Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT-CADRU din 18 martie 2004  de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT-CADRU din 18 martie 2004 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 14 aprilie 2004
CAPITOLUL I
Pãrţi contractante

Între Consiliul Judeţean/Consiliul Local/Instituţia publicã de interes local ......., cu sediul în ......., str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ......, reprezentat/reprezentatã prin .........., având funcţia de ......, în calitate de concedent, pe de o parte,
şi
Societatea Comercialã/Regia Autonomã (actul constitutiv al agentului economic) ........., codul unic de înregistrare ......., cu sediul principal în ........., str. ...... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ......., reprezentatã prin .........., având funcţia de ........, în calitate de concesionar,
la data de ........, la sediul concedentului (alt loc, adresã etc.) ......, în temeiul <>Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi al Hotãrârii (Guvernului, consiliului judeţean, orãşenesc sau comunal) de aprobare a concesionãrii nr. ......... din ....., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

CAPITOLUL II
Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. - Obiectul contractului de concesiune este exploatarea serviciului public de salubrizare în conformitate cu obiectivele beneficiarului.
Art. 2. - Serviciile publice de salubrizare cuprind urmãtoarele activitãţi:
a) precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special;
b) înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de reziduuri şi producerea de compost;
c) mãturatul, spãlatul cãilor publice, întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor;
d) curãţarea şi transportul zãpezii de pe cãile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei, îngheţ sau ninsoare;
e) preselectarea şi organizarea reciclãrii deşeurilor;
f) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
Art. 3. - Obiectivele concedentului sunt:
a) îmbunãtãţirea condiţiilor de viaţã ale cetãţenilor prin promovarea calitãţii şi eficienţei acestor servicii;
b) promovarea calitãţii şi eficienţei acestor servicii;
c) dezvoltarea durabilã a serviciilor;
d) protecţia mediului înconjurãtor.
Art. 4. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt urmãtoarele:
a) bunuri de retur ..........................;
b) bunuri de preluare .......................;
c) bunuri proprii ........................... .

CAPITOLUL III
Dispoziţii generale

Art. 5. - Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii urmãtoarele:
a) caietul de sarcini;
b) inventarul bunurilor proprietate publicã şi privatã, aferente serviciului public de salubrizare;
c) procesul-verbal de predare-preluare a serviciului public de salubrizare delegat.
Art. 6. - (1) Autoritãţile administraţiei publice locale pãstreazã prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, precum şi dreptul de a urmãri, de a controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea serviciilor publice de salubrizare:
a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de salubrizare;
b) calitatea serviciilor prestate/furnizate;
c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredinţatã prin contractul de concesiune;
e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;
...................................................................
(2) Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã (A.N.R.S.C.) are sarcina de a monitoriza modul de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitãţilor, în special cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţã, ajustarea periodicã a tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea <>Legii concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, asigurarea protecţiei utilizatorilor şi exploatarea eficientã a patrimoniului public şi/sau privat afectat serviciilor.
(3) La încheierea contractelor de prestãri de servicii se vor menţiona standardele, normativele, preţurile şi tarifele în vigoare la data încheierii contractelor.

CAPITOLUL IV
Termenul

Art. 7. - Durata contractului de concesiune este de ...... ani, începând de la data de ....... .
Art. 8. - Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadã egalã cu cel mult jumãtate din durata sa iniţialã, prin acordul de voinţã al pãrţilor, care vor încheia un act adiţional cu cel puţin ........ ani/luni înainte de încetarea lui.

CAPITOLUL V
Redevenţa

Art. 9. - Redevenţa este de .... lei şi va fi plãtitã anual/lunar, în conformitate cu caietul de sarcini.
Art. 10. - Redevenţa anualã/lunarã se va indexa în fiecare an/lunã cu nivelul mediu al indicatorului ratei inflaţiei sau deflaţiei, prevãzutã în Buletinul Statistic de Preţuri.
Art. 11. - Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data semnãrii contractului, sã depunã cu titlu de garanţie o sumã fixã reprezentând o cotã-parte din suma obligaţiei de platã cãtre concedent, stabilitã de acesta şi datoratã pentru primul an de activitate; garanţia se depune de cãtre concesionar la o bancã comercialã care are sediul sau filiale în localitatea ...., într-un cont purtãtor de dobândã din care concedentul va putea preleva penalitãţile şi sumele datorate de concesionar în baza contractului.
Art. 12. - Aceastã sumã cu titlu de garanţie este de ........ lei.

CAPITOLUL VI
Plata redevenţei

Art. 13. - Suma prevãzutã la art. 10 va fi plãtitã prin filã cec, ordin de platã, în contul nr. ....., deschis la ........ .
Art. 14. - Suma prevãzutã la art. 10 se face pânã la data de ....... a anului/lunii în curs, pentru anul/luna precedent/precedentã.

CAPITOLUL VII
Drepturile pãrţilor

Drepturile concesionarului
Art. 15. - Operatorul are urmãtoarele drepturi:
1. de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe rãspunderea sa, bunurile, activitãţile şi serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune;
2. de a încasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat;
3. de a întrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, în cazul nerespectãrii obligaţiilor contractuale de cãtre autoritatea administraţiei publice locale, conform legislaţiei în vigoare;
4. de a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificãrii reglementãrilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;
5. de a aplica tariful aprobat sau actualizat în raport cu influenţele asupra valorilor componentelor preţului de cost.
Drepturile concedentului
Art. 16. - Concedentul are urmãtoarele drepturi:
1. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfãcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune;
2. de a modifica în mod unilateral partea reglementatã a contractului de concesiune din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local;
3. de a stabili programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotãrilor existente;
4. de a coordona proiectarea şi execuţia lucrãrilor de investiţii în scopul realizãrii acestora într-o concepţie unitarã, corelatã cu programele de dezvoltare economico-socialã a localitãţilor şi de amenajare a teritoriului;
5. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotãrilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;
6. de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de salubrizare şi/sau prin asociere intercomunalã;
7. de a finanţa realizarea de lucrãri necesare serviciilor publice de salubrizare;
8. de a contracta şi a garanta, în condiţiile legii, împrumuturi pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentã serviciilor publice de salubrizare;
9. de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumpãrare cu privire la aceste bunuri.
În termen de ........ concedentul este obligat sã-şi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decãderii.

CAPITOLUL VIII
Obligaţiile pãrţilor

Obligaţiile concesionarului
Art. 17. - Concesionarul are urmãtoarele obligaţii:
1. sã obţinã de la autoritãţile competente:
a) autorizaţia de funcţionare, potrivit legii;
b) autorizaţia de operare eliberatã de autoritatea administraţiei publice locale;
c) autorizaţia eliberatã de autoritatea teritorialã pentru protecţia mediului;
2. sã respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune;
3. sã respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare a localitãţilor;
4. sã serveascã toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare;
5. sã respecte indicatorii de performanţã stabiliţi prin contractele de concesiune;
6. sã furnizeze autoritãţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi sã asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificãrii şi evaluãrii funcţionãrii şi dezvoltãrii serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;
7. sã aplice metode performante de management care sã conducã la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;
8. sã preia de la autoritãţile administraţiei publice locale, pe bazã de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum şi personalul angajat aferent realizãrii serviciilor de contractat;
9. sã efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţã;
10. sã fundamenteze şi sã supunã aprobãrii tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de salubrizare;
11. sã nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;
12. sã plãteascã redevenţa la valoarea prevãzutã şi la termenul stabilit în contractul de concesiune;
13. sã ia toate mãsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de salubrizare sã fie cel puţin egalã cu cea existentã la data intrãrii în vigoare a contractului;
14. sã fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi din diferenţa de tarif pentru protecţie socialã;
15. sã propunã concedentului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare;
16. sã transmitã concedentului modificãrile de patrimoniu apãrute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecãrui an pentru înregistrarea în contabilitatea concedentului;
17. sã restituie bunurile de retur, în deplinã proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune;
18. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forţa majorã şi înţelegerea pãrţilor, operatorul este obligat sã asigure continuitatea prestãrii activitãţii în condiţiile stipulate în contractul de concesiune, pânã la preluarea acesteia de cãtre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;
19. sã notifice cauzele de naturã sã conducã la reducerea activitãţii şi mãsurile ce se impun pentru asigurarea continuitãţii activitãţii;
20. sã ia mãsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncã şi normele de protecţie a muncii;
21. sã predea la încheierea contractului de concesiune toatã documentaţia tehnico-economicã referitoare la serviciul gestionat;
22. sã realizeze urmãtoarele investiţii:
a) bunurile aduse ca investiţii (datele de identificare a acestora, datele tehnice): ...................................................
................................................................;
b) termenele de realizare a investiţiilor.......................;
c) investiţiile care nu se amortizeazã pe durata concesiunii ..................................................................;
d) avizele ce trebuie obţinute în cazul în care nu sunt afectate bunuri cu regim special .......................................
..................................................................;
e) standardele de calitate a activitãţilor şi serviciilor publice prestate ..................................................................;
23. sã respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activitãţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţã în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.)
..................................................................;
24. la încetarea contractului de concesiune sã încheie cu concedentul un contract de vânzare-cumpãrare având ca obiect bunurile de preluare prevãzute ca atare în caietul de sarcini şi stabilite prin prezentul contract de concesiune, în privinţa cãrora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi;
25. în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat sã depunã cu titlu de garanţie o sumã de ..... lei, reprezentând o cotã-parte din suma datoratã concedentului cu titlu de redevenţã pentru primul an de activitate;
26. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majorã, concesionarul este obligat sã asigure continuitatea prestãrii activitãţii sau serviciului public, în condiţiile stipulate în contract, pânã la preluarea acestuia de cãtre concedent;
27. în cazul în care concesionarul sesizeazã existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de naturã sã conducã la imposibilitatea realizãrii activitãţii ori serviciului public, va notifica de îndatã acest fapt concedentului, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun pentru asigurarea continuitãţii activitãţii sau serviciului public;
28. concesionarul este obligat sã continue exploatarea bunului, activitãţii ori prestarea serviciului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 16 pct. 2, fãrã a putea solicita încetarea acestuia;
29. concesionarul va menţine un numãr de .......... de angajaţi;
30. concesionarul se obligã sã plãteascã ..........% din prima de asigurare.
Art. 18. - Clauze privind obligaţiile concesionarului în condiţiile caietului de sarcini anexat:
..............................................................
Obligaţiile concedentului
Art. 19. - Concedentul are urmãtoarele obligaţii:
1. sã elaboreze şi sã aprobe normele locale şi regulamentele de funcţionare a prestatorilor de servicii care desfãşoarã activitãţi de salubrizare pe baza normelor-cadru prevãzute de lege;
2. sã stabileascã şi sã aprobe tarifele pentru serviciile publice de salubrizare, sã stabileascã subvenţia care se plãteşte de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de salubrizare şi sumele efectiv încasate ca urmare a prestãrii serviciilor;
3. sã predea concesionarului la data intrãrii în vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotãrile aferente întregii activitãţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bazã de proces-verbal de predare-preluare;
4. sã notifice pãrţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de concesiune;
5. sã faciliteze operatorului autorizarea lucrãrilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
6. sã-şi asume pe perioada derulãrii contractului de concesiune toate responsabilitãţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin contractele de concesiune;
7. sã ia toate mãsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în aşa fel încât sã se pãstreze capacitatea de a realiza serviciul public de salubrizare;
8. sã nu-l tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;
9. sã nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afarã de cazurile prevãzute expres de lege;
10. sã notifice concesionarului apariţia oricãror împrejurãri de naturã sã aducã atingere drepturilor concesionarului.

CAPITOLUL IX
Cantitatea şi calitatea serviciilor, indicatori de performanţã

Art. 20. - (1) Indicatorii de performanţã, cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevãzute în caietul de sarcini cuprins în anexa care face parte integrantã din prezentul contract de concesiune.
(2) Indicatorii de performanţã stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciilor publice de salubrizare.
(3) Indicatorii de performanţã asigurã condiţiile pe care trebuie sã le îndeplineascã serviciile publice de salubrizare, având în vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) adaptarea permanentã la cerinţele utilizatorilor;
c) excluderea oricãrei discriminãri privind accesul la serviciile publice de salubrizare;
d) respectarea reglementãrilor specifice din domeniul salubrizãrii.
Art. 21. - Indicatorii de performanţã pentru serviciul public de salubrizare se referã la:
a) situaţia îndeplinirii parametrilor din contractul de concesiune (orar de funcţionare pe ore şi zile, ritmicitatea serviciului);
b) relaţiile generale operator-utilizator;
c) situaţia personalului: numãr, structurã, accidente de muncã, stare de sãnãtate;
d) relaţiile sociale patronat-sindicate;
e) starea tehnicã a infrastructurii şi a vehiculelor;
f) analiza comparativã a costurilor de exploatare;
g) stadiul de realizare a programului de investiţii;
h) execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
i) accesul neîngrãdit al autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:
- modului respectãrii şi îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate;
- calitãţii şi eficienţei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţã stabiliţi în contractele de concesiune;
- modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbanã, încredinţatã prin contractul de delegare a gestiunii;
- modului de formare şi de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;
- stadiului de realizare a investiţiilor;
- modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice;
j) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativã şi obiectivã a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin fiecãrei pãrţi.
Art. 22. - Indicatorii de performanţã minimali, generali şi garantaţi pentru serviciile publice de salubrizare sunt stabiliţi în anexa nr. 1 la Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare a localitãţilor.

CAPITOLUL X
Tarife practicate şi formulele de actualizare a acestora.
Modul de încasare a facturilor

Art. 23. .........................................................

CAPITOLUL XI
Încetarea contractului

Art. 24. - (1) Prezentul contract de concesiune înceteazã în urmãtoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacã pãrţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilateralã de cãtre concedent, cu plata unei despãgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;
c) în cazul nerespectãrii obligaţiilor contractuale de cãtre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despãgubiri în sarcina concesionarului;
d) în cazul nerespectãrii obligaţiilor contractuale de cãtre concedent, prin reziliere, cu plata unei despãgubiri în sarcina concedentului;
e) la dispariţia, dintr-o cauzã de forţã majorã, a bunului concesionat sau în cazul imposibilitãţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fãrã plata unei despãgubiri;
f) în cazul în care interesul local o impune, prin rãscumpãrarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economicã în care se va stabili preţul rãscumpãrãrii. În aceastã situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune;
g) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fãrã a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
(2) La încetarea, din orice cauzã, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate dupã cum urmeazã:
a) bunuri de retur ....................;
b) bunuri de preluare .................;
c) bunuri proprii .................... .

CAPITOLUL XII
Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual dat de rezultatele licitaţiei şi de prevenire a corupţiei

Art. 25. ........................................................

CAPITOLUL XIII
Clauze contractuale referitoare la împãrţirea responsabilitãţilor de mediu între concedent şi concesionar

Art. 26. ........................................................

CAPITOLUL XIV
Politica de menţinere şi recalificare a forţei de muncã, precum şi protecţia acesteia pe durata valabilitãţii contractului de concesiune

Art. 27. ........................................................

CAPITOLUL XV
Forţa majorã

Art. 28. - Nici una dintre pãrţile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor, total sau parţial, a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţã majorã.
Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrţi în termen de ............ producerea evenimentului şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
Dacã în termen de ...... de la producere evenimentul respectiv nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.

CAPITOLUL XVI
Rezilierea contractului de concesiune

Art. 29. .......................................................

CAPITOLUL XVII
Rãspunderea contractualã

Art. 30 ........................................................
Nerespectarea doveditã de cãtre pãrţile contractante a obligaţiilor contractuale prevãzute în prezentul contract de concesiune atrage rãspunderea contractualã a pãrţii în culpã.
Partea în culpã este obligatã la plata penalitãţilor prevãzute în caietul de sarcini, iar dacã acestea nu acoperã paguba, pentru partea neacoperitã este obligatã suplimentar la daune-interese.
Pãrţile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalitãţile pentru neîndeplinirea fiecãreia dintre obligaţiile asumate în prezentul contract.

CAPITOLUL XVIII
Litigii

Art. 31. - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competenţa instanţei judecãtoreşti de drept comun.
(2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii pãrţile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.

CAPITOLUL XIX
Alte clauze

(de exemplu: clauze de reziliere convenţionalã, clauze penale)

Art. 32. .......................................................

CAPITOLUL XX
Acte normative de referinţã

Art. 33. - Prezentul contract-cadru de concesiune are la bazã urmãtoarele documente de referinţã:
a) <>Legea serviciilor publice de gospodãrie comunalã nr. 326/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Hotãrârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã - A.N.R.S.C., cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) <>Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitãţilor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 139/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) <>Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
e) <>Hotãrârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a <>Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificãrile ulterioare;
f) <>Hotãrârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor;
g) <>Hotãrârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor;
h) <>Hotãrârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
i) <>Hotãrârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.
Art. 34. - Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adiţional încheiat între pãrţile contractante.
Concedentul poate modifica unilateral partea reglementarã a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabilã a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, dupã caz.
Prezentul contract de concesiune împreunã cu anexele care fac parte integrantã din cuprinsul sãu reprezintã voinţa pãrţilor.
Prezentul contract de concesiune intrã în vigoare la data semnãrii lui şi a fost încheiat în ........ exemplare.


Concedent, Concesionar,
.............. ................


NOTĂ:
Art. 23, 25, 26, 27, 29, 30 şi 32 vor fi completate în funcţie de interesele pãrţilor şi de situaţia concretã, în condiţiile legii.

ANEXĂ
-----
la contractul-cadru
-------------------

CAIET DE SARCINI-CADRU
pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de
salubrizare a localitãţilor

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizeazã condiţiile minime în care trebuie sã se desfãşoare licitaţia pentru delegarea de gestiune prin concesiune pentru serviciul public de salubrizare aferent unei localitãţi.
(2) Caietul de sarcini se întocmeşte prin grija consiliului local competent care are obligaţia de a hotãrî modul de gestiune şi obligaţia de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea soluţiei de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, precum şi documentele de pregãtire a licitaţiei.
(3) Caietul de sarcini şi studiul de oportunitate se aprobã prin hotãrâre a consiliului local.
Art. 2. - Caietul de sarcini este anexã la Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitãţilor.

CAPITOLUL II
Obiectul concesiunii

A. Datele de identificare a serviciului public de salubrizare
Art. 3. - (1) Serviciul/serviciile public/publice de salubrizare care face/fac obiectul concesiunii este/sunt:
- .................................................
- ..................................................
- ................................................ .
(2) Autoritate concedentã a serviciului public de salubrizare este consiliul local/judeţean al localitãţii/judeţului ........, situat în localitatea ........., str. ...... nr. ......, judeţul/sectorul ............ .
B. Activitãţi ale serviciilor publice de salubrizare a localitãţilor

SECŢIUNEA 1
Precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special

1. Descrierea activitãţilor
Art. 4. - Aceastã activitate presupune urmãtorul ciclu de operaţii:
a) precolectarea;
b) colectarea selectivã a deşeurilor municipale, inclusiv a celor de ambalaje şi a fracţiei biodegradabile;
c) transportul deşeurilor municipale;
d) verificarea/analiza deşeurilor la intrarea în depozit;
e) sortarea deşeurilor la depozit;
f) depozitarea deşeurilor;
g) compactarea deşeurilor;
h) monitorizarea factorilor de mediu la depozit;
i) cântãrirea autogunoierei la intrarea şi ieşirea în/din depozit;
j) dezinfectarea autogunoierei.
2. Condiţii tehnice
2.1. Precolectarea deşeurilor municipale
Art. 5. - Precolectarea deşeurilor municipale se face de cãtre producãtorii acestora, în punctele de precolectare care vor fi dotate cu recipiente standardizate ce vor avea capacitatea de înmagazinare corelatã cu numãrul de utilizatori şi ritmicitatea de ridicare. Punctele de precolectare vor fi amenajate astfel încât sã respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului, fãrã a produce disconfort vecinãtãţilor, conform legislaţiei în vigoare.
2.2. Colectarea deşeurilor municipale
Art. 6. - (1) Colectarea deşeurilor municipale se face numai din recipiente standardizate, prin descãrcarea acestora în autogunoiere.
(2) Recipientele folosite de cãtre utilizatori vor fi standardizate şi vor fi asigurate de cãtre operator prin dotare pe bazã de contract de comodat pentru persoanele fizice şi asociaţiile de locatari/proprietari şi prin închiriere sau vânzare la agenţii economici.
(3) Colectarea deşeurilor municipale se face în autogunoiere, iar acestea vor fi încãrcate astfel încât deşeurile sã nu fie vizibile şi sã nu existe posibilitatea împrãştierii lor pe calea publicã. Este interzis sã se rãstoarne recipientele în curţi, pe stradã sau pe trotuare, în vederea reîncãrcãrii deşeurilor municipale în autogunoiere.
2.3. Transportul deşeurilor municipale
Art. 7. - (1) Deşeurile municipale se transportã cu autogunoiere, folosindu-se la maximum capacitatea de încãrcare.
(2) Autogunoierele vor avea o stare tehnicã şi de întreţinere corespunzãtoare circulaţiei pe drumurile publice, fãrã scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, vor fi compatibile cu tipul recipientelor de precolectare, benele de încãrcare vor fi etanşe şi vor fi personalizate cu o inscripţie, vizibilã pe cel puţin douã laturi ale sale şi nu mai micã de 1 mp.
(3) Autogunoierele vor fi dotate cu dispozitive de agãţare pentru transportul lopeţilor sau al altor unelte utilizate la curãţarea locului de lucru.
(4) Deplasarea de la zona de lucru cãtre depozit se efectueazã pe cel mai scurt traseu admis, fãrã staţionãri intermediare.
(5) Fiecare autogunoierã va deţine licenţã de execuţie emisã de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
2.4. Depozitarea deşeurilor municipale
Art. 8. - (1) Deşeurile municipale, dupã colectare, se depun numai în depozitele .......... care sunt special realizate în acest scop şi care funcţioneazã cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
(2) La depozitele amenajate vor fi acceptate numai deşeurile municipale aduse în mijloace de transport autorizate.
(3) Operatorul depozitului elibereazã celui care predã deşeurile o confirmare-tip, conform prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri, aprobat prin <>Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.147/2002 .
3. Cantitatea de lucrãri
Art. 9. - (1) Municipiul/oraşul/localitatea ............. are ......... locuitori înregistraţi în medie pe an, inclusiv flotanţii, din care .....% la case şi ......% în asociaţii de locatari/proprietari.
(2) Cantitatea estimatã de deşeuri municipale care se ia în calculul ofertei este:
- deşeuri municipale: 0,5-0,8 kg/locuitor/zi, echivalentul a ...... tone/zi, ..... tone/lunã, ...... tone/an, din care: ....... tone/lunã de la case individuale şi ..... tone/lunã de la asociaţii de proprietari/locatari;
- deşeuri asimilabile cu deşeurile menajere, provenite de la agenţii economici: ........ tone/lunã, din care ...... tone/lunã de la agenţi economici cu profil alimentar şi ...... tone/lunã de la agenţi economici cu profil nealimentar.
(3) Greutatea medie specificã a deşeurilor este de ..... kg/mc.
(4) Natura deşeurilor ce sunt colectate:
- deşeuri menajere provenite din sectorul casnic;
- deşeuri asimilabile celor menajere, provenite de la agenţi economici.
(5) Colectarea acestor cantitãţi de deşeuri se va face atât de la utilizatorii care au contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat cu un operator autorizat, cât şi de la persoanele scutite de la plata acestui serviciu conform legilor în vigoare.
4. Programul prestaţiei
Art. 10. - (1) Activitãţile prevãzute la art. 4 vor fi executate în conformitate cu programele de prestaţie ce se vor constitui ca anexã la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare.
(2) Programul de ridicare a deşeurilor municipale va fi stabilit prin contractul de prestare a serviciului de salubrizare, ce se încheie între operator şi utilizator. La stabilirea frecvenţei de ridicare a deşeurilor municipale se vor avea în vedere cantitatea medie de deşeuri produsã zilnic de fiecare locuitor şi menţinerea igienei la punctele de precolectare.
(3) La completarea formularului de ofertã se va avea în vedere o frecvenţã de colectare a deşeurilor municipale dupã cum urmeazã:
a) în anotimpul cald: 1 aprilie - 1 octombrie:
- zilnic, din zonele centrale şi de la unitãţile de alimentaţie publicã, unitãţile sanitare, pieţe, cantine, restaurante, hoteluri, grãdiniţe şi creşe;
- la cel mult douã zile, de la producãtorii casnici;
b) în anotimpul rece: 1 octombrie - 1 aprilie:
- zilnic, din zonele centrale şi de la unitãţile de alimentaţie publicã, unitãţile sanitare, pieţe, cantine, restaurante, hoteluri, grãdiniţe şi creşe;
- la cel mult 3 zile, de la producãtorii casnici.
(4) În fiecare lunã, anexat la facturã, operatorul va prezenta utilizatorului modificarea programului de efectuare a prestaţiei pentru luna urmãtoare, cu specificarea ritmului de colectare.
(5) Prestaţia se va efectua de preferinţã pe timp de zi, iar în funcţie de necesitãţi, dupã-amiaza şi pe timp de noapte, cu acordul utilizatorului.
(6) Programul de prestaţie pentru deşeurile municipale va conţine împãrţirea pe cantoane a zonei de autorizare, cu precizarea adreselor şi a numãrului de persoane ale fiecãrui utilizator, a zilelor sãptãmânii în care se efectueazã prestaţia, traseului fiecãrui utilaj în fiecare zi, itinerarului cãtre depozitele de descãrcare, a numãrului total, tipului şi capacitãţii utilajelor în activitate zilnic şi/sau în rezervã.
5. Condiţii de calitate
Art. 11. - Prestaţia va fi efectuatã cu respectarea urmãtoarelor condiţii de calitate:
a) precolectarea deşeurilor municipale se va face numai în recipiente standardizate şi în numãr suficient pentru depozitarea temporarã a deşeurilor între douã ridicãri;
b) dotarea locurilor de depozitare cu recipiente pentru colectarea selectivã a deşeurilor municipale, inclusiv a celor de ambalaje şi a fracţiei biodegradabile;
c) personalul care deserveşte autogunoierele sã nu lase resturi de deşeuri pe platforma de precolectare/locul de amplasare a recipientelor;
d) operatorul sã comunice graficul de colectare utilizatorului;
e) sã fie respectat graficul stabilit de ridicare a deşeurilor municipale;
f) dezinfectarea periodicã a recipientelor de precolectare;
g) transportul deşeurilor municipale sã se facã cu autogunoiere speciale, ce au o stare tehnicã şi de întreţinere bunã, personalizate cu numele operatorului;
h) deşeurile municipale sã fie depozitate numai în depozitele autorizate;
i) autogunoierele sã fie dezinfectate de operator conform normelor sanitare în vigoare.
6. Dotãri cu personal - utilaje
Art. 12. - Operatorul îşi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al utilajelor şi echipamentelor pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale, în funcţie de cantitatea de lucrãri estimate la art. 9, având în vedere respectarea cu stricteţe a graficului de ridicare stabilit cu utilizatorul.
7. Tehnologii
Art. 13. - Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertã concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi funcţionare a prestaţiei de colectare şi transport al deşeurilor municipale, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora şi la planul de operare a depozitului de deşeuri.
8. Verificãri, recepţii, garanţii
Art. 14. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de cãtre operator, întocmind zilnic rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi cantitãţile de deşeuri municipale transportate efectiv, în baza bonului de cântãrire eliberat de depozit.
(2) În rapoartele de constatare zilnicã concedentul va consemna şi modul de rezolvare de cãtre operator a sesizãrilor primite de la utilizatori şi, eventual, penalitãţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate.
(3) La sfârşitul fiecãrei luni se întocmeşte un proces-verbal de recepţie, semnat de ambele pãrţi, care cuprinde constatãrile din rapoartele zilnice.
(4) Operatorul rãspunde de şi garanteazã material şi financiar buna desfãşurare a prestaţiei, calitatea şi cantitatea stabilite.
(5) Operatorul va completa şi va semna formularul de ofertã, prezentat în anexa nr. .... la caietul de sarcini.

SECŢIUNEA a 2-a
Mãturatul şi spãlatul cãilor publice

2.1. Descrierea activitãţii
Art. 15. - (1) Activitatea de mãturare şi spãlare a cãilor publice se desfãşoarã în scopul aducerii domeniului public în stare de curãţenie.
(2) Aceastã activitate presupune urmãtorul ciclu de operaţii:
a) mãturatul carosabilului, trotuarelor, pieţelor, locurilor de parcare, precum şi al suprafeţelor anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnã sau de agrement;
b) spãlatul carosabilului şi al trotuarelor;
c) stropitul carosabilului;
d) colectarea deşeurilor stradale;
e) transportul deşeurilor stradale;
f) cântãrirea deşeurilor stradale;
g) descãrcarea deşeurilor stradale în depozitele autorizate;
h) dezinfectarea autospecialelor folosite la transportul deşeurilor stradale de cãtre operator.
(3) Natura deşeurilor stradale ce trebuie colectate: deşeurile rezultate din mãturarea manualã, rãzuitul la rigolã, golirea coşurilor pentru hârtii, depuneri de deşeuri în locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe stradã, inclusiv animalele moarte.
(4) Colectarea deşeurilor stradale se va efectua de pe suprafeţele domeniului public specificate în anexa nr. ...... .
(5) Domeniul public ce urmeazã a fi menţinut în stare salubrã cuprinde toatã suprafaţa carosabilului şi a trotuarelor, pasajele subterane, pasajele supraterane, pieţele publice specificate în anexa nr. ...... .
(6) Menţinerea în stare salubrã a domeniului public se realizeazã prin efectuarea tuturor activitãţilor specificate la art. 15 alin. (2).
2.2. Condiţii tehnice
2.2.1. Mãturatul manual
Art. 16. - (1) Mãturatul manual se efectueazã pe întreaga suprafaţã a strãzilor şi trotuarelor, pieţelor, locurilor de parcare, suprafeţelor anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnã sau de agrement.
(2) Aceastã activitate se desfãşoarã în perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioadã ce se poate modifica în funcţie de condiţiile meteorologice, pe baza unui act adiţional la Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitãţilor.
(3) Mãturatul manual se efectueazã atât ziua, cât şi noaptea, dar nu când plouã.
(4) Activitatea se desfãşoarã în zona de autorizare, pe strãzile şi cu frecvenţele de lucru prevãzute în anexa nr. ..... .
(5) Prestaţia constã în efectuarea urmãtoarelor operaţiuni:
a) mãturatul propriu-zis al carosabilului şi al trotuarelor cu mãturi de nuiele sau de plastic; urma mãturii sã fie uniformã şi sã nu ridice praf;
b) precolectarea deşeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale în europubele;
c) depozitarea deşeurilor stradale în eurocontainere de 1,1 mc;
d) golirea coşurilor pentru hârtii în saci de plastic sau europubele;
e) spãlarea coşurilor pentru hârtii şi a eurocontainerelor amplasate pe domeniul public;
f) descãrcarea deşeurilor stradale în autogunoiere şi transportul zilnic al acestora la urmãtoarele depozite autorizate: .................... .
2.2.2. Mãturatul mecanizat
Art. 17. - (1) Mãturatul mecanizat se realizeazã cu autoperii colectoare, echipate cu perii cilindrice şi/sau circulare care acţioneazã pe toatã lãţimea strãzilor.
(2) Se mãturã întreaga suprafaţã a carosabilului şi a trotuarelor care permit acest lucru. Activitatea se desfãşoarã în zona de autorizare, pe strãzile şi cu frecvenţele de lucru prevãzute în anexa nr. ....... .
(3) Activitatea se desfãşoarã ziua sau noaptea, dar nu când plouã. Durata sezonului de lucru este de la topirea zãpezii şi pânã la cãderea primei ninsori.
(4) Prestaţia constã în efectuarea urmãtoarelor operaţiuni:
a) mãturatul mecanic efectiv al suprafeţelor de salubrizat;
b) golirea coşurilor de hârtii prin tubul aspirator;
c) descãrcarea deşeurilor colectate în urmãtoarele depozite autorizate:
.......................................... .
2.2.3. Întreţinerea curãţeniei
Art. 18. - (1) Activitatea de întreţinere a curãţeniei constã în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafeţele salubrizate - carosabil şi trotuare.
(2) Întreţinerea se executã de regulã în zonele care în prealabil au fost salubrizate. Lucrarea se efectueazã pe toatã durata anului, conform programului întocmit de operator, excepţie fãcând zilele când drumurile publice sunt acoperite cu zãpadã.
(3) Prestaţia constã în efectuarea urmãtoarelor operaţiuni:
a) colectarea deşeurilor grosiere în europubele;
b) golirea coşurilor de gunoi în saci de plastic sau europubele;
c) încãrcarea deşeurilor din sacii de plastic sau europubele în autogunoiere şi transportul zilnic al acestora la urmãtoarele depozite autorizate:
........................................... .
2.2.4. Rãzuitul rigolelor
Art. 19. - (1) Activitatea de rãzuit rigole se executã pe toatã durata anului, ori de câte ori este nevoie, exceptând sezonul rece când carosabilul este acoperit cu zãpadã sau gheaţã.
(2) Rãzuitul rigolelor este o lucrare de necesitate determinatã de cauze obiective, accidentale (ploi torenţiale ce favorizeazã transport de aluviuni), avarii la reţelele subterane, lucrãri de construcţii etc.
(3) Rãzuitul rigolelor constã în îndepãrtarea noroiului, nisipului, prafului sau a deşeurilor vegetale de pe o porţiune de 0,75 m de la bordurã spre axul median al strãzii, în zona de autorizare, pe strãzile şi cu frecvenţele de lucru prevãzute în anexa nr. ..... .
(4) Prestaţia constã în efectuarea urmãtoarelor operaţiuni:
a) curãţatul rigolelor cu razul sau lopata;
b) strângerea în grãmezi a noroiului, nisipului, pãmântului sau prafului rezultat din rãzuire;
c) încãrcatul grãmezilor în europubele;
d) golirea europubelelor în autogunoiere şi transportul zilnic al reziduurilor la urmãtoarele depozite autorizate: ................. .
2.2.5. Spãlatul strãzilor
Art. 20. - (1) Lucrarea constã în spãlatul suprafeţei strãzilor, aleilor şi trotuarelor cu furtunul racordat la o cisternã sau la hidranţi şi se efectueazã numai în zilele în care temperatura minimã nu este inferioarã valorii de 5°C.
(2) Spãlatul se face cu jet puternic, dupã executarea mãturatului. Pentru a se obţine o calitate cât mai bunã a acestei prestaţii se pot folosi soluţii speciale (detergenţi) şi utilaje dotate cu perii.
(3) Activitatea se desfãşoarã în zona de autorizare, pe strãzile şi cu frecvenţele de lucru prevãzute în anexa nr. ...... .
2.2.6. Stropitul carosabilului
Art. 21. - (1) Stropitul carosabilului se executã în perioada de la 1 aprilie pânã la 1 octombrie, perioadã ce poate fi modificatã în funcţie de condiţiile meteorologice reale, şi se practicã pe suprafeţele în prealabil salubrizate.
(2) Stropitul constã în dispersarea apei pe suprafaţa carosabilului, pentru evitarea formãrii prafului şi crearea unui climat favorabil îmbunãtãţirii gradului de confort şi igienã citadin.
(3) Lucrarea se efectueazã numai cu utilaje specializate. În timpul operaţiei se va evita stânjenirea circulaţiei pietonale sau stropirea clãdirilor, vitrinelor ori a altor dotãri.
(4) Activitatea se desfãşoarã în zona de autorizare, pe strãzile şi cu frecvenţele de lucru prevãzute în anexa nr. ........ .
(5) Prestaţia constã în efectuarea urmãtoarelor operaţiuni:
a) încãrcarea cisternei cu apã de la urmãtoarele puncte de alimentare: .........., avizate de cãtre operatorul serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare;
b) stropitul efectiv al carosabilului.

SECŢIUNEA a 3-a
Curãţarea şi transportul zãpezii de pe cãile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

3.1. Descrierea activitãţii
Art. 22. - Activitatea se executã ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate, are ca scop menţinerea în stare practicabilã a arterelor de circulaţie şi cuprinde urmãtorul ciclu de operaţii:
a) curãţatul manual al zãpezii;
b) curãţatul, încãrcatul mecanizat şi pluguitul;
c) combaterea poleiului;
d) curãţarea gurilor de scurgere.
3.2. Condiţii tehnice
3.2.1. Curãţatul manual al zãpezii
Art. 23. - (1) Activitatea se executã ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate. Prestaţia constã în strângerea zãpezii în grãmezi, la distanţe de 10-15 m în zone unde nu se stânjeneşte circulaţia auto sau pietonalã şi nu sunt afectate utilitãţile domeniului public.
(2) Curãţarea manualã a gheţii se executã prin spargere sau tãiere, cu dispozitive şi scule speciale.
3.2.2. Curãţatul, încãrcatul mecanizat şi pluguitul
Art. 24. - (1) Curãţatul mecanizat al zãpezii constã în periatul mecanic al zãpezii, pluguitul zãpezii, încãrcatul, transportul şi descãrcatul zãpezii în urmãtoarele locuri autorizate: .................... .
(2) Prin periatul mecanic al zãpezii se înţelege îndepãrtarea acesteia de pe suprafeţele de circulaţie cu ajutorul periilor metalice montate pe autovehicule.
(3) Pluguitul se aplicã pe strãzi unde grosimea stratului de zãpadã depãşeşte în general 10 cm; nu se aplicã pe strãzi cu denivelãri.
(4) Arterele de circulaţie vor fi practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii.
(5) Încãrcatul şi transportul zãpezii se vor face cu vehicule adecvate, pânã la asigurarea condiţiilor optime de circulaţie rutierã şi pietonalã.
3.2.3. Combaterea poleiului
Art. 25. - (1) Activitatea se face cu scopul mãririi coeficientului de aderenţã al autovehiculelor faţã de drum şi se desfãşoarã în zona de autorizare, pe strãzile şi cu frecvenţele de lucru prevãzute în anexa nr. ...... .
(2) Combaterea poleiului se face astfel:
a) cu amestec de sare şi nisip;
b) cu emulsie de sare.
(3) Prestaţia se face cu utilaje speciale sau manual şi se efectueazã în special pe pante, poduri, în intersecţii, staţiile mijloacelor de transport în comun, pieţe, pe artere de circulaţie situate în apropierea cursurilor de apã ori a lacurilor.
3.2.4. Curãţarea gurilor de scurgere
Art. 26. - (1) Pentru colectarea apelor meteorice se foloseşte reţeaua de canalizare care este în exploatarea şi întreţinerea ........... .
(2) Operatorul va curãţa de zãpadã - gheaţã gurile de scurgere în reţeaua de canalizare pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zãpezii.
3.3. Cantitãţi de lucru
Art. 27. - (1) Se va salubriza un numãr de ....... strãzi, conform anexei nr. ....., cu o lungime totalã de .... m, cu o suprafaţã totalã de salubrizat a carosabilului şi trotuarelor de ...... mp, din care suprafaţa trotuarelor este de ...... mp, iar suprafaţa carosabilului este de ..... mp.
(2) Suprafeţele de salubrizat, cantitatea de deşeuri stradale rezultate de pe acestea şi din coşurile de gunoi stradale, precum şi numãrul gurilor de scurgere de pe domeniul public de salubrizat, care vor fi luate în calcul de operator la prezentarea ofertei, sunt prezentate în anexa nr. ... .
(3) Cantitãţile rezultate conform anexei nr. .... vor fi luate în calcul de cãtre operator la completarea formularului de ofertã.
(4) Alte detalii cu privire la fiecare stradã se vor prezenta operatorului la începerea lucrãrilor.
3.4. Programul prestaţiei
Art. 28. - Programul prestaţiei se va stabili de operator, care va avea în vedere ca suprafeţele domeniului public cuprinse în program sã fie zilnic în stare de curãţenie prin executarea tuturor lucrãrilor necesare conform secţiunii 2 şi prezentei secţiuni - în funcţie de sezon -, şi va fi adus la cunoştinţã concedentului înainte de începerea lucrãrilor astfel programate.
3.5. Condiţii de calitate
Art. 29. - Domeniul public (carosabil-trotuare) pentru care se contracteazã acest serviciu se considerã salubrizat când aratã zilnic salubru prin efectuarea lucrãrilor necesare, enumerate mai jos, cu o frecvenţã adecvatã în acest scop (prevãzutã în programul de prestaţie întocmit de operator), în funcţie de sezon şi de gradul de aglomeraţie urbanã:
- mãturat manual;
- întreţinerea curãţeniei pe strãzi şi trotuare;
- mãturat mecanizat;
- curãţatul rigolelor prin rãzuire manualã;
- stropitul aleilor şi al arterelor de circulaţie;
- spãlatul mecanizat al pãrţii carosabile şi al trotuarelor prin jet de apã de la autocisternã;
- spãlatul manual cu furtunul montat la autocisternã;
- curãţatul mecanizat al zãpezii;
- curãţatul manual al zãpezii;
- combaterea poleiului prin împrãştierea antiderapantului, manual, din autobasculante şi remorci;
- combaterea poleiului prin împrãştierea antiderapantului, mecanizat, din utilaje speciale;
- colectarea, încãrcarea şi transportul reziduurilor rezultate dupã salubrizarea stradalã, din coşurile şi din eurocontainerele stradale;
- curãţarea gurilor de scurgere.
3.6. Dotãri cu personal-utilaje
Art. 30. - Operatorul îşi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al utilajelor şi al echipamentelor pentru colectarea şi transportul deşeurilor stradale, în funcţie de volumul de lucrãri estimate în secţiunea 2 şi în prezenta secţiune, având în vedere ca suprafeţele domeniului public cuprinse în programul de prestaţii sã fie zilnic în stare de curãţenie prin exercitarea tuturor lucrãrilor necesare - în funcţie de anotimp -, în scopul obţinerii şi menţinerii calitãţii cerute conform prevederilor prezentului capitol.
3.7. Tehnologii
Art. 31. - Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertã concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi funcţionare a prestaţiei de salubrizare a domeniului public şi de transport al deşeurilor stradale, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitãţile oferite etc.
3.8. Verificãri, recepţii, garanţii
Art. 32. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei, întocmind zilnic rapoarte de constatare, confirmate şi de operator, privind cantitatea şi calitatea prestaţiei, cantitãţile de deşeuri stradale transportate efectiv şi stabilite în baza bonului de cântãrire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sã transporte astfel de deşeuri.
(2) În rapoartele de constatare zilnicã concedentul va consemna şi modul de rezolvare de cãtre operator a sesizãrilor primite de la concedent şi, eventual, penalitãţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate.
(3) La sfârşitul fiecãrei luni se întocmeşte un proces-verbal de recepţie, semnat de ambele pãrţi, care cuprinde constatãrile din rapoartele zilnice.
(4) Operatorul rãspunde de şi garanteazã material şi financiar buna desfãşurare a lucrãrilor, calitatea şi cantitatea stabilite prin programul de prestaţie.
(5) Operatorul va completa şi va semna formularul de ofertã, prezentat în anexa nr. ........ la caietul de sarcini.
3.9. Deszãpezirea
3.9.1. Descrierea lucrãrilor
Art. 33. - (1) Deszãpezirea constã în efectuarea unor lucrãri specifice de îndepãrtare a zãpezii sau gheţii şi de combatere a poleiului în scopul asigurãrii circulaţiei autovehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţã.
(2) Pentru realizarea acestui complex de lucrãri se folosesc mijloace mecanice specializate sau generale şi forţã de muncã umanã.
(3) Operatorul de servicii va avea experienţã în domeniu şi va fi dotat cu utilaje performante. Toate utilajele de deszãpezire trebuie sã fie dotate cu mijloace moderne de comunicare (staţii de emisie-recepţie, telefoane mobile).
(4) Programul de deszãpezire va fi stabilit de autoritatea administraţiei publice locale.
3.9.2. Programe de execuţie
Art. 34. - (1) Programul de deszãpezire va fi supus aprobãrii organelor autoritãţii publice locale pânã la data de 1 octombrie şi se va pune în aplicare sub directa sa coordonare.
(2) Programul va fi elaborat pentru arterele de circulaţie principale şi secundare, ce sunt cuprinse în anexa nr. ....., şi va cuprinde o parte descriptivã şi una graficã.
(3) Programul va cuprinde algoritmul lucrãrilor de deszãpezire care va trebui respectat cu stricteţe. În primã urgenţã vor fi executate lucrãri de deszãpezire pe arterele care asigurã accesul la instituţii publice, fabrici de pâine, facilitãţile operatorilor de servicii publice, instituţii de învãţãmânt.
(4) Operatorul serviciilor trebuie sã fie integral pregãtit de intervenţie directã (utilaje, materiale, forţã de muncã, programe de lucru) pânã cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecãrui an. Dotarea cu utilaje trebuie sã acopere întreaga gamã de lucrãri ce urmeazã a fi executate conform programului aprobat.
(5) Operatorul serviciilor va lua toate mãsurile pentru a fi gata de acţiune la o orã de la primirea dispoziţiei de lucru şi în douã ore la întreaga capacitate programatã. Primele acţiuni vor viza combaterea formãrii poleiului pe arterele în pantã, poduri, în intersecţii mari de circulaţie, pieţe, staţii pentru pietoni.
(6) Arterele principale de circulaţie vor fi practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii.
(7) La nevoie va fi asiguratã funcţionarea fãrã întrerupere a utilajelor de deszãpezire prin organizarea activitãţii pe schimburi.
(8) Confirmarea prestaţiei de deszãpezire se va face în baza planului de lucrãri aprobat şi a fişelor zilnice de lucru ce vor fi întocmite de operator şi confirmate de concedent.
3.9.3. Condiţii financiare de execuţie a lucrãrilor
Art. 35. - (1) Operatorul serviciilor va încasa lunar de la concedent, în baza contractului de prestaţie, contravaloarea prestaţiei efectuate (manoperã, utilaje, materiale) şi confirmate de concedent.
(2) Tarifele pentru materiale se vor alege de cãtre operator şi vor fi cele mai avantajoase din minimum 3 oferte care vor fi prezentate concedentului înaintea selectãrii ofertelor, pânã în data de 15 octombrie a fiecãrui an.

SECŢIUNEA a 4-a
Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea

4.1. Descrierea activitãţii
Art. 36. - Activitatea presupune urmãtorul ciclu de operaţii:
a) stabilirea obiectivelor unde urmeazã sã se aplice procedura;
b) stabilirea materialelor şi a substanţelor ce urmeazã a fi folosite;
c) stabilirea utilajelor şi a echipamentelor folosite;
d) stabilirea echipamentelor de protecţie;
e) confirmarea prestaţiei.
Art. 37. - Dezinsecţia se efectueazã în urmãtoarele locuri:
- clãdiri ale instituţiilor publice;
- pãrţi comune ale clãdirilor tip condominii, case;
- canale în care sunt amplasate reţele de alimentare cu apã, de canalizare, termoficare;
- parcuri, cimitire, maluri de lac;
- pieţe, târguri, oboare, bâlciuri;
- zone demolate şi neconstruite;
- pe suprafeţele parcurilor, cimitirelor, spaţiilor verzi şi malurilor de lac;
- în subsoluri uscate, umede sau inundate.
Art. 38. - Dezinfecţia se efectueazã în urmãtoarele locuri:
- rampe de gunoi;
- gropi de gunoi;
- ghene de gunoi la clãdirile tip condominii;
- platforme de gunoi special amenajate;
- mijloace de transport în comun;
- unitãţi de învãţãmânt şi sanitare aflate în subordinea autoritãţilor administraţiei publice locale;
- în locurile în care existã focare declarate care pun în pericol sãnãtatea oamenilor şi animalelor.
Art. 39. - Deratizarea se efectueazã în urmãtoarele locuri:
- clãdiri ale instituţiilor publice;
- pãrţi comune ale clãdirilor tip condominii, case;
- canale în care sunt amplasate reţele de alimentare cu apã, de canalizare, termoficare;
- parcuri, cimitire, maluri de lac;
- pieţe, târguri, oboare, bâlciuri;
- zone demolate şi neconstruite;
- pe suprafeţele parcurilor, cimitirelor, spaţiilor verzi şi malurilor de lac;
- în subsoluri uscate, umede sau inundate.
4.2. Executarea lucrãrii
Art. 40. - (1) Activitãţile se vor efectua conform normelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale. Materialele ce se folosesc şi consumurile specifice sunt specificate în anexa nr. .... .
(2) Produsele ce se vor utiliza vor fi avizate de Ministerul Sãnãtãţii pentru profilaxia sanitar-umanã.
(3) Lucrãrile se vor executa astfel încât sã nu provoace daune de orice naturã obiectivului unde se aplicã procedura şi nu vor afecta viaţa şi sãnãtatea oamenilor.
(4) Înainte de începerea lucrãrilor în teren operatorul va anunţa utilizatorul pe baza unui preaviz de execuţie.
4.3. Cantitãţi de lucrãri
Art. 41. - Activitãţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor aplica la un numãr de .... clãdiri ale instituţiilor publice, la un numãr de ... condominii, case, la un numãr de .... canale ale reţelelor de alimentare cu apã, de canalizare, termoficare, la un numãr de .... parcuri, la un numãr de ..... cimitire, la un numãr de .... pieţe, târguri, oboare, bâlciuri şi pe o suprafaţã de ..... mp, reprezentând suprafeţele parcurilor, cimitirelor, spaţiilor verzi, malurilor de lac. Clãdirile şi suprafeţele ce vor fi luate în calcul la prezentarea ofertei sunt specificate în anexa nr. .... .
4.4. Programul prestaţiei
Art. 42. - (1) Programul prestaţiei se va stabili de operator avându-se în vedere numãrul de clãdiri şi suprafeţe specificate la art. 41 şi va fi adus la cunoştinţã concedentului înainte de începerea lucrãrilor astfel programate.
(2) Lucrãrile se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip de activitate. Pentru fiecare tip de lucrare efectuatã se va întocmi bon de lucru.
4.5. Dotãri cu personal şi utilaje
Art. 43. - Operatorul îşi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al utilajelor şi al echipamentelor pentru efectuarea lucrãrilor, în funcţie de cantitãţile de lucrãri estimate la art. 41.
4.6. Tehnologii
Art. 44. - Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertã concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi funcţionare a prestaţiei, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitãţile oferite etc.
4.7. Verificãri, recepţii, garanţii
Art. 45. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei, întocmind zilnic rapoarte de constatare, confirmate şi de operator, privind cantitatea şi calitatea prestaţiei, cantitãţile de materiale şi substanţe folosite şi stabilite în baza bonului de lucru eliberat de operator.
(2) În rapoartele de constatare zilnicã concedentul va consemna şi modul de rezolvare de cãtre operator a sesizãrilor primite de la concedent şi, eventual, penalitãţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate.
(3) La sfârşitul fiecãrei luni se întocmeşte un proces-verbal de recepţie, semnat de ambele pãrţi, care cuprinde constatãrile din rapoartele zilnice.
(4) Operatorul rãspunde de şi garanteazã material şi financiar buna desfãşurare a lucrãrilor, calitatea şi cantitatea stabilite prin programul de prestaţie.
(5) Operatorul va completa şi va semna formularul de ofertã, prezentat în anexa nr. .... la caietul de sarcini.

SECŢIUNEA a 5-a
Înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de deşeuri

5.1. Descrierea activitãţii
Art. 46. - (1) Înfiinţarea şi administrarea unui depozit ecologic şi a unei staţii de transfer se fac în condiţii de protecţie a mediului şi sãnãtãţii populaţiei şi ţinând cont de prevederile Strategiei şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor.
(2) Înfiinţarea depozitului ecologic va avea ca scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafaţã, subterane, a solului, aerului, inclusiv efectul de serã, precum şi a oricãrui risc pentru sãnãtatea populaţiei, pe întreaga duratã de viaţã a depozitului, cât şi dupã expirarea acesteia.
5.2. Condiţii tehnice de înfiinţare şi exploatare a unui depozit ecologic
Art. 47. - (1) La alegerea amplasamentului unui depozit se va ţine seama de:
a) planurile de urbanism general şi planurile de urbanism zonal;
b) Strategia şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor;
c) clasa depozitului care se intenţioneazã sã se realizeze;
d) amplasamentul favorabil realizãrii obiectivului;
e) tipurile de deşeuri ce vor fi acceptate la depozitare.
(2) Criteriile ce trebuie respectate la alegerea amplasamentului sunt precizate în anexa nr. .... .
(3) Distanţele minime de amplasare faţã de anumite repere sunt stabilite pentru fiecare caz, pe baza unui studiu de impact asupra mediului şi sãnãtãţii oamenilor, şi sunt precizate în anexa nr. ...... .
(4) Proiectul unui depozit trebuie sã respecte cerinţele prezentate în anexa nr. ......, proiectantul asumându-şi rãspunderea cã depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu. Proiectul depozitului conţine şi închiderea depozitului, inclusiv suma necesarã pentru închidere.
(5) Depozitul trebuie sã fie dimensionat astfel încât sã permitã depozitarea zilnicã a ..... tone de deşeuri pe o perioadã de .... ani, fiind/nefiind necesare lucrãri de extindere pe perioada de derulare a concesiunii, acestea constând din urmãtoarele lucrãri: .................... .
(6) Inventarul complet al componentelor depozitului, staţiei de transfer, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse în anexa nr. ................ .
(7) Operatorul îşi va constitui "Fondul de închidere şi monitorizare postînchidere", având la bazã costul calculat din proiect al închiderii depozitului.

SECŢIUNEA a 6-a
Preselectarea, organizarea reciclãrii deşeurilor şi valorificarea deşeurilor refolosibile

Art. 48. - (1) În circuitul deşeurilor este/nu este prevãzutã activitatea de preselectare la producãtor/selectare în depozite speciale/selectare în depozitul final, care se realizeazã în recipiente de colectare pe sortimente la producãtor ......../platforme de selectare specializate amplasate în ...../punct de selectare în depozitul final/alte mãsuri de selectare care constau în separarea urmãtoarelor materiale: sticlã/textile/carton, hârtie/PET-uri/alte materiale reciclabile nominalizate care se separã pentru valorificare, reprezentând ....% din cantitatea produsã, reprezentând pe categoriile selectate .... kg/tone/h, .... kg/tone/24h, fiind/nefiind necesare urmãtoarele ...... dezvoltãri ale capacitãţilor de selectare separatã şi valorificare, pe perioada de derulare a concesiunii ...... .
(2) Platformele/instalaţiile de selectare sunt amplasate în ....... şi constau din ........, amplasate astfel: ....................... .
(3) Platformele/instalaţiile de selectare au/nu au urmãtoarele avize ........ din cele cerute de organele de sãnãtate publicã şi de cele pentru protecţia mediului.
(4) Materialele separate în acţiunea de preselectare şi selectare a deşeurilor se valorificã pe categorii astfel:
a) ............. tone/an ............... lei;
b) ............. tone/an ............... lei;
c) ............. tone/an ............... lei;
d) ............. tone/an ............... lei.
(5) Sumele încasate prin valorificarea acestor materiale se vor folosi pe perioada de derulare a concesiunii pentru urmãtoarele destinaţii:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(6) Inventarul complet al componentelor sistemului de preselectare, reciclare şi valorificare a deşeurilor din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse în anexa nr. .......... .

SECŢIUNEA a 7-a
Producerea de compost

Art. 49. - (1) Deşeurile menajere organice, separate de restul deşeurilor, se trateazã şi se proceseazã într-o staţie specialã de compost, cu tratare aerobã/anaerobã de tip ......., având capacitatea de procesare de .......... tone/h, ...... tone/24h şi care trateazã .......% din cantitatea de deşeuri organice, fiind/nefiind necesare lucrãri de extindere pe perioada de derulare a concesiunii, acestea constând în urmãtoarele lucrãri:
..................................................................
..................................................................
(2) Staţia de producere a compostului este amplasatã într-o clãdire/mai multe clãdiri cu urmãtoarele caracteristici geometrice ............., iar compostul se depoziteazã/se valorificã astfel: ......................... şi are/nu are urmãtoarele avize ............. cerute de organele de sãnãtate publicã şi de cele pentru protecţia mediului.
(3) Inventarul complet al componentelor staţiei de producere a compostului din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse în anexa nr. ........... .

SECŢIUNEA a 8-a
Incinerarea deşeurilor

Art. 50. - (1) Incinerarea deşeurilor municipale se realizeazã printr-o instalaţie de ardere sau de oxidare a deşeurilor de tip ..............., cu recuperare/fãrã recuperare de energie termicã/electricã, având capacitatea de procesare de ........ tone/h, ...... tone/24h şi care trateazã .... % din cantitatea de deşeuri, fiind/nefiind necesare lucrãri de extindere pe perioada de derulare a concesiunii, acestea constând în urmãtoarele lucrãri:
................................................................
................................................................
................................................................
(2) Staţia de incinerare a deşeurilor este amplasatã într-o clãdire/mai multe clãdiri cu urmãtoarele caracteristici principale: .......................... şi are/nu are urmãtoarele avize .................... cerute de organele de sãnãtate publicã şi de cele pentru protecţia mediului.
(3) În staţia de incinerare se/nu se produce energie termicã/electricã la valoarea de ....... Gcal/24h, ...... Mw/h, aceasta fiind folositã/valorificatã astfel: .......................................................
............................................................
(4) Inventarul complet al componentelor staţiei de incinerare a deşeurilor din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse în anexa nr. ........ .

CAPITOLUL III
Condiţii de exploatare a serviciilor publice de salubrizare a localitãţilor

A. Condiţii tehnice
Art. 51. - Serviciile publice de salubrizare a localitãţilor trebuie sã asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de autorizare, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecãrei activitãţi.
B. Obiective de exploatare
Art. 52. - Obiectivele pe care trebuie sã le atingã serviciul public de salubrizare care face obiectul concesiunii sunt urmãtoarele:
a) îmbunãtãţirea condiţiilor de viaţã ale cetãţenilor;
b) promovarea calitãţii şi eficienţa activitãţilor de salubrizare;
c) dezvoltarea durabilã a serviciilor;
d) protecţia mediului înconjurãtor, cu evidenţierea mãsurilor de protecţie a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanţã cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.
C. Obiective de ordin economic
Art. 53. - (1) Serviciul public de salubrizare va urmãri sã se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract.
(2) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale.
D. Obiective de mediu
Art. 54. - (1) Pe perioada derulãrii contractului de concesiune se vor respecta condiţiile impuse de avizul de mediu nr. ....... .
(2) Pe toatã perioada derulãrii contractului de concesiune, operatorul va implementa condiţionãrile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritãţile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu.

CAPITOLUL IV
Sarcinile autoritãţilor administraţiei publice locale şi ale operatorilor în domeniul investiţiilor

Art. 55. - (1) Finanţarea lucrãrilor se asigurã, dupã caz, din urmãtoarele surse:
a) fonduri proprii ale operatorului şi alocaţii de la bugetul local, în valoare de ..... miliarde lei, pentru realizarea obiectivelor ......., cu termen de realizare ..................;
b) credite bancare în valoare de ......... miliarde lei, garantate de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale sau de cãtre stat, pentru realizarea obiectivelor ........., cu termen de realizare ........;
c) sprijin nerambursabil în valoare de ........ miliarde lei, obţinut prin aranjamente bi- sau multilaterale conform programului ......, pentru realizarea obiectivelor ......., cu termen de realizare .............;
d) fonduri speciale în valoare de ...... miliarde lei, constituite pe baza unor taxe locale instituite în condiţiile legii, pentru realizarea obiectivelor ........, cu termen de realizare ...........;
e) contribuţia de capital privat a operatorului, în valoare de ..... miliarde lei, pentru obiectivele ........, cu termen de punere în funcţiune .........;
f) fonduri transferate de la bugetul de stat, în valoare de ........ miliarde lei, pentru realizarea obiectivelor ........, cu termen de punere în funcţiune ........, fondurile fiind ca participare la cofinanţarea programului extern ...... sau pentru realizarea programului de urgenţã privitor la ...... ori a programului cu caracter social ................;
g) din economii în valoare de ......... miliarde lei, rezultate din dotarea cu urmãtoarele echipamente de performanţã: ........................
................................................................
Economiile obţinute se folosesc pentru realizarea urmãtoarelor obiective:
................................................................
................................................................
(2) Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciilor publice de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune, conform urmãtorului program:
................................................................
................................................................
(3) Investiţiile strãine în serviciile publice de salubrizare beneficiazã de toate facilitãţile legale în vigoare în momentul încheierii contractului de concesiune. Facilitãţile obţinute se vor menţiona în contractul de delegare a gestiunii şi vor fi valabile pe perioada ............... .
(4) Investiţiile care se realizeazã din fonduri proprii ale investitorilor rãmân în proprietatea acestora pe perioada derulãrii contractului de concesiune, urmând ca la încetarea contractului acestea sã se repartizeze astfel
................................................................

CAPITOLUL V
Clauze financiare şi de asigurãri

Art. 56. - (1) Investiţiile menţionate la art. 55 se supun obligaţiilor şi clauzelor impuse de finanţatori pentru fiecare modalitate de finanţare.
(2) Prin aceste clauze se stabilesc modalitãţile de returnare a creditelor, termenele de rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiţii, modalitãţile de preluare a bunurilor care au fãcut obiectul investiţiilor, clauze referitoare la pãstrarea patrimoniului încredinţat pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfârşitul concesiunii, astfel încât la încheierea contractului capacitatea concedentului de realizare a serviciului sã fie cel puţin egalã cu cea existentã la data intrãrii în vigoare a contractului.
(3) Caietul de sarcini va cuprinde obligativitatea operatorului de a încheia şi onora contractele de asigurãri pentru mijloacele din patrimoniul public, conform legislaţiei în vigoare privind asigurãrile.

CAPITOLUL VI
Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii

Art. 57. - (1) Bunurile din patrimoniul public, enunţate în cap. II - Obiectul concesiunii, se preiau pe bazã de proces-verbal de predare-preluare.
(2) Operatorul este obligat sã efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale, precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, conform programului din anexa nr. ...... .
(3) Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat, în baza legislaţiei în vigoare, conform programului din anexa nr. ....., şi va înlocui aceste mijloace conform programului din anexa nr. ....... .
(4) Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public la 31 decembrie şi modificãrile privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului.
(5) La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit şi libere de orice sarcinã.
6) La încetarea contractului de concesiune, operatorul va încheia cu concedentul un contract de vânzare-cumpãrare având ca obiect bunurile de preluare din caietul de sarcini asupra cãrora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi, care au o valoare de ....... miliarde lei şi care reprezintã ........ şi sunt cuprinse detaliat în anexa nr. ....... .

CAPITOLUL VII
Obligaţiile privind protecţia mediului

Art. 58. - (1) În caietul de sarcini se menţioneazã obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubrizare, precum şi cele derivate din activitãţile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor şi a parcului auto.
(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autoritãţilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare, care se va introduce, cu termene scadente de realizare, în caietele de sarcini.

CAPITOLUL VIII
Durata concesiunii

Art. 59. - (1) Durata pentru care se concesioneazã serviciile publice de salubrizare a localitãţilor este de ....... ani.
(2) Pe durata stabilitã la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de salubrizare.

CAPITOLUL IX
Redevenţa

Art. 60. - (1) Redevenţa este de ...... lei, plãtitã anual/trimestrial/lunar.
(2) Plata redevenţei se face astfel: ............................
.................................................................

(3) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la: ...............................................
................................................................
................................................................

CAPITOLUL X
Cuantumul garanţiilor datorate de operator

Art. 61. - În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul se obligã sã îi plãteascã concedentului o garanţie în valoare de ........ lei, reprezentând o cotã-parte din suma datoratã concedentului cu titlu de redevenţã pentru primul an de activitate.
Art. 62. - (1) Pentru participarea la licitaţie se fixeazã o garanţie în valoare de ...... lei.
(2) Garanţia de participare la licitaţie se supune condiţionãrilor stabilite la <>art. 23 din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 216/1999 , cu modificãrile ulterioare.

CAPITOLUL XI
Clauze referitoare la încetarea delegãrii de gestiune

Art. 63. - Încetarea delegãrii de gestiune prin concesiune se face în urmãtoarele situaţii:
a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungitã dupã expirarea termenului;
b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacã pãrţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii;
c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilateralã de cãtre concedent, cu plata unei despãgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;
d) în cazul nerespectãrii obligaţiilor contractuale de cãtre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despãgubiri în sarcina concesionarului;
e) în cazul nerespectãrii obligaţiilor contractuale de cãtre concedent, prin reziliere, cu plata unei despãgubiri în sarcina concedentului;
f) la dispariţia, dintr-o cauzã de forţã majorã, a bunului concesionat sau în cazul imposibilitãţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fãrã plata unei despãgubiri;
g) în cazul în care interesul naţional o impune, prin rãscumpãrarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economicã în care se va stabili preţul rãscumpãrãrii. În aceastã situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune;
h) în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea ori licenţa sunt retrase.

CAPITOLUL XII
Clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socialã

Art. 64. - (1) Personalul actual angajat în sistemul serviciilor publice de salubrizare a localitãţilor este în numãr de .......... salariaţi, a cãrui structurã completã, pe obiective şi pe profesii, este prezentatã în anexa nr. ......... .
(2) Personalul existent acoperã ......... % din necesarul de personal, fiind/nefiind necesarã o suplimentare de personal.
(3) Preluarea personalului angajat se face în condiţiile stipulate în contractul colectiv de muncã care este valabil pânã la data de ........ şi care prevede urmãtoarele în privinţa personalului angajat:
................................................................
................................................................
(4) Disponibilizãrile de personal pot fi fãcute în condiţiile stipulate în contractul colectiv de muncã, menţionate la art. ..... din acest contract de muncã.

CAPITOLUL XIII
Dispoziţii finale

Art. 65. - (1) La licitaţiile organizate pentru concesionarea serviciilor publice de salubrizare a localitãţilor pot participa numai operatori atestaţi de cãtre A.N.R.S.C.
(2) Ofertantul ........ prezintã copia de pe licenţa A.N.R.S.C. nr. .../..., prin care dovedeşte cã este atestat de autoritatea competentã.
Art. 66. - (1) Caietul de sarcini este pus în vânzare de cãtre autoritatea administraţiei publice locale ..... la sediul sãu ......... şi la urmãtoarele sedii: ............, prevãzute în anunţul publicitar.
(2) Preţul caietului de sarcini a fost stabilit de autoritatea administraţiei publice locale ......... la valoarea de ...... lei.
(3) Modalitãţile de platã pentru achiziţionarea caietului de sarcini sunt urmãtoarele: .............................................
...............................................................
Art. 67. - (1) Condiţiile prevãzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfãşurarea licitaţiei pentru concesionarea serviciilor publice de salubrizare.
(2) Ofertanţii pot oferi şi alte condiţii preconizate a fi favorabile unei bune desfãşurãri a activitãţii acestui serviciu.
Art. 68. - Caietul de sarcini-cadru se foloseşte împreunã cu Regulamentul-cadru şi Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitãţilor.

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016