Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ NEGOCIAT nr. 583 din 2 mai 2022  la nivelul Sectorului de Activitate Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ NEGOCIAT nr. 583 din 2 mai 2022 la nivelul Sectorului de Activitate "Activităţi Financiare, Bancare şi de Asigurări din România", înregistrat la M.M.S.S-D.D.S. (acest document a fost semnat de părţi la data de 8 aprilie 2022)

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 2 din 31 mai 2022

    Cuprins
        Capitolul 1 - Dispoziţii generale
        Capitolul 2 - Contract individual de muncă
        Încheierea contractului individual de muncă
        Executarea contractului individual de muncă
        Modificarea contractului individual de muncă
        Suspendarea contractului individual de muncă
        Încetarea contractului individual de muncă
        Măsuri disciplinare şi răspundere patrimonială

        Capitolul 3 - Timpul de muncă şi timpul de odihnă
        Timpul de muncă
        Reducerea timpului de muncă
        Timpul de odihnă
        Concedii fără plată
        Zile libere plătite pentru evenimente deosebite
        Programul de lucru, pauza de masă şi repausul zilnic
        Programul flexibil şi timpul inegal de lucru
        Telemunca

        Capitolul 4 - Sănătate şi securitate în muncă
        Capitolul 5 - Salarizare, beneficii şi alte facilităţi
        Salarizare
        Beneficii şi alte facilităţi

        Capitolul 6 - Pregătirea profesională şi pregătirea profesională continuă
        Pregătirea profesională (pentru dezvoltare)
        Pregătirea profesională continuă (de specializare)

        Capitolul 7 - Evaluarea performanţelor
        Capitolul 8 - Necorespunderea profesională
        Capitolul 9 - Dialogul social
        La nivelul sectorului de activitate
        La nivelul companiilor

        Capitolul 10 - Prevederi finale
        Între părţile contractante:

    1. FEDERAŢIA PATRONALĂ A SERVICIILOR FINANCIARE DIN ROMÂNIA, denumită în continuare "partea patronală", cu sediul social în World Trade Center, Piaţa Montreal nr. 10, parter, încăperile 0.13bis/0.14/0.15, zona de birouri nr. 4, cod poştal 011469, sector 1, Bucureşti, România, înfiinţată în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/2011, înregistrată la Tribunalul Bucureşti în baza Sentinţei civile nr. 19FED/2016 şi reprezentativă la nivelul sectorului "Activităţi financiare, bancare şi de asigurări", conform Sentinţei civile nr. 8/FED din data de 25.03.2021,
        şi

    2. FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN ASIGURĂRI ŞI BĂNCI, denumită în continuare "partea sindicală", cu sediul în Bd Iuliu Maniu nr. 7, sector 6, Bucureşti, România, persoană juridică, conform Sentinţei civile nr. 11/14.05.2002, pronunţată de Tribunalul Municipiului Bucureşti, reprezentativă la nivelul sectorului "Activităţi financiare, bancare şi de asigurări", conform Sentinţei civile nr. 3 REP din data de 22.06.2020,
        A intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă, denumit în continuare "Contract" sau "Contract Colectiv de Muncă":
    CAP. 1
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul sectorului şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia, având la bază următoarele principii, fără ca enumerarea să fie limitativă:
    a) Principiul libertăţii alegerii locului de muncă, părţile prezentului Contract înţelegând acest principiu în sensul în care orice persoană este liberă să accepte sau să refuze ocuparea unui post sau exercitarea unei profesii sau meserii, exceptând cazurile în care legea prevede altfel;
    b) Principiul egalităţii de tratament;
    c) Principiul libertăţii de asociere şi de exercitare a dreptului sindical;
    d) Principiul consensualităţii şi bunei-credinţe;
    e) Principiul nediscriminării.


    ART. 2
        Prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă se aplică în unităţile din cadrul sectorului de activitate financiar, bancar şi de asigurări, definit potrivit legii, conform înregistrării de către autoritatea publică competentă.

    ART. 3
    (1) Prezentul Contract se încheie pe o durată de 2 ani.
    (2) Prezentul Contract Colectiv de Muncă asigură garanţii minime pentru încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, precum şi a contractelor individuale de muncă.
    (3) În cazul expirării contractelor colective de muncă de la nivelul unităţilor, până la încheierea unui nou contract, Angajaţii vor beneficia de drepturile prevăzute în prezentul Contract Colectiv de Muncă de la nivel de sector.

    ART. 4
    (1) Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector cuprinde drepturi şi obligaţii cu privire la stabilirea condiţiilor generale de muncă.
    (2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, drepturile şi obligaţiile Angajaţilor şi Angajatorilor se vor stabili prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de unităţi, reglementările/politicile interne şi/sau contractele individuale de muncă încheiate la nivel de unităţi.

    ART. 5
    (1) Orice cerere de modificare a prezentului Contract va face obiectul unei negocieri.
    (2) Cererea de modificare se comunică în scris celeilalte părţi, iar, în cazul în care părţile agreează declanşarea negocierilor conform cererii de modificare, aceste negocieri vor putea fi demarate cel mai devreme în 2 zile lucrătoare şi cel mai târziu în 15 zile lucrătoare de la data primirii unei astfel de cereri.
    (3) Modificările aduse prezentului Contract produc efecte de la data înregistrării actului modificator sau de la orice dată agreată de către părţi.

    ART. 6
        În vederea menţinerii unui climat de bună înţelegere, de colaborare şi de respect între părţile Contractului, dar şi între membrii acestora, părţile convin să-şi pună la dispoziţie date, documente şi informaţii rezonabil necesare derulării negocierilor şi în strânsă legătură cu acestea, în spiritul legii, transparenţei şi dialogului necesar încheierii unui Contract Colectiv de Muncă la nivel de sector.

    ART. 7
        Suspendarea şi încetarea prezentului Contract au loc potrivit legii.

    ART. 8
    (1) Interpretarea clauzelor prezentului Contract se face prin consens.
    (2) Dacă nu se realizează consensul, clauzele se interpretează conform regulilor de drept civil, iar, dacă şi după aceasta există îndoială, se interpretează în înţelesul mai favorabil Angajaţilor.

    ART. 9
        Părţile semnatare ale Contractului se obligă să aducă la cunoştinţă membrilor lor prezentul Contract Colectiv de Muncă la nivel de sector, astfel încât Angajaţii să ia cunoştinţă de conţinutul său.

    ART. 10
        Drepturile Angajaţilor prevăzute în prezentul Contract Colectiv de Muncă nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute anterior prin negociere la nivel de unitate sau individual.

    ART. 11
    (1) Părţile semnatare ale Contractului recunosc faptul că prevederile legii sunt minimale şi obligatorii, Angajaţii şi Angajatorii obligându-se să le aplice şi să le respecte întocmai.
    (2) Părţile semnatare ale Contractului înţeleg faptul că Angajaţii au dreptul oricând să invoce şi să beneficieze de prevederile legale în vigoare, chiar dacă ele nu sunt amintite în acest Contract.
    (3) În cazul în care unele articole din legislaţia în vigoare la data negocierii şi semnării Contractului Colectiv de Muncă, în baza cărora au fost negociate anumite clauze din prezentul Contract, vor fi declarate neconstituţionale, părţile semnatare se obligă să negocieze înlocuirea acestora cu noi prevederi aliniate la cerinţele constituţionale.
    (4) În cazul în care legislaţia aplicabilă, în vigoare la data semnării prezentului Contract, suferă modificări cu impact direct asupra unuia/mai multor articole din prezentul Contract, până la expirarea Contractului se vor aplica prevederile mai favorabile Angajaţilor, dacă legea nu prevede expres altfel.

    CAP. 2
    Contractul individual de muncă
    ART. 12
    (1) Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită Angajat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui Angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
    (2) Angajatul este persoana fizică, parte a unui contract individual de muncă, care prestează muncă pentru şi sub autoritatea unui Angajator şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege, precum şi de prevederile contractelor sau acordurilor colective de muncă aplicabile.
    (3) Angajatorul este persoana fizică sau juridică de drept privat care administrează şi utilizează capital în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă şi care angajează, potrivit legii, forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă.


    Încheierea contractului individual de muncă
    ART. 13
        Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condiţiilor stabilite de lege şi, după caz, de contractul colectiv de muncă de la nivelul unităţii, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale.

    ART. 14
    (1) Contractul individual de muncă al Angajatului va conţine obligatoriu clauzele esenţiale prevăzute în Codul Muncii, fără ca părţile să se limiteze la acestea. Clauzele esenţiale sunt, conform legii, următoarele:
    a) locul de muncă;
    b) funcţia, ocupaţia;
    c) data de la care contractul de muncă în regim de activitate flexibilă şi timp inegal de lucru începe să-şi producă efectele;
    d) perioada contractului (determinată/nedeterminată);
    e) durata muncii pe ore/zi şi ore/săptămână;
    f) durata concediului de odihnă;
    g) alte aspecte privind salariul şi beneficiile.

    (2) În contractele individuale de muncă încheiate de fiecare unitate cu Angajaţii săi, Angajatul şi Angajatorul pot conveni să fie introduse alte clauze precum cele de neconcurenţă, confidenţialitate, mobilitate şi formare profesională, după caz, în condiţiile stabilite de Codul Muncii.
    (3) Prestaţiile suplimentare şi indemnizaţiile în bani sau în natură, corespunzătoare, după caz, clauzelor specifice prevăzute la alin. (2), vor fi negociate în contractele individuale de muncă în condiţiile stabilite de Codul Muncii.
    (4) Clauza cu privire la formarea profesională este cuprinsă în actul adiţional la contractul individual de muncă semnat între Angajat şi Angajator având ca obiect reglementarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor în legătură cu urmarea unui curs de formare profesională şi va avea în vedere reglementarea cel puţin a următoarelor aspecte:
    a) numărul de ore de pregătire pe platforma de e-learning sau în sala de curs;
    b) partea care suportă costurile respectivului curs şi în ce proporţie, după caz;
    c) eventualele sancţiuni derivând din nerespectarea contractului individual de muncă cu privire la clauza de formare profesională.

    (5) Clauza de neconcurenţă este prevăzută într-un contract individual de muncă şi va avea în vedere reglementarea cel puţin a următoarelor aspecte:
    a) descrierea activităţilor care vor fi interzise Angajatului după încetarea contractului;
    b) perioada pentru care îşi produce efectele;
    c) terţii în favoarea cărora se interzice prestarea activităţii;
    d) aria geografică de aplicare a clauzei.

    (6) Clauza de navetă/relocare reprezintă clauza prin care Angajatul şi Angajatorul decid reglementarea cel puţin a aspectelor menţionate la art. 15 din prezentul Contract Colectiv de Muncă.
    (7) Clauza de confidenţialitate va fi cuprinsă în reglementările interne aplicabile la nivelul unităţilor, care vor conţine, în mod corespunzător, prevederi clare cu privire la aplicabilitatea acestei obligaţii de confidenţialitate.

    ART. 15
    (1) Angajatorul poate, în măsura în care consideră fezabil şi necesar pentru desfăşurarea activităţii sale, să acorde unele înlesniri în cazul în care Angajatul îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu/reşedinţă.
    (2) La nivelul fiecărui Angajator se pot negocia condiţiile acordării acestor înlesniri în următoarele două cazuri:
    a) naveta - situaţia în care, la iniţiativa Angajatorului, un Angajat îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu/reşedinţă şi în acest scop se deplasează, de regulă zilnic, din localitatea de domiciliu/reşedinţă în localitatea unde se află locul de muncă.
    b) relocare - situaţia în care un Angajat îşi schimbă, la iniţiativa Angajatorului, locul de muncă în altă localitate decât cea de domiciliu/reşedinţă, la o distanţă care nu permite efectuarea navetei şi decide să îşi mute şi domiciliul în localitatea în care se află locul de muncă.

    (3) În cazul în care Angajatorul decide să acorde facilitatea navetei, la nivelul acestuia vor fi negociate şi stabilite următoarele condiţii de acordare:
    a) cuantumul sumelor suportate de către Angajator pentru efectuarea navetei şi periodicitatea acordării;
    b) distanţele minime/maxime pentru care se acordă această facilitate;
    c) cum se concretizează solicitarea adresată de Angajator Angajatului, prin care se determină efectuarea navetei;
    d) perioada de timp pe care se acordă această facilitate;
    e) condiţiile în care această facilitate poate fi retrasă/prelungită;
    f) alte prevederi pe care părţile le consideră necesare având în vedere specificul activităţii/condiţiile locale/etc.

    (4) În cazul în care Angajatorul decide să acorde facilitatea relocării, la nivelul acestuia vor fi negociate şi stabilite următoarele condiţii de acordare:
    a) distanţa minimă peste care poate fi acordată această facilitate;
    b) cum se concretizează solicitarea adresată de Angajator Angajatului şi care determină relocarea;
    c) care sunt condiţiile de acordare a relocării (exemplu: mutarea efectivă a domiciliului/reşedinţei, lipsa unui imobil pe care să îl aibă în proprietate Angajatul, anterior, în localitatea de relocare);
    d) care sunt cheltuielile pe care Angajatorul le poate suporta/deconta (exemplu: transport/manipulare bunuri, transport persoane);
    e) dacă se acordă şi care este cuantumul ajutorului financiar, exceptând decontarea cheltuielilor.    Executarea contractului individual de muncă
    ART. 16
    (1) Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre Angajator şi Angajat sunt cele prevăzute în lege, în contractele colective de muncă, în contractele individuale de muncă şi/sau în regulamentele interne de la nivelul unităţilor.
    (2) Angajaţii nu pot renunţa la drepturile prevăzute de lege şi de asemenea la niciun alt drept, peste cele prevăzute în lege, obţinut în urma negocierilor colective la orice nivel, pe durata aplicării unui astfel de contract colectiv.
    (3) Actele adiţionale întocmite de către Angajator şi nesemnate de către Angajaţi nu pot fi opuse acestora din urmă pentru justificarea diminuării drepturilor prevăzute de lege sau obţinute în urma negocierilor colective la orice nivel.

    ART. 17
    (1) Luând în considerare rolul şi obligaţiile Angajatorilor din sectorul de activitate financiar, bancar şi de asigurări ce derivă din legislaţia internă sau europeană aplicabilă, precum şi responsabilităţile acestora faţă de clienţi şi societate, părţile semnatare ale prezentului Contract agreează faptul că, în iniţierea şi desfăşurarea relaţiilor de muncă, Angajatorul şi Angajatul au drepturi şi obligaţii conform alineatelor de mai jos.
    (2) Pe lângă cele expres prevăzute de lege, Angajatorul are următoarele drepturi generale:
    a) dreptul de a decide asupra ocupării posturilor existente la nivelul unităţii, cu persoanele cele mai potrivite şi de a elabora/implementa politici/reglementări interne în acest sens. Angajatorul va acorda prioritate recrutării interne în măsura în care consideră că există resurse cu competenţele necesare pentru o anumită poziţie;
    b) dreptul de a verifica şi evalua aptitudinile, competenţa profesională şi reputaţia viitorilor angajaţi şi de a elabora/implementa politici/reglementări interne în acest sens;
    c) dreptul de a stabili strategia/politica de remunerare la nivelul unităţii, cu respectarea prevederilor legale şi prudenţiale aplicabile;
    d) dreptul de a stabili criteriile de eligibilitate pentru acordarea oricăror beneficii/facilităţi la nivel de unitate, un astfel de criteriu putând fi, de exemplu, cel al existenţei/gravităţii unei sancţiuni disciplinare.

    (3) Pe lângă cele expres prevăzute de lege, Angajatorul are următoarele obligaţii generale:
    a) obligaţia de a implementa, la nivel de unitate, politici/reglementări interne relevante referitoare la recrutare, prin care să se reglementeze inclusiv existenţa unor canale de comunicare internă cu privire la poziţiile vacante şi modul în care se face comunicarea cu privire la posturile vacante;
    b) obligaţia de a informa/consulta sindicatul asupra strategiei/politicii de remunerare aplicabile la nivelul unităţii respective;
    c) obligaţia promovării şi întreţinerii unei culturi organizaţionale a integrităţii şi eticii profesionale care să sprijine respectarea de către Angajaţi a obligaţiilor acestora;
    d) obligaţia de a aduce la cunoştinţa Angajaţilor, prin orice mijloc de comunicare existent la nivel de unitate şi/sau postare pe o pagină de intranet, orice politici/reglementări interne astfel încât să fie disponibile la orice moment.

    (4) Angajatul are următoarele obligaţii generale, pe întreaga durată a unui contract individual de muncă în cadrul unui Angajator din sectorul de activitate financiar, bancar şi de asigurări:
    a) obligaţia de a exercita activitatea cu bună-credinţă şi responsabilitate;
    b) obligaţia de a îndeplini atribuţiile cu profesionalism, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
    c) obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare şi politicile/reglementările interne existente la nivelul unităţii;
    d) obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra tuturor datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial, cu care intră în contact în exercitarea atribuţiilor;
    e) obligaţia de a avea un comportament integru în timpul programului de lucru şi de a evita conflictele de interese (astfel cum sunt definite la nivelul fiecărei unităţi);
    f) obligaţia de a aduce la cunoştinţa Angajatorului orice situaţie de conflict/potenţial conflict de interese sau alte situaţii de natură a-i afecta probitatea şi integritatea profesională (de exemplu: condamnări penale, sancţiuni impuse de autorităţi de reglementare în domeniu, revocări/expirări ale autorizaţiilor/acreditărilor necesare desfăşurării activităţii etc.);
    g) obligaţia de a avea un comportament decent, respectuos şi echilibrat, astfel încât colaborarea cu ceilalţi angajaţi şi cu clienţii să fie facilă şi proactivă;
    h) obligaţia de a avea, la orice moment, o bună reputaţie şi probitate morală şi profesională;
    i) obligaţia să dispună (şi să se asigure de menţinerea şi îmbunătăţirea constantă) de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate activităţii desfăşurate;
    j) obligaţia să desfăşoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase;
    k) obligaţia să desfăşoare activitatea de o manieră care să nu pună în pericol drepturile şi interesele clienţilor şi ale Angajatorului.

    (5) Angajatul are următoarele drepturi:
    a) să beneficieze de salariu pentru munca depusă, să negocieze salariul, pe baza reglementărilor adoptate în bancă, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului;
    b) să fie informat, în conformitate cu prevederile legale, cu privire la clauzele pe care banca intenţionează să le modifice în contractul individual de muncă;
    c) să beneficieze de măsuri de sănătate şi securitate în muncă, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    d) să efectueze, în fiecare an calendaristic, un concediu de odihnă plătit, acordat conform prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil;
    e) să beneficieze de alte concedii fără plată pentru situaţiile şi în condiţiile contractului colectiv de muncă aplicabil;
    f) să beneficieze de ajutoare, recompense băneşti şi prestaţii de asigurări sociale potrivit contractului colectiv de muncă aplicabil;
    g) să aibă acces la formarea profesională conform prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil.


    ART. 18
    (1) Angajaţii au dreptul să fie asistaţi de către reprezentanţii sindicatului din care fac parte în legătură cu executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, după caz, iar, în situaţia în care un Angajat a ales să îşi exercite acest drept, Angajatorul se obligă să pună la dispoziţia unor astfel de reprezentanţi toate datele şi informaţiile relevante şi necesare care vizează Angajatul asistat.
    (2) În toate situaţiile prevăzute la alin. (1), persoana care va asista Angajatul va încheia un contract de confidenţialitate cu Angajatorul.
    (3) Părţile se obligă să nominalizeze/mandateze persoane care să nu se afle în situaţia de conflict de interese, în scopul reprezentării/asistării Angajatorului/Angajatului.


    Modificarea contractului individual de muncă
    ART. 19
    (1) Angajatorul poate modifica temporar locul muncii şi felul muncii fără consimţământul Angajatului în următoarele situaţii:
    a) în situaţiile şi condiţiile expres prevăzute de lege;
    b) în cazul unor situaţii de forţă majoră;
    c) ca urmare a unei măsuri de protecţie a Angajatului, în cazul în care acesta nu îşi mai poate executa activitatea corespunzătoare locului de muncă ocupat, fiind declarat inapt fizic sau psihic ori apt condiţionat, iar Angajatorul nu are posibilitatea, în mod obiectiv şi rezonabil, să adapteze locul/felul muncii la condiţiile/recomandările medicale;
    d) pe durata unei cercetări disciplinare, în cazul în care Angajatorul consideră că păstrarea Angajatului la locul de muncă poate prejudicia cercetarea disciplinară sau relaţiile cu ceilalţi Angajaţi sau cu clienţii/furnizorii Angajatorului.

    (2) În toate situaţiile prevăzute la alin. (1) de mai sus, superiorul ierarhic va lua toate măsurile necesare pentru a asigura şi pentru a respecta toate condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă având în vedere următoarele obligaţii minimale:
    a) întocmirea unei decizii care să cuprindă sarcinile, atribuţiile şi responsabilităţile Angajatului pentru noul post;
    b) perioada de timp în care Angajatul va ocupa postul respectiv;
    c) retribuţia;
    d) măsurile privind sănătatea şi securitatea la noul loc de muncă.

    (3) Delegarea salariaţilor are loc potrivit legii, contractului colectiv sau individual de muncă, după caz, salariaţii având dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie zilnică de delegare, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (4) Detaşarea salariaţilor are loc potrivit legii, contractului colectiv sau individual de muncă, după caz, salariaţii având dreptul la o indemnizaţie de detaşare în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii.


    Suspendarea contractului individual de muncă
    ART. 20
        Suspendarea contractului individual de muncă are loc potrivit legii sau contractelor colective sau individuale de muncă de la nivelul unităţii, după caz.


    Încetarea contractului individual de muncă
    ART. 21
    (1) Încetarea contractului individual de muncă poate avea loc în următoarele condiţii:
    a) de drept, în condiţiile prevăzute de lege;
    b) concediere, care reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa Angajatorului.

    (2) Concedierea pentru motive care ţin de persoana Angajatului este aplicată în situaţiile prevăzute de lege astfel:
    a) nicio concediere pentru motive disciplinare nu poate fi aplicată de către Angajator fără o cercetare disciplinară prealabilă;
    b) pe parcursul cercetării disciplinare prealabile, Angajatul are dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

    (3) Concediere pentru motive care nu ţin de persoana Angajatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă al Angajatului, determinată de desfiinţarea efectivă a postului având o cauză reală şi serioasă. La nivel de unitate, în urma consultării dintre Angajator şi sindicat, vor fi stabilite, dacă nu au fost deja negociate prin contractul colectiv de muncă aplicabil, următoarele aspecte privitoare la concedierile colective:
    a) ordinea de departajare a Angajaţilor vizaţi de concediere, având în vedere aspecte precum rezultatul evaluării, gradul de îndeplinire a obiectivelor de performanţă pentru perioada anterioară, problemele sociale cu care se confruntă Angajaţii vizaţi, nivelul de pregătire şi competenţă pentru postul respectiv, vechimea în unitate etc.;
    b) condiţiile de ocupare a unor posturi libere de la nivelul unităţii, corespunzătoare nivelului de pregătire a Angajaţilor vizaţi de concediere;
    c) situaţia Angajaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii, cei care cumulează pensia cu salariul;
    d) acordarea de salarii compensatorii în cazul concedierii.

    (4) Părţile prezentului Contract stabilesc faptul că prin probleme sociale, în sensul alin. (3) de mai sus, se pot înţelege situaţii precum:
    a) Angajatul este singurul întreţinător al familiei;
    b) Angajatul are în întreţinere membri ai familiei fără venituri sau cu venituri situate sub un anumit prag, determinat la nivel de unitate în cadrul consultărilor menţionate la alin. (3) de mai sus;
    c) ambii soţi sunt vizaţi de concediere, caz în care se va încerca menţinerea aceluia cu salariul de bază cel mai mare dintre cei doi;
    d) venitul familiei, urmare a concedierii Angajatului, ar scădea sub un anumit prag, determinat la nivel de unitate în cadrul consultărilor menţionate la alin. (3) de mai sus.

    (5) În măsura în care criteriul social va fi aplicat ca criteriu de departajare a Angajaţilor vizaţi de concediere, situaţiile enumerate la alin. (4) de mai sus vor fi avute în vedere de către Angajatori în ordinea mai sus enunţată la alin. (4), acordându-se prioritate Angajaţilor care întrunesc cele mai multe din condiţiile indicate mai sus.
    (6) Părţile convin să acorde salarii compensatorii în cazul concedierii pentru motive care nu ţin de persoana Angajatului, potrivit vechimii în companie, conform următoarei grile minimale aplicabile:
    a) 1 - 5 ani vechime: 1 salariu de bază brut lunar;
    b) 5 - 10 ani vechime: 3 salarii de bază brute lunare;
    c) 10 - 15 ani vechime: 5 salarii de bază brute lunare;
    d) peste 15 ani vechime: 6 salarii de bază brute lunare.

    (7) Prin excepţie de la lege, sindicatul are dreptul de a propune Angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi în termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii notificării cuprinzând informaţiile relevante pentru consultarea cu sindicatul conform prevederilor Codului Muncii.
    (8) La nivel de unitate, Angajatorul şi sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, după caz, vor depune diligenţe ca ori de câte ori este posibil şi oportun/necesar să organizeze întâlniri de informare şi/sau consultare cu privire la implementarea unor proiecte importante ale Angajatorului care pot genera pierderea locurilor de muncă.
    (9) Întâlnirile de informare/consultare prevăzute la alineatul precedent se vor desfăşura sub condiţia păstrării confidenţialităţii pe termenul stabilit la nivel de unitate.


    Măsuri disciplinare şi răspundere patrimonială
    ART. 22
        Angajatorul are obligaţia de a elabora şi implementa la nivel intern o procedură de cercetare disciplinară.

    ART. 23
    (1) Pe parcursul cercetării disciplinare referitoare la constatarea săvârşirii unei abateri disciplinare flagrante din partea Angajatului sau până la clarificarea unei asemenea situaţii, Angajatorul poate dispune ca Angajatul să nu se mai prezinte la locul de muncă sau să execute doar anumite sarcini din sfera fişei postului, care nu sunt în conexiune cu fapta săvârşită.
    (2) Pe toată perioada prevăzută de alin. (1), Angajatul în cauză va beneficia de plata drepturilor salariale şi de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.

    ART. 24
    (1) Nicio sancţiune, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi dispusă fără efectuarea unei cercetări disciplinare.
    (2) În cursul cercetării disciplinare, Angajatul are dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. Prevederile art. 18 alin. (3) sunt aplicabile şi în această situaţie.

    CAP. 3
    Timpul de muncă şi timpul de odihnă
    Timpul de muncă
    ART. 25
    (1) În cazul Angajaţilor cu normă întreagă, durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 ore pe săptămână.
    (2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu 48 ore consecutive de repaus, de regulă sâmbătă şi duminică.
    (3) Timpul de muncă include perioadele de timp alocate operaţiunilor de deschidere şi închidere a unităţilor.
    (4) În unităţile în care programul de lucru se desfăşoară şi sâmbăta şi/sau duminica, Angajaţii vor beneficia de repaus săptămânal, de regulă în cursul săptămânii imediat următoare, şi de un spor la salariu pentru aceste zile lucrate conform negocierilor purtate la nivelul fiecărui Angajator, de minimum 15% din salariul brut de bază.

    ART. 26
    (1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de lucru săptămânal, astfel cum este aceasta definită conform Codului Muncii, este considerată muncă suplimentară şi va fi tratată potrivit prevederilor legale cu privire la munca suplimentară.
    (2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice, după efectuarea muncii suplimentare, nu este posibilă, Angajatul va beneficia de un spor la salariu de 75% din salariul brut de bază, corespunzător duratei muncii suplimentare efectuate.
    (3) Unităţile au obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă suplimentare pentru fiecare Angajat, orice astfel de înregistrare trebuind să aibă la bază solicitarea Angajatorului şi acordul Angajatului.


    Reducerea timpului de muncă
    ART. 27
        În baza recomandării medicului de familie, Angajata gravidă care nu poate îndeplini durata normală a timpului de lucru din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale a timpului de lucru, cu acordarea integrală a veniturilor salariale.

    ART. 28
        Angajatorul va acorda Angajatelor gravide ore libere plătite pentru consultaţii prenatale în cazul în care consultaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale. Angajata în cauză este obligată să prezinte adeverinţa medicală privind efectuarea controalelor pentru care a beneficiat de dispensă.

    ART. 29
    (1) Angajatele care alăptează au dreptul, pe durata timpului de lucru, la două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul.
    (2) La cererea Angajatei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului de lucru.
    (3) În situaţiile mai sus menţionate la alin. (1) şi (2) veniturile salariale ale Angajatei în cauză nu vor fi diminuate.


    Timpul de odihnă
    ART. 30
    (1) Zilele de sărbători legale în care nu se lucrează sunt cele stabilite prin lege.
    (2) La data semnării prezentului Contract Colectiv de Muncă, zilele de sărbători legale sunt cele de mai jos, acestea putând suferi modificări conform legislaţiei în vigoare:
    a) 1 şi 2 Ianuarie;
    b) 24 Ianuarie;
    c) Vinerea Mare;
    d) Prima şi a doua zi de Paşte;
    e) 1 Mai;
    f) 1 Iunie;
    g) Prima şi a doua zi de Rusalii;
    h) 15 August - Adormirea Maicii Domnului;
    i) 30 Noiembrie - Sf. Andrei;
    j) 1 Decembrie;
    k) 25 şi 26 Decembrie;
    l) 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

    (3) În cazul în care activitatea nu poate fi întreruptă în zilele de sărbătoare legală, la nivel de unitate se stabilesc alte zile pentru compensare. În măsura în care nu a intervenit compensarea cu alte zile/ore libere, Angajatul va beneficia de un spor la salariu de 100% salariul de bază corespunzător muncii prestate în timpul normal de lucru.

    ART. 31
    (1) Angajaţii au dreptul la un concediu anual de odihnă în raport cu vechimea în cadrul unităţii:
    a) 0 - 5 ani vechime în unitate - 21 de zile lucrătoare;
    b) peste 5 ani vechime în unitate - 22 de zile lucrătoare.

    (2) La nivelul fiecărui Angajator, se va stabili numărul de zile de concediu aplicabile în funcţie de vechimea relevantă a Angajatului.

    ART. 32
        Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Prin excepţie, efectuarea concediului de odihnă în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege, de reglementările interne şi, după caz, de contractul colectiv de muncă de la nivelul unităţii.

    ART. 33
    (1) Deşi efectuarea concediului de odihnă reprezintă în acelaşi timp un drept, cât şi o obligaţie legală pentru Angajat, există totuşi cazuri în care Angajaţii nu îşi efectuează, parţial sau integral, concediul de odihnă în cursul unui an. În acest sens, vor fi considerate aspecte precum:
    a) obligaţia legală a Angajatorului de a acorda concediul de odihnă fiecărui Angajat;
    b) preocuparea Angajatorilor pentru asigurarea unui echilibru între viaţa personală şi cea profesională;
    c) necesitatea ca fiecare Angajat să aibă o perioadă de repaus pentru relaxare, perioadă ce poate contribui inclusiv la sporirea performanţelor la locul de muncă şi creşterea gradului de satisfacţie personală.

    (2) În aplicarea celor mai sus menţionate la alin. (1), Angajatorul are dreptul de a stabili, prin politicile/reglementările interne aplicabile, cazurile în care va putea solicita Angajatului efectuarea în mod obligatoriu a concediului de odihnă. Fără a prejudicia cele de mai sus, acest drept poate fi exercitat de Angajator în toate cazurile în care:
    a) Angajatul nu şi-a efectuat integral concediul de odihnă în anul în curs;
    b) Angajatul nu şi-a respectat programările efectuate;
    c) în cazul în care programarea concediilor nu poate fi efectuată în aşa fel încât să se asigure prezenţa unui număr suficient de salariaţi pe toată durata anului.


    ART. 34
        Pe durata concediului de odihnă, Angajaţii vor primi o indemnizaţie calculată conform prevederilor legale, la care se vor adăuga şi alte drepturi convenite în contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate.


    Concedii fără plată
    ART. 35
    (1) Angajaţii au dreptul la concedii fără plată de maxim 30 de zile lucrătoare pe an pentru rezolvarea următoarelor situaţii:
    a) pentru pregătirea şi susţinerea examenului de bacalaureat, precum şi pentru susţinerea examenului de admitere în învăţământul superior;
    b) pentru susţinerea examenelor de absolvire, de licenţă, de masterat şi doctorat sau promovare în anul următor, după caz.

    (2) Pentru rezolvarea unor situaţii personale temeinic justificate, altele decât cele indicate la alin. (1) de mai sus, Angajaţii au dreptul la concedii fără plată de maximum 5 zile lucrătoare pe an.
    (3) În cazul în care intervin anumite situaţii personale justificate pentru a căror rezolvare s-ar impune un concediu fără plată (i) pentru un termen mai lung decât cel indicat la alin. (2) de mai sus sau (ii) pe un termen care ar duce la depăşirea, în cursul unui an, a numărului de zile de concediu fără plată indicate la alin. (2) de mai sus, Angajaţii pot beneficia de un astfel de concediu fără plată doar cu acordul Angajatorului.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alineatelor anterioare, în cazul efectuării unui tratament medical în străinătate, Angajaţii au dreptul la concedii fără plată pe durata recomandată de medic.
    (5) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, Angajata-mamă, cu aprobarea Angajatorului, poate beneficia de încă un an de concediu fără plată. Orice astfel de solicitare trebuie transmisă Angajatorului în maximum 12 luni de la data încetării concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor.
    (6) În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea sa, poate beneficia de concediu fără plată conform alin. (5) de mai sus.
    (7) Pe toată perioada concediului fără plată, Angajaţii vor avea contractul individual de muncă suspendat.


    Zile libere plătite pentru evenimente deosebite
    ART. 36
        Angajaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie sau alte situaţii, după cum urmează:
    a) căsătoria Angajatului - 3 zile;
    b) naşterea unui copil - 5 zile, respectiv 15 zile dacă tatăl a urmat un curs de puericultură;
    c) decesul soţului (soţiei), copilului, părinţilor, socrilor, bunicilor, fraţilor sau surorilor - 3 zile.    Programul de lucru, pauza de masă şi repausul zilnic
    ART. 37
    (1) Programul de lucru al Angajaţilor cu normă întreagă este, în lipsa altor convenţii sau reglementări, de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe săptămână conform politicilor/reglementărilor interne existe la nivel de unitate.
    (2) Timpul de muncă include perioadele de timp alocate operaţiunilor de deschidere şi închidere a unităţilor.

    ART. 38
    (1) Angajaţii au dreptul la o pauză de masă zilnică, conform politicilor/reglementărilor existente la nivel de unitate şi, după caz, contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (2) Angajatorul se obligă să le asigure salariaţilor condiţiile necesare pentru ca aceştia să beneficieze în mod concret de pauza de masă stabilită, pe parcursul programului de lucru, în condiţiile contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul fiecărei unităţi.

    ART. 39
        După fiecare zi de muncă, Angajaţii au dreptul la un repaus zilnic care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive, cu excepţiile prevăzute de lege.


    Programul flexibil şi timpul inegal de lucru
    ART. 40
    (1) Părţile convin că Angajatorii pot aplica programe individualizate de muncă în ceea ce priveşte timpul de lucru şi orele de sosire şi de plecare ale Angajaţilor, pentru anumite activităţi sau profesii, în funcţie de specificul şi de nevoile Angajatorului şi/sau de opţiunile Angajatului.
    (2) Asemenea tipuri de programe vor putea fi stabilite prin contractul individual de muncă şi/sau, după caz, prin contractul colectiv de muncă şi politicile/reglementările interne.
    (3) Contractele individuale de muncă ale Angajaţilor în privinţa cărora se aplică un astfel de program de lucru vor conţine explicit cel puţin următoarele clauze specifice:
    a) data de la care contractul de muncă în regim de activitate flexibilă şi/sau timp inegal de lucru începe să-şi producă efectele;
    b) perioada în care se aplică un astfel de program, după caz;
    c) durata muncii pe ore/zi şi/sau ore pe săptămână, după caz.    Telemunca
    ART. 41
        În ceea ce priveşte telemunca, părţile semnatare au agreat semnarea unui acord dedicat acestui subiect, iar Angajatorii, membri ai părţii patronale, se obligă să aplice principiile stabilite în cadrul acestuia la nivel de fiecare unitate.

    ART. 42
    (1) Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voinţă al părţilor şi se va desfăşura potrivit legii, Contractului Colectiv de Muncă sau regulamentului intern, după caz.
    (2) Refuzul salariatului de a consimţi la prestarea activităţii în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă şi nu poate constitui motiv de sancţionare disciplinară a acestuia.

    ART. 43
        În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, telesalariaţii vor respecta programul de lucru stabilit la nivelul unităţii, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă, regulamentului intern şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii.

    ART. 44
    (1) Angajatorul are dreptul să verifice activitatea la locul de muncă al telesalariatului numai în timpul programului de lucru stabilit de către părţi.
    (2) Orice vizită sau sarcină transmisă de către Angajator după programul de lucru, cu termen de executare în aceeaşi zi, este considerată timp suplimentar de muncă şi va fi tratat potrivit legii.
    (3) Sindicatul al cărui membru este telesalariatul are dreptul de a verifica condiţiile de muncă ale acestuia numai în timpul programului de lucru, cu acceptul salariatului.

    ART. 45
        Condiţiile în care Angajatorul suportă, dacă este cazul, cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă se stabilesc la nivelul fiecărei unităţi.

    ART. 46
        Cel puţin o dată pe lună, Angajatorul va asigura telesalariatului posibilitatea de a se întâlni cu colegii şi cu şefii săi ierarhici, în timpul programului de lucru al unităţii.

    ART. 47
        Telesalariatul care ocupă o funcţie în organul de conducere a sindicatului se bucură de toate drepturile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă de la nivelul unităţii.

    ART. 48
        Angajatorul îşi rezervă dreptul de a rechema telesalariatul pentru a desfăşura activitatea la sediul unităţii ori de câte ori situaţia o impune, potrivit regulilor pe care fiecare Angajator le stabileşte.

    CAP. 4
    Sănătate şi securitate în muncă
    ART. 49
        Toate contractele colective de muncă la nivel de unitate sau politicile/reglementările interne, după caz, vor conţine obligatoriu un capitol destinat sănătăţii şi securităţii în muncă, în cuprinsul căruia se vor avea în vedere cel puţin următoarele:
    a) componenţa, modul de organizare şi funcţionare a Comitetului de Sănătate şi Securitate în Muncă ("CSSM");
    b) condiţii care trebuie îndeplinite de către membrii CSSM;
    c) procedura de lucru şi adoptare decizii;
    d) dreptul sindicatelor de a verifica modul de aplicare şi de respectare a deciziilor şi procedurilor cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă a Angajaţilor.


    ART. 50
        Părţile semnatare ale prezentului Contract recunosc faptul că sănătatea Angajaţilor este vitală pentru dezvoltarea lor în carieră şi, totodată, pentru rezultatele economice şi bunul mers al Angajatorilor. În acest sens, la nivel de unitate, Angajatorii şi sindicatele se angajează să colaboreze pentru gestionarea stresului şi climatului la locul de muncă pentru a preîntâmpina/combate riscurile psihosociale şi stresul de la locul de muncă, inclusiv prin implementarea, la nivel de unitate, de politici/reglementări în acest domeniu.

    CAP. 5
    Salarizare, beneficii şi alte facilităţi
    Salarizare
    ART. 51
    (1) Fiecare Angajat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului individual de muncă.
    (2) Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, primele, bonusurile, precum şi alte adaosuri.

    ART. 52
        Formele de salarizare care se pot aplica la nivelul unităţii sunt cele prevăzute în contractul individual de muncă şi/sau contractul colectiv de muncă, după caz.

    ART. 53
    (1) Salariul minim brut lunar la nivelul sectorului de activitate, pentru un program întreg de lucru de 8 ore/zi, este de 3.300 lei.
    (2) Pentru evitarea oricărui dubiu, prin salariu minim brut lunar menţionat la alin. (1) de mai sus, părţile înţeleg valoarea lunară cumulată, dacă este cazul, a salariului de bază brut lunar menţionat în contractul individual de muncă şi a compensaţiei lunare plătite de către Angajator, voluntar, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 cu privire la trecerea contribuţiilor de la Angajator la Angajat.
    (3) Partea sindicală, ca reprezentantă a sindicatelor afiliate, este de acord ca salariul minim brut lunar, astfel cum a fost negociat la nivelul sectorului, să fie preluat în fiecare unitate în care se aplică prezentul Contract Colectiv de Muncă. Partea sindicală, ca reprezentantă a sindicatelor afiliate, este de acord că salariul minim brut lunar menţionat la art. 53 alin. (1) este fixat la această valoare pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data intrării în vigoare a prezentului Contract, urmând ca în perioada menţionată să fie preluat ca atare la nivelul fiecărei unităţi, fără nicio modificare, ori de câte ori intervine o negociere, fie:
    a) în vederea încheierii unui contract colectiv de muncă sau
    b) în vederea încheierii unui act adiţional la contractul colectiv de muncă.


    ART. 54
    (1) Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.
    (2) În cazul pluralităţii de creditori ai Angajatului, va fi respectată ordinea prevăzută în lege.

    ART. 55
    (1) La cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul Angajatului membru de sindicat, Angajatorii vor reţine pe statele de plată cotizaţia de sindicat pe care o vor vira sindicatului.
    (2) Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă potrivit prevederilor Codului Fiscal.


    Beneficii şi alte facilităţi
    ART. 56
    (1) În afara drepturilor expres prevăzute de lege, la nivelul fiecărui Angajator pot fi acordate/negociate, în condiţiile şi limitele bugetare stabilite la nivelul fiecărei unităţi, în funcţie de politica proprie de remunerare, una sau mai multe facilităţi/beneficii suplimentare pentru angajaţi, cum ar fi:
    a) tichete/prime de vacanţă;
    b) tichete de masă;
    c) prime/cadouri de sărbători sau pentru anumite evenimente;
    d) pachete de servicii medicale;
    e) cota-parte de participare la Pilonul III de pensie etc.

    (2) Angajatorii recunosc importanţa stabilităţii în muncă a Angajaţilor şi pot stabili măsuri de încurajare a acesteia prin intermediul contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, reglementărilor interne sau contractului individual de muncă, după caz.

    ART. 57
    (1) La nivel de unitate, Angajatorul va acorda, din fondul social constituit conform Codului Fiscal şi într-un cuantum determinat printr-o politică/reglementare internă şi/sau contract colectiv de muncă la nivel de unitate, după caz, un ajutor financiar pentru evenimente deosebite, respectiv în cazul:
    a) naşterii/adopţiei unui copil;
    b) decesului Angajatului;
    c) decesului unui membru al familiei Angajatului (soţ/soţie, copil sau părinte).

    (2) Angajaţii cărora urmează să le înceteze contractul individual de muncă pe motiv de pensionare conform art. 56 alin. (1) lit. b) din Codul Muncii au dreptul să beneficieze de o primă de pensionare conform politicii/reglementării interne şi/sau contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, după caz, într-un cuantum ce nu poate fi mai mic de un salariu brut lunar individual.

    CAP. 6
    Pregătirea profesională şi pregătirea profesională continuă
    ART. 58
        Părţile semnatare al prezentului Contract Colectiv de Muncă sunt de acord că pregătirea profesională (pentru dezvoltare) urmată de pregătirea profesională continuă (de specializare) constituie o prioritate atât pentru dezvoltarea Angajatorilor, cât şi pentru dezvoltarea Angajaţilor în vederea creşterii performanţelor şi promovării în carieră.


    Pregătirea profesională (pentru dezvoltare)
    ART. 59
    (1) Prin pregătire profesională (pentru dezvoltare) părţile înţeleg un proces de instruire pe parcursul căruia participanţii dobândesc noi cunoştinţe teoretice şi/sau practice care nu sunt în strânsă legătură cu specificul postului ocupat de către Angajat.
    (2) Angajaţii vor prezenta Angajatorului o dovadă a urmării unui astfel de curs.

    ART. 60
    (1) Participarea la astfel de programe de formare profesională poate avea loc la iniţiativa Angajatorului sau la iniţiativa Angajatului.
    (2) În cazul în care participarea la programele de formare profesională (pentru dezvoltare) este iniţiată de către Angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare vor fi suportate de către acesta.
    (3) În cazul în care participarea la programele de formare profesională (pentru dezvoltare) este iniţiată de către Angajat, cheltuielile ocazionate de această participare fie vor fi suportate integral de către Angajat, fie, în condiţiile prevăzute la alin. (4), suportate împreună de către Angajat şi Angajator astfel:
    a) 50% de către Angajator;
    b) 50% de către Angajat.

    (4) Angajatorul va suporta cheltuielile prevăzute mai sus la alin. (3) numai dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) Angajatorul consideră că forma/programul de pregătire solicitat(ă) de Angajat are legătură cu profilul activităţilor din cadrul unităţii respective;
    b) există buget disponibil, la nivelul Angajatorului, pentru astfel de forme/programe de pregătire.


    ART. 61
        Pe perioada participării la programele de formare profesională (pentru dezvoltare) pentru care Angajatorul va suporta total sau parţial costurile, Angajatul va beneficia de toate drepturile salariale deţinute.

    ART. 62
        În situaţiile prevăzute la art. 60, politicile/reglementările interne şi/sau contractul colectiv de muncă de la nivelul unităţii, după caz, vor prevedea cel puţin obligaţiile contractuale ale Angajatului în raport cu Angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională.


    Pregătirea profesională continuă (de specializare)
    ART. 63
        Prin pregătire profesională continuă (de specializare) părţile semnatare ale prezentului Contract Colectiv de Muncă înţeleg procesul de pregătire având ca obiectiv perfecţionarea activităţii profesionale pentru postul ocupat şi dobândirea de cunoştinţe specifice, care reprezintă un proces continuu în vederea actualizării cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă.

    ART. 64
        O dată la trei ani, Angajatorii au obligaţia să asigure participarea Angajaţilor la cel puţin un curs de pregătire profesională continuă (de specializare).

    ART. 65
        Cheltuielile cu pregătirea profesională continuă (de specializare) vor fi suportate de către Angajator.

    ART. 66
    (1) Pregătirea profesională continuă (de specializare) se va efectua, în principal, în baza planului de formare profesională care va fi elaborat anual cu informarea/consultarea sindicatului.
    (2) Planul de formare profesională menţionat la alin. (1) va conţine cel puţin următoarele aspecte:
    a) unităţile organizaţionale/zonele de activitate din care provin Angajaţii care urmează a participa la cursuri;
    b) numărul estimat de ore destinat pregătirii fiecărui Angajat ce va urma astfel de programe, cu o indicaţie procentuală a raportului dintre orele de pregătire de pe platforma e-learning şi orele de pregătire în sala de curs;
    c) tipologiile de cursuri/programe de pregătire profesională care urmează a fi făcute.

    (3) De regulă, programele/cursurile de pregătire profesională continuă (de specializare) se vor efectua în timpul programului de lucru.
    (4) În cazul în care programele/cursurile de pregătire profesională continuă (de specializare) sunt organizate în afara programului de lucru, se va putea acorda o indemnizaţie conform politicilor/reglementărilor interne stabilite la nivelul fiecărei unităţi.

    ART. 67
        Părţile semnatare ale prezentului Contract Colectiv de Muncă stabilesc faptul că situaţia pieţei muncii la nivelul sectorului de activitate este o preocupare importantă în agenda lor comună şi, în acest sens, îşi asumă angajamentul de a se întâlni de cel puţin două ori pe an pentru a discuta şi identifica programe necesare şi utile pentru Angajaţi, inclusiv programe de reconversie şi de recalificare profesională, astfel încât să prevină situaţiile în care Angajaţii apelează la piaţa forţei de muncă din afara sectorului de activitate.

    CAP. 7
    Evaluarea performanţelor
    ART. 68
    (1) Performanţa profesională a tuturor Angajaţilor este evaluată printr-un proces sistematic intern, periodic, prin care se analizează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi modul de manifestare a competenţelor (de exemplu: comportamentul profesional) în executarea sarcinilor de serviciu.
    (2) Procesul de evaluare este întemeiat pe principiile nediscriminării, obiectivităţii şi transparenţei şi se desfăşoară potrivit politicilor/reglementărilor interne.

    ART. 69
        Angajatorii, la nivel de unitate, au obligaţia de a implementa politici/reglementări interne referitoare la procesul de evaluare, care să conţină cel puţin următoarele elemente:
    a) termenul efectuării evaluării;
    b) calificativele;
    c) modul în care rezultatul evaluării influenţează sau este luat în considerare în acordarea de stimulente, bonusuri şi/sau promovări în carieră;
    d) nivelurile ierarhice la care poate apela Angajatul în cazul în care acesta nu este de acord cu calificativul acordat sau existenţa, după caz, a unei comisii de contestare a evaluării;
    e) termenul în care poate face contestaţie;
    f) componenţa, după caz, a comisiei de analiză a contestaţiilor cu privire la evaluare;
    g) termenul comunicării deciziei cu privire la contestaţia Angajatului;
    h) procedura privind măsurile de dobândire a cunoştinţelor necesare îmbunătăţirii cunoştinţelor teoretice şi practice la locul de muncă.


    CAP. 8
    Necorespunderea profesională
    ART. 70
        Angajatorii, la nivel de unitate, au obligaţia de a implementa politici/reglementări interne referitoare la procesul de constatare a necorespunderii profesionale, politici/reglementări interne care să aibă în vedere respectarea, cel puţin, a următoarelor principii:
    a) declanşarea unui astfel de proces poate avea loc oricând pe parcursul unui an, pornind fie de la rezultatele unei evaluări periodice, fie de la rezultatele unei evaluări punctuale din partea superiorului ierarhic cu privire la gradul de îndeplinire a obiectivelor şi/sau modul de manifestare a competenţelor în executarea sarcinilor de serviciu;
    b) în cazul în care există implementat un sistem prin care Angajatorul verifică, pentru toţi sau o parte dintre Angajaţi, existenţa cunoştinţelor teoretice şi practice şi/sau a abilităţilor individuale de bază necesare desfăşurării activităţii, Angajatorul poate utiliza rezultatele nesatisfăcătoare ale acestor verificări ca declanşator al unui proces de necorespundere profesională;
    c) Angajatul va avea la dispoziţie o perioadă de timp rezonabilă pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii, în baza unui plan de măsuri stabilit de Angajator cu consultarea Angajatului. Angajatul are dreptul de a solicita să fie asistat de către sindicat în cadrul acestui proces;
    d) planul de măsuri mai sus menţionat poate viza, printre altele, obligaţia Angajatului de a-şi îmbunătăţi nivelul de cunoştinţe teoretice necesare desfăşurării în condiţii optime a respectivei activităţi, precum şi dreptul Angajatorului de a testa gradul/modul de îndeplinire a acestei obligaţii;
    e) Angajatorul, în funcţie de rezultatele obţinute de Angajat în îndeplinirea planului de măsuri mai sus menţionat, va decide asupra măsurilor de urmat în continuare;
    f) stabilirea unui mecanism intern de control suplimentar, în cazul în care Angajatul doreşte contestarea deciziei de necorespundere profesională.


    ART. 71
        Niciun Angajat nu poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesională fără o evaluare prealabilă.

    CAP. 9
    Dialogul social
    La nivelul sectorului de activitate
    ART. 72
        Pentru părţile semnatare ale prezentului Contract Colectiv de Muncă, dialogul social de la nivelul sectorului de activitate este esenţial în construcţia unui parteneriat care să asigure stabilitate şi un climat de pace socială.

    ART. 73
        În vederea atingerii dezideratului propus la art. 72, părţile semnatare ale prezentului Contract Colectiv de Muncă convin următoarele:
    a) să conlucreze şi să dezvolte o relaţie de parteneriat în vederea ridicării nivelului de cunoştinţe profesionale şi a nivelului de trai al Angajaţilor din sectorul de activitate;
    b) să elaboreze şi să promoveze proiecte comune care să vină în sprijinul Angajatorilor, Angajaţilor şi al organizaţiilor patronale şi sindicale;
    c) să se consulte şi să se informeze reciproc în legătură cu aspectele profesionale, economice, sociale şi legislative cu impact asupra sectorului de activitate şi să conlucreze în vederea susţinerii intereselor sectorului de activitate;
    d) să încheie acorduri bilaterale care să asigure reguli şi condiţii de muncă mai bune pentru Angajaţii din sectorul de activitate;
    e) să conlucreze pentru îmbunătăţirea activităţilor companiilor membre şi pentru îmbunătăţirea vieţii şi sănătăţii Angajaţilor;
    f) să organizeze împreună evenimente, acţiuni şi iniţiative menite să contribuie la dezvoltarea dialogului social în cadrul sectorului de activitate.


    ART. 74
    (1) Pentru punerea în practică a acestor acţiuni conform art. 73 de mai sus, Angajatorii vor acorda preşedinţilor sindicatelor din unităţile cărora li se aplică acest Contract Colectiv de Muncă, membre ale părţii sindicale, zile libere plătite destinate activităţii sindicale la nivelul sectorului de activitate, după cum vor fi acestea necesare pentru realizarea activităţilor comune organizate de către părţile semnatare ale prezentului Contract Colectiv de Muncă.
    (2) Persoanele indicate la alin. (1) desemnate de către partea sindicală să participe la acţiunile comune cu partea patronală la nivelul sectorului de activitate vor aduce la cunoştinţă Direcţiilor de Resurse Umane din unităţile respective, în timp util, perioada în care vor absenta de la locul de muncă pentru activităţi sindicale la nivelul sectorului de activitate.


    La nivelul companiilor
    ART. 75
    (1) Membrii aleşi în organele de conducere ale sindicatului, care au calitatea de Angajaţi, pot avea dreptul la reducerea programului lunar pentru desfăşurarea activităţilor sindicale, fără afectarea drepturilor salariale, conform celor stabilite în contractele colective de muncă de la nivelul unităţilor.
    (2) La momentul evaluării de către Angajator a rezultatelor Angajaţilor care deţin funcţii de conducere în sindicat, este recomandat să se ţină seama de perioada de timp acordată conform alin. (1), consumată efectiv pentru activitatea sindicală.

    ART. 76
        Sindicatele vor fi consultate/informate în legătură cu toate deciziile pe care Angajatorul le va lua cu privire la măsurile economice, profesionale sau sociale ale unităţii care vor avea efecte asupra Angajaţilor.

    ART. 77
        Liderii de sindicat sunt protejaţi împotriva concedierii pe motive care ţin de activitatea sindicală.

    CAP. 10
    Prevederi finale
    ART. 78
        Interpretarea clauzelor prezentului Contract se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează potrivit regulilor de drept civil.

    ART. 79
        Unităţile ale căror contracte colective de muncă se află în derulare vor avea în vedere alinierea la măsurile prevăzute în prezentul Contract Colectiv de Muncă, în cadrul negocierii ocazionate de expirarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.


┌──────────────────────────────────────┐
│PĂRŢILE: │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Pentru │ │
│FEDERAŢIA │ │
│PATRONALĂ A │Pentru │
│SERVICIILOR │FEDERAŢIA │
│FINANCIARE │SINDICATELOR DIN │
│DIN ROMÂNIA │ASIGURĂRI ŞI BĂNCI │
│(FINBAN), │(FSAB) │
│Domnul │Domnul Paraschiv │
│Sergiu-Cristian │CONSTANTIN, │
│MANEA, │Preşedinte │
│Membru al │ │
│Consiliului │ │
│Director │ │
└──────────────────┴───────────────────┘


                                        -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016