Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT-CADRU din 11 decembrie 2003  privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT-CADRU din 11 decembrie 2003 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 22 decembrie 2003

CAP. I
DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1
(1) Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicala primara, asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitãţile clinice, paraclinice şi stomatologice, asistenta medicala spitaliceasca, asistenţa medicalã de recuperare, de îngrijiri medicale la domiciliu, de servicii medicale de urgenţã şi transport sanitar, de medicamente în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau fiziologice precum şi unitãţile de asistenţã medico-socialã - denumiţi în continuare furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate, aflaţi în relaţie contractualã, au obligaţia sã respecte prevederile contractului-cadru şi ale normelor.
(2) Nerespectarea obligaţiilor contractuale de cãtre pãrţi conduce la aplicarea masurilor prevãzute în contractul-cadru şi stipulate în contractele de furnizare de servicii medicale respectiv de medicamente în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau fiziologice încheiate intre furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate.
ART. 2
(1) Modelele de contract pentru furnizarea de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale sunt prevãzute in norme.
(2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; în cuprinsul contractelor pot fi prevãzute şi alte clauze suplimentare negociate în limita prevederilor legale în vigoare.
ART. 3
În cazul în care furnizorii depun ofertele la alte termene decât cele stabilite şi comunicate de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate şi nu participã la negocierea şi încheierea contractelor în termenul stabilit de casele de asigurãri de sãnãtate, furnizorii nu vor mai desfãşura activitate în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate în anul respectiv, cu excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forţã majorã, confirmate de autoritatea publicã competentã, potrivit legii şi notificate, deîndatã, casei de asigurãri de sãnãtate.
ART. 4
(1) Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia sã deconteze în limita şi la termenele stabilite în contracte, contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor şi a dispozitivelor medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau fiziologice.
(2) In cazul în care termenele de platã stabilite în contracte nu sunt respectate din vina caselor de asigurãri de sãnãtate, acestea sunt obligate sã plãteascã majorãri de întârziere egale cu majorãrile care se aplicã pentru întârzierea plãţii impozitelor cãtre stat.
(3) Refuzul caselor de asigurãri de sãnãtate de a deconta unele servicii raportate ca realizate se poate face numai prin prezentarea în scris a cauzelor care au condus la acesta.
(4) Litigiile dintre furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate se soluţioneazã de Comisia Centrala de Arbitraj care se organizeazã în termen de 45 de zile calendaristice de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, potrivit legii.
ART. 5
În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate a încetat din motive imputabile furnizorilor, constatate de casele de asigurãri de sãnãtate şi dupã caz, soluţionate de Comisia Centralã de Arbitraj dacã au existat contestaţii, casele de asigurãri de sãnãtate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi pe o perioadã de 1 an de la data încetãrii contractului. La reluarea relaţiilor contractuale, în cazul în care contractele înceteazã din nou din motive imputabile furnizorilor, casele de asigurãri de sãnãtate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi.
ART. 6
(1) Organizarea controlului serviciilor medicale care se acordã asiguraţilor în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate se efectueazã de cãtre Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate împreunã cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România şi Ordinul Asistenţilor Medicali din România.
(2) Controlul serviciilor medicale ce se acordã asiguraţilor de cãtre furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara, asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitãţile clinice, paraclinice şi stomatologice, asistenta medicala spitaliceasca, asistenţa medicalã de recuperare, de îngrijiri medicale la domiciliu, servicii medicale de urgenţã şi transport sanitar, precum şi de medicamente şi de dispozitive medicale se asigurã de cãtre serviciile specializate din structura Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, a caselor de asigurãri de sãnãtate, a Ministerului Sãnãtãţii, a direcţiilor de sãnãtate publicã şi a direcţiilor medicale ori structurilor similare organizate conform <>Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sãnãtate publicã, cu completãrile ulterioare, din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitarã proprie, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali din România, organizate la nivel naţional şi teritorial, precum şi alte instituţii abilitate, dupã caz, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 7
(1) Furnizorii au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control actele de evidentã a serviciilor furnizate şi documentele în baza cãrora se deconteazã serviciile realizate.
(2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control actele de evidentã a serviciilor furnizate şi documentele în baza cãrora se deconteazã serviciile realizate conduce la amânarea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a serviciilor medicale prestate respectiv a contravalorii medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu sau a dispozitivelor medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau fiziologice, pânã la data îndeplinirii obligaţiei prevãzute la alin. (1)
ART. 8
Fondurile repartizate pentru: asistenţa medicalã primarã, asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitãţile clinice, paraclinice şi stomatologice, asistenţa medicalã spitaliceascã, asistenta medicalã de recuperare, îngrijiri medicale la domiciliu, asistenţa medicalã de urgenţã şi transport sanitar, furnizarea de medicamente în tratamentul ambulatoriu, dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau fiziologice şi pentru unitãţile de asistentã medico-socialã se aprobã potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 9
Casele de asigurãri de sãnãtate organizeazã licitaţii pentru unele servicii din pachetul de servicii de bazã stabilit în norme, în condiţiile prevãzute de dispoziţiile legale privind licitaţiile pentru achiziţiile publice. Licitaţiile se organizeazã în vederea contractãrii unor servicii medicale din pachetul de servicii de bazã, între furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate, decontate exclusiv din fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, în scopul utilizãrii eficiente a fondului.

CAP. II
ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ

ART 10
(1) Asistenţa medicalã primarã se asigura numai de cãtre medicul de familie împreuna cu personalul sanitar, prin cabinete medicale organizate conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicata, cu completãrile ulterioare, şi prin cabinete medicale care funcţioneazã în structura sau în coordonarea unor unitãţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitarã proprie, ca furnizori de servicii medicale în asistenta medicala primara, autorizaţi şi acreditaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Serviciile medicale din asistenta medicala primarã în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate se acorda în baza contractelor încheiate intre furnizorii de servicii medicale primare şi casele de asigurãri de sãnãtate.
(3) Numãrul minim de asiguraţi de pe listele medicilor de familie pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicalã primarã intre furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate se stabileşte pe localitãţi, de cãtre o comisie paritarã formatã din reprezentanţi ai caselor de asigurãri de sãnãtate şi ai direcţiilor de sãnãtate publicã, respectiv ai direcţiilor medicale ori structurilor similare organizate conform <>Legii nr. 100/1998 , cu completãrile ulterioare, din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitarã proprie, cu consultarea reprezentanţilor consiliilor judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucureşti, cu excepţia cabinetelor medicale care funcţioneazã în structura sau în coordonarea unor unitãţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitarã proprie.
(4) În localitãţile urbane numãrul minim de asiguraţi de pe listele medicilor de familie pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, în cazul medicilor nou-veniti, este de 1.000; pentru medicii de familie care la data de 31 decembrie 2003 au sub 1.000 de asiguraţi înscrişi pe listele proprii, furnizorii vor încheia contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate respectând numãrul minim de asiguraţi înscrişi. Încadrarea obligatorie în limita de 1.000 de asiguraţi înscrişi se realizeazã intr-un termen maxim de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri. Medicilor de familie al cãror numãr de asiguraţi înscrişi pe listele proprii scade, timp de 3 luni consecutiv, sub numãrul minim pentru care se poate încheia contractul de furnizare de servicii medicale, în situaţia cabinetelor medicale individuale, li se reziliazã contractul în condiţiile legii, iar pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale medicii de familie respectivi sunt excluşi din contract prin modificarea acestuia, ca urmare a reanalizãrii fiecãrei situaţii de scãdere a numãrului minim de asiguraţi, de cãtre comisia constituitã conform alin. (3). Asiguraţii de pe listele acestora pot opta pentru alţi medici de familie aduşi la cunoştinţa asiguraţilor de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate.
(5) În localitãţile acoperite din punct de vedere al existenţei medicilor de familie, pentru asigurarea calitãţii asistentei medicale, medicii de familie vor înscrie în listele proprii un numãr de maximum 2.000 asiguraţi, în condiţiile stabilite prin norme.
ART. 11
Furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara acorda servicii medicale în cadrul programului stabilit de cãtre aceştia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Pentru asigurarea de servicii medicale 24 de ore din 24, inclusiv sâmbãta, duminica şi sãrbãtorile legale, în afara programului de lucru se acorda servicii medicale de cãtre medicii de familie în centrele de permanenta înfiinţate şi organizate de Ministerul Sãnãtãţii prin direcţiile de sãnãtate publicã precum şi prin direcţiile medicale ale ministerelor şi instituţiile centrale cu reţea sanitarã proprie, pe baza criteriilor de eficienţã elaborate de cãtre acestea cu consultarea Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi a Colegiului Medicilor din România, conform prevederilor legale.
ART. 12
Medicii de familie acorda asistenta medicala pentru asiguraţii înscrişi în lista proprie, potrivit pachetului de servicii medicale de bazã, asigurã asistenţã medicalã pentru situaţii de urgenţã oricãrei persoane care are nevoie de aceste servicii, asigurã asistenţa medicalã persoanelor care nu fac dovada calitãţii de asigurat şi a plãţii contribuţiei la fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate conform pachetului minimal de servicii medicale, precum şi categoriilor de persoane care se asigurã facultativ pentru sãnãtate potrivit legii, conform pachetului de servicii prevãzut în norme pentru acestea.
Pachetul de servicii medicale de baza, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii medicale pentru categoriile de persoane care se asigurã facultativ pentru sãnãtate potrivit legii, se stabilesc de cãtre o comisie formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, şi se prevãd în norme.
ART. 13
Modalitãţile de platã a furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicala primara sunt:
a) tarif pe persoana asigurata - per cãpiţa;
b) tarif pe serviciu medical.
ART. 14
(1) In relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate furnizorii de servicii medicale în asistenta medicalã primarã au urmãtoarele obligaţii:
a) sã acorde servicii de asistenţã medicalã primarã asiguraţilor înscrişi în lista proprie, respectând criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevãzute de lege. Calitatea de asigurat se dovedeşte cu un act justificativ - adeverinţã sau carnet de asigurat -, eliberat prin grija caselor de asigurãri de sãnãtate la care este înscris asiguratul, pânã la introducerea cârdului electronic de asigurat;
b) sã asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de bazã toate activitãţile care sunt cuprinse în baremul de activitãţi practice obligatorii din curricula de pregãtire în specialitatea medicinã de familie şi în concordanţã cu competenţele obţinute pentru situaţiile prevãzute în norme. De asemenea, au obligaţia de a interpreta investigaţiile necesare în afecţiunile prevãzute în tematica pe aparate şi sisteme;
c) sã acorde servicii medicale din pachetul minimal de servicii medicale, prevãzut în norme, pentru persoanele care nu fac dovada calitãţii de asigurat sau a plãţii contribuţiei la fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, potrivit legii;
d) sã acorde servicii medicale din pachetul de servicii prevãzut în norme pentru persoanele care se asigurã facultativ pentru sãnãtate;
e) sã actualizeze lista proprie cuprinzând asiguraţii înscrişi, ori de cate ori apar modificãri în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunarã a asiguraţilor, şi sã comunice aceste modificãri caselor de asigurãri de sãnãtate, precum şi sã actualizeze lista proprie în funcţie de comunicãrile transmise de casele de asigurãri de sãnãtate cu privire la asiguraţii care nu mai fac dovada calitãţii de asigurat şi a plãţii contribuţiei la fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate; sã comunice caselor de asigurãri de sãnãtate datele de identificare a persoanelor cãrora li s-au acordat serviciile medicale prevãzute în pachetul minimal de servicii medicale;
f) sã furnizeze tratamentul adecvat şi sa prescrie medicamentele prevãzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, conform reglementarilor în vigoare. Medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie sã fie în concordanţã cu diagnosticul;
g) sã nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţã medicalã, ori de câte ori se solicitã aceste servicii medicale;
h) sã înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odatã cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, dupã caz, de reşedinţã a acestuia. Nou-nãscutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, daca pãrinţii nu au alta opţiune exprimatã în scris, imediat dupã naşterea copilului;
i) sã înscrie pe lista proprie gravidele neînscrise pe lista unui medic de familie la prima consultaţie, în localitatea de domiciliu sau, dupã caz, de reşedinţã a acestora ori la solicitarea reprezentanţilor din sistemul de asistenţã medicalã comunitarã;
j) sã nu refuze înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea pãrinţilor, aparţinãtorilor legali sau la anunţarea de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii ori de primãrie, precum şi la solicitarea reprezentanţilor din sistemul de asistenţã medicalã comunitarã sau a direcţiilor de protecţie a copilului pentru copiii aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau din familii substitutive;
k) sã respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activitãţii desfãşurate la nivelul cabinetelor de medicinã primarã;
l) sã informeze asiguraţii despre serviciile oferite şi despre modul în care sunt furnizate;
m) sã respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
n) sã factureze lunar, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi însoţitã de desfãşurãtoarele privind activitãţile realizate, atât pe suport de hârtie cât şi pe suport magnetic, în formatul solicitat de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate. Desfãşurãtoarele se stabilesc prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi se pun la dispoziţia furnizorilor de servicii medicale contra cost de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadã de maximum douã luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la mãsuri mergând pânã la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
o) sã raporteze caselor de asigurãri de sãnãtate şi direcţiilor de sãnãtate publicã datele necesare pentru urmãrirea desfãşurãrii activitãţii în asistenţa medicalã primarã, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi care se pun la dispoziţie în mod gratuit;
p) sã respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor şi efectuarea vaccinãrilor;
q) sã respecte dreptul la libera alegere de cãtre asigurat a medicului şi dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie dupã expirarea a cel puţin 3 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situaţia în care nu se respectã aceastã obligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurãri de sãnãtate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte sã plece, prin eliminarea asiguratului de pe listã;
r) sã solicite asiguraţilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestã calitatea de asigurat;
s) sã îşi stabileascã programul de activitate în funcţie de condiţiile specifice din zonã, cu respectarea prevederilor prezentului contract-cadru şi a normelor;
t) sã participe la activitatea de asigurare a asistenţei medicale continue în centrele de permanenţã, acolo unde sunt organizate;
u) sã punã la dispoziţia asiguraţilor la nivelul cabinetului medical pachetul de servicii de bazã, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ precum şi obligaţiile furnizorului de servicii medicale primare în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate;
v) sã întocmeascã bilet de trimitere în vederea internãrii atunci când este cazul şi sã ataşeze la acest bilet rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau a confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate, care completeazã tabloul clinic pentru care se solicitã internarea;
x) sã opereze la zi în formularele din sistemul informaţional al Ministerului Sãnãtãţii -fişe, certificate medicale, registre, etc. -, datele corespunzãtoare activitãţii desfãşurate;
y) sã colaboreze cu asistenţii medicali comunitari în desfãşurarea activitãţii acestora.
z) sã îşi organizeze activitatea proprie pentru creşterea eficienţei actului medical, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare:
(2) Medicul de familie are obligaţia sã prescrie medicamente cu sau fãrã contribuţia personala asiguraţilor, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţã a actului medical propriu. Medicul de familie refuzã transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fãrã contribuţia personalã a asiguraţilor şi investigaţii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alţi medici. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmeazã o schemã de tratament pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice stabilitã şi iniţiatã de medicul de specialitate aflat în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate, comunicatã numai prin scrisoare medicalã.
(3) Se recomandã participarea medicilor de familie la acţiunile de instruire organizate de direcţiile de sãnãtate publicã şi de casele de asigurãri de sãnãtate privind aplicarea unitarã a actelor normative referitoare la asigurãrile de sãnãtate şi a actelor normative privind asistenta medicalã în România.
ART. 15
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicalã primarã au urmãtoarele drepturi:
a) sã primeascã contravaloarea serviciilor medicale efectiv realizate, potrivit contractelor încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate;
b) sã fie informaţi permanent şi din timp asupra condiţiilor furnizãrii serviciilor medicale;
c) sã cunoascã condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din fondul alocat asistenţei medicale primare şi decontate de casele de asigurãri de sãnãtate;
d) sã încaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu sunt cuprinse în: pachetul de servicii de bazã, pachetul minimal de servicii medicale, pachetul de servicii pentru persoanele care se asigura pentru sãnãtate facultativ sau nu sunt servicii medicale pentru situaţii de urgentã precum şi coplatã pentru unele servicii medicale stabilite de o comisie formata din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, şi prevãzute în norme.
ART. 16
In relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale din asistenta medicalã primarã casele de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicalã primarã autorizaţi şi acreditaţi;
b) sã controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicala primara, conform clauzelor din contractele încheiate cu aceştia;
c) sã verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigaţiilor paraclinice de cãtre furnizorii de servicii medicale în asistenta medicalã primarã, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
d) sã raporteze Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate datele solicitate privind activitatea desfãşuratã de furnizorii de servicii medicale, în baza contractelor încheiate cu aceştia, şi sã respecte termenele de raportare stabilite de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate; sa raporteze Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, pânã la data de 15 a lunii urmãtoare încheierii fiecãrui trimestru, datele solicitate în vederea calculãrii valorilor definitive ale punctelor;
e) sã deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevãzute în contract, contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, pe baza facturii însoţitã de desfãşurãtoarele privind activitatea realizatã, prezentate atât pe suport de hârtie cât şi pe suport magnetic, în formatul solicitat de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
f) sã asigure un sistem permanent de informare a asiguraţilor asupra mijloacelor de pãstrare a sãnãtãţii, în vederea reducerii şi evitãrii cauzelor de îmbolnãvire;
g) sã utilizeze un sistem informatic unitar şi confidenţial corespunzãtor asigurãrii cel puţin a unei evidente primare privind diagnosticul şi terapia aplicata fiecãrui asigurat;
h) sã comunice medicilor de familie, în vederea actualizãrii listelor proprii, persoanele care şi-au pierdut calitatea de asigurat sau pentru care nu s-a virat integral contribuţia de asigurãri pentru sãnãtate; sã nu solicite medicilor de familie documentele în baza cãrora se stabileşte calitatea de asigurat a persoanelor sau plata contribuţiei de asigurãri pentru sãnãtate a asiguraţilor înscrişi în lista proprie;
i) sã informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenta medicalã primarã asupra condiţiilor de contractare şi sã facã publice valorile definitive ale punctelor rezultate în urma regularizãrii trimestriale, atât prin afişare la sediul caselor de asigurãri de sãnãtate, cât şi pe pagina electronicã a acestora, începând cu ziua urmãtoare transmiterii acestora de cãtre Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
j) sã furnizeze, la solicitarea Ministerului Sãnãtãţii, prin direcţiile de sãnãtate publicã, datele de identificare a persoanelor, înregistrate la acestea, pentru bolile cu declarare nominalã obligatorie, conform reglementãrilor legale în vigoare;
k) sã monitorizeze numãrul serviciilor medicale acordate de cãtre furnizorii cu care se aflã în relaţii contractuale;
l) sã tinã evidenţa distinctã a asiguraţilor de pe listele medicilor de familie cu care are încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, în funcţie de casele de asigurãri de sãnãtate la care se vireazã contribuţia acestora. Pentru asiguraţii pentru care se vireazã contribuţia la Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi la Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate judeţene sau a municipiului Bucureşti, confirmarea calitãţii de asigurat se face de cãtre Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi de Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pe bazã de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Pentru asiguraţii pentru care se vireazã contribuţia la casele de asigurãri de sãnãtate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţie contractualã cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, confirmarea calitãţii de asigurat se face de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe bazã de tabel centralizator transmis atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic.
ART. 17
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale intre furnizorul de servicii medicale primare şi casa de asigurãri de sãnãtate se încheie de cãtre reprezentantul legal al cabinetului medical, pe baza urmãtoarelor documente:
a) certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale sau actul de înfiinţare, dupã caz;
b) autorizaţia sanitarã;
c) contul deschis la Trezoreria statului;
d) codul numeric personal sau codul fiscal, dupã caz;
e) certificatul de acreditare al cabinetului medical;
f) lista cuprinzând persoanele înscrise la medicul de familie titular, în cazul cabinetelor medicale individuale, şi listele cuprinzând asiguraţii înscrişi la fiecare medic de familie pentru care reprezentantul legal încheie contract de furnizare de servicii medicale, în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale;
g) dovada asigurãrii de rãspundere civilã în domeniul medical, obţinutã conform Normelor pentru reglementarea sistemului de asigurãri de rãspundere civilã pentru furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care intrã în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(2) Numai cabinetele medicale din mediul rural pot avea puncte secundare de lucru în localitãţile rurale, în situaţia în care asigurãrii de pe lista proprie a medicilor respectivi au rãspândire mare în teritoriu. Autorizaţia sanitarã este obligatorie atât pentru cabinetele medicale, cât şi pentru punctele secundare lucru ale acestora.
(3) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale încheie contract cu o singurã casã de asigurãri de sãnãtate, respectiv cu cea în a cãrei raza administrativ-teritorialã îşi are sediul cabinetul medical sau cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, dupã caz.
(4) Casele de asigurãri de sãnãtate cu care furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicalã primarã au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale deconteazã contravaloarea serviciilor acordate asigurãrilor înscrişi, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care s-a virat contribuţia asiguratului.
ART. 18
(1) Programul de activitate al fiecãrui medic de familie, organizat în funcţie de condiţiile specifice din zonã, trebuie sã asigure în medie pe zi, de luni pânã vineri, minimum 5 ore la cabinetul medical şi 2 ore la domiciliul asiguraţilor, conform graficului de vizite la domiciliu. Acolo unde îşi desfãşoarã activitatea cel puţin 2 medici de familie, acordarea asistenţei medicale se va asigura atât dimineaţa, cât şi dupã-amiaza. In cazul în care numãrul asiguraţilor înscrişi pe lista proprie este mai mare decât numãrul mediu de asiguraţi stabilit la nivel naţional, respectiv de 2.000, programul total de lucru se prelungeşte corespunzãtor, acolo unde este posibil, în funcţie de numãrul de servicii medicale solicitate. Programul de activitate astfel stabilit se aduce la cunoştinţa asiguraţilor prin afişare într-un loc vizibil la cabinetul medical şi se transmite caselor de asigurãri de sãnãtate, direcţiilor de sãnãtate, direcţiilor medicale şi structurilor similare organizate conform <>Legii nr. 100/1998 , cu completãrile ulterioare, din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitarã proprie.
(2) Asistenţa medicalã în afara programului de lucru este asiguratã, dupã caz, de:
a) medicii asociaţi din mai multe localitãţi sau din aceeaşi localitate, în centre de permanenţã; pentru asiguraţi se acordã serviciile medicale prevãzute în pachetul de servicii de baza, iar pentru persoanele care nu fac dovada calitãţii de asigurat sau a plãţii contribuţiei la fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate şi pentru persoanele care se asigurã pentru sãnãtate facultativ, potrivit legii, se acordã serviciile medicale prevãzute în pachetul minimal de servicii medicale, respectiv în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigura facultativ; se acordã asistenţã medicalã pentru situaţiile de urgenţã tuturor persoanelor care au nevoie de aceste servicii;
b) medicul de familie din mediul rural, care locuieşte în localitatea respectivã şi poate acorda servicii medicale pentru situaţiile de urgentã în afara programului de lucru, acolo unde nu sunt îndeplinite condiţiile organizãrii centrului de permanenţã. Condiţiile acordãrii serviciilor medicale şi decontarea acestora se stabilesc prin norme;
c) serviciile medicale specializate de urgenta şi transport sanitar sau unitãţile specializate pentru transport medical, solicitate direct sau prin intermediul autoritãţilor administraţiei publice locale în zonele rurale, dacã nu este organizat centru de permanenţã sau dacã nu existã medic de familie care locuieşte în localitatea respectivã, în condiţiile prevãzute la lit. b).
(3) Pentru accesul pacienţilor la asistenţa medicalã în afara programului de lucru, medicul de familie are obligaţia sã afişeze la cabinetul medical numãrul de telefon şi adresa centrului de permanenţã la care se poate apela, iar în situaţia în care nu este organizat centru de permanenţã, pentru urgenţe medicale se afişeazã numãrul de telefon la care poate fi apelat serviciul medical specializat de urgenţã şi transport sanitar sau unitatea specializatã pentru transport medical
ART. 19
Pentru acordarea serviciilor medicale contractate cabinetele medicale vor încadra un asistent medical la 1.000 de asiguraţi înscrişi în lista proprie a unui medic de familie. Asistentul medical poate fi încadrat şi cu fracţiune de normã dacã pe lista medicului de familie sunt sub 1.000 de asiguraţi. Drepturile salariale ale cadrelor medii sanitare se stabilesc prin negociere, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
ART. 20
Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicalã primarã se face prin:
a) plata prin tarif pe persoanã asiguratã; suma cuvenitã se stabileşte în raport cu numãrul de puncte calculat în funcţie de numãrul asiguraţilor înscrişi pe lista proprie -conform structurii pe grupe de vârstã, ajustat în condiţiile prevãzute prin norme, numãrul de puncte aferent fiecãrei grupe de vârstã -, ajustat în functie de condiţiile în care se desfãşoarã activitatea, de gradul profesional şi cu valoarea unui punct, stabilite prin norme. Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în funcţie de condiţiile în care se desfãşoarã activitatea se aproba prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
Numãrul de puncte acordat pe durata unui an pentru fiecare asigurat corespunde asigurãrii de cãtre furnizorul de servicii medicale a unor servicii medicale profilactice, curative, de urgenta şi activitãţi de suport. Serviciile medicale care se asigurã prin plata per cãpiţa şi condiţiile în care acestea se acordã se stabilesc prin norme.
Valoarea definitiva a punctului este unicã pe ţarã şi se calculeazã de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate prin regularizare trimestriala, conform normelor, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare încheierii fiecãrui trimestru; aceastã valoare nu poate fi mai micã decât valoarea minimã garantatã pentru un punct, stabilitã de cãtre comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, prevãzutã în norme şi asiguratã pe durata valabilitãţii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat. In situaţia în care bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate este diminuat prin acte normative, se recalculeazã valoarea minimã garantatã pentru un punct;
b) plata prin tarif pe serviciu medical stabilit în funcţie de numãrul de servicii medicale şi valoarea unui punct. Lista acestor servicii, numãrul de puncte acordate pentru acestea, modalitatea de calcul a valorii definitive pentru un punct şi nivelul valorii minime garantate pentru un punct se stabilesc prin norme.
Valoarea definitivã a unui punct este unicã pe ţarã şi se calculeazã de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate prin regularizare trimestrialã, conform normelor, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare încheierii fiecãrui trimestru. Aceastã valoare nu poate fi mai micã decât valoarea minimã garantatã pentru un punct, stabilitã de cãtre comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, prevãzutã în norme şi asiguratã pe durata valabilitãţii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat. În situaţia în care bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate este diminuat prin acte normative, se recalculeazã valoarea minimã garantatã pentru un punct.
ART. 21
Veniturile realizate conform art. 20 reprezintã veniturile furnizorilor de servicii medicale din care se suporta şi urmãtoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile de personal pentru angajaţii cabinetului medical - medici, cadre medii sanitare şi alte categorii de personal;
b) cheltuielile pentru administrarea şi funcţionarea cabinetului medical, inclusiv cheltuielile de capital;
c) cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenta. Medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenta se stabilesc prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
ART. 22
Pentru perioadele de absentã a medicilor de familie se organizeazã preluarea activitãţii medicale de cãtre un alt medic de familie. Condiţiile de înlocuire se stabilesc prin norme.
ART. 23
(1) Medicul de familie nou-venit într-o localitate, într-un cabinet medical nou-înfiintat sau deja existent, pe un post considerat a fi necesar de cãtre direcţia de sãnãtate publica împreunã cu casa de asigurãri de sãnãtate, beneficiazã lunar, în baza unei convenţii de furnizare de servicii medicale, similarã contractului de furnizare de servicii medicale, încheiate între reprezentantul legal al cabinetului medical şi casa de asigurãri de sãnãtate, pentru o perioadã de maximum 3 luni, perioadã consideratã necesarã pentru întocmirea listelor cu asiguraţii înscrişi, de:
a) un venit echivalent cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevãzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplicã sporurile prevãzute în condiţiile stabilite în norme;
b) o sumã necesarã pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, stabilitã conform normelor. (2) Medicii de familie menţionaţi la alin. (l) pot beneficia la
cerere de o indemnizaţie de instalare, în situaţia în care cabinetul medical funcţioneazã în localitãţi izolate, cu condiţii grele sau foarte grele şi cu un numãr mic de locuitori ori în localitãţi deficitare din punct de vedere al prezentei medicului de familie, din cauza nivelului socioeconomic şi educaţional al populaţiei.
(3) Indemnizaţia de instalare este egalã cu doua salarii de baza la nivelul maxim prevãzut de lege pentru funcţia de medic specialist în sistemul sanitar bugetar. În cazul în care unii medici care au beneficiat de indemnizaţia de instalare renunţã sã îşi mai desfãşoare activitatea în cabinetul medical pentru care s-a acordat aceastã indemnizaţie sau cãrora li se retrage acreditarea din motive imputabile lor, dupã o perioada mai mica de 3 ani de la începerea activitãţii, vor restitui o cotã din indemnizaţia de instalare, actualizatã cu indicele de inflaţie, cotã egalã cu raportul dintre numãrul de luni rãmase pânã la încheierea perioadei minime de 3 ani şi numãrul de luni aferent celor 3 ani.
ART. 24
Medicul de familie nou-venit într-o localitate într-un cabinet medical deja existent în care şi-a desfãşurat activitatea un medic de familie al cãrui contract de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate a încetat ca urmare a decesului sau a retragerii din activitate a acestuia poate încheiat contract cu casa de asigurãri de sãnãtate în baza listei de asiguraţi a medicului care a funcţionat anterior în cabinetul respectiv, în condiţiile stabilite în norme.
ART. 25
(1) Asiguraţii în vârstã de peste 18 ani au dreptul şi obligaţia de a efectua un control medical anual, pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în ceea ce priveşte morbiditatea şi mortalitatea, control care se va efectua în luna de naştere a fiecãrui asigurat înscris pe lista medicului de familie. Excepţie fac situaţiile în care asiguratul nu se prezintã la control din motive obiective pe care trebuie sã le justifice în scris medicului de familie, situaţie în care asiguratul va fi reprogramat Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia sã informeze public asiguraţii despre obligativitatea efectuãrii acestui control. Neefectuarea acestor controale medicale din cauza medicului de familie, în proporţie de peste 20% din totalul programãrilor şi/sau reprogramãrilor pe trimestru, atrage diminuarea cu 10% a veniturilor medicului de familie pentru trimestrul respectiv, în condiţiile stabilite prin norme.
(2) In cazul în care persoanele împuternicite de casele de asigurãri de sãnãtate şi direcţiile de sãnãtate publica, respectiv direcţiile medicale ori structurile similare organizate conform <>Legii nr. 100/1998 , cu completãrile ulterioare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitarã proprie, împreunã cu reprezentanţi ai consiliilor judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucureşti, constata nerespectarea programului de lucru stabilit, se va diminua valoarea definitivã a punctului per cãpita în trimestrul respectiv medicilor de familie la care se înregistreazã aceste situaţii dupã cum urmeazã:
a) la prima constatare cu 10%;
b) la a doua constatare cu 15%;
c) la a treia constatare cu 20%.
(3) În cazul în care persoanele împuternicite de casele de asigurãri de sãnãtate împreunã cu reprezentanţi ai consiliilor judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucureşti, constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fãrã contribuţia personalã din partea asiguratului şi/sau recomandãri de investigaţii paraclinice nejustificate, se va diminua valoarea definitivã a punctului per cãpita în trimestrul respectiv medicilor de familie la care se înregistreazã aceastã situaţie, conform prevederilor de la alin. (2) lit. a), b) şi c) pentru fiecare din situaţiile de mai sus.
(4) Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuãri, în condiţiile alin. (1) - (3), la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate, se vor folosi la întregirea fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
(5) Pentru cazurile prevãzute la alin. (2) şi (3), casele de asigurãri de sãnãtate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie.
ART. 26
Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia sã deconteze în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecãrei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate intre furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara şi casele de asigurãri de sãnãtate, la valoarea minimã garantatã pentru un punct per cãpita respectiv la valoarea minimã pentru un punct pe serviciu, iar regularizarea trimestriala la valoarea definitivã, pânã la data de 30 a lunii urmãtoare încheierii trimestrului. Furnizorii vor depune lunar în primele 3 zile lucrãtoare ale fiecãrei luni urmãtoare celei pentru care se face plata documentele necesare decontãrii serviciilor, potrivit normelor.
ART. 27
Raportarea eronata a unor servicii medicale se regularizeazã conform normelor; la regularizare se au în vedere şi serviciile medicale omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.
ART. 28
Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicala primara se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a casei de asigurãri de sãnãtate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatãrii urmãtoarelor situaţii:
a) dacã medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnãrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dacã din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau încetarea acreditãrii furnizorului;
d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a activitãţii realizate, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadã de maximum douã luni consecutive în cadrul unui trimestru;
e) în cazul în care numãrul asiguraţilor înscrişi la un medic de familie scade sub numãrul minim stabilit conform art. 10 alin. (4);
f) odatã cu prima constatare dupã aplicarea de 3 ori a mãsurii de diminuare a valorii definitive a punctului per cãpita pentru nerespectarea programului de lucru stabilit, abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente şi/sau recomandãri nejustificate de investigaţii paraclinice.
ART. 29
Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicala primara înceteazã cu data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) cabinetul medical se mutã din teritoriul de funcţionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
c) medicul renunţã sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
d) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit <>art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 , republicata, cu completãrile ulterioare;
e) încetarea definitivã a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
f) acordul de voinţã al pãrţilor;
g) denunţarea unilateralã a contractului de cãtre reprezentantul legal al cabinetului medical sau al casei de asigurãri de sãnãtate, printr-o notificare scrisã, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.

CAP. III
ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE, PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE, PARACLINICE ŞI STOMATOLOGICE

ART. 30
(1) Asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate se asigurã de medici de specialitate şi dentişti, împreunã cu personal mediu sanitar şi alte categorii de personal şi cu personalul sanitar din serviciile conexe actului medical, şi se acordã prin:
a) cabinete medicale organizate conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 republicatã, cu completãrile ulterioare, autorizate şi acreditate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
b) unitãţi sanitare ambulatorii de specialitate, autorizate şi acreditate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitarã proprie;
c) ambulatorii de specialitate din structura spitalelor autorizate şi acreditate din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
d) laboratoare medicale de radiologie şi imagisticã medicalã, analize medicale, explorãri funcţionale, pentru servicii medicale paraclinice, autorizate şi acreditate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
e) centre de diagnostic şi tratament şi centre medicale - unitãţi cu personalitate juridicã, autorizate şi acreditate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
f) centre de referinţã autorizate şi acreditate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pentru servicii medicale de înaltã performanţã;
g) ambulatoriile de spital, din structura spitalelor autorizate şi acreditate în condiţiile legii precum şi unitãţile sanitare fãrã personalitate juridicã din structura spitalului.
(2) Serviciile medicale din asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate se acordã în baza contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate şi casele de asigurãri de sãnãtate.
ART. 31
(1) Furnizorii de servicii medicale de specialitate pentru specialitãţile clinice încheie contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate în baza specialitãţilor confirmate prin ordin al ministrului sãnãtãţii. Medicii care au obţinut competenta de acupunctura, fitoterapie, homeopatic şi planificare familialã şi care sunt certificaţi de Ministerul Sãnãtãţii şi lucreazã exclusiv în aceste activitãţi încheie contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate în baza competenţelor de mai sus. Furnizorii de servicii medicale stomatologice încheie contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate pentru furnizarea de servicii medicale stomatologice, în condiţiile stabilite prin norme.
(2) Numãrul necesar de medici de specialitate, pe fiecare specialitate clinicã şi stomatologicã şi pe judeţe, pentru care se încheie contractul, se stabileşte de cãtre o comisie formatã din reprezentanţi ai caselor de asigurãri de sãnãtate şi ai direcţiilor de sãnãtate publicã, respectiv ai direcţiilor medicale ori structurilor similare organizate conform <>Legii nr. 100/1998 , cu completãrile ulterioare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitarã proprie, cu consultarea reprezentanţilor consiliilor judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucureşti, pânã la aprobarea normativelor elaborate de Ministerul Sãnãtãţii, Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România.
(3) Serviciile publice conexe actului medical, furnizate în cabinetele de liberã practicã organizate conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberã practicã pentru servicii publice conexe actului medical, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 598/2001 , se contracteazã de titularii acestor cabinete cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate.
(4) Furnizorii de servicii medicale pentru specialitãţile paraclinice încheie contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate în baza specialitãţii obţinute şi confirmate prin ordin al ministrului sãnãtãţii pentru medicii de specialitate pe care îi reprezintã.
ART. 32
Medicii de specialitate din ambulatoriile de specialitate acordã urmãtoarele tipuri de servicii medicale: examen clinic, investigaţii paraclinice şi tratamente profilactice şi curative.
ART. 33
Modalitatea de platã a furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicalã de specialitate din ambulatoriul de specialitate este tariful pe serviciu medical sau platã pa bazã de sumã fixã negociatã pentru centrele de referinţã.
ART. 34
(1) In relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate sunt obligaţi:
a) sã acorde servicii de asistentã medicalã ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Serviciile medicale care se acordã de medicul de specialitate sunt cele prevãzute în pachetul de servicii de bazã. Lista acestor servicii medicale şi lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate se stabilesc de cãtre comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, şi sunt prevãzute în norme;
b) sã acorde servicii medicale din pachetul minimal de servicii medicale pentru persoanele care nu fac dovada calitãţii de asigurat şi a plãţii contribuţiei la fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, precum şi servicii medicale din pachetul de servicii pentru categoriile de persoane care se asigurã pentru sãnãtate facultativ, potrivit legii, pachete de servicii ce sunt stabilite de comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, şi prevãzute în norme;
c) sã furnizeze tratamentul adecvat şi sã respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor prevãzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, conform reglementãrilor în vigoare, ca urmare a unui act medical propriu. Medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie sã fie în concordanţã cu diagnosticul;
d) sã nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţã medicalã, ori de câte ori se solicitã aceste servicii medicale;
e) sã respecte criteriile de calitate elaborate conform legii pentru serviciile medicale prestate şi a activitãţii desfãşurate în cabinetul medical/laboratorul medical;
f) sã ofere relaţii despre serviciile acordate, precum şi despre modul în care vor fi furnizate acestea şi sã acorde consilierea în scopul prevenirii îmbolnãvirilor şi al pãstrãrii sãnãtãţii;
g) sã respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
h) sã factureze lunar, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, activitatea realizatã conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi însoţitã de desfãşurãtoarele activitãţilor realizate, prezentate atât pe suport de hârtie cât şi pe suport magnetic, pe fiecare asigurat în parte, în formatul solicitat de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate; desfãşurãtoarele se stabilesc prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi se pun la dispoziţie furnizorilor de servicii medicale, contra cost, de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate. Nerespectarea termenelor de facturare o perioadã de maximum douã luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la mãsuri mergând pânã la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
i) sã respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;
j) sã respecte dreptul la libera alegere de cãtre asigurat a medicului de specialitate şi a unitãţii sanitare, în limitele de calitate impuse de activitatea medicalã;
k) sã îşi stabileascã programul de activitate şi sã îl afişeze într-un loc vizibil la cabinetul medical/laboratorul medical, cu respectarea prevederilor prezentului contract-cadru şi a normelor, şi sã stabileascã programul de activitate şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
l) sã informeze medicul de familie, prin scrisoare medicalã expediatã direct, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate; sã transmitã rezultatul investigaţiilor paraclinice medicului de familie la care este înscris asiguratul;
m) sã acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, farã nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
n) sã anunţe casa de asigurãri de sãnãtate despre orice modificare a datelor care au stat la baza încheierii contractului cu aceasta;
o) sã acorde asistenţã medicalã asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care s-a virat contribuţia de asigurãri sociale de sãnãtate pentru aceştia;
p) sã nu încaseze de la asiguraţi contribuţie personalã pentru serviciile medicale furnizate, care se suportã integral de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, conform listelor şi condiţiilor prevãzute în norme;
q) sã afişeze într-un loc vizibil la cabinetul medical sau la laborator numele casei de asigurãri de sãnãtate cu care se aflã în relaţie contractuale;
r) sã nu refuze efectuarea stagiului de cãtre medicii stomatologi stagiari repartizaţi de Comisia de stomatologie a consiliului judeţean al Colegiului Medicilor din România împreunã cu spitalele cu care aceştia au încheiat contract de muncã; aceastã obligaţie revine medicilor stomatologi specialişti şi primari;
s) sã punã la dispoziţia asiguraţilor la nivelul cabinetului medical/laboratorului medical pachetul de servicii de bazã, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, potrivit legii precum şi obligaţiile furnizorului de servicii medicale în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate
t) sã îşi organizeze activitatea proprie pentru creşterea eficienţei actului medical, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare.
(2) Se recomandã participarea furnizorilor de servicii medicale care au încheiat contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate la acţiunile de instruire organizate de direcţiile de sãnãtate publicã, respectiv de direcţiile medicale ori structurile similare organizate conform <>Legii nr. 100/1998 , cu completãrile ulterioare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitarã proprie şi casele de asigurãri de sãnãtate, privind aplicarea unitarã a actelor normative referitoare la asigurãrile de sãnãtate şi a actelor normative privind asistenţa medicalã în România.
ART. 35
In relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate au urmãtoarele drepturi:
a) sã primeascã contravaloarea serviciilor medicale efectiv realizate, potrivit contractelor încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate;
b) sã fie informaţi permanent şi din timp asupra condiţiilor furnizãrii serviciilor medicale;
c) sã cunoascã condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate şi decontate de casele de asigurãri de sãnãtate;
d) sã încaseze contravaloarea serviciilor medicale efectuate care nu constituie urgenţe medicale şi nu sunt cuprinse în pachetul de servicii de bazã, în pachetul minimal de servicii medicale sau în pachetul de servicii pentru categoriile de persoane care se asigurã pentru sãnãtate facultativ, ori a serviciilor medicale pentru care asiguratul nu are bilet de trimitere, cu excepţia afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, şi coplata pentru unele servicii medicale, stabilite de comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, prevãzute în norme.
ART. 36
În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate casele de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate autorizaţi şi acreditaţi şi sã facã publicã lista acestora pentru informarea asiguraţilor;
b) sã controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate, conform contractelor încheiate cu aceştia;
c) sã verifice prescrierea medicamentelor şi recomandãrile pentru efectuarea investigaţiilor paraclinice ale furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
d) sã raporteze Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate datele solicitate privind activitatea desfãşuratã de furnizorii de servicii medicale, în baza contractelor încheiate cu aceştia, şi sã respecte termenele de raportare stabilite de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate; sã raporteze Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, pânã la data de 15 a lunii urmãtoare încheierii fiecãrui trimestru, datele solicitate în vederea calculãrii valorii definitive a punctului;
e) sã deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, pe baza facturii însoţite de desfãşurãtoarele privind activitatea realizatã, prezentate atât pe suport de hârtie cât şi pe suport magnetic, pe fiecare asigurat în parte, în formatul solicitat de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, în urma verificãrii acestora;
f) sã asigure un sistem permanent de informare a asiguraţilor asupra drepturilor pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat, asupra mijloacelor de pãstrare a sãnãtãţii, în vederea reducerii şi evitãrii cauzelor de îmbolnãvire;
g) sã accepte un sistem informaţional unitar şi confidenţial corespunzãtor asigurãrii cel puţin a unei evidente primare privind diagnosticul şi terapia aplicatã;
h) sã informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate asupra condiţiilor de contractare; sã facã publicã valoarea definitivã a punctului, rezultatã în urma regularizãrii trimestriale, atât prin afişare la sediul caselor de asigurãri de sãnãtate, cât şi pe pagina electronicã a acestora, începând cu ziua urmãtoare transmiterii acesteia de cãtre Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
i) sã furnizeze, la solicitarea Ministerului Sãnãtãţii, prin direcţiile de sãnãtate publicã, datele de identificare a persoanelor înregistrate la acestea, pentru bolile cu declarare nominalã obligatorie, conform reglementãrilor în vigoare;
j) sã monitorizeze pe codul numeric personal (CNP) al fiecãrui asigurat, numãrul serviciilor medicale acordate de furnizorii cu care se aflã în relaţie contractualã.
ART. 37
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorul de servicii medicale de specialitate şi casa de asigurãri de sãnãtate se încheie de cãtre reprezentantul legal al unitãţilor sanitare prevãzute la art. 30 alin. (1), pe baza urmãtoarelor documente:
a) certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale sau actul de înfiinţare/organizare a unitãţii sanitare;
b) autorizaţia sanitarã;
c) cont deschis la Trezoreria statului;
d) codul numeric personal sau codul fiscal, dupã caz;
e) certificatul de acreditare al furnizorului;
f) dovada asigurãrii de rãspundere civilã în domeniul medical, obţinutã conform Normelor pentru reglementarea sistemului de asigurãri de rãspundere civilã pentru furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care intrã în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate;
g) datele necesare pentru încadrarea laboratoarelor medicale, conform criteriilor de selecţie prevãzute în normele de aplicare a contractului-cadru.
(2) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale clinice şi stomatologice încheie contract cu casa de asigurãri de sãnãtate din raza administrativ-teritorialã în care îşi are sediul furnizorul de servicii medicale sau cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice încheie contract cu casa de asigurãri de sãnãtate din raza administrativ-teritorialã în care îşi are sediul, filiale sau puncte de lucru furnizorul de servicii medicale şi/sau cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
(3) Casele de asigurãri de sãnãtate cu care furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale deconteazã contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care s-a virat contribuţia acestora.
(4) Fiecare medic de specialitate care acordã servicii medicale de specialitate într-o unitate sanitarã ambulatorie de specialitate organizatã conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 , republicatã, cu completãrile ulterioare, îşi desfãşoarã activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate, cu posibilitatea, pentru specialitãţile clinice, de a-şi majora programul de activitate în condiţiile prevãzute la art. 38
ART. 38
(1) Cabinetele medicale de specialitate din specialitãţile clinice îşi stabilesc programul de activitate de luni panã vineri şi opţional sâmbãta, astfel încât sã asigure accesul asiguraţilor pe o duratã de minimum 35 de ore pe sãptãmânã.
(2) În situaţia în care volumul serviciilor medicale necesar a fi furnizat asiguraţilor nu conduce la o încãrcare corespunzãtoare a programului de lucru, acesta poate fi redus în mod corespunzãtor cu acordul direcţiilor de sãnãtate publicã, respectiv al direcţiilor medicale ori structurilor similare organizate conform <>Legii nr. 100/1998 , cu completãrile ulterioare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitarã proprie şi al caselor de asigurãri de sãnãtate. În situaţia în care necesarul de servicii medicale de o anumitã specialitate presupune prelungirea programului de lucru, medicul poate sã acorde servicii medicale în cadrul unui program majorat cu pânã la 50%. În situaţia în care programul majorat nu acoperã volumul de servicii medicale necesare, medicul va întocmi liste de aşteptare pentru asiguraţi.
(3) În cabinetele medicale stomatologice şi în laboratoarele medicale medicii îşi vor stabili programul de activitate în funcţie de volumul serviciilor medicale stomatologice şi al serviciilor medicale paraclinice contractate.
(4) Serviciile medicale din specialitãţile clinice şi stomatologice se acordã conform programãrilor.
(5) Medicul de specialitate care are contract de muncã sau integrare clinicã într-o secţie a unui spital aflat în relaţie contractualã cu o casã de asigurãri de sãnãtate, poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate în cadrul unui program de activitate care, pentru specialitãţile clinice, sã nu depãşeascã 50% din numãrul de ore prevãzut la alin. (1), stabilit în afara celui din spital, într-un cabinet organizat conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 , republicatã, cu completãrile ulterioare, în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale ambulatoriile specialitate; nerespectarea acestei prevederi atrage mãsuri mergând pânã la rezilierea contractului încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate.
(6) Medicul de specialitate care are contract de muncã sau integrare clinicã pentru activitate desfãşuratã exclusiv în cabinete medicale de specialitate fãrã personalitate juridicã care se aflã în structura spitalelor poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate în afara programului de activitate din spital, în condiţiile prevãzute la alin. (2) sau la alin. (5).
ART. 39
(1) Decontarea serviciilor medicale în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate se face prin:
a) plata prin tarif exprimat în puncte pentru specialitãţile clinice, stabilitã în funcţie de numãrul de puncte aferent fiecãrui serviciu medical, ajustat în funcţie de condiţiile în care se desfãşoarã activitatea, gradul profesional al medicilor şi de valoarea unui punct, stabilitã în condiţiile prevãzute în norme. Lista cuprinzând serviciile medicale prevãzute în pachetul de servicii de bazã, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru categoriile de persoane care se asigurã pentru sãnãtate facultativ, numãrul de puncte aferent fiecãrui serviciu medical, lista serviciilor medicale pentru care este prevãzutã coplata precum şi condiţiile în care acestea se acordã se stabilesc de cãtre comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, şi sunt prevãzute în norme.
Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în funcţie de condiţiile în care se desfãşoarã activitatea se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
Valoarea definitivã a punctului este unicã pe ţarã, se calculeazã de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate prin regularizare trimestrialã, conform normelor, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare încheierii fiecãrui trimestru şi nu poate fi mai micã decât valoarea.minimã garantatã pentru un punct şi stabilitã în norme şi valabilã pentru anul 2004. În situaţia în care bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate este diminuat prin acte normative, se recalculeazã valoarea minimã garantatã pentru un punct.
b) plata prin tarif exprimat în lei pentru serviciile medicale acordate în specialitãţile paraclinice şi stomatologice. Suma cuvenitã se stabileşte în funcţie de numãrul de servicii medicale şi tarifele aferente acestora. Lista serviciilor medicale prevãzute în pachetul de servicii de bazã, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii medicale pentru categoriile de persoane care se asigurã facultativ pentru sãnãtate, potrivit legii, tarifele acestora, condiţiile în care se acordã şi lista serviciilor medicale pentru care este prevãzutã coplata se stabilesc de comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, şi sunt prevãzute în norme;
c) plata pe bazã de sumã fixã negociatã pe pachet de servicii medicale stabilit de comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, şi prevãzut în norme, care reprezintã un extras din pachetul de servicii de bazã. Suma fixã negociatã se stabileşte în funcţie de volumul de servicii medicale estimat ca necesar pentru asiguraţi, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care se vireazã contribuţia acestora de asigurãri sociale de sãnãtate.
(2) Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã serviciile medicale ambulatorii de specialitate în condiţiile stabilite prin norme, numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, medicii din cabinetele medicale şcolare sau studenţeşti pentru elevi respectiv studenţi, medicii din cabinetele medicale de unitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitarã proprie din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale, pentru asiguraţii care nu sunt înscrişi în lista unui medic de familie, medicii din instituţiile aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în situaţia în care persoanele instituţionalizate nu sunt incluse pe lista unui medic de familie, medicii din serviciile publice specializate sau organisme private autorizate pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament, dacã nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie, medicii din alte instituţii de ocrotire socialã dacã persoanele instituţionalizate nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie, medicii din unitãţile de asistenţã medico-socialã precum şi pe bazã de scrisoare medicalã de la medicii de specialitate din spitale, în situaţia în care este necesar un tratament ambulatoriu înainte de internarea în spital sau atunci când este necesar un astfel de tratament dupã externare, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, situaţie în care medicii de specialitate vor solicita persoanelor respective actele doveditoare care atestã calitatea de asigurat.
(3) Persoanele care se prezintã la medicul de specialitate fãrã bilet de trimitere, cu excepţia urgenţelor medico-chirargicale, a afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi a serviciilor stomatologice, plãtesc contravaloarea serviciilor medicale la tarifele stabilite de fiecare furnizor, afişate la loc vizibil.
(4) Trimiterea asiguratului de cãtre un medic de specialitate aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate cãtre un alt medic din ambulatoriul de specialitate aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate se face pe baza biletului de trimitere numai pentru situaţia în care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate din partea medicului respectiv.
ART. 40
Veniturile realizate conform art. 39 alin. (1) reprezintã veniturile furnizorilor de servicii medicale, din care se suportã şi urmãtoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile de personal pentru angajaţii cabinetului medical - medici, cadre medii sanitare, alte categorii de personal;
b) cheltuielile pentru administrarea şi funcţionarea cabinetului medical, inclusiv cheltuieli de capital;
c) cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţã. Medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţã se stabilesc prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
ART. 41
Reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 republicatã, cu completãrile ulterioare, poate angaja medici, dentişti, personal mediu sanitar şi alte categorii de personal, în condiţiile prevãzute de aceeaşi ordonanţã, achitând lunar toate contribuţiile prevãzute de lege pentru personalul angajat. Drepturile salariale ale cadrelor medii sanitare se stabilesc prin negociere cu respectarea legislaţiei în vigoare. În situaţia în care volumul de activitate al cabinetului medical conduce la un program de lucru sãptãmânal de minimum 35 de ore al medicului de familie, încadrarea personalului mediu sanitar pe bazã de contract individual de muncã este obligatorie.
ART. 42
(1) În cazul în care persoanele împuternicite de casele de asigurãri de sãnãtate şi direcţiile de sãnãtate publica, respectiv direcţiile medicale ori structurile similare organizate conform <>Legii nr. 100/1998 , cu completãrile ulterioare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitarã proprie, împreunã cu reprezentanţi ai consiliilor judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucureşti, constata nerespectarea programului de lucru stabilit, se va diminua valoarea definitivã a punctului aferent trimestrul respectiv medicilor la care se înregistreazã aceste situaţii sau dupã caz, se va diminua contravaloarea serviciilor medicale stomatologice sau paraclinice aferente trimestrului respectiv, dupã cum urmeazã:
a) la prima constatare cu 10%;
b) la a doua constatare cu 15%;
c) la a treia constatare cu 20%.
În cazul în care persoanele împuternicite de casele de asigurãri de sãnãtate împreunã cu reprezentanţi ai consiliilor judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucureşti, constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fãrã contribuţia personalã din partea asiguratului şi/sau recomandãri de investigaţii paraclinice nejustificate, se va diminua valoarea definitivã a punctului în trimestrul respectiv medicilor la care se înregistreazã aceastã situaţie, sau dupã caz, se va diminua contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv conform prevederilor de la lit. a), b) şi c) pentru fiecare din situaţiile mai sus.
(2) Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuãri, în condiţiile alin. (1), la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate se vor folosi la întregirea fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
(3) Pentru cazurile prevãzute la alin. (1), casele de asigurãri de sãnãtate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor, dupã caz.
ART. 43
(1) Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia sã deconteze lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecãrei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate şi casele de asigurãri de sãnãtate. Pentru serviciile medicale clinice decontarea lunarã se face la valoarea minimã garantatã, iar regularizarea trimestrialã, la valoarea definitivã, pânã la data de 30 a lunii urmãtoare încheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori în primele 3 zile lucrãtoare ale lunii urmãtoare trimestrului pentru care se face plata, potrivit normelor.
(2) Casele de asigurãri de sãnãtate care au încheiat contracte cu centrele de referinţã vor vira acestora, în primele 5 zile ale lunii curente, 30% din valoarea lunarã a contractului, urmând ca diferenţa sã se vireze în primele 10 zile ale lunii urmãtoare, pe bazã de facturã, cu condiţia asigurãrii continuitãţii furnizãrii serviciilor medicale prevãzute în pachetul de servicii medicale, precum şi asigurãrii calitãţii serviciilor furnizate şi satisfacerii tuturor solicitãrilor de servicii medicale în condiţiile prevãzute prin norme. Facturile emise de centrele de referinţã vor fi însoţite de listele cuprinzând persoanele asigurate beneficiare ale serviciilor medicale efectiv prestate, de numãrul de servicii medicale care au stat la baza stabilirii sumei fixe negociate pentru luna pentru care se face decontarea, în condiţiile stabilite prin norme.
ART. 44
Raportarea eronatã a unor servicii medicale se regularizeazã conform normelor; la regularizare se au în vedere şi serviciile medicale omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.
ART. 45
Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã de casele de asigurãri de sãnãtate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatãrii, în urmãtoarele situaţii:
a) dacã furnizorul nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnãrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dacã din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia ori încetarea acreditãrii furnizorului;
d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a activitãţii realizate conform prezentei hotãrâri, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadã de maximum douã luni consecutive în cadrul unui trimestru;
e) odatã cu prima constatare dupã aplicarea de 3 ori a mãsurii de diminuare a valorii definitive a punctului sau a contravalorii serviciilor stomatologice/paraclinice pentru nerespectarea programului de lucru stabilit, abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente şi/sau recomandãri nejustificate de investigaţii paraclinice;
f) în cazul în care se constatã încasarea de contribuţie personalã de la asiguraţi pentru serviciile medicale care se suportã integral de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, conform listelor şi condiţiilor prevãzute în norme;
g) neanunţarea casei de asigurãri de sãnãtate a oricãrei modificãri privind condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitãţile paraclinice.
ART. 46
Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate înceteazã la data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) cabinetul medical se mutã din teritoriul de funcţionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
c) medicul renunţã sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
d) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit <>art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 , republicatã, cu completãrile ulterioare;
e) încetarea definitivã a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
f) acordul de voinţã al pãrţilor;
g) denunţarea unilateralã a contractului de cãtre reprezentantul legal al cabinetului medical sau al casei de asigurãri de sãnãtate, printr-o notificare scrisã, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.
ART. 47
Pentru categoriile de persoane prevãzute în legi speciale, care beneficiazã de asistenţã medicalã gratuitã suportatã din fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate în condiţiile stabilite de reglementãrile legale în vigoare, casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã integral suma aferentã serviciilor medicale furnizate prevãzute în pachetul de bazã de servicii medicale, care cuprinde atât contravaloarea serviciilor acordate oricãrui asigurat, cât şi suma aferentã coplãţii prevãzutã la unele servicii ca obligaţie de platã pentru asigurat, în condiţiile prevãzute în norme.

CAP. IV
SERVICII MEDICALE SPITALICEŞTI

ART. 48
(1) Asistenţa medicalã spitaliceascã se acordã în unitãţi sanitare cu paturi, indiferent de forma de proprietate, autorizate / acreditate, care intrã în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate. Unitãţile sanitare cu paturi pot avea în structurã şi ambulatoriul integrat al spitalului care se organizeazã şi funcţioneazã conform reglementãrilor emise de Ministerul Sãnãtãţii. Activitatea medicalã desfãşuratã în ambulatoriul integrat al spitalului va completa doar activitatea medicalã spitaliceascã pentru care casele de asigurãri de sãnãtate nu încheie contracte de furnizare de servicii medicale distinct cu spitalele.
Ambulatoriul integrat al spitalului va avea în componenta doar specialitãţi cu corespondenta în secţiile cu paturi din spital, va fi deservit de medici din secţiile respective în cadrul programului de lucru din cadrul spitalului. Daca se considera necesar, pentru asigurarea unor servicii medicale complete, în ambulatoriul integrat al spitalului pot funcţiona şi cabinete medicale de alte specialitãţi, la care, prin specificul sãu, spitalul apeleazã frecvent.
(2) Asistenţa medicalã spitaliceascã se asigurã pentru cazurile acute şi cronice.
Criteriile care stau la baza internãrii în spital sunt urmãtoarele:
a) pentru cazurile acute:
1) urgente medico-chirurgicale sau orice alte situaţii în care este pusa în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial;
2) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu deoarece cazul necesitã investigaţii ce nu pot fi efectuate în regim ambulatoriu sau pentru cã pacientul este nedeplasabil;
3) tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii deoarece se face sub supraveghere medicalã continuã, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare;
b) pentru cazurile cronice: cazurile care necesitã tratament medical şi/sau chirurgical sub supraveghere medicalã, servicii medicale de îngrijiri paliative (acordate în unitãţi sanitare autorizate/avizate, dupã caz, de Ministerul Sãnãtãţii), transplant de organe şi ţesuturi, în condiţiile stabilite prin norme.
c) alte situaţii bine justificate de cãtre medicul care face internarea şi avizate de medicul şef de secţie
ART. 49
(1) Modalitãţile de platã a serviciilor medicale spitaliceşti contractate cu casele de asigurãri de sãnãtate se stabilesc prin norme şi pot fi, dupã caz:
a) tarif pe caz rezolvat: sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialitãţi;
b) buget stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli pe bazã de indicatori specifici stabiliţi prin norme pentru spitalele/secţiile la care nu se aplicã prevederile lit. a);
c) tarif pe serviciu medical.
(2) Spitalele beneficiazã, de asemenea, şi de:
a) sume aferente programelor de sãnãtate pentru medicamente şi materiale sanitare specifice, pe baza unor contracte distincte incheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate
b) sume pentru serviciile medicale efectuate în dispensare TBC, laboratoare de sãnãtate mintala - staţionar de zi, cabinete de planificare familiala, decontate din fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitãţile clinice, în condiţiile stabilite prin norme;
c) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicala, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, care se afla în structura spitalului ca unitãţi fãrã personalitate juridica, finanţate din fondul alocat asitentei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitãţile clinice, în condiţiile stabilite în norme;
d) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate în: boli infectioase, staţionare de zi, structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgenta, camera de garda -, cabinet stomatologic pentru serviciile de urgenta, decontate din fondul aferent asistentei medicale spitaliceşti, în condiţiile stabilite prin norme;
e) sume pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu conform prevederilor legale în vigoare pentru situaţiile în care în zona respectiva nu sunt organizate laboratoare pentru investigaţii paraclinice sau acestea exista dar nu se afla în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate sau cele existente şi aflate în relaţie contractuala cu casele de asigurãri de sãnãtate nu pot asigura în întregime necesarul de investigaţii paraclinice, sume finanţate din fondul alocat asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru serviciile medicale paraclinice, în condiţiile stabilite prin norme;
f) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, farmaciştii şi stomatologii rezidenţi din anii 3-7, pentru medicii, stomatologii şi farmaciştii stagiari şi pentru personalul din activitatea de cercetare, încadrãri cu contract de muncã în spital;
(3) Sumele prevãzute la alin. (2) lit. b) - f) se alocã prin încheierea de acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, încheiate de spitale cu casele de asigurãri de sãnãtate.
ART. 50
Pentru unitãţile de asistenta medico-sociala, sumele decontate de casele de asigurãri de sãnãtate se alocã şi se utilizeazã conform prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 48/2003 privind unele masuri în vederea intaririi disciplinei financiare şi a creşterii eficientei utilizãrii fondurilor în sistemul sanitar precum şi modificarea unor acte normative, în condiţiile stabilite prin norme.
ART. 51
(1) - În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, unitãţile sanitare cu paturi sunt obligate:
a) sã acorde servicii medicale respectând criteriile de calitate elaborate de Colegiul Medicilor din România şi Ordinul Asistenţilor Medicali din România şi negociate cu Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
b) sã nu refuze acordarea asistenţei medicale de urgenţã ori de câte ori se solicitã aceste servicii;
c) sã informeze asiguraţii despre serviciile medicale oferite şi despre modul în care sunt furnizate;
d) sã respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
e) sã factureze lunar, în vederea decontãrii de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate, activitatea realizatã, conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi însoţitã de desfãşurãtoarele activitãţilor realizate; desfãşurãtoarele se stabilesc prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi sunt puse la dispoziţie furnizorilor de servicii medicale contra cost de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea la termenele stabilite în contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti a serviciilor furnizate;
f) sã acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care s-a virat contribuţia de asigurãri de sãnãtate pentru aceştia;
g) sã informeze medicul de familie al asiguratului sau, dupã caz, medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, prin scrisoare medicalã, despre diagnosticul stabilit, controalele, investigaţiile, tratamentele efectuate sau sã transmitã orice alte informaţii referitoare la starea de sãnãtate a asiguratului;
h) sã respecte destinaţia sumelor contractate prin acte adiţionale.
i) sã întocmeascã liste de aşteptare pentru serviciile medicale programabile, cu excepţia cazurilor de urgenţã medico-chirurgicalã, pentru eficientizarea serviciilor medicale;
j) sã transmitã datele solicitate de casele de asigurãri de sãnãtate şi de direcţiile de sãnãtate publicã privind furnizarea serviciilor medicale şi starea de sãnãtate a persoanelor consultate sau tratate, fiind direct rãspunzãtoare de corectitudinea acestora, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi care se pun la dispoziţie în mod gratuit;
k) sã prezinte casei de asigurãri de sãnãtate, în vederea contractãrii, indicatorii specifici stabiliţi prin norme;
l) sã elibereze acte medicale în condiţiile stabilite prin norme;
m) sã solicite documentele care atestã calitatea de asigurat;
n) sã ţinã evidenţa distinctã a pacienţilor internaţi în urma unor accidente de muncã inclusiv a sportivilor profesionişti apãrute în cadrul exercitãrii profesiei, accidente rutiere şi vãtãmãri corporale prin agresiune precum şi a îmbolnãvirilor profesionale, pentru care contravaloarea serviciilor medicale acordate nu se suportã din fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate;
o) sã transmitã instituţiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate conform Clasificãrii internaţionale a maladiilor - varianta 10, pe baza reglementãrilor în vigoare;
p) sã îşi organizeze activitatea proprie pentru creşterea eficienţei actului medical, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare.
(2) În situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordã serviciile medicale de urgenţã necesare, având obligaţia sã evalueze situaţia medicalã a pacientului şi sã externeze pacientul dacã starea de sãnãtate a acestuia nu mai reprezintã urgenţã; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de cãtre acesta; spitalul are obligaţia de a anunţa casa de asigurãri de sãnãtate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienţi, lunar printr-un centralizator separat, cu justificarea medicalã a internãrii de urgenţã; în aceastã situaţie casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã spitalului contravaloarea serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin norme. Criteriile de stabilire a urgentelor, numãrul de zile de spitalizare pe specialitãţi considerat perioada de urgenta, sunt prevãzute în norme.
ART. 52
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, unitãţile sanitare cu paturi au urmãtoarele drepturi:
a) sã primeascã contravaloarea serviciilor medicale efectiv realizate şi validate de casele de asigurãri de sãnãtate potrivit contractelor şi actelor adiţionale încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate;
b) sã încaseze contravaloarea serviciilor medicale efectuate, de la persoanele care se prezintã fãrã bilet de trimitere şi care nu constituie urgenţe medico-chirurgicale, a serviciilor medicale care nu sunt suportate din fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate precum şi coplatã pentru unele servicii medicale stabilite de comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, prevãzute în norme;
c) sã cunoascã condiţiile de contractare a serviciilor medicale decontate de casele de asigurãri de sãnãtate
ART. 53
În relaţiile contractuale cu unitãţile sanitare cu paturi, casele de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã contracteze servicii medicale spitaliceşti numai cu spitalele autorizate şi acreditate în care îşi desfãşoarã activitatea medici care au specialitatea corespunzãtoare profilului secţiilor spitalului;
b) sã monitorizeze serviciile medicale acordate asigurãrilor de cãtre furnizorii de servicii medicale spitaliceşti conform contractelor încheiate cu spitalele;
c) sã raporteze Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate datele solicitate privind serviciile medicale acordate asiguraţilor de cãtre furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, în baza contractelor încheiate cu aceştia, şi sã respecte termenele de raportare stabilite de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
d) sã deconteze, în primele 10 zile ale lunii urmãtoare celei pentru care se face plata, contravaloarea serviciilor medicale acordate asigurãrilor în baza facturii şi a documentelor însoţitoare, cu încadrarea în sumele negociate şi contractate;
e) sã ţinã evidenţa internãrilor pe asigurat, în funcţie de casa de asigurãri de sãnãtate la care acesta vireazã contribuţia.
ART. 54
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti se încheie între reprezentantul legal al unitãţii medicale spitaliceşti şi casa de asigurãri de sãnãtate, pe baza urmãtoarelor documente:
a) actul de înfiinţare/organizare;
b) autorizaţia sanitarã de funcţionare;
c) codul fiscal;
d) contul deschis la Trezoreria statului;
e) certificat de acreditare eliberat conform legii;
f) dovada asigurãrii de rãspundere civilã în domeniul medical, obţinutã conform Normelor pentru reglementarea sistemului de asigurãri de rãspundere civilã pentru furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care intrã în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(2) Reprezentantul legal încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurãri de sãnãtate în a cãrei razã administrativ-teritorialã îşi are sediul sau cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Spitalele din reţeaua apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului încheie contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti numai cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, avându-se în vedere la contractare şi decontare întreaga activitate desfãşuratã pentru asiguraţi, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care se vireazã contribuţia de asigurãri de sãnãtate pentru aceştia.
ART. 55
(1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordã în spitale generale sau de specialitate şi cuprind:
a) consultaţii;
b) investigaţii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratamente medicale şi chirurgicale;
e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masã.
(2) În unitãţile sanitare ambulatorii autorizate de Ministerul Sãnãtãţii se pot acorda în regim ambulatoriu servicii medicale de tip spitalicesc pentru asiguraţii care nu necesita internare, suportate din fondurile aferente asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, prin tarif pe serviciu medical, stabilite de o comisie formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate cu consultarea Colegiului Medicilor din România, în condiţiile stabilite prin norme.
ART. 56
Serviciile medicale spitaliceşti se acordã asiguraţilor pe baza recomandãrii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitãţi sanitare ambulatorii sau a medicilor din unitãţile de asistenţã medico-socialã, aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate. Excepţie fac urgentele medico-chirurgicale şi bolile cu pontetial endemo-epidemic care necesitã izolare şi tratament şi internãrile obligatorii pentru bolnavii psihici prevãzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecãrii sau al urmãririi penale.
ART. 57
Valoarea totalã contractatã de casele de asigurãri de sãnãtate cu spitalele se constituie din urmãtoarele sume, dupã caz:
a) suma aferentã serviciilor medicale spitaliceşti a cãror platã se face pe bazã de tarif pe caz rezolvat: sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialitãţi, finanţatã din fondul alocat pentru asistenţa medicalã spitaliceascã;
b) suma aferentã serviciilor medicale spitaliceşti a cãror platã se face prin buget stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli pe baza indicatorilor specifici stabiliţi prin norme pentru spitalele/secţiile pentru care nu se încadreazã în prevederile lit. a), finanţatã din fondul alocat pentru asistenta medicalã spitaliceascã;
c) suma aferentã programelor de sãnãtate pentru medicamente şi materiale sanitare specifice, finanţatã din fondul alocat pentru programele naţionale de sãnãtate, care face obiectul unui contract distinct;
d) sume pentru serviciile medicale efectuate în dispensare TBC, laboratoare de sãnãtate mintalã - staţionar de zi, cabinete de planificare familiala, care se aflã în structura spitalului ca unitãţi fãrã personalitate juridicã, stabilite în raport cu cheltuielile de personal şi cheltuielile de întreţinere şi funcţionare ale dispensarelor TBC şi laboratoarelor de sãnãtate mintalã staţionar de zi, cabinetelor de planificare familiala, finanţate din fondul alocat pentru asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitãţile clinice;
e) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicala, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, care se afla în structura spitalului ca unitãţi fãrã personalitate juridica, finanţate din fondul alocat asitentei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitãţile clinice;
f) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: boli infectioase, staţionare de zi, structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgenta, camera de garda -, cabinet stomatologic pentru serviciile de urgenta, care se aflã în structura spitalului ca unitãţi fãrã personalitate juridicã, stabilite în raport cu cheltuielile de personal şi cheltuielile de întreţinere şi funcţionare, finanţate din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca;
g) sume pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu conform prevederilor legale în vigoare pentru situaţiile în care în zona respectiva nu sunt organizate laboratoare pentru investigaţii paraclinice sau acestea exista dar nu se afla în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate sau cele existente şi aflate în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate nu pot asigura în întregime necesarul de investigaţii paraclinice; sume finanţate din fondul alocat asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru serviciile medicale paraclinice;
h) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, farmaciştii şi stomatologii rezidenţi din anii 3-7, sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, stomatologii şi farmaciştii stagiari, precum şi sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru personalul din activitatea de cercetare, care au încheiat contracte individuale de muncã cu spitalele, acordate în condiţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activitãţii de cercetare medicalã în sectorul sanitar, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 41/2002 , finanţate din fondul alocat pentru asistenţa medicalã spitaliceascã;
i) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc efectuate în regim ambulatoriu şi finanţate din fondul alocat pentru asistenta medicalã spitaliceascã, în condiţiile prevãzute prin norme.
ART. 58
Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, cu încadrarea în sumele alocate, în funcţie de realizarea indicatorilor negociaţi, conform normelor, în urmãtoarele condiţii:
a) pentru spitalele în care serviciile medicale furnizate se deconteazã pe baza de tarif pe caz rezolvat (DRG) sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialitãţi, decontarea se face în funcţie de numãrul de cazuri externate şi dupã caz, raportate şi validate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Sãnãtate;
b) pentru spitalele/secţiile în care serviciile medicale furnizate se deconteazã prin buget stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli pe baza indicatorilor specifici stabiliţi prin norme, si care sunt aceiaşi cu cei avuţi în vedere la contractare, decontarea se face pentru un pachet de servicii medicale spitaliceşti în condiţiile stabilite prin norme;
c) suma aferentã programelor naţionale de sãnãtate pentru medicamente şi materiale sanitare specifice se deconteazã la nivelul realizãrilor, în limita sumei prevãzute prin programe pentru medicamente şi materiale sanitare specifice;
d) sumele pentru serviciile medicale efectuate în dispensare TBC şi laboratoare de sãnãtate mintalã - staţionar de zi, cabinete de planificare familiala se deconteazã la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate, efectuate în limita sumelor prevãzute în actul adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti stabilite pe baza statului de funcţiuni aprobat şi a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare contractate, în condiţiile stabilite prin norme;
e) sumele pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicala, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, efectuate în regim ambulatoriu se deconteazã în condiţiile specifice ambulatoriului de specialitate;
f) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate în: boli infectioase, staţionare de zi, structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgenta, camera de garda -, cabinet stomatologic pentru serviciile de urgenta se deconteazã la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate, efectuate în limita sumelor prevãzute în actul adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti stabilite pe baza statului de funcţiuni aprobat şi a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare contractate, în condiţiile stabilite prin norme;
g) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu se deconteazã în condiţiile prevederilor specifice ambulatoriului de specialitate pentru specialitãţi paraclinice;
h) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, farmaciştii şi stomatologii rezidenţi din anii 3 - 7, pentru medicii, stomatologii şi farmaciştii stagiari, şi pentru personalul din activitatea de cercetare, care au încheiat contracte individuale de muncã cu spitalele, acordate în condiţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţialului, stagiaturii şi activitãţii de cercetare medicalã în sectorul sanitar, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 41/2002 , se deconteazã la nivelul cheltuielilor de personal efectuate în limita sumelor prevãzute în actul adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti;
i) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc efectuate în regim ambulatoriu şi finanţate din fondul alocat pentru asistenta medicalã spitaliceascã, în condiţiile prevãzute prin norme.
ART. 59
Spitalele vor acoperi din sumele obţinute conform art. 58, cu excepţia sumelor pentru medicamente şi materiale specifice, acoperite prin programele naţionale de sãnãtate, toate cheltuielile care, potrivit legii, sunt suportate din fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, inclusiv pentru:
a) investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internaţi, efectuate în alte unitãţi spitaliceşti sau în unitãţi ambulatorii de specialitate, în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesarã, cu excepţia investigaţiilor paraclinice efectuate în centrele de referinţã;
b) dispensarele medicale care, datoritã lipsei unui medic, nu s-au putut constitui în cabinete medicale organizate conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 , republicatã, cu completãrile ulterioare şi care rãmân în structura unitãţilor sanitare cu paturi la care sunt arondate, în condiţiile stabilite prin norme.
ART. 60
Însoţitorii copiilor bolnavi în vârstã de pânã la 3 ani, precum şi însoţitorii persoanelor cu handicap grav beneficiazã de plata serviciilor hoteliere (cazare şi masã) din partea casei de asigurãri de sãnãtate, în condiţiile stabilite prin norme.
ART. 61
(1) Casele de asigurãri de sãnãtate nu deconteazã contravaloarea:
a) serviciilor hoteliere cu grad înalt de confort; definirea gradului standard de confort se stabileşte prin norme;
b) serviciilor medicale efectuate la cerere;
c) unor servicii medicale de înaltã performanţã, stabilite de cãtre comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, altele decât cele prevãzute în norme;
d) corecţiilor estetice pentru persoane în vârstã de peste 18 ani;
e) fertilizãrii în vitro, inclusiv medicaţia pentru aceasta;
f) transplantului de organe şi ţesuturi, cu excepţia cazurilor prevãzute în norme.
(2) Tarifele serviciilor prevãzute la alin. (1) se stabilesc de unitãţile sanitare care acordã aceste servicii în condiţiile legii.
ART. 62
Modalitãţile de contractare şi de decontare de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a serviciilor medicale contractate se stabilesc prin norme.
ART. 63
Raportarea eronatã a unor servicii medicale se regularizeazã conform normelor; la regularizare se au în vedere şi serviciile omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.
ART. 64
Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a casei de asigurãri de sãnãtate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatãrii urmãtoarelor situaţii:
a) spitalele nou-înfiinţate nu încep activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnãrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare, expirarea valabilitãţii acesteia ori încetarea acreditãrii furnizorului;
c) nerespectarea obligaţiilor contractuale, constatatã cu ocazia controlului efectuat de instituţiile abilitate sã efectueze acest control.
ART. 65
Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate, înceteazã la data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) încetarea activitãţii furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti prin desfiinţare sau reprofilare, faliment, dizolvare, lichidare;
b) încetarea definitivã a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
c) acordul de voinţã al pãrtilor;
d) mutarea sediului unitãţii sanitare;
e) denunţarea unilateralã a contractului de cãtre reprezentantul legal al furnizorului sau al casei de asigurãri de sãnãtate printr-o notificare scrisã şi motivatã, în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.
ART. 66
Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate, se modificã în sensul anulãrii de plin drept din obiectul contractului a unor servicii, printr-o notificare scrisã, în urmãtoarele situaţii:
a) o secţie sau unele secţii nu mai îndeplinesc condiţiile de contractare;
b) retragerea, la nivelul secţiei/secţiilor, a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

CAP. V
SERVICII MEDICALE DE URGENTA ŞI TRANSPORT SANITAR

ART. 67
Asistenta medicalã de urgenţã şi transport sanitar se acordã de cãtre:
a) serviciile medicale specializate, autorizate şi acreditate, şi constã în servicii medicale de urgenţã efectuate la locul accidentului sau al îmbolnãvirii şi transportul pânã la unitatea sanitarã, precum şi unele servicii de transport sanitar;
b) unitãţile specializate autorizate şi acreditate în efectuarea unor servicii de transport sanitar.
ART. 68
(1) Modalitãţile de platã a serviciilor medicale de urgenţã sunt:
a) tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediul rural, milã parcursã sau ora de zbor pentru serviciile de transport medical;
b) tarif pe solicitare pentru serviciile medicale de urgentã, pe tipuri de solicitare.
(2) Pentru alte tipuri de transport sanitar se utilizeazã tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediu rural, milã parcursã sau orã de zbor, dupã caz. Lista serviciilor de transport sanitar pentru care se încaseazã coplatã se stabileşte de cãtre comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, şi este prevãzutã în norme.
ART. 69
În relaţiile contractuale cu casa de asigurãri de sãnãtate serviciile medicale specializate/unitãţile specializate, autorizate şi acreditate care acordã servicii medicale de urgenţã şi de transport sanitar sunt obligate, dupã caz:
a) sã acorde îngrijiri medicale de urgenţã, în caz de boalã sau accident, din momentul solicitãrii sau de la locul accidentului şi pânã la rezolvarea stãrii de urgenţã, în limita competenţelor, cu respectarea criteriilor de calitate elaborate conform prevederilor legale în vigoare;
b) sã asigure prezenţa personalului medico-sanitar din unitãţile specializate în orice situaţie care necesitã acordarea serviciilor medicale de urgenţã majorã;
c) sã foloseascã medicaţia, materialele sanitare şi aparaturã medicalã din dotarea mijlocului de transport la locul accidentului sau al îmbolnãvirii ori în timpul transportului;
d) sã informeze asiguraţii despre serviciile medicale oferite şi despre modul în care vor fi furnizate;
e) sã utilizeze în condiţii de eficienţã sumele pentru serviciile contractate cu casa de asigurãri de sãnãtate;
f) sã acorde servicii medicale de urgenţã fãrã nici o discriminare, folosind totodatã formele cele mai eficiente şi economice de tratament şi transport;
g) sã informeze medicul de familie al asiguratului, în situaţia în care acesta nu este caz de internat, despre diagnosticul stabilit, investigaţiile şi tratamentele efectuate;
h) sã informeze unitatea sanitarã la care transportã pacientul despre investigaţiile şi tratamentele efectuate;
i) sã respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi demnitatea şi intimitatea acestora;
j) sã elibereze adeverinţe medicale de urgenţã, certificate constatatoare de deces, prescripţii medicale, dupã caz, conform normelor;
k) sã anunţe casa de asigurãri de sãnãtate atunci când este suspendatã sau anulatã autorizaţia sanitarã de funcţionare sau acreditarea;
l) sã factureze lunar, în vederea decontãrii de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate, activitatea realizatã, conform contractului de furnizare de servicii medicale de urgenţã şi transport sanitar. Factura va fi însoţitã de desfãşurãtoarele activitãţilor realizate, atât pe suport de hârtie cât şi pe suport magnetic, în formatul solicitat de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate; desfãşurãtoarele se stabilesc prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi sunt puse la dispoziţie furnizorilor de servicii medicale contra cost de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea la termenele stabilite în contractele de furnizare de servicii medicale de urgenţã şi alte tipuri de transport sanitar a serviciilor medicale furnizate;
m) sã asigure servicii medicale de urgenţã utilizând mijlocul de transport adecvat şi echipamentul corespunzãtor situaţiei respective;
n) sã introducã monitorizarea apelurilor astfel încât sã fie respectatã şi urmãritã promptitudinea la solicitare, stabilitã conform normelor;
o) sã îşi organizeze activitatea proprie pentru creşterea eficientei actului medical, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare;
p) sã acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care s-a virat contribuţia de asigurãri sociale de sãnãtate pentru aceştia.
ART. 70
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate serviciile medicale specializate/unitãţile specializate au urmãtoarele drepturi, dupã caz:
a) sã primeascã contravaloarea serviciilor medicale de urgenţã/serviciilor de transport sanitar efectiv realizate potrivit contractelor încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate;
b) sã cunoascã condiţiile de contractare pentru activitatea suportatã din fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate şi decontatã de casele de asigurãri de sãnãtate;
c) sã încaseze coplatã din partea asiguraţilor pentru unele servicii de transport sanitar stabilite de cãtre comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, prevãzute în norme.
ART. 71
În relaţiile contractuale cu serviciile medicale specializate/unitãţile specializate casele de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele obligaţii, dupã caz:
a) sã controleze activitatea serviciilor medicale specializate/unitãţilor specializate conform contractelor încheiate cu acestea;
b) sã raporteze Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate datele solicitate privind activitatea desfãşuratã de serviciile medicale specializate/unitãţile specializate, în baza contractelor încheiate cu acestea, şi sã respecte termenele de raportare stabilite de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
c) sã deconteze serviciilor medicale specializate/unitãţilor specializate în primele 10 zile ale lunii urmãtoare celei pentru care se face plata, contravaloarea serviciilor medicale de urgenţã şi a serviciilor de transport sanitar acordate în interesul asiguraţilor, în baza facturii şi a documentelor însoţitoare, cu încadrarea în sumele negociate şi contractate.
ART. 72
Contractul de furnizare de servicii medicale de urgentã şi de transport sanitar se încheie între reprezentantul legal al serviciilor medicale specializate/unitãţilor specializate şi casa de asigurãri de sãnãtate, pe baza urmãtoarelor documente:
a) actul de înfiinţare/organizare;
b) autorizaţia sanitarã de funcţionare;
c) codul fiscal;
d) contul deschis la Trezoreria statului;
e) certificat de acreditare;
f) dovada asigurãrii de rãspundere civilã în domeniul medical, obţinutã conform Normelor pentru reglementarea sistemului de asigurãri de rãspundere civilã pentru furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care intrã în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate.
ART. 73
Lista cuprinzând serviciile medicale de urgenţã şi de transport sanitar se stabileşte de cãtre comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, şi este prevãzutã în norme.
ART. 74
Sumele aferente serviciilor contractate cu serviciile medicale specializate/unitãţile specializate au în vedere toate cheltuielile aferente care, potrivit legii, sunt suportate din fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
ART. 75
Modalitãţile de contractare şi de decontare de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a serviciilor medicale de urgenţã şi de transport sanitar se stabilesc prin norme.
ART. 76
Raportarea eronatã a unor servicii medicale de urgenţã şi transport sanitar se regularizeazã conform normelor; la regularizare se au în vedere şi serviciile omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.
ART. 77
Contractul de furnizare de servicii medicale de urgenţã şi de transport sanitar se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a caselor de asigurãri de sãnãtate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatãrii urmãtoarelor situaţii:
a) întreruperea activitãţii furnizorului;
b) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau încetarea valabilitãţii acesteia ori încetarea acreditãrii furnizorului;
c) nerespectarea obligaţiilor contractuale nejustificat, constatatã cu ocazia controlului efectuat de instituţiile abilitate sã efectueze acest control.
ART. 78
Contractul de furnizare de servicii medicale de urgenţã şi de transport sanitar, încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate, înceteazã cu data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) încetarea activitãţii furnizorului prin desfiinţare, lichidare, dizolvare;
b) încetarea definitivã a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
c) acordul de voinţã al pãrtilor;
d) denunţarea unilateralã a contractului de cãtre reprezentantul legal al furnizorului sau de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate printr-o notificare scrisã şi motivatã, în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice înainte de data de la care se doreşte încetarea contractului.

CAP. VI
ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

ART. 79
(1) Îngrijirile medicale la domiciliu se acordã de cãtre persoane fizice sau juridice, autorizate şi acreditate în condiţiile legii, care încheie contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.
(2) Lista serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu prevãzutã în pachetul de servicii de bazã şi condiţiile acordãrii acestora se stabilesc de cãtre comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, şi a reprezentanţilor Ordinului Asistenţilor Medicali din România şi sunt prevãzute în norme.
ART. 80
Modalitatea de platã a furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu este tariful pe serviciu medical. Tarifele aferente serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu precum şi unele servicii pentru care se încaseazã coplatã, se stabilesc prin norme.
ART. 81
Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu aflaţi în relaţie contractuala cu casele de asigurãri de sãnãtate sunt obligaţi:
a) sã acorde asiguraţilor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu numai pe baza biletelor de recomandare eliberate de medicii din unitãţile sanitare - furnizori de servicii medicale, aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate;
b) sã nu modifice sau sã nu întrerupã din proprie iniţiativã schema de îngrijire recomandatã;
c) sã comunice atât medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu cât şi medicului de familie al asiguratului evoluţia stãrii de sãnãtate a acestuia;
d) sã respecte criteriile de calitate a serviciilor furnizate, elaborate în condiţiile legii;
e) sã respecte confidenţialitatea serviciilor acordate;
f) sã tinã evidenţa serviciilor furnizate la domiciliul asiguratului, privind tipul serviciului acordat, data şi ora acordãrii, durata, evoluţia stãrii de sãnãtate;
g) sã factureze lunar, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, activitatea prestatã, conform contractului încheiat cu acestea; factura va fi însoţitã de desfãşurãtorul serviciilor acordate atât pe suport de hârtie cât şi pe suport magnetic în formatul solicitat de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
h) sã urmãreascã prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a îngrijit, atunci când acest lucru a fost solicitat de medicul care a fãcut recomandarea îngrijirii medicale la domiciliu şi sa nu depãşeascã din proprie iniţiativa perioada de îngrijire la domiciliu, care nu poate fi mai mare decât cea stabilitã prin norme;
i) sã îşi organizeze activitatea proprie pentru creşterea eficienţei actului medical, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 82
Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu aflaţi în relaţie contractuala cu casele de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele drepturi:
a) sã primeascã contravaloarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu, potrivit contractelor încheiate;
b) sã fie informaţi despre condiţiile de furnizare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu;
c) sã încaseze coplatã pentru unele servicii de îngrijiri medicale la domiciliu stabilite de cãtre comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România şi a reprezentanţilor Ordinului Asistenţilor Medicali din România, prevãzute în norme.
ART. 83
În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu casele de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã contracteze servicii de îngrijiri medicale la domiciliu numai cu furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu autorizaţi şi acreditaţi;
b) sã controleze activitatea desfãşuratã de furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu conform contractelor încheiate cu aceştia;
c) sã raporteze Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate datele solicitate privind activitatea desfãşuratã de furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în baza contractelor încheiate cu aceştia, şi sã respecte termenele de raportare stabilite de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
d) sã deconteze furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în baza facturii şi a documentelor însoţitoare, contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor, la termenele stabilite în contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
e) sã informeze permanent furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu despre condiţiile de contractare.
ART. 84
Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se încheie între furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, prin reprezentanţii legali ai acestora şi casele de asigurãri de sãnãtate, pe baza urmãtoarelor documente:
a) autorizaţia de libera practica în domeniul îngrijirilor la domiciliu şi certificatul de acreditare pentru persoanele fizice sau autorizaţia de funcţionare şi certificat de acreditare pentru persoanele juridice. Acreditarea se referã la activitatea de îngrijiri medicale la domiciliu;
b) codul fiscal sau, dupã caz, autorizaţia de liber profesionist;
c) cont deschis la Trezoreria statului;
d) dovada asigurãrii de rãspundere civilã în domeniul medical, obţinutã conform Normelor pentru reglementarea sistemului de asigurãri de rãspundere civilã pentru furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care intrã în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate.
ART. 85
Raportarea eronatã a unor servicii se regularizeazã conform normelor; la regularizare se au în vedere şi serviciile omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.
ART. 86
Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a casei de asigurãri de sãnãtate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatãrii urmãtoarelor situaţii:
a) dacã din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 30 de zile calendaristice;
b) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei de funcţionare, a autorizaţiei de liber - profesionist, dupã caz, încetarea valabilitãţii acestora, precum şi încetarea acreditãrii furnizorului;
c) nerespectarea termenelor de raportare, 2 luni consecutiv, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a activitãţii realizate, pe baza documentelor de raportare;
d) în cazul în care se constatã încasarea de contribuţie personalã de la asiguraţi pentru serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu, care se suportã integral de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate din fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, conform listelor şi condiţiilor prevãzute în norme;
e) nerespectarea obligaţiilor contractuale constatatã cu ocazia controlului efectuat de cãtre instituţiile abilitate sã efectueze acest control.
ART. 87
Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate, înceteazã la data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) încetarea activitãţii furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu prin desfiinţare, lichidare, faliment sau reprofilare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal;
c) încetarea definitivã a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
d) acordul de voinţã al pãrţilor;
e) mutarea sediului, în cazul furnizorilor cu personalitate juridicã;
f) denunţarea unilateralã a contractului de cãtre reprezentantul legal al furnizorului sau al casei de asigurãri de sãnãtate printr-o notificare scrisã şi motivatã, în care se va specifica temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.

CAP. VII
ACORDAREA MEDICAMENTELOR CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU

ART. 88
(1) Medicamentele cu şi fãrã contribuţie personalã se asigurã de farmaciile autorizate de Ministerul Sãnãtãţii, acreditate conform reglementãrilor legale în vigoare, în baza contractelor încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiazã asiguraţii pe bazã de prescripţie medicalã în tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contribuţie personalã, denumitã în continuare listã, se elaboreazã anual de Ministerul Sãnãtãţii şi de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea Colegiului Farmaciştilor din România, şi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
(3) Lista, dupã 3 luni de la intrarea în vigoare, se modificã/completeazã trimestrial prin hotãrâre a Guvernului în cazul în care nu mai corespunde nevoilor de asistenţã medicalã, pe baza analizei Ministerului Sãnãtãţii, a Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi a Colegiului Farmaciştilor din România, care adoptã mãsurile ce se impun pentru a asigura funcţionarea în continuare a sistemului, având în vedere sumele ce pot fi acordate cu aceastã destinaţie.
ART. 89
Suma maximã care se suportã de casele de asigurãri de sãnãtate din fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, pentru fiecare medicament corespunzãtor denumirii comune internaţionale (DCI) din listã, este preţul de referinţã. Preţul de referinţã se stabileşte potrivit dispoziţiilor cuprinse în norme.
ART. 90
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate farmaciile acreditate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã se aprovizioneze continuu cu medicamentele prevãzute în listã;
b) sã asigure cererea de produse comerciale ale aceleiaşi denumiri comune internaţionale (DCI) la preturile cele mai mici din Lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor;
c) sã practice o evidenţã de gestiune cantitativ valoricã;
d) sã verifice prescripţiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie sã le cuprindã pentru a fi eliberate şi decontate de casele de asigurãri de sãnãtate, precum şi sã verifice dacã au fost respectate condiţiile prevãzute în normele privind eliberarea prescripţiilor medicale referitoare la numãrul de medicamente şi durata terapiei;
e) sã nu elibereze medicamente fãrã prescripţie medicalã, pentru cele la care reglementãrile legale în vigoare prevãd aceastã obligaţie;
f) sã transmitã caselor de asigurãri de sãnãtate datele solicitate, prin programul implementat de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate sau printr-un program compatibil cu cerinţele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, avizat de aceasta;
g) sã întocmeascã şi sã prezinte caselor de asigurãri de sãnãtate documentele necesare în vederea decontãrii medicamentelor: facturã, borderou centralizator, prescripţii medicale, cu înscrierea numãrului de ordine a bonului fiscal şi a datei de emitere a acestora, pe baza cãrora au fost eliberate medicamentele, în condiţiile stabilite prin norme;
h) sã respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fãrã contribuţie personala, în condiţiile stabilite prin norme;
i) sã angajeze numai personal farmaceutic care posedã autorizaţie de liberã practicã;
j) sã informeze asiguraţii despre drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum şi modul de utilizare a acestora, conform prescripţiei medicale;
k) sã respecte prevederile codului deontologic al farmaciştilor în relaţiile cu asiguraţii;
l) sã îşi stabileascã programul de funcţionare, pe care sã îl afişeze la loc vizibil în farmacie, sã participe la sistemul organizat pentru asigurarea furnizãrii medicamentelor în zilele de sâmbãtã, duminicã şi sãrbãtori legale şi sã afişeze la loc vizibil programul farmaciilor care asigurã continuitatea furnizãrii de medicamente. Acest program se comunicã direcţiilor de sãnãtate publicã şi caselor de asigurãri de sãnãtate;
m) sã elibereze medicamentele din prescripţiile medicale asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care se vireazã contribuţia de asigurãri de sãnãtate a asiguratului;
n) sã elibereze medicamentul cu preţul cel mai mic din farmacie, dacã medicul indicã în prescripţia medicalã numai denumirea substanţei active;
o) sã anuleze medicamentele care nu au fost eliberate, în faţa primitorului, pe toate exemplarele prescripţiei medicale;
p) sã nu elibereze medicamentele din prescripţiile medicale care şi-au încetat valabilitatea;
q) sã accepte controlul din partea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, caselor de asigurãri de sãnãtate, Ministerului Sãnãtãţii şi direcţiilor de sãnãtate publicã şi Colegiului Farmaciştilor din România şi a altor instituţii abilitate asupra modului de desfãşurare a activitãţii.
r) sã pãstreze la loc vizibil în farmacie condica de sugestii şi reclamaţii; condica va fi numerotatã de farmacie şi ştampilatã de casa/casele de asigurãri de sãnãtate cu care aceasta se aflã în relaţie contractualã
s) sã îşi organizeze activitatea proprie pentru creşterea eficienţei actului medical, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 91
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate farmaciile au urmãtoarele drepturi:
a) sã primeascã de la casa de asigurãri de sãnãtate, la termenele prevãzute în contract, contravaloarea medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã eliberate, conform facturilor emise şi documentelor însoţitoare;
b) sã fie informate permanent şi la timp asupra modalitãţii de furnizare a medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã;
c) sã cunoascã condiţiile de contractare a furnizãrii de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã;
d) sã încaseze de la asiguraţi contribuţia personalã reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare cu amãnuntul şi preţul de referinţã al medicamentelor, decontat de casele de asigurãri de sãnãtate;
e) sa nu elibereze prescripţiile medicale care nu conţin toate datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprindã, precum şi daca nu au fost respectate condiţiile prevãzute în norme privind eliberarea prescripţiilor medicale referitoare la numãrul de medicamente şi durata terapiei, excepţie fãcând situaţiile de la art. 92 lit.b).
ART. 92
În relaţiile contractuale cu farmaciile acreditate casele de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã încheie contracte de furnizare de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu numai cu farmaciile autorizate şi acreditate conform reglementãrilor legale în vigoare;
b) sã nu deconteze contravaloarea prescripţiilor medicale care nu conţin datele obligatorii privind prescrierea şi eliberarea acestora, stabilite potrivit normelor; casele de asigurãri de sãnãtate pot deconta prescripţii medicale care nu conţin toate datele, dar numai pentru afecţiuni acute şi dacã se poate identifica medicul, asiguratul şi se specificã faptul cã tratamentul este prescris pentru afecţiune acutã. În aceastã situaţie casele de asigurãri de sãnãtate vor atenţiona medicii care prescriu reţete fãrã toate datele obligatorii necesare în vederea decontãrii acestora, iar începând cu cea de-a treia abatere constatatã casele de asigurãri de sãnãtate vor încasa de la medicii care au eliberat prescripţia medicala 10% din valoarea decontatã pentru fiecare prescripţie medicalã la care s-au constatat astfel de deficiente. Sumele obţinute din aceste încasãri se vor folosi la întregirea fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate;
c) sã deconteze farmaciilor acreditate cu care au încheiat contracte, în limita valorii contractate şi defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor eliberate cu şi fãrã contribuţie personalã la termenele prevãzute în norme;
d) sã urmãreascã lunar evoluţia consumului de medicamente comparativ cu fondul alocat cu aceastã destinaţie, luând mãsurile ce se impun;
e) sã controleze farmaciile privind modul de desfãşurare a activitãţii ce face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate;
f) sã monitorizeze lunar consumul de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã, pe medic şi pe asigurat, pe baza raportãrilor validate de aceasta;
g) sã acorde, în cadrul sumelor negociate şi contractate, avansuri de pana la 30% din valoarea anualã a contractului pentru farmaciile care funcţioneazã în structura unor unitãţi sanitare din ambulatoriile de specialitate din sistemul de apãrare, ordine publicã, siguranţã naţionalã şi autoritate judecãtoreascã;
h) sã aducã la cunoştinţã furnizorilor de servicii medicale şi asiguraţilor cazurile în care s-a eliberat mai mult de o prescripţie medicalã pentru o singurã boalã cronicã pe o lunã pentru un asigurat conţinând aceleaşi medicamente; în aceastã situaţie asiguraţii respectivi nu mai beneficiazã de o altã prescripţie medicalã pentru perioada de timp acoperitã cu medicamentele eliberate suplimentar.
ART. 93
(1) Casele de asigurãri de sãnãtate încheie contracte cu reprezentanţii legali ai societãţilor comerciale farmaceutice autorizate şi acreditate, pe baza urmãtoarelor documente:
a) actele de constituire a societãţii;
b) codul fiscal;
c) autorizaţia de funcţionare;
d) contul deschis la Trezoreria statului;
e) certificatul de acreditare a farmaciei;
f) dovada asigurãrii de rãspundere civilã în domeniul medical, obţinutã conform Normelor pentru reglementarea sistemului de asigurãri de rãspundere civilã pentru furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care intrã în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(2) În contractul de furnizare de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã se va specifica valoarea acestuia, defalcatã pe trimestre. Valoarea contractului se va negocia între farmaciile acreditate şi casele de asigurãri de sãnãtate, în baza criteriilor stabilite prin norme.
(3) Clauzele contractului pot fi modificate prin acte adiţionale, iar valoarea contractului poate fi corectatã dacã fondul cu aceastã destinaţie suferã modificãri în cursul anului sau dacã se înregistreazã economii la unele farmacii, în condiţiile prevãzute în norme, cu încadrarea în sumele alocate cu aceastã destinaţie.
(4) Contractele pot fi încheiate de reprezentantul legal al societãţii comerciale farmaceutice atât cu casa de asigurãri de sãnãtate în a cãrei razã administrativ-teritorialã se aflã sediul social al societãţii respective, cât şi cu alte case de asigurãri de sãnãtate, în numele şi pentru farmaciile din structura sa organizatoricã. În situaţia în care în cadrul aceleiaşi societãţi comerciale farmaceutice funcţioneazã mai multe farmacii acreditate, situate în judeţe diferite, reprezentantul legal al societãţii comerciale încheie contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cãror razã teritorialã se aflã amplasate farmaciile respective.
ART. 94
(1) Modalitãţile de prescriere, eliberare şi de decontare a medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Pentru fiecare boalã cronicã asiguratul are dreptul la o singurã prescripţie medicalã pe lunã, cu maximum 3 medicamente care sã acopere necesarul întregii luni. În situaţia în care existã asiguraţi care au beneficiat de mai mult de o prescripţie medicalã pe o lunã, la comunicarea casei de asigurãri de sãnãtate, medicii nu mai acordã o nouã prescripţie medicalã pentru boala cronicã respectivã, pentru perioada comunicatã de casa de asigurãri de sãnãtate. In situaţia în care unii medici elibereazã prescripţii medicale pentru perioada comunicatã de casa de asigurãri de sãnãtate, în care nu trebuia sã se mai acorde prescripţii medicale pentru asigurat, medicii respectivi suportã contravaloarea prescripţiilor medicale respective, care va fi încasatã de casele de asigurãri de sãnãtate şi care va reîntregi fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
(2) Pentru persoanele prevãzute în legi speciale, care beneficiazã de gratuitate suportatã din fondul naţional unic pentru asigurãri sociale de sãnãtate în condiţiile legii, casele de asigurãri de sãnãtate suportã integral contravaloarea medicamentelor cu preţul cel mai mic corespunzãtoare fiecãrei denumirii comune internaţionale (DCI) cuprinse în listã.
(3) Copii 0-12 luni vor beneficia de medicamente gratuite fãrã plafonare valoricã şi cantitativã. Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor copiilor 0 - 12 luni va fi suportatã integral din fondul naţional unic pentru asigurãri sociale de sãnãtate.
ART. 95
Contractul de furnizare de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a casei de asigurãri de sãnãtate în termen de 10 zile calendaristice de la data constatãrii, în urmãtoarele situaţii:
a) dacã farmacia acreditatã nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnãrii contractului;
b) dacã din motive imputabile farmaciei acreditate aceasta îşi întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei de funcţionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
d) retragerea de cãtre organele în drept a acreditãrii farmaciei sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
e) dacã farmacia acreditatã înlocuieşte medicamentele neeliberate din prescripţia medicalã cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;
f) nerespectarea obligaţiilor contractuale în mod nejustificat, constatatã cu ocazia controlului efectuat de instituţiile abilitate.
ART. 96
Contractul de furnizare de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu înceteazã cu data la care a intervenit una dintre urmãtoarele:
a) farmacia se mutã din teritoriul de funcţionare;
b) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare;
c) încetarea definitivã a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
d) acordul de voinţã al pãrţilor;
e) denunţarea unilateralã a contractului de cãtre reprezentantul legal al farmaciei sau al casei de asigurãri de sãnãtate, printr-o notificare scrisã şi motivatã, în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.

CAP. VIII
ACORDAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FIZIOLOGICE

ART. 97
(1) Dispozitivele medicale se acordã de cãtre furnizorii de dispozitive medicale avizaţi de Ministerul Sãnãtãţii şi acreditaţi de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Lista cuprinzând furnizorii de dispozitive medicale acreditaţi se face publicã de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate prin decizie a preşedintelui acesteia.
(2) Lista dispozitivelor medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau fiziologice, decontate integral sau cu contribuţie personalã din partea asiguratului, face parte din pachetul de servicii de bazã stabilit de comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România şi este prevãzutã în norme.
(3) Dispozitivele medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau fiziologice se acordã în baza contractelor încheiate între furnizorii de dispozitive medicale acreditaţi şi casa de asigurãri de sãnãtate.
ART. 98
Suma maximã care se suportã de casele de asigurãri de sãnãtate din fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pentru fiecare dispozitiv medical sau pe tip de dispozitiv medical, dupã caz, este preţul de referinţã. Preţul de referinţã se stabileşte potrivit dispoziţiilor cuprinse în norme.
ART. 99
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate furnizorii de dispozitive medicale acreditaţi au urmãtoarele obligaţii:
a) sã respecte prevederile legale privind condiţiile de introducere pe piaţã şi de utilizare a dispozitivelor medicale;
b) sã asigure service pentru dispozitivul medical livrat, atât în perioada de garanţie, cât şi dupã expirarea acesteia, pe toata perioada de utilizare, stabilita conform legii;
c) sã livreze dispozitivele medicale şi sã desfãşoare activitãţi de protezare numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru menţionat/menţionate în certificatul de acreditare;
d) sã verifice la livrare, dupã caz, adaptabilitatea şi buna funcţionare a dispozitivului medical;
e) sã livreze la termenul convenit cu asiguratul dispozitivul medical comandat, astfel încât datele avute în vedere de cãtre medicul specialist la emiterea prescripţiei medicale sã nu sufere modificãri;
f) sã transmitã Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate preţurile de vânzare cu amãnuntul pentru calcularea preţului de referinţã şi caracteristicile specifice ale dispozitivelor medicale pentru care sunt acreditaţi;
g) sã respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asigurãri, precum şi demnitatea şi intimitatea acestora;
h) sã emitã facturile însoţite de: copia certificatului de garanţie, declaraţia de conformitate pentru dispozitivele la comandã, dupã caz, audiogramele efectuate dupã protezarea auditivã, dupã caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnãtura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate şi a codului numeric personal sau a documentelor ce confirmã expedierea prin poştã şi primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se deconteazã de casele de asigurãri de sãnãtate;
i) sã respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu;
j) sã nu refuze contractarea furnizãrii de dispozitive medicale cu casele de asigurãri de sãnãtate, la solicitarea acestora;
k) sã accepte controlul din partea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, caselor de asigurãri de sãnãtate, Ministerului Sãnãtãţii şi direcţiilor de sãnãtate publicã, Colegiului Medicilor din România şi a altor instituţii abilitate asupra modului de desfãşurare a activitãţii care face obiectul contractului de furnizare de dispozitive medicale;
l) sã îşi organizeze activitatea proprie pentru creşterea eficienţei actului medical, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 100
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate furnizorii de dispozitive medicale au urmãtoarele drepturi:
a) sã primeascã de la casa de asigurãri de sãnãtate contravaloarea dispozitivelor medicale furnizate, conform facturilor emise şi documentelor însoţitoare;
b) sã fie informaţi permanent şi din timp asupra modalitãţii de furnizare a dispozitivelor medicale;
c) sã cunoascã condiţiile de contractare privind furnizarea de dispozitive medicale;
d) sã încaseze contribuţie personalã de la asiguraţi, reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare cu amãnuntul şi preţul de referinţã ale dispozitivelor medicale furnizate.
ART. 101
In relaţiile contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã încheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale înscrişi în lista cuprinzând furnizorii acreditaţi pentru întreaga ţarã astfel încât sã se asigure punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotãrâri;
b) sã informeze permanent furnizorii de dispozitive medicale asupra condiţiilor de contractare;
c) sã verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor încheiate cu aceştia;
d) sã emitã decizii privind aprobarea procurãrii dispozitivului medical, în limita fondurilor cu aceastã destinaţie;
e) sã respecte dreptul asiguratului de a-şi alege furnizorul de dispozitive medicale din lista cuprinzând furnizorii acreditaţi pentru întreaga ţarã;
f) sã asigure decontarea pe baza facturilor emise de furnizor şi a documentelor însoţitoare;
g) sã raporteze Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, la termenele stabilite, datele solicitate privind activitatea desfãşuratã de furnizorii de dispozitive medicale, în baza contractelor încheiate cu aceştia;
h) sã ţinã evidenţa deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale pe fiecare asigurat, precum şi evidenţa dispozitivelor medicale decontate pe fiecare asigurat;
i) sã afişeze la loc vizibil lista cuprinzând furnizorii acreditaţi cu care se aflã în relaţie contractualã, preţurile de vânzare cu amãnuntul ale dispozitivelor medicale furnizate de aceştia, preturile de referinţa ale dispozitivelor medicale;
j) sã verifice dacã emitentul prescripţiei medicale se aflã în relaţii contractuale cu o casã de asigurãri de sãnãtate. Prin emitent se înţelege furnizorul de servicii medicale, şi nu cel de dispozitive medicale.
ART. 102
Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficiente organice sau fiziologice se încheie între furnizorul de dispozitive medicale avizat, acreditat, prin reprezentantul sãu legal, şi casa de asigurãri de sãnãtate, pe baza urmãtoarelor documente:
a) certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, dupã caz, înregistrarea în Registrul unic al Ministerului Sãnãtãţii, inclusiv codul fiscal şi autorizaţia sanitarã de funcţionare;
b) contul deschis la trezoreria statului;
c) certificatul de acreditare;
d) autorizaţia/autorizaţiile de utilizare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat şi/sau, dupã caz, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat.
ART. 103
(1) Dispozitivele medicale se acordã la recomandarea medicului de specialitate aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate direct sau prin reprezentantul legal, pe baza prescripţiei medicale şi a cererii scrise întocmite de asigurat, de mandatarul desemnat de acesta cu procurã specialã sau de reprezentantul legal al asiguratului. Cererea se înregistreazã la casa de asigurãri de sãnãtate la care se vireazã contribuţia asiguratului. Pentru persoana asiguratã prin efectul legii cererea se depune la casa de asigurãri de sãnãtate în a cãrei razã îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana îndreptãţitã.
(2) Modul de prescriere, de procurare şi decontare a dispozitivelor medicale se stabileşte prin norme.
(3) Termenele de înlocuire, condiţiile de reparare a dispozitivelor medicale şi modul de decontare a reparaţiilor se stabilesc prin norme, în condiţii de eficienţã a utilizãrii fondului alocat cu aceastã destinaţie.
(4) Medicii de specialitate aflaţi în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate, care prescriu dispozitive medicale şi îşi desfãşoarã activitatea în cadrul unei unitãţi sanitare autorizate şi acreditate, nu pot reprezenta interesele unui furnizor de dispozitive medicale înscris în lista cuprinzând furnizorii acreditaţi.
ART. 104
(1) Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã integral preţul de vânzare cu amãnuntul al dispozitivului medical, dacã acesta este mai mic decât preţul de referinţã. Dacã preţul de vânzare cu amãnuntul al dispozitivului medical este mai mare decât preţul de referinţã, diferenţa se suportã de asigurat prin contribuţie personalã şi se achitã direct furnizorului, care elibereazã chitanţã fiscalã.
(2) Pentru persoanele prevãzute în legi speciale, care beneficiazã de gratuitate din fondul naţional unic pentru asigurãri sociale de sãnãtate în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care pentru un dispozitiv medical preţurile de vânzare cu amãnuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale sunt mai mari decât preţul de referinţã al acestui dispozitiv medical, casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã contravaloarea dispozitivului medical la preţul de vânzare cu amãnuntul cel mai mic la nivel naţional. În situaţia în care preţul de vânzare cu amãnuntul al dispozitivului medical este mai mic decât preţul de referinţã, casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã integral preţul de vânzare cu amãnuntul a produsului respectiv.
ART. 105
Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a casei de asigurãri de sãnãtate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatãrii, în urmãtoarele situaţii:
a) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei/avizului de funcţionare a furnizorului de dispozitive medicale sau expirarea termenului de valabilitate a acestora;
b) retragerea acreditãrii sau expirarea termenului de valabilitate a acreditãrii;
c) dacã din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 30 de zile calendaristice;
d) nerespectarea prevederilor legale privind condiţiile de introducere pe piaţã şi de utilizare a dispozitivelor medicale;
e) furnizarea de dispozitive medicale pentru care nu este acreditat în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
ART. 106
Contractul de furnizare de dispozitive medicale înceteazã la data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) se schimbã adresa sediului social;
b) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare a furnizorului de dispozitive medicale;
c) încetarea definitivã a activitãţii caselor de asigurãri de sãnãtate;
d) acordul de voinţã al pãrţilor;
e) decesul sau schimbarea reprezentantului legal;
f) denunţarea unilateralã a contractului de cãtre reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale sau al casei de asigurãri de sãnãtate, printr-o notificare scrisã şi motivatã în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.
ART. 107
Pentru încadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale şi asigurarea accesului asiguraţilor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurãri de sãnãtate vor analiza lunar numãrul de decizii privind aprobarea procurãrii dispozitivelor medicale emise în luna anterioarã, alcãtuind, dupã caz, liste de aşteptare pentru asigurãri, pe categorii de dispozitive medicale.

CAP. IX
ASISTENŢA MEDICALĂ DE RECUPERARE

ART. 108
Asistenţa medicalã de recuperare se asigurã în unitãţi medicale de specialitate autorizate şi acreditate conform legii, respectiv în spitale de recuperare, secţii/compartimente de recuperare din spitale, sanatorii pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fãrã personalitate juridicã, unitãţi ambulatorii de recuperare din structura unor unitãţi sanitare, societãţi de turism balnear şi de recuperare constituite conform <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi care îndeplinesc condiţiile prevãzute de <>Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societãţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare, aprobatã prin <>Legea nr. 143/2002 , cabinete medicale de specialitate organizate conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 republicatã, cu completãrile ulterioare, precum şi în alte cabinete medicale de specialitate organizate potrivit reglementarilor legale în vigoare.
ART. 109
Modalitãţile de platã în asistenţa medicalã de recuperare sunt:
a) buget stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli pe baza unor indicatori specifici prevãzuţi în norme pentru serviciile medicale acordate în spitalele de recuperare şi în secţiile/compartimentele de recuperare din spitale; contravaloarea acestor servicii este suportatã din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti, în condiţiile prevãzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;
b) buget stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli pe baza unor indicatori specifici prevãzuţi în norme pentru serviciile medicale acordate în sanatorii, inclusiv în sanatoriile balneare, şi în preventorii. Contravaloarea acestor servicii este suportatã din fondul aferent asistentei medicale de recuperare. În cadrul sumelor negociate şi contractate casele de asigurãri de sãnãtate vor deconta în primele 10 zile ale lunii urmãtoare sumele aferente lunii precedente. În cazul sanatoriilor balneare sumele negociate şi contractate cu casele de asigurãri de sãnãtate sunt diminuate cu partea de contribuţie suportatã de asiguraţi şi care reprezintã 25 - 30% din indicatorul specific, în funcţie de tipul de asistenţã medicalã balnearã şi de durata tratamentului, în condiţiile stabilite în norme;
c) tarif pe serviciu medical în lei, stabilit prin norme, pentru serviciile medicale acordate în unitãţi ambulatorii de recuperare din structura unor unitãţi sanitare sau în unitãţi ambulatorii în care îşi desfãşoarã activitatea medici angajaţi într-o unitate sanitarã, cabinete medicale de specialitate organizate conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 , republicatã, cu completãrile ulterioare, şi în cabinete medicale de specialitate din structura unor unitãţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor publice centrale din sistemul de apãrare, ordine publicã, siguranţã naţionalã şi autoritate judecãtoreascã. Contravaloarea acestor servicii se suportã din fondul aferent asistentei medicale de recuperare. Serviciile medicale de recuperare acordate în unitãţile ambulatorii în care îşi desfãşoarã activitatea medici angajati într-o unitate sanitarã şi în cabinetele medicale de specialitate din structura unitãţilor sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor din sistemul de apãrare, ordine publicã, siguranţã naţionalã şi autoritate judecãtoreascã, pentru care cheltuielile materiale se suportã de cãtre unitãţile în structura cãrora funcţioneazã, se deconteazã de casele de asigurãri de sãnãtate prin tarife diminuate potrivit condiţiilor stabilite prin norme. Nivelul coplãţii pentru unele servicii medicale de recuperare efectuate în ambulatoriul de specialitate se stabileşte de cãtre comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, şi este prevãzut în norme.
ART. 110
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate furnizorii de servicii medicale de recuperare au urmãtoarele obligaţii:
a) sã acorde servicii medicale asiguraţilor, numai pe bazã de bilet de trimitere de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate;
b) sã ofere relaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat, precum şi despre serviciile medicale oferite, modul în care vor fi furnizate acestea şi sã îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnãvirilor şi al pãstrãrii sãnãtãţii;
c) sã stabileascã şi sã furnizeze tratamentele adecvate;
d) sã solicite documentele care atestã calitatea de asigurat a pacienţilor;
e) sã acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor fãrã nici o discriminare, folosind totodatã formele cele mai eficiente şi economice de tratament;
f) sã respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi demnitatea şi intimitatea acestora;
g) sã stabileascã programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul medical subordonat, în cazul unitãţilor ambulatorii;
h) sã accepte controlul din partea Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, a caselor de asigurãri de sãnãtate, a Ministerului Sãnãtãţii şi a direcţiilor de sãnãtate publicã şi a direcţiilor medicale ori structurilor similare organizate conform <>Legii nr. 100/1998 , cu completãrile ulterioare din ministerele şi instituţiile publice cu reţea sanitarã proprie, împreunã cu Colegiul Medicilor din România, organizat la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi a altor instituţii abilitate de lege, privind modul de desfãşurare a activitãţii;
i) sã asigure asistenţa medicalã indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care se vireazã contribuţia de asigurãri de sãnãtate a asiguratului;
j) sã nu încaseze de la asiguraţi contribuţii personale pentru serviciile medicale furnizate, care se suportã integral de casele de asigurãri de sãnãtate;
k) sã îşi stabileascã programul de activitate şi sã îl afişeze la loc vizibil;
l) sã informeze medicul de familie al asiguratului, prin scrisoare medicalã, despre tratamentul efectuat şi despre orice alte aspecte privind starea de sãnãtate a acestuia;
m) sã anunţe casele de asigurãri de sãnãtate în cazul în care unitãţii sanitare i-a fost retrasã sau suspendatã autorizaţia sanitarã de funcţionare sau acreditarea;
n) sã factureze lunar, în vederea decontãrii de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate, activitatea realizatã, conform contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare. Factura va fi însoţitã de desfãşurãtoarele activitãţilor realizate; desfãşurãtoarele se stabilesc prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi sunt puse la dispoziţie furnizorilor de servicii medicale de recuperare contra cost de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea la termenele stabilite în contractele de furnizare de servicii medicale de recuperare a serviciilor medicale furnizate
o) sã îşi organizeze activitatea proprie pentru creşterea eficienţei actului medical, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 111
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate furnizorii de servicii medicale de recuperare au urmãtoarele drepturi:
a) sã primeascã contravaloarea serviciilor medicale aferente activitãţii prestate, conform contractelor încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate;
b) sã încaseze contravaloarea serviciilor medicale acordate persoanelor neasigurate, a serviciilor medicale acordate la cererea asiguraţilor şi a contribuţiei personale a asiguraţilor pentru perioadele şi numãrul de proceduri care depãşesc limitele contractate şi decontate de casele de asigurãri de sãnãtate;
c) sã fie informaţi asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale de recuperare;
d) sã încaseze coplatã pentru unele servicii medicale de recuperare prevãzute în norme.
ART. 112
În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale de recuperare casele de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale de recuperare, conform contractelor încheiate cu aceştia;
b) sã raporteze Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate datele solicitate privind activitatea desfãşuratã de furnizorii de servicii medicale de recuperare, în baza contractelor încheiate cu aceştia, şi sã respecte termenele de raportare stabilite de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
c) sã deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare, în baza facturii şi a documentelor însoţitoare, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, la termenele stabilite în contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare;
d) sã informeze permanent furnizorii de servicii medicale de recuperare despre condiţiile de contractare;
e) în cazul unitãţilor sanitare cu paturi, care contracteazã servicii medicale de recuperare cu o singurã casã de asigurãri de sãnãtate, sã deconteze serviciile medicale de recuperare acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care se vireazã contributia de asigurãri de sãnãtate pentru aceştia.
ART. 113
Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare se încheie între reprezentantul legal al unitãţii sanitare de recuperare şi casa de asigurãri de sãnãtate, pe baza urmãtoarelor documente:
a) actul de înfiinţare/organizare sau certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale;
b) autorizaţia sanitarã de funcţionare;
c) codul fiscal;
d) contul deschis la Trezoreria statului;
e) certificatul de acreditare;
f) dovada asigurãrii de rãspundere civilã în domeniul medical, obţinutã conform Normelor pentru reglementarea sistemului de asigurãri de rãspundere civilã pentru furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care intrã în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate.
ART. 114
Recomandãrile pentru tratament de recuperare în staţiunile balneoclimatice se fac de cãtre medicii de familie, de cãtre medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de recuperare.
ART. 115
Lista cuprinzând serviciile medicale de recuperare în ambulatoriu, inclusiv unele servicii medicale complementare cuprinse în pachetul de servicii de bazã, condiţiile acordãrii serviciilor medicale în sanatoriile balneare şi în unitãţile sanitare ambulatorii şi modalitatea de decontare a acestora se stabilesc de cãtre comisia formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, şi sunt prevãzute în norme.
ART. 116
Raportarea eronatã a unor servicii medicale se regularizeazã conform normelor; la regularizare se au în vedere şi serviciile omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.
ART. 117
Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a caselor de asigurãri de sãnãtate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatãrii urmãtoarelor situaţii:
a) unitãţile sanitare cu paturi, nou-înfiinţate, sau unitãţile sanitare din ambulatoriul de specialitate, care acordã servicii de recuperare, nu încep activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnãrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau încetarea valabilitãţii acesteia ori încetarea acreditãrii furnizorului;
c) dacã din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 30 de zile calendaristice;
d) nerespectarea termenelor de raportare în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a activitãţii realizate, pentru o perioadã de maximum douã luni consecutive în cadrul unui trimestru - în cazul unitãţilor sanitare ambulatorii de specialitate;
e) în cazul în care se constatã încasarea de contribuţie personalã de la asiguraţi pentru serviciile medicale, care se suportã integral de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, conform listelor şi condiţiilor prevãzute în norme;
f) nerespectarea obligaţiilor contractuale, constatatã cu ocazia controlului efectuat de cãtre instituţiile abilitate sã efectueze acest control.
ART. 118
Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare, încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate, înceteazã cu data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) încetarea activitãţii furnizorului prin desfiinţare, lichidare, dizolvare;
b) se mutã unitatea sanitarã din teritoriul de funcţionare;
c) în cazul în care a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
d) încetarea definitivã a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
e) acordul de voinţã al pãrtilor;
f) denunţarea unilateralã a contractului de cãtre reprezentantul legal al furnizorului sau al casei de asigurãri de sãnãtate, printr-o notificare scrisã motivatã, în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.

CAP. X
DISPOZIŢII FINALE

ART. 119
Centrele de sãnãtate cu personalitate juridicã înfiinţate de Ministerul Sãnãtãţii, care au în structurã paturi de spital şi ambulatoriu de specialitate, încheie contract direct cu casele de asigurãri de sãnãtate pentru activitatea medicalã desfãşuratã în calitate de furnizor de servicii medicale. Aceste centre de sãnãtate sunt asimilate cu spitalele comunale. Pentru serviciile medicale acordate se aplicã aceleaşi prevederi prevãzute în prezentul contract-cadru şi în norme, referitoare la serviciile medicale spitaliceşti.
ART. 120
Pentru centrele de sãnãtate cu paturi, fãrã personalitate juridicã, înfiinţate de Ministerul Sãnãtãţii, care se aflã în structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia în calcul la încheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurãri de sãnãtate şi activitatea medicalã desfãşuratã în centrul de sãnãtate, considerat secţie a spitalului respectiv.
ART. 121
Pentru centrele de sãnãtate fãrã paturi şi fãrã personalitate juridicã, înfiinţate de Ministerul Sãnãtãţii, care se aflã în structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia în calcul la încheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurãri de sãnãtate şi activitatea medicalã desfãşuratã în centrul de sãnãtate.
ART. 122
Contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau fiziologice se încheie anual, iar decontarea serviciilor aferente lunii decembrie a anului în curs se face în luna ianuarie a anului urmãtor, conform normelor de închidere a exerciţiului bugetar.
ART. 123
Contractele încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale pentru anul 2003 se prelungesc prin acte adiţionale pânã la încheierea noilor contracte. Suma înscrisã în actul adiţional va fi consemnatã distinct ca sumã inclusã în valoarea totalã, în contractul pe anul 2004. Condiţiile acordãrii asistenţei medicale în baza actului adiţional sunt cele prevãzute în actele normative în vigoare la data încheierii actului adiţional.

----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016