din învăţământ.
    ART. 47
    (1) Instituţia şi unitatea prevăzute în anexa nr. 5 nu vor refuza încadrarea sau menţinerea în funcţie a persoanelor cu handicap fizic sau neuromotor, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.
    (2) Instituţia şi unitatea prevăzute în anexa nr. 5 vor asigura, cu acordul sindicatelor, trecerea salariaţilor care au recomandare medicală în alte locuri de muncă, cu prioritate pe posturi vacante din instituţiile şi unităţile prevăzute în anexa nr. 5 şi, după caz, recalificarea profesională a acestora.
    (3) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă generată de boli profesionale sau accidente de muncă este suportată potrivit O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 48
    Instituţiile şi unităţile prevăzute în anexa nr. 5 pot asigura, integral sau parţial, din surse proprii, transportul şi cazarea cadrelor didactice care domiciliază în alte localităţi, în condiţiile legii.
    ART. 49
    (1) Personalul din învăţământ, cercetare şi biblioteci centrale universitare beneficiază de o compensaţie de la bugetul asigurărilor sociale de 50% din valoarea cazării, a mesei şi a tratamentului, în bazele de odihnă şi tratament, precum şi în alte spaţii contractate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. În acest sens, Ministerul Educaţiei Naţionale va sprijini demersurile F.N.S. Alma Mater în vederea obţinerii unui număr cât mai mare de bilete de odihnă şi tratament pentru salariaţii din învăţământ, în perioada vacanţelor şcolare.
    (2) Personalul didactic delegat de unitate, care însoţeşte studenţi în competiţii naţionale şi internaţionale, beneficiază de gratuitate privind transportul, cazarea şi diurna, conform prevederilor legale. Decontarea acestor sume de către angajator se realizează conform legii.
    (3) Copiii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic aflat în activitate sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate didactică sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine şi internate.
    (4) Întregul personal din învăţământul superior şi din bibliotecile centrale universitare, precum şi copiii acestora sunt scutiţi de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte şi documente şcolare, precum şi de acces în bibliotecile din sistemul Ministerului Educaţiei Naţionale.
    (5) Copiii personalului din învăţământul superior admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au prioritate şi beneficiază de gratuitate în internate şi cămine studenţeşti. În acest scop, Ministerul Educaţiei Naţionale alocă pentru studenţi sumele necesare, iar instituţiile de învăţământ superior asigură cazarea gratuită în cămine studenţeşti.
    (6) În vederea alocării sumelor prevăzute la alin. (4), unităţile de învăţământ/instituţiile de învăţământ superior au obligaţia ca, în cel mult 30 de zile de la începerea anului şcolar/universitar, să transmită Ministerului Educaţiei Naţionale tabelele cu numărul studenţilor care urmează cursurile instituţiei de învăţământ superior şi care beneficiază de gratuitate la cazare.
    (7) Instituţiile şi unităţile prevăzute în anexa nr. 5 pot sprijini sindicatele reprezentative pentru organizarea unor evenimente, cum ar fi: Ziua Femeii, 1 Iunie, Crăciunul şi Anul Nou etc. prin acordarea unor ajutoare sociale din venituri proprii.

    CAP. VI
    Contractul individual de muncă

    ART. 50
    În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor angajatorilor şi salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă.
    ART. 51
    Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale.
    ART. 52
    (1) Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în anexa nr. 1 a prezentului contract colectiv.
    (2) Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte (angajator şi salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
    (3) Fişa postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă. Orice modificare a acesteia se negociază de salariat cu angajatorul, în prezenţa liderului de sindicat, la solicitarea membrului de sindicat.
    ART. 53
    (1) În instituţiile şi unităţile prevăzute în anexa nr. 5, contractele individuale de muncă se încheie între rector/director şi salariaţi.
    (2) Contractele individuale de muncă se încheie prin grija şi pe cheltuiala angajatorului.
    (3) La solicitarea scrisă a salariatului, organizaţia sindicală din care face parte acesta poate acorda asistenţă la încheierea/modificarea contractului individual de muncă.
    ART. 54
    (1) Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe perioadă nedeterminată.
    (2) În situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe perioadă determinată.
    (3) Personalul din învăţământ poate încheia contract de muncă cu timp parţial, în condiţiile legii şi ale prezentului contract colectiv.
    ART. 55
    (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia, sub sancţiunea prevăzută de art. 19 din Codul muncii, de a informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.
    (2) Informarea prevăzută la alin. (2) va cuprinde, după caz, elementele prevăzute la art. 17 şi art. 18 din Codul muncii.
    ART. 56
    Desfăşurarea activităţii didactice în regim de cumul/plată cu ora se face potrivit dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de locul unde persoana respectivă are funcţia de bază. Încadrarea personalului didactic prin cumul sau în regim de plată cu ora se face în baza deciziei rectorului/directorului unităţii/instituţiei prevăzute în anexa nr. 5, remunerarea activităţii astfel desfăşurate făcându-se potrivit prevederilor legale.
    ART. 57
    (1) Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat sunt stabilite în cadrul prezentului contract colectiv, în cadrul contractelor colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ prevăzute în anexa nr. 5 şi în cadrul contractelor individuale de muncă.
    (2) Contractele colective de muncă încheiate la nivelul instituţiilor/unităţilor prevăzute în anexa nr. 5 pot stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.
    ART. 58
    Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.
    ART. 59
    (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
    (2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul său de muncă sau la drepturile salariale nu dă dreptul angajatorului să procedeze la desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă pentru acest motiv.
    (3) În mod excepţional, modificarea unilaterală a contractului este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
    (4) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
    a) durata contractului;
    b) locul muncii;
    c) felul muncii;
    d) condiţiile de muncă;
    e) salariul;
    f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.
    (5) Orice modificare a unuia din elementele prevăzute la alin. (4) sau la art. 17 alin. (2) din Codul muncii, în timpul executării contractului individual de muncă, impune încheierea unui act adiţional la contract.
    (6) În cazul în care contractul individual de muncă este modificat prin acordul părţilor, actul adiţional se încheie în termen de 15 zile de la data realizării acordului de voinţă al părţilor.
    (7) Dacă contractul individual de muncă este modificat unilateral de către angajator, actul adiţional se încheie în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă, în scris, salariatului.
    (8) Actul adiţional nu se încheie în situaţia în care modificarea contractului individual de muncă rezultă din lege (ex. acordarea indexărilor, majorărilor salariale etc.).
    ART. 60
    (1) Delegarea şi detaşarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se fac în conformitate cu prevederile Codului muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Delegarea şi detaşarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic se fac în condiţiile şi cu acordarea drepturilor prevăzute de Codul muncii.
    ART. 61
    (1) Contractul individual de muncă se poate suspenda în cazurile expres prevăzute de legislaţia muncii, legislaţia de drept comun, de legislaţia specială, precum şi pe perioada exercitării unei funcţii eligibile.
    (2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.
    (3) Pe durata suspendării pot continua să existe şi alte drepturi şi obligaţii ale părţilor stabilite conform prezentului contract colectiv de muncă, contractelor colective încheiate la nivelul instituţiilor şi unităţilor prevăzute în anexa nr. 5, contractelor individuale de muncă.
    (4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării, acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.
    ART. 62
    Personalului didactic titular şi de cercetare care beneficiază de pensie de invaliditate, i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invalidităţii. Contractul său de muncă este suspendat până la data la care medicul expert al asigurărilor sociale emite decizia prin care constată redobândirea capacităţii de muncă şi, deci, încetarea calităţii de pensionar. Rezervarea catedrei/postului didactic încetează şi de la data emiterii, de către medicul expert al asigurărilor sociale, a deciziei prin care se constată pierderea definitivă a capacităţii de muncă. De această prevedere beneficiază şi personalul din unităţile prevăzute în anexa nr. 5.
    ART. 63
    (1) Pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului, salariaţii beneficiază de o indemnizaţie plătită din fondul de salarii de cel puţin 75% din salariul de bază al locului de muncă ocupat/funcţiei îndeplinite, la care se adaugă toate sporurile, indemnizaţiile care se includ în salariul de bază.
    (2) Pe durata întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.
    (3) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, el este obligat să plătească salariaţilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
    ART. 64
    (1) Contractul individual de muncă poate înceta:
    - de drept;
    - ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
    - ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, potrivit legii.
    (2) Contractul individual de muncă încetează de drept în situaţiile prevăzute de art. 56 din Codul muncii.
    ART. 65
    (1) Este interzisă concedierea salariaţilor:
    a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;
    b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.
    (2) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:
    a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical;
    b) pe durata concediului pentru carantină;
    c) pe durata în care salariata este însărcinată, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
    d) pe durata concediului de maternitate;
    e) pe durata concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
    f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
    g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;
    h) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate săvârşite de către acel salariat;
    i) pe durata efectuării concediului de odihnă;
    j) pe durata rezervării postului didactic.
    ART. 66
    (1) Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din iniţiativa angajatorului în cazurile în care, prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, au fost prevăzute asemenea interdicţii.
    (2) Desfacerea contractului individual de muncă din motive neimputabile salariaţilor este determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii. Desfiinţarea trebuie să fie efectivă, cu o cauză reală şi serioasă.
    (3) Desfăşurarea activităţii sindicale, precum şi apartenenţa la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea contractului individual de muncă.
    ART. 67
    (1) În cazul concedierii unui membru de sindicat pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, angajatorul va notifica, în scris, intenţia de concediere sindicatului din care face parte salariatul, înainte de emiterea deciziei de încetare.
    (2) În cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică, constatată prin decizia organelor competente de expertiză medicală, salariatul beneficiază de o compensaţie, conform legii, în cazul în care nu i se poate oferi un alt loc de muncă în condiţiile art. 64 din Codul muncii.
    (3) Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi de plăţi compensatorii, conform legii.
    (4) În situaţia în care salariatul îşi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va asigura în limita posibilităţilor un alt loc de muncă. În ipoteza în care nu dispune de astfel de posibilităţi, precum şi în cazul salariaţilor concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana acestora, angajatorul va apela la agenţia locală de ocupare a forţei de muncă, în vederea redistribuirii salariatului corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicina muncii.
    (5) În vederea acordării plăţilor compensatorii prevăzute la alin. (3), Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă ca, în cursul anului 2014, să facă demersuri în vederea elaborării unui proiect de lege, cu consultarea F.N.S. Alma Mater.
    ART. 68
    (1) În toate situaţiile în care, anterior concedierii, angajatorul este obligat să acorde un termen de preaviz, durata acestuia va fi de 20 de zile lucrătoare. Termenul de preaviz începe să curgă de la data comunicării în scris salariatului a cauzei care determină concedierea.
    (2) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze jumătate din timpul efectiv al programului de lucru zilnic pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi care li se cuvin.
    (3) Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.
    ART. 69
    (1) În cazul concedierilor colective, angajatorul este obligat să îşi îndeplinească obligaţiile care îi revin potrivit art. 69 şi art. 70 din Codul muncii.
    (2) În cazul concedierilor pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, la aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, măsurile vor afecta în ordine:
    a) contractele de muncă ale salariaţilor care solicită plecarea din unitate;
    b) contractele de muncă ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul;
    c) contractele de muncă ale celor care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare, în anul universitar respectiv.
    (3) În cazul în care la nivelul unităţii/instituţiei există mai multe posturi de aceeaşi natură şi unul sau mai multe dintre acestea vor fi desfiinţate, se va proceda la o evaluare obiectivă a performanţelor profesionale ale persoanelor ce le ocupă.
    (4) Dacă rezultatul evaluării nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele criterii:
    a) dacă măsura afectează doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate/instituţie, se desface contractul de muncă al salariatului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să poată fi concediat un salariat al cărui post nu este vizat de desfiinţare;
    b) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii/persoane cu grad de handicap în întreţinere;
    c) măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în întreţinere copii, unicii întreţinători de familie, persoanele cu handicap precum şi salariaţii care mai au cel mult trei ani până la pensionare.
    (5) În cazul în care măsura ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau perfecţionare profesională şi a încheiat cu unitatea/instituţia un act adiţional la contractul individual de muncă, prin care s-a obligat să presteze activitate în favoarea angajatorului o anumită perioadă de timp, angajatorul nu-i va pretinde acestuia despăgubiri şi nici nu-l va putea obliga la suportarea cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată până la împlinirea termenului prevăzut în actul adiţional.
    (6) Hotărârea privind concedierile individuale sau colective se adoptă de comisia paritară de la nivelul instituţiei/unităţii prevăzute în anexa nr. 5.
    ART. 70
    Instituţia/unitatea prevăzută în anexa nr. 5 care îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioadă de 12 luni de la luarea măsurii de concediere (individuală sau colectivă) pentru motive neimputabile salariaţilor are obligaţia de a încunoştinţa în scris organizaţiile sindicale despre aceasta şi de a face publică măsura prin publicare în presa centrală, locală şi la sediul unităţii. Instituţia/unitatea va reangaja, fără concurs sau perioadă de probă, persoanele cărora le-a încetat contractul de muncă din motive neimputabile acestora, care îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru ocuparea acestor posturi vacante şi care s-au prezentat la sediul unităţii în termen de 15 zile de la data anunţului.
    ART. 71
    (1) Salariaţii au dreptul de a demisiona, notificând în scris angajatorului despre această situaţie, fără a fi obligaţi să-şi motiveze demisia. Contractul individual de muncă încetează de la data împlinirii termenului de preaviz de 10 zile calendaristice, pentru salariaţii cu funcţii de execuţie şi, respectiv, 20 de zile calendaristice, pentru salariaţii cu funcţii de conducere.
    (2) În cazul în care angajatorul refuză înregistrarea demisiei, salariatul are dreptul de a face dovada acesteia prin orice mijloc de probă.
    (3) Salariatul are dreptul de a demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă şi prin contractul colectiv de muncă.

    CAP. VII
    Formarea profesională

    ART. 72
    (1) Instituţiile şi unităţile prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul contract se obligă să asigure salariaţilor accesul periodic la formarea profesională.
    (2) Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:
    a) participarea la cursuri organizate de casele corpului didactic sau de furnizorii de servicii de formare profesională din ţară şi din străinătate;
    b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
    c) stagii de practică şi de specializare în ţară şi în străinătate;
    d) formare individualizată;
    e) stagii de perfecţionare organizate de organizaţiile sindicale reprezentative;
    f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.
    (3) Perfecţionarea personalului didactic se face potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Formarea profesională cuprinde şi teme din domeniul relaţiilor de muncă convenite de angajator şi organizaţiile sindicale reprezentative.
    ART. 73
    (1) Instituţiile şi unităţile prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul contract colectiv se obligă să elaboreze anual planuri de formare profesională pentru toate categoriile de salariaţi, după consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative semnatare ale contractelor colective de muncă încheiate la nivelul acestora.
    (2) Planurile de formare profesională fac parte integrantă din contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţii/instituţiei.
    (3) Planurile de formare profesională vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor în termen de 15 zile de la adoptarea lor, prin afişare la sediul instituţiilor/unităţilor prevăzute în anexa nr. 5.
    ART. 74
    Instituţia/unitatea prevăzută la anexa nr. 5 va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea salariaţilor la cursurile şi stagiile de formare profesională iniţiate de către aceasta, în condiţiile legii.
    ART. 75
    (1) Salariaţii care participă la stagii sau cursuri de formare profesională, care presupun scoaterea parţială sau totală din activitate, beneficiază de drepturile salariale prevăzute de art. 197 din Codul muncii şi le revin obligaţiile prevăzute de art. 198 din Codul muncii.
    (2) În cazul scoaterii totale din activitate, contractul individual de muncă al salariatului se suspendă, acesta beneficiind, pe perioada cursurilor/stagiilor de formare profesională de toate drepturile salariale care i se cuvin.
    (3) Perioada cât salariaţii participă la cursuri/stagii de formare profesională, cu scoaterea parţială/totală din activitate, constituie vechime în muncă/în învăţământ/la catedră.
    (4) Fiecare angajat care doreşte să urmeze o formă de învăţământ poate beneficia de o reducere din taxa de şcolarizare. Cuantumul reducerii este propus de sindicatul reprezentativ din instituţie, avizat de consiliul de administraţie şi aprobat de senatul universităţii. Reducerea se poate menţine pe toată perioada de şcolarizare, în condiţiile în care se menţine calitatea de angajat şi la începutul fiecărui an universitar a promovat toate examenele.
    Neîndeplinirea uneia dintre aceste condiţii conduce automat la obligaţia angajatului de a plăti integral taxa de şcolarizare.
    ART. 76
    (1) Salariaţii beneficiază de concedii pentru formare profesională, conform art. 154-158 din Codul muncii.
    (2) În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore. Salariatul care a beneficiat de prevederile acestui alineat are obligaţia de a face dovada participării şi absolvirii acestor cursuri de formare profesională.
    (3) Prevederile art. 152 şi art. 153 din Codul muncii sunt aplicabile.
    ART. 77
    Angajatorii se obligă să consulte organizaţiile sindicale reprezentative în situaţia încheierii contractelor de adaptare profesională.

    CAP. VIII
    Alte prevederi în legătură cu drepturile şi obligaţiile părţilor

    ART. 78
    (1) Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă să invite delegaţii desemnaţi de F.N.S. Alma Mater să participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural. Această prevedere se aplică şi unităţilor şi instituţiilor prevăzute în anexa nr. 5, care au obligaţia de a invita la şedinţele consiliului de administraţie reprezentanţii organizaţiei sindicale afiliate la F.N.S. Alma Mater. Procesul-verbal încheiat cu această ocazie va consemna şi punctele de vedere ale reprezentanţilor organizaţiei sindicale şi va purta, în mod obligatoriu, semnătura acestora.
    (2) Birourile consiliilor de administraţie, ale senatelor universitare şi, respectiv, birourile consiliilor facultăţilor sunt obligate să invite la şedinţele acestora reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la F.N.S. Alma Mater.
    (3) Înştiinţarea organizaţiilor sindicale privind întrunirea comisiei de dialog social, comisiei paritare, consiliilor de administraţie, birourilor senatelor şi birourilor consiliilor facultăţilor se face cu cel puţin 72 de ore înaintea şedinţei, comunicând ordinea de zi şi documentele care vor fi discutate.
    (4) Hotărârile consiliilor de administraţie vor fi făcute publice conform prevederilor legii.
    (5) Nerespectarea acestor obligaţii, din partea structurilor de conducere ale instituţiei de învăţământ superior constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
    (6) Instituţiile/unităţile prevăzute în anexa nr. 5 pot sprijini participarea reprezentanţilor sindicali ai organizaţiilor afiliate la F.N.S. Alma Mater la conferinţe, seminarii, workshop-uri, prin decontarea cheltuielilor de deplasare, din surse proprii.
    ART. 79
    Pentru fundamentarea acţiunilor prevăzute la art. 30 din Legea dialogului social nr. 62/2011 republicată, angajatorul va pune la dispoziţia organizaţiilor sindicale afiliate la F.N.S. Alma Mater ori va asigura acestora accesul la informaţiile şi documentele solicitate în scris de aceştia, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor care le-au fost transmise cu acest caracter.
    ART. 80
    Angajatorul poate să asigure suplinirea personalului aflat în concediu fără plată, trimis la cursuri de formare şi perfecţionare sindicală, stagii de pregătire sindicală - în ţară sau în străinătate - schimburi de experienţă, precum şi alte acţiuni sindicale şi să le sprijine efectiv. Cei care suplinesc vor fi remuneraţi corespunzător pentru activitatea suplimentară efectuată, potrivit legii.
    ART. 81
    (1) Unităţile asigură în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul şi mobilierul necesare, acces la echipamentul de birotică al unităţii (fax, copiator şi altele cu caracter administrativ), precum şi suportul tehnic pentru informarea curentă a membrilor de sindicat, în reţeaua Intranet a unităţii.
    (2) Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă, proprietatea unităţilor ori proprietatea sindicatelor din unităţile respective, va putea fi folosită, fără plată, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    ART. 82
    (1) La cererea organizaţiilor sindicale şi cu acordul scris al membrilor de sindicat, conducerile instituţiilor/unităţilor prevăzute în anexa nr. 5 vor accepta încasarea ratelor şi contribuţiilor la CAR şi la bănci, precum şi a cotizaţiei membrilor de sindicat pe stat de plată, de către persoanele care au sarcini de serviciu privind plata salariilor. Sumele reţinute, aferente cotizaţiilor sindicale, vor fi virate în contul sindicatelor afiliate la F.N.S. Alma Mater.
    (2) Cotizaţia plătită de membrii organizaţiilor sindicale în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit.
    ART. 83
    Angajatorii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a urmări la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractele colective de muncă şi în contractele individuale de muncă.
    ART. 84
    (1) Angajatorii şi organizaţiile sindicale îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile proprii privind problemele importante din domeniul relaţiilor de muncă.
    (2) Prevederile prezentului contract colectiv se aplică şi sunt obligatorii pentru toate unităţile din anexa nr. 5 şi tuturor organizaţiilor sindicale afiliate F.N.S. Alma Mater.
    (3) Pentru reprezentanţii organizaţiilor/federaţiilor sindicale participante în comisiile care funcţionează la nivelul ministerelor, angajatorii au obligaţia de a aproba participarea acestora pe perioada necesară desfăşurării şedinţelor comisiilor, fără afectarea drepturilor salariale.
    (4) Membrilor organelor de conducere ale organizaţiilor sindicale li se asigură protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor.
    (5) Conform principiului recunoaşterii reciproce, unităţile din anexa nr. 5 acordă membrilor organelor de conducere ale organizaţiilor sindicale, care lucrează nemijlocit în instituţie, în calitate de salariaţi, dreptul la reducerea programului lunar cu 5 zile pentru activităţi sindicale.
    (6) În timpul mandatului şi în termen de 2 ani de la încetarea mandatului, liderilor de sindicat şi membrilor din conducerea organizaţiilor sindicale, din instituţiile şi unităţile din anexa nr. 5, nu li se poate modifica şi/sau desface contractul individual de muncă pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.
    ART. 85
    F.N.S. Alma Mater recunoaşte dreptul angajatorilor de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii unităţii.
    ART. 86
    (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi F.N.S. Alma Mater se recunosc drept parteneri de dialog social permanent.
    (2) Părţile semnatare ale prezentului contract colectiv şi cele semnatare ale contractelor colective de muncă încheiate la nivel teritorial se obligă să asigure un climat normal de muncă în instituţiile şi unităţile prevăzute în anexa nr. 5, cu respectarea prevederilor legale, a contractelor colective de muncă la toate nivelurile, cartei universităţilor, a regulamentelor interne, precum şi a drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat.
    (3) Ca urmare a participării la activitatea de dialog social, monitorizare şi evaluare a componentei sindicale, personalul din unităţile aflate în anexa nr. 5, aflat în funcţii eligibile şi desemnat de F.N.S. Alma Mater, poate fi degrevat total sau parţial de norma de activitate, conform prevederilor legale.
    ART. 87
    Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor care sunt stabilite prin contractul colectiv.
    ART. 88
    În baza prevederilor prezentului contract colectiv de muncă vor începe negocierile în vederea încheierii contractelor colective de muncă la nivelul instituţiilor şi unităţilor prevăzute în anexa nr. 5, cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării contractelor teritoriale în vigoare sau în celelalte condiţii prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată.
    ART. 89
    (1) Prevederile contractelor individuale de muncă vor fi puse de acord cu cele ale prezentului contract colectiv de muncă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia, modificându-se prin act adiţional.
    (2) Angajatorii vor încheia contracte individuale de muncă numai pentru salariaţii nou-angajaţi.
    ART. 90
    La stabilirea condiţiilor de muncă şi a criteriilor de normare pentru personalul din învăţământul superior se va ţine cont de Recomandarea UNESCO-OIM privind statutul personalului didactic din învăţământul superior, adoptată la Paris la 12 noiembrie 1997.
    ART. 91
    Angajatorii se obligă să nu înstrăineze patrimoniul învăţământului către o terţă persoană şi să recupereze, conform legii, toate spaţiile şi terenurile care au aparţinut de drept învăţământului.
    ART. 92
    (1) Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator cu consultarea sindicatelor, potrivit legii.
    (2) Organizaţiile sindicale participă prin reprezentanţii legali la elaborarea Strategiei de dezvoltare a universităţilor, institutelor de cercetare, bibliotecilor centrale universitare, cu propuneri vizând activitatea profesională, economică, culturală şi socială.
    ART. 93
    Prezentul contract colectiv va fi adus la cunoştinţa salariaţilor prin afişare/postare pe site în toate instituţiile şi unităţile prevăzute în anexa nr. 5, prin grija angajatorului.
    ART. 94
    Instituţiile şi unităţile în care se aplică clauzele negociate prin prezentul contract colectiv sunt cele prevăzute în anexa nr. 5.
    ART. 95
    Încheiat astăzi, 31.10.2014, în 3 exemplare originale.

                                        PĂRŢILE:

          Ministerul Educaţiei Naţionale Federaţia Naţională Sindicală
                                                        "Alma Mater"

      Ministru, Ministru Delegat, Preşedinte,
    Remus Pricopie Mihnea Cosmin Costoiu Anton Hadăr    ANEXA 1

                        CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
         încheiat şi înregistrat sub nr. ...../..............
           în registrul general de evidenţă a salariaţilor


    A. Părţile contractului
    Angajator - persoană juridică/fizică ..................., cu sediul/domiciliul în ................., înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din ............... sub nr. ........, cod fiscal ..................., telefon ................, reprezentată legal prin ......................., în calitate de ........................,
    şi
    salariatul/salariata - domnul/doamna ................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..............., str. ............ nr. ...., judeţul ..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...... nr. ........., eliberat/eliberată de ...................... la data de ................., CNP .................., permis de muncă seria ...... nr. ........ din data ..........., am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

    B. Obiectul contractului: ................................................

    C. Durata contractului:
    a) nedeterminată, salariatul/salariata...................... urmând să înceapă activitatea la data de ..................;
    b) determinată, de ........... luni, pe perioada cuprinsă între data de .............. şi data de ................/pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post/pe post vacant.

    D. Locul de muncă
    1. Activitatea se desfăşoară la ........................
    2. În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel: .........................

    E. Felul muncii
    Funcţia/meseria ........................... conform Clasificării ocupaţiilor din România.

    F. Atribuţiile postului
    Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

    G. Condiţii de muncă
    1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
    2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    H. Durata muncii
    1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
    2. O fracţiune de normă de .......... ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), .......... ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihnă este de ............... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă) şi conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate "Învăţământ Superior şi Cercetare".
    De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de .............
    Concediul se va efectua conform programării şi înţelegerii dintre părţi.

    J. Salariul
    1. Salariul de bază lunar brut: ............. lei.
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri*1) ...............................
    b) indemnizaţii .............................
    c) alte adaosuri ............................
    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
    4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ...................
    5. Părţile convin ca următoarele obligaţii băneşti ale salariatului să fie achitate prin serviciile financiar-contabile ale unităţii.

──────────
    *1) Se vor prevedea toate sporurile ce se cuvin fiecărui salariat în funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea.
──────────

    K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:
    a) echipament individual de protecţie ..............................;
    b) echipament individual de lucru ..................................;
    c) materiale igienico-sanitare .....................................;
    d) alimentaţie de protecţie ........................................;
    e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă .................................

    L. Alte clauze:
    a) perioada de probă este de .......................;
    b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
    c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de...... zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
    d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
    e) alte clauze.

    M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor
    1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
    b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
    c) dreptul la concediu de odihnă anual;
    d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
    e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
    f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.
    2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
    d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
    e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
    b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
    4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
    b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă, potrivit specificului activităţii;
    c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
    e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
    f) alte obligaţii, în funcţie de specificul unităţii.

    N. Dispoziţii finale
    Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ...../.......... la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului .........................../Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
    Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

            Angajator, Salariat
           ............ ...............

        Reprezentant legal,
        ...................


    Pe data de .............. prezentul contract încetează în temeiul art. ....... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii cu completările şi modificările ulterioare, în urma îndeplinirii procedurii legale.

                               Angajator,
                            ..............    ANEXA 2


                              FIŞA POSTULUI
                              nr. ........


    În temeiul legii şi al contractului colectiv de muncă încheiat între ........................., înregistrat la ............ cu nr. ........, la care subsemnatul (a) ader, obligându-mă să respect prevederile art. ..... din contractul colectiv de muncă, se încheie azi, ......., prezenta fişă individuală a postului.
    Postul ........................................................
    Poziţia (numele) ..............................................
    Compartimentul ................................................
    Cerinţe:
    studii superioare .............................................
    specifice postului ............................................
    Relaţii:
    a) ierarhice ..................................................
    b) funcţionale ................................................
    c) de colaborare ..............................................
    Domnul/doamna .................., posesor al contractului individual de muncă, înregistrat în registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă la nr. ............., negociază în condiţiile art. .... din contractul colectiv de muncă următoarele atribuţii şi sarcini, structurate pe următoarele capitole:

    CAP. I
    Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând .............. norma de bază corespunzătoare unei părţi de ....... din salariul de bază, stabilite la data de ...................

    Rector/Director/Director General, Salariat,
    ................................. ...............


    CAP. II
    Obligaţii/atribuţii profesionale suplimentare, reprezentând .............. norma de bază (ore suplimentare), corespunzătoare unui spor de ............ din salariul de bază, conform reglementărilor în vigoare, stabilite la început de an universitar ...............

    Rector/Director/Director General, Salariat
    ............................... ...................


    CAP. III
    Activităţi suplimentare neprevăzute în încadrarea pe post, efectuate prin ordin de serviciu etc. şi care se vor plăti prin ore suplimentare, premii lunare, zile libere etc.

┌────┬───────────┬──────┬────────────────────────┬──────────────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │ │ Rector/Director │ │
│crt.│Activitatea│ Data │Recompensată prin ..... │/Director General │Observaţii│
├────┼───────────┼──────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
├────┼───────────┼──────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
└────┴───────────┴──────┴────────────────────────┴──────────────────┴──────────┘


    Rector/Director/Director General,
    ................................

    CAP. IV
    Activităţi suplimentare deosebite efectuate cu înalt profesionalism şi cu rezultate deosebite ce constituie argumentele pentru acordarea salariului diferenţiat sau a altor premii lunare, în conformitate cu prevederile legale.
    Activităţi suplimentare deosebite efectuate cu înalt profesionalism şi cu rezultate deosebite ce constituie argumentele pentru acordarea salariului diferenţiat sau a altor premii lunare, din fonduri proprii.

┌────┬────────────┬──────┬────────────────────────┬─────────────────┬──────────┐
│Nr. │Activitatea │ │ │ Rector/Director │ │
│crt.│suplimentară│ Data │Recompensată prin ..... │/Director General│Observaţii│
│ │ deosebită │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
├────┼────────────┼──────┼────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
└────┴────────────┴──────┴────────────────────────┴─────────────────┴──────────┘


    Rector/Director/Director General,
    .................................

    CAP. V
    Sancţiuni primite de angajat

┌────┬───────────┬───────┬─────────────────────┬──────────────────┬───────────┐
│Nr. │ Motivul │ │ │ Rector/Director │ │
│crt.│sancţiunii │ Data │ Sancţiunea primită │/Director General │Observaţii │
├────┼───────────┼───────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
├────┼───────────┼───────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
└────┴───────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┴───────────┘


    Rector/Director,
    ...............

    Capitolele III, IV şi V au fost discutate în senatul universitar/consiliul facultăţii/consiliul de administraţie, la care sunt invitaţi şi cei în cauză.

    Rector/Director/Director General, Lider de sindicat,
    ............................... ....................

        Am luat la cunoştinţă, Data,
              Semnătura ...............
         .....................


    NOTĂ:
    De exactitatea datelor trecute în fişa postului răspund rectorul/directorul instituţiei sau al unităţii de învăţământ şi salariatul.


    ANEXA 3

                            FIŞA POSTULUI TIPIZATĂ
      anexă la contractul individual de muncă pentru învăţământul superior
           conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
                  cu modificările şi completările ulterioare

    A. Activităţi normate în statul de funcţiuni
    A.I. Activităţi de predare, inclusiv pregătirea acestora
    1. Cursuri aferente ciclului de studii universitare de licenţă
    2. Cursuri aferente ciclului de studii universitare de master
    3. Cursuri la forma studii academice postuniversitare
    4. Cursuri la forma studii postuniversitare de specializare, inclusiv cursuri de pregătire pentru examenele de definitivat sau dobândirea de grad didactic, organizate pentru profesorii din licee, gimnazii şi pentru institutori
    5. Cursuri de perfecţionare postuniversitare, inclusiv cursuri de pregătire pentru examenele de definitivat sau dobândirea de grad didactic, organizate pentru profesorii din licee, gimnazii şi pentru institutori
    Cursurile pot fi ţinute de titularii care au competenţa de a face parte din comisiile pentru acordarea gradelor respective.
    Recomandăm senatelor universitare să nu aprobe normarea didactică constituită numai din cursuri şi aplicaţii la forme de învăţământ postuniversitare.
    6. Module de curs pentru formarea continuă
    7. Cursuri la şcolile de studii avansate (doctorate)
    8. Cursuri (prelegeri) pentru medicii stagiari sau rezidenţi
    9. Cursuri de reactualizare a cunoştinţelor medicale (forma de pregătire medicală continuă inclusă în perfecţionarea postuniversitară specifică)
    10. Cursuri organizate pentru pregătirea doctoranzilor
    11. Alte cursuri (prelegeri) normate la forme moderne de învăţământ universitar.
    NOTĂ: Cursurile pot fi ţinute de personal didactic calificat corespunzător, conform legislaţiei în vigoare.
    A.II. Activităţi de seminar, proiecte de an, lucrări practice şi de laborator (inclusiv pregătirea acestora)
    1. Activităţi de seminar, complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A.I., după caz, conform planului de învăţământ
    2. Îndrumarea realizării proiectelor de an, complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A.I., după caz, conform planului de învăţământ
    3. Lucrări practice şi de laborator, conform cu planul de învăţământ, complementare sau nu cursurilor de la capitolul A.I.
    4. Lucrări practice (activităţi clinice în cadrul stagiaturii sau al rezidenţiatului) în învăţământul medical:
    - prezentare de caz;
    - prezentare de proceduri;
    - îndrumarea activităţii practice a rezidenţilor
    5. Lucrări practice în învăţământul postuniversitar medical uman cu taxă pentru dobândirea de competenţe suplimentare
    6. Lucrări practice la forma de pregătire continuă medicală (perfecţionare postuniversitară).
    A.III. Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor, a lucrărilor de licenţă şi de absolvire
    A.IV. Îndrumarea (conducerea) de proiecte de absolvire, de lucrări de disertaţie sau de absolvire pentru toate formele de pregătire postuniversitară, prevăzute în planul de învăţământ
    A.V. Activitate practică productivă şi practică pedagogică (inclusiv pregătirea acestora)
    A.VI. Îndrumarea doctoranzilor în stagiu (activitate normată) şi în poststagiu
    A.VII. Conducerea activităţilor didactice artistice sau sportive (inclusiv pregătirea acestora)
    1. Cursuri de turism pentru studenţi
    2. Cursuri sportive pentru studenţi sau copiii angajaţilor
    3. Gimnastică aerobică
    4. Antrenamente cu echipe reprezentative (atletism, jocuri sportive)
    5. Îndrumarea loturilor sportive în timpul desfăşurării competiţiilor
    6. Organizarea de crosuri şi alte manifestări sportive de interes universitar sau naţional
    7. Îndrumarea formaţiilor artistice de interes universitar
    8. Organizarea manifestărilor artistice.
    A.VIII. Activităţi de evaluare
    1. Evaluarea în cadrul pregătirii prin doctorat:
    - comisie concurs de admitere;
    - comisie examen de doctorat;
    - comisie susţinere publică teză de doctorat, inclusiv de evaluare a tezei;
    - evaluare referat de doctorat (prin participare la colectivul de catedră conform H.G. nr. 681/2011).
    2. Evaluare în cadrul concursurilor de admitere la toate formele de învăţământ (inclusiv postuniversitar, altele decât doctoratul):
    - elaborarea tematică şi bibliografie;
    - comisie redactare subiecte;
    - comisie examinare orală;
    - comisie corectură teze;
    - corectură teste;
    - comisie supracorectură;
    - comisie contestaţii;
    - comisie concurs de admitere (organizare, modernizare);
    - comisie supraveghere examen scris.
    3. Evaluarea în cadrul activităţilor didactice directe la toate formele de învăţământ (curs, seminar, proiecte de an, proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor, lucrări de laborator) inclusiv:
    - evaluare şi notare temă de casă;
    - evaluare şi notare examene parţiale;
    - evaluare şi notare examen (test) final;
    - evaluare şi notare teme (probleme) rezolvate acasă.
    4. Evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare sau postuniversitare:
    - elaborare tematică şi bibliografie;
    - comisie elaborare subiecte;
    - comisie examinare şi notare;
    - comisie supraveghere probe scrise;
    - comisie corectură (supracorectură);
    - comisie contestaţii.
    5. Evaluare şi activităţi complementare pentru obţinerea diplomei de medic specialist, stomatolog specialist şi farmacist specialist, prin examinarea la probele teoretice şi la cele practice:
    - elaborare tematică şi bibliografie;
    - comisie elaborare subiecte;
    - comisie examinare şi notare;
    - comisie supraveghere probe scrise;
    - comisie organizare examen;
    - comisie corectură (supracorectură);
    - comisie contestaţii.
    6. Evaluare şi activităţi complementare privind examinarea pentru dobândirea unei alte specialităţi (după promovarea examenului final de rezidenţiat) la probele teoretice şi la cele practice:
    - elaborare tematică şi bibliografie;
    - comisie elaborare subiecte;
    - comisie examinare şi notare;
    - comisie organizare examen;
    - comisie supraveghere probe scrise.
    7. Evaluare şi activităţi complementare corespunzătoare formelor de pregătire continuă medicală (perfecţionare postuniversitară):
    - elaborare programă analitică;
    - comisie de evaluare.
    8. Evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor pentru dobândirea de competenţe în învăţământul postuniversitar medical uman (cu taxă) din alte profile:
    - elaborare programă analitică, tematică şi bibliografie;
    - comisie redactare subiecte;
    - comisie corectare şi notare lucrări;
    - comisie recorectare lucrări;
    - comisie organizare examen;
    - comisie supraveghere probe scrise.
    9. Activităţi complementare şi evaluarea activităţii de instruire prin forme de pregătire continuă în alte profile decât cel medical:
    - elaborare programă analitică, tematică şi bibliografie;
    - comisie redactare subiecte;
    - comisie corectare şi notare lucrări;
    - comisie recorectare lucrări;
    - comisie contestaţii;
    - comisie organizare examen;
    - comisie supraveghere probe scrise.
    10. Evaluare şi activităţi complementare la admiterea la rezidenţiat şi la finalizarea acestuia:
    - elaborare programă analitică;
    - comisie redactare subiecte;
    - comisie corectare şi notare lucrări;
    - comisie recorectare lucrări;
    - comisie contestaţii;
    - comisie organizare examen;
    - comisie supraveghere probe scrise.
    A.IX. Consultaţii
    Pentru toate formele conexe cursurilor de la capitolul A.I.
    A.X. Îndrumarea cercurilor ştiinţifice
    A.XI. Îndrumarea studenţilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile
    A.XII. Participarea la comisii şi consilii în interesul învăţământului
    A.XIII. Activităţi privind promovarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
    1. Definitivatul
    - elaborare programe şi bibliografie;
    - îndrumare şi consultanţă de specialitate şi pedagogică;
    - inspecţie şcolară specială pentru evaluarea de specialitate, metodică şi pedagogică;
    - elaborarea subiectelor pentru probele scrise, supraveghere, corectare şi notare;
    - elaborarea subiectelor pentru probele orale, examinare şi notare (comisie);
    - organizare examen.
    2. Gradul didactic II
    - elaborare programe şi bibliografie;
    - consultanţă şi îndrumare (minimum două inspecţii);
    - inspecţie şcolară specială pentru evaluarea de specialitate, metodică şi pedagogică;
    - elaborarea subiectelor pentru testul de specialitate şi metodica specialităţii;
    - supraveghere teză, corectare şi notare;
    - elaborarea subiectelor pentru proba orală, examinare şi notare.
    3. Gradul didactic I
    - elaborare tematică, elaborare subiecte, examinare şi notare în cadrul colocviului de admitere;
    - îndrumare (minimum două inspecţii);
    - inspecţie şcolară specială pentru evaluarea de specialitate metodică şi pedagogică;
    - îndrumarea şi evaluarea lucrării metodico-ştiinţifice;
    - participare la comisia pentru susţinerea lucrării de grad (evaluare şi notare).
    4. Concurs pentru ocuparea posturilor vacante
    - elaborarea tematicii şi bibliografiei;
    - comisie susţinere examen;
    - comisie contestaţii;
    - comisie organizare concurs;
    - comisie supraveghere probe scrise.
    A.XIV. Activităţi privind pregătirea şi promovarea cadrelor didactice din învăţământul superior
    1. Concurs pentru ocuparea unui post de preparator universitar sau asistent universitar:
    - îndrumare metodică şi ştiinţifică;
    - elaborare tematică şi bibliografie;
    - elaborarea subiectelor pentru probele scrise, supraveghere teză, corectare şi notare;
    - elaborarea subiectelor pentru probele orale, examinare şi notare;
    - participare la proba practică şi evaluare.
    2. Concurs pentru ocuparea unui post de lector universitar (şef de lucrări):
    - îndrumare metodică şi ştiinţifică;
    - verificare dosar de concurs;
    - stabilire temă prelegere;
    - participare la prelegerea publică;
    - evaluare.
    3. Concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar sau profesor universitar:
    - analiză dosar concurs;
    - stabilire temă prelegere;
    - participare la prelegerea publică;
    - evaluare.
    B. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului
    B.I. Pregătire individuală (autoperfecţionare)
    B.II. Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs. Parcurgerea completă a formelor postuniversitare de învăţământ în domeniul de activitate sau într-unul complementar
    B.III. Participarea la conferinţe, simpozioane, congrese ş.a., organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare
    B.IV. Organizarea de congrese ş.a., în domeniul de activitate sau în domenii colaterale (complementare)
    B.V. Înfiinţarea, amenajarea şi modernizarea laboratoarelor, a staţiilor-pilot, a centrelor de excelenţă (cercetare), a aparaturii de laborator ş.a.
    B.VI. Organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi din străinătate
    B.VII. Participarea la programele internaţionale la care România este parte
    B.VIII. Perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice
    B.IX. Elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri de probleme şi de teste şi a altor materiale didactice.
    C. Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie artistică potrivit specificului
    C.I. Activităţi prevăzute în planul intern
    C.II. Activităţi în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern
    C.III. Activităţi în cadrul centrelor de transfer tehnologic
    C.IV. Elaborarea individuală de inovare sau inventică prevăzute în planul intern
    C.V. Elaborarea tratatelor, a monografiilor şi a cărţilor de specialitate prevăzute în planul intern
    Normarea activităţii de cercetare ştiinţifică în completarea normei didactice va fi făcută conform prevederilor legale.
    Activităţile prevăzute la punctul A sunt normate în statele de funcţiuni şi de personal didactic, fiind nominalizate la fişa individuală a postului, împreună cu activităţile prevăzute la punctele B şi C. Fişele individuale vor include obligatoriu activităţi în toate capitolele FIŞEI POSTULUI, respectiv A, B şi C.
    Ponderea, cuantificarea şi numărul de ore alocate activităţilor prevăzute la punctele A, B şi C sunt propuse de colectivele departamentelor, avizate de consiliul facultăţii şi aprobate de senatul universităţii, cu respectarea legilor în vigoare.
    NOTĂ: Nu fac obiectul normării activităţile de cercetare ştiinţifică, angajate pe bază de contract cu alţi beneficiari decât Ministerul Educaţiei Naţionale sau instituţiile de învăţământ aflate în subordinea sa.


    ANEXA 4

                                  REGULAMENT
             privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare


    Comisiile paritare, la orice nivel, vor fi compuse dintr-un număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi ai sindicatelor afiliate la F.N.S. Alma Mater, desemnaţi de fiecare parte în termen de 14 zile de la data intrării în vigoare a contractelor colective de muncă.
    Comisia paritară este împuternicită să analizeze şi să rezolve totalitatea problemelor ce apar în aplicarea contractului colectiv de muncă, la solicitarea uneia dintre părţi.
    Comisia paritară la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale pune în discuţie şi adoptă hotărâri privind modul de aplicare a legislaţiei specifice învăţământului şi cercetării, precum şi toate aspectele ce privesc reforma, organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.
    Comisiile se vor întruni lunar sau la cererea oricărei părţi, în termen de cel mult cinci (5) zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Comisia paritară funcţionează valabil în prezenţa a cel puţin 3/4 din totalul membrilor şi ia hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.
    La nivelul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, timpul de muncă afectat activităţii comisiei paritare se recunoaşte ca timp de lucru efectiv prestat.
    Comisia va fi prezidată, alternativ, de către un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa respectivă.
    Hotărârea adoptată potrivit punctelor 2 şi 3 este obligatorie pentru părţile contractante.
    Secretariatul comisiilor va fi asigurat de angajator, care are în sarcină cheltuielile de birotică.
    Prin grija secretariatului comisiei paritare, le vor fi puse la dispoziţie sindicatelor copii ale proceselor-verbale şi ale hotărârilor adoptate.
    Procesele-verbale ale comisiilor paritare vor fi puse la dispoziţia sindicatelor într-un termen maxim de 7 zile lucrătoare de la adoptare.


    ANEXA 5

                                       LISTA
         instituţiilor de învăţământ superior, institutelor de cercetare,
             bibliotecile centrale universitare, casele universitare


    I. Instituţiile de învăţământ superior de stat
    1. Universitatea "Politehnica" din Bucureşti;
    2. Universitatea din Bucureşti;
    3. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti;
    4. Academia de Studii Economice din Bucureşti;
    5. Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti;
    6. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti;
    7. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;
    8. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad;
    9. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău;
    10. Universitatea Transilvania din Braşov;
    11. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
    12. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;
    13. Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
    14. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca;
    15. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;
    16. Universitatea "Ovidius" din Constanţa;
    17. Universitatea Maritimă din Constanţa;
    18. Universitatea din Craiova;
    19. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi;
    20. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi;
    21. Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi;
    22. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi;
    23. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi;
    24. Universitatea din Oradea;
    25. Universitatea din Piteşti;
    26. Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti;
    27. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa;
    28. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu;
    29. Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava;
    30. Universitatea "Valahia" din Târgovişte;
    31. Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu;
    32. Universitatea Politehnică Timişoara;
    33. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara;
    34. Universitatea de Vest din Timişoara.

    II. Bibliotecile centrale universitare
    1. Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti;
    2. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi;
    3. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca;
    4. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara.

    III. Casele universitare din: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Timişoara.

    IV. Institute de cercetare
    1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucureşti;
    2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM.

                                    ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016