Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT-CADRU din 20 martie 2007  privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT-CADRU din 20 martie 2007 privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public*)

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 320 bis din 14 mai 2007
_________
*) Aprobat prin <>Ordinul nr. 5/2007 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2007.


CONTRACT - CADRU
privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public
nr. ..... /.......

1. Pãrţile contractante
Între S.C. ........ cu sediul în localitatea ......, judeţul/sectorul ....., str. ......, nr. ...., telefon nr. ....., fax nr. ....., înregistratã la Oficiul Registrului Comerţului cu numãrul. ........, CUI nr. ......., cont nr. ........ deschis la Banca ....., reprezentatã prin ...... având funcţia de ......... şi prin ......... având funcţia de ......., în calitate de proprietar al sistemului de distribuţie a energiei electrice, denumit în continuare Proprietar,
şi:
Consiliul local/Primãria localitãţii .................... judeţul/sectorul, telefon nr. ......., fax nr. ......., reprezentatã prin ......... având funcţia de ....... şi prin ........ având funcţia de ......., în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, denumit în continuare Autoritate localã,
denumite în continuare Pãrţi, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.

2. Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice aparţinând Proprietarului pentru realizarea serviciului de iluminat public de cãtre Autoritatea localã pe teritoriul localitãţii ............ conform anexei nr.1.

3. Durata contractului
Contractul de folosire a infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public se încheie pe durata existenţei acesteia, respectiv .............

4. Preţul contractului
Folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice aparţinând Proprietarului de cãtre Autoritatea localã, pentru realizarea serviciului de iluminat public, se face în mod gratuit.

5. Intrarea în vigoare a contractului
Contractul intrã în vigoare la data semnãrii lui de cãtre ambele Pãrţi, respectiv........

6. Definiţii
Termenii şi expresiile care se regãsesc redactate cu caractere italice au semnificaţia prezentatã în anexa nr. 2 la prezentul contract.

7. Documentele contractului
Documentele contractului, care constituie anexe ale acestuia, sunt, dupã caz:
a) documentaţia tehnicã a sistemului de distribuţie a energiei electrice şi a sistemului de iluminat public, care va conţine planul cu schema detaliatã a reţelei de distribuţie şi a instalaţiilor de iluminat public (anexa nr.1) cu:
- posturile de transformare, cu precizarea celor din care se alimenteazã reţeaua de iluminat public;
- traseul reţelei de distribuţie şi, respectiv, al circuitelor de iluminat public, indicându-se lungimile pe tronsoane, numãrul, secţiunea şi tipul conductoarelor;
- punctele de conectare/deconectare a iluminatului;
- punctele de delimitare a celor douã sisteme;
- schema de acţionare şi a cascadei pentru conectare/deconectare automatã a iluminatului;
- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului de stâlp, a tipului şi numãrului de corpuri, a numãrului şi puterii lãmpilor etc.;
- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numãrului lãmpilor şi a puterii totale absorbite;
b) convenţia de exploatare, anexã la contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice (anexa nr. 3);
c) convenţia de lucrãri, cu precizarea tipurilor de lucrãri şi a condiţiilor pentru executarea acestora conform normelor. Convenţia se încheie pe baza unei convenţii-cadru propuse de operatorul de distribuţie şi aprobatã de autoritãţile de reglementare competente;
d) copii ale/a avizelor tehnice de racordare.

8. Puncte de delimitare
Punctele de delimitare sunt:
8.1 În cazul sistemelor folosite atât pentru distribuţia energiei electrice, cât şi pentru iluminatul public, la clemele la care se racordeazã coloanele de alimentare ale corpurilor de iluminat public în reţeaua aerianã; clemele şi implicit contactele electrice se considerã ca fãcând parte din sistemul de iluminat public;
8.2 În cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public, de regulã în tablourile de distribuţie, la punctele de racord ale cablurilor de plecare cãtre punctele de aprindere; dacã acest lucru nu este posibil, în punctele de aprindere, la punctele de racord ale cablurilor care le alimenteazã; în primul caz, şuruburile de prindere a cablurilor fac parte din sistemul de distribuţie a energiei electrice, iar în cel de-al doilea caz, din sistemul de iluminat public. Contorul de mãsurare este în sarcina distribuitorului de energie electricã.

9. Drepturile Autoritãţii locale
9.1 Autoritatea localã are dreptul de a executa exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public, în aval de punctele de delimitare, respectiv de a efectua lucrãri operative, revizii tehnice şi reparaţii curente, cum ar fi:
- analiza stãrii tehnice a instalaţiilor;
- intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii;
- controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite: vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciurã etc.;
- demontãri de elemente ale sistemului de iluminat public;
- intervenţii în sistemul de iluminat public ca urmare a unor sesizãri;
- revizia şi, dupã caz, înlocuirea corpurilor de iluminat şi accesoriilor (lãmpi, balasturi, ignitere, condensatoare, siguranţe, coloane de alimentare etc.);
- înlocuirea consolelor (braţelor pentru corpuri de iluminat) şi a corpurilor de iluminat;
- acţiuni pentru pregãtirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite (conectarea şi deconectarea ghirlandelor etc.).
9.2 Autoritatea localã are dreptul de a dezvolta serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuţie a energiei electrice a Proprietarului, în condiţiile legii, şi cu respectarea prevederilor acesteia şi a obligaţiei precizate la pct. 11 lit. g).
9.3 Dreptul de a efectua, cu personal specializat, tãierile de modelare a vegetaţiei dacã aceasta afecteazã funcţionarea corespunzãtoare a instalaţiilor de iluminat public din aval de punctele de delimitare; Lucrãrile se executã cu anunţarea proprietarului.

10. Drepturile Proprietarului
Proprietarul are urmãtoarele drepturi, în condiţiile legii:
a) dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcţionãrii normale a sistemului de distribuţie a energiei electrice din localitate, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare, respectiv pentru modernizarea sau retehnologizarea acestuia;
b) servitutea de trecere subteranã, de suprafaţã sau aerianã, care cuprinde dreptul de acces şi de executare a lucrãrilor la locul de amplasare a sistemului de distribuţie a energiei electrice din localitate, cu ocazia intervenţiei pentru modernizãri, revizii, reparaţii şi avarii;
c) dreptul de a beneficia de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute cu titlu gratuit;
d) dreptul de a efectua, cu personal specializat, lucrãrile de defrişare a vegetaţiei şi/sau tãierile de modelare pentru crearea şi menţinerea distanţei minime faţã de reţeaua electricã de distribuţie din localitate;
e) dreptul de a fi scutit de plata de taxe, impozite şi alte obligaţii de platã, instituite de cãtre autoritãţile publice;
f) sã solicite despãgubiri Autoritãţii locale în cazul în care, ca urmare a unor intervenţii neautorizate sau ca urmare a unor defecţiuni produse în instalaţia acestuia, s-au produs daune la instalaţiile aflate în exploatarea Proprietarului.

11. Obligaţiile Autoritãţii locale
Autoritatea localã are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure exploatarea şi întreţinerea/mentenanţa sistemului de iluminat public, în aval de punctele de delimitare, numai cu personal calificat şi autorizat conform prevederilor reglementãrilor Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale şi Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv prin operatori economici atestaţi conform "Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazã, executã, verificã şi exploateazã instalaţii electrice din sistemul electroenergetic";
b) sã respecte, la realizarea lucrãrilor de exploatare şi întreţinere a sistemului de iluminat public, reglementãrile de securitate a muncii în vigoare şi instrucţiunile proprii de securitate a muncii pentru instalaţii electrice în exploatare, elaborate conform legii;
c) sã solicite prin cerere Proprietarului luarea de mãsuri suplimentare de protecţie şi securitate a muncii în instalaţiile proprii, dacã acestea sunt necesare şi prevãzute de norme, pentru executarea unor lucrãri în instalaţiile Autoritãţii locale;
d) sã asigure permanent, prin aparataj reglat/calibrat corespunzãtor, funcţionarea selectivã a protecţiilor din sistemul de iluminat public în raport cu cele din sistemul de distribuţie a energiei electrice;
e) sã nu execute manevre sau lucrãri în instalaţiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare, dacã acestea nu sunt convenite prin convenţia de la pct. 7 lit. c) sau prin programele prevãzute la lit. f);
f) sã solicite Proprietarului încheierea unui program de lucrãri pentru fiecare lucrare în parte, din categoriile prevãzute în convenţia de la pct. 7 lit. c), care necesitã intervenţii şi în instalaţiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare şi sã execute lucrãrile numai în baza acestui program;
g) sã respecte etapele şi procedurile prevãzute de reglementãrile în vigoare privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie, în cazul în care vrea sã dezvolte serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuţie a energiei electrice a Proprietarului, şi sã suporte, în condiţiile legii, costurile acestei dezvoltãri; lucrãrile respective se proiecteazã şi se executã numai cu operatori economici titulari de atestat conform "Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazã, executã, verificã şi exploateazã instalaţii electrice din sistemul electroenergetic";
h) sã obţinã avizele, acordurile şi autorizaţiile stabilite de actele normative în vigoare pentru modificarea sistemului de iluminat public prin montarea de elemente suplimentare (console, braţe, corpuri de iluminat, ghirlande etc.) sau prin înlocuirea celor existente cu altele de alt tip;
i) sã încheie cu Proprietarul o convenţie de exploatare, anexã la contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre Pãrţi pentru desfãşurarea activitãţilor menţionate la pct. 9.1, precum şi cu nominalizarea personalului Pãrţilor cu competenţã în exploatarea instalaţiilor proprii şi modalitãţile de contactare;
j) la încheierea contractelor cu operatori ai serviciului de iluminat public sau operatori economici atestaţi, pentru realizarea lucrãrilor de exploatare şi întreţinere/ mentenanţã a sistemului de iluminat public, sã impunã acestora obligaţiile specifice ce derivã din prezentul contract;
k) sã restituie Proprietarului, pe bazã de proces verbal, în vederea casãrii şi valorificãrii ca materiale recuperabile, bunurile acestuia dezafectate ca urmare a executãrii de cãtre Autoritatea localã a unor lucrãri de reabilitare sau modernizare a sistemului de iluminat public;
l) sã programeze lucrãrile în sistemul de iluminat public care necesitã scoaterea de sub tensiune şi a reţelei de distribuţie a energiei electrice astfel încât, pe cât posibil, acestea sã coincidã ca perioadã de execuţie cu lucrãrile planificate ale Proprietarului şi sã colaboreze cu acesta în scopul de a se afecta cât mai puţin alimentarea cu energie electricã a consumatorilor.

12. Obligaţiile Proprietarului
Proprietarul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã permitã, în condiţiile prezentului contract, folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice care îi aparţine pentru realizarea serviciului de iluminat public de cãtre
Autoritatea localã;
b) sã respecte reglementãrile şi normele generale şi specifice de protecţie şi securitate a muncii în vigoare pentru activitatea de distribuţie şi utilizare a energiei electrice;
c) sã ia mãsuri de protecţie şi securitate a muncii în instalaţiile proprii, dacã acestea sunt necesare şi prevãzute de norme pentru executarea unor lucrãri în instalaţiile Autoritãţii locale, la cererea acesteia;
d) sã nu execute manevre sau lucrãri în instalaţiile Autoritãţii locale situate în aval de punctul de delimitare, dacã acestea nu sunt convenite prin convenţia de la pct. 7 lit. c) sau prin programele prevãzute la lit. e);
e) sã încheie program de lucrãri cu Autoritatea localã, la solicitarea acesteia, pentru fiecare lucrare din categoriile prevãzute în convenţia de la pct. 7 lit. c), ce se executã în instalaţia Autoritãţii locale, dar necesitã intervenţii şi în instalaţiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare;
f) sã încheie cu Autoritatea localã o convenţie de exploatare, anexã la contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre Pãrţi pentru desfãşurarea activitãţii de exploatare, pentru remedierea deranjamentelor, precum şi cu nominalizarea personalului Pãrţilor cu competenţã în exploatarea instalaţiilor proprii şi modalitãţile de contactare.

13. Norme
Activitãţile de exploatare şi de mentenanţã a sistemului de distribuţie a energiei electrice, respectiv a sistemului de iluminat public se fac de cãtre Pãrţi, cu respectarea normelor.

14. Forţa majorã
14.1 Forţa majorã este constatatã de o autoritate competentã.
14.2 Forţa majorã exonereazã Pãrţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toatã perioada în care aceasta acţioneazã.
14.3 Partea care invocã forţa majorã trebuie sã notifice acest lucru în scris celeilalte Pãrţi, complet, în decurs de 48 de ore de la apariţia acesteia, apreciind şi perioada în care urmãrile ei înceteazã, cu confirmarea autoritãţii competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forţã majorã şi certificarea ei de cãtre Camera de Comerţ şi Industrie.
14.4 Partea care invocã forţa majorã va lua toate mãsurile care îi stau la dispoziţie în vederea limitãrii consecinţelor.
14.5 Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlãturã efectul exonerator de rãspundere al acesteia, dar antreneazã obligaţia Pãrţii care trebuia sã o comunice de a repara pagubele cauzate celeilalte Pãrţi contractante prin faptul necomunicãrii.
14.6 Îndeplinirea contractului va fi suspendatã în perioada de acţiune a forţei majore, dar fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrţilor pânã la apariţia acestora

15. Modificarea contractului
15.1 Contractul se modificã în situaţiile în care intervin modificãri sau extinderi în instalaţiile menţionate în anexa nr.1.
15.2 Modificarea contractului se face prin acte adiţionale în care se menţioneazã modificãrile intervenite în anexa nr.1 şi prin actualizarea acesteia.

16. Rezilierea contractului
16.1 Contractul se reziliazã, dupã caz:
a) la cererea Autoritãţii locale, în cazul realizãrii unui sistem de iluminat public cu infrastructurã proprie;
b) prin acordul pãrţilor
16.2 Eventualele costuri aferente unor lucrãri în sistemul de distribuţie a energiei electrice sau în sistemul de iluminat public, generate de rezilierea contractului, se suportã, dupã caz, de cãtre Autoritatea localã, respectiv de cãtre Proprietar, conform legii.

17. Plata de daune
Nerespectarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de cãtre una dintre Pãrţi dã dreptul Pãrţii lezate de a pretinde plata de daune - interese.

18. Soluţionarea litigiilor
18.1. Pãrţile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilã, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputã care se poate ivi între ele în cadrul sau în legãturã cu îndeplinirea contractului.
18.2. În cazul în care, dupã 15 zile de la începerea acestor tratative, Pãrţile contractante nu reuşesc sã rezolve în mod amiabil o divergenţã contractualã, fiecare Parte poate solicita ca disputa sã se soluţioneze de cãtre instanţa judecãtoreascã competentã. Pânã la pronunţarea unei hotãrâri judecãtoreşti definitive, Pãrţile îşi vor îndeplini în continuare obligaţiile care le revin conform prezentului contract.

19. Limba care guverneazã contractul.
Limba care guverneazã contractul este limba românã.

20. Comunicãri.
20.1.Orice comunicare între Pãrţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sã fie transmisã în scris; documentele scrise trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
20.2. Comunicãrile între Pãrţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmãrii în scris a primirii comunicãrii.
20.3. Orice schimbare privind numele uneia din Pãrţile semnatare, a adresei, a numãrului de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte Pãrţi, în termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificãrii.

21. Legea aplicabilã contractului.
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

22. Dispoziţii finale
22.1 În cazul extinderii sistemului de distribuţie a energiei electrice, finanţatã în condiţiile legii, sau al reconstrucţiei celui existent, Pãrţile vor stabili, de comun acord, dacã aceasta va fi folositã şi pentru iluminatul public. Dimensionarea extinderii sistemului de distribuţie a energiei electrice se va face în mod corespunzãtor deciziei pãrţilor.
22.2 În cazul în care Proprietarul modificã traseul liniei electrice aeriene, infrastructura aferentã sistemului de distribuţie care nu mai este necesarã acestuia, poate fi preluatã de cãtre Autoritatea localã, cu justa despãgubire, calculatã la valoarea neamortizatã a infrastructurii disponibilizate.
22.3. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parţialã, a obligaţiilor prevãzute în prezentul contract, Pãrţile rãspund conform prevederilor legale în vigoare.
22.4 Orice schimbare privind numele uneia din Pãrţile semnatare, a adresei, a numãrului de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte Pãrţi, în termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificãrii.
22.5. Toate modificãrile intervenite în prezentul contract se vor face numai prin act adiţional, semnat de ambele Pãrţi.
22.6 Propunerea de contract se iniţiazã de cãtre Autoritatea localã şi se transmite Proprietarului. Dupã completarea cu anexe, Proprietarul transmite Autoritãţii locale propunerea de contract.
22.7 Operatorii de distribuţie vor elabora şi transmite spre aprobare pânã la 30 aprilie a.c. propuneri pentru convenţia-cadru prevãzutã la pct. 7 lit. c) a prezentului contract.
Prezentul contract s-a încheiat astãzi ...... în 2 (douã) exemplare, deopotrivã originale, din care unul la Proprietar şi unul la Autoritatea localã.

Proprietar, Autoritate localã,

ANEXA 2


───────
la contractul-cadru
───────────────────

DEFINIŢII

Amonte, aval
Noţiuni asociate sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre instalaţiile sistemului de distribuţie a energiei electrice spre instalaţiile sistemului de iluminat public

Atestat
Act tehnic şi juridic, emis în conformitate cu Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazã, executã, verificã şi exploateazã instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, prin care se acordã o permisiune unui operator economic, persoanã juridicã, pentru desfãşurarea de activitãţi de proiectare sau executare de instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional

Autoritãţi de reglementare competente
Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice (ANRSC) şi Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)

Aviz tehnic de racordare
Aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de cãtre operatorul de reţea la cererea unui consumator, asupra posibilitãţilor şi condiţiilor de racordare la reţeaua electricã, în vederea satisfacerii cerinţelor consumatorului, prevãzute la solicitarea avizului

Balast
Dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lãmpi cu descãrcãri având drept scop limitarea curentului la valoarea necesarã

Convenţie de exploatare
Act juridic încheiat între operatorul de distribuţie (distribuitor) şi un utilizator al reţelei de distribuţie, prin care se precizeazã aspecte legate de delimitarea instalaţiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocã a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţii în caz de incidente/ deranjamente etc.

Corp de iluminat
Aparat care serveşte la distribuţia, filtrarea şi transmisia luminii produse de la una sau mai multe lãmpi cãtre exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixãrii şi protejãrii lãmpilor, circuitele auxiliare şi componentele electrice de conectare la reţeaua de alimentare, care asigurã amorsarea şi funcţionarea stabilã a surselor de luminã

Daune
Prejudicii suferite de una sau ambele pãrţi semnatare ale contractului

Daune interese compensatorii
Daune interese acordate pentru neexecutarea totalã sau parţialã, sau pentru executarea necorespunzãtoare a obligaţiei contractuale

Daune interese moratorii
Daune interese acordate pentru simpla întârziere în executarea unei obligaţii contractuale

Forţã majorã
Un eveniment mai presus de controlul pãrţilor, care nu se datoreazã greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevãzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilã executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; pot fi considerate asemenea evenimente: rãzboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apãrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivã, ci enunţiativã. Nu este considerat forţã majorã un eveniment asemenea celor de mai sus care, fãrã a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din pãrţi

Igniter
Dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sã amorseze o lampã cu descãrcãri fãrã preîncãlzirea electrozilor

Licenţã
Actul tehnic şi juridic emis de ANRE, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau strãine, acesteia i se acordã permisiunea de exploatare comercialã a unor capacitãţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcţionãrii coordonate a SEN, respectiv pieţei de energie electricã

Lucrãri operative
Ansamblu de operaţii şi activitãţi pentru supravegherea permanentã a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmãrirea comportãrii în timp a instalaţiilor

Mentenanţã
Ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se executã asupra structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor considerate mijloace fixe aflate în exploatare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stãrii tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate

Norme
Standarde, coduri, regulamente, reglementãri, prescripţii energetice, instrucţiuni, hotãrâri şi alte acte normative, contracte sau alte documente oficiale

Operator de distribuţie
Orice persoanã care deţine, sub orice titlu, o reţea electricã de distribuţie şi este titularã a unei licenţe de distribuţie prin care rãspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi dacã este necesar, dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumitã zonã şi, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacitãţii pe termen lung a sistemului de a rãspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei electrice

Operator de iluminat public
Persoanã juridicã titularã a unei licenţe de furnizare-prestare, emisã de autoritatea competentã, care asigurã prestarea serviciului de iluminat public

Punct de delimitare
În cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia energiei electrice reprezintã punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public

Reparaţii curente
Ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmãreşte readucerea tuturor pãrţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea pãrţilor din instalaţie care nu mai prezintã un grad de fiabilitate corespunzãtor

Reţea electrica de distribuţie (RED)
Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominalã pânã la 110 kV inclusiv

Revizii tehnice
Ansamblu de operaţii şi activitãţi de micã amploare executate periodic pentru verificarea, curãţirea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcţionãrii instalaţiilor pânã la urmãtoarea lucrare planificatã

Serviciul de iluminat public
Serviciu comunitar care cuprinde totalitatea acţiunilor şi activitãţilor de utilitate publicã şi de interes economic şi social general desfãşurate la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autoritãţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurãrii iluminatului public

Sistem de distribuţie a energiei electrice
Totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominalã pânã la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producãtori cãtre instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electricã

Sistem de iluminat public
Ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasã tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pãmânt, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armãturi, echipamente de comandã, automatizare şi mãsurare utilizate pentru iluminatul public, cu excepţia acelora dintre elementele care fac parte din sistemul de distribuţie a energiei electrice

Sursã de luminã/lampã
Obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile produse prin conversie de energie şi care este caracterizatã printr-un ansamblu de proprietãţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice

__________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016