Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT-CADRU din 31 martie 2010  privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT-CADRU din 31 martie 2010 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 1 aprilie 2010

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Furnizorii şi casele de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumite în continuare case de asigurãri de sãnãtate, aflaţi în relaţie contractualã, au obligaţia sã respecte prevederile prezentului contract-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a prezentului contract-cadru, elaborate de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, în temeiul <>art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumite în continuare norme.
(2) Nerespectarea obligaţiilor contractuale de cãtre pãrţi conduce la aplicarea mãsurilor prevãzute în contractele încheiate între furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate.
ART. 2
(1) Modelele de contract pentru furnizarea de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale în ambulatoriu sunt prevãzute în norme.
(2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; în cuprinsul contractelor pot fi prevãzute clauze suplimentare, negociate între pãrţile contractante, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare.
ART. 3
(1) Casele de asigurãri de sãnãtate, respectiv Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate comunicã termenele de depunere a cererilor însoţite de documentele prevãzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale în ambulatoriu, precum şi pentru derularea programelor naţionale de sãnãtate, inclusiv termenul-limitã de încheiere a contractelor, prin afişare la sediile instituţiilor, publicare pe paginile web ale acestora şi anunţ în mass-media.
(2) În cazul în care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente şi unele materiale sanitare, de dispozitive medicale şi furnizorii prin care se deruleazã programele naţionale de sãnãtate depun cererile însoţite de documentele prevãzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor, la alte termene decât cele stabilite şi comunicate de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, respectiv de cãtre Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate şi nu participã la negocierea şi încheierea contractelor în termenele stabilite de cãtre acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfãşura activitatea respectivã în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate pânã la termenul urmãtor de contractare, cu excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forţã majorã, confirmate de autoritatea publicã competentã, potrivit legii, şi notificate de îndatã casei de asigurãri de sãnãtate, respectiv Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(3) Casele de asigurãri de sãnãtate, respectiv Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate pot stabili şi alte termene de contractare, în funcţie de necesarul de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale în ambulatoriu şi de necesarul medicamentelor şi materialelor acordate în cadrul programelor naţionale de sãnãtate, în limita fondurilor alocate fiecãrui tip de asistenţã/program/subprogram de sãnãtate.
ART. 4
(1) Casele de asigurãri de sãnãtate/Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate au/are obligaţia sã deconteze contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi a dispozitivelor medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, precum şi a celor acordate în cadrul programelor naţionale de sãnãtate, conform contractelor încheiate cu furnizorii.
(2) Refuzul caselor de asigurãri de sãnãtate/Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate de a încheia contracte sau de a deconta unele servicii raportate ca realizate se poate face numai prin prezentarea în scris a cauzelor care au condus la acesta, cu precizarea temeiului legal care a stat la baza refuzului, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data solicitãrii pentru intrarea în contract, respectiv de la data depunerii documentelor justificative de platã.
(3) Litigiile dintre furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate/Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate se soluţioneazã de cãtre Comisia de arbitraj care funcţioneazã pe lângã Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, organizatã conform reglementãrilor legale în vigoare, sau, dupã caz, de cãtre instanţele de judecatã.
ART. 5
(1) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate/Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate a încetat din motive imputabile furnizorilor, constatate de casele de asigurãri de sãnãtate/Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate şi, dupã caz, confirmate de Comisia de arbitraj, dacã au existat contestaţii, sau de cãtre instanţele de judecatã, casele de asigurãri de sãnãtate/Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate nu vor/va mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi pânã la urmãtorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 12 luni de la data încetãrii contractului.
(2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate se modificã prin excluderea din contract a medicului/medicilor şi/sau farmacistului/farmaciştilor, care desfãşoarã activitate sub incidenţa contractului cu casele de asigurãri de sãnãtate/la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, casele de asigurãri de sãnãtate nu vor mai încheia contracte pentru medicul/medicii/şi/sau farmacistul/farmaciştii care prin activitatea lor au condus la modificarea contractului, cu niciun furnizor, pânã la urmãtorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 12 luni de la data modificãrii contractului.
(3) La reluarea relaţiilor contractuale, în cazul în care contractele înceteazã/se modificã din nou, din motive imputabile furnizorilor sau medicilor/farmaciştilor, casele de asigurãri de sãnãtate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi şi nici cu alţi furnizori pentru medicul/medicii/farmacistul/farmaciştii care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului.
(4) În cazul în care furnizorii intrã în relaţii contractuale cu aceeaşi casã de asigurãri de sãnãtate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (1), (2) şi (3) se aplicã în mod corespunzãtor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru.
ART. 6
(1) Organizarea şi efectuarea controlului furnizãrii serviciilor medicale, medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale acordate asiguraţilor în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate se realizeazã de cãtre Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate şi casele de asigurãri de sãnãtate. La efectuarea controlului pot participa şi reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(2) Reprezentanţii Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România participã la efectuarea controlului, în situaţia în care Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, respectiv casele de asigurãri de sãnãtate solicitã participarea acestora.
(3) Controlul calitãţii serviciilor medicale acordate asiguraţilor de cãtre furnizori se organizeazã de cãtre Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate şi casele de asigurãri de sãnãtate pe baza criteriilor de calitate elaborate de Ministerul Sãnãtãţii şi Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate.
(4) Controlul privind respectarea obligaţiilor contractuale ale furnizorilor se organizeazã şi se efectueazã de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate cu care aceştia se aflã în relaţii contractuale.
(5) În cazul în care controlul este efectuat de cãtre Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate sau cu participarea acesteia, notificarea se transmite furnizorului de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate la casa de asigurãri de sãnãtate.
(6) Organizarea şi efectuarea controlului programelor naţionale de sãnãtate se realizeazã conform prevederilor legale în vigoare în acest domeniu.
ART. 7
(1) Furnizorii au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurãri de sãnãtate toate documentele justificative care atestã furnizarea serviciilor efectuate şi raportate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, denumit în continuare Fond.
(2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control toate documentele justificative care atestã furnizarea serviciilor raportate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din Fond, se sancţioneazã conform legii şi poate conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii.
ART. 8
(1) Furnizorii de servicii medicale, cu excepţia unitãţilor sanitare de medicina muncii - boli profesionale, cu personalitate juridicã, şi a secţiilor de boli profesionale, precum şi a cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalelor, au obligaţia sã întocmeascã evidenţe distincte pentru cazurile ce reprezintã accidente de muncã şi boli profesionale şi sã le comunice lunar caselor de asigurãri de sãnãtate cu care sunt în relaţie contractualã. Pânã la stabilirea caracterului "de muncã" al accidentului sau a caracterului "profesional" al bolii, conform prevederilor legale în vigoare, contravaloarea serviciilor medicale, precum şi a medicamentelor şi unor materiale sanitare acordate persoanelor în cauzã se suportã din bugetul Fondului, urmând ca, ulterior, sumele decontate sã se recupereze de casele de asigurãri de sãnãtate din contribuţiile de asigurãri pentru accidente de muncã şi boli profesionale, dupã caz. Sumele încasate de la casele de pensii pentru anul curent reconstituie plãţile. Sumele încasate de la casele de pensii pentru perioadele anterioare anului curent se raporteazã în conturile de execuţie bugetarã, partea de cheltuieli, cu semnul minus şi nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plãţi.
(2) Furnizorii de servicii medicale au obligaţia sã întocmeascã evidenţe distincte ale cazurilor prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sãnãtãţii de cãtre alte persoane şi au obligaţia sã comunice lunar casei de asigurãri de sãnãtate cu care se aflã în relaţie contractualã aceste evidenţe, în vederea decontãrii, precum şi cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective, în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurãri de sãnãtate pentru cazurile respective. Sumele restituite cãtre casele de asigurãri de sãnãtate de cãtre furnizorii de servicii medicale pentru anul curent reconstituie plãţile. Sumele restituite cãtre casele de asigurãri de sãnãtate de cãtre furnizorii de servicii medicale, pentru perioadele anterioare anului curent, se raporteazã în conturile de execuţie bugetarã, partea de cheltuieli, cu semnul minus şi nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plãţi.
ART. 9
(1) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, inclusiv cei prin care se deruleazã programele naţionale de sãnãtate, cât şi unitãţile sanitare de medicina muncii - boli profesionale, cu personalitate juridicã, şi a secţiilor de boli profesionale, precum şi a cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalelor, au obligaţia sã întocmeascã evidenţe distincte pentru serviciile acordate şi decontate din bugetul fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sãnãtãţii, care au dreptul şi beneficiazã de servicii medicale acordate pe teritoriul României, şi au obligaţia sã transmitã lunar caselor de asigurãri de sãnãtate/Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate cu care se aflã în relaţie contractualã documentele justificative care atestã cheltuielile efectiv realizate, precum şi documentele care au deschis dreptul la servicii medicale.
(2) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale în ambulatoriu, inclusiv cei prin care se deruleazã programele naţionale de sãnãtate, cât şi unitãţile sanitare de medicina muncii - boli profesionale, cu personalitate juridicã, şi a secţiilor de boli profesionale, precum şi a cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalelor, au obligaţia sã întocmeascã evidenţe distincte pentru serviciile acordate şi decontate din bugetul fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurãri sociale de sãnãtate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socialã în raport cu lucrãtorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplaseazã în cadrul comunitãţii, precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sãnãtãţii, care beneficiazã de servicii medicale acordate pe teritoriul României, şi au obligaţia sã raporteze lunar caselor de asigurãri de sãnãtate/Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate cu care se aflã în relaţii contractuale serviciile medicale acordate pentru aceastã categorie de persoane.
ART. 10
Atribuţiile ce revin potrivit prezentului contractcadru direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt exercitate şi de cãtre direcţiile medicale sau de structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitarã proprie, precum şi de cãtre autoritãţile publice locale care au preluat managementul asistenţei medicale spitaliceşti conform legii.
ART. 11
(1) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor, inclusiv cele încheiate cu furnizorii prin care se deruleazã programele naţionale de sãnãtate, sunt certificate pentru conformitate cu originalul prin semnãtura reprezentantului legal al furnizorului, pe fiecare paginã.
(2) Documentele care stau la baza decontãrii serviciilor medicale, a medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, a dispozitivelor medicale în ambulatoriu, precum şi a celor din cadrul programelor naţionale de sãnãtate se certificã prin semnãtura reprezentanţilor legali ai furnizorilor, care rãspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate.

CAP. II
Dispoziţii generale şi condiţii specifice pentru furnizorii de servicii medicale

SECŢIUNEA 1
Condiţii de eligibilitate

ART. 12
În vederea intrãrii în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, furnizorii de servicii medicale trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sã fie organizaţi în una dintre structurile aprobate conform prevederilor legale în vigoare;
b) sã fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
c) sã depunã, în vederea încheierii contractului, toate documentele prevãzute la art. 13, în termenele stabilite pentru contractare.

SECŢIUNEA a 2-a
Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale

ART. 13
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorul de servicii medicale şi casa de asigurãri de sãnãtate se încheie de cãtre reprezentantul legal, pe baza urmãtoarelor documente:
a) certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizaţi conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, indiferent de forma lor de înfiinţare şi organizare, iar pentru ceilalţi furnizori actul de înfiinţare sau organizare în concordanţã cu tipurile de activitãţi pe care solicitã sã le contracteze, dupã caz;
b) autorizaţia sanitarã de funcţionare sau, dupã caz, raportul de inspecţie eliberat de direcţia de sãnãtate publicã, prin care se confirmã îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevãzute de lege; în cazul furnizorilor de servicii medicale de urgenţã şi transport sanitar şi a furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative se prezintã autorizaţia de funcţionare;
c) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancã;
d) codul de înregistrare fiscalã - codul unic de înregistrare sau codul numeric personal (copie buletin/carte de identitate), dupã caz;
e) dovada de evaluare a furnizorului;
f) dovada asigurãrii de rãspundere civilã în domeniul medical atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilã la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toatã perioada derulãrii contractului;
g) dovada plãţii la zi a contribuţiei la Fond pentru asigurãri sociale de sãnãtate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, efectuatã conform prevederilor legale în vigoare.
h) cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate.
(2) Casele de asigurãri de sãnãtate solicitã şi alte documente necesare încheierii contractelor, a cãror listã este prevãzutã în contractul-cadru şi norme.

SECŢIUNEA a 3-a
Obligaţiile şi drepturile generale ale furnizorilor de servicii medicale, precum şi obligaţiile generale ale caselor de asigurãri de sãnãtate

ART. 14
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, furnizorii de servicii medicale au urmãtoarele obligaţii:
a) sã respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) sã informeze asiguraţii cu privire la drepturile şi obligaţiile prevãzute de <>Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 şi normele de aplicare a acesteia, aprobate prin <>Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 386/2004 ;
c) sã respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
d) sã factureze lunar, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, activitatea realizatã conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este însoţitã de documentele justificative privind activitãţile realizate în mod distinct, conform prevederilor prezentului contract-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
e) sã raporteze caselor de asigurãri de sãnãtate datele necesare pentru urmãrirea desfãşurãrii activitãţii în asistenţa medicalã, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementãrilor legale în vigoare;
f) sã asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţarã - bilet de trimitere cãtre alte specialitãţi sau în vederea internãrii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate;
g) sã completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate, respectiv cele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele tipizate;
h) sã respecte dreptul la libera alegere de cãtre asigurat a medicului şi a furnizorului; pentru asiguraţii incluşi în Programul naţional cu scop curativ, alegerea furnizorului se face dintre cei nominalizaţi prin actele normative în vigoare;
i) sã respecte programul de lucru şi sã îl comunice caselor de asigurãri de sãnãtate, cu avizul conform al direcţiei de sãnãtate publicã judeţene sau a municipiului Bucureşti, în baza unui formular al cãrui model este prevãzut în norme, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate; avizul conform al direcţiei de sãnãtate publicã se depune la casa de asigurãri de sãnãtate în termen de maximum 30 de zile de la data semnãrii contractului;
j) sã anunţe casa de asigurãri de sãnãtate despre modificarea oricãreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificãrii, şi sã îndeplineascã în permanenţã aceste condiţii pe durata derulãrii contractelor;
k) sã asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate;
l) sã utilizeze formularul de prescripţie medicalã pentru medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã din sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate, care este formular cu regim special, unic pe ţarã, sã furnizeze tratamentul adecvat şi sã prescrie medicamentele prevãzute în lista denumirilor comune internaţionale corespunzãtoare medicamentelor de care beneficiazã asiguraţii cu şi fãrã contribuţie personalã, pe bazã de prescripţie medicalã, care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeazã sã i le prescrie;
m) sã asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, care este formular cu regim special unic pe ţarã, şi sã recomande investigaţiile paraclinice în concordanţã cu diagnosticul;
n) sã asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţã medico-chirurgicalã, ori de câte ori se solicitã în timpul programului de lucru, la sediul furnizorului;
o) sã asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fãrã nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
p) sã acorde cu prioritate asistenţã medicalã femeii gravide şi sugarilor;
q) sã afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurãri de sãnãtate cu care se aflã în relaţie contractualã, precum şi datele de contact ale acesteia: adresã, telefon, fax, e-mail, paginã web;
r) sã asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în norme;
s) sã solicite documentele justificative care atestã calitatea de asigurat, documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în condiţiile prevãzute în prezentul contract-cadru şi în norme;
ş) sã respecte protocoalele de practicã pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, conform dispoziţiilor legale;
t) sã utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;
ţ) sã asigure acordarea de asistenţã medicalã necesarã titularilor cardului european de asigurãri sociale de sãnãtate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate din România; sã acorde asistenţã medicalã pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sãnãtãţii, în condiţiile prevãzute de respectivele documente internaţionale;
u) sã utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizeazã un alt sistem informatic, acesta trebuie sã fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi sã asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;
v) sã asigure acordarea serviciilor medicale prevãzute în pachetul de servicii de bazã, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;
w) sã încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personalã pentru unele serviciile medicale, fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
x) sã completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate - bilet de trimitere cãtre alte specialitãţi sau în vederea internãrii, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, prescripţie medicalã, cu toate datele pe care acestea trebuie sã le cuprindã conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectãrii acestei obligaţii, casele de asigurãri de sãnãtate recupereazã de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/ medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurãri de sãnãtate din fond;
y) sã recomande asiguraţilor tratamentul adecvat, cu respectarea condiţiilor privind modalitãţile de prescriere a medicamentelor, conform unui buget orientativ, în condiţiile stabilite prin norme.
ART. 15
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, furnizorii de servicii medicale au urmãtoarele drepturi:
a) sã primeascã la termenele prevãzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform normelor, în limita valorii de contract;
b) sã fie informaţi de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurãri de sãnãtate, precum şi la eventualele modificãri ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative;
c) sã încaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se deconteazã de casele de asigurãri de sãnãtate din Fond, conform prevederilor legale în vigoare;
d) sã negocieze, în calitate de parte contractantã, clauzele suplimentare la contractele încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare;
e) sã încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personalã pentru unele servicii medicale, fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii, conform prevederilor legale în vigoare;
f) sã încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, dacã asiguratul solicitã efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate.
ART. 16
În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale, casele de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi sã facã publice în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurãri de sãnãtate, lista nominalã a acestora, cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecãruia, în cazul contractelor care au prevãzutã o sumã ca valoare de contract, şi sã actualizeze permanent aceastã listã în funcţie de modificãrile apãrute, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data operãrii acestora, conform legii;
b) sã deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevãzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform normelor, în limita valorii de contract;
c) sã informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurãri de sãnãtate, precum şi la eventualele modificãri ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative;
d) sã informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurãri de sãnãtate;
e) sã acorde furnizorilor de servicii medicale sume care sã ţinã seama şi de condiţiile de desfãşurare a activitãţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
f) sã înmâneze la momentul finalizãrii controlului sau, dupã caz, sã comunice furnizorilor de servicii medicale procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuãrii controalelor, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data efectuãrii controlului;
g) sã recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale din pachetul de servicii medicale de bazã persoanelor care nu îndeplineau calitatea de asigurat şi condiţiile de a beneficia de aceste servicii sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã, materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate, în baza biletelor de trimitere, eliberate de cãtre aceştia. Sumele astfel obţinute se utilizeazã conform prevederilor legale în vigoare;
h) sã deducã spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constatã neconformitatea documentelor depuse de cãtre furnizori, pentru a cãror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria rãspundere.
ART. 17
(1) Serviciile care nu sunt decontate din Fond, contravaloarea acestora fiind suportatã de asigurat, de unitãţile care le solicitã, de la bugetul de stat sau din alte surse, dupã caz, sunt urmãtoarele:
a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncã şi sportive, asistenţa medicalã la locul de muncã, asistenţa medicalã a sportivilor;
b) unele servicii medicale de înaltã performanţã, altele decât cele prevãzute în norme;
c) unele servicii de asistenţã stomatologicã, altele decât cele prevãzute în norme;
d) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;
e) corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 ani;
f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport, altele decât cele prevãzute în norme;
g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritãţile care prin activitatea lor au dreptul sã cunoascã starea de sãnãtate a asiguraţilor şi eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguraţilor;
h) fertilizarea in vitro;
i) transplantul de organe şi ţesuturi, cu excepţia grefelor prevãzute în norme, a serviciilor medicale aferente stãrii posttransplant şi a cazurilor prevãzute în hotãrârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate în anul 2010;
j) asistenţa medicalã la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacitãţii de muncã, a încadrãrii şi reevaluãrii gradului de handicap;
k) contravaloarea unor materiale necesare corectãrii vãzului şi auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;
l) contribuţia personalã din preţul medicamentelor, al unor servicii medicale şi al dispozitivelor medicale;
m) serviciile medicale solicitate de asigurat;
n) unele proceduri de recuperare şi de fizioterapie, altele decât cele prevãzute în norme;
o) cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unitãţile medico-sociale;
p) serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi cabinetelor de medicinã a muncii;
q) serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale cãror afecţiuni se trateazã în spitalizare de zi;
r) cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi medici dentişti pe perioada rezidenţiatului;
s) serviciile de planificare familialã acordate de medicul de familie în cabinetele de planning familial din structura spitalului;
ş) cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unitãţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;
t) activitãţile care prezintã un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sãnãtate publicã, dispensare TBC, laboratoare de sãnãtate mintalã, respectiv centre de sãnãtate mintalã şi staţionar de zi, cabinete medicale de boli infecţioase din structura spitalelor;
ţ) cheltuielile aferente unitãţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgenţã, aprobate potrivit dispoziţiilor legale, în condiţiile <>art. 93 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Contribuţia personalã prevãzutã la alin. (1) lit. l) se stabileşte prin norme.

SECŢIUNEA a 4-a
Condiţii de reziliere, încetare şi suspendare a contractelor de furnizare de servicii medicale

ART. 18
Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a casei de asigurãri de sãnãtate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobãrii acestei mãsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatãrii urmãtoarelor situaţii:
a) dacã furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnãrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dacã din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilitãţii acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de cãtre organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului, respectiv de la încetarea valabilitãţii acesteia;
e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activitãţile realizate conform contractului, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a serviciilor realizate, pentru o perioadã de douã luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi ale caselor de asigurãri de sãnãtate actele de evidenţã financiar-contabilã a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond;
g) nerespectarea obligaţiilor contractuale prevãzute la art. 14 lit. a), c), j), l), m), n), r), ş), ţ), u) şi v), precum şi constatarea, în urma controlului efectuat de cãtre serviciile specializate ale caselor de asigurãri de sãnãtate cã serviciile raportate conform contractului, în vederea decontãrii acestora, nu au fost efectuate;
h) la a patra constatare a nerespectãrii oricãreia dintre obligaţiile prevãzute la art. 14 lit. b), e), f), g), h), i), k), o), p), q), s) şi t);
i) dacã se constatã nerespectarea programului de lucru prevãzut în contract prin lipsa nejustificatã a medicului timp de 3 zile consecutive, în cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv ambulatoriul integrat, contractul se modificã în mod corespunzãtor prin excluderea medicului/medicilor în cazul cãrora s-a constatat nerespectarea nejustificatã a programului de lucru timp de 3 zile consecutive.
ART. 19
Contractul de furnizare de servicii medicale înceteazã la data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) furnizorul de servicii medicale îşi înceteazã activitatea în raza administrativ-teritorialã a casei de asigurãri de sãnãtate cu care se aflã în relaţie contractualã;
b) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorilor de servicii medicale, dupã caz;
c) încetarea definitivã a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
d) acordul de voinţã al pãrţilor;
e) denunţarea unilateralã a contractului de cãtre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurãri de sãnãtate, printr-o notificare scrisã, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal.
ART. 20
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendã la data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) încetarea valabilitãţii autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca furnizorul sã facã dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acesteia/acestuia; suspendarea se face pentru o perioadã de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetãrii valabilitãţii acesteia/acestuia;
b) în cazurile de forţã majorã confirmate de autoritãţile publice competente, pânã la încetarea cazului de forţã majorã, dar nu mai mult de 6 luni, sau pânã la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bazã de documente justificative prezentate casei de asigurãri de sãnãtate;
d) nerespectarea de cãtre furnizorii de servicii medicale a termenelor de platã a contribuţiei la Fond, de la data constatãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate de cãtre acestea la furnizori pânã la data la care aceştia îşi achitã obligaţiile la zi sau pânã la data ajungerii la termen a contractului.
(2) Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendã de la data de înregistrare a documentului prin care se constatã nesoluţionarea pe cale amiabilã a unor litigii între pãrţile contractante pânã la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentã sumei care a fãcut obiectul litigiului, în condiţiile stabilite prin norme.

SECŢIUNEA a 5-a
Condiţii speciale

ART. 21
(1) Pentru categoriile de persoane prevãzute în legi speciale, casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã serviciile medicale furnizate prevãzute în pachetul de servicii medicale de bazã, în condiţiile prevãzute în norme, cu respectarea prevederilor <>art. 213 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Pentru asiguraţii prevãzuţi la <>art. 218 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din Fond se suportã contravaloarea serviciilor medicale acordate acestora ca oricãrui alt asigurat, iar suma aferentã contribuţiei personale prevãzute la unele servicii medicale, respectiv coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii, stabilite conform prevederilor legale în vigoare, se suportã din bugetele ministerelor şi instituţiilor respective.

SECŢIUNEA a 6-a
Asistenţa medicalã primarã - condiţii specifice

1. Condiţii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicalã primarã
ART. 22
(1) Asistenţa medicalã primarã se asigurã de cãtre medicii de familie prin cabinete medicale organizate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv cabinete medicale care funcţioneazã în structura sau în coordonarea unor unitãţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitarã proprie, ca furnizori de servicii medicale în asistenţa medicalã primarã, autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) La contractare, furnizorul prezintã lista cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise la medicul de familie titular, în cazul cabinetelor medicale individuale, şi listele cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise la fiecare medic de familie pentru care reprezentantul legal încheie contract de furnizare de servicii medicale, în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. Listele vor fi raportate pe suport hârtie şi în format electronic în cazul contractelor încheiate de furnizori pentru medicii nou-veniţi şi numai în format electronic pentru medicii care au fost în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate în anul precedent. Furnizorii care prezintã la contractare lista/listele numai în format electronic depun şi o declaraţie pe propria rãspundere privind corectitudinea listei/listelor la momentul încetãrii termenului de valabilitate a contractului anterior, din punctul de vedere al conformitãţii şi valabilitãţii acesteia/acestora. Prin corectitudinea listei nu se înţelege validarea calitãţii de asigurat de cãtre medicul de familie.
(3) Necesarul de medici de familie cu liste, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, precum şi numãrul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicalã primarã, cu excepţia situaţiei furnizorilor care funcţioneazã în structura sau în coordonarea unor unitãţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitarã proprie, se stabilesc pe localitãţi, avându-se în vedere populaţia aferentã acestora, pe baza unor criterii stabilite de cãtre comisia formatã din reprezentanţi ai caselor de asigurãri de sãnãtate, direcţiilor de sãnãtate publicã, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatului judeţean al medicilor de familie şi ai asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie; criteriile stabilite se publicã pe pagina web a casei de asigurãri de sãnãtate. La lucrãrile comisiei poate participa, cu rol consultativ, şi un reprezentant al administraţiei publice locale, dupã caz.
(4) Comisia prevãzutã la alin. (3) funcţioneazã în baza unui regulament-cadru de organizare şi funcţionare unitar la nivel naţional, stabilit prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(5) În localitãţile urbane numãrul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 1.000, cu excepţia zonelor neacoperite din punctul de vedere al numãrului necesar de medici de familie, zone stabilite de comisia prevãzutã la alin. (3).
(6) Pentru medicii de familie al cãror numãr de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise pe listele proprii scade timp de 6 luni consecutiv cu mai mult de 20% din numãrul minim de persoane înscrise pe lista, stabilit pentru localitatea/zona respectivã de cãtre comisia constituitã conform alin. (3), în situaţia cabinetelor medicale individuale, contractul poate înceta, în condiţiile legii. Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, medicii de familie respectivi pot fi excluşi din contract prin modificarea acestuia, ca urmare a analizãrii fiecãrei situaţii de scãdere a numãrului de persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bazã şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale cu mai mult de 20% faţã de numãrul minim de persoane înscrise pe listã, stabilit pentru localitatea/zona respectivã de cãtre comisia constituitã conform alin. (3). Persoanele înscrise pe listele acestora pot opta pentru alţi medici de familie aflaţi în relaţie contractualã cu o casã de asigurãri de sãnãtate.
(7) Numãrul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie care îşi desfãşoarã activitatea în cabinete medicale care funcţioneazã în structura sau în coordonarea unor unitãţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitarã proprie se stabileşte prin normele proprii de aplicare a prezentului contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale.
(8) Furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicalã primarã depun la contractare, pe lângã documentele prevãzute la art. 13, şi urmãtoarele documente, dupã cum urmeazã:
a) lista privind evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevãzute în norme;
b) declaraţie pe propria rãspundere privind corectitudinea listei cu numãrul de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise la momentul încetãrii termenului de valabilitate a contractului anterior, din punctul de vedere al conformitãţii şi valabilitãţii acesteia, pentru medicii care au fost în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate în anul precedent.
(9) Pentru asigurarea calitãţii asistenţei medicale, numãrul maxim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise pe lista medicului de familie este de 2.200. Condiţiile acordãrii şi decontãrii serviciilor medicale se stabilesc prin norme.
ART. 23
(1) Furnizorul, prin reprezentantul sãu legal, indiferent de forma sa de organizare, încheie pentru medicii de familie pe care îi reprezintã contract cu casa de asigurãri de sãnãtate în a cãrei razã administrativ-teritorialã îşi are sediul cabinetul medical sau cu o casã de asigurãri de sãnãtate limitrofã, respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti sau Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, dupã caz.
(2) Un medic de familie figureazã într-un singur contract al unui furnizor de servicii medicale din asistenţa medicalã primarã şi se poate regãsi în contract cu o singurã casã de asigurãri de sãnãtate.
(3) În cadrul relaţiei contractuale cu o casã de asigurãri, conform alin. (2), furnizorul încheie un singur contract.
ART. 24
Pentru realizarea unor servicii adiţionale care necesitã dotãri speciale, medicii de familie pot încheia contracte cu furnizori de servicii medicale organizaţi conform prevederilor legale în vigoare, în condiţiile prevãzute în norme.
ART. 25
(1) Asiguraţii în vârstã de peste 18 ani au dreptul de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în ceea ce priveşte morbiditatea şi mortalitatea, în condiţiile prevãzute în norme.
(2) Ca urmare a controlului medical medicul de familie va încadra asiguratul într-o grupã de risc şi va consemna acest lucru în fişa medicalã.
ART. 26
Cabinetele medicale vor funcţiona cu minimum un asistent medical, indiferent de numãrul de asiguraţi înscrişi pe listã.
2. Programul de lucru al furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicalã primarã
ART. 27
Furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicalã primarã acordã servicii medicale în cadrul programului de lucru stabilit de cãtre aceştia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 28
Programul de activitate sãptãmânal al cabinetului medical individual, precum şi al fiecãrui medic de familie cu listã proprie de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale care îşi desfãşoarã activitatea în alte forme de organizare a cabinetelor medicale, organizat în funcţie de condiţiile specifice din zonã, trebuie sã asigure 35 de ore pe sãptãmânã, repartizarea acestuia pe zile şi ore fiind stabilitã în funcţie de condiţiile specifice din zonã. În cabinetele medicale şi/sau în localitãţile unde îşi desfãşoarã activitatea cel puţin 2 medici de familie cu listã proprie, acordarea asistenţei medicale se va asigura atât dimineaţa, cât şi dupã-amiaza.
ART. 29
Pentru perioadele de absenţã a medicilor de familie se organizeazã preluarea activitãţii medicale de cãtre un alt medic de familie. Condiţiile de înlocuire se stabilesc prin norme.
3. Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate
ART. 30
(1) Medicul de familie nou-venit într-o localitate beneficiazã lunar, în baza unei convenţii de furnizare de servicii medicale, similarã contractului de furnizare de servicii medicale, încheiatã între reprezentantul legal al cabinetului medical şi casa de asigurãri de sãnãtate, pentru o perioadã de maximum 3 luni, perioadã consideratã necesarã pentru întocmirea listelor cu persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, de un venit care este format din:
a) o sumã echivalentã cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevãzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplicã ajustãrile prevãzute în norme;
b) o sumã necesarã pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţã, egalã cu venitul medicului respectiv, stabilitã potrivit lit. a), înmulţit cu 1,5.
(2) Dacã la sfârşitul celor 3 luni medicul de familie nou-venit nu a înscris numãrul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale stabilit conform art. 22 alin. (3) şi (5), casa de asigurãri de sãnãtate încheie contract de furnizare de servicii medicale cu acesta pentru lista pe care şi-a constituit-o pânã la data încheierii contractului, cu obligaţia din partea medicului de familie nou-venit ca în termen de maximum 6 luni de la data încheierii contractului sã înscrie numãrul minim de persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bazã şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale stabilit conform art. 22 alin. (3) şi (5). În caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurãri de sãnãtate poate înceta la expirarea celor 6 luni, în condiţiile art. 22 alin. (6).
ART. 31
(1) Medicul de familie care preia un praxis de medicinã de familie existent, în condiţiile legii, preia drepturile şi obligaţiile contractuale în aceleaşi condiţii ca şi deţinãtorul anterior de praxis, la data preluãrii acestuia.
(2) Medicul de familie care preia un praxis de medicinã de familie, pentru respectarea dreptului asiguraţilor cu privire la alegerea medicului de familie, are obligaţia sã anunţe asiguraţii despre dreptul acestora de a opta pentru a rãmâne sau nu pe lista sa, în primele 6 luni de la data încheierii contractului cu casa de asigurãri de sãnãtate. Analiza cazurilor de preluare a unui praxis şi respectarea obligaţiei prevãzute mai sus se fac de cãtre o comisie constituitã conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) Modificãrile ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţãrii unui punct de lucru rezultat prin preluarea unui praxis nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate.
4. Obligaţiile furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicalã primarã şi ale caselor de asigurãri de sãnãtate
ART. 32
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, pe lângã obligaţiile generale prevãzute la art. 14, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicalã primarã au urmãtoarele obligaţii:
a) sã acorde servicii medicale de profilaxie, prevenţie, curative, de urgenţã şi de suport în limita competenţei profesionale;
b) sã actualizeze lista proprie cuprinzând persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise ori de câte ori apar modificãri în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunarã, şi sã comunice aceste modificãri caselor de asigurãri de sãnãtate; aceastã actualizare nu se referã la calitatea de asigurat; sã actualizeze lista proprie în funcţie de comunicãrile transmise de casele de asigurãri de sãnãtate; sã comunice caselor de asigurãri de sãnãtate datele de identificare a persoanelor cãrora li s-au acordat serviciile medicale prevãzute în pachetele de servicii medicale;
c) sã înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odatã cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, dupã caz, de reşedinţã a acestuia. Nou-nãscutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat dupã naşterea copilului, dacã pãrinţii nu au altã opţiune exprimatã în scris;
d) sã înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau, dupã caz, de reşedinţã a acestora;
e) sã nu refuze înscrierea pe listã a copiilor, la solicitarea pãrinţilor, aparţinãtorilor legali;
f) sã respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie dupã expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situaţia în care nu se respectã aceastã obligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurãri de sãnãtate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte sã plece, prin eliminarea asiguratului de pe listã;
g) sã solicite asiguraţilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestã calitatea de asigurat, conform prevederilor legale în vigoare;
h) sã prescrie medicamente cu sau fãrã contribuţie personalã şi, dupã caz, unele materiale sanitare, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţã a actului medical propriu. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmeazã o schemã de tratament stabilitã pentru o perioadã mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiatã de cãtre medicul de specialitate aflat în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate, prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fãrã contribuţie personalã şi, dupã caz, pentru unele materiale sanitare, precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicinã a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu sau la externarea din spital, precum şi medicul de medicinã a muncii sunt obligaţi sã comunice recomandãrile formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicalã, al cãrui model este stabilit prin norme. Pentru persoanele care se încadreazã în Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţã al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pânã la 700 lei/lunã, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de cãtre alţi medici aflaţi în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate, numai dacã acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale; în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã la recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul;
i) sã recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţã urinarã numai ca urmare a scrisorii medicale comunicate de cãtre medicul de specialitate aflat în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate;
j) sã întocmeascã bilet de trimitere cãtre societãţi de turism balnear şi de recuperare şi sã consemneze în acest bilet sau sã ataşeze, în copie, rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea; în situaţia ataşãrii la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor, medicul va menţiona pe biletul de trimitere cã a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativitãţii de a le prezenta medicului cãruia urmeazã sã i se adreseze;
k) sã organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevãzute în norme şi sã raporteze aceastã evidenţã casei de asigurãri de sãnãtate, atât la contractare - lista, cât şi modificãrile ulterioare privind mişcarea lunarã a bolnavilor cronici. Condiţiile desfãşurãrii acestei activitãţi şi lista afecţiunilor cronice se stabilesc prin norme;
l) în cazul încetãrii/rezilierii contractului/convenţiei, respectiv al excluderii medicului/medicilor din contractul/convenţia încheiat/încheiatã cu casa de asigurãri de sãnãtate, furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicalã primarã sunt obligaţi sã predea cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, pe bazã de proces-verbal, urmãtoarele documente medicale: registrul de consultaţii în uz şi fişele medicale în uz referitoare la persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise pe lista medicului de familie, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încetãrii/rezilierii sau excluderii din contract/convenţie. Procesul-verbal de predare-preluare a documentelor medicale, realizat conform modelului prevãzut în norme, se aduce la cunoştinţa comisiei constituite conform prevederilor legale în vigoare. Excepţie fac situaţiile în care titularul cabinetului a decedat, caz în care termenul maxim este de 15 zile calendaristice;
m) sã întocmeascã liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacã este cazul.
ART. 33
În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicalã primarã, pe lângã obligaţiile generale prevãzute la art. 16, casele de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã confirme sub semnãturã, la începutul contractului anual, lista persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, iar lunar, în vederea actualizãrii listelor proprii, sã comunice în scris şi sub semnãturã lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat şi persoanele nou-asigurate intrate pe listã, în condiţiile legii;
b) sã facã publice valorile definitive ale punctelor, rezultate în urma regularizãrii trimestriale, valorile fondurilor alocate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor per capita şi per serviciu, prin afişare atât la sediul caselor de asigurãri de sãnãtate, cât şi pe pagina electronicã a acestora, începând cu ziua urmãtoare transmiterii acestora de cãtre Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, precum şi numãrul total naţional de puncte realizate, atât per capita, cât şi pe serviciu, afişat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
c) sã ţinã evidenţa distinctã a persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, în funcţie de casele de asigurãri de sãnãtate la care aceştia se aflã în evidenţã. Pentru asiguraţii care se aflã în evidenţa Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi a Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate judeţene sau a municipiului Bucureşti, confirmarea calitãţii de asigurat se face de Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi de Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pe bazã de tabel centralizator transmis lunar, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Pentru persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale care se aflã în evidenţa caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi care sunt înscrise pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţie contractualã cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, confirmarea dreptului de asigurare se face de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe bazã de tabel centralizator transmis lunar, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic;
d) sã informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical, prin toate mijloacele de care dispun;
e) sã contracteze, respectiv sã deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacã medicii de familie au competenţa legalã necesarã şi au în dotarea cabinetului aparatura medicalã corespunzãtoare pentru realizarea acestora în condiţiile prevãzute în norme;
f) sã contracteze servicii medicale, respectiv sã deconteze serviciile medicale efectuate, raportate şi validate, prevãzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectueazã prin tarif pe serviciu medical-consultaţie în condiţiile stabilite prin norme;
g) sã monitorizeze perioadele de absenţã a medicilor de familie pentru care înlocuirea se asigurã pe bazã de reciprocitate pentru perioada cumulatã de maximum 60 de zile pe an;
h) sã aducã la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se aflã în relaţie contractualã numele şi codul de parafã ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate.
5. Decontarea serviciilor medicale din asistenţa medicalã primarã
ART. 34
Modalitãţile de platã a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicalã primarã sunt:
a) tarif pe persoanã asiguratã - per capita;
b) tarif pe serviciu medical-consultaţie.
ART. 35
(1) Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicalã primarã se face prin:
a) plata prin tarif pe persoanã asiguratã; suma cuvenitã se stabileşte în raport cu numãrul de puncte, calculat în funcţie de numãrul persoanelor înscrise pe lista proprie - conform structurii pe grupe de vârstã, ajustat în condiţiile prevãzute prin norme, numãrul de puncte aferent fiecãrei grupe de vârstã, ajustat în funcţie de gradul profesional şi de condiţiile în care se desfãşoarã activitatea şi cu valoarea unui punct per capita, stabilite prin norme. Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în funcţie de condiţiile în care se desfãşoarã activitatea se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate. Numãrul de puncte acordat pe durata unui an pentru fiecare persoanã corespunde asigurãrii de cãtre furnizorul de servicii medicale a unor servicii medicale profilactice, curative, de urgenţã şi a unor activitãţi de suport. Serviciile medicale care se asigurã prin plata per capita şi condiţiile în care acestea se acordã se stabilesc prin norme. Numãrul de puncte acordat pe durata unui an în funcţie de numãrul de persoane înscrise pe lista proprie se ajusteazã gradual, cu excepţia zonelor defavorizate, în condiţiile prevãzute în norme. Valoarea definitivã a punctului per capita este unicã pe ţarã şi se calculeazã de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate prin regularizare trimestrialã, conform normelor, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare încheierii fiecãrui trimestru; aceastã valoare nu poate fi mai micã decât valoarea minimã garantatã pentru un punct, prevãzutã în norme şi asiguratã pe durata valabilitãţii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat;
b) plata prin tarif pe serviciu medical-consultaţie, stabilit în funcţie de numãrul de servicii medicale şi de valoarea minimã garantatã a unui punct per serviciu. Numãrul de puncte aferent serviciului medical, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct per serviciu şi nivelul valorii minime garantate pentru un punct per serviciu se stabilesc prin norme. Valoarea definitivã a unui punct per serviciu este unicã pe ţarã şi se calculeazã de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate prin regularizare trimestrialã, conform normelor, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare încheierii fiecãrui trimestru. Aceastã valoare nu poate fi mai micã decât valoarea minimã garantatã pentru un punct, prevãzutã în norme şi asiguratã pe durata valabilitãţii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat.
(2) Fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru anul 2010 are urmãtoarea structurã:
a) sumele necesare pentru plata medicilor nou-veniţi într-o localitate care desfãşoarã activitate în cabinete medicale în condiţiile stabilite prin norme;
b) 70% pentru plata per capita şi 30% pentru plata pe serviciu-consultaţie, dupã reţinerea sumelor prevãzute la lit. a).
ART. 36
Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia sã deconteze în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecãrei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicalã primarã şi casele de asigurãri de sãnãtate, la valoarea minimã garantatã pentru un punct per capita, respectiv la valoarea minimã garantatã pentru un punct per serviciu, iar regularizarea trimestrialã se face la valoarea definitivã, pânã la data de 30 a lunii urmãtoare încheierii trimestrului. Furnizorii vor depune lunar, pânã la termenul prevãzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate, documentele necesare decontãrii serviciilor medicale furnizate în luna anterioarã, potrivit normelor.
ART. 37
Raportarea eronatã a unor servicii medicale se regularizeazã conform normelor, la regularizare avându-se în vedere şi serviciile medicale omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.
6. Sancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractelor
ART. 38
(1) În cazul în care în derularea contractului se constatã nerespectarea programului de lucru prevãzut în contract, precum şi prescrieri nejustificate de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã din partea asiguratului, inclusiv fãrã aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate/Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, acolo unde este cazul, şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandãri nejustificate de investigaţii paraclinice, precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fãrã contribuţie personalã a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici, în alte condiţii decât cele prevãzute la art. 32 lit. h), se diminueazã valoarea minimã garantatã a punctului per capita, respectiv suma stabilitã conform art. 30 în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate, dupã cum urmeazã:
a) la prima constatare, cu 10%;
b) la a doua constatare, cu 20%;
c) la a treia constatare, cu 30%.
(2) În cazul în care în derularea contractului se constatã nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 14 lit. b), e), f), g), h), k), o), p), q), s) şi t) şi la art. 32 lit. a), b), c), d), e), g), k) şi m), se diminueazã valoarea minimã garantatã a punctului per capita, respectiv suma stabilitã conform art. 30 în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistreazã aceste situaţii, dupã cum urmeazã:
a) la prima constatare, cu 10%;
b) la a doua constatare, cu 20%;
c) la a treia constatare, cu 30%.
(3) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. (1) şi (2) se face din prima platã care urmeazã a fi efectuatã, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(4) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) şi (2) se face prin plata directã sau executare silitã pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate.
(5) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate în condiţiile alin. (1) şi (2) se utilizeazã conform prevederilor legale în vigoare.
(6) Pentru cazurile prevãzute la alin. (1) şi (2), casele de asigurãri de sãnãtate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie.
ART. 39
Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a casei de asigurãri de sãnãtate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobãrii acestei mãsuri ca urmare a constatãrii situaţiilor prevãzute la art. 18, precum şi în urmãtoarele situaţii:
a) odatã cu prima constatare dupã aplicarea de 3 ori în cursul unui an a mãsurilor prevãzute la art. 38 alin. (1) şi (2) pentru fiecare situaţie;
b) în cazul nerespectãrii obligaţiilor prevãzute la art. 32 lit. f) şi i).
ART. 40
Contractul de furnizare de servicii medicale înceteazã la data la care a intervenit una dintre situaţiile prevãzute la art. 19, precum şi în urmãtoarele situaţii:
a) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii;
b) medicul titular al cabinetului medical individual renunţã sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
c) în cazul în care numãrul persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise la un medic de familie scade timp de 6 luni consecutiv cu mai mult de 20% din numãrul minim stabilit pe localitate/zonã de cãtre comisia constituitã conform art. 22 alin. (3), pentru situaţiile în care se justificã aceastã decizie.
ART. 41
Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendã la data la care a intervenit una dintre situaţiile prevãzute la art. 20 alin. (1), precum şi de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România sau este suspendat din exerciţiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale suspendarea se va aplica corespunzãtor numai medicului, aflat în contract, care se aflã în aceastã situaţie.

SECŢIUNEA a 7-a
Asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitãţile clinice, paraclinice, asistenţa medicalã dentarã şi asistenţa medicalã ambulatorie de recuperare-reabilitare a sãnãtãţii - condiţii specifice

1. Condiţii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate
ART. 42
Asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate se asigurã de medici de specialitate, medici dentişti şi dentişti, împreunã cu alt personal de specialitate medico-sanitar şi alte categorii de personal, precum şi cu personalul autorizat pentru efectuarea serviciilor conexe actului medical şi se acordã prin:
a) cabinete medicale organizate conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autorizate şi evaluate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
b) unitãţi sanitare ambulatorii de specialitate, cu sau fãrã personalitate juridicã, autorizate şi evaluate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, inclusiv cele aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitarã proprie;
c) societãţi de turism balnear şi de recuperare, constituite conform <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care îndeplinesc condiţiile prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societãţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 143/2003 , autorizate şi evaluate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
d) laboratoare medicale de radiologie şi imagisticã medicalã, de analize medicale, explorãri funcţionale, autorizate şi evaluate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
e) centre de diagnostic şi tratament şi centre medicale - unitãţi medicale cu personalitate juridicã, autorizate şi evaluate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 43
(1) Furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate, pentru medicii cu specialitãţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sãnãtãţii. În situaţia în care un medic are mai multe specialitãţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sãnãtãţii, acesta îşi poate desfãşura activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate, putând acorda şi raporta servicii medicale aferente specialitãţilor respective, în condiţiile în care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialitãţi şi autorizat sanitar pentru acestea, cu respectarea unui program de lucru corespunzãtor, stabilit prin contractul încheiat.
(2) Cabinetele de planificare familialã, altele decât cele din structura spitalelor, precum şi cabinetele medicale în care îşi desfãşoarã activitatea medicii care au obţinut competenţã/atestat de studii complementare de acupuncturã, fitoterapie, homeopatie, certificaţi de Ministerul Sãnãtãţii şi care lucreazã exclusiv în aceste activitãţi, încheie contract cu casele de asigurãri de sãnãtate în baza competenţelor/atestatelor de studii complementare de mai sus. Cabinetele medicale de planificare familialã care se aflã în structura spitalului ca unitãţi fãrã personalitate juridicã, în care îşi desfãşoarã activitatea medici cu specialitatea obstetricã-ginecologie, încheie contract cu casele de asigurãri de sãnãtate pentru furnizare de servicii de planificare familialã.
(3) Furnizorii de servicii de medicinã dentarã încheie un singur contract pentru furnizarea de servicii de medicinã dentarã cu casa de asigurãri de sãnãtate în a cãrei razã administrativ-teritorialã îşi are sediul cabinetul medical sau cu o casã de asigurãri de sãnãtate limitrofã, respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, dupã caz, în condiţiile stabilite prin norme.
(4) Numãrul necesar de medici de specialitate şi numãrul de norme necesare pentru fiecare specialitate clinicã şi pentru medicina dentarã, pe judeţe, pentru care se încheie contractul, se stabileşte de cãtre comisia formatã din reprezentanţi ai caselor de asigurãri de sãnãtate, direcţiilor de sãnãtate publicã, respectiv ai direcţiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitarã proprie, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai colegiilor teritoriale ale medicilor dentişti, ai organizaţiilor patronale şi sindicale şi societãţilor profesionale ale medicilor de specialitate din asistenţa medicalã ambulatorie pentru specialitãţile clinice, reprezentative la nivel judeţean, respectiv pentru medicina dentarã, dupã caz. Comisia stabileşte numãrul necesar de medici şi numãrul necesar de norme. Prin normã se înţelege un program de lucru de 7 ore în medie pe zi şi, respectiv, de 35 de ore pe sãptãmânã.
(5) Numãrul necesar de investigaţii medicale paraclinice pe total judeţ se stabileşte de cãtre comisia constituitã din reprezentanţi ai casei de asigurãri de sãnãtate, direcţiilor de sãnãtate publicã, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai organizaţiilor patronale şi societãţilor profesionale ale medicilor de specialitate din asistenţa medicalã ambulatorie pentru specialitãţile paraclinice, reprezentative la nivel judeţean. Comisia stabileşte numãrul necesar de investigaţii medicale paraclinice.
(6) Comisiile prevãzute la alin. (4) şi (5) funcţioneazã în baza unui regulament-cadru de organizare şi funcţionare unitar, la nivel naţional, stabilit prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(7) Numãrul de puncte estimat pentru serviciile medicale ce pot fi efectuate de medici pentru specialitãţile clinice, stabilit în condiţiile alin. (4), se are în vedere la calculul valorii minime garantate pentru un punct în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitãţile clinice.
(8) Serviciile publice conexe actului medical, furnizate în cabinetele de liberã practicã organizate conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberã practicã pentru servicii publice conexe actului medical, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 598/2001 , se contracteazã de titularii acestor cabinete cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate.
(9) Furnizorii de servicii medicale paraclinice încheie contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate pentru medicii pe care îi reprezintã, în baza specialitãţii obţinute de cãtre aceştia şi confirmate prin ordin al ministrului sãnãtãţii. În situaţia în care un medic are mai multe specialitãţi paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sãnãtãţii, acesta îşi poate desfãşura activitatea în baza contractului încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate, putând acorda şi raporta servicii medicale aferente specialitãţilor respective, în condiţiile în care furnizorul este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialitãţi şi autorizat sanitar pentru acestea, cu respectarea unui program de lucru corespunzãtor.
(10) Furnizorii de servicii de medicinã dentarã care au specializare/competenţã, confirmaţi prin ordin al ministrului sãnãtãţii, pot contracta cu casa de asigurãri de sãnãtate servicii medicale paraclinice de radiologie din fondul alocat serviciilor medicale paraclinice, încheind în acest sens un act adiţional la contractul de furnizare de servicii de medicinã dentarã, în condiţiile stabilite prin norme.
(11) Casele de asigurãri de sãnãtate încheie cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora, organizate ca urmare a procedurii de externalizare, contracte de furnizare de servicii - investigaţii medicale paraclinice în ambulatoriu, utilizând sume din fondurile aferente asistenţei medicale spitaliceşti. Valoarea de contract pentru aceşti furnizori de servicii medicale paraclinice se stabileşte în aceleaşi condiţii ca şi pentru ceilalţi furnizori de servicii medicale paraclinice, utilizându-se metodologia prevãzutã în norme.
(12) Pentru a intra în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate, furnizorii de servicii medicale paraclinice trebuie sã îndeplineascã criteriul de calitate prevãzut în norme, cu excepţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice aparţinând reţelei sanitare proprii a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, cu condiţia ca aceşti furnizori sã facã dovada demersurilor necesare pentru obţinerea certificãrii ISO în termen de maximum 3 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentului contract-cadru.
ART. 44
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorii de servicii medicale de specialitate prevãzuţi la art. 42 şi casa de asigurãri de sãnãtate se încheie în baza documentelor prevãzute la art. 13, precum şi a urmãtoarelor documente:
a) în cazul furnizorilor de servicii medicale pentru specialitãţile clinice:
a1) lista privind evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevãzute în norme;
a2) actul doveditor privind relaţia contractualã dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical, din care sã reiasã şi calitatea de prestator de servicii în cabinetul de practicã organizat conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2000 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 598/2001 ;
a3) actele doveditoare care sã conţinã: datele de identitate ale persoanelor care presteazã servicii conexe actului medical, avizul de liberã practicã, programul de lucru şi tipul serviciilor conform prevederilor din norme;
b) în cazul furnizorilor de servicii medicale paraclinice, la contract se ataşeazã şi documentele necesare pentru încadrarea acestora în criteriile de selecţie conform condiţiilor stabilite prin norme, precum şi urmãtoarele documente:
b1) avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodicã, emise conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatura din dotare, dupã caz;
c) în cazul furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sãnãtãţii, la contract se ataşeazã şi lista cu tipul şi numãrul de aparate aflate în dotare, personalul de specialitate şi programul de lucru al acestuia.
(2) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale clinice şi de medicinã dentarã încheie un singur contract cu casa de asigurãri de sãnãtate în a cãrei razã administrativ-teritorialã îşi are sediul/punctul de lucru înregistrat şi autorizat furnizorul de servicii medicale sau cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare-reabilitare încheie un singur contract cu casa de asigurãri de sãnãtate în a cãrei razã administrativ-teritorialã îşi are sediul, filiale sau puncte de lucru înregistrate şi autorizate furnizorul de servicii medicale şi cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi/sau cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice încheie un singur contract cu casa de asigurãri de sãnãtate în a cãrei razã administrativ-teritorialã îşi are sediul, filiale sau puncte de lucru înregistrate şi autorizate furnizorul de servicii medicale paraclinice şi cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Furnizorii de servicii medicale paraclinice pot încheia contracte şi cu alte case de asigurãri de sãnãtate, în condiţiile prevãzute la alin. (4), cu obligaţia de a întocmi evidenţe distincte şi de a raporta distinct serviciile realizate conform contractelor încheiate. Prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare, prin urmare casele de asigurãri de sãnãtate nu încheie contracte distincte cu punctele externe de recoltare ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice aparţinând reţelei sanitare proprii a apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti care nu îndeplineşte criteriul de calitate poate încheia contract numai cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, cu condiţia ca serviciile medicale paraclinice furnizate sã fie acordate numai asiguraţilor aflaţi în evidenţa Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti.
(3) Casele de asigurãri de sãnãtate cu care furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate şi, respectiv, furnizorii de servicii de medicinã dentarã au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale deconteazã contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care este luat în evidenţã asiguratul. Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã furnizorilor de servicii medicale paraclinice şi furnizorilor de servicii de recuperare-reabilitare cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care este luat în evidenţã asiguratul, în condiţiile respectãrii prevederilor art. 48 alin. (2) lit. a) şi numai în condiţiile în care furnizorul respectiv nu are contract încheiat şi cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi/sau cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. În acest sens, furnizorii de servicii medicale paraclinice şi furnizorii de servicii de recuperare-reabilitare au obligaţia de a depune la casa de asigurãri de sãnãtate cu care încheie contract o declaraţie pe propria rãspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(4) În situaţia în care în raza administrativ-teritorialã a unei case de asigurãri de sãnãtate nu existã furnizori care sã efectueze unele servicii medicale paraclinice cuprinse în pachetul de servicii medicale de bazã, casa de asigurãri de sãnãtate poate încheia contract cu furnizori din alte judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti. În acest sens, fiecare casã de asigurãri de sãnãtate prezintã spre avizare la Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate o listã a acestor servicii. Contractele încheiate de casele de asigurãri de sãnãtate cu furnizori din alte judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti înceteazã sau se modificã în mod corespunzãtor pentru acele servicii medicale paraclinice din lista avizatã, pentru care casele de asigurãri de sãnãtate încheie ulterior contracte cu furnizori din raza lor administrativ-teritorialã.
(5) Fiecare medic de specialitate din specialitãţile clinice, de medicinã dentarã, paraclinice şi de recuperare-reabilitare a sãnãtãţii, care acordã servicii medicale de specialitate într-o unitate sanitarã din ambulatoriul de specialitate dintre cele prevãzute la art. 42, îşi desfãşoarã activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate, cu posibilitatea de a-şi majora programul de activitate în condiţiile prevãzute la art. 47 alin. (3). Excepţie fac situaţiile în care acelaşi furnizor are contract încheiat şi cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi/sau cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, avându-se în vedere şi prevederile <>art. 317 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã caz.
ART. 45
În cadrul asistenţei medicale ambulatorii de specialitate se acordã servicii medicale de specialitate, în condiţiile prevãzute în norme.
ART. 46
Reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, poate angaja medici, medici dentişti, dentişti, personal de specialitate medico-sanitar şi alte categorii de personal, în condiţiile prevãzute de aceeaşi ordonanţã, achitând lunar toate obligaţiile prevãzute de lege pentru personalul angajat. În situaţia în care volumul de activitate al cabinetului medical conduce la un program de lucru sãptãmânal de minimum 35 de ore al medicului/medicilor de specialitate, încadrarea personalului mediu sanitar este obligatorie.
2. Programul de lucru al furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate
ART. 47
(1) Cabinetele medicale de specialitate din specialitãţile clinice, indiferent de forma de organizare, îşi stabilesc programul de activitate zilnic, astfel încât sã asigure accesul asiguraţilor pe o duratã de minimum 35 de ore pe sãptãmânã, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilitã prin negociere cu casele de asigurãri de sãnãtate, cu excepţia:
a) cabinetelor medicale de specialitate din specialitãţile clinice organizate în ambulatoriile integrate ale spitalelor;
b) zonelor/localitãţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anume specialitate, numai pentru:
b1) cabinetele medicale ambulatorii de specialitate organizate conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în care îşi desfãşoarã activitatea medicul de specialitate cu normã întreagã sau, dupã caz, cu integrare clinicã într-o secţie a unui spital aflat în relaţie contractualã cu o casã de asigurãri de sãnãtate, în cadrul unui program de activitate stabilit în afara celui din spital şi care sã nu depãşeascã maximum 17,5 ore pe sãptãmânã;
b2) situaţiile în care medicul de specialitate din spital are contract cu timp parţial, acesta poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate în cadrul unui program de activitate stabilit în afara celui din spital şi care poate fi de pânã la 35 de ore pe sãptãmânã, cu obligaţia ca întreaga activitate desfãşuratã de cãtre medic, cu sau fãrã contract cu o casã de asigurãri de sãnãtate, sã nu depãşeascã 70 de ore pe sãptãmânã, cu respectarea legislaţiei muncii;
c) în situaţiile care se încadreazã la lit. b), casele de asigurãri de sãnãtate nu contracteazã şi nu deconteazã servicii medicale efectuate de aceşti medici în cadrul ambulatoriului integrat al spitalului.
(2) Cabinetele medicale de specialitate din specialitãţile clinice, de medicinã dentarã şi de recuperare-reabilitare organizate în ambulatoriile integrate ale spitalelor intrã în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate astfel:
a) pentru cabinetele de specialitate care asigurã un program de minimum 35 de ore pe sãptãmânã în specialitatea respectivã, reprezentantul legal încheie contract distinct pentru servicii medicale din specialitatea respectivã, acordate în ambulatoriu, care sunt decontate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, respectiv asistenţa medicalã dentarã şi asistenţa medicalã de recuperare-reabilitare în ambulatoriu. Condiţiile decontãrii serviciilor medicale sunt stabilite prin norme;
b) pentru cabinetele de specialitate care asigurã un program sub 35 de ore pe sãptãmânã în specialitatea respectivã, reprezentantul legal încheie act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, care sunt decontate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. Condiţiile decontãrii serviciilor medicale sunt stabilite prin norme.
(3) În situaţia în care necesarul de servicii medicale de o anumitã specialitate presupune prelungirea programului de lucru, medicii pot acorda servicii medicale în cadrul unui program majorat cu maximum 17,5 ore pe sãptãmânã pentru fiecare medic, cu obligaţia ca întreaga activitate desfãşuratã de cãtre medic, cu sau fãrã contract cu o casã de asigurãri de sãnãtate, sã nu depãşeascã 70 de ore pe sãptãmânã, cu respectarea legislaţiei muncii.
În situaţia în care programul nu acoperã volumul de servicii medicale necesare, se întocmesc liste de prioritate pentru serviciile programabile.
(4) Cabinetele de medicinã dentarã şi laboratoarele medicale îşi vor stabili programul de activitate în funcţie de volumul serviciilor de medicinã dentarã şi al serviciilor medicale paraclinice contractate.
(5) Serviciile medicale din specialitãţile clinice, inclusiv recuperare-reabilitare şi paraclinice, se acordã numai în baza biletului de trimitere, formular cu regim special, şi conform programãrilor pentru serviciile programabile.
3. Drepturile şi obligaţiile furnizorilor, precum şi obligaţiile caselor de asigurãri de sãnãtate
ART. 48
(1) În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, pe lângã obligaţiile generale prevãzute la art. 14, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate sunt obligaţi:
a) sã acorde servicii de asistenţã medicalã ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, cu excepţia: urgenţelor, afecţiunilor cronice prevãzute în norme, pentru care se organizeazã evidenţa distinctã la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu, afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate şi pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru minimum 6 luni, serviciilor de medicinã dentarã, precum şi a serviciilor de acupuncturã, fitoterapie, homeopatie şi planificare familialã. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unitãţile ambulatorii care acordã asistenţã medicalã de specialitate pentru specialitãţile clinice se stabileşte prin norme. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European, titulari ai cardului european de asigurãri sociale de sãnãtate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului (CEE) 1.408/71, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate nu solicitã bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu, cu excepţia serviciilor medicale de recuperare-reabilitare şi a investigaţiilor medicale paraclinice;
b) sã informeze medicul de familie, prin scrisoare medicalã expediatã direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate; sã finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fãrã contribuţie personalã, dupã caz, a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice, a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporarã de muncã, dupã caz, atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medicalã este un document tipizat, care se întocmeşte în douã exemplare, din care un exemplar rãmâne la medicul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului; scrisoarea medicalã conţine obligatoriu numãrul contractului încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate pentru furnizare de servicii medicale şi se utilizeazã numai de cãtre medicii care desfãşoarã activitate în baza acestui contract; modelul scrisorii medicale este prevãzut în norme;
c) sã transmitã rezultatul investigaţiilor paraclinice medicului de familie care a fãcut recomandarea şi la care este înscris asiguratul sau medicului de specialitate din ambulatoriu care a fãcut recomandarea investigaţiilor medicale paraclinice, acesta având obligaţia de a transmite rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice, prin scrisoare medicalã, medicului de familie pe lista cãruia este înscris asiguratul; transmiterea rezultatelor se poate face şi prin intermediul asiguratului;
d) sã întocmeascã liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacã este cazul;
e) sã utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fãrã contribuţie personalã şi, dupã caz, a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandãrilor pentru investigaţii medicale paraclinice numai formularele cu regim special aprobate, conform reglementãrilor legale în vigoare, pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat;
f) sã raporteze, în vederea contractãrii la casa de asigurãri de sãnãtate, lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi, trimestrial, mişcarea acestora;
g) sã verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie sã le cuprindã potrivit prevederilor legale în vigoare;
h) sã întocmeascã evidenţe distincte şi sã raporteze distinct serviciile realizate, conform contractelor încheiate cu fiecare casã de asigurãri de sãnãtate, dupã caz.
(2) În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, furnizorii de servicii medicale paraclinice, pe lângã obligaţiile generale prevãzute la art. 14 şi cele de la alin. (1) lit. c), d) şi h), sunt obligaţi:
a) sã efectueze investigaţiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere sã se afle în relaţie contractualã cu aceeaşi casã de asigurãri de sãnãtate cu care se aflã în relaţie contractualã furnizorul de servicii medicale paraclinice. În situaţia în care Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nu au încheiat contract de furnizare de servicii medicale paraclinice cu cel puţin un furnizor de servicii medicale paraclinice într-un judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, medicul care a eliberat biletul de trimitere trebuie sã se afle în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate în a cãrei razã administrativ-teritorialã îşi desfãşoarã activitatea sau cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, iar furnizorul de servicii medicale paraclinice sã se afle în relaţie contractualã cu oricare dintre casele de asigurãri de sãnãtate enumerate anterior;
b) sã verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie sã le cuprindã potrivit prevederilor legale în vigoare;
c) sã utilizeze numai reactivi care au declaraţii de conformitate CE emise de producãtori şi sã practice o evidenţã de gestiune cantitativ-valoricã corectã şi la zi pentru reactivi în cazul furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator;
d) sã calibreze şi sã spele aparatele din laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator conform specificaţiilor tehnice din cãrţile tehnice ale acestora şi sã consemneze aceste operaţiuni, pentru conformitate şi regularitate, în documentele obligatorii de control intern, conform legii;
e) sã facã dovada îndeplinirii criteriului de calitate ca parte componentã a criteriilor de selecţie, în condiţiile prevãzute în norme, pe toatã perioada de derulare a contractului - pentru furnizorii de investigaţii medicale paraclinice, cu excepţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice aparţinând reţelei sanitare proprii a apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti, cu condiţia ca aceşti furnizori sã facã dovada demersurilor necesare pentru obţinerea certificãrii ISO în termen de maximum 3 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri. Neîndeplinirea condiţiei de a face dovada demersurilor necesare pentru obţinerea certificãrii ISO în termen de maximum 3 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentului contract-cadru conduce la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale.
f) sã punã la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurãri de sãnãtate documentele justificative - facturi, certificate de conformitate UE, fişe tehnice - cu privire la tipul şi cantitatea reactivilor achiziţionaţi şi care au fost utilizaţi pentru toate investigaţiile medicale paraclinice efectuate în perioada pentru care se efectueazã controlul - investigaţii medicale paraclinice de laborator raportate conform contractului încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate, precum şi pentru orice alte investigaţii efectuate în perioada pentru care se efectueazã controlul; refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale casei de asigurãri de sãnãtate documentele justificative anterior menţionate se sancţioneazã conform legii şi conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii medicale. În situaţia în care casa de asigurãri de sãnãtate sesizeazã neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate în perioada verificatã şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi conform facturilor şi utilizaţi în efectuarea investigaţiilor, aceasta procedeazã la suspendarea contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice şi sesizeazã mai departe instituţiile abilitate de lege sã efectueze controlul unitãţii respective;
g) sã asigure prezenţa unui medic cu specialitatea medicinã de laborator sau biolog, chimist, biochimist în fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru, respectiv a unui medic de radiologie şi imagisticã medicalã în fiecare laborator de radiologie şi imagisticã medicalã/punct de lucru din structura furnizorului, pe toatã durata programului de lucru declarat şi prevãzut în contractul încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate pentru respectivul laborator/punct de lucru;
h) sã prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulãrii contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodicã, emis conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatura din dotare, dupã caz. Aceastã prevedere reprezintã condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respectiv(e), în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei prevãzute în norme;
i) sã consemneze în buletinele care cuprind rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice - analizelor medicale de laborator efectuate şi limitele de normalitate ale acestora;
j) sã stocheze în arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaţiilor medicale paraclinice de radiologie şi imagisticã medicalã pentru asiguraţii cãrora le-au furnizat aceste servicii;
k) sã nu încheie contracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurãri de sãnãtate, cu excepţia furnizorilor de servicii conexe actului medical, organizaţi conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2000 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 598/2001 ;
l) sã transmitã lunar, odatã cu raportarea, în vederea decontãrii serviciilor medicale paraclinice efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de trimitere aferente serviciilor paraclinice raportate; borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte factura.
ART. 49
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate încaseazã de la asiguraţi:
a) contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, dacã asiguratul solicitã efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate;
b) suma corespunzãtoare coplãţii pentru unele servicii medicale, conform prevederilor legale în vigoare;
c) contribuţia personalã a asiguraţilor pentru unele servicii medicale, în condiţiile prevãzute în norme;
d) contravaloarea serviciilor medicale care nu sunt decontate din bugetul Fondului, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 50
(1) În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate, pe lângã obligaţiile generale prevãzute la art. 16, casele de asigurãri de sãnãtate sunt obligate:
a) sã facã publicã valoarea definitivã a punctului, rezultatã în urma regularizãrii trimestriale, prin afişare atât la sediul caselor de asigurãri de sãnãtate, cât şi pe pagina electronicã a acestora, începând cu ziua urmãtoare transmiterii acesteia de cãtre Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, precum şi numãrul total naţional de puncte realizat, prin afişare pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
b) sã aducã la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se aflã în relaţie contractualã numele şi codul de parafã ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate;
c) sã deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate;
d) sã deconteze contravaloarea serviciilor medicale şi contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacã medicii au competenţa legalã necesarã şi au în dotarea cabinetului aparatura medicalã corespunzãtoare pentru realizarea acestora, în condiţiile prevãzute în norme;
e) sã contracteze servicii medicale, respectiv sã deconteze serviciile medicale efectuate, raportate şi validate, prevãzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectueazã prin tarif pe serviciu medical/serviciu medical-caz, în condiţiile stabilite prin norme.
(2) Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sunt obligate sã încheie contracte cu cel puţin un furnizor de servicii medicale paraclinice în localitãţile/zonele în care acestea au contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale, astfel încât sã se asigure accesul asiguraţilor la servicii medicale paraclinice.
4. Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate
ART. 51
Modalitatea de platã a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate este tariful pe serviciu medical/serviciu medical-caz, exprimat în puncte sau lei.
ART. 52
(1) Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate se face prin:
a) plata prin tarif pe serviciu medical:
a1) exprimat în puncte, pentru specialitãţile clinice, stabilitã în funcţie de numãrul de puncte aferent fiecãrui serviciu medical, ajustat în funcţie de condiţiile în care se desfãşoarã activitatea, de gradul profesional al medicilor şi de valoarea unui punct, stabilitã în condiţiile prevãzute în norme. Numãrul de puncte aferent fiecãrui serviciu medical şi condiţiile de acordare a serviciilor medicale se stabilesc în norme. Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în funcţie de condiţiile în care se desfãşoarã activitatea se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate. Valoarea definitivã a punctului este unicã pe ţarã, se calculeazã de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate prin regularizare trimestrialã, conform normelor, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare încheierii fiecãrui trimestru şi nu poate fi mai micã decât valoarea minimã garantatã pentru un punct stabilitã în norme. Sumele aferente asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitãţile clinice luate în calcul la stabilirea valorii minime garantate şi a valorii definitive a punctului sunt cele rezultate dupã reţinerea sumei ce rezultã potrivit pct. a2);
a2) exprimat în lei, pentru serviciile conexe actului medical, contractate şi raportate de furnizorii de servicii medicale clinice. Contravaloarea acestor servicii se suportã din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii pentru specialitãţile clinice. Tarifele serviciilor conexe actului medical şi condiţiile acordãrii acestora sunt prevãzute în norme;
b) plata prin tarif pe serviciu medical, exprimat în lei, pentru:
b1) serviciile medicale acordate în specialitãţile paraclinice. Suma cuvenitã se stabileşte în funcţie de numãrul de servicii medicale şi de tarifele aferente acestora. Condiţiile acordãrii serviciilor medicale şi tarifele aferente acestora sunt prevãzute în norme. Suma contractatã de furnizorii de servicii medicale paraclinice pe an se defalcheazã pe luni şi se regularizeazã lunar, conform normelor. Casele de asigurãri de sãnãtate contracteazã şi deconteazã servicii medicale paraclinice, la tarife negociate, care nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevãzute în norme. Tariful minim negociat devine tariful la care se contracteazã serviciile medicale paraclinice cu toţi furnizorii, în condiţiile stabilite prin norme;
b2) serviciile medicale de medicinã dentarã. Suma cuvenitã se stabileşte în funcţie de numãrul de servicii medicale şi de tarifele aferente acestora. Condiţiile acordãrii serviciilor medicale şi tarifele aferente acestora sunt prevãzute în norme. Suma contractatã de medicii dentişti pe an se defalcheazã pe luni şi se regularizeazã trimestrial, conform normelor;
c) plata prin tarif pe serviciu medical-caz, exprimat în lei, stabilit prin norme, pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare şi pentru serviciile de acupuncturã. Prin serviciu medical-caz se înţelege totalitatea serviciilor acordate unui asigurat pentru o curã de servicii de recuperare-reabilitare a sãnãtãţii/de acupuncturã. Contravaloarea acestor servicii se suportã din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare. Serviciile medicale de recuperare acordate în unitãţile ambulatorii în care îşi desfãşoarã activitatea medici angajaţi într-o unitate sanitarã şi în cabinetele medicale de specialitate din structura unitãţilor sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor din sistemul de apãrare, ordine publicã, siguranţã naţionalã şi al autoritãţii judecãtoreşti, pentru care cheltuielile materiale se suportã de cãtre unitãţile în structura cãrora funcţioneazã, se deconteazã de casele de asigurãri de sãnãtate la tarife diminuate, potrivit condiţiilor stabilite prin norme.
(2) Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã serviciile medicale ambulatorii de specialitate, pe baza biletelor de trimitere, eliberate în condiţiile stabilite prin norme de cãtre:
a) medicii de familie aflaţi în relaţie contractualã cu o casã de asigurãri de sãnãtate; medicii de specialitate din unitãţile ambulatorii prevãzute la art. 42, în condiţiile alin. (5);
b) medicii din cabinetele medicale şcolare/studenţeşti, numai pentru elevii/studenţii cu domiciliul în altã localitate decât cea în care se aflã unitatea de învãţãmânt respectivã;
c) medicii din cabinetele medicale de unitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitarã proprie din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale;
d) medicii care acordã asistenţã medicalã din instituţiile aflate în coordonarea Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, numai pentru persoanele instituţionalizate şi numai în condiţiile în care acestea nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie;
e) medicii care acordã asistenţã medicalã din serviciile publice specializate sau organisme private autorizate, numai pentru copiii încredinţaţi ori daţi în plasament şi numai în condiţiile în care aceştia nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie;
f) medicii care acordã asistenţã medicalã din alte instituţii de ocrotire socialã, numai pentru persoanele instituţionalizate şi numai în condiţiile în care acestea nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie;
g) medicii dentişti şi dentiştii din cabinetele stomatologice şcolare şi studenţeşti, numai pentru elevi, respectiv studenţi;
h) medicii care îşi desfãşoarã activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sãnãtate mintalã, respectiv centre de sãnãtate mintalã şi staţionar de zi, cabinete de planificare familialã, cabinete medicale de boli infecţioase, cabinete de medicinã dentarã care nu se aflã în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate, care se aflã în structura spitalului ca unitãţi fãrã personalitate juridicã.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) urgenţele şi afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu pentru specialitãţile clinice, precum şi afecţiunile cronice pentru care se organizeazã evidenţa distinctã la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu, prevãzute în norme, serviciile de medicinã dentarã, precum şi serviciile de acupuncturã, homeopatie, fitoterapie şi planificare familialã. Pentru afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu pentru specialitãţile clinice, precum şi afecţiunile cronice pentru care se organizeazã evidenţa distinctã la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu, serviciile de medicinã dentarã, precum şi serviciile de acupuncturã, homeopatie, fitoterapie şi planificare familialã, medicii de specialitate au obligaţia de a solicita persoanelor respective documentele justificative care atestã calitatea de asigurat, pe care le ataşeazã la fişa medicalã. În cazul urgenţelor se vor solicita documentele justificative care atestã calitatea de asigurat numai în situaţia în care sunt acordate servicii din pachetul de servicii de bazã.
(4) Pentru situaţiile prevãzute la alin. (2) lit. b), d), e) şi f), casele de asigurãri de sãnãtate încheie convenţii cu medicii respectivi, în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere eliberate de cãtre aceştia pentru serviciile medicale clinice. Pentru situaţia prevãzutã la alin. (2) lit. g), casele de asigurãri de sãnãtate încheie convenţii cu medicii respectivi, în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere eliberate de cãtre aceştia pentru investigaţii medicale de radiologie dentarã şi pentru specialitãţile clinice, dacã este necesarã rezolvarea cazului din punct de vedere orodentar. Pentru situaţia prevãzutã la alin. (2) lit. h), casele de asigurãri de sãnãtate încheie convenţii cu medicii respectivi, în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere eliberate de cãtre aceştia, atât pentru serviciile medicale clinice, cât şi pentru serviciile medicale paraclinice. Medicii prevãzuţi la alin. (2) lit. b), d), e), f), g) şi h) încheie, direct sau prin reprezentant legal, dupã caz, convenţie cu o singurã casã de asigurãri de sãnãtate, respectiv cu cea în a cãrei razã administrativ-teritorialã se aflã cabinetul/unitatea în care aceştia îşi desfãşoarã activitatea.
(5) Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã serviciile medicale de recuperare-reabilitare, în condiţiile stabilite prin norme, numai pe baza biletelor de trimitere, care sunt formulare cu regim special utilizate în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriu sau medicii de specialitate din spital, aflaţi în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(6) Biletele de trimitere pentru tratament de recuperare în staţiunile balneoclimatice se fac de cãtre medicii de familie, de cãtre medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare-reabilitare.
(7) Trimiterea asiguratului de cãtre un medic de specialitate aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurãri de sãnãtate cãtre un alt medic de specialitate din ambulatoriu aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurãri de sãnãtate se face pe baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, numai în situaţia în care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate din partea medicului care elibereazã biletul de trimitere respectiv.
ART. 53
Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia sã deconteze lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecãrei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate în luna anterioarã, potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale ambulatorii şi casele de asigurãri de sãnãtate, pe baza documentelor prezentate de furnizori pânã la termenul prevãzut în contractul de furnizare de servicii medicale. Pentru serviciile medicale clinice decontarea lunarã se face la valoarea minimã garantatã pentru un punct, unicã pe ţarã şi prevãzutã în norme, iar regularizarea trimestrialã, la valoarea definitivã, pânã la data de 30 a lunii urmãtoare încheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori în luna urmãtoare trimestrului pentru care se face plata, potrivit normelor, pânã la termenul prevãzut în contractul de furnizare de servicii medicale. Valoarea definitivã a unui punct nu poate fi mai micã decât valoarea minimã garantatã pentru un punct, prevãzutã în norme şi asiguratã pe durata valabilitãţii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat.
ART. 54
Raportarea eronatã a unor servicii medicale clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se regularizeazã conform normelor; la regularizare se au în vedere şi serviciile medicale omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.
5. Sancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate
ART. 55
(1) În cazul în care se constatã nerespectarea programului de lucru stabilit, se diminueazã valoarea minimã garantatã a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitãţile clinice la care se înregistreazã aceste situaţii sau, dupã caz, se diminueazã contravaloarea serviciilor de medicinã dentarã, paraclinice sau de recuperare-reabilitare aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii, dupã cum urmeazã:
a) la prima constatare, cu 10%;
b) la a doua constatare, cu 20%;
c) la a treia constatare, cu 30%.
În cazul în care persoanele împuternicite de casele de asigurãri de sãnãtate constatã prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fãrã contribuţie personalã din partea asiguratului, inclusiv fãrã aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate/Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, acolo unde este cazul, şi de unele materiale sanitare şi/sau recomandãri nejustificate de investigaţii paraclinice, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevãzut în norme sau neeliberarea acesteia, precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsã în scrisoarea medicalã, se diminueazã valoarea minimã garantatã a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii la care se constatã acestea sau, dupã caz, se diminueazã contravaloarea serviciilor de medicinã dentarã sau a celor de recuperare-reabilitare aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii, conform prevederilor lit. a), b) şi c), pentru fiecare dintre aceste situaţii.
(2) În cazul în care se constatã nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 14 lit. b), e), f), g), h), k), o), p), q), s) şi t) şi la art. 48 alin. (1) lit. d), se va diminua valoarea minimã garantatã a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitãţile clinice la care se înregistreazã aceste situaţii sau, dupã caz, se va diminua contravaloarea serviciilor de medicinã dentarã, paraclinice sau de recuperare-reabilitare aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii, dupã cum urmeazã:
a) la prima constatare, cu 10%;
b) la a doua constatare, cu 20%;
c) la a treia constatare, cu 30%.
(3) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. (1) şi (2) se face din prima platã care urmeazã a fi efectuatã pentru furnizorii care sunt în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(4) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) şi (2) se face prin platã directã sau executare silitã pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate.
(5) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate în condiţiile alin. (1) şi (2) se utilizeazã conform prevederilor legale în vigoare.
(6) În cazul în care se constatã nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 48 alin. (1) lit. f), consultaţiile, respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate nu se deconteazã de casa de asigurãri de sãnãtate.
(7) Pentru cazurile prevãzute la alin. (1) şi (2), casele de asigurãri de sãnãtate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor, dupã caz.
ART. 56
Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a caselor de asigurãri de sãnãtate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobãrii acestei mãsuri ca urmare a constatãrii situaţiilor prevãzute la art. 18, precum şi:
a) în cazul nerespectãrii obligaţiilor prevãzute la art. 44 alin. (5) şi art. 48 alin. (1) lit. a), b), c) şi h) şi alin. (2) lit. c), d), e), i), j) şi k);
b) odatã cu prima constatare dupã aplicarea de 3 ori a mãsurilor prevãzute la art. 55 alin. (1) şi (2), pentru fiecare situaţie, precum şi pentru obligaţia prevãzutã la art. 48 alin. (1) lit. e); pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale, puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorialã a unei case de asigurãri de sãnãtate, pentru care au încheiat contract cu aceasta, odatã cu prima constatare dupã aplicarea la nivelul furnizorului a mãsurilor prevãzute la art. 55 alin. (1) de câte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de cãtre fiecare filialã, respectiv punct de lucru din structura furnizorului; dacã la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplicã de 3 ori în cursul unui an mãsurile prevãzute la art. 55 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de cãtre aceeaşi filialã sau de cãtre acelaşi punct de lucru din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului opereazã numai pentru filiala, respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistreazã aceste situaţii şi se modificã corespunzãtor contractul;
c) în cazul nerespectãrii obligaţiei prevãzute la art. 48 alin. (2) lit. g); pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe laboratoare, puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorialã a unei case de asigurãri de sãnãtate, pentru care au încheiat contract cu aceasta, rezilierea contractului opereazã numai pentru laboratorul, respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistreazã aceastã situaţie şi se modificã corespunzãtor contractul.
ART. 57
Contractul de furnizare de servicii medicale înceteazã la data la care a intervenit una dintre situaţiile prevãzute la art. 19, precum şi în urmãtoarele situaţii:
a) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
b) medicul titular al cabinetului medical individual renunţã sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România sau, dupã caz, al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
ART. 58
Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendã la data la care a intervenit una dintre situaţiile prevãzute la art. 20 şi la art. 48 alin. (2) lit. f), precum şi de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România/Colegiului Medicilor Dentişti din România sau este suspendat din exerciţiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, precum şi pentru unitãţile sanitare ambulatorii, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale şi pentru laboratoarele aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, suspendarea se va aplica corespunzãtor numai medicului, aflat în contract, care se aflã în aceastã situaţie.
ART. 59
(1) Alte situaţii ce determinã rezilierea, suspendarea sau încetarea contractului numai pentru filiala/punctul de lucru, respectiv filialele/punctele de lucru ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice la care se înregistreazã aceste situaţii, prin excluderea/suspendarea lor din contract şi modificarea corespunzãtoare a contractului, sunt prevãzute în norme.
(2) În situaţia în care prin filialele/punctele de lucru excluse din contractele încheiate între furnizorii de servicii medicale paraclinice şi casele de asigurãri de sãnãtate continuã sã se acorde servicii medicale paraclinice în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate, casele de asigurãri de sãnãtate vor rezilia contractele încheiate cu furnizorii respectivi pentru toate filialele/punctele de lucru cuprinse în aceste contracte.

SECŢIUNEA a 8-a
Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi

1. Condiţii de eligibilitate în asistenţa medicalã spitaliceascã
ART. 60
(1) Asistenţa medicalã spitaliceascã se acordã în unitãţi sanitare cu paturi, autorizate şi evaluate conform legii.
(2) Casele de asigurãri de sãnãtate încheie contracte cu spitalele numai pentru secţiile/compartimentele care îndeplinesc condiţiile de desfãşurare a activitãţii în conformitate cu actele normative în vigoare elaborate de Ministerul Sãnãtãţii cu privire la personalul de specialitate, corespunzãtor specialitãţii secţiei/compartimentului, şi cu privire la dotãrile necesare pentru funcţionare. Pentru spitalele în care în secţii/compartimente personalul care desfãşoarã activitatea nu are normã de bazã, casele de asigurãri de sãnãtate vor raporta Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate situaţia nominalã a acestora, forma în care îşi desfãşoarã activitatea şi locul normei de bazã.
(3) Asistenţa medicalã spitaliceascã se acordã în regim de:
a) spitalizare continuã;
b) spitalizare de zi.
(4) Asistenţa medicalã spitaliceascã se asigurã cu respectarea urmãtoarelor criterii de internare:
a) naştere;
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusã în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesitã supraveghere medicalã continuã;
c) boli cu potenţial endemo-epidemic care necesitã izolare;
d) tratamentul bolnavilor psihic prevãzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţã a procurorului pe timpul judecãrii sau urmãririi penale, care necesitã izolare sau internare obligatorie;
e) diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.
(5) Contractele de furnizare de servicii medicale dintre unitãţile sanitare cu paturi şi casele de asigurãri de sãnãtate se încheie în baza documentelor prevãzute la art. 13, precum şi a:
a) listei afecţiunilor care nu pot fi monitorizate în ambulatoriu şi impun internarea conform prevederilor alin. (4);
b) listei materialelor sanitare şi a medicamentelor - denumiri comune internaţionale (DCI) şi formã farmaceuticã utilizate pe perioada spitalizãrii, menţionându-se care DCI-uri pot fi recomandate, cu aprobarea medicului şef de secţie sau cu aprobarea consiliului medical. Lista materialelor sanitare şi a DCI-urilor prezentatã de spitale la încheierea contractului cuprinde lista cu DCI-urile medicamentelor de uz uman de care beneficiazã asiguraţii în tratamentul spitalicesc, care se va aproba prin hotãrâre a Guvernului, precum şi DCI-urile din lista prevãzutã la art. 97 alin. (1) pentru asigurarea continuitãţii tratamentului în ambulatoriu şi are ca scop asigurarea tratamentului pacienţilor internaţi şi monitorizarea consumului de medicamente pentru întocmirea decontului de cheltuieli ce se elibereazã pacientului;
c) structurii organizatorice aprobate sau avizate, dupã caz, de Ministerul Sãnãtãţii, în vigoare la data încheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurãri de sãnãtate;
d) documentelor necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat, a tarifului pe zi de spitalizare, a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi, documente care se stabilesc prin norme;
e) indicatorilor specifici stabiliţi prin norme, precum şi a nivelului indicatorilor de performanţã ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management, cu excepţia spitalelor care au manageri interimari.
ART. 61
Reprezentantul legal încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurãri de sãnãtate în a cãrei razã administrativ-teritorialã îşi are sediul sau cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Spitalele din reţeaua apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii încheie contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti numai cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, avându-se în vedere la contractare şi decontare activitatea medicalã acordatã asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care sunt luaţi în evidenţã.
ART. 62
(1) Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, curative, de recuperare şi paliative şi cuprind: consultaţii; investigaţii; stabilirea diagnosticului; tratamente medicale şi/sau chirurgicale; îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masã.
(2) În unitãţile sanitare autorizate de Ministerul Sãnãtãţii se pot acorda servicii medicale de tip spitalicesc - spitalizare de zi pentru asiguraţii care nu necesitã internare continuã, suportate din fondurile aferente asistenţei medicale spitaliceşti, prin tarif pe serviciu medical şi/sau tarif pe caz rezolvat, stabilit prin norme şi în condiţiile prevãzute în norme.
ART. 63
(1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordã asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie, medicul de specialitate din unitãţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare, medicii din unitãţile de asistenţã medico-socialã, medicii din centrele de dializã private aflate în relaţie contractualã cu Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, medicii care îşi desfãşoarã activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sãnãtate mintalã, respectiv centre de sãnãtate mintalã şi staţionar de zi, cabinete medicale de boli infecţioase, cabinete de medicinã dentarã care nu se aflã în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate, care se aflã în structura spitalelor ca unitãţi fãrã personalitate juridicã, precum şi de medicii de medicina muncii. Casele de asigurãri de sãnãtate încheie convenţii cu unitãţile medico-sociale, cu spitalele pentru dispensare TBC, laboratoare de sãnãtate mintalã, respectiv centre de sãnãtate mintalã şi staţionar de zi, cabinete medicale de boli infecţioase, cabinete de medicinã dentarã care nu se aflã în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate, care se aflã în structura spitalelor ca unitãţi fãrã personalitate juridicã, precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare, în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de cãtre medicii care îşi desfãşoarã activitatea în aceste unitãţi.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) urgenţele medico-chirurgicale şi bolile cu potenţial endemo-epidemic, care necesitã izolare şi tratament, şi internãrile obligatorii pentru bolnavii psihic prevãzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, cele dispuse prin ordonanţã a procurorului pe timpul judecãrii sau al urmãririi penale, precum şi cazurile care au recomandare de internare într-un spital de la medicii din ambulatoriul integrat al spitalului, respectiv aflaţi în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate.
ART. 64
(1) Modalitãţile de contractare de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a serviciilor medicale se stabilesc prin norme.
(2) Valoarea totalã contractatã de casele de asigurãri de sãnãtate cu spitalele se constituie din urmãtoarele sume, dupã caz:
a) suma aferentã serviciilor medicale spitaliceşti a cãror platã se face pe bazã de tarif pe caz rezolvat - sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialitãţi, finanţatã din fondul alocat pentru asistenţa medicalã spitaliceascã;
b) suma aferentã serviciilor medicale spitaliceşti a cãror platã se face pe bazã de tarif/zi de spitalizare pentru spitalele/secţiile care nu se încadreazã în prevederile lit. a), finanţatã din fondul alocat pentru asistenţa medicalã spitaliceascã;
c) suma aferentã Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice, finanţatã din fondul alocat pentru programele naţionale cu scop curativ, care face obiectul unui contract distinct, al cãrui model se stabileşte prin normele tehnice de aprobare a programelor, aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
d) suma pentru serviciile de supleere renalã, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor, acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţã renalã cronicã din cadrul Programului naţional cu scop curativ, care face obiectul unui contract distinct, al cãrui model se stabileşte prin normele tehnice de aprobare a programelor, aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
e) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în oncologie medicalã, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi în cabinetele de planificare familialã în care îşi desfãşoarã activitatea medici cu specialitatea obstetricã-ginecologie, care se aflã în structura spitalului ca unitãţi fãrã personalitate juridicã, precum şi în cabinetele de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitãţile clinice, respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevãzute la art. 47 alin. (2) lit. b);
f) sume pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, în condiţiile stabilite prin norme, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti;
g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de spitalizare de zi, finanţate din fondul alocat pentru asistenţa medicalã spitaliceascã, în condiţiile prevãzute prin norme, a cãror platã se face prin tarif pe serviciu medical, respectiv prin tarif pe caz rezolvat.
(3) Cheltuielile ocazionate de activitãţile desfãşurate în camerele de gardã şi în structurile asimilate acestora, din cadrul spitalelor, pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continuã sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat. Cazurile pentru care se acordã servicii medicale în aceste structuri din cadrul spitalelor sunt considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuã şi sunt decontate prin tarif/caz rezolvat.
(4) Numãrul de cazuri şi tariful aferent serviciilor de spitalizare de zi se negociazã cu casele de asigurãri de sãnãtate, fiind suportate din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti, în condiţiile prevãzute în norme.
ART. 65
(1) La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti, casele de asigurãri de sãnãtate vor avea în vedere 95% din fondurile alocate cu aceastã destinaţie la nivelul casei de asigurãri de sãnãtate dupã ce s-a dedus suma aferentã serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua în ambulatoriu de unitãţile sanitare cu paturi şi de cãtre furnizorii de servicii medicale - investigaţii paraclinice în laboratoarele/punctele de lucru din structura acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare.
(2) Diferenţa de 5% din fondul cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti ce nu a fost contractatã iniţial se utilizeazã pentru decontarea serviciilor prevãzute la art. 47 alin. (2) lit. b), pentru decontarea cazurilor externate prevãzute la art. 75, precum şi pentru decontarea sumelor reprezentând depãşirea valorii trimestriale de contract cu maximum 5% din valoarea acesteia pentru spitalele clinice de urgenţã care au peste 5.000 de cazuri externate/lunã, respectiv 60.000 de cazuri externate/an, cât şi pentru alte situaţii justificate ce pot apãrea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, dupã caz.

2. Obligaţiile şi drepturile spitalelor, precum şi obligaţiile caselor de asigurãri de sãnãtate
ART. 66
(1) În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, pe lângã obligaţiile generale prevãzute la art. 14, unitãţile sanitare cu paturi sunt obligate:
a) sã informeze medicul de familie al asiguratului sau, dupã caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicalã transmisã direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigaţiile, tratamentele efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sãnãtate a asiguratului; scrisoarea medicalã va fi un document tipizat care se întocmeşte în douã exemplare, din care un exemplar rãmâne la furnizor, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct sau prin intermediul asiguratului; sã finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fãrã contribuţie personalã şi, dupã caz, pentru unele materiale sanitare, recomandare dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporarã de muncã, atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru;
b) sã întocmeascã liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea serviciilor medicale, dupã caz;
c) sã prezinte casei de asigurãri de sãnãtate, în vederea contractãrii, indicatorii specifici stabiliţi prin norme, precum şi nivelul indicatorilor de performanţã ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management, cu excepţia spitalelor care au manageri interimari, numiţi prin ordin al ministrului sãnãtãţii în cazul spitalelor publice din reţeaua Ministerului Sãnãtãţii sau, în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitarã proprie, prin act administrativ al instituţiilor respective;
d) sã transmitã instituţiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate conform reglementãrilor în vigoare;
e) sã afişeze pe pagina web a Ministerului Sãnãtãţii, în primele 5 zile lucrãtoare ale lunii curente, cheltuielile efectuate în luna precedentã, conform machetei prevãzute în norme;
f) sã verifice biletele de internare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie sã le cuprindã potrivit prevederilor legale în vigoare;
g) sã raporteze lunar casei de asigurãri de sãnãtate numãrul cazurilor prezentate la structurile de primiri urgenţe, cu evidenţierea numãrului cazurilor internate, în condiţiile stabilite prin norme.
(2) În situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordã serviciile medicale de urgenţã necesare, având obligaţia sã evalueze situaţia medicalã a pacientului şi sã externeze pacientul dacã starea de sãnãtate a acestuia nu mai reprezintã urgenţã; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de cãtre acesta; spitalul are obligaţia de a anunţa casa de asigurãri de sãnãtate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienţi, lunar, printr-un centralizator separat, cu justificarea medicalã a internãrii de urgenţã; în aceastã situaţie, casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã spitalului contravaloarea serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin norme.
(3) Cazurile care fac obiectul internãrii prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuã la solicitarea asiguratului se raporteazã distinct la casele de asigurãri de sãnãtate şi se deconteazã de cãtre acestea la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizãrii de zi, diferenţa fiind suportatã de asigurat.
ART. 67
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate unitãţile sanitare cu paturi au dreptul sã primeascã contravaloarea serviciilor medicale realizate şi validate de Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în limita valorii de contract stabilitã, precum şi în conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sãnãtãţii, în condiţiile prevãzute în norme.
ART. 68
În relaţiile contractuale cu unitãţile sanitare cu paturi, pe lângã obligaţiile generale prevãzute la art. 16, casele de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã deconteze, în primele 10 zile ale lunii urmãtoare celei pentru care se face plata, dar numai dupã îndeplinirea obligaţiei prevãzute la art. 66 alin. (1) lit. e), contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentã, pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare depuse pânã la data prevãzutã în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, cu încadrarea în sumele contractate. Pentru fiecare lunã, casele de asigurãri de sãnãtate pot efectua pânã la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1-15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare depuse pânã la data prevãzutã în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti; trimestrial se fac regularizãri, în condiţiile prevãzute în norme;
b) sã ţinã evidenţa externãrilor pe asigurat, în funcţie de casa de asigurãri de sãnãtate la care este luat în evidenţã asiguratul;
c) sã deconteze contravaloarea serviciilor medicale spitaliceşti; în cazul serviciilor medicale spitaliceşti acordate în baza biletelor de internare, acestea se deconteazã dacã biletele de internare sunt cele utilizate în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate;
d) sã monitorizeze activitatea desfãşuratã de spitalele în baza contractului încheiat astfel încât decontarea cazurilor externate şi raportate sã se încadreze în sumele contractate, în funcţie de realizarea indicatorilor negociaţi conform normelor.

3. Decontarea serviciilor medicale spitaliceşti
ART. 69
(1) Modalitãţile de platã a serviciilor medicale spitaliceşti contractate cu casele de asigurãri de sãnãtate se stabilesc prin norme şi pot fi, dupã caz:
a) tarif pe caz rezolvat: sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialitãţi;
b) tarif pe zi de spitalizare pe bazã de indicatori specifici, stabiliţi prin norme, pentru spitalele/secţiile la care nu se aplicã prevederile lit. a);
c) tarif pe caz rezolvat/tarif pe serviciu medical pentru serviciile medicale de tip spitalicesc acordate în regim de spitalizare de zi, prevãzute în actele normative în vigoare.
(2) Spitalele beneficiazã, de asemenea, şi de:
a) sume aferente Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice, pe baza unor contracte distincte încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate, al cãrui model se stabileşte prin normele tehnice de aprobare a programelor, aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
b) sume pentru serviciile de supleere renalã, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor, acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţã renalã cronicã din cadrul Programului naţional cu scop curativ, pe baza unor contracte distincte încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate, al cãrui model se stabileşte prin normele tehnice de aprobare a programelor, aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
c) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în oncologie medicalã, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi în cabinetele de planificare familialã în care îşi desfãşoarã activitatea medici cu specialitatea obstetricã-ginecologie, care se aflã în structura spitalului ca unitãţi fãrã personalitate juridicã, precum şi în cabinetele de specialitate integrate ale spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitãţile clinice, în condiţiile stabilite prin norme, respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevãzute la art. 47 alin. (2) lit. b);
d) sume pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti, în condiţiile stabilite prin norme.
(3) Sumele prevãzute la alin. (2) lit. c)-d) se alocã prin încheierea de acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, încheiate de spitale cu casele de asigurãri de sãnãtate.
ART. 70
(1) Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, cu încadrarea în sumele contractate, în funcţie de realizarea indicatorilor negociaţi conform normelor, în urmãtoarele condiţii:
a) pentru spitalele în care serviciile medicale furnizate se deconteazã pe bazã de tarif pe caz rezolvat (DRG) sau de tarif mediu pe caz rezolvat pe specialitãţi, decontarea se face în funcţie de numãrul de cazuri externate, raportate şi validate de Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, în limita valorii de contract stabilite şi în conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sãnãtãţii, în condiţiile prevãzute în norme;
b) pentru spitalele/secţiile în care serviciile medicale furnizate se deconteazã prin tarif pe zi de spitalizare pe baza indicatorilor specifici, care sunt aceiaşi cu cei avuţi în vedere la contractare, cu condiţia respectãrii criteriilor de internare şi în condiţiile stabilite prin norme, în limita valorii de contract stabilite şi în conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sãnãtãţii; numãrul de cazuri externate se raporteazã şi se valideazã de Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, conform regulilor de validare specifice, stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
c) suma aferentã Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice se deconteazã la nivelul realizãrilor, în limita sumei prevãzute prin program pentru medicamente şi materiale sanitare specifice;
d) suma pentru serviciile de supleere renalã, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor, acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţã renalã cronicã din cadrul Programului naţional cu scop curativ, se deconteazã la nivelul realizãrilor, în limita sumei contractate cu aceastã destinaţie;
e) sumele pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în oncologie medicalã, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi în cabinetele de planificare familialã în care îşi desfãşoarã activitatea medici cu specialitatea obstetricã-ginecologie, efectuate în regim ambulatoriu, precum şi în cabinetele de specialitate integrate ale spitalului se deconteazã în condiţiile specifice ambulatoriului de specialitate;
f) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu se deconteazã în condiţiile prevederilor specifice ambulatoriului pentru specialitãţi paraclinice, în limita sumei contractate;
g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de spitalizare de zi, finanţate din fondul alocat pentru asistenţa medicalã spitaliceascã, în condiţiile prevãzute prin norme, se deconteazã în limita sumelor contractate.
(2) Cazurile internate în regim de spitalizare continuã care nu au îndeplinit criteriile de internare nu se deconteazã de casele de asigurãri de sãnãtate. Cazurile care fac obiectul internãrii prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuã la solicitarea asiguratului se deconteazã de casele de asigurãri de sãnãtate la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizãrii de zi, diferenţa fiind suportatã de asigurat.
(3) Decontarea cazurilor externate care se reinterneazã în aceeaşi unitate sanitarã sau într-o altã unitate sanitarã, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, se realizeazã în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG), din tariful mediu pe caz rezolvat, în condiţiile stabilite prin norme.
(4) Decontarea cazurilor transferate într-o altã unitate sanitarã, pentru patologie de acelaşi tip într-un interval de 48 de ore de la internare, se realizeazã în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG), din tariful mediu pe caz rezolvat, în condiţiile stabilite prin norme.
ART. 71
Spitalele au obligaţia sã asigure din sumele obţinute conform prevederilor art. 70, cu excepţia sumelor pentru medicamente şi materiale sanitare specifice, acoperite prin Programul naţional cu scop curativ şi pentru servicii de hemodializã şi dializã peritonealã, toate cheltuielile, potrivit legii, inclusiv pentru:
a) investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internaţi, efectuate în alte unitãţi spitaliceşti sau în unitãţi ambulatorii de specialitate, în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesarã sau aparatura existentã în dotarea acestuia nu este funcţionalã, în condiţiile stabilite prin norme; pentru investigaţiile paraclinice efectuate în alte unitãţi sanitare, spitalele întocmesc evidenţa distinctã şi raporteazã lunar cãtre casele de asigurãri de sãnãtate cu care au încheiat contracte aceste investigaţii, precum şi unitatea sanitarã unde au fost efectuate, utilizând în acest scop formularul prevãzut în norme;
b) consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi, efectuate în ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unitãţi sanitare cu paturi, pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unitãţile sanitare respective; pentru consultaţiile efectuate în alte unitãţi sanitare, spitalele întocmesc evidenţa distinctã şi raporteazã lunar cãtre casele de asigurãri de sãnãtate cu care au încheiat contracte aceste consultaţii, precum şi unitatea sanitarã unde au fost efectuate, utilizând în acest scop formularul prevãzut în norme;
c) dispensarele medicale care, din cauza lipsei unui medic, nu s-au putut constitui în cabinete medicale organizate conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi care rãmân în structura unitãţilor sanitare cu paturi la care sunt arondate, în condiţiile stabilite prin norme;
d) transport interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesitã condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice, cu excepţia transportului efectuat de serviciile publice de ambulanţã pentru pacienţii care nu se aflã în stare criticã şi care se aflã în unitãţile sau compartimentele de primiri urgenţe şi care necesitã transport la o altã unitate sanitarã sau la o altã clãdire aparţinând unitãţii sanitare respective, în vederea internãrii, investigãrii sau efectuãrii unui consult de specialitate, acesta fiind decontat de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţã şi transport sanitar; transportul interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesitã condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice, spitalele întocmesc evidenţa distinctã şi raporteazã lunar cãtre casele de asigurãri de sãnãtate cu care au încheiat contracte aceste servicii, precum şi unitatea autorizatã care a efectuat aceste servicii, utilizând în acest scop formularul prevãzut în norme;
e) servicii hoteliere standard (cazare şi masã) pentru însoţitorii copiilor bolnavi în vârstã de pânã la 3 ani, precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în condiţiile stabilite prin norme.
ART. 72
(1) Spitalele sunt obligate sã suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuã şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, precum şi pentru situaţiile prevãzute la art. 71 lit. a), b) şi d).
(2) În situaţia în care asiguraţii, pe perioada internãrii în spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi şi avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului, suportã cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptãţiţi fãrã contribuţie personalã, în condiţiile prezentului contract-cadru, spitalele ramburseazã contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor.
(3) Rambursarea cheltuielilor prevãzute la alin. (2) reprezintã o obligaţie exclusivã a spitalelor şi se realizeazã numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii.
ART. 73
Casele de asigurãri de sãnãtate contracteazã servicii medicale paliative în regim de spitalizare, dacã acestea nu pot fi efectuate în condiţiile asistenţei medicale la domiciliu, şi deconteazã aceste servicii prin tarif pe zi de spitalizare negociat între casele de asigurãri de sãnãtate şi unitãţile sanitare cu paturi.
ART. 74
Spitalele încaseazã de la asiguraţi suma corespunzãtoare coplãţii, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 75
Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã cazurile externate din unitãţile sanitare cu personalitate juridicã de medicina muncii-boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor, pentru care nu s-a confirmat caracterul de boalã profesionalã, în condiţiile respectãrii criteriilor de internare prevãzute la art. 60 alin. (4) şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate. Casele de asigurãri de sãnãtate nu deconteazã mai mult de 40% din cazurile externate din unitãţile sanitare cu personalitate juridicã de medicina muncii-boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor.

4. Sancţiuni şi condiţii de suspendare şi modificare a contractelor de furnizare de servicii medicale spitaliceşti
ART. 76
(1) Nerespectarea oricãreia dintre obligaţiile unitãţilor sanitare cu paturi prevãzute în contractul încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, dupã cum urmeazã:
a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentã lunii respective;
b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract lunarã;
c) la a treia constatare şi la urmãtoarele constatãri dupã aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract lunarã.
(2) Reţinerea sumei conform alin. (1) se face din prima platã care urmeazã a fi efectuatã, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(3) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) se face prin plata directã sau executare silitã pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate.
(4) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate în condiţiile alin. (1) se utilizeazã conform prevederilor legale în vigoare.
(5) Casele de asigurãri de sãnãtate, prin Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, anunţã Ministerul Sãnãtãţii, respectiv ministerele şi instituţiile cu reţea sanitarã proprie, odatã cu prima constatare, despre situaţiile prevãzute la alin. (1) în vederea luãrii mãsurilor ce se impun.
(6) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate se modificã în sensul suspendãrii sau excluderii unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scrisã, în urmãtoarele situaţii:
a) una sau mai multe secţii nu mai îndeplinesc condiţiile de contractare; suspendarea se face pânã la îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru reluarea activitãţii;
b) încetarea termenului de valabilitate la nivelul secţiei/secţiilor a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca furnizorul sã facã dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face pânã la obţinerea noii autorizaţii sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare;
c) pentru cazurile de forţã majorã confirmate de autoritãţile publice competente, pânã la încetarea cazului de forţã majorã, dar nu mai mult de 6 luni, sau pânã la data ajungerii la termen a contractului;
d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective, pe bazã de documente justificative prezentate casei de asigurãri de sãnãtate.
(7) Prevederile art. 18 şi 20 nu se aplicã unitãţilor sanitare cu paturi.
(8) În cazul reorganizãrii unitãţilor sanitare cu paturi, prin desfiinţarea lor şi înfiinţarea concomitentã a unor noi unitãţi sanitare cu paturi distincte, cu personalitate juridicã, contractele de furnizare de servicii medicale încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate şi aflate în derulare se preiau de drept de cãtre noile unitãţi sanitare înfiinţate, corespunzãtor drepturilor şi obligaţiilor aferente noilor structuri.

SECŢIUNEA a 9-a
Servicii medicale de urgenţã şi transport sanitar

1. Condiţii de eligibilitate în asistenţa medicalã de urgenţã şi transport sanitar
ART. 77
(1) Asistenţa medicalã de urgenţã şi transportul sanitar se acordã şi se efectueazã de unitãţi medicale specializate, autorizate şi evaluate.
(2) Modalitãţile de contractare de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a serviciilor medicale de urgenţã şi transport sanitar se stabilesc prin norme.
2. Obligaţiile furnizorilor de servicii medicale de urgenţã şi transport sanitar şi ale caselor de asigurãri de sãnãtate
ART. 78
În relaţiile contractuale cu casa de asigurãri de sãnãtate, pe lângã obligaţiile generale prevãzute la art. 14, unitãţile medicale specializate, autorizate şi evaluate, care acordã servicii medicale de urgenţã şi de transport sanitar, sunt obligate, dupã caz:
a) sã acorde îngrijiri medicale de urgenţã, în caz de boalã sau de accident, din momentul solicitãrii sau de la locul accidentului şi pânã la rezolvarea stãrii de urgenţã, în limita competenţelor, cu respectarea criteriilor de calitate elaborate conform prevederilor legale în vigoare;
b) sã asigure prezenţa personalului medico-sanitar conform legii;
c) sã informeze unitatea sanitarã la care transportã pacientul cu privire la investigaţiile şi tratamentele efectuate;
d) sã elibereze certificate constatatoare de deces, dupã caz, conform normelor;
e) sã asigure servicii medicale de urgenţã, utilizând mijlocul de transport adecvat şi echipamentul corespunzãtor situaţiei respective;
f) sã introducã monitorizarea apelurilor.
ART. 79
La contractare, pe lângã documentele prevãzute la art. 13, furnizorii de servicii medicale de urgenţã prespitaliceascã şi transport sanitar prezintã:
a) lista cu personalul angajat;
b) lista cu tipurile de mijloace specifice de intervenţie din dotare;
c) documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe solicitare, în condiţiile prevãzute prin norme.
ART. 80
În relaţiile contractuale cu unitãţi medicale specializate casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia sã deconteze unitãţilor medicale specializate, în primele 10 zile ale lunii urmãtoare celei pentru care se face plata, contravaloarea serviciilor medicale de urgenţã şi a serviciilor de transport sanitar acordate asiguraţilor în luna precedentã, în baza facturii şi a documentelor justificative depuse pânã la data prevãzutã în contractul de furnizare de servicii medicale de urgenţã şi transport sanitar, cu încadrarea în sumele negociate şi contractate. Pentru fiecare lunã, casele de asigurãri de sãnãtate pot efectua pânã la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1-15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse pânã la data prevãzutã în contractul de furnizare de servicii medicale de urgenţã şi transport sanitar.
3. Decontarea serviciilor medicale de urgenţã şi de transport sanitar
ART. 81
(1) Modalitãţile de platã a serviciilor medicale de urgenţã şi transport sanitar sunt:
a) pentru unitãţile medicale specializate publice autorizate şi evaluate: buget global stabilit pe baza indicatorilor şi, dupã caz, a coeficienţilor de ajustare corespunzãtori timpilor de aşteptare, în condiţiile stabilite în norme;
b) pentru unitãţile specializate autorizate şi evaluate private, pe baza apelurilor primite prin sistemul 112, dispecerizate de dispeceratul medical public sau cel integrat, pentru cazurile prevãzute în norme.
(2) Pentru unitãţile specializate prevãzute la alin. (1) lit. b) plata se face astfel:
a) pentru consultaţiile de urgenţã la domiciliu, prin tarif pe solicitare şi tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediul rural sau milã parcursã pentru serviciile de transport medical;
b) pentru alte tipuri de transport sanitar se utilizeazã tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediul rural sau milã parcursã, dupã caz.
ART. 82
Sumele aferente serviciilor contractate cu unitãţile medicale specializate au în vedere toate cheltuielile aferente care, potrivit legii, sunt suportate din Fond.
ART. 83
Modalitãţile de decontare de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a serviciilor medicale de urgenţã şi transport sanitar se stabilesc prin norme.
4. Sancţiuni şi condiţii de suspendare a contractelor de furnizare de servicii medicale de urgenţã şi transport sanitar
ART. 84
(1) Nerespectarea oricãreia dintre obligaţiile unitãţilor medicale specializate prevãzute în contractul încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate atrage diminuarea valorii de contract pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, dupã cum urmeazã:
a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentã lunii respective;
b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract lunarã;
c) la a treia constatare şi la urmãtoarele constatãri dupã aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract lunarã.
(2) Reţinerea sumei conform alin. (1) se face din prima platã ce urmeazã a fi efectuatã, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(3) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) se face prin plata directã sau executare silitã pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate.
(4) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate în condiţiile alin. (1) se utilizeazã conform prevederilor legale în vigoare.
(5) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendã cu data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) unul sau mai multe compartimente nu mai îndeplinesc condiţiile de contractare; suspendarea se face pânã la îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru reluarea activitãţii;
b) încetarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare sau suspendarea acesteia, respectiv încetarea dovezii de evaluare, cu condiţia ca furnizorul sã facã dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face pânã la obţinerea autorizaţiei de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare;
c) pentru cazurile de forţã majorã confirmate de autoritãţile publice competente, pânã la încetarea cazului de forţã majorã, dar nu mai mult de 6 luni, sau pânã la data ajungerii la termen a contractului;
d) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bazã de documente justificative prezentate casei de asigurãri de sãnãtate.
(6) Prevederile art. 18 şi 20 nu se aplicã.

SECŢIUNEA a 10-a
Îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative

1. Condiţii de eligibilitate a furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative
ART. 85
(1) Îngrijirile medicale la domiciliu şi îngrijirile paliative se acordã de cãtre furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative, persoane fizice sau juridice, autorizate şi evaluate în condiţiile legii, alţii decât medicii de familie şi spitalele, care încheie contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative.
(2) Condiţiile acordãrii serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative se stabilesc în norme.
(3) Casele de asigurãri de sãnãtate încheie contracte cu furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative pentru serviciile pentru care fac dovada funcţionãrii cu personal de specialitate, în condiţiile stabilite prin norme.
(4) La contractare, pe lângã documentele prevãzute la art. 13, furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative au obligaţia sã prezinte:
a) lista cu personalul de specialitate autorizat şi programul de lucru al acestuia;
b) lista cu echipamentele şi/sau instrumentarul specific aflate în dotare şi documentele care atestã modalitatea de deţinere a acestora, conform legii.
2. Obligaţiile furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi de îngrijiri paliative
ART. 86
Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi de îngrijiri paliative aflaţi în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate, pe lângã obligaţiile generale prevãzute la art. 14 şi cuprinse în contractele încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate, sunt obligaţi:
a) sã acorde asiguraţilor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative conform recomandãrilor formulate de: medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate, medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, medicii de familie, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, în condiţiile stabilite prin norme. Modelul formularului de recomandare este stabilit prin norme. Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative se face în concordanţã cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi gradul de dependenţã al acestuia în condiţiile prevãzute în norme. Medicii care recomandã servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative nu pot fi reprezentanţi legali, angajaţi, asociaţi sau administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi de îngrijiri paliative;
b) sã nu modifice sau sã nu întrerupã din proprie iniţiativã schema de îngrijire recomandatã, pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu;
c) sã comunice direct atât medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu şi îngrijirile paliative, cât şi medicului de familie al asiguratului evoluţia stãrii de sãnãtate a acestuia;
d) sã ţinã evidenţa serviciilor de îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative furnizate la domiciliul asiguratului, în ceea ce priveşte tipul serviciului acordat, data şi ora acordãrii, durata, evoluţia stãrii de sãnãtate;
e) sã urmãreascã prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a îngrijit, atunci când acest lucru a fost solicitat de medicul care a fãcut recomandarea, şi sã nu depãşeascã din proprie iniţiativã perioada de îngrijire la domiciliu, care nu poate fi mai mare decât cea stabilitã prin norme;
f) sã acorde servicii conform unui plan de îngrijiri în conformitate cu recomandãrile stabilite, zilnic, inclusiv sâmbãta, duminica şi în timpul sãrbãtorilor legale.
3. Sancţiuni, condiţii de reziliere şi modificare a contractului de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative
ART. 87
Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a casei de asigurãri de sãnãtate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobãrii acestei mãsuri ca urmare a constatãrii situaţiilor menţionate la art. 18, în cazul nerespectãrii situaţiilor prevãzute la art. 86 lit. a)-d), precum şi la a patra constatare a nerespectãrii obligaţiei prevãzute la art. 86 lit. f).
ART. 88
(1) În cazul în care se constatã nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 14 lit. b), e), k) şi t), precum şi în cazul nerespectãrii obligaţiei prevãzute la art. 86 lit. f), suma cuvenitã pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii se diminueazã dupã cum urmeazã:
a) la prima constatare, cu 10%;
b) la a doua constatare, cu 20%;
c) la a treia constatare, cu 30%.
(2) Reţinerea sumei conform alin. (1) se face din prima platã ce urmeazã a fi efectuatã, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(3) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) se face prin plata directã sau executare silitã pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate.
(4) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate în condiţiile alin. (1) se utilizeazã conform prevederilor legale în vigoare.
4. Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative
ART. 89
Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative depune la casa de asigurãri de sãnãtate cu care se aflã în relaţie contractualã factura lunarã însoţitã de documentele justificative, pânã la data prevãzutã în contract.
ART. 90
(1) Modalitatea de platã a furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative este tariful pe caz. Prin pe caz se înţelege totalitatea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative acordate asiguraţilor, pentru un episod de îngrijire. Tarifele se stabilesc prin norme.
(2) Pentru încadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative şi asigurarea accesului asiguraţilor la aceste servicii, casele de asigurãri de sãnãtate vor analiza lunar numãrul de cereri, respectiv numãrul de decizii privind aprobarea serviciilor emise în luna anterioarã, alcãtuind, dupã caz, liste de prioritate pentru asiguraţi.
(3) Criteriile de prioritate, precum şi cele pentru soluţionarea listelor de prioritate ţin cont de data înregistrãrii cererilor la casa de asigurãri de sãnãtate, de tipul şi stadiul afecţiunii pentru care a fost efectuatã recomandarea şi de nivelul de dependenţã al bolnavului, se stabilesc de cãtre serviciul medical al casei de asigurãri de sãnãtate, cu avizul consiliului de administraţie, se aprobã prin decizie de cãtre preşedintele-director general şi se publicã pe pagina web a casei.
(4) Modelul unic de decizie pentru aprobarea acordãrii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative emisã de casele de asigurãri de sãnãtate este prevãzut în norme.

SECŢIUNEA a 11-a
Asistenţa medicalã de recuperare-reabilitare a sãnãtãţii în unitãţi sanitare cu paturi

1. Condiţii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sãnãtãţii
ART. 91
(1) Asistenţa medicalã de recuperare-reabilitare se asigurã în unitãţi medicale de specialitate, autorizate şi evaluate conform legii, respectiv în spitale de recuperare, secţii/compartimente din spitale, sanatorii pentru adulţi şi copii, preventorii, cu sau fãrã personalitate juridicã, inclusiv furnizori constituiţi conform <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sãnãtãţii ca sanatorii balneare sau au în structura avizatã de Ministerul Sãnãtãţii secţii sanatoriale balneare.
(2) Furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sãnãtãţii depun la contractare, pe lângã documentele prevãzute la art. 13, şi urmãtoarele documente:
a) structura organizatoricã aprobatã sau avizatã, dupã caz, de Ministerul Sãnãtãţii, în vigoare la data încheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurãri de sãnãtate;
b) documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe zi de spitalizare, documente care se stabilesc prin norme;
c) indicatorii specifici stabiliţi prin norme, precum şi nivelul indicatorilor de performanţã ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management, cu excepţia spitalelor care au manageri interimari, dupã caz.
2. Obligaţiile furnizorilor de servicii medicale de recuperarere-abilitare a sãnãtãţii
ART. 92
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, pe lângã obligaţiile generale prevãzute la art. 14, furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare au urmãtoarele obligaţii:
a) sã acorde servicii medicale asiguraţilor numai pe bazã de bilet de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul din spital, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate;
b) sã informeze medicul de familie al asiguratului, prin scrisoare medicalã trimisã direct sau prin intermediul asiguratului, despre tratamentul efectuat şi despre orice alte aspecte privind starea de sãnãtate a acestuia; scrisoarea medicalã este un document tipizat care se întocmeşte în douã exemplare, din care un exemplar rãmâne la furnizor, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului; sã finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fãrã contribuţie personalã şi, dupã caz, pentru unele materiale sanitare, recomandãri de dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporarã de muncã, atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru;
c) sã verifice biletele de internare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie sã le cuprindã potrivit prevederilor legale în vigoare.
3. Decontarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sãnãtãţii
ART. 93
Modalitãţile de platã în asistenţa medicalã de recuperare-reabilitare sunt:
a) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevãzuţi în norme pentru serviciile medicale acordate în spitalele de recuperare şi în secţiile/compartimentele de recuperare din spitale; contravaloarea acestor servicii este suportatã din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti, în condiţiile prevãzute în norme;
b) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevãzuţi în norme pentru serviciile medicale acordate în sanatorii/secţii sanatoriale din spitale pentru adulţi şi copii, inclusiv cele balneare, şi în preventorii. Contravaloarea acestor servicii este suportatã din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare-reabilitare. În cadrul sumelor negociate şi contractate casele de asigurãri de sãnãtate vor deconta în primele 10 zile ale lunii urmãtoare sumele aferente lunii precedente. Pentru fiecare lunã, casele de asigurãri de sãnãtate pot efectua pânã la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1-15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare. Trimestrial se fac regularizãri, în condiţiile stabilite prin norme. În cazul sanatoriilor balneare, sumele negociate şi contractate cu casele de asigurãri de sãnãtate sunt diminuate cu partea de contribuţie suportatã de asiguraţi, care reprezintã 30-35% din indicatorul specific, în funcţie de tipul de asistenţã medicalã balnearã şi de durata tratamentului, în condiţiile stabilite în norme.
ART. 94
(1) Biletele de trimitere pentru tratament de recuperare-reabilitare în staţiunile balneoclimatice se acordã de cãtre medicii de familie, de cãtre medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare-reabilitare.
(2) Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã numai contravaloarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sãnãtãţii acordate în baza biletelor de internare utilizate în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
4. Sancţiuni şi condiţii de modificare a contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sãnãtãţii în unitãţi sanitare cu paturi
ART. 95
(1) Nerespectarea oricãreia dintre obligaţiile contractuale de cãtre furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare, prevãzute în contractul încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate, atrage diminuarea valorii de contract, dupã cum urmeazã:
a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentã lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;
b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract lunarã;
c) la a treia constatare şi la urmãtoarele constatãri dupã aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract lunarã.
(2) Reţinerea sumei conform alin. (1) se face din prima platã ce urmeazã a fi efectuatã, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(3) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) se face prin plata directã sau executare silitã pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate.
(4) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate în condiţiile alin. (1) se utilizeazã conform prevederilor legale în vigoare.
(5) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare, încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate, se modificã în sensul suspendãrii unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scrisã, în urmãtoarele situaţii:
a) una sau mai multe secţii nu mai îndeplinesc condiţiile de contractare; suspendarea se face pânã la îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru reluarea activitãţii;
b) încetarea termenului de valabilitate la nivelul secţiei/secţiilor a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca furnizorul sã facã dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face pânã la obţinerea noii autorizaţii sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare;
c) pentru cazurile de forţã majorã confirmate de autoritãţile publice competente, pânã la încetarea cazului de forţã majorã, dar nu mai mult de 6 luni, sau pânã la data ajungerii la termen a contractului;
d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective, pe bazã de documente justificative prezentate casei de asigurãri de sãnãtate.
(6) Prevederile art. 18 şi 20 nu se aplicã unitãţilor sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare.

CAP. III
Acordarea medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, precum şi a unor materiale sanitare specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ

SECŢIUNEA 1
Condiţii de eligibilitate

ART. 96
Medicamentele cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, precum şi unele materiale sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ se elibereazã de cãtre farmaciile autorizate de Ministerul Sãnãtãţii, evaluate conform reglementãrilor legale în vigoare, în baza contractelor încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate.
ART. 97
(1) Lista cuprinzând DCI-uri ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiazã asiguraţii pe bazã de prescripţie medicalã în tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contribuţie personalã, denumitã în continuare listã, se elaboreazã anual de Ministerul Sãnãtãţii şi Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea Colegiului Farmaciştilor din România, şi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Dupã 3 luni de la intrarea în vigoare, lista se poate modifica/completa trimestrial prin hotãrâre a Guvernului, în cazul în care nu mai corespunde nevoilor de sãnãtate ale populaţiei, pe baza analizei Ministerului Sãnãtãţii, a Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea Colegiului Farmaciştilor din România, adoptându-se mãsurile ce se impun pentru a asigura funcţionarea în continuare a sistemului, avându-se în vedere sumele ce pot fi alocate cu aceastã destinaţie.
ART. 98
(1) Casele de asigurãri de sãnãtate încheie contracte cu reprezentanţii legali ai societãţilor comerciale farmaceutice pentru farmaciile autorizate şi evaluate pe care aceştia le reprezintã, precum şi cu cei ai farmaciilor care funcţioneazã în structura unor unitãţi sanitare din ambulatoriul de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti, pe baza urmãtoarelor documente:
a) certificatul de înmatriculare la registrul comerţului/actul de înfiinţare, dupã caz;
b) codul unic de înregistrare;
c) autorizaţia de funcţionare;
d) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancã;
e) dovada de evaluare a farmaciei;
f) dovada asigurãrii de rãspundere civilã în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul farmaceutic (farmaciştii şi asistenţii de farmacie), cu valabilitate pe toatã perioada derulãrii contractului;
g) dovada plãţii contribuţiei la Fond, pentru asigurãri sociale de sãnãtate, şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, efectuatã conform prevederilor legale în vigoare;
h) cerere/solicitare pentru intrarea în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate.
(2) Casele de asigurãri de sãnãtate solicitã şi alte documente necesare încheierii contractelor prevãzute în norme.
(3) Clauzele contractului pot fi modificate prin acte adiţionale.
(4) Contractele pot fi încheiate de reprezentantul legal al societãţii comerciale farmaceutice cu casa de asigurãri de sãnãtate în a cãrei razã administrativ-teritorialã se aflã sediul social al societãţii respective şi/sau Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. În situaţia în care în cadrul aceleiaşi societãţi comerciale farmaceutice funcţioneazã mai multe farmacii, situate în judeţe diferite, reprezentantul legal al societãţii comerciale încheie contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cãror razã teritorialã se aflã amplasate farmaciile respective şi/sau Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. În situaţia în care o societate comercialã farmaceuticã are deschise oficine locale de distribuţie, înfiinţate conform prevederilor legale în vigoare, în alte judeţe, aceasta va încheia contract cu casa de asigurãri de sãnãtate în a cãrei razã administrativ-teritorialã se aflã oficina localã de distribuţie, în condiţiile stabilite prin norme. Un farmacist îşi poate desfãşura activitatea la cel mult 2 furnizori aflaţi în relaţie contractualã cu casa/casele de asigurãri de sãnãtate.
(5) Reprezentanţii legali ai furnizorilor care funcţioneazã în structura unor unitãţi sanitare din ambulatoriul de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti încheie contracte cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti.

SECŢIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile furnizorilor de medicamente, precum şi obligaţiile caselor de asigurãri de sãnãtate

ART. 99
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, furnizorii de medicamente evaluaţi au urmãtoarele obligaţii:
a) sã se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzãtoare DCI-urilor prevãzute în listã, cu prioritate cu medicamentele la preţ de referinţã şi la preţ de decontare;
b) sã asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceluiaşi DCI, cu prioritate la preţurile cele mai mici din lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor; sã se aprovizioneze, la cererea asiguratului, în maximum 24 de ore pentru bolile acute şi subacute şi 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din lista cu denumiri comerciale ale medicamentelor, dacã acesta/acestea nu existã la momentul solicitãrii în farmacie; sã se aprovizioneze, la cererea asiguratului, în maximum 48 de ore cu materiale sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ, dacã acestea nu existã la momentul solicitãrii în farmacie;
c) sã practice o evidenţã de gestiune cantitativ-valoricã, corectã şi la zi;
d) sã verifice prescripţiile medicale în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie sã le cuprindã, în vederea eliberãrii acestora şi a decontãrii contravalorii medicamentelor, precum şi a materialelor sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate;
e) sã verifice dacã au fost respectate condiţiile prevãzute în norme cu privire la eliberarea prescripţiilor medicale, referitoare la numãrul de medicamente şi durata terapiei în funcţie de tipul de afecţiune: acut, subacut, cronic; sã verifice dacã au fost respectate condiţiile prevãzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate cu privire la eliberarea prescripţiilor medicale pentru materialele sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ;
f) sã transmitã caselor de asigurãri de sãnãtate datele solicitate, utilizând Sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizeazã un alt sistem informatic, acesta trebuie sã fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi sã asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. Începând cu data implementãrii sistemului de raportare în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de medicamente evaluaţi pentru îndeplinirea acestei obligaţii;
g) sã întocmeascã şi sã prezinte caselor de asigurãri de sãnãtate documentele necesare în vederea decontãrii medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, precum şi a materialelor sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ - facturã, borderou-centralizator, prescripţii medicale, cu înscrierea numãrului de ordine al bonului fiscal şi a datei de emitere a acestora, pe baza cãrora au fost eliberate medicamentele şi materialele sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ, în condiţiile stabilite prin norme; sumele prevãzute în facturã şi medicamentele şi materialele sanitare din documentele justificative însoţitoare, prezentate caselor de asigurãri de sãnãtate de furnizorii de medicamente în vederea decontãrii acestora, trebuie sã corespundã cu datele raportate conform prevederilor lit. v);
h) sã respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, în condiţiile stabilite prin norme, şi modul de eliberare a materialelor sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ, în condiţiile reglementãrilor legale în vigoare; sã nu elibereze medicamente pentru care este necesarã prescripţie medicalã, în lipsa acesteia;
i) sã funcţioneze cu personal farmaceutic autorizat conform legii;
j) sã informeze asiguraţii cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum şi a materialelor sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ, precum şi la modul de utilizare a acestora, conform prescripţiei medicale;
k) sã respecte prevederile Codului deontologic al farmacistului, aprobat prin Decizia Adunãrii Generale Naţionale a Colegiului Farmaciştilor din România nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului, în relaţiile cu asiguraţii;
l) sã îşi stabileascã programul de funcţionare, pe care sã îl afişeze la loc vizibil în farmacie, sã participe la sistemul organizat pentru asigurarea continuitãţii privind furnizarea medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, în zilele de sâmbãtã, duminicã şi de sãrbãtori legale, precum şi pe timpul nopţii, şi sã afişeze la loc vizibil lista farmaciilor care asigurã continuitatea furnizãrii de medicamente. Acest program se stabileşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
m) sã elibereze medicamentele din prescripţiile medicale asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care este luat în evidenţã asiguratul, în condiţiile în care furnizorul de medicamente are contract cu aceeaşi casã de asigurãri de sãnãtate cu care medicul care a eliberat prescripţia medicalã a încheiat contract sau convenţie în vederea recunoaşterii prescripţiilor medicale eliberate, în situaţiile prevãzute în norme. În situaţia în care Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nu au încheiat contract de furnizare de medicamente cu cel puţin un furnizor de medicamente într-un judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, medicul care a eliberat prescripţia trebuie sã se afle în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate în a cãrei razã administrativ-teritorialã îşi desfãşoarã activitatea sau cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, iar furnizorul de medicamente sã se afle în relaţie contractualã cu oricare dintre casele de asigurãri de sãnãtate enumerate anterior;
n) sã anuleze DCI-urile/medicamentele şi/sau materialele sanitare care nu au fost eliberate, în faţa primitorului, pe toate exemplarele prescripţiei medicale, în condiţiile stabilite prin norme;
o) sã nu elibereze medicamentele şi materialele sanitare din prescripţiile medicale care şi-au încetat valabilitatea;
p) sã pãstreze la loc vizibil în farmacie condica de sugestii şi reclamaţii; condica va fi numerotatã de farmacie şi ştampilatã de casa/casele de asigurãri de sãnãtate cu care furnizorul se aflã în relaţie contractualã;
q) sã asigure prezenţa unui farmacist în farmacie şi la oficinele locale de distribuţie pe toatã durata programului de lucru declarat şi prevãzut în contractul încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate;
r) sã depunã, în luna urmãtoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, precum şi materialele sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ, documentele necesare în vederea decontãrii pentru luna respectivã, pânã la termenul prevãzut în contractul de furnizare de medicamente. Pentru medicamentele eliberate decontarea se face cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul casei de asigurãri de sãnãtate;
s) sã se informeze asupra condiţiilor de furnizare a medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, precum şi a materialelor sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ;
ş) sã elibereze medicamentul care dã preţul de referinţã în cadrul denumirii comune internaţionale prescrise de medic şi numai cu acordul asiguratului, sã elibereze alte medicamente din cadrul aceleiaşi denumiri comune internaţionale, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercialã, în condiţiile prezentei hotãrâri;
t) sã respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
ţ) sã anunţe casa de asigurãri de sãnãtate cu privire la modificarea oricãreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de medicamente în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificãrii, şi sã îndeplineascã în permanenţã aceste condiţii pe durata derulãrii contractelor;
u) sã acorde medicamentele prevãzute în lista cu medicamente de care beneficiazã asiguraţii cu sau fãrã contribuţie personalã, care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, şi sã nu încaseze contribuţie personalã pentru medicamentele la care nu sunt prevãzute astfel de plãţi;
v) sã transmitã caselor de asigurãri de sãnãtate, în format electronic, medicamentele şi materialele sanitare eliberate conform machetei şi la termenele prevãzute în norme;
w) sã nu elibereze prescripţiile medicale care nu conţin toate datele obligatorii pe care acestea trebuie sã le cuprindã, precum şi dacã nu au fost respectate condiţiile prevãzute în norme privind eliberarea prescripţiilor medicale, referitoare la numãrul de medicamente şi la durata terapiei, excepţie fãcând situaţiile prevãzute la art. 101 lit. c);
x) sã utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;
ART. 100
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, furnizorii de medicamente au urmãtoarele drepturi:
a) sã primeascã de la casa de asigurãri de sãnãtate, la termenele prevãzute în contract, contravaloarea medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã eliberate, conform facturilor emise şi documentelor însoţitoare, în limita fondurilor aprobate la nivelul casei de asigurãri de sãnãtate cu aceastã destinaţie, atât pentru medicamentele eliberate cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, cât şi pentru medicamentele corespunzãtoare DCI-urilor aferente unor programe naţionale de sãnãtate a cãror eliberare se face prin farmaciile cu circuit deschis;
b) sã se informeze şi sã fie informaţi asupra modalitãţii de furnizare a medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, precum şi a materialelor sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ;
c) sã cunoascã condiţiile de contractare a furnizãrii de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, suportate din Fond şi decontate de casele de asigurãri de sãnãtate, şi de materiale sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi eventualele modificãri ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative;
d) sã încaseze de la asiguraţi contribuţia personalã reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare cu amãnuntul şi suma corespunzãtoare aplicãrii procentului de compensare a medicamentelor corespunzãtoare DCI-urilor prevãzute în sublistele A şi B asupra preţului de referinţã, respectiv diferenţa dintre preţul de vânzare cu amãnuntul şi preţul de referinţã/preţul de decontare al medicamentelor, decontatã de casele de asigurãri de sãnãtate, cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ;
e) sã negocieze în calitate de parte contractantã clauze suplimentare la contractele încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare.
ART. 101
În relaţiile contractuale cu furnizorii de medicamente, casele de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã încheie contracte de furnizare de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ numai cu furnizorii de medicamente autorizaţi şi evaluaţi conform reglementãrilor legale în vigoare şi sã facã publice, în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web, lista acestora pentru informarea asiguraţilor; sã actualizeze pe perioada derulãrii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurãri de sãnãtate, modificãrile intervenite în lista acestora, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data încheierii actelor adiţionale;
b) Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sunt obligate sã încheie contracte cu cel puţin o farmacie în localitãţile în care acestea au contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale, astfel încât sã se asigure accesul asiguraţilor la medicamente;
c) sã nu deconteze contravaloarea prescripţiilor medicale care nu conţin datele obligatorii privind prescrierea şi eliberarea acestora; casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã prescripţii medicale care nu conţin toate datele, dar numai pentru afecţiuni acute şi dacã se poate identifica medicul, asiguratul şi dacã se specificã faptul cã tratamentul este prescris pentru afecţiune acutã. În aceastã situaţie casele de asigurãri de sãnãtate atenţioneazã medicii care prescriu reţete fãrã toate datele obligatorii necesare în vederea eliberãrii acestora şi încaseazã de la medicii respectivi valoarea decontatã pentru fiecare prescripţie medicalã la care s-au constatat astfel de deficienţe. Sumele obţinute din aceste încasãri se utilizeazã conform prevederilor legale în vigoare;
d) sã deconteze furnizorilor de medicamente cu care au încheiat contracte, în limita fondurilor aprobate la nivelul casei de asigurãri de sãnãtate cu destinaţie consum de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, contravaloarea medicamentelor eliberate cu şi fãrã contribuţie personalã, precum şi a medicamentelor corespunzãtoare DCI-urilor aferente unor programe naţionale de sãnãtate a cãror eliberare se face prin farmaciile cu circuit deschis, la termenele prevãzute în norme;
e) sã urmãreascã lunar evoluţia consumului de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ, comparativ cu fondul alocat cu aceastã destinaţie, luând mãsurile ce se impun;
f) sã informeze furnizorii de medicamente cu privire la condiţiile de contractare şi la modificãrile apãrute ulterior ca urmare a modificãrii actelor normative;
g) sã înmâneze la momentul efectuãrii controlului sau, dupã caz, sã comunice furnizorilor de medicamente proceseleverbale şi/sau notele de constatare ca urmare a controalelor efectuate, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la efectuarea controlului;
h) sã aducã la cunoştinţa furnizorilor de medicamente numele şi codul de parafã ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate, cel mai târziu la data încetãrii relaţiilor contractuale dintre casa de asigurãri de sãnãtate şi medicii respectivi;
i) sã deducã spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constatã neconformitatea documentelor depuse de cãtre furnizori, pentru a cãror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria rãspundere.

SECŢIUNEA a 3-a
Modalitãţile de decontare a medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, precum şi a unor materiale sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ

ART. 102
(1) Suma maximã care se suportã de casele de asigurãri de sãnãtate din Fond, pentru fiecare medicament corespunzãtor DCI-ului din listã, este cea corespunzãtoare aplicãrii procentului de compensare a medicamentelor asupra preţului de referinţã pentru DCI-urile cuprinse în sublistele A, B şi C, respectiv preţul de decontare pentru medicamentele şi materialele sanitare cuprinse în lista aprobatã prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
(2) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzãtoare DCI-urilor prevãzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţã, al celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţã, iar al celor din secţiunile C1 şi C3 din sublista C este de 100% din preţul de referinţã.
(3) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzãtoare DCI-urilor prevãzute în sublista B este de 90% din preţul de referinţã, din care 50% se suportã din bugetul Fondului şi 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sãnãtãţii cãtre bugetul Fondului, pentru prescripţiile a cãror contravaloare la nivelul preţului de referinţã/prescripţie este de pânã la 300 lei/lunã şi de care beneficiazã pensionarii cu venituri numai din pensii de pânã la 700 lei/lunã.
(4) Preţul de referinţã reprezintã preţul cel mai mic corespunzãtor unei unitãţi terapeutice aferente formelor farmaceutice asimilabile din cadrul aceluiaşi DCI şi pentru fiecare concentraţie, conform normelor.
(5) Decontarea pentru activitatea curentã a anului 2010 se efectueazã în ordine cronologicã, pânã la 180 de zile calendaristice de la data validãrii facturilor conform alin. (7), în limita fondurilor aprobate cu aceastã destinaţie.
(6) Decontarea contravalorii medicamentelor care se elibereazã prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul unor programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ se face în termen de pânã la 90 de zile calendaristice de la data validãrii facturilor conform alin. (7), în limita fondurilor aprobate cu aceastã destinaţie.
(7) În termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de cãtre farmacie la casa de asigurãri de sãnãtate, aceasta se va valida în sensul acordãrii vizei "bun de platã" de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate, ca urmare a verificãrii facturilor şi a borderourilor centralizatoare, în condiţiile respectãrii prevederilor art. 99 lit. g) şi v).
ART. 103
(1) Modalitãţile de prescriere, de eliberare şi de decontare a medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Medicii prescriu medicamentele prevãzute în lista denumirilor comune internaţionale corespunzãtoare medicamentelor de care beneficiazã asiguraţii cu şi fãrã contribuţie personalã, pe bazã de prescripţie medicalã, care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã, cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) pentru sublistele A şi B - o singurã prescripţie lunar, cu maximum 7 medicamente, dar nu mai mult de 3 medicamente din sublista B cu procent de compensare 50% din preţul de referinţã. Valoarea totalã a medicamentelor din sublista B, calculatã la nivelul preţului de referinţã, este de pânã la 300 lei pe lunã;
b) în situaţia în care într-o lunã se prescrie un medicament din sublista B notat cu #, cu o valoare maximã a tratamentului pe o lunã, calculatã la nivelul preţului de referinţã, mai mare de 300 lei, nu se mai prescriu în luna respectivã şi alte medicamente din sublista B;
c) o singurã prescripţie din sublista B lunar pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de pânã la 700 lei/lunã, a cãrei contravaloare la nivelul preţului de referinţã este de pânã la 300 lei pe lunã/prescripţie, şi un numãr de maximum 3 medicamente, situaţie în care nu beneficiazã de medicamente din sublista B în condiţiile prevãzute la lit. a) şi b), cu compensare de 90% din preţul de referinţã. În acest caz, se pot prescrie maximum 7 medicamente din sublistele A şi B;
d) pentru sublista C secţiunea C1 - pe fiecare cod de boalã, o singurã prescripţie lunar, cu maximum 3 medicamente;
e) pentru sublista C secţiunea C3 - o singurã prescripţie lunar, cu maximum 4 medicamente.
(2) Prin excepţie, în cazul medicamentelor prevãzute în tabelul II din anexa la <>Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu completãrile ulterioare, se pot emite pentru acelaşi asigurat mai multe prescripţii, conform reglementãrilor legale în vigoare.
(3) Casele de asigurãri de sãnãtate sunt obligate sã aducã la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale şi asiguraţilor cazurile în care s-a eliberat mai mult de o prescripţie medicalã pe lunã, atât pentru medicamentele cuprinse în sublista A, cât şi pentru cele cuprinse în sublista B, precum şi cazurile în care s-a eliberat mai mult de o prescripţie medicalã pe lunã pentru fiecare cod de boalã, pentru medicamentele cuprinse în sublista C secţiunea C1, şi mai mult de o prescripţie medicalã pe lunã, pentru medicamentele cuprinse în sublista C secţiunea C3; în aceastã situaţie, asiguraţii respectivi nu mai beneficiazã de o altã prescripţie medicalã pentru perioada acoperitã cu medicamentele eliberate suplimentar, cu excepţia situaţiei prevãzute la alin. (2)
(4) Pentru persoanele prevãzute în legile speciale, care beneficiazã de gratuitate suportatã din Fond, în condiţiile legii, casele de asigurãri de sãnãtate suportã integral contravaloarea medicamentelor cu preţul cel mai mic, corespunzãtoare fiecãrui DCI cuprinse în sublistele A, B şi C secţiunea C1, pentru forme farmaceutice asimilabile, în condiţiile alin. (1)-(3).
(5) Pe acelaşi formular de prescripţie se pot înscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile întocmesc un borderou centralizator cu evidenţã distinctã pentru fiecare sublistã, cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare care se elibereazã prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ, conform normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate, a medicamentelor corespunzãtoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experţi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, precum şi a medicamentelor corespunzãtoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiazã de prescripţii în condiţiile prevãzute la art. 102 alin. (3), în condiţiile prevãzute în norme, pentru care medicul utilizeazã formulare de prescripţie distincte, iar farmacia completeazã borderouri distincte.
(6) Copiii cu vârsta cuprinsã între 0 şi 12 luni beneficiazã de medicamente gratuite, fãrã plafonare valoricã şi cantitativã. Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor copiilor cu vârsta cuprinsã între 0 şi 12 luni se suportã din Fond, conform prevederilor legale în vigoare.
(7) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de 3-5 zile în afecţiuni acute, de 8-10 zile în afecţiuni subacute şi de pânã la 30 de zile pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, cu excepţia bolnavilor cuprinşi în unele programe de sãnãtate prevãzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate în cazul cãrora perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele poate fi de pânã la 90 de zile. Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemã terapeuticã stabilã, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioadã de pânã la 90 de zile, perioada fiind stabilitã de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul beneficiar al prescripţiei medicale şi menţionatã pe prescripţie sub rubrica aferentã CNP-ului. Asiguraţii respectivi nu mai beneficiazã de o altã prescripţie medicalã pentru boala cronicã respectivã pentru perioada acoperitã de prescripţia medicalã.
ART. 104
(1) Medicamentele cu şi fãrã contribuţie personalã, precum şi unele materiale sanitare specifice care se acordã pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sãnãtate cu scop curativ se acordã în tratamentul ambulatoriu pe bazã de prescripţie medicalã eliberatã de medicii care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(2) Pentru elevii şi studenţii care urmeazã o formã de învãţãmânt în altã localitate decât cea de reşedinţã, în caz de urgenţã medicalã, medicul din cabinetul şcolar sau studenţesc poate prescrie medicamente numai pentru afecţiuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii respectivi au obligaţia sã transmitã prin scrisoare medicalã medicului de familie la care este înscris elevul sau studentul diagnosticul şi tratamentul prescris; scrisoarea medicalã va fi un document tipizat care se întocmeşte în douã exemplare, din care un exemplar rãmâne la medic, iar un exemplar este expediat medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului. Medicii dentişti din cabinetele stomatologice şcolare şi studenţeşti pot prescrie medicamente numai pentru afecţiuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii din cãminele de bãtrâni pot prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afecţiuni acute din aceste instituţii, dacã nu sunt înscrişi în lista unui medic de familie. Medicii din instituţiile aflate în coordonarea Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap pot prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afecţiuni acute din aceste instituţii, în situaţia în care persoanele instituţionalizate nu sunt înscrise în lista unui medic de familie. Medicii din unitãţile şi compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor ce sunt finanţate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu numai pentru afecţiuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii care îşi desfãşoarã activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sãnãtate mintalã, respectiv centre de sãnãtate mintalã şi staţionar de zi, cabinete de planificare familialã, cabinete medicale de boli infecţioase, cabinete de medicinã dentarã care nu se aflã în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate, care se aflã în structura spitalului ca unitãţi fãrã personalitate juridicã, pot prescrie medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, corespunzãtor DCI-urilor prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzãtoare medicamentelor de care beneficiazã asiguraţii, cu sau fãrã contribuţie personalã, pe bazã de prescripţie medicalã, în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Casele de asigurãri de sãnãtate încheie convenţii cu medicii/medicii dentişti din cabinetele şcolare şi studenţeşti, medicii din cãminele de bãtrâni, medicii din instituţiile aflate în coordonarea Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cu unitãţile sanitare pentru medicii care îşi desfãşoarã activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sãnãtate mintalã, respectiv centre de sãnãtate mintalã şi staţionar de zi, cabinete de planificare familialã, cabinete medicale de boli infecţioase, cabinete de medicinã dentarã care nu se aflã în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate, care se aflã în structura spitalului ca unitãţi fãrã personalitate juridicã, şi cu medicii din unitãţile şi compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor ce sunt finanţate din bugetul de stat, în vederea recunoaşterii prescripţiilor medicale pentru medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã eliberate de cãtre aceştia. Modelul convenţiei este cel prevãzut în norme. Prin medici/medici dentişti din cabinetele şcolare şi studenţeşti se înţelege medicii din cabinetele medicale şi stomatologice din şcoli şi unitãţi de învãţãmânt superior, finanţate de la bugetul de stat.

SECŢIUNEA a 4-a
Sancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractelor de furnizare de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu

ART. 105
Contractul de furnizare de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a casei de asigurãri de sãnãtate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobãrii acestei mãsuri ca urmare a constatãrii urmãtoarelor situaţii:
a) dacã farmacia evaluatã nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnãrii contractului;
b) dacã, din motive imputabile farmaciei evaluate, aceasta îşi întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) în cazul expirãrii perioadei de 30 de zile calendaristice de la retragerea de cãtre organele în drept a autorizaţiei de funcţionare;
d) la expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de cãtre organele în drept a dovezii de evaluare a farmaciei sau la expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
e) dacã farmacia evaluatã înlocuieşte medicamentele şi/sau materialele sanitare neeliberate din prescripţia medicalã cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;
f) odatã cu prima constatare, dupã aplicarea de 3 ori în cursul unui an a mãsurilor prevãzute la art. 109 alin. (1); pentru societãţile comerciale farmaceutice în cadrul cãrora funcţioneazã mai multe farmacii/oficine locale de distribuţie, odatã cu prima constatare, dupã aplicarea la nivelul societãţii a mãsurilor prevãzute la art. 109 alin. (1) de câte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de cãtre fiecare farmacie/oficinã localã de distribuţie din structura societãţii farmaceutice; dacã la nivelul societãţii comerciale se aplicã de 3 ori în cursul unui an mãsurile prevãzute la art. 109 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de cãtre aceeaşi farmacie/aceeaşi oficinã localã de distribuţie din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului opereazã numai pentru farmacia/oficina localã de distribuţie la care se înregistreazã aceste situaţii şi se modificã corespunzãtor contractul;
g) în cazul nerespectãrii termenelor de depunere a facturilor însoţite de borderouri şi prescripţii medicale privind eliberarea de medicamente şi/sau materiale sanitare conform contractului, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, pentru o perioadã de douã luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;
h) în cazul nerespectãrii prevederilor art. 99 lit. c), f), h), m), o), q), t), ţ) u) şi w);
i) la a patra constatare a nerespectãrii în cursul unui an a oricãreia dintre obligaţiile prevãzute la art. 99 lit. a), b), e), g), j), k), l), n), p), r), s), ş), v) şi x); pentru nerespectarea obligaţiei prevãzutã la art. 99 lit. b) nu se reziliazã contractul în situaţia în care vina nu este exclusiv a farmaciei, adusã la cunoştinţa casei de asigurãri de sãnãtate de cãtre aceasta printr-o declaraţie scrisã;
j) în cazul refuzului furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi ale caselor de asigurãri de sãnãtate actele de evidenţã financiar-contabilã a medicamentelor şi/sau materialelor sanitare eliberate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond.
ART. 106
(1) Contractul de furnizare de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu se suspendã cu data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) încetarea valabilitãţii dovezii de evaluare, respectiv suspendarea autorizaţiei de funcţionare, cu condiţia ca furnizorul sã facã dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face pentru o perioadã de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetãrii valabilitãţii dovezii de evaluare, respectiv de la data suspendãrii autorizaţiei de funcţionare;
b) în cazurile de forţã majorã confirmate de autoritãţile publice competente, pânã la încetarea cazului de forţã majorã, dar nu mai mult de 6 luni, sau pânã la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bazã de documente justificative prezentate casei de asigurãri de sãnãtate;
d) nerespectarea de cãtre furnizorii de medicamente a termenelor de platã a contribuţiei la Fond, de la data constatãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate de cãtre acestea la furnizori, pânã la data la care aceştia îşi achitã obligaţiile la zi sau pânã la data ajungerii la termen a contractului.
(2) Decontarea medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu eliberate de farmacii conform contractelor încheiate se suspendã de la data de înregistrare a documentului prin care se constatã nesoluţionarea pe cale amiabilã a unor litigii între pãrţile contractante pânã la data la care contravaloarea acestor medicamente atinge valoarea concurentã sumei care a fãcut obiectul litigiului, în condiţiile stabilite prin norme.
ART. 107
Contractul de furnizare de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu înceteazã cu data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) furnizorul de medicamente se mutã din raza administrativ-teritorialã a casei de asigurãri de sãnãtate cu care se aflã în relaţie contractualã;
b) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare a furnizorului de medicamente;
c) încetarea definitivã a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
d) acordul de voinţã al pãrţilor;
e) denunţarea unilateralã a contractului de cãtre reprezentantul legal al farmaciei sau al casei de asigurãri de sãnãtate, printr-o notificare scrisã şi motivatã, în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului.
ART. 108
(1) Pentru societãţile comerciale farmaceutice în cadrul cãrora funcţioneazã mai multe farmacii/oficine locale de distribuţie, condiţiile de reziliere a contractelor prevãzute la art. 105 lit. f), g) şi h) pentru nerespectarea prevederilor art. 99 lit. f), m) şi ţ), condiţiile de reziliere a contractelor prevãzute la art. 105 lit. i) pentru nerespectarea prevederilor art. 99 lit. r) şi condiţiile de reziliere a contractelor prevãzute la art. 105 lit. i) pentru nerespectarea prevederilor art. 99 lit. g) şi v) se aplicã la nivel de societate; restul condiţiilor de reziliere prevãzute la art. 105 se aplicã corespunzãtor pentru fiecare dintre farmaciile/oficinele locale de distribuţie la care se înregistreazã aceste situaţii, prin excluderea lor din contract şi modificarea contractului în mod corespunzãtor. Prevederile art. 106 şi 107 referitoare la condiţiile de suspendare, respectiv încetare se aplicã societãţii comerciale farmaceutice sau farmaciilor, respectiv oficinelor locale de distribuţie, dupã caz.
(2) În situaţia în care prin farmaciile/oficinele locale de distribuţie excluse din contractele încheiate între societãţile comerciale farmaceutice şi casa de asigurãri de sãnãtate continuã sã se elibereze medicamente cu sau fãrã contribuţie personalã şi/sau materiale sanitare în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate, casa de asigurãri de sãnãtate va rezilia contractele încheiate cu societãţile comerciale respective pentru toate farmaciile/oficinele locale de distribuţie cuprinse în aceste contracte.
ART. 109
(1) În cazul în care se constatã nerespectarea nejustificatã a programului de lucru comunicat casei de asigurãri de sãnãtate şi prevãzut în contract, suma cuvenitã pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii se diminueazã dupã cum urmeazã:
a) cu 10% la prima constatare;
b) cu 20% la a doua constatare;
c) cu 30% la a treia constatare.
(2) În cazul în care se constatã nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 99 lit. a), b), e), g), j), k), l), n), p), r), s), ş) şi v), suma cuvenitã pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii se diminueazã dupã cum urmeazã:
a) la prima constatare, cu 10%;
b) la a doua constatare, cu 20%;
c) la a treia constatare, cu 30%.
Pentru nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 99 lit. b) nu se aplicã diminuãri ale sumei cuvenite pentru luna în care s-a înregistrat aceastã situaţie, dacã vina nu este exclusiv a farmaciei, fapt adus la cunoştinţa casei de asigurãri de sãnãtate printr-o declaraţie scrisã.
(3) Reţinerea sumei conform alin. (1) şi (2) se face din prima platã ce urmeazã a fi efectuatã pentru furnizorii care sunt în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(4) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) şi (2) se face prin platã directã sau executare silitã pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate.
(5) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate în condiţiile alin. (1) şi (2) se utilizeazã conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 110
(1) Lista preţurilor de referinţã la nivel de unitate terapeuticã corespunzãtoare medicamentelor - denumiri comerciale din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţã (CANAMED), aprobat prin ordin al ministrului sãnãtãţii, se elaboreazã de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate şi se aprobã prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, în condiţiile stabilite prin norme. În lista preţurilor de referinţã se cuprind şi preţurile de decontare stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
(2) Începând cu data de 1 iulie 2010 se modificã metodologia de calcul al preţului de referinţã, modalitatea de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor, precum şi reglementãrile corespunzãtoare acestor modificãri, inclusiv cele cu privire la drepturile şi obligaţiile furnizorilor, prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(3) Pânã la data de 1 iulie 2010, preţul de referinţã este cel prevãzut la art. 102 alin. (4).

CAP. IV
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

SECŢIUNEA 1
Condiţii de eligibilitate a furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

ART. 111
Dispozitivele medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, denumite în continuare dispozitive medicale, se acordã, pentru o perioadã determinatã ori nedeterminatã, de cãtre furnizorii de dispozitive medicale avizaţi de Ministerul Sãnãtãţii şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 112
(1) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se încheie între furnizorul de dispozitive medicale avizat, evaluat, prin reprezentantul legal sau împuternicitul legal al acestuia, dupã caz, şi casa de asigurãri de sãnãtate, pe baza urmãtoarelor documente:
a) certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare şi certificatul de înscriere de menţiuni, dacã este cazul, sau actul de înfiinţare conform prevederilor legale în vigoare;
b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancã;
c) dovada de evaluare, pentru sediul social şi pentru punctele de lucru;
d) certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale, emis/emise de Ministerul Sãnãtãţii, şi/sau declaraţia/declaraţiile de conformitate CE, emisã/emise de producãtor, dupã caz;
e) avizul de funcţionare şi/sau certificatul de înregistrare a producãtorului de dispozitive medicale, dupã caz, emis de Ministerul Sãnãtãţii;
f) dovada de rãspundere civilã în domeniul medical, valabilã pe toatã perioada derulãrii contractului, atât pentru personalul medico-sanitar, cât şi pentru furnizor;
g) lista preţurilor de vânzare cu amãnuntul şi/sau a sumelor de închiriere pentru dispozitivele prevãzute în contractul de furnizare de dispozitive medicale încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate;
h) dovada plãţii contribuţiei la Fond pentru asigurãri sociale de sãnãtate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, efectuatã conform prevederilor legale în vigoare;
i) cerere/solicitare pentru intrarea în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate.
(2) Casele de asigurãri de sãnãtate solicitã şi alte documente necesare încheierii contractelor prevãzute în norme.

SECŢIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile furnizorilor de dispozitive medicale, precum şi obligaţiile caselor de asigurãri de sãnãtate

ART. 113
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, furnizorii de dispozitive medicale evaluaţi au urmãtoarele obligaţii:
a) sã respecte prevederile legale privind condiţiile de introducere pe piaţã, de comercializare şi de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale;
b) sã livreze dispozitivul medical în conformitate cu recomandarea medicului şi sã asigure service pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale în vigoare, în cazul dispozitivelor medicale care necesitã service;
c) sã livreze dispozitivele medicale şi sã desfãşoare activitãţi de protezare numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru pentru care deţin dovada de evaluare;
d) sã verifice la livrare, dupã caz, adaptabilitatea şi buna funcţionare a dispozitivului medical;
e) sã livreze dispozitivul medical comandat la termenul specificat în nota de comandã, astfel încât datele avute în vedere de cãtre medicul specialist la emiterea recomandãrii medicale sã nu sufere modificãri, în condiţiile în care asiguratul respectã programarea pentru probã şi predarea dispozitivului medical la comandã;
f) sã transmitã Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, în vederea calculãrii preţurilor de referinţã şi a sumelor de închiriere, preţurile de vânzare cu amãnuntul şi sumele de închiriere ale dispozitivelor medicale pentru care nu sunt calculate preţuri de referinţã/sume de închiriere şi care trebuie sã fie aceleaşi cu cele prevãzute la art. 112 alin. (1) lit. g), însoţite de certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul Sãnãtãţii şi/sau de declaraţiile de conformitate CE emise de producãtori, dupã caz;
g) sã respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi demnitatea şi intimitatea acestora;
h) sã emitã, în vederea decontãrii, şi sã depunã la casa de asigurãri de sãnãtate, pânã la data prevãzutã în contractul de furnizare de dispozitive medicale, facturile însoţite de: copia certificatului de garanţie, declaraţia de conformitate pentru dispozitivele efectuate la comandã, dupã caz, conform prevederilor legale în vigoare, audiogramele efectuate dupã protezarea auditivã de cãtre acelaşi furnizor autorizat şi evaluat care a efectuat audiograma iniţialã pentru stabilirea diagnosticului, taloanele lunare pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenţã urinarã, fotoliile rulante şi aparatele pentru administrare continuã cu oxigen, dupã caz, dovada verificãrii tehnice, dupã caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnãtura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate şi a codului numeric personal sau a documentelor ce confirmã expedierea prin poştã şi primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se deconteazã de casele de asigurãri de sãnãtate;
i) sã respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu;
j) sã anunţe casa de asigurãri de sãnãtate, în cazul dispozitivelor medicale la comandã, despre primirea deciziilor de aprobare, în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data primirii acestora;
k) sã utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizeazã un alt sistem informatic, acesta trebuie sã fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi sã asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. Începând cu data implementãrii sistemului de raportare în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de dispozitive medicale evaluaţi pentru îndeplinirea acestei obligaţii;
l) sã anunţe casa de asigurãri de sãnãtate despre modificarea oricãreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de dispozitive medicale, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificãrii, şi sã îndeplineascã în permanenţã aceste condiţii pe durata derulãrii contractelor;
m) sã respecte toate prevederile legale în vigoare privind autorizarea, evaluarea şi certificarea dispozitivelor medicale, prezentând în acest sens casei de asigurãri de sãnãtate cu care încheie contract documentele justificative.
ART. 114
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, furnizorii de dispozitive medicale au urmãtoarele drepturi:
a) sã primeascã de la casa de asigurãri de sãnãtate contravaloarea dispozitivelor medicale furnizate, conform facturilor emise şi documentelor însoţitoare, inclusiv sumele de închiriere, în termen de 30 de zile de la data validãrii documentelor necesar a fi depuse în vederea decontãrii;
b) sã fie informaţi ori de câte ori este nevoie asupra modalitãţii de încheiere a contractelor de furnizare a dispozitivelor medicale;
c) sã încaseze contribuţie personalã de la asiguraţi, în condiţiile prevãzute în norme.
ART. 115
În relaţiile contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã încheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale autorizaţi şi evaluaţi, astfel încât sã se asigure punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotãrâri şi sã se facã publicã în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data încheierii contractelor, inclusiv pe site-ul casei de asigurãri de sãnãtate, lista în ordine alfabeticã a acestora, cu indicarea datelor de contact pentru sediul social şi punctul de lucru din judeţul respectiv, pentru informarea asiguratului; sã actualizeze toate modificãrile fãcute la contracte prin acte adiţionale, pe perioada derulãrii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurãri de sãnãtate a listei acestora şi a datelor de contact, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data încheierii actelor adiţionale;
b) sã informeze furnizorii de dispozitive medicale asupra condiţiilor de contractare şi de negociere a clauzelor contractuale;
c) sã emitã decizii privind aprobarea procurãrii/închirierii dispozitivului medical, conform prevederilor legale şi în limita bugetului aprobat; modelul deciziei pentru aprobarea procurãrii/închirierii de dispozitive medicale este prevãzut în norme;
d) sã precizeze în decizia de procurare/închiriere a dispozitivului medical preţul de referinţã/suma de închiriere suportat/suportatã de casa de asigurãri de sãnãtate din Fond pentru dispozitivul medical şi sã specifice pe versoul deciziei, în ordine alfabeticã, lista furnizorilor de dispozitive medicale care furnizeazã dispozitivul medical aprobat în decizie, cu care casa de asigurãri de sãnãtate se aflã în relaţii contractuale, cu indicarea datelor de contact pentru sediul social şi punctul de lucru din judeţul respectiv, pentru informarea asiguratului;
e) sã respecte dreptul asiguratului de a-şi alege furnizorul de dispozitive medicale;
f) sã efectueze decontarea dispozitivelor medicale pentru care au fost validate documentele justificative, pe baza facturilor emise de cãtre furnizor şi a documentelor obligatorii care le însoţesc;
g) sã verifice dacã emitentul prescripţiei medicale se aflã în relaţii contractuale cu o casã de asigurãri de sãnãtate. Prin emitent se înţelege furnizorul de servicii medicale, şi nu cel de dispozitive medicale;
h) sã deducã spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constatã neconformitatea documentelor depuse de cãtre furnizori, pentru a cãror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria rãspundere.

SECŢIUNEA a 3-a
Decontarea dispozitivelor medicale

ART. 116
Suma maximã care se suportã de casele de asigurãri de sãnãtate din Fond pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este preţul de referinţã ori, dupã caz, suma de închiriere. Preţul de referinţã şi suma de închiriere sunt prevãzute în norme. Dispozitivele medicale care se acordã pentru o perioadã determinatã, prin închiriere, se stabilesc prin norme. Suma de închiriere este suma pe care o deconteazã casele de asigurãri de sãnãtate pentru dispozitivele acordate pentru o perioadã determinatã, conform unui grafic stabilit prin norme.
ART. 117
(1) Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã integral preţul de vânzare cu amãnuntul al dispozitivului medical, dacã acesta este mai mic decât preţul de referinţã. Dacã preţul de vânzare cu amãnuntul al dispozitivului medical este mai mare decât preţul de referinţã, diferenţa se suportã de asigurat prin contribuţie personalã şi se achitã direct furnizorului, care elibereazã chitanţã şi bon fiscal sau, la cererea asiguratului, şi facturã.
(2) Pentru persoanele prevãzute în legi speciale, care beneficiazã de gratuitate din Fond în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care pentru un dispozitiv medical preţurile de vânzare cu amãnuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractualã cu aceeaşi casã de asigurãri de sãnãtate sunt mai mari decât preţul de referinţã al acestui dispozitiv medical, casa de asigurãri de sãnãtate deconteazã contravaloarea dispozitivului medical la preţul de vânzare cu amãnuntul cel mai mic. În situaţia în care pentru un dispozitiv medical preţurile de vânzare cu amãnuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractualã cu aceeaşi casã de asigurãri de sãnãtate sunt mai mici sau mai mari decât preţul de referinţã, casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã integral preţul de vânzare cu amãnuntul al dispozitivului medical, dacã acesta este mai mic decât preţul de referinţã, respectiv preţul de referinţã, dacã preţul de vânzare cu amãnuntul al dispozitivului medical este mai mare decât preţul de referinţã.
(3) Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã integral suma de închiriere a dispozitivului medical, dacã aceasta este mai micã decât suma de închiriere prevãzutã în norme. Dacã suma de închiriere a dispozitivului medical este mai mare decât suma de închiriere prevãzutã în norme, diferenţa se suportã de asigurat prin contribuţie personalã şi se achitã direct furnizorului, care elibereazã chitanţã şi bon fiscal sau, la cererea asiguratului, şi facturã.
(4) Pentru persoanele prevãzute în legi speciale, care beneficiazã de gratuitate din Fond în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care pentru un dispozitiv medical sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractualã cu aceeaşi casã de asigurãri de sãnãtate sunt mai mari decât suma de închiriere prevãzutã în norme a acestui dispozitiv medical, casa de asigurãri de sãnãtate deconteazã pentru închirierea dispozitivului medical suma de închiriere cea mai micã. În situaţia în care pentru un dispozitiv medical sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractualã cu aceeaşi casã de asigurãri de sãnãtate sunt mai mici sau mai mari decât suma de închiriere prevãzutã în norme, casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã integral suma de închiriere a dispozitivului medical, dacã aceasta este mai micã decât suma de închiriere prevãzutã în norme, respectiv suma de închiriere, dacã suma de închiriere a dispozitivului medical este mai mare decât suma de închiriere prevãzutã în norme.
ART. 118
(1) Pentru încadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale şi asigurarea accesului asiguraţilor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurãri de sãnãtate vor analiza lunar numãrul de cereri, respectiv numãrul de decizii privind aprobarea procurãrii/ închirierii dispozitivelor medicale emise în luna anterioarã, alcãtuind, dupã caz, liste de prioritate pentru asiguraţi, pe categorii de dispozitive medicale.
(2) Criteriile de prioritate, precum şi cele pentru soluţionarea listelor de prioritate ţin cont de data înregistrãrii cererilor la casa de asigurãri de sãnãtate şi de nivelul de urgenţã, se stabilesc de cãtre serviciul medical al casei de asigurãri de sãnãtate, cu avizul Consiliului de administraţie, se aprobã prin decizie de cãtre preşedintele-director general şi se publicã pe pagina web a casei.
ART. 119
(1) Dispozitivele medicale se acordã în baza prescripţiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate, direct sau prin reprezentantul legal, şi a cererii scrise întocmite de asigurat, de cãtre unul dintre membrii de familie (pãrinte, soţ/soţie, fiu/fiicã), de cãtre o persoanã împuternicitã în acest sens de cãtre asigurat sau de cãtre reprezentantul legal al asiguratului. Prescripţia medicalã va conţine în mod obligatoriu numele casei de asigurãri de sãnãtate cu care medicul care elibereazã prescripţia medicalã se aflã în relaţie contractualã şi numãrul contractului. Prescripţia medicalã va fi întocmitã în limita competenţei medicului prescriptor. Cererea se înregistreazã la casa de asigurãri de sãnãtate în ale cãrei evidenţe se aflã asiguratul. Medicul sau reprezentantul legal al medicului reprezintã furnizorul de servicii medicale, şi nu cel de dispozitive medicale.
(2) Pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenţã urinarã recomandarea se poate face şi de cãtre medicul de familie pe lista cãruia se aflã înscris asiguratul, aflat în relaţie contractualã cu aceeaşi casa de asigurãri de sãnãtate unde este în evidenţã şi asiguratul, în baza scrisorii medicale transmise de cãtre medicul de specialitate aflat în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate, conform modelului prevãzut în norme. Prescripţia medicalã va conţine în mod obligatoriu în acest caz şi numele casei de asigurãri de sãnãtate cu care medicul de specialitate care a transmis scrisoarea medicalã se aflã în relaţie contractualã şi numãrul contractului încheiat de cãtre acesta.
(3) Modul de prescriere, procurare/închiriere şi decontare a dispozitivelor medicale se stabileşte prin norme.
(4) Termenele de înlocuire se stabilesc prin norme.
(5) Medicii de specialitate aflaţi în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate, care prescriu dispozitive medicale şi îşi desfãşoarã activitatea în cadrul unei unitãţi sanitare autorizate şi evaluate, nu pot reprezenta interesele unui furnizor de dispozitive medicale.

SECŢIUNEA a 4-a
Sancţiuni, condiţii de reziliere, încetare şi suspendare a contractelor de furnizare de dispozitive medicale

ART. 120
Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a casei de asigurãri de sãnãtate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobãrii acestei mãsuri ca urmare a constatãrii urmãtoarelor situaţii:
a) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la retragerea de cãtre organele în drept a avizului de funcţionare a furnizorului de dispozitive medicale;
b) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de cãtre organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului, respectiv de la încetarea valabilitãţii;
c) furnizarea de dispozitive medicale pentru care furnizorul nu deţine certificat de înregistrare a dispozitivului medical emis de Ministerul Sãnãtãţii şi/sau declaraţia de conformitate CE emisã de producãtor, dupã caz;
d) nerespectarea obligaţiilor contractuale prevãzute la art. 113 lit. a), b), c), d), g), i), k) şi l);
e) la a patra constatare a nerespectãrii obligaţiilor prevãzute la art. 113 lit. e), h) şi j);
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi ale caselor de asigurãri de sãnãtate toate documentele justificative şi cele de evidenţã financiar-contabilã privind livrarea, punerea în funcţiune şi service-ul dispozitivelor medicale furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind decontarea din Fond;
g) dacã din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 30 de zile calendaristice.
ART. 121
Contractul de furnizare de dispozitive medicale înceteazã la data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) încetarea, prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, a furnizorului de dispozitive medicale;
b) încetarea definitivã a activitãţii caselor de asigurãri de sãnãtate;
c) acordul de voinţã al pãrţilor;
d) denunţarea unilateralã a contractului de cãtre reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale sau al casei de asigurãri de sãnãtate, printr-o notificare scrisã şi motivatã, în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.
ART. 122
(1) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se suspendã cu data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) pentru cazurile de forţã majorã confirmate de autoritãţile publice competente, pânã la încetarea cazului de forţã majorã, dar nu mai mult de 6 luni, sau pânã la data ajungerii la termen a contractului;
b) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective pe bazã de documente justificative prezentate casei de asigurãri de sãnãtate;
c) nerespectarea de cãtre furnizori a termenelor de platã a contribuţiei la Fond, de la data constatãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate de cãtre acestea la furnizori, pânã la data la care aceştia îşi achitã obligaţiile la zi sau pânã la data ajungerii la termen a contractului;
d) încetarea valabilitãţii pentru dovada de evaluare, respectiv retragerea avizului de funcţionare, cu condiţia ca furnizorul sã facã dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea/dobândirea acesteia/acestuia; suspendarea se face pentru o perioadã de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetãrii valabilitãţii/retragerii acesteia/acestuia.
(2) Decontarea dispozitivelor medicale acordate conform contractelor încheiate se suspendã de la data de înregistrare a documentului prin care se constatã nesoluţionarea pe cale amiabilã a unor litigii între pãrţile contractante pânã la data la care contravaloarea acestor dispozitive medicale atinge valoarea concurentã sumei care a fãcut obiectul litigiului, în condiţiile stabilite prin norme.
ART. 123
(1) În cazul în care se constatã nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 113 lit. e), h) şi j), suma cuvenitã pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii se diminueazã dupã cum urmeazã:
a) la prima constatare, cu 10%;
b) la a doua constatare, cu 20%;
c) la a treia constatare, cu 30%.
(2) Reţinerea sumei conform alin. (1) se face din prima platã ce urmeazã a fi efectuatã, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(3) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) se face prin platã directã sau executare silitã pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate.
(4) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate în condiţiile alin. (1) se utilizeazã conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 124
(1) Lista serviciilor medicale şi lista dispozitivelor medicale de care beneficiazã asiguraţii în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale, în pachetul de servicii medicale de care beneficiazã persoanele care se asigurã facultativ şi în pachetul de servicii medicale de bazã, sunt prevãzute în norme.
(2) Serviciile medicale de consultaţii şi diagnostic ce pot fi furnizate la distanţã şi modalitãţile de acordare sunt prevãzute în norme.
ART. 125
Centrele de sãnãtate cu personalitate juridicã înfiinţate de Ministerul Sãnãtãţii, care au în structurã paturi de spital şi ambulatoriu, încheie contract direct cu casele de asigurãri de sãnãtate pentru activitatea medicalã desfãşuratã în calitate de furnizor de servicii medicale. Aceste centre de sãnãtate sunt asimilate cu spitalele comunale. Pentru serviciile medicale acordate se aplicã aceleaşi prevederi prevãzute în prezentul contract-cadru şi în norme, referitoare la serviciile medicale spitaliceşti şi serviciile medicale ambulatorii.
ART. 126
Pentru centrele de sãnãtate cu paturi, fãrã personalitate juridicã, înfiinţate de Ministerul Sãnãtãţii, care se aflã în structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia în calcul la încheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurãri de sãnãtate şi activitatea medicalã desfãşuratã în centrul de sãnãtate, considerat secţie a spitalului respectiv.
ART. 127
Pentru centrele de sãnãtate fãrã paturi şi fãrã personalitate juridicã, înfiinţate de Ministerul Sãnãtãţii, care se aflã în structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia în calcul la încheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurãri de sãnãtate şi activitatea medicalã desfãşuratã în centrul de sãnãtate.
ART. 128
Casele de asigurãri de sãnãtate încheie contracte cu centrele de sãnãtate multifuncţionale distinct pentru fiecare tip de asistenţã medicalã, conform prevederilor prezentului contract-cadru şi ale normelor, pentru tipurile de asistenţã medicalã respective.
ART. 129
Contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau funcţionale se încheie anual. Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi a dispozitivelor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile efectuate şi facturate pânã la data prevãzutã în documentele justificative depuse în vederea decontãrii, în limita bugetului aprobat, urmând ca diferenţa reprezentând servicii realizate şi nedecontate sã se deconteze în luna ianuarie a anului urmãtor.
ART. 130
Decontarea serviciilor medicale contractate pentru trimestrul IV 2009 se face lunar, în limita creditelor bugetare deschise, urmând ca serviciile medicale realizate şi raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale şi rãmase nedecontate sã se deconteze eşalonat în anul 2010, în limita creditelor de angajament aprobate pentru anul 2009.
ART. 131
Contractele încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale pentru anul 2009 se prelungesc prin acte adiţionale pânã la încheierea noilor contracte. Suma înscrisã în actul adiţional va fi consemnatã distinct ca sumã inclusã în valoarea totalã în contractul pe anul 2010. Condiţiile acordãrii asistenţei medicale în baza actului adiţional sunt cele prevãzute în actele normative în vigoare pe perioada derulãrii actelor adiţionale.
ART. 132
(1) Sunt incluse în lista de medicamente (denumiri comerciale) de care beneficiazã asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contribuţie personalã, pe bazã de prescripţie medicalã, în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, care se aprobã prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, numai medicamentele cu studii de bioechivalenţã, cu excepţia situaţiilor în care medicamentul respectiv nu este inclus în lista medicamentelor care necesitã studii de bioechivalenţã, conform normelor în vigoare, şi a situaţiilor în care pentru o anumitã denumire comunã internaţionalã nu existã medicamente care deţin astfel de studii.
(2) Criteriile prevãzute la alin. (1) se aplicã şi în cazul medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor persoanelor prevãzute la <>art. 213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi pentru femeile gravide şi lãuze.
ART. 133
Furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a respecta ghidurile şi protocoalele de practicã medicalã elaborate conform dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 134
(1) Este interzisã eliberarea în cadrul cabinetelor medicale, aflate în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate, indiferent de forma lor de organizare, a medicamentelor corespunzãtoare DCI-urilor prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 720/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia situaţiilor expres prevãzute de legislaţia în vigoare.
(2) În cazul nerespectãrii prevederilor alin. (1) de cãtre cabinetele medicale individuale, contractul de furnizare de servicii medicale înceteazã cu data la care casa de asigurãri de sãnãtate constatã aceastã situaţie.
(3) Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, în cazul nerespectãrii prevederilor alin. (1), contractul de furnizare de servicii medicale se modificã prin excluderea din contract a medicilor la care se înregistreazã aceastã situaţie, începând cu data la care situaţia este constatatã de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate.
(4) Este interzisã eliberarea fãrã prescripţie medicalã a medicamentelor corespunzãtoare DCI-urilor prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 720/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cadrul farmaciilor aflate în contract cu casele de asigurãri de sãnãtate, cu excepţia situaţiilor expres prevãzute de legislaţia în vigoare.
ART. 135
Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi sã transmitã direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti datele de identificare ale persoanelor înregistrate la aceştia, pentru cazurile prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile şi de <>Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 1.466/2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile.
ART. 136
Casele de asigurãri de sãnãtate sunt obligate:
a) sã raporteze Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate datele solicitate privind activitatea desfãşuratã de furnizorii de servicii medicale, pe baza contractelor încheiate cu aceştia, precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate în formatul şi la termenele prevãzute;
b) sã respecte termenele de raportare stabilite de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate; sã raporteze Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, pânã la data de 15 a lunii urmãtoare încheierii fiecãrui trimestru, datele solicitate în vederea calculãrii valorilor definitive ale punctelor;
c) sã monitorizeze pe baza codului numeric personal (CNP) al fiecãrui asigurat numãrul serviciilor medicale acordate de furnizorii cu care se aflã în relaţie contractualã;
d) sã monitorizeze lunar consumul de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã, pe medic şi pe asigurat, pe baza raportãrilor validate de aceasta;
e) sã ţinã evidenţa deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale pe fiecare asigurat, precum şi evidenţa dispozitivelor medicale decontate pe fiecare asigurat;
f) sã controleze actele de evidenţã financiar-contabilã ale serviciilor medicale furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond;
g) sã verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigaţiilor paraclinice de cãtre furnizorii de servicii medicale, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
h) sã verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor încheiate cu aceştia;
i) sã efectueze controlul serviciilor medicale acordate asiguraţilor conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;
j) sã controleze furnizorii de medicamente privind modul de desfãşurare a activitãţii ce face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate;
k) sã utilizeze Sistemul informatic unic integrat;
l) sã afişeze pe pagina proprie web toate formularele tipizate, fãrã regim special, conform modelelor standardizate prevãzute în norme;
m) sã organizeze evidenţa contractelor pe care furnizorii din ambulatoriul de specialitate clinic le au încheiate cu furnizorii de servicii conexe actului medical, organizaţi în baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2000 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 598/2001 , respectiv cu furnizorii de servicii conexe actului medical care îşi desfãşoarã activitatea într-o formã legalã la furnizorul din ambulatoriul de specialitate pentru specialitãţile clinice.
ART. 137
Casele de asigurãri de sãnãtate şi furnizorii de servicii medicale, de medicamente în tratamentul ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale în ambulatoriu au obligaţia de a respecta prevederile <>Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 138
Lista de servicii medicale acordate la nivel regional, precum şi modalitatea de încheiere a contractelor de furnizare de servicii medicale cu mai multe case de asigurãri de sãnãtate dintr-o anumitã regiune se stabilesc prin norme.
ART. 139
Orice împrejurare independentã de voinţa pãrţilor, intervenitã în termenele de depunere a cererilor însoţite de documentele prevãzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor sau dupã data semnãrii contractului/convenţiei şi care împiedicã executarea acestuia/acesteia, este consideratã forţã majorã şi exonereazã de rãspundere partea care o invocã. În înţelesul prezentului contract-cadru, prin forţã majorã se înţelege: rãzboi, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. Partea care invocã forţa majorã trebuie sã anunţe cealaltã parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţã majorã, şi sã prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentã din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care sã se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurãrilor care au condus la invocarea forţei majore.
ART. 140
Documentele justificative privind raportarea activitãţii realizate se stabilesc prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
ART. 141
Furnizorii nu au dreptul sã cesioneze în tot sau în parte drepturile lor în baza contractelor încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate, fãrã acordul prealabil scris al caselor de asigurãri de sãnãtate.


-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016