Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT-CADRU din 5 noiembrie 2021  de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT-CADRU din 5 noiembrie 2021 de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2022

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1119 din 24 noiembrie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 207 din 5 noiembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.119 din 24 noiembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Părţile contractante
    ART. 1
    Contractul se încheie între:
    Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa, cod poştal 900117, telefon 0241702600, fax 0241694833, 0241702688, e-mail: office@oil-terminal.com, cod unic de înregistrare: 2410163, număr de TVA: RO2410163, nr. de ordine în registrul comerţului: J13/512/1.02.91, cont IBAN .................., deschis la Banca ...................., reprezentată legal prin .................., în calitate de director general, şi ...................., în calitate de director financiar, în calitate de prestator şi expediţionar, denumită în continuare prestator,
    şi

    ...................., cu sediul în ................, str. ................ nr. ....., cod poştal ............., telefon ..............., fax .................., cod unic de înregistrare ..................., nr. de ordine în registrul comerţului: ..................., cod IBAN ......................................, deschis la Banca ..................., reprezentată legal prin ....................., în calitate de .................., în calitate de beneficiar şi expeditor, denumită în continuare beneficiar,
    denumite în continuare în mod individual partea şi împreună părţile.

    Părţile convin să încheie prezentul contract de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere (denumit în continuare contract) cu următoarele termene şi condiţii:

    CAP. II
    Obiectul contractului
    ART. 2.1
    Obiectul contractului îl constituie totalitatea operaţiunilor efectuate de prestator în legătură cu:
    - primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea ţiţeiului şi produselor petroliere cuprinse în anexe (denumite în continuare produse) în rezervoarele prestatorului, în limita spaţiului de depozitare disponibil la data solicitării operaţiunii, din:
    • vagoane-cisternă CF;
    • autocisterne;
    • barje fluviale;
    • nave maritime;

    – primirea ţiţeiului pe conductele aparţinând Societăţii CONPET - S.A. Ploieşti în rezervor;
    – depozitarea produselor în rezervoarele prestatorului, omogenizarea şi condiţionarea;
    – amestecarea motorinei cu biodiesel în rezervoarele prestatorului;
    – încărcarea produselor din rezervoare în nave maritime/barje fluviale;
    – încărcarea produselor prin transbord direct din vagoane-cisternă CF în nave;
    – încărcarea produselor din rezervoare în vagoane-cisternă CF, autocisterne sau tancuri de buncheraj;
    – primirea/livrarea prin in tank transfer a produselor depozitate în rezervoare, de la/către clienţii beneficiarului, conform ordinelor de transfer ale beneficiarului;
    – predarea ţiţeiului depozitat în rezervoare la Societatea CONPET - S.A. Ploieşti pentru pompare pe conducte magistrale;
    – descărcarea produselor prin transbord direct între două nave maritime/barje fluviale acostate în două dane petroliere, prin instalaţiile prestatorului;
    – descărcarea motorinei din barje sau nave maritime în vagoane-cisternă CF în S. P. Sud, cu pompa barjelor/navelor.


    ART. 2.2
    Beneficiarul declară, iar prestatorul recunoaşte că produsele pentru care se execută servicii conform prezentului contract sunt proprietatea beneficiarului ori că acesta este deţinător legal al produselor.
    În consecinţă, prestatorul nu poate dispune de produsele pe care le operează şi înţelege să respecte drepturile beneficiarului pe perioada prezentului contract.

    ART. 2.3
    Beneficiarul are obligaţia de a transmite prestatorului fişele cu date de securitate pentru produsele derulate, elaborate de producători, importatori, utilizatorii din aval sau distribuitori de substanţe sau preparate chimice, în limba română, conform Regulamentului (UE) 2015/830 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) la fiecare transport.

    CAP. III
    Durata contractului
    ART. 3.1
    Contractul are valabilitate începând cu data de ................ până la data de .................. .
    Părţile pot conveni prelungirea prezentului contract, scop în care vor încheia un act adiţional semnat de ambele părţi, înainte de data expirării contractului. Valabilitatea contractului nu va depăşi data de 31.12.2022.
    Valoarea estimată a contractului: ................... .

    CAP. IV
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    Drepturi şi obligaţii ale beneficiarului
    Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea produselor din cisterne CF în rezervoarele prestatorului sau în nave prin transbord direct
    ART. 4.1
    Beneficiarul va aviza prestatorului prin fax sau email fiecare expediere de produse către depozitele prestatorului şi va transmite comenzile de descărcare. Avizarea va conţine cel puţin următoarele date şi va fi transmisă înainte de plecarea trenului spre Constanţa:
    - numărul trenului şi numărul de vagoane-cisternă CF;
    – denumirea mărfii;
    – cantitatea/calitatea produselor;
    – data plecării de la expeditor şi data sosirii la Constanţa;
    – destinaţia mărfii (depozitare sau încărcare prin transbord direct);
    – statutul vamal sau fiscal al mărfii;
    – numele operatorului de transport feroviar (denumit în continuare OTF).
    Beneficiarul va expedia produsele în trenuri complete formate din maximum 40 de vagoane-cisternă pe 4 osii, corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi comercial.
    Pentru produsele care necesită încălzire, cisternele vor fi echipate cu serpentină de încălzire în stare de funcţionare şi izolate termic.
    Beneficiarul garantează faptul că marfa este corespunzătoare standardelor sau specificaţiilor de calitate din anexa nr. 2 şi este liberă de orice taxe până la fronturile de descărcare ale prestatorului.
    Fiecare transport va fi însoţit de următorul set de documente complete:

    – scrisoare de trăsură de cale ferată;
    – aviz de însoţire a mărfii;
    – notă de greutate;
    – declaraţie de conformitate;
    – raport de încercare;
    – lista de sigilii;
    – fişă cu date de securitate în limba română şi în format REACH;
    – documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).
    În cazul în care produsele beneficiarului sunt încărcate în alte tipuri de vagoane-cisternă CF decât cele tip CFR, beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului instrucţiuni, planşe şi schiţe de utilizare pentru acestea în limba română.
    Prestatorul poate refuza descărcarea/încărcarea acestor tipuri de vagoane-cisternă CF dacă apreciază că se pot crea stări de pericol.    ART. 4.2
    Beneficiarul va expedia produsele conform unui program zilnic stabilit cu prestatorul sau acceptelor obţinute de la staţia CFR-Constanţa Port, în funcţie de sosirea navelor, spaţiul de depozitare existent, precum şi de posibilităţile de descărcare ale prestatorului.
    Beneficiarul va menţiona pe nota de greutate şi pe documentele de transport, „marfă proprietatea ........................“.

    ART. 4.3
    Beneficiarul va încheia un contract de transport (denumit în continuare contract de transport) cu un OTF.
    Prin contractul de transport beneficiarul se obligă să plătească tariful de transport şi toate tarifele accesorii care grevează transporturile din staţiile de predare şi destinaţie.
    Beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului o copie a acestui contract sau a telegramei privind modul de încasare a tarifelor.
    La fiecare transport/comandă de transport, în afara datelor necesare efectuării transportului beneficiarul va comunica prestatorului entitatea responsabilă cu întreţinerea aferentă fiecărui vagon în parte.
    Expedierea vagoanelor-cisternă CF pline sau goale se va face cu plată centralizată sau transmisă, dacă se acceptă de către OTF. Indiferent de forma de plată agreată, aceasta va fi făcută de către beneficiar sau alte societăţi împuternicite de către acesta, prestatorul fiind exonerat de la plata expedierii, a tarifelor orare de utilizare şi a altor cheltuieli ce nu ţin de prestaţia în sine.

    ART. 4.4
    Beneficiarul îl va împuternici pe prestator în baza unei comitenţe (prevăzută în anexa nr. 3) să lucreze pentru şi în numele acestuia în relaţia cu OTF.
    Prestatorul nu va fi obligat să achite nicio taxă în numele beneficiarului în relaţia cu OTF.
    În scrisoarea de trăsură, prestatorul nu va fi expeditor sau destinatar pentru mărfurile proprietatea beneficiarului.
    Beneficiarul va înscrie datele proprii la rubrica „Destinatar“, iar la rubrica „Menţiuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife şi instrucţii“ se scrie: „Transport destinat liniei industriale OIL TERMINAL - S.A. conform comitenţei nr. ….“.

    ART. 4.5
    Vagoanele-cisternă proprietate a OTF/beneficiarului, predate prestatorului şi care prezintă defecte ascunse la sistemele de descărcare, vor fi avizate de prestator către proprietar, care va asigura echipa de intervenţie pentru remedierea neajunsului. Pe cât posibil, vagonul în cauză va fi descărcat odată cu naveta.
    Vagoanele-cisternă încărcate, defecte, proprietate a OTF/beneficiarului, ce nu pot fi remediate şi descărcate, vor fi puse la dispoziţia beneficiarului şi vor fi returnate pe cheltuiala
    acestuia în baza notificării întocmite de OTF către prestator, transmisă de prestator prin fax sau e-mail beneficiarului în maximum 48 de ore de la primirea notificării.
    Pentru returnarea vagoanelor, beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului documentele necesare:
    - aviz de însoţire a mărfii;
    – scrisori de trăsură pe calea ferată;
    – fişă cu date de securitate în limba română şi în format REACH;
    – documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).


    ART. 4.6
    Beneficiarul va suporta eventualele plăţi solicitate de OTF în cazul în care vagoanele-cisternă sosesc în afara programului stabilit şi acceptat de ambele părţi sau în cazul în care vagoanele-cisternă nu pot fi descărcate deoarece la recepţia calitativă s-a constatat produs neconform calitativ pentru care nu există posibilitate de condiţionare.

    ART. 4.7
    Având în vedere că toate produsele petroliere sunt încadrate în categoria mărfurilor periculoase, transportul, manevra, încărcarea/descărcarea acestora sunt supuse prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase - RID, precum şi dispoziţiilor legale aplicabile. În calitate de proprietar, beneficiarul are următoarele obligaţii:
    - să respecte prevederile cuprinse în anexa 1 RID - Regulament de transport al mărfurilor periculoase;
    – să respecte normele tehnice de încărcare a mijlocului de transport prevăzute în anexa 2 - NUT;
    – să se asigure că mărfurile periculoase sunt clasificate şi autorizate conform RID;
    – să furnizeze prestatorului date de identificare ale produsului şi pericolului;
    – vagoanele utilizate trebuie să fie autorizate, să deţină agrement tehnic sau aviz tehnic de funcţionare (pentru vagoanele cu durata de viaţă depăşită) al Autorităţii Feroviare Române - AFER, proces-verbal de verificare ISCIR în termen de valabilitate. Beneficiarul va purta integral răspunderea pentru starea tehnică şi integritatea vagoanelor încărcate de acesta sau puse la dispoziţia prestatorului pentru încărcare;
    – să respecte dispoziţiile speciale privind construcţia, echipamentul, reviziile, întreţinerea, marcajul vagoanelor;
    – să pună din timp la dispoziţia prestatorului marcajele, etichetele şi sigiliile pentru mărfurile periculoase încărcate în numele beneficiarului.
    Prestatorul este îndreptăţit să refuze operarea vagoanelor:

    – care au scadenţa reviziei interne a recipientului expirată;
    – care au lipsă plăcuţă de timbru sau tăbliţe de calibrare;
    – care au lipsă eticheta de pericol;
    – care au inscripţiile de pe vagon ilizibile;
    – care au neconcordanţe între inscripţiile de pe recipient şi cele de pe vagon.
    Acceptarea vagoanelor de către prestator reprezintă confirmarea de către acesta a faptului că ele îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus.
    Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea/încărcarea produselor din/în autocisterne    ART. 4.8
    Beneficiarul va transmite prestatorului, în scris, comenzile de încărcare/descărcare a autocisternelor cu cel puţin 24 de ore înainte de livrare, specificând de fiecare dată:
    - numărul autocisternei;
    – cantitatea/calitatea produselor ce urmează a fi livrată;
    – numele conducătorului auto, reprezentantul beneficiarului şi actele prin care aceştia se identifică, respectându-se confidenţialitatea datelor personale conform cerinţelor legale.
    Suplimentar, beneficiarul va transmite şi alte date solicitate de autorităţile vamale şi fiscale referitoare la marfă.
    Autocisternele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic, metrologic şi în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor. Reprezentantul beneficiarului confirmă prin semnătură starea corespunzătoare a autocisternei, numărul de curse pe fiecare autocisternă, cantitatea pe compartimente şi totală care să nu depăşească sarcina utilă admisibilă, înainte de începerea încărcării/descărcării produsului, pe comanda internă a prestatorului.
    Încărcarea/Descărcarea autocisternelor se va realiza în prezenţa reprezentantului autorizat al beneficiarului.
    Beneficiarul va asigura din timp şi va pune la dispoziţia prestatorului pentru autocisternele ce urmează să fie încărcate:

    – avize de însoţire a mărfii;
    – fişă cu date de securitate pentru produsul respectiv în limba română şi în format REACH ce va fi înmânată şoferului autocisternei.
    Autocisternele sosite pentru încărcare vor avea toate compartimentele goale. În caz contrar nu vor fi acceptate pentru încărcare.
    Autocisternele ce descarcă vor fi însoţite de următorul set de documente:

    – aviz de însoţire a mărfii;
    – tichet de cântar/tichet de debitmetru;
    – document de transport (CMR);
    – raport de încercare;
    – fişă cu date de securitate în limba română şi în format REACH;
    – documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).
    Autocisternele vor descărca la prestator integral marfa din toate compartimentele.    ART. 4.9
    Operatorii de transport vor respecta prevederile cuprinse în Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007.
    Şoferul autocisternei trebuie să posede asupra sa următoarele documente, pe care le va prezenta la cerere reprezentantului prestatorului:
    - certificat de transport în cont propriu eliberat de Autoritatea Rutieră Română - ARR (original sau copie conformă);
    – certificat de inspecţie tehnică periodică - ITP, anuală - ITA (original);
    – certificat de agreare pentru autovehiculele care transportă anumite mărfuri periculoase (copie);
    – certificat ADR de formare a conducătorilor de autovehicule care transportă mărfuri periculoase (original);
    – certificat de calibrare a autocisternei cu buletin de verificare metrologic în termenul de valabilitate (original).
    Autocisterna trebuie să aibă următoarele dotări din punctul de vedere al siguranţei pe timpul transportului şi încărcării:

    – trusă ADR;
    – două stingătoare cu pulbere;
    – o ladă cu nisip (sau un sac de nisip) şi o lopată;
    – contact general (heblu);
    – dispozitiv de împământare a autocisternei;
    – siguranţe electrice calibrate;
    – capace etanşe la compartimente şi la rezervorul de combustibil.
    Conducătorii autocisternelor şi reprezentanţii vor purta echipament de protecţie: salopetă de protecţie confecţionată din materiale din fibră naturală, antistatizată, cască de protecţie, mănuşi de protecţie, bocanci antistatizaţi şi vor respecta instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă primite de la reprezentantul prestatorului.
    Beneficiarul transmite prestatorului copii ale Raportului de primire buncher (Bunker receipt/Bunker Delivery Note) de la navele ce au fost buncherate cu autocisternele.
    Drepturi şi obligaţii în legătură cu încărcarea/descărcarea barjelor fluviale
    ART. 4.10
    Pentru barjele ce descarcă, beneficiarul solicită prestatorului avizul referitor la data de sosire în portul Constanţa, menţionând:
    - portul de încărcare;
    – numele convoiului/împingătorului;
    – numărul şi numele barjelor;
    – cantitatea încărcată în fiecare barjă;
    – specificaţia de calitate a produselor încărcate;
    – destinaţia mărfii (depozitare sau încărcare prin transbord direct).

    Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, instrucţiuni de descărcare pentru fiecare barjă.
    Pentru barjele ce încarcă, beneficiarul solicită prestatorului avizul referitor la data de sosire în portul Constanţa, menţionând:
    - numele convoiului/împingătorului;
    – numărul şi numele barjelor;
    – cantitatea şi specificaţia de calitate a produselor ce urmează a fi încărcate în fiecare barjă.

    Beneficiarul avizează prestatorul în scris, prin fax sau e-mail, cu ....... zile şi, respectiv, cu o zi înainte, sosirea convoiului la Cernavodă, previziunile de intrare pe canalul Dunăre-Marea Neagră şi ETA portul Constanţa.

    ART. 4.11
    Beneficiarul se asigură şi garantează că barjele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic, dotate cu pompe de descărcare (dacă este cazul), cu instalaţia de descărcare/încărcare etanşă (conducte, vane, flanşe), acceptate la operare de către Autoritatea Navală Română, libere de orice taxe, asigurate cu împingător pentru manevrarea lor şi personal de supraveghere a operării (cu atestat de calificare), dotate cu aparate de iluminat pentru a urmări operarea barjelor şi pe timp de noapte.
    De asemenea va asigura un număr suficient de termometre, rulete şi lavete necesare efectuării măsurătorilor la barje în cel mai scurt timp.
    Manevrarea barjelor la/de la dana de operare este în sarcina beneficiarului.
    Barjele vor avea tabelă de calibrare a tancurilor valabilă din punct de vedere metrologic.
    De asemenea, ruletele şi termometrele vor avea certificate de verificare metrologică în termenul de valabilitate.

    ART. 4.12
    Beneficiarul va asigura primirea de către prestator a următoarelor documente din portul de încărcare:
    - scrisoare de trăsură fluvială;
    – certificat de cantitate;
    – certificat de calitate;
    – cargo manifest;
    – raportul de măsurători la tancurile navei (ullage report);
    – raport cantitate la bordul navei înainte de încărcare (OBQ report);
    – certificat de conformitate;
    – fişă cu date de securitate în format REACH;
    – documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).

    Pe documente se va menţiona: „produs proprietatea .....................“.

    ART. 4.13
    Beneficiarul va asigura primirea de către prestator a unei mostre de arbitraj sigilate în portul de încărcare, prelevată din fiecare barjă.

    ART. 4.14
    Beneficiarul transmite prestatorului, în scris pentru fiecare barjă fluvială care încarcă, următoarele:
    - instrucţiuni complete de încărcare;
    – produsul ce va fi încărcat şi instrucţiuni de calitate;
    – instrucţiuni de întocmire a documentelor de încărcare şi alte documente vamale/fiscale în cazul în care au legătură cu instrucţiunile documentare ale beneficiarului;
    – fişă cu date de securitate în limba engleză şi în format REACH ce va fi predată reprezentantului barjei înainte de începerea încărcării.


    ART. 4.15
    În cazul unor dispute în ceea ce priveşte cantitatea şi/sau calitatea mărfii, care duc la staţionarea peste termen a barjelor fluviale, beneficiarul va transmite instrucţiuni clare, precise şi rapide, care vor fi respectate în întregime de prestator.
    Prestatorul va informa imediat beneficiarul cu privire la orice neconformitate a mărfii din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
    Părţile sunt direct răspunzătoare de contrastaliile înregistrate din vina fiecăreia în astfel de situaţii.


    Drepturi şi obligaţii în legătură cu încărcarea/descărcarea navelor maritime
    ART. 4.16
    Beneficiarul va solicita prestatorului, în scris, prin fax sau e-mail, cu minimum … zile calendaristice înainte, acceptul pentru intervalul de sosire al navelor (perioadă de 2-3 zile calendaristice), cantitatea/calitatea de produse ce urmează a fi încărcată/descărcată din fiecare navă nominată şi va transmite caracteristicile tehnice ale navelor maritime (chestionarul Q88).
    Prestatorul va transmite acceptul sau refuzul referitor la intervalul de sosire în termen de 2 zile lucrătoare de la nominalizarea beneficiarului.
    În cazul sosirii navei în afara perioadei de descărcare/încărcare acceptate de prestator, nava va fi acostată imediat ce acest lucru va fi posibil, în funcţie de:
    - existenţa unei dane libere;
    – programările altor nave pe aceeaşi dană;
    – spaţiul de depozitare disponibil;
    – stocul de marfă disponibil la Constanţa.

    Nava nu va fi întârziată la operare nejustificat.
    Danele interioare (69-76) în care se încarcă/se descarcă navele beneficiarului au adâncimi de maximum 12,50 metri, iar dana 79, de maximum 17,00 metri (apă salmastră).
    Draftul aerian în danele interioare este de 16,50 metri, iar în dana 79, de 20,00 metri.

    ART. 4.17
    Beneficiarul va transmite în scris prestatorului instrucţiuni de operare pentru fiecare navă şi condiţiile de angajare ale navelor maritime (timp alocat, rata de contrastalii etc.).
    Condiţiile în care navele maritime vor opera în terminalul petrolier sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    Navele nominalizate de beneficiar trebuie să fie corespunzătoare să transporte produsele beneficiarului.

    ART. 4.18
    În cazul navelor care sosesc pentru descărcare, beneficiarul va transmite instrucţiuni de descărcare şi va asigura primirea de către prestator a copiilor următoarelor documente din portul de încărcare:
    - certificat de cantitate;
    – raport de încercare;
    – cargo manifest;
    – conosament;
    – raport pentru ullage;
    – raport OBQ;
    – fişa cu date de securitate în format REACH;
    – certificat de conformitate;
    – documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).

    Beneficiarul va asigura primirea unei mostre de arbitraj sigilate în portul de încărcare.

    ART. 4.19
    Pentru navele nominalizate să încarce produse, beneficiarul va transmite prestatorului, în scris pentru fiecare navă, următoarele:
    - instrucţiuni complete de încărcare;
    – produsul ce va fi încărcat şi instrucţiuni de calitate;
    – instrucţiuni de întocmire a documentelor de încărcare şi alte documente vamale/fiscale, în cazul în care au legătură cu instrucţiunile documentare ale beneficiarului;
    – fişă cu date de securitate în limba engleză şi în format REACH ce va fi predată reprezentantului navei înainte de începerea încărcării.


    ART. 4.20
    Beneficiarul are obligaţia să asigure în timp util toată cantitatea de produse pentru încărcare conformă din punct de vedere calitativ. În caz contrar, prestatorul poate refuza acostarea navelor până la completarea stocului de marfă.
    În cazul importului cu descărcare nave prin transbord direct, beneficiarul are obligaţia să asigure în timp util un număr suficient de vagoane-cisternă CF goale pentru încărcarea întregii cantităţi de marfă.
    În cazul încărcării sau descărcării prin transbord direct, în funcţie de produsul derulat anterior prin conducte, se va accepta de comun acord cantitatea de marfă necesară pentru spălarea instalaţiei de pompare. Aceasta se va încărca într-o cisternă goală pusă la dispoziţie de beneficiar şi se va expedia beneficiarului însoţită de raport de încercare separat.

    ART. 4.21
    În cazul unor dispute în ceea ce priveşte cantitatea şi/sau calitatea mărfii, care duc la staţionarea peste termen a navelor maritime, beneficiarul va transmite instrucţiuni clare, precise şi rapide, care vor fi respectate în întregime de prestator.
    Părţile sunt direct răspunzătoare de contrastaliile înregistrate din vina fiecăreia în astfel de situaţii.


    Drepturi şi obligaţii în legătură cu pomparea ţiţeiului pe conductele aparţinând Societăţii CONPET - S.A. Ploieşti în rezervoarele prestatorului
    ART. 4.22
    Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, prin fax sau e-mail, înainte de începerea operaţiunii, programul/comanda de pompare a ţiţeiului în rezervorul prestatorului, specificând cantitatea şi calitatea ce urmează a fi pompate şi ritmul zilnic de pompare.


    Drepturi şi obligaţii în legătură cu încărcarea produselor din rezervoarele prestatorului în vagoane-cisternă CF
    ART. 4.23
    Beneficiarul va depune la OTF şi la prestator comenzile de încărcare ce vor conţine date referitoare la: destinatarul expediţiei, denumirea staţiilor de expediere şi de destinaţie conform nomenclatorului staţiilor de cale ferată, felul mărfii, cantitatea, data şi locul unde are loc încărcarea, denumirea OTF care va pune la dispoziţie vagoanele-cisternă CF goale şi va efectua transportul, plătitorul transportului şi codul de plată care vor fi înscrise pe scrisoarea de trăsură. În baza acestora, prestatorul confirmă OTF că poate să introducă în depozit vagoanele goale în vederea încărcării.
    Comenzile de încărcare vor fi transmise prestatorului prin fax sau e-mail cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de ziua încărcării.

    ART. 4.24
    Beneficiarul asigură din timp numărul corespunzător de vagoane-cisternă pe 4 osii goale pentru încărcarea întregii cantităţi solicitate, corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi al stării de curăţenie ţinând cont de proprietăţile specifice ale produsului ce urmează a fi încărcat, şi libere de orice taxe.
    Vagoanele-cisternă vor avea inscripţionările vizibile, dotate cu tăbliţe de calibrare şi posibilitatea de a aplica sigilii la toate sistemele de închidere-deschidere care permit accesul în interiorul vagoanelor.

    ART. 4.25
    Beneficiarul va asigura din timp şi va pune la dispoziţia prestatorului:
    - avize de însoţire a mărfii şi scrisori de trăsură completate, ştampilate şi semnate la rubrica „Expeditor“ cu numele beneficiarului, documente ce se vor folosi de prestator numai pentru expedierea produselor beneficiarului;
    – etichete corespunzătoare cu marfa încărcată ce vor fi aplicate pe ambele părţi ale vagoanelor;
    – instrucţiuni, date, informaţii legate de identificarea destinatarului (numele şi adresa completă, cod staţie CFR, linie garare). Aceste date vor fi transmise către prestator, în scris (fax sau e-mail) în intervalul: luni-vineri între orele 8,00-15,00;
    – fişă cu date de securitate în limba română şi în format REACH ce va fi anexată la documentele de însoţire ale vagoanelor CF;
    – documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).

    Beneficiarul obţine acceptele staţiilor CFR de destinaţie pentru primirea mărfii (pe perioade de timp şi/sau pe cantităţi) şi le transmite în timp util staţiei CFR ce deserveşte prestatorul.
    Orice modificare ulterioară atât a programului, cât şi a contractului de transport se va face de către beneficiar către OTF şi prestator cu suportarea tarifelor legale.
    Beneficiarul reglementează problemele legate de eventualele vagoane defecte ce nu pot fi încărcate şi nu pot fi remediate de OTF.


    Drepturi şi obligaţii în legătură cu operarea tancurilor de buncheraj
    ART. 4.26
    Beneficiarul transmite prestatorului în scris, prin fax sau e-mail, comenzile de încărcare cu motorină a tancului de buncherare, specificând de fiecare dată:
    - numele tancului de buncherare;
    – instrucţiuni complete de încărcare;
    – produsul ce va fi încărcat şi instrucţiuni de calitate;
    – instrucţiuni de întocmire a documentelor de încărcare; şi
    – documente vamale/fiscale în cazul în care au legătură cu instrucţiunile documentare ale beneficiarului.

    Comenzile de încărcare vor fi transmise în zilele lucrătoare cu cel puţin 24 de ore înainte de livrarea solicitată.


    Drepturi şi obligaţii în legătură cu predarea ţiţeiului la Societatea CONPET - S.A. Ploieşti pentru pompare pe conductă
    ART. 4.27
    Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, prin fax sau e-mail, programul/comanda de pompare a ţiţeiului, specificând de fiecare dată destinatarul şi cantitatea ce urmează a fi pompată, nava, numărul şi data declaraţiei vamale de import (dacă este cazul).
    La predarea către Societatea CONPET - S.A. Ploieşti (dacă nu există alte înţelegeri), ţiţeiul trebuie să corespundă următoarelor condiţii:
    - temperatura de congelare trebuie să fie cu 7ºC mai mică decât temperatura solului, măsurată pe traseul conductelor. Beneficiarul se îngrijeşte ca temperatura solului măsurată pe traseul conductei să fie comunicată zilnic de către Societatea CONPET - S.A. Ploieşti prestatorului;
    – viscozitatea maximă la temperatura minimă a solului trebuie să fie: 80 cSt sau 11ºE;
    – condiţia de omogenitate:
    • pentru recepţia rezervoarelor cu ţiţei omogen (diferenţa de densitate între probele de nivel superior, mijloc şi aspiraţie se încadrează în limitele de +/– 1 kg/m^3) se constituie proba compusă din cele 3 probe individuale prin amestecare proporţională, determinându-se caracteristicile ţiţeiului;
    • pentru recepţia rezervoarelor cu ţiţei neomogen (diferenţa de densitate între probele de nivel superior, mijloc şi aspiraţie nu se încadrează în limitele de +/– 1 kg/m^3) se recoltează probe punctuale de la nivelurile intermediare sau echidistante, astfel încât să fie prinse toate straturile. Din probele punctuale se constituie proba compusă la care se determină caracteristicile ţiţeiului. De asemenea se determină densitatea şi pentru probele intermediare;
    • se verifică conţinutul de apă la proba de aspiraţie, care trebuie să fie de maximum 1% (condiţia de recepţie a ţiţeiului).


    Atestarea calităţii ţiţeiului se va face prin raport de încercări pentru fiecare lot (rezervor), întocmit în conformitate cu specificaţiile de calitate prevăzute în anexa nr. 2.


    Drepturi şi obligaţii în legătură cu depozitarea produselor
    ART. 4.28
    Prestatorul va anunţa beneficiarul în scris, prin fax sau e-mail, cu cel puţin ........ zile înainte (cu excepţia cazurilor urgente) ori de câte ori rezervoarele în care au fost depozitate produsele beneficiarului trebuie să fie curăţate.
    Beneficiarul va trimite un reprezentant sau inspector independent pentru măsurarea şi calcularea cantităţii de şlam ce urmează a fi evacuat, prelevarea probei de la fundul rezervorului şi efectuarea analizei şlamului, în termen de cinci (5) zile calendaristice de la comunicarea prestatorului că rezervorul este pregătit pentru aceste operaţiuni.
    Se vor întocmi procese-verbale cu această ocazie („procese-verbale de şlam“) ce vor fi semnate de către inspectorul independent/reprezentantul beneficiarului şi reprezentanţii prestatorului.
    Cantitatea din procesele-verbale de şlam se va scădea din stocul beneficiarului depozitat proporţional cu cantitatea de produs derulată prin rezervor.
    În cazul în care inspectorul independent nominalizat de beneficiar nu este prezent la termenul când procesul-verbal de şlam trebuie emis, deşi a fost invitat, procesul-verbal de şlam va fi emis de prestator şi va fi acceptat de beneficiar.
    Rezervoarele vor fi supuse operaţiunilor de curăţare, în baza analizei probei de fund, numai dacă intervine una dintre următoarele situaţii:
    - schimbarea destinaţiei rezervorului;
    – recalibrarea rezervorului;
    – intervenţii la rezervor ca urmare a defecţiunilor tehnice;
    – depunerile de şlam afectează calitatea produselor.

    În timpul curăţării rezervoarelor, prestatorul va pune la dispoziţia beneficiarului altă capacitate de depozitare cu aceleaşi caracteristici şi cu acelaşi volum.
    În cazul în care nu va fi disponibilă o astfel de capacitate de depozitare, atunci beneficiarului i se va acorda un timp suficient să găsească o soluţie pentru produsul rămas în rezervoare, iar părţile vor găsi de comun acord o soluţie rezonabilă în timp util.

    ART. 4.29
    Beneficiarul şi prestatorul vor stabili de comun acord cantităţile ce reprezintă stocul tehnologic (nepompabil) din rezervoare şi conducte (stoc tehnologic), în funcţie de cantitatea şi calitatea produselor rulate.
    Stocul tehnologic va fi returnat beneficiarului la sfârşitul operaţiunii sau la încetarea contractului.


    Alte drepturi şi obligaţii ale beneficiarului
    ART. 4.30
    În cazul în care produsele se descarcă în rezervoare situate în afara Secţiei Platformă Port (zonă liberă), acestea vor fi plasate în regim de antrepozit vamal, drepturile şi obligaţiile beneficiarului în acest sens fiind cuprinse în anexa nr. 5 la prezentul contract.
    Beneficiarul asigură obţinerea liberului de vamă şi plata taxelor vamale, conform cadrului legal în vigoare la data efectuării prestaţiei, scop în care îşi va obţine toate autorizările/aprobările necesare.
    În cazul operaţiunilor de import sau tranzit, beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului o copie a declaraţiei vamale de import cu liberul de vamă (inclusiv pentru consumurile tehnologice), respectiv a declaraţiei vamale de tranzit, urmând ca în baza acesteia prestatorul să înceapă livrarea produselor importate.
    În cazul operaţiunilor de export, beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului o copie a declaraţiei vamale de export.
    În cazul livrărilor intracomunitare, beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului o copie a documentului T2L.
    În cazul livrărilor în regim suspensiv de accize, beneficiarul (autorizat ca expeditor înregistrat) va prezenta prestatorului, înainte de livrarea mărfii, în copie, declaraţie vamală de plasare în antrepozit fiscal şi documentul administrativ de însoţire aferent.
    Copiile documentelor mai sus menţionate nu vor conţine informaţii confidenţiale (preţ, valoare etc.) şi sunt utilizate la emiterea facturilor de prestaţii (aplicarea TVA-ului, dacă este cazul).

    ART. 4.31
    Dacă beneficiarul nu îşi îndeplineşte toate obligaţiile în conformitate cu legislaţia română, incluzând, dar nelimitându-se la Codul fiscal, Codul vamal şi normele de aplicare, după cum au fost modificate, şi dacă din cauza acestei neîndepliniri rezultă impunerea la nivelul prestatorului de către autorităţile fiscale/vamale a unor obligaţii suplimentare de plată a accizelor/taxelor vamale, precum şi a unor penalităţi şi/sau amenzi, prestatorul va avea dreptul de a recupera aceste sume de la beneficiar.
    Suma recuperată de prestator de la beneficiar va fi egală cu suma corespunzătoare percepută de autorităţile vamale/fiscale prestatorului.
    Dacă suma impusă de autorităţile fiscale/vamale este modificată ulterior, suma recuperată de prestator de la beneficiar va fi actualizată şi stabilită în conformitate cu aceste modificări.

    ART. 4.32
    Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, comenzile de amestecare a motorinei cu biodiesel, specificând mijlocul de transport care aduce biodieselul şi cantitatea de biodiesel şi motorină ce se vor amesteca.
    Deoarece nu există rezervor de depozitare a biodieselului, cantităţile descărcate se vor amesteca integral cu motorină.

    ART. 4.33
    Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, prin fax sau e-mail, cantitatea de produs transferată prin in tank transfer, specificând:
    - vânzătorul/cumpărătorul;
    – data transferului;
    – cantitatea transferată;
    – numele navei din care a fost descărcat produsul.

    Cumpărătorul trebuie să aibă contract de prestaţii semnat cu prestatorul pentru operaţiunile de depozitare, încărcare şi livrare ulterioară operaţiunii de in tank transfer.

    ART. 4.34
    Beneficiarul va nominaliza un inspector de terţă parte pentru fiecare primire/livrare de marfă în parte, va comunica prestatorului ori de câte ori partenerii lui contractuali au nominalizat alţi eventuali inspectori care deţin mandat de control în Constanţa şi va preciza limitele mandatelor de control ale acestora, în termene rezonabile.
    Beneficiarul va nominaliza un inspector de terţă parte pentru a verifica starea de curăţenie a navelor/barjelor fluviale înainte de încărcare.
    Beneficiarul va nominaliza inspector de terţă parte pentru verificarea stării de curăţenie a autocisternelor/vagoanelor-cisternă CF înainte de încărcare.
    Acestea vor fi introduse la frontul de încărcare după ce vor fi declarate apte pentru încărcare din punctul de vedere al stării de curăţenie de către inspectorul de terţă parte.

    ART. 4.35
    În cazul în care inspectorul de terţă parte solicită întreruperea pompării la navă/barjă pentru prelevare de probe în vederea verificării calităţii produsului la 30 cm în tancurile navei/barjei sau pentru deplasamentul conductelor, timpul de întrerupere va fi în contul beneficiarului.
    În cazul în care la cap conductă produsul este în conformitate cu specificaţia de calitate din anexa nr. 2 în timp ce în tancurile navei/barjei se găseşte marfă în afara specificaţiei de calitate, din cauza unui motiv imputabil navei/barjei, reluarea încărcării se va face numai cu avizul scris prealabil al beneficiarului. Produsul depreciat va rămâne în tancurile navei/barjei.

    ART. 4.36
    Beneficiarul va respecta Convenţia pe linie de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului, prevăzută în anexa nr. 4.

    ART. 4.37
    Beneficiarul împuterniceşte prestatorul prin comitenţă ca, prin reprezentanţii săi legali, să încheie acte juridice de transport cu OTF privind primirea/expedierea vagoanelor încărcate cu produse sau goale.

    ART. 4.38
    Asigurarea produselor contra tuturor riscurilor este în sarcina beneficiarului.


    Drepturile şi obligaţiile prestatorului
    Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea produselor din vagoane-cisternă CF în rezervoarele prestatorului sau în nave prin transbord direct
    ART. 4.39
    Prestatorul va primi de la OTF expediţiile de vagoane-cisternă pe liniile industriale proprii.
    Prestatorul va verifica, împreună cu agentul OTF şi cu inspectorul de terţă parte nominalizat de beneficiar, starea vagoanelor-cisternă sosite pe liniile de cale ferată proprii.
    Rezultatele verificării vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare şi în lista de predare-primire ce vor fi semnate de reprezentanţii prestatorului, agentul OTF şi inspectorul de terţă parte.
    În procesul-verbal de constatare se vor menţiona:
    - starea tehnică şi comercială a vagoanelor-cisternă, sigiliile furnizorului, precizându-se dacă vagonul-cisternă a ajuns la destinaţie fără urme de violare, sustragere, scurgere, avariere şi pierderi de conţinut;
    – cantitatea de produs recepţionată de prestator;
    – denumirea produsului recepţionat;
    – furnizorul;
    – expeditorul;
    – numărul vagonului/vagoanelor-cisternă;
    – numărul şi data notei de greutate şi/sau avizul de însoţire a mărfii;
    – existenţa, integritatea, numărul şi seriile sigiliilor;
    – dacă cele constatate cu privire la sigilii corespund cu cele înscrise în scrisoarea de trăsură, în nota de greutate şi/sau avizul de însoţire a mărfii întocmite de furnizor;
    – locul în care au fost aplicate sigiliile şi dacă acestea au fost sau nu deteriorate.

    În cazul în care în cursul operaţiunilor de predare-primire se depistează:
    - nereguli tehnice, atunci vagoanele-cisternă se vor lua în primire cu efectuarea de menţiuni în lista de predare-primire;
    – nereguli comerciale (sigilii rupte sau deteriorate, scurgeri din conţinut), atunci se vor aplica dispoziţiile Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005, republicată, cu modificările ulterioare (regulamentul); se va întruni comisia de constatare alcătuită din reprezentanţii OTF, ai prestatorului şi din inspectorul de terţă parte nominalizat de beneficiar şi se va proceda în conformitate cu prevederile regulamentului.

    Procesul-verbal de constatare întocmit va menţiona cuantumul pagubei şi descrierea modului în care a fost determinată paguba.

    ART. 4.40
    Când vagoanele-cisternă au ajuns la prestator fără urme de violare, sustrageri, scurgere, avariere şi au sigiliile intacte, dar la recepţia cantitativă se constată lipsă marfă, care nu poate fi pusă în sarcina OTF, se va încheia proces-verbal de constatare ce va fi semnat de delegatul prestatorului şi de inspectorul de terţă parte nominalizat de beneficiar.
    Procesele-verbale de constatare, în ambele cazuri, vor fi transmise imediat beneficiarului pentru ca acesta să îşi poată exercita în termen legal dreptul la acţiune în pretenţii împotriva persoanei în culpă.
    Prestatorul va pune la dispoziţia beneficiarului unicatul scrisorii de trăsură care a însoţit transportul, cu cesiune.
    Prestatorul va informa beneficiarul ori de câte ori transportatorul nu îi eliberează un exemplar original al acesteia, precum şi în legătură cu motivele refuzului transportatorului.

    ART. 4.41
    Prestatorul va informa în scris OTF, în baza unicatului scrisorii de trăsură şi a listei de predare-primire, în cazul în care constată vagoane-cisternă lipsă din tren sau vagoane-cisternă expediate în baza unor scrisori de trăsură individuale care nu au ajuns la prestator, solicitând aducerea lor la descărcare.
    În cazul în care OTF nu se conformează, aducând vagoanele-cisternă lipsă, prestatorul va înştiinţa în scris beneficiarul în termen de două zile calendaristice de la constatarea evenimentului, pentru ca beneficiarul să poată solicita despăgubiri de la OTF.
    La înştiinţarea scrisă către beneficiar, prestatorul va anexa unicatul scrisorii de trăsură, precum şi documentele certificate de transportator, prin care atestă că vagonul-cisternă nu a ajuns la destinaţie (vagon nesosit, menţiune făcută în lista de primire-predare).
    Prestatorul va proceda în mod similar şi în cazul vagoanelor-cisternă expediate în baza unor scrisori de trăsură individuale şi nesosite la termen.

    ART. 4.42
    Prestatorul obţine, la solicitarea beneficiarului, acceptele portuare pentru livrarea produselor în limitele exporturilor în perspectiva imediată şi transmite acestuia numărul acceptului şi perioada pentru care a fost aprobat de către CFR Marfă - Constanţa Port.

    ART. 4.43
    Prestatorul se obligă să returneze vagoanele proprietatea beneficiarului în stare tehnică bună, cu aceleaşi armături, şuruburi, flanşe cu care au fost predate de transportator beneficiarului, cu toate capacele închise etanş şi sigilate, sigiliile urmând să fie menţionate pe scrisoarea de trăsură. Orice abatere de la această condiţie se va notifica în listele de predare a vagoanelor către transportator, prestatorul urmând a achita contravaloarea reparaţiilor ulterioare ale vagoanelor de care se stabileşte că se face vinovat.


    Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea/încărcarea produselor din/în autocisterne
    ART. 4.44
    Prestatorul asigură instalaţie pentru descărcarea biodieselului din autocisterne şi încărcarea motorinei în autocisterne conform programului stabilit cu beneficiarul şi în baza obiectului contractului.
    Prestatorul are calitatea de încărcător, şi nu de expeditor pentru mărfurile proprietatea beneficiarului.


    Drepturi şi obligaţii în legătură cu încărcarea produselor în vagoane-cisternă CF
    ART. 4.45
    Prestatorul asigură instalaţie pentru încărcarea produselor în vagoane-cisternă CF conform programului stabilit cu beneficiarul şi în baza obiectului contractului.

    ART. 4.46
    Prestatorul verifică şi asigură vagoanele pline cu sigilii şi le predă cărăuşului, care prin aplicarea ştampilei pe duplicatul scrisorii de trăsură şi pe lista de predare-primire preia naveta fără obiecţii, asumându-şi astfel întreaga răspundere asupra încărcăturii până la destinaţie.


    Drepturi şi obligaţii în legătură cu operarea navelor maritime, tancurilor de buncheraj şi barjelor fluviale
    ART. 4.47
    Prestatorul asigură operarea navelor maritime, tancurilor de buncheraj şi a barjelor fluviale angajate de beneficiar şi condiţiile tehnice necesare realizării ratelor medii de încărcare/descărcare prevăzute în anexe.
    Pentru operaţiuni de transbord direct prestatorul pune la dispoziţie o conductă de legătură între două dane petroliere corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi al stării de curăţenie.
    Părţile pot conveni şi alte rate de operare, în funcţie de mărimea şi performanţele navelor.
    Prestatorul este exonerat de răspundere pentru întârzierile înregistrate în perioadele în care vremea nefavorabilă (ploaie, vânt, ceaţă, ninsoare) nu permite încărcarea/descărcarea navelor sau în situaţiile în care poate fi invocată forţa majoră. Atât vremea nefavorabilă, cât şi forţa majoră trebuie anunţate beneficiarului în cel mai scurt timp şi dovedite de prestator cu acte emise de autorităţile competente.

    ART. 4.48
    Prestatorul întocmeşte documentele în legătură cu marfa şi operarea navei, conform instrucţiunilor primite de la beneficiar, iar atunci când este cazul întocmeşte documentele care pot fi utilizate de către beneficiar în apărarea intereselor sale în legătură cu operarea navei şi îi pune la dispoziţie un set de documente.
    Prestatorul va remite beneficiarului prin poştă sau delegat documentele care atestă recepţia cantitativă şi calitativă a fiecărui vas cu produse descărcat/încărcat, contrasemnate de inspectorii de terţă parte, în termen de 5 zile de la data terminării operării navei conform listei următoare:
    Pentru descărcare sunt necesare următoarele documente:
    - ullage report;
    – ROB report;
    – raport timpi de operare (time-sheet);
    – raport de încercări;
    – Discharging Cargo Report;
    – documentele primite din portul de încărcare.

    Pentru încărcare sunt necesare următoarele documente:
    - certificat de cantitate;
    – certificat de calitate;
    – ullage report;
    – raport timpi de operare (time-sheet);
    – chitanţă de primire a mostrelor;
    – chitanţă de primire a documentelor.


    ART. 4.49
    Prestatorul va prelua de la nava maritimă mostrele de arbitraj recoltate şi sigilate în portul de încărcare şi le va păstra la dispoziţia beneficiarului timp de ...... zile calendaristice.
    În cazul în care se constată diferenţe între rezultatele obţinute la recepţia calitativă efectuată înaintea descărcării şi raportul de încercare emis în portul de încărcare, beneficiarul împreună cu toate părţile implicate pot solicita o analiză comună a mostrelor de arbitraj, care vor fi desigilate şi analizate în prezenţa unui inspector de terţă parte nominalizat de beneficiar şi a tuturor părţilor implicate.

    ART. 4.50
    Prestatorul va informa beneficiarul, înainte de descărcare, în cazul constatării unor diferenţe în ceea ce priveşte calitatea, între cele constatate la recepţia navei maritime şi cele înscrise în raportul de încercare emis în portul de încărcare sau în specificaţia de calitate, care depăşesc limitele de reproductibilitate ale metodelor de încercare şi va acţiona potrivit instrucţiunilor acestuia.

    ART. 4.51
    Prestatorul asigură încărcarea mărfii conform termenelor şi instrucţiunilor primite de la beneficiar şi întocmeşte documentele de expediere a mărfii pe care le transmite beneficiarului.


    Drepturi şi obligaţii în legătură cu predarea ţiţeiului la Societatea CONPET - S.A. Ploieşti pentru pompare pe conductă
    ART. 4.52
    Prestatorul condiţionează ţiţeiul până la îndeplinirea condiţiilor de pompabilitate pe conductă şi predă la Societatea CONPET - S.A. Ploieşti ţiţeiul condiţionat conform comenzilor transmise în scris de beneficiar.
    Cantitatea pompată şi calitatea sunt cele înscrise în procesul-verbal de predare-primire, respectiv raportul de încercări.
    Timpul de pregătire a ţiţeiului în rezervoare, pentru pompare, implică, după caz, întârzieri în stabilirea cantităţii nete descărcate şi, implicit, punerea la dispoziţia Societăţii CONPET - S.A. Ploieşti pentru pompare, dar nu mai mult de 24 ore de la stabilirea calităţii la rezervor după terminarea descărcării navei.


    Drepturi şi obligaţii în legătură cu depozitarea produselor
    ART. 4.53
    Prestatorul asigură primirea produselor beneficiarului în spaţiile de depozitare proprii separate, iar în cazul în care nu este posibil acest lucru, în amestec cu produsele de acelaşi tip şi aceeaşi specificaţie de calitate ale altor beneficiari.
    Prestatorul va face dovadă prin raport de încercare emis recent de laboratorul propriu că produsele petroliere ale altor beneficiari au aceleaşi specificaţii ca cele stabilite pentru fiecare tip de produs petrolier din anexele la prezentul contract.
    Prestatorul asigură şi va face dovadă beneficiarului că spaţiile de depozitare utilizate corespund din punct de vedere tehnic şi al curăţeniei şi au certificate de calibrare a rezervoarelor cu termen valabil.
    Prestatorul va folosi rezervoare de depozitare corespunzătoare pentru depozitarea produselor şi va folosi conducte curate şi în stare tehnică bună pentru a evita contaminarea produselor.
    Prestatorul:
    - va coordona prestaţia de depozitare cu toţi participanţii ale căror servicii sunt necesare pentru executarea acestui contract;
    – va ţine permanent informat beneficiarul cu privire la cantităţile şi locaţiile mărfii în timpul executării prestaţiei de depozitare;
    – va pune la dispoziţia beneficiarului rapoarte lunare de stoc şi evidenţa înregistrărilor cantităţilor depozitate, primite, încărcate din nou şi înscrise, conform procedurilor de inspecţie prevăzute în cap. V;
    – va păstra produsele în siguranţă, depozitate în facilităţile de depozitare în aceeaşi cantitate ca cea primită, şi conform specificaţiilor de calitate ale produsului, indicate în anexa nr. 2;
    – va permite accesul reprezentantului beneficiarului, inclusiv al inspectorilor de terţă parte nominalizaţi de acesta, pe toată perioada programului de lucru. Accesul reprezentanţilor/ inspectorilor se va face numai cu acceptul prealabil al prestatorului;
    – va lua toate măsurile acceptabile pentru a se asigura că produsele încredinţate sunt depozitate cu atenţia corespunzătoare.    Alte drepturi şi obligaţii ale prestatorului
    ART. 4.54
    În cazul în care produsele se descarcă în rezervoare situate în afara Secţiei Platformă Port (zonă liberă), acestea vor fi plasate în regim de antrepozit vamal, drepturile şi obligaţiile prestatorului în acest sens fiind cuprinse în anexa nr. 5 la prezentul contract.

    ART. 4.55
    Prestatorul condiţionează motorina prin amestecare cu biodiesel, la solicitarea beneficiarului, comunicând în scris beneficiarului cantităţile de produse folosite.

    ART. 4.56
    Prestatorul efectuează recepţia cantitativ-calitativă a mărfii la rezervoarele terestre, vagoane-cisternă CF, autocisterne şi la bordul navelor, barjelor fluviale, tancurilor de buncheraj numai în prezenţa inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar, metoda de calcul al cantităţii fiind ASTM (în aer).
    Prestatorul are calitatea de încărcător, şi nu de expeditor pentru mărfurile proprietatea beneficiarului.

    ART. 4.57
    Prestatorul va furniza beneficiarului certificat de in tank transfer în conformitate cu cererea beneficiarului către prestator de transfer al produsului şi, de asemenea, când beneficiarul a cumpărat produse de la o terţă parte prin in tank transfer.

    ART. 4.58
    Prestatorul garantează că respectă Codul internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (Codul ISPS).

    CAP. V
    Stabilirea cantităţii şi calităţii
    ART. 5.1
    a) Recepţia cantitativă a produselor primite/expediate cu vagoanele-cisternă CF se efectuează prin calibrare sau cântărire pe cântarul prestatorului, în funcţie de depozitul unde se descarcă/se încarcă naveta.
    Atunci când cântarul este defect sau sunt indicii că datele rezultate din cântărire au valori eronate, recepţia se efectuează prin calibrare.
    Dacă metoda prin cântărire pe cântar avizat metrologic de către Biroul Român de Metrologie Legală nu poate fi aplicată la prestator, beneficiarul va fi informat în timp util.
    Beneficiarul va fi informat în timp util şi despre orice reverificare a cântarelor dinamice din cadrul secţiilor-platformă ale prestatorului de către metrolog autorizat, pentru a-şi putea trimite reprezentantul să participe la reverificarea acestora.
    Diferenţele cantitative mai mici sau egale cu abaterile acceptate ale mijloacelor de măsurare (cântare CF), conform certificatului de conformitate al cântarului şi buletinelor de verificare în vigoare la data efectuării prestaţiei, din cantitatea înscrisă în documentul de livrare nu se iau în considerare.
    În cazul în care diferenţele cantitative depăşesc nivelul toleranţei sus-menţionate se va proceda conform clauzelor prevăzute la art. 4.39 (procese-verbale de constatare).
    Procesele-verbale de constatare a lipsurilor trebuie să conţină în mod obligatoriu menţiunea că numărul înscris pe sigilii este acelaşi cu cel din nota de greutate şi scrisoarea de trăsură.
    Stabilirea cantităţii mărfii (recepţia) se va face numai în prezenţa inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar, care va semna toate documentele după calibrare şi recepţie.
    În cazul expediţiilor de la prestator, beneficiarul are obligaţia de a asigura măsurarea cantităţii mărfii cu acelaşi tip de mijloc de măsură. La măsurarea cantităţilor se va ţine cont de clasele de precizie a mijloacelor de măsurare atât la expeditor, cât şi la destinatar.
    În cazul expediţiilor de la prestator, pentru diferenţele cantitative constatate la destinaţie se vor aplica dispoziţiile Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005, republicată, cu modificările ulterioare.

    b) Cantităţile de ţiţei primite prin vagoane-cisternă CF vor fi cele constatate efectiv la rezervoare după terminarea descărcării vagoanelor-cisternă CF. Cantităţile se vor determina/se vor calcula conform ASTM (în aer), iar rezultatele măsurătorilor se vor menţiona într-un proces-verbal de recepţie semnat de prestator şi de inspectorul de terţă parte nominalizat de beneficiar.
    c) Recepţia cantitativă a produselor sosite cu autocisternele se face prin cântărire, iar cantitatea de marfă care va fi recepţionată va fi:
    - în cazul în care diferenţele cantitative dintre brut şi tară (din locurile de încărcare şi de descărcare) se încadrează în intervalul de +/–30 kg, care reprezintă abaterea cântarului, cantitatea considerată ca fiind recepţionată va fi cea înscrisă în documentele proprietarului de produs;
    – în cazul în care această diferenţă este mai mare decât abaterea, recepţia se face astfel: cantitatea recepţionată la prestator este cantitatea brută cântărită la prestator minus tara (greutatea proprie a mijlocului de transport) cântărită.
    Atât diferenţele de cantitate la brut, cât şi cele de final recepţionate vor fi comunicate beneficiarului după ce au fost însuşite prin semnătură de inspectorul terţă parte nominalizat de beneficiar.
    În cazul în care determinarea cantităţii de marfă se face prin măsurare prin debitmetru, încărcătorul va înscrie în Avizul de însoţire a mărfii şi tara mijlocului de transport, conform certificatului de înmatriculare (talon).
    În cazul în care cântarul este defect, recepţia cantitativă a produselor sosite cu autocisternele se va face prin calibrare. Autocisternele trebuie să fie încărcate astfel încât nivelul lichidului să corespundă cu semnul metrologic conform certificatului de calibrare. Prestatorul îl va aviza pe beneficiar în timp util de această situaţie.

    d) Cantităţile de produse livrate la nave maritime/barje fluviale, tancuri de buncheraj pentru care se emit conosamente vor fi cele măsurate la debitmetre, după terminarea încărcării. Debitmetrele trebuie să fie în stare de funcţionare şi omologate metrologic.
    În cazul în care debitmetrele nu sunt în stare de funcţionare sau nu sunt omologate metrologic, după terminarea încărcării navei, pentru stabilirea conosamentului, se va face o analiză a operaţiunii de către reprezentanţii terminalului şi inspectorii de terţă parte nominalizaţi de către beneficiar, în care se vor avea în vedere următoarele aspecte:
    - cantitatea măsurată la nave (ullage report), Vessel Experience Factor (VEF) al navei;
    – cantitatea livrată din rezervoarele şi conductele depozitului/depozitelor, gradul de umplere a conductelor exterioare şi interioare determinat prin deplasamentul conductelor efectuat conform standardelor IP/ASTM;
    – trasabilitatea parametrilor din rapoartele de încercare de la navă şi de la rezervoare folosiţi la stabilirea cantităţii (densitate, temperaturi, conţinut de apă);
    – incertitudinea mijloacelor şi dispozitivelor de măsurare, reproductibilitatea şi repetabilitatea metodelor de încercări de laborator;
    – alte influenţe asupra determinărilor.


    e) Stabilirea cantităţilor livrate la autocisterne se face prin citire la debitmetrele prestatorului. Atunci când debitmetrele sunt defecte stabilirea cantităţii se face prin cântărire pe cântarul prestatorului.
    f) Cantităţile de produse primite din import pentru care se emite Raportul de descărcare a mărfii (Discharging Cargo Report) vor fi cele măsurate la debitmetre, după terminarea descărcării navelor maritime/barjelor fluviale. Debitmetrele trebuie să fie în stare de funcţionare şi omologate metrologic.
    În cazul în care debitmetrele nu sunt în stare de funcţionare sau nu sunt omologate metrologic, după terminarea descărcării navei pentru stabilirea Discharging Cargo Report se va face o analiză a operaţiunii de către reprezentanţii terminalului şi de inspectorii independenţi nominalizaţi de către beneficiar, în care se vor avea în vedere următoarele aspecte:
    - cantitatea menţionată în conosament, ullage report în portul de încărcare, ullage report în portul de descărcare, VEF al navei, cantitatea rămasă în navă (ROB) după ce comandantul declară că a terminat descărcarea;
    – cantitatea primită în rezervoarele şi conductele depozitului/depozitelor, gradul de umplere a conductelor exterioare şi interioare determinat prin deplasamentul conductelor efectuat conform standardelor IP/ASTM;
    – trasabilitatea parametrilor din rapoartele de încercare de la navă şi de la rezervoare folosiţi la stabilirea cantităţii (densitate, temperaturi, conţinut de apă);
    – incertitudinea mijloacelor şi dispozitivelor de măsurare, reproductibilitatea şi repetabilitatea metodelor de încercări de laborator;
    – alte influenţe asupra determinărilor.


    g) Cantitatea de produs primită la nava maritimă prin transshipment, menţionată în conosament, se va determina în urma bilanţului cantitativ al operaţiunii în prezenţa inspectorului de terţă parte.
    h) Pentru produsele care se încarcă prin transbord direct, cantitatea înscrisă în conosament va fi: cantitatea din avizul de însoţire a mărfii, respectiv nota de greutate, mai puţin cantitatea utilizată la separaţie (dacă este cazul) şi, eventual, produsul rămas în cisternele din care s-a pompat la navă ca urmare a unor defecţiuni tehnice, produs congelat etc.
    Deplasamentul conductelor se va efectua înainte/după încărcare/descărcare conform procedurilor standard IP/ASTM pentru verificarea gradului de umplere a acestora, numai în prezenţa inspectorului de terţă parte desemnat de beneficiar, în mod regulat pentru fiecare navă/barjă.


    ART. 5.2
    În cazul în care beneficiarul dispune de produse care nu se încadrează în condiţiile de calitate contractuale menţionate în anexa nr. 2, înainte ca aceste produse să fie expediate spre Constanţa, este obligat să ceară din timp acordul prestatorului pentru livrarea acestora.
    Transmiterea acestui accept nu va fi întârziată nejustificat.
    În cazul în care beneficiarul expediază către prestator produse care nu se încadrează în condiţiile de calitate contractuale fără acordul prestatorului, produsele vor fi puse la dispoziţia beneficiarului, acesta suportând toate cheltuielile ocazionate, procedându-se potrivit dispoziţiilor legale.
    În cazul în care aceste derogări de la condiţiile de calitate din anexa nr. 2 implică realizarea unor coeficienţi de consumuri tehnologice mai mari decât cele aprobate de instituţiile abilitate, acestea vor fi asumate de către beneficiar.

    ART. 5.3
    Calitatea produselor predate/primite este aceea care s-a stabilit în laboratoarele prestatorului şi a fost acceptată de beneficiar.
    În cazul în care laboratoarele prestatorului se află în incapacitate temporară de funcţionare, prestatorul va încheia un contract cu un laborator terţ agreat de beneficiar, prin care va fi preluată această activitate. Laboratorul terţ va avea acreditare de la Asociaţia de Acreditare din România - RENAR.
    Prestatorul va obţine de la beneficiar agrearea pentru terţ, în formă scrisă, înainte de data de încheiere a contractului prestator-terţ.
    Costurile contractului prestator - terţ vor fi achitate integral de către prestator.
    În cazul în care în urma efectuării recepţiei calitative a produselor primite de la beneficiar se constată că acestea nu se încadrează în condiţiile specificaţiilor de calitate cuprinse în anexele prezentului contract, prestatorul va informa beneficiarul, urmând a se decide de comun acord asupra situaţiei apărute.
    Disputele referitoare la calitatea produselor primite/expediate se vor soluţiona pe cale amiabilă.

    ART. 5.4
    Prestatorul are obligaţia de a menţine calitatea produselor primite în condiţiile contractului de prestări servicii.
    Prestatorul nu va fi ţinut răspunzător de deprecierea calitativă a produselor dacă aceasta apare ca urmare a unor vicii inerente ale produselor.
    Prestatorul nu va fi ţinut răspunzător de deprecierea calitativă a produselor cauzată de starea de curăţenie necorespunzătoare a mijloacelor de transport (nave maritime, barje fluviale, tancuri de buncheraj, vagoane-cisternă, autocisterne).
    Cu privire la produsele pe care le expediază prestatorul în numele şi pe seama beneficiarului, prestatorul va fi obligat să nu înceapă încărcarea decât după ce primeşte certificatul de inspecţie din partea inspectorului de terţă parte nominalizat de către beneficiar, din care să reiasă că mijloacele de transport sunt curate, în stare bună pentru a fi încărcate. Dacă beneficiarul nu nominalizează un inspector, prestatorul nu va începe încărcarea.

    ART. 5.5
    Mostrele de arbitraj:
    a) pentru primirea produselor:
    - din fiecare navetă/lot de vagoane-cisternă CF/autocisternă descărcată se vor eşantiona câte ... mostre de arbitraj x 1 litru, care vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte. .... mostre se vor păstra în laboratorul prestatorului timp de 30 de zile calendaristice, iar ... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte;
    – ... mostre x 1 litru amestec tancuri navă, eşantionate înainte de începerea descărcării, care vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte şi/sau de reprezentantul navei. .... mostre se vor păstra în laboratorul prestatorului timp de 90 de zile calendaristice la dispoziţia beneficiarului, iar ... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte;
    – după primirea produselor în rezervoare se vor eşantiona ... mostre medii x 1 litru din fiecare rezervor, care vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte. .... mostre se vor păstra în laboratorul prestatorului timp de 10 zile calendaristice de la data golirii rezervorului, iar ... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;

    b) pentru fiecare navă încărcată se vor constitui următoarele mostre de arbitraj:
    - .... x 1 litru amestec rezervoare/vagoane-cisternă CF constituite din mostre individuale amestecate proporţional cu cantităţile livrate la navă, ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei. Din acestea, ..... mostre se predau la navă, .... mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de ... zile calendaristice, iar ... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;
    – .... x 1 litru amestec cap conductă constituite prin amestecarea mostrelor de arbitraj recoltate din cap conductă pe tot timpul încărcării, ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei. Din acestea, ..... mostre se predau la navă, .... mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de ... zile calendaristice, iar ... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;
    – .... x 1 litru amestec tancuri constituite prin efectuarea amestecului conform ullage al mostrelor recoltate din tancurile navei, ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei. Din acestea, ..... mostre se predau la navă, .... mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de ... zile calendaristice, iar ... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;
    – .... x 1 litru recoltate la 30 cm marfă încărcată în tancul/tancurile navei (mostră de prim picior), ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei. Din acestea, ..... mostre se predau la navă, .... mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de ... zile calendaristice, iar ... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;

    c) mostre de arbitraj încărcare barje fluviale:
    - ... mostre x 1 litru cap conductă recoltate înainte de începerea încărcării, ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei. Din acestea, ..... mostre se predau la barjă, .... mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de ... zile calendaristice, iar ... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;
    – ... mostre x 1 litru amestec tancuri constituite prin efectuarea amestecului conform ullage al mostrelor recoltate din tancurile barjei, ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei. Din acestea, ..... mostre se predau la barjă, .... mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de ... zile calendaristice, iar ... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;

    d) pentru încărcarea în autocisterne, ... mostre de arbitraj de 1 litru din cap tub instalaţie încărcare ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte, ... mostre se vor păstra în laboratorul prestatorului timp de 30 de zile calendaristice, iar ... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte;
    e) pentru încărcare în cisterne CF, ... mostre de arbitraj de 1 litru recoltate din fiecare lot de vagoane CF încărcate care vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte. .... mostră se va păstra în laboratorul prestatorului timp de 30 de zile calendaristice, iar ... mostră se va preda inspectorului de terţă parte;
    f) pentru încărcarea tancurilor de buncheraj:
    - .... mostre x 1 litru din cap conductă înainte de începerea încărcării, ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte şi reprezentantul tancului. Din acestea, ..... mostre se predau la tanc, .... mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de ... zile calendaristice, iar ... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;
    – .... mostre x 1 litru din rezervorul din care se face livrarea, sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte şi cu reprezentantul tancului. Din acestea, ..... mostre se predau la tanc, .... mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de ... zile calendaristice, iar ... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;

    g) din fiecare rezervor predat la Societatea CONPET - S.A. Ploieşti, prestatorul împreună cu reprezentantul Societăţii CONPET - S.A. Ploieşti vor sigila ... mostre compuse, reprezentative, care se vor păstra în laboratorul prestatorului timp de ... zile.
    Metodele de încercare folosite pentru stabilirea cantităţii şi a calităţii la recepţia din navă a ţiţeiului vor fi aceleaşi şi la predarea acestuia către CONPET - S.A. Ploieşti.
    Pentru ţiţei, metodologia de eşantionare este conform ASTM D 4057, iar pentru celelalte produse conform SR EN ISO 3170 sau altui standard în vigoare în cazul anulării acestora.    ART. 5.6
    În cazul în care beneficiarul sau inspectorul de terţă parte nominalizat de către beneficiar solicită eşantioane sau încercări suplimentare, acestea vor face obiectul unei comenzi emise sau aprobate de către beneficiar şi vor fi facturate separat.
    Beneficiarul va achita contravaloarea acestor facturi la 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii în original.

    ART. 5.7
    Rapoartele de încercare bazate pe efectuarea recepţiei calitative asupra mostrelor prelevate conform art. 5.5, precum şi certificatele de cantitate emise în conformitate cu procedurile de măsurare valabile la data emiterii şi semnate atât de către prestator, cât şi de către inspectorii independenţi vor fi finale şi obligatorii pentru părţi.
    Pentru primirile de produse petroliere pe mijloace de transport la care pachetul de documente nu conţine raport de încercare pentru produsul respectiv, valoarea caracteristicilor efectuate din eşantioanele prelevate de prestator va fi caracteristicile care definesc produsul.

    ART. 5.8
    Cantităţile de produse primite vor fi diminuate cu coeficienţii de consum tehnologic rezultaţi în urma manipulării acestora, conform anexelor.
    Coeficienţii de consum tehnologic sunt cei avizaţi de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi de către Ministerul Finanţelor (conform Ordinului ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 615/1.654/2004 privind metodologia de aprobare a coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport al uleiurilor minerale şi produselor petroliere tipice şi atipice din activităţile specifice industriei petroliere, în baza unor studii efectuate de persoane juridice abilitate).
    Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar prin balanţa (mişcarea) produselor, trimestrial prin inventarierea stocurilor de produse în prezenţa reprezentanţilor beneficiarului.
    Consumurile tehnologice efective se aplică în momentul livrării mărfii şi se stabilesc ca procent din cantitatea predată.

    ART. 5.9
    Prestatorul va întocmi lunar situaţia mişcării produselor (denumită în continuare raport lunar), care va cuprinde:
    - stocul la început de lună;
    – primirile de produse prin vagoane-cisternă CF/autocisterne, indicându-se produsul, cantitatea conform documentelor de livrare şi cantitatea recepţionată efectiv;
    – primirile din nave maritime/barje fluviale conform Discharging Cargo Report;
    – primirile de ţiţei prin conductă;
    – primirile/livrările prin in tank transfer;
    – marfă pe drum (marfă nerecepţionată în cursul lunii pentru care se face raportarea), indicându-se numărul navetei, nota de greutate, produsul, numărul vagoanelor;
    – livrările prin pompare la Societatea CONPET - S.A. Ploieşti, indicându-se şi numărul procesului-verbal;
    – livrările, indicându-se produsul, numele vasului/barjelor fluviale/tancului de buncheraj, numerele vagoanelor-cisternă/autocisternelor, numărul documentelor de livrare, data încărcării şi cantitatea;
    – consumul tehnologic;
    – stocul la sfârşit de lună.

    Raportul lunar, semnat de reprezentanţii legali ai prestatorului, va fi trimis beneficiarului prin fax sau e-mail, până la data de 5 a lunii următoare.
    Beneficiarul va răspunde în maximum 5 zile calendaristice de la data primirii, transmiţând acceptul sau observaţiile sale referitor la datele menţionate în raportul lunar.
    Dacă prestatorul nu primeşte răspuns de la beneficiar în termen de 5 zile de la emiterea raportului lunar, se consideră că beneficiarul şi-a însuşit şi este de acord cu raportul lunar.

    CAP. VI
    Tarife şi condiţii de plată
    ART. 6.1
    Tarifele pentru serviciile prestate sunt cuprinse în anexa nr. 2 şi sunt cele stabilite de autoritatea competentă, în condiţiile legii.
    Actualizarea tarifelor se va face prin notificare scrisă transmisă de prestator către beneficiar.
    Actualizarea se face pe baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier.
    Fiecare parte îşi plăteşte propriile comisioane bancare.
    Valoarea consumurilor tehnologice şi TVA nu sunt cuprinse în tarifele de prestaţii.

    ART. 6.2
    Plata se face din contul beneficiarului cod .............., deschis la Banca ................., în contul prestatorului cod ............., deschis la Banca ............................ .

    ART. 6.3
    Calcularea şi facturarea prestaţiilor se fac astfel:
    - pentru încărcarea navelor sau barjelor fluviale pe baza cantităţilor menţionate în conosament;
    – pentru descărcarea din vagoane-cisternă CF/ autocisterne, pe baza cantităţilor menţionate în procesele-verbale încheiate cu inspectorii de terţă parte;
    – pentru descărcare din nave/barje fluviale, pe baza cantităţilor menţionate în Discharging Cargo Report încheiate cu inspectorii de terţă parte;
    – pentru încărcare în vagoane-cisternă CF/autocisterne/ tancuri de buncheraj, pe baza cantităţilor menţionate în documentele de livrare;
    – pentru amestecarea motorinei cu biodiesel, tariful de amestecare se aplică la întreaga cantitate de motorină rezultată în urma amestecării;
    – pentru livrare prin în tank transfer, pe baza cantităţilor menţionate în certificatul de in tank transfer. Tariful de in tank transfer va fi plătit de vânzător;
    – pentru transbord direct între nave/barje pe baza cantităţii menţionate în conosamentul navei/barjei care încarcă;
    – pentru primire ţiţei pe conductă, conform proceselor-verbale de predare-primire semnate cu Societatea CONPET - S.A. Ploieşti;
    – pentru predare la Societatea CONPET - S.A. Ploieşti, prestatorul va factura decadal către beneficiar contravaloarea prestaţiei pentru cantităţile de ţiţei efectiv predate la Societatea CONPET - S.A. Ploieşti, conform proceselor-verbale de predare-primire;
    – calculul şi facturarea depozitării se vor efectua lunar, pe zi şi pe tonă metrică de produs. Se iau în calcul următoarele date:
    • data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua „zero“;
    • depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare (aviz de însoţire a mărfii, conosament, buncher receipt/buncher delivery note etc.).


    În cazul în care comenzile beneficiarului nu prevăd altfel, livrările se fac din marfa sosită în ordine cronologică.
    Pentru cantitatea de produse constituită ca stoc tehnologic nu se vor calcula taxe de depozitare. Taxa de depozitare se calculează doar pentru stocul pompabil.
    Termenul de emitere a facturilor este în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Dobânzi şi penalităţi de întârziere
    ART. 7
    Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a facturilor emise, beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul plafonului stabilit pentru obligaţiile fiscale prevăzute în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul în care data scadentă cade într-o zi de sâmbătă, duminică sau de sărbătoare legală, plata se va efectua în ziua lucrătoare bancară precedentă.

    CAP. VIII
    Răspunderea contractuală
    ART. 8.1
    Contrastaliile înregistrate se vor reglementa în baza referatului de contrastalii întocmit de prestator şi avizat de reprezentantul beneficiarului.
    Timpul consumat pentru încărcare/descărcare se va calcula conform anexei nr. 1.
    Timpul normat se calculează prin împărţirea cantităţii din conosament la rata medie minimă de încărcare/descărcare menţionată în anexe.
    Contrastaliile vor fi suportate de prestator numai dacă depăşirea timpului normat de operare se datorează uneia dintre următoarele situaţii:
    - în cazul neasigurării condiţiilor tehnice necesare ca nava să poată realiza rata de încărcare/descărcare prevăzută în contract, precum şi al neoperării acesteia în poziţia de comun acord convenită;
    – întreruperile în timpul încărcării/descărcării vasului la cererea sau din vina prestatorului.

    Astfel de contrastalii vor fi calculate la oră, pro rata, pentru oricare parte pentru timpul ce depăşeşte timpul alocat de stalii. Rata contrastaliilor pentru încărcarea/descărcarea navei/barjei va fi rata contrastaliilor menţionată în charter-party care guvernează contractul sau cea din acordul de transport cu nava/barja, oricare dintre ele se aplică.

    ART. 8.2
    Fiecare parte va păstra confidenţialitatea şi:
    - nu va divulga niciunei terţe părţi informaţii care nu sunt publice referitoare la o altă parte sau despre acest contract care nu este public (informaţii confidenţiale);
    – nu va folosi informaţiile confidenţiale decât în scopul acestui contract;
    – va limita divulgarea informaţiilor confidenţiale afiliaţilor, angajaţilor, contractorilor independenţi, agenţilor, consilierilor financiari şi furnizorilor săi de finanţare, care necesită deţinerea unor astfel de informaţii şi care au legătură cu obligaţii similare de confidenţialitate.

    Prevederile acestui articol vor acţiona după încetarea acestui contract o perioadă de ........ ani.
    Faţă de cele de mai sus, fiecare parte poate divulga informaţii confidenţiale dacă şi extinzându-se la cazurile când:
    - prin lege se impune oricăreia dintre părţi furnizarea de date privind prezentul contract;
    – informaţiile confidenţiale intră în domeniul public independent de acea parte; sau
    – partea la care se face referire şi-a dat consimţământul scris.


    ART. 8.3
    Pentru fiecare nava/barjă nominalizată, conform contractului, beneficiarul garantează că nava/barja este în proprietatea sau operarea (de exemplu, prin navlosire) unui membru al Federaţiei Internaţionale a Proprietarilor de Nave (ITOPF), în perioada voiajului către şi de la terminalul de depozitare.
    Beneficiarul se va asigura că:
    - nava/barja are la bord un certificat de asigurare valabil pentru poluarea cu produse petroliere;
    – nava/barja este şi va rămâne membră a Clubului P & I pe toată perioada voiajului către şi de la terminalul de depozitare;
    – nava/barja (pe toată perioada voiajului către şi de la terminalul de depozitare) are o asigurare pentru poluarea cu produs petrolier la o valoare nu mai mică decât acoperirea de poluare pentru cel mai ridicat produs standard, valabilă conform regulamentelor grupului internaţional al P & I Clubs.

    Beneficiarul se va asigura că:
    - nava/barja îndeplineşte cerinţele Codului managementului internaţional de siguranţă (ISM), cu amendamentele şi reviziile ulterioare, Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare şi amendamentelor respective din cap. XI al SOLAS (Cod ISPS), Ghidului internaţional pentru siguranţa tancurilor petroliere şi terminalelor (ISGOTT), Ghidului internaţional pentru siguranţa barjelor şi a terminalelor petroliere pentru ape interioare (ISGINTT) şi va avea la bord un certificat de management al securităţii pentru navă, o copie certificată a documentului de conformitate al managerului navei, un certificat internaţional de securitate al navei, precum şi orice alte certificate şi documente valabile solicitate, emise conform Codului ISM, Codului ISPS, Convenţiei SOLAS 1974, cu amendamentele ulterioare;
    – nava/barja va înainta o declaraţie de securitate, când i se solicită, autorităţilor corespunzătoare, înainte de sosirea în terminalul petrolier.

    În situaţia producerii unor poluări marine din vina navei/barjei, prestatorul are obligaţia înmânării reprezentantului navei/barjei scrisoare de protest prin care este anunţat incidentul, document ce va fi transmis atât agentului, cât şi beneficiarului.

    CAP. IX
    Încetarea contractului
    ART. 9.1
    Prezentul contract încetează de plin drept, fără altă formalitate, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, prin simpla notificare de reziliere transmisă celeilalte părţi contractante, în următoarele cazuri:
    - prin acordul părţilor exprimat în scris, semnat de prestator şi beneficiar, iar data încetării va fi data acordului reciproc al părţilor contractante cu privire la acest aspect;
    – în cazul dizolvării companiei/societăţii, iar data încetării va fi considerată data emiterii hotărârii judecătoreşti definitive în virtutea căreia se pronunţă dizolvarea uneia dintre părţile contractante;
    – la data încetării valabilităţii contractului;
    – în cazul neexecutării ori al executării necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de părţi în cadrul prezentului contract, partea creditoare a obligaţiei încălcate va notifica partea în culpă, solicitându-i remedierea situaţiei create, într-un termen rezonabil, expres specificat. În cazul neconformării părţii în culpă în privinţa unei asemenea solicitări, partea creditoare va putea considera contractul ca reziliat de drept, fără altă formalitate, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, cu obligarea părţii în culpă la plata de daune, atât directe, cât şi indirecte, în cuantumul necesar acoperirii întregului prejudiciu cauzat.

    Contractul nu poate înceta prin denunţare unilaterală de către niciuna dintre părţi, exceptând situaţia în care denunţarea este imputabilă culpei celeilalte părţi, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

    ART. 9.2
    Invocarea de către o parte a unei cauze de încetare a prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja asumate între părţile contractante.
    Obligaţiile asumate şi scadente până în momentul încetării contractului vor fi executate.
    Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

    ART. 9.3
    În cazul în care evenimente neprevăzute de către părţi la momentul încheierii contractului (de exemplu, şi fără a se limita la evoluţii neaşteptate ale pieţei, acte de putere ale autorităţilor de stat) afectează termenii şi condiţiile prezentului contract, plasând o sarcină excesivă asupra uneia dintre părţi în executarea obligaţiilor contractuale, atunci fiecare parte va avea dreptul să solicite actualizarea unor termeni pertinenţi prevăzuţi în prezentul contract, conform prevederilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    O astfel de solicitare va fi notificată în scris celeilalte părţi într-o perioadă rezonabilă de timp din momentul în care partea solicitantă ia cunoştinţă de eveniment şi efectul său asupra prevederilor prezentului contract.
    Orice amendament se va supune acordului comun. Dacă părţile nu agreează tarifele noi în termen de ... zile după primirea unei astfel de notificări scrise, fiecare parte va fi îndreptăţită să înceteze prezentul contract la finele numitei perioade de ... zile.

    CAP. X
    Forţa majoră
    ART. 10
    Forţa majoră, aşa cum este definită de lege şi doctrină, exonerează părţile de răspundere pentru orice întârziere sau neexecuţie a oricărei obligaţii conform acestui contract (cu excepţia obligaţiilor plăţii la termen). Cauze de forţă majoră pot fi: lock-outuri, inundaţii, cutremure, alunecări de teren, războaie (declarate sau nedeclarate), revolte, embargouri, restricţii impuse de autorităţi guvernamentale (inclusiv alocaţii, priorităţi, rechiziţii, controlul cotaţiilor sau preţului). Partea care invocă evenimentul de forţă majoră va înainta imediat o notificare scrisă celeilalte părţi în maximum 5 zile lucrătoare de la apariţie şi, acolo unde se aplică, conform certificatului eliberat de camera de comerţ şi industrie de la sediul părţii ce invocă forţa majoră.
    Ca urmare a apariţiei forţei majore, partea afectată:
    - va anunţa cealaltă parte despre apariţia şi natura forţei majore, durata estimată şi obligaţiile părţii afectate;
    – va da detalii săptămânal celeilalte părţi despre evoluţia problemelor menţionate şi despre măsurile luate de partea afectată de a depăşi apariţia forţei majore sau efectele acesteia şi de a executa obligaţiile sale.

    Dacă durata forţei majore depăşeşte 60 de zile, părţile se vor întâlni pentru a conveni asupra modificării sau încetării prezentului contract; în cazul în care părţile nu ajung la un acord, oricare dintre părţi poate denunţa unilateral prezentul contract, fără somaţie sau altă formalitate şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, prin simpla notificare de reziliere transmisă celeilalte părţi contractante, fără ca vreuna dintre părţi să fie îndreptăţită să pretindă plata de daune-interese.

    CAP. XI
    Litigii
    ART. 11
    Acest contract va fi guvernat şi va fi interpretat în conformitate cu legea din România.
    Orice dispută, controversă sau pretenţie rezultată din contract, precum şi cele legate de interpretarea, executarea sau nulitatea prevederilor acestui contract vor fi mai întâi soluţionate pe cale amiabilă între părţi.
    În caz contrar, atunci când litigiul nu se poate soluţiona prin acordul reciproc al părţilor pe cale amiabilă, un astfel de litigiu va fi soluţionat de instanţa judecătorească competentă de pe raza teritorială a sediului prestatorului.

    CAP. XII
    Clauze speciale
    ART. 12.1
    Părţile contractante pot prevedea ulterior, prin acte adiţionale la contract, obligaţii şi garanţii suplimentare.

    ART. 12.2
    În cazul în care părţile nu au convenit altfel, orice notificare, cerere, comunicare sau informare făcută de una dintre părţi va fi redactată în scris şi depusă personal de parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea recepţionării documentului, la adresele următoare:
    - pentru beneficiar
    adresă: .......................................
    telefon: ................, fax: ................, e-mail: ..............................
    persoană de contact:

    – pentru Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanţa
    adresă: Constanţa, str. Caraiman nr. 2,
    telefon: 0241 702638, fax: 0241 702688, e-mail: dircom@oil-terminal.com.
    persoană de contact: .....................................    ART. 12.3
    Nicio parte nu are dreptul, fără consimţământul scris al celeilalte părţi, să transfere către terţe părţi, total sau parţial, drepturile şi obligaţiile ce îi revin prin prezentul contract şi anexele sale. În cazul în care una dintre părţi îşi transferă drepturile şi obligaţiile fără consimţământul celeilalte părţi, aceasta din urmă are dreptul de a rezilia unilateral contractul fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, printr-o notificare trimisă părţii care a iniţiat transferul.

    ART. 12.4
    Părţile trebuie să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile în vigoare, privind protecţia datelor cu caracter personal, prevăzute în anexa nr. 6.

    CAP. XIII
    Definiţii, termeni şi abrevieri
    ART. 13
    Definiţiile şi abrevierile utilizate în prezentul contract sunt:
    - ADR - Acordul european referitor la transportul mărfurilor periculoase;
    – ASTM - American Society for Testing and Materials - Asociaţia Americană pentru Testare şi Materiale;
    – contrastalii - creştere a navlului, a preţului ce se plăteşte armatorului pentru nerespectarea termenului stabilit pentru încărcarea sau descărcarea vasului, a numărului de zile fixat;
    – C.F.U. - căi ferate uzinale;
    – Cargo Manifest - manifestul mărfii;
    – CF - căile ferate;
    – CFR - Căile Ferate Române;
    – consum tehnologic normat - cota procentuală din cantitatea vehiculată şi depozitată, admisă de părţile contractante ca pierdere pe perioada manipulării şi depozitării;
    – consum tehnologic efectiv - cota procentuală din cantitatea vehiculată şi depozitată, determinată la inventarierea stocului. Se calculează ca procent între diferenţa dintre stocul scriptic şi cel fizic raportat la cantitatea vehiculată şi depozitată;
    – Discharging Cargo Report - raport de descărcare;
    – EN (European Norm) - standard european;
    – ETA - timpul estimat de sosire;
    – I.T.M. - inspectoratul teritorial de muncă;
    – ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
    – ISO (International Standard Organization) - Organizaţia Internaţională de Standardizare;
    – ITA - inspecţie tehnică anuală;
    – ITP - inspecţie tehnică periodică;
    – NOR (Notice of Readiness) - informarea şi confirmarea comandantului că este gata de începerea operaţiunilor de încărcare/descărcare;
    – NUT - Normele tehnice de încărcare a mijlocului de transport;
    – Ø - diametrul;
    – OBQ report - totalul volumului lichid şi nonlichid în tancurile de marfă înainte de începerea încărcării, excluzând clingage-ul, vaporii de hidrocarburi şi conţinutul conductelor şi pompelor aferente;
    – pn - presiunea nominală;
    – R.I. - regulamentul intern;
    – rată de încărcare/descărcare - cantitatea de marfă încărcată/descărcată în unitatea de timp;
    – RID - Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase;
    – ROB report - totalul volumului lichid şi al volumului nonlichid în tancurile de marfă măsurate după terminarea descărcării, excluzând clingage-ul (reziduurile petroliere care aderă la suprafaţa pereţilor tancurilor şi structurilor din tancuri care se pot observa la terminarea descărcării), vaporii de hidrocarburi şi conţinutul conductelor şi pompelor aferente;
    – S.P. - secţia platformă;
    – SHINC (Sunday and Holidays Included) - duminica şi sărbătorile legale incluse;
    – SR - standard românesc;
    – stalii - numărul de zile convenit între armator şi încărcător sau descărcător necesare pentru efectuarea operaţiunilor respective;
    – time-sheet - istoricul operării navei;
    – ullage report - document în care se notează măsurătorile efectuate la tancurile de marfă şi în care se calculează cantitatea de marfă încărcată în navă.


    CAP. XIV
    Clauze antifraudă şi anticorupţie
    ART. 14.1
    Fiecare parte este de acord şi se angajează celeilalte părţi ca în legătură cu contractul:
    a) să se conformeze tuturor regulamentelor Uniunii Europene aplicabile privind combaterea corupţiei, combaterea spălării banilor, inclusiv Convenţia OECD privind combaterea mituirii funcţionarilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale („Regulamentul privind combaterea corupţiei“); şi
    b) să nu întreprindă nicio acţiune care să determine la plata de amenzi, sancţiuni sau datorii în temeiul legislaţiei de combatere a corupţiei.


    ART. 14.2
    Fiecare parte se obligă să nu exercite direct sau indirect, prin niciun mijloc, următoarele acţiuni:
    a) cu excepţia obligaţiilor de plată care revin beneficiarului potrivit legii, a dispoziţiilor statutare şi/sau a dispoziţiilor unor instanţe, să plătească, să ofere, să accepte, să dea sau să promită să plătească sau să autorizeze plata oricăror bani sau transferul oricăror avantaje financiare sau alte avantaje sau alte lucruri de valoare pentru:
    (i) un funcţionar guvernamental sau un alt funcţionar sau angajat al unui guvern sau al oricărui departament, agenţie sau personal al oricărui guvern;
    (ii) un funcţionar sau angajat al unei organizaţii publice internaţionale;
    (iii) orice persoană care acţionează în calitate de funcţionar pentru sau în numele oricărui guvern sau departament, al oricărei agenţii sau personal al guvernului sau al oricărei organizaţii internaţionale publice;
    (iv) orice partid politic sau funcţionar al acestuia sau orice candidat la funcţia politică;
    (v) orice director, funcţionar, angajat, agent, reprezentant sau agent al unei contrapărţi reale sau potenţiale, furnizor sau client al uneia dintre părţi;
    (vi) orice altă persoană sau entitate la sugestia, solicitarea sau direcţia sau în beneficiul oricărei/oricărui persoane, funcţionar, organizaţii, părţi sau entităţi menţionate la pct. (i)-(v).

    b) să se angajeze în orice alte acte sau tranzacţii, în cazul în care un astfel de act sau o tranzacţie încalcă sau ar încălca sau contravine regulamentelor anticorupţie aplicabile uneia dintre părţi.


    ART. 14.3
    Furnizorul de servicii reprezintă şi garantează beneficiarului că nu a efectuat şi nu va efectua, direct sau indirect, prin niciun mijloc, vreunul/vreuna dintre actele sau tranzacţiile specificate în clauza prevăzută la art. 14.2 în legătură cu serviciile furnizorului de servicii, incluzând, fără limitare, orice astfel de acte sau tranzacţii cu orice funcţionari sau angajaţi ai guvernului ţărilor în care sunt prestate serviciile sau orice agenţie, departament guvernamental în legătură cu astfel de servicii care ar încălca corelarea cu regulamentele anticorupţie aplicabile oricăreia dintre părţi.

    ART. 14.4
    În cazul în care beneficiarul are motive întemeiate să creadă că cealaltă parte a încălcat sau nu şi-a îndeplinit una sau mai multe dintre obligaţiile care îi revin în conformitate cu clauzele prevăzute la art. 14.1-14.3, iar dacă cealaltă parte nu respectă aceste obligaţii:
    a) beneficiarul poate oricând să exercite unul sau mai multe dintre drepturile şi căile de atac prevăzute în clauza de la art. 14.5;
    b) cealaltă parte va fi răspunzătoare şi va despăgubi beneficiarul pentru toate daunele, costurile, pierderile, consecinţele, datoriile, amenzile, sancţiunile şi/sau penalităţile suferite sau suportate de beneficiar ca urmare a nerespectării uneia sau mai multor dintre obligaţiile care îi revin în conformitate cu clauzele prevăzute la art. 14.1-14.3 şi/sau exercitarea de către beneficiar a unuia sau mai multor drepturi şi căi de atac în temeiul acestei clauze antifraudă şi anticorupţie.


    ART. 14.5
    Drepturile şi căile de atac ale beneficiarului menţionate în clauza prevăzută la art. 14.1 includ următoarele clauze în plus faţă de orice alte drepturi şi obligaţii pe care beneficiarul le-ar putea avea în temeiul contractului şi/sau din lege:
    a) fără a aduce atingere exercitării prealabile a oricăror alte drepturi şi căi de atac în temeiul prezentei clauze, reziliază contractul integral sau parţial imediat după notificarea scrisă către cealaltă parte. Pentru evitarea oricărei îndoieli, în cazul în care contractul prevede mai multe servicii, beneficiarul poate alege să rezilieze unul sau mai multe servicii sau întregul contract;
    b) fără a aduce atingere vreunui drept de reziliere:
    (i) să suspende executarea uneia sau mai multor obligaţii ale sale (inclusiv, fără limitare, orice obligaţie de a expedia marfa) în cadrul contractului;
    (ii) să reţină una sau mai multe plăţi.    CAP. XV
    Dispoziţii finale
    ART. 15.1
    Modificările la prezentul contract se vor face numai prin acte adiţionale încheiate între părţile contractante.

    ART. 15.2
    Prezentul contract se încheie la Constanţa astăzi, ................, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi se supune legislaţiei româneşti. În caz de litigiu se va lua în considerare varianta în limba română a contractului.

    ART. 15.3
    Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:
    Anexa nr. 1. - Condiţiile privind operarea navelor maritime prin terminalul petrolier;
    Anexa nr. 2. - Condiţii specifice de manipulare a ţiţeiului şi a produselor petroliere;
    Anexa nr. 3. - Comitenţă;
    Anexa nr. 4. - Convenţia pe linie de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului;
    Anexa nr. 5. - Mod de lucru în antrepozitul vamal al prestatorului;
    Anexa nr. 6. - Convenţie de prelucrare a datelor cu caracter personal între operatori.
                    Prestator,
                    Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanţa
                    Beneficiar,
                    ......................

    ANEXA 1

    la contractul-cadru
    Condiţiile privind operarea navelor maritime prin terminalul petrolier
    Avizarea sosirii navelor maritime:
    Navele maritime au obligaţia de a transmite avizări scrise către prestator prin agentul lor din portul Constanţa cu 5 zile calendaristice, 72 de ore, 48 de ore şi cu 24 de ore înaintea sosirii în portul Constanţa, ETA definitiv şi ancorarea în radă (dacă este cazul).
    La sosire, nava va transmite Notice of Readiness (NOR tendered) în care precizează că a sosit în rada portului Constanţa şi că este pregătită din toate punctele de vedere (tehnice şi legale) pentru începerea descărcării/încărcării.
    NOR tendered se primeşte de la comandantul navei (NOR received) de către reprezentantul prestatorului, după terminarea inspecţiei tehnice a navei, efectuată de reprezentantul Autorităţii Navale Române, şi după ce se emite permisul de operare.
    NOR se acceptă de reprezentantul prestatorului (NOR accepted) cu ora acceptării tancurilor pentru încărcare de către inspectorul de terţă parte nominalizat de beneficiar sau cu ora terminării încercărilor de laborator la mostrele recoltate din tancurile navei.

    Calculul timpului de stalii
    Angajarea navelor maritime se face în condiţii SHINC.
    Dacă nava maritimă soseşte în perioada agreată conform art. 4.16 din contract şi începe manevra de acostare fără a aştepta la radă, timpul de stalii se calculează de la NOR tendered.
    Dacă nava maritimă soseşte în perioada agreată conform art. 4.16 din contract şi ancorează la radă deoarece dana de operare este ocupată sau terminalul nu este apt pentru începerea operării, timpul de stalii se calculează după 6 ore de la NOR tendered sau NOR accepted, oricare ar fi prima.
    Dacă nava maritimă soseşte în perioada agreată conform art. 4.16 din contract şi după ce transmite NOR tendered nu începe manevrele de acostare deşi are dană liberă repartizată de terminal, condiţii meteo favorabile şi nu sunt restricţii din partea autorităţilor portului Constanţa, nava maritimă pierde poziţia de încărcare/descărcare, iar operarea se va face „la posibilităţile“ terminalului.
    În cazul în care în urma inspecţiei navei efectuate de reprezentantul Autorităţii Navale Române se constată deficienţe tehnice şi acesta emite certificat de respingere, nava maritimă pierde poziţia de încărcare/descărcare, iar operarea se va face „la posibilităţile“ terminalului.
    În cazul în care la sosirea navei la radă beneficiarul nu deţine toate aprobările/autorizările necesare de la autorităţile competente pentru descărcarea sau încărcarea mărfii sau încadrarea definitivă a statutului mărfii, nava nu va fi acostată, iar operarea ulterioară se va face „la posibilităţile“ terminalului.
    Dacă nava este acceptată pentru operare sau operarea se face „la posibilităţile“ terminalului, timpul de stalii contează de la ora începerii încărcării/descărcării.
    Timpul de la urcarea pilotului la bord până la acostarea în dana operativă, consumat cu îndeplinirea formalităţilor de sosire, controlul cantitativ şi calitativ al mărfii (acceptarea tancurilor de către inspectorul de terţă parte înainte de începerea încărcării, măsurătorile la marfa din tancurile navei, verificarea golirii tancurilor după descărcare, prelevare de mostre, încercarea mărfii în laborator) nu intră în calculul timpului de stalii.
    Perioadele de întrerupere a încărcării/descărcării la cererea inspectorului independent, din vina sau la cererea navei maritime nu contează ca timp de stalii.
    Nu va conta ca stalii timpul în care condiţiile meteorologice deosebite împiedică manevrarea şi operarea navei maritime în siguranţă sau în cazurile de forţă majoră.
    Nu vor conta ca timp de stalii întreruperile cauzate de lipsa spaţiului de descărcare sau lipsa cantităţii de produs necesare în vederea operării conform comenzii.
    Timpul de stalii încetează în momentul deconectării braţelor sau furtunurilor flexibile.
    Ocuparea neoperativă a danei atrage penalităţi conform uzanţelor portului Constanţa.
    Prin ocuparea neoperativă a danei se înţeleg următoarele situaţii:
    - nava maritimă începe cu întârziere descărcarea/ încărcarea;
    – staţionarea navei maritime la dană după ce a fost respinsă de la operare de către Autoritatea Navală Română;
    – staţionarea navei maritime la dană după ce s-a constatat că marfa este neconformă şi nu este primită de beneficiar;
    – staţionarea navei la dană după ce tancurile au fost respinse pentru încărcare de către inspectorul de terţă parte;
    – staţionarea navei maritime la dană în cazul în care nu are liber la descărcare/încărcare din partea charterului sau armatorului;
    – întreruperea pompării din vina sau la cererea navei maritime;
    – nava maritimă nu asigură rata de descărcare/încărcare stabilită pentru produs, deşi terminalul asigură condiţiile tehnice pentru realizarea acesteia;
    – staţionări ale navei maritime cauzate de divergenţe cu autorităţile portuare (divergenţe privind: poluare, deţinere de arme, droguri, datorii faţă de autorităţi portuare, arestarea navei maritime, documente de navigaţie în neregulă, grevă la bord etc.);
    – staţionarea navei maritime la dană din motive care privesc nava pentru o perioadă ce depăşeşte 2 ore de la terminarea formalităţilor vamale sau semnarea documentelor care atestă terminarea descărcării.


    Alte obligaţii:
    Navele maritime vor avea manifoldurile sau reducţii la manifold care să permită conectarea la braţe de încărcare de Ø 300 mm sau furtunuri flexibile de Ø 150 mm echipate cu flanşă tip pn 25.
    Tabela de calibrare a tancurilor navelor maritime va avea certificate de verificare metrologică valabile.
    Ruletele şi termometrele cu care sunt echipate navele vor avea certificate de verificare metrologică în termenul de valabilitate.
    Operarea navelor se întrerupe la o viteză a vântului de 60 km/oră.
    Braţele se deconectează la o viteză a vântului de peste 70 km/oră.
    Operarea navelor se întrerupe pe durata furtunilor cu descărcări electrice.
    Comunicarea între reprezentanţii terminalului şi ai navei se face în limba engleză sau limba română.

    Prestator,
    Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanţa
    Beneficiar,
    .......................

    ANEXA 2

    la contractul-cadru
    CONDIŢII SPECIFICE
    de manipulare a ţiţeiului şi a produselor petroliere
    1. Produs:
    2. Specificaţii de calitate:
    3. Tarife (TVA nu este inclusă):
    4. Consum tehnologic:
    5. Rată medie de descărcare/încărcare nave/barje:
    6. Spaţiu de depozitare:
    7. Ritm de descărcare/încărcare cisterne CF:
    Prestator,
    Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanţa
    Beneficiar,
    .......................

    ANEXA 3

    la contractul-cadru
    Societatea Comercială ........................
    Nr. ......................
    COMITENŢĂ
    Subscrisa, ......................., cu sediul în ....................., str. ................. nr. ....., cod poştal ................, cod unic de înregistrare: .................., nr. de ordine în registrul comerţului: J................, cod IBAN ........................, deschis la Banca ..................., reprezentată legal prin ..................., în calitate de .................., şi ................., în calitate de ...................., în calitate de beneficiar şi expeditor, denumită în continuare beneficiar:
    Împuterniceşte prin prezenta Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Caraiman nr. 2, înregistrată la Registrul Comerţului Constanţa cu nr. J/13/512/1991, ca prin reprezentanţii săi legali să încheie acte juridice specifice de transport privind primirea/livrarea de produse petroliere prin cisterne CF şi primirea/expedierea cisternelor goale pentru încărcare/după descărcare pentru şi în numele ...................................
    Drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi sunt înscrise în Contractul nr. .........................
    Dată astăzi, ......................
    Beneficiar,
    ...................................

    ANEXA 4

    la contractul-cadru
    CONVENŢIE
    pe linie de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului
    Încheiată astăzi, ....................., în baza prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, între Societatea OIL TERMINAL - S.A., în calitate de prestator, şi ..........................., în calitate de beneficiar.
    În sensul prezentei convenţii, prin personalul beneficiarului se înţelege lucrătorii beneficiarului, reprezentanţii acestuia, precum şi persoanele împuternicite, desemnate sau autorizate de către acesta.
    În scopul evitării accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, incendiilor, exploziilor, precum şi pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare pe linia protecţiei mediului şi securităţii instalaţiilor se stabilesc următoarele:
    1. Înainte de prima intrare a personalului beneficiarului în incinta prestatorului şi apoi anual, prestatorul va efectua o instruire generală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al situaţiilor de urgenţă, precum şi în domeniul protecţiei mediului. Instruirea se va efectua la cabinetul de instruire al prestatorului. Obligativitatea prezentării personalului beneficiarului la instruire revine conducerii acestuia. Instruirea generală nu scuteşte beneficiarul de a efectua instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în cel al situaţiilor de urgenţă pentru lucrătorii proprii.
    2. În cadrul instruirii generale, personalul beneficiarului va fi informat asupra:
    - riscurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, la care pot fi expuşi pe durata desfăşurării activităţii pe teritoriul prestatorului;
    – mijloacelor de protecţie colectivă şi echipamentului individual de protecţie ce trebuie utilizate pe timpul desfăşurării activităţii pe teritoriul beneficiarului;
    – semnalului de alarmă în caz de urgenţă internă;
    – măsurilor necesare pentru evacuarea persoanelor sub dirijarea conducerii secţiei;
    – pericolelor pe care le prezintă substanţele toxice/inflamabile utilizate în procesele tehnologice ale prestatorului;
    – mijloacelor de protecţie, a măsurilor de prim ajutor, a alarmelor de incendiu, a mijloacelor de primă intervenţie în caz de incendiu etc.;
    – eventualelor riscuri privind securitatea şi sănătatea lor în muncă, ce pot apărea în cadrul activităţii desfăşurate, generate de desfăşurarea unor lucrări de investiţii/revizii/reparaţii în paralel cu activitatea de producţie a terminalului;
    – căilor de circulaţie şi drumurilor de acces, vitezei de circulaţie în incintă a mijloacelor auto, care trebuie să fie conform indicatoarelor de circulaţie din depozite;
    – indicatoarelor de avertizare/informare/interzicere şi locului de amplasare a acestora, marcajelor, poziţionării punctelor/ locurilor periculoase sau interzise personalului beneficiarului etc.

    3. Participarea la activităţile lucrative ale personalului beneficiarului pe teritoriul prestatorului este condiţionată de participarea la instructajul general şi la cel specific locului de muncă. Personalul împuternicit ori autorizat al beneficiarului să desfăşoare activităţi pe teritoriul prestatorului, la prima intrare, va fi însoţit de un reprezentant al prestatorului.
    4. Răspunderea pentru respectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi protecţiei mediului revine personalului unităţii beneficiare.
    5. Echipamentul individual de protecţie specific activităţii desfăşurate pe teritoriul prestatorului de către personalul beneficiarului va fi asigurat de către unităţile unde lucrătorii sunt angajaţi, în conformitate cu actele normative în vigoare.
    Personalul beneficiarului are obligaţia să utilizeze echipament individual de protecţie adecvat riscurilor de accidentare specifice prestatorului.
    Se interzice purtarea de pantaloni scurţi, şorturi, maiouri, papuci, şlapi, adidaşi/tenişi.

    6. Orice intervenţie în instalaţiile prestatorului este interzisă. Aceasta se va face numai de personalul prestatorului, autorizat şi instruit în acest scop.
    7. Personalul beneficiarului este obligat să respecte cu stricteţe pe tot teritoriul prestatorului prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.
    8. Personalul beneficiarului este obligat să respecte pe tot teritoriul prestatorului prevederile Regulamentului intern al societăţii prestatoare, prelucrate cu ocazia instructajului general.
    Este interzisă efectuarea de fotografii pe teritoriul prestatorului. La intrarea în depozitele prestatorului se vor închide telefoanele mobile.

    9. La apariţia unor situaţii deosebite/anormale (defecţiuni ale utilajelor, degajări de substanţe toxice, inflamabile, eventuale poluări accidentale ale solului şi/sau apei etc.) personalul prestatorului şi al beneficiarului se vor informa reciproc, în cel mai scurt timp, pentru înlăturarea cauzelor care au condus la respectiva situaţie şi pentru a lua măsurile necesare, astfel încât să se preîntâmpine producerea evenimentelor care să conducă la poluarea factorilor de mediu şi să intervină pentru limitarea acesteia în cazul în care s-a produs. Ambele unităţi sunt obligate să colaboreze îndeaproape, să asigure respectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi mediu, fiecare pe linia lui de responsabilitate.
    10. În caz de producere a unei poluări din vina beneficiarului, acesta este direct răspunzător de eliminarea urmărilor produse.
    11. Societăţile beneficiare care importă-exportă prin prestator produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide în vagoane tip cisternă, proprietatea acestora, vor asigura starea tehnică corespunzătoare a cisternelor: scări de acces pe cisternă, platforme de acces la ventile de siguranţă, dome, ventile de încărcare-descărcare, etanşări, după caz, serpentine de încălzire, izolaţii termice, marcarea poziţiei închis/deschis a robinetelor etc., pentru prevenirea accidentelor umane, pierderilor de produse, poluării, producerii de explozii/incendii. Starea tehnică corespunzătoare a cisternelor solicitate de beneficiar de la alţi transportatori intră tot în sarcina beneficiarului.
    Tancurile petroliere, barjele, navele pentru chimicale se supun reglementărilor speciale MARPOL, ISGOTT şi ANR. Accesul la bordul navelor acostate în danele petroliere este permis numai persoanelor avizate şi instruite. Acestea vor utiliza căile de acces amenajate; accesul la bord se va face pe pasarele, punţi, scări de acces, cu grijă pentru a evita căderea între navă şi cheu.

    12. Pe teritoriul prestatorului, lucrătorii beneficiarului vor respecta prevederile legislaţiei pe linie de apărare împotriva incendiilor, de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţie a mediului.
    Blocarea cu maşina a părţii carosabile a drumurilor din depozitele petroliere spre instalaţiile prin care se vehiculează produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide sau spre instalaţiile P.S.I. (hidranţi, centre de preparare soluţie spumantă, tunuri P.S.I. etc.) este interzisă.
    Efectuarea de reparaţii la mijloacele de transport auto şi CF pe teritoriul terminalului sau transvazarea de carburanţi şi lubrifianţi este interzisă.
    Operaţiile de încărcare/descărcare a autocisternelor se efectuează în instalaţii special destinate cu motorul oprit şi cisterna legată la pământ.
    Se interzic abaterea de la traseul normal şi pătrunderea sau efectuarea de manevre în instalaţiile tehnologice (case de pompe, claviaturi de vane, parcuri de rezervoare, rampe CF, posturi de transformare electrică).
    În cazul situaţiilor de urgenţă sau în cazul exerciţiilor de răspuns în situaţii de urgenţă, în apropierea sau în zona în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiarului îşi va retrage mijloacele auto astfel încât să nu blocheze accesul maşinilor de intervenţie sau al celor care acordă primul ajutor şi va respecta întocmai indicaţiile primite de la prestator.
    Sunt interzise consumarea şi introducerea pe teritoriul prestatorului a băuturilor alcoolice, a drogurilor şi substanţelor halucinogene, precum şi intrarea pe teritoriul societăţii sub influenţa acestora.
    Se interzice introducerea pe teritoriul societăţii a armelor de foc şi a muniţiei.
    Se interzic fumatul şi folosirea focului deschis în toate locurile de pe teritoriul societăţii în care există pericol de incendiu şi explozie. Locurile unde sunt interzise fumatul şi folosirea focului deschis sunt marcate cu inscripţii vizibile în acest sens. Aprinderea şi arderea liberă a gunoaielor, deşeurilor etc. în apropierea clădirilor, depozitelor sau instalaţiilor petroliere sunt strict interzise.
    Este interzisă sustragerea de produse petroliere, petrochimice sau alte bunuri din societate.
    Pentru nerespectarea prevederilor înscrise mai sus beneficiarul se face direct răspunzător şi i se va interzice accesul în terminal.

    13. Pentru prevenirea accidentelor de muncă prin electrocutare se interzice efectuarea operaţiunilor de recepţie cantitativă-calitativă la vagoanele-cisternă cu produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide aflate pe liniile CFU electrificate: nr. 9 dană şi nr. 9 fenol din S.P. PORT şi pe cele 3 linii CFU electrificate din Antestaţia CFU din S.P. SUD.
    14. În scopul prevenirii producerii de evenimente (accidente de muncă, incendii, explozii, poluări etc.) se interzice operarea cisternelor/navelor ce prezintă deficienţe, prin efectuarea unor improvizaţii la sistemele de încărcare/descărcare.
    15. Mijloacele de transport auto, utilajele şi personalul beneficiarului au acces pe teritoriul prestatorului pe baza acordului scris al conducerii terminalului.
    16. Beneficiarul răspunde de asigurarea reviziei tehnice anuale, precum şi de pregătirea şi dotarea din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor la maşinile şi utilajele proprii.
    Mijloacele de transport auto necorespunzătoare depistate de prestator vor fi evacuate imediat şi nu vor mai fi admise în terminal până la remedierea defecţiunilor.

    17. Personalul beneficiarului care încalcă normele de securitate şi sănătate în muncă, de apărare împotriva incendiilor şi de mediu, punând în pericol atât instalaţiile, cât şi personalul prestatorului, şi care nu răspunde operativ la solicitarea de a remedia situaţia creată va fi sancţionat prin anularea dreptului de acces în terminal.
    18. În cazul producerii unui accident de muncă la beneficiar acesta va fi:
    - anunţat la I.T.M. Constanţa atât de către beneficiar, cât şi de prestator,
    – anunţat la Casa Judeţeană de Pensii Constanţa (asigurator) de către beneficiar;
    – cercetat de către beneficiar;
    – înregistrat în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care apar situaţii deosebite, neprevăzute, în reglementările în vigoare sau în clauze stabilite de ambele părţi, înregistrarea accidentului va fi stabilită de către I.T.M. Constanţa.
    Accidentele provocate de echipamentele de muncă neconforme ale beneficiarului sau ale celor care îl deservesc pe beneficiar vor fi înregistrate de către beneficiar.

    19. Alte măsuri pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor pentru unele activităţi desfăşurate în paralel şi apărute ulterior prezentei convenţii vor fi cuprinse într-un proces-verbal încheiat între ambele părţi, care va face parte integrantă din prezenta convenţie.
    20. Prevederile prezentei convenţii referitoare la stabilirea măsurilor pentru asigurarea securităţii personalului şi instalaţiilor OIL TERMINAL - S.A. vor fi aduse la cunoştinţa personalului propriu de către beneficiar, pentru desfăşurarea activităţilor stipulate în contractul comercial.

    Prestator,
    Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanţa
    Beneficiar,
    ........................

    ANEXA 5

    la contractul-cadru
    MOD DE LUCRU
    în antrepozitul vamal al prestatorului
    ART. 1
    Pentru primirea mărfurilor în antrepozit de către prestator
    Beneficiarul va transmite către prestator şi către comisionarul său vamal, cu minimum o zi lucrătoare înainte de sosirea mijloacelor de transport ce urmează a fi descărcate, documentele şi informaţiile necesare pentru completarea şi depunerea declaraţiei vamale (pe cantitatea conform documentelor însoţitoare ale mijlocului de transport), cum ar fi şi fără a se limita la:
    - factură;
    – încadrarea tarifară a mărfurilor;
    – certificat de origine al produsului;
    – conosament, cargo manifest;
    – certificat de calitate;
    – declaraţii pe propria răspundere;
    – împuternicire,
    şi orice alte date necesare pentru completarea declaraţiei vamale, cu excepţia datelor ce trebuie puse la dispoziţie de către prestator, dar cu informarea în prealabil a beneficiarului:
    - numărul rezervoarelor unde se descarcă produsul;
    – numărul autorizaţiei de antrepozit vamal;
    – alte documente solicitate de autoritatea vamală pentru controlul documentar.


    Pe baza datelor comunicate de către beneficiar, comisionarul vamal întocmeşte, iar prestatorul semnează declaraţia de valoare în vamă (DVV), care este anexă la declaraţia de antrepozit vamal.
    În termen de două zile lucrătoare de la semnarea procesului-verbal de primire a mărfii în rezervoarele prestatorului (Discharging Cargo Report), comisionarul vamal/prestatorul va proceda la modificarea cantităţii înscrise în declaraţia de antrepozit vamal pe cantitatea efectiv recepţionată în rezervoare.
    Părţile vor pune la dispoziţia comisionarului vamal documentele necesare.

    ART. 2
    Pentru ieşirea mărfurilor din antrepozit/gestiunea prestatorului
    Beneficiarul va transmite către prestator şi către comisionarul său vamal, cu minimum o zi lucrătoare înainte de sosirea mijloacelor de transport ce urmează a fi încărcate sau de punerea în liberă circulaţie, documentele şi informaţiile necesare pentru completarea şi depunerea declaraţiei vamale de ieşire marfă din antrepozit vamal, cum ar fi:
    - numărul DAV din care se face livrarea;
    – factură;
    – împuternicire;
    – declaraţie pe propria răspundere,
    şi orice alte date necesare pentru completarea declaraţiei vamale, cu excepţia datelor ce trebuie puse la dispoziţie de către prestator, dar cu informarea în prealabil a beneficiarului:
    - numărul rezervoarelor de unde se încarcă produsul;
    – numărul autorizaţiei de antrepozit vamal;
    – alte documente solicitate de autoritatea vamală pentru controlul documentar.    ART. 3
    Prestatorul, în calitate de titular al Autorizaţiei de antrepozit vamal, este unic responsabil în faţa autorităţilor vamale pentru neîndeplinirea obligaţiilor în conformitate cu legislaţia vamală, inclusiv pentru omisiunile, greşelile şi alte fapte imputabile beneficiarului.
    Acest lucru poate conduce la emiterea de către autoritatea vamală a unor decizii de regularizare a situaţiilor (DRS) constatate în care vor calcula sumele de restituit sau datorate către autoritatea vamală.

    ART. 4
    Partea care a încălcat legislaţia poartă răspunderea pentru plata la termenul legal către bugetul de stat a obligaţiilor vamale şi fiscale stabilite prin DRS.
    Partea care a încălcat legislaţia va face dovada plăţii obligaţiilor vamale şi fiscale către bugetul de stat, transmiţând celeilalte părţi copiile ordinelor de plată cu care s-a efectuat plata, ordine certificate de către bancă.
    În cazul în care partea care a încălcat legislaţia nu respectă obligaţiile privind plata obligaţiilor vamale şi fiscale datorate, aceasta va fi răspunzătoare pentru orice obligaţii vamale şi fiscale ce ar putea fi imputate celeilalte părţi de către autoritatea vamală sau fiscală.

    ART. 5
    Prestatorul are obligaţia să informeze în scris, complet şi imediat beneficiarul privind măsurile dispuse de autorităţi şi obligaţiile de plată către autorităţile competente care au ca obiect cantităţi de produse ale beneficiarului şi sunt suferite de către prestator ca urmare a încălcării de către beneficiar a prevederilor legale din România care îi sunt aplicabile.

    ART. 6
    Prestatorul transmite beneficiarului, în termen de 24 de ore de la primire, comunicările primite de la autoritatea vamală, referitor la taxele vamale datorate din cauza documentelor sau datelor greşite sau incomplete comunicate de beneficiar sau altor fapte imputabile beneficiarului.

    ART. 7
    În cazul în care beneficiarul nu plăteşte în termenul legal contravaloarea obligaţiilor vamale şi fiscale stabilite prin DRS, strict din culpa beneficiarului şi exclusiv cu privire la marfa din proprietatea beneficiarului, prestatorul este obligat să plătească sumele datorate către autoritatea vamală.
    În acest caz, pentru securizarea recuperării sumelor plătite de prestator pentru culpa beneficiarului, beneficiarul va depune la prestator o scrisoare de garanţie a cărei valoare va fi stabilită în funcţie de cantitatea maximă de marfă depozitată, dar nu mai mult de 10% din contravaloarea mărfii aflate la un moment dat în depozit.
    Prestatorul se obligă să notifice în scris beneficiarul cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte în situaţia în care există amenzi generate de acţiuni/inacţiuni ale beneficiarului sau din decizia de regularizare a situaţiei rezultă sume care ar trebui achitate (cauzate de asemenea de beneficiar).
    Banca emitentă a scrisorii de garanţie va plăti prestatorului sumele solicitate de către acesta în termen de 2 zile lucrătoare de la prezentarea următoarelor documente:
    - decizia de regularizare a situaţiei emise de autoritatea vamală şi amenzi aplicate de autorităţile vamale;
    – scrisoarea prestatorului prin care informează beneficiarul de DRS şi dovada trecerii celor 5 zile fără vreo reacţie din partea beneficiarului;
    – dovada plăţii de către prestator a sumelor datorate la bugetul de stat.


    ART. 8
    Beneficiarul este obligat să aducă valoarea garanţiei depuse în favoarea prestatorului la valoarea iniţială în termen de 10 zile de la data executării.

    ART. 9
    Prestatorul va depune toate diligenţele în limitele prevederilor legale pentru apărarea intereselor beneficiarului.

    Prestator,
    Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanţa
    Beneficiar,
    ........................

    ANEXA 6

    la contractul-cadru
    CONVENŢIE
    de prelucrare a datelor cu caracter personal între operatori
    Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa, cod poştal 900117, telefon 0241702600, fax 0241694833, 0241702688, e-mail: office@oil-terminal.com, cod unic de înregistrare: 2410163, număr de TVA: RO2410163, nr. de ordine în registrul comerţului: J13/512/01.02.91, cont IBAN ..............., deschis la Banca ................., reprezentată legal prin ..................., în calitate de director general, şi ......................., în calitate de director financiar, denumită în continuare operator 1,
    şi

    ........................, cu sediul în ................., str. .................., nr. ....., cod poştal .............., telefon ............., fax ..............., cod unic de înregistrare: ...................., nr. de ordine în registrul comerţului: ......................, cod IBAN .........................., deschis la Banca ..........................., reprezentată legal prin ................, în calitate de ...................., denumită în continuare operator 2.
    • Întrucât părţile au încheiat Contractul de prestări servicii şi expediţie nr. ........... („Acordul principal“)
    • Părţile au convenit să încheie prezentul acord pentru a asigura, cu ocazia executării Acordului principal, respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD“) şi a celorlalte dispoziţii legale naţionale şi europene în materia protecţiei datelor cu caracter personal;
    • Prezentul acord face parte integrantă din Acordul principal.
    Părţile au convenit următoarele:
    CAP. I
    Obiectul acordului
    ART. 1.1
    Părţile se informează reciproc şi acceptă că, în executarea Acordului principal, este foarte probabil ca anumite date cu caracter personal, cum ar fi, dar fără a se limita la numele şi prenumele, profesia, funcţia deţinută, semnătura, numărul de telefon al angajaţilor părţilor, dar şi ale altor persoane care lucrează sub controlul şi/sau supravegherea acestora, inclusiv parteneri de afaceri sau subcontractanţi (toate aceste persoane fiind denumite în continuare „persoane vizate“) să fie divulgate către cealaltă parte, să fie prelucrate de aceasta şi/sau să fie transferate într-o ţară terţă (din afara Spaţiului Economic European), unei întreprinderi afiliate la nivel mondial (cu respectarea unor norme specifice) sau reprezentanţilor săi în scopul executării Acordului principal, precum şi în vederea altor activităţi în legătură cu domeniul de activitate al fiecărei părţi.

    ART. 1.2
    Fiecare parte va stoca datele cu caracter personal ale persoanelor vizate astfel primite doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menţionate mai sus şi/sau în Acordul principal. Totodată, părţile stabilesc şi acceptă ca datele cu caracter personal ale persoanelor vizate să fie necesare şi pentru a răspunde unor solicitări din partea acestora sau pentru a soluţiona anumite probleme şi/sau pentru a se conforma unor cerinţe legale aplicabile. Prin urmare, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate ar putea fi păstrate pentru o perioadă rezonabilă de timp de la ultima interacţiune conform Acordului principal (de obicei, 5 ani, astfel cum impune legislaţia fiscală sau cu respectarea termenelor de prescripţie stabilite de legislaţia civilă sau penală).

    ART. 1.3
    Fiecare parte va respecta toate prevederile legale şi contractuale privind obligaţia de a informa propriii angajaţi şi/sau alte persoane care lucrează sub controlul şi/sau supravegherea acesteia asupra prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate în scopul executării Acordului principal şi drepturile pe care le au, în special: (i) dreptul de acces la datele cu caracter personal; (ii) dreptul la rectificare; (iii) dreptul la ştergerea datelor; (iv) dreptul la restricţionarea prelucrării; (v) dreptul la portabilitatea datelor; (vi) dreptul la opoziţie; (vii) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

    ART. 1.4
    Părţile se vor asigura că, în conformitate cu RGPD şi cu celelalte dispoziţii legale naţionale şi europene în materia protecţiei datelor cu caracter personal, au dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate şi sunt autorizate să pună la dispoziţia celeilalte părţi aceste date cu respectarea dispoziţiilor legale şi pentru a asigura legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

    ART. 1.5
    Fiecare parte va fi în mod individual responsabilă pentru datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pe care le prelucrează în executarea Acordului principal şi pentru asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice de protecţie adecvată a datelor cu caracter personal în conformitate cu RGPD şi cu celelalte dispoziţii legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

    CAP. II
    Durata acordului
    ART. 2.1
    Prezentul acord produce efecte şi va rămâne în vigoare până la încetarea Acordului principal.

    CAP. III
    Prevederile finale
    ART. 3.1
    Prevederile prezentului acord trebuie citite împreună cu Acordul principal. În cazul oricăror discrepanţe, prezentul acord va prevala.

    ART. 3.2
    Prevederile prezentului acord vor lua în considerare RGPD şi celelalte dispoziţii legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Pe toată durata acordului, orice modificare a RGPD şi a celorlalte dispoziţii legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal se aplică de la data intrării în vigoare a respectivelor prevederi legale, fără a ţine cont de niciun preaviz între părţi.

    ART. 3.3
    Părţile sunt de acord că orice informaţie de orice fel (comercială, tehnică, financiară, operaţională sau de alt fel) şi sub orice formă (verbală, scrisă, înregistrată sau altfel), inclusiv datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, care poate fi divulgată în orice mod sau în orice privinţă de către una dintre părţi celeilalte, referitor la sau ca urmare a prezentului acord şi/sau a Acordului principal se consideră a fi confidenţială.

    Prezentul acord a fost semnat astăzi, ...................., în Constanţa, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
    Operator 1,
    Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanţa
    Operator 2,
    ..............

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016